روزنامه گسترش صنعت شماره 265 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 265

روزنامه گسترش صنعت شماره 265

روزنامه گسترش صنعت شماره 265

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2238‬دوره جدید شماره ‪265‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تحرک صنعت ساختمان با اغاز بازسازی مناطق زلزله زده‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫کارشناس��ان معتقدند در حال حاضر دغدغه اصلی مردم مناطق زلزله زده اس��تان کرمانش��ا ه بحث چگونگی بازسازی و‬ ‫ساخت واحدهای مسکونی تخریب شده است‪.‬‬ ‫اکنون مهم ترین مطالبه مردم مناطق زلزله زده بحث مس��کن به ش��مار می رود و نگرانی هایی درباره چگونگی س��اخت‬ ‫مس��کن تخریب��ی خود دارند‪ .‬دول��ت منابع مالی خوبی چه به ص��ورت کمک بی بهره و چه تس��هیالت تصویب کرده و‬ ‫خوشبختانه تخصیص داده شد‪ .‬مصوبه دولت درباره اختصاص ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۱۶‬میلیارد و‪۱۶۴‬میلیون ریال برای بازسازی‬ ‫بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه ابالغ شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫اغوش باز سرزمین اژدها برای خودروسازهای الکتریکی‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازتخصیصاعتباراتعمرانیدرمسیرتقویتاقتصاد‬ ‫برقی سازها در چین به صف شدند‬ ‫ضعف توسعه در وابستگی به بودجه‬ ‫چین در حال پیش��ی گرفتن از امریکا و س��ایر کش��ورها در‬ ‫تق�لای جهانی برای تبدیل ش��دن به قط��ب خودروهای برقی‬ ‫است‪ .‬چینی ها اغوش خود را برای خوشامدگویی به شرکت های‬ ‫بزرگ تولیدکننده خودرو در جهان باز کرده اند و خودروس��ازها‬ ‫نیز با س��رمایه گذاری به این خوش��امدگویی پاس��خ می دهند‪.‬‬ ‫چین اکنون ب��ازار بزرگی برای خودروه��ای برقی و هیبریدی‬ ‫اس��ت و نزدیک به نیمی از فروش جهانی این خودروها در این‬ ‫کشور انجام می شود‪ .‬دولت چین در تالش است صنایع وابسته‬ ‫‪2‬‬ ‫به تولید خودروهای برقی و هیبریدی را در سراس��ر مرزهایش‬ ‫گس��ترش دهد‪ .‬یکی از اقدامات چینی ها در این راه در دست‬ ‫گرفتن ب��ازار یکی از مهم ترین مواد موردنیاز باتری خودروهای‬ ‫برق یعنی «لیتیوم» اس��ت‪ .‬ماده معدنی لیتیوم از دل کوه های‬ ‫استرالیا و اس��تخرهای نمکی امریکای جنوبی به دست می اید‪.‬‬ ‫شرکت های چینی در راستای تسلط بر بازار عرضه ماده معدنی‬ ‫لیتیوم قراردادهایی را با ش��رکت های گوناگون در سراس��ر دنیا‬ ‫امضا کرده اند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫«گسترش صنعت» تضادهای دنیای صنعت قطعه را بررسی کرد‬ ‫تقابل فیلترهای نانویی با تولیدات زیرپله ای‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رشد علمی کشور در بخش های مختلف ازجمله نانو و رسوخ‬ ‫روزاف��زون ای��ن فناوری در تولی��د و ایج��اد ارزش افزوده نقش‬ ‫نانوفناوری ها را در حرکت به سوی اقتصاد و صنعت دانش بنیان‬ ‫پررنگ کرده اس��ت‪ .‬فیلتر هوای خودرو یکی از قطعاتی اس��ت‬ ‫که ش��رکت های داخلی مبادرت ب��ه تولید ان می کنند اما بازار‬ ‫صادرات این محصول کمرنگ اس��ت‪ .‬فیلترهای هوای خودرو از‬ ‫عوام��ل تاثیرگذار بر احتراق کامل س��وخت در محفظه احتراق‬ ‫بوده و به بیان دیگر تصفیه مناسب هوا که مملو از ذرات معلق‬ ‫به ش��مار می رود باعث احتراق کامل س��وخت و کاهش مصرف‬ ‫ان ش��ده و در نتیجه ذرات ریز معلق در هوا را تصفیه کرده و‬ ‫بهبود عملکرد موتور‪ ،‬افزایش شتاب خودرو و در نهایت کاهش‬ ‫مصرف سوخت را به دنبال دارد که تولیدکنندگان فعال در این‬ ‫قطعه در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» معتقدند همین امر‬ ‫هزینه به نسبت بیش��تر ان را در مقایسه با فیلترهای معمولی‬ ‫توجیه می کند‪ .‬عطا اکبری‪ ،‬یکی از کارافرینان جوان در حوزه‬ ‫تولی��د فیلترهای نانویی درباره رون��د تولید این محصول گفت‪:‬‬ ‫فناوری درواقع یک مرحله کار تولید را بیش��تر می کند به ویژه‬ ‫در امر نانو‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و صنعت‬ ‫‪ 4‬اذر ‪ 6 1396‬ربیع االول ‪ 25 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 265‬پیاپی ‪2238‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اصالح قانون مالیات ارزش‬ ‫افزوده سد فرار مالیاتی‬ ‫رییس کل س��ازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬طرح جامع مالیاتی‬ ‫‪ ۳۲‬پروژه دارد که همگی اجرایی شده و مهم ترین و اصلی ترین‬ ‫پروژه ان‪ ،‬که نرم افزار یکپارچه مالیاتی اس��ت‪ ،‬اکنون درحال‬ ‫نهایی شدن است‪ .‬همچنین الیحه اصالح قانون مالیات ارزش‬ ‫افزوده که در نوبت رس��یدگی در صحن علنی مجلس اس��ت‪،‬‬ ‫گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می رود‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» دولت در چند سال گذشته برنامه‬ ‫ج��دی برای اصالح درامدهای مالیاتی گرفته که برمبنای ان‬ ‫ضمن اینکه نظارت بر مودیان مالیاتی دقیق تر شود با برقراری‬ ‫دس��تگاه های مکانیزه فروش پرداخت مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫نظام مند ش��ود چراکه پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان‬ ‫در حلقه های میانی زنجیره معتقد بودند اجرای قانون مالیات‬ ‫ارزش افزوده به درس��تی اجرا نمی ش��ود در حالی که باید از‬ ‫مصرف کننده و حلقه پایانی تولید این مالیات دریافت شود از‬ ‫تمام حلقه های تولید گرفته می شود و این مسئله چالش هایی‬ ‫را در زمین��ه رقابت پذیری تولی��د به وجود می اورد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫سیدکامل تقوی نژاد‪ ،‬رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫در اجالس مدیران مالیاتی سراس��ر کشور که با حضور رییس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون نظارت مالی وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کش��ور برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر تکمیل نظام اطالع��ات مالیاتی از اولویت های‬ ‫کلیدی سازمان به ش��مار می رود‪ .‬به نقل از پژوهشکده پولی‬ ‫و مالی‪ ،‬وی همچنین مودی مداری را از اولویت های اساس��ی‬ ‫نظام مالیاتی برش��مرد و گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی کشور در‬ ‫این باره گام های موثری برای رضایت هر چه بیش��تر مودیان‬ ‫برداش��ته و اس��انی خدمت رس��انی به مردم از اقدامات مهم‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان‬ ‫اینکه مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بودجه کشور باید‬ ‫بر پایه مالیات اس��توار باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته ما به دنبال دریافت‬ ‫مالیات از هر راهی نیس��تیم و گرفتن مالیات عادالنه با رعایت‬ ‫انصاف و رضایت مودی در دس��تور کار ما است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫با بهره گیری مطل��وب از قوانین و مقررات‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬مصوبه‪،‬‬ ‫بخش��نامه و اقدام راهگش��ا در جهت حل مش��کالت مودیان‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬تقوی نژاد با تاکید بر اینکه انتظار نظام مالیاتی از‬ ‫مجلس ان اس��ت که قانونی را که وضع می کند به درستی از‬ ‫ان حمایت کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬گاه در جریان اجرای برخی‬ ‫قوانین‪ ،‬وضعیتی پیش می اید که ما در جایگاه قانون گذار قرار‬ ‫گرفته و باید از قانونی که مجلس تصویب کرده دفاع کنیم که‬ ‫این موضوع مشکالتی را برای مان به بار می اورد‪ .‬وی تکمیل‬ ‫نظام جامع اطالعات مالیاتی را از اولویت های مهم سال جاری‬ ‫سازمان برش��مرد و گفت‪ :‬طرح جامع مالیاتی ‪ ۳۲‬پروژه دارد‬ ‫که همگی اجرایی شده و اما مهم ترین و اصلی ترین پروژه این‬ ‫طرح که نرم افزار یکپارچه مالیاتی اس��ت اکنون درحال نهایی‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬وی در ادامه به لوایحی که هم اکنون در حال‬ ‫رسیدگی در مجلس است اشاره کرد و گفت‪ :‬با تصویب الیحه‬ ‫صن��دوق مکانیزه فروش و الیحه اص�لاح قانون مالیات ارزش‬ ‫افزوده که در نوبت رس��یدگی در صحن علنی مجلس اس��ت‪،‬‬ ‫گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫ضرورت ورود مجلس برای‬ ‫واگذاری مسکن مهر بدون متقاضی‬ ‫رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه واگذاری‬ ‫واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر به کمیته امداد نیازمند‬ ‫مصوبه قانونی مجلس اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با تکمیل این واحدها از‬ ‫سوی کمیته امداد و واگذاری به جامعه هدف کالف سردرگم‬ ‫مس��کن مهر به سامان می رس��د‪ .‬پرویز فتاح در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت با اش��اره به توافق مجلس‪ ،‬دول��ت و کمیته امداد‬ ‫برای تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر گفت‪:‬‬ ‫واگذاری واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به کمیته امداد‬ ‫تقاضای ما از سال گذشته بوده تا به این ترتیب‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫از مس��تهلک ش��دن این واحدها جلوگیری ش��ود بسیاری از‬ ‫افراد زیر پوشش کمیته امداد سرپناهی داشته باشند‪ .‬رییس‬ ‫کمیته امداد ام��ام خمینی(ره) با یاداوری برخی اظهارنظرها‬ ‫درباره کیفیت مس��کن مهر در پی زلزله غرب کش��ور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه در زلزله اخیر پای مسکن مهر به میان امد که هیچ‬ ‫ربطی نداشت و بر سر این طرح خراب شد‪ .‬فتاح با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۴۰‬هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واحدهای بدون متقاضی این‬ ‫طرح زمان زیادی نیمه س��از رها شده و هزینه های صرف شده‬ ‫برای انها هدر می رود‪ .‬وی با اش��اره به رایزنی با کمیس��یون‬ ‫عم��ران مجلس و همچنی��ن وزارت راه و شهرس��ازی درباره‬ ‫واگذاری این واحدهای بدون متقاضی مس��کن مهر به کمیته‬ ‫ام��داد‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس و دولت در این باره موافق بوده اما باید‬ ‫مصوبه قانونی در این زمینه وجود داش��ته باشد‪ .‬فتاح با بیان‬ ‫اینک��ه کمیته امداد اماده تکمی��ل واحدهای بدون متقاضی‬ ‫مسکن مهر که بیشتر پیش��رفت فیزیکی ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫دارند‪ ،‬اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با واگذاری این واحدها به کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬انه��ا تکمیل و در زمانی کوتاه ب��ه جامعه هدف برای‬ ‫بهره برداری واگذار می شود که در این صورت مستهلک شدن‬ ‫س��اختمان نیز دیگر رخ نمی ده��د‪ .‬رییس کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) ادامه داد‪ :‬کمیته ام��داد برای تکمیل واحدهای‬ ‫مس��کن مهر ب��دون متقاضی از دولت و بانک ه��ا منابع مالی‬ ‫نمی خواهد‪ .‬فتاح ب��ا بیان اینکه مطالبه ما از دولت واگذاری‬ ‫این واحدها با همین میزان پیشرفت فیزیکی به کمیته امداد‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای انجام این مهم باید قانون مصوب مجلس‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید یا دولت در قالب الیحه یا‬ ‫مجلس از طریق طرح این موضوع را پیگیری کند‪.‬‬ ‫میزان اعتبارات‬ ‫عمرانی در سال ‪۹۷‬‬ ‫کم است و حتی اگر‬ ‫به طور کامل این امر‬ ‫محقق شود‪ ،‬نمی تواند‬ ‫سرعت چندانی به‬ ‫توسعه و اجرای‬ ‫پروژه های اقتصادی‬ ‫به کشور بدهد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پر کردن ضعف‬ ‫زیرساخت با تکیه بر‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫استوار است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تخصیص اعتبارات عمرانی در مسیر تقویت اقتصاد‬ ‫ضعف توسعه در وابستگی به بودجه‬ ‫حامدشایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بودجه بندی عملکردی در حالی به عنوان راهکار‬ ‫دولت برای نظام مندی و ارتقای کارایی اعتباردهی‬ ‫به اس��تان ها و پروژه ها مطرح اس��ت که بسیاری از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند براس��اس تجربه س��ال های‬ ‫گذشته‪ ،‬تخصیص اعتبارات به پروژه ها و طرح های‬ ‫عمرانی همواره چالش��ی در بودجه بوده و این خال‬ ‫امس��ال بر دوش بودجه ریزی عملکردی گذاش��ته‬ ‫ش��ده اس��ت اما اینکه چقدر این موضوع می تواند‬ ‫مش��کالت بودجه ای را حل کند‪ ،‬س��وال اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر میزان اعتبارات عمرانی در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫کم اس��ت و حتی اگر به طور کامل این امر محقق‬ ‫شود‪ ،‬نمی تواند سرعت چندانی به توسعه و اجرای‬ ‫پروژه های اقتصادی به کش��ور بدهد‪ .‬از این رو‪ ،‬پر‬ ‫کردن ضعف زیرس��اخت با تکیه بر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی استوار اس��ت که در شرایط کنونی نیز در‬ ‫این بخش چندان موفق نبوده ایم زیرا بس��یاری از‬ ‫سازمان ها نتوانسته اند شیوه نامه های مناسبی برای‬ ‫جذب س��رمایه های خارجی تدوین کنند در حالی‬ ‫که سیاس��ت های بودجه ای زیرساخت های اولیه را‬ ‫تعیین می کند تا س��رمایه های خارجی وارد چرخه‬ ‫توس��عه اقتصادی ش��وند و این گ��ره همچنان در‬ ‫ساختار کشور باقی مانده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» محمدباقر نوبخت‪،‬‬ ‫س��خنگوی دولت ‪ ۲۲‬ابان در جلسه علنی مجلس‬ ‫گفته بود که «الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬با اصالحات‬ ‫اساس��ی تقدیم مجلس می ش��ود‪ .‬ما این بودجه را‬ ‫به ش��کل برش مقطعی برنام ه میان مدت ‪ ۵‬س��اله‬ ‫تنظیم کرده ایم‪.‬‬ ‫براساس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬انتظار هست در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬ش��اهد صرفه جویی نهاد ها باشیم و قرار‬ ‫نیس��ت ما رقم صرفه جویی را به خزانه برگردانیم‪،‬‬ ‫بلکه ‪ ۵۰‬درصد ان را برای طرح های عمرانی و ‪۵۰‬‬ ‫درصد را برای بهره وری بیش��تر اس��تفاده خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬بنابرای��ن ‪ ۷۰‬درصد بودجه باید هزین ه جاری‬ ‫و حداق��ل ‪ ۳۰‬درصد عمرانی باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬ما‬ ‫اعتبارات را به جای نهاد های ملی به استان ها بردیم‬ ‫و مکانیزمی طراحی کردیم که اعتبارات در استان‬ ‫باقی بماند و صرف توسعه استان شود‪.‬‬ ‫با این سازوکار حداقل ‪ ۱۲۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای س��ال اینده به طرح ه��ای عمرانی اختصاص‬ ‫دادی��م‪ ».‬ای��ن موض��وع در حالی از س��وی رییس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه مطرح می ش��ود که عادل‬ ‫اذر‪ ،‬رییس دیوان محاس��بات نیز در جلس��ه علنی‬ ‫مجلس با محوریت بررس��ی موض��وع بودجه ریزی‬ ‫بر مبنای عملکرد‪ ،‬تاکید کرده اس��ت «روی کاغذ‬ ‫بودجه عمرانی افزایش می یابد اما در عمل سال به‬ ‫سال میزان اعتبارات دولت برای اجرای پروژه های‬ ‫عمران��ی کاهش پی��دا می کند به گون��ه ای که به‬ ‫ط��ور میانگین ‪ ۸۷‬درصد بودج��ه دولت مربوط به‬ ‫اعتبارات هزینه ای اس��ت‪ ».‬از سوی دیگر‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه رویکرد س��ال های گذش��ته و مش��کالتی که‬ ‫در زمین��ه تخصی��ص اعتبارات وج��ود دارد وحید‬ ‫اتشبار‪ ،‬کارشناس ارشد مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفته بود «تغییر هزینه ها نیازمند‬ ‫تصمیم های سیاس��ی در دولت و مجلس است در‬ ‫ایران تصمیم گیران دولت و مجلس توان سیاس��ی‬ ‫کنت��رل هزینه ها را ندارن��د و ان را به بودجه ریزی‬ ‫مبتنی بر عملکرد حواله می کنند این در حالی است‬ ‫که چنین سیاستی در هیچ کشوری به شکل جامع‬ ‫اجرا نشده بلکه نگاه به ان گزینشی بوده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬بودجه ری��زی مبتنی ب��ر عملک��رد بر‬ ‫افزایش بهره وری و کارایی موثر است و تا اندازه ای‬ ‫می تواند به کنترل هزینه ها منجر ش��ود اما مشکل‬ ‫بودجه در کش��ور ما بیش��تر یک مش��کل سیاسی‬ ‫است‪».‬‬ ‫بی��ژن پناهی‪ ،‬دبیرکمیته اقتصاد مقاومتی بخش‬ ‫خصوص��ی نیز در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫ب��ا تایید این موضوع که نمی توان تمام مش��کالت‬ ‫بودجه ای را تنها با تغییر روش تخصیص اعتبارات‬ ‫حل کرد‪ ،‬گفت‪« :‬در حال حاضر نوسانات زیادی به‬ ‫استان های محروم در اولویت‬ ‫تسهیالت اشتغال‬ ‫احمدمیدری‪ ،‬معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره علت کاهش‬ ‫رتبه ایران در کسب وکار جهانی می گوید‪« :‬گاهی کاهش رتبه به این دلیل‬ ‫اتفاق می افتد که س��رعت رش��د س��ایر کشورها از ما بیش��تر شده و بدان‬ ‫معنا نیس��ت که وضعیت ما بدتر ش��ده است‪ ».‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬طرح‬ ‫کارورزی که از سوی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به صورت ازمایشی‬ ‫اجرایی ش��ده قرار اس��ت به زودی فراگیر شود‪ .‬هدف از این طرح این است‬ ‫که بسیاری از نیروهای جوان جویای کار و فارغ التحصیل دانشگاهی‪ ،‬پس‬ ‫از مهارت ام��وزی ج��ذب بازار کار ش��وند‪ .‬معاون وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی معتقد اس��ت‪« :‬کارگاه هایی می توانند کارورز بگیرند که در سال‬ ‫گذش��ته نیروی کار خود را اخراج نکرده باش��ند و البته متعهد شوند که در‬ ‫دوره ای که کارورز دارند هم نیروی خود را اخراج نکنند‪ .‬یعنی فرایند کار‬ ‫به این شکل نیست که کارورز جایگزین نیروی کار اصلی شود و ما از طریق‬ ‫سامانه تامین اجتماعی کارگاه هایی که نیروی کارورز دارند را مرتب کنترل‬ ‫می کنیم که کسی اخراج نشود و بنابراین این خطر برای نیروی کار اصلی‬ ‫وجود نخواهد داش��ت‪ ».‬به دنبال ابالغ ایین نامه قانون حمایت از اش��تغال‬ ‫روستایی در شهریور امسال‪ ،‬دولت در مرحله نخست مصوب کرد تا یک و‬ ‫نیم میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی دراختیار بانک ها قرار بگیرد‬ ‫تا این تسهیالت با نرخ سود ‪ ۶‬درصد به روستاییان غیر مرزی و با نرخ سود‬ ‫‪ ۴‬درصد به روستاییان مرزی پرداخت شود‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران و جهان در نتیجه نوسان قیمت نفت‬ ‫وارد می شود به همین دلیل دولت ابتدا باید منابع‬ ‫درام��دی پایداری را پیش بینی کند که درامدهای‬ ‫مالیاتی یکی از انهاس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬باید تولید را‬ ‫فعال کند و رونق بخش��د که برداشتن موانع پیش‬ ‫پای تولیدکنن��دگان در بلندمدت نقش موثری در‬ ‫تحقق این هدف دارد و از س��وی دیگر ساختارهای‬ ‫اقتص��ادی باید اصالح ش��ود تا مش��کالتی که در‬ ‫نتیجه قوانین مالیاتی‪ ،‬اعطای تس��هیالت‪ ،‬صادرات‬ ‫و‪ ...‬وجود دارد رفع ش��ود و اقتصاد در مسیر توسعه‬ ‫پیش رود‪».‬‬ ‫در برنامه ری��زی اقتص��ادی در الیحه بودجه باید‬ ‫به س��ندهای باالدس��تی همچون برنامه چشم انداز‬ ‫و برنام��ه توس��عه توجه کرد زیرا ت��وازن و امایش‬ ‫س��رزمین براس��اس قانون شش��م توس��عه‪ ،‬سند‬ ‫چش��م انداز و سیاس��ت های ابالغ��ی رهب��ر معظم‬ ‫انقالب انجام ش��ده اس��ت و برپایه ش��اخص های‬ ‫اندازه گی��ری عملک��رد برای نهاده��ا و برنامه ها در‬ ‫س��ال های گذش��ته به تدوین و اص�لاح تخصیص‬ ‫منابع در بودجه ‪ ۹۷‬اقدام کرد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬باید‬ ‫توجه داش��ت که پیش بینی دقیق و ش��فاف منابع‬ ‫درامدی کشور در سال ‪ ،۱۳۹۷‬از جمله درامد نفت‬ ‫و درامد حاصل از صادرات غیرنفتی و مالیات و‪ ...‬از‬ ‫الزامات بودجه سال بعد به شمار می رود‪ .‬پیش بینی‬ ‫دقی��ق اعتبارات م��ورد نیاز پروژه ه��ای نیمه تمام‬ ‫موجود تا مرحله اتمام بهره برداری از جمله الزامات‬ ‫دیگر بودجه س��ال ‪ ۹۷‬اس��ت که باید مورد توجه‬ ‫جدی برنامه ریزان کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫برای اینکه در سال ‪ ۹۷‬یک بودجه واقعی داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬باید اسیب شناسی انجام دهیم و بودجه های‬ ‫س��نواتی ‪ ۴‬و ‪ ۵‬س��ال گذشته را بررس��ی کنیم و‬ ‫ببینیم چه می��زان تحقق یافته و همچنین در چه‬ ‫حوزه هایی بیشتر تحقق یافته است‪.‬‬ ‫اب��وذر ندیمی‪ ،‬مش��اور رییس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودج��ه در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ضمن‬ ‫اش��اره به اینکه پیش بینی در الیحه بودجه به ارائه‬ ‫اطالع��ات دقیق از نهاد ها منوط اس��ت و هر چقدر‬ ‫انس��جام و یکپارچگی اطالعات بیشتر باشد‪ ،‬تحقق‬ ‫بودجه نیز در زمان اجرا دقیق تر خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«به طور قطع در س��ال این��ده درامدهای مالیاتی‬ ‫کش��ور افزایش خواه��د یاف��ت و پیش بینی ها نیز‬ ‫برمبنای بررس��ی ها انجام می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بررس��ی عملکرد دس��تگاه ها می توان��د اعتباردهی‬ ‫را نظام مندت��ر کن��د و اولوی��ت پروژه ه��ا نیز بهتر‬ ‫تعیین ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬به نظر می رس��د عملکرد‬ ‫بودجه س��ال اینده بهبود خواه��د یافت‪ ».‬در این‬ ‫باره عزت اهلل یوس��فیان مال‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫گفت وگو با ایرنا ضمن بیان اینکه هم اکنون حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد بودجه س��االنه کشور صرف هزینه های‬ ‫جاری می شود‪ ،‬گفت‪« :‬اختصاص دادن کمتر از ‪۲۰‬‬ ‫درصد بودجه س��االنه کشور به امور عمرانی کشور‬ ‫بس��یار کم و با توجه به حجم طرح های نیمه تمام‪،‬‬ ‫ناچیز است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کشورهای پیش��رفته مانند المان و‬ ‫همچنین کش��ورهای درحال توسعه تا ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫بودجه س��االنه خود را ص��رف فعالیت های عمرانی‬ ‫و زیربنای��ی می کنن��د و فق��ط ‪ ۱۵‬درص��د ان در‬ ‫بخش ه��ای جاری هزینه می ش��ود بنابراین انتظار‬ ‫هس��ت که دولت در اقدامی انقالبی در س��ال های‬ ‫اینده بتواند س��هم بودجه عمرانی کشور را افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬چراک��ه ثمرات افزایش بودجه در این بخش‪،‬‬ ‫بیشتر به چشم مردم خواهد امد‪».‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬به��روز نعمتی‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫هیات رییس��ه مجلس در گفت وگو ب��ا خانه ملت با‬ ‫نگاهی به سرمایه گذاری های خارجی در بخش های‬ ‫زیربنایی گفته است‪« :‬درحال حاضر اقدامات خوبی‬ ‫در مجموعه ه��ای نفت و راه انجام ش��ده‪ ،‬اما اینکه‬ ‫ای��ن اقدامات رضایتبخش و کافی بوده یا خیر باید‬ ‫بگویی��م کاف��ی و رضایتبخش نیس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫وزارتخانه های مرتبط باید شرایط سرمایه گذاری ها‬ ‫را فراهم کنند زیرا بس��تر سرمایه گذاری ها تاکنون‬ ‫فراهم نشده و باید مسئوالن با قوت بیشتری تالش‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫دادگستری کل استان کرمانشاه‬ ‫اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای‪ /‬خانم سجاد سنجابی فرزند نجادعلی‬ ‫خواهان دانش��گاه ازاد اسالمی کرمانشاه دادخواستی به طرفیت خوانده اقای سجاد سنجابی فرزند‬ ‫نجادعلی به خواس��ته طالبه وجه بابت مطالبه خسارت دادرسی – مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح‬ ‫که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ‪ 9609988311700406‬شعبه ‪ 17‬دادگاه عمومی‬ ‫حقوقی شهرس��تان کرمانش��اه ثبت و وقت رسیدگی مورخ ‪ 1396/10/02‬س��اعت ‪ 09:30‬تعیین که‬ ‫ن دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن‬ ‫حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده ‪ 73‬قانون ایی ‬ ‫خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده‬ ‫ظ��رف ی��ک ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود‪،‬‬ ‫نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد‪.‬‬ ‫منشی شعبه ‪ 17‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه – فهیمه زین الدینی‬ ‫کرمانشاه‪ -‬بلوار بنت الهدی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای مهدی یعقوب نژاد زنگنه طبق درخواست به شماره وارده ‪ 96/8/21-701/37745‬و با‬ ‫تقدیم دو برگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده به شماره ‪ 96/8/21-12820‬دفتر ‪ 180‬مدعی‬ ‫است که سند مالکیت دو دانگ و یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ 4143‬الی ‪4145‬‬ ‫اصلی بخش یک حومه ذیل ثبت ‪ 13689‬و صفحه ‪ 352‬دفتر ‪ 2/88‬به نام مهدی یعقوب نژاد زنگنه‬ ‫صادر و تسلیم گردید در اثر سهل انگاری سند مالکیت به شماره سریال ‪ 741631‬مفقود شده‬ ‫است لذا مراتب طبق ماده ‪ -120‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه فرد‬ ‫یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد انان می باشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫به مدت ‪ 10‬روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد‪.‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫خواهان رونوش��ت حصر وراثت بدریه اینه فرزند قنبرعلی به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی ثبت شده به‬ ‫کالس��ه ‪ 9609988608201263‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده‬ ‫که ش��ادروان امید ملول به ش ش‪ 15082 :‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت‬ ‫ان مرحوم عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ . 1‬بدریه اینه فرزند قنبر علی شماره شناسنامه ‪ 81‬نسبت با متوفی مادر‬ ‫‪ . 2‬محمدحسین ملول فرزند امید شماره شناسنامه ‪ 3241520201‬نسبت با متوفی فرزند‬ ‫اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور ی��ک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه ش��خصی‬ ‫اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت یک ماه به این‬ ‫دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 2‬حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬اذر ‪ 6 1396‬ربیع االول ‪ 25 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 265‬پیاپی ‪2238‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ تنوع تولید با سرمایه گذاری‬ ‫در تحقیق و توسعه‬ ‫بهروز مشهدی‬ ‫فضل اهلل جمالو‬ ‫کارشناسان با اشاره به تالش های نافرجام خودروسازان برای ورود به بازارهای جدید مطرح کردند‬ ‫نقره داغ خودروسازان در بازارهای پرریسک‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ ۷‬س��ال از زمان��ی ک��ه اعالم ش��د‬ ‫خودروس��ازان در س��ایت های خارج��ی بازاره��ای‬ ‫پرریس��کی مانند عراق و سوریه در حال زیان دهی‬ ‫هس��تند‪ ،‬می گذرد‪ .‬وخامت اوض��اع در ان زمان به‬ ‫اندازه ای بود که حسین هاشمی‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن وقت مجلس شورای اسالمی در ان‬ ‫دوران پیشنهاد جبران ضرر و زیان خودروسازان از‬ ‫س��وی دولت را مطرح کرد‪ .‬در ان زمان عنوان شد‬ ‫که سایت های خارجی خودروسازان تاکنون زیان ده‬ ‫ب��وده اما هم اکنون از مرحل��ه زیان عبور کرده و در‬ ‫چند سال اینده به مرحله سوددهی خواهند رسید!‬ ‫پیش بینی که نه تنها محقق نش��د بلکه ضرر و زیان‬ ‫بیش��تری را به خودروس��ازان تحمی��ل کرد چراکه‬ ‫همزمان با ورود داعش به عراق و سوریه کشورهایی‬ ‫که مهم ترین س��ایت های تولیدی خودروسازان در‬ ‫انجا بنا نهاده شده بود با توقف تولید و حتی خرابی‬ ‫مواجه شد‪.‬‬ ‫این ش��رایط در کنار نقره داغ کردن خودروسازان‬ ‫ب��ه انها ثابت کرد هنوز امادگ��ی ورود به بازارهای‬ ‫پرریس��ک را ندارن��د و ش��رایط را ب��رای طرح این‬ ‫پرس��ش فراهم کرد که چرا خودروس��ازان با وجود‬ ‫در اختی��ار داش��تن حمایت ه��ای دولتی ن��ه تنها‬ ‫نتوانس��ته اند در بازار داخلی رضایت کافی را کسب‬ ‫کنند بلکه شرایط ورود به بازارهای پرریسک را نیز‬ ‫ندارن��د؟ این در حالی اس��ت که مزی��ت رقابتی به‬ ‫عنوان یکی از نکات اصلی سرمایه گذاری در چنین‬ ‫بازارهایی ازجمله خال هایی است که خودروسازان با‬ ‫گذشت نزدیک به نیم قرن خودروسازی هنوز با ان‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناتوانی در پیش بینی بازار‬ ‫فضل اهلل جمالو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت محورسازان‬ ‫ایران خ��ودرو در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با‬ ‫اشاره به وضعیت نامناسب خودروسازان در شرایط‬ ‫فعلی اظهار کرد‪ :‬هم اکنون شرایط کسب و کار برای‬ ‫فعاالن این حوزه به گونه ای اس��ت که حتی توانایی‬ ‫حضور در بازارهای کم ریسک نیز وجود ندارد ضمن‬ ‫انکه ش��رایط مالی خودروسازان که انها را به شدت‬ ‫در فعالیت ها متاثر می کند نیز اجازه حضور انها در‬ ‫بازارهای پرریسک را نمی دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه درحال حاض��ر هی��چ‬ ‫خودروس��ازی نمی تواند نوسان و ریسک نرخ ارز را‬ ‫ب��رای ‪ ۶‬م��اه اینده پیش بینی کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط این امکان برای خودروس��از وج��ود ندارد‬ ‫ک��ه بتواند بازاری را شناس��ایی و تمهی��دات ورود‬ ‫ب��ه ان را پیش بین��ی کند و وارد ان ش��ود چراکه‬ ‫ورود به هر بازاری مس��تلزم مطالعه است و به طور‬ ‫قطع بازار پرریس��ک نیازمن��د مطالعات عمیق تری‬ ‫اس��ت تا خودروس��از بتواند به ب��ازار موردنظر وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جمال��و ادام��ه داد‪ :‬در عی��ن حال توج��ه به این‬ ‫نکته ضروری اس��ت که به طور قطع بازار پرریسک‬ ‫می تواند دس��تاوردهای زیادی برای خودروس��از به‬ ‫لحاظ مالی نیز به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با انتق��اد از رویه‬ ‫معم��ول ادام��ه داد‪ :‬هم اکن��ون ای��ن قابلی��ت در‬ ‫خودروس��ازان یا نهاده��ای دیگر وج��ود ندارد که‬ ‫بتوانن��د پارامتره��ای اثرگذار بر نرخ تمام ش��ده را‬ ‫که می توان ن��رخ رقابتی را ب��ا ان پیش بینی کرد‪،‬‬ ‫شناس��ایی و ش��رایط را به صورت کلی فراهم کرد‬ ‫تا هر نهاد و خودروس��ازی بتواند در بازار پرریسک‬ ‫حضور یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تجربه ناموفق گذشته خودروسازان‬ ‫در بازارهای پرریس��ک و ایجاد سایت های تولیدی‬ ‫در کش��ورهایی ازجمله عراق و س��وریه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایجاد س��ایت در کش��ورهایی که هم��راه با جنگ‬ ‫بوده‪ ،‬نش��ان از انجام نشدن مطالعات دقیق از سوی‬ ‫خودروسازان دارد با این حال تجربه فعالیت در این‬ ‫بازار پرریس��ک و موفق نبودن در انها‪ ،‬مالکی برای‬ ‫تصمیم گیری های اینده خودروسازان نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت ها فراهم نیست‬ ‫مدیرعامل ش��رکت محورس��ازان ایران خودرو با‬ ‫طرح این پرسش که ورود خودروسازان به بازارهای‬ ‫پرریس��ک بدون دس��تاورد چه مزایای��ی می تواند‬ ‫به همراه داش��ته باش��د؟ گفت‪ :‬در دولت های قبل‬ ‫سرمایه گذاری هایی برای تاسیس سایت های تولید‬ ‫خودرو در س��وریه‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬عراق و‪...‬‬ ‫انجام ش��د اما نتیج��ه خوبی به همراه داش��ت که‬ ‫بررس��ی این روند نش��ان می دهد زیرس��اخت های‬ ‫اقتصادی ب��رای ورود به بازارهای پرریس��ک برای‬ ‫خودروسازان فراهم نیست‪.‬‬ ‫جمال��و معتقد اس��ت ک��ه هم اکنون بس��یاری از‬ ‫المان ه��ای اثرگذار در ن��رخ تمام ش��ده در اختیار‬ ‫خودروساز یا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬هم اکنون ای��ن وزارتخانه به ارز و‬ ‫سیاست های مرتبط با ان دسترسی ندارد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط این پرس��ش مطرح می شود که‬ ‫تا چه اندازه می توان با سیاس��ت های بانک مرکزی‬ ‫هماهنگ شد؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبیعی اس��ت که هیچ ارتباطی در‬ ‫این میان وجود ندارد و نمی توان به بازار پرریس��ک‬ ‫ورود کرد و حتی برای ورود به بازار کم ریس��ک نیز‬ ‫باید اقدام ب��ه مطالعات دقیق کرد‪ .‬به طور قطع در‬ ‫ه��ر فعالیت اقتصادی که میل به ریس��ک نداش��ته‬ ‫باشید‪ ،‬موفق نخواهید بود و از انجا که خودروسازان‬ ‫فاقد این شرایط هستند و زیرساخت های اقتصادی‬ ‫ای��ن مجال را ب��ه انها نمی ده��د‪ ،‬ورود به بازارهای‬ ‫پرریس��ک ب��رای خودروس��ازان بیش��تر ب��ه یک‬ ‫خودکشی شبیه است تا یک کار اقتصادی‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود خودروس�ازان ب�ه بازاره�ای‬ ‫پرریسک با انگیزه سیاسی‬ ‫درحال حاضر بر اس��اس س��ند راهبردی صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬خودروس��ازان ایرانی در ‪ ۷‬کش��ور خارجی‬ ‫دارای سایت خودروسازی فعال هستند‪.‬‬ ‫ای��ن س��ایت های تولی��دی ک��ه در کش��ورهای‬ ‫س��وریه‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ب�لاروس‪ ،‬اذربایج��ان‪ ،‬مص��ر‪،‬‬ ‫س��نگال و ونزوئال هس��تند‪ ،‬قرار ب��ود محلی برای‬ ‫صادرات خودروهای ایرانی باش��ند ک��ه این روزها‬ ‫ب��ه یک��ی از عوامل زی��ان ده خودروس��ازان تبدیل‬ ‫شده اند‪ .‬این در حالی است که نباید از نداشتن مزیت‬ ‫رقابتی کیفیت و نرخ در تولیدات خودروس��ازان نیز‬ ‫غافل بود؛ موضوعی که کارشناس��ان صنعت خودرو‬ ‫بر ان تاکید داش��ته و در اختی��ار گرفتن بازارهای‬ ‫پرریسک را منوط به ان عنوان می کنند‪.‬‬ ‫بهروز مشهدی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنعت ایران نیز در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫با تاکید بر اینکه برای ورود به یک بازار خارجی باید‬ ‫مزیت نس��بی در اختیار داشت و ورود به بازارهای‬ ‫پرریس��ک نیز شامل این قانون می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ و کیفیت هم��واره به عنوان مزیت ش��ناخته‬ ‫می ش��ود تا بازاری اج��ازه ورود محصوالت به ان را‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به عرض��ه محصوالتی ب��ا فناوری‬ ‫قدیمی ک��ه با نرخ پایین تر به دس��ت مصرف کننده‬ ‫می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید اکن��ون این رون��د در بازار‬ ‫در حال وقوع اس��ت اما به طور قطع این دس��ته از‬ ‫خودروها به لحاظ کیفیت در جایگاه مناس��بی قرار‬ ‫ندارند که این امر محرکی برای خرید این خودروها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه خودروهای ب��ا فناوری‬ ‫جدید نیز با قیمت های باال عرضه می شود‪.‬‬ ‫استاد دانشکده مهندسی خودرو با تاکید بر اینکه‬ ‫هم اکنون مزیت نس��بی برای رقابت خودروس��ازان‬ ‫ایرانی با خودروس��ازان خارج��ی وجود ندارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بررس��ی رون��د فعالیت خودروس��ازان نش��ان‬ ‫می دهد در س��ال های گذشته ورود انها به بازارهای‬ ‫پرریس��ک تنه��ا ب��ه دالیل سیاس��ی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫مشهدی افزود‪ :‬به طور قطع تنها اراده خودروسازان‬ ‫برای ورود به یک بازار به ویژه بازار پرریسک‪ ،‬دلیل‬ ‫قانع کنن��ده ای نخواهد بود و بدون ش��ک مس��ائل‬ ‫سیاسی نقش بسیار پررنگی برای ورود به یک بازار‬ ‫خواهد داش��ت بنابراین تنها قصد یک خودروس��از‬ ‫برای ورود به بازار پرریس��ک کاف��ی نخواهد بود و‬ ‫تنها مالک برای س��رمایه گذاری به شمار نمی رود و‬ ‫برای ورود به بازارهای خارجی مس��ائل سیاسی در‬ ‫اولویت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫کالن خودروسازان در س��ایت های خارجی را ضرر‬ ‫بزرگ انها اعالم و تصریح کرد‪ :‬باید انگیزه سیاس��ی‬ ‫را تنه��ا دلی��ل اصلی حض��ور انها در ای��ن بازارها‬ ‫دانس��ت و با وجود اینکه به این موضوع اگاه بودند‬ ‫که بازار پرریسکی به شمار می رود باز هم تمایل به‬ ‫س��رمایه گذاری از خود نش��ان دادند که این امر در‬ ‫نهایت به ضرر انها تمام شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬اظهارات کارشناس صنعت‬ ‫خودرو نشان می دهد خودروس��ازان هنوز امادگی‬ ‫ورود ب��ه بازارهای پرریس��ک را ندارن��د و هرچند‬ ‫تاکنون در این زمینه گام هایی برداش��ته ش��ده اما‬ ‫با تفکر اقتصادی انها ش��کل نگرفت��ه و تصمیمات‬ ‫سیاسی‪ ،‬مالک اصلی تصمیم گیری ها برای ورود به‬ ‫این بازارها بوده است‪.‬‬ ‫احتمال بازگشایی سایت ثبتارش تا پایان اذر‬ ‫زمزمه ه��ای اصالح نظام تعرفه واردات خودرو ک��ه حدود دو هفته پیش‬ ‫مطرح ش��ده در حالی همچنان در هیات وزیران به س��ر می برد که فعاالن‬ ‫حوزه تجارت خودرو در انتظار تایید یا رد و به دنبال ان بازگش��ایی س��ایت‬ ‫ثبت س��فارش هس��تند چراکه به گفته مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بازگش��ایی ثبتارش منوط به روش��ن ش��دن وضعیت تعرفه واردات‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫بر همین اساس چندی پیش علی علی ابادی فراهانی‪ ،‬رییس دفتر مقررات‬ ‫صادرات و واردات س��ازمان توس��عه تجارت ضمن تایید تغییرات در تعرفه‬ ‫واردات خودرو عنوان کرده بود دولت در تالش است از طریق ابزار تعرفه به‬ ‫کنترل واردات خودرو به کشور بپردازد‪.‬‬ ‫ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت که نظر وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫اصالح نظام تعرفه واردات خودرو بر اس��اس پیش��نهاد ارائه شده است که بر‬ ‫اساس ان تا سقف ‪ ۱۵۰‬درصد افزایش تعرفه اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال محمد ش��ریعتمداری در گفت وگو ب��ا خانه ملت به اما و‬ ‫اگرهای پیرامون افزایش تعرفه خودرو واکنش نشان داد و درباره‬ ‫افزای��ش تعرفه خودروه��ای وارداتی اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫سایت ثبت س��فارش خودرو وارداتی بسته ش��ده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫در ش��رایطی که سایت ثبت سفارش خودرو قطع شده و در واقع‬ ‫واردات خودرو ممنوع است‪ ،‬افزایش تعرفه معنایی ندارد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به مسدود‬ ‫ش��دن سایت ثبت سفارش واردات خودرو گفته بود که این طرح‬ ‫برای دولت قبل بوده و به همین دلیل پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشخص‬ ‫برای واردات خودرو تقدیم هیات وزیران ش��ده اس��ت و هر زمان که طرح‬ ‫پیشنهادی به تایید هیات وزیران برسد‪ ،‬ابالغ و اجرایی می شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره زمان ابالغ طرح پیش��نهادی جدید‬ ‫در زمینه واردات خودرو نیز اظهار کرده بود‪ :‬نمی توان از طرف دولت زمانی‬ ‫را برای این امر مش��خص کرد و هر زمان که این کار در دس��تور قرار گیرد‬ ‫مراحل قانونی طرح طی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی هفته گذش��ته و در حاشیه ایین روز ملی کیفیت نیز عنوان‬ ‫کرده بود که این پیشنهاد همچنان در هیات وزیران به سر می برد‬ ‫و با تایید ان اجرایی خواهد ش��د که بر این اس��اس س��ایت ثبت‬ ‫س��فارش نیز بازخواهد ش��د‪ .‬از سوی دیگر شنیده ها حاکی از ان‬ ‫است که این امر در جلسه دو هفته گذشته هیات دولت در دستور‬ ‫کار قرار گرفته و کمیس��یون اقتصادی هیات دولت نیز به بررسی‬ ‫نظرات موافقان و مخالفان طرح پیشنهادی پرداخته و ارا و نظرات‬ ‫موافق و مخالف نیز از س��وی تولیدکنندگان خودرو‪ ،‬مسئوالن خودرویی و‬ ‫برخی واردکنندگان مطرح شده است‪ .‬بر همین اساس وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با هدف کاهش تبعات توقف سامانه ثبت سفارش خودرو به دنبال‬ ‫ان است که جمع بندی نهایی خود را هرچه سریع تر در کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی مطرح و نهایی کند که با توجه به این روند انتظار‬ ‫می رود مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان اذر‬ ‫حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود‪.‬‬ ‫انچ��ه ای��ن روزها ب��ه عنوان‬ ‫ضرورت اصل��ی صنعت خودرو‬ ‫مط��رح می ش��ود‪ ،‬تن��وع تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬در ش��رایطی ک��ه ای��ن‬ ‫صنع��ت هم��کاری با ش��رکای‬ ‫خارج��ی را در دس��تور کار‬ ‫ق��رارداده و اص��ول فعالیت های‬ ‫رامین نورقلی پور‬ ‫خود را ب��ر این مبنا بن��ا نهاده‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫اس��ت‪ ،‬بخش بزرگی از بازار به‬ ‫معادن مجلس‬ ‫نش��ان های خارج��ی اختصاص‬ ‫یافته و خودروسازان داخلی نیاز‬ ‫دارن��د برای در اختی��ار گرفتن‬ ‫سهم بیش��تری از بازار‪ ،‬تولیدات به روزی را برای پاسخگویی به‬ ‫تقاضای بازار و توجه به نی��از مصرف کننده داخلی عرضه کنند‪.‬‬ ‫بدون تردید حرکت خودروس��ازان در این مسیر انها را به اهداف‬ ‫مورد نظر در زمینه بازار و همچنین رونق تولید نزدیک تر خواهد‬ ‫کرد و در چنین شرایطی در صورت ایجاد نکردن تنوع در تولید‪،‬‬ ‫جفای بزرگی به مصرف کننده و بازار خودرو داخل خواهد شد و‬ ‫پویایی الزم در این حوزه نیز به دست نخواهد امد‪.‬‬ ‫امروز صنعت خودرو نیازمند ایجاد بازار رقابتی اس��ت؛ این در‬ ‫حالی است که در عمل چنین شرایطی وجود ندارد در صورتی که‬ ‫دستیابی به بازار رقابتی‪ ،‬خودروسازان را به عرصه تنوع در تولید‬ ‫و نشان س��ازی و همچنی��ن س��رمایه گذاری در بخش تحقیق و‬ ‫توس��عه هدایت می کند‪ .‬درحال حاضر به دلیل غیررقابتی بودن‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬خودروس��ازان تشویق یا ناگزیر به سرمایه گذاری‬ ‫در بخش تحقیق و توسعه نمی شوند بنابراین سهم بسیار اندکی‬ ‫از اعتبارات در ش��رکت های خودروس��از به این بخش اختصاص‬ ‫می یابد که الزم اس��ت نسبت به افزایش سهم اعتبارات در حوزه‬ ‫تحقیق و توس��عه در صنعت خودرو اق��دام کرد‪ .‬به طور قطع با‬ ‫توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه شاهد‬ ‫طراحی و تولید پلتفرم های بیش��تری در صنعت خودرو خواهیم‬ ‫بود‪ .‬این ش��رایط در حالی اس��ت که هم اکنون ظرفیت و قابلیت‬ ‫الزم به لحاظ دانش فنی و فناوری برای دستیابی به این مهم در‬ ‫صنعت خودرو ایران نیز وجود دارد و در صورتی که خودروسازان‬ ‫در مسیر تبدیل شدن به عنوان طراح خودرو در دنیا قرار گیرند‬ ‫و سرمایه گذاری و برنامه ریزی ها نیز برمبنای این شرایط تعریف‬ ‫شود به طور قطع حرکت در این مسیر نقش موثری در توسعه و‬ ‫ارتقای تولید و بازار صنعت خودرو خواهد داشت‪ .‬بر این اساس‬ ‫برای بهبود این وضعیت و قرارگرفتن در مس��یر خودروس��ازان‬ ‫جهانی باید از تجربه ش��رکت های معتب��ر در این حوزه نیز بهر ه‬ ‫گرفت‪ .‬در عین حال تشکیل کارگروه های نظارتی با هدف بهبود‬ ‫کیفی��ت تولیدات در س��طح بین المللی می توان��د ضمن ارتقای‬ ‫کیفی��ت خودروه��ای داخلی در اعتمادس��ازی مصرف کنندگان‬ ‫نسبت به تولیدات داخلی نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سایپادیزل از قوی ترین کامیون‬ ‫ایران رونمایی می کند‬ ‫ش��رکت س��ایپادیزل‪ ،‬نماینده انحصاری ولوو تراکس س��وئد در‬ ‫کش��ور از پرقدرت ترین کامیون کشنده ایران در دومین نمایشگاه‬ ‫بین المللی خودرو تهران رونمایی خواهد کرد‪ .‬به گزارش سایپا نیوز‪،‬‬ ‫ای��ن کامیون فوق س��نگین جدید که مجهز به موتور ‪ ۶‬س��یلندر‬ ‫با قدرت ‪ ۷۵۰‬اس��ب بخار و اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬اس��ت از‬ ‫خانواده محصوالت باکیفیت ولوو بوده که عنوان قوی ترین کامیون‬ ‫کشنده ایران را در اختیار خود دارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬ابرقدرت جدید‬ ‫سایپادیزل از گیربکس هوشمند اتوماتیک‪ I-Shift‬بهره مند است‬ ‫و قادر به حمل بیش از‪۲۰۰‬تن بار در شرایط افرود(‪)Off Road‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬شرکت س��ایپادیزل با در اختیار‬ ‫گرفت��ن فضایی افزون بر ‪ ۷۰۰‬متر ب��ه همراه ‪ ۴‬نمایندگی فروش‬ ‫و خدم��ات پ��س از فروش خود و نمایش ‪ ۹‬محص��ول تولیدی در‬ ‫فضای باز نمایشگاهی میزبان بازدیدکنندگان در دومین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی خ��ودرو تهران خواهد بود‪ .‬عالقه من��دان به بازدید از‬ ‫محصوالت سایپادیزل می توانند از تاریخ ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬اذر از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬به غرفه این ش��رکت در دومین نمایش��گاه بین المللی تهران‬ ‫واقع در مجموعه نمایشگاهی شهر افتاب مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مشکل در واگذاری «بن رو»‬ ‫به «رنو»‬ ‫هفت��ه پیش بود که مردان نخس��ت صنعت خ��ودرو ایران به‬ ‫پاریس س��فر کردن��د‪ .‬در همان زمان یکی از دالیل این س��فر‬ ‫بازبینی قرارداد رنو به دلیل در اختیار قرار نگرفتن س��ایت «بن‬ ‫رو» ب��رای تولید به قرارداد رنو عنوان ش��د و ح��اال معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این موضوع را تایید می کند‪ .‬س��رانجام‬ ‫هفته پیش پس از گذشت بیش از ‪ ۳‬ماه از امضای قرارداد نهایی‬ ‫با رنو‪ ،‬هیاتی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای بازبینی‬ ‫قرارداد رنو به فرانس��ه سفر کرد‪ .‬اکنون محسن صالحی نیا تایید‬ ‫می کند در واگذاری س��ایت بن رو به رنو مش��کالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫او در این زمینه به خ��ودروکار می گوید‪« :‬بحث هایی در این باره‬ ‫وجود دارد که س��ایت بن رو با چه ش��رایط و کیفیتی در اختیار‬ ‫این قرارداد باش��د اما بحث کالن جوینت ونچر ( سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک) در حال نهایی شدن اس��ت‪ ».‬صالحی نیا در پاسخ به‬ ‫اینک��ه ایا ایران به یکی از هاب های رنو در منطقه تبدیل خواهد‬ ‫شد؟ اظهار می کند‪« :‬اگر این قرارداد به مقصد نهایی خود برسد‪،‬‬ ‫هاب تولیدی ‪ ۳‬محصول رنو در ایران خواهد بود‪» .‬‬ ‫شنبه‬ ‫لو نقل‬ ‫صنعت حم ‬ ‫‪ 4‬اذر ‪ 6 1396‬ربیع االول ‪ 25 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 265‬پیاپی ‪2238‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهی به سوی توسعه‬ ‫حمل ونقل دریایی‬ ‫توس��عه حمل ونقل و تجارت‬ ‫دریای��ی تح��ت تاثی��ر عوامل‬ ‫بسیاری مانند مسائل سیاسی‬ ‫و اقتصادی روز بوده و به سطح‬ ‫پیشرفته بودن زیرساخت های‬ ‫دریایی کش��ور بس��تگی دارد‪.‬‬ ‫این زیرس��اخت ها هم ناوگان و‬ ‫پیمان مسعودزاده‬ ‫هم تجهیزات بندری را ش��امل‬ ‫عضو انجمن صنایع‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته زیرساخت های‬ ‫توسعه تجارت به تنهایی کافی ساخت شناور‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫سازه های دریایی‬ ‫نیس��تند و عالوه ب��ر ن��اوگان‪،‬‬ ‫وج��ود بندرهای توس��عه یافته‬ ‫و رقابت پذی��ر ه��م در زمین��ه توس��عه و ارتق��ای تجارت و‬ ‫حمل ونقل دریایی دارای اهمیت اس��ت‪ .‬رقابت پذیری بندرها‬ ‫را نی��ز می توان ب��ه رقابت پذیری کیفی��ت و تعرفه های ما در‬ ‫خدمات دهی حمل ونقل دریایی مرتبط دانست‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع نش��ان می دهد توس��عه حمل ونق��ل دریایی‬ ‫مس��ئله ای چندبعدی اس��ت و برای ارتق��ای وضعیت فعلی‪،‬‬ ‫عالوه بر توس��عه زیرساخت ها‪ ،‬باید مس��ائل اقتصادی‪ ،‬توسعه‬ ‫سیاسی و توسعه تجارت را همزمان مدنظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایران با داش��تن ش��رکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی و‬ ‫شرکت ملی نفتکش‪ ،‬در عرصه حمل ونقل دریایی بین المللی‬ ‫حرفی برای گفتن دارد؛ اگرچه این دو شرکت در زمان تحریم‪ ،‬‬ ‫بخشی از سهم خود از بازار جهانی را از دست دادند و به نظر‬ ‫می رسد برای پس گرفتن سهم ازدست رفته‪ ،‬توسعه ناوگان‪ -‬با‬ ‫تاکید بر داخلی سازی‪ -‬باید در دستور کار قرار گیرد‪ .‬فراموش‬ ‫نکنیم ایران زمان��ی می تواند ناوگانی قدرتمند در حمل ونقل‬ ‫دریایی بین المللی داش��ته باشد که به شیوه مناسبی از سوی‬ ‫صنایع داخلی مورد توجه و حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫در توس��عه حمل ونقل دریایی‪ ،‬باید بح��ث ترانزیت کاال را‬ ‫به عن��وان مبنای کار مدنظر قرار داد‪ .‬چنین رویکردی موجب‬ ‫می شود بتوانیم عالوه بر افزایش سهم حمل ونقل دریایی ایران‬ ‫در جهان‪ ،‬س��هم خود از بازار ترانزیتی منطقه را نیز به دست‬ ‫بگیریم‪ .‬این مسئله‪ ،‬اسان سازی حمل ونقل کاالهای صادراتی‬ ‫و وارداتی کشور را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر در زمینه رشد و توسعه حمل ونقل دریایی‪،‬‬ ‫تمرکز بر دستیابی به بازار حمل ونقل بین المللی و برنامه ریزی‬ ‫برای این مس��ئله است تا بتوانیم با افزایش سهم خود از این‬ ‫بازارها‪ ،‬در مبادالت بین کشورها‪ ،‬نشان تجاری خود را داشته‬ ‫باش��یم و مورد توجه قرار گیریم‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬می توانیم با‬ ‫شرکت های بزرگ حمل ونقل دریایی بزرگ دنیا رقابت کنیم‪.‬‬ ‫البته دس��تیابی به ای��ن اهداف‪ ،‬بدون برنامه ریزی و توس��عه‬ ‫زیرساخت ها امکان پذیر نیست و نمی توانیم به توسعه تجارت‬ ‫و بازارهای جهانی فکر کنیم اما به زیرس��اخت ها و ش��اهرگ‬ ‫حیاتی این تعامالت یعنی حمل ونقل دریایی بی توجه بوده و‬ ‫برای ان برنامه ریزی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجهیز اتوبوس ها به فیلتر دوده‬ ‫رییس کمیس��یون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران‬ ‫با اش��اره ب��ه تهیه طرح کنترل الودگی هوا در این ش��ورا گفت‪:‬‬ ‫راهکارهای کاهش الودگی هوا به اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬زهرا صدراعظم نوری با اش��اره به اغاز‬ ‫روزهای الوده س��ال و برنامه ریزی مدیریت شهری برای کنترل‬ ‫و کاهش ان گفت‪ :‬الودگی هوای تهران مش��کلی اس��ت که یک ‬ ‫شبه به وجود نیامده و در طول سال ها به دلیل نوع سیاست ها و‬ ‫برنامه ها ایجاد ش��ده است‪ .‬در حال حاضر الودگی هوا به مشکل‬ ‫ب��زرگ و پرمخاطره ای تبدیل ش��ده که بای��د عوامل مختلف و‬ ‫نهاد های بس��یاری برای کنترل ان مشارکت کنند تا این مشکل‬ ‫برطرف ش��ود ضم��ن اینکه حل ان نی��ز در ب��ازه زمانی کوتاه‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از اصلی ترین عوام��ل دخیل در الودگی‬ ‫ه��وا‪ ،‬منابع االینده متحرک از جمله خودرو و س��وخت مصرفی‬ ‫ان اس��ت‪ .‬برای اینکه الودگ��ی هوا کاهش یاب��د‪ ،‬باید اقدامات‬ ‫کنترلی روی منبع الودگی ش��ود‪ .‬درواق��ع باید در تعاملی که با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت نفت و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬شورای شهر و شهرداری‬ ‫وج��ود دارد بت��وان راه��کاری را در کوتاه م��دت‪ ،‬میان م��دت و‬ ‫بلندمدت برای حل این معضل داد‪.‬‬ ‫صدراعظم ن��وری با اش��اره به تهیه طرح کنت��رل الودگی هوا‬ ‫در ش��ورای شهر گفت‪ :‬شورا و ش��هرداری تهران به دنبال دادن‬ ‫راهکارهایی برای حل مشکل الودگی هوا هستند اما اجرای این‬ ‫طرح ها به تامین اعتبار وابس��ته اس��ت که انتظار داریم دولت با‬ ‫شهرداری و شورای شهر در تامین منابع همکاری کند و مجلس‬ ‫نیز در اعتباراتی که س��االنه به دولت تخصیص می دهد‪ ،‬موضوع‬ ‫الودگی هوا را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫این عضو شورای ش��هر تهران اضافه کرد‪ :‬خودروهای سنگین‬ ‫دیزلی یکی از االینده هایی هس��تند که به شدت الودگی تولید‬ ‫می کنند‪ .‬کامیون ها و اتوبوس ها اغلب دیزلی هس��تند که باید به‬ ‫فیلتر دوده مجهز باشند‪ .‬بنابراین هزینه ای باید برای تجهیز این‬ ‫خودروها به منظور نصب فیلتر دوده اختصاص یابد‪ .‬اتوبوس های‬ ‫ش��رکت واحد نیز باید از سوی ش��هرداری به فیلتر دوده مجهز‬ ‫ش��وند‪ .‬صدراعظم نوری با اشاره به خودروهای فرسوده به عنوان‬ ‫منابع االینده در س��طح ش��هر گفت‪ :‬خودروهای فرس��وده چه‬ ‫س��نگین و چه س��بک االینده هستند و باید از رده خارج شوند‬ ‫که نیاز است اعتبارات الزم برای این مسئله تامین شود‪.‬‬ ‫مسعود پل مه‬ ‫حسن رضا صفری‬ ‫نخستین شورای حل اختالف دریایی به طور رسمی اغاز به کار کرد‬ ‫جامعه دریایی به ساحل عدالت نزدیک تر شد‬ ‫‹ ‹ح�ذف واس�طه ها از روند رس�یدگی به‬ ‫دعاوی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اغاز به کار رس��می نخستین شورای حل اختالف‬ ‫دریایی در روزهای گذش��ته‪ ،‬خبر خوبی برای جامعه‬ ‫بن��دری و دریایی اس��ت؛ جامعه ای که ب��ا توجه به‬ ‫تخصص��ی ب��ودن و ارتب��اط تنگاتن��گ ب��ا تجارت‬ ‫بین المللی‪ ،‬دغدغه ها و گرفتاری های خاصی دارد که‬ ‫حل و فصل انها در گرو وجود نگاه تخصصی و اش��نا‬ ‫به این حوزه در محکمه هاست‪ .‬کارشناسان می گویند‬ ‫در ش��رایطی که نب��ود دادگاه تخصص��ی دریایی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬برخی افراد را از پیگیری پرونده های دعاوی‬ ‫حقوقی خود در حوزه بن��در و دریا ناامید کرده بود‪،‬‬ ‫راه اندازی این شورا می تواند اغازی برای پویاتر شدن‬ ‫جامعه بندری و دریایی در پیگیری مشکالت حقوقی‬ ‫باشد که سال هاست روی زمین ماند ه است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» بعد از گذشت حدود‬ ‫‪ ۳‬سال از پیگیری ها و گفت وگوی انجمن کشتیرانی و‬ ‫خدمات وابسته به قوه قضاییه‪ ،‬راه اندازی شورای حل‬ ‫اختالف تخصصی در حوزه مس��ائل دریایی و بندری‬ ‫مورد موافقت این قوه قرار گرفت و سرانجام نخستین‬ ‫ش��ورای حل اختالف دریایی کش��ور راه اندازی شد‪.‬‬ ‫پایه اصلی شکل گیری این شورا‪ ،‬انجمن کشتیرانی و‬ ‫خدمات وابسته است که با بیش از ‪ ۶۵‬سال پیشینه‪،‬‬ ‫مجموعه ای علم��ی‪ ،‬تخصصی و کاربردی به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مقدمات راه اندازی نخس��تین شورای حل اختالف‬ ‫دریایی کشور از ماه ها پیش فراهم شده و احکام افراد‬ ‫در اسفند سال گذش��ته صادر شده بود اما راه اندازی‬ ‫ان نیازمن��د پیش نیازهایی بود‪ .‬درنهایت با اختصاص‬ ‫مکان مش��خص‪ ،‬نص��ب تابلو و اع�لام موجودیت به‬ ‫مراجعی مانند دادگستری و شورای شهر تهران‪ ،‬این‬ ‫شورا ‪ ۱۳‬ابان امسال اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف دریایی با شماره شعبه ‪۲۶۲۹‬‬ ‫از ‪ ۱۳‬ابان فعالیت خود را به طور رس��می در انجمن‬ ‫کش��تیرانی و خدمات وابس��ته اغاز کرد‪ .‬این شورا از‬ ‫رییس‪ ۲ ،‬عض��و اصلی و علی الب��دل و نیروی اداری‬ ‫ ثبات و دفتردار تشکیل شده است‪ .‬روند‬ ‫شامل دبیر‪ّ ،‬‬ ‫فعالیت‪ ،‬ارج��اع دعاوی و حضور افراد در این ش��ورا‬ ‫مانند روند اداری س��ایر شوراهای حل اختالف کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��عود پل مه‪ ،‬دبیر انجمن کش��تیرانی و خدمات‬ ‫وابس��ته در پاس��خ به «گس��ترش صنعت» در بیان‬ ‫ضرورت و اهمیت تش��کیل این شورا گفت‪ :‬براساس‬ ‫قوانین و حقوق دریایی و قوانین حقوقی جاری کشور‬ ‫باید دادگاه تخصصی در زمینه دعاوی دریایی داشته‬ ‫باش��یم که بتواند به مشکالت و دعاوی این حوزه به‬ ‫صورت حرفه ای ورود کرده و رای الزم را صادر کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نق��ش دریا و خدم��ات بندری در‬ ‫اقتصاد کشورهای دریایی‪ ،‬بسیار برجسته و تاثیرگذار‬ ‫است‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۹۰‬درصد مراودات بین المللی‬ ‫مبتنی بر حمل ونقل دریایی اس��ت بنابراین‪ ،‬این نوع‬ ‫خدمات اقتصادی بین المللی نیازمند هوش��مندی و‬ ‫درایت در انتقال و انطب��اق قوانین داخلی و خارجی‬ ‫است‪ .‬بر همین اس��اس باید در رسیدگی به دعاوی‪،‬‬ ‫ش��رایط داخلی ما با قواعد بین الملل��ی تطبیق داده‬ ‫ش��ده و این تطبی��ق منجر به صدور رایی ش��ود که‬ ‫تعارضی با قانون نداشته باشد‪ .‬درحال حاضر در کشور‬ ‫دادگاه تخصصی دریایی نداریم‪ .‬از سوی دیگر رویکرد‬ ‫تخصصی و حقوقی نسبت به دریا در دانشگاه ها وجود‬ ‫نداشته و بر همین اس��اس‪ ،‬تخصص بارزی در حوزه‬ ‫حق��وق دریا میان قاضی ه��ا وجود ن��دارد‪ .‬در حوزه‬ ‫بازرگانی نیز کارشناسان رسمی دادگستری نداریم‪.‬‬ ‫پل مه اف��زود‪ :‬به دلیل خ�لا اطالعاتی و تخصصی‬ ‫در دادگاه ه��ا وقت��ی دعوایی با موضوع��ات دریایی و‬ ‫بندری به محکمه ها می رود‪ ،‬موضوع به کارشناسانی‬ ‫ارجاع می ش��ود که مجوز کارشناسی و تخصصی شان‬ ‫به نوعی دریایی اس��ت اما ممکن اس��ت این فرد در‬ ‫بخش موتوری و بدنه دریایی متخصص بوده و دارای‬ ‫تخص��ص و تجربه در حوزه خدم��ات بازرگانی دریا و‬ ‫بندر نباشد‪ .‬دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته‬ ‫با تاکید بر اینکه سپرده شدن دعاوی حوزه تخصصی‬ ‫ب��ه افرادی که علم و اطالعات الزم را ندارند منجر به‬ ‫اطاله دادرسی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد برای اینکه‬ ‫رای صحیحی بدهند از افراد خبره و متخصصان این‬ ‫حوزه استفاده کرده و با واسطه‪ ،‬این نظرات را منتقل‬ ‫می کنند‪ .‬طبیعی اس��ت وجود این واس��طه ها باعث‬ ‫می شود این نظرات تشدید یا از قوت انها کاسته شده‬ ‫و ب��ه هرحال ح��ق و حقوق افراد به چالش کش��یده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر مش��کالت نبود‬ ‫چنین ش��ورایی در سال های گذش��ته گفت‪ :‬در نبود‬ ‫این شورا مشکالتی داش��تیم اما پروند ه حل نشدنی‬ ‫نداش��تیم‪ .‬وقتی پرونده به دادس��را ب��رود به هرحال‬ ‫منتهی به رای می ش��ود‪ ،‬حال ممکن اس��ت این رای‬ ‫وجاه��ت الزم را داش��ته یا نداش��ته باش��د‪ .‬البته در‬ ‫س��ال های گذشته و در نبود ش��ورا‪ ،‬مسئله داوری را‬ ‫داشتیم زیرا انجمن کش��تیرانی و خدمات وابسته از‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬به حوزه داوری ورود کرد و در حل و فصل‬ ‫بسیاری از اختالفات موثر ظاهر شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬راه اندازی شورای حل اختالف دریایی‬ ‫گامی پیشرفته تر از داوری است زیرا می تواند به شکل‬ ‫مدون و قانونی به دعاوی وارد شده و مقدمه ای برای‬ ‫راه اندازی محاکم تخصصی دریایی در کشور باشد‪.‬‬ ‫براساس انچه پل مه می گوید‪ ،‬شورای حل اختالف‬ ‫دریایی قرار است به مسائلی ورود کند که یک سوی‬ ‫این دع��اوی‪ ،‬کاال و به نوعی عملیات جابه جایی کاال‬ ‫باش��د که ممکن است یک سر این عملیات به دریا و‬ ‫بندر یا دو س��وی ان به بندر و دریا مربوط باش��د به‬ ‫عنوان نمونه مش��کالت و اختالف��ات مرتبط با حوزه‬ ‫وظای��ف خطوط کش��تیرانی‪ ،‬فورواردرها‪ ،‬نمایندگان‬ ‫خطوط کشتیرانی‪ ،‬پورت اپراتورها و گیرنده های کاال‬ ‫و مسائلی که تجارت بین المللی‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬ترانشیپ و‬ ‫مسائلی مشابه را تحت تاثیر قرار دهد از جمله دعاوی‬ ‫قابل طرح در شورای حل اختالف دریایی است‪.‬‬ ‫‹ ‹امی�دواری جامع�ه دریای�ی ب�ه ح�ل‬ ‫پرونده های قدیمی‬ ‫با توجه به نبود دادگاه تخصصی دریایی در کشور‪،‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند راه اندازی ش��ورای حل‬ ‫اخت�لاف دریایی می تواند نتیجه بخش حل اختالفات‬ ‫و گرفتاری های��ی باش��د که در س��ال های گذش��ته‬ ‫بی نتیجه مانده است‪ .‬حس��ن رضا صفری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫موسس��ه رده بندی ایرانیان در پاس��خ به «گسترش‬ ‫صنع��ت» در بیان اهمی��ت راه اندازی ش��ورای حل‬ ‫اختالف دریایی گفت‪ :‬ش��ورای حل اختالف دریایی‬ ‫همان مزیت ها و الزاماتی که ش��وراهای حل اختالف‬ ‫در س��ایر بخش های جامعه دارد را در بخش دریایی‬ ‫نیز خواهد داش��ت‪ .‬نگاهی به گذشته نشان می دهد‬ ‫پیش از اینکه شوراهای حل اختالف راه اندازی شود‪،‬‬ ‫بروکراسی اداری در دادگاه ها موجب هدر رفتن زمان‬ ‫و هزینه های مردم می ش��د و به نتیجه رس��یدن در‬ ‫دادگاه ها دشوار شده بود‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل ونقل بندری و دریایی با تاکید‬ ‫بر اینکه ش��ورای ح��ل اختالف دریایی ب��ا توجه به‬ ‫تخصصی بودن می تواند کمک های تخصصی به حل‬ ‫و فصل دعاوی دریایی داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬مراجعه‬ ‫دع��اوی تخصصی دریایی به ش��وراهای حل اختالف‬ ‫و محاکم عمومی ‪ ،‬نیازهای بخش بندری و دریایی را‬ ‫برطرف نمی کند اما با راه اندازی شورای حل اختالف‬ ‫دریای��ی می توان امیدوار بود ک��ه پرونده ها و دعاوی‬ ‫به طور تخصصی دنبال کند‪.‬‬ ‫براس��اس انچه صفری می گوی��د در نبود محکمه‬ ‫تخصصی دریایی‪ ،‬حل دعاوی حوزه هایی مانند بیمه‬ ‫ش��ناورها‪ ،‬کارشناس��ی های مربوط به خس��ارت ها یا‬ ‫قراردادهای ساخت ش��ناورها در سال های گذشته با‬ ‫مشکالتی روبه رو بود و در نبود مراجع تخصصی حتی‬ ‫برخ��ی افراد از مراجعه به دادگاه منصرف می ش��دند‬ ‫و ممکن بود مش��کل انها س��ال های سال حل نشده‬ ‫باق��ی مانده و حتی انجام برخی پروژه ها دچار چالش‬ ‫اساسی شود‪ .‬مدیرعامل موسس��ه رده بندی ایرانیان‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر جامع��ه دریایی و بندری اطالع داش��ته‬ ‫باشد که مرجع حل اختالف تخصصی وجود دارد که‬ ‫می توانند برای حل دعاوی خود به ان مراجعه کنند‪،‬‬ ‫احتمال دارد برخی پروژه ها که در س��ال های گذشته‬ ‫در دادگاه ه��ا دچار چالش ش��ده اند ب��ه حل و فصل‬ ‫نهایی نزدیک تر ش��وند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بیش��تر مردم‬ ‫و به ویژه فعاالن حمل ونق��ل دریایی و بندری به طور‬ ‫معم��ول مراجعه ب��ه دادگاه و پیگی��ری پرونده های‬ ‫حقوقی و مالی را به تعویق انداخته یا به دلیل ناامید‬ ‫بودن از امکان پش��ت سر گذاش��تن بروکراسی های‬ ‫اداری‪ ،‬مسئله را دنبال نمی کنند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫راه اندازی ش��ورای حل اختالف دریای��ی این نوید را‬ ‫می دهد که برخی پرونده ها و موضوعات حل نش��ده‬ ‫را می ت��وان پیگی��ری کرد و به نتیجه رس��اند که در‬ ‫اثر این مس��ئله می ت��وان برخی پروژه ه��ا را از رکود‬ ‫خارج کرده و گره هایی که در کس��ب و کار و تجارت‬ ‫دریایی وجود داش��ته‪ ،‬حل شود‪ .‬صفری با تاکید بر‬ ‫ارامش روانی ناشی از راه اندازی شورای حل اختالف‬ ‫دریایی گفت‪ :‬یکی از کارکردهای موسس��ه رده بندی‬ ‫ایرانیان انجام امور کارشناسی به نیابت از کارفرماها‪،‬‬ ‫دادگاه ها‪ ،‬بیمه ها‪ ،‬مالکان شناورها و‪ ...‬به طور مستقل‬ ‫و تخصصی اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس به شورای حل‬ ‫اخت�لاف دریایی اعالم کردیم که امادگی داریم همه‬ ‫ظرفیت های این موسسه را در اختیارشان قرار دهیم‬ ‫و از انها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫طرح تحویل تاکسی های جدید از سر گرفته می شود‬ ‫سرپرس��ت اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت‪ :‬طرح تحویل تاکسی های‬ ‫جدید که از مرداد امس��ال به طور موقت متوقف ش��ده بود بار دیگر با صدور پیش‬ ‫فاکتورها از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬مرتضی ضامنی با بیان اینکه در جلس��ه ای با حضور‬ ‫نمایندگان گمرک‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه و ایران خودرو و در جلس��ه کارگروه‬ ‫الودگی هوا که قرر شد طرح نوسازی تاکسی های فرسوده ادامه یابد‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت نام‬ ‫طرح نوسازی بیش از ‪ ۱۸۷‬هزار تاکسی فرسوده از ‪ ۱۲‬بهمن ‪ ۹۴‬اغاز شد و تاکنون‬ ‫نیز بیش از ‪ ۶۳‬هزار تاکس��ی فرسوده اسقاط ش��ده و ‪ ۵۵‬هزار متقاضی تاکسی نو‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور درباره علت تعطیلی موقت این‬ ‫طرح افزود‪ :‬علت توقف تحویل تاکس��ی های نو‪ ،‬بدهی گمرک به خودروساز و عمل‬ ‫نکردن به تعهدات بود‪.‬‬ ‫ضامن��ی گفت‪ :‬اگرچه تاکنون ‪ ۷۸‬هزار تاکس��ی فرس��وده در این طرح ثبت نام‬ ‫کرده اند اما با رفع مش��کالت به تحویل ‪ ۹۰‬هزار تاکس��ی نو تا پایان سال خواهیم‬ ‫رسید و امیدواریم مرحله دوم طرح نیز در سال ‪ ۹۷‬اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس طرح نوس��ازی تاکسی های فرس��وده به مالک تاکسی های‬ ‫فرسوده ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال وام با بهره ‪ ۱۶‬درصد داده می شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت‪ :‬در مرحله گواهی اسقاط‬ ‫دو گواهی به ارزش ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال و در مجموع ‪ ۵‬میلیون تومان لحاظ‬ ‫ش��ده و تفاهمنامه های الزم بین س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬شرکت های خودروساز‪،‬‬ ‫کارگروه کاهش الودگی هوا و گمرک امضا شده است‪.‬‬ ‫ضامنی ادامه داد‪ :‬براس��اس این تفاهمنامه قرار ش��د گمرک به ازای هر تاکسی‬ ‫فرسوده اسقاطی ‪ ۵‬میلیون تومان به حساب شرکت خودروساز پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این طرح در چارچوب کاهش الودگی هوا یکی از راهکارهای‬ ‫بسیار مناسب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با همکاری و توجه ویژه دستگاه های متولی این طرح‬ ‫می تواند یکی از موفق ترین طرح های دولت در نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور افزود‪ :‬متقاضیان دریافت تاکسی‬ ‫جدی��د می توانند ب��ا مراجعه به بانک های عامل ش��امل ملت‪ ،‬تجارت و پارس��یان‬ ‫تس��هیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون ریالی با نرخ ‪ ۱۶‬درصد و بازپرداخت در اقس��اط ‪ ۴۸‬ماهه‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬همچنین این افراد ‪ ۵‬میلیون تومان یارانه گواهی اس��قاط و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تومان بابت الشه خودرو فرسوده دریافت می کنند‪ .‬ضامنی گفت‪ :‬در تهران با‬ ‫احتساب مدل س��ال ‪ ۸۶‬تاکسی ها ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۴۸۸‬دستگاه تاکسی فرسوده وجود‬ ‫دارد که تاکنون ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۴۳‬دستگاه تاکسی نو جایگزین شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خودروهای جایگزین ش��امل سمند ‪ EF۷‬و پژو ‪ ۴۰۵‬مجهز به مخزن سی ان جی‬ ‫است‪ .‬سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور درباره نوسازی تاکسی های‬ ‫ون نیز گفت‪ :‬با توافقی که با ش��رکت خودروسازی داشته ایم مقرر شد در ماه های‬ ‫اینده دارندگان تاکس��ی های ون‪ ،‬خودرو فرس��وده خود را با ون نو تعویض کنند و‬ ‫پیش بینی شده است تسهیالت ارائه شده به مالکان خودروها تا ‪ ۸۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪ 6 1396‬ربیع االول ‪ 25 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 265‬پیاپی ‪2238‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وابستگی دولتی و کاهش انگیزه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫عطا اکبری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمود فقهی‬ ‫«گسترش صنعت» تضادهای دنیای صنعت قطعه را بررسی کرد‬ ‫تقابل فیلترهای نانویی با تولیدات زیرپله ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رشد علمی کش��ور در بخش های مختلف ازجمله‬ ‫حوزه نانو و رسوخ روزافزون این فناوری در تولید و‬ ‫ایج��اد ارزش افزوده نقش نانوفناوری ها را در حرکت‬ ‫به س��وی اقتصاد و صنعت دانش بنیان پررنگ کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیلتر ه��وای خ��ودرو یکی از قطعاتی اس��ت که‬ ‫شرکت های داخلی مبادرت به تولید ان می کنند اما‬ ‫بازار صادرات این محصول کمرنگ است‪ .‬فیلترهای‬ ‫ه��وای خودرو از عوامل تاثیرگ��ذار بر احتراق کامل‬ ‫س��وخت در محفظ��ه احتراق بوده و ب��ه بیان دیگر‬ ‫تصفیه مناس��ب هوا که مملو از ذرات معلق به شمار‬ ‫می رود باعث احتراق کامل سوخت و کاهش مصرف‬ ‫ان شده و در نتیجه ذرات ریز معلق در هوا را تصفیه‬ ‫کرده و بهبود عملکرد موتور‪ ،‬افزایش شتاب خودرو‬ ‫و در نهایت کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد‬ ‫که تولیدکنندگان فع��ال در این قطعه در گفت وگو‬ ‫با «گسترش صنعت» معتقدند همین امر هزینه به‬ ‫نسبت بیشتر ان را در مقایسه با فیلترهای معمولی‬ ‫توجیه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬تا ‪۲۰‬درصد تفاوت قیمتی‬ ‫عط��ا اکبری‪ ،‬یکی از کارافرین��ان جوان در حوزه‬ ‫تولی��د فیلتره��ای نانویی درب��اره رون��د تولید این‬ ‫محصول گفت‪ :‬فناوری درواقع یک مرحله کار تولید‬ ‫را بیش��تر می کند به ویژه در امر نان��و‪ .‬به طور نمونه‬ ‫اگر قرار اس��ت قطعه خودرویی در ‪ ۵‬سالن تولید و‬ ‫عرضه شود به طور قطع پیش از این در سالنی مجزا‬ ‫باید مرحله نانویی ان طی ش��ود ازاین رو تا حدودی‬ ‫قیمت ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نرخ دو دس��ته فیلترهای تولیدی‬ ‫این نش��ان اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬تولی��د فیلترهای‬ ‫خودروهای داخلی به دلیل اضافه ش��دن یک مرحله‬ ‫فناوری حدود ‪۵‬درصد نسبت به فیلترهای معمولی‬ ‫گران تر اس��ت و توجیه اقتصادی ای��ن افزایش نرخ‬ ‫ب��رای صاحب خودرو این مس��ئله اس��ت که با این‬ ‫فن��اوری یک ت��ا ‪ ۲‬لیت��ر کاهش مصرف س��وخت‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬اگر محاسبه ش��ود زمانی که یک‬ ‫خ��ودرو با ‪ ۲۰‬ی��ا ‪ ۳۰‬بار س��وخت گیری بنزین نیاز‬ ‫به تعویض فیلتر دارد‪ .‬با این فناوری ضمن س��وخت‬ ‫بهینه عمر فیلترها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫او ب��ه نرخ فیلتره��ای تولیدی این ش��رکت برای‬ ‫خودروهای وارداتی به عنوان دس��ته دوم فیلترهای‬ ‫نانویی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬فیلتره��ای خودروهای‬ ‫واردات��ی از دیگ��ر تولی��دات این نش��ان اس��ت که‬ ‫ح��دود ‪۸۵‬درصد نیاز بازار داخ��ل از طریق واردات‬ ‫تامین می ش��ود درنتیجه تولید ان در داخل نسبت‬ ‫به مش��ابه وارداتی ان ‪۲۰‬درص��د تفاوت نرخ دارد و‬ ‫ارزان تر است‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت قطعه افزود‪ :‬بنابراین تولید این‬ ‫فیلتره��ا می توان��د از خ��روج ارز جلوگیری و ثروت‬ ‫برای کشور تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ب�ه چی�ن و زیره ب�ه کرمان‬ ‫بردن‬ ‫اکبری در پاس��خ به این پرسش که ایا این امتیاز‬ ‫حتی با تیراژ پایین نیز برای کشور به دست می اید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬طبیع��ی اس��ت واردات باید وجود داش��ته‬ ‫باش��د زیرا در این بس��تر رقابت ش��کل می گیرد و‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ه ارتق��ای فناوری خ��ود ترغیب‬ ‫می شوند ضمن انکه بازار نیز تنظیم می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬امروز برای بیش��تر خودروهایی که‬ ‫وارد می شوند فیلترها نیز همراه انها وارد می شود و‬ ‫به طور قطع این روند (حضور خودروهای وارداتی در‬ ‫بازار کشور) مس��یر رو به رشدی دارد درنتیجه باید‬ ‫به دنبال بومی سازی قطعات انها باشیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که با توجه به فعالیت گس��ترده کش��ور در استفاده‬ ‫از فن��اوری نان��و در تولید فیلتر ای��ا امکان صادرات‬ ‫گسترده وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در سفر به چین با برخی‬ ‫ش��رکت های قطعه ای مذاکراتی داشتیم و قرار است‬ ‫با یکی از انها وارد تعامل شویم و فیلترهای فناوری‬ ‫نان��و خود را به این کش��ور صادر کنیم‪ .‬این بس��یار‬ ‫ارزشمند است زیرا «زیره به کرمان بردن» است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬فیلترهای تولید شده نانویی در کشور رقابتی‬ ‫اس��ت و می توانیم در س��طح بین الملل به رقابت با‬ ‫س��ایر کش��ورها بپردازیم بنابراین باید حمایت های‬ ‫بیشتری وجود داشته باشد تا بتوان در امر صادرات‬ ‫گام های بلندتری برداشت به طور نمونه وزارت نفت‬ ‫باید برای بهینه س��ازی مصرف س��وخت با این نوع‬ ‫فیلترها اطالع رسانی داشته باشد یا برای خودروهای‬ ‫حمل ونقل ش��هری مانند اتوبوس��ر انی از فیلترهای‬ ‫نانویی استفاده شود‪ .‬درنتیجه کاهش مصرف انرژی‬ ‫می تواند روی فروش و تولید تاثیر بس��یاری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬اکبری عنوان کرد‪ ۳۰ :‬تا ‪۳۵‬میلیون خودرو‬ ‫در کش��ور در حال تردد اس��ت که از این تعداد ‪ ۷‬تا‬ ‫‪۸‬میلیون خودرو مربوط به خودروهای دولتی است‬ ‫بنابراین اگ��ر مصرف فیلترهای نانویی از بدنه دولت‬ ‫اغاز شود می تواند مشوقی برای سایر افراد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید زیرپله ای به بهانه اشتغالزایی‬ ‫محم��ود فقهی‪ ،‬از دیگر تولیدکنن��دگان فعال در‬ ‫فناوری نانو اس��ت‪ .‬این شرکت که از ‪ ۲۵‬سال پیش‬ ‫فعالیت خود را با ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬نوع فیلتر خودرویی اغاز‬ ‫کرده پروژه تولید فیلترهای نانو را از س��ال ‪ ۸۸‬اغاز‬ ‫ک��رد و امروز با تولید حدود ‪ ۸۰۰‬نوع فیلتر فعالیت‬ ‫خود را ادامه می دهد‪.‬‬ ‫فقه��ی درباره رفتن به س��وی تولی��د فیلترهای‬ ‫نانویی گفت‪ :‬برای تولید فیلترهای نانویی در س��ال‬ ‫‪ ۸۸‬قرار شد دستگاه و ماشین االت موردنیاز خریده‬ ‫ش��ود اما با اعمال تش��دید تحریم ها با مش��کالتی‬ ‫روبه رو ش��دیم‪ .‬در ادامه با یک ش��رکت ایرانی که‬ ‫دس��تگاه های پوش��ش نانویی تولید می کرد اش��نا‬ ‫ش��دیم و ب��ا جلس��اتی که داش��تیم راغب ش��دند‬ ‫تا نخس��تین تولید دس��تگاه های صنعت��ی خود را‬ ‫اغ��از کنن��د و به این ترتیب این نش��ان نخس��تین‬ ‫تولیدکننده ای بود که وارد تولید محصوالت نانویی‬ ‫ش��د؛ البته در تولید فیلترهای صنعتی و پس از ‪۳‬‬ ‫س��ال تولید فیلترهای نانوی��ی خودروها نیز در این‬ ‫شرکت اغاز شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ابتدا فیلترهای خودروهای سنگین تولید‬ ‫شد و در ادامه به سمت تولید فیلترهای خودروهای‬ ‫سبک رفتیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه ادام��ه داد‪ :‬روند تولید‬ ‫فیلترهای نانویی با فیلترهای معمولی هزینه زیادی‬ ‫دارد اما این شرکت تنها‪۱۰‬درصد به نرخ فیلترهای‬ ‫نانویی خود افزوده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بح��ث نرخ در کش��ور بس��یار‬ ‫بااهمیت اس��ت به طوری که کیفیت فراموش شده‬ ‫به ویژه در صنعت خودرو و این جریان بر تمام بدنه‬ ‫بازار حاکم شده اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان زیرپله ای یا‬ ‫تولید فیلتر در منزل و‪ ...‬از جمله مس��ائلی است که‬ ‫به ش��دت در حال اسیب رس��اندن به صنعت داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر به عنوان اش��تغالزایی در حال انجام‬ ‫است اما باید توجه داشته باشیم مسئله اشتغالزایی‬ ‫در دنی��ا روی محصول نهایی نبوده بلکه در قطعات‬ ‫میانی اس��ت‪ .‬این صنعتگر ادامه داد‪ :‬یک محصول‬ ‫دارای استانداردهای اجباری است و تولید زیرپله ای‬ ‫و در من��زل غیرقانون��ی بوده ک��ه در روزنامه ها نیز‬ ‫اگهی می شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬گاه��ی در نمایش��گاه ها دی��ده‬ ‫می ش��ود ک��ه فیلترها جلوی نمایش��گاه ب��ا گونی‬ ‫فروخت��ه می ش��ود که ای��ن امر ضمن اس��یب به‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬خودروها را نیز دچار اس��یب می کند‬ ‫و منافعی ک��ه می تواند با تولی��د فیلترهای نانویی‬ ‫ب��ه اقتص��اد و صنعت کش��ور تزریق ش��ود به این‬ ‫ش��کل در جه��ت مخال��ف در ح��ال ضرب��ه زدن‬ ‫اس��ت‪ .‬فقهی درباره بازار این نش��ان گفت‪ :‬تامین‬ ‫قطعات موردنی��از بازار لوازم یدک��ی و نیز تعویض‬ ‫روغنی ها از س��وی این ش��رکت انجام می ش��ود و‬ ‫در تمام نقاط کش��ور نمایندگان فروش ما در حال‬ ‫خدمات رسانی هستند‪ .‬وی درباره تیراژ تولید فیلتر‬ ‫در کشور گفت‪ :‬تولیدکنندگان امار مشخصی ندارند‬ ‫و برخی حتی در باغ های تهران در حال تولید فیلتر‬ ‫هس��تند ازاین رو امار دقیقی در دس��ت نیس��ت‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬این نش��ان به لحاظ تنوع و کیفیت بر اساس‬ ‫اس��تانداردهای جهانی تولید می کند‪ .‬فقهی درباره‬ ‫بازار صادرات این ش��رکت نیز عن��وان کرد‪ :‬بخش‬ ‫صادرات فعال اس��ت اما جدی نیس��ت‪ .‬توسعه بازار‬ ‫فرامل��ی از برنامه ه��ای این��ده این واح��د صنعتی‬ ‫اس��ت و در این زمینه با کشورهایی مانند عمان و‪..‬‬ ‫رایزنی هایی شده است‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ها‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪100/400/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪101/600/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫یکی از بخش های کمک کننده‬ ‫در تولی��د در کن��ار تس��هیالت‬ ‫داخلی‪ ،‬همکاری های مشارکتی‬ ‫در راس��تای س��رمایه گذاری با‬ ‫همتایان خارجی است اما برای‬ ‫موفقیت در ان الزم است فضای‬ ‫کس��ب وکار کشور به این سمت‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫تغییر کند‪ .‬نوس��ان سیاس��ی و‬ ‫دبیر انجمن تخصصی‬ ‫اقتصادی کش��ور تهدیدی برای‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫این امر اس��ت‪ .‬موضوع دیگری‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫که مدام تکرار ش��ده و از موانع‬ ‫حضور س��رمایه گذار خارجی در‬ ‫صنعت کشور ازجمله قطعه سازی است‪ ،‬این است که قطعه سازان‬ ‫داخلی مش��کل نقدینگی دارند و به دلیل مطالبات سنگین توان‬ ‫تامین مالی و س��رمایه در گردش اینده را ندارند‪ .‬در این فضای‬ ‫کسب وکار‪ ،‬قطعه سازان خارجی نمی توانند فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫کش��ورهای صنعتی این گون��ه عمل نمی کنند ک��ه مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان با فاصله زمانی بسیار پرداخت شود و روند معمول‬ ‫این است که مطالبات در مدت یک ماه پرداخت شود ضمن انکه‬ ‫هزینه های مالی در این کش��ورها بسیار پایین است بدین ترتیب‬ ‫اگر مطالبات به موقع نیز پرداخت نش��ود شرکت های قطعه ساز‬ ‫به راحتی می توانند تسهیالت مورد نیاز خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫با این ش��رایط ش��رکت های معدودی با قطعه س��ازان داخلی‬ ‫قرارداد همکاری به ش��کل جوینت ونچر بسته اند و فعالیت دارند‬ ‫اما این حجم پاسخگوی نیازهای داخلی این صنعت نیست‪.‬‬ ‫همچنی��ن قیمت گ��ذاری دس��توری از دیگ��ر موان��ع حضور‬ ‫س��رمایه گذار خارجی در کشور است و ش��اید یکی از مهم ترین‬ ‫دالیل باش��د ک��ه روی قیمت گذاری قطعات نیز تاثیر مس��تقیم‬ ‫دارد‪ .‬بدین ترتیب خودروساز‪ ،‬قیمت هایی را که دستوری است به‬ ‫قطعه س��ازان نیز تحمیل می کند‪ .‬از چالش های دیگر پیچیدگی‬ ‫قوانین و مقررات داخلی اس��ت‪ .‬قوانین پیچیده مالیاتی و دارایی‬ ‫و‪ ...‬رغبت برای مش��ارکت س��رمایه گذار خارجی را کاهش داده‬ ‫است‪ .‬در نتیجه فضای کسب و کار‪ ،‬طوالنی بودن زمان پرداخت‬ ‫مطالبات‪ ،‬بهره های سنگین بانکی‪ ،‬نبود سازوکار نوین بانکی –که‬ ‫باعث شده بانک ها همچنان به شیوه سنتی فعالیت داشته باشند‪-‬‬ ‫و قیمت گذاری دستوری خودرو از موانع مشارکت های بین المللی‬ ‫و س��رمایه گذاری مشترک در صنعت قطعه کشور است‪ .‬با وجود‬ ‫این مش��کالت شاهد هستیم که برخی سرمایه گذاران خارجی با‬ ‫همتایان ایرانی خود با ‪۵۱‬درصد س��هم وارد مش��ارکت شده اند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به حج��م فعالیت صنعت خودرو کش��ور این قراردادها‬ ‫چش��مگیر نیس��ت و انتظارها بیش��تر از این میزان است‪ .‬البته‬ ‫موفقیت های خوبی به دس��ت امده اما ظرفیت ما بیش��تر از این‬ ‫اس��ت و پیش تر گفته ام برجام چاشنی شلیک صنعت خودرو به‬ ‫اهداف ‪ ۱۴۰۴‬اس��ت‪ .‬یاداوری این نکته ضروری است به میزان‬ ‫تفاهمنامه های خودرویی در صنعت قطعه نیز فعاالن این صنعت‬ ‫تفاهمنامه با همتایان خود دارند درنتیجه هرقدر خودروس��ازان‬ ‫در این زمینه فعالیت بیش��تری داش��ته باش��ند قطعه سازان نیز‬ ‫امکان مانور بیش��تری خواهند داشت‪ .‬به دلیل وابستگی صنعت‬ ‫قطعه به خودرو نخس��ت خودروسازان باید در مسیر همکاری و‬ ‫مشارکت گام های بلندی بردارند و در ادامه قطعه سازان به عنوان‬ ‫تامین کننده محصوالت مورد نیاز وارد مشارکت های بین المللی‬ ‫شوند‪ .‬این امر مهم شدنی است به شرط انکه دو طرف با یکدیگر‬ ‫همراهی و همکاری الزم را داشته باشند ضمن انکه فضای کسب‬ ‫و کار کشور اصالح شود‪ .‬درنتیجه بخش زیادی از مشارکت های‬ ‫بین المللی مربوط به سیاس��ت گذاری های کالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بوده و در ادامه سیاست های بخشی خودروسازان‬ ‫اس��ت که ما را در رس��یدن به اهداف تعیین شده افق ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫صنعت خودرو و نیز قطعه رهنمون می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫راهکاری برای رونق تولید‬ ‫عضوهیاتمدیرهانجمنتولیدکنندگانموتورسیکلتمعتقداست‬ ‫از ابتدای امس��ال کمتر از ‪ ۳۰‬هزار دستگاه موتورسیکلت انژکتوری‬ ‫تولید ش��ده اس��ت‪ .‬ابوالفضل حجازی در گفت وگ��و با خبرخودرو با‬ ‫اشاره به جریان سنگین تولید موتورسیکلت در کشور اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۲۰‬سال گذشته کشور کمترین میزان تولید موتورسیکلت را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه امس��ال تولید موتورس��یکلت تنها بر پایه‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری بوده یاداورشد‪ :‬امسال به دلیل ادامه‬ ‫عرضه گس��ترده کاربراتوری و از س��ویی نرخ انها‪ ،‬بیشتر متقاضیان‬ ‫تمایل به خرید موتورس��یکلت های کاربراتوری داشته و تا این لحظه‬ ‫استقبال چندانی از انژکتوری ها نشده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د تا زمانی که موتورس��یکلت های کاربراتوری در بازار وجود‬ ‫دارد مش��تریان از انژکتوری ها اس��تقبال نخواهند کرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با اش��اره به اهمیت خروج موتورس��یکلت های فرس��وده بازار تولید‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود برخی مشکالت همچنان تولیدکنندگان‬ ‫امادگی خروج ‪۱۰۰‬هزار دس��تگاه موتورس��یکلت فرسوده را دارند‬ ‫و ای��ن را بارها اع�لام کرده اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬البت��ه اجرای این امر‬ ‫مس��تلزم همراهی و تامین ش��رایط الزم از س��وی تمام دستگاه ها و‬ ‫س��ازمان های مرتبط است‪ .‬وی همچنین با اش��اره به توقف فعالیت‬ ‫بخش مهمی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت در کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫ش��رایط کنونی موج��ب توقف و تعطیلی ‪۷۰‬درص��د از کارخانجات‬ ‫موتورسیکلت س��ازی کشور شده اس��ت‪ .‬حجازی با توجه به راهکار‬ ‫موث��ر برای بازگش��ت کارخانجات تعطیل موتورسیکلت س��ازی به‬ ‫ش��رایط تولید گفت‪ :‬بخش��ی از این جریان مرب��وط به تالش دولت‬ ‫برای جمع اوری موتورس��یکلت های فرس��وده از چرخه حمل ونقل‬ ‫شهری است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 4‬اذر ‪ 6 1396‬ربیع االول ‪ 25 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 265‬پیاپی ‪2238‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رنو عالقه ای برای بازگشت‬ ‫به بازار امریکا ندارد‬ ‫کارل��وس گوس��ن‪ ،‬مدیرعام��ل گ��روه رنو‪-‬نیس��ان‪-‬‬ ‫میتسوبیش��ی گفته که هیچ عالقه ای ب��رای حضور دوباره‬ ‫رنو در بازار ایاالت متحده ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبر خودرو‪ ،‬در ی��ک مصاحبه طوالنی با اتو‬ ‫نیوز‪ ،‬گوسن گفته است‪ :‬رنو اکنون در بازارهای بزرگ و در‬ ‫حال رشدی مانند چین و روسیه فعالیت های خوبی دارد و‬ ‫نیازی به فعالیت در بازار امریکا برای خود نمی بیند‪.‬‬ ‫وی در بخشی از این مصاحبه گفته‪« :‬من به این موضوع‬ ‫هرگز فکر نمی کنم‪ .‬هم اکنون در میانه های نقشه راه فعلی‬ ‫خود هس��تیم و هیچ فرصتی برای ای��ن کار وجود ندارد‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن اولویت برای رنو در این نقش��ه راه بازار چین و‬ ‫روسیه است‪.‬‬ ‫رنو امس��ال در ب��ازار چین ‪ ۷۰‬هزار خ��ودرو به فروش‬ ‫خواهد رس��اند و این عدد در پایان نقش��ه راه فعلی ممکن‬ ‫است به ‪ ۵۵۰‬هزار دستگاه برسد‪.‬‬ ‫در روسیه‪ ،‬رنو باید به طور حتم روی بحث بازیابی روسیه‬ ‫تمرکز کن��د‪ .‬برای من درحال حاضر موتورهای کافی برای‬ ‫رش��د وجود دارد و نیازی به اضافه کردن یک موتور دیگر‬ ‫نمی بینم‪».‬‬ ‫ش��رکت پژو که رقیب مستقیم فرانس��وی رنو به شمار‬ ‫م��ی رود یک راهکار متفاوت را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت که زی��ر نظر کارل��وس ت��اوارس فعالیت می کند‬ ‫ب��ه ارامی در ح��ال برنامه ریزی برای بازگش��ت ب��ه بازار‬ ‫امریکاس��ت‪ .‬خوش��بختانه معرفی مدل های رن��و در بازار‬ ‫امری��کا ب��رای گ��روه رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیش��ی ضرورتی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫هر دو ش��رکت نیسان و میتسوبیشی مجموعه ای کامل‬ ‫از مدل ه��ای خ��ود را در امری��کا ب��ه فروش می رس��انند‬ ‫و گوس��ن گفته که کش��ورهای چین‪ ،‬روس��یه و برزیل ‪۳‬‬ ‫بازاری هس��تند که بزرگترین تاثیر را روی افزایش فروش‬ ‫این گروه خودروسازی تا ‪ ۴۰‬درصد بین سال های ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی(‪ )۱۳۹۵-۹۶‬و ‪ ۲۰۲۲‬می�لادی(‪)۱۴۰۰-14۰۱‬‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫باج ‪ ۱۰۰‬هزار دالری اوبر‬ ‫به هکرها‬ ‫ش��رکت ارائه دهنده خدمات تاکس��ی اینترتی اوبر ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار دالر بابت اس��تفاده نکردن و پاک کردن اطالعات ‪۵۷‬‬ ‫میلیون کاربر خود به هکرها پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬هکرها با نفوذ به شرکت اوبر‪ ،‬اطالعات‬ ‫‪ ۵۷‬میلیون از کاربران و راننده های این شرکت را به سرقت‬ ‫برده اند و این خبر پس از جلوگیری یک س��اله از انتشار ان‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫همچنین گویا مدیر وقت اوبر‪ ،‬تراویس کاالنیک ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫دالر ب��ه این هکر ها باج داده بود تا انان اطالعات مس��روقه‬ ‫را پاک کنند و انتش��ار ندهند‪ .‬گویا این اطالعات شامل نام‪،‬‬ ‫ایمیل و همچنین شماره تلفن کاربران بوده است‪.‬‬ ‫دارا خسروش��اهی‪ ،‬مدیرعامل ایرانی االصل کنونی اوبر در‬ ‫این باره گفت‪ :‬هیچ ک��دام از این اتفاق ها نباید رخ می داد و‬ ‫من توجیهی برای ان ندارم‪ .‬ما در حال تغییر راه کس��ب و‬ ‫کار خود هستیم‪.‬‬ ‫در حالی که من نمی توانم گذشته را پاک کنم‪ ،‬می توانم‬ ‫از طرف کارمندانم متعهد ش��وم که از اشتباهات مان درس‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬مدیرعامل جدید اوبر خواس��تار اس��تعفای‬ ‫مدیر امنیتی این شرکت‪ ،‬سالیوان شد و حکم اخراج کریگ‬ ‫کالرک‪ ،‬وکیل ارشد این شرکت را صادر کرد‪.‬‬ ‫مقامات قضایی امریکا برای کوتاهی این شرکت در حفظ‬ ‫اطالعات مش��تریان و رانندگان خود ش��روع به بررسی این‬ ‫موضوع کردند‪.‬‬ ‫اوب��ر‪ ،‬ی��ک س��رویس همس��فری انالی��ن مس��تقر در‬ ‫سانفرانسیس��کو اس��ت‪ .‬اپلیکیشن تلفن هوش��مند به طور‬ ‫خودکار‪ ،‬مس��افران را با نزدیک ترین راننده مرتبط می سازد‬ ‫و موقعی��ت مس��افر را برای راننده می فرس��تد‪ .‬ب��ا افزایش‬ ‫محبوبیت ش��رکت هایی چون اوبر‪ ،‬بس��یاری از شرکت های‬ ‫دیگ��ر مدل کس��ب و کار ان را تکرار ک��رده و این روند به‬ ‫«اوبری سازی» مشهور شده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری تسال‬ ‫و سایر شرکت های‬ ‫خودروساز در زمینه‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫هم راستا با صنعت‬ ‫نوپای وسایل نقلیه‬ ‫مصرف کننده‬ ‫انرژی های نو در‬ ‫چین است‪ .‬چین که‬ ‫بزرگترین بازار خودرو‬ ‫جهان است حاال رشد‬ ‫پرسرعتی را نیز در‬ ‫بازار خودروهای‬ ‫برقی و مصرف کننده‬ ‫انرژی های نو دارد‬ ‫اغوش باز سرزمین اژدها برای خودروسازهای الکتریکی‬ ‫برقی سازها در چین به صف شدند‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چی��ن در حال پیش��ی گرفتن از امریکا و س��ایر‬ ‫کش��ورها در تقالی جهانی برای تبدیل ش��دن به‬ ‫قط��ب خودروهای برق��ی اس��ت‪ .‬چینی ها اغوش‬ ‫خ��ود را ب��رای خوش��امدگویی ب��ه ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ تولیدکننده خودرو در جه��ان باز کرده اند‬ ‫و خودروس��ازها نی��ز ب��ا س��رمایه گذاری ب��ه این‬ ‫خوشامدگویی پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫چین اکنون ب��ازار بزرگی برای خودروهای برقی‬ ‫و هیبری��دی اس��ت و نزدیک به نیم��ی از فروش‬ ‫جهانی این خودروها در این کش��ور انجام می شود‪.‬‬ ‫دول��ت چی��ن در تالش اس��ت صنایع وابس��ته به‬ ‫تولی��د خودروهای برقی و هیبریدی را در سراس��ر‬ ‫مرزهایش گسترش دهد‪.‬‬ ‫تخته گاز چینی ها برای دستیابی به لیتیوم‬ ‫یک��ی از اقدامات چینی ها در این راه در دس��ت‬ ‫گرفت��ن بازار یکی از مهم ترین مواد موردنیاز باتری‬ ‫خودروهای برق یعنی «لیتیوم» است‪ .‬ماده معدنی‬ ‫لیتیوم از دل کوه های استرالیا و استخرهای نمکی‬ ‫امریکای جنوبی به دست می اید‪ .‬شرکت های چینی‬ ‫در راستای تسلط بر بازار عرضه ماده معدنی لیتیوم‬ ‫قراردادهایی را با ش��رکت های گوناگون در سراسر‬ ‫دنیا امضا کرده اند‪.‬‬ ‫س��ایمون مورز‪ ،‬مدیرعامل موسس��ه پژوهش��ی‬ ‫و داده ای «بنچم��ارک مین��رال اینتلیجن��س»(‬ ‫‪)Benchmark Mineral Intelligence‬‬ ‫ک��ه در زمینه مواد معدنی پژوه��ش و داده پردازی‬ ‫می کن��د در این ب��اره گفت‪« :‬هرکس ک��ه زنجیره‬ ‫عرضه لیتیوم را در اختیار گیرد‪ ،‬اینده خودروهای‬ ‫الکتریکی را نیز از ان خود خواهد کرد‪ .‬یک رقابت‬ ‫جهانی برای باتری خودروهای برقی وجود دارد‪».‬‬ ‫چی��ن در مرزهای خود مناب��ع لیتیومی چندانی‬ ‫ن��دارد و از این رو به دنبال در دس��ت گرفتن منابع‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر اس��ت‪ .‬در س��پتامبر‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروسازی «گریت وال موتور» (‪Great Wall‬‬ ‫‪ )Motor‬یک ش��رکت معدنی لیتیوم در استرالیا‬ ‫را خرید‪ .‬ابتدای س��ال جاری میالدی نیز ش��رکت‬ ‫چینی «گان فنگ» ‪ ۲۰‬درصد از یک پروژه لیتیومی‬ ‫در ارژانتین را به دست گرفت‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران بر این باور هس��تند که تالش چین‬ ‫برای تس��لط بر بازار لیتیوم به عن��وان ماده حیاتی‬ ‫در بات��ری خودروه��ای برق��ی ب��ا برنامه های ژی‬ ‫جینپینگ‪ ،‬رییس جمهوری این کشور به طورکامل‬ ‫در هماهنگی است‪.‬‬ ‫چینی ه��ا درحال��ی در تالش ب��رای گرفتن بازار‬ ‫لیتیوم هستند که کشورهای غربی تاکنون عالقه و‬ ‫انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری روی خودروهای‬ ‫برقی س��اخت همتایان چینی خود نشان نداده اند‪.‬‬ ‫این را کارشناس صنعت خودرو بیان می کنند‪.‬‬ ‫اش��تهای جهانی ای��ن روزها ب��رای لیتیوم مورد‬ ‫ی خودروهای برقی باعث شده‬ ‫اس��تفاده برای باتر ‬ ‫نرخ ای��ن م��اده معدنی افزای��ش پیدا کن��د‪ .‬نرخ‬ ‫لیتی��وم اکنون نس��بت به اغاز س��ال میالدی ‪۴۰‬‬ ‫درصد افزایش پیدا کرده و براساس براورد شرکت‬ ‫«بنچمارک��ت مینرال اینتلیجنس» ه��ر تن از ان‬ ‫‪۱۴‬هزار دالر معامله می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹حض�ور پررن�گ برقی س�ازهای غربی‬ ‫در چین‬ ‫با افزایش فروش ش��رکت امریکایی تولیدکننده‬ ‫خودروهای برقی تسال موتورز در چین‪ ،‬این شرکت‬ ‫درحال همکاری با مقامات ش��هر ش��انگهای برای‬ ‫بررسی امکان ایجاد احتمالی یک کارخانه تولیدی‬ ‫در ای��ن منطقه با هدف پاس��خگویی ب��ه نیاز بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬این را شرکت تسال ‪ ۳۱‬اکتبر (‪ ۱۱‬ابان) در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪.‬‬ ‫در هفته های گذش��ته رس��انه ها گ��زارش دادند‬ ‫که این ش��رکت س��ازنده خودروه��ای برقی وارد‬ ‫توافقنامه ای ش��ده که براساس ان کارخانه خود را‬ ‫در ش��انگهای خواهد س��اخت‪ ،‬هرچند این شرکت‬ ‫خب��ر را تایید نکرده و تنها به گفتن اینکه تا اواخر‬ ‫س��ال برنامه های تولید خود را در چین مش��خص‬ ‫می کند‪ ،‬بسنده کرده است‪.‬‬ ‫شبکه شارژ برقی تسال اکنون ‪ ۱۷۰‬شهر چین را‬ ‫در پوشش دارد‪ .‬این ش��رکت در حال حاضر ‪۷۰۰‬‬ ‫سوپرشارژر در چین دارد که پیش بینی می شود تا‬ ‫پایان سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (ابتدای دی ‪ )۱۳۹۵‬این‬ ‫رقم به ‪ ۱۰۰۰‬سوپرشارژر برسد‪.‬‬ ‫ش��رکت های ب ام و‪ ،‬پ��ژو س��یتروئن‪ ،‬تویوت��ا و‬ ‫مرسدس بنز نیز چند س��الی است به صرافت گام‬ ‫گذشتن در میدان رقابت تولید خودروهای برقی و‬ ‫هیبریدی افتاده اند و در این راه چش��م به بازارهای‬ ‫نوظهور از جمله چین دارند‪.‬‬ ‫کارخان��ه تولید قطعه مرس��دس‪-‬بنز نیز ابتدای‬ ‫نوامبر (میانه ابان) در شانگهای گشایش یافت‪ .‬این‬ ‫کارخان��ه با تمرکز بر بازیافت قطعات کامپوزیت در‬ ‫منطقه اس��یا‪-‬اقیانوس ارام فعالیت می کند که این‬ ‫یعنی کارخانه شانگهای تنها پایگاه بازیافت شرکت‬ ‫دایملر ای جی‪ ،‬شرکت مادر مرسدس‪-‬بنز در بیرون‬ ‫مرزهای اروپاست‪.‬‬ ‫ش��رکت امریکایی فورد نیز با همکاری ش��رکت‬ ‫خودروسازی «انهوی زوتایل» چین سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۷۵۶‬میلیون دالری را در این کش��ور انجام خواهد‬ ‫داد‪ .‬ق��رار اس��ت این س��رمایه صرف س��اخت یک‬ ‫کارخانه در استان ژجیانگ شود و خودروهای برقی‬ ‫ساخته ش��ده در این کارخانه با یک نش��ان تجاری‬ ‫جدید ب��ه بازار عرض��ه خواهند ش��د‪ .‬خودروهای‬ ‫س��اخت این کارخانه جدید کوچ��ک خواهند بود‬ ‫و به ط��ور کامل با سیاس��ت خودروه��ای کم کربن‬ ‫همخوانی خواهند داشت‪.‬‬ ‫ش��رکت المان��ی فولکس واگن نی��ز بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ارد یورو معادل ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر با همکاری‬ ‫ش��ریک چینی خود در این کش��ور سرمایه گذاری‬ ‫خواهد کرد تا گستره وس��ایل نقلیه مصرف کننده‬ ‫انرژی های نو در چین افزایش یابد‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫فولکس واگن نیز نمی خواهد از سیاست خودروهای‬ ‫کم کرب��ن چین ج��ا بمان��د و س��رمایه گذاری در‬ ‫بزرگتری��ن بازار مصرف خودرو جهان را از دس��ت‬ ‫نمی ده��د‪ .‬فولکس واگن این س��رمایه گذاری را تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ )۱۴۰۳-۰۴‬انجام خواهد داد‬ ‫و ت��ا ان زمان ‪ ۴۰‬وس��یل ه نقلیه محل��ی را معرفی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه فولکس واگن بخش��ی از یک طرح‬ ‫بزرگتر است که در س��پتامبر (شهریور) اعالم شد‬ ‫و براس��اس ان قرار اس��ت با س��رمایه ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫یورویی نس��خه الکتریکی هم��ه ‪ ۳۰۰‬مدل خودرو‬ ‫ساخت این شرکت بزرگ خودروسازی که در قالب‬ ‫‪ ۱۲‬نشان تجاری تولید می شوند‪ ،‬ساخته شود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری تس�لا و س��ایر ش��رکت های‬ ‫خودروس��از در زمینه خودروهای برقی هم راستا با‬ ‫صنعت نوپای وسایل نقلیه مصرف کننده انرژی های‬ ‫نو در چین است‪.‬‬ ‫چین که بزرگترین بازار خودرو جهان است حاال‬ ‫رشد پرس��رعتی را نیز در بازار خودروهای برقی و‬ ‫مصرف کنن��ده انرژی های نو دارد‪ .‬این امر همگام با‬ ‫تالش دولت این کش��ور برای بهتر کردن وضعیت‬ ‫زیست محیطی شهرهای بزرگ است‪.‬‬ ‫داده های وزارت صنع��ت و فناوری اطالعات این‬ ‫کش��ور نش��ان داد در ‪ ۹‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫میالدی در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫تولید و فروش وسایل نقلیه مصرف کننده انرژی های‬ ‫نو به ترتیب ‪ ۴۰/۲‬و ‪ ۳۷/۷‬درصد افزایش یافته و به‬ ‫‪۴۲۴‬هزار و ‪ ۳۹۸‬هزار دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫به هر حال سیاست های دولت چین برای کاهش‬ ‫الودگی هوا و اس��تفاده از انرژی ه��ای پاک هم به‬ ‫س��ود خود این کشور اس��ت و هم برای سازندگان‬ ‫بزرگ خودرو در جهان منافع بسیار خوبی به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫منبع‪Bloomberg :‬‬ ‫‪CNNMoney‬‬ ‫‪Chinagoabroad‬‬ ‫‪Livemint‬‬ ‫چرا کره ای ها خودروهای امریکایی نمی خرند؟‬ ‫در ی��ک دوره زمان��ی‪ ،‬کره تعرفه و مالی��ات ‪ ۸‬و پس از‬ ‫ان ‪ ۴‬درص��دی را روی خودروهای امریکایی اجرا می کرد‬ ‫به همی��ن دلیل نرخ پایین خودروه��ای کره ای جذابیتی‬ ‫ب��رای اتومبیل ه��ای امریکای��ی در بازار این کش��ور باقی‬ ‫نمی گذاش��ت‪ .‬البته تمامی این تعرفه ها در س��ال گذشته‬ ‫به طور کامل حذف ش��د‪ .‬به گ��زارش عصر ایران ترکیب‬ ‫سهم بازار دو برند هیوندای و کیا در خیابان ها و جاده های‬ ‫امری��کا در این دهه حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬درصد براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براساس امار انجمن واردکنندگان‬ ‫و توزیع کنن��دگان ک��ره تنه��ا یک درص��د از خودروهای‬ ‫خریداری شده سال گذشته در این کشور امریکایی بودند‪.‬‬ ‫به همین دلیل واردکنندگان امریکایی زمان دشواری را‬ ‫برای شکستن بازار کره ای س��پری کردند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تعرفه ه��ای کم یا موانع غیرتعرفه ای نمی تواند ش��رایط و‬ ‫مش��کالت صنعت خودروس��ازی امریکا در چهارمین بازار‬ ‫اسیا را حل کرده یا به اسان تر شدن روند ان کمک کند‪.‬‬ ‫این یعنی تجارت بین دو کش��ور هنوز با مشکالتی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته دونالد ترامپ در مجم��ع همکاری های‬ ‫اقتصادی اسیا‪-‬پسفیک اعالم کرد دیگر اجازه نخواهد داد‬ ‫مزایا و فرصت ها در تجارت برای امریکایی ها از بین برود‪.‬‬ ‫او در دانان��گ ویتنام که رییس جمه��ور کره نیز در ان‬ ‫ش��رکت داشت تشریح کرد روابط تجاری کشورش با کره‬ ‫جنوبی بسیار ناعادالنه است‪.‬‬ ‫تجارت کاالی امریکا حدود ‪ ۲۷/۷‬میلیارد دالر کمتر از‬ ‫کره اس��ت‪ .‬این حجم میلیارد دالری عدد کمی نیست اما‬ ‫در مقایس��ه با نبود توازن تجاری بین امریکا و چین که به‬ ‫کس��ری تجاری ‪ ۵۷۹‬میلیارد دالر می رسد چندان هم به‬ ‫چشم نمی اید‪.‬‬ ‫در میان ش��اخص ها‪ ،‬امار و اع��داد بزرگترین منبع در‬ ‫نب��ود توازن تج��اری بین امریکا و ک��ره در بخش خودرو‬ ‫اختصاص می یابد‪ .‬امریکا ‪ ۲۴‬میلیارد دالر بیش��تر از کره‬ ‫خودرو وارد می کن��د‪ .‬این میزان حدود ‪ ۸۶‬درصد از نبود‬ ‫توازن تجاری بین دو کشور را تشکیل می دهد‪ .‬نبود توازن‬ ‫تج��اری پس از امض��ای توافق تجاری ازاد کره در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬میالدی(‪ )۱۳۹۰-۹۱‬دو برابر شده است‪.‬‬ ‫توافقنام��ه تج��اری ازاد کره‪ ،‬تعرفه و ن��رخ یک خودرو‬ ‫امریکای��ی را کاه��ش داد ام��ا ای��ن توافق باعث س��ودی‬ ‫باداورده برای خودروس��ازی امریکا نشد‪ .‬واردات از امریکا‬ ‫پس از اجرای این توافقنامه ‪ ۳‬برابر شد بنابراین پیش بینی‬ ‫می ش��د که کره ای ها خودروهای خارجی بیشتری بخرند‪.‬‬ ‫با این وجود نس��بت خرید خودروهای امریکایی در میان‬ ‫خودروه��ای خارجی به کن��دی پیش می رف��ت‪ .‬در واقع‬ ‫مش��تریان کره برخ�لاف توافق س��طح پایین ب��ا امریکا‬ ‫خودروهای ملی خود را می خرند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش موسسه «ناور اتوز» خودروهای جدید‬ ‫و ش��هری «کیا مورنینگ» تنها در اس��یا دیده می ش��ود‬ ‫و ن��رخ پایه انها حدود ‪ ۴۷۵/۸‬دالر اس��ت‪ .‬اکس��نت های‬ ‫س��ابکامپکت ‪ ۲۰۱۷‬هیوندای با ن��رخ ارزان ‪۱۰‬هزار ‪۲۴۲‬‬ ‫دالر فروخته می ش��ود و این درحالی است که ارزان ترین‬ ‫فورد در این کشور با نرخ پایه ‪ ۲۸‬هزار دالر ارائه می شود‪.‬‬ ‫حتی اگ��ر این خودروها در امریکا با نرخ ‪ ۱۸‬هزار دالر به‬ ‫فروش برس��ند نزدیک به ‪ ۲‬براب��ر نرخ یک خودرو کره ای‬ ‫هزینه خواهند داشت‪.‬‬ ‫ش��اید ارزانی‪ ،‬بهترین دلیل برای وطن پرس��تانی است‬ ‫که تمایل دارند خودروهای کره ای برانند‪ .‬س��ال گذش��ته‬ ‫حداق��ل ‪ ۸۵‬درصد از خودروهای موج��ود در خیابان ها و‬ ‫جاده های کره داخلی بودند‪.‬‬ ‫راجی��ب بیس��واس‪ ،‬مدی��ر اقتص��ادی موسس��ه ‪IHS‬‬ ‫‪ Markitt‬در این باره تش��ریح کرد‪ :‬کره ای ها خودروهای‬ ‫خ��ود را ترجیح می دهند و تغییر ای��ن اولویت بندی برای‬ ‫انها اسان نیست‪.‬‬ ‫نظرسنجی شرکت بزرگ و معتبر «سامسونگ کارد» در‬ ‫کره نش��ان می دهد بدون در نظر گرفتن عامل هایی چون‬ ‫نرخ خودروها‪ ،‬شاخص های اقتصادی‪ ،‬توافق های تجاری و‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬کره ای ها هنگام هزینه و خرج برای‬ ‫خرید یک خودرو ملی خوشحالند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود در می��ان بازار خودروهای وارد ش��ده به‬ ‫ک��ره‪ ،‬ب��ازار خودروهای لوک��س رونق بیش��تری دارد به‬ ‫همین دلیل عالقه لوکس سازان جهان هر روز به بازار کره‬ ‫افزای��ش می یابد‪ .‬انها می توانند با لوکس س��ازی موفقیتی‬ ‫هیج��ان اور را در بازار کره تجرب��ه کنند و به همین دلیل‬ ‫باید قش��ر مرفه و ثروتمند را هدف قرار دهند‪ .‬براس��اس‬ ‫گزارش فایننش��ال تایمز ‪ ۹/۳‬درص��د خودروهای وارداتی‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬در کره بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار دالر نرخ داشتند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪ 6 1396‬ربیع االول ‪ 25 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 265‬پیاپی ‪2238‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یکی از مهم ترین نمایشگاه های‬ ‫ارد و نان جهان را در کشور‬ ‫داریم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫براساس گزارش های‬ ‫اعالم شده تا سال‬ ‫‪۲۰۳۰‬میالدی تولید‬ ‫انرژی از روش های‬ ‫نوین به ‪ ۱۳‬برابر امروز‬ ‫افزایش پیدا می کند؛‬ ‫طبیعی است ما هم باید‬ ‫با این جریان به جلو‬ ‫حرکت کنیم‬ ‫گسترش صنعت از برگزاری ‪ 3‬رویداد بین المللی گزارش می دهد‬ ‫از تاکید صنعتی ها بر ذخیره انرژی تا احترام به مشتری‬ ‫محمد امین زمانی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روز پنجشنبه سایت نمایشگاهی تهران میزان ‪ ۳‬رویداد‬ ‫بین المللی ب��ود‪ .‬هفدهمین نمایش��گاه بین المللی لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ارد و نان‬ ‫و چهارمین نمایش��گاه بین المللی انرژی های خورشیدی‬ ‫و صنای��ع وابس��ته کارش��ان را ب��رای م��دت ‪ ۴‬روز اغاز‬ ‫کردند‪ .‬حضور مقاماتی چون محمد ش��ریعتمداری وزیر‬ ‫صنعت‪،‬معدن وتجارت‪ ،‬س��ید محم��ود نوابی مدیرعامل‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و جمعی از فعاالن این صنایع بر اهمیت‬ ‫این رویدادها افزود‪ .‬گسترش صنعت از ابعاد برپایی این ‪۳‬‬ ‫رویداد گزارش می دهد‪:‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬رویداد با ‪ ۳‬رویکرد متفاوت‬ ‫نمایش��گاه بین المللی لوازم خانگی با ش��عار «زندگی‬ ‫ش��یرین ایرانی‪ ،‬درخان��ه زیبای ایرانی‪ ،‬با ل��وازم خانگی‬ ‫خوب ایرانی» برپا ش��ده و بیش از ‪ ۴۳۵‬ش��رکت داخلی‬ ‫و خارج��ی در ان حض��ور دارند که ‪ ۲۹۸‬ش��رکت داخلی‬ ‫و ‪ ۱۳۷‬ش��رکت خارجی هستند‪ .‬ش��رکت هایی از چین‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایالت جورجیای امریکا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬تایلند‪ ،‬تایوان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬اس��لوونی‪،‬‬ ‫اسلواکی‪ ،‬لهستان‪ ،‬چک‪ ،‬هلند‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬فرانسه و سوئیس‬ ‫در کنار ش��رکت های ایرانی تولیدات و خدمات خود را در‬ ‫این نمایشگاه ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫حض��ور ش��رکت های ایرانی در هفدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی لوازم خانگی نس��بت ب��ه دوره پیش بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬درصد افزایش یافته و قرار اس��ت در روزهای برگزاری‬ ‫این نمایشگاه چند هیات تجاری و بازرگانی از کشورهای‬ ‫گوناگون در نمایش��گاه حضور یابن��د و با تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی کشورمان وارد مذاکره شوند‪.‬‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت ارد و نان نیز‬ ‫در ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور‬ ‫‪ ۱۳۹‬ش��رکت داخلی و ‪ ۳۸‬ش��رکت خارجی از ‪ ۱۱‬کشور‬ ‫کلید خورده اس��ت‪ .‬نمایندگانی از فرانسه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫لهس��تان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اتریش‪ ،‬س��وئد‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫چی��ن و امارات متح��ده عربی به هم��راه تولیدکنندگان‬ ‫توانمن��د داخلی‪ ،‬اخرین فناوری صنع��ت ارد و نان را در‬ ‫این رویداد به نمایش گذاشته اند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان نان صنعتی‪ ،‬س��ازندگان ماشین االت‬ ‫نان‪ ،‬تولیدکنندگان نان شیرینی و کیک‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و عرضه کنندگان تجهیزات کافه قنادی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫ارد و سازندگان ماشین االت اردسازی از شرکت کنندگان‬ ‫در این نمایش��گاه هس��تند‪ .‬تولیدکنندگان خمیرمایه و‬ ‫بهبود دهنده‪ ،‬سازندگان سیلو‪ ،‬تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی مرتبط‪ ،‬تولیدکنندگان انزیم های مصرفی‬ ‫در صنای��ع غذایی‪ ،‬تولیدکنندگان دکوراس��یون مرتبط‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان امولس��ی فایره��ای خوراک��ی‪ ،‬صنایع‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬تولیدکنن��دگان قه��وه و غ�لات افزودنی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان لباس کار مرتبط‪ ،‬مش��اوران صنعت ارد و‬ ‫نان‪ ،‬سازمان ها و اتحادیه های مرتبط‪ ،‬مطبوعات و صنایع‬ ‫وابسته‪ ،‬از دیگر گروه های حاضر در این نمایشگاه به شمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫برنامه های جانبی گس��ترده ای هم برای این نمایشگاه‬ ‫تدارک دیده ش��ده که «کارگاه اموزش��ی بهبود کیفیت‬ ‫ارد» و س��مینار «ن��ان – صنعت س�لامت» از جمله این‬ ‫برنامه ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫در نهایت به نمایشگاه بین المللی انرژی های خورشیدی‬ ‫و صنایع وابسته می رسیم که چهارمین دوره برگزاری اش‬ ‫را تجربه می کند‪ .‬موضوع اصلی این نمایشگاه انرژی های‬ ‫پاک اس��ت‪ .‬به عقیده کارشناس��ان این رویداد بزرگترین‬ ‫گردهمایی مدیران و متخصص��ان حوزه انرژی و صنعت‬ ‫کش��ور اس��ت که با تمرکز بر موضوعات کاربردی بخش‬ ‫انرژی خورش��یدی میزبان مخاطبانی از سراس��ر جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نی�از امروز و فردای ما توجه به انرژی های‬ ‫تجدید پذیر است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بازدید از رویدادهای‬ ‫بین الملل��ی س��ایت نمایش��گاهی تهران ب��ر موضوعات‬ ‫گوناگون از جمله توجه بیشتر به انرژی های تجدیدپذیر و‬ ‫نظارت بیشتر بر کیفیت نان تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمایش��گاه و همایش بین المللی انرژی های خورشیدی و‬ ‫صنایع وابس��ته با حضور خوب و موثر ش��رکت های فعال‬ ‫در عرصه تولید پنل ها خورش��یدی برگزار ش��د؛ رویداد‬ ‫کارامدی که می تواند امروز در مس��یر حرکت به س��وی‬ ‫تولی��د انرژی ه��ای پاک تاثی��ر مطلوبی از خ��ود بر جای‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیاز اساسی کشور ما امروز عبور از انرژی های‬ ‫تجدیدناپذی��ر و توجه ویژه به انرژی ه��ای تجدید پذیر و‬ ‫پاک اس��ت‪ .‬حرکت های خوبی در این زمینه اغاز شده اما‬ ‫باید تالش ها را ادامه دهیم‪ .‬در برنامه ششم توسعه بخشی‬ ‫را با موضوع تولید ‪ ۵‬هزار مگاوات برق از طریق انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر داریم که در طول ‪ ۶‬ماه از اغاز این برنامه ‪۵۰۰‬‬ ‫مگاوات ان محقق شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت س��پس با اش��اره به‬ ‫توس��عه پنل های خورش��یدی اظهار کرد‪ :‬بخشی از این‬ ‫انرژی را ب��ا کمک پنل های خورش��یدی تولید کرده ایم‪.‬‬ ‫درحال حاضر تولید پنل های خورش��یدی در کشور اغاز‬ ‫ش��ده که البته باید مورد حمایت قرار گی��رد‪ .‬برای مثال‬ ‫می توان برق تولید شده از این پنل ها را به شکل تضمینی‬ ‫خریداری کرد‪ .‬نکته مهم در این زمینه نیز فرهنگ سازی‬ ‫برای اس��تفاده عمومی در تمامی واحدها اعم از خانگی و‬ ‫صنعتی است‪ .‬شریعتمداری تصریح کرد‪ :‬به طور تقریبی‬ ‫تمام کش��ورهای جهان اهمیت انرژی های تجدیدپذیر را‬ ‫درک کرده اند‪ .‬براس��اس گزارش های اعالم ش��ده تا سال‬ ‫‪۲۰۳۰‬میالدی تولید انرژی از روش های نوین به ‪ ۱۳‬برابر‬ ‫امروز افزایش پیدا می کند؛ طبیعی است ما هم باید با این‬ ‫جریان به جلو حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی ارد و نان اعالم کرد‪ :‬در ‪ ۳‬س��ال گذشته نظارت‬ ‫کاف��ی روی ن��ان وجود نداش��ت‪ ،‬به همین دلیل س��تاد‬ ‫تنظی��م بازار بر نظارت بیش��تر تاکید و تعیی��ن نرخ را به‬ ‫بخش خصوصی واگذار کرد‪ .‬خرید تضمینی گندم یکی از‬ ‫مهم ترین برنامه هایی است که دولت در سال های گذشته‬ ‫به ان توجه کرده زیرا در زمینه این محصول راهبردی باید‬ ‫در کشور به خودکفایی برسیم و سیاست خرید تضمینی‬ ‫نی��ز به همین دلیل ادامه پیدا خواهد کرد اما وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی باید به افزایش بهره وری تولید بیشتر توجه و‬ ‫نرخ گندم را به نرخ های جهانی نزدیک کند‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫صرفه تولید داخل هر روز بیشتر شود‪.‬‬ ‫مقام عالی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫س��ال گذش��ته در حوزه نان نظارت کافی در سطح کشور‬ ‫اعمال نمی شد به همین دلیل ستاد تنظیم بازار بر نظارت‬ ‫بیشتر فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی در کشور تاکید‬ ‫و تعیین نرخ را به اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف با‬ ‫هماهنگی فرمانداران در سراسر کشور واگذار کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی‬ ‫بای��د بر مجموعه ‪ ۸۰‬هزار واحد صنفی در کش��ور نظارت‬ ‫کاف��ی را اعمال کنند تا این هدف محقق ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کش��ور ما مردم نسبت به استفاده از این ماده غذایی مهم‬ ‫همواره اهتمام و حساس��یت ویژه ای داش��ته اند‪ ،‬شاید به‬ ‫دلیل همین اهتمام و حساس��یت اس��ت که تالش شده با‬ ‫مداخل��ه بیش از اندازه در مس��ئله گندم‪ ،‬ارد و نان در این‬ ‫زمینه مدیریت اعمال ش��ود ام��ا دخالت بیش از اندازه در‬ ‫این صنعت س��بب شده در گسترش این صنعت‪ ،‬از ایجاد‬ ‫صنایع برای تولید انب��وه نان های گوناگون و امکاناتی که‬ ‫این مجموعه صنعتی می تواند برای صادرات در اختیار ما‬ ‫قرار دهد‪ ،‬بی بهره باشیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ادامه داد‪ :‬در ‪ ۴‬سال گذشته تالش شده‬ ‫حرکت جدیدی در توس��عه گندم‪ ،‬ارد و نان انجام دهیم و‬ ‫شرایط کاهش میزان مداخله دولت در این زمینه را فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬هرچند نان یک عنصر مغذی و مورد اس��تفاده همه‬ ‫مردم است و بخش��ی از ان باید به طورحتم با قیمت های‬ ‫مناسب در اختیار جامعه قرار گیرد اما مجموعه تولید نان‬ ‫باید به س��مت تولید انب��وه‪ ،‬تولید صنعتی و تولیدی که با‬ ‫حداقل نرخ در اختیار مردم قرار می گیرد‪ ،‬حرکت کند که‬ ‫ای��ن امر نیازمند کاهش مداخله دولت در مس��ئله گندم‪،‬‬ ‫ارد و نان اس��ت‪ .‬این مقام مسئول در پایان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫دول��ت یازدهم این کار را اغ��از کردیم و تصمیم گیری در‬ ‫ح��وزه گندم‪ ،‬ارد و نان را تا جایی که مقدور بود از س��وی‬ ‫دولت ب��ه فرمانداری ها و اتحادیه ه��ای صنفی ذی ربط و‬ ‫انجمن ه��ای صنفی تولیدکنندگان مربوط به این صنعت‬ ‫در هر اس��تان واگذار کردیم تا اختیارات بیش��تری برای‬ ‫تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به این صنعت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬تصور می کنم این حرکت راه حلی برای توس��عه‬ ‫همه جانبه صنعت ارد و نان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رعت در پاس�خگویی گام بع�دی در‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کننده است‬ ‫ریی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولید کنن��دگان ضمن بازدید از بخش ه��ای گوناگون ‪۳‬‬ ‫رویداد بین المللی تهران اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه هایی که‬ ‫در حوزه کاال و خدمات برگزار می ش��وند‪ ،‬در واقع محفلی‬ ‫برای نمایش توانمندی های صنعتی کش��ور هستند‪ .‬این‬ ‫یعنی در یک شرایط برابر تمام مجموعه های صنعتی قادر‬ ‫به معرفی محصوالت خود هس��تند‪ .‬این یعنی تقویت باور‬ ‫ملی که موضوع بسیار مهمی هم است‪.‬‬ ‫س��ید محمود نوابی در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫گف��ت‪ :‬م��ن معتقدم انچ��ه که در کن��ار برگ��زاری این‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی بای��د مورد توجه ق��رار گیرد‪،‬‬ ‫توضی��ح کاملی اس��ت از خدمات پیش‪ ،‬هن��گام و پس از‬ ‫ف��روش محصوالت گوناگ��ون‪ .‬این موارد باید به ش��کلی‬ ‫عنوان ش��ود که برای مردم قابل لمس باشد و شرکت های‬ ‫گوناگون بتوانند تضمین بلندمدت از محصوالت ش��ان به‬ ‫مردم ارائه کنند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫امروز مصرف کننده ما حق انتخاب بسیار گسترده ای دارد‬ ‫و بازار به طورکامل رقابتی باعث ش��ده تنها شرکت هایی‬ ‫که تضمین کیفیت و خدم��ات معتبرتری ارائه می دهد‪،‬‬ ‫در ب��ازار ماندگارت��ر و موفق ت��ر باش��ند‪ .‬نوابی همچنین‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موضوع بعدی که نباید از ان غافل شد‪ ،‬بحث‬ ‫پرداخت خس��ارت اعتماد است‪ .‬یعنی اگر خریدار به یک‬ ‫نشان تجاری اعتماد کرد و محصولش را خریداری کرد‪ ،‬در‬ ‫صورت بروز هرگونه مشکلی‪ ،‬ان را پس بگیرند و از خریدار‬ ‫عذرخواه��ی کنند‪ .‬ای��ن عذرخواهی می توان��د در قالب‬ ‫پرداخت وجه‪ ،‬یک هدیه یا حتی گفتمان باش��د‪ .‬هدف از‬ ‫این کار ایجاد رضایت دوباره در مشتری است تا اعتمادش‬ ‫را به تولید داخلی از دس��ت ندهد‪ .‬رییس سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان در ادامه گفت‪ :‬من‬ ‫امیدوارم در اینده ارائه دهندگان کاال و خدمات به سمتی‬ ‫حرکت کنند که به مشتری پاسخ سریع بدهند‪ .‬همانطور‬ ‫که اورژانس‪ ،‬اتش نش��انی و پلیس سرعت در پاسخگویی‬ ‫را رعایت می کنند و اعالم می شود که در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن باید خود را به حادثه دیدگان برسانند‪ ،‬شرکت های‬ ‫گوناگون هم می توانن��د در تبلیغات خود به مخاطب این‬ ‫اطمین��ان را بدهند که در صورت بروز هرگونه اش��کالی‬ ‫در محصول ما با نخس��تین تم��اس و در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن‪ ،‬ایراد ان را برای ش��ما رفع می کنیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اهمیت تولی��د کاالهای صادرات محور بیان کرد‪ :‬نکته ای‬ ‫که فکر می کنم در این زمینه می تواند موثر باش��د‪ ،‬ایجاد‬ ‫بازاره��ای جدید منطقه ای اس��ت‪ .‬بازار داخلی کش��ش‬ ‫تقاضای بیشتری را ندارد‪ .‬هر قدر هم که کیفیت محصول‬ ‫مناسب باشد‪ ،‬نباید انتظار جذب مخاطبان تازه را داشت‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بهتر است با تمرکز بر سرمایه گذاری های‬ ‫مش��ترک‪ ،‬بازار کشورهای همسایه یا فراتر از ان را هدف‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫نواب��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬ما هم��واره می گویی��م باید‬ ‫محصوالت صادرات محور و مش��تری مدار تولید کرد‪ .‬در‬ ‫بازار ما اکنون ش��رایط این گونه است که محصول داخلی‬ ‫با س��لیقه مخاطب جور نیست اما از ان طرف دنیا کاالیی‬ ‫وارد می ش��ود که به طور کامل باب میل مردم اس��ت! این‬ ‫یک اتفاق نیس��ت‪ .‬نش��ان های معتبر جهانی‪ ،‬تحقیقات‬ ‫گوناگون��ی در بازارهای هر کش��ور انج��ام می دهند و در‬ ‫نهایت تصمیم به صادرات محصول شان می گیرند‪ .‬ما هم‬ ‫باید از این روش اس��تفاده کنیم‪ .‬رعایت این موارد در کنار‬ ‫هم می تواند به ایجاد شرایط ایده ال برای تولید ملی موفق‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفی�ت اص�ل اساس�ی در توج�ه ب�ه نی�از‬ ‫مشتری‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫نیز یک��ی از بازدیدکنندگان از ‪ ۳‬رویدادهای نمایش��گاه‬ ‫بین المللی در نخستین روزهای اذر ‪ ۹۶‬بود‪ .‬وی برگزاری‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی را راهکاری برای توجه بیشتر به‬ ‫سلیقه مشتری دانست‪.‬‬ ‫صالحی نیا در گفت وگو با گس��ترش صنعت به عمومی‬ ‫ب��ودن برخی صنای��ع از جمله لوازم خانگی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این محصوالت مصرف همیش��گی مردم اس��ت و‬ ‫رابطه مس��تقیمی با زندگی انها دارد‪ .‬در این شرایط توجه‬ ‫به کیفیت و س��لیقه مشتری از اهمیت بسیاری برخوردار‬ ‫ی‪‎‬رس��د برگزاری یک نمایشگاه‬ ‫اس��ت؛ بنابراین به نظر م ‬ ‫مستقل می تواند پاس��خگوی سلیقه های گوناگون مردم‬ ‫باش��د‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش‬ ‫دیگری از صحبت هایش درباره وضعیت س��ایت ثبتارش‬ ‫بیان کرد‪ :‬شیوه نامه جدید واردات در هیات دولت درحال‬ ‫بررس��ی اس��ت و به زودی پس از تصویب این ش��یوه نامه‬ ‫سایت ثبتارش باز خواهد شد‪.‬‬ ‫او همچنین درباره قرارداد سایپا‪-‬سیتروئن اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن قرارداد در حال طی کردن فرایند اجرایی اس��ت و از‬ ‫اردیبهشت سال اینده وارد فاز تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا درب��اره افزایش ن��رخ برخ��ی از خودرو ها‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��ورای رقابت برای نرخ خودرو ها س��قفی را‬ ‫معین کرده اس��ت؛ س��قفی از تولید خودرو که مش��مول‬ ‫امور قیمت گذاری اس��ت با هماهنگی و نظارت ما تعیین‬ ‫می شود؛ در واقع افزایش نرخ خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان براساس مجوز شورای رقابت انجام می شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باتوج��ه به نظر ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی از جمله ایران خ��ودرو‪ ،‬نرخ‬ ‫خودرو های باالی ‪ ۴۵‬میلیون تومان را با توجه به عرضه و‬ ‫تقاضا و سیاست های خود شرکت تعیین می کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ارد و ن��ان‬ ‫امس��ال از نظ��ر تع��داد‬ ‫مشارکت کنندگان و کیفیت‬ ‫برگ��زاری از رویداده��ای‬ ‫س��ال های گذش��ته رش��د‬ ‫بهتری داشته است‪.‬‬ ‫که‬ ‫ االتی‬ ‫کیفیت ماش��ین‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫انها‬ ‫نمایش‬ ‫امس��ال ش��اهد‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫ توجهی‬ ‫ل‬ ‫قاب‬ ‫هستیم نیز ارتقا‬ ‫غذایی‪ ،‬دارویی و بهداشتی‬ ‫نس��بت به دوره های گذشته‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه تعبیر بهت��ر باید گفت‬ ‫امس��ال به واقع شاهد اخرین دس��تاوردهای ماشین االت‬ ‫صنعت ارد و نان از سراس��ر جهان در کشورمان هستیم‪.‬‬ ‫نکته ای که در اینجا اهمیت پیدا می کند‪ ،‬توجه بیشتر به‬ ‫موارد کیفی است‪.‬‬ ‫افزایش نیافتن کیفیت مش��کل چندین س��اله ما است‪.‬‬ ‫در ح��وزه ارد و ن��ان با توج��ه به اینکه ارتباط مس��تقیم‬ ‫با معیش��ت م��ردم دارد این موضوع نمود بیش��تری پیدا‬ ‫می کن��د و البته توجه ما نیز همواره ب��ر این امر متمرکز‬ ‫است که باید کیفیت مواد غذایی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫بی ش��ک برگزاری یک روی��داد بین المللی تخصصی در‬ ‫زمین��ه ارد و نان می تواند ما را ب��ه هدف گذاری های مان‬ ‫نزدیک کند‪.‬‬ ‫به وی��ژه اینکه بدانی��م این رویداد یک��ی از مهم ترین و‬ ‫حرفه ای ترین عنوان های نمایش��گاهی در سراس��ر جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫دارا ب��ودن ی��ک روی��داد موف��ق یعن��ی امی��د ب��ه‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک در این��ده‪ .‬نباید فراموش‬ ‫کنیم که کشورهای خارجی با ماشین االت باکیفیت شان‬ ‫در نمایشگاه ها حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫در گام نخس��ت می توان از این ماش��ین ها برای توسعه‬ ‫کس��ب وکار و ارتق��ای کیف��ی محصوالت اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫در گام ه��ای بع��دی نیز می ت��وان به داخلی س��ازی این‬ ‫ماشین االت فکر کرد‪.‬‬ ‫اینکه تولیدکنندگان داخلی ما با اتکا به توان بومی قادر‬ ‫به تولید ماشین االت مورد نیاز در صنایع گوناگون باشند‪،‬‬ ‫موضوع دور از ذهنی نیست‪.‬‬ ‫در همین نمایش��گاه ش��اهد حضور برخی شرکت های‬ ‫تولید کننده ماشین االت هس��تیم که نشان می دهد توان‬ ‫داخلی در این زمینه قابل توجه است‪.‬‬ ‫البت��ه هنوز ق��رارداد خاصی در زمینه تولید مش��ترک‬ ‫ماش��ین االت منعق��د نش��ده و باید روی ان بیش��تر کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته و در صنعت شیرینی و شکالت‬ ‫موفق به جذب برخی س��رمایه گذاری های مشترک شدیم‬ ‫که تاثیر خوبی هم در صنایع ما داشته اما در حوزه ارد و‬ ‫نان هنوز این اتفاق رخ نداده است‪.‬‬ ‫ما مس��تعد و اماده هس��تیم که از ظرفیت های جهانی‬ ‫برای رشد و توسعه این عرصه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫هنوز چیزی نهایی نش��ده اما احتم��ال دارد با یکی از‬ ‫ش��رکت های بزرگ در زمینه تولید نان ب��ه نام بولر وارد‬ ‫همکاری شویم‪.‬‬ ‫این ش��رکت البته در ایران نمایندگ��ی دارد و فعالیت‬ ‫می کن��د اما در ص��ورت ورود ب��ه فض��ای همکاری های‬ ‫دوجانبه اماده تاس��یس کارخانه در کش��ورمان اس��ت و‬ ‫قصد دارد از دانش فنی و توان متخصصان ایرانی استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نباید فراموش کنیم که کش��ور ما یکی از نخس��تین ها‬ ‫در زمین��ه تولید انواع و ش��کل های گوناگ��ون نان بوده و‬ ‫امروز نباید از کش��ورهای پیش��رفته در ای��ن زمینه عقب‬ ‫بمانیم؛ چه از نظر س��اخت و مونتاژ ماشین االت و تولید‬ ‫محص��والت متن��وع و چه از نظر توجه به اش��تغال زایی و‬ ‫توسعه فضای کسب و کار‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نمایشگاه پیشانی صنعت کشور‬ ‫است‬ ‫نمایش��گاه می تواند پیشانی‬ ‫صنعت و اقتص��اد و همچنین‬ ‫محلی برای اشنایی و برقراری‬ ‫ارتباط تنگاتنگ میان فعاالن‬ ‫اقتصادی یک کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی‬ ‫کانونی ب��رای ای��ن ارتباطات‬ ‫محمد رئوف قادری ‬ ‫و گفت وگو ه��ا و امض��ای‬ ‫مدیر عامل شهر افتاب‬ ‫تفاهمنامه ه��ا و قرارداده��ا‬ ‫به ش��مار می رون��د و در واقع‬ ‫مکانی بهتر از نمایشگاه برای چنین فعالیت هایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫نمایشگاه ها همچنین محلی برای جذب سرمایه گذاری ها‪،‬‬ ‫اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و ایجاد اشتغال غیر مستقیم‬ ‫در بخش های گوناگون هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 265‬پیاپی ‪2238‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫راه های افزایش سرمایه گذاری‬ ‫مشترک ترکیه و ایران‬ ‫فهیم�ه زارع دار‪ -‬رای��زن بازرگانی س��فارت ترکی��ه در ایران گفت‪:‬‬ ‫برگزاری س��مینارهای ی��ک روزه در ترکیه و قزوین راهگش��ای افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» از استان‬ ‫قزوین‪ ،‬در راستای افزایش س��رمایه گذاری مشترک میان استان قزوین‬ ‫و کش��ور ترکیه‪ ،‬چنگیز گورس��ل رایزن بازرگانی سفارت ترکیه در ایران‬ ‫با رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان دی��دار کرد‪ .‬چنگیز‬ ‫گورس��ل در این دیدار اظهار کرد‪ :‬ایران دارای نیروی انس��انی توانمند و‬ ‫منابع انرژی بسیار خوبی است و با وجود این ظرفیت ها‪ ،‬ترکیه در زمینه‬ ‫فناوری و بازاریابی می تواند همکاری های خوبی با ایران داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنعتی بودن اس��تان قزوین و همچنین قرارگیری در مس��یر‬ ‫ترانزیت از مزیت های مهم این استان برای حضور بازرگانان ترک است‪.‬‬ ‫چنگیز گورسل ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه ایران و ترکیه در همسایگی‬ ‫یکدیگ��ر قرار دارند و همچنین با وجود نزدیک بودن فرهنگ دو کش��ور‬ ‫باید تالش کنیم میزان سرمایه گذاری مشترک را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برگزاری س��مینارهای یک روزه در قزوین و ترکیه با‬ ‫افزایش اش��نایی تاجران و بازرگانان از ظرفیت ها و توانمندی های هر دو‬ ‫کشور بر افزایش میزان س��رمایه گذاری های مشترک بسیار موثر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬علی پرزحمت‪ ،‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان قزوین اظهار کرد‪ :‬قزوین قطب صنعتی کشور است و خوشبختانه‬ ‫ارتب��اط تجاری خوبی میان ترکیه و ایران وجود دارد و دیدار هیات های‬ ‫مختلف تجاری می تواند زمینه افزایش این ارتباط را فراهم سازد‪.‬‬ ‫قانونمند شدن فعالیت صنفی‬ ‫و تولیدی در فضای مجازی‬ ‫فهیمه ملک محمدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د در ح��ال حاضر دغدغه‬ ‫اصلی مردم مناطق زلزله زده استان کرمانشا ه بحث‬ ‫چگونگی بازس��ازی و س��اخت واحدهای مسکونی‬ ‫تخریب ش��ده است‪ .‬اکنون مهم ترین مطالبه مردم‬ ‫مناطق زلزله زده بحث مس��کن به ش��مار می رود‬ ‫و نگرانی های��ی درباره چگونگی س��اخت مس��کن‬ ‫تخریبی خود دارن��د‪ .‬دولت منابع مالی خوبی چه‬ ‫به صورت کمک بی بهره و چه تس��هیالت تصویب‬ ‫کرده و خوش��بختانه تخصیص داده ش��د‪ .‬مصوبه‬ ‫دول��ت درباره اختص��اص ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۱۶‬میلیارد‬ ‫و‪۱۶۴‬میلی��ون ریال ب��رای بازس��ازی بخش های‬ ‫خس��ارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه ابالغ‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در این زمینه اسماعیل‬ ‫نجار‪ ،‬رییس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور در‬ ‫تش��ریح کمک های دولت به اس��یب دیدگان این‬ ‫حادث��ه می گوید‪ :‬براورد خس��ارت ش��ده و بنیاد‬ ‫مس��کن متولی بازس��ازی اس��ت که ‪ 4500‬واحد‬ ‫ش��هری و ‪ 11‬ه��زار واحد روس��تایی بای��د کامال‬ ‫بازس��ازی و ‪ 15‬هزار واحد هم ترمیم ش��ود‪ .‬برای‬ ‫س��اخت واحدهای ش��هری ‪ 35‬میلی��ون تومان با‬ ‫کارم��زد ‪ 5‬درصد و برای واحدهای روس��تایی ‪25‬‬ ‫میلیون تومان با کارمزد ‪ 4‬درصد‪ 6 ،‬میلیون تومان‬ ‫ه��م به صورت بی بهره برای مس��کن ش��هری و ‪5‬‬ ‫میلی��ون تومان برای مس��کن روس��تایی‪ 3 ،‬و نیم‬ ‫میلیون تومان هم برای مسکن شهری و روستایی‬ ‫و ‪ 2‬میلیون تومان معیشت به دولت پیشنهاد شد‬ ‫که مصوب ش��ده و مردم می توانند برای تش��کیل‬ ‫پرون��ده به بانک مراجعه کنن��د‪ .‬به همین منظور‪،‬‬ ‫مدی��ران عامل ‪ ۷‬بانک کش��ور نیز برای هماهنگی‬ ‫به کرمانش��اه امدند‪ ،‬باید تع��دادی پرونده به ویژه‬ ‫در بخش روستایی اماده شود تا مردم بتوانند برای‬ ‫ت تس��هیالت اقدام کنند‪ .‬نیروهای مورد نیاز‬ ‫دریاف ‬ ‫پزشکان خوشنام ایرانی دور از وطن به کشور باز می گردند‬ ‫برای پرداخت تس��هیالت به مردم نیز باید در خود‬ ‫شهرس��تان مستقر شود و نیروی مورد نیاز این امر‬ ‫حتی از بانک های سایر استان های معین نیز تامین‬ ‫ش��ود تا مردم ب��رای مراجعه ب��ه بانک های مرکز‬ ‫استان نیازی نداشته باش��ند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬گفته‬ ‫می شود با همکاری سپاه در مناطق اسیب دیده‪6،‬‬ ‫واحد سیار پزشکی و یک گروه تخصصی و ‪ 5‬مطب‬ ‫پزشک عمومی از سوی سپاه در منطقه دایر شده‬ ‫است‪ ،‬همچنین شورای بازسازی ارزیابی واحدهای‬ ‫اس��یب دیده را انجام داده اند و در بحث بازس��ازی‬ ‫معطل نخواهیم ش��د و از چند روز گذشته در این‬ ‫راس��تا اقدام شده اس��ت و امید هست که با کمک‬ ‫مردم منطقه هر چه س��ریع تر ب��ه نتیجه مطلوب‬ ‫دست یابیم‪ .‬بازسازی مناطق زلزله زده استان امروز‬ ‫به صورت ج��دی و با مقیاس باال اغاز می ش��ود‪.‬‬ ‫خوشبختانه انجام امور خدمات شهری سرپل ذهاب‬ ‫با حضور ‪ ۳۰۰‬نیروی شهرداری منطقه ‪ ۱۴‬تهران‬ ‫در حال انجام است ‪.‬‬ ‫در این باره نماینده مردم اقلید و عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫بازس��ازی مناطق اس��یب دیده اس��تان کرمانشاه‬ ‫نهادهای مختلف��ی از جمله کمیت��ه امداد‪ ،‬هالل‬ ‫احمر‪ ،‬بنیاد مس��کن‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی و‪...‬‬ ‫درگیر این موضوع هستند‪.‬‬ ‫حسین افضلی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫افزود‪ :‬از س��وی دیگ��ر بعضی از اف��راد عالقه مند‬ ‫هستند ساخت وس��از مطابق میل خودشان باشند‬ ‫اما با توجه به س��رما الزم اس��ت همه این افراد با‬ ‫یک مدیریت فنی و علمی مانند گروه های مختلف‬ ‫موجود در کش��ور برای س��اخت س��اختمان های‬ ‫مس��تحکم و فنی ق��رار بگیرند‪ ،‬اف��راد باید از این‬ ‫سیستم استفاده کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬روس��تاها باید مطاب��ق طرح های‬ ‫هادی موجود ساخته شوند‪ ،‬همچنین در شهر باید‬ ‫مس��ائل مهم مربوط به ضوابط شهرسازی به طور‬ ‫حت��م مدنظر قرار بگیرد‪ .‬در حال حاضر انچه مهم‬ ‫اس��ت اینکه از لحاظ معماری و شهرسازی و سازه‬ ‫پارامترهای مختلف علمی در دستور کار باشد‪ .‬این‬ ‫بخش اگر درست مدیریت شود‪ ،‬این مدیریت باید‬ ‫منسجم و مقتدر باشد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم اقلید و عضو کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬بخش های‬ ‫دیگ��ر باید در زمینه تس��هیالت توجه بیش��تری‬ ‫داشته باشند‪ .‬در حال حاضر پارامتری که بیش از‬ ‫هر چیز مهم است اینکه هر بخشی که به هر شکل‬ ‫قرار است اجرا شود با یک مدیریت قوی و علمی و‬ ‫فنی در زمینه معماری و شهرسازی باشد‪.‬‬ ‫افضل��ی تاکید ک��رد‪ :‬کمیته ام��داد وظیفه دارد‬ ‫برای افرادی که زیر پوش��ش هستند‪ ،‬خانه بسازد‪،‬‬ ‫همچنی��ن بنیاد مس��کن ه��م در روس��تاها نقش‬ ‫عم��ده ای دارد‪ .‬در این زمینه دولت اعالم کرده که‬ ‫روس��تاها باید با مدیریت واحد ساماندهی شوند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬منابع مالی دراختیار افرادی باشد‬ ‫که خود می خواهند ساخت وس��از داش��ته باشند و‬ ‫مدیری��ت کنند‪ .‬دول��ت و بخش های مختلف نظام‬ ‫مهندسی‪ ،‬راه و شهرس��ازی باید به شکل قوی در‬ ‫زمینه ساختار جدید نظارت خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت وس�از خان�ه بای�د در اولوی�ت‬ ‫باشد‬ ‫نماین��ده مردم ی��زد و عضو کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫فص��ل زمس��تان در پی��ش اس��ت مهم ت��ر از هر‬ ‫موضوعی‪ ،‬ساخت وس��از منازل اس��ت که باید در‬ ‫اولویت باش��د‪ .‬بس��یاری از س��اختمان های جدید‬ ‫هم فرس��وده هستند چه برس��د به ساختمان های‬ ‫فرس��وده ک��ه باید برای انها فکر اساس��ی ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه این س��وال پیش می ای��د که چرا‬ ‫س��اختمان های نو و بیمارستان تازه ساخت در این‬ ‫زلزله فروریخته است؟‬ ‫ابوالفض��ل موس��وی در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» ب��ا بی��ان اینک��ه بانک ه��ا در واگذاری‬ ‫تسهیالت به زلزله زدگان بروکراسی پیچیده اداری‬ ‫را کن��ار بگذارند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها در گرفتن تضامین‬ ‫از زلزله زدگان س��ختگیری نکنند‪ ،‬باید راحت ترین‬ ‫راه ها را دراختیار انها بگذارند‪.‬‬ ‫او بازس��ازی بادق��ت س��اختمان ها در مناط��ق‬ ‫زلزل��ه زده را از اه��داف دولت نام ب��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫اگ��ر چه در کش��ور توجه به نکات فن��ی از طرف‬ ‫مردم نوعی س��ختگیری تلقی می شود‪ ،‬دولت باید‬ ‫تالش کند بازسازی با دقت و جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ی��زد و عضو کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا تدابیر‬ ‫مس��ئوالن اس��تانداری رون��د خدمات رس��انی رو‬ ‫به اس��ان ش��دن اس��ت و همه پای کار امده اند و‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام در منطقه ثالث باباجانی‬ ‫مس��تقر شده اند و نیروهای س��پاه و ارتش از همه‬ ‫نقاط کشور همکاری الزم را دارند‪.‬‬ ‫از نگاه کارشناسان‪ ،‬در حادثه ای مانند زلزله‪ ،‬در‬ ‫مراحل اولیه امداد‪ ،‬تامین نیازهای فوری همچون‬ ‫غذا‪ ،‬اب‪ ،‬امکانات زندگی و لباس مورد توجه است‬ ‫اما بعد از این مراحل‪ ،‬مهم ترین مرحله جمع اوری‬ ‫نخاله ها از شهرها و روستاها و سپس تامین مسکن‬ ‫است که کار بزرگ و دش��واری به شمار می رود و‬ ‫باید انجام شود‪ .‬همان طور که رهبر معظم انقالب‬ ‫تاکید داشتند س��رعت عمل در ساخت خانه های‬ ‫م��ردم اس��یب دیده و همچنی��ن تامین وس��ایل‬ ‫گرمایش��ی امری ضروری به شمار می رود که برای‬ ‫انجام این مسئولیت سنگین‪ ،‬مدیریت متمرکز الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه عالوه بر تمرکز مدیریت‪ ،‬کار‬ ‫جهادی و پیگیری پیوس��ته کارها و سرعت عمل‬ ‫باید در دستور کار مسئوالن قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر عوامل تعیین ش��ده در مناطق‬ ‫م��ورد نظر حضور دارند تا مش��کالت را از نزدیک‬ ‫بررسی کنند‪ ،‬خوش��بختانه مردم از روحیه باالیی‬ ‫برخوردارن��د و خ��ود ب��ازوان اجرای��ی دول��ت در‬ ‫کمک رس��انی هس��تند که اگر این روند به همین‬ ‫ص��ورت ادامه یابد تا چند م��اه اینده از حجم این‬ ‫مشکالت کاسته خواهد شد ‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫عکس روز‬ ‫‹ضرورت بازنگری در قیمت گذاری اراضی‬ ‫مورد نیاز صنایع ایجادی‬ ‫بارش باران در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫تحرک صنعت ساختمان با اغاز بازسازی مناطق زلزله زده‬ ‫دیدگاه‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان گیالن از‬ ‫نظارت و بازرسی هوشمندانه عرضه محصوالت صنفی و تولیدی‬ ‫در فض��ای مجازی خب��ر داد و گفت‪ :‬باید ب��ا برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی برای دس��ت اندرکاران امر مبارزه با قاچاق کاال فرایند‬ ‫مطلوب��ی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گیالن‪ ،‬فرهاد دلق پوش بس��تر‬ ‫فضای مجازی را فرصت مناس��ب ب��رای تبلیغات کاالهای دارای‬ ‫مجوز دانس��ت و عن��وان کرد‪ :‬زمینه قانونمند ش��دن تبلیغات و‬ ‫معرفی محصوالت فعاالن صنفی و تولیدی در فضای مجازی یک‬ ‫ضرورت است و باید همراه با ارائه راهکارها و اقدامات پیشگیرانه‪،‬‬ ‫از توزیع و فروش اجناس قاچاق و نامرغوب پیش��گیری کرد‪ .‬وی‬ ‫از توس��عه تعامالت الکترونیکی به عنوان چش��م اندازی روش��ن‬ ‫در ام��ر تجارت ی��اد کرد و گفت‪ :‬بی تردی��د در اینده همگان به‬ ‫بو کار پی خواهند‬ ‫ارزش و جایگاه فضای مجازی در رونق کس�� ‬ ‫برد‪ .‬بنابراین سیاس��ت گذاری مطلوب برای اس��تفاده از این ابزار‬ ‫و فناوری به فرهنگ س��ازی و اموزش پیوس��ته نیازمند اس��ت‪.‬‬ ‫دلق پوش همچنین از تش��دید بازرسی و نظارت بر کاالهایی که‬ ‫فرهنگ غیراسالمی را در استان تبلیغ می کنند خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫به تازگی برخی از کاالهایی مانند پوش��اک‪ ،‬با تصاویر و اش��کال‬ ‫غیراخالقی در استان از سوی بازرسان این سازمان کشف شد که‬ ‫با متخلفانی که به گسترش این اقالم اقدام کرده بودند به شدت‬ ‫برخورد ش��د و این سازمان با کسانی که فرهنگ کشور را نشانه‬ ‫گرفته اند به هیچ وجه مدارا نخواهد کرد‪ .‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان گیالن‪ ،‬در ادامه بیش��ترین تخلف ها و‬ ‫کش��ف ها در س��ال جاری را مربوط به لوازم ارایشی و بهداشتی‬ ‫دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬تعدادی از تخلف های کش��ف ش��ده در ‪7‬‬ ‫ماه نخس��ت امسال از سوی همکاران واحد نظارت و بازرسی این‬ ‫سازمان در گشت های مش��ترک ‪ 119‬مورد بوده که یک درصد‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی کل بازرسی های انجام شده در حوزه قاچاق کاال را ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ 589‬مورد عنوان و بیان کرد‪ :‬از این تعداد ‪ ۳‬هزار و ‪ 285‬مورد‬ ‫بازرس��ی معادل ‪ 71‬درصد ان در بخ��ش صنفی و ‪ 1304‬مورد‬ ‫بازرسی معادل ‪ 29‬درصد در بخش های غیرصنفی بوده است‪.‬‬ ‫ببینم فشار خوشنامیم چند رو چنده؟!‬ ‫منبع‪:‬ایرنا‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ایالم از روند قیمت گذاری اراضی مورد نیاز‬ ‫طرح های صنعتی ابراز نگرانی و اظهار کرد‪ :‬با چنین نگرش و تصوراتی نسبت به سرمایه گذاران‬ ‫نمی توانیم شاهد رشد و توسعه صنعت و تولید در استان باشیم‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬یاراله نصیری‬ ‫در کمیس��یون قیمت گ��ذاری زمین ه��ای قابل عرضه ب��ه صنایع ایجادی اظه��ار کرد‪ :‬بهای‬ ‫کارشناسی شده و رقم های اعالم شده برای هر مترمربع زمین در دورترین نقاط استان خارج از‬ ‫حد تصور بوده به طوری که این ارقام با زمین های استان تهران و قم برابری می کند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همین امر کافی است تا سرمایه گذاران به راحتی از فعالیت در استان ایالم صرف نظر کنند‪.‬‬ ‫نصیری خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از دالیل فرار برخی از سرمایه گذاران در مراحل نخست بررسی‬ ‫توجیه اقتصادی اجرای طرح های بزرگ‪ ،‬گران بودن قیمت زمین مورد نیاز انها است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای ماندگار شدن سرمایه گذاران همه ما وظیفه داریم به دنبال اسان سازی فرایند امور‪،‬‬ ‫پایین اوردن قیمت تمام ش��ده و در نهایت جذب انان باش��یم‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ضمن تش��کر از رویکرد سلیمانی‪ ،‬اس��تاندار ایالم در این باره اضافه کرد‪ :‬حتی منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی مهران نیز از این امر مس��تثنا نبوده و باال بودن قیمت زمین این نقطه اقتصادی‬ ‫به مانع اصلی رونق طرح های تولیدی شده است‪ .‬نصیری بازنگری در نحوه کارشناسی اراضی‬ ‫قابل واگذاری به صنایع را ضروری دانست و بیان کرد‪ :‬الزم است کمیسیون مربوط در نخستین‬ ‫فرصت درباره قیمت های پیش��نهادی این اراضی تجدیدنظر کند‪ .‬وی ابراز کرد‪ :‬مالک ارزیابی‬ ‫و ارزش گذاری نباید به اظهارات ش��فاهی صاحبان زمین یا بهای غیررسمی پالک های مجاور‬ ‫منوط باش��د بلکه قیمت ها باید مانند قیمت زمین های قابل عرضه در سایر استان مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬این مس��ئول خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط حاضر مهم ترین چالش اساسی استان بیکاری‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی و نبود فرصت های شغلی مناسب برای انان است بنابراین تنها راه‬ ‫برون رفت از این وضعیت جذب سرمایه و فراهم کردن زمینه ایجاد صنایع مولد و اشتغالزا است‪.‬‬ ‫بنابراین تحقق این امر منوط به همکاری و همراهی همه نهادهای ذی ربط است‪.‬‬ ‫‹تعیین مهلت برای تکمیل‬ ‫پایانه صادراتی قزوین‬ ‫استاندار قزوین برای تکمیل پایانه صادراتی استان در شهرستان ابیک که پس‬ ‫از چند س��ال از ش��روع ساخت ان ‪ ۱۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است‪ ،‬تا‬ ‫پایان امس��ال به سرمایه گذار طرح مهلت داد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین‪ ،‬عبدالمحمد‬ ‫زاهدی افزود‪ :‬پیشینه سرمایه گذار پایانه صادراتی شهرستان ابیک نشان می دهد‬ ‫که با وجود همکاری پیوس��ته سازمان ها با وی‪ ،‬این فرد اقدامی برای تکمیل این‬ ‫پایانه انجام نداده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این سرمایه گذار یک زمین ‪ ۱۵‬هکتاری‬ ‫را با کاربری کشاورزی از سال ‪ ۹۱‬برای ساخت پایانه صادراتی تغییر کاربری داده‬ ‫و س��ود ان را برده ولی اجرای طرح مورد نظر پیش��رفت چندانی در این س��ال ها‬ ‫نداش��ته است‪ .‬زاهدی افزود‪ :‬باید پیش��رفت ‪ ۱۰‬درصدی ساخت پایانه صادراتی‬ ‫اس��تان قزوین در ابیک تا پایان س��ال جاری به ‪ ۴۰‬درصد برسد و سازه های این‬ ‫طرح از قبیل س��ردخانه و باسکول ساخته ش��وند و گرنه باید مجوز سرمایه گذار‬ ‫طرح ابطال شود تا یک فرد دیگر برای این کار ماموریت پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت‪ :‬توسعه صادرات به منظور‬ ‫رونق اقتصادی استان یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان است‪.‬‬ ‫منوچه��ر حبیبی ب��ه نقش پایانه ه��ای صادرات��ی در تقویت صادرات اش��اره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر در بحث صادرات کش��اورزی در اس��تان‬ ‫سیاست گذاری کرده ایم که با داشتن پایانه صادراتی محقق خواهد شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬مجوز نخس��تین پایانه صادراتی در ازادراه قزوین‪ -‬زنجان کنار‬ ‫نیروگاه ش��هید رجایی در شهرستان ابیک در س��ال ‪ ۹۰‬صادر شده ولی تا سال‬ ‫گذشته به صورت جدی در این باره اقدام نشده و فقط به ساخت بخشی از ان به‬ ‫عنوان مجتمع خدمات رفاهی اکتفا شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!