روزنامه گسترش صنعت شماره 272 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 272

روزنامه گسترش صنعت شماره 272

روزنامه گسترش صنعت شماره 272

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2245‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪272‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از عملکرد ‪ ۱00‬روزه دولت دوازدهم در شهرک ها و نواحی صنعتی نشان داد‬ ‫بهره برداری از ‪ ۵۲۳‬واحد صنعتی درکشور‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سازمان امور مالیاتی با هدف اصالح و ارزیابی دوباره معافیت های مالیاتی در کشور انجام داد‬ ‫شـرط معافیت مالیاتی‬ ‫شرکت های سرمایه گذار‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی در ‪ ۱00‬روز نخست دولت دوازدهم‬ ‫جدای از تغییر و تحول نبوده است؛ همان طور که در روزهای اخر‬ ‫این دوره‪100‬روزه رییس س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی تغییر کرد و صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل جدید این س��ازمان‬ ‫از امضای ‪ ۱۱۵۲‬قرارداد س��رمایه گذاری به مساحت ‪ ۴۴۱‬هکتار‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی در ‪ ۱00‬روز اغاز فعالیت دولت‬ ‫دوازده��م خبر داد‪ .‬در این مدت همچنی��ن ‪ ۱۱۵‬قرارداد صدور‬ ‫ضمانتنامه برای صنایع کوچک صادر ش��ده اس��ت‪ ۲ .‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی نی��ز با ‪ ۵۵0‬هکتار زمین صنعت��ی به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬در م��دت کوتاه اغاز ب��ه کار دولت دوازده��م ‪ ۵۲۳‬واحد‬ ‫صنعتی با اشتغال ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۲۶‬نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مورد بهره ب��رداری قرار گرفت‪ ۲۲۹ ،‬واح��د صنعتی که غیرفعال‬ ‫بودند دوباره راه اندازی شدند و با بهره برداری دوباره از این واحدها‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۱0‬نفر مش��غول به کار ش��دند‪ .‬ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران درباره گ��زارش عملکرد ‪ ۱00‬روزه‬ ‫دولت دوازدهم گفت‪ :‬بهره برداری از ‪ ۱۵‬واحد کارگاهی و واگذاری‬ ‫‪ ۳۹‬واح��د کارگاهی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و نیز ممیزی‬ ‫‪ HSEE‬برای ‪ ۳۳۶‬واحد تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در این مدت انجام شده است‪ .‬به گفته نجفی‪ ،‬در این مدت ‪۱۵۷۳‬‬ ‫دوره اموزش��ی برای‪ ۴۱‬ه��زار و ‪ ۵۷۱‬نفر از ش��اغالن واحدهای‬ ‫صنعتی برگزار ش��ده است‪ .‬برپایی این دوره ها افزون بر ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۳۵‬هزار و ‪ ۶۴‬نفرس��اعت براورد شد که در بخش های ستادی‬ ‫استان ها و سازمان های تابع بوده است‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت همچنین تش��کیل ‪ ۵‬کنسرسیوم صادراتی و تامین اب‬ ‫برای ‪ ۳‬ش��هرک و ناحیه صنعتی به میزان ‪ ۱۱۲‬لیتر بر ثانیه را از‬ ‫دیگر اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در دولت دوازدهم برشمرد و افزود‪ :‬ساخت ‪ ۸‬ایستگاه اتش نشانی‬ ‫و نی��ز اتصال ‪ ۶۷۷‬واحد صنعتی به ش��بکه جمع اوری فاضالب از‬ ‫دیگر گام های مثبتی است که از سوی این سازمان در مدت ‪۱00‬‬ ‫روزه دولت برداش��ته شد‪ .‬نجفی افزود‪ :‬در مدت کوتاه اغاز به کار‬ ‫دولت دوازدهم ‪ ۵۲۳‬واحد صنعتی با اش��تغال ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۲۶‬نفر‬ ‫مورد بهره ب��رداری قرار گرفت‪ ۲۲۹ ،‬واح��د صنعتی که غیرفعال‬ ‫بودند دوباره راه اندازی شدند و با بهره برداری دوباره از این واحدها‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۱0‬نفر مشغول به کار شدند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اظهار کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۲‬ش��هرک و ناحیه صنعتی به‬ ‫بهره برداری رسید و ‪ ۵۵0‬هکتار زمین صنعتی ایجاد شد‪ .‬به گفته‬ ‫نجفی‪ ،‬برگزاری ‪ ۱0۱‬تور صنعتی برای شاغالن واحد های صنعتی‪،‬‬ ‫حض��ور ‪ ۱۳۹۷‬واحد صنعتی کوچک در نمایش��گاه های داخلی و‬ ‫خارجی‪ ۲ ،‬پروژه توس��عه خوش��ه ای خاتمه یافته و حمایت از ‪۱۵‬‬ ‫پایان نامه کارشناس��ی ارشد و دکترا از سوی این سازمان در طول‬ ‫دوره اغاز به کار دولت دوازدهم انجام شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت و گوی روز‬ ‫‪170‬هزار کارت ‪15‬میلیون تومانی‬ ‫خرید کاال صادر شد‬ ‫‪8‬‬ ‫امس��ال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با س��ازوکاری متفاوت و از طریق منابع داخلی بانک ها اقدام به اجرایی کردن این طرح‬ ‫کرده است‪ .‬از انجا که این طرح در راستای رونق بازار لوازم خانگی ایرانی و افزایش قدرت خرید مردم اجرایی می شود این کارت ها‬ ‫را فق��ط می ت��وان از طریق نمایندگی های فروش طرف قرارداد لوازم خانگی ایرانی خریداری کرد که با اعتبار ‪ ۱۵‬میلیون تومانی و‬ ‫با نرخ ‪ ۱۴‬درصد صادر می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫داروسازیکاسپین تامین‬ ‫همگام با دانش‪ ،‬بهداشت‪ ،‬سالمت و صادرات‬ ‫شرکت داروسازی کاس��پین تامین در سال ‪ 1362‬به نام‬ ‫ش��رکت گس��ترش و س��رمایه گذاری دارویی ایران تاسیس‬ ‫گردید‪ .‬این شرکت وابس��ته به گروه سرمایه گذاری دارویی‬ ‫تامین (‪ )TPICO‬و سازمان تامین اجتماعی می باشد‪.‬‬ ‫کارخانه در س��ال ‪ 1376‬در زمینی به مساحت ‪ 14‬هکتار‬ ‫و زیربنای کلی ‪ 48‬هزار مترمربع در اس��تان گیالن‪ ،‬ش��هر‬ ‫صنعتی رشت و با ماشین االت مدرن و پیشرفته و تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاهی کامل دایر گردید که انجام تمامی پروس��ه ها‬ ‫براس��اس اصول ‪ GMP‬و قوانی��ن ‪ ،WHO‬در ان صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫تولیدات این ش��رکت در ابتدا منحص��ر به انواع مختلف‬ ‫امپول بوده که در س��ال ‪ 1380‬در کن��ار بخش امپول که‬ ‫به عن��وان اصلی ترین ش��کل دارویی تولیدی در کاس��پین‬ ‫تامین می باشد‪ ،‬تولید اشکال نیمه جامدات (کرم‪ ،‬پماد‪ ،‬ژل‬ ‫و ش��یاف) و محلول های خوراکی و ش��ربت ها نیز در این‬ ‫شرکت اغاز شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1385‬شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی‬ ‫ای��ران (‪ )IPDIC‬جه��ت توس��عه صادرات و در راس��تای‬ ‫برندسازی نام کارخانه داروسازی ایرانی در سطح جهانی‪ ،‬به‬ ‫شرکت داروسازی کاسپین تامین (‪ )C.T.Pharma‬تغییر‬ ‫نام داد‪ .‬این ش��رکت در حال حاض��ر نزدیک به یکصد قلم‬ ‫از محصوالت دارویی را ب��ه بازارهای داخل و جهانی عرضه‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫شرکت داروسازی کاسپین تامین جزء واحدهای تولیدی‬ ‫هلدین��گ دارویی تامی��ن (‪ )TPICO‬یک��ی از بزرگترین‬ ‫هلدینگ های دارویی ایران می باشد که به طور متوسط ‪490‬‬ ‫نفر پرسنل متخصص و خبره در دفتر مرکزی و کارخانه در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ .‬سرمایه اسمی شرکت در حال حاضر‬ ‫‪ 150‬میلیارد ریال می باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت داروسازی کاس��پین تامین که در شهریور سال‬ ‫‪ 1385‬موفق به کس��ب گواهینامه نظام مدیریت یکپارچه‬ ‫‪ IMS‬گردی��د‪ ،‬در حال حاض��ر ‪ 94‬قل��م دارو تولید و به‬ ‫بازاره��ای ملی و بین المللی عرضه می کند‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫تولید ‪ 7‬مورد از محصوالت در بازارهای داخلی در انحصار‬ ‫این ش��رکت اس��ت که عبارتند از نئوس��تیگمین ‪ ،2.5‬بی‬ ‫پریدین‪ ،‬ترانزمیک اس��ید‪ ،‬دوپامین‪ ،‬فنی تویئن‪ ،‬ایبوپروفن‬ ‫‪ ،400‬ایبوپروفن ‪. 800‬‬ ‫هم اکنون به طور متوسط ساالنه تعداد ‪ 5‬محصول به سبد‬ ‫محصوالت ش��رکت اضافه می شود و ش��رکت طی سالیان‬ ‫اخیر با تکیه بر اصول و روش های جدید مدیریتی و پرسنل‬ ‫خبره و کارازموده موفق به کس��ب عناوین ذیل نیز گردیده‬ ‫است‪:‬‬ ‫ بزرگترین تولید کننده تعدادی امپول در کشور‬‫ دریافت گواهینامه پذیرش بازار سهام از فرابورس ایران‬‫ صادرکننده نمونه استان گیالن در سال ‪93‬‬‫ گواهینام��ه جای��زه ملی کیفیت غذا و دارو در س��طح‬‫اشتهار در سال ‪1390‬‬ ‫ گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال های‬‫‪1395 - 1390 -1389‬‬ ‫ انتخاب واحد نمونه صنعتی استان در سال های ‪1379‬‬‫– ‪1394 -1393 -1391 -1386 -1380‬‬ ‫ انتخاب ازمایشگاه کنترل کیفیت به عنوان ازمایشگاه‬‫رفرانس وزارت بهداشت‬ ‫ش��رکت داروس��ازی کاس��پین تامین به عن��وان اولین‬ ‫تولیدکننده امپول کشور و همچنین با توجه به توان باالی‬ ‫تولی��د محصوالت تخصصی یک��ی از تامین کنندگان مهم‬ ‫داروهای بیمارستانی می باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت در تاری��خ ‪ 1393/02/27‬در ب��ورس اوراق‬ ‫به��ادار ته��ران در گروه مواد و محص��والت دارویی با نماد‬ ‫کاس��پین درج ش��ده و س��هام ان برای اولین بار در تاریخ‬ ‫‪ 1394/10/29‬م��ورد معامل��ه قرار گرفته اس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بازارهای هدف صادراتی که شرکت در انها مشغول‬ ‫فعالیت می باش��د به تعداد ‪ 12‬کشور رسیده که مطالعات‬ ‫ارزیابی بازارهای جدید صادراتی نیز در دستورکار ان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درامد حاصل��ه از فعالیت های صادراتی ش��رکت رقمی‬ ‫بالغ بر دو و نیم میلیون دالر می باشد‪.‬‬ ‫هم اکنون کش��ورهای هدف صادراتی فعال شامل عراق‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬یمن‪ ،‬سوریه‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬اوگاندا‪،‬‬ ‫کنیا‪ ،‬اوکراین‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬پاکستان و سریالنکا می باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 15 1396‬ربیع االول ‪ 4 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 272‬پیاپی ‪2245‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 3‬راهکار ایجاد تقاضا‬ ‫در بازار داخل‬ ‫خبر‬ ‫بخش خصوصی و سرمایه های خرد‬ ‫مردم؛‪ 2‬اهرم توسعه بنادر‬ ‫رییس کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬باید از توان‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و س��رمایه های‬ ‫خرد مردم در توس��عه بنادر استفاده‬ ‫ک��رد‪ ،‬چراک��ه مناب��ع دولت��ی برای‬ ‫توس��عه ان کافی نیس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫رضای��ی در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت‬ ‫از گش��ایش فاز نخست توسعه بندر ش��هید بهشتی چابهار با‬ ‫حضور رییس جمهوری‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬فرمانده قرارگاه‬ ‫س��ازندگی خاتم االنبیا و برخی از مقام های مسئول کشورهای‬ ‫خارجی خبر داد‪ .‬رییس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره ب��ه اینکه ای��ران بیش از ‪ 5‬ه��زار کیلومتر‬ ‫نوار س��احلی دارد که برای اس��تفاده از این می��زان می توانیم‬ ‫برنامه ریزی منس��جم داش��ته و در راس��تای عمران و ابادانی‬ ‫ش��هرهای مختل��ف از ان اس��تفاده کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت های طبیعی کش��ور از جمله بنادر بس��یاری که وجود‬ ‫دارد باید از این توانمندی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی‬ ‫بهره بگیریم‪ .‬نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه توس��عه بنادر در کشور می تواند به توسعه یافتگی‬ ‫س��ایر مناطق کش��ور نیز منجر ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫بندرنش��ینان و ساکنان بندری در کشور ما وضعیت اقتصادی‬ ‫ضعیفی دارند‪ ،‬از این رو باید ش��رایط رش��د اقتصادی در این‬ ‫مناطق فراهم ش��ود‪ .‬رضایی با تاکید بر اینکه به فعل رساندن‬ ‫توانمندی های بنادر با اس��تفاده از منابع بخش خصوصی الزم‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه ما به بنادر باید عوض شود‪ ،‬زیرا درحال حاضر‬ ‫یکی از منابع درامدی در کش��ورهای پیش��رفته ترانزیت کاال‬ ‫در کریدوره��ای بین المللی از طریق بنادر اس��ت‪ ،‬از این رو ما‬ ‫نیز باید از ظرفیت های بالقوه بنادر کشور همچون بندر شهید‬ ‫بهش��تی چابهار استفاده کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه توسعه روابط‬ ‫بین المللی با کش��ورهای منطقه از طریق بنادر می تواند رش��د‬ ‫اقتصادی چشمگیری برای کشور رقم بزند‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد ارتباط‬ ‫اقتصادی و تجاری ملموس ترین نوع ارتباط از طریق توس��عه‬ ‫بنادر کشور است که در صورت توجه بیشتر می تواند به لحاظ‬ ‫سیاسی و فرهنگی نیز کشورها را به هم نزدیک کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ادام��ه داد‪ :‬دریا عالوه بر‬ ‫اینکه می تواند از نظر اقتصادی به کشور ما کمک کند‪ ،‬مراودات‬ ‫فرهنگی ما را نیز ارتقا داده و تعامالت ما را نیز بیشتر می کند‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه بندر شهید بهشتی چابهار می تواند ایران‬ ‫را با بس��یاری از کش��ورهای منطقه مرتبط و عواید بسیاری را‬ ‫نصیب کشور کند‪ ،‬گفت‪ :‬باید سرمایه گذاری مناسبی در بنادر‬ ‫شود و در این راستا باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی هم‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬زیرا منابع دولتی کافی نیست‪.‬‬ ‫عباس هاشمی‬ ‫در این طرح سقف‬ ‫اعتبار هر کارت در تمام‬ ‫بانک ها یکسان و معادل‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تومان‬ ‫درنظر گرفته شده که‬ ‫با نرخ سود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫و در بیشتر بانک ها طی‬ ‫اقساط یک ساله ارائه‬ ‫می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گرچ��ه بخ��ش بزرگ��ی از‬ ‫مش��کالت صنای��ع را تامین‬ ‫مالی تش��کیل می ده��د اما‬ ‫مش��کل اصلی ضعیف بودن‬ ‫ب��ازار اس��ت که مان��ع رونق‬ ‫ش��ده و اگر برطرف نش��ود‪،‬‬ ‫تم��ام تزریق ه��ای نقدینگی‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫بیه��وده خواه��د ب��ود‪ .‬برای‬ ‫عضو کنفدراسیون صنعت‬ ‫ایجاد تقاض��ا در بازار داخلی‬ ‫و عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫‪ ۳‬راه��کار وج��ود دارد؛ بازار‬ ‫داخلی به شیوه های مختلف‬ ‫می تواند تقویت ش��ود که راهکارهای پیچیده ای هم برای‬ ‫ان طراحی شده اما باید عملیاتی شود ازجمله اعتباری که‬ ‫دولت متعهد ش��ده به عنوان یارانه تامین کند‪ .‬اگر به جای‬ ‫پخ��ش نقدی یارانه و بی اثر ش��دن ان در جامعه به نوعی‬ ‫این منابع به سمت بازار داخلی به جریان بیفتد تقاضا برای‬ ‫محصوالت ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫چون رقم یارانه به صورت مش��خص در حدی نیست که‬ ‫برای کاالهای واس��طه ای و سرمایه ای بازار ایجاد کند باید‬ ‫بر کاالهای مصرفی تمرکز کرد‪ .‬برای این منظور باید منابع‬ ‫یارانه در بخش های کوچک جامعه انباشته شود‪.‬‬ ‫ای��ن منابع به طور مث��ال‪ ،‬باید در تعاون��ی کارخانه ها و‬ ‫اداره ه��ا تجمیع ش��ود تا رقم ان معنادار ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی کارگر به ج��ای خرید چند پارچ��ه می تواند از‬ ‫طریق ان تعاونی‪ ،‬کااله��ای بزرگتر را بخرد‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫راهکارهای ایجاد رونق‪ ،‬اوراق بدهی است‪.‬‬ ‫اگر بدهی های دولت تقس��یم بندی ش��ود و بخش��ی از‬ ‫بدهی ه��ا ک��ه قابلیت عرض��ه در بازار دارن��د را به صورت‬ ‫اوراق به بازار تزریق کنیم‪ ،‬تاحدودی مشکل تقاضا برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫البته بخش��ی از اوراق خزانه به این شکل قابلیت خرید‬ ‫و ف��روش در بازار را دارند ام��ا رقم ان در حد ایجاد تقاضا‬ ‫نیست و بخش بیشتری از بدهی ها باید به بازار وارد شود‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های تولید س��ومین راهکار ایجاد بازار است؛‬ ‫کاهش هزینه ها ش��یوه های مختلف��ی دارد که مهم ترین‬ ‫ان بهبود فضای کس��ب وکار اس��ت که این کار نیز با رفع‬ ‫مجوزهای غیرضروری و تعدیل قوانین انجام می شود‪ .‬اگر‬ ‫نرخ تمام ش��ده به واسطه کاهش هزینه ها کم شود‪ ،‬قدرت‬ ‫خرید مردم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫براساس اختصاص تسهیالت ‪2500‬میلیارد تومانی‬ ‫‪170‬هزار کارت ‪15‬میلیونی خرید کاال صادر شد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫طرح کارت ه��ای اعتب��اری خری��د کاالی ایرانی‬ ‫یکی از طرح های ویژه و همچنین پرحاش��یه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تحریک تقاضا در سال‬ ‫گذش��ته بود که پس از رایزنی های ف��راوان با بانک‬ ‫مرک��زی در نهایت نیز اجرایی نش��د و با شکس��ت‬ ‫روبه رو شد‪ .‬اما امسال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با سازوکاری متفاوت و از طریق منابع داخلی بانک ها‬ ‫اقدام به اجرایی کردن این طرح کرده اس��ت‪ .‬از انجا‬ ‫ که ای��ن طرح در راس��تای رونق ب��ازار لوازم خانگی‬ ‫ایرانی و افزایش قدرت خرید مردم اجرایی می ش��ود‬ ‫این کارت ها را فقط می توان از طریق نمایندگی های‬ ‫ف��روش طرف قرارداد لوازم خانگ��ی ایرانی خریداری‬ ‫ک��رد که ب��ا اعتبار ‪ ۱۵‬میلیون تومان��ی و با نرخ ‪۱۴‬‬ ‫درصد صادر می ش��ود‪ .‬با وج��ود اینکه تاکنون ‪۱۷0‬‬ ‫هزار کارت اعتباری از س��وی ‪ ۱۱‬بانک صادر ش��ده‪،‬‬ ‫به تازگی مسئوالن انجمن لوازم خانگی مدعی شده اند‬ ‫که هیچ طرحی با عن��وان کارت های اعتباری خرید‬ ‫کاال تاکنون اجرایی نش��ده اس��ت‪ .‬در همین راستا‪،‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» در گفت وگو با عباس هاشمی‪،‬‬ ‫مدی��رکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به جزئیات اجرای این طرح پرداخته‬ ‫است که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ط�رح کارت اعتباری خری�د کاالی ایرانی‬ ‫امس�ال از چ�ه زمانی عملیاتی ش�ده اس�ت و‬ ‫اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟‬ ‫ط��رح کارت های اعتباری خری��د کاالی ایرانی در‬ ‫راس��تای اجرای مفاد بند ‪ ۱۷‬بسته ارتقای توان ملی‬ ‫ن امس��ال از س��وی س��تاد فرماندهی‬ ‫که‪ ۳0‬فروردی ‬ ‫اقتصاد مقاومتی ابالغ ش��د‪ ،‬با ثبت در سامانه «نیپا»‬ ‫نهایی و ش��یوه نامه اجرایی ان در ش��هریور از سوی‬ ‫بانک مرکزی به بانک های سراس��ر کشور ابال غ شده‬ ‫است‪ .‬از انجا که بانک مرکزی منابعی برای تخصیص‬ ‫به این طرح نداشت‪ ،‬بنا شد این طرح از طریق منابع‬ ‫بانک ها تامین و اجرایی ش��ود‪ .‬بع��د از پیگیری های‬ ‫ف��راوان به تازگی بان��ک مرکزی ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گزارش��ی داده و عملکرد بانک های‬ ‫مختل��ف در تحویل کارت اعتباری مش��خص ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر چ�ه تع�داد کارت اعتباری‬ ‫از س�وی بانک ها صادر شده و س�قف اعتبار و‬ ‫شرایط بازپرداخت ان چگونه است؟‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۵‬بان��ک در این ط��رح با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همکاری می کنند‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۱‬بانک به انتشار کارت های اعتباری اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫ت امده از ابتدای س��ال‬ ‫با توجه به اطالعات ب ه دس�� ‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۱۷0‬هزار کارت اعتباری صادر ش��ده‬ ‫اس��ت که امیدواریم تا اخر سال به رقم قابل توجهی‬ ‫برس��د‪ .‬در این طرح س��قف اعتبار هر کارت در تمام‬ ‫بانک ها یکس��ان و مع��ادل ‪ ۱۵‬میلیون تومان درنظر‬ ‫گرفته ش��ده که با نرخ س��ود ‪ ۱۴‬درصد و در بیشتر‬ ‫بانک ها طی اقساط یک ساله ارائه می شود‪ .‬همان طور‬ ‫که اشاره شد‪ ،‬بانک مرکزی به طور ویژه منابع خاصی‬ ‫به این ط��رح اختصاص نداده اما ب��رای بانک ها نیز‬ ‫سقفی در این زمینه تعریف نکرده و بانک ها براساس‬ ‫توان داخلی به هر میزان که تمایل داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫می توانن��د کارت اعتب��اری خرید کاال ص��ادر کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر برپایه براوردهای انجام ش��ده‪ ،‬حدود ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان منابع بانکی در این طرح‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به اینکه در س�ال گذش�ته طرح‬ ‫کارت اعتب�اری فق�ط ب�رای فرهنگی�ان و‬ ‫بازنشس�تگان درنظر گرفت ه شده بود‪ ،‬در طرح‬ ‫امسال چه اقشاری از جامعه امکان استفاده از‬ ‫کارت های اعتباری را دارند؟‬ ‫در ط��رح کارت های اعتب��اری خرید کاالی ایرانی‬ ‫در س��ال جدید محدودیت��ی برای اس��تفاده از این‬ ‫کارت ها وجود ندارد و تمام اقش��ار جامعه با مراجعه‬ ‫به بانک های سپه‪ ،‬صادرات‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬خاورمیانه‪،‬‬ ‫سرمایه‪ ،‬موسسه مالی و اعتباری کوثر‪ ،‬سینا‪ ،‬حکمت‬ ‫ایرانی��ان‪ ،‬ایران زمین‪ ،‬انصار‪ ،‬اینده‪ ،‬ملی‪ ،‬رفاه و ملت‬ ‫می توانن��د از خدمات کارت های اعتباری اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬بانک ها نیز پس از اعتبارس��نجی و شناسایی‬ ‫اهلیت هر فرد کارت را صادر می کنند و محدودیتی‬ ‫در ای��ن زمین��ه وجود ن��دارد‪ .‬ب��ا اس��تفاده از این‬ ‫کارت ها می توان هرگونه لوازم خانگی ایرانی ازجمله‬ ‫منسوجات‪ ،‬فرش‪ ،‬چینی االت‪ ،‬ظرف اشپزخانه‪ ،‬لوازم‬ ‫برقی‪ ،‬لوازم فلزی و‪ ...‬را خریداری کرد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه هدف این طرح حمایت از‬ ‫تولید داخل اس�ت از چه طریق بر خرید کاالی‬ ‫ایرانی نظارت می شود؟‬ ‫با توجه به س��رفصل های اقتصاد مقاومتی اولویت‬ ‫و هدای��ت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برمبنای‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی بوده است‪ .‬درحال حاضر نیز‬ ‫بانک ها در حال فراهم کردن زیرس��اخت الزم برای‬ ‫ابزارهای نظارتی در فروش کاالی ایرانی هس��تند تا‬ ‫از این طریق تولیدکنندگان ایرانی مورد حمایت قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬ب��ه همین منظور بانک ها فق��ط واحدهایی‬ ‫را در ای��ن طرح ثبت نام می کنند که شناس��نامه دار‬ ‫و دارای پروانه بهره برداری باش��ند‪ .‬ب ه عبارت دیگر‪،‬‬ ‫ای��ن کارت ها فقط در فروش��گاه هایی که زیر نظارت‬ ‫بانک ها قرار گرفته باش��ند و با انها ق��رارداد منعقد‬ ‫شده است قابلیت اس��تفاده دارد‪ .‬در نمایندگی های‬ ‫ف��روش واحدهای صنعت��ی دس��تگاه های پرداخت‬ ‫ویژه این طرح نصب ش��ده تا مبالغ خرید‪ ،‬مس��تقیم‬ ‫ب ه حس��اب تولیدکنن��دگان واریز ش��ود و اطالعات‬ ‫کاالی خریداری شده و شرایط ان ثبت شود‪ .‬در این‬ ‫طرح تالش ش��ده تا از هرگونه سوءاس��تفاده و برگ‬ ‫خرید س��ازی جلوگیری به عمل اید تا به طور واقعی‬ ‫تحری��ک تقاض��ا در بازار ایجاد و ای��ن مبالغ ب ه طور‬ ‫مستقیم وارد حساب تولیدکنندگان شود‪.‬‬ ‫€ €نح�وه ق�رارداد تولیدکنندگان ب�ا بانک ها‬ ‫ب�رای عرض�ه محص�والت چگونه اس�ت و چه‬ ‫حمایت هایی شده است؟‬ ‫ه��دف اصلی این طرح حمای��ت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و ایجاد رونق در بازار است‪ .‬بنابراین دغدغه ای‬ ‫که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وجود دارد نرخ‬ ‫تخفیف ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬درصدی است که تولیدکنندگان به‬ ‫تغییرات جدید مالیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫رییس کل س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬بخشنامه عدم شمول‬ ‫مالیات س��هم ش��رکت های س��رمایه گذار از مح��ل مازاد‬ ‫ی ش��رکت های س��رمایه پذیر را ابالغ‬ ‫تجدید ارزیابی دارای ‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬س��یدکامل تقوی ن��ژاد‪ ،‬رییس کل‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬بخشنامه عدم شمول مالیات سهم‬ ‫ش��رکت های س��رمایه گذار از محل م��ازاد تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی های ش��رکت های س��رمایه پذیر را برای اجرا ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬متن کامل این بخش��نامه به این ش��رح اس��ت‪« :‬با‬ ‫توجه به س��واالت و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل‬ ‫امور مالیاتی در خصوص ش��مول یا عدم ش��مول مالیات‬ ‫ش��رکت های س��رمایه گذار در شرکت های س��رمایه پذیر‬ ‫بابت شناس��ایی س��هم انان از محل مازاد تجدید ارزیابی‬ ‫بر اساس استانداردهای حسابداری مربوطه در مواردی که‬ ‫ش��رکت سرمایه پذیر در اجرای قوانین و مقررات موضوعه‬ ‫اقدام به تجدید ارزیاب��ی دارایی ها نموده و همچنین پس‬ ‫از ان به افزایش س��رمایه از محل م��ازاد مذکور مبادرت‬ ‫می نمای��د‪ ،‬موارد ذی��ل را مقرر م��ی دارد‪ :‬طبق تبصره ‪۴‬‬ ‫م��اده ‪ ۱۰۵‬قانون مالیات های مس��تقیم اصالحی مصوب‬ ‫‪ ،۱۳۸۰/۱۱/۲۷‬اش��خاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت‬ ‫به س��ود سهام یا سهم شراکت که دریافتی از شرکت های‬ ‫س��رمایه پذیر مش��مول مالیات دیگری نخواهن��د بود‪ .‬با‬ ‫عنایت به مراتب فوق‪ ،‬چنانچه شرکت سرمایه پذیر ضمن‬ ‫رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها‬ ‫از جمله ایین نامه موضوع ماده ‪ ۱۷‬قانون حداکثر استفاده‬ ‫از ت��وان تولی��دی و خدماتی در تامین نیازهای کش��ور و‬ ‫تقوی��ت انها در امر ص��ادرات و اصالحیه ه��ای بعدی ان‬ ‫و ی��ا طب��ق ایین نامه موضوع تبصره ‪ ۱‬م��اده ‪ ۱۴۹‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم اصالحی مصوب‪ ۱۳۹۴/۴/۳۱‬حسب‬ ‫مورد مشمول مالیات نشود‪ ،‬به تبع ان شرکت سرمایه گذار‬ ‫نیز مشمول مالیات بر درامد س��هم مازاد مذکور نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬در غیر این ص��ورت چنانچه به دلی��ل عدم رعایت‬ ‫قوانین و مقررات موضوعه شرکت سرمایه پذیر بابت مازاد‬ ‫تجدید ارزیابی مش��مول مالیات گردد‪ ،‬با ملحوظ نظر قرار‬ ‫دادن تبص��ره ‪ ۴‬ماده ‪ ۱۰۵‬و م��اده ‪ ۱۴۳‬و تبصره ‪ ۱‬ماده‬ ‫‪ ۱۴۳‬مک��رر قانون مذکور‪ ،‬اخذ مالی��ات مضاعف از درامد‬ ‫شناسایی شده شرکت سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از‬ ‫محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت سرمایه پذیر‪،‬‬ ‫موضوعیت نخواهد داشت‪».‬‬ ‫بانک ها می پردازند‪ .‬ب ه عبارت دیگر‪ ،‬بانک های عامل‬ ‫کاال را با س��ود ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۶‬درصد عرضه می کنند که‬ ‫‪ ۱۴‬درص��د ان را خریدار و ‪ ۱0‬ت��ا ‪ ۱۲‬درصد ان را‬ ‫تولیدکنن��ده پرداخت می کند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در راس��تای حمای��ت از تولیدکنندگان در‬ ‫تالش اس��ت تا ن��رخ تولیدکنن��دگان را به ‪ ۵‬درصد‬ ‫برس��اند که با حذف واس��طه ها این ام��ر امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا وجود اینکه چند ماه از اجرای این طرح‬ ‫می گذرد و تعداد قابل توجه�ی کارت اعتباری‬ ‫نی�ز صادر ش�ده‪ ،‬به تازگ�ی مس�ئوالن انجمن‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی مدعی شده اند که‬ ‫طرحی با عنوان کارت های اعتباری در کش�ور‬ ‫اجرایی نشده است‪ .‬این اظهارات بر چه اساس‬ ‫بوده است؟‬ ‫اظه��ارات مس��ئوالن انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫لوازم خانگ��ی برمبن��ای طرحی اس��ت که در س��ال‬ ‫گذش��ته پیگیری ش��د و بنا بود بانک مرکزی اعتبار‬ ‫خاصی برای تحریک تقاض��ا در بازار اختصاص دهد‬ ‫که برای اجرای ان پیگیری های زیادی از سوی وزیر‬ ‫وق��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و مس��ئوالن‬ ‫مربوط شد اما متاسفانه طرح با شکست روبه رو شد و‬ ‫بانک مرکزی نتوانست منابع کافی را تامین کند‪ .‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬امسال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫منتظر تصمیم بانک مرک��زی برای اختصاص اعتبار‬ ‫نمان��د و با هماهنگی های انجام ش��ده و با رویکردی‬ ‫جدید به طور مس��تقیم با بانک ها وارد مذاکره شدیم‬ ‫تا از طری��ق منابع داخلی بانک ه��ا اعتبار این طرح‬ ‫تامین شود‪ .‬بنابراین اگر مبنا سرفصل بانک مرکزی‬ ‫باشد اظهارات مسئوالن انجمن درست است و پولی‬ ‫تاکنون به این طرح اختصاص پیدا نکرده اس��ت اما‬ ‫بانک مرکزی با دادن اختیارات الزم به بانک ها طرح‬ ‫کارت اعتباری خری��د کاالی ایرانی را اجرایی کرده‬ ‫و اکنون نیز در حال اجراس��ت‪ .‬ش��بیه این طرح در‬ ‫گذش��ته نیز از س��وی برخی بانک ها اجرا ش��ده اما‬ ‫نخستین بار است که با این سطح از نظارت در فروش‬ ‫کاالی ایرانی و به این گستردگی اجرا می شود‪.‬‬ ‫چرخه معیوب نظام مالیات ارزش افزوده‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬تولیدکنن��ده برای‬ ‫جبران دریافت مالیات ارزش افزوده ای که بعد‬ ‫از ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال به او برگردانده می شود‬ ‫مجب��ور ب��ه دریاف��ت وا م با س��ود ‪۲۰‬درصد‬ ‫می ش��ود‪ .‬عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت درباره وام درمانی صنایع و شرایط تولید‬ ‫در کشور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سود تسهیالت بانک ها‪،‬‬ ‫مالیات های ارزش اف��زوده دریافتی و هزینه‬ ‫بیمه ها با تولید در دنیا س��ازگاری ندارد و به‬ ‫طور قطع تولی��د داخلی با این موارد گران و‬ ‫بی کیفیت می شود‪ ،‬همچنین تولیدکنندگان‬ ‫توان رقابت در بازاره��ای جهانی را نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬رییس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه اصالح‬ ‫ش��بکه بانکی مهم ترین موضوعی اس��ت که‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس و نظام باید ان را انجام دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصالح این شبکه تنها در توان مجلس‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ابت��دا دولت بای��د الیح��ه ان را به‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی ارسال کند‪ ،‬مجلس‬ ‫اقدامات کارشناس��ی الزم را انجام دهد و قوه‬ ‫قضاییه نیز باید به اجرای این مس��ئله کمک ‬ ‫کند‪ .‬نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به اینکه یک شبه نمی توان‬ ‫ش��بکه بانکی کشور را اصالح کرد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫نبای��د از تولید کننده مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫دریافت ک��رد‪ ،‬اما درحال حاض��ر این مالیات‬ ‫از تولید کننده گرفته می ش��ود ک��ه باید در‬ ‫اینده به او برگردانده شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫چرخه دارای شبکه معیوبی است که مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده دریافت��ی یا ب��ه تولیدکننده‬ ‫برگردان��ده نمی ش��ود یا اینک��ه ماه ها طول‬ ‫می کش��د تا پ��ول س��رگردان تولیدکننده از‬ ‫جیب بانک ها و دالالن بازگش��ت داده شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رییس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬طبق قانون‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده بای��د از مصرف کننده دریافت‬ ‫شود نه از تولیدکننده‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۱‬درصدی تولید خودرو سواری در ‪ ۷‬ماه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول‪1439‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2245‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪272‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به افزایش ‪ ۲۱‬درصدی تولید اتومبیل سواری در ‪ ۷‬ماه امسال نسبت به سال ‪ ۹۵‬گفت‪:‬‬ ‫حرکت صنعت در س��اخت و تولید خودرو سبک‪ ،‬سنگین و تخصصی با تالش صنعتگران این عرصه با شتاب بیشتری‬ ‫تداوم می یابد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری افزود‪ :‬در این مدت تولید اتوبوس‪ ،‬ون و مینی بوس نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۸۳‬درصد و تولید کامیون و کشنده ‪ ۱۸‬درصد افزایش داشته است‪ .‬وی با اعالم افزایش‬ ‫‪ ۱۲۳‬درصدی تولید کمباین در ‪ ۷‬ماه امس��ال نس��بت به س��ال ‪ ۹۵‬گفت‪ :‬در زمینه تولید تراکتور نیز در این مدت‬ ‫با افزایش ‪۲۴‬درصدی روبه رو بودیم که تمامی این موارد نش��انه حرکت صنعت در س��اخت و تولید خودرو سبک‪،‬‬ ‫سنگین و تخصصی است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬این حرکت به فضل خدا و تالش صنعتگران‬ ‫کشور با شتاب و عمق ساخت داخل بیشتری ادامه می یابد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬شرط تقویت زنجیره‬ ‫تامین صنعت خودرو‬ ‫«گسترش صنعت» دالیل محبوبیت شاسی بلندها را بررسی کرد‬ ‫«کرا س اوور»‪ ،‬برگ برنده‬ ‫امروز خودروسازان‬ ‫صنعت خودرو س��ومین صنعت درامدزا پس از نفت و گاز و بانکداری است و‬ ‫به واسطه این شرایط ‪ ۴‬دوره از همایش بین المللی صنعت خودرو با هدف فراهم‬ ‫کردن شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی برگزار شده و امسال نیز این همایش‬ ‫در حالی برگزار خواهد ش��د که بسیاری از فعالیت های صنعت خودرو به برکت‬ ‫توافقنامه برجام جان گرفته و می تواند عاملی برای استفاده از فرصت ها و افزایش‬ ‫سطح کمی و کیفی قطعه سازان و خودروسازان باشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یک بام و دو هوا در صنعت قطعه‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر اعالم تحقق ‪۴۰‬درصد داخلی سازی نخستین خودرو پسابرجامی از سوی‬ ‫یکی از فعاالن صنعت قطعه کش��ور‪ ،‬اعتراض ها و گالیه هایی را از س��وی برخی‬ ‫قطعه س��ازان به دنبال داشت و این مسئله را ادعایی بی اساس دانستند‪ .‬با وجود‬ ‫تاکید دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی برای برنامه ریزی‬ ‫‪۳۰‬درصد دوم عمق س��اخت داخل‪ ،‬قطعه س��ازان عن��وان می کنند برای تامین‬ ‫قطعات ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی نخس��ت‪ ،‬تازه قالب سازی برخی از قطعات اغاز‬ ‫ش��ده است‪ .‬محمدمهدی شکورزاده‪ ،‬رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا مشهد به عنوان یکی از قطب های قطعه سازی‬ ‫کشور ساخت قطعات جدید را اغاز کرده است‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫مدل های متنوع بنز‬ ‫در مسیر بازار ایران‬ ‫تخلف در شماره گذاری‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حمایت مجلس از نگاه جدید سایپا در حوزه تولید و کیفیت‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬تفکر مدیرعامل‬ ‫جدید سایپا به حرکت مثبت صنعت خودرو کشور کمک موثری خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬رامین نورقلی پور معتقد است اظهارات مدیرعامل جدید‬ ‫خودروسازی سایپا حاکی از نگاه مثبت مدیریت جدید گروه خودروسازی سایپا به‬ ‫جریان تولید و کیفیت است و به طور قطع چنین نگاهی مورد حمایت کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خواهد بود‪ .‬وی با توجه به نگاه مدیرعامل‬ ‫جدید گروه خودروسازی سایپا به حوزه هایی چون حمایت از قطعه سازان و بهبود‬ ‫پرداخ��ت مطالبات‪ ،‬ارتقای کیفی��ت تولید جدید و افزایش رضایت مش��تریان از‬ ‫خدم��ات پس از فروش اظهار کرد‪ :‬اظهارات مدیرعامل جدید گروه خودروس��ازی‬ ‫در بدو ورود به این ش��رکت حاوی نکات بس��یار خوب��ی در جهت ارتقای تولید و‬ ‫توسعه در این شرکت بزرگ خودروسازی است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س با توجه به نگاه مدیرعامل جدید گروه س��ایپا به ح��وزه خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬این دیدگاه را از نکات بسیار مهم و ضروری در صنعت خودرو عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هرچند صنعت خودرو کشور با مشکالت بسیاری دست به گریبان است اما‬ ‫بی شک توجه به حوزه خدمات پس از فروش از مواردی است که باید مورد اهتمام‬ ‫جدی شرکت های خودروسازی قرار گیرد‪ .‬وی با اشاره به رشد شاخص های کیفی‬ ‫خودروس��ازان و افزایش رضایتمندی مش��تریان در ح��وزه خدمات پس از فروش‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امید اس��ت گروه خودروسازی سایپا نیز با حضور مدیرعامل جدید در‬ ‫راستای ارتقای خدمات و کسب رضایت بیشتر مشتریان حرکت های مثبتی را در‬ ‫اینده داشته باشد‪ .‬نورقلی پور همچنین با اشاره به نگاه حمایتی مدیرعامل جدید‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا در حوزه قطعه س��ازی خاطرنشان کرد‪ :‬نگاهی که امروز‬ ‫مدیرعامل جدید گروه سایپا به حوزه قطعه سازی کشور دارد دیدگاه بسیار مهم و‬ ‫قابل تاملی اس��ت چراکه صنعت قطعه سازی نقش مهمی در صنعت خودرو کشور‬ ‫دارد و همان گونه که مدیرعامل سایپا در اظهارات خود عنوان کردند باید مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان در مدت کوتاهی پرداخت شود و بی شک تحقق این نگاه می تواند به‬ ‫حرکت مثبت صنعت خودرو ایران کمک موثری کند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر نگاه‬ ‫حمایتی مجلس از مدیران ش��رکت های خودروسازی با هدف توسعه این صنعت‬ ‫در کشور اظهار کرد‪ :‬هرچند محور اصلی حمایت مجلس از صنعت خودرو به ویژه‬ ‫مدیرعامل جدید س��ایپا در حوزه قانون گذاری و نظارتی خواهد بود امروز بهترین‬ ‫حمایت از صنعت خودرو‪ ،‬اجرای واقعی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و خصوصی سازی‬ ‫واقعی در صنعت خودرو اس��ت زیرا در س��ایه این اقدام در صنعت خودرو می توان‬ ‫به اهداف اصلی در حوزه خودروس��ازی کش��ور دست یافت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫توجه به صادرات‪ ،‬نس��خه شفابخش صنعت خودرو کشور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به این‬ ‫موفقی��ت نمی توان دس��ت یافت جز اینکه صنعت خودرو ای��ران به طور کامل به‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬البته مجلس می تواند در مسیر خصوصی و اجرای واقعی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬صنعت خودرو را حمایت کند‪.‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 15 1396‬ربیع االول ‪ 4 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 272‬پیاپی ‪2245‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همکاری با چینی ها نیازمند‬ ‫ترسیم برنامه ای مدون‬ ‫خبر‬ ‫مدل های متنوع بنز در مسیر‬ ‫بازار ایران‬ ‫مدیرعامل س��تاره ایران گفت‪ :‬این ش��رکت امس��ال ‪٣٠٠‬‬ ‫دس��تگاه از هریک از مدل های سری س��ی‪ ۲۰۰‬و ای‪ ۲۰۰‬را‬ ‫وارد ب��ازار خواهد کرد‪ .‬برای س��ال اینده نی��ز عرضه ‪ ۵‬هزار‬ ‫دستگاه مدل های مورد تقاضای بازار برنامه ریزی شده است‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬غالمرضا رزازی با بی��ان اینکه برنامه‬ ‫س��تاره ایران با ش��ریک خود یعنی دایملر روشن و براساس‬ ‫برنامه درحال اجراست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در انتظار تصویب و تثبیت‬ ‫قوانین در زمینه ثبت سفارش محصوالت برای اجرای قرارداد‬ ‫و تامین نیاز و تقاضای بازار هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مقدمات از‬ ‫سوی س��تاره ایران و دایملر فراهم ش��ده و در صورت ایجاد‬ ‫ش��رایط قانونی اق��دام به واردات خواهد ش��د‪ .‬رزازی درباره‬ ‫ق��رارداد تولید محصول اظهار کرد‪ :‬امادگی برای تولید داخل‬ ‫محص��والت وج��ود دارد و پس از بررس��ی تولی��د مدل های‬ ‫محصوالت بنز از نظر اقتصادی بودن‪ ،‬س��الن ها برای ظرفیت‬ ‫‪ ٢٥٠٠‬دس��تگاه تولید ساالنه در بازه زمانی ‪ ٩‬ماه بازسازی و‬ ‫تجهیز خواهد ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اغاز تولید با ‪ ٢٠‬درصد‬ ‫داخلی سازی پیش بینی شده که با افزایش تیراژ داخلی سازی‬ ‫محصوالت افزایش خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل س��تاره ایران از‬ ‫توس��عه شبکه خدماتی این ش��رکت خبر داد و گفت‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ١٠‬نمایندگی فعال در کش��ور وجود دارد و ‪ ٣‬نمایندگی نیز‬ ‫درحال راه اندازی است‪ .‬افزایش ان به ‪ ٣٠‬نمایندگی براساس‬ ‫اس��تانداردهای بنز در دس��تور کار ق��رار دارد‪ .‬رزازی افزود‪:‬‬ ‫تجهیزات مورد نیاز برای شبکه خدمات بنز خریداری شده و‬ ‫نیروها اموزش الزم را از سوی بنز دریافت کرده اند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬خدم��ات در نمایندگی های بنز ب��ه همه محصوالت این‬ ‫نشان تجاری بدون توجه به عمر ان ارائه می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ستاره ایران افزود‪ :‬فروش اقساطی محصوالت برای سال اینده‬ ‫متناس��ب با مدل و نرخ پیش بینی شده است‪ .‬وی حضور بنز‬ ‫در بازار ایران را مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه این موضوع‬ ‫باعث ارتقای سطح فناوری بازار و انتظارات مشتریان می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ستاره ایران نمایندگی رسمی دایملر است و مشتریان‬ ‫عالوه بر اینکه محصول را با تخفیف و نرخ مناسب و خدمات‬ ‫کامل خریداری می کنن��د‪ ،‬صرفه جویی ارزی قابل توجهی را‬ ‫نصیب کشور می کند‪.‬‬ ‫منصور معظمی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خودروس��ازان چین��ی این‬ ‫روزه��ا از مهم��ان صنع��ت‬ ‫خ��ودرو به یکی از ش��رکای‬ ‫اصلی این صنع��ت در ایران‬ ‫تبدیل ش��ده اند ک��ه این امر‬ ‫از چن��د زاوی��ه م��ورد بحث‬ ‫است؛ نخست اینکه در فضای‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫پس��ابرجام و ش��رایط مثبت‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫ایجاد شده که تعامل مناسبی‬ ‫علم و صنعت‬ ‫بی��ن خودروس��ازان ایرانی و‬ ‫چینی شکل گرفت موقعیت‬ ‫مناس��بی برای فعاالن صنعت خودرو ایران است که از این‬ ‫فرصت بهترین اس��تفاده را ببرند چراکه این کشور در چند‬ ‫سال گذش��ته توانس��ت در زمینه های مختلف رشد بسیار‬ ‫زیادی را به ثبت برس��اند بنابرای��ن‪ ،‬این همکاری می تواند‬ ‫انتقال دانش فنی را از شرق به ایران برساند‪.‬‬ ‫نکته اساس��ی در این همکاری ه��ا توجه به نحوه فعالیت‬ ‫اس��ت که به نظر می رس��د نیازمند ترسیم برنامه ای مدون‬ ‫و قابل اتکا در زمینه فعالیت با ش��رکت های چینی اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که همکاری فعلی در این حوزه بدون‬ ‫هیچ گونه هدف و برنامه ریزی در حال انجام است‪.‬‬ ‫اعتراضی ک��ه در زمینه همکاری خودروس��ازان ایران با‬ ‫چینی ها مطرح اس��ت‪ ،‬تبدیل ش��دن انها ب��ه مونتاژکاران‬ ‫این دسته از خودروها بدون در اختیار داشتن برنامه جدی‬ ‫برای خدمات پس از فروش مناسب است‪.‬‬ ‫ی است که روال فعالیت خودروسازان‬ ‫این شرایط در حال ‬ ‫جهان��ی در س��طح بین المللی این گونه اس��ت که طراحی‬ ‫محصول در کشور مادر و مونتاژ محصول با توجه به صرفه‬ ‫اقتصادی در کشور چین انجام می شود اما روند فعالیت در‬ ‫ایران برعکس روند جهانی است و بررسی روند همکاری ها‬ ‫در چند سال گذشته نشان می دهد همزمان با شکل گیری‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک با چینی ها‪ ،‬طرف ایرانی تنها به‬ ‫مونتاژ محصول پرداخته و چندان تاکیدی بر انتقال دانش‬ ‫فنی و تولید محصول مشترک ندارد‪ ،‬برنامه جدی نیز برای‬ ‫خدمات پس از فروش مناسب محصوالت چینی پیش بینی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫هرچن��د ارتباط خودروس��ازان ایرانی با چینی ها بس��یار‬ ‫مناس��ب اس��ت اما این ارتباط نیازمند برنامه ریزی مناسب‬ ‫است زیرا برنامه فعالیت خودروسازان در سطح بین المللی‬ ‫و کالن نیازمند تدوین برنامه ای مشخص است‪.‬‬ ‫واردات قطع��ات مورد نی��از و چگونگی تامی��ن انها نیز‬ ‫از دیگ��ر م��وارد اساس��ی در هم��کاری با چینی هاس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر تعرف��ه واردات قطع��ات خ��ودرو به گونه ای‬ ‫اس��ت که ش��رکت های چینی محصوالت خود را به صورت‬ ‫س��ی کی دی به ای��ران وارد می کنند که بای��د این موضوع‬ ‫به گونه ای مدیریت شود که شرکت های داخلی تنها تبدیل‬ ‫به مونتاژکار چینی ها نشوند و بهترین منفعت را از فعالیت‬ ‫با چینی ها ببرند‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو با تاکید بر توانمندسازی قطعه سازان اعالم کرد‬ ‫‪ ۲‬شرط تقویت زنجیره تامین صنعت خودرو‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو س��ومین صنعت درام��دزا پس از‬ ‫نفت و گاز و بانکداری است و به واسطه این شرایط‬ ‫‪ ۴‬دوره از همایش بین المللی صنعت خودرو با هدف‬ ‫فراهم کردن ش��رایط جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫برگزار شده و امسال نیز این همایش در حالی برگزار‬ ‫خواهد شد که بسیاری از فعالیت های صنعت خودرو‬ ‫به برک��ت توافقنامه برجام جان گرفت��ه و می تواند‬ ‫عاملی برای اس��تفاده از فرصت ها و افزایش س��طح‬ ‫کمی و کیفی قطعه س��ازان و خودروس��ازان باش��د‪.‬‬ ‫بر اس��اس پیش بینی ه��ا قرار اس��ت پنجمین دوره‬ ‫این همایش با محوریت زنجی��ره تامین رقابت پذیر‬ ‫برگزار ش��ود؛ چالشی جدی که صنعت خودرو ایران‬ ‫برای جهانی شدن و پیوستن به بازار جهانی نیازمند‬ ‫تقویت و قوی س��ازی ان اس��ت‪ .‬منص��ور معظمی‪،‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ایران نی��ز معتقد اس��ت صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫صنعت راهبردی اس��ت که صنعت قطعه سازی جزو‬ ‫جدانشدنی ان اس��ت بنابراین الزم است این دو در‬ ‫کنار یکدیگر رشد کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» رییس هیات عامل‬ ‫ایدرو با اش��اره به اینکه قطعه س��ازان در س��ال های‬ ‫اخی��ر در زمینه ارتق��ای فناوری و نیروی انس��انی‬ ‫س��رمایه گذاری الزم را انجام نداده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به نیاز صنعت خودرو در کشور قطعه سازان‬ ‫باید هم از نظر فناوری و هم از نظر س��رمایه گذاری‬ ‫ارتق��ا یابند ت��ا بتوانند قدرت رقاب��ت پیدا کنند که‬ ‫تاکید بر قدرتمند شدن قطعه سازان از طریق ادغام‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫معظم��ی تاکی��د ک��رد‪ ،‬قطعه س��ازان ایرانی اگر‬ ‫بخواهند در صحنه جهانی حرفی برای گفتن داشته‬ ‫باش��ند چاره ای ج��ز تجمیع ندارند زی��را مقیاس و‬ ‫ان��دازه انها در اندازه های صادراتی ش��دن نیس��ت‬ ‫بنابراین بای��د با ادغام‪ ،‬قدرت رقابت خود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫درحال حاضر یکی از شروط وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای مش��ارکت با شرکت های خارجی در‬ ‫بخش خودرو عالوه بر انتقال فناوری و تولید بخش‬ ‫عمده ای از تجهیزات مربوط به ان در داخل کشور‪،‬‬ ‫صادرات است‪ ،‬در چنین ش��رایطی قطعه سازان نیز‬ ‫می توانند از فرصت اس��تفاده کرده و قطعات مربوط‬ ‫به خودروهای صادراتی را در داخل کش��ور تولید و‬ ‫به بازارهای هدف صادر کنند اما این مسئله نیازمند‬ ‫هم��کاری نزدیک تر قطعه س��ازان با خودروس��ازان‬ ‫داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫همچنین مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با اش��اره به سیاس��ت این وزارتخانه مبنی بر توجه‬ ‫ب��ه موض��وع کیفی��ت اظهار ک��رد‪ :‬بر این اس��اس‬ ‫سختگیری ها در این زمینه نسبت به گذشته بیشتر‬ ‫ش��ده است‪ .‬در عین حال این موضوع در کنار توجه‬ ‫به قطعه س��ازان داخلی در قراردادهای خارجی یکی‬ ‫از تاکیدات وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬حال‬ ‫با توجه به موقعیت بس��یار مناسب ایران در منطقه‪،‬‬ ‫ایدرو در افق ‪ ۱۴۰۴‬اتصال قطعه سازان داخلی را به‬ ‫زنجیره تامین جهانی پیش بینی کرده و این همایش‬ ‫به دنبال ان اس��ت که سازوکار مذاکرات و شناخت‬ ‫قطعه س��ازان بزرگ جهانی با همتایان ایرانی انها را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو با اشاره به اینکه براساس‬ ‫قراردادهای خودرویی پسابرجامی شمار قطعه سازان‬ ‫ایرانی که توان صادرات داشته باشند افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت قطع ه باعث تشکیل یک خودرو‬ ‫شده تا بتوانیم از ان بهره مند شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه متناس�ب زنجی�ره تامی�ن ب�ا‬ ‫فناوری های روز دنیا‬ ‫صنعت خودرو به دلیل اینکه صنایع باالدس��تی از‬ ‫فوالد گرفته تا صنایع نس��اجی‪ ،‬پالستیک و‪ ...‬نقش‬ ‫مهمی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور دارد‬ ‫متناس��ب با این شرایط باید برای تقویت این بخش‬ ‫برنامه ریزی شود به عبارت دیگر هرقدر بازار صنعت‬ ‫خودرو در ایران و خارج از مرزها تقویت شود نه تنها‬ ‫درامده��ای حاصل از تولید و عرضه خودرو افزایش‬ ‫می یاب��د بلکه صنایع مرتبط ب��ا این بخش نیز رونق‬ ‫خواهد گرفت و این همان سیاس��ت هایی اس��ت که‬ ‫دولت تدبیر و امید در چند س��ال گذشته به دنبال‬ ‫ان بود اما اگر تم��ام برنامه ها را به تدوین ایین نامه‬ ‫و حتی برنامه ری��زی محدود کرده و در عمل بخش‬ ‫با ممنوعیت ترخیص خودرو با ثبت سفارش ‪۴‬ماه گذشته‬ ‫از ‪ ۲۸‬تیر ثبت سفارشی انجام نشده است‬ ‫بر اس��اس جدیدترین بخشنامه گمرک‪ ،‬هرگونه ترخیص خودرو که تاریخ ثبت‬ ‫س��فارش انها بعد از ‪ ۲۸‬تیر باشد‪ ،‬ممنوع ش��د‪ .‬در این بخشنامه امده‪ ،‬ترخیص‬ ‫نش��دن خودرو شامل هرگونه تمدیدیه ثبت س��فارش از تاریخ مورد اشاره خواهد‬ ‫بود و پرسش��ی که در این ش��رایط مطرح می شود این اس��ت که با توجه به بسته‬ ‫بودن س��ایت ثبت سفارش از تیر ایا ترخیص خودرو با ثبت سفارش جدید انجام‬ ‫شده و گمرک و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخشنامه تاکیدی صادر کرده اند؟‬ ‫علی علی ابادی فراهانی‪ ،‬مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت تاکید کرده از تاریخ مورد اش��اره هیچ ثبت سفارش��ی انجام نشده و هیچ‬ ‫ثبت سفارش��ی نیز تمدید نش��ده است‪ .‬مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت در این زمینه به خودروکار گفت‪ :‬بعد از تاریخ اعالم شده‬ ‫در ‪ ۲۸‬تیر هیچ ثبت سفارش خرید خودرو وارداتی صادر نشده است‪ .‬ممکن است‬ ‫درحال حاضر خودرویی که ثبت سفارش شده در گمرک باشد اما نمی توان این امر‬ ‫را به همه خودروها نس��بت داد‪ .‬علی ابادی فراهانی تاکید کرد‪ :‬درباره خودروهای‬ ‫در گمرک دپو شده باید خود گمرک جمهوری اسالمی ایران نظر دهد اما به نظر‬ ‫می رسد تعدادی از خودروها بدون ثبت سفارش وارد گمرک شده اند‪.‬‬ ‫اجرایی فعالیت چندانی نداشته باش��د‪ ،‬نمی توان به‬ ‫تحق��ق اهداف امی��دوار بود‪ .‬در س��ال های اخیر نیز‬ ‫شاید بخشی از انرژی دولت و مسئوالن برای تدوین‬ ‫قوانین و ش��رط و شروطی بوده که تنها یک مقدمه‬ ‫برای تقویت صنعت خودرو بوده اند و اصل برنامه های‬ ‫اجرایی است که هنوز چندان محقق نشده است‪.‬‬ ‫در عی��ن حال امیرحس��ن کاکای��ی‪ ،‬دبیر علمی‬ ‫پنجمی��ن همایش بین المللی صنع��ت خودرو نیز با‬ ‫تاکید بر اینکه توسعه و رشد صنعت خودرو نیازمند‬ ‫زنجیره تامین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬الزم اس��ت این زنجیره‬ ‫متناس��ب با فناوری های روز دنیا و نیاز کشور رشد‬ ‫یاب��د‪ .‬خودرو صنعتی اس��ت که در بس��تر اقتصاد و‬ ‫سیاس��ت کش��ور ش��کل می گیرد و نمی تواند مجزا‬ ‫عمل کند‪ .‬این صنعت به اندازه ای بزرگ اس��ت که‬ ‫در بستر کشور رشد کرده و هنگام رشد بستر کشور‬ ‫را دچار تحول می کند‪ .‬صنعت خودر و از شرکت های‬ ‫متعددی تشکیل شده که به تعبیری ‪ ۸۰۰‬تا ‪۱۲۰۰‬‬ ‫قطعه س��از ب��زرگ و کوچک در ای��ن زمینه فعالیت‬ ‫دارن��د‪ .‬برای تولید خ��ودرو مدرن نیازمند رش��د و‬ ‫تناس��ب حلقه های متصل این زنجیره هستیم‪ .‬اگر‬ ‫حلقه ای ضعیف باش��د کل زنجیره معیوب می شود‪.‬‬ ‫از دیگر اهداف برقراری ارتباط موثر قطعه س��ازان با‬ ‫یکدیگر و زنجیره تامین به طور عام است که شامل‬ ‫لجستیک مواد اولیه است و در این باره صنعت فوالد‬ ‫و پتروشیمی نیازمند همپایی و تغییر است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو اش��نایی ب��ا‬ ‫فناوری های روز و افق های اینده‪ ،‬بررسی مزیت های‬ ‫نسبی و توانمندی های تولیدکنندگان مواد و قطعات‬ ‫در کش��ور‪ ،‬نقش تولیدکنندگان م��واد و قطعات در‬ ‫طراح��ی و تکوی��ن خ��ودرو و جذب س��رمایه های‬ ‫خارجی را نیازمند جهش و تحول در صنعت خودرو‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬برای دستیابی به این اهداف‬ ‫نیازمند همکاری های بین المللی هستیم‪.‬‬ ‫دبیر علمی پنجمی��ن همایش بین المللی صنعت‬ ‫خودرو با مطرح کردن بحث خودرو س��ازی و مسائل‬ ‫مرب��وط به ان در س��ال های گذش��ته برگزاری این‬ ‫همایش بیان کرد‪ :‬این بررس��ی به ثمر نشست و در‬ ‫نهایت تبدیل به معاهدات و قراردادهای بین المللی‬ ‫( جوینت ونچر) شد که نتیجه اولیه ان ایکاپ بوده‬ ‫که محصوالت ان به بازار امده است‪.‬‬ ‫کاکای��ی ه��دف از برگزاری س��االنه این همایش‬ ‫را رش��د صنعت خودرو‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬ورود فناوری‬ ‫جدید به کش��ور و ارتقای سطح تولیدات و درنهایت‬ ‫افزای��ش فن��اوری در بخش زنجیره تامین دانس��ت‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬از نکات قابل بررس��ی دیگر در این‬ ‫همایش ارتباط موثر خودروس��از ب��ا زنجیره تامین‬ ‫اس��ت‪ .‬در چند سال گذشته تمرکز خودروسازان بر‬ ‫فعالیت های خود بوده و کمتر به جزئیات و ارتباطات‬ ‫با زنجیره تامین پرداخته اند و در کل زنجیره تامین‬ ‫ظرفیت همراهی و همزمانی با خودرو سازان را ندارد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬صنعت خودرو به وس��یله‬ ‫خودروس��ازان و تامین کنندگان بزرگ بین المللی و‬ ‫نیز ش��ماری از شرکت های کوچک و متوسط که به‬ ‫اجزای تامین کنندگان می پیوندند‪ ،‬مشخص می شود‪.‬‬ ‫بازیگ��ران اصلی زنجیره تامی��ن در صنعت خودرو‪،‬‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬تامین کنندگان رده نخس��ت‪ ،‬دوم و‬ ‫س��وم‪ ،‬خدمات پس از فروش‪ ،‬فعالیت های داخلی و‬ ‫برون مرزی را ش��امل می ش��ود‪ .‬پس از رشد صنعت‬ ‫خودرو ژاپن و ابراز وجود پدیده های اقتصادی مانند‬ ‫مالزی وکره و رقابت ش��دید جهانی در این صنعت‪،‬‬ ‫شبکه های تامین جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار‬ ‫و دستیابی به این مهم‪ ،‬امری جدی تلقی شد‪.‬‬ ‫افزای��ش مقی��اس اقتصادی خودروس��ازان منوط‬ ‫به ص��رف هزینه های زیاد طراحی خودرو و نش��ان‬ ‫تجاری است و عوامل بحرانی خالقیت و توانایی های‬ ‫طراحی‪ ،‬نخس��تین محرک های بخش های گوناگون‬ ‫بازارهای جدید در زمینه کس��ب عم��ده منافع در‬ ‫مقایس��ه با سایر شرکت ها به ش��مار می رود‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد برخی شرکت ها همچون فورد معتقدند که‬ ‫مزیت و شایس��تگی انها مبتنی بر نش��ان تجاری و‬ ‫بنیه مالی اس��ت بنابراین بخش��ی از فعالیت خود را‬ ‫برون س��پاری می کنند اما بقیه خودروس��ازان مانند‬ ‫تویوتا بر مزیت و شایس��تگی ساخت و تولید تاکید‬ ‫دارن��د‪ .‬این روند نش��ان می دهد ش��بکه های تامین‬ ‫جهان��ی به ط��وری فزاین��ده برای صنع��ت خودرو‬ ‫اهمیت دارند به همین دلیل است که خودروسازان‬ ‫و تامین کنندگان در سراس��ر دنیا شبکه های موازی‬ ‫را گس��ترش می دهند زیرا ای��ن تغییرات‪ ،‬چگونگی‬ ‫گس��ترش روابط را بر اس��اس طراح��ی و منبع یابی‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫همزمان با ایجاد بازار سیاه اتفاق افتاد‬ ‫افزایش تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی برخی خودروها‬ ‫در حال��ی کم کم به روزه��ای پایانی پاییز نزدیک می ش��ویم که‬ ‫همچنان س��ردی این فصل‪ ،‬بازار خودرو را سردتر و تحرک در بازار‬ ‫را در استانه ورود به فصل زمستان کمتر می کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که در یکی‪ ،‬دو هفته گذشته برخالف هفته های‬ ‫اولیه پاییز به تدریج از نوس��انات قیمتی در بازار خودروهای داخلی‬ ‫کاسته شد؛ چنانچه در روزهای اخیر به جز برخی تغییرات محدود‪،‬‬ ‫بازار اغلب خودروهای داخلی به تثبت نرخ نزدیک شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران خ��ودرو به‬ ‫خبرخودرو گفت‪ :‬بازار خودروهای داخلی تغییر چندانی نس��بت به‬ ‫هفته گذشته نداشته و تنها خودرو سراتو افزایش نرخ یک میلیونی‬ ‫را در ب��ازار تجرب��ه کرده؛ این در حالی اس��ت که همچنان نرخ این‬ ‫خودرو ‪ ۲‬میلیون تومان زیر نرخ ش��رکت است به طوری که هفته‬ ‫گذشته نرخ س��راتو در بازار ‪ ۱۰۱‬میلیون تومان بود و در این هفته‬ ‫به ‪ ۱۰۲/۵‬میلیون تومان افزایش یافته است‪ .‬سعید موتمنی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر نرخ بیش��تر خودروهای داخل��ی در بازار تثبیت‬ ‫ش��ده و نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی را در این بازار شاهد‬ ‫نیس��تیم‪ .‬وی در ادامه به تش��دید بازار س��یاه خودروهای وارداتی‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬بازار خودروه��ای خارجی در هفته اخیر با نرخ‬ ‫نجومی همراه ش��ده اس��ت به طوری که در این م��دت تعدادی از‬ ‫نمایندگی های ش��رکت های خارجی برخ��ی از محصوالت را تا ‪۲۰‬‬ ‫میلیون افزایش نرخ دادند‪ .‬این فعال بازار خودرو با توجه به تاثیر‬ ‫توقف ثبت س��فارش بر افزایش واسطه گری و رشد نرخ خودروهای‬ ‫خارجی در بازار گفت‪ :‬در این ش��رایط بسیاری از واسطه ها در بازار‬ ‫با دس��ت به دس��ت کردن خودروها باعث افزایش نرخ خودروهای‬ ‫وارداتی در بازار ش��دند‪ .‬وی با اشاره به حرکت پول های سرگردان‬ ‫به س��مت بازار ارز و برخی از کاالهای سرمایه ای گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫با کاهش س��ود بانکی باید ش��رکت های خودروساز اقدام به کاهش‬ ‫س��ود های مش��ارکت می کردند اما برخی از انها با دور زدن قانون و‬ ‫ارائه برخی از طرح ها همچنان سودهایی با قیمت های ‪ ۲۴‬درصد را‬ ‫به متقاضیان عرضه می کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 15 1396‬ربیع االول ‪ 4 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 272‬پیاپی ‪2245‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پایان رسالت خرده فروش ها‬ ‫محمد مهدی شکورزاده‬ ‫برای برخی قطعات مانند‬ ‫محصوالت های تک‬ ‫قیمت های هدفی که‬ ‫خودروساز مطرح می کند‬ ‫به اندازه ای پایین است‬ ‫که شاید تنها تهیه مواد‬ ‫اولیه موردنیاز بیشتر از‬ ‫نرخ پیشنهادی تمام شود‬ ‫«گسترش صنعت» اظهارات ضد و نقیض قطعه سازان مبنی بر میزان داخلی سازی را بررسی کرد‬ ‫یک بام و دو هوا در صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خب��ر اع�لام تحق��ق ‪۴۰‬درص��د داخلی س��ازی‬ ‫نخس��تین خودرو پس��ابرجامی از س��وی یکی از‬ ‫فعاالن صنعت قطعه کشور‪ ،‬اعتراض ها و گالیه هایی‬ ‫را از سوی برخی قطعه سازان به دنبال داشت و این‬ ‫مسئله را ادعایی بی اساس دانستند‪ .‬با وجود تاکید‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی برای برنامه ری��زی ‪۳۰‬درصد دوم عمق‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬قطعه س��ازان عنوان می کنند برای‬ ‫تامی��ن قطعات ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی نخس��ت‪،‬‬ ‫تازه قالب س��ازی برخی از قطعات اغاز شده است‪.‬‬ ‫ازاین رو «گس��ترش صنع��ت» در تکمیل گزارش‬ ‫پیش��ین خود س��راغ برخی مدیران و مس��ئوالن‬ ‫انجمنی رفت و میزان داخلی س��ازی سال ‪ ۹۶‬را از‬ ‫سوی انها پیگیر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همت دهه ‪ ۷۰‬نیاز صنعت خودرو‬ ‫خراس��ان رضوی یکی از استان های فعال کشور‬ ‫در صنعت قطعه اس��ت و محمدمهدی شکورزاده‪،‬‬ ‫ریی��س انجمن قطعه س��ازان خراس��ان رضوی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا مشهد به عنوان یکی از‬ ‫قطب های قطعه سازی کشور ساخت قطعات جدید‬ ‫را اغاز کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد قطعه س��ازانی که‬ ‫برای خط تولید خودروس��ازان تامین قطعه دارند‬ ‫انگشت ش��مار بوده و بیش��تر تولیدات این استان‬ ‫برای بازار لوازم یدکی است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬البته یکی از خودروس��ازان با یکی از‬ ‫تامین کنن��دگان زیرمجموعه خود در این اس��تان‬ ‫مذاکراتی داش��ته اما اعالم ش��ده بای��د این واحد‬ ‫تولیدی به اس��تانی نزدیک تر (قم یا تهران) منتقل‬ ‫ش��ود‪ .‬گفتنی است س��هام این کارخانه مربوط به‬ ‫همین خودروس��از بوده و این ش��رکت اصرار دارد‬ ‫تولید در یکی از این دو شهر انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تامین قطعات خودروهای جدید‬ ‫با ش��رکت های مختلفی مذاکره شده اما باید توجه‬ ‫داش��ته باش��یم ب��رای تولید قطع��ات جدید چند‬ ‫چالش وجود دارد؛ نخس��ت اینک��ه ایا واقعا هدف‬ ‫خودروس��از‪ ،‬داخلی سازی قطعات اس��ت یا خیر؟‬ ‫زمانی ممکن اس��ت به دلیل فشار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ق��راردادی منعقدش��ود و تنها‬ ‫نمایش��ی از تولید داخلی اتف��اق بیفتد ضمن انکه‬ ‫قطعاتی که برای داخلی س��ازی برنامه ریزی ش��ده‬ ‫قطع��ات های تک نب��وده و طرف خارج��ی ناگزیر‬ ‫اس��ت برای تامین این قطع��ات از تامین کنندگان‬ ‫زیرمجموع��ه خود در س��ایر کش��ورها اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬یکی از سخنان‬ ‫عنوان ش��ده ازسوی قطعه س��ازان درباره قراردادها‬ ‫این مس��ئله اس��ت که به طور عموم طرف خارجی‬ ‫ب��رای تامی��ن قطع��ات های تک تواف��ق نمی کند‬ ‫درنتیج��ه تولی��د انه��ا در کش��ور منتفی اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین مشکالتی مانند تیراژ و نرخ تمام شده از‬ ‫دیگر موانع س��ر راه قطعه سازان برای داخلی سازی‬ ‫محصوالت انهاست‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن قطعه س��ازان خراس��ان رضوی‬ ‫در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬نرخ تمام ش��ده قطعات‬ ‫در داخ��ل باید ‪۸۰‬درص��د مجموعه ای باش��د که‬ ‫خودروس��از از خ��ارج وارد می کن��د؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که برای برخ��ی قطعات مانن��د محصوالت‬ ‫های تک قیمت های هدفی که خودروس��از مطرح‬ ‫می کند به اندازه ای پایین است که شاید تنها تهیه‬ ‫مواد اولیه موردنیاز بیش��تر از نرخ پیشنهادی تمام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬همان گونه که ‪ ۲۰‬س��ال پیش‬ ‫دس��ت اندرکاران صنع��ت خ��ودرو و قطع��ه برای‬ ‫داخلی سازی محصوالت همت کرده و شرکت هایی‬ ‫مانن��د س��اپکو و سازه گس��تر را راه انداختند باید‬ ‫هدف به معن��ای واقعی ارتقای پیمانکاران و تولید‬ ‫انبوه قطعات خودروها در کشور باشد‪.‬‬ ‫ش��کورزاده تاکید کرد‪ :‬امروز می توانیم با تدوین‬ ‫چنین برنامه ای به فرایند تولید مطلوب در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه دس��ت پی��دا کنیم زی��را زمینه و‬ ‫ظرفیت در کش��ور برای این دو صنعت فراهم بوده‬ ‫و تنها الزم است اراده ها به ان سمت حرکت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایطی ک��ه خودروهای قدیمی‬ ‫در ح��ال خ��روج از چرخه تولید هس��تند و جای‬ ‫خ��ود را ب��ه خودروهای جدی��د می دهند چنانچه‬ ‫از صنعت قطعه حمایت نش��ود صنعتگر ناگزیر به‬ ‫تعطیلی واحد خود اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫در ادامه به ورود تولیدکنندگان خارجی به کش��ور‬ ‫و راه اندازی خط تولی��د قطعات های تک در ایران‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬س��اخت قطعات های تک مورد‬ ‫نیاز این خودروها توس��ط طرف خارجی در کشور‬ ‫بحثی متفاوت اس��ت که باید در جلس��ه ای نکات‬ ‫قوت و ضعف ان را به طور مفصل بررسی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی ‪۲۲‬درصدی‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن است این مسئله مطلوب باشد‬ ‫در حال��ی ک��ه ش��کورزاده معتق��د اس��ت باید‬ ‫و س��رمایه گذار خارجی وارد ایران ش��ود اما رشد‬ ‫کس��انی که به ‪۴۰‬درصد داخلی سازی اشاره دارند‬ ‫و توس��عه ای که هدف صنعت قطعه اس��ت با ابهام‬ ‫فهرس��ت قطعات را اعالم کنند‪ ،‬احمدرضا رعنایی‪،‬‬ ‫روبه رو خواهد ش��د‪ .‬امروز ممکن اس��ت چین نیز‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫برخی قطعات مورد نیاز خودروهای خود را از سایر‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در این باره به ارائه‬ ‫کش��ورها تامین کند اما به طور قطع رشد صنعتی‬ ‫س��ند اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر انجمن یا قطعه سازی‬ ‫در این کشور اتفاق افتاده و کمتر از ‪۲‬‬ ‫اعالم می کند ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫دهه با حمایت های دولتی‪ ،‬صنعتگران‬ ‫نخس��ت محقق ش��ده باید برای این‬ ‫چینی به رش��د قابل توجهی دس��ت‬ ‫ادع��ای خود س��ند و مدارک��ی ارائه‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫دهد تا درس��تی ان از س��وی س��ایر‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی دان��ش فنی‬ ‫قطعه س��ازان تایید شود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫س��اخت قطع��ات خودروی��ی در این‬ ‫با توجه به تحقیق و بررس��ی میدانی‬ ‫کش��ور صفر ب��ود ام��ا برنامه هایی که‬ ‫ک��ه انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫تدوین شد انها را به این نقطه رسانده‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور دارد‬ ‫احمد رضا رعنایی‬ ‫که امروز یک��ی از صادرکنندگان بنام‬ ‫تا امروز داخلی سازی حدود ‪۲۲‬درصد‬ ‫اگر انجمن یا‬ ‫جهان هستند‪ .‬امروز سرمایه گذاری و‬ ‫بوده و این میزان ش��امل بخش هایی‬ ‫قطعه سازی اعالم‬ ‫دانش فنی باال از مشخصه های صنعت‬ ‫از خودرو بوده که بارها به انها اش��اره‬ ‫می کند ‪۴۰‬درصد‬ ‫قطعه چین است‪.‬‬ ‫داخلی سازی نخست شده است‪.‬‬ ‫محقق شده باید برای‬ ‫رعنای��ی اع�لام ک��رد‪ :‬ح��دود ‪۶۰‬‬ ‫‹ ‹نیاز به همت مشترک‬ ‫ش��کورزاده در پاسخ به این پرسش این ادعای خود سند و توافقنامه بین قطعه س��ازان و شرکت‬ ‫ک��ه ایا به نظ��ر انجمن قطعه س��ازان مدارکی ارائه دهد‬ ‫ایکاپ امضا ش��ده که هنوز به قرارداد‬ ‫تبدی��ل نش��ده اند در نتیج��ه اتف��اق‬ ‫خراس��ان رض��وی ای��ن ‪۴۰‬درص��د‬ ‫خاص��ی در این زمینه ب��رای صنعت‬ ‫داخلی س��ازی هن��وز محقق نش��ده‪،‬‬ ‫قطعه نیفتاده است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬برای اگاهی از این مس��ئله باید اعالم ش��ود‬ ‫ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫تولید داخل کدام قطعات اغاز ش��ده و قرار اس��ت‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی اس��تان مرکزی یاداور‬ ‫چ��ه قطعات��ی از مجموع��ه محص��والت وارداتی‬ ‫شد‪ :‬تولید خودروهای جدید هنوز به تیراژ نرسیده‬ ‫(پ��ک) پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬حذف ش��ود‪ .‬اعالم اس��امی‬ ‫که چنین بیان ش��ود و قطعه سازان در حال تامین‬ ‫ای��ن محصوالت هرگونه ش��بهه و تردید را از بین‬ ‫‪۴۰‬درصد قطعات پژو ‪ ۲۰۰۸‬هستند‪.‬‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در ح��د نمونه های ازمایش��ی تعدادی‬ ‫به این ترتی��ب از دغدغه قطعه س��ازان کم ش��ده‬ ‫دس��تگاه ساخته شده و تولید در تیراژ در اینده ای‬ ‫ضمن اینکه اعالم فهرست قطعات تولیدی داخلی‬ ‫کاری دشوار نیست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اگر بخواهیم ب��ا توجه به وضعیت‬ ‫تولید صنعت قطعه براوردی داش��ته باش��یم باید‬ ‫گفت این داخلی س��ازی هنوز به ‪۴۰‬درصد نرسیده‬ ‫زی��را تنها ‪۲۰‬درصد مربوط به بدنه و مونتاژ اس��ت‬ ‫و ارتباطی به قطعه س��از ندارد همچنین با محاسبه‬ ‫رنگ‪ ،‬صندلی و تایر ش��اید میزان داخلی سازی به‬ ‫باالی ‪۳۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬درنتیج��ه با ای��ن ‪۳۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی انتقال فناوری ب��رای صنعت قطعه‬ ‫اتفاق نیفتاده و تولید قطعات در تیراژ باال با دانش‬ ‫فنی روز اغاز نشده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون اعالم می ش��ود برخی قطعه سازان‬ ‫بزرگ قراردادهایی را با ش��رکت های تامین کننده‬ ‫زیرمجموع��ه خودروس��ازان منعق��د کرده اند که‬ ‫اطالع��ات دقیق��ی درب��اره اینکه س��رمایه گذاری‬ ‫جدی��د انجام یا تولید اغاز ش��ده‪ ،‬وج��ود ندارد و‬ ‫این ابهام از س��وی قطعه س��ازان و خودروس��ازان‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اطالعاتی در دس��ت نیس��ت که‬ ‫ایا س��رمایه گذاری های مش��ترک ازس��وی برخی‬ ‫قطعه سازان موفقیت امیز بوده و فعالیت ها به شکل‬ ‫مطلوب در حال انجام است یا خیر؟‬ ‫ش��کورزاده در نهایت تاکید کرد‪ :‬داخلی س��ازی‬ ‫نیاز به همت از س��وی خودروساز و قطعه ساز دارد‬ ‫تا بتوانیم مانند دهه ‪ ۷۰‬به رش��د و توس��عه مورد‬ ‫انتظار دست یابیم‪.‬‬ ‫نزدیک خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار نهایی شدن قراردادها‬ ‫رعنای��ی درباره برنامه های در ح��ال انجام برای‬ ‫تحقق ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی در سال ‪ ۹۷‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به پیگیری ها و همکاری هایی که در سطح‬ ‫ورود فن��اوری بین الملل��ی در حال انجام اس��ت و‬ ‫اماده س��ازی قطعه سازان‪ ،‬قرار اس��ت قراردادهایی‬ ‫تا پایان س��ال منعقد ش��ود و صنعتگران بتوانند تا‬ ‫ش��ب عید به ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی مورد انتظار‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در نتیجه با جمع بندی شرایط موجود‬ ‫می توان گفت بین ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۲۳‬درصد از پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫داخلی سازی شده و تا هنگامی که این خودروها به‬ ‫تیراژ واقعی برس��ند و قراردادها نهایی ش��ود زمان‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ضم��ن انکه رس��یدن ب��ه درصدهای‬ ‫مورد انتظار به این اس��انی نخواهد ب��ود و نیاز به‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬انتقال فناوری و‪ ...‬دارد‪ .‬همچنین‬ ‫الزم اس��ت توافقنامه ها به قراردادها تبدیل شود تا‬ ‫س��اخت قالب ها و در ادامه قطعات به شکل رسمی‬ ‫اغاز شود‪.‬‬ ‫رعنای��ی اظهار کرد‪ :‬ش��اید به راحت��ی بتوان در‬ ‫س��خن اعالم کرد به اهداف دست یافته ایم اما در‬ ‫واقعیت عملی شدن برنامه ها دشوار است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ب��ه پیگیری برنامه های‬ ‫داخلی س��ازی از س��وی انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این انجمن به طور مس��تمر وضعیت‬ ‫قطعه سازان را رصد می کند تا از مسائل و مشکالت‬ ‫انها اگاه باش��د ازاین رو پیگیر برنامه هاس��ت تا در‬ ‫این��ده ای نزدیک ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی محقق‬ ‫ش��ود‪ .‬منتظر هس��تیم تا پای��ان س��ال قراردادها‬ ‫رسمی ش��ود و اگر مشکلی رخ ندهد نیمه نخست‬ ‫س��ال این��ده ‪۴۰‬درص��د داخلی س��ازی در تیراژ‬ ‫پیش بینی شده محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ام��ا و اگره��ا درباره وضعی��ت تولی��د و درصد‬ ‫بومی س��ازی قطعات همچنان ادامه دارد و ش��اید‬ ‫بهت��ر باش��د این مس��ئله از س��وی ش��رکت های‬ ‫تامین کننده قطع��ات زیرمجموعه خودروس��ازان‬ ‫پیگی��ری ش��ود‪ .‬س��خنان درب��اره توانمن��دی‬ ‫قطعه س��ازان به لحاظ فناوری برای تامین قطعات‬ ‫جدید هنوز مورد تردید خودروسازان است و برای‬ ‫ارتقای کیفی��ت محصوالت برای ادیت صنعتگران‬ ‫فعالیت ها با حساسیت بیشتر ادامه دارد ب ه طوری‬ ‫که ش��نیده می شود از بین قطعه سازان بسیار تنها‬ ‫تعدادی انگشت شمار برای همراهی تامین قطعات‬ ‫خودروهای��ی مانن��د ‪ ۳۰۱ ،۲۰۰۸‬و ‪ ۵۰۸‬انتخاب‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن تنها برای خودروهایی اس��ت که از ابتدای‬ ‫قرارداد الزام داخلی س��ازی انه��ا به طرف خارجی‬ ‫گوش��زد ش��ده بود و درب��اره خودروه��ای چینی‬ ‫مسئله متفاوت می ش��ود زیرا این خودروسازان به‬ ‫ ش��کل رسمی شرکتی تامین کننده مانند ساپکو یا‬ ‫سازه گس��تر را زیرمجموعه خود ندارند و باید دید‬ ‫وضعیت بومی س��ازی قطعات ای��ن خودروها و نیز‬ ‫خودروهای ک��ره ای که به زودی از س��وی برخی‬ ‫خودروسازان خصوصی تولید و وارد بازار می شوند‬ ‫چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫این روزها گوی��ا دنیا در حال‬ ‫ب��زرگ ش��دن اس��ت؛ ب��زرگ‬ ‫ش��دن به لحاظ تع��داد فناوری‬ ‫و تح��والت و در مقاب��ل در حال‬ ‫کوچک ش��دن ب��ه لحاظ فاصله‬ ‫زمان��ی و مکانی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫تض��اد وقت��ی فاصله ه��ا ک��م و‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫کمتر می ش��ود‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫داش��ت فناوری های متولد شده‬ ‫در قسمتی حتی دورترین نقطه‬ ‫دنیا در زندگی سایر افراد تاثیر نداشته باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر روزی مب��ادالت کاالها پایاپای بود و افراد کاالهای تولیدی‬ ‫خود را عرضه و در مقابل‪ ،‬محصوالت مورد نیاز را دریافت می کردند‬ ‫این شیوه به مرور زمان دچار تحول شد و با خلق پول و اسکناس‪،‬‬ ‫دکان های کوچک در راس��ته خیابان های پرتردد ظهور کردند‪ .‬اگر‬ ‫تاریخ را ورق بزنیم‪ ،‬می رس��یم به فروش��گاه های بزرگ و در نهایت‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬نه در کش��ور مادر که در سایر کشورها‬ ‫مانند هایپر اس��تارها که در کش��ورهای زیادی فعالیت داش��ته و‬ ‫محصوالت مختلف و متنوع ارائه می دهند‪.‬‬ ‫همچنین از زمانی که خودرو متولد ش��د و به تیراژ انبوه رس��ید‬ ‫برای پش��تیبانی از محصوالت و پوش��ش بازار‪ ،‬نمایشگاه هایی برپا‬ ‫شد تا خودروها را به فروش برسانند؛ این کمکی به سازندگان بود‬ ‫تا تنها به تولید فکر کنند و توزیع ان با بخش دیگری باشد‪ .‬البته در‬ ‫این امر صنعت موتورسیکلت مستثنا نبود و فروشگاه های کوچک و‬ ‫بزرگ مشغول خدمات دهی به مشتریان این صنعت هستند‪ .‬امروز‬ ‫نمایش��گاه های رنگارنگ در س��طح شهر که با توجه به تمکن مالی‬ ‫صاحب ان از ارزان ترین خودروها تا لوکس ترین انها را در معرض‬ ‫نگاه مشتریان گذاشته‪ ،‬زیاد دیده می شود‪.‬‬ ‫تح��والت ش��یوه توزیع به این صنف رس��یده و نمایش��گاه های‬ ‫خودروی��ی به نوعی به پایان راه خود رس��یده اند‪ .‬در دنیای بزرگی‬ ‫که افراد به هم نزدیک ش��ده اند خرده فروش ها پاسخگوی نیاز این‬ ‫جمعی��ت ب��ازار نبوده و باید جای خ��ود را به بزرگترها بدهند (اگر‬ ‫در قان��ون هس��تی بزرگترها جای خود را ب��ه کوچکترها می دهند‬ ‫در جه��ان اش��یا این امر برعکس ش��ده اس��ت)‪ .‬در گزارش های‬ ‫«گس��ترش صنعت» گالیه های بسیاری از س��وی نمایشگاه داران‬ ‫خودرو و فروش��گاه های موتورسیکلت ش��نیده می شود که عنوان‬ ‫می کنند بازار راکد اس��ت و نمایندگی ها س��هم بازار انها را به خود‬ ‫اختصاص داده اند و چون قیمت ها در نمایندگی ها مناسب تر است‬ ‫مصرف کننده ترجیح می دهد خودرو و موتورسیکلت مورد نیازش‬ ‫را از انها بخرد‪ .‬در ابتدا ش��اید این امر نامطلوب جلوه کند زیرا به‬ ‫لحاظ مالی ضرر زیادی به این صنف وارد خواهد شد اما نمی توان از‬ ‫بستر تحوالت جهانی خود را دور نگه داشت زیرا مرزها از بین رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در گزارش میدانی از بازار موتورس��یکلت این گونه براورد‬ ‫می ش��ود که نمایندگی ها کم کم نبض بازار را در دست گرفته اند و‬ ‫خرده فروش ها چاره ای جز تعطیلی فروش��گاه های کوچک و بزرگ‬ ‫خ��ود ندارند‪ .‬گفتنی اس��ت بازار ایران‪ ،‬بازاری س��نتی بوده که با‬ ‫گذش��ت س��ال ها از انقالب صنعتی‪ ،‬تولید و توزیع محصوالت به‬ ‫ش��یوه های سنتی انجام می شود و یک فروشگاه منبع درامد چند‬ ‫خانوار به ش��مار می رود‪ .‬این مسئله خود اسیب تحوالت صنفی را‬ ‫بیشتر می کند زیرا صاحبان انها عنوان می کنند ‪ ۳‬دهه تجربه کار‬ ‫در این صنف انها را از یادگیری س��ایر حرفه ها غافل کرده اس��ت‪.‬‬ ‫حال باید دید این بازار چه زمانی در خود به ثبات نس��بی خواهد‬ ‫رس��ید که اگر دیر شود ش��یوه های نوین دوباره جایگزین زنجیره‬ ‫قبلی می ش��ود و دوباره این بازار ایران اس��ت که هر بار باید تاوان‬ ‫دیراندیشی صاحبان خود را بدهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تخلف در شماره گذاری‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫عض��و انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت با توجه به موضوع‬ ‫ی به بازار گفت‪:‬‬ ‫شماره گذاری و عرضه موتورسیکلت های کاربراتور ‬ ‫بر اس��اس اخرین اطالعات تعدادی از واحدهای تولیدی و عامالن‬ ‫فروش موتورسیکلت‪ ،‬کاربراتوری ها را شماره گذاری و به بازار عرضه‬ ‫کردند که این اقدام انها با برخورد ش��دید انجمن تولیدکنندگان‬ ‫همراه ش��د‪ .‬ابوالفضل حجازی اظه��ار کرد‪ :‬در این جریان انجمن‬ ‫نیز از پلیس راهور ناجا درخواس��ت کرد تا کنترل و دقت بیشتری‬ ‫در جریان شماره گذاری مورتورسیکلت ها داشته باشد و در صورت‬ ‫تخلف با متخلفان برخورد کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه امار دقیقی‬ ‫درب��اره تخلف در ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫در اختیار نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل اینکه این موتورس��یکلت ها در‬ ‫شهرهای مختلف عرضه می شود این مسئله قابل ردگیری نیست‪.‬‬ ‫البته در این جریان دادس��تان می توانس��ت به عنوان مدعی العموم‬ ‫وارد ش��ود و ب��رای افرادی که چنین اقدام��ی را انجام دادند حکم‬ ‫ص��ادر کن��د ام��ا به دلیل مش��کالت زی��ادی که وج��ود دارد این‬ ‫مس��ائل کمتر دیده می ش��ود‪ .‬وی با توجه به مجوز شماره گذاری‬ ‫برخی از موتورس��یکلت های کاربراتوری در س��ال ‪ ۹۶‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫البت��ه تعدادی از موتورس��یکلت های کاربراتوری س��ال گذش��ته‬ ‫شماره گذاری شدند اما پالک انها دریافت نشد که امسال ‪۵۰‬درصد‬ ‫این موتورس��یکلت ها پالک گذاری ش��دند‪ .‬او به خبرخودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سال گذشته ‪۸۰۰‬هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید‬ ‫ش��د درحالی که نیاز کش��ور ‪۵۰‬درصد این رقم بود اما امار تولید‬ ‫موتورس��یکلت در ‪ ۸‬ماه امس��ال ‪۵۰‬هزار دس��تگاه بوده که در بین‬ ‫انه��ا تعدادی نیز کاربراتوری بوده اس��ت‪ .‬حجازی گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫‪۸۵‬درصد افت تولید داش��تیم که این جریان نش��ان از اشباع بازار‬ ‫دارد و پیش بینی می ش��ود تولید موتورس��یکلت سال اینده نیز به‬ ‫حد نصاب نرسد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 15 1396‬ربیع االول ‪ 4 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 272‬پیاپی ‪2245‬‬ ‫خبر‬ ‫خودرو جدید تسال‬ ‫به مریخ می رود‬ ‫الون ماس��ک اعالم کرده ابرموش��ک فالک��ون هوی را در‬ ‫ژانویه ‪( ۲۰۱۸‬دی ‪ )۱۳۹۶‬همراه خودرو جدید تسال به مدار‬ ‫مریخ می فرستد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از اسپیس‪ ،‬الون ماسک‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اس��پیس ایکس با پیام توییتری اعالم کرده موشک‬ ‫فالکون هوی را در ژانویه ‪( ۲۰۱۸‬دی ‪ )۱۳۹۶‬به مدار مریخ‬ ‫خواهد فرس��تاد‪ .‬همچنین ماس��ک در توییتی دیگر عنوان‬ ‫کرده محموله این موش��ک رودس��تر‪ ،‬خودرو جدید تس�لا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش از این هفته های پایانی س��ال‪ ۲۰۱۷‬میالدی تاریخ‬ ‫پرتاب فالکون هوی عنوان ش��ده بود اما ش��رکت یادش��ده‬ ‫اع�لام ک��رده پرتاب ابرموش��ک فالکون هوی به س��ال بعد‬ ‫موکول ش��ده اس��ت‪ .‬فالکون هوی قدرتمندترین موش��ک‬ ‫خواهد بود که نیروی پیش��رانه ان ‪ ۵/۱‬میلیون پوند اس��ت‪.‬‬ ‫فالکون هوی ش��امل ‪ ۲‬موش��ک فالکون ‪ ۹‬اس��ت و ‪ ۷۰‬متر‬ ‫ارتف��اع دارد‪ .‬همچنین می تواند حداکثر باری تا ‪ ۵۷‬متریک‬ ‫تن(مع��ادل وزن یک بوئین��گ ‪ )۷۳۷‬را حمل کند‪ .‬فالکون‬ ‫هوی همچنین موش��کی چند بار مصرف خواهد بود که در‬ ‫ژانوی��ه ‪( ۲۰۱۸‬دی ‪ )۱۳۹۶‬از مق��ر فضایی کندی در کیپ‬ ‫کارناوال فلوریدا به اسمان پرتاب می شود‪.‬‬ ‫هزینه های رانندگی‬ ‫با خودرو برقی کاهش می یابد‬ ‫«انجمن پژوهش��گران نگران» در گزارش��ی که به تازگی‬ ‫منتشر ش��د اعالم کرد رانندگی با خودروهای برقی ارزان تر‬ ‫از خودروهای دیزلی اس��ت و با استفاده از خودروهای برقی‬ ‫به طور میانگین ‪ ۷۷۰‬دالر از هزینه های هر راننده کاس��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خودرونوی��س‪ ،‬این پژوه��ش در ‪ ۵۰‬منطقه‬ ‫ش��هری در امریکا انجام ش��د و نتایج نش��ان داد اگر راننده‬ ‫به جای اس��تفاده از خودروهای دیزلی‪ ،‬از خودروهای برقی‬ ‫اس��تفاده کند‪ ،‬هزینه های��ش بین ‪ ۴۴۳‬ت��ا ‪ ۱۰۷۷‬دالر در‬ ‫س��ال کاهش خواه��د یافت‪ .‬اختالف این دو عدد ناش��ی از‬ ‫اس��تفاده از شارژ در زمان های پیک مصرف برق (‪ ۲۱‬سنت)‬ ‫و زمان های کم مصرف (‪ ۳‬س��نت) اس��ت‪ .‬عوامل گوناگون‬ ‫در کاه��ش هزینه ها نق��ش دارند ک��ه از ان جمله می توان‬ ‫به ارزیابی توانایی دسترس��ی به محل ش��ارژ در زمان پارک‬ ‫کردن‪ ،‬بررسی گزینه های گوناگون شارژ به ویژه در زمانی که‬ ‫شرکت ش��ارژ کننده زمان را عامل نرخ مشخص کرده است‬ ‫و ارزیابی انگیزه های تولید کننده الکتریسیته در جهت شارژ‬ ‫خودرو و استقرار محل شارژ اشاره کرد‪ .‬همچنین این انجمن‬ ‫به سیاستگذاران برای همه گیرشدن بیشتر خودروهای برقی‬ ‫پیش��نهادهایی ارائه کرده اس��ت‪ .‬براین اساس دسترسی به‬ ‫ب��رق ارزان به عنوان یکی از راهکارهای توس��عه خودروهای‬ ‫برقی‪ ،‬دسترس��ی به محل های ش��ارژ قابل اطمینان‪ ،‬به ویژه‬ ‫محل های ش��ارژ فوری برای افرادی که امکان شارژ خودرو‬ ‫در من��زل را ندارند‪ ،‬سیاس��ت های عموم��ی به منظور بهبود‬ ‫گزینه های ش��ارژ در اپارتمان ها و س��اختمان هایی که چند‬ ‫خانوار در ان زندگی می کنند‪ ،‬تفاوت نرخ برق مصرفی منزل‬ ‫با نرخ برق مصرفی شارژ خودرو که منجر به کاهش هزینه ها‬ ‫برای بس��یاری از مشتریان می شود‪ ،‬برنامه های نرخ متغیر و‬ ‫سازوکارهای منعطف قیمت گذاری و فناوری شارژ هوشمند‬ ‫که می تواند مردم را تش��ویق به استفاده از خودروهای برقی‬ ‫و همچنین شارژ انها با اس��تفاده از منابع تجدید پذیر کند‪،‬‬ ‫ازجمله پیش��نهادهای این نهاد پژوهش��ی است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬مزایای خودرو برقی نباید ب��ه تنهایی محرک خرید‬ ‫خودرو باشد‪ .‬هزینه های نگهداری کمتر و هزینه های فعالیت‬ ‫کمت��ر خودروهای برقی می تواند به ط��ور ترکیبی منجر به‬ ‫کاهش هزینه ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬همزمان با کاهش مداوم نرخ‬ ‫خودروهای برقی‪ ،‬سیاس��ت گذاران و شرکت های زیرساخت‬ ‫باید دسترس��ی و ن��رخ ارائه خدمات خ��ود را نیز متعادل تر‬ ‫کنند‪ .‬در نهایت باید اس��تفاده از خودروهای برقی به سادگی‬ ‫اس��تفاده از خودروهای دیزلی باشد تا بتوان به طورموفقیت‬ ‫امیز تبدیل خودروهای دیزلی به برقی را انجام داد‪.‬‬ ‫محبوبیت شاسی بلندها‬ ‫یاداور این نکته مهم‬ ‫است که بنزین در‬ ‫بیشتر مناطق امریکا به‬ ‫ازای هر گالن کمتر از ‪۳‬‬ ‫دالر است‪ .‬هر گالن در‬ ‫امریکا از ‪ ۳‬لیتر بنزین‬ ‫کمی بیشتر است‬ ‫«گسترش صنعت» دالیل محبوبیت شاسی بلندها را بررسی کرد‬ ‫«کراس اوور»‪ ،‬برگ برنده امروز خودروسازان‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نمایش��گاه خ��ودرو لس انجلس که هر س��ال در‬ ‫اخری��ن ماه میالدی در این ش��هر برپا می ش��ود‪،‬‬ ‫هم��واره به محلی ب��رای عرض ان��دام خودروهای‬ ‫اس��پرت و وسایل نقلیه با س��وخت جایگزین مانند‬ ‫خودروه��ای برق��ی‪ ،‬هیبریدی و حت��ی هیدروژنی‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬اما ای��ن هفته و ب��ا برگزاری‬ ‫نمایشگاه لس انجلس به نظر می رسید ستارگان این‬ ‫جشنواره خودروهایی بزرگتر‪ ،‬نجیب تر و شاداب تر‬ ‫از پیش هستند‪ .‬حال پرس��ش اینجاست؛ ایا همه‬ ‫چیز در ساحل غربی اقیانوس اطلس (امریکا) تغییر‬ ‫کرده است؟‬ ‫از هیون��دای کون��ا‪ ،‬کراس اوور کوچ��ک و جدید‬ ‫کره ای ها تا اس��نت‪ ،‬شاس��ی بلند ‪ ۳‬ردیف صندلی‬ ‫س��وبارو و ارایکس ال‪ ،‬شاسی بلند ‪ ۳‬ردیف صندلی‬ ‫لکسوس؛ ستارگان درخشان نمایشگاه لس انجلس‬ ‫وس��ایل نقلیه ای هس��تند که وقتی وارد پارکینگی‬ ‫می ش��وند ب��ه یک ب��اره فض��ای زی��ادی از ان را‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫پرسش��ی که اینجا مطرح می ش��ود این است که‬ ‫چ��را چنین خودروهای��ی باید تا این ان��دازه مورد‬ ‫توجه خودروسازان شرکت کننده در نمایشگاه قرار‬ ‫گیرند؟ محبوبیت شاس��ی بلندها ی��اداور این نکته‬ ‫مهم اس��ت که بنزین در بیش��تر مناطق امریکا به‬ ‫ازای ه��ر گالن کمتر از ‪ ۳‬دالر اس��ت‪ .‬هر گالن در‬ ‫امریکا از ‪ ۳‬لیتر بنزین کمی بیشتر است‪.‬‬ ‫جس��یکا کالدول‪ ،‬تحلیلگر صنعت��ی در این باره‬ ‫ب��ه وب س��ایت ادمون��دز دات کام گف��ت‪« :‬در هر‬ ‫نمایشگاه خودرویی‪ ،‬از اینجا تا هر جای دیگر‪ ،‬شما‬ ‫اس یو وی های بیشتری خواهید دید‪».‬‬ ‫در واقع خودروسازان در حال کنکاش در سلیقه‬ ‫مشتریانی هس��تند که پا به نمایندگی های فروش‬ ‫می گذارند و می خواهند بدانند چه نوع خودروهایی‬ ‫انتشار تصویر های ماهواره ای‬ ‫از الودگی هوای اروپا‬ ‫س��ازمان فضای��ی اروپ��ا نخس��تین تصویره��ای ماهواره‬ ‫«س��نتینل‪۵-‬پی» را از الودگ��ی جه��ان منتش��ر کرده که‬ ‫نش��ان دهنده غلظ��ت باالی دی اکس��ید نیت��روژن بر فراز‬ ‫اروپاست‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از تلگراف‪ ،‬س��ازمان فضایی اروپا‬ ‫نخس��تین تصویرها از الودگی هوای جهان را منتش��ر کرد‪.‬‬ ‫ماهواره «سنتینل‪۵-‬پی» این تصویر ها را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫کیفیت تصویرهای این ماهواره نس��بت ب��ه ماهواره های‬ ‫پیشین و فناوری انها بهبود قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫یکی از این تصویرها نشان دهنده غلطت زیاد دی اکسید‬ ‫نیتروژن برفراز اروپاس��ت که دلیل عمده ایجاد ان ترافیک‬ ‫و مصرف سوخت های فسیلی در فرایندهای صنعتی است‪.‬‬ ‫در واقع دی اکس��ید نیتروژن بیش��تر به دلیل س��وخت‬ ‫خودروه��ا و فعالیت های صنعتی ایجاد می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫غلظ��ت الودگی ه��وا در بخش هایی از هلن��د‪ ،‬غرب المان‪،‬‬ ‫ایتالیا و بخش هایی از اسپانیا باال است‪.‬‬ ‫برخی از تصویرهای دیگر ماهواره ای نش��ان دهنده سطح‬ ‫باالی مونوکسید کربن است که بیشتر ناشی از اتش سوزی ها‬ ‫در اسیا‪ ،‬افریقا و امریکایی جنوبی بوده است‪.‬‬ ‫بیش��تر توجه انها را جلب می کند‪ .‬امس��ال فروش‬ ‫خودروه��ای مس��افربری نزدی��ک ‪ ۱۱‬درصد کل‬ ‫فروش خودرو در امریکا را تا پایان ماه اکتبر (ابتدای‬ ‫ابان) دربرمی گرفت‪ .‬این را پژوهش ش��رکت «اوتو‬ ‫دیتا» (‪ )Auto Data‬نش��ان داد‪ .‬همچنین براین‬ ‫اس��اس‪ ،‬درصد کامیون های س��بک‪ ،‬شاسی بلندها‬ ‫و کراس اوورها در س��بد خری��د امریکایی ها در این‬ ‫دوره زمان��ی ‪ ۴/۳‬درصد افزایش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به این ترتیب خریداران وس��ایل نقلیه اکنون بیشتر‬ ‫کامیون سبک‪ ،‬شاسی بلند و کراس اوور می خرند و‬ ‫کمتر سراغ خودروهای مسافربری می روند که برای‬ ‫نمونه سدان جزو انها است‪.‬‬ ‫ای��ن تغیی��ر باعث ش��ده خودروس��ازان بتوانند‬ ‫سودهای خوبی از بازار ببرند‪ .‬سود حاصل از فروش‬ ‫کامیون ها و شاسی بلندها درست همان جایی است‬ ‫که باعث ش��ده ش��رکت های خودروس��ازی از ان‬ ‫پ��ول دراورند؛ این درحالی اس��ت که در نگاه کلی‬ ‫از فروش خودروهای مس��افربری چندان س��ودی‬ ‫نمی کنند و ممکن است ضرر هم متوجه انها شود‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬شرکت خودروسازی فورد از کل فروش‬ ‫خودروهای فیس��تا‪ ،‬فوکوس‪ ،‬فیوژن و تاروس ضرر‬ ‫کرد‪ .‬این را مدیران فورد اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫محبوبیت اس یووی های س��اب کامپکت در چند‬ ‫سال گذشته اوج گرفته و یکی از تازه واردهای این‬ ‫رده‪ ،‬هیوندای کونا اس��ت که در نمایش��گاه خودرو‬ ‫لس انجل��س رونمای��ی ش��د‪ .‬این خودرو س��اخت‬ ‫ش��رکت هیوندای س��ر و ش��کل زیبایی دارد و از‬ ‫کوچکترین کراس اوور هیوندای تا پیش از خودش‬ ‫یعنی توس��ان هم جمع و جورتر است‪ .‬خودرو کونا‬ ‫ب��ا رقیبانی چون تویوتا س��ی اچ ار و کیکس جدید‬ ‫نیسان که انها هم در نمایشگاه لس انجلس معرفی‬ ‫شده اند‪ ،‬رقابت خواهد کرد‪.‬‬ ‫سوبارو‪ ،‬شرکتی اس��ت که در چند سال گذشته‬ ‫در امریکا س��ریع ترین رشد را در میان شرکت های‬ ‫خودروس��ازی داشته اس��ت‪ .‬اگرچه این شرکت با‬ ‫خودروهای س��واری خود خیلی پیش تر دل نس��ل‬ ‫بیبی بوم��ر یا نس��ل انفجار جمعیت��ی در امریکا را‬ ‫برده بود اما در این سال ها با خودرو ترایبکا خودی‬ ‫نشان داده است‪ .‬بیبی بومرها نسل انفجار جمعیتی‬ ‫در امری��کا هس��تند که پس از جن��گ جهانی دوم‬ ‫و فاصل��ه س��ال های ‪ )۱۳۲۴-۲۵( ۱۹۴۶‬تا ‪۱۹۶۴‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۴۲-۴۳‬خورشیدی) را در بر می گیرند‪.‬‬ ‫سوبارو سال اینده میالدی پنجاهمین سال فعالیت‬ ‫خود را جش��ن می گیرد‪ .‬این ش��رکت در اس��تانه‬ ‫‪ ۵۰‬سالگی اس یو وی اس��نت با ‪ ۳‬ردیف صندلی و‬ ‫ظرفیت ‪ ۸‬نفر را معرفی کرده است‪.‬‬ ‫پورشه اکنون یکی از قدرتمندترین وسایل نقلیه‬ ‫تولیدی خ��ود را در تاریخ فعالیت اش معرفی کرده‬ ‫است‪ .‬پورش��ه پانامرای هیبریدی اسپرت توریسمو‬ ‫یک هاچ بک اس��ت نه یک خودرو اسپرت‪ ،‬بنابراین‬ ‫در رده کراس اووره��ای پرطرف��دار ام��روز ق��رار‬ ‫می گی��رد‪ .‬این خودرو با ‪ ۶۸۰‬اس��ب بخار باالتر از‬ ‫جی تی‪ ۹۱۱ ۳‬و کائن توربو قرار می گیرد‪ .‬این نوع‬ ‫پورشه با هر بار شارژ تنها می تواند ‪ ۳۰‬مایل پیش‬ ‫ رود و در ادامه مس��یر موت��ور احتراقی خاص این‬ ‫خودرو وارد میدان ش��ده و باعث می ش��ود خودرو‬ ‫بتواند به حرکت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫در سال گذشته میالدی یک رکورد جدید نه تنها‬ ‫در غ��رب بلکه در ش��رق اقیانوس اطل��س (امریکا‬ ‫و اروپ��ا) ب��رای کراس اوورها و شاس��ی بلندها ثبت‬ ‫ش��د‪ .‬تقاضا برای این خودروه��ا در این دو منطقه‬ ‫افزایش چش��مگیری پیدا کرد‪ .‬در این س��ال‪۴۰ ،‬‬ ‫درص��د کل فروش خودرو در امری��کا و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫در اروپ��ا در قبضه کراس اوورها بود اما حتی با این‬ ‫س��طح بی س��ابقه تقاضا هم نمی ت��وان گفت همه‬ ‫مش��تری هایی که کراس اوور یا شاس��ی بلند به انها‬ ‫فروخته ش��ده از ابتدا قص��د خرید و مالکیت ان را‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫از تمام��ی ‪۱۷/۵‬میلیون دس��تگاه ک��راس اوور و‬ ‫شاس��ی بلند فروخته ش��ده در ‪ ۱۲‬ماه سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی(‪۹۴-۹۵‬خورش��یدی) ‪ ۶/۷‬میلیون دستگاه‬ ‫کراس اوور یا شاسی بلند و ‪۷/۲‬میلیون پیکاپ بودند‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان امریکایی سریع تر از تحلیل های‬ ‫پیش بینی ش��ده به سوی شاسی بلندهای کامپکت‬ ‫هجوم اورده اند‪ .‬بیشتر خودروسازان‪ ،‬انچنان که از‬ ‫رونمایی های نمایشگاه لس انجلس پیداست بسیار‬ ‫مش��تاق هستند بخش��ی از این بازار خوش رنگ و‬ ‫لعاب را در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه خودرو تهران بسیاری از شرکت ها با‬ ‫خودروهای قدبلند خود برای رونمایی امده بودند‪.‬‬ ‫برای نمونه هر دو خودرویی که ش��رکت بورگوارد‬ ‫المان به ایران اورده‪ ،‬شاس��ی بلند هس��تند‪ .‬جالب‬ ‫اینکه این ش��رکت پس از ‪ ۴۰‬سال همین دو سال‬ ‫پیش دوب��اره روی پا ش��ده و می خواه��د جایگاه‬ ‫تازه ای برای خود دست و پا کند‪.‬‬ ‫در ه��ر ح��ال ب��ازار ام��روز جه��ان در قبض��ه‬ ‫کراس اوورها اس��ت و مش��تری ها روی خوش��ی به‬ ‫این محصوالت نش��ان می دهن��د‪ .‬حتی برقی بودن‬ ‫هم باعث نمی ش��ود ش��رکت ها از ق��د بلند کردن‬ ‫خودروه��ای خود دس��ت بردارند و اگ��ر بخواهند‬ ‫برقی س��ازی کنند بازهم سراغ شاسی بلند می روند‬ ‫و برای نمونه کراس اوور برقی می سازند‪.‬‬ ‫خودروه��ای کراس اوور‪ ،‬از هر زاویه ای که به انها‬ ‫نگاه کنید برای راننده قدرت می اورند و این ش��اید‬ ‫یکی از دالیل مهم مشتری ها برای انتخاب این نوع‬ ‫خودروها باش��د‪ .‬در واقع به حس برتری مشتری با‬ ‫این خودروها به خوبی پاسخ داده می شود‪ .‬طراحان‬ ‫خودرو ک��ه این موضوع را به خوب��ی فهمیده اند به‬ ‫س��مت ایده های ت��ازه می رون��د تا بتوانند س��هم‬ ‫ بیشتری از بازار کسب کنند‪.‬‬ ‫در کل کراس اووره��ا به َعن��وان ترکیب��ی جذاب‬ ‫از س��دان ها و شاس��ی بلندها نگاه های زیادی را به‬ ‫دنبال خود می کشانند‪ .‬این خودروها نه محدودیت‬ ‫شاس��ی بلندها را دارند و نه مثل س��دان ها دست و‬ ‫پای بس��ته ای دارند؛ پس طبیعی اس��ت که جهان‬ ‫ام��روز به س��مت کراس اوور برود‪ ،‬حت��ی اگر برقی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫افزایش چشمگیر فروش خودروهای ژاپنی در خاک امریکا‬ ‫اس��تقبال امریکایی ها در تمام سال هایی که ژاپن‬ ‫خودرو س��اخته از تولی��دات این کش��ور زیاد بوده‬ ‫اما کمت��ر پیش امده ک��ه ژاپنی ه��ا از خودروهای‬ ‫امریکایی استقبال کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت»‪ ،‬امار تازه ای که از‬ ‫فروش خودروهای ژاپنی در امریکا منتشر شده‪ ،‬باز‬ ‫ه��م تایید می کند که ف��روش خودروهای ژاپنی در‬ ‫امریکا افزایش داش��ته است‪ .‬در ماه نوامبر (ابان) در‬ ‫مجموع ‪ ۱۵۸‬هزار خودرو ژاپنی در امریکا به فروش‬ ‫رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬این میزان افزایش‬ ‫نه مانند گذش��ته که بسیار چش��مگیرتر بوده است‪.‬‬ ‫تویوت��ا کمری یک��ی از پرفروش تری��ن خودروهای‬ ‫ژاپنی در امریکا اس��ت که محبوبیت ان نیز پیشینه‬ ‫زیادی دارد‪ .‬تازه ترین امار نیز این محبوبیت را تایید‬ ‫می کند‪ .‬براس��اس امارهای تازه در ماه نوامبر (ابان)‬ ‫تویوتاکم��ری با ‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۹۹۱‬دس��تگاه فروش‬ ‫نسبت به نوامبر سال گذش��ته (ابان ‪۲۴/۱ )۱۳۹۵‬‬ ‫درصد افزایش فروش را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫هوندا س��ی وی‪-‬ار نی��ز دومین خ��ودرو پرفروش‬ ‫خارج��ی در امریکا ب��ود‪ .‬در این م��دت ‪ ۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳۶‬دستگاه از این مدل در امریکا به فروش رسید‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫نیس��ان روگ نیز افزایش ف��روش ‪ ۲۰‬درصدی را‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته در ماه نوامبر‬ ‫(اب��ان) تجربه و بی��ش از ‪۳۲‬هزار دس��تگاه از این‬ ‫خودرو س��اخت نیس��ان در این م��دت در امریکا به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫هوندا س��یویک نیز دیگر خودرو ژاپنی اس��ت که‬ ‫با ‪۲۳/۲‬درصد افزایش فروش نس��بت به نوامبر سال‬ ‫‪( ۲۰۱۶‬ابان ‪ ۳۱ ،)۱۳۹۵‬هزار و ‪ ۱۸۱‬دس��تگاه در‬ ‫ماه نوامبر (ابان) در امریکا فروخت‪.‬‬ ‫تویوت��ا راو‪ ۴‬نیز با ‪ ۲/۲‬درص��د افزایش فروش به‬ ‫رک��ورد ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۷۳۶‬دس��تگاه در نوامبر س��ال‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬ابان) دست یافت‪.‬‬ ‫در فوریه س��ال جاری می�لادی (بهمن ‪،)۱۳۹۵‬‬ ‫وزارت بازرگان��ی امری��کا گ��زارش داد که کس��ری‬ ‫تج��اری امریکا ب��ا ژاپ��ن در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪۹۴-۹۵‬خورش��یدی) به ‪۶۸‬میلیارد و ‪۹۰۰‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید و از کل ای��ن مازاد ح��دود ‪ ۵۲‬میلیارد‬ ‫و ‪۶۰۰‬میلی��ون دالر ان در بخ��ش وس��ایل نقلی��ه‬ ‫و قطع��ات بود‪ .‬کس��ری تجاری ب��رای امریکا یعنی‬ ‫هزینه ه��ای واردات امریکا از ژاپن از ارزش صادرات‬ ‫این کشور به ژاپن بیشتر شده است‪.‬‬ ‫خودروسازهای ژاپنی بیش از ‪ ۹۰‬درصد بازار ژاپن‬ ‫را دراختیار خود دارند‪ .‬سال گذشته خودروسازهای‬ ‫امریکای��ی تنه��ا ‪ ۴۵‬درصد بازار داخل��ی خود را در‬ ‫کنترل داشتند‪ .‬بازار امریکا بعد از چین دومین بازار‬ ‫بزرگ جهان است‪.‬‬ ‫عامل مهم تر تاثیرگذار در از دست دادن سهم بازار‬ ‫برای خودروسازهای امریکایی از سال ‪۱۹۸۰‬میالدی‬ ‫(‪۵۸-۵۹‬خورشیدی) افزایش سرمایه گذاری از سوی‬ ‫خودروس��ازان ژاپ��ن در کارخانه های امریکاس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم شرکت تویوتا‪ ،‬سال گذشته میالدی‬ ‫‪۵۶‬درص��د خودروه��ای تویوتای فروخته ش��ده در‬ ‫امریکا در این کشور س��اخته شدند‪ .‬به گفته تویوتا‪،‬‬ ‫این شرکت بیش از ‪۳۴‬هزار نفر را در امریکا مشغول‬ ‫به کار کرده است‪ .‬س��ال ها است رشد کارخانه های‬ ‫خودروس��ازی با مالکیت ژاپنی ها در قلب امریکا به‬ ‫تنش های سرد تجاری دامن زده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬م��ردم ژاپن خودروه��ای بزرگ‬ ‫و کامی��ون دوس��ت ندارن��د و تولی��دات اینچنینی‬ ‫امریکایی در کش��ور پیش��رفته شرق اس��یا فروش‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫بسیاری از مشتری های ژاپنی در شهرهای انباشته‬ ‫از جمعی��ت و خودرو زندگ��ی می کنن��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫ترجیح می دهند از وسایل نقلیه تولیدشده در داخل‬ ‫این کشور و خودروهای کی (‪ )Kei‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫این نوع خودروها یک سوم بازار ژاپن را در اختیار‬ ‫خود دارند‪ .‬ای��ن خودروها که نرخ هرک��دام از انها‬ ‫ح��دود ‪۱/۱‬میلیون ین (‪۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دالر) اس��ت‪،‬‬ ‫موتورهای��ی دارن��د ک��ه از نظر بیش��تر امریکایی ها‬ ‫حتی برای یک موتورسیکلت هم کافی نیست‪ .‬پس‬ ‫تعجبی ندارد که فروش خودروهای ژاپنی در امریکا‬ ‫افزایش پیدا کند و این افزایش چشمگیر نیز باشد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪ 15 1396‬ربیع االول ‪ 4 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 272‬پیاپی ‪2245‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مزیت های استقرار صنایع‬ ‫در شهرک ها‬ ‫صادق نجفی‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از عملکرد ‪ ۱00‬روزه دولت دوازدهم در شهرک ها و نواحی صنعتی نشان داد‬ ‫بهره برداری از ‪ ۵۲۳‬واحد صنعتی در کشور‬ ‫واگذاری ‪ ۴۴۱‬هکتار زمین صنعتی در شهرک ها‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی در ‪ ۱00‬روز نخس��ت‬ ‫دولت دوازدهم جدای از تغییر و تحول نبوده اس��ت؛‬ ‫همان طور ک��ه در روزهای اخر ای��ن دوره‪100‬روزه‬ ‫رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫تغیی��ر کرد و ص��ادق نجفی‪ ،‬مدیرعام��ل جدید این‬ ‫س��ازمان از امضای ‪ ۱۱۵۲‬قرارداد س��رمایه گذاری به‬ ‫مس��احت ‪ ۴۴۱‬هکتار در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در ‪ ۱00‬روز اغاز فعالیت دولت دوازدهم خبر داد‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت همچنی��ن ‪ ۱۱۵‬ق��رارداد ص��دور‬ ‫ضمانتنامه برای صنایع کوچک صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ش��هرک و ناحیه صنعتی نیز با ‪ ۵۵0‬هکتار زمین‬ ‫صنعتی به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در م��دت کوتاه اغاز به کار دول��ت دوازدهم ‪۵۲۳‬‬ ‫واح��د صنعت��ی ب��ا اش��تغال ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۷۲۶‬نفر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی م��ورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفت‪ ۲۲۹ ،‬واحد صنعتی که غیرفعال بودند دوباره‬ ‫راه اندازی شدند و با بهره برداری دوباره از این واحدها‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۱0‬نفر مشغول به کار شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل ‪ ۵‬کنسرسیوم صادراتی‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران درباره گزارش عملکرد ‪ ۱00‬روزه دولت‬ ‫دوازدهم گفت‪ :‬بهره ب��رداری از ‪ ۱۵‬واحد کارگاهی و‬ ‫واگ��ذاری ‪ ۳۹‬واحد کارگاهی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی و نیز ممی��زی ‪ HSEE‬ب��رای ‪ ۳۳۶‬واحد‬ ‫تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی در این مدت‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته نجفی‪ ،‬در این مدت ‪ ۱۵۷۳‬دوره اموزشی‬ ‫برای‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۵۷۱‬نفر از شاغالن واحدهای صنعتی‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬برپایی این دوره ه��ا افزون بر ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۳۵‬هزار و ‪ ۶۴‬نفرس��اعت براورد شد که‬ ‫در بخش های س��تادی استان ها و س��ازمان های تابع‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین‬ ‫تش��کیل ‪ ۵‬کنسرسیوم صادراتی و تامین اب برای ‪۳‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی به میزان ‪ ۱۱۲‬لیتر بر ثانیه را‬ ‫از دیگر اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران در دولت دوازدهم برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫ساخت ‪ ۸‬ایستگاه اتش نشانی و نیز اتصال ‪ ۶۷۷‬واحد‬ ‫صنعتی به ش��بکه جمع اوری فاضالب دیگر گام های‬ ‫مثبتی اس��ت که از سوی این سازمان در مدت ‪۱00‬‬ ‫روزه دولت برداشته شد‪.‬‬ ‫نجف��ی افزود‪ :‬در م��دت کوتاه اغاز ب��ه کار دولت‬ ‫دوازده��م ‪ ۵۲۳‬واح��د صنعتی با اش��تغال ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۶‬نف��ر مورد بهره برداری ق��رار گرفت‪ ۲۲۹ ،‬واحد‬ ‫صنعتی که غیرفعال بودند دوباره راه اندازی شدند و با‬ ‫بهره ب��رداری دوباره از این واحدها ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۱0‬نفر‬ ‫مشغول به کار شدند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این مدت ‪ ۲‬ش��هرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری‬ ‫رسید و ‪ ۵۵0‬هکتار زمین صنعتی ایجاد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نجفی‪ ،‬برگزاری ‪ ۱0۱‬ت��ور صنعتی برای‬ ‫ش��اغالن واحد های صنعت��ی‪ ،‬حض��ور ‪ ۱۳۹۷‬واحد‬ ‫صنعتی کوچک در نمایش��گاه های داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬پروژه توس��عه خوش��ه ای خاتمه یافته و حمایت از‬ ‫‪ ۱۵‬پایان نامه کارشناس��ی ارشد و دکترا از سوی این‬ ‫س��ازمان در طول دوره اغاز ب��ه کار دولت دوازدهم‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫است‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۱۴‬میلیارد ریال از مطالبات‬ ‫صندوق در ابتدای مرداد تا پایان ابان دریافت ش��ده‬ ‫است‪ .‬مقیس��ه ادامه داد‪ :‬تکمیل فرایند‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫و ارتقای س��امانه صدور ضمانت‪ ،‬بازطراحی دوباره و‬ ‫بروزرس��انی سایت صندوق به منظور افزایش کارایی‬ ‫این سامانه از اقدامات کیفی انجام شده در ‪ ۱00‬روز‬ ‫نخس��ت دول��ت دوازدهم اس��ت‪ .‬مدیرعامل صندوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک در بیان‬ ‫س��ایر اقدامات انجام ش��ده در این مدت به پیگیری‬ ‫افزایش س��رمایه صندوق از محل بودجه سال اینده‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬به دلیل ماهیت حمایتی صندوق‬ ‫در راس��تای افزای��ش تولید داخلی‪ ،‬رش��د اقتصادی‬ ‫و کاه��ش بی��کاری در این مدت تالش ش��ده تا این‬ ‫صندوق از فهرست واگذاری های اصل ‪ ۴۴‬خارج شود‪.‬‬ ‫به گفته مقیسه‪ ،‬ایجاد تنوع در وثیقه های دریافتی‬ ‫به منظور اس��انی بیش��تر در روند صدور ضمانتنامه‪،‬‬ ‫بازبینی در قراردادها‪ ،‬پیاده س��ازی ش��یوه نامه حقوق‬ ‫ش��هروندی و نظارت بر اج��رای ان از دیگر اقدامات‬ ‫انجام شده در این مدت است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬واحد نظارت و ارزیابی در صندوق‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت که عالوه بر نظارت های ابتدایی و‬ ‫در زمان خسارتی شدن طرح ها‪ ،‬نظارت بر طرح های‬ ‫غیرخس��ارتی را ب��ا اولوی��ت طرح های اس��تانی که‬ ‫ضمانتنامه ه��ای انه��ا مبل��غ باالیی دارد ب��ه منظور‬ ‫پیگیری قبل از سررس��ید انج��ام می دهد‪ .‬این امر بر‬ ‫ترغیب صنعتگ��ران به انجام تعهدات مطابق ش��رح‬ ‫وظایف مصوب در راس��تای کاهش خسارت های وارد‬ ‫شده به صندوق تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیسه‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬در فعالیت ‪ ۱00‬روزه‬ ‫دول��ت دوازدهم ‪ ۱۱۵‬ضمانتنامه به ارزش ‪ ۸۸۸‬هزار‬ ‫میلیون ریال برای صاحبان صنایع کوچک صادر شده‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه ریزی س��ازمان با اش��اره به اقدامات انجام شده‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در ‪ ۲۲‬ماه گذش��ته به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬در‬ ‫‹ ‹صدور ‪ ۱۱۵‬ضمانتنامه‬ ‫انتقال صنوف مزاحم شهری به شهرک صنعتی سفیدرود‬ ‫مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گیالن گفت‪:‬‬ ‫شهرک صنعتی س��فیدرود نه تنها مشکل‬ ‫االیندگی زیس��ت محیطی ندارد بلکه در‬ ‫تعامل با محیط زیس��ت اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» احمدعلی شهیدی فر‬ ‫با بیان اینک��ه در برخی از نواحی صنعتی‬ ‫شرایط واگذاری زمین به متقاضیان به گونه ای است‬ ‫ک��ه هم اکنون بای��د به فکر زمین ه��ای جدید برای‬ ‫واگذاری باشیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۱7۵‬هکتار زمین‬ ‫به متقاضیان عرصه صنعتی در ش��هرک س��فیدرود‬ ‫واگذارش��ده و زمین های فاز عملیاتی در حال اتمام‬ ‫اس��ت که با تعامل با دکتر کالنتری‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت کش��ور مقرر شده تا مشکل‬ ‫صدور مجوز توسعه زیست محیطی شهرک صنعتی‬ ‫سفیدرود حل ش��ود و هم اکنون مجوز توسعه ‪۲7۵‬‬ ‫هکتار از زمین ها در شهرک صنعتی سفیدرود گرفته ‬ ‫شده است‪ .‬شهیدی شهرک صنعتی سفیدرود رشت‬ ‫را یک��ی از بهترین ش��هرک های صنعت��ی نام برد و‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به اینکه ش��هرک صنعتی‬ ‫س��فیدرود در نزدیکی ش��هر رش��ت قرار‬ ‫ی عالی شهرسازی به درستی‬ ‫دارد‪ ،‬ش��ورا ‬ ‫روی مسائل االیندگی این شهرک حساس‬ ‫است اما با تمهیداتی که اندیشیده شده و‬ ‫با توضیحات اقناعی ثابت کرده ایم عالوه بر‬ ‫اینک��ه ای��ن ش��هرک مش��کل االیندگی‬ ‫زیس��ت محیطی ن��دارد در تعام��ل محیط زیس��ت‬ ‫نیز هس��ت چراک��ه متعه��د ش��ده ایم صنایع پاک‬ ‫مشخص شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫در سفیدرود مستقر شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل و ریی��س هیات مدی��ره ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن افزود‪ :‬صنوف‬ ‫مزاحم شهری را به شهرک سفیدرود انتقال خواهیم‬ ‫داد و برای انجام این کار باید فضای س��بز به اندازه‬ ‫نیاز در ش��هرک ایجاد ش��ود و از همه مهم تر اینکه‬ ‫س��اخت تصفیه خانه صنعتی در شهرک سفیدرود را‬ ‫به اندازه ای برسانیم که در نهایت تا یک سال اینده‬ ‫مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از ‪ ۳‬ه�زار و ‪ ۷۸0‬ط�رح‬ ‫صنعتی‬ ‫‪ ۲۲‬ماه گذشته ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۸0‬طرح صنعتی با اشتغال‬ ‫بیش از ‪ ۸۸‬هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪ .‬عالوه بر این در کل کشور از‬ ‫‪ ۱۹۵‬واحد کارگاهی بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۱۸0۳‬واحد صنعتی‬ ‫به چرخه تولید دوباره بازگش��ته است‪ ،‬همچنین ‪۱۳‬‬ ‫طرح توس��عه خوش��ه های صنعتی به اتمام رسیده و‬ ‫شهرک فناوری اصفهان که از سال های گذشته راکد‬ ‫مانده بود‪ ،‬راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گفته مقیم��ی‪ ،‬راه اندازی مراکز خدمات فناوری‬ ‫کسب وکار در اهواز و یزد و راه اندازی ‪ ۶۳۹‬دفتر برای‬ ‫استقرار مشاوران نیز از دیگر اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران تصریح کرد‪ :‬در این مدت بیش از ‪۲۲۶‬‬ ‫هزار نفر دوره های اموزشی را گذرانده اند‪ .‬همراهی با‬ ‫دوره های ‪ GIZ‬المان‪ ،‬همکاری با سازمان بهره وری‬ ‫اس��یایی و ایج��اد مرکز مبادله فن��اوری نیز از دیگر‬ ‫اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫مقیمی ادام��ه داد‪ ۷0 :‬کنسرس��یوم صادراتی نیز‬ ‫در رش��ته‪ -‬صنعت های مختلف راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۷۱۲‬واحد تولیدی صادراتی در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی با حجم صادراتی ‪ ۲/۹‬میلیارد دالر‬ ‫نیز از دیگر اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬شناس��ایی و س��اماندهی اصناف نیز از‬ ‫دیگر هدف های دنبال ش��ده در س��ازمان بوده که به‬ ‫هم��راه ایجاد مراکز لجس��تیک در دس��تور کار قرار‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» پی��ش از این‪،‬‬ ‫مس��ئوالن از تعطیلی ‪ ۲0‬درص��د واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی گفته بودند‬ ‫ک��ه با همکاری مرک��ز امار ایران قرار اس��ت اخرین‬ ‫گزارش ه��ا از وضعیت فعالیت های صنعتی و تولیدی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اماده و اطالع رسانی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حمایت از طرح های صنعتی نیمه تمام در قزوین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬بازدیدهای دوره ای در راستای حمایت‬ ‫از طرح های صنعتی نیمه تمام در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین‪،‬‬ ‫حمیدرضا خانپ��ور در بازدید معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی اس��تاندار از چند طرح صنعتی در شهرک‬ ‫صنعتی خرمدشت و ناحیه صنعتی اسفرورین اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه یکی از مش��کالت و دغدغه‬ ‫اصلی صنعتگران تسهیالت بانکی است و در راستای‬ ‫راه اندازی و رونق تولید بازدیدهای میدانی از واحدها‬ ‫و طرح ه��ای صنعتی صنایع کوچک و متوس��ط که‬ ‫در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و تاکنون به دلیل‬ ‫اخت�لاف و مش��کالت موفق به دریافت تس��هیالت‬ ‫بانکی نش��ده اند‪ ،‬مقرر شد این مسئله بعد از بازدید‬ ‫میدان��ی و ارائ��ه گ��زارش به س��رعت در کارگ��روه‬ ‫س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید بررس��ی و حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه این بازدی��د‪ ،‬منوچهر حبیب��ی‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری قزوین با اشاره‬ ‫به تس��هیالت پرداخت ش��ده به واحدهای صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون در استان قزوین در‬ ‫ح��وزه صنعت یک هزار و ‪ ۵۷8‬متقاضی در س��ایت‬ ‫بهین ی��اب ثبت نام کرده اند که از این تعداد به ‪۲۱8‬‬ ‫واح��د و طرح صنعتی ب��ه مبلغ یک ه��زار و ‪۴8۶‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده که این میزان‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان ‪ ۵۱8‬میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد اشتغال در صنایع‬ ‫مربوط به صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫در ادبی��ات صنعت��ی و علمی‬ ‫دنیا تعاریف مختلفی از صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ ارائه‬ ‫ش��ده که پذیرفته ش��ده ترین‬ ‫انها این اس��ت؛ ش��رکت ها و‬ ‫مرتضی دارایی‬ ‫کارخانجات با کمتر از ‪ ۵0‬نفر‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫کارمند‪ ،‬صنایع کوچک‪ ۵0 ،‬تا‬ ‫شهرک های صنعتی ایالم‬ ‫‪ ۲00‬نف��ر‪ ،‬صنایع متوس��ط و‬ ‫ب��االی ‪ ۲00‬نفر صنایع بزرگ‬ ‫‪ SNE‬موسس��ه های کوچک و متوسطی هستند‪،‬‬ ‫ ‬ ‫هس��تند‪.‬‬ ‫که به تازگ��ی به ‪ SME‬تغییر یافته اند که باید دانس��ت چه‬ ‫جایگاه��ی در عرصه اقتصاد دنیا و تولی��د ناخالص‪ ،‬صادرات‬ ‫و ثروت افرین��ی دارند به این دلیل به ص��ورت علمی درباره‬ ‫ ‪SME‬ه��ا پژوهش در حال انجام اس��ت‪ .‬در ایران ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫واحدهای ما ‪ SME‬هستند و کشورهای هم ردیف ما هم در‬ ‫چنین وضعیتی قرار دارند که سهم این موسسه ها در اشتغال‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬درصد اس��ت که این میزان سهم در اشتغال یک‬ ‫کشور باعث شده مدل های مختلفی برای حمایت از ‪ SME‬ها‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬در اینجا باید به نقش صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط در ارتقای اقتصادی و رفاه اجتماعی اشاره کرد که‬ ‫درحال حاضر به عنوان اولویت مطرح هستند‪.‬‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی بستری مناسب برای ساخت‬ ‫واحدهای صنعتی در استان ها هستند‪ .‬جذابیت شهرک های‬ ‫صنعتی چند دلیل دارد؛ نخس��ت اینکه س��اخت صنایع در‬ ‫خارج از ش��هرک ها خالف اس��ت مگر در موارد خاص‪ .‬یکی‬ ‫از دالیل این اس��ت که برای ایجاد واح��د تولیدی در خارج‬ ‫از ش��هرک باید ب��ه نهاد های زیادی مراجعه ش��ود و فرایند‬ ‫زمان بری است ولی داخل شهرک این گونه نیست زیرا تغییر‬ ‫کاربری و تملک زمین در شهرک های صنعتی از نظر هزینه‬ ‫و زمان زودتر انجام می شود‪.‬‬ ‫از دیگر مزیت های س��اخت واحد تولیدی در شهرک های‬ ‫صنعتی اینکه مستثنا از قانون شهرداری هاست‪ .‬معافیت های‬ ‫موجود از جمله معافیت های مالیاتی در شهرک های صنعتی‬ ‫از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۳‬س��ال نیز از دیگر مزیت های ورود به ش��هرک و‬ ‫نواحی صنعتی اس��ت‪ .‬نحوه واگذاری زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعتی اسان و واگذاری ها به صورت پیش پرداخت و اقساط‬ ‫بلندمدت است‪ ،‬موارد دیگر از قبیل مدل های حمایتی‪ ،‬مورد‬ ‫حمایت س��ازمان صنایع کوچک ق��رار می گیرد یعنی بعد از‬ ‫استقرار یک واحد در شهرک صنعتی حمایت های نرم افزاری‬ ‫ما از واحدهای داخل ش��هرک اغاز می شود‪ .‬مسائل حقوقی‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬قوانین کس��ب وکار و‪ ...‬اموزش داده می ش��ود که‬ ‫برای ارتقای سطح مدیریتی‪ ،‬ایمنی و بهداشت‪ ،‬روان شناسی‬ ‫کار‪ ،‬قوانین و حقوق کار اموزش های الزم به متقاضیان ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هرچند ساخت ش��هرک تخصصی برای اصناف االینده در‬ ‫دس��ت طراحی اس��ت اما امیدواریم روزی برسد که اصناف‬ ‫همگن نیز در یک جا استقرار داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شناخت تولیدکنندگان‬ ‫از بازارهای هدف در نمایشگاه ها‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنعت��ی‪ ،‬تولیدی و‬ ‫خدمات فنی و مهندسی استان خوزستان در فضایی افزون بر‬ ‫‪۲‬ه��زار و ‪ ۵00‬مترمربع با حضور ‪ ۱00‬واحد صنعتی فعال در‬ ‫حوزه نساجی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬فلزی‪ ،‬کانی غیرفلزی‪ ،‬غذایی‪ ،‬خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬اموزش و‪ ...‬از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬اذر امسال‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی در اهواز برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» اخالق محمدیان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی خوزس��تان معتقد اس��ت که‬ ‫ش��ناخت جامعه هدف جز با مطالعه دقیق فرصت ها و مراوده‬ ‫با صاحبان صنایع‪ ،‬تولیدکنندگان و تبادل تجربه ها و ارزیابی‬ ‫نیازمندی های بازارهای هدف میسر نخواهد بود بنابراین یکی‬ ‫از موثرترین اجتماع��ات برای حضور و مبادله اطالعات میان‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنن��دگان کالن تولیدات صنعتی را‬ ‫باید نمایشگاهای صنعتی رایج در دنیا دانست‪.‬‬ ‫محمدی��ان تاکی��د کرد‪ :‬تولی��د کاالهای باکیفی��ت و نرخ‬ ‫تمام ش��ده پایین که ب��ا نیازهای حداکثری اقش��ار و صنوف‬ ‫مختلف و تولید کنندگان پایین دس��تی منطبق باشد مستلزم‬ ‫ش��ناخت دقیق بازارهای ه��دف و س��لیقه مصرف کنندگان‬ ‫اس��ت و نمایش��گاه ها بهترین اب��زار برای تحقق ای��ن امر به‬ ‫شمار می روند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خوزستان افزود‪ :‬نمایش��گاه تولیدات صنعتی دریچه ورود به‬ ‫بازارهای به ش��دت رقابتی امروز است تا در تالشی هماهنگ‬ ‫و ب��ا جلب حداکثری بازار بتوان تی��راژ محصوالت را افزایش‬ ‫و قیمت ه��ا را کاه��ش داد و با یافتن بازارهای جدید س��ود‬ ‫بیشتری را نصیب تولید و صنعت کشور کرد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 272‬پیاپی ‪2245‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 13‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫الیحه اصالح مالیاتی ‪ 1/5‬تریلیون‬ ‫دالری ترامپ تصویب شد‬ ‫س��رانجام دونالد ترامپ موفق به متقاعد ک��ردن جمهوری خواهان برای‬ ‫تصویب الیحه اصالح مالیاتی بزرگ در امریکا ش��د‪ .‬به گزارش مهر به نقل‬ ‫از بیزینس اینس��ایدر‪ ،‬دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا تصویب الیحه‬ ‫اصالح مالیاتی از س��وی جمهوری خواهان مجلس س��نا را یک حرکت رو به‬ ‫جلو به منظور ایجاد تغییرات اساسی در نظام مالیاتی ایاالت متحده عنوان‬ ‫کرد‪ .‬ترامپ در توییتر خود نوشت‪ :‬بزرگترین الیحه کاهش مالیات در تاریخ‬ ‫امریکا در مجلس سنا تصویب شد و اکنون این جمهوری خواهان بزرگ در‬ ‫حال تصویب نهایی ان هستند و من از مجلس نمایندگان و جمهوری خواهان‬ ‫س��نا برای این انجام این کار س��خت و تعهد خود سپاسگزاری می کنم‪ .‬این‬ ‫الیحه مالیاتی با ‪ ۵۱‬رای مثبت به تصویب رس��ید و س��ناتور «باب کورکر»‬ ‫تنها جمهوری خواهی است که رای منفی به این الیحه داد؛ البته کاهش ‪۱ /۵‬‬ ‫تریلیون دالری مالیات بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ امریکا با توجه به‬ ‫نس��بت نرخ تورم یا تولید ناخالص داخلی این کشور نیست‪ .‬تصویب الیحه‬ ‫مالیاتی‪ ،‬امریکا را یک گام به کاهش بزرگ مالیات برای خانواده های کارگر‬ ‫در سراس��ر امریکا نزدیک تر کرد‪ .‬وی همچنین از «میچ مک کانل»‪ ،‬رهبر‬ ‫اکثریت مجلس سنا و سناتور «اُرین هاچ»‪ ،‬دومین مقام ارشد جمهوری خواه‬ ‫در اتاق‪ ،‬برای تسلیم الیحه از طریق سنا تشکر و اظهار کرد‪ :‬بی صبرانه منتظر‬ ‫امضای نهایی این الیحه تا قبل از کریس��مس هس��تیم‪ .‬این الیحه ‪ ۳‬هفته‬ ‫پس از بررسی «قانون کار و کاهش مالیات» مجلس سنا به تصویب رسید و‬ ‫با وجود برخی فشارها از سوی اعضای حزب جمهوری خواه امریکا به منظور‬ ‫ایجاد تغییرات در اخرین لحظه‪ ،‬رهبران جمهوری خواه توانستند این الیحه‬ ‫را در مجلس سنا به تصویب برسانند‪.‬‬ ‫گفتی کدوم دندونت خرابه؟!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫طرح تحول سالمت‪ ،‬شکننده است‬ ‫سازمان امور مالیاتی با هدف اصالح و ارزیابی دوباره معافیت های مالیاتی در کشور ابالغ کرد‬ ‫شرط معافیت مالیاتی شرکت های سرمایه گذار‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹ماده ‪ ۱۷‬قانون مالیات ارزش افزوده‬ ‫برمبنای ماده ‪ ۱۷‬قانون مالیات ارزش افزوده‪« ،‬مالیات هایی‬ ‫که مودی��ان در موقع خرید کاال یا خدم��ت برای فعالیت های‬ ‫اقتصادی خود به اس��تناد صورتحساب های صادره موضوع این‬ ‫قانون پرداخت می کنند‪ ،‬برحس��ب مورد از مالیات های وصول‬ ‫شده توسط انها کس��ر یا به انها برگردانده می شود‪ ،‬همچنین‬ ‫ماشین االت و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کاالی مورد‬ ‫استفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی محسوب می شود‪».‬‬ ‫با توج��ه به اینکه در این م��اده میزان هزینه ه��ای بنگاه های‬ ‫تولیدی که در راس��تای نوسازی یا تقویت زیرساخت ها به کار‬ ‫برده می ش��ود به عنوان هزینه های ضروری درنظر گرفته شده‬ ‫که به طور مس��تقیم بر درامدزایی شرکت ها اثر گذار نیست‪ ،‬از‬ ‫پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف ش��ده اند‪ .‬این سیاست در‬ ‫شرایطی که بنگاه های تولیدی ایران در مسیر نوسازی و تغییر‬ ‫تجهیزات برای ارتقای تولید قرار گرفته اند کارس��از است و به‬ ‫طور قطع معافیت های مالیاتی که در این بخش لحاظ می شود‬ ‫تنها بر س��هم بنگاه ها اثرگذار خواهد شد و اگر تولیدکننده ای‬ ‫فناوری پیش��رفته نداشته باشد‪ ،‬در مسیر انحطاط قرار خواهد‬ ‫گرف��ت؛ در چنین ش��رایطی یا بای��د برای افزای��ش بهره وری‬ ‫نوس��ازی کند و معافیت ه��ای مالیاتی ب��رای تامین تجهیزات‬ ‫نیز کمکی برای کاهش هزینه های این بخش باش��د یا مجبور‬ ‫خواهد ش��د در مدت نه چندان طوالنی فعالیت خود را متوقف‬ ‫کند‪ .‬بنابراین معافیت به ش��رط نوس��ازی راهکار موثری برای‬ ‫اصالح س��اختار بنگاه های اقتصادی در ایران است‪ .‬البته پیش‬ ‫از این در تیر ‪ ۹۳‬هیات وزیران در مصوبه ای دارایی های تجدید‬ ‫ارزیابی ش��ده بنگاه های اقتص��ادی را از دریافت مالیات معاف‬ ‫اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت قوانین گذشته‬ ‫در واقع‪ ،‬تجدید ارزیابی دارایی بنگاه های اقتصادی راهکاری‬ ‫اس��ت که به منظور اس��تفاده از دارایی های واحدهای تولیدی‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫برای دریافت تس��هیالت جدید بانکی و صدور ضمانتنامه های‬ ‫بانکی درنظر گرفته ش��د و در جزء (ب) بند ‪ ۷۸‬قانون بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬برای کمک به توس��عه و ش��کوفایی و نوس��ازی‬ ‫واحده��ای صنعتی و تولیدی نیز اجازه داده ش��ده بود که این‬ ‫بنگاه ه��ا برای تجدی��د ارزیابی دارایی های خ��ود اقدام کنند و‬ ‫افزایش سرمایه ناش��ی از تجدید ارزیابی دارایی ها را از شمول‬ ‫مالی��ات معاف کرده بود و حت��ی در ادامه‪ ،‬دولت یازدهم خود‬ ‫را مکل��ف به حمای��ت از تولید کرد؛ علی طیب نی��ا‪ ،‬وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در ابالغیه مش��ترکی ب��ه بخش های مختلف تولیدی‬ ‫و صنعتی کش��ور‪ ،‬اصالحیه ضوابط اجرای��ی موضوع تبصره ‪۳‬‬ ‫ماده ‪ ۱۳۸‬قانون مالیات های مس��تقیم مص��وب ‪۱۳۶۶ / ۱۲/۳‬‬ ‫و اصالحیه ه��ای بعدی ان و الحاقی موض��وع بند (ب) ماده ‪۶‬‬ ‫قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و‬ ‫اصالح ماده ‪ ۱۱۳‬قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را در دستور کار قرار دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت های مالیاتی در ماده ‪۱۴۹‬‬ ‫همچنین در تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۴۹‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫امده است که «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های‬ ‫اش��خاص حقوقی‪ ،‬با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول‬ ‫پرداخت مالیات بر درامد نیس��ت و هزینه اس��تهالک ناشی از‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫براساس تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬معافیت‬ ‫مالیاتی ش��رکت های س��رمایه گذار از طریق تجدی��د ارزیابی‬ ‫شرکت های سرمایه پذیر در صورتی محقق می شود که مطابق‬ ‫ب��ا ماده ‪ ۱۰۷‬قان��ون مالیات ارزش افزوده در راس��تای تقویت‬ ‫تولید باشد یا در راستای تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۴۹‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم استهالک سرمایه از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنی��ن نقل و انتقال دارایی ها ب��ه دلیل اینکه مالیات‬ ‫مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش س��هام و حق تقدم‬ ‫سهام دریافت خواهد ش��د مشمول مالیات نخواهد بود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬بخش��نامه جدید س��ازمان امور مالیاتی من��وط به رعایت‬ ‫قوانین و مقررات است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» رییس کل س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی روز گذش��ته در بخش��نامه ای‪ ،‬حذف ش��مول مالیاتی‬ ‫سهم ش��رکت های س��رمایه گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی های ش��رکت های س��رمایه پذیر را برای اجرا ابالغ کرده‬ ‫که در قبال شناس��ایی سهم سرمایه گذار از محل مازاد تجدید‬ ‫ارزیابی بر اساس اس��تانداردهای حسابداری مربوط در مواردی‬ ‫که ش��رکت س��رمایه پذیر در اجرای قوانی��ن و مقررات مربوط‬ ‫اقدام به تجدی��د ارزیابی دارایی ها کرده و همچنین پس از ان‬ ‫به افزایش س��رمایه از محل این م��ازاد مبادرت می کند‪ ،‬صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طبق تبص��ره ‪ ۴‬م��اده ‪ ۱۰۵‬قان��ون مالیات های مس��تقیم‬ ‫اصالحی مص��وب ‪ ۲۷‬بهمن ‪ ،۱۳۸۰‬اش��خاص اعم از حقیقی‬ ‫یا حقوقی نس��بت به سود س��هام یا سهم الش��رکه دریافتی از‬ ‫شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود‪.‬‬ ‫اما به شرطی که شرکت سرمایه پذیر ایین نامه موضوع ماده ‪۱۷‬‬ ‫قانون اس��تفاده از توان تولی��دی و خدماتی در تامین نیازهای‬ ‫کش��ور و تقویت انها در امر صادرات و اصالحیه های بعدی ان‬ ‫یا طبق ایین نامه موضوع تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۴۹‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم اصالحی مصوب ‪ ۳۱‬تیر ‪ ۱۳۹۴‬حسب مورد مشمول‬ ‫مالیات نش��ود‪ ،‬به تبع ان ش��رکت س��رمایه گذار نیز مشمول‬ ‫مالیات بر درامد سهم مازاد مذکور نخواهد بود‪.‬‬ ‫افزای��ش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی‬ ‫تلقی نمی ش��ود‪ .‬در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید‬ ‫ارزیابی ش��ده‪ ،‬مابه التفاوت نرخ ف��روش و ارزش دفتری بدون‬ ‫اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درامد مشمول مالیات منظور‬ ‫می ش��ود‪ ».‬بنابراین براس��اس این ماده که در بخشنامه جدید‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬هزینه استهالک‬ ‫نیز مشمول معافیت مالیاتی است و این مسئله به تقویت برنامه‬ ‫بنگاه ها برای نوس��ازی و حتی واگذاری تجهیزات مستهلک به‬ ‫کارخانه ه��ای کوچکت��ر کمک می کن��د تا بتوانند همس��و با‬ ‫تحوالت صنعتی در جهان به ارتقای تجهیزات خود بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط معافیت در ماده ‪ ۱۰۵‬و ماده ‪۱۴۳‬‬ ‫چنانچه ش��رکت س��رمایه پذیر بابت مازاد تجدی��د ارزیابی‬ ‫مش��مول مالیات قوانین و مقررات رعایت نکرد تبصره ‪ ۴‬ماده‬ ‫‪ ۱۰۵‬و ماده ‪ ۱۴۳‬و تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۴۳‬مکرر قانون پیش گفته‬ ‫لحاظ ش��ده و مالیات مضاعف از درامد شناس��ایی شده از این‬ ‫رو‪ ،‬افزایش س��رمایه از محل م��ازاد تجدید ارزیابی دارایی های‬ ‫شرکت سرمایه پذیر‪ ،‬موضوعیت نخواهد داشت چراکه براساس‬ ‫م��اده ‪ ۱۴۳‬مکرر قانون از هر نقل و انتقال س��هام و حق تقدم‬ ‫سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای‬ ‫خارج از بورس دارای مج��وز‪« ،‬مالیات مقطوعی به میزان نیم‬ ‫درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد‬ ‫و از ای��ن بابت وجه دیگری به عن��وان مالیات بر درامد نقل و‬ ‫انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات ارزش افزوده خرید و‬ ‫فروش مطالبه نخواهد شد‪ » .‬از این رو در تبصره ‪ ۱‬همین ماده‬ ‫تاکید ش��ده که «تمامی درامدهای صندوق سرمایه گذاری در‬ ‫چارچ��وب این قانون و درامده��ای حاصل از نقل و انتقال این‬ ‫اوراق ی��ا درامدهای حاصل از ص��دور و ابطال انها از پرداخت‬ ‫مالیات ب��ر درامد و مالیات ارزش افزوده موضوع قانون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده مصوب ‪۱۳۸۷/۳/۲‬معاف اس��ت» و در تبصره ‪۴‬‬ ‫همین ماده امده اس��ت که «صندوق س��رمایه گذاری مجاز به‬ ‫هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از‬ ‫سوی سازمان نیست‪» .‬‬ ‫البته دولت از ابزار معافیت های مالیاتی برای تقویت تولید در‬ ‫بخش های مختلف استفاده کرده است؛ هرچند رییس سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم معتقدند باید‬ ‫در بخش معافیت ه��ای مالیاتی ارزیابی ه��ا و اصالحاتی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬البت��ه برخی معافیت ه��ا که به توس��عه مناطق محروم‬ ‫می انجامد همچنان باید ادامه یابد‪ .‬از جمله این معافیت ها که‬ ‫باید حفظ شود براساس ماده ‪ ۱۳۲‬اصالحیه قانون مالیات های‬ ‫مس��تقیم است که همه واحدهای صنعتی و معدنی غیردولتی‬ ‫که از ‪ ۹۵/۱/۱‬پروانه بهره ب��رداری دریافت کرده اند در مناطق‬ ‫معمولی ‪ ۵‬س��ال‪ ،‬در ش��هرک های صنعتی ی��ا مناطق ویژه ‪۷‬‬ ‫سال‪ ،‬در مناطق کمتر توسعه یافته ‪ ۱0‬سال و برای شهرک های‬ ‫صنعتی مس��تقر در مناطق ویژه ‪ ۱۳‬س��ال مش��مول معافیت‬ ‫مالیاتی می ش��وند‪ .‬همچنین در مناطق کمتر توسعه یافته‪ ،‬بعد‬ ‫از دوره معافیت چنانچه درامد مشمول مالیات واحد به ‪ ۲‬برابر‬ ‫س��رمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر و پس از ان با‬ ‫نرخ ‪ ۲۵‬درصد خواه��د بود‪ .‬همچنین‪ ،‬این واحدها باید بیرون‬ ‫از ش��عاع ‪ ۱۲0‬کیلومتری تهران‪ ۵0 ،‬کیلومتری اصفهان و ‪۳0‬‬ ‫کیلومتری مراکز س��ایر استان ها و شهرهای بیش از ‪ ۳00‬هزار‬ ‫نفر باش��د‪ .‬در س��ایر مناطق نیز بعد از دوره معافیت‪ ،‬چنانچه‬ ‫درامد مش��مول مالیات واحد معادل س��رمایه ثبت و پرداخت‬ ‫ش��ده باشد ‪ ۵0‬درصد درامد مشمول مالیات با نرخ صفر و ‪۵0‬‬ ‫درصد با نرخ ‪ ۲۵‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هزینه اشتغالزایی در تعاون ‪ ۱۰‬درصد بخش دولتی و خصوصی است‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫رییس اتاق تعاون ایران با اش��اره به اینکه هزینه‬ ‫اش��تغالزایی تع��اون ‪ ۱۰‬درصد س��ایر فعالیت های‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬منابع صندوق توسعه برای‬ ‫اش��تغال روس��تایی با محوریت تعاون س��وق داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬بهم��ن عبداللهی در‬ ‫نشست خبری در پاس��خ به سوالی مبنی بر چرایی‬ ‫ضع��ف بخش تع��اون در اش��تغالزایی گفت‪ :‬هزینه‬ ‫اش��تغالزایی در بخش تعاون بس��یار کمتر از بخش‬ ‫خصوصی و دولتی اس��ت به طوری که هزینه ایجاد‬ ‫اش��تغال در این بخ��ش کمتر از ‪ ۱۰‬درصد س��ایر‬ ‫ش��قوق اقتصادی براورد می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫دولت باید برای حل معضل بیکاری از ظرفیت های‬ ‫بخ��ش تعاون به خوبی اس��تفاده کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬اتاق‬ ‫تعاون در حوزه شناسایی و استفاده از ظرفیت های‬ ‫بخش تا حد امکان تالش کرده اما دولت باید بتواند‬ ‫این ظرفیت ها را در جهت اش��تغالزایی به کار گیرد‬ ‫اما اینکه چقدر از این ظرفیت ها در جهت اش��تغال‬ ‫استفاده شده باید از دولت سوال شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه مصوب��ه برداش��ت ‪۱ /۵‬میلیارد دالر از حس��اب‬ ‫صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی‬ ‫و عشایری گفت‪ :‬با توجه به اینکه متولی اجرای این‬ ‫قانون‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��ت به‬ ‫طور قطع بخش تعاون به عنوان یک بخش اشتغالزا‬ ‫در فراین��د اجرای این قان��ون حضور جدی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد‪ :‬در همین‬ ‫راستا هفته گذشته جلسه توجیهی و تبیینی برای‬ ‫اجرای طرح برداش��ت از صندوق توسعه ملی برای‬ ‫ایجاد اش��تغال‪ ،‬با حض��ور وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی برگ��زار و در ان بنا ش��د تا جهت گیری‬ ‫ای��ن تس��هیالت در روس��تاها در بخ��ش تع��اون‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عبداللهی همچنین در پاس��خ به س��وال دیگری‬ ‫مبنی ب��ر اخرین وضعیت تاس��یس بان��ک تعاونی‬ ‫کش��ور با س��هام ‪ ۱۰۰‬درصدی تعاونی ها گفت‪ :‬در‬ ‫این باره جلسه های زیادی با مسئوالن بانک مرکزی‬ ‫برگزار ش��ده اما با توجه به مش��کالتی که به تازگی‬ ‫موسس��ه های مالی و اعتب��اری غیرمجاز برای نظام‬ ‫بانکی کشور ایجاد کرده اند‪ ،‬هنوز به نتیجه مطلوب‬ ‫نرس��یده ایم اما پس از س��اماندهی این موسس��ه ها‬ ‫دوباره از طریق اتاق تعاون ایران پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اخرین‬ ‫وضعیت توافق های مالیات��ی در حوزه تعاون گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه یکی از مش��کالت بخش تعاون در‬ ‫ح��وزه مالیات‪ ،‬مالیات بر عملک��رد و مالیات ارزش‬ ‫افزوده اس��ت‪ ،‬جلسات مکرر با سازمان امور مالیاتی‬ ‫برگزار و ب��ه دنبال ان بخش��نامه ای در این زمینه‬ ‫صادر شد اما به دلیل اینکه این بخشنامه نظر بخش‬ ‫تعاون را جل��ب نکرد به تازگی جلس��ه ای با حضور‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و رییس سازمان امور مالیاتی و همچنین‬ ‫رییس اتاق تعاون ایران تشکیل و مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه ح��وزه مالیاتی مط��رح و به تعام�لات خوب و‬ ‫مصوبات برای بخش تعاون منجر شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!