روزنامه گسترش صنعت شماره 260 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 260

روزنامه گسترش صنعت شماره 260

روزنامه گسترش صنعت شماره 260

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2233‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪260‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫در بازدید استاندار خراسان جنوبی از صنایع کاشی و سرامیک بیرجند مطرح شد‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫در ایجاد شهرک صنعتی خصوصی‬ ‫برای یک س��رمایه گذار زیبنده نیس��ت که به دنبال گرفتن زمین‬ ‫یا قیر برای اس��فالت ورودی کارخانه اش باش��د و اگر مشکلی وجود‬ ‫دارد مس��ئوالن بای��د ان را قانونی هم وج��ود دارد باید برای رفع ان‬ ‫تالش کنیم‪ .‬اس��تاندار خراس��ان جنوبی با بیان این مطلب در بازدید‬ ‫از مجتمع صنایع کاش��ی و س��رامیک فرزاد اظهار کرد‪ :‬در این استان‬ ‫شنیدن این درد دل های سرمایه گذاران شاید تازگی داشته باشد اما‬ ‫در س��ایر اس��تان ها که وضعیت بهتری در حوزه اقتصادی و صنعتی‬ ‫دارند س��رمایه گذار مستقیم با مسئوالن صحبت می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرن��گار «گس��ترش صنعت» از خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫مروج الش��ریعه‪ ،‬استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران‬ ‫درسومیننشستشورایراهبریاینده نگاریصنعتخودرومطرح شد‬ ‫تولید خودروهای برقی ایران خودرو‬ ‫تا ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫سومین نشست شورای راهبری برنامه ملی اینده نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو‬ ‫با موضوع تخصصی « خودروهای برقی و تحوالت پیش رو » با حضور نمایندگان شرکت های‬ ‫خودروس��از و سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط برگزار ش��د‪ .‬در این نشست بر ضرورت‬ ‫حمایت دولت از تولید خودروهای برقی و اماده سازی زیرساخت های مورد نیاز تاکید شد‪.‬‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران نیز در‬ ‫سومین نشست ش��ورای راهبری برنامه ملی اینده نگاری علم و فناوری در صنعت خودرو‬ ‫با اش��اره به بسته پیشنهادی اولیه دولت در زمینه خودروهای برقی گفت‪ :‬با شرایط فعلی‬ ‫دول��ت توان س��رمایه گذاری در این بخش وجود ندارد بر این اس��اس نی��از به راهکارهای‬ ‫دیگری فراتر از حضور دولت اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به گردش مالی ‪ ۸۰‬هزا ر میلیارد تومانی‬ ‫صنعت خودرو و قطع ه در کش��ور اظهار کرد‪ :‬با وجود چنین گردش مالی باید فعالیت در‬ ‫این صنعت منس��جم تر از پیش باش��د ضمن انکه الزم است حمایت های دولت از صنعت‬ ‫خودرو نیز منطقی شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نهاد ه��ای اجرای��ی از مجتمع صنایع کاش��ی و س��رامیک فرزاد که‬ ‫صادر کننده نمونه کش��ور اس��ت بازدید و جلسه ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موان��ع تولید را در ای��ن کارخانه برگزار کرد‪ .‬مروج الش��ریعه معتقد‬ ‫اس��ت که دولت باید تس��هیالت دهد و زیرس��اخت ها را فراهم کند‬ ‫و هنر س��رمایه گذار این اس��ت که کارافرینی کند نه اینکه با سرمایه‬ ‫خ��ودش برای کار اقتصادی زیرس��اخت فراه��م کند‪ .‬وی با تاکید به‬ ‫مدیران نهاد های اجرایی گفت‪ :‬نباید این نوع گویش و لحن س��خن‬ ‫یک س��رمایه گذار و کارافرین برای ما س��خت باش��د و نظام بانکی و‬ ‫صندوق های حمایتی باید منابع مالی س��رمایه گذار را تامین کرده و‬ ‫برای کارش گشایش ایجاد کنند‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عضو هیات رییسه کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور مطرح کرد‬ ‫تزلزل امنیت شغلی با قوانین جدید‬ ‫یک عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تدوین قوانین‬ ‫و مقرارت جدید به بهانه ایجاد اشتغال در چند سال گذشته و‬ ‫تزلزل امنیت شغلی به برخی مانع تراشی های جدید در تحقق‬ ‫این مهم اشاره کرد‪.‬‬ ‫علی خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی به عنوان‬ ‫مهترین مطالبه جامعه کارگری مطرح اس��ت به‬ ‫مهر گفت‪ :‬درجه اهمیت امنیت شغلی نسبت به‬ ‫س��ایر مولفه های بازار کار باالتر اس��ت‪ ،‬با اینکه‬ ‫ب��ه تازگی موضوع تعدیل نیروی کار در برخی‬ ‫ش��رکت ها و کارخانجات بزرگ مورد سوال‬ ‫یکی از نمایندگان مجلس از وزیر کار بود‬ ‫اما این س��وال را نباید تنه��ا از وزیر کار‬ ‫پرس��ید بلکه باید از سایر وزارتخانه ها و‬ ‫دستگاه های دخیل در ایجاد ناامنی شغلی نیز پرسیده شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات رییس��ه کانون عالی شوراهای اسالمی کار‬ ‫کش��ور با بیان اینکه به نظر می رس��د فرافکنی هایی ازس��وی‬ ‫وزارتخانه های دخیل در ایجاد امنیت ش��غلی می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نب��ود نظم و انضب��اط در ب��ازار کار متاث��ر از بی توجهی‬ ‫دستگاه ها‪ ،‬نهادها و وزارتخانه های مختلف است که فقط‬ ‫از یک وزیر پرسیده می شود‪.‬‬ ‫با ابتکاری که در دو س��ال گذش��ته با حمایت وزیر‬ ‫ی عالی کار انجام ش��ده‪ ،‬کارگروه روابط‬ ‫کار در ش��ورا ‬ ‫کار در حوزه این شورا تشکیل شده که در حال‬ ‫رایزنی با طرف ه��ای کارفرمایی و دولت‬ ‫برای بازگرداندن حداقل امنیت ش��غلی‬ ‫به جامعه کار هستیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪ 27 1396‬صفر ‪ 16 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 260‬پیاپی ‪2233‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ارزش افزوده اب‬ ‫در صنعت بیش از کشاورزی‬ ‫اهمی��ت اب در صنع��ت و‬ ‫در مقایس��ه با ارزش افزوده ای‬ ‫ک��ه اب در صنعت نس��بت به‬ ‫کشاورزی می تواند ایجاد کند‬ ‫قاب��ل توجه اس��ت‪ .‬اختصاص‬ ‫مناس��ب س��هم اب به بخش‬ ‫صنعت سبب افزایش بهره وری‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫در تولید و اشتغال و جلوگیری‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫از هدررفت منابع ابی می شود‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی قم‬ ‫به همین میزان که اب س��بب‬ ‫توسعه و رونق تولید و اشتغال‬ ‫در بخش صنایع می ش��ود صنعت مانع از هدررفت و س��بب‬ ‫بهره وری در اس��تفاده از منابع ابی می ش��ود‪ .‬اگرچه توسعه‬ ‫ش��هرک های صنعتی مزایایی همچ��ون افزایش فرصت های‬ ‫ش��غلی و ایجاد مش��اغل پایدار را به هم��راه دارد اما در این‬ ‫بین کاس��تی هایی نیز به ویژه در تخصی��ص اب وجود دارد و‬ ‫باوجود تمام همکاری ها و هم افزایی مسئوالن اب استان هنوز‬ ‫این مش��کل خود را نش��ان می دهد‪ .‬تخصی��ص اب به حوزه‬ ‫صنع��ت می تواند تغییرات اساس��ی در این بخش ایجاد کند‪.‬‬ ‫با تخصیص منابع ابی بیش��تر به بخش صنعت امکان رش��د‬ ‫و توس��عه سریع تر شهرک های صنعتی و در امتداد ان جذب‬ ‫و ترغیب بیش از پیش س��رمایه گذاری فراهم خواهد شد که‬ ‫این موضوع اهتمام مس��ئوالن استانی و کشوری را می طلبد‬ ‫زیرا سهم نامناسب صنعت از اب باعث فرار سرمایه می شود‪.‬‬ ‫نمونه این موضوع در اس��تان قم قابل بررسی است؛ استان‬ ‫ق��م به دلیل همج��واری با پایتخت از امکان بیش��تری برای‬ ‫توس��عه نس��بت به بقیه شهرهای کش��ور برخوردار است و با‬ ‫وج��ود مش��کالتی از جمله منابع مالی و رک��ود اقتصادی در‬ ‫مسیر تولیدکنندگان‪ ،‬شرکت ش��هرک های صنعتی در چند‬ ‫س��ال اخی��ر بودج ه مناس��بی را در این زمین��ه هزینه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود اینکه توج��ه به مولفه ه��ای فرهنگ یکی از‬ ‫نیازمندی های جدی مردم قم به شمار می رود ولی رشد امار‬ ‫بیکاری و ضعف در مس��ائل اقتصادی می تواند در اینده‪ ،‬بعد‬ ‫فرهنگی استان قم را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫وج��ود ‪ ۷‬ش��هرک و ‪ ۴‬ناحیه صنعتی در اس��تان ظرفیتی‬ ‫اس��ت که اگر چه در گذش��ته نگاه به این استان تنها در بعد‬ ‫فرهنگی و مذهبی بود اما امروز صنعت‪ ،‬جایگاه خود را در قم‬ ‫به جایی رس��انده که می توان از ان به عنوان یکی از پایه های‬ ‫مهم اقتصادی استان نام برد بنابراین توجه به اقتصاد و تولید‬ ‫و اش��تغالزایی امری اجتناب ناپذیر بوده و همواره مورد تاکید‬ ‫بزرگان استان اس��ت‪ .‬در این میان تامین کمبود منابع اب و‬ ‫متعاقب ان کمرنگ ش��دن بخش کشاورزی در استان‪ ،‬توجه‬ ‫بیشتر مس��ئوالن به مش��اغل پایدار و فرصت های بیشتر در‬ ‫بخ��ش صنعت را می طلبد زیرا اش��تغال پای��دار دروازه ورود‬ ‫ب��ه روزهای بهت��ر در تمام عرصه های فرهنگ��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی جوامع است‪.‬‬ ‫در اس��تان قم هزار و ‪ ۲۶۰‬حلقه چاه اب کشاورزی رسمی‬ ‫وج��ود دارد که بی��ش از ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکع��ب اضافه بر‬ ‫مجوزه��ا یعنی ‪ ۲‬برابر حد مجاز از انها بهره برداری می ش��ود‬ ‫و ام��ار چاه ه��ای غیر مجاز نیز بیش از ‪ ۳‬ه��زار حلقه عنوان‬ ‫می ش��ود و در کل سهم کشاورزی از سهم اب مصرفی استان‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه اشتغال روستایی کشور‬ ‫کلید خورد‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اعالم خبر اغاز توس��عه‬ ‫اش��تغال در مناطق روستایی کش��ور از برگزاری نشست های‬ ‫منطقه ای و ملی برای پیش��برد اش��تغال روس��تایی در کشور‬ ‫خبر داد‪ .‬علی ربیعی در پایان نشس��ت کارگروه ملی اش��تغال‬ ‫روس��تایی که ب��ا حض��ور ابوالفضل رض��وی‪ ،‬معاون توس��عه‬ ‫روستایی رییس جمهوری‪ ،‬مس��ئوالن امور بانکی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه و دس��تگاه های اجرایی و حمایتی در‬ ‫محل وزارت کار برگزار ش��د به ایرنا گفت‪ :‬ازجمله تصمیم های‬ ‫گرفته ش��ده در این نشس��ت می توان به ایجاد کمیته اموزش‬ ‫روس��تایی با تاکید بر رسته های روس��تا با مسئولیت سازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای و دس��تگاه های مجری اشتغال اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬نحوه ارائه تس��هیالت و تضامین ازس��وی‬ ‫بانک ها‪ ،‬ایجاد نهادهای کلینیک مش��اوره و هدایت متقاضیان‬ ‫و همچنی��ن برنامه ری��زی برای بازار ف��روش و اتصال بازارها و‬ ‫برنامه ریزی برای چرخه اقتص��ادی کار از جمله مباحث دیگر‬ ‫در این نشس��ت بود‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬چگونگی سیس��تم نظارت و‬ ‫پایش نیز از جمله موضوعاتی بود که در کارگروه ملی اشتغال‬ ‫روستایی بر ان تاکید شد‪ .‬از جمله طرح های اشتغال فراگیر که‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ان را در کشور پیگیری می‬ ‫کند طرح «یک هزار روستا یک هزار تعاونی» است‪ .‬برای اجرای‬ ‫این طرح ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال منابع از صندوق توسعه ملی‬ ‫در نظر گرفته شده که معاون امور تعاون وزارت کار از تصویب‬ ‫ایین نامه اجرایی اس��تفاده از این تس��هیالت خبر داد‪ .‬در این‬ ‫طرح‪ ،‬هر روس��تا بنا به قابلیت هایی که در عرصه های مختلف‬ ‫دارد می توان��د با ایجاد تعاونی نه تنها به تولید ملی کمک کند‬ ‫بلکه با ایجاد اش��تغال از مهاجرت روستاییان به شهرها و حتی‬ ‫در برخی موارد به اشتغال معکوس کمک کند‪ .‬طرح «یک هزار‬ ‫روس��تا یک هزار تعاونی» در روستاهای کشور و مناطق شهری‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عضو هیات رییسه کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور مطرح کرد‬ ‫تزلزل امنیت شغلی با قوانین جدید‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک عض��و کارگری ش��ورای عال��ی کار ب��ا انتقاد از‬ ‫تدوی��ن قوانین و مقرارت جدید به بهانه ایجاد اش��تغال‬ ‫در چند س��ال گذش��ته و تزلزل امنیت شغلی به برخی‬ ‫مانع تراشی های جدید در تحقق این مهم اشاره کرد‪.‬‬ ‫عل��ی خدایی با بی��ان اینکه امنیت ش��غلی به عنوان‬ ‫مهترین مطالب��ه جامعه کارگری مطرح اس��ت به مهر‬ ‫گف��ت‪ :‬درجه اهمیت امنیت ش��غلی نس��بت به س��ایر‬ ‫مولفه های بازار کار باالتر است‪ ،‬با اینکه به تازگی موضوع‬ ‫تعدیل نی��روی کار در برخی ش��رکت ها و کارخانجات‬ ‫بزرگ مورد سوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر کار‬ ‫بود اما این س��وال را نباید تنها از وزیر کار پرسید بلکه‬ ‫باید از سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دخیل در ایجاد‬ ‫ناامنی شغلی نیز پرسیده شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات رییسه کانون عالی شوراهای اسالمی‬ ‫کار کش��ور با بیان اینکه به نظر می رسد فرافکنی هایی‬ ‫ازس��وی وزارتخانه های دخیل در ایجاد امنیت ش��غلی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نبود نظم و انضب��اط در بازار کار متاثر‬ ‫از بی توجهی دستگاه ها‪ ،‬نهادها و وزارتخانه های مختلف‬ ‫اس��ت که فقط از یک وزیر پرسیده می شود‪ .‬با ابتکاری‬ ‫که در دو س��ال گذش��ته با حمایت وزیر کار در شورای ‬ ‫عالی کار انجام ش��ده‪ ،‬کارگروه روابط کار در حوزه این‬ ‫ش��ورا تش��کیل ش��ده که در حال رایزنی با طرف های‬ ‫کارفرمای��ی و دولت ب��رای بازگردان��دن حداقل امنیت‬ ‫شغلی به جامعه کار هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نبای��د فراموش کنی��م وزارتخانه های‬ ‫مختلف در ‪ ۲۵‬س��ال گذشته سکوت کردند که از سال‬ ‫‪ ۱۳۶۹‬همزمان با تصویب قانون کار تاکنون قراردادهای‬ ‫کار با سهم ‪ ۲۵‬درصدی از کل قراردادها رواج پیدا کرده‬ ‫به نحوی که درحال حاضر فقط ‪ ۵‬درصد از قراردادهای‬ ‫کار‪ ،‬دائم هستند‪.‬‬ ‫خدای��ی با بیان اینکه امروز وارث ش��رایطی حاکم بر‬ ‫بازار کار درطول ‪ ۲۵‬سال گذشته هستیم که به جامعه‬ ‫کارگری تحمیل ش��ده افزود‪ :‬ناامنی ش��غلی از ابتدای‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬اغاز شد و به دلیل بی اعتنایی به امنیت شغلی‬ ‫نیروی کار امروز گس��ترش پیدا ک��رده به طوری که به‬ ‫را در دولت انجام دهد و به جامعه کارگری برگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹سکوت مجلس در برابر امنیت شغلی‬ ‫اس��تناد تبصره یک ماده ‪ ۷‬قانون کار‪ ،‬ایین نامه «تعیین‬ ‫حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیر مستمر» از سال‬ ‫‪ ۶۹‬تاکنون ازس��وی دولت های مختلف نوش��ته نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا ‪ ۵‬سال زمان اندکی‬ ‫برای ساماندهی امنیت ش��غلی بوده؟ گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫موانع موجود مس��یر دش��واری پیش روی دولت وجود‬ ‫داش��ته اس��ت؛ حتی ما هم به عنوان فع��االن کارگری‬ ‫می پذیریم که هرچند مس��یر به درس��تی پیش می رود‬ ‫اما پیشرفت مناسبی در مقوله امنیت شغلی نیروی کار‬ ‫حاصل نش��ده که علت ان همراهی نک��ردن گروه های‬ ‫کارفرمای��ی و البی های این گروه ه��ا در وزارتخانه های‬ ‫قدرتمن��د مانند وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫ی عال��ی کار با بی��ان اینکه‬ ‫عض��و کارگ��ری ش��ورا ‬ ‫وزارتخانه ه��ای امور اقتصادی و دارایی و صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از دس��تگاه های مانع در ایجاد امنیت ش��غل‬ ‫هستند گفت‪ :‬به اعتقاد من باید نوک پیکان انتقادات به‬ ‫بی توجهی به امنیت شغلی نیروی کار از یک وزارتخانه‬ ‫به کل دولت برگردد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به تازگی ازس��وی وزیر کار بخش��نامه ای‬ ‫درب��اره «ممنوعی��ت اخراج م��ادران کارگ��ر در دوران‬ ‫شیردهی» صادر شد اما متاسفانه این بخشنامه از سوی‬ ‫دیوان عدالت اداری ابطال شد و با استدالل غیر منطقی‬ ‫امنیت ش��غلی برای اسیب پذیرترین قش��ر کارگران با‬ ‫ممانع��ت دیوان عدال��ت اداری زیر س��وال رفت‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این‪ ،‬ش��یوه نامه های ‪ ۳۶‬و ‪ ۳۸‬رواب��ط کار در زمینه‬ ‫منع تبعیض در پرداخت دس��تمزد که با قانون اساسی‬ ‫و اموزه های دینی ما مطابقت داش��ت در دیوان عدالت‬ ‫اداری باطل می ش��ود؛ بنابراین در زمینه تحقق امنیت‬ ‫شغلی با توجه به مانع تراشی های دیوان عدالت اداری و‬ ‫دستگاه های اجرایی راه دشواری در پیش داریم و انتظار‬ ‫می رود تمام ارکان نظام و قوای س��ه گانه در این زمینه‬ ‫وارد عمل ش��وند ت��ا این نقیصه را در ب��ازار کار جبران‬ ‫کنیم چراکه در این شرایط انتظار از شخص وزیر کار به‬ ‫بی راهه رفتن است‪.‬‬ ‫خدای��ی با بیان اینکه با توجه به نبود امنیت ش��غلی‬ ‫درعمل نمی توانیم حرفی از حقوق کار در کش��ور بزنیم‬ ‫و به دلیل نبود امنیت شغلی ابتدایی ترین حقوق کار از‬ ‫بین رفته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انتظاراتی از وزیر کار داریم که بارها‬ ‫اعالم شده اما اعتقاد ما این است که این فشارها باید به‬ ‫دس��تگاه ها و جایگاه های دیگر نیز به دلیل نبود امنیت‬ ‫شغلی وارد شود‪ .‬به طور قطع وزیر کار به عنوان متولی‬ ‫تنظیم روابط کار در بازار کار موظف است این رایزنی ها‬ ‫عضو هیات رییس��ه کانون عالی ش��وراهای اس�لامی‬ ‫کار کش��ور ادامه داد‪ :‬امروز کس��انی که مانع رسیدن ما‬ ‫به اهداف مان هس��تند به عن��وان مدعی قد علم کردند‪.‬‬ ‫امروز س��وال ما این اس��ت که مجلس چ��را بعد از ‪۲۵‬‬ ‫سال نظارتی بر اجرای قانون کار نداشته و هیچ واکنشی‬ ‫نش��ان نمی دهد؟ مگر تبص��ره یک م��اده ‪ ۷‬قانون کار‬ ‫برای س��اماندهی «قراردادهای کاره��ای دارای ماهیت‬ ‫غیرمستمر» مصوب مجلس نیست؟ همچنین بر اجرای‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون کار درباره تعیین دس��تمزد س��االنه در‬ ‫‪ ۲۵‬س��ال گذش��ته از اجرای قانون کار نظارتی نبوده و‬ ‫دولت ه��ای مختلف در این زمینه تخل��ف کردند‪ .‬نکته‬ ‫جال��ب اینکه وقتی صحبت از ناامنی ش��غلی می ش��ود‬ ‫دولت و گروه های کارفرمایی فریاد می زنند که تولید ما‬ ‫زمین گیر و اقتصاد با مشکل مواجه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما وزیر کار را مبرا از مشکالت به وجود‬ ‫ام��ده نمی دانیم اما اعتقاد داریم کس��انی که که مجاز‬ ‫هس��تند وزیر کار را در زمینه امنیت شغلی بازخواست‬ ‫کنند جامعه کارگری اند نه کسانی که مسبب این ناامنی‬ ‫شغلی هستند‪.‬‬ ‫این فعال کارفرمایی با بیان اینکه ابتدا باید قوانین را‬ ‫درباره امنیت شغلی اجرا کنیم و بعد نقاط ضعف قانون‬ ‫شناس��ایی و اصالح ش��ود گفت‪ :‬از ط��رف دیگر تدوین‬ ‫نش��دن تبصره یک ماده ‪ ۷‬قانون کار و س��وء اس��تفاده‬ ‫از مفه��وم مخالف تبصره ‪ ۲‬م��اده ‪ ۷‬این قانون منجر به‬ ‫توس��عه قراردادهای موقت کار ش��ده است؛ بنابراین در‬ ‫نخس��تین گام باید روند رواج قراردادهای کار را متوقف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ابتدا باید حمایت ها را گسترش دهیم و‬ ‫بعد از ان نه در حیطه وظیفه نمایندگان کارگر بلکه در‬ ‫حیطه وظیفه تمام دس��تگاه های اقتصادی تصمیم گیر‪،‬‬ ‫حمایت های واقعی از تولید فراتر از شعار عملیاتی شود‪.‬‬ ‫ی عالی کار افزود‪ :‬قانون رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫عضو ش��ورا ‬ ‫مقررات اشتغال کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫و ازاد تجاری و خروج کارگران کارگاه های زیر ‪ ۱۰‬نفر از‬ ‫ش��مول مقررات قانون کار هجمه هایی بود که به قانون‬ ‫کار وارد ش��ده و به عنوان ایجاد اش��تغال با این قوانین‬ ‫امنیت شغلی متزلزل نیروی کار متزلزل تر شده است‪.‬‬ ‫چارچوب جشنواره کارگری بررسی شد‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬کارشناسان و جامعه شناسان حوزه کار روز گذشته گرد هم‬ ‫امدن��د ت��ا نظر و پیش��نهاد خود را برای چارچوب تخصصی و ش��یوه های‬ ‫اجرایی بیس��ت و نهمین جش��نواره «امتنان از کارگران‪ ،‬گروه های کار و‬ ‫واحده��ای نمونه کش��وری» ارائه کنند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫ب��ه نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نهمین‬ ‫جش��نواره «امتنان از کارگران‪ ،‬گروه های کار و واحدهای نمونه کشوری»‬ ‫یازدهم اردیبهش��ت س��ال اینده برگزار می ش��ود‪ .‬برای گزینش های این‬ ‫همای��ش باید چارچوب ه��ای تخصصی در ابعاد گوناگون تعیین ش��ود تا‬ ‫در ‪ ۳‬گ��روه کارگران‪ ،‬گروه های کار و واحدهای نمونه بهترین ها به جامعه‬ ‫کارگری کش��ور معرفی ش��وند‪ .‬در همین پیوند‪ ،‬مسئوالن‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫جامعه شناسان در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نشستی برگزار کردند‬ ‫تا رویه های گذش��ته و راهکارهای پیش��نهادی را بررس��ی کنند‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت مع��اون فرهنگی و اجتماعی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫حمای��ت از نیروه��ای کار مول��د‪ ،‬مبتکر و نواور و نیز الگوس��ازی از انان را‬ ‫س��بب نهادینه س��ازی و ترویج فرهنگ کار و تولید و پاسداش��ت منزلت‬ ‫کارگران دانس��ت‪ .‬حس��ن صادقی فر افزود‪ :‬فرهنگ به مثابه روح جامعه به‬ ‫زندگی فردی و اجتماعی انس��ان معنا و هویت می بخش��د و جهت بخش‬ ‫جامعه است‪ .‬وی به شرح برخی خصوصیات فرهنگی مانند تحول پذیری‪،‬‬ ‫جهت دهی‪ ،‬مدیریت پذیری‪ ،‬اکتسابی بودن و انتقال پذیری ان پرداخت و‬ ‫بر اهمیت برنامه ریزی و راهبری فرهنگی جامعه کار و تولید تاکید کرد‪.‬‬ ‫صادقی ف��ر برخی ش��اخص های فرهن��گ کار و تولی��د را خوداتکایی و‬ ‫تولیدمح��وری به ج��ای داللی و مصرف گرایی‪ ،‬مص��رف بهینه و پرهیز از‬ ‫اس��راف و تجمل گرایی‪ ،‬احترام به کس��ب و کار حالل‪ ،‬رزق و ثروت حالل‬ ‫و سختکوشی برشمرد‪.‬‬ ‫ترویج روحیه تعاون‪ ،‬همیاری و همکاری‪ ،‬تقویت سرمایه های فرهنگی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬امیدواری‪ ،‬نشاط اجتماعی‪ ،‬صداقت در گفتار و درستکاری‪ ،‬نظم‬ ‫و انضب��اط و قانون پذیری‪ ،‬رعایت حق��وق دیگران و وجدان کاری از دیگر‬ ‫شاخص هایی است که از نظر وی اهمیت دارد‪ .‬وی همچنین بر لزوم توسعه‬ ‫رقابت س��الم بین مردم در فعالیت های اقتصادی‪ ،‬نهادینه س��ازی فرهنگ‬ ‫عقالنیت و شایسته ساالری در نظام های اقتصادی اجتماعی‪ ،‬ترویج روحیه‬ ‫خالقی��ت و ابتکار‪ ،‬ن��واوری‪ ،‬کارافرینی و س��رمایه گذاری و نقش انها در‬ ‫ سامان بخش��ی به معضالت اقتصادی کش��ور تاکید کرد‪ .‬صادقی فر گفت‪:‬‬ ‫مش��وق ها و س��ازوکارهای ترغیبی برای جلب مش��ارکت حداکثری احاد‬ ‫فعاالن و کنش��گران عرصه اقتصادی در جش��نواره امتنان پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه این نشس��ت برخی جامعه شناسان و فعاالن عرصه کار به‬ ‫بی��ان نظر خود پرداختند‪ .‬یکی از مباحث مطرح در این نشس��ت موضوع‬ ‫بعد از انتخاب بر گزیده ها بود‪.‬‬ ‫یکی از کارشناسان گفت‪ :‬اکنون بسیاری از منتخبان المپیادها در خارج‬ ‫از کشور به سر می برند بنابراین انتخاب مهم نیست بلکه باید منتخبان را‬ ‫حفظ و انها را در بسیاری از امور دخیل کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر انتخاب کارگران نمونه بازخورد اجتماعی نداش��ته‬ ‫باش��د کاری نادرس��ت است‪« .‬چه بس��یار افرادی که هر سال در هر رشته‬ ‫و رس��ته شغلی انتخاب می ش��وند اما بعد از گزینش‪ ،‬نام این افراد را دیگر‬ ‫نمی ش��نویم»‪ .‬این کارش��ناس تاکی��د کرد‪ :‬برای ارتق��ای فرهنگ کار به‬ ‫قهرمانان جامعه کارگری نیاز داریم که بتوانند برای جامعه الگو باشند‪.‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در سومین نشست شورای راهبری اینده نگاری صنعت خودرو مطرح شد‬ ‫تولید خودروهای برقی ایران خودرو تا ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای تولید ‪ ۵‬هزار خودرو‬ ‫اس پی ‪۱۰۰‬‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روز گذش��ته س��ومین نشست ش��ورای راهبری‬ ‫برنام��ه ملی اینده نگاری عل��م و فناوری در صنعت‬ ‫خودرو ب��ا موضوع تخصص��ی « خودروهای برقی و‬ ‫تحوالت پیش رو » با حضور نمایندگان شرکت های‬ ‫خودروساز و سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط در‬ ‫محل سازمان گسترش و نوسازی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت بر ضرورت حمایت دولت از تولید‬ ‫خودروهای برقی و اماده سازی زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز تاکید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری در خودروهای برقی‬ ‫فراتر از حضور دولت‬ ‫‹ ‹فن�اوری‪ ،‬اولوی�ت نخس�ت در فروش‬ ‫شرکت ها‬ ‫در ادامه این نشس��ت س��عید س��هامی به عنوان‬ ‫کارافرینی که دکترای عمران در زمینه حمل ونقل‬ ‫داشته و فارغ التحصیل از دانشگاه ‪ UBC‬کاناداست‬ ‫به ارائ��ه چرایی تولی��د خودروهای برق��ی در دنیا‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬با نگاه اجمالی در صنعت خودرو‬ ‫ش��رکت های خودروسازی درطول س��ال ‪ ۲۰۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬میالدی با یکدیگر مقایس��ه شده که در ان‬ ‫تفاوت چشمگیر فروش و سود خودروهای برقی به‬ ‫چشم می خورد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هم اکنون فناوری در فروش‬ ‫خودرو حرف نخس��ت را در دنیا می زند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��هم خودروس��ازان در چرخه فروش خ��ودرو به‬ ‫فناوری موجود در انها بس��تگی دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫عکس‪« :‬گسترش صنعت»‬ ‫منص��ور معظم��ی‪ ،‬رییس هیات عامل س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران نیز در سومین‬ ‫نشس��ت ش��ورای راهبری برنامه ملی اینده نگاری‬ ‫علم و فناوری در صنعت خودرو با اش��اره به بس��ته‬ ‫پیش��نهادی اولیه دولت در زمینه خودروهای برقی‬ ‫گفت‪ :‬با ش��رایط فعلی دولت توان س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن بخش وج��ود ندارد بر این اس��اس نیاز به‬ ‫راهکارهای دیگری فراتر از حضور دولت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گ��ردش مالی ‪ ۸۰‬ه��زا ر میلیارد‬ ‫ تومان��ی صنعت خ��ودرو و قطع ه در کش��ور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با وجود چنین گ��ردش مالی باید فعالیت در‬ ‫این صنعت منس��جم تر از پیش باش��د ضمن انکه‬ ‫الزم اس��ت حمایت های دولت از صنعت خودرو نیز‬ ‫منطقی شود‪.‬‬ ‫معظم��ی با تاکی��د بر اینکه بای��د تصمیم جدی‬ ‫برای خودروه��ای برقی در کش��ور گرفت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ایدرو در ح��ال انجام ی��ک کار مطالعاتی در‬ ‫این زمینه اس��ت اما به ط��ور قطع برای اجرای این‬ ‫کار باید کمک کافی وجود داش��ته باشد زیرا تولید‬ ‫خودروه��ای برقی ب��ه تنهایی از س��وی بنگاه های‬ ‫خودروس��ازی ممکن نیست و به دخالت و حمایت‬ ‫حاکمیت نیاز دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این پیوند باید توجه دولت و حاکمیت به ارائه یارانه‬ ‫و مشوق باشد تا تحقق این هدف امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫وی نگاه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در موضوع‬ ‫خودرو را برپایه رضایت مش��تری دانست و افزود‪ :‬با‬ ‫ترافیک و الودگی ش��دید در تهران و کالنشهرها و‬ ‫همچنین وضعیت سوخت کشور باید در این زمینه‬ ‫کاری سنگین و هدفمند انجام شود و ایدرو در این‬ ‫زمینه در حال انجام مطالعات است‪.‬‬ ‫منوچهر منطقی‬ ‫سعید سهامی‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا و کالیفرنیا قوانین س��ختگیرانه ای‬ ‫مبن��ی ب��ر برق��ی ک��ردن خودروه��ا ی��ا ف��روش‬ ‫خودروه��ای برقی در نظ��ر گرفته ان��د و چین نیز‬ ‫پابه پای امریکا برای تولید و تدوین سیاس��ت هایی‬ ‫درجه��ت مص��رف خودروه��ای برق��ی گام ب��ر‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫س��هامی به عوامل��ی همچون نرخ باتری اش��اره‬ ‫و ب��ر ضرورت تس��هیل تولید باتری ه��ای موردنیاز‬ ‫خودروهای برقی تاکی��د و تصریح کرد‪ :‬نرخ باتری‬ ‫این خودروها در چین از هزار دالر در س��ال ‪1389‬‬ ‫ب��ه ‪ ۲۲۷‬دالر در س��ال ‪ 1395‬رس��یده که جهش‬ ‫بزرگی از لحاظ رش��د مصرف ای��ن خودروها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این پژوهش��گر‪ ،‬ش��رایط س��ختگیرانه‬ ‫محیط زیس��ت و االیندگی خودروه��ای موجود در‬ ‫دنیا منجر ب��ه اهمیت فوق الع��اده اتحادیه اروپا به‬ ‫تولید خودروهای برقی شده است‪.‬‬ ‫س��هامی تاکید کرد‪ :‬در میان هم��ه فواید تولید‬ ‫خودروه��ای برقی مش��کالتی همچ��ون نرخ باالی‬ ‫ی وج��ود دارد در عی��ن حال کمب��ود نیروی‬ ‫بات��ر ‬ ‫انسانی و س��رمایه در تولید خودروهای برقی نیز از‬ ‫دیگر مش��کالت بوده که س��رمایه گذاری از طرح تا‬ ‫تولید و پشتیبانی این خودروها را نیازمند همکاری‬ ‫بخش ه��ای متعدد کرده اما کمبود نیروی انس��انی‬ ‫بیش از پیش مورد اهمیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د خودروه�ای برق�ی نیازمن�د‬ ‫حمایت دولت ‬ ‫جوزان��ی‪ ،‬نماینده ایران خودرو در این نشس��ت‬ ‫نیز در تش��ریح برنامه این گ��روه صنعتی در زمینه‬ ‫تولی��د خودروه��ای برقی گف��ت‪ :‬ایران خ��ودرو با‬ ‫طراح��ی و تولی��د پلتفرم های جدید ب��ا همکاری‬ ‫مراکز دانش��گاهی داخلی و شرکای خارجی‪ ،‬تولید‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫خودرو تمام برقی را تا سال ‪۲۰۲۱‬میالدی( ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شمسی) در برنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫نماینده شرکت س��اپکو در تحلیل اینده پژوهانه‬ ‫کارکرد خودروهای برقی در ایران گفت‪ :‬اینده پژوهی‬ ‫ب��ه عنوان مجموع��ه مطالعات سیس��تماتیک و در‬ ‫برگیرنده رویکردها و روش هایی است که با بررسی‬ ‫تغییرات محیطی روندها‪ ،‬پیش��ران ها و رویداد ها و‬ ‫شگفتی س��از های پیش��رو اگاهی های راهبردی در‬ ‫س��ازمان ها و جامعه نس��بت به اینده های ممکن و‬ ‫باور کردنی و متحمل پیشرو ایجاد می کند که این‬ ‫اگاهی در اماده س��ازی س��ازمان ها و شکل دهی به‬ ‫اینده ها بسیار موثر است‪.‬‬ ‫جوزانی افزود‪ :‬بحران الودگی هوای کالنشهرهای‬ ‫ایران و تاثیر روند جهانی‪ ،‬بررس��ی شگفتی ساز های‬ ‫ب��ازار خودرو برق��ی داخل��ی‪ ،‬قابلی��ت انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در کش��ور و نزدیک شدن به پایان عمر‬ ‫خودروهای غیر برقی و لزوم ایجاد زیرساخت برای‬ ‫اس��تفاده از خودروهای برقی از جمله ضرورت های‬ ‫استفاده از خودروهای برقی در کشور است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه زیرس��اخت های م��ورد نیاز با‬ ‫هدف بکارگیری خودروه��ای برقی به دلیل بحران‬ ‫الودگی هوا در دنی��ا و اینکه تهران نیز یکی از ‪۱۰‬‬ ‫کش��ور الوده دنیا به شمار می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به تولید خودروهای برقی در ایران نیاز به‬ ‫حمایت های دولتی است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به امارهای موجود مبنی بر کش��ته‬ ‫ش��دن س��االنه هزاران نفر ب��ر اثر الودگ��ی هوا و‬ ‫ب��راورد هزین��ه مبنی ب��ر تولید ناخال��ص داخلی‬ ‫کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬برای تامین این زیرس��اخت ها‬ ‫و تولی��د خودروه��ای برق��ی نیاز اس��ت دولت در‬ ‫کنار ش��رکت های تولید کننده ای��ن خودروها قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه ش��هرام ازادی‪ ،‬معاون فناوری پیشرفته‬ ‫خودروی��ی مرک��ز تحقیق��ات و نواوری س��ایپا در‬ ‫تش��ریح برنامه ه��ای این گ��روه خودروس��ازی در‬ ‫زمین��ه خودروه��ای برقی اظهار ک��رد‪ :‬راهبرد این‬ ‫گروه خودروس��ازی توس��عه خودروهای برقی روی‬ ‫خودروهای کالس س��ی و بی است و درحال حاضر‬ ‫انچه در تولید خودروهای برقی جای نگرانی دارد‪،‬‬ ‫موضوع زیرس��اخت های فراهم ش��ده در این بخش‬ ‫اس��ت به گونه ای که ایجاد ایس��تگاه های ش��ارژ به‬ ‫مراتب در کنار تولید این خودروها مورد نیاز است‪.‬‬ ‫در ادامه فردنیا‪ ،‬نماینده گروه خودروسازی سایپا‬ ‫رویکرد این گروه را تولید این خودروها در کالس بی‬ ‫ اعالم و اظهار کرد‪ :‬رویکرد سایپا تولید خودروهای‬ ‫ارزان نرخ اقتصادی‪ ،‬تاکسی برقی‪ ،‬تاکسی دربست‪،‬‬ ‫خودروهای دوم تاج��ران‪ ،‬خودروهای لوکس برقی‬ ‫و خودروه��ای داخل طرح ترافیک اس��ت و در این‬ ‫ش��رایط یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه در‬ ‫تولید خودروهای برقی‪ ،‬حمایت دولت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��ایپا تقاض��ا دارد الیحه‬ ‫پیش نوی��س حمایت دولت درباره خودروهای برقی‬ ‫به همه مبادی اجرایی ارائه و از س��وی وزارتخانه ها‬ ‫پیگیری ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر سایپا دو‬ ‫محص��ول تولیدی خود به نام ه��ای ایکس ‪ ۲۰۰‬در‬ ‫زمینه کانس��پت و ای وی با ش��تاب ‪ ۱۲‬ثانیه را در‬ ‫دس��ت تولید و برنامه ریزی دارد‪ .‬این درحالی است‬ ‫که خودرو اس پی ‪ ۱۰۰‬نیز تا س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫به تولید ‪۵‬هزار خودرو خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تدوین نقشه راه فناوری‬ ‫رییس شورای اینده نگاری صنعت خودرو در پایان‬ ‫این نشست و پس از شنیدن اقدامات دو خودروساز‬ ‫در زمینه خودروهای برقی با اش��اره به این تمرکز‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این روند نش��ان می دهد حرکات اولیه‬ ‫به خوبی ش��روع ش��ده و باید س��عی کنیم در ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال اینده‪ ،‬عمده زنجی��ره ارزش خودروهای‬ ‫این��ده را در کش��ور اماده کنی��م در غیر این صورت‬ ‫این بخش نیز به س��مت تولید سی کی دی و مونتاژ‬ ‫می رود ک��ه به دنب��ال ان نرخ تمام ش��ده افزایش‬ ‫یافت��ه و در عین حال رضایت مش��تری نیز تامین‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬منوچهر منطقی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫در ش��رایط فعل��ی چند حرک��ت باید ب��ه موازات‬ ‫یکدیگ��ر پیش ب��رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حرکت نخس��ت‬ ‫فرایندی است که در نهایت باید به ایجاد نقشه راه و ‬ ‫سیاست گذاری ختم شود و در حرکت دوم به جای‬ ‫تمرکز و پرداختن به محصول نهایی‪ ،‬فناوری تولید‬ ‫خودروهای برقی شناسایی و در کشور ایجاد خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این خودرو اجزای حساس��ی‬ ‫دارد و کار روی سیس��تم های تضمی��ن مرغوبی��ت‬ ‫در نهای��ت منجر به تولی��د محصولی قابل رقابت با‬ ‫نمونه ه��ای خارجی می ش��ود در غیر این صورت با‬ ‫عملکرد اشتباه موفقیتی حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫منطق��ی ب��ا بیان اینکه ب��ا اقدامات انجام ش��ده‬ ‫می توان امیدوار بود تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده این حرکت‬ ‫نتیجه بخش باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا راهبری ای��درو این‬ ‫حرکات نهادینه خواهد ش��د؛ این در حالی است که‬ ‫فناوری بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس نی��از به یک تقس��یم کار ملی با‬ ‫هم��کاری خودروس��ازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی و…‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹اسلو؛ نخستین شهر اروپایی‬ ‫بدون خودرو می شود‬ ‫اس��لو نخستین شهر اروپایی اس��ت که ورود خودروها به مرکز ان‬ ‫ممنوع می ش��ود و تا سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی اسلو برای همیشه «بدون‬ ‫خودرو» خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته ش��هردار اسلو‪ ،‬در منطقه مرکزی این شهر فضاهای پارک‬ ‫ب��ه زودی ناپدید خواهد ش��د و خطوط دوچرخه س��واری راه اندازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ایجاد زمین های بازی‪ ،‬فضاهای س��بز عمومی و مکان های‬ ‫فرهنگی در مرکز ش��هر از دیگر برنامه های ش��هرداری اسلو خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر درحال حاضر نسبت سفر با دوچرخه در شهر اسلو‬ ‫‪ ۸/۳‬اس��ت که در زمستان به ‪ ۳‬درصد می رس��د و شورای شهر این‬ ‫شهر می خواهد تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی این رقم به ‪ ۲۵‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬ضمن اینکه تا حداقل ‪ ۶۰‬کیلومتر‪ ،‬مس��یر دوچرخه سواری در‬ ‫این شهر ایجاد خواهد شد‪ .‬شهرداری پایتخت نروژ همچنین درصدد‬ ‫حذف تمام موانع از جمله برف از مسیر دوچرخه هاست‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۵۰‬ه��زار نفر از ‪ ۶۰۰‬هزار س��اکن اس��لو‪ ،‬خودرو‬ ‫ش��خصی دارند و ‪ ۹۰‬هزار نفر در ناحیه تجاری مرکزی کار می کنند‬ ‫بنابرای��ن مقام��ات ش��هری اکنون ‪ ۴‬س��ال فرصت دارند تا ش��بکه‬ ‫حمل ونقل عمومی خوب ایجاد کنند‪ .‬مقامات شهری اسلو امیدوارند‬ ‫بتوانند می��زان گازهای گلخانه ای را در ‪ ۵‬س��ال‪ ۵۰ ،‬درصد کاهش‬ ‫دهند و به میزان سال ‪ ۱۹۹۰‬میالدی برسانند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪ 27 1396‬صفر ‪ 16 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 260‬پیاپی ‪2233‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نظام کیفی صنعت خودرو‬ ‫کلید رضایت مصرف کننده‬ ‫پیش��رفت و توس��عه‬ ‫صنعت خ��ودرو ب��ا تکیه بر‬ ‫ظرفیت ه��ای موج��ود ای��ن‬ ‫صنع��ت ک��ه هم��واره مورد‬ ‫تاکید کارشناس��ان و فعاالن‬ ‫این حوزه قرار دارد‪ ،‬نیازمند‬ ‫اتخاذ تصمیم��ات راهبردی‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫اس��ت تا صنعت خ��ودرو را کارشناس صنعت خودرو‬ ‫در مس��یر جهانی شدن قرار‬ ‫ده��د‪ .‬یک��ی از اصلی تری��ن‬ ‫ضرو رت ه��ای این صنع��ت ارتباطات جهان��ی و حرکت در‬ ‫مس��یر نواوری و تولید اس��ت که می تواند این صنعت را با‬ ‫موفقیت هایی همراه کرده و ان را به شرایط ایده ال نزدیک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به طور قطع دس��تیابی به پیش��رفت و توسعه در صنعت‬ ‫خ��ودرو عالوه بر گرفتن تصمیمات مه��م و حیاتی‪ ،‬در گرو‬ ‫تولید محصولی رقابت پذیر و باکیفیت اس��ت؛ موضوعی که‬ ‫مورد اغفال قرار گرفته و همواره نارضایتی مصرف کنندگان‬ ‫را به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬مصرف کنندگان در شرایطی از‬ ‫بی کیفیتی تولیدات خودروس��ازان ش��کایت دارند که این‬ ‫امر ناشی از نوس��ان در تولید و بی ثباتی کیفی در تولیدات‬ ‫ش��رکت ها براورد می ش��ود‪ .‬به ط��ور قطع الزم��ه ارتقا و‬ ‫دستیابی به ثبات کیفی در صنعت خودرو ضمن نواوری در‬ ‫محصول‪ ،‬طراحی های جدید در این عرصه است اما این امر‬ ‫به دلیل تجهیزات مستهلک در خطوط تولید خودروسازان‬ ‫امکان پذیر نیست که الزم است حرکت های جدید در زمینه‬ ‫نوسازی خطوط انجام شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر طراح��ی بخ��ش عم��ده ای از خودروهای‬ ‫تولیدی متعلق به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته است که الزم‬ ‫اس��ت طراحی های جدیدی در این صنعت شود تا کیفیت‬ ‫نی��ز همپا ب��ا طراحی ارتقا یابد‪ .‬در ای��ن میان توجه به این‬ ‫نکت��ه ضروری اس��ت ک��ه پلتفرم های کنونی کش��ش این‬ ‫حج��م از تغییرات و فناوری های جدید را نخواهند داش��ت‬ ‫و باید متناس��ب با تغییرات روز برای تغییر انها اقدام کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر یکی از دالیل شرایط موجود بی توجهی جدی‬ ‫به نظام های تضمین کیفیت در ش��رکت های خودروسازی‬ ‫است و هرچند بخش��ی از این جریان مربوط به بی توجهی‬ ‫مدیران به مسئله نوسان در کیفیت است اما الزم است برای‬ ‫جلوگیری از این شرایط مانع عرضه محصول بی کیفیت در‬ ‫بازار شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز فروش ‪ ۲‬محصول جدید‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش ایران خودرو از اغ��از فروش و‬ ‫ثبت نام دو محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو همزمان‬ ‫با فرارس��یدن ماه ربیع االول خبر داد‪ .‬دناپالس توربو ش��ارژ و‬ ‫پژوپارس ‪ Lx‬اتوماتیک دو محصول جدید ایران خودرو است‬ ‫که برای نخس��تین بار با ش��روع ماه ربیع االول عرضه خواهد‬ ‫شد‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطفی خان کرمی افزود‪ :‬مشتریان‬ ‫می توانن��د ب��رای ثبت ن��ام ای��ن دو محص��ول از ‪ ۲۹‬ابان با‬ ‫پیش پرداخت ‪ ۲۵‬میلیون تومان برای دناپالس توربوش��ارژ و‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون تومان برای پژو پارس ‪ Lx‬اتوماتیک با موعد های‬ ‫تحویل دی‪ ،‬بهمن‪ ،‬اس��فند ‪ ۹۶‬یا اردیبهشت ‪ ۹۷‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن روش ف��روش‪ ،‬باق��ی مبلغ خ��ودرو‪ ،‬پس از ارس��ال‬ ‫دعوتنام��ه و با توجه به موع��د تحویل خودرو دریافت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به افزایش رو به رش��د سطح انتظار‬ ‫مشتریان‪ ،‬شرکت ایران خودرو نسبت به ارائه مدل توربو شارژ‬ ‫خودرو موفق دناپالس اقدام کرده است‪ .‬این خودرو که دارای‬ ‫طراحی جذاب و مدرن است با بهره گیری از موتور توربوشارژ‪،‬‬ ‫پاسخگوی نیاز مشتریان جوان و با انرژی شرکت ایران خودرو‬ ‫خواهد بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬خودرو موفق و پرتقاضای پژوپارس‬ ‫با موت��ور ‪ tu5‬نیز با بهره گیری از گیربکس اتوماتیک راحتی‬ ‫و اسایش بیشتری را برای مش��تریان ایران خودرو به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫ایران خودرو با داشتن گسترده ترین شبکه فروش و خدمات‬ ‫پس از فروش در کش��ور‪ ،‬خود را ملزم به پاس��خگویی به نیاز‬ ‫و خواس��ته های مش��تریان می داند که بدین س��بب خودرو‬ ‫دناپالس ک��ه خودرویی مدرن و باکیفی��ت بوده و همچنین‬ ‫خ��ودرو پژوپارس ‪ Lx‬که به عن��وان خودرویی باوقار و ایمن‬ ‫ش��ناخته می ش��ود برای ب��ه روزاوری محص��والت جدید در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت ک��ه با طراحی‪ ،‬تولی��د و ارائه ان به‬ ‫مشتریان ش��رکت پاسخی درخور و شان اعتماد مشتریان به‬ ‫نام ایران خودرو و رفع نیاز های انان خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 260‬پیاپی ‪2233‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 25‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫احیای واحد تولیدی رزین‬ ‫پس از ‪۱0‬سال در اب باریک‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس اهتمام و‬ ‫تالش برای راه اندازی واحد های راکد را از مصادیق مهم تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی اعالم کرد و گف��ت‪ :‬این کار عالوه بر به حرکت دوباره چرخ‬ ‫تولید ایجاد اشتغال را دربرخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» از اس��تان ف��ارس‪ ،‬احد فتوحی در‬ ‫بازدی��د از کارخانه تولید رزین های ش��یمیایی در ش��هرک صنعتی‬ ‫اب باریک با قدردانی از تالش های س��رمایه گذار این طرح که پس از‬ ‫‪۱0‬س��ال تعطیلی این واحد صنعتی با خریداری س��هام ان‪ ،‬موفق به‬ ‫راه اندازی دوباره ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از برنامه های مهم دولت در‬ ‫اجرای طرح رونق تولید راه اندازی دوباره واحد های راکد اس��ت و در‬ ‫این زمینه تسهیالت مناسبی نیز داده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس با بیان اینکه‬ ‫از ابت��دای امس��ال تاکن��ون ‪ ۳۵‬واحد صنعتی راکد در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی ف��ارس دوباره راه اندازی و به چرخه تولید بازگش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی استان فارس نیز از افراد و‬ ‫سرمایه گذارانی که در این زمینه تالش می کنند حمایت های الزم را‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫فتوحی در ادامه با اشاره به راه اندازی مجموعه صنعتی تولید رزین‬ ‫در ش��هرک صنعتی اب باریک شیراز گفت‪ :‬با راه اندازی این مجموعه‬ ‫صنعتی در فاز نخس��ت برای ‪ ۳0‬نفر اش��تغال ایجاد شده و ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۷‬هزار تن انواع رزین فراهم شده که این ظرفیت تا دو برابر در‬ ‫طرح های توسعه قابل افزایش است‪.‬‬ ‫بفرمایین تو‪!...‬‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪ «،‬گسترش صنعت»‬ ‫به نام شما کتاب می نویسند‬ ‫در بازدید استاندار خراسان جنوبی از صنایع کاشی و سرامیک بیرجند مطرح شد‬ ‫خبر‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد شهرک صنعتی خصوصی‬ ‫حضور مرکز مبادالت پیمانکاری‬ ‫فرعی یزد در نمایشگاه‬ ‫مصطفی مالیی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹ف�رار از مش�کالت ب�ه س�وی ش�هرک‬ ‫خصوصی‬ ‫استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیشنهاد فالحی‪،‬‬ ‫مدیرعامل صنایع کاش��ی و س��رامیک فرزاد برای جدا‬ ‫ش��دن از شهرک صنعتی و تبدیل این مجموعه به یک‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان یزد از‬ ‫حضور مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی اس��تان (‪ )ISPX‬استان در‬ ‫س��ومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد در قالب پاویون اختصاصی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از ی��زد‪ ،‬ذبیح اهلل زارع‬ ‫ب��ا اعالم این خبر گفت‪ :‬این نمایش��گاه از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬اذر امس��ال با‬ ‫حضور بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت معتبر از سراسر کشور در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫زارع با اش��اره به تدارک برنامه های جانبی در این پاویون گفت‪:‬‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزشی کوتاه مدت‪ ،‬مشاوره های تخصصی به‬ ‫اعضا و نیز برگزاری جلسات ‪ B2B‬مرتبط با کارفرمایان منطقه ای‬ ‫از جمله برنامه هایی است که برای حمایت از اعضای مرکز در این‬ ‫پاویون درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی استان یزد با‬ ‫بیان اینکه این نمایش��گاه از س��وی بخش خصوصی برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های حاضر در این نمایش��گاه در حوزه تولید‬ ‫ماش��ین االت خطوط تولید‪ ،‬مواد اولیه کارگاه های صنعتی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫متالوژی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬معادن و صنایع معدنی‪ ،‬ابزاراالت‪ ،‬لیفتراک‬ ‫و باالبر‪ ،‬خدمات فنی و مهندسی‪ ،‬مشاوره ای‪ ،‬بازاریابی و اتوماسیون‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫زارع اف��زود‪ :‬رویکرد غالب مرکز ‪ ISPX‬اس��تان در این پاویون‪،‬‬ ‫تجهیزات مجتمع های فلزی‪ ،‬معدنی‪ ،‬برق و نیروگاهی است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان یزد‬ ‫ادامه داد‪ :‬مدیران توسعه مراکز مبادالت پیمانکاری فرعی در سایر‬ ‫نقاط کش��ور نیز می توانند با حضور در این نمایش��گاه و مشارکت‬ ‫در برنامه های پیش بینی شده‪ ،‬از برنامه های موجود بهره مند شوند‪.‬‬ ‫برای یک س��رمایه گذار زیبنده نیس��ت که به دنبال‬ ‫گرفتن زمین یا قیر برای اس��فالت ورودی کارخانه اش‬ ‫باش��د و اگر مشکلی وجود دارد قانونی هم وجود دارد و‬ ‫باید برای رفع ان تالش کنیم‪ .‬استاندار خراسان جنوبی‬ ‫با بیان این مطلب در بازدید از مجتمع صنایع کاشی و‬ ‫س��رامیک فرزاد اظهار کرد‪ :‬در این اس��تان شنیدن این‬ ‫درد دل های سرمایه گذاران شاید تازگی داشته باشد اما‬ ‫در سایر استان ها که وضعیت بهتری در حوزه اقتصادی و‬ ‫صنعتی دارند سرمایه گذار مستقیم با مسئوالن صحبت‬ ‫می کنن��د‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬محمدمهدی مروج الشریعه‪ ،‬استاندار‬ ‫خراس��ان جنوبی به هم��راه جمعی از مدیران نهاد های‬ ‫اجرایی از مجتمع صنایع کاش��ی و س��رامیک فرزاد که‬ ‫صادر کننده نمونه کش��ور اس��ت بازدید و جلسه ستاد‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید را در این کارخانه برگزار کرد‪.‬‬ ‫مروج الشریعه معتقد است که دولت باید تسهیالت دهد‬ ‫و زیرساخت ها را فراهم کند و هنر سرمایه گذار این است‬ ‫ک��ه کارافرین��ی کند نه اینکه با س��رمایه خودش برای‬ ‫کار اقتصادی زیرس��اخت فراهم کن��د‪ .‬وی با تاکید به‬ ‫مدی��ران نهاد های اجرایی گفت‪ :‬نباید این نوع گویش و‬ ‫لحن سخن یک سرمایه گذار و کارافرین برای ما سخت‬ ‫باش��د و نظام بانکی و صندوق های حمایتی باید منابع‬ ‫مالی سرمایه گذار را تامین کرده و برای کارش گشایش‬ ‫ایجاد کنند و حاکمیت نیز زیرساخت های مورد نیاز را‬ ‫فراهم کند تا سرمایه گذار بتواند کارافرینی داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��هرک خصوصی تخصصی گفت‪ :‬سرمایه گذار حاضر‬ ‫اس��ت ب��رای رهایی از مش��کالت موجود به ش��هرک‬ ‫خصوص��ی مبدل ش��ود که در این صورت ه��م باید از‬ ‫محل بخش عمومی و منابع عمومی به او کمک ش��ود‪.‬‬ ‫مروج الشریعه با تاکید بر اینکه نباید فکر تولید کنندگان‬ ‫و س��رمایه گذاران بخش خصوصی با مشکالت و مسائل‬ ‫مرتبط با زیرس��اخت ها درگیر شود‪ ،‬افزود‪ :‬فکر و زمان‬ ‫کارافرینان ما باید در زمینه ایجاد و توس��عه اش��تغال و‬ ‫تقویت تولید صرف شود‪ .‬استاندار خراسان جنوبی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬تمامی تولید کنندگان بخش خصوصی و مدیران‬ ‫نهاد ها و بانک های استان با همکاری یکدیگر باید کاری‬ ‫کنند که با افزایش سرمایه گذاری و تقویت بخش تولید‬ ‫در اس��تان‪ ،‬توان گردش مالی بانک های استان را باالتر‬ ‫ببرند تا در کنار حمایت از تولید‪ ،‬بتوانیم زیرساخت های‬ ‫م��ورد نیاز اس��تان مانند ازادراه و راه اه��ن را از این راه‬ ‫تامی��ن کنیم‪ .‬مروج الش��ریعه تاکید کرد‪ :‬نگاه بانک ها و‬ ‫نهاد های متولی بخش زیرساخت باید حمایتی باشد‪ .‬از‬ ‫ابتدا باید با دید حمایتی به مشکالت سرمایه گذار نگاه‬ ‫کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ما مس��ئوالن باید با اغوش‬ ‫باز از سرمایه گذاران استقبال کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬نباید برای ‪۴‬‬ ‫متر اس��فالت و ‪ ۴‬بشکه قیر و یک لوله اب سرمایه گذار‬ ‫را معطل گذاشت چراکه اینها قوانین ما را نمی دانند و ما‬ ‫دولتی ها باید این قوانین را اسان کنیم؛ کاری که برای‬ ‫انجامش حقوق و مزایا دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزو دارم ت�ا اخ�ر عمر در س�نگر تولید‬ ‫خدمت کنم‬ ‫فالحی‪ ،‬رییس هیات مدیره صنایع کاشی و سرامیک‬ ‫فرزاد با بیان اینکه من عاش��ق کار و اشتغالزایی هستم‬ ‫و برای مس��ائل م��ادی و دنیایی تالش نمی کنم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی در زمینه ه��ای کش��اورزی‪،‬‬ ‫دامداری‪ ،‬خرید و فروش و صادرات فرش در س��ال های‬ ‫قبل از انقالب و بعد از ان زیاد انجام داده ام‪.‬‬ ‫فالح��ی از وضعیت نامناس��ب و خاکی بودن ورودی‬ ‫کارخانه به عنوان مش��کل ‪ ۸‬ساله یاد و عنوان کرد‪ :‬اگر‬ ‫این جلس��ات به صورت پیوسته برگزار شود و مشکالت‬ ‫واحده��ای صنعتی مورد توجه ق��رار گیرد من مجبور‬ ‫نخواهم بود ‪ ۸‬س��ال برای اس��فالت ورودی کارخانه ام‬ ‫دوندگی داشته باشم‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح توسعه نیازمند ‪ ۲0‬هکتار زمین‬ ‫رییس هیات مدیره صنایع کاشی و سرامیک فرزاد در‬ ‫ادامه به ‪ ۱۷‬طرح توسعه ای که در کارخانه اجرایی شده‬ ‫یا اینکه در دست ساخت است اشاره کرد و با بیان اینکه‬ ‫برای این پروژه ها ‪ ۲0‬هکتار زمین مورد نیاز است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از جمله این طرح ها‪ ،‬واحد رنگ و لعاب و کارتن س��ازی‬ ‫اس��ت که صد درصد اجرایی و راه اندازی ش��ده اس��ت‬ ‫و عالوه ب��ر این ‪ ۴‬دس��تگاه چ��اپ ‪ DURST‬و روزامد‬ ‫دنیا که در ایران بی نظیر اس��ت را سال گذشته از خارج‬ ‫خریداری کرده ایم و هم اکنون نصب ان تکمیل ش��ده‬ ‫که این دس��تگاه ها حجم ص��ادرات را افزایش خواهند‬ ‫داد‪ .‬فالح��ی به اجرای صد درصدی واحد پالت س��ازی‬ ‫و پالستیک سازی اشاره کرد و افزود‪ :‬واحد سنگ شکن‬ ‫نیز اماده س��ازی و التره ش��دن خاک ‪ ۷0‬درصد انجام‬ ‫ش��ده و یک دستگاه کالیبره کاشی و سرامیک نصب و‬ ‫دو دس��تگاه دیگر خریداری شده و در حال حمل است‬ ‫که این دستگاه ها در افزایش کیفیت کاشی و سرامیک‬ ‫تاثیر بسزایی خواهند داشت‪ .‬رییس هیات مدیره صنایع‬ ‫کاش��ی و سرامیک فرزاد به پیشرفت ‪ ۶0‬درصدی واحد‬ ‫ورق س��ازی و اتمام مطالعات ان اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫مطالع��ات واحد کاغذس��ازی نی��ز به اتمام رس��یده و‬ ‫راه ان��دازی این واحد در انتظار صدور جواز تاس��یس و‬ ‫نیازمند ‪ ۱0‬هکتار زمین اس��ت که می تواند روزانه ‪۸0‬‬ ‫تن کاغذ را تولید کند‪ .‬فالحی از پیشرفت ‪ ۳0‬درصدی‬ ‫واح��د رنگ دیجیتال کارخانه خبر داد و به فاز ‪ ۸‬تولید‬ ‫س��رامیک های پرس�لان و گرانیتی با ابع��اد ‪۱‬در ‪۱/۶0‬‬ ‫اشاره و تاکید کرد‪ :‬گرفتن مجوز بهره برداری از ‪ ۳‬معدن‬ ‫پس��وج‪ ،‬زاج‪ ،‬کالته پدران و دشت اسفدن‪ ،‬خریداری و‬ ‫بهره ب��رداری از ده ها کامیون س��نگین به منظور حمل‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬تاس��یس و بهره برداری شرکت حمل ونقل‬ ‫باربری فرامرز سیر کویر و یک واحد نمایندگی بیمه از‬ ‫دیگر فعالیت های انجام ش��ده در کارخانه اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه راه اندازی این واحدها در صورت حمایت‬ ‫می تواند چندین هزار ش��غل ایجاد کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫راه اندازی برخی از این واحدها از چندین شرکت تولید‬ ‫کاشی و سرامیک در خارج کشور که جزو پیشرفته ترین‬ ‫کارخانج��ات بوده اند بازدید داش��ته ام که در ابتدا برای‬ ‫راه ان��دازی این واحدها س��رمایه گذاری ‪ ۲0‬میلیاردی‬ ‫ش��ده که تا پایان به سرمایه گذاری ‪ ۴00‬میلیاردی نیاز‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عکس روز‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد‬ ‫شهرک صنعتی یزدمهر ظرفیت جدید سرمایه گذاری یزد‬ ‫تخریب کامل کارخانه ارد در سرپل ذهاب‬ ‫منبع‪ :‬مشرق‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫یزد گفت‪ :‬شهرک صنعتی یزدمهر به عنوان یک‬ ‫شهرک تازه ساخت از ظرفیت فراوانی برای جذب‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی برخوردار است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از یزد‪،‬‬ ‫سید مسعود عظیمی در بازدید از شهرک صنعتی‬ ‫یزدمهر گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی یزدمهر در فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتری مرکز اس��تان واقع شده و به دلیل‬ ‫ش��رایط خاص جغرافیایی از مزایای باالی جذب‬ ‫س��رمایه و س��اخت واحدهای صنعتی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این ش��هرک صنعتی با مس��احتی‬ ‫اف��زون ب��ر ‪ ۶۹0‬هکتار در مس��یر ج��اده یزد‪-‬‬ ‫بندرعباس قرار گرفته اس��ت و به دلیل ترانزیتی‬ ‫بودن این جاده و نیز نزدیک بودن به بندر خشک‬ ‫پیش��گامان و مس��یر ریلی از مزایا و ظرفیت های‬ ‫باالیی ب��رای جذب س��رمایه های بخش تولید و‬ ‫اشتغال برخوردار است‪.‬‬ ‫عظیمی با اش��اره به اینکه امکانات زیرساختی‬ ‫ای��ن ش��هرک صنعت��ی از قبی��ل اب‪ ،‬ب��رق‪،‬‬ ‫جدول گذاری و خیابان کش��ی تامین شده است‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به تازه س��اخت ب��ودن این‬ ‫شهرک صنعتی تا کنون ‪ ۱۱‬قرارداد واگذاری در‬ ‫این شهرک منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تکمیل شدن ظرفیت شهرک‬ ‫صنعتی یزد گفت‪ :‬ش��هرک صنعت��ی یزدمهر با‬ ‫توجه به مزیت های خاص خود برای بس��یاری از‬ ‫س��رمایه گذاران و قعاالن اقتصادی از جاذبه الزم‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار صنایع بزرگ‬ ‫مهدی امیربیکی‪ ،‬مدیر امور متقاضیان شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان یزد نی��ز در ادامه‬ ‫این بازدی��د درباره موقعیت دقیق این ش��هرک‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬شهرک صنعتی یزدمهر در فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتری شهرس��تان یزد و ‪ ۲0‬کیلومتری‬ ‫شهرس��تان مهریز و در جوار جاده ترانزیتی یزد‪-‬‬ ‫کرمان‪ -‬بندرعباس واقع ش��ده اس��ت‪ .‬امیربیکی‬ ‫افزود‪ :‬نزدیکی به مرکز اس��تان موقعیت ویژه ای‬ ‫را برای اس��تقرار س��رمایه گذاران در این شهرک‬ ‫به وج��ود اورده اس��ت که می تواند اینده بس��یار‬ ‫مناسبی را برای سرمایه گذاران یزدی فراهم اورد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای متقاضیان ساخت واحد‬ ‫صنعتی در این شهرک مشوق های ویژه ای درنظر‬ ‫گرفته ش��ده است که شرایط بس��یار مناسبی را‬ ‫ب��رای هرگون��ه س��رمایه گذاری در رده های یک‬ ‫تا ‪ ۳‬زیس��ت محیطی که ش��امل صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬فل��زی‪ ،‬ش��یمیایی و صنایع بدون‬ ‫االیندگی می شود را فراهم کرده است‪ .‬مدیر امور‬ ‫متقاضیان شرکت شهرک های صنعتی استان یزد‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سایر صنایع بزرگ و در رده های ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۶‬ضوابط زیست محیطی در صورت موافقت اداره‬ ‫کل محیط زیست استان می توانند در این شهرک‬ ‫مستقر شوند‪.‬‬ ‫امیربیکی با اش��اره به ش��رایط خ��اص درنظر‬ ‫گرفته شده برای استقرار در این شهرک صنعتی‬ ‫گف��ت‪ :‬دریاف��ت فق��ط ‪ ۲0‬درص��د از کل مبلغ‬ ‫واگذاری زمین به صورت نقد و بقیه در ‪ ۱۲‬قسط‬ ‫‪ ۳‬ماهه (‪ ۳۶‬ماهه) از جمله ش��رایطی اس��ت که‬ ‫امسال برای عالقه مندان به سرمایه گذاری درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!