روزنامه گسترش صنعت شماره 250 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 250

روزنامه گسترش صنعت شماره 250

روزنامه گسترش صنعت شماره 250

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۲0‬میلیون دالری صنایع کوچک تهران در ‪ ۷‬ماه‬ ‫صادرات غیرنفتی از موضوعات مهم توس��عه صادرات بوده و موفقیت در صادرات کش��ور متاثر از انتقال فناوری اس��ت این مهم باید در کنار اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد‪ .‬یکی‬ ‫از بحث های مهم برگزاری نمایش��گاه توانمندی های صادراتی کش��ور اش��نایی تولیدکنندگان کشور با فرهنگ صادرات است چراکه بس��یاری از تولیدکنندگان با فرصت صادرات بیگانه هستند‬ ‫و لذت کار صادراتی را درک نکرده اند‪ .‬از این رو دومین نمایش��گاه توانمندی های صنعتی و صادراتی کش��ور از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ابان در نمایش��گاه بین المللی ش��هر افتاب تهران با حضور نمایندگان ‪۳۴‬‬ ‫کشور خارجی برگزار شد‪ ۱۲ .‬گروه کاالیی در زمینه صنایع غذایی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬نهاده های کشاورزی‪ ،‬ماشین االت کشاورزی‪ ،‬قطعات صنعتی‪ ،‬فرش‪ ،‬نساجی‪ ،‬چرم و پوشاک‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬محصوالت سلولزی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬صنعت و ساختمان و پتروشیمی این نمایشگاه را پوشش دادند‪ .‬برگزاری کارگاه های تخصصی به صورت دو زبانه‪ ،‬همایش فرصت ها و چالش های‬ ‫ایران و روسیه و بیش از ‪ ۱۷0‬جلسه تجارت شرکت ها و تاجران (‪ ،)B2B‬تور گردشی و صنعتی برای تاجران خارجی نیز در حاشیه ان برپا شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«گسترش صنعت» مناظره «بررسی لزوم اصالح قانون کار» را برگزار کرد‬ ‫دو دهه سر دوراهی‬ ‫موض�وع اصلاح قان�ون کار که از ط�رف دولت یازده�م مطرح ش�د‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫دغدغه های فعاالن کارگری است‪ .‬دولت یازدهم در ‪ ۶‬ماه پایانی‪ ،‬الیحه ای را با عنوان‬ ‫«اصالح قانون کار» به مجلس شورای اسالمی فرستاد تا از این طریق بتواند قوانینی را‬ ‫که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬دستخوش تغییراتی کند‪ .‬این تغییرات پیشنهادی اما باب‬ ‫پیاپی ‪ 2223‬دوره جدید شماره ‪250‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬صفر ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫همزمان با نمایشگاه توانمندی های صادراتی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در غرفه گروه سایپا حضور یافت‬ ‫میل تمام جناح های کارگری نبود و همین موضوع باعث شد برخی از فعاالن کارگری‬ ‫انتقادها را به این اصالح اغاز کنند‪.‬دسته دیگری از فعاالن کارگری اما معتقدند قانون‬ ‫کنونی به دلیل ش�رایط موجود‪ ،‬ظرفیت اجرا ندارد و دولت باید قوانینی را پیش�نهاد‬ ‫دهد که زمینه های اجرا داشته باشند‪.‬‬ ‫‪4‬و‪5‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری با حضور در‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه توانمندی ه��ای‬ ‫صادرات��ی کش��ور از غرف��ه گ��روه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا بازدید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارشسایپانیوز‪،‬دردومیننمایشگاه‬ ‫توانمندی ه��ای صادراتی کش��ور که‬ ‫در ش��هر افت��اب برگزار ش��د‪ ،‬گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا با هدف افزایش‬ ‫مب��ادالت و ص��ادرات محص��والت‬ ‫صادراتی خود به نقاط مختلف جهان‬ ‫و انجام مذاکره بدون واس��طه با تجار‬ ‫خارجی در این نمایش��گاه به وسعت‬ ‫ه��زار متر مربع ش��رکت کرده و اخری��ن دس��تاوردهای صادراتی‬ ‫خ��ود در ح��وزه تولید خ��ودرو و قطعات را در مع��رض نمایش قرار‬ ‫داد‪ .‬بر اس��اس این گزارش در روز نخس��ت این نمایش��گاه‪ ،‬محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به همراه محمدحسین‬ ‫مقیمی‪ ،‬اس��تاندار تهران ضمن بازدید از غرفه گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا از توانمندی های صادراتی گروه‬ ‫اگاهی یافتند‪ .‬ش��ریعتمداری در این‬ ‫بازدی��د با حض��ور در داخ��ل خودرو‬ ‫جدید س��اینا اتوماتی��ک از نزدیک با‬ ‫امکان��ات این خ��ودرو جدید تولیدی‬ ‫گروه س��ایپا اشنا ش��د‪ .‬همچنین در‬ ‫روزه��ای برگ��زاری این نمایش��گاه‬ ‫جمعی از تاجران کش��ورهای مختلف‬ ‫ضمن حضور در غرفه س��ایپا و بازدید‬ ‫از دس��تاوردهای صادراتی با برگزاری‬ ‫جلس��اتی خواس��تار همکاری ه��ای‬ ‫بیشتر با ش��رکت های گروه سایپا در‬ ‫زمین ه تولید و تامین قطعات ش��ده اند‪ .‬گفتنی است بازدیدکنندگان‬ ‫از غرفه سایپا خواستار بازدید از خطوط تولید خودروهای به نمایش‬ ‫گذاشته بوده اند که با هماهنگی های انجام شده‪ ،‬این تاجران خارجی‬ ‫توانس��ته اند در مدت برگزاری نمایشگاه از سایت های تولیدی گروه‬ ‫سایپا هم بازدید کنند‪.‬‬ ‫زمان قطع حمایت دولتی‬ ‫از صنعت خودرو فرا نرسیده است؟‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بررس��ی حمایت دولت ها از صنعت خودرو که در بیش��تر کشورها‬ ‫به عنوان صنعت پیش��ران اقتصاد به شمار می رود‪ ،‬نشان می دهد که‬ ‫حمایت های مادی هیچ گاه در رئوس برنامه های انها جایی نداش��ته و‬ ‫این روند تنها در شرایطی اجرا می شود که واحد خودروساز به مرحله‬ ‫ورشکستگی نزدیک شده باشد در غیر این صورت حمایت دولت ها از‬ ‫صنعت خودرو تنها در حد حمایت های غیرمستقیم باقی خواهد ماند‬ ‫ضم��ن انکه در قبال این حمایت ها نیز خودروس��ازان ملزم به اجرای‬ ‫قوانینی هس��تند که دولت ها باید اثر ان را در عملکرد خودروس��ازان‬ ‫شاهد باشند‪ .‬در بحران مالی سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ )۱۳۸۷‬کشورهای‬ ‫زیادی به حمایت از صنایع استراتژیک خود روی اوردند که نمونه ان‬ ‫دول��ت امری��کا بود که به دنبال رکود اقتصادی ب��ه وجود امده در این‬ ‫کشور با ارائه برنامه مش��خصی به حمایت از صنعت خودرو پرداخت‪.‬‬ ‫بخش��ی از این برنام��ه‪ ،‬نجات مالی صنعت خ��ودرو در امریکا بود و بر‬ ‫اساس ان ‪ ۳‬شرکت جنرال موتورز‪ ،‬کرایسلر و فورد از این برنامه برای‬ ‫خروج از بحران اس��تفاده کردند اما در قبال این برنامه‪ ،‬این شرکت ها‬ ‫متعهد به اجرای مواردی ش��دند که یکی از ای��ن تعهدات الزام انها به‬ ‫ارائه برنامه رش��د و ترقی واقعی بود تا بتوانند در نهایت وام دریافتی را‬ ‫بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 15 1396‬صفر ‪ 4 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 250‬پیاپی ‪2223‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بهره مندی از تولید‬ ‫و اشتغال نه الودگی صنعتی‬ ‫ورود فن��اوری و س��رمایه‬ ‫هدایت ش��ده به سود کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬روند پیش��رفت‬ ‫تحوالت روزافزون در محیط‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬واحده��ای‬ ‫کوچک و متوس��ط را جزئی‬ ‫از ش��بکه ها و زنجیره ه��ای‬ ‫احمد علی شهیدی‬ ‫تولید جهانی ق��رار داده که‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ی فن��اوری‪ ،‬نی��روی‬ ‫توانای�� ‬ ‫کار متخص��ص و مدیری��ت شهرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن‬ ‫پیش��رفته از مهم تری��ن‬ ‫ویژگی های ان اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از اهداف ما برای رفع مش��کالت ش��هر رشت استقرار صنوف‬ ‫االینده و مزاحم ش��هر رشت در شهرک سپیدرود است‪ .‬برای‬ ‫این منظور حدود ‪ ۷۰‬هکتار از اراضی این شهرک به استقرار‬ ‫صنوف االینده مزاحم مثل صافکاری‪ ،‬نقاش��ی ‪ ،‬اهنگری و ‪...‬‬ ‫اختصاص داده ش��ده اس��ت اگر به مس��ائل با دید فنی نگاه‬ ‫ش��ود و با این قضایا علمی برخورد کنیم می توانیم بس��یاری‬ ‫از مش��کالت را رفع کنیم بنابراین در نظر داریم ش��هر رشت‬ ‫فقط از تولید و اش��تغال بهره مند شود نه از الودگی صنعتی‪.‬‬ ‫اعتقاد داریم شهرک صنعتی سپیدرود رشت نه تنها مشکلی‬ ‫برای ش��هر رشت ایجاد نمی کند بلکه کمک حال شهر رشت‬ ‫ه��م خواه��د بود از ای��ن رو واحدهای صنعتی ک��ه تا رده ‪۳‬‬ ‫محیط زیست و جزو صنایع پاک هستند مانند صنایع های تک‬ ‫که الودگی های کمتری دارند را در شهرک صنعتی سپیدرود‬ ‫مستقر کرده ایم‪ .‬تصفیه خانه س��پیدرود با ‪۳۵۰‬مترمکعب در‬ ‫ثانی��ه و اعتبار ‪2/4‬میلیارد تومانی در حال احداث اس��ت که‬ ‫بی��ش از‪۲۰‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫هنوز فاز توس��عه ش��هرک شروع نش��ده قرارداد تصفیه خانه‬ ‫منعقد و ‪۲۵‬درصد س��طح ان به فضای س��بز اختصاص داده‬ ‫ش��ده است همچنین با ش��هرداری رشت و ش��ورای اصناف‬ ‫تفاهمنامه امضا ش��ده و کارها ب��ه زودی در این زمینه انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬س��رمایه مملکت باید ص��رف کارهایی که برای‬ ‫رش��د و ارتقای صنع��ت و صنعتگران الزم و ضروری اس��ت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اکنون یکی از دغدغه های صاحبان صنایع نبود بازار مناسب‬ ‫داخلی و خارجی است‪ .‬برگزاری نمایشگاه ها و حضور در انها‬ ‫می تواند تاثیر بسزایی در رفع این دغدغه و تبلیغات مناسبی‬ ‫در جهت کس��ب بازار و فروش محصوالت صنعتگران داشته‬ ‫باش��د‪ .‬حضور یا برگزاری تورهای صنعتی و نمایش��گاه های‬ ‫تخصصی مهم است‪.‬‬ ‫تاکن��ون چه ب��ه ص��ورت مس��تقیم یعنی خود ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی و چه غیر مستقیم توسط صنایع تورهای‬ ‫صنعتی در داخل یا در خارج از کش��ور شناسایی و اقداماتی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت بنابراین تورهای صنعتی و نمایشگاه های‬ ‫تخصصی که هدایت ش��ده و مفید ارزیابی شود تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫حمایت مالی خواهد ش��د و این در حالی اس��ت که اقدامات‬ ‫خارج از ضوابط شامل این حمایت نمی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پرمصرف ترین و کم مصرف ترین‬ ‫محصوالت کشاورزی از نظر «اب»‬ ‫معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور اب و خاک اعالم‬ ‫ک��رد که می��زان مصرف دقی��ق اب در بخش کش��اورزی‬ ‫ب��رای تولید محص��والت مختلف در دس��تور کار قرار دارد‬ ‫اما بررسی های اولیه نش��ان می دهد کم ابی مشکل امروز‬ ‫کشاورزی است‪.‬‬ ‫علیمراد اکبری در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬میزان‬ ‫مصرف اب در بخش کش��اورزی حداکثر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از منابع اب کشور است و حتی اگر اعداد و ارقام در بخش‬ ‫کشاورزی نهایی و محاسبه شود میزان و سهم این بخش از‬ ‫مصرف منابع ابی کمتر شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انواع س��بزی و صیفی جات ج��زو گیاهان و‬ ‫محصوالت کش��اورزی پرمصرف و محصوالتی مانند جو و‬ ‫گندم جزو محصوالت کم مصرف از نظر ابی هستند که به‬ ‫همه انها نیاز داریم اما سیاست گذاری ها در راستای انتقال‬ ‫گیاه��ان پرمصرف به فضاها و محیط های بس��ته و کنترل‬ ‫شده مانند گلخانه هاست‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور اب و خاک ادامه‬ ‫داد‪ :‬نیش��کر‪ ،‬س��بزی و محصوالت صیفی و جالیزی جزو‬ ‫پرمصرف ترین ها از نظر ابی هس��تند و در این میان برخی‬ ‫ارقام کلزا‪ ،‬جو و‪ ...‬کم مصرف هستند و برخی دیگر از ارقام‬ ‫کلزا به همراه گندم مصرف متوسطی دارد که درحال حاضر‬ ‫برنامه ریزی مبنی بر کنت��رل مصرف گیاهان و محصوالت‬ ‫کش��اورزی پرمص��رف از نظر اب��ی به دو روش اس��ت که‬ ‫می توان به انتقال انها به محیط های کنترل شده گلخانه ای‬ ‫یا اس��تفاده از روش های ابیاری نوین مانند میکرو اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اکبری در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه ایا محصوالت‬ ‫س��بزی و صیف��ی ک��ه پرمصرف ترین ه��ا هس��تند از نظر‬ ‫اقتصادی صادرات انها به صرفه اس��ت؟ اظهار کرد‪ :‬اگر این‬ ‫محصوالت را به محیط های گلخانه ای و کنترل شده ببریم‬ ‫ک��ه میزان مصرف را به یک ده��م تقلیل و میزان تولید را‬ ‫تا ‪ ۱۰‬برابر افزای��ش می دهد از نظر اقتصادی صادرات انها‬ ‫به صرفه می شود‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫که با پیشنهاد دولت و‬ ‫موافقت رهبر معظم‬ ‫انقالب همراه بود یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر اعتبار برای‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫به طرح های تولیدی‬ ‫و صنعتی مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته‪،‬‬ ‫روستایی و شهرهای‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت اعطا‬ ‫می شود‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ ۳۳‬هزار بنگاه اقتصادی در بهین یاب‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫تاکنون بی��ش از ‪ ۳۳‬هزار بنگاه اقتص��ادی و تولیدی‬ ‫ب��رای گرفتن تس��هیالت طرح رونق تولی��د که ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی ش��ده در س��امانه‬ ‫بهین یاب ثبت نام کرده اند‪ .‬علی یزدانی عصر پنجشنبه‬ ‫در حاش��یه بازدید از ش��هرک های صنعتی شهرستان‬ ‫ق��روه در گفت‪ :‬ب��ر اس��اس مصوبه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی که با پیش��نهاد دولت و موافقت رهبر معظم‬ ‫انقالب هم��راه بود یک میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اعتبار برای پرداخت تس��هیالت به طرح های تولیدی‬ ‫و صنعت��ی مناطق کمتر توس��عه یافته‪ ،‬روس��تایی و‬ ‫ش��هرهای زیر ‪ ۱۰‬ه��زار نفر جمعیت اعطا می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ی��ک طرح رونق ب��رای واحدهای راکد‬ ‫و زی��ر ظرفی��ت تولی��د نی��ز در قالب مصوبه س��تاد‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی کش��ور پیش بینی ش��ده اس��ت‬ ‫و بی��ش از ‪ ۳۳‬ه��زار واح��د ب��رای اس��تفاده از ای��ن‬ ‫تس��هیالت در س��امانه بهین ی��اب ثبت ن��ام کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» در کردستان‬ ‫یزدان��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬بی��ش از ‪ ۳‬م��اه از راه اندازی‬ ‫دوب��اره ای��ن س��امانه می گ��ذرد ک��ه امیدواری��م در‬ ‫ماه های پایانی س��ال بانک ها با سقف پیش بینی شده‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت ب��رای راه اندازی‬ ‫واحده��ای راک��د و زی��ر ظرفی��ت پرداخ��ت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به واحدهای تولیدی تس��هیالت پرداخت‬ ‫خواهد ش��د که ب��ازار کار و فروش محصول داش��ته‬ ‫و از فناوری مناس��بی ب��رای تولید برخوردار باش��ند‬ ‫ت��ا بتوانن��د هزینه های تولی��د را هم کاه��ش دهند‪.‬‬ ‫یزدانی با اشاره به سفر ‪ ۲‬روزه خود به استان کردستان‬ ‫و بازدید از ‪ ۱۱‬ش��هرک و ناحیه صنعتی ‪ ۴‬شهرستان‬ ‫گفت‪ :‬در شهرستان قروه از ‪ ۵‬شهرک یا ناحیه مصوب‬ ‫یا در ح��ال بهره ب��رداری بازدی��د و تصمیماتی برای‬ ‫تحرک بیش��تر واحده��ای صنعتی این شهرس��تان و‬ ‫بهبود وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی گرفته شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران ی��اداور ش��د‪ :‬قرار ش��د مش��کالت‬ ‫ناحی��ه صنعتی مصوب س��ریش اباد در ‪ ۳‬م��اه اینده‬ ‫از لح��اظ س��اختار اداری در اس��تان و شهرس��تان‬ ‫رف��ع و س��ال اینده عملی��ات اجرایی ان اغاز ش��ود‪.‬‬ ‫یزدان��ی اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه ظرفی��ت صنایع‬ ‫معدن��ی ک��ه در منطقه س��ریش اباد وج��ود دارد در‬ ‫ان ناحی��ه ام��کان اس��تفاده از تس��هیالتی که دولت‬ ‫ب��رای رون��ق واحدهای تولی��دی پیش بین��ی کرده و‬ ‫همچنین استفاده از تس��هیالت با نرخ ‪ ۶‬درصد برای‬ ‫س��رمایه گذاران از مح��ل مصوب��ه اخیر وج��ود دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به احداث شهرک جدید صنعتی در بخش‬ ‫چهاردول��ی به مس��احت ‪ ۲۶۰‬هکتار گف��ت‪ :‬اقدامات‬ ‫اداری این ش��هرک همزمان با اماده سازی معابر‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��بکه برق‪ ،‬اب و گاز باید پیگیری شود تا در فاز اول‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار زمین اماده واگذاری به سرمایه گذاران باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در ناحیه صنعتی سنگ قروه که مجوز و‬ ‫مصوبه دولت برای ساماندهی را دارد به سهامداران یک‬ ‫ماهه پروانه ناحیه صنعتی غیر دولتی داده می شود تا با‬ ‫تبعیت از قوانین و مقررات کارهایش��ان را انجام دهند‪.‬‬ ‫یزدان��ی افزود‪ :‬بر اس��اس چارچوب مصوب‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان کردس��تان مدیریت ان‬ ‫را به عهده می گیرد تا با همکاری س��هامداران نس��بت‬ ‫به جمع اوری نخاله های س��اختمانی و ضایعات سنگ‬ ‫دپو ش��ده با اخذ نظر محیط زیست‪ ،‬محلی پیش بینی‬ ‫و بخش��ی از این ضایع��ات به انجا انتقال داده ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬بخش��ی از ضایعات س��نگ ک��ه قابل‬ ‫بازیاف��ت در دان��ش جدید ب��ه عنوان تولی��د کاغذ از‬ ‫س��نگ اهک اس��ت باید مورد اس��تفاده ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫تولید برد مدار چاپی‪ ،‬محصولی قابل رقابت با نمونه های اروپایی‬ ‫یک شرکت ایرانی با حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و‬ ‫توسعه صنایع الکترونیک(صحا) با تولید بردهای الکترونیکی‬ ‫و ام��کان تولید انواع فیبر مدار چاپی‪ ،‬بخش��ی از نیاز صنایع‬ ‫مختلف این محصوالت را رفع می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی صحا‪ ،‬بابک پاک نهال‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت کارا الکترونی��ک مبن��ا با اش��اره به اینک��ه بردهای‬ ‫الکترونیک��ی در زمره مهم ترین قطع��ات پرکاربرد در صنایع‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هرروز بر دامنه مصرف این قطعه پرکاربرد افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬درواقع می توان گفت که مغز الکترونیکی هوشمند‬ ‫ماشین‪ ،‬دستگاه یا یک فرایند‪ ،‬بردهای الکترونیکی ان است‪.‬‬ ‫وی درباره مش��خصات فنی طرح گفت‪ :‬برد مدار چاپی به‬ ‫صفحاتی گفته می شود که حاوی قطعات الکترونیکی مختلف‬ ‫ب��وده و ارتباط بین انه��ا به دلیل انجام یک فرمان ازس��وی‬ ‫خطوط مدارچاپی ایجاد می ش��ود‪ .‬روش س��اخت مدارچاپی‬ ‫هم مانند سایر فرایندهای چاپ دارای ‪ ۳‬بخش است؛ بخش‬ ‫نخست پیش از چاپ بوده که شامل طراحی برد الکترونیکی‬ ‫و در نهایت تهیه فیل��م یا فرم چاپی برای ارائه به خط تولید‬ ‫است‪ .‬پاک نهال ادامه داد‪ :‬مرحله بعدی چاپ است که شامل‬ ‫هم��ه فرایندهای تولید ب��رد الکترونیکی با اس��تفاده از فرم‬ ‫چاپی تهیه ش��ده مطابق با طراحی است ضمن اینکه در این‬ ‫مرحله س��ایر فرایندهای صنعتی مانند فرایندهای شیمیایی‬ ‫و مکانیک��ی و‪ ...‬برای تکمیل فرایند تولید برد الکترونیکی به‬ ‫کمک روش های پیشرفته چاپ صنعتی می اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت تصریح ک��رد‪ :‬مرحله پس از چاپ‬ ‫که مرحله اخر اس��ت در واقع جزو فرایندهای تکمیل تولید‬ ‫برد الکترونیکی بوده که ش��امل مونتاژ‪ ،‬تس��ت و ایزوالسیون‬ ‫قطع��ات الکترونیکی مورد نیاز بردهای الکترونیکی منطبق با‬ ‫طراحی های انجام شده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه این شرکت‬ ‫ب��ا تولید محصول با فناوری پیش��رفته گامی فراتر برداش��ته‬ ‫و ب��ه یاری خدا ب��ه زودی در زمره ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اکن��ون ای��ن مجموعه ب��ا توجه به‬ ‫س��رمایه گذاری خ��ود و همچنی��ن حمایت صحا ب��ا فراهم‬ ‫اوردن ماشین االت مجهز و ارائه کیفیتی ممتاز و نمونه یکی‬ ‫از بزرگتری��ن کارخانه های صنعتی کش��ور در تولید بردهای‬ ‫الکترونیکی به ش��مار می اید‪ .‬پاک نهال عنوان کرد‪ :‬از جمله‬ ‫فعالیت های این مجموعه مش��اوره‪ ،‬طراحی و اجرای خدمات‬ ‫چ��اپ برده��ای الکترونیکی بر روی ان��واع مختلف ورق های‬ ‫خام ب��ا ضخامت های مس از ‪ ۱۸‬میکرون ت��ا ‪ ۱۰۵‬میکرون‬ ‫به صورت پیوس��ته (روزانه) و میکرون ه��ای باالتر به صورت‬ ‫ناپیوس��ته (موردی) مورد نیاز صنایع خودروسازی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزش��کی‪ ،‬اتوماسیون صنعتی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬خانه های هوشمند‬ ‫و صنایع روش��نایی و الکترونیک عموم��ی به صورت تولید و‬ ‫مونت��اژ انواع بردهای الکترونیکی تک الیه‪ ،‬دو الیه‪ ،‬چند الیه‬ ‫و فرکانس باالس��ت‪ .‬وی درباره تس��هیالت صندوق حمایت‬ ‫از صنای��ع الکترونیک عنوان کرد‪ :‬خوش��بختانه روند دریافت‬ ‫تس��هیالت به گونه ای پیش رفت ک��ه در زمان کوتاهی ما را‬ ‫ب��ه اهداف مان نزدیک تر ک��رد‪ .‬پاک نهال اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه کس��ب وکارهای خرد و متوس��ط به عنوان راهی برای‬ ‫برون رف��ت از رکود‪ ،‬حل بحران اش��تغال و افزایش بهره وری‬ ‫در کشور هس��تند‪ ،‬امیدوارم سازمان ها و ارگان های حمایتی‬ ‫بو کارهای دانش بنیان و صنایعی از این دس��ت با‬ ‫برای کس�� ‬ ‫برنامه ریزی های مدون و در اختیار قراردادن تسهیالت الزم با‬ ‫سود متناسب و بازپرداخت بلندمدت با تنفس اولیه بیشتر از‬ ‫روال های جاری به تولید پایدار و ایجاد اشتغال کمک کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن موضوع رون��د کاری را ب��رای هر دو‬ ‫طرف تس��هیل می کند اما در هرحال‪ ،‬مبلغ تسهیالت کمک‬ ‫زیادی به ما کرد و به کمک تس��هیالت صحا توانستیم طرح‬ ‫توس��عه ای خود را تکمیل کنیم و به بار نشستن این موضوع‬ ‫با حمایت صحا بود‪ .‬پاک نهال افزود‪ :‬با کمک تسهیالت صحا‬ ‫و با توجه به اهداف و طرح های جاری ش��رکت‪ ،‬فرایند خرید‬ ‫ماشین االت موردنظر تسهیل شده و به زودی با مزیت رقابتی‬ ‫ک��ه در بازاره��ای جهانی پیدا خواهیم ک��رد گامی بزرگ در‬ ‫زمینه صادرات نیز برخواهیم داش��ت و ب��ه یاری خدا میزان‬ ‫واردات محص��ول موردنظ��ر در ای��ن صنع��ت را به طور قابل‬ ‫مالحظه ای کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬در جهت ارتقای خط تولی��د می توانیم به‬ ‫جرات ادعا کنیم تنها ش��رکتی در ایران هستیم که تا مرحله‬ ‫کنترل فرایند به طور کامل اتوماتیک فعالیت کرده و توانایی‬ ‫رقاب��ت ب��ا ش��رکت های برتر دنی��ا را در این صنع��ت داریم‬ ‫ضم��ن اینکه تولیدات ما ارزبری ای��ن محصول را کم کرده و‬ ‫می توان��د با توجه به پارامتر کیفیت بخش قابل قبولی از نیاز‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی را تامین کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران اظهار کرد‪ :‬در بخش زیرساخت ها از نظر‬ ‫روشنایی معابر‪ ،‬جاده ورودی‪ ،‬مبلمان شهری‪ ،‬تکمیل‬ ‫شبکه گاز و اب برای شهرک صنعتی اونگان و دلبران‬ ‫تصمیماتی گرفته شد تا در حداقل زمان همه این موارد‬ ‫منعکس ش��ود تا از منابع مالی شهرس��تانی‪ ،‬استانی و‬ ‫ملی برای رفع مشکل این شهرک ها کمک گرفته شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬مجموعه شهرک ها و نواحی‬ ‫با توجه به ظرفیت شهرستان قروه از لحاظ دسترسی به‬ ‫راه اهن‪ ،‬بزرگراه و نیروی انسانی با وضعیت مطلوب تری‬ ‫ام��اده واگ��ذاری ب��ه س��رمایه گذاران خواه��د ش��د‪.‬‬ ‫یزدانی با اش��اره ب��ه اینک��ه واحدهای تولی��دی باید‬ ‫متناس��ب ب��ا وضعیت ب��ازار‪ ،‬فن��اوری و حضورش��ان‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی و نح��وه رقابت ب��ا رقبای خود‬ ‫فعالی��ت کنن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در دول��ت یازده��م ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬واح��د صنعت��ی تعطی��ل در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی به چرخه تولید بازگش��ته و باز فعال ش��دند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی کشور عصر چهارشنبه‬ ‫به منظور بازدید از برخی شهرک های صنعتی و بررسی‬ ‫وضعی��ت واحدهای تولیدی و صنعتی مس��تقر در این‬ ‫شهرک ها به استان کردستان سفر کرد‪.‬‬ ‫کاهش بودجه های عمرانی عالمتی بد برای کشور‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیته اقتصادی‬ ‫فراکس��یون امی��د مجلس با اش��اره به‬ ‫پرداخ��ت نکردن بودجه ه��ای عمرانی‬ ‫در برخی مناطق کشور‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد ب��ا توج��ه ب��ه گس��ترش روابط‬ ‫اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬روند توس��عه اقتصادی کش��ور‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬‬ ‫غالمرضا حیدری در گفت وگو با ایلنا با اش��اره‬ ‫به برگزاری نشس��ت فراکس��یون امید با رییس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور اع�لام کرد‪ :‬در‬ ‫هفت��ه جاری در جلس��ه ای که ب��ه همت کمیته‬ ‫اقتصادی و بودجه فراکس��یون امید برگزار ش��د‪،‬‬ ‫از اق��ای نوبخت دع��وت کردیم تا ب��ا حضور در‬ ‫جلسه عمومی فراکس��یون‪ ،‬نظرها و دیدگاه های‬ ‫نماین��دگان درب��اره بودجه س��ال ‪ ۹۷‬را پیش از‬ ‫تعیین تکلی��ف نهایی در دولت‪ ،‬اس��تماع کند و‬ ‫در عی��ن حال رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫نیز چالش های پی��ش روی دولت در تهیه الیحه‬ ‫بودجه سال اینده را تشریح کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عمده مس��ائلی که از سوی اعضای‬ ‫فراکس��یون مطرح ش��د درباره نح��وه تخصیص‬ ‫بودج��ه ب��ه پروژه ه��ای عمران��ی در حوزه های‬ ‫انتخابیه مختلف بود که به حق پیگیر این مسئله‬ ‫بودند و تاکید داشتند که الزم است دولت توجه‬ ‫بیش��تری به این مس��ئله داش��ته باش��د چراکه‬ ‫متاس��فانه پرداخت ها ب��رای برخ��ی پروژه های‬ ‫عمران��ی تاخیر داش��ت و در حالی ک��ه برخی از‬ ‫این پروژه ها بودجه مصوب دارد‪ ،‬تخصیص بودجه‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫نماین��ده اصالح طلب مردم ته��ران در مجلس‬ ‫شورای اسالمی یاداور ش��د‪ :‬اقای نوبخت تاکید‬ ‫داشت که سازمان برنامه و بودجه در عمده موارد‬ ‫تخصیص بودجه انجام داده اما در مواردی خزانه‬ ‫مبالغ را پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اسالمی در پاسخ به سوالی درباره علت‬ ‫اصلی بروز این مش��کالت‪ ،‬گفت‪ :‬شاید‬ ‫علت اصلی این اس��ت ک��ه به طور کلی‬ ‫س��هم بودجه عمرانی در لوایح بودجه‬ ‫کش��ور با کاهش نسبی روبه رو بوده که‬ ‫باتوجه ب��ه لزوم توجه و تاکید بر بحث‬ ‫اش��تغال این کاهش بودج��ه عمرانی‬ ‫عالمت بسیار بدی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم اکن��ون درص��د قابل توجهی از‬ ‫بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان‬ ‫دول��ت در نهادهای مختلف و همچنین پرداخت‬ ‫یارانه ها تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیته اقتص��ادی و بودجه‬ ‫فراکس��یون امید خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاسفانه ب ه‬ ‫دلیل برخی مس��ائل و مش��کالتی که از داخل و‬ ‫خارج علیه دولت ایجاد ش��د‪ ،‬ان چنان که انتظار‬ ‫بود جذب س��رمایه گذاری نش��د و همچنین در‬ ‫حالی که ن��رخ نفت در بودجه امس��ال ‪ ۵۵‬دالر‬ ‫درنظ��ر گرفته ش��ده بود اما در عم��ل با مبالغی‬ ‫پایین تر به فروش رفت‪.‬‬ ‫البته چند روز گذشته نرخ نفت افزایش نسبی‬ ‫داشته و این روند رو به افزایش باشد و امیدواریم‬ ‫میانگی��ن فروش نفت در کل س��ال ‪ ۹۶‬نرخ ‪۵۵‬‬ ‫دالر برای نفت را محقق کند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا نرخ نفت برای‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۷‬پیش بینی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬گویا‬ ‫هنوز به عدد قطعی نرسیده اند و همچنان درحال‬ ‫بررسی این مسئله هستند‪.‬‬ ‫حیدری در پایان با اش��اره به س��فر والدیمیر‬ ‫پوتین ب��ه کش��ورمان تصریح ک��رد‪ :‬درمجموع‬ ‫اوضاع رو به بهبودی که از س��ال ‪ ۹۲‬اغاز ش��ده‪،‬‬ ‫ادامه دارد و به نظر می رسد باتوجه به توافق های‬ ‫گذش��ته سیاسی و اقتصادی‪ ،‬نتیجه این اقدامات‬ ‫بر روند رو به رش��د اقتصادی کش��ور موثر باشد‬ ‫و حت��ی تا پایان س��ال بخش��ی از نتای��ج ان را‬ ‫ببینیم‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 15 1396‬صفر ‪ 4 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 250‬پیاپی ‪2223‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه حمایت های نوسازی فضای‬ ‫کسب وکار در ‪ sme‬ها‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫هیات های تجاری‬ ‫خارجی حاضر در‬ ‫نمایشگاه می توانند‬ ‫از شهرک های صنعتی‬ ‫استان تهران و‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫مستقر در ان بازدید‬ ‫کنند تا زمینه افزایش‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫ایرانی فراهم شود‬ ‫در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی های صنعتی استان تهران مطرح شد‬ ‫صادرات ‪ ۱۲0‬میلیون دالری صنایع کوچک تهران در ‪ ۷‬ماه‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی از موضوعات مهم توس��عه‬ ‫صادرات بوده و موفقیت در صادرات کشور متاثر از‬ ‫انتقال فناوری اس��ت این مهم باید در کنار اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی مورد توجه ج��دی قرار گی��رد‪ .‬یکی از‬ ‫بحث های مهم برگزاری نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صادراتی کش��ور اش��نایی تولیدکنندگان کش��ور‬ ‫ب��ا فرهن��گ ص��ادرات اس��ت چراکه بس��یاری از‬ ‫تولیدکنن��دگان با فرصت صادرات بیگانه هس��تند‬ ‫و ل��ذت کار صادرات��ی را درک نکرده اند‪ .‬از این رو‬ ‫دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و صادراتی‬ ‫کش��ور از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬اب��ان در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫ش��هر افتاب تهران با حضور نمایندگان ‪ ۳۴‬کشور‬ ‫خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬گ��روه کاالی��ی در زمین��ه صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬نهاده های کش��اورزی‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬قطعات صنعتی‪ ،‬فرش‪ ،‬نساجی‪ ،‬چرم و‬ ‫پوش��اک‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬محصوالت‬ ‫س��لولزی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬صنعت و ساختمان و‬ ‫پتروشیمی این نمایشگاه را پوشش دادند‪ .‬برگزاری‬ ‫کارگاه های تخصصی به ص��ورت دو زبانه‪ ،‬همایش‬ ‫فرصت ه��ا و چالش های ایران و روس��یه و بیش از‬ ‫‪ ۱۷0‬جلسه تجارت ش��رکت ها و تاجران (‪،)B2B‬‬ ‫تور گردشی و صنعتی برای تاجران خارجی نیز در‬ ‫حاشیه ان برپا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رس�وخ به بازاره�ای جهانی از مس�یر‬ ‫‪B 2B‬‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران در بازدید از نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صنعتی استان تهران و حضور در نشست مشترک‬ ‫ب��ا هیات ه��ای خارج��ی ش��رکت کننده در ای��ن‬ ‫نمایش��گاه از صادرات ‪ ۱۲۰‬میلیون دالری صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��تان تهران در ‪ ۷‬ماه امسال‬ ‫خب��ر داد و اظهار ک��رد‪ :‬در ‪ ۷‬ماه ابتدای امس��ال‬ ‫صنایع کوچک و متوسط تهران ‪ ۱۲۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات داش��ته اند این رقم در سال گذشته ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫قنبری با اش��اره به برگزاری نشست های ‪ B2B‬با‬ ‫کشورهای نروژ‪ ،‬افریقای جنوبی و ترکیه در حاشیه‬ ‫این نمایش��گاه گفت‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران با ‪ ۱۸‬ش��هرک و ناحیه صنعتی فعال متولی‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های س��خت افزاری و نرم افزاری‬ ‫است و اماده هر گونه سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران‬ ‫اف��زود‪ :‬واحده��ای تولی��دی کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫یا هم��ان ‪sme‬ح��دود ‪ ۹۴‬درصد صنایع اس��تان‬ ‫ته��ران را از نظر تعداد ش��کل می دهند که به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۴۴‬درصد اش��تغال صنعتی را با ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫س��رمایه گذاری صنعتی شکل داده اند و بیشتر انها‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر شده اند‪.‬‬ ‫قنب��ری اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه هیات های‬ ‫تجاری بتوانند مس��یر رسوخ به بازارهای جهانی را‬ ‫میس��ر کنند ما نیز به دنبال ان هس��تیم تشکیل‬ ‫کنسرس��یوم های صنعتی کوچ��ک را در صادرات‬ ‫منسجم کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن کنسرس��یوم ها واحده��ای صنعت��ی را در‬ ‫کن��ار هم قرار می دهن��د و حجم تولی��دات را باال‬ ‫برده و می تواند بازارهای هدف را زیر پوش��ش قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران با اشاره به رسالت‬ ‫برگزاری نمایشگاه که ارائه توانمندی های صادراتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هیات ه��ای تجاری خارجی که‬ ‫در نمایش��گاه حضور می یابند می توانند از تولیدات‬ ‫واحده��ای صنعتی بازدید کنند ک��ه امیدواریم به‬ ‫انعقاد قرارداد و تفاهمنامه تجاری منجر شود‪.‬‬ ‫قنبری افزود‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫ته��ران بر اس��اس وظیفه و در راس��تای حمایت از‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط بر این نمایشگاه حضور‬ ‫موثر داش��ته و با برگ��زاری دوره ه��ا و کارگاه های‬ ‫اموزشی‪ ،‬نشس��ت های ‪ B2B‬واحدهای صنعتی با‬ ‫تاجران خارجی و بازدید از ش��هرک های صنعتی و‬ ‫واحدهای مس��تقر در ان‪ ،‬در این امر مهم س��هیم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل ‪ ۵‬کنسرسیوم صادراتی‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ته��ران گف��ت‪ :‬اکن��ون ‪۵‬‬ ‫تجهیز ‪ ۵‬شهرک صنعتی استان یزد به ایستگاه اتش نشانی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫یزد از س��اخت ‪ ۵‬ایس��تگاه اتش نش��انی جدید در‬ ‫دو س��ال گذش��ته در منطقه ویژه اقتصادی یزد و‬ ‫‪ ۴‬شهرک صنعتی دیگر استان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرنگار «گس��ترش صنعت» از یزد‪ ،‬سیدمس��عود‬ ‫عظیمی در بازدید از ایس��تگاه اتش نشانی شهرک‬ ‫صنعت��ی مهری��ز با اع�لام ای��ن خبر اف��زود‪ :‬این‬ ‫ایستگاه ها در ش��هرک های صنعتی فوالد‪ ،‬مهریز‪،‬‬ ‫تفت ‪ ،۲‬ابرکوه و منطقه ویژه اقتصادی یزد ساخته‬ ‫شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان یزد تصریح کرد‪ :‬برای ساخت و بهره برداری‬ ‫از این ایس��تگاه های موجود بی��ش از ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫عظیم��ی ادام��ه داد‪ :‬این ایس��تگاه ها هرکدام با‬ ‫مس��احت تقریبی ‪ ۳۱۵‬مترمربع ب��ا هدف افزایش‬ ‫سطح ایمنی محیط شهرک های صنعتی و افزایش‬ ‫ضریب امنیت و اس��ایش خاط��ر صنعتگران ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ی��زد با اش��اره به اهمی��ت بحث ایمن��ی و مقابله‬ ‫ب��ا ح��وادث اتش س��وزی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اظهارکرد‪ :‬تا کنون ‪ 9‬ماش��ین اتش نشانی‬ ‫به ظرفیت های ‪ ۶‬و ‪ ۱۸‬تن خریداری ش��ده که در‬ ‫اختیار ‪ ۷‬شهرک صنعتی استان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عظیم��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬امیدواری��م با س��اخت‬ ‫ایس��تگاه های اتش نش��انی جدید و تجهیز ماشین‬ ‫اتش نشانی و اجرای دوره های اموزشی و همچنین‬ ‫مانورهای اتش نش��انی و از هم��ه مهم تر با رعایت‬ ‫اصول ایمنی از س��وی واحدهای صنعتی محیطی‬ ‫امن و بدون حادثه را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫کنسرسیوم صادراتی در استان تهران شکل گرفته‬ ‫و در زمینه صنایع غذایی تاسیس��ات س��اختمانی‬ ‫حاضریم نشست های تخصصی را با این کنسرسیوم‬ ‫و نمایندگان شرکت های خارجی تشکیل دهیم‪.‬‬ ‫قنب��ری تاکید کرد‪ :‬یکی از سیاس��ت های کالن‬ ‫که دنبال ان هس��تیم توانمند س��ازی ‪ sme‬ها در‬ ‫بح��ث صادرات در ش��هرک های صنعت��ی و خارج‬ ‫ان بوده اس��ت‪ .‬در این راس��تا شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی ‪۵‬کنسرسیوم صادراتی برای کاهش ریسک‬ ‫و بهره وری بیش��تر واحدهای صنعتی با هدف ورود‬ ‫به حوزه ص��ادرات و تصاح��ب بازارهای خارجی و‬ ‫همچنین ‪ ۴‬شرکت مدیریت صادرات(‪ )EMC‬که‬ ‫یکی از انواع واس��طه های صادراتی اس��ت که برای‬ ‫کمک به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای‬ ‫ورود ب��ه بازار های خارجی و توس��عه صادرات انها‬ ‫فعالیت می کند را تشکیل داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری خارج�ی ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫دالری‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران با اع�لام حمایت از‬ ‫نمایشگاه توانمندی های صادراتی و صنعتی استان‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬هیات های تجاری خارجی حاضر در‬ ‫نمایش��گاه می توانند از شهرک های صنعتی استان‬ ‫ته��ران و واحدهای صنعتی مس��تقر در ان بازدید‬ ‫کنند تا زمین��ه افزایش صادرات محصوالت ایرانی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫قنبری با اش��اره به اینکه یکی از اهداف شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یک سری مش��وق های ویژه در‬ ‫واگذاری و ایجاد زیرساخت به سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی لحاظ ش��ده است که در بازه درصد نقدی‬ ‫ح��ق انتف��اع و تقس��یط بلندمدت تر ح��ق انتفاع‬ ‫اراضی‪ ،‬واگذار می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪۲۵ :‬میلی��ون دالر س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال در شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران انجام ش��ده که بیش��تر در‬ ‫حوزه خدمات صنعتی ش��امل صنایع غذایی‪ ،‬کانی‬ ‫غیر فلزی و فلزی و شیمیایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۲۳۶‬میلیون دالری‬ ‫بر اساس امار س��ال گذشته ‪ ۱۴0‬واحد صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعتی تهران در حدود‬ ‫‪ ۲۳۶‬میلیون دالر صادرات داش��ته اند که این رقم‬ ‫در ح��دود ‪ ۱0‬درصد کل صادرات اس��تان تهران‬ ‫است و در ‪ ۷‬ماه نخست امسال نیز در حدود ‪۱۲0‬‬ ‫میلیون دالر صادرات از طریق واحدهای صادراتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی انج��ام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی با اشاره به حمایت نرم افزاری‬ ‫از کنسرس��یوم ها و ‪ emc‬ه��ا‪ ،‬عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫حمایت های��ی نی��ز از ش��رکت ها ب��رای حضور در‬ ‫نمایش��گاه های خارجی‪ ،‬توره��ای صنعتی‪ ،‬بازدید‬ ‫برای مب��ادالت تجاری تش��کیل جلس��ات‪،B2B‬‬ ‫اموزش در س��طح مدیریتی ب��ه صاحبان صنایع‪،‬‬ ‫اموزش بازاریابی و فروش در قالب کمک های مالی‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی با تاکید بر شناسایی بازارهای‬ ‫هدف گف��ت‪ :‬از طری��ق کنسرس��یوم های مصالح‬ ‫ساختمانی‪ ،‬سنگ‪ ،‬تجهیزات پزشکی و محصوالت‬ ‫پایین دستی پتروشیمی توانس��ته ایم در بازارهای‬ ‫کش��ورهای مختلف از جمله عم��ان‪ ،‬عراق‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫روس��یه و برخی از کشورهای ‪ CIS‬حضور پررنگ‬ ‫داش��ته باش��یم و در برخی از انها نمایش��گاه های‬ ‫دائم��ی ایج��اد کنی��م و در حوزه صنای��ع غذایی‬ ‫بازار های هدف ان کش��ور عراق و مسکو است که‬ ‫برنامه های��ی را از طری��ق تش��کیل پاویون تجاری‬ ‫دنبال می کنیم ت��ا بتوانیم صادرات غیرنفتی ر ا از‬ ‫طریق این شرکت ها افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�وق های صادرات�ی افزای�ش پیدا‬ ‫کند‬ ‫قنبری با اش��اره به مش��وق های صادراتی که در‬ ‫اختیار صادرکنندگان ق��رار می گیرد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ص��ادرات و عرضه محصوالت تولیدی درکش��ور و‬ ‫بازارهای هدف‪ ،‬براس��اس قوانین باال دس��تی بوده‬ ‫و تس��هیالتی ک��ه داده می ش��ود‪ ،‬بر اس��اس این‬ ‫قوانین اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشوق های صادراتی‬ ‫و معافیت ه��ای مالیاتی که ب��رای صادرات درنظر‬ ‫گرفته می ش��ود بای��د افزایش پیدا کند تا س��بب‬ ‫فزونی صادرات و ارزش افزوده کشور شود‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت کم بهره به طرح های صنایع مناطق روستایی‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫یزد از ارائه تسهیالت بانکی ارزان نرخ با کارمزد ‪ ۶‬درصد‬ ‫به سرمایه گذاران طرح های صنعتی و تولیدی در نواحی‬ ‫و مناطق روس��تایی کم برخودار استان یزد خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از یزد‪ ،‬ذبیح اهلل‬ ‫زارع در بازدید از ناحیه صنعتی سریش��م گفت‪ :‬با هدف‬ ‫حمایت از واحدهای صنعتی تس��هیالت ‪ ۶‬درصدی به‬ ‫طرح های صنعتی مناطق روس��تایی در س��طح کشور‬ ‫پرداخت می ش��ود که به همین منظور نیاز اس��ت این‬ ‫موضوع مورد توجه واقع شود‪ .‬زارع با اشاره به اختصاص‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۵00‬میلیون دالر از محل صندوق توسعه‬ ‫مل��ی به این امر اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس م��اده (‪ )۱‬الیحه‬ ‫حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پای��دار در مناطق‬ ‫روستایی و عش��ایری مصوب مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫به منظ��ور تحقق اهداف سیاس��ت های کل��ی اقتصاد‬ ‫مقاومتی ‪ ۶0‬هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی تس��هیالت کم بهره برای اش��تغالزایی در روستاها‬ ‫پرداخت خواهد ش��د‪ .‬معاون صنایع کوچک ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی یزد با بیان اینکه این تس��هیالت‬ ‫با هدف ارتقای تولید و ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق‬ ‫روستایی و عشایری اختصاص می یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫منابع صرف اعطای تس��هیالت به اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوقی غیردولتی برای ایجاد اش��تغال در روس��تاها و‬ ‫ش��هرهای زیر ‪ ۱0‬هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و‬ ‫شهرهای زیر ‪ ۱0‬هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی‬ ‫و مناطق عش��ایری می شود‪ .‬زارع تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫الیحه تصویب ش��ده‪ ،‬حداکثر دوره تنفس تس��هیالت‬ ‫موضوع این قانون‪ ،‬یک س��ال پس از بهره برداری تعیین‬ ‫می ش��ود و دوره بازپرداخت تسهیالت حداکثر ‪ ۵‬سال‬ ‫است که متناسب با نوع طرح تعیین می شود‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیری��ت و منابع‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬در تالش هس��تیم‬ ‫ت��ا زیرس��اخت های الزم را ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاران و واحدهای صنعتی‬ ‫به وج��ود اوریم ت��ا با تغیی��ر نگاه‬ ‫سنتی‪ ،‬به نوسازی فضای کسب وکار‬ ‫در بنگاه های کوچک و متوس��ط کمک کنیم‪ .‬امید ساعی با‬ ‫اعالم این مطلب در حاشیه بازدید از غرفه موسسه فرهنگی‬ ‫ـ مطبوعات��ی‬ ‫در گفت وگو ب��ا خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش اظهار ک��رد‪ :‬همچنین درصددیم ت��ا با همکاری‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬صنایع و مش��اغل مزاحم و االینده داخل‬ ‫حریم ش��هر تهران را به شهرک های صنعتی استان هدایت‬ ‫کنیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه وضعیت مالی بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط صنعتی اس��تان تهران تابع��ی از وضعیت کالن‬ ‫اقتصادی کشور است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دولت در چند سال گذشته‬ ‫طرح های خوب��ی را برای بهبود مش��کالت مالی واحدهای‬ ‫صنعت��ی درنظر گرفته ک��ه از جمله ای��ن اقدامات می توان‬ ‫به طرح رونق تولید اش��اره کرد که بر اساس ان‪ ،‬تسهیالت‬ ‫مناسبی به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شد‪ .‬معاون‬ ‫توس��عه مدیریت و منابع شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫تهران افزود‪ :‬همچنین حمایت های نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫از بنگاه های کوچک و متوسط در چند سال گذشته توسعه‬ ‫خوبی داش��ته اس��ت که با تکمیل برخی نواقص‪ ،‬به ارتقای‬ ‫س��طح خدمات رس��انی در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی‬ ‫اس��تان تهران خواهد انجامید‪ .‬س��اعی تصریح کرد‪ :‬توسعه‬ ‫خوشه ها و شبکه های صنعتی‪ ،‬عارضه یابی‪ ،‬اموزش‪ ،‬توسعه‬ ‫ب��ازار و امور بین الملل‪ ،‬تامین منابع مالی و س��رمایه گذاری‬ ‫و‪ ...‬از جمل��ه سلس��له برنامه های حمایت��ی صنایع کوچک‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران از بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت که ارتقای سطح فنی و اقتصادی‬ ‫تولیدکنن��دگان و افزای��ش تولید و اش��تغال را دربر خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران در پایان با تاکید بر نقش تش��کل ها‬ ‫و نهادهای صنفی در اصالح س��اختار بنگاه داری س��نتی در‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬دولت به عنوان تنظیم کننده مقررات‪،‬‬ ‫ناظ��ر و حامی تولید و تجارت در عرصه اقتصاد خرد و کالن‬ ‫کش��ور‪ ،‬تمامی تالش خود را برای اصالحات ساختاری‪ ،‬رفع‬ ‫موانع و بهبود و تسهیل فضای کسب وکار به عمل می اورد تا‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با توفان س��همگین تجارت‬ ‫جهانی و کس��ب رضایت مصرف کننده ایرانی سربلند بیرون‬ ‫ایند‪.‬‬ ‫اگر بانک ها همکاری نکنند‬ ‫حساب صنایع را منتقل می کنیم‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت یزد ب��ا انتقاد از‬ ‫بی توجهی بانک ها به مصوبات کارگروه تس��هیل در پرداخت‬ ‫تس��هیالت گفت‪ :‬بانک ها همکاری نکنند‪ ،‬حساب صنایع را‬ ‫منتقل می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنع��ت» از ی��زد‪،‬‬ ‫س��یدعلی اکبر کالنتر با اش��اره به ماهی��ت و رویکرد طرح‬ ‫تس��هیالت رونق تولید اظهار ک��رد‪ :‬روح حاکم بر این طرح‬ ‫راه اندازی واحدهایی اس��ت که کمب��ود نقدینگی دارند و یا‬ ‫غیرفعال بوده و نیمه تعطیل هستند‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یزد با انتقاد از برخورد‬ ‫بانک ها در زمینه پرداخت تس��هیالت تکلیفی به متقاضیان‬ ‫نام نویس��ی شده در س��امانه بهین یاب ادامه داد‪ :‬اگر بانک ها‬ ‫بی توجه به مصوبات هستند ناچاریم واکنش نشان دهیم‪.‬‬ ‫کالنتر با اش��اره به اینکه برخ��ی واحدها موفق به دریافت‬ ‫تس��هیالت نمی ش��وند یا با پرداخت نکردن بانک ها روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بر اساس شیوه نامه کارگروه تسهیل و‬ ‫طرح تسهیالت رونق تولید‪ ،‬بانک ها موظف هستند در مدت‬ ‫معینی تسهیالت را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ی��زد تصریح کرد‪:‬‬ ‫طبق همین ش��یوه نامه ای که اجرای طرح را روش��ن کرده‬ ‫اس��ت بانک ها باید در صورت پرداخت نش��دن تس��هیالت‬ ‫مصوب ش��ده از س��وی کارگروه‪ ،‬به ص��ورت مکتوب دالیل‬ ‫پرداخت نکردن را اعالم کنند که متاس��فانه بانک ها زیر بار‬ ‫نمی روند‪.‬‬ ‫کالنتر با بیان اینکه بارها درخواست دادیم تا این موضوع‬ ‫م��ورد توجه بانک ها باش��د تا بتوانیم مش��کل را حل کنیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر دالیل جمع بندی شد کمیته ای شکل بگیرد‬ ‫تا به طور حتم بخش خصوصی نیز حضور داش��ته باش��د و‬ ‫روشن شود تکلیف کار چیست و چه باید بکنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با تاکید بر تغیی��ر نگاه ها در حوزه تولید و‬ ‫صنعت و کمک به اقتصاد کش��ور و استان گفت‪ :‬اگر با دید‬ ‫کالن به اقتصاد کش��ور نگاه کنیم که پرداخت تسهیالت به‬ ‫ش��کلی به اقتصاد کمک می کند روند کار س��اده تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یزد اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫بانک ه��ا به این رویه ادامه داده و توجه نکنند باید در بخش‬ ‫خصوصی توطئه کنیم و حساب ها را به بانک هایی ببریم که‬ ‫تسهیالت می دهند‪.‬‬ ‫کالنتر افزود‪ :‬مملکت در اقتصاد و اش��تغال دچار مش��کل‬ ‫است ولی نیمی از سال گذش��ته از طریق سامانه بهین یاب‬ ‫و کارگروه تس��هیل کمتر از ‪ ۱۰‬میلیارد تسهیالت پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫کارگری‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 15 1396‬صفر ‪ 4 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 250‬پیاپی ‪2223‬‬ ‫«گسترش صنعت» مناظره «بررسی لزوم ا‬ ‫خبر‬ ‫اموزش های مهارتی‬ ‫را به روستاها می بریم‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫با اش��اره به اینکه راه بی بدیل توسعه‪،‬‬ ‫مهارت اموزی است‪ ،‬گفت‪ ۱/۵ :‬درصد‬ ‫از تولید ناخالص داخلی‪ ،‬باید از طریق‬ ‫مهارت حاصل شود‪.‬‬ ‫‪‎‬ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬عل��ی ربیعی در‬ ‫ایین تودیع و معارفه رییس س��ازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور که در محل وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬برای تحقق رشد ‪ ۸‬درصدی‪،‬‬ ‫به ‪ ٧٠٠‬ه��زار میلیارد تومان س��رمایه گذاری نی��از داریم‪ .‬اگر‬ ‫بهره وری نباش��د‪ ،‬رش��د پرهزینه خواهد ش��د که ‪ ۳0‬درصد از‬ ‫این سرمایه گذاری‪ ،‬از طریق بهره وری می تواند تحقق یابد‪‎.‬وی‬ ‫با بیان اینکه انچه توانس��ت المان خردش��ده بعد از جنگ دوم‬ ‫جهانی را نجات دهد‪ ،‬انسان های فنی و دارای تخصص و مهارت‬ ‫بودند‪ ،‬مهم تری��ن چالش های کنونی جامعه ای��ران را بیکاری‪،‬‬ ‫س��المندی و بی مهارتی عنوان کرد و گفت‪ :‬برای خروج از فقر‪،‬‬ ‫نی��از به مهارت اموزی داریم‪‎.‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با‬ ‫بیان اینکه در کاریابی ها بیشترین جذب از میان مهارت اموزان‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬برای رفع مش��کالتی که ن��ام بردم‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ه ارتقای مهارت داریم‪‎.‬ربیعی با اش��اره به اینکه راه بی بدیل‬ ‫توسعه‪ ،‬مهارت اموزی است‪ ،‬گفت‪ ۱/۵ :‬درصد از تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی باید از طریق مهارت حاصل ش��ود؛ ضمن اینکه حدود‬ ‫‪ ١٠‬میلیون بی سواد در کش��ور داریم که بخشی از جامعه هم‪،‬‬ ‫دارای سواد اندک هستند؛ بنابراین اموزش های فنی و حرفه ای‬ ‫کشور برای چنین اقشاری در جامعه است‪.‬‬ ‫‪‎‬وی ب��ا بیان اینکه امیدوارم تا س��ال ‪ ۴ ،١٤٠٠‬تا ‪ ۵‬نفر مدیر‬ ‫شایس��ته در این س��ازمان فنی و حرفه ای تربیت ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نخبه فقط کسی نیست که در مسیر دانشگاه است بلکه نخبگان‬ ‫مهارتی شاید قوی تر از دیگر نخبگان هم باشند‪.‬‬ ‫‪‎‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به تخصیص ‪٢٠‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برای توس��عه اش��تغال در کش��ور از محل‬ ‫مناطق بانکی گفت‪ :‬درصدد هستیم که اموزش های مهارتی را‬ ‫به روستاها ببریم‪ ،‬حتی اگر به شکل فیزیکی نشد به شکل های‬ ‫مجازی و سیار در روستاها انجام شود‪.‬‬ ‫نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران‬ ‫ساختمانی‪:‬‬ ‫هیچ جای دنیا بیمه سهمیه بندی‬ ‫نیست‬ ‫نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران س��اختمانی‬ ‫گفت‪ :‬اگر بیمه کارگران س��اختمانی با مش��کل اعتبار روبه رو‬ ‫اس��ت تامین اجتماعی برای تغییر ش��یوه نامه م��اده ‪ ۵‬بیمه‬ ‫کارگران س��اختمانی از مجلس کمک بخواهد‪ .‬به اعتقاد وی‪،‬‬ ‫رکود بخش مس��کن و اتخاذ نکردن سیاس��ت های مناس��ب‪،‬‬ ‫بیکاری ‪ ۷۰‬درصدی کارگران ساختمانی را رقم زده است‪.‬‬ ‫نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران س��اختمانی‬ ‫می گوید با وجود انکه مس��کن رشته ش��غل های مختلفی را‬ ‫درگیر می کند‪ ،‬به دلیل رکود حاکم در بخش مس��کن و اتخاذ‬ ‫نشدن سیاست های مناسب‪ ،‬بیشتر شاغالن صنعت ساختمان‬ ‫همچنان با بیکاری روبه رو هستند‪.‬‬ ‫هادی ساداتی با بیان اینکه درحال حاضر بنیه اقتصاد کشور‬ ‫در جایگاهی است که بازار مسکن در وضعیت مناسبی به سر‬ ‫نمی برد و ب��ه دلیل رکود بخش عم��ده ای از درصد کارگران‬ ‫ساختمانی بیکار و بسیاری از پروژه های ساختمانی متوقفند‪،‬‬ ‫از اشتغال کارگران اتباع بیگانه در بخش ساختمان انتقاد کرد‬ ‫و به ایس��نا گفت‪ :‬متاس��فانه بس��یاری از کارفرمایان به دلیل‬ ‫ارزان ب��ودن از کارگران اتباع خارجی در کارهای س��اختمانی‬ ‫اس��تفاده می کنند در حالی که با این کار موجب بیکاری ‪۷۰‬‬ ‫درصدی کارگران س��اختمانی ش��ده اند و گذران زندگی را به‬ ‫انها سخت کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته س��اداتی‪ ،‬در حوادث ناش��ی از کار‪ ،‬درباره کارگران‬ ‫اتباع خارجی کسی پاسخگو نیست ولی کارفرما در قبال جان‬ ‫نیروی کار ایرانی مسئول است و نمی تواند بی تفاوت باشد‪.‬‬ ‫نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران س��اختمانی‬ ‫در ادامه س��همیه بندی بیمه کارگران ساختمانی و افت شدید‬ ‫تعداد پروانه های س��اختمانی در ایران را از مش��کالت موجود‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬بارها مخالفت خود را با سهمیه بندی‬ ‫بیمه کارگران س��اختمانی اعالم کرده ایم‪ ،‬ولی با وجود قانون‬ ‫مص��وب مجلس می بینیم که همچنان نس��بت ب��ه کارگران‬ ‫ساختمانی اجحاف می شود‪.‬‬ ‫وی درباره کاهش ساخت وس��ازها و پروانه های ساختمانی و‬ ‫تامین اعتبار نشدن بیمه کارگران ساختمانی گفت‪ :‬در صورتی‬ ‫که منابع بیمه کارگران ساختمانی قابل تامین نباشد می توان‬ ‫از طری��ق مجلس اقدام کرد‪ .‬مجل��س و هیات دولت باید این‬ ‫مسئله را پیگیری کنند به ش��رط انکه تامین اجتماعی خود‬ ‫مایل به این کار باشد‪.‬‬ ‫س��اداتی یاداور شد‪ :‬هربار که از مجلس مصوبه می گیریم و‬ ‫منبع اعتبار را تغییر می دهیم باز هم سهمیه ای عمل می شود‬ ‫تا کارگران ساختمانی همچنان در صف انتظار بیمه بمانند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول کارگری‪ ،‬بر اس��اس قانون رفع‬ ‫موانع اجرایی همه کارگران ساختمانی ملزم به بیمه هستند و‬ ‫سهمیه بندی هیچ توجیهی ندارد‪.‬‬ ‫منابع درامدی س��ازمان تامین اجتماعی بحث جدایی است‬ ‫و اگر س��ازمان از عهده تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی‬ ‫برنمی ای��د و با مش��کل روبه رو اس��ت باید ب��ه مجلس اعالم‬ ‫کند تا ش��یوه نامه ماده ‪ ۵‬بیمه کارگران س��اختمانی را تغییر‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد ‪-‬س�ید محمدحسن س�یدزاده‪ :‬موضوع اصالح قانون کار که از طرف دولت یازدهم مطرح شد‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین دغدغه های فعاالن کارگری اس�ت‪ .‬دولت یازده�م در ‪ ۶‬ماه پایانی‪ ،‬الیحه ای را با عنوان «اصالح‬ ‫قانون کار» به مجلس ش�ورای اسلامی فرس�تاد تا از این طریق بتواند قوانینی را که در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬دس�تخوش تغییرات�ی کند‪ .‬این تغییرات پیش�نهادی اما باب میل تمام جناح ه�ای کارگری نبود و‬ ‫همی�ن موضوع باعث ش�د برخی از فعاالن کارگ�ری انتقادها را به این اصالح اغاز کنند‪.‬دس�ته دیگری از‬ ‫فعاالن کارگری اما معتقدند قانون کنونی به دلیل شرایط موجود‪ ،‬ظرفیت اجرا ندارد و دولت باید قوانینی‬ ‫را پیش�نهاد دهد که زمینه های اجرا داش�ته باش�ند‪ .‬با این حال باید در نظر داش�ت که اصالح قانون کار‬ ‫موضوع�ی بود که از اغاز تصویب ان در س�ال ‪ 1372‬با چالش اصلاح همراه و از همان زمان بحث تغییرات‬ ‫مطرح شده بود‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در جریان بیس��ت و س��ومین‬ ‫نمایش��گاه مطبوع��ات و خبرگزاری ها مناظ��ره ای را با‬ ‫حضور حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬فعال کارگری و علیرضا‬ ‫حی��دری‪ ،‬نایب ریی��س اتحادی��ه پیشکس��وتان جامعه‬ ‫کارگری برگزار کرد تا بررس��ی دقیق ت��ری از نظرهای‬ ‫موافقان و مخالفان شود‪.‬‬ ‫در زم�ان دول�ت یازده�م‪ ،‬موضوع اصلاح قانون کار‬ ‫مطرح ش�د و درنظر داریم که اصالح قانون کار تا کنون‬ ‫با هدف ایجاد فضای بازتر برای کارفرما بوده اس�ت‪ .‬پس‬ ‫از ط�رح این موضوع منتقدان به دولت یازدهم برای این‬ ‫تصمیم و الیحه اصالح قان�ون کار انتقادهای جدی وارد‬ ‫کردند‪ .‬حس�ن روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی‬ ‫وع�ده داد الیحه اصالح قانون کار را از مجلس ش�ورای‬ ‫اسالمی پس خواهد گرفت و مورد بازنگری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اکنون با گذش�ت ‪ ۵‬م�اه از عمر دول�ت دوازدهم به نظر‬ ‫می رسد بازنگری ها انجام شده و دولت دوباره قصد دارد‬ ‫ای�ن الیحه را به مجلس ش�ورای اسلامی تحویل دهد‪.‬‬ ‫موض�وع لزوم اصالح قانون کار نخس�تین محور مناظره‬ ‫«گس�ترش صنعت» اس�ت که در ادامه دو طرف مناظره‬ ‫ان را بررسی کرده اند‪.‬‬ ‫علیرضا حیدری به عنوان نخس��تین طرف مناظره به‬ ‫این پرس��ش پاس��خ داد و گفت‪ :‬ابتدا باید بررسی کنیم‬ ‫که قان��ون کار چرا باید وجود داش��ته باش��د؛ ضرورت‬ ‫ای��ن موضوع به طول ی��ک قرن ابتدا در س��ازمان های‬ ‫بین المللی و برخی کشور ها اغاز شد که با فراگیر شدن‬ ‫ان س��ازمان جهانی کار (‪ )ILO‬ش��کل گرفت‪ .‬در این‬ ‫س��ازمان چارچوب قوانین کار در قالب کنوانسیون ها و‬ ‫توصیه نامه ه��ا تهیه و به مرور در سراس��ر جهان قانون‬ ‫کار تدوین ش��د‪ .‬کشورهایی که عضو س��ازمان جهانی‬ ‫کار هس��تند داش��تن قانون کار برای انها الزام اس��ت و‬ ‫اختیاری نیست و باید از توصیه نامه های سازمان جهانی‬ ‫کار پی��روری کنند‪ .‬البته هر کش��وری ب��ه لحاظ قانون‬ ‫اساس��ی خود قوانین جهانی را بومی سازی کرده است‪.‬‬ ‫ماهیت شکل گیری این چارچوب و اساس نیز این است‬ ‫که کارگر در مقابل سرمایه صنعتی شده و مدرن قدرت‬ ‫و توان اس��تیفای حقوق��ش را ندارد و اگ��ر قانون وزنه‬ ‫کارگر را سنگین نکند‪ ،‬اختالف قدرت این دو از زمین تا‬ ‫اس��مان خواهد بود‪ .‬در نتیجه به طور طبیعی قانون کار‬ ‫برای کارفرما هزینه ساز است و در هر کشوری به نسبت‬ ‫قانون تعریف ش��ده این هزینه ها متفاوت است‪ .‬در ایران‬ ‫کارفرماها به دنبال تغییر و اصالح قانون کار هس��تند و‬ ‫اگر دول��ت نیز با این جریان همراه اس��ت به این دلیل‬ ‫اس��ت که بخش زی��ادی از اقتص��اد و بنگاه ها دراختیار‬ ‫دولت اس��ت و دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ‬ ‫تلقی می ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر کارگاه های زی��ر ‪ ۵‬نفر‪،‬‬ ‫کارگاه های ماده ‪ ۱۹۱‬زیر ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬قالیبافان‪ ،‬مناطق ازاد‬ ‫تجاری و‪ ...‬به دنبال کم کردن هزینه ها هس��تند‪ .‬قانون‬ ‫کار ‪ ۳‬وج��ه دارد که یک راس دولت و در دو راس دیگر‬ ‫کارفرما و کارگر قرار دارد‪ .‬نکته مهم این است که این ‪۳‬‬ ‫وجه به یک تعادل و تفاهم در مفاهیم برس��ند تا حقوق‬ ‫ه��ر ‪ ۳‬وجه تضمین ش��ود‪ .‬در بحث کار عامل س��رمایه‬ ‫و عام��ل نیروی کار از یکدیگر جداس��ت و این دو اهرم‬ ‫باید با یکدیگر مبادله داش��ته باشند به نحوی که عامل‬ ‫س��رمایه از سوی نیروی کار به ارزش افزوده تبدیل و به‬ ‫طور منصفانه میان صاحب سرمایه و نیروی کار تقسیم‬ ‫ش��ود؛ اینجاست که قانون کار نقش خود را ایفا می کند‬ ‫و باید بتواند عدالت را رعایت کند‪ .‬برای این منظور باید‬ ‫س��ازوکاری در قانون وجود داش��ته باشد که بتواند این‬ ‫ارزش افزوده را منصفانه تقس��یم کند‪ .‬به طور مثال در‬ ‫فصل ششم قانون کسانی که باید وارد عقد قرارداد شوند‬ ‫و قان��ون را بگذرانند تش��کل های کارگری و کارفرمایی‬ ‫هس��تند‪ .‬در هر قانون کاری خطوط قرمزی وجود دارد‬ ‫که می توان به کار کودک‪ ،‬کار زنان‪ ،‬شرایط محیط کار‪،‬‬ ‫بهداش��ت محیط کار و‪ ...‬اش��اره کرد که اینجا به نقش‬ ‫حاکمیتی دولت به عنوان وجه سوم نیاز است‪ .‬تضمین‬ ‫اجرای کامل قانون به بازرسی و نظارت نیاز دارد که نهاد‬ ‫حاکمیتی متولی ان است‪ .‬بنابراین اگر قرار است قانونی‬ ‫نوشته یا اصالح شود ابتدا باید استراتژی را تعریف کرده‬ ‫و در راستای ان اهداف و ابزار ها را تعریف کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه این مناظره‪ ،‬حمید حا ج اسماعیلی به بررسی‬ ‫لزوم اصالح قانون کار پرداخت و خطاب به طرف مناظره‬ ‫گفت در زمینه اصالح قانون کار از همان ابتدای تدوین‬ ‫قانون وجود داش��ت‪ .‬کس��انی که تاریخچه قانون کار را‬ ‫بدانند این قانون در مجلس شورای اسالمی با مشکالت‬ ‫بس��یاری روبه رو بود‪ .‬البته اکثریت مجلس با ان همراه‬ ‫بود اما ش��ورای نگهبان ان را نمی پسندید و ان را تایید‬ ‫نکرد‪ .‬این قانون زمانی که به مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫رف��ت از همان ابتدا کارفرماها ب��ا ان مخالف بودند و به‬ ‫دنب��ال تغییر و اصالح ان بودن��د‪ .‬این روند تا زمانی که‬ ‫کارگران وارد میدان اصالح قانون کار نش��ده بودند تنها‬ ‫صدای اصالح قانون کار از سوی کارفرماها بود‪ .‬یک سری‬ ‫نقاط عطف در مس��یر تکاملی کارگ��ران وجود دارد که‬ ‫هیچ کس نبای��د ان را نادیده بگیرد‪ .‬زمانی که کارگران‬ ‫ش��رکت واحد در قالب سندیکا وارد فرایند فعالیت های‬ ‫کارگری ش��دند موجی از تحوالت کارگری را در کشور‬ ‫ایجاد کردن��د که به دنبال ان س��ازمان بین المللی کار‬ ‫ب��رای حمایت از انه��ا منتقد دولت و خواس��تار اصالح‬ ‫قانون کار در ایران شد‪.‬‬ ‫این مس��ائل نقطه عطفی در تاریخ قانون کار اس��ت‬ ‫که بس��یار دارای اهمیت اس��ت‪ .‬وقتی ای��ن اتفاق افتاد‬ ‫کارگران نیز با کارفرماه��ا برای اصالح قانون کار همراه‬ ‫ش��دند چون شوراهای اسالمی کار که ان زمان زمامدار‬ ‫اصل��ی فعالیت های کارگری در ایران بودند فیلتر دولتی‬ ‫دارد و نماینده کارفرما در ان حضور دارد و تش��ابهی با‬ ‫س��ندیکاهای کارگری در دنیا ندارد‪ .‬این انتقاد از طرف‬ ‫سازمان بین المللی کار این انگیزه را به کارفرماها داد تا‬ ‫نوک پیکان را به فصل شش��م قانون کار ببرند تا اصالح‬ ‫ش��ود‪ .‬پس کارگر ها هم با کارفرما از بعد دیگری معتقد‬ ‫به اصالح قانون کار هستند‪ .‬در دولت اصالحات نگرشی‬ ‫ش��کل گرفت که اقتصاد دولتی باید به س��مت اقتصاد‬ ‫خصوص��ی حرکت کند‪ .‬به ص��ورت طبیعی قوانین باید‬ ‫به روز ش��ود‪ .‬هیچ قانونی برای تمام شرایط و همیشگی‬ ‫نیس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬فرانسه که پیشگام در این عرصه‬ ‫است قانون کار را اصالح می کند و با اقتضائات گروه های‬ ‫دو دهـه سر‬ ‫مختل��ف همراه می ش��ود‪ .‬بنابراین دول��ت اصالحات با‬ ‫نتیجه این مولفه ها باید در اصالح قانون کار مورد توجه‬ ‫کارگران و کارفرماها همراه ش��د که قانون کار را اصالح‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬در قانون کار باید روی چند شاخص برجسته‬ ‫کند‪ .‬بنابراین هر ‪ ۳‬وج��ه قانون معتقد به اصالح بودند‬ ‫به اجماع برس��یم یکی انکه این قانون باید به روز ش��ود‬ ‫ام��ا با دیدگاه های مختل��ف‪ .‬زمینه های اصالح قانون در‬ ‫هم��ه باید این موضوع را بپذیریم و با اس��تفاده از بدنه‬ ‫دول��ت اصالحات فراهم و پیش نویس ان تهیه ش��د اما‬ ‫کارشناسی کش��ور این قانون را متناسب با شرایط بازار‬ ‫متاس��فانه به دالیل مختلف فرجام درستی پیدا نکرد و‬ ‫کار تنظی��م کنیم‪ .‬گام دوم این اس��ت که برای کاهش‬ ‫تالش های خوبی که ش��د‪ ،‬حیف ش��د زیرا به سرانجام‬ ‫مسئولیت دولت و شریکان اجتماعی نقش افرین باشند‬ ‫نرس��ید‪ .‬با ورود به دولت نهم و دهم ش��اهد یک رفتار‬ ‫باید سازمان های کارگری و کارفرمایی را کارامد کنیم‪.‬‬ ‫بی ثب��ات بودیم‪ .‬در ای��ن دوران رفتار های‬ ‫تمرک��ز اصل��ی بای��د روی فصل شش��م‬ ‫سینوس��ی امیخته با نگرش های سیاسی‪،‬‬ ‫قانون باش��د تا س��ندیکاهایی استاندارد‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و اقتص��ادی بود که حیدری ‪ :‬کارفرماها به شکل بگیرد و قبول مس��ئولیت کنند تا‬ ‫نمی توانس��تیم ان را با اص�لاح قانون کار دنبال تغییر و اصالح اگر اتفاقی در بازار کار می افتد به س��راغ‬ ‫هماهنگ کنی��م‪ .‬به همین دلیل در دولت قانون کار هستند و دول��ت و مجلس بروند و با س��ازمان های‬ ‫نهم و دهم با پیش نویس های بی ش��ماری اگر دولت نیز با این کارفرمای��ی تعامل کنند‪ .‬این تش��کل ها‬ ‫برای قانون کار روبه رو بودیم و نتوانس��تیم جریان همراه است‬ ‫باید به س��راغ کارگر ها نیز بروند که چه‬ ‫که‬ ‫ان را به عنوان یک الیحه جدی به مجلس به این دلیل است‬ ‫قدر از هم کیشان خودشان دفاع می کنند‬ ‫اقتصاد‬ ‫بفرس��تیم‪ .‬از دولت نهم و دهم نیز کس��ی بخش زیادی از‬ ‫بنابری��ن گام دوم اص�لاح فصل شش��م‬ ‫و بنگاه ها دراختیار‬ ‫انتظ��ار اصالحات نداش��ت زیرا به ش��دت‬ ‫قانون کار اس��ت تا مبتنی بر سازمان های‬ ‫دولت است و دولت نیز‬ ‫سیاست زده و انقالبی عمل می کرد بنابراین‬ ‫کارگ��ری و کارفرمای��ی اص�لاح ش��ود‪.‬‬ ‫به عنوان یک کارفرمای‬ ‫امید داش��تیم با شروع دولت تدبیر و امید بزرگ تلقی می شود مسئله ای که بس��یار جدی است امنیت‬ ‫بتوانی��م تحوالت جدی ت��ری در حوزه کار بر این اساس به نظر ش��غلی است‪ .‬امنیت ش��غلی به این معنا‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬در نتیجه تا قبل از دولت می رسد ارتباط دولت نیس��ت که قرارداد دائم بس��ته شود‪ .‬هر‬ ‫تدبی��ر و امید ضرورت اصالح قانون کار به با کارفرها نزدیک تر از دولت��ی بخواهد ق��رارداد کار را دائم کند‬ ‫لحاظ تحوالت بازار کار وجود داشت‪ .‬یکی‬ ‫این امر محقق نخواهد شد‪ .‬برخی گمان‬ ‫کارگران است‬ ‫از نکاتی که کمتر به ان توجه می شود این‬ ‫می کنند م��اده ‪ ۷‬را می ت��وان تغییر داد‬ ‫اس��ت که دایره شمول قانون کار به لحاظ‬ ‫و ق��رارداد کار را دائم ک��رد؛ این خیالی‬ ‫خود قانون کوچک است اما به لحاظ واقع نگری در بازار‬ ‫بیش نیس��ت‪ .‬قراردادها هیچ گاه دائم نمی ش��ود و نباید‬ ‫کار بسیار گسترده است‪ .‬اگر به ماده ‪ ۸۸‬قانون کار توجه‬ ‫بشود‪ .‬این موضوع در تناقض جدی با شکل گیری بخش‬ ‫داش��ته باش��ید بنگاه های بزرگ را از اجرای قانون کار‬ ‫خصوصی اس��ت و‪ .‬ب��ه بخش خصوص��ی نمی توان این‬ ‫مستثنا کرده است‪ .‬باید قانون در این زمینه اصالح شود‬ ‫موضوع را دیکته کرد‪ .‬ب��رای بخش خصوصی نمی توان‬ ‫چون هنوز کارگاه های بزرگ فاقد تش��کل های کارگری‬ ‫سیاس��ت نشود و با زبان امرانه برای انها تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫است و اجازه ان را نمی دهند‪ .‬خودرو سازی یک صنعت‬ ‫کارفرمای بخش خصوصی متناس��ب کارگاهش نیرو به‬ ‫بزرگ و پررونق در اقتصاد کشور است اما اجازه تشکیل‬ ‫کار می گی��رد و زمانی که کارایی نداش��ته باش��د ان را‬ ‫س��ندیکا و تشکل به انها داده نمی شود‪ .‬فوالد‪ ،‬نفت و‪...‬‬ ‫بیرون می کند‪ .‬در اینجا باید حقوق کارگر تامین شود تا‬ ‫تمام��ی صنایع م��ادر در ایران همه در همین ش��رایط‬ ‫در این فرایند اس��یب نبیند و این خط قرمزی است که‬ ‫هستند این در حالی است که در گذشته در تمامی این‬ ‫باید رعایت شود‪ .‬انهایی که در این زمینه شعار می دهند‬ ‫صنایع تش��کل وجود داشته و تمام تجربه های کارگری‬ ‫اطالعی از حقوق کار ندارند‪ .‬ما کارشناسان دادگستری‬ ‫کش��ور در این صنایع ب��وده اما در قانون فعلی ش��اهد‬ ‫در زمین��ه حقوق کار هس��تیم بنابرای��ن باید مبتنی بر‬ ‫هستیم که این موضوع منع شده است‪.‬‬ ‫حقوق کار اظهارنظر کنیم‪ .‬انچه می تواند به کارگران در‬ ‫بس��یاری از مستخدمین کش��ور در نیروهای نظامی‪،‬‬ ‫اصالح قانون کار کمک کند موضوع دس��تمزد کارگران‬ ‫انتظام��ی و دولتی مزایای قان��ون کار را ندارند و زمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫که دعوای می��ان کارفرما و انها به وجود می اید و برای‬ ‫ما مخالف تعیین حداقل حقوق کار در ش��ورای عالی‬ ‫دادخواهی به هیات های تش��خیص و حل اختالف اداره‬ ‫کار نیستیم؛ این شیوه ای است بین المللی که بسیاری از‬ ‫کار مراجعه می کنند انها می گویند صالحیت رسیدگی‬ ‫کشورها انجام می دهند و مورد تایید سازمان بین المللی‬ ‫ندارند و این افراد س��رگردان می شوند یا باید از خیر ان‬ ‫کار اس��ت اما باید شاخص داش��ته باشیم و براساس ان‬ ‫بگذرند یا به دادگستری مراجعه کنند بنابراین ضرورت‬ ‫تصمیم گیری کنیم‪ .‬ماده ‪ ۴۱‬رس��ایی الزم برای تعیین‬ ‫اصالح قانون کار اجتناب ناپذیر است اما چگونگی اصالح‬ ‫حدقل دس��تمزد را ندارد‪ .‬این همراهی وجود ندارد جز‬ ‫قانون کار دارای اهمیت است و باید بررسی کرد که هر‬ ‫اینکه قانون کار را اصالح کنیم تا به سمت شاخص های‬ ‫گروه چه س��همی برای تحکیم نظراتشان در قانون کار‬ ‫اصلی نزدیک شویم‪ .‬این موارد که بیان شد ضرورت های‬ ‫دارند‪ .‬هیچ کجای دنیا قانون کار را کارگران و کارفرماها‬ ‫اصالح قانون کار اس��ت و این امر اجتناب ناپذیر است و‬ ‫نمی نویس��ند و این دولت و مجلس اس��ت که سکاندار‬ ‫نباید وارد دعوای سیاس��ی بش��ود هر چند که معتقدم‬ ‫تهیه و لوایح قانون کار هستند‪.‬‬ ‫گروه های سیاسی با هر نوع نگرشی موافق اصالح قانون‬ ‫پس این اختالف نظری است که با برخی از همکاران‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫یک�ی از موضوعاتی که در جری�ان این مناظره مطرح‬ ‫در تش��کیالت کارگری وجود دارد ک��ه گمان می کنند‬ ‫ش�د‪ ،‬ماده ‪ ۷‬قانون کار بود‪ .‬دول�ت به جای اینکه بازوی‬ ‫قانون کار را باید کارگران بنویسند‪ .‬البته تردیدی نیست‬ ‫حمایت�ی کارگ�ر باش�د در نق�ش حامی کارفرم�ا ظاهر‬ ‫که قانون کار قانون حمایتی اس��ت و فلس��فه ان برای‬ ‫می ش�ود و از ای�ن طری�ق می توان�د منافع سیاس�ی و‬ ‫حمایت از کارگران اس��ت‪ .‬این قان��ون ابتدا در انگلیس‬ ‫اجتماعی خ�ودش را پیش ببرد‪ .‬ب�ه عبارتی‪ ،‬اگر بخش‬ ‫ش��کل گرفت و در ایران نیز به سال ‪ ۱۳۱۰‬برمی گردد‪.‬‬ ‫خصوص�ی بخواهد درامد بیش�تری داش�ته باش�د باید‬ ‫قان��ون کار حمایتی اس��ت ام��ا فقط ب��رای کارگران یا‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬صادرات و توس�عه بنگاه را در دستور کار‬ ‫کارفرماها نوش��ته نمی ش��ود بلکه برای توسعه بازار کار‬ ‫خود قرار دهد‪.‬‬ ‫مبتنی ب��ر رعایت حقوق طرف ها نوش��ته می ش��ود‪ .‬در‬ ‫شنبه‬ ‫کارگری‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 15 1396‬صفر ‪ 4 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 250‬پیاپی ‪2223‬‬ ‫اصالح قانون کار» را برگزار کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫ر دو راهی‬ ‫تعریف شاخص های اماری‬ ‫همسان شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫این امار باعث می شود هم دولت و هم بخش خصوصی‬ ‫ک��ه کارگر به راحتی و ب��دون دریافت هزینه اخراج کار‬ ‫به منافع بیش�تری دس�ت یابند‪ .‬بر این اساس می توان‬ ‫را ترک کند‪ .‬بر ان اس��اس موضوعی که مطرح می شد‬ ‫این گون�ه برداش�ت کرد ک�ه هم پیمانی دول�ت با بخش‬ ‫ان ب��ود که کارفرما انتفاع خود را از کارگر برده و به هر‬ ‫خصوص�ی برای هر دو طرف این معادله منافع بیش�تری‬ ‫دلیلی امروز کارگر را نمی خواهد‪ ،‬اما باید درنظر داش��ت‬ ‫را در پیش دارد‪.‬‬ ‫که این حاصل کار کارگر بوده که کارخانه سر پا مانده و‬ ‫از ط�رف دیگ�ر نق�ش دولت این اس�ت ک�ه دو کفه‬ ‫می تواند اکنون تولید داشته باشد‪.‬‬ ‫کارگ�ران و کارفرمایان را در یک تناس�ب منطقی حفظ‬ ‫در ان شرایط هزینه اخراج مشخص می شد و کارفرما‬ ‫کن�د تا کارفرما بتواند به تولید ادامه دهد و کارگران نیز‬ ‫پ��س از پرداخت ان هزینه می توانس��ت کارگر را اخراج‬ ‫دچار بیکاری یا فقر نش�وند‪ .‬در این شرایط‬ ‫کند‪ .‬در قانون فعلی اما این طور نیس��ت‬ ‫زمان�ی ک�ه گفته می ش�ود زیرس�اخت ها و‬ ‫و س��همی برای کارفرم��ا درنظر گرفته‬ ‫اوض�اع تولید اجازه ق�رارداد دائم نمی دهد‪ ،‬حاج اسماعیلی‪:‬ضرورت نشده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬کارفرما به‬ ‫به نظر می رس�د به نوعی طرفداری از بخش‬ ‫اصالح قانون کار‬ ‫راحتی و ب��دون در نظر گرفتن خدمات‬ ‫خصوص�ی و ش�انه خال�ی ک�ردن از حقوق اجتناب ناپذیر است اما یک کارگر در سال های طوالنی می تواند‬ ‫کارگ�ری اس�ت‪ .‬ب�ه عب�ارت دیگ�ر‪ ،‬بخش چگونگی اصالح قانون او را اخراج کند و هیچ سهمی هم به او‬ ‫خصوصی از بازاری که دارد استفاده می کند کار دارای اهمیت است پرداخت نمی ش��ود‪ .‬موضوعی که اکنون‬ ‫تا قرارداد دائم بس�ته نش�ود و در این مدت و باید بررسی کرد که مطرح می شود این است که علت اخراج‬ ‫هم می بینیم با اینکه قانون گذار این موضوع هر گروه چه سهمی برای باید مورد وثوق و تایید کس��ی باشد که‬ ‫را ب�ه عنوان وظیفه برای بخش خصوصی در تحکیم نظراتشان در اخ��راج را تایید می کن��د‪ .‬در این مورد‬ ‫نظ�ر گرفته‪ ،‬ای�ن قانون اجرا نمی ش�ود و تا قانون کار دارند‪ .‬هیچ‬ ‫نی��ز وظیفه بررس��ی برعهده هیات حل‬ ‫کجای دنیا قانون کار را‬ ‫کن�ون کارفرماها جریمه ای باب�ت این رفتار‬ ‫اختالف اس��ت‪ .‬اگر کارگری اخراج شود‬ ‫کارگران و کارفرماها‬ ‫نش�ده اند‪ .‬در این ش�رایط چگون�ه می توان‬ ‫اکنون می تواند ب��ه هیات حل اختالف‬ ‫نمی نویسند و این‬ ‫موضوع قراردادهای دائم را در مش�اغلی که دولت و مجلس است که ب��رود و ش��کایت خ��ود را اع�لام کند‪.‬‬ ‫ماهیت دائم دارند‪ ،‬برطرف کرد؟‬ ‫سکاندار تهیه و لوایح هیات های حل اختالف موظف هستند‬ ‫بر اس��اس جریان این مناظ��ره‪ ،‬در اغاز‪،‬‬ ‫کارفرما را بخواهند ت��ا او توضیح دهد‪.‬‬ ‫قانون کار هستند‬ ‫علیرض�ا حیدری به بررس��ی ای��ن موضوع‬ ‫در قال��ب این رف��ت و امدها هیات حل‬ ‫پرداخ��ت و خطاب به ط��رف مناظره گفت‪:‬‬ ‫اختالف به یک جمع بندی می رس��د که‬ ‫ابتدا باید در نظر داش��ته باش��یم که درب��اره بکارگیری‬ ‫اخراج کارگر را تایید کند یا خیر‪.‬‬ ‫نی��روی کار چ��ه کاری انجام می دهی��م‪ .‬کارفرما در هر‬ ‫در این زمینه تنها در ماده ‪ ۲۷‬قانون گفته در جاهایی‬ ‫حالتی به دنبال توسعه و افزایش تولید بنگاه خود است‪.‬‬ ‫که تش��کل های کارگری وجود دارد‪ ،‬نظر تشکل مربوط‬ ‫از ناحی��ه کارافرینی اگر موضوع را نگاه کنیم‪ ،‬یک ایده‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬ش��ورای عالی اس�لامی کار در این زمینه‬ ‫اقتصادی به راه اندازی یک واحد تولیدی منجر می شود‪.‬‬ ‫می تواند با کارفرما تش��کلی را تاس��یس کن��د با عنوان‬ ‫اگر هس��ته مرکزی تمام بنگاه ه��ای تولیدی کوچک یا‬ ‫کمیت��ه انضباطی و کارفرما نیز باید بتواند این تش��کل‬ ‫بزرگ را بررس��ی کنیم به موضوعی ش��بیه انچه مطرح‬ ‫را قانع کند که کارگر مورد نظر اخراج ش��ود‪ ۲ .‬نماینده‬ ‫شد‪ ،‬خواهیم رس��ید‪ .‬این ش��رکت ها ابتدا از بنگاه های‬ ‫کارفرما‪ ۲ ،‬نماینده کارگر و یک نفر نماینده سرپرستان‪،‬‬ ‫کوچک شروع ش��ده و رفته رفته با توسعه به بنگاه های‬ ‫اعضای کمیته فنی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ب��زرگ و قدرتمند تبدیل ش��ده اند‪ .‬حال با توجه به این‬ ‫کارفرم��ا باید این کمیت��ه را متقاعد کند که کارگر را‬ ‫موضوع باید در نظر داشته باشیم که برای راه اندازی هر‬ ‫اخ��راج کند‪ .‬در این زمینه موضوعی که اهمیت ویژه ای‬ ‫بنگاهی‪ ،‬تعداد مش��خصی از نی��روی کار در نظر گرفته‬ ‫دارد این اس��ت که نقش سرپرس��تی بیشتر کارفرمایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬حتی گاهی دیده می ش��ود که با همان طرح‬ ‫اس��ت تا کارگ��ری و این موضوع باعث بروز مش��کالت‬ ‫توجیهی وام هم برای ساخت گرفته می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری می ش��ود‪ .‬این کمیته باید بر اساس ایین نامه‬ ‫هزینه مس��تقیم و غیرمس��تقیم تولی��د‪ ،‬محصوالت‬ ‫انضباطی تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫اولی��ه‪ ،‬نی��روی کار و نرخ تمام ش��ده در تمام طرح های‬ ‫همچنین در ایین نامه کمیته انضباطی باید قید شود‬ ‫توجیهی دیده می ش��ود‪ .‬اکنون موضوع این است که ایا‬ ‫که از تذکر شفاهی تا اخراج مراحل متفاوتی وجود دارد‬ ‫کارگری که در جریان تولید به کار گرفته ش��ده حضور‬ ‫و اخراج باید این مراحل را سپری کند‪.‬‬ ‫دائم خواهد داش��ت یا خیر؟ گاه��ی این موضوع مطرح‬ ‫با ای��ن حال موضوعی ک��ه اکنون از ط��رف کارفرما‬ ‫می ش��ود که کارفرما به دلیل تعدیل ساختار یا افزایش‬ ‫مطرح می ش��ود این اس��ت که کس��ی از او دلیل برای‬ ‫سطح فناوری نیاز خود به بخشی از کارگران را از دست‬ ‫اخراج نخواه��د‪ .‬به عبارتی‪ ،‬کارفرما می گوید من از یک‬ ‫می ده��د‪ .‬کاری که در این مرحله انجام می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫روز مش��خص ممکن است به این نتیجه برسم کارگری‬ ‫اس��ت ک��ه باید کارگرانی ک��ه دیگر نیازی ب��ه کار انها‬ ‫را دیگر نمی خواهم و قانون باید برای این کار دست من‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬دراختیار صندوق بیمه بیکاری قرار گیرند‪.‬‬ ‫را باز بگذارد‪.‬‬ ‫ظرفی��ت قانونی ب��رای انجام این کار وج��ود دارد و در‬ ‫موضوع چالش��ی که اکنون وجود دارد همین اس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از موارد هم چنین موضوعی دیده شده است‪.‬‬ ‫در هیات ه��ای ح��ل اخت�لاف هم این موض��وع مطرح‬ ‫گاهی اما موضوع تفاوت پیدا می کند‪ .‬کارفرما می گوید‪،‬‬ ‫شده اما خوش��بختانه هنوز به نتیجه مورد نظر کارفرما‬ ‫چن��د کارگر را می خواهم اخراج کنم و نمی توانم با انها‬ ‫نرس��یده ایم‪ .‬البته این موضوع یکی از چالش های جدی‬ ‫کار کنم این موضوع هم ارتباطی با حذف ش��غل ندارد‪.‬‬ ‫کارگری و کارفرمایی اس��ت که احتم��ال دارد قانون با‬ ‫سابق بر این‪ ،‬در ماده ‪ ۳۳‬قانون کار گفته می شد‪ ،‬پرونده‬ ‫توجه به نظر کارفرما تغییر کند‪ .‬در این ش��رایط انچه از‬ ‫کارگران به ش��ورای حل اختالف ارجاع داده می شد و با‬ ‫طرف فعاالن کارگری مطرح می ش��ود‪ ،‬این است که اگر‬ ‫اخراج هم کسی مخالفت نمی کرد اما به تناسب سابقه‪،‬‬ ‫قرار اس��ت شغلی حذف نشود و ساختار تولید نیز تغییر‬ ‫س��ن‪ ،‬وضعیت تاهل‪ ،‬ویژگی های کارفرما و ویژگی های‬ ‫نکند‪ ،‬در مش��اغلی که ماهیت دائم دارند‪ ،‬کارفرما نباید‬ ‫کارگر تا یک سقف مشخصی برای کارفرما هزینه اخراج‬ ‫قرارداد موقت امضا کند‪.‬‬ ‫درنظر گرفته می ش��د‪ .‬در ان شرایط کسی نمی پذیرفت‬ ‫حت��ی در یک میزگ��رد علمی و عمل��ی در اصفهان‬ ‫کارفرمایان کشورهای توسعه یافته نیز مطرح کردند که‬ ‫پس از چند دوره قرارداد موقت‪ ،‬با کارگران و نیروی کار‬ ‫خود قرارداد دائم امضا کردند‪.‬‬ ‫کارفرما برای اس��تخدام دائم باید به این نتیجه برسد‬ ‫که کارگر مورد نظر خود را به دس��ت اورده اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع طبیعی است و کسی هم قصد ندارد این موضوع‬ ‫را از کارفرم��ا دری��غ کند‪ .‬موضوعی ک��ه در این زمینه‬ ‫مطرح می شود این است که کارفرما به این نتیجه برسد‬ ‫که کارگر مورد نظر همان اس��ت ک��ه او می خواهد‪ .‬در‬ ‫این شرایط کارفرما دیگر نباید حق داشته باشد قرارداد‬ ‫موقت امضا کند‪ .‬این زمانی است که ما می گوییم مدت‬ ‫قرارداد باید بیش از ‪ ۵‬س��ال باشد‪ .‬هر چند که بهترین‬ ‫حالت عقد قرارداد ‪ ۳۰‬ساله است اما با احتساب شرایط‬ ‫کنون��ی حداقل مطالبه موجود خ��روج از قرارداد موقت‬ ‫کوتاه مدت اس��ت‪ .‬اکنون کارگر قرارداد موقت از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬تا امس��ال در بس��یاری از کارگاه ها در اس��تانه‬ ‫بازنشستگی هس��تند‪ .‬این کارگران بدون جابه جایی در‬ ‫یک کارگاه مش��خص فعالی��ت کردند اما ق��رارداد انها‬ ‫موقت اس��ت‪ .‬در این ش��رایط کارگر یک سال یا ‪ ۳‬ماه‬ ‫اعتبار کار دارد و کارفرما فشار می اورد تا او حقوق کامل‬ ‫دریافت نکند‪.‬‬ ‫نبود س��اماندهی در این شرایط باعث همین موضوع‬ ‫می شود‪ .‬در این شرایط کارفرما به کارگری که در استانه‬ ‫بازنشس��تگی است فشار بی امان می اورد که حقوق او را‬ ‫به طور کامل پرداخت نکند و چون عمر قراردادها ‪ ۳‬ماه‬ ‫است او هم نمی تواند فشار بیاورد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر او در اس��تانه بیکاری است و اگر از ان‬ ‫کارخانه اخراج شود‪ ،‬نمی تواند به راحتی شغل دیگری را‬ ‫پیدا کند‪ .‬این یکی از چالش های اصلی قرارداد موقت در‬ ‫مشاغلی اس��ت که ماهیت طوالنی مدت و دائمی دارند‪.‬‬ ‫ساختار قراردادها اکنون نیاز به بازنگری جدی دارد‪ .‬در‬ ‫صورتی که این کار انجام نش��ود‪ ،‬مسیر ظلم و استثمار‬ ‫کارگر برای کارفرما باز است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬حمید حاج اس�ماعیلی نظر متفاوتی دارد‪.‬‬ ‫او درب��اره موضوع قراردادهای دائ��م و خطاب به طرف‬ ‫مقابل خ��ود در این مناظره مطرح کرد‪ :‬قرارداد دائم در‬ ‫ش��رایط بازار کار ایران شدنی نیست و عده ای که تالش‬ ‫می کنن��د برای این کار راه به جای��ی نمی برند‪ .‬موضوع‬ ‫این اس��ت که هر جای دنیا زمانی که قوانین کار اصالح‬ ‫می شود این کارگران هستند که اعتراض می کنند‪ .‬دلیل‬ ‫این موضوع هم به نزدیکی دولت و کارفرما ارتباط دارد‪.‬‬ ‫ب��ه طور معمول در اصالح قانون کار جنبه های حمایتی‬ ‫از کارگ��ران کمرنگ تر می ش��ود‪ .‬در ای��ران این موضوع‬ ‫پررنگ تر اس��ت به دلیل این اس��ت ک��ه دولت خودش‬ ‫یک کارفرمای بزرگ اس��ت و طبیعی است که از حقوق‬ ‫کارفرماها حمایت کند‪.‬‬ ‫برای اینکه بخواهیم کارهای جدیدی انجام دهیم باید‬ ‫از تجربه های جهانی در کشورهای توسعه یافته استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬اگر بخواهیم از طریق نوش��تن قراردادهای دائم‪،‬‬ ‫امنیت شغلی ایجاد کنیم‪ ،‬شکست خواهیم خورد‪ .‬برای‬ ‫ایجاد امنیت شغلی ابتدا باید مولفه های امنیت شغلی را‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬از جمله مولفه های امنیت ش��غلی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی قوی اس��ت که اکنون در کشور نداریم‪.‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی باید به قدرتی برسد که بتواند‬ ‫از نیروی کار بی کار شده حمایت کند‪.‬‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی روز به روز الغر ش��ده و‬ ‫بدهی های دولت اجازه رشد به این سازمان را نمی دهد‪.‬‬ ‫باید درنظر داش��ته باش��یم که یک��ی از تکالیف دولتی‬ ‫سرمایه گذاری در س��ازمان های تامین اجتماعی است‪،‬‬ ‫متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکالتی که وجود دارد‪،‬‬ ‫دولت ها بدهکار س��ازمان تامین اجتماعی هستند و این‬ ‫موضوع مشکالت بسیاری را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫بخش عم��ده ای از مش��کالت کارگری در کش��ور با‬ ‫داشتن یک چتر حمایتی بزرگ از طرف سازمان تامین‬ ‫اجتماعی برطرف می شود‪ .‬این نخستین گامی است که‬ ‫باید در کشور برداشته شود‪ .‬اکنون توسعه سازمان تامین‬ ‫اجتماعی با صندوق های بیمه بازنشس��تگی باید همگن‬ ‫ش��ود‪ .‬مولفه دوم که می تواند به امنیت ش��غلی کمک‬ ‫بس��یاری داشته باشد‪ ،‬تقویت س��ازمان ها و تشکل های‬ ‫کارگری است‪ .‬اکنون تش��کل های ایرانی در این زمینه‬ ‫بر اس��اس استانداردهای جهانی ش��کل می گیرند‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬در المان و انگلیس قراردادهای دائمی در مشاغل‬ ‫دائم وجود ندارد اما س��ازمان های کارگری و کارفرمایی‬ ‫قوی دارند‪ .‬زمانی که یک س��ازمان هواپیمایی قدرتمند‬ ‫در انگلیس با کاهش درامد روبه رو ش��د‪ ،‬کارفرما اعالم‬ ‫کرد می خواهد ‪ ۲‬هزار نیروی کار را اخراج کند تا بتواند‬ ‫س��وددهی برس��د‪ .‬س��ازمان های کارگری و کارفرمایی‬ ‫قدرتمن��د اع�لام کردند ک��ه مزایا و نیز دس��تمزدها را‬ ‫کاهش دهید‪ .‬این سیاست در انگلیس با نقدهای جدی‬ ‫روبه رو شد اما نتیجه تمام توان سازمان ها و تشکل های‬ ‫کارگ��ری و کارفرمایی بود تا ‪ ۲‬هزار نی��روی کار بیکار‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫در این زمینه باید بر اس��اس مکانیزم س��ازمان های‬ ‫بین الملل��ی کار پی��ش روی��م‪ .‬کنوانس��یون ‪ ۹۸‬قانون‬ ‫بین المللی کار می گوی��د دولت ها و مجلس حق تعیین‬ ‫دس��تمزد ندارد و حتی حق ورود به این بحث را ندارند‪.‬‬ ‫سازمان های کارگری و کارفرمایی در این زمینه تصمیم‬ ‫می گیرن��د‪ .‬در نهایت دول��ت ان را تایید می کند اما در‬ ‫جریان تصویب نرخ دس��تمزد دول��ت و مجلس به هیچ‬ ‫وجه حق دخالت و البی گ��ری ندارند‪ .‬دولت باید زمینه‬ ‫تحقق کنوانسیون ‪ ۹۸‬قانون بین المللی کار را در کشور‬ ‫ایجاد کن��د‪ .‬مادامی که این کنوانس��یون در ایران اجرا‬ ‫نش��ود‪ ،‬تعیین دس��تمزد‪ ،‬واقعی نخواهد بود و همیشه‬ ‫ش��بهات زی��ادی در ان وجود خواهد داش��ت‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم باید این زمینه ها را فراهم کنیم و در عین حال‬ ‫ساختار اقتصادی ایران باید تغییر کند‪.‬‬ ‫بازار کار اکنون قابل توس��عه نیس��ت‪ .‬برای توس��عه‬ ‫ای��ن بازار س��اختار اقتصادی ایران باید رش��د کند و با‬ ‫کشورهای توس��عه یافته هم خوانی بیش��تری پیدا کند‪.‬‬ ‫در دنیا بیش از ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت های اش��تغال مربوط‬ ‫به بنگاه های کوچک و متوس��ط است‪ .‬ما نمی توانیم به‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط بگوییم قرارداد دائم ببندند‪.‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای کوچک و متوس��ط بعد از ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫س��ال کارکردن ش��یوه تولید و محصول نهایی را تغییر‬ ‫می دهند‪ .‬در این شرایط نمی توان به بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط فشار اورد که قرارداد دائمی داشته باشند‪ .‬برای‬ ‫مثال کارخانه ای که پوشاک تولید می کند ممکن است‬ ‫بعد از ‪ ۳‬سال بخواهد پالستیک تولید کند‪ .‬این موضوع‬ ‫بخش��ی از ماهیت بنگاه های کوچک و متوسط است‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط کارگران جدیدی باید وارد کارخانه ش��وند‬ ‫که مهارت های جدیدی نیز داش��ته باش��ند‪ .‬در دو دهه‬ ‫نخست انقالب در ایران پیامدهای این قوانین تجربه شد‬ ‫و دوباره نباید این اتفاق ها را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬امنیت شغلی مس��یرهای دیگری جز‬ ‫بس��تن قراردادهای دائ��م دارد‪ .‬البته به ش��دت موافق‬ ‫س��اماندهی قراردادها در کشور هس��تیم و از مهم ترین‬ ‫عوامل این موضوع مکتوب شدن قراردادها است‪ .‬باید به‬ ‫س��مت حذف قراردادهای شفاهی حرکت کنیم‪ .‬مشکل‬ ‫اصلی این قراردادها این است که محل اصلی قضاوت در‬ ‫ش��وراهای حل اختالف را در قضاوت از دست می دهیم‪.‬‬ ‫امنیت شغلی از طریق نوشتن کاغذها و قوانین به وجود‬ ‫نمی اید؛ باید برای این موضوع بس��ترهای واقعی تری را‬ ‫انتخاب کرد که کس��ی نتواند از انه��ا تخطی کند‪ .‬این‬ ‫موضع به تشکل های قوی و قدرتمند کارگری نیاز دارد‪.‬‬ ‫با نوش��تن قانون نمی ت��وان کارفرما را مج��اب کرد که‬ ‫قرارداد دائمی ببندد‪.‬‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫در زمین��ه اش��تغالزایی‬ ‫سیاس��ت های مناس��بی‬ ‫را درنظ��ر گرفتن��د اما دو‬ ‫چالش در این سیاس��ت ها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬نخس��تین‬ ‫چال��ش جدی ای��ن حوزه‬ ‫سیدتقی کبیری‬ ‫به امارها مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصاد‬ ‫امارهایی که دولت و مراکز‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫رسمی در ایران می دهند با‬ ‫ش��رایط عینی در جامعه و‬ ‫اقتصاد کشور همخوانی ندارد‪ .‬این مشکل البته در گذشته‬ ‫هم وجود داشت‪ .‬برخی ها تصور می کنند دولت ها در این‬ ‫زمینه امارس��ازی می کنند اما این طور نیست‪ .‬مشکلی که‬ ‫باعث می ش��ود امارها با شرایط زندگی همخوانی نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬تعریف شاخص ها است‪ .‬بیکاری و اشتغال به عنوان‬ ‫دو دغدغه همیشگی‪ ،‬در تعریف مشکالت ساختاری دارند‪.‬‬ ‫بن��ا بر تعاریف موجود‪ ،‬کس��ی که در هفته دو س��اعت‬ ‫کار کند‪ ،‬ش��اغل به شمار می رود‪ .‬این تعریف با مشکالتی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬مردم بیکاری را می بینند اما از این تعاریف‬ ‫اطالع��ی ندارند‪ .‬حتی بر فرض هم که مردم این تعریف ها‬ ‫را هم بدانند‪ ،‬چطور می ش��ود به کس��ی ک��ه در هفته دو‬ ‫س��اعت کار می کند‪ ،‬گفت ش��غل دارد‪ .‬بای��د این موضوع‬ ‫را درنظ��ر داش��ته باش��یم که افراد ش��اغل بای��د بتوانند‬ ‫حداقل ه��ای زندگی خود را تامین کنند ایا با این تعریف‬ ‫افراد ش��اغل می توانند زندگی خود را در سطح حداقل ها‬ ‫اداره کنند؟‬ ‫چالش دوم��ی که در ای��ن زمینه وج��ود دارد‪ ،‬اجرای‬ ‫سیاست های اشتغالزایی است‪ .‬دولت می تواند سیاست های‬ ‫موجود را با افزایش بهره وری به امار مناسب تری برساند‪.‬‬ ‫بخش��ی از تسهیالتی که س��ال گذش��ته برای راه اندازی‬ ‫واحدهای زودبازده صنعتی داده شد‪ ،‬در این بخش هزینه‬ ‫نش��د‪ .‬در صورتی که دولت امسال بتواند این تسهیالت را‬ ‫به طور متمرکزتری تخصیص دهد‪ ،‬بهره وری سیاست های‬ ‫اشتغالزایی نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بر ای��ن اس��اس‪ ،‬به نظ��ر می رس��د دولت اگ��ر بتواند‬ ‫همسان س��ازی تعریف ش��اخص های اش��تغال ب��ا جامعه‬ ‫و افزای��ش بهره وری س��رمایه را در کش��ور انجام دهد‪ ،‬تا‬ ‫حد قابل توجهی موضوع اش��تغال در کش��ور شفاف شود‪.‬‬ ‫این نکته را باید درنظر داش��ت که رفع هر مشکلی بدون‬ ‫داش��تن امارهای دقیق در ان حوزه شدنی نیست‪ .‬امارها‬ ‫مبنای برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری هستند اما در حوزه‬ ‫اشتغال این مبنا چالش های بزرگی دارد که باعث شده در‬ ‫برخی از مواقع سیاست گذاری های این حوزه کارا نباشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معرفی کودکان کار به مدارس‬ ‫و بهزیستی پس از جمع اوری‬ ‫اس��تاندار تهران گفت‪ :‬وظیفه ما در قب��ال کودکان کار‬ ‫در جمع اوری صرف خالصه نش��ده است؛ ما به دنبال این‬ ‫هس��تیم که با ای��ن کودکان ان گونه که در ش��ان کودک‬ ‫ایرانی اس��ت برخورد ش��ود‪ ،‬بنابراین پ��س از جمع اوری‪،‬‬ ‫وضعیت نفر به نفر انها را بررس��ی و با شناسایی مشکالت‬ ‫هر ف��رد‪ ،‬درباره هر یک تصمیم خاص��ی اتخاذ کرده و به‬ ‫دنب��ال ان‪ ،‬بعضی را به مراکز فنی و حرفه ای‪ ،‬برخی را به‬ ‫مدارس و دبیرستان ها و عده ای را به بهزیستی و‪ ...‬معرفی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیمی‪ ،‬استاندار تهران در گفت وگو با ایلنا‬ ‫درباره چالش میان وزارت کار‪ ،‬بهزیس��تی و فرمانداری در‬ ‫رویارویی با جمع اوری کودکان کار‪ ،‬با اش��اره به اینکه این‬ ‫مش��کل‪ ،‬در واقع معضلی است که نه تنها استان تهران که‬ ‫بس��یاری از اس��تان های دیگر نیز با ان دس��ت به گریبان‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬انچه ضروری اس��ت‪ ،‬این اس��ت که ابتدا‬ ‫باید مشخص ش��ود هر یک از این کودکان با کدام اسیب‬ ‫اجتماعی درگیر هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در میان این کودکان‪،‬‬ ‫بعضی ها در مشاغل س��خت به کار گرفته شده اند‪ ،‬عده ای‬ ‫متاسفانه مورد استفاده باندهای مختلف توزیع مواد مخدر‬ ‫هس��تند و بعضی نیز مش��غول تکدی گری یا موارد دیگر‬ ‫هس��تند‪ .‬اس��تاندار تهران با بیان اینکه در گام نخس��ت‪،‬‬ ‫جمع اوری این کودکان در دس��تور کار فرمانداری اس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پس از جمع اوری‪ ،‬هر یک از این افراد با توجه‬ ‫وضعیتش‪ ،‬به مراکز مرتبط هدایت خواهد شد‪.‬‬ ‫مقیمی اظهارکرد‪ :‬تردید نداشته باشید که برای یکایک‬ ‫ای��ن ک��ودکان برنامه ریزی داریم تا انش��ااهلل بتوانیم بحث‬ ‫توانمندس��ازی انها را اجرایی کرده و شرایطی ایجاد کنیم‬ ‫که بتوانند مثل سایر مردم‪ ،‬از یک زندگی خوب برخوردار‬ ‫ش��وند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬وظیفه م��ا در قبال این ک��ودکان در‬ ‫جمع اوری صرف‪ ،‬خالصه نش��ده اس��ت؛ ما به دنبال این‬ ‫هس��تیم با این کودکان ان گونه که در شان کودک ایرانی‬ ‫است برخورد شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو پس از جمع اوری‪ ،‬وضعیت نفر به نفر انها را‬ ‫بررسی و با شناسایی مش��کالت هر فرد‪ ،‬در مورد هر یک‬ ‫تصمی��م خاصی اتخ��اذ کرده و به دنب��ال ان‪ ،‬بعضی را به‬ ‫مراکز فنی و حرفه ای‪ ،‬برخی را به مدارس و دبیرس��تان ها‪،‬‬ ‫عده ای را به بهزیستی و‪ ...‬معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 15 1396‬صفر ‪ 4 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 250‬پیاپی ‪2223‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ماهیت انجمن های همگن چیست؟‬ ‫ام��روز انجمن ها در کش��ور‬ ‫ب��ا ‪ ۵‬مرج��ع فعالی��ت دارند؛‬ ‫وزارت کش��ور که انجمن های‬ ‫سیاسی و اجتماعی زیر نظر ان‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬وزارت علوم و‬ ‫فناوری ک��ه انجمن های علمی‬ ‫را در پوشش خود دارد‪ ،‬وزارت‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫نی��ز انجمن ه��ای صنف��ی را‬ ‫ همگن نیرومحرکه‬ ‫ش��کل می دهند‪ ،‬دیگری اتاق‬ ‫و قطعه سازی کشور‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع ‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی است که انجمن های‬ ‫زیر پوشش خودش را دارد و در نهایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت که انجمن های همگن را در پوشش دارد‪ .‬این ‪۵‬‬ ‫مرجع براساس قانون اجازه تاسیس انجمن را در کشور دارند‪.‬‬ ‫انجمن همگن نیز در تمام صنایع کشور می تواند وجود داشته‬ ‫باشد؛ در هر استان زیر نظر سازمان صنایع همان استان انجمن‬ ‫همگن اس��تانی ش��کل می گیرد به طور نمون��ه انجمن همگن‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬انجم��ن همگن قطعه س��ازی و‪ .....‬همگن به معنی‬ ‫هم س��و است و صنایع مشابه در یک استان که همگن هستند‪،‬‬ ‫می توانند این انجمن را تشکیل دهند‪ .‬تمام قطعه سازان خودرو‬ ‫و نیرومحرک��ه ش��امل به اصطالح پاورتریم (موت��ور‪ ،‬گیربکس‪،‬‬ ‫اکسل و تمام مواردی که ش��امل قطعات خودرو است) در ‪۲۷‬‬ ‫استان کشور ‪ ۲۷‬انجمن همگن استانی دارند‪ .‬از این امار حدود‬ ‫‪ ۱۵‬اس��تان فعال و انجمن های انها به روز است‪ .‬مجمع عمومی‬ ‫انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی و اعضای ان به عنوان‬ ‫انجمن کش��وری صنایع همگن این ‪ ۱۵‬اس��تان هستند به طور‬ ‫نمونه اعض��ای انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور از اس��تان البرز‪ ،‬قم‪ ،‬مرکزی و‪ ...‬هستند و‬ ‫ممکن است برخی استان ها که انجمن همگن استانی ندارند یا‬ ‫در این استان ها این انجمن هنوز تاسیس نشده فعاالن صنعت‬ ‫قطعه انها به ش��کل مس��تقیم در انجمن همگن قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور عضو شوند‪ .‬سیس��تان و بلوچس��تان و تهران از جمله‬ ‫استان هایی هس��تند که انجمن همگن اس��تانی ندارد‪ .‬در کل‬ ‫کشور اس��تان های اصفهان‪ ،‬خراس��ان‪ ،‬تبریز‪ ،‬زنجان‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬مرک��زی و البرز دارای انجمن همگن هس��تند که اعضای‬ ‫این انجمن ها کنار هم انجمن کشوری را تاسیس کرده اند‪ .‬این‬ ‫انجمن دارای یک سلسله مقررات خاص و سختگیران ه است که‬ ‫باید حداقل ‪ ۷‬انجمن اس��تانی باشند تا بتوانند انجمن کشوری‬ ‫را تش��کیل دهند و ترکیب ان مانند خانه صنعت و معدن اتاق‬ ‫بازرگانی اس��ت به ای��ن معنی که اتاق های بازرگانی اس��تان ها‬ ‫یا خانه های صنعت و معدن اس��تان ها جمع می ش��وند و خانه‬ ‫صنعت و معدن ایران یا اتاق بازرگانی ایران را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در همگن نیز همین گونه است‪.‬‬ ‫ام��ا س��ایر انجمن های صنف��ی در هر مح��دوده جغرافیایی‬ ‫می توانند فعالیت داش��ته باش��ند و هیچ محدودیت��ی ندارند‪.‬‬ ‫جغرافیای انجمن همگن می تواند اس��تانی و س��پس کشوری‬ ‫باش��د و رضا رحمانی به عنوان رییس امور تش��کل های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مس��ئول این انجمن ه��ای وزارتخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضعف مالی‪ ،‬چالش صادرات قطعه‬ ‫یک فعال در صنعت قطع ه کش��ور گف��ت‪ :‬با تقویت بنیه مالی‬ ‫و تزریق نقدینگی به صنعت قطع ه کش��ور‪ ،‬روح تازه ای به کالبد‬ ‫قطعه سازی کشور دمیده می شود‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م اروند در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬با بهبود‬ ‫جریان نقدینگی در واحدهای قطعه س��ازی بی ش��ک بروزرسانی‬ ‫تجهیزات تولید و گس��ترش همکاری با شرکت های خارجی رخ‬ ‫خواهد داد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با کاهش س��ود تس��هیالت بانکی و‬ ‫هم��کاری بهتر بانک ها و از س��ویی پرداخت ب��ه موقع مطالبات‬ ‫بخش مهمی از مشکل نقدینگی قطعه سازان رفع شده و فعالیت‬ ‫در این صنعت روال بهتری خواهد یافت‪ .‬در ش��رایط کنونی الزم‬ ‫اس��ت همه متولیان تولید و صنعت کشور کمک کنند تا صنعت‬ ‫قطع ه مسیر توس��عه را طی کرده و زمینه سرمایه گذاری در این‬ ‫صنعت بیش از گذش��ته فراهم ش��ود‪ .‬وی همچنین با توجه به‬ ‫اهمیت صادرات قطعات و اهداف ترس��یم ش��ده تا سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫افزود‪ :‬با کاهش بهره های بانکی که نقش مهمی در هزینه تولید‬ ‫دارد و روزام��دی تجهیزات و جری��ان تولید امکان رقابت پذیری‬ ‫و توس��عه ص��ادرات قطعه س��ازان فراهم خواهد ش��د‪ .‬این فعال‬ ‫در صنعت قطعه س��ازی کش��ور تاکید کرد‪ :‬ب��رای اینکه صنعت‬ ‫خودروی��ی ق��وی و رقابتی در دنیا داش��ته باش��یم باید صنعت‬ ‫قطع ه کش��ور نی��ز در اوج توانمندی و قدرت باش��د تا عالوه بر‬ ‫هم��کاری و رقابت با همتایان خارجی ش��اهد حضور پررنگ در‬ ‫بازار های صادراتی در هر دو زمینه خودرو و قطعه س��ازی باشیم‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬گسترش همکاری های خودرویی و حضور قطعی‬ ‫قطعه س��ازان در زنجی��ره تامی��ن‪ ،‬تولید و طراح��ی محصوالت‬ ‫مش��ترک ب ه ارتقای قطعه سازان داخلی نیز کمک مهمی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی همچنین بخ��ش دیگری از جریان توس��عه و ارتقای‬ ‫قطعه س��ازان را جذب سرمایه گذار خارجی دانست و گفت‪ :‬البته‬ ‫امروز برای جذب سرمایه گذار خارجی باید فضای کسب وکار در‬ ‫کش��ور بهبود یابد و مشکالت برای حضور س��رمایه گذاران رفع‬ ‫ش��ود‪ .‬اروند همچنین با توجه به شروط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در جریان همکاری های جدید به تاثیر عملی ش��دن این‬ ‫ش��روط در اینده قطعه سازان پرداخت و گفت‪ :‬در صورت عملی‬ ‫ش��دن ش��روط وزارتخانه به طور قطع می توان اینده مطلوبی را‬ ‫برای قطعه سازان داخلی پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫باید زمان ها برای‬ ‫تقسیم کار کوتاه شوند‬ ‫و برای هر برنامه ای‬ ‫مشخص باشد برای هر‬ ‫تاریخ باید کجا باشیم‪.‬‬ ‫وقتی قرار است در‬ ‫مدت ‪ ۳‬سال ‪۸۰‬درصد‬ ‫داخلی سازی انجام شود‬ ‫اما در پایان این ‪ ۳‬سال‬ ‫به این عدد نرسیم‬ ‫دیگر کاری از پیش‬ ‫نمی بریم و تنها زمان را‬ ‫از دست داده ایم‬ ‫کارشناسان صنعت قطعه معتقدند‬ ‫تکلیف مردم را با خودرویی که می خرند روشن کنیم‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با توجه به افق ترس��یم شده صنایع کشور قرار‬ ‫اس��ت هری��ک از انها تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به درصدی‬ ‫از تولید و صادرات برس��ند اما انچه مشهود است‬ ‫عقب بودن تولید از برنامه های تدوین شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی در صنعت قطعه ‪ ۶‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫است اما با توجه به وضعیتی که این صنعت امروز‬ ‫دارد به نظر‪ ،‬رسیدن به این حجم از صادرات دور‬ ‫از دسترس باشد‪.‬‬ ‫چرا کش��ور در دس��تیابی به برنامه های تدوین‬ ‫شده ضعف دارد؟ چالش اصلی در سیاست گذاری‬ ‫و برنامه ها در کجاس��ت؟ کارشناس��ان قطعه چه‬ ‫نظری برای رس��یدن به اهداف تعیین ش��ده افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬دارند؟ یکی از فع��االن این صنعت معتقد‬ ‫اس��ت باید زمان شکسته ش��ود و در مدت کوتاه‬ ‫ش��ده به ارزیابی و مطالعه گام های برداشته در ان‬ ‫زمان پرداخت زیرا ارزیابی در پایان زمان مقرر در‬ ‫صورت نرس��یدن راهی برای برگشت ندارد‪ .‬برخی‬ ‫نیز بر این باور هس��تند که تعریف اس��تراتژی در‬ ‫این زمینه (تدوی��ن برنامه ها) وجود ندارد و حتی‬ ‫گاهی فعالیت ها در جه��ت مخالف برنامه ریزی ها‬ ‫حرکت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید اج�ازه داد فرصت ها از دس�ت‬ ‫برود‬ ‫محم��ود نجفی س��هی‪ ،‬عضو انجم��ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که رس��یدن به اهداف‬ ‫تعیین ش��ده چگونه ممکن می شود‪ ،‬گفت‪ :‬نخست‬ ‫بای��د برنامه ریزی ها که عنوان می ش��ود در یک یا‬ ‫‪ ۳‬س��ال اینده به درصد مشخصی رسید‪ ،‬شکسته‬ ‫ش��ود زیرا این امر س��خنی کلی است که به نوعی‬ ‫خطاپذی��ری در ان باالس��ت درحالی ک��ه اگر این‬ ‫تعداد س��ال ها تقس��یم و عنوان ش��ود ت��ا ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۹۶‬باید اینجا باشیم و نقطه هدف‬ ‫نیمه دوم سال نیز مشخص باشد با شکسته شدن‬ ‫زمان ها بین برنامه ها رسیدن به اهداف را سهل تر‬ ‫و سریع تر می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بنابراین باید زمان ها برای تقس��یم‬ ‫کار کوتاه شوند و برای هر برنامه ای مشخص باشد‬ ‫برای هر تاریخ باید کجا باشیم‪ .‬وقتی قرار است در‬ ‫مدت ‪ ۳‬س��ال ‪۸۰‬درصد داخلی سازی انجام شود‬ ‫اما در پایان این ‪ ۳‬س��ال به این عدد نرسیم دیگر‬ ‫کاری از پی��ش نمی بریم و تنها زمان را از دس��ت‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬ازاین رو اصرار‬ ‫دارم جدول زمان بندی به زمان های کوتاه تر خرد‬ ‫ش��وند‪ .‬اگر این امر از س��وی صنعتگ��ران تکرار و‬ ‫دنبال ش��ود در برنامه ریزی ها به یک قانون تبدیل‬ ‫می ش��ود برعکس انچه امروز در سیاست گذاری ها‬ ‫و برنامه ه��ا تدوی��ن و دیده ش��ده اس��ت‪ .‬باید از‬ ‫سخنان کلی گذر کرد و به طور جدی برنامه ریزی‬ ‫داشت و ان را لحظه به لحظه کنترل و دنبال کرد‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور در ادامه همین بحث اشاره‬ ‫کرد‪ :‬در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی این مس��ئله مطرح شد و عنوان کردم به‬ ‫جای گفتن اینکه تا این سال قرار است این کارها‬ ‫انجام شود برای هر برنامه زمان بندی کوتاه درنظر‬ ‫گرفته ش��ود؛ اینکه در هر ‪ ۳‬ماه یا ‪ ۶‬ماه باید کجا‬ ‫باشیم و تا چه مقدار از فعالیت ها انجام شده باشد‪.‬‬ ‫در این ارزیابی های کوتاه م��دت اگر این طور نبود‬ ‫تا فرصت باقی اس��ت باید فکری ب��رای ادامه کار‬ ‫داشت به این ترتیب زمان را از دست نمی دهیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬معتق��دم در رای اعتم��اد دادن‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی به هریک‬ ‫از وزی��ران باید ب��ه برنامه های زم��ان دار انها رای‬ ‫بدهن��د به طور نمونه وقتی دول��ت عنوان می کند‬ ‫باید س��االنه یک میلیون شغل ایجاد شود باید در‬ ‫این زمینه از وزیران مربوط برنامه زمانی خواست‬ ‫و ضروری است اعالم کنند به طور نمونه در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت قرار است چقدر شغل ایجاد شود و در ‪۶‬‬ ‫ماه دوم نیز چقدر‪.‬‬ ‫این فعال صنعت اضافه کرد‪ :‬اگر چنین برنامه ای‬ ‫در ادام��ه کار محق��ق نش��د می ت��وان درباره اش‬ ‫مذاکره کرد که چرا به برنامه تعیین شده نرسیدیم‬ ‫و دالیل ان پیگیری ش��ود‪ .‬در صنعت خودرو نیز‬ ‫باید این گونه باشد‪.‬‬ ‫پی��اده ش��دن چنین ش��یوه ای به نف��ع صنعت و‬ ‫اقتصاد کالن کش��ور اس��ت‪ .‬با زمان ه��ای کوتاه و‬ ‫در کنترل اگر مش��کالتی مانع تحقق برنامه ها شد‬ ‫ک��ه قابل پیش بینی نیز نب��ود در فاصله باقیمانده‬ ‫فرصت جبران می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترفن�د چینی ه�ا ب�رای حض�ور در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اما جعفر نصیری‪ ،‬یک��ی دیگر از فعاالن صنعت‬ ‫قطع��ه همچن��ان معتقد اس��ت داغ ش��دن بازار‬ ‫صادرات منوط به صادرات خودروهاست‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫نخست باید توجه داش��ته باشیم برای رسیدن به‬ ‫رقم پیش بینی شده صادرات قطعه‪ ،‬خودروها باید‬ ‫مدل های روز باش��ند به این ترتیب همراه صادرات‬ ‫هر خودرویی قطع��ات ان نیز به بازارهای جهانی‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که خودروها س��هم زیادی در‬ ‫بازاره��ای جهانی ندارند نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫قطعه س��ازان بخش��ی از بازار را در دس��ت داشته‬ ‫باش��ند به طور نمونه امروز صنعتگ��ر قطعات پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬را می تواند به کدام کشور صادر کند؟‬ ‫این فع��ال صنع��ت در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم قطعه سازی کشور مجزا از صنعت خودرو‬ ‫باشد این امر دو حالت دارد؛ نخست قطعه سازانی‬ ‫‹ ‹فعال ش�دن صادرات با خ�رد کردن‬ ‫که بتوانند س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا یکی از‬ ‫زمان‬ ‫همتایان بین المللی خود داش��ته باش��ند؛ اینکه با‬ ‫نجفی س��هی به قانون «مهر عدم ساخت» اشاره‬ ‫نش��ان های معتبر و معروف جهانی با داشتن یک‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امروز دوباره مهر عدم س��اخت مطرح‬ ‫سلس��له مزیت ها هم��کاری خود را اغ��از کنند و‬ ‫شده است‪ .‬در این راستا صنایع داخلی باید کیفیت‬ ‫انها نیز به دلیل منافع ش��ان بخشی از قطعات بازار‬ ‫خود را ارتقا دهند و از فناوری روز استفاده کنند و‬ ‫موردنیاز خود را از قطعه سازان ایرانی بخرند‪.‬‬ ‫این گونه نیس��ت که عنوان شود اگر واردات نباشد‬ ‫او گف��ت‪ :‬اما به ط��ور قطع انها ب��ازار خود را به‬ ‫تولید داخل به هر سمتی می رود‪.‬‬ ‫دیگ��ری واگذار نمی کنند مگر اینکه یک سلس��له‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬می ت��وان ضم��ن مدیریت در‬ ‫م��وارد مانند نرخ تمام ش��ده رقابت��ی‪ ،‬ارزان بودن‬ ‫واردات‪ ،‬تولیدکننده را واداش��ت تا تولید باکیفیت‬ ‫سامانه حمل ونقل‪ ،‬مسائل لجستیکی و‪ ...‬تشویقی‬ ‫داش��ته باش��د و در برنامه ریزی برای خود مرحله‬ ‫برای همکاری فراهم کنند‪.‬‬ ‫به مرحله رس��یدن به فن��اوری روز دنیا را تدوین‬ ‫وی افزود‪ :‬س��فارش این قطعه سازان بین المللی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫میلیونی اس��ت حتی اگر بخش��ی از س��فارش ها‬ ‫وی گفت‪ :‬البته طبیعی اس��ت وقتی مش��کالت‬ ‫از قطعه س��از ایران��ی نی��ز تهیه ش��ود رق��م قابل‬ ‫صنعتگر کاهش پیدا کند او نیز برای ارتقای کیفی‬ ‫مالحظ��ه ای ب��رای وضعیت اقتص��ادی و صنعتی‬ ‫خود هزینه می کند و به دنبال روزامدی تجهیزات‬ ‫کش��ور به وجود خواهد اورد‪ .‬نصی��ری به راه دوم‬ ‫و ماش��ین االت می رود به این ترتی��ب برای بخش‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬راه دیگر این اس��ت که شیوه‬ ‫تحقیق و توس��عه و ارتقای محصوالت در صادرات‬ ‫صنعتگ��ران چین��ی را دنبال کنیم‪ .‬ش��رکت های‬ ‫سرمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫داخلی ما در بازاریابی های بین المللی‬ ‫ای��ن قطعه س��از یاداور ش��د‪ :‬امروز‬ ‫ضعف ه��ای بنیادی دارن��د‪ .‬او ادامه‬ ‫مش��کالت بخ��ش تولید بس��یار زیاد‬ ‫داد‪ :‬در ای��ن بس��تر فعالی��ت جمعی‬ ‫اس��ت که تولیدکننده تنه��ا به دنبال‬ ‫وجود ن��دارد و البت��ه راه و روش ان‬ ‫تعطی��ل نش��دن کارخانه اش اس��ت‬ ‫را نی��ز نمی دانیم‪ .‬امروز چینی ها یک‬ ‫و ب��ا تاخیر ‪ ۴‬ماهه حق��وق کارگر را‬ ‫سلس��له ش��رکت های بازرگانی از دل‬ ‫می پ��ردازد و فعالی��ت خ��ود را ادامه‬ ‫قطعه س��ازان خ��ود ایج��اد کرده اند‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫که ماموریت ش��ان ش��رکت در تمام‬ ‫وی درب��اره مه��ر ع��دم س��اخت‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫نمایشگاه های بین المللی است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ک��رد‪ :‬ای��ن ام��ر بای��د در‬ ‫زمانی که خودروها‬ ‫او گفت‪ :‬اگر دقت کرده باشید وقتی‬ ‫دست تشکل ها باش��د که در صورت‬ ‫سهم زیادی در‬ ‫نامناسب عمل کردن‪ ،‬اعضای تشکل بازارهای جهانی ندارند وارد ی��ک غرفه چینی می ش��وید ‪۵۰‬‬ ‫با هم اندیشی اجازه اسیب نمی دهند نمی توان انتظار داشت قلم قطعه وجود دارد که هیچ کدام به‬ ‫بلک��ه برنامه ه��ا با جدی��ت و نظارت قطعه سازان بخشی از یکدیگر ربط ندارند و ممکن نیس��ت‬ ‫بازار را در دست‬ ‫یک ش��رکت بتوان��د با ای��ن تنوع و‬ ‫بیشتر دنبال می شود‪.‬‬ ‫داشته باشند‬ ‫نیز فرایندهای متض��اد‪ ،‬قطعه تولید‬ ‫نجفی س��هی در پای��ان تاکید کرد‪:‬‬ ‫اص��رار داریم برنامه ه��ای زمانی باید وصادرات انجام دهند کن��د‪ .‬این امر حاکی از ان اس��ت که‬ ‫ای��ن ش��رکت ها بازرگانی ب��وده و به‬ ‫در زمان های کوتاه در کنترل باشند‪.‬‬ ‫ت در‬ ‫نمایندگی از چند شرکت به معرفی محصوال ‬ ‫نمایشگاه های بین المللی پرداخته اند‪.‬‬ ‫وی درباره کس��ب هزینه های این ش��رکت های‬ ‫بازرگانی نیز عنوان کرد‪ :‬هزینه های نمایشگاهی از‬ ‫سوی خود این شرکت های بازرگانی تقبل می شود‬ ‫و در ازای فروش درصدی خواهند داش��ت یا نرخ‬ ‫بی��ن تعداد ش��رکت هایی که محصوالت ش��ان در‬ ‫نمایشگاه عرضه شده سرشکن می شود‪ .‬در نهایت‬ ‫نرخ برای هر تولیدکننده بسیار اندک خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی در ادامه توضیحات خود‬ ‫گفت‪ :‬امروز اگر یک قطعه س��از به تنهایی بخواهد‬ ‫در نمایش��گاه اروپا ش��رکت کند میلیون ها تومان‬ ‫باید هزینه کند اما با فعال ش��دن این شرکت های‬ ‫بازرگانی درنهایت ‪ ۵‬یا ‪ ۱۰‬میلیون هزینه می شود‪.‬‬ ‫چینی ها با این شیوه در تمام نمایشگاه ها حضوری‬ ‫پررنگ دارن��د و محصوالت داخلی خود را معرفی‬ ‫کرده و سفارش می گیرند درحالی که در کشور ما‬ ‫فرهنگ این گونه کارهای گروهی و حرکت جمعی‬ ‫شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله سخن تا عمل‬ ‫نصی��ری درباره چالش صنعتگ��ر داخلی در امر‬ ‫برنامه ریزی ه��ا نیز اظهار ک��رد‪ :‬در برنامه ریزی ها‬ ‫به اهداف مورد نظر دس��ت نمی یابیم زیرا تعریف‬ ‫جام��ع و اس��تراتژی ثاب��ت نداریم به ط��ور نمونه‬ ‫ب��دون اطالع رس��انی از پیش به یکب��اره تصمیم‬ ‫گرفته می ش��ود پژو یا پراید از چرخه تولید حذف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این پذیرفتنی اس��ت که باید به هر‬ ‫دلیل مانند کاهش الودگی هوا یا کارایی نداشتن‬ ‫و‪ ...‬تولید این خودروها متوقف شود اما پرسش این‬ ‫اس��ت که ایا باید در ‪ ۶‬ماه مانده چنین تصمیمی‬ ‫اعالم ش��ود؟ یا اینکه بهتر است این تصمیم را از‬ ‫‪ ۴‬س��ال قبل تعریف کنیم و عنوان شود هر سال‬ ‫به این نس��بت از تیراژ این مدل ها کاسته خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در این ش��رایط صنعت قطعه‬ ‫دچار اس��یب ج��دی می ش��ود زیرا ب��رای تولید‬ ‫محص��والت جدی��د و جایگزینی قطع��ات فکری‬ ‫نکرده و برنامه ریزی نداش��ته و حتی ش��اید برای‬ ‫قطعات همین محصول در حال قالب سازی باشد‪.‬‬ ‫این نشان دهنده تضادها در برنامه ریزی هاست که‬ ‫به یکباره تصمیمی گرفته می شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬بنابراین اس��تراتژی مدونی نداریم‬ ‫ک��ه خودروس��از‪ ،‬قطعه س��از و مصرف کنن��ده بر‬ ‫اس��اس ان حرکت کند و ش��اید مردم خودرویی‬ ‫که می خرند ندانند اینده ان چه می شود بنابراین‬ ‫می ت��وان گف��ت مش��کل اصلی در موف��ق نبودن‬ ‫برنامه ها نداشتن استراتژی ثابت است‪.‬‬ ‫او در سخنان خود به فاصله سخن تا عمل اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬گفتنی است گاهی بخش های مربوط‬ ‫تعریف های��ی ارائه می دهند و کتاب هایی نیز تهیه‬ ‫می ش��ود ام��ا عملیاتی نمی ش��ود و در همان حد‬ ‫سخن باقی می ماند‪.‬‬ ‫نصیری تاکید کرد‪ :‬حتی دیده می شود در عمل‬ ‫مغایر با ان اس��تراتژی فعالیت ه��ا در حال انجام‬ ‫است؛ قانون به گونه ای نوشته می شود و فعالیت ها‬ ‫در جهت مخالف حرکت می کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 15 1396‬صفر ‪ 4 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 250‬پیاپی ‪2223‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رقابت پذیری صنعت خودرو‬ ‫با توقف حمایت های دولتی‬ ‫محمدتقی احمدیان‬ ‫جواد مرزبان راد‬ ‫زمان قطع حمایت دولتی از صنعت خودرو فرا نرسیده است؟‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررس��ی حمای��ت دولت ها از صنعت خ��ودرو که در‬ ‫بیش��تر کش��ورها به عنوان صنعت پیش��ران اقتصاد به‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬نش��ان می دهد که حمایت های مادی‬ ‫هیچ گاه در رئوس برنامه های انها جایی نداش��ته و این‬ ‫روند تنها در شرایطی اجرا می شود که واحد خودروساز‬ ‫به مرحله ورشکس��تگی نزدیک شده باشد در غیر این‬ ‫صورت حمایت دولت ه��ا از صنعت خودرو تنها در حد‬ ‫حمایت های غیرمس��تقیم باقی خواهد ماند ضمن انکه‬ ‫در قبال این حمایت ها نیز خودروسازان ملزم به اجرای‬ ‫قوانینی هس��تند که دولت ها باید اثر ان را در عملکرد‬ ‫خودروسازان شاهد باشند‪ .‬در بحران مالی سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۸۷‬کشورهای زیادی به حمایت از صنایع‬ ‫استراتژیک خود روی اوردند که نمونه ان دولت امریکا‬ ‫بود ک��ه به دنبال رکود اقتصادی به وجود امده در این‬ ‫کش��ور با ارائه برنامه مش��خصی ب��ه حمایت از صنعت‬ ‫خ��ودرو پرداخت‪ .‬بخش��ی از این برنام��ه‪ ،‬نجات مالی‬ ‫صنعت خودرو در امریکا بود و بر اس��اس ان ‪ ۳‬شرکت‬ ‫جنرال موتورز‪ ،‬کرایسلر و فورد از این برنامه برای خروج‬ ‫از بحران اس��تفاده کردند اما در قب��ال این برنامه‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت ها متعهد به اجرای مواردی ش��دند که یکی از‬ ‫این تعهدات الزام انها به ارائه برنامه رشد و ترقی واقعی‬ ‫بود تا بتوانند در نهایت وام دریافتی را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫مدیران اجرایی این ‪ ۳‬ش��رکت موافقت کردند در قبال‬ ‫دریافت کمک‪ ،‬حقوق انها به یک دالر در س��ال کاهش‬ ‫ت فروخته شود‪ .‬رییس‬ ‫پیدا کند و جت های هر ‪ ۳‬شرک ‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت جن��رال موت��ورز در قالب برنامه‬ ‫تجدید ساختار برکنار ش��دند‪ .‬جنرال موتورز ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫ش��غل اضافی را حذف کرد و مقرر شد بدهی های خود‬ ‫را بپ��ردازد و ‪ ۱۰‬میلیارد دالر از وام های خود را تبدیل‬ ‫به حقوق صاحبان سهام کند‪ .‬کرایسلر در ازای دریافت‬ ‫تس��هیالت ‪ ۱/۵‬میلی��ارد دالری متعه��د ش��د پاداش‬ ‫اجرای��ی مدیران را ت��ا ‪ ۴۰‬درصد کاه��ش دهد‪ .‬فورد‬ ‫نیز در قب��ال دریافت خط اعتب��اری ‪ ۹‬میلیارد دالری‬ ‫از دولت متعهد ش��د توسعه وس��ایل نقلیه هیبریدی و‬ ‫برقی را س��رعت دهد‪ ،‬کارخانه ها را برای افزایش تولید‬ ‫خودروه��ای کوچکتر مجهز کند‪ ،‬نمایندگی ها را ببندد‬ ‫و کارخانه ولوو را بفروش��د‪ .‬در عین حال دولت امریکا‬ ‫مشوق هایی برای خریداران جدید خودرو در نظر گرفت‬ ‫که به خریداران خودرو جدید این اجازه را می داد که از‬ ‫مالیات کمتری برای فروش تمامی خودروها برخوردار‬ ‫شوند‪ .‬این روند در حالی در سایر کشورها در حال وقوع‬ ‫است که صنعت خودرو ایران که حدود ‪ ۲۰‬درصد سهام‬ ‫ان در اختیار دولت اس��ت هم��واره از کمبود نقدینگی‬ ‫رنج می برد و حمایت های مالی مستقیم دولت که بدون‬ ‫تعهد و الزامی به انها داده می شود هنوز نتوانسته باری‬ ‫از دوش خودروس��ازان داخلی بردارد و انها را تبدیل به‬ ‫نوزادی کرده که همواره نیازمند حمایت اس��ت و بدون‬ ‫ان قادر به ادامه حیات نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت های غیرمس�تقیم‪ ،‬راهکاری برای‬ ‫رفع مشکالت‬ ‫محمدتق��ی احمدیان‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به حمایت ‬ ‫دولت ها از صنعت خودرو در س��ایر کشورها اظهار کرد‪:‬‬ ‫در کش��ورهای خارج��ی هر از گاهی که ش��رکت های‬ ‫بزرگ به دالیل مختلف با ش��رایط خاصی مواجه شده‬ ‫و مش��کالتی ب��رای انها به وجود می ای��د و برای ادامه‬ ‫حیات با مش��کالت جدی روبه رو می ش��وند از دولت ها‬ ‫کمک می گیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شرایط دولت ها وارد شده و به انها‬ ‫کمک می کنند اما ای��ن کمک ها به طور قطع مقطعی‬ ‫اس��ت که نمونه ان جنرال موتورز اس��ت‪ .‬در شرایطی‬ ‫که این شرکت با مشکالت عدیده ای مواجه شد‪ ،‬دولت‬ ‫امریکا از این ش��رکت حمایت و با این حمایت ها س��ود‬ ‫زی��ادی دریافت ک��رد‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫با تاکی��د بر اینکه اگر قرار اس��ت هم��واره کمک های‬ ‫دولتی در کنار خودروس��از باش��د‪ ،‬بهتر اس��ت که این‬ ‫دس��ته از ش��رکت ها به کار خود ادامه ندهند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگ��ر دولت در دور ه زمانی خاصی به خودروس��از‬ ‫کمک کند کمک های بعدی چندان معنادار نیس��ت و‬ ‫اگر خودروس��ازان قادر به ادامه همکاری نیس��تند باید‬ ‫ب��ه تغییر رویه یا حتی تعطیل��ی واحد خود فکر کنند‪.‬‬ ‫احمدیان یاداور ش��د‪ :‬به طور قطع خودروس��ازان باید‬ ‫ب��ا فناوری های برتر‪ ،‬ارائه محصوالت بهتر‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫نیروه��ای متخص��ص و کارامد و تعدیل نی��رو بتوانند‬ ‫محصول مطابق با خواس��ته مصرف کنن��ده را وارد بازار‬ ‫کنند‪ .‬در عین حال الزم اس��ت تعرفه های دولتی برای‬ ‫خودروهای خارجی نیز به گونه ای تعریف شود که قادر‬ ‫به حذف محصوالت داخلی نباش��ند؛ این در حالی است‬ ‫که هم اکنون محصوالت خارجی با نرخ پایین تری وارد‬ ‫بازار می ش��ود که این روند قدرت رقابت را از تولیدات‬ ‫داخلی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در حمایت دولت ها از صنعت خودرو‬ ‫باید قیمت های بین المللی در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این ش��رایط دولت نبای��د اجازه فروش خودرو‬ ‫با قیمت��ی پایین تر از عرف جهانی را به خودروس��ازان‬ ‫خارج��ی بدهد زیرا در غیر این ص��ورت انها می توانند‬ ‫پس از واردات‪ ،‬بازار داخلی را در اختیار خود بگیرند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو حمایت های غیرنقدی‬ ‫همچ��ون تغیی��ر تعرفه ها و تس��هیل ش��رایط فضای‬ ‫کس��ب و کار ب��رای خودروس��ازان از س��وی دولت را‬ ‫راه��کار مطمئن تری برای حمایت از تولید دانس��ت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کمک های مس��تقیم از س��وی دولت ها به‬ ‫خودروس��ازان تنها در ش��رایط بحرانی و یک بار برای‬ ‫همیش��ه اتفاق می افتد تا از بحران مالی خارج ش��وند‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این دس��ته از حمایت ه��ا در دوره های بعد‬ ‫هیچ توجیهی نخواهد داشت و باید حمایت دولت ها از‬ ‫صنعت خودرو به صورت غیرمس��تقیم باشد‪ .‬احمدیان‬ ‫با تاکید بر تعریف واقعی تعرفه ها بر اس��اس قیمت های‬ ‫بین المللی گفت‪ :‬در غیر این صورت خودروهای خارجی‬ ‫با قیمت های پایین تری نس��بت ب��ه محصوالت داخلی‬ ‫وارد کشور می شوند؛ این در حالی است که در عین حال‬ ‫الزم است تسهیالتی فراهم شود تا محصوالت مشترک‬ ‫با خارجی ها با هدف صادرات تولید ش��ود و تنها تامین‬ ‫نی��از بازار داخل ه��دف اصلی این همکاری مش��ترک‬ ‫نباشد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر با کمک های دولتی‬ ‫که تاکنون به خودروسازان شده است‪ ،‬زمان ان رسیده‬ ‫که این حمایت ها قطع ش��ود و خودروسازان در مقطع‬ ‫کنونی الفبای توانمندی را تمرین کنند‪.‬‬ ‫هرچند کارشناس��ان معتقدند وقت ان رس��یده که‬ ‫خودروسازان روی پای خود ایستاده و دست از استفاده‬ ‫از کمک های دولتی بکشند و توانمندی هایی که در این‬ ‫س��ال ها کس��ب کرده اند را تمرین کنند و به استقالل‬ ‫برس��ند با این حال تجربه سایر کشورها نشان می دهد‬ ‫که حمایت های غیرمستقیم می تواند کمک بزرگی برای‬ ‫خودروسازان باشد و حتی کارایی به مراتب بیشتری از‬ ‫حمایت های نقدی داش��ته باشد و ادامه این حمایت ها‬ ‫چندان به اس��تقالل خودروس��ازان لطمه نمی زند‪ .‬این‬ ‫ش��رایط در حالی است که نزدیک به نیمه های مهر بود‬ ‫ک��ه زمزمه های افزایش تعرفه واردات خودرو از س��وی‬ ‫دولت قوت گرفت تا بار دیگر حمایت از خودروس��ازان‬ ‫در دستور کار قرار گیرد اما با این روند به نظر می رسد‬ ‫ت از این صنعت را مانند سایر‬ ‫دولت در نظر دارد حمای ‬ ‫کشورها به حمایت های غیراعتباری اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت ها هدفدار باشد‬ ‫ج��واد مرزبان راد‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو نیز با‬ ‫تاکی��د بر ض��رورت حمایت هدف��دار از صنعت خودرو‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬حمای��ت دولت ها از این صنع��ت باید در‬ ‫بازه زمانی مش��خص و در ازای اقداماتی همچون بهبود‬ ‫کیفیت‪ ،‬اصالح س��اختار خودروسازی یا مواردی از این‬ ‫دست باش��د و در غیر این صورت و نرسیدن به نتایج‪،‬‬ ‫خودروسازان جریمه شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنعت با اشاره به حمایت های نادرست دولت از‬ ‫خودروس��ازان که مانع توس��عه و تحول صنعت خودرو‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تمامی کش��ورها دولت موظف به‬ ‫حمایت از خودروسازان اس��ت اما نکته مهم اینجاست‬ ‫که نح��وه حمایت دول��ت و بازه زمان��ی ان باید مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه رویکردهای حمایت��ی بلندمدت‬ ‫دولت از صنعت خودرو منجر به توس��عه این صنعت و‬ ‫فاصله گرفتن از رویکرد مونتاژکاری خواهد شد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برای فاصله گرفتن از روی��ه مونتاژکاری و ایجاد‬ ‫تح��ول در صنعت خودرو باید این صنعت را به س��مت‬ ‫افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سوق دهیم‪.‬‬ ‫مرزبان راد ادامه داد‪ :‬با اعمال سیاست های بلندمدت‬ ‫می توان از رویک��رد مونتاژکاری فاصل��ه گرفت‪ .‬دولت‬ ‫باید با اعمال سیاس��ت های تش��ویقی‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫را ب��ه ارتب��اط ب��ا دانش��گاه عالقه مند کن��د و هرگونه‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه را از مالیات‬ ‫معاف کند تا حمایت های منطقی تری از صنعت خودرو‬ ‫داشته باشد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬اظهارات کارشناسان‬ ‫و بررس��ی تجربه های صنعت خودرو در س��ایر کشورها‬ ‫ت دولت ه��ا از صنعت خودرو‬ ‫نش��ان می دهد که حمای ‬ ‫پس از گذش��ت س��ال ها نیاز به بازنگری داشته و الزم‬ ‫اس��ت با چرخ��ش از حمایت های اعتباری به س��مت‬ ‫حمایت های غیر اعتباری‪ ،‬توان خودروسازان را سنجید‬ ‫و انها را به توانمندی های خود مطمئن کرد که ش��اید‬ ‫دش��واری هایی برای انها داش��ته باش��د ام��ا قطع این‬ ‫حمایت ها می تواند ش��رایط ادام��ه فعالیت را برای انها‬ ‫اسان کند‪.‬‬ ‫روزهای اینده را با سعه صدر و هم شان واردکنندگان خودرو طی کنیم‬ ‫انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره ثبت س��فارش و ساماندهی بازار‬ ‫خودروهای خارجی و مشکالت ایجاد شده در روند فعالیت شاغالن این عرصه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اطالعیه ای صادر ک��رد‪ .‬در متن این بیانیه ام��ده‪ ،‬اکنون حدود‬ ‫‪ ۱۰‬ماه اس��ت که از توقف ورود خودروهای خارجی و همچنین بس��ته شدن‬ ‫س��ایت ثبت س��فارش می گذرد‪ ،‬اتفاقی که بدون تردید زیان سرسام اوری را‬ ‫به ش��رکت های واردکننده تحمیل کرده و باعث شکل گیری باری از تعهدات‬ ‫مادی و معنوی در برابر مشتریان این شرکت ها شده است‪ .‬وجود خودروهای‬ ‫در گم��رک مانده و همچنین یک بام و دو هوای اظهارات مس��ئوالن در این‬ ‫باره همواره کار را برای شرکت های واردکننده سخت تر کرده است‪ ،‬چرا که از‬ ‫طرفی نرسیدن خودروهای تعهد شده به دست مشتریان و مشکل نقدینگی از‬ ‫طرف دیگر موجب ایجاد مشکالت متعدد در این زمینه شده است‪.‬‬ ‫با این وجود شایس��ته اس��ت ش��رکت های واردکننده خودرو تا پایان این‬ ‫روی��ه از هرگونه اقدام تحریک کننده مانند تجمع یا تحصن اعتراضی در قبال‬ ‫سیاست های دولت در س��اماندهی واردات خودرو پرهیز کنند‪ ،‬چراکه دولت‬ ‫و تصمیم گی��ران بازار خودرو برای دس��تیابی به مدل��ی منطقی و عادالنه در‬ ‫ای��ن مس��یر‪ ،‬بیش از هر چیز به فضایی ارام و ب��ه دور از تنش احتیاج دارند؛‬ ‫بنابراین توصیه می ش��ود با وجود شرایط طاقت فرسا و سختی هایی که امروز‬ ‫در حال عبور از ان هس��تید ‪-‬که انجمن صنفی واردکنندگان خودرو بیش از‬ ‫هر سازمان دیگری در جریان ان است‪ -‬هفته های باقیمانده از ماه جاری را با‬ ‫سعه صدر و منشی که در شان واردکنندگان خودرو است طی کنید‪.‬‬ ‫در ادام��ه این بیانیه امده‪ ،‬در مذاک��رات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫انجمن صنفی واردکنندگان خودرو و جلس��ات متعدد مش��ورتی در این باره‪،‬‬ ‫دس��ت اندرکاران ام��ر واردات خ��ودرو به اجم��اع نهایی در مورد ش��یوه نامه‬ ‫ساماندهی بازار واردات خودرو و همچنین تعیین تکلیف نهایی در مورد ثبت‬ ‫س��فارش خودروهای خارجی رسیده اند و تا پایان ماه جاری مشکالت موجود‬ ‫در این حوزه حل خواهد ش��د‪ .‬همچنین در راس��تای تالش های انجام شده‪،‬‬ ‫شیوه نامه واردات خودرو در روزهای گذشته برای معاون اول رییس جمهوری‬ ‫ارس��ال ش��ده تا تصمیم نهایی در خصوص این موضوع در هیات وزیران اخذ‬ ‫ش��ود‪ .‬فراموش نکنی��م که ما به عنوان فعاالن بخ��ش خصوصی در کیفیت‬ ‫تصمیم گی��ری منطقی دولت که امید می رود در مس��یر اص��ول اقتصادی و‬ ‫همچنین اقتصاد مقاومتی باشد‪ ،‬سهیم هستیم‪ .‬در همین راستا از شرکت های‬ ‫واردکننده خودرو دعوت می ش��ود تا در نشس��تی که این هفته در محل این‬ ‫انجمن برگزار خواهد ش��د حضور یابند و ضمن ارائه مشکالت و نظرات خود‬ ‫در زمینه بحث واردات خودرو ما را در مشورت دهی به مسئوالن دولتی و نیز‬ ‫همفکری در این مسیر یاری دهید‪.‬‬ ‫انجم��ن صنفی واردکنندگان خودرو همواره در این مس��یر از پای نخواهد‬ ‫نشس��ت و مانن��د ماه های پیش روی��ه مطالبه گ��ری خ��ود از دولتمردان و‬ ‫نماین��دگان مردم در خانه ملت را ادامه خواهد داد‪ .‬امید به اینکه پس از این‬ ‫شاهد تغییر جدی در رویکرد دولت با فعاالن واقعی بخش خصوصی باشیم‪.‬‬ ‫در پایان یاداور می ش��ویم‪ ،‬به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از‬ ‫رفتار های غیر منطقی که دستاویز مخالفان و بدخواهان نظام خواهد شد نیاز‬ ‫اس��ت تا از هرگونه رفتاری که مغایر ش��ان و شخصیت مردم فهیم کشورمان‬ ‫باشد دوری کنیم‪ .‬شکی نیست که با توجه به قول مساعد وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و پیگیری های مداوم انجمن این موضوع نیز در اینده ای نه چندان‬ ‫دور حل خواهد شد‪.‬‬ ‫حمایت های همه جانبه دولت‬ ‫از صنع��ت خودرو در س��ال های‬ ‫گذشته باعث شده تا این صنعت‬ ‫هم��واره متک��ی به دولت باش��د‬ ‫و در ش��رایط دش��وار نتوان��د به‬ ‫توانمندی های خ��ود تکیه کند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬خصوصی سازی‬ ‫علی اسدی کرم‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو ب��ه معنای‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫واقع��ی اج��را نش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫ه��ر اقتصادی‪ ،‬واگ��ذاری امور به‬ ‫اسالمی‬ ‫بخش خصوصی ب��ا هدف ایجاد‬ ‫رقابت پذیری انجام شده و عاملی‬ ‫برای افزایش انگیزه تولید به ش��مار رفته اس��ت‪ .‬بر این اس��اس در‬ ‫صنعت خودرو نیز ورود جدی به این بخش می تواند منجر به ایجاد‬ ‫رقابت در داخل و فضای بین المللی ش��ود‪ .‬هم اکنون شاهد حضور‬ ‫خودروهای قدیمی با فناوری های منس��وخ شده در خطوط تولید‬ ‫خودروسازان و بازار هستیم که این روند به دلیل نبود رقابت پذیری‬ ‫در صنع��ت خودرو اس��ت و ض��رورت تعیین سیاس��ت گذاری ها و‬ ‫ی می سازد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی ها در صنعت خودرو را بیش از پیش ضرور ‬ ‫به طور قطع با خصوصی س��ازی صنعت خ��ودرو‪ ،‬رقابت پذیری در‬ ‫این بخش افزایش یافته و محصوالت خودروسازان به لحاظ کمی‬ ‫و کیفی متفاوت از گذش��ته خواهد بود‪ .‬دولت می تواند با واگذاری‬ ‫صنعت خودروسازی به بخش خصوصی و تزریق سرمایه به جریان‬ ‫تولید در این صنعت کمک کند و در پی ان امکان ارتقای س��طح‬ ‫استاندارد و کیفیت خودروها را فراهم کرده و با خروج خودروهای‬ ‫بی کیفی��ت از چرخه تولید ت��وان رقابت پذیری خودروهای داخلی‬ ‫را افزای��ش دهد‪ .‬با اقدامات انجام ش��ده دولت یازدهم زمینه ورود‬ ‫شرکای خارجی به صنعت خودرو فراهم شده و این امر می تواند با‬ ‫پیش ش��رط های تعیین شده از جمله انتقال دانش فنی به صنعت‬ ‫خ��ودرو ای��ران‪ ،‬راه را برای رقابت پذیری بیش��تر این بخش فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬نکت��ه ضروری بکارگیری همزمان این جریان و اس��تفاده از‬ ‫نیروهای جوان و خالق در کنار سرمایه گذاری و پرورش انهاست‪.‬‬ ‫به طور قطع برای قرارگیری صنعت خودرو در مسیر رشد متعادل‬ ‫و مناس��ب ضروری اس��ت این صنعت به بخش خصوصی واگذار و‬ ‫سیاس��ت گذاری های ان نیز بر محور تولی��د درون زا و برون محور‬ ‫تدوین شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تغییر جریان تقاضا در بازار‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو گفت‪ :‬نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی در ‪ ۴‬ماه گذش��ته ب��ه میزانی افزای��ش یافته که دیگر‬ ‫خری��داران رغبتی به خرید خودروهای وارداتی ندارند‪ .‬س��عید‬ ‫موتمن��ی در گفت وگو ب��ا خبر خودرو اظهار کرد‪ :‬اش��فتگی در‬ ‫ب��ازار نرخ وارداتی ها باعث ش��ده که خریداران به س��مت خرید‬ ‫خودروهای جایگزین و با نرخ مناسب تر بروند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��رایط ایجاد ش��ده در بازار وارداتی ها و سیر صعودی قیمت ها‬ ‫باعث ش��ده که امروز برخی از خودروه��ای وارداتی که تا پیش‬ ‫از این مش��تری چندانی در بازار نداش��ت با افزایش تقاضا همراه‬ ‫شده و فروش انها افزایش یابد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امروز بسیاری از‬ ‫متقاضیان خودروهایی مانند توسان به دلیل افزایش غیر منطقی‬ ‫نرخ در بازار ترجیح می دهند محصوالت رنو مانند تالیس��مان را‬ ‫که از نرخ بهتری در بازار برخوردار است بخرند‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران خودرو اظه��ار کرد‪ :‬در این م��دت نه تنها یک‬ ‫شرکت بلکه بیش��تر نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی‬ ‫بدون ضابطه نرخ را افزایش دادند‪ .‬موتمنی افزود‪ :‬متوقف کردن‬ ‫یک ش��به واردات خودرو باعث ش��د که برخی ش��رکت ها از این‬ ‫موقعی��ت به س��ود خود بهره برده و با عرض��ه محدود و افزایش‬ ‫ن��رخ از بازار کنونی نهایت سوء اس��تفاده را کرده و در این میان‬ ‫مصرف کننده متضرر ش��ود‪ .‬وی با گالیه از نبود نظارت بر بازار‬ ‫خودروهای وارداتی خاطرنشان کرد‪ :‬با ایجاد چنین تصمیمی از‬ ‫سوی دولت باید همزمان نظارت بر بازار خودروهای وارداتی نیز‬ ‫می شد که وضعیت کنونی بازار حاکی از نبود نظارت و کنترل بر‬ ‫جریان قیمت ها و اقدامات شرکت هاست‪.‬‬ ‫«اورند پیشرو» تنها نماینده ایران‬ ‫در «تنک تک» المان‬ ‫رییس اداره صادرات اورند از حضور شرکت اورند به عنوان تنها‬ ‫نماینده ایران و از جمله معدود نمایندگان اسیایی در کنفرانس‬ ‫تنک تک خبرداد‪ .‬بهروز کش��اورز‪ ،‬رییس اداره صادرات شرکت‬ ‫اورند پیش��رو در گفت وگو با خودروکار ب��ا بیان اینکه کنفرانس‬ ‫و نمایش��گاه تنک تک هر دوس��ال یکبار در ش��هر مونیخ المان‬ ‫و ازسوی اکادمی توس��فود برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این کنفرانس‬ ‫با حضور جمع زی��ادی از تولید کنندگان حرفه ای و صادرکننده‬ ‫در زمینه تخصصی سیستم سوخت رسانی به ویژه تولید کنندگان‬ ‫ب��اک خودرو در حال برگزاری اس��ت‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫ویژگی ه��ای ای��ن کنفرانس‪ ،‬حض��ور ش��رکت های تخصصی و‬ ‫حرفه ای همچون پالس��تیک امانیوم‪ ،‬کائوتکس‪ ،‬یاپ‪ ،‬استندت‪،‬‬ ‫تی ای اتوماتیو‪ ،‬فرانکیش��ه و بسیاری دیگر است که در این میان‬ ‫شرکت اورند پیشرو به عنوان تنها نماینده ایران و ازجمله معدود‬ ‫نمایندگان اس��یا حضور دارد‪ .‬کشاورز ادامه داد‪ :‬محورهای این‬ ‫کنفرانس با مقاالتی درباره اخرین دس��تاوردهای ش��رکت های‬ ‫تولید کننده در زمینه سوخت همراه است که این مقاالت همگی‬ ‫به صورت ‪ ISI‬و بسیار معتبر ارائه می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشتاقان خرید ایفون ‪ X‬یخ زدند!‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 250‬پیاپی ‪2223‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫پامک ه��ای خرید و فروش ایف��ون ‪ X‬در حالی در ایران به‬ ‫مخاطبان انتقال داده می شود که این گوشی تلفن همراه هنوز‬ ‫در بازارهای جهانی عرضه نشده است‪ .‬گوشی تلفن همراهی که‬ ‫نیامده قیمت های نجومی ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان را برچسب‬ ‫خورده است‪ .‬این در حالی است که صف طوالنی در فروشگاه‬ ‫بزرگ عرضه ایفون ایکس در پایتخت روس��یه تش��کیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فروش��گاه که در خیابان تورس��کایای مسکو قرار دارد‬ ‫شاهد تجمع عالقه مندان به خرید ایفون ایکس است که شب‬ ‫تا صبح انتظار خرید ان را می کشند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه خبری انتخاب‪ ،‬در این ایام س��ال هوا در‬ ‫مس��کو به شدت سرد است و ش��هرداری مسکو یک اتوبوس‬ ‫ب��رای گرم ک��ردن افراد منتظر برای خری��د ایفون ایکس در‬ ‫سرمای شهر ارسال کرد‪.‬‬ ‫به گفته یکی از مس��ئوالن ش��هری مسکو برای گرم کردن‬ ‫افراد ایستاده در خیابان تورسکایا برای خرید ایفون جدید ‪،X‬‬ ‫یک اتوبوس کرایه شده است‪.‬‬ ‫وی می گوید مهم نیست که جوانان به چه چیزهایی عالقه‬ ‫دارند‪ .‬ما می خواهیم انها در پیروی از مد روز‪ ،‬راحت باشند‪.‬‬ ‫در نزدیکی فروش��گاه نیز نوش��یدنی گرم و قهوه ساز نصب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فروش ایفون ‪ X‬در روس��یه به طور رس��می از روز جمعه‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫بدون شرح‬ ‫هفته ای پر از گردهمایی برای صنایع کوچک‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روستایی و اخرین وضعیت تعهدات مالی و بدهی ساالنه‬ ‫حوزه صنایع کوچک و دیگ��ر مباحث جاری‪ ،‬این حوزه‬ ‫را بیش از پیش در چابک سازی فعالیت ها یاری کنند‪.‬‬ ‫در هفته گذشته گردهمایی مسئوالن سراسری صنایع‬ ‫کوچک در اس��تان های مختلف برگزار شد‪ .‬در این هفته‬ ‫همچنین نمایش��گاه توانمندی های صنعتی و صادراتی‬ ‫در اس��تان های همدان‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‪ ،‬ته��ران و‪ ...‬برپا‬ ‫ش��د‪ .‬پرداخت سهم ش��هرداری ها از توسعه شهرک های‬ ‫صنعت��ی نیز مهم تری��ن موضوعی بود ک��ه علی یزدانی‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بازدید اعضای‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی از‬ ‫شهرک صنعتی شمس اباد مطرح و تاکید کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫قانون ‪ ۳۰‬درصد از سهم مالیات ارزش افزوده دهیاری ها‬ ‫و ش��هرداری ها باید در جهت توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫شهرک های صنعتی مصرف شود‪.‬‬ ‫ش��هرداری ها تاکنون این اق��دام را انجام نداده اند‪ ،‬اگر‬ ‫مالیات ه��ا پرداخت می ش��د رق��م ان بی��ش از دو برابر‬ ‫بودج��ه دریافتی س��ال قبل ش��هرک ها ب��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫موضوع پرداخت س��هم مالیاتی ش��هرداری ها در توسعه‬ ‫زیرساخت های شهرک های صنعتی در کمیسیون صنایع‬ ‫کشور در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫در این هفته گردهمایی معاونان برنامه ریزی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سراسر کشور در خوزستان برگزار‬ ‫شد‪ .‬فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در این گردهمایی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اولویت در پرداخت تس��هیالت با واحدهای‬ ‫برخ��وردار از توانایی افزایش ظرفی��ت تولید با توجه به‬ ‫شرایط بازار را داشته باشند و به طور قطع واحدهایی که‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬س��ال از توقف انها می گذرد چنین ظرفیتی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ :‬کمک به راه اندازی دوباره واحدهای‬ ‫راکد در زمره مسئولیت های س��ازمانی به شمار می رود‬ ‫اما باید تفاوتی بی��ن واحدهایی که با حمایت می توانند‬ ‫به بهره برداری دوباره برسند با واحدهایی که حداقل ‪۱۰‬‬ ‫س��ال از توقف انان می گذرد‪ ،‬قائل شویم زیرا این دسته‬ ‫از واحده��ا‪ ،‬توان افزایش ظرفیت یا حتی پایداری تولید‬ ‫را نداش��ته و به حالت اولی��ه بازمی گردند در حالی که با‬ ‫برنامه ریزی متناسب با اختیارات و محدودیت ها می توان‬ ‫تسهیالت را در مسیری هدایت کرد که به افزایش تولید‬ ‫و اشتغال منجر شود‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران با تش��ریح ه��دف اصلی‬ ‫از برگ��زاری گردهمای��ی معاونان برنامه ریزی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سراسر کش��ور عنوان کرد‪ :‬به طور‬ ‫معم��ول گردهمایی ب��ه منظور هم افزای��ی و هماهنگی‬ ‫بیش��تر درباره شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت‬ ‫انجام می شود تا بتوان به یک شیوه نامه جامع در راستای‬ ‫رف��ع موانع تولید دس��ت یاف��ت و گردهمای��ی معاونان‬ ‫برنامه ری��زی در خوزس��تان عالوه بر ه��دف پیش گفته‪،‬‬ ‫پیگیری پروژه اقتصاد مقاومتی را مدنظر دارد‪.‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ ۵ :‬پروژه از مجموع ‪ ۴۴‬پروژه اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی به س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫‹ ‹چابک سازی صنایع کوچک در همدان‬ ‫معاونان صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سراس��ر کش��ور در همدان گردهم امدند‪ .‬این نشست با‬ ‫حضور غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد تا‬ ‫اخری��ن مباحث مطرح در این حوزه مورد بحث و تبادل‬ ‫نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا س��لیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در این‬ ‫همای��ش اظهار کرد‪ :‬با ارائه نظره��ا درباره مباحث بین‬ ‫حوزه صنای��ع کوچک و حوزه مالی در راس��تای تحقق‬ ‫برنامه ه��ای م��دون س��االنه معاون��ت صنای��ع کوچک‪،‬‬ ‫ن اس��تانی طرح پوشاک‬ ‫ت پش��تیبا ‬ ‫شکل گیری ش��رک ‬ ‫‹ ‹گردهمایی برنامه ریزی ها در اهواز‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫صنعتی ایران واگذار شده است که خوشبختانه ‪ ۴‬پروژه‬ ‫با پیش��رفتی فراتر از برنامه تعیین شده در حال انجام و‬ ‫پروژه دیگر نیز در صورت تخصیص اعتبارات ملی طبق‬ ‫برنامه زمان بندی اجرایی خواهد ش��د که در این زمینه‬ ‫پیگیری های الزم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گردهمایی حقوقی ها در اصفهان‬ ‫هرچند قرار است در هفته اینده معاونان امور حقوقی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی سراس��ر کشور در اصفهان‬ ‫برگزار ش��ود اما محم��د لطفی معز‪ ،‬مدی��ر امور حقوقی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫در گردهمایی معاونان برنامه ریزی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی سراسر کشور در خوزستان حضور داشت و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬معاونان برنامه ریزی در صورت نواوری‪ ،‬خالقیت و‬ ‫ارائه راهکارهای منس��جم بیش از انچه برنامه ریز باشند‬ ‫می توانند برنامه ساز باشند‪.‬‬ ‫س��اختار برنامه ریزی به گونه ای است که در هر حوزه‬ ‫دیگری هم فعالیتی ش��ود تعیین جزئی��ات و چگونگی‬ ‫عملیاتی ش��دن ان با معاونت برنامه ریزی است بنابراین‬ ‫چنانچه این حوزه متشکل از افرادی خالق و مبدع باشد‬ ‫بسیاری از مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫لطفی مع��ز ادام��ه داد‪ :‬ض��رورت دارد زون بندی های‬ ‫شهرک ها رعایت شود تا فعالیت های صنعتی در تعارض‬ ‫با محیط زیس��ت قرار نگیرد زی��را در این صورت پس از‬ ‫طرح شکایت‪ ،‬تولیدکننده و ش��رکت های استانی دچار‬ ‫مش��کل می ش��وند‪ .‬مدیر امور حقوقی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به مشکالت‬ ‫و موانع موجود در روند واگذاری ها بیان کرد‪ :‬اگر زمینی‬ ‫از س��ازمان دیگ��ری به ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ها انتقال می یابد اما هنوز سند مالکیت ان صادر‬ ‫نشده یا زمینی مشاع بوده است اما هنوز تعیین حدود و‬ ‫مرزبندی نشده باشد راهکار معقوالنه‪ ،‬واگذار نشدن ان‬ ‫به متقاضی سرمایه گذاری است تا بدین ترتیب بسیاری‬ ‫از هزینه های دعاوی کاهش یابند‪.‬‬ ‫لطفی مع��ز با بی��ان اینک��ه بای��د زون بندی ها یعنی‬ ‫ش��بکه بندی و تقس��یم بندی زمین بر اساس نوع صنایع‬ ‫قاب��ل اس��تقرار در ان‪ ،‬را رعای��ت ک��رد‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ض��رورت دارد زون بندی ها در ش��هرک ها رعایت ش��ود‬ ‫ت��ا فعالیت ه��ای صنعت��ی در تعارض با محیط زیس��ت‬ ‫ق��رار نگیرد زی��را در این صورت پس از طرح ش��کایت‪،‬‬ ‫تولیدکننده و شرکت های استانی دچار مشکل می شوند‬ ‫و انچه به عنوان واگذاری و درامدزایی از ان یاد می شود‬ ‫در اینده به موضوعی خسارت زا تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حراستی ها در زنجان‬ ‫همایش مدیران حراس��ت شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫سراس��ر کش��ور نیز در اس��تان زنجان برگزار ش��د‪ .‬این‬ ‫همای��ش با حضور حس��ن الف��ت مدیر مرکز حراس��ت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جمال علیرضاپور مشاور‬ ‫مدیرعام��ل و مدیر حراس��ت س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬ربیعی مدیر حراس��ت کل‬ ‫اس��تان زنجان‪ ،‬مس��ئوالن امنیتی و اطالعاتی استان و‬ ‫مدیران حراست شرکت شهرک های صنعتی استان های‬ ‫کش��ور برگزار شد‪ .‬علیرضاپور‪ ،‬مشاور مدیرعامل و مدیر‬ ‫حراست س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنج��ان در ابتدای این همای��ش ضمن تاکید بر‬ ‫رس��الت سنگین واحدهای حراست اظهار کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫حراس��ت باید الگویی از اخالق و رفتار اسالمی همراه با‬ ‫صالبت و اقتدار باشد‪.‬‬ ‫در این همایش اخرین ش��یوه نامه ها و بخش��نامه های‬ ‫مربوط به حوزه حراس��ت مورد بح��ث و تبادل نظر قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در دومین روز از همایش مدیران حراست شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سراسر کشور در زنجان نیز کارگاه‬ ‫اموزشی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معاونان فنی در قزوین‬ ‫گردهمایی معاونان فنی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫سراس��ر کش��ور در قزوی��ن برگزار ش��د‪ .‬ای��ن معاونان‬ ‫همچنین از مرکز خدمات فناوری و کسب وکار و شرکت‬ ‫برنا کلید البرز تولید کننده کلید و پریز صنعتی مس��تقر‬ ‫در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کردند‪.‬‬ ‫همچنین جلس��ه هیات حل اختالف و داوری درباره‬ ‫بررسی قراردادهای راکد با حضور مدیر حقوقی سازمان‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫عل��ی ابراهیمی‪ ،‬عضو کمیس��یون کش��اورزی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اگر انتظار داریم‬ ‫تش��کل ها و اتحادیه ها به رس��الت واقعی خود در‬ ‫چرخه تولی��د عمل کنند باید گ��ردش نقدینگی‬ ‫و مالی اتحادیه ها و تش��کل ها متناس��ب ب��ا ظرفیت مورد‬ ‫نی��از نهاده های دام��ی در دامداری های کش��ور افزایش‬ ‫یابد‪ .‬تش��کل ها و اتحادیه ها توان مال��ی الزم برای تامین‬ ‫نهاده های دامی دامداری ها را به طریق فراگیر ندارند زیرا‬ ‫تش��کل ها و اتحادیه ها گردش نقدینگی مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دام در دامداری ه��ای کش��ور به دو روش‬ ‫سنتی و صنعتی ذبح می شود؛ در روش سنتی باید نظارت‬ ‫ویژه بهداش��تی اعمال شود تا از ش��یوع بیماری دامی در‬ ‫کاالی اساس��ی همچون گوشت جلوگیری شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫بدیهی اس��ت برای پاسداری از سالمت شهروندان ذبح در‬ ‫کش��تارگاه های صنعتی نس��بت به دولتی در اولویت قرار‬ ‫دارد‪ .‬ابراهیمی افزود‪ :‬فروش گوش��ت به طریق الش��ه ای‪،‬‬ ‫قطعه قطعه و بدون بسته بندی شکیل و نشان تجاری فضا‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین در مرکز‬ ‫خدمات فن اوری وکسب وکار کاسپین برپا شد‪.‬‬ ‫فتحعل��ی محم��دزاده‪ ،‬مع��اون فنی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حاشیه برگزاری‬ ‫گردهمایی معاونان فنی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سراس��ر کش��ور در قزوین‪ ،‬هدف از برگزاری گردهمایی‬ ‫تخصصی معاونان فنی ش��رکت های اس��تانی را بررسی‬ ‫عملک��رد ش��اخص های اقتص��اد مقاومت��ی در ح��وزه‬ ‫زیرس��اخت های صنعتی‪ ،‬اتخ��اذ تدابیر الزم برای تحقق‬ ‫این ش��اخص ها تا پایان امس��ال‪ ،‬تبادل تجربه های فنی‬ ‫و اجرایی بین معاونان ش��رکت های اس��تانی در راستای‬ ‫استفاده بهینه از منابع در اختیار‪ ،‬کاهش نرخ تمام شده‪،‬‬ ‫دس��تیابی به شرایط زیس��ت محیطی پایدار و در نهایت‬ ‫بستر سازی برای استقرار واحدهای صنعتی و دستیبابی‬ ‫به اشتغال پایدار برشمرد‪ .‬وی گفت‪ :‬در راستای فرایند‬ ‫تامی��ن زیرس��اخت ها در ش��هرک های صنعت��ی تامین‬ ‫اب برای واحدهای صنعتی از اولویت هاس��ت‪ .‬س��اخت‬ ‫‪۲۲۳‬مدول تصفیه خانه فاضالب در شهرک های صنعتی‬ ‫کش��ور برای ساماندهی و اس��تحصال پساب صنعتی از‬ ‫مهم تری��ن اقدامات در تامین اب ش��هرک های صنعتی‬ ‫و اس��تفاده بهینه برای ابیاری فضای س��بز شهرک های‬ ‫صنعتی از طریق بازچرخانی پساب صنعتی است‪.‬‬ ‫محم��دزاده با اش��اره ب��ه تامی��ن برق ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر و‬ ‫حمایت از س��اخت نیروگاه های مقیاس مولد کوچک در‬ ‫ش��هرک های صنعتی برای تامین برق واحدهای صنعتی‬ ‫در برنامه های شرکت های استانی قرار دارد که در همین‬ ‫راس��تا تاکنون بیش از ‪۷۰‬هکتار زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعتی ب��ه متقاضیان س��اخت نیروگاه مقی��اس مولد‬ ‫کوچ��ک واگذار کردی��م و نصب ش��بکه های مربوط به‬ ‫اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدیدپذیر به منظور اس��تفاده‬ ‫اماکن عمومی و ساختمان های مورد مدیریت و مالکیت‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی در دس��تور کار شرکت های‬ ‫استانی قرار دارد‪.‬‬ ‫را برای ایجاد گران فروش گوش��ت در بازار را مهیا‬ ‫می کند‪ .‬نماینده مردم ش��ازند در مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬برای نظارت ویژه نهاد های نظارتی‬ ‫باید گوش��ت به طریق نشان س��ازی تجاری شده‬ ‫به فروش برود زیرا زمانی که گوش��ت بدون بس��ته بندی‬ ‫قانونی بفروش برود به ط��ور حتم احتمال جعل مهر های‬ ‫بهداش��تی های دامپزش��کی نیز وجود خواهد داشت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای ثبات بازار محص��والت دامی چاره ای جز‬ ‫اتص��ال زنجیره نهاده ه��ای خوراک دام‪ ،‬کش��تارگاه ها و‬ ‫کارخانجات لبنی را با برنامه ریزی اقتصادی نداریم تا بتوان‬ ‫بازار گوش��ت و لبنیات را با نظارت شبکه ای کنترل کرد و‬ ‫بدیهی اس��ت با این شرایط واس��طه ها نیز از بازار تولیدات‬ ‫دامی حذف خواهند ش��د‪ .‬ابراهیمی اف��زود‪ :‬برای رعایت‬ ‫حق��وق مصرف کننده باید فکری اساس��ی برای توس��عه‬ ‫صنعت بس��ته بندی در بازار گوش��ت کرد تا توزیع گوشت‬ ‫هم��راه با رعای��ت مولفه های بهداش��تی‪ ،‬حفظ کیفیت و‬ ‫قیمت گذاری مطمئن هدفمند شود‪.‬‬ ‫پروانه سلحشوری‪ ،‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬سفر گروه دوستی پارلمانی ایران و مونته نگرو‬ ‫به پودگوریتسا برای نخس��تین بار در تاریخ روابط سیاسی دو کشور انجام می شود‬ ‫و از ای��ن حی��ث برای هر دو کش��ور از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت‪ .‬سیاس��ت‬ ‫اصولی جمهوری اس�لامی ایران توسعه روابط دوستانه در سطح دولتی و پارلمانی با تمام‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬وی برجام را فرصتی برای توسعه هر چه بیشتر همکاری های بین دو طرف‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬باید از این ظرفیت به نفع دو ملت اس��تفاده ش��ود‪ .‬سلحشوری درباره‬ ‫عبدالحمی��د خ��دری‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از بازدید وزیر نفت‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس و‬ ‫برخی اعضای کمیس��یون ان��رژی مجلس از میدان نفتی‬ ‫رگ س��فید خب��ر داد و گفت‪ :‬متاس��فانه عم��ق فاجعه‬ ‫اتش س��وزی در دکل نفتی رگ س��فید به گونه ای است‬ ‫که ح��دود ‪ ۶0‬تا ‪ ۷0‬روز مهار اتش زمان می برد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم بوش��هر در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به‬ ‫اینکه دکل ش��ماره ‪ ۹۵‬رگ س��فید در مرز اس��تان های‬ ‫خوزستان و بوشهر قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون اقدام خاصی‬ ‫برای اتش نش��انی با توجه به کمبود امکانات و تجهیزات‬ ‫انجام نشده است‪ .‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬این چاه روزانه ‪ ۵‬هزار بشکه تولید‬ ‫نفت داش��ته اس��ت که اگر حداقل ‪ ۶0‬روز محاسبه شود‪،‬‬ ‫‪۳00‬هزار بش��که نفت می سوزد و خس��ارت سنگینی از‬ ‫لحاظ مالی به کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫همکاری های فرهنگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬گردشگری و انرژی توضیحاتی را یاداور‬ ‫ش��د و از امادگی کشورمان برای توس��عه همکاری ها در این زمینه ها با مونته نگرو‬ ‫خبر داد‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی درباره اهمیت افزایش همکاری های‬ ‫گردش��گری تصریح کرد‪ :‬یکی از مقدمات افزایش همکاری های گردش��گری‪ ،‬لغو‬ ‫روادید برای اتباع دو کشور است که امیدوار هستیم در نشست های تخصصی این مسئله با‬ ‫جدیت دنبال شود‪ .‬دومین اقدام مهمی که باید به ان توجه شود‪ ،‬راه اندازی پرواز مستقیم‬ ‫میان ایران و مونته نگرو است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!