روزنامه گسترش صنعت شماره 242 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 242

روزنامه گسترش صنعت شماره 242

روزنامه گسترش صنعت شماره 242

‫بحران اب را می توان‬ ‫پشت سر گذاشت‬ ‫مخالفان رضا اردکانیان وزیر پیش��نهادی نیرو معتقدند‬ ‫که او به محیط زیس��ت بی توجه اس��ت ام��ا کارنامه او چیز‬ ‫دیگری را نش��ان می دهد «در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته تمرکزم‬ ‫بر روی حفاظت منابع زیس��تی بوده اس��ت»؛ «استاد تمام‬ ‫دانش��کده علوم زیس��ت محیطی دانش��گاه الم��ان بودم»؛‬ ‫«انس��تیتویی برای دانش��گاه س��ازمان ملل برای مدیریت‬ ‫بهم پیوس��ته منابع زیس��ت محیطی تاس��یس کردم‪ ،‬این‬ ‫انس��تیتو نخستین انستیتویی اس��ت که در تاریخ سازمان‬ ‫ملل دوره دکترا برگزار می کند و مدرک می دهد»‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬این کارنامه نشان‬ ‫می دهد که اهتمام اردکانیان حفظ محیط زیس��ت و منابع‬ ‫محدود زیس��تی در سطحی کالن و جهانی است‪ .‬انچه در‬ ‫این گفت وگو می توان بر ان تاکید داشت تغییر یک گفتمان‬ ‫ب��ود‪ ،‬مدیریت تامین و عرضه باید به مدیریت تقاضا تبدیل‬ ‫ش��ود که رویکردی اجتماعی می خواهد نه فقط مهندسی‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان ‪ ،‬وزیر پیشنهادی نیرو در این گفت و گو اهم‬ ‫برنامه های خود را ارائه می کند ‪...‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫محصوالت پاک قیمت ها را توجیه پذیر می کند‬ ‫پیاپی ‪2215‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪242‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری نانو برای س��اخت محصوالت یکی از عوامل کاهش االیندگی ها و نیز ارتقای کیفی محصوالت اس��ت که‬ ‫ایران نیز به دلیل فعالیت گسترده در امر نانو به این سمت رفته و برخی محصوالت صنعتی خود را با فناوری نانو تولید و عرضه‬ ‫می کند‪ .‬به طور نمونه رنگ های تولیدی با فناوری نانو به شکل محدود در کشور اغاز شده که درباره ویژگی های این نوع رنگ ها‬ ‫می توان گفت؛ سیلیکا به واسطه دارا بودن الکترون های ازاد خیلی کــم‪ ،‬دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی‪ ،‬پایداری گرمایی‬ ‫و نیز رسانایی کم اســت‪ .‬بی اثر بودن سیلیکا و هزینه پایین تولید ان باعث می شود تا از سیلیکا به عنوان یک پرکننده و عامل‬ ‫افزایش حجم مناسب برای رنگ استفاده شود‪ .‬همچنین اضافه کردن نانوذرات سیلیکا به رنگ ها می تواند سختی ان در مقیاس‬ ‫ماکرو و میکرو‪ ،‬مقاومت در برابر سایش‪ ،‬مقاومت در برابر خراش و شرایط اب و هوایی را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫«گسترش صنعت» اقدامات انجام شده دولت یازدهم و دوازدهم را بررسی کرد‬ ‫روایت اقدامات دولت خودروساز‬ ‫برای خروج از برزخ‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت اندازه گیری‬ ‫در نزدیکی ده م�لا نصرالدین مکان‬ ‫مرتفعی بود که ش��ب ها ب��اد می امد و‬ ‫فوق العاده سرد می شد‪.‬‬ ‫دوس��تان مال گفتند‪ :‬مال اگر بتوانی‬ ‫یک ش��ب تا صبح ب��دون انکه از اتش‬ ‫استفاده کنی در ان تپه بمانی‪ ،‬ما یک‬ ‫س��ور به تو می دهیم وگرنه تو باید یک‬ ‫مهمانی مفصل به همه ما بدهی!‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫واردات‪ ،‬مالیات‪ ،‬پنبه‬ ‫مهم ترین سد توسعه نساجی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫راهبردهای توسعه صنعت نس��اجی و پوشاک در سند راهبردی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��خص ش��ده است‪ .‬در این سند‬ ‫‪ ۱۱‬برنامه راهبردی برای این بخش توصیه ش��ده که در این زمینه‬ ‫بهبود فض��ای کس��ب وکار و رقابت پذیر کردن صنعت نس��اجی و‬ ‫پوش��اک‪ ،‬تنوع بخش��ی و توس��عه صادرات منس��وجات و پوشاک‬ ‫ب��ا ارزش افزوده بیش��تر مبتنی ب��ر مزیت های رقابت��ی و تقویت و‬ ‫تکمیل خوشه های صنعتی منس��جم و توانمند درنظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به طور کلی در این سند راهبردی نگاه مقامات بلندپایه صنعتی‬ ‫و اقتصادی به صنایع کش��ور اس��ت‪ ،‬وضعیت این صنایع در حالت‬ ‫فعلی و برنامه توس��عه ای ان تا افق ‪ ۱۴۰۴‬بررسی می شود و شامل‬ ‫اهداف کمی و کیفی ‪ ۷‬رش��ته ‪ -‬صنعت مش��خص ش��ده است که‬ ‫صنعت نس��اجی و پوش��اک در رده س��وم قرار دارد‪ .‬دس��تیابی به‬ ‫جایگاه س��وم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم‬ ‫جهان با تکیه بر رقابت پذیری‪ ،‬نوس��ازی و سرمایه گذاری همراه با‬ ‫توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید را می توان از اهداف‬ ‫پیش بینی شده در افق ‪ ۱۴۰۴‬برای این صنعت دانست‪4 .‬و‪5‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 3‬ابان ‪ 5 1396‬صفر ‪ 25 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 242‬پیاپی ‪2215‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت اندازه گیری‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در نزدیکی ده مال نصرالدین مکان‬ ‫مرتفعی بود که ش��ب ها باد می امد و‬ ‫فوق العاده سرد می شد‪،‬‬ ‫دوستان مال گفتند‪ :‬مال اگر بتوانی‬ ‫یک ش��ب تا صبح بدون انکه از اتش‬ ‫اس��تفاده کنی در ان تپ��ه بمانی‪ ،‬ما‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫یک سور به تو می دهیم وگرنه تو باید‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫یک مهمانی مفصل به همه ما بدهی!‬ ‫مال قبول کرد‪ .‬ش��ب در انجا رفت ‪nbozorgmehr@yahoo.com‬‬ ‫و ت��ا صبح به خود پیچید و س��رما را‬ ‫تحمل کرد و صبح که امد گفت‪ :‬من‬ ‫برنده شدم و باید به من سور دهید‪.‬‬ ‫گفتند‪ :‬مال از هیچ اتشی استفاده نکردی؟‬ ‫مال گفت‪ :‬نه‪ ،‬فقط در یکی از دهات اطراف یک پنجره روش��ن‬ ‫بود و معلوم بود شمعی در انجا روشن است‪.‬‬ ‫دوس��تان گفتند‪ :‬همان اتش تو را گرم کرده و بنابراین شرط را‬ ‫باختی و باید مهمانی بدهی!‬ ‫مال قبول کرد و گفت‪ :‬فالن روز ناهار به منزل ما بیایید‪ .‬دوستان‬ ‫یکی یکی امدند‪ ،‬اما نشانی از ناهار نبود!‬ ‫گفتند‪ :‬مال‪ ،‬انگار نهاری در کار نیست!‬ ‫مال گفت‪ :‬چرا ولی هنوز اماده نش��ده‪ ،‬دو س��ه ساعت دیگه هم‬ ‫گذشت باز ناهار حاضر نبود!‬ ‫مال گفت‪ :‬اب هنوز جوش نیامده که برنج را درونش بریزم!‬ ‫دوستان به اشپزخانه رفتند ببینند چگونه اب به جوش نمی اید!‬ ‫دیدن��د مال ی��ک دیگ بزرگ به ت��اق اویزان ک��رده و دو متر‬ ‫پایین تر یک شمع کوچک زیر دیگ گذاشته!‬ ‫گفتند‪ :‬مال این شمع کوچک نمی تواند از فاصله دو متری دیگ‬ ‫به این بزرگی را گرم کند!‬ ‫مال گفت‪ :‬چطور از فاصله چند کیلومتری می توانس��ت مرا روی‬ ‫تپ��ه گرم کند! حاال نمی توان��د از دو متری این دیگ را گرم کند‪،‬‬ ‫ش��ما بنش��ینید و کمی صبر کنید تا اب جوش بیاید و غذا اماده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫(نکت��ه‪ :‬با همان متری ک��ه دیگران را اندازه گی��ری می کنید‪،‬‬ ‫خودتان را هم اندازه گیری کنید‪).‬‬ ‫بدون شک هر روز در میانه صحبت های مان از این و ان حرف‬ ‫می زنیم و دیگ��ران را مورد قضاوت های س��طحی قرار می دهیم‬ ‫و گاه��ی حت��ی پای کالم را از حد و حدود انس��انی و ش��رعی و‬ ‫قانونی فراتر می گذاریم و با یک زبان کوچک چهل پنجاه گرمی‪،‬‬ ‫یک انس��ان هفتاد‪ ،‬هش��تاد کیلویی را به باد اس��تهزا و تهمت و‬ ‫دروغ ورزی اگاهان��ه و نااگاهانه ق��رار می دهیم‪ .‬این چه فرهنگ‬ ‫و مذه��ب و قان��ون و عدالتی اس��ت که به ما اج��ازه می دهد هر‬ ‫کسی را بدون شناخت و یا باکمی شناخت و یا براساس شنیده ها‬ ‫قضاوت کنیم؟‬ ‫مگر میزان اندیشه انسانی‪ ،‬متر و اندازه ای است که دست من و‬ ‫شما قرار گرفته است؟ تازه اگر میزان قضاوت درباره دیگری متر‬ ‫من و شما باشد‪ ،‬ایا با همان متر‪ ،‬خودمان را هم مورد اندازه گیری‬ ‫قرار می دهیم؟ و یا فقط این متر برای دیگران مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد؟ یا همیشه با این متر‪ ،‬گرم شدن مال از راه دور امکانپذیر‬ ‫است‪ ،‬اما با همین متر پختن اش از راه نزدیک امکانپذیر نیست؟‬ ‫سال هاست که سرنوشت همه ما در«مدیریت اندازه گیری»هایی‬ ‫قرار گرفته است که قبل از انکه بر مبنای قانون باشد‪ ،‬از نظرهای‬ ‫سطحی و دیدگاه های شخصی افرادی برمی خیزد که در بهترین‬ ‫حال��ت‪ ،‬مفتش هایی با دانش اندک و س��ن ک��م و نگاهی دگم و‬ ‫بدون داشتن متر و ابزار اندازه گیری یکسان بوده اند‪.‬‬ ‫اظهارنظ��ر درباره انس��ان‪ ،‬ای��ن موجود پیچی��ده یک بعدی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که در جهان غرب هم رسانه ها‬ ‫را برای اندازه گیری افراد مش��هور و سیاس��تمداران و بازیگران‬ ‫و ورزش��کاران و امث��ال انه��ا به ی��اری می گیرند ت��ا در این‬ ‫میان «واترگیت»ها کش��ف شود و دس��ت خبرنگاران خبره را‬ ‫می فشارند تا به روشنی ذهن افکار عمومی کمک کنند‪.‬‬ ‫تا س��نگ محکی در اختیار طالفروش قرار نگیرد‪ ،‬نمی تواند‬ ‫تفاوت زر را از همدیگر تش��خیص دهد‪ ،‬تفاوت طالی ‪ ۱۴‬عیار‬ ‫با طالی ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۴‬عیار را فقط طالفروش ان هم با سنگ محک‬ ‫اصیل و ازمایش کردن‪ ،‬می تواند ابراز کند‪.‬‬ ‫هر کدام از ما موظف هستیم به پاس فرهنگ ایرانی و ایین‬ ‫اسالمی و قانون اساسی کشوری که در ان زندگی می کنیم‪ ،‬به‬ ‫دیگ��ری احترام بگذاریم و از قضاوت های ناعادالنه دوری کنیم‬ ‫و دیگری را با همان س��نگ محکی ارزیابی کنیم که خودمان‬ ‫را دوس��ت داریم ارزیابی کنند‪ .‬ما اجازه نداریم با اس��تفاده از‬ ‫واژه های می گویند‪ ،‬ش��نیده ایم‪ ،‬فکر می کنیم‪ ،‬ش��اید و امثال‬ ‫اینه��ا اف��راد را در زندگی اجتماع��ی و خصوصی رد صالحیت‬ ‫کرده و انها را دچار مخمصه های زندگی جمعی کنیم‪.‬‬ ‫ن ادم ها بهراسیم و نگران این گونه‬ ‫از رد ش��دن و رفوزه شد ‬ ‫قضاوت کردن ها باش��یم‪ ،‬که در طول زندگی‪ ،‬هیچکس بدون‬ ‫متر قانونی‪ ،‬به سالمت از این گردنه عبور نخواهد کرد و زخمی‬ ‫بر دل همه باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫متر و اندازه گیری باید براس��اس قانون باش��د‪ ،‬سنگ محک‬ ‫مس��ائل اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و حتی خصوصی افراد‬ ‫باید برای همگان یکسان و تابع شرایط هم اندازه باشد‪.‬‬ ‫اگر قانون برای دادن یک مجوز ساده صنفی تعاریف روشنی‬ ‫مثل کپی شناسنامه‪ ،‬چند قطعه عکس‪ ،‬فالن مدرک تحصیلی‬ ‫و تجربه چندس��اله و تایید فالن ارگان و برگه سوءپیش��ینه را‬ ‫می طلبد‪ ،‬من مس��ئول تش��کیل پرونده ی��ا امضا کننده صدور‬ ‫مجوز‪ ،‬اجازه اظهارنظر ش��خصی ندارم‪ ،‬قیافه ان ش��خص و یا‬ ‫نحوه برخورد او نباید تاثیری در پرونده نامبرده داش��ته باشد‪،‬‬ ‫نباید ب��ه حرف این و ان توجهی کرد‪ .‬مه��ر قانون با یک متر‬ ‫مشخص باید میزان اندازه گیری ما باشد‪.‬‬ ‫وزارت نیرو باید دری‬ ‫باز کند به عرصه جدید‬ ‫و با کارشناسان مجرب‬ ‫در این زمینه همکاری‬ ‫کند‪ .‬اعتقادم این است‬ ‫که حساسیت نمایندگان‬ ‫بازتابی از حساسیت‬ ‫مردم است ولی نباید‬ ‫فراموش کنیم هرگونه‬ ‫مجادله در راس هرم‬ ‫و حکومت می تواند‬ ‫ناشی از وجود نداشتن‬ ‫گفت وگو باشد و با‬ ‫شفافیت و گفتمان در‬ ‫این باره ابهام ها برطرف‬ ‫می شود‬ ‫اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو‪:‬‬ ‫بحران اب را می توان پشت سر گذاشت‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مخالفان رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو معتقدند‬ ‫که او به محیط زیس��ت بی توجه اس��ت اما کارنامه او چیز‬ ‫دیگری را نش��ان می دهد «در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته تمرکزم‬ ‫بر روی حفاظت منابع زیس��تی بوده است»؛ «استاد تمام‬ ‫دانش��کده علوم زیس��ت محیطی دانش��گاه المان بودم»؛‬ ‫«انس��تیتویی برای دانشگاه س��ازمان ملل برای مدیریت‬ ‫بهم پیوس��ته منابع زیس��ت محیطی تاس��یس کردم‪ ،‬این‬ ‫انستیتو نخس��تین انستیتویی است که در تاریخ سازمان‬ ‫مل��ل دوره دکت��را برگ��زار می کند و م��درک می دهد»‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬این کارنامه نش��ان‬ ‫می دهد که اهتمام اردکانیان حفظ محیط زیست و منابع‬ ‫محدود زیس��تی در س��طحی کالن و جهانی است‪ .‬انچه‬ ‫در این گفت وگو می توان بر ان تاکید داش��ت تغییر یک‬ ‫گفتم��ان ب��ود‪ ،‬مدیریت تامین و عرض��ه باید به مدیریت‬ ‫تقاضا تبدیل شود رویکردی اجتماعی می خواهد نه فقط‬ ‫مهندس��ی‪ .‬رضا اردکانیان ‪ ،‬وزیر پیش��نهادی نیرو در این‬ ‫گف��ت و گو‪ .‬اهم برنامه های خ��ود را ارائه می کند که در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €بحران اب یکی از دغدغه های کش�ور اس�ت و‬ ‫بسیاری اعتقاد دارند در صورت بی توجهی به نحوه‬ ‫مص�رف و اصلاح این روند‪ ،‬ش�اهد جن�گ اب در‬ ‫س�ال های اینده خواهیم ب�ود؛ موضوعی که به نظر‬ ‫می رس�د مورد اعتقاد شما نباشد‪ .‬کارشناسانی که‬ ‫مخالف سدس�ازی در کشور هس�تند و ان رویه را‬ ‫اشتباه می دانند‪ ،‬نگران منابع محدود ابی هستند‪.‬‬ ‫چه برنامه ای در این زمینه دارید و ارزیابی ش�ما از‬ ‫این مسائل چگونه است؟‬ ‫یکی از مواردی که باید به ان توجه داشت نحوه مصرف‬ ‫منابع طبیعی و ازجمله اب در کشورمان است‪ .‬اگر تغییر‬ ‫اقلیم و خشکس��الی نداش��ته باش��یم‪ .‬اگر مخالفت برای‬ ‫جابه جای��ی اب از نقطه ای به نقطه ای دیگر هم نداش��ته‬ ‫باشیم‪ ،‬اما نحوه مصرف مان به همین روال موجود باشد به‬ ‫مشکل برخواهیم خورد و هرچقدر این مشکل دیرتر بروز‬ ‫پیدا کند حل ان سخت تر و با هزینه های بیشتری همراه‬ ‫اس��ت‪.‬تصور کنید در نقطه ‪ A‬صد میلیون مترمکعب اب‬ ‫نیاز داریم و این اب را از منطقه ‪ B‬به انجا منتقل می کنیم‪.‬‬ ‫این اب اگرچه ابادانی ایجاد می کند ولی اگر روال مصرف‬ ‫براساس روال گذشته باشد‪ ،‬این جمعیت از اطراف به انجا‬ ‫می اید و چند سال بعد با جمعیت بیشتر و سرمایه گذاری‬ ‫س��نگین تری که ناشی از مصرف بی رویه اب است همراه‬ ‫خواه��د بود‪ .‬درباره بحران اب در کش��ورمان اگرچه همه‬ ‫وزرا به درستی به مشکالت کشورمان در این زمینه اشاره‬ ‫کردند‪ ،‬اما به باور من مس��ائل مورد تاکید انها مش��کالتی‬ ‫اس��ت که در شرایط کنونی در اولویت قرار ندارد‪.‬تغییرات‬ ‫اقلیم و خشکس��الی ازجمله مواردی است که مورد اشاره‬ ‫انها بوده و به نظر من این مسائل از ابتدا باید به انتها برود‪.‬‬ ‫درواقع پرداختن و تاکید به این مشکالت باعث می شود ما‬ ‫از پرداختن به کارهایی که خودمان باید انجام بدهیم دور‬ ‫شویم‪ .‬انتقال اب در کشور خشک و نیمه خشکی همچون‬ ‫ایران در مقاطعی ضرورت اس��ت ولی با رعایت ش��رط و‬ ‫شروطی این کار باید انجام شود‪ .‬همان طور که در نقطه ای‬ ‫که اب وجود دارد باید بررسی شود که براساس اصول فنی‬ ‫امکان جابه جایی اب فنی اس��ت یا خیر؟ درباره جایی که‬ ‫انتقال اب به انجا انجام می شود نیز باید بررسی شود که‬ ‫ایا از اساس این انتقال اب در ان منطقه پاسخگو خواهد‬ ‫ب��ود یا خیر؟ باید قب��ل از هرگونه تصمیم های اینچنینی‬ ‫بررس��ی کنیم که ایا از اس��اس کاهش تلفات اب را جدی‬ ‫می گیری��م یا خیر‪ .‬یا اینکه بررس��ی کنی��م چه میزان از‬ ‫پس��اب های تصفیه ش��ده اس��تفاده می کنی��م‪ .‬ایا ارزش‬ ‫اقتصادی اب در حد متعارف دیده می ش��ود و اگر به این‬ ‫مسائل توجه نکنیم و تنها به دنبال راهکارهای اینچنینی‬ ‫باشیم مانند مجروحی است که به بیمارستان انتقال داده‬ ‫ شده و خونریزی داخلی دارد ولی بدون توجه به خونریزی‬ ‫داخل��ی تنها به او خون تزریق کنی��م‪ .‬درواقع منظورم از‬ ‫این مثال این اس��ت که باید مسائل را اولویت بندی کنیم‪.‬‬ ‫باور دارم عده ای حساب ش��ده در دنیا روی موضوع جنگ‬ ‫اب کار می کنند تا این مس��ئله عادی ش��ود‪ .‬اعتقادم این‬ ‫اس��ت که در کش��ورمان هم نیروی انس��انی و ظرفیت و‬ ‫هدف های مش��ترک و نقاط روشنی اس��ت که می توانیم‬ ‫مس��ائل را حل کنیم‪ .‬باید بپذیریم هر دوره ای اقتضائاتی‬ ‫دارد‪ .‬دوره ای تمرکز روی اب های سطحی است که از این‬ ‫دوره ب��ا عنوان مدیریت تامین و عرضه یاد می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫وقتی وارد مدیریت تقاضا می شویم عرضه و تقاضا متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬در موضوع تقاض��ا در را به روی علوم اجتماعی باز‬ ‫می کنیم و در دوره تامین حتی می توانیم پش��ت درهای‬ ‫بسته هم با منابع مالی به ارائه طرح و اجرای ان بپردازیم‪.‬‬ ‫درباره مس��ئله اب باید به روایت واحدی برس��یم و همه‬ ‫باید مشارکت کنند‪ .‬تقسیم بندی در این زمینه سم است‪.‬‬ ‫ه��م در دول��ت و هم در بیرون س��ازمان و دولت نباید به‬ ‫تقس��یم بندی تن دهیم‪ .‬درحال حاضر حساسیتی درباره‬ ‫بح��ران اب در جامع��ه ایجاد ش��ده اس��ت و بای��د از این‬ ‫حساس��یت در مسیر درست اس��تفاده شود‪ .‬عالقه مندی‬ ‫جوانان درباره کمبود اب و صرفه جویی ان‪ ،‬اهمیت زیادی‬ ‫دارد و باید با تمهیداتی با انتقال اطالعات صحیح در یک‬ ‫راستا قرار دهیم‪ .‬اگر توفیق داشتم تا در وزارت نیرو انجام‬ ‫ وظیفه کنم به دنبال تقس��یم ظرفیت ه��ا نخواهم بود‪ .‬از‬ ‫دامن زدن مسائل بین قوم ها و استان ها باید پرهیز کنیم‪.‬‬ ‫مردم انتظارها و مش��کالت زیادی دارند و انتظار دارند‬ ‫دولت عالمانه و با جامع نگری به مسائل نگاه کند‪ .‬من برای‬ ‫حل مش��کالت این حوزه خوش بین هس��تم‪ .‬در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذش��ته با ‪ ۴۵‬کشور دنیا درزمینه اب همکاری داشته ام‬ ‫و با امکاناتی که داریم مس��ائل را حل می کنیم‪ .‬البته باید‬ ‫بدانیم شیوه مصرف چه در اب و برق شیوه درستی نیست‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش های اعالم شده امس��ال نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۷.۳‬درصد رشد پیک داشتیم و این برای کشوری‬ ‫که در اس��تانه تحول برای رونق و تولید اس��ت ناش��ی از‬ ‫مصرف گرایی است‪ .‬در این زمینه باید کارکنیم‪ .‬این روش‬ ‫مص��رف در اب و ب��رق و ن��ه در هیچ م��اده طبیعی دیگر‬ ‫قابل قبول و قابل دوام نیس��ت‪ .‬باید این اعتماد در مردم به‬ ‫وجود بیاید که با تغییر معنادار در نحوه مصرف‪ ،‬مشکالت‬ ‫در این حوزه از بین می رود‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از ن�کات مغف�ول مانده در ح�وزه نیرو‬ ‫س�رمایه گذاری روی انرژی ه�ای تجدیدپذی�ر‬ ‫ب�رای تولی�د ب�رق اس�ت و از این ظرفی�ت کمتر‬ ‫استفاده شده اس�ت‪ .‬در حوزه اب نیز همین گونه‬ ‫اس�ت‪ .‬باوجود ظرفیت ه�ای ب�زرگ و دو دریایی‬ ‫که در ش�مال و جنوب کش�ور وجود دارد صنایع‬ ‫اب شیرین کن توسعه پیدا نکرده است‪ .‬دولت چه‬ ‫برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت ها دارد؟‬ ‫هم��ه ای��ن مواردی که به ان اش��اره کردید امکان پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬ان��رژی پ��اک و تجدیدپذیر ب��رای ای��ران‪ ،‬منبع‬ ‫قابل توجهی اس��ت و نه فقط ب��رای کاهش الودگی بلکه‬ ‫در ارتباط با اش��تغالزایی نیز موثر اس��ت‪ .‬می توانیم روی‬ ‫این موضوع در ش��رایطی که تامین اب س��خت اس��ت‪،‬‬ ‫حس��اب کنیم‪ .‬این کار عملی اس��ت ولی محاسبه خود را‬ ‫می خواه��د‪ .‬دولت باید تضمین ه��ای الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫هزین��ه تولی��د برق از ‪ ۱۲‬س��نت درحال حاضر به ‪ ۹‬و نیم‬ ‫س��نت کاهش پیدا کرده و این مس��ئله گامی مثبت است‬ ‫و البته همچنان با قیمت های جهانی که ‪ ۴‬س��نت اس��ت‬ ‫فاصل�� ه داری��م‪ .‬برای اس��تفاده از ظرفیت های انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬ش��رکت های دانش بنی��ان ظرفیت ه��ای‬ ‫زیادی در این زمینه دارند و می توان از این ش��رکت های‬ ‫نوپ��ا ک��ه بر پایه فن��اوری و دانش روز هس��تند در زمینه‬ ‫صرفه جویی در مناطق زیس��ت محیطی استفاده کرد‪ .‬در‬ ‫جلس��ه ای که با اس��اتید دانشگاه داش��تم عنوان شد که‬ ‫در ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته ‪ ۸‬هزار فارغ التحصیل کارشناسی‬ ‫ارش��د و دکترا در رش��ته های محیط زیست داشتیم و این‬ ‫تعداد ظرفیت زیاد و عدد دلگرم کننده ای اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫کشورمان ظرفیت های زیادی برای استفاده از انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر دارد و باید از ان استفاده کرد‪ ،‬اما همان گونه‬ ‫که به ان اش��اره کردم این ظرفیت ها نباید مانع و دلیلی‬ ‫برای بی توجهی به نحوه مصرف منابع در کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫تغیی��ر الگوی مصرف و الگوی کش��ت و معیش��ت مردم‬ ‫تدارک دیدن کار راحتی نیست‪ .‬وزارت نیرو باید دری باز‬ ‫کند به عرصه جدید و با کارشناسان مجرب در این زمینه‬ ‫همکاری کند‪ .‬اعتقادم این است که حساسیت نمایندگان‬ ‫بازتابی از حساسیت مردم است ولی نباید فراموش کنیم‬ ‫هرگونه مجادله در راس هرم و حکومت می تواند ناشی از‬ ‫وجود نداش��تن گفت وگو باشد و با شفافیت و گفتمان در‬ ‫این باره ابهام ها برطرف می ش��ود‪ .‬اگر به نقطه ای برس��یم‬ ‫ک��ه برای نحوه مصرف مان درزمینه منابع طبیعی ازجمله‬ ‫اب و برق نگران شویم این نقطه اغاز حل مسئله است‪ .‬ما‬ ‫کارهای بزرگ تر از این انجام داده ایم‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از م�واردی که درب�اره جنابعالی مطرح‬ ‫می ش�ود این اس�ت که به دنبال رویه سدس�ازی‬ ‫هس�تید و ای�ن مس�ئله با توج�ه ب�ه تبخیر اب‬ ‫و ش�رایط زیس�ت محیطی کش�ورمان ب�ه اعتقاد‬ ‫بس�یاری از منتقدان به سدسازی روش صحیحی‬ ‫نیس�ت‪ .‬با توجه ب�ه اینکه زمانی که بش�ر تمدن‬ ‫نداش�ته در ایران تجربه س�اخت قن�ات و انتقال‬ ‫فناوری انتقال اب به زیرزمین داش�تیم ایا امکان‬ ‫اس�تفاده از این ظرفیت ها در کشورمان هست یا‬ ‫خیر؟‬ ‫طرفدار کار ضروری در هر دوره هستم‪ .‬اولویت اصلی کار‬ ‫را توجه به نحوه صحیح اس��تفاده از منابع زیست محیطی‬ ‫می دانم‪ .‬من شرکت سدسازی ندارم که نگران بیکاری انها‬ ‫باشم‪ .‬در دوره ای باید اب ها را مهار می کردیم و باید تمرکز‬ ‫می کردیم تا در دوره کوتاه منابع اب های سطحی را کنترل‬ ‫ی شده است‪ .‬بخش هایی هنوز باقی‬ ‫کنیم‪ .‬ان دوره س��پر ‬ ‫اس��ت ولی توجه بیش��تر باید به اقتضائات دوره مدیریت‬ ‫تقاضا باشد‪ .‬اینکه اب ها را چگونه مصرف می کنیم‪ .‬باید به‬ ‫این مسئله توجه داشت که ایا نقاط کم اب همه کارهایی‬ ‫ک��ه الزم اس��ت درزمینه نح��وه مدیریت مص��رف انجام‬ ‫می دهن��د یا خیر‪ .‬چ��ون اگر به این مس��ائل توجه نکنند‬ ‫اب های جدید هم مصرف می ش��ود و مش��کالت همچنان‬ ‫باقی خواهد ماند‪ .‬باید قبل از هرگونه اقدام بررسی شود که‬ ‫مناط��ق پرابمان ایا همه کارهایی که اقتضای منابع پراب‬ ‫است را انجام می دهند یا خیر؟ اینها مسائلی است که باید‬ ‫مورد گفتمان قرار گیرد‪ .‬یک مستش��رق المانی ش��گفتی‬ ‫س��اخت قنات در ایران را با ورود بش��ر برای نخس��تین بار‬ ‫ب��ه کره ماه مقایس��ه کرده ب��ود‪ .‬بنابراین ملتی که تعاملی‬ ‫صحیح با طبیعت داش��ته‪ ،‬به طور قطع می تواند مس��ائل‬ ‫خود را مدیریت کند‪ .‬این مسئله زمانی که اقدام به تاسیس‬ ‫مرکز بین المللی قنات کردیم و می خواستیم مجوز ان را از‬ ‫یونس��کو بگیریم باعث غرورمان شد‪ .‬کارهای بزرگی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۱۰‬سال گذشته تمرکزم بر روی حفاظت منابع‬ ‫زیس��تی بوده و استاد تمام دانشکده علوم زیست محیطی‬ ‫دانشگاه المان بودم‪ .‬انستیتویی برای دانشگاه سازمان ملل‬ ‫برای مدیریت بهم پیوس��ته منابع زیست محیطی تاسیس‬ ‫کردم‪ ،‬این انستیتو نخستین انستیتویی است که در تاریخ‬ ‫سازمان ملل دوره دکترا برگزار می کند و مدرک می دهد‪.‬‬ ‫دوستانی که این مسائل را مطرح می کنند دغدغه هایشان‬ ‫را مطرح می کنند و مطمئن هس��تم این گونه قضاوت ها با‬ ‫گفت وگو اصالح می شود‪.‬‬ ‫توضیح وزیر پیشنهادی نیرو درباره شایعه دوتابعیتی بودن‬ ‫سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬در تشریح نشست‬ ‫فراکسیون نمایندگان والیی با حضور وزیر پیشنهادی نیرو همراه با همه‬ ‫معاونان و مدیران حوزه وزارت نیرو مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫عمده تری��ن مس��ائلی که از طرف نمایندگان مطرح ش��د عب��ارت بود از‬ ‫مش��کل اب و نحوه مدیریت اب و نحوه توزیع اب‪ .‬سخنگوی فراکسیون‬ ‫نمایندگان والیی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه همچنین در این‬ ‫جلس��ه برنامه های وزیر پیش��نهادی نیرو در حوزه انتقال‪ ،‬توازن‪ ،‬تعادل‬ ‫و توزیع اب در بین اس��تان ها و پیش��نهادها برای افزایش بهره وری اب‪،‬‬ ‫ابراز نگرانی در اب ش��رب به ویژه اب روس��تایی و ناتوانی برخی مدیران‬ ‫اس��تانی در حوزه اب مطرح شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلسه از وزیر پیشنهادی‬ ‫نیرو درباره سیاس��ت های سدسازی و نحوه ادامه ان سوال شد‪.‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫ح��وزه فاضالب با توجه به اینکه برگرداندن اب به چرخه مصرف اهمیت‬ ‫فراوانی دارد پرسش شد که وی ادامه داد‪ :‬تولید برق به روش های جدید‬ ‫و تضمین خرید برق مراکز بخش خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه تولید برق کرده اند از دیگر مطالبات نمایندگان فراکس��یون والیی‬ ‫بود‪.‬نماینده مردم ورامین‪ ،‬قرچک و پیش��وا در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این جلس��ه درب��اره دو تابعیت بودن اق��ای اردکانیان نیز‬ ‫پرس��ش ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اردکانیان وزیر پیش��نهادی وزارت نیرو اظهار‬ ‫ک��رد که در کش��ور و در برخی مناطق دنیا اب ک��م نداریم و خداوند به‬ ‫اندازه کافی نعمت خود را به بندگان رس��انده و می رساند‪ ،‬مشکل در نوع‬ ‫مدیریت اب اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه وزیر پیش��نهادی نیرو در این جلسه گفت اگرچه باید مدیریت اب‬ ‫را بازتعریف کنیم و اینگونه نیست که فقط وزارت نیرو متولی و مدیریت‬ ‫اب باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مصرف کننده اب در یک اپارتمان هم در مدیریت‬ ‫اب مش��ارکت دارد و تغییر اقلیم و اب وهوا نباید ما را غافل از پرداختن‬ ‫به مدیریت اب کند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫کارگری‬ ‫‪ 3‬ابان ‪ 5 1396‬صفر ‪ 25 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 242‬پیاپی ‪2215‬‬ ‫دریچه‬ ‫چالش های نظام اماری کشور‬ ‫و راهکارهای مقابله با ان‬ ‫شرایط کنونی کشور و‬ ‫وضعیت کارفرمایان‬ ‫و کارگران به گونه ای‬ ‫نیست که با چانه زنی‬ ‫بتوانند مشکل را‬ ‫برطرف کنند‪ .‬انچه‬ ‫اکنون می تواند کمک‬ ‫کند تا مشکالت موجود‬ ‫برطرف شود‪ ،‬عزم‬ ‫جدی دولت برای رونق‬ ‫صنعتی و تولید در‬ ‫کشور است‬ ‫«گسترش صنعت» اخرین وضعیت تعیین دستمزد سال ‪ ۹۷‬را بررسی می کند‬ ‫ی برای تعیین دستمزد‬ ‫مشکالت صنعتی‪ ،‬مانع چانه زن ‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫جلس��ات کمیته تعیین افزایش دستمزد سال ‪ ۹۷‬اغاز‬ ‫شده اما امسال مشکالت پیچیده ای در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ .‬از جمله مش��کالتی که امس��ال در جلسات تعیین‬ ‫دس��تمزد به وجود امده‪ ،‬وضعیت هر دو طرف اس��ت‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی کارفرمایان و کارگران در ش��رایط دشوار‬ ‫اقتص��ادی قرار گرفته ان��د و نمی توانند ب��ا یکدیگر وارد‬ ‫چانه زنی شوند‪.‬‬ ‫با اینکه در س��ال های گذش��ته به طور عمده البی ها و‬ ‫چانه زنی ه��ا برای افزایش دس��تمزد از طرف کارگران و‬ ‫کاه��ش ان از ط��رف کارفرمایان مطرح ب��ود اما بر انچه‬ ‫اعالم شده امسال هر دو جریان با مشکالت جدی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬صنایع و بخش تولید کش��ور از رونق مناسبی‬ ‫برخوردار نیس��ت و در این ش��رایط نمایندگان کارگران‬ ‫نمی توانن��د برای افزایش دس��تمزد البی جدی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنین مش��کالت کارگری هر روز بیش��تر ش��ده و‬ ‫وضعیت زندگی انها با سختی ها و دشواری های بسیاری‬ ‫طرف اس��ت‪ .‬بر این اس��اس علی اکبر عیوضی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫کمیته مزد کانون ش��وراهای اس�لامی کار تهران معتقد‬ ‫اس��ت با توجه به مش��کالتی که در این دوره وجود دارد‪،‬‬ ‫دول��ت باید از نقش حاکمیتی خود برای رفع مش��کالت‬ ‫صنعت و تولید اس��تفاده کند‪ .‬باید این موضوع را در نظر‬ ‫داش��ت که دولت در میزان افزایش دس��تمزد بر اس��اس‬ ‫قان��ون ح��ق دخالت ندارد اما با توجه به ش��رایط صنایع‬ ‫کش��ور موضوع رفع مشکالت کنونی برعهده دولت است‪.‬‬ ‫در صورتی که این مش��کالت برطرف ش��ود‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کارگ��ران و کارفرمایان می توانن��د چانه زنی برای تعیین‬ ‫دستمزد را اغاز کنند‪.‬‬ ‫علی اکبر عیوضی‪ ،‬مسئول کمیته مزد کانون شوراهای‬ ‫اس�لامی کار تهران درب��اره وضعیت افزایش دس��تمزد‬ ‫کارگران برای س��ال ‪ ۹۷‬به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬به‬ ‫طور معمول از اغاز پاییز بحث های افزایش دس��تمزد در‬ ‫کشور مطرح می شود‪ .‬امسال اما شرایط مقداری پیچیده‬ ‫شده و تصمیم گیری در این زمینه دشوار شده است‪.‬‬ ‫مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسالمی کار تهران‬ ‫با اشاره به اینکه افزایش دستمزد زمینه ای می خواهد که‬ ‫بتوانیم در ان چانه زنی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون این زمینه در‬ ‫کشور وجود ندارد‪ .‬کارگاه های تولیدی وضعیت مناسبی‬ ‫ندارند‪ .‬بر این اساس نمی توان با کارفرماها چانه زنی کرد‬ ‫تا بتوانیم افزایش دستمزد را با فشار بر کارفرماها محقق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عیوضی با بیان اینکه در شرایط کنونی تولید و فروش‬ ‫بس��یاری از کارفرماها در ش��رایط نامناسب اقتصادی به‬ ‫سر می برند‪ ،‬افزود‪ :‬وضعیت کنونی در این حوزه مناسب‬ ‫نیس��ت و از ط��رف دیگر کارگرانی ک��ه حداقل حقوق را‬ ‫دریافت می کنند هم در ش��رایط مالی وخیمی قراردارند‪.‬‬ ‫باید افزایش دس��تمزد در نظر گرفته شود اما با راهکاری‬ ‫که ش��دنی باش��د‪ .‬اگر افزایش دس��تمزد کمت��ر از نیاز‬ ‫کارگران باشد‪ ،‬فقر در کشور گسترش می یابد و اگر بیش‬ ‫از توان فعلی کشور باشد‪ ،‬تولید و صنعت اسیب بیشتری‬ ‫می بیند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش دولت در این زمینه گفت‪ :‬شرایط‬ ‫کنونی کشور و وضعیت کارفرمایان و کارگران به گونه ای‬ ‫نیس��ت که با چانه زنی بتوانند مش��کل را برطرف کنند‪.‬‬ ‫انچ��ه اکن��ون می تواند کمک کند تا مش��کالت موجود‬ ‫برطرف ش��ود‪ ،‬ع��زم جدی دولت ب��رای رونق صنعتی و‬ ‫تولید در کشور است‪.‬‬ ‫مس��ئول کمیته مزد کانون ش��وراهای اس�لامی کار‬ ‫ته��ران با بیان اینکه متاس��فانه اکنون مطالبات کارگری‬ ‫و کارفرمای��ی همخوان��ی ندارند و دولت نتوانس��ته رونق‬ ‫مناس��بی ایج��اد کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایطی ک��ه عمده‬ ‫واحدهای صنعتی مش��کل دارن��د‪ ،‬نماینده کارفرمایان و‬ ‫نماینده کارگران با بحث و جلس��ه نمی توانند مش��کالت‬ ‫را برطرف کنند‪.‬‬ ‫عیوضی افزود‪ :‬با توجه به انچه از طرف دولت تا کنون‬ ‫مطرح ش��ده نیز به نظر می رس��د دولت برنامه مشخصی‬ ‫برای افزایش دس��تمزد ن��دارد‪ .‬در صورتی که دولت این‬ ‫روند را ادامه دهد به طور قطع س��ال اینده با مش��کالت‬ ‫کارگری بیشتری روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در جریان جلس��ات تعیین دس��تمزد‬ ‫سال اینده نمایندگان هر دو طرف استدالل های مناسبی‬ ‫دارند و مسائل را با بینشی واقعی تحلیل می کنند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ای��ن اتفاق در حالی رخ می دهد که کاری از دس��ت‬ ‫نماین��دگان ب��ر نمی اید و دولت بای��د در چند ماه اینده‬ ‫برنامه مش��خصی برای رونق بیشتر صنایع در کشور ارائه‬ ‫کند تا مشکل تعیین میزان افزایش دستمزد نیز برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسالمی کار تهران‬ ‫با اش��اره به اینکه کارفرماها اکنون در پرداخت مش��کل‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬میزان افزایش دستمزد باید به گونه ای باشد‬ ‫که ظرفیت اجرای ان در کشور به وجود اید‪ .‬قدرت خرید‬ ‫کارگران پایین اس��ت‪ .‬هزینه ها افزای��ش یافته و زندگی‬ ‫انها به س��ختی می گذرد‪ .‬باید برای این موضوعات برنامه‬ ‫مشخصی از طرف حاکمیت در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه موضوع افزایش دستمزد نباید به‬ ‫گونه ای باشد که کارفرما بتواند متعهد شود‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫بای��د در این زمینه کمک کند تا کارفرما بتواند س��رمایه‬ ‫خ��ودش را به گردش بی��اورد و محصوالت تولیدی خود‬ ‫را ب��ه فروش برس��اند و از طرف دیگ��ر کارگران هم باید‬ ‫بتوانند با کار‪ ،‬وضعیت زندگی خود را بهبود بخش��ند‪ .‬در‬ ‫گ��روه کارگری و کارفرمایی فش��ارهای اقتصادی زیادی‬ ‫وجود دارد و دیده می شود که بسیاری از کارفرمایان نیز‬ ‫مشکل اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دستمزد‪ ،‬نیازمند البی دولت‬ ‫علی اکبر لبافی‪ ،‬کارش��ناس بازار کار معتقد اس��ت تا‬ ‫زمانی که ش��رایط اقتصاد کشور و وضعیت بنگاه ها بهبود‬ ‫پیدا نکند‪ ،‬تغییری در افزایش حداقل مزد کارگران ایجاد‬ ‫نخواهد شد‪ .‬او تاکید دارد جلسات دستمزد شورای عالی‬ ‫کار ب��ه البی قوی نمایندگان کارگ��ری نیاز دارد‪ .‬وی به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬زمانی می ت��وان به افزایش م��زد کارگران‬ ‫خوش��بین بود که ش��رایط اقتصاد کش��ور بهبود یابد و‬ ‫بنگاه های اقتصادی از رکود خارج شوند‪ .‬اگر امکان حضور‬ ‫در بازاره��ای داخلی و خارج��ی و توانمندی مردم برای‬ ‫خرید کاالی داخلی حاصل نش��ود‪ ،‬صد جلس��ه دستمزد‬ ‫هم که برگزار کنیم تغییری در افزایش حداقل دستمزد‬ ‫کارگران به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی افزود‪ :‬بیش��تر بنگاه ها در‬ ‫ش��رایطی قرار دارند که اگ��ر خارج از تعادل افزایش مزد‬ ‫بدهند ممکن است با ریزش نیروی انسانی مرو به رو شوند‬ ‫از این رو پیامدهای ان بیش��تر از افزایش مزد است البته‬ ‫در همه مش��اغل اینطور نیس��ت‪ ،‬اگر مش��اغل خدماتی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولیدی و کش��اورزی را تفکیک کنیم‪ ،‬متفاوت‬ ‫اس��ت مثال در بخش خدمات افزایش مزد می تواند اتفاق‬ ‫بیفت��د ولی تولید‪ ،‬ظرفیت افزایش مزد بیش��تر را ندارد‪.‬‬ ‫لبافی در ادامه بر ضرورت البی قوی نمایندگان کارگری‬ ‫در ش��ورای عالی کار تاکی��د ک��رد و گفت‪ :‬در جلس��ات‬ ‫دس��تمزد ش��ورای عالی کار نیازمند البی قوی از س��وی‬ ‫نمایندگان کارگری هستیم و باید ابتکار عمل جلسات را‬ ‫به دست بگیرند تا چانه زنی ها در مسیر درستی قرار گیرد‪.‬‬ ‫کارش��ناس بازار کار در عین حال افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫روند شکل گیری تش��کل های کارگری در کشور به طور‬ ‫عمده دولتی اس��ت در حالی که در دنیا س��ازمان جهانی‬ ‫کار(‪ )ILO‬اس��ت ک��ه این س��اختار را تعری��ف می کند‪.‬‬ ‫ترکی��ب نماین��دگان کارگری و س��اختار تش��کل های‬ ‫کارگری در ایران همواره به گونه ای است که سایه دولت‬ ‫روی سرشان است و انطور که باید استقالل کاری ندارند‬ ‫ولی در قوانین ما با عنوان تش��کل کارگری یاد می شوند‬ ‫در حالی که نمی توانیم از نظر ش��کل گیری ان را تشکل‬ ‫بنامیم‪.‬‬ ‫ی فرایند ش��کل گیری‪ ،‬انتخاب و ترکیب‬ ‫ب��ه اعتقاد و ‬ ‫اعضای تشکل های کارگری به طور عمده به شکلی است‬ ‫که اس��تقالل الزم و س��ندیکایی از خود ندارند به همین‬ ‫دلیل مناس��بات مربوط به تعیین مزد همواره با مش��کل‬ ‫رو به رو اس��ت در حالی که اگر تش��کل کارگری مستقل‬ ‫و قدرتمند عمل کند مناس��بات مزد به س��مت و سویی‬ ‫می رود که همه از ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫نق��ش روزافزون امار و اطالع��ات به عنوان پیش‬ ‫نی��از تم��ام تصمیم گیری ه��ا‪ ،‬سیاس��تگذاری ها و‬ ‫برنامه ریزی ها بر کس��ی پوش��یده نیست‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر اهمی��ت اطالعات اماری به قدری اس��ت که‬ ‫بس��یاری ایجاد ی��ک نظام کارام��د و موثر در تولید‬ ‫و عرض��ه ام��ار را از الزام��ات اولی��ه و ض��روری در‬ ‫برنامه ریزی می دانند‪ .‬پیش نی��از حکمرانی خوب‪،‬‬ ‫وج��ود نظام اماری مطلوب اس��ت‪ .‬منظ��ور از نظام نعمت اله میر فالح نصیری‬ ‫اماری‪ ،‬مجموعه درگیر در تولید‪ ،‬پردازش و اش��اعه رییس مرکز امار و اطالعات‬ ‫ام��ار در کش��ور و روابط حاکم می��ان این مجموعه راهبردی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ .‬این مجموعه شامل تولیدکنندگان‪ ،‬کاربران‬ ‫و ارائه کنندگان امار و اطالعات است‪ .‬تولید و انتشار‬ ‫ام��ار در ایران مانند بیش��تر کش��ورها‪ ،‬همواره با چالش رو به رو ب��وده و زمانی که اوضاع‬ ‫سیاس��ی‪ -‬اقتصادی کشور دچار مشکل می شود‪ ،‬این چالش ها تشدید می شود‪ .‬بخشی‬ ‫از چالش های حاکم بر نظام اماری درون زا و بخش��ی دیگر برون زا هس��تند‪ .‬هم اکنون‬ ‫شورای عالی امار بر اساس بند ب ماده ‪ ۱۰‬قانون احکام دائمی برنامه های توسعه‪ ،‬سومین‬ ‫برنامه ملی امار کشور را در دست تدوین دارد‪ .‬در استانه تدوین سومین برنامه ملی امار‬ ‫کشور‪ ،‬ش��ناخت چالش های حاکم بر نظام اماری‪ ،‬تا حد زیادی می تواند برنامه ریزان را‬ ‫در جهت ارائه راهکارهای عملیاتی برای فائق امدن بر مش��کالت موجود یاری کند‪ .‬این‬ ‫مسئله به سازمان های اماری باز نمی گردد و همه نهادها در این شرایط مسئول هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش ها و مشکالت برون زا‬ ‫نبود قانون امار جامع در کش��ور‪ ،‬س��اختار سازمانی نامناس��ب‪ ،‬ناکافی بودن حمایت‬ ‫قوای سه گانه از نظام اماری‪ ،‬ضعف سواد و فرهنگ اماری‪ ،‬ضعف زیرساخت ها‪ ،‬همراهی‬ ‫نامناسب جامعه مدنی‪ ،‬حجم کم اعتبارات مالی برای اجرای بهینه نظام اماری‪ ،‬هزینه بر‬ ‫و زمان بر بودن تولید امار‪ ،‬س��هم بزرگ اقتصاد غیر رس��می کش��ور‪ ،‬ضعف کارگاه ها و‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی در ارائه داده های معتبر و به موقع‪ ،‬کاهش تمایل پاس��خگویان به‬ ‫همکاری‪ ،‬کندی جریان گردش اطالعات اماری‪ ،‬اقدامات ضعیف دس��تگاه های نظارتی‬ ‫به منظور ارزیابی فعالیت های اماری در کش��ور‪ ،‬نپرداختن دانشگاه ها به مباحث مربوط‬ ‫به امارهای رس��می‪ ،‬نامناسب و ناکافی بودن اموزش های رسمی و غیر رسمی در حوزه‬ ‫امار‪ ،‬نااشنا بودن اصحاب رسانه های جمعی با فرایندهای تولید و انتشار امار‪ ،‬نامناسب‬ ‫بودن جایگاه امارشناسان در نظام اداری کشور و کم توجهی به استفاده از امار در تدوین‬ ‫برنامه های مدت دار‪ ،‬دخالت افراد غیر متخصص در امور اماری و‪...‬‬ ‫‹ ‹چالش ها و مشکالت درون زا‬ ‫مشکالت ساختاری در واحدهای امار دستگاه ها‪ ،‬زیرساخت های ضعیف در برقراری‬ ‫ارتب��اط بین سیس��تم های اطالعاتی‪-‬عملیاتی‪ ،‬ضعف در هماهنگ��ی و هم افزایی میان‬ ‫دس��تگاه های اجرایی و نهادهای متولی امار‪ ،‬وجود نداشتن چارچوب های دقیق و نوین‬ ‫برای اجرای طرح های اماری‪ ،‬قدیمی و ناکارا بودن برنامه های توسعه امارهای ثبتی مبنا‪،‬‬ ‫اگاهی کم از نیازهای واقعی کش��ور به اطالعات اماری و اولویت بندی انها‪ ،‬موازی کاری‬ ‫در تولید اطالعات اماری‪ ،‬ناسازگاری میان امارهای تولیدی‪ ،‬نبود ضمانت اجرایی برای‬ ‫مصوبات ش��ورای عالی امار‪ ،‬ارائه نش��دن امارهای ضروری ملی ب��ه مجامع بین المللی‪،‬‬ ‫رواج نداش��تن مدیریت مبتنی بر شواهد‪ ،‬ناکافی بودن متخصصان امار موجود در نظام‬ ‫اماری‪ ،‬نامناسب بودن جبران خدمات امارشناسان‪ ،‬ناکافی بودن و به روز نبودن استفاده‬ ‫از طبقه بندی ها و اس��تاندارهای توصیه ش��ده ملی و بین المللی در تولید امار‪ ،‬استفاده‬ ‫نکردن از شناسه های یکه کننده در فعالیت های اماری‪ ،‬نبود استانداردهای پوشش الزم‬ ‫از نظر موضوعی و فعالیتی‪ ،‬ساماندهی نشدن امارهای ثبتی در برخی سازمان ها‪ ،‬وجود‬ ‫نداش��تن تقویم انتش��اراتی برای فعالیت های اماری و‪ ...‬مرکز امار و اطالعات راهبردی‬ ‫وزارت متبوع‪ ،‬به عنوان حلقه ای از زنجیره تولید امار و اطالعات‪ ،‬بخشی از نظام اماری به‬ ‫شمار می رود و بخشی از این مشکالت و چالش ها متوجه این مرکز بوده و از چالش های‬ ‫ذکر شده مستثنا نیستند‪ .‬ضعف تشکیالت و ساختار واحد امار در سطح ستاد و استان ها‬ ‫و سازمان های تابع‪ ،‬استفاده نشدن از تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی های استاندارد ملی‬ ‫و بین المللی در برخی از سیستم های اطالعاتی‪ -‬عملیاتی و یکپاچه نبودن انها‪ ،‬طراحی‬ ‫س��امانه های تخصصی با رویکرد ارائه عملکرد واحد مربوط و توجه کمتر به جنبه تولید‬ ‫اماری سامانه و‪ ...‬از این موارد است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای مقابله با مشکالت‬ ‫تصوی��ب قانون مدرن و جامع برای نظام اماری کش��ور‪ ،‬انتص��اب مدیران حرفه ای‬ ‫و تاپ ب��رای واحدهای اماری‪ ،‬تقویت ظرفیت س��ازی و ام��وزش‪ ،‬تخصیص و تامین‬ ‫بودجه مناس��ب ب��رای فعالیت های اماری‪ ،‬اس��تفاده از فناوری اطالع��ات در تمامی‬ ‫مراحل اجرای یک طرح امارگیری‪ ،‬انتصاب و بکارگیری عوامل میدانی مجرب‪ ،‬ارتقای‬ ‫برنامه و نتایج فعالیت های اماری‪ ،‬مش��ارکت در پروژه های بین المللی اماری‪ ،‬ارتقای‬ ‫روش های جمع اوری داده ها‪ ،‬ترویج و توس��عه نظام های ثبتی مبنا‪ ،‬جلب مش��ارکت‬ ‫ذینفعان و رسانه ها‪ ،‬جلب مشارکت سازمان های اهدا کننده‪ ،‬ارتقای نرخ پاسخگویی‪،‬‬ ‫اطالع رسانی اماری به کاربران ملی و امارهای بین المللی و‪ ...‬از محورهای پیشنهادی‬ ‫برای تقویت نظام اماری کشور است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬ابان ‪ 5 1396‬صفر ‪ 25 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 242‬پیاپی ‪2215‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫خبر‬ ‫هنر دولت و بخش خصوصی‬ ‫در افزایش کمی و کیفی تولید‬ ‫نخستین نشس��ت هم اندیشی مدیران انجمن های صنعتی‪،‬‬ ‫صاحبان صنایع اس��تان با حضور اس��تاندار ته��ران و رییس‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ته��ران در محل‬ ‫اس��تانداری برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫محمدحس��ین مقیمی در این نشس��ت با بیان اینکه اهداف‬ ‫اصلی در بخش صنایع اس��تان باید برنامه ریزی و مش��خص‬ ‫ش��ود گفت‪ :‬پیش از ایجاد هر صنعت الزم است شرایط مورد‬ ‫نیاز در بخش اب‪ ،‬برق و س��ایر زیرس��اخت ها فراهم شود تا‬ ‫س��رمایه گذاران و صنعتگران زمان خود را ب��رای تامین این‬ ‫نیازها صرف نکرده و در اداره ها س��رگردان نش��وند‪ .‬استاندار‬ ‫ته��ران اف��زود‪ :‬بای��د مدی��ران ش��هرک های صنعت��ی طبق‬ ‫سیاست های دولت بر فعالیت بخش خصوصی نظارت کنند و‬ ‫دستگاه ها مشکالت صنایع را رفع کرده و بخش خصوصی کار‬ ‫خ��ود را انجام دهد‪ .‬مقیمی با تاکید بر اینکه توجه به رعایت‬ ‫اصول زیست محیطی در صنایع باید در اولویت باشد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بس��یاری از کش��ورهای صنعتی‪ ،‬کارخانه ها و صنایع‬ ‫در داخل ش��هرها بدون الودگی زیست محیطی فعالند و اگر‬ ‫تولیدکنن��ده اصول زیس��ت محیطی را رعای��ت کند و دولت‬ ‫وظایف خ��ود را انجام دهد می��زان االیندگی صنایع کاهش‬ ‫می یاب��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬از جمل��ه وظایف م��ا در دولت رفع‬ ‫موانع و تس��هیل امور برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت و دلیل مش��کالت امروز ان اس��ت که گمان می کنیم‬ ‫کارها به درستی انجام می شود و باید تالش کنیم تصمیمات‬ ‫غیرکارشناسی گرفته نشود‪ .‬استاندار تهران توجه به قانون را‬ ‫یک اصل برش��مرد و عنوان کرد‪ :‬قوانین پاسخگوی مشکالت‬ ‫هستند و اگر زیرساخت ها‪ ،‬پشتیبانی شود و نظام اجرایی در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان و صاحبان صنایع قرار گیرد تولیدات ما‬ ‫در ب��ازار جهانی قابلیت رقابت می یابند‪ .‬مقیمی گفت‪ :‬هنر ما‬ ‫در دولت و هنر تولیدکنندگان در بخش خصوصی ان اس��ت‬ ‫که کیفیت تولید را باال برده و نرخ تمام ش��ده را کم کنیم و‬ ‫در این شرایط رسالت خود را انجام داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط دولت و بخش خصوصی‬ ‫محمدرضا مس ف��روش‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران در این جلس��ه گفت‪ :‬ما فکر می کنیم‬ ‫چهره های حاضر در جلس��ه کار بس��یار دشواری را در دوران‬ ‫تحریم پش��ت س��ر گذاش��ته اند و با سیس��تم بانکی‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماع��ی و موانع موجود نجیبانه در حال فعالیت هس��تند‬ ‫و صحنه تولید را ترک نکرده اند‪ .‬مس��ئوالن هم در استانداری‬ ‫و ه��م در وزارت متبوع تمام تالش خود را در رفع این موانع‬ ‫داش��ته اند و اعتقاد داریم این عزی��زان نقش اصلی در تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی دارند که نمایندگان بخش تولید هستند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران افزود‪:‬‬ ‫این جلسه در راس��تای ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی‬ ‫است‪ .‬البته در جلسات ستاد تسهیل این ارتباطات وجود دارد‬ ‫اما در ان جلس��ات مش��کالت و موانع تولی��د واحد ها مطرح‬ ‫می شود‪ .‬مس فروش با اش��اره به صدور مجوزها و پروانه های‬ ‫تولید ازس��وی دس��تگاه های دولتی تصریح کرد‪ :‬م��ا باید از‬ ‫مش��ورت انجمن ها در صدور مجوز ها اس��تفاده کنیم و براین‬ ‫نظر هس��تیم که در مجوزها باید از نظرات کارشناسی بخش‬ ‫خصوصی اس��تفاده کرد و سیاست های صنفی خود را در این‬ ‫حوزه اعالم کنند‪ .‬در این جلس��ه نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫و تعدادی از روسا و مدیران انجمن ها‪ ،‬کانون ها و سندیکاهای‬ ‫صنعتی و معدنی نقطه نظارت‪ ،‬مش��کالت و پیشنهادات خود‬ ‫را درجه��ت رفع موانع تولید و ارتقای جایگاه صنعت کش��ور‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۸‬شهرک صنعتی‬ ‫خصوصی در اذربایجان شرقی‬ ‫ش��هرک های صنعتی خصوصی موفقی در استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی وجود دارد که شهرک صنعتی غرب تبریز نیز یکی از‬ ‫این شهرک هاست‪ .‬در این استان ‪ ۸‬شهرک صنعتی خصوصی‬ ‫وجود دارد که پروانه بهره برداری‪ ۳‬ش��هرک صنعتی خصوصی‬ ‫امسال صادر شده است‪ .‬تامین زیرساخت ها و امکانات زیربنایی‬ ‫برای ش��هرک های صنعتی غیردولتی نیز مانند ش��هرک های‬ ‫دولت��ی ضروری اس��ت و باید مدیران این ش��هرک ها در رفع‬ ‫مشکالت زیرس��اختی کوش��ا باش��ند‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» س��یدمرتضی نیرومند اس��کویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اذربایجان ش��رقی در جری��ان بازدید‬ ‫از ش��هرک صنعتی خصوصی غرب تبریز گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫امادگ��ی دارد تا حمایت ه��ای الزم را از ایجاد ش��هرک های‬ ‫صنعتی خصوصی کند ‪ .‬این ش��رکت به ش��هرک های صنعتی‬ ‫خصوصی به عنوان رقیب نگاه نمی کند و برای ایجاد و توسعه‬ ‫انها از هیچ تالشی مضایقه نمی کند‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی چرمسازان چرمش��هر تبریز‪ ،‬صنعت‬ ‫اس��کان تبریز‪ ،‬غرب تبریز‪ ،‬توسعه عمران میانه‪ ،‬سهند اذران‪،‬‬ ‫چالی��ش صنعت س��االری‪ ،‬کارافرینان اذربایج��ان خاوری و‬ ‫مطلب زاده شبس��تر ‪ ۸‬ش��هرک صنعتی خصوصی اذربایجان‬ ‫شرقی است‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬تحلیل‬ ‫وضعیت نساجی و‬ ‫پوشاک به همراه‬ ‫اخرین امارها از تولید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬مصرف‪ ،‬سرانه‬ ‫جهانی‪ ،‬رتبه ایران در‬ ‫دنیا‪ ،‬جایگاه ارزشی و‬ ‫اشتغالزایی و‪ ...‬در این‬ ‫سند راهبردی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫امده است‬ ‫در هم اندیشی نمایندگان انجمن نساجی و بر اساس‬ ‫واردات‪ ،‬مالیات‪ ،‬پنبه؛ مهـ‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫راهبردهای توسعه صنعت نس��اجی و پوشاک در سند راهبردی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مش��خص شده است‪ .‬در این س��ند ‪ ۱۱‬برنامه راهبردی برای این‬ ‫بخش توصیه ش��ده که در این زمینه بهبود فضای کسب وکار و رقابت پذیر کردن‬ ‫صنعت نس��اجی و پوش��اک‪ ،‬تنوع بخشی و توس��عه صادرات منسوجات و پوشاک‬ ‫با ارزش افزوده بیش��تر مبتنی بر مزیت های رقابتی و تقویت و تکمیل خوش��ه های‬ ‫صنعتی منس��جم و توانمند درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به طور کلی در این سند‬ ‫راهبردی نگاه مقامات بلندپایه صنعتی و اقتصادی به صنایع کشور است‪ ،‬وضعیت‬ ‫این صنایع در حالت فعلی و برنامه توس��عه ای ان تا افق ‪ ۱۴۰۴‬بررس��ی می شود‬ ‫و ش��امل اهداف کمی و کیفی ‪ ۷‬رش��ته ‪ -‬صنعت مشخص شده است که صنعت‬ ‫نساجی و پوشاک در رده سوم قرار دارد‪ .‬دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی‬ ‫در منطقه و رس��یدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت پذیری‪ ،‬نوس��ازی و‬ ‫س��رمایه گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید را می توان‬ ‫از اهداف پیش بینی ش��ده در افق ‪ ۱۴۰۴‬برای این صنعت دانس��ت‪ .‬این برنامه با‬ ‫مقایسه صنایع کشور در شاخص هایی مانند ارزش افزوده ایجادشده‪ ،‬مزیت نسبی‪،‬‬ ‫قدرت ایجاد اشتغال‪ ،‬قدرت صادراتی‪ ،‬سهم از بازار داخلی‪ ،‬ارزش سرمایه گذاری و‬ ‫سهم از بنگاه های بزرگ و متوسط اولویت های سرمایه گذاری و حمایت های دولت‬ ‫را مش��خص کرده است‪ .‬صنعت نس��اجی و پوشاک و برخی از رشته های منتخب‬ ‫این صنعت که در کش��ور دارای مزیت نس��بی اس��ت در بین صنایع منتخب در‬ ‫برنامه راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ان پرداخته شده و مورد توجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت و اهداف کمی انها تا افق ‪ ۱۴۰۴‬تعیین ش��ده و وزارتخانه خود‬ ‫نساجی ایران در جایگاه سوم خاورمیانه‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن‬ ‫صنعت نساجی اظهار کرد‪ :‬صنعت نساجی در‬ ‫اولویت ه��ای این وزارتخانه ب��رای بهره مندی‬ ‫از حمایت هاس��ت‪ .‬تحلیل وضعیت نس��اجی‬ ‫و پوش��اک به هم��راه اخرین اماره��ا از تولید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬مصرف‪ ،‬س��رانه جهانی‪ ،‬رتب��ه ایران در دنیا‪،‬‬ ‫جایگاه ارزش��ی و اش��تغالزایی و‪ ...‬در این سند راهبردی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت امده اس��ت‪ .‬رحمانی با‬ ‫اشاره به اینکه صنعت نس��اجی اشتغالزا و سوداور است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دس��تیابی به جایگاه س��وم منطقه خاورمیانه‬ ‫برای اینده صنعت نس��اجی و پوش��اک ای��ران در برنامه‬ ‫راهبردی هدف گذاری شده است‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره به اس��تفاده از ن��ام پارچه های‬ ‫ایرانی در نمایش��نامه های شکسپیر گفت‪ :‬این نمایشنامه‬ ‫در ‪ ۴۰۰‬سال قبل نوشته شده و در قسمتی از ان با لحنی‬ ‫تفاخرامیز گفته ش��ده پارچه لباس ایرانی است بنابراین‬ ‫جایگاه صنعت نساجی ایران در منطقه خاورمیانه‬ ‫به درس��تی تعریف شده است‪ .‬رحمانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در برگزاری جلس��ه های هم اندیش��ی با‬ ‫نماین��دگان تش��کل های خصوص��ی در یک‬ ‫صنعت تالش می ش��ود تا مشکالت شناسایی‬ ‫و برای رفع ان اقدام ش��ود‪ .‬برای رفع مشکالت‬ ‫پنبه مورد نیاز صنایع نس��اجی نیز جلسه های بسیار‬ ‫برگزار و موافقت های مورد نظر نیز حاصل ش��ده اس��ت‬ ‫همان ط��ور ک��ه تعرف��ه واردات پنبه از ‪ ۱۰‬ب��ه ‪ ۵‬درصد‬ ‫حاصل ش��ده اما اجرایی شدن ان نیاز به همراهی دولت‬ ‫دارد‪ .‬قائ��م مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به تقویت تش��کل ها در دولت یازدهم اظهار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫تش��کل ها اختیارات مناس��بی دارند ضمن انکه اگر نیاز‬ ‫باش��د پیگیری های بیشتر از س��وی وزارتخانه می شود‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬مشکالت صنایع یکطرفه قابل حل نیست‪.‬‬ ‫الزم اس��ت کیفیت محصول باال رود و نرخ تمام شده نیز‬ ‫کاهش یابد تا سایر موارد نیز در همراهی دولت رفع شود‪.‬‬ ‫را موظف به تحقق ان کرده اس��ت‪ .‬الیاف پلی اس��تر‪ ،‬نخ فیالمنت پلی استر‪ ،‬الیاف‬ ‫اکریلیک‪ ،‬انواع نخ در سیستم پنبه ای و فرش ماشینی از رشته های منتخب صنایع‬ ‫نس��اجی و پوشاک است‪ .‬همچنین در س��ند راهبردی صنعت نساجی پیش بینی‬ ‫شده که این صنعت تا سال ‪ ۱۴۰۴‬در رتبه سوم منطقه و پنجاهم جهان قرار گیرد‪،‬‬ ‫تعداد ش��اغالن ان به ‪ ۵۰۰‬هزار نفر افزایش یابد و سهم ارزش افزوده ان از ‪ ۳‬به‪۴‬‬ ‫درصد ارتقا یابد‪ .‬صادرات ان نیز به ‪ ۳‬میلیارد دالر در س��ال افزایش یابد‪ .‬پیش از‬ ‫این نیز پیش بینی شده بود که در سال ‪ ۹۵‬به تولید ‪ ۱۶۰‬هزار تن الیاف پلی استر‬ ‫برسیم اما ‪ ۱۹۳‬هزار تن در ‪ ۱۱‬ماه تولید شده است بنابراین هدف نهایی برای افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪ ۳۵۰‬هزار تن الیاف پلی استر در سال درنظر گرفته شده که با وجود‬ ‫امارها دست یافتنی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ضرورت اجرای برنامه های تدوین شده در صنعت‬ ‫محسن اتابکی‪ ،‬مدیرکل دفتر سیاست گذاری‬ ‫و برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در جلس��ه هم اندیش��ی ب��ا اعض��ای انجمن‬ ‫صنعت نس��اجی اظهار ک��رد‪ :‬تغییر و اصالح‬ ‫س��ند برنامه راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با حضور مدیران مربوط در وزارتخانه‬ ‫و نمایندگان تشکل های خصوصی انجام شده است‪.‬‬ ‫اتابکی اظهار کرد‪ :‬بنابراین راهکارهای پیشنهاد شده در‬ ‫قس��مت عملیاتی س��ند راهبردی امده است همچنین‬ ‫مواردی که باید با همکاری سایر دستگاه ها اجرایی شود‬ ‫در الزامات س��ند راهبردی دس��ته بندی شده است‪ .‬در‬ ‫صورتی که هماهنگی بین دس��تگاه های مربوط نباش��د‬ ‫نمی توان به اهداف پیش بینی شده دست یافت‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬در مواقع گوناگون برنامه های مختلف در‬ ‫کشور تدوین می شود‪ .‬در مراحل بعد تغییر و اصالح ان‬ ‫پیگیری می ش��ود اما اجرا و عملیاتی شدن ان پیگیری‬ ‫نمی شود‪ .‬وقتی برنامه های اجرایی مشخص شد‬ ‫باید مس��ئول اجرای ان نیز مش��خص ش��ود‬ ‫که این موضوع یک طرفه نیس��ت بلکه باید‬ ‫بخشی از ان را دولت به عهده گرفته و دنبال‬ ‫کند و بخشی دیگر را بخش خصوصی بپذیرد‬ ‫و اج��رای ان را پیگی��ری کن��د‪ .‬اتابکی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تمام مش��کالت حل شدنی نیست اما می توان‬ ‫اولویت بن��دی کرده و با اولویت هرکدام از مش��کالت را‬ ‫حل کرد‪ .‬الزم است تا این جلسه های مسترک به صورت‬ ‫منظم تشکیل شده و در هر جلسه نتایج عملیاتی جلسه‬ ‫قبلی بررس��ی ش��ود‪ .‬مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و‬ ‫برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫زنجیره ارزش گفت‪ :‬برخی از مش��کالت در زنجیره های‬ ‫دیگر و در صنایع دیگر قابل بررس��ی و پیگیری اس��ت‬ ‫از این رو هر هفته جلس��ه های هم اندیشی با نمایندگان‬ ‫بخش خصوص��ی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫نقدی بر برنامه راهبردی توسعه صنعتی وزارت صن‬ ‫پس از رونمایی از برنامه راهبردی توسعه‬ ‫صنعت‪،‬معدن و تجارت در بین صنایع قرار‬ ‫صنعتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫روز صنعت س��ال ‪ ،۹۴‬دومین ویرایش ان‬ ‫فض��ای رقابتی موج��ود‪ ،‬فضای��ی نابرابر‬ ‫نیز در اسفند ‪ ۹۵‬انجام و اصالحاتی اعمال‬ ‫و غیرعادالنه اس��ت و صنعت نس��اجی باید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ا صنایعی رقابت کند ک��ه از حمایت ها و‬ ‫در واقع سند منتشر ش��ده‪ ،‬نقشه راهی‬ ‫کمک های مس��تقیم و غیرمس��تقیم دولت‬ ‫اس��ت برای حصول به چشم انداز سند ‪۲۰‬‬ ‫بهره من��د هس��تند‪ .‬حمایت های��ی از قبیل‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫س��اله کشور که قرار اس��ت تا سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫موان��ع تعرف��ه ای‪ ،‬ممنوعی��ت واردات��ی یا‬ ‫کارشناس صنعت نساجی‬ ‫محقق ش��ود هرچن��د در زم��ان رونمایی‬ ‫تامی��ن خ��وراک ارزان و‪ ...‬در چنین فضای‬ ‫از س��ند‪ ۱۰ ،‬س��ال از ارائه سند چشم انداز‬ ‫نابرابری است که صنعت نساجی نمی تواند‬ ‫گذشته بود و در واقع ‪ ۱۰‬سال پیش از ان را بدون برنامه‬ ‫امتیازهای الزم در ش��اخص هایی مانن��د ارزش افزوده‪،‬‬ ‫مشخصی سپری کردیم ولی انتشار این برنامه را به فال‬ ‫ارزاوری و سهم از بازار داخل را کسب کرده و در نتیجه‬ ‫نی��ک گرفته و امیدواریم همان طور که وزیر وقت هم در‬ ‫به رتبه یازدهم اولویت صنعتی سقوط می کند‪.‬‬ ‫مقدمه برنامه اش��اره کرد با نقدهای س��ازنده و برطرف‬ ‫الزمه هر مقایس��ه و مسابقه ای‪ ،‬وجود شرایط مساوی‬ ‫شدن کمبودهای احتمالی این سند بتوانیم به یک نقشه‬ ‫و برابر اس��ت تا بت��وان به نتایج اطمین��ان کرد‪ .‬در غیر‬ ‫ راه جامع و کامل دست پیدا کنیم که ویرایش های انجام‬ ‫این صورت نتایج به دس��ت ام��ده نمی تواند به ما عالمت‬ ‫شده نیز در همین راستاست‪.‬‬ ‫صحیح داده و ما را به درستی راهنمایی و هدایت کند‪.‬‬ ‫در رده بن��دی و امتیازدهی ب��ه صنایع مختلف در این‬ ‫امید دارم اگر صنعت نساجی و پوشاک در فضایی برابر‬ ‫برنامه‪ ،‬ش��اخص هایی همچون س��هم ارزش افزوده هر‬ ‫با دیگر صنایع مقایس��ه ش��ود در بین ‪ ۳‬گزینه اول قرار‬ ‫رش��ته صنعت��ی در کل صنعت‪ ،‬س��هم در تامی��ن بازار‬ ‫خواهد گرفت و اقتصاد کشور از نعمات و برکات بی شمار‬ ‫داخل‪ ،‬ارزاوری و قدرت صادراتی‪ ،‬مزیت نس��بی‪ ،‬سهم‬ ‫این صنعت همچون ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬قدرت ارزاوری‪،‬‬ ‫بنگاه های بزرگ در کل صنعت و اشتغال مد نظر گرفته‬ ‫تا مین بازار داخل و ایجاد اشتغال بهره مند خواهد شد‪.‬‬ ‫شده که پس از جمع بندی‪ ،‬مقایسه و امتیاز دهی‪ ،‬صنعت‬ ‫رئوس برنامه ای صنعت نس��اجی و پوش��اک بر مبنای‬ ‫نساجی و پوشاک در رده یازدهم اولویت حمایتی وزارت‬ ‫سند منتشر شده عبارتند از‪:‬‬ ‫افزایش ارزش صادرات از ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر در سال‬‫‪ ۹۳‬به ‪ ۳‬میلیارد دالر در سال ‪.۱۴۰۴‬‬ ‫افزایش سهم نس��اجی در ارزش افزوده صنعت از ‪۳‬‬‫درصد به ‪ ۴‬درصد‬ ‫افزایش ش��اغالن صنعت از ‪ ۳۰۰‬ه��زار نفر به ‪۵۸۵‬‬‫هزار نفر‬ ‫قرار گرفتن در رتبه سوم در بین کشورهای منطقه‬‫‪-‬قرار گرفتن در رتبه پنجاهم در بین کشورهای جهان‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۳‬میلیارد دالری‬ ‫برنامه صنایع نس��اجی و پوشاک در بعد صادرات برای‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۴‬با افزایش ‪ ۲۳۳‬درص��دی ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫تعیین شده که نسبت به افزایش ‪ ۲۷۸‬درصدی که برای‬ ‫کل صنعت پیش بینی شده کمتر است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که صادرات صنعتی و معدنی کل‬ ‫کشور در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬بیش از ‪ ۳۲‬میلیارد دالر است و‬ ‫در برنامه پیش بینی شده که تا سال ‪ ۱۴۰۴‬به رقم ‪۱۲۱‬‬ ‫میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫بر اس��اس برنامه تنظیمی‪ ،‬س��هم صنایع نس��اجی و‬ ‫پوش��اک در صادرات صنعتی و معدن��ی از ‪ ۲.۸۱‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬به ‪ ۲.۴۷‬درصد در سال ‪ ۱۴۰۴‬کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫در صورتی که بخواهیم سهم صنایع نساجی و پوشاک‬ ‫را در صادرات صنعتی و معدنی حفظ کنیم باید در سال‬ ‫هدف صادرات این صنع��ت حداقل به رقم ‪ ۳.۴‬میلیارد‬ ‫دالر برسد‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت به جای رش��د س��االنه ص��ادرات ‪۱۳‬‬ ‫درصدی پیش بینی ش��ده در برنامه باید با شتاب ساالنه‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی در صادرات منس��وجات رشد کنیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت وق��ت نیز در روز‬ ‫صنعت سال ‪ ۹۴‬توان صادرات نساجی و پوشاک در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬را ‪ ۵‬میلی��ارد دالر اعالم کرد که البته به واقعیت‬ ‫نزدیک تر است‪.‬‬ ‫همچنین در ویرایش دوم س��ند توان بالقوه صادراتی‬ ‫این صنعت افزون بر ‪ ۱۲‬میلیارد دالر تخمین زده ش��ده‬ ‫است‪ .‬فراموش نکنیم بر پایه اطالعاتی که در همین سند‬ ‫اورده شده درحال حاضر صادرات کشورهای بنگالدش‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬هند و پاکس��تان در حوزه نس��اجی و پوشاک به‬ ‫ترتی��ب افزون بر‪ ۳۶ ،۲۹ ،۲۷‬و ‪ ۱۴‬میلیارد دالر اس��ت‬ ‫که هر ی��ک به تنهای��ی از ارزش کل تولیدات س��االنه‬ ‫منسوجات ما بیشتر است‪.‬‬ ‫همچنین هدف صادراتی تعیین شده برای منسوجات‬ ‫و پوشاک در کشور ترکیه برای سال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی که‬ ‫معادل س��ال ‪ ۱۴۰۲‬است ( یعنی دو سال زودتر از سال‬ ‫هدف ما ) بیش از ‪ ۸۰‬میلیارد دالر در نظر گرفته شده (‬ ‫معادل ‪ ۶۶‬درصد هدف صادراتی کل محصوالت صنعتی‬ ‫و معدنی ما در سال ‪)۱۴۰۴‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر کش��ور ترکیه فق��ط از محل صنایع‬ ‫نس��اجی و پوش��اک خود در ‪۱۰‬س��ال اینده معادل ‪۶۶‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 3‬ابان ‪ 5 1396‬صفر ‪ 25 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 242‬پیاپی ‪2215‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقاد شدید رییس خانه صنعت‬ ‫و معدن یزد از عملکرد بانک ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫افسانه محرابی‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫تولید پنبه برای امسال‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬در‬ ‫بدترین شرایط تولید‬ ‫در صنعت نساجی‬ ‫حدود ‪۹۰‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تن پنبه مورد‬ ‫نیاز است بنابراین‬ ‫با توافق حاضران در‬ ‫نشست های تامین‬ ‫پنبه قرار شد تعرفه‬ ‫واردات این محصول‬ ‫برای صنعت نساجی ‪۵‬‬ ‫درصد باشد‬ ‫س اهداف سند راهبردی صنعت مطرح و بررسی شد‬ ‫ـم ترین سد توسعه نساجی‬ ‫واردات پنبه با تعرفه ‪ ۵‬درصدی برای صنعت نساجی‬ ‫افس��انه محرابی‪ ،‬مدیر کل دفتر صنایع نس��اجی و‬ ‫پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه‬ ‫هم اندیش��ی با اعضای انجمن صنعت نس��اجی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید اس��تراتژی مش��خصی از سوی‬ ‫دولت برای توسعه صنعت نساجی تعریف شود‪.‬‬ ‫این صنعت اش��تغالزایی باالی��ی دارد ضمن انکه‬ ‫صنعتگران نیز با مشکالت بسیار مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت صنایع نساجی در تامین و واردات‬ ‫پنبه مورد نیاز تصریح کرد‪ :‬در موضوع تامین پنبه مورد نیاز‬ ‫صنایع نساجی جلسه های بسیاری با حضور مسئوالن وزارت‬ ‫جهادکشاورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شده‬ ‫است‪ .‬با این حال قرار است برنامه مشخصی از میزان مصرف‬ ‫صنایع نساجی و میزان تولید پنبه در کشور به همراه میزان‬ ‫پنبه وارداتی مورد نیاز تهیه شود‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره به اینکه سال گذشته ‪ ۳۷‬هزار تن‬ ‫پنبه در کش��ور تولید شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صنایع نساجی‬ ‫ب��ه مصرف پنبه داخلی مکلف ش��ده اند‪ .‬ب��ا این حال میزان‬ ‫مصرف پنبه در صنایع نس��اجی بیش از میزان پنبه تولیدی‬ ‫در داخل کش��ور است بنابراین باید امکان واردات پنبه برای‬ ‫صنعتگران تسهیل شود‪.‬‬ ‫محرابی با بیان اینکه افزایش ‪ ۲۰‬درصدی تولید پنبه برای‬ ‫امسال پیش بینی ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در بدترین شرایط تولید در‬ ‫صنعت نس��اجی حدود ‪۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار ت��ن پنبه مورد نیاز‬ ‫اس��ت بنابراین با توافق حاضران در نشست های تامین پنبه‬ ‫قرار ش��د تعرفه واردات این محصول برای صنعت نساجی ‪۵‬‬ ‫درصد باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ای��ن موضوع مورد توافق وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت اما نیاز اس��ت تا دولت نیز استراتژی‬ ‫مش��خصی در زمینه تامین پنبه مورد نیاز صنایع‬ ‫نس��اجی تعریف کن��د زیرا توس��عه این صنعت‬ ‫عالوه بر مدیریت و ماشین االت مناسب نیازمند‬ ‫تامین مواد اولیه مرغوب است‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در موض��وع مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده نیز اظهار کرد‪ :‬بیمه و مالیات دو مش��کل اساس��ی‬ ‫در صنعت نس��اجی اس��ت اما تعیین مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫در صنایع نس��اجی باید بازنگری ش��ود‪ .‬ای��ن مالیات باید از‬ ‫مصرف کننده نهایی دریافت شود‪.‬‬ ‫محرابی ادامه داد‪ :‬استرداد مالیات ارزش افزوده در موضوع‬ ‫صادرات باید دو ماهه انجام شود اما درحال حاضر این امر به‬ ‫صورت یک ماهه انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه مش��وق های صادراتی مناسبی‬ ‫برای صنعت نس��اجی در نظر گرفته شده ‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعتی نساجی باید در زمره مشاغل سخت و زیان اور باشد‬ ‫و این موضوع در س��ازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫محرابی تاکید کرد‪ :‬الزم است برای رسیدن به مقدار تولید‬ ‫پیش بینی ش��ده در برنامه راهبردی صنعت نس��اجی موارد‬ ‫گفته شده با همکاری سایر دستگاه های دولتی اجرایی شود‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬در حمایت از تولید و تجارت صنایع‬ ‫نس��اجی برنامه ای تهیه و به وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارائه ش��ده که می تواند تکمیل کننده سند راهبردی در این‬ ‫صنعت باشد‪.‬‬ ‫دریافت مالیات ارزش افزوده پنبه از نخ‬ ‫محمدعلی عام��ری‪ ،‬عضو انجمن نس��اجی‬ ‫ایران در جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن‬ ‫صنعت نس��اجی اظهار کرد‪ :‬صنعت از نظر‬ ‫س��رمایه بری و نیروی انس��انی ب��ه صنایع‬ ‫س��بک و صنایع س��نگین تقس��یم شده اما‬ ‫نساجی در مقایسه با سایر صنایع بسیار بیشتر‬ ‫به نیروی انسانی نیاز دارد بنابراین مورد توجه و اقبال‬ ‫دولت ها برای رسیدن به توسعه صنعتی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مواد اولیه مورد نیاز صنایع نس��اجی‬ ‫پنب��ه اس��ت اما پنب��ه داخل��ی از نظر کیف��ی و کمی‬ ‫جوابگوی نیاز این صنعت نیست در حالی که اگر یارانه‬ ‫مناسب به تولید پنبه اختصاص پیدا کند به راحتی این‬ ‫کشت توسعه یافته و مشکل مواد اولیه صنعت نساجی‬ ‫با یارانه ‪ ۳۰‬میلیارد تومانی حل خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو انجمن نساجی ایران اضافه کرد‪ :‬در مرحله بعد‬ ‫باید تعرفه واردات پنبه صفر شود‪ .‬واردات پنبه‬ ‫در کش��ور ترکیه صفر اس��ت و همین عامل‬ ‫در رقابت نرخ تمام ش��ده با کش��ور ترکیه‬ ‫تا‪ ۶۰‬درصد تاثیرگذار اس��ت‪ .‬عامری تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬مالیات ارزش افزوده ای که در صنعت‬ ‫نساجی دریافت می ش��ود عادالنه نیست‪ .‬پنبه‬ ‫وارداتی باش��د یا از کشاورز خریداری شود هیچ گونه‬ ‫مالیاتی ش��امل ان نمی ش��ود‪ .‬نظر قانون گ��ذار نیز در‬ ‫تفاوت نرخ پنبه و ن��رخ نفت در این نوع مالیات لحاظ‬ ‫ش��ده اما مصوبه های س��ازمان ام��ور مالیاتی به نحوی‬ ‫اس��ت که مالیات ارزش افزوده پنبه از صنایع نس��اجی‬ ‫دریافت می ش��ود‪ .‬عضو انجمن نس��اجی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫پرداخت مالیات ارزش افزوده طوری اس��ت که مالیات‬ ‫ارزش افزوده نخ پرداخت می شود در حالی که بنکداران‬ ‫معافیت ‪ ۹‬ساله گرفته اند‪.‬‬ ‫درص��د کل ص��ادرات محصوالت صنعت��ی و معدنی ما‬ ‫درامد ارزی خواهد داشت‪..‬‬ ‫افزایش س�هم ارزش افزوده نس�اجی در کل‬ ‫صنعت از ‪ ۳‬به ‪ ۴‬درصد‪.‬‬ ‫در برنامه پیش بینی شده که سهم ارزش افزوده صنعت‬ ‫نساجی و پوشاک در کل صنعت در طول ‪۱۰‬سال اینده‬ ‫یک درصد افزایش پیدا کرده و از ‪ ۳‬به ‪ ۴‬درصد برسد و‬ ‫این در حالی است که سهم ارزش افزوده کل صنعت در‬ ‫تولید ناخال��ص داخلی نیز در همین مدت با ‪ ۱.۹‬درصد‬ ‫افزایش از ‪ ۱۶.۶‬به ‪ ۱۸.۵‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫البته در س��ال های اخیر صنعت نساجی در این بخش‬ ‫عقبگرد داشته و سهم ‪ ۵‬درصدی خود را در این شاخص‬ ‫از دس��ت داده است‪ .‬صنعت نس��اجی از جمله صنایعی‬ ‫است که س��هم مواد اولیه در نرخ تمام شده ان باالست‬ ‫و گاهی بین ‪ ۶۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد اس��ت‪ .‬در چنین صنایعی‬ ‫حاش��یه سود و ارزش افزوده ایجاد شده در فرایند تولید‬ ‫باال نیست‪.‬‬ ‫در اینجاس��ت که نقش صنایع تکمیلی نساجی مانند‬ ‫صنعت پوشاک و صنعت برندینگ(نشان سازی) در ایجاد‬ ‫ارزش افزوده پررنگ تر می ش��ود که متاس��فانه در هر دو‬ ‫مورد گفته ش��ده هنوز نتوانس��ته ایم به توس��عه مطلوب‬ ‫دس��ت پیدا کنیم بنابراین‪ ،‬این صنع��ت باوجود ظرفیت‬ ‫باال در ایجاد ارزش افزوده هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی‬ ‫خود در این شاخص دست پیدا کند‪.‬‬ ‫تکمیل اطالعات صنایع برای‬ ‫جلوگیری از مشکل قطع سوخت‬ ‫تولید داخلی نیازمند حمایت های تعرفه ای گمرک‬ ‫بهروز محمدی‪ ،‬عضو انجمن نس��اجی ایران در‬ ‫جلس��ه هم اندیش��ی با اعضای انجمن صنعت‬ ‫نس��اجی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه انتظ��ار می رود ب��رای رونق و‬ ‫توس��عه صنعت نساجی ‪ ۳‬موضوع از سوی این‬ ‫وزارتخانه پیگیری ش��ود اظهار کرد‪ :‬کشور ترکیه‬ ‫به اس��م انتی دامپینگ حقوق ورودی پلی استر ایران را‬ ‫حدود ‪ ۲۳.۵‬درصد تعیین کرده است بنابراین اگر دولت نیز‬ ‫تعرفه ای تعیین می کرد مناسب تر بود زیرا ظرفیت صادرات‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ارد ریالی برای پلی اس��تر وجود دارد‪.‬‬ ‫محمدی ادامه داد‪ :‬بعد از گذش��ت ‪ ۸‬ماه هنوز‬ ‫تعرفه های گمرکی اعالم نش��ده اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫داخلی نیازمند حمایت های تعرفه ای اس��ت‪.‬‬ ‫عضو انجمن نساجی ایران در بیان رنج نساجی‬ ‫و پوش��اک از واردات گفت‪ :‬موارد مش��خصی در‬ ‫صنعت��ی که ‪ ۴‬تاجر در حال واردات پوش��اک از چین‬ ‫هستند به بیکاری هزار نفر در این صنعت منجر شده و این‬ ‫امر نیازمند پیگیری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫نعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه نساجی و پوشاک‬ ‫افزایش ش�اغالن صنعت نس�اجی از ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نفر به ‪ ۵۸۵‬هزار نفر‬ ‫در برنامه پیش بینی ش��ده اس��ت که شاغالن صنعت‬ ‫نس��اجی و پوش��اک با افزایش ‪ ۲۸۵‬هزار نفری در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۵۸۵‬هزار نفر بالغ ش��وند این یعنی ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫افزای��ش که نس��بت ب��ه افزایش ‪ ۳۲‬درص��دی که برای‬ ‫کل صنعت پیش بینی ش��ده بس��یار قابل توج��ه بوده و‬ ‫نش��ان دهنده روند توس��عه این صنعت در انتهای برنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬چنانچه هزینه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل در‬ ‫صنعت نس��اجی را مطابق عدد اعالم شده در سند ‪۹۰۰‬‬ ‫میلی��ون ریال تص��ور کنیم و با فرض اینک��ه هیچ یک از‬ ‫فرصت های ش��غلی فعلی این صنعت را در ‪۸‬س��ال اینده‬ ‫از دس��ت ندهی��م برای ایج��اد این حجم از اش��تغال به‬ ‫س��رمایه گذاری بیش از‪ ۲۵۶‬هزار میلیارد ریال در ‪۸‬سال‬ ‫اینده نیاز است‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۶‬ه��زار میلیارد ری��ال با نرخ ارز فعل��ی افزون بر‬ ‫حدود‪۶/۵‬میلی��ارد دالر اس��ت که باید در طول ‪ ۸‬س��ال‬ ‫اینده بابت سرمایه گذاری در صنعت نساجی هزینه شود‬ ‫و چنانچه س��هم ارزی این س��رمایه گذاری را ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫در نظ��ر بگیریم به عدد ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫خواهیم رس��ید که باید در مدت ‪ ۸‬س��ال صرف ایجاد و‬ ‫احداث واحدهای جدید در این صنعت ش��ود‪ .‬به عبارتی‬ ‫دیگر باید ساالنه حدود ‪ ۵۲۵‬میلیون دالر در این صنعت‬ ‫سرمایه گذاری ارزی شود‪.‬‬ ‫ریی��س خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یزد ب��ا انتقاد از‬ ‫بی توجهی بانک ها به مصوبات کارگروه تس��هیل در پرداخت‬ ‫تس��هیالت گفت‪ :‬بانک ها همکاری نکنند حس��اب صنایع را‬ ‫منتقل می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از یزد‪ ،‬سیدعلی اکبر‬ ‫کالنتر با اشاره به ماهیت و رویکرد طرح تسهیالت رونق تولید‬ ‫اظهارکرد‪ :‬روح حاکم بر این طرح راه اندازی واحدهایی اس��ت‬ ‫ک��ه کمبود نقدینگی دارند یا غیر فع��ال بوده و نیمه تعطیل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از برخورد بانک ها در زمینه پرداخت تسهیالت‬ ‫تکلیفی به متقاضیان نام نویس��ی شده در س��امانه بهین یاب‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اگر بانک ها بی توجه به مصوبات هس��تند ناچاریم‬ ‫واکنش نشان دهیم‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یزد با اش��اره به اینکه‬ ‫برخ��ی واحدها موفق به دریافت تس��هیالت نمی ش��وند یا با‬ ‫پرداخت نکردن از س��وی بانک ها مواجه هستند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس ش��یوه نامه کارگروه تسهیل و طرح تسهیالت رونق‬ ‫تولید‪ ،‬بانک ها موظف هس��تند در مدت معینی تسهیالت را‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫کالنت��ر تصریح کرد‪ :‬طبق همین ش��یوه نامه ای که اجرای‬ ‫طرح را روش��ن کرده بانک ها باید در صورت پرداخت نکردن‬ ‫تس��هیالت مصوب از سوی کارگروه به صورت مکتوب دالیل‬ ‫پرداخت نکردن را اعالم کنند که متاسفانه زیر بار نمی روند‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یزد با بیان اینکه بارها‬ ‫درخواس��ت دادیم تا این موضوع مورد توجه بانک ها باشد تا‬ ‫بتوانیم مشکل را حل کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر دالیل جمع بندی‬ ‫شد کمیته ای شکل بگیرد تا حتما بخش خصوصی نیز حضور‬ ‫داش��ته باشد و روشن ش��ود تکلیف کار چیس��ت و چه باید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کالنت��ر همچنین با تاکید بر تغییر نگاه ها در حوزه تولید و‬ ‫صنعت و کمک به اقتصاد کش��ور و اس��تان گفت‪ :‬اگر با دید‬ ‫کالن به اقتصاد کش��ور نگاه کنیم که پرداخت تس��هیالت به‬ ‫چه ش��کل به اقتصاد کمک می کند روند کار ساده تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رییس خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ی��زد اظهارکرد‪ :‬اگر‬ ‫بانک ه��ا به این رویه ادام��ه داده و توجه نکنند باید در بخش‬ ‫خصوصی توطئه کنیم و حس��اب ها را به بانک هایی ببریم که‬ ‫تسهیالت می دهند‪.‬‬ ‫کالنتر افزود‪ :‬مملکت در اقتصاد و اش��تغال دچار مش��کل‬ ‫اس��ت ولی نیمی از سال گذشته و از طریق سامانه بهین یاب‬ ‫و کارگروه تس��هیل کمتر از ‪ ۱۰‬میلیارد تس��هیالت پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار مصرف داخل و ارزش تولیدات‬ ‫در برنام��ه ام��ده اس��ت که ارزش س��االنه ب��ازار مصرف‬ ‫منس��وجات و پوشاک در کش��ور افزون بر ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫است که اگر فرض کنیم ‪ ۵‬میلیارد دالر ان از طریق واردات‪،‬‬ ‫کاالی همراه مسافر و قاچاق تامین می شود در نتیجه ارزش‬ ‫تولیدات داخلی در این رشته حدود ‪ ۱۵‬میلیارد دالر تخمین‬ ‫زده می ش��ود و با فرض افزایش ‪ ۵‬درصدی س��االنه مصرف‬ ‫جامعه در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬با بازار مصرفی ح��دود ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫دالر در داخل کش��ور روبه رو خواهی��م بود که باید از طریق‬ ‫توس��عه صنایع داخلی نس��بت به تامین ان اقدام کنیم‪ ،‬در‬ ‫غی��ر این صورت همچنان ب��ازار واردات و به احتمال قاچاق‬ ‫منس��وجات و پوش��اک داغ خواهد بود که از هم اکنون باید‬ ‫تمهیدات الزم را اندیش��ید‪ .‬البته چنانچه بتوانیم براس��اس‬ ‫پیش بین��ی برنامه تا ان س��ال به عضویت س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی دراییم‪ ،‬مس��ئله ف��رق می کند و ب��ه احتمال دیگر‬ ‫معضل قاچاق نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫رتبه سوم نساجی در منطقه‬ ‫قرار گرفتن در رتبه سوم منطقه که از اهداف برنامه است‬ ‫و ب��ه احتمال زیاد منظور نگارنده پس از کش��ورهای ترکیه‬ ‫و پاکس��تان و بدون در نظر گرفتن بنگالدش و هند تعیین‬ ‫ش��ده‪ ،‬هم اکنون نیز حاصل ش��ده و در واق��ع در این حوزه‬ ‫پیشرفتی برای این صنعت منظور نشده است‪.‬‬ ‫س��ایر کش��ورهای منطقه نیز یا درگیر جنگ و نزاع های‬ ‫داخلی هس��تند یا دنبال صنعت نساجی نیستند؛کشورهای‬ ‫هند‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬پاکس��تان و ترکیه را فعال دس��ت نیافتنی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رتبه پنجاهم نساجی در جهان‬ ‫یکی از اهداف برنامه توس��عه صنعت نس��اجی در س��ند‪،‬‬ ‫کس��ب رتبه پنجاهم در جهان اس��ت‪ .‬کاش در سند معلوم‬ ‫می شد که هم اکنون کش��ورمان در چه رتبه و جایگاهی در‬ ‫جهان قرار دارد که کس��ب رتبه پنجاهم درطول ‪ ۱۰‬سال از‬ ‫اهداف ان اس��ت‪ .‬به نظر نمی رسد بیش از این تعداد کشور‬ ‫صاحب نام در صنعت نس��اجی داش��ته باشیم که کسب این‬ ‫رتبه برایمان جذابیتی داشته باشد‪.‬‬ ‫در هرح��ال برای کش��وری ک��ه روزگاری مهد نس��اجی‬ ‫ب��وده‪ ،‬با این تع��داد واحدهای صنعتی موج��ود ( بیش از ‪۹‬‬ ‫هزار واح��د) و خیل عظیم افراد تحصیلکرده دانش��گاهی و‬ ‫وجود دانش��گاه های معتبر و سابقه درخش��ان در امر گلیم‬ ‫و فرش و پارچه بافی‪ ،‬کس��ب ای��ن رتبه جهانی افتخار قابل‬ ‫ذکری نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم برنامه ریزی کوتاه مدت‬ ‫این��ک که برنامه راهبردی ده س��اله وزارت صنعت‪،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برای صنایع مختلف تعیین و اعالم ش��ده ‪ ،‬خوب‬ ‫اس��ت که دفتر تخصصی نساجی و پوش��اک هم برنامه های‬ ‫کوتاه مدت و س��االنه خود را برای حصول به این اهداف در‬ ‫مواردی همچون ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬افزایش صادرات‪ ،‬نحوه‬ ‫توس��عه صنایع منتخب‪ ،‬اشتغال و‪ ....‬اعالم کند تا همه ساله‬ ‫معیاری برای نزدیک شدن به اهداف سند در دسترس باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی ف��ارس از‬ ‫واحدهای صنعتی استان خواست برای جلوگیری از مشکل‬ ‫دریافت س��وخت با مراجعه به س��ایت بهین یاب نسبت به‬ ‫تکمی��ل یا اص�لاح اطالعات خود اقدام کنن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرنگار «گس��ترش صنعت» از فارس‪ ،‬احد فتوحی گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس اعالم دفتر امار و فناوری داده ها وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت با توجه به راه اندازی سامانه جدید تجارت‬ ‫اسان ازسوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و‬ ‫تکمیل اطالعات مورد نیاز این سامانه از سایت بهین یاب‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت واحدهای صنعتی ب��ه منظور جلوگیری از‬ ‫بروز مش��کل برای دریافت س��وخت با مراجعه به س��ایت‬ ‫بهین یاب نس��بت به ثبت اطالعات خ��ود اقدام کنند‪ .‬وی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬واحد ه��ای صنعتی باید ب��ا مراجعه به این‬ ‫س��امانه اطالعات کد ملی اشخاص حقوقی و شناسه ملی‬ ‫اش��خاص حقوقی و شهرستان محل اس��تقرار و همچنین‬ ‫کدپستی خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس با تاکید‬ ‫بر تکمیل اطالعات واحدهای تولیدی و صنعتی در سامانه‬ ‫بهین یاب تصریح کرد‪ :‬تمامی طرح ها و واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی که مجوز انها ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت صادرش��ده و فاقد شناسه کسب و کار هستند نیز‬ ‫باید برای دریافت شناسه خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫فتوحی افزود‪ :‬اصالح شناس��ه ملی و کد ملی واحد های‬ ‫صنعت��ی نیز از طریق مراجعه ب��ه بخش اطالعات عمومی‬ ‫بنگاه در حس��اب کارب��ری واحد های صنعتی در س��امانه‬ ‫بهین ی��اب توس��ط متقاضی و تایی��د این موارد ازس��وی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬اصالح شهرس��تان و کد پس��تی محل‬ ‫اس��تقرار واحدهای تولیدی و صنعتی نیز از طریق فرایند‬ ‫اص�لاح ادرس ازطری��ق ادمین س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در سامانه هماهنگ امکان پذیر است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 3‬ابان ‪ 5 1396‬صفر ‪ 25 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 242‬پیاپی ‪2215‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق صنعت قطعه‬ ‫با تولد چند مدل خودرو در داخل‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬تا ‪۳۰‬درصدی‬ ‫خودروهای رد شده در معاینه فنی‬ ‫سرپرس��ت مرکز مل��ی هوا و تغیی��ر اقلیم س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست اظهار کرد‪ :‬در چند سال گذشته اقدامات مناسبی‬ ‫برای کاهش الودگی هوا انجام ش��ده ک��ه نتایج این اقدامات در‬ ‫کاهش شاخص های الودگی هوای شهرها نمود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬مس��عود زندی اظهارک��رد‪ :‬در برخی‬ ‫ش��رایط‪ ،‬کیفیت سوخت باالتر از حد اس��تاندارد بوده و کیفیت‬ ‫س��وخت توزیعی در کشور نسبت به سال های گذشته بهتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به مصوبه هیات دول��ت مبنی بر ممنوعیت‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری از مهر ‪ ۹۵‬گفت‪:‬‬ ‫امسال مجوز شماره گذاری موتورسیکلت کاربراتوری صادر نشده‬ ‫و مقدمات برای ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های انژکتوری در‬ ‫حال فراهم ش��دن است‪ .‬او افزود‪ :‬در س��ال های گذشته با وضع‬ ‫قوانی��ن و مقررات جدید پایش و کنت��رل الودگی صنایع نیز با‬ ‫جدی��ت پیگیری ش��د‪ .‬همچنین با راه اندازی س��امانه س��یمفا‬ ‫مراجع��ات به مراکز معاینه فنی از ‪ ۲۰‬به ‪۸۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬افزون بر این امسال حدود مجاز معاینه فنی اصالح و اعالم‬ ‫شد به دنبال تغییر حدود مجاز معاینه فنی تعداد خودروهایی که‬ ‫در معاینه فنی رد می شوند ‪ ۱۵‬تا ‪۳۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫زندی تصریح کرد‪ :‬در س��ال های گذشته به این شکل بود که‬ ‫کاتالیس��ت یک خودرو س��الیان س��ال خراب بود اما در معاینه‬ ‫فنی رد نمی ش��د‪ .‬در ش��رایط حاضر با تغییرات��ی که در حدود‬ ‫مجاز معاینه فنی انجام ش��ده‪ ،‬ش��هروندان موظ��ف به تعویض‬ ‫کاتالیس��ت می ش��وند‪ .‬سرپرس��ت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست درباره اجرای مصوبه نصب فیلتر‬ ‫ی و انتقادات درباره ضعف س��ازمان‬ ‫دوده روی خودروه��ای دیزل ‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت در تست و بازرس��ی این خودروها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درس��ت است که سازمان حفاظت محیط زیست ازمایشگاه‬ ‫مرجع برای کنترل خودروهای دیزلی ندارد اما تاییدیه تولید این‬ ‫خودروها از ش��رکت های معتبر بین المللی گرفته می شود‪ .‬زندی‬ ‫افزود‪ :‬مصوبه فیلتر دوده به این شکل است که دیزلی های یورو‪۴‬‬ ‫باید فیلتر دوده داش��ته یا خودرو اس��تاندارد یورو‪ ۵‬داشته باشد‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاضر که س��وخت اس��تاندارد در تمام کشور توزیع‬ ‫نمی شود بنابراین استقبال می کنیم که خودروهای دیزلی دارای‬ ‫استاندارد یورو‪ ۵‬وارد کشور شود‪.‬‬ ‫همچنین الزم به یاداوری است اگر سوخت نیز مناسب باشد‬ ‫کاتالیس��ت بع��د از طی ‪۳‬هزار کیلومتر خراب می ش��ود و مالک‬ ‫خودرو موظف به تعویض ان است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‪ -‬نماد نانو در نمایشگاه محصوالت نانویی‬ ‫ام��روز با ب��از ش��دن فضای‬ ‫اقتص��ادی ب��رای کش��ور و‬ ‫همکاری خودروس��ازان داخلی‬ ‫با همتایان خارجی خود ش��اید‬ ‫ب��ه عدد مورد نظ��ر افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫نرسیم اما به طور قطع به عددی‬ ‫می رس��یم که مقبول و مطلوب‬ ‫سعید صبوری‬ ‫برای صنعت قطعه کشور باشد‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به افق تدوین عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫شده الزم اس��ت تا خودروهای تخصصی صنایع همگن نیرو‬ ‫محرکه و قطعه سازی‬ ‫روز در داخ��ل تولی��د ش��ود‬ ‫و ب��ه دنب��ال ان قطع��ات ان‬ ‫داخلی سازی شوند‪ .‬اگر قراردادهای خودروهای جدید مدبرانه تر‬ ‫بس��ته و شرط شود خودروهایی که در کشور تولید می شود باید‬ ‫قطعات ان نیز به موازات تولید و صادر شود رسیدن به ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات برای سال ‪ ۱۴۰۴‬سخت نخواهد بود به طور نمونه‬ ‫ام��روز اگر الم��ان برخی از خودروهای خ��ود را در مالزی تولید‬ ‫می کند از همین کش��ور به بازارهای جهانی نیز خودروها صادر‬ ‫می ش��وند و تنها خودروهای الکچری در المان تولید می ش��ود‬ ‫د نتیجه این اتفاق نیز باید برای ایران بیفتد‪ .‬خودروسازان داخلی‬ ‫نیز باید در قراردادهای خود با همتایان شان عنوان کنند مدلی از‬ ‫خودرو در ایران تولید کنند که از این کش��ور به دنیا صادر شود‬ ‫و کش��ور طرف ق��رارداد دیگر مدل مورد نظر را در کش��ور خود‬ ‫تولی��د نکند بنابراین برای تحقق این امر نیاز اس��ت با همکاری‬ ‫خودروسازان بنام جهانی چند مدل در ایران متولد شود و با این‬ ‫امتیاز باش��د که تولید و توزیع و صادرات با نش��ان (برند) انها از‬ ‫ایران به بازارهای جهانی انجام شود‪ .‬نباید این گونه باشد که در‬ ‫ابتدا خودرویی به طور س��ی کی دی با ‪۲۰‬درصد ساخت داخل‬ ‫وارد ش��ود و تا رس��یدن به ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصد داخلی س��ازی از مد‬ ‫افتاده و مدل های دیگر جایگزین ان شده باشند زیرا وقتی مدلی‬ ‫در داخل کش��ور متولد شود در ادامه مدل های جدید ان خودرو‬ ‫نیز در کشور تولید خواهد شد و این روند ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تولید خودرو با ‪۲۰‬درصد ساخت داخل و ‪۸۰‬درصد سی کی دی‬ ‫تنها باعث تقویت س��ازندگان و تجارت کش��ور مادر می شود و تا‬ ‫رسیدن به ‪۶۰‬درصد مورد نظر تمام سرمایه و هزینه ای که برای‬ ‫ساخت قالب قطعات صرف شده‪ ،‬ناکارامد شده و باید قالب های‬ ‫جدید س��اخته ش��ود زیرا مدل خودروها تغییر کرده است‪ .‬باید‬ ‫ق��درت چانه زنی خود را ب��اال ببریم و بخواهیم که بازارهای خود‬ ‫را در اختیارمان بگذارند؛ اگر چنین ش��ود رسیدن به افق تعیین‬ ‫ش��ده ‪ ۱۴۰۴‬سخت نخواهد بود‪ .‬در شرایط امروز صنعت کشور‬ ‫با تدبیری هوشمندانه خودروس��ازان و قطعه سازان می توانند از‬ ‫فضای به وجود امده استفاده کنند و معامالتی داشته باشند که‬ ‫دو سر برد باشد‪ .‬اگر چنین شود اشتغالزایی و رونق اقتصادی در‬ ‫اینده ای نزدیک برای کشور محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری نانو‬ ‫برای ساخت محصوالت‬ ‫یکی از عوامل کاهش‬ ‫االیندگی ها و نیز‬ ‫ارتقای کیفی محصوالت‬ ‫است که ایران نیز‬ ‫به دلیل فعالیت‬ ‫گسترده در امر نانو به‬ ‫این سمت رفته و برخی‬ ‫محصوالت صنعتی خود‬ ‫را با فناوری نانو تولید و‬ ‫عرضه می کند‬ ‫مصرف فناوری نانو در محصوالت جانبی خودرو نشان می دهد‬ ‫محصوالت پاک قیمت ها را توجیه پذیر می کند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سیدشمس الدین مصطفوی نسب ‪ :‬کاالهای داخلی به‬ ‫لحاظ کیفیت قابل رقابت با نمونه های جهانی هستند‬ ‫اس��تفاده از فناوری نانو برای ساخت محصوالت‬ ‫یک��ی از عوامل کاهش االیندگی ه��ا و نیز ارتقای‬ ‫کیفی محصوالت است که ایران نیز به دلیل فعالیت‬ ‫گس��ترده در امر نانو به این س��مت رفته و برخی‬ ‫محصوالت صنعتی خ��ود را با فناوری نانو تولید و‬ ‫عرضه می کند‪ .‬به طور نمون��ه رنگ های تولیدی با‬ ‫فناوری نانو به شکل محدود در کشور اغاز شده که‬ ‫درب��اره ویژگی های این نوع رنگ ها می توان گفت؛‬ ‫سیلیکا به واسطه دارا بودن الکترون های ازاد خیلی‬ ‫کــ��م‪ ،‬دارای مقاوم��ت عالی در براب��ر خوردگی‪،‬‬ ‫پایداری گرمایی و نیز رس��انایی کم اســت‪ .‬بی اثر‬ ‫بودن سیلیکا و هزینه پایین تولید ان باعث می شود‬ ‫تا از سیلیکا به عنوان یک پرکننده و عامل افزایش‬ ‫حجم مناس��ب برای رنگ استفاده شود‪ .‬همچنین‬ ‫اضافه کردن نانوذرات س��یلیکا به رنگ ها می تواند‬ ‫س��ختی ان در مقیاس ماکرو و میکرو‪ ،‬مقاومت در‬ ‫برابر سایش‪ ،‬مقاومت در برابر خراش و شرایط اب‬ ‫و هوایی را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫فن��اوری نان��و در صنعت قطعه در ح��ال فراگیر‬ ‫ش��دن اس��ت به طوری که فیلتر و‪ ...‬همچنین در‬ ‫محصوالت جانبی موردنیاز خودرو و قطعات مانند‬ ‫روغن ها‪ ،‬ضدیخ ها‪ ،‬پاک کننده ها و‪ ...‬با این فناوری‬ ‫در ح��ال تولید اس��ت‪ .‬در این زمینه «گس��ترش‬ ‫صنعت» با دو فع��ال در تولید رنگ و ضد یخ های‬ ‫نانویی گفت وگو داشت که می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت دوستدار محیط زیست‬ ‫سیدشمس الدین مصطفوی نس��ب‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫‪ ۳‬نوع م��اده مصرفی در صنعت خودرو اس��ت که‬ ‫ضدیخ های س��بک‪ ،‬ضدیخ های سنگین با فناوری ‬ ‫اس��یدهای ارگانیک‪ ،‬پاک کننده ها و چربی برهای‬ ‫صنعتی و مواد نانو برای سطوح شیشه ای و سنگی‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده با فن��اوری دانش بنیان درباره‬ ‫محصوالت نانویی خود افزود‪ :‬این ش��رکت هریک‬ ‫از محصوالت خود را برای ‪ ۳‬سال تضمین می کند‬ ‫مجید کیا‪ :‬رنگ های فناوری شده نانویی پوشش و‬ ‫براقیت خودرو ها را تامین می کند‬ ‫و گارانتی می دهد‪.‬‬ ‫وی درباره صادرات محص��والت نانویی ایران به‬ ‫سایر کشورها گفت‪ :‬این نشان در حال مطالعه بازار‬ ‫است و صادرات یکی از برنامه های اینده ماست‪.‬‬ ‫مصطفوی نسب درباره پیشینه تولید خود گفت‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬سال صرف تحقیق و توسعه محصوالت‬ ‫شد و س��پس تولید ازمایش��گاهی ان دنبال و در‬ ‫ادامه تولید صنعتی و اردیبهشت امسال نیز تولید‬ ‫انبوه اغاز ش��د بنابراین در امر تولید‪ ،‬فعالیت خود‬ ‫را به تازگی اغاز کرده ایم و هنوز تازه کار هستیم‪.‬‬ ‫وی در تف��اوت محص��والت فن��اوری ب��ا ن��وع‬ ‫معمولی ش��ان گفت‪ :‬در پاک کننده ه��ای چربی با‬ ‫فن��اوری نانو دترجنت ب��ه کار نرفته زیرا این مواد‬ ‫از مراکز ش��وینده وارد رودخانه ها ش��ده و بس��تر‬ ‫مناسبی برای رشد جلبک هاست‪ .‬این امر در ادامه‬ ‫باعث کاهش اکس��یژن اب ش��ده و ب��رای ابزیان‬ ‫خطرافرین است‪ .‬تولید چربی برهای فناوری شده‬ ‫برای حفظ محیط زیست بوده و سازگار با ان است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این نش��ان تولید با فناوری پیش��رفته‬ ‫دنی��ا را اغاز کرده و برنامه ه��ای اینده اش افزایش‬ ‫و توس��عه در بخش تولید است‪ .‬این فعال صنعتی‬ ‫به مذاک��رات این نش��ان با برخی کش��ورها برای‬ ‫صادرات اش��اره کرد و گفت‪ :‬مواد نانو جزو بهترین‬ ‫پوش��ش به ویژه برای شیشه هاس��ت (فناوری نانو‬ ‫اب گریز سطوح شیشه ای) که در تولید محصوالت‬ ‫ای��ن ش��رکت به کار م��ی رود و در ای��ن زمینه نیز‬ ‫درخواست هایی از کشورهای اتریش‪ ،‬چک و المان‬ ‫داشتیم‪ .‬مذاکرات در حال انجام است و به زودی تا‬ ‫پایان سال صادرات نیز محقق می شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده درباره ضد یخ های معمولی نیز‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ضد یخ های معمولی ب��ا پایه معدنی‬ ‫در حال منس��وخ شدن است‪ .‬کش��ور نیز به دلیل‬ ‫کاهش االیندگی های مواد شیمیایی در حال رفتن‬ ‫به س��وی تولید ضد یخ های با فناوری نانو است و‬ ‫این فناوری در حال فراگیر شدن در تولیدات مواد‬ ‫شیمیایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت با حمایت های مردمی و دولتی‬ ‫مدیرعامل شرکت هومان ش��یمی پارس درباره‬ ‫انتظ��ارات صنعتگران برای بهب��ود تولید در داخل‬ ‫گفت‪ :‬کاالهای داخلی به لحاظ کیفیت قابل رقابت‬ ‫با نمونه های مشابه جهانی هستند و در این زمینه‬ ‫تولیدکنن��ده نیاز به حمایت ه��ای مقامات دولتی‬ ‫دارد به ویژه در امر بازاریابی‪.‬‬ ‫مصطفوی نس��ب در نهای��ت افزود‪ :‬این ش��رکت‬ ‫ت��ا امروز ‪۷‬میلی��ارد تومان برای بخ��ش تحقیق و‬ ‫توس��عه تا تولی��د خود هزینه ک��رده و مانند تمام‬ ‫شرکت های خصوصی به لحاظ مالی و نقدینگی با‬ ‫مشکالت و چالش هایی روبه رو است که در این امر‬ ‫تولیدکننده انتظار حمایت از س��وی مصرف کننده‬ ‫و نی��ز مقامات دولتی را دارد‪ .‬مش��تریان می توانند‬ ‫با خری��د از کاالهای داخلی به حمایت از صنعتگر‬ ‫خود بپردازند و دولت با پرداخت تس��هیالت ارزان‬ ‫تولیدکنندگان کش��ور را امی��دوار به ادامه فعالیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹می�زان مص�رف رنگ ه�ای نانوی�ی‬ ‫قیمت ها را توجیه پذیر می کند‬ ‫در ادامه «گسترش صنعت» در زمینه محصوالت‬ ‫نانوی��ی برای صنعت خودرو س��راغ یکی از فعاالن‬ ‫تولی��د رنگ رفت و مجید کی��ا‪ ،‬مدیر فروش یکی‬ ‫از نش��ان های داخلی درب��اره محصوالت این واحد‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬شرکت شبرنگ یکی از فعاالن تولید‬ ‫رنگ با فناوری نانو است که در صنعت خودرو نیز‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬رنگ های فناوری خودرویی محصوالت‬ ‫پلی اورتان و رنگ های فوری هستند که در بازار به‬ ‫نام رنگ ‪ ۲۱‬س��فید معروفند و نیز کیلر دو قلو که‬ ‫در دو گرید ا و بی (‪ )A،B‬تولید و عرضه می شوند‪.‬‬ ‫وی درباره تامین رنگ خط تولید خودروس��ازان‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر این ش��رکت ق��راردادی با‬ ‫خودروس��ازان ندارد و تنها برای بازار کش��ور رنگ‬ ‫تولید و تامین می کند‪.‬‬ ‫در خودروه��ای وارداتی یک��ی از اموری که نظر‬ ‫بیننده را به خود جلب می کند رنگ براق انهاست؛‬ ‫رنگ های��ی که بدون هیچ ناخالص��ی خودرو را در‬ ‫نظر بیننده بس��یار زیباتر جلوه می دهد‪ .‬به هرحال‬ ‫رنگ یکی از ش��اخص های مهم در کاالها بوده که‬ ‫می تواند در بازاریابی ان تاثیر مثبت داش��ته باشد‪.‬‬ ‫کیا درباره مزیت رنگ های فن��اوری نانویی گفت‪:‬‬ ‫رنگ های فناوری ش��ده قابل مقایس��ه با رنگ های‬ ‫معمول��ی نیس��ت‪ .‬در رنگ خودرویی ‪ ۲‬ش��اخص‬ ‫بسیار مهم وجود دارد؛ پوشش خودرو و براقیت ان‬ ‫و این دو شاخص در رنگ های فناوری شده نانویی‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت��ی توضی��ح داد‪ :‬در رنگ های‬ ‫معمول��ی برای پوش��ش بدن��ه خ��ودرو باید رنگ‬ ‫بیش��تری پاش��یده ش��ود در نتیجه رنگ بیشتری‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬این امر اس��تفاده از رنگ های‬ ‫نانوی��ی را ب��ا وج��ود افزای��ش ن��رخ ‪۳۰‬درصدی‬ ‫توجیه پذیر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران در بحث رنگ تازه کار است و به‬ ‫تازگی به س��مت تولید رنگ با فناوری نانو حرکت‬ ‫کرد ه اس��ت ازاین رو نمی توانیم خود را با همتایان‬ ‫صاحب نام جهانی مقایسه کنیم زیرا انها در تولید‬ ‫رنگ خیلی جلوتر از ایران هستند‪.‬‬ ‫این صنعتگر درباره بازار تقاضا نیز گفت‪ :‬استفاده‬ ‫از این رنگ ها در کش��ور هنوز فراگیر نشده و زمان‬ ‫الزم اس��ت تا انها با وجود تفاوت قیمتی به نسبت‬ ‫زی��ادی که با رنگ های معمولی دارند در بازار بین‬ ‫مصرف کنندگان جا بیفتد‪.‬‬ ‫کی��ا در پای��ان گفت‪ :‬بای��د با حمای��ت مدیران‬ ‫باالدس��تی بازار عرضه و تقاضا را به س��مت تولید‬ ‫محصوالت نانویی س��وق داد و با توضیح فواید ان‬ ‫افراد را به استفاده از این محصوالت ترغیب کرد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/600/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‪.‬اتوماتیک زد اف‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪121/900/000‬‬ ‫‪118/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/300/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪.....‬‬ ‫دنا پالس با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪52/600/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪39/200/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪157/000/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪214/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪99/158/000‬‬ ‫‪99/500/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪62/700/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪42/300/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪66/057/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫‪69/500/000‬‬ ‫‪57/200/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪215/000/000‬‬ ‫‪283/000/000‬‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫‪393/000/000‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 3‬ابان ‪ 5 1396‬صفر ‪ 25 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 242‬پیاپی ‪2215‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صادرات صنعت خودرو‬ ‫نیازمند بروزرسانی فناوری‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫عباسعلی غیاثی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫«گسترش صنعت» اقدامات انجام شده دولت یازدهم و دوازدهم را بررسی کرد‬ ‫روایت اقدامات دولت خودروساز برای خروج از برزخ‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خ��ودرو ک��ه در دولت یازدهم توانس��ت‬ ‫در ردی��ف موفق ترین صنایع ق��رار بگیرد و با تکیه‬ ‫بر برجام راه مش��ارکت با خارجی ها را به درس��تی‬ ‫بپیمای��د در دول��ت دوازدهم نیز ب��ا تکیه بر همان‬ ‫دس��تاوردها مس��یری از پیش تعیین ش��ده را در‬ ‫نظر گرفته و همچنان پیش می رود‪ .‬مقایس��ه روند‬ ‫فعالی��ت صنعت خ��ودرو با اغاز دول��ت دوازدهم با‬ ‫سایر دولت ها نشان می دهد که دولت تدبیر و امید‬ ‫توانسته تا حدودی موفق عمل کند که انعقاد چند‬ ‫قرارداد خودرویی نیز مبین این امر اس��ت که نشان‬ ‫می ده��د دولت یازدهم در جذب ش��رکای خارجی‬ ‫موفق عم��ل کرده هرچند هن��وز برخی پروژه های‬ ‫دولت یازدهم در صنعت خودرو محقق نش��ده و به‬ ‫دولت دوازدهم محول شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از برنامه ه��ای دول��ت یازده��م در صنعت‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬ازادس��ازی نرخ خودرو عنوان شد؛‬ ‫موضوع��ی که حس��ن روحانی پی��ش از این بر ان‬ ‫تاکید کرده بود اما با گذشت ‪ ۵‬سال از دولت تدبیر‬ ‫و امید هنوز این امر اجرایی نش��ده است‪ .‬بر اساس‬ ‫پیش بینی ها مقرر ش��ده بود‪ ،‬قیمت گذاری از سوی‬ ‫شورای رقابت ملغی ش��ود و بازار تعیین کننده نرخ‬ ‫خودرو باشد اما دولت یازدهم تمام شد و با گذشت‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬ماه از اغاز ب��ه کار دولت دوازدهم هنوز‬ ‫اقدامی در این زمینه انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار برای خروج از قیمت گذاری‬ ‫احمد نعمت بخ��ش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اش��اره‬ ‫به نامه نگاری های انجام ش��ده با ش��ورای اقتصاد با‬ ‫ه��دف غیر انحصاری اعالم ک��ردن خودرو و خروج‬ ‫ان از شمولیت قیمت گذاری اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫نامه نگاری هایی که از ‪ 2‬سال گذشته با هدف اعالم‬ ‫غیرانحصاری بودن صنعت خودرو انجام شده‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود هرچه سریع تر دس��تور لغو انحصاری بودن‬ ‫صنعت خودرو در ش��ورای اقتصاد به تصویب برسد‬ ‫تا ای��ن صنعت از روند به وج��ود امده فعلی نجات‬ ‫یابد‪ .‬به طور قطع با تحقق این خواس��ته ها ش��اهد‬ ‫رونق چش��مگیری در صنعت خودرو خواهیم بود و‬ ‫خودروسازان نیز از بروکراسی های پیچیده دریافت‬ ‫وام و شورای رقابت خالصی خواهند یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدام دول��ت یازدهم در افزایش‬ ‫س��رمایه بانک ها اظهار کرد‪ :‬در این ش��رایط دولت‬ ‫دوازدهم می تواند بر اس��اس می��زان فروش‪ ،‬درصد‬ ‫قاب��ل توجه��ی از فروش ش��رکت ها و تس��هیالتی‬ ‫ب��ا نرخ های مصوب ش��ورای پول و اعتب��ار را برای‬ ‫شرکت های خودروساز در نظر بگیرد تا خودروسازان‬ ‫بتوانند از این طریق نس��بت به تسویه بدهی معوق‬ ‫خود به قطعه سازان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا ای��ن اق��دام خودروس��ازان از‬ ‫بروکراسی های پیچیده دریافت وام و شورای رقابت‬ ‫خالصی خواهند یافت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا تاکید بر انجام‬ ‫بازارس��نجی از خودروس��ازان جهانی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورت تدوین الگویی مشخص در این زمینه بخشی‬ ‫از مش��کالت خودروس��ازان برطرف خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این شرایط خروج صنعت خودرو از فهرست انحصار‬ ‫نیز از دیگر دستور کارهای دولت دوازدهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای خدمات پس از فروش‬ ‫ماج��رای ارتق��ای کیفی خودروس��ازی در داخل‬ ‫کشور و ارتقای کیفیت به سال های دور برمی گردد‬ ‫و ای��ن امر تنها در زم��ره پروژه ه��ای ناتمام دولت‬ ‫یازدهم قرار نمی گیرد‪ .‬هرچند به گفته کارشناسان‬ ‫انتظ��ار می رود با ورود ش��رکای خارجی به ایران و‬ ‫ایجاد رقابت با خودروس��ازان داخلی‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫خودروه��ا در اولویت قرار گی��رد اما بهبود وضعیت‬ ‫ارائ��ه خدمات پس از ف��روش و برنامه ریزی ها برای‬ ‫بهبود ان نشان می دهد که این قصه سر دراز دارد‪.‬‬ ‫عباسعلی غیاثی‪ ،‬دبیر انجمن شرکت های خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو نیز در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» با اشاره به عملکرد دولت یازدهم و وضعیت‬ ‫این بخش از صنعت خودرو در دولت دوازدهم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کیفی��ت و ارتقای ان از موضوعاتی بود که در‬ ‫دول��ت یازدهم به ان توجه ویژ ه ش��د به طوری که‬ ‫شاهد رشد نسبی خدمات پس از فروش بودیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حوزه خدم��ات پس از فروش‬ ‫اس��یب پذیرترین بخش به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫انجا که مش��تریان این بخ��ش را مصرف کنندگان‬ ‫تشکیل می دهند و این دسته از افراد نیز ویژگی های‬ ‫خ��اص خود را دارند این موضوع در دولت دوازدهم‬ ‫نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های خدمات پس از فروش‬ ‫خ��ودرو با اش��اره ب��ه اه��داف ‪ ۱۴۰۴‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس این سند باید بیش��تر از تولید به خدمات‬ ‫پ��س از فروش پرداخ��ت چراکه مش��تری یک بار‬ ‫خری��د می کند اما ب��رای دریافت خدم��ات پس از‬ ‫فروش دس��ت کم ‪ ۵‬س��ال با این بخ��ش در ارتباط‬ ‫اس��ت که این روند نش��ان از اهمیت ویژه خدمات‬ ‫پس از فروش اس��ت و ضرورت توجه و دقت بیشتر‬ ‫این بخش را مشخص می کند‪.‬‬ ‫غیاثی یاداور شد‪ :‬درحال حاضر و با ایجاد شرایط‬ ‫خاص و جدید نمی توان خدمات ارائه شده را با سال‬ ‫قبل مقایسه کرد هرچند این شرایط در بخش تولید‬ ‫ه��م وجود دارد اما جنس خدم��ات متفاوت بوده و‬ ‫باید رضایت مشتریان جلب شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به چنین ش��رایطی الزم است‬ ‫دولت دوازدهم نیز حمایت های الزم را از این بخش‬ ‫داشته باشد‪ .‬این در حالی است که در دولت یازدهم‬ ‫اهتمام ویژه ای در بهب��ود و ارتقای خدمات پس از‬ ‫فروش به وجود امده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت با خودروسازان خارجی‬ ‫در س��ال های ابتدایی اغاز ب��ه کار دولت یازدهم‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در قالب واگذاری س��هام‬ ‫صنعت خودروس��ازی از جمله مهم ترین برنامه های‬ ‫این صنعت معرفی می ش��د‪ ،‬س��رمایه گذاری که به‬ ‫ی تعلق‬ ‫خریداران بخ��ش خصوصی داخلی و خارج ‬ ‫می گرفت اما هنوز این برنامه محقق نشده است‪.‬‬ ‫حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‬ ‫با اش��اره به مشارکت مناس��ب خارجی ها در دولت‬ ‫یازده��م و دوازدهم گفت‪ :‬در دولت یازدهم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کالن اوض��اع بهتری یافت و در این میان ش��رایط‬ ‫خودروسازان نیز به مراتب بهتر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون تثبیت ش��اخص های اقتصادی‬ ‫همچون نرخ ارز و تورم نیاز بازار اس��ت تا ش��رایط‬ ‫پایدارت��ری نس��بت به س��ابق ایجاد ش��ود چرا که‬ ‫ناپایداری ه��ا باعث ضربه به صنعت خودروس��ازی‬ ‫ایران می ش��ود ام��ا نکته ض��روری این اس��ت که‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی باید نرخ بهره وری خود‬ ‫را بهبود ببخش��ند‪ .‬همچنین باید شرایط تعرفه ای‬ ‫و مجموع ش��رایط صنعتی و اقتصادی برای حضور‬ ‫خارجی ها در ایران فراهم شود و مشوق های مالیاتی‬ ‫و کاه��ش تعرفه ها در ان م��ورد تاکید قرار گیرد تا‬ ‫طرف خارجی برای ورود به ایران ترغیب شود‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ب��ا اش��اره به ش��رایط دش��وار‬ ‫خودروس��ازان در دولت دوازدهم نس��بت به دولت‬ ‫پیشین اظهار کرد‪ :‬وقتی از شرایط دشوار و پیچیده‬ ‫وارد شرایط بهبود یافته می شویم برای تثبیت بازار‬ ‫و صنعت باید برنامه های جدی تری انجام ش��ود اما‬ ‫ب��ه طور کلی فضای رقابتی و کار در صنعت خودرو‬ ‫باز شده اما در مقابل‪ ،‬کار این دولت نسبت به دولت‬ ‫یازدهم نیز سخت تر شده است‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری با اشاره به فرصت ‪ ۴‬ساله پیش‬ ‫رو و مح��دود بودن زم��ان تاکید ک��رد‪ :‬دولت باید‬ ‫از ه��ر فرصتی ب��رای ارتقای این صنعت اس��تفاده‬ ‫کند‪ ،‬به عبارتی مس��یر دشوارتر اما مشخص شده تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬هرچند در س��ال ‪ ۹۲‬و‬ ‫همزمان با اغاز به کار دولت یازدهم صنعت خودرو‬ ‫با مشکالت زیادی دس��ت به گریبان بود اما انعقاد‬ ‫قرارداد با ش��رکای خارجی فرصت مناسبی را برای‬ ‫خودروس��ازان فراهم کرد تا با خودروس��ازان بزرگ‬ ‫دنیا همکاری و با ص��ادرات محصوالت خود با انها‬ ‫رقابت کند‪ .‬به طور قطع باید این چند س��ال اخیر‬ ‫را روزهای خوبی برای صنعت خودرو دانس��ت اما تا‬ ‫رس��یدن به ای ده ال و رفع مشکالت هنوز راه زیادی‬ ‫در پیش است‪.‬‬ ‫افزایش سهم محصوالت بهمن دیزل در بازار به ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهمن دیزل در مراس��م رونمایی از محصول جدید‬ ‫بهمن دیزل از برنامه ریزی برای افزایش سهم بازار به ‪ ۶۰‬درصد در اینده‬ ‫نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬برای اینکه سهم بیشتری از بازار را به دست اوریم‬ ‫ناگزیر خواهیم بود تا در حوزه نرخ در بازار نوساناتی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» مرتضی ش��فیعی در مراسم رونمایی از‬ ‫کامیونت ایس��وزو ‪ ۵/۲‬تن ‪ NMR۸۵‬ایسوزو گفت‪ :‬این شرکت در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال در حوزه کامیونت موفق شد سهم ‪ ۵۱‬درصدی از بازار را‬ ‫کسب کند؛ این در حالی است که سال گذشته این سهم ‪ ۴۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امار تولیدات این کامیونت در مجموع ‪ ۷۸‬هزار دستگاه بوده‬ ‫و برنامه فروش بهمن دیزل نیز امس��ال فروش ‪ ۵۰‬هزار دستگاه است که‬ ‫پیش بینی می شود با روند موجود این عدد قابل دسترسی باشد‪.‬‬ ‫شفیعی با بیان اینکه امروز محصول جدیدی به سبد محصوالت شرکت‬ ‫بهم��ن دیزل اضافه می ش��ود که می تواند فروش خوبی برای ش��رکت به‬ ‫همراه داش��ته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این محصول به دلیل موتور و گشتاور‬ ‫خوبی که دارد بی ش��ک محصول خوبی برای شهرهای با شیب های زیاد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بهمن دیزل ادام��ه داد‪ :‬این خودرو به عن��وان جدیدترین‬ ‫محصول ایس��وزو همزمان با ژاپن و کش��ورهای دیگر به سبد محصوالت‬ ‫بهمن دیزل اضافه ش��ده و جایگزین ‪ NKR۷۷‬کامیونت ‪ ۵/۲‬تن خواهد‬ ‫ش��د و تغییراتی مانند تغییر اتاق و تریم داخی‪ ،‬افزایش گشتاور‪ ،‬سیستم‬ ‫تهویه مطبوع به روز شده و افزایش قدرت موتور در ان دیده می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برنامه این ش��رکت برای عرضه محص��والت متنوع و‬ ‫باکیفی��ت اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۲‬ماه این��ده محصول جدید دیگری نیز به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین از مذاکره با ایس��وزو برای عرضه محصوالت ‪ AMT‬خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این مذاکرات ادامه داشته و به زودی نتایج ان اعالم می شود‪.‬‬ ‫شفیعی گفت‪ :‬شرکت بهمن دیزل با وجود مدیران و شریک ارزشمندی‬ ‫چون ایس��وزو و س��هامداران حرفه ای‪ ،‬توس��عه را به جایی می رساند که‬ ‫دیگ��ر جایگاهی برای رقابت دیگران باقی نمان��د‪ .‬کازا گودا‪ ،‬مدیر فروش‬ ‫بین المللی شرکت ایسوزو نیز در مراسم رونمایی از محصول جدید شرکت‬ ‫بهمن دیزل گفت‪ :‬به زودی میزان تولیدات ایس��وزو در ایران به ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫دستگاه می رسد‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون ایسوزو به بیش از ‪ ۱۰۰‬کشور دنیا‬ ‫صادرات محصول دارد و در ‪ ۵۰‬کشور به لحاظ صادرات در رتبه برتر قرار‬ ‫دارد‪ .‬گ��ودا اظه��ار کرد‪ :‬کیفیت محصوالت صادراتی ایس��وزو در تمامی‬ ‫کشورها یکسان است و تنها علت رتبه پایین فروش در برخی از کشورها‬ ‫عوامل مرتبط با فروش اس��ت که چنین شرایطی رتبه صادرات را در این‬ ‫کشورها کاهش داده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به اغاز همکاری ایس��وزو با ش��رکت بهمن دیزل اش��اره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬ایس��وزو در س��ال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی همکاری خود را با بهمن‬ ‫دی��زل اغاز کرد و تا امروز به دلی��ل همکاری خوب گروه بهمن این روند‬ ‫همکاری ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیر فروش بین المللی ش��رکت ایسوزو با اش��اره به رونمایی محصول‬ ‫جدی��د بهمن دیزل اظهار کرد‪ :‬انتظار می رود این محصول با اقبال خوبی‬ ‫در بازار ایران مواجه شود‪.‬‬ ‫فروش این خودرو منطبق با اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۴‬و مجهز به دی پی اف و‬ ‫با قیمتی حدود ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان از چند روز دیگر اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به روزک��ردن فناوری ه��ا در‬ ‫صنعت خودرو ب��ا هدف ارتقای‬ ‫کیفی محص��والت‪ ،‬تنوع تولید‬ ‫و خ��روج از مونت��اژکاری در‬ ‫حالی مورد تاکید کارشناسان و‬ ‫مسئوالن خودرویی قرار گرفته‬ ‫و به عن��وان یکی از دغدغه های‬ ‫رضا انصاری‬ ‫اصلی دولت و خودروس��ازان به‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫ش��مار می رود که در سال های‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫گذشته استفاده درستی از توان‬ ‫اسالمی‬ ‫داخلی ب��ا هدف ارتقای دانش و‬ ‫فناوری در صنعت خودرو نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور قطع تحقق این روند و وارد شدن صنعت خودرو‬ ‫به فضای جدی��دی از تولید به دور از هرگونه مونتاژکاری ضمن‬ ‫ایجاد رقابت پذیری در تولید و توسعه بازارهای صادراتی‪ ،‬ارزاوری‬ ‫مناس��بی برای کش��ور به همراه دارد اما الزم��ه تحقق این روند‬ ‫حرکت در مس��یر جذب فناوری های جدید است‪ .‬در این شرایط‬ ‫توان طراحی و تولید محصوالت در داخل کش��ور فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که پس از برجام و فراهم شدن‬ ‫فضای توس��عه همکاری های خودروس��ازان با ش��رکای خارجی‬ ‫زمینه تحقق این امر به مراتب بهتر از گذشته شده و در این فضا‬ ‫انتظ��ار می رود که خودروس��ازان ار واردات و مونتاژکاری فاصله‬ ‫بگیرند‪ .‬انچه الزم اس��ت خودروسازان انجام دهند این است که‬ ‫با س��رمایه گذاری در حوزه فناوری‪ ،‬توس��عه داخلی سازی را در‬ ‫دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫انچه این امر را محقق کرده و شرایط را برای دستیابی به ان‬ ‫فراهم می کند نگاه خودروس��ازان به بازارهای صادراتی است‪ .‬به‬ ‫طور قطع با ایج��اد تنوع در تولید‪ ،‬ارتقای کیفیت و کاهش نرخ‬ ‫می توان در مس��یر توسعه بازارهای صادراتی قرار گرفت و شاهد‬ ‫بهبود وضعیت رقابت پذیری مناسب بود‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری اس��ت که توسعه بازارهای صادراتی‬ ‫ارتباط مس��تقیم با نوع تعام�لات و همکاری با خارجی ها دارد و‬ ‫خودروس��ازان امروز باید به دنبال همکاری هایی باشند که هدف‬ ‫اصلی ان خروج از مونتاژکاری و دستیابی به بازارهای صادراتی و‬ ‫توسعه در این بخش باشد تا سهم صادرات از تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫بی تردید بی توجهی به توسعه بازارهای صادراتی نمی تواند ایران‬ ‫را به جایگاه مناسبی در تولید صنعت خودرو برساند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات بیش از ‪۴۴‬هزار‬ ‫خودرو سواری در ‪ ۶‬ماه‬ ‫تازه ترین امار گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران از واردات‬ ‫بیش از ‪۴۴‬هزار دس��تگاه خودرو س��واری در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫ل خبر می دهد‪.‬‬ ‫امسا ‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» براس��اس تازه ترین امار‬ ‫گمرک ایران از تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال‬ ‫‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۸۰۶‬دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ‪۱۹۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۴۶‬هزار دالر به کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫ب��ر پایه این ام��ار در این مدت مجم��وع واردات خودرو با‬ ‫احتس��اب قطعات به می��زان ‪ ۱۴۵‬میلیون و ‪ ۹۸۸‬هزار تن به‬ ‫ارزش ی��ک میلی��ارد و ‪ ۷۱۵‬میلیون و ‪ ۱۹۲‬ه��زار دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۲۳‬میلیارد و ‪ ۵۹۵‬میلیون دالر‬ ‫انواع کاال وارد کش��ور شده که سهم واردات خودرو و قطعات‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۷۱۵‬میلیون و ‪ ۱۹۲‬هزار دالر بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته بیش از‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۲۵۵‬میلیون دالر خودرو و قطعات معادل ‪۳۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۹۶‬میلیارد و ‪ ۳۷۰‬میلیون ریال وارد کشور شده بود‪.‬‬ ‫بر این اساس ‪ ۹۵۷۹‬وسیله نقلیه با حجم سیلندر ‪ ۲۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی سی و نیز ‪ ۷۶۱۹‬خودرو با حجم سیلندر ‪ ۱۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬سی سی وارد کشور شده بود‪.‬‬ ‫حضور سایپا در نمایشگاه‬ ‫بین المللی خودرو بغداد‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا با هدف ارائه اخرین دستاوردها‬ ‫و معرف��ی محصوالت جدید در بازاره��ای صادراتی در چهل‬ ‫و چهارمین نمایشگاه بین المللی خودرو بغداد حضور یافت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ گروه خودروس��ازی سایپا به همراه‬ ‫شرکت زس��کو و بالدی کشور عراق با ارائه محصوالت جدید‬ ‫و صادراتی خود در چهل و چهارمین نمایش��گاه خودرو بغداد‬ ‫حضوری پررنگ دارد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬مهم ترین دلیلی که باعث شده این‬ ‫دوره از نمایش��گاه ب��ا دوره ه��ای قبل متمایز ش��ود‪ ،‬نمایش‬ ‫خودروهای کوییک و ساینا اتومات از محصوالت جدید گروه‬ ‫سایپاست که با استقبال خوب بازدیدکنندگان عراقی رو به رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزاید؛ عالوه بر کوییک و س��اینا اتومات‬ ‫محصوالت دیگر گروه خودروس��ازی سایپا مانند تیبا‪ ،۲‬درکا‪،‬‬ ‫ری��چ و اریو اتوماتیک به عنوان خودرو دوس��تدار طبیعت در‬ ‫این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫چهل و چهارمین نمایش��گاه بین المللی خودرو بغداد از ‪۲۹‬‬ ‫مهر تا ‪ ۸‬ابان در محل نمایش��گاه بین المللی این ش��هر دایر‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 242‬پیاپی ‪2215‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 3‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫نبض بازار خودرو‬ ‫در دست نوسانات نرخ ارز‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو گفت‪ :‬ن��رخ دالر ‪ ۳‬هفته ای‬ ‫است که باال رفته درحالی که برخی به بهانه باال رفتن نرخ دالر نرخ‬ ‫خودروها را تا چند برابر افزایش داده اند‪.‬‬ ‫سعید موتمنی در گفت وگو با پایگاه خبری گسترش با اعالم این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬درحال حاضر محصوالت کیا و هیوندا به دلیل اینکه از‬ ‫گمرک ترخیص نمی شوند در بازار کم شده اند و اگر نمایشگاه داری‬ ‫از این دو نوع محصول داشته باشد ان را به باال ترین نرخ می فروشد‬ ‫به گون��ه ای که دو محصول کیا و س��ورنتو از تیر حدود ‪۶۰‬میلیون‬ ‫تومان افزایش قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو ادامه داد‪ :‬ش��رکت های مادر‬ ‫ف��روش خودروه��ای وارداتی ک��ه این محص��والت را پیش فروش‬ ‫کرده اند نیز نرخ ان را تا ‪۲۰‬میلیون تومان افزایش داده اند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است؛ سود محصوالت‬ ‫وارداتی به طور معمول بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد است که برخی اکنون‬ ‫تا صد درصد نیز از فروش این محصوالت سود می برند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو تصریح کرد‪ :‬در کش��ور های‬ ‫پیش��رفته زمانی که مدل جدید خودرویی وارد بازار می ش��ود نرخ‬ ‫ان تفاوت��ی با مدل س��ال قبل ان نخواهد داش��ت درحالی که نرخ‬ ‫برخ��ی از خودرو ها متناس��ب با س��ال ورود به ب��ازار در ایران باال‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫موتمنی افزود‪ :‬نرخ خودروهای وارداتی درحالی باید افزایش یابد‬ ‫که نرخ جهانی ان باال رفته باشد‪.‬‬ ‫بیشتر معتادان از تک مصرفی مواد مخدر به چند مصرفی روی اورده اند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫یک هفته با صنعت موتورسیکلت و قطعه‬ ‫خرید موتورسیکلت های برقی با وام بدون کارمزد‬ ‫این هفته «گسترش صنعت» خبرهای خوبی در‬ ‫امر موتورس��یکلت های برقی برای مصرف کنندگان‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محمدج��واد صفای��اری‪ ،‬یک��ی از س��ازندگان‬ ‫موتورس��یکلت درب��اره تولید موتورس��یکلت های‬ ‫برق��ی بومی گف��ت‪ :‬برای ازم��ون و دادن مجوز به‬ ‫موتورس��یکلت های برقی در سازمان ملی استاندارد‬ ‫و نیز اداره بازرس��ی کل کشور به ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬ماه زمان نیاز است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر موتورس��یکلت برقی بوم��ی در انتظار گرفتن‬ ‫مجوز است‪ .‬وی افزود‪ :‬موتورس��یکلت های برقی در سازمان‬ ‫ملی استاندارد در نوبت برای اتمام ازمون ها هستند‪ .‬نوع اول‬ ‫وضعیت بازار موتورسیکلت در نیمه دوم سال‬ ‫صد درصد بومی و مدل دوم در حال بومی س��ازی‬ ‫قطعات اس��ت که هنوز تولید انبوه انها اغاز نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صفایاری درباره کمک هزینه بانکی به متقاضیان‬ ‫موتورس��یکلت برق��ی گف��ت‪ :‬در ق��راردادی که با‬ ‫بانک قرض الحس��نه رس��الت بسته می ش��ود قرار‬ ‫اس��ت صد درصد نرخ موتورسیکلت بدون دریافت‬ ‫کارمزدی به خریدار وام داده ش��ود‪ .‬ای��ن صنعتگر از حضور‬ ‫موتورسیکلت های برقی بومی در بازار تا پایان ابان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬برای تامین قطعات مورد نیاز با تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در حال مذاکره هستیم و قراردادهایی نیز بسته شده است‪.‬‬ ‫قطعات ایرانی برای خودروهای چینی‬ ‫در صنع��ت قطعه نیز یکی از خبرهای این هفته‬ ‫«گسترش صنعت» تن دادن خودروهای چینی به‬ ‫داخلی سازی بود‪ .‬محمود نجفی سهی‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور از داخلی س��ازی قطعات خودروهای چینی‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬براس��اس ش��رط ‪۴۰‬درص��د‬ ‫داخلی س��ازی قطع��ات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬خودروس��ازان به سمت استفاده از قطعه سازان داخلی‬ ‫برای تامین قطعات خود رفته اند از جمله شرکت کرمان موتور‪.‬‬ ‫این ش��رکت با برخی قطعه س��ازان داخل��ی در حال مذاکره و‬ ‫انعقاد قرارداد برای تامین قطعات خودروهاست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬انچه از برنامه های این ش��رکت خودروسازی دیده‬ ‫می شود پیگیری برای یافتن قطعه سازانی با توانمندی ساخت‬ ‫قطعات موردنیاز اس��ت‪ .‬پیش ت��ر برخی فعاالن صنعت خودرو‬ ‫مانن��د گروه بهمن و‪ ...‬برای داخلی س��ازی محصوالت خود به‬ ‫قوانی��ن داخلی تمکین نمی کردند درحالی ک��ه وزارتخانه باید‬ ‫به طور ج��دی موضوع را پیگی��ری می کرد تا ای��ن امر زودتر‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬نجفی س��هی همچنین به گالیه از قطعه سازان‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬اعتراض هایی به خود قطعه س��ازان وارد است‬ ‫زیرا پایان س��ال گذشته جلسه ای در وزارتخانه برگزار‬ ‫ش��د و قطعه س��ازان با مدیران دولتی درباره وضعیت‬ ‫تعرفه ها مذاکره داشتند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت اعالم شد خودروسازان باید ساخت‬ ‫خودروه��ا را با ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی اغ��از کنند و‬ ‫قطعات��ی که در داخل امکان س��اخت دارد نباید وارد‬ ‫شود‪ .‬اشکالی در یکی از بندهای ان وجود داشت زیرا‬ ‫عنوان ش��ده بود خودروهایی که از این زمان تولید می ش��وند‬ ‫مش��مول این قان��ون خواهند ب��ود‪ .‬در همان جلس��ه برخی‬ ‫قطعه س��ازان به این امر اعتراض کردند زی��را به طورنمونه اگر‬ ‫خودروس��ازی مدلی را ‪ ۴‬ماه قبل اورده بود ش��امل این قانون‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫سخن ما این بود که باید کل خودروهای وارداتی که در حال‬ ‫مونتاژ هس��تند از گذشته تا ان تاریخ مشمول قانون ‪۴۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی و نیز رس��یدن به ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد داخلی سازی‬ ‫باش��ند‪ .‬اگ��ر ای��ن امر محق��ق می ش��د هیچ خودروس��ازی‬ ‫نمی توانس��ت این قان��ون را دور بزند اما قطعه س��ازان در این‬ ‫جلسه اصرار داشتند داخلی س��ازی زودتر اغاز شود حتی زیر‬ ‫‪۲۰‬درصد زیرا معتقد بودند به اشتغالزایی کمک می کند‪.‬‬ ‫دالیل اصرار قطعه سازان برای حضور در قراردادهای خودرویی‬ ‫یکی از گالیه های قطعه سازان حضور نداشتن انها‬ ‫در مذاکرات خودروس��ازان برای انعق��اد قراردادها با‬ ‫طرف خارجی بود‪.‬‬ ‫یکی از دالیل این امر نادیده گرفتن صنعت قطعه‬ ‫در ای��ن همکاری ها ب��ود زیرا انچه عنوان می ش��ود‬ ‫انتظارات را براورده نمی کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬برای اه��داف کوتاه مدت‬ ‫معیار مش��ارکت خارجیان در صنعت خودرو ایران ‪۴‬‬ ‫شرط عنوان ش��د که بارها در رس��انه ها اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رای ای��ن ش��روط بحث های بس��یاری ش��د و‬ ‫قطعه س��ازان از ح��ق قانونی خود دف��اع کردند زیرا‬ ‫خودروس��ازان بیش��تر تمای��ل داش��تند در تولی��د‬ ‫خودروهای جدید با مشارکت خارجی ها محدودیتی‬ ‫وجود نداشته باش��د و در بحث سی کی دی و مونتاژ‬ ‫فعالیت ها را دنبال کنند‪.‬‬ ‫ام��روز تم��ام گالی��ه خودروس��از این اس��ت که‬ ‫قطعه س��ازان داخلی نمی توانند قطع��ات موردنیاز را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫پرس��ش این اس��ت که چ��را نمی توانن��د؟ چون‬ ‫زیرس��اخت های مهی��ا ندارند‪ ،‬ماش��ین االت به روز‬ ‫نیستند‪ ،‬دانش فنی در اختیار ندارند و فناوری ها روزامد‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫تم��ام این م��وارد باعث ش��ده تا صنعت‬ ‫قطعه کش��ور چند سال از دانش دنیا عقب‬ ‫بمان��د‪ .‬او در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬پرس��ش‬ ‫این اس��ت که چرا خودروس��ازی که پای‬ ‫مذاکرات حاضر بوده و پای قرارداد را امضا‬ ‫کرده به این مسائل فکر نکرده است؟ امروز‬ ‫که قراردادها بس��ته ش��ده و برای ارزیابی‬ ‫می ایند عنوان می کنند تنها چند قطعه س��از محدود‬ ‫می توانن��د در اش��ل اس��تانداردهای جهان��ی تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر ان زمان که مذاکرات در ح��ال انجام بود و‬ ‫قطعه سازان روی پیوست های قطعه سازی قراردادها‬ ‫اصرار داشتند (زیرا یکی از مفادی که وزارتخانه برای‬ ‫خودروس��ازان گذاشته سرمایه گذاری خارجی است)‬ ‫خودروس��از متعهد می ش��د تا زنجیره تامین خود را‬ ‫با قطعه س��ازان بین المللی پیوند دهد و سرمایه گذار‬ ‫ب��رای صنعت قطعه خود بیاورد‪ ،‬این س��خنان امروز‬ ‫عنوان نمی شد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه عنوان کرد‪ :‬همان طور که‬ ‫بارها اعالم ش��د بر اساس محاس��بات و براوردهایی‬ ‫که قطعه س��ازان داش��ته اند اگر بخواهیم پاسخگوی‬ ‫خودروهای بین المللی باش��یم ب��ه ‪۳‬میلیارد یورو به‬ ‫اضافه ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت در‬ ‫مدت ‪ ۲‬سال نیاز داریم‪.‬‬ ‫این مس��ئله حدود یک سال است که در‬ ‫حال تکرار است و در رسانه های مختلف نیز‬ ‫منعکس می شود اما در کدام طرح توجیهی‬ ‫و تجاری قراردادهای خودروس��ازی‪ ،‬حجم‬ ‫س��رمایه گذاری در صنع��ت قطع��ه دی��ده‬ ‫ش��ده اس��ت؟ پرس��ش اصلی این است که‬ ‫در کجا این مس��ئله عنوان ش��ده که از چه‬ ‫منبعی می خواهد این حجم از سرمایه گذاری تامین‬ ‫شود؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نتیجه اصرار قطعه س��از این است‬ ‫که در اینده خودروساز (تاکید می کنم بحث دخالت‬ ‫در فعالیت خودروساز نیست بلکه در راستای حمایت‬ ‫از صنعت خودرو کش��ور بر اس��اس ‪ ۴‬ش��رط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت) به این نقطه نرسند‬ ‫که صنعتگر داخلی ت��وان تامین قطعات موردنیاز را‬ ‫ندارد درنتیج��ه درحال حاضر س��ی کی دی با عمق‬ ‫س��اخت ‪۲۰‬درصد (مربوط به ‪۱۴‬درصد بدنه‪ ،‬مونتاژ‬ ‫و رنگ اس��ت و ‪۶‬درصد نیز قطعاتی مانند الس��تیک‬ ‫و‪ ...‬اس��ت) وارد و مونتاژ می کنی��م بنابراین می توان‬ ‫گفت در عمل س��هم قطعه س��ازان بخش خصوصی‬ ‫در قرارداده��ا اگر ش��رط ش��روع پروژه با س��اخت‬ ‫‪۴۰‬درصد محقق نش��ود و اینکه در مدت ‪ ۲‬س��ال به‬ ‫‪۷۰‬درصد نرس��د نادیده گرفته ش��ده و از بین رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫عکس روز‬ ‫مازاری (حناسایی) پیشینه ای ‪ 700‬ساله در یزد‬ ‫ام��ا محم��د خادم منصوری‪ ،‬ریی��س اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه درباره وضعیت فروش موتورس��یکلت در نیمه دوم س��ال عنوان کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی این است که در سال های اینده تردد موتورسواران در کشور افزایش‬ ‫پیدا کند و با جمع اوری کاربراتوری ها و س��ایر موتورس��یکلت های بنزینی بازار‬ ‫به س��مت تولید موتورس��یکلت های برقی حرکت کند‪ .‬امس��ال ش��اهد حضور‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری در بازار هستیم اما چون بازار در حال رکود است‬ ‫هنوز نمی توان پیش بینی کرد میزان اس��تقبال مردم از این مدل های جدید‬ ‫چقدر خواهد بود‪ .‬او افزود‪ :‬با حجم زیاد موتورس��یکلت های انبارش��ده (‪۴۰۰‬‬ ‫ی��ا ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه) باید منتظر بود تا س��ال ‪ ۹۷‬تولید دوب��اره به روال عادی‬ ‫بازگ��ردد‪ .‬خ��اد م منصوری درباره موتورس��یکلت های برقی نی��ز اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروز این موتورس��یکلت ها بازار خاص خود را دارند به این دلیل که الودگی‬ ‫زیست محیطی کمتری به همراه دارند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مهر‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که دولت‬ ‫برای حل معضالت صندوق های بازنشس��تگی به واسطه‬ ‫واگذاری شرکت های زیان ده به انها برنامه ای ندارد‪.‬‬ ‫س��یدتقی کبی��ری با اش��اره به اینک��ه درحال حاضر‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی با فش��ار مالی ش��رکت های‬ ‫زیان ده مواجه است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود با واگذاری شرکت ها‬ ‫به صندوق های بازنشس��تگی‪ ،‬سطح اقتصادی صندوق ها‬ ‫ارتقا پیدا کند اما ش��اهد هستیم که ش��رکت ها نه تنها باری از دوش صندوق ها‬ ‫برنداش��ته اند‪ ،‬که درحال حاضر زیان ده بودن انها فش��اری بر دوش صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی اس��ت بنابراین باید بررس��ی دقیقی در نحوه واگذاری شرکت ها به‬ ‫صندوق بازنشستگی ش��ود تا دالیل واگذاری و زیان ده شدن شرکت ها مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬اکنون به هر‬ ‫دلیل که چنین معضلی در صندوق های بازنشستگی به وجود امده‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫دولت همان طور که به موضوع موسسه های مالی و اعتباری ورود کرده بخشی از‬ ‫ضرر وارد به صندوق های بازنشس��تگی از ناحیه واگذاری شرکت ها را جبران کند‬ ‫و دولت حداقل با حمایت از شرکت های واگذار شده انها را به سمتی هدایت کند‬ ‫تا دیگر زیان ده نباشند‪.‬‬ ‫کبی��ری اظهارکرد‪ :‬در دولت اصل معضل صندوق های بازنشس��تگی به واس��ط‬ ‫واگ��ذاری ش��رکت ها زیان ده مطرح اس��ت اما تاکن��ون صحبت ها در راس��تای‬ ‫حمایت ش��ده و کار عملیاتی که معضل را برطرف کند رخ نداده یا اطالع رسانی‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید ک��رد‪ :‬ضروری‬ ‫اس��ت در این راس��تا جدیت بیش��تری از س��وی دولت و مدی��ران دولتی انجام‬ ‫شود‪ .‬ساختارهای مدرن الکترونیکی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫تاکی��د دارد در معام�لات چمدان��ی و ش��رکت های‬ ‫نیمه دولتی فرار مالیاتی رخ می دهد‪.‬‬ ‫محمد حس��ینی درباره فرار مالیاتی در کش��ور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تمام کسانی که در حوزه اقتصاد کار کرده اند چه در‬ ‫بخش نظارت و چه در بخش اخذ مالیات اعتقاد دارند که‬ ‫اطالع��ات دقیقی از مودیان مالیاتی وجود ندارد و تنها از‬ ‫افرادی مالیات اخذ می شود که شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه مش��کل اصل��ی در فرار مالیات شناس��ایی نش��دن مودیان‬ ‫جدی��د اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ازمان مالیات کش��ور‪ ،‬مودیان شناس��ایی ش��ده را‬ ‫اعم��ال قان��ون می کنن��د و ب��رای جلوگی��ری از ف��رار مالیاتی فعالی��ت زیادی‬ ‫انج��ام نش��ده و تالش��ی ب��رای شناس��ایی مودی��ان و ظرفیت ه��ای جدی��د‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ط��رح جامع مالیات��ی عمرانی و برای ایجاد زیرس��اخت ها در جهت‬ ‫اس��تفاده از سیس��تم الکترونیک��ی و فناوری روز اس��ت بنابراین اگر اجرا ش��ود‬ ‫ش��فافیت در صورت های مالی افزای��ش می یابد و مالیات واقع��ی از افراد وصول‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حسینی درباره ش��فافیت مالیاتی نهادهای دولتی توضیح داد‪ :‬نهادهای دولتی‬ ‫از ش��فافیت مالی نسبی برخوردار هس��تند چراکه این نهادها از مالیات عملکرد‬ ‫معاف هستند و مالیات حقوق‪ ،‬تکلیفی و مالیات اجاره از نهادهای دولتی دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در نهایت‬ ‫گفت‪ :‬از انجایی که حقوق ازسوی وزارت اقتصاد پرداخت می شود در این زمینه‬ ‫ش��فافیت وجود دارد‪ .‬با این حال سازمان مالیاتی باید در صورت های مالی مداقه‬ ‫بیشتری انجام دهد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!