روزنامه گسترش صنعت شماره 273 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 273

روزنامه گسترش صنعت شماره 273

روزنامه گسترش صنعت شماره 273

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2246‬دوره جدید شماره ‪273‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عوامل ارزانیکیسه های فریزری در ایران‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫تولید پالس��تیک به گفته فعاالن این صنعت‪ ،‬اکنون با رکود روبه رو اس��ت و این روند می تواند به تولید زیرزمینی دامن زند و مانع ایجاد ارزش افزوده برای منافع ملی ش��ود‪ .‬این‬ ‫صنایع بیش از ‪ ۳‬برابر نیاز بازارهای داخلی تولید دارند و مواد اولیه خود را از بورس کاال تهیه می کنند‪ .‬این عامل به همراه رقابت با سایر تولیدکنندگان هم رده خود سبب شده تا‬ ‫محصوالت را ارزان و در بهترین حالت تا ‪ ۱۵‬درصد باالتر از نرخ تمام شده به بازار عرضه کنند‪ .‬این در حالی است که حمایت از صنعت پالستیک‪ ،‬یعنی جلوگیری از خام فروشی‪.‬‬ ‫یکی از افتخارهای صنعت تولید نایلکس و پالس��تیک این بوده که در اغاز دهه ‪ ۹۰‬به طور تقریبی ماهانه ‪ ۲‬هزار تن انواع محصوالت پالس��تیکی به کش��ورهایی مثل ترکیه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫جنوب خلیج فارس‪ ،‬پاکستان‪ ،‬اذربایجان و روسیه صادر می شده اما امروز فقط به عراق و کشورهای همسایه صادرات داریم در حالی که تولید نایلون و نایلکس تا ‪ ۳‬برابر بیشتر از‬ ‫نیاز بازار داخلی است‪ .‬بد نیست بدانید یک خط تولید کامل کیسه های یک بار مصرف با سرمایه ‪ ۲00‬میلیون تومانی برای ‪ ۶‬نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‪ 14‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 5‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«گسترش صنعت» متن و حاشیه توسعه بازار محصوالت داخلی را بررسی کرد‬ ‫‪ ۲‬اهرم بازارسازی تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫امادگی مجارستان‬ ‫برای سرمایه گذاری در ‪ ۵0‬پروژه اولویت دار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از دالیل کم اثر بودن طرح رونق در افزایش تولید‬ ‫اصالح انحراف طرح رونق‬ ‫‪8‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اعالم‬ ‫امادگی مجارستان برای سرمایه گذاری در ‪ ۵0‬طرح‬ ‫و پروژه اولویت د ار تعریف ش��ده در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬درباره همکاری در س��اخت‬ ‫مشترک اتوبوس های برقی نیز مذاکرات دو کشور‬ ‫ادامه دارد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد شریعتمداری‬ ‫پس از دی��دار با وزیر اقتصاد مجارس��تان‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این دیدار موضوع همکاری های ایران با کش��ورهای‬ ‫عضو گروه ‪ ۴‬مانند مجارستان‪ ،‬لهستان و کرواسی مطرح شد‬ ‫که مورد اس��تقبال وزیر اقتصاد مجارستان نیز قرار گرفت و‬ ‫زمینه ه��ای همکاری را در حوزه مع��دن و صنایع معدنی به‬ ‫عنوان یک کار جدید مورد بررس��ی ق��رار دادیم که ایمیدرو‬ ‫از طرف ایران این مذاکرات را ادامه می دهد‪ .‬ش��ریعتمداری‬ ‫با اعالم اینکه حجم مبادالت س��ال گذشته دو کشور نسبت‬ ‫به س��ال قبل ان ‪ ۱00‬درصد رش��د داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫نشانگر اغاز یک حرکت رو به جلو در توسعه روابط‪ ،‬بازگشت‬ ‫ب��ه رواب��ط پیش از برجام و پیش��ی گرفتن از ان اس��ت که‬ ‫امیدواریم این مسیر را با قدم های تندتری ادامه دهیم‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه حجم مبادالت دو‬ ‫کشور رقمی ناچیز در حدود ‪ ۲0‬میلیون دالر بوده که به ‪۸0‬‬ ‫میلیون دالر رس��یده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با اغاز همکاری های‬ ‫صنعتی و س��اخت مش��ترک این رق��م افزای��ش می یابد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر در برخی حوزه های صنعت��ی مانند ‪ ۵0‬طرح و‬ ‫پروژه اولویت داری ک��ه در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تعریف شده است‪ ،‬وزیر اقتصاد مجارستان‬ ‫برای س��رمایه گذاری اعالم امادگی کردند و درباره‬ ‫همکاری در ساخت مشترک اتوبوس های برقی نیز‬ ‫مذاکرات ادامه دارد‪ .‬میهایلی وارگا نیز با اش��اره به‬ ‫ثمربخش بودن گفت وگوهای خود با وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت ایران گفت‪ :‬امکان��ات زیادی در‬ ‫ارتق��ای همکاری های اقتصادی میان دو کش��ور وجود دارد‬ ‫و در روزه��ای گذش��ته نیز توافقنامه های زی��ادی در زمینه‬ ‫ترابری‪ ،‬اتوبوس س��ازی‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و داروسازی به‬ ‫امضا رس��ید‪ .‬وزیر اقتصاد مجارس��تان همچنین گفت‪ :‬برای‬ ‫م��ا اهمی��ت زی��ادی دارد اتوبوس های ای��کاروس دوباره در‬ ‫جاده ه��ای ایران به حرکت دراید‪ .‬در اروپا و در مجارس��تان‬ ‫از اتوبوس های برقی زیاد اس��تفاده می ش��ود و همکاری در‬ ‫ساخت مشترک اتوبوس های برقی را با ایران نیز مدنظر قرار‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ات��اق بازرگان��ی تفاهمنامه برای س��اخت‬ ‫خنک کننده ه��ای نیروگاه��ی امضا کردی��م و همکاری بین‬ ‫طرف ه��ا در ح��وزه صنای��ع دارویی‪ ،‬کاغذ و س��بزی و میوه‬ ‫ادامه می یابد‪ .‬این در حالی اس��ت که مجارستان وارد کننده‬ ‫محصوالت نفتی و نفت و سبزی و میوه از ایران است‪ .‬وی از‬ ‫همکاری شرکت های مجارستانی برای مشارکت در ‪ ۵0‬پروژه‬ ‫دارای اولویت کشورمان حمایت کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 16 1396‬ربیع االول ‪ 5 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 273‬پیاپی ‪2246‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کیفیت؛ مهم ترین رکن‬ ‫تولید و واردات‬ ‫خبر‬ ‫خرید کاالی داخلی‬ ‫باید به فرهنگ تبدیل شود‬ ‫ریی��س کمیس��یون واردات‬ ‫ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران گفت‪ :‬خرید کاالی‬ ‫داخلی باید به فرهنگ تبدیل شود‪.‬‬ ‫س��ید محمد جعفری در گفت وگو با‬ ‫ایسنا در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫ایران کش��ور وارداتی و غیرصادراتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در تمام دنیا واردات و صادرات یک جاده‬ ‫دوطرفه را تش��کیل می دهد که هیچ کدام را نمی توان حذف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫جعف��ری با بی��ان اینکه باید واردات در مس��یر تولید و‬ ‫تولید در مس��یر صادرات باش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این چرخه‬ ‫موجب شکوفایی اقتصاد کش��ور می شود هرچند بسترها‬ ‫و ظرفیت های اقتصادی ایران نیازمند یک سیاست گذاری‬ ‫درس��ت برای تبدیل ش��دن به یک کشور صادراتی خوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی شرط پیشرفت در صادرات را تولید عالی و باکیفیت‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬برای تولید نیازمند واردات هستیم تا‬ ‫زیرساخت ها را مهیا کنیم‪.‬‬ ‫جعفری با بیان اینکه باید روی واردات‪ ،‬صادرات و تولید‬ ‫انحصاری تمرکز کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واردات و صادرات باید‬ ‫به عنوان تقویت کننده چرخه تولید در مس��یر منافع ملی‬ ‫و اقتصاد کالن کشور دیده شود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ایران در پاسخ به این پرسش که ایا واردات‬ ‫کنونی همگی ضروری اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬کلمه واردات‬ ‫غیرضروری از نظر اقتصاد بی معنی اس��ت؛ کاالیی که در‬ ‫کشور خریدار نداشته باشد که وارد نمی شود‪.‬‬ ‫جعفری واردکننده را به دنبال منافعی دانس��ت که نیاز‬ ‫ان در کش��ور احساس می شود و تاکید کرد‪ :‬خرید کاالی‬ ‫خارج��ی که نمونه مش��ابه داخلی ان نی��ز وجود دارد به‬ ‫کیفیت و فرهنگ برمی گردد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتص��ادی افزود‪ :‬اگ��ر کاالی خارجی با نرخ‬ ‫کمتر و کیفیت بهتر از نمونه ایرانی در بازار وجود داش��ته‬ ‫باش��د به یقین مردم به س��مت خرید با کیفیت بیشتر و‬ ‫نرخ کمتر می روند‪.‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ای��ران اس��تانداردهای‬ ‫زی��ادی تهیه ش��ده اما فقط‬ ‫‪ ۳‬درص��د این اس��تانداردها‬ ‫اجباری هس��تند و بقیه فقط‬ ‫برای ارتق��ای کیفیت تدوین‬ ‫ش��ده اند که اجرای انها جای‬ ‫سوال دارد‪ .‬تدوین استاندارد‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫با اجرای اس��تاندارد ‪ ۲‬مقوله‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬در سال های عضو انجمن مدیران صنایع‬ ‫گذش��ته تحریم ها باعث شد‬ ‫تا واردات م��واد اولیه تنها از‬ ‫چین باش��د و نبود نظارت بر کیفیت واردات باعث ش��د تا‬ ‫کیفیت محصوالت ایرانی کاهش پیدا کند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ه دلیل رقاب��ت با کااله��ای وارداتی که‬ ‫کیفیت چندانی ندارند‪ ،‬کیفیت کاالی خود را کاهش دادند‬ ‫ت��ا بتوانند از نظر نرخ رقابت کرده و ج��ای خود را در بازار‬ ‫باز کنند‪.‬‬ ‫تولی��دات م��واد غذایی ب�� ه دلیل وجود اس��تانداردهای‬ ‫اجباری که در راس��تای حفظ بهداش��ت و سالمت جامعه‬ ‫تدوین ش��ده از کیفی��ت خوبی برخوردار اس��ت اما از انجا‬ ‫ک��ه در س��ایر تولی��دات اس��تاندارد اجباری وج��ود ندارد‬ ‫تولیدکنندگان به دلیل مش��کالتی که عنوان شد به رعایت‬ ‫ان اس��تانداردها تمای��ل ندارند‪ .‬با رف��ع تحریم ها و بهبود‬ ‫ش��رایط باید اجرای اس��تانداردها در تولید مورد تاکید قرار‬ ‫گیرد و این استاندارد ها در واردات نیز لحاظ شود‪.‬‬ ‫سیاس��ت اس��تانداردهای تش��ویقی تاکنون ناموفق بوده‬ ‫و نتوانس��ته اس��ت موجب ارتقای کیفیت شود‪ .‬بنابراین در‬ ‫ش��رایط کنونی انتظار هس��ت که در تدوین‪ ،‬اجرا و کنترل‬ ‫اس��تانداردها بازنگ��ری ش��ود تا ش��اهد رش��د کیفیت در‬ ‫محصوالت ایرانی باشیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه در ای��ران فرهنگ رعایت اس��تاندارد و قوانین‬ ‫ب��دون اجبار وجود ندارد‪ .‬روش ه��ای داوطلبانه در فرهنگ‬ ‫ای��ران کمتر جا افت��اده و برای انکه ارتق��ای محصوالت و‬ ‫کیفیت را مش��اهده کنیم همچنان باید اجبار را در رعایت‬ ‫کیفیت مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫به طور مثال رعایت نکردن اس��تاندارد در خودرو با جان‬ ‫اف��راد بازی می کند و باید اس��تانداردهای اجباری برای ان‬ ‫وض��ع و مجازات های س��نگین نیز ب��رای متخلفان درنظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫واردات کاالی باکیفیت می تواند خودبه خود تولیدکننده‬ ‫داخلی را نیز به رعایت کیفیت مجاب کند‪ ،‬در شرایطی که‬ ‫کاالی باکیفیت وجود ندارد واردات می تواند تولیدکنندگان‬ ‫داخلی را برای رقابت مجبور به رعایت کیفیت کند‪ .‬در تمام‬ ‫دنی��ا اقتصاد ازاد ضامن ارتقای کیفیت بوده بنابراین رقابت‬ ‫ازاد در کاال همه افراد را به ارتقای کیفیت سوق می دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫«گسترش صنعت» متن و حاشیه توسعه بازار محصوالت داخلی را بررسی کرد‬ ‫‪ ۲‬اهرم بازارسازی تولید‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در چرخه صنعت کشور چالش نقدینگی و سرمایه‬ ‫در گ��ردش جای خود را به ضع��ف بازارهای داخلی‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در چند س��ال گذش��ته اگ��ر واحدهای‬ ‫صنعتی به دلیل مش��کالت مالی توان تولید نداشتند‬ ‫ام��روز نب��ود متقاضی در بازار موجب ش��ده تا تولید‬ ‫کنن��دگان نتوانند محصوالت خ��ود را به بازار عرضه‬ ‫کنند و سرمایه خود را به چرخه تولید بازگردانند‪ .‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اتخاذ‬ ‫‪ ۳‬برنامه سعی در توسعه بازارهای داخلی محصوالت‬ ‫داخلی دارد‪ .‬در سال های گذشته کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم و واردات بی رویه کاالهای خارجی تولید داخل‬ ‫را به ش��دت مورد اس��یب قرار داده است‪ .‬به همین‬ ‫منظ��ور وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برنامه های‬ ‫خ��ود را با رفع ای��ن دو چالش تنظیم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای تقویت قدرت خرید م��ردم به ویژه در کاالهای‬ ‫مصرف��ی همچ��ون لوازم خانگ��ی ط��رح کارت های‬ ‫اعتباری خرید کاالی ایرانی در دس��تور قرار گرفته و‬ ‫تاکنون نیز حدود ‪ ۲‬هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان کارت‬ ‫اعتباری برای خرید کاال صادر ش��ده است‪ .‬در بخش‬ ‫محدودیت های وارداتی نیز ای��ن وزارتخانه با اصالح‬ ‫تعرفه های وارداتی و حذف ارز مبادالتی برای واردات‬ ‫کاالهای مشابه تولید داخل سعی در بستن مرزها به‬ ‫روی واردات و توسعه بازار برای کاالهای داخلی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ ۳‬برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬مع��اون امور صنای��ع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» در تش��ریح برنامه های ای��ن وزارتخانه برای‬ ‫تقویت بازارهای داخل��ی گفت‪ :‬درحال حاضر یکی از‬ ‫مش��کالت اصلی تولید در بخش تقاض��ا و نبود بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در راستای حمایت از تولید داخل برنامه هایی‬ ‫را برای تقویت بازارهای داخلی و خارجی در دس��ت‬ ‫اج��را دارد‪ .‬برای تقویت بازار داخلی از یک س��و باید‬ ‫ام��کان رقابت پذیری با محص��والت خارجی در بازار‬ ‫فراهم ش��ود و از س��وی دیگر با تقویت قدرت خرید‬ ‫م��ردم تقاضا ب��رای خرید کاال افزای��ش پیدا کند‪ .‬به‬ ‫همین منظ��ور ‪ ۳‬محور ب��رای تقویت ب��ازار داخلی‬ ‫دید ه ش��ده که می ت��وان به محدودی��ت در واردات‪،‬‬ ‫افزایش تعرفه‪ ،‬تبدیل ارز مبادالتی به ارز متقاضی و‬ ‫کارت های اعتباری خرید کاال اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه های جدید واردات در راه است‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اشاره به اینکه محدودیت در واردات در قالب قانون‬ ‫اس��تفاده حداکثری از توان تولید اجرایی شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی به کاالهای عمومی که‬ ‫توان تولید انه��ا در داخل وجود دارد و کاالی نهایی‬ ‫هس��تند ارز مبادالتی تعلق نمی گی��رد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫فهرس��تی برای افزایش تعرفه های واردات فهرس��تی‬ ‫تهیه شده که بخشی از ان در هیات دولت به تصویب‬ ‫رسیده و بخش��ی دیگر در حال بررس��ی های نهایی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به دنبال این اس��ت که با اتخاذ این سیاست ها انگیزه‬ ‫ب��رای واردات کاالهایی که در داخ��ل وجود دارد را‬ ‫کاهش دهیم تا بازار الزم برای تولیدات داخلی فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت قدرت خرید مردم‬ ‫صالحی نیا با اش��اره به اینکه با هماهنگی با بانک ها‬ ‫از چند ماه گذشته طرح کارت های اعتباری در حال‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد تقاض��ا و تقویت قدرت خرید‬ ‫م��ردم یکی دیگ��ر از رویکردهایی اس��ت که وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ان را دنب��ال می کند‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس نیز تاکنون ‪ ۱۱‬بانک حدود ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫کارت اعتب��اری خرید کاالی ایرانی ص��ادر کرده اند‬ ‫و ه��ر کارت نیز به ارزش ‪ ۱۵‬میلیون تومان اس��ت‪.‬‬ ‫امیدواریم با ارائه این گونه تسهیالت‪ ،‬رونق را در بازار‬ ‫لوازم خانگی داخلی شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در بخ��ش ص��ادرات نیز به‬ ‫بازار سازی نیاز داریم‪ ،‬گفت‪ :‬از طریق کمیسیون های‬ ‫مش��ترک اقتصادی با کشورهای مختلف برنامه هایی‬ ‫را متناس��ب با هر کش��ور تنظیم کرده ایم تا براساس‬ ‫صنای��ع منتخ��ب همچ��ون صنایع فل��زی‪ ،‬دارویی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی و‪ ...‬بتوانی��م بازارهای این کش��ورها را به ‬ ‫دست بگیریم‪ .‬البته ارزش صادرات غیرنفتی در ‪ ۸‬ماه‬ ‫نخست سال به نسبت سال گذشته حدود یک درصد‬ ‫کاهش یافته که امیدواریم تا پایان امسال به وضعیت‬ ‫مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفی�ت پایی�ن؛ راه ف�رار از تعرف�ه ب�االی‬ ‫واردات‬ ‫سیاس��ت محدودی��ت در واردات می توان��د بازارهای‬ ‫داخلی را تقویت کند اما تجربه ثابت کرده است توجه تنها‬ ‫به دیوارهای تعرفه ای توانسته انگیزه واردات در کشور را از‬ ‫بی��ن ببرد‪ .‬نبود نظارت دقیق در کیفیت کاالهای وارداتی‬ ‫باعث شده تا با افزایش تعرفه واردات کاالهای بی کیفیت‬ ‫ب��رای جبران هزینه ها از س��وی بازرگان��ان افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬محدودیت در واردات باید در تمام‬ ‫زمینه ها و ب��ا نظارت اعمال ش��ود‪ .‬محمدرضا مرتضوی‪،‬‬ ‫دبی��رکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» در این باره اظهار کرد‪ :‬محدودیت‬ ‫در واردات اگر تنها به افزایش تعرفه های گمرکی معطوف‬ ‫باش��د‪ ،‬نمی تواند به تنهایی بهره وری کافی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫نظ��ارت بر کیفیت کاالهای وارداتی موضوعی اس��ت که‬ ‫متاس��فانه ب��ه ان توجه چندانی نمی ش��ود‪ .‬ب ه طور مثال‬ ‫درحال حاض��ر کااله��ای الکترونی��ک با تایی��د کیفیت‬ ‫ش��رکت های چینی از س��وی گمرک پذیرفته می شود و‬ ‫در ای��ران ازمایش های الزم بررس��ی کیفی��ت کاال انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بدون نظ��ارت کیفیت هر چه تعرفه‬ ‫افزایش پیدا کند بازرگانان برای صرفه اقتصادی به دنبال‬ ‫واردات کاالهای کم کیفیت خواهند رفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫کاالیی که در داخل دارای اس��تاندارد اجباری اس��ت در‬ ‫واردات کاال نیز باید همان استانداردها لحاظ شود در غیر‬ ‫این صورت این سیاس��ت به واردات کاالهای بی کیفیت و‬ ‫ارزان قیمتی منجر می ش��ود که دوباره بازارهای داخلی را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات و استحکام با سیاست ارز تک نرخی‬ ‫مرتضوی با اش��اره به سیاست حذف ارز مبادالتی برای‬ ‫واردات کاالهای��ی که مش��ابه داخلی دارن��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در بخش ارز ابتدا باید سیاس��ت تک نرخی شدن ارز اجرا‬ ‫ش��ود س��پس با درامدی که دولت از یکسان س��ازی نرخ‬ ‫ارز کس��ب خواهد کرد به حمای��ت از تولید داخل بپردازد‬ ‫و ای��ن مابه التفاوت درامد ارزی را در ب��رای کاهش بهره‬ ‫بانکی تولید هزینه کند‪ .‬این سیاس��ت از استحکام و ثبات‬ ‫بیش��تری برخوردار خواهد بود و جلوی هرگونه دور زدن‬ ‫قانون نیز گرفته خواهد شد‪ .‬دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایران ایجاد کمپین های حمایت از تولید داخل‬ ‫را راه��کار موثری در خرید کاالی ایرانی دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫این کمپین ها باید به طورج��دی و در بلندمدت پیگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬کمپین هایی که سال گذشته در این زمینه مطرح‬ ‫ش��د تاثیرگذار بود اما متاسفانه در مقطع کوتاهی مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬در کنار ایجاد این کمپین ها نیز تولیدکنندگان باید‬ ‫ارتقای کیفیت را س��رلوحه سیاست های خود قرار دهند‬ ‫تا حمایت از تولید داخل اس��تمرار پیدا کند‪ .‬در سال های‬ ‫گذشته مصرف ش��وینده های بهداشتی داخلی به نسبت‬ ‫نش��ان های تجاری خارجی افزایش یافته و دلیل این امر‬ ‫افزایش کیفیت و فرهنگ س��ازی استفاده از تولید داخل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کلینیک های حمایتی‬ ‫مرتضوی با اش��اره ب��ه اینکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سیاس��ت های حمایتی از تولید را باید در رش��ته‬ ‫صنعت��ی متناس��ب با ش��رایط ان تعریف کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ایج��اد کلینیک ه��ای حمایتی برای صنای��ع مختلف در‬ ‫طول سال پیوس��ته باید سیاست های حمایتی متناسب‬ ‫با شرایط هر صنعت تدوین شود‪ .‬در این مسیر تشکل های‬ ‫صنعتی نیز می توانند بیش��ترین نقش را ایفا کنند‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬در فصل زمس��تان که مصرف س��یمان کاهش پیدا‬ ‫می کند کارخانه های س��یمان می تواند تعطیل ش��ود در‬ ‫کنار ان وزارت نفت از محل فروش س��وختی که ناش��ی‬ ‫از صرفه جویی این کارخانه ها انجام می ش��ود مبلغی را به‬ ‫این واحدهای صنعتی پرداخت کند‪ .‬در این ش��رایط هم‬ ‫در فصل زمس��تان با کمبود سوخت روبه رو نخواهیم شد‬ ‫و هم بهره وری واحده��ای صنعتی افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ط��رح کارت خرید کاالی ایرانی نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این طرح بر قدرت خرید مردم و بهبود گردش مالی‬ ‫در بازار تاثیرگذار است و تمام دنیا از این شیوه ها استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬تسهیالت دهی به متقاضیان کاال ابزار کارامدی‬ ‫است که موجب گردش مالی در بخش تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫بنا ب��راین گ��زارش‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫دو رویکرد محدودی��ت در واردات و افزایش قدرت خرید‬ ‫مردم س��عی در بازار سازی برای محصوالت ایرانی دارد اما‬ ‫توجه به تمام ابعاد بازار به ویژه کیفیت چالش��ی است که‬ ‫می تواند این سیاس��ت را تحت تاثیر قرار دهد و از رسیدن‬ ‫به هدف اصلی که ایجاد بازار برای تولیدات داخلی اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ازدارد‪ .‬درنتیجه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عالوه بر‬ ‫توجه به افزایش تعرفه باید ب��ر کیفیت کاالهای وارداتی‬ ‫توجه داش��ته باش��د تا از این طریق محصوالت ایرانی نیز‬ ‫مورد اسیب قرار نگیرند‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی امسال حداکثر ‪ ۵‬درصد است‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی گفت‪ :‬درنظر داریم امس��ال‬ ‫به بنگاه های خرد و متوس��ط با داش��تن بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیک��ی ‪ ۵۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫تس��هیالت دهیم‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬اکبر کمیجانی‬ ‫با اش��اره به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی‬ ‫ب��ه بازار اقتصادی و ارزی گفت‪ :‬سیاس��ت های بانک‬ ‫مرکزی براساس سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی‬ ‫در اغ��از دولت یازدهم ش��کل گرف��ت و هدف بانک‬ ‫مرک��زی ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم بود‪ .‬در‬ ‫راس��تای اجرای این هدف کالن اهداف میانی مانند‬ ‫مه��ار تدریجی تورم و ثبات بازار ارز نیز در دس��تور‬ ‫کار ق��رار داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وقت��ی امروز بعد از‬ ‫‪ ۴‬س��ال به گذش��ته نگاه می کنی��م می بینیم که از‬ ‫ت��ورم ‪ ۴۰‬درص��د در اغاز دولت یازده��م به زیر ‪۱۰‬‬ ‫درصد و تورم تک رقمی درحال حاضر رس��یده ایم و از‬ ‫فصل نخست س��ال ‪ ۹۵‬تاکنون تورم تک رقمی ثابت‬ ‫مانده است‪ .‬خوشبختانه در سال ‪۳/۳ ،۹۵‬‬ ‫درصد رش��د صادرات غیرنفتی داشتیم که‬ ‫نش��ان می دهد اقتصاد ما به سمت سالمت‬ ‫نس��بی رفته اس��ت‪ .‬قائم مق��ام رییس کل‬ ‫بانک مرکزی اظهار کرد‪ :‬امس��ال نیز چون‬ ‫رش��د اقتصادی نفت تکمیل شده چندان‬ ‫انتظار تحقق رش��د اقتصادی از ناحیه نفت‬ ‫نداریم‪ .‬عمده انتظارات رش��د اقتص��ادی ما از محل‬ ‫رش��د صادرات غیرنفت��ی خواهد بود‪ .‬ب��ه گفته این‬ ‫مقام مس��ئول در بانک مرک��زی‪ ،‬پیش بینی های این‬ ‫بانک و موسس��ه های بین المللی تحقق رش��د ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫درصدی اقتصادی کش��ور در امسال است‪ .‬قائم مقام‬ ‫بان��ک مرکزی افزود‪ :‬در اغ��از دولت یازدهم به علت‬ ‫اثرگ��ذاری تحریم ه��ا بر نظام بانکی‪ ،‬اقتصاد کش��ور‬ ‫با رکود عمیقی روبه ر و ش��د و بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫اگرچه مشکالت زیادی داشتند اما مهم ترین مشکل‬ ‫انه��ا نبود نقدینگی بود ب��ه این معنی که‬ ‫ماشین االت وجود داشت اما اگر سرمایه در‬ ‫گردش فراهم می شد‪ ،‬امکان موفقیت برای‬ ‫بنگاه های تولیدی ایجاد می شد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬به همین دلی��ل اولویت بانک مرکزی‬ ‫تامین سرمایه در گردش ‪ ۳‬ماهه‪ ۶ ،‬ماهه و‬ ‫یک س��اله بود تا بنگاه های تولیدی بتوانند‬ ‫برای خرید مواد اولیه و تامین تجهیزات اقدام کنند‪.‬‬ ‫کمیجانی تصریح کرد‪ :‬س��هم س��رمایه در گردش به‬ ‫بنگاه ها در س��ال ‪ ۹۱‬از کل تسهیالت‪ ۴۶ ،‬درصد بود‬ ‫که به رقم ‪ ۱۹۵‬هزار میلیارد تومان رس��ید‪ .‬به گفته‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی نس��بت سرمایه در گردش در‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۵‬از کل تسهیالت به ‪ ۶۵‬درصد و رقم‬ ‫پرداخت��ی ب��ه بنگاه ها به ‪ ۵۴۸‬هزار میلیارد رس��ید‪.‬‬ ‫کمیجانی ادامه داد‪ :‬در راس��تای ت��ورم تک رقمی و‬ ‫حمای��ت از تولی��د پیش بینی ما این اس��ت که توان‬ ‫تس��هیالت دهی بانک ها در پایان امسال به مرز ‪۶۷۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می رسد و جهت گیری بازار پولی‬ ‫در راستای اش��تغال در جریان خواهد بود‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول در بانک مرکزی تاکید ک��رد‪ :‬نگاه ویژه ای‬ ‫هم برای بنگاه های خرد داش��تیم و در اواس��ط سال‬ ‫گذش��ته به بیش از ‪ ۲۴‬هزار بنگاه خرد و متوس��ط‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان پرداخت شد‪ .‬امسال نیز این‬ ‫تجربه را با رقم ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت به‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار ‪ SME‬ک��ه دارای طرح بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی باش��ند تکرار خواهیم کرد و همه‬ ‫حوزه های کش��اورزی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬صنعتی و تولیدی را‬ ‫ش��امل می شود‪ .‬وی با بیان اینکه اقتصاد ما امروز در‬ ‫مقایس��ه با روزهای اغاز دولت مقاوم تر ش��ده اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیاست فعلی ما‪ ،‬ثبات اقتصادی و پایدارسازی‬ ‫رش��د اقتصادی است؛ هر چند که چالش های بزرگی‬ ‫همچون بیکاری و انجماد در ترازنامه بانک ها را داریم‪.‬‬ ‫طرح فروش نقدی و اعتباری وانت اریسان دوگانه سوز‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول‪1439‬‬ ‫‪ 5‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2246‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪273‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫گرانی خودروهای وارداتی‬ ‫سر به فلک کشید‬ ‫مع��اون بازاریاب��ی و فروش گروه صنعتی ای��ران خودرو از اجرای ط��رح فروش نقدی و‬ ‫اعتباری خودرو کار وانت اریس��ان دوگانه س��وز خبر داد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مصطفی‬ ‫خان کرمی اظهار کرد‪ :‬با بهره گیری از روش های متنوع فروش به دنبال پاسخگویی به نیاز‬ ‫طیف گسترده ای از مش��تریان هستیم و برهمین اساس طرح فروش ویژه وانت اریسان را‬ ‫در دس��تور کار قرار داده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این طرح‪ ،‬اریس��ان با نرخ ‪ ۲۶‬میلیون تومان به‬ ‫ص��ورت نقدی و پیش پرداخت ‪ ۸‬میلیون و ‪۴۰۰‬هزار توم��ان به صورت اعتباری به فروش‬ ‫می رسد‪ .‬در روش اعتباری امکان بازپرداخت تسهیالت از ‪ ۶‬تا ‪ ۴۸‬ماهه به صورت یک تا ‪۸‬‬ ‫فقره چک به دلخواه مش��تری پیشنهاد شده است‪ .‬خان کرمی افزود‪ :‬موعد تحویل خودرو‬ ‫در هر دو روش نقدی و اعتباری ‪ ۳۰‬روز تعیین شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با اقدامات انجام‬ ‫شده برای بهبود کیفیت و تقویت شاسی اریسان مانند اضافه شدن قطعه تقویتی اسپیسر‬ ‫(متصل کننده اتاق بار به کابین) این خودرو‪ ،‬وانت کارامد و س��بک اول کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬نام نویسی برای خودرو اریسان هم اکنون در همه نمایندگی های مجاز ایران‬ ‫خودرو سراس��ر کشور در حال انجام اس��ت‪ .‬متقاضیان می توانند برای بهره مندی از مزایای‬ ‫ای��ن طرح عالوه بر نمایندگی به پایگاه اینترنتی فروش محصوالت ایران خودرو به نش��انی‬ ‫‪ Esales. ikco. ir‬مراجعه کنند‪ .‬مراحل انجام کار از قبیل پیش ثبت نام‪ ،‬اعتبارس��نجی‪،‬‬ ‫واریزها و‪ ...‬از طریق پیامک به مشتریان اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از برندگان و بازندگان‪ 2017‬نشان داد‬ ‫در اش��فته بازار خودروهای وارداتی که هرکس ساز خود را می نوازد هر تصمیمی‬ ‫هرچند کوچک می تواند اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد داش��ته باش��د‪ .‬افزایش تا‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلی��ون تومانی نرخ برخی خودروهای وارداتی در بازه زمانی ‪ ۶‬ماهه موضوعی‬ ‫نیست که بتوان به راحتی از ان چشم پوشی کرد‪ .‬در این میان مطرح شدن اظهاراتی‬ ‫همچ��ون محدودیت عرضه از س��وی واردکنندگان خودرو نی��ز دردی به دردهای‬ ‫موجود اضافه می کند‪ .‬در این ش��رایط که بیش از همیشه ضرورت ورود سازمان ها و‬ ‫ارگان های نظارتی احساس می شود‪ ،‬فعاالن بازار خودرو معتقدند الزم است کسانی‬ ‫که اقدام به واردات و انبار انها کرده و از عرضه جلوگیری به عمل می اورند‪ ،‬شناسایی‬ ‫ش��وند تا زمینه برای سوءاستفاده بیشتر بسته شود‪ .‬سعید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران در گفت وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به محدودیت‬ ‫عرضه خودرو از س��وی واردکنندگان همزمان با بسته شدن امکان ثبت سفارش در‬ ‫تیرم��اه اظهار کرد‪ :‬به طور قطع افزایش ناگهانی ن��رخ خودروهای وارداتی از تیرماه‬ ‫تاکنون به دلیل محدودیت عرضه بوده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه نرخ س��ورنتو از‬ ‫تیرم��اه تاکنون به دلیل محدودیت در عرضه از ‪ ۲۳۵‬میلیون تومان به ‪ ۳۴۰‬میلیون‬ ‫تومان درحال حاضر رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬سوناتا هیبرید که پیش از این با نرخ ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫تومان به فروش می رسید درحال حاضر با گارانتی به نرخ ‪ ۲۰۷‬میلیون تومان و بدون‬ ‫گارانتی ‪ ۱۹۷‬میلیون تومان به فروش می رس��د‪ .‬در همین حال توسان ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی به ‪ ۲۵۵‬میلیون تومان و سانتافه نیز به ‪ ۲۹۰‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫شتاب افراطی گریبانگیر صنعت خودرو امریکا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قطعات قدیمی فعالیت مجازی‬ ‫را ناکارامد می کند‬ ‫یک��ی از گالیه های مدیران برنامه ریز در بحث تعرفه های ترجیحی به روز نبودن‬ ‫سایت های تولیدکنندگان و قرار ندادن محصوالت و اخرین دستاوردها در این فضا‬ ‫بود که این امر باعث می شود بازرگان خارجی نتواند ارزیابی درستی از وضعیت و‬ ‫توانمندی تولیدات ایران داش��ته باشد‪ .‬فضای وب سایت ها فرصتی برای بازاریابی‬ ‫و بس��تری برای همکاری اس��ت و ش��رکت های بازرگانی با اگاهی از محصوالت و‬ ‫امتیازه��ای هریک از کااله��ا در این فضا اقدام به خری��د می کنند و این بهترین‬ ‫زمینه برای ارزاوری کشورهاست ضمن انکه در بحث تعرفه ترجیحی باید فعاالن‬ ‫حوزه ها از محصوالت موجود اگاه باشند تا درخواست تعرفه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ساخت خودرو چینی – ایرانی در سمنان‬ ‫شرکت ام جی چین که پیش از این در تبریز به عنوان ام‬ ‫جی پارس قرار بود به تولید خودرو در ایران مشغول شود‪،‬‬ ‫ش��ریک ایرانی خود را عوض کرده و از این پس با خانواده‬ ‫گرامی در سایت سمنان شراکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫نیمه نخس��ت س��ال ‪ ،۹۵‬س��ایک موتور چین و اذویکو‪،‬‬ ‫جوینت ونچر ام جی پارس موتور را تش��کیل دادند تا پای‬ ‫این خودروس��از قدرتمند چینی برای تولی��د به تبریز باز‬ ‫ش��ود اما گویا همان طلسمی که در واردات محصوالت ام‬ ‫ج��ی به ایران افتاد‪ ،‬دامنگیر تولید خودروهای این نش��ان‬ ‫تجاری نیز شد‪.‬‬ ‫قرار بود نخستین محصول این شرکت ام جی ‪ ۳۶۰‬باشد‬ ‫و در بهم��ن ‪ ۹۵‬به بازار عرضه ش��ود اما ن��ه تنها تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬خبری از تولید این خودرو نش��د بلکه سرانجام‬ ‫محصولی که قرار بود تا خرداد ‪ ۹۶‬به بازار عرضه ش��ود به‬ ‫پایان مرداد ماه رسید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر همزمان با این بدقولی ها خبرهای تایید‬ ‫نشده ای مبنی بر اینکه سایک موتور به دنبال تغییر شریک‬ ‫خود در ایران اس��ت به گوش می رسید که سرانجام پس از‬ ‫‪ ۵‬ماه این خبر تایید شد و اخرین اخبار حاکی از به نتیجه‬ ‫رسیدن ام جی با خودروسازی فردا سمنان است‪.‬‬ ‫ش��نی ده ها از رایزنی برای راه اندازی خط مونتاژ ‪ ۵‬مدل‬ ‫خودرو چینی در سمنان حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫خودرو سازی فردا با تایید این خبر گفت‪ :‬این شرکت چینی‬ ‫با نش��ان ام جی بیش از ‪ ۳۰‬سال سابقه در صنعت خودرو‬ ‫دارد و شش��مین ش��رکت دنیا از نظر تیراژ با ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه در سال است‪.‬‬ ‫عوض دیدار با بیان اینکه در یک قرارداد ‪ ۵‬ساله‪ ۵ ،‬مدل‬ ‫از خودروهای چینی در سمنان تولید می شود گفت‪ :‬مونتاژ‬ ‫این خودروها از ‪ ۳‬هزار دستگاه با یک مدل در سال نخست‬ ‫قرارداد اغاز شد و در پایان ‪ ۵‬سال به ‪ ۱۱۳‬هزار دستگاه در‬ ‫‪ ۵‬مدل خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی س��الن رنگ و بدنه این شرکت در قالب‬ ‫همی��ن قرارداد با طرف چینی خبر داد و گفت‪ :‬یک س��ال‬ ‫و نی��م پس از اغاز تولید خودرو چین��ی و با بهره گیری از‬ ‫فناوری روز دنیا چرخه تولید خودرو در کنار س��الن مونتاژ‬ ‫تجمیع قطعه سازان نیازمند استانداردهای خاص است‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی گفت‪ :‬طرح‬ ‫تجمیع قطعه سازان در حال اجراست اما زمان بندی خاصی در این باره‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و ضم��ن اش��اره به رون��د برگ��زاری جلس��ات ایجاد‬ ‫مجموعه سازی در واحدهای قطعه س��ازی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اظهار کرد‪ :‬انجمن‬ ‫قطعه سازان کشور با طرح تجمیع قطعه سازان و ایجاد مجموعه سازی‬ ‫در این صنعت مشکلی ندارد اما با شرایطی که در کشور وجود دارد و‬ ‫روشی که خودروسازان دارند با مسائلی همراه است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تجمیع قطعه س��ازان از مواردی است که باید مورد‬ ‫به مورد پیگیری ش��ود؛ چنانچه در شرکت های بزرگ دنیا نیز به این‬ ‫شکل عمل می شود ازاین رو مس��ائل مختلف این موضوع در جلسات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح ش��ده که باید استاندارد خاصی‬ ‫در این جریان وجود داشته باشد و سپس هم افزایی و مجموعه سازی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬الزم اس��ت نس��بت به هر خودرو‪ ،‬شرایط فنی‬ ‫قطعات ان و همچنین ش��رایط مالی س��ازندگان و پلتفرم به بررسی‬ ‫موضوع پرداخت و س��پس درباره تجمیع تصمیم گرفت‪ .‬به طور نمونه‬ ‫ایا می توان قطعه ای را با قطعه دیگر به ش��کل مجموعه سازی تحویل‬ ‫داد یا خیر؟ به طور قطع این جریان در هیچ ش��رکت خودروسازی از‬ ‫استاندارد خاصی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه درحال حاضر بسیاری از خودروسازان اروپایی‬ ‫نس��بت به این مس��ئله عقبگ��رد کرده اند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬امروز تعداد‬ ‫زی��ادی از خودروس��ازان بزرگ جهان درباره قطعات��ی که بنا بوده به ‬ ‫ش��کل مجموعه س��ازی ارائه شود عقب نش��ینی و قطعات را از حالت‬ ‫مجموعه سازی جدا کرده اند‪.‬‬ ‫هرچن��د بس��یاری از خودروس��ازان نیز روی برخ��ی از قطعات که‬ ‫همواره به ش��کل منفصله تامین می ش��د هم اکنون سیستم تیرینگ‬ ‫را اجرا کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال قطعه تاکید ک��رد‪ :‬هیچ اس��تانداردی درب��اره تجمیع‬ ‫قطعه س��ازان وجود ن��دارد و نگرانی اغلب واحدهای قطعه س��ازی از‬ ‫ش��رایطی است که خودروس��ازان به ان دچار شده و می خواهند این‬ ‫مسئله را به شکل افراطی اجرایی کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان کش��ور در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪:‬‬ ‫البته این حرکت افراطی و بدون مطالعه کامل خودروس��ازان تاکنون‬ ‫نتیجه خوبی در صنعت قطع ه کش��ور نداشته و پیش بینی می شود از‬ ‫این پس نیز نتیجه خوبی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬انجمن قطعه س��ازان کش��ور معتقد اس��ت طرح‬ ‫مجموعه س��ازی بای��د به ش��کل علمی و با نظ��ر این انجم��ن و نیز‬ ‫پارامترهای اقتصادی و توانمندی فناوری خود س��ازندگان اجرا شود‪.‬‬ ‫این صنعتگر فعال در قطعه سازی تصریح کرد‪ :‬انجمن مخالف این گونه‬ ‫استانداردسازی هاس��ت و معتقد اس��ت این جریان نباید به این نحو و‬ ‫یکطرفه و افراطی پیاده شود‪.‬‬ ‫وی هرگون��ه الگوبرداری صرف از صنعتگ��ران خارجی و اجرای ان‬ ‫در صنعت قطع ه کش��ور را نامطلوب دانس��ت و گفت‪ :‬باید کمیته ای‬ ‫در ش��رکت خودروس��ازی تش��کیل ش��ود و ب��ا اس��تفاده از نظرات‬ ‫قطعه س��ازان و الگوگیری از تجربه ها تصمیم گیری منطقی داش��ت؛‬ ‫این در حالی اس��ت که هم اکنون خودروسازان در این مسیر به شکل‬ ‫افراطی حرکت می کنند از این رو قطعه س��ازان با این جریان مخالف‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان یاداور ش��د‪ :‬مجموعه س��ازی باید براساس شرایط و‬ ‫پارامترهای منطقی باشد و تجمیع قطعه سازان زمانی به درستی انجام‬ ‫خواهد شد که این روند به لحاظ علمی و فنی تک به تک مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫این کارخانه تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته دیدار‪ ،‬تامی��ن ‪ ۲۰‬درصد از قطعات خودرو های‬ ‫تولیدی از داخل کش��ور جزو الزامات این قرارداد اس��ت و‬ ‫این شرکت قصد دارد از توان تولید ‪ ۱۱۷‬شرکت قطعه ساز‬ ‫استان سمنان در این زمینه استفاده کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت خودرو س��ازی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫در قال��ب ای��ن ق��رارداد یک ش��رکت گس��ترده خدمات‬ ‫پ��س از فروش نش��ان تجاری ام جی ب��ا ‪ ۲۰‬میلیون دالر‬ ‫س��رمایه گذاری طرف چینی با نام « ‪ MG‬فردا » در حال‬ ‫راه اندازی اس��ت که فراین��د بازاریابی‪ ،‬ف��روش و خدمات‬ ‫خودروهای چینی تولید سمنان را برعهده می گیرد‪.‬‬ ‫عوض دیدار از کس��ب تجربه موفق مونتاژ خودرو داخلی‬ ‫با اشتغالزایی ‪ ۲۱۰‬نفر از ‪ ۸‬ماه گذشته در این کارخانه نوپا‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬کار مونتاژ و تحویل ‪ ۶‬هزار دستگاه سمند‬ ‫‪ ۳‬م��اه زودتر از موعد قرارداد به پایان رس��یده و هم اکنون‬ ‫کار تولی��د ‪ ۴۰‬هزار دس��تگاه خودرو پ��ارس در این واحد‬ ‫مونتاژ برای یک سال اینده شروع شده است‪.‬‬ ‫وی خری��د ‪ ۷۵‬هکت��ار زمین برای احداث س��الن رنگ‬ ‫و بدن��ه در ای��ن واحد را یاداور ش��د و گف��ت‪ :‬با تکمیل و‬ ‫راه اندازی این دو س��الن ‪ ۵۰۰‬نیروی جدید جذب کارخانه‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫توان خط مونتاژ خودرو سازی فردا هم اکنون ‪ ۶۰‬دستگاه‬ ‫در روز اس��ت که تا پایان س��ال به ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تولید خودروهای اقتصادی با قابلیت های جدید در سایپا‬ ‫نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اس�لامی از عزم جدی این نهاد برای‬ ‫حمایت از صنعت خودرو خبرداد و گفت‪ :‬از انجایی که گروه خودروسازی سایپا‬ ‫توانس��ته بخش عمده ای از بازار را با تولید خودروهای اقتصادی از ان خود کند‬ ‫و نیاز مردم را پاسخ دهد مجلس با همه وجود از این مجموعه حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬علی اکبر کریمی با بیان این مطلب اظهارکرد‪ :‬گروه سایپا‬ ‫در چند سال اخیر در زمینه بهبود تولیدات خودرویی گام های بزرگی برداشته و‬ ‫به توس��عه سبد محصول و ایجاد تنوع در خودروهای خود اقدام کرده و توانسته‬ ‫به یک نشان تجاری ارزشمند در صنعت خودروسازی ایران تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ارتقای کیفی خودروهای گروه س��ایپا افزود‪ :‬به موازات ایجاد‬ ‫تنوع در محصوالت‪ ،‬کیفیت خودروهای جدید گروه سایپا باالست و این مجموعه‬ ‫توانس��ته خودروهای اقتصادی خود را به امکان��ات و قابلیت های جدیدی مجهز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کریمی با بیان اینکه تحقیق و توسعه و دستیابی به دانش جدید از عرصه تولید‬ ‫اولویت مهم خودروس��ازان به ش��مار می رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براس��اس گزارش های‬ ‫رس��یده به مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬در چندسال گذش��ته گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا در امر تحقیق و نواوری سرمایه گذاری های مناسبی انجام داده و درحال‬ ‫دس��تیابی به دانش طراحی پلتفرم خودرو اس��ت که این امر می تواند زمینه گام‬ ‫نهادن در مسیر تولیدکنندگان جهانی را فراهم کند‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره برنامه اقتصاد‬ ‫مقاومتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬استفاده از ظرفیت های داخلی و الگوبرداری از دانش‬ ‫روز جهانی ازجمله فاکتورهای مهم اقتصاد مقاومتی اس��ت که در گروه سایپا در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫کریم��ی تاکید کرد‪ :‬یکی از حوزه های مه��م در صنعت خودرو موضوع تامین‬ ‫مالی چرخه تولید است که مجلس شورای اسالمی در این عرصه اماده همکاری‬ ‫با صنعت خودرو در جهت رونق تولید و کسب و کار حاصل از ان است‪.‬‬ ‫رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس همچنین درباره نقش صنعت خودرو‬ ‫در ص��ادرات غیرنفت��ی با بیان اینکه صنع��ت خودرو به یک��ی از ابزارهای مهم‬ ‫کشورهای توسعه یافته برای نفوذ در بازارهای جهانی و به نماد پیشرفت کشورها‬ ‫تبدیل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬درصورتی که موانع و مشکالت صادرات را برطرف کنیم‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا با توجه به تولید محصوالت قابل رقابت در بازارهای‬ ‫منطقه ای و جهانی می تواند سهم صادرات غیرنفتی ایران را ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫کریمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر بتوانیم محصوالتی با نشان ایرانی و برخوردار از‬ ‫امکانات و قابلیت های مورد اس��تفاده در خودروهای روز جهان تولید کنیم‪ ،‬قادر‬ ‫خواهیم بود نش��ان ملی خود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم و س��هم خود را‬ ‫از این بازارها به دست اوریم‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬مجلس شورای اسالمی دغدغه های‬ ‫فراوان��ی در زمینه صنعت خودرو به عنوان یک پایه مهم اقتصاد و تولید کش��ور‬ ‫دارد و ب��ا توجه ب��ه اهمیت این صنعت در ایجاد فرصت ش��غلی و گردش مالی‬ ‫مصمم به حمایت و حراست از خودروسازان کشور است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای اسالمی درباره برنامه مجلس در جهت‬ ‫کم��ک به خودروس��ازان برای جایگزینی خودروهای فرس��وده گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫موضوع الودگی هوا به یکی از مش��کالت مهم کشور تبدیل شده‪ ،‬مجلس اماده‬ ‫حمایت از طرح های خودروسازان برای جایگزینی خودروهای قدیمی و فرسوده‬ ‫با محصوالت روز و باکیفیت است‪.‬‬ ‫وی درب��اره برنامه گروه خودروس��ازی س��ایپا برای همکاری با خودروس��ازان‬ ‫خارجی در زمینه تولید خودرو با نش��ان تجاری مش��ترک نیز اظهارکرد‪ :‬راهکار‬ ‫همکاری مش��ترک با خودروسازان جهانی که منوط به انتقال سرمایه و فناوری‬ ‫به داخل ایران است‪ ،‬می تواند زمینه رشد و شکوفایی صنعت خودرو را در عرصه‬ ‫دانش و تولید فراهم کند که س��ایپا در قرارداد با س��یتروئن گام بزرگی در این‬ ‫مسیر برداشته است‪.‬‬ ‫کریمی گفت‪ :‬امروز اهمیت صنعت خودرو در کشور بیش از گذشته مشخص‬ ‫ش��ده و همه بخش های حاکمیتی‪ ،‬نگاهی مترقی به این صنعت دارند و خواهان‬ ‫حمایت و رشد ان هستند و نمایندگان مجلس نیز با توجه به نقش خودروسازان‬ ‫در اقتص��اد مقاومتی و رونق تولید و اش��تغال‪ ،‬خ��ود را متعهد به حمایت از این‬ ‫صنعت و دستاوردهای ان می دانند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 16 1396‬ربیع االول ‪ 5 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 273‬پیاپی ‪2246‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معنادار بودن پروژه سرمایه گذاری‬ ‫را توجیه پذیر می کند‬ ‫تن��وع تولید که در س��ایه‬ ‫مشارکت با خارجی ها حاصل‬ ‫می ش��ود در صورت داش��تن‬ ‫سود مشترک منجر به کاهش‬ ‫هزینه های تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس نکته ضروری‬ ‫در همکاری با شرکای جدید‪،‬‬ ‫محمدتقی احمدیان‬ ‫هم��کاری ب��ر اس��اس تولید‬ ‫استاد دانشکده مهندسی‬ ‫و پلتف��رم مش��ترک اس��ت؛‬ ‫مکانیک دانشگاه‬ ‫موضوع��ی ک��ه درحال حاضر‬ ‫صنعتی شریف‬ ‫با امضای ق��رارداد ده جانبه با‬ ‫ش��رکت های خارجی از سوی‬ ‫یکی از خودروس��ازان در حال پیگیری اس��ت‪ .‬در صورتی که‬ ‫قراردادهای جدید به ش��کلی باش��د که یکی از دو طرف که‬ ‫ملزم به تولید اس��ت پشتوانه قوی نداشته باشد به طور قطع‬ ‫این قرارداد را نمی توان چندان قوی دانس��ت‪ .‬هر موتور با هر‬ ‫قیمت��ی باید روی ی��ک پلتفرم نصب ش��ود بنابراین خرید و‬ ‫فروش خودرو با مدیریت و س��رمایه گذاری مشترک معنادار‬ ‫ب��وده و مزایایی همچون کاهش هزینه های تولید را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪ .‬سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها و دریافت‬ ‫سود مش��ترک باید بازار مشترکی نیز داشته باشد و دوطرف‬ ‫در س��ود و زیان تولید هر قطعه شریک باشند؛ در عین حال‬ ‫اقدامات��ی همچون تحقیق و توس��عه با ه��دف بهینه کردن‬ ‫تولیدات و بهبود محصول در س��ال های بعد نیز دنبال ش��ود‪.‬‬ ‫درواق��ع باید جریان مداومی ش��کل گرفته و تولیدات تحلیل‬ ‫و بررس��ی ش��ود و در طراحی محصوالت‪ ،‬دوطرف در جریان‬ ‫جزئیات کار قرار گیرند و با ارائه راهکارهایی نسبت به کاهش‬ ‫هزینه تولید اقدام کنند‪ ،‬در این شرایط سرمایه گذاری معنادار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به طور قطع الزمه توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری‪ ،‬معنادار‬ ‫بودن ان اس��ت‪ .‬در برخی قراردادها‪ ،‬فناوری ‪ ۱۰‬برابر حساب‬ ‫ش��ده و س��اخت کارخانه و باقی تجهیزات ارزشی به مراتب‬ ‫کمتر خواهد داش��ت که قراردادی با این وضعیت دس��تاورد‬ ‫چندانی برای ایران نخواهد داش��ت از این رو الزم اس��ت ابتدا‬ ‫تعریف اولیه از سرمایه گذاری مشترک و ارزیابی ان مشخص‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬البته در برخی مواقع ارزیابی ها به گونه ای است‬ ‫که طراحی با هزینه باالیی محاس��به می ش��ود اما در مقابل‬ ‫س��رمایه گذاری طرف ایرانی چندان ارزش��ی نداشته که باید‬ ‫این امر مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتشار اوراق مرابحه خودرو‬ ‫در بورس‬ ‫اوراق اس�لامی مرابحه خودرو با نرخ س��ود ‪۱۷‬درصد از طریق‬ ‫فرابورس منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمود خواجه نصیری با اش��اره به انتشار هزار‬ ‫میلیارد ریال اوراق اس�لامی مرابحه خودرو‪ ،‬هدف از انتشار هزار‬ ‫میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه را تامین نقدینگی برای خرید‬ ‫م��واد و قطعات مورد نیاز در تولید یک ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬اوراق یاد ش��ده با نرخ س��ود ‪۱۷‬درصد‬ ‫ازطریق فرابورس منتش��ر خواهد ش��د‪ .‬مدیر س��ابق نظارت بر‬ ‫بورس ه��ا و بازارهای س��ازمان بورس و اوراق به��ادار افزود‪ :‬این‬ ‫اوراق جایگزین مناس��بی برای جذب س��پرده های خارج ش��ده‬ ‫از نظام بانکی و گزینه مطلوبی برای س��رمایه گذارانی اس��ت که‬ ‫در پی ش��رایط امن و بدون ریس��ک هس��تند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انتشار این اوراق عالوه بر کمک به تامین مالی مورد نیاز صنایعی‬ ‫همچ��ون خودرو س��ازی می تواند زمینه رون��ق و بهبود وضعیت‬ ‫اقتصاد کشور را مهیا کند همچنین فرصتی قابل توجه و مطمئن‬ ‫برای سرمایه گذاران خواهد بود ضمن اینکه تامین مالی تولید از‬ ‫طریق بازار سرمایه در شرایطی که بانک ها با مشکالت عدیده ای‬ ‫روب��ه رو هس��تند می تواند تنوع فعالیت س��رمایه گذاران و بهبود‬ ‫فضای کس��ب و کار را به همراه داش��ته باش��د‪ .‬خواجه نصیری‪،‬‬ ‫هدف از انتشار هزار میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه را تامین‬ ‫نقدینگ��ی برای خرید م��واد و قطعات مورد نی��از در تولید یک‬ ‫شرکت خودروسازی برشمرد و تصریح کرد‪ :‬اوراق یادشده با نرخ‬ ‫س��ود ‪۱۷‬درصد و همچنین بازارگردانی و متعهد پذیره نویس��ی‬ ‫تامین س��رمایه تمدن و ضمانت یک بانک ( ‪ ۱۲‬اذر امس��ال) از‬ ‫طریق فرابورس منتشر شد‪.‬‬ ‫امکان ثبت سفارش کلید اصلی‬ ‫بنز در ایران‬ ‫شرکت ستاره ایران برای ثبت سفارش کلید اصلی خودروهای‬ ‫بنز اعالم امادگی کرد‪ .‬محمد سعیدی‪ ،‬معاون بازاریابی و فروش‬ ‫ش��رکت ستاره ایران‪ ،‬نماینده رس��می بنز در ایران در گفت وگو‬ ‫با پرش��ین خودرو گفت‪ :‬تا پیش از قرارداد جدید با ش��رکت بنز‪،‬‬ ‫بنزسواران به ویژه دارندگان مدل های ‪ ۲۰۱۴‬به بعد برای دریافت‬ ‫کلید خودرو خود با مش��کل رو به رو بودند اما از این پس‪ ،‬شرکت‬ ‫س��تاره ایران به طور مستقیم وارد کار ش��ده و این مشکل حل‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هزینه دریافت کلید اصلی از شرکت‬ ‫مادر به کمترین نرخ مصوب ممکن ش��ده است و مدت دریافت‬ ‫کلی��د یک ماه خواهد بود‪ .‬س��عیدی‪ ،‬هزینه فعلی دریافت کلید‬ ‫اصلی بنز از بازار ازاد و غیر رسمی را ‪ ۵‬میلیون اعالم کرد که غیر‬ ‫واقعی و رقم باالیی است و خاطرنشان کرد‪ :‬ستاره ایران تمام نیاز‬ ‫مش��تریان خود را تامین خواهد کرد و دیگر نیازی به مراجعه به‬ ‫بازارهای جانبی و غیر اصل نخواهد بود‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫فواد نیک سروش‬ ‫همزمان با محدودیت عرضه از سوی واردکنندگان ورود نهادهای نظارتی به بازار الزامی شد‬ ‫گرانی خودروهای وارداتی سر به فلک کشید‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در اش��فته بازار خودروهای وارداتی که هرکس س��از‬ ‫خ��ود را می نوازد هر تصمیمی هرچند کوچک می تواند‬ ‫اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد داش��ته باشد‪ .‬افزایش تا‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلی��ون تومانی نرخ برخی خودروهای وارداتی در‬ ‫بازه زمانی ‪ ۶‬ماهه موضوعی نیست که بتوان به راحتی از‬ ‫ان چشم پوشی کرد‪ .‬در این میان مطرح شدن اظهاراتی‬ ‫همچون محدودیت عرضه از سوی واردکنندگان خودرو‬ ‫نی��ز دردی ب��ه دردهای موجود اضاف��ه می کند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط که بیش از همیش��ه ضرورت ورود سازمان ها و‬ ‫ارگان های نظارتی احساس می شود‪ ،‬فعاالن بازار خودرو‬ ‫معتقدند الزم است کسانی که اقدام به واردات و انبار انها‬ ‫کرده و از عرضه جلوگیری به عمل می اورند‪ ،‬شناسایی‬ ‫شوند تا زمینه سوءاستفاده بیشتر بسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت ورود نهاده�ای نظارتی به بازار‬ ‫خودرو‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان خودرو‬ ‫تهران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به‬ ‫محدودیت عرضه خودرو از سوی واردکنندگان همزمان‬ ‫با بسته شدن امکان ثبت سفارش در تیرماه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ه طور قطع افزای��ش ناگهانی نرخ خودروهای وارداتی‬ ‫از تیرماه تاکنون به دلیل محدودیت عرضه بوده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نرخ سورنتو از تیرماه تاکنون به‬ ‫دلیل محدودیت در عرضه از ‪ ۲۳۵‬میلیون تومان به ‪۳۴۰‬‬ ‫میلیون تومان درحال حاضر رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬سوناتا هیبرید‬ ‫ک��ه پی��ش از این با نرخ ‪ ۱۶۰‬میلی��ون تومان به فروش‬ ‫می رس��ید درحال حاضر با گارانتی به نرخ ‪ ۲۰۷‬میلیون‬ ‫توم��ان و بدون گارانتی ‪ ۱۹۷‬میلی��ون تومان به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬در همین حال توس��ان ‪ ۱۸۰‬میلیون تومانی‬ ‫ب��ه ‪ ۲۵۵‬میلیون تومان و س��انتافه نیز به ‪ ۲۹۰‬میلیون‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬موتمنی با تاکید بر ضرورت نظارت‬ ‫از س��وی تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان بر روند عملکرد واردکنندگان که منجر‬ ‫به افزایش چش��مگیر نرخ خودروها شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون اظهارات مسئوالن دولتی مبنی بر اینکه‬ ‫خ��ودرو به اندازه کافی وارد بازار ش��ده با عملکرد فعلی‬ ‫واردکننده ها در تناقض است به همین دلیل شاهد هرج‬ ‫و مرج در بازار خودروهای وارداتی هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر تمام ش��رکت هایی که از س��وی ش��رکت‬ ‫مادر موفق به اخذ نمایندگی ش��ده اند از ابتدای س��ال‬ ‫تاکن��ون چند بار اقدام به اعم��ال افزایش نرخ خودروها‬ ‫کرده اند؛ این در حالی است که از ابتدای امسال خودرو‬ ‫به اندازه کافی وارد کش��ور ش��ده است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید فهرست خودروهای وارداتی به کشور اعالم رسمی‬ ‫ش��ده تا مشخص ش��ود خودروهایی با حجم ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه از سوی چه کسانی وارد کشور و در کدام‬ ‫انبار دپو ش��ده اس��ت که به ص��ورت قطره چکانی وارد‬ ‫بازار می ش��ود‪ .‬موتمنی افزود‪ :‬هم اکنون ورود خودروها‬ ‫مش��خص است بنابراین باید واردکنندگانی که اقدام به‬ ‫واردات خ��ودرو ک��رده اما هم اکنون ب��ه صورت محدود‬ ‫اق��دام ب��ه عرضه می کنند‪ ،‬شناس��ایی ش��وند تا حقوق‬ ‫مصرف کننده ای که در طول ‪ ۴‬ماه ش��اهد افزایش نرخ‬ ‫کل سال گذشته خودرو وارد کشور شده چرا باید شاهد‬ ‫افزایش قیمت ها تا ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان باش��یم؟ این در‬ ‫حالی است که براساس قانون سود واردکننده مشخص‬ ‫بوده و بیش��ترین س��ود مج��از تا ‪ ۱۵‬درصد اس��ت اما‬ ‫هم اکنون خودروها با صد درصد سود به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش ف�روش خودروه�ا بیش�تر از ثب�ت‬ ‫سفارش‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران افزایش نرخ‬ ‫خودروهایی که از سوی نمایندگی رسمی عرضه می شود‬ ‫را غیرمنطقی دانس��ت و گفت‪ :‬این دس��ته از شرکت ها‬ ‫مش��کلی برای تامین خودرو نداشتند و افزایش ناگهانی‬ ‫درخواست رییس شورای رقابت از واردکنندگان خودرو‬ ‫رییس ش��ورای رقابت با اعالم اینکه به تمام واردکنندگان اعالم کرده ایم تا قراردادهای فروش خود را به‬ ‫شورا ارسال کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در قالب قراردادهای نامعقول هزینه های سنگینی از خریداران دریافت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬رضا شیوا با اشاره به اینکه بی سامانی بازار خودروهای وارداتی باعث شده تا تعدادی از‬ ‫این شرایط سوءاستفاده کرده و خودروها را در قالب قراردادهای غیر عادالنه به فروش برسانند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر افراد از وضعیت اقتصاد سوء اس��تفاده کرده و قراردادهای غی��ر متعارفی را به خریداران تحمیل کنند‪،‬‬ ‫شورای رقابت براساس ماده ‪ ۴۵‬قانون اساسی اصل ‪ ۴۴‬به موضوع ورود کرده و مانع این گونه اقدامات خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر کسی پاسخگوی تضییع حقوق مصرف کنندگان نیست به همین دلیل شورا‬ ‫مانع این کار شده و تالش خواهد کرد تا قراردادهای منصفانه ای در فروش خودروهای وارداتی تنظیم شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلی��ون تومان��ی خودروها بوده‪ ،‬تضییع نش��ود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو تهران با اش��اره به‬ ‫اشفته بازار خودروهای وارداتی‪ ،‬بهانه واردکنندگان برای‬ ‫افزایش قیمت ها به دلی��ل افزایش احتمالی تعرفه ها را‬ ‫غیرمنطقی دانس��ت و گفت‪ :‬وقتی ثبت سفارش خودرو‬ ‫یک ش��به با یک تصمیم غیرکارشناس��ی بس��ته ش��د‪،‬‬ ‫واردکننده ای که در انبارهای خود خودرو دپو کرده بود‬ ‫از عرض��ه انها جلوگیری کرد که این روند منجر به بازار‬ ‫س��یاه شد‪ .‬این ش��رایط در کنار بار روانی موجود باعث‬ ‫شد تا حتی کسانی که در این حرفه مشغول به فعالیت‬ ‫نیس��تند نیز اقدام به خرید خودرو کنند که این امر به‬ ‫اشفتگی بیشتر بازار دامن زد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫س��ال گذشته شاهد بیشترین ثبات در بازار خودروهای‬ ‫واردات��ی بودی��م به طوری که این دس��ته از خودروها با‬ ‫کمترین سود به دست مصرف کننده می رسید و درحالی‬ ‫که گران قیمت ترین خ��ودرو بازار با مبلغ ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان به فروش می رس��ید هم اکنون نرخ این خودرو به‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومان رس��یده است‪ .‬موتمنی با طرح این‬ ‫پرس��ش که چرا باید سیاس��تی به کار گرفت که منجر‬ ‫به فراهم ش��دن شرایط سوءاستفاده برای عده ای شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حالی که در ‪ ۶‬ماه نخست امسال به اندازه‬ ‫نرخ خودروهای انها نیز منطقی نیس��ت‪ .‬این شرکت ها‬ ‫در حالی اقدام به پیش فروش تعداد زیادی خودرو کرده‬ ‫بودن��د که به میزان س��فارش انجام ش��ده‪ ،‬امکان ثبت‬ ‫سفارش نداش��تند و این روند منجر به افزایش ناگهانی‬ ‫قیمت ها شد‪ .‬به طور قطع نباید مانع ورود هرکاالیی به‬ ‫کش��ور شد‪ ،‬هر کاالیی ورودی و خروجی خواهد داشت‬ ‫و نباید با تصمیم های اشتباه این روند را خدشه دار کرد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح پیش بینی بازار نیز اظهار کرد‪ :‬به طور‬ ‫قطع با مطرح ش��دن زمان ثبتارش شاهد افت قیمت ها‬ ‫خواهی��م بود حتی با وجود افزای��ش احتمالی تعرفه ها‬ ‫چندان تفاوت قیمتی در خودروها ایجاد نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫در این میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید با توجه‬ ‫به قدرت خرید مردم و اینکه خودرو یک کاالی اساسی‬ ‫است در این زمینه تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناپای�داری قیمت ه�ا دلی�ل محدودی�ت‬ ‫عرضه‬ ‫محدودیت عرضه از سوی واردکنندگان در حالی است‬ ‫ک��ه فعاالن این حوزه نیز با تش��ریح دالیل این اقدام از‬ ‫امکان تخلف ه��ای احتمالی در این بازار خبر می دهند‪.‬‬ ‫تجربه ثابت کرده که همواره با تصمیمی جدید که مغایر‬ ‫با منافع عده ای باش��د‪ ،‬راه های دور زدن قانون برای ان‬ ‫نیز پیش بینی می ش��ود و به نظر می رسد این شرایط به‬ ‫زودی در بازار خودرو نیز دیده شود‪.‬‬ ‫فواد نیک سروش‪ ،‬فعال در واردات خودرو در گفت وگو‬ ‫با «گسترش صنعت» با تایید محدودیت عرضه از سوی‬ ‫واردکنن��دگان خودرو اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر به دلیل‬ ‫ناپایدار بودن بازار واردکنندگان خودرو از هرگونه عرضه‬ ‫خودرو ممانعت به عمل می اورند زیرا این نگرانی را دارند‬ ‫که در صورت فروش خودروها ش��اهد افزایش قیمت ها‬ ‫در روزهای بعد باش��یم و از انجا ک��ه امکان جایگزینی‬ ‫خودروه��ای به فروش رفته وجود ن��دارد‪ ،‬واردکننده ها‬ ‫چن��دان تمایلی به عرضه خودروه��ای خود ندارند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس ش��نیده ها از این پ��س خودروهای با‬ ‫ن��رخ بی��ش از ‪ ۵۵‬ه��زار دالر با حجم موت��ور تا ‪ ۳‬هزار‬ ‫سی س��ی امکان ورود به کش��ور را نخواهند داش��ت که‬ ‫در ص��ورت تصوی��ب‪ ،‬بس��یاری از خودروه��ای لوکس‬ ‫وارد کش��ور نخواهند شد؛ در این شرایط واردکننده در‬ ‫انتظار نهایی ش��دن این پیشنهادهاست‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار خودرو با اش��اره ب��ه افزایش عطش بازار خودرو در‬ ‫ش��رایط خاص مانند بس��ت ه شدن س��ایت ثبتارش نیز‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬هم اکنون واردکننده ب��ا تعیین قیمتی در‬ ‫محدوده یک میلیارد تومان باز هم شاهد مشتری برای‬ ‫این خودروهاس��ت و در این ش��رایط نرخ خودروها را با‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان افزایش به فروش می رس��اند؛ با این‬ ‫وجود ش��اهد مشتری اس��ت‪ .‬واردکننده نیز با مشاهده‬ ‫ت اق��دام به حفظ خودروهای خود‬ ‫این میزان درخواس�� ‬ ‫می کند‪ .‬نیک سروش از احتمال تعرفه های ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫برای این دسته از خودروها خبر داد و تصریح کرد‪ :‬پیش‬ ‫از این نیز ش��اهد ممنوعیت واردات خودروهای با حجم‬ ‫موتور ‪ ۲۵۰۰‬سی سی بودیم اما هم اکنون سقف ‪ ۳‬هزار‬ ‫سی س��ی تعیین ش��ده و با این ش��رایط امکان واردات‬ ‫خ��ودرو با این حجم موتور و نرخ ‪ ۵۵‬هزار دالری فراهم‬ ‫ش��ده اما به طور قطع تعرفه به مراتب بیش��تری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نظر وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مبنی بر بازگذاشتن ش��رایط برای واردات تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ص��ورت تصوی��ب ممنوعی��ت واردات خودروهای با‬ ‫نرخ باالی ‪ ۵۵‬هزار دالر‪ ،‬بس��یاری از خودروهای لوکس‬ ‫پرطرفدار در گم��رک با هزینه گمرکی معادل ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫دالر خواه��د بود که به ط��ور قطع با این مصوبه واردات‬ ‫انه��ا ممنوع خواهد ش��د‪ .‬این فع��ال در زمینه واردات‬ ‫خودرو ادامه داد‪ :‬با به وجود امدن این شرایط‪ ،‬تعدادی‬ ‫از واردکننده ها ادعا می کنند که نرخ این خودروها را در‬ ‫گمرک تغییر خواهند داد و به بازه نرخ مجاز می رسانند‬ ‫ک��ه این امر خ��ود در اینده نزدیک تبدیل به چالش��ی‬ ‫جدی خواهد شد‪.‬‬ ‫واردات ‪ ۵۲‬هزار خودرو در ‪ ۸‬ماه‬ ‫جدیدترین امار تجارت خارجی که از س��وی گمرک اعالم شده نشان می دهد‬ ‫در ‪ ۸‬ماه امسال بیش از ‪ ۵۲‬هزار خودرو وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته رشدی حدود ‪ ۲۶‬درصد داشته است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫بررس��ی امار واردات خودرو در سال جاری نشان می دهد به دلیل ممنوعیت ثبت‬ ‫س��فارش خودرو بیش از هر س��ال دیگری خودرو وارد کش��ور شده که این امر به‬ ‫دلیل ثبت بیش از اندازه س��فارش ها بوده اس��ت به طوری که در ‪ ۷‬ماه امسال نیز‬ ‫در مجموع یک میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر خودرو به همراه قطعات منفصله وارد‬ ‫کشور شده که در این میان ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۶۶۷‬دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۲۹۹‬میلیون دالر وارد ایران ش��ده اس��ت‪ .‬در ‪ ۷‬ماه امسال ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۱۲‬دس��تگاه خ��ودرو با حجم موتور ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی به ارزش ‪۴۰۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۴۵‬هزار دالر به ایران وارد ش��ده و این در حالی اس��ت که سال گذشته‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۳۹‬دستگاه خودرو به ارزش ‪ ۴۰۷‬میلیون دالر در این طبقه به کشور‬ ‫وارد ش��ده بود که امار حاکی از کاهش واردات این دست خودروها به ایران است‪.‬‬ ‫تازه ترین گزارش گمرک نش��ان می دهد در ‪ ۸‬ماه امسال ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۸۴۲‬خودرو و‬ ‫ی به جز امبوالنس‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی س ‬ ‫و خودروهای هیبریدی وارد کش��ور ش��ده که واردات این تعداد خودرو نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل حدود ‪ ۲۶‬درصد رشد داشته است‪ .‬بررسی جدول واردات‬ ‫نش��ان می دهد واردات خودرو در ‪ ۸‬ماه امس��ال در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته به لحاظ وزنی ‪ ۲۷‬درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ‪ ۳۹‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬همچنین وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی درون سوز یا احتراقی با حجم‬ ‫موتور ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی که موتور انها بیشتر از ‪ ۲۵۰۰‬سی سی نباشد به‬ ‫غیر از امبوالنس و هیبریدی به تعداد ‪ ۱۷‬هزار دس��تگاه وارد کش��ور ش��ده است‪.‬‬ ‫ارزش دالری واردات ای��ن دو قل��م کاال بیش از یک میلی��ارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫بوده اما مقایس��ه این میزان واردات با مدت مش��ابه سال گذشته نشان می دهد به‬ ‫لحاظ وزنی ‪ ۵/۴۹‬درصد کاهش داش��ته اما ‪ ۷/۳۳‬درصد ش��اهد افزایش به لحاظ‬ ‫ارزشی بوده ایم‪.‬‬ ‫کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این افزایش امار به دلیل شرایط و ضوابط‬ ‫جدید واردات در سال جدید از جمله فروش خودرو از سوی نمایندگی های رسمی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این قوانین با هدف ساماندهی بازار و خدمات پس از فروش باعث شد‬ ‫تا برخی از واردکنندگان خودرو با افزایش ثبت س��فارش در سال ‪ ۹۵‬سعی کنند‬ ‫بخشی از نیاز بازار خود را در سال ‪۹۶‬پوشش دهند تا در صورت هرگونه تغییر در‬ ‫مقررات در س��ال جدید‪ ،‬اثر کمتری بر فعالیت انها در بازار ایجاد شود؛ اقدامی که‬ ‫باعث شد در سال جدید با رشد چشمگیر واردات در بازار خودرو مواجه شویم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 16 1396‬ربیع االول ‪ 5 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 273‬پیاپی ‪2246‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید صادرات محور نیازمند‬ ‫استانداردهای بین المللی‬ ‫امید رضایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫کارشناسان در تشریح دالیل غیرفعال بودن وب سایت های قطعه سازان عنوان کردند‬ ‫قطعات قدیمی فعالیت مجازی را ناکارامد می کند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از گالیه ه��ای مدیران برنامه ری��ز در بحث‬ ‫تعرفه ه��ای ترجیح��ی ب��ه روز نبودن س��ایت های‬ ‫تولیدکنن��دگان و قرار ن��دادن محصوالت و اخرین‬ ‫دستاوردها در این فضا بود که این امر باعث می شود‬ ‫بازرگان خارجی نتواند ارزیابی درستی از وضعیت و‬ ‫توانمندی تولیدات ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫فضای وب سایت ها فرصتی برای بازاریابی و بستری‬ ‫برای همکاری است و شرکت های بازرگانی با اگاهی‬ ‫از محصوالت و امتیازه��ای هریک از کاالها در این‬ ‫فض��ا اقدام به خرید می کنند و ای��ن بهترین زمینه‬ ‫ب��رای ارزاوری کشورهاس��ت ضمن انک��ه در بحث‬ ‫تعرف��ه ترجیحی باید فع��االن حوزه ها از محصوالت‬ ‫موجود اگاه باشند تا درخواست تعرفه داشته باشند‪.‬‬ ‫این در حالی است که صنعتگر ایرانی نسبت به این‬ ‫فض��ا بیگانه بوده و تمایلی برای روزامدی ان ندارد‪.‬‬ ‫در این فضا وظیفه انجمن های مربوط چیست؟‬ ‫‹ ‹ض�رورت راه ان�دازی وب س�ایت ها‬ ‫براساس استانداردهای جهانی‬ ‫امی��د رضایی‪ ،‬ب��ازرس انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬این ضعف در بین صنعتگران داخلی‬ ‫وج��ود دارد زیرا در زمان تحریم و پس از ان دارای‬ ‫ب��ازار انحص��اری بودند و فعالیت ها به یک سلس��له‬ ‫خودروس��از مح��دود ش��ده ب��ود و تولیدکنندگان‬ ‫قطعات‪ ،‬پیش بینی برای صادرات نداش��تند زیرا در‬ ‫ت انها به طور‬ ‫این فضا تعداد قطعه سازان و نوع فعالی ‬ ‫کامل شناخته شده بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برگزاری نمایشگاه و راه اندازی وب سایت‬ ‫و اطالعات��ی از این نوع تاثیر زی��ادی در تولید انها‬ ‫نداش��ت زیرا محصوالت‪ ،‬بازار خ��ود را در داخل در‬ ‫اختیار داشتند و در این بازار کوچک تمام فعاالن و‬ ‫مصرف کنندگان یکدیگر را می شناختند‪.‬‬ ‫وی به فعالیت های محدود و متمرکز اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬تولید قطع��ات به این گس��تردگی نبود و‬ ‫در بعضی اس��تان ها فعالیت وجود داش��ت بنابراین‬ ‫قطعه س��ازان نس��بت ب��ه راه ان��دازی وب س��ایت و‬ ‫روزامدی ان تالش زیادی نداش��تند‪ .‬در نتیجه این‬ ‫نقد وارد بوده و به مسئله ای مهم و پارامترهای موثر‬ ‫در صادرات تبدیل شد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطع��ه ادام��ه داد‪ :‬نمونه های‬ ‫این خال نقدهایی اس��ت که از س��وی ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی از جمل��ه پ��ژو‪ ،‬س��یتروئن و‪ ...‬عن��وان‬ ‫می شود؛ اینکه نسبت به قطعه سازان ایرانی شناخت‬ ‫بسیار محدودی دارند و اگاهی کمی از محصوالت و‬ ‫نحوه عملکرد انها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون این اعتراض مطرح اس��ت که‬ ‫با مراجعه به وب سایت ها شاهد تفاوت اطالعات بین‬ ‫انچه عنوان می ش��ود و انچه دیده ش��ده‪ ،‬هس��تیم‬ ‫که عمده مش��کل در این زمین��ه به انحصاری بودن‬ ‫فعالیت ها در بازار داخ��ل برمی گردد‪ .‬همواره تولید‬ ‫و تامین برای دو خودروس��از ب��زرگ (گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و ش��رکت سایپا) بوده که این امر باعث‬ ‫شده فعالیت ها و محصوالت برای همه شناخته شده‬ ‫باش��د و در ای��ن فضا نیازی ب��ه روزامدی اطالعات‬ ‫احساس نشود‪.‬‬ ‫بازرس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور اظهار کرد‪ :‬یکی از وظایفی که‬ ‫در این ش��رایط ب��ر دوش انجمن هاس��ت روزامدی‬ ‫س��ایت ها و تالش برای فرهنگ س��ازی ان است تا‬ ‫ضمن ترویج راه اندازی وب س��ایت ها فضایی مطابق‬ ‫استانداردهای جهانی و با توجه به جنس کار شکل‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫رضایی تاکید کرد‪ :‬اگر فعالیت ها اطالع رس��انی و‬ ‫همه گیر شود تاثیر بس��زایی در بازار عرضه و تقاضا‬ ‫خواهد داشت‪ .‬حتی امروز در بحث ارتباطات مجازی‬ ‫جدا از مباحث صنعتی و بین المللی‪ ،‬خدمات فضای‬ ‫مجازی تعیین کننده بوده و بخشی از رفت وامدها به‬ ‫این ش��کل انجام می ش��ود‪ .‬این اصلی مهم است که‬ ‫بای��د صنعت و به ویژه صنعت قطعه توجه خاصی به‬ ‫ان داشته باشد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه در ادام��ه درباره کارایی‬ ‫فضای مجازی در صنعت قطع��ه افزود‪ :‬امروز پیش‬ ‫از مذاک��ره و حض��ور در نمایش��گاهی‪ ،‬اطالعات از‬ ‫طریق فضای مجازی کس��ب می شود و سپس افراد‬ ‫با ش��ناخت نس��بی در میز مذاکرات حاضر شده یا‬ ‫در نمایش��گاه ها شرکت می کنند زیرا اطالعات برای‬ ‫رس��یدن به توافق نهایی کمک کننده است در نتیجه‬ ‫نخست باید راه اندازی وب سایت همه گیر شود و در‬ ‫گام بعدی استاندارد کردن انها بر اساس کاری که از‬ ‫ان انتظار داریم‪ ،‬مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫بازرس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور اضاف��ه ک��رد‪ :‬ام��روز برخی‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان وب سایت های روزامدی‬ ‫دارن��د اما با نگاه به وب س��ایت های دنیا در س��طح‬ ‫اس��تاندارد قرار ندارند‪ .‬س��ایت های تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی بیشتر شبیه روزنامه و مجله هاست و اطالعات‬ ‫کلیدی خاصی در اختیار بازدیدکنندگان نمی گذارد‪.‬‬ ‫رضایی در پایان تصریح کرد‪ :‬اس��تانداردها مبحث‬ ‫مهمی در این حوزه اس��ت که انجمن های تخصصی‬ ‫ل با ش��رکت های بین المللی‬ ‫در این باره به دلیل تعام ‬ ‫مواضع بسیاری برای بیان دارند‪ ،‬در نتیجه تخصص‬ ‫و تجرب ه انها می تواند سودمند باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطع�ات جدید صنعتگر را فعال تر‬ ‫می کند‬ ‫در ادام��ه «گس��ترش صنع��ت» س��راغ یک��ی از‬ ‫اعضای هی��ات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی رف��ت و مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو‬ ‫در این باره گفت‪ :‬انجمن قطعه س��ازان کش��ور بحث‬ ‫صادرات را در دس��تور کار خ��ود قرار داده و تقویت‬ ‫و توس��عه ای��ن امر ج��زو اولویت های ای��ن انجمن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاری که انجمن می تواند در موضوع هایی‬ ‫مانند وب سایت ها انجام دهد اطالع رسانی به اعضا و‬ ‫شرکت های بازرگانی و تبلیغاتی است و خارج از این‬ ‫بستر انجمن نمی تواند عمل کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬در بحث ص��ادرات‪ ،‬انجمن از تمام‬ ‫فرصت ه��ا ب��رای معرف��ی ش��رکت های تبلیغاتی و‬ ‫متخصص به اعضای خود اس��تفاده می کند و سعی‬ ‫در فراهم کردن بسترها در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫بیگلو در پاس��خ به این پرسش که اگر ریشه یابی‬ ‫ش��ود چه دلیلی باعث ش��ده تا صنعتگ��ر ایرانی با‬ ‫شیوه های نو بیگانه باشد و با روش های سنتی عمل‬ ‫کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬بخش بزرگی از ضعف ها ناش��ی از این‬ ‫مس��ئله اس��ت که فرهنگ صادرات در ایران شکل‬ ‫مدونی نداشته و همیشه واردکننده بوده ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در گذش��ته‪ ،‬تمای��ل به واردات‬ ‫بوده ازاین رو می توان گف��ت فرهنگ صادرات هنوز‬ ‫در صنعت قطعه جانیفتاده و این مسئله ای است که‬ ‫محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز در دوران وزارت خود بارها به ان اش��اره‬ ‫و ب��ر صادرات محور بودن صنایع داخلی تاکید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو به دومین دلیل پرداخت و گفت‪ :‬محصوالتی‬ ‫که در این صنعت در حال تولید اس��ت به طور عموم‬ ‫برای خودروهای قدیمی که در کشورها از رده تولید‬ ‫خارج شده‪ ،‬بوده اس��ت درنتیجه سازنده تمایلی به‬ ‫معرفی و روزامدی محصوالت در وب سایت ها ندارد‬ ‫زی��را قطعه ای خاص نبوده که موارد اس��تفاده برای‬ ‫سایر خودروها داشته باشد و تنها چند کشور محدود‬ ‫از قطعه ساز داخلی خرید محدود داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش��ی از این مس��ئله به ش��رایط‬ ‫مح��دود تولی��د برمی گردد و امید اس��ت ب��ا بهبود‬ ‫روند تولید قطعه سازان و تامین قطعات خودروهای‬ ‫جدید خودکفایی مورد انتظار به دست اید تا صادرات‬ ‫قطعات محقق شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬به طور قطع در این شرایط خود سازندگان‬ ‫باید به س��وی بازارهای صادراتی حرکت کنند و در‬ ‫بحث روزامدی وب سایت ها کوشاتر باشند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو یاداور ش��د‪ :‬در بحث ص��ادرات راه طوالنی‬ ‫اس��ت درحالی که کش��ور در این زمینه بسیار عقب‬ ‫است‪ .‬با تمام تالش هایی که شده هنوز فرسنگ ها با‬ ‫کش��ورهای صنعتی فاصله داریم بنابراین الزم است‬ ‫ابتدا فرهنگ صادرات بهینه ش��ود تا قطعه س��ازان‬ ‫ت خود راغب باشند‪.‬‬ ‫برای معرفی محصوال ‬ ‫بیگلو در پایان گفت‪ :‬هر اندازه محصوالت روزامد‬ ‫ش��وند که انجمن نیز به ش��دت پیگیر ان اس��ت به‬ ‫نقطه خودکفایی برای رونق بازار فرامرزی نزدیک تر‬ ‫می ش��ویم؛ ب��ه این ترتی��ب انگیزه ه��ای الزم برای‬ ‫روزامدی وب سایت ها به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪41/200/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪31/900/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪52/200/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫‪52/200/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪38/900/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪163/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪234/140/000‬‬ ‫‪219/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪93/665/000‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪265/892/000‬‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫‪273/000/000‬‬ ‫‪121/900/000‬‬ ‫‪119/500/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪90/900/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪.....‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪274/261/000‬‬ ‫‪315/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪101/500/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪61/200/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪142/000/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫‪69/700/000‬‬ ‫‪57/100/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫‪225/000/000‬‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪420/000/000‬‬ ‫دان��ش روز ب��ه هم��راه‬ ‫فناوری جدید باعث خواهد‬ ‫ش��د تا اندازه ب��ازار صنعت‬ ‫قطع��ه بزرگتر ش��ده و نگاه‬ ‫متمرک��ز صنعتگ��ر از بازار‬ ‫داخل فراتر رود و صنعتگران‬ ‫س��همی در بازار بین‪‎‬المللی‬ ‫رضا پاشایی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫ش��رکت های خارج��ی‬ ‫بس��یاری ب��رای هم��کاری‬ ‫اظهار تمایل کرده اند و برخی از انها منجر به عقد قرارداد‬ ‫شده است اما نکته ضروری این است که در این بستر باید‬ ‫سود دو طرف تضمین شده باشد‪.‬‬ ‫در گذش��ته وضعی��ت قرارداده��ا به این گون��ه بود که‬ ‫ش��رکت های خارجی در این همکاری وقتی سود خود را‬ ‫به دست می اوردند پس از ورود مدل جدید ان را به ایران‬ ‫واگ��ذار و برای تامین قطعات ان از ش��رکت های زنجیره‬ ‫تامین خود اس��تفاده می کردند و ت��ا زمانی که قطعات به‬ ‫وسیله کشور مش��ارکت‪‎‬کننده ساخته شود ان مدل جای‬ ‫خ��ود را به خودرویی جدید می داد اما در این برهه زمانی‬ ‫نباید این تجربه تکرار شود‪.‬‬ ‫ای��ران باید بتواند در دانش و فناوری به جایگاه مطلوب‬ ‫دست یابد و مرجع داخلی از نوسازی و به سازی واحدهای‬ ‫صنعتی قطعه‪‎‬س��ازان حمایت کند تا بتوانند با وارد کردن‬ ‫ماش��ین االت جدید خود را به س��طح مطلوب بین المللی‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫تا هنگامی که بستر فراهم نشود و روند سیاست‪‎‬گذاری‬ ‫و برنامه‪‎‬ریزی تغییر نکند با سیس��تم های فرسوده و دانش‬ ‫فنی ‪ ۳‬دهه گذش��ته تولید مفهومی ن��دارد و نباید انتظار‬ ‫اتفاق خاصی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کش��ور باید صادرات‪‎‬محور باشد‬ ‫و این در صورتی ممکن می ش��ود که کیفیت در دو بخش‬ ‫قطعه س��ازی و خودروس��ازی به س��طح اس��تانداردهای‬ ‫بین الملل��ی برس��د‪ .‬در بی��ن قطعه‪‎‬س��ازان‪ ،‬صنعتگ��ران‬ ‫توانمن��دی وج��ود دارد که می توانن��د وارد عرصه رقابت‬ ‫ش��ده و در صدد جبران گذشته باشند؛ تنها به مطالعات و‬ ‫تحقیق گسترده نیاز است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیامد های تعطیلی‬ ‫مراکز اسقاط خودرو‬ ‫ریی��س کارگ��روه خودروی��ی‬ ‫اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت‬ ‫کش��ور با انتقاد از جریان اس��قاط‬ ‫خودروه��ای فرس��وده در کش��ور‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬مش��کالت و موانع‬ ‫فعالی��ت مراک��ز اس��قاط ه��ر روز‬ ‫ش��رایط در این صنعت را سخت تر‬ ‫و نگران کننده تر می کند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین گودرزی گفت‪ :‬البته این شرایط با اقدام‬ ‫اخیر دولت در لغو مصوبه الزام خودروس��ازان به اس��قاط‬ ‫بر جریان فعالیت مراکز اس��قاط تاثیر منفی تری گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تاثیر ای��ن جریان بر کاهش اس��قاط‬ ‫خودروها در کش��ور ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۰۰‬مرکز‬ ‫اس��قاط در کش��ور وج��ود دارد ک��ه به طور مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم در ه��ر مرک��ز ‪ ۱۲۰‬نفر مش��غول فعالیت‬ ‫هس��تند که به طور قطع با ادامه این جریان شاهد بیکاری‬ ‫گسترده ای در این صنعت خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ه دلیل اش��تغالی که به طور مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم در مراکز اس��قاط وجود دارد در صورتی که‬ ‫دولت توجهی به این شرایط نکند‪ ،‬وضعیت نگران کننده ای‬ ‫در مراکز اس��قاط ایجاد خواهد ش��د‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو افزود‪ ۹۰ :‬درصد مراکز اس��قاط در کش��ور از‬ ‫س��وی بخش خصوصی و با س��رمایه ش��خصی انها ایجاد‬ ‫شده و با این کار تمام انها تعطیل شده و اقتصاد کشور با‬ ‫این ش��یوه ضربه خواهد خورد‪ .‬گودرزی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انتظار می رود دولت به درد دل و مش��کالت تش��کل های‬ ‫صنف��ی توجه کرده و گوش ش��نوایی در این زمینه وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ریی��س کارگروه خودروی��ی اتحادیه صنایع اس��قاط و‬ ‫بازیافت کش��ور به جریان فعالیت مراکز اسقاط با حداقل‬ ‫ظرفیت اشاره کرد و یاداورشد‪ :‬درحال حاضر بیشتر مراکز‬ ‫اس��قاط با ظرفیتی کمت��ر از ‪۲۰‬درصد مش��غول فعالیت‬ ‫هستند که تصمیمات اخیر نیز بر روند فعالیت مراکز اثار‬ ‫منفی بیش��تری خواهد داشت‪ .‬گودرزی همچنین بخش‬ ‫مهمی از مش��کالت فعل��ی در این صنع��ت را ارائه مجوز‬ ‫تاسیس مراکز جدید اسقاط در کشور عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫انتظار می رود با توجه به شرایط موجود فعالیت مراکز در‬ ‫ارائه مجوز اسان تر شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا توجه ب��ه امار اس��قاط خودروها در‬ ‫کشور خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه دولت در سال‬ ‫گذشته باید ‪ ۶۵‬هزار دس��تگاه خودرو فرسوده در ناوگان‬ ‫حمل ونقل بار اس��قاط می ش��د که در این مدت به دلیل‬ ‫مشکالت موجود اقدام عملی چندانی در این زمینه نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 16 1396‬ربیع االول ‪ 5 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 273‬پیاپی ‪2246‬‬ ‫خبر‬ ‫مزدا فرمان خودروها‬ ‫را حذف نمی کند‬ ‫شرکت خودروسازی مزدا هیچ گاه فرمان را از خودروهای‬ ‫ی خود حذف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫تولید ‬ ‫بو کار مزدا در امریکا که در حاشیه نمایشگاه‬ ‫مدیر کس�� ‬ ‫خ��ودرو لس انجلس س��خن می گف��ت‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬مزدا‬ ‫برنامه ای برای بکارگیری س��طح پنجم فن��اوری خودران‬ ‫ندارد و فرمان خودروها را حذف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو ب��ه نق��ل از کار ادوایس‪،‬‬ ‫ماس��اهیرو مورو افزود‪ :‬معتقدیم انسان بهتر از هر رایانه ای‬ ‫می توان��د خودرو را هدایت کند و س��امانه های خودران را‬ ‫تنها برای کمک به راننده ها به کار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫این اظهار نظر در شرایطی که اغلب خودروسازان بزرگ‬ ‫به دنب��ال تولید خودروهای تمام خودران هس��تند‪ ،‬اندکی‬ ‫عجیب به نظر می رسد‪.‬‬ ‫م��زدا پیش ت��ر اعالم کرده بود س��طح چه��ارم فناوری‬ ‫خ��ودران را در برخی مدل ها ارائه خواهد کرد‪ .‬در س��طح‬ ‫چه��ارم فناوری خودران‪ ،‬خ��ودرو می تواند از اغاز تا پایان‬ ‫حرکت را ب��دون دخالت راننده مدیری��ت کند‪ ،‬اما فرمان‬ ‫خودرو حذف نش��ده و راننده در ص��ورت تمایل می تواند‬ ‫هدایت خودرو را خود در دست بگیرد‪.‬‬ ‫همکاری فولکس واگن‬ ‫با یک شرکت روسی‬ ‫شرکت خودروس��از فولکس واگن به دنبال خرید سهام‬ ‫یک شرکت تولیدکننده وسایل نقلیه تجاری سبک روسی‬ ‫با نام ‪ GAZ‬است‪.‬‬ ‫ن باره از‬ ‫به گ��زارش عصر خودرو‪ ،‬تاکنون خب��ری در ای ‬ ‫سوی دو شرکت منتشر نشده و ارزش این سهام و جزئیات‬ ‫ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫به گزارش یک منبع اگاه‪ ،‬این دو شرکت در حال مذاکره‬ ‫و در تالش برای رس��یدن به یک توافق مشترک هستند‪.‬‬ ‫این نخستین بار است که ش��رکت فولکس واگن به دنبال‬ ‫همکاری با یک شرکت روسی است‪.‬‬ ‫مناب��ع اگاه دیگ��ری صحت این خب��ر را تایید کرده اند‬ ‫و براس��اس گفته انها‪ ،‬تاکن��ون تصمیم هایی درباره میزان‬ ‫و اندازه س��هام از سوی این دو ش��رکت پیشرو در صنعت‬ ‫خودرو گرفته نشده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر جزئی��ات زیادی از این خبر در دس��ت‬ ‫نیست زیرا دو س��وی ماجرا اظهارنظر ویژه ای در این باره‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫ش��رکت های روس��ی اکنون در صنعت خ��ودرو جهان‬ ‫حرف ه��ای مهمی برای گفتن دارن��د و در صورتی که این‬ ‫خبر تایید شود می توان در انتظار محصوالتی خوب بود که‬ ‫حاصل همکاری المان ها و روس ها هستند‪.‬‬ ‫بازیکنان بارسلونا هم‬ ‫ائودی های خود را گرفتند‬ ‫ش��رکت المانی خودروسازی ائودی که امسال حامی مالی‬ ‫تیم های رئ��ال مادرید و بارس��لونا‪ ،‬قدرت ه��ای برتر فوتبال‬ ‫اسپانیا است‪ ،‬پس از تحویل خودروهای انتخابی بازیکنان تیم‬ ‫فوتبال رئال مادرید به انتخاب خودشان‪ ،‬خودروهای انتخابی‬ ‫بارسلونایی ها را نیز در برنامه ای به انها اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت»‪ ،‬بیش��تر بازیکن��ان تیم‬ ‫فوتبال بارس��لونا نیز درست مثل رئالی ها ترجیح دادند کیو‪،۷‬‬ ‫شاس��ی بلند درخشان ائودی را برای سوار شدن در طول سال‬ ‫این��ده برگزینند‪ .‬پ��س از کیو‪ ،۷‬اراس‪ ۳‬اس��پرت طرفداران‬ ‫زیادی داش��ت و چندین بازیکن هم خ��ودرو اراس‪ ۶‬اوارنت‬ ‫را انتخ��اب کردند‪ .‬هرچند ار‪ ۸‬ب��رای رئالی ها جذابیت زیادی‬ ‫نداش��ت اما چند ت��ن از بازیکنان بارس��ا ان را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫خاویر ماسکرانو‪ ،‬مدافع کاتاالن ها تنها بازیکنی بود که خودرو‬ ‫ای‪ ۷‬اس��پرت نس��خ ه س��یاه (‪ )Black Line Edition‬را‬ ‫انتخاب کرد‪ .‬اما ش��اید بیش از هر بازیکن دیگری‪ ،‬طرفداران‬ ‫بارس��لونا بخواهند بدانند انتخاب لیونل مس��ی‪ ،‬فوق س��تاره ‬ ‫ارژانتینی کاتاالن ها چه خودرویی بود‪ .‬مسی در حاتم بخشی‬ ‫بزرگ ائودی خودرو اراس‪ ۶‬ابی رنگ را سفارش داد و کلید ان‬ ‫را تحویل گرفت‪ .‬لوئیس سوارز‪ ،‬مهاجم اروگوئه ای بارسلونا نیز‬ ‫انتخابی یکس��ان با مسی داشت و مثل مسی خودرو اراس‪ ۶‬را‬ ‫برگزید؛ البته رنگ ماشین سوارز برای سال اینده خاکستری‬ ‫متالی��ک خواه��د بود‪ .‬در ادام��ه برنامه برخ��ی بازیکنان تیم‬ ‫بارسلونا با هدف بررس��ی خودروهای جدید خود و اشنایی با‬ ‫فناوری های تازه ائودی‪ ،‬خودروهای خود را در پیست فرمول‬ ‫یک این ش��هر ازمایش کردند‪ .‬در این رویداد عالوه بر اعضای‬ ‫تیم بارس��لونا‪ ،‬چند نفر از سران ش��رکت ائودی شعب ه اسپانیا‬ ‫از جمل��ه گیلرمو فادا حضور داش��تند‪ .‬در این میان نیکو مولر‪،‬‬ ‫رانند ه سوئیس��ی نکاتی درباره نح��و ه رانندگی با خودروهای‬ ‫جدید ائودی به اعضای تیم بارس��لونا گوشزد کرد‪.‬البته هدیه‬ ‫ی از کشور‬ ‫دادن خودرو در اس��پانیا باعث نشد مسئوالن ائود ‬ ‫ن مونیخ‬ ‫خود و مطرح ترین تیم فوتبال کشورش��ان یعنی بایر ‬ ‫دست بکشند‪.‬‬ ‫در واقع انها خیلی پیش تر از اس��پانیا در کش��ور خود و برای‬ ‫ن مونیخی ها چنین برنامه ای را برگزار کردند‪.‬‬ ‫بایر ‬ ‫خ��ودرو اراس‪ ۶‬ک��ه انتخاب مس��ی و س��وارز‪ ،‬بازماندگان‬ ‫مثلث ام اس ان در بارسلونا بود‪ ،‬به عنوان محبوب ترین خودرو‬ ‫ن��زد بازیکن��ان تیم بایرن مونیخ نیز ش��ناخته ش��د و ‪ ۵‬نفر از‬ ‫اعضای این تیم این خودرو را انتخاب کردند‪ .‬شاسی بلند کیو‪۷‬‬ ‫به عنوان دومین خودرو درخواس��تی بازیکنان این تیم المانی‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫فروش خودروهای‬ ‫برقی ‪ ۳۶/۶‬درصد‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه نخست‬ ‫سال جاری میالدی در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال پیش افزایش‬ ‫یافته که رقم در خور‬ ‫توجهی است‪ .‬بازار‬ ‫خودروهای گوناگون‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه سال جاری ‬ ‫مانند هر بازار دیگری‬ ‫برندگان و بازندگانی‬ ‫داشت‬ ‫بررسی گسترش صنعت از برندگان و بازندگان ‪ 2017‬نشان داد‬ ‫شتاب افراطی گریبانگیر صنعت خودرو امریکا‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در حال��ی پا به س��ال ن��و میالدی‬ ‫می گ��ذارد و به اس��تقبال مدل ه��ای ‪ ۲۰۱۸‬می رود که‬ ‫به نظر می رس��د درحالتی از ش��تاب افراطی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬ان دس��ته از خودروهای اقتصادی کوچکی که‬ ‫در زمان رس��یدن نرخ هر گالن بنزین به ‪ ۴‬دالر به طور‬ ‫ج��دی خواهان پیدا کرده بودند‪ ،‬حاال به یک وبال برای‬ ‫گردن های از مو نازک ت��ر نمایندگی های فروش تبدیل‬ ‫شده اند‪ .‬فروش خودروهای برقی ‪ ۳۶/۶‬درصد در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری میالدی در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال پیش افزایش یافته که رقم در خور توجهی است‪.‬‬ ‫وضعی��ت فروش همه انواع خودروها در س��ال جاری‬ ‫میالدی مانن��د خودروهای برقی نبود و برخی ها فروش‬ ‫خوبی را تجربه نکردند‪ .‬به زبان ساده تر بازار خودروهای‬ ‫ی مانند هر بازار دیگری‬ ‫گوناگون در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جار ‬ ‫برن��دگان و بازندگان��ی داش��ت‪ .‬بررس��ی های ش��رکت‬ ‫«کلی بلو ب��وک» (‪ )Kelley Blue book‬که گزارش ‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی ان را تایید می کند‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد برخی مدل ها تاج بر س��ر گذاشته اند و برخی از‬ ‫خجالت سرشکسته شده اند‪.‬‬ ‫ش��رکت پژوهش��ی خودرویی و ارزش گذاری وسایل‬ ‫نقلی��ه «کلی بلو ب��وک» در کالیفرنیا امری��کا قرار دارد‬ ‫که چه در میان خودروس��ازان و چه مشتریان‪ ،‬اعتباری‬ ‫تایید شده دارد‪ .‬در این گزارش براساس داده های شرکت‬ ‫کل��ی بلو بوک برن��دگان و بازندگان ان��واع خودروها از‬ ‫شاسی بلند و کامیون گرفته تا مینی ون و سدان بررسی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای ساب کامپکت‬ ‫ی در‬ ‫خودروهای ساب کامپکت را می توان جزیره تنهای ‬ ‫نظر گرفت‪ .‬کالسی از خودرو که باالترین کاهش میزان‬ ‫ف��روش را در میان کالس های جدی��د خودرویی از ان‬ ‫خ��ود کرد و با میانگی��ن ‪ ۱۶/۴‬درصد کاهش فروش در‬ ‫جزیره تنهایی خود ماند‪ .‬ساب کامپکت خودرویی است‬ ‫که به زبانی خودمانی تر خودرو جمع وجور هم می شود‪.‬‬ ‫همه خودروهای هاچ بک در دسته ساب کامپکت ها قرار‬ ‫می گیرند؛ حتی س��دان های کوچ��ک را هم می توان در‬ ‫ی دارند‪،‬‬ ‫این دس��ته قرار داد‪ .‬این خودروها ن��رخ کمتر ‬ ‫ت انها در رده میانی اس��ت و اس��تهالک پایینی‬ ‫امکان��ا ‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫تویوت��ا یاریس ای ای یکی از انگشت ش��مار مدل های‬ ‫این کالس خودرویی است که افزایش فروش قابل توجه‬ ‫یعن��ی ‪ ۲۸/۷‬درصد را تجربه ک��رد‪ .‬در این حال‪ ،‬فروش‬ ‫ریو کیا به میزان چش��مگیر ‪ ۴۷/۶‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫این عدد به اندازه ای بزرگ بوده که قرار است این خودرو‬ ‫برای سال اینده به طور کامل بازطراحی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای کامپکت‬ ‫خودروه��ای کامپک��ت ه��م در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری‬ ‫می�لادی ‪ ۵/۳‬درصد کاه��ش فروش را ثب��ت کردند و‬ ‫این کاهش باعث ش��د‪ ،‬افزایش فروش در برخی مدل ها‬ ‫باوجود زیاد بودن چندان به چش��م نیاید‪ .‬اگرچه فروش‬ ‫ایمپرزای س��وبارو سال جاری به میزان قابل توجه ‪۴۸/۳‬‬ ‫درصد افزایش یافت اما ان روی س��که هیوندای ولستر‬ ‫ب��ود که با کاهش ‪ ۵۲/۹‬درص��دی فروش تا پایان اکتبر‬ ‫(ابتدای ابان) مواجه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای سایز متوسط‬ ‫صنعت خودرو در ‪ ۱۰‬ماه نخست سال جاری میالدی‬ ‫‪ ۱۵/۶‬درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته مدل های‬ ‫س��ایز متوس��ط فروخت و همه مدل های این کالس از‬ ‫خودرو با کاهش فروش مواجه ش��دند‪ .‬اما در این میان‪،‬‬ ‫اگر بتوان نام برنده را بر خودرویی گذاشت‪ ،‬ان خودروی‬ ‫هون��دا اکورد بود که باوجود اینک��ه در مدل ‪ ۲۰۱۸‬ان‬ ‫بازنگری ویژه ای شده ‪ ،‬تنها ‪ ۲/۳‬درصد از فروش خود را‬ ‫از دست داد‪ .‬بازنده اصلی این گروه بازنده فولکس واگن‬ ‫سی س��ی اس��ت که ‪ ۵۲/۲‬درصد از ف��روش ان در بازه‬ ‫زمانی مشخص شده کم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای بزرگ‬ ‫فروش خودروهای ای��ن کالس خودرویی در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫سال جاری میالدی در امریکا ‪ ۱۱/۶‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان یکی دو مدل از خودروهای بزرگ افزایش‬ ‫فروش داشتند‪ .‬ماکسیما‪ ،‬خودرو نام اشنای نیسان ‪۵/۹‬‬ ‫درصد افزایش فروش را ثبت کرد‪ .‬نکته شگفت اور‪ ،‬رشد‬ ‫فروش م��دل کادنزای کیا بود ک��ه در این مدت ‪۴۵/۲‬‬ ‫درصد رشد فروش داش��ت‪ .‬فروش هیوندای ازرا نیز به‬ ‫میزان ‪ ۳۲/۹‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای لوکس تازه وارد‬ ‫ف��روش این ن��وع خودروها در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری‬ ‫میالدی در امریکا ب��ه میزان ‪ ۱۰/۷‬درصد کاهش یافت‬ ‫سریع‪‎‬ترین شاسی‪‎‬بلند جهان با بزرگترین ترمزها به بازار می اید‬ ‫ش��رکت المبورگین��ی در س��ال جدی��د می�لادی‬ ‫شاس��ی‪‎‬بلند جدیدی را عرضه می‪‎‬کند که به سریع‪‎‬ترین‬ ‫شاسی بلند دنیا بدل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬مدت زمان زیادی تا رونمایی‬ ‫رس��می و عرض��ه م��دل اوروس‪ ،‬شاس��ی‪‎‬بلند جدی��د‬ ‫ش��رکت المبورگینی باقی نمان��ده و جاده های جهان‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪۱۳۹۶-۹۷‬خورشیدی) یک‬ ‫شاس��ی بلند جدید و قدرتمند دیگ��ر را به خود خواهند‬ ‫دید‪.‬‬ ‫المبورگین��ی اوروس جدی‪‎‬تری��ن رقی��ب ب��رای‬ ‫شاسی بلند ش��رکت بنتلی به شمار می رود و در صورت‬ ‫عرضه در بازار به عنوان سریع ترین خودرو کالس اس یو‬ ‫وی جهان‪ ،‬رد ‪‎‬ه نخست را از بنتلی بنتایگا خواهد گرفت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بنتلی بنتایگا توان تولید ‪ ۶۰۰‬اس��ب‬ ‫بخار قدرت و گش��تاوری ‪ ۹۰۰‬نیوتون متری را دارد‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در قلب تپن��د ‪‎‬ه المبورگینی اوروس‬ ‫پیشرانه‪‎‬ای قوی‪‎‬تر با قدرت ‪ ۶۵۰‬اسب بخار و گشتاوری‬ ‫‪ ۸۵۰‬نیوتون متر تعبیه شده است‪.‬‬ ‫اوروس از حال��ت س��کون تنها درم��دت ‪ ۳/۷‬ثانیه به‬ ‫س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت می رسد و با این اوصاف‬ ‫این شاس��ی‪‎‬بلند حتی از المبورگینی هوراکان‪ ،‬خودرو‬ ‫کوپه پرسرعت المبورگینی نیز می تواند سریع تر باشد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه درباره شاسی‪‎‬بلند جدید المبورگینی‪،‬‬ ‫ترمزهای ان اس��ت‪ .‬دیس��ک های ‪ ۱۷/۳‬اینچی کربن‬ ‫س��رامیکی در جلو و دیسک های ‪ ۱۴/۶‬اینچی در عقب‬ ‫موجب شده المبورگینی اوروس به بزرگترین ترمز های‬ ‫جهان مجهز شود‪.‬‬ ‫ترمزهای��ی که حت��ی اگر ابعاد رینگ اج��ازه می داد‪،‬‬ ‫بزرگتر از این نیز می توانست باشد‪ .‬اوروس با رینگ های‬ ‫‪ ۲۲ ،۲۱‬و ‪ ۲۳‬اینچی به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫و ای��ن بیش از هم��ه به دلیل چرخ��ش امریکایی ها به‬ ‫س��مت محبوب ترین کالس خودرویی این روزها یعنی‬ ‫کراس اوورها اس��ت‪ .‬ام��ا خودرو اینفینیت��ی کیو‪ ۶۰‬در‬ ‫میان این نوع خودروها افزایش فروش خیره کننده ‪۳۲۴‬‬ ‫درصدی را ثبت کرد و ‪۹‬هزار و ‪ ۶۵‬دس��تگاه از این نوع‬ ‫خ��ودرو در بازه زمانی ‪ ۱۰‬ماه به فروش رس��ید‪ .‬خودرو‬ ‫بیوک رگال که برای مدل سال اینده خود با بازطراحی‬ ‫کلی همراه خواهد بود در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫میالدی ‪ ۴۱/۸‬درصد کاهش فروش داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای لوکس‬ ‫میزان فروش خودروهای کالس س��دان س��ال جاری‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته میالدی چندان‬ ‫تفاوتی نکرده است‪ .‬نکته قابل توجه درباره سدان ها این‬ ‫ی ش��ده ای مانند لینکلن‬ ‫اس��ت که مدل های تاز ه معرف ‬ ‫کانتیننتال‪ ،‬جنس��یس جی ‪ ۹۰‬و ول��وو اس ‪ ۹۰‬که در‬ ‫تاری��خ خود چندان فروش باالیی نداش��تند‪ ،‬در س��ال‬ ‫ش چش��مگیری در فروش مواجه ش��دند‪.‬‬ ‫جاری با افزای ‬ ‫اما در میان لوکس ها برنده اصلی ائودی الرود است که‬ ‫با ‪ ۵۰/۳‬درصد افزایش فروش رکورد بس��یار خوبی به جا‬ ‫گذاش��ت‪ .‬بازنده بزرگ نیز لکس��وس جی اس بود که با‬ ‫‪ ۵۰/۵‬درصد کاهش در فروش‪ ،‬بیشترین ضرر را در این‬ ‫کالس به جان خرید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای بسیار لوکس‬ ‫این کالس از خودروها به نوعی گل سرس��بد صنعت‬ ‫خودروس��ازی جهان از نظ��ر میزان دق��ت‪ ،‬خالقیت و‬ ‫فناوری های به کار رفته به شمار می ایند‪ .‬در این کالس‬ ‫پورشه پانامرا تنها برنده واقعی است که با ‪ ۵۲/۶‬افزایش‬ ‫فروش در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری میالدی نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته افزایش خوبی را به ثبت رساند‪ .‬اما‬ ‫مرسدس بنز سی ال اس بازنده واقعی در این کالس بوده‬ ‫که با ‪ ۵۹/۳‬درصد کاهش فروش یک س��قوط ازاد را در‬ ‫نوع خود تجربه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای اسپرت‬ ‫ف��ورد موس��تانگ در ‪ ۱۰‬ماه س��ال ج��اری میالدی‬ ‫پرچم��دار خودروهای اس��پرت بوده اس��ت‪ .‬اما فروش‬ ‫خودروه��ای پونی تا ‪ ۲۷/۲‬درص��د در همین بازه زمانی‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ .‬مزدا ام ایکس‪ ۵-‬میاتا در س��ال جاری‬ ‫بازطراحی ش��د و نتیج ه ان را نیز دید‪ .‬این مدل خودرو‬ ‫اس��پرت ژاپنی در ‪ ۱۰‬ماه س��ال ج��اری میالدی ‪۲۳/۶‬‬ ‫درصد بیش��تر از مدت مش��ابه سال گذش��ته در امریکا‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬این یعن��ی فروش‪۱۰‬ه��زار و ‪ ۳۱۴‬مزدا‬ ‫ام ایک��س‪ ۵-‬میاتا‪ .‬البته این می��زان فروش هنوز با امار‬ ‫درخش��ان فورد موس��تانگ تفاوت زی��ادی دارد که در‬ ‫همین م��دت ‪۶۷‬هزار و ‪ ۴۸۲‬دس��تگاه از ان در امریکا‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با عملکرد باال‬ ‫در کنار م��دل ‪ ۲۰۱۷‬خودرو اک��ورا ان اس ایکس که‬ ‫توانست رشد ‪ ۱۹۴/۷‬درصدی در فروش را در این مدت‬ ‫تجربه کند و شمار خودروهای فروخته شده این مدل به‬ ‫‪ ۴۴۲‬دستگاه برسد‪ ،‬برنده واقعی این کالس از خودروها‬ ‫ائ��ودی ار‪ ۸‬بود که افزایش ‪ ۱۴/۶‬درصدی فروش را در‬ ‫امری��کا تجربه کرد‪ .‬این درحالی اس��ت که بازنده بزرگ‬ ‫این بازی ش��ورولت کوروت بود که ف��روش ان در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری میالدی ‪ ۲۰/۲‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹وس�ایل نقلی�ه هیبریدی ی�ا مصرف کننده‬ ‫سوخت های جایگزین‬ ‫این کالس از خودروها که بخش��ی از روند داغ امروز‬ ‫صنعت خودرو جهان هس��تند‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماه س��ال جاری‬ ‫میالدی درمجموع ‪ ۳/۶‬درصد رش��د فروش داشتند که‬ ‫رشد متوسطی به شمار می اید‪ .‬بزرگترین برنده این نوع‬ ‫خودروها در این مدت از نظر درصد فروش خودرو تویوتا‬ ‫میرای با رش��د فروش ‪ ۵۹‬درصد بود؛ اگرچه در مجموع‬ ‫تنها ‪ ۱۲۹۳‬دستگاه از این خودرو فروخته شد‪.‬‬ ‫اما تویوت��ا پریوس در میان ای��ن کالس خودرویی و‬ ‫در مقایس��ه با س��ایر خودروها همچنان حکمران اصلی‬ ‫است؛ هرچند فروش ان در سال جاری‪ ۱۹/۹‬درصد کم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫لکس��وس سی تی در این میان بزرگترین بازنده است‬ ‫که کار خود را با ‪ ۳۶/۷‬درصد کاهش فروش تمام کرد و‬ ‫دیگر در سال اینده میالدی تولید نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای برقی‬ ‫فروش خودروهای برقی بیش از یک س��وم در س��ال‬ ‫جاری میالدی افزایش پیدا کرد و در این میان پرچمدار‬ ‫فروش ش��ورولت بولت ب��وده که به تازگ��ی پرچم را از‬ ‫هم نیای خود شورولت ولت گرفته و مانند تاج روی سر‬ ‫خود گذاشته است‪ .‬بازنده واقعی رقابت خودروهای برقی‬ ‫بی ام و ای ‪ ۸‬است؛ خودرویی جالب و گران که با کاهش‬ ‫چشمگیر ‪ ۷۱/۷‬درصدی فروش از همه بازنده تر بود‪.‬‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫معرفی نخستین ماشین پرنده جهان با نرخ ‪ ۴۰۰‬هزار دالر‬ ‫ب��ا ‪ ۴۰۰‬ه��زار دالر می توان یک��ی از مجهزترین محصوالت‬ ‫رولزروی��س را خریداری کرد اما چه کس��ی از خرید نخس��تین‬ ‫خودرو پرنده جهان ناخشنود است؟‬ ‫به گزارش دیجیاتو یک ش��رکت هلندی قصد دارد سرانجام‬ ‫ای��ن رویا را به واقعی��ت تبدیل کند و محصول خود به نام «پال‪-‬‬ ‫وی» را ب��ا نرخ تولیدی ‪ ۴۰۰‬هزار دالر راهی بازار کند؛ البته نرخ‬ ‫نمونه های سفارشی و مجهزتر ممکن است تا ‪ ۶۰۰‬هزار دالر نیز‬ ‫افزایش یابد که به واقع رقم کمی نیست‪ .‬مهم ترین چالش پیش ‬ ‫رو‪ ،‬وضع قوانینی برای صدور مجوز استفاده از چنین پرنده های‬ ‫س��بکی است که ممکن است نظم ترافیک هوایی را برهم بزنند‪.‬‬ ‫با این حال س��ازندگان پال‪-‬وی امیدوارند تا پایان س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (ابتدای دی ‪ )۱۳۹۷‬که زمان تحویل نخس��تین سری‬ ‫‪ ۹۰‬دس��تگاهی از این محصوالت سر می رس��د‪ ،‬قوانین مربوط‬ ‫به مجوز پرواز ماش��ین های پرنده نیز اجرایی ش��وند‪ .‬رانندگان‬ ‫پال‪-‬وی به ط��ور طبیعی باید گذش��ته از گواهینامه رانندگی‪،‬‬ ‫یک گواهینامه خلبانی را نی��ز دریافت کنند؛ البته ویژگی های‬ ‫فنی پال‪-‬وی به عنوان یک هواپیما چندان چش��مگیر نیس��ت‬ ‫ام��ا روی زمی��ن می تواند نقش یک خودرو به نس��بت چابک را‬ ‫بازی کند‪ .‬برای نمونه برای رس��یدن به س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت کمتر از ‪ ۱۰‬ثانیه زمان نیاز خواهید داشت و حداکثر‬ ‫س��رعت زمینی ان به حدود ‪ ۱۶۰‬کیلومتر بر س��اعت می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش دیجیاتو‪ ،‬مهندسان شرکت لیبرتی‪ ،‬سازنده پال‪-‬وی‪،‬‬ ‫برای بهبود قابلیت مانوردهی و هندلینگ‪ ،‬سامانه تعلیق خاصی‬ ‫را برای ماش��ین پرنده خود طراحی کرده اند تا مرکز ثقل نسبت‬ ‫به هواپیماهای سبک رایج بسیار پایین تر باشد‪ .‬به هر روی پال‪-‬‬ ‫وی ممکن است نخستین ماشین پرنده اماده ورود به بازار باشد‪،‬‬ ‫اما بی تردید شرکت کوچکی چون لیبرتی تنها بازیگر حاضر در‬ ‫این ب��ازار پرهیجان و تازه نخواهد بود‪ .‬ب��رای نمونه ایرباس نیز‬ ‫به طور رس��می از قصد خود برای ساخت یک نمونه مفهومی تا‬ ‫پایان سال ‪۲۰۱۷‬میالدی (ابتدای دی ‪)۱۳۹۶‬خبر داده است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬اذر ‪ 16 1396‬ربیع االول ‪ 5 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 273‬پیاپی ‪2246‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت تولید نایلون‪ ،‬نایلکس و کیسه های پالستیکی نشان داد‬ ‫رقابت و مواد اولیه داخلی‬ ‫عامل ارزانی کیسه های فریزری‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹اثرگذاری بر سایر بخش های تولید‬ ‫ام��روز یکی از افتخارات پتروش��یمی ها‪،‬‬ ‫فروش مواد اولیه تولید پالس��تیک است‬ ‫درحالی که اگر به جای فروش این مواد‬ ‫اولی��ه بکوش��یم در تولی��د این گون��ه‬ ‫محصوالت سرمایه گذاری کنیم‪ ،‬نه تنها شغل ایجاد خواهیم‬ ‫کرد بلکه با ورود دالرهای غیرنفتی می توانیم سرمایه گذاری‬ ‫دوباره کنیم‪.‬‬ ‫س��ید رحیم مقیمی اص��ل‪ ،‬رییس اتحادیه س��ازندگان و‬ ‫فروشندگان نایلون و پالستیک نیز معتقد است که صنعت‬ ‫پالس��تیک در ایران می توان��د به اش��تغالزایی و همچنین‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی منجر شود در صورتی که حمایت‬ ‫همه جانبه شامل این صنعت شود‪.‬‬ ‫مقیمی اصل در گفت وگو با «گسترش صنعت» پالستیک‬ ‫را از زیرش��اخه های مهم صنایع پتروشیمی و مصرف کننده‬ ‫حجم عم��ده ای از مواد اولیه این صنعت دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫پالس��تیک یکی از کلیدی ترین صنایع پایین دس��تی مواد‬ ‫اولیه پتروش��یمی‪ ،‬پلیمری و ش��یمیایی جهان اس��ت‪ .‬این‬ ‫صنعت جزو صنایع دارای ارزش افزوده باال در کشور است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه س��ازندگان و فروش��ندگان نایل��ون و‬ ‫پالستیک اضافه کرد‪ :‬صنعت پالستیک ظرفیت اشتغالزایی‬ ‫باالیی در بخش تولید‪ ،‬قالب سازی‪ ،‬بسته بندی و حمل و نقل‬ ‫دارد و با توجه به موقعیت کشور از صنایع دیگر برجسته تر‬ ‫و کاربردی تر است چراکه مواد اولیه این صنعت بیش از نیاز‬ ‫در کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫مقیمی اصل با تاکید بر اینکه صنعت پالستیک بر تمامی‬ ‫بخش ها موثر است‪ ،‬گفت‪ :‬بسته بندی دارو‪ ،‬اب‪ ،‬مواد غذایی‪،‬‬ ‫شیرینی‪ ،‬شکالت‪ ،‬قطعات خودرو‪ ،‬روکش کابل و سیم برق‪،‬‬ ‫لب��اس‪ ،‬فرش و موکت‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬لوله های اب‪ ،‬فاضالب‪،‬‬ ‫گاز و لوازم منزل همه و همه نیازمند این صنعت هستند‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه س��ازندگان و فروش��ندگان نایل��ون و‬ ‫پالس��تیک با اع�لام اینکه صنایع پالس��تیک باید بیش��تر‬ ‫مورد توج��ه و حمایت دولتمردان قرار گیرد‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تولید پالس��تیک به گفته فعاالن این صنعت‪ ،‬اکنون با‬ ‫رکود روبه رو است و این روند می تواند به تولید زیرزمینی‬ ‫دامن زند و مانع ایجاد ارزش افزوده برای منافع ملی شود‪.‬‬ ‫ای��ن صنایع بی��ش از ‪ ۳‬برابر نیاز بازاره��ای داخلی تولید‬ ‫دارند و مواد اولیه خود را از بورس کاال تهیه می کنند‪.‬‬ ‫این عامل به همراه رقابت با سایر تولیدکنندگان هم رده‬ ‫خود سبب شده تا محصوالت را ارزان و در بهترین حالت‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصد باالتر از نرخ تمام شده به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حمایت از صنعت پالس��تیک‪،‬‬ ‫یعنی جلوگیری از خام فروشی‪ .‬یکی از افتخارهای صنعت‬ ‫تولید نایلکس و پالستیک این بوده که در اغاز دهه ‪ ۹۰‬به‬ ‫طور تقریبی ماهانه ‪ ۲‬هزار تن انواع محصوالت پالستیکی‬ ‫به کش��ورهایی مث��ل ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬جن��وب خلیج فارس‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬اذربایجان و روسیه صادر می شده اما امروز فقط‬ ‫به عراق و کش��ورهای همس��ایه صادرات داریم در حالی‬ ‫ک��ه تولید نایلون و نایلکس تا ‪ ۳‬برابر بیش��تر از نیاز بازار‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫بد نیست بدانید یک خط تولید کامل کیسه های یک بار‬ ‫مص��رف با س��رمایه ‪ ۲00‬میلیون تومانی ب��رای ‪ ۶‬نفر به‬ ‫صورت مستقیم اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫هرچن��د ک��ه نمی ت��وان ام��ار دقیق��ی از مجم��وع‬ ‫تولیدکنندگان نایلکس و پالس��تیک در کشور داد‪ ،‬چون‬ ‫برخی از موان��ع تولید و همچنین س��وء مدیریت ها باعث‬ ‫ش��ده تا کارگاه های مجوزدار گذشته‪ ،‬امروز تعطیل شده‬ ‫و فعالیت ش��ان را در مناطق��ی نامعل��وم ادامه دهند مثل‬ ‫زیرپله ها‪ ،‬اما اکن��ون فقط در تهران ‪ ۱۸00‬واحد تولیدی‬ ‫در ای��ن زمین��ه داریم‪ .‬هرچن��د همه می دانی��م یکی از‬ ‫پیش نیازهای هر فعالیت تجاری‪ ،‬داش��تن اطالعات و امار‬ ‫دقیق است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعمال سیاست های تشویقی‬ ‫امیرمنص��ور ش��یرازیان‪ ،‬مدیر یک واحد‬ ‫تولی��د نایل��ون و نایلکس و کیس��ه های‬ ‫یک بارمصرف در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬راه اندازی یک خط‬ ‫تولی��د کامل ب��ا کف ظرفیت برای یک س��الن حدود ‪۲00‬‬ ‫میلیون تومان اس��ت که اش��تغال ‪ ۶‬تا ‪ ۱0‬نف��ری با تولید‬ ‫ساالنه ‪ ۴00‬تن نایلون و نایلکس را ب ه همراه دارد‪.‬‬ ‫ش��یرازیان با اشاره به ارزانی کیسه های یک بار مصرف در‬ ‫ب��ازار ادامه داد‪ :‬رقابت و تهیه مواد اولیه مهم ترین عامل در‬ ‫ارزانی این تولیدات اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان بس��یاری در این‬ ‫صنعت مشغول به کار هستند که تا ‪ ۳‬برابر نیاز بازار را تولید‬ ‫می کنند همچنین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پالس��تیک‪،‬‬ ‫نایلون و نایلکس از بورس کاال تهیه می شود که این امر نیز‬ ‫بر کاهش نرخ تمام شده محصول تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫این تولید کننده با اش��اره به وابستگی صنعت پالستیک‪،‬‬ ‫نایل��ون و نایلکس به فناوری و ماش��ین االت وارداتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ماش��ین االت مورد اس��تفاده در ای��ن صنعت داخلی‬ ‫نیس��ت و قدیمی تری��ن انها عم��ر ‪ ۱۲‬س��اله دارد بنابراین‬ ‫می ت��وان گفت خ��ط تولید در این صنعت به روز اس��ت اما‬ ‫به فناوری وارداتی وابسته است‪ .‬این ماشین االت از چین و‬ ‫تایوان وارد می شود‪.‬‬ ‫شیرازیان با اشاره به صادرات محصوالت تولیدی خود به‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬انگلیس و عراق ادامه داد‪ :‬زمینه مصرف‬ ‫جهان��ی محصوالت نایل��ون‪ ،‬نایلکس و کیس��ه های یک بار‬ ‫مصرف به میزان باال وجود دارد اما باید بسترهای صادراتی‬ ‫این محصوالت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود‪.‬‬ ‫این تولید کننده با بیان اینکه حاش��یه س��ود کیسه های‬ ‫یک بار مصرف در بهترین ش��رایط ‪ ۱0‬تا ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نرخ این محصوالت به تناس��ب کیفیت ان به‬ ‫صورت عددی و کیلویی تعیین می ش��ود‪ .‬اکنون کارخانه ها‬ ‫ب��ا درصد کمی از نرخ تمام ش��ده کاالها را ب��ه بازار عرضه‬ ‫می کنند و به همین دلیل کیس��ه های یک بار مصرف فریزر‬ ‫با کیفیت باال کیلویی ‪ ۷‬هزار تومان یا در بس��ته های ‪۵00‬‬ ‫گرمی به نرخ ‪ ۴‬هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نرخ نایلون‪ ،‬نایلکس و کیسه های فریز به‬ ‫کیفیت‪ ،‬نوع پخت‪ ،‬میزان مصرف برق و چاپ و بسته بندی‬ ‫ان بستگی دارد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با اشاره به اینکه اسیب شناسی صادرات‬ ‫در صنعت پالس��تیک از س��وی مس��ئوالن‪ ،‬ضرورت است‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اکنون صنعت پالس��تیک و تولی��د نایلون و‬ ‫نایلکس دچار رکود اس��ت و واحدهای کوچک و زیرزمینی‬ ‫ک��ه هزینه های مالیات و بیم��ه را پرداخت نمی کنند با این‬ ‫حال با رکود روبه رو هس��تند بنابراین سیاست های حمایتی‬ ‫دولت می تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫شیرازیان با بیان اینکه اکنون باید سیاست های تشویقی‬ ‫برای صادرات درنظر گرفته شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عمده محصوالت‬ ‫پالس��تیکی به عراق صادر می شود و بغداد نیز برای اجناس‬ ‫وارداتی مالیات های س��نگین تعیین کرده است که تاجران‬ ‫بغ��دادی را به خودداری از واردات محصوالت پالس��تیکی‬ ‫ایران ترغیب می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در چین تخفیف ه��ای ‪ ۱۷‬درصدی برای‬ ‫صادرات درنظر گرفته می شود‪ .‬در صورتی که تولیدکنندگان‬ ‫برای صادرات از مش��وقی در هزینه ه��ای مالیاتی و مصرف‬ ‫سوخت و انرژی بهره مند نمی شوند‪.‬‬ ‫این صنعت در اش��تغالزایی‪ ،‬پویایی تولید‪ ،‬رش��د اقتصادی‪،‬‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬ارزاوری و‪ ...‬بس��یار نقش افرین است‪ .‬به‬ ‫گزارش «گس��ترش صنعت» ش��اید برخی از ما تصور کنیم‬ ‫برای جلوگیری از الودگی محیط زیس��ت‪ ،‬تولید پالستیک‬ ‫و نایلکس باید محدود و به نوعی جایگزینی برای ش��ان در‬ ‫بازار یافته ش��ود‪ ،‬اما این در واقع همان پاک کردن صورت‬ ‫مس��ئله است زیرا با اس��تفاده از فنا وری های نوین می توان‬ ‫حتی می��زان ضایعات پالس��تیکی را نیز ب��ا ارزش افزوده‬ ‫قابل توجه به محصولی برای اس��تفاده ی��ا صادرات تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬با مدنظر ق��رار دادن توان تولیدی کارگاه های داخلی‪،‬‬ ‫امروز هیچ وارداتی نش��ده و قاچاق هم نقش��ی در تولیدات‬ ‫کشورمان ندارد‪ ،‬اما اگر ش��رایط و سیاست های غیراصولی‬ ‫مسئوالن همچنان با این روش ادامه یابد‪ ،‬بی تردید به زودی‬ ‫واردکننده پالستیک و نایلکس خواهیم شد و نمی توانیم از‬ ‫عهده نیازهای داخلی براییم‪.‬‬ ‫تعطیل��ی تولی��د پالس��تیک‪ ،‬باعث بی��کاری و تعطیلی‬ ‫حدود ‪ ۱۸00‬واحد تولیدی تنها در اس��تان تهران ش��ده و‬ ‫در مجموع ممکن است نزدیک به ‪ ۱۰‬هزار واحد تولیدی را‬ ‫در کشور با چالش روبه رو کند‪ .‬پس الزم است در این زمینه‬ ‫سیاس��ت گذاری دقیق تری کنیم و با استفاده از اشتغالزایی‬ ‫و ارزش افزوده این محصول‪ ،‬به نفع اقتصاد کش��ورمان گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مذاکره؛ راهکار حل مشکالت صنعت پالستیک‬ ‫تولید محصوالت پالس��تیکی در دهه ‪ ۶0‬بس��یار سوداور‬ ‫ما به ش��هرک صنعتی امده ایم و همه نکات بهداش��تی را‬ ‫ب��ود‪ .‬هر کس با ‪ ۵‬س��ال کار در صنعت پالس��تیک به همه‬ ‫رعایت می کنیم و بس��یاری دیگر ب��ه این نکات بی توجهند و‬ ‫خواس��ته هایش می رس��ید‪ .‬اکنون نبود نقدینگی برای ما و‬ ‫بازخواست هم نمی شوند‪.‬‬ ‫واحدهای دیگر تولیدی ازاردهنده است‪ .‬شرایط فعلی برای‬ ‫چط��ور دول��ت می توان��د کاری کن��د ک��ه س��یگار بدون‬ ‫تولیدکنندگان رضایت بخش نیس��ت‪ .‬بازار به خواب عمیقی‬ ‫هولوگ��رام فروش نرود ولی نمی تواند جلوی رش��د کس��انی‬ ‫فرو رفته و به شوک نیاز دارد‪.‬‬ ‫ک��ه ب��دون مج��وز و غیربهداش��تی فعالی��ت می کنن��د را‬ ‫مجوز‬ ‫‪۷0‬‬ ‫دهه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫از طرفی‪ ،‬اگر اطالع داشته‬ ‫بگیرد؟‬ ‫حیدر فرهادی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫ ش��د‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫صادر‬ ‫فعالیت برای هر کس��ی‬ ‫محصوالتی که ما تولید می کنیم با سالمت مردم در ارتباط‬ ‫تولیدکننده صنعت‬ ‫گفتند‬ ‫شد؛‬ ‫ش��روع‬ ‫فراوانی‬ ‫‪۷0‬‬ ‫دهه‬ ‫خاص می دادند‪ .‬از اغاز‬ ‫مستقیم است‪.‬‬ ‫پالستیک‬ ‫هر کس مج��وز می خواهد‪ ،‬مجوز بگیرد‪ .‬پتروش��یمی ها راه‬ ‫مردم گوش��ت و مرغ خود را داخل این کیسه های فریزری‬ ‫افتادند‪.‬‬ ‫قرار می دهند و داخل یخچال می گذارند‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۷0‬هم ش��رایط خوب بود‪ ،‬رقابت تازه اغاز شده بود و واحدها‬ ‫بعد گفته می شود چرا ما این همه مشکل گوارشی در کشور داریم‪.‬‬ ‫در تالش برای بروزرسانی خود و ارتقای کیفیت بودند‪.‬‬ ‫خب یکی از مش��کالت همین بی توجهی اس��تاندارد است‪.‬من معتقدم‬ ‫اکنون سازمان اس��تاندارد‪ ،‬جدی و قاطع در صنعت پالستیک و تولید‬ ‫نجات کشور در گرو حمایت از تولید است‪.‬‬ ‫نایلون و نایلکس و کیسه های یک بار مصرف اقدام نمی کند‪ .‬محصوالت ما‬ ‫چطور به این نتیجه رس��یدیم که با کشورهای غربی برای حل مسئله‬ ‫در سبد خانوار قرار دارد و با سالمتی انان در ارتباط است‪.‬‬ ‫هس��ته ای مذاکره کنیم‪ ،‬حاال برای حل معضالت کشور تنها راه‪ ،‬حمایت‬ ‫در اصفهان باالی ‪ ۳00‬واحد تولیدی کیسه پالستیکی تولید می کنند‬ ‫از تولید اس��ت‪ .‬امروز فقط تولیدکنندگان هس��تند که می توانند مملکت‬ ‫ولی ‪ ۶0‬شرکت بیشتر مجوز فعالیت ندارند‪.‬‬ ‫را نجات دهند‪.‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 273‬پیاپی ‪2246‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 14‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫‹واکنش ونزوئال به‬ ‫ محاصره اقتصادی امریکا‬ ‫رییس جمه��وری ونزوئال در اظهاراتی جدید از تصمیم این کش��ور‬ ‫برای ایجاد «ارز دیجیتال» در مقابله با محاصره اقتصادی امریکا خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از گاردین‪ ،‬نیکالس مادورو‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫ونزوئال در س��خنرانی هفتگی خود که ‪ ۵‬س��اعت طول کشید با اشاره‬ ‫به فش��ارهای امریکا بر ونزوئال گفت‪ :‬کاراکاس برای مقابله با محاصره‬ ‫اقتصادی امریکا ارز دیجیتال به نام «پترو» را راه اندازی می کند‪.‬‬ ‫م��ادورو توضیح چندانی درباره این ارز دیجیتال نداد اما عنوان کرد‬ ‫ک��ه ونزوئال از ذخایر نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬طال و الماس خود به عنوان پش��توانه‬ ‫این ارز استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش تر دولت ونزوئال‪ ،‬امریکا را به را ه انداختن تروریسم روانی برای‬ ‫س��رنگون کردن دولت کاراکاس متهم کرده ب��ود؛ اقدامی که پس از‬ ‫صدور قوانی��ن جدید و افزودن ونزوئال به فهرس��ت ممنوعیت جدید‬ ‫سفر به امریکا انجام شده است‪.‬‬ ‫مرداد امس��ال در پی یک رای گیری برای انتخاب مجلس موسسان‬ ‫در ونزوئال‪ ،‬دولت امریکا نیکالس مادورو‪ ،‬رییس جمهوری این کش��ور‬ ‫را یک دیکتاتور خوانده و هرگونه دارایی های او در امریکا را مس��دود‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس این تحریم ها‪ ،‬شرکت ها و شهروندان امریکایی حق انجام‬ ‫معامالت تجاری با مادورو را ندارند‪.‬‬ ‫امری��کا در ‪ ۲۶‬ژوئی��ه هم تحریم هایی را بر مقام��ات ونزوئال اعمال‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫گردشگر‪ :‬اقا‪ ،‬شما یه پل محکم سراغ نداری که من زیرش بخوابم؟!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫گردشگری به پول نیاز ندارد به پل نیاز دارد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از دالیل کم اثر بودن طرح رونق در افزایش تولید‬ ‫اصالح انحراف طرح رونق‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹پیشینه طرح رونق تولید‬ ‫اغاز سال ‪ ۱۳۹۵‬دولت یازدهم برای احیای صنعت کشور‬ ‫طرح رونق تولید بنگاه های کوچک و متوس��ط را از س��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا همکاری بانک مرکزی‬ ‫اغاز کرد تا ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی کوچک و متوسط‬ ‫از تسهیالت ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومانی بهره مند شوند‪ .‬در این‬ ‫ح واحدهای تولیدی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی‬ ‫طر ‬ ‫‪ ۶۰‬درصد که تعداد انها به ‪ ۲‬هزار عدد می رسید در اولویت‬ ‫بودند‪ .‬اسفند ‪ ۹۵‬که محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پای��ان اجرای این طرح را‬ ‫اعالم و جزئیات اجرای ان را تش��ریح کرد که بر مبنای ان‬ ‫‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸‬میلیارد تومان تس��هیالت طرح رونق تولید به‬ ‫واحدهای کوچک و متوس��ط صنعتی‪ ،‬معدنی و کشاورزی‬ ‫پرداخت شده بود که ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان ان مربوط به‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی و بقیه به بخش کشاورزی بود‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر ‪ ۹ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واح��د صنعتی و معدنی‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد جهاد کش��اورزی و ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۰‬طرح نیمه تمام ش��امل ‪ ۱۴۰۰‬طرح صنعتی و معدنی‬ ‫و ‪ ۱۷۰۰‬طرح جهاد کشاورزی تسهیالت دریافت کردند‪.‬‬ ‫در همان زمان امارهای منتش��ر ش��ده از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان داد که نزدیک به ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫واحد تولیدی و طرح نیمه تمام از دریافت تس��هیالت رونق‬ ‫بازمانده اند‪ .‬بنابراین واحدهای زیادی در نتیجه تحریم ها و‬ ‫رکود بازار با مش��کل س��رمایه در گردش روبه رو شدند که‬ ‫در ادامه نیز فضای اقتصادی کشور بستر چندان مساعدی‬ ‫برای بازگش��ت انها به رونق فراهم نک��رد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫گرچ��ه از ن��گاه بان��ک مرکزی‪ ،‬ایران در س��ال ‪ ۹۵‬رش��د‬ ‫اقتص��ادی ‪ ۷‬درصدی ب��ا نفت را تجربه کرد ام��ا اثر ان بر‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫تولی��د و بازار چندان محس��وس نب��ود و از طرفی در این‬ ‫مدت ایران همچنان با نوس��انات ارزی مواجه بوده و همین‬ ‫مس��ئله فش��ار زیادی را به واحده��ای صنعتی که در حال‬ ‫تکمیل پروژه یا نوسازی ماشین االت بودند‪ ،‬وارد کرد‪ .‬البته‬ ‫برخی از نمایندگان مجلس معتقدند طرح رونق اثر چندانی‬ ‫بر افزایش تولید نداش��ته و بیش��تر راهکاری برای عبور از‬ ‫مشکالت نقدینگی تولید کنندگان بوده است به طوری که‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی در گفت وگو با خانه ملت با نگاه به مشکالت‬ ‫کنونی صنعت کشور گفته است‪« :‬سال گذشته بیش از ‪۱۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به صنایع متوسط و کوچک تعلق گرفت‪.‬‬ ‫اغلب این واحدهای تولیدی وام های عقب افتاده داشته اند و‬ ‫تسهیالتی که دریافت کردند به منظور افزایش میزان تولید‬ ‫هزینه نش��د و صرف رفع مش��کالت موجود انها از گذشته‬ ‫ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬تس��هیالت ‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومانی س��ال‬ ‫گذش��ته صنایع تاثیری بر افزایش تولید و اشتغال نداشت‪.‬‬ ‫این میزان تس��هیالت پرداخت ش��ده به صنای��ع تولیدی‬ ‫متوسط و کوچک فقط ‪ ۴‬درصد از کل تسهیالت پرداختی‬ ‫از س��وی بانک ها بوده که رقم بزرگی نیست‪ .‬بنابراین باید‬ ‫میزان ان را افزایش می دادیم تا عالوه بر پوش��ش مشکالت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در حال��ی ک��ه محس��ن صالحی نیا‪ ،‬مع��اون صنایع وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت چند روز پی��ش در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترس صنع��ت» از پرداخت ‪ ۲۴‬درصد از تس��هیالت‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومانی طرح رونق تولید در امس��ال خبر‬ ‫داده است‪ ،‬برخی از کارشناسان معتقدند نباید همان روش‬ ‫س��ال گذش��ته را دنبال کرد زیرا در طرح قبلی بسیاری از‬ ‫واحدهای تولیدی که تس��هیالت دریافت کردند یا تعطیل‬ ‫بودن��د یا به��ره وری کافی نداش��تند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬دریافت‬ ‫تسهیالت از سوی این بنگاه ها به نوعی انحراف منابع تلقی‬ ‫می ش��د زیرا این تس��هیالت رونقی در تولید ایجاد نکرد و‬ ‫واحدهای نیمه تمام نیز در ش��رایطی به پایان رس��یدند که‬ ‫با کمبود منابع و س��رمایه در گردش روبه رو بودند‪ .‬حال با‬ ‫توجه به اینکه در س��ال ‪ ۹۵‬بیش از ‪ ۳۷‬هزار واحد تولیدی‬ ‫از دریافت تس��هیالت بازماندند می توان ب��ه محدود بودن‬ ‫این تس��هیالت نیز نقد وارد ک��رد‪ .‬البته محمد باقر نوبخت‪،‬‬ ‫س��خنگوی دولت در همان زمان به اعطای تس��هیالت به‬ ‫صنعتگران خارج از طرح رونق تولید تاکید داشته و معتقد‬ ‫ب��ود که صنعتگران از طریق ش��بکه بانک��ی و خارج از این‬ ‫طرح نیز از تسهیالت بهره مند شدند اما سوال اینجاست که‬ ‫ایا تس��هیالت با هر نرخ سودی می تواند بر بخش اقتصاد و‬ ‫تولید کشور اثر گذار باشد؟‬ ‫محم��د حس��ینی‪ ،‬عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه برای‬ ‫برون رفت از رکود‪ ،‬امس��ال رقم تسهیالت ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی تصویب ش��ده تا پرداخت شود‪ ،‬گفت‪ « :‬با ارائه این‬ ‫تس��هیالت دو اتف��اق رخ داد که در درجه نخس��ت برخی‬ ‫واحدها تس��هیالت مع��وق قبل��ی را با تس��هیالت جدید‬ ‫پرداخ��ت کردند و در حقیق��ت این اقدام اث��ری بر تولید‬ ‫نداش��ته است‪ .‬همچنین برخی وام های ارائه شده به بخش‬ ‫تولید یک س��اله و با نرخ سود باال بود‪ .‬از این رو‪ ،‬بنگاه های‬ ‫تولیدی باید ت�لاش می کردند تا بتوانن��د فضا را در مدت‬ ‫کوتاه یک س��اله به گونه ای فراهم کنند تا بتوانند اقساط و‬ ‫بدهی ها را پرداخت و معضالت قبلی را رفع کرده و قس��ط‬ ‫وام جدید را نیز پرداخت کنند‪.‬‬ ‫گذش��ته به افزایش میزان تولید و اش��تغال کمک می کرد‪.‬‬ ‫حال تنها از طریق وام نمی توان مش��کالت را برطرف کرد‬ ‫زیرا سود واقعی تس��هیالت با وجود کاهش اخیر همچنان‬ ‫بیش از ‪۱۸‬درصد است و به ‪ ۲۴‬درصد می رسد‪».‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اجرای طرح‬ ‫یک��ی از مش��کالتی که به طرح رون��ق و کم اثر بودن ان‬ ‫می توان نس��بت داد این اس��ت که قرار بود این تسهیالت‬ ‫ب��ه بنگاه های مولد و در حال فعالیت داده ش��ود در حالی‬ ‫ک��ه برخی از فعاالن اقتصادی می گویند این منابع ش��امل‬ ‫بنگاه های متروکه نیز ش��ده اس��ت‪ .‬مس��ئله دیگ��ر اینکه‬ ‫بخش��ی از این تس��هیالت با بدهی معوق بنگاه ها از سوی‬ ‫بانک ه��ا تهاتر ش��ده و پول جدی��دی را وارد چرخه تولید‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬در واقع افزایش سرمایه در گردش به منظور‬ ‫توس��عه فعالیت تولیدی نبوده و بانک ه��ا با توافق هایی که‬ ‫با متقاضیان داش��ته اند‪ ،‬تس��هیالت تخصیص داده شده را‬ ‫به ج��ای بدهی های معوق خود درنظر گرفته اند و در عمل‬ ‫پرداختی انجام نشده است‪.‬‬ ‫ش��اید یکی دیگر از مش��کالتی که مان��ع اثرگذاری بهتر‬ ‫طرح رونق تولید ش��د این بود که بس��یاری از س��ازمان ها‬ ‫و نهاده��ا‪ ،‬امارهای متفاوت��ی از واحدهای صنعتی تعطیل‬ ‫و نیمه تعطیل کش��ور می دهند اما همچن��ان امار دقیق و‬ ‫شفافی در این حوزه وجود ندارد چراکه برخی از واحدهای‬ ‫صنعتی درح��ال فعالیت بوده اما به دلیل ترس از پرداخت‬ ‫مالی��ات از ثبت پروان��ه فرار می کنن��د‪ .‬از طرفی‪ ،‬برخی از‬ ‫واحده��ای تولیدی تعطیل ش��ده همچن��ان دارای پروانه‬ ‫فعالیت هس��تند و جزو اماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به شمار می روند‪.‬‬ ‫س��ود تس��هیالت نیز یکی دیگر از مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی برای بازگشت به رونق بوده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن اقتصادی معتقدند بازگش��ت سرمایه‬ ‫طرح ه��ای تولیدی در ای��ران نزدیک به ‪ ۲۰‬درصد اس��ت‬ ‫و نمی توانند تس��هیالتی با س��ودی ب��االی ‪ ۲۰‬درصدی را‬ ‫دریافت کنند و انتظار سوداوری و رونق داشته باشند؛ این‬ ‫مسئله به قدری جدی است که محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫س��ابق صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در دوره تصدی گری خود‬ ‫دغدغ��ه زیادی درباره این موضوع داش��ت و حتی چندین‬ ‫بار برای حل این مسئله به رییس بانک مرکزی نامه نوشت‬ ‫اما تاکنون نتیجه نداده و با وجود اینکه سود سپرده گذاری‬ ‫کوتاه مدت به ‪ ۱۰‬درصد و بلندمدت به ‪ ۱۶‬درصد رس��یده‬ ‫هنوز سود تسهیالت باالی ‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د تعلل بانک مرکزی برای کاهش س��ود‬ ‫تسهیالت به وضعیت مالی بانک ها برگردد چراکه بسیاری‬ ‫از موسس��ه ها و بانک ها با چالش منابع روبه رو شده اند و از‬ ‫انج��ا که به صورت جدی وارد فرایند بنگاهداری ش��ده اند‬ ‫و بخش��ی از منابع ان نیز به صورت اس��تقراضی در دست‬ ‫دولت اس��ت که در شرایط کنونی وضعیت بودجه ای کشور‬ ‫امکان تسویه انها را نمی دهد‪ ،‬تنها دولت می تواند با انتشار‬ ‫اوراق مطالبات بانکی را بازگرداند تا از این س��ند به عنوان‬ ‫وثیقه نزد بانک مرکزی س��رمایه در گردش خود را ترمیم‬ ‫کند‪ .‬بنابراین مش��کالت کنونی ناشی از سرمایه در گردش‬ ‫تولی��د تنها با اصالح یک بخش حل نمی ش��ود و به اجرای‬ ‫شیوه نامه هایی در زمینه سود تسهیالت‪ ،‬سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫اصالح امار صنایع پربازده و کم بازده و‪ ...‬نیاز است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫اخرین وضعیت شبکه جمع اوری فاضالب در کشور‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫جمعیت زیر پوش��ش ش��هرهای دارای شبکه های‬ ‫جمع اوری فاضالب تا ش��هریور ج��اری افزون بر ‪۲۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۷۷‬ه��زار و ‪ ۴۳۴‬نفر بوده اس��ت که این‬ ‫تعداد ‪ ۴۷ /۶‬درصد جمعیت شهری کشور را دربر دارد‬ ‫و براس��اس اخرین خبرها‪ ۱۱۲ ،‬تصفیه خانه فاضالب‬ ‫در حال س��اخت است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫در ‪ ۲۹۵‬ش��هر کش��ور در ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۶۴۱‬هزار فقره‬ ‫انشعاب فاضالب که به وسیله ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫ش��بکه جمع اوری می ش��ود در مدار بهره برداری قرار‬ ‫دارد‪ .‬فاضالب جمع اوری ش��ده در ‪ ۱۸۳‬تصفیه خانه‬ ‫برای جمعیتی معادل ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر بوده‬ ‫که ساالنه پسابی به میزان یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب تولید می کند و اکنون ‪ ۱۱۲‬تصفیه خانه نیز‬ ‫در حال ساخت است که به زودی در مدار بهره برداری‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬البته این در ش��رایطی اس��ت که‬ ‫س��اخت تاسیس��ات زیربنایی فاضالب در روستاهای‬ ‫کشور پیشرفت چندانی نداشته و در حال حاضر فقط‬ ‫حدود ‪ 0 /۴‬درصد از جمعیت روستایی کشور از پوشش‬ ‫تاسیسات فاضالب برخوردار هستند که این تاسیسات‬ ‫در ‪ ۴۲‬روس��تا با ‪ ۱۹‬هزار فقره انشعاب اجرا شده و در‬ ‫مدار بهره برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تولید ساالنه پس��اب در کشور حدود یک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب است که این میزان در نتیجه‬ ‫فعالی��ت بیش از ‪ ۱۸۳‬ب��اب تصفیه خانه با فرایندهای‬ ‫مختلف تصفیه تولید می ش��ود‪ ،‬تعداد تصفیه خانه های‬ ‫با فرایند لجن فعال که جزو فرایندهای تصفیه کامل‬ ‫و حتی پیش��رفته است به بیش از ‪ ۹۰‬مورد می رسد و‬ ‫بقیه تصفیه خانه ها نیز دارای فرایندهایی مانند الگون‬ ‫هواده��ی و برکه تثبیت هس��تند که ش��رایط الزم به‬ ‫منظور تولید پساب برای مصارف کشاورزی را دارند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه براساس بخشنامه ها و شیوه نامه های‬ ‫ج��اری‪ ،‬تاکن��ون متولی مصرف و اس��تفاده پس��اب‬ ‫تصفیه خانه ها‪ ،‬ش��رکت های اب منطقه ای هس��تند و‬ ‫بیش��تر پس��اب تصفیه خانه ها دراختیار این شرکت ها‬ ‫ق��رار می گیرد (ج��ز در مواردی ک��ه مجوز تخصیص‬ ‫پس��اب برای ش��رکت های اب و فاضالب صادر ش��ده‬ ‫باشد)‪ ،‬براس��اس امارهای دریافت شده از شرکت های‬ ‫اب منطقه ای و امارهای موجود در ش��رکت های اب و‬ ‫فاضالب‪ ،‬بیش از ‪ ۵۶‬درصد از پس��اب های تولیدی در‬ ‫مصارف کشاورزی و حدود ‪ ۴۰‬درصد به منظور تخلیه‬ ‫به اب های س��طحی و منابع اب های پذیرنده مصرف‬ ‫می ش��ود و باقی پس��اب تولیدی در صنع��ت‪ ،‬ابیاری‬ ‫فضای س��بز و مصارف شهرداری ها مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬ش��اهین پاکروح‪ ،‬مع��اون راهبری و‬ ‫نظارت بر بهره برداری ش��رکت مهندس��ی ابفا درباره‬ ‫این مسئله که ایا س��ازوکاری برای جایگزینی پساب‬ ‫با چاه های اب کشاورزی تعریف شده است (کشاورزان‬ ‫در مقابل دریافت پس��اب‪ ،‬از استخراج اب از چاه های‬ ‫کشاورزی صرف نظر کنند)‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متولی مصرف‬ ‫پساب به ویژه در زمینه مصارف کشاورزی‪ ،‬شرکت های‬ ‫اب منطقه ای هس��تند که با توجه به اطالعات موجود‬ ‫تاکن��ون س��ازوکار مش��خص و تعریف ش��ده ای برای‬ ‫جایگزینی پس��اب ها با چاه های اب کش��اورزی وجود‬ ‫نداشته ولی ب ه طور مقطعی در ‪ ۶‬استان در قالب طرح‬ ‫ازمایش��ی بازچرخانی پساب از س��وی حوزه معاونت‬ ‫راهبری و نظارت بر بهره برداری ش��رکت مهندسی در‬ ‫حال اجراس��ت‪ .‬وی همچنین درباره وضعیت اجرای‬ ‫طرح ه��ای فاضالب در ش��هرهای س��احلی گفت‪۱۴ :‬‬ ‫مورد از تصفیه خانه ه��ای در مدار بهره برداری‪ ،‬در نوار‬ ‫ساحلی شمالی و ‪ ۱۷‬مورد از تصفیه خانه های در مدار‬ ‫بهره ب��رداری‪ ،‬در نوار س��احلی جنوبی ق��رار دارند که‬ ‫بیش��تر انها با استفاده از فرایندهای مدرن‪ ،‬به تصفیه‬ ‫فاضالب مشغول هستند و ساخت شبکه و تصفیه خانه‬ ‫در سایر ش��هرهای ساحلی شمالی و جنوبی در دست‬ ‫مطالعه یا اجراست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!