روزنامه گسترش صنعت شماره 257 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 257

روزنامه گسترش صنعت شماره 257

روزنامه گسترش صنعت شماره 257

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2230‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪257‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 13‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫پاسخ انجمن قطعه سازان کشور به گالیه صاحبان خودرو درباره بی کیفیتی قطعات‬ ‫یک میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون دالر واردات‬ ‫قطعه قاچاق‬ ‫گزارش خبرنگار اعزامی «گسترش صنعت» از غول المانی روی خط تولید برلیانس‬ ‫معاون مدیرعامل در بخش مشاوره حقوقی شرکت برلیانس‬ ‫درباره تبدیل کردن ایران ب��ه مرکز منطقه ای صادراتی (هاب)‬ ‫این ش��رکت در بازار ‪ ۴۰۰‬میلیونی منطقه خاورمیانه و اسیای‬ ‫میانه گفت‪ :‬به طور قطع قابلیت الزم برای صادرات تولیدات این‬ ‫شرکت در کشورهای همس��ایه ایران وجود دارد و ایرانی ها نیز‬ ‫از ت��وان فنی الزم برای تحقق این مه��م برخوردارند اما نیازمند‬ ‫بررس��ی های بیشتر اس��ت‪ .‬به گزارش حسین علیزاده خبرنگار‬ ‫اعزامی «گس��ترش صنعت» دانگ فنگ در ادامه افزود‪ :‬متوجه‬ ‫ش��دیم ایران از بازار بزرگی برای عرضه خودرو برخوردار اس��ت‬ ‫و گروه تولیدی س��ایپا نیز س��ابقه ‪ ۵۰‬س��اله در تولید‪ ،‬فروش و‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش خودرو دارد؛ بر این اس��اس و با توجه‬ ‫به پیش��رفت صنعتی ایران در س��ال های گذشته و «ابراز تمایل‬ ‫ایرانی ها برای داش��تن شریکی از چین» همکاری مشترک بین‬ ‫‪ ۲‬شرکت شکل گرفت و دوطرف با استفاده از نقاط قوت یکدیگر‬ ‫درجهت تامین نیازمندی های هم گام برداش��تند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برلیانس از س��ال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی برای صادرات محصوالت‬ ‫تولی��دی خود گام برداش��ته و پروژه صادرات به ایران از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬می�لادی کلی��د خورد از این رو این ش��رکت از ‪ ۲‬س��ال‬ ‫پیش در ب��ازار ایران حضور دارد که محصوالت ان در ش��رکت‬ ‫پارس خودرو عضو گروه خودروس��ازی س��ایپا مونتاژ می شود‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل در بخش مش��اوره حقوقی ش��رکت برلیانس‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬با وج��ود تعدد قراردادهای خودرویی منعقد ش��ده‬ ‫در ای��ران بین خودروس��ازان ایرانی و برخی برندهای مش��هور‬ ‫همچ��ون بن��ز‪ ،‬ول��وو‪ ،‬پ��ژو‪ ،‬س��یتروئن و رنو به نظر می رس��د‬ ‫ایرانی ه��ا به محص��والت تولیدی این ش��رکت اعتم��اد دارند‪.‬‬ ‫دانگ فنگ تصریح کرد‪ :‬ش��اید در مرحله نخس��ت رقابت با این‬ ‫خودروسازان بزرگ سخت به نظر برسد اما با اعتماد ایجاد شده‬ ‫هیچ نگرانی بابت از دس��ت رفتن بازار خود در ایران نداریم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این شرکت اکنون س��االنه ‪ ۸۰‬هزار دستگاه‬ ‫خ��ودرو روانه بازار ایران می کند‪ .‬ب��ه گفته معاون مدیرعامل در‬ ‫بخش مشاوره حقوقی شرکت برلیانس‪ ،‬از ‪ ۴‬سال پیش و با مطرح‬ ‫شدن طرح «یک کمربند‪ -‬یک جاده» از سوی رییس جمهوری‬ ‫چین‪ ،‬ای��ن گروه خودروس��ازی در راس��تای درک عمیق تر از‬ ‫همکاری ها با شرکت های ایرانی گام برداشته است‪ .‬پیش تر نیز‬ ‫علی اصغر خاجی‪ ،‬سفیر ایران در چین با اعالم اینکه روابط تهران‬ ‫و پکن در همه زمینه ها با گس��ترش قابل توجهی همراه بوده از‬ ‫عکس‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫«یک کمربند‪ -‬یک جاده»‬ ‫از چین تا ایران‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۳۰‬درصدی مبادالت تجاری دو کش��ور در نیمه‬ ‫اول سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫تنها ش��ریک تجاری بی‪ .‬ام ‪ .‬دابلیو در سراس��ر جهان ش��رکت‬ ‫برلیانس چین است‪ .‬معاون مدیرعامل در بخش مشاوره حقوقی‬ ‫شرکت برلیانس در این باره گفت‪ :‬این گروه خودروسازی تاکنون‬ ‫تاثیر بسزایی در رونق بازار چین داشته که دلیل اصلی ان جلب‬ ‫اعتماد بازارهای خارجی با ارائه محصوالت باکیفیت اس��ت که‬ ‫معرفی فناوری های پیش��رفته همراه با سرمایه گذاری مشترک‬ ‫ب��ا برند ب��ی‪ .‬ام‪ .‬دابلیو در این موفقیت ها تاثیرگذار بوده اس��ت‪.‬‬ ‫دانگ فن��گ افزود‪ :‬حمایت ش��رکت ب��ی‪.‬ام‪ .‬دابلی��وی المان‬ ‫از ای��ن گ��روه خودروس��ازی در س��ال های گذش��ته تاثی��ر‬ ‫ش��گرفی ب��ر توس��عه ان همچنین پ��رورش تعداد زی��ادی از‬ ‫کارکن��ان برلیان��س‪ ،‬ایج��اد ن��واوری در محصوالت داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��هر ش��نیانگ معروف به گهواره صنعت چین اس��ت‬ ‫ک��ه به عنوان ش��هر ش��رقی این کش��ور ش��ناخته می ش��ود‪.‬‬ ‫خودروس��ازی برلیانس به عنوان یک نی��روی فعال در صنعت‬ ‫خودروس��ازی چین محصوالت خود را به بیش از ‪ ۱۰۰‬کشور و‬ ‫مناطق مختلف در سراسر جهان صادر کرده و می کند‪.‬‬ ‫برخی ش��نیده ها حاکی از گالیه و ش��کایت مال��کان خودرو‬ ‫از تعمی��رکاران ب��رای تعمیر مش��کالت خودرویی خود اس��ت‬ ‫درحالی ک��ه کارشناس��ان ای��ن بخ��ش از صنع��ت معتقدند در‬ ‫تولید قطعات از مواد اولیه نامرغوب اس��تفاده می شود و مشکل‬ ‫خودروه��ا پس از تعمیر ارتباطی به نابل��دی تعمیرکاران ندارد‪.‬‬ ‫عنوان می ش��ود پس از خرابی قطعات که قابل تعمیر نیستند و‬ ‫نی��از به تعویض دارند مکانیک این کار را انجام می دهد اما پس‬ ‫از مدت کوتاهی خودرو دوباره دچار مش��کل ش��ده و مشکالت‬ ‫دو چندان می ش��ود‪ .‬تعمیرکاران این امر را ناشی از بی کیفیتی‬ ‫قطع��ات می دانن��د و بی��ان می کنند س��ازندگان از م��واد اولیه‬ ‫نامرغوب در س��اخت محصوالت خود استفاده می کنند بنابراین‬ ‫باید از مجرایی دیگر موضوع رس��یدگی شود اما یکی از اعضای‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی این مسئله‬ ‫را بیشتر مربوط به قطعات وارداتی و قاچاق می داند و اظهار کرد‪:‬‬ ‫انجمن در حال پیگیری موضوع اس��ت‪ .‬حسن صانعی نیا‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش تهران درباره خرابی قطعات پس‬ ‫از تعویض این گونه توضیح داد‪ :‬بخش عمده ای از مشکل قطعات‬ ‫مربوط به مواد اولیه مورد اس��تفاده سازندگان است‪ .‬امروز مواد‬ ‫اولیه بدون شناس��نامه و ارزان نرخ در بازار کشور فراوان است و‬ ‫‪6‬‬ ‫افراد مبادرت به تهیه انها می کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با «گسترش صنعت» به جزئیات یکی از طرح های اشتغالزایی‬ ‫پرداخت‬ ‫بسیج اقتصادی‪ ،‬راه خروج از بحران بیکاری‬ ‫در مناطق محروم‬ ‫اش��تغالزایی در س��طح اس��تان ها و مناطقی که ب��ه اصطالح‬ ‫کم برخ��وردار نامیده می ش��وند از جمله دلمش��غولی های کنونی‬ ‫دولت دوازدهم اس��ت‪ .‬توسعه نامتوازن و نبود زیرساخت ها‬ ‫و امکانات مناس��ب برای بخش خصوصی در مناطق کم‬ ‫برخوردار باعث شده ساکنان مناطق کم برخوردار چشم‬ ‫امیدی به توس��عه و اش��تغال صنعتی و پایدار نداشته‬ ‫باش��ند‪ .‬این اتفاق ع�لاوه بر اس��یب های اجتماعی و‬ ‫مهاجرت های اجباری به مرکز کش��ور و مناطق‬ ‫برخ��وردار باعث می ش��ود بخش قابل‬ ‫توجه��ی از س��رزمین نی��ز ب��دون‬ ‫اس��تفاده باشد وبه دلیل این اتفاق‬ ‫تراکم جمعیت نیز دچار نوسان های شدید شود‪ .‬با این حال برخی‬ ‫دستگاه ها و س��ازمان های دولتی حتی در مناطق کم برخوردار و‬ ‫روس��تاهای دورافتاده دارای امکانات و ظرفیت هایی هستند‬ ‫که از متوسط دارایی های ان منطقه بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در ش��رایطی تبدیل به معضل ش��ده که‬ ‫س��ازمان ها و نهادهای دولت��ی از این امکانات اس��تفاده‬ ‫چندانی ب��رای اش��تغالزایی نمی کنند‪ .‬به عب��ارت دیگر‬ ‫بودجه ها و درامدها هزینه تامین تجهیزاتی می شود که‬ ‫بیشتر رنگ مصارف شخصی به خود گرفته اند‬ ‫تا تجهیزاتی برای رفع مشکالت ان منطقه‬ ‫‪5‬‬ ‫یا روستا‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 22‬ابان ‪ 24 1396‬صفر ‪ 13 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 257‬پیاپی ‪2230‬‬ ‫رییس سندیکای صنعت برق ایران‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرمایه گذاری خارجی نباید به فلج شدن‬ ‫بخش خصوصی داخلی منجر شود‬ ‫سیاست متمرکز‬ ‫الزمه توسعه یافتگی‬ ‫در ای��ران الگ��وی دقیقی‬ ‫ب��رای صنعتی ش��دن وجود‬ ‫ن��دارد و ب��دون برنام��ه در‬ ‫ه��ر زمین��ه ای همچ��ون‬ ‫ف��والد‪ ،‬م��س‪ ،‬الومینی��وم‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬خودروسازی و‪...‬‬ ‫ورودکرده ای��م‪ .‬درحال حاضر‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫اتریش یک کش��ور صنعتی‬ ‫دبیرکل خانه اقتصاد ایران‬ ‫است اما خودروسازی‪ ،‬فوالد‬ ‫و‪ ...‬ن��دارد به ای��ن علت که‬ ‫متناس��ب با ظرفیت های ش��ان چارچوبی را تعریف کرده و‬ ‫براس��اس ان حرکت می کنند‪ .‬بنابراین قبل از انکه الگوی‬ ‫توس��عه صنعتی خود را بر مبنای صنایع کوچک یا بزرگ‬ ‫تعری��ف کنی��م ابتدا باید الگ��وی صنعتی را ب��ر پایه چند‬ ‫صنعت ویژه برنامه ریزی کنیم و براساس ان صنایع کوچک‬ ‫و متوسط را به ان سمت سوق دهیم‪ .‬صنعتی بودن در یک‬ ‫حوزه بس��یار بهتر از ان اس��ت که در ده ها صنعت فقط در‬ ‫چارچوب کشور و با کیفیت پایین تولید کنیم‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید‬ ‫دست از تصدی گری صنعت بردارد و الگوی توسعه صنعتی‬ ‫را با هماهنگی دانش��گاه و بازار تدوین کند‪ .‬باید یکس��ری‬ ‫صنایع ک��ه ارزش افزوده چندانی ندارن��د از چرخه صنعت‬ ‫کنار گذاشته و در بخش های دیگر سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر پتروشیمی الگوی به نسبت مناسبی دارد و‬ ‫نگاه صادراتی خود را تعیین کرده اما سایر صنایع هیچ گونه‬ ‫الگوی مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫الگوی صنعتی ای��ران باید برمبنای تولید پتروش��یمی‪،‬‬ ‫ف��والد و مس متمرکز ش��ود‪ .‬با تمرکز بر ای��ن صنایع باید‬ ‫زنجیره های ارزش این بخش را تقویت کنیم‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫اگر فوالد گس��ترش پیدا کند ایران کشتی س��از نیز خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بنابراین تمام بخش های صنعتی را برمبنای این ‪ ۳‬بخش‬ ‫باید برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫صنایع کوچک اش��تغالزایی و ارزش اف��زوده باالیی تولید‬ ‫می کنند اما با وجود این‪ ،‬تمام حمایت صنعتی روی صنایع‬ ‫بزرگ بوده و این مشکل اصلی صنایع ایران است‪.‬‬ ‫تعیی��ن الگوی مناس��ب و حمایت از صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط در راستای ان الگو را باید در دستور کار قرار داد‬ ‫تا بتوانیم در ‪ ۱۰‬سال اینده به مرز صنعتی شدن برسیم‪.‬‬ ‫علی بخشی‬ ‫در حالی که‬ ‫تولیدکندگان داخلی‬ ‫با ‪ ۳0‬درصد ظرفیت‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬نباید‬ ‫اجازه دهیم پروژه ها به‬ ‫واسطه شیوه غلط جذب‬ ‫سرمایه‪ ،‬با کاالهای‬ ‫خارجی اجرایی شوند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رییس سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه‬ ‫بخش خصوصی مخالف ورود س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫نیست‪ ،‬معتقد است س��رمایه گذاری خارجی نباید به‬ ‫فلج شدن بخش خصوصی داخلی منجر شود‪.‬‬ ‫عل��ی بخش��ی در گفت وگ��و با ایرن��ا اف��زود‪ :‬برای‬ ‫ف��رار از بح��ران اقتص��ادی در صنعت برق‪ ،‬به س��راغ‬ ‫تامین کنن��دگان س��رمایه خارجی رفته ای��م که اگر با‬ ‫دیپلماس��ی هوش��مندانه ای همراه نباش��د‪ ،‬می تواند‬ ‫صنع��ت برق کش��ور را ب��ه ناب��ودی بکش��اند و پای‬ ‫واردکنندگان کاالهای بی کیفیت را به کشور باز کند‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای صنعت برق ای��ران با بیان اینکه‬ ‫به طور متوسط ‪ ۷0‬درصد ظرفیت واحدهای تولیدی‬ ‫صنعت برق کش��ور به دلیل رکود بدون استفاده مانده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی که تولیدکندگان داخلی با ‪۳0‬‬ ‫درصد ظرفی��ت فعالیت می کنند‪ ،‬نبای��د اجازه دهیم‬ ‫پروژه ها به واس��طه ش��یوه غل��ط جذب س��رمایه‪ ،‬با‬ ‫کاالهای خارجی اجرایی شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متاس��فانه ان بخش از س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی صنعت ب��رق ک��ه اجرایی ش��ده‪ ،‬از جنس‬ ‫«فاینان��س ب��ه ش��رط ورود کاال و تجهیزات کش��ور‬ ‫تامین کننده مالی» بوده است‪.‬‬ ‫بخشی درباره سهم کاالهای خارجی در این پروژه ها‬ ‫نیز گفت‪ :‬سهم کاالهای خارجی در برخی پروژه ها ‪۳0‬‬ ‫درصد و در برخی پروژه ها نیز تا ‪ ۷0‬درصد اعالم شده‬ ‫اما معتقدیم که تامی��ن ‪ ۱0‬درصدی کاال و تجهیزات‬ ‫نیز اضافه اس��ت زیرا ب��ه واردات کاال در صنعت برق‬ ‫نیاز نداریم‪.‬‬ ‫وی ب��ه الگوهای پیش��نهادی بخش خصوصی برای‬ ‫«ورود س��رمایه بدون اس��یب به بخ��ش خصوصی»‬ ‫تش��ریح ک��رد و اف��زود‪ :‬روش نخس��ت اینکه بخش‬ ‫خصوصی در کن��ار تامین کننده خارجی قرار گیرد؛ از‬ ‫انج��ا که بخش خصوصی می داند چه کاالهایی را باید‬ ‫از خارج از کش��ور تامین کند و چ��ه کاالهایی تولید‬ ‫داخ��ل دارد‪ ،‬از ورود کاالهای��ی مش��ابه تولید داخل‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای صنعت برق ایران ادامه داد‪ :‬به‬ ‫این ترتی��ب هم پای کاالهای خارجی به کش��ور وارد‬ ‫نمی شود و هم فاینانس اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫بخش��ی در ای��ن ارتباط اف��زود‪ :‬به عن��وان نمونه با‬ ‫واردات ترانفس��ورماتورهای اماده از کشورهای دیگر‪،‬‬ ‫در عم��ل به فلج ش��دن تولیدکنن��دگان و به نابودی‬ ‫انه��ا کمک می کنی��م اما وقتی بخ��ش خصوصی در‬ ‫کنار س��رمایه گذار خارجی ق��رار گیرد‪ ،‬به جای خرید‬ ‫ترانس��فورماتور‪ ،‬قطعه هایی که اکن��ون وارد می کنیم‬ ‫(مانن��د هس��ته ترانس��فورماتور) را از ط��رف خارجی‬ ‫خریداری می کنند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در ای��ن روش‪ ،‬در ازای فاینانس‪،‬‬ ‫کاالی��ی را خری��داری می کنی��م ک��ه ورود ان نه تنها‬ ‫ضرب��ه ای به صنعت نمی زند بلکه کاالی مورد نیاز نیز‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫رییس س��ندیکای صنعت برق ایران‪ ،‬دومین الگوی‬ ‫پیش��نهادی بخش خصوصی ب��رای س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی را تاس��یس شرکت مش��ترک (جوینت ونچر)‬ ‫با ش��رکت های داخلی و س��اخت خط تولید در داخل‬ ‫کش��ور به منظ��ور تامین نی��از داخلی و ص��ادرات به‬ ‫بازارهای منطقه بیان کرد‪.‬‬ ‫بخش��ی گفت‪ :‬ب��ا اجرای ای��ن الگ��و‪ ،‬ضمن جذب‬ ‫س��رمایه خارجی‪ ،‬بخش داخلی نیز مش��ارکت خواهد‬ ‫داشت و رقابتی سالم در کشور ایجاد می شود؛ عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬محص��والت تولید این مش��ارکت می تواند راهی‬ ‫بازارهای منطقه شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صنعت برق در طول ‪ ۴0‬س��ال گذش��ته‬ ‫از یک صنع��ت به طور کامل وابس��ته به یک صنعت‬ ‫صد درصد خودکفا تبدیل ش��ده اس��ت به طوری که‬ ‫اکن��ون در تامی��ن ‪ ۹۵‬درص��د تجهیزات م��ورد نیاز‬ ‫صنعت برق خودکفا و در بخش پیمانکاری و خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی نیز صد درصد به تولید داخلی دست‬ ‫یافته ایم‪.‬‬ ‫بخش��ی‪ ،‬ارزش ص��ادرات صنعت ب��رق را حدود ‪۳‬‬ ‫میلیارد دالر اع�لام کرد و گفت‪ :‬افزایش صدور کاال و‬ ‫خدمات در ‪ ۲‬فاز به ‪ ۱0‬و ‪ ۲۵‬میلیارد دالر امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫فناوری نو‬ ‫رانندگی با ماشین نانویی ایرانی‬ ‫تا به حال از کاربرد نانو در محصوالت مختلف‬ ‫ش��نیده اید‪ ،‬اما ایا می دانید ب��ه زودی می توان با‬ ‫ماشینی رانندگی کرد که از این فناوری استفاده‬ ‫می کند؟‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در سال های گذشته‬ ‫پژوهش های فراوانی در زمینه بکارگیری فناوری‬ ‫نانو در صنعت خودروسازی از سوی کارشناسان‬ ‫کشورمان انجام ش��ده که نتیجه این پژوهش ها‬ ‫را می توان در م��واردی چون کاربرد فناوری نانو‬ ‫در شیش��ه اتومبیل‪ ،‬استفاده از رنگ های مبتنی‬ ‫ب��ر فناوری نان��و در صنعت خ��ودرو‪ ،‬بکارگیری‬ ‫نانوم��واد در قطع��ات خ��ودرو‪ ،‬کاه��ش مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬فیلتر هوا و بس��یاری م��وارد دیگر که‬ ‫بر امنیت و س�لامت سرنش��ینان خودرو نقشی‬ ‫تاثیر گذار دارد‪ ،‬جست وجو کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خداحافظ برف پاک کن!‬ ‫حرک��ت برف پاک ک��ن به هنگام ب��ارش باران‬ ‫و برف و پاک کردن شیش��ه به نح��و نامطلوب‪،‬‬ ‫در کش��ورمان برخی ش��رکت ها و مراکز صنعتی‬ ‫ب��ا درنظر گرفت��ن این کاربرد از فن��اوری نانو به‬ ‫س��اخت شیش��ه هایی اقدام کردند که به راحتی‬ ‫یک با اب پاش��یدن پاک می ش��وند! بکارگیری‬ ‫این شیش��ه ها در خ��ودرو می تواند تا حد زیادی‬ ‫مشکالت پیش گفته را برطرف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تزریق نانومواد به قلب خودرو‬ ‫گاه��ی اوقات ممکن اس��ت مش��کالتی را برای‬ ‫راننده و سرنش��ینان ان به وج��ود اورد‪ .‬یکی از‬ ‫عوامل مهم در الودگی شیشه ها‪ ،‬فرورفتگی های‬ ‫میکروسکوپی در س��طح شیشه و نشست ذرات‬ ‫گردوغبار و ترکیب انها با اب و چربی ها اس��ت‪.‬‬ ‫پوش��ش شیش��ه ها با مواد و ذرات نانومتری این‬ ‫امکان را فراهم می کند تا س��طح تماس شیش��ه‬ ‫ع��اری از هرگون��ه فرورفتگی ش��ده و ازاین رو با‬ ‫بارش ب��اران یا ریختن اب روی س��طح‪ ،‬تمامی‬ ‫الودگی ها برطرف ش��ود‪ .‬به نوعی می توان گفت‬ ‫نچس��بیدن الودگی به س��طح نق��ش مهمی در‬ ‫شست وش��وی اس��ان شیش��ه ها دارد‪ .‬به تازگی‬ ‫کاه��ش اصط��کاک و ک��م کردن س��اییدگی‬ ‫اج��زای درگیر داخل موتور دغدغه ای اس��ت که‬ ‫پژوهش��گران زیادی به دنبال راه حل های س��اده‬ ‫و ب��ادوام در برطرف کردن ان هس��تند‪ .‬ش��اید‬ ‫اس��تفاده از نانوالماس ها این امکان را فراهم کند‬ ‫تا کارایی موتور خودرو به مراتب بیش��تر از قبل‬ ‫ش��ود‪ .‬نانوالماس ها ضمن عم��ل روان کنندگی‪،‬‬ ‫الیه نازکی روی س��طوح تماس ایج��اد و منافذ‬ ‫ریزمیکروسکوپی را پر می کنند‪.‬‬ ‫در کشورمان روانکارهایی مبتنی بر فناوری نانو‬ ‫ارائ ه شده است که باعث کاهش مصرف سوخت‪،‬‬ ‫س��اییدگی و خوردگی و افزایش توان س��رچرخ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫حمایت از ‪ ۳‬حوزه اینده ساز در فناوری های شناختی‬ ‫ح��وزه نورواپتیک‪ ،‬اوتیس��م و اعتی��اد (علوم و‬ ‫اعص��اب اعتیاد) مجموع��ه فناوری ها و حوزه های‬ ‫اینده ساز هس��تند که مورد توجه و حمایت ستاد‬ ‫توس��عه عل��وم و فناوری های ش��ناختی معاونت‬ ‫علمی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از مرکز‬ ‫ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مجید نیلی احمدابادی‪ ،‬مدیر‬ ‫گروه پژوهش س��تاد توس��عه علوم و فناوری های‬ ‫ش��ناختی معاون��ت علمی ب��ا بیان اینک��ه علوم‬ ‫ش��ناختی و در واقع نگرش ش��ناختی‪ ،‬اینده دنیا‬ ‫را متحول می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حرکت در راستای‬ ‫توس��عه حوزه علوم ش��ناختی یک انتخاب نیست‬ ‫بلکه یک باید اس��ت‪ .‬همان طور ک��ه هدف اصلی‬ ‫بش��ر‪ ،‬تعالی زندگی است و اصلی ترین قسمت هر‬ ‫بشری قوای ذهنی و شناختی او است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بش��ر همواره ب��ه دنب��ال ان بوده تا‬ ‫بداند ش��ناخت چگون��ه به وجود می ای��د و قوای‬ ‫ش��ناختی چگونه تحلیل رفته و چطور می ش��ود‬ ‫انها را ارتق��ا داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از انجا که در ابتدا‬ ‫ابزاره��ای الزم برای این پژوهش ها دراختیار نبود‬ ‫بنابراین توس��عه جدی و چش��مگیر در علوم پایه‬ ‫به ویژه ابزارس��ازی های جدید این امکان را ایجاد‬ ‫کرده تا بش��ر بتوان��د با تمام ق��وا در جهت یافتن‬ ‫پاس��خ س��وال خود پیش رود‪ .‬پس هر کشوری به‬ ‫ای��ن دانش دس��ت پیدا کند به این معناس��ت که‬ ‫می تواند بزرگترین ثروت هر ملتی را ارزیابی کند‬ ‫و بزرگتری��ن ث��روت هر ملت هم��ان قابلیت های‬ ‫ش��ناختی و توانمندی ه��ای اف��راد در جامعه ان‬ ‫ملت است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت گذاری ها در حوزه علوم و‬ ‫فناوری های شناختی‬ ‫نیلی در ادامه درباره فعالیت های گروه پژوهشی‬ ‫ستاد گفت‪ :‬سیاس��ت گذاری این حوزه در کشور‬ ‫و توس��عه علوم و فناوری های شناختی از اقدامات‬ ‫این گروه است تا با اجرای این سیاست ها به نتیجه‬ ‫مطلوب حاصل از فعالیت ها دست یابیم‪.‬‬ ‫همچنین شناس��ایی و حمایت از مراکز مختلف‬ ‫در جهت توسعه این حوزه یکی از اقدامات دیگری‬ ‫اس��ت که انج��ام ش��د‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬حمایت از‬ ‫مراکزی که باید به لحاظ تجهیزاتی تقویت ش��وند‬ ‫در دس��تور کار ق��رار دارد‪ .‬همچنین شناس��ایی‬ ‫اینک��ه درحال حاضر چه زمینه های پژوهش��ی در‬ ‫جهت توسعه فناوری شناختی در کشور بهتر قابل‬ ‫انجام است یا باید ظرفیت انجام ان ایجاد شود‪ ،‬از‬ ‫فعالیت هایی است که انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل گروه های مشورتی‬ ‫این عضو هیات علمی دانش��گاه تهران همچنین‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬در این راس��تا گروه های مش��ورتی‬ ‫متش��کل از استادان برجسته داخلی و خارجی در‬ ‫ستاد تشکیل ش��د تا با بررسی شیوه های مختلف‬ ‫و هدایت خطوط پژوهشی در سرعت بخشیدن به‬ ‫توسعه این حوزه گام برداشته شود‪.‬‬ ‫پ��س از ن��گارش س��ند عل��وم و فناوری ه��ای‬ ‫ش��ناختی اولویت های پژوهش��ی کش��ور در این‬ ‫حوزه تعیین شد تا ستاد براساس ان از حوزه های‬ ‫مختلف حمایت کند‪.‬‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫‪ 22‬ابان ‪ 24 1396‬صفر ‪ 13 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 257‬پیاپی ‪2230‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شکست غول رکود‬ ‫با تقویت صنایع کوچک‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وجود کسب وکارهای‬ ‫کوچک نقش مهمی در‬ ‫اقتصاد هر کشوری‬ ‫دارد و اقتصاد پویا و‬ ‫مولد در گرو ابزار های‬ ‫حمایتی و عملی دولت از‬ ‫صنایع کوچک است‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با یک کارشناس بررسی شد‬ ‫اهمیت صنایع کوچک در صنعتی شدن کشور‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک هرچند تعاریف چندگانه ای دارد‪ ،‬اما‬ ‫در بیش��تر کشورهای پیش��رفته و در حال توسعه‪ ،‬به‬ ‫صنایعی گفته می شود که کمتر از ‪ ۵۰‬نفر نیرو در ان‬ ‫مشغول فعالیت باشند و یکی از ویژگی های این صنایع‬ ‫همین چابک بودن ان است‪ .‬طبق امار اعالمی موجود‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪۹۰‬درصد از صنایع ای��ران را صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط تش��کیل می دهد‪ .‬علی قبادی‪ ،‬کارشناس‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬بنابر امارها‪،‬‬ ‫سهم بس��یاری از اقتصاد کش��ور به صنایع کوچک و‬ ‫متوسط اختصاص دارد که اهمیت این بخش از صنعت‬ ‫را در رسیدن به نرخ رشد اقتصادی دوچندان می کند‪.‬‬ ‫وی معتقد است توسعه صنایع کوچک و متوسط یکی‬ ‫از راه های رفع مش��کل بیکاری در کش��ور است‪ .‬ادامه‬ ‫این گفت وگو را بخوانید‪:‬‬ ‫€ €مهم ترین ویژگی صنایع کوچک و متوسط به‬ ‫نسبت سایر بخش های اقتصادی کشور چیست؟‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط ویژگی های بسیار زیادی‬ ‫دارن��د که از ان جمله می ت��وان به انعطاف پذیری این‬ ‫صنایع در مقابل نوسانات اقتصادی‪ ،‬سلیقه های متغیر‬ ‫ب��ازار‪ ،‬تنوع تولید و تغییر محصول تولیدی در حداقل‬ ‫زمان اش��اره کرد و دلیل این ویژگی ها کم بودن تعداد‬ ‫کارکنان‪ ،‬حجم پایین سرمایه گذاری‪ ،‬چابک بودن و‪...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ای��ن صنایع حد واس��ط بین صنایع‬ ‫خانگی و صنایع بزرگ هس��تند که در برخی موارد با‬ ‫برون سپاری بخش��ی از فعالیت های خود به بنگاه های‬ ‫اقتصادی خانگی ب ه عنوان پیمانکار فرعی سهم موثری‬ ‫بر اقتصاد خانواده و اشتغال دارند اما متاسفانه با وجود‬ ‫اهمیت فراوانی که این صنایع در اقتصاد کشور دارند‪،‬‬ ‫حمایت های الزمی که بای��د در این باره از طرف نهاد‬ ‫حاکمیت دیده ش��ود‪ ،‬وجود ن��دارد و در برخی موارد‬ ‫ش��اهد بی مهری از سوی بخش های مختلفی از دولت‬ ‫که به عنوان متولی حمایت از این نوع صنعت شناخته‬ ‫می شود‪ ،‬احساس می شود‪.‬‬ ‫همزم��ان با افزایش تعداد واحدهای تولیدی در ش��هرک صنعتی ش��کوهیه‪،‬‬ ‫اهمیت تامین کسری اب مورد نیاز واحدهای صنعتی این شهرک دوچندان شد‪.‬‬ ‫با توجه به خشک بودن منطقه زمان بیشتری برای اب نیاز بود تا در نهایت برای‬ ‫تامین اب از یک حلقه چاه رها شده اقدام شد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» امیر‬ ‫طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قم در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر اقدامات اجرایی الزم برای حفر چاه جدید در میدان ش��هید‬ ‫همت ش��هرک صنعتی شکوهیه انجام و چاه جدید حفر شده است‪ .‬بهره برداری‬ ‫اب از این چاه در مرحله س��نجش نهایی و ازمایش الزم برای اتصال به ش��بکه‬ ‫اب ش��هرک اس��ت که امیدواریم در چند ماه اینده این پروژه نیز به اتمام برسد‪.‬‬ ‫طیبی نژاد گفت‪ :‬یکی از زیرس��اخت ها و خدمات مورد نیاز و ضروری واحدهای‬ ‫صنعتی اب است که باید همزمان با استقرار واحدهای صنعتی دراختیار انها قرار‬ ‫در کشور ما صنایع کوچک و متوسط برخالف سایر‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته از حمایت کمتری برخوردارند‪.‬‬ ‫این درحالی است که کش��ورهای پیشرفته و صنعتی‬ ‫دنیا برخالف رویه موجود در کش��ور ما عمل می کنند‬ ‫و بیش��تر س��رمایه گذاری ها و زیرساخت های حمایتی‬ ‫دولت متوجه صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫€ €این بی مهری ها را چط�ور تعریف می کنید و‬ ‫از سوی کدام س�ازمان ها و نهادها باید پیگیری‬ ‫شود؟‬ ‫بانک ها‪ ،‬سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫نقش مهمی در حمایت از صنایع کوچک می توانند ایفا‬ ‫کنند‪ .‬باید نحوه نگ��رش و حمایت از صنایع کوچک‬ ‫عوض شود تا بتوان با ایجاد و ارائه مشوق های الزم به‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان‪ ،‬انها را به س��مت و سوی‬ ‫سرمایه گذاری در واحدهای کوچک تشویق کرد؛ این‬ ‫دی��دگاه درباره صنایع بزرگ وج��ود دارد که این نوع‬ ‫صنایع از اقبال بهتری در نزد دولت برخوردار هستند‪.‬‬ ‫هرچند این تفکر که صنایع بزرگ می توانند اش��تغال‬ ‫بیش��تری را در کوتاه م��دت ایجاد کنند‪ ،‬ش��اید غلط‬ ‫تامین اب مورد نیاز صنایع در شکوهیه قم‬ ‫گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه ظرفیت این چاه ‪ ۳0‬لیتر اب در ثانیه اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در سال های گذشته اقدامات خوبی برای تامین اب مورد نیاز واحدهای تولیدی‬ ‫در ش��رکت های صنعتی ش��کوهیه انجام ش��د ولی به دلیل افزایش واحدهای‬ ‫اس��تقراریافته در ش��هرک‪ ،‬نیازمند افزایش ظرفیت اب رسانی بودیم که با ورود‬ ‫حجم اب مورد نظر به شبکه این مشکل نیز برطرف می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان قم همچنین از بارگیری و ارسال نخستین محموله‬ ‫کوپ س��نگ صادراتی فعاالن خوش��ه کس��ب وکار سنگ این اس��تان به کشور‬ ‫هند خبر داد و گفت‪ :‬با ایجاد فضای مناس��ب برای فعاالن صنعتی اس��تان قم در‬ ‫سال های گذشته و برای نخستین بار فعاالن خوشه سنگ قم توانستند به کشور‬ ‫هند صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫طیبی نژاد افزود‪ :‬خوش��ه کسب وکار سنگ اس��تان قم به عنوان پروژه اقتصاد‬ ‫نباش��د‪ ،‬اما در یک اقتصاد پویا و پایدار که دارای رونق‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬حمایت از ‪ SME‬ها در اولویت است‪.‬‬ ‫€ €چه راهکاری برای توسعه فعالیت های صنایع‬ ‫کوچک و متوسط در کشور می دهید؟‬ ‫انچه مس��لم اس��ت اینک��ه وجود کس��ب وکارهای‬ ‫کوچک نق��ش مهم��ی در اقتصاد هر کش��وری دارد‬ ‫و اقتص��اد پوی��ا و مول��د در گرو ابزار ه��ای حمایتی و‬ ‫عملی دولت از صنایع کوچک اس��ت‪ .‬هرچند می توان‬ ‫گفت کمبود منابع مالی علت اصلی عمده مش��کالت‬ ‫صنعتگران و تولیدکنندگان کش��ور ما نیس��ت یا بهتر‬ ‫اش��اره کنیم همه مشکالت صنعتگران با مسائل مالی‬ ‫حل نخواهد ش��د‪ .‬در واقع در س��ایر حوزه ها از جمله‬ ‫در ام��ور صادراتی باید به صنایع کوچک کمک ش��ود‬ ‫و موانع قانونی باتوجه به اهمیت این موضوع برداشته‬ ‫ش��ود و به جای قوانین دس��ت وپاگیر به دنبال مشوق‬ ‫های صادراتی باش��یم‪ .‬به طور قطع برای داشتن یک‬ ‫کش��ور صنعتی به اهرم های مختلفی نی��از داریم که‬ ‫حمای��ت بیش��تر از صنایع کوچک یک��ی از مهم ترین‬ ‫گام ها برای پیمودن مسیر صنعتی شدن کشور است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مقاومتی در دو س��ال گذشته توانسته اس��ت با ایجاد هم افزایی و فضای همدلی‬ ‫در بین فعاالن این صنعت اینده ای روش��ن را برای صنعت س��نگ قم به تصویر‬ ‫بکشد‪ .‬به زودی میزان قابل توجهی از محصوالت فراوری شده سنگ قم به همت‬ ‫فعاالن خوشه کسب وکار س��نگ استان به کشورهای مختلف صادر خواهد شد‬ ‫که در نوع خود کم نظیر است‪.‬‬ ‫وی تغیی��ر نگاه های مدیران و فعاالن صنعت س��نگ ق��م به بازارهای جهانی‬ ‫و حاکم کردن فضای هم افزایی بجای رقابت های کوتاه مدت و ش��خص نگری را‬ ‫مهم ترین عامل در به دس��ت امدن دس��تاوردهای خوشه سنگ استان برشمرد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬امروز فعاالن صنعت س��نگ قم در کنار گوش��ه چش��م به بازارهای‬ ‫داخل��ی به افق های دوردس��ت ب��رای صادرات می اندیش��ند و ب��ا تدبیر خود و‬ ‫حمایت های سازمان صنایع کوچک شاهد ورود به کشورهای مختلف هستند‪.‬‬ ‫«کوهرنگ» در چهارمحال و بختیاری‬ ‫ساخته می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۹۰‬هکتار زمین برای س��اخت شهرک صنعتی کوهرنگ‬ ‫در ف��از ی��ک و ‪ ۲‬مدنظر قرار گرفت��ه که تمامی زیرس��اخت های فاز‬ ‫ی��ک با ‪ ۵۰‬هکتار زمین اماده بهره برداری اس��ت و ‪ ۲‬واحد ان نیز به‬ ‫بهره برداری رس��یده است‪ .‬علیرضا شفیع زاده در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫پایگاه خبری گس��ترش در پاس��خ به این پرسش که با توجه به اینکه‬ ‫چهارمحال و بختیاری از منابع اب های شیرین زیادی نسبت به سایر‬ ‫اس��تان ها برخوردار است‪ ،‬تا چه اندازه از این ظرفیت بهره برداری شده‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای این منظور‪ ،‬ساخت شهرک تخصصی اب معدنی‬ ‫در شهرستان کوهرنگ درنظر گرفته شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬اب چشمه‬ ‫دیمه که در این شهرستان واقع شده‪ ،‬از نظر کیفی جزو بهترین منابع‬ ‫ابی در کش��ور به شمار می رود چراکه اب این چشمه بدون هیچ گونه‬ ‫افزودنی وارد بطری می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اکنون ‪ ۹۰‬هکتار زمین برای س��اخت ش��هرک صنعتی‬ ‫کوهرنگ در فاز یک و ‪ ۲‬مدنظر قرار گرفته که تمامی زیرس��اخت های‬ ‫ف��از یک با ‪ ۵۰‬هکتار زمی��ن اماده بهره ب��رداری و ‪ ۲‬واحد ان نیز به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪ .‬شفیع زاده تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬هکتار نیز‬ ‫برای توس��عه این شهرک لحاظ شده که در حال انجام زیرساخت های‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا روی کار ام��دن دولت‬ ‫تدبیر و امید اقتصاد کش��ور‬ ‫به سوی پیشرفت سوق داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬قانون بهب��ود فضای‬ ‫کسب وکار‪ ،‬رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر‪ ،‬اصالح بخشی از‬ ‫مقررات مالی کش��ور و‪ ...‬نیز‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫با همراهی و تصویب مجلس‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫شورای اسالمی زمینه توسعه‬ ‫شهرک های صنعتی البرز‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را فراهم‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫با این حال جذب س��رمایه گذاری راهگش��ای توس��عه‬ ‫اقتصادی و صنعتی است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک در رونق اقتصادی و شناسایی ظرفیت های‬ ‫بالق��وه و بالفعل صنع��ت‪ ،‬برای ش��کوفایی توانمندی ها و‬ ‫ظرفیت های استان و کشور‪ ،‬نقش مهم‪ ،‬حیاتی و غیرقابل‬ ‫انکار دارد‪.‬‬ ‫توس��عـه این بخش از صنع��ت بر نواوری‪ ،‬اش��تغـال‪،‬‬ ‫س��هم ارزش اف��زوده و به��ره وری‪ ،‬میـ��زان س��وداوری‪،‬‬ ‫رقابت پذیری و میـزان سرمایه گذاری در صنعت و اقتصاد‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫با وج��ود تعاریف زیاد‪ ،‬به طور معم��ول صنایع کوچک‬ ‫براساس ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬بخش تقسیم بندی می شود و در هر کشور‬ ‫با توجه به مقتضیات‪ ،‬ش��رایط و برداش��ت خاص خود ان‬ ‫کش��ور یکی دو مورد این بخش ها را تقسیم بندی کرده و‬ ‫براساس تعداد اشتغال‪ ،‬مقدار گردش مالی‪ ،‬دارایی خالص‪،‬‬ ‫مق��دار س��رمایه گذاری در واحدها صنایع��ی را به عنوان‬ ‫صنایع کوچک معرفی می کند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما دو بخش وجود داش��ت ک��ه پیش از این‬ ‫براساس سرمایه گذاری ثابت و اشتغال تقسیم بندی می شد‬ ‫که با توجه به تغییرات ایجاد ش��ده که به تازگی در حوزه‬ ‫اقتص��ادی رخ داد‪ ،‬یک��ی از این بخش ها کمرنگ ش��ده و‬ ‫درحال حاض��ر انچه به عنوان معیار تعیین کننده صنایع به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬اشتغال است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک یک س��ری امتی��ازات و محدودیت هایی‬ ‫دارن��د و انعطاف پذی��ری در مقابل نوس��انات اقتصادی و‬ ‫س��لیقه های بازار‪ ،‬امکان تغییر محصول در حداقل زمان از‬ ‫جمله امتیازات این صنایع برش��مرده می شود اما به لحاظ‬ ‫حجم کم س��رمایه گذاری و اش��تغال ک��م در این صنایع‪،‬‬ ‫یک س��ری الزامات اولیه تولید در ان اتفاق نیفتاده اس��ت‪،‬‬ ‫از جمله بحث تحقیق و توس��عه که در واقع به منزله قلب‬ ‫واحده��ای تولیدی بوده و باعث جلوگی��ری از میرایی ان‬ ‫می ش��ود‪ ،‬متاس��فانه در صنایع کوچک ما اتف��اق نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬بای��د واحده��ای تولی��دی م��ا ب��ه دنبال‬ ‫تحقیق وتوس��عه باش��ند ت��ا در تمامی حوزه ه��ا از جمله‬ ‫بسته بندی‪ ،‬س��لیقه ها‪ ،‬بازارس��ازی‪ ،‬توس��عه بازار و تنوع‬ ‫محصوالت و‪ ...‬ب��ه روز بوده و در منحنی تولیدی رو به باال‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وظیفه دولت ایجاد بستر سازی مناسب برای این صنایع‬ ‫و شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫تکمیل و توس��عه زیرس��اخت ها در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��بب پویایی و فعال شدن ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی شده و رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫تولید و اشتغال را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫بای��د زمینه های تولید‪ ،‬صنعت و اش��تغال را ایجاد و در‬ ‫چارچوب راهبرد سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ابالغی از‬ ‫س��وی رهبر معظم انقالب‪ ،‬غول رکود را شکس��ت و رونق‬ ‫اقتصادی را به مردم هدیه داد‪.‬‬ ‫نگاه بلند‪ ،‬توسعه ای و دلسوزانه مدیران اجرایی و رییسان‬ ‫بانک ها و شهروندان در حوزه های مختلف می تواند به روند‬ ‫سرمایه گذاری کمک کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گردهمایی معاونان توسعه‬ ‫مدیریت و منابع در البرز‬ ‫معاونان توس��عه مدیریت و منابع ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی سراس��ر کش��ور در اس��تان البرز گرده��م امدند‪.‬‬ ‫ای��ن ایین ب��ا حضور هوش��نگ فرجی‪ ،‬معاون توس��عه و‬ ‫مدیریت منابع و امور اس��تان های سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران همراه بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از استان البرز‪،‬‬ ‫در این گردهمایی ایین نامه ها‪ ،‬بخشنامه ها و شیوه نامه های‬ ‫مرتبط در حوزه نیروی انسانی بررسی شد‪.‬‬ ‫این گردهمایی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان البرز و معاونان توس��عه مدیریت و منابع‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی سراسر کشور در استان البرز‬ ‫به مدت یک روز برگزار شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 22‬ابان ‪ 24 1396‬صفر ‪ 13 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 257‬پیاپی ‪2230‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش پلکانی بهره های بانکی‬ ‫از برنامه ششم‬ ‫کاهش بهره های بانکی یکی از‬ ‫برنامه های قوه مقننه برای کمک‬ ‫ب��ه صنعتگ��ران اس��ت‪ .‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی در برنامه توسعه‬ ‫شش��م درنظ��ر دارد تا بهره های‬ ‫بانک��ی را به ش��کل پلکانی و در‬ ‫مراحلی کاهش دهد‪.‬‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫ ه��ا‬ ‫ک‬ ‫بان‬ ‫از‬ ‫ام��روز تع��دادی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫نیز‬ ‫دیگ��ر‬ ‫بخش��ی‬ ‫خصوص��ی و‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫ رو‬ ‫ن‬ ‫ازای‬ ‫هس��تند‪.‬‬ ‫ خصوصی‬ ‫نیمه‬ ‫اسالمی‬ ‫نمی توان به شکل دستوری از باال‬ ‫به پایین وارد شد‪.‬‬ ‫باید ش��رایط اقتصادی کش��ور ب ه گونه ای فراهم شود که خود‬ ‫مراک��ز بانکی به این نتیجه برس��ند که س��ودهای بانکی خود را‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫در این امر مهم به طور قطع دولت و بانک مرکزی نقش بسیار‬ ‫اساسی دارند‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری است این دو بخش شرایط را ب ه گونه ای فراهم‬ ‫کنند تا قوه مقننه بتواند ب ه شکل پلکانی در این راستا برنامه های‬ ‫خود را در قالب قانون اعالم کند و تحویل دهد‪ .‬خوش��بختانه در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬بخش��ی از برنامه ها در این مسئله اجرا شد و بهره های‬ ‫بانکی تا حدودی کاهش یافت اما الزم است برای رسیدن هدف‬ ‫اصل��ی این موضوع با جدیت ادام��ه پیدا کند و مقطعی برنامه ها‬ ‫دنبال نشود که اسیب ان بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ش��رایط خ��اص‪ ،‬مرکزهایی همچ��ون صندوق‬ ‫توس��عه ملی می تواند به صنعتگران کمک کند تا تولیدکنندگان‬ ‫بتوانند ب ه ازای تسهیالتی که دریافت می کنند بهره های کمتری‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫بنابراین مجلس شورای اسالمی این چالش صنعت را در برنامه‬ ‫شش��م دیده اس��ت تنها باید در این امر نظارت و کنترل شود تا‬ ‫مسئله عملیاتی شده و به اجرا در اید‪.‬‬ ‫برخی بانک ها متاسفانه روش هایی را اجرا می کنند و بخشی از‬ ‫تسهیالتی را که باید بپردازند‪ ،‬حفظ می کنند و به عنوان سپرده‬ ‫ن��زد خود نگه می دارند؛ به این ترتیب حدود ‪ ۲0‬تا ‪ ۲۵‬درصد به‬ ‫بهره های اسمی انها افزوده می شود‪ .‬ازاین رو‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به شدت با این گونه روش ها مخالف بوده و این‬ ‫شیوه ها را نقطه اغاز مشکالت می داند‪.‬‬ ‫در این باره بارها به بانک مرکزی گوش��زد ش��ده که الزم است‬ ‫روی این مس��ائل نظارت داش��ته باش��د زیرا این موارد در بروز‬ ‫معضالت بعدی بسیار تعیین کننده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشکالت بخش خصوصی‬ ‫برای ساخت نیروگاه‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در امور برق و‬ ‫انرژی گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده ب��رای س��رمایه گذاران‬ ‫داخل��ی ‪ ۵۰‬هزار م��گاوات موافقت‬ ‫اصولی صادر کرده ای��م که به انعقاد‬ ‫قرارداد منجر ش��ده است‪ ،‬اما در این‬ ‫بین بخش خصوصی مشکالتی برای‬ ‫ایجاد نیروگاه دارد‪ .‬هوش��نگ فالحتیان در گفت وگو با ایسنا‬ ‫با بیان اینکه یکی از مش��کالت بخش خصوصی داخلی برای‬ ‫ایجاد نی��روگاه ناتوانی در تامین وثیقه های مورد نیاز بانک ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همین مسئله موجب ش��ده تا بسیاری از‬ ‫سرمایه گذاران نتوانند موفق به ساخت نیروگاه شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به امار موج��ود در این زمین��ه عنوان کرد‪:‬‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬درصد سرمایه گذاران بخش داخلی که برای انها‬ ‫موافقتنامه اصولی صادر می ش��ود می توانند نسبت به ساخت‬ ‫نیروگاه اقدام کنند و بقی��ه توانایی کافی برای انجام این کار‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نی��رو در امور برق و ان��رژی ادامه داد‪ :‬همین‬ ‫مس��ئله موج��ب می ش��ود ت��ا وزارت نیرو نس��بت به جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی اق��دام کن��د‪ .‬در همی��ن راس��تا نیز‬ ‫درحال حاضر کش��ورهایی از چین‪ ،‬ژاپ��ن و کره جنوبی برای‬ ‫مذاکره درباره س��اخت نیروگاه در نقاط مختلف کشور اعالم‬ ‫امادگی کردند‪.‬‬ ‫فالحتیان با اش��اره به یکی از ش��رکت های س��رمایه گذار‬ ‫خارجی گفت‪ :‬یک شرکت بلژیکی – ترکیه ای قرارداد ساخت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مگاوات را بس��ته اس��ت که زمان مش��خصی برای به‬ ‫نتیجه رس��یدن این قرارداد درنظر گرفته ش��ده و با توجه به‬ ‫اینکه این ش��رکت به دنبال بانک ه��ای خارجی برای تامین‬ ‫منابع مالی اس��ت باید گف��ت که اگر در زمان تعیین ش��ده‬ ‫چالش ه��ای موجود در این زمینه برطرف ش��ود‪ ،‬این قرارداد‬ ‫به نتیجه خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در صنعت برق ساالنه به ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه نیاز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاض��ر کل درامد‬ ‫صنع��ت برق ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد تومان تخمین زده می ش��ود‬ ‫که ش��اید بتواند تنها نیازهای جاری این صنعت را پاس��خگو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد‪ :‬برای ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های الزم در صنعت برق نه دول��ت منابع الزم را‬ ‫دارد و ن��ه وزارت نیرو می تواند منبع دیگری را جایگزین کند‬ ‫بنابراین ما ناچاریم از س��رمایه گذاران داخلی و خارجی برای‬ ‫پیشبرد اهداف این صنعت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫راهبرد چین برای‬ ‫رسیدن به بزرگترین‬ ‫تولید کننده جهان بر‬ ‫‪ ۳‬عامل «بنگاه های‬ ‫بزرگ»‪« ،‬بانک های‬ ‫بزرگ عمومی و کنترل‬ ‫بازار پول» و«کنترل‬ ‫و هدایت اعتبار و‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫تولیدی» استوار است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از دالیل موفقیت چین و ناکامی ایران در اصالحات اقتصادی در ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫برتری اقتصاد بر سیاست؛ راز توسعه چین‬ ‫سید محمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از الگوهای موفق توس��عه اقتصادی در دنیا چین‬ ‫اس��ت که در ‪ ۴‬دهه رشد پیوس��ته اقتصادی به بزرگترین‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬بزرگتری��ن تاجر کاال و بزرگترین نگهدارنده‬ ‫ذخای��ر ارزی در جه��ان تبدی��ل ش��ده اس��ت و در این‬ ‫فرایند‪ ،‬بیش از ‪ ۶00‬میلیون نفر نیز از فقر ش��دید نجات‬ ‫یافتند‪ .‬سوال اساس��ی این است که دولت چین چگونه از‬ ‫سرمایه گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و توانست‬ ‫به مق��ام بزرگترین تولیدکننده جهان دس��ت پیدا کند؟‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی در راستای‬ ‫ارائه و بررسی راهبردهای حمایت از تولید به تجربه چین‬ ‫در توس��عه صنعتی پرداخته است‪ .‬بر اساس این پژوهش‪،‬‬ ‫راهب��رد چین برای رس��یدن به بزرگتری��ن تولید کننده‬ ‫جهان بر ‪ ۳‬عامل «بنگاه ه��ای بزرگ»‪« ،‬بانک های بزرگ‬ ‫عمومی و کنترل بازار پ��ول» و«کنترل و هدایت اعتبار و‬ ‫سرمایه گذاری های تولیدی» استوار است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل ناموفق بودن راهبردهای چینی در‬ ‫ایران‬ ‫اقتصاد چی��ن به گونه ای اس��ت که کش��ور های دیگر‬ ‫همچون ای��ران امکان الگو برداری کام��ل از ان را ندارند‬ ‫اما از عوامل موثر بر این راهبرد می تواند درس های بزرگی‬ ‫برای توس��عه صنعتی گرف��ت‪ .‬ایران در ‪ ۴‬دهه گذش��ته‬ ‫راهبرد حمایت از تولید خود را براس��اس الگوهایی شبیه‬ ‫الگوی چین اجرا کرده اما نتوانس��ته موفقیت چشمگیری‬ ‫در توس��عه صنعتی کسب کند‪« .‬گسترش صنعت» ضمن‬ ‫بررس��ی عوامل موثر بر توس��عه صنعت��ی چین به داللیل‬ ‫ناموفق بودن ایران در پیروی از این راهبردها در گفت وگو‬ ‫با کارشناس��ان این حوزه پرداخته اس��ت که ماحصل ان‬ ‫گفت وگو ها ش��فاف نبودن اقتصاد ایران‪ ،‬فس��اد گسترده‪،‬‬ ‫نب��ود مدیریت برجس��ته و مهم تر از همه ع��زم ملی برای‬ ‫در اولویت بودن اقتصاد اس��ت‪ .‬اقتص��اد ایران به دلیل در‬ ‫پرتو قرار گرفتن اهداف سیاسی هیچ گاه نتوانسته همچون‬ ‫کشور های شرق اسیا پیشرفت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند توسعه اقتصادی در چین‬ ‫پس از جنگ جهانی دوم‪ ،‬چین به واسطه دوره طوالنی‬ ‫جنگ و توسعه نیافتگی ویران شده در استانه ورشکستگی‬ ‫بود‪ .‬در سال ‪1328‬خورشیدی(‪ ۱۹۴۹‬میالدی) با تاسیس‬ ‫جمهوری خلق چین با رهبری مائو تسه تونگ در حالی که‬ ‫ثروت خصوصی و س��اختار سازمان یافته ای برای ساختن‬ ‫کشور وجود نداشت‪ ،‬مس��ئولیت عظیم ساختن کشور به‬ ‫نیروه��ای داخلی چی��ن یعنی بنگاه های دولتی س��پرده‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین س��هم بزرگی از تولید کشور از سوی دولت‬ ‫با تنظیم اه��داف تولیدی‪ ،‬نظارت بر قیمت ها و تخصیص‬ ‫منابع درسراسر اقتصاد‪ ،‬اداره و کنترل شد‪.‬‬ ‫بعد از شروع اصالحات اقتصادی از سوی دن شیائوپنگ‬ ‫در س��ال ‪ 1357‬خورش��یدی(‪ ۱۹۷۸‬می�لادی)‪ ،‬چین از‬ ‫بنگاه ه��ای دولتی ک��ه از دوران کمونیس��تی برجا مانده‬ ‫بود‪ ،‬بهترین اس��تفاده را کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دولت چین‬ ‫فق��ط خواهان نرخ باالی س��رمایه گذاری ب��ود در نتیجه‬ ‫در س��ال های اولیه اصالحات اقتصادی این امر از س��وی‬ ‫بنگاه های دولتی و س��پس با ش��کل گیری اقتصاد بازاری‬ ‫سوسیالیس��تی و ایج��اد مالکی��ت خصوصی‪ ،‬ب��ه تمامی‬ ‫بنگاه های بزرگ و طرح های بی ش��مار اقتصادی تس��ری‬ ‫پیدا کرد‪ .‬چینی ها به مس��یر توس��عه و رشد اقتصادی که‬ ‫طراحی کرده بودند ایمان داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬ویژگی توسعه اقتصادی چین‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬روش چینی ه��ا ویژگی های مش��ترکی‬ ‫ب��ا همس��ایگانش یعنی کش��ورهای کره جنوب��ی و ژاپن‬ ‫داشت‪ .‬درواقع اقتصاد چین را نیز می توان نوعی از اقتصاد‬ ‫س��رمایه داری با ترکیبی از بنگاه های خصوصی و دولتی و‬ ‫هدایت اشکار دولت دانست که در ان دولت سعی می کند‬ ‫ب��ازار را اغلب از طریق حمایت صنای��ع خاصی که انتظار‬ ‫موفقیت شان را دارد‪ ،‬هدایت کند و در چنین اقتصادهایی‬ ‫مانن��د کره و ژاپ��ن تامین مالی بانکی نق��ش اصلی را ایفا‬ ‫می کند‪ .‬مس��یری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد‬ ‫دو بازیگر و یک ویژگی کامال مشخص داشت‪:‬‬ ‫‹ ‹بانک ه�ای ب�زرگ توس�عه ای و هدای�ت‬ ‫اعتبار‬ ‫در س��ال ‪1372‬خورشیدی(‪ ۱۹۹۳‬میالدی) مطالعات‬ ‫بانک جهانی نش��ان داد که مکانیزم دخالت در تخصیص‬ ‫اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی ش��رق اس��یا بود‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬از ش��روع اصالح��ات اقتصادی تا س��ال‬ ‫‪1377‬خورشیدی(‪ ۱۹۹۸‬میالدی)‪ ،‬برنامه هدایت اعتبار‬ ‫در چین مش��ابه س��ال های قبل از اصالح��ات‪ ،‬به صورت‬ ‫اقتصاد برنامه ریزی ش��ده مرکزی پیش رف��ت‪ .‬اما بعد از‬ ‫اولویت اصلی ایران سیاست است‪ ،‬نه اقتصاد‬ ‫مجیدرض�ا حری�ری‪ -‬نایب ریی�س اتاق‬ ‫بازرگان�ی ای�ران و چین ‪ :‬الگوی توس��عه چین‬ ‫منحص��ر به فرد اس��ت که کش��ور های دیگر دنیا‬ ‫امکان اس��تفاده از ان ش��یوه را ندارند اما به عنوان‬ ‫ی��ک تجربه موف��ق از برخی از اقدام��ات می توان‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬یگانه بودن ان نی��ز به ویژگی های‬ ‫تاریخی و جغرافیایی‪ ،‬وسعت سرزمین و تعداد باالی جمعیت‬ ‫برمی گردد‪ .‬مهم ترین نکته ای که می توان از ان درس گرفت‬ ‫و موجب موفقیت و توس��عه صنعتی چین شد به وجود امدن‬ ‫اراده جمع��ی برای توس��عه و فاصله گرفت��ن از توزیع فقر در‬ ‫جامع��ه بود‪ .‬اندیش��ه اصالحات اقتصادی چی��ن همزمان با‬ ‫انقالب اس�لامی ایران در چین اغاز شد و حاکمیت این تفکر‬ ‫که در چین هیچ چیز مهم تر از اینکه اقتصاد چین قوی ش��ود‬ ‫وجود ندارد باعث ش��د تا تمام تصمیم های سیاسی‪ ،‬نظامی‪،‬‬ ‫امنیتی‪ ،‬درگیری های منطقه ای و‪ ...‬براساس منافع اقتصادی‬ ‫س��اماندهی ش��ود‪ .‬موت��ور محرکه ای��ن اندیش��ه نیز جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی بود‪ .‬ایران در ظاهر از ابتدای انقالب‬ ‫دنب��ال چنین الگویی بود اما بیش��تر ب��ه این الگو‬ ‫تظاه��ر کرد تا به ان عمل کند‪ .‬انچه در چین اتفاق‬ ‫افتاد ‪ ،‬گذار از یک اقتصاد متمرکز دولتی به س��مت‬ ‫یک اقتصاد هدایت ش��ده و کنترل شده خصوصی‬ ‫ب��ود‪ .‬خصوصی س��ازی م��دل چینی ب��ه معنای‬ ‫خصوصی س��ازی مارگارت تاچر نب��ود بلکه ابتدا‬ ‫ازاد سازی اقتصادی رخ داد و سپس به سمت خصوصی ان هم‬ ‫با س��اختاری خاص و پیچیده حرکت کردند‪ .‬حکومت چین‪،‬‬ ‫تکصدا و متمرکز است در حالی که در ایران چندصدایی وجود‬ ‫دارد ب��ه همین دلیل نمی توان الگوبرداری کرد اما می توان از‬ ‫اقدامات ان درس گرفت که اتفاقا برخی حمایت های صنعتی‬ ‫از همان شیوه برگرفته شده اما موفق نبوده زیرا مشکل اقتصاد‬ ‫در مسائل سیاسی است‪ .‬سیاست داخلی و خارجی بر اقتصاد‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬برخالف ش��عارهایی که داده‬ ‫می شود نخس��تین اولویت ایران اقتصاد نیست‪ .‬در نتیجه به‬ ‫دلیل نبود عزم ملی و تکصدایی موجود در س��اختار اقتصادی‬ ‫الگوهای چینی در ایران موفق عمل نکرده است‪.‬‬ ‫س��ال‪ ۱۹۹۸ (1377‬میالدی) دریچه هدایت به س��بک‬ ‫ژاپ��ن جایگزین ان ش��د‪ ۴ .‬بانک بزرگ دولت��ی و بعدها‬ ‫‪ ۳‬بانک سیاس��تی کام�لا دولتی‪ ،‬س��رمایه گذاران اصلی‬ ‫در اقتص��اد چین بودن��د‪ .‬درواقع دولت چی��ن با ترکیبی‬ ‫از تخصی��ص متمرکز اعتبارات و طراحی نظام انگیزش��ی‬ ‫خاص به رفتار س��ودجویانه بانک ها‪ ،‬خلق اعتبارات بانکی‬ ‫را در جهت طرح های توسعه ای و با اولویت های اجتماعی‬ ‫س��وق داد که هیچ گاه در اولویت های مکانیزم قیمتی قرار‬ ‫نمی گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنگاه های بزرگ‬ ‫با شروع اصالحات اقتصادی در سال ‪1357‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۱۹۷۸‬میالدی) دولت چین مانند کره جنوبی و ژاپن باور‬ ‫داشت که بکارگیری سیاس��ت های صنعتی در اقتصادی‬ ‫که از س��وی تعدادی از گروه های تج��اری بزرگ رهبری‬ ‫می شود‪ ،‬کم هزینه تر و کاراتر است و از این طریق می تواند‬ ‫فاصله اقتصادی خود با کش��ورهای پیشرفته را با سرعت‬ ‫بیشتری بکاهد‪ .‬بنابراین بیش��ترین منابع بانکی از طرف‬ ‫دولت به طرح ه��ا و بنگاه های بزرگ اختصاص می یافت و‬ ‫تعداد زیادی از بنگاه های کوچک و متوسط نیز به زنجیره‬ ‫تولید از طریق بنگاه های بزرگ متصل بودند‪ .‬به طوری که‬ ‫تع��داد بنگاه های بزرگ چین در فهرس��ت فورچون ‪۵00‬‬ ‫جهانی از ‪ ۲۴‬مورد در س��ال ‪ 1385‬خورش��یدی(‪۲00۶‬‬ ‫میالدی) به ‪ ۱۱0‬مورد در سال ‪ 1395‬خورشیدی(‪۲0۱۶‬‬ ‫میالدی) افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مطالعه موردی ش��رکت هواوی نش��ان داد که رییسان‬ ‫بنگاه ه��ای ب��زرگ رابط��ه نزدیک��ی با رییس��ان دولت و‬ ‫بانک های چی��ن دارند و از این طریق به راحتی می توانند‬ ‫نیازها و هماهنگی های الزم را با سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫دولت داش��ته باش��ند‪ .‬مزی��ت همکاری سوسیالیس��تی‬ ‫گس��ترده بنگاه های بزرگ چین باعث شده که یک بنگاه‬ ‫بزرگ چینی از تمامی مزیت های کش��ور به ویژه در جهت‬ ‫جهانی شدن استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجتماعی سازی سرمایه گذاری‬ ‫یک��ی از ویژگی ه��ای بس��یار مهمی ک��ه دولت چین‬ ‫از ان برخوردار اس��ت‪ ،‬اجتماعی س��ازی س��رمایه گذاری‬ ‫با نظ��ام بانکی اس��ت‪ .‬س��رمایه گذاری در اقتص��اد‪ ،‬اثار‬ ‫جانبی مثبت وس��یعی در سمت تقاضا و رونق بخش های‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬اما این پیامد جانبی مثبت در محاس��بات‬ ‫بازدهی خصوصی جایگاهی ن��دارد‪ .‬بنابراین دولت چین‬ ‫به س��رمایه گذاری اجتماعی روی اورد که در ان به جای‬ ‫توج��ه به بازده��ی خصوصی س��رمایه گذاری‪ ،‬به بازدهی‬ ‫اجتماعی ان (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه‬ ‫می ش��ود‪ .‬دولت چین‪ ،‬دولت کارافرین اس��ت که ریسک‬ ‫س��رمایه گذاری های پرخطر را برعهده می گیرد و این امر‬ ‫ب��ه خلق فرصت هایی ب��رای تولیدکنندگان منجر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع در تجربه توس��عه و رش��د اقتصادی چین‪،‬‬ ‫خوی س��ودجویی کارافرینانه تا ح��د زیادی از بانک های‬ ‫سرمایه گذاری برمی خیزد‪ .‬درواقع پول بانک هاست که در‬ ‫معرض خطر ق��رار دارد‪ ،‬نه کارافرینان‪ .‬در نس��خه دولت‬ ‫توس��عه ای‪ ،‬بانک ها به دولت انتق��ال می یابند‪ .‬نمونه بارز‬ ‫اجتماعی س��ازی «اجتماعی سازی س��رمایه گذاری» ان‪،‬‬ ‫نمونه ای مش��خص از سرمایه گذاری از سوی بانک توسعه‬ ‫چین رقم خورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مبارزه قاطعانه با فساد‬ ‫در فرایند توس��عه اقتصادی چین انچه بیش از هر چیز‬ ‫دارای اهمیت است این است که سیاست صنعتی با هدایت‬ ‫دولت��ی از طریق کنترل بر روش های غیربازاری تخصیص‬ ‫منابع‪ ،‬فرصت های بسیاری را برای فساد به وجود می اورد‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت اصلی دولت چین نیز مسئله فساد است‬ ‫که دولت س��عی کرده از راه های مختلف ازجمله برخورد‬ ‫قاطعان��ه‪ ،‬ان را کاهش دهد‪ .‬به طور مثال در س��ال‪1379‬‬ ‫‪ ۲000‬میالدی معاون س��ابق استاندار جیانگشی به دلیل‬ ‫فس��اد‪ ،‬اعدام ش��د و فقط چند ماه بعد‪ ،‬چنگکجی یکی از‬ ‫نوزده معاون رییس کنگره ملی چین به دلیل فس��اد مالی‬ ‫محکوم به مرگ شد‪.‬‬ ‫‹ ‹الگوبرداری ظاهری ایران از چین‬ ‫ایران نیز در ‪ ۴‬دهه گذشته الگوی ناقصی از چین را در‬ ‫توس��عه اقتصادی دربر گرفت که به مرور این سیاس��ت ها‬ ‫تغیی��ر یافت اما با وج��ود این‪ ،‬در هیچ ک��دام موفق عمل‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬ایران بع��د از انقالب در ت�لاش بود اقتصاد‬ ‫را از طری��ق بنگاه ه��ای بزرگ دولتی اداره کند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬راهب��رد حمایت از تولید در ایران اغلب براس��اس‬ ‫اعتبارات بانکی و تس��هیالت دهی بوده اما این تنها ظاهر‬ ‫الگ��وی چینی اس��ت و نح��وه تس��هیالت دهی متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین راستا «گس��ترش صنعت» در گفت وگو‬ ‫با کارشناس��ان ای��ن حوزه الگوی توس��عه چین و ناموفق‬ ‫بودن ایران در بهره برداری از این ش��یوه ها بررس��ی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نبود مدیریت برجسته و فساد گسترده در ایران‬ ‫محمدباق�ر صدری‪-‬عض�و انجم�ن‬ ‫اقتصاددان�ان ایران‪ :‬چین ب��ه دلیل زیربنای‬ ‫اقتص��ادی ان‪ ،‬که تابع اقتصاد سوسیالیس��تی‬ ‫اس��ت‪ ،‬الگوهای وی ژه ای را در توسعه اقتصادی‬ ‫ب��ه کار برد که نمی توان به طور کامل ان الگوها‬ ‫را اجرایی کرد اما از سیاس��ت های اتخاذ ش��ده‬ ‫می توان بهره گرفت‪ .‬چین در ‪ ۳0‬س��ال گذش��ته با تغییر‬ ‫و تحوالت اساسی و نوس��ازی روبه رو بوده که باعث شده‬ ‫اکن��ون به ق��درت برتر اقتصاد جهان تبدیل ش��ود‪ .‬ایران‬ ‫یک کش��ور جهان سومی اس��ت و دارای اقتصاد در حال‬ ‫توسعه است بنابراین با س��اختار چین تفاوت دارد‪ .‬چین‬ ‫با وجود اینکه س��اختاری سوسیالیس��تی دارد‪ ،‬تغییرات‬ ‫اساس��ی در تمام ابعاد اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و‪...‬‬ ‫انجام داده اس��ت و اینکه توانس��ته در چنین س��اختاری‬ ‫در یک نظام جهانی س��رمایه داری به این شکل پیشرفت‬ ‫کند از ش��گفتی های اقتصاد اس��ت‪ .‬ای��ران بعد انقالب از‬ ‫نظر اقتص��ادی تا حدودی به دنبال هم��ان الگو بود تا به‬ ‫وس��یله بنگاه های بزرگ دولتی اقتصاد را اداره‬ ‫کند اما موفق نبود چون ابتدا کش��ور چند سال‬ ‫درگیر جنگ ش��د و بعد از انق�لاب تا حدودی‬ ‫رویکرد تغییر کرد اما ب��ا وجود این‪ ،‬برنامه های‬ ‫توس��عه اقتصادی به ویژه از برنامه چهارم به بعد‬ ‫به نحوی تنظیم ش��د که هیچ کدام اجرایی نشد‬ ‫و تحلیلی بر چرایی ان نیز نش��د ب��ه همین دلیل اقتصاد‬ ‫ای��ران دچار عقب ماندگی هایی اس��ت که دلیل اصلی ان‬ ‫به نبود مدیریت برجس��ته در کش��ور بر می گ��ردد‪ .‬ایران‬ ‫الگوی تس��هیالت دهی به تولی��د را به طور ناقص از چین‬ ‫بهره گرفته اما به دلیل فس��اد گس��ترده در ایران هیچ گاه‬ ‫نتوانس��ته موفق عمل کند‪ .‬فس��اد در ای��ران بخش قبل‬ ‫توجه��ی از تولید ناخل��ص داخلی کش��ور را بلعیده و تا‬ ‫زمانی که ش��فافیت در اقتصاد ایران به وجود نیاید توسعه‬ ‫اقتص��ادی به وجود نخواهد امد‪ .‬ش��فافیت ب��اال و مبارزه‬ ‫گس��ترده با فس��اد از مهم ترین ویژگی های اقتصاد چین‬ ‫است که ان را قدرتمند کرده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 22‬ابان ‪ 24 1396‬صفر ‪ 13 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 257‬پیاپی ‪2230‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حفظ اشتغال‪ ،‬نیازمند تغییر‬ ‫سیاست گذاری در بازارهای مالی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ک روز وظیفه بسیج‬ ‫‪ ۲۰‬میلیونی این بود‬ ‫که وارد جبهه های جنگ‬ ‫شود‪ .‬ان موقع کشور‬ ‫ظرفیتی به نام بسیج‬ ‫داشت با وظیفه ای‬ ‫مشخص که بسیج هم‬ ‫ان وظیفه را به خوبی‬ ‫انجام داد‪ .‬امروز وظیفه‬ ‫بسیج تغییر کرده و به‬ ‫عنوان سازمانی منسجم‬ ‫باید به رفع معضالت‬ ‫دیگر در کشور بپردازد‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با «گسترش صنعت» به جزئیات یکی از طرح های اشتغالزایی پرداخت‬ ‫بسیج اقتصادی‪ ،‬راه خروج از بحران بیکاری در مناطق محروم‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اش��تغالزایی در سطح اس��تان ها و مناطقی که به‬ ‫اصط�لاح کم برخ��وردار نامیده می ش��وند از جمله‬ ‫دلمشغولی های کنونی دولت دوازدهم است‪ .‬توسعه‬ ‫نامت��وازن و نبود زیرس��اخت ها و امکانات مناس��ب‬ ‫برای بخش خصوصی در مناطق کم برخوردار باعث‬ ‫ش��ده ساکنان مناطق کم برخوردار چشم امیدی به‬ ‫توسعه و اشتغال صنعتی و پایدار نداشته باشند‪ .‬این‬ ‫اتفاق عالوه بر اسیب های اجتماعی و مهاجرت های‬ ‫اجباری به مرکز کش��ور و مناط��ق برخوردار باعث‬ ‫می ش��ود بخش قابل توجهی از س��رزمین نیز بدون‬ ‫اس��تفاده باشد و به واسطه این اتفاق تراکم جمعیت‬ ‫نیز دچار نوسان های شدید شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال برخی دس��تگاه ها و س��ازمان های‬ ‫دولت��ی حتی در مناطق کم برخوردار و روس��تاهای‬ ‫دورافتاده دارای امکانات و ظرفیت هایی هستند که‬ ‫از متوسط دارایی های ان منطقه بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫این موضوع در ش��رایطی تبدیل به معضل شده که‬ ‫سازمان ها و نهادهای دولتی از این امکانات استفاده‬ ‫چندانی برای اشتغالزایی نمی کنند‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫بودجه ها و درامدها هزینه تامین تجهیزاتی می شود‬ ‫که بیشتر رنگ مصارف شخصی به خود گرفته اند تا‬ ‫تجهیزاتی برای رفع مشکالت ان منطقه یا روستا‪.‬‬ ‫کاظم دلخ��وش اباتری‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫ب��ه ای��ن موض��وع پرداخت��ه و طرحی را ب��ا عنوان‬ ‫بس��یج اقتصادی در این ب��اره تش��ریح می کند‪ .‬در‬ ‫ادامه گفت وگوی «گس��ترش صنع��ت» با این عضو‬ ‫کمیسیون اقتصادی امده است‪.‬‬ ‫€ €بیکاری و نبود ش�غل مناسب از اصلی ترین‬ ‫معضالت�ی اس�ت ک�ه اکن�ون در مناط�ق‬ ‫کم برخوردار دیده می شود‪ .‬چه پیشنهادی برای‬ ‫خروج از این وضعیت دارید؟‬ ‫یکی از طرح هایی که برای رفع این مش��کل ارائه‬ ‫کردم‪ ،‬موضوع بس��یج اشتغال است‪ .‬یک روز وظیفه‬ ‫بسیج ‪ ۲۰‬میلیونی این بود که وارد جبهه های جنگ‬ ‫شود‪ .‬ان موقع کش��ور ظرفیتی به نام بسیج داشت‬ ‫با وظیفه ای مش��خص که بسیج هم ان وظیفه را به‬ ‫خوبی انجام داد‪ .‬امروز وظیفه بس��یج تغییر کرده و‬ ‫به عنوان س��ازمانی منس��جم باید به رفع معضالت‬ ‫دیگر در کش��ور بپردازد‪ .‬انچه در این زمینه اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬برنامه ریزی برای این س��ازمان توانمند است‪.‬‬ ‫بس��یج امروز باید وظیفه اشتغال را بر دوش بکشد‪.‬‬ ‫تجربه ثابت کرده نگاه مردم به بس��یج‪ ،‬مثبت است‬ ‫و ای��ن نیروها می توانند معضالت��ی را که در زمینه‬ ‫اشتغال وجود دارد‪ ،‬برطرف کنند‪ .‬از جمله مشکالت‬ ‫کنونی در حوزه اش��تغال نزدیکی میزان اشتغالزایی‬ ‫در س��ال به میزان زاد و ولد اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫با اینکه دولت اشتغالزایی می کند اما تعداد بیکاران‬ ‫ثابت خواه��د ماند‪ .‬برای خ��روج از این بحران تنها‬ ‫سیاس��تی که می تواند مشکالت پیش روی کشور را‬ ‫برطرف کند‪ ،‬استفاده از تمام ظرفیت ها در استان ها‪،‬‬ ‫شهرها‪ ،‬شهرستان ها و روستاهای کشور است‪ .‬تمام‬ ‫دس��تگاه ها باید از تمام ظرفیت خود با یک روحیه‬ ‫بسیجی اس��تفاده کنند تا اش��تغال ایجاد شود‪ .‬در‬ ‫این صورت میزان اش��تغالزایی از زاد و ولد س��بقت‬ ‫می گی��رد و رفته رفته می ت��وان بحران بی��کاری را‬ ‫برطرف کرد‪ .‬در سطح شهرستان ها اکنون دستگاه ها‬ ‫و ماشین االت بسیاری وجود دارد که از انها استفاده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬نبای��د امکانات��ی که در شهرس��تان ها و‬ ‫روستاها وجود دارد بدون استفاده بماند‪ .‬بروکراسی‬ ‫و در برخی موارد انحصار طلبی برخی از س��ازمان و‬ ‫ارگان ها باعث ش��ده که امکانات قابل توجهی بدون‬ ‫اس��تفاده باش��د‪ .‬این اتفاق در حالی رخ می دهد که‬ ‫همان امکانات می تواند ظرفیتی برای اشتغال ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بسیج اقتصادی در صورتی می تواند این گره را باز‬ ‫کند که به طور ستادی وارد میدان اشتغالزایی شود‪.‬‬ ‫می توان این س��تاد را در سطح اس��تان ها با ریاست‬ ‫استاندار تشکیل داد‪ .‬متاسفانه حتی در محروم ترین‬ ‫مناطق کش��ور و در دوردس��ت ترین روستاها برخی‬ ‫سازمان ها و نهادهای دولتی وجود دارد که امکانات‬ ‫بس��یاری در اختیار انها قرارداده ش��ده است‪ .‬با این‬ ‫ح��ال امکانات موج��ود انها تاثیری در اش��تغالزایی‬ ‫یا رفع مش��کالت روستا و شهرس��تان ندارد‪ .‬بسیج‬ ‫اقتص��ادی می توان��د از ظرفیت های موج��ود برای‬ ‫اش��تغالزایی و رشد منطقه استفاده کند‪ .‬بسیاری از‬ ‫س��ازمان ها اکنون زمین های زیادی در دست دارند‬ ‫که ای��ن زمین ها در مناطق مح��روم و کم برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬تملک این زمین ها در حال��ی به نام دولت و‬ ‫سازمان های دولتی است که در برخی مناطق مردم‬ ‫کنار دام و طیور خود زندگی می کنند‪ .‬سازمان هایی‬ ‫که مالک این زمین ها هستند هم کاری روی زمین‬ ‫انجام نمی دهند که نشان از بروز توسعه در سال های‬ ‫اینده باش��د‪ .‬بس��یج اقتص��ادی با اس��تفاده از این‬ ‫ظرفیت ها می تواند زمینه ساز توسعه و اشتغال باشد‪.‬‬ ‫€ €ورود س�رمایه از بخش غیر اصلی به بخش‬ ‫اصلی اقتص�اد یکی از مواردی اس�ت که باعث‬ ‫می ش�ود صنعت ب�ه رونقی مناس�ب برس�د و‬ ‫اش�تغال ب�ه وضعیتی بهتر دس�ت یاب�د‪ .‬فکر‬ ‫می کنی�د ای�ن سیاس�ت بتوان�د در مناطق کم‬ ‫برخوردار اجرایی ش�ود؟ همچنین مش�وق های‬ ‫دولتی در این زمینه چه نقشی می توانند داشته‬ ‫باشند؟‬ ‫بیکاری و ناتوانی در جذب سرمایه به بخش اصلی‬ ‫اقتصاد از جمله مشکالتی است که امروزه در کشور‬ ‫وج��ود دارد و باعث بروز اختالالت بس��یاری ش��ده‬ ‫است‪ .‬در دوران گذشته به دلیل افزایش سود بانکی‬ ‫س��رمایه های قابل توجهی از چرخه تولید خارج شد‬ ‫و ب��ه بانک ها رفت‪ .‬به بیان دیگر در طول دولت نهم‬ ‫و ده��م به دلیل افزایش س��ود بانکی‪ ،‬مردم ترجیح‬ ‫دادند س��رمایه های خود را در بانک گذاشته و سود‬ ‫تضمینی دریافت کنند‪ .‬این اتفاق در ش��رایطی رخ‬ ‫م بود و نیاز داشتیم سرمایه‬ ‫داد که کش��ور در تحری ‬ ‫مردم به بخش تولید وارد شود اما به دلیل باال بودن‬ ‫س��ودهای بانکی این اتفاق رخ نداد و س��رمایه وارد‬ ‫بانک شد‪.‬‬ ‫رفته رفته چرخه تولید در کشور تضعیف و از تعداد‬ ‫تولیدکنندگان نیز کاس��ته شد‪ .‬بر این اساس اتفاقی‬ ‫ک��ه در ان دوران رخ داد‪ ،‬بروز مش��کالت عدیده در‬ ‫بخش تولید بود و مشکالتی که تا پیش از ان وجود‬ ‫نداشت‪ .‬بسیاری از زیرساخت های تولید از بین رفت‬ ‫و بر تعداد بیکاران نیز اضافه شد‪.‬‬ ‫اکنون با اینکه دولت یازدهم و دوازدهم توانس��ت‬ ‫س��ود س��پرده را کاهش دهد اما وجود مش��کالت‬ ‫ساختاری به دلیل سیاست های گذشته هنوز موانعی‬ ‫جدی بر س��ر راه تولید کشور قرار داده است‪ .‬اکنون‬ ‫اگر دولت قصد دارد معضل سرمایه گذاری در بخش‬ ‫تولید را برطرف کند ابتدا باید زیرساخت های تولید‬ ‫و فرهنگ اشتغال را در کشور اصالح کند‪ .‬معضالتی‬ ‫ک��ه امروز در بخش تولید وج��ود دارد‪ ،‬پیچیده تر از‬ ‫موضوعی است که تنها با کاهش سود سپرده بتوان‬ ‫ان را تقویت کرد‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی کارشناس�ان معتقدن�د دانش فنی‬ ‫موج�ود در کش�ور ت�وان تولی�د رقابت�ی را‬ ‫از تولیدکنن�دگان گرفت�ه و باع�ث می ش�ود‬ ‫تولید کنن�دگان در زمین�ه ص�ادرات متحم�ل‬ ‫شکس�ت های اقتصادی ش�وند‪ .‬این موضوع را‬ ‫چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫یکی از مش��کالت جدی امروز دانش فنی ناکافی‬ ‫در بسیاری از زیرشاخه های صنعت است‪ .‬این معضل‬ ‫باعث می ش��ود محصول تولید شده رقابتی نباشد و‬ ‫نتواند در بازار س��هم مناس��بی کس��ب کند‪ .‬حتی‬ ‫اگ��ر با سیاس��ت های ممنوعی��ت واردات یا افزایش‬ ‫تعرفه ه��ا نیز این محصوالت به بازار تحمیل ش��وند‬ ‫باید در نظر داش��ت که س��طح تولید ایران رشدی‬ ‫ندارد و الزم اس��ت این واقعی��ت را بپذیریم‪ .‬عالوه‬ ‫بر این معضل دیگری که وجود دارد از دس��ت رفتن‬ ‫بازارهای جهانی است‪ .‬شاید با چنین سیاست هایی‬ ‫بتوانیم محصوالت داخلی را در بازار داخل به فروش‬ ‫برس��انیم اما راه خروج از بحران ب��ا صادرات همراه‬ ‫است و این سیاس��ت ها باعث می شود صادرات را از‬ ‫دس��ت بدهیم‪ .‬به عبارت دیگر اگر زیرس��اخت های‬ ‫تولید رقابتی در کشور ایجاد نشود اقتصاد ما با اینکه‬ ‫تحریم نیست اما به طور جزیره ای باقی خواهدماند‪.‬‬ ‫رییس کانون مسئوالن ایمنی و بهداشت و کار کشور گفت‬ ‫بی دقتی در صدور مجوز پیمانکاران‪ ،‬عامل افزایش حوادث کار‬ ‫رییس کانون مس��ئوالن ایمنی و بهداش��ت و کار کشور معتقد است‬ ‫نب��ود نظارت بر صدور مجوز فعالیت پیمانکاران به اندازه جدی نگرفتن‬ ‫اصول ایمنی و استفاده نادرست از بیمه های مسئولیت در باالبردن امار‬ ‫حوادث کار موثر است‪.‬‬ ‫اخرین امارهای منتش��ر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی حاکی‬ ‫از ان است که در ‪ ۹‬ماه ابتدایی سال گذشته ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۶۶۹‬هزار و‬ ‫‪ ۳۱۷‬کارگر در معرض خطر حوادث ناشی از کار بودند که از این تعداد‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۳‬نفر قربانی حوادث ناشی از کار می شوند‪.‬‬ ‫ب��اال بودن امار حوادث ناش��ی از کار و اف��راد در معرض حوادث کار‬ ‫در ش��رایطی اس��ت که با به اجرا درامدن سیاست های خصوصی سازی‬ ‫مسئولیت اداره بیشتر محیط های کار صنعتی و خدماتی به پیمانکاران‬ ‫واگذار ش��ده و طبیعی اس��ت که بی دقتی یا ک��م کاری پیمانکاران در‬ ‫ایمن س��ازی محیط کار ب��ا امار مربوط به حوادث کار رابط ه مس��تقیم‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫ابوالفضل اش��رف منصوری‪ ،‬رییس کانون مسئوالن ایمنی و بهداشت‬ ‫و کار ب��ه ایلنا گفت‪ :‬باید پرس��ید چرا نهادهای ذی بط مس��ئول صدور‬ ‫مجوز فعالیت ب��رای پیمانکاران هنگام صدور مجوز چند نوع از فعالیت‬ ‫را ب��رای انها ص��ادر می کنند برای نمونه برای ی��ک پیمانکار مجوز کار‬ ‫در تاسیسات صادر می ش��ود اما در مجوز صادر شده قید نمی شود نوع‬ ‫تاسیس��اتی که پیمانکار صالحیت کار در ان را دارد چیست‪ .‬تاسیسات‬ ‫حوزه بسیار گسترده ای است و باید مشخص شود که تخصص پیمانکار‬ ‫در زمینه تاسیسات ساختمانی است یا پیمانکار تاسیسات نفتی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬همین مشخص نبودن امر موجب می شود حوادث ناشی از کار‬ ‫در بخش تاسیسات چه ساختمانی و چه در صنعت نفت و سایر صنایع‬ ‫مشابه باال برود‪.‬‬ ‫رییس کانون مسئوالن ایمنی و بهداشت و کار با بیان اینکه از طرفی‬ ‫باید توجه داشت حادثه در صنعت نفت تلفات بیشتری نسبت به صنعت‬ ‫س��اختمان بر جای می گذارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر حادثه ای در تاسیس��ات‬ ‫نفتی رخ دهد به انفجار های هولناک می انجامد که ده ها کشته و زخمی‬ ‫بر جای می گذارد اما در صنعت س��اختمان این تعداد کارگر جان خود‬ ‫را از دست نمی دهند‪.‬‬ ‫البته باید در نظر داش��ته باشیم که بخش بزرگی از حوادث ناشی از‬ ‫کار به س��قوط از ارتفاع بازمی گردد ام��ا به هر روی ابعاد یک حادثه در‬ ‫صنعت نفت با صنعت ساختمان قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫اش��رف منصوری اضافه کرد‪ :‬از طرفی کارفرمایانی که این دس��ت از‬ ‫پیمان��کاران را به کار می گیرند به رفتاره��ای ناایمن انها در پروژه های‬ ‫گذش��ته توجه��ی ندارند و به راحتی یک پروژه مه��م را برای نمونه در‬ ‫صنعت نفت در قالب مناقصه یا حتی ترک تشریفات به این پیمانکاران‬ ‫واگذار می کنند و با دست خود زمینه ایجاد حادثه را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬اینکه چرا کارفرمایان دق��ت کافی در واگذاری های‬ ‫خ��ود به خرج نمی دهن��د دالیل مختلفی دارد ام��ا همان طور که بارها‬ ‫گفته شدد باید سختگیری های بیش��تری کرد تا کارفرمایان مجبور به‬ ‫شفاف سازی شوند و ضائبه ای از این ناحیه پیش نیاید‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از دالیل افزایش حوادث کار در‬ ‫صنایع بزرگ و کوچک این اس��ت ک��ه پیمانکاران و کارفرمایان با بیمه‬ ‫بودن کارگاه و کارگران در قالب بیمه های بی نام و بیمه های مس��ئولیت‬ ‫توجه کافی به ایمن س��ازی محیط کار نمی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در اینجا فرقی‬ ‫ندارد درباره کدام صنعت صحبت می کنیم چراکه در همه صنایع کشور‬ ‫کارفرمایان و پیمانکاران ایمنی محیط کار را به دلیل بهره مندی کارگاه‬ ‫از پوشش بیمه های مختلف اتش سوزی‪ ،‬مسئولیت مدنی کارفرمایان و‬ ‫بیمه های بی نام جدی نمی گیرند‪.‬‬ ‫بورس ایران هنوز به کارکرد‬ ‫مناس��بی در ح��وزه اقتص��اد‬ ‫نرسیده و نتوانسته کمک کند‬ ‫که س��رمایه از طریق این بازار‬ ‫مال��ی وارد بخش اصلی اقتصاد‬ ‫ش��ود‪ .‬ب��ر اس��اس نمودارهای‬ ‫ب��ورس در کش��ور پیش بینی‬ ‫علی دینی ترکمانی‬ ‫می ش��ود اگر ضریب رشد این‬ ‫عضو هیات علمی موسسه‬ ‫ب��ازار مال��ی به همین ش��یوه‬ ‫مطالعات و پژوهش های‬ ‫ادامه یابد در اینده حباب های‬ ‫بازرگانی‬ ‫اقتصادی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫تجربه بازاره��ای جهانی در‬ ‫دنیا نشان می دهد حباب های ایجاد شده ازسوی بازارهای مالی‬ ‫پس از ترکیدن اس��یب های بس��یار زیادی را به بخش تولید و‬ ‫اش��تغال وارد خواهد ک��رد‪ .‬در این زمینه نبای��د کارکرد اصلی‬ ‫بازارهای مالی فراموش ش��ود‪ ،‬بازار بورس باید در خدمت بخش‬ ‫واقع��ی اقتصاد باش��د و می توان از این ابزار ب��رای تامین اعتبار‬ ‫بخش واقعی اقتصاد اس��تفاده کرد اما مسیر کنونی امکان ایجاد‬ ‫این ظرفیت را گرفته و اج��ازه نمی دهد بخش واقعی اقتصاد از‬ ‫طریق بازارهای مالی تامین شود‪.‬‬ ‫البته بازار مالی ایران در ش��رایط کنونی قدرت چندانی ندارد‬ ‫و درحال حاضر نمی تواند اسیب جدی برای بخش اصلی اقتصاد‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬بازار بورس ما قوی و بزرگ نیست و گردش مالی‬ ‫بورس نس��بت به جی دی پی ایران نش��ان موک��د این موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال اکنون باید چاره ای برای اسیب هایی که این‬ ‫بازار ممکن اس��ت در شرایط قدرتمند شدن به اشتغال و تولید‬ ‫وارد کند‪ ،‬اندیشید‪.‬‬ ‫البته نباید فراموش کرد که رابطه بورس و بنگاه های تولیدی‬ ‫دو طرفه اس��ت‪ .‬به عبارتی ضعف بنگاه ه��ای تولیدی منجر به‬ ‫ضعف بورس و برعکس می شود‪ .‬بر این اساس در شرایط کنونی‬ ‫دولت و نهادهای سیاس��ی تاثیرگذار در این عرصه باید شیوه ای‬ ‫را پی��دا کنن��د تا بازاره��ای مالی حتی در ش��رایطی که قدرت‬ ‫چندان��ی ندارن��د در خدمت واحدهای تولیدی باش��ند‪ .‬در این‬ ‫شیوه بنگاه های تولیدی رشد خواهد کرد و به ازای ان بازارهای‬ ‫مالی نیز قدرت بیشتری پیدا می کنند‪.‬‬ ‫اکن��ون به دلی��ل بهره وری پایی��ن تولی��د و عملکرد ضعیف‬ ‫بنگاه ها سهام مناسبی در بازار بورس یافت نمی شود و این بازار‬ ‫با چالش هایی روبه روس��ت که اگر رفع نش��وند‪ ،‬اسیب هایی به‬ ‫اقتصاد کشور وارد می ش��ود که شاید پیش بینی و جلوگیری از‬ ‫انها در اینده شدنی نباشد‪.‬‬ ‫مروری بر اخبار کارگری‬ ‫ایلنا‪ :‬علیم افشار‪ ،‬مدیرعامل تعاونی صیادان چابهار و کنارک‪:‬‬ ‫ی��ک فعال صیادی گف��ت‪ :‬بعد از ‪ ۴۵‬روز هن��وز هیچ خبری از‬ ‫ک برای ازادس��ازی ماهیگی��ران از چن��گال دزدان دریایی‬ ‫کم ‬ ‫س��ومالی نیس��ت و در این بین دزدان دریایی ک��ه دنبال پول‬ ‫هستند از صیادان ربوده شده‪ ،‬عکس می فرستند‪ .‬بعد از گذشت‬ ‫‪ ۴۵‬روز هنوز هیچ خبری از صیادان ربوده شده نیست و باتوجه‬ ‫به اط�لاع کامل مس��ئوالن از وضعیت خانوادگ��ی این ملوانان‬ ‫اقدامی تاکنون انجام نش��ده است‪ .‬انها تصاویری برای ما ارسال‬ ‫می کنن��د تا بار دیگر یاداور ش��وند تعدادی از صیادان چابهاری‬ ‫هنوز در زندان های انها زنده هستند و روزگار را به سر می برند‪.‬‬ ‫انچه مش��خص است دزدان دریایی تنها به پول فکر می کنند و‬ ‫خانواده ماهیگیران هم اهی در بساط ندارند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ :‬به منظور‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت بازنشستگان‪ ،‬سند سالمندی و بازنشستگی‬ ‫که در برنامه شش��م توس��عه مط��رح بود با همکاری س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه درحال نهایی ش��دن اس��ت و پ��س از تکمیل‬ ‫اجرایی می ش��ود‪ .‬فراهم کردن زمینه س�لامتی برای سالمندان‬ ‫و بازنشس��تگی همراه با تندرس��تی از راهبردهای دولت تدبیر‬ ‫و امید اس��ت؛ چراک��ه وجود معلولیت برای این قش��ر می تواند‬ ‫تبع��ات اجتماع��ی منفی برای ف��رد و جامعه به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬جمعیت کش��ور در اینده به س��مت افزایش سالمندان‬ ‫گام برم��ی دارد‪ .‬ما برای ورود به ای��ن دوره برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫ک��ه از مهم ترین بخش های این برنام��ه می توان به اجرای طرح‬ ‫غربالگری الزایمر اش��اره کرد که در حال اجراس��ت‪ .‬تالش های‬ ‫دولت برای ایجاد اش��تغال به ثمر نشس��ته اما به دلیل انباشته‬ ‫ش��دن امار سال ها بیکاری در کشور‪ ،‬دستاوردهای دولت تدبیر‬ ‫و امید در عرصه بهبود وضعیت اش��تغال کمتر به چشم می اید‪.‬‬ ‫دولت با برنامه ریزی که برای اشتغال در روستاها و شهرهای زیر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نف��ر دارد و اعتبارات خوبی که به این حوزه اختصاص‬ ‫داده‪ ،‬امیدوار است بتواند مش��کل اشتغال را به کمترین میزان‬ ‫کاهش داده و معضل بیکاری را ریشه کن کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬علی راستگو‪ ،‬دبیر خانه کارگر استان فارس‪ :‬مخالفان‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی می خواهند به وسیله برهم زدن‬ ‫ارام��ش در این وزارتخانه س��ازمان تامین اجتماعی را به حیات‬ ‫خلوت خود تبدیل کنند‪.‬‬ ‫هدف از طرح مباحث مربوط به استیضاح وزیر کار در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی محاکمه جامعه کارگری است‪ .‬وقتی وزیری از‬ ‫جنس کارگران را به مجلس می کشانند این شائبه ایجاد می شود‬ ‫که می خواهند کارگران کش��ور را محاکمه کنند‪ .‬وزیر رفاه در‬ ‫تفکیک بخ��ش درمان س��ازمان تامین اجتماع��ی اهل معامله‬ ‫نیس��ت و کس��انی که به دنبال معامله با وی هس��تند به جایی‬ ‫نمی رسند‪ .‬ربیعی به خوبی از تمام ابزارهای موجود استفاده کرد‬ ‫تا کس��انی که چشم شان به دنبال س��هم درمان کارگران است‪،‬‬ ‫عقب نشینی کنند و به نظر می رسد طرح استیضاح وی حرکتی‬ ‫جدید است تا افکار عمومی را منحرف کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 22‬ابان ‪ 24 1396‬صفر ‪ 13 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 257‬پیاپی ‪2230‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ افزایش انگیزه سرمایه گذاری‬ ‫با خصوصی شدن صنعت‬ ‫خبر‬ ‫ سرخط داخلی سازی‬ ‫خودروهای جدید‬ ‫صنعت قطعه س��ازی ایران این روزها ع�لاوه بر قراردادهای‬ ‫منعقد ش��ده‪ ،‬چش��م انتظ��ار قراردادهای خودروی��ی دیگر با‬ ‫ش��ریکان خارجی اس��ت تا ش��اید فرص��ت افزای��ش تولید و‬ ‫کیفیت نصیبش ش��ود اما ایا کیفیت تولید قطعات در صنعت‬ ‫خودروس��ازی فرصت خودنمایی را ب��رای صنعت قطع ه فراهم‬ ‫می کند؟‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬از زمانی که شرکت های خودروسازی‬ ‫پ��ژو و رنو ق��رارداد همکاری با ایران منعقد کردند‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫قطعه س��ازان نیز سهم حدود ‪۴۰‬درصدی در تولید قطعات این‬ ‫خودروها داش��ته باش��ند‪ .‬با این حال در جریان این قراردادها‪،‬‬ ‫حضور قطعه سازان داخلی در جای جای بندهای قرارداد ایران‬ ‫با پژو و رنو در نظر گرفته شد‪ .‬البته در ابتدای سال واکنش هایی‬ ‫از س��وی انجمن قطعه س��ازان رخ داد و پس از ان مقرر شد تا‬ ‫قطعه س��ازان نیز نقش تعیین کنن��ده ای در تولید خودروهای‬ ‫مش��ترک داش��ته باش��ند‪ .‬در این باره محمدرضا نجفی منش‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور به خودروکار گفت‪ :‬مقرر شده است سهم‬ ‫قطعه سازان داخلی در تولید خودروهای مشترک و قراردادهای‬ ‫رنو و پژو ‪۴۰‬درصد باش��د‪ .‬به گفته او‪ ،‬هر یک از خودروسازانی‬ ‫که وارد کش��ور می ش��وند و قرارداد همکاری منعقد می کنند‬ ‫بای��د تنه��ا ‪۶۰‬درصد از تولی��د قطعات را خ��ود انجام دهند و‬ ‫مابقی به دست قطعه سازان داخلی باشد‪ .‬نجفی منش در پاسخ‬ ‫به اینکه چرا در اخرین گزارش های س��ازمان ملی اس��تاندارد‪،‬‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان ایرانی با انتقادهایی روبه رو شده اند‬ ‫و برخی مسئوالن این س��ازمان از بی کیفیتی در خودروسازی‬ ‫گالی��ه دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاض��ر قطعاتی که مورد نیاز‬ ‫خودروسازان است با کیفیت مطلوب انها تامین می شود چون‬ ‫اگر این گونه نباش��د‪ ،‬خودروساز قطعه را تحویل نمی گیرد‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬از طرفی هر قطعه ساخته شده‪ ،‬موارد‬ ‫اس��تاندارد و خ��اص کارخانه خود را دارد ک��ه تولید باکیفیت‬ ‫ان سرس��ختانه پیگیری می ش��ود‪ .‬تولید قطعه مشابه قطعات‬ ‫خارجی الزامی اس��ت و اگر این گونه نباشد قطعه قابل تحویل‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه موارد رعایت شده استاندارد برای هر قطعه با‬ ‫استاندارد موردی خودرو که باید ‪ ۸۵‬مورد رعایت شود متفاوت‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ممکن است برای یک قطعه رعایت ‪ ۲۵‬مورد‬ ‫و ب��رای قطعه ای دیگر موارد بیش از این در نظر گرفته ش��ود‬ ‫که تمام این موارد در نظارت س��ازمان اس��تاندارد اس��ت‪ .‬او با‬ ‫اشاره به حضور شرکت های خارجی و مشارکت قطعه سازان در‬ ‫این قراردادها تاکید کرد‪ :‬در جریان قراردادهای خودروس��ازی‬ ‫خارجی مقرر شد قطعه س��ازان نیز حضور حداقل ‪۴۰‬درصدی‬ ‫تولید قطعات را به عهده داشته باشند‪.‬‬ ‫این در حالی است که پیش از این فرهاد به نیا‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫قطعه سازان کش��ور به خودروکار گفته بود‪ :‬درحال حاضر تنها‬ ‫قرارداد موجود با خودروسازان خارجی‪ ،‬قرارداد رنو و پژو است‪.‬‬ ‫همچنین باید محاس��به کرد ایا قطعه سازان از پس هزینه ها و‬ ‫مطالب��ات پرداختی به خودروس��ازان بر می ایند یا خیر و پس‬ ‫از ان نس��بت به توان تولید قطعه از سوی قطعه سازان داخلی‬ ‫تصمیم گیری و سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫حسن صانعی نیا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دولت��ی و نیمه دولتی بودن‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور باعث‬ ‫ش��ده تا از تمام ظرفیت های‬ ‫داخلی در بحث مشارکت های‬ ‫بین الملل��ی اس��تفاده نش��ود‬ ‫ام��ا در کنار صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫صنعت قطعه خصوصی است و‬ ‫محمود عبدالخالقی‬ ‫برای این همکاری ها امادگی‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫کام��ل دارد و تب��ادل فناوری‬ ‫و دان��ش فنی نقش بس��یاری‬ ‫در پویایی و روزامد ش��دن این صنعت داشته اما مشکل این‬ ‫اس��ت که تا وقتی متقاضی‪ ،‬دولتی است بخش خصوصی نیز‬ ‫نمی تواند کاری از پیش ببرد‪.‬‬ ‫پیچیدگ��ی قوانین اقتصادی کش��ور مانند بیم��ه‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫گمرک و‪ ...‬همکاری های مش��ارکتی را برای دو طرف قرارداد‬ ‫س��خت می کند زیرا هنوز تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی‬ ‫در بین کارشناس��ان وجود ندارد و درک درستی از این بحث‬ ‫دیده نمی شود‪.‬‬ ‫تصمیم های بخشی و جداگانه س��ازمان های دست اندرکار‬ ‫یکی دیگر از موانع مش��ارکت های بین المللی اس��ت‪ .‬ضروری‬ ‫اس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی و بان��ک مرک��زی ب��ا یکدیگر هم��کاری نزدیک و‬ ‫تصمیم گیری جمعی داشته باشند‪.‬‬ ‫وابس��تگی صنعت قطعه کش��ور به خودروس��ازان داخلی‬ ‫از دیگر عواملی اس��ت که مش��ارکت های بین المللی را برای‬ ‫قطعه سازان به تعویق انداخته است‪.‬‬ ‫درنتیج��ه ضرورت دارد صنعت ب��ه بخش خصوصی واگذار‬ ‫شود زیرا مدیران خصوصی به دلیل هزینه و سرمایه ای که در‬ ‫کار وارد می کنند انگیز ه بیش��تری برای فعالیت دارند‪ .‬در این‬ ‫بخش افراد برای حفظ سرمایه خود و سوداوری رقابتی تر در‬ ‫بازار حضور خواهند داشت‪ .‬اگر امروز بخش خصوصی فعالیت‬ ‫واقعی داش��ت ایران می توانس��ت از کره جنوبی جلو باش��د؛‬ ‫همان طور که در گذشته این گونه بود‪.‬‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫پاسخ انجمن قطعه سازان کشور به گالیه صاحبان خودرو درباره بی کیفیتی قطعات‬ ‫یک میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون دالر واردات قطعه قاچاق‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برخ��ی ش��نیده ها حاک��ی از گالی��ه و ش��کایت‬ ‫مالکان خودرو از تعمیرکاران برای تعمیر مش��کالت‬ ‫خودرویی خود اس��ت درحالی که کارشناس��ان این‬ ‫بخش از صنعت معتقدن��د در تولید قطعات از مواد‬ ‫اولیه نامرغوب اس��تفاده می شود و مشکل خودروها‬ ‫پس از تعمیر ارتباطی به نابلدی تعمیرکاران ندارد‪.‬‬ ‫عنوان می شود پس از خرابی قطعات که قابل تعمیر‬ ‫نیس��تند و نی��از به تعویض دارن��د مکانیک این کار‬ ‫را انج��ام می دهد اما پس از م��دت کوتاهی خودرو‬ ‫دوباره دچار مش��کل ش��ده و مش��کالت دو چندان‬ ‫می ش��ود‪ .‬تعمیرکاران این امر را ناشی از بی کیفیتی‬ ‫قطعات می دانند و بیان می کنند س��ازندگان از مواد‬ ‫اولیه نامرغوب در س��اخت محصوالت خود استفاده‬ ‫می کنن��د بنابراین بای��د از مجرای��ی دیگر موضوع‬ ‫رس��یدگی شود اما یکی از اعضای انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی این مس��ئله را‬ ‫بیش��تر مربوط به قطعات وارداتی و قاچاق می داند‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬انجمن در حال پیگیری موضوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود مواد اولیه باکیفیت در بازار‬ ‫حس��ن صانعی نی��ا‪ ،‬ریی��س اتحادیه ماشین س��از‬ ‫و فلزت��راش تهران درب��اره خرابی قطع��ات پس از‬ ‫تعوی��ض این گونه توضی��ح داد‪ :‬بخ��ش عمده ای از‬ ‫مش��کل قطعات مربوط به مواد اولیه مورد استفاده‬ ‫سازندگان است‪ .‬امروز مواد اولیه بدون شناسنامه و‬ ‫ارزان نرخ در بازار کشور فراوان است و افراد مبادرت‬ ‫به تهیه انها می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از علل خرابی‬ ‫قطع��ات به ای��ن امر برمی گ��ردد که از م��واد اولیه‬ ‫مناسب استفاده نمی ش��ود زیرا مواد اولیه باکیفیت‬ ‫کم و گران هستند‪.‬‬ ‫او در این باره توضیح داد‪ :‬محصوالتی که از مجرای‬ ‫قانونی وارد می ش��وند دارای عوارض مختلف مانند‬ ‫هزینه های گمرکی‪ ،‬حمل ونقل و‪ ...‬هستند که باعث‬ ‫افزایش نرخ انها ش��ده و افراد ترجیح می دهند مواد‬ ‫اولیه ارزان تر و البته بی کیفیت تر بخرند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه ماشین س��از و فلزت��راش تهران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬حج��م پایین م��واد اولیه م��ورد نیاز‬ ‫باکیفی��ت در ب��ازار از دیگر عواملی اس��ت که باعث‬ ‫می شود تولیدکننده ناگزیر به استفاده از مواد اولیه‬ ‫بی کیفیت تر شود زیرا بازار تقاضا اجازه وقفه در خط‬ ‫تولید را نمی دهد و به هر شکل باید نیاز بازار تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در این زمینه باید س��راغ واردکنندگان‬ ‫رفت که برای سود بیش��تر مبادرت به واردات مواد‬ ‫اولیه بی کیفیت و بدون پرداخت حقوق و عوارض از‬ ‫مجراهای غیررسمی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�ادن غنی کش�ور و چرای�ی واردات‬ ‫مواد اولیه‬ ‫ای��ران به لحاظ منابع معدنی یکی از کش��ورهای‬ ‫غنی در دنیا به ش��مار می رود و می تواند دارای مواد‬ ‫اولیه باکیفیت باش��د‪ .‬حال پرسش این است که چرا‬ ‫ب��رای تامین نیاز ب��ازار روی ب��ه واردات اورده ایم؟‬ ‫صانعی نیا در این باره پاس��خ داد‪ :‬مواد اولیه ای که از‬ ‫مناب��ع معدنی در داخل باید س��اخته ش��ود یکی از‬ ‫عوام��ل گرانی این محصوالت اس��ت زیرا در داخل‬ ‫تولید مواد فناوری ش��ده از مواد معدنی بسیار گران‬ ‫تمام ش��ده و حتی با ن��وع وارداتی خود قابل رقابت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این فع��ال در حوزه تعمیر قطعات ادامه داد‪ :‬این‬ ‫عوامل اقتصادی ایجاب می کند نرخ پایه س��ایر مواد‬ ‫وارداتی نیز بر اساس نرخ تولید داخل باشد‪ .‬اگر نرخ‬ ‫تولید داخل گران تمام شود دولت در جهت حمایت‬ ‫از تولی��د بومی نرخ مواد اولیه وارداتی را نیز افزایش‬ ‫می دهد بنابراین یکی از دالیل گرانی بخشی از مواد‬ ‫اولیه موجود در بازار به این امر برمی گردد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه کیفی��ت قطع��ات وارداتی نیز‬ ‫گفت‪ :‬کیفیت بس��یاری از این قطع��ات پایین بوده‬ ‫که مش��کالت را افزون ت��ر می کند‪ .‬به ط��ور عموم‬ ‫واردکنندگان برای س��ود بیش��تر تمایل به واردات‬ ‫محصوالت ارزان دارن��د و توجهی به کیفیت کاالها‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل بازار با حمایت های دولتی‬ ‫ریی��س اتحادیه ماشین س��از و فلزت��راش تهران‬ ‫درب��اره راهکار این معضل گفت‪ :‬ب��ا توجه به تجربه‬ ‫‪ ۵۰‬س��اله ای که در این حرفه دارم برای تامین مواد‬ ‫اولی��ه تولید داخلی و خارجی نی��از به حمایت های‬ ‫دولتی اس��ت تا نرخ محص��والت کاهش پیدا کند و‬ ‫تولید اقتصادی تمام ش��ود اما در کنار این مس��ئله‬ ‫نباید از کیفیت مواد اولیه کاست‪.‬‬ ‫او به نکته ای دیگر اش��اره کرد و گفت‪ :‬وقتی مواد‬ ‫اولیه در بورس عرضه می شود تولیدکننده نمی تواند‬ ‫ب��ا توجه به حج��م مورد نیاز خود به طور مس��تقیم‬ ‫مواد را خریداری کند و یک دالل و واسطه مبادرت‬ ‫ب��ه این امر می کند درنتیج��ه قیمت ها در بازار ازاد‬ ‫گران تر تمام می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬یک��ی از دالیلی که تولیدکنن��ده را به‬ ‫س��مت تهیه م��واد اولی��ه نامرغوب و ارزان س��وق‬ ‫می دهد همین امر است‪.‬‬ ‫صانعی نیا در پایان گفت‪ :‬بهترین راه این است که‬ ‫دولت تعاملی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز داشته‬ ‫باشد و برنامه ها به گونه ای تدوین شود که دسترسی‬ ‫به مواد اولیه برای تولیدکننده راحت تر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع�ات خ�ط تولی�د از کیفی�ت الزم‬ ‫برخوردارند‬ ‫در ادامه «گسترش صنعت» سراغ یکی از اعضای‬ ‫انجمن قطعه سازان کشور رفت و موضوع را از سوی‬ ‫این انجمن پیگی��ری کرد‪ .‬پیمان یزدان بخش‪ ،‬عضو‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫در پاس��خ به اس��تفاده م��واد اولیه نامرغ��وب برای‬ ‫س��اخت قطعات گفت‪ :‬این موضوع از سوی انجمن‬ ‫به طور کامل رد می شود زیرا قطعات ارسالی به خط‬ ‫تولید خودروسازی بر اساس استانداردها و نیز نقشه‬ ‫مش��خص تولید و تامین می شود ضمن انکه همراه‬ ‫با هر محموله ارس��الی باید گزارش تست نیز وجود‬ ‫داشته باش��د بنابراین‪ ،‬این سخن که روی خودروها‬ ‫قطعاتی نصب می ش��ود که از م��واد اولیه نامرغوب‬ ‫تولید می شوند‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر این س��خن درس��ت بود نباید‬ ‫دوره گارانتی خودرویی مانند رانا از ‪۴۰‬هزار کیلومتر‬ ‫به ‪۵۰‬هزار کیلومتر تغییر می کرد‪.‬‬ ‫معاونت کیفیت خودروسازی از سال ‪ ۹۵‬به شدت‬ ‫پیگیر ارتقای کیفی محصوالت است درنتیجه از این‬ ‫مج��را نمی تواند هیچ قطع��ه بی کیفیتی عبور کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬نظارت ها افزایش یافته بنابراین س��اخت‬ ‫قطع��ات با مواد اولی��ه بی کیفیت به ط��ور کامل رد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چال�ش قطع�ات بی کیفی�ت در بح�ث‬ ‫قاچاق نهفته است‬ ‫پیش تر در گفت وگویی که «گس��ترش صنعت» با‬ ‫رییس اتحادیه تعمیرکاران تهران داشت وی نیز به‬ ‫حضور قطعات نامناس��ب در بازار اش��اره کرده بود؛‬ ‫قطعاتی که بخش��ی وارد و قسمتی نیز در داخل به‬ ‫شکل زیرپله ای ساخته می شود‪.‬‬ ‫یزدان بخش در این باره گف��ت‪ :‬اینکه تعمیرکاران‬ ‫از چه قطعاتی اس��تفاده کنند موضوع مهمی است‪.‬‬ ‫زمانی ممکن اس��ت تعمی��رکاری از قطعات یدکی‬ ‫غیراس��تاندارد و از راهی غیر از شبکه اصلی تامین‪،‬‬ ‫قطعات خ��ود را تهیه کند‪ .‬مس��ئولیت ای��ن امر با‬ ‫قطعه سازان داخلی نیست‪.‬‬ ‫عضو انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی کش��ور اف��زود‪ :‬در گفت وگوه��ای قبلی‬ ‫بارها عنوان ش��د درحال حاضر حدود یک میلیارد و‬ ‫‪۵۰۰‬میلی��ون دالر واردات قطعات قاچاق به کش��ور‬ ‫وج��ود دارد و این امر باعث ضربه ش��دید اقتصادی‬ ‫به ح��وزه مصرف کننده در خدم��ات پس از فروش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد انجمن با ارائه مستندات‬ ‫کیفی در حال پیگیری مس��ئله قاچ��اق قطعات به‬ ‫کشور اس��ت و با برنامه هایی قرار است از این حجم‬ ‫کم کن��د و مانع ورود قطعات بی کیفیت به کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬عمده گالیه ای که مصرف کننده نهایی و‬ ‫تعمیرکاران دارند مربوط به قطعات غیراصلی اس��ت‬ ‫و با دیده ش��دن مواردی از این دست باید به انجمن‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور گزارش ش��ود که این انجمن‬ ‫بتواند با دقت و س��رعت موض��وع را پیگیری کند و‬ ‫مستند نسبت به افکار عمومی پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫یزدان بخ��ش در پایان گف��ت‪ :‬تولیدکنندگانی که‬ ‫درحال حاض��ر مس��ئول تامین قطعات خ��ط تولید‬ ‫خودروها هستند مطابق استانداردهای کیفی تعریف‬ ‫ش��ده‪ ،‬تولید دارند و در این بخش مش��کلی وجود‬ ‫ندارد و چالش ها مربوط به قطعات قاچاق و وارداتی‬ ‫است که در خدمات پس از فروش دیده می شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫رهرو‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل ویند (‪2 )Wind‬‬ ‫‪10/800/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪3‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫‪10/500/000‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪6‬‬ ‫رهرو‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪6/300/000‬‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪4/600/000‬‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫ان اف‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫تک تاز‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫اپاچی‬ ‫راکز‬ ‫ان اف‬ ‫بنلی‬ ‫تک تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪3/100/001‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫دنده‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪4)Team‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 27.5‬مدل پرو ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪10‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2017‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫کی تی ام الترا ‪1.65‬‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫ترینکس دی ‪ - 75‬اندازه ‪27.5‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫هرو مدل شیفت ار ‪7‬‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫‪900/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪980/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪1/300/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1/430/000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 22‬ابان ‪ 24 1396‬صفر ‪ 13 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 257‬پیاپی ‪2230‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انقالب چهارم صنعتی‬ ‫با رشد متناسب صنعت خودرو‬ ‫فرشید شکرخدایی‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫«گسترش صنعت» ضرورت های تحقق تحول خودروسازان را بررسی کرد‬ ‫رسوخ فناوری‪ ،‬چالش تحقق انقالب چهارم صنعت خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انق�لاب چه��ارم صنعت��ی که چن��د وقتی اس��ت از‬ ‫مط��رح ش��دن ان در ایران می گ��ذرد در حال��ی مورد‬ ‫تاکید کارشناس��ان قرار گرفت��ه و از ان به عنوان الگوی‬ ‫مناس��ب جذب س��رمایه های جدید به سمت کشور نام‬ ‫برده می ش��ود که می توان��د تولی��د را وارد رقابت با دنیا‬ ‫کرده و س��رمایه گذاری ها را به س��مت فناوری و صنایع‬ ‫خوش اتیه سوق دهد‪ .‬به طور قطع یکی از دستاوردهای‬ ‫این انقالب‪ ،‬تولید کاالی مش��ابه با یک دهم هزینه همان‬ ‫کاال اما با ظرفیت باال و نرخ تمام ش��ده پایین تر است و به‬ ‫گفته کارشناس��ان صنعت خودرو‪ ،‬م��وج چهارم انقالب‬ ‫صنعتی ‪ ۳‬ویژگی خاص کاهش نرخ تمام ش��ده‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف انرژی و تولید محصوالت سازگار با محیط زیست‬ ‫را عیان می س��ازد اما اینکه صنعت خودرو با س��ابقه ‪۵۰‬‬ ‫س��ال فعالیت و رشد ناکافی می تواند در این مرحله گذار‬ ‫خود را سازگار سازد نکته اساسی است که کارشناسان بر‬ ‫ان تاکی��د دارند و معتقدند که فناوری چالش اصلی این‬ ‫حوزه بوده و الزم اس��ت بدنه اماده صنعت خودرو خود را‬ ‫برای دریافت این فناوری مهیا سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب ماندگ�ی چند س�اله از فناوری های‬ ‫روز دنیا‬ ‫فرشید شکرخدایی‪ ،‬نایب رییس هیات مدیره انجمن‬ ‫مدیریت کیفیت ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫با تاکید بر اینکه درحال حاضر فضای کس��ب و کار و بدنه‬ ‫صنعت خودرو برای انتقال فناوری اماده است و امادگی‬ ‫ب��رای جذب دانش وجود دارد‪ ،‬فناوری را بزرگترین خال‬ ‫خودروس��ازان برای پیوس��تن به انقالب چهارم صنعتی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تجرب��ه انتقال فن��اوری ال ‪ ۹۰‬اظهار‬ ‫ی های تک اس��ت و کار اسانی‬ ‫کرد‪ :‬خودروس��ازی فناور ‬ ‫نیست اما بدنه صنعت خودرو برای این انتقال اماده بوده‬ ‫و فضای کسب و کار امادگی جذب فناوری را دارد‪ .‬باید به‬ ‫این موضوع واقف باشیم که در این صنعت هنوز فناوری‬ ‫تولی��د نداریم و در بحث فناوری تولید خودرو‪ ۱۵ ،‬تا ‪۲۰‬‬ ‫سال از فناوری روز دنیا عقب هستیم‪.‬‬ ‫ش��کرخدایی تصریح ک��رد‪ :‬یا باید فن��اوری را ایجاد و‬ ‫یا نس��بت به انتقال ان اقدام کرد و به نظر می رس��د اگر‬ ‫بخواهیم کوتاه ترین مسیر را برای رسیدن به این فناوری‬ ‫بپیمایی��م باید با همکاری خودروس��ازان دارای فناوری‬ ‫این مس��یر را طی کنیم که در چنین ش��رایطی‪ ،‬بهترین‬ ‫مسیر همکاری با خودروسازان مطرح دنیا در زمینه نسل‬ ‫جدید خودروهاست‪.‬‬ ‫نایب رییس هی��ات مدیره انجم��ن مدیریت کیفیت‬ ‫ای��ران پیش بینی ها را حاکی از ش��یب تن��د جایگزینی‬ ‫خودروه��ای برق��ی و هیبریدی ب��ا خودروهای بنزینی‬ ‫اعالم و تصریح کرد‪ :‬از همین رو کار کردن با پلتفرم های‬ ‫جدید از رئوس کاری خودروس��ازان خواهد بود اما باید با‬ ‫خودروس��ازان دارای فناوری پیش��رفته بیشتر کار کرد‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که همکاری با فرانسوی ها‬ ‫سال هاس��ت جری��ان دارد اما در عین ح��ال به این نکته‬ ‫واقف هس��تیم که پژو‪ ،‬خودروساز درجه یک دنیا نیست‬ ‫و هرچند ش��اید بت��وان رن��و را در فهرس��ت بهترین ها‬ ‫ق��رار داد اما جای خالی همکاری مناس��ب با المانی ها‪،‬‬ ‫ژاپنی ها و کره ای ها در ایران بس��یار خالی است و هرچند‬ ‫همکاری های خوبی با این کشورها داشته ایم اما در تولید‬ ‫مش��ترک به کندی عمل می کنیم که به نظر می رس��د‬ ‫نزدیک ش��دن با خودروسازان المانی و ژاپنی مسیری را‬ ‫برای انتقال فناوری ب��از می کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬انتظار‬ ‫برای تولید و ایجاد فناوری از سوی خودروسازان داخلی‬ ‫تنها زمان را از دس��ت خواهد داد و در این مقطع از زمان‬ ‫باید نس��بت به انتقال فناوری در قبال واگذاری قسمتی‬ ‫از س��هم بازار خودرو منافع این انتقال فناوری را به دست‬ ‫اورد‪ .‬شکرخدایی یاداور شد‪ :‬درحال حاضر پلتفرم هایی‬ ‫که به کشور منتقل می شود اخرین دستاورد شرکت های‬ ‫خودروس��ازی نیس��ت و با تاخیر چند ساله فناوری وارد‬ ‫کش��ور می ش��ود و به طور معمول چند س��ال از اخرین‬ ‫پلتفرم هایی که از س��وی همان شرکت ها در حال تولید‬ ‫است‪ ،‬عقب هستیم بنابراین انتظار اینکه لبه فناوری رنو‬ ‫و یا شرکای خارجی به ایران منتقل شود‪ ،‬درست نیست‬ ‫قیمت ارز‪ ،‬واردات را به صرفه کرد‬ ‫عضو اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع ‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه‬ ‫خودرو باید از ش��مول قیمت گذاری خارج شود‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت گذاری‬ ‫باعث می شود خودروسازان با ضرر و زیان محصوالت خود را به فروش‬ ‫ی به چشم قطعه س��ازان برود‪ .‬این در‬ ‫برس��انند و دود کمبود نقدینگ ‬ ‫حالی اس��ت که به دلیل پایین بودن نرخ ارز‪ ،‬واردات به صرفه اس��ت‬ ‫اما در صورت واقعی شدن نرخ ارز واردات دیگر به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با خودروکار با اش��اره به طلب‬ ‫قطعه سازان از خودروسازان اظهار کرد‪ :‬خودروسازان بخشی از فروش‬ ‫خ��ود را ب��ه صورت مدت دار انج��ام می دهند که ای��ن موضوع باعث‬ ‫می شود در پرداخت مطالبات با مشکل مواجه شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بیشتر کشورهای دنیا‪ ،‬بانک ها و موسسه های مالی در‬ ‫این راستا پیش قدم می شوند و با دادن اعتبار به خریدار او را در خرید‬ ‫یاری می کنند در حالی که در کشور ما حدود ‪ ۱۰‬درصد به این روش‬ ‫خرید خودرو انجام می شود و این رویه باید تغییر کند‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران درباره خارج شدن برخی خودروها از خط‬ ‫تولید تا پایان س��ال و تاثیر ان روی قطعه سازان اظهار کرد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫این است ابتدا خودرو جایگزین را معرفی کنند تا قطعه سازان بتوانند‬ ‫قطعات را تولید کنند و سپس به توقف خط تولید خودروهای مدنظر‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫هرچند در بحث انتقال فناوری شایس��تگی شرکت های‬ ‫ایرانی برای دریافت نسبت به قبل بیشتر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ده�ه ‪ ، ۸۰‬ده�ه انتقال فن�اوری به صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫ابوالفض��ل خلخال��ی‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��کده‬ ‫مهندس��ی خودرو در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫نظر دیگری دارد و معتقد اس��ت انچه خودروسازان الزم‬ ‫است برای پیوس��تن به این انقالب انجام دهند به حوزه‬ ‫مدیریت��ی و تصمیم های کالن ای��ن حوزه باز می گردد و‬ ‫باید استراتژی های خود را در این زمینه تعریف کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه صنعت خودرو در اینده با چالش‬ ‫ج��دی مواجه خواهد ش��د زیرا این صنع��ت که همواره‬ ‫به فکر حل چالش های گذش��ته بوده نمی تواند نس��بت‬ ‫ب��ه چالش هایی ک��ه در اینده ایجاد می ش��ود‪ ،‬واکنش‬ ‫و جهت دهی نش��ان ده��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬هم اکنون بیش��تر‬ ‫چالش های��ی که به ان فکر و پرداخته می ش��ود به جای‬ ‫اینکه چالش های اینده باشد‪ ،‬چالش های گذشته است و‬ ‫هم اکنون فناوری های خودرویی مورد هدف قرار گرفته‬ ‫که س��ال های گذش��ته در مورد انها فکر‪ ،‬پیاده سازی و‬ ‫عملیاتی شده و هم اکنون در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پایان عم��ر موتورهای احتراق داخلی‬ ‫در ش��رایط کنونی اظهار کرد‪ :‬در جاده های بس��یاری از‬ ‫کش��ورها از س��ال ‪ ۲۰۲۵‬تا ‪ ۲۰۳۰‬میالدی خودروهای‬ ‫ب��ا موتور احتراق داخلی تردد نخواهد داش��ت درنتیجه‬ ‫بای��د به فناوری هایی که در اینده قرار اس��ت در صنعت‬ ‫خودرو مورد استفاده قرار گیرد‪ ،‬فکر کرد و برای ان برنامه‬ ‫داش��ت‪ .‬وی دهه ‪ ۸۰‬را دهه انتق��ال دانش و فناوری به‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور اعالم و اظهار ک��رد‪ :‬در این دهه‬ ‫دانش و فناوری صنعت خودرو به کش��ور منتقل ش��د و‬ ‫در چنین ش��رایطی باید در ده��ه ‪ ۹۰‬تبدیل این دانش‬ ‫ت تا این‬ ‫فنی به مزیت اقتصادی مورد تاکید قرار می گرف ‬ ‫دهه با مدیریت درس��ت‪ ،‬صنعت خودرو را به یک صنعت‬ ‫اقتصادی تبدیل کند که برای رس��یدن به این هدف باید‬ ‫نظام تعرفه سامان می یافت و برنامه ریزی هایی در زمینه‬ ‫تعرفه می ش��د تا صنعت خودرو به یک صنعت خصوصی‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی س�ازی‪ ،‬زمین�ه دس�تیابی ب�ه‬ ‫فناوری های نو‬ ‫این استاد دانشگاه یکی از موارد ضروری برای دستیابی‬ ‫به فناوری های اینده را خصوصی سازی دانست و افزود‪:‬‬ ‫باید به طور جدی به سمت خصوصی شدن برویم زیرا در‬ ‫این صورت بحث های حفاظت از محیط زیست در دستور‬ ‫کار ق��رار خواهد گرفت‪ ،‬در غی��ر این صورت تا زمانی که‬ ‫صنعت خودرو وابس��ته به پول نفت بوده و با تزریق منابع‬ ‫نفتی سرپا باشد چالش هایی که مدنظر باشد‪ ،‬محور قرار‬ ‫نمی گیرد‪ .‬خلخالی تبدیل صنعت خودرو به یک صنعت‬ ‫اقتص��ادی را زمینه ای برای تحرک این صنعت و فعالیت‬ ‫در بخش ه��ای جدید عنوان و اظه��ار کرد‪ :‬هم اکنون در‬ ‫قراردادهای جدید صنعت خودرو چالش های گذش��ته‬ ‫مطرح ش��ده و فناوری خودروهای قدیمی وارد می شود‬ ‫در حال��ی که الزم اس��ت برای وارد ک��ردن فناوری های‬ ‫ی تولید‬ ‫جدید به س��مت قراردادهایی برای تولید فناور ‬ ‫خودروهای برقی برویم‪ .‬استاد دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫برنامه ریزی برای شناس��ایی چالش ه��ای خودروهای‬ ‫برق��ی و فراهم کردن زمین ه پیاده س��ازی این فناوری ها‬ ‫را از ضرورت های پیوس��تن خودروس��ازان به چهارمین‬ ‫انقالب صنعتی دانست و گفت‪ :‬راهکار این امر پرداختن‬ ‫بیش��تر به شرکت های دانش بنیان اس��ت بر این اساس‬ ‫باید پرداختن بیش��تر به خودروس��ازها را کاهش داده و‬ ‫به زنجیره تامین��ی بپردازیم که بتواند یک خودرو برقی‬ ‫تامین کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬خش��ت نخس��ت خودروسازی‬ ‫در ایران بد نها ش��ده و نمی توان از خودروسازی که بنای‬ ‫نادرستی در اختیار داشته انتظار داشت به ایجاد تحولی‬ ‫اساس��ی اقدام کند‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬از انجا که‬ ‫صنعت خودرو در چند سال گذشته خود را برای شرایط‬ ‫جدید اماده ک��رده و در قراردادهای جدید نیز بر انتقال‬ ‫کامل فناوری به کشور تاکید داشته به نظر می رسد برای‬ ‫فراهم کردن زمینه های تحق��ق انقالب چهارم صنعتی‬ ‫راهی جز حرکت هماهنگ با سایر خودروسازان جهانی‬ ‫نداشته باشد و این امر محقق نمی شود جز در سایه ورود‬ ‫کامل فناوری به کش��ور که باید از س��وی خودروسازان‬ ‫مورد توجه جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫سایپا در نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو تهران‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا در راس��تای معرفی و نمایش دستاوردهای صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطع��ات در دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی قطعات‪ ،‬ل��وازم و‬ ‫مجموعه های خودرو تهران شرکت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ در دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم و‬ ‫مجموعه های خودرو تهران که با حضور قطعه س��ازان مختلف داخلی و خارجی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا با شرکت های سازه گستر‪ ،‬مگاموتور‪،‬‬ ‫س��ایپا یدک‪ ،‬فنرسازی زر‪ ،‬رینگ سایپا‪ ،‬خدمات فنی رنا‪ ،‬ایندامین‪ ،‬پالسکوکار‪،‬‬ ‫رادیاتور ایران‪ ،‬س��ایپا شیش��ه‪ ،‬س��ایپا اذین‪ ،‬قالب های بزرگ صنعتی و شرکت‬ ‫دانگ فنگ به عنوان شریک تجاری سایپا دیزل حضور دارد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که ویترینی از توانمندی ش��رکت های گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا در حوزه قطعات و زنجیره تامین خودرو است‪ ،‬شرکت های گروه عالوه بر‬ ‫عرضه محصوالت خود در راس��تای توس��عه بازارهای خود به صورت مستقیم و‬ ‫بی واسطه با سایر شرکت های تولید کننده خودرو و مشتریان به مذاکره خواهند‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫ابالغ تعرفه جدید واردات خودرو در میانه اذر‬ ‫مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه مصوبه‬ ‫افزایش تعرفه واردات خودرو هنوز ابالغ نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در ‪ ۳ ، ۲‬هفته‬ ‫اینده مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو را ابالغ خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پردیس خ��ودرو‪ ،‬علی علی ابادی فراهانی ضم��ن تایید تغییرات در‬ ‫تعرف��ه واردات خودرو عنوان کرد‪ :‬دولت تالش دارد از طریق ابزار تعرفه به کنترل‬ ‫واردات خودرو به کشور بپردازد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به نظر می رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از چند مس��یر‬ ‫قصد دارد واردات خودرو را به کش��ور محدود کند که نزدیک به چند ماه از بس��ته‬ ‫ت سفارش واردات خودرو از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ش��دن سایت ثب ‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس در صورتی که دولت تعرفه واردات را افزایش دهد و از سوی دیگر‬ ‫طرح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور مدیریت واردات خودرو به کش��ور نیز‬ ‫تصویب ش��ود ثبت سفارش واردات ممکن است در اواسط اذر بازگشایی شود‪ .‬در‬ ‫حالی دولت قصد دارد از طریق افزایش تعرفه بخشی از سیاست های کنترلی خود‬ ‫بر واردات خودرو را اعمال کند که در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته تعرفه واردات خودرو ثابت‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به افزایش تعرفه کند نخستین‬ ‫اتفاقی که می افتد افزایش نرخ خودروهای وارداتی در بازار است که این افزایش در‬ ‫نهایت از جیب مشتری پرداخت می شود‪.‬‬ ‫گروه صنعت��ی ای��ران خودرو‬ ‫ب��ر اس��اس برنام��ه ارائه ش��ده از‬ ‫س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مبنی ب��ر وظایف صنعت‬ ‫خ��ودرو در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬در حال‬ ‫برنامه ری��زی با ه��دف هماهنگ‬ ‫ش��دن با انقالب چه��ارم صنعتی‬ ‫علی مصریان‬ ‫ب��وده و پیش��رفت هایی در ای��ن‬ ‫مدیر ارتباطات و بین المللی‬ ‫زمینه داش��ته ک��ه می ت��وان به‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫رویکردها و اتفاق های بین المللی‬ ‫که هم اکنون در این گروه صنعتی‬ ‫در حال انجام بوده و قراردادهایی که میان این ش��رکت با ش��رکای‬ ‫خارجی به امضا رس��یده اش��اره کرد‪ .‬هم اکنون شرکت های خارجی‬ ‫نس��بت به هم��کاری با این گ��روه صنعتی اعالم امادگ��ی کرد ه و از‬ ‫کش��ورهای مختلف دنیا حضور یافته اند که کمک می کند تا بخشی‬ ‫از دانش فنی کش��ورها به بدنه صنعت خودرو ایران منتقل ش��ود که‬ ‫این امر به طور قطع به پیشرفت صنعت خودرو کمک می کند‪ .‬بدون‬ ‫ش��ک با همکاری دوطرفه خودروسازان و ش��رکای تجاری ایمنی‪،‬‬ ‫کیفی��ت و تولید محصوالتی مطابق با محیط زیس��ت محقق خواهد‬ ‫شد و انچه می تواند این موارد را پررنگ تر کند‪ ،‬همکاری با کشورهای‬ ‫توسعه یافته در صنعت خودرو است‪ .‬به طور قطع تمام استراتژی های‬ ‫کالن کشور بر این پایه استوار بوده و صنعت خودرو نیز نقش پررنگی‬ ‫در این میان ایفا می کند چرا که یکی از صنایع پیشران اقتصاد به شمار‬ ‫رفته و ‪ ۶۰‬صنعت دیگر مانند صنعت قطعه‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬نس��اجی و‬ ‫س��ایر صنایع به ان وابس��ته هستند و اگر قرار اس��ت انقالب چهارم‬ ‫صنعتی ش��کل بگیرد باید لکوموتیو صنایع که پیشران صنایع دیگر‬ ‫اس��ت ( صنعت خودرو) حرکت کند تا سایر صنایع بتوانند همگام با‬ ‫ان پیش روند اما نکته ضروری این اس��ت که س��ایر صنایع نیز باید‬ ‫در ای��ن قد و قواره حرکت کنند زیرا پیش��رفت صنعت خودرو بدون‬ ‫پیش��رفت سایر صنایع مرتبط چندان مش��کلی را حل نخواهد کرد‬ ‫بنابراین اگر قرار اس��ت پیشرفتی در صنعت خودرو حاصل شود باید‬ ‫همه بخش ها متناس��ب با یکدیگر پیش��رفت داش��ته باشند‪ .‬در این‬ ‫شرایط همکاری های بین المللی به انتقال دانش فنی کمک می کند‬ ‫و این انتقال به بدنه صنعت خودرو که نیروی انس��انی اس��ت‪ ،‬تزریق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کارگ��ر ایران خ��ودرو‪ ،‬محصول روز اروپا تولی��د می کند و به طور‬ ‫قطع دانش فنی باید به مرور زمان به او منتقل ش��ود و با اموزش های‬ ‫مستمر خود را به روز کند تا به خودباوری برسد‪ .‬این امر به پیشرفت‬ ‫او کمک می کند و در کنار ان‪ ،‬اموزش های مس��تمر می تواند کمک‬ ‫بزرگی در ارتقای دانش فنی باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز مرحله جدید پیش فروش‬ ‫دنا پالس‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خودرو با هدف پاس��خگویی به نی��از بازار و‬ ‫مشتریان‪ ،‬مرحله جدید پیش فروش محصول دناپالس را از ‪ ۲۱‬ابان‬ ‫اغاز کرد‪ .‬طرح پیش ف��روش دناپالس تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مش��تریان می توانند با پرداخت ‪ ۲۴‬میلیون‬ ‫تومان در طرح پیش فروش دناپالس نام نویس��ی کرده و خودرو را در‬ ‫اسفند ‪ ۹۶‬یا فروردین و اردیبهشت ‪ ۹۷‬با پرداخت مابه تفاوت تحویل‬ ‫بگیرن��د‪ .‬برمبنای این گزارش‪ ،‬در این ط��رح دناپالس در رنگ های‬ ‫س��فید‪ ،‬مشکی‪ ،‬نقره ای‪ ،‬خاکس��تری و ابی کبود به مشتریان عرضه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬س��ود مش��ارکت در این طرح ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬درصد و سود‬ ‫انصراف نیز ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬درصد تعیین شده است‪ .‬متقاضیان می توانند با‬ ‫مراجعه به پایگاه اینترنتی فروش محصوالت ایران خودرو به نش��انی‬ ‫‪ esale. ikco. ir‬در این طرح ش��رکت کرده و از مزایای ان بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫دبیر علمی پنجمین همایش‬ ‫صنعت خودرو منصوب شد‬ ‫به��زاد اعتمادی در حکمی امیرحس��ن کاکایی را به س��مت دبیر‬ ‫علمی پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬بهزاد اعتمادی در حکمی امیرحسن‬ ‫کاکایی را به س��مت دبیر علمی پنجمین همایش بین الملی صنعت‬ ‫خودرو منصوب کرد‪ .‬کاکایی اس��تاد و عضو هیات مدیره دانش��کده‬ ‫مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت است‪.‬‬ ‫پنجمی��ن همایش بین الملل��ی صنعت خودرو قرار اس��ت بهمن‬ ‫امسال در سالن برج میالد در تاریخ ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬بهمن برگزار شود‪.‬‬ ‫ابالغ معافیت مالیاتی‬ ‫خودروهای برقی ‪ -‬بنزینی‬ ‫معافیت خودروهای برقی‪ -‬بنزینی‪ ،‬موتورس��یکلت و خودروهای‬ ‫الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش افزوده ابالغ شد‪.‬‬ ‫محمد مسیحی‪ ،‬معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور در این ابالغیه خطاب ب��ه مخاطبان‪/‬ذی نفعان‪ ،‬رییس امور‬ ‫مالیاتی شهر و استان تهران‪ ،‬مدیران کل مالیات ارزش افزوده شهر و‬ ‫استان تهران‪ ،‬مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مدیران کل امور‬ ‫مالیاتی اس��تان ها اعالم کرد‪ :‬به موجب تبصره ماده (‪ )۹‬قانون هوای‬ ‫پاک مجلس شورای اسالمی مقرر شده؛ خودروهای برقی‪ -‬بنزینی‪،‬‬ ‫موتور سیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات‬ ‫ارزش افزوده معاف هس��تند‪ .‬بر این اس��اس عرضه کاالهای یادشده‬ ‫مشمول معافیت قانون مالیات ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 257‬پیاپی ‪2230‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 22‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 13‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫شهرهای بدون خودرو دنیا را‬ ‫بشناسید‬ ‫س��ابقه حمل ونقل موتوری در دنیا به بیش از یک قرن می رسد و اگرچه‬ ‫ای��ن نوع از حمل ونقل مزایای خود را دارد اما بس��یاری از ش��هرهای دنیا‬ ‫متوجه اثار منفی ان ش��ده اند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در مقاله ‪worldatlas‬‬ ‫ام��ده که برخی از این اثرات منفی ش��امل الودگی هوا‪ ،‬ترافیک و افزایش‬ ‫بیش از حد جمعیت اس��ت ب��ه همین دلیل در برخی کش��ورهای دنیا به‬ ‫پرداخت مالی��ات خودرو یا حتی ممنوعیت تردد در محدوده ش��هر وادار‬ ‫می ش��وند‪ .‬برخی ش��هرهای بزرگ در افریقا‪ ،‬اس��یا و اروپا هرگز اتومبیل‬ ‫را مج��از نکرده اند؛ چراکه طراحی خیابان ها و معاب��ر انها‪ ،‬مدت ها قبل از‬ ‫پدیدامدن وسایل نقلیه‪ ،‬باریک و غیر قابل عبور برای خودروها بوده است‪.‬‬ ‫ونیز ایتالیا‪ :‬عبور و مرور در این ش��هر متکی به استفاده از قایق یا دوچرخه‬ ‫است‪ .‬شبکه های جاده ای باریک در این شهر قبل از اختراع اتومبیل شکل‬ ‫گرفته اند‪ .‬ونیز بزرگترین ش��هر بدون ماش��ین در قاره اروپاست‪ ۴۰۰ .‬پل‬ ‫ارتباطی‪ ۱۱۸ ،‬جزیره کوچک این ش��هر را به ه��م متصل می کند‪ .‬جزیره‬ ‫ماکیناک‪ ،‬میشیگان‪ :‬این جزیره به عنوان یک نشانه ملی تاریخی شناخته‬ ‫شده است‪ .‬جزیره تمام انواع حمل ونقل موتوری را در سال ‪ ۱۸۹۸‬میالدی‬ ‫ممنوع(‪ 1276‬شمسی) اعالم کرد به جز وسایل نقلیه خدماتی و اورژانس و‬ ‫همچنین وسایل نقلیه ضد برف در زمستان‪ .‬جزیره المو‪ ،‬کنیا‪ :‬درست مثل‬ ‫شهرهای قدیم دیگر که قبل از کشف وسایل نقلیه ساخته شده اند‪ ،‬الموی‬ ‫کنی��ا که در یونس��کو نیز ثبت تاریخی ش��ده دارای خیابان های کوچک و‬ ‫خیالی با هیچ نشانه ای از یک ماشین است‪ .‬دولت کنیا حمل ونقل موتوری‬ ‫را در جزی��ره ممن��وع کرد و م��ردم از دوچرخه برای رفت و امد اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شوک اصالح نظام تعرفه واردات به بازار خودرو‬ ‫اتوبوس های مدرسه هم برقی شدند‬ ‫رونمایی «ریزر» از ابرخودرو برقی‬ ‫ش��رکت مهندس��ی و تحقیقاتی ریزر امریکا از یک ابرخودرو برقی‬ ‫به نام تاکیون با قدرت ‪ ۱۲۵۰‬اس��ب بخ��ار رونمایی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫پرش��ین خودرو‪ ،‬بسیاری از شرکت های خودروس��ازی در جهان عزم‬ ‫خ��ود را برای تولید انبوه خودروه��ای برقی جزم کرده و از برنامه های‬ ‫خود بدین منظور رونمایی کرده اند‪ .‬هم اکنون نیز ش��رکت مهندس��ی‬ ‫و تحقیقات��ی ریزر در ایاالت متحده امری��کا از ابرخودرو برقی تاکیون‬ ‫با قدرت‪۱۲۵۰‬اس��ب بخار رونمایی کرده است‪ .‬تاکیون به معنای ذره‬ ‫اتمی با س��رعت نور است که به نظر می رسد ش��رکت سازنده ان نام‬ ‫متناس��بی با این خودرو تمام الکتریکی انتخاب کرده و برگزیده است‪.‬‬ ‫طراحی خودرو تاکیون از س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی یعنی حدود ‪ ۵‬س��ال‬ ‫پیش کلید خورد و توس��ط شرکت تحقیقاتی و مهندسی سیستم های‬ ‫پیش��رفته ریزر (‪ )RAESR‬طراحی و تولید ش��ده است‪ .‬این شرکت‬ ‫امریکای��ی که در جنوب ایالت کالیفرنیای این کش��ور واقع ش��ده در‬ ‫تالش اس��ت به رقابت تنگاتنگ و بازی با غول های خودروس��ازی در‬ ‫جهان وارد شود‪ .‬براس��اس اعالم شرکت سازنده‪ ،‬خودرو تاکیون به ‪۶‬‬ ‫پیش��رانه برقی و الکتریکی مجهز اس��ت که قدرت خروجی ان‪۱۲۵۰‬‬ ‫اس��ب بخار وگش��تاور ان ‪ ۴۹۵۰‬نیوتون متر است‪ .‬این بدان معناست‬ ‫که ابر خودرو تاکیون قادر است مسافت‪ ۴۰۰‬متری را تنها در‪ ۱۰‬ثانیه‬ ‫بپیماید و حداکثر س��رعت ‪ ۳۸۶‬کیلومتر بر ساعت داشته باشد‪ .‬برای‬ ‫توقف بهینه این ابر خودرو در س��رعت باال از سیس��تم ترمز دیس��ک‬ ‫سرامیکی کربنی استفاده شده است‪.‬‬ ‫مطبوعات‪ 44 :‬درصد از امار مرگ و میر در تهران مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫ش��رکت دایملر موفق به طراحی نوع خاصی از اتوبوس های مدرسه‬ ‫شده که برقی هستند و قرار است جایگزین اتوبوس های دیزلی سنتی‬ ‫مدرس��ه ش��وند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬اتوبوس های جدی��د می توانند تا ‪۸۱‬‬ ‫کودک مدرس��ه ای را در خود جای دهند و مجهز به یک باتری ‪۱۶۰‬‬ ‫کیلووات س��اعتی هستند‪ .‬این اتوبوس ها پس از هر بار شارژ می توانند‬ ‫ت��ا ‪ ۱۶۰‬کیلومت��ر را بپیمایند و امکان نصب بات��ری اضافی روی انها‬ ‫برای افزایش مس��افت قابل طی کردن وجود دارد‪ .‬تولید اتوبوس های‬ ‫زرد مدرس��ه از س��ال ‪ ۱۹۱۶‬میالدی(‪ 1295‬شمس��ی) اغاز شده و از‬ ‫این اتوبوس ها به طور گس��ترده در مدارس امریکای ش��مالی استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬از ان زم��ان تاکنون تغییرات��ی در موتوره��ای دیزلی این‬ ‫اتوبوس ها رخ داده بود اما این نخس��تین تغییر جدی بر موتور محرک‬ ‫اتوبوس های یادشده است که نشان دهنده عزم جدی برای خداحافظی‬ ‫با موتورهای دیزلی و مهاجرت به دنیای موتورهای الکتریکی است‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در هفت��ه ای که گذش��ت جدا از‬ ‫بحث های اصالح نظام تعرفه ای روزهای ارامی را پشت‬ ‫سر گذاش��ت و گزارش های هفته گذشته «گسترش‬ ‫صنعت» در حوزه خودرو نیز بیشتر مباحث اقتصادی‬ ‫سیاس��ی این حوزه را پوش��ش داد‪ .‬نخستین گزارش‬ ‫هفته گذشته این صفحه به بررسی حمایت دولت ها از‬ ‫صنعت خودرو پرداخت‪ .‬صنعتی که در بیشتر کشورها‬ ‫به عنوان صنعت پیش��ران اقتصاد به ش��مار می رود و‬ ‫بررس��ی تجربه انها نش��ان می دهد ک��ه حمایت های‬ ‫مادی هیچ گاه در رئوس برنامه های انها جایی نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند که حمایت دولت ها از‬ ‫صنعت خودرو پس از گذشت سال ها نیاز به بازنگری‬ ‫داشته و الزم است با چرخش از حمایت های اعتباری‬ ‫به سمت حمایت های غیر اعتباری‪ ،‬توان خودروسازان‬ ‫را س��نجید و انها را ب��ه توانمندی های خود مطمئن‬ ‫کرد که شاید دشواری هایی برای انها داشته باشد اما‬ ‫قطع این حمایت ها می تواند ش��رایط ادامه فعالیت را‬ ‫برای انها اسان کند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» در هفته گذشته میزگردی را با‬ ‫محوریت ض��رورت تغییر رویکرد در صنعت خودرو با‬ ‫حضور کارشناسان و فعاالن این حوزه برگزار کرد‪ .‬در‬ ‫این میزگرد کارشناس��ان بر این موضوع تاکید کردند‬ ‫که بعد از فراهم شدن زیرساخت ها در صنعت خودرو‬ ‫الزم است جامعه از نظر فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی‬ ‫امادگی داش��ته باش��د و امادگ��ی در صورتی اتفاق‬ ‫می افتد که الگویی در این زمینه وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫پیش بین��ی ت��راز ارزی نیز می توان��د راهکار جدیدی‬ ‫باشد‪ .‬بر این اساس عنوان می شود طرف خارجی ملزم‬ ‫است به همان میزان خودرویی که وارد کشور می کند‬ ‫خودرو از کش��ور صادر کند‪ .‬به اعتقاد انه ا سیس��تم‬ ‫دولتی باعث شد که رقابتی میان خودروسازان داخلی‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫عکس روز‬ ‫تصویری که دزدان دریایی سومالی از ماهیگیران ربوده شده منتشر کرد بین انها چند ایرانی وجود دارد‬ ‫همچون ایران خودرو‪ ،‬س��ایپا و پارس خودرو ش��کل‬ ‫بگی��رد در حال��ی که اگر این رقابت ب��ه طور طبیعی‬ ‫رخ می داد وضعیت ب��ه مراتب بهتر بود‪ .‬هم اکنون در‬ ‫ی��ک مقطع قیمتی حدود ‪ ۵۰‬مدل خ��ودرو داریم تا‬ ‫مصرف کننده ش��اهد تنوع تولید باشد اما هیچ کدام از‬ ‫انها در تیراژ اقتصادی تولید نمی شوند‪.‬‬ ‫از دیگ��ر گزارش هایی که «گس��ترش صنعت» در‬ ‫هفته گذش��ته به ان پرداخت بررسی حضور فولکس‬ ‫واگن در ایران بود‪ .‬چندی پیش ش��رکت س��ئات‪ ،‬از‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه فولکس واگن که در اسپانیا‬ ‫مشغول فعالیت است از انصراف حضور خود در ایران‬ ‫خب��ر داد و به دنبال ان‪ ،‬این تصور ش��کل گرفت که‬ ‫فولک��س واگن نیز پس از به تاخی��ر افتادن رونمایی‬ ‫محصوالت خود در ایران قصد سرمایه گذاری در ایران‬ ‫را نداش��ته و احتمال خروج این سرمایه گذار از ایران‬ ‫وجود دارد اما امیرحسین قناتی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تکذیب خروج احتمالی فولکس واگن از ایران گفت‪:‬‬ ‫رون��د فعالیت فولکس واگن در ایران در حال پیگیری‬ ‫اس��ت و قرارداد تولید محصوالت این شرکت المانی‬ ‫در ای��ران تا ماه اینده نهایی خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تاخیر به وجود امده در همکاری گروه صنعتی‬ ‫ماموت و فولکس واگن به دلیل موضوع داخلی سازی‬ ‫و درصد ان بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با مذاکرات انجام ش��ده‬ ‫این مش��کل برطرف شد و با امضای تفاهمنامه ای در‬ ‫ماه اینده تولید این محصوالت در ایران اغاز می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور ش��د‪ :‬ق��رارداد گروه‬ ‫صنعتی ماموت با فولکس واگن در ‪۲‬فاز منعقد ش��ده‬ ‫بود که در تیر امسال قرارداد نمایندگی و خدمات پس‬ ‫از فروش این ‪ ۲‬ش��رکت برای محصوالت سی بی یو با‬ ‫یکدیگر به امضا رس��ید‪ .‬قناتی ادامه داد‪ :‬فاز دوم این‬ ‫هم��کاری‪ ،‬امضای قرارداد با ه��دف تولید محصوالت‬ ‫فولکس واگن در ایران اس��ت که هم اکنون پیگیری ها‬ ‫ب��رای تولید این محصوالت ادام��ه دارد و با توجه به‬ ‫الزام این شرکت المانی برای داخلی سازی محصوالت‬ ‫و همکاری مشترک با قطعه سازان ایرانی‪ ،‬این قرارداد‬ ‫با کمی تاخیر به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫از دیگ��ر گزارش ه��ای به چاپ رس��یده در صفحه‬ ‫خ��ودرو «گس��ترش صنع��ت» در هفت��ه گذش��ته‪،‬‬ ‫گزارش��ی پیرامون س��ازماندهی صنعت خ��ودرو بود‬ ‫ک��ه کارشناس��ان در این گ��زارش‪ ،‬این ام��ر را کلید‬ ‫رقابت پذی��ری عن��وان کرده اند‪ .‬به گفت��ه انها یکی از‬ ‫مش��کالت فعلی خودروسازان ناش��ی از قوانین دست‬ ‫و پاگیری اس��ت ک��ه دولت و مجل��س در این زمینه‬ ‫به تصویب رس��انده اند و قانون کار و مجموعه قوانین‬ ‫نوش��ته و نانوش��ته اجازه نمی دهد نیروهای ناکارامد‬ ‫به اندازه کافی تش��ویق یا تنبیه شوند که این روند در‬ ‫س��ازمان های بزرگ به ناکارامدی کالنی منجر شده‬ ‫که یکی از اصلی ترین دالیل ان‪ ،‬نظام نظارتی و قانون‬ ‫کار فعلی است که باعث ش��ده نیروی انسانی زیادی‬ ‫با بهره وری های مختلف در ش��رکت های خودروساز با‬ ‫ق بسیار کم فعال باشند‪.‬‬ ‫اختالف حقو ‬ ‫ش��وک هفته صنعت خ��ودرو‪ ،‬اصالح نظ��ام تعرفه‬ ‫واردات بود‪ .‬بر اس��اس جدیدترین اخبار رسیده نظام‬ ‫تعرفه ای جدید ‪ ۳۹۴‬مورد در جلس��ه مورخ ‪۶‬ابان با‬ ‫موافقت کمیسیون زیربنایی همراه بوده که بر اساس‬ ‫ان افزای��ش تعرف��ه واردات خودرو مطرح ش��ده اما‬ ‫تصویب این موضوع در جلس��ه هیات وزیران هنوز به‬ ‫تایید نرس��یده است‪ .‬در صورت تصویب این اصالحیه‬ ‫واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬س��ی س��ی با تعرفه‬ ‫باالتر در راستای حمایت از تولید داخل میسر می شود‬ ‫و همچنین تعرف��ه واردات خودروهای با حجم موتور‬ ‫باالی ‪ ۱۰۰۰‬س��ی س��ی افزایش قابل توجهی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬کمترین میزان افزایش تعرفه به خودروهای‬ ‫هزار تا ‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی که بیشترین خودرو مصرفی‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده تعلق گرفته که معادل ‪۱۵‬‬ ‫درصد ب��وده به طوری که در ص��ورت تصویب تعرفه‬ ‫این دس��ته از خودروه��ا از ‪ ۴۰‬ب��ه ‪ ۵۵‬درصد افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬بیش��ترین میزان تعرفه نیز ب��ه خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۳‬هزار سی س��ی اختص��اص دارد به طوری که‬ ‫برای این دس��ته از خودروها با هدف حمایت از تولید‬ ‫داخل افزایش تعرفه ‪ ۱۴۵‬درصدی پیش بینی ش��ده‬ ‫که با این احتس��اب از ‪ ۵۵‬درصد فعلی به ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬هرچند کارشناس��ان این روند را قابل‬ ‫قب��ول نمی دانند که منجر به انحصار بیش��تر در این‬ ‫حوزه می ش��ود اما به نظر می رس��د ش��رایط اجرای‬ ‫این اصالحیه اماده ش��ده و در صورت تصویب هیات‬ ‫وزیران اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایلنا‬ ‫س��یده فاطمه حس��ینی‪ ،‬رییس‬ ‫کمیته اقتصاد دانش بنیان کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی از‬ ‫بررسی متن نهایی قانون نظام جامع‬ ‫اقتص��اد دانش بنیان در کمیته متبوع خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تدوین طرح جامع اقتصاد دانش بنیان در نشس��ت های‬ ‫کمیت��ه اقتص��اد دانش بنی��ان کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س مورد بررس��ی ق��رار گرفته و ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که مباحث اقتصاد دانش بنی��ان اهمیت مهمی‬ ‫در فعالیت های اجرایی کش��ور دارد و در سیاست های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی ابالغی از س��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫بر موضوع توس��عه اقتص��اد دانش بنیان تاکید ش��ده‪،‬‬ ‫همچنین در س��ند چشم انداز هدف گذاری ها به نحوی‬ ‫اس��ت که باید با رشد ش��تابان علمی‪ ،‬رتبه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در زمینه اقتصاد دانش بنیان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اس��اس سیاس��ت های کلی علمی‬ ‫و فن��اوری بای��د نیمی از تولید ناخال��ص ملی از محل‬ ‫اقتصاد نواورانه و دانش بنیان باشد‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس در دوره دهم از فعالیت‬ ‫خود تصمیم گرفت کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان‬ ‫را در کمیس��یون راه اندازی کند‪ .‬حس��ینی یاداور شد‪:‬‬ ‫پس از بررس��ی های کارشناس��ی و اتمام رسیدگی ها‪،‬‬ ‫مت��ن نهایی قانون نظام جامع اقتص��اد دانش بنیان در‬ ‫کمیت��ه اقتصاد دانش بنیان برای طی مراحل قانونی به‬ ‫صحن علنی مجلس ارجاع داده می شود‪.‬‬ ‫محمود بهمنی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجل��س گفت‪ :‬حس��اب‬ ‫ارزی کش��ور باید تقویت شود تا اگر‬ ‫به تحریم ها اضافه شد‪ ،‬بتوان در برابر‬ ‫چال��ش و تکانه های اقتصادی جهانی خود را حفظ کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر امن‬ ‫کردن اقتصاد کش��ور و کاهش وابس��تگی به درامدهای‬ ‫نفت��ی گفت‪ :‬امن ک��ردن اقتصاد کش��ور درواقع همان‬ ‫تحق��ق و اج��رای اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬ب��ر این مبنا‬ ‫نبای��د خیال مان از تحریم ها راحت باش��د چراکه برخی‬ ‫با ما دش��منی خواهند داش��ت‪ ،‬بنابراین باید روز به روز‬ ‫خ��ود را تجهیز و کاالهای مورد نی��از را تولید کنیم و از‬ ‫واردات انچه می توان تولید کرد‪ ،‬جلوگیری ش��ود‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر‬ ‫اینکه تقوی��ت منابع ارزی به این معناس��ت که واردات‬ ‫را کاه��ش و ص��ادرات را افزایش دهی��م چراکه افزایش‬ ‫ص��ادرات خود درام��د ارزی دارد و ذخی��ره ارزی را باال‬ ‫می ب��رد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ا افزایش صادرات پش��توانه ارزی‬ ‫تقویت می ش��ود و هر زمان که کش��ور با مشکل مواجه‬ ‫ش��د‪ ،‬می توان از محل ذخیره ارزی اس��تفاده کرد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه ذخای��ر ارزی نبای��د در بخش های ریالی‬ ‫هزینه شود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اشتغال با مبلغ ریالی می تواند‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬بنابراین نباید از محل ارز برای ایجاد اشتغال‬ ‫اس��تفاده کرد بلکه باید جلوی واردات کاالهای لوکس و‬ ‫غیرضروری گرفته شود تا بتوان ارز را حفظ کرد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگ��ی‪ ،‬عضو‬ ‫هی��ات رییس��ه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اعتقاد دارد هر راهی از‬ ‫جمله بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا‬ ‫در ایران که به انزوای سیاست های امریکا و تقویت‬ ‫روابط اقتصادی و سیاس��ی منجر ش��ود در شرایط‬ ‫کنونی به سود ایران است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه امروز هی��ات ‪ ۷۰‬نفره‬ ‫اقتص��ادی و کش��اورزی اروپ��ا ب��رای مذاکراتی در‬ ‫زمینه های��ی چون افزایش س��طوح روابط اقتصادی‬ ‫ب��ه ایران س��فر کرده ان��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی هرگونه روابط سیاس��ی و اقتصادی به سود‬ ‫سیاس��ت های جمهوری اس�لامی و برخالف اراده‬ ‫حاکمه امریکاست‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬در چنین‬ ‫فضایی هرگونه حضوری را باید مبارک ش��مرد و از‬ ‫زمینه های موجود برای رفع موانع تولیدی کشور و‬ ‫همچنین توسعه اقتصادی استفاده کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اس��کو و اذرشهر در مجلس‬ ‫دهم ش��ورای اس�لامی با اش��اره به تاکیدات رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب در زمینه رونق تولی��د ملی گفت‪:‬‬ ‫طرف ایرانی باید تاکی��د رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫تولید ملی و اجتناب از هرگونه وابس��تگی اقتصادی‬ ‫در مذاکرات و توافق با هیات ‪ ۷۰‬نفره اقتصادی اروپا‬ ‫را مدنظر قرار دهد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!