روزنامه گسترش صنعت شماره 264 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 264

روزنامه گسترش صنعت شماره 264

روزنامه گسترش صنعت شماره 264

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫انتخاب مدیرعامل سایپا با روند قانونی‬ ‫در بازدید رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران از شهرک صنعتی کاسپین مطرح شد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سرانجام در اخرین ساعات روز کاری سه شنبه با تایید هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا محسن قاسم جهرودی به سمت‬ ‫مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب شد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» قاسم جهرودی پیش از این به عنوان مدیرعامل‬ ‫شرکت ریخته گری الومینیوم ایران خودرو‪ ،‬قائم مقام شرکت ساپکو‪ ،‬مدیرعامل شرکت یاتاقان بوش ایران و عضو هیات‬ ‫مدیره شرکت رادیاتور ایران به نمایندگی از گروه سایپا در حوزه مدیریتی فعالیت داشته است‪ .‬اما انچه این انتخاب‬ ‫را پر از حاشیه کرده اشتباه رسانه ها در درج انتخاب مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا با حکم وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انکـارا به دنبال توسعه‬ ‫روابط صنعتی با ایـران‬ ‫پیاپی ‪2237‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪264‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل سایپا مطرح شد‬ ‫تکیه بر مدل های استراتژی توسعه در سایپا‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫ب��ا حضور منصور معظمی معاون وزی��ر و رییس هیات عامل‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪ ،‬محسن صالحی نیا‬ ‫مع��اون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جمعی از‬ ‫مدیران ارشد گروه سایپا در این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬رییس هیات عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران در این ایین با تاکید بر اینکه باید به‬ ‫س��متی برویم که کیفیت و رضایت مردم را ب ه دست اوریم‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬روند افزایش ش��اخص ها صعودی اس��ت اما به سرعت‬ ‫بیش��تری نیاز دارد که وظیفه مدیرعام��ل جدید ایجاد این‬ ‫سرعت است‪.‬‬ ‫معظمی با اش��اره به اهمیت صنعت خ��ودرو گفت‪ :‬دولت‬ ‫در س��ایپا س��هام حداقلی دارد ام��ا به عن��وان یک صنعت‬ ‫استراتژیک‪ ،‬خودروسازی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد‬ ‫که دولت در این زمینه هر گونه همکاری دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تصمیم هیات مدیره بر تغییر مدیرعامل‬ ‫سایپا بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این زمینه دخالتی نداشته و عالقه مندی هم ندارد دخالت‬ ‫کند‪ .‬خوشحالیم کسی را مدیرعامل انتخاب کرده اند که رجاء‬ ‫واثق دارم ایش��ان که در صنعت خودرو موی س��فید کرده‪،‬‬ ‫راه پیش��رفت و توس��عه در سایپا را با س��رعت بیشتر ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫معظمی گفت‪ :‬اصالح س��اختار در سایپا ضروری است و به‬ ‫سمت چابک سازی بیشتر در سایپا باید پیش برویم که باعث‬ ‫افزایش تولید و بهره وری و توسعه سایپا خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رقیبان بالقوه س��ایپا در ب��ازار گفت‪ :‬باید‬ ‫استراتژی سایپا برای کسب سهم بازار افزایش یابد‪.‬‬ ‫محسن قاسم جهرودی‪ ،‬مدیرعامل جدید گروه خودروسازی‬ ‫سایپا در این جلسه گفت‪ :‬من کارمحور هستم و به طور قطع‬ ‫از مدل های استراتژی توسعه ای استفاده خواهم کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور ‪ ۲۵‬س��اله خ��ود در صنعت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬خودرو‪ ،‬صنعت پرکاری اس��ت‪ .‬در این صنعت بس��یار‬ ‫س��خت کار و تالش کرده ام و توانس��ته ام تمامی ش��رایط را‬ ‫تجربه کنم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این صنعت ب��ه تمامی کارکن��ان فعال در ان‬ ‫متعلق اس��ت و جای افتخار دارد که گروه س��ایپا با تولیدات‬ ‫خ��ود تاکنون توانس��ته بس��یاری از مردم کش��ور را صاحب‬ ‫خودرو کند‪ .‬البته باید در این باره برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم‬ ‫در تمامی کالس های خودرویی‪ ،‬محصولی برای تولید داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫قاسم جهرودی تاکید کرد‪ :‬مدل اصلی من براساس اعتماد‬ ‫ب��ه تک تک کارکنان در س��ایپا اس��ت‪ ،‬همچنین به ش��بکه‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور که همراه صنعت خودروس��ازی کشور‬ ‫است‪ ،‬اعتماد دارم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ایپا دارای بهترین کارکنان از جهت تخصص‬ ‫و دانش در صنعت خودرو اس��ت و به طور قطع این توانایی‬ ‫به رش��د بیشتر در صنعت کمک می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سایپا‬ ‫ش��رکتی بس��یار چابک بوده و این‪ ،‬از نکات بسیار مثبت ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی گفت‪ :‬توان تولید س��ایپا بس��یار بیشتر از‬ ‫تولی��د فعلی ان اس��ت و در زمینه افزای��ش تیراژ و کیفی تر‬ ‫کردن تولی��د محصول حرکت می کنی��م و اینده بهتری در‬ ‫این بنگاه خواهیم داش��ت و می توانیم در این صنعت سرامد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 2‬اذر ‪ 4 1396‬ربیع االول ‪ 23 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 264‬پیاپی ‪2237‬‬ ‫خبر‬ ‫خسارت ‪ ۵۴‬میلیارد تومانی‬ ‫واحدهای صنعتی از زلزله‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کرمانشاه براورد اولیه خسارت زلزله در شهرستان های این‬ ‫استان نشان می دهد تاکنون ‪ ۵۴‬میلیارد تومان خسارت به‬ ‫صنایع بزرگ و کوچک این شهرس��تان ها وارد شده که در‬ ‫نتیجه ان‪ ۲۳۰۰‬کارگر بیکار شده اند‪.‬‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمانش��اه ب��ه ایلنا گفت‪ :‬ب��راورد اولیه خس��ارت زلزله در‬ ‫شهرس��تان های این استان نش��ان می دهد که تاکنون ‪۵۴‬‬ ‫میلیارد تومان خس��ارت ب��ه صنایع ب��زرگ و کوچک این‬ ‫شهرس��تان ها وارد ش��ده است‪ .‬براس��اس گزارش اولیه این‬ ‫خسارت ها مربوط به ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و ساختمان های‬ ‫واحدهای صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کرمانشاه‬ ‫در ب��اره اینکه درنتیجه خس��ارت وارد ش��ده چ��ه میزان از‬ ‫فعالیت عادی واحدهای صنعتی اس��تان کرمانش��اه کاسته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬هنوز امار تفکیک ش��ده ای درباره‬ ‫خس��ارتی که زلزل ه بر واحدهای صنعتی وارد کرده نداریم‬ ‫و درنتیجه نمی توان در این باره اظهار نظر کرد‪.‬‬ ‫همچنین نعمت الـل��ه حقیقی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان کرمانشاه در نشست کارگروه تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید که در س��الن جلسات فرمانداری سرپل‬ ‫ذه��اب در حال برگزاری اس��ت گف��ت‪ ۷۷ :‬واحد صنعتی‬ ‫زلزله زده خس��ارتی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد دیده اند و ‪۸۰۰‬‬ ‫نفر مستقیم و ‪ ۱۵۰۰‬نفر غیرمستقیم در واحدهای صنعتی‬ ‫بیکار شده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرده اس��ت ک��ه ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای بازس��ازی ابنی��ه و ‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای بازس��ازی‬ ‫تاسیسات واحدهای صنعتی اسیب دیده نیاز است‪.‬‬ ‫اخرین بررسی های‬ ‫دخل و خرج دولت‬ ‫در حال��ی باید تا ‪ ۱۵‬روز دیگ��ر الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫بهارس��تان حرکت کرده و از س��ازمان برنام��ه و بودجه به‬ ‫مجل��س برود که در فاصل��ه ‪ ۱۵‬روز مانده به زمان قانونی‬ ‫هنوز بررس��ی های مربوط در هیات وزیران انجام نش��ده و‬ ‫ارقام نهایی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس ایین نامه داخلی مجلس دولت‬ ‫باید هر س��ال ت��ا ‪ ۱۵‬اذر الیحه بودجه را به عنوان س��ند‬ ‫پیش بینی دخل و خرج یک ساله خود ارائه کند‪ .‬بخشنامه‬ ‫بودجه سال اینده در تاریخ ‪ ۵‬مهر از سوی رییس جمهوری‬ ‫به س��ازمان برنامه و بودجه ابالغ ش��د و به دنبال ان‪ ،‬این‬ ‫س��ازمان بخش��نامه را همراه با ضوابط و ش��یوه نامه های‬ ‫مربوط به دس��تگاه ها و س��ازمان هایی که از بودجه دولتی‬ ‫اس��تفاده می کند‪ ،‬ابالغ کرد تا پیش بینی مالی س��ال بعد‬ ‫را انجام داده و س��ازمان بتواند براساس ان کلیات الیحه را‬ ‫تدوین و جمع بندی کند‪ .‬به تازگی بحث های زیادی درباره‬ ‫ارقام کالن و اصلی مطرح ش��د ولی هنوز نتیجه مشخصی‬ ‫از ان وجود ن��دارد و به ظاهر دولت به جمع بندی در این‬ ‫زمینه نرسیده است‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که باید یکش��نبه هفته گذشته‬ ‫الیح��ه در هیات وزیران مطرح و بررس��ی می ش��د ولی با‬ ‫توج��ه به زلزله مناطق غربی کش��ور از دس��تور کار خارج‬ ‫ش��د‪ .‬در هفته جاری نیز یکشنبه تعطیل بود و به احتمال‬ ‫برای هفته اینده الیحه بررس��ی خواهد شد مگر اینکه در‬ ‫جلس��ه ای فوق العاده و پیش از این تاری��خ‪ ،‬الیحه بودجه‬ ‫پیشنهادی س��ازمان برنامه و بودجه مورد بحث در هیات‬ ‫وزیران قرار گیرد‪.‬‬ ‫دولت در بخش��نامه بودجه اعالم کرده بود که الیحه را‬ ‫‪ ۱۲‬اذر به مجلس می برد ولی به ظاهر با توجه به تعطیلی‬ ‫‪ ۱۵‬اذر‪ ،‬زم��ان نهای��ی ‪ ۱۶‬اذر اع�لام ش��ده و در نهایت‬ ‫دولت فق��ط ‪ ۱۶‬روز دیگر برای جمع بن��دی نهایی الیحه‬ ‫و ام��ور مربوط به ان فرصت دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫طبق اطالعات دریافت��ی درحال حاضر هنوز ارقام کالن و‬ ‫اساسی الیحه بودجه از جمله نرخ هر بشکه نفت و دالر و‬ ‫حتی افزای��ش حقوق کارکنان به عنوان پایه اصلی تعیین‬ ‫هزینه های جاری در منابع عمومی دولت مش��خص نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین گمانه زنی هایی که برای تعیین نرخ دالر‬ ‫به عنوان مبنای تبدیل منابع ارزی به ریال وجود داش��ته‪،‬‬ ‫قیمت ها ح��دود ‪ ۳۵۰۰‬تا ‪ ۳۷۵۰‬توم��ان مطرح بوده که‬ ‫البت��ه درحال حاضر با توجه به افزایش ن��رخ دالر در بازار‬ ‫ازاد و همچنین رش��د سریع در مرکز مبادالت ارزی که از‬ ‫‪ ۳۵۲۰‬تومان هم گذشته‪ ،‬بعید نیست نرخ دالر در بودجه‬ ‫ارقامی متفاوت از این نرخ ها باش��د‪ .‬نرخ هر بشکه نفت به‬ ‫عن��وان یکی از منابع اصلی درام��د دولت‪ ،‬بین ‪ ۵۰‬تا ‪۵۵‬‬ ‫دالر پیش بینی ش��ده که البته با صادرات روزانه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۲۰‬هزار بشکه در سال جاری و به احتمال سال اینده‬ ‫با کمی افزایش قیمت همراه می شود‪.‬‬ ‫براساس قانون تجارت‪،‬‬ ‫انتخاب مدیرعامل از‬ ‫وظایف و اختیارات‬ ‫هیات مدیره هر شرکت‬ ‫است و بر اساس نص‬ ‫صریح ماده ‪ ۱۲۴‬الیحه‬ ‫اصالح قانون تجارت‪،‬‬ ‫بیشتر اعضای هیات‬ ‫مدیره تصمیم به تغییر‬ ‫مدیرعامل و انتخاب‬ ‫مدیرعامل جدید‬ ‫گرفتند‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو در گفت وگو با «گسترش صنعت» اعالم کرد‬ ‫انتخاب مدیرعامل سایپا با روند قانونی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرانجام در اخرین ساعات روز کاری سه شنبه با‬ ‫تایید هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا محسن‬ ‫قاس��م جهرودی به س��مت مدیرعامل ای��ن گروه‬ ‫خودروس��ازی انتخاب ش��د‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنع��ت» قاس��م جهرودی پیش از ای��ن به عنوان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ریخته گری الومینی��وم ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬قائم مقام شرکت ساپکو‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫یاتاق��ان بوش ای��ران و عضو هیات مدیره ش��رکت‬ ‫رادیاتور ایران به نمایندگی از گروه سایپا در حوزه‬ ‫مدیریتی فعالیت داشته است‪ .‬اما انچه این انتخاب‬ ‫را پر از حاشیه کرده اشتباه رسانه ها در درج انتخاب‬ ‫مدیرعامل جدید گروه خودروس��ازی سایپا با حکم‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که روند انتخاب رییس هیات عامل گروه های‬ ‫خودروس��ازی هم��واره بر اس��اس تصمی��م هیات‬ ‫مدیره بوده اس��ت‪ .‬منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات‬ ‫عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» در تش��ریح روند‬ ‫انتخاب مدیران عامل ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫گفت‪ :‬براساس قانون تجارت‪ ،‬انتخاب مدیرعامل از‬ ‫وظایف و اختیارات هیات مدیره هر ش��رکت است‬ ‫و بر اس��اس ن��ص صریح م��اده ‪ ۱۲۴‬الیحه اصالح‬ ‫قانون تجارت‪ ،‬بیش��تر اعضای هیات مدیره تصمیم‬ ‫به تغیی��ر مدیرعامل و انتخ��اب مدیرعامل جدید‬ ‫گرفتند‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬روندی که برای انتخاب‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا انجام شده‬ ‫احداث یک واحد درمانی در روستای کوییک ازسوی سایپا‬ ‫سرپرست س��ایپایدک ضمن اش��اره به لزوم‬ ‫ارائه خدمات فوری و همه جانبه به زلزله دیدگان‬ ‫گفت‪ :‬براساس دستور مدیران ارشد گروه سایپا‬ ‫ی��ک واح��د درمان��ی در منطق��ه کوییک که‬ ‫محل بازدید رهب��ر معظم انقالب بوده‪ ،‬احداث‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ رضا تقی زاده با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬در س��اعات ابتدایی وقوع این‬ ‫حادثه‪ ،‬ستاد بحران تشکیل و در این راستا ‪۱۸‬‬ ‫دس��تگاه خودرو امدادی و ‪ ۴‬دستگاه جرثقیل‬ ‫به مح��ل حادثه اعزام ش��د و ‪ ۸‬نمایندگی نیز‬ ‫به صورت ویژه خدمات ارائه می دهند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این در این س��تاد تصمیم گرفته شد یک واحد‬ ‫درمانی در روس��تای کوییک ک��ه مورد بازدید‬ ‫رهبر معظم انقالب قرار گرفت احداث شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در س��اعات ابتدایی پس از‬ ‫حادث��ه گروه ه��ای امدادی س��ایپا خودروهای‬ ‫اسیب دیده را از زیر اوار خارج کرده و به محل‬ ‫مناسب منتقل کردند تا فرایند ارائه خدمات به‬ ‫مردم با س��رعت بیشتری انجام شود‪ ،‬به طوری‬ ‫که تاکنون ‪ ۴۳‬دستگاه خودرو از زیر اوار خارج‬ ‫و ‪ ۲۸۸‬دستگاه خودرو نیز کارشناسی و تعیین‬ ‫خسارت شده است‪.‬‬ ‫تق��ی زاده افزود‪ :‬گروه های امدادی س��ایپا در‬ ‫راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود به‬ ‫توزیع کمک های اهدایی کارکنان گروه س��ایپا‬ ‫در قال��ب ‪ ۳‬تریل��ر بین زلزله زدگان روس��تای‬ ‫کوییک اقدام کرده اند و تعدادی کانکس در این‬ ‫مناطق مستقر ش��ده‪ ،‬عالوه بر این کمک های‬ ‫نقدی کارکنان نیز اماده ارسال است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬خودروهای اس��یب دیده‬ ‫بر اث��ر زلزله ب��دون وق��ت قبلی ب��ا فوریت و‬ ‫ارائ��ه تس��هیالتی پذیرش و تعمیر می ش��وند‪.‬‬ ‫خودروهایی که اسیب به انها با خسارت جانی‬ ‫همراه بوده نیز با توجه به اعالم داوطلبانه شبکه‬ ‫نمایندگی ها به صورت رایگان تعمیر می ش��وند‬ ‫ضمن اینکه ‪ ۸۰‬درصد قطعات یدکی مورد نیاز‬ ‫برای نمایندگی هایی که خدمات مربوط را ارائه‬ ‫می دهند فوری ارسال شده و مابقی نیز تا پایان‬ ‫هفته ارس��ال می ش��ود‪ .‬گروه وی��ژه تعمیراتی‪،‬‬ ‫پش��تیبانی فنی و صافکاری و نقاشی نیز برای‬ ‫تقویت توانمندی ه��ای نمایندگی های منتخب‬ ‫به محل اعزام ش��دند تا روند خدمت رس��انی با‬ ‫سرعت بیشتری ادامه یابد‪.‬‬ ‫تبدیل زیان هنگفت سایپا به سود ‪ ۶۸۰‬میلیارد تومانی‬ ‫مهدی جمالی‪ ،‬سکاندار پیشین گروه‬ ‫خودروسازی سایپا در اخرین روز کاری‬ ‫خود با صدور پیامی از همراهی کارکنان‬ ‫سایپا تشکر و قدردانی کرد‪ .‬در بخشی‬ ‫از این پیام ام��ده؛ در خرداد ‪ ۹۴‬که با‬ ‫هم کار را شروع کردیم‪ ،‬سایپای عزیز با‬ ‫مشکالت و س��ختی های فراوانی مواجه‬ ‫بود‪ .‬تمام ش��رکت های گروه مش��مول ماده ‪۱۴۱‬‬ ‫قانون تج��ارت بودند‪ .‬تولید در کمترین حد خود‬ ‫انجام می شد‪ .‬بدهی قطعه سازان به اندازه ای زیاد‬ ‫ب��ود که منجر به توقف خطوط تولید ش��ده بود‪.‬‬ ‫بدهی به بانک ها نیز همه خطوط اعتباری شرکت‬ ‫را مس��دود کرده بود‪ ،‬تا حدی که در خرداد ‪،۹۴‬‬ ‫ش��رکت دیگر از پرداخت حقوق کارکنان س��ایپا‬ ‫عاجز ش��ده بود‪ .‬ان روزه��ا دو راه حل‬ ‫پی��ش روی خ��ود داش��تیم؛ ی��ا باید‬ ‫سایپا را ورشکس��ته اعالم می کردیم و‬ ‫به ثم��ن بخس (به مبلغ بس��یار ناچیز‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ارد توم��ان) می فروختیم یا‬ ‫با هم کمر همت می بس��تیم و سایپا را‬ ‫ب��ه روزهای اوج که شایس��ته کارکنان‬ ‫و س��هامدارانش بود برمی گرداندیم‪ .‬خوش��حالم‬ ‫که تولید ان از ‪ ۳۰۰‬هزار دس��تگاه در س��ال به‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار دس��تگاه در سال رسیده است و همه‬ ‫ش��رکت های ان از زیان خارج ش��ده و س��وداور‬ ‫ش��ده اند و زیان ‪ ۴‬هزار میلیارد تومانی سال ‪۹۴‬‬ ‫را توانستیم به سود ‪ ۶۸۰‬میلیارد تومانی در سال‬ ‫‪ ۹۵‬تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس نص صریح قانون ب��وده و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و همچنین س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران نقشی در این میان نداشته اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینکه ایدرو یکی از س��هامداران گروه خودروسازی‬ ‫سایپاس��ت اما در انتخاب مدیرعامل جدید س��ایپا‬ ‫هیچ نقشی نداشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا گروه بزرگی اس��ت و تولیدات قابل توجهی‬ ‫دارد و ش��رکتی اس��ت که از نظر س��رمایه انسانی‬ ‫شرکت قوی به شمار می رود‪.‬‬ ‫معظمی ادامه داد‪ :‬امیدوار هس��تیم در مدیریت‬ ‫جدید ش��اهد موفقیت های خوبی باش��یم‪ .‬به طور‬ ‫قطع همکاران ما در گروه خودروس��ازی س��ایپا با‬ ‫مهندس جهرودی همکاری خواهند کرد تا بتوانند‬ ‫رضایت مش��تریان که مردم هس��تند را بیش��تر به‬ ‫ دست بیاورند که این امر مورد تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ایدرو تاکید ک��رد‪ :‬انتخاب‬ ‫مدیرعام��ل از س��وی هیات مدیره ب��وده و رییس‬ ‫هیات مدی��ره حکم مدیرعامل جدید را امضا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ضمن احت��رام به تصمی��م گرفته از‬ ‫زحم��ات جمالی تش��کر کرده و ب��رای جهرودی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی که از مدیران شایسته‬ ‫و باتجربه و برامده از صنعت خودرو هستند ارزوی‬ ‫موفقی��ت می کنم و امیدوارم در دوران مس��ئولیت‬ ‫ش��اهد توسعه بیشتر و موفقیت همراه با توسعه در‬ ‫گروه س��ایپا با حمایت های ای��درو و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و همچنین همی��اری کارکنان‬ ‫متعهد سایپا باشیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از سالن های جدید بازرسی ایران خودرو‬ ‫بهب��ود وضعیت بازرس��ی قبل از تحوی��ل خودرو‪،‬‬ ‫ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان‪ ،‬اطمینان بیشتر‬ ‫از بهبود کیفیت خودروهای نهایی ش��ده‪ ،‬سالن های‬ ‫جدید بازرس��ی قب��ل از تحوی��ل و کارواش مکانیزه‬ ‫س��الن ‪ PDI‬ایران خودرو با حضورهاش��م یکه زارع‪،‬‬ ‫مدیرعامل و مدیران ارشد این گروه صنعتی گشایش‬ ‫یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬پروژه بازنگری و ارتقای سطح‬ ‫بازرسی محصول قبل از تحویل‪ ،‬در راستای باال بردن‬ ‫رضایت مش��تریان از کیفیت محصوالت ایران خودرو‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬کل فرایند طراحی این پروژه از‬ ‫سوی معاونت مهندسی ایران خودرو و فرایند تامین‪،‬‬ ‫نصب‪ ،‬راه اندازی و عملیات ساخت ان نیز به کوشش‬ ‫ش��رکت های تام ایران خودرو و ایس��یکو انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این پروژه که از اسفند سال گذشته اغاز شد‪،‬‬ ‫از شروع تا پایان‪ ۸ ،‬ماه به طول انجامید‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬کنترل و بازرسی محصوالت‬ ‫از نظ��ر عملک��ردی و ظاه��ری‪ ،‬قب��ل از تحویل به‬ ‫مش��تری یکی از اهداف مهم این پروژه تعریف شده‬ ‫بود‪ .‬به همین منظور‪ ،‬سالن جدید کنترل و بازرسی‬ ‫زیر خودرو‪ ،‬طراحی و ساخته شد‪ .‬در این سالن تمام‬ ‫قطعات و عملکردهای زیر خودرو مورد بازرسی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬پی��ش از ای��ن‪ ،‬مراح��ل کنترل‪،‬‬ ‫در فراین��د تولی��د و تس��ت های دینامیک��ی جاده‬ ‫انجام می ش��د‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬دو دس��تگاه کارواش‬ ‫فول اتوماتیک از نوع نشان تجاری واش تک از بهترین‬ ‫نشان های تجاری المانی خریداری و نصب و به طور‬ ‫تقریبی ساعتی ‪ ۱۵۰‬دستگاه خودرو در این کارواش‬ ‫شست وشو و با خش��ک کن اتوماتیک خشک خواهد‬ ‫شد که به بازرسی ظاهر و مشاهده ایرادهای ظاهری‬ ‫خودرو کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از موارد مهم این پروژه‪ ،‬امکان ردیابی‬ ‫کامل خودروها به تفکیک ‪ IN‬و اپراتور با یک سامانه‬ ‫مکانیزه اس��ت‪ .‬چنانچه خودرویی ایراد عملکردی یا‬ ‫ظاهری داش��ته باشد‪ ،‬با چک فهرس��ت ایرادها وارد‬ ‫س��الن تعمیرات تحویل خواهد شد و تعمیرات الزم‬ ‫روی خودرو انجام می ش��ود و دوباره سیکل ‪ PDI‬را‬ ‫طی می کن��د و بعد از دریافت تایی��د نهایی تحویل‬ ‫مشتری می شود‪.‬‬ ‫انتظار هست بهره برداری از این پروژه تاثیر بسزایی‬ ‫در رضایت مش��تریان هنگام دریافت خودرو داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایمنی در کارگاه ها سرمایه گذاری است نه هزینه‬ ‫مدی��رکل بازرس��ی کار وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی با اش��اره به بازگشت سرمایه ‪ ۵۰۰‬درصدی‬ ‫س��رمایه گذاری در ح��وزه ایمن��ی ب��رای کارفرما بر‬ ‫لزوم تغیی��ر رویکرد این موضوع در بخش��ی از حوزه‬ ‫کارفرمایی تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬علی مظفری‪،‬‬ ‫مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در همایش مس��ئوالن ایمنی در استان همدان گفت‪:‬‬ ‫براس��اس مواد ‪ ۸۵‬و ‪ ۹۱‬قانون کار‪ ،‬نظارت مستمر بر‬ ‫الزامات ایمن��ی کار در کارگاه با کارفرماس��ت‪ .‬دبیر‬ ‫ش��ورای عالی حفاظت فن��ی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی افزود‪ :‬مس��ئوالن ایمنی بای��د تالش کنند‬ ‫کارفرما را توجیه کنند که ایمنی سرمایه گذاری است‬ ‫نه هزینه و این موضوع از طریق مطالعه علمی سازمان‬ ‫بین المللی کار نیز به اثبات رسیده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به بازگشت س��رمایه ‪ ۵۰۰‬درصدی سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه ایمنی برای کارفرم��ا از لزوم تغییر رویکرد این‬ ‫موضوع در بخشی از حوزه کارفرمایی گفت و با اشاره‬ ‫به س��اختار و جایگاه معاونت روابط کار وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی در حوزه ایمن��ی کار بر نظارت‬ ‫عالی بازرس��ان کار بر کارگاه ها و اعمال موارد قانونی‬ ‫تاکی��د کرد و اف��زود‪ :‬نقش تش��کل های تخصصی در‬ ‫ارتقای ایمنی کار در کارگاه ها بسیار مهم است و باید‬ ‫از این ظرفیت اس��تفاده کرد‪ .‬مدیرکل بازرس��ی کار‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی یاداورشد‪ :‬مطالعات‬ ‫جهانی نشان می دهد در کارگاه هایی که از تشکل های‬ ‫تخصصی در ارتقای ایمنی کار به نحو موثری استفاده‬ ‫ش��ده امار حوادث ناش��ی از کار به طرز چشمگیری‬ ‫کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬اذر ‪ 4 1396‬ربیع االول ‪ 23 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 264‬پیاپی ‪2237‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بایدهای جذب سرمایه‪‎‬های‬ ‫خصوصی در صنعت‬ ‫خرید خودرو وارداتی‬ ‫به این معنی نیست که‬ ‫قطعه ساز ایرانی کیفیت‬ ‫خودرو داخلی را قبول‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫خوراک‪ ،‬پوشاک و مسکن‬ ‫جزو مایحتاج ضروری هر‬ ‫خانواده ای است که خودرو‬ ‫پس از ان در رتبه چهارم‬ ‫قرار داشته و برای تهیه‬ ‫ان مبلغی در نظر می گیرد‬ ‫در گفت وگو با بعضی قطعه سازان صاحب خودروهای وارداتی مطرح شد‬ ‫ضعف تولید کنندگان داخلی در ساخت کاالهای لوکس‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از مسائلی که از س��وی مدیران باالدستی‬ ‫و تولیدکنن��دگان به طور دائم یاداوری می ش��ود‬ ‫اس��تفاده از کاالی داخلی اس��ت‪ .‬ه��ر صنعتگری‬ ‫انتظار دارد مردم جامع��ه اش از کاالی تولیدی او‬ ‫استفاده کند تا تولید ادامه حیات داشته باشد اما‬ ‫یکی از نکاتی که مهم اس��ت و زیاد دیده می شود‬ ‫استفاده از کاالی خارجی از سوی همان صنعتگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعاالن صنع��ت خودرو از لوازم منزل با نش��ان‬ ‫خارج��ی اس��تفاده می کنن��د و تولیدکننده لوازم‬ ‫خانگ��ی از خودروهای وارداتی و‪ ....‬در این گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» س��راغ دو فعال صنعت قطعه‬ ‫رف��ت که از خودروهای واردات��ی برای تردد خود‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬هر یک دالیل��ی برای این امر‬ ‫یاداور شدند که می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید خودرو خارجی برای تنوع‬ ‫به��رام طیبی‪ ،‬یک��ی از فعاالن صنع��ت قطعه و‬ ‫صاحب یکی از مدل های نش��ان کیا درباره اینکه‬ ‫چرا به عنوان یک قطعه ساز از خودروهای داخلی‬ ‫استفاده نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش تر انواع خودروهای‬ ‫داخل��ی را داش��تم و معتقدم پرش��یا‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬و‬ ‫تیبا از خودروهای مناس��ب داخلی هستند ضمن‬ ‫انکه از مدل های مختلف داخلی اس��تفاده کرده ام‬ ‫(سال ها پرشیا داشتم) اما نزدیک به ‪ ۲‬سال است‬ ‫که برای تنوع یک مدل وارداتی خریدم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه به دلیل غلط ان��داز بودن این‬ ‫خودروها به مشکالتی از نوع زورگیری برخورده ام‪.‬‬ ‫وی درب��اره خدمات پس از ف��روش خودروهای‬ ‫واردات��ی گفت‪ :‬مش��کلی درباره خدم��ات پس از‬ ‫فروش انه��ا وجود ن��دارد و حدود ی��ک میلیون‬ ‫کیلومتر نیز گارانتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتب�اط س�طح درام�د ب�ا خری�د‬ ‫محصوالت‬ ‫یک��ی دیگ��ر از تولیدکنندگان ای��ن صنعت که‬ ‫نخواس��ت نام او در گزارش گفته شود درباره این‬ ‫مس��ئله گفت‪ :‬هر فرد برای ه��ر کاری بودجه ای‬ ‫درنظر می گی��رد و بنابر ان بودجه نیز خرید دارد‬ ‫به طورنمون��ه یک کارخانه دار ب��رای خرید خودرو‬ ‫بودجه ‪۲۰۰‬میلیون تومانی درنظر می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در خان��واده ‪ ۴‬خ��ودرو داریم که ‪۲‬‬ ‫دستگاه داخلی و ‪ ۲‬خودرو دیگر وارداتی (خودم و‬ ‫خانم) است؛ خودروهایی برای تردد درون شهری و‬ ‫خودروهایی برای مس��افرت و رفت و امدهای بین ‬ ‫شهری است‪ .‬همچنین گفتنی است خانواده ای که‬ ‫‪۳‬میلیارد تومان برای خرید منزل درنظر می گیرد‬ ‫به طورقط��ع مس��کن مهر در مرکز ش��هر نخواهد‬ ‫خرید‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البت��ه این یک واقعیت اس��ت که‬ ‫عام��ه مردم بودجه مح��دود دارند اما کس��ی که‬ ‫‹ ‹سلیقه ها و رونق بازار‬ ‫س��طح مش��خصی از درام��د دارد بر اس��اس ان‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه گفت‪ :‬اف��راد مختلف‬ ‫ب��رای خرید وس��ایل موردنیاز خ��ود برنامه ریزی‬ ‫س��لیقه های متفاوتی دارند برای نمونه می شناسم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فردی که در خانه ای ‪ ۶۰‬متری پایین شهر زندگی‬ ‫او گفت‪ :‬کس��ی ک��ه ‪۵۰۰‬میلی��ون تومان برای‬ ‫می کند ام��ا خ��ودرو ‪۲۰۰‬میلیون تومانی س��وار‬ ‫خودرو ش��خصی درنظر می گیرد طبیعی است بنز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بخرد‪ ،‬درنتیجه چنین امری بس��تگی‬ ‫به هرحال این فرد بر اس��اس سلیقه‬ ‫به بودجه هر خانوار دارد‪.‬‬ ‫خود چنین بودجه ای را برای خودرو‬ ‫این س��ازنده به یک��ی از مدل های‬ ‫ش��خصی خ��ود درنظ��ر می گیرد که‬ ‫خودرویی خود اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫نمی توان بر ان خرده گرفت‪.‬‬ ‫مدتی ماکس��یما داشتم که در داخل‬ ‫وی ب��ه یک��ی دیگ��ر از مدل های‬ ‫تولید می شد و با بودجه ‪۱۳۰‬میلیون‬ ‫خودرویی خود اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تومان��ی که ب��رای خودرو ش��خصی‬ ‫بهرام طیبی‬ ‫امروز ب��رای رفتن به کارخانه از ‪۴۰۷‬‬ ‫تعریف کرده بودم همخوانی داش��ت‬ ‫استفاده می کنم‪.‬‬ ‫درنتیج��ه از ای��ن مدل ب��رای تردد‬ ‫معتقدم پرشیا‪،‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو زمانی ازس��وی گروه‬ ‫استفاده می کردم‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬و تیبا از‬ ‫صنعتی ایران خودرو ب��رای بازاریابی‬ ‫وی که دارای چند کارخانه تولیدی خودروهای مناسب‬ ‫است به محدودیت قیمتی خودروهای داخلی هستند ضمن وارد ش��د اما با اغاز تحریم ها به جای‬ ‫انکه از مدل های‬ ‫بدهی به قطعه سازان پرداخت شد‪.‬‬ ‫داخلی اش��اره کرد و گفت‪ :‬فردی که‬ ‫‪۱۵۰‬میلی��ون تومان هزین��ه خودرو مختلف داخلی استفاده‬ ‫این درحالی است که نرخ این مدل‬ ‫ش��خصی می کند چنین خودرویی را کرده ام (سال ها پرشیا در ب��ازار ‪۴۲‬میلی��ون توم��ان بود اما‬ ‫در سبد تولیدی خودروسازان داخلی داشتم) اما نزدیک به ‪۴۷‬میلیون تومان با قطعه ساز حساب‬ ‫پیدا نمی کند پس ناگزیر است خودرو ‪ ۲‬سال است که برای شد‪.‬‬ ‫تنوع یک مدل وارداتی‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬اگ��ر روزی خودرو‬ ‫وارداتی بخرد‪.‬‬ ‫خریدم‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون تومانی در کش��ور تولید‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز باالترین خودرو‬ ‫ش��ود به طورقطع نخستین فردی که‬ ‫تولید داخلی سوزوکی ویتارا با قیمت‬ ‫حدود ‪۱۴۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫ب��ه طور قط��ع اگر بودجه در نظ��ر گرفته بنده‬ ‫برای یک خ��ودرو ‪۱۳۰‬میلیون توم��ان بود ویتارا‬ ‫خری��داری می ک��ردم‪ .‬به همان دلیل��ی که وقتی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان بودجه برای خودرو کنار گذاشتم‬ ‫سراتو س��ایپا یا با مبلغ ‪۵۰‬میلیون تومان به جای‬ ‫خودرو چینی‪ ،‬پرشیا خریداری می کردم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬خرید خودرو وارداتی به این معنی‬ ‫نیس��ت که قطعه ساز ایرانی کیفیت خودرو داخلی‬ ‫را قبول ندارد‪.‬‬ ‫خوراک‪ ،‬پوشاک و مسکن جزو مایحتاج ضروری‬ ‫هر خانواده ای است که خودرو پس از ان در رتبه‬ ‫چهارم قرار داش��ته و برای تهیه ان مبلغی در نظر‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ان را خریداری کند من هستم زیرا بودجه درنظر‬ ‫گرفته ش��ده من برای خودرو شخصی (با توجه به‬ ‫گزینه ها و امکاناتش) این مبلغ اس��ت‪ .‬امروز جای‬ ‫خودروهای باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در س��بد‬ ‫محصوالت خودروسازان خالی است‪.‬‬ ‫اگر به اندازه خودروهای وارداتی در داخل تولید‬ ‫خودروهای لوکس داش��ته باش��یم ضمن ذخیره‬ ‫ارزی سلیقه های مختلف تامین می شود‪.‬‬ ‫زمانی پارس خودرو مشهور به تولید خودروهای‬ ‫لوکس مانند ماکسیما‪ ،‬پاترول و‪ ...‬بود اما این روند‬ ‫ادامه نیافت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬امروز تمام ایراد بازار کاالی بادوام‬ ‫کشور در بخش های مختلف لوازم خانگی‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫مس��کن و‪ ...‬این امر اس��ت بنابراین اگر براس��اس‬ ‫بودجه درنظر گرفته ش��ده محصول داخلی وجود‬ ‫داش��ته باش��د بدون تردی��د کاالی داخلی تهیه‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫این س��ازنده قطع��ات خ��ودرو در پایان گفت‪:‬‬ ‫زمان��ی ک��ه زانتی��ا وارد ب��ازار خودرو ش��د جزو‬ ‫نخستین افرادی بودم که ان را خریدم درحالی که‬ ‫مش��ابه ان خودروهای وارداتی با همان نرخ وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬البته پراید و سمند از خودروهایی بود که‬ ‫پیش تر داشتم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حس��ن س��بحانی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫اقتصاد معتقد است نمی توانیم نوع کاالی مصرفی‬ ‫م��ردم را تعیین کنیم زی��را درامد اف��راد به انها‬ ‫می گوی��د چه محصولی با چ��ه کیفیتی خریداری‬ ‫و مصرف کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نمی توان تاثیر کیفیت را نادیده‬ ‫گرف��ت‪ .‬اف��راد در زندگی به دنب��ال فراهم کردن‬ ‫امکانات بهتر برای زندگی شخصی خود هستند‪.‬‬ ‫تنها تاکید بر اینکه کاالی بومی و ملی استفاده‬ ‫کنی��د کافی نیس��ت و باید این نصیح��ت دارای‬ ‫پش��توانه خواسته های مصرف کننده داخل باشد و‬ ‫نیاز و س��لیقه ها را تامین کند درنتیجه کسی که‬ ‫سطح درامد باالیی دارد به دنبال این است که ان‬ ‫را ب��رای رفاه خود هزینه کند و به طورقطع بودجه‬ ‫خود را برای امری هزینه می کند که بپسندد‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ها‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪100/400/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪101/600/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی یک��ی‬ ‫از بهتری��ن گزینه ه��ا ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری در صنع��ت‬ ‫اس��ت منوط ب��ه اینکه دولت‬ ‫حمایت ه��ای الزم را داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬هم��ه ج��ا دولت‪‎‬ها از‬ ‫بخ��ش خصوص��ی حمای��ت‬ ‫محسن رزم‪‎‬خواه‬ ‫می کنند تا بخ��ش خصوصی‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫برای سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫و تجارت تشویق شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫در کشور که بیش از ‪۸۰‬درصد اقتصاد دولتی و شبه‪‎‬دولت ‪‎‬‬ ‫اس��ت جای رش��دی برای بخش خصوصی باق��ی نمی‪‎‬ماند‪.‬‬ ‫اگر دولت بخواهد رش��د س��ریع اقتصادی داشته باشیم باید‬ ‫حمایت‪‎‬ه��ای وی��ژه از بخش خصوصی کن��د و انگیزه الزم را‬ ‫به وجود اورد‪ .‬باید توجه داش��ته باش��یم س��رمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی جایی س��رمایه گذاری می کند که به سود معقول و‬ ‫مورد انتظار خود برسد‪ .‬در شرایط فعلی سرمایه گذاری به ویژه‬ ‫در بخ��ش صنعت به دلیل نبود پش��توانه ها توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ .‬برای تشویق بخش خصوصی مشوق‪‎‬های بسیاری مانند‬ ‫اصالح قوانین کسب وکار‪ ،‬معافیت‪‎‬های مالی و وام‪‎‬هایی با نرخ‬ ‫به��ره پایین ک��ه می‪‎‬تواند انگیزه کافی ایجاد کند در دس��ت‬ ‫دولت است‪ .‬این مسائل را باید در کنار مولفه هایی مانند تورم‪،‬‬ ‫نوس��انات نرخ ارز‪ ،‬درصد تعرفه ها و‪ ...‬دید و ش��رایط را برای‬ ‫تولید فراهم کرد‪ .‬گفتنی اس��ت ب��دون حمایت‪‎‬های دولتی‬ ‫صنعت رشد نمی‪‎‬کند و افراد ترجیح می‪‎‬دهند سرمایه خود را‬ ‫در بانک ها بدون مشکالت پرداخت مالیات و‪ ...‬بگذارند و سود‬ ‫ان را دریافت کنند یا وارد روش های غیرمولد اقتصادی شوند‬ ‫که کشور در راستای ان بسیار متضرر می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫احتمال اجرایی شدن قرارداد‬ ‫«فیات» از سال اینده‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬س��ال پیش بود که نام خودروس��ازی فیات به‬ ‫عنوان یکی از شرکای خارجی ایران خودرو مطرح شد‪ .‬اکنون‬ ‫درحالی که بسیاری گمان می کنند گزینه فیات منتفی شده‪،‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا از ادامه این مذاکرات خبر‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬ق��رارداد اولیه ای��ران و ایتالیا برای‬ ‫همکاری مشترک و سرمایه گذاری این دو کشور در بهار سال‬ ‫گذشته نهایی شد اما هنوز خبری از اجرای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایتالیا به عنوان قدیمی ترین شریک تجاری ایران و از جمله‬ ‫نخستین هیات های اقتصادی است که پس از برجام‪ ،‬صنعت‬ ‫ای��ران را تنها نگذاش��ت و به همراه هی��ات اقتصادی خود به‬ ‫ایران امد ت��ا با انعقاد قراردادهای صنعت��ی و تجاری گرهی‬ ‫از تحریم ه��ای ایران باز کند‪ .‬در به��ار ‪ ۹۵‬نمایندگان ایتالیا‬ ‫در جریان سفرش��ان به ایران درباره هم��کاری فیات با گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و ایجاد ش��رکت مس��تقلی با سهام این‬ ‫خودروس��از مذاکراتی داش��تند‪ .‬در جری��ان مذاکرات مطرح‬ ‫ش��د ای��ران بازار فروش کاال نیس��ت بلکه در ش��رایط جدید‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دنبال س��رمایه گذاری ها و همکاری های مش��ترک‬ ‫هس��تند ازاین رو به اشتغال و جذب منابع خارجی نیاز است‪.‬‬ ‫با این ح��ال رییس اتاق بازرگانی ای��ران و ایتالیا عنوان کرد‬ ‫که ایتالیایی ها در بس��یاری صنای��ع و حوزه های اقتصادی در‬ ‫ای��ران س��رمایه گذاری خواهند کرد چون هم��واره به عنوان‬ ‫ش��ریک تجاری ایران در اروپا در کنار ای��ران بوده اند‪ .‬اکنون‬ ‫که قراردادهای خودرویی ایران با س��ایر شرکت های خارجی‬ ‫همچون رنو‪ ،‬پژو و س��یتروئن در حال پیگیری است و برخی‬ ‫از این قراردادها ب��ه مرحله اجرایی درامده چرا هنوز قرارداد‬ ‫ایران و ایتالیا با س��ابقه همکاری این دو کش��ور به سرانجام‬ ‫نرسیده است؟‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬احمد پورفالح‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫و ایتالیا با اشاره به عالقه مند بودن هر دو طرف قرارداد نسبت‬ ‫به اج��رای این قرارداد گفت‪ :‬گرچه ه��ر دو طرف قرارداد بر‬ ‫اجرای هرچه سریع تر ان تاکید دارند اما درحال حاضر قرارداد‬ ‫ایران و فیات در انتظار تصمیم هاست‪ .‬این کشور می تواند در‬ ‫بخ��ش اقتصادی ایران را به خوبی یاری کند و در ش��رایطی‬ ‫رقیب تجاری برای پژو و فولکس واگن باشد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه نس��بت به اجرای این قرارداد در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸( ۱۳۹۷‬م) امیدوار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایتالیا به عنوان‬ ‫ش��ریک تجاری قدیمی با ای��ران می تواند در همه زمینه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ایران را همراهی کند‪ ،‬ازاین رو بهتر اس��ت در تمام‬ ‫زمینه های اقتصادی تبادالتی بین این دو کش��ور انجام شود‬ ‫و به خودرو محدود نش��ود‪ .‬به گفت��ه پورفالح‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫مش��کالتی بر سر راه ایران و فیات قرار دارد که این مشکالت‬ ‫ارتباط��ی ب��ه دو طرف ق��رارداد ن��دارد بلکه ب��رای رفع این‬ ‫مشکالت به زمان نیاز است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ای��ران و ایتالیا افزود‪ :‬باید منتظر بود‬ ‫ت��ا پس از برجام‪ ،‬دنیا به حقانیت ای��ران پی ببرد تا این گونه‬ ‫قراردادها که در صف اجرا هستند به زودی اجرایی شوند‪.‬‬ ‫پورفالح در پاسخ به این پرسش که پیش بینی برای اجرای‬ ‫این قرارداد چه زمانی خواهد ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی ها برای‬ ‫عملیاتی ش��دن این قرارداد برای پس از سال ‪۲۰۱۷( ۹۶‬م)‬ ‫خواهد بود اما به دلیل عالقه دو طرف مبنی بر اجرای قرارداد‬ ‫در س��رمایه گذاری مشترک به نظر می رس��د این قرارداد در‬ ‫سال ‪۲۰۱۸( ۹۷‬م) به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارتون روز‬ ‫حمایت از قانون کار‬ ‫یک ضرورت است‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 264‬پیاپی ‪2237‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 2‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫رییس کانون هماهنگی ش��وراهای اس�لامی کار اس��تان اذربایجان‬ ‫ش��رقی قان��ون کار را تنها ملجا کارگران عنوان کرد‪ .‬چنگیز قاس��می‬ ‫تو گ��و با ایلنا حمای��ت از قانون کار را یک ضرورت دانس��ت و‬ ‫در گف ‬ ‫گفت‪ :‬اجرای این قانون حداقلی هم یک شکل ندارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫قانون کار جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های خوبی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مفاد‬ ‫این قانون به درس��تی اجرا نمی ش��ود و ما شاهد هس��تیم در پاره ای‬ ‫از مواد قانونی تفاوت های اش��کاری در اجرا وج��ود دارد که رویه های‬ ‫مختل��ف پرداخت حق اوالد نمونه ای از ان اس��ت‪ .‬قاس��می همچنین‬ ‫مشکالت صندوق بیمه اینده ساز را یاداور شد و گفت‪ :‬در شرایطی که‬ ‫در کش��ور باید یک رویه قانونی حاکم باش��د شاهد هستیم که در یک‬ ‫کارگاه واحد کارگران عضو صندوق اینده ساز با کارگران عضو سازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی از قوانی��ن متفاونی پیروی می کنن��د‪ .‬رییس کانون‬ ‫هماهنگی ش��وراهای اسالمی کار اس��تان اذربایجان شرقی همچنین‬ ‫مش��کالت واحده��ای تولیدی بحرانی اس��تان از جمله ماش��ین االت‬ ‫صنعتی تراکتورسازی و گسترش توس��عه صنعت اذربایجان را یاداور‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬هم اکنون شاهد هس��تیم در برخی از واحدهای بحرانی‬ ‫اس��تان بیش از یک سال اس��ت که کارگران حقوقی دریافت نکرده اند‬ ‫و مس��ئوالن باید با تشکیل فوری جلسه ها‪ ،‬مش��کالت این واحدهای‬ ‫تولیدی را برطرف کنند‪.‬‬ ‫وی با یاداوری علل تحقق نیافتن مطالبات کارگران گفت تا زمانی‬ ‫ک��ه نمایندگانی از جنس خود کارگران در مراکز تصمیم گیری حضور‬ ‫نیابند به رفع مشکالت نیز نباید امید داشت‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم کوتاه به تماشاگر‪ -‬ما درامدی که نداریم‪،‬تو هم که همیشه خوابی!‬ ‫درامد و تماشاگر؛ مطالبه اصلی فیلم کوتاه سازان‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫در بازدید رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران از شهرک صنعتی کاسپین مطرح شد‬ ‫خبر‬ ‫انکارا به دنبال توسعه روابط صنعتی با ایران‬ ‫یزد‪ ،‬توان صادراتی کاشی‬ ‫و سرامیک را ارتقا می دهد‬ ‫همایش مدیران فنی و تولید کارخانجات کاشی و سرامیک ایران‬ ‫با حضور اس��داهلل امیری‪ ،‬مدیرکل صنایع معدنی غیرفلزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در یزد برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» در یزد‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان یزد در ای��ن همایش اظهار کرد‪:‬‬ ‫امارهای جهانی روند گس��ترش تولید کاشی و سرامیک را در دنیا‬ ‫نشان می دهد و ایران به عنوان ششمین کشور تولیدکننده کاشی‬ ‫و سرامیک دنیا است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا علمداریزدی گف��ت ‪125 :‬واحد تولیدی کاش��ی و‬ ‫س��رامیک با ظرفیت ‪ 550‬میلیون مترمربع و اشتغال‪ 43‬هزار نفر‬ ‫در کشور فعال است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یزد گفت‪ :‬با طرح های‬ ‫صنعتی جدید کاشی و سرامیک در یزد می توانیم تا ‪ ۲‬پله جایگاه‬ ‫ایران را در دنیا ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫علمداریزدی افزود‪ :‬اس��تان یزد با‪ 300‬میلی��ون مترمربع تولید‬ ‫کاشی و سرامیک نهمین تولیدکننده در جهان است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یزد اعالم کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ 67‬واحد تولیدی کاش��ی و س��رامیک در اس��تان ی��زد با ظرفیت‬ ‫‪17‬هزار ش��غل فعال اس��ت و ‪50‬درصد تولید کاش��ی و سرامیک‬ ‫کشور را دراختیار دارد‪.‬‬ ‫علمداری��زدی درباره میزان صادرات این محصول گفت‪ :‬اس��تان‬ ‫یزد با صادرات بیش از ‪200‬میلیون دالر به ‪40‬کش��ور دنیا س��ال‬ ‫گذش��ته ‪18‬درصد رش��د صادراتی را از نظر ارزشی و وزنی تجربه‬ ‫کرده اس��ت و همچنان می توانیم س��هم صادرات اس��تان و کشور‬ ‫را باال ببریم‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یزد درب��اره کاهش‬ ‫تقاض��ای بازار داخل گفت ‪ :‬دو رویک��رد بلندمدت و کوتاه مدت را‬ ‫در اس��تان یزد در پیش گرفتیم و ان هم حل مش��کل نقدینگی با‬ ‫هم��کاری بانک ها‪ ،‬تامین اجتماعی و ش��رکت اب و برق همچنین‬ ‫ایجاد بازار جدید صادراتی است که مشاورانی در این زمینه مامور‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫علمداریزدی گفت‪ :‬باید دانش جدید را در صنعت استان و کشور‬ ‫وارد کنیم و دانش��گاه یزد به عنوان دانش��گاه مادر در استان باید‬ ‫پایان نامه ها را به سمت پیشرفت صنعت هدایت کند‪.‬‬ ‫قزوین مستعد جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رای��زن بازرگان��ی س��فارت ترکی��ه در ای��ران ب��ه‬ ‫هم��راه مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫استان از ش��هرک صنعتی کاس��پین بازدید کرد و با‬ ‫توانمندی های ‪ ۴‬واحد تولیدی و طرح صنعتی شرکت‬ ‫اکول لجستیک ترکیه مستقر در این مکان اشنا شد‪.‬‬ ‫ی��ک ه��زار و ‪ 327‬واح��د تولی��دی و صنعتی در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان قزوین مس��تقر‬ ‫ش��ده اند ک��ه از ای��ن تع��داد ‪ 842‬واح��د تولیدی با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ 22‬هزار میلیارد ریال به بهره برداری‬ ‫رسیده که در انها ‪ 25‬هزار نفر مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫ظرفی��ت مناس��ب ب��رای افزای��ش همکاری ه��ای‬ ‫اقتص��ادی و تج��اری می��ان صنعتگ��ران و بازرگانان‬ ‫قزوینی با کش��ور وج��ود دارد در حال حاضر ‪ 2‬واحد‬ ‫تولیدی و ‪ 2‬طرح صنعتی با مشارکت سرمایه گذاران‬ ‫ترکیه ای در ش��هرک صنعتی کاسپین مستقر است‪.‬‬ ‫ضمن انکه ‪ 17‬س��رمایه گذار خارجی از کش��ورهای‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬لهستان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬المان‪ ،‬هندوستان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬فرانسه‪ ،‬پاکستان و اردن در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان قزوین فعال هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان‬ ‫قزوین‪ ،‬چنگیز گورس��ل در حاشیه بازدید از شهرک‬ ‫صنعت��ی کاس��پین اظهار امی��دواری کرد ب��ا معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای اقتص��ادی قزوی��ن‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی بیشتری از جمله از کشور ترکیه در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی این استان حضور یابند‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی س��فارت ترکیه در ای��ران در ادامه‬ ‫حجم مب��ادالت تج��اری و همکاری ه��ای اقتصادی‬ ‫می��ان ایران و ترکیه را نیازمند گس��ترش دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬سرمایه گذاران ترکیه ای در بخش های مختلف‬ ‫راغب به حضور در این کش��ور هستند‪ .‬گورسل تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انکارا در پی توس��عه و تقویت روابط اقتصادی و‬ ‫صنعتی خود با تهران است‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران ضمن بازدید‬ ‫از چن��د واحد تولیدی مس��تقر در ش��هرک صنعتی‬ ‫کاس��پین در زمینه تولید م��واد غذایی و محصوالت‬ ‫بهداش��تی از نمایش��گاه محصوالت و توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک اس��تان قزوین واقع در این شهرک نیز‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور ‪ 17‬س�رمایه گذار خارج�ی در‬ ‫قزوین‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین با اش��اره اینکه در حال حاضر‬ ‫‪ ۲‬واح��د تولی��دی و ‪ ۲‬ط��رح صنعتی با مش��ارکت‬ ‫س��رمایه گذاران ترکیه ای در شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫مستقر هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۷‬سرمایه گذار‬ ‫خارجی از کره جنوبی‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫هندوس��تان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬پاکس��تان و اردن در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫این میزان س��رمایه گذاری به ایجاد ش��غل برای یک‬ ‫هزار و ‪ 960‬نفر منجر شده است‪.‬‬ ‫وی به وضعیت تفکیک استقرار واحدهای تولیدی با‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در شهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین اشاره کرد و گفت‪ 11:‬واحد در شهرک صنعتی‬ ‫کاس��پین‪ ۵ ،‬واحد در شهرک صنعتی لیا و یک واحد‬ ‫در ش��هرک حیدریه فعال هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان قزوین تصریح کرد‪ :‬یک‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۷‬واحد تولیدی و صنعتی در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان قزوین مستقر شده اند که از این‬ ‫تعداد ‪ ۸۴۲‬واحد تولیدی با س��رمایه گذاری ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند که در انها ‪۲۵‬‬ ‫هزار نفر مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫خانپ��ور گف��ت‪ :‬ظرفیت مناس��بی ب��رای افزایش‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی و تجاری می��ان صنعتگران‬ ‫و بازرگان��ان قزوین��ی با کش��ور وج��ود دارد‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین ظرفیت های استان قزوین‪ ،‬وجود شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی پراکنده در س��طح اس��تان به ویژه‬ ‫ش��هرک صنعتی کاسپین اس��ت چراکه این شهرک‬ ‫توانس��ته در جذب س��رمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫از کانادا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا و س��ایر‬ ‫مناطق جهان موفق تر عمل کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان قزوین گفت‪ :‬فراهم شدن‬ ‫زمینه حضور س��رمایه گذاران در شهرک های صنعتی‬ ‫استان به ویژه شهرک صنعتی کاسپین در طول چند‬ ‫ماه گذشته این شهرک را به پایگاه جذب سرمایه گذار‬ ‫داخل��ی و خارجی تبدیل کرده که این امر نش��ان از‬ ‫رونق کس��ب وکار و اینده روشن ایران اسالمی در این‬ ‫عرصه دارد‪.‬‬ ‫خانپ��ور در ادامه با اش��اره به عقد قرارداد ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان قزوین با یک سرمایه گذار‬ ‫خارجی از کش��ور ترکی��ه برای فعالیت در ش��هرک‬ ‫صنعتی کاس��پین در س��ال جاری‪ ،‬گف��ت‪ :‬در همین‬ ‫زمینه ش��اهد س��رمایه گذاری ثابت و در گردش ‪90‬‬ ‫میلیون یورویی خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی قزوین‬ ‫گفت‪ :‬س��اخت ای��ن واحد خارج��ی در زمینه صنایع‬ ‫چوب از امس��ال اغاز می ش��ود و تا پایان سال اینده‬ ‫ب��ه بهره برداری خواه��د رس��ید‪ .‬وی در پایان گفت‪:‬‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قزوی��ن ب��ه روی‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ب��از اس��ت و در همین باره‬ ‫تسهیالت قابل توجهی به متقاضیان داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» گورس��ل همچنین‬ ‫در این بازدید از مرکز خدمات فناوری و کس��ب وکار‬ ‫شهرک صنعتی کاسپین و نمایشگاه دائمی محصوالت‬ ‫تولی��دی واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان نیز دیدن کرد‪.‬‬ ‫اس��تان قزوین دارای ‪ 15‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫فعال اس��ت که در انها نزدیک به ‪ 800‬واحد تولیدی‬ ‫دارای بهره برداری فعال هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عکس روز‬ ‫ضرورت معرفی بازارهای صادراتی‬ ‫وضعیت نامناسب بهداشت در مناطق زلزله زده کرمانشاه‬ ‫منبع‪ :‬خبر انالین‬ ‫توسعه بازار هدف برای واحدهای‬ ‫قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی‬ ‫تولی��دی و کاالهای تولیدی بس��یار‬ ‫ان کش��ورها و در ‪ 100‬صفحه بوده‬ ‫مناس��ب و قابل توجه است‪ .‬بسیاری‬ ‫که در ح��ال تایید نهایی از س��وی‬ ‫از مش��کالت واحده��ای تولیدی در‬ ‫معاون��ت صنای��ع کوچک س��ازمان‬ ‫مرحل��ه نخس��ت مش��کالت مالی و‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫تسهیالت بانکی به شمار می رود اما‬ ‫صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫اصل قضیه این است که باید کاالی‬ ‫با توجه به اینک��ه تولیدکنندگان‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫تولیدی‪ ،‬بازارش پیدا شود‪.‬‬ ‫با مطالع��ه این کتاب ه��ا می توانند‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ما باید بازار را تحریک کنیم؛ علم شهرک های صنعتی البرز بفهمن��د کاالهای ش��ان در ک��دام‬ ‫اقتص��اد نش��ان داده تحری��ک بازار‬ ‫کش��ور ام��کان رقاب��ت و نف��وذ در‬ ‫داخلی مس��اوی اس��ت با ت��ورم که‬ ‫ب��ازار را دارد‪ ،‬تولیدکنن��دگان و‬ ‫این کار به مش��کالت بی ش��مار اقتصادی منجر‬ ‫صادرکنن��دگان با مطالعه ای��ن کتاب با صادرات‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫و واردات و همچنی��ن ورود به بازارهای خارجی‬ ‫تحری��ک بازار خارجی هم��ان ویژگی برون گرا‬ ‫اشنا می شوند‪.‬‬ ‫بودن اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬ما باید به س��مت‬ ‫اگ��ر بخواهی��م س��رمایه گذار خارج��ی جذب‬ ‫توسعه اقتصادی پیش رویم تا بتوانیم در صنعت‬ ‫کنیم باید اطالعات اس��تان را داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫گام های بلن��دی برداریم‪ .‬بازارهای کش��ورهای‬ ‫ای��ن اطالعات مرب��وط به ش��هرک های صنعتی‬ ‫دیگ��ر را باید ب��ه تولیدکنن��دگان و صنعتگران‬ ‫اس��تان و صنای��ع مس��تقر در ان و مزیت ه��ای‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫اس��تان به صورت فلش اماده ش��ده اس��ت که‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در س��ال ج��اری ‪ 35‬جل��د کتاب‬ ‫می توانی��م از طریق رایزنان خارجی‪ ،‬وزارت امور‬ ‫معرف��ی بازار ه��دف را تالیف کردی��م که درباره‬ ‫خارجه دراختی��ار خارجی ها قرار دهیم و جذب‬ ‫معرفی وضعیت اقتص��ادی‪ ،‬صادرات و واردات و‬ ‫سرمایه گذار کنیم‪.‬‬ ‫در س��ال جاری تفاهمنامه های��ی بین صنعت‬ ‫و دانش��گاه بسته ش��ده اس��ت تا پایان نامه هایی‬ ‫را در مقط��ع دکت��را‪ ،‬کارشناس��ی ارش��د و‬ ‫کارشناسی حمایت و بخشی از هزینه های انها را‬ ‫پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫از توافق های انجام ش��ده که ت��ا یکی دو ماه‬ ‫اینده قرار اس��ت اجرایی ش��ود‪ ،‬ایجاد نخستین‬ ‫نمایش��گاه دائمی محصوالت واحدهای تولیدی‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط اس��تان الب��رز در‬ ‫مجارس��تان اس��ت که به عنوان دروازه ورود به‬ ‫اروپا در این کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫درباره این نمایش��گاه توافق ها ش��ده و درحال‬ ‫انتخ��اب واحده��ای صنعت��ی هس��تیم ت��ا این‬ ‫نمایش��گاه برای واحدهای صنعت��ی ما به عنوان‬ ‫یک پایگاه دائمی باش��د و بتوانیم به واسطه این‬ ‫کاالها بازار انجا را در دست گیریم‪.‬‬ ‫از دیگر اقدامات انجام شده شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی البرز در س��ال ج��اری‪ ،‬برگزاری ‪ 11‬تور‬ ‫صنعتی بوده اس��ت ک��ه ‪ 15‬واح��د صنعتی در‬ ‫هر یک از انها ش��رکت داش��تند و ب��رای دیدن‬ ‫توانمندی ه��ای واحده��ای تولی��دی دیگ��ر به‬ ‫استان های کشور سفر کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!