روزنامه گسترش صنعت شماره 266 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 266

روزنامه گسترش صنعت شماره 266

روزنامه گسترش صنعت شماره 266

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2239‬دوره جدید شماره ‪266‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تحریم‪ ،‬صنعت موتورسیکلت را ‪ 2‬دهه عقب راند‬ ‫نشان سازی و تجاری شدن کاالها یکی از اهداف هر صنعتی است تا ضمن پوشش بازار داخل‪ ،‬بخشی از نیاز سایر‬ ‫کش��ورها را تامین کند‪ .‬به طور قطع هر کش��وری می تواند در صنعتی نیاز سایر کشورها را تامین کند و به این‬ ‫ترتیب در چند صنعت سرامد باشد‪ ،‬اما برخی کشورها ازجمله ایران ممکن است باوجود فعالیت چند دهه ای‬ ‫در یکی از صنایع همچنان ضعف های اساس��ی داش��ته باشند که بنا بر اظهار برخی کارشناسان می توان با‬ ‫خرید نشانی معتبر این ضعف را رفع کرد‪.‬در این باره چالش ها و نقدهایی وارد است؛ اینکه ایا صاحب نشان‬ ‫حاضر است در این زمینه همکاری داشته باشد یا خیر‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با «گسترش صنعت»پاسخ دادند‬ ‫بررسی عملکرد ‪ 6‬ماه نخست امسال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشان داد‬ ‫چرا خودروسازی‬ ‫به تولید سواری محدود شد؟‬ ‫افزایش رغبت‬ ‫سرمایه گذاران به صنعت‬ ‫بررسی روند تولید صنعت خودرو از اغازین روزهای پس از انقالب‬ ‫در ایران نش��ان می ده��د این صنعت روزگاری توانس��ت با عملکرد‬ ‫قوی خود در بخش خودروهای سنگین‪ ،‬اتوبوس و حتی مینی بوس‬ ‫تبدیل به نمونه ای موفق برای س��ایر کشورهای همسایه ایران شود‪.‬‬ ‫صنعت��ی که ح��دود نیم ق��رن از فعالیت ان در ای��ران می گذرد اما‬ ‫انچن��ان ک��ه باید پله های ترقی را به درس��تی ط��ی نکرده و ان هم‬ ‫دلیلی ندارد جز ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه‪ .‬این روزها که بحث‬ ‫‪2‬‬ ‫انعق��اد قرارداده��ای جدید در حوزه خودرو و رونمایی از خودروهای‬ ‫پسابرجامی داغ است همواره این پرسش مطرح می شود که ایا بهتر‬ ‫نبود خودروهای سواری که تاکنون بیشترین حجم سرمایه گذاری در‬ ‫انها انجام شده تبدیل به قراردادهایی با هدف واردات می شد و مبالغ‬ ‫پیش بینی شده ان صرف سرمایه گذاری در تولید خودروهای سنگین‬ ‫می شد؟ ایا بهتر نبود پیشینه صنعت خودرو که بر تولید خودروهای‬ ‫سنگین استوار است با کمی توجه در صدر قرار می گرفت؟ ‪3‬‬ ‫گزارش«گسترش صنعت» از دالیل عقب ماندگی اشتغالزایی نسبت به چشم انداز برنامه توسعه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اهداف اشتغالی‬ ‫در سایه حمایت های نادرست‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 5‬اذر ‪ 7 1396‬ربیع االول ‪ 26 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 266‬پیاپی ‪2239‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫طرح «روستا‪ -‬تعاون»‬ ‫راه ماندگاری مردم در روستاها‬ ‫رشد ‪ ۱۰‬درصدی تولید‬ ‫نیروگاه های برقابی‬ ‫مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های برقابی شرکت مدیریت منابع اب‬ ‫ایران گفت‪ :‬از ابتدای سال تاکنون‪ ،‬نیروگاه های برقابی‪ ،‬بیش از ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد کیلووات ساعت تولید انرژی داشته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت نیرو‪ ،‬فربد اس��تیری‪ ،‬ظرفی��ت منصوب‬ ‫نیروگاه های برقابی کش��ور را ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۸۷۴‬مگاوات دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬با برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬بیش��ترین توان نیروگاه های‬ ‫برقابی برای اوج تابس��تان امس��ال ب��ه کار گرفته ش��ده بود و‬ ‫واحده��ای مجموعه در ای��ن مقطع زمان��ی‪ ،‬از ضریب امادگی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی برخوردار بودند‪ .‬وی با بیان اینکه از ابتدای س��ال‬ ‫تاکنون‪ ،‬نیروگاه های برقابی بیش از ‪ ۱۲‬میلیارد کیلووات ساعت‬ ‫تولید انرژی داشته اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این میزان تولید انرژی‪ ،‬نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته رش��د ‪ ۱۰‬درصدی داشته است؛‬ ‫ضمن اینکه براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬م��گاوات برنامه تعمی��رات دوره ای نیروگاه های برقابی با‬ ‫ش��بکه برق کش��ور هماهنگ شده اس��ت که تاکنون‪ ۶ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬م��گاوات از ظرفیت های برقابی یا تعمیر ش��ده یا در حال‬ ‫تعمیر است‪ .‬استیری افزود‪ :‬برنامه تعمیرات نیروگاه های برقابی‪،‬‬ ‫مطابق برنامه در حال انجام اس��ت که امیدواریم با اجرای دقیق‬ ‫برنام ه تعمیرات واحدها براساس جدول هماهنگی شده از سوی‬ ‫دیسپاچینگ ملی‪ ،‬بتوانیم همچون دو سال قبل با تمام توان در‬ ‫زمان اوج تابستان سال اینده در خدمت شبکه برق کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بخش عم��ده ای از ظرفیت نیروگاه های‬ ‫برقابی کشور مربوط به حوضه کارون بزرگ است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش عمده ای از تولید نیروگاه های برقابی به منابع ابی بستگی‬ ‫دارد ولی متاس��فانه از ابتدای س��ال ابی تاکنون شاهد بارندگی‬ ‫مناس��بی در حوضه کارون بزرگ و کرخه نبوده ایم‪ .‬امیدواریم تا‬ ‫قبل از پایان سال شرایط بارندگی در این حوضه ابریز به نحوی‬ ‫باشد که بتوانیم به اورد مناسب و حفظ تراز مخازن متناسب با‬ ‫منحنی بهره برداری سدها و به طبع ان میزان حفظ تراز و تولید‬ ‫انرژی دس��ت پیدا کنیم تا مشکلی از نظر تولید انرژی و ذخیره‬ ‫اب برای اوج سال اینده نداشته باشیم‪.‬‬ ‫مردم از مجاز بودن کاریابی ها‬ ‫مطمئن شوند‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هدای��ت نی��روی کار و کاریابی ه��ای وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از پیش بینی جریمه س��نگین برای‬ ‫کاریابی های متخلف خبر داد و از مردم خواست تا قبل از مراجعه‬ ‫به س��ایت های کاریابی وارد س��ایت وزارت کار ش��ده و از مجاز‬ ‫ب��ودن فعالیت کاریابی ها اطمینان حاص��ل کنند‪ .‬محمد اکبرنیا‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا اظهار ک��رد‪ :‬اداره کل کاریابی های وزارت‬ ‫کار پیوس��ته کاریابی های غیرمجاز را رصد می کند و با همکاری‬ ‫پلیس فتا موارد غیر مجاز را مورد رسیدگی قرار می دهد تا سایت‬ ‫غیرمجاز مس��دود ش��ود‪ .‬وی درباره نحوه نظارت بر سایت های‬ ‫کاریاب��ی گفت‪ :‬بخش��ی از نظ��ارت برعهده خود مردم اس��ت و‬ ‫توصیه ما این اس��ت که قبل از مراجعه به سایت کاریابی و ارائه‬ ‫درخواست شغلی‪ ،‬به سایت وزارت کار مراجعه کنند و با مشاهده‬ ‫فهرست کاریابی ها از مجاز یا غیرمجاز بودن ان کاریابی مطمئن‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به گفته اکبرنیا‪ ،‬در س��ایت وزارت کار بخ��ش مربوط به امور‬ ‫کاریابی ها طراحی ش��ده و فهرس��ت کاریابی ه��ای مجاز همراه‬ ‫با ش��ماره تماس‪ ،‬نش��انی و نام مدیر در س��ایت وزارت کار قابل‬ ‫مشاهده است‪ .‬مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی از تعیین جریمه س��نگین برای‬ ‫کاریابی های متخل��ف نیز خبر داد و گفت‪ :‬جریمه درنظر گرفته‬ ‫ش��ده برای کاریابی های غیر مجاز بین ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت ولی پیش��نهاد افزایش جریم ه تا سقف ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫را مطرح کرده ایم‪.‬‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک کارشناس حوزه کار معتقد است در شرایطی که بیشتر‬ ‫روس��تاهای کشور به دلیل نبود کار و امکانات خالی از سکنه‬ ‫می ش��وند‪،‬بیان کرد‪ :‬اجرای طرح روس��تا‪ -‬تعاون می تواند به‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و ماندگار کردن مردم کمک‬ ‫کند‪ .‬رحمت اله پورموس��ی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از علل مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها و کالنش��هرها‬ ‫بیکاری است و گاه به دلیل مشکل نبود اب و خشکسالی های‬ ‫پی درپی س��اکنان روس��تا به ترک محل زندگ��ی خود ناچار‬ ‫ش��ده و به امید پیدا کردن کار عازم ش��هرها می ش��وند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در صورتی که اش��تغال پایدار و گسترده در مناطق‬ ‫محروم روس��تایی و عشایری ایجاد شود‪ ،‬از مهاجرت گسترده‬ ‫به ش��هرها نیز جلوگیری می شود‪ .‬این کارشناس حوزه کار با‬ ‫اشاره به اجرای طرح روستا‪ -‬تعاون افزود‪ :‬خوشبختانه تعاون‬ ‫در بیشتر گرایش ها فعال است و جنس ان به بافت روستایی‬ ‫نزدیک اس��ت ب��ه همین دلیل اج��رای این ط��رح در قالب‬ ‫تش��کل های تعاونی می تواند ضمن گسترش روحیه جمعی و‬ ‫مش��ارکت مردمی‪ ،‬به ایجاد اشتغال پایدار و ارزان در مناطق‬ ‫روستایی منجر ش��ود‪ .‬پورموسی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫انکه روس��تاها منبع غنی از تولیدات کشاورزی‪ ،‬دامی و باغی‬ ‫هستند‪ ،‬دولت باید از ظرفیت تعاونی ها و روستاها برای فعال‬ ‫کردن زمینه های کسب وکار روستایی استفاده کند و موجب‬ ‫کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت در روستاها شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ط��رح روس��تا ‪ -‬تع��اون را موج��ب تجمیع‬ ‫سرمایه های خرد دانست و بر ضرورت نظارت بر توزیع منابع‬ ‫و تسهیالت اشتغال روستایی تاکید کرد‪.‬‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫بررسی عملکرد ‪ 6‬ماه نخست امسال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشان داد‬ ‫افزایش رغبت سرمایه گذاران به صنعت‬ ‫‹ ‹ رشد اشتغال صنعتی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اماره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫اخری��ن گزارش از وضعیت صدور مجوزهای تاس��یس‬ ‫و بهره برداری صنعتی گویای رونق در س��رمایه گذاری‬ ‫صنعتی است‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امس��ال ‪۲‬هزار و ‪ ۷۴۶‬مج��وز بهره برداری با س��رمایه‬ ‫پیش بینی شده ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۶۴‬میلیارد تومان صادر شده‬ ‫که به نسبت س��ال گذشته شاهد رشد ‪ ۱۰/۹‬درصدی‬ ‫هس��تیم‪ .‬این روند در جوازهای تاسیس نیز به همین‬ ‫ش��کل رش��د داش��ته به گونه ای که در نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال ب��ا ص��دور ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۸۳۵‬مجوز تاس��یس با‬ ‫سرمایه پیش بینی شده ‪ ۸۳‬هزار و ‪ ۵۹۳‬میلیارد تومان‬ ‫ش��اهد رش��د ‪ ۱۱/۳‬درصدی در بخش سرمایه گذاری‬ ‫به نس��بت به س��ال گذش��ته بوده ایم‪ .‬بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تس��هیالت رونق تولید و بازگش��ت رونق به‬ ‫اقتصاد باعث شده تا در ‪ ۶‬ماه نخست امسال با افزایش‬ ‫سرمایه گذاری در بخش صنعت رو به رو باشیم‪ .‬هرچند‬ ‫هنوز مشکالتی همچون شرایط دریافت تسهیالت‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره بانکی و‪ ...‬در نظام بانکی کش��ور پابرجاست و این‬ ‫مش��کالت باعث شده تا نرخ سود تولید در کشور برای‬ ‫س��رمایه گذاری جذاب نباش��د با وجود این‪ ،‬با برطرف‬ ‫شدن مش��کالت اقتصادی شرایط س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش تولید رو به بهبود است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ظرفیت و تن�وع واحدهای صنایع‬ ‫مختلف‬ ‫از انجا که رشد در س��رمایه گذاری ناشی از افزایش‬ ‫تعداد مجوز های صادر ش��ده بود این امر نش��ان دهنده‬ ‫افزای��ش واحد های صنعتی و ظرفی��ت صنایع مختلف‬ ‫خواهد بود‪ .‬براس��اس گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در بخ��ش جوازهای تاس��یس و پروانه های‬ ‫بهره برداری نس��بت به مدت مشابه سال ‪ ۹۵‬به ترتیب‬ ‫ب��ا افزایش ‪ ۱۰/۶‬درصدی و ‪ ۷/۱‬درصدی از نظر تعداد‬ ‫جواز های صادر شده روبه رو هستیم این در حالی است‬ ‫که ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۵‬به نسبت سال ‪ ۹۴‬رشد ‪۴‬‬ ‫درصدی در بخش جواز تاسیس و رشد ‪ ۱۱‬درصدی در‬ ‫بخ��ش پروانه بهره برداری را تجربه کرده بود در نتیجه‬ ‫روند س��رمایه گذاری و ساخت واحد های صنعتی رو به‬ ‫بهبود است‪.‬‬ ‫رشد تعداد جوازهای تاس��یس و پروانه بهره برداری‬ ‫موجب افزایش اش��تغال صنعتی نیز ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫پی رشد س��رمایه گذاری و صدور ‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۳۵‬مجوز‬ ‫تاس��یس برای ‪ ۲۰۳‬هزار و ‪ ۴۶۴‬نفر اشتغال مستقیم‬ ‫ایجاد خواهد شد که به نسبت سال گذشته ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫رش��د را تجربه کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در پی رشد‬ ‫سرمایه گذاری و صدور‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۴۶‬جواز بهره برداری‬ ‫برای ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۱۹‬نفر اش��تغالزایی شده که گویای‬ ‫افزایش ‪ ۱۶/۳‬درصدی نسبت به سال گذشته است‪.‬‬ ‫رمض��ان بهرامی‪ ،‬نایب ریی��س خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫رش��د سرمایه گذاری در ‪ ۶‬ماه نخست گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه تمرکز اصلی بانک ها بر بخش سرمایه در گردش‬ ‫است اغلب ش��اهد تکمیل طرح های صنعتی و معدنی‬ ‫با اشتغالزایی بهتر نس��بت به سال گذشته هستیم اما‬ ‫ب��ا وجود این‪ ،‬تس��هیالت دهی رونق تولی��د و برطرف‬ ‫ش��دن موانع اصلی اقتصادی باعث شده تا شاهد رشد‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به صنایع صادرات محور‬ ‫بهرامی درباره طرح هایی که بیش��تر مورد اس��تقبال‬ ‫س��رمایه گذاران ق��رار می گی��رد‪ ،‬گفت‪ :‬ه��م دولت و‬ ‫ه��م س��رمایه گذاران بای��د توجه خ��ود را ب��ر صنایع‬ ‫صادرات مح��ور متمرکز کنند‪ .‬از انجا که درحال حاضر‬ ‫در بازار ه��ای داخلی با مش��کالتی روبه رو هس��تیم و‬ ‫هنوز رکود ناش��ی از کاهش قدرت خرید مردم برطرف‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬بر همین اساس‪ ،‬سرمایه گذاران بیشتر از‬ ‫طرح ه��ای صادرات محور اس��تقبال می کنند و به طور‬ ‫قطع در جواز های صادر شده نیز این نکته رعایت شده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬فضای اقتصادی کشور فرصت ازمون‬ ‫و خطا ندارد و بای��د طرح هایی مورد توجه قرار گیرند‬ ‫که بیش��ترین بازدهی را برای اقتصاد کش��ور داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬بنابراین نباید فقط از رشد صدور مجوز تاسیس‬ ‫یا بهره برداری خوش��حال ش��د زیرا ظرفیت س��نجی و‬ ‫بازارس��نجی از مهم ترین اقدامات قب��ل از بهره برداری‬ ‫اس��ت و دول��ت باید در ص��دور مجوز ها ب��ه این نکته‬ ‫توجه ویژه کند‪ .‬درحال حاضر در برخی صنایع ش��اهد‬ ‫بهره برداری طرح هایی هستیم که واحدهای مشابه ان‬ ‫با ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت در حال تولید هس��تند درنتیجه‬ ‫تنها بهره برداری طرح نشان از رونق اقتصادی و توسعه‬ ‫صنعتی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تاس�یس مراکز پژوهش های صنعتی‬ ‫و معدنی‬ ‫گ��زارش عملکرد ای��ن وزارتخانه در بخ��ش معادن‬ ‫نی��ز گوی��ای رش��د قاب��ل توج��ه در بخش اکتش��اف‬ ‫معدنی اس��ت به نحوی که در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۴۷۵‬پروان��ه اکتش��اف ص��ادر ش��ده ک��ه به نس��بت‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪۳۰/۵ ،۹۵‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخش اصناف نیز تع��داد پروانه های صنفی‬ ‫صادر ش��ده در ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۱۳۶‬هزار و ‪۵۹۲‬‬ ‫فقره است که با درنظر گرفتن ‪ ۱۱۴‬هزار و ‪ ۴۱۷‬پروانه‬ ‫صنفی صادر ش��ده در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۹/۴‬درصدی داشت‪ .‬در حوزه خدمات فنی و‬ ‫مهندسی نیز ‪ ۱۶۰‬جواز خدمات فنی و مهندسی صادر‬ ‫ش��ده که به نس��بت مدت مشابه س��ال ‪ ۹۵‬از افزایش‬ ‫‪ ۱۰/۳‬درص��دی برخوردار اس��ت‪ .‬یک��ی از چالش های‬ ‫فضای صنعتی کش��ور که همواره بح��ث دانش فنی را‬ ‫با مشکالتی روبه رو می کند‪ ،‬کمبود مراکز پژوهش های‬ ‫صنعتی و معدنی است‪ .‬در چند سال گذشته با توجه به‬ ‫رفع تحریم ها و ورود دانش فنی روز به کش��ور ساخت‬ ‫مراکز پژوهش های صنعت��ی و معدنی مورد توجه ویژه‬ ‫قرار گرفته بر همین اس��اس‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۰‬واحد پژوه��ش صنعت��ی و معدنی مجوز‬ ‫تاسیس دریافت کرده اند که این امر در امسال با افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی روبه رو شده و تا شهریور امسال ‪ ۱۱‬مجوز‬ ‫مراکز پژوهش صنعتی و معدنی مجوز دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫در زمینه صدور گواهی و پروانه تحقیق وتوس��عه نیز در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست سال به ترتیب ‪ ۲/۱‬و ‪ ۵/۵‬درصد افزایش‬ ‫شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹شناس�ایی چالش ه�ای صنعت�ی ب�ا مراکز‬ ‫پژوهشی‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اس�لامی درباره اهمیت افزایش‬ ‫جواز واحدهای پژوهشی صنعت و معدن به «گسترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬نیاز به پژوه��ش در صنایع مختلف در‬ ‫س��ال های گذش��ته به طور جدی احس��اس می شود و‬ ‫نبود دانش فنی‪ ،‬ناتوانی در ش��ناخت و حل بحران های‬ ‫ح��وزه صنعت و مع��دن و نیاز به ارتقای س��طح دانش‬ ‫فنی از جمله موضوعاتی اس��ت که در سال های گذشته‬ ‫چالش های زیادی برای صنایع ایجاد کرده و تقویت این‬ ‫بخش می تواند بخشی از این مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با بیان اینکه فاصله ایران با کشورهای‬ ‫توس��عه یافته در این حوزه ها بیش از راه اندازی و صدور‬ ‫چند جواز تاس��یس اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه نسبت به سال‬ ‫گذشته در این حوزه ش��اهد رشد هستیم اتفاق بسیار‬ ‫مهمی اس��ت که نباید از کنار ان س��اده گذشت اما با‬ ‫این حال باید درنظر داش��ته باش��یم که فاصله ایران با‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته در این حوزه ه��ا بیش از این‬ ‫میزان رشد است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای کاهش فاصله ایران با دنیا در‬ ‫فناوری‬ ‫اس��ماعیلی با اش��اره به اینکه نیاز ایران بیش از این‬ ‫تعداد واحدی است که صدور جواز شده اند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫فرس��ودگی واحدهای صنعتی‪ ،‬دوری از فناوری و تاثیر‬ ‫ان بر کیفیت از جمله محورهایی هس��تند که ایران را‬ ‫در زمین دانش فنی با مشکل روبه رو کرده است‪ .‬دولت‬ ‫یازده��م و دوازدهم با درنظر گرفتن برخی سیاس��ت ها‬ ‫ت�لاش کرد مش��کالتی را که در دوره های پیش��ین به‬ ‫وج��ود امده بود‪ ،‬برطرف کند‪ .‬هر چند که این تالش ها‬ ‫در اینده تاثیر خواهد داش��ت اما فاصله ایران با حداقل‬ ‫نی��از ب��ه فناوری بی��ش از این تالش ها اس��ت و دولت‬ ‫دوازدهم در این زمینه باید اقدامات جدی تری داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه ایران سال ها در تحریم های‬ ‫اقتص��ادی و علمی بود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از موضوعاتی که در‬ ‫بسیاری از موارد فراموش شده‪ ،‬تحریم های علمی ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬بسیاری از کش��ورهای توس��عه یافته در شرایط‬ ‫تحریم حاضر نبودند تبادالت دانش فنی با ایران داشته‬ ‫باش��ند و در ای��ن زمینه نیز با مش��کالت جدی روبه رو‬ ‫بودیم‪ .‬اکنون با برداشته شدن این تحریم ها می توانیم‬ ‫از دستاوردهای جدید این حوزه نیز استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬رش��د س��رمایه گذاری و افزایش‬ ‫تعداد مجوز های تاس��یس و بهره برداری گویای روند رو‬ ‫به بهبود صنایع در کشور است‪.‬‬ ‫با برطرف ش��دن مش��کالت اساسی اقتصاد همچون‬ ‫کاهش نرخ سود سپرده های بانکی این امید وجود دارد‬ ‫که با کم ش��دن نرخ بهره بانکی و افزایش س��ود تولید‬ ‫رغبت به سرمایه گذاری در بخش تولید با تحولی جدی‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬البته در کنار کاهش نرخ بهره بازگش��ت‬ ‫رونق به بازار ناش��ی از افزایش ق��درت خرید مردم نیز‬ ‫می توان��د به جذابی��ت س��رمایه گذاری در بخش تولید‬ ‫بیفزاید‪.‬‬ ‫فروش اوراق مشارکت با سود ‪ ۱۶‬درصدی‪ ،‬شیوه جدید بانک ها‬ ‫با کاهش س��ود اگرچه سپرده گذاری در بانک ها جذابیت قبلی را ندارد‪ ،‬اما‬ ‫شعب هنوز تالش می کنند تا با روش های جدید‪ ،‬باز هم سپرده جذب کنند؛‬ ‫اکنون فروش اوراق با نرخ ‪۱۶‬درصدی روزشمار رونق گرفته است‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ۱۱ ،‬ش��هریور امسال بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ های سود بانکی را‬ ‫یک بار برای همیش��ه کاه��ش داده و پرونده پرداخت س��ودهای موهومی را‬ ‫مختوم��ه اعالم کند‪ .‬اینج��ا بود که بیم وامیدهای زیادی نس��بت به پایبندی‬ ‫بانک ه��ا به نرخ های مصوب ش��ورای پول و اعتبار ش��کل گرفت و بانک های‬ ‫متخلف و منضبط‪ ،‬همه به خط ش��دند تا اج��رای مصوبه بانک مرکزی برای‬ ‫نرخ های س��ود ‪ ۹‬درصدی برای س��پرده های کوتاه مدت و ‪ ۱۵‬درصدی برای‬ ‫سپرده های بلندمدت یک ساله را عملیاتی کنند‪ .‬اما این به تنهایی کافی نبود‪،‬‬ ‫یعنی یک مصوبه خشک و خالی که تنها روی کاغذ بماند‪ ،‬این بار دیگر نتیجه‬ ‫نم��ی داد‪ ،‬به ویژه اینکه بانک مرکزی کمر همت بس��ته بود تا این بار‪ ،‬پرونده‬ ‫موسس��ه های اعتب��اری غیرمجاز را ه��م مختومه اعالم کند و ب��ه نوعی‪ ،‬این‬ ‫نرخ شکن اصلی در سپرده های بانکی را یک بار برای همیشه بر سر جای خود‬ ‫بنشاند‪ .‬اما بُعد دیگر داستان‪ ،‬نظارتی بود که بانک مرکزی این بار تالش کرده‬ ‫بود تا به صورت محس��وس و نامحسوس‪ ،‬بر عملکرد نظام بانکی داشته باشد؛‬ ‫قاضی س��راج‪ ،‬رییس سازمان بازرس��ی کل کشور می گوید که برخی بانک ها‪،‬‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی را اجرایی نمی کنند و برای انها پرونده تخلف تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬به گفته او متاسفانه برخی از بانک های دولتی و خصوصی‪ ،‬مصوبه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار را در نرخ س��ود بانکی رعای��ت نمی کنند که البته این‬ ‫موضوع‪ ،‬به بانک مرکزی اعالم شده و به بخشنامه ای منجر شده است که بانک‬ ‫مرکزی در این باره صادر کرده است؛ بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی‬ ‫کل کشور پیگیری می شود‪ .‬س��راج اعالم کرد که سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫در مقابل ان بانک هایی که خالف قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار درباره‬ ‫نرخ س��ود‪ ،‬اقدام می کنند؛ اقدام قانونی خواهد کرد‪ .‬در این میان گزارش های‬ ‫میدانی مهر حکایت از ان دارد که نرخ س��ود بانکی در بیش��تر شعب‪ ،‬اجرایی‬ ‫می شود‪ ،‬اما به هرحال اجازه این هم به بانک ها داده شده تا به صورت محدود‪،‬‬ ‫اوراق بانکی به فروش برسانند و نرخی ‪ ۱۶‬درصد به صورت روزشمار را برای‬ ‫سپرده های مردم درنظر بگیرند‪.‬‬ ‫همین امر کافی است که انها بتوانند دوباره به شیوه های جدیدی که البته‬ ‫مجوز بانک مرکزی را هم دارد‪ ،‬به جذب س��پرده های جدید اقدام کنند و به‬ ‫نظر می رس��د از این باب��ت‪ ،‬تنفس کوتاه مدت و موقتی ب��رای بانک ها درنظر‬ ‫گرفته شده اس��ت؛ اما جالب اینجاست که برخی از بانک ها‪ ،‬به صورت بسیار‬ ‫زیرپوستی و با کمترین اطالع رسانی‪ ،‬به فروش این اوراق اقدام می کنند‪.‬‬ ‫گزارش ه��ای میدانی حکایت از ان دارد که برخی ش��عب به خوبی فروش‬ ‫اوراق را اطالع رس��انی کرده و در مقابل‪ ،‬برخ��ی بانک ها نیز این فرصت را به‬ ‫تمامی مش��تریان خود نداده اند که در صورت ام��کان‪ ،‬از فروش اوراق با نرخ‬ ‫روزش��مار ‪ ۱۶‬درصدی بهره گیرند؛ البته به گفته باجه نشینان‪ ،‬استقبال مردم‬ ‫هم خوب بوده است‪ ،‬به ویژه اینکه نرخ سود حداقل ‪ ۷‬درصد باالتر از نرخ های‬ ‫س��پرده های کوتاه مدت یا همان ‪ ۹‬درصد است‪ .‬به هرحال به نظر می رسد که‬ ‫نظام بانکی همچنان وابس��ته به پرداخت نرخ های سود باال است‪ ،‬هر چند که‬ ‫نام ان تغییر یافته باشد و به صورت محدود‪ ،‬به سپرده گیری اقدام شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 5‬اذر ‪ 7 1396‬ربیع االول ‪ 26 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 266‬پیاپی ‪2239‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید صادراتی‪ ،‬رمز حضور صنعت‬ ‫خودرو در بازارهای جهانی‬ ‫عبداهلل بابایی‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با «گسترش صنعت»پاسخ دادند‬ ‫چرا صنعت خودرو به تولید سواری محدود شد؟‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررس��ی رون��د تولید صنع��ت خ��ودرو از اغازین‬ ‫روزه��ای پ��س از انق�لاب در ایران نش��ان می دهد‬ ‫این صنعت روزگاری توانس��ت با عملکرد قوی خود‬ ‫در بخ��ش خودروه��ای س��نگین‪ ،‬اتوب��وس و حتی‬ ‫مینی ب��وس تبدیل به نمون��ه ای موفق برای س��ایر‬ ‫کشورهای همسایه ایران شود‪.‬‬ ‫صنعت��ی که ح��دود نیم ق��رن از فعالی��ت ان در‬ ‫ای��ران می گذرد ام��ا انچنان که بای��د پله های ترقی‬ ‫را به درس��تی طی نک��رده و ان هم دلیلی ندارد جز‬ ‫ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه‪ .‬این روزها که بحث‬ ‫انعقاد قراردادهای جدید در حوزه خودرو و رونمایی‬ ‫از خودروهای پس��ابرجامی داغ اس��ت هم��واره این‬ ‫پرس��ش مطرح می شود که ایا بهتر نبود خودروهای‬ ‫س��واری که تاکنون بیش��ترین حجم سرمایه گذاری‬ ‫در انها انجام ش��ده تبدیل ب��ه قراردادهایی با هدف‬ ‫واردات می ش��د و مبال��غ پیش بینی ش��ده ان صرف‬ ‫سرمایه گذاری در تولید خودروهای سنگین می شد؟‬ ‫ای��ا بهتر نبود پیش��ینه صنعت خ��ودرو که بر تولید‬ ‫خودروهای س��نگین استوار اس��ت با کمی توجه در‬ ‫صدر ق��رار می گرفت؟ برخی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫ارزبری ناشی از این اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود‬ ‫و برخ��ی دیگر معتقدند در نظ��ر گرفتن ناکارامدی‬ ‫فعلی صنعت خودرو در کنار خروج ارز می تواند کفه‬ ‫ترازو را به نفع واردات تغییر دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد متناسب اقتصادی با صنعت خودرو‬ ‫عب��داهلل بابای��ی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به روند‬ ‫فعلی ‪ ۸۰‬درصد کش��ورهای توسعه یافته اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون رشد این دسته از کشورها منوط به صنعت‬ ‫خودرو اس��ت و صنعت انها نی��ز همزمان با صنعت‬ ‫خودرو رشد و توسعه می یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تاثیرپذی��ری ‪ ۸۰‬صنعت مرتبط‬ ‫با صنع��ت خودرو گف��ت‪ :‬هم اکنون در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته با توجه به تیراژ تولید در سطح جهان‪،‬‬ ‫خودروس��ازان جهانی فکر کرده و عمل می کنند که‬ ‫باید این روند در دس��تور کار خودروس��ازان نیز قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به روند رونق‬ ‫صنعت خودرو در ایران از زمان انقالب افزود‪ :‬پس از‬ ‫جنگ در دهه ‪ ۷۰‬ساخت داخل با پیکان اغاز شد و‬ ‫قطعه سازی نیز از دهه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬با خودروهای ‪،۴۰۵‬‬ ‫پ��ارس و ‪ ۲۰۶‬و انعقاد قراردادهایی با ش��رکت های‬ ‫فرانس��وی اس��تارت خ��ورد و پ��س از افزایش تنوع‬ ‫تولید‪ ،‬هزاران قطعه س��از وارد صنعت خودرو شدند‪.‬‬ ‫در ان زم��ان صنعت خودرو اق��دام به تولید اتوبوس‬ ‫و مینی ب��وس کرده و س��اخت داخل و خودکفایی را‬ ‫دنب��ال می کرد تا پلتفرم داخلی و موتور را س��اخت‬ ‫ص خودروسازان‬ ‫داخل کند که از جمله اقدامات شاخ ‬ ‫در ان دوران بود‪.‬‬ ‫بابای��ی ادام��ه داد‪ :‬پس از ای��ن دوران همکاری با‬ ‫خارجی ها به دالیل اقتصادی و مواردی از این دست‬ ‫ادام��ه نیاف��ت در حالی که باید فراین��د همکاری با‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته در تولید خودرو ادامه پیدا‬ ‫می کرد تا صنعت خودرو به وضعیت ایده ال رسیده و‬ ‫قدرت طراحی و دانشی پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این میان گپی به وجود امد‬ ‫که ارتب��اط صنعت با دانش��گاه ها بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬نبود‬ ‫ارتباط صنعت و دانش��گاه باعث ش��د تا دانش فنی‬ ‫از ان س��وی اب ها وارد کشور شود که این موارد در‬ ‫قالب سرمایه گذاری مشترک و قراردادهای جدید با‬ ‫خودروس��ازان محقق ش��د و امروز صنعت خودرو با‬ ‫قراردادهای جدید توانسته نفسی تاز ه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه سازان در اندازه های جهانی‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به اینکه‬ ‫برج��ام جان ت��ازه ای ب��رای تبدیل قطعه س��ازان به‬ ‫قطعه س��ازانی در اندازه های جهانی بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان در ان زمان به این نتیجه رسیدند که‬ ‫در صورت به روز نکردن خود منتخب نخواهند بود و‬ ‫اینده ای نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس دس��تاورد اقدام مش��ترک (برجام)‬ ‫تاسیس شرکت ایکاپ بود که باعث شد قطعه سازان‬ ‫خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند‪.‬بابایی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بسیاری از قطعه سازان استانداردهای الزم‬ ‫را نداش��تند و طبیعی اس��ت با نداشتن انها تالشی‬ ‫برای ارتقا نمی ش��د اما وقتی از انها خواسته شود که‬ ‫خودرو روزامدی تولید کنند این تغییر بسیار سریع‬ ‫اتفاق می افتد و تالش می ش��ود س��همی از تولیدات‬ ‫جدید داش��ته باش��ند که این روند ج��ان تازه ای به‬ ‫حوزه قطعه سازی تزریق می کند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط الزم اس��ت دانش��گاه ها نیز عقب‬ ‫نیفتن��د تا هم تراز با صنعت خود را روزامد کنند که‬ ‫این امر نیاز به تعامل صنعت و دانشگاه دارد‪.‬‬ ‫لوکس��ژن‪ ،‬نخس��تین برند تایوانی بازار ایران یک روز مانده به دومین‬ ‫نمایش��گاه خودرو تهران از س��وی ارمان موتور کویر‪ ،‬نماینده رس��می‬ ‫لوکسژن در دفتر فروش مرکزی این شرکت رونمایی و معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» عقیل مصطفایی‪ ،‬مدی��ر بازاریابی و‬ ‫فروش ارمان موتور کویر در حاش��یه این مراس��م گفت‪ :‬لوکسژن در ‪۳‬‬ ‫کالس شاس��ی بلند‪ ،‬ام پی وی و س��دان در حال تولید محصول اس��ت و‬ ‫در کن��ار نمونه های بنزینی خودروهای س��دان برق��ی و ام پی وی برقی‬ ‫نی��ز تولی��د می کند که از این محصوالت برای ب��ازار ایران‪ ۵ ،‬خودرو را‬ ‫در نظر گرفته ایم و با باز ش��دن س��ایت ثبت سفارش اقدام به ورود انها‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به اینکه درحال حاضر هومولوگیشن ‪ ۲‬محصول‬ ‫را انجام داده ایم و معتقدیم شرکت ارمان موتور باید تمامی امور مربوط‬ ‫به واردات و عرضه را بر اساس قانون انجام دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همزمان با‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو یاداور شد‪ :‬در غیر‬ ‫این صورت چالش صنعت و دانش��گاه ما را با چالش‬ ‫اساسی مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح ضرورت ه��ای پرداخت��ن ب��ه‬ ‫خودروهای س��نگین و ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫به جای خودروهای س��واری نیز گفت‪ :‬نیازهایی که‬ ‫در تولید داخل داش��تیم قابل قی��اس با خودروهای‬ ‫سنگین نیست چراکه در بخش خودروهای سنگین‬ ‫نیز بخش زیادی ارز از کش��ور خارج می ش��د ضمن‬ ‫انکه باید اش��تغالزایی صنعت خودرو و سایر صنایع‬ ‫وابس��ته به این صنعت را نیز در نظر گرفت تا عالوه‬ ‫ب��ر جلوگیری از خروج ارز اش��تغال موجود را بتوان‬ ‫حفظ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی از بیکاری نیروی کار‬ ‫ام��ا در مقابل ای��ن اظهارات برخ��ی معتقدند که‬ ‫می توان بی توجه به میزان ارزی که به واسطه واردات‬ ‫از کش��ور خارج می ش��ود‪ ،‬ناکارامدی فعلی صنعت‬ ‫خودرو را دلی��ل موجهی برای تبدیل این صنعت به‬ ‫صنعتی وارداتی دانست‪.‬‬ ‫ف��رزاد هاش��می‪ ،‬اقتص��اددان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش صنعت» با اش��اره به موفقیت نه چندان‬ ‫چشمگیر صنعت خودرو در سال های گذشته اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا وجود نیم ق��رن فعالیت خودروس��ازان در‬ ‫ایران هنوز این صنعت نتوانس��ته چندان موفق عمل‬ ‫کند‪ .‬در ش��رایطی که با این میزان سابقه این انتظار‬ ‫وجود داش��ت تا به جایگاه به مراتب بهتری دس��ت‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نمی توان با جابه جایی موتور‬ ‫و بدن��ه و همچنین مونتاژکاری ب��ا کیفیت پایین و‬ ‫االیندگی باال‪ ،‬اعالم کرد که صنعت خودرو در ایران‬ ‫فعال است‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رایط فعلی صنعت خودرو این‬ ‫تصور و پرس��ش را مطرح می کند ک��ه ایا بهتر نبود‬ ‫به ج��ای صرف هزینه های هنگف��ت در این صنعت‬ ‫نس��بت به توسعه س��ایر صنایع اقدام کرد؟ شاید در‬ ‫این شرایط موفقیت بیشتری کسب می شد‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان ادامه داد‪ :‬این ش��رایط در حالی‬ ‫اس��ت که هم اکنون بخش زی��ادی از نیروی کار در‬ ‫صنعت و خ��ودرو و بخش عمده ای از انها در فرایند‬ ‫کاری غیرمس��تقیم این صنعت مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند و گروهی نی��ز از خدمات خودروس��ازی و‬ ‫نمایندگی های فروش و خدمات ارتزاق می کنند که‬ ‫بررسی این روند نشان می دهد این صنعت به صورت‬ ‫کلی اش��تغال زیادی ایجاد ک��رده‪ ،‬هرچند بهره وری‬ ‫استارت رسمی «لوکسژن» در ایران‬ ‫باز شدن سایت ثبت سفارش خرید را از تایوان انجام خواهیم داد و هیچ‬ ‫برنامه ای برای پیش فروش بدون برنامه ریزی نداریم‪.‬‬ ‫مدیر بازاریابی و فروش ارم��ان موتور کویر در زمینه عرضه محصول‬ ‫برقی لوکس��ژن نیز گفت‪ :‬در صورت فراهم شدن زیرساخت مورد نیاز‪،‬‬ ‫محصول برقی لوکسژن را عرضه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫الزم در این بخش چندان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫هاش��می با بیان اینکه گرچ��ه این نظریه افراطی‬ ‫اس��ت اما می ت��وان روی ان کار ک��رد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخ��ش خودرو با توجه به بررس��ی هزینه ها و س��ود‬ ‫و فایده می تواند بخش��ی از اش��تغال موج��ود را به‬ ‫سایر بخش ها ش��یفت دهد و خودروهای مربوط به‬ ‫کش��اورزی مانند تراکتوره��ا و کمباین ها که در یک‬ ‫س��ال مقدار کمی تولید می شود را به سایر بخش ها‬ ‫انتقال دهد‪ .‬در این ش��رایط نباید اصرار بر این باشد‬ ‫که در ح��وزه خودروهای خاص فعالی��ت کرد بلکه‬ ‫موضوع اساسی توجه به مزیت های نسبی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به نظر می رس��د مزیت های نس��بی تا‬ ‫امروز چندان قوی مورد توجه قرار نگرفته و حتی به‬ ‫دنبال شناسایی ان نرفته ایم در حالی که شاید ایران‬ ‫هیچ مزیتی در صنعت خودرو نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت خودرو‪ ،‬صنعتی ارزبر‬ ‫این اقتص��اددان تعداد نیروی کاری که در صنعت‬ ‫خودرو مشغول به کار است را نگرانی اصلی این بخش‬ ‫اعالم و اظهار کرد‪ :‬این نگرانی ها در حالی اس��ت که‬ ‫بخش عمده ای از این نیروی کار در گذش��ته تعدیل‬ ‫ش��د ه و می توان از نیروهای فعلی نی��ز در صنایعی‬ ‫که حد واسط صنعت کشاورزی است‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫هاش��می در پاسخ به این پرس��ش که اقدام برای‬ ‫واردات خودرو با توجه به میزان ارزی که از کش��ور‬ ‫خارج می کند چه ش��رایطی را برای اقتصاد به وجود‬ ‫خواهد اورد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید خروج ارز را در مقابل‬ ‫ناکارامدی قرار دهیم‪.‬‬ ‫ب��ا در نظر گرفت��ن کفه ترازویی که قس��متی از‬ ‫ان خروج ارز و س��وی دیگر ان نبود بهره وری الزم‪،‬‬ ‫انحصار و رانت اس��ت باید یک گزینه را انتخاب و به‬ ‫این موضوع توجه ک��رد که بهره وری اندک منجر به‬ ‫ناکارامدی اقتصاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون به ظاهر اش��تغال داریم‬ ‫اما بهره وری باال نیس��ت و اش��تغال باطنی که منجر‬ ‫به ارزش افزوده یا درامد کش��ور شود‪ ،‬وجود ندارد و‬ ‫شاهد بیکاری پنهان به دلیل بهره وری پایین هستیم‬ ‫که در کنار قرار گرفتن خروج ارز باید به این مشکل‬ ‫نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫هاشمی با تاکید بر اینکه هم اکنون صنعت خودرو‬ ‫ایران ارزبر بوده و بس��یاری از قطعات وارد می شود‪،‬‬ ‫ تصریح کرد‪ :‬نمی توان واردات خودرو کامل با توجیه‬ ‫ارزب��ری باال را رد کرد بلکه باید ان را در مقایس��ه با‬ ‫ناکارامدی صنعت خودرو در نظر گرفت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬خودروهای برقی نیاز به ایس��تگاه های برق رس��انی در‬ ‫خیابان ه��ا و جاده ه��ا دارند که این جایگاه ها باید ازس��وی دولت نصب‬ ‫و فراهم ش��ود تا ش��رکت ها بتوانند محصوالت برقی خود را وارد کشور‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در روز اختصاصی خبرنگاران در نمایش��گاه خودرو تهران‬ ‫ی��ک محصول دیگر را رونمایی خواهیم کرد و در کنار ‪ ۳‬محصول دیگر‬ ‫به نمایش خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫مصطفایی در پایان گفت‪ :‬از عملکرد ارمان موتور و لوکسژن مشخص‬ ‫هس��ت که این برند برای بازار ایران برنامه ویژه ای دارد‪ ،‬چراکه تاکنون‬ ‫تعداد کمی ش��رکت خودرویی داش��ته ایم که در بدو ورود به بازار ایران‬ ‫این چنین پر محصول وارد شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت خودروهای لوکس��ژن اس ‪ ،۳‬اس ‪۳‬برق��ی‪ ،‬یو ‪ ۷‬و ام ‪۷‬‬ ‫درشوروم مرکزی ارمان موتور کویر رونمایی شد‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای توس��عه‬ ‫صنعت خ��ودرو تولید صادراتی و‬ ‫حضور در زنجیره تولید خودرو در‬ ‫سطح جهانی است؛ موضوعی که‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو بر ان‬ ‫اذعان داش��ته و س��عی کرده اند با‬ ‫تعریف بندهای��ی در قراردادهای‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫خودروی��ی ضم��ن توس��عه این‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫اقدام��ات زمین��ه تولی��د رقابتی‬ ‫را فراه��م کنند‪ .‬در ح��ال حاضر‬ ‫ل قبول قراردادهای هم��کاری صنعت خودرو‬ ‫تع��داد منطقی و قاب�� ‬ ‫ی ش��ده‬ ‫با خودروس��ازان خارجی به سیاس��ت ها و اهداف برنامه ریز ‬ ‫وابس��ته به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت و اگ��ر اهداف این‬ ‫وزارتخانه متکی بر پوش��ش نیاز داخل باش��د به نظر می رسد تعداد‬ ‫قرارداده��ای فعلی به امضا رس��یده در صنعت خودرو پاس��خگوی‬ ‫این نیازها باش��د‪ .‬هرچند الزم اس��ت اجرای بندهای تعریف شده در‬ ‫قراردادها نیز مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس هدف گذاری های انجام ش��ده س��ند راهبردی صنعت‬ ‫خودرو ایران باید به یکی از مراکز مهم صادراتی منطقه تبدیل ش��ود‬ ‫که دس��تیابی ب��ه این هدف در گرو امض��ای قراردادهایی در صنعت‬ ‫خودرو است تا در کنار تولید داخل و رفع نیاز بازار داخل‪ ،‬تولید نیز با‬ ‫هدف صادرات انجام شود‪.‬‬ ‫به طور قطع تولید در داخل و صادرات محصوالت و تولیدات ایرانی‬ ‫دس��تاوردهای مهم اقتصادی به هم��راه دارد اما الزمه این روند‪ ،‬قرار‬ ‫گرفت��ن صنعت خودرو در زنجیره تولید خودرو جهان اس��ت که این‬ ‫امر مستلزم برنامه ریزی برای تولید قطعه و خودرو و قالب های مورد‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬حضور صنعت خودرو در زنجیره تولید در س��طح جهانی‬ ‫برپایه قراردادهای صادرات محور محقق می شود و برای انکه صنعت‬ ‫خودرو به توس��عه برس��د باید در جنبه های مختلف به ویژه تحقیق و‬ ‫توسعه‪ ،‬مونتاژ و قطعه سازی رش��د قابل توجهی به ثبت برسد‪ .‬برای‬ ‫دستیابی به این اهداف نباید تنها به تولید در راستای رفع نیاز داخلی‬ ‫توج��ه کرد‪ .‬اگر ه��دف نهایی صنعت خ��ودرو‪ ،‬تولید صادرات محور‬ ‫است برای دستیابی به این مهم نیاز به تولید خودرو باکیفیت و ارزان‬ ‫اس��ت و زمانی محصول ارزان تمام می شود که تولید قطعه در کشور‬ ‫با کیفیت مناس��ب رش��د کرده و خودرو برای بازارهای جهانی نیز با‬ ‫تکیه بر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در این بخش تولید شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ورود محصوالت جدید زامیاد‬ ‫به بازار از سال اینده‬ ‫معاون مهندس��ی و توس��عه محصول ش��رکت زامیاد گفت‪ :‬سبد‬ ‫محصوالت این ش��رکت با ورود خودروهای جدید مسافری و تجاری‬ ‫س��نگین و س��واری اس ی و وی به تدریج از سال اینده تکمیل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬فرید ترابی با اش��اره به استمرار تولید‬ ‫کامیون های ایویکو در ش��رکت زامیاد و چش��م انداز همکاری با این‬ ‫برند مطرح اروپایی یاداور ش��د‪ :‬با توجه به تغییر شرایط کسب و کار‬ ‫در کش��ور و افزایش رقابت در س��ال های اخیر در حوزه خودروهای‬ ‫تجاری و کار به دنبال افزایش خودکفایی در ساخت داخل و همکاری‬ ‫مش��ترک با این شرکت و افزایش سهم بازار هستیم که در این راستا‬ ‫مذاکرات الزم در هفته گذشته با مدیران ارشد ایویکو انجام شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از تولید محصوالت جدید این ش��رکت در س��ال‬ ‫این��ده خبر داد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬مذاکراتی ب��ا هدف تولید برخی‬ ‫محصوالت مس��افری و باری در شرکت زامیاد انجام شده که با توجه‬ ‫ب��ه نهایی ش��دن انتخاب نوع محصول‪ ،‬اطالع��ات تکمیلی به زودی‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای افزایش تعداد‬ ‫فروشگاه های کرمان خودرو‬ ‫نخس��تین فروش��گاه ف��روش قطع��ات یدک��ی محص��والت‬ ‫کرمان خودرو در چراغ برق گشایش یافت‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» حسین روانبد‪ ،‬معاون بازرگانی بم خودرو در حاشیه این‬ ‫ایین با اش��اره به گشایش نخستین فروشگاه قطعات محصوالت‬ ‫کرمان موتور از س��وی بخش خصوصی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫سهم بازار محصوالت کرمان موتور‪ ،‬شاهدیم که قطعات تقلبی و‬ ‫قاچاق در بازار زیاد اس��ت‪ .‬در این راستا با توجه به اینکه امسال‬ ‫‪ ۹‬خودرو به س��بد محصوالت کرمان موتور اضافه ش��ده‪ ،‬با هدف‬ ‫خدمات دهی بهتر به مش��تریان‪ ،‬این فروش��گاه ایجاد شد‪ .‬او در‬ ‫ادامه با بیان اینکه با هدف ارتقای خدمات به دنبال توسعه شبکه‬ ‫فروش��گاهی و همچنین شبکه امداد هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬امدادرسانی‬ ‫را به حداکثر می رس��انیم‪ .‬براین اساس‪ ،‬تعداد فروشگاه ها تا سال‬ ‫اینده به ‪ ۸۰‬واحد می رس��د که از این تعداد ‪ ۲۵‬واحد در تهران‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ .‬به گفته روانبد‪ ،‬با توجه به همکاری شرکت‬ ‫ب��ا هیوندایی‪ ۴۶ ،‬نمایندگی ف��روش و خدمات پس از فروش به‬ ‫صورت مجزا برای ‪ ۷‬محصول هیوندایی که از سوی کرمان موتور‬ ‫عرضه می ش��ود‪ ،‬ایجاد شده اس��ت‪ .‬معاون بازرگانی بم خودرو با‬ ‫بیان اینکه در حال برنامه ریزی هس��تیم ت��ا بتوانیم با باال بردن‬ ‫س��طح کیفی خدمات پس از ف��روش به این محصوالت خدمات‬ ‫شایس��ته دهیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هم اکنون قطعات قاچاق و تقلبی در‬ ‫بازار‪ ،‬بس��یار زیاد است و هدف از گشایش این فروشگاه افزایش‬ ‫س��هم بازار و عرضه قطعات اصلی به مش��تریان است‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬این فروش��گاه نخستین توزیع کننده قطعات یدکی‬ ‫محصوالت کرمان خودرو در سطح شهر و در مرکز فروش قطعات‬ ‫پایتخت اس��ت‪ .‬پیش از این فروش��گاه رسمی وابسته به شرکت‬ ‫کرمان خودرو در شهریور در غرب تهران گشایش یافته بود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪ 7 1396‬ربیع االول ‪ 26 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 266‬پیاپی ‪2239‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار بین‪‎‬المللی و سهم‪‎‬خواهی‬ ‫قطعه‪‎‬سازان از قراردادها‬ ‫خبر‬ ‫اجرایی شدن طرح مقابله‬ ‫با قاچاق قطعات‪ ،‬به زودی‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س��اخت خودروه��ا در‬ ‫داخل‪ ،‬بازار کش��ور را تامین‬ ‫می کن��د اما این ب��ه حجم‬ ‫تولید خیلی اضافه نمی کند‬ ‫زیرا گنجای��ش بازار محدود‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که‬ ‫صادرات خودرو و قطعات ان‬ ‫سیامک مقتدری‬ ‫برای خدمات پس از فروش‬ ‫عضو انجمن تخصصی‬ ‫ب��ا کمک ش��ریکان خارجی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫اندازه بازار کشور را افزایش‬ ‫و قطعه‪‎‬سازی کشور‬ ‫می‪‎‬ده��د که به طور طبیعی‬ ‫به ق��درت و رون��ق فعالیت‬ ‫قطعه سازان کمک بس��یاری می کند‪ .‬همکاری امروز بین‬ ‫دو طرف ایرانی و فرانس��وی به ط��ور قطع اهداف بزرگی را‬ ‫دنبال می کند و اگر مدیریت درس��تی بین این ش��ریکان‬ ‫اعمال شود‪ ،‬صنعت قطعه رونق بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫حض��ور خارجیان و بی��رون امدن از انزوا و نیز توس��عه‬ ‫همکاری های مش��ارکتی باعث می ش��ود کیفیت تولیدات‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان افزایش یابد و انها خود را با اس��تانداردهای‬ ‫روزامدتری تطبیق دهند و این امر روی بازار کش��ور تاثیر‬ ‫مثبتی خواهد داشت و بهره‪‎‬وری بخش صنعت را در شکل‬ ‫کالن و صنعت قطعه را به شکل خرد افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب مصرف کننده که نس��بت به محصوالت‬ ‫داخل��ی اقبال کمت��ری دارد و به لح��اظ کیفیت ناراضی‬ ‫است‪ ،‬به خرید راغب‪‎‬تر شده و این اقدام در بلندمدت تاثیر‬ ‫بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت رونق در تولی��د زمانی به وجود‬ ‫می اید که اندازه بازار بزرگتر ش��ود و صنعت قطع ه فضای‬ ‫بیشتری برای مانور داشته باشد‪.‬‬ ‫قرارداده��ای خودرویی جدید با همکاری های پیش��ین‬ ‫متفاوت اس��ت و با کس��ب تجربه از مش��ارکت های قبلی‬ ‫می توان امید داشت تا خودکفایی با سرعت و درصد بیشتر‬ ‫ادامه یابد و این به طور قطع در شرایط فروش صنعت قطعه‬ ‫تاثیر خواهد داش��ت و باید شرایط کسب وکار را به گونه ای‬ ‫فراهم کرد تا همکاری ها س��وداور باشد و سرمایه گذاری را‬ ‫از سوی سرمایه گذار داخلی و خارجی توجیه‪‎‬پذیر کند‪.‬‬ ‫محسن باباالر‬ ‫تعیین استاندارد های بدون کارشناسی اجباری‬ ‫تحریم‪ ،‬صنعت موتورسیکلت را ‪ 2‬دهه عقب راند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نشان س��ازی و تجاری ش��دن کاالها یکی از اهداف‬ ‫هر صنعتی اس��ت تا ضمن پوشش بازار داخل‪ ،‬بخشی‬ ‫از نیاز س��ایر کش��ورها را تامین کن��د‪ .‬به طور قطع هر‬ ‫کش��وری می تواند در صنعتی نیاز س��ایر کش��ورها را‬ ‫تامی��ن کند و به این ترتیب در چند صنعت س��رامد‬ ‫باش��د‪ ،‬اما برخی کش��ورها ازجمله ایران ممکن است‬ ‫باوجود فعالیت چند دهه ای در یکی از صنایع همچنان‬ ‫ضعف های اساسی داشته باشند که بنا بر اظهار برخی‬ ‫کارشناس��ان می توان با خرید نشانی معتبر این ضعف‬ ‫را رفع کرد‪.‬‬ ‫در این ب��اره چالش ها و نقدهایی وارد اس��ت؛ اینکه‬ ‫ایا صاحب نش��ان حاضر است در این زمینه همکاری‬ ‫داشته باشد یا خیر‪ .‬در بحث نقدها نیز عنوان می شود‬ ‫چرا نباید این هزینه که عدد کمی نیست صرف تولید‬ ‫شود؟‬ ‫‹ ‹نمایندگی ها تنها مسئول توزیع و فروش‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با‬ ‫اشاره به نهایی ش��دن طرح مقابله با قاچاق قطعات خودرو‬ ‫گفت‪ :‬طرح مب��ارزه با قاچاق قطعات خ��ودرو با الصاق کد‬ ‫رهگیری نهایی شده و درحال حاضر اماده اجراست‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و در گفت وگو با خبر خ��ودرو اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫نهایی ش��دن طرح مقابله با قاچاق قطع��ات خودرو انتظار‬ ‫می رود در هفته های اینده طرح الصاق هولوگرام بر قطعات‬ ‫پر مصرف وارداتی به شکل ازمایشی اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی با توجه به تکمیل اطالعات ورودی قطعات پرمصرف‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با الصاق بارکد و هولوگرام بر قطعات پیش بینی‬ ‫می شود در ماه جاری‪ ،‬فاز نخست این طرح اغاز شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در فاز نخست این طرح‪ ،‬نصب هولوگرام‬ ‫روی ‪ ۱۶‬قطعه پرمصرف اغاز خواهد شد و به مرور زمان که‬ ‫مشکالت سیستم رفع شود شاهد توسعه این طرح و اجرای‬ ‫فاز های بعدی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا توجه به تاثیر اجرای این ط��رح بر جریان قاچاق‬ ‫قطعات در کش��ور گفت‪ :‬هرچند تاثی��ر این طرح بر جریان‬ ‫قاچ��اق اهمیت دارد اما درحال حاضر مس��ئله مهم‪ ،‬اجرای‬ ‫این طرح اس��ت که به طور قطع با اغاز ان مشکالتی وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫هرچن��د با اجرای چنین طرح هایی نمی توان به س��رعت‬ ‫بازخ��ورد کامل ان را ارزیابی کرد و نیازمند فرصت حداقل‬ ‫چند ماهه است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با اجرای ای��ن ط��رح و ردیابی قطعات‬ ‫پرمص��رف ازس��وی دس��تگاه های نظارتی مانند س��ازمان‬ ‫تعزی��رات و نیروی انتظامی به مرور حج��م قاچاق قطعات‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بیگل��و همچنین ب��ا توجه به مجری اصل��ی اجرای طرح‬ ‫مقابله ب��ا قاچاق قطع��ات تاکید کرد‪ :‬کمیت��ه ای که برای‬ ‫بررس��ی و تدوی��ن این طرح تش��کیل ش��د ش��امل تمام‬ ‫دس��تگاه ها و نهادهای مرتبط بود البته جلسات این کمیته‬ ‫به ریاست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشکیل می شد اما‬ ‫تمام انجمن های تخصصی مانند انجمن قطعه سازان کشور‬ ‫و س��ایر انجمن های تخصصی هر قطع��ه مانند انجمن لنت‬ ‫ترمز‪ ،‬تایر و سایر نهادهای نظارتی ازجمله گمرک‪ ،‬سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد و همه دس��تگاه های نظارت در این فرایند‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫محس��ن باباالر‪ ،‬یکی از س��ازندگان موتورس��یکلت‬ ‫در کش��ور درب��اره خرید نش��ان معتبر ب��رای صنعت‬ ‫موتورسیکلت به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬نخستین‬ ‫مس��ئله اعتماد و پذیرش از س��وی صاحبان نشان ها‬ ‫است؛ اینکه ایا حاضر به همکاری هستند یا خیر زیرا‬ ‫در این باره حساس��یت های زیادی وجود دارد‪ .‬مسئله‬ ‫دیگر میزان تیراژ تولید ان نشان در دنیا است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هنگام خرید باید س��طح ب��ازار جهانی ان‬ ‫نشان را در نظر داش��ت و برای ارزیابی ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫ایا حرکت به این س��مت صرفه اقتصادی دارد یا خیر‬ ‫که بحثی جدی اس��ت و نیاز به بررس��ی کارشناسانه‬ ‫دقیق دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت ادامه داد‪ :‬صنعت‬ ‫موتورسیکلت نسبت به صنعت خودرو محدودتر است‬ ‫و تولیدکنن��دگان بن��ام جهانی کمت��ری دارد‪ .‬برخی‬ ‫از این نش��ان ها که در کش��ور نمایندگ��ی دارند حتی‬ ‫ت انها‬ ‫حاضر نیس��تند کوچکترین قطعات موتورسیکل ‬ ‫در ایران س��اخته ش��ود و تاکید دارند مجموعه کامل‬ ‫باید خریداری ش��ود‪ .‬به این ترتیب نمایندگی ها تنها‬ ‫مسئول توزیع و فروش موتورسیکلت ها هستند‪.‬‬ ‫باباالر به قوانین سختگیران ه سازمان ملی استاندارد‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬باوجود مولفه های سختگیرانه ای‬ ‫که س��ازمان ملی استاندارد دارد‪ ،‬طرف خارجی حاضر‬ ‫نیس��ت قطعه ای از محصول ش��ان در کش��ور ما تولید‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا فک��ر می کنند ب��ا داخلی س��ازی قطعات‪،‬‬ ‫کیفیت موتورس��یکلت اسیب می بیند‪ .‬این مسئله نیز‬ ‫جدا از بازار تقاضا در کشور است‪.‬‬ ‫وی کس��ب رضایت ش��رکت های معتب��ر جهانی را‬ ‫اسان ندانس��ت و گفت‪ :‬تامین رضایت و خواسته های‬ ‫تولیدکنن��دگان بنام جهانی کمی س��خت اس��ت اما‬ ‫همکاری و مشارکت با انها برای توسعه صنعت کشور‬ ‫بسیار راهگشاست‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت موتورس��یکلت به س��ود طرف‬ ‫خارجی نیز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬به ط��ور قطع جلب‬ ‫رضایت من��دی باعث می ش��ود این ش��رکت ها برخی‬ ‫قطعات مورد نیاز بازارهای خود را از ایران تامین کنند‬ ‫که با تحقق چنین ام��ر مهمی پیروزی بزرگی نصیب‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫باب��االر تاکی��د ک��رد‪ :‬خرید نش��ان بح��ث کالن و‬ ‫پیچیده ای اس��ت و به این راحتی نمی توان درباره ان‬ ‫نظر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری برای مشارکت در تولید وجود‬ ‫ندارد‬ ‫در ادام��ه ابوالفضل حجازی‪ ،‬از اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت نخست به ارزیابی‬ ‫بازار صنعت موتورس��یکلت نسبت به خودرو پرداخت‬ ‫و در این ب��اره به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬صنعت‬ ‫موتورسیکلت بر خالف صنعت خودرو است‪ .‬در زمانی‬ ‫‪ ۵‬ش��رکت معتبر جهانی درزمینه تولید خودرو وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬درحالی که امروز بیش از صد ش��رکت معتبر‬ ‫جهان��ی در حال فعالیت اس��ت‪ ،‬در نتیج��ه رقابت در‬ ‫صنعت خودرو بسیار وسیع تر از صنعت موتورسیکلت‬ ‫خواهد بود و براساس امارهای جهانی تا ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫تولی��د خ��ودرو و نیاز ب��ه ان ‪ ۲‬برابر خواهد ش��د‪ ،‬اما‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در این زمینه وضعیتی متفاوت‬ ‫دارد‪ .‬هرقدر جامعه به سمت رفاه بیشتری حرکت کند‬ ‫اس��تقبال از بازار خودرو بیشتر خواهد بود و تنها قشر‬ ‫ضعیف جامعه خواهان خرید موتورس��یکلت خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امارهای س��ال های گذش��ته نش��ان داده‬ ‫زمانی که ش��رایط اقتصادی جامعه مطلوب بوده بازار‬ ‫موتورسیکلت دچار افت شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت موتورس��یکلت ادام��ه داد‪ :‬نرخ‬ ‫موتورس��یکلت های ش��رکت های معتبر جهانی با نرخ‬ ‫خودروهای ایرانی برابری داش��ته؛ بنابراین در این باره‬ ‫ب��ازار عرضه و تقاضا توجیه اقتصادی نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫امروز کشورهای دنیا از موتورسیکلت های باالی ‪۲۰۰‬‬ ‫سی س��ی اس��تفاده می کنند و این موتورس��یکلت ها‬ ‫مصرف تفریحی دارند‪ ،‬درحالی که بیش��تر بازار داخل‬ ‫مربوط به موتورسیکلت های ‪ ۱۲۵‬سی سی است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬موتورسیکلت های کار در کشورهای‬ ‫صنعتی از کیفیت بس��یار باالیی برخوردارند و در این‬ ‫زمینه قابل مقایسه با موتورسیکلت های در حال تردد‬ ‫کشور ما نیستند‪ .‬در ایران به دلیل فرهنگ حاکم اینکه‬ ‫در روس��تاها به دلیل کش��اورزی و نیز در کالنشهرها‬ ‫پیک ه��ای موت��وری ق��درت خری��د باالی��ی ندارند‪،‬‬ ‫موتورسیکلت وسیله نقلیه اقشار کم درامد است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های خارجی همکاری نمی کنند‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورسیکلت به چالش دیگر برای استفاده از نشان های‬ ‫معتب��ر جهانی اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر قرار باش��د به‬ ‫س��مت تولید موتورسیکلت های معتبر جهانی حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬ش��رکت های خارجی با م��ا همکاری نمی کنند‬ ‫زیرا انه��ا به دنبال فروش موتورس��یکلت درقالب یک‬ ‫مجموعه کامل هس��تند‪ .‬حجازی اظهار کرد‪ :‬کشور در‬ ‫حوزه تولید موتورس��یکلت رشد مناسبی داشت اما در‬ ‫دوران تحریم های جدید این سیاست های اشتباه باعث‬ ‫ش��د صنعت موتورس��یکلت عقبگرد ‪۲‬دهه ای داشته‬ ‫باشد‪ .‬مشکالت صنعت قطعه خودرو برای قطعه سازان‬ ‫موتورس��یکلت نیز اتفاق افتاد‪ .‬حمایت های الزم نشد‬ ‫و زمانی که می توانس��تیم با ‪۷۰‬درصد داخلی سازی به‬ ‫سوی بومی س��ازی موتورسیکلت پیش برویم‪ ،‬سازمان‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬اس��تانداردهای بدون کارشناسی اجباری‬ ‫دیگ��ر تعیین می کرد و باعث می ش��د موتورس��یکلت‬ ‫موردنظ��ر از رده خارج ش��ود‪ .‬با این گون��ه برخوردها‬ ‫میلیاردها سرمایه که صرف قالب سازی شده بود‪ ،‬نابود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫سیاستی مشخص درباره صنعت موتورسیکلت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬خال این امر مهم بس��یار ملموس است‪ .‬امروز‬ ‫برخی افراد به دنبال سود خود هستند و به نوعی روابط‬ ‫جای ضوابط را گرفته اس��ت‪ .‬برخی با نفوذ خود برای‬ ‫مجموعه صنعت تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنع��ت موتورس��یکلت از گزارش های‬ ‫غیرکارشناس��ی گفت و عن��وان ک��رد‪ :‬برنامه ریزی ها‬ ‫برهمین اس��اس تدوین می ش��ود و این امر مشکالت‬ ‫بع��دی را به وجود می اورد‪ .‬در دنیا سیاس��ت گذاری ها‬ ‫منطق ویژه خ��ود را دارد و فعالیت ها ب��ا برنامه ریزی‬ ‫دقیق جلو م��ی رود‪ .‬به طور نمونه نرخ تعرفه ها برای ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬سال ثابت است و تولیدکننده می داند قیمت ها‬ ‫نوس��انی نخواه��د داش��ت؛ درنتیجه س��رمایه گذاری‬ ‫می کن��د و فعالیت خود را توس��عه می ده��د اما برای‬ ‫ما این امر ممکن نیس��ت زیرا قیمت ها در طول سال‬ ‫نوسان های بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز همسایگان ایران مانند افغانستان‬ ‫و عراق تمایل به خرید موتورسیکلت های ایرانی دارند‬ ‫و در این زمینه ش��اهد هستیم موتورسیکلت از چین‬ ‫وارد می ش��ود اما روی محصول «س��اخت ایران» زده‬ ‫شده است‪ .‬جالب اس��ت که این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫نیز از خاک ایران عبور می کنند‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورسیکلت عنوان کرد‪ :‬سیاست های اشتباه صنعتگر‬ ‫را ناامی��د می کند و باید در این باره فکر اساس��ی کرد‪.‬‬ ‫درباره اقتصاد مقاومتی جلس��ه های گوناگونی برگزار و‬ ‫نظرها اعالم می ش��ود اما در نهایت عملی نمی ش��وند‬ ‫و این ناش��ی از مدیریت های ضعیف بخش هاس��ت‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با چالش هایی مانند نوس��ان های نرخ ارز و‬ ‫مواد اولیه چگونه می توان به س��وی خرید نشانی برای‬ ‫رونق تولید رفت‪ .‬به طور نمونه گفته می ش��ود اگر نرخ‬ ‫ارز افزای��ش پی��دا کند‪ ،‬صادرات رون��ق می گیرد‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که مواد اولیه م��ورد نیاز با همان نرخ‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬حجازی در نهای��ت گفت‪ :‬اقتصاد نباید‬ ‫سیاس��ت زده باشد اگر چنین امری محقق شد‪ ،‬نیازی‬ ‫به نشان س��ازی نداریم و محص��والت بازار خود را پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬در این مسئله نخست باید مشکالت صنعت‬ ‫موتورسیکلت ریشه یابی و سپس راهکار ارائه شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪41/200/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪52/300/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪207/762/000‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫‪38/900/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪79/386/000‬‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪52/400/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪159/000/000‬‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫‪216/000/000‬‬ ‫‪241/528/000‬‬ ‫‪270/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪121/900/000‬‬ ‫‪119/500/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/200/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪248/428/000‬‬ ‫‪300/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪101/500/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪62/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪390/000/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪142/000/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫‪69/700/000‬‬ ‫‪57/100/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪405/000/000‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 5‬اذر ‪ 7 1396‬ربیع االول ‪ 26 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 266‬پیاپی ‪2239‬‬ ‫خبر‬ ‫پورشه نیمه برقی می شود‬ ‫خودروسازان به‬ ‫قوانین انتشار گازهای‬ ‫گلخانه ای اعتراض‬ ‫دارند و این نوع‬ ‫قوانین را‬ ‫«غیر واقع گرایانه»‬ ‫و «تهاجمی» می دانند‬ ‫همزمان با واکنش فعاالن محیط زیست به قوانین انتشار گازهای گلخانه ای انجام شد‬ ‫اعتراض خودروسازان به قوانین تازه اتحادیه اروپا‬ ‫ترجمه و تنظیم‪ :‬سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اتحادیه اروپ��ا به تازگی قوانین تازه ای ابالغ کرده که‬ ‫براس��اس انها عرصه بر انتشار مواد الوده کننده تنگ تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این قوانین که روز چهارشنبه ‪ ۸‬نوامبر (‪۱۷‬‬ ‫ابان) اعالم شد‪ ،‬قوانین تازه یک نظام اعتباری را برای‬ ‫خودروس��ازها تعریف ک��رده که ه��دف از ان ترغیب‬ ‫خودروس��ازان ب��ه تولی��د خودروهای برق��ی و تعیین‬ ‫جریمه برای فراتر رفتن از محدودیت های اعالم ش��ده‬ ‫در تولید دی اکسیدکربن است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانینی برای سختگیری بیشتر‬ ‫«س��ی ان ان مان��ی» گ��زارش داد در قوانی��ن جدید‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۲۱‬می�لادی(‪ )۱۳۹۹-۱۴۰۰‬ت��ا ‪۲۰۳۰‬‬ ‫میالدی(‪ )۱۴۰۸-۰۹‬اهدافی در راستای کاهش میزان‬ ‫دی اکسیدکربن برای خودروسازها در نظر گرفته شده و‬ ‫ن تفاوت های‬ ‫در واقع استانداردهای جدید با نوع پیشی ‬ ‫چشمگیری داشته است‪ .‬به گفته یکی از این مقام های‬ ‫اروپایی در اس��تانداردهای جدید‪ ،‬انگیزه های متفاوتی‬ ‫برای ش��تاب دادن به حضور پررنگ وسایل نقلیه پاک‬ ‫در بازار پیش بینی ش��ده است‪ .‬ویجای س��وبرامانیان‪،‬‬ ‫یکی از مدیران موسس��ه پژوهش��ی ای اچ اس مارکیت‬ ‫ک��ه در زمینه صنعت خودرو پژوه��ش می کند‪ ،‬پیش‬ ‫از انتش��ار قوانین پیش بینی کرد که قوانین تازه ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بیشتر از پیش انتشار گاز دی اکسیدکربن را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬هدف کلی این قوانین براس��اس گزارش‬ ‫رویترز این اس��ت که گازهای گلخانه ای تولیدشده در‬ ‫بخ��ش حمل ونقل را در س��ال ‪ ۲۰۳۰‬می�لادی (‪-۰۹‬‬ ‫‪ )۱۴۰۸‬به دس��ت کم ‪ ۴۰‬درصد کمتر از س��طح سال‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬می�لادی (‪ )۱۳۶۸-۶۹‬برس��اند‪ .‬در واق��ع این‬ ‫قوانین می خواهند میانگین انتشار گاز دی اکسیدکربن‬ ‫در ناوگان خودروس��ازان تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪-۰۹‬‬ ‫‪ )۱۴۰۸‬در مقایسه با سال ‪۳۰ )۱۳۹۹-۱۴۰۰( ۲۰۲۱‬‬ ‫درصد کمتر ش��ود‪ .‬در این قوانین همچنین یک هدف‬ ‫موقت پیش بینی ش��ده که کاهش ‪ ۱۵‬درصدی انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪)۱۴۰۳-۰۴‬‬ ‫اس��ت‪ .‬با این کار قانون گذاران مطمئن خواهند شد که‬ ‫خودروس��ازان در همان سال های نخست اجرای قانون‬ ‫ش��روع به س��رمایه گذاری در این زمینه کرده اند‪ .‬اگر‬ ‫خودروس��ازان بخواهند از این قوانین س��رپیچی کنند‬ ‫بای��د منتظ��ر جریمه های احتمالی در ح��د میلیون ها‬ ‫یورو باش��ند‪ .‬در واقع هر وسیله نقلیه جدید ثبت شده‬ ‫در ان س��ال ب��ه ازای هر یک گرم دی اکس��یدکربنی‬ ‫که فراتر از محدودیت اعالم ش��ده منتش��ر کند با ‪۹۵‬‬ ‫یورو جریمه روبه رو می ش��ود‪ .‬پیش نویس این قوانین‬ ‫همچنین با الهام از سیاست اقلیمی کالیفرنیای امریکا‬ ‫به خودروس��ازان اجازه می ده��د در صورتی که تعداد‬ ‫ن از ش��مار تعیین ش��ده در‬ ‫خودروهای پاک یا کم کرب ‬ ‫متن قوانین فراتر رفت‪ ،‬هدف کلی خود را متناس��ب با‬ ‫ان تغییر دهن��د‪ .‬مقامات اجرایی اتحادیه اروپا اکنون‬ ‫خواهان تصویب قوانینی برای انگیزه بخش��ی به صنایع‬ ‫اروپایی با هدف توسعه تولید وسایل نقلیه برقی هستند‬ ‫چراکه هراس دارند از کش��ورهایی چون چین‪ ،‬ژاپن و‬ ‫امریکا در این زمینه عقب بمانند‪ .‬ماروس س��فوویک‪،‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون اروپا با اشاره به استفاده شرکت‬ ‫تاکس��یرانی بروکس��ل از خودروهای برق��ی چینی در‬ ‫ناوگان تاکس��یرانی خود گفت‪« :‬رقابت اینجاست‪ .‬این‬ ‫نوع خودرو در اروپا متولد شد و من معتقدم باید دوباره‬ ‫در اینجا بازافرینی شود‪».‬‬ ‫‹ ‹صدای اعتراض از گوشه و کنار اروپا‬ ‫اما قوانین تازه با مخالفت هایی از س��وی کشورهای‬ ‫صاحب ن��ام در صنعت خودرو روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫ نوش��ته خبرگزاری «رویترز» زیگمار گابریل‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارج��ه المان همزمان با انتش��ار این قوانین هش��دار‬ ‫داد که ایجاد محدودیت های بیش��تر برای انتش��ار گاز‬ ‫رونمایی از کوچکترین و ارزان ترین بنز جهان‬ ‫اگ��ر از هواداران بنز هس��تید و بودجه زیادی هم‬ ‫ندارید تا سال اینده صبر کنید قرار است کوچکترین‬ ‫و ارزان ترین مدل ش��رکت مرسدس بنز سال اینده‬ ‫میالدی وارد بازار ش��ود‪ .‬این شرکت فضای داخلی‬ ‫مرسدس کالس ای را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫بیش��ترین توجه در این کابین به صفحه نمایش‬ ‫خودرو جلب می ش��ود‪ .‬صفحه نمایشی بدون پایه و‬ ‫در باالترین س��طح تنظیمات که به زیباترین شکل‬ ‫برق می زند‪.‬‬ ‫مرسدس تالش می کند از بازتاب نورهای مزاحم‬ ‫و ازاردهن��ده صفحه های نمای��ش جلوگیری کرده‬ ‫یا از ش��دت ان بکاه��د به همین دلیل به ش��کلی‬ ‫حساب ش��ده فعالیت خود را در این بخش افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬کالس ای در نس��خه اس��تاندارد از ‪۲‬‬ ‫صفحه نمای��ش جداگانه ‪ ۷‬اینچی بهره مند اس��ت‪.‬‬ ‫در نس��خه های سطح متوسط یک صفحه نمایش ‪۷‬‬ ‫اینچی ش��فاف و براق و یک نسخه ‪۱۰/۲۵‬اینچی را‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫این تجهیزات لمسی نیستند‪ .‬کاربران در کالس‬ ‫ ای از جدیدترین س��امانه حد واس��ط فرامین بهره‬ ‫می برند‪ .‬این س��امانه یک مدل لمس��ی ب��ا قابلیت‬ ‫کلیک اس��ت که عملکردی مانن��د صفحات تاچ پد‬ ‫دارد‪ .‬پره های��ی از الیاژ در این خودرو به وفور دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمایی ک��ه در کالس اس به خوبی دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬فرمان نیز با یک پد حس��اس لمسی ارائه‬ ‫ش��ده که قابلیت چرخش و لم��س را دارد‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د خروجی این خودرو از م��واد ارزان و وفور‬ ‫پالس��تیک رنج خواهد برد‪ .‬البت��ه خبر خوب برای‬ ‫خودروهای کالس س��ی ال ای چهار در و کراس اوور‬ ‫جی ال ای این اس��ت که انها به زودی این کابین را‬ ‫به ارث خواهند برد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬مرس��دس همچنین‬ ‫تالش می کند تا کوچکی فضا در خودروهای کنونی‬ ‫کالس ای را حل کند و فضای بیشتری برای پا‪ ،‬سر‬ ‫و ارنج مس��افران عقب و جلو ارائ��ه دهد؛ از طرفی‬ ‫خودروهای اینده این کالس محفظه بار بیش��تری‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬فض��ای بار این خ��ودرو با افزایش‬ ‫‪ ۲۹‬لیتری به ‪ ۳۷۰‬لیتر رس��یده است‪ .‬صندلی های‬ ‫خودرو نیز به گرمکن و سامانه سرمایشی مجهزند‪.‬‬ ‫بن��ز با این خودرو به رقاب��ت ائودی می رود که با‬ ‫زبان طراحی مینیمالیستی خودروهای ‪ A۳‬خود را‬ ‫ارائه می کند‪ .‬رقیب همیش��گی بنز یعنی ب ام و نیز‬ ‫با فناوری گجت ها و صفح��ات نمایش در برابر این‬ ‫خودرو قدرتنمایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫دی اکسیدکربن می تواند برای رشد اقتصادی و اشتغال ‬ ‫کش��ورهای صاحب صنع��ت در خودروس��ازی هزینه‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬همچنی��ن به گزارش وب س��ایت روزنامه‬ ‫دیلی تلگراف‪ ،‬خودروس��ازان مانند وزیر خارجه المان‬ ‫ب��ه این قوانی��ن اعتراض دارن��د و این ن��وع قوانین را‬ ‫«غیرواقع گرایانه» و «تهاجمی» می دانند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که کمیس��یون اروپا این قوانین را «بلندپروازانه‪،‬‬ ‫واقع گرایانه و قابل اجرا» می داند‪ .‬کمیسیون اروپا اعالم‬ ‫کرده پیش بینی ها بر این است که هزینه تولید وسایل‬ ‫نقلیه تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬می�لادی (‪ )۱۴۰۸-۰۹‬به میزان‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬یورو معادل ‪ ۸۸۰‬دالر افزایش یابد و این دلیلی‬ ‫ج��ز باال رفتن نرخ فناوری های در حال توس��عه ندارد‪.‬‬ ‫ب��ار این افزایش هزینه البته ممکن اس��ت روی دوش‬ ‫رانندگان قرار گیرد‪ ،‬هرچند وسایل نقلیه از نظر مصرف‬ ‫سوخت در نتیجه تغییرات حاصل از فناوری های نوین‬ ‫بهینه تر شده و هزینه مصرف سوخت شان کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬وب س��ایت دیلی تلگ��راف در ادامه به واکنش‬ ‫منفی نهاد رس��می تج��ارت خ��ودرو در بریتانیا یعنی‬ ‫«اس ام ام ت��ی» (‪ )SMMT‬به این قوانین اش��اره کرد‪.‬‬ ‫مایک هاوس‪ ،‬رییس اجرایی ای��ن نهاد‪ ،‬قوانین تازه را‬ ‫«ی��ک چالش با ظرفی��ت غیرواقع گرایان��ه» خواند‪ .‬او‬ ‫در اعت��راض به این قوانین گفت‪« :‬افزایش اس��تفاده از‬ ‫خودروهای برقی به تنهایی نمی تواند یک لطف و نعمت‬ ‫برای خودروس��ازی به ش��مار اید‪ .‬س��رمایه گذاری های‬ ‫عم��ده در زیرس��اخت ها و انگیزه ه��ای م��داوم دولت‬ ‫ضروری اس��ت‪ ».‬نهاد صنعت اروپا یعنی «ا س��ی ای ا»‬ ‫(‪ )ACEA‬نیز این قوانین را «بسیار تهاجمی» خوانده‬ ‫و اعالم کرده به تولیدکنندگان فرصت کافی داده نشده‬ ‫تا بتوانند در طراحی های خ��ود تغییر ایجاد کنند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط بریتانیا ب��ه وقت خ��روج از اتحادیه اروپا‬ ‫دیگ��ر نیاز به رعایت چنین مهلت��ی برای هماهنگی با‬ ‫اس��تانداردهای اتحادیه اروپایی ن��دارد اما این احتمال‬ ‫وج��ود دارد ک��ه تولیدکنن��دگان بریتانیای��ی از ای��ن‬ ‫استانداردها پیروی کنند تا بتوانند تولیدات خود را در‬ ‫بیرون از این کشور نیز بفروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹محیط زیستی ها هم معترضند‬ ‫ب��ه نوش��ته فایننش��یال تایم��ز‪ ،‬کاه��ش ت��ا ‪۳۰‬‬ ‫درصدی انتش��ار گاز دی اکس��یدکربن تا سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫می�لادی(‪ )۱۴۰۸-۰۹‬در مقایس��ه ب��ا س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫میالدی(‪ )۱۳۹۹-۱۴۰۰‬درحالی اعالم شد که گذشته‬ ‫از اعتراض خودروس��ازان‪ ،‬فعاالن محیط زیس��ت را نیز‬ ‫ناامید کرد‪ .‬از اظهارنظرهای محیط زیس��تی ها این طور‬ ‫برمی ای��د که انها امید به کاهش بیش��تر انتش��ار گاز‬ ‫دی اکس��یدکربن و اه��داف مرب��وط به وس��ایل نقلیه‬ ‫برقی داش��تند که مقررات فعلی کاهش میزان انتشار‬ ‫دی اکسیدکربن بر کار انها تاثیری ندارد‪ .‬گرگ ارچر‪،‬‬ ‫مدیر بخش وس��ایل نقلیه پ��اک «پویش حمل ونقل و‬ ‫محیط زیس��ت» در این باره گفت‪« :‬کمیس��یون اروپا‬ ‫ب��ه صنعت خودرو پس از اعالم ای��ن قوانین ناکارامد‪،‬‬ ‫لطف کرده اس��ت‪ ».‬او در ادامه برداشته شدن جریمه‬ ‫برای دست نیافتن به اهداف وسایل نقلیه بدون انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای را یک هدف شخصی خواند و گفت‪:‬‬ ‫این کار باعث می ش��ود چین کنترل بازار برقی ها را در‬ ‫جهان به دس��ت گی��رد و انواع مدل های س��اخت خود‬ ‫را ب��ه بازار اروپا ص��ادر کند‪ .‬در واقع ی��ک خطر برای‬ ‫اشتغالز ایی صنعت خودرو در اروپا به شمار می اید‪.‬‬ ‫به هر حال اس��تانداردهای ت��ازه اتحادیه اروپا برای‬ ‫دور ش��دن از خودروه��ای دیزلی و بنزین��ی و هرچه‬ ‫نزدیک تر ش��دن به وس��ایل نقلیه برق��ی هرچند نه به‬ ‫مذاق خودروس��ازها خ��وش امده و ن��ه انتظار فعاالن‬ ‫محیط زیس��ت را ب��راورده می کند‪ ،‬تالش��ی اس��ت از‬ ‫سوی قاره س��بز برای همگام شدن با روند جهانی این‬ ‫روزه��ای صنعت خودرو‪ .‬کش��ورهای گوناگون جهان‬ ‫اکنون تالش می کنند در این مس��یر حرف های مهمی‬ ‫برای گفتن داشته باشند و طبیعی است که اروپایی ها‬ ‫نخواهند از این قافله عقب بمانند‪.‬‬ ‫ارائه خدمات خودروهای برقی در هند‬ ‫ش��رکت اوبر که به عنوان ارائه دهن��ده خدمات اجاره‬ ‫خودرو و تاکس��ی انالین در اروپ��ا‪ ،‬امریکا و برخی دیگر‬ ‫از نقاط جه��ان فعالیت می کند‪ ،‬از همکاری با ش��رکت‬ ‫خودروسازی ماهیندرا (‪ )Mahindra‬در هند خبر داد‪.‬‬ ‫این دو ش��رکت در این هم��کاری قصد دارند خدمات‬ ‫خودروهای برقی در س��طح شهر دهلی نو‪ ،‬پایتخت هند‬ ‫را برای مردم و شهروندان این کشور به ارمغان بیاورند‪.‬‬ ‫این همکاری در حالی اس��ت که هند جزو کشورهای‬ ‫پیش��گام در جهان اس��ت ک��ه پیش تر اع�لام کرده بود‬ ‫تصمی��م گرفته تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬می�لادی (‪)۱۴۰۸-۰۹‬‬ ‫تمام وس��ایل نقلیه را در هند برقی کند تا بدین وسیله‬ ‫از الودگی هوا و انتش��ار گازهای گلخانه ای جلوگیری به‬ ‫عمل بیاورد‪.‬‬ ‫شرکت اوبر می خواهد تا مارس سال اینده (اردیبهشت‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬صدها خودرو برقی و الکتریکی را در ش��هرهای‬ ‫دهل��ی و حیدراب��اد هند به کار گی��رد و این طرح را به‬ ‫شهرهای دیگر این کش��ور ازجمله بمبئی نیز گسترش‬ ‫دهد‪ .‬با اینکه کش��ور هند سیاس��ت های جدیدی را به‬ ‫منظور حفظ محیط زیس��ت و تامین سالمت و بهداشت‬ ‫ش��هروندان و کاهش الودگی هوا اتخاذ کرده اما صنایع‬ ‫و ش��رکت های خودروسازی همچنان به درصد موفقیت‬ ‫این ط��رح بزرگ ش��ک و تردید دارند چراکه س��اخت‬ ‫خودروهای تمام برقی مس��تلزم باتری های بسیار بزرگ‪،‬‬ ‫قدرتمن��د و پرهزین ه اس��ت ک��ه موجب می ش��ود نرخ‬ ‫نهایی خودرو نیز بس��یار گران ت��ر از خودروهای معمول‬ ‫در بازار خودرو ش��ود‪ .‬تحلیلگران بر ای��ن باورند چالش‬ ‫دیگری که پیش روی بکارگیری خودروهای برقی است‪،‬‬ ‫نبود زیرس��اخت های ش��ارژ باتری این گونه خودروها در‬ ‫سطح شهر است و ایجاد چنین زیرساخت هایی نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری های گزاف است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬گزارش های صنایع هند حاکی از ان‬ ‫است که میزان فروش خودروهای برقی در این کشور در‬ ‫مقایس��ه با فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در س��ال‬ ‫مالی گذشته که افزون بر ‪ ۳‬میلیون دستگاه خودرو بود‬ ‫بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫اما با همه این تفاسیر‪ ،‬دولت هند مصمم است صنعت‬ ‫تولید و استفاده از خودروهای پاک برقی را در کشورش‬ ‫گسترش بدهد و بدین وسیله وسایل حمل ونقل عمومی‬ ‫در هند را تماما برقی کند‪.‬‬ ‫پاوان گوئنکا‪ ،‬مدیر شرکت خودروسازی ماهیندرا‪ ،‬در‬ ‫این باره اظهار کرد‪« :‬همکاری ما با شرکت اوبر به عنوان‬ ‫یک��ی از بزرگترین ش��رکت های ارائه دهن��ده خدمات‬ ‫خودرو در جهان‪ ،‬می تواند گام بزرگی در جهت استفاده‬ ‫هر چه بیشتر از خودروهای پاک و برقی به شمار بیاید‪».‬‬ ‫برنامه های ش��رکت خودروسازی پورشه المان نشان می دهد‬ ‫این خودروس��از نام��دار به دنبال افزایش س��هم خود از فروش‬ ‫خودروهای برقی است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» براس��اس اعالم مقامات این‬ ‫ش��رکت خودروسازی قرار است تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪-۰۴‬‬ ‫‪ )۱۴۰۳‬نیمی از کل فروش خودرو در پورشه‪ ،‬خودروهای برقی‬ ‫باشد‪ .‬از این رو به نظر می اید پورشه نخستین خودروساز عمده ‬ ‫در جهان است که به قوانین اتحادیه اروپا بازخورد مثبتی نشان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این ش��رکت اعالم کرده در راستای رعایت قوانین‬ ‫ت��ازه اتحادیه اروپا برای کاهش انتش��ار گاز دی اکس��یدکربن‬ ‫می خواهد تا زمان اعالم ش��ده نیمی از درامد فروش خود را از‬ ‫خودروهای برقی به دست اورد‪.‬‬ ‫براس��اس انچه مدیر پژوهش و توس��عه پورشه یعنی مایکل‬ ‫اس��تینز اع�لام ک��رده این ش��رکت ب��ا محدودیت ه��ای فنی‬ ‫اعمال شده مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫پورش��ه برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (پایان‬ ‫تابس��تان ‪ )۱۳۹۴‬و در جریان نمایش��گاه خ��ودرو فرانکفورت‬ ‫از نخس��تین کانسپت خودرو اس��پرت چهار در تمام الکتریکی‬ ‫خود رونمایی کرد‪ .‬این خودرو کانس��پت «پورش��ه میژن ای»‬ ‫‪ ( Porsche) Mission E‬نام دارد و می تواند در کمتر از ‪۳/۵‬‬ ‫ثانیه از وضعیت سکون به سرعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت برسد‪.‬‬ ‫باالترین س��رعت این خودرو ‪ ۲۵۰‬کیلومتر بر ساعت است‪ .‬در‬ ‫این خودرو از سامانه جدید شارژ سریع استفاده شده که امکان‬ ‫ش��ارژ ‪ ۸۰‬درصدی در کمتر از ‪ ۱۵‬دقیقه را فراهم می کند‪ .‬این‬ ‫خودرو برقی تولید پورشه در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪)۱۳۹۷-۹۸‬‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫پورشه همچنین قصد دارد یک کراس اوور کوپه برقی تولید‬ ‫کند تا بتواند به اهداف خود برای س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪-۰۴‬‬ ‫‪ )۱۴۰۳‬برس��د‪ .‬به نظر می اید مهم ترین ک��راس اوور در برنامه‬ ‫پورش��ه کراس اوور ماکان است که قرار اس��ت در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۴۰۰-۰۱‬عرضه ش��ود‪ .‬این خودرو تنها به صورت‬ ‫برقی عرضه می شود‪.‬‬ ‫رانندگی رهبر کره شمالی‬ ‫در میان بهت و حیرت همگان‬ ‫کی��م ج��ون اون‪ ،‬رهب��ر کره ش��مالی که درباره کش��ورش‬ ‫پرس��ش های فراوانی وجود دارد‪ ،‬در یک اقدام شگفت اور پشت‬ ‫یک دس��تگاه کامیونت ساخت این کش��ور نشست و رانندگی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» او که از کارخانه س��اخت‬ ‫خودروهای تجاری این کش��ور در ش��هر «توکچون» در استان‬ ‫«پیون��گان» بازدید می کرد پ��س از پایان این برنامه در اقدامی‬ ‫پیش بینی نش��ده به رانندگی با ماشین سنگین پرداخت‪ .‬رهبر‬ ‫جمهوری دموکراتیک خلق کره پس از رانندگی و در حالی که‬ ‫از نتیجه کار راضی به نظر می رسید در سخنانی برای کارگران‬ ‫این کارخانه گفت ‪ :‬تولید کامیونت های تن جدید اثبات می کند‬ ‫تالش های ناامیدانه نیروهای دشمن برای جلوگیری از پیشرفت‬ ‫جمهوری دموکراتیک خلق کره شکس��ت خورده و سبب شده‬ ‫کارگران کره ای با روحیه س��خت تر تالش کنند‪ .‬وی همچنین‬ ‫کیفیت خودروهای تولید شده را مورد ستایش قرار داد و گفت‬ ‫که محصوالت تولید شده می توانند نقش مهمی را در پیشرفت‬ ‫اقتصاد دولتی کره ش��مالی و ارتقای جایگاه حزب کمونیس��ت‬ ‫ایفا کنند‪ .‬در پایان این دیدار وی با پرسنل این کارخانه عکس‬ ‫یادگاری گرف��ت و از موزه ای که به تصاوی��ر پدرش در هنگام‬ ‫افتتاح خطوط تولید محصوالت پیشین این کارخانه مزین شده‬ ‫بود‪ ،‬بازدید کرد‪ .‬کره ش��مالی در چند وقت اخیر به دلیل انجام‬ ‫ازمایش های موش��کی و فعالیت های هس��ته ای از سوی امریکا‬ ‫تحریم ش��ده اس��ت و شرکای تجاری این کش��ور به ویژه چین‬ ‫مراوداتش��ان را با این کش��ور کمتر کر ده ان��د‪ .‬امریکا بارها کره‬ ‫ش��مالی را به دلیل داش��تن برنامه هس��ته ای و پرتاب موشک‬ ‫تهدید کرده و این کش��ور از س��وی همسایگان خود یعنی کره‬ ‫جنوبی و ژاپن نیز زیر فشار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جانشین کیا اسپرتیج در چین چه‬ ‫خودرویی است؟‬ ‫کیا در نمایشگاه خودرو گوانگژو ‪ ۲۰۱۷‬از جایگزین اسپرتیج‬ ‫ک��ه در چین به فروش می رس��د رونمای��ی کرد‪.‬کیا ‪ NP‬هنوز‬ ‫در مرحله ابتدایی س��اخت اس��ت‪ .‬این خودرو اوایل سال اینده‬ ‫و بی ش��ک با نامی متف��اوت در چین به ف��روش خواهد رفت‪.‬‬ ‫کیا ان پی به طور خاص برای بازار چین مهندس��ی ش��ده است‪.‬‬ ‫این خودرو بر اس��اس پلتفرم نس��ل قبلی کیا اسپرتیج ساخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این خودرو فاقد جلوپنجره نمادی��ن «تایگر نوز»‬ ‫کیا اس��ت‪ .‬در عوض‪ ،‬جلوپنجره کروم��ی بزرگی با منحنی ها و‬ ‫قس��مت های کرومی در این خودرو تعبیه شده است‪ .‬سپرهای‬ ‫ای��ن خودرو طرحی دو رنگ و تزئین مش��کی و محافظ زیرین‬ ‫نقره ای دارند‪ .‬این خودرو دارای چراغ های مه ش��کن ال ای دی‬ ‫قالب یخی مشابه اسپرتیج‪ /‬سورنتو است‪ .‬در قسمت پشت این‬ ‫خودرو صندوق عقب ساده تر و چراغ های عقب مجزا با جزئیات‬ ‫ال ای دی دیده می ش��ود‪.‬گمان می رود مدل تولیدی این خودرو‬ ‫نیز ش��باهت زیادی به این نمونه اولیه داشته باشد‪ .‬شیشه های‬ ‫این خودرو به طور کامل مش��کی ش��ده اند در نتیجه کابین ان‬ ‫قابل مشاهده نیس��ت‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬کیا ان اپی دارای‬ ‫ط��ول ‪ ۴/۴۱‬متر و فاصله بین دو محور ‪ ۲/۶۴‬متر اس��ت‪ .‬یک‬ ‫موتور ‪ ۲‬لیتری بنزینی با قدرت ‪ ۱۶۰‬اس��ب بخار و گزینه های‬ ‫گیربکس دس��تی و اتوماتیک برای این خودرو ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫یک موتور ‪۱/۴‬لیتری توربوش��ارژ بنزینی با گیربکس اتوماتیک‬ ‫دو کالجه ‪ ۷‬سرعته نیز برای این خودرو ارائه می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ل و نقل‬ ‫صنعت حم ‬ ‫‪ 5‬اذر ‪ 7 1396‬ربیع االول ‪ 26 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 266‬پیاپی ‪2239‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هزینه‪‎‬های جست وجوی دریایی‬ ‫در سوانح هوایی‬ ‫س��انحه هوایی اگر در اب‪‎‬های‬ ‫ازاد یا س��رزمینی اتف��اق افتد‪،‬‬ ‫دو جس��ت وجوی دریای��ی را به‬ ‫دنبال خواهد داش��ت؛ نخس��ت‬ ‫جس��ت وجویی ک��ه ب��ا ه��دف‬ ‫نجات انجام و با عنوان «عملیات‬ ‫جس��ت وجو و نجات» ش��ناخته‬ ‫میالد صادقی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دوم تجسس��ی ک��ه‬ ‫ب��ه «عملی��ات جس��ت وجو و پژوهشگر حقوق هوافضا‬ ‫بازیابی» موس��وم است و با هدف‬ ‫جمع اوری اطالعات الزم به منظور بررسی وضعیت ایمنی در زمان‬ ‫سانحه انجام می شود‪.‬‬ ‫درحالی که تجس��س نخس��ت پس از مدت بسیار کوتاهی پایان‬ ‫می گی��رد جس��ت وجوی دوم ماه‪‎‬ه��ا و س��ال ها ت��داوم می‪‎‬یابد و‬ ‫س��ازمان های بررسی سوانح را با سخت‪‎‬ترین شرایط ممکن روبه رو‬ ‫می کند‪ .‬تاریخ س��وانح هوایی نش��ان داده در چنین شرایطی حتی‬ ‫قوی‪‎‬ترین اداره های بررس��ی ایمنی که از بودجه ثابتی برخوردارند‬ ‫درعمل با مش��کل نحوه تامین هزینه‪‎‬های عملیات جس��ت وجو و‬ ‫بازیابی روبه رو ش��ده‪‎‬اند به عنوان نمونه در س��انحه رخ داده برای‬ ‫پ��رواز ش��ماره ‪ ۴۴۷‬هواپیمایی ایرفرانس از مب��دا ریو دوژانیرو به‬ ‫مقصد پاریس در اقیانوس اطلس در سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۸‬‬ ‫شمس��ی) اداره بررس��ی سانحه فرانس��ه از ایرباس و ایرفرانس در‬ ‫زمینه تامین مالی هزینه‪‎‬های جست وجوی دریایی تقاضای کمک‬ ‫می کند‪ .‬به این ترتیب این پرس��ش مطرح می ش��ود که به راستی‬ ‫چه کس��ی باید هزینه‪‎‬های یادش��ده را پرداخت کند؟ در پاسخ به‬ ‫این پرسش ‪ ۴‬نظریه می‪‎‬توان ارائه کرد که ‪ ۳‬نظر نخست در عمل‬ ‫تحقق یافته‪‎‬اند اما نظر اخر هنوز جامه عمل نپوش��یده اس��ت‪-۱ .‬‬ ‫نظریه منطقی‪ :‬این نظریه در پی ان اس��ت که دولت مس��ئول یا‬ ‫هدایت کننده بررس��ی باید هزینه‪‎‬های تجسس دریایی را به دوش‬ ‫بکشد‪.‬‬ ‫درس��ت به همان دلیل س��اده که فروشنده کاال مسئول تسلیم‬ ‫کاالس��ت و هزینه‪‎‬های مربوط به تس��لیم کاال را بر دوش می‪‎‬کشد‪،‬‬ ‫دولت مس��ئول بررس��ی نیز همه هزینه‪‎‬های ناش��ی از مسئولیت‬ ‫خ��ود را تحم��ل خواهد ک��رد‪ .‬پس اگر س��انحه هوایی در اب‪‎‎‬های‬ ‫غیرسرزمینی‪(‎‬ازاد) رخ دهد چون مسئولیت بررسی با دولت محل‬ ‫ثبت هواپیماس��ت همه هزینه‪‎‬های مربوط به تجس��س دریایی نیز‬ ‫بر این دولت تحمیل می شود‪ .‬با این‪‎‬حال ارزش و اعتبار این نظریه‬ ‫اصولی مطلق نمانده و در عمل از راه‪‎‬حل‪‎‬های دیگر اس��تقبال شده‬ ‫اس��ت‪ -۲ .‬نظریه منصفانه (نظریه دولت‪‎‬های مرتبط)‪ :‬براس��اس‬ ‫ای��ن نظریه‪ ،‬هزینه‪‎‬های تجس��س دریایی در س��وانح هوایی میان‬ ‫چندین دولت از قبیل دولت مس��ئول بررس��ی‪ ،‬دولت‪‎‬های نزدیک‬ ‫به محل وقوع س��انحه‪ ،‬دولت‪‎‬های متبوع مس��افران و حتی س��ایر‬ ‫دولت های ش��رکت‪‎‬کننده در بررسی تقسیم می شود‪ .‬این تقسیم‪،‬‬ ‫ریش��ه قراردادی دارد و دولت ها توافق می کنند هریک بخش��ی از‬ ‫هزینه‪‎‬های مربوط را برعهده گیرند‪ .‬در شکل‪‎‬گیری این نظام تعاونی‬ ‫مخلوطی از عوامل حقوقی‪ ،‬اخالقی و سیاسی سهی ‪‎‬م هستند‪ .‬لزوم‬ ‫ارائه مساعدت و پاسخ به درخواست‪‎‬های دولت محل ثبت هواپیما‬ ‫ازس��وی دولت‪‎‬های نزدیک به محل وقوع س��انحه‪ ،‬اصل مطلوبیت‬ ‫دریافت نش��دن هزینه‪ ،‬احس��اس مسئولیت‪ ،‬احسان‪ ،‬منافع ملی و‬ ‫حتی انگیزه ارتقای شهرت بین المللی از جمله این عوامل هستند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال نظریه منصفانه بیش��تر چهره اخالق��ی دارد تا چهره‬ ‫حقوق��ی به همین دلیل معلوم نیس��ت چگون��ه می‪‎‬توان هریک از‬ ‫دولت های مرتبط را متعهد به قبول بخش��ی از هزینه‪‎‬های مربوط‬ ‫کرد‪ .‬چنان که در سانحه هواپیمایی مالزی‪ ،‬دولت استرالیا فقط به‬ ‫دلیل نزدیک بودن به محل وقوع سانحه و فوت ‪ ۶‬مسافر استرالیایی‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از هزینه‪‎‬های جس��ت وجوی دریایی چندین‬ ‫ساله را بر دوش کشید اما دولت چین با وجود کشته شدن بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬مسافر چینی هزینه‪‎‬های به مراتب کمتری را صرف عملیات‬ ‫تجس��س کرد‪ -۳ .‬نظریه توزیعی‪ :‬براساس این نظریه‪ ،‬هزینه‪‎‬های‬ ‫جس��ت وجوی دریای��ی را باید ذی نفعان صنع��ت ازجمله تاجران‬ ‫هوایی‪ ،‬تولید کنندگان و نهادهای ناظر بر دوش بکشند زیرا بررسی‬ ‫فنی سوانح هوایی در نهایت به نفع کل صنعت تمام می شود‪ .‬همه‬ ‫ذی‪‎‬نفعان به اجمال و در ظاهر در سانحه دخالت و نقش دارند و اگر‬ ‫به طور قطعی مشخص شود کدام یک از انها از نظر حقوقی مسئول‬ ‫س��انحه‪‎‬اند‪ ،‬دیگر تردیدی در تحمیل هزینه‪‎‬ها بر مسئوالن سانحه‬ ‫باقی نمی‪‎‬ماند‪ .‬اما این نظریه از چند نظر دچار اش��کال اس��ت؛ اگر‬ ‫سازمان بررسی فنی از نظر مالی به ذی‪‎‬نفعان صنعت وابسته باشد‪،‬‬ ‫ان وقت استقالل و بی‪‎‬طرفی در بررسی فنی به عنوان جوهره اصلی‬ ‫این فرایند تحت ش��عاع قرار می‪‎‬گیرد‪ .‬همچنین بعید اس��ت دولت‬ ‫بتواند پس از پرداخت هزینه‪‎‬های بررس��ی به مس��ئول یا مسئوالن‬ ‫س��انحه مراجعه کند‪ ،‬زیرا نه بررس��ی فنی به درخواست مسئول یا‬ ‫مس��ئوالن سانحه انجام ش��ده و نه بررسی فنی تکلیف قانونی این‬ ‫اش��خاص اس��ت‪ .‬دوم‪ ،‬اگرچه پرداخت هزینه‪‎‬های بررسی از سوی‬ ‫ذی‪‎‬نفعان صنعت امری غیرمعمول اس��ت ام��ا نباید فراموش کرد‬ ‫گاه��ی به دلیل قوانین و مقررات‪ ،‬ذی‪‎‬نفعان صنعت مکلف به ارائه‬ ‫ی هستند‪ .‬در این صورت انان نباید بدون‬ ‫حمایت‪‎‬ها و کمک های فن ‪‎‬‬ ‫دلیل متعارف از ارائه انچه در توان دارند‪ ،‬مضایقه کنند‪.‬‬ ‫‪-۴‬نظریه جهانی‪ :‬با توجه به اشکاالت ‪ ۳‬نظریه بیان شده به نظر‬ ‫می‪‎‬رس��د موضوع نحوه تامین هزینه‪‎‬های جست وجوی دریایی در‬ ‫س��وانح هوایی‪ ،‬مش��کل جهانی است‪ .‬برای حل این مشکل جهانی‬ ‫بای��د به دنبال راه حلی جهانی باش��یم‪ .‬به ای��ن منظور دو گزینه را‬ ‫ی‪‎‬توان به نفع ایمنی هوایی پیش��نهاد کرد؛ نخس��ت‪ ،‬تش��کیل‬ ‫م‏‬ ‫«صن��دوق بین المللی تامی��ن هزینه‪‎‬های جس��ت وجوی دریایی‬ ‫در س��وانح هوای��ی» و دوم‪ ،‬تقویت نظری��ه منصفانه از طریق وضع‬ ‫استانداردهای بین المللی و تعیین میزان تعهدات مالی و غیرمالی‬ ‫هریک از دولت های مرتبط‪ .‬پیش‪‎‬بینی می شود در اینده نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬ایکائو مشکل را با استفاده از گزین ‪‎‬ه دوم ساماندهی و مدیریت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایرج ابراهیمی‬ ‫مهدی طایفه‬ ‫با توجه به بیش از یک دهه تولید سیموالتور در ایران بیان شد‬ ‫بازار شبیه سازهای پرواز در انتظار بودجه حمایتی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��یموالتور یا شبیه ساز پرواز به عنوان وسیله ای‬ ‫ضروری در ام��وزش خلبان��ی‪ ،‬از نیازهای صنعت‬ ‫هوان��وردی همه کشورهاس��ت و ای��ران نیز از این‬ ‫بحث مستثنا نیس��ت‪ .‬در همین زمینه چند سالی‬ ‫اس��ت کار تولید و ساخت شبیه س��ازهای پروازی‬ ‫در ای��ران به همت بخش خصوص��ی کلید خورده‬ ‫و متخصص��ان داخلی توانس��ته اند بخش��ی از نیاز‬ ‫کش��ور ب��ه شبیه س��ازها را برطرف کنن��د‪ .‬در این‬ ‫میان نبود حمایت های مالی و قانونی از مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان و فعاالن این بخش اس��ت‪ .‬البته تا‬ ‫رس��یدن به خودکفایی کامل در تولید شبیه سازها‬ ‫راه درازی در پیش است و نبود برخی شبیه سازهای‬ ‫پروازی در کشور همچنان کار را برای اموزش های‬ ‫خلبانی برخی هواپیماها دشوار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» شبیه س��از پرواز‬ ‫سیستمی است که برای تقلید یا شبیه سازی رفتار‬ ‫وس��ایل حمل ونقل هوایی به ویژه هواپیما س��اخته‬ ‫می شود‪ .‬از شبیه سازهای پرواز برای تربیت خلبان‬ ‫و نیز پژوهش استفاده می شود‪.‬‬ ‫امروزه شبیه س��ازهای پرواز گس��تره وس��یعی از‬ ‫بازی های رایانه ای گرفته تا دستگاه های بزرگ چند‬ ‫میلی��ون دالری را در برمی گیرند‪ .‬شبیه س��ازهای‬ ‫قدیم��ی بیش��تر ش��امل س��امانه های مکانیکی و‬ ‫الکترومکانیک��ی بودن��د اما با پیش��رفت فناوری و‬ ‫افزایش اس��تفاده از نرم افزار‪ ،‬شبیه سازهای جدید‬ ‫توان تقلید همه جنبه های پرواز هواپیما را دارند‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر خبری منتش��ر شد که بیانگر‬ ‫پیوس��تن ایران به جمع ‪ ۶‬کش��ور صاحب فناوری‬ ‫شبیه ساز پرواز و رونمایی از ابزار دقیق پروازی ویژه‬ ‫شبیه س��ازی پرواز در دانش��گاه تربیت مدرس بود‪.‬‬ ‫براس��اس انچه در این خبر امده‪ ،‬این دستگاه ویژه‬ ‫هواپیمای اموزشی سسنا ‪ ۱۷۲‬است که تا پیش از‬ ‫این از دیگر کشورها وارد ایران می شد‪.‬‬ ‫این خبر در حالی منتش��ر می ش��ود که یکی از‬ ‫متخصص��ان صنعت هوانوردی که سال هاس��ت در‬ ‫حوزه تولید شبیه س��ازهای پ��رواز فعالیت می کند‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» توضیح می دهد‪:‬‬ ‫تولید شبیه س��ازها در ایران از س��ال ها پیش اغاز‬ ‫شده و نخستین شبیه س��از استاندارد بیش از یک‬ ‫ده��ه پیش در مجموعه با مدیریت او تولید ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��رج ابراهیمی‪ ،‬رییس پیش��ین اتحادیه صنایع‬ ‫هوای��ی و فضای��ی ایران و مدیرعامل یک ش��رکت‬ ‫تولید شبیه س��از هواپیم��ا در ای��ن زمینه توضیح‬ ‫داد‪ :‬نخس��تین شبیه ساز پرواز (سیموالتور) ساخت‬ ‫داخل که همه اس��تانداردهای سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری را دارد در ش��رکت ما س��اخته شد‪ .‬این‬ ‫شبیه س��از حدود ‪ ۱۴‬سال پیش از سوی اموزشگاه‬ ‫خلبانی هما (وابسته به صندوق بازنشستگان هما)‬ ‫خریداری ش��د و تا امروز نی��ز در حال بهره برداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ان طور که این س��ازنده شبیه ساز تاکید می کند‪،‬‬ ‫همه ابزار دقیق پیش��رفته این شبیه س��از ش��امل‬ ‫«اچ اس ای» و «ارام ای» مرب��وط ب��ه س��خت افزار‬ ‫و نرم اف��زار این شبیه س��از در داخل کش��ور تولید‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گفته رییس پیشین اتحادیه صنایع‬ ‫هوایی و فضایی‪ ،‬شبیه س��ازهای قدیمی بیش��تر بر‬ ‫پایه س��خت افزار طراحی و س��اخته می شدند اما با‬ ‫پیشرفت علوم رایانه امروزه نرم افزار بخش بزرگی از‬ ‫این دستگاه ها را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس صنایع هوافضا نخستین‬ ‫گواهینامه استاندارد برای هواپیمای ساخت داخل‬ ‫به عن��وان شبیه س��از هواپیمای اموزش��ی ‪ ۴‬نفره‬ ‫تی بی ‪ ۲۱‬بوده که در مجموعه با مدیریت او ساخته‬ ‫ش��ده است‪ .‬هواپیمای فرانس��وی تی بی ‪ ۲۱‬در رده‬ ‫خود از کامل ترین هواپیماهای اموزش��ی اس��ت و‬ ‫در مرکز اموزش های فنون هواپیمایی کش��ور برای‬ ‫اموزش های پیش��رفته خلبانی و ازمون های پرواز‬ ‫ب��ه کار می رود‪ .‬همچنی��ن ان طور ک��ه ابراهیمی‬ ‫می گوید‪ ،‬در ایران پیش از این شبیه سازهایی برای‬ ‫هواپیما و هلیکوپتر نیز س��اخته ش��ده که در زمره‬ ‫شبیه سازهای نظامی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گفت��ه ای��ن کارش��ناس صنع��ت هوانوردی‬ ‫درحال حاض��ر تولیدکنندگان شبیه س��از پرواز در‬ ‫کش��ور‪ ،‬توانایی س��اخت محصوالت مختلفی را در‬ ‫این ح��وزه دارند به عنوان نمون��ه در مجموعه در‬ ‫مدیریت او‪ ،‬ساده ترین شبیه ساز پروازی که مربوط‬ ‫به هواپیمای سس��نا ‪ ۱۷۲‬است س��اخته می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن شبیه س��ازهای پیش��رفته تری از جمله‬ ‫شبیه ساز تی بی ‪ ،۲۱‬شبیه ساز هواپیمای مسافربری‬ ‫فوکر ‪ ۱۰۰‬و شبیه ساز هواپیمای ایرباس ‪۱۸۰‬نفره‬ ‫‪ ۳۲۰‬در این مجموعه تولید شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت از شبیه سازها‬ ‫اگرچه س��اخت شبیه س��ازهای پرواز چند سالی‬ ‫اس��ت در ایران کلید خورده اما به گفته ابراهیمی‬ ‫همچنان در روند س��اخت و تولید این دس��تگاه ها‬ ‫مشکالت مالی و قانونی وجود دارد‪.‬‬ ‫او در بی��ان برخ��ی مش��کالت س��اخت و تولید‬ ‫شبیه س��ازهای هواپیم��ا در ایران توضی��ح داد‪ :‬در‬ ‫بخش نظامی از بودجه های اختصاصی برای ساخت‬ ‫شبیه س��از اس��تفاده می ش��ود اما با توجه به اینکه‬ ‫بخ��ش خصوصی به طور خودگردان اداره می ش��ود‬ ‫با درامدهایی که از ف��روش محصوالت خود دارد‪،‬‬ ‫هم برای تحقیق و توس��عه و ه��م برای هزینه های‬ ‫جاری از ان اس��تفاده می کن��د و به همین دلیل از‬ ‫نظ��ر توان مالی‪ ،‬محدودیت ها و مش��کالتی در کار‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت هوان��وردی ادامه داد‪ :‬به‬ ‫دلیل بار س��نگین مالی تولی��د و خودگردان بودن‬ ‫بخش خصوصی در تولید شبیه س��از‪ ،‬پیش��رفت ما‬ ‫در این زمینه کمرنگ تر از توانایی مان بوده است‪.‬‬ ‫ابراهیمی همچنین به مش��کالت قانونی در روند‬ ‫س��اخت شبیه سازها در کشور اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر محصوالت س��اخت داخل برای پشت‬ ‫س��ر گذاش��تن روند دریافت گواهینامه استاندارد‬ ‫بای��د هزین��ه ای به س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫بپردازند که این کار درس��ت نیست و باید متوقف‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر برای حمایت از تولید داخل‬ ‫باید ورود شبیه س��از به کش��ور ممنوع اعالم شود‪.‬‬ ‫ای��ن ممنوعیت باید ه��م واردات اجزا و قطعه های‬ ‫شبیه س��از و هم شبیه س��ازهای س��اخته ش��ده یا‬ ‫نیمه ساخته را شامل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹م�وازی کاری در تولی�د محص�والت‬ ‫مشابه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه انچ��ه ابراهیمی برای «گس��ترش‬ ‫صنعت» توضیح می دهد‪ ،‬اش��کار است که ساخت‬ ‫شبیه س��از پرواز در ایران پیش��ینه ای بیش از یک‬ ‫دهه دارد‪ .‬حال این پرس��ش مطرح می ش��ود که با‬ ‫وجود این پیشینه‪ ،‬چرا در خبرهایی که هر از گاهی‬ ‫منتشر می شود بدون توجه به ان سخن از دستیابی‬ ‫به «فناوری س��اخت این دستگاه ها برای نخستین‬ ‫بار» به میان می اید‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه به نظر می رسد وزارت علوم‬ ‫ش��ناختی از فعالیت ه��ای انج��ام ش��ده در تولید‬ ‫شبیه سازهای پروازی در ایران ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫موازی کاری هایی که در کش��ور اتف��اق می افتد به‬ ‫دلی��ل کم اطالعی مدی��ران و گاهی برای کس��ب‬ ‫بودجه با هدف حل مش��کالتی است که پیش تر از‬ ‫بین رفته اند‪ .‬این درحالی است که اگر بودجه کشور‬ ‫صرف حل مشکالت جدید و تولید محصوالت تازه‬ ‫ش��ود در مسیر پیشرفت گام برخواهیم داشت‪ .‬اگر‬ ‫مسئوالن ایده ای برای مصرف کردن بودجه ندارند‬ ‫بخ��ش خصوصی می تواند در زمین��ه نیازهای بازار‬ ‫جهانی برای بخش دولتی ایده پردازی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت با اختصاص بودجه‬ ‫اختص��اص بودج��ه واقع��ی به وی��ژه در بح��ث‬ ‫پژوهش از مس��ائلی است که برای حمایت از تولید‬ ‫شبیه سازها در ایران ضروری خوانده می شود‪.‬‬ ‫مهدی طایفه‪ ،‬کارشناس هوانوردی در گفت وگو‬ ‫با «گسترش صنعت» در این زمینه اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه های مختلف هوانوردی داخلی از جمله بحث‬ ‫تولید شبیه س��ازها هنوز جای کار زیادی در ایران‬ ‫وجود دارد ام��ا با توجه به ماهی��ت پژوهش محور‬ ‫ب��ودن این تجهیزات جا دارد ب��رای حمایت از این‬ ‫بخش‪ ،‬بودجه پژوهشی واقعی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی در بی��ان مزی��ت شبیه س��ازهای پ��رواز در‬ ‫اموزش های خلبانی گفت‪ :‬شبیه ساز پرواز در همه‬ ‫رشته های هوانوردی کاربرد دارد‪ .‬این دستگاه ها را‬ ‫در اموزش کار با هواپیماهای بال ثابت‪ ،‬از مدل های‬ ‫سبک اموزشی گرفته تا هرنوع هواپیمای سنگین تر‬ ‫دیگ��ری ب��ه کار می گیرن��د‪ .‬برای ام��وزش کار با‬ ‫بالگرد نیز این دس��تگاه ها کارب��رد دارند‪ .‬همچنین‬ ‫شبیه س��ازهای پ��رواز در اموزش مراقب��ت پرواز و‬ ‫مدیریت کنترل هوایی به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫به گفته او یک نکته مهم در زمینه شبیه س��ازها‬ ‫این اس��ت که ب��ا توجه ب��ه ضرورت بر وزرس��انی‬ ‫نرم افزارها‪ ،‬هزینه تعمیر و نگهداری یک شبیه س��از‬ ‫پ��رواز در برخی موارد حتی بیش��تر از هزینه های‬ ‫تعمیر و نگهداری یک هواپیمای واقعی است‪.‬‬ ‫ان ط��ور که این فعال صنعت هوانوردی می گوید‬ ‫در ایران درحال حاضر در ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫غیرنظامی‪ ،‬اس��تفاده از شبیه س��از سال هاست که‬ ‫در دس��تور کار قرار داشته و در این زمینه سازمان‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬ش��یوه نامه جامع��ی به ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی اب�لاغ کرده اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬در‬ ‫شیوه نامه های جدید اموزش خلبانی نیز به دستور‬ ‫ابالغی سازمان هواپیمایی توجه زیادی شده است‪.‬‬ ‫طایفه یاداوری کرد‪ :‬خرید‪ ،‬اموزش و بروزرسانی‬ ‫شبیه سازها از سوی سازندگان هواپیما امکان پذیر‬ ‫است‪ .‬ابراهیمی به وجود موانع مالی در مسیر تولید‬ ‫شبیه سازها اشاره می کند‪ .‬وی در این زمینه توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬مش��کالت مربوط به تامین منابع مالی از‬ ‫مهم ترین مش��کالت تامین شبیه س��از در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬این مشکل هم در روند فعالیت شرکت های‬ ‫تخصص��ی دانش بنیان تولیدکننده شبیه س��از قرار‬ ‫دارد و ه��م در خری��د شبیه س��از از ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ خارجی‪ .‬این فعال ح��وزه هلیکوپتر با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر در حوزه هلیکوپتری به ویژه در‬ ‫هلیکوپتر ام ای ‪ ۱۷۱‬شبیه سازهای بسیار کاملی در‬ ‫ای��ران وجود دارد ک��ه از ان در صنایع هوایی بهره‬ ‫گرفته می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در صنعت نظامی نیز به‬ ‫شبیه سازها بسیار توجه شده و پیشرفت خوبی در‬ ‫بخش س��اخت و طراحی شبیه س��ازهای هواپیما و‬ ‫هلیکوپتر در کشور داشته ایم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬کیلومتری سقف سرعت مجاز در جاده ها‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش سقف سرعت مجاز در جاده های‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬قرار بر این است سقف سرعت در ازادراه ها به ‪۱۱۰‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت برسد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬داوود کشاورزیان در همایش‬ ‫مجم��ع جهانی راه (پیارک) از احتمال کاهش س��رعت تا ‪ ۱۰‬کیلومتر در‬ ‫ساعت در جاده های کشور خبر داد و گفت‪ :‬براساس هماهنگی های پلیس‬ ‫راه‪ ،‬س��ازمان راهداری و کمیس��یون امنیتی راه ها کاهش ‪ ۱۰‬کیلومتری‬ ‫س��قف س��رعت مجاز در جاده های کش��ور در دس��تور کار ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به این تصمیم کمیس��یون ایمنی راه ه��ا ادامه داد‪:‬‬ ‫در صورت تصویب و تایید‪ ،‬س��قف س��رعت مجاز در ازادراه ها از این پس‬ ‫از ‪۱۲۰‬کیلومتر بر س��اعت به ‪ ۱۱۰‬کیلومتر بر س��اعت می رس��د‪ .‬رییس‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود‪ :‬همچنین در بزرگراه ها سقف‬ ‫س��رعت مجاز از ‪ ۱۱۰‬کیلومتر بر س��اعت به ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در ساعت‪ ،‬در‬ ‫راه های اصلی از ‪ ۹۵‬کیلومتر بر ساعت به ‪ ۸۵‬کیلومتر و در راه های فرعی‬ ‫به ‪ ۷۰‬کیلومتر بر س��اعت می رسد‪ .‬کش��اورزیان با بیان اینکه ایران یک‬ ‫درص��د جمعیت دنی��ا را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران ‪ ۲۱۵‬هزار کیلومتر انواع راه‬ ‫برون ش��هری وجود دارد که ‪ ۱۳۰‬هزار کیلومتر ان راه روستایی است که‬ ‫از این رقم ‪ ۹۰‬کیلومتر راه اسفالته است‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫اش��اره به وجود ‪ ۲۰‬میلیون خودرو و ‪ ۱۰‬میلیون موتورسیکلت در کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به دلیل پایین بودن نرخ سوخت خودروهای فرسوده از ناوگان‬ ‫خارج نمی ش��وند‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه بیش��ترین امار کشته های‬ ‫س��وانح جاده ای در سال ‪ ۸۵‬بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۸۵‬میزان تلفات‬ ‫ناشی از سوانح جاده ای ‪ ۲۷‬هزار نفر بوده که توانستیم این رقم را در سال‬ ‫گذشته به ‪ ۱۶‬هزار نفر کاهش بدهیم و سیاست و برنامه این است که این‬ ‫رقم در ‪ ۱۰‬سال اینده به کمتر از ‪۱۰‬هزار نفر برسد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 5‬اذر ‪ 7 1396‬ربیع االول ‪ 26 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 266‬پیاپی ‪2239‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انتظارهای صنعتگران‬ ‫از مدیرعامل جدید صنایع کوچک‬ ‫صادق نجفی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اکنون در شرایط‬ ‫ویژه ای قرار داریم و‬ ‫همه انتظار دارند که‬ ‫مشکل اقتصاد برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مشکالت اقتصادی‬ ‫همانطور که رهبر معظم‬ ‫انقالب در سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی اشاره‬ ‫داشته اند‪ ،‬با تکیه بر‬ ‫توان تولید داخلی قابل‬ ‫رفع است‬ ‫در ایین معارفه رییس جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫رفع مشکالت اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ص��ادق نجف��ی ب��ا حکم��ی از س��وی محم��د‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به عن��وان معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و مدیرعام��ل جدید س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران منصوب شد‪ .‬وی پیش‬ ‫از این شهردار تبریز‪ ،‬مدیر کل بازرگانی اذربایجان‬ ‫ش��رقی و مدیرکل منطق��ه ازاد تجاری ارس بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عل��ی یزدانی‪ ،‬رییس پیش��ین س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی نی��ز به عنوان‬ ‫مش��اور عام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منصوب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایین تودی��ع و معارفه رییس س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران با حضور‬ ‫اعضای هیات مدیره این سازمان برگزار شد‪.‬‬ ‫سید ضیاالدین ش��جاعی برهان‪ ،‬عضو کارگروه‬ ‫انتصاب��ات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دراین‬ ‫ایی��ن با قدردانی از زحمات علی یزدانی‪ ،‬مش��اور‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت برنق��ش صنایع‬ ‫کوچک در ایجاد اش��تغال و رفع مش��کل بیکاری‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از زیباسازی تا توسعه تولید‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬ریی��س جدید س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در این ایین‬ ‫تودی��ع و معارفه اظه��ار کرد‪ :‬اکنون در ش��رایط‬ ‫ویژه ای قرار داریم و همه انتظار دارند که مش��کل‬ ‫اقتصاد برطرف شود‪.‬‬ ‫این مش��کالت اقتص��ادی همانط��ور که رهبر‬ ‫معظ��م انقالب در سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫اشاره داشته اند‪ ،‬با تکیه بر توان تولید داخلی قابل‬ ‫رفع است‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬زمانی که ش��هردار تبریز بودم‬ ‫در جریان اقدامات س��ازمان صنایع کوچک برای‬ ‫س��اخت و توسعه شهرک های صنعتی قرار داشتم‬ ‫اما موفقیت این س��ازمان در گ��رو همکاری تمام‬ ‫کارکنان است‪.‬‬ ‫ریی��س جدی��د س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با تاکید بر بکارگیری‬ ‫هوش راهبردی و مدیریت جهادی در اجرای امور‬ ‫گفت‪ :‬در داخل کش��ور نیروی انس��انی توانمندی‬ ‫در صنع��ت داریم ک��ه با اثرگذاری این س��ازمان‬ ‫در بخش صنعت می ت��وان از ظرفیت های داخلی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫نجف��ی تاکید ک��رد‪ :‬باید برای تح��ول و ارتقای‬ ‫بهره وری این س��ازمان با تعامل سایر سازمان های‬ ‫اجرایی مرتب��ط از ظرفیت های موجود اس��تفاده‬ ‫کرد تا ماموریت های س��ازمان صنایع کوچک در‬ ‫رس��یدن به اهداف سند چش��م انداز بیست ساله‬ ‫تحقق یابد‪.‬‬ ‫ریی��س جدی��د س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران افزود‪ :‬نباید گذش��ته‬ ‫را تخری��ب ک��رد‪ .‬باید برای س��اخت اینده تالش‬ ‫کرد‪ .‬اکن��ون فضای بصری ش��هرک های صنعتی‬ ‫زیبا نیس��ت و زیباس��ازی ش��هرک های صنعتی‬ ‫در نخس��تین اقدام باید در دس��تور کار باش��د تا‬ ‫در نهای��ت ه��دف رونق و توس��عه تولی��د داخلی‬ ‫دست یافتنی شود‪.‬‬ ‫نجفی تاکید کرد‪ :‬باید در جهت همراهی صنایع‬ ‫کوچک و متوسط با صنایع بزرگ از سوی معاونت‬ ‫ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود ش�رایط در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‬ ‫عل��ی یزدان��ی‪ ،‬مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رییس پیشین س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه این ایین با‬ ‫قدردانی از تالش های همکاران در سازمان صنایع‬ ‫کوچک وشهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫خوبی در جهت بهب��ود وضعیت صنایع کوچک و‬ ‫زیرساخت های شهرک های صنعتی انجام شده که‬ ‫همگی مرهون زحمات همه همکاران است‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی نیز به ارائه‬ ‫گزارشی از عملکرد این سازمان در ‪ ۲۲‬ماه گذشته‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در ‪ ۲۲‬ماه گذش��ته‬ ‫‪ ۳‬ه��زار و‪ ۷۸۰‬طرح صنعتی با اش��تغال بیش از‬ ‫‪ ۸۸‬ه��زار نفر در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی به‬ ‫بهره برداری رس��یده و در کل کشور از ‪ ۱۹۵‬واحد‬ ‫کارگاهی بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مقیم��ی‪ ،‬راه ان��دازی دوب��اره هزار و‬ ‫‪ ۸۰۳‬واح��د صنعت��ی به چرخه تولی��د‪ ،‬اتمام ‪۱۳‬‬ ‫طرح توسعه خوش��ه های صنعتی‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫ش��هرک فناوری اصفهان که از سال های گذشته‬ ‫راکد مانده ب��ود‪ ،‬راه اندازی مراکز خدمات فناوری‬ ‫کسب و کار در اهواز و یزد و راه اندازی ‪ ۶۳۹‬دفتر‬ ‫برای اس��تقرار مشاوران نیز از دیگر اقدامات انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن م��دت‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۲۶‬ه��زار نف��ر دوره های اموزش��ی را‬ ‫گذرانده اند‪.‬‬ ‫همراهی با دوره ه��ای ‪ GIZ‬المان‪ ،‬همکاری با‬ ‫س��ازمان بهره وری اس��یایی و ایجاد مرکز مبادله‬ ‫فناوری نیز از دیگر اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫مقیم��ی ادام��ه داد‪ ۷۰ :‬کنسرس��یوم صادراتی‬ ‫نی��ز در رش��ته صنعت های گوناگ��ون راه ان��دازی‬ ‫شده است‪ .‬شناس��ایی هزار و ‪ ۷۱۲‬واحد تولیدی‬ ‫صادراتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی با حجم‬ ‫صادرات��ی ‪ ۲.۹‬میلیارد دالر نی��ز از دیگر اقدامات‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شناس��ایی و ساماندهی اصناف نیز از‬ ‫دیگر هدف های دنبال ش��ده در سازمان بوده که‬ ‫به همراه ایجاد مراکز لجس��تیک در دس��تور کار‬ ‫قرار داشته اس��ت‪ .‬معاون سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران گف��ت‪ :‬امور اداره و‬ ‫نگه��داری ‪ ۱۴‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی نیز به‬ ‫شرکت های خدماتی واگذار شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بی��ش از ‪ ۵‬ه��زار هکت��ار اراض��ی‬ ‫صنعتی اضافه ش��ده و سند ملکی ثبتی مورد نیاز‬ ‫صنعتگران مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫دریافت ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته مقیمی‪ ،‬تامین اب‬ ‫برای ‪ ۱۳‬شهرک‪ ،‬ابرسانی ‪ ۱۵‬شهرک و گازرسانی‬ ‫‪ ۲۹‬شهرک از دیگر اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۸‬هکتار به فضای سبز اضافه و از ‪ ۷‬تصفیه‬ ‫خانه و ‪ ۱۱‬مدول تصفیه خانه بهره برداری ش��ده‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر بیش از ‪ ۱۶۰‬هزار مترمکعب‬ ‫قابلی��ت تصفی��ه پس��اب در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کل کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫برای شناسایی و رفع مشکالت تولید بازدید و ‪۳۱‬‬ ‫جلسه کارگروه ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی برگزار شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی س��امانه ‪ GIS‬برای دریافت اطالعات و‬ ‫دسترسی به اطالعات مکانی بوده است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬تمام ش��یوه نامه ها و مقررات‬ ‫داخل س��ازمان نیز مورد بازنگ��ری و اصالح قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۸‬گردهمایی برگزار شد و ‪ ۵۲۷‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی ب��ه همراه ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۴۲‬طرح صنعتی‬ ‫در دست ساخت وساز مورد بازدید رییس سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اص�لاح س��اختار س��ازمان ب��ا ه��دف افزایش‬ ‫اثربخش��ی نیز از مهم ترین اقدامات انجام شده در‬ ‫‪ ۲۲‬ماه گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت»‪ ،‬در بخش��ی از‬ ‫حک��م وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای صادق‬ ‫نجف��ی امده اس��ت‪ :‬ضمن بهره گی��ری از عوامل‬ ‫دلس��وز و ظرفیت های موجود و راهبردی و انجام‬ ‫با درای��ت امور بنگاه��داری در ش��رکت های تابع‬ ‫نس��بت به همفک��ری و هماهنگی ب��ا انجمن ها و‬ ‫تش��کل های بخش خصوصی‪ ،‬مراتب تحقق رئوس‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت رونق تولید‬ ‫و توانمند س��ازی بخش خصوصی در حوزه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬برنامه ری��زی جامع در جهت‬ ‫توس��عه صنعتی کشور بر مبنای امایش سرزمین‪،‬‬ ‫جذب منابع مالی و رش��د س��رمایه گذاری داخلی‬ ‫و خارج��ی باتوج��ه ویژه به مناط��ق کم برخوردار‬ ‫و مش��ارکت طلبی از بخ��ش غیردولتی در اجرای‬ ‫طرح های نیمه تمام با اولویت صنایع صادرات گرا‪،‬‬ ‫تقوی��ت مناس��بات و هم��کاری با مراک��ز علمی‪،‬‬ ‫پژوهشی و شرکت های دانش بنیان مبادرت کرده‪،‬‬ ‫به نحوی که ش��اهد رشد و توسعه صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬انجام مکان یابی صحیح در س��اخت‬ ‫واحدهای تولیدی در ش��هرک های جدید صنعتی‬ ‫براساس طرح امایش سرزمین و پدافند غیرعامل‬ ‫و استفاده حداکثری از ظرفیت های بدون استفاده‬ ‫تولید صنعتی با حمایت و ایجاد و زیر ساخت های‬ ‫الزم در سطح کشور باشیم‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۱۰‬درصدی صنایع در االیندگی هوای تهران‬ ‫االیندگ��ی صنایع تهران در افزایش الودگی این کالنش��هر همواره‬ ‫مطرح بوده اما براس��اس امار ارائه شده بیش از ‪ ۸۵‬درصد االیندگی‬ ‫هوای تهران مربوط به ناوگان حمل ونقل است و براساس براوردهای‬ ‫انجام شده کمتر از ‪ ۱۰‬درصد الودگی هوای تهران به صنایع مربوط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت»‪ ،‬شاهپور قنبری‪ ،‬رییس هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان تهران با اشاره به‬ ‫اینکه ‪ ۱۸‬شهرک صنعتی در حال بهره برداری در استان تهران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از این ‪ ۱۸‬ش��هرک صنعتی ‪ ۱۶‬ش��هرک در شعاع کمتر‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬کیلومتر و دو ش��هرک در ش��عاع بیش از ‪ ۱۲۰‬کیلومتر قرار‬ ‫دارن��د و تنها صنایع انتقالی با رعایت اص��ل همجواری می توانند در‬ ‫ش��هرک های صنعتی مربوط در ش��عاع کمت��ر از ‪ ۱۲۰‬کیلومتر قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫قنبری با بیان اینکه براساس ماده ‪ ۱۱‬قانون هوای پاک باید ایجاد‪،‬‬ ‫انتقال و توس��عه هر واحد صنعتی تنها با مجوز سازمان محیط زیست‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬باید بدانیم یک پنجم س��وخت کش��ور در تهران‬ ‫مصرف می ش��ود و سهم وسایل نقلیه در میزان الودگی هوای تهران‬ ‫بسیار باالست‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫تهران با اعالم اینکه حدود ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد تولیدی و صنفی در‬ ‫اس��تان تهران وجود دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از این تعداد تنها حدود ‪۸۰۰۰‬‬ ‫مورد در شهرک های صنعتی قرار دارند‪.‬‬ ‫قنبری ادامه داد‪ :‬عالوه بر س��هم وسایل نقلیه در میزان االیندگی‬ ‫هوای تهران باید به نقش س��ازمان های دولتی و س��ایر ساختمان ها‬ ‫از جمله مجتمع های مس��کونی‪ ،‬تجاری و‪ ...‬نیز اش��اره کرد‪ ،‬هرچند‬ ‫س��هم وس��ایل نقلیه در این زمینه بیش از ‪ ۸۵‬درصد براورد ش��ده‬ ‫و صنای��ع نقش��ی کمتر از ‪ ۱۰‬درص��د دارند‪.‬رییس هی��ات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با تاکید بر اینکه‬ ‫ش��هرک های صنعتی در بحث الودگی هوای تهران مقوله همجواری‬ ‫را رعای��ت ک��رده و کارخانه ها ملزم به اقدامات پیش��گیرانه به منظور‬ ‫جلوگی��ری از افزایش می��زان االیندگی با نص��ب فیلترهای مربوط‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه در سال های اخیر به گونه ای اقدام شده که‬ ‫باد غالب در ش��هر تهران فرصت وزیدن نداش��ته باشد و کریدورهای‬ ‫هوا از غرب به شرق با ساخت وسازها بسته شود‪.‬‬ ‫با وج��ود فض��ای مجازی و‬ ‫اینترنتی اخب��ار به اندازه گذر‬ ‫ثانیه ها در حال انتش��ار است‪.‬‬ ‫دیروز باخبر ش��دیم که اقای‬ ‫نجفی سکاندار سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران ش��د‪ .‬انتخاب ایش��ان با‬ ‫علی قبادی‪ ،‬کارشناس‬ ‫توجه ب��ه کارنامه درخش��انی‬ ‫حقوقی سازمان صنایع‬ ‫ک��ه در حوزه ه��ای گوناگون‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫داش��تند‪ ،‬امیدواری زیادی را‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫در دل صنعتگ��ران و صاحبان‬ ‫صنای��ع ایج��اد ک��رد‪ .‬حضور‬ ‫موف��ق در ش��هرداری تبریز و‬ ‫اتاق بازرگانی‪،‬صنایع‪،‬معادن و کش��اورزی اذربایجان ش��رقی‬ ‫سبب ش��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت ایش��ان را ب ه سمت‬ ‫مدیرعاملی شهرک های صنعتی ایران که یکی از شریان های‬ ‫اصلی اقتصاد کشور است منصوب کند‪.‬‬ ‫ب��ا روی کار ام��دن دول��ت تدبی��ر و امی��د و س��کانداری‬ ‫محمد ش��ریعتمداری به عنوان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انتظاره��ای صنعتگ��ران از وی باتوج��ه ب��ه پیش��ینه خوب‬ ‫دوچندان ش��د و حال با انتخاب نجف��ی به عنوان مدیرعامل‬ ‫ش��هرک های صنعتی و صنایع کوچک می ت��وان گامی بلند‬ ‫در راس��تای تحقق انتظارهای صاحبان اصلی صنعت کش��ور‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان صنعتگران و تولید کنن��دگان ازصادق نجفی‬ ‫انتظارهای��ی دارن��د ک��ه به دنبال تحق��ق ای��ن انتظارها در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن هستند‪.‬‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت ها برای رفع مشکالت شهرک های‬ ‫صنعتی باتوجه به نامگذاری چند س��ال گذشته به نام اقتصاد‬ ‫مقاومتی از س��وی رهبر معظم انقالب باید از اهم برنامه های‬ ‫ایش��ان باش��د‪ ،‬زیرا صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ظرفیتی قوی برای رش��د اقتصادی و صنعتی ش��دن کش��ور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫عمده مس��ائلی که صنعتگران ب��ا ان مواجهند به ضعف در‬ ‫ب��ازار برمی گردد‪ .‬گرچه بخش بزرگی از مش��کالت را تامین‬ ‫مالی تشکیل می دهد اما مشکل اصلی ضعیف بودن بازار است‬ ‫که مانع رونق شده است‪ .‬صنایع کشور به طور طبیعی دو بازار‬ ‫داخلی و صادرات��ی دارند که انتظار می رود با روی کار امدن‬ ‫نجفی و باتوجه به تجربه حرفه ای ایش��ان در زمینه صادرات‬ ‫بت��وان بازارهای ه��دف را ایجاد کرد ت��ا صنعتگران عالوه بر‬ ‫ارائه محصوالت در بازار داخلی بتوانند بازار های منطقه را هم‬ ‫تصاحب کنند‪ .‬درحال حاضر صنعتگران با مشکالت گوناگونی‬ ‫همچون مس��ائل بانکی‪ ،‬قوانین کسب وکار و‪ ...‬دست و پنجه‬ ‫نرم می کنند که از طریق اجرای کامل قانون برنامه توس��عه‪،‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید‪ ،‬قوانین محیط کسب وکار و‪ ...‬می توان‬ ‫این مشکالت را برطرف کرد اما متاسفانه تاکنون اراده خاصی‬ ‫برای اجرای این قوانین وجود نداشته که امید است با رویکرد‬ ‫جدی��دی ک��ه در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��خص‬ ‫وزیر و مجموعه سازمان صنایع کوچک ایجاد می شود‪ ،‬بتوان‬ ‫مشکالت بانکی و کس��ب و کار را سریع تر از گذشته برطرف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین انتظارهای صنعتگ��ران از دکتر نجفی‬ ‫تعامل مناسب با بانک ها و پذیرفتن دفترچه های قرارداد حق‬ ‫بهره ب��رداری به عنوان وثیقه بانکی و باال رفتن س��هم صنایع‬ ‫کوچک از تس��هیالت بانکی است‪ .‬متاسفانه براساس امارهای‬ ‫اعالمی ازس��وی بانک مرکزی فاصله صنایع کوچک و صنایع‬ ‫ب��زرگ در دریافت تس��هیالت بس��یار زیاد اس��ت و امید ان‬ ‫می رود با روی کار ام��دن مدیرعامل جدید تعامل با بانک ها‬ ‫بهتر از گذشته باشد و صنعتگران و تولید کنندگان در دریافت‬ ‫تسهیالت با مشکالت کمتری مواجه شوند‪.‬‬ ‫حال می توان امیدوار بود با س��رعت بیش��تری به س��مت‬ ‫صنعتی شدن کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری ‪ ۱۵‬دوره اموزشی‬ ‫تخصصی خوشه فرش‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان رضوی از‬ ‫برگزاری ‪ ۱۵‬دوره اموزشی تخصصی فرش ازسوی این خوشه‬ ‫با حمایت این ش��رکت خبر داد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬فعالیت های توسعه ای‬ ‫و کم��ک به خوش��ه های صنعتی در اس��تان ب��ا برنامه ریزی‬ ‫مس��تمری که انجام ش��ده در حال اجرا اس��ت و خوشه های‬ ‫صنعت��ی روز ب��ه روز توانمندتر می ش��وند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۵۰‬نفر به میزان ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۲۰‬نفرساعت‪ ۱۵ ،‬دوره‬ ‫اموزشی تخصصی در حوزه صنعت فرش در یک سال گذشته‬ ‫برگزار ش��ده است‪ .‬مهدی زاده مقدم ادامه داد‪ :‬از اهداف مهم‬ ‫خوشه صنعتی فرش توسعه بازارهای صادراتی‪ ،‬ارتقای سطح‬ ‫کیفی محصول و مهارت منابع انسانی و ارتقای سطح سرمایه‬ ‫اجتماعی اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬خوشه های صنعتی یکی از‬ ‫الگوهای موفق سازمان دهی صنایع کوچک و متوسط هستند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراسان رضوی خاطر نش��ان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬هزار قالیباف‬ ‫در خراسان رضوی فعالند که فرش دستباف‪ ،‬گلیم و کارهای‬ ‫تزئین��ی فرش را تولید می کنند و در قالب طرح های حمایتی‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 266‬پیاپی ‪2239‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 5‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫براورد خسارات زلزله به صنعت کرمانشاه‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس از تهیه گزارش��ی در‬ ‫کمیس��یون متبوعش درباره میزان خس��ارت وارد ب��ه واحدهای صنعتی‬ ‫کرمانشاه در اثر زلزله خبر داده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت»‪ ،‬زلزله استان کرمانشاه که نزدیک به ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار نفر را درگیر کرده بود خسارت های زیادی را به بخش مسکونی وارد‬ ‫کرده بود که براساس ان بیش از ‪ ۳۰‬هزار واحد مسکونی تخریب شده بود‬ ‫که نیمی از انها قابل ترمیم هستند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال تاکنون امار دقیق��ی از میزان تخریب واحدهای تولیدی و‬ ‫صنفی این استان ارائه نشده است‪.‬‬ ‫س��عید باستانی سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه از نظر کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن در وقوع زلزله بیشتر بحث اسیب های حوزه صنعت و معدن مطرح‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬براساس گزارش های ارائه شده از میزان خسارت وارد شده در‬ ‫سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده مجموع خسارتی که به واحدهای صنعتی‬ ‫چه انهایی که داخل شهرک های صنعتی هستند و چه انهایی که خارج از‬ ‫ش��هرک های صنعتی هستند و همچنین حوزه معادن کانی های غیرفلزی‬ ‫مانند شن شویی حدود ‪ ۲۵‬میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫ای��ن براورد از دیدگاه کارشناس��ان ح��وزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫استان است و پیشنهاد ما این بود که کمیسیون خود برای براورد خسارت‬ ‫دقیق تر اقدام کند‪ .‬حسینی کیا‪ ،‬نماینده مردم استان کرمانشاه و عضو هیات‬ ‫رییس��ه کمیس��یون صنایع و معادن در جلسه اخیر کمیسیون گزارشی به‬ ‫اعضای کمیس��یون ارائه کرده که در این گزارش خسارت هایی به ‪۱۲‬هزار‬ ‫واحد مسکونی روستایی و ‪۵‬هزار واحد مسکونی شهری وارد شده است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫مطبوعات‪ :‬نخستین موج سرما مصرف گاز خانگی را افزایش داد‬ ‫گزارش«گسترش صنعت» از دالیل عقب ماندگی اشتغالزایی نسبت به چشم انداز برنامه توسعه‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫امارها حکایت از بهبود جزئی وضعیت اش��تغال در کشور‬ ‫دارد به طوری که اش��تغال تابس��تان امسال نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته افزایش ‪ ۰/۶‬درصدی مشارکت را نشان‬ ‫می دهد اما این رش��د به اندازه ای نیس��ت که برنامه اشتغال‬ ‫‪ ۹۵۰‬هزار نفره مورد نیاز کشور را تامین کند از این رو برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند برنامه ریزی های انجام شده برای تقویت‬ ‫اش��تغال منوط به بهود فضای کس��ب و کار است که در این‬ ‫بخش هنوز اتفاق مثبتی نیفتاده و از س��وی دیگر اختصاص‬ ‫تس��هیالت و منابع در قالب طرح رونق و‪ ...‬به بنگاهای بدون‬ ‫کارایی باال می تواند کشور را از اهداف اشتغالی دور کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» این امار اشتغال که بازتاب‬ ‫اقدامات دولت در چند س��ال گذشته است نشان می دهد با‬ ‫وجود اینکه در دو س��ال اخیر رشد اقتصادی کشور افزایش‬ ‫قابل توجهی داش��ته و حت��ی در بخش صنعت به بیش از ‪۴‬‬ ‫درصد نیز رس��یده اما اثر قابل توجهی در اشتغال نداشته و‬ ‫این مس��ئله به همان نظر کارشناس��ان بر می گردد که رشد‬ ‫اقتصادی در دوره بعد از تحریم ها ناش��ی از افزایش صادرات‬ ‫نفت و در بخش صنعتی نیز بازگشت ظرفیت تولیدکننده ها‬ ‫با همان نیروی کار بوده است از این رو با نگاهی به امار ارائه‬ ‫ش��ده از س��وی مرکز امار متوجه خواهیم شد که بیشترین‬ ‫اش��تغال کش��ور در تابس��تان ‪ ۹۶‬در بخش خدم��ات با ‪۱۱‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۹۸‬ه��زار و ‪ ۷۷‬نفر مع��ادل ‪ ۴۹ /۵‬درصد بوده‬ ‫و پ��س از ان جمعیت ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۴۸۰‬هزار و ‪ ۵۴۹‬نفر در‬ ‫بخش صنعت مش��غول به کار بوده که برابر با ‪ ۳۱ /۴‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در بخش کشاورزی نرخ اشتغال با جمعیت‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۵۴۵‬هزار و ‪ ۲۴۰‬نفر ‪ ۱۹ /۱‬درصد اس��ت‪ .‬بر‬ ‫همین اساس‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۹۸۳‬هزار و ‪ ۲۵۰‬نفر از جمعیت‬ ‫فعال کشور در تابستان ‪ ۹۶‬مشارکت اقتصادی داشته اند که‬ ‫معادل ‪ ۴۱‬درصد جمعیت فعال کش��ور بوده است‪ .‬این نرخ‬ ‫اهداف اشتغالی در سایه حمایت های نادرست‬ ‫در به��ار ‪ ۹۶‬معادل ‪۴۰ /۶‬درصد و در تابس��تان ‪ ۹۵‬معادل‬ ‫‪ ۴۰ /۴‬درص��د بوده اس��ت‪ .‬بر پایه این امار نرخ مش��ارکت‬ ‫اقتصادی کش��ور در تابس��تان ‪ ۹۶‬نزدیک به ‪ ۴۱‬درصد بوده‬ ‫که نس��بت به تابس��تان ‪ ۰/۶ ،۹۵‬درصد رشد داشته و بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد ش��اغل ها بیش��تر از اس��تاندارد کار می کنند و‬ ‫نرخ بیکاری نیز در این دوره ‪ ۱۱ /۷‬درصد بوده که نس��بت‬ ‫به مدت مشابه س��ال قبل یک درصد کاهش یافته است‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر باید توجه داش��ت که بازار کار کشور برای جذب‬ ‫نیرو مس��اعد نیس��ت و هم اکنون بیش از ‪ ۳ /۱‬میلیون نفر‬ ‫بی��کار دارد‪ .‬نرخ بیکاری در کش��ور ‪ ۱۱ /۷‬درصد اس��ت که‬ ‫ای��ن نرخ برای م��ردان و زنان به ترتی��ب ‪ ۹ /۶‬و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که سال ‪ ۹۶‬با نام اشتغال و تولید‬ ‫نام گذاری شده و برنامه دولت براساس پیش بینی های برنامه‬ ‫ششم توسعه نیازمند س��االنه ‪ ۹۵۰‬هزار اشتغالزایی است تا‬ ‫بتواند در یک روند ‪ ۱۰‬ساله برای ‪ ۳‬میلیون نفر بیکار کشور‬ ‫و همچنین برای جمعیتی که هر س��ال به ب��ازار کار اضافه‬ ‫می شوند اشتغال پایدار ایجاد کند‪ .‬سیدناصر الرگانی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» ضمن اش��اره به مشکالتی که در حوزه‬ ‫اش��تغالزایی وجود دارد گفت‪ :‬براس��اس عملک��رد چند ماه‬ ‫گذشته میزان اش��تغالزایی در کشور بسیار عقب تر از برنامه‬ ‫است و نمی توان براورد کرد که هدف گذاری ها برپایه برنامه‬ ‫اش��تغالی برنامه ششم توسعه محقق می ش��ود‪ .‬این مسئله‬ ‫تاحدود زیادی ناشی از نبود زمینه کسب و کار مناسب است‬ ‫و تا زمانی ک��ه دولت زمینه تولید رقابت پذیر را فراهم نکند‬ ‫و بخش خصوصی نیز سرمایه های خود را به این بخش وارد‬ ‫نکند اتفاق بزرگی در این بخش نخواهد افتاد زیرا هم اکنون‬ ‫ریسک سرمایه گذاری در کشور باالست و نوسانات اقتصادی‬ ‫مانع ورود سرمایه های جدید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روند اثرگذاری برنامه های اشتغالی‬ ‫حال از انجا که براساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫در تبصره های ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۹‬الیحه بودجه ‪ ۹۶‬به طور مس��تقیم‬ ‫ب��ه موضوع اش��تغال پرداخته ش��ده و اعتب��ارات هزینه ای‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫اشتغالزایی دستگاه های اجرایی در الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۶‬برابر‬ ‫‪ ۹۴۰‬میلیارد تومان پیش��نهاد ش��ده که نسبت به اعتبارات‬ ‫هزینه ای کل الیحه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬در حدود ‪۰/ ۴‬درصد است‬ ‫که نس��بت به سال های ‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ۱۳۹۵‬به ترتیب برابر ‪۰ /۲‬‬ ‫و ‪ ۰ /۳۱‬درص��د تغییر داش��ته و همچنین اعتبارات ‪ ۳‬فصل‬ ‫اص�لاح روابط بازار کار‪ ،‬اموزش فنی و حرفه ای و حمایت از‬ ‫اشتغال ‪ ۵ /۷‬میلیارد تومان پیشنهادشده نشان می دهد اگر‬ ‫حمایت ه��ای این بخش از بنگاه های ب��ا کارایی پایین انجام‬ ‫ش��ود یا شرایط کسب و کار تغییر کند بهره مندی الزم را به‬ ‫وجود نخواهد اورد‪ .‬س��عید لیالز به عنوان یک اقتصاددان‬ ‫معتقد است؛ در ‪ ۳‬سال گذشته به غیر از نیروی انباشت برای‬ ‫اش��تغال س��االنه ‪ ۸۰۰‬هزار تا یک میلیون نیروی کار جدید‬ ‫به عنوان متقاضی ش��غل به بازار کار اضافه ش��د که در این‬ ‫شرایط ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری یک موفقیت محسوب‬ ‫می ش��ود و اگر س��ال های اینده ش��رایط کش��ور معطوف و‬ ‫متمرکز ب��ر بهبود ش��رایط اقتصادی ش��ود‪ ،‬می توانیم نرخ‬ ‫بیکاری را همچنان ثابت نگه داریم و در مقابل نرخ بهره وری‬ ‫را تاحدی افزایش دهیم‪ » .‬پیش از این او در گفت وگویی با‬ ‫«گسترش صنعت» تاکید کرده بود‪ :‬براساس تجربه ایران در‬ ‫دوران جنگ تحمیلی باید اشتغال پایدار را براساس تولیدات‬ ‫صنعتی تقویت کرد و در همان سال ها ایران توانست با توجه‬ ‫ب��ه نیازی که در کش��ور وجود داش��ت در این بخش موفق‬ ‫عم��ل کند‪ .‬یافته ه��ای مرکز امار ایران نش��ان می دهد که‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتص��ادی در میان زنان نس��بت به مردان و‬ ‫در نقاط شهری نس��بت به نقاط روستایی کمتر بوده است‪.‬‬ ‫همچنین بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل‬ ‫کش��ور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه‬ ‫سال قبل ‪۰ /۶‬درصد و نسبت به بهار ‪ ۹۶‬معادل ‪ ۰ /۴‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت استان ها‬ ‫یافته های مرکز امار ایران به تفکیک اس��تان ها نیز نشان‬ ‫می ده��د که نرخ مش��ارکت اقتصادی در اس��تان خراس��ان‬ ‫ش��مالی با ‪ ۴۷ /۴‬درصد بیشترین سهم و استان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان با نرخ ‪ ۳۰ /۷‬درصد کمترین سهم را دارد‪ .‬نرخ‬ ‫مش��ارکت اقتصادی در استان تهران نیز ‪ ۴۰ /۸‬درصد است‬ ‫که در میان استان های کشور در جایگاه چهاردهم قرار دارد‪.‬‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتصادی اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز‬ ‫‪ ۴۰/۸‬درصد است‪ .‬درحال حاضر وزارت کار به دنبال اجرای‬ ‫مصوب��ه دولت برای تخصی��ص منابع ‪ ۱/۵‬میلی��ارد دالری‬ ‫اشتغال روستاهاست‪ .‬براس��اس گفته احمد میدری‪ ،‬معاون‬ ‫این وزارتخانه استان های محرومی که بیشترین امار بیکاری‬ ‫را در کشور دارند در اولویت دریافت تسهیالت خواهند بود‪.‬‬ ‫البته دامنه بیکاری اس��تان های محروم کش��ور بسیار به هم‬ ‫نزدیک اس��ت و نمی توان تنها به یک یا چند استان محدود‬ ‫ش��د‪ .‬هرچند نتایج سرش��ماری مرکز امار از نیروی کار در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬که به تازگی منتشر شده نشان می دهد نیمی‬ ‫از جامعه ایران باوجود داش��تن توانایی کار نمی کنند‪ ،‬از این‬ ‫جمعیت که ‪۳۹ /۵‬میلیون نفر از جمعیت حدود ‪ ۸۰‬میلیونی‬ ‫ایران را تش��کیل می دهد‪۲۰‬میلیون و ‪۴۲‬هزار و ‪ ۴۲۹‬نفر به‬ ‫علت مسئولیت های شخصی و خانوادگی تمایلی به پذیرش‬ ‫ش��غل ندارند‪ .‬همچنین‪۱۱‬میلیون و ‪۵۵۹‬هزار و ‪ ۴۹۲‬نفر به‬ ‫دلیل اشتغال به تحصیل یا اموزش شاغل نیستند و ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪۱۲۳‬هزار و ‪ ۲۴۱‬نفر از افرادی که ش��غلی احراز نکرده اند‬ ‫اع�لام کرده اند که بی نی��از از انجام کار هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر اعالم کرده اند از جس��ت وجوی شغل‬ ‫دلس��رد و ناامید شده اند‪ .‬این مس��ئله تا حدودی حکایت از‬ ‫نبود جذابیت در شغل های کنونی دارد‪ .‬از سوی دیگر بخش‬ ‫عمده ای از نیروهای بیکار کشور دارای تحصیالت دانشگاهی‬ ‫هستند که تناسب الزم را بین میزان تحصیالت و شغل های‬ ‫موجود نمی بینند از این رو باید نظام اموزش��ی نیز به سوی‬ ‫کاربردی ش��دن پی��ش برود تا به جای اینک��ه دکترای یک‬ ‫رش��ته محض وارد بازار کار کند تکنیس��ین های اجرایی به‬ ‫بخش تولید و صنعت کشور وارد شوند از این رو دانشگاه های‬ ‫کش��ور افراد را برای بازار کار اماده نمی کنند زیرا بسیاری از‬ ‫ش��اغالن تحصیلکرده در رشته های تحصیلی غیرمرتبط کار‬ ‫می کنند و نیمی دیگر از جمعیت کش��ور غیر فعال هستند‬ ‫در حالی که بازار کار نمی تواند نیروی کار متقاضی ش��غل را‬ ‫جذب کند‪ .‬اگر بازار کار کش��ور مساعد بود بی تردید بخش‬ ‫مهمی از جمعیت غیر فعال می توانستند وارد این بازار شوند‬ ‫و تردیدی نیست تا زمانی که تولیدی در کشور اتفاق نیفتد‬ ‫همواره شاهد این شرایط هستیم‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫زلزله و اخالق عمومی‬ ‫منبع‪ :‬پزشکی قانونی‬ ‫مس��ئوالن به ج��ای انکه فرصت‬ ‫که دست اندرکار بوده اند به وقوع پیوست ه‬ ‫کنند به کمک زلزله زدگان بش��تابند‬ ‫از این رو گفته می ش��ود باید پس از هر‬ ‫باید مرتب فضای رس��انه ای رسمی و‬ ‫س��انحه ای عل��ل وق��وع و تخریب های‬ ‫غیر رسمی و مجازی را کنترل کنند‬ ‫ناش��ی از ان به دقت مورد مطالعه قرار‬ ‫تا مبادا مطلبی علیه انان انتشار یابد‬ ‫گیرد ت��ا دولتی و ملتی درس بگیرند و‬ ‫و نیاز به پاس��خگویی فوری داش��ته‬ ‫برای رویارویی با حوادث مشابه امادگی‬ ‫باش��د و در اثر بی توجهی وصله ای به‬ ‫داشته باشند‪ .‬البته قصور و تقصیرها نیز‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫انان بچسبد‪.‬‬ ‫باید مورد بررسی انتظامی و حقوقی در‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫پرسش من این است که مسئولیت‬ ‫مراج��ع ذی ربط قرار بگیرد‪ .‬نکته مهم‬ ‫اخالقی ما فارغ از هر پست و سمتی‬ ‫زمان طرح این مس��ائل و دقت مطالبی‬ ‫ک��ه داریم در این موقعیت چیس��ت؟ زلزله مهیبی‬ ‫اس��ت که عنوان می ش��ود‪ .‬فضای پ��س از حادثه‬ ‫رخ داده؛ بی��ش از ‪ ۵۳۰‬نفر جان خود را از دس��ت‬ ‫مستعد شکل گیری هرگونه ش��ایعه و ایجاد دلهره‬ ‫داده ان��د‪ ،‬بی��ش از ‪۹۰۰۰‬نف��ر مج��روح و بیش از‬ ‫و هراس است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰۰۰‬نفر خانه‪ ،‬کاشان ه و محل کسب شان دچار‬ ‫دسترسی ازاد شهروندان به اطالعات حق قانونی‬ ‫تخریب کلی یا موضعی ش��ده اس��ت‪ .‬بدیهی است‬ ‫انان اس��ت و از قضا اطالع رس��انی درست و بدون‬ ‫در گام نخس��ت امداد و یاری رساندن به هموطنان‬ ‫انحراف می تواند بیشترین تاثیر را بر یادگیری ملی‬ ‫در یک فضای همبس��تگی مل��ی و وجدانی اولویت‬ ‫و جلوگیری از تکرار اسیب پذیری گسترده در برابر‬ ‫بی چون و چراست‪.‬‬ ‫حوادث داشته باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن مرحله هر اقدامی ک��ه توجه ها را از این‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬ط��رح مطالب غیر فن��ی و مبتنی بر‬ ‫موضوع منحرف کند جفا به زلزله زدگان است‪.‬‬ ‫حدس و گمان از سوی افراد غیر متخصص و بدون‬ ‫بی گمان خرابی هایی که زلزله ایجاد می کند ناشی‬ ‫دانش فنی چه ثم��ری جز انحراف افکار عمومی از‬ ‫از ضعف دانش فنی‪ ،‬اموزش های ناکافی‪ ،‬رویه های‬ ‫توجه به زلزله زدگان دارد‪.‬‬ ‫نادرس��ت‪ ،‬ضعف مقررات و قصور یا تقصیر عده ای‬ ‫در حال��ی که م��ردم ایران در جری��ان این زلزله‬ ‫همبس��تگی کم نظیری از خود نشان دادند فضای‬ ‫رس��انه تبدی��ل به ی��ک کارزار و جن��گ تبلیغاتی‬ ‫تمام عیار ش��ده که بیش��تر داده های ان اش��تباه و‬ ‫ضد اطالعات اس��ت‪ .‬به فاصله کمت��ر از یک هفته‬ ‫مس��ئله زلزله زدگان تبدیل به مسئله دست دوم و‬ ‫تصفیه حساب های سیاس��ی تبدیل به موضوع اول‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن به جای انکه فرص��ت کنند به کمک‬ ‫زلزله زدگان بش��تابند باید مرتب فضای رس��انه ای‬ ‫رس��می و غیررس��می و مجازی را کنت��رل کنند‬ ‫تا مبادا مطلبی علیه ش��ان انتش��ار یاب��د و نیاز به‬ ‫پاسخگویی فوری داش��ته باشد و در اثر بی توجهی‬ ‫وصله ای به انان بچسبد‪.‬‬ ‫باور کنید فرصت برای رس��یدگی به تمام مسائل‬ ‫وجود دارد‪ .‬بس��یاری از اطالعاتی که افکار عمومی‬ ‫تشنه ش��نیدن انها هس��تند از خالل بررسی های‬ ‫کارشناسی به دست می اید‪.‬‬ ‫بای��د کمی حوصله کرد‪ .‬این رس��یدگی باید در‬ ‫فض��ای تخصص��ی و حقوق��ی و خ��ارج از هیاهو و‬ ‫جنجال انجام ش��ود تا ام��کان درس اموزی فراهم‬ ‫ش��ود وگرنه به جای یاری به زلزل��ه زدگان درگیر‬ ‫زنده باد و مرده بادهای کور می ش��ویم و چه اقدامی‬ ‫از این غیر اخالقی تر؟‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!