روزنامه گسترش صنعت شماره 247 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 247

روزنامه گسترش صنعت شماره 247

روزنامه گسترش صنعت شماره 247

‫سال بیست و نهم پیاپی ‪ 2220‬دوره جدید شماره ‪ 12 247‬صفحه با ویژه نامه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫جلب اعتماد عمومی؛ راز بقای صنعت در خانه ایرانی ها‬ ‫تولید لوازم خانگی در ایران به عنوان یکی از صنایع پیشران در اقتصاد کشور در ماه های‬ ‫گذشته رشد کیفی مطلوبی داشته و به نظر می رسد تولیدکنندگان لوازم خانگی روزهای‬ ‫بهتری را در سال اینده تجربه کنند‪.‬‬ ‫ورود مردم از طبقات اجتماعی مختلف به پویش های حمایت از کاالی ایرانی این امید‬ ‫را در دل کارخانه ه��ای ایران��ی لوازم خانگی زنده می کند که بتوانند با عرضه محصوالتی‬ ‫باکیفیت و جلب اعتماد مردم میزان فروش خود در س��ال مالی اینده را افزایش داده و‬ ‫محدودیت تولید و فروش‬ ‫موتورسیکلت در سال ‪۹۶‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫از رکود و بحرانی که تا همین چند ماه پیش هم گریبان انان را گرفته بود خارج شوند‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا اجرای طرح رونق تولید‪ ،‬بس��یاری از واحدهای کوچک و متوس��طی که‬ ‫قطع��ات مرتبط ب��ا تولید لوازم خانگ��ی را تامین می کردن��د بار دیگر ب��ه چرخه تولید‬ ‫بازگشتند و این مسئله سبب شد کارخانه های بزرگ نیز برای تامین بسیاری از قطعات‬ ‫خ��ود دیگر نیازمند واردات نباش��ند و بتوانند گلیم خ��ود را از اب اقتصاد ایران بهتر از‬ ‫قبل بیرون بکشند‪.‬‬ ‫‪ 9‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 11‬صفر ‪ 1439‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بازار تا سال ‪ ۹۷‬اشباع است‬ ‫اردکانیان و چالش های وزارت نیرو‬ ‫رضا اردکانیان که یکشنبه توانست با رای باال‬ ‫وارد وزارت نیرو ش��ود‪ ،‬توجه به مسئله بحران‬ ‫اب و ح��ل چالش های ف��وری موجود در حوزه‬ ‫اب و انرژی را از مهم ترین اولویت های خود قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براساس انچه وزیر نیرو در‬ ‫جم��ع نمایندگان مجلس اعالم ک��رده‪ ،‬تدوین‬ ‫س��ند جامع اب کش��ور‪ ،‬توجه ب��ه فاضالب و‬ ‫بازچرخانی اب‪ ،‬توسعه شبکه تولید‪ ،‬جمع اوری‬ ‫و پردازش امار و اطالعات پایه‪ ،‬اصالح ساختار‬ ‫اقتص��ادی اب و افزای��ش س��هم غیردولتی در‬ ‫اج��رای طرح های تامین و توس��عه تاسیس��ات‬ ‫فاضالب‪ ،‬تامین پایدار اب اش��امیدنی س��الم و‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬توجه به اب ش��یرین کن ها‪ ،‬کاهش‬ ‫تلفات و االینده ها در ارتباط با منابع زیرزمینی‪،‬‬ ‫برخورده��ای قانون��ی ب��ا طرح های نادرس��ت‬ ‫تامین اب‪ ،‬حل مش��کل س��د گتوند و توس��عه‬ ‫تجدیدپذیرها از جمله اولویت های وزیر انتخابی‬ ‫دولت دوازدهم است‪.‬‬ ‫اردکانیان که معتقد اس��ت ساختار مدیریت‬ ‫اب بای��د متناس��ب با اص��ول و ظرفیت توامان‬ ‫عرضه و تقاضا طراحی شود‪ ،‬تدوین سند جامع‬ ‫اب را در ص��در برنامه های خ��ود قرار داده و بر‬ ‫این باور اس��ت که با مش��ارکت همه ذی نفعان‬ ‫تدوین و تصویب خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن وی قص��د دارد ک��ه تدوی��ن و‬ ‫تحوی��ل گزارش مل��ی اب را مبتنی بر داده های‬ ‫قاب��ل اعتماد و اسیب شناس��ی وضعیت فعلی و‬ ‫راهکارهای تعدیل مشکالت و حرکات اصالحی‬ ‫را ارائه کند‪.‬‬ ‫درباره اصالح ساختار اقتصادی اب و افزایش‬ ‫س��هم غیردولت��ی در اجرای طرح ه��ای تامین‬ ‫و توس��عه تاسیس��ات فاضالب نی��ز وزیر دولت‬ ‫دوازدهم برنامه هایی را تدوین کرده که براساس‬ ‫انها‪ ،‬سدهای در حال طراحی و ساخت برمبنای‬ ‫داده های معتبر هیدرولوژیک‪ ،‬تغییرات اقلیمی‪،‬‬ ‫توجیه اقتصادی‪ ،‬ارزیابی اثار زیس��ت محیطی و‬ ‫افزایش ظرفیت اب مورد بازنگری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه س��اخت و تکمیل ش��بکه های‬ ‫اب رسانی و زهکشی نیز باید اولویت بندی شود‬ ‫تا به میزان ‪ ۲۵۰‬هزار هکتار عملیاتی شود‪.‬‬ ‫همچنین تامین پایدار اب اش��امیدنی سالم‬ ‫و بهداش��تی مورد نیاز یکای��ک جامعه به ویژه‬ ‫روس��تاها و جوام��ع عش��ایری در قالب ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلی��ون مترمکع��ب ب��ا اولویت س��اخت ‪۵۵۰‬‬ ‫مجتمع اب رس��انی روستایی ش��امل ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫روس��تا و ‪ ۶‬میلی��ون نفر از دیگ��ر اولویت های‬ ‫اردکانیان برشمرده شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬وزیر نی��روی دولت دوازدهم‬ ‫بر این باور اس��ت که در سرفصل اب و پس اب‬ ‫اصلی تری��ن نقط��ه کار باید تدوی��ن طرح های‬ ‫سریع امایش سرزمین در مقیاس های مختلف‬ ‫قرار گیرد که این موض��وع نیازمند مفاهمه در‬ ‫قالب ش��ورای عالی اب است و هر چقدر سطح‬ ‫این مفاهم��ه افزایش یابد‪ ،‬امادگی برای تدوین‬ ‫راهکارها بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اردکانیان بحث توس��عه ش��بکه‬ ‫تولید‪ ،‬جمع اوری و پردازش امار و اطالعات پایه‬ ‫را به عنوان پیش نیاز یکی از سرفصل های برنامه‬ ‫خود دانس��ته و معتقد اس��ت که باید س��اختار‬ ‫مدیریت اب کشور را متناسب با اصول و توام با‬ ‫عرضه و تقاضا طراحی کرد‪.‬‬ ‫همچنین وی بحث اب ش��یرین کن ها را جزو‬ ‫برنامه ه��ای خود می داند و در این باره می گوید‬ ‫ک��ه به طور قط��ع در اولویت بخش��ی به کارها‬ ‫تدوین طرح جامع برای برنامه های ارائه ش��ده‬ ‫را درنظر خواهی��م گرفت؛ ضمن اینکه امکانات‬ ‫و فرصت ها و هزینه های مربوط به اس��تفاده از‬ ‫اب های متعارف را ارائه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو بر ای��ن باور اس��ت که مس��ئله‬ ‫اب ش��یرین کن ها‪ ،‬اب های ژرف و سایر منابعی‬ ‫که می تواند منبع جدید باشد‪ ،‬مورد توجه است‪.‬‬ ‫در دوره مدیریت تقاضا اعتقاد بر این است که با‬ ‫ص��رف انتقال اب از نقطه ای به نقطه دیگر و در‬ ‫مبدا مسائل خود را حل کرده ایم‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬در زمینه تلف��ات اب وزیر نیرو‬ ‫اولویت های��ی را درنظرگرفت��ه‪ ،‬از ط��رف دیگر‬ ‫کاهش االینده ه��ا در زمینه مناب��ع زیرزمینی‬ ‫هم مورد توجه اس��ت و براس��اس گزارش های‬ ‫موجود‪ ،‬به علت پس اب های صنعتی و کودهای‬ ‫ش��یمیایی غیراستاندارد و فاضالب در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۱‬درصد از منابع ابی به دلیل نیتراته‬ ‫ش��دن از مدار خارج شده اند و پرداختن به این‬ ‫مسائل‪ ،‬ضرورت است‪.‬‬ ‫اردکانی��ان این گونه می اندیش��د که مناطق‬ ‫مرزی باید جزو ابادترین مناطق کش��ور باش��د‬ ‫چراکه اگر وضعیت اب و منابع زیس��ت محیطی‬ ‫در این مناطق و حتی در خوزستان همین باشد‬ ‫یعنی ما هیچ توفیقی نداش��ته ای��م؛ از این رو‪،‬‬ ‫باید این مس��ائل س��ریع تر و به ص��ورت جامع‬ ‫تصویربرداری ش��ود گ��ه البته ت��وان حل این‬ ‫مسئله در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ک��ه مورد هجوم انتقاده��ای زیادی برای‬ ‫انتق��ال اب ق��رار گرفت��ه بود معتقد اس��ت در‬ ‫مقطع��ی که باید در زمینه طرح های تامین اب‬ ‫س��ریع ترین تصمیم ها را به نتیجه می رساندیم‬ ‫مرتکب اشتباهاتی شده ایم که به یقین به اینها‬ ‫پرداخته می ش��ود و برخوردهای قانونی الزم با‬ ‫هر گونه کوتاهی نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اردکانیان همچنین توجه به پروژه سد گتوند‬ ‫را جزو اولویت های خود دانس��ته و می گوید که‬ ‫این پروژه از جمله پروژه هایی اس��ت که با اتکا‬ ‫به ظرفیت های کارشناسی ذی صالح درباره ان‬ ‫پیگیری ها را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی درب��اره صنع��ت ب��رق و انرژی ه��ای‬ ‫تجدیدپذی��ر نی��ز برنامه های خ��ود را این گونه‬ ‫تبیی��ن کرد که ‪ ۵۰۰۰‬مگاوات افزایش ظرفیت‬ ‫تجدیدپذیر ه��ا پیش بین��ی ش��ده ک��ه ‪۴۰۰۰‬‬ ‫مگاوات ان در دول��ت دوازدهم اجرایی خواهد‬ ‫ش��د و این سند عالوه بر تولید انرژی پاک نقش‬ ‫مهمی در اش��تغالزایی خواهد داشت و تا پایان‬ ‫برنامه ‪ ۵۰۰‬هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫حاصل این مسئله است‪.‬‬ ‫وزی��ر دول��ت دوازدهم بر این باور اس��ت که‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر نق��ش تعیین کننده ای‬ ‫در صنع��ت ب��رق و انرژی تجدیدپذی��ر دارند و‬ ‫می گوید‪ ۸ :‬میلیون تن دی اکسید کربن نتیجه‬ ‫استقرار این صنعت است که در کل بیش از ‪۲۵‬‬ ‫درصد از تعهد غیرمشروط ما را در افق ‪ ۱۲‬سال‬ ‫اینده قرار می دهد‪.‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 9‬ابان ‪ 11 1396‬صفر ‪ 31 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 247‬پیاپی ‪2220‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تعیین دستمزد‬ ‫بر پایه سبد معیشت کارگری باشد‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ 86‬درصدی واگذاری زمین‬ ‫به سرمایه گذاران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی س��منان گفت‪:‬‬ ‫واگ��ذاری زمین ب��ه س��رمایه گذاران در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی این اس��تان در ‪ ۶‬ماه امس��ال نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪۸۳‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬صادقی افزود‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۴0‬قرارداد واگذاری به گزارش خبرنگار‬ ‫«گس��ترش صنعت» از سمنان‪ ،‬زمین به مساحت ‪ ۱۵/۵‬هکتار‬ ‫به واحد های تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان با‬ ‫س��رمایه گذاران بخش خصوصی منعقد شده در حالی که این‬ ‫تعداد در مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ ۳۲‬قرارداد به مساحت ‪۸/۵‬‬ ‫هکتار بوده اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از مهم ترین عوامل‬ ‫رش��د واگذاری زمین در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی و اسان سازی در فرایند واگذاری زمین و تسریع‬ ‫در بررسی درخواست های س��رمایه گذاران‪ ،‬کاهش بروکراسی‬ ‫اداری و ارتقای س��طح کمی و کیفی خدمات و زیرس��اخت ها‬ ‫در شهرک ها و نواحی و نیز ارتقای فضای کسب وکار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان س��منان‬ ‫بیان کرد‪ :‬ش��هرک های صنعتی ایوانکی‪ ،‬سمنان و شهمیرزاد‬ ‫بیشترین امار واگذاری زمین را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ضرورت تعریف اشتغال‬ ‫فارغ التحصیالن بازاری‬ ‫ی��ک عض��و هیات علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به دالیل‬ ‫عم��ده فردی و س��اختاری گس��ترش بی��کاری در جامعه بر‬ ‫انج��ام برنامه ریزی ه��ای منطقه ای در کش��ور ب��رای حل این‬ ‫معضل تاکید کرد‪ .‬مریم نهاوندی در گفت وگو با ایس��نا با بیان‬ ‫پیش��ینه ای از تعریف بیکاری در جوام��ع صنعتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیکاری در جوامع طبقات مختلف را یکس��ان تحت تاثیر قرار‬ ‫نمی دهد بلکه بیکاری روی طبقات تاثیرات متفاوتی می گذارد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اقشار پردرامد و باالی جامعه به دلیل حمایت های‬ ‫خانوادگی اس��یب بسیار کمتری از معضل بیکاری می بینند و‬ ‫در مقابل اقش��ار ضعیف تر به دلیل وابس��تگی به درامد شغل‬ ‫خود از پدیده بیکاری اس��یب بیش��تری می بینن��د‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه بی��کاری در جامعه ما پدیده ای س��اختاری اس��ت و به‬ ‫نهادهای مختلف مربوط می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در جامعه ما افرادی‬ ‫که تخصص کمتری دارن��د‪ ،‬راحت تر کار پیدا می کنند چراکه‬ ‫حاضرند به هر کاری تن دهند و به طور معمول حقوق و بیمه‬ ‫کمت��ری مطالبه می کنند‪ .‬در این بی��ن اما نیروی کاری که از‬ ‫تحصیالت دانش��گاهی برخوردار باشد به دلیل قرار گرفتن در‬ ‫رده فارغ التحصیالن تن به هر کاری و با هر شرایطی نمی دهند‬ ‫و بنابرای��ن بیش��تر در معرض بی��کاری ق��رار می گیرند‪ .‬عضو‬ ‫هیات علمی دانش��کده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با انتقاد‬ ‫از پذیرش گس��ترده و بدون برنامه دانش��جویان در دانشگاه ها‬ ‫گفت‪ :‬در جامعه ما معلوم نیس��ت که م��ا افرادی را که تربیت‬ ‫می کنیم قرار اس��ت در چه جایگاهی مش��غول ش��وند‪ .‬پدیده‬ ‫فارغ التحصی�لان بیکار یا بی��کاران فارغ التحصیل به این دلیل‬ ‫گس��ترش یافته که بازار کاری از قبل برای انها تعریف نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به رکود بازار‬ ‫به طور تقریبی اشباع‬ ‫است و برای افزایش‬ ‫تولید باید برنامه های‬ ‫صادراتی ویژه ای‬ ‫تدارک دیده شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تعری��ف کار و توقع از کار دو‬ ‫موضوع مجزا از یکدیگر اس��ت‬ ‫اما رابطه ای باید بین انها حاکم‬ ‫باش��د‪ .‬براساس تعاریف موجود‪،‬‬ ‫ه��ر کس که به ازای ‪ ۲‬س��اعت‬ ‫کار در هفته درامد داشته باشد‪،‬‬ ‫شاغل به ش��مار می رود‪ .‬با این‬ ‫مسلم خانی‬ ‫حال توق��ع می رود هر کس کار‬ ‫مشاور کارافرینی وزیر‬ ‫می کند توان تامین حداقل های‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫زندگی خود را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫این اتف��اق در حالی می افتد که‬ ‫با احتس��اب تعریف کار‪ ،‬چنین رابط��ه ای وجود ندارد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬تعاریف موجود نش��ان می دهد رابطه مشخصی بین کار و‬ ‫تامین معاش وجود ندارد‪.‬‬ ‫اکنون با توجه به اینکه مدت هاس��ت این موضوع مطرح شده‬ ‫و مس��ائل پیرامون ان وجود دارد‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند رابطه‬ ‫معناداری باید بین نرخ معاش و نرخ دستمزد وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از موضوعاتی که برای اجرای این مسئله درنظر گرفته شد‪،‬‬ ‫تعیین حداقل نرخ دس��تمزد‪ ،‬برمبنای سبد معیشت است‪ .‬اگر‬ ‫تعیین دس��تمزد بر این اساس باش��د‪ ،‬نخستین اتفاقی می افتد‬ ‫این اس��ت که هر کس برمبنای قوانین اداره کار‪ ،‬ش��غل داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬می تواند حداقل های خود را تامین کند‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫جلس��ات شورای دس��تمزد برای عادالنه کردن نرخ دستمزد در‬ ‫حال برگزاری اس��ت‪ .‬اگر اف��راد تاثیر گذار بر ای��ن زمینه موفق‬ ‫ش��وند‪ ،‬تعیین دس��تمزد را برمبنای نیازهای اولیه و معیش��تی‬ ‫کارگران تصویب کنند‪ ،‬برای نخس��تین بار ای��ن اتفاق در ایران‬ ‫خواه��د افتاد‪ .‬این موض��وع عالوه بر اینکه بر معیش��ت کارگران‬ ‫ق��راردادی‪ ،‬تاثیر قابل توجهی دارد‪ ،‬می تواند بنایی باش��د برای‬ ‫اینکه تعریف ش��غل ب��ه رفع نیازها را نزدیک ک��رد‪ .‬برای انجام‬ ‫این کار تا کنون فعالیت های قابل توجهی انجام ش��ده اما به نظر‬ ‫می رسد این سیاس��ت و تعیین دستمزد برمبنای سبد معیشت‬ ‫کارگری‪ ،‬عینی تری��ن و واقعی ترین فعالیتی اس��ت که تا کنون‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت تولید لوازم خانگی نشان داد‬ ‫جلب اعتماد عمومی؛ راز بقای صنعت در خانه ایرانی ها‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولی��د لوازم خانگ��ی در ایران به عن��وان یکی از‬ ‫صنایع پیشران در اقتصاد کشور در ماه های گذشته‬ ‫رش��د کیفی مطلوبی داش��ته و به نظر می رس��د‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگ��ی روزهای بهتری را در‬ ‫سال اینده تجربه کنند‪.‬‬ ‫ورود م��ردم از طبق��ات اجتماع��ی مختل��ف به‬ ‫پویش ه��ای حمایت از کاالی ایرانی این امید را در‬ ‫دل کارخانه ه��ای ایرانی لوازم خانگی زنده می کند‬ ‫که بتوانند با عرض��ه محصوالتی باکیفیت و جلب‬ ‫اعتم��اد مردم می��زان فروش خود در س��ال مالی‬ ‫این��ده را افزایش داده و از رک��ود و بحرانی که تا‬ ‫همی��ن چند ماه پیش هم گریب��ان انان را گرفته‬ ‫بود خارج شوند‪.‬‬ ‫همزمان با اجرای طرح رونق تولید‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫واحدهای کوچک و متوس��طی که قطعات مرتبط‬ ‫با تولید لوازم خانگ��ی را تامین می کردند بار دیگر‬ ‫به چرخه تولید بازگش��تند و این مسئله سبب شد‬ ‫کارخانه ه��ای ب��زرگ نیز برای تامین بس��یاری از‬ ‫قطعات خود دیگر نیازمند واردات نباشند و بتوانند‬ ‫گلیم خود را از اب اقتصاد ایران بهتر از قبل بیرون‬ ‫بکشند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نف��ر درحال حاضر در صنعت‬ ‫لوازم خانگی کوچک و بزرگ مش��غول کار هستند‬ ‫و این مس��ئله اهمیت این صنعت و احیای باثبات‬ ‫ان را بیش ازپی��ش تبیی��ن می کن��د‪ .‬ام��ا انچ��ه‬ ‫درحال حاضر صنایع لوازم خانگی داخلی را می ازارد‬ ‫تولید پایین ت��ر از ظرفیت و نی��ز ناتوانی رقابت با‬ ‫نمونه ه��ای خارج��ی در بازارهای صادراتی اس��ت‬ ‫درحالی که کاالهای ایرانی در بخش لوازم خانگی از‬ ‫نظر کیفیت کمبودی از نمونه های مشابه خارجی‬ ‫خود ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی و ارتقای فناوری‬ ‫حبی��ب اهلل انص��اری‪ ،‬دبی��ر کل‬ ‫انجمن صنایع لوازم خانگی ایران‬ ‫در ای��ن زمین��ه ب��ه خبرن��گار‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی درحال حاض��ر در تالش‬ ‫هس��تند تا شانس خود را برای حضور در بازارهای‬ ‫جهان��ی بار دیگ��ر امتحان کنند چراک��ه ایران در‬ ‫کش��ورهای منطقه با ب��ازار ‪ ۴۰۰‬میلی��ون نفری‬ ‫روبه رو اس��ت و می تواند از رقیب��ان خارجی خود‬ ‫سبقت بگیرد‪.‬‬ ‫انص��اری ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه درحال حاض��ر‬ ‫تولیدکنن��دگان لوازم خانگ��ی ایران��ی ب��ا ظرفیت‬ ‫کمی در حال تولید هس��تند‪ ،‬قاچاق سازمان یافته‬ ‫را ازجمله دالیل این مس��ئله عن��وان کرد و افزود‪:‬‬ ‫با قاچاق باید به صورت کامال جدی برخورد ش��ود‬ ‫و مش��کالت صنایع لوازم خانگی ایرانی در صورت‬ ‫مقابله با قاچاق و حمایت تعرفه ای از کاالی ساخت‬ ‫داخل برطرف می شود‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره‬ ‫به پیشینه تولید لوازم خانگی در ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫این صنعت به س��بب انکه نتوانست در مقطعی به‬ ‫نوسازی و ارتقای فناوری خود اقدام کند از بزرگان‬ ‫دنیا عقب افتاد و درنتیجه‪ ،‬بخشی از بازار داخلی و‬ ‫خارجی را از دست داد‪ .‬در این راه برخی نمانام های‬ ‫قدیم��ی مانند ارج و ازمایش از بی��ن رفتند اما با‬ ‫توجه به اهمیت ای��ن صنعت‪ ،‬نمانام های جدیدی‬ ‫متولد ش��دند و توانس��تند محصوالتی را به تولید‬ ‫برسانند که امروز هم بخش بزرگی از بازار داخل را‬ ‫پوشش می دهند و هم توانسته اند صادرات وسیعی‬ ‫به دیگر کشورها داشته باشند‪.‬‬ ‫انصاری درباره حمای��ت مردم از کاالهای ایرانی‬ ‫تولید داخ��ل در صنعت لوازم خانگ��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی فکر می کنند بخش عم��ده ای از نیاز مردم‬ ‫به لوازم خانگ��ی از طریق واردات تامین می ش��ود‬ ‫درحالی ک��ه چنین نیس��ت و م��ردم کاالی ایرانی‬ ‫باکیفیت را می شناس��ند و درحال حاضر حدود ‪۷۰‬‬ ‫درص��د از خرید های م��ردم در بخش لوازم خانگی‬ ‫مرب��وط به کااله��ای ایران��ی و لوازم خانگی بزرگ‬ ‫و کوچک س��اخت داخل اس��ت ک��ه البته برخی‬ ‫نش��ان های تج��اری کام�لا ایران��ی و برخی دیگر‬ ‫به صورت مشترک هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه تولید با اش��اره به رکود‬ ‫موج��ود در ب��ازار گفت‪ :‬با توجه به رک��ود بازار به‬ ‫طور تقریبی اش��باع اس��ت و ب��رای افزایش تولید‬ ‫بای��د برنامه ه��ای صادراتی ویژه ای ت��دارک دیده‬ ‫ش��ود‪ .‬تولیدکننده ایرانی باید بتواند بدون هراس‬ ‫از رقیب��ان جهانی محصوالت خ��ود را به بازارهای‬ ‫جهان��ی عرضه کند اما متاس��فانه این مس��ئله در‬ ‫واقعیت وجود ندارد‪ .‬تولید کنندگان کش��ور به این‬ ‫باور رس��یده اند ک��ه راز موفقیت انه��ا تولید برای‬ ‫صادرات اس��ت و در این راستا برای ارتقای کیفی‬ ‫و قیمتی کاالهای ساخت داخل تالش کرده اند اما‬ ‫تعرفه ها نیز باید به گونه ای باشد که صنعت داخلی‬ ‫لوازم خانگی بتواند احیا شود‪.‬‬ ‫انصاری ادامه داد‪ :‬صنای��ع لوازم خانگی ما امروز‬ ‫به جایی رس��یده اند که ساالنه نزدیک به ‪ ۲‬میلیون‬ ‫دستگاه یخچال‪۲ ،‬میلیون دستگاه انواع تلویزیون‪،‬‬ ‫ق گاز و ح��دود ‪۲‬میلیون‬ ‫‪ ۳‬میلیون دس��تگاه اجا ‬ ‫دستگاه ماشین لباسش��ویی تولید می کنند و این‬ ‫امار چشمگیر سبب شده که این صنایع بتوانند در‬ ‫شرایط رکود بازار بازهم پابرجا بوده و باقی بمانند‪.‬‬ ‫وی درب��اره بازارهای صادرات��ی لوازم خانگی نیز‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هم اکنون بازاره��ای خوبی در عراق و‬ ‫افغانستان و برخی کشورهای افریقایی داریم حتی‬ ‫برخی از ابگرمکن های ما به کشورهای اروپایی نیز‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬این صنعت س��االنه بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر ص��ادرات دارد که البت��ه با توجه به‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده‪ ،‬زیاد نیست‪ .‬این ظرفیت‬ ‫وجود دارد که ما بتوانیم ساالنه بیش از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر ص��ادرات لوازم خانگی به س��ایر کش��ورهای‬ ‫منطقه و حتی کشورهای اروپایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫انصاری ثبات تصمیم گیری ها برای صنعت کشور‬ ‫در دول��ت یازده��م را عامل مهمی ب��رای ارتقای‬ ‫تولید کش��ور در ای��ن بخش دانس��ت و افزود‪ :‬در‬ ‫شرایط حال حاضر تولید کنندگان برای مدت زمان‬ ‫بیشتری می توانند به برنامه ریزی برای تولید خود‬ ‫اقدام کنند اما الزم اس��ت تا برای حمایت از تولید‬ ‫داخل دولت اصالحاتی را در ساختار اقتصادی خود‬ ‫انجام دهد و بخش خصوصی نیز با ارتقای فناوری‬ ‫خود‪ ،‬بتواند به تولیدات رقابتی روی اورد‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درباره‬ ‫خدم��ات پس از فروش تولیدکنن��دگان ایرانی نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از خدمات پ��س از فروش که‬ ‫در ح��وزه نظارت اس��ت را باید دولت س��اماندهی‬ ‫کند تا هرکس��ی نتوان��د خدمات پ��س از فروش‬ ‫لوازم خانگی ایرانی را ارائه دهد‪ .‬بخشی هم برعهده‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬تولیدکنن��دگان ایرانی باید‬ ‫س��رمایه گذاری وس��یعی در امر خدم��ات پس از‬ ‫فروش انجام داده و ب��ا تربیت نیروهای متخصص‬ ‫خدمات پ��س از ف��روش دهند‪ .‬خوش��بختانه در‬ ‫صنایع لوازم خانگی کش��ور هم اکنون نهضت بهبود‬ ‫خدمات رسانی به وجود امده و پیش بینی می شود‬ ‫که به زودی ش��اهد تغییراتی جدی در امر خدمات‬ ‫پس از فروش باش��یم چراکه عمده فعاالن صنعت‬ ‫لوازم خانگ��ی را بخش خصوصی باانگیزه تش��کیل‬ ‫می ده��د و انه��ا حاضر نیس��تند به راحت��ی بازار‬ ‫خود را از دس��ت دهند و س��عی دارند تا با بهبود‬ ‫خدمات رسانی به مشتریان بر حجم فروش خود رد‬ ‫بازار داخلی و خارجی بیفزایند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شبکه تولید و فروش‬ ‫عباس هاشمی‪ ،‬مدیرکل صنایع‬ ‫فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این‬ ‫ب��اره ب��ه خبرنگار «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬تع��داد بنگاه ه��ای کوچک که با‬ ‫مقیاس ه��ای غیراقتص��ادی فعالی��ت می کنند و‬ ‫اتصال نیافتن این صنعت به شبکه تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگ��ی یکی از مش��کالت اساس��ی صنعت‬ ‫لوازم خانگی است‪.‬‬ ‫هاش��می با بیان اینکه نرخ تمام شده محصوالت‬ ‫لوازم خانگی باعث ش��ده تا نتوانند رقابت مناسبی‬ ‫در س��طح بازار داش��ته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش‬ ‫تحقیق و توسعه صنعت لوازم خانگی اقدامات خوبی‬ ‫از سوی تولیدکنندگان انجام شده اما این اقدامات‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬در حقیقت صنعت لوازم خانگی به‬ ‫نشان سازی تجاری قوی نیاز دارد که این موضوع‬ ‫در دس��تور کار وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫است تا با اس��تفاده از تولیدکنندگان معتبر نشان‬ ‫تجاری واحد بین المللی ب��رای لوازم خانگی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حال تدوین س��ند راهبردی است‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫و ق��وت صنعت لوازم خانگی را شناس��ایی کرده و‬ ‫درص��دد رفع مش��کل برام��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس مصوب��ه دول��ت و قان��ون حمای��ت از‬ ‫مصرف کنندگان واردکنندگانی امکان واردات کاال‬ ‫دارند که نماینده رسمی در کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫هاش��می درباره همکاری تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫ب��رای تولی��د محص��والت مش��ترک لوازم خانگی‬ ‫در ای��ران گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر همکاری ه��ا ب��ا‬ ‫تولیدکنن��دگان خارج��ی تحت لیس��انس اس��ت‬ ‫البته وزارت صنعت نی��ز چارچوب هایی را در این‬ ‫باره برای تولیدکنندگان خارجی خواس��تار تولید‬ ‫مشترک در ایران هستند را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع فل��زی و لوازم خانگی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫چند نشان تجاری کره ای مشغول رایزنی با قطعه‬ ‫س��ازان داخلی ب��رای تولید محصوالت مش��ترک‬ ‫هستند در کنار این موضوع مذاکراتی را با شرکت‬ ‫ویلپ��ور و ج��ی ای انج��ام داده ایم تا انه��ا نیز در‬ ‫چارچ��وب وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازار‬ ‫ایران فعالیت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته هاش��می‪ ،‬ط��رح تجمی��ع واحدهای‬ ‫تولیدی نیز در دستور کار وزارتخانه قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت جلب اعتماد عمومی‬ ‫با وجود همه تالش ها برای رونق‬ ‫ب��ازار داخل��ی لوازم خانگ��ی این‬ ‫حقیق��ت ک��ه کااله��ای ایرانی‬ ‫بی کیفیت در بازار اعتماد عمومی‬ ‫را از م��ردم درب��اره خری��د لوازم خانگ��ی ایرانی تا‬ ‫حدودی س��لب کرده اند نی��ز غیرقابل انکار اس��ت‪.‬‬ ‫محمد طحان پور‪ ،‬رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران‬ ‫در این زمینه به خبرنگار «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫چند سالی است‪ ،‬جمعی از فروشندگان لوازم خانگی‬ ‫کش��ور با ش��عار «ایرانی‪ ،‬کاالی خوب ایرانی بخر»‬ ‫فعالی��ت می کنند که هدف ش��ان‪ ،‬حمایت از تولید‬ ‫داخلی و تولیدات خوب ملی اس��ت‪ ،‬اما مشکل این‬ ‫است که این هدف به علت وجود کاالهای نامرغوب‬ ‫ایرانی به طور کامل محقق نش��ده است‪ .‬طحان پور‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون در کش��ور کاالهای بسیار باکیفیت‬ ‫به ویژه از نوع ابگرمکن‪ ،‬پکیج و چرخ خیاطی تولید‬ ‫و به نقاط مختلف جهان صادر می ش��ود‪ .‬بااین حال‬ ‫همی��ن کااله��ای باکیفی��ت از ذهنی��ت بدی که‬ ‫کااله��ای ایرانی در م��ردم ایج��اد کرده اند‪ ،‬لطمه‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این حق مردم اس��ت که در ازای‬ ‫پول��ی که می پردازند‪ ،‬جن��س باکیفیت و مقاوم به‬ ‫خانه ببرن��د‪ ،‬درحالی که بیش��تر تولید کنندگان به‬ ‫این نکته توج��ه نمی کنند و بعد از فروش کاالهای‬ ‫خ��ود از خدمات پس از فروش نی��ز طفره می روند‬ ‫درحالی ک��ه تولید کنن��ده خارجی ب��ا قیمت کمی‬ ‫باالت��ر‪ ،‬کاالی��ی باکیفیت خوب و خدم��ات پس از‬ ‫فروش مناسب به دست مشتریان ایرانی می دهد‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی لوازم خانگی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مش��کل دیگری ک��ه جامعه ما از ان رن��ج می برد‪،‬‬ ‫مازاد تولید لوازم خانگی بدون وجود صادرات است‪.‬‬ ‫هم اکنون نزدیک ب��ه ‪ ۲۵۰‬کارخانه تولید اجاق گاز‬ ‫و‪ ۱۰۰‬کارخان��ه تولید یخچال در کش��ور داریم که‬ ‫بسیار بیشتر از نیاز داخلی است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه لوازم خانگی ته��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫باید به م��ردم حق داد که دنب��ال کاالی باکیفیت‬ ‫باش��ند‪ ،‬هرچند ب��رای پاک ک��ردن ذهنیت منفی‬ ‫علیه کاالهای ایرانی و مظلوم واقع ش��دن کاالهای‬ ‫باکیفیت داخلی نیز باید کاری کرد زیرا قرار نیست‬ ‫خوب ها چوب بده��ا را بخورند‪ .‬بنا بر این گزارش‪،‬‬ ‫تولید لوازم خانگی در ایران با پیشینه زیاد در عرصه‬ ‫تولید و نیز میزان اش��تغالزایی فراوانی که دارد باید‬ ‫بیش ازپیش موردتوجه همه جانبه قرار گیرد‪ .‬هم از‬ ‫س��وی مردم که با انتخ��اب کاالی ایرانی باکیفیت‬ ‫و خرید کاالی ایران��ی از تولیدکنندگان داخلی که‬ ‫اجن��اس خوب تولید می کنند‪ ،‬حمایت ش��ود و هم‬ ‫از س��وی دولت که با درنظ��ر گرفتن اوضاع موجود‬ ‫ش��رایط تولید خوب را ب��رای تولید کنندگان ایرانی‬ ‫فراه��م کنن��د و بتوانند جایگاه تولی��د کیفی را در‬ ‫کش��ور ارتقا بخشند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬وضع قوانین‬ ‫حمایتی مناس��ب و پرهیز از ایجاد نوسان و بحران‬ ‫در حوزه تولید لوازم خانگی می تواند بر پیشرفت این‬ ‫صنعت اثرگذار باش��د و این نکته نیز نباید فراموش‬ ‫ش��ود که تولید کنندگان لوازم خانگ��ی در ایران نیز‬ ‫باید باوجود همه تنگناها و چالش ها سعی در بهبود‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬تولی��د روزامد و ارتق��ای خدمات پس از‬ ‫ف��روش و از همه مهم تر صادرات باش��ند تا بتوانند‬ ‫لوازم خانگی داخلی را به ص��ورت دائمی در ویترین‬ ‫ذهن مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 9‬ﺁﺑﺎﻥ ‪ 11 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 31 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 247‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2220‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﻧﻈﺮﻯ‬ ‫ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﺍﻥ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪ 97‬ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﺾ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ؛ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﺎﺭ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻤﻜــﻦ ﺍﺳــﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻧﻴــﺰ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﺸﺖﺳــﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﻟﻰ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﺍﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﻴﺮﺍژ ﻛﻢ ﺍﻧﮋﻛﺘــﻮﺭﻯ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﮔﺎﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺳــﻜﻨﺪﺭ ﻧﻈﺮﻯ‪ ،‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺭﺍﻛﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻫﺮ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‪ ،‬ﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻨﺪ؛‬ ‫ﺧﻸﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺩﺳــﺘﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ؟ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻻﺯﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻫﺮ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﭼﻨــﺪ ﻣﺪﻝ ﻣﺘﻔــﺎﻭﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎژ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﻝﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﻮﻙ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﻥ‪ ،‬ﺁﺳﻴﺐﺭﺳــﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ‬ ‫ﻣﻬــﺮ ‪ 95‬ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ‪ 2‬ﻣﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻣﺠﻮﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺠﻴﻦﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪﺍﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺍﺳــﻔﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺷــﺒﺎﻉ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻟﻚ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﭼﻨﻴــﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﮔﻔــﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺣــﺪﻭﺩﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﻪﺷــﻜﻞ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨــﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌــﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﻰﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﻣﻀﺎﻋﻒ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻧﻈــﺮﻯ ﺑﻪ ﺧــﻸ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓــﺖ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﻔﻜﺮﻯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮔﺎﻡ ﺑﺰﺭگ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﻈﺮﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺷــﺪﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺎﻥ ﺑــﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺷــﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪ ﺍﺯ ﺧﻄــﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻧﺸــﺎﻥﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺭﺍﻏﺐ ﺑﻪ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﻳــﺮﺍ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻧﻈﺮﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪﺷــﻜﻞ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮﻯ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭﻗﻄﻊ‬ ‫ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺪﺍ ﺷــﺪﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﺳﻴﺐ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺧﻄﺎﻯ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺪﻳﻤﻰﻫــﺎ‪ ،‬ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ‬ ‫ﭼﻴﻨﻰﻫﺎ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﻮﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﺑﺮﻭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑــﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﻨﺪ ﻣﺪﻝ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻫــﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺒــﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷــﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤــﻮﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺘﻰ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯﻫﺎ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻰ‬ ‫ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ )‪ (ECU‬ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﺎﺭ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﺴــﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻛــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭼﻴﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﺧﻴﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ‬ ‫ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯﻫﺎﺳــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺧــﻮﺩ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺣــﺪﻭﺩ ‪2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻧــﺮﺥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ‬ ‫ﻛﻢ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔــﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑــﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻏﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﺍﺑﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻛﺐ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻨــﺪﺍﺯﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜــﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴــﻚ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ‬ ‫ﺁﻥ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﺣﺘﻰ ﺷــﻨﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮﺩﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ‪ 8‬ﻣﺪﻝ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪﺍﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪﻧﻮﻋﻰ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔــﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﺗﺤﻮﻝ ﺿﺮﺑﻪ‬ ‫ﺳــﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺷــﻜﻞ ﻛﻼﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻧــﺪ‪ .‬ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛــﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺧﻄــﺎﻯ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷــﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻮﻣﻰ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎﺭ ﻣﻰﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺳــﺖ ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳــﻤﺖ‬ ‫ﻣﻰﺭﻓﺖ ﺁﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺳــﺮﺍﻍ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﭼﻴﻨﻰ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻧﻤﻮﻧﻪ ‪250‬ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ‪20‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷــﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪﺷﻜﻞ ﺳﻰﻛﻰﺩﻯ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺳــﻬﻤﻰ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﻮﺩﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳــﺎﻝ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﻤﻰﺍﻓﺘﺪ ﭼــﻮﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪﻯ ﺭﺍ ﺩﻳﻜﺘﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﻧﺎﻡ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﺗﺮﻯ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻧﺎﻡ‬ ‫ﺩﻧﺪﻩ‬ ‫ﺭﻫﺮﻭ‬ ‫‪125‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 24‬ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻳﭙﺮ ‪1‬‬ ‫ﺁﭘﺎﭼﻰ‬ ‫‪180‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫ﺭﻫﺮﻭ‬ ‫ﺁﭘﺎﭼﻰ‬ ‫ﺁﭘﺎﭼﻰ‬ ‫‪200‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫‪150‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫‪200‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫ﺑﺎﺟﺎﺝ ﺑﻮﻛﺴﺮ‬ ‫‪150‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫ﺗﻰﻭﻯﺍﺱ ﻭﮔﻮ‬ ‫‪110‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫ﺍﻥﺍﻑ‬ ‫‪150‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫ﺭﺍﻛﺰ‬ ‫ﺍﻥﺍﻑ‬ ‫ﺑﻨﻠﻰ‬ ‫ﺗﻚﺗﺎﺯ‬ ‫ﺗﻚﺗﺎﺯ‬ ‫ﻣﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﻴﻠﺘﻮﻥ ﺑﺮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﻴﻠﺘﻮﻥ ﺑﺮﻗﻰ‬ ‫‪125‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫‪200‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫‪150‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫‪150‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫‪125‬ﺳﻰﺳﻰ‬ ‫‪1500‬ﻭﺍﺕ‬ ‫‪2000‬ﻭﺍﺕ‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 26‬ﻣﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍ ‪1‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 26‬ﻣﺪﻝ ﻭﻳﻨﺪ )‪2 (Wind‬‬ ‫‪10/800/000‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 27,5‬ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺴﻪ ‪3‬‬ ‫‪6/300/000‬‬ ‫‪4/600/000‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪10/500/000‬‬ ‫‪3/100/001‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 27,5‬ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺴﻪ ‪1‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 27,5‬ﻣﺪﻝ ﺭﻳﺴﻪ ‪4‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 29‬ﻣﺪﻝ ﺗﻴﻢ )‪5(Team‬‬ ‫ﻓﻠﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 29‬ﻣﺪﻝ ﺗﻴﻢ )‪4(Team‬‬ ‫ﺭﺍﭘﻴﺪﻭ‪ -‬ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 26‬ﻣﺪﻝ ﭘﺮﻭ ‪6‬‬ ‫ﺭﺍﭘﻴﺪﻭ‪ -‬ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 27,5‬ﻣﺪﻝ ﭘﺮﻭ ‪4‬‬ ‫ﺭﺍﭘﻴﺪﻭ‪ -‬ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪ - 26‬ﻣﺪﻝ ﭘﺮﻭ ‪10‬‬ ‫ﺗﺮﻳﻨﻜﺲ ﺩﻯ ‪ - 75‬ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‪27,5‬‬ ‫ﻛﻴﻮﺏ ﻣﺪﻝ ﺍﺗﻨﺸﻦ ‪2017‬‬ ‫ﻫﺮﻭ ﻣﺪﻝ ﺷﻴﻔﺖ ﺁﺭ ‪7‬‬ ‫ﻛﻰﺗﻰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍ ‪1,65‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫‪24‬‬ ‫‪900/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪980/000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/300/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1/430/000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺿﻌﻒﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺭﻓــﻊ ﺍﻳــﻦ ﺿﻌﻒﻫــﺎ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﺠﺎﺯﻯ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﻛﺎﻻﻯ ﻛﺎﻣــﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻜﻦ‬ ‫ﺯﻳــﺮﺍ ﺍﻭ ﺑﻪﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺳــﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺑــﺎ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭼﺎﻟــﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻃــﺮﻑ ﻧﻜﻨﻴــﻢ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﺤﺚ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻮﺩﺟﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻴﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺗــﺎﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛــﺮﺩﻥ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﭘﻮﺭﺳﺎﻧﺖﻫﺎﻯ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﻓﻊ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺰﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪﻧﻮﻋــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫‪20‬ﺩﺭﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﺻﻨﻌــﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﻻﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﻳﺮ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺷــﺮﻗﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳــﺘﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺸــﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺑﻰﺣﺴﺎﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﻫﺎﻯ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻘﻰﮔﻨﺠــﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺷﺮﻗﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻴﺸﻠﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ‪26‬ﺻﺪﻡ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪99‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺗﻴﻤﻮﺭ ﻭ ﭼﻴﻦ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺁﻳــﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺷــﺮﻗﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ؟‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗــﻰ ﺑﻪﻟﺤــﺎﻅ ﻧــﺮﺥ ﺭﻗﻴﺐ ﺗﺎﻳﺮﻫــﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﻴﺴــﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻏﺪﻏــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧــﺮﺥ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻰﮔﻨﺠــﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻫﻢﺍﻛﻨــﻮﻥ ‪ 10‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﻭ‪13‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ‬ ‫‪ 500‬ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﻮﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ‪30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺎﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﭼﻴﻨﻰ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭﻯ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺯﻳــﻞ‪ ،‬ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴــﻦ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻯ ‪ 80‬ﺗﺎ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ ﭼﻴﻨﻰ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺮﺥ ﻭ ﺳــﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻭ ﺑﺎﻝ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟‬ ‫ﺗﻘﻰﮔﻨﺠﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻢﺍﻛﻨــﻮﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺗﺎﻳﺮ ﺑــﺎ ﻳﻚﭼﻬﺎﺭﻡ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭﻯﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ‪20‬ﺩﺭﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 247‬پیاپی ‪2220‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 9‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 11‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫هنوز در شهر جنگ زده زندگی می کنیم‬ ‫جوانان ابادانی در اعتراض به وضعیت اش��تغال در ابادان دس��ت‬ ‫به اعتراض زدند و خواس��تار ان ش��دند که مس��ئوالن استان فکری‬ ‫ب��ه حال این وضعیت بکنند‪ .‬جوانان ابادانی در اعتراض به وضعیت‬ ‫بیکاری در شهرستان ابادان به صورت خودجوش مقابل ساختمان‬ ‫فرمانداری این شهر دست به تجمع زده و مسئوالن این شهرستان‬ ‫را واداشتند فکری برای برون رفت از وضعیت کنونی کنند‪ .‬غالمرضا‬ ‫ش��رفی‪ ،‬نماینده مردم ابادان در مجلس شورای اسالمی در واکنش‬ ‫ب��ه تجمع چند روزه جوانان ابادانی در اعتراض به وضعیت بیکاری‬ ‫و بی توجهی مس��ئوالن به اشتغالزایی به ایرنا گفت‪ :‬اعتراض جوانان‬ ‫ابادانی باعث شد تا مسئوالن استان برای اشتغالزایی تالش بیشتری‬ ‫کنند‪ .‬یکی از مشکالت اشتغال در ایران مربوط به مناسبات «خان»‬ ‫بازی است و بدون هیچ زیرساختی دست به احداث پروژه می زنند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬در شرایط ‪ ۸۰‬سال پیش‪ ،‬ابادان توانست شغل‬ ‫جدیدی را در ایران به وجود بیاورد و در ادامه برای بسیاری در کل‬ ‫کشور ایجاد اشتغال کند ولی حاال وضعیت اشتغال در ابادان بحرانی‬ ‫اس��ت زیرا ما نسبت به س��ال های قبل از جنگ با کاهش چشمگیر‬ ‫جمعی��ت روبه رو ش��ده ایم‪ .‬وی اضافه می کن��د‪ :‬جمعیت ابادان در‬ ‫سال های قبل به حدود ‪۶۰۰‬هزار نفر می رسید ولی اکنون جمعیت‬ ‫این ش��هر که در گذش��ته بسیار ش��اد بود به ‪ ۳۰۰‬هزار نفر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موج مهاجرت ابادانی ها بسیار نگران کننده است که نشان می دهد‬ ‫هرچه س��ریع تر باید برای اش��تغال جوانان کاری انجام داد‪ .‬بیکاری‬ ‫کمر ابادانی ها را شکسته است‪.‬‬ ‫کارتون خواب‪ :‬الهی شکر‪ ،‬دیگه از هفت دولت ازاد شدیم!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫دولت برنامه ای برای رفع فقر ندارد‬ ‫یک نماینده مجلس خبر داد‬ ‫کارگری‬ ‫‪ ۷۵‬هزار کولبر در کشور داریم‬ ‫یک فعال صنفی کارگری‪:‬‬ ‫وارونه نمایی قانون کار ممنوع‬ ‫بازرس کانون ش��وراهای اسالمی کار کشور می گوید‪ :‬صحبت های‬ ‫اخیر رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫س��ختگیرانه ب��ودن قان��ون کار وارونه نمای��ی واقعیت اس��ت و بوی‬ ‫منفعت طلب��ی دارد‪ .‬در به��ار ‪ ۹۶‬ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ایران در گزارش��ی که به پایش مالی محیط کسب و کار‬ ‫مربوط می ش��د از اس��تقبال از نواوری‪ ،‬دش��واری های تامین مالی‪،‬‬ ‫برداش��ت های س��لیقگی و غیر قابل پیش بینی مام��وران برق‪ ،‬گاز و‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬بی ثباتی سیاس��ت ها و مقررات به عنوان اصلی ترین‬ ‫موانع رونق کسب و کار در کشور یاد کرد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در ای��ن گزارش نامی از قان��ون کار نامی به میان نیامده با‬ ‫این حال پنجش��نبه هفته گذشته «محمدرضا پورابراهیمی» رییس‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جمع هیات رییسه‬ ‫مجامع بسیج اصناف‪ ،‬بازاریان و تاجران کشور مدعی شد که اجرای‬ ‫س��ختگیرانه قان��ون کار از اصلی ترین موانع رونق اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫سخنان این نماینده مجلس در مخالفت با قانون کار واکنش هایی را‬ ‫از جانب کنش��گران صنفی کارگری به دنبال داشته است‪ .‬در همین‬ ‫باره حسین حبیبی‪ ،‬دبیر کانون هماهنگی های شوراهای اسالمی کار‬ ‫اس��تان تهران به ایلنا می گوی��د‪ :‬این صحبت های اقای پورابراهیمی‬ ‫ناشی از دلسوزی ایشان به الگوها و مولفه های اقتصادی سرمایه داری‬ ‫است و ارتباطی با واقعیت های موجود ندارد‪.‬‬ ‫این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه رییس کمیسون اقتصادی‬ ‫مجلس حتی به گزارش های منتشر شده توسط اتاق بازرگانی درباره‬ ‫اصلی تری��ن موانع رونق تولید و کس��ب و کار توجهی نکرده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر واقعا اقای پورابراهیمی به دنبال ش��فافیت هستند باید به‬ ‫گالیه های بخش خصوصی توجه کنند‪.‬‬ ‫بازرس کانون ش��وراهای اسالمی کار کشور افزود‪ :‬با این حال وی‬ ‫با فرافکنی و بدون ارجاع دادن به مش��کالت و موانع باالدستی رونق‬ ‫تولید تنها توپ را به زمین قانون کار انداخته و به صورت کامال وارونه‬ ‫واقعیت ه��ا را منعک��س کرده اند‪ .‬حبیبی افزود‪ :‬جای تعجب دارد که‬ ‫رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس می گویند قانون کار به صورت‬ ‫س��ختگیرانه اجرا می شود‪ ،‬وقتی بیش از ‪ ۹۰‬درصد قراردادهای کار‬ ‫موقت هستند و اثری از امنیت شغلی نیست‪ ،‬نمی توان حتی صحبت‬ ‫از اجرای قانون کار کرد‪ ،‬چه برسد به اینکه بخواهیم ان را سختگیرانه‬ ‫ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۷۵‬هزار کولبر در کش��ور داری��م‪ ،‬گفت‪ :‬کولبرانی‬ ‫هستند که بعد از مدرسه اقدام به این کار می کنند‬ ‫و م��ا با بح��ران کولب��ران دانش اموز و از دس��ت‬ ‫رفتن انها نیز مواجه هس��تیم به همین دلیل باید‬ ‫هرچه سریع تر نس��بت به رفع این مشکالت اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رس��ول خض��ری‪ ،‬نماینده م��ردم پیرانش��هر و‬ ‫سردش��ت در مجل��س ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫وضعیت معیش��ت کولبران به ویژه در معابری که‬ ‫مسدود شده اس��ت به ایلنا گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫کمیته حقیقت یاب برای وضعیت کولبران تشکیل‬ ‫ش��د و این مسئله و مش��کالت انها به طور دقیق‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر معابر کولبری از طرف کشور عراق‬ ‫مس��دود شده است؛ یعنی مس��ئوالن عراقی اجازه‬ ‫نمی دهن��د که کولبران در معاب��ر مخصوص تردد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬معبر از سمت ایران باز است اما تا‬ ‫مرز رسمی باز نشود‪ ،‬اجازه نمی دهند که کولبران‬ ‫تردد کنند‪ ،‬متاسفانه درحال حاضر کولبری در این‬ ‫مرزها متوقف شده است‪.‬‬ ‫با وزارت کش��ور و ش��ورای امنیت ملی جلسات‬ ‫متعددی برای حل مشکل کولبران و مسدود شدن‬ ‫معابر انها برگزار کرده ایم تا این معبرها باز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل کمیت�ه حقیقت ی�اب ب�رای‬ ‫بررسی وضعیت کولبران‬ ‫خض��ری گف��ت‪ :‬کمیت ه حقیقت ی��اب به منظور‬ ‫مش��اهده مس��تقیم وضعی��ت کولبران تش��کیل‬ ‫‹ ‹بیمه کولبران اختیاری است‬ ‫خضری با اش��اره به اینکه بحث بیمه و تشکیل‬ ‫تعاون��ی برای کولبران مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درب��اره بیم��ه کولب��ران باید ب��ه دو نکته اش��اره‬ ‫کن��م‪ ،‬اول اینکه بیم��ه کولبران اختیاری اس��ت‬ ‫و ‪ ۹۵‬درص��د مبلغ ان را باید خودش��ان پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از صندوق بیمه عش��ایر نیز مبلغ��ی برای بیمه‬ ‫انه��ا تخصیص داده می ش��ود‪ ۲ .‬میلیارد تومان از‬ ‫وزی��ر تعاون و مجموعه صندوق بیمه روس��تاییان‬ ‫درخواس��ت کرده ایم تا یک میلی��ارد ان را وزارت‬ ‫تعاون و یک میلیارد ان را وزارت کشور تقبل کند‬ ‫به ش��رط اینکه رییس جمهوری ان را مصوب کند‬ ‫و هر چه س��ریع تر این مبالغ برای بیمه انها تامین‬ ‫اعتبار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود ‪ ۷۵‬هزار کولبر در کشور‬ ‫خض��ری افزود‪ ۷۵ :‬هزار کولبر در کش��ور وجود‬ ‫دارند که ‪ ۲۰‬هزار نفر انها در سردشت و پیرانشهر‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای رس��یدگی به وضعیت اورژانس��ی‬ ‫کولب��ران از وزن بار انها ک��م کرده ایم و وزن را از‬ ‫‪ ۲۲۰‬کیلوگرم به ‪ ۸۰‬کیلوگرم رسانده ایم‪.‬‬ ‫طرح یک فوریتی را در دس��تور کار داشتیم که‬ ‫‹ ‹کولبری نان به نرخ جان است‬ ‫خضری گفت‪ :‬بحث تبدیل و جایگزینی کولبری‬ ‫با ش��غل مناس��ب مدنظر اس��ت‪ ،‬چراکه کولبری‬ ‫ن��ان به نرخ جان اس��ت و از س��ر ناچ��اری انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به دنبال این هس��تیم که تس��هیالتی از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت کش��ور در اختیار‬ ‫ای��ن مناطق ق��رار گی��رد و پول هایی ک��ه از قبل‬ ‫کولبری به فرمانداری‪ ،‬اس��تانداری یا هنگ مرزی‬ ‫واریز می شود‪ ،‬ساماندهی شده و کل پول در هنگ‬ ‫مرزی شهرس��تان و فرمانداری به صورت مشترک‬ ‫واریز شود تا در نهایت صرف ارتقای اقتصاد در این‬ ‫منطقه ش��ود تا هزینه زیرساخت های اشتغالزایی‪،‬‬ ‫صنای��ع تکمیلی و تبدیلی و اح��داث کارخانجات‬ ‫شود تا توانمندسازی در این نقاط موجب شود کار‬ ‫استاندارد و سالم انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وزیر تعاون گفت وگوهای خوبی در‬ ‫این باره شد‪ ،‬وزیر به میان کولبران امد و وضعیت‬ ‫انه��ا را از نزدیک بررس��ی کرد‪ ،‬ع��زم ما برای این‬ ‫کار جدی اس��ت و همراهی ‪ ۱۵۶‬نماینده مجلس‬ ‫باید منجر به ارتقای وضعیت معیش��تی این افراد‬ ‫ش��ود‪ ،‬چرا که امنیت ش��غلی و اعطای تس��هیالت‬ ‫دولتی موجب معیش��ت پایدار می شود و معیشت‬ ‫پایدار در مرزها پش��تیبان امنیت پایدار در منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک روز کار نکنند‪ ،‬گرسنه می مانند‬ ‫خض��ری درب��اره بح��ث بیم��ه و از کارافتادگی‬ ‫کولبران گفت‪ :‬انتظار داریم که فرمانداری به کمک‬ ‫اداره های تعاون خیلی س��ریع فهرس��ت کولبران‬ ‫را در اختی��ار وزارت کش��ور و بیمه روس��تاییان و‬ ‫عشایر بگذارد و هرچه سریع تر راهکاری برای انها‬ ‫‹ ‹ کولبران درگیر مشکالت معیشتی ‬ ‫خض��ری افزود‪ :‬با بنیاد مس��تضعفان جلس��اتی‬ ‫برگ��زار کرده ایم که اگر بش��ود بنیاد نی��ز به این‬ ‫عزیزان کمک کند‪.‬‬ ‫پیگیر هستیم که از همه حوزه ها کمک هایی به‬ ‫کولبران برس��انیم اما اینکه نتیجه این پیگیری ها‬ ‫چه می شود‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر مش��کالت معیش��تی که در مناطق‬ ‫مرزی کردنش��ین ب��رای ای��ن افراد وج��ود دارد‪،‬‬ ‫کولبرانی هس��تند که بعد از مدرس��ه اقدام به این‬ ‫کار می کنند و ما با بحران کولبران دانش اموز و از‬ ‫دست رفتن انها نیز مواجه هستیم به همین خاطر‬ ‫باید هرچه س��ریع تر نس��بت به رفع این مشکالت‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫عکس روز‬ ‫بازدید مخاطبان از غرفه موسسه فرهنگی مطبوعاتی‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین کمیته حقیقت یاب علت ش��لیک‬ ‫گلوله به کولبران را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫در قدم بعدی میزان وزن بارهایی که توسط این‬ ‫کولبران حمل می شود مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ی��ک ب��ار ب��رای اینک��ه متوجه ش��وم ب��ار چه‬ ‫اندازه س��نگین اس��ت‪ ،‬ان را امتحان��ی روی کول‬ ‫خ��ود گذاش��تم و تا امروز مش��کل جس��می پیدا‬ ‫کرده ام‪.‬‬ ‫انه��ا حدود ‪ ۲۲۰‬کیلو ب��ار را بر دوش های خود‬ ‫حمل می کنند و عالوه بر س��نگینی بار‪ ،‬مشکالت‬ ‫جسمی نیز انها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫توس��ط ‪ ۱۵۶‬نماینده امضا شد و در هفته گذشته‬ ‫اعالم وصول شده است‪ ،‬این طرح ‪ ۹‬ماده دارد‪.‬‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫ای��ن کولبران اگ��ر یک روز کار نکنند‪ ،‬گرس��نه‬ ‫می مانن��د و م��ا به ص��ورت ش��بانه روزی درصدد‬ ‫هستیم مشکالت انها را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫وی در رابط��ه ب��ا اینکه درحال حاض��ر به دلیل‬ ‫مسدود شدن معابر کولبران وضعیت معیشتی انها‬ ‫بحرانی است و ایا برای رفع این مشکل به صورت‬ ‫اورژانسی اقدامی در نظر دارید یا خیر بیان کرد‪ :‬با‬ ‫وزیر رفاه تماس های بس��یاری داشته ایم و تصمیم‬ ‫گرفته ش��د که در اسرع وقت بسته های حمایتی و‬ ‫کمک های مالی به مرزنشینانی که با کولبری امرار‬ ‫مع��اش می کنند و درحال حاضر به دلیل انس��داد‬ ‫معابر ش��غلی ندارند در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬این در‬ ‫دس��تور کار اس��ت‪ ،‬اگر چنانچه بازگشایی مرزها‬ ‫در روزه��ای اینده انجام نش��ود‪ ،‬اقای ربیعی را به‬ ‫معابر کولبری دعوت می کنیم تا از نزدیک وضعیت‬ ‫انها را بررس��ی کنند و اقدامی س��ریع در این باره‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معصوم�ه اقاپورعلیش�اهی‪ ،‬عضو کمیس�یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش�ورای اسلامی‪ :‬نقدینگی باید‬ ‫ب��ه طور متوازن در بخش های مختلف اقتصادی هدایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تجربه بیانگر این اس��ت که به طور معمول هرسال در‬ ‫ابان وضعیت بازار س��رمایه مثبت ارزیابی می ش��ود که‬ ‫متاثر از دالیل مختلف است‪.‬‬ ‫می توان بر اس��اس تجربیات عنوان کرد ش��اخص بورس در این مقطع زمانی‬ ‫به صورت حبابی است که البته گزارش های عملکرد نیمه اول سال شرکت ها نیز‬ ‫اغلب در این مقطع زمانی ارائه می شود‪.‬‬ ‫هدایت نقدینگی باید به صورت متوازن در بخش های مختلف اقتصادی باش��د‪.‬‬ ‫باید پذیرفت مردم برای سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی به نوعی در بالتکلیفی‬ ‫قرار دارند؛ این در حالی اس��ت که برای توس��عه اقتصاد کش��ور باید برنامه ریزی‬ ‫مشخصی برای هدایت نقدینگی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت های بورس��ی با ارائه گزارش های عملکردی مثبت در نیمه اول سال‬ ‫قص��د دارن��د نقدینگی موجود در بازار را جذب کنن��د البته هدایت نقدینگی به‬ ‫سوی بازار سرمایه اگر براساس مکانیزم صحیحی باشد تاثیرات مثبت بر اقتصاد‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫بیشتر شرکت ها به دلیل برخی مقررات نادرست در حوزه تولید و وجود موانع‬ ‫در بخش تولید با مش��کل سرمایه در گردش روبه رو هستند و هدایت نقدینگی‬ ‫به ش��کل یادشده باعث می شود وضعیت سرمایه در گردش تقویت شود و مردم‬ ‫به طور اگاهانه اقدام به سرمایه گذاری کنند‪ .‬از سرمایه گذاران درخواست می کنم‬ ‫با تامل و اس��تفاده از مش��اوره های تخصصی مالی اقدام به سرمایه گذاری کنند‬ ‫چراکه بیش��تر گزارش های مالی ارائه ش��ده از سوی شرکت های بورسی تاکنون‬ ‫مورد تایید شرکت های حسابرسی قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫برنام�ه‪ ،‬بودجه و محاس�بات مجل�س‪ :‬طبق قانون‬ ‫التزام به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کش��اورزی‬ ‫همه اختیارات‪ ،‬وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬نظارت و انجام اقدام��ات الزم در مواردی‬ ‫همچ��ون ص��ادرات‪ ،‬واردات و تنظی��م ب��ازار داخل��ی‬ ‫محص��والت کش��اورزی و کااله��ای اساس��ی از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به وزارت جهاد کش��اورزی واگذار ش��د‪ .‬التزام به اجرای‬ ‫قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی بهمن سال ‪ ۹۱‬در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصویب شد‪ .‬اقدامات اخیر در طول ‪ ۴‬سال موجب کاهش ‪ ۵‬میلیارد دالر واردات‬ ‫محصوالت کشاورزی شده است‪.‬‬ ‫کاه��ش واردات گن��دم و خودکفایی در تولید این محصول اس��تراتژیک یکی‬ ‫از دس��تاوردهای مهم دولت روحانی اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین دغدغه های کشور‬ ‫امنیت غذایی و خودکفایی در محصوالت استراتژیک کشاورزی است‪.‬‬ ‫همچنین حمایت از تولید دانه های روغنی در کشور یکی از رهیافت های مهم‬ ‫دولت روحانی برای توسعه در صنعت کشاورزی بوده است‪ .‬وزارت جهادکشاورزی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬برنامه ده س��اله ای موس��وم به طرح خوداتکایی دانه های روغنی و‬ ‫حمایت ویژه از تولیدات محصوالتی همچون کلزا‪ ،‬س��ویا‪ ،‬افتابگردان و کنجد را‬ ‫در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫با تخصیص بودجه ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی در س��ال ‪ ۹۵‬برای توسعه کشت کلزا‬ ‫توانستیم نسبت به سال ‪ ۹۲‬رشد کلزا را سه برابر کنیم‪.‬‬ ‫کاهش ضریب معافیت تعرفه در قبال واردات روغن خام به نفع وارد کننده و‬ ‫اجازه ثبت س��فارش واردات ‪ ۲۰‬نوع روغن و دانه های روغنی و محول کردن به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه را دو خطای استراتژیک سال های‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در تولید دانه های روغنی می توان برای دولت برشمرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!