روزنامه گسترش صنعت شماره 270 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 270

روزنامه گسترش صنعت شماره 270

روزنامه گسترش صنعت شماره 270

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2243‬دوره جدید شماره ‪270‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫شرط عرضه کاال به بازار دوحه‬ ‫تح��والت منطقه خلیج فارس و قطع روابط دیپلماتیک برخی‬ ‫کش��ورهای عربی ب��ا قطری ه��ا فرصتی برای عرض��ه کاالها و‬ ‫خدمات ش��رکت های ایرانی در این کشور را فراهم اورده که به‬ ‫گفت��ه صاحبان صنعت و فعاالن اقتصادی‪ ،‬می تواند رونق تولید‬ ‫داخلی را به دنبال داشته باشد؛ هرچند که فعاالن اقتصادی در‬ ‫حال مراوده با ش��رکت های قطری از هزینه های باالی مالیات و‬ ‫حمل ونقل کاالهای خود گالیه داش��تند و همراهی دولت ها را‬ ‫تنه��ا عامل موفقیت و الزمه رقابت کاالهای ایرانی در بازارهای‬ ‫قطری دانستند‪.‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬س��بزیجات‪ ،‬مواد لبنی‪ ،‬قیر‪ ،‬مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫انواع س��یمان‪ ،‬س��نگ و لوازم س��اختمانی مانند شیشه و در و‬ ‫پنجره‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک و گچ از مهم تری��ن تولیدات ایرانی‬ ‫مورد نیاز در بازارهای قطر اس��ت‪ .‬ضمن انکه در این ش��رایط‬ ‫مرز زمینی مش��ترک قطر با عربس��تان بسته شد و ایران نقش‬ ‫مهمی در رس��یدن کااله��ای ترکیه و جمه��وری اذربایجان از‬ ‫مسیر زمینی دارد‪.‬‬ ‫خوزس��تان از جمله اس��تان های موفق در صادرات کاالهای‬ ‫داخلی به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس است‪ .‬این استان به‬ ‫بندره��ای صادراتی قطر نزدیک اس��ت‪ ،‬ضمن انک��ه مراودات‬ ‫تجاری از اس��تان خوزس��تان با قطر از گذشته وجود داشته اما‬ ‫حجم ان در ‪ 6‬ماه گذش��ته محدود و در حد ‪ ۱/۵‬میلیون دالر‬ ‫بوده اس��ت به طوری که در ‪ ۲‬ماه گذشته ‪ ۶۵0‬تن خوراک دام‬ ‫و طیور از سوی یک ش��رکت تولیدی در سربندر به قطر صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همین حجم محدود ص��ادرات نیز به دلیل ارتباط و نزدیکی‬ ‫خانوادگ��ی فع��االن اقتصادی‪ ،‬تاج��ران و بازرگانان در اس��تان‬ ‫خوزستان و همزبانی و فرهنگی انها با مردم قطر است‪.‬‬ ‫سید علی بحرینی مقدم‪ ،‬معاون استانداری خوزستان با اشاره‬ ‫به لزوم تهیه بانک اطالعاتی از کاالهای مورد نیاز بازارهای قطر‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬نان تست مورد نیاز قطر اکنون از‬ ‫هلند تهیه می ش��ود در حالی که می تواند برای تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی با ارائه بس��ته بندی و نرخ مناس��ب فرصتی مناسب برای‬ ‫تجارت باشد‪.‬‬ ‫بحرینی مقدم با تاکید بر اینکه بس��ته بندی مناسب بر رقابت‬ ‫با کاالهای دیگر کش��ورها اثرگذار است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬محصوالت‬ ‫تولی��دی ایران��ی در ش��رایط فعل��ی ب��ا هزینه تمام ش��ده باال‬ ‫صادرات محور نیست‪ .‬تولیدات استان ها از نظر قیمتی باید قابل‬ ‫رقابت با تولیدات کشورهای دیگر باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫شیوه نامه پرداخت وام اشتغال هفته جاری ابالغ می شود‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از چگونگی افزایش ‪ ۲/۵‬درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪40‬درصد معافیت های مالیاتی‬ ‫نا کارامد است‬ ‫پیچیدگی تضمین سالمت طرح اشتغال‬ ‫معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم رییس جمهوری از‬ ‫برگزاری نشست تعیین تکلیف تس��هیالت وام اشتغال روستایی‬ ‫در هفته جاری خبر داده که بر مبنای ان قرار اس��ت ش��یوه نامه‬ ‫اجرایی پرداخت تس��هیالت اشتغال روستایی از محل منابع ‪۱ /۵‬‬ ‫میلی��ارد دالری صندوق توس��عه ملی از س��وی بانک مرکزی به‬ ‫بانک های عامل کش��اورزی‪ ،‬پس��ت بانک‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬صندوق ‬ ‫کارافرینی امید و صندوق حمایت از توس��عه س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش کش��اورزی ابالغ شود‪ .‬ممکن است طرح های روستایی در‬ ‫ابتدای کار به سرعت شکل بگیرد اما در ادامه تعطیل یا غیرفعال‬ ‫ش��ود زیرا در گذش��ته نیز در دهه ‪ ۸۰‬طرح زودبازده اجرا ش��د‬ ‫که نه تنها برای اش��تغال بلکه برای اقتصاد کشور نیز دستاوردی‬ ‫نداش��ت و سایه این مشکل همچنان تهدیدی برای طرح کنونی‬ ‫نی��ز خواهد بود که دولت با تقوی��ت نظارت ها باید مانع بروز این‬ ‫مشکل شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و صنعت‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 13 1396‬ربیع االول ‪ 2 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 270‬پیاپی ‪2243‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اولویت تکمیل ظرفیت‬ ‫واحد های تولیدی موجود‬ ‫دیدگاه‬ ‫قدرت نرم با دیپلماسی اقتصادی‬ ‫جنس دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫از جن��س ق��درت ن��رم اس��ت‬ ‫و ب��ه عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬اب��زاری‬ ‫متقاعد کنن��ده ب��وده که محور‬ ‫ان اقتصاد اس��ت و از ابزارهای‬ ‫اقتص��ادی ب��رای متقاعد کردن‬ ‫حری��ف بای��د اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫بهروز علیشیری‬ ‫ویژگ��ی دیگ��ر در طراح��ی‬ ‫مسئول میز اقتصاد‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی این است‬ ‫مقاومتی‬ ‫که دیپلماس��ی اقتص��ادی یک‬ ‫ویژگ��ی ایجابی و ی��ک ویژگی‬ ‫س��لبی دارد‪ .‬ویژگی ایجابی دیپلماس��ی اقتصادی این است که‬ ‫بتوانیم بیش��ترین بهر ه را در تعام�لات بین المللی ببریم‪ .‬ویژگی‬ ‫س��لبی ان مقابله با همان تهدیداتی است که در داخل سیستم‬ ‫وج��ود دارد و جنس تهدیدات هم متفاوت اس��ت‪ ،‬البته تحریم‬ ‫یک��ی از ان ابزارهاس��ت ک��ه باید ب��ه ان توجه ش��ود‪ .‬وقتی از‬ ‫دیپلماس��ی اقتص��ادی صحبت می کنی��م دو رهیافت عام وجود‬ ‫دارد؛ یک��ی دیدگاه س��نتی در موض��وع دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫ی محور یا بازیگر اصلی دولت‬ ‫اس��ت که در این برداش��ت س��نت ‬ ‫و بازیگ��ران رس��می نیز دولت هس��تند‪ ،‬اما در برداش��ت جدید‬ ‫نقش س��ازمان های بین المللی به شدت قوی ش��ده است‪ .‬برای‬ ‫طراحی دیپلماسی اقتصادی باید بدانیم مزیت ها و نقاط قوت مان‬ ‫کجاس��ت‪ .‬ظرفیت های ما چقدر اس��ت و مهم ت��ر از همه اینکه‬ ‫میزان انعطاف پذیری ما در برخورد با مقوالت علمی چگونه است‬ ‫ک��ه بدون تصویر دقیق از این وضعیت غیرممکن اس��ت‪ .‬مفهوم‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی ت��ا پایان دوره جنگ س��رد به طور عمده‬ ‫پیگیری اهداف اقتصادی راهبردی برای کش��ورها با اولویت های‬ ‫امنیتی در حوزه سیاس��ت خارجی بود اما بعد از جنگ س��رد و‬ ‫ث جهانی شدن نقش دولت‪-‬ملت ها کاهش پیدا‬ ‫مطرح شدن بح ‬ ‫ک��رد و بازیگران جدید وارد ش��دند و گفتمان های موجود کامل‬ ‫دگرگون شد و نوع نگرش به دیپلماسی از نگرش کامل سیاسی‪-‬‬ ‫امنیتی به نگرش اقتصادی تغییر پیدا کرد و به س��مت گفتمان‬ ‫امنیت مثبت رفت‪ .‬باید دیپلماسی اقتصادی خود را با شرایط روز‬ ‫تطبی��ق دهیم که در این باره دو گفتمان وجود دارد؛ یکی اینکه‬ ‫کشورهای جهان سوم توان معاضدت در سطح بین المللی ندارند‬ ‫و دی��دگاه دوم معتقد اس��ت که ما می توانیم از این همزیس��تی‬ ‫منافع کس��ب کنیم‪ .‬برای طراحی دیپلماسی اقتصادی ابتدا باید‬ ‫مباحث پایه ای استراتژیک‪ ،‬اساسی‪ ،‬راهبردی و تعیین کننده را‬ ‫حل کرده و ابعاد ان را روش��ن کنیم‪ .‬چالش های اقتصادی ایران‬ ‫قدرت مانور دیپلماس��ی ما را می گیرد‪ .‬برای طراحی دیپلماسی‬ ‫اقتصادی خود باید در ابتدا چالش ها‪ ،‬محدودیت ها و تهدیدهای‬ ‫اقتص��ادی کارکردی ایران را بشناس��یم که از جمل��ه با اقتصاد‬ ‫تک محصولی وابسته به نفت تکلیفش معلوم است و قدرت مانور‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی ما را پایین می اورد‪ .‬ما مذاکره می کنیم اما‬ ‫هزینه های مذاکره بسیار باالست‪.‬‬ ‫سیاوش غیبی پور‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک��ی از موضوعات��ی که در‬ ‫ش��رایط کنون��ی تولی��د ایران‬ ‫اهمی��ت دارد‪ ،‬رفع فرس��ودگی‬ ‫و تولی��د ب��ا ظرفی��ت کام��ل‬ ‫اس��ت‪ .‬اکن��ون بس��یاری از‬ ‫واحده��ای صنعت��ی در ای��ران‬ ‫دچار فرس��ودگی ش��ده اند‪ .‬این‬ ‫ارسالن فتحی پور‬ ‫واحده��ا ب��ه دلیل مش��کالت‬ ‫‪ ‬رییس کمیسیون اقتصادی‬ ‫موج��ود یا نمی توانند با ظرفیت‬ ‫مجلس نهم‬ ‫کام��ل تولید کنند ی��ا به دلیل‬ ‫فرس��ودگی و به روز نکردن خط‬ ‫تولید‪ ،‬توان تولید محصوالت رقابتی را از دس��ت داده اند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬انچه می تواند کشور را از این شرایط نجات دهد‪ ،‬حفظ‬ ‫وضع موجود و اس��تفاده از تمام توان در این ش��رایط اس��ت‪ .‬در‬ ‫اوضاع کنونی به نظر می رسد کشور نباید سمت ایجاد واحدهای‬ ‫جدید حرکت کند‪ .‬سیاس��تی که در این شرایط می تواند کمک‬ ‫بسیاری داشته باشد‪ ،‬نوسازی‪ ،‬انتقال دانش فنی و افزایش قدرت‬ ‫تولید است‪ .‬زمانی که در این سیاست به وضعیت مناسبی دست‬ ‫یافتیم می توانی��م برای افزایش واحدهای تولیدی و حجم تولید‬ ‫در کش��ور اقدام کنیم‪ .‬اکنون باید درنظر داش��ته باشیم که اگر‬ ‫بخواهیم واحدهای موجود را از بین ببریم‪ ،‬تمام س��رمایه ای که‬ ‫برای راه اندازی ان واحد صرف شده از بین رفته است‪ .‬این اتفاق‬ ‫عالوه بر اینکه باعث بروز تعطیلی و بیکاری می ش��ود‪ ،‬سرمایه را‬ ‫از بین می برد و از ارزش پول در کش��ور نیز کاس��ته می شود‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی می توانیم حجم تولید را در کشور افزایش دهیم‬ ‫و اگر این اتفاق بیفتد‪ ،‬میزان اش��تغالزایی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫یکی از سیاس��ت هایی که تا کنون درنظر گرفته ش��ده این است‬ ‫که واحدهای صنعتی و تولیدی جدید بار اشتغال را در کشور به‬ ‫دوش بکشند‪ .‬این سیاست‪ ،‬برای اشتغالزایی مناسب است اما در‬ ‫اوضاع کنونی برای ایران تاثیر چندانی نخواهد داش��ت‪ .‬اکنون از‬ ‫یک طرف نیروی کار را در بنگاه های قدیمی و فرسوده از دست‬ ‫می دهی��م و از طرف دیگر نی��روی کار را در بنگاه های جدید به‬ ‫کار می گیریم‪ .‬این اتفاق باعث می شود دو کفه ترازوی اشتغال و‬ ‫بیکاری به یکدیگر نزدیک ش��ود‪ .‬در واقع اشتغال ایجاد می شود‬ ‫اما تاثیری بر بیکاری ندارد‪ .‬برای رفع این مشکل باید ابتدا صف‬ ‫بیکاران را کنترل کرد تا فرد جدیدی که اکنون در حال کار است‬ ‫به این صف نپیوندد‪ .‬بعد از اینکه اشتغال ثابت شد می توان برای‬ ‫ایجاد واحدهای جدید تصمیم های جدی تری را درنظر گرفت‪.‬‬ ‫محمد علی دهقان دهنوی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از چگونگی افزایش ‪ ۲/۵‬درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی‬ ‫‪40‬درصد معافیت های مالیاتی نا کارامد است‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براس��اس اخرین گزارش های جهانی‪ ،‬نسبت مالیات‬ ‫ب��ه تولی��د ناخالص داخلی ایران در ‪ ۵‬س��ال منتهی به‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬بهبود یافته و از ‪ ۵/۴‬درصد س��ال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫به ‪ ۷/۹‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬افزایش داش��ته است‪ .‬با‬ ‫وجود افزایش نس��بت مالیات بر تولید ناخالص داخلی‬ ‫ایران اما این نسبت هنوز در مقایسه با کشور های عضو‬ ‫س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی بسیار پایین تر‬ ‫اس��ت‪ .‬میانگین این نس��بت برای کشور های عضو این‬ ‫س��ازمان در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬معادل ‪ ۳۴/۳‬درصد بوده که‬ ‫بیش از ‪ ۲۶‬درصد از ایران بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرار مالیاتی؛ عامل اصلی نسبت اندک‬ ‫دالیل رش��د نس��بت مالیات به تولید ناخالص داخلی‬ ‫در س��ال های گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬در پی یک دوره ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫نس��بت مالیات به تولید ناخالص داخلی روند افزایشی‬ ‫را طی کرده به نحوی که از ‪ 5/4‬به ‪ ۷/۹‬درصد رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬دلیل این امر نیز به اضافه ش��دن منابع مالیاتی‬ ‫برمی گردد‪ .‬در سال های گذشته چند منبع مالیاتی به‬ ‫ساختار درامدی کش��ور اضافه شده است که می توان‬ ‫ب��ه مالیات ارزش افزوده به عنوان تش��کیل دهنده ‪۲۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳0‬درصد درامد مالیاتی اش��اره کرد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫مکانیزه ش��دن فرایند مالیاتی بر افزایش سهم مالیات‬ ‫بی تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش حقوق‬ ‫گمرکی ورود در بخش مالیات ها محاس��به می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اس��تفاده از روش های مدرن در مالیات ستانی و‬ ‫اس��تقالل س��ازمان مالیاتی و اصالح قانون مالیات ها از‬ ‫جمله دیگر عوامل تاثیر گذار بر رش��د س��هم مالیات بر‬ ‫تولید ناخالص داخلی است‪.‬‬ ‫بنا بر اظهارات رییس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴0‬درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور معاف‬ ‫از مالیات اس��ت اما ب��ا وجود این‪ ،‬کارشناس��ان دلیل‬ ‫اصلی نس��بت اندک مالیات ب��ه تولید ناخالص داخلی‬ ‫ایران را فرار مالیاتی می دانند‪ .‬ش��یوه نادرس��ت اجرای‬ ‫قانون مالی��ات ارزش افزوده‪ ،‬ارائه اطالعات نادرس��ت‬ ‫بو کارهای غیررسمی‬ ‫مالی بنگاه ها‪ ،‬حجم باالی کس�� ‬ ‫و اقتص��اد زیرزمینی باعث ش��ده ت��ا وضعیت ایران در‬ ‫این ش��اخص ضعیف باش��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬در سال های‬ ‫گذش��ته با اصالحات مالیاتی انجام شده و مدرن شدن‬ ‫ش��یوه های مالیات س��تانی تا حدودی شرایط ایران در‬ ‫اخذ درامدهای مالیاتی رشد داشته است‪ .‬البته در این‬ ‫میان اجرای قانون مالیات ارزش افزوده بیشترین تاثیر‬ ‫را داشته است‪ .‬درحال حاضر مالیات ارزش افزوده بیش‬ ‫از ‪ ۳0‬درصد س��هم درامد مالیاتی را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت ب��ه همین دلیل به گفته کارشناس��ان‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت اص�لاح قانون مالیات ارزش اف��زوده و گرفتن‬ ‫مالی��ات از مصرف کننده از طریق صندوق های مکانیزه‬ ‫فروش این نس��بت به طور قاب��ل توجهی افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫غیبی پ��ور درب��اره دالیل اینکه با وجود رش��د هنوز‬ ‫سهم ایران در این شاخص اندک است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرار‬ ‫مالیاتی مهم ترین دلیل کم بودن این ش��اخص اس��ت‪.‬‬ ‫انچه به عنوان معامالت نقدی یا غیرقانونی در ساختار‬ ‫زیرزمین��ی اقتصاد اس��ت ش��امل اقتصاد غیررس��می‬ ‫می ش��ود‪ .‬هرچه از معامالت نقدی و اقتصاد زیرزمینی‬ ‫کاسته شود نرخ ایران به شاخص میانگین و استاندارد‬ ‫نزدیک می شود‪.‬‬ ‫در سال های گذشته گام های مناسبی برداشته شده‬ ‫ک��ه ب��ه زمان نیاز دارد تا تاثیر خود را بر نرخ مالیات به‬ ‫تولید ناخلص داخلی بگذارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه عوارض ش��هرداری هم جزو‬ ‫نوعی مالیات اس��ت که وارد خزانه نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫این ش��اخص و مالیات محلی به عنوان درامد مالیاتی‬ ‫محاس��به ش��ود س��هم ایران افزایش پیدا می کند‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬افزایش بانک اطالعاتی و اصالح قانون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده می تواند اهنگ رش��د س��هم مالیات را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫سیاوش غیبی پور‪ ،‬کارشناس مالیات‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫و نماین��ده حل اختالف مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫ته��ران در گفت وگ��و با «گس��ترش صنع��ت» درباره‬ ‫نماینده حل اختالف مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫تهران با اش��اره به اینکه در س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۱۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درامد مالیاتی پیش بینی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫‹ ‹دالیل رشد نسبی در سال های گذشته‬ ‫‹ ‹دالیل ضعف در ساختار مالیاتی ایران‬ ‫‹ ‹رشد درامد مالیاتی در بودجه ‪۹۷‬‬ ‫نرخ تورم ‪ ۹/۴‬درصدی تولیدکننده در ابان‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران از افزایش‬ ‫‪ ۹/۴‬درصدی ش��اخص بهای تولیدکننده در ‪۱۲‬ماه‬ ‫منتهی به ابان امس��ال در همسنجی با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکننده را براس��اس س��ال پایه‬ ‫‪ ۱۳۹0‬اعالم کرده اس��ت‪ .‬بر مبنای این گزارش‪ ،‬این‬ ‫رقم برای گروه های اصلی در ابان امس��ال به ‪۲۵۲/۲‬‬ ‫رس��ید که نس��بت به ماه پی��ش ‪ ۰/۶‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می دهد ‪.‬این ش��اخص در ابان امسال نسبت‬ ‫به ماه مشابه س��ال گذشته ‪ ۱۱/۳‬درصد بیشتر شد‪.‬‬ ‫تغییر این شاخص برای گروه های اصلی به این شرح‬ ‫است‪ :‬تورم تولید در گروه «کشاورزی‪ ،‬جنگلداری و‬ ‫ماهیگیری» نس��بت به مهر‪ ،‬یک درصد و نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۳/۶‬درصد بیشتر شد‪.‬‬ ‫تغییر این ش��اخص در گروه «س��اخت (صنعت)»‬ ‫نس��بت به مهر و ابان س��ال گذشته به ترتیب ‪ 0/۶‬و‬ ‫‪ ۱۲/۶‬درصد بود‪ .‬در بخش «حمل ونقل و انبارداری»‬ ‫تورم تولید در همسنجی با مهر ‪ 0/۶‬و نسبت به ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬به میزان ‪ ۷/۲‬درصد افزایش یافت‪ .‬نسبت این‬ ‫تغییرات در بخش «هتل و رستوران» به ترتیب ‪0/۴‬‬ ‫و ‪ ۱۲/۱‬بود‪ .‬در گروه تخصصی شامل بخش خدمات‪،‬‬ ‫تورم تولیدکننده نس��بت به مهر و ابان سال گذشته‬ ‫به ترتیب ‪ 0/۶‬و ‪ ۸/۱‬درصد بود‪.‬‬ ‫مرک��ز امار ایران اع�لام کرد‪ :‬ش��اخص کل نرخ‬ ‫تولیدکننده در تابس��تان به عدد ‪ ۲۲۸/۹‬رس��ید که‬ ‫نس��بت به شاخص فصل پیش (‪ ۲/۹ ،)۲۲۲/۴‬درصد‬ ‫و شاخص فصل مشابه سال گذشته (‪۱۰/۸ ،)۲۰۶/۷‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫تورم تولید درب��اره نرخ محصول صنعتی در محل‬ ‫کارخان��ه و نرخ محصول کش��اورزی از مزرعه عنوان‬ ‫می ش��ود ‪ .‬اینکه ش��اخص به��ای تولید کننده منفی‬ ‫نش��ود‪ ،‬به این معنی اس��ت ک��ه بازار ب��رای کاالی‬ ‫تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست ان را‬ ‫با نرخ پایین تر بفروشد‪.‬‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر حدود ‪ ۷0‬ت��ا ‪ ۸0‬درصد درامد‬ ‫مالیات��ی تحق��ق یافته که برای س��ال ‪ ۹۷‬با رش��د ‪۴‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان درامد مالیاتی ‪ ۱۲0‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی ش��ده است‪ .‬در سطح کالن این برای‬ ‫نخس��تین بار در دو سال گذشته است که سهم مالیات‬ ‫از نفت پیش��ی گرفته و به نس��بت ‪ ۵۲‬به ‪ ۴۷‬رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر این روند ادامه پیدا کند به جایگاه بهتری دست‬ ‫خواهی��م یافت اما از انج��ا که هزینه های جاری دولت‬ ‫هر س��ال ‪ ۲0‬درصد افزایش می یابد این رش��د درامد‬ ‫مالیاتی چندان احس��اس نمی شود‪ .‬غیبی پور با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه س��هم قابل توجه��ی از معافیت های مالیاتی‬ ‫کارایی الزم را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۴0‬درصد از‬ ‫تولید ناخالص داخلی معاف از مالیات است که چندان‬ ‫کارایی ندارد‪.‬‬ ‫معافیت در برخی از بخش های تولید امری ضروری‬ ‫است اما به این شرط که کارایی داشته و موجب افزایش‬ ‫تولید ش��ود اما متاسفانه اکنون در بسیاری از بخش ها‬ ‫کارایی الزم وجود ندارد‪ .‬همین امر باعث می شود سهم‬ ‫مالیات به تولید ناخالص داخلی اندک باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬جنبه فرار مالیاتی در ایران‬ ‫محمد عل��ی دهقان دهن��وی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی نیز در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره سهم مالیات به‬ ‫تولید ناخالص داخلی گفت‪ :‬س��هم اندک ایران به طور‬ ‫عمده ناش��ی از فرار مالیاتی اس��ت که دارای ‪ ۲‬جنبه‬ ‫اس��ت بخش��ی از تولید ناخالص داخلی ایران اصال در‬ ‫محاس��بات مالیاتی وارد نمی شود‪ .‬کسب وکارهایی به‬ ‫صورت رسمی و غیررسمی وجود دارند که هیچ مالیاتی‬ ‫پرداخت نمی کنند زیرا س��ازمان امور مالیاتی نتوانسته‬ ‫گردش مالی انها را احصا و محاسبه کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخش��ی دیگ��ر از فرار مالیاتی ش��امل‬ ‫فعالیت بنگاه هایی اس��ت که زیر پوشش سازمان امور‬ ‫مالیات��ی هس��تند اما از راه های مختلف با اس��تفاده از‬ ‫حساب س��ازی ها درامد خود را کم گزارش می کنند تا‬ ‫مالیات اندکی پرداخت کنند‪ .‬در نتیجه مالیات ایران به‬ ‫نسبت کشور های پیشرفته دنیا اندک است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش مالیات ارزش افزوده‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی دلیل‬ ‫بهبود س��هم ایران در س��ال های گذش��ته را نیز قانون‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده دانس��ت و گف��ت‪ :‬مالیات ارزش‬ ‫افزوده در س��ال های گذش��ته س��هم قاب��ل توجهی از‬ ‫درامد ه��ای مالیات��ی را افزایش داده و چ��ون ارتباط‬ ‫مس��تقیمی با تولید ناخالص داخلی نیز دارد توانس��ته‬ ‫تاثیر مناس��بی بگذارد اما با وجود این‪ ،‬چون این قانون‬ ‫به درستی اجرا نمی شود در صورت اصالح شیوه مالیات‬ ‫ارزش افزوده شاهد تاثیر پررنگ تر ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایطی که باید از انرژی های فسیلی‬ ‫مالی��ات گرفته ش��ود یارانه ب��ه حامل ه��ای انرژی با‬ ‫وجود هدفمندی یارانه ها پرداخت می ش��ود‪ .‬فلس��فه‬ ‫مالیات ارزش افزوده اجرای مکانیزه اس��ت و از طریق‬ ‫صندوق ه��ای فروش باید به ص��ورت اتوماتیک اعمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نبود زیرس��اخت و بررسی های دستی و کارشناسی‬ ‫بزرگترین اسیب را وارد کرده است‪ .‬از سوی دیگر نرخ‬ ‫مالیات ارزش افزوده در ایران پایین است در حالی که‬ ‫در دنیا نرخ ها حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲0‬درصد هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫اگ��ر قان��ون مالیات ارزش افزوده اصالح و به درس��تی‬ ‫اج��را ش��ود به تنهای��ی همین بخش می تواند س��طح‬ ‫نس��بت مالیاتی را به استاندارد جهانی برساند‪ .‬دهقانی‬ ‫با اش��اره به س��هم بخش های معاف از مالیات از تولید‬ ‫ناخالص داخلی نیز گفت‪ :‬در بخش کشاورزی به دلیل‬ ‫انکه ش��اغالن درامد باالی��ی ندارند و جزو بخش های‬ ‫توس��عه ای و امنیت غذایی کش��ور به شمار می روند در‬ ‫نتیجه سیاست های توسعه حکم می کند که از مالیات‬ ‫معاف باشند‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگر‪ ،‬معافی��ت مالیاتی اب��زاری برای‬ ‫پیشبرد اهداف توسعه ای است بنابراین اگر به درستی‬ ‫از ان استفاده شود اثر جانبی ان رشد تولید و بازگشت‬ ‫درامد مالیاتی بیش��تر از س��ایر بخش هاست از این رو‪،‬‬ ‫معافی��ت مالیاتی در ماهی��ت خود با این اصل منافاتی‬ ‫ندارد اما باید به درستی از ان استفاده شود‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر این گزارش‪ ،‬انتظار هس��ت ب��ا اجرای طرح‬ ‫جام��ع مالیاتی و اصالح ش��یوه اج��رای قانون مالیات‬ ‫ارزش افزوده نس��بت مالیات به تولید ناخالص داخلی‬ ‫افزای��ش پیدا کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کاهش س��هم اقتصاد‬ ‫زیرزمینی و معامالت نقدی در کش��ور می تواند جایگاه‬ ‫ایران را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای نوسازی بافت فرسوده‬ ‫ریی��س کمیس��یون عم��ران مجل��س از ت�لاش‬ ‫کمیسیون متبوعش برای تس��ریع در نوسازی بافت‬ ‫فرسوده و ناکارامد ش��هری گفت‪ :‬باید با استفاده از‬ ‫منابع صندوق ذخیره ارزی نوس��ازی این بافت ها در‬ ‫کشور تسریع ش��ود‪ .‬محمدرضا رضایی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خانه ملت با بیان اینکه ح��دود ‪ ۱۴٠‬هزار هکتار‬ ‫بافت فرس��وده و ناکارامد ش��هری در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه ‪ ١٩‬میلیون نفر در‬ ‫بافت فرس��وده و ناکارامد ش��هری زندگی می کنند‬ ‫باید نوس��ازی این بافت ها در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تاکید بر اینکه طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده در‬ ‫‪ ١٠‬س��ال اینده ‪ ٢‬هزار و ‪ ٧٠٠‬محله باید ساماندهی‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه اعتبارات فعلی‬ ‫جوابگ��وی نوس��ازی ای��ن می��زان بافت فرس��وده و‬ ‫ناکارامد ش��هری نیست باید منابع دیگری برای این‬ ‫مهم درنظر گرفته شود‪ .‬رضایی با بیان اینکه رقمی‬ ‫در ح��دود هزار میلیارد تومان از س��وی س��تاد ملی‬ ‫بازافرینی شهری برای نوسازی بافت فرسوده درنظر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه از این میزان اعتبار‬ ‫نی��ز فقط ‪ ٢۵‬درصد اختصاص یافته در حالی که اگر‬ ‫تمام ای��ن میزان نیز اختصاص یابد باز هم مش��کل‬ ‫بافت فرسوده شهری برطرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از ت��وان بخش خصوصی‬ ‫و تس��هیالت دهی ارزان قیم��ت راهکاری اس��ت که‬ ‫می تواند نوس��ازی بافت فرس��وده و ناکارامد شهری‬ ‫را تس��ریع کند‪ .‬این نماین��ده مردم در مجلس دهم‬ ‫ب��ا بیان اینکه دریافت تس��هیالت از صندوق ذخیره‬ ‫ارزی ب��ا مج��وز رهبر معظم انق�لاب و مجلس برای‬ ‫نوس��ازی بافت فرسوده می تواند راهکار دیگری برای‬ ‫بهس��ازی بافت های ناکارامد ش��هری باشد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ارائ��ه تضامین و درنظر گرفتن مدت مش��خص برای‬ ‫بازپرداخت این نوع تسهیالت باید امکان برداشت از‬ ‫صندوق ذخیره ارزی با این هدف فراهم شود‪.‬‬ ‫خودرو جدید بدون ایمنی وارد بازار نمی شود‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول‪1439‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2243‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪270‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫فاز دوم افزایش نرخ‬ ‫وارداتی ها کلید خورد‬ ‫کارشناسانبااشارهبهمهندسیمعکوسدرتولیدقطعاتمطرحکردند‬ ‫توقف ‪ ۶‬ماهه ثبت س��فارش خودروه��ای وارداتی و توقف بیش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار خودرو در گمرکات با هدف به تصویب رس��یدن ش��یوه نامه جدید‬ ‫واردات که دس��تاوردی جز جوالن سوء استفاده کنندگان نداشته و منجر‬ ‫ب��ه گرانی بیش از ان��دازه نرخ خودروهای وارداتی ش��د‪ ،‬ای��ن روزها با‬ ‫ورود به فاز دوم گرانی ها ش��کل جدی تری به خود گرفته اس��ت‪ .‬در هر‬ ‫اقتصاد س��المی‪ ،‬عرضه و تقاضا تنظیم کننده بازار اس��ت و طبیعی است‬ ‫در ش��رایطی که تعداد زیادی از خودروها که به گفته فعاالن این حوزه‬ ‫از مرز ‪ ۱۰‬هزار خودرو عبور کرده در گمرکات دپو می ش��ود و عرضه را‬ ‫با چالش ه��ای جدی مواجه می کند‪ ،‬تقاضا را نی��ز تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و در نهای��ت افزایش قیمت ها را رقم می زن��د‪ .‬به گفته فعاالن این حوزه‬ ‫خودروهای متوقف در گمرکات تنها به س��ونامی افزایش قیمت ها دامن‬ ‫زده و دول��ت را ک��ه هدف از توقف ثبت س��فارش را اصالح روند واردات‬ ‫عنوان کرده بود با چالش جدی دیگری روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫بازگشت قربانی جنگ جهانی‬ ‫دوم به عرصه خودروسازی‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا اظهار کرد‪ :‬هیچ محصولی از سایپا‬ ‫ی کیفی و ایمن��ی‪ ،‬طراحی و به بازار عرضه نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫ب��دون ازمون ها ‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در جریان شش��مین همایش کیفیت سایپا‪ ،‬محسن‬ ‫جه��رودی با بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬نمی توانیم محصولی را تحت فش��ار و‬ ‫ب��دون ازمون های مه��م کیفی‪ ،‬ایمنی و طراحی به س��بد محصوالت خود‬ ‫اضاف��ه کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نباید اجازه دهی��م محصوالت جدید در زمان‬ ‫تولی��د بمیرند و در این باره تم��ام تالش خود را برای انجام همه موارد کیفی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه قطعه سازان‬ ‫خودرو مهم ترین نقش را در کیفیت خودرو دارند تصریح کرد‪ :‬برای افزایش‬ ‫کیفیت نهایی خودرو باید ترتیبی اتخاذ ش��ود که کنترل بیش��تری بر ورود‬ ‫قطعات باکیفیت به س��ایت های تولیدی خودرو شود‪ .‬جهرودی ادامه داد‪:‬‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش یکی از مهم ترین بخش هایی اس��ت که بر کیفیت‬ ‫خدم��ات و محصوالت در اختیار مش��تریان تاثیرپذی��ر خواهد بود و توجه‬ ‫ب��ه این بخش از مهم ترین راهبردهای سایپاس��ت‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی تالش این است که‬ ‫پرتفوی مناس��بی را برای ذی نفعان و مش��تریان سایپا ایجاد‬ ‫کنی��م و امیدواریم به زودی با تالش هم��ه بخش های گروه‬ ‫خودروسازی سایپا به این مهم دست یابیم‪.‬‬ ‫جای خالی طراحی مهندسی در صنعت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی «بورگوارد» (‪ ،)Borgward‬یک نشان تجاری‬ ‫المانی در شهر برمن است که بعد از حدود نیم قرن با کمک یک شرکت‬ ‫دولتی تولید کننده اتوبوس از چین توانس��ت دوباره احیا شود و به میدان‬ ‫پررفت وامد خودروس��ازی جهان گام بگذارد‪ .‬چینی ها ناجی خودروسازی‬ ‫شدند که حتی خود مدیرعامل ان نیز از اینکه توانسته بود بیش از ‪۳۰‬هزار‬ ‫دستگاه از نخس��تین مدل خود را در ‪ ۸‬ماه بفروشد‪ ،‬شگفت زده شد‪.‬گروه‬ ‫خودروس��ازی بورگوارد امس��ال و در پایان اوریل (ابتدای اردیبهشت) در‬ ‫نمایشگاه خودرو شانگهای شرکت و از خودرو شاسی بلند برقی بی ایکس‪۷‬‬ ‫رونمای��ی کرد‪ .‬این خودرو قرار اس��ت در پایان س��ال ج��اری میالدی در‬ ‫دسترس قرار گیرد‪ .‬دیگر محصول بورگوارد تازه بازگشته‪ ،‬خودرو اس یو وی‬ ‫کوچک بی ایکس‪ ۵‬اس��ت که در مارس س��ال جاری (اسفند ‪ )۱۳۹۵‬برای‬ ‫فروش راهی بازار شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بازدید رییس پلیس راهور از غرفه ایران خودرو دیزل‬ ‫س��ردار مهماندار رییس پلیس راهور ته��ران بزرگ از غرفه‬ ‫شرکت ایران خودرو دیزل در دومین دوره نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودرو تهران بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬س��ردار مهمان��دار در این بازدید که‬ ‫علیرضا س��اجی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل وی را‬ ‫همراهی می کرد از همه محصوالت بازدید کرده و هنگام بازدید‬ ‫از اتوبوس بین ش��هری س��اخت ش��رکت ایران خودرو دیزل بر‬ ‫ل��زوم حمایت از تولید داخل��ی در عین اهمیت رعایت و حفظ‬ ‫اس��تانداردهای ایمنی و کیفیت الزم در این محصوالت تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت ایران خودرو دیزل با اغاز دوباره همکاری با شرکای‬ ‫تجاری خارجی عالوه بر اتوبوس جدید بین شهری‪ ،‬محصوالت‬ ‫جدید همکاری با ش��رکای تجاری خود را نیز در دومین دوره‬ ‫نمایش��گاه خودرو تهران در معرض دید عموم قرار داده است‪.‬‬ ‫از جمله این محصوالت جدید می توان به محصوالت ش��رکت‬ ‫مرسدس بنز ش��امل کامیون های کش��نده اکتروس ‪ ۱۸۴۴‬و‬ ‫اکتروس اس ‪ ،۳۳۴۴‬کامیون باری اکتروس ال ‪ ،۲۵۳۶‬کامیون‬ ‫کمپرس��ی اکتروس کی ‪ ۳۳۴۱‬و کامیونت ه��ای مدل اچ دی‬ ‫‪ ۶۵‬و اچ دی ‪ ۷۸‬ش��رکت هیوندای و همچنین کامیون کشنده‬ ‫شاکمن با گیربکس اتوماتیک اشاره کرد‪.‬‬ ‫ون وانا در کنار پیکاپ تانلند و کامیون کشنده ایومان فوتون‬ ‫نیز که از محصوالت در حال تولید این شرکت به شمار می ایند‬ ‫ازجمله محصوالت به نمایش درامده غرفه شرکت ایران خودرو‬ ‫دیزل در دومین دوره نمایشگاه خودرو تهران هستند‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری با استانداردهای جدید خودرویی‬ ‫اج��رای اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه که از‬ ‫کنون��ی و با هدف رفع دغدغه کاهش اش��تغال در‬ ‫ابتدای دی امس��ال وارد فاز اجرایی می شود گامی‬ ‫کشور می توان از نشان های معروف جهانی با هدف‬ ‫در جهت هماهنگ س��ازی تولیدات خودروسازان با‬ ‫راه ان��دازی کارخانه های تولی��دی در ایران دعوت‬ ‫استانداردهای جدید و تطبیق انها با استانداردهای‬ ‫کرد تا به واس��طه س��رمایه گذاری در کشور شاهد‬ ‫جدید اس��ت‪ .‬به طور قطع رعایت اس��تانداردهای‬ ‫توسعه تولید و اشتغال در کشور باشیم‪ .‬در راستای‬ ‫هشتاوپنج گانه به دلیل افزایش امنیت سرنشینان‬ ‫تولید نشان های خارجی در کشور به تازگی شرکت‬ ‫خودروها‪ ،‬کاهش مشکالت زیست محیطی ازجمله‬ ‫خودروسازی رنو در ایران فعالیت خود را اغاز کرده‬ ‫اسداهلل قره خانی‬ ‫الودگی هوا و افزایش بهره وری اقتصادی به واسطه‬ ‫و بهتر است در جریان این همکاری‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫کاه��ش مص��رف بنزین حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬البته‬ ‫را توسعه و گسترش داد‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫در جری��ان تحریم ها ناگزیر ب��ه حمایت از صنعت‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی همچنین به‬ ‫خودرو و چشم پوش��ی از برخی کاس��تی ها هستیم‬ ‫تاثیر کیفیت سوخت بر عملکرد تولیدات داخلی و‬ ‫اما درحال حاضر با رفع تحریم های خودرویی این مشکالت وجود‬ ‫وضعیت هوای کشور پرداخت و گفت‪ :‬کیفیت پایین این فراورده‬ ‫ندارد و مردم نیز با تغییر ذائقه و افزایش اگاهی در صنعت خودرو‬ ‫باعث مشکالتی از جمله استهالک و افزایش الودگی هوا شده در‬ ‫نسبت به حمایت مستمر مسئوالن از این صنعت معترض هستند‪.‬‬ ‫حالی که به دلیل نرخ پایین بنزین در ایران نسبت به کشورهای‬ ‫درحال حاضر به نظر می رس��د خودروسازان با هدف افزایش تیراژ‬ ‫دیگ��ر متحمل ضررهایی در این بخش می ش��ویم‪ .‬هرچند برای‬ ‫تولی��دات‪ ،‬کیفیت را نادیده گرفته اند در حالی که بهتر اس��ت به‬ ‫افزای��ش درام��د ملی راه های متفاوت��ی از جمله افزایش کیفیت‬ ‫جای تولید س��االنه یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو کم کیفیت‬ ‫س��وخت و از سویی افزایش کیفیت خودروها وجود دارد بنابراین‬ ‫‪۵۰۰‬ه��زار خ��ودرو با کیفیت باالتر به تولید برس��د‪ .‬در ش��رایط‬ ‫طبیعی است مردم به سمت خودروهایی با سوخت پایین بروند‪.‬‬ ‫اغاز فروش ویژه کامیونت فوتون با تسهیالت ویژه‬ ‫همزم��ان ب��ا حلول م��اه مب��ارک ربی��ع االول‪ ،‬فروش‬ ‫تس��هیالتی تعداد مح��دودی از کامیونت های پرطرفدار‬ ‫فوتون ازس��وی سایپادیزل با تس��هیالت قرض الحسنه و‬ ‫بدون ضامن اغاز شد‪.‬‬ ‫در راس��تای پاس��خگویی به نیاز فع��االن حوزه حمل‬ ‫نقل عمومی‪ ،‬صنعت پخش و خدمات ش��هری‪ ،‬ش��رکت‬ ‫سایپادیزل با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت‪ ،‬فروش‬ ‫تع��داد محدودی از کامیونت های فوتون را با وام حداکثر‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون ریال با کارمزد ‪ ۲‬درصد اغاز کرده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬کامیونت های کم استهالک فوتون در‬ ‫تن��اژ ‪ ۶‬تا ‪ ۸/۵‬تن ب��ه صورت کابین خ��واب دار و بدون‬ ‫خ��واب در این طرح به هموطنان عرضه خواهد ش��د که‬ ‫تمام��ی محصوالت مجه��ز به موتور پرق��درت کامینز و‬ ‫گیربکس با کیفیت زد اف بوده و از ‪ ۲‬سال یا ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر گارانتی برخوردارند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در بخش دیگری از این طرح‪،‬‬ ‫ش��رکت سایپادیزل با هدف پوشش درخواست مشتریان‬ ‫با اورده مالی اندک‪ ،‬فروش لیزینگی تا سقف ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ن��رخ خ��ودرو و بازپرداخت ‪ ۴۸‬تا ‪ ۶۰‬م��اه را پیش بینی‬ ‫کرده که در صورت تقس��یط ‪ ۴۸‬ماهه تس��هیالت نیازی‬ ‫به معرفی ضامن نیس��ت‪ .‬تحویل تمامی محصوالت این‬ ‫طرح به ص��ورت فوری بوده و ش��رکت س��ایپادیزل در‬ ‫ص��ورت تکمیل ظرفی��ت مجاز به توق��ف ثبت نام بدون‬ ‫اطالع قبلی است‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۲‬محصول جدید چانگان‬ ‫شرکت چانگان‪ ،‬شریک تجاری گروه خودروسازی سایپا در‬ ‫دومین نمایش��گاه خودرو تهران از دو محصول جدید سی اس‬ ‫‪ ۵۵‬و سی اس ‪ ۹۵‬رونمایی کرد‪ .‬به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬ژونگ‬ ‫وی‪ ،‬مدیر بازرگانی حوزه خاورمیانه چانگان با اشاره به بررسی‬ ‫و تولید دو محصول جدید در بازار ایران اظهار کرد‪ :‬در دومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی خودرو تهران دو محصول جدید سی اس‬ ‫‪ ۵۵‬و س��ی اس ‪ ۹۵‬برای نخستین بار در این نمایشگاه معرفی‬ ‫ش��ده که با اس��تقبال بازدیدکنندگان روبه رو شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬محصول جدید س��ی اس ‪ ۹۵‬فروردین امسال وارد بازار‬ ‫جهانی شده و خودرویی جدید در کالس شاسی بلند است که‬ ‫تنها پس از ‪ ۴‬ماه عرضه در بازار به رقم فروش ‪ ۴۶‬هزار دستگاه‬ ‫دس��ت یافته اس��ت‪ .‬ژونگ وی گفت‪ :‬شرکت چانگان امسال‬ ‫‪۱۱‬محص��ول جدی��د را به بازار معرفی ک��رده که دو محصول‬ ‫جدید این ش��رکت در این دوره از نمایشگاه تهران در معرض‬ ‫دی��د بازدیدکنندگان قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیر بازرگانی حوزه‬ ‫خاورمیانه چانگان با اش��اره به اینکه ش��رکت چانگان تاکنون‬ ‫موفقیت ه��ای چش��مگیری را در حوزه ف��روش در بازار ایران‬ ‫کس��ب کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ایران یک��ی از مهم ترین بازارهای‬ ‫خارجی شرکت چانگان به شمار می رود‪ .‬وی درباره همکاری‬ ‫با س��ایپا گفت‪ :‬خ��ط تولید محصوالت چان��گان در فروردین‬ ‫س��ال گذشته در س��ایت کاش��ان ایجاد و راه اندازی شد و در‬ ‫ش��هریور همان سال محصول س��ی اس ‪ ۳۵‬در این شرکت به‬ ‫تولی��د رس��ید‪ .‬ژونگ وی وجود زیرس��اخت های مورد نیاز و‬ ‫حمایت گروه خودروسازی سایپا را در زمینه فروش محصول‪،‬‬ ‫عاملی مهم برای حضور گروه چانگان به عنوان شریک تجاری‬ ‫س��ایپا در بازار این کشور دانست و افزود‪ :‬امیدوارم با تعامالت‬ ‫بیش��تر و سرعت بخش��یدن به توس��عه همکاری ها به زودی‬ ‫شاهد عرضه محصوالت مشترک در بازار داخلی و بین المللی‬ ‫باش��یم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با همکاری خوب س��ایپا‪ ،‬بومی سازی‬ ‫محصوالت چانگان در ایران انجام ش��ده است‪ .‬مدیر بازرگانی‬ ‫گروه خودرو س��ازی چانگان عرضه محصوالت مشترک سایپا‬ ‫و چانگان را با توجه به نرخ مناس��ب و باال بودن کیفیت‪ ،‬برگ‬ ‫برنده این دو ش��رکت در بازار ایران دانست و افزود‪ :‬امید است‬ ‫ای��ن همکاری ه��ا دریچه ای ب��رای تعامالت بیش��تر دو گروه‬ ‫خودرو س��ازی س��ایپا و چانگان باش��د و بتوانیم برای توسعه‬ ‫کسب و کار صنعت دو کشور گام های اساسی تری برداریم‪.‬‬ ‫پایان اذر‪ ،‬اخرین مهلت بخشودگی جرایم معوق‬ ‫معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬طرح بخشودگی‬ ‫دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا اخر س��ال ‪ ۹۵‬پایان اذر به‬ ‫اتمام می رسد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬سرهنگ جهانی توضیح داد‪:‬‬ ‫براس��اس قانون بودجه ‪ ۹۶‬مقرر شده در صورتی که مالکان‬ ‫وسایل نقلیه نسبت به پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی‬ ‫خ��ود ت��ا پایان س��ال ‪ ۹۵‬اقدام کنن��د‪ ۲ ،‬براب��ری دیرکرد‬ ‫انها بخش��وده ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬بر این اساس و با تمهیدات‬ ‫اندیشیده شده‪ ،‬مالکان وسایل نقلیه تا پایان اذر اگر جرایم‬ ‫معوق رانندگی تا اخر س��ال ‪ ۹۵‬را پرداخت کنند می توانند‬ ‫از این تس��هیالت برخوردار شده و به جای پرداخت جریمه‬ ‫‪ ۲‬برابری‪ ،‬اصل مبلغ را بپردازند‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا تصریح کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫که مالکان وس��ایل نقلیه در مهلت مقرر به پرداخت جرایم‬ ‫معوق خود اقدام نکنند به طور سیس��تمی جریمه ‪ ۲‬برابری‬ ‫انها دوباره اعمال می ش��ود‪ .‬سرهنگ جهانی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫فرصت بسیار خوبی است که قانون گذار در اختیار هموطنان‬ ‫قرار داده تا بتوانند نسبت به پرداخت دیون معوقه خود اقدام‬ ‫کنند‪ .‬معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا با اش��اره به اینکه‬ ‫پلیس‪ ،‬تس��هیالتی را در کنار این بخش��ودگی فراهم کرده‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬تجربه س��ال های قبل نش��ان داده اغلب هموطنان‬ ‫در روزه��ای پایانی اتمام طرح مراجعه می کنند که به علت‬ ‫مراجعه حداکثری در روزهای پایانی‪ ،‬ارائه خدمات ازس��وی‬ ‫پلیس راهور یا سامانه های پلیس به علت حجم مراجعات با‬ ‫مشکل همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬اگر جرایم مع��وق رانندگان به باالی یک‬ ‫میلیون تومان برسد‪ ،‬شکایت برای خودروها در سامانه ثبت‬ ‫می ش��ود و مام��وران پلیس راهور در صورت مش��اهده این‬ ‫خودروها به توقیف وسیله نقلیه انها اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫تولید ساالنه‬ ‫‪ ۵۰‬هزار موتور برقی در سایپا‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توس��عه صنایع خودرو(ایدکو) گفت‪:‬‬ ‫به تازگی ‪ ۱۰۰‬درصد س��هام این ش��رکت در اختیار سایپا‬ ‫ق��رار گرفته و براس��اس برنامه ریزی از س��ال ‪ ۹۴‬به حوزه‬ ‫موتورهای برقی وارد شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬س��یدکاظم حی��ان درباره‬ ‫فعالیت ه��ای زیرمجموعه خود گف��ت‪ :‬درحال حاضر با دو‬ ‫نش��ان س��ازنده موتورهای برقی از چی��ن مذاکرات خوبی‬ ‫داش��تیم تا هم تعدادی موتور برای فروش وارد کشور شود‬ ‫و هم برای تولید در داخل بتوانیم فناوری به همراه سرمایه‬ ‫را از این شرکت ها دریافت کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬موتورهای وارداتی باالی ‪ ۳‬وات هستند تا‬ ‫بتوانند در شیب شهرهای کوهستانی مانند تهران نیز قابل‬ ‫استفاده باشند‪.‬‬ ‫حیان دلیل انتخاب نش��ان چینی به جای اروپایی را نرخ‬ ‫مناس��ب تر موتور چینی عنوان کرد و افزود‪ :‬نرخ موتورهای‬ ‫اروپایی در بازه ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬هزار یورو است اما هزینه خرید این‬ ‫موتور در نوع چینی بسیار پایین تر از این مبلغ هاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایدکو تاکید کرد‪ :‬کیفیت مدل چینی‬ ‫تف��اوت چندانی با موت��ور اروپایی ندارد و برنامه س��اخت‬ ‫مشارکتی این موتور را در ایران داریم‪.‬‬ ‫وی از فعالیت مشترک با حوزه تحقیقات دانشگاه تهران‬ ‫برای س��اخت موتور برقی خب��ر داد و گفت‪ :‬چنانچه اتفاق‬ ‫خاصی نیفتد تا ‪ ۱۰‬ماه اینده می توانیم موتور مش��ترک با‬ ‫دانشگاه تهران را تولید کنیم‪.‬‬ ‫حی��ان‪ ،‬نرخ فعل��ی موتورهای واردات��ی را بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون بیان کرد و افزود‪ :‬ق��رارداد اولیه واردات ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه موتور اس��ت اما می توانیم ای��ن موتورها را حتی‬ ‫نخس��تین بار نیز به صورت س��ی کی دی به کشور وارد و با‬ ‫دریافت مجوزهای الزم به تولید ان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره مشکل ش��ارژ باتری این موتور ها خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حال مذاکره‬ ‫هس��تیم و قرار اس��ت برای تامین باتری به صورت سواپ‬ ‫تفاهم هایی با این ش��رکت داشته باش��یم تا موتورسواران‬ ‫برای ش��ارژ باتری های خود نیازی به توقف زیاد نداش��ته‬ ‫باشند و تنها باتری را تعویض و حرکت کنند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 13 1396‬ربیع االول ‪ 2 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 270‬پیاپی ‪2243‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت اجرای روش های واقعی‬ ‫خصوصی سازی در صنعت خودرو‬ ‫خصوصی س��ازی در صنعت‬ ‫خ��ودرو در حالی م��ورد تاکید‬ ‫کارشناس��ان و فع��االن ای��ن‬ ‫صنع��ت ق��رار می گی��رد ک��ه‬ ‫ب��ا توجه ب��ه س��اختار دولتی‬ ‫اقتصاد ایران در صورت تمایل‬ ‫صنع��ت خ��ودرو و همچنی��ن‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫حوزه ه��ای مختل��ف اقتصادی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫و صنعت��ی ب��رای خ��روج از‬ ‫جریان تصدی گری دولت‪ ،‬این‬ ‫بخش ها روز به روز قدرتمندتر و گس��ترده تر می شوند که بخش‬ ‫مهمی از این مش��کل به ساختار اش��تباه برنامه ریزی در کشور‬ ‫باز می گردد‪ .‬معنای کلمات در س��طح بین المللی متفاوت است‬ ‫بنابراین خصوصی س��ازی در بس��تر مدیریتی ب��ه این معنی که‬ ‫عنوان می شود نیست‪ ،‬چراکه به لحاظ تعاریف بین المللی و سهم‬ ‫دولت در این صنعت‪ ،‬امروز ش��رکت های خودروس��از خصوصی‬ ‫به ش��مار می روند هرچند در واقعیت این گونه نیس��ت‪ .‬ساختار‬ ‫اقتصادی ایران نیازمند تحول و مهندس��ی دوباره و کالن است‬ ‫و با بررس��ی نفوذ دولت در بخش های مختلف صنعتی می توان‬ ‫نتیجه گرفت که خصوصی س��ازی نه تنها باعث کوچکتر شدن‬ ‫دولت نش��ده بلکه باعث بزرگتر و قدرتمندتر شدن ان نیز شده‬ ‫است‪ .‬در جریان خصوصی س��ازی خودروسازان‪ ،‬بهترین اقدامی‬ ‫که انجام شد‪ ،‬خرید سهام شرکت ها ازسوی خودروسازان بود و‬ ‫به ظاهر این بخش ها خصوصی ش��دند در حالی که در واقعیت‬ ‫این کار انجام نش��د و این روند نشان داد که خصوصی سازی در‬ ‫صنعت خودرو نیازمند عزم ملی به ویژه در س��طح مدیران نظام‬ ‫است و با اجرای ظواهر قوانین راه به جایی نخواهیم برد‪.‬‬ ‫مدیران باید بپذیرند از دخالت کناره گیری کنند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫در ظاهر صنعت خودرو در اختیار دولت نیست اما همگان اذعان‬ ‫دارن��د که واقعیت امر دیگری اس��ت و هر مش��کلی که در هر‬ ‫حوز ه به وجود می اید مردم دولت را مقصر می دانند و خواس��تار‬ ‫دخالت دولت برای رفع ان مش��کل هستند‪ .‬در این شرایط در‬ ‫صورت��ی که دولت تنه��ا به فکر درامدزای��ی از محل بنگاه های‬ ‫اقتصادی چون خودروسازی بود واردات بزرگترین درامد را برای‬ ‫او داش��ت بنابراین به نظر می رس��د این تفکر درباره دالیل رها‬ ‫نکردن این بنگاه ها ازسوی دولت درست نیست‪ .‬باید قبول کرد‬ ‫مدیریت خصوصی در ش��رکت ها پیاده ش��ود و این امر تنها به‬ ‫معنای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی نیست برای نمونه‬ ‫در کش��ور بزرگی مانند چین شرکت ها دولتی است اما ازطرف‬ ‫مدیران بخش خصوصی اداره می شود و دولت تنها نظارت دارد‬ ‫بنابراین‪ ،‬اینکه س��ازمان ها به لحاظ حقوقی‪ ،‬دولتی یا خصوصی‬ ‫باشند از اهمیتی برخوردار نیست بلکه مهم این است که اجازه‬ ‫دهی��م مکانیزم مدیریت خصوصی در ش��رکت ها پیاده ش��ود‪.‬‬ ‫بی شک با مدیریت های خصوصی بدون واگذاری این مجموعه ها‬ ‫به بخش خصوصی می توان صنعت خودرو را به بهترین ش��کل‬ ‫اداره کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه ریزی اپکو‬ ‫برای بازپس گیری بازار‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۱/۵‬میلیون دستگاه خودرو در کشور به تولید‬ ‫می رسد و به مردم عرضه می شود که بسیاری از این مشتریان‬ ‫عالقه دارند روی خودرو خود امکانات رفاهی بیش��تری نصب‬ ‫کنند یا پیشرانه خودرو خود را تقویت کنند‪ .‬بسیاری نیز عالقه‬ ‫دارند تا خودرو خود را از نظر ظاهری تیونینگ کنند تا با سایر‬ ‫خودروهای در حال تردد در خیابان تفاوت داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس‪ ،‬کیوان وزیری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫تولید خودروهای سفارش��ی اپکو اعالک کرده که این شرکت‬ ‫در نظر دارد بازار از دس��ت رفته خ��ود را باز پس گیرد و برای‬ ‫به دست اوردن این بازار برنامه های جامعی درنظر دارد‪.‬‬ ‫وی درباره تفاوت کار اپکو با فعالیت گذش��ته این ش��رکت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت اپکو درحال حاضر عالوه بر حضور در بازار‬ ‫خدم��ات پس از فروش (افترمارکت) در خط تولید نیز حضور‬ ‫دارد و پیش از تحویل خودرو به مش��تری‪ ،‬تجیهزات سفارش‬ ‫مشتری را بر خودرو نصب می کند‪.‬‬ ‫وزیری افزود‪ :‬ایران خودرو در سال حدود ‪ ۸۵۰‬هزار دستگاه‬ ‫از ان��واع محصوالت را به فروش می رس��اند ک��ه اپکو در نظر‬ ‫دارد ساالنه روی ‪ ۴۰۰‬هزار دستگاه از این خودروها تجهیزات‬ ‫س��فارش داده مش��تری را نصب کند که در واقع با این هدف‬ ‫نیمی از خودروهای ایران خودرو پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تولید خودروهای سفارشی اپکو درباره‬ ‫ت بسته های امکانات رفاهی توضیح داد‪ :‬اپکو‬ ‫محصوالت و قیم ‬ ‫برای تمام خودروهای تولید ش��ده در ایران خودرو‪ ،‬بسته های‬ ‫امکان��ات رفاه��ی را به مش��تری عرضه می کند ک��ه نرخ این‬ ‫بسته ها از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان شروع شده و تا ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی درباره تفاوت ش��رکت اپکو با سایر شرکت های متفرقه‬ ‫موج��ود در بازار اظهار ک��رد‪ :‬اپکو خود را در قبال مش��تری‬ ‫مسئول می داند و متعهد است جنس تولید داخل و باکیفیت‬ ‫را به مشتری عرضه کند تا خیال مشتری بابت نصب تجهیزات‬ ‫مورد عالق ه اسوده باشد‪.‬‬ ‫وزیری درباره نرخ محصوالت اپکو افزود‪ :‬این شرکت عالوه‬ ‫بر داش��تن تعهد و کیفیت باالی محصوالت‪ ،‬نرخ رقابتی دارد‬ ‫و ای��ن به خودی خود باعث می ش��ود تا مش��تری به خرید از‬ ‫اپکو ترغیب شود‪.‬‬ ‫فربد زاوه‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫همزمان با ادامه ممنوعیت ثبت سفارش و توقف خودروها در گمرک‬ ‫فاز دوم افزایش نرخ وارداتی ها کلید خورد‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫توقف ‪ ۶‬ماهه ثبت سفارش خودروهای وارداتی‬ ‫و توق��ف بیش از ‪ ۱۰‬هزار خ��ودرو در گمرکات با‬ ‫هدف به تصویب رسیدن شیوه نامه جدید واردات‬ ‫که دس��تاوردی جز جوالن سوء استفاده کنندگان‬ ‫نداش��ته و منج��ر به گران��ی بیش از ان��دازه نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی ش��د‪ ،‬این روزها با ورود به فاز‬ ‫دوم گرانی ها شکل جدی تری به خود گرفته است‪.‬‬ ‫در ه��ر اقتص��اد س��المی‪ ،‬عرض��ه و تقاض��ا‬ ‫تنظیم کننده بازار است و طبیعی است در شرایطی‬ ‫ک��ه تعداد زیادی از خودروه��ا که به گفته فعاالن‬ ‫ای��ن حوزه از مرز ‪ ۱۰‬هزار خ��ودرو عبور کرده در‬ ‫گمرکات دپو می ش��ود و عرض��ه را با چالش های‬ ‫جدی مواجه می کند‪ ،‬تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫داده و در نهای��ت افزایش قیمت ها را رقم می زند‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن ای��ن حوزه خودروهای متوقف در‬ ‫گمرکات تنها به س��ونامی افزایش قیمت ها دامن‬ ‫زده و دول��ت را که هدف از توقف ثبت س��فارش‬ ‫را اصالح روند واردات عن��وان کرده بود با چالش‬ ‫جدی دیگری روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫رون��د فعل��ی باع��ث ش��ده در حاش��یه دومین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی خودرو ته��ران و رونمایی‬ ‫از خودروه��ای جدی��د‪ ،‬نرخ خودروه��ا به عنوان‬ ‫موضوعی محرمانه باقی مانده و همه ش��رکت های‬ ‫واردکنن��ده دلیل ان را بس��ته بودن س��ایت ثبت‬ ‫س��فارش خودرو عن��وان کنند هرچن��د برخی از‬ ‫ش��رکت ها با ای��ن وجود اقدام ب��ه ثبت نام فروش‬ ‫کوتاه مدت خود بدون ارائه نرخ مش��خص کردند‪.‬‬ ‫برخ��ی دیگر از مدیران ش��رکت ها نیز دلیل اعالم‬ ‫نش��دن قیمت ها را توق��ف خودروهای وارداتی در‬ ‫گمرکات اعالم و اظهار کردند به دلیل مش��خص‬ ‫نبودن تعرفه ه��ای گمرکی قادر ب��ه ارائه قیمتی‬ ‫مشخص قبل از ترخیص خودرو نیستند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ این خودروه��ا به دلیل محدودیت‬ ‫عرضه در حالی بود که پس از مطرح شدن اصالح‬ ‫نظام تعرفه واردات خودرو و احتمال افزایش حتی‬ ‫‪ ۱۵۰‬درصدی تعرفه برخی از خودروها شاهد موج‬ ‫دوم نرخ خودروه��ای وارداتی در بازار بودیم و در‬ ‫این شرایط برخی از شرکت ها با تکیه بر این بهانه‪،‬‬ ‫محصوالت خود را با فهرست جدیدی از قیمت ها‬ ‫ارائه کردند که این امر منجر به افزایش بیشتر نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی ش��د به ط��وری که هم اکنون‬ ‫ش��اهد افزایش تا ‪ ۳۰‬میلیون تومانی قیمت ها در‬ ‫برخی از خودروهای وارداتی هستیم‪.‬‬ ‫با ش��رایط فعلی به وجود امده به نظر می رسد‬ ‫شیوه نامه جدید واردات نه تنها اثر مثبتی بر بازار‬ ‫این دس��ته از خودروها نداش��ته بلکه با برهم زدن‬ ‫نظم بازار منجر به تشویش بیشتر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت در شیوه نامه جدید بحث نمایندگی‬ ‫رسمی شرکت ها‪ ،‬استفاده از ظرفیت تولید داخل‪،‬‬ ‫مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که‬ ‫واردکنندگان خودرو باید انجام دهند قید ش��ده و‬ ‫براساس طرحی که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اماده و به دولت ارس��ال ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫واردات خودرو منوط به اس��تفاده ‪ ۵۰‬درصدی از‬ ‫ارز صادرکنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫این وعده ها که با هدف بهبود بازار این دس��ته از‬ ‫خودروها مطرح ش��ده بود حال عاملی برای برهم‬ ‫ریخت��ن بازار و افزایش بیش��تر نرخ این خودروها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم�ات دول�ت عام�ل‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫در همی��ن زمین��ه فرب��د زاوه‪،‬‬ ‫کارش��ناس ب��ازار خ��ودرو افزای��ش‬ ‫بی رویه ن��رخ خودروهای خارجی در‬ ‫ب��ازار را متاثر از بی اطمینانی از اینده‬ ‫توس��ط نمایندگی های فروش عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مس��دود ش��دن سایت‬ ‫ثبت فروش و افزایش نرخ دالر زمینه‬ ‫افزایش بی رویه نرخ را در بازار فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی کاه��ش عرض��ه در ب��ازار‬ ‫خودروه��ای واردات��ی را یک��ی از‬ ‫دالیل اصلی افزایش ن��رخ وارداتی ها‬ ‫در هفته ه��ای اخیر دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫ادام��ه دار ش��دن تعلیق س��ایت ثبت‬ ‫س��فارش خودروه��ای وارداتی باعث‬ ‫ش��ده ش��اهد کاهش عرضه در بازار‬ ‫وارداتی ها باش��یم؛ روندی که افزایش چش��مگیر‬ ‫نرخ این خودروها را در بازار به همراه داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو با اش��اره به‬ ‫اینکه دولت منش��ا گران��ی در ب��ازار خودروهای‬ ‫وارداتی اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اقداماتی که دولت در‬ ‫ب��ازار وارداتی ه��ا انجام داده از یک س��و و اعمال‬ ‫قوانین جدید در بازار این خودروها از سوی دیگر‬ ‫منج��ر به برهم خوردگی تعادل در این بازار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسدود ش��دن سایت ثبت سفارش‬ ‫که از دی سال گذشته اتفاق افتاده و تاکنون ادامه‬ ‫دارد سیاس��تی است که ازسوی دولت در راستای‬ ‫تثبیت نرخ ارز و کنترل تقاضا در بازار انجام شده‬ ‫ام��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکنون درباره‬ ‫باز ش��دن س��ایت ثبت س��فارش و تعیین تعرفه‬ ‫خودرو تصمیمی نگرفته است‪.‬‬ ‫زاوه تصریح ک��رد‪ :‬افزایش تعرفه واردات خودرو‬ ‫به معنای کاهش درامدهای دولت و مالیات است‬ ‫از ای��ن رو دولت در این زمین��ه در بالتکلیفی به‬ ‫سر می برد‪.‬‬ ‫در عی��ن حال کاهش مدت ثبت س��فارش از ‪۶‬‬ ‫به ‪ ۳‬ماه پیام روش��نی به سرمایه گذاران مبنی بر‬ ‫قطعیت نداشتن در تجارت است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ این‬ ‫خودروها به دلیل‬ ‫محدودیت عرضه در‬ ‫حالی بود که پس از‬ ‫مطرح شدن اصالح نظام‬ ‫تعرفه واردات خودرو‬ ‫و احتمال افزایش حتی‬ ‫‪ ۱۵۰‬درصدی تعرفه‬ ‫برخی از خودروها‬ ‫شاهد موج دوم نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫در بازار بودیم و در‬ ‫این شرایط برخی از‬ ‫شرکت ها با تکیه بر این‬ ‫بهانه‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را با فهرست جدیدی از‬ ‫قیمت ها ارائه کردند‬ ‫� افزایش بازار سیاه‬ ‫ب��ه ط��ور قط��ع در ای��ن ش��رایط‬ ‫مصرف کنن��ده متض��رر اصل��ی‬ ‫خواه��د ب��ود و خری��د خودروی��ی با‬ ‫فناوری ه��ای روز تبدیل ب��ه ارزویی‬ ‫مح��ال ب��رای مصرف کنن��ده ای��ران‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬س��عید موتمنی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادی��ه نمایش��گاه داران خودرو نیز‬ ‫در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت»‬ ‫با اش��اره به اینکه ب��ازار خودروهای‬ ‫واردات��ی از قانون تبیع��ت نمی کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر با گذش��ت چند‬ ‫م��اه از توق��ف ثبت س��فارش و ادامه‬ ‫تصمیم ه��ای اش��تباه بازار س��یاه در‬ ‫کش��ور افزایش زی��ادی پی��دا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه احتمال‬ ‫افزای��ش تعرف��ه برخ��ی از خودروها‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵۰‬درصد باعث ش��ده بازار در‬ ‫وضعیت نااطمینانی به س��ر ببرد و به همین دلیل‬ ‫نرخ خودروها روند افزایش��ی را دنبال کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزایش نرخ خودروهای خارجی در بازار در حالی‬ ‫اس��ت که بازار ماه هاس��ت با چالش جدی کمبود‬ ‫تقاض��ا مواجه اس��ت و رکود فصلی پایی��ز نیز بر‬ ‫تقاض��ا تاثیر گذاش��ته هرچند نمی ت��وان از تاثیر‬ ‫افزای��ش قیمت ها نیز چشم پوش��ی کرد‪ .‬موتمنی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر نرخ خودروهای وارداتی‬ ‫ب��ه اندازه کافی افزایش یافت��ه به طوری که در ‪۴‬‬ ‫ماه گذشته شاهد افزایش ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصدی نرخ‬ ‫خودروه��ای وارداتی بوده ایم که بدون ش��ک این‬ ‫روند به محدودیت عرضه برمی گردد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با یاداوری‬ ‫اینک��ه هر کاالیی که با محدودی��ت عرضه همراه‬ ‫باشد به طور قطع با بازار سیاه مواجه خواهد شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرایطی که هم اکنون در بازار خودرو‬ ‫دیده می ش��ود موید همین مطلب است و همین‬ ‫امر باعث ش��ده تا همزمان با افزایش قیمت ها در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬معامالت و خرید و ف��روش خودرو به صفر‬ ‫برس��د و بس��یاری از فعاالن این ح��وزه ناگزیر به‬ ‫تعطیلی واحد خود شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹در پایان‪...‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬افزایش نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی در حالی اس��ت که به ط��ور قطع اثرات‬ ‫تورم��ی این روند بر خودروه��ای داخلی نیز موثر‬ ‫خواهد بود که به وجود امدن این ش��رایط قدرت‬ ‫خرید تع��داد زی��ادی از مصرف کننده ها را تحت‬ ‫تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د در ش��رایطی که ‪ ۶‬ماه از بسته‬ ‫شدن قطعی سایت ثبتارش می گذرد و بازگشایی‬ ‫ان من��وط به تصویب ش��یوه نامه جدی��د واردات‬ ‫ش��ده‪ ،‬جای مدیریت دولت با هدف جلوگیری از‬ ‫هرگونه سوءاس��تفاده بیش از پیش خالی است و‬ ‫هرچند ش��یوه نامه جدید واردات با هدف شفافیت‬ ‫در واردات خودرو عنوان شد اما نه تنها این هدف‬ ‫محقق نشد بلکه روند بازار به سال های نه چندان‬ ‫دوری بازگش��ت ک��ه خ��ودرو تبدیل ب��ه کاالیی‬ ‫س��رمایه ای ش��د که دارندگان انها را یک شبه به‬ ‫میلیونرهایی تبدیل کرد و کس��انی که در ارزوی‬ ‫داش��تن این خودروها به سر می بردند را به اینده‬ ‫نامعلومی رهنمون کرد‪.‬‬ ‫افزایش تعرفه واردات خودرو بدون اطالع واردکنندگان‬ ‫سایت ثبت س��فارش خودرو همچنان به روی واردکنندگان بسته‬ ‫اس��ت و در این ش��رایط زمزمه هایی مبنی بر افزایش تعرفه واردات‬ ‫خودرو به گوش می رس��د اما در حالی در چند ماه گذشته مهم ترین‬ ‫و به عبارتی مخرب ترین تصمیمات در حوزه واردات گرفته ش��ده که‬ ‫برخالف قول های داده ش��ده مبنی بر مشورت گرفتن از تشکل های‬ ‫بخش خصوصی در سیاس��ت گذاری ها‪ ،‬رییس انجمن واردکنندگان‬ ‫می گوی��د که ای��ن انجمن از تصمیمات قبلی و سیاس��ت های جدید‬ ‫تعرفه ای بی خبر است‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن تحوالتی ک��ه هم رییس دول��ت یازدهم و هم‬ ‫مع��اون اول او بارها درباره ان س��خن گفته بودند‪ ،‬مش��ورت گرفتن‬ ‫از تش��کل ها و انجمن های بخش خصوصی در سیاس��ت گذاری های‬ ‫اقتصادی بود؛ اتفاقی که گرچه در دوره ای کوتاه رخ داد اما دست کم‬ ‫بی اعتنایی دولت در طول ‪ ۶‬ماه گذش��ته به انتقادات واردکنندگان و‬ ‫ادامه فرایند سیاس��ت گذاری در این حوزه بدون مش��ورت گرفتن از‬ ‫انها‪ ،‬نشان از فراموشی ان دارد‪.‬‬ ‫اکنون پس از بسته شدن یک شبه سایت ثبت سفارش‪ ،‬زمزمه هایی‬ ‫مبنی بر افزایش چشمگیر تعرفه واردات خودرو شنیده می شود‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه ماده ‪ ۵‬قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار‬ ‫ب��ر این موضوع که باید نظر تش��کل های بخ��ش خصوصی در زمان‬ ‫تدوین ش��یوه نامه ها گرفته ش��ود برخالف ش��عارهایی ک��ه مبنی بر‬ ‫اهمیت بخش خصوصی داده می ش��ود در عمل ش��اهد نسل کش��ی‬ ‫بخش خصوصی هستیم‪.‬‬ ‫فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با خودروکار می افزاید‪ :‬ما در بازاری‬ ‫رقابت می کنیم که رقیب اصلی دولت است؛ بیش از ‪ ۸۵‬درصد بازار‬ ‫در اختیار دولت قرار دارد و واردکنندگان تنها سهم ‪ ۶‬درصدی دارند‬ ‫که بر سر همین سهم اندک هم چالش های بسیاری به وجود امده و‬ ‫حدود ‪ ۶‬ماه اس��ت که اجازه ورود خودروهای وارداتی حتی از طریق‬ ‫نمایندگی های رسمی به کشور داده نشده است‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد با بی��ان اینک��ه واردکنندگان در این م��دت متحمل‬ ‫زیان بسیاری ش��ده اند‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬اکنون شاهد تعدیل نیرو در‬ ‫شرکت ها یا حتی تعطیلی انها هستیم‪.‬‬ ‫با احتساب ش��رکت های گری مارکت تاکنون حدود ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان زیان به واردکنندگان خودرو وارد شده و متاسفانه هیچ نهادی‬ ‫پاسخگوی این زیان نیست‪.‬‬ ‫سایت ثبت س��فارش خودرو که به صورت یک شبه و بدون اطالع‬ ‫قبلی بسته شد تبدیل به عاملی برای نابودی اشتغال حدود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر روند سیاست گذاری های دولتی در واردات خودرو‬ ‫در حالی بدون مش��ورت گرفتن از بخش خصوصی و درجهت بسته‬ ‫ش��دن درهای ب��ازار ادامه دارد که پیش از ای��ن در دومین همایش‬ ‫بین الملل��ی خودرو‪ ،‬قول باز ش��دن درهای بازار خودرو داده ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 13 1396‬ربیع االول ‪ 2 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 270‬پیاپی ‪2243‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی رتبه بندی‬ ‫در صنعت موتورسیکلت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حسینعلی بهجو‪:‬‬ ‫اعضای دانشگاهی و‬ ‫صنعتی باید‬ ‫پیوستگی الزم را در‬ ‫خود ایجاد کنند‪.‬‬ ‫در این فضاست‬ ‫که راهکارها را‬ ‫می توان به مسئوالن‬ ‫دولتی ارائه کرد‬ ‫کارشناسان با اشاره به مهندسی معکوس در تولید قطعات مطرح کردند‬ ‫جای خالی طراحی مهندسی در صنعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مرتبط دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹پیوس�تگی نخب�گان‪ ،‬ض�رورت رف�ع‬ ‫مشکالت طراحی صنعتی‬ ‫حسینعلی بهجو‪ ،‬رییس کانون طراحی مهندسی‬ ‫خودکفایی و استقالل سیاسی و اقتصادی یکی از‬ ‫و طراح��ی مونت��اژ ای��ران در ابتدای این نشس��ت‬ ‫اهداف مهم برای هر کشور است‪ .‬ایران نیز با همین‬ ‫ب��ه کاس��تی های موجود بی��ن مدی��ران صنعتی و‬ ‫ی اقتصادی به کشورهای‬ ‫شعار برای کاهش وابستگ ‬ ‫دانش��گاهی کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬حمایت از تولید ملی را در دس��تور کار خود‬ ‫برگزاری چنی��ن گردهمایی هایی پر کردن خال بین‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬چند سالی اس��ت که دولتمردان و‬ ‫مسئوالن و مدیران با نخبگان و استادان دانشگاهی‬ ‫مدی��ران روی این امر تاکید دارند و در این راس��تا‬ ‫اس��ت زیرا ارتباط مستمری بین این دو گروه وجود‬ ‫پویش ه��ای مختلف ب��رای حمای��ت از محصوالت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫داخلی از س��وی مدیران و افراد جامعه شکل گرفته‬ ‫او گف��ت‪ :‬کانون با تش��کیل این نشس��ت درصدد‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��ت زمینه ارتباط را فراهم کند زیرا در این راستا‬ ‫نباید فرام��وش کرد هر امری برای دس��تیابی به‬ ‫ش��عارهای زیادی داده می شود تا از توان و ظرفیت‬ ‫نتیجه به فرمول های اجرایی خاص نیاز دارد و برای‬ ‫نخبگان علمی و صنعتی کشور استفاده شود اما در‬ ‫رسیدن به نقطه هدف باید نقشه راه ترسیم کرد‪ .‬در‬ ‫عمل چنین امر مهمی به معنای واقعی هنوز محقق‬ ‫کااله��ای صنعتی یکی از مهم ترین بحث ها طراحی‬ ‫نشده است‪ .‬این نوع برخورد ما را به مقصد رهنمون‬ ‫محصوالت است؛ ضعفی که در صنایع خرد و کالن‬ ‫نمی کند و نتیجه ان شرایطی است که امروز در ان‬ ‫بس��یار دیده می ش��ود و یکی از دالیل��ی که ایران‬ ‫ب ه سر می بریم‪.‬‬ ‫نمی تواند بازارهای ثابتی برای خود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نخبگان دانش��گاهی درددل های‬ ‫همین امر است‪.‬‬ ‫زیادی دارن��د و امیدواریم با هم��کاری مدیریتی از‬ ‫صنع��ت قطع��ه نیز از ای��ن امر مس��تثنا نبوده و‬ ‫ظرفیت های کشوری استفاده و به این ترتیب بخشی‬ ‫صنعتگران فعال در این صنعت به روش مهندس��ی‬ ‫از مشکالت اقتصادی رفع شود‪.‬‬ ‫معکوس س��عی در تولید و تامین قطعات مورد نیاز‬ ‫رییس کانون طراحی مهندس��ی و طراحی مونتاژ‬ ‫صنعت خودرو دارند‪ .‬چنین فعالیتی رد شده نیست‬ ‫ایران افزود‪ :‬برای برون رفت از چالش ها‪ ،‬اعضای این‬ ‫ام��ا نمی تواند به معنای واقعی با هدف خودکفایی و‬ ‫گروه ها پیش��نهادهایی داشته اند اما در عمل به این‬ ‫استقالل کارساز باشد‪.‬‬ ‫راهکارها ترتیب اثر داده نشده است‪.‬‬ ‫کش��وری که در طراح��ی تس��لیحات نظامی در‬ ‫وی همچنی��ن نس��بت ب��ه همکاری ه��ای خود‬ ‫راستای اس��تقالل تمامیت ارضی خود حرکت های‬ ‫نخبگان دانش��گاهی و صنعتی با یکدیگر ش��کایت‬ ‫موثری داش��ته جای تعجب دارد که هنوز در بحث‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ان گونه که انتظار می رود انسجام الزم‬ ‫خودکفایی اقتصادی نتوانسته به طراحی محصوالت‬ ‫بین گروه های صنعتی و دانش��گاهی کشور نیست و‬ ‫مورد نیاز خود حتی در س��طح پایین‬ ‫باوجود تمام دغدغه های مش��ترکی که‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫این دو گروه دارند همکاری مورد انتظار‬ ‫پایان هفته گذش��ته کانون طراحی‬ ‫دیده نمی شود‪ .‬باید توجه داشته باشیم‬ ‫مهندس��ی و طراح��ی مونت��اژ ایران‬ ‫اجرای درست برنامه ها ازسوی هر گروه‬ ‫گردهمایی را با حضور شخصیت های‬ ‫ما را به موفقیت می رساند‪.‬‬ ‫دانش��گاهی و صنعت��ی از بخش های‬ ‫بهجو تاکید کرد‪ :‬اعضای دانشگاهی و‬ ‫دولت��ی و خصوصی برگ��زار کرد تا به‬ ‫صنعتی باید پیوس��تگی الزم را در خود‬ ‫علیرضا درویش‬ ‫بررس��ی برخی چالش ها در این راستا‬ ‫ایجاد کنند و س��عی بر اثرگذاری داشته‬ ‫بپردازد ضمن انکه باید گفت فلس��فه‬ ‫باش��ند‪ .‬در این فضاست که راهکارها را‬ ‫یکی از دالیل‬ ‫ایجاد این کانون اس��تفاده از دانش و‬ ‫می توان به مس��ئوالن دولتی ارائه کرد‬ ‫موفقیت چین در‬ ‫توانمندی های متخصصان کش��ور در‬ ‫و به مدیران کش��وری اطمینان داد که‬ ‫دستیابی به‬ ‫اج��رای برنامه ه��ای توس��عه صنعتی بازارهای جهانی‪ ،‬طراحی گ��روه نخب��گان حاضر ب��ه همراهی در‬ ‫مهندسی زیباست‪.‬‬ ‫کشور بوده است‪.‬‬ ‫برنامه های توسعه ای کشور هستند‪.‬‬ ‫ماموری��ت اصل��ی کان��ون به عنوان ایران نیز برای موفقیت � زمین�ه هم�کاری کان�ون ب�ا‬ ‫تش��کلی پیش��رو و موثر در توس��عه باید ان را در دستور صنعت خودرو‬ ‫کار قرار دهد‬ ‫پایدار کش��ور‪ ،‬تجمیع توانمندی های‬ ‫علیرضا درویش‪ ،‬یکی دیگر از اعضای‬ ‫تخصصی طراحی مهندسی کشور در‬ ‫پیشکس��وت این کانون است که در هر‬ ‫قالب اعض��ا‪ ،‬ارتقای جایگاه و س��طح‬ ‫دو حوزه دانشگاه و صنعت تجربه داشته‬ ‫توانمندی های انهاس��ت و دف��اع از حقوق و منافع‬ ‫است‪ .‬او در ادامه سخنان بهجو گفت‪ :‬در بخش های‬ ‫شرکت های طراحی مهندس��ی و طراحی مونتاژ در‬ ‫مختلف صنعتی فناوری های متفاوت مورد استفاده‬ ‫جهت اعتالی صنعت و اقتصاد کش��ور‪ ،‬افزایش توان‬ ‫ق��رار می گیرد و امروز نمی ت��وان محصولی را یافت‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬مشارکت در طرح های توسعه ای و البته‬ ‫که حاصل طراحی مهندس��ی نباش��د‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫افزایش ص��ادرات خدمات مهندس��ی و محصوالت‬ ‫خالقیت موهبتی اس��ت که هر انسانی در خود دارد‬ ‫دانش بنی��ان را از دیگر اهداف ای��ن کانون می توان‬ ‫در حالی که جایگاه ان در تولیدات هنوز مش��خص‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫نیس��ت‪ .‬انچه باعث می شود تا فرایند زندگی بهبود‬ ‫با وجود تش��کیل این کانون در سال ‪ ۱۳۷۲‬هنوز‬ ‫یابد نواوری ها هس��تند که نتیجه فعالیت نخبگان و‬ ‫رد پای چنین کانونی در عملکرد صنعتی واحدهای‬ ‫دگراندیش��ان جامعه اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز شاید‬ ‫صنعتی و تولیدی به معنای واقعی دیده نمی ش��ود‬ ‫یکی از برجس��ته ترین نمودهای این امر شرکت های‬ ‫که شاید این امر را بتوان به فاصله صنعت و دانشگاه‬ ‫دانش بنیان باشد زیرا فلسفه وجودی انها رفع یکی‬ ‫از نیازهای صنعتی و غیرصنعتی جامعه است‪.‬‬ ‫گفتنی است برخی قطعه سازان به این سو حرکت‬ ‫کرده ان��د و با تولید قطعات ب��ا فناوری نانو درجهت‬ ‫بهبود محصوالت خود گام های بلندی برداش��ته اند‪.‬‬ ‫البته درصد این تولیدات نس��بت ب��ه حجم فعاالن‬ ‫صنع��ت قطعه بس��یار ناچیز بوده و ضروری اس��ت‬ ‫‹ ‹بومی س�ازی محص�والت‪ ،‬س�رلوحه‬ ‫صنعتگران کش��ور با ش��تاب بیش��تری به این سو‬ ‫برنامه های وزارتخانه‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه کیوم��رث فروتنی‪ ،‬مش��اور معاون وزیر‬ ‫این فعال دانش��گاهی در ادامه س��خنان خود به‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به س��خن پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫موفقیت کش��ور چین در حوزه اقتصادی اشاره کرد‬ ‫یک��ی از اه��داف دنبال ش��ده در وزارتخانه حداکثر‬ ‫و گف��ت‪ :‬یکی از دالیل موفقیت چین در دس��تیابی‬ ‫عمق س��اخت داخل در محصوالت است‪ .‬بر اساس‬ ‫ب��ه بازارهای جهانی‪ ،‬طراحی مهندس��ی زیباس��ت‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر تولید داخل‪،‬‬ ‫ازاین رو ایران نیز برای موفقیت در تامین و صادرات‬ ‫صنع��ت تغییر رویک��رد از مونتاژ به س��اخت بومی‬ ‫محصوالت باید طراحی مهندس��ی را در دستور کار‬ ‫داش��ته و با خالقیت و نواوری انتظار است از تولید‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫داخل حمایت شود بنابراین الزم است این امر مهم‬ ‫دروی��ش ادامه داد‪ :‬در فرایند طراحی مهندس��ی‬ ‫سرلوحه کارهای کانون قرار گیرد‪.‬‬ ‫ی��ک نیاز تبدیل به ایده می ش��ود و ای��ن ایده خود‬ ‫وی گفت‪ :‬او تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس سیاست های‬ ‫به طرحی قابل اجرا تبدیل ش��ده و در ادامه فناوری‬ ‫اقتصاد مقاومتی به��ره وری از توان و ظرفیت داخل‬ ‫موردنیاز به دست امده و خروجی ان محصول نهایی‬ ‫در این هدف بسیار مهم است و کانون می تواند یکی‬ ‫است که به دست مصرف کننده می رسد‪.‬‬ ‫از محورهای مهم در بومی سازی محصوالت باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای رش��د طراحی مهندس��ی در‬ ‫مش��اور معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫کشور باید س��ازمان و نهادی متولی ان شود زیرا با‬ ‫ادامه به تصویب قوانین در این راس��تا اش��اره کرد و‬ ‫وج��ود نیاز به این ام��ر در دهه ‪ ۷۰‬جایگاه ان هنوز‬ ‫گفت‪ :‬قوانین الزم برای این امر مهم تصویب ش��ده‬ ‫مشخص نیست‪ .‬درویش در ادامه به کمبود نقدینگی‬ ‫و بای��د از ت��وان تولیدی و خدماتی کش��ور حداکثر‬ ‫در امر تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬ام��روز با توجه به‬ ‫بهره وری را داشت‪ .‬این قوانین افراد را موظف می کند‬ ‫ش��رایطی که بانک ها در کش��ور به وج��ود اورده اند‬ ‫از امکانات داخلی استفاده کنند‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین‬ ‫وضعیت مطلوبی برای فعالیت های صنعتی کش��ور‬ ‫در این قوانین وزارتخانه موظف شده توانمندی های‬ ‫وجود ندارد و کانون تالش دارد با کمک به واحدهای‬ ‫کش��ور را به کمک سازمان های ذی ربط و ذی صالح‬ ‫صنعت��ی و ش��رکت های عضو خ��ود‪ ،‬محصوالت را‬ ‫احیا کند ازاین رو تمام سازمان های دولتی موظف به‬ ‫به لح��اظ کیفی ارتقا بخش��یده و با اس��تانداردهای‬ ‫اس��تفاده از محصوالت داخلی ب��وده و باید از خرید‬ ‫جهانی قابل رقابت باش��ند‪ .‬یکی از بس��ترهای مهم‬ ‫کااله��ای خارج��ی خ��ودداری کنند‪.‬‬ ‫تحقق ای��ن امر‪ ،‬طراحی مهندس��ی و‬ ‫فروتن��ی یاداور ش��د‪ :‬بنابرای��ن کانون‬ ‫خدمات ان است‪ .‬کانون تالش دارد در‬ ‫می توان��د با مش��ارکت در امر طراحی‪،‬‬ ‫سطح ملی و منطقه ای به خدمات دهی‬ ‫مسیر توس��عه را هموار کند و مدیران‬ ‫بپ��ردازد و از ای��ن راه نی��ز درامدزایی‬ ‫و مس��ئوالن دولتی را در دس��تیابی به‬ ‫کن��د تا بتوان مش��کالت مال��ی را نیز‬ ‫این هدف مهم یاری کنند‪ .‬او در ادامه‬ ‫به نوعی رفع کرد‪ .‬این پیشکس��وت در‬ ‫به واردات بخش��ی از نیازهای کشور از‬ ‫امر طراحی مهندس��ی گفت‪ :‬همچنین‬ ‫کیومرث فروتنی‬ ‫سوی ش��رکت های ایرانی اشاره کرد و‬ ‫اش��تغالزایی و کاهش حج��م بیکاری‬ ‫از دیگ��ر اه��داف این کان��ون در نقش بر اساس دستور محمد گف��ت‪ :‬در کنار اس��تفاده از محصوالت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی ان است بنابراین شریعتمداری‪ ،‬عمق ایرانی نیز امده اس��ت اگر محصولی در‬ ‫الزم است توانمندی ها شناسایی شود‪ .‬ساخت داخل محصوالت داخل تولید نمی ش��ود و باید از خارج‬ ‫باید در شیوه نامه‬ ‫تامین ش��ود این امر باید ازس��وی یک‬ ‫وی به س��ایر فعالیت های کانون اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬مش��ارکت در طرح های وزارتخانه مورد توجه شرکت ایرانی باش��د زیرا در این بستر‬ ‫توس��عه ای کش��ور‪ ،‬افزایش ص��ادرات جدی قرار گیرد و تمام انتقال فن��اوری و دانش فنی نیز انجام‬ ‫خدم��ات مهندس��ی‪ ،‬تولید محصوالت معاونت ها موظف به می شود‪ .‬این مدیر دولتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تحقق ان هستند‬ ‫باید با همفکری و مشارکت بخش های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬افزایش اش��تغالزایی و‪...‬‬ ‫مختل��ف‪ ،‬پروژه ه��ای مورد نظ��ر اجرا‬ ‫از فعالیت هایی خواه��د بود که کانون‬ ‫و کااله��ای مورد نی��از جامعه از داخل‬ ‫دنبال می کند‪ .‬همان طور که اشاره شد‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫تولید قطعات در کش��ور با مهندسی معکوس انجام‬ ‫به نظر می رسد اگر اهداف تدوین شده در راستای‬ ‫شده و شاید انگشت شمار صنعتگرانی در کشور فعال‬ ‫صنعت خودرو و نیز قطعه کشور محقق شود تحول‬ ‫باشند که خود به طراحی قطعات بپردازند‪ .‬درویش‬ ‫بزرگ��ی در ای��ن صنای��ع به وجود می ای��د و بخش‬ ‫به هدف از طراحی صنعتی پرداخت و گفت‪ :‬طراحی‬ ‫مهمی از چالش ها که مربوط به مونتاژ است برطرف‬ ‫ن��و و طراح��ی معکوس دو مقوله ای اس��ت که ما را‬ ‫می ش��ود‪ .‬فروتنی در پایان گف��ت‪ :‬در تغییر رویکرد‬ ‫به محصول نهایی می رس��اند‪ .‬در این راستا تحقیق‬ ‫صنای��ع از مونتاژ ب��ه طراحی داخلی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫و توس��عه نقش مهمی دارد زیرا بر اس��اس ماهیت‬ ‫طراحی مهندس��ی و نیز کانون نقش اساس��ی دارند‬ ‫هر صنعتی به طراحی مهندس��ی خاص نیاز اس��ت‬ ‫و با این هم��کاری می توان گام های بلند و محکمی‬ ‫ت��ا ضمن تامین بازار داخل بخ��ش صادرات ان نیز‬ ‫برای شکوفایی و خودکفایی اقتصادی صنعتی کشور‬ ‫فعال باش��د‪ .‬دروی��ش در بحث صنع��ت خودرو نیز‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬امروز صنعت خ��ودرو بازار محل��ی دارد اما‬ ‫کان��ون می تواند بازار ان را توس��عه دهد‪ .‬در این باره‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گام هایی برداش��ته‬ ‫و قرار است برای شفاف سازی قوانینی تصویب شود‬ ‫به ویژه در راستای انرژی پاک می تواند همکاری های‬ ‫نزدیک��ی بین کانون و صنعتگران این حوزه ش��کل‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫یکی از چالش های صنعت‬ ‫موتورس��یکلت در کش��ور‬ ‫تعری��ف نش��دن زنجی��ره‬ ‫تامی��ن ب��رای ای��ن صنعت‬ ‫اس��ت و قطعه‪‎‬س��ازانی ک��ه‬ ‫درحال حاض��ر فعالیت دارند‬ ‫بیش��تر ب��ر اس��اس عالقه و‬ ‫محمدتقی زردوست‬ ‫دغدغ��ه خود تامی��ن قطعه‬ ‫فعال صنعت موتورسیکلت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫تنه��ا تعداد مح��دودی از‬ ‫فعاالن صنعت قطعه‪ ‎‬موتورسیکلت کشور دارای رتبه بندی‬ ‫مطلوب در تولید هس��تند و باقی قطعه‪‎‬س��ازان به ش��دت‬ ‫ضعیف بوده و نمی توانند در شرایط امروز اقتصادی جهان‬ ‫رقابتی داشته باشند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط همکاری مشارکتی با نشان های معروف‬ ‫جهان برای تولید انب��وه قطعات به گونه ای خواهد بود که‬ ‫باید پذیرفت در بیش��تر قطعات به لحاظ فناوری وابس��ته‬ ‫هس��تیم و به لحاظ دانش فنی فاصله زیادی بین صنعتگر‬ ‫ایرانی و همتای بین المللی او در س��طح جهان وجود دارد‬ ‫که برای رس��یدن به این سطح از فناوری باید بستر الزم‬ ‫در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت از صنایع مغفول مانده کشور است‬ ‫و مدی��ران کمتر توجهی به خودکفای��ی ان دارند‪ .‬اگر در‬ ‫این راس��تا بخواهیم گام های بلندی برداریم نخست الزم‬ ‫است در بخش قطعات برنامه های جامع تدوین شود‪.‬‬ ‫طراحی و س��اخت قطع��ات از ضرورت های ان اس��ت‬ ‫به ط��ور نمونه اگر ام��روز تصمیم گرفته ش��ود خودرو یا‬ ‫موتورسیکلتی وارد شود درنهایت در یک خط‪ ،‬کار مونتاژ‬ ‫انجام می ش��ود اما در قطعه س��ازی برای کوچکترین پیچ‬ ‫باید ماش��ین االت و م��واد اولیه را وارد ک��رد تا محصول‬ ‫موردنیاز تولید شود‪.‬‬ ‫با ش��رایطی که صنعت موتورس��یکلت دارد نیاز اس��ت‬ ‫س��ازمان محیط زیست‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد و دیگر‬ ‫س��ازمان‪‎‬های مرتبط وارد ش��وند و ضوابط را تعیین کنند‬ ‫زیرا واگذاری این صنعت به بخش خصوصی باعث می شود‬ ‫انها خود را درگیر تولید و سختی های ان نکنند و کاال را‬ ‫به شکل مجموعه کامل وارد کنند‪.‬‬ ‫تولی��د نیاز به حمایت دارد تا موفق ش��ود به طور نمونه‬ ‫ام��روز پاکس��تان ضوابط بس��یار س��ختی ب��رای واردات‬ ‫موتورس��یکلت و قطعات ان در نظر گرفت��ه و همین امر‬ ‫باعث شده این کشور همس��ایه پیشتازتر از ایران حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫برای هدایت بازار به سمت تولید باید ضوابطی برای ان‬ ‫تعریف ش��ود در غیر این صورت این موج (داخلی س��ازی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت) نی��ز می اید و م��ی رود در حالی‬ ‫که ن��ه فناوری وارد می ش��ود و نه ارزاوری برای کش��ور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شرکت هایی در کوتاه مدت راه اندازی می شوند و مبادرت‬ ‫ب��ه واردات تعداد مح��دودی از انواع موتورس��یکلت های‬ ‫مختل��ف می کنند که داخلی س��ازی انها به لح��اظ تیراژ‬ ‫توجیه اقتصادی نداش��ته و چرخ��ه واردات ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازار بالقوه‪ ،‬انگیزه ورود‬ ‫سیتروئن به ایران‬ ‫مدی��ر تبلیغات س��یتروئن ح��دود نرخ خودرو س��ی‪،۳‬‬ ‫محصول مش��ترک سایپا و س��یتروئن را رقابتی و در خور‬ ‫بازار ایران دانست‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا ناظم��ی‪ ،‬مدی��ر تبلیغ��ات و اطالع رس��انی‬ ‫سیتروئن با اشاره به بالقوه بودن بازار ایران برای سیتروئن‬ ‫که از جمله انگیزه های همکاری مش��ترک با سایپاست به‬ ‫خودروکار گفت‪ :‬بازار خودرو در ایران همواره بالقوه و ثابت‬ ‫بوده است‪ ،‬از این رو تولیدات خودرو در شرکت سایپا برای‬ ‫مدت طوالنی عرضه شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به ذائقه بازار باید محصوالت به س��مت‬ ‫تن��وع محص��ول پیش رون��د‪ .‬از طرف دیگر مش��تریان به‬ ‫فناوری های جدید و گزینه های بیشتر خودرویی نیاز دارند‪.‬‬ ‫در این میان ش��رکت سیتروئن با توجه به طراحی‪ ،‬تولید و‬ ‫کالس قیمتی محصوالتش نسبت به همکاری با سایپا اقدام‬ ‫کرده و ما نیز به ادامه این همکاری امیدواریم‪.‬‬ ‫ناظمی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر قیمت جهانی این‬ ‫محص��ول و براورد قیمتی این خودرو برای عرضه در ایران‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نرخ جهانی این محص��ول میانگین ‪ ۱۲‬تا ‪۲۰‬‬ ‫هزار دالر اس��ت که نرخ ‪ ۲۰‬ه��زار دالری برای خودروهای‬ ‫وارداتی ان هم با ‪ ۵۰‬درصد تعرفه محاسبه می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه این خ��ودرو محصول‬ ‫مشترک این دو شرکت است بنابراین نرخ محصول رقابتی‬ ‫و در خور بازار ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر تبلیغات و اطالع رسانی سایپا سیتروئن در پاسخ به‬ ‫ورود س��ایر محصوالت س��یتروئن به بازار ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫قرارداد س��ایپا و س��یتروئن یک قرارداد بلندمدت است از‬ ‫این رو باید منتظر محصوالت جدید تولیدی و وارداتی بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر خودرو س��ی ‪ ۳‬تنها محصول‬ ‫تولیدی سایپا و سیتروئن است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 13 1396‬ربیع االول ‪ 2 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 270‬پیاپی ‪2243‬‬ ‫خبر‬ ‫بودجه یک میلیارد یورویی‬ ‫المانی ها برای کاهش الودگی‬ ‫المانی ها ب��رای کاهش الودگ��ی هوا بودج��ه قابل توجه یک‬ ‫میلیارد یورویی را سرمایه گذاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬انگال م��رکل‪ ،‬ص��در اعظم‬ ‫الم��ان گف��ت‪ :‬دول��ت ق��رار اس��ت در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۹۶-۹۷‬خورش��یدی) ای��ن بودج��ه را برای همه ش��هرها و‬ ‫روس��تاها صرف کن��د؛ از این رو این بودجه ن��ه برای پایتخت یا‬ ‫ش��هری خاص که برای کل این کشور در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این اقدام بخشی از تالش ها برای ان است که رفت و امد و تردد‬ ‫خودروها با محیط زیست سازگارتر شوند‪.‬‬ ‫یک میلیارد یورو بودجه ای که المان ها برای مقابله با الودگی‬ ‫هوا در نظر گرفته اند‪ ،‬قرار اس��ت در راه تامین اتوبوس های برقی‪،‬‬ ‫ایس��تگاه های ش��ارژ برقی و تاسیس زیرس��اخت های سازگار با‬ ‫محیط زیست صرف شود‪.‬‬ ‫ش��هرهای زیادی در المان هس��تند که حجم الودگی در انها‬ ‫بی��ش از میزان اس��تاندارد اس��ت‪ ،‬به همین دلی��ل رانندگان با‬ ‫ممنوعیت رانندگی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫المان یکی از کش��ورهای اروپایی اس��ت ک��ه به دنبال حذف‬ ‫خودروهای بنزینی و دیزلی از ش��هرهای گوناگون است‪ .‬به گفته‬ ‫خانم صدراعظم‪ ،‬تنها مش��کل این کشور تعیین زمان درست از‬ ‫رده خ��ارج کردن خودروهایی اس��ت ک��ه روزی پدیداورنده ان‬ ‫به شمار می امد‪.‬‬ ‫در این میان برخی ش��هرهای کوچ��ک و بزرگ المان تهدید‬ ‫کرده اند که خود اقدام به اعالم ممنوعیت استفاده از خودروهای‬ ‫دیزلی برای رویارویی با معضل اب و هوا خواهند کرد‪.‬‬ ‫مقامات المان اگرچه هنوز نتوانسته اند زمان دقیقی برای این‬ ‫کار مش��خص کنند اما با اصل رویکرد مشکلی ندارند و به دنبال‬ ‫ان هس��تند که بتوانند در فرصت مناسب خودروهای بنزینی و‬ ‫دیزلی را از این کشور حذف کنند‪.‬‬ ‫کراس اوور سوخت سلولی جدید‬ ‫هیوندای در راه است‬ ‫شرکت خودروسازی هیوندای در ایینی ویژه در سئول در ماه‬ ‫اوت (مرداد) امسال ایده ای ابتدایی از نسل بعدی خودرو سوخت‬ ‫سلولی ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬قرار اس��ت این خودرو سوخت سلولی‬ ‫جدید که یک کراس اوور است‪ ،‬سال اینده میالدی عرضه شود‪.‬‬ ‫این ک��راس اوور جدید دومین م��دل هیدروژنی تولید تجاری‬ ‫هیوندای است و از نسل چهارم فناوری سوخت سلولی هیدروژنی‬ ‫بهره می برد‪ .‬لی کی س��انگ‪ ،‬معاون مرکز فناوی اکوی هیوندای‪،‬‬ ‫نسل دوم خودرو سوخت سلولی را با ‪ ۶۰‬درصد بهره وری بهتر در‬ ‫سامانه از نسل اول خودرو سوخت سلولی توصیف و اعالم کرد در‬ ‫قطعات و سوخت سلولی بهره وری ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬هیوندای با ارتقای عملکرد س��لول س��وختی‪،‬‬ ‫کاهش مصرف هیدروژن و ارتقای س��اختار فنی اصلی توانس��ته‬ ‫به��ره وری این خودرو جدید را در مقایس��ه با مدل پیش��ین ان‬ ‫«ای ایکس‪ ۳۵‬فیوئل س��ل» افزایش دهد‪ .‬س��طح بهره وری ‪۶۰‬‬ ‫درصدی در خودرو جدید ‪ ۹‬درصد بیشتر از مدل پیشین است‪.‬‬ ‫ای��ن مدل جدید می تواند نزدیک ‪ ۵۸۰‬کیلومتر مس��افت را با‬ ‫هر بار سوخت گیری طی کند‪ .‬طیف حرکتی مدل پیشین حدود‬ ‫‪ ۴۱۰‬کیلومتر اس��ت‪ .‬برخالف خودروهای برقی که برای ش��ارژ‬ ‫کامل چند ساعت زمان می برند‪ ،‬این خودرو می تواند در مدت ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬دقیقه سوخت گیری شود‪.‬‬ ‫هیوندای تصمیم دارد در نمایش��گاه سی ای اس سال اینده که‬ ‫ژانویه (دی) در الس وگاس برگزار می ش��ود‪ ،‬به طور رسمی نسل‬ ‫دوم اف سی ای وی خود را معرفی و از خودرو جدید خود رونمایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ائودی‪ ،‬دو شاسی بلند جدید‬ ‫الکتریکی می سازد‬ ‫اتحادیه ه��ای کارگری به ویژه کارگران صنعت خودرو المان از‬ ‫شنیدن این خبر که ائودی می خواهد مدل های کواترو ای‪-‬ترون‬ ‫و اس��پرت بک ای‪-‬ترون را به ترتیب در س��ال های ‪-۹۷( ۲۰۱۸‬‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬و ‪ ۲۰۱۹‬میالدی(‪۱۳۹۷-۹۸‬خورش��یدی) در بلژی��ک‬ ‫بس��ازد‪ ،‬خوش��حال نش��دند‪ .‬از زمان اعالم این خبر‪ ،‬ائودی زیر‬ ‫فشار قرار گرفته تا تولید مدل های برقی را در کارخانه های خود‬ ‫المان پخش کند و مدیران این شرکت هم اکنون به دنبال همین‬ ‫موضوع هستند‪ .‬به گزارش خودرونویس‪ ،‬در راستای برنامه های‬ ‫جدی��د برقی ائودی‪ ،‬دو خودرو تمام الکتریکی قرار اس��ت با اغاز‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۹-۱۴۰۰( ۲۰۲۱‬در کارخان��ه تولی��دی ائودی در‬ ‫اینگلشتات ساخته شود‪.‬‬ ‫ائ��ودی قصد دارد ت��ا میانه دهه اینده‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۲۰‬مدل‬ ‫الکتریک��ی جدید را معرفی کند ک��ه در کمترین حالت نیمی از‬ ‫انها تمام الکتریکی خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬مدل نیز شاس��ی بلند هس��تند و پیش از این گزارش شده‬ ‫بود که یکی از این خودروهای الکتریکی‪ ،‬یک مدل کوچک برای‬ ‫سال ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬است‪ .‬روپرت استادلر‪ ،‬مدیر ائودی در‬ ‫جلسه ساالنه این شرکت در ماه مه گذشته (اردیبهشت ‪،)۱۳۹۶‬‬ ‫این موضوع را اعالم کرد‪.‬‬ ‫دیگ��ر خودروهای برق��ی ائودی س��وار بر پلتفرم پیش��رفته‬ ‫الکتریکی این شرکت خواهند بود که با همکاری پورشه ساخته‬ ‫شده است‪ .‬استادلر در بخش دیگری از صحبت هایش گفت تولید‬ ‫خودروهای الکتریکی ائ��ودی در تمام کارخانه های تولیدی این‬ ‫نشان تجاری پخش خواهد شد و این یعنی کارخانه تازه تاسیس‬ ‫این نش��ان تجاری در س��ن خوزه چیاپا مکزیک نی��ز در اینده‪،‬‬ ‫دس��تکم تولید یک خودرو الکتریکی را عهده دار خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این کارخانه اکنون مدل کیو‪ ۵‬تولید می شود‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی‬ ‫بورگوارد امسال‬ ‫و در پایان اوریل‬ ‫(ابتدای اردیبهشت)‬ ‫در نمایشگاه خودرو‬ ‫شانگهای شرکت و از‬ ‫خودرو شاسی بلند‬ ‫برقی بی ایکس‪۷‬‬ ‫رونمایی کرد‪.‬‬ ‫این خودرو‬ ‫قرار است در پایان‬ ‫سال جاری میالدی‬ ‫در دسترس‬ ‫قرار گیرد‬ ‫«گسترش صنعت» حضور «بورگوارد» در ایران را بررسی کرد‬ ‫بازگشت قربانی جنگ جهانی دوم به عرصه خودروسازی‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شرکت خودروسازی «بورگوارد» (‪،)Borgward‬‬ ‫یک نش��ان تجاری المانی در ش��هر برمن است که‬ ‫بعد از حدود نیم قرن با کمک یک ش��رکت دولتی‬ ‫تولید کنن��ده اتوبوس از چین توانس��ت دوباره احیا‬ ‫شود و به میدان پررفت وامد خودروسازی جهان گام‬ ‫بگذارد‪ .‬چینی ها ناجی خودروسازی شدند که حتی‬ ‫خود مدیرعامل ان نیز از اینکه توانسته بود بیش از‬ ‫‪۳۰‬هزار دس��تگاه از نخستین مدل خود را در ‪ ۸‬ماه‬ ‫بفروشد‪ ،‬شگفت زده شد‪.‬‬ ‫گروه خودروس��ازی بورگوارد امس��ال و در پایان‬ ‫اوری��ل (ابتدای اردیبهش��ت) در نمایش��گاه خودرو‬ ‫ش��انگهای ش��رکت و از خ��ودرو شاس��ی بلند برقی‬ ‫بی ایکس‪ ۷‬رونمایی کرد‪ .‬این خودرو قرار اس��ت در‬ ‫پایان س��ال جاری میالدی در دس��ترس قرار گیرد‪.‬‬ ‫دیگ��ر محص��ول بورگوارد ت��ازه بازگش��ته‪ ،‬خودرو‬ ‫اس یو وی کوچک بی ایکس‪ ۵‬است که در مارس سال‬ ‫جاری (اسفند ‪ )۱۳۹۵‬برای فروش راهی بازار شد‪.‬‬ ‫بورگ��وارد کار خ��ود را در س��ال ‪۱۹۲۴‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۰۲-۰۳‬خورش��یدی) اغ��از ک��رد‪ .‬در ان زمان‬ ‫مهندس کارل فورچ��ون وورگ بورگوارد‪ ،‬کارافرین‬ ‫المانی یک موتورس��یکلت و یک س��ه چرخه به نام‬ ‫«بلیتزکارن» (‪ )Blitzkarren‬س��اخت‪ .‬پس از ان‬ ‫یک س��ه چرخه به نام «گولی��اث» طراحی کرد که‬ ‫شرکت پس��ت المان از ان به عنوان وسیله نقلیه تا‬ ‫سال ‪ )۱۳۰۳-۰۴( ۱۹۲۵‬استفاده می کرد و نامه ها‬ ‫ن می رساند‪.‬‬ ‫را به دست صاحبا ‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۰۷-۰۸( ۱۹۲۹‬ی��ک کامی��ون‬ ‫کوچ��ک ب��ا نش��ان بورگ��وارد س��اخته ش��د و در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۱۰-۱۱(۱۹۳۲‬نیز یک خودرو س��واری‬ ‫س��ه چرخه طراحی و س��اخته ش��د‪ .‬ان سه چرخه‬ ‫«گولی��اث پیونیر» ن��ام گرفت و س��ود خوبی برای‬ ‫لئون��اردو دی کاپریو این روزها گذش��ته از اینکه‬ ‫یکی از بازیگران درخش��ان هالیوود اس��ت‪ ،‬به دلیل‬ ‫طرف��داری از محیط زیس��ت‪ ،‬خودروهای س��بز و‬ ‫دوچرخه سواری نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫او اهل سوار ش��دن در خودروهای برقی ازجمله‬ ‫تس�لا روستر و فیس��کر کارما اس��ت و از جت های‬ ‫گران قیمت نیز اس��تقبال می کند‪ .‬او در عین حال‬ ‫یک دوچرخه س��وار توانا به ش��مار می اید تا با این‬ ‫کار پیام محیط زیس��تی برای همه مردم دنیا ارسال‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫لئوناردو دی کاپریو‪ ،‬مش��هورترین بازیگر سینمای‬ ‫هالی��وود اس��ت‪ .‬وی این ش��هرت خ��ود را مدیون‬ ‫م «تایتانی��ک» دومین فیلم پرفروش‬ ‫حضور در فیل ‬ ‫تاریخ س��ینمای جهان اس��ت‪ .‬دی کاپریو زمانی که‬ ‫‪ ۲۳‬س��ال داش��ت‪ ،‬با ب��ازی در این فیل��م تبدیل به‬ ‫فوق ستاره ای در دنیای هالیوود شد‪ .‬او که به لئو هم‬ ‫ش��هرت دارد‪ ،‬در فیلم های دیگری از جمله «گرگ‬ ‫وال استریت»‪« ،‬جزیره شاتر» و البته از همه مهم تر‬ ‫فیلم «بازگشته» درخشیده است‪.‬‬ ‫دی کاپری��و در کنار بازیگری‪ ،‬تهیه کننده س��ینما‬ ‫هم اس��ت‪ .‬اما انچه در چند سال گذشته شخصیت‬ ‫س��ازندگان داشت‪ ۵ .‬س��ال بعد بورگوارد دو خودرو‬ ‫‪ ۴‬چرخ به نام های «هانسا ‪ »۱۱۰۰‬و «هانسا ‪»۱۷۰۰‬‬ ‫س��اخت ک��ه ه��ر دو موفقیت های خوبی به دس��ت‬ ‫اوردن��د‪ .‬فروش ای��ن دو خودرو به ان��دازه ای خوب‬ ‫بود که س��ازندگان ان یک فهرس��ت ‪۶‬ماهه انتظار‬ ‫ب��رای خریداران خودرو نوش��تند‪ .‬هانس��ا تا س��ال‬ ‫‪ )۱۳۱۶-۱۷( ۱۹۳۸‬تولی��د و در می��دان رقاب��ت با‬ ‫خودروسازان بزرگی مانند اوپل‪ ،‬فورد ادلر‪ ،‬هانوماگ‬ ‫و واندرر قدرتمند ظاهر می شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،)۱۳۱۶-۱۷( ۱۹۳۸‬بورگ��وارد ی��ک‬ ‫کارخان��ه مدرن را در برمن الم��ان باز کرد‪ ،‬اما یک‬ ‫س��ال بعد ناگزیر ش��د تولید را به کامیون و وسایل‬ ‫نقلی��ه نظامی تغیی��ر دهد‪ .‬در س��ال ‪-۲۳( ۱۹۴۴‬‬ ‫‪ )۱۳۲۲‬کارخانه برم��ن با بمب های متفقین نابود و‬ ‫یک س��ال بعد نیز کارل بورگوارد دستگیر و به دلیل‬ ‫کمک به نازی ها به ‪ ۳‬سال زندان محکوم شد‪.‬‬ ‫پ��س از جنگ بورگوارد دوباره بازگش��ت و نقطه‬ ‫عطف کار این شرکت در سال ‪)۱۳۳۲-۳۳( ۱۹۵۴‬‬ ‫با معرفی محصول جدید یعنی ایزابال بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۵۷‬میالدی (‪ )۱۳۳۵-۳۶‬بورگواردی ها‬ ‫جش��ن تولید پانصدهزارمین دستگاه خودرو خود را‬ ‫گرفتند‪ .‬با موفقیت های بورگوارد‪ ،‬ش��رکت کرایسلر‬ ‫مشتاقانه پیش��نهاد داد در یک قرارداد ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالری ‪ ۵۱‬درصد از س��هام این شرکت را خریداری‬ ‫کند اما صاحب کارخانه موافقت نکرد‪.‬‬ ‫در نیم��ه نخس��ت س��ال ‪ ۱۹۶۰‬می�لادی‬ ‫(‪ )۱۳۳۸-۳۹‬سفارش ها برای ایزابال به اندازه ای زیاد‬ ‫بود که خریداران باید در فهرس��ت انتظار می ماندند‬ ‫ام��ا در نیم��ه دوم ان س��ال اوض��اع تغیی��ر کرد و‬ ‫مشکالت نماینده این ش��رکت در امریکا باعث شد‬ ‫در نهایت به ورشکستگی برسد‪.‬‬ ‫تا دهه ‪ ۵۰‬میالدی (دهه ‪۳۰‬خورشیدی) بورگوارد‬ ‫سومین خودروساز بزرگ در المان بود و ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫مجم��وع صادرات خ��ودرو این کش��ور را در اختیار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۳-۹۴‬خورشیدی)‬ ‫بورگوارد ش��روع به تالش برای بازگش��ت دوباره به‬ ‫بازار کرد‪ .‬این ش��رکت‪ ،‬به عنوان بخش��ی از فعالیت‬ ‫بازاریاب��ی خود‪ ،‬مدل های قدیم��ی کوپه ایزابال را به‬ ‫چین فرس��تاد و همزمان از مشتریان چینی دعوت‬ ‫ک��رد برای بازدید از محل تولد خودروهای بورگوارد‬ ‫به المان سفر کنند‪.‬‬ ‫البته در دعوتنامه ها‪ ،‬بوگوارد به این نکته اش��اره‬ ‫نکرد که ش��رکت بیوکی فوتون موتور‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫دولت��ی کامیون در چی��ن‪۵ ،‬میلیون ی��ورو معادل‬ ‫‪ ۵/۳‬میلی��ون دالر پرداخ��ت ک��رد تا ن��ام بورگوارد‬ ‫را از ن��وه بنیانگ��ذار این ش��رکت در س��ال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۲-۹۳‬خریداری کند‪.‬‬ ‫اولری��چ واک��ر ‪ ۶۵‬س��اله‪ ،‬مدیر اجرایی ش��رکت‬ ‫بورگوارد دراین باره در پکن اظهار کرد مشتری های‬ ‫چینی حاال بیش��تر و بیش��تر به کیفی��ت و ایمنی‬ ‫خودروهای خود توجه نشان می دهند و می خواهند‬ ‫موفقی��ت خود را با یک نش��ان تجاری خارجی بروز‬ ‫دهن��د و چه بهتر که این نش��ان تج��اری المانی و‬ ‫نشان دهنده توان المان ها باشد‪.‬‬ ‫از اظهارنظر اقای ریی��س اجرایی می توان دلیل‬ ‫اش��اره نکردن به درص��د تاثیرگ��ذاری چینی ها در‬ ‫این کار را به خوب��ی فهمید‪ .‬بورگوارد موتور خودرو‬ ‫بی ایکس‪ ۷‬را با توانایی خود بهبود بخش��ید و اکنون‬ ‫از قطعه های س��اخت ش��رکت بوش این کش��ور و‬ ‫«سیکی» ژاپن استفاده می کند‪.‬‬ ‫این شرکت همزمان با شرکت هواوی چین برای‬ ‫استفاده از فناوری های رایانش ابری و شرکت ال جی‬ ‫برای ساخت باتری همکاری دارد‪.‬‬ ‫بورگ��وارد برنامه ری��زی ک��رده ک��ه ش��بکه‬ ‫نمایندگی های مجاز و فروش خود را تا پایان س��ال‬ ‫جاری به ‪ ۲۰۰‬دفتر گسترش دهد‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین با برنامه ریزی هایی که انجام‬ ‫داده س��ال اینده میالدی تولید خود را در کارخانه‬ ‫برمن اغاز خواهد ک��رد‪ .‬این کارخانه ظرفیت تولید‬ ‫دی کاپریو‪ ،‬طرفدار سرسخت خودروهای سبز‬ ‫اجتماعی او را سر زبان ها انداخت‪ ،‬فعالیت در حوزه ‬ ‫محیط زیست است‪.‬‬ ‫او یک فعال محیط زیستی تمام عیار است و به نوعی‬ ‫جوه��ره ش��خصیتی او همین نوع فعالیت هاس��ت‪.‬‬ ‫دی کاپری��و در س��پتامبر ‪( ۲۰۱۴‬ش��هریور ‪)۱۳۹۳‬‬ ‫به س��مت سفی ر صلح س��ازمان ملل متحد و نماینده‬ ‫این س��ازمان در امور تغییرات جوی انتخاب ش��د و‬ ‫تاکنون به بیش��تر فاجعه های محیط زیس��ت جهان‬ ‫از جمله خشک ش��دن دریاچه ارومیه ایران واکنش‬ ‫نشان داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوچرخه س�واری‬ ‫نیویورک‬ ‫در‬ ‫خیابان ه�ای‬ ‫کاف��ی اس��ت س��ری ب��ه صفحه های ش��خصی‬ ‫دی کاپری��و در فضای مجازی بزنید ت��ا عکس او را‬ ‫بارها سوار بر دوچرخه در خیابان های شهر نیویورک‬ ‫تو امدهای درون شهری اش‬ ‫ببینید‪ .‬او در بیش��تر رف ‬ ‫از دوچرخ��ه کرایه ای ش��هری اس��تفاده می کند تا‬ ‫میزان تولید کربنی که با اتومبیل های تک سرنشین‬ ‫تولید می شود‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫نکت��ه جالب دیگر درباره عالق��ه اش به پیاده روی‬ ‫اس��ت و به گونه ای لباس می پوش��د و کاله بر س��ر‬ ‫می گذارد که از دید خبرنگاران و مردم پنهان باشد‬ ‫و ناشناس بماند‪.‬‬ ‫لئو برای رفتن به جزیره ش��خصی اش و مسافرت‬ ‫هوایی از جت ش��خصی خود اس��تفاده می کند‪ .‬این‬ ‫جت خصوص��ی مجهز به اخرین امکانات و بس��یار‬ ‫گران قیمت است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرفداری از خودروهای سبز‬ ‫دی کاپری��و در کنار هنرمندی هایش عالقه زیادی‬ ‫ب��ه ماش��ین بازی دارد و صاح��ب مجموع��ه ای از‬ ‫س��االنه ‪۵۰‬هزار خودرو را خواهد داش��ت‪ .‬بورگوارد‬ ‫همچنین به دنبال ف��روش اس یو وی های برقی خود‬ ‫در اروپا اس��ت و این کار را با کشورهایی که به زبان‬ ‫المانی صحبت می کنند‪ ،‬اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫برنامه ابتدای سال جاری بورگوارد این بود که دو‬ ‫مدل از خودروهای تولیدش��ده خ��ود در چین را به‬ ‫بازارهای نوظهور از جمله هند‪ ،‬کشورهای امریکای‬ ‫جنوب��ی و کش��ورهای خاورمیانه ص��ادر کند؛ ورود‬ ‫این خودروس��از به ایران به خوبی نشان از پیشرفت‬ ‫برنامه های نش��ان تجاری بازگشته از کمای المانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بورگوارد حاال که پس از بیش از ‪ ۵۰‬سال برگشته‬ ‫ب��رای جوانان تجربه ای جدی��د خواهد بود؛ جوانانی‬ ‫تحصیلک��رده که بورگ��وارد برای ف��روش روی انها‬ ‫حساب ویژه باز کرده است‪.‬‬ ‫در داخل خاک المان س��الخورده های ‪ ۶۰‬س��ال‬ ‫به باال درباره نش��ان تجاری قدیمی بورگوارد شنیده‬ ‫بودند اما در سایر کشورهای اروپا کمتر کسی چیزی‬ ‫از این خودروساز المانی شنیده است‪.‬‬ ‫بورگ��وارد ح��اال در حال بازیابی خود اس��ت و در‬ ‫مس��یر بازیابی به خاورمیانه امده اس��ت‪ .‬نسل های‬ ‫جدی��د خودروهای بورگوارد به دلی��ل ارتقا‪ ،‬هوش‪،‬‬ ‫پیش��رفت و قابلی��ت دسترس��ی جای��زه جهانی را‬ ‫به دست اورده اند‪.‬‬ ‫در اوریل (فروردین) این شرکت راهبرد بازار برای‬ ‫خاورمیانه را ارائه و چند م��اه بعد برنامه هایی برای‬ ‫بهره ب��رداری از بازارهای کش��ورهای عضو ش��ورای‬ ‫همکاری خلیج فارس تدوین کرد‪.‬‬ ‫نخس��تین مقصد این ش��رکت نمی توانست جایی‬ ‫جز دوبی باش��د‪ .‬اکنون بورگوارد به ایران رس��یده‬ ‫و دو مدل خودرو خود یعنی خودرو های بی ایکس‪۷‬‬ ‫و بی ایکس‪ ۵‬را با خود ب��رای جاده های ایران اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪Bloomberg :‬‬ ‫‪Hemmings‬‬ ‫خودروه��ای لوکس و گران قیمت اس��ت‪ .‬لئو عالوه‬ ‫ بر تجربه رانندگی با خودروه��ای گوناگون ازجمله‬ ‫پورشه کائن‪ ،‬ب ام و و بنز بیشتر اهل خودروهای سبز‬ ‫و برقی و سازگار با محیط زیست است‪.‬‬ ‫درواق��ع انچ��ه را ک��ه درب��اره مالکی��ت خودرو‬ ‫ش��خصی اش می گوید‪ ،‬رفتار هم می کند‪ .‬دی کاپریو‬ ‫در ی��ک گفت وگو گفته اس��ت‪« :‬انچه م��ن درباره‬ ‫وس��ایل نقلیه هیبریدی اموختم‪ ،‬تم��ام چیزهایی‬ ‫است که به واقع دلم می خواست سازگار با ان رفتار‬ ‫کنم‪».‬‬ ‫به گ��زارش اخبار خ��ودرو‪ ،‬لئون��اردو دی کاپریو‬ ‫صاحب ‪ ۳‬خودرو برقی تس�لا روستر‪ ،‬فیسکر کارما‬ ‫و تویوتا پریوس است‪ .‬او در دوره جوانی بیشتر سوار‬ ‫خودرو تویوتا پریوس ابی رنگ می شد اما این روزها‬ ‫س��وار بر خودرو فیس��کر کارما لوکس نقره ای رنگ‬ ‫دیده می شود‪ .‬گفتنی است شرکت فیسکر در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪۱۳۸۵-۸۶‬خورشیدی) در کالیفرنیا‬ ‫تاسیس شده و خودروهای لوکس تمام برقی تولید‬ ‫می کند و به نوعی رقیب تس�لاموتورز است‪ .‬خودرو‬ ‫فیسکر کارما نخس��تین خودرو برقی لوکس جهان‬ ‫به شمار می رود که دی کاپریو یکی از انها را دارد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪ 13 1396‬ربیع االول ‪ 2 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 270‬پیاپی ‪2243‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بندرهای لجستیک‬ ‫الزمه صادرات صنعتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پراکندگی کاالها در‬ ‫بازارهای صادراتی یک‬ ‫افت برای ماندگاری‬ ‫صادرات است‪ .‬شرایط‬ ‫فعلی قطر فرصت‬ ‫صادراتی برای کاالهای‬ ‫ایرانی فراهم کرده‬ ‫است که نزدیکی‬ ‫جغرافیایی و فرهنگی‬ ‫با ایران نیز می تواند‬ ‫مزیتی برای توسعه‬ ‫روابط اقتصادی با این‬ ‫کشور باشد و رونق‬ ‫تولید داخلی را به‬ ‫همراه اورد‬ ‫در گفت وگوی فعاالن تولیدی و اقتصادی در بازار قطر با «گسترش صنعت» تاکید شد‬ ‫شناسنامه کاال به زبان عربی؛ شرط عرضه به بازار دوحه‬ ‫‹ ‹حلقه گمشده بخش تولید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تح��والت منطق��ه خلیج ف��ارس و قط��ع رواب��ط‬ ‫دیپلماتی��ک برخ��ی کش��ورهای عربی ب��ا قطری ها‬ ‫فرصتی ب��رای عرضه کاالها و خدمات ش��رکت های‬ ‫ایران��ی در ای��ن کش��ور را فراهم اورده ک��ه به گفته‬ ‫صاحب��ان صنعت و فعاالن اقتص��ادی‪ ،‬می تواند رونق‬ ‫تولید داخلی را به دنبال داش��ته باش��د؛ هرچند که‬ ‫فعاالن اقتصادی در حال مراوده با شرکت های قطری‬ ‫از هزینه ه��ای ب��االی مالی��ات و حمل ونقل کاالهای‬ ‫خود گالیه داش��تند و همراهی دولت ها را تنها عامل‬ ‫موفقیت و الزمه رقاب��ت کاالهای ایرانی در بازارهای‬ ‫قطری دانس��تند‪ .‬مواد غذایی‪ ،‬سبزیجات‪ ،‬مواد لبنی‪،‬‬ ‫قیر‪ ،‬مصالح س��اختمانی‪ ،‬انواع سیمان‪ ،‬سنگ و لوازم‬ ‫س��اختمانی مانند شیش��ه و در و پنجره‪ ،‬کاش��ی و‬ ‫سرامیک و گچ از مهم ترین تولیدات ایرانی مورد نیاز‬ ‫در بازارهای قطر است‪ .‬ضمن انکه در این شرایط مرز‬ ‫زمینی مش��ترک قطر با عربس��تان بسته شد و ایران‬ ‫نقش مهمی در رس��یدن کاالهای ترکیه و جمهوری‬ ‫اذربایجان از مسیر زمینی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹همزبانی با خوزستان‬ ‫خوزستان از جمله اس��تان های موفق در صادرات‬ ‫کاالهای داخلی به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس‬ ‫است‪ .‬این اس��تان به بندرهای صادراتی قطر نزدیک‬ ‫است‪ ،‬ضمن انکه مراودات تجاری از استان خوزستان‬ ‫با قطر از گذش��ته وجود داشته اما حجم ان در ‪ 6‬ماه‬ ‫گذشته محدود و در حد ‪ ۱/۵‬میلیون دالر بوده است‬ ‫به طوری که در ‪ ۲‬ماه گذش��ته ‪ ۶۵0‬تن خوراک دام‬ ‫و طیور از س��وی یک ش��رکت تولیدی در سربندر به‬ ‫قطر صادر شده است‪.‬‬ ‫همی��ن حجم محدود صادرات نیز به دلیل ارتباط‬ ‫و نزدیک��ی خانوادگی فع��االن اقتص��ادی‪ ،‬تاجران و‬ ‫بازرگانان در اس��تان خوزستان و همزبانی و فرهنگی‬ ‫انها با مردم قطر اس��ت‪ .‬س��ید عل��ی بحرینی مقدم‪،‬‬ ‫معاون اس��تانداری خوزستان با اش��اره به لزوم تهیه‬ ‫بان��ک اطالعاتی از کاالهای م��ورد نیاز بازارهای قطر‬ ‫به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬نان تست مورد نیاز قطر‬ ‫اکن��ون از هلند تهیه می ش��ود در حالی که می تواند‬ ‫برای تولیدکنندگان ایرانی با ارائه بس��ته بندی و نرخ‬ ‫حمید نورزاده‬ ‫لیلی دژکام‬ ‫علی شریعتی مقدم‬ ‫مناسب فرصتی مناسب برای تجارت باشد‪.‬‬ ‫بحرینی مقدم با تاکید بر اینکه بسته بندی مناسب‬ ‫ب��ر رقابت با کاالهای دیگر کش��ورها اثرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬محصوالت تولیدی ایرانی در شرایط فعلی‬ ‫با هزینه تمام شده باال صادرات محور نیست‪ .‬تولیدات‬ ‫اس��تان ها از نظر قیمتی بای��د قابل رقابت با تولیدات‬ ‫کشورهای دیگر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گذاری تجارت ‪ ۵‬میلیارد دالری‬ ‫در روزهای گذشته نیز هیاتی قطری به سرپرستی‬ ‫وزی��ر تجارت و اقتصاد این کش��ور وارد تهران ش��د‪.‬‬ ‫هرچند در این دیدارها ‪ ۳‬عامل روابط بانکی‪ ،‬بیمه ای‬ ‫و حمل ونق��ل به عنوان مش��کالت مراوده دو کش��ور‬ ‫مطرح شد اما تولیدکنندگان در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» نظر دیگری داش��تند‪ .‬انها از تجربه گذشته‬ ‫تاکنون خود گفته و معتقدند که درج مشخصات کاال‬ ‫و تاریخ مصرف ان به زبان عربی از مهم ترین مواردی‬ ‫بوده که گاهی باعث برگش��ت کاال از قطر شده است‪.‬‬ ‫صدور روادیدهای بلندم��دت نیز به عنوان یکی دیگر‬ ‫از راهکارهای تسهیل روابط تجاری و اقتصادی برای‬ ‫برخی از شرکت های ایرانی و قطری مطرح است‪ .‬به‬ ‫گفته محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬در چند ماه گذش��ته حجم مبادالت تجاری‬ ‫ایران و قطر ‪ ۱۲۰‬درصد رش��د داشته است‪ .‬در ‪ ۷‬ماه‬ ‫گذش��ته ارزش مجموعه صادرات ما ‪ ۹۷‬میلیون دالر‬ ‫و در حوزه صدور خدمات فنی و مهندس��ی کمتر از‬ ‫یک میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬شریعتمداری در دیدار‬ ‫با وزیر اقتصاد قطر از پیشنهاد دوحه گفت‪ :‬قطری ها‬ ‫خواهان افزایش مبادالت تجاری با ایران و رس��یدن‬ ‫ان به س��قف ‪ ۵‬میلیارد دالر در س��ال اینده میالدی‬ ‫ش��ده اند و بر رفع تمام��ی موانعی که برای توس��عه‬ ‫رواب��ط وجود دارد‪ ،‬تاکید دارند‪ .‬وی زیرس��اخت های‬ ‫مناس��ب قطر را امکان مطلوبی برای اس��تفاده ایران‬ ‫برای توسعه مناسبات اقتصادی با جهان ارزیابی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬همکاری های مشترک در زمینه خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی ب��ا توجه به اینکه قطر در س��ال ‪1401‬‬ ‫سیداسماعیل یزدان پناه‬ ‫سید علی بحرینی مقدم‬ ‫میالدی میزبان یکی از مس��ابقه های مهم بین المللی‬ ‫اس��ت‪ ،‬می تواند حجم قابل مالحظه ای از صادرات ما‬ ‫را به خود اختصاص و مناسبات را به صورت تصاعدی‬ ‫رشد دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از ورود هیجانی‬ ‫حمی��د نورزاده‪ ،‬مدیر فروش یک ش��رکت تولیدی‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬فعاالن‬ ‫اقتصادی و تولیدکنن��دگان داخلی نباید در ورود به‬ ‫بازاره��ای صادراتی هیجانی عمل کنند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه با اغاز صادرات بای��د راه ماندگاری در بازار‬ ‫دنبال شود‪ ،‬گفت‪ :‬بسته بندی و درج تاریخ مصرف از‬ ‫مهم ترین نکات برای ورود و ماندگاری کاالهای ایرانی‬ ‫در بازارهای قطر اس��ت‪ .‬از گذش��ته لبنان و مصر در‬ ‫بازارهای قطر قدرتمند وارد ش��ده اند و ورود کاالهای‬ ‫ایرانی را دشوار کرده اند‪.‬به گفته نورزاده‪ ،‬ارتباطات در‬ ‫ص��ادرات مهم تر از تولید کیفی با بس��ته بندی و نرخ‬ ‫مناسب اس��ت‪ .‬همراهی مسئوالن دولتی در توسعه‬ ‫صادرات نیز امری مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام به درج تاریخ مصرف‬ ‫لیلی دژکام‪ ،‬نماینده یک ش��رکت صنایع غذایی با‬ ‫س��ابقه ورود چندس��اله به بازار قطر اظهار کرد‪ :‬قطر‬ ‫دارای ش��رایط ویژه است که الزام درج تاریخ مصرف‬ ‫کاال و مش��خصات به زبان عربی یکی از انهاست‪ .‬وی‬ ‫در توصیه به سایر تولیدکنندگان گفت‪ :‬مواد خوراکی‬ ‫و غذایی اولویت بازارهای قطر اس��ت اما بس��ته بندی‬ ‫کااله��ای ایرانی برای ورود به بازارهای صادراتی باید‬ ‫بهتر شود تا سبب دوام و ماندگاری در بازارهای قطر‬ ‫شود‪ .‬به گفته دژکام‪ ،‬قیمت های حمل ونقل مهم ترین‬ ‫مشکل در ارائه کاالهای ایرانی در بازارهای قطر است‬ ‫کش��تی ب��رای انتقال کاال از‬ ‫ ‬ ‫جو‬ ‫به طوری که نرخ لن ‬ ‫ایران در ابتدا ‪ ۴‬هزار دالر بود و بر تامین نیاز مشتری‬ ‫و ق��درت رقابت تولیدکننده ایرانی بس��یار تاثیرگذار‬ ‫ب��ود‪ .‬هرچند ای��ن قیمت ها به ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵00‬دالر‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬همچنان رقم باالیی است و بهتر است‬ ‫به کمتر از هزار دالر برسد‪.‬‬ ‫س��ید اس��ماعیل یزدان پناه‪ ،‬فعال ح��وزه تولید و‬ ‫ص��ادرات برن��ج در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬صادرات به معن��ای تولید اضافه در یک‬ ‫کاال نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬بازرگانی حلقه گمشده بخش‬ ‫تولید است که می تواند پایداری تولید را تضمین کند‬ ‫و بازارهای مختلف در دهکده جهانی را بیابد‪.‬‬ ‫‹ ‹گذر از سنتی به مدرن‬ ‫علی ش��ریعتی مقدم‪ ،‬مدیرعامل گ��روه تولیدی در‬ ‫زمینه زعفران با پیشینه ‪ ۲۵‬ساله در صادرات زعفران‬ ‫به قطر در گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین محموله زعفرانی که در ابتدا به قطر صادر‬ ‫کردیم در اداره بهداش��ت دوحه تایید نشد و برگشت‬ ‫خ��ورد اما با پیگیری ها متوجه ش��دیم که درج تاریخ‬ ‫فارس��ی و شمسی روی چند بسته زعفران مانع تایید‬ ‫ش��ده و محموله صادراتی برگش��ت داده شده است؛‬ ‫نکته ای که الزم است تمام تولیدکنندگان برای عرضه‬ ‫محصول به قطر م��ورد توجه قرار دهند‪.‬به گفته وی‪،‬‬ ‫رفاه و کیفیت مصرف در قطر دارای باالترین سطح در‬ ‫دنیا اس��ت‪ .‬در این سال ها بازار قطر دچار تحول شده‬ ‫و از س��نتی به مدرن تغییر کرده است‪.‬شریعتی مقدم‬ ‫گف��ت‪ :‬پراکندگی کاالها در بازاره��ای صادراتی یک‬ ‫اف��ت برای ماندگاری صادرات اس��ت‪ .‬ش��رایط فعلی‬ ‫قط��ر فرصت صادرات��ی برای کااله��ای ایرانی فراهم‬ ‫کرده است که نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی با ایران‬ ‫نی��ز می تواند مزیتی برای توس��عه روابط اقتصادی با‬ ‫این کش��ور باش��د و رونق تولید داخل��ی را به همراه‬ ‫اورد‪ .‬ای��ن تولیدکنن��ده و فع��ال اقتص��ادی معتقد‬ ‫اس��ت که هزینه های باالی تولید‪ ،‬هزینه های مالی و‬ ‫بانکی و مش��کالت تامین اجتماعی مانع می شود که‬ ‫صادرکنن��دگان و تولیدکنن��دگان گام های س��ریع تر‬ ‫و بلندت��ری بردارن��د در حالی که حض��ور به موقع و‬ ‫س��ریع کاالهای ترکیه ای در زمان بحران قطر نشان‬ ‫می ده��د همراه��ی دولتمردان الزم��ه رونق صادرات‬ ‫و تولید اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» ایجاد‬ ‫خط دریایی مشترک بین بنادر ایران و قطر‪ ،‬برقراری‬ ‫روابط بانکی و مبادله پ��ول‪ ،‬برقراری رابطه بیمه های‬ ‫ایران و قطر‪ ،‬راه اندازی ش��رکت های دوجانبه ای برای‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬ایجاد یک منطقه صنعتی مش��ترک‬ ‫بی��ن دو کش��ور و‪ ...‬از مهم ترین موارد ب��رای عرضه‬ ‫اسان تر کاالها و خدمات ایرانی به قطر است‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی در ایینی با حضور‬ ‫در شهرک صنعتی محموداباد قم از دو واحد صنعتی‬ ‫بازدی��د و از نزدیک با س��رمایه گذاران و مدیران انها‬ ‫گفت وگو ک��رد و برای رفع مش��کالت انها دس��تور‬ ‫پیگیری داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قم‪،‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به هم��راه اس��تاندار‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی قم و جمعی از مدیران اس��تان‬ ‫به ش��هرک صنعتی محموداباد قم رفت و از نزدیک‬ ‫با س��رمایه گذاران و مس��ئوالن دو واح��د صنعتی به‬ ‫گفت وگو نشست‪.‬‬ ‫الریجانی اظهار کرد‪ :‬باید مشکالت تولیدکنندگان‬ ‫باید سند امنیت اقتصادی تدوین شود تا همه بدانند‬ ‫که در پوش��ش این امنیت می توانند به توسعه توجه‬ ‫کنند و این موضوع پیگیری خواهد ش��د‪ .‬وی ابتدا با‬ ‫حض��ور در واحد صنعتی پاکش��وما به عنوان یکی از‬ ‫بزرگترین واحدهای تولید لوازم خانگی کشور از خط‬ ‫تولی��د چند لوازم خانگی بازدی��د کرد و از نزدیک از‬ ‫مشکالت‪ ،‬نیازها و همچنین دستاوردها و تالش های‬ ‫خبر‬ ‫ارائه اخرین دستاوردها‬ ‫در نمایشگاه پژوهش لرستان‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان لرستان به همراه رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از نمایش��گاه هفته پژوهش و فناوری و دس��تاوردهای پژوهشی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی لرس��تان و کنسرسیوم سنگ های‬ ‫جواهری اس��تان بازدید کردند‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی لرستان‪ ،‬بختیار‬ ‫رازانی اظهار کرد‪ :‬این نمایش��گاه که به مناسبت هفته پژوهش و‬ ‫فناوری تا اخر هفته جاری در دانش��گاه لرستان برپاست‪ .‬رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی لرستان‬ ‫افزود‪ :‬این نمایش��گاه دارای ‪ ۵۵‬غرفه ب��ا فضای ‪۱000‬مترمربع‬ ‫و ش��امل ‪۱۸‬غرفه فن ب��ازار‪۹ ،‬غرفه ایجاد اش��تغال و کارافرینی‬ ‫و ‪ ۲۸‬غرفه دس��تاوردهای فناوری و پژوهش��ی اس��ت‪ .‬رازانی با‬ ‫اش��اره به اینکه پژوهش��گران‪ ،‬نخبگان‪ ،‬فناوران و دانش��جویان‬ ‫در این نمایش��گاه حضور پر رنگی داش��تند‪ ،‬افزود‪ :‬در نمایشگاه‬ ‫هفت��ه پژوهش و فناوری ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬پارک های‬ ‫عل��م و فناوری و مراکز رش��د واحدهای فن��اور‪ ،‬مراکز صنعتی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران از جمله واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی نیز حضور فعال داشتند‪ .‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی لرستان گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی لرس��تان با برپایی غرفه به ارائه دس��تاوردهای پژوهشی‬ ‫ش��رکت ش��امل طرح های پژوهش��ی مرتبط با صنایع کوچک‪،‬‬ ‫فن بازار منطقه ای و نش��ریه ها و کتاب ها و مقاله های پژوهشی و‬ ‫همچنین کنسرسیوم سنگ های جواهری استان پرداخته است‪.‬‬ ‫رازانی اضافه کرد‪ :‬غرفه ش��رکت ش��هرک های صنعتی لرس��تان‬ ‫عالوه بر استقبال دانشجویان و پژوهشگران با استقبال مسئوالن‬ ‫و سایر مردم همراه بود‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۳‬تور صنعتی‬ ‫در شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫پیگیری و رفع مشکالت صنعت قم‬ ‫و صادرکنن��دگان بررس��ی ش��ود و با پش��تیبانی از‬ ‫ص��ادرات ای��ن بخش س��امان یابد‪ .‬البته بخش��ی از‬ ‫صحبت ها درباره روش های نوین صادراتی اس��ت که‬ ‫این موضوع نیز صحیح است‪.‬‬ ‫ریی��س مجلس ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬تا‬ ‫صادرات کشور راه نیفتد‪ ،‬وضع اقتصاد تغییر نمی کند‬ ‫و بای��د ای��ده رونق ص��ادرات همواره مدنظر باش��د‪.‬‬ ‫موضوع امنیت اقتصادی که از سوی فعاالن اقتصادی‬ ‫و تولیدی مطرح است نیز حرف درستی است و باید‬ ‫تولیدکنندگان احس��اس کنند بخش ه��ای اصلی از‬ ‫انها حمایت می کنند‪ ،‬چراکه حمایت از تولیدکننده‬ ‫افتخار بزرگی اس��ت‪ .‬نماینده م��ردم قم در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬در جلسه سران قوا‪ ،‬بر‬ ‫حمای��ت از بخش تولید تاکید ش��د و در این راس��تا‬ ‫حضور تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫در نمایش��گاه های قطر اغازی‬ ‫ب��رای فروش کااله��ای ایرانی‬ ‫اس��ت و انتظار هست با عرضه‬ ‫و ص��ادرات کاالهای باکیفیت‬ ‫میزان تولی��د و فروش خود را‬ ‫باال ببرند‪ .‬اگر کیفیت کاالهای‬ ‫محمدعلی سبحانی‬ ‫ایرانی به همین ش��کل حفظ‬ ‫سفیر ایران در قطر‬ ‫ش��ود امکان موفقیت ایرانی ها‬ ‫دوچندان خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ازار ‪ ۲/۵‬میلیون نفری قطر‪ ،‬بازار مناس��بی برای معرفی‬ ‫و ص��ادرات کاالی ایرانی اس��ت؛ هرچند ک��ه جمعیت اصلی‬ ‫قطر ‪ ۳00‬هزار نفر اس��ت و بقیه این امار از مهاجران هندی‪،‬‬ ‫مصری و پاکس��تانی تش��کیل ش��ده و رقابت با کاالهای این‬ ‫کشورها برای ایرانیان شاید مشکل باشد اما کاالهای ترکیه ای‬ ‫رقیب جدی برای کاالهای ایرانی است و حضور در بازار قطر‬ ‫به عن��وان بازاری مدرن می تواند س��ابقه ای درخش��ان برای‬ ‫توس��عه صادرات ش��رکت های تولیدی ایرانی باش��د بنابراین‬ ‫فع��االن اقتصادی با ورود به بازارهای این کش��ور نباید فقط‬ ‫به همی��ن بازارها اکتفا و از ورود به بازارهای ری اکس��پورت‬ ‫غفلت کنند‪ .‬تولیدکنن��دگان و فعاالن اقتصادی باید با حفظ‬ ‫کیفیت تولیدات در بازار قطر که بازاری مدرن اس��ت راه نفوذ‬ ‫به بازارهای صادراتی ری اکسپورت را مورد توجه قرار دهند و‬ ‫به بازارهای درازمدت بیندیش��ند‪ .‬دو بندر «دیر» و «رویس»‬ ‫در قط��ر به بندر ش��هید رجایی نزدیک ب��وده و می تواند دو‬ ‫فاکتور اصلی تسهیل صادرات باشد‪ .‬همچنین به علت نزدیکی‬ ‫با بندر بوش��هر ش��رایط تردد لنج ها و کش��تی را اسان کرده‬ ‫و به ش��کل قابل قبولی صادرات را س��رعت می بخشد‪ .‬البته‬ ‫بن��در «حمد» نی��ز به تازگی در قطر به بهره برداری رس��یده‬ ‫اس��ت اما امکانات زیربنایی مناس��ب صادرات را ندارد‪ .‬چقدر‬ ‫خوب اس��ت اگر س��رمایه گذاران ایرانی و خارجی روی بنادر‬ ‫خودمان هم کار بندری جدی داشته باشند و امکانات بسازند‬ ‫و بنادر را به سردخانه ها‪ ،‬انبارها و امکانات نقل و انتقال تجهیز‬ ‫کنند چراکه امکانات لجس��تیکی الزمه رونق صادرات است‪.‬‬ ‫برخی کاالهای صادراتی که مواد غذایی است ممکن است در‬ ‫صورت نبود امکانات الزم فاسد شود و اعتماد مصرف کننده را‬ ‫نسبت به سایر کاالهای ایرانی خدشه دار کند‪.‬‬ ‫چند سال گذشته این واحد تولیدی اگاهی یافت‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی س��پس در واحد‬ ‫صنعتی در حال ساخت امیدفنر حاضر شد و مراحل‬ ‫ساخت این واحد صنعتی را از نزدیک بازدید کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫این بازدیده��ا طی اظهاراتی بر ض��رورت حمایت از‬ ‫واحدهای صنعتی تاکید و دس��تورات الزم برای رفع‬ ‫مش��کالت را صادر کرد‪ .‬امیر طیبی ن��ژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی قم نیز در این بازدیدها‬ ‫ب��ا ارائه گزارش��ی از اقدامات و فعالیت های ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی قم ب��ه مش��کالت و نیازهای‬ ‫زیرساختی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی اش��اره و تامین ب��رق را یکی از ضرورت های‬ ‫واحدهای تولیدی عنوان کرد‪.‬‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ‪ ۳‬تور صنعتی دانشجویان‪،‬‬ ‫دانش اموزان و اعضای س��ازمان بس��یج مهندس��ین اس��تان در‬ ‫ش��هرک صنعتی کاس��پین برگزار ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوی��ن‪ ،‬به مناس��بت هفت��ه پژوهش و فن��اوری بیش‬ ‫از ‪ ۹0‬نفر از دانش��جویان رش��ته م��واد غذایی دانش��گاه مهرام‪،‬‬ ‫دانش اموزان دبس��تان و اعضای سازمان بسیج مهندسین استان‬ ‫قزوین از چند واحد تولیدی و تصفیه خانه فاضالب و نمایش��گاه‬ ‫دائمی محصوالت تولیدی واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک‬ ‫صنعتی کاس��پین بازدید کردند‪ .‬بازدیدکنندگان از شرکت های‬ ‫نیک پارس تولید کننده اس��نک‪ ،‬سوخت اما تولید کننده قطعات‬ ‫خودرو‪ ،‬کمجا چوب تولید کننده مصنوعات چوبی‪ ،‬اراپوش گستر‬ ‫تولید کننده تیوپ های ارایش��ی و بهداش��تی و نمایشگاه دائمی‬ ‫محصوالت واحدهای صنعتی استان در شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫دیدن کردند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫روبات ها جای ‪ ۸۰۰‬میلیون شغل‬ ‫را می گیرند‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 270‬پیاپی ‪2243‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 11‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫بررسی های انجام شده نشان می دهد تا ‪ ۱۳‬سال اینده ‪ ۸۰۰‬میلیون شغل‬ ‫به دنبال گسترش اتوماسیون در جهان از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی‪ ،‬شرکت خدمات مشاوره ای‬ ‫«مکن��زی» امری��کا‪ ،‬در تازه ترین پژوه��ش خود درباره تاثی��ر روبات ها بر‬ ‫مش��اغل‪ ،‬در گزارش��ی عنوان کرد‪ :‬با توجه به بررس��ی های انجام شده روی‬ ‫‪ ۴۶‬کش��ور و بیش از ‪ ۸۰۰‬ش��غل‪ ،‬براورد می ش��ود تا ‪ ۱۳‬سال اینده‪۸۰۰ ،‬‬ ‫میلیون نفر در سراس��ر جهان‪ ،‬ش��غل خود را به روبات ها واگذار کنند و به‬ ‫عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬روبات عام��ل از بین رفتن ‪ ۸۰۰‬میلیون ش��غل که معادل‬ ‫بیش از یک پنجم نیروی کار فعلی جهان اس��ت‪ ،‬خواهد ش��د‪ .‬این شرکت‬ ‫امریکایی اعالم کرد‪ :‬روبات ها بر مش��اغل‪ ،‬هم در کشورهای پیشرفته و هم‬ ‫نوظهور تاثیر خواهند گذاشت‪ .‬با توجه به این گزارش‪ ،‬اپراتورهای ماشین‪،‬‬ ‫کارکنان فس��ت فود و کارکنان دفتر پش��تیبانی از جمله افرادی هستند که‬ ‫اگر اتوماس��یون به س��رعت توسعه پیدا کند‪ ،‬بیشتر از سایر مشاغل اسیب‬ ‫خواهند دید‪« .‬مکنزی» در گزارش خود به این نکته اش��اره کرد که حتی‬ ‫اگر افزایش روبات ها با سرعت کمتری هم پیش رود‪ ،‬به طور تقریبی ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون کارگر باید شغل خود را به روبات ها با اتوماسیون شدن واگذار کنند‬ ‫و تا ‪ ۱۳‬سال اینده‪ ،‬به پیدا کردن شغل جدید نیاز خواهند داشت‪ .‬اما خبر‬ ‫خوبی هم برای ان دس��ته از افرادی که ش��غل خود را از دست خواهند داد‪،‬‬ ‫وجود دارد و ان هم این اس��ت که در دوره انتقال ش��غل‪ ،‬مشاغل جدیدی‬ ‫ب��ه وجود خواهد امد که البته افراد باید مهارت های جدیدی را برای انجام‬ ‫انها فراگیرند‪ .‬این مشاغل شامل ارائه دهندگان خدمات درمانی به جمعیت‬ ‫سالخورده‪ ،‬متخصصان فناوری و حتی باغبانان است‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬چرا شما حرفی برای گفتن ندارین؟‬ ‫صادرکننده‪ :‬چون تا میخوایم حرف بزنیم چینی ها میزنن تو دهنمون!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫چرا صادرات ایران حرفی برای گفتن در جهان ندارد؟‬ ‫شیوه نامه پرداخت وام اشتغال هفته جاری ابالغ می شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مبادله می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬اکنون به مراحل اجرایی نزدیک‬ ‫شده است چراکه پیش از این رییس جمهوری در نامه ای اعالم‬ ‫کرد‪« :‬در اجرای اصل یکصد و بیس��ت و س��وم قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به پیوست (قانون حمایت از توسعه و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده‬ ‫از منابع صندوق توس��عه ملی) که در جلس��ه علنی سه شنبه‬ ‫مورخ س��ی و یکم مرداد ماه یکهزار و س��یصد و نود و ش��ش‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ‪ ۱۳۹۶ / ۶/ ۸‬به تایید‬ ‫ش��ورای نگهبان رسیده و در نامه شماره ‪ ۲۲۱ / ۴۹۱۹۴‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۶ / ۶/ ۱۴‬مجلس ش��ورای اسالمی واصل شده‪ ،‬جهت اجرا‬ ‫ابالغ می شود‪» .‬‬ ‫‹ ‹روند اجرای طرح اشتغال‬ ‫س��یدابوالفضل رضوی‪ ،‬معاون توس��عه روس��تایی و مناطق‬ ‫محروم رییس جمهوری درباره زمان ابالغ تسهیالت روستایی‬ ‫که قرار بود تا ‪ ۱۰‬اذر به بانک ها ابالغ شود‪ ،‬گفته است‪« :‬طبق‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده قرار بود سه ش��نبه هفته گذشته‬ ‫جلس��ه نهایی برای ابالغ ش��یوه نامه پرداخت تس��هیالت وام‬ ‫روس��تایی برگزار و در نهایت ‪ ،‬چهارشنبه به بانک ها ابالغ شود‬ ‫ام��ا به دلیل اینکه بررس��ی الیحه بودجه ‪ ۹۷‬در دس��تور کار‬ ‫دولت قرار گرفت تا در موعد مقرر تقدیم مجلس شود‪ ،‬جلسه‬ ‫نهایی تعیین تکلیف تس��هیالت وام روس��تایی به هفته اینده‬ ‫موکول شد و انچه قرار است در هفته اینده جمع بندی شود‪،‬‬ ‫روش اجرای ط��رح‪ ،‬نحوه پرداخت تس��هیالت به متقاضیان‪،‬‬ ‫شرایط وثیقه ها و تضامین دریافتی‪ ،‬نحوه طرح های توجیهی‬ ‫و اقتص��ادی و در نهایت تهیه ش��یوه نامه پرداخت تس��هیالت‬ ‫است‪».‬‬ ‫براساس گفته های معاون توسعه روستایی و مناطق محروم‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬قرار اس��ت ایین نامه اش��تغال روس��تایی از‬ ‫س��وی معاون اول رییس جمهوری به وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها‬ ‫و نهاده��ای مرتبط ب��ا اجرای طرح از جمله معاونت توس��عه‬ ‫روس��تایی و مناطق محروم کشور ابالغ شود‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫بخش��نامه پرداخت تس��هیالت از طرف ریاست بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بخش��نامه روش اجرای ایین نامه از س��وی وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و بخش��نامه ارزیاب��ی طرح های دارای توجیه‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫اقتص��ادی نیز از س��وی معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق‬ ‫محروم ریاس��ت جمهوری تدوین و ابالغ ش��ود و بر اساس ان‪ ،‬‬ ‫سهم استان ها از تسهیالت اشتغال روستایی نیز مشخص شده‬ ‫اس��ت و ش��روطی برای دریافت کنندگان تسهیالت همچون‬ ‫توجیه اقتصادی طرح و اشتغالزایی برای حداقل ‪ ۳‬نفر‪ ،‬درامد‬ ‫کافی طرح برای پرداخت دس��تمزد کارکنان و ارزیابی توانایی‬ ‫وام گیرنده برای بازپرداخت اقس��اط درنظر گرفته شود‪ .‬برپایه‬ ‫اطالعات موج��ود درامد معکوس خانوار روس��تایی‪ ،‬جمعیت‬ ‫روستانشینان استان و جمعیت روستایی بیکار ‪ ۳‬فاکتور اصلی‬ ‫و اولویت دار تخصیص منابع اش��تغالزایی به استان ها است به‬ ‫همین دلیل سیستان و بلوچستان جزو استان هایی قرار گرفته‬ ‫که به دلیل دارا بودن هر ‪ ۳‬فاکتور اولیه بیش��ترین سهم را از‬ ‫تسهیالت اشتغال دارد‪ .‬البته باید به این موضوع توجه داشت‬ ‫که شهرهای زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر برای دریافت تسهیالت به منظور‬ ‫تامین سرمایه درگردش در اولویت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی اینده طرح اشتغال‬ ‫براس��اس قانون حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پایدار‬ ‫در مناطق روستایی و عش��ایری با استفاده از صندوق توسعه‬ ‫مل��ی‪ ،‬تس��هیالت باید ب��ه طرح ه��ای غیردولتی ب��ا اولویت‬ ‫بخش های کشاورزی‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬معادن کوچک‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬گردشگری‪ ،‬صنایع دس��تی و فعالیت های مربوط به‬ ‫فرش دس��تباف و خدمات پرداخت ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬می توان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهوری از‬ ‫برگزاری نشست تعیین تکلیف تسهیالت وام اشتغال روستایی‬ ‫در هفته جاری خبر داده که بر مبنای ان قرار اس��ت شیوه نامه‬ ‫اجرایی پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی از محل منابع ‪۱ /۵‬‬ ‫میلیارد دالری صندوق توس��عه ملی از سوی بانک مرکزی به‬ ‫بانک های عامل کشاورزی‪ ،‬پست بانک‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬صندوق ‬ ‫کارافرینی امید و صندوق حمایت از توس��عه س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش کش��اورزی ابالغ شود‪ .‬براس��اس تصمیم دولت‪ ،‬قرار‬ ‫است استان های محروم که کمترین سهم اشتغال را در کشور‬ ‫دارند در اولویت قرار داش��ته باشند و در استان نیز طرح هایی‬ ‫مورد حمایت قرار گیرد که ‪ ۳‬ش��رط توجی��ه اقتصادی طرح‬ ‫و اش��تغالزایی ب��رای حداقل ‪ ۳‬نفر‪ ،‬درام��د کافی طرح برای‬ ‫پرداخت دس��تمزد کارکنان و ارزیابی توانایی وام گیرنده برای‬ ‫بازپرداخت اقساط لحاظ شود‪ .‬ممکن است طرح های روستایی‬ ‫در ابتدای کار به س��رعت ش��کل بگیرد اما در ادامه تعطیل یا‬ ‫غیرفعال ش��ود زیرا در گذشته نیز در دهه ‪ ۸۰‬طرح زودبازده‬ ‫اجرا ش��د که نه تنها برای اشتغال بلکه برای اقتصاد کشور نیز‬ ‫دستاوردی نداشت و سایه این مشکل همچنان تهدیدی برای‬ ‫ط��رح کنونی نیز خواهد بود که دولت با تقویت نظارت ها باید‬ ‫مانع بروز این مشکل شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» اس��تفاده از منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملی برای توس��عه اش��تغال در روس��تاها نزدیک به‬ ‫یک س��اله مطرح ش��ده و پس از توقف چند ماه در مجلس به‬ ‫دلی��ل مغایرت ان با قوانینی که مربوط به چگونگی تخصیص‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی بود در نهایت با کسب اجازه از رهبر‬ ‫معظم انقالب به بخش اجرایی یعنی دولت سپرده شد اما روند‬ ‫اجرای��ی همچنان با تعویق همراه اس��ت که بخش��ی از ان به‬ ‫تدوین ش��یوه نامه های مربوط به تخصیص و نظارت تسهیالت‬ ‫برمی گردد و بخش دیگر نیز شاید به دلیل بروکراسی پیچیده‬ ‫س��ازمانی مربوط ش��ود که طرح های اجرایی بین س��ازمان ها‬ ‫پیچیدگی تضمین سالمت طرح اشتغال‬ ‫پیش بینی کرد س��قف اعتب��ارات برای هر ط��رح چندان باال‬ ‫نخواهد بود و این مس��ئله کمک می کند تا طرح های بیشتری‬ ‫به اجرا دراید اما چالش��ی که ممکن است در این بخش وجود‬ ‫داشته باشد ضعف و اسیب پذیر بودن طرح ها است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬ممکن است طرح های روستایی در ابتدای کار به سرعت‬ ‫ش��کل بگیرند اما در ادامه‪ ،‬تعطیل یا غیرفعال ش��وند زیرا در‬ ‫گذشته نیز در دهه ‪ ۸۰‬طرح زودبازده اجرا شد که نه تنها برای‬ ‫اشتغال بلکه برای اقتصاد کشور نیز دستاوردی نداشت و سایه‬ ‫این مش��کل همچنان تهدیدی ب��رای طرح کنونی خواهد بود‬ ‫که دولت با تقویت نظارت ها باید مانع بروز این مش��کل شود‪.‬‬ ‫همچنین باید اموزش های الزم به مجریان طرح های روستایی‬ ‫داده ش��ود که روند تولید و خدمات را به گونه ای تعیین کنند‬ ‫که رقابت پذیری نیز داش��ته باش��د و با کنترل نرخ تمام شده‬ ‫در بازارهای محلی بتوانند حضور پیوس��ته یابند‪ .‬میزان سود‬ ‫بو کار در ایران بوده‬ ‫تس��هیالت همواره یکی از موان��ع کس�� ‬ ‫به ویژه برای بنگاه های کوچک‪ ،‬زیرا میزان بازدهی سرمایه در‬ ‫این پروژه ها کم اس��ت و پرداخت س��ودهای باالی ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫به نوعی یعنی ورشکس��تگی و فلج ش��دن رون��د تولیدی این‬ ‫بنگاه ه��ا در اینده ای نه چندان دور اس��ت‪ .‬پیش از این‪ ،‬اصغر‬ ‫نوراهلل زاده‪ ،‬مدیرعامل صندوق توس��عه کارافرینی امید با بیان‬ ‫اینکه نرخ تس��هیالت این طرح از ‪ ۹‬به ‪ ۶‬درصد کاهش یافته‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬صندوق توس��عه ملی معادل ریالی ‪۱ /۵‬دالر از‬ ‫یادداشت‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه خالق و شهر خالق‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫منابع صندوق که حدود ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان می ش��ود را به‬ ‫ صورت قرض الحسنه نزد بانک های عامل سپرده گذاری می کند‬ ‫تا از محل این منابع تس��هیالت ایجاد اش��تغال در روستاها و‬ ‫ش��هرهای زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر پرداخت شود‪ ».‬یکی از مزیت های‬ ‫اجرای این طرح بهره گیری از منابع صندوق توس��عه ملی در‬ ‫حمایت از تولید و اش��تغال است‪ .‬هرچند صندوق توسعه ملی‬ ‫به عنوان یکی از منابع توس��عه و حفظ دارایی های ملی برای‬ ‫ایندگان تاس��یس شده است اما در بس��یاری از مواقع دور از‬ ‫این رس��الت عمل می کند یا کارایی چندانی برای تحقق این‬ ‫هدف ها ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬استفاده از این اعتبارات برای توسعه‬ ‫اقتصادی در مناطق محروم یا روس��تایی به دلیل اثراتی که بر‬ ‫کاهش مهاجرت یا ش��کل گیری صنایع پایین دستی در همان‬ ‫مناطق دارد می تواند همسو با سیاست توسعه و تقویت منابع‬ ‫برای نس��ل های اینده باش��د چراکه پی��ش از این نقدهایی از‬ ‫س��وی فعاالن بخش خصوصی به چگونگ��ی تخصیص منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی ش��ده بود به طوری ک��ه یک ماه پیش‪،‬‬ ‫حس��ین پیرم��وذن‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی اس��تان اردبیل در‬ ‫ش��ورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در اردبیل گفته‬ ‫بود‪« :‬صندوق توس��عه ملی باید کمک حال بخش کش��اورزی‬ ‫باش��د و به وی��ژه تس��هیالت ان مورد اس��تفاده اس��تان های‬ ‫کش��اورزی قرار گیرد و حداقل ‪ ۲۰‬درصد از تس��هیالت ان به‬ ‫بخش کشاورزی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫این در حالی است که میزان تسهیالت بخش کشاورزی در‬ ‫مجموع‪ ۳۰‬درصد از کل تس��هیالت کش��ور است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫س��پرده ها و منابع و مصارف بانک��ی و تضامین پرداختی برای‬ ‫دریافت تس��هیالت مانع ایجاد کرده و بانک سند زمین و خانه‬ ‫روس��تایی را نمی پذیرد‪ » .‬براساس قانون‪ ،‬صندوق توسعه ملی‬ ‫باید تس��هیالت به بنگاه های غیردولت��ی و تعاونی ها پرداخت‬ ‫کند‪ .‬البته براس��اس تبصره هایی که پیش بینی شده است در‬ ‫طرح هایی که دولت کمتر از ‪ ۲۰‬درصد س��هم داش��ته باش��د‬ ‫می توان از منابع صندوق استفاده کرد‪ .‬بر همین مبنا‪ ،‬بسیاری‬ ‫از طرح ه��ای بخ��ش خصوصی ک��ه کوچک هس��تند قابلیت‬ ‫بهره گیری از منابع این صندوق را در گذشته نداشته اند و این‬ ‫طرح از این نظر دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫ام��روزه ل��زوم توج��ه ب��ه مقول��ه خالقیت‪،‬‬ ‫فعالی��ت وجود دارد و افراد باهوش با دسترس��ی‬ ‫موضوع��ی بس��یار کلی��دی و دارای اهمی��ت‬ ‫ب��ه فناوری های م��درن موجود در ای��ن مراکز‪،‬‬ ‫اس��ت؛ تا انجا ک��ه در بس��یاری از تحلیل های‬ ‫می توانن��د ایده های خالقانه بیافرینند‪ .‬س��الن‬ ‫جدید‪ ،‬خالقی��ت و نواوری یک��ی از مهم ترین‬ ‫تئاتر یا سینما‪ ،‬ش��رکت دانش بنیان یا مجموعه‬ ‫سرچشمه های رش��د اقتصادی یاد شده و از ان‬ ‫اس��تارت اپی می تواند مرکز خالق باش��د‪ .‬با این‬ ‫با عنوان سرمایه خالق (‪)creative capital‬‬ ‫وجود‪ ،‬ش��هری می تواند از سرمایه خالق تغذیه‬ ‫نام می برند‪ .‬اما سرمایه خالق چیست؟ سرمایه‬ ‫کند و مس��یر جهش اقتصادی خ��ود را بپیماید‬ ‫علی یارمحمدیان‬ ‫و‬ ‫خالق‪ ،‬ش��امل ‪ ۳‬فاکتور مهم است که حاصل‬ ‫که بتواند افراد بااس��تعداد را ج��ذب کند و مانع‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ایجاد‬ ‫براین��د انها در تعامل با ه��م‪ ،‬خالقیت را‬ ‫مهاج��رت نخبگان خ��ود ش��ود‪ .‬همچنین باید‬ ‫نمایشگاه های اصفهان‬ ‫می کن��د‪ .‬این ‪ ۳‬فاکتور عبارتند از‪ :‬انس��ان های‬ ‫بتوان��د مراکز خ�لاق را به عنوان بس��تری برای‬ ‫خ�لاق‪ ،‬مراکز خالق و فن��اوری مدرن و خالقانه‪ .‬انس��ان های‬ ‫توس��عه خالقیت ایج��اد کند و در این ح��وزه در مقابل فناوری‬ ‫خالق همان افراد بااستعداد و باهوشی هستند که در یک حوزه‬ ‫مقاومت نداش��ته باشد؛ چنین شهری را شهر خالق می گویند‪.‬‬ ‫خاص به شکوفایی رسیده اند‪ .‬این افراد محدود به بخش خاصی‬ ‫از دیدگاه پژوهشگران می توان ‪ ۴‬نوع شهر خالق را برشمرد‪:‬‬ ‫از جامعه نیس��تند بلکه همه مردم می توانن��د خالق بوده و در‬ ‫ ش��هرهای تکنولوژیکی نواور‪ :‬مانند منچس��تر در صنعت‬‫این زمینه دارای اس��تعداد و هوش باال باش��ند‪ .‬براساس نظریه‬ ‫نساجی یا شهر برلین در زمینه تجهیزات الکترونیکی‬ ‫اس��تاد برجس��ته دانش��گاه هاروارد به نام «نظریه هوش های‬ ‫ شهرهای فکری‪ -‬فرهنگی‪ :‬مثل وین‪ ،‬کمبریج و لندن‬‫چندگانه» همه انسان ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند‪.‬‬ ‫ شهرهای فرهنگی‪ -‬فناورانه‪ :‬مانند تورنتو‪ ،‬هامبورگ و‪...‬‬‫حداقل ‪ ٩‬هوش مختلف وجود دارد‪ ،‬از جمله هوش موسیقایی‪،‬‬ ‫ شهرهای فناورانه‪ -‬سازمانی‪ :‬مثل پاریس‪ ،‬فیالدلفیا و‪...‬‬‫درون ف��ردی‪ ،‬تصویری‪ ،‬کالمی‪ ،‬عددی و‪ . ...‬مهم این اس��ت که‬ ‫ب��ا توجه به ویژگی های علم��ی‪ ،‬تاریخی و فرهنگی اصفهان‪،‬‬ ‫بس��تر مناس��ب و مرکز ش��کوفایی این هوش ها فراهم شود تا‬ ‫این شهر قابلیت قرارگیری در دسته شهرهای خالق فرهنگی‪-‬‬ ‫همه افراد به ش��کوفایی هوشی خود دست یابند‪ .‬مراکز خالق‪،‬‬ ‫فناورانه را دارد و این مهم با مدیریت صحیح ش��هری و همس��و‬ ‫مکان هایی است که انسان های خالق می توانند استعداد خود را‬ ‫با اس��تعداد ذاتی ش��هر اصفهان امکان پذیر اس��ت‪ .‬اما جایگاه‬ ‫در ان شکوفا کنند‪ .‬در این مکان ها به اندازه کافی ازادی و تنوع‬ ‫نمایشگاه در این زمینه چگونه است؟‬ ‫جلسه مشارکت کنندگان ایران‬ ‫در نمایشگاه ساختمان امارات‬ ‫همزم��ان ب��ا حضور ایران در س��ی و هش��تمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی صنعت س��اختمان دوبی‪ ،‬جلسه ای با حضور عوامل‬ ‫سرکنس��ولگری ایران‪ ،‬غرف��ه داران کش��ورمان‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫تجاری اس��تان اصفهان و هیات تجاری استان مرکزی در محل‬ ‫باش��گاه ایرانیان دوبی و در قالب مهمانی ش��ام تش��کیل شد‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» در این نشست و جلسه هم اندیشی‬ ‫که به همت ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان‬ ‫و با همکاری سرکنس��ولگری کش��ورمان برنامه ریزی شده بود‪،‬‬ ‫سرکنسول جمهوری اس�لامی ایران در دوبی‪ ،‬نماینده شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان اصفهان‪ ،‬رییس ش��ورای‬ ‫بازرگان��ان ایران در دوبی‪ ،‬رییس انجم��ن عایق دلیجان و مدیر‬ ‫فنی شرکت ش��هرک های صنعتی استان مرکزی به ایراد سخن‬ ‫پرداختن��د و درباره لزوم فراهم س��ازی ش��رایط بهتر به منظور‬ ‫حضور توانمند کش��ورمان در بازار ساخت وس��از کشور امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬ش��ناخت بهتر ظرفیت های موجود و همکاری در‬ ‫راس��تای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط ق��وت‪ ،‬مطالبی را ارائه‬ ‫کردند‪ .‬در این نشست همچنین نقش نمایندگی ایران در کشور‬ ‫ام��ارات متحده عربی‪ ،‬حضور هدفمند و اگاهانه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان کشور در نمایشگاه های تخصصی بین المللی و‬ ‫لزوم حمایت های مادی و معنوی سازمان های دولتی کشورمان‬ ‫از تولید و صادرات به عنوان عوامل تاثیرگذار بر حضور قدرتمند‬ ‫ایران در بازار رو به رشد ساخت وساز کشور امارات مطرح شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!