روزنامه گسترش صنعت شماره 271 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 271

روزنامه گسترش صنعت شماره 271

روزنامه گسترش صنعت شماره 271

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2244‬دوره جدید شماره ‪271‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از مشکالتی که در نتیجه واردات زیرزمینی کاال بر اقتصاد کشور تحمیل می شود‬ ‫پیامدهای قاچاق؛ از مردم تا دولت‬ ‫محسن صالحی نیا در تشریح حمایت از صنایع کوچک و متوسط به «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫یادداشت‬ ‫صنایع خسارت دیده از زلزله‬ ‫در اولویت تسهیالت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪ ۲۳‬درصد تسهیالت‬ ‫رونق تولید پرداخت شد‬ ‫اقتصاد و بازار ایران در حالی هنوز متاثر از واردات ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫دالری قاچاق اس��ت که امس��ال به عنوان «اقتص��اد مقاومتی؛‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغال» نام گذاری ش��ده و هدف تعیین ش��ده به طور‬ ‫مس��تقیم از این نوع تخلف اسیب می بیند زیرا براساس امارها‪،‬‬ ‫ساالنه قاچاق کاال ‪ ۴‬میلیارد دالر درامد دولت و ‪ ۸‬درصد میزان‬ ‫تولیدات صنعتی داخلی را کاهش می دهد‪ ،‬که نتیجه ان بیکاری‬ ‫و حتی تورم است‪ .‬از این رو‪ ،‬برخی از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقدند پیوستن ایران به س��ازمان تجارت جهانی و‬ ‫کنترل مرزها به محدود شدن قاچاق منجر می شود اما نمی توان‬ ‫این راه حل را کافی دانست زیرا بازار به تولید باکیفیت و تمایل‬ ‫خرید مردم نیاز دارد که به نظر می رسد در کنار نظارت مرزها‪،‬‬ ‫حمای��ت از تولید و تقویت س��اختار صنعت��ی و اقتصادی ایران‬ ‫راهکاری برای حل این معضل جدی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» کاالی قاچاق مصداق دیگری‬ ‫از تخلفات اقتصادی اس��ت که نه تنها به صورت کالن همچون‬ ‫فرار مالیاتی بر درامده��ای دولت اثر منفی می گذارد‪ ،‬به دلیل‬ ‫اثرات منفی ان بر تولید و حتی بازار داخلی‪ ،‬به س��رمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی نیز اسیب وارد می کند که در مجموع می تواند‬ ‫بو کار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی را نیز‬ ‫فضای کس ‬ ‫دچار اس��یب کند‪ .‬پیامد این اسیب حتی بر زندگی افراد عادی‬ ‫ن است‪ .‬به عبارت‬ ‫نیز اثر می گذارد و ان اقش��ار کارگر و تکنسی ‬ ‫دیگر‪ ،‬هر چه روند تولید در ایران متاثر از واردات کاالی قاچاق‬ ‫اسیب ببیند‪ ،‬اشتغال جامعه نیز در بلندمدت در معرض اسیب‬ ‫ق��رار خواهد گرفت‪ .‬از انجا که ایران س��االنه س��نگینی بار ‪۱۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر قاچاق را تحمل می کند در ش��رایطی که میزان‬ ‫واردات قانون��ی ایران در س��ال ‪ ۹۵‬کمی بی��ش از دو برابر این‬ ‫مقدار یعنی ‪ ۳۳‬میلیارد دالر بوده ارزش کاالی قاچاق عدد قابل‬ ‫توجهی اس��ت چراکه بخش عم��ده ای از واردات قانونی مربوط‬ ‫به ماش��ین االت و تجهیزات و حتی مواد اولیه اس��ت اما قاچاق‬ ‫بیش��تر در محصوالت نهایی اس��ت که در زنجیره پایانی تولید‬ ‫و مس��تقیم دراختیار مردم ق��رار می گیرد و هیچ گونه اثر ارزش‬ ‫افزوده ندارد‪ .‬در پژوهش��ی که س��ارا شاکری‪ ،‬دکترای مدیریت‬ ‫بازاریابی دانش��گاه علوم تحقیقات تهران منتش��ر کرده اس��ت‪،‬‬ ‫«قاچاق س��الیانه ‪ ۲‬میلی��ارد دالر کاال منجر ب��ه افت تولیدات‬ ‫صنعتی به میزان ‪ ۸‬درصد می ش��ود‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬تاثیر قاچاق بر‬ ‫تولید ناخالص داخلی کامال ملموس است‪ .‬افت تولیدات صنعتی‬ ‫بر اش��تغال در جامعه تاثی��رات نامطلوبی می گذارد و به عبارت‬ ‫دیگر مش��کل اش��تغال را دامن می زند‪ .‬با ‪ ۲‬میلیارد دالر ارزش‬ ‫قاچ��اق کاال در ایران می توان ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت ش��غلی ایجاد‬ ‫‪8‬‬ ‫کرد‪...‬‬ ‫زلزل��ه ‪ ۲۱‬اب��ان ‪ ۹۶‬در اس��تان کرمانش��اه بی��ش از‬ ‫‪ ۵0‬درصد در شهرک صنعتی سرپل ذهاب و در سایر شهرک های‬ ‫مس��تقر در غرب این اس��تان نیز حدود ‪ ۲0‬درصد خسارت داشت‬ ‫که قرار است ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت از محل اعتباری ‪۱/۵‬‬ ‫میلیارد دالر صندوق توس��عه ملی برای اش��تغالزایی به واحد های‬ ‫صنعتی اسیب دیده در زلزله کرمانشاه اختصاص یابد‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تغییر نگاه به تولید‬ ‫با طرح رونق‬ ‫‪2‬‬ ‫رونق اقتصاد‬ ‫مرزنشینان با صادرات‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 14 1396‬ربیع االول ‪ 3 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 271‬پیاپی ‪2244‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر نگاه به تولید با طرح رونق‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۱‬دوره‬ ‫اموزش صنعتی‬ ‫مش��اور وزی��ر و مدی��رکل دفت��ر‬ ‫ام��وزش و پژوه��ش ب��ا اش��اره به‬ ‫اقدام��ات دفت��ر ام��وزش و پژوهش‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫‪ ۱00‬روز اغاز دولت دوازدهم گفت‪:‬‬ ‫ب��رای ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۷۳۵‬هزار و ‪۶۴‬‬ ‫نف��ر‪ ،‬در ای��ن مدت ‪ ۳‬ه��زار و ‪۹۱‬‬ ‫دوره اموزش��ی کوتاه مدت برگزار کرده ایم‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫محمدرضا خانمحمدی خرمی ب��ا بیان گزارش عملکرد ‪۱00‬‬ ‫روزه دفت��ر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری گف��ت‪ :‬در ‪ ۱۰۰‬روز‬ ‫گذش��ته ابتدای دول��ت دوازدهم‪ ،‬دفتر ام��وزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فناوری‪۹0 ،‬جواز تاس��یس خدمات فنی و مهندسی را صادر‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬ج��واز تاس��یس خدمات فنی و مهندس��ی را تمدید‪۳۵ ،‬‬ ‫پروانه فنی و مهندسی را صادر‪ ۱۶ ،‬پروانه فنی و مهندسی را‬ ‫تمدید‪ ۷ ،‬جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی‪،‬‬ ‫یک مورد جواز تاس��یس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی‬ ‫را تمدی��د و ‪ ۳‬پروانه پژوهش مرک��ز پژوهش های صنعتی و‬ ‫معدنی (از لحاظ اساس��نامه و عملک��رد با مرکز پژوهش های‬ ‫صنعتی و معدنی متفاوت هس��تند)را صادر کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اقدامات این مرکز افزود‪ :‬برای ‪ ۳‬میلیون و ‪۷۳۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۴‬نفر‪۳ ،‬هزار و ‪ ۹۱‬دوره اموزش��ی کوتاه مدت برگزار‬ ‫کرده ایم‪ .‬همچنین ‪ ۶۱‬پروژه پژوهش��ی انجام شده است و ‪۴‬‬ ‫مورد نیز تفاهمنامه در حوزه اموزش و پژوهش با سایر نهادها‬ ‫منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر ام��وزش و پژوهش با بی��ان اینکه یکی از‬ ‫تفاهمنامه ه��ای ما با وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری مربوط‬ ‫به دوره فرصت مطالعاتی صنعتی و پسادکترای صنعتی است‬ ‫که چندس��الی بی اثر مان��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال با همکاری‬ ‫وزارت علوم و س��ازمان های توسعه ای و استانی وزارت صنایع‬ ‫توانس��تیم بیش از ‪ ۱00‬فرصت مطالعاتی و پس��ادکترا را که‬ ‫برای اجرای انها با واحدهای صنعتی جلس�� ه توجیهی برگزار‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬به وزارت علوم اعالم کنیم‪.‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تس��هیالت رونق تولید یکی‬ ‫از پروژه��ای اقتص��ادی دولت‬ ‫تدبیر و امید است که تا حدی‬ ‫توانست به صنایع کشور کمک‬ ‫کن��د‪ .‬بانک ها قب��ل از اجرای‬ ‫ای��ن ط��رح تمای��ل چندان��ی‬ ‫ب��ه تس��هیالت دهی ب��ه تولید‬ ‫سیدحسن حسینی‬ ‫نداش��تند و عمده تس��هیالت‬ ‫نایب رییس خانه صنعت‬ ‫ب��ه بخش بازرگان��ی و خدمات‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫تخصیص داده شد اما با اجرای‬ ‫این طرح نگاه ب��ه تولید تغییر‬ ‫کرد و تحولی در نظام بانکی ایجاد شد‪ .‬دومین اتفاق خوب‬ ‫در بخش تسهیالت رونق تولید‪ ،‬کاهش نرخ سود تسهیالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۸۸‬ت��ا ‪ ۹۲‬ن��رخ تس��هیالت ب��ه بیش از‬ ‫‪۲۶‬درصد رس��یده بود که در عمل برای تولیدکننده حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد تمام می ش��د اما با کاهش نرخ سود تسهیالت به‬ ‫‪۱۸‬درصد‪ ،‬نرخ تمام ش��ده برای تولید نیز کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫رویکرد اصلی تسهیالت رونق تولید به واحدهای زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫نفر اس��ت چراکه عمده مشکالت صنایع کوچک و متوسط‬ ‫موضوع نقدینگی اس��ت که با ارائه این تسهیالت بسیاری‬ ‫از مش��کالت در زمینه تامین مواد اولیه‪ ،‬نوسازی تجهیزات‬ ‫و‪ ...‬رفع شد‪.‬‬ ‫برای بررس��ی بیش��تر اثار تس��هیالت رون��ق تولید باید‬ ‫بیندیش��یم اگر این تسهیالت پرداخت نمی شد چه اتفاقی‬ ‫در صنایع کش��ور می افتاد؛ به ط��ور قطع بخش عمده ای از‬ ‫واحدهایی که تسهیالت دریافت کرده اند تعطیل می شدند‬ ‫و تعطیلی این واحدها اثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی‬ ‫ناگواری برای کشور داشت‪.‬‬ ‫یکی دیگر از اتفاقات مناس��ب در طرح تس��هیالت رونق‬ ‫تولید‪ ،‬تغییر در ش��رایط اعطای وام به تولیدکنندگان بود؛‬ ‫پی��ش از این طرح به افرادی که چک برگش��تی و معوقات‬ ‫بانکی داش��تند تسهیالت داده نمی ش��د اما در اجرای این‬ ‫طرح ش��رایط برای پرداخت وام اس��ان تر ش��د‪ .‬در استان‬ ‫خراس��ان رضوی ب��ه طور محس��وس در صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫قطعه سازی و‪ ...‬رونق ایجاد شده است‪.‬‬ ‫با وجود این توق��ع تولیدکنندگان بیش از این بود چون‬ ‫در ابت��دای این طرح بن��ا بود از محل درام��د هدفمندی‬ ‫یارانه ها تخفیفی در نرخ س��ود تسهیالت تولید لحاظ شود‬ ‫که به دلیل انک��ه دهک های درامدی باال از دریافت یارانه‬ ‫حذف نش��دند این طرح اجرا نش��د‪ .‬قبل از سال ‪ ۹۵‬تولید‬ ‫در ش��رایط غیررقابتی قرار داشت البته هنوز در مقایسه با‬ ‫برخی کاالهای خارجی امکان رقابت نیس��ت اما نسبت به‬ ‫گذشته وضعیت بس��یار بهبود پیدا کرده و در داخل تولید‬ ‫رقابتی شده است‪.‬‬ ‫به طور کل��ی ‪ ۴۰‬درصد صنایع مش��کل نقدینگی دارند‪.‬‬ ‫دولت عالوه بر بخش مالی باید روی بهبود فضای کسب وکار‬ ‫اقداماتی انجام دهد‪ ،‬بروکراسی اداری‪ ،‬مشکالت مالیاتی و‪...‬‬ ‫ازجمله عواملی اس��ت که باید در این بخش ها نیز اقداماتی‬ ‫انجام شود تا از این طریق با جذب سرمایه های خارجی به‬ ‫ طور غیرمستقیم نیز از صنایع حمایت مالی شود‪.‬‬ ‫یحیی نیکدل‬ ‫محسن صالحی نیا در تشریح حمایت ‪ 20‬هزار میلیارد تومانی از صنایع کوچک و متوسط به «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫‪ ۲۳‬درصد تسهیالت رونق تولید پرداخت شد‬ ‫همراه نشدن بانک ها با ارائه تسهیالت نوسازی صنایع‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مع��اون صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫پرداخت ‪ ۲۳‬درصدی تس��هیالت رونق تولید تا پایان‬ ‫هفته گذشته به «گسترش صنعت» خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫از مجم��وع ‪ ۲0‬هزار میلیارد توم��ان اعتبارات درنظر‬ ‫گرفته شده برای تسهیالت رونق تولید تا پایان هفته‬ ‫گذش��ته به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۲۷‬واحد صنعتی به میزان ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۶00‬میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح رونق تولید برای نخستین بار در نیمه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬کلید خورد تا براساس ان پرداخت ‪۱۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تسهیالت به ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی کوچک و متوس��ط در دستور کار قرار گیرد؛‬ ‫طرحی که یکی از پروژه های اقتصادی کش��ور برای‬ ‫حمایت از صنایع کوچک و متوسط به شمار می رفت‬ ‫و از سوی س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار‬ ‫‪ ۶‬برنامه دیگر ب��رای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تعریف شد‪ .‬در نهایت در سال ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت به ‪ ۲۴‬هزار واحد تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی و کشاورزی تخصیص یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹معرف�ی ‪ ۴۳‬درص�د ثبت نام کنندگان به‬ ‫بانک‬ ‫با اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۶‬طرح رونق تولید دوباره با رشد‬ ‫قابل توجه در اعتبارات تخصیص یافته در دستور کار‬ ‫قرار گرفت ت��ا واحدهای صنعتی که درخواس��ت وام‬ ‫کرده و موفق به دریافت ان نشده اند‪ ،‬اعتبارات به انها‬ ‫اختص��اص پیدا کند‪ .‬در این طرح مقرر ش��د ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان برای ‪ ۱۰‬هزار واحد صنعتی کوچک و‬ ‫متوس��ط در راس��تای بهبود وضعیت فعلی و نیز ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برای ‪ ۵۰۰۰‬واحد صنعتی کوچک‪،‬‬ ‫متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬این طرح در اواخر تیر س��ال جاری با ثبت نام‬ ‫در س��امانه بهین یاب کار خود را اغاز کرده اس��ت و تا‬ ‫کنون ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۱۵0‬واحد صنعتی نیز در ان ثبت نام‬ ‫کرده ان��د که حدود ‪ ۴۳‬درص��د ثبت نام کنندگان برای‬ ‫دریافت تس��هیالت به بانک ها معرفی شده اند‪ .‬محسن‬ ‫صالحی نیا‪ ،‬معاون صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درب��اره جزئیات‬ ‫عملک��رد طرح رون��ق تولید گفت‪ :‬براس��اس امارهای‬ ‫جمع اوری ش��ده تا پایان هفته گذشته (‪۸‬اذر ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫در ط��رح رونق تولی��د حدود ‪ ۳۸‬ه��زار و ‪ ۱۵0‬واحد‬ ‫صنعت��ی در س��امانه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ثبت ن��ام کرده اند ک��ه از این تعداد ح��دود ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵00‬واح��د صنعت��ی برای دریافت ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪۸00‬‬ ‫میلی��ارد تومان به بانک معرفی ش��ده اند‪ .‬از این تعداد‬ ‫نی��ز حدود ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۶۲0‬واحد صنعت��ی به مبلغ ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪۴00‬میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پرداخت ‪ ۱۲00‬میلیارد تومان تس�هیالت‬ ‫خارج از سامانه‬ ‫صالحی نیا با اش��اره به اینکه در فرایند تس��هیالت‬ ‫رونق برخی تس��هیالت خارج از سامانه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و مس��تقیم از سوی بانک ها به صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط پرداخت می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬از این‬ ‫طریق نی��ز به ‪۲‬هزار و ‪ ۵۴0‬واح��د صنعتی به میزان‬ ‫یک ه��زار و ‪ ۲۸0‬میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تس��هیالت انتقالی از سال گذشته‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از تسهیالت پرداختی مربوط‬ ‫به س��ال گذشته است که تسهیالت هزار و ‪ ۱0۹‬واحد‬ ‫صنعت��ی تخصیص پیدا کرده بود ام��ا پرداخت ان به‬ ‫امسال موکول شد که س��هم تسهیالت پرداختی این‬ ‫بخش نیز به ‪ ۹۱۵‬میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پرداخ�ت ‪ ۲۳‬درصدی تس�هیالت رونق‬ ‫تولید‬ ‫معاون صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره‬ ‫به مجموع تس��هیالت پرداخت شده در ‪ ۹‬ماه گذشته‬ ‫گف��ت‪ :‬در مجموع در طرح تس��هیالت رون��ق تولید‬ ‫تاکنون به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۲۷‬واحد‪ ۴ ،‬هزار و ‪ ۶00‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت پرداخت شده است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۳‬درصد از اعتبارات تس��هیالت رونق تولید‬ ‫تاکنون پرداخت ش��ده اس��ت که به نس��بت عملکرد‬ ‫چن��دان باالیی نیس��ت و در تالش هس��تیم با رایزنی‬ ‫با بانک های مختلف‪ ،‬روند پرداخت تس��هیالت تسریع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عملک�رد ضعی�ف در پرداخت تس�هیالت‬ ‫نوسازی‬ ‫یکی از نکته های مهم در طرح رونق تولید توجه به‬ ‫موضوع نوس��ازی و به سازی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫اس��ت که پرداخت ‪ ۱0‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی هدف گذاری ش��ده اس��ت اما‬ ‫با وجود تاکید وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر‬ ‫در اولویت قرارگرفتن تسهیالت نوسازی و لزوم توجه‬ ‫بانک ها به ای��ن موضوع عملکرد قاب��ل قبولی در این‬ ‫بخش وجود نداشته است‪ .‬محمد شریعتمداری اواخر‬ ‫شهریور در جلسه ای با حضور علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی و ولی اهلل س��یف‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی بر لزوم سرعت بخشی به پرداخت تسهیالت از‬ ‫س��وی شبکه بانکی تاکید کرد و اولویت را در نوسازی‬ ‫خطوط تولید بنگاه های کوچک و متوس��ط به منظور‬ ‫تحول در فناوری تولید دانست‪ .‬درحال حاضر عملکرد‬ ‫در ای��ن بخش قابل قبول نیس��ت و رق��م چندانی در‬ ‫مقاب��ل ‪ ۱0‬هزار میلیارد تومان اعتبارات درنظر گرفته‬ ‫شده پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها تا اواسط سال توجیه نبودند‬ ‫صالحی نیا درباره پرداخت تسهیالت نوسازی صنایع‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در بخش تس��هیالت نوس��ازی‬ ‫عملکرد چندان قابل قبولی را از س��وی بانک ها شاهد‬ ‫نیس��تیم و با وجود اینکه تاکنون ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۷۷‬واحد‬ ‫صنعت��ی ثبت نام کرده اند و از این تعداد ‪ ۶۵۹‬واحد به‬ ‫بانک ها معرفی شده اند‪ ،‬در مجموع تسهیالت پرداختی‬ ‫رقم چشمگیری را شامل نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره دالیل عملکرد ضعیف در بخش تسهیالت‬ ‫نوسازی گفت‪ :‬در بخش تسهیالت نوسازی و بازسازی‬ ‫و اس��تفاده از فن��اوری در واحد ه��ای تولی��دی هنوز‬ ‫چارچوب مش��خصی وجود ندارد تا اواسط سال هنوز‬ ‫رشد ‪ ۱۲‬درصدی پرداخت تسهیالت‬ ‫به حوزه صنعت و معدن در ‪ ۷‬ماه امسال‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از رشد ‪ ۱۲‬درصدی پرداخت تسهیالت به حوزه صنعت و معدن‬ ‫در ‪ ۷‬ماه امس��ال خبر داد‪ .‬به گزاش ش��اتا‪ ،‬محسن صالحی نیا در ایین روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان‬ ‫برگزیده اس��تان یزد در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۹۵‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت در کشور به این حوزه‬ ‫پرداخت شد که امیدواریم تا پایان سال به ‪ ۱۵0‬هزار میلیارد تومان برسد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براساس برنامه پیش بینی‬ ‫ش��ده باید س��هم صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت از تسهیالت بانکی به ‪ ۴0‬درصد می رسید در حالی که هم اکنون این رقم‬ ‫‪ ۳0 /۵‬درصد است‪ .‬صالحی نیا درباره وضعیت صادرات محصوالت غیرنفتی در ‪ ۸‬ماه امسال‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪ ۸/۵‬میلیون تن کاالی صنعتی و معدنی به ارزش ‪ ۲۸/۵‬میلیارد دالر صادر کردیم که از نظر ارزش یک درصد و از‬ ‫نظر حجم ‪ ۹‬تا ‪ ۱0‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اضافه کرد‪ :‬امیدواریم تا پایان س��ال با توجه به برنامه های این وزارتخانه و رش��د سرمایه گذاری ها افزایش صادرات‬ ‫نسبت به ابتدای سال در کشور را مشاهده کنیم‪ .‬صالحی نیا تصریح کرد‪ :‬در بخش واردات کاالهای صنعتی و معدنی‬ ‫نی��ز ش��اهد ارزش واردات غیرنفت��ی بیش از ‪ ۳۲‬میلیارد دالر با حجم ‪ ۲۳/۵‬میلیون ت��ن بوده ایم که به طور عمده‬ ‫شامل قطعات منفصله خودرو‪ ،‬خودرو و کاالهای سرمایه ای و ماشین االت بوده است ولی با یک سری سیاست های‬ ‫تعدیلی می توان این واردات را کاهش داد و بخشی از انها را در داخل تولید کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه اغاز امسال‬ ‫نیز ش��اهد رش��د کاالهای صادراتی از جمله در صنعت ‪ ۵/۸‬درصد‪ ،‬معدن ‪ ۳/۶‬درصد‪ ،‬تجارت ‪ ۸/۸‬درصد و ترانزیت‬ ‫جاده ای ‪ ۸/۴‬درصد بوده ایم که امیدواریم تا پایان س��ال روند رش��د ادامه یابد‪ .‬مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره سیاست های این وزارتخانه برای حمایت از صادرات گفت‪ :‬در ‪ ۳‬محور باید از صادرات حمایت‬ ‫کرد که نخس��تین ان‪ ،‬گس��ترش و حمایت از تولید رقابتی و صادرات گرا اس��ت‪ .‬صالحی نیا دومین محور را کاهش‬ ‫هزینه های مربوط به واحدهای صادرات گرا اعالم و اضافه کرد‪ :‬سومین محور‪ ،‬تقویت سیاست های دیپلماسی کشور‬ ‫در مواردی همچون تامین اعتبار خریدار و فروشنده و توافقنامه های تجاری دوجانبه به منظور حمایت از کاالهای‬ ‫صادراتی و بازش��دن مس��یر دریافت و پرداخت بین بانک های داخل و خارج کش��ور است‪ .‬وی الزمه استمرار تولید‬ ‫را تولید صادرات گرا و رقابتی دانس��ت و گفت‪ :‬براس��اس شیوه نامه صادر شده از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها نباید از واحدهای تولیدی دارای مشکل عبور کرده و باید تا حد‬ ‫ممکن مش��کالت انها رفع ش��ود‪ .‬معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به وجود ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲00‬ردیف‬ ‫تعرفه در کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬امسال درباره ‪ ۳‬هزار و ‪۲00‬ردیف تعرفه کاال به منظور حمایت از تولید داخلی‪،‬‬ ‫واردات انها با ارز مبادله ای ممنوع شده که امیدواریم این تعداد تا پایان سال به ‪ ۴‬هزار مورد برد‪.‬‬ ‫صالحی نیا با بیان اینکه پایش واردات و مدیریت ان می تواند کمک بسیار خوبی به تولید و صادرات کند‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬به عنوان نمونه در تولید عمده محصوالت غذایی رشد کرده ایم و به طور حتم با پایش واردات و مدیریت کردن‬ ‫این بخش می توانیم این رشد را تداوم دهیم‪.‬‬ ‫بانک ها به ط��ور کامل برای پرداخت این تس��هیالت‬ ‫توجیه نبودند‪ ،‬در همین راس��تا جلس��اتی با همکاری‬ ‫بان��ک مرکزی برای بانک ها برگزار ش��د و ش��یوه نامه‬ ‫تس��هیالت نوس��ازی را به انها ابالغ کردیم‪ .‬امیدواریم‬ ‫ب��ا تعیین چارچوب الزم هر چه به اخر س��ال نزدیک‬ ‫شویم امار در این بخش پررنگ تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ عوامل کندی روند پرداخت تس�هیالت‬ ‫در استان ها‬ ‫عالوه ب��ر مش��کالت کالنی که در بخ��ش پرداخت‬ ‫تس��هیالت وجود دارد یک سری مش��کالت در بخش‬ ‫اس��تانی باعث کند ش��دن روند پرداخت تس��هیالت‬ ‫شده اس��ت به عنوان نمونه خراس��ان شمالی یکی از‬ ‫استان هایی است که دارای مشکالت زیادی در بخش‬ ‫تسهیالت تولید اس��ت‪ .‬یحیی نیکدل‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خراس��ان شمالی در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با گالی��ه از عملکرد‬ ‫بانک ها گفت‪ :‬در بخش اس��تانی به دلیل انکه بانک ها‬ ‫منتظر ابالغ از س��وی ش��عب مرکزی بانک ها هستند‬ ‫تسهیالت دهی کند اس��ت و به طور معمول تا اواسط‬ ‫س��ال عملکرد قابل قبولی را از س��وی بانک ها شاهد‬ ‫نیس��تیم‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه در دریافت مجوز و‬ ‫تفویض اختیارات به بخش های استانی باید تجدیدنظر‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نظام بانکی همراه با سیاس��ت های کالن‬ ‫اقتص��ادی در حمای��ت تولید نیس��ت و از این جهت‬ ‫بخش تولید از نظام بانکی گله مند است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که استان های کم برخوردار برای سرمایه گذاری‬ ‫از محل صندوق توس��عه مل��ی دارای تعرفه ترجیحی‬ ‫هس��تند‪ .‬انتظار هست شعب بانک های استانی در این‬ ‫زمینه پیگیر باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹همراه نشدن بانک ها با نوسازی صنایع‬ ‫نیک��دل با تاکی��د بر اینک��ه در بخش نوس��ازی و‬ ‫تجهی��ز هن��وز بانک ها همراه��ی الزم را نداش��ته اند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بانک ها اغلب تس��هیالت را به بخش س��رمایه‬ ‫در گ��ردش و س��رمایه ثابت برای تکمی��ل طرح های‬ ‫نیمه تمام اختصاص می دهند‪ .‬در سال گذشته در این‬ ‫استان فقط ‪ ۶۵‬میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد‬ ‫که ب��ه هیچ وجه عملکرد مطلوبی نیس��ت‪ .‬بانک ها ی‬ ‫استانی از جهت منابع و اختیارات برای تصمیم گیری‬ ‫با محدودیت روبه رو هستند‪ .‬وی درباره موانع پرداخت‬ ‫تسهیالت نیز اظهار کرد‪ :‬پرداخت تسهیالت در بخش‬ ‫کش��اورزی با موانع کمتری برخوردار است زیرا نیاز به‬ ‫اس��تعالم از نهاد های مختلف وجود ندارد اما در بخش‬ ‫تولید عالوه بر زمان بر بودن اس��تعالم ازس��ازمان های‬ ‫مختلف ب��رای بدهی های مالیات��ی‪ ،‬تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫چک های برگشتی و‪ ...‬این موارد تبدیل به ابزاری شده‬ ‫تا بانک ها به بهانه ان از پرداخت تسهیالت خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش‪ ،‬با وجود اینکه ‪ ۹‬ماه از س��ال‬ ‫گذش��ته روند پرداخت تس��هیالت رونق تولید بسیار‬ ‫کند بوده و تاکنون از ‪ ۲0‬هزار میلیارد تومان اعتبارت‬ ‫درنظر گرفته ش��ده برای حمایت از صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط فقط ‪ ۲۳‬درصد ان پرداخت ش��ده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر بانک ها به بخش نوسازی و به سازی صنایع‬ ‫بی توجه هستند و با وجود اینکه مطابق برنامه ریزی ها‬ ‫باید به ‪ ۵‬هزار وحد صنعتی برای نوس��ازی تجهیزات‬ ‫تس��هیالت پرداخت ش��ود تا کنون فق��ط ‪ ۶۵۹‬واحد‬ ‫صنعتی به بانک ه��ا برای دریافت تس��هیالت معرفی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫تولید خودروهای نسل جدید‬ ‫در ایران در ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1439‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2244‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪271‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ران خودرو گفت‪ :‬خودروه��ای هیبریدی ایران خودرو در طول ‪ ٣‬تا ‪ ۴‬س��ال اینده ب��ا پلتفرم جدید این‬ ‫ش��رکت تولید می شود‪ .‬هاشم یکه زارع در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به نحوه تولید خودروهای هیبریدی در مجموعه‬ ‫خودروسازی ایران خودرو گفت‪ :‬در پلتفرم جدید ایران خودرو دیده شده درمدت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال اینده خودروهای هیبریدی‬ ‫تولید شود البته باید این موضوع را در نظر گرفت که تنها ‪ ٣‬درصد از تمام تولید خودروهای دنیا هیبریدی ‪ -‬برقی است و‬ ‫این گونه نیس��ت که کشورهای دنیا چندان در این زمینه پیشرفته باشند‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫خودروساز حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی است اما وظیفه سایر دستگاه های مرتبط نیز در‬ ‫این بخش ان بوده که روی زیرساخت های استفاده از این خودروها سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫فعاالن بازار خودرو با اشاره به کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش تاکید کردند‬ ‫افزایش ریسک واردات خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫ماجرای خودروهای در گمرک مانده چیست؟‬ ‫براس��اس اخرین امار اعالمی از س��وی گمرک‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار دس��تگاه خودرو وارداتی در گمرک‬ ‫ایران خاک می خورد‪ .‬این اتفاق پس از بسته شدن‬ ‫سایت ثبت سفارش خودرو رخ داده اما پرسشی که‬ ‫پس از ش��نیدن این امار مطرح می شود‪ ،‬این است‬ ‫که چگونه خودرویی مجوز ورود به کشور داشته اما‬ ‫در گمرک مانده است؟ به گزارش خودروکار‪ ،‬وقتی‬ ‫خودرویی مجوز گذر از مرزهای کش��ور را دارد باید‬ ‫مجوز گذر از گمرک هم داشته باشد اما ماندگاری‬ ‫ای��ن خودروها در گمرک این فرضیه را رد می کند‬ ‫و اعالم س��ازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه این‬ ‫حج��م از خودرو به صورت غیرقانونی وارد کش��ور‬ ‫ش��ده اند مهر تاییدی بر ان است اما چگونه کاالیی‬ ‫مانن��د خودرو می تواند به ص��ورت غیرقانونی وارد‬ ‫کشور شود و به عبارت بهتر تعبیر واژه «غیرقانونی»‬ ‫چیست؟ فرایند س��فارش گذاری خودرو و قرارداد‬ ‫نمایندگی ها با ش��رکت های مادر حکم می کند که‬ ‫ش��رکت ها برنامه ساالنه برای سفارش گذاری خود‬ ‫را اعالم کنند تا ش��رکت مادر هم بر همان اس��اس‬ ‫تامی��ن خودرو و قطع��ات را انجام دهد‪ .‬این فرایند‬ ‫از ان جهت طی می شود که تولید خودرو یک شبه‬ ‫نیس��ت و هیچ ش��رکتی توانایی تامی��ن چند هزار‬ ‫دس��تگاه خ��ودرو را در یک هفته نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ش��رکت های مادر موظف به تامین‬ ‫قطعات یدکی برای خودروهای به فروش رس��انده‬ ‫نیز هستند؛ برای این کار نیاز است برنامه ای ساالنه‬ ‫از سوی نمایندگی ها اعالم شود‪.‬‬ ‫ب��ر همی��ن اس��اس‪ ،‬نمایندگی ه��ا موظ��ف به‬ ‫س��فارش گذاری ساالنه هس��تند‪ .‬این روند حدود‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال در ایران جاری است یعنی نمایندگی ها‬ ‫س��االنه میزان خودرو مورد نیاز را به ش��رکت مادر‬ ‫اعالم کرده و س��پس براساس ترتیب و میزان ورود‬ ‫خودروها به کش��ور ان را به سازمان توسعه تجارت‬ ‫اعالم می کنند‪.‬‬ ‫شرایط تولید خودرو در خودروسازی های بزرگ‬ ‫با ایران متفاوت اس��ت زیرا تنها در ایران مش��اهده‬ ‫می کنی��م ک��ه خ��ودرو تولید و س��پس ب��رای ان‬ ‫مشتری پیدا می شود و این گونه است که در دورانی‬ ‫ش��اهد دپو حدود ‪ ۱۰۰‬هزار خ��ودرو در انبارهای‬ ‫خودروس��ازان داخلی هستیم‪ .‬حال سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران برخالف ماده ‪ ۲۲‬قانون احکام دائمی‬ ‫توس��عه کش��ور که به صراحت می گوی��د برقراری‬ ‫موان��ع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات ممنوع‬ ‫است براساس رسوم صنعت خودرو ایران به صورت‬ ‫یک ش��به اقدام به بس��تن سایت ثبتارش کرده و بر‬ ‫همین اس��اس اکنون اجازه ترخی��ص بیش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار خودرو از گمرک داده نمی شود‪ .‬نکته جالب تر‬ ‫اینجاس��ت که در ازای همه این خودروها از کشور‬ ‫ارز خارج ش��ده و در حقیقت اجازه ترخیص ندادن‬ ‫به این خودروها هم به ضرر کش��ور تمام می شود و‬ ‫هم به زیان واردکنندگان‪.‬‬ ‫ضرورت حمایت دولت از تولید خودروهای هیبریدی‬ ‫اس��تاندار هرمزگان گفت‪ :‬دولت باید از هرگونه سرمایه گذاری در تولید داخلی‬ ‫خودروه��ای هیبریدی حمایت کند‪ .‬ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬فریدون همتی درباره لزوم‬ ‫استفاده از انرژی های نو در صنعت خودروسازی کشور گفت‪ :‬وضعیت کالنشهرها‬ ‫و افزای��ش جمعیت و اقلیم اب و هوایی حرکت به س��مت این انرژی ها را ناگزیر‬ ‫می کند تا اس��یب کمتری به محیط زیست وارد کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کره جنوبی‬ ‫پیش��رفت های خوبی در این حوزه داش��ته و با تولید خودروهای برقی و ترکیبی‬ ‫عالوه بر صرفه جویی در سوخت باعث شده محیط زیست سالم تر بماند‪.‬‬ ‫همتی گفت‪ :‬مردم از این خودروها استقبال زیادی کرده اند که نشان دهنده این‬ ‫اس��ت تولید انها توجیه اقتصادی دارد‪ .‬خودروسازان نیز دیر یا زود ناگزیر هستند‬ ‫به س��مت تولید این خودروها بروند پس بهتر اس��ت با انتخاب شرکای قدرتمند‬ ‫خارج��ی هرچه زودتر تولید این خودرو را اغاز کنند ضمن انکه دولت نیز باید از‬ ‫هرگونه سرمایه گذاری در تولید داخلی این خودروها حمایت کند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬رتبه نخست ضبط گواهینامه متخلفان رانندگی‬ ‫ریی��س مرکز اجراییات پلی��س راهور ناجا به امار‬ ‫‪ ۷‬ماه ضبط گواهینامه رانندگان متخلف در سراس��ر‬ ‫کش��ور پرداخت و گفت‪ :‬در ای��ن مدت ‪ ۴۱۰۰‬جلد‬ ‫گواهینامه ضبط ش��ده که از این تعداد بیش از ‪۱۰‬‬ ‫جلد ابطال شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خودرونوی��س‪ ،‬س��رهنگ احم��د‬ ‫کرمی اس��د‪ ،‬رییس مرک��ز اجراییات پلی��س راهور‬ ‫ناجا درباره ام��ار ‪ ۷‬ماهه ضبط گواهینامه رانندگان‬ ‫متخل��ف دارای نمره منفی اظهار کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫بیش از ‪ ۴۱۰۰‬جلد گواهینامه ضبط شده که از این‬ ‫تعداد حدود ‪ ۳۹۰۰‬جلد محرومیت مرحله نخس��ت‬ ‫یعن��ی ‪ ۳۰‬نمره منفی و ‪ ۳‬ماه ضب��ط گواهینامه را‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫رییس مرکز اجراییات پلی��س راهور ناجا تصریح‬ ‫کرد‪ ۲۲۰ :‬جلد گواهینامه به علت محرومیت مرحله‬ ‫دوم و داش��تن ‪ ۲۵‬نمره منفی و ضبط گواهینامه به‬ ‫مدت ‪ ۶‬ماه را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫سرهنگ کرمی اس��د اعالم کرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬جلد‬ ‫گواهینام��ه در این مدت ابطال ش��ده که دارندگان‬ ‫ان باید بعد از یک س��ال مراحل اموزشی را سپری‬ ‫کنن��د تا بتوانند پس از قبولی در ازمون‪ ،‬گواهینامه‬ ‫جدید را کس��ب کنند‪ .‬این مقام ارشد پلیس راهور‬ ‫به تفکیک تع��داد گواهینامه ضبط ش��ده در معابر‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری پرداخ��ت و گفت‪۲ :‬‬ ‫هزار جلد گواهینامه در معابر درون ش��هری ازسوی‬ ‫پلیس راهنمای��ی و رانندگی و ‪ ۲۱۶۰‬جلد در معابر‬ ‫برون شهری توسط پلیس راه ضبط شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬رتبه نخست ضبط گواهینامه در معابر‬ ‫درون ش��هری به تهران با ‪ ۲۷۹‬جلد گواهینامه افراد‬ ‫متخلف اختصاص یافت و شهرهای اصفهان و کرمان‬ ‫به ترتیب در رده های بعد جای گرفتند‪.‬‬ ‫رییس مرک��ز اجراییات پلیس راه��ور ناجا اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در معابر برون شهری نیز استان های خوزستان‪،‬‬ ‫اصفه��ان و چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه ترتیب در‬ ‫رده های نخس��ت تا س��وم تعداد ضب��ط گواهینامه‬ ‫افراد متخلف جا گرفتند‪ .‬سرهنگ کرمی اسد درباره‬ ‫استان هایی که مبادرت به ابطال گواهینامه رانندگان‬ ‫متخل��ف کرده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬الب��رز‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬کردستان و کرمان در این دسته جا دارند‪.‬‬ ‫این مقام ارشد پلیس راهور بیشترین فراوانی نوع‬ ‫گواهینامه ضبط شده را به پایه یک با فراوانی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫جلد مرتبط دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬پایه دو با‬ ‫‪ ۶۷۰‬جلد و پایه س��ه با ‪ ۳۳۰‬جلد و موتورسیکلت با‬ ‫‪ ۲۶۳‬جلد بیشترین امار ضبط گواهینامه را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 14 1396‬ربیع االول ‪ 3 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 271‬پیاپی ‪2244‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرار سرمایه گذاران خارجی‬ ‫از صنعت خودرو با قیمت گذاری‬ ‫ب��اال ب��ودن هزینه ه��ای‬ ‫تمام ش��ده در اقتص��اد ای��ران‬ ‫درحال حاضر تبدیل به چالشی‬ ‫جدی ب��رای تولی��دات داخلی‬ ‫ش��ده و انه��ا را از بازاره��ای‬ ‫جهانی دور نگه داش��ته اس��ت‬ ‫ام��ا از انج��ا که ب��ازار خودرو‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫ای��ران ب��ازار جدی��دی ب��رای‬ ‫اقتصاددان‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬سرمایه گذاران خارجی‬ ‫تمایل زیادی به سرمایه گذاری های مشترک با ایرانی ها دارند و‬ ‫در این شرایط نکته قابل توجه معافیت انها از پرداخت هرگونه‬ ‫حقوق گمرکی و عوارض برای واردات قطعات موردنیاز اس��ت‬ ‫که این امر در نهایت منجر به کاهش هزینه تمام شده تولیدات‬ ‫انها می شود‪.‬‬ ‫از انجا که محص��والت داخلی با محدودی��ت قیمت گذاری‬ ‫همراه هس��تند در ص��ورت تعیین قیمتی پایین ت��ر از هزینه‬ ‫تمام شده از سوی نهاد مسئول قیمت گذاری خودروها بی شک‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی از هرگونه اورده سرمایه خود به ایران‬ ‫منصرف خواهند شد؛ براین اساس این موضوع باید مورد توجه‬ ‫مس��ئوالن قرار گیرد که نرخ به صرفه از اصلی ترین نکاتی است‬ ‫که سرمایه گذار را جذب بازاری می کند یا از ان فراری می دهد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د از انج��ا که هزینه های تولی��د در ایران به‬ ‫مراتب باالتر از س��ایر کشورهاست در قیمت گذاری محصوالت‬ ‫می توان بر مکانیزم عرضه و تقاضا تکیه کرد‪ .‬تجربه های پیشین‬ ‫نیز نش��ان می دهد قیمت گذاری هر محصول با استفاده از این‬ ‫راهبرد به ویژه در صنعت خودرو می تواند سیستم موفقی باشد‬ ‫چراکه در کنار جذب س��رمایه گذار خارجی منجر به تعادل در‬ ‫عرضه و تقاضا خواهد ش��د‪ .‬تجربه س��ال های گذش��ته نشان‬ ‫می ده��د که همکاری ب��ا کارگران ایرانی و اس��تخدام انها در‬ ‫خطوط تولید خارجی ها هزینه های کمی برای سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به همراه دارد‪ .‬بر این اس��اس س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫پی��ش از ورود به ایران با ارائه طرح های ارزیابی‪ ،‬توجیه پذیری‬ ‫س��رمایه گذاری خود را مش��خص و س��پس اقدام ب��ه هرگونه‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪ .‬ورود شرکای خارجی به صنعت خودرو‬ ‫ایران نیز همراه با این ارزیابی و مشخص شدن سوداوری بوده‬ ‫بنابراین در صورت هرگونه قیمت گذاری دستوری در کنار باال‬ ‫بودن هزینه های تولید در ایران‪ ،‬تردید ادامه همکاری با صنایع‬ ‫ایران را بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاالر گفت وگوی همایش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫نخستین تاالر گفت وگوی پنجمین همایش بین المللی صنعت‬ ‫خودرو ایران برگزار شد‬ ‫به گ��زارش ایدرو نیوز‪ ،‬این ت��االر گفت وگو با موضوع « نقش‬ ‫ارزش افرینی زنجیره تامین در ارائه محصوالت جدید به بازار» با‬ ‫حضور تعدادی از قطعه سازان و فعاالن صنعت خودرو برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت ضمن تاکید بر حضور قطعه س��ازان به عنوان‬ ‫یکی از ش��رکای مه��م و قابل تامل در صنعت خودروس��ازی در‬ ‫نزدیک کردن قطعه س��ازان به فضای حرف��ه ای رقابت پذیری به‬ ‫عن��وان یکی از محورهای همایش بین المللی خودرو نیز اش��اره‬ ‫شد‪ .‬همچنین در ادامه بررسی وضعیت فعلی و پیش رو و اینده‬ ‫زنجیره تامین در شرایط جدید مورد بحث و تبادل نظر حاضران‬ ‫در این نشست قرار گرفت‪.‬‬ ‫رشد صنعت خودرو با تکیه بر‬ ‫مزیت های چین‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو معتقد اس��ت ب��ا برنامه ریزی‬ ‫مناسب می توان از مزیت های صنعت خودروسازی چین استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬حس��ن کریمی س��نجری اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های چینی در س��ال های اخیر با همکاری بین المللی و‬ ‫تاکید بر سرمایه گذاری در زمینه تحقیق‪ ،‬توسعه و تولید قطعات‬ ‫راه خود را هموار کرده اند‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو با بیان‬ ‫اینکه تمام خودروس��ازان چینی توان ورود به بازار اروپا و امریکا‬ ‫را ندارند و ایران برای چینی ها بازار مناس��بی برای رس��یدن به‬ ‫هدف نهایی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت های ایرانی می توانند‬ ‫با برنامه ریزی بلندمدت و هوشمندانه در همکاری با چینی ها به‬ ‫دانش فنی روزی که در اختیار ش��رکای اروپایی چینی هاس��ت‪،‬‬ ‫دس��ت پیدا کنن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬بای��د برای دس��تیابی به دانش‬ ‫فنی چینی ها و ورود محصوالت باکیفیت از این کش��ور ش��رایط‬ ‫به گونه ای تعریف شود که اس��تانداردهای روزامدتری در زمینه‬ ‫واردات و مونتاژ محصوالت چینی تدوین ش��ود و از سوی دیگر‬ ‫باید از مونتاژ محصوالت چینی به تولید و داخلی س��ازی بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی انها تغییر رویه داد‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬چینی ها‬ ‫از طری��ق همکاری های بین المللی توانس��ته اند ب��ه دانش فنی‬ ‫ی نیز با طراحی و تولید‬ ‫مناس��بی دست یابند و شرکت های ایران ‬ ‫محصول مش��ترک با چینی ها می توانند به دانش فنی پلتفرم و‬ ‫قطعات اصلی خودرو دس��ت پیدا کنند‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫خ��ودرو در انتها تاکید کرد‪ :‬با بکارگیری اس��تانداردهای جدید‬ ‫می توان از محصوالت روز چینی در ایران استفاده کرد و با تکیه‬ ‫بر راهبردهای مناس��ب از مزیت های صنعت خودروسازی چین‬ ‫بهره برد‪.‬‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫فربد زاوه‬ ‫فعاالن بازار خودرو با اشاره به کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش تاکید کردند‬ ‫افزایش ریسک واردات خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حالی ‪ ۶‬ماه از توقف س��ایت ثبت س��فارش با‬ ‫هدف س��اماندهی واردات خ��ودرو می گذرد که در‬ ‫تازه ترین تصمیم‪ ،‬رییس س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫از کاه��ش ‪ ۳‬ماه��ه اعتبار ثبت س��فارش ها پس از‬ ‫بازگشایی این سایت خبر می دهد‪ .‬به گفته مجتبی‬ ‫خس��روتاج این مهلت از ‪ ۶‬به ‪ ۳‬ماه کاهش یافته و‬ ‫زمان بازگشایی ان نیز به بعد از بررسی بودجه ‪۹۷‬‬ ‫موکول شده است‪ .‬زمانی که هرچه بیشتر می گذرد‬ ‫منجر به نابس��امانی بیش��تر بازار و در نهایت ضرر‬ ‫مصرف کننده نهایی می شود‪.‬‬ ‫اعالم این تصمیم در کنار اظهارات جدید محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی‬ ‫بر ارائه تعرفه جدید واردات خودرو به هیات وزیران‬ ‫موج دوب��اره ای از نگرانی را به وجود اورده اس��ت‪.‬‬ ‫او اظهار کرده درحال حاض��ر نرخ جدید تعرفه های‬ ‫واردات خ��ودرو و همچنین ن��رخ ‪( API‬مربوط به‬ ‫واردات قطع��ات یدک��ی منفصله خ��ودرو) با هدف‬ ‫ایج��اد رغبت بیش��تر برای تولید در داخل کش��ور‬ ‫تقدی��م هیات دولت ش��ده و جلوگی��ری و محدود‬ ‫کردن واردات خودروه��ای لوکس نیازمند موافقت‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت معتقد‬ ‫اس��ت جلوگیری از ورود و محدود ک��ردن واردات‬ ‫خودروهای لوکس که حضور انها در ش��رایط فعلی‬ ‫ضروری نیس��ت در صورت موافق��ت دولت به اجرا‬ ‫در می اید‪.‬‬ ‫شریعتمداری ادامه داد‪ :‬در نیمه نخست امسال به‬ ‫میزان مشابه سال گذشته واردات خودرو انجام شده‬ ‫که در شرایط فعلی ب ه میزان کفایت است و در این‬ ‫شرایط اگر دولت تصمیم جدیدی در واردات خودرو‬ ‫داشته باش��د به ان عمل می کنیم‪ .‬در همین حال‬ ‫مجتبی خسروتاج‪ ،‬رییس س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫در کنفران��س خبری خود با خبرن��گاران نیز عالوه‬ ‫بر اعالم خب��ر کاهش اعتبار ثبت س��فارش درباره‬ ‫نرخ تعرف��ه واردات نیز اظهار کرده ک��ه این اعداد‬ ‫قابل مطرح کردن نیست و دولت درباره تعرفه های‬ ‫م می گیرد‪.‬‬ ‫پیشنهادی تصمی ‬ ‫‹ ‹ض�رورت افزای�ش س�رعت عملی�ات‬ ‫تجاری‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» با رد هرگونه اثر‬ ‫منفی کاهش زمان ثبت س��فارش معتقد است که‬ ‫این اقدام یک ابزار کنترلی از س��وی دولت است و‬ ‫موضوع ثبت س��فارش نی��ز از ابتدا با هدف دریافت‬ ‫ام��ار و ایجاد تعادل در بازار بوده و در نهایت نتیجه‬ ‫این اقدام ان اس��ت که در ص��ورت انعقاد قراردادی‬ ‫برای واردات خودرو یا برنامه ریزی برای واردات این‬ ‫زمان را ‪ ۳‬ماهه در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه با این تصمیم الزم اس��ت‬ ‫س��رعت عملیات تج��اری افزایش یابد با اش��اره به‬ ‫بی خب��ری انجمن واردکنندگان خ��ودرو از هرگونه‬ ‫پیشنهاد افزایش تعرفه اظهار کرد‪ :‬انجمن در تالش‬ ‫برای ارائه نظرات خود اس��ت ام��ا تاکنون موفق به‬ ‫‹ ‹تامی�ن نی�از ب�ا خری�د خودروه�ای‬ ‫این اقدام نشده بنابراین از انجا که مواضع حاکمیت‬ ‫پارکینگی‬ ‫نسبت به احاد مردم دموکراتیک نبوده و یک موضع‬ ‫کوتاه شدن زمان ثبت سفارش در حالی از سوی‬ ‫امرانه است‪ ،‬انتظاری بیش از این نمی رود‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو امری طبیعی‬ ‫دادفر ادامه داد‪ :‬روند فعلی نشان می دهد که نظر‬ ‫بوده و خلل��ی در روند واردات ایج��اد نمی کند که‬ ‫تش��کل های اقتصادی یا پارلمان بخش خصوصی از‬ ‫برخی از کارشناسان حوزه تجارت خودرو معتقدند‬ ‫اهمیتی برخوردار نیست به همین دلیل نظرات انها‬ ‫با این تصمیم غیرکارشناس��ی‪ ،‬مصرف کننده امکان‬ ‫در تصمیم گیری ها لحاظ نمی ش��ود که درنهایت به‬ ‫س��فارش خودروهای جدید را نخواهد داشت و باید‬ ‫یک نتیجه مش��خص نمی رسد اما ضرر کننده اصلی‬ ‫تنها اقدام به خرید خودروهای پارکینگی کند‪.‬‬ ‫در این میان مصرف کننده نهایی خواهد بود‪.‬‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس ب��ازار خودرو‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با‬ ‫بی��ان اینکه تا نظ��ر تخصصی اهل فن کاهش اعتبار زمان ثبت نیز در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫گرفته نش��ده و در ی��ک مقابله علمی سفارش یک ابزار کنترلی تنها دس��تاورد کوتاه شدن زمان ثبت‬ ‫از سوی دولت است و‬ ‫س��فارش از ‪ ۶‬به ‪ ۳‬ماه را س��وق دادن‬ ‫مذاک��ره ای نش��ود و نظ��رات مقاب��ل‬ ‫نتیجه این اقدام ان است‬ ‫مصرف کنن��دگان به خرید خودروهای‬ ‫ گیری‬ ‫یکدیگر ق��رار نگرفت��ه و نتیجه‬ ‫که در صورت انعقاد‬ ‫نش��ود‪ ،‬تصمیم ها ماندگار نخواهد بود‪ ،‬قراردادی برای واردات پارکینگی اع�لام و اظهار کرد‪ :‬از انجا ‬ ‫که زمان س��فارش بیش��تر محصوالت‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬تصمیم ه��ا اینده نگر‪،‬‬ ‫خودرو یا برنامه ریزی‬ ‫جامع نگر و تخصص محور نیس��ت؛ این برای واردات این زمان ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۰‬روز و تحویل در مبدا اس��ت‬ ‫در حالی اس��ت که یک تصمیم کالن را ‪ ۳‬ماهه در نظر بگیرد‪ .‬و برای نمونه س��فارش خودرو «ب ام‬ ‫با این تصمیم الزم است‬ ‫بای��د جامع ب��وده و مدت اس��تفاده از سرعت عملیات تجاری و» بع��د از ‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬روز تحوی��ل در‬ ‫المان یا ژاپن خواهد بود که با در نظر‬ ‫ان دس��ت کم دو سال باش��د تا بتوان‬ ‫افزایش یابد‬ ‫گرفتن زمان حمل یک ماهه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه‬ ‫بر اساس ان اقدام به برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫کمترین زمان برای تحویل یک خودرو‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ب��ه تصویب‬ ‫سفارش��ی است که با این شرایط کوتاه شدن مدت‬ ‫نرس��یدن افزایش می��زان تعرفه ها از س��وی هیات‬ ‫اعتبار ثبت سفارش‪ ،‬اقدامی غیرکارشناسی است‪.‬‬ ‫وزیران محال اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر موضوع‬ ‫وی افزود‪ :‬کوتاه کردن زمان ثبت سفارش تنها این‬ ‫خودرو در کش��ور تبدی��ل به بحرانی جدی ش��ده‬ ‫پیام را می دهد که مصرف کننده ناگزیر اس��ت برای‬ ‫بنابرای��ن انتظ��ار م��ی رود موض��ع هی��ات دولت‬ ‫تامین نیاز خ��ود از خودروهای موجودی پارکینگ‬ ‫تصمیم گیری هرچه سریع تر در برابر ان باشد‪.‬‬ ‫خرید کن��د که این روند امکان س��فارش گذاری را‬ ‫دادفر با اش��اره به افزایش شدید نرخ خودروهای‬ ‫می بندد‪.‬‬ ‫وارداتی و خال عرضه این دس��ته از خودروها یاداور‬ ‫این کارش��ناس بازار خودرو با بیان اینکه با توجه‬ ‫شد‪ :‬درحال حاضر میزان خرید و فروش خودروهای‬ ‫وارداتی به شکل چشمگیری کاهش یافته و با وجود‬ ‫این خال ش��اهد افزایش قیمت ها بوده ایم و انچه از‬ ‫روند بازار مشهود است‪ ،‬ناکارامدی در بدنه دولت و‬ ‫نااگاهی در س��طح مدیریت کالن نسبت به واقعیت‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودروهای وارداتی گفت‪ :‬ش��اید‬ ‫در نگاه کالن این تصمیم به س��ود کل کشور بوده‬ ‫یا تصمیمی از روی اجبار برای اقتصاد کالن جامعه‬ ‫اس��ت اما انچه درحال حاضر شاهد هستیم به سود‬ ‫مردم نیس��ت و بازار را دچار تش��نج ک��رده چراکه‬ ‫افزای��ش نرخ این خودروها به معنی کاهش س��فره‬ ‫مردم اس��ت بنابراین کاهش توان خرید با توجه به‬ ‫تصمیم دولت بوده است‪.‬‬ ‫به احتمال بستن دوباره ثبتارش و اخذ تصمیم های‬ ‫تازه دولت‪ ،‬این اقدام تنها منجر به افزایش ریس��ک‬ ‫تاجران می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این تصمیم به هیچ‬ ‫عنوان منطقی نیس��ت و تنها نش��ان می دهد دولت‬ ‫در حال سخت کردن مسیر واردات و محدود کردن‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫زاوه در تشریح وضعیت بازار پس از اعمال تعرفه ‬ ‫ب��ا درصدهای باال نیز اظهار کرد‪ :‬هرچند هنوز عدد‬ ‫مشخصی مطرح نش��ده اما بررسی روند فعلی بازار‬ ‫نش��ان می دهد که این افزایش تعرفه اعمال ش��ده‬ ‫و افزایش قیمت های فعلی نیز ناش��ی از محاس��به‬ ‫تعرفه های ‪ ۹۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه افزایش نرخ فعلی با میزان‬ ‫تعرفه ‪ ۹۰‬درصدی محاسبه شده و طبیعی است با‬ ‫افزایش میزان تعرفه ه��ا این قیمت ها نیز به مراتب‬ ‫افزای��ش خواهد یاف��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براس��اس روال‬ ‫معمول همیش��ه کمیس��یون ماده ی��ک در ابتدای‬ ‫هر س��ال اقدام به تعیین تعرف��ه واردات می کند و‬ ‫اینکه در چند ماه گذش��ته با بس��ته ش��دن سایت‬ ‫ثبت��ارش با توجی��ه اینک ه به می��زان کافی خودرو‬ ‫وارد ش��ده و مشکلی برای تامین نیاز مصرف کننده‬ ‫به وج��ود نمی اید‪ ،‬بازار را به ه��م بریزیم‪ ،‬ابتکاری‬ ‫ی اس��ت که این امید‬ ‫به ش��مار می رود؛ این در حال ‬ ‫وجود داش��ت در دور جدید فعالیت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با هرگونه رفتار س��لیقه ای برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار خودرو با بیان اینکه به نظر‬ ‫می رس��د بخش زیادی از افزایش نرخ فعلی ناش��ی‬ ‫از اجرای افزایش تعرفه ها باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هرچه این‬ ‫داستان ادامه دار باش��د این رویه با شدت بیشتری‬ ‫دنب��ال خواه��د ش��د و فروش��نده و واردکنن��ده‬ ‫مابه تفاوت را از مصرف کننده نهایی دریافت خواهد‬ ‫کرد که متضرر اصلی مصرف کننده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬ان گونه که به نظر می رسد‬ ‫اخذ تصمیم های اش��تباه به صورت پیاپی در حوزه‬ ‫خ��ودرو همچنان از س��وی دولت وج��ود دارد و با‬ ‫این روند ش��رایط چندان باب میل مصرف کننده یا‬ ‫فع��االن حوزه واردات خ��ودرو نخواهد بود‪ .‬هرچند‬ ‫به اعتقاد مس��ئوالن دولتی در شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫نیازی به واردات خودرو به میزان فعلی نیس��ت اما‬ ‫این امر از نگاه مصرف کننده ایرانی شکل دیگری به‬ ‫خود خواهد گرفت زی��را او را با محدودیت انتخاب‬ ‫بیشتر همراه می کند‪.‬‬ ‫ضرورت توسعه سهم داخلی سازی خودروسازان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی می گوید‪ :‬ارتقای اس��تانداردهای تولید و‬ ‫اجرای الزامات کیفی و اس��تانداردی یک ضرورت‬ ‫در صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫سیدمهدی مقدس��ی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز خودروسازان باید در جهت رعایت‬ ‫اس��تانداردهای جدید تعریف ش��ده دستگاه های‬ ‫نظارتی تالش بیش��تری ک��رده و ارتقای ایمنی و‬ ‫رعایت اس��تانداردهای جدید تولید را مدنظر قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با قراردادهایی که دو خودروساز‬ ‫بزرگ کشور با پژو و سیتروئن و برخی از شرکت های‬ ‫خارجی منعقد کردند زمینه انتقال فناوری و دانش‬ ‫فنی فراهم شده از این رو شرکت ها بهتر می توانند‬ ‫در مسیر اجرای استانداردهای جدید حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بی تردید با ارتقای دانش‬ ‫و فناوری تولید ضمن رعایت استانداردهای تولید‬ ‫سهم داخلی سازی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مقدس��ی گفت‪ :‬به طور قطع نش��ان های تجاری‬ ‫معتبری مانند پژو و رنو برای حفظ اعتبار خود در‬ ‫دنیا در جریان تولیدات مشترک نظارت ویژه ای را‬ ‫اعم��ال خواهند کرد و این حرکت رو به جلویی در‬ ‫صنعت خودرو ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫همچنی��ن به روند فعال س��ازی بخ��ش تحقیق و‬ ‫توسعه در ش��رکت های خودروس��ازی پرداخت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در راس��تای افزایش تحقیقات و توسعه‬ ‫تولید در صنعت خودرو‪ ،‬بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫در شرکت های خودروسازی فعال و گام های خوبی‬ ‫در این راستا برداشته شده است هرچند همچنان‬ ‫در ابتدای کار هس��تند و باید حرکت در این حوزه‬ ‫مورد توجه و اهتمام بیش��تری از س��وی شرکت ها‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مقدس��ی افزود‪ :‬البت��ه تحقیق های انجام ش��ده‬ ‫در جهت افزای��ش ایمنی‪ ،‬رعای��ت چارچوب های‬ ‫اس��تانداردی و تح��ول در ظاه��ر و عرض��ه‬ ‫مدل ه��ای جدی��د خودروهای تولی��دی و افزایش‬ ‫تجهیزات بوده و حرکت هایی در این راس��تا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬امروز باید حرک��ت در جهت تحقیق‬ ‫و توس��عه ش��تابان ب��وده و ای��ن جریان تس��ریع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امید است انچه قانون گذار‬ ‫و دس��تگاه های نظارت��ی معین کردن��د و قول ها و‬ ‫وعده هایی که ازس��وی خودروس��ازان داده ش��ده‬ ‫هرچه س��ریع تر محقق شود تا مردم که خودرویی‬ ‫را می خرند دغدغه و نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی همچنین ب��ا تاکید بر ایجاد فضا برای تولید‬ ‫خودروه��ای جدید در صنعت خ��ودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫راه نج��ات خودروس��ازان توس��عه ای��ن صنعت و‬ ‫فعال سازی بخش خصوصی و افزایش رقابت پذیری‬ ‫در صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 14 1396‬ربیع االول ‪ 3 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 271‬پیاپی ‪2244‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت تغییر نگا ‪‎‬ه به تولید‬ ‫داخل و محصوالت خارجی‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫فعاالن صنعت قطعه با تاکید بر ضرورت جلوگیری از واردات قطعات بی کیفیت عنوان کردند‬ ‫‪۷۰‬درصد بازار لوازم یدکی در اختیار قطعات خارجی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حضور قطع��ات بی کیفیت و قاچ��اق در بازار لوازم‬ ‫یدک��ی یکی از معضالتی اس��ت ک��ه از چندی پیش‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی را گالیه مند ک��رده بود اما‬ ‫پس از فش��ار تحریمی جدید نیاز بازار کشور بستری‬ ‫برای حضور بیش��تر این قطعات به ویژه از چین ش��د‬ ‫به طوری که با وجود باز شدن درهای سیاسی کشور و‬ ‫از س��رگیری ارتباطات بین المللی هنوز بازار داخل در‬ ‫بیشتر بخش های صنعتی از این معضل رنج می برد‪.‬‬ ‫در یک��ی از گزارش ه��ای «گس��ترش صنع��ت»‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کش��ور اعالم‬ ‫ک��رد؛ واردات قطعات قاچاق به کش��ور یک میلیارد و‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون دالر است که حجم بسیار باالیی را شامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این باره صنعت قطعه برای سروس��امان‬ ‫دادن ب��ه بازار خود راه های مختلفی را ازموده و امروز‬ ‫یکی از پیشنهادهای اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‬ ‫یدکی که از سال گذشته به شکل ازمایشی اغاز شده‬ ‫طرح برچسب «کد شناسا» است‪.‬‬ ‫در ادامه سخنان تولیدکنندگان صنعت قطعه و نیز‬ ‫فعاالن بازار لوازم یدکی به نظر می رس��د همچنان این‬ ‫چالش وجود دارد و برنامه ها س��رانجام مورد انتظار را‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد انجمن ب�رای متول�ی واردات‬ ‫قطعات‬ ‫پیم��ان یزدان بخش‪ ،‬از انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرویی درب��اره قاچاق قطعات به‬ ‫کشور و ورود این محصوالت بی کیفیت به بازار داخل‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر قطعه یدکی وارداتی از دو مجرای‬ ‫مبادی رسمی گمرکات و مجراهای غیررسمی که به‬ ‫شکل قاچاق است‪ ،‬وارد می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البت��ه قطعاتی هس��تند که از مبادی‬ ‫رسمی کشور وارد می شوند اما چون نظارت و کنترل‬ ‫دقیقی روی انها وجود ندارد کیفیت انها مورد پرسش‬ ‫است‪ .‬اتحادیه واردکنندگان قطعات خودرو با حمایت‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ن امر را انج��ام می دهد‬ ‫درحالی که الزم است انجمن قطعه سازان کشور متولی‬ ‫این امور ش��ده و در جلس��ات متعدد این پیشنهاد را‬ ‫ارائه داده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬انجمن به دنبال این‬ ‫است که تعریف مشخصی از استاندارد قطعات داشته‬ ‫باش��د تا قطعاتی که امکان تولید انها در کشور وجود‬ ‫دارد وارد نش��وند و در ادامه وارد دوگانگی نشویم که‬ ‫اتحادیه قطعات بازار ل��وازم یدکی اعالم کند قطعات‬ ‫وارد شده بدون استاندارد الزم هستند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی ادامه داد‪ :‬اگر ارزیابی نس��بت‬ ‫به نمایشگاه های قطعات خودرویی شود شاهد هستیم‬ ‫بین ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد ش��رکت کنندگان که دارای رنگ‬ ‫و لعاب خاصی هس��تند واردکنندگان و ش��رکت های‬ ‫بازرگان��ی بوده که گاهی بدون کنترل کیفی‪ ،‬قطعات‬ ‫را با نرخ ارزان وارد می کنند‪.‬‬ ‫یزدان بخش تصریح کرد‪ :‬ورود قطعات بدون نظارت‬ ‫کافی بر اس��تانداردهای ان منجر به این دوگانگی در‬ ‫بازار خواهد شد که درنهایت به نام تولیدکننده داخلی‬ ‫تمام می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اگر م��وردی خاص از ش��کایت ها به طور‬ ‫مس��تقیم به انجمن ارجاع داده ش��ود به س��رعت به‬ ‫موضوع رس��یدگی می ش��ود و اگر این مسئله ازسوی‬ ‫تولیدکننده ای باشد با شرکت مربوط برخورد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫چند درصد بازار لوازم یدکی مربوط به قطعات قاچاق‬ ‫و واردات اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۶۵‬تا ‪۷۰‬درصد بازار در‬ ‫اختی��ار قطعات خارجی ب��وده و تنها ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬درصد‬ ‫بازار به قطعات ساخت داخل اختصاص دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه اف��زود‪ :‬امید اس��ت با‬ ‫تاکیدهای��ی ک��ه مدی��ران کش��وری و دول��ت دارند‬ ‫راهکاری تدوین ش��ود که انجمن قطعه س��ازان ایران‬ ‫به عن��وان عامل نظارتی به واردات قطعات بی کیفیت‬ ‫ورود کن��د و مانع واردات قطعاتی که در داخل تولید‬ ‫می شوند یا امکان تولید وجود دارد‪ ،‬شود ضمن اینکه‬ ‫مانع واردات قطعات بی کیفیت به کشور شویم‪.‬‬ ‫یزدان بخش تاکید کرد‪ :‬در راستای سیاست اقتصاد‬ ‫مقاومتی این امر می تواند به اقتصاد و صنعت کش��ور‬ ‫کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله تا اجرایی شدن کد شناسا‬ ‫همان ط��ور که مطرح ش��د کد شناس��ا قطعات از‬ ‫برنامه هایی بود که اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم‬ ‫یدکی برای رفع مش��کالت قاچ��اق و واردات قطعات‬ ‫بی کیفی��ت تبیی��ن و تعری��ف کرده ب��ود‪ .‬در این باره‬ ‫«گسترش صنعت» س��راغ سیدمهدی کاظمی‪ ،‬عضو‬ ‫اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی رفت و از او‬ ‫درباره اجرایی شدن این طرح جویا شد‪ .‬او گفت‪ :‬این‬ ‫برنامه هنوز به مرحله اجرا نرس��یده و اتحادیه منتظر‬ ‫دس��تور مدی��ران مرب��وط در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ .‬البته نصب کد شناسا برای تمام قطعات‬ ‫از سوی وزارتخانه پذیرفته شده اما اینکه چرا تاکنون‬ ‫اجرایی نشده‪ ،‬جای پرسش دارد‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی درباره‬ ‫چال��ش ام��روز بازار ل��وازم یدک��ی در زمینه قطعات‬ ‫بی کیفیت گفت‪ :‬بارها عنوان ش��ده و ب��از هم تاکید‬ ‫می ش��ود که قاچاق قطعات نداریم زیرا عرضه نسبت‬ ‫ب��ه تقاضا در بازار به ان��دازه ای افزایش یافته که دیگر‬ ‫قاچ��اق معنی ندارد و درحال حاض��ر هر قطعه ای که‬ ‫وارد کشور می شود از مرزهای زمینی و هوایی‪ ،‬قانونی‬ ‫و رسمی می گذرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بحث فعلی بی کیفیتی و اس��تاندارد نبودن‬ ‫قطعات است ازاین رو نمی توان به این امر قاچاق گفت‬ ‫زیرا کاالیی قاچاق به شمار می رود که زیر نظر گمرک‪،‬‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد و نیروی انتظامی وارد بازار‬ ‫نش��ود اما تمام قطعات وارد ش��ده از هر ‪ ۳‬مجرا عبور‬ ‫کرده و سپس وارد بازار لوازم یدکی می شوند بنابراین‬ ‫برای رفع مشکل ورود قطعات بی کیفیت به بازار باید‬ ‫دولت‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد و گمرک با اتحادیه‬ ‫صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی هم��کاری نزدیک‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬به این معنی که در صورت سفارش‬ ‫قطعه گمرک‪ ،‬نمونه ای��ن قطعه را به اتحادیه تحویل‬ ‫دهند و کارشناس��ان اتحادیه پ��س از ارزیابی کیفیت‬ ‫کاالها به صورت مس��تند درباره کیفیت قطعات نظر‬ ‫ دهند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگر ازمون ها حکای��ت از کیفیت‬ ‫قطعات داشت نمونه ها وارد شود در غیر این صورت از‬ ‫ورود انها به بازار جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫کاظمی در پاسخ به این پرسش که ایا این پیشنهاد‬ ‫از س��وی اتحادیه عنوان شده اس��ت نیز گفت‪ :‬بارها‬ ‫اتحادیه برای این همکاری اعالم امادگی کرده اما این‬ ‫پیشنهاد تاکنون شنیده نشده از این رو نمی توان مانع‬ ‫خرید مردم در بازار ش��د بلکه باید از ابتدا اجازه ورود‬ ‫داده نش��ود‪ .‬ای��ن فعال بازار لوازم یدکی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫این احتمال وجود دارد بس��یاری از کسانی که امروز‬ ‫مبادرت ب��ه واردات قطعه می کنند عضو این اتحادیه‬ ‫نبوده و شناخته ش��ده نباش��ند بنابراین اطالعاتی از‬ ‫فعالیت انها در اختیار نیست‪.‬‬ ‫کاظمی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه اتحادیه در‬ ‫بازرس��ی های خود از بازار چه اقدامات��ی انجام داده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اتحادیه بازرسی های بسیاری از بازار انجام داده‬ ‫و در دو نوبت بازرسی ها‪ ،‬دو قطعه بی کیفیت شناسایی‬ ‫ش��د و در رس��انه ها به اطالع مردم رسید ضمن انکه‬ ‫اتحادیه ه��ر روز به مش��کالت مراجعه کنندگان اعم‬ ‫از قطعات بی کیفیت‪ ،‬گران فروش��ی و‪ ...‬رس��یدگی و‬ ‫ش��کایت ها را پیگیری می کن��د و با متخلفان برخورد‬ ‫جدی می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اتحادی��ه صنف ل��وازم یدکی خودرو‬ ‫تالش ه��ا و هم��کاری بس��یاری به وی��ژه در مقابله با‬ ‫قطع��ات بی کیفیت با تمام س��ازمان ها و گروه ها اعم‬ ‫از دولت و مصرف کننده داش��ته اما اتحادیه به تنهایی‬ ‫نمی تواند این مشکل را رفع کند‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی به‬ ‫مش��کل دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت‪ :‬بحث‬ ‫قوانی��ن اجرایی مس��ئله دیگری اس��ت ک��ه اتحادیه‬ ‫نمی توان��د در برخورد با متخلف اعالم کند فروش��گاه‬ ‫باید تعطیل و سلس��له مراتبی اجرا ش��ود و در نهایت‬ ‫اتحادیه تصمیم گیرنده نیست‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬اتحادیه تنها قطعات را کارشناس��ی‬ ‫ک��رده و نظ��ر می دهد ضمن انکه بارها اعالم ش��د از‬ ‫‪ ۱۰۰‬پرونده ای که رسیدگی می شود شاید یک درصد‬ ‫ان مرب��وط به قطع��ات تولیدی داخ��ل و ‪۹۹‬درصد‬ ‫پرونده ها مربوط به قطع��ات چینی‪ ،‬هندی و متفرقه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کاظم��ی تاکید کرد‪ :‬دول��ت باید ورود جدی کند و‬ ‫اتحادیه امادگی همه نوع همکاری و مش��ارکت را در‬ ‫این زمینه دارد‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ها‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪100/400/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪101/600/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫صنعت قطع ه موتورسیکلت‬ ‫در کشور چالش هایی دارد که‬ ‫محدود ش��دن تولید به چند‬ ‫مدل یکی از دالیل ان اس��ت‪.‬‬ ‫طرح هوندا ازجمله مدل هایی‬ ‫اس��ت که تا ‪۸۰‬درصد داخلی‬ ‫شده اما درباره سایر مدل هایی‬ ‫ماشااهلل قاسمی‪‎‬نژاد‬ ‫که در بازار وج��ود دارند این‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن‬ ‫امر تحقق پیدا نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان مجموعه‬ ‫حتی قطعات بسیاری از انواع‬ ‫قطعات موتورسیکلت‬ ‫موتورس��یکلت ها صد درصد‬ ‫خارجی و وارداتی است مانند‬ ‫موتورس��یکلت‪‎‬های هندی که در چند س��ال اخیر رواج پیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫تیراژ ش��اخص مهمی در تولید تمام کاالها به شمار می رود‬ ‫و اگر ش��مارگان تولید توجیه اقتصادی نداش��ته باشد رفتن‬ ‫به س��وی تولید سرمایه را به خطر می اندازد‪ .‬در این باره باید‬ ‫برنامه ای جامع تدوین و از ورود انواع مختلف موتورس��یکلت‬ ‫به بازار جلوگیری ش��ود‪ .‬تنوع محصول باعث اسیب به تولید‬ ‫داخل می ش��ود به ویژه در شرایطی که صنعت موتورسیکلت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫البته باید یاداور شوم گاهی این صنعتگران داخلی هستند‬ ‫که خود به تولید اس��یب می زنند به ط��ور نمونه اگر همین‬ ‫نگاه��ی ک��ه کارخانه های موتورسیکلت س��ازی ب��ه قطعات‬ ‫خارجی دارند به مش��ابه داخلی ان داش��ته باشند قطعه‪‎‬ساز‬ ‫ترغی��ب به تولید می‪‎‬ش��ود و کم‪‎‬کم با وجود ب��ازار و تامین‬ ‫سرمایه به ارتقای محصوالت خود می پردازد‪.‬‬ ‫ضمن انکه یکی از تامین کنندگان مالی واحدهای صنعتی‬ ‫بانک ها هستند که از سوی انها هیچ حمایتی انجام نمی شود‬ ‫بلکه با ش��رایطی که برای وام گیرنده تعیین می کنند بیشتر‬ ‫فضای کسب وکار را با خطر روبه رو می کنند بنابراین انگیزه ای‬ ‫برای قطعه‪‎‬ساز داخل به منظور ادامه فعالیت باقی نمی‪‎‬ماند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم صنعت رشد کند باید بخشی از قوانین اصالح‬ ‫و در اجرای برخی برنامه ها بازنگری شود به ویژه برای صنعت‬ ‫موتورسیکلت که شرایط بحرانی را پشت سر می گذارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشنهاد افزایش ‪۴۰‬درصدی‬ ‫تعرفه واردات تایر‬ ‫رییس هی��ات مدیره انجمن صنفی‬ ‫صنع��ت تایر ای��ران معتقد اس��ت که ‬ ‫افزایش ‪۸‬درص��دی تعرفه واردات تایر‬ ‫مشکلی از جریان گسترده واردات تایر‬ ‫به کشور رفع نخواهد کرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫تقی گنجی با اش��اره به س��یر صعودی‬ ‫واردات تایر در س��ال ‪ ۹۶‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۷‬ماه نخست امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۵۶‬درصد‬ ‫واردات تایر به کشور افزایش داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫ب��ا توج��ه به میزان تولید تایر در کش��ور تنها باید س��االنه ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۴۰‬ه��زار تن تایر برای تامین نیاز داخل وارد ش��ود‪ .‬وی با توجه‬ ‫ب��ه طرح یکسان س��ازی نرخ تعرفه واردات تای��ر و خودرو تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در شرایطی که نرخ تعرفه واردات خودرو قرار است افزایش‬ ‫یاب��د انتظار م��ی رود تعرفه تمام اجزای ان نی��ز به همان میزان‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬وی با طرح این پرس��ش که چرا باید نرخ تعرفه‬ ‫اج��زای کاالیی مانند خودرو کمتر از خود خودرو باش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در س��ال های گذشته قانونی وجود داش��ت مبنی بر اینکه نباید‬ ‫تعرفه اجزا از تعرفه کاالی اصلی بیش��تر باشد در حالی که امروز‬ ‫تعرفه اجزا بسیار کمتر از کاالی اصلی است‪ .‬رییس هیات مدیره‬ ‫انجمن صنفی صنعت تایر ایران یکسان سازی نرخ تعرفه واردات‬ ‫خ��ودرو و تایر را در ش��رایط کنونی منطقی دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که موضوع تعرفه ها تنها با هدف حمایت از تولید داخل‬ ‫است باید از زنجیره تولید نیز حمایت شود‪ .‬وی در ادامه با توجه‬ ‫به طرح باز ش��دن س��ایت ثبت س��فارش تایر اظهار کرد‪ :‬دور از‬ ‫انتظار اس��ت موضوع تعرفه واردات تایر به نتیجه نهایی رس��یده‬ ‫باش��د‪ .‬تقی گنجی افزود‪ :‬موضوع افزای��ش تعرفه واردات تایر به‬ ‫کمیسیون ماده یک ارجاع شده و نه تنها پیشنهاد افزایش تعرفه‬ ‫تایر بلکه مس��ئله تعرفه ‪ ۶۹۰‬قلم کاال نیز همزمان به کمیسیون‬ ‫ماده یک ارجاع ش��ده که با توجه به تعیین تکلیف نش��دن تعرفه‬ ‫واردات این کاالها ثبت سفارش تمام این ‪ ۶۹۰‬کاال بسته است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬تا زمانی که کمیسیون ماده یک تشکیل نشود و دولت‬ ‫تعرفه واردات را تصویب نکند س��ایت ثبت سفارش هیچ کاالیی‬ ‫ب��از نخواهد ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه ب��ه تصمیم نگرفتن‬ ‫درباره تعرفه بسیاری از کاالها ازجمله خودرو به طور قطع امکان‬ ‫ثبت سفارش و واردات تایر با تعرفه های قبلی ممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تایر در گفت وگو با خبرخودرو نیز تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به تحقیق و بررس��ی دولت بخش مهمی از نیاز بازار کشور‬ ‫را تولیدات داخلی تامین می کنند‪ .‬همچنین با توجه به ضرورت‬ ‫حمایت از صنایع داخلی از سوی دولت‪ ،‬موضوع افزایش تعرفه ها‬ ‫مطرح ش��د البته پیشنهاد انجمن تایر تعیین تعرفه ‪۶۰‬درصدی‬ ‫برای واردات تایر است که ابتدا قرار بود ‪۳۲‬درصد افزایش یابد اما‬ ‫با توجه به پیش��نهادها بناست این رقم به ‪۴۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫تقی گنجی همچنین با اشاره به افزایش نرخ تایرهای وارداتی در‬ ‫بازار گفت‪ :‬در شرایطی که تایرهای وارداتی به شکل اقساط چند‬ ‫ماهه به فروش می رس��د به طور قطع افزایش چند درصدی نرخ‬ ‫تایرهای وارداتی در بازار صحت ندارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 14 1396‬ربیع االول ‪ 3 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 271‬پیاپی ‪2244‬‬ ‫خبر‬ ‫مسابقات فرمول یک بانوان‬ ‫در راه است‬ ‫براساس اسناد به دست امده از یک شرکت در لندن‪ ،‬نخستین‬ ‫سری رقابت های موتور اس��پرت بانوان از سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۷-۹۸‬خورشیدی) برگزار خواهد شد‪ .‬این رقابت ها شامل‬ ‫‪ ۶‬مسابقه خواهد بود؛ گرچه براساس صحبت ها این طور به نظر‬ ‫می رس��د که هنوز زمان دقیق برگزاری این رقابت ها مش��خص‬ ‫نشده و این شرکت در مرحله پژوهش و تدوین برنامه های خود‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۲-۹۳‬خورشیدی) سوزی‬ ‫ولف در روز تمرینی برای تیم فرمول یک ویلیامز رانندگی کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۳-۹۴‬خورش��یدی) او از دنیای‬ ‫رانندگی خداحافظی کرد‪ .‬تاتیانا کالدرون نیز امس��ال به عنوان‬ ‫راننده برای تیم س��ائوبر در رقابت های جی پی‪ ۳‬رانندگی کرد‪.‬‬ ‫کارم��ن جوردا نیز از اعضای تیم رن��و از برگزاری این رقابت ها‬ ‫اس��تقبال کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش خودرونویس‪ ،‬ح��ال باید‬ ‫دید فدراس��یون جهانی اتومبیل ران��ی (‪ )FIA‬به عنوان متولی‬ ‫موتوراسپرت به دنبال چه اهدافی برای عرضه این رشته به طور‬ ‫اختصاصی برای بانوان است‪ .‬ایا در کنار رقابت های فرمول یک‬ ‫م��ردان‪ ،‬روز دیگ��ری برای برگزاری رقابت ه��ای بانوان در نظر‬ ‫گرفته خواهد ش��د یا خیر؟ باتوجه به تغییر مالک فرمول یک‬ ‫یعنی ش��رکت لیبرتی مدیا که به دنب��ال تحول بنیادین در این‬ ‫رقابت ها اس��ت‪ ،‬بانوان نیز جایی در برنامه های این مالک جدید‬ ‫خواهند داشت؟ مسئله ای که به زودی خواهیم فهمید‪.‬‬ ‫ایرباس‪ ،‬زیمنس و رولزرویس‬ ‫هواپیمای هیبریدی می سازند‬ ‫ش��رکت های ایرباس‪ ،‬زیمنس و رولز روی��س قصد دارند در‬ ‫یک همکاری س��ه جانبه ی��ک هواپیمای هیبریدی س��اخته و‬ ‫ان را تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی (‪ )۱۳۹۸-۹۹‬تکمیل کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش پرشین خودرو به نقل از وب سایت ‪ ،thedrive‬شرکت‬ ‫ایرب��اس به عنوان یکی از غول های هواپیماس��ازی در جهان‪ ،‬با‬ ‫همکاری ش��رکت های زیمنس و رولزرویس ک��ه به ترتیب در‬ ‫زمینه فناوری و خودروسازی فعالیت های درخشانی دارند‪ ،‬قصد‬ ‫دارد یک هواپیمای بزرگ هیبریدی تولید کند‪ .‬این هواپیمای‬ ‫هیبری��دی جدید ای‪-‬فن ایکس نام دارد و قرار اس��ت به جای‬ ‫موت��ور توربو ف��ن از موتور های برقی با ظرفی��ت ‪ ۲‬مگاوات که‬ ‫ساخت شرکت زیمنس است‪ ،‬بهره ببرد‪ .‬براساس اعالم شرکت‬ ‫ایرباس‪ ،‬قرار اس��ت نخس��تین فاز ازمایش های این هواپیما از‬ ‫س��ال اینده میالدی اغاز شود‪ .‬در این ازمایش ها‪ ،‬در ابتدا یکی‬ ‫از موتوره��ای هواپیما با یک موتور برقی جایگزین می ش��ود و‬ ‫در ص��ورت موفقیت‪ ،‬یکی دیگر از ‪ ۴‬موتور ان نیز با یک موتور‬ ‫برقی دیگر جایگزین می ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬یکی از مراحل‬ ‫مهم ازمایش و س��اخت این هواپیمای هیبریدی انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این همکاری سه جانبه‪ ،‬شرکت هواپیماسازی ایرباس‪،‬‬ ‫س��امانه کنترل‪ ،‬هدایت و همچنین باتری ه��ای این هواپیما را‬ ‫تامین و تولید خواهد کرد‪ ،‬شرکت زیمنس موتورهای الکتریکی‬ ‫و برقی و همچنین س��ایر قطع��ات الکترونیکی مورد نیاز ان را‬ ‫تامین می کند و ش��رکت رولزرویس نیز اقدام به تولید ژنراتور‪،‬‬ ‫موتور های بنزینی این جت و تمامی قطعات موردنیاز به منظور‬ ‫ادغام با موتور های الکتریکی خواهد کرد‪.‬‬ ‫سلیقه عجیب مالک امازون‬ ‫در انتخاب وسیله نقلیه‬ ‫جوزف ب��زوس‪ ،‬مالک امازون‪ ،‬یکی از ‪ ۳‬مرد ثروتمند جهان‬ ‫لو نقلی بس��یار عجیب��ی دارد‪ .‬او درحالی به یک‬ ‫س��لیقه حم ‬ ‫خودرو هوندا اکورد قدیمی بسنده کرده که برای فراهم کردن‬ ‫وسایل گردشگری فضایی یک مجنون تمام عیار است‪ .‬بزوس‬ ‫بیشتر ثروتش را از شرکت امازون به دست اورده است‪ .‬امازون‬ ‫یک ش��رکت تجارت الکترونیک امریکایی است که بزوس ان‬ ‫را در س��ال ‪ ۱۹۹۴‬میالدی(‪۱۳۷۲-۷۳‬خورش��یدی) در شهر‬ ‫سیاتل تاسیس کرد‪ .‬بزوس بیش از همه به داشتن خانه های‬ ‫بو غریب معروف اس��ت‪ .‬او گران تری��ن خانه های امریکا‬ ‫عجی ‬ ‫را در اختی��ار دارد؛ خانه های��ی که افرادی هم س��طح ترامپ‪،‬‬ ‫رییس جمه��ور فعلی امریکا در ان زندگ��ی می کنند اما همه‬ ‫اینها باعث نمی ش��ود از میزان عالقه او به س��فرهای زمینی و‬ ‫هوایی با خودروهای عجیب کاسته شود‪ .‬درواقع بزوس عالیق‬ ‫خودرویی خاصی دارد‪ ،‬حاال فرقی نمی کند که این خودرو یک‬ ‫ماشین برای سفر زمینی باشد یا یک جت برای سفر هوایی یا‬ ‫حتی یک شاتل برای سفر فضایی‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه بس��یاری از میلیاردره��ا مجموعه های بزرگ‬ ‫خ��ودرو دارن��د و هرکدام به واس��طه این مجموعه ها ش��هرت‬ ‫بیش��تری را نصیب خود کرده اند‪ ،‬بزوس به شکلی عجیب تنها‬ ‫یک خودرو شناخته ش��ده دارد که ان هم ی��ک هوندا اکورد‬ ‫متعلق به س��ال ‪ ۱۹۹۶‬میالدی (‪۱۳۷۴-۷۵‬خورشیدی) است؛‬ ‫یعنی دو سال پس از راه اندازی امازون‪ .‬شاید بسیاری بزوس‬ ‫را به خاط��ر این ماش��ین قدیمی به س��خره بگیرند اما خود او‬ ‫چنین نظری ندارد‪ .‬در بسیاری از مصاحبه ها از بزوس پرسیده‬ ‫ش��ده که زندگ��ی او پس از ام��ازون چه تغییری ک��رده و او‬ ‫خیلی وقت ها برای انکه نش��ان دهد‪ ،‬تغییری نکرده‪ ،‬از همین‬ ‫هوندا اکورد استفاده می کند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪« :‬زندگی ش��خصی من تغییری نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫من هنوز ه��م هوندا اکورد س��ال ‪ ۱۹۹۶‬را در اختیار دارم‪».‬‬ ‫بقیه وسایل نقلیه بزوس به اندازه هوندا اکورد قدیمی نیستند‬ ‫و برعک��س در نوع خود جزو بهترین ها در جهان هس��تند‪ .‬او‬ ‫ی��ک جت خصوصی به نرخ ‪ ۶۵‬میلیون دالر دارد‪ .‬این جت ‪۲‬‬ ‫موتوره راشرکت «گلف استریم ارواسپیس» )‪Gulfstream‬‬ ‫‪ (Aerospace‬ساخته و بزرگترین و سریع ترین جت تجاری‬ ‫این شرکت است‪.‬‬ ‫رم در حال تشویق‬ ‫مردم به استفاده‬ ‫از وسایل نقلیه‬ ‫هیبریدی و برقی‬ ‫است و سیاست هایی‬ ‫چون «یکشنبه های‬ ‫به صرفه» را اجرا‬ ‫می کند‪ .‬در یکشنبه های‬ ‫به صرفه تنها‬ ‫خودروهای برقی حق‬ ‫دارند در خیابان های‬ ‫پایتخت ایتالیا‬ ‫رفت وامد کنند‬ ‫قاره سبز پرچمدار خودرو های نسل جدید‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��هرهای بزرگ اروپا از جمل��ه لندن‪ ،‬پاریس‪،‬‬ ‫برلین‪ ،‬رم و مادرید حاال س��ال ها اس��ت که بستر‬ ‫جذاب تری��ن نواوری ه��ای و تغیی��رات جه��ان‬ ‫هس��تند‪ .‬این ش��هرها به دلیل بزرگی‪ ،‬پیچیدگی‬ ‫زیرساخت ها و شبکه های متنوع ارتباطی از ایده ها‬ ‫و فناوری های تازه بیش��ترین اث��ر را می پذیرند و‬ ‫این اثرات در اینده ای نه چندان دور (کمتر از یک‬ ‫دهه اینده) اش��کار خواهد شد‪ .‬فناوری های تازه‬ ‫به زودی اش��کارتر و ملموس تر از گذش��ته خود را‬ ‫در زندگی امروزی نش��ان می دهند و خودروها نیز‬ ‫بخش��ی از بار این فناوری ها را به دوش می کشند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬این ش��هروندان اروپایی هس��تند‬ ‫که در خط مق��دم چنین تغیی��ر و تحوالتی قرار‬ ‫دارند زیرا اروپای امروز در حال پیشروی به سمت‬ ‫انق�لاب اقتص��ادی مبتنی بر فناوری اس��ت‪ .‬این‬ ‫انقالب با تغییر شیوه زندگی و در اغوش کشیدن‬ ‫ه��ر انچه هدفش پایداری اس��ت‪ ،‬کاهش الودگی‬ ‫صوتی با نشس��تن پشت فرمان وسایل نقلیه برقی‬ ‫و استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق رخ‬ ‫خواهد داد و شهروندان در این بین نقش کاتالیزور‬ ‫یا کاهنده مس��یر را خواهند داش��ت‪ .‬برای اینکه‬ ‫ش��هروندان بتوانند دوشادوش دولت ها نقش خود‬ ‫را ایفا کنند‪ ،‬ش��رکت های بزرگ و استارت اپ های‬ ‫حوزه فناوری باید دست به انجام کارهایی بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک شروع تازه‬ ‫گ��رت دانس��مور‪ ،‬ریی��س بخش وس��ایل نقلیه‬ ‫الکتریکی شرکت نیسان اروپا با بیان اینکه وسایل‬ ‫نقلیه برقی در ش��هرهای م��ا از اولویت برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪« :‬کاهش انتش��ار گاز دی اکس��ید‬ ‫نیتروژن بر س�لامت م��ردم تاثیر مثب��ت خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ ».‬ای��ن نوع کاهش ها ب��ه لطف قوانینی‬ ‫اس��ت که اکنون جری��ان پیدا ک��رده و هدف ان‬ ‫خارج ک��ردن وس��ایل نقلیه بنزین��ی و دیزلی از‬ ‫چرخ��ه رفت و ام��د این ش��هرها اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫قوانی��ن هدف��ی باالتر ه��م دارند ک��ه چیزی جز‬ ‫جایگزی��ن ش��دن وس��ایل نقلی��ه برقی و س��ایر‬ ‫امکان های حمل ونقل ش��هری به جای دیزلی ها و‬ ‫بنزینی ها است‪.‬‬ ‫پاریس اکنون اس��تفاده از وسایل نقلیه دیزلی‬ ‫قدیمی را ممنوع و تاکید کرده که تا سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫می�لادی (‪۱۴۰۸-۰۹‬خورش��یدی) هی��چ خودرو‬ ‫بنزینی و دیزلی حق رد ش��دن از دروازه این شهر‬ ‫را ندارد‪ .‬مادرید نیز به دنب��ال ممنوع کردن تردد‬ ‫خودروهای دیزلی تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی است و‬ ‫تنها در س��ال گذشته میالدی‪ ،‬فروش خودروهای‬ ‫برقی در این شهر بیش از ‪ ۹۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬رم در حال تشویق مردم به استفاده از وسایل‬ ‫نقلی��ه هیبریدی و برقی اس��ت و سیاس��ت هایی‬ ‫چون «یکش��نبه های به صرفه» را اجرا می کند‪ .‬در‬ ‫یکش��نبه های به صرفه تنها خودروهای برقی حق‬ ‫دارن��د در خیابان های پایتخ��ت ایتالیا رفت وامد‬ ‫کنن��د‪ .‬در ای��ن میان برلی��ن نیز یک برچس��ب‬ ‫روی خودروهای گوناگون می چس��باند که بس��ته‬ ‫به ش��رایط ان خودرو می تواند س��بز‪ ،‬زرد و قرمز‬ ‫باشد‪ .‬رنگ برچسب براس��اس میزان االیندگی و‬ ‫انتش��ار گازهای سمی تعیین شده است‪ .‬برچسب‬ ‫قرمز برای خودروهای بس��یار االینده‪ ،‬برچس��ب‬ ‫زرد ب��رای انهایی که در حالت میان��ه قرار دارند‬ ‫و برچس��ب س��بز برای خودروهای برقی استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬لندن نیز روی برقی کردن تمام شبکه‬ ‫اتوبوس رانی خود تمرکز کرده و یک طرح ابتکاری‬ ‫به نام «منطقه انتش��ار بس��یار کم گازهای سمی»‬ ‫(‪ )ULEZ‬را معرفی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده هوشمندانه از انرژی‬ ‫هوای پاک تر شهرها تنها نقطه شروع این تغییر‬ ‫و تحوالت اس��ت؛ تحوالتی که با همه گیر ش��دن‬ ‫استفاده از خودروهای برقی در شهرهای گوناگون‬ ‫اروپایی به چش��م خواهد امد‪ .‬وسایل نقلیه برقی‬ ‫همچنین در کانون فناوری وس��ایل نقلیه شبکه ای‬ ‫(‪ )V۲G‬ق��رار دارند‪ .‬این همان جایی اس��ت که‬ ‫انرژی از باتری یک وس��یله نقلی��ه برقی می تواند‬ ‫به شبکه اصلی خود برگردانده شود و برای روشن‬ ‫کردن خانه‪ ،‬محل کار و زیرس��اخت های ش��هری‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬در واقع خودرو برقی به‬ ‫یک منبع انرژی س��یار تبدیل می شود که در دل‬ ‫اکوسیس��تم محلی قرار دارد‪ .‬گرت دانس��مور‪ ،‬با‬ ‫نگاهی به اینده نزدیک‪ ،‬پیش بینی کرد خودروهای‬ ‫خودران نیز در ش��کل گیری تحوالت اینده نقش‬ ‫بزرگی داشته باشند‪ .‬او دراین باره گفت‪« :‬فناوری‬ ‫حمل ونقل هوش��مند و فناوری پروپایلوت نیسان‬ ‫ب��ه مردم اجازه اتصال خ��ودکار به محیط اطراف‪،‬‬ ‫دسترس��ی ب��ه پارکینگ ه��ای مجهزش��ده برای‬ ‫خودروه��ای برق��ی و به اش��تراک گذاری انرژی با‬ ‫س��ایر خودروها در صورت نیاز نداش��تن به ان را‬ ‫می دهد‪».‬‬ ‫اس��تفاده مشترک از انرژی حتی اگر فرد خواب‬ ‫باشد هم امکان پذیر است زیرا خودروهای خودران‬ ‫مس��تقل و مقتدر می توانند به سمت جایگاه های‬ ‫ش��ارژ بروند و دوباره خود را پارک کنند‪ .‬البته در‬ ‫موضوع خودران ها با پیش��رفته تر شدن نظارت بر‬ ‫الگوریتم ها و س��ازماندهی مس��یرها برای وسایل‬ ‫نقلیه خودران‪ ،‬رفت وامد در شهرها باید بهینه تر و‬ ‫با فشردگی کمتر انجام شود‪.‬‬ ‫در ه��ر ح��ال‪ ،‬انچه مش��خص اس��ت اینکه تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۵‬می�لادی خودروه��ای کمت��ری در‬ ‫ش��هرهای بزرگ اروپا رفت و ام��د خواهند کرد و‬ ‫مردم همزمان برای افزای��ش تنوع در گزینه های‬ ‫پیش روی خود برای حمل ونقل اماده می ش��وند‪.‬‬ ‫دانس��مور دراین باره چنین گفت‪« :‬ما سامانه های‬ ‫حمل ونقلی چندالگویی خواهیم داش��ت که رفتن‬ ‫از خودروهای ش��خصی به وسایل نقلیه اشتراکی‪،‬‬ ‫اتوبوس ه��ا‪ ،‬دوچرخه ه��ا و قطارها و بازگش��ت به‬ ‫خودرو شخصی را اسان تر کرده است‪».‬‬ ‫‹ ‹هوشمندتر شدن شهرها‬ ‫وس��ایل نقلی��ه ش��بکه ای (‪ )V۲G‬یک��ی از‬ ‫کلیدی تری��ن الیه های حرکت به س��مت «ش��هر‬ ‫هوش��مند» در اینده است‪ .‬وسایل نقلیه شبکه ای‬ ‫در واق��ع محیط��ی ایج��اد می کنند ک��ه می توان‬ ‫رویکردهای س��بزتر را به بخش های سخت افزاری‬ ‫یعن��ی س��اختمان ها و زیرس��اخت ها وارد ک��رد‪.‬‬ ‫همانطور که فرانس��یس کارانزا س��یرا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بخ��ش خدمات انرژی نیس��ان اش��اره ک��رد‪ ،‬هر‬ ‫خانه و هر س��اختمان در این��ده نزدیک پنل های‬ ‫خورش��یدی و راه حل های ذخیره انرژی ویژه خود‬ ‫را خواهند داش��ت‪ .‬ای��ن ترکیب بندی جدید برای‬ ‫ش��هرها ق��درت تصمیم گیری بیش��تری به مردم‬ ‫می ده��د و در مقایس��ه ب��ا الگوه��ای کنونی که‬ ‫مش��تری ها بخش منفع��ل و مصرف کننده صرف‬ ‫هستند‪ ،‬پویاتر است‪.‬‬ ‫رونده��ای دیجیتالی س��ازی و تمرکززدای��ی‪،‬‬ ‫مدل های کس��ب وکاری تازه را پدید خواهند اورد‬ ‫که در انها تعامل میان مردم‪ ،‬خانه ها‪ ،‬خودروها و‬ ‫ش��رکت های انرژی و حمل ونقل بس��یار بیشتر به‬ ‫چش��م خواهد امد‪ .‬شهرها این ظرفیت را خواهند‬ ‫داشت که ‪ ۱۰۰‬درصد پایدار و دیجیتال شوند‪.‬‬ ‫ساختمان ها اکنون سبزتر از گذشته شده اند واز‬ ‫جمله ان س��اختمان «بوسکو ورتیکاله» در میالن‬ ‫ایتالیا اس��ت‪ .‬معن��ی این س��اختمان جنگل های‬ ‫عم��ودی اس��ت‪ .‬در ای��ن س��اختمان بلندمرتبه‬ ‫رگه های موجداری در نمای بیرونی دیده می شوند‬ ‫که از مواد ارگانیک ساخته شده اند‪ .‬در بالکن های‬ ‫این ساختمان نیز از ‪ ۷۳۰‬درخت‪ ۱۱ ،‬هزار گیاه و‬ ‫‪۵‬هزار درختچه استفاده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو سبز‪ ،‬دنیای سبزتر‬ ‫به هرحال دور نیس��ت ان روزهایی که خودروها‬ ‫مانن��د امروز با الودگی های خود گریبان ش��هرها‬ ‫را نگیرن��د‪ .‬ش��رط تحقق چنین دنی��ای پاک تری‬ ‫توجه بیش��تر به روند این روزه��ای اروپا و جهان‬ ‫در حمایت از وسایل نقلیه برقی و هوشمند شدن‬ ‫بیشتر زندگی بشر امروز است‪ .‬این روند بی تردید‬ ‫در اینده نزدیک دگرگونی های زیادی در س��بک‬ ‫زندگ��ی افراد و حتی ارزش های انها ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Huffingtonpost :‬‬ ‫تلیسمان‪ ،‬اینه تمام نمای خودروهای فرمول یک رنو‬ ‫رنو بیش از ‪ ۴۰‬سال پیشینه حضور در رقابت های‬ ‫فرمول یک را به عنوان باالترین سطح از رقابت های‬ ‫اتومبیل رانی دارد و عناوی��ن قهرمانی فراوانی را در‬ ‫این رقابت ها به دست اورده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عصر خ��ودرو‪ ،‬این ام��ا همه ماجرای‬ ‫رن��و در فرم��ول ی��ک نیس��ت زی��را رن��و از دانش‬ ‫به دس��ت امده در این رقابت ها برای بهبود عملکرد‬ ‫خودروهای ش��هری خود استفاده می کند و در این‬ ‫میان رنو تلیس��مان را می توان نمادی از جدیدترین‬ ‫فناوری های رنو دانس��ت؛ خودرویی که با همراهی‬ ‫تیم مهندس��ی فرمول یک رنو توسعه پیدا کرده تا‬ ‫توان این شرکت را به رخ رقیبان بکشد‪.‬‬ ‫رنو برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۱۹۷۷‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۵۵-۵۶‬خورش��یدی) وارد رقابت ه��ای فرمول‬ ‫یک ش��د‪ .‬از ان زمان با کس��ب دو عنوان قهرمانی‬ ‫فص��ل‪ ۳۵ ،‬عنوان قهرمانی در مس��ابقات و کس��ب‬ ‫‪ ۵۱‬پول پوزیش��ن‪ ،‬یکی از قدیمی ترین و موفق ترین‬ ‫تیم های مس��ابقات است‪ .‬دانش باالی مهندسی رنو‬ ‫در تولید موتور خودروهای فرمول یک باعث ش��ده‬ ‫این شرکت تامین موتور بسیاری از تیم های فرمول‬ ‫یک در تاریخ این مس��ابقات را نیز برعهده بگیرد‪ ،‬تا‬ ‫جایی که تیم ردب��ول هر ‪ ۴‬قهرمانی پیاپی اش را با‬ ‫موتوره��ای رنو به دس��ت اورده و تیم ویلیامز نیز ‪۵‬‬ ‫قهرمانی از ‪ ۹‬قهرمانی اش با موتورهای تولید ش��ده‬ ‫رنو بوده است‪.‬‬ ‫این دانش بزرگ البته تنها محدود به مس��ابقات‬ ‫فرمول یک نیس��ت و رنو از همی��ن توان فنی برای‬ ‫توس��عه خودروه��ای ش��هری خ��ود نیز اس��تفاده‬ ‫می کند و ش��اید رنو تلیسمان‪ ،‬س��دان محبوب رنو‬ ‫بهترین نمونه در این زمینه باشد‪ .‬رنو برای طراحی‬ ‫موت��ور این خ��ودرو همان مس��یری را طی کرد که‬ ‫در طراحی موتور خودروهای فرمول یک اس��تفاده‬ ‫می شود؛ کاهش حجم موتور و افزایش توان با نصب‬ ‫توربوش��ارژر‪ .‬با کاهش حجم موتور می توان مصرف‬ ‫س��وخت را در رانندگی ه��ای ش��هری کاهش داد‬ ‫اما هرگاه به توان موتور نیاز داش��ته باش��ید (مانند‬ ‫راننده فرمول یک رنو که می خواهد رقیبان را پشت‬ ‫س��ر بگذارد) کافی اس��ت پدال گاز را فشار دهید تا‬ ‫توربوش��ارژر با قدرت وارد مدار ش��ود و ‪ ۱۹۰‬اسب‬ ‫بخار ق��درت را در اختیارتان بگذارد؛ توانی باالتر از‬ ‫موتور های ‪ ۲.۴‬لیتری و باالتر از رقیبان تلیسمان‪.‬‬ ‫فناوری توربوش��ارژر از سوی رنو در ازمون سخت‬ ‫خودروهای فرمول یک بار ها و بار ها مورد استفاده و‬ ‫بررس��ی قرار گرفت تا سرانجام توانست مجوز نصب‬ ‫روی خودروهای ش��هری را دریاف��ت کند و به این‬ ‫ترتیب کارایی و دوام ان از س��وی رنو تضمین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موت��ور فرمول یک رنو چیزهای بیش��تری هم به‬ ‫رنو تلیسمان ارائه کرده که مهم ترین ان بهره گیری‬ ‫از فناوری جدی��د برای کاهش اصط��کاک قطعات‬ ‫متحرک موتور اس��ت‪ .‬این فن��اوری با بهره گیری از‬ ‫پوش��ش ویژه ای روی دیواره س��یلندر و پیس��تون‪،‬‬ ‫باعث کاهش س��ایش انها می ش��ود ک��ه در نهایت‬ ‫می توان��د مصرف س��وخت موتورهای رن��و را تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد کاهش دهد‪ .‬رنو سال ها این فناوری پیچیده‬ ‫را در موتورهای فرمول یک خود اس��تفاده و بررسی‬ ‫کرده و اکنون نس��ل جدید موتورهای این شرکت و‬ ‫به طور مش��خص موتور رنو تلیسمان از ان بهره مند‬ ‫ش��ده اند‪ .‬فناوری فرمول یک رن��و در کنار بیش از‬ ‫یک قرن تجربه تولید خودرو در این ش��رکت باعث‬ ‫ش��ده توان‪ ،‬کیفی��ت و دوام محصوالت رنو تضمین‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 14 1396‬ربیع االول ‪ 3 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 271‬پیاپی ‪2244‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق اقتصاد مرزنشینان‬ ‫با صادرات‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫انجمن های تخصصی‬ ‫صنایع سیمان‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫کاشی و سرامیک و گچ‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۰‬هزار تن‪،‬‬ ‫‪ ۴‬هزار تن اهن االت‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار متر مربع‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫و ‪ ۲۰‬هزار تن گچ‬ ‫برای بازسازی صنایع‬ ‫اسیب دیده کمک‬ ‫خواهند کرد‬ ‫‍ در نشست مشترک رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با استاندار کرمانشاه مطرح شد‬ ‫صنایع خسارت دیده از زلزله در اولویت تسهیالت‬ ‫امادگی انجمن های تخصصی صنایع برای کمک به بازسازی واحدهای تولیدی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫زلزله ‪ ۲۱‬ابان ‪ ۹۶‬در اس��تان کرمانش��اه بیش از‬ ‫‪ ۵0‬درصد در ش��هرک صنعتی س��رپل ذهاب و در‬ ‫سایر ش��هرک های مس��تقر در غرب این استان نیز‬ ‫حدود ‪ ۲0‬درصد خس��ارت داش��ت که قرار اس��ت‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت از محل اعتباری ‪۱/۵‬‬ ‫میلیارد دالر صندوق توس��عه ملی برای اشتغالزایی‬ ‫به واحد های صنعتی اسیب دیده در زلزله کرمانشاه‬ ‫اختص��اص یابد‪ .‬این موضوع در س��فر مع��اون اول‬ ‫رییس جمه��وری و وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پیشنهاد و تصویب شد‪ .‬اکنون صادق نجفی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران برای‬ ‫پیگیری این مصوبات به اس��تان کرمانشاه سفر کرد‬ ‫و در جلس��ه ای مشترک با هوشنگ بازوند‪ ،‬استاندار‬ ‫کرمانش��اه به بررس��ی وضعیت و کمک رس��انی به‬ ‫صنایع خسارت دیده این استان از زلزله پرداخت‪.‬‬ ‫بازسازی صنایع خسارت دیده از زلزله و اختصاص‬ ‫تسهیالت مناسب برای احیای این واحدهای تولیدی‬ ‫مهم ترین هدف این س��فر بود‪ .‬صادق نجفی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه س��فر خود به‬ ‫اس��تان کرمانش��اه از واحدهای تولیدی و تاسیسات‬ ‫ش��هرک های صنعتی خس��ارت دیده از زلزله در این‬ ‫استان بازدید کرد‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن در س��یزدهمین جلس��ه کارگروه‬ ‫اش��تغال و س��رمایه گذاری استان کرمانش��اه برای‬ ‫ایجاد ‪ ۱۲0‬هزار شغل در ‪ ۵‬سال اینده هدف گذاری‬ ‫ش��د‪ .‬اما برای رس��یدن به این هدف تامین سرمایه‬ ‫ح��رف نخس��ت را می زند ک��ه ‪ ۱۳‬میلی��ارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری پیش بینی شده اس��ت‪ .‬در این باره‬ ‫ل معادل‪ ۶0‬ه��زار نفر در‬ ‫‪ ۵0‬درصد س��هم اش��تغا ‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اس��تان کرمانش��اه‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار کار‪ ،‬اولویت دریافت تسهیالت‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و رییس سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در نشست مشترک‬ ‫با استاندار کرمانشاه اظهار کرد‪ :‬پیرو سفر معاون اول‬ ‫رییس جمه��وری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫اس��تان حض��ور یافته ایم ت��ا مصوبات این س��فر را‬ ‫عملیاتی پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫نجف��ی از پ��ای کار امدن انجمن ه��ای تخصصی‬ ‫برای کمک ب��ه مناطق زلزله زده خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫انجمن های تخصصی صنایع س��یمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬کاشی‬ ‫و س��رامیک و گچ به ترتیب ‪ ۱۰‬هزار تن‪ ۴ ،‬هزار تن‬ ‫اهن االت‪ ۲۰ ،‬هزار متر مربع کاشی و سرامیک و ‪۲۰‬‬ ‫هزار تن گچ برای بازسازی صنایع اسیب دیده کمک‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران تصریح ک��رد‪ :‬در بازدید از واحدهای‬ ‫ضرورت همکاری با شهرک های صنعتی در ایجاد اشتغال‬ ‫عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت‬ ‫خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬همکاری‬ ‫نهاد ه��ای اجرای��ی به ویژه منابع طبیعی با ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی درباره توس��عه ش��هرک ها‪،‬‬ ‫جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ضروری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‪،‬‬ ‫محمدابراهی��م رضای��ی‪ ،‬نماینده مردم شهرس��تان‬ ‫خمی��ن و عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت‬ ‫خارجی مجلس در جلس��ه بررسی مشکالت شهرک‬ ‫صنعت��ی این ش��هر که با حضور مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی استان‬ ‫مرکزی و فرماندار شهرس��تان برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه نقش بس��زای صنعت به وی��ژه بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی هم��ه نهادها باید این مجموع��ه را در ایجاد‬ ‫اش��تغال و رفع دغدغه بیکاری یاری کنند‪ .‬مصطفی‬ ‫امره‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫مرکزی نیز در این جلس��ه اظهار کرد‪ :‬توسعه شهرک‬ ‫صنعتی شهید سعیدی شهرستان خمین با توجه به‬ ‫اب�لاغ معاون اول رییس جمهوری در زمینه توس��عه‬ ‫اش��تغال در مناطق روس��تایی در دستور شهرستان‬ ‫خمین اس��ت که با همکاری مناب��ع طبیعی این امر‬ ‫محقق می شود‪ .‬امره همچنین در حاشیه این جلسه‬ ‫گفت‪ :‬در این جلسه موضوع محدوده مصوب شهرک‬ ‫صنعتی خمین و مشکالت واحد های صنعتی شامل‬ ‫ساخت وساز در این محدوده و امکانات زیربنایی مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین در این‬ ‫جلسه مقرر ش��د جانمایی واگذاری زمین به مزرعه‬ ‫افرین��ش برای پایانه صادرات میوه در کنار ش��هرک‬ ‫صنعت��ی خمین با توجه به محدوده این ش��هرک از‬ ‫سوی منابع طبیعی استان مرکزی انجام شود‪.‬‬ ‫تهیه فهرست اولویت های پژوهشی در سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬این شرکت در نمایشگاه هفته‬ ‫پژوهش حضور یافت‪ .‬به گزارش منصور احمدی‪ ،‬خبرنگار «گس��ترش صنعت» از سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫حسینعلی سارانی اظهار کرد‪ :‬پژوهش یکی از الزامات موفقیت در همه زمینه ها به ویژه صنعت و شهرک های‬ ‫صنعتی به شمار می رود‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫فهرست اولویت های پژوهشی تدوین شده است‪ ،‬در این نمایشگاه ضمن ارائه شرح اقدام های شرکت در زمینه‬ ‫پژوهش و حمایت از پژوهش��گران فهرست پیش��نهادی پژوهش های دارای اولویت دراختیار بازدید کنندگان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬س��ارانی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این پرسشنامه ای تدوین شده بود که دراختیار بازدیدکنندگان قرار‬ ‫گرفت و در زمینه پژوهش و اولویت های پژوهشی استان از انها سوال شده بود‪.‬‬ ‫صنعتی و دی��دار با صنعتگ��ران‪ ،‬اولویت بندی برای‬ ‫بازس��ازی این واحدها خواهد ب��ود و واحدهایی که‬ ‫ب��ازار کار دارن��د را در اولوی��ت دریافت تس��هیالت‬ ‫خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫هوشنگ بازوند‪ ،‬استاندار کرمانشاه‬ ‫با اشاره به مصوبه اختصاص ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت از محل‬ ‫‪ ۱/۵‬میلیارد دالر صندوق توسعه‬ ‫ملی اشتغالزایی به واحد های صنعتی اسیب دیده در‬ ‫زلزله گفت‪ :‬در س��فر مع��اون اول رییس جمهوری و‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مصوب��ات خوبی‬ ‫پیشنهاد و تصویب شد‪.‬‬ ‫بازوند اف��زود‪ :‬در تس��هیالت دهی و کمک ها باید‬ ‫واحدهای تولیدی اس��یب دیده اولویت بندی شود تا‬ ‫واحدهایی که نیازمند هس��تند از ان تس��هیالت ‪۴‬‬ ‫درصدی بهره ببرند‪.‬‬ ‫بی��ژن کردس��تانی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫استان کرمانشاه نیز در این جلسه‬ ‫ب��ا تاکید به اینکه علت اهمیت به‬ ‫صنای��ع کوچک‪ ،‬انعطاف پذیری در مقابل نوس��انات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬امکان تغییر محصول‪ ،‬حجم سرمایه گذاری‬ ‫ک��م‪ ،‬راه ان��دازی در کمترین زم��ان و ایجاد صنایع‬ ‫کوچک اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بار اصل��ی برون رفت از‬ ‫عقب افتادگی کش��ور بر دوش صنعت اس��ت‪ .‬ما در‬ ‫شهرک های صنعتی توانستیم زیرساخت های خوبی‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» استان‬ ‫کرمانشاه ‪ ۳۱‬شهرک و ناحیه صنعتی دارد که مراکز‬ ‫صنعتی واقع در غرب اس��تان تا ‪ ۲۰‬درصد و در حد‬ ‫ب دید ه است‪.‬‬ ‫ریزش دیوارهای محوطه از زلزله اسی ‬ ‫ش��هرک صنعتی س��رپل ذهاب تنها شهرک صنعتی‬ ‫اسیب دیده از زلزله در استان کرمانشاه است‪.‬‬ ‫باقی شهرک ها و نواحی صنعتی از حیث تاسیسات‬ ‫زیربنایی و امکانات زیرساختی خسارت جدی ندیده‬ ‫است‪ .‬در شهرک صنعتی سرپل ذهاب بدون استثنا‬ ‫تمام واحدهای صنعتی از زلزله اس��یب دیده است‬ ‫که ش��دت و میزان خس��ارت در ه��ر واحد و طرح‬ ‫صنعتی از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد متفاوت است‪ ۲۶ .‬واحد‬ ‫صنعتی در ش��هرک س��رپل ذهاب مستقر است‪۲۸ ،‬‬ ‫طرح صنعتی نیز در این ش��هرک در حال س��اخت‬ ‫اس��ت که تم��ام انها در زلزل��ه اس��یب دیده اند به‬ ‫ط��وری که س��اختمان ها‪ ،‬کارگاه ها و ماش��ین االت‬ ‫داخل کارخانه ها دچار خسارت شده است‪ .‬امکانات‬ ‫ب‬ ‫زیربنایی در شهرک صنعتی سرپل ذهاب نیز اسی ‬ ‫دیده اما تصفیه خانه ان دچار اسیب نشده است‪.‬‬ ‫مخ��زن اب بتنی زمینی و منب��ع اب هوایی این‬ ‫ش��هرک اس��یب ندیده اما چ��اه اب ان حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد خس��ارت دیده اس��ت‪ .‬تعدادی از واحدهای‬ ‫صنعتی س��رپل ذهاب در گذشته ساخته شده و قبل‬ ‫از وقوع حادثه نیز به علت مش��کل بازار و فرسودگی‬ ‫ماش��ین االت تعطیل ب��ود‪ .‬اما مس��ئوالن در تالش‬ ‫هس��تند تا برای واحدهای تولیدی فعال گذش��ته و‬ ‫غیرفعال نیز اقدامات نوسازی و بازسازی انجام شود‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۳9‬طرح پژوهشی در شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس از‬ ‫اجرای ‪ ۳9‬طرح پژوهشی در این شرکت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫طرح های پژوهشی با محوریت توجه به صنایع کوچک در‬ ‫بخش های ارتقای س��طح به��ره وری و کیفیت محصوالت‬ ‫واحدها و نیز شناسایی ظرفیت های صنعتی استان فارس‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی فارس‪ ،‬احد فتوحی با بیان‬ ‫اینکه اعتبارات مناس��بی به اجرای طرح های پژوهش��ی‬ ‫اختص��اص یافته اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬از ویژگی های مهم‬ ‫اجرای این طرح های پژوهش��ی‪ ،‬اس��تفاده عملی از نتایج‬ ‫طرح ها در راس��تای تقویت و حل مش��کالت صنایع بوده‬ ‫که در این زمینه فعالیت های موثری انجام شده است‪.‬‬ ‫فتوح��ی بر ض��رورت تقوی��ت و توس��عه همکاری های‬ ‫علمی‪ -‬پژوهش��ی بین شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫با دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی و همچنین مراکز علمی‬ ‫و پژوهش��ی این اس��تان تاکید کرد و گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫از دیدگاه ه��ا‪ ،‬نظرها و طرح ها با اولویت تقویت و حمایت‬ ‫از صنایع کوچک و ارتقای بهره وری‪ ،‬تولید و افزایش مهم‬ ‫واحده��ای صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی حمایت‬ ‫می کنیم و تاکنون قراردادها و تفاهمنامه های مختلفی با‬ ‫دانشگاه های استان فارس منعقد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫ف��ارس تصریح ک��رد‪ :‬در این زمینه تاکن��ون قراردادها و‬ ‫تفاهمنامه های زیاد پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز اموزش‬ ‫عالی فارس از جمله دانش��گاه ش��یراز‪ ،‬دانشگاه صنعتی و‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی منعقد شده است‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه این شرکت تاکنون از‪ ۳۱‬پایان نامه‬ ‫تحصیالت تکمیل��ی نیز حمایت کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پایان نامه ها در راس��تای تقویت صنای��ع کوچک اجرایی‬ ‫ش��ده و نتایج ان به صورت رای��گان دراختیار صنایع قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‬ ‫در ادام��ه مهم تری��ن محوره��ای طرح های پژوهش��ی را‬ ‫کارافرینی‪ ،‬توسعه فناوری‪ ،‬ارتقا و بهبود روش های تولید‬ ‫کاهش ضایعات‪ ،‬ارتقای بهره وری‪ ،‬افزایش کیفیت توسعه‬ ‫شبکه ها و خوشه های صنعتی‪ ،‬توسعه بازار و همکاری های‬ ‫فنی و اقتصادی‪ ،‬اسیب شناسی‪ ،‬عارضه یابی و ارائه راهکار‬ ‫برای حل مش��کالت صنای��ع کوچک‪ ،‬توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫ارتقای ش��اخصه های کس��ب وکار و باال بردن توان رقابتی‬ ‫واحده��ای صنعتی‪ ،‬مصرف بهینه ان��رژی و بهره گیری از‬ ‫روش ه��ای نوین و فناوری ه��ای روز در این صنایع اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فتوحی اف��زود‪ :‬پژوهش زیربنای توس��عه بوده و بدین‬ ‫لحاظ نیز حمایت از طرح های پژوهش��ی از اهمیت باالیی‬ ‫برای توسعه صنعتی برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس افزود‪:‬‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬صاحب نظران‪ ،‬اس��تادان و دانش��جویان و‬ ‫ش��رکت های مش��اوره ای می توانن��د از حمایت های این‬ ‫ش��رکت در زمینه طرح ها و محورهای پژوهشی مرتبط با‬ ‫صنایع کوچک بهره مند شوند‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه بیش از ‪9۵‬درصد از صنایع مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی ای��ن اس��تان را صنایع کوچک‬ ‫تش��کیل می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از برنامه های ویژه در حمایت از‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬کاربردی کردن پژوهش های مرتبط با این‬ ‫صنایع است که برمبنای اصول علمی انجام شده باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از بس��تر های ایجاد‬ ‫امنی��ت در کش��ور فراه��م‬ ‫کردن فرصت های شغلی در‬ ‫مناطق مرزنشین است‪.‬‬ ‫متاس��فانه در چند س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اتفاقات منطقه ای‬ ‫علی قبادی‬ ‫و وجود عناصری چون فرقه‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫داع��ش در غ��رب و ش��مال‬ ‫غرب��ی کش��ور و گروه ه��ای سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫تندرو در شرق کشور دلیلی‬ ‫ب��وده ت��ا س��رمایه گذاران با‬ ‫وجود بس��تر های الزم از جمل��ه جمعیت جوان و نخبگان‬ ‫ج��وان در این مناطق و با توج��ه به حمایت های دولت از‬ ‫مناط��ق محروم رغبتی برای ایجاد صنایع و تولید نش��ان‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫در حال��ی که ‪ ۱۶‬اس��تان کش��ور در حاش��یه مرزها با‬ ‫جمعیتی افزون بر ‪ ۴0‬میلیون نفر قرار دارد اما نبود صنایع‬ ‫اش��تغالزا و س��رمایه گذاری با توجه به دالیل اشاره ش��ده‬ ‫باع��ث مهاجرت اجباری هزاران نفر به ش��هرهای داخل و‬ ‫خارج از کشور شده است‪.‬‬ ‫بعض��ی از اس��تان های مرزی در سرش��ماری تازه مرکز‬ ‫امار‪ ،‬رش��د جمعیت کمی داشته یا اینکه امارها رشدی را‬ ‫نش��ان نداده اند و یکی از دالیل این رشد نکردن مهاجرت‬ ‫جوانان این اس��تان ها را به مرکز کش��ور و کالنش��هر ها را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫بی ش��ک ب��ا رون��ق اقتص��ادی و بهتر ش��دن وضعیت‬ ‫معیش��تی مرزنش��ینان می توانیم ش��اهد بهبود وضعیت‬ ‫ساکنان اس��تان های مرزی در کشور و جلوگیری از ورود‬ ‫برهم زنندگان امنیت کشور باشیم؛ ظرفیت های باالیی که‬ ‫در حوزه کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬و نیروی انسانی در شهر های‬ ‫مرزی کش��ور وجود دارد و می توان ب��ا اعتماد به جوانان‬ ‫مرزنش��ین ش��اهد بهبود وضعیت اقتص��ادی ان مناطق‬ ‫بوده تا دشمنان کش��ورمان از این ظرفیت ها به نفع خود‬ ‫سوء استفاده نکنند‪.‬‬ ‫هرچند م��ردم مرزنش��ین در تمامی س��ال های بعد از‬ ‫انقالب ثابت کرده اند که خاک کش��ور را چون جان ش��ان‬ ‫دوست دارند‪.‬‬ ‫بنابراین یکی از اقداماتی که در شهر های مرزنشین باید‬ ‫انجام ش��ود توجه به اقتصاد معیشت و اشتغال مردم این‬ ‫مناطق اس��ت چراکه محرومیت زدای��ی و رونق اقتصادی‬ ‫بخ��ش بزرگی از تحق��ق یک امنیت پای��دار در هر مکان‬ ‫و منطقه است‪.‬‬ ‫ب��ا ایجاد ثب��ات و ارامش می توان از س��رمایه گذاران و‬ ‫صنعتگ��ران دعوت کرد تا با ایجاد مش��وق های الزم‪ ،‬وارد‬ ‫مناطق مرزنش��ین ش��ده و با توجه به مشکالت کشور در‬ ‫ای��ن مناطق‪ ،‬به اقتصاد کش��ور در حوزه اش��تغال کمک‬ ‫ویژه ای کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان نمی توان از نق��ش وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و به ویژه س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی درباره ایجاد اش��تغال پایدار و رون��ق اقتصادی‬ ‫چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫همان طور که امارهای کارشناسان نشان می دهد‪ ،‬این‬ ‫سازمان با ایجاد بستر مناسب و مشوق های الزم به ویژه در‬ ‫مناطق مرزنش��ین گامی بلند در راستای اقتصاد مقاومتی‬ ‫برداش��ته است که با روی کار امدن دولت تدبیر و امید و‬ ‫ن��گاه ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به صنایع کوچک‬ ‫و تاکید ایش��ان بر اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار از این‬ ‫فرصت می توان به بهترین شکل ممکن برای فراهم سازی‬ ‫بستر های الزم در مناطق مرزنشین استفاده کرد‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته تفکر صادرات مح��ور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و نگاه او به بازاره��ای خارج از مرزهای‬ ‫کش��ور می توان��د مش��وقی برای حض��ور صنعتگ��ران و‬ ‫سرمایه گذاران در مناطق مرزنشین باشد‪.‬‬ ‫یکی از راه های دیگر تشویق س��رمایه گذاران به حضور‬ ‫در این مناطق پرداخت تس��هیالت با س��ود کم از س��وی‬ ‫بانک ه��ا یا بازپرداخت طوالنی تر ان بعد از به بهره برداری‬ ‫رس��یدن واحد صنعت��ی و ایج��اد معافیت ه��ای مالیاتی‬ ‫و تامی��ن اجتماعی ب��ه صنعتگران و س��رمایه گذاران در‬ ‫س��ال های ابتدای کار است که کمک ش��ایان توجهی به‬ ‫اقتصاد مرزنشینان می کند‪.‬‬ ‫از انج��ا که ب��ازار داخلی نمی توان��د جوابگوی ظرفیت‬ ‫اضاف��ه صنعت و تولیدات داخلی باش��د تصمیم گیری در‬ ‫زمینه صادرات می تواند راهگش��ا ترین کار دولت باشد که‬ ‫در این باره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیازمند کمک‬ ‫سایر بخش ها از جمله مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫اس��تان های م��رزی ب��ا توج��ه ب��ه مرزهای مش��ترک‬ ‫ب��ا کش��ورهای ع��راق و افغانس��تان و ورود ب��ه بازارهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬بس��ترهای مناس��بی برای صادرات محصول‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در نهایت از اقدامات مهمی که در شهرهای مرزی باید‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬توجه به اقتصاد‪ ،‬معیش��ت و اشتغال مردم و‬ ‫ایجاد مشوق ها برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف‬ ‫صنعتی و کشاورزی است تا در اینده امنیتی پایدار را در‬ ‫این مناطق شاهد باشیم‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 271‬پیاپی ‪2244‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ضرورت پشتوانه دانشگاهی‬ ‫برای صنعت ساختمان‬ ‫در گردهمای��ی «مدیریت صنعت س��اختمان در تح��والت اقتصادی‬ ‫پیش رو» راهکارهای خروج از رکود صنعت ساختمان مورد نقد و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬فریدون درویش زاده‪ ،‬معاون پیشین وزارت مسکن و شهرسازی‬ ‫در گردهمای��ی «مدیری��ت صنع��ت س��اختمان در تح��والت اقتصادی‬ ‫پی��ش رو» گفت‪ :‬خلق ارزش های جدید‪ ،‬بازانگاری در رویکردها‪ ،‬رهبری‪،‬‬ ‫برنامه ریزی تعاملی و ایجاد مجموعه های جدید شهری راهکارهای اصلی‬ ‫برای خروج صنعت ساختمان از رکود است‪.‬‬ ‫محمدرضا رفیعی‪ ،‬مدیرعامل شرکت توسعه عمران و مسکن اوان پویا‬ ‫درباره فرایندها و ساختارهای مهندسی فروش هوشمند گفت‪ :‬مهندسی‬ ‫فروش وظیفه دارد یک پروژه را با بازارشناس��ی و بازارسنجی اغاز کند و‬ ‫با بازاریابی و بهره برداری به سرانجام برساند‪ .‬به یقین بدون مطالعه اولیه‪،‬‬ ‫فروش خوبی نخواهیم داش��ت و در بهره برداری هم با مش��کالت جدی‬ ‫روبه رو می شویم‪ .‬اینکه فروش را در خدمت سایر بخش های پروژه بدانیم‬ ‫باوری نادرست است و صحیح ان است که همه را برای فروش و فروش‬ ‫را برای پروژه باور کنیم‪.‬‬ ‫رفیعی درباره اهمیت تاس��یس بانک تخصصی س��اختمان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های مجری ساخت وس��از باید در کنار ه��م یک بانک تخصصی‬ ‫س��اختمان تاسیس کنند و الزم است یک ش��بکه فروش قوی با دانش‬ ‫تخصص��ی ب��اال تش��کیل دهن��د و همچنین بای��د دارای یک پش��توانه‬ ‫دانشگاهی باشند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫امسال مرگبارترین سال در تاریخ امریکا بود‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از مشکالتی که در نتیجه واردات زیرزمینی کاال بر اقتصاد کشور تحمیل می شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اقتص��اد و ب��ازار ایران در حال��ی هنوز متاث��ر از واردات ‪۱۵‬‬ ‫میلی��ارد دالری قاچاق اس��ت که امس��ال به عن��وان «اقتصاد‬ ‫مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» نام گذاری شده و هدف تعیین شده‬ ‫به طور مستقیم از این نوع تخلف اسیب می بیند زیرا براساس‬ ‫اماره��ا‪ ،‬س��االنه قاچاق کاال ‪ ۴‬میلی��ارد دالر درامد دولت و ‪۸‬‬ ‫درص��د می��زان تولیدات صنعت��ی داخلی را کاه��ش می دهد‪،‬‬ ‫ک��ه نتیجه ان بیکاری و حتی تورم اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬برخی‬ ‫از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی معتقدند پیوستن ایران‬ ‫به س��ازمان تج��ارت جهانی و کنترل مرزها به محدود ش��دن‬ ‫قاچاق منجر می ش��ود اما نمی توان این راه حل را کافی دانست‬ ‫زیرا بازار به تولی��د باکیفیت و تمایل خرید مردم نیاز دارد که‬ ‫به نظر می رس��د در کن��ار نظارت مرزها‪ ،‬حمای��ت از تولید و‬ ‫تقویت س��اختار صنعتی و اقتصادی ای��ران راهکاری برای حل‬ ‫ای��ن معضل جدی باش��د‪ .‬به گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫کاالی قاچ��اق مصداق دیگری از تخلفات اقتصادی اس��ت که‬ ‫نه تنه��ا به ص��ورت کالن همچون فرار مالیات��ی بر درامدهای‬ ‫دول��ت اثر منفی می گذارد‪ ،‬به دلیل اث��رات منفی ان بر تولید‬ ‫و حت��ی بازار داخل��ی‪ ،‬به س��رمایه گذاران بخش خصوصی نیز‬ ‫بو کار‬ ‫اس��یب وارد می کند که در مجموع می تواند فضای کس ‬ ‫تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی را نیز دچار اسیب کند‪.‬‬ ‫پیامد این اس��یب حتی بر زندگی افراد عادی نیز اثر می گذارد‬ ‫ن اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬هر چه‬ ‫و ان اقش��ار کارگر و تکنسی ‬ ‫روند تولید در ایران متاثر از واردات کاالی قاچاق اسیب ببیند‪،‬‬ ‫اش��تغال جامعه نیز در بلندمدت در معرض اسیب قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬از انجا که ایران س��االنه س��نگینی بار ‪ ۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫قاچاق را تحمل می کند در ش��رایطی که میزان واردات قانونی‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۹۵‬کمی بیش از دو برابر این مقدار یعنی ‪۳۳‬‬ ‫میلیارد دالر بوده ارزش کاالی قاچاق عدد قابل توجهی اس��ت‬ ‫چراکه بخش عمده ای از واردات قانونی مربوط به ماشین االت‬ ‫و تجهیزات و حتی مواد اولیه است اما کاالی قاچاق بیشتر در‬ ‫پیامدهای قاچاق؛ از مردم تا دولت‬ ‫محصوالت نهایی اس��ت که در زنجیره پایانی تولید و مستقیم‬ ‫دراختی��ار مردم قرار می گی��رد و هیچ گونه اث��ر ارزش افزوده‬ ‫ندارد‪ .‬در پژوهشی که سارا شاکری‪ ،‬دکترای مدیریت بازاریابی‬ ‫دانش��گاه علوم تحقیقات تهران منتش��ر کرده اس��ت‪« ،‬قاچاق‬ ‫س��الیانه ‪ ۲‬میلیارد دالر کاال منجر به افت تولیدات صنعتی به‬ ‫میزان ‪ ۸‬درصد می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬تاثیر قاچاق بر تولید ناخالص‬ ‫داخلی کامال ملموس است‪ .‬افت تولیدات صنعتی بر اشتغال در‬ ‫جامع��ه تاثیرات نامطلوبی می گذارد و به عبارت دیگر مش��کل‬ ‫اش��تغال را دامن می زند‪ .‬با ‪ ۲‬میلی��ارد دالر ارزش قاچاق کاال‬ ‫در ایران می توان ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت ش��غلی ایجاد کرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫قاچاق کاال فرصت های س��رمایه گذاری را برای ایجاد اش��تغال‬ ‫مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد‪».‬‬ ‫سعید سبزه محمدی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه ریزی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی پیش از‬ ‫این به ایرنا گفته بود‪« :‬یکی از علل ش��کل گیری قاچاق شکاف‬ ‫بین تولید و عرضه کاال است که باعث می شود انگیزه ورود کاال‬ ‫به صورت قاچاق در جامعه ایجاد ش��ود‪ .‬س��تاد مرکزی مبارزه‬ ‫ب��ا قاچ��اق کاال و ارز نس��بت تولید به تقاض��ا را در ‪ ۱۶‬ردیف‬ ‫کاالیی بررسی کرد که براساس ان در هر ردیف کاالیی فاصله‬ ‫و ش��کافی وجود دارد که منجر به ایجاد کاالی قاچاق می شود‪.‬‬ ‫این فاصله می تواند از طری��ق واردات از بین برود اما به دالیل‬ ‫تعرفه ای و س��ود بسیار که در قاچاق کاال وجود دارد و موانعی‬ ‫که ممکن است در برخی واردات باشد‪ ،‬قاچاق کاال تشدید شده‬ ‫از این رو ش��کل گیری پدیده قاچاق از تامین نشدن در بخش‬ ‫تولید و ضعف تولید مورد نیاز جامعه نشات می گیرد‪ .‬حال باید‬ ‫توجه داشت سود ناخالص قاچاقچیان و سود ناشی از پرداخت‬ ‫نش��دن درامدهای دولت برای قاچاقچیان در سال گذشته در‬ ‫‪ ۱۶‬ردیف کاال ح��دود ‪ ۴‬میلیارد دالر بود‪ ».‬حال اگر بخواهیم‬ ‫به صورت کلی به پیامده��ای قاچاق در ایران بپردازیم باید به‬ ‫این عوامل اشاره کنیم‪:‬‬ ‫ کاهش درامد گمرکی و مالیاتی دولت‬‫ از بین بردن فرصت های شغلی‬‫ ایجاد اشتغال کاذب‬‫‪ -‬ورشکستگی صنایع داخلی کوچک و بزرگ‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫ ترویج فرهنگ مصرف کاالی خارجی‬‫ گس��ترش برخ��ی بیماری ه��ا در نتیجه مص��رف قاچاق‬‫کاال های غیربهداشتی‬ ‫ توسعه قانون شکنی‬‫ فرار سرمایه های قابل بازده‬‫ اختالل در بازار و چندنرخی کردن کاال‬‫ بی اثرکردن سیاست های اجرایی دولت‬‫یکی از عوامل گسترش کاالی قاچاق را می توان در کیفیت و‬ ‫نرخ کاال جست وجو کرد‪ .‬در معیار کیفیت‪ ،‬خریدار این موضوع‬ ‫را ب��ه کاالهای لوکس و گران قیمت خت��م می کند زیرا معتقد‬ ‫اس��ت اگر پول بیش��تری بدهد‪ ،‬کاالی خارجی با کیفیت بهتر‬ ‫خری��داری می کند اما برخی نمی دانند ک��ه این کاالها قاچاق‬ ‫هس��تند‪ .‬در معیار ن��رخ نیز خرید مردم ب��ه کاالهای مصرفی‬ ‫معطوف می ش��ود که در جامعه با نرخ کمتر عرضه می شود‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو کیفیت در زمینه کاالهای مصرفی برای خریدار خیلی‬ ‫اهمیت ندارد‪ .‬بنابراین بای��د دولت راهکارهایی را برای تقویت‬ ‫تولی��د داخلی ب��ه کار گیرد تا به ص��ورت درونی میزان کاالی‬ ‫قاچاق کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسیره مبارزه با قاچاق‬ ‫ایران از سال ها پیش با معضل قاچاق روبه رو بوده و در یکی دو‬ ‫سال گذشته اقدامات دولت برای محدودیت واردات زیرزمینی‬ ‫جدی تر شده اس��ت؛ هرچند روند کاهش قاچاق در چند سال‬ ‫گذش��ته از ‪ ۲۵‬به ‪ ۱۵‬میلیارد دالر رس��یده است‪ .‬البته برخی‬ ‫مس��ئوالن میزان قاچاق در سال گذش��ته را ‪ ۱۲‬میلیارد دالر‬ ‫اع�لام کرده اند اما همین اعالم دقیق قاچاق نیز ش��ائبه برانگیز‬ ‫اس��ت که چطور می توان امار دقیق��ی از کاالی قاچاق داد در‬ ‫حالی که در جای خاصی ثبت نمی ش��ود؟ با این حال اقداماتی‬ ‫که تاکنون در این زمینه انجام شده باید همچنان ادامه داشته‬ ‫باشد تا ش��اهد فرایند حذف واردات زیرزمینی باشیم؛ بخشی‬ ‫از این مسئله به گذرگاه ها یا ورودی های غیرقانونی بر می گردد‬ ‫که برخی از س��ازمان های دولتی برای واردات کاالهای خاص‬ ‫ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫اما نتیجه به همان محدود نشده و همان سازمان ها کاالهای‬ ‫مصرف��ی جامعه نیز وارد کرده اند و گاه به ثروت اندوزی افرادی‬ ‫نیز ختم ش��ده اس��ت‪ .‬امروز اگر دولت عزم جدی برای مبارزه‬ ‫با فساد دارد باید بس��اط همین واردات با عنوان های جعلی را‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار ‪ ۵۶‬میلیارد دالری صنعت چاپ در منطقه‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫نیز جمع کند‪ .‬مجلس نیز س��ال ها درگیر تدوین قوانین برای‬ ‫حل این مش��کل بوده اما راهکار تنها به اقدام یک س��ازمان یا‬ ‫نهاد محدود نمی شود‪ .‬شهاب نادری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی به خانه ملت گفته است‪« :‬تسهیل در‬ ‫ت ش��دن کار قاچاقچیان در‬ ‫روند واردات کاال و از طرفی س��خ ‬ ‫دس��تور کار جدی نمایندگان مجلس قرار گرفته اس��ت‪ .‬حال‬ ‫براساس تصمیم اعضای کمیسیون اقتصادی‪ ،‬قرار شده میزان‬ ‫و حجم کاالی وارد شده به کشور از نظر قاچاقی بودن یا نبودن‬ ‫کاال بررس��ی ش��ود؛ این تصمیمات در چارچوب الیحه مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال اتخاذ ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو بای��د زمین ه الحاق‬ ‫ایران به س��ازمان تجارت جهانی(‪ )WTO‬فراهم شود که این‬ ‫اصالحات نیز در همین چارچوب است‪ ».‬هرچند با فراهم شدن‬ ‫امکانات و توانمندی های سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری‬ ‫تمام��ی کاالها قب��ل‪ ،‬بعد و در هنگام ترخیص فراهم ش��ده و‬ ‫در صورت ارائه هر گونه مس��تنداتی امکان رهگیری هر کاالی‬ ‫ترخیص ش��ده از گمرک با قابلیت جس��ت وجوی هوشمند هر‬ ‫کاال ب��ه تفکیک ‪ ۴۰‬مورد در بخش مدیریت اطالعات (‪)MIS‬‬ ‫س��امانه جامع گمرکی وج��ود دارد‪ .‬از س��وی دیگر هم اکنون‬ ‫تمامی کاالهای وارداتی به گمرکات سراس��ر کش��ور به کمک‬ ‫س��امانه جامع گمرکی و پنجره واحد تج��ارت فرامرزی رصد‬ ‫می ش��ود و کنترل ‪ ۱۰۰‬درصدی کاالهای وارداتی با اس��تفاده‬ ‫از فن��اوری اطالعات به صورت هوش��مند اس��ت و جزئی ترین‬ ‫اطالعات این کاالها در سامانه های گمرک قابل دسترسی است‬ ‫ب��ا این حال باید زمینه ب��روز کاالی قاچاق از طریق نظارت بر‬ ‫ورودی ه��ای غیرقانونی را خاموش کرد‪ .‬به نظر می رس��د برای‬ ‫مقابله با قاچاق باید این راهکارها را دنبال کرد‪:‬‬ ‫ حمایت از صنایع مناطق محروم‬‫ پایین اوردن هزینه های تولید‬‫ نظارت بیشتر بر مرزهای کشور‬‫ تشویق مصرف کنندگان به خرید کاالی داخلی‬‫ جلوگیری از تبلیغات بی رویه کاالهای خارجی‬‫ تشویق تولید کنندگان به تولید کاالهای باکیفیت‬‫ باال بردن سطح اگاهی مردم از مضر بودن مصرف کاالهای‬‫قاچاق‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه صادرکنن��دگان صنعت چاپ‬ ‫گف��ت‪ :‬ورود اخرین دس��تاوردهای فن��اوری به‬ ‫کشور می تواند صنعت چاپ ایران را در بازار ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون نف��ری خود و همس��ایگانش به «هاب»‬ ‫منطق�� ه تبدیل کند زیرا در این منطقه س��االنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۶‬میلیارد دالر ب��ه درامدهای صنعت‬ ‫چاپ اختصاص می یابد که ایران می تواند س��هم‬ ‫بیشتری از گردش مالی این بخش داشته باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬بابک عابدینی‪ ،‬ش��نبه در‬ ‫نشس��تی خب��ری اظهار ک��رد‪ :‬چ��اپ‪ ،‬صنعتی‬ ‫هیبریدی اس��ت که در ان خدم��ات‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات قابلیت فعالیت دارد و نمایش��گاه ها یکی‬ ‫از بهترین مکان ها ب��رای انتقال فناوری های روز‬ ‫دنیا به کش��ورها هس��تند‪ .‬حال از انجا که ایران‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬کیلومتر مرز خاکی با کشورهای همسایه‬ ‫دارد و بازار منطقه ای با ‪ ۴۰۰‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫دسترس��ی دارد‪ ،‬ظرفیت مناس��بی برای رونق و‬ ‫توسعه این صنعت است‪.‬‬ ‫او از هدف گ��ذاری برای تبدی��ل ایران به هاب‬ ‫منطق��ه ای در این صنعت گفت و ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین هدف گذاری ها این اس��ت که اخرین‬ ‫دس��تاوردهای فناوری به کش��ور وارد و از طریق‬ ‫ایران‪ ،‬امکان صادرات ان به کش��ورهای همسایه‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬اما نکته ای که درباره صنعت چاپ‬ ‫وجود دارد این است که این صنعت بیش از اینکه‬ ‫در اروپا و امریکا مورد تحول قرار داشته باشد در‬ ‫اسیا با سرعت بیش��تری در حال پیشرفت است‬ ‫که بخشی از ان ناشی از تقاضا و جمعیت بیشتر‬ ‫در منطقه اس��یا اس��ت‪ .‬از این رو ایران می تواند‬ ‫هاب منطقه ای ب��رای عرضه اخرین فناوری های‬ ‫روز صنعت چاپ در کشور باشد‪.‬‬ ‫همچنین ایرج اس��تادعلینقی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫چاپخانه داران گفت‪ :‬صنعت چاپ و بسته بندی در‬ ‫سال های گذشته از رونق مناسبی برخوردار بوده‬ ‫است و همین مسئله موجب شده نمایشگاه های‬ ‫دیگری با همین نام برگزار ش��ود و درخواست ما‬ ‫از انها این اس��ت که در نمایش��گاه های بیست و‬ ‫چهارم به ما بپیوندند‪.‬‬ ‫بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ‪،‬‬ ‫بس��ته بندی و ماش��ین االت وابس��ته که یکی از‬ ‫بزرگترین رویدادهای نمایش��گاهی صنعت چاپ‬ ‫در منطقه خاورمیانه به ش��مار می رود‪ ،‬با حضور‬ ‫صدها ش��رکت داخل��ی و خارجی و مش��ارکت‬ ‫وزارتخانه ها و نهاده��ای دولتی از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬اذر‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ابطال استاندارد‬ ‫‪ ۸‬فراورده غذایی‬ ‫پس از بررس��ی اداره کل اس��تاندارد ته��ران پروانه‬ ‫استاندارد ‪ ۸‬فراورده غذایی باطل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کارشناس��ان اداره کل استاندارد‬ ‫ته��ران‪ ،‬پس از بررس��ی عملکرد و کیفی��ت تولیدات‬ ‫واحدهای تولیدی مواد غذایی در جلس��ه های کمیته‬ ‫عالئم‪ ،‬پروانه اس��تاندارد ‪ ۸‬ف��راورده را به دلیل محرز‬ ‫نشدن ش��رایط اس��تاندارد باطل کرد‪ .‬این فراورده ها‪،‬‬ ‫س��یر ترشی و کنس��رو خیارش��ور ممتاز‪ ،‬کنسرو رب‬ ‫گوجه فرنگی و زیتون ش��ور با نام تجارتی گرین فیلد‪،‬‬ ‫ش��کر و قند شکس��ته با نام تجارتی اتنا و چای سیاه‬ ‫خارجی با نام تجارتی چای یاقوت را شامل می شود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه ها همچنی��ن برای ‪ ۸‬ف��راورده ارد‬ ‫گندم(نول)‪ ،‬قندکله شکس��ته و ش��کر ب��ا نام تجارتی‬ ‫صنای��ع غذایی گله��ا‪ ،‬کیک روغن��ی از واحد تولیدی‬ ‫صف��ر س��هرابی زاده‪ ،‬ارد گندم(نول و برب��ری) با نام‬ ‫تجارت��ی کارخان��ه ارد اری��ا‪ ،‬کلوچه با ن��ام تجارتی‬ ‫ش��یرین چرک اوشیدا‪ ،‬چای سیاه داخلی و خارجی با‬ ‫نام تجارتی اتکا‪ ،‬ش��یرینی اردی با نام تجارتی ایتونا‪،‬‬ ‫زیتون پرورده با نام تجارتی بدر‪ ،‬پروانه کاربرد عالمت‬ ‫اس��تاندارد اجباری و برای ‪ ۴‬فراورده گلبرگ خشک‬ ‫گل محمدی و زرش��ک و هل و ژالتین با نام تجارتی‬ ‫التامیرا پروانه استاندارد تشویقی صادر شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!