روزنامه گسترش صنعت شماره 252 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 252

روزنامه گسترش صنعت شماره 252

روزنامه گسترش صنعت شماره 252

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2225‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪252‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت تبدیل شکایت‬ ‫به یک فرهنگ عمومی‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫سرمایه های خارجی معضل بیکاری را برطرف می کند‬ ‫با توجه به سقوط ‪ ۴‬پله ای ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی مطرح شد‬ ‫مثلث برمودای محیط کسبوکار‬ ‫‪4‬‬ ‫همزمان با طرح احتمال خروج شرکت المانی از ایران مطرح شد‬ ‫قرارداد تولید فولکس واگن در ایران‬ ‫ماه اینده نهایی می شود‬ ‫در اخرین روزهای مهر‪ ،‬خبرگزاری رویترز به نقل از مدیران شرکت خودروسازی‬ ‫سئات اعالم کرد که این شرکت قصد ندارد وارد بازار ایران شود و این تصمیم نیز‬ ‫ارتباطی با سیاست های ترامپ در قبال ایران ندارد‪ .‬در همین حال شنیده ها حاکی‬ ‫از ان است که فولکس واگن نیز زیر بار تعهد داخلی سازی قطعات در ایران نرفته و‬ ‫به نظر می رسد حضور این شرکت در صنعت خودرو ایران را نیز باید نادیده گرفت‬ ‫که با این احتس��اب‪ ،‬این ش��رکت را باید دومین شرکتی دانست که از حضور خود‬ ‫در ایران انصراف داده است‪.‬‬ ‫در همین حال امیرحس��ین قناتی‪ ،‬مدیرکل دفت��ر صنایع خودرو و نیرومحرکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با «گسترش صنعت» با تکذیب خروج‬ ‫احتمال��ی فولکس واگن از ایران گفت‪ :‬روند فعالیت فولکس واگن در ایران در حال‬ ‫پیگیری اس��ت و قرارداد تولید محصوالت این شرکت المانی در ایران تا ماه اینده‬ ‫نهایی خواهد شد‬ ‫‪7‬‬ ‫تاثیر جذب س��رمایه گذار خارجی ب��ر ارزش پول ملی و رفع‬ ‫بی��کاری در کش��ور‪ ،‬محور گفت وگوی «گس��ترش صنعت» با‬ ‫ارسالن فتحی پور‪ ،‬رییس کمیس��یون اقتصادی دوره هشتم و‬ ‫نهم مجلس شورای اسالمی بود‪ .‬موضوعی که این روزها دچار‬ ‫تحلیل های متفاوت ش��ده است‪ .‬برخی از کارشناسان معتقدند‬ ‫جذب س��رمایه های خارجی باعث می ش��ود از ارزش پول ملی‬ ‫کاسته شود‪ .‬این دس��ته از کارشناسان می گویند‪ ،‬سرمایه های‬ ‫خارجی در ش��رایط کنونی که س��رمایه های داخلی به بخش‬ ‫تولید وارد نمی ش��ود‪ ،‬می تواند ظرفیتی برای ایجاد حباب های‬ ‫اقتص��ادی فراهم کند‪ .‬ارس�لان فتحی پور ام��ا در این زمینه‬ ‫اختالف نظر دارد و با تحلیل ش��رایط موجود اثبات می کند که‬ ‫سرمایه های خارجی اکنون می تواند عالوه بر تقویت و افزایش‬ ‫ارزش پ��ول ملی ب��ه رفع معضل بی��کاری و افزایش تولید نیز‬ ‫کمک کند‪ .‬ایران چندین سال در شرایط تحریم بود و باید در‬ ‫نظر داش��ت‪ ،‬زیرساخت هایی که باید در ان دوره تامین می شد‬ ‫از دس��ت رفت‪ .‬اکنون با احتس��اب ش��رایط کنونی‬ ‫کشور‪ ،‬انچه می تواند ایران را از معضل بیکاری‬ ‫و کمبود اش��تغال ایجاد ش��ده در طول سال‬ ‫نس��بت به انچه تقاضا می ش��ود‪ ،‬نجات دهد‬ ‫افزایش جذب سرمایه های خارجی است‪.‬‬ ‫عمده کش��ورهای اروپایی و بلوک ش��رق‬ ‫به دلیل تحریم های س��ابق سال ها‬ ‫با ای��ران قط��ع ارتب��اط کرده‬ ‫بودن��د‪ .‬ب��ا این ح��ال اکنون‬ ‫این مش��کالت برطرف شده و‬ ‫تحریم ها برداش��ته شده اند‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی انچ��ه می تواند فرصت های از دس��ت رفته در‬ ‫شرایط تحریم را جبران کند جذب سرمایه خارجی است‪ .‬باید‬ ‫بتوانیم از سرمایه گذاری های خارجی و از سرمایه ایرانیانی که‬ ‫خارج از کشور هستند استفاده کنیم‪ .‬فرصتی که اکنون ایجاد‬ ‫شده یک فرصت استثنایی برای مردم‪ ،‬دولت و سرمایه گذاران‬ ‫اس��ت‪ .‬از یک طرف ب��ازار ای��ران به ش��دت از محصوالت به‬ ‫روز و مدرن اس��تقبال می کند و از ط��رف دیگر صف بیکاران‬ ‫نی��ز عالقه مند به راه ان��دازی کارخانه ه��ا و بنگاه های تولیدی‬ ‫هس��تند‪ .‬دولت نیز به دلیل وظیفه اش��تغالزایی و اداره کشور‬ ‫از س��رمایه های خارجی اس��تقبال می کند‪ .‬بر این اساس باید‬ ‫در نظر داش��ت استفاده از سرمایه های خارجی عالوه بر اینکه‬ ‫برای ایرانیان و دولت برد به ش��مار می رود‪ ،‬طرف خارجی نیز‬ ‫می تواند به کسب سود و استفاده از بازار ایران بپردازد‪.‬‬ ‫موضوع ارزش پول ملی نیز در این زمینه مطرح اس��ت اما‬ ‫باید در نظر داش��ت که س��رمایه خارجی باعث تولید در ایران‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین افراد بیش��تری می توانند در زمینه محور‬ ‫اصلی اقتص��اد که تولید باش��د‪ ،‬فعالیت کنن��د‪ .‬ارزش پول‬ ‫ملی در ش��رایطی کاهش می یابد که طرف خارجی تنها از‬ ‫زمین های موجود در ایران استفاده کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بر اساس سیاست های موجود ظرفیتی برای طرف های‬ ‫خارج��ی وجود ن��دارد که بتوانند ای��ن کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر س��رمایه از کش��ورهای خارجی‬ ‫می اید و نیروی کار و تامین زیرس��اخت ها‬ ‫از طرف شرکت های داخلی یا با همکاری‬ ‫مش��ترک ش��رکت های داخلی و طرف‬ ‫خارجی انجام می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 15‬ابان ‪ 17 1396‬صفر ‪ 6 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 252‬پیاپی ‪2225‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت تبدیل شکایت‬ ‫به یک فرهنگ عمومی‬ ‫نب��ود فرهن��گ ش��کایت‬ ‫در جامع��ه باعث ش��ده این‬ ‫موضوع به عنوان یک فرهنگ‬ ‫عمومی ش��ناخته نشود‪ ،‬زیرا‬ ‫ای��ن تص��ور وج��ود دارد که‬ ‫شکایت ارائه ش��ده بسیاری‬ ‫از ش��رکت ها مورد رسیدگی‬ ‫حجت االسالم ابوالفضل‬ ‫اس��اس‬ ‫قرار نمی گیرد‪ .‬براین‬ ‫تذروی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫باید این فرهنگ ایجاد ش��ود‬ ‫ارزیابی عملکرد و‬ ‫که دفات��ری از جمل��ه دفتر‬ ‫پاسخگویی به شکایات‬ ‫ارزیابی عملکرد و پاسخگویی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫ب��ه ش��کایات وزارت‬ ‫تجارت‬ ‫مع��دن و تجارت رس��یدگی‬ ‫الزم را انج��ام ده��د و ای��ن‬ ‫موضوع برای مردم ش��فاف ش��ود که رسیدگی به شکایات‬ ‫همواره در دستور کار قرار دارد و در عین حال این فرهنگ‬ ‫در بی��ن مردم ایجاد ش��ود ک��ه پیگیر مطالب��ات خود در‬ ‫زمینه های مختلف باش��ند‪ .‬به طور قطع فرهنگ شکایت و‬ ‫رسیدگی به ان فرهنگ دو سویه است و در صورت اشنایی‬ ‫مردن با این فرهنگ که باید پیگیر مطالبات خود باشند به‬ ‫طور قطع در این زمینه موفقیت بیش��تری به دست خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫هم اکنون این اعتقاد وجود دارد که ش��کایات بخشی از‬ ‫مردمی که پیگیر مطالبات خود هستند مورد رسیدگی قرار‬ ‫نمی گیرد؛ بنابراین به هیچ عنوان به سراغ شکایت نمی روند‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر در زمان بررسی شکایات محرز‬ ‫بودن حق مصرف کننده مش��خص شود با رویکرد حمایتی‬ ‫با او برخورد خواهد شد تا حق کسی تضییع نشود‪ .‬هرچند‬ ‫خودروسازان و صاحبان سایر صنایع به دنبال احقاق حقوق‬ ‫مصرف کنندگان هس��تند‪ ،‬اما به طور قط��ع باید تعامل دو‬ ‫س��ویه ای بین انها ش��کل گی��رد‪ .‬بر این اس��اس باید این‬ ‫فرهنگ در مردم رشد یابد و سازمانی شود و از سوی دیگر‬ ‫خودروس��ازان و صاحب��ان صنایع نیز در ت�لاش برای رفع‬ ‫مشکالت باشند‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر دفتر ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به‬ ‫ش��کایات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هر فرایند ‪ ۳‬و‬ ‫‪ ۶‬ماهه و یکساله‪ ،‬گزارش های مورد بررسی خود را تجزیه و‬ ‫تحلیل کرده تا سمت و سوی این شکایات مشخص شود‪ .‬بر‬ ‫این اساس سعی می شود با هماهنگی بیشتر با کارشناسان‪،‬‬ ‫روی ان مش��کل تمرکز ش��ده تا در اینده مشکالتی مانند‬ ‫تاخی��ر در تحویل خودرو‪ ،‬خدمات پ��س از فروش و مدت‬ ‫زمان نگهداری خودرو در نمایندگی ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫در بررس��ی های دوره ای در تالش هستیم شکایاتی که‬ ‫بیش��ترین میزان را به خود اختصاص داده اند‪ ،‬شناسایی و‬ ‫جلسات منظمی بین کارشناسان مربوط برگزار شود‪ .‬پس از‬ ‫ی برخی شکایات نشان در صورت ضعیف بودن بخشی‬ ‫بررس ‬ ‫مانند خدمات پس از فروش در یک استان‪ ،‬علت با برگزاری‬ ‫جلس��ات مشترکی بررسی ش��ده و در صورت دستیابی به‬ ‫یک نتیجه مش��خص مشکل حل می شود‪ .‬این بررسی های‬ ‫دوره ای نش��ان می دهد امار ش��کایات در بخش هایی رو به‬ ‫کاه��ش بوده هرچند در برخی موارد به دلیل اش��نا بودن‬ ‫مردم به فرهنگ شکایت در بعضی شاخص ها شاهد افزایش‬ ‫تعداد شکایات بوده ایم که با تمرکز روی این موارد در تالش‬ ‫برای کاهش میزان ش��کایات هس��تیم‪ .‬پیگیری مطالبات‬ ‫ش��کایت کنندگان نیز یکی از دالیل افزایش تعداد شکایات‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬زیرا این اعتقاد وج��ود دارد که رضایت مردم‬ ‫ش��رط اصلی عملکرد اس��ت و اگر مصرف کننده از عملکرد‬ ‫فعلی راضی باش��د برگ برنده ای ب��رای همه از جمله دفتر‬ ‫ارزیابی عملکرد و پاس��خگویی به ش��کایات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواهد بود‪.‬‬ ‫ابوالفتح ابراهیمی‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه نقل‬ ‫و انتقال وجه حاصل‬ ‫از صادرات بانکی و‬ ‫تحریم ها در کشور باقی‬ ‫مانده است اما کارخانه‬ ‫تراکتورسازی بدون‬ ‫اتالف هرگونه منابع‪،‬‬ ‫تمام وجوه صادراتی را‬ ‫دریافت کرد‬ ‫همزمان با تقدیر معاون اول رییس جمهوری از مدیر عامل تراکتورسازی ایران در روز ملی صادرات مطرح شد‬ ‫تنوع بازار صادراتی عاملی برای انتخاب صادرکننده نمونه‬ ‫مجتبی کرمانی زاده نماینده« گسترش صنعت»‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در همای��ش روز ملی صادرات ک��ه با حضور معاون‬ ‫اول رییس جمهوری و وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در سالن اجالس سران برگزار شد‪ ،‬از مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی تراکتورسازی ایران قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنع��ت» از‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی تراکتورس��ازی ایران درتشریح این موفقیت و‬ ‫انتخاب صادرکنن��ده نمونه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پارامتر انتخاب‬ ‫برترین صادرکننده در کش��ور براساس میزان صادرات‬ ‫و صرفه جویی در منابع ارزی بود که تراکتورسازی در‬ ‫تمام این پارامترها برتر اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مبحث ماشین االت و تجهیزات‬ ‫تراکتورس��ازی‪ ،‬ص��ادرات ‪ ۲‬ه��زار محصول در س��ال‬ ‫داش��ته ایم که این مقدار برای ما قابل قبول نیس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ش��اید صادرات ‪ ۲‬هزار تراکتور از ایران به سایر‬ ‫کش��ورها برای ما پذیرفته نباش��د اما این رقم به هیچ ‬ ‫عنوان عدد کمی نیس��ت و ج��زو پارامترهای انتخاب‬ ‫کارخانه تراکتورسازی به عنوان صادرکننده نمونه نیز‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی بیان کرد‪ :‬این مجموعه توانس��ته س��ال‬ ‫گذش��ته ب��ا ارز حاصل از ص��ادرات خود بس��یاری از‬ ‫نیازهای خود را برطرف کند‪.‬‬ ‫وی دریافت وجوه بدون هرگونه اتالف منابع را یکی‬ ‫دیگر از پارامترهای انتخاب کارخانه تراکتورس��ازی به‬ ‫عن��وان صادرکننده نمونه مطرح و اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه نقل و انتقال وج��ه حاصل از صادرات بانکی‬ ‫و تحریم ها در کش��ور باقی مانده اس��ت ام��ا کارخانه‬ ‫تراکتورس��ازی بدون اتالف هرگونه منابع‪ ،‬تمام وجوه‬ ‫صادراتی را دریافت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل تراکتورسازی تبریز‪ ،‬تنوع بازار در صادرات‬ ‫را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد‪ :‬از جمله پارامترهای‬ ‫حائز اهمیت برای انتخاب صادرکننده نمونه تنوع بازار‬ ‫بوده که کارخانه تراکتورس��ازی با توج��ه به نیاز بازار‬ ‫در اس��یا‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬امریکای التین و به ویژه امریکا‬ ‫توانسته چندین نمونه به این کشورها صادر کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قیمت های رقابتی تراکتورس��ازی‬ ‫در برخی کشورها از جمله افریقا انها را وادار به تسلیم‬ ‫در برابر بازار ایران کرده ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام محصوالت‬ ‫تراکتورس��ازی حاصل دسترنج کارگران ایرانی بوده به‬ ‫طوری که ‪ ۹۰‬درصد قطعات در داخل کش��ور ساخته‬ ‫می ش��ود که منجر به تولید با کیفیتی ش��ده که تمام‬ ‫خریداران و کش��ورهای طرف ق��رارداد بر این موضوع‬ ‫اذعان دارند تراکتورهای ساخت ایران بهترین محصول‬ ‫در بازارهای جهانی هستند‪.‬‬ ‫ابراهیمی با تاکید به اینکه در صادرات تراکتورسازی‬ ‫از ایران به س��ایر کش��ورها هیچ گونه اجباری نیست و‬ ‫تمام صادرات برحس��ب تقاضا و درخواس��ت کشورها‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬این میزان درخواس��ت از‬ ‫کش��ورهای همس��ایه برای صادرات تراکت��ور افتخار‬ ‫بزرگ��ی برای کش��ور اس��ت ک��ه با ات��کا به ب��ازوان‬ ‫متخصصان محصوالت با کیفیت باال به سایر کشورها‬ ‫عرضه می ش��ود ک��ه عالوه بر اینک��ه چرخه اقتصادی‬ ‫برای کش��ور را رونق می بخش��د‪ ،‬می تواند توان ایرانی‬ ‫را نشان دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر ‪ ۲‬هزار تراکتور‬ ‫ایرانی به سایر کش��ورها صادر شده ‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬عمده‬ ‫کش��ورهای ک��ه به انه��ا ص��ادرات ش��ده عبارتند از‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬افریقا اعم از س��ودان‪ ،‬کنیا‪ ،‬اوگاندا‬ ‫و کش��ورهای متعدد دیگ��ر که برای نمون��ه به هلند‬ ‫‪4‬تراکتور ارس��ال شده که درخواس��ت تقاضا دوباره از‬ ‫جانب این کشور و برخی کشورهای اروپایی دیگر داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬مجموعه تراکتورس��ازی‬ ‫ای��ران ‪ ۲۰‬ن��وع تراکت��ور متف��اوت از ه��م و در انواع‬ ‫تک دیفرانسیل‪ ،‬جفت دیفرانس��یل و تراکتورهای ویژه‬ ‫کارهای کوچک باغی و‪ ...‬را در چرخه تولید دارد‪.‬‬ ‫تولیدات کارخانه تراکتورسازی ایران به صورت های‬ ‫مختل��ف از جمل��ه در ارومیه با س��اخت تراکتورهای‬ ‫کوچک با قدرت پایین ‪ ۳۵‬اسب بخار و تولید تراکتور‬ ‫با قدرت ‪ ۷۵‬اس��ب بخار در کارخانه س��نندج و خود‬ ‫مجموعه بزرگ تراکتورسازی تبریز ساخته می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر یک ن��وع تراکتور با ابعاد کوچک اما‬ ‫قدرت بیشتر در حال ساخت است که مراحل طراحی‬ ‫و قالب سازی ان انجام شده و به احتمال زیاد تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۶‬رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ای این ش��رکت تعرف��ه واردات‬ ‫تراکتور به علت برخی سیاس��ت های نادرست به بیش‬ ‫از ‪ ۸‬درصد رس��یده اس��ت و به طور قطع با ادامه روند‬ ‫منجر به بیکاری افراد زیادی خواهد شد‪.‬‬ ‫تخفیف سود صادراتی برای صادرکنندگان صنایع الکترونیک‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق حمای��ت از تحقیق��ات و توس��عه صنای��ع‬ ‫الکترونیک(صحا) از اعمال تخفیف س��ود صادراتی تا سقف ‪ ۵‬درصد برای‬ ‫صادرکنندگان محصوالت صنایع الکترونیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی صحا‪ ،‬عل��ی وحدت‪ ،‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل صحا در حاش��یه بازدی��د از دومین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫توانمندی ه��ای صادراتی(‪ )۲۰۱۷ IRAN EXPO‬در محل نمایش��گاه‬ ‫بین المللی شهر افتاب ضمن تاکید بر اولویت طرح های صادراتی در صحا‬ ‫گفت‪ :‬صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنای��ع الکترونیک(صحا)‬ ‫برای ش��رکت های فعال صنایع الکترونیکی که هم اکنون دارای طرح های‬ ‫ج��اری م��ورد حمایت صحا هس��تند‪ ،‬چنانچه موفق به صادرات ش��وند‪،‬‬ ‫تخفیف تا سقف ‪ ۵‬درصد در سود تسهیالت درنظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین به ش��رکت هایی که در جهت توسعه بازار و ایجاد‬ ‫زمینه برای صادرات محصول قصد ش��رکت در نمایش��گاه های داخلی و‬ ‫خارجی داشته باشند‪ ،‬صحا تسهیالت نمایشگاهی اعطا می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صح��ا در این باره توضیح داد‪ :‬به منظور تش��ویق و ترغیب‬ ‫صادرات صنایع الکترونیک‪ ،‬مش��تریان طرف ق��رارداد صندوق که دارای‬ ‫تسهیالت جاری هستند‪ ،‬چنانچه تا زمان تسویه قرارداد در نمایشگاه های‬ ‫معتبر خارجی ش��رکت کنند به ازای هر بار ش��رکت به اندازه یک درصد‬ ‫و حداکثر تا س��قف ‪ ۳‬درصد در کارمزد تس��هیالت اعطایی تخفیف داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬وحدت افزود‪ :‬همچنین صحا به طور جداگانه برای پوش��ش‬ ‫هزینه های شرکت های حوزه صنایع الکترونیک برای دریافت تاییدیه های‬ ‫فن��ی بین المللی تس��هیالت با بهره کم اعطا می کند‪ .‬ای��ن اقدام با هدف‬ ‫افزایش توان رقابتی ش��رکت ها برای حض��ور در عرصه های بین المللی و‬ ‫رقابت با نشان های تجاری خارجی است‪.‬‬ ‫تامین مالی تعاونی ها نیازمند تاسیس بانک تعاون‬ ‫رییس اتاق تعاون ایران معتقد اس��ت بخش تعاون با ظرفیت های بالقوه ای‬ ‫که در اختیار دارد باعث ش��کوفایی اقتصاد و رونق اش��تغال خواهد ش��د‪ .‬او‬ ‫تاکید دارد بخش تعاون برای رفع مش��کل نقدینگی نیازمند ایجاد یک بانک‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫بهمن عبدالهی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬رش��ته شغلی در بخش تعاون در حوزه های کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬خدمات‬ ‫و حمل ونق��ل وجود دارد و اگ��ر به این بخش به عنوان ی��ک پدیده نوظهور‬ ‫اقتصادی توجه کنیم‪ ،‬بیشتر مشکالت اقتصادی برطرف می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ورود تعاونی ها به حوزه فعالیت های دانش بنیان‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫حمل ونقل دریایی و مس��افری و صنایع بزرگی همچون فوالد و پتروش��یمی‬ ‫بخش��ی از ظرفیت های باالی تعاون را نش��ان می دهد و ب��ه همین دلیل در‬ ‫برنامه شش��م توس��عه س��هم ‪ ۲۵‬درصدی برای ان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫رییس اتاق تعاون ایران در ادامه کمبود نقدینگی را از مشکالت بخش تعاون‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬با وجود مش��کالت مالی زیادی که تعاونی ها با ان رو به رو‬ ‫هس��تند تنها بانک توسعه تعاون را دارند که ان هم به دلیل سرمایه محدود‬ ‫پاس��خگوی نیاز بخش تعاون نیست در صورتی که تعاونی ها برای بهره مندی‬ ‫از منابع بانکی و تامین مالی بیش��تر‪ ،‬نیازمند ایجاد یک بانک دیگر هس��تند‪.‬‬ ‫عبدالهی ادامه داد‪ :‬براساس قانون ‪ ۳۰‬درصد منابع بانکی باید به بخش تعاون‬ ‫اختص��اص یابد اما کمتر از ‪ ۲‬درصد این تس��هیالت در اختیار تعاونی ها قرار‬ ‫دارد که از این جهت کمکی به تقویت بنیه مالی تعاون نمی کند‪.‬‬ ‫بومی سازی تراکتور سنگین در دستور کار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واردات تراکتور‬ ‫را در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬و نیمه نخس��ت امسال ‪۲۲۲۰‬‬ ‫تراکت��ور و کمت��ر از ‪ ۱۰‬درص��د تولی��د داخلی‬ ‫اع�لام ک��رد و از برنامه ری��زی برای بومی س��ازی‬ ‫تراکتورهای س��نگین خبر داد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫به دنبال انتشار برخی انتقادها به واردات تراکتور‬ ‫امیرحسین ش��یروی‪ ،‬مدیرکل دفتر ماشین سازی‬ ‫و تجهی��زات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد میزان واردات تراکتور کشاورزی به کشور در‬ ‫س��ال‪۱۳۹۵‬و نیمه نخست امسال براساس میزان‬ ‫تناژی س��ایت گمرک (برحس��ب تبدی��ل تن به‬ ‫تعداد) ‪ ۱۷۴۰‬تراکتور س��بک و متوس��ط و ‪۴۸۰‬‬ ‫تراکتور سنگین بود‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در ‪۱۸‬‬ ‫ماه گذشته ‪ ۲۲۲۰‬تراکتور وارد شد که در مقایسه‬ ‫با میزان تولید ان (‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تراکتور) کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد اس��ت‪ .‬در باره تراکتورهای سنگین‬ ‫وارداتی‪ ،‬امکان س��اخت در داخل کش��ور فراهم‬ ‫نیس��ت و واردات س��ایر تراکتورها نیز بر اس��اس‬ ‫تعرفه و قوانین جاری کش��ور انجام می شود‪ .‬این‬ ‫مسئول وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫ب��ا توجه به ارزیابی بازار‪ ،‬ش��رکت های داخلی در‬ ‫حال برنامه ریزی برای ساخت درباره تراکتورهای‬ ‫سنگین در داخل کشور هستند‪ .‬همچنین امسال‬ ‫با هدف حمایت از تعمیق ساخت داخل تراکتور‪،‬‬ ‫نسبت به افزایش میزان ساخت قطعات منفصل در‬ ‫فص��ل ‪ ۹۸‬کتاب مقررات صادرات و واردات از ‪۳۰‬‬ ‫به ‪ ۵۰‬درصد اقدام ش��ده است‪ .‬نخستین تراکتور‬ ‫س��نگین ساخت داخل ‪ 21‬اسفند‪ ۱۳۹۳‬با حضور‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی در ش��رکت تراکتورسازی‬ ‫تبریز رونمایی و خط تولید ان اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬ابان ‪ 17 1396‬صفر ‪ 6 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 252‬پیاپی ‪2225‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش وابستگی به منابع بانکی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫روابط عمومی ها باید‬ ‫زمینه ساز ایجاد‬ ‫پیوند بین شهرک های‬ ‫صنعتی و مردم باشند‬ ‫و تصویری شفاف‬ ‫و واقعی از عملکرد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به مخاطبان‬ ‫معرفی کنند‬ ‫ادامه گردهمایی های مسئوالن شهرک های صنعتی در استان های مختلف‬ ‫البرز‪ ،‬اصفهان و کرمانشاه؛ پذیرای مدیران صنایع کوچک‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گردهمای��ی مدی��ران و مس��ئوالن صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی از هفت��ه گذش��ته همراه با‬ ‫برپایی نمایش��گاه توانمندی های صنعتی و صادراتی‬ ‫در اس��تان های مختلف برگزار ش��د‪ .‬روز گذشته نیز‬ ‫همزم��ان ‪ ۳‬گردهمای��ی مدیران توس��عه مدیریت و‬ ‫منابع انس��انی در البرز‪ ،‬مدی��ران روابط عمومی ها در‬ ‫کرمانش��اه و مدیران حقوقی در اصفهان برگزار ش��د‬ ‫ضمن انکه قرار است گردهمایی مشاوران امور بانوان‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی نیز‬ ‫سه شنبه در استان قم برگزار شود‪ .‬دومین گردهمایی‬ ‫مس��ئوالن روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬روز گذشته در استان کرمانشاه برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در ای��ن گردهمایی س��ونیا پوریامین مش��اور‬ ‫رس��انه ای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬فرزاد خلفی‬ ‫رییس مرک��ز اطالع رس��انی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدت و‬ ‫تجارت‪ ،‬غالمرضا دیوس��االر مشاور مدیرعامل و مدیر‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران حضور داش��تند‪ .‬ف��رزاد خلفی افزایش‬ ‫نقش ش��هرک های صنعت��ی در اقتصاد را در بس��تر‬ ‫اطالع رسانی وجریان سازی رسانه ای برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫رواب��ط عمومی ها باید زمینه س��از ایج��اد پیوند بین‬ ‫ش��هرک های صنعتی و مردم باشند و تصویری شفاف‬ ‫و واقعی از عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫مخاطبان معرفی کنند‪.‬‬ ‫سونیا پوریامین نیز در دومین گردهمایی مسئوالن‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی سراسر‬ ‫کشور تاکید کرد‪ :‬در حوزه روابط رسانه ای‪ ،‬یک مدیر‬ ‫اگاه و دانا باید شناخت درست از مخاطبان پیدا کند‬ ‫و اطالعات مفید در اختیارشان بگذارد‪ .‬این مخاطبان‬ ‫ممکن اس��ت دانش��جویان‪ ،‬مردم‪ ،‬س��رمایه گذاران یا‬ ‫تولیدکنندگان باش��ند‪ .‬غالمرضا دیوساالر نیز در این‬ ‫گردهمایی مهم ترین اقدامات روابط عمومی را تشریح‬ ‫کرد و از ‪ ۱۰‬طرح پیشنهادی در این حوزه خبر داد‪.‬‬ ‫در دومی��ن گردهمای��ی مس��ئوالن روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی سراسر کش��ور‪ ،‬بیژن‬ ‫کردس��تانی مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کرمانشاه با اش��اره به نقش روابط عمومی در‬ ‫تبیی��ن جایگاه ش��هرک های صنعتی در توس��عه‪ ،‬از‬ ‫بهره برداری از ش��هرک صنعتی جوان��رود در منطقه‬ ‫محروم اورامانات خبر داد‪.‬‬ ‫سید نعمت اله حقیقی رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان کرمانشاه نیز در ادامه این گردهمایی‬ ‫با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در پیش��برد اهداف‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬از مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به عنوان یاران وزیر‬ ‫ک��ه اقدامات شایس��ته ای در زمینه برق��راری ارتباط‬ ‫منظم و نظام من��د مجموعه خود با بدنه جامعه انجام‬ ‫داده اند‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬حقیقی خطاب به حاضران در‬ ‫جلس��ه افزود‪ :‬شما مسئوالن روابط عمومی‪ ،‬ویترین و‬ ‫پیش��انی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هستید و با‬ ‫قلم رسای خود عملکرد وزارتخانه را رصد می کنید‪ .‬ما‬ ‫همه در یک قطار س��وار هستیم و این حرکت باید از‬ ‫جانب ما همس��و انجام شود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانشاه تصریح کرد‪ :‬باید به‬ ‫دنبال توس��عه منابع انسانی برای ارتباط قوی با بدنه‬ ‫اجتماع��ی بود که این مهم با رواب��ط عمومی قوی و‬ ‫کارامد محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوقی ها در اصفهان‬ ‫گردهمای��ی تخصص��ی مدی��ران حقوقی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سراسر کش��ور نیز روز گذشته‬ ‫در اصفه��ان برگ��زار ش��د‪ .‬فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران‪ ،‬محمد لطفی معز مش��اور مدیرعامل‬ ‫و مدیر حقوق��ی و امور قراردادهای س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬محمد جواد‬ ‫بگی مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اصفهان و جمعی از مدیران س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران و مدیران حقوقی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان های کشور در این ایین‬ ‫حضور داش��تند و ب��ه بحث و تبادل نظ��ر پرداختند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در‬ ‫همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی سراس��ر کشور با تقدیر از فعالیت های شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اصفهان و مدیران حقوقی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان های کشور‪ ،‬انتقال‬ ‫س��ند مالکیت به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را از اولویت های‬ ‫این سازمان عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به بانک محور‬ ‫ب��ودن فعالیت ه��ای اقتصادی کش��ور و نی��از فعاالن‬ ‫اقتصادی به ترهین اس��ناد در نزد نظ��ام بانکی برای‬ ‫اخذ تس��هیالت؛ تسهیل و تسریع ارائه اسناد مالکیت‬ ‫به واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کش��ور می توان��د گام موثری در حمای��ت از تولید و‬ ‫اش��تغال کشور در سال اقتصاد مقاومتی باشد‪ .‬محمد‬ ‫لطفی معز مشاور محترم مدیرعامل و مدیر حقوقی و‬ ‫امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران نیز در همایش تخصصی مدیران حقوقی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی سراسر کشور‪ ،‬هدف از‬ ‫برگزاری ای��ن همایش تخصصی را بررس��ی عملکرد‬ ‫مدیران حقوقی شرکت ش��هرک های صنعتی سراسر‬ ‫کشور و پیگیری مس��ائل مربوط به مدیریت حقوقی‬ ‫س��ازمان و واحده��ای حقوق��ی و ام��ور قراردادهای‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ها اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ضرورت دارد زون بندی های ش��هرک ها رعایت‬ ‫شود تا فعالیت های صنعتی در تعارض با محیط زیست‬ ‫قرار نگیرد‪ ،‬زیرا در این صورت پس از طرح ش��کایت‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده و ش��رکت های اس��تانی دچار مش��کل‬ ‫می ش��وند‪ .‬لطفی معز با بی��ان اینکه باید زون بندی ها‬ ‫یعنی ش��بکه بندی و تقسیم بندی زمین بر اساس نوع‬ ‫صنایع قابل استقرار در ان را رعایت کرد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ضرورت دارد زون بندی ها در ش��هرک ها رعایت شود‬ ‫تا فعالیت ه��ای صنعتی در تعارض با محیط زیس��ت‬ ‫قرار نگیرد زیرا در این صورت پس از طرح ش��کایت‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده و ش��رکت های اس��تانی دچار مش��کل‬ ‫می شوند و انچه از ان به عنوان واگذاری و درامدزایی‬ ‫یاد می ش��ود در اینده تبدیل به موضوعی خسارت زا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با اشاره به مشکالت و موانع موجود‬ ‫در رون��د واگذاری ها بی��ان کرد‪ :‬اگر زمین��ی از نهاد‬ ‫دیگری به شرکت شهرک های صنعتی استان ها انتقال‬ ‫ یابد اما هنوز س��ند مالکیت ان صادر نش��ده باشد یا‬ ‫زمینی مشاع باشد اما هنوز تعیین حدود و مرزبندی‬ ‫نش��ده باش��د‪ ،‬راهکار معقوالنه‪ ،‬واگذار نکردن ان به‬ ‫متقاضی سرمایه گذاری است تا بدین ترتیب بسیاری‬ ‫از هزینه های دع��اوی کاهش یابد‪ .‬مدیر امور حقوقی‬ ‫و قراردادهای س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران عن��وان کرد‪ :‬ب��رای اس��ناد و وثایق‪،‬‬ ‫ایین نامه مصوب دولت پس از اخرین اصالحیه ابالغ‬ ‫شد و قانون مصوب مجلس شورای اسالمی وجود دارد‬ ‫ام��ا باید بدانیم هنگامی که یک س��ند در رهن بانک‬ ‫ق��رار می گیرد و به تعهدات عمل نمی ش��ود بانک نیز‬ ‫برای وصول مطالبات خود پیگیر جانشینی می شود و‬ ‫دوباره انرژی و زمان‪ ،‬صرف جلوگیری از این پیش��امد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫لطفی معز تاکید ک��رد‪ :‬به طور کل در هر حوزه ای‬ ‫اع��م از صنعت‪ ،‬تولید و کش��اورزی‪ ،‬عاملی که به ان‬ ‫بها داده نمی ش��ود اهلیت اس��ت و همین نکته باعث‬ ‫می شود افراد با شناخت ناکافی نسبت به توانمندی ها‪،‬‬ ‫تخصص و تجربه مورد نیاز وارد میدان شوند و نه تنها‬ ‫نتوانند سهمی در تولید ایفا کنند بلکه خود نیز دچار‬ ‫مشکل می شوند‪.‬‬ ‫قدرت ا‪ ...‬نوروزی ش��هردار اصفه��ان و مدیر گروه‬ ‫حقوق دانشگاه اصفهان در همایش تخصصی مدیران‬ ‫حقوقی ش��رکت ش��هرک های صنعتی سراسر کشور‬ ‫با اش��اره به نقش سازنده س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در ایجاد شهرهای ایمن و‬ ‫دوستدار محیط زیست‪ ،‬همکاری شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفهان را برای س��اماندهی مشاغل‬ ‫مزاحم ش��هری‪ ،‬حفظ محیط زیس��ت و س��اماندهی‬ ‫اصناف به منظور رفع مش��کالت االیندگی و زیس��ت‬ ‫محیطی کالنشهر اصفهان ضروری دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین خبر داد‬ ‫استقرار ‪ ۱۷‬سرمایه گذار خارجی در شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی قزوین گفت‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون دالر از سوی س��رمایه گذاران خارجی با اشتغال یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۶۰‬نفر در شهرک های صنعتی استان سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان قزوین‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫خانپور درباره جذب س��رمایه گذار خارجی جدید اظهار کرد‪ :‬فاز نخست‬ ‫شرکت ‪ AGT‬کشور ترکیه در شهرک صنعتی کاسپین با سرمایه گذاری‬ ‫ثابت ‪ ۴۵‬میلیون یورو و ‪۴۵‬میلیون یورو به صورت س��رمایه در گردش‪،‬‬ ‫اواخر پاییز س��ال اینده به بهره برداری می رسد و فازهای بعدی تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬تکمیل می شود و به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬این شرکت‬ ‫یک��ی از برند(نش��ان)های برتر صنایع چوب در ترکیه اس��ت که حضور‬ ‫شرکت ‪ AGT‬در کشور باعث جلوگیری از واردات محصول شرکت یاد‬ ‫شده به کشور و موجب صادرات ایران به کشورهای همسایه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جذب و استقرار ‪ ۴‬سرمایه گذار خارجی در شهرک های‬ ‫صنعتی قزوین از ابتدای س��ال گذش��ته تاکنون گفت‪ :‬از ابتدای س��ال‬ ‫جاری ‪۴‬واحد صنعتی در شهرک های صنعتی کاسپین و لیا از کشورهای‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه و ترکیه در زمینه مواد شوینده‪ ،‬لبنیات و صنایع چوب‬ ‫حضور دارند دارند که یکی از این واحدها فعال است و دیگری در حال‬ ‫نصب ماش��ین االت و تولید ازمایشی است و دو شرکت ترکیه ای نیز در‬ ‫حال ساخت و انعقاد قرارداد هستند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان با اشاره به‬ ‫اس��تقرار ‪ ۱۷‬سرمایه گذار خارجی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫گفت‪ ۱۱ :‬واحد در شهرک صنعتی کاسپین‪ ۵ ،‬واحد در شهرک صنعتی‬ ‫لیا و یک واحد در شهرک حیدریه قرار دارند که از کشورهای لهستان‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬المان‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬اردن و‬ ‫پاکس��تان هس��تند‪ .‬خانپور در پایان این مصاحبه تصری��ح کرد‪« :‬در»‬ ‫ش��هرک های صنعتی قزوی��ن برای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی با‬ ‫مش��وق های ویژه و جدید باز است و تیم اقتصادی استان اماده هرگونه‬ ‫همکاری و همراهی هس��تند‪ .‬اس��تان قزوین درباره جذب سرمایه گذار‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان در ‪۷‬ماه ابتدای سال جاری جزو‬ ‫استان های برتر کشور بوده است‪.‬‬ ‫ریس��ک ب��االی اعط��ای‬ ‫تس��هیالت به صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط از جمل��ه دالیلی‬ ‫است که موجب شده بانک ها‬ ‫تمایل چندانی به تامین مالی‬ ‫‪SME‬ها از خود نشان ندهند‬ ‫در حال��ی که ای��ن بنگاه های‬ ‫زینب عبدی‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط س��هم‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫قابل توجه��ی در کل صنعت و‬ ‫اش��تغالزایی در اختیار دارند و‬ ‫رشد این بخش می تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری صنعتی در ایران می تواند اقتصادی و سوداور‬ ‫باش��د اما شرایط با س��ال های گذش��ته متفاوت شده است‪.‬‬ ‫رقابت پذیری مولفه های فعالی��ت تولیدی و صنعتی را تغییر‬ ‫داده است‪ .‬تا ‪ ۱۵‬سال گذشته اگر اصول اولیه سرمایه گذاری‬ ‫را رعایت می کردید‪ ،‬می توانس��تید از کس��ب و کارتان س��ود‬ ‫برداشت کنید اما امروزه شرایط تغییر کرده است‪ .‬در شرایط‬ ‫کنون��ی حدود ‪ ۲۰‬درصد از ش��رکت های تولی��دی فعال در‬ ‫ش��هرک های صنعتی با بحران روبه رو هستند و برنامه دولت‬ ‫این اس��ت که عالوه بر توس��عه فعالی��ت ‪ ۸۰‬درصدی که به‬ ‫خوبی کار می کنند‪ ،‬بحران این ‪ ۲۰‬درصد را نیز برطرف کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬نبود اطالعات اعتباری ش��فاف‪،‬‬ ‫هزینه های عملیاتی باال برای تس��هیالت خرد‪ ،‬کمبود وثیقه‬ ‫مورد درخواس��ت و‪ ...‬عمده دالیلی اس��ت که دسترسی این‬ ‫ت کرده است؛ موانعی که فعاالن‬ ‫بنگاه ها به منابع مالی را سخ ‬ ‫اقتصادی معتقدند با استفاده از صندوق های ضمانت می توان‬ ‫از ان عبور و به واسطه این صندوق ها روند دریافت تسهیالت‬ ‫را تس��هیل ک��رد‪ .‬این برنامه به صورت جدی در دس��تور کار‬ ‫متولیان بخش صنعت قرار گرفته و این امر موجب شده شاهد‬ ‫ش��تاب تامین منابع مالی صنایع کوچک و متوسط در کشور‬ ‫باشیم‪ .‬به طوری که با صدرو ضمانتنامه هایی از نوع «سرمایه‬ ‫در گ��ردش»‪« ،‬ایج��ادی»‪« ،‬توس��عه ای»‪« ،‬پیش پرداخت»‪،‬‬ ‫«حس��ن انجام تعه��دات»‪« ،‬مناقص��ه» و «اعتب��ار خریدار»‬ ‫صاحب��ان صنعت در برخ��ورداری از مناب��ع مالی تا حدودی‬ ‫تامین شده اند‪ .‬امارها نیز بیانگر ان است که در نیمه نخست‬ ‫سال جاری‪ ،‬اس��تان های «خراسان رضوی‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫کرمانشاه و ایالم» بیشترین سهم ارزشی ضمانتنامه های صادر‬ ‫شده را به خود اختصاص داده اند‪ .‬از نظر تعداد ضمانتنامه ها‬ ‫نیز استان های«خراس��ان رضوی‪ ،‬تهران‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬مازندران‬ ‫و گیالن» در رتبه نخس��ت تا پنجم ق��رار گرفته اند‪ .‬بنابراین‬ ‫کاهش وابس��تگی بنگاه های کوچک و متوس��ط (‪ )SME‬به‬ ‫مناب��ع بانکی را می توان یکی از راهکارهای رش��د این بخش‬ ‫دانس��ت؛ راهکاری که ب��رای تحقق ان تاکن��ون برنامه های‬ ‫ن زمینه می توان‬ ‫گوناگونی در نظر گرفته شده است که در ای ‬ ‫ب��ه عرضه س��هام صنایع کوچ��ک و متوس��ط در فرابورس و‬ ‫گسترش اعتبار صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫اشاره کرد؛ طرح هایی که اجرایی کردن انها تاحدودی کاهش‬ ‫وابس��تگی صنایع کوچک و متوس��ط به بانک ها را به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬براساس اخرین امار اعالم شده از مجموع ‪۵۰‬‬ ‫شرکتی که قرار بود به مرور عرضه سهام انها در فرابورس اغاز‬ ‫ش��ود‪ ،‬تاکنون عرضه سهام‪ ۱۲۲‬ش��رکت در فرابورس نهایی‬ ‫شده است و بقیه طرح ها در انتظار طی کردن مراحل قانونی‬ ‫برای عرضه در بورس هس��تن د تا به ای��ن طریق روند تامین‬ ‫سرمایه موردنیاز صنایع کوچک شتاب گیرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر امار اعالم ش��ده از س��وی صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک نیز بیانگر ان اس��ت که در‬ ‫نیم��ه نخس��ت س��ال ج��اری در مجم��وع ‪ ۱۱۶‬ضمانتنامه‬ ‫ب��ه ارزش��ی ح��دود ‪ ۸۹۰۰‬میلیارد ری��ال ب��رای ‪SME‬ها‬ ‫صادر ش��ده که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ارزش‬ ‫ضمانتنامه ه��ای ص��ادر ش��ده رش��د‪ ۱۲۶‬درصدی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سهم ضمانتنامه های توس��عه ای نیز در نیمه نخست سال‬ ‫جاری از ضمانت های صادر ش��ده ‪۱۳۹‬میلی��ارد ریال بوده و‬ ‫مجموع ضمانتنامه های صادر ش��ده در ای��ن بخش ‪۱۷‬فقره‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬نس��بت ارزش ضمانتنامه های صادر ش��ده برای‬ ‫طرح های توس��عه ای به کل مبلغ نیز ‪ ۱۶‬درصد ارزیابی شده‬ ‫اس��ت اما برای «حسن انجام تعهدات» به عنوان یکی دیگر از‬ ‫بخش هایی که ضمانتنامه سرمایه گذاری به ان تعلق می گیرد‬ ‫نی��ز در مجموع ‪ ۶‬ضمانتنامه به ارزش ‪ ۲۴‬میلیارد ریال صادر‬ ‫ش��ده که ‪ ۳‬درصد از ارزش کل ضمانتنامه های صادر شده را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هزینه‪۴۰‬میلیارد ریال برای تامین‬ ‫روشنایی در مرز خسروی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نی��روی برق اس��تان کرمانش��اه از‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۴۰‬میلی��ارد ریالی برای اج��رای ‪ ۵۰‬طرح عمرانی‬ ‫تامین روش��نایی مربوط به ساخت زیرس��اخت های اربعین در مرز‬ ‫رس��می خسروی خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت»‬ ‫از کرمانش��اه‪ ،‬علیمراد مرادی مجد در جمع خبرنگاران رسانه های‬ ‫اس��تان کرمانش��اه ب��رای بازدید از زیر س��اخت ها و اماده س��ازی‬ ‫امکانات برای پذیرایی از زائران در اربعین س��ال جاری که از س��وی‬ ‫ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان به طور شبانه روزی انجام شده‪،‬‬ ‫از قصرش��یرین و مرز رس��می خس��روی بازدید کردند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫برای تامین روش��نایی و بازسازی مسیر خطوط و افزایش و تقویت‬ ‫زیرس��اخت های اربعین در قصرش��یرین مس��یری به طول بیش از‬ ‫‪۱۵‬کیلومتر و خط موازی با شبکه فرعی برق ساخته شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫‪ 15‬ابان ‪ 17 1396‬صفر ‪ 6 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 252‬پیاپی ‪2225‬‬ ‫یادداشت‬ ‫التزام خروج از اقتصاد جزیره ای‬ ‫بیکاری و ناتوانی در جذب‬ ‫سرمایه به بخش اصلی اقتصاد‬ ‫از جمل��ه مش��کالتی اس��ت‬ ‫که ام��روزه در کش��ور وجود‬ ‫دارد و باعث ب��روز اختالالت‬ ‫بسیاری شده است‪ .‬در دوران‬ ‫گذشته به دلیل افزایش سود‬ ‫کاظم دلخوش اباتری‬ ‫بانکی س��رمایه های بسیاری‬ ‫از چرخ��ه تولید خارج ش��د‪ .‬سخنگوی کمیسیون اقتصاد‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫به بی��ان دیگر در طول دولت‬ ‫نهم و دهم ب��ه دلیل افزایش‬ ‫س��ود بانکی‪ ،‬م��ردم ترجیح‬ ‫دادند س��رمایه های خود را در بانک گذاشته و سود تضمینی‬ ‫دریافت کنند‪ .‬این اتفاق در ش��رایطی رخ داد که کش��ور در‬ ‫تحری م بود و نیاز داش��تیم سرمایه مردم به بخش تولید وارد‬ ‫ش��ود اما به دلیل باال بودن س��ودهای بانکی ای��ن اتفاق رخ‬ ‫نداد و س��رمایه وارد بانک ش��د‪ .‬رفته رفته چرخ��ه تولید در‬ ‫کش��ور تضعیف و از تعداد تولیدکنندگان نیز کاس��ته شد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس اتفاقی که در ان دوران رخ داد‪ ،‬بروز مش��کالت‬ ‫عدی��ده در بخش تولید بود و مش��کالتی که ت��ا پیش از ان‬ ‫وجود نداشت‪ .‬بسیاری از زیرس��اخت های تولید از بین رفت‬ ‫و ب��ر تع��داد بیکاران نیز اضافه ش��د‪ .‬اکنون ب��ا اینکه دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم توانس��ت سود س��پرده را کاهش دهد اما‬ ‫وجود مشکالت ساختاری به دلیل سیاست های گذشته هنوز‬ ‫موانع جدی بر س��ر راه تولید کش��ور قرار داده اس��ت‪ .‬اکنون‬ ‫اگر دولت قصد دارد معضل س��رمایه گذاری در بخش تولید را‬ ‫برطرف کند ابتدا باید زیرساخت های تولید و فرهنگ اشتغال‬ ‫را در کش��ور اصالح کند‪ .‬معضالتی که امروز در بخش تولید‬ ‫وج��ود دارد پیچیده تر از موضوعی اس��ت ک��ه تنها با کاهش‬ ‫س��ود سپرده بتوان ان را تقویت کرد‪ .‬یکی از مشکالت جدی‬ ‫امروز دانش فنی ناکافی در بس��یاری از زیرشاخه های صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬این معضل باعث می شود محصول تولید شده رقابتی‬ ‫نباش��د و نتواند در بازار س��هم مناسبی کسب کند‪ .‬حتی اگر‬ ‫با سیاس��ت های ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه ها نیز این‬ ‫محصوالت به بازار تحمیل شود باید در نظر داشت که سطح‬ ‫تولید ایران رشدی ندارد و باید این واقعیت را بپذیریم‪ .‬عالوه‬ ‫بر این معضل دیگری که وجود دارد از دس��ت رفتن بازارهای‬ ‫جهانی است‪ .‬شاید با چنین سیاست هایی بتوانیم محصوالت‬ ‫داخل��ی را در بازار داخل به فروش برس��انیم اما راه خروج از‬ ‫بحران با صادرات همراه است و این سیاست ها باعث می شود‬ ‫صادرات را از دست بدهیم‪ .‬به عبارت دیگر اگر زیرساخت های‬ ‫تولید رقابتی در کشور ایجاد نشود‪ ،‬اقتصاد ما با اینکه تحریم‬ ‫نیست اما به طور جزیره ای باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شاخص های فضای کسب و کار‬ ‫نگران کننده است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره‬ ‫به اینکه ش��اخص های ما در فضای کس��ب و کار نگران کننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جهت گیری های کلی ما بای��د حمایت از اقتصاد‬ ‫دانش بنیان باش��د‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرض��ا عارف در‬ ‫نخستین جلس��ه ش��ورای سیاس��ت گذاری کنفرانس توسعه‬ ‫فن��اوری و بهبود فضای کس��ب و کار ک��ه در محل بنیاد امید‬ ‫ایرانیان برگزار ش��د به ارائه توصیه هایی ب��رای برگزاری بهتر‬ ‫کنفرانس پرداخت و ضمن قدردانی از زحمات اعضای شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری کنفران��س اظهارکرد‪ :‬هر دو موضوع توس��عه‬ ‫فناوری و بهبود فضای کسب و کار مهم است‪ .‬شاخص های ما‬ ‫در زمینه فضای کسب و کار نگران کننده است و بحث فناوری‬ ‫می توان��د به عنوان ی��ک مزیت برای ما مطرح باش��د ‪.‬رییس‬ ‫کنفرانس توس��عه فناوری و بهبود فضای کس��ب و کار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در اینجا یک طرف دانشگاه ها هستند و طرف دیگر دولت‬ ‫و بخش های اجرایی که باید سیاست ها را اجرا کنند‪.‬‬ ‫جزئیات فرایند ورود ‪ ۱۵‬فروند‬ ‫بوئینگ جدید به ایران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت هواپیمایی قش��م ایر اخری��ن وضعیت‬ ‫مذاکرات این شرکت با هواپیماساز بوئینگ برای ورود ‪ ۱۵‬فروند‬ ‫هواپیمای جدید به ایران را تش��ریح کرد‪ .‬محمود ش��کرابی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬نخستین صحبت های ما با بوئینگ‬ ‫مربوط به اجالس چند ماه قبل یاتا در مکزیک می ش��ود که در‬ ‫جریان ان صحبت های ابتدایی مطلوبی میان دو طرف ش��کل‬ ‫گرفت‪ .‬پس از ان نمایندگان ش��رکت بوئینگ به ایران امدند و‬ ‫با نهایی ش��دن فاز نخست مذاکرات دوجانبه توافقنامه ای برای‬ ‫خرید ‪ ۱۵‬فروند هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۳۷-۸۰۰‬به امضا رس��ید‬ ‫و بنا ش��د بوئینگ گام های بعدی برای دریافت مجوزهای الزم‬ ‫را پیگیری کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی قشم ایر با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر این توافق در مرحله اخذ مجوزهای الزم از‬ ‫دولتمردان ایاالت متحده امریکا قرار دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بوئینگ‬ ‫اعالم کرده خود تم��ام فرایندهای مربوط به دریافت مجوز در‬ ‫حوزه فروش هواپیما و تمامی برنامه های اموزش��ی و پشتیبانی‬ ‫را پیگیری می کند و از این رو ما منتظر نهایی شدن این مرحله‬ ‫از کار خواهیم بود‪ .‬ش��کرابی درباره زمان بندی احتمالی نهایی‬ ‫شدن این توافق و تبدیل ان به قرارداد نیز توضیح داد‪ :‬انچه در‬ ‫برنامه های دو طرف قید شده مربوط به ژانویه ‪ ۲۰۱۸‬می شود و‬ ‫ما امیدواریم در صورتی که مش��کل خاصی به وجود نیاید‪ ،‬این‬ ‫قرارداد در همان زمان به مرحله نهایی خود برسد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫قانون بهبود محیط‬ ‫کسب و کار تدوین و‬ ‫بخشنامه های ان نیز‬ ‫تنظیم شده است‪،‬‬ ‫صورت مسئله حل این‬ ‫موضوع نیز به طور‬ ‫کامل مشخص است به‬ ‫همین منظور در پی‬ ‫برگزاری جلسات‬ ‫مختلف با مسئوالن ‪۳‬‬ ‫قوه هستیم تا موانع را‬ ‫برطرف کنیم‬ ‫با توجه به سقوط ‪ ۴‬پله ای ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی مطرح شد‬ ‫مثلث برمودای محیط کسبوکار‬ ‫ورشکستگی‪ ،‬تجارت فرامرزی و حمایت از سرمایه گذار خرد؛ضعیف ترین شاخص ها‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براس��اس اخرین گزارش بانک جهانی ایران در شاخص‬ ‫سهولت کسب و کار سال ‪ ۹۶‬خورشیدی (‪ ۲۰۱۸‬میالدی)‬ ‫ب��ا وجود بهبود ‪ ۰/۲۶‬درصدی و رس��یدن به امتیاز ‪۵۶/۴۸‬‬ ‫نس��بت به سال گذشته ‪۴‬پله سقوط کرده و در جایگاه ‪۱۲۴‬‬ ‫جهان قرارگرفته اس��ت‪ .‬این رتبه نازل ترین رتبه ایران در ‪۳‬‬ ‫س��ال اخیر به ش��مار می رود و در منطقه منا (خاورمیانه و‬ ‫ش��مال افریقا) در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است‪ ،‬ایران‬ ‫پایین تر از کشورهایی مانند امارات‪ ،‬ترکیه و بحرین و باالتر‬ ‫از کشورهایی همچون مصر‪ ،‬لبنان‪ ،‬عراق‪ ،‬سوریه و یمن قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬با توجه به این موضوع محمدرضا نجفی منش‪،‬‬ ‫رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به‬ ‫«گسترش صنعت» از پیگیری این کمیسیون برای رایزنی‬ ‫با مس��ئوالن ‪ ۳‬قوه در جهت تس��هیل محیط کس��ب و کار‬ ‫خبرداد‪ .‬ب��ه گفته نجفی منش با اصالحات الزم در ‪ ۳‬بخش‬ ‫ورشکستگی‪ ،‬تجارت فرامرزی و حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫خرد می توان رتبه ایران را به پنجاهم جهان رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهب�ود نم�ره ای�ران ب�ه واس�طه ش�اخص‬ ‫اعتبارات‬ ‫در گ��زارش اخیر بانک جهانی همچون س��ال گذش��ته‬ ‫‪ ۱۹۰‬کش��ور جهان به لحاظ شاخص س��هولت کسب وکار‬ ‫رتبه بندی ش��ده اند‪ .‬این ش��اخص که از ‪ ۱۰‬زیرش��اخص‬ ‫تش��کیل ش��ده براس��اس ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرد و برای محاس��به ان اقدامات اصالحی کشور ها در‬ ‫هر یک از معیار ها لحاظ می شود‪ .‬بهبود نمره ایران و کاهش‬ ‫فاصله ایران از شاخص پیشرو در گزارش‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی‬ ‫( ‪ ۲۰۱۸‬میالدی)بان��ک جهان��ی اغلب به واس��طه بهبود‬ ‫عملک��رد در معیار اعتبارات بوده اس��ت‪ .‬بانک جهانی اقدام‬ ‫انجام ش��ده برای گزارش گیری از خرده فروشان خودرو در‬ ‫زمینه پرداخت های اعتباری به منظور تس��هیل دسترسی‬ ‫ب��ه اطالعات اعتباری را مهم ترین اق��دام اصالحی ایران در‬ ‫جهت س��هولت کس��ب و کار اعالم کرده اس��ت‪ .‬این اقدام‬ ‫منجر به بهبود ‪ ۱۷‬پله ای جایگاه ایران از نظر اخذ اعتبارات‬ ‫در میان ‪ ۱۹۰‬کش��ور جهان و کاهش فاصله ان از ش��اخص‬ ‫پیشرو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬شاخص بدون تغییر‬ ‫تغییر پیدا نکردن وضعیت ایران در ‪ ۴‬زیرشاخص سهولت‬ ‫کس��ب و کار از دیگر نکات قابل توجه در این گزارش است‪.‬‬ ‫فاصله ایران از شاخص پیشرو در زیرشاخص های «حمایت‬ ‫از س��رمایه گذاران خرد»‪« ،‬س��هولت پرداخ��ت مالیات»‪،‬‬ ‫«تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» نس��بت به س��ال‬ ‫قب��ل تغییر نکرده و رتبه ایران در این زیرش��اخص ها هم به‬ ‫واسطه عملکرد بهتر سایر کشور ها تضعیف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سبقت هند و تاجیکستان از ایران‬ ‫تضعی��ف رتبه ایران باوجود بهبود فاصله ان از ش��اخص‬ ‫پیش��رو حاکی از این اس��ت که برخی کشور ها در مقایسه با‬ ‫ایران عملکرد بهتری داش��ته و فاصله انها از شاخص پیشرو‬ ‫به مراتب بیش��تر از ایران کاهش یافته اس��ت‪ .‬از جمله این‬ ‫کش��ور ها می توان به تاجیکس��تان و هند اشاره کرد‪ .‬هند از‬ ‫جمله کش��ورهایی است که در گزارش ‪ ۲۰۱۸‬بانک جهانی‬ ‫عملکرد قابل توجهی داشته است‪ .‬این کشور که در گزارش‬ ‫س��ال گذش��ته از نظر شاخص سهولت کس��ب و کار ‪ ۳‬پله‬ ‫پایین تر از ایران بوده در گزارش امسال در میان ‪۱۰۰‬کشور‬ ‫برتر قرار گرفته اس��ت‪ .‬تجربه موفق هند در بهبود موقعیت‬ ‫این کش��ور در شاخص سهولت کس��ب و کار بانک جهانی‬ ‫باوجود کاهش چشم انداز رشد اقتصادی این کشور در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬می�لادی از موضوع��ات مهم و در خور تامل اس��ت‪.‬‬ ‫تعیین درست اهداف و استراتژی و همچنین برنامه صحیح‬ ‫ب��رای اجرای اصالحات اقتصادی ضم��ن تالش و پیگیری‬ ‫انجام انها از خصوصیات بارز دولت هند اس��ت‪ .‬بدون تردید‬ ‫انتخ��اب رویکرد بلندم��دت در برنامه ه��ای اصالحی یک‬ ‫دولت‪ ،‬ترجیح منافع بلندمدت پایدار به جای منافع موقتی‬ ‫و بسنده نکردن به رشد های باالی کم دوام از جمله مواردی‬ ‫است که عقب ماندگی و در جا زدن سایر اقتصاد ها را در برابر‬ ‫اقتصادهای منس��جمی که منطق اقتصادی همراه با بهبود‬ ‫س��طح رفاه جامع��ه و بهبود واقعی منزلت انه��ا در جوامع‬ ‫بین المللی حاکم است پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم جدی برای رسیدن به جایگاه پنجاهم‬ ‫الگوی هند در پیش��رفت محیط کسب و کار باعث شد تا‬ ‫در گفت وگو با محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به بررسی وضعیت‬ ‫سهولت کس��ب وکار در ایران و راهکارهای ارتقای جایگاه‬ ‫ای��ران بپردازیم‪ .‬نجفی منش به گس��ترش صنعت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قانون بهبود محیط کس��ب و کار تدوین و بخش��نامه های‬ ‫ان نیز تنظیم ش��ده اس��ت‪ ،‬صورت مسئله حل این موضوع‬ ‫نیز به طور کامل مش��خص اس��ت به همی��ن منظور در پی‬ ‫برگزاری جلس��ات مختلف با مس��ئوالن ‪ ۳‬قوه هس��تیم تا‬ ‫موان��ع را برطرف کنیم‪ .‬به طور جدی ت��ر کاری را با وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫ش��روع کردیم تا با ورود به چند حوزه جایگاه کشور را ارتقا‬ ‫ببخشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬شاخص حیاتی برای ارتقای رتبه ایران‬ ‫نجفی من��ش ب��ا بی��ان اینکه ب��ا ورود به ش��اخص های‬ ‫ورشکستگی‪ ،‬تجارت فرامرزی و حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫خرد رتب��ه ایران از ‪ ۱۲۴‬به حدود ‪ ۵۰‬ارتقا پیدا خواهد کرد‬ ‫گف��ت‪ :‬در این ‪ ۳‬بخش ضع��ف جدی وجود دارد که با اندک‬ ‫ارتقای��ی در ای��ن بخش ها جایگاه ایران به س��رعت رش��د‬ ‫می کند‪ .‬اگر اصالحات الزم در این ‪ ۳‬ش��اخص انجام شود و‬ ‫‪ ۲‬نمره امتیاز ایران در هر بخش افزایش پیدا کند به راحتی‬ ‫به رتبه زیر ‪ ۵۰‬خواهیم رس��ید‪ .‬وی با اش��اره به اینکه نمره‬ ‫ایران ‪ ۵۶/۴۸‬است گفت‪ :‬کشور نیوزلند که در رتبه نخست‬ ‫قرار دارد دارای نمره ‪ ۸۷‬اس��ت بنابراین در ایتم کسب و کار‬ ‫‪ ۳۰‬نمره کسری داریم‪ .‬اندک تغییری در نمره ایران می تواند‬ ‫جایگاه ایران را بس��یار بهبود بخشد‪ .‬امسال نمره ایران ارتقا‬ ‫پیدا کرده اما به دلیل پیشرفت بیشتر سایر کشورها جایگاه‬ ‫یران با کاهش رو به رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون هست‪ ،‬اجرا نیست‬ ‫رییس کمیس��یون تس��هیل کس��ب و کار اتاق بازرگانی‬ ‫تهران مهم ترین مشکل کسب و کار در کشور را اجرا نشدن‬ ‫کامل قوانین در کش��ور اعالم کرد و گفت‪ :‬در کشور کمبود‬ ‫قوانین وجود ندارد و اغلب مش��کالت کسب و کار در بخش‬ ‫اجراست البته به طور مثال در بخش قوانین ورشکستگی با‬ ‫پیچیدگی و طوالنی بودن قوانین رو به رو هستیم اما همین‬ ‫قوانین نیز به درستی اجرا نمی شود‪ .‬وی با بیان اینکه دولت‬ ‫نیز عزم بر بهبود کس��ب و کار دارد اظهارکرد‪ :‬دولت هم در‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی پیگیر این موضوع اس��ت‪.‬‬ ‫اتاق نیز به عنوان یک مطالبه جدی پیشنهادات را پیگیری‬ ‫می کند‪ .‬امیدواریم س��ال اینده با تغیی��ر قابل مالحظه ای‬ ‫رو به رو باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ اقدام�ات ای�ران در راس�تای تس�هیل در‬ ‫شاخص های کسب و کار‬ ‫با وجود تالش ها برای ارتقای رتبه ایران اما در س��ال های‬ ‫گذشته نیز براساس اخرین اطالعات بانک جهانی اقدامات‬ ‫مهم��ی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫ساده س��ازی کسب و کار اس��تارت اپ ها از طریق سیستم‬ ‫ثبت الکترونیکی‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬ایج��اد پورتال های وب‬ ‫در جه��ت فراهم کردن امکان جس��ت و ج��و و ذخیره نام‬ ‫انحصاری شرکت توسط موسسان‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۳‬ساده تر‬ ‫ش��دن شروع یک کسب و کار با س��اده کردن رزرو اسامی و‬ ‫مراحل ثبت ش��رکت باعث تسهیل در شرع کسب و کار شد‬ ‫البته در س��ال ‪۱۳۹۱‬ملزم س��اختن موسسان شرکت ها به‬ ‫اخذ نداشتن سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت‪ ،‬شروع‬ ‫کس��ب و کار را در ایران دش��وارتر کرد‪ .‬در بخش ش��اخص‬ ‫تس��هیل دسترسی به برق سال ‪ ۱۳۹۳‬از طریق از بین بردن‬ ‫نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫برق تس��هیل شد‪ .‬در شاخص تس��هیل اخذ اعتبار در سال‬ ‫‪۱۳۸۹‬تاس��یس دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب‬ ‫بهبود وضعیت دسترسی به اطالعات اعتباری شد و از سوی‬ ‫دیگر در سال ‪۱۳۹۶‬گزارش گیری از خرده فروشان خودرو‬ ‫در زمین��ه پرداخت های اعتباری کس��ب اعتبار در ایران را‬ ‫تس��هیل کرد‪ .‬در شاخص حمایت از س��رمایه گذار خرد در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬الزام افش��ای فوری اطالعات طرفین معامله‬ ‫در ایران موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایه گذار شد‪.‬‬ ‫در بخش تس��هیل تجارت فرامرزی کاهش زمان صادرات و‬ ‫واردات از طریق نصب و راه اندازی اس��کنر در بنادر ش��هید‬ ‫رجایی و س��ازماندهی دوباره دفاتر گمرکی برای جداسازی‬ ‫بازرس��ی کاالهای خاص و توسعه و بهبود خدمات صادرات‬ ‫و واردات از طریق واحد ملی در سال ‪ ۱۳۹۵‬موجب تسهیل‬ ‫در این بخش ش��د‪ .‬در شاخص اجرای قرارداد ها نیز در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی‪ ،‬بایگانی‬ ‫الکترونیک��ی برخی اس��ناد و اگاهی از پیام ه��ای متنی به‬ ‫صورت الترونیکی اجرای قرارداد را تسهیل کرد‪.‬‬ ‫در ش��اخص ش��رایط و مقررات اخذ مجوز ساخت ایجاد‬ ‫دفاتر خدمات الکترونیک در تهران‪ ،‬تس��هیل فرایند کسب‬ ‫تاییدی��ه مح��ل‪ ،‬مجوز های س��اخت و گواهی های تکمیل‬ ‫ساختمان و کاهش زمان اتصاالت اب و برق در سال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫تسهیل شد همچنین در این سال تسهیل پرداخت مالیات‬ ‫توسط شرکت ها از طریق تبدیل مالیات بر فروش به مالیات‬ ‫ارزش افزوده موجب تس��هیل در شاخص پرداخت مالیات‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 15‬ﺁﺑﺎﻥ ‪ 17 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 6 1439‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 252‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2225‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺟﺬﺍﺑﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻭ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ«‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺭﻓﻊ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﻣﺤﻮﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ »ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ« ﺑﺎ ﺍﺭﺳــﻼﻥ ﻓﺘﺤﻰﭘــﻮﺭ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺸــﺘﻢ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺒﺎﺏﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺭﺳــﻼﻥ ﻓﺘﺤﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑــﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺛﺒــﺎﺕ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﭘــﻮﻝ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﻀــﻞ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺸــﺮﻭﺡ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳـﺎﻝﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻳﻢ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺗـﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﻓـﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ؟‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦﻣﻰﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖﺭﻓﺖ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻤــﺪﻩ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﻠﻮﻙ ﺷــﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺑﻖ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﺪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﺧـﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺟـﺬﺏ‬ ‫ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟـﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷـﻮﺩ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳـﻴﺐ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺷـﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺭﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴــﻢ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻛﻨﻴــﻢ‪ .‬ﻓﺮﺻﺘــﻰ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﻳــﻚ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﻳــﻚ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻒ ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴــﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ ،‬ﻃﺮﻑ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺗﻨﻬــﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﻑﻫــﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺯﻳﺮﺳـﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ‬ ‫ﺩﭼﺎﺭ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺭﻓﻊ ﻛﺮﺩ؟‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺭﻓﻊ ﻓﺮﺳــﻮﺩﮔﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﭼﺎﺭ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺮﺳــﻮﺩﮔﻰ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧــﺶ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗــﺪﺭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻳﻜـﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷـﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻓﺮﺳـﻮﺩﮔﻰ ﺷـﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻓﻊ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻰ‬ ‫ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺩﺳﺖ‬ ‫ﺁﻭﺭﻧـﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩﺍﻧـﺪ‪ .‬ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴـﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧــﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﻢ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺭ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻭﺵ ﺑﻜﺸــﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃــﺮﻑ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻓﺮﺳــﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻃــﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴــﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺩﻭ ﻛﻔﻪ ﺗﺮﺍﺯﻭﻯ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺑﺮ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺻﻒ ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺗــﺎ ﻓﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻛــﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﺭ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻒ ﻧﭙﻴﻮﻧﺪﺩ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯﺗﺮﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺳﻴﺎﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻳﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸــﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺸﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻼﻧــﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻪ ‪ 8‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺳــﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ‪ 500‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ‪700‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ‪ 3‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻐﻞ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﺷــﻜﺎﻳﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻧﺸــﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺷــﻜﺎﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻼﻧــﻰ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿــﺮ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ‪ 2‬ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﻓﺮﻣــﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭﻟﻰ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔــﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺸﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﻋﻼﻣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺷــﺪﻥ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﻛﻨــﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺁﻣــﺪﻩ ﺭﻛﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻣــﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺷــﻜﺎﻳﺎﺕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﺷــﻜﺎﻳﺎﺕ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻫــﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻫﻤــﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﺑــﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻭﻳﺰﻳﺖ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺳــﻼﻣﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫــﺎﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯﻋﺎﻟﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨــﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﻋﺒﺎﺩﻳــﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﺳــﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯﻋﺎﻟﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﺩﻳﮕــﺮ ﺑﺎﻻﺗــﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﻳﺰﻳﺖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺍﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﺯﻳﺮﻣﻴﺰﻯﺑﮕﻴﺮﻯ ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﺎﺳــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺯﻳﺮﻣﻴﺰﻯﺑﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺸــﺪﻩﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺍﮔﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻤــﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴــﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨــﺪ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﺩﺭﺳــﺖ‬ ‫ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻴــﻢ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﭘﺰﺷــﻜﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺣﻞ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺍﺯﺍ ﻧﻜﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ‬ ‫ﺳــﻼﻣﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﺳــﻼﻣﺖ ﺳــﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪﮔــﺮ ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺳــﻼﻣﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﭘﺴــﺎﺑﺮﺟﺎﻡ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﻣﺘﻌــﺪﺩﻯ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰﺍﻛﺒﺮ ﻧﻴﻜﻮﺍﻗﺒﺎﻝ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭼﺮﺧــﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﻨــﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﺽ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺳــﻮﺩﺩﻫﻰ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻳﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋــﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣــﻞ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‬ ‫ﻳﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴــﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺳﺮﭼﺸــﻤﻪ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﻣﺪﺍﻭﻡ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﻧﺒــﻮﺩ ﺯﻣﻴﻨــﻪﺍﻯ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺣﻮﺯﻩ‪ ،‬ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺮﻭﻛﺮﺍﺳــﻰ ﻭ ﻓﺴــﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﺿﻌــﻒ ﻧﻈﺎﺭﺗــﻰ‪ ،‬ﺭﻓﺘﺎﺭﻫــﺎﻯ ﺗﺒﻌﻴﺾﺁﻣﻴــﺰ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﻠﻴﻘﻪﺍﻯ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻌﻀﻰ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ‪ ،‬ﺷــﺒﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳــﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ…‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ‪ ،‬ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳــﺮﻯ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺳــﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺟﺪﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺸــﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺬﺍﺏ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻮﺍﻧــﻊ ﻣﻬﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈــﺎﻡ ﺑﺮﻭﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﻭ‬ ‫ﺩﻳﻮﺍﻥﺳــﺎﻻﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺻﺮﻑ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ‬ ‫ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻗﺴــﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴــﺘﻤﺮ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺗﺤﻘــﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻮﺛﺮﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘــﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﺳــﻤﻰ‬ ‫ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﺑــﻪ ‪ 90‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳــﻨﻮﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧــﺪﻩ ﻳﻌﻨﻰ ﺣــﺪﻭﺩ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣــﻮﺯﻩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺸــﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗــﺎ ﺛﻤﺮﻯ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﺑــﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﭘﻴﺸــﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 40‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﺳــﻨﻮﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻛﻮﺩ ﻭ ﺑﻴــﻜﺎﺭﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻛﻮﺩ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻗﻒ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻗﻢ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﭘﺲ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﻜــﺮﺩﻥ ﻓﺮﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔــﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺁﻧﻜــﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ‪ ،‬ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻢﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺏﺁﻭﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻫﺠﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 15‬ابان ‪ 17 1396‬صفر ‪ 6 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 252‬پیاپی ‪2225‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نرخ بهر ه بانکی‪ ،‬متهم ردیف اول‬ ‫خبر‬ ‫نقشه راه صادرات قطعه سازان‬ ‫به مجلس و وزارتخانه ارائه شد‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور از ترسیم نقش��ه راه صادرات این صنعت‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬در افق ‪ ۱۴۰۴‬ص��ادرات ‪ ۶‬میلیارد دالری‬ ‫هدف گ��ذاری ش��ده درحالی ک��ه هم اکن��ون کل ص��ادرات‬ ‫قطعه سازی کشور کمتر از ‪۲۰۰‬میلیون دالر است که اختالف‬ ‫فاحش��ی با هدف گذاری ترسیم ش��ده دارد به همین منظور‬ ‫برنامه ای درباره نقش��ه راه صادرات قطعات در کشور تدوین و‬ ‫به مجلس ش��ورای اسالمی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬اگر بر‬ ‫اساس برنامه تدوین شده حرکت شود و مطابق پیش نیازهای‬ ‫تعریف ش��ده اقدام ش��ود انتظ��ار می رود در این��ده نزدیک‬ ‫صادرات مناسبی را در صنعت قطع ه کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با توجه ب��ه ضرورت توس��عه همکاری ها و‬ ‫توانمندس��ازی قطعه س��ازی از برخی مذاکرات قطعه س��ازان‬ ‫ایرانی با قطعه س��ازان المانی و فرانس��وی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫در جریان نمایش��گاه بین المللی اکیپ اتو پاریس که در حوزه‬ ‫قطعه س��ازی و خدم��ات پ��س از فروش برگزار ش��د انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی ایران با‬ ‫حضور در این نمایش��گاه ضمن معرفی توانمندی های صنعت‬ ‫قطع ه ایران‪ ،‬مذاکرات مطلوبی با قطعه سازان المانی‪ ،‬فرانسوی‬ ‫و انگلیس��ی داش��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امید اس��ت با توجه به‬ ‫مذاکرات‪ ،‬این حضور نتایج خوبی را برای این صنعت کش��ور‬ ‫به دنبال داشته باشد و به زودی سرمایه گذاری و مشارکت های‬ ‫مناس��ب ش��کل گی��رد‪ .‬وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه برخی‬ ‫توافق ه��ای قطعه س��ازان ایرانی با همتایان فرانس��وی گفت‪:‬‬ ‫هیاتی از قطعه س��ازان ایرانی در این سفر همراه انجمن بودند‬ ‫و در بازدیدی که از ش��رکت های رنو و پژو شد و مذاکرات با‬ ‫قطعه س��ازان این دو شرکت و نیز انجمن قطعه سازی فرانسه‪،‬‬ ‫امید است نتایج ان را به زودی در صنعت کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن درباره قراردادهای جدید خودروس��ازی کش��ور و‬ ‫مباحث داخلی سازی و تامین قطعات توافق های کلی شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور تاکید کرد‪ :‬همچنین در بازدیدی که از‬ ‫مرکز تحقیقات و ازمون خودروس��ازی و قطعه سازی فرانسه‬ ‫داشتیم‪ ،‬مذاکرات درباره اس��تانداردهای جدید خودروسازی‬ ‫به ویژه اس��تاندارد ‪ IATF ۱۶۹۴۹‬که جایگزین اس��تاندارد‬ ‫‪ ISO/TF۱۶۹۴۹‬اس��ت‪ ،‬انجام ش��د و در این راس��تا نیز به‬ ‫توافق های خوبی دست یافتیم‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه کش��ور در ادامه از س��فر انجمن‬ ‫قطعه س��ازان فرانس��ه در راس هیاتی به ای��ران گفت‪ :‬در ماه‬ ‫ج��اری میالدی انجمن قطعه س��ازان فرانس��ه در نمایش��گاه‬ ‫قطعه س��ازی ای��ران حضور خواه��د یافت و به زودی ش��اهد‬ ‫خبره��ای خوبی در ح��وزه توافق های قطعه س��ازی بین دو‬ ‫انجمن خواهیم بود‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در راستای مذاکرات‬ ‫انجام ش��ده در ت�لاش هس��تیم زمینه همکاری مش��ترک‬ ‫قطعه سازان ایرانی و خارجی را هرچه بیشتر فراهم کنیم‪.‬‬ ‫علیرضا عابدینی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قطعه س��ازان در ردی��ف و‬ ‫رش��ته های مختل��ف در حال‬ ‫هم��کاری ب��ا خودروس��ازان‬ ‫کشور هستند اما خودروسازان‬ ‫ت خود همیشه قصور‬ ‫در تعهدا ‬ ‫کرده اند و در پرداخت اقساط‬ ‫مطالبات واحدهای قطعه ساز‬ ‫معراج محرابی‬ ‫کوتاهی می کنند‪.‬‬ ‫نایب رییس خانه صنعت‪،‬‬ ‫در نتیجه واحدهای صنعتی‬ ‫معدن و تجارت ایران‬ ‫برای رفع مشکالت مالی خود‬ ‫مجب��ور هس��تند از بانک ه��ا‬ ‫تسهیالتی دریافت کنند که نرخ سود انها باالست و در بحث‬ ‫جرایم تاخیر این رقم بسیار افزایش می یابد‪.‬‬ ‫با تمام این مشکالت واحدهای قطعه سازی فعال هستند و‬ ‫همچنان تولید با جدیت دنبال می ش��ود اما در بعضی موارد‬ ‫شاهد کاهش ظرفیت ها هستیم‪.‬‬ ‫در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی براساس فرمایش رهبر‬ ‫معظم انقالب ابتدا باید قوانین نظام بانکداری اصالح ش��ود تا‬ ‫صنعت پویایی خود را به دس��ت اورد‪ .‬در تمام کشورهای دنیا‬ ‫صنعت دارای تسهیالت با نرخ حداکثر ‪ ۳‬تا ‪۴‬درصد است‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع اقتص��اد مقاومتی ب��ا بهره بانکی ب��اال اتفاق‬ ‫نمی افتد و روند فعالیت بانک ها بیشتر منجر به ورشکستگی و‬ ‫تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی کشور می شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رایط در حالی اس��ت ک��ه در وضعیت های خاص‬ ‫برخ��ی کش��ورها ن��رخ بهره بانکی خ��ود را ت��ا ‪ ۰/۲۵‬درصد‬ ‫کاهش می دهند و گاهی این رقم به صفر نیز می رس��د حتی‬ ‫کش��ورهایی از جمله ژاپ��ن تجربه بهره بانک��ی منفی را نیز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ام��روز ظرفیت صنعت قطع ه به لحاظ کمی و کیفی فراهم‬ ‫است و حتی قطعات بنز و توان تولید خودروهای مدل باالتر‬ ‫نیز وجود دارد ام��ا این خودباوری و میدان دادن به صنعتگر‬ ‫داخلی تمام این ظرفیت ها را بالفعل می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه دانش فنی و امکانات و ماش��ین االتی که در‬ ‫اختیار واحدهای صنعتی است دیگر مشکالت پیشین وجود‬ ‫ندارد و قطعات مورد نظر قابل ساخت است‪.‬‬ ‫سمانه عرفانی‬ ‫با وجود ضعف در امر طراحی و فراهم نبودن زیرساخت ها برای تولید موتورسیکلت های خاص شاهد هستیم ‬ ‫تجهیز موتورسیکلت معمولی بهکاربری های خاص‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫درباره موتورس��یکلت عنوان می شود این صنعت‬ ‫در کشور بیش��تر مونتاژکار اس��ت به ویژه در بحث‬ ‫موتورس��یکلت های جدی��د ک��ه ب��ازار ان تنها به‬ ‫یکصد یا ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه محدود می ش��ود‪ .‬این نوع‬ ‫موتورس��یکلت ها حتی گاهی به طور کامل به شکل‬ ‫مجموعه وارد و در ایران روی هم س��وار می شود اما‬ ‫با این ش��رایط تولیدکنندگانی هستند که به سوی‬ ‫بومی سازی موتورسیکلت حرکت کرده اند و بر اساس‬ ‫سفارش ها برای نهادها و مجموعه های مختلف تولید‬ ‫می کنند‪ .‬بازار موتورس��یکلت برای اقش��ار مختلف‬ ‫م��ردم و نیز س��ازمان های دولتی ب��وده که برخی‬ ‫به دلی��ل کارب��ری خاصی که این موتورس��یکلت ها‬ ‫داش��ته نیاز ب��ه تجهیزات جدید دارن��د‪ .‬توانمندی‬ ‫صنعتگر داخلی در تولید موتورس��یکلت های خاص‬ ‫مانند موتورس��یکلت های پلیس‪ ،‬اورژانس و‪ ...‬چقدر‬ ‫اس��ت؟ ایا ایران می تواند روزی به تولیدکننده این‬ ‫نوع موتورس��یکلت در منطقه تبدیل شود؟ در این‬ ‫زمینه «گس��ترش صنعت» سراغ ‪ 2‬فعال این حوزه‬ ‫رفت و انها معتقد بودند زیرس��اخت ها برای چنین‬ ‫امری در کشور هنوز فراهم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تولید با وجود توانمندی‬ ‫علیرضا عابدینی‪ ،‬مدیر اجرایی یکی از شرکت های‬ ‫داخل��ی فع��ال در صنع��ت موتورس��یکلت گفت‪:‬‬ ‫نمونه هایی از این نوع موتورس��یکلت ها از سوی این‬ ‫نشان وارد ش��ده و حتی تعدادی دستگاه به برخی‬ ‫نهادهای دولتی نیز تحویل داده شد زیرا استفاده از‬ ‫این موتورس��یکلت ها با کاربری خاص برای امداد و‬ ‫نجات و نیز پلیس است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ای��ن ش��رکت به ط��ور اختصاص��ی‬ ‫موتورس��یکلت های معمولی ‪ ۱۲۵‬سی سی را برای‬ ‫پلی��س تجهی��ز می کند و نمونه ه��ای ‪ ۶۰۰‬و ‪۶۵۰‬‬ ‫سی س��ی نیز برای ازمون فرستاده ش��ده اما هنوز‬ ‫پاسخی دریافت نشده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت در پاس��خ به این پرسش که ایا‬ ‫موتورس��یکلت های خاص که برای پلیس استفاده‬ ‫می شود در داخل مونتاژ و تولید می شوند یا به طور‬ ‫کامل به ش��کل مجموع��ه وارداتی هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر این ن��وع موتورس��یکلت ها در ایران‬ ‫وارداتی اس��ت و تنه��ا چند قطعه مح��دود ان در‬ ‫داخل تولید و تامین می شود و چون دارای کاربری‬ ‫خاص اس��ت تیراژ فروش ان نیز زیاد نیست که در‬ ‫داخل تولید شوند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬باید تولید محصوالت با ش��مارگان باال‬ ‫باشد تا توجیه اقتصادی داشته باشد و تولیدکننده‬ ‫اقدام به تولید کن��د‪ .‬البته توانمندی وجود دارد اما‬ ‫بازار محدود ان صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاری‬ ‫ن��دارد‪ .‬به طور نمونه جایی مانند اورژانس چه تعداد‬ ‫از این موتورس��یکلت ها نیاز دارد؟ شاید کل کشور‬ ‫تنها به ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬دستگاه نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که کش��ورهایی‬ ‫ک��ه مبادرت ب��ه تولید ای��ن نوع موتورس��یکلت ها‬ ‫می کنند و م��ا وارد می کنیم ایا تولیدش��ان صرفه‬ ‫اقتص��ادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور نمونه چین نزدیک‬ ‫ب��ه یک میلی��ارد و ‪۵۰۰‬میلیون نف��ر جمعیت دارد‬ ‫ضمن انکه صادرکننده نیز اس��ت‪ .‬کشوری که بازار‬ ‫خارجی دارد‪ ،‬می تواند تولید خود را توس��عه دهد و‬ ‫درامدزایی داشته باش��د ازاین رو توجیه دارد و این‬ ‫کار را انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه چرا ایران برای بازار منطقه تولید‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬پوش��ش بازار منطقه ش��دنی است اما‬ ‫باید درنظر داش��ته باشیم برای کش��ورهایی مانند‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان و‪ ...‬نرخ محصوالت بسیار‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫عابدینی یاداور ش��د‪ :‬واقعیت این است که ما در‬ ‫ایران طراحی موتورس��یکلت نداریم و در این باره در‬ ‫صنعت موتورس��یکلت و خ��ودرو ضعف های زیادی‬ ‫وجود دارد‪ .‬اگر بخواهیم طراحی داشته باشیم باید‬ ‫نشان مطرحی باش��د که با سرمایه گذاری برگشت‬ ‫شود بنابراین کسانی که به این سمت رفته اند سعی‬ ‫می کنند از نشان های معروف استفاده کنند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬با وجود تمام مشکالت‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫می تواند به ان سمت برود به شرط انکه زیرساخت ها‬ ‫درست باشد‪ .‬این امر مهم نیز در دست تولیدکننده‬ ‫نیس��ت و دولت باید چنین بس��تری را فراهم کند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است ایا دست اندرکاران تضمین‬ ‫می کنند نرخ م��واد اولیه تنها برای نیمی از س��ال‬ ‫ثبات داش��ته باشد؟ ایا ضمانت می شود بهره بانکی‬ ‫تغییر نکند؟‬ ‫این صنعتگر اف��زود‪ :‬ام��روز تولیدکننده قطعات‬ ‫موردنی��از خ��ود را از کش��ورهایی وارد می کند که‬ ‫بهره های بانکی انها زیر ‪۳‬درصد است و برخی حتی‬ ‫هیچ بهره ای نمی گیرند‪ .‬بنابراین ش��رایط رقابت با‬ ‫همتای خارجی فراهم نیس��ت‪ .‬وقتی شرایط فروش‬ ‫م��ا در بازار داخل ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ماه اس��ت نمی توان حتی‬ ‫هزینه های سود بانکی را پرداخت‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬با ثبات اقتص��ادی صنعتگر ایرانی‬ ‫می تواند برنامه ریزی داش��ته باش��د و به این سمت‬ ‫برود‪ .‬اعالم می شود موتورسیکلت های معمولی برای‬ ‫کاربرده��ای خاص مانند اورژانس و‪ ...‬تجهیز ش��ود‬ ‫که شدنی نیس��ت زیرا برای چنین فعالیت هایی به‬ ‫موتورسیکلت با حجم باال نیاز است که قدرت مانور‬ ‫باالیی نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش طراحی مهندسی در صنعت‬ ‫س��مانه عرفانی‪ ،‬یکی دیگر از فعاالن این صنعت‬ ‫درب��اره وضعیت تولی��د موتورس��یکلت های خاص‬ ‫گفت‪ :‬شرکت پیش��تازموتور توس برای تامین نیاز‬ ‫کشور در امر موتورسیکلت های خاص فرایند تبدیل‬ ‫و تجهیز موتورسیکلت های معمولی را انجام می دهد‬ ‫و باکس های موردنیاز روی این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫نص��ب می ش��ود‪ .‬البت��ه خبرهایی وج��ود دارد که‬ ‫تعدادی از موتورس��یکلت های خاص برای اورژانس‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چرا تولیدکننده به این سمت نرفته‪ ،‬گفت‪ :‬بهترین‬ ‫موتورس��یکلتی که در ایران ساخته می شود نشان‬ ‫هونداس��ت که ‪۶۰‬درصد ایرانی و ‪۴۰‬درصد قطعات‬ ‫ان وارداتی اس��ت البته انچه حداقل در این شرکت‬ ‫ساخته می شود و برای سفارش موتورسیکلت هایی‬ ‫ب��ا کاربری خاص ب��رای اورژان��س و پلیس فرایند‬ ‫تبدیل و تجهیز این موتورس��یکلت ها در دستور کار‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬باکس ها در ایران ساخته می شود اما‬ ‫درباره چراغ گردان ها‪ ،‬اژیر و‪ ...‬اطالعات دقیقی ندارم‬ ‫که در داخل ساخته می شود یا خیر‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درواقع این تبدیل نیز بر اساس سفارش‬ ‫ب��وده و به ان��دازه تعدادی اس��ت که درخواس��ت‬ ‫می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت این نوع موتورس��یکلت ها‬ ‫استانداردهای خاص خود را دارند‪.‬‬ ‫عرفانی بیان کرد‪ :‬این شرکت موتورسیکلت هایی‬ ‫نی��ز بر پایه کاربری خاص وارد می کند که از همان‬ ‫ابت��دای طراحی برای یک حرفه خاص مانند پلیس‬ ‫یا اورژانس انجام شده است‪ .‬این موتورسیکلت وارد‬ ‫و در داخل مونتاژ ش��د البته برخ��ی قطعات مانند‬ ‫تایرها نیز از داخل تهیه می شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬تعداد س��فارش خیلی محدود است‬ ‫و این ش��رکت بیش��تر با نهادهای دولتی و پلیسی‬ ‫مش��هد همکاری دارد و ممکن اس��ت در شهرهای‬ ‫بزرگ دیگر مانند تهران تعداد س��فارش ها بیش��تر‬ ‫باش��د یا یک س��ازمان دولتی در مرک��ز برای کل‬ ‫کشور سفارش محصول بدهد که به طور قطع امارها‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در صنع��ت موتورس��یکلت ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن نش��ان پیگی��ر فناوری ه��ای روز دنی��ا برای‬ ‫صنعت موتورس��یکلت است و کشورهای صنعتی و‬ ‫فع��ال در این حوزه به س��متی رفته اند که طراحی‬ ‫موتورسیکلت ها را بر اساس کاربری که دارند‪ ،‬انجام‬ ‫می دهن��د درحالی که ما در کش��ور ب��رای طراحی‬ ‫موتورسیکلت های معمولی نیز ضعف داریم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دنیا در حال رفتن به سمت موتورسیکلت‬ ‫و خودروه��ای برقی اس��ت تا از درص��د الودگی ها‬ ‫کاس��ته ش��ود و این مس��ئله برای دوچرخه ها نیز‬ ‫مطرح اس��ت که این ش��رکت برای دوره ای انها را‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز اداره پست یکی از مراکزی‬ ‫است که بیشترین استفاده را از موتورسیکلت دارد‬ ‫درحالی ک��ه مبادرت به خرید موتورس��یکلت برقی‬ ‫نمی کند (حداقل با توجه ب��ه اطالعاتی که از اداره‬ ‫پست مشهد در دست است)‪.‬‬ ‫عرفانی بیان کرد‪ :‬مذاکراتی از س��وی اداره پست‬ ‫مش��هد برای خرید این نوع موتورسیکلت ها (برقی)‬ ‫انجام ش��د اما هنوز نتوانس��ته اند تصمیم نهایی را‬ ‫بگیرند‪ .‬این امر نیز به زیرس��اخت ها برمی گردد که‬ ‫ایستگاه های شارژ هنوز ساخته نشده است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/100/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‪.‬اتوماتیک زد اف‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪52/200/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪121/900/000‬‬ ‫‪118/500/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/500/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪.....‬‬ ‫دنا پالس با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪52/800/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪207/762/000‬‬ ‫‪158/000/000‬‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫‪214/000/000‬‬ ‫‪241/528/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪248/428/000‬‬ ‫‪283/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪62/500/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪42/900/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪39/000/000‬‬ ‫‪142/000/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫‪69/500/000‬‬ ‫‪57/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪79/386/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪215/000/000‬‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫‪393/000/000‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 15‬ﺁﺑﺎﻥ ‪ 17 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 6 1439‬ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 252‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2225‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻮﻉﺑﺨﺸﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﻨﺎﺗﻰ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻮﻟﻜﺲ‬ ‫ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻤﺴﻨﻰ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻣﻬﺮ ﻣــﺎﻩ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺳﺌﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻗﺼﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﻓﻮﻟﻜﺲﻭﺍﮔﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺷــﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠــﻰ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷــﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﻻﺗﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻇﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻒ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪﻫﺎﻯ ﺗﻴﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔــﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻣﻮﺕ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﺩ )ﺍﻭﺕ(‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 17‬ﻣــﺮﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳــﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﻟﻐﻮ ﺷــﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﻟﻐﻮ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺷــﺮﻁ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠــﻰ ﻧﻴﻤﻪﻛﺎﺭﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺷــﻨﻴﺪﻩﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺧــﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺳــﺌﺎﺕ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺳــﻜﻮﺕ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﺍﻳــﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﻋــﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭﮔﻴﺮ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﻣﻮﺕ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺌﺎﺕ ﻣﺒﻨﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔـﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺕ ﺩﺭ‬ ‫‪ 2‬ﻓﺎﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﻨﺎﺗﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺑﺎ ﺗﻜﺬﻳﺐ‬ ‫ﺧــﺮﻭﺝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺧﻴــﺮ ﺑﻪ ﻭﺟــﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﮔــﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﻣــﻮﺕ ﻭ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﺳﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻣﻀــﺎﻯ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨــﺪﻩ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪:‬‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﻣــﻮﺕ ﺑﺎ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ‬ ‫‪2‬ﻓــﺎﺯ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻴﺮ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ‪ 2‬ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳﻰﺑﻰﻳﻮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻨﺎﺗــﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻓــﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻣﻀﺎﻯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺁﻟﻤﺎﻧــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻤﻰ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺩﻻﻳﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺭﻭﻧﻤﺎﻳــﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗــﻰ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺳﺌﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺳﺌﺎﺕ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻓﻮﻟﻜــﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﺧــﺮﻭﺝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﻨﺎﺗﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻧﻈﺎﻡ »‪ «IRCAP‬ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫‪) IRCAP‬ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ( ﺑــﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﺒﺨــﺶ ﺳﻨﺠﺎﺑﻰﺷــﻴﺮﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ ‪ 3‬ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺧﻮﺩﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﻮﺭﺍﻯﻋﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﻢ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ؛ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺁﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺠﺎﺑﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺩﺭ ‪ 3‬ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ‬ ‫ﻳﺪﻛﻰ‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻜﻠﻒ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ‪ 53‬ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﺫﺭ ‪ 97‬ﺑﻪ ‪ 85‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺴــﺒﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻭ‬ ‫ﺳــﻠﻴﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪) ENCAP :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ( ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺁﻥ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ‪ IRCAP‬ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺠﺎﺑﻰﺷــﻴﺮﺍﺯﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﻰ ﺷــﺎﻳﺪ ‪ 3‬ﺳــﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 1400‬ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺑــﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴــﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔــﻰ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ‪ ،‬ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻭ‪ ...‬ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﻰ ‪15‬‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ‪ ،‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﻴﭻ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﮕﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﺟﻤــﺎﻉ ﺫﻯﻧﻔﻌﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻴﻔﻰ‬ ‫‪ IRCAP‬ﻧﻴــﺰ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﺴــﺎﺩ ﻳﺎ ﺍﻧﺤــﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﻪ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﺪﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺠﺎﺑﻰﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪ 1400‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻛــﺮﺩﻩ ﺗــﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ‪ 1399‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ‪ 4‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﺌﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﻰﺑﻰﻳﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﺎﻟﺸﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺤﺮﻛﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳــﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺭﻭﻧــﺪ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳــﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﺮﻛﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻟﻜﺲ‬ ‫ﻭﺍﮔﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻚ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺁﻥ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﺮﺳــﻮﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻓﺸــﺎﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﭘﺲ ﻛﺸﻴﺪﻥ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳــﺮﻭﺻﺪﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻀــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳــﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺟﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺷــﺪﻥ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﺻــﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪ 5‬ﭘﻠﻪﺍﻯ ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﻳﭙﺎﻳﺪﻙ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎﻳﺪﻙ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ‪ 12‬ﺑــﻪ ‪ 7‬ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻧﻴﻮﺯ؛ ﺭﺣﻴﻢ ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻫﺮﻣــﺰﮔﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ‪ 10‬ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻭ ‪ 31‬ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﺑﻰﺑﺪﻳﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻰ‬ ‫ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪ 9‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﺁﻓﺮﻳﻨﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻯ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﺸــﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻣﻀﺎﻋﻔﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪ (ISQI‬ﺩﺭ ‪ 4‬ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄــﻊ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺭ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺷــﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺳــﺘﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﻫﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺘــﻮﺍﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺁﺯﺍﺩﻯ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯﻫﺎﻯ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺭﻭ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳــﺎﺯﻯ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﻭﺯ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳــﻄﺢ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑــﺎﻻ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻫﻨــﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﻧﺘــﺎژ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻃﻰ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻰ‬ ‫ﺷــﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷــﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻧﮕــﺮﻯ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‬ ‫ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘــﺎﻯ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻭﺭﻭﺩ ﻛــﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻩ ﻓﻌﻼ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳــﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 30‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻨﻔﻰﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﻨﻔﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺳــﺘﻰ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 1391‬ﻭ ‪ 1392‬ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻟﻄﻤــﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺳــﺎﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺭﺷﺪﻯ ﻛﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﻻﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﻮﺩ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷﻮﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺭﺳﺘﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻫــﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﺎﻻﻳــﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻧﻴﻨﺠﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ‪ 3‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ‪ 60‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺳﻬﻢ ‪ 35‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 252‬پیاپی ‪2225‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 15‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫معافیت خودروهای برقی‬ ‫تولید داخل از مالیات‬ ‫تولید و طراحی خودروهای برقی به عنوان محصول دانش بنیان موضوعی‬ ‫مورد توجه در کش��ور اس��ت که به تازگی برای توسعه کاربرد این محصول‬ ‫معافیت مالیاتی انها در مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬به تازگی معافیت خودروهای‬ ‫برق��ی ‪ -‬بنزین��ی‪ ،‬موتورس��یکلت و خودروهای الکتریک��ی تولید داخل از‬ ‫پرداخت مالیات ارزش افزوده توس��ط س��ازمان امور مالیاتی به رییس امور‬ ‫مالیاتی ش��هر و اس��تان تهران‪ ،‬مدیرکل مالیات ارزش افزوده شهر و استان‬ ‫تهران‪ ،‬مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مدیران امور مالیاتی استان ها‬ ‫ابالغ شد‪ .‬بر اساس تبصره ماده (‪ )۹‬قانون هوای پاک که به تصویب مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی رسیده اس��ت خودروهای برقی‪ ،‬بنزینی‪ ،‬موتورسیکلت و‬ ‫خودروه��ای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف‬ ‫هس��تند‪ .‬این اقدام می تواند زمینه س��از توسعه این فناوری در کشور باشد‪.‬‬ ‫تولید و ساخت خودروهای برقی به عنوان محصولی دانش بنیان در جهت‬ ‫کاهش گازهای گلخانه ای از س��ال های گذش��ته در کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این زمینه طرح کالن مل��ی خودرو «رانای دونیرو» به انجام‬ ‫رس��یده و خودروهای برقی از موضوعات مورد توجه مس��ئوالن کش��ور به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫در این راس��تا در بازدیدی که حسن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری کشورمان‬ ‫همراه س��ورنا س��تاری از خودرو برقی دو سرنشین «یوز» محصول شرکت‬ ‫دانش بنیان دانش��گاه ازاد اس�لامی قزوین‪ ،‬موتورس��یکلت اویتا محصول‬ ‫پژوهش��کده شهید رضایی دانشگاه صنعتی ش��ریف داشتند بر لزوم توجه‬ ‫به این تولیدکنندگان تاکید کردند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫امضای قرارداد با کره ای ها تا ورود سوئدی های ارام‬ ‫ایجاد شبکه سراسری‬ ‫شارژ خودروهای برقی در اروپا‬ ‫تعدادی از بزرگترین ش��رکت های س��ازنده خ��ودرو در اروپا از‬ ‫برنامه ری��زی و همکاری برای ایجاد ش��بکه فراگیر ش��ارژ س��ریع‬ ‫خودروهای برقی خبر داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬شبکه یادشده که اچ پی سی نام خواهد گرفت‪،‬‬ ‫اس��تفاده از خودروهای برقی را در قاره س��بز اس��ان خواهد کرد‪.‬‬ ‫ام��روزه یافتن ایس��تگاه های ش��ارژ در جاده ها ب��رای تامین برق‬ ‫باتری ه��ای خودروه��ای برقی به یک چالش جدی تبدیل ش��ده‪،‬‬ ‫به ویژه که ش��ارژ این ن��وع خودروها فرایندی زمان گیر اس��ت و‬ ‫در بهترین حالت به حداقل نیم س��اعت وقت نی��از دارد‪ .‬از جمله‬ ‫شرکت های خودروساز حامی این طرح می توان به ب ام و‪ ،‬دایملر‪،‬‬ ‫فورد‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬ائودی و پورش��ه اش��اره کرد‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫طرح تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی( ‪ ۴۰۰ )۱۳۹۹‬ایستگاه پیشرفته شارژ‬ ‫خودروهای برقی در سراس��ر اروپا تاس��یس می شود‪ .‬قرار است در‬ ‫نخس��تین گام ‪ ۲۰‬ایستگاه در س��ال جاری میالدی گشایش یابد‬ ‫که در کش��ورهای المان‪ ،‬نروژ و اتریش واقع هس��تند‪ .‬فاصله این‬ ‫ایس��تگاه ها از یکدیگر ‪ ۱۲۰‬کیلومتر خواه��د بود‪ .‬همچنین ‪۱۰۰‬‬ ‫ایس��تگاه جدید در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی( ‪ )۱۳۹۷‬در کش��ورهای‬ ‫دیگر گشایش می یابد‪ .‬ایستگاه های یادشده شارژ انواع خودروهای‬ ‫برقی س��اخت کارخانه های مختلف را ممک��ن می کنند و ازطریق‬ ‫ده ها خودرو به طور همزمان قابل استفاده خواهند بود‪.‬‬ ‫طرح اولیه خودرو تمام الکتریکی‬ ‫در نمایشگاه توکیو‬ ‫نیسان در نمایشگاه اتومبیل توکیو از طرح اولیه خودرویی تمام‬ ‫الکتریک��ی رونمایی کرد که فض��ای داخلی ان با توجه به وضعیت‬ ‫رانندگی کاربر به حالت خودران تغییر می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬نیس��ان از ط��رح اولیه خ��ودرو جدید خود در‬ ‫نمایش��گاه اتومبیل توکی��و رونمایی کرد‪ .‬خودرو تم��ام اتوماتیک‬ ‫‪ IMAX‬نیسان هیچ گاز گلخانه ای منتشر نمی کند‪ .‬فضای داخلی‬ ‫ان نیز ب��ا توجه به تغییر وضعیت ان از حال��ت رانندگی کاربر به‬ ‫حال��ت خودران تغییر می کند‪ .‬در وضعی��ت خودران فرمان داخل‬ ‫داشبورد مخفی شده و فضای بیشتری برای کاربران در نظر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هفته گذشته صنعت خودرو روزهای ارامی را پشت‬ ‫سرگذاش��ت و هرچند نمایش��گاه مطبوعات فرصتی‬ ‫ب��رای گفت وگو با مدیران خودرویی بود اما هیچ کدام‬ ‫از مدیران خودرویی برخالف س��ال های گذش��ته در‬ ‫این نمایش��گاه حضور نیافتند‪ .‬نخستین گزارشی که‬ ‫«گسترش صنعت» در هفته گذشته به ان پرداخت‪،‬‬ ‫پیش شرط های داخلی سازی گیربکس های اتومات در‬ ‫ای��ران بود‪ .‬پ��س از امضای قرارداد ای��ران خودرو با‬ ‫هیون��دای پاورتک کره با ه��دف تولید گیربکس های‬ ‫‪ ۶‬س��رعته برای پلتفرم های جدید این گروه صنعتی‪،‬‬ ‫گفت وگوی��ی ب��ا هاجین کی��م‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫هیوندای پاورتک انجام دادیم تا ضمن بررس��ی روند‬ ‫اغاز این پروژه از نحوه داخلی سازی و انتقال فناوری‬ ‫نیز اگاه ش��ویم اما او معتقد اس��ت تنها شرط تحقق‬ ‫این روند افزایش می��زان تولید خودرو در ایران به ‪۳‬‬ ‫میلیون دستگاه در سال است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیستم های اتومات بسیار پیچیده بوده‬ ‫و کاربری باالیی دارد و درحال حاضر زمان مناس��بی‬ ‫ب��رای انتقال دانش فنی س��اخت این سیس��تم ها به‬ ‫ایران نیس��ت زیرا باید توانمن��دی تولیدکنندگان و‬ ‫قطعه سازان ایرانی به طرز گسترده و حجیمی در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت هیون��دای پاورت��ک تاکی��د‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر بازار ایران رش��د و توس��عه یابد و به تولید‬ ‫س��االنه ‪ ۳‬میلیون دستگاه خودرو برسد داخلی سازی‬ ‫سیس��تم های انتق��ال قدرت و س��اخت گیربکس در‬ ‫ایران را به عنوان ی��ک گزینه جدی در نظر خواهیم‬ ‫گرفت‪ .‬کی��م ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس درحال حاضر‬ ‫برنام��ه ای ب��رای انتقال دانش فنی در سیس��تم های‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫مطبوعات‪ :‬دانشمندان امریکایی مدعی شدند درماه ذخایر اب وجود دارد‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫انتقال قدرت به بازار ایران و داخلی س��ازی نداریم اما‬ ‫به طور قطع اگر بازار ایران رش��د و توس��عه یابد در‬ ‫صورت مشاهده توانمندی تولیدکنندگان ایرانی‪ ،‬این‬ ‫امر را در دس��تور کار خود قرار می دهیم‪ .‬با این حال‬ ‫امضای قرارداد مگاموتور از ش��رکت های تابعه سایپا‬ ‫ب��ا هیوندای پاورت��ک با هدف تولی��د گیربکس های‬ ‫‪ ۶‬س��رعته در هفته گذش��ته را باید از دیگر اتفاقات‬ ‫خودرویی دانست‪.‬‬ ‫طب��ق این قرارداد گروه س��ایپا بر اس��اس برنامه‬ ‫توس��عه محص��ول خود و ب��ه منظ��ور بهره گیری از‬ ‫فن��اوری روز دنی��ا روی پلتفرم ه��ای اس پی پس از‬ ‫بررس��ی تامین کننده ه��ای مختل��ف در زمینه قوای‬ ‫محرکه ش��رکت هیوندایی پاور ت��ک را انتخاب کرد‬ ‫و در اواخر س��ال ‪ ۹۵‬با این ش��رکت قراردادی برای‬ ‫تامی��ن گیربکس ‪ ۶‬س��رعته اتوماتیک ب��رای خودرو‬ ‫اس پ��ی ‪ ۱۰۰‬را به امضا رس��اند‪ .‬بر این اس��اس یک ‬ ‫دس��تگاه خودرو تولید ش��ده اس پی ‪ ۱۰۰‬در اختیار‬ ‫ش��رکت هیوندای��ی پاور تک قرار گرف��ت که پس از‬ ‫نصب ای��ن گیربکس در حال گذراندن مراحل پایانی‬ ‫ازمایش های مربوط اس��ت‪ .‬از دیگ��ر اتفاقات صنعت‬ ‫خودرو در هفته گذشته‪ ،‬حضور مدیرعامل رنو تراکس‬ ‫در ایران بود‪ .‬کالس نیلس��ون در دی��داری با مهدی‬ ‫جمالی ضمن ابراز تمایل نسبت به توسعه همکاری ها‬ ‫و انعق��اد قرارداد مش��ترک بر ضرورت دس��تیابی به‬ ‫اهداف خود در زمینه های مختلف از جمله همکاری‬ ‫در حوزه تولید خودروهای تجاری تاکید کرد‪.‬‬ ‫مهدی جمالی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫نیز در این دیدار از قرارداد مش��ارکت مشترک سایپا‬ ‫و ولوو اس��تقبال کرد و با اشاره به برنامه گروه سایپا‬ ‫برای ادامه رهبری بازار خودروهای تجاری کش��ور و‬ ‫برنامه این مجموعه برای صادرات خودروهای تجاری‬ ‫به کش��ورهای خارجی بر امادگی گروه س��ایپا برای‬ ‫توسعه همکاری با ولوو تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن مذاک��رات راهکارهای عملی ایجاد بس��تر‬ ‫مناس��ب برای تاس��یس شرکت مش��ترک به منظور‬ ‫اغاز همکاری این دو گروه خودروس��ازی تبیین شد‬ ‫و دوطرف خود را ملزم به تصمیم گیری به س��رعت و‬ ‫قطعی در این باره کردند‪.‬‬ ‫در ادامه نیز جش��ن تحویل ‪ ۷۵‬هزارمین دس��تگاه‬ ‫ولوو به مش��تری برگزار شد و نیلسون در این نشست‬ ‫از برنامه ری��زی ب��رای افزایش میزان داخلی س��ازی‬ ‫قطعات ول��وو در ایران به ‪ ۵۰‬درص��د در اینده خبر‬ ‫داد‪ .‬در اخرین س��اعات کاری روز چهارشنبه‪ ،‬انجمن‬ ‫صنفی واردکنندگان خودرو با صدور بیانیه ای درباره‬ ‫ثبت سفارش و ساماندهی بازار خودروهای خارجی از‬ ‫فعاالن این حوزه درخواست کرد به منظور جلوگیری‬ ‫از سوءاس��تفاده احتمالی از رفتار ه��ای غیر منطقی‬ ‫که دس��تاویز مخالفان و بدخواهان نظام خواهد شد‬ ‫از هرگونه رفتاری که مغایر ش��ان و شخصیت مردم‬ ‫فهیم کش��ورمان باش��د دوری کنند ضم��ن انکه از‬ ‫اعضای انجمن درخواس��ت ش��د در جلسه ای که در‬ ‫هفته جاری با هدف رس��یدن ب��ه یک اجماع در این‬ ‫باره برگزار می ش��ود نیز ش��رکت کنن��د‪ .‬محمدرضا‬ ‫معتم��د‪ ،‬مدیرعام��ل ایکاپ نیز در هفته گذش��ته از‬ ‫احتم��ال واردات پژو ‪ ۳۰۰۸‬خبرداده و گفته اس��ت‪:‬‬ ‫تولید ازمایش��ی پژو ‪ ۳۰۱‬از هفته اینده اغاز خواهد‬ ‫شد و پژو ‪ ۵۰۸‬نیز از محصوالت وارداتی پژو به ایران‬ ‫ب��وده و در حال بررس��ی بازار هس��تیم تا پژو ‪۳۰۰۸‬‬ ‫را وارد کنیم‪ .‬وی درب��اره قیمت گذاری پژو ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫تفاوت نرخ کارخانه و بازار اظهار کرده که باید منتظر‬ ‫باش��یم هیجان بازار از بین برود تا نرخ واقعی خودرو‬ ‫مش��خص ش��ود‪ ،‬ما از اول هم می دانس��تیم که پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬ارزش باالیی برای مشتری دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درباره نرخ واقعی این خودرو‬ ‫باید ان را با خودروهای موجود در رده قیمتی ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون که تاکنون تاحدودی ناشناخته و دست‬ ‫نخورده بود مقایسه کرد‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در هفته ای که گذش��ت ش��اهد‬ ‫رونمایی از دو خودرو جدی��د بورگوارد در ایران بود‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن این ش��رکت‪ ،‬تولی��د خودروهای‬ ‫این نشان تجاری از س��ال ‪ ۹۷‬در ایران اغاز می شود‬ ‫و عرض��ه ای��ن خودروه��ای جدید نیز پ��س از رفع‬ ‫ممنوعیت ثبت سفارش خواهد بود‪.‬‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫محمدرض��ا رضایی کوچ��ی‪،‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون عم��ران‬ ‫مجلس گفت‪ :‬مسئوالن سازمان‬ ‫ملی استاندارد‪ ،‬مرکز تحقیقات‬ ‫وزارت راه و ازمایشگاه مکانیکی خاک برای تدوین‬ ‫برنامه اجرایی کیفیت مصالح س��اختمانی یک ماه‬ ‫فرصت دارند تا برنامه اجرایی خود را برای ارتقای‬ ‫کیفیت مصالح ارائه کنند ک��ه امیدواریم با انجام‬ ‫ای��ن امور ش��اهد ارتقای کیفیت ساخت وس��ازها‬ ‫باش��یم‪ .‬وی درب��اره لزوم ارتق��ای کیفیت مصالح‬ ‫س��اختمانی اظهار ک��رد‪ :‬با کمبود پ��ول و اعتبار‬ ‫هزینه های زیادی برای جاده س��ازی می کنیم اما‬ ‫کیفیت مصالح در کش��ور برای این ساخت وسازها‬ ‫دوام الزم را ندارند و اسفالت ها موج پیدا می کنند‬ ‫که این موضوع را در کمیس��یون عمران پیگیری‬ ‫می کنیم و به دنبال ان هستیم که کیفیت اجرای‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی را ارتقا دهیم‪ .‬رضایی کوچی با‬ ‫بیان اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد وظیفه دارد‬ ‫بر کیفیت مصالح نظارت کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫سطح پایین کیفیت مصالح در کشور و نظارت های‬ ‫ضعیف‪ ،‬دس��تگاه ها به خوبی تفکی��ک وظایف را‬ ‫انجام نمی دهند و ش��رایط به گونه ای ش��ده که با‬ ‫وج��ود هزینه های ف��راوان در پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫این ساخت وس��ازها در یک زمان کوتاه مستهلک‬ ‫می شوند و کارایی الزم را ندارند‪.‬‬ ‫س��یدناصر موس��وی الرگانی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت‪:‬‬ ‫اگر به فریاد صنعت نس��اجی پاس��خ‬ ‫مناس��ب ندهی��م به س��مت بحران‬ ‫تعطیلی حرکت خواهدکرد و یکی از دالیل ایجاد بحران‬ ‫تعطیلی در صنعت نساجی‪ ،‬ورود منسوجات قاچاق به‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬زیرا تولیدکننده داخلی نمی تواند با این‬ ‫ش��رایط وارد گود رقابت با تولیدکننده خارجی ش��ود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هزینه باالی تولید منسوجات داخلی‬ ‫در مقایس��ه با فروش بدون ع��وارض کاالی قاچاق در‬ ‫ب��ازار با نرخ ن��ازل‪ ،‬تولید کننده داخلی را با مش��کالت‬ ‫عدیده اقتصادی روبه رو می کند‪ ،‬افزود‪ :‬بدون مش��تری‬ ‫ماندن منس��وجات داخلی نتیج��ه جلوگیری نکردن از‬ ‫ورود کاالهای قاچاق در صنعت نس��اجی است بنابراین‬ ‫ب��رای تقویت تولیدکننده داخل��ی و ایجاد انگیزه برای‬ ‫ماندگاری در چرخه تولید الزامی اس��ت از ورودکاالی‬ ‫قاچ��اق در کش��ور جلوگی��ری ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی ب��رای تولید منس��وجات ملزم به‬ ‫پرداخ��ت عوارض‪ ،‬مالی��ات و ارزش افزوده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫ش��رایطی که قیمت های خدم��ات از جمله اب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز نس��بت به قبل از هدفمندی یارانه ها حداقل ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬برابر شده است‪ .‬موسوی الرگانی افزود‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از معضالت اساسی صنعت نساجی‪ ،‬توسعه نیافتن این‬ ‫صنعت مولد برای واردات بی رویه منسوجات داخلی از‬ ‫مبادی قانونی به کشور است‪.‬‬ ‫سیدتقی کبیری‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک‬ ‫مرکزی باید موضوع تک نرخی شدن‬ ‫ارز را مشخص کند و شرایط این گونه‬ ‫نباش��د که عده ای تصور کنند نخستین ثمره افزایش‬ ‫نرخ ارز برای دولت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در نوس��انات نرخ ارز‬ ‫در هفته های اخیر عوام��ل متعددی تاثیرگذار بود که‬ ‫یک��ی از انها بحثی بود که در کاهش نرخ س��ود بانک‬ ‫وجود داشت اما خوش��بختانه در هفته ای که احتمال‬ ‫داده می شد سپرده گذاران سپرده های خود را به سمت‬ ‫بازاره��ای ارز‪ ،‬خودرو یا مس��کن ببرن��د چنین اتفاقی‬ ‫نیفتاد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه به نظر می رس��د مواض��ع ترامپ درباره‬ ‫برجام تاثیر موقتی در نوس��انات نرخ ارز داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی های��ی که درب��اره اثرات مواض��ع ترامپ در‬ ‫افزایش ش��دید نرخ ارز وجود داش��ت محقق نشد که‬ ‫نش��ان داد مدیریت بانک مرک��زی در کنترل نرخ ارز‬ ‫بسیار تاثیر گذار بوده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه حوادث اخیر مانند‬ ‫مواضع ترامپ که به نظر می رس��ید در افزایش نرخ ارز‬ ‫اثرگذار باشد بی تاثیر بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بانک مرکزی در‬ ‫حوزه نرخ ارز باید مدیریت را در دست بگیرد‪ ،‬نقدینگی‬ ‫را کنترل کند و در بحث ایس��تایی نرخ برنامه داش��ته‬ ‫باشد که یکی از انها بحث تک نرخی کردن ارز است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!