روزنامه گسترش صنعت شماره 248 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 248

روزنامه گسترش صنعت شماره 248

روزنامه گسترش صنعت شماره 248

‫سال بیست و نهم پیاپی ‪2221‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 12 248‬صفحه با ویژه نامه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 12‬صفر ‪1439‬‬ ‫اول نوامبر ‪2017‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چالش شفافیت‬ ‫در نظام بانکی‬ ‫‪2‬‬ ‫در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از شهرک صنعتی شمس اباد مطرح شد‬ ‫تهدید کم ابی در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫عکس‪« :‬گسترش صنعت»‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در دی��دار ب��ا اعضای‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر س��هم ‪ ۳۰‬درص��دی ش��هرک های صنعت��ی از مالی��ات ارزش‬ ‫اف��زوده دریافتی ازس��وی ش��هرداری ها گفت‪ :‬س��هم ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی از مالی��ات ش��هرداری ها تاکن��ون پرداخ��ت نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» اعضای کمیس��یون صنایع و‬ ‫سرمایه گذاری ‪۴۶‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫بخش خصوصی در مناطق ازاد‬ ‫همزمان با اعالم امادگی برای تاسیس شرکت مشترک سایپا با شریک سوئدی مطرح شد‬ ‫برنامه ریزی «ولوو» برای افزایش‬ ‫داخلی سازی قطعات در ایران‬ ‫روز گذشته جشن تحویل ‪۷۵‬هزارمین کامیون تولیدی ولوو در ایران به مشتری با‬ ‫حضور مدیرعامل ولووتراکس و جمعی از مدیران این شرکت سوئدی در سایپا دیزل‬ ‫برگزار شد‪ .‬این در حالی است که صبح روز گذشته نیز مدیرعامل شرکت ولوو تراکس‬ ‫و جمعی از مدیران ارشد این شرکت ضمن دیدار و گفت وگو با مدیرعامل و مدیران‬ ‫ارش��د س��ایپا از تمایل خود برای انعقاد قرارداد مشترک با گروه خودروسازی سایپا‬ ‫خبر دادند‪ .‬در این دیدار دو طرف ضمن ابراز تمایل نسبت به توسعه همکاری ها و‬ ‫فرار بانک ها از شفافیت عملکرد‬ ‫بس��ته ش��دن نماد بانک ها در بورس در س��ال های گذشته یکی‬ ‫از دردس��ر های پرچالش نظام بانکی اس��ت که در راس��تای ارتقای‬ ‫ش��فافیت و رعایت استاندارد های جهانی در گزارشگری مالی انجام‬ ‫می شود‪ .‬از سال گذشته بانک ها باید براساس استانداردهای جهانی‬ ‫گزارش��گری (‪ )IRFS‬صورت های مالی خود را ارائه کنند تا نماد ها‬ ‫در بورس بازگش��ایی ش��ود‪ .‬سال گذش��ته پس از ‪ ۶‬ماه بسته بودن‬ ‫نماد ها س��رانجام نماد ها بازگش��ایی ش��د اما به گفته کارشناس��ان‬ ‫در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از شهرک صنعتی شمس اباد مطرح شد‬ ‫تهدید کم ابی در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در دیدار با اعضای‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر سهم ‪ ۳۰‬درصدی ش��هرک های صنعتی از مالیات ارزش‬ ‫افزوده دریافتی ازسوی شهرداری ها گفت‪ :‬سهم شهرک های‬ ‫صنعتی از مالیات شهرداری ها تاکنون پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی به هم��راه علی یزدانی‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تعدادی از معاونان و‬ ‫مدیران سازمان و شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‬ ‫در جریان بازدید از ‪ ۲‬واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد در نشس��تی با حضور اعضای شرکت خدماتی‪،‬‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس اباد را بررس��ی کردند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این نشس��ت ضمن تش��ریح وضعیت شهرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی اظهار کرد‪ :‬در اس��تان ته��ران بیش از ‪۱۷‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی فعالیت می کنند که از نظر وسعت‪،‬‬ ‫س��طح قاب��ل توجهی از اراضی صنعتی کش��ور را تش��کیل‬ ‫می دهد‪ .‬عل��ی یزدانی گفت‪ :‬در داخل ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی بیش از ‪ ۴۰‬هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ فعال‬ ‫اس��ت که حدود ‪ ۹۲‬درصد این واحدها با اش��تغال زیر ‪۵۰‬‬ ‫نفر فعالیت می کنند‪ .‬یزدانی با بیان اینکه ش��هرک صنعتی‬ ‫شمس اباد از بهترین شهرک های صنعتی کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس امار مندرج در زمینه پروانه ه��ای صنعتی صادر‬ ‫ش��ده ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری در این شهرک‬ ‫داری��م‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران با اش��اره به مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درباره مش��کالت مالیاتی صنایع گفت‪ :‬بر اس��اس قانون ‪۳۰‬‬ ‫درصد از سهم مالیات ارزش افزوده دهیاری ها و شهرداری ها‬ ‫باید در جهت توس��عه زیرس��اخت های شهرک های صنعتی‬ ‫مصرف ش��ود‪ .‬یزدانی با بیان اینکه شهرداری ها تاکنون این‬ ‫اق��دام را انجام نداده اند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اگر مالیات ها پرداخت‬ ‫می ش��د رقم ان بی��ش از ‪ ۲‬برابر بودجه وصولی س��ال قبل‬ ‫ش��هرک ها بود‪ .‬وی با تاکید بر لزوم پرداخت س��هم مالیاتی‬ ‫ش��هرداری ها در توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن موضوع در کمیس��یون صنایع کش��ور در حال‬ ‫پیگی��ری اس��ت‪ .‬در ادامه نشس��ت عزیز اکبری��ان‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینک��ه تولید عرصه جهاد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجلس با تمام‬ ‫توان خ��ود اماده حمایت از تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬اکبریان‬ ‫گفت‪ :‬صنایع کش��ور با بحران های زیادی روبه رو هستند که‬ ‫الزم اس��ت این بحران ها را با کمترین خس��ارت پش��ت سر‬ ‫بگذاری��م‪ .‬وی با اش��اره به بحران اب در کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی به مشکالت تولید در راستای اقتصاد‬ ‫مقاومتی‬ ‫محمدرض��ا مس فروش‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان تهران نیز در این ادامه این نشست با تاکید بر‬ ‫اولویت داشتن سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫تکالیفی که در حوزه اقتصاد مقاومتی مش��خص شده است‬ ‫باید به وضعیت تولیدکنندگان رس��یدگی شود‪ .‬مس فروش‬ ‫گفت‪ :‬قانون رفع موانع تولید در کنار بخشنامه های دولت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬باعث امیدواری صنعتگران شد اما تاکنون ذره ای‬ ‫از س��هم یارانه قانون رفع موانع تولید پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجهی که کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به صنعت کش��ور دارد انتظار داریم این‬ ‫قانون مورد بررس��ی و پیگیری دوباره قرار گیرد‪ .‬مس فروش‬ ‫همچنین با انتقاد از س��ود باالی تسهیالت اعطایی بانک ها‬ ‫به صنعتگران گفت‪ :‬بانک ها باید تس��هیالت ‪ ۱۸‬درصدی در‬ ‫اختی��ار صنعتگران قرار دهند اما با روند فعلی این س��ود در‬ ‫‪4‬‬ ‫«گسترش صنعت» از چالش بسته بودن نماد بانک ها در بازار سرمایه گزارش می دهد‬ ‫انعقاد قرارداد مشترک بر ضرورت دستیابی به اهداف خود در زمینه های مختلف از‬ ‫جمله همکاری در حوزه تولید خودروهای تجاری تاکید کردند‪.‬‬ ‫معاون گروه خودروس��ازی ولوو و مدیرعامل ش��رکت ولوو تراکس نیز ضمن ابراز‬ ‫خرس��ندی از همکاری های پیش��ین س��ایپا و ولوو بر تداوم این روند تاکید و ابراز‬ ‫امیدواری کرد که این همکاری ها در اینده با مشارکت این دو گروه خودروسازی به‬ ‫شکل گسترده تری ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ش��رایط تامین اب در اس��تان تهران بسیار سخت تر از سایر‬ ‫استان های کش��ور است و بر همین اساس صنایع هم تحت‬ ‫تاثیر کم ابی قرار می گیرند‪ .‬وی با تاکید بر استفاده از پساب‬ ‫در صنعت و کش��اورزی گفت‪ :‬وقت ان رس��یده که صنایع‬ ‫کشور به جای استفاده از حلقه های چاه از پساب برای تولید‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬وی همچنین با اش��اره به پیگیری موضوع‬ ‫مالیات ارزش افزوده در مجلس از اعضای ش��رکت خدماتی‬ ‫شهرک صنعتی شمس اباد خواستار تهیه گزارشی در زمینه‬ ‫مشکالت شهرک برای کمیسیون صنایع شد‪.‬‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی به همراه عل��ی یزدانی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و تعدادی از معاونان و مدیران س��ازمان و‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در جریان بازدید از ‪ ۲‬واحد‬ ‫صنعتی واقع در ش��هرک صنعتی ش��مس اباد در نشس��تی با حضور‬ ‫اعضای ش��رکت خدماتی‪ ،‬مش��کالت واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک صنعتی شمس اباد را بررسی کردند‪.‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫عمل ت��ا ‪ ۲۴‬هم باال می رود‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم اس��ت مجلس‬ ‫برای رفع این مش��کل یک قانون مدت دار و تکلیفی تصویب‬ ‫کند تا بانک ها اجازه دریافت سودهای باال را نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع کم ابی در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫در ادامه این نشست ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی تهران با اشاره به مشکالت زیر ساختی‬ ‫موجود در ش��هرک صنعتی شمس اباد اظهار کرد‪ :‬برای رفع‬ ‫مشکل کم ابی تفاهمنامه ای با شرکت اب و فاضالب منعقد‬ ‫ش��ده که بر اس��اس ان قرار اس��ت از طریق کانال محمدیه‬ ‫عملیات اب رسانی انجام شود‪ .‬وی افزود‪ :‬طول مسیر انتقال‬ ‫اب ‪ ۳۲‬کیلومتر اس��ت ک��ه ‪ ۱۹‬کیلومتر ان احداث ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تهران تعامل‬ ‫با صنعتگران را از سیاس��ت های اصل��ی دولت عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس این سیاست ها شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫گاه��ی از دریافت حقوق عقب افت��اده خود از صنعتگران به‬ ‫وس��یله مجاری قانون��ی اجتناب می کند ت��ا تولیدکنندگان‬ ‫متض��رر نش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫بر اس��اس قوانین موجود باید ضمن حفظ خاصیت خدماتی‬ ‫خود هزینه ها را نیز از طریق دریافت حق انتفاع تامین کند و‬ ‫این در حالی است که نبود توازن بین هزینه ها و حق انتفاع‬ ‫دریافتی از واحدهای تولیدی برای شرکت مشکالتی را ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» اعضای کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در جریان سفر به‬ ‫شهرک صنعتی شمس اباد از ‪ ۲‬واحد صنعتی بازدیدکردند و‬ ‫در جریان نحوه تولید این بنگاه های اقتصادی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫خبری از رعایت اس��تاندارد های جهان��ی در صورت های مالی نبود‪.‬‬ ‫امس��ال نیز بانک ها با ارائه صورت های مالی س��ال گذشته در استانه‬ ‫بازگش��ایی نمادها هستند اما هنوز زیرساخت های الزم برای رعایت‬ ‫این اس��تاندارد ها وجود ندارد‪ .‬از سوی دیگر عملکرد بانک ها چندان‬ ‫مطلوب نیس��ت و ارائه گزارش های ش��فاف و بیان سود و زیان های‬ ‫واقع��ی ش��رایط انها را در بورس به خطر می ان��دازد به همین دلیل‬ ‫حسابداران مالی بانک ها به دنبال این هستند‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برگزاری کلینیک سیار صنعت در سمنان‬ ‫در راستای سیاس��ت های ابالغی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران مبنی بر توانمند سازی واحد های صنعتی از طریق مشاوران‬ ‫ذی صالح‪ ،‬ش��رکت شهرک های صنعتی اقدام به برگزاری ‪۶‬کلینیک سیار‬ ‫در شهرک های سمنان ‪ ،‬گرمسار و ایوانکی کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در بازدیدها و نشس��ت های تخصصی کلینیک صنعت ‪،‬‬ ‫مشاوران و واحد های صنعتی مواردی مانند اجرای فرایند های بهینه سازی‬ ‫و کاهش مصرف انرژی‪ ،‬اس��تقرار سیستم های مدیریتی ‪ ،‬انتقال فناوری ‪،‬‬ ‫استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت‪ ،‬مشاوره اخذ تسهیالت بانکی‬ ‫و صندوق ضمانت صنایع کوچک ‪،‬توسعه بازار و ثبت برند را بررسی کرده‬ ‫و در مواردی منجر به انعقاد قرارداد بین مشاوران و واحد های صنعتی شد‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫هدف اصلی شهرک های صنعتی البرز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی البرزگفت‪ :‬هدف اصلی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی البرزایجاد اش��تغال پایدار با بکارگیری سرمایه های‬ ‫موجود در بخش صنعت است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از البرز‪ ،‬جهانگیر شاهمرادی با‬ ‫بیان این مطلب افزود‪ :‬این ش��رکت در نظر دارد با ایجاد زیرس��اخت های‬ ‫مناسب در س��طح ش��هرک ها و نواحی صنعتی و حمایت های نرم افزاری‬ ‫از صنای��ع کوچک‪ ،‬زمینه ورود س��رمایه های موج��ود به بخش صنعت را‬ ‫فراهم کند که این امر باعث ایجاد اش��تغال مس��تقیم و غیرمستقیم برای‬ ‫جوان��ان و افراد جویای کار خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه اس��تان البرز‬ ‫ب��ا توجه به ظرفیت های خاص خود به جای��گاه واقعی در صنعت و تولید‬ ‫نرس��یده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید با همکاری تمامی دس��تگاه های خدمات رسان‬ ‫صنعت زمینه صنعتی سازی منطقه را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬ ‫‪ 10‬ﺁﺑﺎﻥ ‪ 12 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 1439‬ﺍﻭﻝ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 248‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2221‬‬ ‫ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫــﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺍﺩﻏﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺑﺎﺭﺯﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺣﻴﺪ ﺷﻘﺎﻗﻰ‬ ‫ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ‬ ‫ﻛﻨــﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺪﻑ ﻧﺎﺩﺭﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﻮﺩ‪.‬ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺷــﻔﺎﻑ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴــﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺩﻏــﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﺨﻠــﻒ ﻛﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﻣﻨﺤــﺮﻑ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸــﻮﺩ‪ .‬ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ‪.‬ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺑﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺪﻑ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺍﺩﻏﺎﻡ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺳﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫ﺟﻠﻮﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃــﺮﺡ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸــﻰ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯﻋﺎﻟﻰ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸــﻰ‬ ‫ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻛﻨــﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷــﺎﻫﺪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻛﺎﺭﺷــﻜﻨﻰﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻓﺎﺿﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﻴﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 93‬ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯﻋﺎﻟﻰ‬ ‫ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 1394‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳــﻤﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻠﺴــﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺁﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 1394‬ﺷــﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪ ‪14‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1395‬ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ‪10‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸﻰ‬ ‫ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺎﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﻴﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸــﻰ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 1.5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺁﺑﺨﻮﺍﻥﻫﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺷــﺎﻫﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮﻯ‬ ‫ﺑﻮﺩﻳــﻢ‪ .‬ﻓﺎﺿﻠــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﻴﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸــﻰ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺗﻤﺎﻡ ‪ 15‬ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﺍﺟﺮﺍﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸــﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺑﺘــﺪﺍ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻰ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺁﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸﻰ ﺁﺏﻫﺎﻯ‬ ‫ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﻴﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸــﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﮔﺸﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﻃﺮﺡ ﺭﺿﺎﻳﺖ‬ ‫ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ .‬ﻓﺎﺿﻠﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸــﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸﻰ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﭼﺎﻩﻫﺎ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﭘﻮﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻯ ﺑﺪﻫﻰ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺭﻭﻯ ﭼﺎﻩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻯ ﺩﻭﺵ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺭﻛﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪﺍﺕﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍﻛﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻗﻴﻘﻰ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺩ‬ ‫»ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻓﺮﺍﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﻴﺪﺯﺍﺩﻩ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻯ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷــﮕﺮﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺷــﮕﺮﻯ )‪ (IRFS‬ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟــﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻛﻨﻨــﺪ ﺗــﺎ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺎﻳﻰ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺒﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺯﻳﺎﻥﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴــﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺗــﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎﺳــﺖ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﺎﻫﻰ ﺷــﺎﻳﻌﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻰﭘﻴﭽﺪ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟــﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑﻪﻃــﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺳﻮﺩﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﺎﻟﺸﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺗﻌﻬﺪﻯ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺍﺯﻧﻈﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫــﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺷــﻴﻮﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵﻧﻮﻳﺴﻰ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﻴﻮﻩ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ ﺩﺳــﺘﺎﻭﻳﺰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳﻮﺩﺩﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺩ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎﺕ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﻯ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻝ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﺳــﻮﺩ ﻧﻘﺪﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪﺧﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫــﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸــﺎﻥ ﻧﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺕﺩﻳﮕﺮ ﺳــﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺩﻫﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻮﻕ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳـﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺍﺑﻬﺎﻡﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺳﻮﺩ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺰﻡ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻡ‬ ‫ﺳﺮﺭﺳــﻴﺪ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺻﻞ ﭘﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﺳــﻮﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺕ ﻣﻌﻮﻕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺳﻮﺩﻫﺎﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰﺷﺪﻩ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺳﭙﺮﺩﻩ‬ ‫ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻣﻴﺮﺯﺍﺯﺍﺩﻩ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺳــﻮﺩﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺩﺳــﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺷــﺒﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻗﻴﻘﻰ‬ ‫ﻧﺸــﺪﻩ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻜﺘــﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﺮﺍﺣــﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯﻧﻈﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﻜﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺴــﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ‪ 34‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ‬ ‫ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺸــﺘﺮﻯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺳﻮﺩ ﺳــﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪20‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳــﻮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﻤﻪ ‪ 34‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷــﻮﻧﺪ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ 60 ‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻴﺮﺯﺍﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻪﺷــﺪﺕ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 60‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﻮﺩﻫﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡﺷﺪﻩ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻰ‬ ‫ﻭ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺭﺍ ﻭﺧﻴﻢﺗﺮ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﻮﺩ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﻭﺍﻡﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺤﺚ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻤﺎﻡﺷــﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻫﻨــﮕﺎﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﻡ ﺷــﺪﻳﺪﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑــﺎ ﻓــﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧــﺮﺥ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳــﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ)ﺳــﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫــﺎ( ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺳــﻨﺠﻴﺪ ﺍﻣــﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭘﻮﺷﺶ ﺯﻳﺎﻥﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘــﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﻳــﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴــﺎﺏ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺳــﻔﻨﺪ‪ 95‬ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ‪ 94‬ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺣﺴﺎﺏ »ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ« ﺩﺭ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻫﻤﻴــﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﮔﻮﻳﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﺷــﺶ ﺯﻳﺎﻥﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﺷــﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ ﻛﻔﺎﻳـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﺎﺛﻴـﺮ ﺑـﺮ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻣﻮﺯﻭﻥ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 8‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ‪ 12‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻮﻕ ﻧﺮﺥ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪4‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳــﮋﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳﻤﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﻬﺎﻡ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﻥﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻣﻼﻛﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺳــﺎﻝ ﻣﺘﺮﻭﻛﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﺯﺩﻫﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﺯﺩﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳــﻤﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔــﺮﺩﺵ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺶ ﻭ‬ ‫ﺍﺛﺮﺑﺨﺸــﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻼﻥ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫــﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﺒـﻮﺩ ﺯﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧـﻊ ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫـﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﻣﺜﺒــﺖ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﺷــﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺳــﻮﻡ‬ ‫ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣــﺎ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑــﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻧﻮﻳﺴــﻰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫)‪ (IFRS‬ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺩﭼــﺎﺭ ﺿﻌــﻒ ﺟــﺪﻯ ﺩﺭ ﺷــﻴﻮﻩ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺑﺴــﺘﻦ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ )‪ ( IFRS‬ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﻟﻰ ﺳــﺎﻝ ‪1394‬ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﺗﻰ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕﻫــﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻫﻴﭻﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺍﺭﺷــﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﻟﻴــﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﻮﻟﻮﻯ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺿﻌﻒﻫــﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻧﻜــﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫــﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺑــﺎﺯﻝ )ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ( ‪2‬‬ ‫ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺳﺴــﻪﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺎﺯﻝ ‪ 3‬ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﻧﻴــﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸــﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩ ﺁﻥ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺯﻳﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻟــﻮﻯ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴــﻚ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺠــﻢ ﺑﺎﻻﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸــﻜﻮﻙﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﻜﻮﻙﺍﻟﻮﺻﻮﻝ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﻜﻮﻙﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻧﮕﺸــﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﻜﻮﻙﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳــﻮﺍﺑﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻓﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺑﺴــﺘﮕﺎﻥ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻨــﺪ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸــﻜﻮﻙﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷــﻜﻞ ﻧﮕﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟــﻰ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵﺩﻫﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 10‬ابان ‪ 12 1396‬صفر ‪ 1439‬اول نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 248‬پیاپی ‪2221‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫در خودروسازان دولتی‬ ‫محمد صادقی‬ ‫‹همزمان با اعالم امادگی برای تاسیس شرکت مشترک سایپا با شریک‬ ‫سوئدی مطرح شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روز گذش��ته جشن تحویل ‪۷۵‬هزارمین کامیون‬ ‫تولی��دی ول��وو در ای��ران به مش��تری ب��ا حضور‬ ‫مدیرعام��ل ولووتراکس و جمع��ی از مدیران این‬ ‫شرکت سوئدی در سایپا دیزل برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که صبح روز گذش��ته نیز‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ول��وو تراک��س و جمعی از‬ ‫مدیران ارشد این شرکت ضمن دیدار و گفت وگو‬ ‫با مدیرعامل و مدیران ارش��د سایپا از تمایل خود‬ ‫برای انعقاد قرارداد مش��ترک با گروه خودروسازی‬ ‫سایپا خبر دادند‪.‬‬ ‫در این دیدار دو طرف ضمن ابراز تمایل نسبت‬ ‫به توس��عه همکاری ها و انعقاد قرارداد مشترک بر‬ ‫ضرورت دس��تیابی به اهداف خ��ود در زمینه های‬ ‫مختل��ف از جمل��ه هم��کاری در ح��وزه تولی��د‬ ‫خودروهای تجاری تاکید کردند‪.‬‬ ‫مع��اون گروه خودروس��ازی ول��وو و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ولوو تراک��س نیز ضمن ابراز خرس��ندی‬ ‫از همکاری های پیش��ین س��ایپا و ول��وو بر تداوم‬ ‫این رون��د تاکید و اب��راز امیدواری ک��رد که این‬ ‫همکاری ه��ا در اینده با مش��ارکت ای��ن دو گروه‬ ‫خودروسازی به شکل گسترده تری ادامه یابد‪.‬‬ ‫مه��دی جمالی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا نیز در ای��ن دی��دار از قرارداد مش��ارکت‬ ‫مش��ترک س��ایپا و ولوو اس��تقبال کرد و با اشاره‬ ‫به برنامه گروه س��ایپا ب��رای ادامه رهب��ری بازار‬ ‫خودروه��ای تجاری کش��ور و برنامه این مجموعه‬ ‫برای ص��ادرات خودروهای تجاری به کش��ورهای‬ ‫خارج��ی ب��ر امادگی گروه س��ایپا برای توس��عه‬ ‫همکاری با ولوو تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این مذاکرات راهکارهای عملی ایجاد بس��تر‬ ‫مناسب برای تاس��یس شرکت مشترک به منظور‬ ‫اغ��از همکاری این دو گروه خودروس��ازی تبیین‬ ‫ش��د و دوطرف خود را ملزم ب��ه تصمیم گیری یه‬ ‫سرعت و قطعی در این باره کردند‪.‬‬ ‫وی رابط��ه دو ش��رکت س��ایپادیزل و ول��وو‬ ‫تراک��س را بس��یار نزدی��ک دانس��ت و تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ه طور قطع ت�لاش هر دو ط��رف اجرای‬ ‫تعه��دات خواه��د ب��ود‪ ،‬هرچن��د ارتقای س��طح‬ ‫خدم��ات ف��روش و همچنی��ن خدم��ات پ��س‬ ‫از ف��روش و رس��اندن انه��ا ب��ه اس��تانداردهای‬ ‫و شمال افریقا عرضه کند‪.‬‬ ‫صادق��ی ادامه داد‪ :‬در این دیدار دو طرف ضمن‬ ‫ابراز تمایل نسبت به توس��عه همکاری ها و انعقاد‬ ‫قرارداد مش��ترک بر ضرورت دس��تیابی به اهداف‬ ‫خ��ود در زمینه ه��ای مختل��ف از جمل��ه تولی��د‬ ‫خودروهای تجاری تاکید کردند‪.‬‬ ‫بین الملل��ی از دیگ��ر اه��داف تولی��د محصوالت‬ ‫ش��رکت ولوو تراکس س��وئد گف��ت‪ :‬تصمیم هایی‬ ‫اس��ت‪ .‬صادقی درباره برنامه شرکت ولوو تراکس‬ ‫مبنی بر صادرات محصوالت این شرکت به منطقه‬ ‫برای انتقال فناوری و داخلی س��ازی‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬کش��ورهای سی ای اس و‬ ‫محص��والت ای��ن ش��رکت در ایران‬ ‫ش��مال افریقا از طریق ای��ران گرفته‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۰‬درصد ساخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در مذاکرات انجام‬ ‫محمد صادقی با اشاره به سابقه ‪ ۵۰‬شده با سایپا موضوع محصول ول��وو اف اچ در ایران انجام‬ ‫ساله ش��رکت سایپا دیزل که بیش از افزایش داخلی سازی می ش��ود و توافق ه��ای الزم نی��ز در‬ ‫محصوالت تولیدی‬ ‫زمینه افزایش س��قف داخلی سازی به‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال به عنوان نماینده انحصاری‬ ‫این ش��رکت محصوالت��ی را تولید و در ایران مورد تاکید ‪ ۳۰‬درص��د در س��ال ‪ ۹۷‬و همچنین‬ ‫قرار گرفته ضمن‬ ‫ارتقای ان به ‪ ۵۰‬درصد در سال های‬ ‫عرض��ه می کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در طول ‪۳۰‬‬ ‫انکه تولید خودروهای‬ ‫اینده هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫سال گذش��ته محصوالت باکیفیت و‬ ‫سنگین برقی در ایران‬ ‫مدیرعامل سایپادیزل به هدف گذاری‬ ‫ایمنی از س��وی این ش��رکت تولید و‬ ‫همچنان در دستور کار‬ ‫ص��ادرات محصوالت ول��وو از ایران به‬ ‫در ایران عرضه شده است‪.‬‬ ‫قرار دارد‪ .‬موضوع‬ ‫همچنین محصوالت خود را با استفاده صادرات خودروهای کش��ورهای منطقه اش��اره و تصریح‬ ‫از استانداردهای زیس��ت محیطی روز ولووی تولیدی از ایران کرد‪ :‬مذاکراتی با شرکت ولوو تراکس‬ ‫جهان و مصرف سوخت پایین نسبت به کشورهای منطقه و ش��ده تا ایران ه��اب محصوالت ولوو‬ ‫به رقب��ا عرضه می کند ک��ه دریافت کشورهای افریقایی تراکس منطقه در نظر گرفته ش��ود و‬ ‫‪۴‬س��تاره کیفی ولوو از س��ازمان ملی نیز در حال بررسی و محصوالت خ��ود را به عنوان نماینده‬ ‫امکان سنجی است‬ ‫رس��می ول��وو در ای��ران ب��ه منطقه‬ ‫اس��تاندارد گواه ای��ن موضوع خواهد‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬کشورهای اسیای مرکزی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کالس نیلس��ون‪ ،‬مدیرعامل ولووتراکس نیز در‬ ‫ادامه مراسم تحویل ‪ ۷۵‬هزارمین کامیون تولیدی‬ ‫ول��وو در ایران س��ایپا را ش��ریک مهمی برای این‬ ‫ش��رکت دانس��ت و گفت‪ :‬ولوو حتی در ش��رایط‬ ‫دشوار گذش��ته نیز حضور خود را در ایران حفظ‬ ‫ک��رد و درحال حاضر به دنبال تقویت و گس��ترش‬ ‫فعالیت های خود در ایران است‪.‬‬ ‫وی با اظهار خرس��ندی از حضور دوباره خود به‬ ‫ایران با اش��اره به ورود نخس��تین کامیون ولوو در‬ ‫سال ‪ ۱۹۳۴‬میالدی به ایران و ایجاد خطوط تولید‬ ‫کامیون ولوو در ایران در س��ال ‪ ۱۹۷۲‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬سال است که همکاری های موفقی با‬ ‫گروه سایپا در ایران داشته ایم و امروز‪ ،‬نقطه عطفی‬ ‫در همکاری ما با ایران اس��ت‪ .‬نیلس��ون کیفیت‪،‬‬ ‫امنیت و تولید محصوالتی سازگار با محیط زیست‬ ‫را از ارزش ه��ای اصل��ی فعالی��ت ولووتراکس در‬ ‫ایران اعالم و تصریح کرد‪ :‬این شرکت جدیدترین‬ ‫فن��اوری تولید خودروه��ای س��نگین را به ایران‬ ‫منتق��ل ک��رده و کامی��ون ول��وو اف اچ در ایران‬ ‫امن ترین کامیونی اس��ت ک��ه تاکنون تولید کرده ‬ ‫و مشابه نمونه ای است که در اروپا تولید می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مذاکرات انجام ش��ده با س��ایپا‬ ‫موضوع افزایش داخلی س��ازی محصوالت تولیدی‬ ‫در ایران مورد تاکید قرار گرفته ضمن انکه تولید‬ ‫خودروهای س��نگین برقی در ای��ران همچنان در‬ ‫دس��تور کار ق��رار دارد‪ .‬مدیرعام��ل ولوو تراکس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موضوع ص��ادرات خودروهای ولووی‬ ‫تولیدی از ایران به کشورهای منطقه و کشورهای‬ ‫افریقایی نیز در حال بررسی و امکان سنجی است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی ب�رای افزای�ش می�زان‬ ‫داخلی سازی ولوو‬ ‫پس از این نشس��ت‪ ،‬مدیرعامل س��ایپادیزل در‬ ‫ادامه جشن تحویل ‪ ۷۵‬هزارمین کامیون تولیدی‬ ‫ولوو در ایران به مش��تری با اش��اره ب��ه مذاکره با‬ ‫زمان نامعلوم بازگشایی «ثبتارش»‬ ‫برخی منابع از باز ش��دن س��ایت ثبت سفارش در‬ ‫روزهای اینده خبر می دهند‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫مدیرکل صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫می گوید‪ ،‬هنوز نام��ه و ابالغیه جدیدی مبنی بر باز‬ ‫شدن س��ایت ثبت سفارش از س��وی هیات وزیران‬ ‫به دس��ت سازمان توس��عه تجارت نرسیده است‪ .‬به‬ ‫گزارش خودروکار‪ ،‬حدود ‪ ۵‬ماه از بسته شدن سایت‬ ‫ثبت��ارش خودرو می گذرد و هنوز بعد از این مدت با‬ ‫وجود گمانه زنی های مختلف مبنی بر بازگشایی این‬ ‫س��ایت‪ ،‬گفته می شود که هیچ زمان مشخصی برای‬ ‫بازگشایی این س��ایت وجود ندارد‪ .‬علی علی ابادی‪،‬‬ ‫مدیرکل صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬درحال حاضر اب�لاغ جدیدی‬ ‫درباره باز شدن سایت ثبت سفارش به دست سازمان‬ ‫نرسیده است از این رو نمی توان گفت که این سایت‬ ‫به طور قط��ع چه زمانی باز می ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫قرار اس��ت هیات وزیران ش��یوه نامه ای مبنی بر باز‬ ‫ش��دن س��ایت ثبت س��فارش ابالغ کند که سازمان‬ ‫توس��عه تجارت از زمان ابالغ ان بی اطالع اس��ت از‬ ‫این رو ش��اید هفته اینده شاید هم زمانی دیگر این‬ ‫ابالغیه به دست سازمان برس��د و نمی توان برای باز‬ ‫ش��دن زمان س��ایت قول داد‪ .‬مدی��رکل واردات و‬ ‫ص��ادرات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ‬ ‫به اینکه چه کس��ی پاس��خگوی زیان وارد ش��ده به‬ ‫واردکنندگان خودرو به دلیل بس��ته ش��دن سایت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫برنامه ریزی «ولوو» برای افزایش‬ ‫داخلی سازی قطعات در ایران‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ساخت محصول ولوو‬ ‫اف اچ در ایران انجام‬ ‫می شود و توافق های‬ ‫الزم نیز در زمینه‬ ‫افزایش سقف‬ ‫داخلی سازی به ‪۳۰‬‬ ‫درصد در سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫همچنین ارتقای ان به‬ ‫‪ ۵۰‬درصد در سال های‬ ‫اینده هدف گذاری‬ ‫شده است‬ ‫اس��ت؟ افزود‪ :‬هنگامی که وارداتی انجام نش��ده چه‬ ‫کس��ی ضرر کرده اس��ت؟ واردات بدون انجام ثبت‬ ‫س��فارش کار غیر قانونی است و کسی در این میان‬ ‫ضرر نکرده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬ثبت سفارش نخستین‬ ‫قدم واردات اس��ت از این رو کسانی که می توانستند‬ ‫در مدت مقرر ثبت س��فارش انجام دهند زمان کافی‬ ‫در اختیار داش��ته اند چرا که این ثبت ها ‪ ۶‬ماه معتبر‬ ‫هس��تند‪ .‬علی ابادی افزود‪ :‬بس��ته شدن سایت ثبت‬ ‫س��فارش با برنامه انجام ش��ده و هیچ واردکننده ای‬ ‫که ثبت سفارش نداشته ضرر نکرده است‪ .‬در حالی‬ ‫علی ابادی مدعی زیان نکردن وارد کنندگان است که‬ ‫با یک احتس��اب س��اده می توان به این نتیجه رسید‬ ‫همه چی��ز نه تنها به زیان واردکنندگان بلکه به زیان‬ ‫کارمندان انها و مش��تریان این بازار اس��ت‪ .‬در چند‬ ‫ماه گذش��ته با تصمیم ه��ای ناگهانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬گری مارکت به ط��ور کامل نابود‬ ‫شده و از سوی دیگر از انجاکه سایت ثبتارش بدون‬ ‫اعالم قبلی به روی واردکنندگان رس��می هم بسته‬ ‫ش��ده بس��یاری از واردکنندگان پیش از ان اقدام به‬ ‫پیش ف��روش خودرو کرده بودن��د که اکنون در حال‬ ‫پرداخ��ت خس��ارت دیرک��رد تحویل ی��ا انصراف به‬ ‫مشتریان هستند‪ .‬همچنین بسیاری از این شرکت ها‬ ‫اق��دام به تعلیق نیروی کار ب��رای مدیریت هزینه ها‬ ‫کرده اند‪ .‬حاال پرس��ش اینجاس��ت که با چه فرمولی‬ ‫می توان گفت که واردکنندگان ضرر نکرده اند؟‬ ‫� ولوو در شرایط سخت ایران را ترک‬ ‫نکرد‬ ‫پراید‪ ،‬پرچمدار فروش در ایران‬ ‫اولویت مردم برای خرید اتومبیل در کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬متفاوت است زیرا انتخاب انان به عوامل‬ ‫مختلف��ی از جمله غرور ملی‪ ،‬ش��رایط جغرافیایی‪،‬‬ ‫فرهنگ محلی‪ ،‬نیازهای واقعی‪ ،‬ثروت و‪ ...‬بستگی‬ ‫دارد که باعث می ش��ود مردم یک کشور به سمت‬ ‫نشان های تجاری مختلف سوق پیدا کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬به تازگی از س��وی‬ ‫موسسه «‪ »INDIG‬پس از تحقیق گسترده روی‬ ‫کشورهای مختلف جهان‪ ،‬یک اینفوگرافی منتشر‬ ‫شده که نش��ان می دهد مردم کشورهای مختلف‬ ‫جهان تمای��ل به خرید چ��ه خودروهایی دارند و‬ ‫بیش��تر از همه‪ ،‬کدام ی��ک از نش��ان های تجاری‬ ‫خودروسازی را خریداری می کنند‪.‬‬ ‫نخستین جایی که در تصویر موسسه ‪INDIG‬‬ ‫جلب توجه می کند‪ ،‬ایران خواهد بود که روی ان‬ ‫اسم خودرو نام اشنای «سایپا پراید» نوشته شده و‬ ‫نشان می دهد که مردم ایران بیشتر از محصوالت‬ ‫سایپا‪ ،‬ان هم خودرو پراید استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که بیش��ترین خودروهای‬ ‫فروخته شده در کشورهای همسایه ایران از جمله‬ ‫پاکس��تان و افغانستان خودرو تویوتا کروال معرفی‬ ‫شده و حتی در کش��ور تاجیکستان شاهد فروش‬ ‫«مرس��دس بنز ‪ C‬کالس» بیش��تر از هر خودرو‬ ‫دیگری هستیم‪.‬‬ ‫در کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس ه��م ن��ام‬ ‫خودروه��ای ژاپن��ی و ک��ره ای همچ��ون «تویوتا‬ ‫هایلوک��س و لندکروزر»ب��ه هم��راه «هیون��دای‬ ‫اکس��نت» بیش��تر از همه دیده می ش��ود‪ ،‬ناگفته‬ ‫نمان��د که ای��ن امار ممک��ن اس��ت خودروهای‬ ‫کالسیک و قدیمی را هم در بر بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬به غیر از کش��ور‬ ‫عزیزمان ایران‪ ،‬بیشترین خودروهای فروخته شده‬ ‫در سایر کشورهای بزرگ جهان هم مشخص شده‬ ‫که در این بین می توان محصوالت فورد س��ری ‪F‬‬ ‫را پرفروش ترین خ��ودرو در ایاالت متحده امریکا‬ ‫و کان��ادا معرفی ک��رد درحالی که مردم کش��ور‬ ‫مکزیک بیش��تر از همه خودرو «نیسان ورسا» را‬ ‫ترجیح می دهند یا کشور برزیل به خرید «شورلت‬ ‫اونیکس» عالقه مند است‪.‬‬ ‫در بی��ن کش��ورهای اروپای��ی هم می ت��وان به‬ ‫کش��ورهای انگلیس‪ ،‬فرانسه و المان اشاره داشت‬ ‫که به ترتیب «فولکس واگن گلف»‪«،‬رنو کلیو» و‬ ‫دوباره «فولکس واگن گلف» به عنوان خودروهای‬ ‫محبوب و پرفروش بازارهای این ‪ ۳‬کش��ور بزرگ‬ ‫اروپایی معرفی شده است‪.‬‬ ‫در بین کش��ورهای مهم اس��یایی هم می توان‬ ‫به کش��ور ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و چین اشاره داشت‬ ‫ک��ه به تولیدات محلی خ��ود عالقه مند بوده و در‬ ‫کش��ور ژاپن بیشتر از همه خودرو «تویوتا اکوا» را‬ ‫خریداری می کنند‪.‬‬ ‫تولید ادام��ه دار خودروهای‬ ‫قدیم��ی در ای��ران در حال��ی‬ ‫مورد انتقاد کارشناس��ان این‬ ‫حوزه قرار دارد که دنیا هرروز‬ ‫خودروهای��ی ب��ا طراحی های‬ ‫روز و جدید را به بازار معرفی‬ ‫می کن��د و ای��ن ام��ر انتظ��ار‬ ‫محمدتقی احمدیان‬ ‫مصرف کنن��ده داخل��ی را باال‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫برده است‪ .‬انچه امروز از ان به‬ ‫عنوان حلقه گمش��ده صنعت‬ ‫خودرو یاد می ش��ود‪ ،‬جای خالی تحقیق و توسعه در صنعت‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬به طور قطع تا زمانی ک��ه تفکر مجموعه های‬ ‫خودروس��ازی در ای��ن جه��ت نباش��د نه تنها ش��رکت های‬ ‫خودروس��از به طور جدی به دنبال ایجاد این مراکز نیس��تند‬ ‫بلکه همچنان ش��اهد تولید خودروهایی با طراحی قدیمی در‬ ‫خط تولید خودروسازان خواهیم بود‪.‬‬ ‫به طور قط��ع امیدواری فعاالن صنعت خودرو به داش��تن‬ ‫بازار انها را از فعالیت در زمینه تحقیق و توس��عه بازداش��ته‬ ‫ی است که اگر خودروسازان اینده فعالیت‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حال ‬ ‫و تولی��دات را در خط��ر می دیدن��د به طور قطع نس��بت به‬ ‫فعال سازی مراکز تحقیق و توسعه اقدام جدی انجام می دادند‬ ‫اما هم اکنون شاهد هستیم که سرمایه گذاری قابل توجهی در‬ ‫این حوزه از سوی شرکت ها نمی شود‪.‬‬ ‫بی ش��ک بخش زیادی از شرایط حاکم بر صنعت خودرو به‬ ‫اجرا نشدن خصوصی سازی واقعی در این بخش باز می گردد و‬ ‫ت��ا زمانی که بخش خصوصی جریان حاکم بر صنعت خودرو‬ ‫نش��ود‪ ،‬مجموعه ه��ای خودروس��از هیچ گاه اینده روش��ن و‬ ‫امیدوار کننده ای نخواهند داشت‪ .‬این در حالی است که جریان‬ ‫حاک��م بر صنعت خودرو امروز مانعی برای توس��عه فناوری و‬ ‫تمرکز بر مراکز تحقیقاتی صنعت خودرو شده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط الزم است خودروسازان در مسیر نواوری و‬ ‫پژوهش و تغییر س��اختارهای فیزیک��ی تولید همپای جریان‬ ‫تولید روز دنیا حرکت کنند زیرا تا زمانی که سیاس��ت تولید‬ ‫و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در صنعت خودرو‬ ‫تغییر جدی نکن��د و برنامه مونتاژکاری در این صنعت تداوم‬ ‫داشته باشد‪ ،‬صنعت خودرو ایران روی توسعه و حضور در بازار‬ ‫رقابت جهانی را نخواهد دید‪ .‬هرچند در چند س��ال گذش��ته‬ ‫مراکز تحقیق و توس��عه در کنار ش��رکت های خودروس��ازان‬ ‫ایج��اد و در حوزه طراحی خ��ودرو اقداماتی انجام ش��ده با‬ ‫این وجود به دلیل برخی سیاس��ت های متناقص مدیران این‬ ‫جریان به درستی مدیریت نشده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توقیف محموله بزرگ قاچاق‬ ‫قطعات یدکی در کازرون‬ ‫فرمانده انتظامی اس��تان فارس از توقیف یک دس��تگاه تریلر‬ ‫حام��ل ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۲۵۰‬عدد انواع قطعات یدکی در شهرس��تان‬ ‫کازرون خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬س��ردار احمد علی گ��ودرزی گفت‪ :‬با‬ ‫اج��رای ط��رح مبارزه با قاچ��اق کاال و جلوگی��ری از هدر رفتن‬ ‫سرمایه های ملی‪ ،‬ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس‬ ‫اگاه��ی کازرون اقدام به ایجاد ایس��ت و بازرس��ی محس��وس و‬ ‫نامحسوس در محور های مواصالتی کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ماموران مس��تقر در محور ه��ای مواصالتی به یک‬ ‫دس��تگاه تریلر مش��کوک شده و برای بررسی بیش��تر خودرو را‬ ‫متوقف کردند‪.‬‬ ‫سردار گودرزی اظهار کرد‪ :‬ماموران موفق شدند در بازرسی از‬ ‫خ��ودرو ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۲۵۰‬عدد قطعات یدک��ی قاچاق از نوع واتر‬ ‫پمپ‪ ،‬دریچه گاز‪ ،‬تس��مه پروانه‪ ،‬سرسیلندر‪ ،‬استارت‪ ،‬دیسک و‬ ‫صفح��ه‪ ،‬کاربراتور و سنس��ور هوا ب��ه ارزش ‪ ۲۰‬میلیارد ریال را‬ ‫کشف کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راننده تریلر به س��بب نداشتن مدارک گمرکی‬ ‫پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬فرمانده انتظامی استان خاطرنش��ان کرد‪ :‬نیروی‬ ‫انتظامی با مفس��دان اقتصادی و قاچاقچیان کاال برخورد قاطع و‬ ‫قانونی می کند و هرگز اجازه فعالیت به انان نخواهد داد‪.‬‬ ‫دور جدید پیش فروش‬ ‫«بی ‪ »۳۰‬اغاز شد‬ ‫پیرو استقبال گس��ترده از خودرو بی ‪ ،۳۰‬شرکت بهمن موتور‬ ‫دومین مرحله عرضه این خودرو را به صورت پیش فروش با نرخ‬ ‫قطعی و سود مشارکت در تولید اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» فروش ای��ن محصول با تعداد‬ ‫مح��دود از صب��ح دیروز ‪ ۹‬ابان اغاز ش��ده و ت��ا ‪ ۲۰‬ابان ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬ش��رکت بهمن موتور اعالم کرد در صورت اتمام‬ ‫ظرفیت فروش نسبت به توقف فروش زودتر از موعد اعالم شده‬ ‫اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو ب��ا زمان تحوی��ل ‪ ۳‬ماهه چهارم س��ال ‪ ۹۶‬و در‬ ‫رنگ های متنوع و جدید (سفید‪ ،‬مشکی‪ ،‬سربی‪ ،‬سورمه ای‪ ،‬قرمز‬ ‫و شکالتی روشن) عرضه می شود‪.‬‬ ‫هموطنان برای کس��ب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند به‬ ‫نمایندگی های مجاز گروه بهمن در سراس��ر کشور یا وب سایت‬ ‫‪ www. bahman. ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 10‬ﺁﺑﺎﻥ ‪1396‬‬ ‫‪ 12‬ﺻﻔﺮ ‪1439‬‬ ‫ﺍﻭﻝ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 248‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2221‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‪ :‬ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ»‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ‬ ‫«‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻫﺸﻮﺭ‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ - 82190 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮ‪ -88713730 :‬ﭘﻴﺎﻣﻚ‪ -300082190 :‬ﭘﻴﺎﻣﮕﻴﺮ ﺻﻮﺗﻰ‪88105304 :‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪ - 88722732-3 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ‪88109733 :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪ - 88722735 :‬ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪88105309 :‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪88724211 :‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‪ -‬ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪26‬‬ ‫ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1586733811‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﻭﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦﻣﻬﺮ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ‪46‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ‪ 280‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ‪ 4‬ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ‪87‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺷﻐﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﻧﺸــﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀــﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖﻭﺳــﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺷــﻐﻠﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ‪ 4‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪46‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﺷــﻮﺭﺍﻯﻋﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻬﺮﻩ ﻛﺎﻓﻰ‬ ‫ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‪ :‬ﻋﻠﺖ ﺍﻭﻝ ﻃﻼﻕ‪ ،‬ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻮﺍﺩﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻃﺮﺡ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ‪» ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ«‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻗﻠﻴﻢﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﻯ ﻧﺎﻧﻮﻳﻰ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 80 ‬ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳـﺎﺯﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫـﺎﻯ‬ ‫ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺳــﻴﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ ﻣــﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ )ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ( ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻬﻴﻞ ﺭﻫﺒﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬ ‫‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ‪20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻰ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﭘﺸﻦﻫﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺷــﺒﻜﻪ ﭘﻤﭗ ﺁﺗﺶﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﻤﭗ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺁﺗﺶﻧﺸــﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ )ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ( ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺳــﻔﺎﺭﺵﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭘﻤﭙﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﺳﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺷﺎﺳﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﻟﻮﻭ‪ ،‬ﺭﻧﻮ‪ ،‬ﺑﻨﺰ ﻭ‪ ...‬ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻗﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺷــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻫﺒــﺮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻒ ﻧﻴﺰ ﺑــﻪ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﻧﺨﺴــﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ‪ 5‬ﺗﺎ ‪ 6‬ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰﻫﺎ ﻭ‪ ...‬ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺳــﻮﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸــﺪﻥ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣــﻮژ )‪ (Jacques Mauge‬ﺭﻳﻴــﺲ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ )‪ (FIEV‬ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻗﻠﻴﻢﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﺳــﺠﺎﺩ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺗﺶﻣﻬــﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳــﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫــﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳــﺘﻰ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﻣﻰ ﺭﺍ ﺁﺳــﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸــﻮﺭ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﻴﭗ‬ ‫)ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺏﻭﻫﻮﺍﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭼﻨﺪ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻼﺕ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻛﻪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺭﻧﺪﮔﻰ ﺁﻥ ﺑﺎﻻﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺯﻳﺮ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﻓﺮﺳــﻮﺩﮔﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ‪ 100‬ﺗﺎ ‪150‬‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺁﺏﻭﻫﻮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺧــﻮﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ‪25‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ‪15‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﻮﺩ ﺭﻭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺠﺎﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﺎﻧﻮ؛ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ‬ ‫‪ ‬ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻤﺖ ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﺷﻤﺲﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻮﻯﻧﺴﺐ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ‪ 3‬ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ‬ ‫‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﻧﻮﻳﻰ‬ ‫ﺑــﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰﺷــﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﭘﺎﻙﻛﻨﻨﺪﻩﻫــﺎﻯ ﭼﺮﺑﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺩﺗﺮﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﺷــﻮﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺟﻠﺒﻚﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺁﺏ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺧﻄﺮﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺎﻧﻮ ﺟﺰﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎﺳﺖ )ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺁﺏﮔﺮﻳﺰ ﺳﻄﻮﺡ ﺷﻴﺸﻪﺍﻯ(‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺗﺮﻳﺶ‪ ،‬ﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪﺯﻭﺩﻯ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ ﻧﺎﻧﻮﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﻛﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﻠﻰﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﻭ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ ﻓﻮﺭﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻧﮓ ‪ 21‬ﺳــﻔﻴﺪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻨــﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻠﺮ‬ ‫ﺩﻭﻗﻠــﻮ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻳﺪ ‪ A‬ﻭ ‪ B‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 2‬ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺮﺍﻗﻴﺖ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ ﻧﺎﻧﻮﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ‪30‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺁﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺮﺍﻫﻢﺳـﺎﺯﻯ ﺑﺴـﺘﺮ ﺣﻀـﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴـﺮﻩ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ »ﺍﻛﻴﭗﺍﺗﻮ« ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺣﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺭﻋﻨﺎﻳــﻰ‪ ،‬ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺴﺘﺮ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺟﻚ‬ ‫ﺁﺭﺵ ﻣﺤﺒﻰﻧﮋﺍﺩ‪ ،‬ﺩﺑﻴــﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛــﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖﻫــﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ‪ ،‬ﺗﻔﺎﻭﺕﻫــﺎ ﻭ ﺧﻸﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﻭﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﺴــﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺸﺖﺳــﺮ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﭼﻘﺪﺭ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻤﻚ ﻛﻨــﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻣﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻰﻧــﮋﺍﺩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣــﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ‬ ‫ﺷﺘﺎﺏ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ‪ ،‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﻔﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ‬ ‫ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺯﻭﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﻓــﺮﺝﺍﷲ ﺭﺟﺒــﻰ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻋﻤــﺮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻛــﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴــﻜﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻭ ﺷــﻔﺎﻓﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻰ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺴــﻜﻦ ﺭﺍ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺑﻪﺷﻜﻞ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺳــﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻯ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﺭﻭﺷــﻦ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻪﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫‪500‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺴــﻜﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫‪500‬ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭﻳﮋﻩ ﻳﺎ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸــﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺧﻮﺵﺣﺴــﺎﺏﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﺷــﻔﺎﻑ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳــﻮﻕ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺭﺟﺒﻰ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻓﻊ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻧﻌﻤﺘﻰ‪ ،‬ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ‬ ‫ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴــﺘﺮ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﻰﺍﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻣﻦ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻔﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖﻭﺳــﻮﻳﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ‪ 10‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺯﺍﻟﻮ ﺻﻔﺖ ﺍﺳــﺖ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ ‪ 10‬ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻳﺎ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻳﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻓﺌﻮﺩﺍﻟﻴﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!