روزنامه گسترش صنعت شماره 243 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 243

روزنامه گسترش صنعت شماره 243

روزنامه گسترش صنعت شماره 243

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2216‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪243‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫تولید چرم ایرانی‬ ‫بدون استفاده از مواد سرطان زا‬ ‫ی��ک گروه اس��تارت اپی ایرانی موفق ش��د با حذف ماده‬ ‫کروم از پس��اب کارخانجات چرم به حفظ محیط زیس��ت و‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب کارخانجات کمک کنند‪.‬‬ ‫یکی از دغدغه های زیس��ت محیطی کشورها ورود کروم‬ ‫ب��ه س��فره های اب زیرزمین��ی به دلیل اث��رات مخرب ان‬ ‫نخستین نشست مشترک سازندگان طراحی پلتفرم جدید ایران خودرو برگزار شد‬ ‫است‪ .‬ورود کروم به سفره غذایی شهروندان یا حتی تماس‬ ‫فیزیک��ی با ان‪ ،‬به افزایش احتمال ابتال به س��رطان منجر‬ ‫می شود‪ .‬در کشورهای پیش��رفته صنایع مرتبط با کروم و‬ ‫مش��تقات ان کنترل می ش��ود تا این ماده از طریق پساب‬ ‫وارد محیط زیست نشود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استارت طراحی خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی در ایران‬ ‫اقتصاد مقاومتی یعنی تالش برای افزایش تولید ملی و اشتغال‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز پیرامون اقتصاد مقاومتی‬ ‫گفت‪ :‬در س��الی که ازسوی رهبر معظم انقالب س��ال تولید و اشتغال نامیده‬ ‫ش��ده بحث اقتصاد مقاومتی اهمیت بس��یار باالیی از منظر ایشان در چنین‬ ‫برهه ای از تاریخ سرزمین عزیزمان‪ ،‬ایران اسالمی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از البرز‪ ،‬جهانگیر شاهمرادی با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬رویکرد شرکت شهرک های صنعتی استان البرز نیز با عنایت‬ ‫ب��ه نگاه معظم له به موضوع اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حمایت همه جانبه از صنعتگران‬ ‫عزیز و تالش برای افزایش تولید ملی است‪.‬‬ ‫شاهمرادی با اش��اره به راهبردهای اساس��ی برای اقتصاد مقاومتی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با کاهش وابستگی به درامدهای نفتی و کنترل واردات بی رویه به کشور‬ ‫چش��م انداز تازه ای برای تولید داخلی خود خواهیم داشت و به همین منظور‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در مصرف کاالی ایرانی با‬ ‫رویکرد اقتصاد مقاومتی برنامه های ویژه ای داش��ته تا مصرف کاالی ایرانی هم‬ ‫به صورت یک فرهنگ و هم به صورت اجرایی عملی شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان البرز گفت‪ :‬بدون ش��ک می توانیم کاالی داخلی‬ ‫را با کیفیتی بهتر از این تولید کنیم و از هجمه های س��نگینی که این روزها‬ ‫با اضطراب و دلهره و موج کاذب در مس��ائل اقتصادی برای کش��ورمان ایجاد‬ ‫کرده اند با سربلندی عبور کنیم‪.‬‬ ‫شاهمرادی افزود‪ :‬سیاست تحریک سرمایه گذاران خارجی از سوی دشمنان‬ ‫برای س��رمایه گذاری نکردن در کش��ور ان قدر بی اثر ش��ده که امروز با افتخار‬ ‫اعالم می کنیم استان البرز با توجه به درخواست سرمایه گذاران خارجی برای‬ ‫حضور در ش��هرک های صنعتی این اس��تان برنامه ریزی وی��ژه ای را به منظور‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز افزود‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫اش��تهارد به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور با‪ ۸۵۰‬واحد تولیدی فعال‬ ‫مثل خاری در چش��م دشمنان اس��ت و ما با تمام توان در راستای حمایت از‬ ‫تولید و اش��تغال به فکر توسعه ش��هرک های صنعتی هستیم و از صنعتگران‬ ‫عزیزم��ان که امروز جهادی ترین کارها را عهده دار هس��تند با افتخار حمایت‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی با اش��اره به س��ابقه تاریخی مقاومت مردم ایران اس�لامی در‬ ‫مواجه��ه با دش��منان گفت‪ :‬ما یک ب��ار در دوران دفاع مقدس ب��ه تمام دنیا‬ ‫اموختی��م که این ملت می تواند مقاومت کند و تمام ان تحریم های نظامی را‬ ‫با تولید بسیاری از ادوات نظامی جبران کند؛ تا جایی که امروز صنایع دفاعی‬ ‫جمهوری اسالمی در دنیا جایگاهی اقتدارافرین دارد‪.‬‬ ‫حضور ‪۴۸‬نشان خودرویی در نمایشگاه خودرو تهران قطعی شد‬ ‫بنا بر اعالم برگزارکنندگان نمایش��گاه خودرو ته��ران تا امروز حضور ‪۴۸‬‬ ‫نشان معتبر خودرویی در نمایشگاه امسال قطعی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬س��ال گذش��ته پس از وقفه ای ‪ ۱۱‬س��اله نمایشگاه‬ ‫خودرو تهران در ش��هر جدید نمایش��گاهی افتاب در حالی برگزار ش��د که‬ ‫بس��یاری از نش��ان های معتبر خودرویی ب��ه دالیل مختلف نتوانس��تند در‬ ‫نمایش��گاه خودرو پایتخت حضور پیدا کنند‪ .‬البته خودروس��ازان داخلی نیز‬ ‫برای ثبت نام در این نمایشگاه با کمترین ظرفیت و توان ممکن در نمایشگاه‬ ‫حاضر شدند‪.‬‬ ‫از همان زمان مدیران و برگزارکنندگان نمایشگاه تهران مقدمات نمایشگاه‬ ‫س��ال بعد را اغاز کرده و با همفکری که با خودروسازان و واردکنندگان شد‬ ‫زمان برگزاری نمایشگاه از بهمن به اذر تغییر کرد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری نمایشگاه‪ ،‬نقطه ضعفی بود که در سال گذشته خودروسازان‬ ‫و واردکنندگان خودرو نسبت به نمایشگاه تهران وارد می کردند‪.‬‬ ‫بی ش��ک با برگزاری نمایش��گاه در فصل پاییز هم ش��رکت های خودرویی‬ ‫می توانن��د ب��ا توان بیش��تر و فکر ارام تری ب��ه نمایش��گاه ورود کنند و هم‬ ‫عالقه مندان و خریداران می توانند بعد از نمایشگاه با صبر و حوصله بیشتری‬ ‫خودرو اینده خود را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۴۸‬نش��ان معتبر خودرویی داخلی و خارجی از جمله س��یتروئن‪،‬‬ ‫چانگان‪ ،‬کیا‪ ،‬ولوو‪ ،‬برلیانس‪ ،‬رنو‪ ،‬میتسوبیش��ی‪ ،‬دی‪ .‬اس‪ ،‬مزدا‪ ،‬فاو‪ ،‬س��انگ‬ ‫یانگ‪ ،‬لوکس��ژن‪ ،‬پ��ژو‪ ،‬هایما‪ ،‬فوتون‪ ،‬بنز‪ ،‬هیوندای‪ ،‬ب��ی وای دی‪ ،‬چری‪ ،‬ام‪.‬‬ ‫وی‪ .‬ام‪ ،‬بورگوارد‪ ،‬بایک‪ ،‬کاماز‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬اس��کانیا و‪ ...‬می تواند این نکته‬ ‫را ثابت کند که بازگش��ت نمایشگاه خودرو پایتخت برای همه مجموعه های‬ ‫فع��ال در ب��ازار خودرو ای��ران مه��م و حیاتی اس��ت و حال که ب��ا درایت‬ ‫برگزارکنندگان زمان این نمایش��گاه نیز بهتر شده‪ ،‬این خودرویی ها هستند‬ ‫که پایتخت و نمایش��گاه خودرو ان را تنها نخواهند گذاش��ت تا نمایش��گاه‬ ‫خودرو تهران بتواند به موقعیت گذشته خود بازگردد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته این نمایش��گاه در فضایی بیش از‪ ۸۰‬ه��زار مترمربع و با‬ ‫اس��تقبال گس��ترده و بی نظیر مردم و فعاالن صنعت خودرو کشور روبرو بود‬ ‫ب��ه طوری ک��ه در ‪ ۵‬روز برگزاری نمایش��گاه یک میلی��ون و ‪ ۴۶۰‬هزار نفر‬ ‫از ای��ن روی��داد مهم بازدید کردند ک��ه در جای خ��ود می تواند یک رکورد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امس��ال نیز فضای نمایش��گاهی همان ‪ ۸۰‬هزار مترمربع خواهد بود اما به‬ ‫دلیل اس��تقبال بی نظیر شرکت های خودروسازی در نمایشگاه امسال صنایع‬ ‫وابسته حضور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته علیرضا عاج��زی‪ ،‬مدیر برگزاری نمایش��گاه خ��ودرو تهران‪ ،‬در‬ ‫نمایش��گاه امس��ال ش��اهد اجرای برنامه های متنوع جانبی ش��امل تس��ت‬ ‫درایو‪ ،‬نشس��ت خبری‪ ،‬رونمایی از محصوالت جدی��د‪ ،‬کلوپ ماکت‪ ،‬نمایش‬ ‫خودروهای کالسیک‪ ،‬افرود‪ ،‬موتورسیکلت های برقی و‪ ...‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یک��ی از اتفاقات جال��ب و جدید این نمایش��گاه‪،‬‬ ‫بهره برداری از نرم افزاری است که به بازدیدکنندگان برای گشت و گذار بهتر‬ ‫در این رویداد کمک می کند‪.‬‬ ‫نرم افزار نمایش��گاه خودرو ته��ران با امکاناتی ازجمله راه های دسترس��ی‬ ‫به نمایش��گاه و نقش��ه نمایش��گاه و س��ایر موارد در اختیار بازدیدکنندگان‬ ‫ق��رار خواه��د گرفت‪ .‬گفتنی اس��ت این نمایش��گاه امس��ال در تاریخ ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬اذر در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی ش��هر افت��اب برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نخستین نشست مشترک س��ازندگان پلتفرم جدید ایران‬ ‫خودرو با حضور سازندگان تراز اول جهانی و بیش از ‪ ۸۰‬سازنده‬ ‫توانمند روز گذش��ته برگزار ش��د‪ .‬در این نشست نمایندگان و‬ ‫معاونان ش��رکت های پنی��ن فارین��ا ایتالیا‪ ،‬ماهل��ه المان و‬ ‫هیوندای پاورتک حضور داش��ته و ضمن معرفی شرکت های‬ ‫خ��ود از امادگی ب��ا ایران خودرو ب��رای طراحی پلتفرم جدید‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» تفاهمنامه و قرارداد ده جانبه‬ ‫بین المللی با هدف طراحی و تولید پلتفرم اردیبهش��ت امسال‬ ‫به امضا رس��ید که بر این اس��اس گروه صنعتی ایران خودرو با‬ ‫همکاری ش��رکت پینین فارینا که از طراح��ان دارای کالس‬ ‫جهانی طراحی خودرو اس��ت به همراه س��ازندگان و طراحان‬ ‫توانمند داخلی‪ ،‬توس��عه پلتفرم برای تنوع بخش��ی به س��بد‬ ‫محص��والت را اغاز کرد‪ .‬حال ب��ا هدف تحقق اهداف در بخش‬ ‫طراحی پلتفرم و توس��عه محصول‪ ،‬نخستین نشست مشترک‬ ‫س��ازندگان پلتف��رم جدید ب��ا عن��وان «‪Early Supplier‬‬ ‫‪ »Involvement‬برگ��زار ش��د ت��ا فرصت مناس��بی برای‬ ‫این ش��رکت ها باش��د ک��ه توانمندی های خ��ود را به تمامی‬ ‫تامین کنندگان داخلی اعالم و برنامه های فنی و برنامه زمانی‬ ‫پروژه پلتف��رم جدید ایران خ��ودرو را معرفی کنن��د‪ .‬پلتفرم‬ ‫جدید ایران خودرو شامل طیف کاملی از خودروهای بنزینی‪،‬‬ ‫هیبریدی و الکتریکی در کالس های س��دان‪ ،‬هاچ بک‪ ،‬کراس‬ ‫اوور و وانت خواهد بود‪ .‬حس��ین نجاری‪ ،‬مدیرعامل س��اپکو و‬ ‫مدیر پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو در این نشست با تاکید بر‬ ‫اینکه پلتفرم جدید از کانسپت شروع شده و به تولید می رسد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه تمام مراحل تولید از طراحی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬اجرا‪،‬‬ ‫ارزیاب��ی و تولید را در برمی گیرد تا موقعیت ایران خودرو را در‬ ‫س��طح جهانی حفظ کند‪ .‬وی با اش��اره به همکاری بسیاری از‬ ‫شرکت های پیش��رو در طراحی و توسعه خودرو در این پروژه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پنین فارینا ایتالیا‪ ،‬هیوندای پاورتک‪ ،‬ماهله و بیش‬ ‫از ‪ ١٠٠‬عرضه کنن��ده داخلی در این پروژه همکاری دارند تا در‬ ‫زمان مقتضی و براس��اس اهداف پیش بینی ش��ده کار را پیش‬ ‫ببرند‪ .‬نجاری از طراحی ‪ ٤‬پلتفرم سدان‪ ،‬هاچ بک‪ ،‬وانت و اس‬ ‫یو وی خبر داد و اظهار کرد‪ :‬بر اساس پیش بینی های انجام شده‬ ‫این پلتفرم ها با موتورهای احتراق داخلی‪ ،‬دوگانه سوز‪ ،‬هیبرید‬ ‫و برقی خواهند بود که نخس��تین خودرو س��دان با گیربکس‬ ‫‪٦‬س��رعته خواهد بود‪ .‬مدیرعامل ساپکو مسئولیت طراحی و‬ ‫تولید موتور توربوش��ارژ این پلتفرم را شرکت ماهله دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همزمان نیز در تهران پروژه های صنعتی سازی با‬ ‫هدف دستیابی به تولید و اجرای خطوط تولید دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی از عرضه نخستین محصول به بازار در سال ‪ ٢٠٢٠‬میالدی‬ ‫خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬نرخ ای��ن خودرو با تجهیزات باال معادل‬ ‫‪ ١٥‬هزار دالر و با تجهیزات پایین ‪ ٢٥٠٩‬دالر پیش بینی ش��ده‬ ‫و در تالش هستیم در زمینه کیفیت قابل رقابت با بازار داخلی‬ ‫و صادرات باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امضای قرارداد جدید‬ ‫ایران خودرو و هیوندای‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو در راس��تای پاس��خگویی ب��ه نیازهای‬ ‫بازاره��ای داخلی و خارج��ی‪ ،‬قرارداد طراحی‪ ،‬توس��عه‪ ،‬تولید و تامین‬ ‫س��االنه ‪ ۴۰۰‬هزار دس��تگاه گیربکس جدید اتوماتیک ‪ ۶‬سرعته برای‬ ‫پلتفرم محصوالت جدید را با ش��رکت هیوندای پاورتک امضا کرد‪ .‬این‬ ‫قرارداد میان هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و ها‬ ‫جین کیم‪ ،‬مدیرعامل شرکت هیوندای پاور تک امضا شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انعقاد ‪۲۰‬قرارداد سرمایه گذاری در شهرک صنعتی قیروکارزین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس از حمایت حداکثری از‬ ‫سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی قیروکارزین‬ ‫ب��ا اختص��اص مش��وق های ویژه س��رمایه گذاری خب��ر داد و گف��ت‪ :‬برای‬ ‫س��رمایه گذاران به ویژه در ش��هرک های صنعتی مناطق محروم مشوق های‬ ‫مناس��بی از جمله تخفیف و تقس��یط در پرداخت حق انتفاع در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫احد فتوحی افزود‪ :‬اماده ایم به شرط ایجاد اشتغال و تولید نهایت همکاری‬ ‫را با سرمایه گذاران انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها در این شهرک صنعتی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این شهرک صنعتی دارای امکاناتی نظیر شبکه اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫مخابرات و روش��نایی است و تمامی زیرس��اخت ها برای استقرار واحد های‬ ‫صنعتی مهیاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس افزود‪ :‬ش��هرک صنعتی‬ ‫قیروکارزین در زمینی به مساحت ‪ ۷۵‬هکتار احداث شده که ‪ ۵۲‬هکتار ان‬ ‫اماده واگذاری اس��ت و تاکنون بی��ش از ‪۶.۵‬هکتار ان به صنعتگران واگذار‬ ‫شده است‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��هرک صنعت��ی قیروکارزی��ن تاکن��ون ‪ ۲۰‬ق��رارداد با‬ ‫س��رمایه گذاران منعقدش��ده که از این تعداد ‪ ۴‬واحد صنعتی با اشتغالزایی‬ ‫‪۴۲‬نفربهره بردار و ‪ ۱۶‬واحد صنعتی در حال ساخت وس��از است که برخی از‬ ‫انها امسال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه تمام زیرس��اخت ها و امکانات و تسهیالت الزم برای‬ ‫س��رمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری در این شهرک صنعتی فراهم شده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این شهرک گنجایش استقرار ‪ ۲۶۰‬واحد صنعتی با کاربری های‬ ‫مختلف در صنایع گوناگون را دارد‪.‬‬ ‫فرماندار قیروکارزین نیز با اش��اره به اهمیت شهرک صنعتی قیروکارزین‬ ‫در جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان بر تخصیص‬ ‫اعتبارات شهرستانی و ‪۲‬درصد نفت و گاز برای توسعه و تکمیل زیرساخت ها‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫صنایع کاشی و سرامیک فرزاد صادر کننده برتر کشور شد‬ ‫«توس��عه فعالیت های بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی نقش مهمی در‬ ‫ایجاد اش��تغال و رفع بیکاری در کشور داشته و چگونگی برخورد با بخش‬ ‫خصوصی در داخل کش��ور مشوق حضور فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران‬ ‫خارجی برای س��رمایه گذاری در داخل کشور خواهد بود‪ ».‬اینها بخشی از‬ ‫س��خنان جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری در همایش گرامیداش��ت‬ ‫روز ملی صادرات بود که نام «صنایع کاشی و سرامیک فرزاد» نیز در بین‬ ‫صادرکننده های نمونه ملی به چشم خورد‪.‬‬ ‫فالحی‪ ،‬رییس هیات مدیره کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد با اشاره‬ ‫به اینکه فعالیت ما از یک کار کوچک ش��روع ش��د و توانستیم پله پله جلو‬ ‫برویم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عالوه بر اینکه هر س��ال طرح های توسعه ای داشته و به‬ ‫خط تولید اضافه می کردیم در زمینه اش��تغال نیز فوق العاده هس��تیم‪ .‬وی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۷‬واحد جانبی ک��ه در قلب واحد اصلی فعالیت دارند اش��اره و بیان‬ ‫کرد‪ :‬توانس��ته ایم در این راستا طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب و شعار‬ ‫«اقتص��اد مقاومتی؛ اقدام‪ ،‬عمل» حرکت کنیم و بازارهای رقابتی را نیز در‬ ‫دست بگیریم‪.‬‬ ‫فالحی با بیان اینکه در س��ال های گذشته مقام هایی خوب و حتی ملی‬ ‫در زمینه صادرات داش��تیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امس��ال نیز توانس��تیم لوح تقدیر‬ ‫صادر کنن��ده نمونه ملی س��ال ‪ ۹۶‬را از دس��تان جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رییس جمهوری و ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بگیریم که‬ ‫این حمایت ها جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار لیبی و الجزایر‪ ،‬هدف بعدی کاشی و سرامیک فرزاد‬ ‫فالح��ی از صادرات حدود ‪ ۱۶‬میلیون دالر مس��تقیم و ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫غیر مستقیم (از طریق بازرگانان) این واحد تولیدی خبر داد و گفت‪ :‬جای‬ ‫افتخار دارد که اکنون نام کاش��ی فرزاد در کشورهای اسیای میانه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬سوریه و پاکستان همچون ستاره ای می درخشد و به طور قطع‬ ‫صادرات ما مداوم خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی برتر استان از صادرات کاشی به کشور لیبی به عنوان‬ ‫برنامه های اینده صنایع کاش��ی ف��رزاد خبرداد و بیان کرد‪ :‬همچنین قصد‬ ‫داریم ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون مترمربع کاشی نیز به الجزایر صادر کنیم‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره کارخانجات کاشی و سرامیک فرزاد با تاکید بر اینکه‬ ‫ما نیز س��ربازان این خطه هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وظیف��ه خود می دانیم تا‬ ‫زمانی که کاری از دست مان برمی اید‪ ،‬این راه را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دوبرابری صادرات کاشی فرزاد‬ ‫فالح��ی خواس��تار عملیاتی ش��دن مصوبه هایی در راس��تای حمایت از‬ ‫صنعتگران شد و گفت‪ :‬عالوه بر ایجاد زیربنای اشتغال در استان می توانیم‬ ‫صادرات و بازارهای شناسایی شده را تا نیمه دوم امسال به دو برابر افزایش‬ ‫دهی��م‪ .‬وی با بیان اینکه مش��وق های صادراتی‪ ،‬همکاری ه��ای اداره امور‬ ‫مالیاتی و تامین اجتماعی می تواند راه را برای پیش��روی صادرکننده هموار‬ ‫کند ابراز امیدواری کرد‪ :‬مسئوالن درداشنا هستند و با شیوه نامه های انان‬ ‫برای مش��وق های صادراتی به طور قطع مش��کل اشتغال تا ‪ ۴۰‬درصد حل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صادرکننده نمونه کش��ور همچنین به راه اندازی و پیش��رفت واحد های‬ ‫تولیدی جدید کارخانه از جمله کاغذسازی‪ ،‬انواع اجر‪ ،‬رنگ های دیجیتالی‬ ‫خارجی و واحدهای کوچک جانبی اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬برای واحد رنگ‬ ‫و لعاب‪ ،‬دستگاه های دیجیتالی مطابق با فناوری روز دنیا خریداری شده و‬ ‫تا ‪ ۶‬ماه دیگر عملیاتی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فالحی درباره بخش اماده س��ازی خاک نیز عنوان کرد‪ ۷۰ :‬درصد پروژه‬ ‫انجام ش��ده و به زودی ماش��ین االت فراوری خاک نصب می شود و شاهد‬ ‫تولید بسیار خوبی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این واحد تولی��دی همواره در حال نوس��ازی و‬ ‫بروزرسانی است و امید می رود با راه اندازی واحدهای جدید ‪ ۲‬هزار فرصت‬ ‫شغلی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 4‬ابان ‪ 6 1396‬صفر ‪ 26 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 243‬پیاپی ‪2216‬‬ ‫خبر‬ ‫دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور‪:‬‬ ‫‪ ۲‬ماهواره ساخت دانشگاه ها‬ ‫تا سال اینده پرتاب می شود‬ ‫دستاورد دانشجوی واحد علوم و تحقیقات‬ ‫ساخت دستگاه سنجش مقاومت‬ ‫پنل های چوبی در برابر شعله‬ ‫دانش��جوی مقطع دکترای صنایع چ��وب و کاغذ واحد علوم و‬ ‫تحقیقات‪ ،‬دستگاه س��نجش مقاومت پنل های چوبی نسبت به‬ ‫شعله را طراحی کرد و ساخت‪ .‬علی کاظمی تبریزی به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫ب��رای تعیین مقاوم��ت پنل های چوبی ش��امل چوب گچ‪ ،‬چوب‬ ‫س��یمان‪ ،‬چوب پالستیک و ‪ MDF‬نسبت به شعله به تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاهی با تخصص باال نیاز اس��ت‪ .‬وی که به همراه فرهاد‬ ‫نظری و حس��ین محمدی این دستگاه را طراحی کرده و ساخته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل نبود وس��یله اس��تاندارد و با دقت باال برای‬ ‫س��نجش و تعیین مقاومت نسبت به ش��عله در پنل های چوبی‪،‬‬ ‫امکان تعیین اس��تاندارد در این زمینه به ویژه هنگام قرار گرفتن‬ ‫پنل ها در برابر نیروی گرانش��ی و ح��رارت معین (‪ ۱۰۰۰‬درجه‬ ‫سانتی گراد) قرار می گرفت‪ ،‬وجود نداشت‪.‬‬ ‫کاظمی تبریزی ادامه داد‪ :‬در سیس��تم های قدیمی از دستگاه‬ ‫تس��ت نقطه ای شعله استفاده می شد که تنها میزان کاهش وزن‬ ‫بعد از س��وختن و عمق نفوذ شعله را تعیین می کرد‪ .‬دستگاه های‬ ‫قدیمی از لحاظ میزان حرارت اعمال شده مشعل دقیق نبودند‪ .‬اما‬ ‫دستگاه فعلی عالوه بر تعیین مقاومت با اهمیت نیروی گرانشی در‬ ‫پنل های س��اختمانی هنگام اعمال حرارت‪ ،‬دقت زیادی در ثابت‬ ‫نگاه داشتن دمای مشعل ها دارد‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر اف��زود‪ :‬این دس��تگاه ب��رای اج��رای ازمون‬ ‫کام�لا دقیق‪ ،‬اصولی و اس��تاندارد مقاومت در برابر ش��عله روی‬ ‫نمونه های��ی ب��ا ابعاد مش��خص طراحی ش��ده اس��ت و اجرای‬ ‫پژوهش ه��ای ازمایش��گاهی در دانش��گاه ها همچنی��ن مراکز‬ ‫پژوهش��ی کارخانج��ات و ب��ه ط��ور کل��ی محص��والت چوبی‬ ‫مق��اوم در برابر اتش مانند چوب گچ و چوب س��یمان را میس��ر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬دستگاه یادشده دو مشعل با قطر دهانه مشخص‬ ‫‪ ۳۰‬میلی متر دارد که با سوخت پروپان یکسان تغذیه می شوند و‬ ‫ش��عله متمرکزی را با دمای مشخص ‪ ۱۰۰۰‬درجه سانتی گراد به‬ ‫دو سطح نمونه می رسانند‪.‬‬ ‫سیس��تم تعیی��ن و کنترل دمای مش��عل ها را یک ترموکوپل‬ ‫حس��اس با قطر ‪ ۱/۵‬میلی متر پوشش شده با الیاژ ضدخوردگی‬ ‫تشکیل شده‪ ،‬همچنین این دس��تگاه به یک نمایشگر دیجیتال‬ ‫دم��ا با ق��درت تعیین دمای بیش��ینه ‪ ۱۲۰‬درجه س��انتی گراد‪،‬‬ ‫سیس��تم فازی کنترل ورودی گاز و یک کنترل الکتریکی جریان‬ ‫گاز ورودی به مش��عل ها‪ ،‬تجهیز شده است‪ .‬این دانشجوی واحد‬ ‫عل��وم و تحقیقات خاطرنش��ان کرد‪ :‬این وس��یله در بخش های‬ ‫پژوهش��ی و در بخش کنترل کیف��ی کارخانجات تولید پنل های‬ ‫ترکیبی چوب با مواد معدنی کندسوز کننده همچنین در تعیین‬ ‫استاندارد بودن پنل های تولید شده‪ ،‬به ویژه پنل های ساختمانی‬ ‫نقشی اساسی و کاربردی دارد‪.‬‬ ‫یک گروه استارت اپی‬ ‫متشکل از‬ ‫فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاه های علم و‬ ‫صنعت و فردوسی‬ ‫مشهد با هدف «بازیابی‬ ‫کروم توسط جاذب‬ ‫فتوکالیستی از پساب‬ ‫کارخانه های تولید‬ ‫چرم» تشکیل شد تا‬ ‫مشکل وجود کروم‬ ‫در صنایع چرم سازی‬ ‫برطرف شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دبیر س��تاد راهبری نقش��ه جامع علمی کشور با اشاره به رصد‬ ‫اجرای سند هوافضا در جلسه این ستاد گفت‪ :‬ماهواره های ساخت‬ ‫دو دانشگاه در طول امسال و سال اینده پرتاب خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬منصور کبگانی��ان در جمع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دو موضوع دس��تور مهم و چالش برانگیز در دس��تور جلسه‬ ‫اصلی رصد اجرای سند هوافضا بود که بخش های مفصلی از حوزه‬ ‫هوایی و حوزه فضایی را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اجرای این س��ند مرتب رصد می ش��ود و در‬ ‫نهایت بعد از چند گزارش‪ ،‬گزارش نهایی به ش��ورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی و سران ‪ ۳‬قوه تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه امیرکبیر ادامه داد‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫مرک��ز ملی فضای��ی در ریاس��ت جمه��وری ایران گزارش��ی از‬ ‫فعالیت ها ارائه داد؛ این مرکز با حکم ریاست جمهوری محوریت‬ ‫هماهنگی ه��ای این ح��وزه را برعهده دارد‪ .‬همچنین س��ازمان‬ ‫فضایی ایرانی عملکرد خود را تشریح کردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امادگی پرتاب ‪ ۳‬ماهواره ساخت دانشگاه های‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬گزارش مفصل بود و خبر خوب اینکه ماهواره های‬ ‫‪ ۳‬دانش��گاه؛ حداقل ماهواره ش��ریف س��ت و پیام امیرکبی ر اولی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬و بعدی در س��ال ‪ ۹۷‬طبق گزارش ریاست سازمان‬ ‫فضایی اماده پرتاب اس��ت و ماهواره س��وم نیز در دانشگاه علم و‬ ‫صنعت ساخته شده و هنوز زمان دقیق پرتاب ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫کبگانی��ان ب��ا تاکید بر لزوم حمایت دول��ت از این حوزه گفت‪:‬‬ ‫گ��زارش س��ازمان در ح��وزه ماه��واره‪ ،‬پرتابگره��ا ‪ ،‬خدم��ات و‬ ‫کاربرده��ای ای��ن فناوری و نیاز بیش از ‪ ۱۸‬دس��تگاه کش��ور به‬ ‫اطالعات ماهواره ها بود‪ .‬همچنین حوزه همکاری های بین الملل؛‬ ‫زیرا این حوزه با همکاری کشورهای همراه ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫وی در ضم��ن با اش��اره به چالش ها و فرصت ه��ای این حوزه با‬ ‫استناد به گزارش یادشده گفت‪ :‬حضور ضعیف بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ناهماهنگی نهاد ها و تخصیص نامناسب‪ ،‬نامتعادل و ناکافی برای‬ ‫تحقق سند از جمله این چالش هاست‪.‬‬ ‫دبی��ر س��تاد راهبری نقش��ه جامع علمی کش��ور با اش��اره به‬ ‫گس��تردگی این موضوع گفت‪ :‬جلس��ه بعد هم ب��ه این موضوع‬ ‫می پردازیم‪ ،‬گزارش پژوهش��گاه هوافضا تحویل داده خواهد شد‬ ‫و در نهایت س��تاد راهبری نقش��ه جامع علمی کشور این سندها‬ ‫را رها نمی کند؛ هرچند اجرای س��ند کند پیش برود باز هم ستاد‬ ‫پیگیری و رصد می کند‪ .‬وی درباره موضوع پیش از دستور جلسه‬ ‫نی��ز توضیح داد‪ :‬وضعی��ت مرجعیت علمی ای��ران در جهان با ‪۴‬‬ ‫ش��اخص میزان ارجاعات‪ ،‬اختالف ارجاعات با متوس��ط جهانی‪،‬‬ ‫مقاله ه��ای با ارجاعات باال و س��هم از مقاله های ب��ا ارجاعات باال‬ ‫گزارش داده شد و در این ‪ ۴‬شاخص براساس نتایج و امار از کشور‬ ‫ترکیه جلو افتادیم؛ البته هنوز در منطقه رقبایی هستند‪.‬‬ ‫تولید چرم ایرانی بدون استفاده از مواد سرطان زا‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ی��ک گ��روه اس��تارت اپی ایرانی موفق ش��د با‬ ‫حذف ماده ک��روم از پس��اب کارخانجات چرم به‬ ‫حفظ محیط زیس��ت و صرفه جویی در مصرف اب‬ ‫کارخانجات کمک کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از دغدغه های زیس��ت محیطی کش��ورها‬ ‫ورود ک��روم به س��فره های اب زیرزمینی به دلیل‬ ‫اثرات مخرب ان است‪ .‬ورود کروم به سفره غذایی‬ ‫شهروندان یا حتی تماس فیزیکی با ان‪ ،‬به افزایش‬ ‫احتمال ابتال به سرطان منجر می شود‪.‬‬ ‫در کش��ورهای پیشرفته صنایع مرتبط با کروم و‬ ‫مش��تقات ان کنترل می شود تا این ماده از طریق‬ ‫پس��اب وارد محیط زیست نشود‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫کابرده��ای کروم و مش��تقات ان‪ ،‬در صنایع تولید‬ ‫چرم است‪.‬‬ ‫ای��ران‪ ،‬در کن��ار کش��ورهایی مانن��د ایتالی��ا‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬پاکس��تان و چین‪ ،‬یکی از بزرگترین‬ ‫تولید کنن��دگان چرم در نیا به ش��مار می رود‪ .‬اما‬ ‫تاکنون راهکاری برای جداس��ازی کروم از پس��اب‬ ‫این صنایع که عملی باش��د پیش��نهاد نشده یا در‬ ‫ص��ورت وجود راهکار‪ ،‬به دلیل باال بودن هزینه ان‬ ‫و نبود توجیه اقتصادی‪ ،‬مورد استقبال کارخانجات‬ ‫قرار نگرفته اس��ت‪ .‬به طور معمول‪ ،‬پساب با روش‬ ‫ته نشینی تصفیه جزئی می شود‪.‬‬ ‫در برخ��ی م��وارد نیز پس��اب حاوی ک��روم در‬ ‫حوضچه های بتنی جمع اوری شده و بعد از تبخیر‬ ‫بخش��ی از ان ب��ا الی��ه ای دیگر از بتن‪ ،‬پوش��انده‬ ‫می ش��ود که قاعدتا هزینه های زی��ادی را به واحد‬ ‫تحمیل می کند و در درازمدت بر اثر ایجاد شکاف‬ ‫در الیه های بتنی زیرین‪ ،‬کروم وارد سفره های اب‬ ‫زیرزمینی می شود‪ .‬در برخی از شهرها‪ ،‬پساب این‬ ‫صنایع به رودخانه های نزدیک ریخته ش��ده یا در‬ ‫بیابان های اطراف رها می شوند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬یک گروه استارت اپی متشکل‬ ‫از فارغ التحصی�لان دانش��گاه های علم و صنعت و‬ ‫فردوس��ی مش��هد با هدف «بازیابی کروم توس��ط‬ ‫جاذب فتوکالیستی از پس��اب کارخانه های تولید‬ ‫چرم» تش��کیل ش��د تا مش��کل وجود ک��روم در‬ ‫صنایع چرم س��ازی برطرف ش��ود‪ .‬این استارت اپ‬ ‫بعد از چندین رقابت بین چندین استارت اپ حائز‬ ‫رتبه شده و اکنون توانسته طرح خود را به مرحله‬ ‫اجرایی برساند‪.‬‬ ‫این گروه اس��تارت اپی ایرانی متش��کل از هومن‬ ‫بخش��ی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی‬ ‫فن��اوری نان��و از دانش��گاه عل��م و صنع��ت‪ ،‬پوریا‬ ‫پریداش فارغ التحصیل مهندس��ی مواد از دانشگاه‬ ‫فردوسی مشهد‪ ،‬سید مهدی قاسمی فارغ التحصیل‬ ‫مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد و سینا‬ ‫پجاز فارغ التحصیل کارشناس��ی ارش��د مهندسی‬ ‫صنایع از دانشگاه علم و صنعت است‪.‬‬ ‫س��ینا پجاز‪ ،‬یک��ی از اعضای گروه اس��تارت اپ‬ ‫ایران��ی «نانی��ت» درباره این طرح ب��ه مهر گفت‪:‬‬ ‫کروم‪ ،‬ماده ای خطرناک است که در پساب صنایع‬ ‫و کارخانه های��ی که با چرم س��روکار دارند وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این ماده بس��یار سرطان زاست‬ ‫و می تواند روی ژنتیک انس��ان تاثیر بگذارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ه همین دلیل درصدد امدیم تا ک��روم را از این‬ ‫پس��اب ها حذف کنیم و گروه اس��تارت اپی ما که‬ ‫متش��کل از فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف‬ ‫اس��ت‪ ،‬توانست این کار را با طراحی دستگاه انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با دس��تگاهی که طراحی کرده ایم‬ ‫کروم صنایع پس��اب چ��رم جذب ش��ده و بعد از‬ ‫تبدیل به س��ولفات کروم دوباره ب��ه چرخه تولید‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مزایای ای��ن طرح گفت‪ :‬قابلیت‬ ‫جذب کروم از پساب و تبدیل ان به سولفات کروم‬ ‫ک��ه ماده مصرفی در صنایع تولید چرم اس��ت‪ ،‬به‬ ‫وس��یله این دس��تگاه امکان پذیر است‪ .‬این فرایند‬ ‫عالوه بر جداس��ازی و بازیابی کروم‪ ،‬پساب را تا حد‬ ‫زیادی از کروم تصفیه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه در کارخانجات تولید چرم از‬ ‫س��ولفات کروم برای افزایش قوام و ش��کل پذیری‬ ‫چرم استفاده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل این‬ ‫دستگاه بهترین کاربرد را در کارخانجات و صنایع‬ ‫چرم سازی دارد‪.‬‬ ‫پجاز با اش��اره ب��ه عملکرد این دس��تگاه که در‬ ‫یک گروه اس��تارت اپی ساخته ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ه��ر بار فرایند کروم زنی به چ��رم‪ ،‬بیش از ‪۳۰‬‬ ‫درصد کروم مصرفی جذب نشده و از شبکه خارج‬ ‫می ش��ود‪ .‬با توجه به میزان باالی مصرف سولفات‬ ‫کروم‪ ،‬غلظت کروم در پساب این واحد قابل توجه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فرایند ارائه ش��ده از س��وی گروه‬ ‫نانیت‪ ،‬عالوه بر تصفیه پس��اب کارخانجات از کروم‬ ‫و مش��تقات ان‪ ،‬قابلیت بازیابی و بازگردانی اب را‬ ‫دارد که این امر موجب به صرفه شدن این فرایند‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر با اش��اره ب��ه مکانیزم دس��تگاه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این فرایند با اس��تفاده از برجی‬ ‫که در دیواره جانبی ان نانوذرات فوتوکاتالیس��ت‬ ‫نشانده شده اند‪ ،‬کروم را از پساب جدا می کند‪ .‬ابتدا‬ ‫نانوذرات در معرض پرتوهای پرانرژی فرابنفش قرار‬ ‫گرفته و بر اثر انرژی حاصل از ان فعال می شوند‪ .‬با‬ ‫عبور پس��اب از روی این سطح‪ ،‬کروم جدا شده و‬ ‫جذب سطح می شود‪.‬‬ ‫به دست مهندسان اصفهانی انجام می شود‬ ‫مخبر دزفولی تاکید کرد‬ ‫تصفیه اقتصادی فاضالب و پساب با نوعی نانوذرات‬ ‫ضرورت وجود نگاه راهبردی به بخش هوافضا‬ ‫پژوهش��گران ش��هرک علمی وتحقیقاتی اصفهان نانو ذراتی را برای‬ ‫تصفی��ه فاصالب و پس��اب معرفی کردن��د که با کاه��ش هزینه های‬ ‫تولید‪ ،‬فاضالب را تصفیه می کند‪ .‬این پژوهش��گران امیدوارند این ماده‬ ‫تولیدشده را برای تصفیه فاضالب انسانی و صنعتی کاربردی کنند‪.‬‬ ‫س��ینا صمیمی‪ ،‬مجری طرح عنوان طرح اجرا شده را «تجاری سازی‬ ‫نانو ذرات فرات» عنوان کرد و به ایسنا گفت‪ :‬عمده استفاده از نانوذرات‬ ‫در تصفیه اب و فاضالب است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در کش��ورهای جهان س��وم برای تصفیه اب از کلر‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل ارزان بودن کل��ر از این ماده برای‬ ‫تصفیه اب اس��تفاده می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که استفاده از این‬ ‫ماده عالوه بر بروز س��رطان‪ ،‬مشکالتی مانند بیماری های کبدی و کلیه‬ ‫و خشکی پوست را به همراه دارد‪.‬‬ ‫صمیمی با تاکید بر اینکه در این مطالعات به دنبال جایگزین کردن‬ ‫ماده ای با کلر هس��تیم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در این مطالعات نانوذرات فرات را‬ ‫پیش��نهاد کردیم که عملکردی مانند کلر دارد ول��ی کارایی ان باالتر‬ ‫است ضمن انکه ارزان قیمت است‪.‬‬ ‫مج��ری طرح با بیان اینک��ه کلر تنها خاصیت گندزدایی داش��ته و‬ ‫ضدعفونی کننده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ولی نانوذرات فرات‪ ،‬با وجود انکه‬ ‫گن��دزدا و ضدعفونی کننده هس��تند‪ ،‬حال��ت انعقادزایی ه��م دارند و‬ ‫امیدواری��م بتوانیم این ماده را برای تصفیه فاضالب انس��انی و صنعتی‬ ‫کاربردی کنیم‪.‬‬ ‫صمیمی فرات را شامل اکسیدهای اهن با ظرفیت های باالتر از ‪،۴ ،۳‬‬ ‫‪ ۶ ،۵‬و ‪ ۸‬ظرفیتی توصیف کرد و یاداور شد‪ :‬اکسید اهن ‪ ۶‬ظرفیتی یا‬ ‫اکسید فرات ‪ ،۶‬ماده ای است که با روش های مختلفی سنتز شده است‬ ‫و نرخ تمام شده ان باال است ولی در این مطالعات با روش های خاصی‬ ‫توانستیم نرخ ان را کاهش دهیم و تجاری سازی کنیم‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر با اشاره به کاربردهای این ماده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این ماده‬ ‫قادر به حذف بو‪ ،‬رنگ‪ ،‬فلزات س��نگین و باکتری ها اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کاربردهای وسیع در تصفیه اب دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به دلیل نرخ تمام ش��ده این ماده تاکنون تجاری سازی‬ ‫نشده است و ما در ‪ ۶‬سال توانستیم نرخ ان را کاهش دهیم تا توجیه‬ ‫اقتصادی داشته باشد و به سمت تجاری سازی این ماده حرکت کنیم‪.‬‬ ‫صمیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این ماده ‪ ۹0‬درصد کارایی دستگاه های‬ ‫تصفیه اب را دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در این مطالع��ات نانو ذرات فرات در ‪ ۳‬ش��کل‬ ‫«محلول»‪« ،‬کیک» و «پودر» تولید شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫از این ماده در چه صنایعی با چه ‪ PH‬می توان استفاده کرد‪ ،‬از مزایای‬ ‫این ماده بهره مند خواهیم شد‪.‬‬ ‫صمیمی با اش��اره به نحوه کاربرد این ماده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬محلول وارد‬ ‫تانک ذخیره می شود و با یک سری از میکسرها هم زده می شود و ماده‬ ‫به وسیله دستگاهی به تانک تزریق می شود و به این ترتیب ماده فرات‬ ‫با فاضالب میکس خواهد شد‪.‬‬ ‫مج��ری ط��رح اضافه کرد‪ :‬بع��د از مدتی ذرات الودگ��ی به یکدیگر‬ ‫می چس��بند و به دلیل وزن باالیی که دارند‪ ،‬ته نش��ین می شوند و کف‬ ‫تانک لجن تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬بعد از این مرحله اب روش��ن از بخش باال و لجن‬ ‫ته نشین شده از باال خارج می شود و به این صورت اب تصفیه می شود‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر به روش استفاده شده برای تولید این نانو ذرات اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬فرات به ‪ ۳‬روش الکتروشیمیایی‪ ،‬شیمیایی تر و شیمیایی‬ ‫خش��ک تولید می شود و بهترین روش تولید ان الکتروشیمیایی است‪،‬‬ ‫ولی دو ضعف بزرگ دارد‪.‬‬ ‫وی پایی��ن بودن بازده و نرخ تولید را از نقاط ضعف این روش تولید‬ ‫نام برد و اضافه کرد‪ :‬ما در این روش‪ ،‬ش��یوه الکتروش��یمیایی س��نتی‬ ‫را به س��مت پالس��مای محلولی توس��عه دادیم‪ ،‬برای ای��ن منظور از‬ ‫جریان و ولتاژ باالتری در ان اس��تفاده کردیم‪ ،‬ضمن انکه فرایندهای‬ ‫تکنیکال تری را به کار بردیم‪ .‬به گفته این پژوهشگر‪ ،‬باال رفتن بازده و‬ ‫مصرف انرژی پایین تر از جمله عوامل کاهش نرخ تمام ش��ده نانو ذرات‬ ‫فرات است‪.‬‬ ‫صمیمی با بیان اینکه با اس��تفاده از ای��ن روش می توان در چندین‬ ‫س��طح اب را تصفی��ه ک��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اب صنعتی را ب��رای کاربردهای‬ ‫کش��اورزی یا اش��امیدنی می توان تصفیه کرد ول��ی میزان ماده ای که‬ ‫برای هر گرید اب استفاده می شود‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫ی عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد‪ :‬بخ��ش هوافضا به علت ارتباط‬ ‫دبیر ش��ورا ‬ ‫کاملی که با امنیت ملی کشور دارد‪ ،‬باید با نگاه راهبردی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مخبر دزفولی در س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی‬ ‫کش��ور که در ان ابتدا گزارش��ی از روند تحوالت علمی و فناوری در س��طح ملی‬ ‫و بین المللی ارائه ش��د‪ ،‬با بیان این مطلب افزود‪ :‬س��رمایه اصلی در بخش فناوری‬ ‫کش��ور ما نیروی انسانی است و باید گزارشی هم پیرامون وضعیت نیروی انسانی‬ ‫بخش هوا فضا داده ش��ود‪ .‬ارائه یک چش��م انداز کامل برای ترس��یم نقاط قوت و‬ ‫ضع��ف بخش هوافضا نیز باید جدی گرفته ش��ود‪ .‬در ادامه این جلس��ه‪ ،‬منوچهر‬ ‫منطقی‪ ،‬رییس مرکز ملی فضایی از روند اجرای «سند ملی هوافضا» گزارش داد‪.‬‬ ‫در این گزارش با اشاره به تفکیک بین دو حوزه دفاعی و عمومی بخش هوافضا‪،‬‬ ‫هدف گذاری به منظور نیل به جایگاه نخس��ت در منطقه در این فناوری هم مورد‬ ‫اشاره قرار گرفت‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از این گزارش و در تش��ریح اه��داف کالن این حوزه‪ ،‬پرتاب‬ ‫موجود زنده و انس��ان ب��ه فضا‪ ،‬قرار دادن ماهواره در م��دار زمین و ایجاد امنیت‬ ‫هوان��وردی در محی��ط ملی و منطق��ه ای به عنوان جزئی از اه��داف کالن عنوان‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫توس��عه و تقوی��ت موقعیت های م��داری برای جلوگیری از برخی مش��کالت و‬ ‫حفاظ��ت از مناف��ع ملی در عرص��ه هوافضا از طریق برخ��ی اقدامات حقوقی هم‬ ‫بخشی دیگر از اقداماتی بود که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت‪.‬‬ ‫رعای��ت اس��تانداردهای بین المللی به منظور ارتقای کیفی��ت و ایمنی خدمات‬ ‫فضایی به کشور و حداکثر استفاده از توان فناوری داخلی هم از سایر مواردی بود‬ ‫که دراین گزارش مطرح و بر ان تاکید شد‪.‬‬ ‫در انته��ای این گزارش نیز برخی چالش ها و موانع پیش��رفت در این حوزه نیز‬ ‫مورد اشاره قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬اعضای این ستاد در ادامه جلسه‬ ‫نظرها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند که مهم ترین ان شامل «تحرک بیشتر‬ ‫در حوزه دیپلماس��ی فضای��ی»‪« ،‬تمرکز در مدیری��ت کالن این بخش به منظور‬ ‫جلوگی��ری از موازی کاری ه��ا»‪« ،‬توجه به کاربری های متن��وع فناوری هوافضا»‪،‬‬ ‫«خ��ودداری از ه��ر گونه اقدام��ی که منافی اهداف س��ند ملی هوافضا اس��ت»‪،‬‬ ‫«س��اماندهی جذب در این رش��ته در اموزش عالی براس��اس سیاست های کلی‬ ‫بخش اموزش عالی و هماهنگی در انعکاس اخبار مربوط به بخش هوافضا» است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬ابان ‪ 6 1396‬صفر ‪ 26 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 243‬پیاپی ‪2216‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای قرارداد جدید‬ ‫ایران خودرو و هیوندای‬ ‫حسین نجاری‬ ‫بر اساس‬ ‫پیش بینی های انجام‬ ‫شده این پلتفرم ها‬ ‫با موتورهای احتراق‬ ‫داخلی‪ ،‬دوگانه سوز‪،‬‬ ‫هیبرید و برقی خواهند‬ ‫بود که نخستین خودرو‬ ‫سدان با گیربکس‬ ‫‪٦‬سرعته خواهد بود‬ ‫نخستین نشست مشترک سازندگان طراحی پلتفرم جدید ایران خودرو برگزار شد‬ ‫استارت طراحی خودروهای برقی و هیبریدی در ایران‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نخس��تین نشست مشترک س��ازندگان پلتفرم جدید‬ ‫ایران خودرو با حضور سازندگان تراز اول جهانی و بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬س��ازنده توانمند روز گذش��ته برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت نمایندگان و معاونان ش��رکت های پنین فارینا‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ماهله المان و هیوندای پاورتک حضور داش��ته و‬ ‫ضمن معرفی شرکت های خود از امادگی با ایران خودرو‬ ‫برای طراحی پلتفرم جدید خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» تفاهمنامه و قرارداد‬ ‫ده جانب��ه بین الملل��ی با هدف طراح��ی و تولید پلتفرم‬ ‫اردیبهشت امسال به امضا رسید که بر این اساس گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو با همکاری ش��رکت پینین فارینا‬ ‫ک��ه از طراح��ان دارای کالس جهان��ی طراحی خودرو‬ ‫اس��ت به همراه س��ازندگان و طراحان توانمند داخلی‪،‬‬ ‫توس��عه پلتفرم برای تنوع بخش��ی به سبد محصوالت را‬ ‫اغ��از کرد‪ .‬حال با هدف تحقق اهداف در بخش طراحی‬ ‫پلتفرم و توس��عه محصول‪ ،‬نخس��تین نشست مشترک‬ ‫سازندگان پلتفرم جدید با عنوان «‪Early Supplier‬‬ ‫‪ »Involvement‬برگ��زار ش��د ت��ا فرصت مناس��بی‬ ‫برای این ش��رکت ها باش��د که توانمندی های خود را به‬ ‫تمامی تامین کنندگان داخلی اعالم و برنامه های فنی و‬ ‫برنام��ه زمانی پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو را معرفی‬ ‫کنند‪ .‬پلتفرم جدید ایران خودرو ش��امل طیف کاملی از‬ ‫خودروهای بنزینی‪ ،‬هیبریدی و الکتریکی در کالس های‬ ‫سدان‪ ،‬هاچ بک‪ ،‬کراس اوور و وانت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید خودروهای برقی و هیبریدی‬ ‫حس��ین نج��اری‪ ،‬مدیرعامل س��اپکو و مدی��ر پروژه‬ ‫پلتف��رم جدید ایران خودرو در این نشس��ت با تاکید بر‬ ‫اینکه پلتفرم جدید از کانس��پت شروع شده و به تولید‬ ‫می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه تمام مراحل تولید از طراحی‪،‬‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬اجرا‪ ،‬ارزیاب��ی و تولی��د را در برمی گیرد تا‬ ‫موقعی��ت ایران خودرو را در س��طح جهانی حفظ کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به همکاری بسیاری از شرکت های پیشرو‬ ‫در طراحی و توس��عه خودرو در این پ��روژه اظهار کرد‪:‬‬ ‫پنین فارینا ایتالیا‪ ،‬هیون��دای پاورتک‪ ،‬ماهله و بیش از‬ ‫‪ ١٠٠‬عرضه کننده داخلی در این پروژه همکاری دارند تا‬ ‫در زمان مقتضی و براس��اس اهداف پیش بینی شده کار‬ ‫را پیش ببرند‪ .‬نجاری از طراحی ‪ ٤‬پلتفرم س��دان‪ ،‬هاچ‬ ‫بک‪ ،‬وانت و اس یو وی خبر داد و اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫پیش بینی های انجام ش��ده ای��ن پلتفرم ها با موتورهای‬ ‫احتراق داخلی‪ ،‬دوگانه سوز‪ ،‬هیبرید و برقی خواهند بود‬ ‫که نخستین خودرو سدان با گیربکس ‪٦‬سرعته خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل ساپکو مسئولیت طراحی و تولید موتور‬ ‫توربوشارژ این پلتفرم را شرکت ماهله دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همزمان نیز در تهران پروژه های صنعتی س��ازی با‬ ‫هدف دس��تیابی به تولید و اجرای خطوط تولید دنبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی از عرضه نخس��تین محصول به بازار در‬ ‫س��ال ‪ ٢٠٢٠( 1399‬میالدی) خب��ر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ این خودرو با تجهیزات باال مع��ادل ‪ ١٥‬هزار دالر‬ ‫و ب��ا تجهیزات پایی��ن ‪ ٢٥٠٩‬دالر پیش بینی ش��ده و‬ ‫در ت�لاش هس��تیم در زمین��ه کیفیت قاب��ل رقابت با‬ ‫بازار داخلی و صادرات باش��د‪ .‬نج��اری از صادرات ‪٣٠‬‬ ‫درصدی این محصوالت خب��ر داد و گفت‪ :‬در کنار این‬ ‫موضوع داخلی سازی ‪ ٧٠‬درصدی نیز در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون با بیش از ‪٦٠٠‬‬ ‫تولیدکننده داخلی همکاری داریم‪ .‬مدیر پروژه پلتفرم‬ ‫جدید ایران خودرو ادامه داد‪ :‬تفاوت این پروژه ان است‬ ‫که از فاز کانسپت اغاز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهم بازار با پلتفرم جدید‬ ‫معاون طراحی و توس��عه محصول جدید ایران خودرو‬ ‫نیز در ادامه گفت‪ :‬با اجرای پروژه طراحی پلتفرم جدید‬ ‫ایران خ��ودرو و عرض��ه محصوالت جدید‪ ،‬س��هم بازار‬ ‫افزایش یافته و اهداف صادراتی محقق می شود‪ .‬‬ ‫کامران س��پهری با اش��اره به رش��د اقتصادی ایران در‬ ‫شرایط لغو تحریم های بین المللی گفت‪ :‬زیرساخت های‬ ‫موجود در ایران نس��بت به کشورهای منطقه در شرایط‬ ‫مطلوب��ی قرار دارد‪ ،‬نیروی انس��انی جوان در دس��ترس‬ ‫با س��طح دانش و تخصص مناس��ب نیز یکی از مزایای‬ ‫س��رمایه گذاری به ش��مار می رود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ایران با‬ ‫جمعی��ت ‪ ۸۴‬میلیونی خود تقاضای باالیی برای خودرو‬ ‫در اینده خواهد داشت که این فرصت و مزیتی است که‬ ‫سرمایه گذاران به ان توجه دارند به طوری که پیش بینی‬ ‫می ش��ود تقاضا در بازار ایران تا س��ال ‪۲۰۲۵ ( 1404‬‬ ‫میالدی) به ‪ ۲/۵‬میلیون دس��تگاه برس��د؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که برنامه ای��ران خودرو نیز تولی��د ‪ ۱/۸‬میلیون‬ ‫دس��تگاه خودرو تا سال ‪ )۲۰۲۵( 1404‬است‪ .‬سپهری‬ ‫ب��ه میزان ب��االی فروش خ��ودرو در بازار ایران اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در س��ال ‪ )۲۰۱۶( 1395‬ب��ا فروش ‪۱/۵‬‬ ‫میلی��ون خودرو رتبه ‪ ۱۳‬ف��روش از ان بازار ایران بوده‬ ‫که پیش بینی می ش��ود با عرضه محص��والت متنوع در‬ ‫اینده این رتبه ارتقا یابد‪ .‬وی ایران خودرو را بزرگترین‬ ‫و مش��هور ترین خودروساز ایران توصیف کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫اش��باع بازار خودروسازان بزرگ در غرب‪ ،‬این شرکت ها‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری و تولی��د در ای��ران روی اورده اند‪.‬‬ ‫سپهری ظرفیت تولید در ایران خودرو‪ ،‬قابلیت طراحی‬ ‫و توس��عه‪ ،‬نیروی انس��انی متخصص و کارامد را مزیت‬ ‫رقابتی برای ایران خودرو دانس��ت و گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫بزرگترین ش��بکه فروش و خدمات پس از فروش را در‬ ‫ایران دارد که امکانات مناس��بی را در اختیار ش��رکای‬ ‫خارجی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫معاون طراحی و توس��عه محصول جدید ایران خودرو‬ ‫تولید بیش از یک میلیون خودرو در س��ال‪ ،‬حفظ سهم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬افزایش تنوع تولیدات با معرفی محصوالت جدید‬ ‫و همچنین صادرات ‪ ۳۰‬درصدی را از اهداف میان مدت‬ ‫ایران خودرو عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ‪ ۸۱۵‬ه�زار خودرو جدید از س�ال‬ ‫‪ 1399‬تا ‪1404‬‬ ‫حامدی‪ ،‬مدیر توس��عه پلتفرم جدید ایران خودرو نیز‬ ‫در ادامه نخستین نشست سازندگان پلتفرم جدید ایران‬ ‫خ��ودرو از برنامه ریزی برای تولید ‪ ۸۱۵‬هزار دس��تگاه‬ ‫خودرو جدید بین س��ال های‪ 1399‬ت��ا ‪۲۰۲۰( 1404‬‬ ‫ت��ا ‪ )۲۰۲۵‬خب��ر داد و گف��ت‪ :‬به طور قطع بر اس��اس‬ ‫پیش بینی ها ‪ ۳۰‬درصد از این میزان تولید صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نخس��تین محصول تولیدی‪ ،‬سدان‬ ‫(صندوقدار) خواهد بود گفت‪ :‬پس از تولید سدان‪ ،‬تولید‬ ‫کراس اوور و هاچ بک در دستور کار قرار می گیرد و پس‬ ‫از ان تولید وانت های سبک نیز اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در طراحی پلتفرم جدی��د ایران‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ش��رکت پنین فارین��ا طراحی بدن��ه را انجام‬ ‫می دهد و طراحی و توس��عه موتور نیز به وسیله شرکت‬ ‫ماهل��ه انجام خواهد ش��د همچنین ش��رکت هیوندایی‬ ‫پاورتک در زمینه طراح��ی گیربکس اتوماتیک با ایران‬ ‫خودرو همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پینی�ن فارینا به همکاری ب�ا ایران خودرو‬ ‫افتخار می کند‬ ‫ن فارینا ایتالیا‬ ‫موزوکو‪ ،‬قائم مقام فنی ش��رکت پینی�� ‬ ‫در ادامه این نشس��ت با اش��اره به سابقه این شرکت در‬ ‫طراحی خودرو گفت‪ :‬طراحی خودروهایی مانند فراری‬ ‫از س��وی این شرکت انجام شده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پینین فارین��ا در س��ال ‪ ۱۹۳۰‬در ایتالیا تاس��یس ش��د‬ ‫ک��ه عالوه ب��ر طراحی خودرو در طراحی کش��تی کرن‬ ‫و س��اختمان نی��ز فعال اس��ت و در طراحی خ��ودرو با‬ ‫خودروس��ازانی چون فیات‪ ،‬بی ام و‪ ،‬میتسوبیش��ی‪ ،‬ولوو‬ ‫و فورد در حال همکاری ب��وده و هم اکنون نیز به ایران‬ ‫ام��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ش��رکت پینی��ن فارینا‬ ‫هم اکنون در حوزه خودروهای صنعتی و هواپیما قابلیت‬ ‫طراحی دارد و درحال حاضر مش��تریان زیادی در حوزه‬ ‫ن فارینا‬ ‫خودروس��ازی دارد‪ .‬قائم مقام فنی شرکت پینی ‬ ‫اف��زود‪ :‬افتخ��ار می کنیم که ایران خ��ودرو نیز به جمع‬ ‫همکاران ما در طراحی بدنه خودرو پیوسته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه با همکاری ایران خ��ودرو پلتفرم‬ ‫جدیدی براساس جدیدترین فناوری های مورد استفاده‬ ‫در این صنعت طراحی خواهیم کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس یک پلتفرم کامل طراحی خواهیم کرد که روی‬ ‫ان مدل ه��ای مختلف خودرو در ای��ران تولید و عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬موزوکو هدف اصلی این شرکت را فعالیت‬ ‫در حوزه نشان سازی خودرو و غیر خودرو اعالم و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز ش��رکت پینین فارینا به عنوان عرضه کننده‬ ‫اصلی برای توس��عه پلتفرم جدید ایران خودرو انتخاب‬ ‫ش��ده و بی ش��ک این حرکت مبنای تولید خودروهای‬ ‫اینده در ایران خواهد ش��د‪ .‬وی استراتژی اصلی پنین‬ ‫فارینا را بر اس��اس طراحی خود با اس��تایل جدید اعالم‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬در این طراحی ت�لاش می کنیم گزینه‬ ‫رقابت��ی بودن نرخ و کیفیت ایمن��ی خودروها مطابق با‬ ‫باالترین استانداردهای اروپایی رعایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور ماهله الم�ان در صنع�ت خودرو‬ ‫ایران‬ ‫مارتین برگ��ر‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت ماهله نیز‬ ‫در ادامه این نشس��ت با اش��اره به فعالیت این ش��رکت‬ ‫در طراحی و توس��عه انواع موتورهای خودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫در طراحی موتورهای خودرو موضوع کاهش االیندگی‬ ‫و تخریب محیط زیس��ت مورد تاکید است‪ .‬در همکاری‬ ‫خ��ود در ایران نیز به این موضوع توجه ویژه ای خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬عضو هیات مدیره ش��رکت ماهله المان ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر اساس امارهای جهانی‪ ،‬حمل ونقل جاده ای نقش‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی در دی اکس��یدکربن منتشرش��ده در هوا‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین حرکت به س��مت موتورهای پاک کاهش‬ ‫االیندگی هوا را به دنبال خواهد داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر‬ ‫موتوره��ای احتراق داخلی ب��ه برقی و هیبریدی تبدیل‬ ‫شود کمک ش��ایانی به کاهش الودگی هوا خواهد کرد‪.‬‬ ‫برگر خاطرنشان کرد‪ :‬تا سال ‪ ۲۰۳۰‬تعداد خودروهایی‬ ‫ک��ه از فناوری هیبریدی و برقی در بخش قوای محرکه‬ ‫و موتور خود استفاده می کنند به شدت افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫اسیایی های امروز‪ ،‬مالکان فردای صنعت جهانی خودرو‬ ‫خبر خرید یا پیش��نهاد خرید سهام خودروس��ازان بزرگ اروپایی از سوی‬ ‫خودروس��ازان چینی و گاهی هم هندی ها به یک خبر تکراری تبدیل شده و‬ ‫پیش بینی می شود اسیایی ها در اینده ای نزدیک مالک صنعت خودرو جهان‬ ‫ش��وند‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬ش��رکت های اس��یایی به بزرگترین خریداران‬ ‫سهام خودروس��ازان مطرح اروپایی تبدیل شده و در سال های اخیر مالکیت‬ ‫چندین ش��رکت مطرح اروپایی به خودروسازان اس��یایی محول شده است‪.‬‬ ‫همچنین بازار فروش پررونق و به صرفه بودن ساخت کارخانه‪ ،‬رفته رفته اسیا‬ ‫را به محور اصلی خودروسازی جهان تبدیل می کند‪.‬‬ ‫کشورهایی همچون چین و هند به واسطه حضور به نسبت پررنگ خود در‬ ‫صنعت خودروس��ازی پا را فراتر از اسیا گذاشته و با خرید شرکت های مطرح‬ ‫اروپا تالش در افزایش سهم خود در صنعت خودروسازی جهان را دارند و تا‬ ‫امروز شاهد رشد و ورود این کشورها در میان خودروسازان برتر دنیا بوده ایم‪.‬‬ ‫کشور چین از بزرگترین بازار خودرو جهان برخوردار بوده و فروش محصوالت‬ ‫تولید این کشور چه به صورت صادرات و چه به صورت مونتاژ در کشورهای‬ ‫مقص��د نیز از رونق برخوردار اس��ت اما چه چیزی باعث ش��د که چینی ها با‬ ‫وجود سابقه کوتاه به مالکان اینده صنعت خودرو جهان تبدیل شوند؟‬ ‫فروش لیزینگی یکی از دالیل رونق بازار خودروهای ساخت چین در جهان‬ ‫بوده و به نوعی س��کوی پرتاب خودروهای چینی اس��ت‪ .‬شرکت های مطرح‬ ‫خودروسازی اس��یا همچون تاتا موتورز هند و ش��رکت های چینی همچون‬ ‫چ��ری‪ ،‬جیلی‪ ،‬جک‪ ،‬فاو و دیگر ش��رکت ها در یک دهه اخیر با اس��تفاده از‬ ‫همین ترفند توانستند با در دست گرفتن بازار اسیا رفته رفته در قار ه اروپا و‬ ‫خودروسازی جهان نیز رخنه کنند‪.‬‬ ‫جدا از تولیدات مختص صنعت خودروس��ازی چین‪ ،‬حضور خودروس��ازان‬ ‫مطرح جهان در این کش��ور و احداث کارخانه در قلب بزرگترین بازار خودرو‬ ‫جهان نش��ان از قابلیت باالی این کش��ور در زمینه تولید و عرضه خودرو به‬ ‫بازار های جهانی دارد‪ .‬به تازگی نیز ش��رکت س��ازنده خودروهای برقی تسال‬ ‫از تواف��ق ب��ا چین ب��رای احداث کارخانه در این کش��ور خب��ر داده تا جمع‬ ‫خودروس��ازان در چین جمع شده و این کش��ور به عنوان نماینده اسیا قلب‬ ‫تپنده خودروسازی جهان به شمار بیاید‪.‬‬ ‫اما حاال چینی ها پا را فراتر گذاش��ته و در حال تبدیل شدن به سهامداران‬ ‫اصلی برترین خودروس��ازی های جهان هستند؛ خودروسازانی که وقتی هنوز‬ ‫صنع��ت خودرویی به معنای امروزی در چین وجود نداش��ت نام انها معنای‬ ‫خودروسازی جهان بود‪.‬‬ ‫جدیدترین خرید چینی ها نیز به خرید ‪ ۱۴‬درصدی س��هام پژو س��یتروئن‬ ‫توس��ط ش��رکت چینی دان��گ فنگ تعل��ق دارد‪ .‬تاثیر چینی ه��ا در صنعت‬ ‫خودروسازی جهان از انجا اشکار می شود که به دنبال شراکت دانگ فنگ با‬ ‫پژو سیتروئن‪ ،‬این گروه خودروسازی فرانسوی توانست با کمک شریک چینی‬ ‫خود به تملک جنرال موتورز بر اوپل پایان دهد و پر س��ر و صداترین نقل و‬ ‫انتقاالت چند سال اخیر را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در راس��تای پاس��خگویی به نیازهای‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی‪ ،‬قرارداد طراحی‪ ،‬توسعه‪ ،‬تولید و تامین‬ ‫ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار دستگاه گیربکس جدید اتوماتیک ‪ ۶‬سرعته برای‬ ‫پلتفرم محصوالت جدید را با ش��رکت هیوندای پاورتک امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این قرارداد میان هاش��م یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو و ها جین کیم‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫هیوندای پاور تک امضا ش��د‪ .‬این س��ومین ق��رارداد از تفاهمنامه‬ ‫ده جانب��ه گروه صنعتی ایران خودرو با س��ازندگان معتبر جهانی و‬ ‫داخلی قطعات و مجموعه های خودرو اس��ت که بین مدیران عامل‬ ‫دو ش��رکت امضا ش��د‪ .‬گیربکس های مدرن ‪ ۶‬س��رعته اتوماتیک‬ ‫هیون��دای روی پلتفرم های جدید گروه صنعتی ایران خودرو نصب‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬هدف از امضای این قرارداد کس��ب س��هم مناسب از‬ ‫بازارهای داخلی و صادراتی اس��ت و در اینده ایران خودرو به دنبال‬ ‫نص��ب گیربکس ه��ای اتوماتیک جدید ب��ر خودروهای هیبریدی‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت هیوندای پاور تک س��ازنده ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه گیربکس اتوماتیک در سال است‪.‬‬ ‫رکورد تولید ‪ ۵‬ساله‬ ‫فنرسازی زر شکست‬ ‫قائم مقام معاونت اجرایی و مدیر تولید فنرس��ازی زر از شکسته‬ ‫شدن امار تولید ‪ ۵‬ساله شرکت در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۶‬خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬امیرحس��ین علیزاده ب��ا بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت فنرسازی زر در نیمه نخس��ت سال توانست ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۱۳‬تن انواع فنرهای تخت را تولید کند که این رقم در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫اخیر بی س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬برنامه شرکت فنرسازی زر‬ ‫برای روند افزایش تولید تا پایان امس��ال ادامه دارد و این ش��رکت با‬ ‫عملی کردن شعار افزایش بهره وری و برنامه ریزی منسجم توانسته‬ ‫است به این مهم دست یابد‪ .‬وی همچنین برنامه تولید تا اخر سال‬ ‫را مطابق با بودجه عنوان کرد که نس��بت به سال مشابه حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد رشد نشان می دهد و از تحقق ‪ ۷۸‬درصدی این برنامه تا اخر‬ ‫مهر خبر داد‪ .‬علیزاده با اشاره به ظرفیت باالی صادرات فنرسازی زر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در نیمه نخست امسال باوجود تولید فنرهای صادراتی‬ ‫برای بازارهای فعلی‪ ،‬تولید نمونه س��ازی برای کش��ور المان نیز در‬ ‫ای��ن مجموعه کلید خورده که می تواند نقطه عطفی بر گس��ترش‬ ‫بازارهای صادراتی برای فنرسازی زر باشد‪.‬‬ ‫ریزش شدید تقاضا‬ ‫در بازار خودروهای وارداتی‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫قیمت در بازار وارداتی ها گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی بازار خودروهای‬ ‫وارداتی بیش از این امکان افزایش قیمت را ندارد از این رو در هفته‬ ‫جاری قیمت وارداتی افزایش چندانی را نداشته و تا حدودی شاهد‬ ‫ثبات در قیمت وارداتی ها هستیم‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در گفت وگو با خبر خودرو اظهار کرد‪ :‬با گذشت‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ ۴‬م��اه از ممنوعیت ثب��ت س��فارش واردات خودرو‪،‬‬ ‫هم اکنون عرضه برخی از خودروهای وارداتی در بازار به کف رسیده‬ ‫است و در بازار‪ ،‬خودرویی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای نمونه توسان به باالترین حد خود و ‪ ۲۰۸‬میلیون‬ ‫توم��ان در بازار رس��یده در حالی که قیمت این خ��ودرو با بیش از‬ ‫‪ ۱۹۵‬میلی��ون توم��ان دیگر ارزش خرید ن��دارد از این رو متقاضی‬ ‫نیز تمایلی به خرید این خودروها ندارد و بیش��تر به س��مت خرید‬ ‫خودروهای��ی می رود که از کیفیت و قیم��ت بهتری برخوردارند تا‬ ‫برای نمونه برخی محصوالت رنو مانند تالیسمان را خریداری کند‪.‬‬ ‫موتمنی تاکید کرد‪ :‬هر خودرویی قیمتی دارد بنابراین بازار بیش از‬ ‫این ارقام کشش افزایش نخواهد داشت از این رو برخی از خودروها‬ ‫مثل س��انتافه که ب��ه ‪ ۲۵۰‬میلی��ون تومان در بازار رس��یده دیگر‬ ‫مش��تری متقاضی خرید ان نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با باز شدن سایت‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬افزایش حبابی قیمت خودروهای خارجی شکسته‬ ‫شده و با ریزش ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیونی قیمت در بسیاری از خودروهای‬ ‫وارداتی مواجه خواهیم شد‪ .‬رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر سراتو با رشد ‪ ۱۷‬میلیون تومانی با قیمت ‪۱۵۵‬‬ ‫میلیون تومان و توس��ان با رش��د ‪ ۲۷‬میلیون تومانی با قیمت ‪۲۰۸‬‬ ‫میلیون تومان در بازار معامله می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این هفته النترا‬ ‫با رش��د ‪ ۱۴‬میلیون تومانی با قیمت ‪ ۱۵۷‬میلیون تومان‪ ،‬س��وناتا با‬ ‫رشد ‪ ۱۷‬میلیون تومانی با قیمت ‪ ۱۷۹‬میلیون تومان و سورنتو نیز‬ ‫با رش��د ‪ ۳۵‬میلیون تومانی با قیمت ‪ ۲۹۲‬میلیون تومان در بازار به‬ ‫فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با توجه به ابطال مجوز پیش فروش برخی از شرکت ها‬ ‫از س��وی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪:‬‬ ‫برخی از این ش��رکت ها واردکننده نبودن��د و مجوز وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برای پیش ف��روش را نداش��تند‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران اف��زود‪ :‬بر اس��اس مصوبه هیات وزیران در س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬ش��رکت هایی امکان پیش ف��روش دارند که نماینده رس��می‬ ‫ش��رکت های مادر باش��ند و مجوز پیش فروش را از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دریافت کنند و در این میان تعدادی از شرکت هایی‬ ‫که پیش ف��روش می کردند به صورت غیر قانون��ی این کار را انجام‬ ‫می دادند و اتحادیه نیز در سال گذشته نسبت به این مسئله هشدار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشارکت ‪ ۷۶‬درصدی مددجویان کمیته‬ ‫امداد و بهزیستی درسهام عدالت‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 243‬پیاپی ‪2216‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫مددجوی��ان نهاده��ای حمایتی با س��هم ‪ ۷۶‬درص��دی‪ ،‬باالترین‬ ‫مشارکت را در ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت‬ ‫برای دریافت س��ود داش��ته اند‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬از تعداد حدود ‪۴۷‬‬ ‫میلیون نفر افراد مجاز برای اعالم ش��بای بانکی برای دریافت س��ود‬ ‫س��هام عدالت‪ ،‬شمار مشموالنی که تاکنون ش��بای بانکی خود را به‬ ‫س��امانه سهام عدالت اعالم کرده اند حدود ‪ ۳۳‬میلیون نفر اعالم شده‬ ‫است‪ .‬در این بین‪ ،‬مددجویان نهادهای حمایتی‪ ،‬روستاییان و عشایر‬ ‫و کارگ��ران فصلی و س��اختمانی باالترین میزان مش��ارکت در اعالم‬ ‫شماره ش��بای بانکی به سامانه را داشته اند‪ .‬مددجویان با ‪ ۷۶‬درصد‪،‬‬ ‫روس��تاییان با ‪ ۷۵‬درصد و کارگران ب��ا ‪ ۷0‬درصد در صدر گروه های‬ ‫مش��مولی هستند که مش��ارکت باالیی در ثبت شماره شبای بانکی‬ ‫خود در س��امانه سهام عدالت و داش��ت ه ند‪ .‬از اواخر فروردین امسال‬ ‫این امکان در س��امانه س��هام عدالت ب ه وجود امد تا مشموالن سهام‬ ‫عدالت با ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در این سامانه‪ ،‬از سود‬ ‫سال مالی ‪ ۹۵‬شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت در ماه های‬ ‫پیش رو بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬قرار اس��ت تا پایان امس��ال س��ود س��ال مالی ‪۹۵‬‬ ‫ش��رکت های س��رمایه پذیر در ‪ ۳‬مرحله به حس��اب مشموالن سهام‬ ‫عدالت واریز ش��ود ‪.‬با پایان یافتن مهلت پرداخت باقی مانده اقس��اط‬ ‫س��هام عدالت در ‪ ۳0‬مهر‪ ،‬این س��امانه به مدت ‪ ۴‬روز از دس��ترس‬ ‫مش��موالن خارج ش��ده اس��ت و بار دیگر ‪ ۵‬ابان در دسترس عموم‬ ‫مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫به نظر تو جشن طالقمو تو کیش بگیرم یا تو دبی؟!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫برخی با افتخار برای طالق جشن می گیرند‬ ‫باتوجه به سهم ‪ ۸0‬درصدی اوراق خزانه در پرداخت اعتبارات عمرانی ‪۷‬ماه امسال مطرح شد‬ ‫پرداخت اعتبارات عمرانی از درامد سال های اینده‬ ‫سهم اوراق خزانه در بودجه ‪ ۹۷‬محدود می شود‬ ‫سید محمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت تاکنون بی��ش از ‪ ۳0‬هزار میلیارد تومان معادل ‪۴۲‬‬ ‫درص��د از اعتبارات بودجه عمرانی را پرداخته اس��ت‪ .‬این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که‪ ۸0‬درصد این اعتبارت به صورت اس��ناد‬ ‫خزان��ه و مش��ارکت‪ ،‬و فقط ‪ ۶‬هزار میلی��ارد تومان به صورت‬ ‫ریالی پرداخت شده است‪ .‬این موضوع با واکنش پیمانکاران و‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی روبه رو شده و انها نسبت‬ ‫به ادامه این روند در بلندمدت ابراز نگرانی کرده اند زیرا ادامه‬ ‫این روند به معنای پیش خور کردن درامد های سال های اینده‬ ‫خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر ن��رخ تنزیل ای��ن اوراق بین ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۳0‬درصد اس��ت که موجب شده پیمانکاران برای رسیدن به‬ ‫پول ش��ان هزینه زیادی را بپردازند‪ .‬اگر این روند در سال های‬ ‫بعد نیز ادامه پیدا کند دولت در عمل درامد های دولت بعدی‬ ‫را پیش خور می کند به همین دلیل مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫قصد دارد در بودجه ‪ ۹۷‬س��هم اوراق خزانه را کاهش دهد و‬ ‫دولت را در این زمینه محدود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳0‬هزار میلیارد تومان حق انتشار اوراق‬ ‫در بودجه ‪ ۹۶‬ح��دود ‪ ۷0‬هزار میلیارد تومان به پروژه های‬ ‫عمران��ی اختصاص داده ک��ه در ‪ ۷‬ماه اغاز امس��ال ‪ ۳0‬هزار‬ ‫میلیارد ان پرداخت شده است‪ ،‬از این میزان ‪ ۲۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به صورت اوراق پرداخت ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر در‬ ‫بودجه به دولت اجازه داده شده تا برای استفاده از ظرفیت ها‬ ‫در امس��ال ‪ ۱0‬هزار میلی��ارد تومان اوراق خزان��ه و ‪ ۲0‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اوراق مالی اس�لامی به ص��ورت ریالی و ارزی‬ ‫منتش��ر کند‪ .‬در نتیجه با توجه ب��ه محدودیت های درامدی‬ ‫دول��ت باید دید دولت اعتبارات پایانی س��ال را چگونه تامین‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم پرداخت اعتبارات به صورت ریالی‬ ‫با وج��ود این‪ ،‬رییس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نس��بت به تخصیص بودجه عمرانی به روش اسناد‬ ‫خزانه و اوراق مش��ارکت انتقاد دارد و معتقد اس��ت تخصیص‬ ‫به صورت اس��ناد خزانه در واقع استقراض از درامدهای سال‬ ‫اینده کشور اس��ت‪ ،‬این روش به دلیل اینکه در طوالنی مدت‬ ‫به کشور اس��یب وارد خواهد کرد‪ ،‬نباید استمرار پیدا کند‪ .‬با‬ ‫تخصیص اعتبار به صورت اس��ناد خزانه پیمانکار باید اسناد را‬ ‫در بانک ها با کمتر از ‪ ۳0‬درصد ارزش واقعی به فروش برساند‬ ‫که این روش در بلندمدت به نفع کشور نخواهد بود‪ ،‬در نتیجه‬ ‫کمیس��یون عمران تاکید دارد که تخصیص اعتبارات و تزریق‬ ‫بودجه ب��ه پروژه های عمرانی به صورت ریالی باش��د و روش‬ ‫اسناد خزانه کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴0‬درصد اعتبارات در مهر پرداخت شد‬ ‫ه��ادی به��ادری‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫ترکیب پرداخ��ت اعتب��ارات عمرانی و انتقادات کمیس��یون‬ ‫عم��ران نس��بت به این موضوع گفت‪ :‬دولت تا ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال تنها ‪۲‬درصد اعتبارات را پرداخ��ت کرده بود که این‬ ‫میزان به صورت ریالی پرداخت شد اما پرداخت بقیه اعتبارات‬ ‫که معادل‪ ۴0‬درصد کل اعتبارات اس��ت در هفته های گذشته‬ ‫انجام ش��ده که از این میزان ‪ ۸0‬درصد از طریق اسناد خزانه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بودجه ‪ ۹۶‬ظرفیتی برای انتش��ار اوراق بدهی‬ ‫و خزانه برای دولت تعریف ش��ده است که دولت خارج از ان‬ ‫حق انتش��ار ندارد بنابراین نگرانی نس��بت میزان اس��تفاده از‬ ‫اوراق خزان��ه وجود ندارد و دولت خارج قانون نمی تواند عمل‬ ‫کند اما کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی معتقد است‬ ‫پرداخت ‪ ۸0‬درصد از اعتبارات از طریق اوراق خزانه اش��تباه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق خزانه بلندمدت اینده فروشی است‬ ‫به��ادری با بیان اینک��ه اس��تفاده از اوراق خزانه بلندمدت‬ ‫اینده فروش��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سرعت نقدش��وندگی این اوراق‬ ‫متفاوت اس��ت‪ ،‬اوراق کوتاه مدت همچون پول نقد اس��ت اما‬ ‫بلندمدت نوعی پیش خور کردن درامد های اینده است و نرخ‬ ‫تنزیل ان ب��رای پیمانکاران نیز افزایش پیدا می کند‪ .‬اس��ناد‬ ‫خزانه راه حل موقتی اس��ت تا پروژه های عمرانی ادامه حیات‬ ‫داشته باشند‪ ،‬دولت چاره ای جز این موضوع نیز ندارد اما نباید‬ ‫این موضوع به یک روند ادامه دار تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این سیاست در بلندمدت اسیب های‬ ‫زی��ادی به بودج��ه و پیمانکاران وارد می کن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته که اسناد خزانه مورد پذیرش بانک و بورس نبود در‬ ‫نتیج��ه نرخ تنزیل انها بس��یار زیاد بود ام��ا اکنون با پذیرش‬ ‫اوراق در ب��ورس وضعیت پیمانکاران بهبود پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نرخ تنزیل این اوراق از ‪ ۷‬تا ‪ ۳0‬درصد متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمانکاران چاره ای جز پذیرش ندارند‬ ‫نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫اینکه به دولت برای پرداخت بدهی ها اجازه اس��تفاده از اوراق‬ ‫خزانه داده ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت پروژه های عمرانی های‬ ‫انقدر با مش��کالت زیاد روبه رو اس��ت که ب��ه طور تقریبی در‬ ‫اغل��ب پروژه ها بدهی های کالن دولت وج��ود دارد در نتیجه‬ ‫بخش قابل توجهی از پرداخت ها تس��ویه بدهی دولت است و‬ ‫تفاوتی میان تسویه بدهی یا پرداخت هزینه های پروژه نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در خوش��بینانه ترین حال��ت ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫بودج��ه به اعتب��ارت عمرانی اختصاص پی��دا می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۵‬درصد بودجه ص��رف هزینه های جاری و پرداخت حقوق‬ ‫کارمندان می ش��ود‪ .‬دولت در پرداخ��ت هزینه های جاری نیز‬ ‫ک��ه امکان اس��تفاده از اوراق ن��دارد بنابراین در این ش��رایط‬ ‫پیمان��کاران چاره ای جز پذیرش این موض��وع ندارد چون در‬ ‫غیر این صورت دستشان خالی خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوراق خزانه در بودجه ‪ ۹۷‬محدود می شود‬ ‫نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫مش��کالت دولت در تامین اعتب��ارات گفت‪ :‬وضعیت درامدی‬ ‫دولت مش��خص اس��ت و باتوجه به مش��کالت موجود دولت‬ ‫چاره ای جز ادامه این روند تا پایان س��ال ندارد اما برای اینکه‬ ‫پی��ش خورد کردن درامدها به دولت بعدی نرس��د مجلس و‬ ‫دولت قصد دارد در بودجه ‪ ۹۷‬س��هم انتش��ار اسناد خزانه را‬ ‫کاهش دهد و جلوی انتشار بیشتر این اسناد گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ تنزیل با پذیرش در بانک و بورس‬ ‫حس��ین س��لیمی‪ ،‬عضو کمیس��یون س��رمایه گذاری اتاق‬ ‫بازرگانی ایران نیز در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫شرایط پیمانکاران گفت‪ :‬براس��اس امار های بین المللی ایران‬ ‫در رکود ق��رار ندارد اما اش��تغالزایی در پروژه های عمرانی از‬ ‫مهم تری��ن موضوعات اس��ت که اگر به ان توجه نش��ود تمام‬ ‫برنامه ریزی ه��ای دول��ت درباره رش��د اقتص��ادی نیز محقق‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در ش��رایطی که اکنون دول��ت در ان قرار گرفته‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد رش��د اقتصادی امکان پذیر نیس��ت و‬ ‫هدف گذاری برنامه شش��م توس��عه مبنی بر رشد ‪ ۷‬درصدی‬ ‫محقق نمی شود‪ .‬س��لیمی با بیان اینکه پیمانکاران پرداخت‬ ‫اعتبارات به صورت اس��ناد خزانه رضای��ت ندارند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫نظ��ر پیمانکاران به این ش��یوه مثبت نیس��ت اما چاره ای جز‬ ‫پذی��رش نیز وجود ندارد چون به هر طریق فعالیت پروژه های‬ ‫عمرانی باید ادامه پیدا کند‪ .‬البته درحال حاضر شرایط نسبت‬ ‫به گذش��ته بهتر شده اس��ت در گذشته چون این اسناد مورد‬ ‫پذی��رش بان��ک و بورس نبود ن��رخ تنزیل ب��ه ‪ ۴0‬درصد نیز‬ ‫می رسید اما با تفاهم میان بانک ها و بورس نرخ تنزیل به ‪۲۱‬‬ ‫درصد رسیده که فاصله معناداری با نرخ سود تسهیالت ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتشار متمرکز اوراق و کاهش فشار بر دولت‬ ‫عضو کمیسیون س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینک��ه این نرخ تنزیل در ص��ورت وضعیت پروژه های عمرانی‬ ‫لحاظ می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این نرخ تا حدودی معقول اس��ت‬ ‫و می ت��وان در صورت وضعیت ها لحاظ ک��رد اما نرخ بیش از‬ ‫‪ ۳0‬ت��ا ‪ ۴0‬درصد قابل پیش بینی و لح��اظ کردن در صورت‬ ‫وضعیت ها نیست‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از اقدامات مناس��ب برای س��اماندهی اوراق‬ ‫خزان��ه را تمرکز انتش��ار ای��ن اوراق عنوان ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫گذشته نهاد های زیادی برای مصارف مختلف اقدام به انتشار‬ ‫می کردند اما اکنون تنها از طریق کانال خزانه داری وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی حق انتش��ار وجود دارد که این امر موجب‬ ‫می ش��ود دولت نظارت و تمرکز درس��تی بر مصرف این اوراق‬ ‫داشته باشد به طور مثال سال گذشته اموزش و پرورش شب‬ ‫عید ‪۲۵00‬میلیارد تومان اوراق منتشر کرد‪ .‬این اتفاقات دولت‬ ‫را تحت فشار قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت س�ازی برای این�دگان ب�ا درامدهای‬ ‫اینده‬ ‫نایب رییس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با اش��اره به اینکه این ش��یوه باعث می شود بدهی های دولت‬ ‫به تاخیر بیفتد‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایطی ک��ه دولت توان پرداخت‬ ‫ندارد این ش��یوه می توند پول پیمانکاران را زنده کند و دولت‬ ‫در اینده بدهی خود را تس��ویه کند‪ .‬این امر موجب می ش��ود‬ ‫پیمان��کاران بتوانند بدهی خ��ود به نظام بانک��ی را پرداخت‬ ‫کنند و س��رمایه در کش��ور ب��ه جریان بیفت��د‪ .‬بنابراین برای‬ ‫انتش��ار اوراق نبای��د نگران بود چون ای��ن بازدهی این امر به‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور برمی گردد و چند سال اینده نیز این‬ ‫بدهی ها تسویه خواهد شد‪ .‬به عبارت دیگر شاید این موضوع‬ ‫پیش خور کردن درامد های دولت های بعدی باش��د اما با این‬ ‫کار برای دولت های اینده نیز فرصت ایجاد می شود تا بتوانند‬ ‫از ظرفیت های مختلف استفاده کنند‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬با توجه به اظهارات کارشناس��ان دولت‬ ‫در ش��رایط کنونی چاره ای جز استفاده از ظرفیت اوراق خرانه‬ ‫و مش��ارکت ندارد به همین دلیل نیز شرایط را برای استفاده‬ ‫پیمانکاران از اوراق اسان کرده تا انها هزینه کمتری بپردازند‬ ‫ام��ا با وجود این‪ ،‬اگر این روند در س��ال های اینده ادامه پیدا‬ ‫کند بدهی های دولت نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه متورم‬ ‫نیز خواهد شد و این موضوع به مراتب اسیب های بیشتری به‬ ‫کشور وارد کرد‪ .‬دولت در ‪ ۷‬ماه امسال از اغلب ظرفیت اجازه‬ ‫داده ش��ده برای انتشار اوراق اس��تفاده کرده و باید دید برای‬ ‫ماه ه��ای اینده چه برنامه ای برای پرداخ��ت اعتبارات خواهد‬ ‫داشت و ایا می تواند بقیه را ریالی پرداخت کند؟‬ ‫عکس روز‬ ‫اخرین اخبار و تازه ترین تحلیل ها را در پایگاه خبری‬ ‫گسترش صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت دنبال کنید‬ ‫بازدید رضا رحمانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از چهارمین نمایشگاه بین المللی کیف و کفش چرم‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫‪w w w. s m t n e w s. ir‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!