روزنامه گسترش صنعت شماره 268 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 268

روزنامه گسترش صنعت شماره 268

روزنامه گسترش صنعت شماره 268

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2241‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪268‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫خودداری بانک ملی از پذیرش ضمانتنامه صنایع کوچک‬ ‫ضمانتنامه ه��ای صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک در مراجعه صنعتگران ب��ه بانک ملی پذیرفته‬ ‫نشده و تسهیالت مورد نظر متقاضی پرداخت نمی شود‪ .‬محمدصادق محمدیاری‪ ،‬مدیر مالی و اقتصادی صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» دلیل این امر را تفسیر بانک ملی از‬ ‫ابالغیه بانک مرکزی در رابطه با شرکت های مشمول واگذاری در قانون اصل ‪ ،۴۴‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت ابالغیه بانک مرکزی مش��مول شرکت هایی می ش��ود که ماهیت تجاری دارند و اگر در‬ ‫فهرست واگذاری بودند بانک ها باید با تمهیدات خاص مراودات کنند‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مجوز صـدور مجوز‬ ‫با توجه به تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر حضور پر رنگ در بازار های جهانی مطرح شد‬ ‫تغییر استراتژی‬ ‫ ‪ 4‬دهـه صنعت کشور‬ ‫با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫مصوبه سیاست گذاری و نظارت کاالهای بهداشتی و پزشکی به سازمان استاندارد واگذار شد‬ ‫مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام ب��ه تازگی در جلس��ه ای با‬ ‫بررس��ی موضوع اختالفی مجلس و شورای نگهبان پیرامون ماده‬ ‫‪ ۳‬ط��رح تقویت و توس��عه نظام اس��تاندارد رای را به نفع مجلس‬ ‫اعالم ک��رد‪ .‬برمبنای مصوب��ه مجلس سیاس��ت گذاری‪ ،‬نظارت و‬ ‫هدایت نظام اس��تاندارد در حوزه کاال و خدمات پزش��کی برعهده‬ ‫سازمان اس��تاندارد قرار می گیرد‪ .‬از انجا که سازمان استاندارد به‬ ‫عنوان یک س��ازمان ناظر می توان��د در دادن مجوزهای الزم نقش‬ ‫بی طرف داشته باشد در تایید و پیگیری کیفیت محصوالت مرتبط‬ ‫با حوزه س�لامت می تواند کمک کننده باشد‪ .‬پیش از این‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و با متولی گری سازمان غذا و‬ ‫دارو در ای��ن بخش اعمال نظر می ک��رد اما در دوره تحریم ضمن‬ ‫تجربه بازار انحصاری در واردات لوازم بهداش��تی و دارویی‪ ،‬تولید‬ ‫داخل نیز تضعیف ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» پیش از‬ ‫این س��ازمان غ��ذا و دارو با اس��تناد به م��واد ‪ ۹‬و ‪ ۱۶‬قانون مواد‬ ‫خوردنی و اش��امیدنی و ارایشی و بهداشتی مصوب سال ‪ ۱۳۴۶‬و‬ ‫رای کمیت��ه فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های‬ ‫غذای��ی‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی ب��ه ش��ماره ‪/۶۸۸/۴۷۳۷‬د مورخ‬ ‫‪ ۹۴/۳/۲۳‬ش��یوه نامه های صدور مجوزهای ورود و ترخیص تمامی‬ ‫مواد اولیه مصرفی در صنایع غذایی‪ ،‬کارگاه ها‪ ،‬کارخانجات تولیدی‬ ‫مواد غذایی و اش��امیدنی و اصناف را صادر می کرد زیرا مجوزهای‬ ‫‪2‬‬ ‫گش��ایش و ترخیص مواد اولیه به کارشناس��ان اداره کل نظارت و‬ ‫ارزیابی فراورده های غذایی‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی و معاونت های‬ ‫غذا و دارو دانش��گاه های علوم پزش��کی تفویض ش��ده بود‪ .‬اداره‬ ‫کل نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬اش��امیدنی‪ ،‬ارایش��ی و بهداشتی برای‬ ‫نخستین بار از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬اطالعات الزم برای تولید محصوالت‬ ‫غذایی و‪ ...‬را جمع اوری کرد و بعدها این حداقل ضوابط و مقررات‬ ‫را به عنوان مقدمه صدور مجوزه��ا برای راه اندازی کارخانه تولید‬ ‫بهداشتی و‪ ...‬تعیین کرد‪ .‬هرچند این سازمان مکلف به بروزرسانی‬ ‫مقررات و ضوابط براساس توسعه جهانی بود‪ ،‬از انجا که برنامه این‬ ‫سازمان در قبال استانداردهای تولید محصوالت غذایی و بهداشتی‬ ‫منس��جم نبود و اطالعات الزم از تولیدات جهان��ی دراختیار این‬ ‫سازمان قرار نداشت سازمان غذا و دارو نتوانست متولی اثرگذاری‬ ‫در ارتق��ای تولی��دات این بخش باش��د‪ .‬از طرف دیگ��ر‪ ،‬در دوره‬ ‫تحریم ها همواره ش��ائبه واردات غیرمجاز ی��ا مجاز برای کنترل و‬ ‫تس��لط بر بازار داخلی مطرح بود که در برخ��ی موارد انحصار در‬ ‫واردات و عرضه برخی داروها مطرح ش��د‪ .‬در این زمینه س��ازمان‬ ‫غ��ذا و دارو به دلیل اینکه در صدور مجوزها نقش موثری داش��ت‬ ‫در مظان اتهام قرار داش��ت‪ .‬از سویی‪ ،‬مدیریت تامین بازار داخلی‬ ‫محصوالت بهداشتی و دارویی از طریق واردات رویکرد دیگری بود‬ ‫که چالش هایی در سال های گذشته وجود داشت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی روز‬ ‫تیتر ها ‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫ابراز عالقه وزیر صنایع تاتارستان‬ ‫برای همکاری با ایران‬ ‫اشتغال ‪ ۱۳00‬نفر‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی یزد‬ ‫وزیر صنایع و بازرگانی جمهوری تاتارس��تان در دیدار با علی‬ ‫بمان اقبالی سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫قازان‪ ،‬برای گسترش همکاری های این جمهوری روسیه با ایران‬ ‫ابراز عالقه مندی کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد گفت‪ :‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی یزد در بین مناطق ویژه اقتصادی کش��ور که در مدیریت‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک قرار دارند‪ ،‬فعال ترین و دارای بیشترین واحد‬ ‫صنعتی به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 8‬اذر ‪ 10 1396‬ربیع االول ‪ 29 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 268‬پیاپی ‪2241‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش بهره وری‬ ‫با ارتقای امنیت نیروی کار‬ ‫دیدگاه‬ ‫خالهای اقتصادی ناشی از‬ ‫ناهماهنگی بخش های غیردولتی‬ ‫دول��ت در ‪ 100‬روز گذش��ته‬ ‫کاهش نرخ س��پرده های بانکی و‬ ‫افزایش نرخ ارز را در جهت بهبود‬ ‫ش��رایط اقتصادی انجام داده اما‬ ‫بخش��ی از خالهای موجود برای‬ ‫تحقق رونق اقتصادی ناش��ی از‬ ‫ناهماهنگی بخش های غیردولتی‬ ‫مهدی افقه‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مدت کاهش نرخ‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫س��پرده های بانکی با هدف ورود‬ ‫شهید چمران اهواز‬ ‫س��رمایه از بانک ها به واحدهای‬ ‫تولی��دی و بازارهای مالی اعمال‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬عده ای افزایش نرخ ارز را توجیهی برای بهبود‬ ‫صادرات نفتی می دانند و معتقدند دولت کنترلی بر ان ندارد‬ ‫در حال��ی که به دلیل درامدهای ب��االی نفتی امکان کنترل‬ ‫وجود دارد‪ .‬هنوز س��ایه رکود به طور کامل از کشور برداشته‬ ‫نش��ده اس��ت و باید ش��رایط به گونه ای فراهم شود تا امکان‬ ‫حضور س��رمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شود‪ .‬خالهای‬ ‫موجود ب��ا تدبیر دولتم��ردان قابل تبدیل به فرصت اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر رونق اقتصادی بی��ش از هرچیز دیگر به ایجاد‬ ‫فضای ارام سیاسی و فرهنگی نیاز دارد‪.‬‬ ‫شرایط سیاس��ی کش��ور به گونه ای اس��ت که متغیرهای‬ ‫غیراقتص��ادی ب��ر متغیره��ای اقتصادی تاثیرگذار هس��تند‪،‬‬ ‫بی توجهی به این متغیرهای سیاسی سبب می شود هر اقدامی‬ ‫در حوزه اقتصادی بی نتیجه بمان��د‪ .‬روابط خارجی دراختیار‬ ‫قوه مجریه نیس��ت و بخش عمده ای از سیاس��ت خارجی به‬ ‫خارج از قوه مجریه بازمی گردد‪ ،‬از همین رو الزم اس��ت تمام‬ ‫بخش ها برای فراهم ش��دن زمینه حضور سرمایه گذار تالش‬ ‫کنن��د‪ .‬در مح��دوده اختیارات دولت اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫حوزه اقتصاد مثبت است‪ .‬نخستین اقدام دولت که در جهت‬ ‫بهبود ش��رایط کشور ناگزیر به انجام ان بود به مسئله برجام‬ ‫بازمی گردد که وقت و هزینه بسیاری را بر دولت تحمیل کرد‪.‬‬ ‫برجام س��بب گش��ایش هایی در حوزه مسائل بین الملل و‬ ‫اقتصادی شد‪ .‬با وجود این‪ ،‬همچنان در حوزه بانکی گره هایی‬ ‫وجود دارد که بخشی از ان به کارشکنی های رییس جمهوری‬ ‫جدید امری��کا بازمی گردد‪ .‬تحقق برنام��ه اقتصادی فراگیر و‬ ‫ضدفقر منوط به برنامه ریزی تکنیک کاربر به جای س��رمایه بر‬ ‫در ح��وزه صنعت��ی و کش��اورزی اس��ت و از س��ویی دیگ��ر‬ ‫برنامه های سرمایه بر در نقاطی که ظرفیت زیادی وجود دارد‬ ‫به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫ولی ملکی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫این واقعیتی انکارناپذیر اس��ت‬ ‫ک��ه امنی��ت نی��روی کار باع��ث‬ ‫افزایش بهره وری و توسعه صنعتی‬ ‫می ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫متاسفانه به دلیل برخی مشکالت‬ ‫این ظرفیت اکن��ون تا حد زیادی‬ ‫در کش��ور از بین رفته است‪ .‬این‬ ‫سید احسن علوی‬ ‫موض��وع هم در بخش تولید و هم‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫در بخش پروژه های عمرانی مطرح‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینک��ه ایران‬ ‫کش��وری در ح��ال توس��عه بوده‪،‬‬ ‫تعداد پروژه های عمرانی زیاد است‪ .‬از سوی دیگر شرکت هایی‬ ‫که در این زمینه فعالی��ت می کنند از تعداد باالیی برخوردار‬ ‫هستند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬ممکن است در یک بازه زمانی طوالنی‬ ‫شرکتی در زمینه پروژه های عمرانی فعالیت نداشته باشد‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬این احتمال وجود دارد که یک شرکت موفق به‬ ‫دریافت پروژه نش��ود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬انها نمی توانند با کارگران‬ ‫خود قرارداد دائم داشته باشند‪ .‬قراردادهای پیمانی به زمانی‬ ‫مشخص محدود اس��ت و پیمانکار نمی تواند یک کارگر را به‬ ‫طور دائمی نگه دارد‪ .‬براس��اس قوانی��ن موجود در نظام کار‪،‬‬ ‫ماهی��ت پروژه های عمران��ی مقطعی اس��ت و کارفرماها نیز‬ ‫می توانند قرارداد موقت داشته باشند‪ .‬برخی از مشاغل دائمی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در ش��رایط عادی توقع هس��ت کارفرما ابتدا قرارداد موقت‬ ‫داشته باشد و پس از اینکه نیروی کار توانست نظر او را جلب‬ ‫کند‪ ،‬با او قرارداد دائم امضا کند‪ .‬در شرایط کنونی اما به دلیل‬ ‫مشکالتی که وجود دارد‪ ،‬کارفرما نمی تواند مطمئن باشد که‬ ‫ت��ا ‪ ۳0‬این��ده می تواند به تولید و فروش ادام��ه دهد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬کارفرماها در قرارداد تا حد بسیاری احتیاط می کنند‪.‬‬ ‫انها در ش��رایط کنونی توان امضای قرارداد بلندمدت و دائم‬ ‫ندارند‪ .‬اکنون کشور در تولید‪ ،‬فروش و صادرات با بحران های‬ ‫جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫عل��ت اصلی قرارداد موقت نیز این اس��ت که ما در بخش‬ ‫تولید نارسایی های بسیاری داریم‪ .‬برخی از واحدهای صنعتی‬ ‫و تولی��دی در کش��ور تعطیل ش��ده و بخش قاب��ل توجهی‬ ‫نیمه تعطیل است‪ .‬بسیاری از کارفرماها به دلیل ترسی که از‬ ‫اینده دارند‪ ،‬نمی توانند قرارداد دائم با نیروی کار خود داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬این موضوع نیز همان گونه که به کارگر و نیروی کار‬ ‫اسیب می زند‪ ،‬شرایط را برای کارفرما هم دشوار کرده است‪.‬‬ ‫باید این موضوع را درنظر داش��ت که اگر در همین ش��رایط‬ ‫برخی از ش��رکت های بخش خصوصی توان ق��رارداد دائم با‬ ‫نیروی کار دارند‪ ،‬باید این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫با توجه به تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر حضور پر رنگ در بازار های جهانی مطرح شد‬ ‫تغییر استراتژی ‪ 4‬دهه صنعت کشور‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عرض��ه کاال در بازار ه��ای داخلی و خارج��ی یکی از‬ ‫مهم ترین مش��کالت امروز صنایع کش��ور است که وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت راهکار ان را در ارتقای کیفیت‬ ‫می داند‪ .‬محمد ش��ریعتمداری معتقد اس��ت تس��خیر‬ ‫بازار ه��ای بین الملل��ی ب��ا عرضه کاال و خدم��ات بدون‬ ‫کیفیت هیچ گاه محقق نمی ش��ود و الزمه این امر تغییر‬ ‫نگاه اس��تراتژی صنعتی کش��ور از تامین نی��از داخل به‬ ‫صادرات محوری اس��ت‪ .‬براس��اس اعالم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬ح��دود ‪ ۸۵‬هزار واحد صنعتی فعال در‬ ‫کشور بسیاری حتی در سال های گذشته بر پایه سیاست‬ ‫جایگزینی واردات بنا ش��ده اند و رویکرد توسعه صنعتی‬ ‫کش��ور برمبنای خودکفایی بوده اما انچه امروز برای به ‬ ‫دست اوردن بازار های بین المللی مورد نیاز است ارتقای‬ ‫کیفیت تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫‹ ‹استراتژی خودکفایی در اغاز انقالب‬ ‫انقالب اس�لامی در دهه ‪ ۵۰‬در ش��رایطی به پیروزی‬ ‫رس��ید که براساس امار های اعالم ش��ده‪ ،‬میزان واردات‬ ‫‪ ۲۰‬برابر صادرات غیرنفتی بوده اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫مهم ترین رویکرد اقتصادی انقالب اس�لامی در ان زمان‬ ‫رس��یدن به خود کفایی در صنعت و کشاورزی برمبنای‬ ‫توس��عه اقتصادی ق��رار گرفت‪ .‬برهمین مبن��ا‪ ،‬اولویت‬ ‫صنعت و تولید رس��یدن به خودکفایی و رسیدن به توان‬ ‫تولید در سراسر کشور بود‪ .‬همین امر موجب شد تا دولت‬ ‫از س��اخت واحد های صنعتی در تمام استان ها استقبال‬ ‫کند و به س��رعت مجوز های تاسیس و بهره برداری صادر‬ ‫شد‪ .‬در کنار سیاس��ت های تعرفه ای نیز به کمک تولید‬ ‫داخل امد تا از این طریق کمبودهایی همچون کیفیت و‬ ‫نرخ تمام شده باال را در مقایسه با کاالی خارجی پوشش‬ ‫دهد و امکان رقابت برای کاالی داخلی فراهم ش��ود‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت در ‪ ۳‬دهه انقالب اسالمی توانست تا حدودی‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور را بهبود بخش��د اما اکنون در‬ ‫چهارمین ده��ه انقالب خودکفایی به اش��باع بازار های‬ ‫داخلی منجر شده و لزوم تغییر رویکرد صنعتی در کشور‬ ‫ضرورتی انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات غیرنفتی در ‪ ۴‬دهه‬ ‫البته این امر به معنای توس��عه پی��دا کردن صادرات‬ ‫غیرنفتی در ‪ ۴‬دهه انقالب اس�لامی نیس��ت؛ در اخرین‬ ‫س��ال های دهه ‪ ۵۰‬میزان صادرات غیرنفتی از کل سبد‬ ‫صادراتی کش��ور حدود ‪ ۴‬درصد بوده اما در اواس��ط دهه‬ ‫‪ ،۹۰‬س��هم صادرات غیرنفتی از کل سبد صادراتی کشور‬ ‫به بیش از ‪ ۷۰‬درصد رس��یده است اما با وجود این‪ ،‬هنوز‬ ‫فاصله زیادی تا توس��عه صنعتی برمبنای صادرات وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گفته وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬عمده ‪۸۵‬‬ ‫ه��زار واحد فعال صنعتی در کش��ور برمبنای نیاز داخل‬ ‫تعریف ش��ده در حالی که باید کاال براس��اس تامین نیاز‬ ‫بازار های بین المللی تولید ش��ود‪ .‬بر همین مبنا‪ ،‬چرخه‬ ‫تولید کش��ور باید به نحوی باش��د که مواد اولیه از خارج‬ ‫کش��ور وارد و با اس��تفاده از فناوری مناس��ب در داخل و‬ ‫نی��روی کار ماهر با تبدی��ل کاال به ارزش افزوده باالتر در‬ ‫بازارهای بین المللی عرضه ش��ود و این امر مقدور نیست‬ ‫مگر با تولید با کیفیت محصوالت‪.‬‬ ‫‹ ‹ صادرات محوری در خشت اول صنعت‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬برای تغییر استراتژی و حرکت‬ ‫به س��مت صادرات چندین رویکرد باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد؛ نخستین گام در رویکرد صادرات محوری توجه به‬ ‫این موضوع در صدور مجوزهای تاس��یس و بهره برداری‬ ‫واحد های صنعتی اس��ت‪ .‬اگر خشت اول صنعت کشور‬ ‫براس��اس صادرات بنا نهاده ش��ود این زنجیره تا ثریا به‬ ‫س��مت صادرات حرکت خواهد کرد در نتیجه واحد های‬ ‫صنعتی بای��د با نیازس��نجی بازار و مزیت های نس��بی‬ ‫منطقه ای براس��اس توان صادراتی ساخته شوند‪ .‬اشباع‬ ‫بازار به دلیل بی ش��مار بودن واحد صنعتی در سال های‬ ‫گذشته یکی از مشکالت اساسی تولید بوده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬دولت در صدور مجوز های صنعتی باید به این مسائل‬ ‫توجه ویژه داشته باش��د‪ .‬تدوین سند امایش سرزمینی‬ ‫در امس��ال یکی از گام های اساس��ی برای نیازس��نجی‬ ‫منطقه در ارائه مجوز های صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ کیفیت؛ گام اصلی تسخیر بازار‬ ‫گام دوم ارتقای کیفیت اس��ت که وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ان را کلید حرکت به س��مت توس��عه صادرات‬ ‫و تس��خیر بازار های بین المللی می داند‪ .‬مهم ترین رکن‬ ‫کیفیت در تولید نوس��ازی بدنه تولید است‪ .‬در سال های‬ ‫گذش��ته ب��ه دلیل مش��کالت اقتص��ادی و تحریم های‬ ‫بین المللی بدنه تولید کش��ور فرسوده شده است که در‬ ‫همین راس��تا در امس��ال ارائه ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت برای نوسازی صنایع درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ارمان خالق��ی‪ ،‬عضو خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» درب��اره راهکارهای‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران گفت‪ :‬صنای��ع باید از چرخه مواد‬ ‫اولیه تا مصرف مورد بررس��ی قرار گیرد تا با شناس��ایی‬ ‫عارضه ها بنا بر شرایط به تامین منابع‪ ،‬اموزش‪ ،‬نوسازی‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬اصالح ماده اولیه و‪ ...‬اقدام ش��ود‪ .‬برخی‬ ‫صنایع به نوس��ازی نیاز دارند اما باید بررس��ی ش��ود که‬ ‫ایا نوس��ازی می تواند گره از مش��کالت صنعت باز کند‬ ‫یا مش��کل در جای دیگری اس��ت‪ .‬پس از بررس��ی این‬ ‫موضوع میزان سرمایه مورد نیاز و چگونگی تامین منابع‬ ‫را می توان مورد توجه ق��رار داد‪ .‬در دوران تحریم امکان‬ ‫نوسازی وجود نداشت اما در شرایط جدید باید با تمرکز‬ ‫ابراز عالقه وزیر صنایع تاتارستان برای همکاری با ایران‬ ‫وزیر صنایع و بازرگانی جمهوری تاتارستان در دیدار‬ ‫با علی بمان اقبالی سرپرست سرکنسولگری جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در قازان‪ ،‬برای گسترش همکاری های‬ ‫این جمهوری روس��یه با ایران اب��راز عالقه مندی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دیدار سرپرس��ت سرکنسولگری ایران‬ ‫در قازان با الب��رت کریموف‪ ،‬وزیر صنایع و بازرگانی و‬ ‫معاون نخست وزیر جمهوری تاتارستان‪ ،‬دوشنبه انجام‬ ‫ش��د و اقبالی با اشاره به توافق حاصل در سفر استاندار‬ ‫خراس��ان رضوی به تاتارستان برای برگزاری نخستین‬ ‫نمایشگاه اختصاصی ایران در قازان با محوریت استان‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬ان را فرصت مهمی برای بخش های‬ ‫اقتص��ادی و خصوصی دو طرف برای برقراری تعامالت‬ ‫تجاری و ارتقای مناس��بات موج��ود ارزیابی کرد‪ .‬وی‬ ‫همچنین با اش��اره ب��ه حضور بیش از ‪ ۷۰‬ش��رکت و‬ ‫موسس��ه اقتص��ادی در این نمایش��گاه ب��ر تبلیغات و‬ ‫اطالع رسانی مناسب درباره این موضوع از سوی طرف‬ ‫تاتاری تاکید کرد‪.‬‬ ‫عل��ی بمان اقبالی برگزاری نشس��ت تجاری یک روزه‬ ‫همزمان با برگزاری این نمایش��گاه و با شرکت مقامات‬ ‫طراز اول این جمهوری را نیز پیش��نهاد کرد که مورد‬ ‫اس��تقبال البرت کریموف‪ ،‬وزیر صنایع و بازرگانی این‬ ‫جمهوری قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر صنایع اولویت دار و بررس��ی جنبه های دیگر همچون‬ ‫ظرفیت تولید‪ ،‬نرخ تمام شده و‪ ...‬به نوسازی ماشین االت‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بروزرسانی صنایع و لزوم تغییر کاربری‬ ‫خالقی با بیان اینکه صنایع کش��ور شناسنامه دقیقی‬ ‫از تجهیزات‪ ،‬فرایند تولید‪ ،‬پیش��ینه فعالیت و‪ ...‬ندارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به همین دلیل نمی توان امار دقیقی از صنایعی که‬ ‫فرس��وده هستند یا به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده اند‬ ‫داد اما براورد نس��بی براساس ش��واهد گویای ان است‬ ‫که بس��یاری از صنایع فرسوده هس��تند و ادامه فعالیت‬ ‫انه��ا توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با بیان اینکه اولویت های صنعتی و ظرفیت های‬ ‫تولیدی در طول زمان تغییر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور مثال‪،‬‬ ‫صنایعی همچون کاش��ی و سرامیک‪ ،‬فرش ماشینی و‪...‬‬ ‫دارای ظرفیت های مازاد هستند که زمانی بازار مناسب‬ ‫داش��تند اما اکنون اش��باع ش��ده اند‪ .‬نمونه موفق تغییر‬ ‫کاربری ها صنعت ماکارونی اس��ت که تع��داد زیادی از‬ ‫واحدها با تغیی��ر فناوری های روز تغییر کاربری دادند و‬ ‫تنها چند واحد صنعتی با ظرفیت بزرگ باقی مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی فقط ماشین االت نیست‬ ‫یک��ی دیگ��ر از ارکان کیفیت‪ ،‬ارتق��ای کیفی نیروی‬ ‫انس��انی و مدیران واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬هر گاه نام‬ ‫نوس��ازی به میان می اید ذهن ها به س��مت نوس��ازی‬ ‫ماشین االت حرکت می کند در حالی که نیروی انسانی‬ ‫نیز به نوسازی نیاز دارد‪ .‬خالقی با تاکید بر اینکه عالوه بر‬ ‫ماش��ین االت مدیریت صنایع به بروزرسانی و نوسازی‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کالت صنایع تنها در ماشین االت‬ ‫و مناب��ع مالی خالصه نمی ش��ود و منابع انس��انی یکی‬ ‫از مهم تری��ن محوره��ای صنعتی مغفول مانده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر صنایع از نبود مدیریت به روز رنج می برند‪،‬‬ ‫بنابراین تفکر حاکم بر صنایع به نوسازی نیاز دارد‪ .‬رشد‬ ‫بهره وری‪ ،‬گسترش تحقیق وتوس��عه‪ ،‬انعطاف پذیری‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری های نو و اتوماسیون مدرن و‪ ...‬همه‬ ‫در گرو تفکر مدیریت س��ازمانی است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫نوسازی مدیریت صنعتی باید با تغییر ساختار مدیریت‬ ‫صنعت��ی و ورود مدیران اجرایی عملیاتی ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تربی��ت مدی��ران اجرایی را باید بر پای��ه تجربه قرار داد‪.‬‬ ‫اغلب اموزش های مدیریتی تئوری هس��تند اما باید به‬ ‫اموزش های عملی نیز توجه و در این راستا دانشگاهیان‬ ‫را وارد محی��ط اجرایی صنعتی کرد‪ .‬در این مس��یر باید‬ ‫هزینه هایی پرداخت کرد اما ب ه طور قطع هزینه های ان‬ ‫کمتر از ادامه روند سنتی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰‬درص�د صادرکنن�دگان برت�ر فاق�د‬ ‫استاندارد بین المللی‬ ‫رکن س��وم کیفی��ت رعایت اس��تاندارد های الزم در‬ ‫فرایند تولید اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر بخش قابل توجهی‬ ‫از صنایع کش��ور مطابق استاندارد های بین المللی اقدام‬ ‫ب��ه تولید نمی کنن��د‪ .‬به گفته مس��ئوالن دولتی از بین‬ ‫‪ ۵۵‬نماینده برتر کش��ور که به عنوان صادرکننده نمونه‬ ‫ملی انتخاب ش��ده اند کمت��ر از ‪ ۵۰‬درص��د انها دارای‬ ‫گواهینامه اس��تاندارد کیفی بین المللی هستند و تنها‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۲۷‬درصد انها در کش��ورهای هدف دفتر یا‬ ‫نماینده فعال داش��تند و ‪ ۱۹‬درصد انها نش��ان تجاری‬ ‫خودش��ان را در خ��ارج از ایران ثبت جهان��ی کرده اند‪.‬‬ ‫این نش��ان از نبود رویکرد جهانی در برنامه ریزی تولید‬ ‫دارد‪ .‬ول��ی ملک��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون صنایع مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با «گسترش صنعت» با‬ ‫تاکید بر اینکه اغلب کاالهای داخلی با اس��تانداردهای‬ ‫دنیا مطابقت ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت اس��تاندارد مهم ترین‬ ‫ضرورت تولید و صادرات محصوالت و خدمات است که‬ ‫رعایت کردن استاندارد ها موجب از شکست در بازار های‬ ‫جهانی می ش��ود‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬ایجاد ازمایشگاه های‬ ‫مرج��ع و خ��روج از انحص��ار انها همچنین گس��ترش‬ ‫واحد های تحقیق وتوسعه در صنایع می تواند بر رعایت‬ ‫استاندارد های بین المللی کمک کند‪ .‬واحد های صنعتی‬ ‫رعایت اس��تانداردهای بین المللی را باید یک الزام برای‬ ‫خود بدانند‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد بین المللی الزامی برای تولید‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با اش��اره به اینک��ه ارتقای کیفیت در تمام س��طح بازار‬ ‫باید عرضه ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در واردات نی��ز باید کیفیت‬ ‫رعایت ش��ود؛ ورود اجناس بی کیفیت رقابت در بازار را‬ ‫در نرخ برهم می ریزد و تولید داخلی نیز ضربه می خورد‪.‬‬ ‫سازمان استاندارد با تقویت استاندارد های خود و نظارت‬ ‫بر رعایت ان در بازار فرهنگ استفاده از کاالی باکیفیت‬ ‫را در جامع��ه بای��د ایجاد کند‪ .‬وی با بی��ان اینکه دولت‬ ‫می تواند مش��وق هایی برای حمایت از کاالی باکیفیت‬ ‫درنظ��ر بگیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بی توجهی به اس��تاندارد ها و‬ ‫تولید باکیفیت رتبه بندی محصوالت کشورمان را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد و اعتبار نش��ان تج��اری ایرانی دچار‬ ‫خدش��ه می ش��ود‪ .‬یکی از الزامات صادراتی باید رعایت‬ ‫کیفیت های بین المللی باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬تغییر رویکرد صنعت��ی از تامین‬ ‫نی��از داخل به س��مت نیاز جهانی مس��تلزم این اس��ت‬ ‫ک��ه از صفر تا صد صنعت با رویک��رد صادراتی مدیریت‬ ‫ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬از مرحله صدور مجوز تاس��یس‬ ‫واح��د صنعتی تا نص��ب تجهیزات‪ ،‬تامین م��واد اولیه‪،‬‬ ‫بکارگیری نیروی انس��انی ماهر‪ ،‬تولید محصول‪ ،‬تعریف‬ ‫اس��تانداردهای تولید‪ ،‬بازاریابی و توزیع صادرات هدف‬ ‫نهایی باشد تا استراتژی صنعتی کشور به سمت توسعه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی و به دس��ت اوردن بازار های جهانی‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫توافق چهار جانبه برای افزایش حمل ونقل ریلی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬چی��ن و‬ ‫ترکمنستان درباره افزایش حجم حمل ونقل ریلی میان‬ ‫‪ ۴‬کشور به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا ب��ه نقل از خبرگ��زاری کازینفورم ‪،‬‬ ‫با امض��ای ای��ن توافقنامه حجم حمل ونق��ل ریلی در‬ ‫مس��یر چین– قزاقستان– ترکمنستان– ایران افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬دیدار چهارجانبه‬ ‫نماین��دگان نهادهای راه اهن کش��ورهای قزاقس��تان‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬چین و ترکمنستان در شرکت راه اهن قزاقستان‬ ‫برگزارشد و در این دیدار تعیین تعرفه حمل ونقل قابل‬ ‫رقابت در مسیر چین– قزاقستان– ترکمنستان و ایران‬ ‫نیز مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬نمایندگان ‪ ۴‬کشور حاضر‬ ‫در این دی��دار با اش��اره به اهمی��ت داالن بین المللی‬ ‫حمل ونقل ترانزیتی چین– قزاقستان– ترکمنستان–‬ ‫ایران بر ضرورت سازماندهی خدمات کانتینری در این‬ ‫مسیر تاکید کردند‪.‬‬ ‫س��انژار الیوبای��وف‪ ،‬معاون امور لجس��تیکی راه اهن‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬بر ضرورت فراهم شدن شرایط الزم برای‬ ‫حمل ونقل کانتینری و استفاده از نرخ تعرفه تاییدشده‬ ‫برای حمل ونقل محموله و کانتینرها و همچنین انجام‬ ‫اقدامات الزم برای جلب بیش��تر صاحبان محموله ها به‬ ‫این مسیر تاکید کرد‪.‬‬ ‫ماهیندرا‪ ،‬چشم و چراغ خودروسازی هند‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول‪1439‬‬ ‫‪ 29‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2241‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪268‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫اقدام بـرای ادغام‬ ‫تو گو با «گسترش صنعت» تاکید کردند‬ ‫کارشناسان در گف ‬ ‫تنها چند روز از پیام رییس هیات عامل ایدرو به مدیرعامل جدید سایپا می گذرد؛‬ ‫پیامی که در ان بر ادغام دو خودروس��از بزرگ کش��ور و اس��تفاده از توانمندی های‬ ‫یکدیگ��ر تاکید ش��د‪ .‬این توصی��ه در حالی از س��وی منصور معظمی مطرح ش��ده‬ ‫ک��ه چندی پیش در حاش��یه گش��ایش نمایش��گاه قطع��ات خودرو نیز اعالم ش��د‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دنبال ادغام همزمان خودروس��ازان بزرگ کش��ور‬ ‫(ایران خودرو و گروه خودروس��ازی س��ایپا) در کنار تجمیع قطعه س��ازان بوده و قرار‬ ‫اس��ت کمیسیونی مشترک از خودروسازان و قطعه س��ازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بررسی های الزم را برای ادغام شرکت های بزرگ خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫انجام دهد که در صورت برایند مثبت این ادغام‪ ،‬این پیشنهاد در قالب مصوبه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصویب و وارد فاز اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫رونمایی از ابرقدرت‬ ‫ولوو تراکس سایپا دیزل‬ ‫هدیه ائودی به‬ ‫بازیکنان رئال مادرید‬ ‫«ماهین��درا و ماهین��درا» (‪ )Mahindra & Mahindra‬یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان‬ ‫وسیله نقلیه در هند است‪ .‬این شرکت در حال ازمایش تراکتورها‪ ،‬کامیون ها و خودرو خودران‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی که همزمان تالش می کند با خودروه��ای برقی خود از مرزهای امریکا بگذرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت که به نام «ام اند ام» (‪ )M&M‬نیز شناخته می شود‪ ،‬درصدد است زیر برچسب‬ ‫ش��رکت طراحی ایتالیایی «پینین فارینا» یا شرکت کره ای «سانگ یانگ» که مالکیت انها را‬ ‫در اختیار دارد‪ ،‬خودروهای برقی خود را وارد بازار امریکا کند‪ .‬عرضه خودروهای برقی ساخت‬ ‫ماهیندرا در خاک امریکا پس از گش��ایش کارخانه جدید این ش��رکت در خاک امریکا و کمی‬ ‫‪6‬‬ ‫دور از دیترویت (مرکز شرکت های خودروسازی فعال در امریکا) انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تعرفه ترجیحی ابزاری برای حمایت از صنعت قطعه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتقای کیفیت برنامه‬ ‫مدون خودروسازان‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫روش های غیرمولد‬ ‫مانع تولید‬ ‫تحقق تولید ‪ ۱/۶‬میلیون دستگاه‬ ‫خودرو تا پایان سال‬ ‫ایران سیزدهمین بازار خودرو در جهان است و جایگاه‬ ‫ان در خاورمیان��ه هم در رتبه ی��ک و باالتر از ترکیه قرار‬ ‫دارد‪ .‬میزان تولید خودرو در کش��ور بعد از برجام رش��د‬ ‫خوبی داشته به طوری که مسئوالن معتقدند این بخش از‬ ‫اقتصاد بیش��ترین بهره را از برجام برده است‪ .‬به گزارش‬ ‫عصرخ��ودرو به نقل از اتاق بازرگانی‪ ،‬چندی پیش معاون‬ ‫طراحی و توس��عه محصوالت جدید ای��ران خودرو اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی باید ‪ ۳‬میلیون دس��تگاه‬ ‫خودرو در ایران تولید شود که براساس برنامه ریزی انجام‬ ‫شده باید یک سوم ان به بازارهای خارجی صادر شود‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۵‬تقاضای داخلی خودرو در ب��ازار ایران بین‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دس��تگاه خواهد بود‬ ‫که این میزان باید از س��وی خودروس��ازان داخلی تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬به هر حال رش��د تولید خودرو در کش��ور از نگاه‬ ‫س��ازمان های بین المللی هم پنهان نمانده است‪ .‬براساس‬ ‫گزارش س��ازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه‬ ‫موت��وری (‪ )OICA‬ایران با تولید ی��ک میلیون و ‪۱۶۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۱۰‬خودرو در رتب��ه هجدهمین تولیدکنندگان‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی قرار گرفت‪ .‬میزان تولید‬ ‫خودرو در ایران در س��ال گذشته میالدی با ‪ ۱۸/۶‬درصد‬ ‫رش��د همراه بود‪ .‬ایران در این م��دت یک میلیون و ‪۷۴‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد هزینه های خودروسازان‬ ‫صرف پرداخت معوقات بانکی می شود‬ ‫بررسی مسئله واردات خودرو در‬ ‫جلسه فراکسیون مستقالن والیی‬ ‫هزار خودرو سواری و ‪۹۰‬هزار و ‪ ۷۱۰‬خودرو تجاری تولید‬ ‫کرده است‪ .‬به این ترتیب البته که ایران هنوز با سال های‬ ‫اوج خود در سال های ‪1390(۲۰۱۱‬شمسی) و تولید یک‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دستگاه خودرو فاصله دارد اما رشد در‬ ‫این صنعت دیده می شود‪ .‬معاون امور صنایع و اقتصادی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬درحال حاضر تولید‬ ‫خودرو در مرز ‪ ۹۶۰‬هزار دس��تگاه ق��رار دارد که تا پایان‬ ‫ماه به تولید یک میلیون دس��تگاه خودرو خواهیم رسید‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا افزود‪ :‬تولید یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫دس��تگاهی که از ابتدای س��ال پیش بینی ش��ده تا پایان‬ ‫امسال محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی نیا همچنین درباره میزان تولید خودرو تا امروز‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر در م��رز تولید ‪ ۹۶۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫خ��ودرو قرار داری��م و تا پایان ماه ب��ه تولید یک میلیون‬ ‫دستگاه خودرو خواهیم رسید‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با اش��اره به پیش بینی تولید سال اینده خودرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هن��وز برنامه ریزی در این باره انجام نداده ایم‬ ‫ی برنام��ه جمع بندی و‬ ‫ام��ا به طور معم��ول نیمه های د ‬ ‫ن برنامه سال اینده‬ ‫تفاهم ها انجام و س��پس از میانه بهم ‬ ‫اعالم می ش��ود اما به طور قطع س��ال اینده رش��د تولید‬ ‫بیشتری برنامه ریزی خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی فراکسیون مستقالن والیی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از جلسه این فراکسیون با وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با هدف بررس��ی موض��وع واردات خودرو خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران‪ ،‬مهرداد الهوتی با اشاره‬ ‫ب��ه افزایش میزان واردات خودرو اظهار کرد‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در این جلس��ه تاکید کرده اند‬ ‫با وج��ود تولیدکنندگان قوی داخل��ی ورود این میزان‬ ‫خودرو چینی ضرورتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در شرایطی که واردات خودرو تا‬ ‫این اندازه زیاد است تولید کنندگان داخلی با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ظرفیت فعال هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پاسخ وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به اظهارات نمایندگان این است که این‬ ‫وزارتخانه سیاست استراتژیکی در این زمینه نداشته و به‬ ‫تازگی نقش��ه راهی در این باره تهیه شده که به تصویب‬ ‫دولت هم رسیده است‪.‬‬ ‫الهوت��ی افزود‪ :‬ش��ریعتمداری در این جلس��ه تاکید‬ ‫ک��رد که یکی از راه های اصلی مبارزه با واردات‪ ،‬افزایش‬ ‫تعرفه هاس��ت‪ .‬برای��ن اس��اس قرار ش��د جلس��ه بعدی‬ ‫فراکس��یون مس��تقالن والیی با وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در محل این وزارتخانه برگزار شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت اس��تانداردهای کیفی و ایمنی که ازسوی سازمان‬ ‫اس��تاندارد با ه��دف اجرا در صنعت خودرو تدوین ش��ده‬ ‫در راس��تای افزایش امنیت سرنشینان و همچنین کاهش‬ ‫الودگی هوا بوده است‪.‬‬ ‫محمد حس��ن نژاد در گفت وگو با خبرخودرو با توجه به‬ ‫الزامات اس��تانداردی ‪ ۸۳‬در صنعت خودرو اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫طور قطع مواردی از جمله جان انسان ها قابل چشم پوشی‬ ‫یا مصلحت اندیشی نیست از این رو اجرای این الزامات باید‬ ‫هر چه س��ریع تر به وسیله شرکت های خودروسازی عملی‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با توج��ه به نقش مهم تولید در ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی تاکی��د کرد‪ :‬البت��ه به دلیل ض��رر و زیان‬ ‫شرکت های خودرویی و حفظ تولید نباید جان ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫انسان به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ام��روز مخالفتی با تولید خودروهای داخلی‬ ‫وجود ن��دارد اما این تولیدات باید من��وط به رعایت همه‬ ‫موارد استانداردی باشد‪ .‬حسن نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬امروز‬ ‫باید شرکت هایی که با رعایت همه موارد توان تولید دارند‬ ‫وارد عرص��ه صنع��ت تولید خ��ودرو ش��وند و کار به افراد‬ ‫متخصص س��پرده ش��ود‪ ،‬هرچند این احتمال می رود که‬ ‫با افزایش کیفیت ش��اهد افزایش نرخ و در نتیجه کاهش‬ ‫قدرت خرید مردم باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مرند و جلفا در مجلس دهم ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬امروزه تمایل مردم به خودروهای باکیفیت افزایش‬ ‫یافت��ه و مردم با ‪ ۳۰‬میلیون تومان به س��مت خودرو های‬ ‫بی کیفیت نخواهند رفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه م��ردم به جای خرید کاالی غیر‬ ‫اس��تاندارد با اندکی صبر می توانند خ��ودرو باکیفیت تری‬ ‫بخرن��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬براس��اس قاعده ای که ب��ازار فروش‬ ‫خودرو در دنیا دارد در برخی مواقع بس��یاری از خریداران‬ ‫خودروه��ای پرفروش در دنیا حداقل ‪ ۳‬ماه در نوبت خرید‬ ‫می مانند تا خودرو مورد نظر را خریداری کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با اختصاص تس��هیالت و ف��روش لیزینگی می توان‬ ‫مردم را به خرید خودرو داخلی تشویق کرد‪.‬‬ ‫حس��ن نژاد با اش��اره به تاثیر س��ود های کالن بانکی بر‬ ‫افزایش مشکالت ش��رکت های خودروسازی تصریح کرد‪:‬‬ ‫سودهای کالن بانکی شرکت های خودروساز داخلی را در‬ ‫اس��تانه ورشکستگی قرارداده به گونه ای که امروز بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد هزینه ش��رکت های خودروساز صرف پرداخت‬ ‫معوقات بانکی می شود از این رو این مسئله باعث افزایش‬ ‫نرخ خودرو نیز شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار گواهی اسقاط مشتری ندارد‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت کش��ور با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه تولید گواهی ب��ه پایین ترین میزان در س��ال های اخیر‬ ‫رس��یده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه با کاهش تولید گواهی و مشکالت ایجاد‬ ‫ش��ده در جریان اسقاط‪ ،‬بخشی از مراکز اس��قاط در کشور تعطیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصطفی جودی در گفت وگو با خبر خودرو اظهار کرد‪ :‬هم اکنون بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬هزار گواهی اس��قاط در صفحات ش��خصی مراکز اسقاط و بازیافت‬ ‫باقی مانده که به دلیل توقف ثبت سفارش بازار فروش ندارند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬از انجا که مراکز اس��قاط خودروهای فرس��وده را با‬ ‫نرخ ‪ ۳‬میلیون تومان خریداری و نگهداری می کنند این مسئله منجر به‬ ‫خواب سرمایه در این مراکز شده و این جریان مشکالت اقتصادی بسیار‬ ‫زیادی را گریبان گیر این شرکت ها کرده است‪.‬‬ ‫جودی با اشاره به تعطیلی حاکم بر مراکز اسقاط افزود‪ :‬مراجعه به امار‬ ‫نشان می دهد بس��یاری از مراکز اسقاط در عمل تعطیل شده و فعالیتی‬ ‫ندارند و معدودی از مراکز با امارهای بسیار پایین فعالیت می کنند و نگاه‬ ‫انها این گونه است که شاید امار تغییر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش بیش از ‪ ۵۰‬درصدی تولید گواهی اسقاط‬ ‫ب��ه گفته ریی��س هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت‬ ‫کش��ور‪ ،‬درحال حاضر تولید گواهی در مراکز اس��قاط بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است به طوری که در این شرایط کمتر از ‪ ۵۰‬درصد مراکز‬ ‫اسقاط مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود ‪ ۲۰۰‬مرکز اسقاط دارای پروانه در کشور افزود‪:‬‬ ‫براس��اس مصوب��ه دولت باید س��االنه بیش از یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو فرس��وده از رده خارج شود در حالی که هم اکنون ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد ظرفیت مراکز فعال است‪.‬‬ ‫ج��ودی در ادامه به ابالغ قانون هوای پاک ازس��وی ریاس��ت جمهوری‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۳‬ماه از ابالغ قانون هوای پاک ازسوی ریاست‬ ‫جمه��وری می گذرد در حالی که بنده��ای مهمی از قانون هوای پاک به‬ ‫تعریف نقش دولت در این زمینه پرداخته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس این قانون در بودجه امسال دولت باید اعتباراتی را‬ ‫در ردیف بودجه مانند تسهیالت وام های ‪ ۱۰‬ساله با سود ‪ ۴‬درصد برای‬ ‫جایگزینی خودروها اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این قانون در بندی به صراحت اعالم ش��ده که مالکان‬ ‫حقیقی و حقوقی خودروهای فرس��وده موظف هستند خودروهایی را که‬ ‫به س��ن فرسودگی می رس��ند از رده خارج و الش��ه این خودروها را در‬ ‫یکی از ش��رکت های بیمه معتبر بیمه کنند که بر این اساس کارگروهی‬ ‫متشکل از سازمان محیط زیست‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد و بیمه مرکزی ایران تشکیل و موظف شد درمدت ‪ ۳‬ماه‬ ‫ایین نامه اجرایی این بند قانونی را به تصویب هیات دولت برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹اتمام مهلت ‪ ۳‬ماهه دولت‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با اشاره‬ ‫به اتمام این مهلت ‪ ۳‬ماهه اظهار کرد‪ :‬در حالی هفته گذشته این مهلت‬ ‫‪ ۳‬ماهه به اتمام رس��ید که در این مدت هنوز خبری مبنی بر تش��کیل‬ ‫جلس��ه ای برای تدوین این ایین نامه و ارجاع ان به هیات دولت و اجرای‬ ‫ان عنوان نشده است‪.‬‬ ‫جودی گفت‪ :‬به نظر می رس��د مشکل صرف نداشتن قانون نیست بلکه‬ ‫در مواردی که قانون وجود دارد دس��تگاه های مجری در اجرای قوانینی‬ ‫که ازس��وی مجلس تصویب شده و ش��ورای نگهبان تایید و دولت ابالغ‬ ‫کرده اهتمام الزم را به خرج نمی دهد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬انتظار م��ی رود مدیری��ت جدید س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست که اهتمام بس��یار زیادی در زمینه سیاست های راهبردی‬ ‫این س��ازمان در جهت بهبود ش��رایط اب و ه��وا دارد به این بند قانونی‬ ‫هوای پاک توجه و ان را اجرایی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به نظر می رسد اجرای بندهای مغفول در قوانینی که مصوب‬ ‫و ابالغ ش��ده و اصالح برخی از قوانین و شیوه نامه ها‪ ،‬شرایط کنونی را به‬ ‫لحاظ کالن و جزء تغییر خواهد داد‪.‬‬ ‫به گفته جودی‪ ،‬هرچند در نگاه کوتاه مدت به این مسئله‪ ،‬مراکز اسقاط‬ ‫در حال تعطیلی و ورشکس��تگی و نابودی هس��تند اما در نگاه کالن باید‬ ‫به این جریان توجه داشت که اجرا نشدن قوانین مصوب به زیان اقتصاد‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر تصویب قوانین کارامد و ل��زوم اجرای قوانین مغفول‬ ‫مانده برای خروج خودروهای فرس��وده اظهار کرد‪ :‬البته زیرس��اخت های‬ ‫الزم برای خروج بیش از ‪ ۱/۵‬میلیون خودرو در کش��ور و سرمایه گذاری‬ ‫بخ��ش خصوصی در این ب��اره وجود دارد اما این س��رمایه ملی به دلیل‬ ‫مشکالت گفته شده در حال خاک خوردن و نابودی است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 8‬اذر ‪ 10 1396‬ربیع االول ‪ 29 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 268‬پیاپی ‪2241‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتقای کیفیت برنامه مدون‬ ‫خودروسازان‬ ‫هدف گ��ذاری تولی��د ی��ک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫خودرو برای امسال با احتساب‬ ‫خودروهای سبک و سنگین در‬ ‫حالی است که بررسی عملکرد‬ ‫‪ ۷‬ماهه خودروس��ازان نش��ان‬ ‫می دهد مدیران عامل شرکت ها‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫با استفاده از روش های مختلف‬ ‫در ت�لاش ب��رای پوش��ش این دبیر انجمن خودروسازان‬ ‫هدف گذاری هستند که یکی از‬ ‫ای��ن راه ها واگذاری خودرو به نهادها و س��ازمان های اجتماعی‬ ‫و دیگر ناوگان حمل ونقل عمومی اس��ت‪ .‬بررس��ی امار ‪ ۷‬ماهه‬ ‫تولید نیز نش��ان می دهد به نظر می رسد این راهکارها تاکنون‬ ‫موفق بوده چراکه برنامه تولید بر اساس هدف گذاری انجام شده‬ ‫بوده و هیچ گونه عقب ماندگی از برنامه پیش بینی ش��ده وجود‬ ‫ندارد‪ .‬درحال حاضر خودروس��از برای تامین نیاز مصرف کننده‬ ‫تخفیف های��ی درنظر می گیرد که این امر یک��ی از راهکارهای‬ ‫موجود اس��ت زی��را هر ش��رکت برای پوش��ش س��قف تولید‬ ‫هدف گذاری شده خود از روش های مختلفی استفاده می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط یکی از پرس��ش هایی که مطرح می ش��ود‬ ‫این اس��ت که این ش��رایط باعث می ش��ود خودروساز مطمئن‬ ‫به بازار فروش خود باش��د و بر این اس��اس تالش��ی برای ارتقا‬ ‫یا بهبود کیفیت تولیدات خود نداش��ته باش��د‪ .‬این شرایط در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ات‬ ‫شورای سیاس��ت گذاری خودرو‪ ،‬برنامه ساالنه کیفیت تولیدات‬ ‫خودروس��ازان را پیش بینی کرده و با برنامه کیفی‪ ،‬معیارهایی‬ ‫ب��رای ارتق��ای کیفیت خودروه��ا تعیین کرده که در ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری مطرح و به ش��ور گذاش��ته ش��ده و از سوی‬ ‫مدیرکل دفتر نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫مورد تایید قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بنابراین شرکت ها بر اس��اس تکلیف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به دنبال ارتقای کیفیت هستند و خارج از فشاری که به‬ ‫انها برای افزایش کیفیت وارد می شود به دنبال ارتقای کیفیت‬ ‫توس��عه محصول و رضایت مصرف کنن��دگان نیز خواهند بود و‬ ‫هر مدیری این تصور را داش��ته باش��د که از نظر کیفیت کامل‬ ‫ش��ده‪ ،‬مرگ ان شرکت را ش��اهد خواهد بود زیرا الزم است به‬ ‫طور مرتب به منظور ارتقای کیفیت برنامه مشخصی ارائه دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی از ابرقدرت ولوو تراکس‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫ش��رکت سایپادیزل‪ ،‬نماینده انحصاری ولوو تراکس سوئد در‬ ‫ایران از پر قدرت ترین کامیون کشنده جهان رونمایی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» در حاشیه دومین نمایشگاه‬ ‫خودرو تهران از جدیدترین کامیون فوق س��نگین جدید سایپا‬ ‫دیزل رونمایی شد‪ .‬این کامیون فوق سنگین سایپا دیزل مدل‬ ‫‪ FH۱۶‬ش��رکت س��وئدی ولوو اس��ت که به موتور ‪ ۶‬سیلندر‬ ‫‪ ۱۶‬لیتری س��ری ‪ D۱۶K‬دارای اس��تاندارد االیندگی یورو ‪۵‬‬ ‫مجهز اس��ت‪ .‬پیش��رانه های س��ری ‪ D۱۶K‬در ‪ ۳‬طیف ‪،۵۵۰‬‬ ‫‪ ۶۵۰‬و ‪ ۷۵۰‬اس��ب بخاری به تولید می رس��ند که نمونه ‪۷۵۰‬‬ ‫اس��ب بخاری با ‪ ۳۵۵۰‬نیوتون‪ .‬متر گشتاور لقب قدرتمندترین‬ ‫کش��نده جهان را به خود اختص��اص داده و حال با رونمایی از‬ ‫نمونه ‪ ۷۵۰‬اس��ب بخاری در ایران‪ ،‬پای قدرتمندترین کشنده‬ ‫جهان به کش��ورمان نیز باز ش��د‪ .‬ان گونه که نمایندگان سایپا‬ ‫دی��زل در زمان رونمایی از ای��ن محصول گفته اند این محصول‬ ‫توانای��ی حمل بار تا ‪ ۲۰۰‬تن ب��ر جاده و خارج از جاده را دارد‪.‬‬ ‫از ابتدای س��ال اینده نیز داخلی س��ازی بیش از ‪ ۲۰‬درصد این‬ ‫محصول اغاز خواهد شد‪ .‬همچنین ابرقدرت جدید سایپادیزل‬ ‫از گیربکس هوش��مند اتوماتیک ‪ I-Shift‬بهره مند است‪ .‬هنوز‬ ‫نرخ عرضه این محصول در ایران نهایی نشده است‪.‬‬ ‫حمایت دولت چین‬ ‫از خودروسازان حاضر در ایران‬ ‫کاردار س��فارت چی��ن گفت‪ :‬دولت چین به صورت رس��می‬ ‫اعالم کرد ه از هر خودروس��از چینی که در ایران فعالیت کند و‬ ‫خواستار تولید محصوالت خود در ایران باشد در تمامی زمینه ها‬ ‫حمای��ت کامل خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬ش��ی او وی درباره‬ ‫حضور خودروسازان چینی در ایران گفت‪ :‬خودروسازی در چین‬ ‫مانند ایران یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشور است به همین‬ ‫دلیل دولتمردان اهمیت بس��زایی برای فعاالن این حوزه قائل‬ ‫هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سفر سال گذشته رییس جمهوری‬ ‫چین به ای��ران توافق های خوبی درباره همکاری های اقتصادی‬ ‫ش��د که یکی از انها در زمینه خودروسازی بود‪ .‬ما برای حضور‬ ‫در بازارهای جهانی خودرو برنامه منسجم و کاملی داریم ضمن‬ ‫انکه عالوه ب��ر فروش خودرو به دنبال گرفتن بخش��ی از بازار‬ ‫جهان در حوزه خدمات پس از فروش نیز هستیم‪.‬‬ ‫کاردار س��فارت چین با بیان اینکه به دنبال یک طرح جامع‬ ‫ب��رای بازار خودرو ایران هس��تیم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ایران یکی از‬ ‫مهم تری��ن بخش ها در برنامه های صادرات خودرو چین اس��ت‬ ‫و کمتر کش��وری مانند ایران از چنین ظرفیتی در بازار خودرو‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ایران یکی از مهم ترین بخش ها در برنامه های‬ ‫صادرات خودرو چین اس��ت زیرا کمتر کش��وری مانند ایران از‬ ‫چنین ظرفیتی در بازار خودرو برخوردار است‪.‬‬ ‫محمد قلی یوسفی‬ ‫اقتصاد محل ازمون و‬ ‫خطا نیست و نمی توان‬ ‫بنگاه ها را بدون فراهم‬ ‫شدن شرایط ادغام کرد‬ ‫اما ایران قابلیت‬ ‫بهره مندی از چند‬ ‫شرکت خودروسازی‬ ‫برای تامین نیاز داخلی‬ ‫را دارد‬ ‫«گسترش صنعت» روند و مزایای ادغام ‪ ۲‬قطب تولید خودرو را بررسی کرد‬ ‫اقدام بـرای ادغام‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تنه��ا چن��د روز از پیام رییس هی��ات عامل ایدرو‬ ‫به مدیرعامل جدید س��ایپا می گ��ذرد؛ پیامی که در‬ ‫ان بر ادغام دو خودروس��از بزرگ کش��ور و استفاده‬ ‫از توانمندی ه��ای یکدیگ��ر تاکید ش��د‪ .‬این توصیه‬ ‫در حالی از س��وی منصور معظمی مطرح ش��ده که‬ ‫چندی پیش در حاشیه گش��ایش نمایشگاه قطعات‬ ‫خودرو نیز اعالم ش��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به دنبال ادغام همزمان خودروس��ازان بزرگ کش��ور‬ ‫(ایران خودرو و گروه خودروس��ازی س��ایپا) در کنار‬ ‫تجمیع قطعه س��ازان بوده و قرار اس��ت کمیس��یونی‬ ‫مش��ترک از خودروس��ازان و قطعه س��ازان و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بررس��ی های الزم را برای‬ ‫ادغام ش��رکت های بزرگ خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫انجام ده��د که در صورت برایند مثب��ت این ادغام‪،‬‬ ‫این پیشنهاد در قالب مصوبه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصویب و وارد فاز اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ادغام خودروس��ازان و کوچک س��ازی بدنه صنعت‬ ‫خودرو که یکی از گام های اولیه در راس��تای رسیدن‬ ‫به اس��تانداردهای جهانی در صنعت خودرو است در‬ ‫حالی مورد تاکید کارشناس��ان این حوزه قرار گرفته‬ ‫که این اقدام دس��تاوردهایی همچون کاهش هزینه‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش قدرت رقابت و کاهش هدررفت منابع‬ ‫را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬م��واردی که معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز بر انها تاکید داش��ته و‬ ‫افزای��ش بهره وری را نی��ز از دیگر مزای��ای ادغام دو‬ ‫خودروساز عنوان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت های فراملیتی‪ ،‬دستاورد ادغام‬ ‫بحث ادغام دو خودروس��از در حالی مطرح ش��ده‬ ‫ک��ه نگاهی ب��ه تجربیات جهانی نش��ان می دهد این‬ ‫راهبرد مورد توجه خودروسازان بزرگ نیز قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬کمیس��یون اتحادیه اروپا به خودروسازان این‬ ‫قاره اع�لام کرده تا س��ال ‪۲۰۲۰‬می�لادی ( ‪۱۳۹۹‬‬ ‫شمسی) تنها ‪ ۳‬مولفه کیفیت‪ ،‬ارزش افزوده و ارتقای‬ ‫فناوری س��هم خودروس��ازان در بازارهای منطقه را‬ ‫تعیین می کند‪ .‬بخشی از این موضوع در گرو افزایش‬ ‫نقدینگی و بهره گیری از ت��وان دیگر تولیدکنندگان‬ ‫یکدیگ��ر بهره مند ش��وند‪ .‬ب��ر این اس��اس از این دو‬ ‫جهان اس��ت؛ موضوعی که ادغام خودروسازان را در‬ ‫خودروساز درخواست کردیم که به ادغام اقدام کنند‬ ‫سال های اخیر به ش��دت پررنگ کرده است‪ .‬در واقع‬ ‫اما چندان به جدی به این امر پرداخته نشده است‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا با این تاکیدات در نظر دارد تا ‪ ۳‬س��ال‬ ‫اظهارات و تاکیدات مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫اینده س��هم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی را‬ ‫تج��ارت مبنی بر ادغام دو قط��ب صنعت خودرو در‬ ‫به ‪۲۰‬درصد برس��اند‪ ،‬از این رو ادغام خودروس��ازان‬ ‫حال��ی در پیامی به مدیرعامل س��ایپا م��ورد تاکید‬ ‫بزرگ برای تش��کیل شرکت های فراملیتی را یکی از‬ ‫قرار گرفته که محس��ن قاس��م جهرودی در نخستین‬ ‫راهکارهای ارتقای این صنعت برای افزایش کیفیت و‬ ‫گفت وگ��وی خود ب��ا خبرنگاران در حاش��یه دومین‬ ‫سهم بیشتر از بازار می داند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی خودرو ته��ران ضمن رد این‬ ‫در واق��ع گاهی راهب��رد ادغام در تولی��د با هدف‬ ‫موض��وع از احتم��ال تهیه پلتفرم مش��ترک بین دو‬ ‫ارتق��ای کیفی��ت محص��ول و افزای��ش نقدینگ��ی‬ ‫ش��رکت خب��ر داد‪ .‬وی تاکید کرده ک��ه تلقی ادغام‬ ‫ش��رکت ها انجام می ش��ود و در برخی موارد همچون‬ ‫ش��رکت ها با روح تعاریف ش��رکت ها مغای��ر بوده و‬ ‫راهب��رد خودروس��ازان امریکای��ی جن��رال موتورز‪،‬‬ ‫نمی ت��وان به این گفته ها توجه کرد زیرا هر ش��رکت‬ ‫فورد و کرایس��لر در بخش تجاری و تقس��یم بازار با‬ ‫ی��ک ماهیت حقیقی و حقوقی دارد که مختص خود‬ ‫خودروس��ازان اروپایی و ژاپنی انجام می شود‪ .‬راهبرد‬ ‫شرکت و سهامداران ان است‪.‬‬ ‫ادغام در بین خودروس��ازان به ان��دازه ای مورد توجه‬ ‫ام��ا در عی��ن ح��ال او تاکید کرده که قرار اس��ت‬ ‫قرار گرفته که بس��یاری از ش��رکت ها را در رده های‬ ‫اقدام��ات و پلتفرم��ی مش��ترک از س��وی دو قطب‬ ‫بزرگترین تولیدکنن��دگان قرار داده و تنها با ادغام و‬ ‫خودروساز ایران خودرو و سایپا طراحی شود تا بتوان‬ ‫مشارکت با دیگر خودروس��ازان جایگاه خود را ارتقا‬ ‫هزینه های تولید را کاهش داد‪.‬‬ ‫داده اند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر خودروس��ازان جهان در ‪۳‬‬ ‫هرچند ای��ن اظهارات از س��وی مدیرعامل جدید‬ ‫س��طح ادغام ش��ده اند به طوری که شرکت فولکس‬ ‫مطرح ش��ده اما به نظر می رسد تاکید دوباره رییس‬ ‫واگن با «ب ام و» و رولزرویس با المبورگینی در سطح‬ ‫هی��ات عامل ایدرو بر ادغام دو قطب خودروس��از به‬ ‫باال ادغام شده و شرکت های کرایسلر با‬ ‫صورت ج��دی ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مرسدس و رنو‪ ،‬نیسان با فیات در سطح‬ ‫معدن و تجارت در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫بهاره عریانی‪:‬‬ ‫� ادغام نیازمند بسترسازی‬ ‫میانی و در س��طح پایین ت��ر نیز مزدا با‬ ‫با ادغام‬ ‫محمدقلی یوسفی‪ ،‬یک استاد اقتصاد‬ ‫میتسوبیشی و کیا با ولوو ادغام شده اند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫صنعتی نیز در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫از تجربه های جدید ادغام نیز می توان به‬ ‫هزینه تولید کاهش‬ ‫صنعت» درباره نق��ش ادغام در صنعت‬ ‫ش��راکت ب ام و و برلیانس چینی تنها با‬ ‫می یابد‪ .‬در این‬ ‫خ��ودرو در ایج��اد رقابت پذی��ری این‬ ‫هدف کاهش هزینه ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫شرایط‬ ‫صنع��ت گفت‪ :‬اقتص��اد مح��ل ازمون‬ ‫رییس‬ ‫ای��ن روند در حالی اس��ت که‬ ‫امکان رقابت در‬ ‫و خط��ا نیس��ت و نمی ت��وان بنگاه ها را‬ ‫نوسازی‬ ‫هیات عامل سازمان گسترش و‬ ‫عرصه‬ ‫بدون فراهم ش��دن ش��رایط ادغام کرد‬ ‫قطب‬ ‫دو‬ ‫صنای��ع ای��ران معتقد اس��ت‬ ‫جهانی به‬ ‫اما از انجا ک��ه ایران قابلیت بهره مندی‬ ‫تولی��د خ��ودرو ایران ( ای��ران خودرو و‬ ‫وجود خواهد امد‬ ‫از چن��د ش��رکت خودروس��ازی ب��رای‬ ‫سایپا) می توانند در سایه همکاری های‬ ‫زیرا مولفه های‬ ‫تامی��ن نیاز داخلی را دارد‪ ،‬می تواند این‬ ‫برنامه ریزی ش��ده با هدف توس��عه این‬ ‫اصلی رقابت‪،‬‬ ‫کیفیت و‬ ‫مشکل را با س��رمایه گذاری مشترک و‬ ‫صنع��ت و تبدی��ل ان به قط��ب تولید‬ ‫نرخ پایین هستند‬ ‫تاسیس ش��رکت های جدید با همکاری‬ ‫خ��ودرو در خاورمیان��ه ضم��ن غلبه بر‬ ‫خودروسازان خارجی برطرف کند‪.‬‬ ‫مشکالت در بخش های مختلف به ویژه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در اقتصاد ایران کمبودها‬ ‫طراح��ی و توس��عه از توانمندی ه��ای‬ ‫محصوالت جدید ایران خودرو دیزل در نمایشگاه تهران‬ ‫ش��رکت ایران خودرو دیزل ب��ا محصوالت جدید‬ ‫خ��ود که حاصل اغ��از دوباره همکاری با ش��رکای‬ ‫تجاری این شرکت به شمار می ایند در دومین دوره‬ ‫نمایشگاه بین المللی خودرو تهران حاضر شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ایران خودرو‬ ‫دیزل‪ ،‬این شرکت با اغاز دوباره همکاری با شرکای‬ ‫تج��اری خود عالوه بر محصوالت��ی مانند ون وانا و‬ ‫اتوبوس جدید بین شهری‪ ،‬محصوالت جدید حاصل‬ ‫از همکاری با ش��رکای تجاری خ��ود را نیز در این‬ ‫دوره از نمایشگاه خودرو تهران در معرض دید عموم‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫بنابر این گ��زارش از جمله این محصوالت جدید‬ ‫می توان به محصوالت ش��رکت مرسدس بنز شامل‬ ‫کامیون های کش��نده اکتروس ‪ ۱۸۴۴‬و اکتروس ‪S‬‬ ‫‪ ،۳۳۴۴‬کامی��ون باری اکت��روس‪ ،۲۵۳۶ L‬کامیون‬ ‫کمپرس��ی اکتروس ‪ K۳۳۴۱‬و کامیونت های مدل‬ ‫‪ HD۶۵‬و ‪ HD۷۸‬ش��رکت هیون��دای و همچنین‬ ‫کامیون کشنده شاکمن با گیربکس اتوماتیک اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ون وان��ا در کنار پیکاپ تانلند و کامیون کش��نده‬ ‫ایومان فوتون ک��ه از محصوالت در حال تولید این‬ ‫ش��رکت به ش��مار می ایند ازجمل��ه محصوالت به‬ ‫نمایش درامده در غرفه ش��رکت ایران خودرو دیزل‬ ‫در دومین دوره نمایشگاه خودرو تهران هستند‪.‬‬ ‫ون وانا محص��ول پرطرفدار ایران خ��ودرو دیزل‬ ‫است که طرح فروش ویژه این محصول در ماه های‬ ‫گذش��ته مورد اس��تقبال قرار گرفته بود و ش��رکت‬ ‫ای��ران خودرو دیزل ط��رح فروش ویژه نمایش��گاه‬ ‫خ��ودرو تهران را عالوه بر این محصول برای س��ایر‬ ‫محص��والت در حال تولید خ��ود معرفی کرده و به‬ ‫اجرا در اورده است‪.‬‬ ‫کارب��ری امبوالن��س محص��ول ون وان��ا در کنار‬ ‫کارب��ری یخچال کامیونت هیوندای ‪ HD۶۵‬نیز در‬ ‫این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بیش��تر ناش��ی از مش��کالت فناوری و قدیمی بودن‬ ‫صنعت اس��ت که این نیاز با سرمایه گذاری مشترک‬ ‫شرکت های بین المللی و انتقال فناوری رفع می شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که صنع��ت خودرو ای��ران با‬ ‫قدمت ‪ ۵۰‬س��اله بس��یاری از مراحل را طی کرده و‬ ‫با سرمایه گذاری بر موضوع فناوری الزم است بخشی‬ ‫از موانع ناشی از قوانین و مقررات نیز تسهیل شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعتی با تاکید بر اینکه ادغام به‬ ‫‪۲‬روش «کارترل» و «تراس��ت» انجام می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در روش «کارترل» ادغام روی بازار اس��ت و در ادغام‬ ‫«تراس��ت» مدیریت شرکت ها یکس��ان می شود و با‬ ‫توجه به س��ابقه و قدمت صنع��ت خودرو ایران ادغام‬ ‫دو شرکت خودروساز می تواند بسیاری از کاستی های‬ ‫ای��ن بخ��ش را برطرف کند ک��ه در نهایت راهبردی‬ ‫«برد‪ -‬برد» شناخته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت خودرو رقابت پذیر با ادغام‬ ‫به��اره عریانی‪ ،‬پژوهش��گر صنعت خ��ودرو نیز در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با بیان اینکه ادغام‬ ‫در صنعت خودرو مانند دیگر صنایع تعریف می شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با ادغام خودروس��ازان هزین��ه تولید کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬در این شرایط امکان رقابت در عرصه جهانی‬ ‫به وج��ود خواهد امد زیرا مولفه ه��ای اصلی رقابت‪،‬‬ ‫کیفیت و نرخ پایین هستند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می کن��د‪ :‬ب��رای انکه ام��کان حضور‬ ‫شرکت های خودروس��ازی در عرص ه جهانی به وجود‬ ‫ای��د موضوع ادغام این ش��رکت ها با یکدیگر به میان‬ ‫می ای��د‪ .‬به طور قطع با ادغام‪ ،‬می��زان تولید افزایش‬ ‫یافته و اقتصادی می شود و از سویی هزینه تولید نیز‬ ‫کاه��ش می یابد که براس��اس ان نرخ محصول کمتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عریانی با بیان اینکه در ادغام شرایط سرمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش تحقیق و توس��عه نیز مهیا خواهد ش��د‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خودروسازان در بخش دانش فنی نیز به‬ ‫موفقیت های بیشتری دست پیدا می کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬هرچند الزام��ات اولیه این‬ ‫اق��دام و طی ک��ردن رونده��ای الزم پیچیده به نظر‬ ‫می رس��د اما به ط��ور قطع ب��ا تحق��ق ان حتی در‬ ‫س��ال های اینده می توان صنع��ت خودرویی جهانی‬ ‫همپا با استانداردهای بین المللی داشت‪.‬‬ ‫توافق «بنز» برای تولید دوباره در ایران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��تاره ایران گفت‪ :‬در قرارداد‬ ‫جدید ستاره ایران و دایملر‪ ،‬واردات ‪ ۱۱‬تیپ انواع بنز‬ ‫تایید شده که تا پایان سال اینده محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا رزازی در حاش��یه دومی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی خودرو ته��ران در گفت وگو با پرش��ین‬ ‫خ��ودرو با بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬امس��ال دو مدل‬ ‫مرس��دس بنز ای‪ ۲۰۰‬و سی‪ ۲۰۰‬به بازار ایران وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سفارش گذاری برای شرکت بنز برای‬ ‫این دو مدل شده و بارگیری در ژانویه و فوریه ‪۲۰۱۸‬‬ ‫انجام خواهد ش��د و به ش��رط باز شدن سامانه ثبت‬ ‫سفارش این واردات رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫رزازی ادامه داد‪ :‬برای س��ال این��ده برنامه واردات‬ ‫‪ ۵‬هزار دس��تگاه بنز را داریم که در تنوع و تیپ های‬ ‫مختلف خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاره ایران تصریح کرد‪ :‬با دایملر نیز‬ ‫برای تولید خودرو در ایران به توافق رس��یدیم و این‬ ‫مهم در سال ‪ ۹۷‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از س��رمایه گذاری جدی��د در خ��ط تولی��د‬ ‫بن��ز در ایران خب��ر داد و تصریح ک��رد‪ :‬بعد از ابالغ‬ ‫سیاست های جدید خودرو تیراژ و مدل های تولیدی‬ ‫در ایران مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫رزازی تاکید کرد‪ :‬از زمان اغاز فعالیت برای تولید‪،‬‬ ‫‪ ۹‬ماه طول خواهد کش��ید تا خودرو تولیدی را وارد‬ ‫بازار کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره حضور سری ای و سی در سبد تولیدی‬ ‫س��تاره ایران گفت‪ :‬به طور قطع بخش��ی از تولید در‬ ‫همین سری رخ خواهد داد اما مدل های جدیدی در‬ ‫برنامه تولید حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��تاره ایران خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در‬ ‫صورتی ک��ه تا دو هفته دیگر س��امانه ثبت س��فارش‬ ‫خودرو باز ش��ود در ش��ب عید دو م��دل ای‪ ۲۰۰‬و‬ ‫سی‪ ۲۰۰‬را به مشتریان خود در ایران عرضه خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 8‬اذر ‪ 10 1396‬ربیع االول ‪ 29 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 268‬پیاپی ‪2241‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روش های غیرمولد اقتصادی‬ ‫مانع تولید‬ ‫سیدجالل ابراهیمی‬ ‫عکس‪« :‬گسترش صنعت«‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫کارشناسان در گفت و گو با «گسترش صنعت» تاکید کردند‬ ‫تعرفه ترجیحی ابزاری برای حمایت از صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای��ی که دو کش��ور می توانند‬ ‫ب��ه بخش صنای��ع خود کمک کنن��د بحث تعرفه‬ ‫ترجیحی است‪.‬‬ ‫تعرفه های ترجیحی به دلی��ل تفاوت در میزان‬ ‫حق��وق گمرک��ی و ع��وارض ورودی نس��بت ب��ه‬ ‫واردات کاالی مش��ابه با تعرفه یکسان برای کشور‬ ‫ذی نفع که مشمول ترجیحات خارج است‪ ،‬امتیاز‬ ‫محسوب شده ضمن انکه متضمن توسعه صادرات‬ ‫و شکوفایی اقتصاد دو کشور مربوط است‪.‬‬ ‫همچنین برخی کشورها نیاز به حمایت هایی از‬ ‫ای��ن نوع دارند ت��ا قادر به ص��دور کاالی خود به‬ ‫خ��ارج از مرزهای قلمرو گمرکی باش��ند‪ .‬در این‬ ‫امر کش��ورهای صنعتی می توانن��د کمک زیادی‬ ‫به کش��ورهای در حال توس��عه داشته باشند‪ .‬این‬ ‫مس��ئله در قال��ب موافقتنامه ه��ای چندجانبه و‬ ‫به عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای‬ ‫در حال توسعه انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��کل دیگر این مزایا زمانی اس��ت که موضوع‬ ‫مب��ادالت پایاپای بین ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬گروه از کش��ورها و‬ ‫در ش��رایط مساوی از لحاظ صنعت‪ ،‬اقتصاد برقرار‬ ‫ش��ده و ترجیحاتی نسبت به س��ایر کشورها برای‬ ‫خود قائل ش��وند‪ .‬در این صورت ش��ناخت کشور‬ ‫مب��دا حائ��ز اهمیت اس��ت به طور نمون��ه ایران و‬ ‫ترکیه دو کش��ور همسایه فعال در صنایع مختلف‬ ‫هس��تند و تعرفه ترجیحی می توان��د برای هر دو‬ ‫انها مفید واقع ش��ود‪ .‬درحال حاضر این دو کشور‬ ‫در چند قلم کاال از تعرفه های ترجیحی اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬باید دید ایا در ح��وزه قطعات نیز این‬ ‫دو کش��ور می توانند از تعرفه ترجیحی اس��تفاده‬ ‫کنند؟موضوع��ی که «گس��ترش صنع��ت» ان را‬ ‫بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه ترجیحی در صنعت قطعه‬ ‫س��یدجالل ابراهیمی‪ ،‬دبیر کل ات��اق بازرگانی‬ ‫مش��ترک ایران و ترکیه درباره تعرفه ترجیحی در‬ ‫صنعت قطعه گفت‪ :‬تعرف��ه ترجیحی بین ایران و‬ ‫ترکیه در برخی اقالم انجام و امروز بین صنایع دو‬ ‫کشور عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در دو مرحل��ه ب��ر تعداد اق�لام برای‬ ‫تعرف��ه ترجیح��ی بین دو کش��ور افزوده ش��د‪ .‬با‬ ‫تولید محصوالت باکیفیت و مطابق با شاخص های‬ ‫استاندارد جهانی بس��تر توسعه این نوع تعرفه در‬ ‫کشور بیش��تر فراهم می ش��ود به طوری که امروز‬ ‫هم��کاری بین ای��ران و ترکیه در ح��ال افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر کل ات��اق بازرگان��ی مش��ترک ای��ران و‬ ‫ترکیه در پاس��خ به این پرس��ش که ترکیه امروز‬ ‫خ��ود تولیدکننده قطعات خ��ودرو و صادرکننده‬ ‫ب��ه بازارهای جهانی اس��ت‪ ،‬ایا در ای��ن امر ایران‬ ‫می تواند با بهره گیری از تعرفه ترجیحی به ترکیه‬ ‫صادرات قطعه داشته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قطعات خودرو جزو فهرس��ت اق�لام برای افزایش‬ ‫محص��والت اس��تفاده کننده از تعرف��ه ترجیحی‬ ‫نیس��تند اما می تواند هر کاالیی در این فهرس��ت‬ ‫ق��رار گی��رد و در کش��ورهای دیگر بازار داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬ممک��ن اس��ت ترکی��ه تولی��د‬ ‫قطعه داش��ته باش��د اما فاصله بین بخش تولید و‬ ‫نی��از (تولید در ش��رق و نیاز ب��ه قطعات در غرب‬ ‫کشور) واردات را از کشور همسایه به صرفه تر کند‬ ‫ازاین رو با اس��تفاده از تعرفه ترجیحی‪ ،‬دو کش��ور‬ ‫می توانند در این صنعت همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صادرات از طری��ق مناطق ازاد‬ ‫ایران ممکن اس��ت به نفع هر دو کشور باشد و هر‬ ‫دو طرف از این مسئله سود ببرند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی در ادامه ب��ه فرصت ها و ظرفیت های‬ ‫موجود در کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬دس��تمزد‬ ‫کارگ��ر ایرانی نس��بت ب��ه کارگر ترکی��ه ارزان تر‬ ‫اس��ت و شاید نزدیک به یک س��وم تفاوت نرخ در‬ ‫دستمزدهای کارگری بین دو کشور وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬دوم اینکه نرخ بنزین و سوخت در کشور ما‬ ‫یک چهارم ترکیه اس��ت به طور نمونه نرخ گازوئیل‬ ‫در ایران یک شش��م ترکیه و نرخ برق نیز یک سوم‬ ‫است‪.‬‬ ‫او بی��ان کرد‪ :‬درنتیج��ه کاال در ایران ارزان تر از‬ ‫ترکیه تمام می ش��ود‪ .‬این مس��ائل در تولید تاثیر‬ ‫زی��ادی دارد و محصوالت را با هزینه کمتر و نرخ‬ ‫رقابتی تر وارد بازارهای هدف می کند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی در ادام��ه چالش موج��ود را کیفیت‬ ‫محصوالت عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر بتوانیم کیفیت ‬ ‫و اس��تانداردهای جهان��ی را در تولید محصوالت‬ ‫خود رعای��ت کنیم‪ ،‬می توانیم س��هم خ��ود را از‬ ‫بازارهای جهانی افزایش دهیم‪.‬‬ ‫دبیر کل اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و ترکیه‬ ‫در کنار این مس��ئله به کیفیت بسته بندی کاالها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬محصوالت ایران��ی دارای دو‬ ‫اشکال عمومی اس��ت؛ نخست کیفیت محصوالت‬ ‫صنعت��ی و غیرصنعت��ی ک��ه توضیح داده ش��د و‬ ‫دیگری شکل بسته بندی انهاست‪.‬‬ ‫این دو عامل اساسی در جذب بازار تقاضا نقش‬ ‫مهمی دارند‪.‬‬ ‫ابراهیمی در نهایت به چالش دیگر تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی پرداخ��ت و اظهار ک��رد‪ :‬یک��ی دیگر از‬ ‫مشکالت مربوط به وب س��ایت های معرفی کننده‬ ‫کاالهای ایرانی اس��ت و تولیدکنندگان با این امر‬ ‫بیگانه هستند در نتیجه برای روزامدی محصوالت‬ ‫خود در فضای مجازی هزینه نمی کنند درحالی که‬ ‫یکی از بسترهای شناخت وضعیت تولید کشورها‬ ‫وب سایت هایی هس��تند که به معرفی محصوالت‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به این ترتیب محصوالت در سایت ها‬ ‫قدیمی بوده و در کنار این مسئله عکس نامناسب‬ ‫و بی کیفی��ت از کاالها صنعتگر ایران��ی را از بازار‬ ‫جهانی دور کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه ترجیحی سودمند نیست‬ ‫در ادام��ه «گس��ترش صنع��ت» نظ��ر یکی از‬ ‫کارشناس��ان صنعت قطعه را در این امر جویا شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور درباره تعرفه ترجیحی در این صنعت گفت‪:‬‬ ‫تعرفه ترجیحی در شرایطی مناسب است که نرخ‬ ‫تسهیل ارز در کشور واقعی باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز نرخ دالر به ش��دت پایین‬ ‫نگه داشته می شود که این امر در کنار تورم باعث‬ ‫می شود تولیدکننده توان رقابت خود را در مقابل‬ ‫همتایان بین المللی از دست بدهد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید شرایط رقابتی را در کشور به وجود‬ ‫اورد‪ .‬ب��ا تحقق این ام��ر نیاز به تعرفه نیس��ت و‬ ‫کش��ورها می توانند در فضایی بر اساس همکاری‬ ‫دو جانبه ب��ا یکدیگ��ر معامالت بازرگانی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ش��رایط امروز کشور تعرفه ترجیحی‬ ‫به ضرر تولیدکننده ایرانی بوده زیرا در کش��وری‬ ‫مانند ترکیه نرخ ارز بر مبنای منطقی تعیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬فاصله بهره های بانکی در مقایس��ه با‬ ‫بهره های بانکی س��ایر کش��ورها و چالش قوانین‬ ‫کش��ور یکی از موانع این نوع همکاری هاست زیرا‬ ‫دو کش��ور در یک سطح قرار نداشته و نمی توانند‬ ‫به یک اندازه سود کنند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه در ادامه به ‪ ۳‬عامل در‬ ‫رونق تولید و صادرات اش��اره کرد و گفت‪ :‬نخست‬ ‫باید س��ود بانکی‪ ،‬نرخ ارز و تورم در کشور متعادل‬ ‫ش��ود تا با تحقق ان بتوان ازادانه تر در این مسیر‬ ‫گام برداش��ت و با باز کردن درهای کش��ور بدون‬ ‫دغدغ��ه وارد هم��کاری برای تبادل کاال با س��ایر‬ ‫کشورها شد‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تا هنگامی که نرخ این ‪ ۳‬ش��اخص متناسب‬ ‫با ش��رایط تولید سایر کشورها نباشد همکاری در‬ ‫تعرفه های ترجیحی س��ود زیادی برای کش��ور و‬ ‫تولیدکننده داخلی به دنبال نخواهد داش��ت زیرا‬ ‫نرخ تمام شده رقابتی نیست‪.‬‬ ‫نجفی منش در نهایت گفت‪ :‬امروز با وارد ش��دن‬ ‫به تعرف��ه ترجیحی این ما هس��تیم ک��ه متضرر‬ ‫می شویم زیرا در شرایط مناسب و هم تراز با سایر‬ ‫کشورها در ان ‪ ۳‬مقوله قرار نداریم‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪41/200/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪52/200/000‬‬ ‫‪31/900/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪207/762/000‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫‪38/900/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪79/386/000‬‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪52/200/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪121/900/000‬‬ ‫‪119/500/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/200/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪.....‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪216/000/000‬‬ ‫‪270/000/000‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪248/428/000‬‬ ‫‪300/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪101/500/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪61/200/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪142/000/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫‪241/528/000‬‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪159/000/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫‪69/700/000‬‬ ‫‪57/100/000‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪405/000/000‬‬ ‫‪390/000/000‬‬ ‫مشکل قطعه سازی با وجود‬ ‫فعال ب��ودن بخش خصوصی‬ ‫متاث��ر از رفتار خودروس��ازان‬ ‫است و ضعف عملکرد در این‬ ‫زمینه بر صنع��ت قطع ه تاثیر‬ ‫مس��تقیم می گذارد‪ .‬در بحث‬ ‫مشارکت نیز این امر بستگی‬ ‫ارش محبی‪‎‬نژاد‬ ‫زیادی ب��ه خودروس��از دارد‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن‬ ‫زی��را در همکاری‪‎‬ه��ای خود‬ ‫نیرو محرکه و قطعه سازی‬ ‫با نش��ان های خودروس��ازی‬ ‫خارج��ی می‪‎‬توانن��د صنعت‬ ‫قطع�� ‪‎‬ه داخل را ب��رای تامین قطعات موردنی��از به انها معرفی‬ ‫کنند؛ موضوعی که بارها از س��وی فع��االن این صنعت عنوان‬ ‫شده است‪ .‬درحال حاضر بخشی از قطعه‪‎‬سازان که مزیت نسبی‬ ‫در توس��عه واحدهای صنعتی خود دارن��د‪ ،‬می‪‎‬توانند با هدف‬ ‫صادرات با قطعه‪‎‬سازان مطرح بین المللی مشارکت داشته باشند‬ ‫و عمده محص��ول خود را صادر کنند‪ .‬قطعه‪‎‬س��ازان می توانند‬ ‫ضم��ن تامین بازار داخل برخی نیازه��ای بازارهای بین‪‎‬المللی‬ ‫را نیز پوش��ش دهند و چرخه تولی��د خود را کامل کنند‪ .‬عقد‬ ‫مشارکت‪‎‬های بین المللی با توجه به مزیت‪‎‬های نسبی به ویژه در‬ ‫تامین مواد اولیه بس��تر خوبی برای صادرات در صنعت قطعه‬ ‫خواهد بود که ضرورت دارد برنامه ای جامع از س��وی انجمن ها‬ ‫برای این امر مهم تدوین شود‪.‬‬ ‫اگر سیاس��ت‪‎‬گذاری کالن صنعت خودرو مانند بس��یاری از‬ ‫صنایع داخلی در دس��ت دولت باش��د منعی ندارد‪ .‬به هر حال‬ ‫انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور خود‬ ‫شورای سیاست‪‎‬گذاری در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارد‬ ‫و از تمام کس��انی که در این صنعت درگیر هس��تند دعوت به‬ ‫مش��ارکت می کند‪ .‬اما یکی از نکات مهم در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه این اس��ت که اجرا و اداره خودروس��ازی باید به ش��یوه‬ ‫خصوصی باش��د زیرا شرکت های دولتی و ش��به‪‎‬دولتی دارای‬ ‫محدودیت‪‎‬های متعدد هس��تند که با توجه به سیر تحوالت و‬ ‫انتظاراتی که از خودروس��ازی کشور است با شیوه های دولتی‬ ‫و نیمه‪‎‬دولت��ی محقق نمی ش��ود و نمی‪‎‬تواند خود را به س��طح‬ ‫فناوری و رقابت پذیری بین المللی برساند به طور نمونه بسیاری‬ ‫از قوانین س��رمایه‪‎‬گذاران به گونه ای اس��ت که سرمایه گذار را‬ ‫به مش��ارکت ترغی��ب نمی کند‪ .‬یک��ی از بزرگترین معضالت‪،‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری است و این امر باعث فرار سرمایه از این‬ ‫صنایع می ش��ود‪ .‬در راس��تای حمایت از صنایع داخل قوانین‬ ‫مثبت و موث��ری وجود دارد که هنوز اجرایی نش��ده‪‎‬اند مانند‬ ‫هدفمند کردن یارانه ها که با تحقق ان بخش��ی از مش��کالت‬ ‫رفع می ش��ود‪ .‬قوانی��ن مخل تولید در ش��کل کالن و قوانین‬ ‫خ��اص حاکم ب��ر صنعت خ��ودرو و قیمت‪‎‬گذاری دس��توری‪،‬‬ ‫اجحاف خودروس��ازان به قطعه‪‎‬س��ازان در پرداخت مطالبات‪،‬‬ ‫دستور دولت‪‎‬های مختلف برای سرمایه‪‎‬گذاری های بی حاصل و‬ ‫بدون بازگشت و نیز هزاران دلیل دیگر باعث شده قطعه‪‎‬ساز که‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و حمایت دولتی ندارد بیشترین اسیب‬ ‫را ببین��د بنابراین تا موانع برطرف نش��ود س��رمایه‪‎‬گذار بخش‬ ‫خصوصی رغبتی برای سرمایه‪‎‬گذاری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین سرمایه در گردش صنعت‬ ‫قطعه ‪ ،‬چالش امروز صنعتگران‬ ‫یکی از کارشناسان صنعت قطع ه معتقد است امروز صنعت‬ ‫خودرو و قطع ه نیازمند استراتژی محکم و منطقی است تا در‬ ‫راستای این برنامه حرکت های درست و اصولی انجام شود‪.‬‬ ‫جعف��ر نصی��ری اظهار ک��رد‪ :‬اگر بخش��ی از اس��تراتژی و‬ ‫برنامه های دولت در صنعت خودرو عملی ش��ود به طور قطع‬ ‫جریان تولید قطعه س��ازان و خودروسازان داخلی نیز روند رو‬ ‫به رشدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم ایجاد زیرس��اخت های الزم برای ارتقا‬ ‫و توسعه تولید قطعه سازان داخلی افزود‪ :‬نبود زیرساخت های‬ ‫تولیدی در صنعت قطعه کشور به تبیین نکردن سیاست های‬ ‫دقی��ق و منطقی توس��عه و ارتق��ای کیف��ی در این صنعت‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬ای��ن فعال قطعه س��از با توجه ب��ه نقش تولید‬ ‫در حفظ اش��تغال در کش��ور گفت‪ :‬اگر دولت خواهان حفظ‬ ‫اشتغال و تولید در کشور است باید مانع ادامه وضعیت کنونی‬ ‫در صنعت قطع ه ش��ود که مش��کالت زیادی را برای تولید و‬ ‫برنامه ریزی قطعه سازان به وجود اورده است‪.‬‬ ‫جعفری با گالیه از اوضاع نگران کننده نقدینگی قطعه سازان‬ ‫و تاثی��ر این ش��رایط بر جری��ان تولید خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که ه��ر روز به دلیل مش��کالت نقدینگ��ی اوضاع‬ ‫نقدینگی قطعه س��ازان وخیم تر می شود این روند بر وضعیت‬ ‫تولید و فعالیت واحدهای قطعه س��ازی تاثیر گذاش��ته و این‬ ‫صنعت را با بحران بیشتری روبه رو می کند‪.‬‬ ‫او به خبرخودرو گفت‪ :‬در صورت ادامه این شرایط بسیاری‬ ‫از واحدهای قطعه س��ازی در کشور تعطیل خواهند شد چون‬ ‫با توجه به مشکالت موجود انگیزه ای برای فعالیت و مقاومت‬ ‫در برابر مسائل و مشکالت باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫این فعال در صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬در چند س��ال اخیر به‬ ‫دلیل افزایش مشکالت تولید‪ ،‬بخشی از تامین کنندگان اصلی‬ ‫ورشکست و سرمایه در گردش انها بلوکه شده است‪.‬‬ ‫نصیری در پایان گفت‪ :‬در چنین ش��رایطی که مش��کالت‬ ‫زیادی برای واحدهای قطعه سازی ایجاد شده باید فکری برای‬ ‫هزینه های تحمیلی در این بخش شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 8‬اذر ‪ 10 1396‬ربیع االول ‪ 29 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 268‬پیاپی ‪2241‬‬ ‫خبر‬ ‫شارژ خودرو برقی‬ ‫تنها در ‪ ۱۵‬دقیقه‬ ‫هون��دا تصمی��م دارد در پاس��خ ب��ه یک��ی از موان��ع اصلی‬ ‫در توس��عه خودروه��ای برق��ی‪ ،‬ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۲‬می�لادی‬ ‫(‪۱۴۰۰-۰۱‬خورش��یدی) خودروهای برق��ی را عرضه کند که‬ ‫قابلیت شارژ در ‪ ۱۵‬دقیقه را داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬این خودروساز تصمیم دارد مدل های‬ ‫تم��ام برقی را عرضه کن��د که می توانند با یک بار ش��ارژ ‪۱۵‬‬ ‫دقیقه ای مس��افتی ‪ ۲۴۰‬کیلومتری را طی کنند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بیش��تر خودروهای برقی کنونی حتی با استفاده از‬ ‫شارژر سریع‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬برابر این زمان را برای رسیدن به شارژ‬ ‫‪ ۸۰‬درصد نیاز دارند‪.‬‬ ‫هوندا به منظور دستیابی به این هدف با همکاری شرکتی که‬ ‫هنوز نام ان مشخص نشده‪ ،‬روی نوع جدیدی از باتری ظرفیت‬ ‫باال کار می کند که می تواند شارژ سریع را بپذیرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬ای��ن خودروس��از باتری های خ��ود را برای‬ ‫خودروهای هیبری��دی همچون اکورد اس��پرت هیبریدی‪ ،‬از‬ ‫پاناسونیک و شرکت های دیگر می گیرد‪.‬‬ ‫هوندا عالوه بر فناوری ش��ارژ و باتری جدید روی باتری های‬ ‫خودروی��ی س��بک تر و س��امانه های کنترل نی��روی بهینه تر‬ ‫به منظور افزایش طیف حرکتی در هر بار شارژ نیز کار می کند‪.‬‬ ‫البت��ه این فناوری پس از عرضه طیف خودروهای برقی بازار‬ ‫انبوه هوندا ارائه خواهد شد که احتمال دارد براساس ‪Urban‬‬ ‫‪ EV‬کانسپت جدید ساخته شوند‪.‬‬ ‫اتوبوس های برقی بنز‬ ‫به مرحله تولید رسید‬ ‫شرکت مرسدس بنز تولید نخستین مجموعه از اتوبوس های‬ ‫برق��ی و تجاری س��ازی ش��ده خود را ب��ا هدف اسان س��ازی‬ ‫تو امدهای درون شهری و کاستن از ترافیک و الودگی هوا‬ ‫رف ‬ ‫اغاز کرده است‪.‬‬ ‫این شرکت تفاهمنامه ای را با یک شرکت خدمات حمل ونقل‬ ‫عمومی در المان امضا کرده تا به موجب ان اس��تفاده عمومی‬ ‫از اتوبوس های برقی بنز در این کش��ور تا پیش از پایان س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی(پاییز ‪۱۳۹۷‬خورشیدی) اغاز شود‪.‬‬ ‫این اتوبوس ها که «س��یتارو ای سل» (‪)Citaro E-CELL‬‬ ‫ن��ام دارند‪ ،‬پی��ش از این در مدل های دیزل��ی و هیبریدی نیز‬ ‫عرضه می ش��دند‪ ،‬اما حاال برای نخس��تین بار مدل تمام برقی‬ ‫انها نیز عرضه شده است‪.‬‬ ‫این اتوبوس ها برمبنای مس��یر حمل ونقل پیش بینی ش��ده‬ ‫طراحی ش��ده و برهمین اساس از ظرفیت های متفاوت باتری‬ ‫برخوردار خواهند بود‪ .‬اتوبوس هایی که برای مسیرهای کوتاه تر‬ ‫به کار گرفته می شوند‪ ،‬از سرعت شارژ باتری باالتری برخوردار‬ ‫خواهن��د بود تا بتوانند بدون وقفه ب��ه فعالیت های خود ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در این اتوبوس ها از باتری های برقی لیتیومی‬ ‫استفاده شده و موتور برقی انها قادر به تامین گرمای کافی در‬ ‫داخل محیط اتوبوس خواه��د بود‪ .‬این امر به صرفه جویی در‬ ‫مصرف انرژی منجر می شود‪.‬‬ ‫پیش از این ش��رکت مرس��دس بنز پیش بین��ی کرده بود تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی(‪۱۴۰۸-۰۹‬خورشیدی) حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از اتوبوس ه��ای ش��هری جدی��د از گازوئیل و بنزی��ن و دیگر‬ ‫س��وخت های فسیلی برای تامین انرژی خود استفاده نخواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ائودی به بازیکنان رئال مادرید‬ ‫خودرو داد‬ ‫در تالش های تازه ش��رکت خودروسازی ائودی‪ ،‬این شرکت‬ ‫المانی موفق ش��د خود را به عنوان اسپانس��ر تیم رئال مادرید‬ ‫مط��رح و نام خ��ود را روی پیراهن این تیم بزرگ اس��پانیایی‬ ‫چاپ کند‪ ،‬اما بیشتر از اینکه نام این شرکت خودروساز المانی‬ ‫روی پیراه��ن تیم رئال مادرید جلب توجه کند‪ ،‬برنامه تازه ان‬ ‫باعث شده توجه رس��انه های مختلف فوتبالی‪ ،‬خبرگزاری های‬ ‫بین الملل��ی و حتی رس��انه های فعال در ح��وزه خودرو به این‬ ‫برنامه جلب ش��ود و ان هم اهدای محصوالت گوناگون ائودی‬ ‫به بازیکنان تیم رئال مادرید است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به انتخاب ازاد بازیکنان‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۴‬بازیکن از تیم‬ ‫رئال مادری��د خودرو محبوب ائودی کیو‪ ۷‬را انتخاب کردند که‬ ‫‪ ۳‬نفر از انها نسخه ای‪-‬ترون کیو ‪ ۷‬را ترجیح دادند‪ ،‬اما کیکو‬ ‫کاس��یا دروازه بان تیم رئال مادرید نسخه تی دی ای اس کیو ‪ ۷‬را‬ ‫انتخاب کرده اس��ت‪.‬بعضی از بازیکنان رئال مادرید پای خود را‬ ‫فراتر از شاسی بلند کیو ‪ ۷‬گذاشته و خودروهای اسپرت ائودی‬ ‫را انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬بازیکن تیم رئال مادرید خودروهای ائودی ار اس ‪ ۶‬اوانت‬ ‫پرفورمن��س را انتخ��اب کرده اند ک��ه تا ‪ ۱۲‬ماه این��ده اماده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما کریس��تیانو رونالدو با خودروی اسپرت اراس ‪۷‬‬ ‫اسپرت بک رانندگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫دیگ��ر مدل های ار اس ک��ه برخی از بازیکن��ان رئال مادرید‬ ‫انتخاب کردند ش��امل ائودی ار‪ ۸‬اسپایدر ‪،‬وی‪ ۱۰‬و همچنین‬ ‫دو خودروی کوپه اراس‪ ۵‬که نس��خه قرمز رنگ ان به لوکاس‬ ‫وازکز تعلق گرفته‪ ،‬است‪.‬‬ ‫به گزارش خودرو بانک‪ ،‬در حالی که ش��رکت کنندگان این‬ ‫برنامه ماشین های خود را تحویل می گرفتند‪ ،‬برخی از بازیکنان‬ ‫نیز فرصتی برای تس��ت مجازی خودروی ای ‪-‬ترون اف ای ‪۰۴‬‬ ‫پیدا کردند که در واقع برای مس��ابقات فرمول ای ساخته شده‬ ‫و قرار اس��ت در تاریخ ‪ ۲‬و ‪ ۳‬دس��امبر (‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬اذر) امسال‪،‬‬ ‫نخستین حضور خود را با اغاز فصل جدید مسابقات فرمول ای‬ ‫در هنگ کنگ تجربه کند‪.‬‬ ‫گردش مالی شرکت‬ ‫خودروسازی ماهیندرا‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد دالر اعالم‬ ‫شده است‪ .‬این شرکت‬ ‫خودروساز درحالی‬ ‫در هند چنین فعالیت‬ ‫گسترد ه ای دارد که‬ ‫در سال های گذشته‬ ‫خودروسازان بزرگی‬ ‫از سراسر دنیا راه‬ ‫هند را پیدا کرده و‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫قابل توجهی در این‬ ‫مسیر انجام داده اند‬ ‫«گسترش صنعت» به بهانه برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو تهران و اغاز همکاری شریک هندی‪ ،‬بررسی کرد‬ ‫ماهیندرا‪ ،‬چشم و چراغ خودروسازی هند‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«ماهین��درا و ماهین��درا» (& ‪Mahindra‬‬ ‫‪ )Mahindra‬یک��ی از قدیمی ترین تولیدکنندگان‬ ‫وس��یله نقلیه در هند اس��ت‪ .‬این ش��رکت در حال‬ ‫ازمای��ش تراکتوره��ا‪ ،‬کامیون ها و خ��ودرو خودران‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی ک��ه همزم��ان ت�لاش می کن��د ب��ا‬ ‫خودروه��ای برقی خ��ود از مرزهای امری��کا بگذرد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت که به ن��ام «ام ان��د ام» (‪ )M&M‬نیز‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬درصدد است زیر برچسب شرکت‬ ‫طراحی ایتالیایی «پینین فارینا» یا ش��رکت کره ای‬ ‫«س��انگ یانگ» که مالکیت انه��ا را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫خودروهای برقی خود را وارد بازار امریکا کند‪ .‬عرضه‬ ‫خودروهای برقی س��اخت ماهیندرا در خاک امریکا‬ ‫پس از گشایش کارخانه جدید این شرکت در خاک‬ ‫امری��کا و کمی دور از دیترویت (مرکز ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی فعال در امریکا) انجام خواهد شد‪ .‬این‬ ‫را اناند ماهیندرا‪ ،‬رییس این ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫بخ��ش تولیدکنن��ده خودروه��ای برقی ش��رکت‬ ‫ماهین��درا ب��ه ن��ام ش��رکت «ماهین��درا روا»‬ ‫(‪ )Mahindra Reva‬در ش��هر بنگل��ور هن��د‬ ‫ق��رار دارد و خ��ودرو «روا ای» را به عن��وان یکی از‬ ‫پرفروش ترین خودروه��ای برقی دنیا تولید می کند‪.‬‬ ‫این شرکت ابتدا با مشارکت امریکایی ها پا گرفت اما‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪۱۳۸۸-۸۹‬خورشیدی) در‬ ‫اختیار خود شرکت ماهیندرا است‪.‬‬ ‫این ش��رکت از دو شرکت سانگ یانگ کره جنوبی‬ ‫و پینین فارینا ایتالیا برای توس��عه وسایل نقلیه برقی‬ ‫پالگینی اس��تفاده می کن��د‪ .‬محصوالتی که با کمک‬ ‫ای��ن دو ش��رکت تولید می ش��وند عالوه ب��ر امریکا‬ ‫احتمال دارد در چین نیز عرضه شوند‪.‬‬ ‫خودروس��ازی «ماهین��درا و ماهیندرا» در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬می�لادی (‪۱۳۸۹-۹۰‬خورش��یدی) ش��رکت‬ ‫«س��انگ یان��گ» (‪ )Ssongyong‬ک��ره جنوبی را‬ ‫خرید و در دسامبر ‪( ۲۰۱۵‬ابان ‪ )۱۳۹۴‬نیز ‪۷۶/۰۶‬‬ ‫درصد از س��هام یک ش��رکت مش��هور ایتالیایی در‬ ‫زمینه طراحی به نام پینین فارینا (‪)Pininfarina‬‬ ‫را به نرخ ‪ ۲۵/۳‬میلیون یورو خریداری کرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت خودروس��ازی هن��دی در واقع یک‬ ‫تولیدکننده خودرو چند ملیتی است که دفتر مرکزی‬ ‫ان در بمبئی هند قرار دارد‪ .‬ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫ماهین��درا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان وس��ایل‬ ‫نقلی��ه به لحاظ تعداد محص��ول در هند و بزرگترین‬ ‫تولیدکننده تراکتور در جهان است‪ .‬شرکت ماهیندرا‬ ‫گذش��ته از اینک��ه بزرگترین تولیدکنن��ده کامیون‬ ‫در جهان اس��ت‪ ،‬در تولید مینی ون و وس��ایل نقلیه‬ ‫اس��پرت هم دومین تولیدکننده بزرگ دنیا به شمار‬ ‫می اید‪ .‬خودروسازی ماهیندرا بخشی از یک شرکت‬ ‫بزرگ به نام «گروه ماهیندرا» است که یک هلدینگ‬ ‫ب��زرگ در هند به ش��مار می ای��د و در بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫کشور جهان فعالیت می کند‪.‬‬ ‫گردش مالی ش��رکت خودروس��ازی ماهیندرا ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد دالر اعالم شده است‪ .‬این شرکت خودروساز‬ ‫درحالی در هند چنین فعالیت گس��ترد ه ای دارد که‬ ‫در سال های گذش��ته خودروسازان بزرگی از سراسر‬ ‫دنی��ا راه هن��د را پیدا ک��رده و س��رمایه گذاری های‬ ‫قابل توجهی در این مس��یر انجام داده اند‪ .‬سوزوکی‪،‬‬ ‫تویوت��ا‪ ،‬هیوندایی‪ ،‬بنز‪ ،‬ب ام و‪ ،‬ائودی و نیس��ان از‬ ‫جمله نام های جهانی هس��تند که در خودروس��ازی‬ ‫هند فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت ماهین��درا در س��ال ‪ ۱۹۴۵‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۲۳-۲۴‬خورش��یدی) ب��ا تالش مش��ترک چند‬ ‫هندی و پاکس��تانی به نام های ب��رادران ماهیندرا و‬ ‫مال��ک غالم محمد‪ ،‬بنیان نهاده ش��د‪ .‬نام دقیق این‬ ‫ش��رکت «ماهیندرا و ماهیندرا» اس��ت‪ .‬نخس��تین‬ ‫پرس��ش پس از شنیدن نام این خودروساز این است‬ ‫که چرا دو واژه یکس��ان پشت س��ر هم می ایند‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۱۹۴۸‬میالدی (‪۱۳۲۶-۲۷‬خورشیدی) و پس‬ ‫از استقالل پاکس��تان از هند و تفکیک مرزهای این‬ ‫تایید تولید «رنو کوئید الکتریکی» برای بازارهای نوظهور‬ ‫شرکت خودروسازی رنو با ایده راه اندازی یک خودرو‬ ‫الکتریکی ارزان قیمت‪ ،‬قصد تسلط بیشتر بر بازار چین‬ ‫و دیگ��ر بازارهای نوظهور جهان از جمله برزیل‪ ،‬هند و‬ ‫خاورمیانه را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬کارلوس گوسن‪ ،‬رییس‬ ‫اتحاد «رنو‪ -‬نیس��ان‪ -‬میتسوبیش��ی» در مصاحبه تازه‬ ‫خ��ود طراحی و تولید یک نس��خه تم��ام الکتریکی از‬ ‫خ��ودرو «رنو کوئید» را تایید و اع�لام کرد نمونه های‬ ‫اولیه ان ساخته شده و در حال توسعه این خودرو برای‬ ‫رسیدن به یک نتیجه مطلوب و ارزان هستند‪.‬‬ ‫کارلوس گوس��ن در صحبت های خ��ود اضافه کرد‪:‬‬ ‫«در چین ما نمی توانیم از ش��رکت نیس��ان استفاده و‬ ‫خودرو «نیس��ان لی��ف» را در بازار این کش��ور عرضه‬ ‫کنیم‪ ،‬زیرا این خودرو بس��یار گران و پیچیده اس��ت‪.‬‬ ‫ما نمی توانیم «رنو فلوئنس» را به فروش برسانیم‪ ،‬زیرا‬ ‫گران اس��ت‪ .‬پس چه چیزی در کش��ور چین فروخته‬ ‫می ش��ود؟ مهندس��ان ما در اتحاد رنو‪ -‬نیسان تصمیم‬ ‫به طراحی و س��اخت یک نسخه تمام الکتریکی از رنو‬ ‫کوئی��د گرفته اند که نرخ پایین ت��ری دارد و برای بازار‬ ‫چین مناسب اس��ت‪ .‬من فقط ازمایش این اتومبیل را‬ ‫در کشور چین انجام داده ام که بسیار مهندسی بوده و‬ ‫نرخ پایینی دارد‪».‬اطالعاتی درباره تاریخ عرضه‪ ،‬قدرت‪،‬‬ ‫نرخ یا حتی محدوده حرکت رنو کوئید تمام الکتریکی‬ ‫ارائه نش��ده اما می دانیم که بازار فروش این خودرو در‬ ‫چی��ن و همچنی��ن بازارهای نوظهور جه��ان از جمله‬ ‫روسیه‪ ،‬برزیل‪ ،‬هند و خاورمیانه خواهد بود‪.‬‬ ‫کارل��وس گوس��ن به عنوان سرپرس��ت ی��ک اتحاد‬ ‫بزرگ میان ش��رکت های خودروس��ازی رنو‪ ،‬نیسان و‬ ‫میتسوبیشی‪ ،‬همیشه به دنبال توسعه محصوالت جدید‬ ‫است؛ به ویژه توسعه و ساخت خودروهای الکتریکی که‬ ‫به مرور زمان به هدف بزرگ خود دس��ت پیدا خواهد‬ ‫کرد تا یک بازاریابی انبوه با سوداوری باال داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در زمین��ه خودروهای‬ ‫برقی ش��رکت خودروسازی نیسان با خودرو «لیف» به‬ ‫کار خود ادامه می دهد و ش��رکت خودروسازی رنو هم‬ ‫به عرضه «رنو ‪ »ZOE‬مش��غول اس��ت‪ ،‬فقط می ماند‬ ‫ش��رکت خودروسازی میتسوبیشی که درحال حاضر به‬ ‫دنبال س��اخت یک خودرو برقی اس��ت که از پلتفرم‪،‬‬ ‫مجموعه باتری و همچنین موتورهای ش��رکت همکار‬ ‫خود استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫دو کش��ور‪ ،‬مالک پاکس��تانی نیز از این شرکت جدا‬ ‫ش��د‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬نام این ش��رکت از «ماهیندرا‬ ‫و محمد» ب��ه «ماهیندرا و ماهین��درا» تغییر یافت‪.‬‬ ‫بیشترین محصوالت شرکت ماهیندرا را خودروهای‬ ‫شاس��ی بلند‪ ،‬پی��کاپ‪ ،‬تج��اری‪ ،‬تراکت��ور و نی��ز‬ ‫موتورسیکلت و سه چرخه (خودرو محبوب هندی ها)‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫نخستین خودروهای تولید شده در شرکت ماهیندرا‬ ‫انواع جی��پ ویلیز بودند که تولید انها تا س��ال های‬ ‫زی��ادی ادامه داش��ت ام��ا س��رانجام ماهیندرایی ها‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪۱۳۸۵-۸۶‬خورش��یدی)‬ ‫نخستین خودرو سدان خود را با همکاری رنو فرانسه‬ ‫عرضه کردند‪ .‬این خودرو در واقع همان داچیا لوگان‬ ‫شرکت رنو است که با تغییرات جزئی در بدنه‪ ،‬در دو‬ ‫ش��کل ظاهری متفاوت تولید می شود‪ .‬داچیا لوگان‬ ‫در ایران به نام تندر ‪ ۹۰‬یا ال ‪ ۹۰‬ش��ناخته می شود‪.‬‬ ‫یک س��ال بعد نیز ماهیندرا با همکاری شرکت فورد‬ ‫امریکا مدل «بورل��رو» (‪ )BOLERO‬را روانه بازار‬ ‫کرد و بعدها نیز چندین مدل خودرو دیگر س��اخت‬ ‫ش��رکت ماهیندرا به جاده های هن��د و دنیا راه پیدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫س��ود خالص ای��ن ش��رکت در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‬ ‫جاری می�لادی (بهار ‪ ۲۵ )۱۳۹۶‬درصد بیش��تر از‬ ‫پیش بینی ه��ا بود‪ .‬همچنین در ‪ ۳‬ماه س��وم س��ال‬ ‫(تابس��تان ‪ )۱۳۹۶‬تولیدکننده پیکاپ های اسکورپیو‬ ‫درامد خال��ص ‪ ۱۳/۳۲‬میلیارد روپی��ه معادل ‪۲۰۴‬‬ ‫میلیارد دالر را کس��ب کرد که در مقایسه با ‪۱۰/۶۷‬‬ ‫میلیارد روپیه مدت مش��ابه س��ال گذش��ته افزایش‬ ‫نزدیک ‪ ۳‬میلیارد روپیه ای داشته است‪ .‬پیش از این‬ ‫تحلیلگران پیش بینی سود ‪ ۱۱/۳۱‬میلیون روپیه ای‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫مجم��وع ف��روش ش��رکت ماهین��درا ‪ ۶/۴‬درصد‬ ‫رش��د داش��ته و به ‪ ۱۲۱/۸۲‬رس��ید که سهم بخش‬ ‫خودروس��ازی ای��ن هلدین��گ ب��زرگ افزایش یک‬ ‫درصدی بوده است‪.‬‬ ‫ماهیندرا به عنوان تنها خودروساز هندی که خودرو‬ ‫برقی تولید می کند اکنون قرار اس��ت با شرکت اوبر‬ ‫همکاری کرده و خودروهای س��اخت این شرکت را‬ ‫به اوبر بفروش��د‪ .‬هدف ماهیندرا این است که صدها‬ ‫دستگاه س��دان برقی ای وریتو و هاچ بک الکتریکی‬ ‫ای دواو پالس را به اوبر بفروش��د تا این خودروها در‬ ‫دهلی نو و حیدراباد به عنوان تاکس��ی های اینترنتی‬ ‫اوبر استفاده شوند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا قرار اس��ت اوبر و ماهیندرا برای‬ ‫رفع مشکل ش��ارژ این خودروها با شرکت های دیگر‬ ‫همکاری کنند تا جایگاه هایی برای شارژ خودروها در‬ ‫این ش��هرها فراهم شود‪ .‬این همکاری چند روز پس‬ ‫از ان اعالم ش��د که رقیب اصلی اوبر یعنی ش��رکت‬ ‫«اوال» (‪ )Ola‬اعالم کرد دس��ت همکاری به شرکت‬ ‫رقیب ماهیندرا یعنی تاتا موتورز داده تا خودروهای‬ ‫برقی س��اخت تات��ا موتورز در ش��رکت اوال به عنوان‬ ‫تاکسی اینترنتی استفاده شود‪.‬‬ ‫ح��اال ماهیندرا تازه ترین مهم��ان جاده های ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت هندی ق��رار اس��ت ‪ ۳‬مدل از‬ ‫محص��والت خ��ود را با هم��کاری ش��رکت «عظیم‬ ‫خ��ودرو» تولید کند‪ .‬خ��ودرو ایکس ی��و وی ‪،۵۰۰‬‬ ‫تی یو وی ‪ ۱۰۰‬و پیکاپ اس��کورپیو مدل های هندی‬ ‫هستند که قرار است سر از بازار کشور ما دربیاورند‪.‬‬ ‫ش��رکت ماهین��درا در هر ب��ازاری که وارد ش��ده‬ ‫توانسته عملکرد خوبی از خود به جای بگذارد و حتی‬ ‫اکنون در تالش برای عرض��ه محصوالت برقی خود‬ ‫ب��رای تامین نیاز بازار امریکا اس��ت‪ .‬حال باتوجه به‬ ‫این ش��رایط باید منتظر ماند و دی��د که ایرانی ها از‬ ‫‪ ۳‬محصول این شرکت هندی دارای پیشینه چگونه‬ ‫پذیرای��ی خواهند ک��رد؛ محصوالتی ک��ه ماهیندرا‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی خ��ودرو ته��ران را بهتری��ن‬ ‫فرصت برای عرضه انها دید و انها را در روز نخس��ت‬ ‫نمایشگاه رونمایی کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Economic times :‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫‪org.gas۲‬‬ ‫‪Asia.nikkei.com‬‬ ‫ثانیه ای ‪ ۸‬هزار دالر هزینه تسال برای تولید خودروهای برقی‬ ‫براس��اس گزارش موسس��ه امریکایی بلومبرگ‪ ،‬تسال‬ ‫برای تولی��د خودروهای برقی خود ثانیه ای ‪ ۸‬هزار دالر‬ ‫یا به عبارتی دیگر ساعتی ‪480‬هزار دالر هزینه می کند‪.‬‬ ‫باتوجه به بررسی ها و محاسبه های فعالیت های ‪۱۲‬ماه‬ ‫گذش��ته تس�لا از سوی بلومبرگ‪ ،‬این ش��رکت به طور‬ ‫متوسط ثانیه ای ‪ ۸‬هزار دالر برای تولید محصوالت خود‬ ‫هزین��ه کرده که اگر به همین روال ادامه دهد تا ‪ ۶‬اوت‬ ‫‪ ۱۳( ۲۰۱۸‬م��رداد ‪ )۱۳۹۷‬تمام ذخای��ر نقدی خود را‬ ‫تمام خواهد کرد‪ .‬تس�لا امیدوار اس��ت تولید انبوه مدل‬ ‫‪ ۳‬به س��رعت بتواند ای��ن هزینه ها و کمبود ذخایر مالی‬ ‫را جبران کند‪ .‬کارشناس��ان نیز می گوین��د تولید انبوه‬ ‫ای��ن مدل برای تامین مالی تس�لا ضروری اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودروهای مدل ‪ ۳‬تس�لا نه تنها در رسیدن به سرعت‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر در ساعت طی ‪ ۲‬ثانیه‪ ،‬سریع هستند بلکه‬ ‫در سوزاندن اس��کناس های این شرکت هم سریع عمل‬ ‫می کنند‪ .‬درحال حاضر و باتوجه به مشکالتی که درخط‬ ‫تولید و مونتاژ این مدل برای تسال وجود دارد و با اینکه‬ ‫تسال حتی در اهداف خود تخفیف قائل شده‪ ،‬دستیابی‬ ‫به این تولید انبوه ممکن نیست‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬ایالن‬ ‫ماسک از مشتریان خود خواس��ته برای تحویل گرفتن‬ ‫خودروهای ش��ان‪ ،‬مبلغ��ی را به عنوان پی��ش پرداخت‪،‬‬ ‫بپردازند‪ .‬برای نمونه تس�لا از مشتریانی که برای خرید‬ ‫تسال ردوستر جدید تمایل دارند‪ ،‬خواسته باوجودی که‬ ‫خودرو انها ‪ ۲‬س��ال دیگر تحویل داده می شود‪ ،‬مبلغی‬ ‫معادل ‪ ۲۵۰‬هزار دالر را به عنوان پیش پرداخت بپردازند‪.‬‬ ‫حتی ممکن است تسال برای کامیون برقی «سمی» که‬ ‫تولید ان از سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی(‪۱۳۹۷-۹۸‬خورشیدی)‬ ‫اغاز می ش��ود‪ ۵ ،‬ه��زار دالر پیش پرداخت تعیین کند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬تحلیلگر بلومبرگ براورد می کند‬ ‫تس�لا تا پایان س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (ابتدای زمس��تان‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬نزدیک ‪ ۲‬میلیارد افزایش س��رمایه داشته باشد‬ ‫و ب��ا این حال او می گوید ش��اید این راه حل ها‪ ،‬تا حدی‬ ‫کمبود مالی تس�لا را جبران کند اما برای پاس��خگویی‬ ‫به تمام هزینه های این ش��رکت کافی نیس��ت‪ .‬تسال اما‬ ‫اطمین��ان داده که تا پایان مارس س��ال اینده (ابتدای‬ ‫فروردین ‪ ،)۱۳۹۷‬پول کافی برای تولید ‪ ۵‬هزار دستگاه‬ ‫مدل ‪ ۳‬دارد و امیدوار اس��ت ب��ا فروش انها و همچنین‬ ‫به طور موازی با برنامه هایی که برای کاهش هزینه ها در‬ ‫نظر گرفته‪ ،‬بتواند تا اندازه زیادی کمبودهای مالی خود‬ ‫را جبران کند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مطرح شد‬ ‫خودداری بانک ملی از پذیرش ضمانتنامه صنایع کوچک‬ ‫پوشش ریسک صنایع کوچک در انتظار خروج از فهرست خصوصی سازی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اقدام به پیگیری کردند‪.‬‬ ‫اس��تدالل هایی مط��رح ش��د که ماهی��ت این‬ ‫ش��رکت ها تجاری و س��وداور نیس��ت و توانستند‬ ‫مجلس و دولت را برای خروج از اجرای این قانون‬ ‫قانع کنند‪.‬‬ ‫سازمان هایی که بزرگتر بودند و وسعت بیشتری‬ ‫داشتند این ارتباطات را بهتر برقرار کردند و زودتر‬ ‫این اقدامات را انجام داده و با سرعت بیشتری کار‬ ‫خود را پیش بردند‪.‬‬ ‫این ش��رکت هایی که در حال واگذاری هستند‬ ‫یا در فهرس��ت واگذاری قرار دارن��د‪ ،‬دولتی بوده‬ ‫یا برخی به عنوان س��هامی عام بوده اند برخی نیز‬ ‫س��هامی خاص بوده و به تمام��ی دراختیار دولت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫€ €دولت در این زمینه چ�ه اقداماتی انجام‬ ‫داده است؟‬ ‫دول��ت نی��ز در اجرای ای��ن قانون منس��جم و‬ ‫کارشناس��انه عمل نکرد‪ .‬الزم بود ت��ا کارگروهی‬ ‫ایجاد ش��ود و با شناس��ایی و خروج ش��رکت های‬ ‫دارای ماهی��ت حمایت��ی‪ ،‬توس��عه ای و خدماتی‬ ‫موافقت ش��ود و دولت به عن��وان متصدی امر در‬ ‫رفع مشکالت انها به صورت واحد عمل می کرد نه‬ ‫اینکه هر نهاد به صورت مجزا به خروج از فهرست‬ ‫واگذاری ها اقدام کند‪.‬‬ ‫€ €دلی�ل تقاضا برای خروج صندوق ضمانت‬ ‫س�رمایه گذاری صنای�ع کوچک از فهرس�ت‬ ‫خصوصی سازی چیست؟‬ ‫یکی از ایرادهایی که به این موضوع وارد اس��ت‪،‬‬ ‫واگذاری صندوق های دولتی است‪.‬‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫با وجود ماهیت شرکتی در گروه دوم این فهرست‬ ‫واگذاری ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سایر صندوق های دولتی مانند صندوق ضمانت‬ ‫صادرات‪ ،‬صندوق توس��عه تعاون‪ ،‬صندوق حمایت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ضمانتنامه های صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچ��ک در مراجعه صنعتگ��ران به بانک‬ ‫ملی پذیرفته نشده و تسهیالت مورد نظر متقاضی‬ ‫پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫محمدصادق محمدیاری‪ ،‬مدیر مالی و اقتصادی‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» دلیل این امر را‬ ‫تفسیر بانک ملی از بخشنامه بانک مرکزی درباره‬ ‫شرکت های مش��مول واگذاری در قانون اصل ‪۴۴‬‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت ک��ه بخش��نامه بانک مرکزی‬ ‫مشمول ش��رکت هایی می شود که ماهیت تجاری‬ ‫دارند و اگر در فهرست واگذاری بودند بانک ها باید‬ ‫با تمهیدات خاص مراودات الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تفس��یرهایی ک��ه بانک ملی از این‬ ‫بخش��نامه بانک مرک��زی کرده ب��رای متقاضیان‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت ک��ه ضمانتنام��ه صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک را دریافت‬ ‫کرده اند مشکل ساز شده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که س��ایر بانک ها همچنان‬ ‫مراودات خود را با صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک ادامه می دهند‪ .‬بنابراین قرار ش��د‬ ‫ت��ا بانک مرکزی نظر خود را ب��ه بانک ملی اعالم‬ ‫کن��د و مبنای عمل قرار گیرد ت��ا با پیگیری های‬ ‫کمیسیون این مشکل نیز رفع شود‪.‬‬ ‫ادامه این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €موضوع خصوصی سازی صندوق ضمانت‬ ‫س�رمایه گذاری صنایع کوچ�ک از کجا اغاز‬ ‫شد؟‬ ‫بعد از تصویب و اجرای قانون کلی سیاست های‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬از س��ال ‪ ،۱۳۸۷‬دولت موظف ش��د تا‬ ‫فهرستی از شرکت های قابل واگذاری را تهیه کند‬ ‫و با پیوس��ت قانون به مجل��س تحویل دهد تا به‬ ‫همراه این قانون برای اجرا ابالغ ش��ود‪ .‬این اقدام‬ ‫انجام شد و اکنون نیز موجود است‪.‬‬ ‫بع��د از اب�لاغ ای��ن پیوس��ت و اج��رای قانون‬ ‫مش��کالتی به وجود امد زیرا ش��رکت های دولتی‬ ‫برای انجام یک س��ری از ام��ور تصدی گری دولت‬ ‫ایجاد شده اس��ت که این امور تجاری بوده و نیاز‬ ‫اس��ت مدیران ازادی عمل بیشتری داشته باشند‬ ‫و جدا از تشریفات اداری به سادگی انجام دهند‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها ماهیت تج��اری و تصدی گری‬ ‫نداش��ته بلکه ماهیت حمایتی و توسعه داشته اند‪.‬‬ ‫بنابراین برای اسان س��ازی امور در بخش صنعت‬ ‫و مع��دن نی��ز این ش��رکت ها ایجاد ش��ده بودند‬ ‫ک��ه درامدزایی نیز نداش��تند‪ .‬صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک نیز از همین موارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ایا سایر ش�رکت های قرار گرفته در این‬ ‫فهرس�ت برای خروج از فهرست واگذاری ها‬ ‫اقدام کرده اند؟‬ ‫برخی از این ش��رکت ها در واگ��ذاری به بخش‬ ‫خصوصی با مشکالتی روبه رو شده اند‪ .‬برای خروج‬ ‫از فهرس��ت واگذاری ه��ا به صورت مس��تقل یا از‬ ‫طریق وزارتخانه مربوط و مجلس شورای اسالمی‬ ‫از صنای��ع الکترونی��ک و‪ ...‬نی��ز در این فهرس��ت‬ ‫واگذاری ها قرار دارد‪.‬‬ ‫تم��ام فعالیت ه��ای اقتصادی در سیاس��ت های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬به ‪ ۳‬گروه تقس��یم می ش��ود‪ .‬گروه یک‬ ‫فعالیت هایی است که مشمول گروه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬نیست‪.‬‬ ‫گروه ‪ ۲‬فعالیت هایی است که دولت مجاز شناخته‬ ‫ش��ده تا پای��ان قانون برنامه پنجم ب��ه مرور برای‬ ‫واگذاری انها اقدام کند‪ .‬بس��یاری از این شرکت ها‬ ‫س��ال به سال در این فهرست قرار گرفته اند اما به‬ ‫دلیل ماهیت انها امکان واگذاری وجود نداش��ته و‬ ‫به فهرست سال بعد منتقل شده اند‪.‬‬ ‫در قوانین بودجه سنواتی نیز پیگیری ها می شد‬ ‫تا در تعیین بوجه س��االنه با مشکل روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫گروه ‪ ۳‬فعالیت هایی اس��ت که قرار ش��د پیوسته‬ ‫دراختیار دولت باشد و سرفصل های انحصاری ان‬ ‫در قانون نام برده شده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا دارایی ها و صورت های مالی صندوق‬ ‫اجازه انجام خصوصی سازی را می دهد؟‬ ‫بنگاهی که قرار اس��ت واگذار ش��ود باید دارای‬ ‫صورت ه��ای مال��ی و حسابرس��ی ش��فاف بوده و‬ ‫س��وداوری مش��خصی داش��ته باش��د که بخش‬ ‫خصوصی برای تحویل این اداره دولتی با سوداوری‬ ‫بیش��تر‪ ،‬برای تحویل و خرید ان ترغیب شود‪ .‬در‬ ‫واق��ع هدف قانون گ��ذار از واگذاری ش��رکت های‬ ‫دولتی نیز مدیریت بهتر همراه با کاهش هزینه ها‬ ‫بوده اس��ت که در نهایت سوداوری بیشتری را به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫دارایی صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک نزد بانک مش��خص اس��ت و اموال ان نیز‬ ‫یک ساختمان است‪.‬‬ ‫فعالیت های این صندوق نیز مش��خص است که‬ ‫توس��عه ای‪ ،‬حمایتی و خدماتی اس��ت‪ .‬ایجاد این‬ ‫صندوق برمبنای پذیرش ریس��ک سرمایه گذاری‬ ‫بنگاه های کوچک و پوشش کاستی های انها است‬ ‫که با ایجاد امنیت برای بانک ها‪ ،‬تس��هیالت دهی‬ ‫را اس��ان می کند‪ .‬بنابراین کدام بخش خصوصی‬ ‫حاض��ر به پذی��رش چنی��ن صندوقی اس��ت که‬ ‫س��وداوری به دنبال ن��دارد؟ عم��ده فعالیت های‬ ‫صن��دوق حمایتی ب��وده و با اندوخت��ه ای که نزد‬ ‫بان��ک دارد و کارمزد حداقلی ک��ه در برابر صدور‬ ‫ضمانتنامه ها دریافت می کند تنها منابع درامدی‬ ‫صندوق است که هزینه های صندوق را نیز پوشش‬ ‫نمی دهد‪ .‬در حالی که مزی��ت ایجاد این صندوق‬ ‫نیز در برابر بانک ها همین موارد است‪ .‬کمک های‬ ‫دولتی نیز در مقطعی نیست و در صورت واگذاری‬ ‫به بخش خصوصی از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫€ €نظ�ر دولت برای خ�روج صندوق ضمانت‬ ‫س�رمایه گذاری صنای�ع کوچک از فهرس�ت‬ ‫خصوصی سازی چگونه است؟‬ ‫این موضوع در دولت پذیرفته ش��ده و اکنون در‬ ‫حال بررس��ی دوباره وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت تا در مجلس شورای اس�لامی مطرح شود‪.‬‬ ‫اکنون مجموعه دولت و س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫نیز موافق به خروج صندوق از فهرس��ت واگذاری‬ ‫اس��ت این موضوع نیز در ح��ال گذراندن مراحل‬ ‫نهایی است‪.‬‬ ‫ترجیح بر ان ب��ود تا دولت به عنوان متصدی‬ ‫موضوع قانع ش��ده و برای رفع این مشکل همراه‬ ‫ب��ا س��ایر صندوق ها اق��دام کند زی��را هیچ نفعی‬ ‫برای واگ��ذاری اداره ای��ن صندوق ها برای بخش‬ ‫خصوصی حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫€ € ایا مدت زمان مش�خصی برای انجام این‬ ‫امر تعیین شده است؟‬ ‫برای این موضوع بازه زمانی مش��خصی تعریف‬ ‫نشده اما این امر در اولویت و اختیار وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است تا سریع تر جمع بندی شود‪.‬‬ ‫€ €موض�وع واگ�ذاری صن�دوق ضمان�ت‬ ‫س�رمایه گذاری صنای�ع کوچ�ک ب�رای‬ ‫اس�تفاده کنندگان از خدم�ات ان‪ ،‬چ�ه‬ ‫مشکالتی را پیش اورده است؟‬ ‫ب��ا توجه به تفس��یری که بانک مل��ی از ابالغیه‬ ‫بانک مرکزی مربوط به مراوده با شرکت های قرار‬ ‫گرفته در فهرس��ت خصوصی س��ازی کرده است‪،‬‬ ‫ضمانتنامه ه��ای صندوق در مراجع��ه صنعتگران‬ ‫با بانک ملی پذیرفته نش��ده و مشکل س��از ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ابالغی��ه بانک مرکزی‬ ‫مشمول ش��رکت هایی می شود که ماهیت تجاری‬ ‫دارند و اگر در فهرس��ت واگ��ذاری بودند‪ ،‬بانک ها‬ ‫بای��د با تمهیدات خاص مراودات کنند با این حال‬ ‫تفس��یرهایی ک��ه بانک ملی از ای��ن ابالغیه بانک‬ ‫مرکزی کرده برای متقاضیان استفاده از تسهیالت‬ ‫که ضمانتنام��ه صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچ��ک را دریافت کرده اند‪ ،‬مشکل س��از‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €مراوده با سایر بانک ها چگونه است؟‬ ‫س��ایر بانک ه��ا همچن��ان مراودات خ��ود را با‬ ‫صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫ادامه می دهند‪.‬‬ ‫درب��اره بانک ملی نیز قرار ش��د تا بانک مرکزی‬ ‫نظر خود را به بانک ملی اعالم کند و مبنای عمل‬ ‫قرار گیرد تا با پیگیری های کمیسیون این مشکل‬ ‫نیز رفع شود‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ ۱۳00‬نفر‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی یزد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد از فعالیت بیش از ‪۱۳00‬‬ ‫نف��ر در واحدهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی ی��زد خبر داد‪ .‬به گزارش زینب‬ ‫زارع‪ ،‬خبرنگار «گس��ترش صنعت» از یزد‪ ،‬س��ید مس��عود عظیم��ی در دیدار با‬ ‫تعدادی از فعاالن اقتصادی در این منطقه گفت‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی یزد در بین‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی کش��ور که در مدیریت سازمان صنایع کوچک قرار دارند‪،‬‬ ‫فعال ترین و دارای بیش��ترین واحد صنعتی به بهره برداری رسیده است‪ .‬عظیمی‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر نزدیک به ‪ ۴۱‬واحد صنعت��ی در این منطقه به بهره برداری‬ ‫رس��یده اند که اشتغال مناسبی را برای جوانان یزدی به وجود اورده اند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬منطق��ه ویژه اقتصادی به لحاظ موقعیت قرارگیری و ش��رایط ویژه گمرکی‬ ‫که بر ان حاکم اس��ت از موقعیت ممتازی نس��بت به سایر شهرک های صنعتی‬ ‫استان برخوردار است و همین مسئله نیازمند توجه و نگاه ویژه مسئوالن ذی ربط‬ ‫به صنعتگران مس��تقر در ان اس��ت‪ .‬عظیمی تصریح کرد‪ :‬امس��ال که حمایت از‬ ‫ص��ادرات س��رلوحه امور قرار گرفته اس��ت‪ ،‬کمک به واحده��ای صنعتی در امر‬ ‫صادرات محصوالت تولیدی بیش از گذش��ته ضروری به نظر می رسد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ض��رورت دارد تا نهاد های متولی امر که نمایندگان انها در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫مستقر هستند‪ ،‬با تدبیر و اندیشه الزم در مسیر اشتغالزایی و تولید حامی صنایع‬ ‫باش��ند‪.‬وی با بیان اینکه منطقه ویژه دارای قوانی��ن و مقررات خاصی در ورود و‬ ‫خ��روج محصول و مواد اولیه اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ورود م��واد و ترخیص کاال از این‬ ‫منطق��ه روال اداری خاص��ی دارد که نیاز هس��ت با هم��کاری اداره های مرتبط‬ ‫رضایت مراجعان و فعاالن اقتصادی در منطقه با اقدامات خاصی جلب شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 8‬اذر ‪ 10 1396‬ربیع االول ‪ 29 1439‬نوامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 268‬پیاپی ‪2241‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فصل جدید خدمت در ‪ISIPO‬‬ ‫با صدور حک��م انتصاب نهمین‬ ‫معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران (‪ )ISIPO‬در‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال گذشته‪ ،‬فصل جدیدی‬ ‫از خدم��ت در این ش��رکت مادر‬ ‫تخصص��ی وابس��ته ب��ه وزارت‬ ‫امید ساعی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز شده‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حکم انتص��اب صادق نجفی با‬ ‫رویکردی که برامده از اصول و ارزش های حاکم بر برنامه پیشنهادی‬ ‫ق اجرای برنامه نویدبخش اینده‬ ‫خود به مجلس شورای اسالمی با اف ‬ ‫در چش��م انداز حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ ،‬به خوبی بر سهم‬ ‫ارزش افزوده زیربخش «صنایع کوچک» و «ش��هرک های صنعتی»‬ ‫در تولید ناخالص داخلی کش��ور تاکید کرد ه و مولفه های تاثیرگذار‬ ‫بر رشد و توسعه این حوزه مهم و خط مقدم تولید و اشتغال در کشور‬ ‫را به خوبی برش��مرده است‪ .‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران که از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬با ش��رح وظایف مش��خص فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬هم اینک با دارا بودن ‪ ۳۱‬شرکت فرعی شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تانی و ‪ ۴۸۷‬شهرک و ‪ ۳۰۷‬ناحیه صنعتی درحال بهره برداری یا‬ ‫واگذاری زمین‪ ۶۰ ،‬ش��هرک و ناحیه صنعتی تخصصی‪ ۶ ،‬ش��هرک‬ ‫فناوری‪ ۳۵ ،‬مرکز خدمات فناوری و کس��ب وکار‪ ۲ ،‬مجتمع فناوری‬ ‫اطالع��ات و خدمات نرم افزاری و بهره برداری از ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۳۱۶‬واحد‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط‪ ،‬موجبات اش��تغال مستقیم ‪ ۸۰۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۷۰‬نفر را در سراس��ر کشور فراهم اورده است‪ .‬حمایت و پشتیبانی‬ ‫از تحقیقات کاربردی ‪ ،‬توسعه ای و ارتقای سطح فناوری در واحدهای‬ ‫کوچک صنعتی ‪ ،‬حمایت و پشتیبانی از انجام اموزش های تخصصی‬ ‫و برنامه ه��ای مربوط به ارتقای مه��ارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و‬ ‫توسعه صنایع کوچک‪ ،‬س��اماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای‬ ‫کوچک صنعتی نوپا (در ش��رف ایجاد) و فراهم اوردن سازوکار الزم‬ ‫ب��رای پش��تیبانی از فعالیت های مخاطره پذی��ر در صنایع کوچک‪،‬‬ ‫حمایت و پش��تیبانی از توس��عه بازار و همکاری های فنی ‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فن��اوری بین صنایع کوچک کش��ور با س��ایر کش��ورها‪ ،‬مطالعه ‪،‬‬ ‫بررس��ی و برنامه ریزی همه جانبه برای احداث شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫اعم از عمومی ‪ ،‬تخصصی (از جمله صنایع تبدیلی ‪ ،‬کش��اورزی و‪،) ...‬‬ ‫فناوری ‪ ،‬مجموعه کارگاهی و زادپروری (انکوباتوری )‪ ،‬س��ازماندهی‬ ‫احداث شهرک های صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان‬ ‫ی تولی��دی و خدماتی‪ ،‬انجام عملیات و خدمات مورد‬ ‫ایجاد واحدها ‬ ‫نی��از در تمامی زمینه ها (فن��ی ‪ ،‬مالی ‪ ،‬اداری ‪ ،‬خدماتی ‪ ،‬اموزش��ی ‪،‬‬ ‫اطالع رس��انی ‪ ،‬بازرگان��ی و مش��اوره ای ) ب��رای گس��ترش و تامین‬ ‫تاسیس��ات زیربنایی شهرک های صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز‪،‬‬ ‫ایج��اد هماهنگی در احداث ‪ ،‬اجرا و اداره امور ش��هرک های صنعتی‬ ‫و نظارت بر انها به منظور اس��تفاد ه مطلوب از س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده ‪ ،‬انجام تمامی ام��وری که ضمن هماهنگی ‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫مطلوب از امکانات ش��هرک های صنعتی را در یک روند خودگردان‬ ‫از جه��ت مال��ی فراهم کند‪ .‬اما این س��ازمان توس��عه ای با بیش از‬ ‫‪ ۵‬دهه س��ابقه سیاس��ت گذاری‪ ،‬برنامه ریزی و بسترسازی توسعه‬ ‫صنعتی در سراسر کشور به منظور تحقق چشم انداز بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در افق س��ال ‪ ،۱۴۰۴‬هم تراز با کش��ورهای نوظهور‬ ‫صنعتی در شاخص های اقتصادی بین المللی چه باید بکند؟ به زعم‬ ‫نگارنده‪ ،‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای‬ ‫پوست اندازی و ظهور در قامت یک سازمان توسعه ای رقابت پذیر در‬ ‫مقی��اس جهانی در اغاز فصل جدید خدم��ت‪ ،‬باید به چاره جویی با‬ ‫رویکرد حل مسئله در محورهای ذیل بپردازد‪:‬‬ ‫ تدوین نقش��ه راه و اس��تراتژی اثربخش س��ازمانی ب��ا رویکرد‬‫توازن بخش��ی ب��ه تفک��ر ‪ ۷۰( ۷۰-۳۰‬درصد شهرک س��ازی و ‪۳۰‬‬ ‫درص��د اجرای برنامه ه��ای حمایت از صنایع کوچ��ک) ‪ -‬بازنگری‬ ‫معماری س��ازمانی به منظور دس��تیابی به چارچوبی برای تبیین‪،‬‬ ‫هماهنگ سازی و همسوس��ازی تمامی فعالیت ها و عناصر سازمان‬ ‫در جهت نیل به اهداف راهبردی سازمان‬ ‫ بکارگیری «تفکر سیستمی» برای تقویت جامع نگری سازمانی‬‫و «هوش استراتژیک» برای سازگارپذیری با شرایط متغیر امروزی‬ ‫در سازمان و شرکت های فرعی تابع‬ ‫ توان افزایی و ارتقای توانمندی منابع انس��انی شاغل و مورد نیاز‬‫بخ��ش‪ ،‬به ویژه در س��طوح مدیریت از طریق افزایش س��هم و نقش‬ ‫مدیریت دانش در تصمیم سازی ها‪ ،‬بکارگیری مشاوران بین المللی‬ ‫و تبادل تجربه و فناوری با کشورهای موفق دنیا‬ ‫ بهره گیری از عوامل دلس��وز و ظرفیت های موجود س��ازمانی با‬‫دغدغه فردای ایران و با رویکرد تخصص گرایی و شایسته س��االری‪،‬‬ ‫ی اجتماعی‪ ،‬ایجاد انگیزش‬ ‫سرمایه س��ازی و صیانت از س��رمایه ها ‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬مش��ارکت جویی و مش��ارکت پذیری‪ ،‬سیاست زدایی از‬ ‫روزمرگ��ی و تصمیم گیری های‬ ‫نظ��ام مدیریت اجرای��ی و پرهیز از‬ ‫ّ‬ ‫کوتاه مدت نامتناسب با مشکالت بزرگ حال و اینده کشور‬ ‫ بهبود فضای کس��ب وکار از طریق شفاف س��ازی‪ ،‬نظارت (و نه‬‫دخالت)‪ ،‬ساده س��ازی‪ ،‬ح��ذف فرایندهای زائد و دس��ت وپا گیر و‬ ‫ضدتولید و انگیزه کش با پذیرش اصل اعتماد به فعاالن اقتصادی‬ ‫ تمرکززدای��ی‪ ،‬اص�لاح و بهینه س��ازی ارتباطات س��ازمانی با‬‫رویکرد احترام به اس��تقالل شخصیت حقوقی شرکت های فرعی و‬ ‫بنگاهداری اقتصادی مدرن‪ ،‬از طریق اعمال تغییرات «ساختاری»‬ ‫و «رفتاری»‬ ‫ انتزاع و تمرکز وظایف و فعالیت های موازی با موضوع حمایت از‬‫صنایع کوچک و متوسط از سایر دستگاه های اجرایی خدمات رسان‬ ‫(صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حفاظت محیط زیست‪ ،‬جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫مناب��ع طبیعی و ابخی��زداری و‪ )...‬در س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با رویکرد بهبود محیط سرمایه گذاری‬ ‫و فضای کسب وکار‬ ‫ زدایش اش��فتگی های بص��ری و ایجاد جاذبه ه��ای معماری و‬‫شهرسازی با رویکرد توس��عه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور‬ ‫بین الملل‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 268‬پیاپی ‪2241‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 8‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ارائه ابزار شفاف سازی‬ ‫مصرف کمک های مالی‬ ‫فائ��و اب��زار انالین جدیدی با هدف ش��ناخت بهت��ر و تحلیل جریان‬ ‫تسهیالت مالی در برنامه «کمک رسمی به توسعه» ارائه کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از دفت��ر نمایندگی فائو در‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬فائو ابزار انالین جدیدی با هدف شناخت بهتر‬ ‫و تحلیل جریان تسهیالت مالی در برنامه «کمک رسمی به توسعه» ارائه‬ ‫کرده است‪ .‬این تسهیالت مالی در بخش های مرتبط با غذا و کشاورزی‬ ‫و در حوزه های موضوعی چون محیط زیست‪ ،‬اموزش و عدالت اجتماعی‬ ‫ارائ��ه می ش��ود‪ .‬ایدمونیتور (‪ )AIDmonitor‬نخس��تین ابزار انالین‬ ‫برای ترس��یم تصویر کامل جریان تس��هیالت کمک های مالی در تمام‬ ‫حوزه های توس��ع ه بوده و همچنین تنها ابزاری است که این کمک های‬ ‫مالی را از دریچه فائو و با تمرکز بر کش��اورزی‪ ،‬امنیت غذایی‪ ،‬تغذیه و‬ ‫توس��عه روس��تایی تحلیل می کند‪ .‬این ابزار داده های خام را از سازمان‬ ‫همکاری و توس��عه اقتصادی(‪ ،)OECD‬گسترده ترین منبع اطالعات‬ ‫برنامه «کمک رس��می به توسعه»‪ ،‬استخراج کرده و این داده ها را برای‬ ‫تحلیل بیش از ‪ ۵۰‬زیرحوزه مرتبط با فائو به مانند کش��اورزی‪ ،‬شیالت‪،‬‬ ‫توسعه روستایی و دیگر بخش ها تجمیع می کند‪ .‬این ابزار برای حمایت‬ ‫از اش��خاص و نهادهایی که در بخش توس��عه و حوزه های مرتبط با فائو‬ ‫فعالیت دارند ارائه ش��ده تا از تصمیم گیری‪ ،‬سیاس��ت گذاری‪ ،‬پایش و‬ ‫همچنین پاسخگویی براساس مستندات‪ ،‬پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫این ابزار ش��اخص های توس��عه بانک جهان��ی‪ ،‬اولویت های چارچوب‬ ‫کمک ه��ای توس��عه ای س��ازمان مل��ل(‪ )UNDAF‬و همچنی��ن‬ ‫چارچوب های برنامه ریزی ملی فائو را با یکدیگر ادغام می کند‪.‬‬ ‫خدارو شکر ما چون‪ 4‬تا نیستیم پس اختالل روانی نداریم!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫به ازای هر ‪ 4‬ایرانی یک نفر به اختالل روانی مبتال است‬ ‫مجوز صـدور مجوز‬ ‫با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه سیاست گذاری و نظارت کاالهای بهداشتی و پزشکی به سازمان استاندارد واگذار شد‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام به تازگی در جلس��ه ای‬ ‫با بررس��ی موض��وع اختالفی مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫شورای نگهبان پیرامون ماده ‪ ۳‬طرح تقویت و توسعه نظام‬ ‫استاندارد رای را به نفع مجلس اعالم کرد‪ .‬برمبنای مصوبه‬ ‫مجلس سیاس��ت گذاری‪ ،‬نظارت و هدایت نظام اس��تاندارد‬ ‫در حوزه کاال و خدمات پزش��کی برعهده سازمان استاندارد‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬از انجا که س��ازمان اس��تاندارد به عنوان یک‬ ‫س��ازمان ناظ��ر می تواند در ص��دور مجوزه��ای الزم نقش‬ ‫بی طرف داشته باشد در تایید و پیگیری کیفیت محصوالت‬ ‫مرتبط با حوزه س�لامت می تواند کمک کننده باشد‪ .‬پیش‬ ‫از ای��ن‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی و با‬ ‫متولی گری س��ازمان غذا و دارو در ای��ن بخش اعمال نظر‬ ‫می کرد ام��ا در دوره تحریم ضمن تجربه بازار انحصاری در‬ ‫واردات لوازم بهداش��تی و دارویی‪ ،‬تولید داخل نیز تضعیف‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» پیش از این سازمان‬ ‫غذا و دارو با اس��تناد به مواد ‪ ۹‬و ‪ ۱۶‬قانون مواد خوردنی و‬ ‫اش��امیدنی و ارایشی و بهداشتی مصوب سال ‪ ۱۳۴۶‬و رای‬ ‫کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های‬ ‫غذایی‪ ،‬ارایش��ی و بهداشتی به شماره ‪/۶۸۸/۴۷۳۷‬د مورخ‬ ‫‪ ۹۴/۳/۲۳‬ش��یوه نامه های صدور مجوزهای ورود و ترخیص‬ ‫تمامی م��واد اولیه مصرف��ی در صنایع غذای��ی‪ ،‬کارگاه ها‪،‬‬ ‫کارخانج��ات تولیدی م��واد غذایی و اش��امیدنی و اصناف‬ ‫را ص��ادر می کرد زیرا مجوزهای گش��ایش و ترخیص مواد‬ ‫اولیه به کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های‬ ‫غذای��ی‪ ،‬ارایش��ی و بهداش��تی و معاونت های غ��ذا و دارو‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی تفویض شده بود‪ .‬از انجا که اداره‬ ‫کل نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬اش��امیدنی‪ ،‬ارایشی و بهداشتی‬ ‫برای نخستین بار از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬اطالعات الزم برای تولید‬ ‫محص��والت غذایی و‪ ...‬را جمع اوری کرد‪ ،‬بعدها این حداقل‬ ‫ضواب��ط و مقررات را به عن��وان مقدمه صدور مجوزها برای‬ ‫راه اندازی کارخانه تولید بهداش��تی و‪ ...‬تعیین کرد‪ .‬هرچند‬ ‫این سازمان مکلف به بروزرسانی مقررات و ضوابط براساس‬ ‫توس��عه جهانی بود‪ ،‬از انجا که برنامه این سازمان در قبال‬ ‫استانداردهای تولید محصوالت غذایی و بعداشتی منسجم‬ ‫نب��ود و اطالع��ات الزم از تولی��دات جهان��ی دراختیار این‬ ‫س��ازمان قرار نداشت س��ازمان غذا و دارو نتوانست متولی‬ ‫اثرگذاری در ارتقای تولیدات این بخش باشد‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫در دوره تحریم ه��ا همواره ش��ائبه واردات غیرمجاز یا مجاز‬ ‫برای کنترل و تسلط بر بازار داخلی مطرح بود که در برخی‬ ‫موارد انحصار در واردات و عرضه برخی داروها مطرح ش��د‪.‬‬ ‫در این زمینه س��ازمان غ��ذا و دارو به دلیل اینکه در صدور‬ ‫مجوزها نقش موثری داش��ت در مظان اتهام قرار داشت‪ .‬از‬ ‫س��ویی‪ ،‬مدیریت تامین بازار داخلی محصوالت بهداشتی و‬ ‫دارویی از طریق واردات رویکرد دیگری بود که چالش های‬ ‫را در سال های گذشته وجود داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کش و قوس مصوبه‬ ‫حال مجلس شورای اسالمی در طرحی با ایجاد تغییراتی‬ ‫در نظ��ارت بر بخش مج��وز تولیدات بهداش��تی‪ ،‬غذایی و‬ ‫دارویی سازمان استاندارد را متولی نظارت بر کاال و خدمات‬ ‫صادراتی و وارداتی اعم از حوزه س�لامت و پزش��کی تعیین‬ ‫کرد که پس از ایراد ش��ورای نگهب��ان و تصویب دوباره این‬ ‫م��اده در صحن علنی مجلس موضوع به مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام ارجاع و پس از بحث و بررسی های الزم نظر‬ ‫مجلس در صحن علنی این مجمع تصویب ش��د تا براساس‬ ‫این ماده قانونی‪ ،‬از این پس س��ازمان اس��تاندارد بر تمامی‬ ‫کااله��ای واردات��ی و صادرات��ی حوزه س�لامت نیز نظارت‬ ‫کند اما مس��ئوالن وزارت بهداش��ت نظر دیگری داشتند و‬ ‫معتقد بودند به دلیل دسترس��ی به تجهیزات ازمایش��گاه و‬ ‫تخصص ه��ای مورد نیاز برای نظ��ارت و ارزیابی این بخش‬ ‫همچنان ص��دور مجورهای فنی و‪ ...‬ب��رای تولید و واردات‬ ‫این محصوالت همچنان سازمان غذا و دارو باید ایفای نقش‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در کش و قوس چالش اینکه چه سازمانی نظارت فنی بر‬ ‫مجوزهای تولیدات بهداش��تی و غذایی را داشته باشد وزیر‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫بهداش��ت و رییس سازمان غذا و دارو در جلسه تازه مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرده و مخالفت خود را‬ ‫با تایید این مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی اعالم کردند‪.‬‬ ‫ب��ه نقل از ایس��نا‪ ،‬غالمرضا اصغری‪ ،‬رییس س��ازمان غذا و‬ ‫دارو در این باره گفته اس��ت‪« :‬شورای نگهبان با استناد به‬ ‫اینکه براساس سیاس��ت های کالن سالمت‪ ،‬متولی سالمت‬ ‫م��ردم در همه امور وزارت بهداش��ت تعیین ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫مصوبه مجلس را برخالف قوانین و سیاست های کالن نظام‬ ‫س�لامت اعالم کرده ب��ود اما با اصرار مجل��س‪ ،‬این مصوبه‬ ‫به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارجاع شد تا به تصویب‬ ‫دراید که ش��امل همه کاالهای مرتبط با سالمت مردم اعم‬ ‫از غذا‪ ،‬لوازم و کاالهای بهداشتی‪ ،‬تجهیزات و لوازم پزشکی‬ ‫می ش��ود و فقط دارو استثنا شده است‪ ».‬سازمان استاندارد‬ ‫به عنوان یکی از ناظران تایید کیفیت محصوالت تولیدی و‬ ‫وارداتی ازمایش��گاه های را به صورت مستقل دراختیار دارد‬ ‫تا کیفیت نمونه های تولید ش��ده را مورد بررس��ی قرار دهد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز نیره پیروزبخت درباره میزان دسترسی این‬ ‫سازمان به ازمایش��گاه های مجهز در زمینه مسئله الودگی‬ ‫بنزین تاکید کرده بود که «س��ازمان استاندارد برای ارزیابی‬ ‫کیفیت محصوالت تولیدی از ازمایشگاه سازمان های دیگر‬ ‫نیز اس��تفاده می کند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در بررسی الودگی بنزین‬ ‫ب��ا وزارت نفت همکاری ه��ای نزدیکی دارد‪ ».‬این مس��ئله‬ ‫نشان می دهد که رویکرد مجلس برای انتقال اختیار صدور‬ ‫مجوزها به سازمان استاندارد از سازمان غذا و دارو تاکید بر‬ ‫ارتقای کیفیت تولید است‪ .‬انها معتقد هستند سازمان ملی‬ ‫استاندارد امکانات و ازمایش��گاه های الزم را برای بررسی و‬ ‫نظارت بر مواد غذایی‪ ،‬ارایشی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬تجهیزات و لوازم‬ ‫پزش��کی ندارد و این مصوبه می تواند برای س�لامت مردم‬ ‫خطرهای جدی به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم نظارت قانونی وزارت بهداشت‬ ‫در تبص��ره یک بن��د یک ماده ‪ ۷‬این مصوبه مقرر ش��ده‬ ‫فهرس��ت کاالها و تجهیزات پزش��کی به طور مش��ترک از‬ ‫س��وی وزارت بهداش��ت و س��ازمان ملی اس��تاندارد تهیه‬ ‫ش��ود و به تصویب هیات وزیران برس��د تا براس��اس ان و با‬ ‫توجه به اجباری و غیراجباری بودن اس��تانداردها‪ ،‬هر یک‬ ‫از ‪ ۲‬س��ازمان یادشده براس��اس قوانین و وظایف ذاتی خود‬ ‫نس��بت به انجام وظیفه اقدام کنند‪ .‬س��ازمان استاندارد در‬ ‫ادامه چالش��ی که برای تعیی��ن متولی صدور مجوز تولید و‬ ‫واردات ای��ن محصوالت اعالم کرده که با اش��اره به تبصره‬ ‫ذیل ماده ‪ ۱۹‬و نیز ماده ‪ ،۲۵‬مفاد مداخالت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها‬ ‫نیس��ت و وزارت بهداشت نیز مانند گذشته (براساس قانون‬ ‫مواد خوراکی‪ ،‬اش��امیدنی و بهداشتی مصوب سال ‪ ۱۳۴۶‬و‬ ‫اصالحات بعدی ان) نظارت های قانونی الزم را بر فهرس��ت‬ ‫مش��مول در این قانون جاری خواهد داشت و قانون ارتقای‬ ‫جایگاه اس��تاندارد به هیچ وجه موجبات نس��خ این قانون و‬ ‫دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی کند و بر این اساس‪ ،‬ادعای‬ ‫رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کاال و‬ ‫تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت از اساس بی پایه است‪.‬‬ ‫البته مجوز راه اندازی و نظارت واحدهای تولیدی بهداشتی‬ ‫و غذای��ی ب��ه این دو س��ازمان محدود نمی ش��ود و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز نقش موث��ری ایفا می کند اما‬ ‫ش��کل تایید مجوز هر یک از این سازمان ها متفاوت است‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬چگونگی تولید و س��طح رقابت پذیری محصول‬ ‫اعم از بهداش��تی و غیربهداشتی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تعیین می ش��ود و حتی میزان کیفیت محصول نیز‬ ‫در این س��ازمان مورد ارزیابی قرار می گی��رد و با همکاری‬ ‫نزدیک با س��ازمان استاندرد مس��ائل مربوط به این بخش‬ ‫بررسی می شود‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬رییس س��ازمان اس��تاندارد در پاسخ به سوال‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» درب��اره ارزیابی کیفی��ت محصوالت‬ ‫تولید داخل گفت‪« :‬س��ازمان اس��تاندارد به صورت دوره ای‬ ‫و پیوس��ته تولید محصوالت مربوط ب��ه صنایع غذایی را در‬ ‫س��طح بازار و واح��د تولیدی مورد ارزیابی ق��رار می دهد و‬ ‫برمبنای سازوکاری که وجود دارد ابتدا مدت زمان الزم برای‬ ‫اصالح تولید تعیین می ش��ود و اگر اصالح��ات الزم اعمال‬ ‫ش��ود‪ ،‬روند تولید ادامه می یابد اما اگ��ر کیفیت ارتقا نیابد‬ ‫واحد تولیدی پلمب می ش��ود و تا رفع مشکل قادر به تولید‬ ‫محصول نخواهند بود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬باید توجه داش��ت که یک ش��رکت ممکن‬ ‫اس��ت هم اکنون محصولی را تولید کند که کیفیتی مطابق‬ ‫اس��تاندارد داش��ته باش��د اما در طول زم��ان کیفیت این‬ ‫محص��ول کاهش یاب��د یا تغییراتی در م��واد اولیه به وجود‬ ‫ ای��د که کیفیت محصول در مجموع کاهش یابد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کیفیت اس��تاندارد محصوالت غذایی و‪ ...‬به صورت دوره ای‬ ‫مورد ارزیابی قرار می گیرد‪».‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫همه الزام های اصالح ساختار شرکت های دولتی‬ ‫طبق تعریفی که از ش��رکت دولتی در قانون محاسبات عمومی‬ ‫در این میان‪ ،‬وضعیت ش��رکت های سودده از جمله شرکت های‬ ‫امده‪ ،‬هر ش��رکتی که ‪ ۵۰‬درصد س��هام ان دولتی باش��د‪ ،‬دولتی‬ ‫نفت و گاز متفاوت است؛ این شرکت ها برای سودده شدن به توسعه‬ ‫به شمار می رود‪ .‬درحال حاضر شرکت های دولتی عهده دار وظایف‬ ‫و گس��ترش فعالیت های خود نیاز دارند و چنانچه این مورد خاص‬ ‫حاکمیت��ی هس��تند و امور غیر انتفاعی را انج��ام می دهند‪ .‬با این‬ ‫مدنظر قرار نگیرد از حالت سوداوری خارج شده و با شرکت هایی‬ ‫ح��ال‪ ،‬نظام حاکم بر انها درام��د‪ -‬هزینه ای بوده و نحوه اداره این‬ ‫ورشکسته روبه رو می شویم که اداره چنین شرکت هایی از عهده و‬ ‫ش��رکت ها این گونه است که براساس درامدی که کسب می کنند‬ ‫توان دولت خارج است‪.‬‬ ‫پس از کس��ر هزینه های خود موظفند س��ود و مالی��ات دولت را‬ ‫مش��کالتی چون حج��م مطالبات فراوان ناش��ی از انبوه وظایف‬ ‫سحر شقاقی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫حاکمیتی‪ ،‬بدهی های س��نگین از بابت هدفمندی یارانه ها‪ ،‬بدهی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در قانون برنامه چهارم توس��عه و پس از تفس��یر جدید از اصل‬ ‫به بانک ها و موسسه های مالی‪ ،‬بدهی به خزانه دولت و‪ ...‬از سویی‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی مقرر شد با هدف ساماندهی شرکت های دولتی‪،‬‬ ‫نبود نقدینگی کافی باعث ش��ده در زمینه تجهی��ز امکانات برای‬ ‫وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی گری تفکیک شود که این مهم محقق نشد‬ ‫گس��ترش و بهسازی دچار وقفه ش��وند و نتوانند تولید خود را گسترش دهند‪.‬‬ ‫چراکه هدف قانون گذار این بود که ش��رکت های دولتی از نظر مالکیت‪ ،‬دولتی‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬حجم سنگین وظایفی که بر دوش شرکت های گازی از جهت‬ ‫باشند و نه وظایف تصدی گری!‬ ‫گازرس��انی به شهر ها و روستاها گذاشته شده در کمبود نقدینگی و نیز ممکن‬ ‫همچنین مقرر شد شرکت های زیان ده در فهرست واگذاری قرار گیرند و تنها‬ ‫نبود صادرات به دلیل مشکالت و موانع سیاسی انها را در تنگنا قرار داده و نوع‬ ‫شرکت های سودده در جرگه دولتی ها باقی بمانند‪ .‬برای این منظور شرکت های‬ ‫برخورد دولت با این شرکت ها نیز مزید بر علت شده است‪.‬‬ ‫مادر تخصصی ایجاد ش��دند تا زیرمجموعه خ��ود را هدایت و راهبری کنند تا‬ ‫احکام و تبصره های جدید برای افزایش سود دولت و نیز زیر فشار قرار دادن‬ ‫هم هدف دولت از واگذاری ها محقق شود و هم شرکت ها به بهره وری برسند‪.‬‬ ‫انها از جهت افزایش های ناگهانی س��هم صادرات یا نوع نگاه دولت به شرکت ها‬ ‫به مرور در قوانین مختلف اعم از قوانین برنامه و بودجه و احکام دائمی هدف‬ ‫از بنگاه اقتصادی به بنگاه خیریه‪ ،‬باعث ورشکستگی این شرکت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫اصلی و فلس��فه ش��رکت های دولتی به محاق رفت‪ .‬به شرکت های دولتی تنها‬ ‫سوال اساسی این است که یک شرکت ورشکسته بیمار و ضعیف چه گرهی‬ ‫به عنوان وس��یله ای برای کس��ب س��ود و درامد برای دولت نگریسته شد و در‬ ‫از مش��کالت دولت کنونی خواهد گش��ود؟! ایا وقت ان نرسیده که نوع نگاه به‬ ‫چنین فضایی حل مس��ائل و مشکالت انها برای تولید و بازدهی اخرین هدف‬ ‫ش��رکت ها در مجموعه دولت و س��ازمان برنامه و بودجه تغییر اساس��ی یابد و‬ ‫دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫ساختار معیوب بنا نهاده شده در شرکت های دولتی اصالح شود؟!‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!