روزنامه گسترش صنعت شماره 279 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 279

روزنامه گسترش صنعت شماره 279

روزنامه گسترش صنعت شماره 279

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ ۳‬راهکار صنایعکوچک بـرای اشتغالزایی‬ ‫در قانون بودجه س��ال‪ ،۹۶‬هدفگذاری شده که ‪ ۴۵۰‬هزار فرصت شغلی در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایجاد ش��ود که س��هم ‪۱۳۶‬هزار نفری برای بخش صنایع کوچک و متوسط‬ ‫در نظر گرفته ش��ده بود‪ .‬اکنون در الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۷‬کل کشور‪ ،‬اشتغال ‪ ۶۳۴‬هزار نفری‬ ‫در بخش های یادش��ده پیش بینی شده است‪ .‬این درحالی است که در مدت ‪ ۱۰۰‬روزه اغاز‬ ‫فعالی��ت دول��ت دوازدهم‪ ۶ ،‬هزارو ‪ ۷۲۶‬فرصت ش��غلی جدید با بهره ب��رداری از ‪ ۵۲۳‬واحد‬ ‫صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی ایجاد ش��د‪ .‬همچنین راه ان��دازی دوباره ‪ ۲۲۹‬واحد‬ ‫پیاپی ‪ 2252‬دوره جدید شماره ‪279‬‬ ‫صنعتی که غیر فعال بودند‪ ۴ ،‬هزارو ‪۳۱۰‬شغل جدید به دنبال داشت‪ .‬تولید و اشتغال به عنوان‬ ‫یکی از ش��اخص های الیحه بودجه سال اینده از سوی رضا رحمانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مطرح ش��د‪ .‬در این الیحه‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد ری��ال از درامدهای حاصل از‬ ‫صرفه جویی های اجرای هدفمندی یارانه ها برای تولید و اش��تغال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر ان منابع مورد توجه برای تولید و اشتغال فقط به منابع هدفمندی یارانه ها خالصه‬ ‫نمی شود و منابع بانکی‪ ،‬سرمایه گذاری خارجی و‪ ...‬نیز مطرح است‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«گسترش صنعت» با توجه به الیحه بودجه ‪ 97‬بررسی کرد‬ ‫تقویت جایگاه سازمان های توسعه ای در پروژه های نیمه تمام‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مشاورصنعتیوزیرنفتتشریحکرد‬ ‫‪ ۸‬راهبرد رقابت پذیری صنعت در ایران‬ ‫‪8‬‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای به عنوان ب��ازوی محرک دولت ها‬ ‫نقش مهمی در توس��عه و نوس��ازی صنایع کش��ور دارند و با‬ ‫وجود وظیفه س��نگین توس��عه و س��رمایه گذاری در مناطق‬ ‫مح��روم اغلب با مناب��ع و درامدهای داخلی اداره می ش��وند‬ ‫و از مناب��ع عمومی دول��ت بهره اندکی می برن��د اما با وجود‬ ‫این‪ ،‬ظرفیت های مختلفی برای بهره مندی این سازمان ها در‬ ‫الیحه بودجه درنظر شده گرفته است‪ .‬همچنین سازمان های‬ ‫توس��عه ای برای تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و رفع‬ ‫محرومیت از مناطق کمتر توس��عه یافته می توانند فهرستی از‬ ‫طرح های سرمایه گذاری و زیرس��اختی منطبق با مزیت های‬ ‫منطقه با اولوی��ت صادرات گرایی‪ ،‬اش��تغالزایی و دانش بنیان‬ ‫تهی��ه و ب��ا اس��تفاده از منابع مل��ی و فاینانس اج��را کنند‪.‬‬ ‫دولت همواره بر س��رمایه گذاری و افزایش س��هم مش��ارکت‬ ‫بخش خصوص��ی در پروژه های بزرگ صنعتی تاکید داش��ته‬ ‫و در این میان س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران به‬ ‫عنوان یک س��ازمان توسعه ای ابزار موثری برای بسترسازی و‬ ‫ظرفیت س��ازی در بخش های از صنعت کشور است که بخش‬ ‫خصوصی به دلیل ناتوانی تامین مالی‪ ،‬ریس��ک باال‪ ،‬دیربازده‬ ‫ب��ودن یا به ه��ر علت دیگر‪ ،‬ق��ادر یا مایل ب��ه حضور در ان‬ ‫بخش ها نیس��ت‪ .‬مقایس��ه رقم های پیش بینی شده در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬با برنامه های پیش بینی ش��ده س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران گویاست که این سازمان با کمترین‬ ‫وابس��تگی به دولت متکی بر مناب��ع و درامدهای داخلی اداره‬ ‫می ش��ود‪ .‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران براساس‬ ‫سیاس��ت های کل��ی اص��ل ‪ ۴۴‬ب��ه س��رمایه گذاری و اجرای‬ ‫طرح ه��ای صنعت��ی در صنای��ع پیش��رفته و مناط��ق کمتر‬ ‫توس��عه یافته مکلف است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اقتصاد کشور وارد‬ ‫دوره تازه ای از رشد صنعتی شده که لزوم نوسازی و گسترش‬ ‫صنایع کشور بیش از پیش احساس می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار‬ ‫هس��ت دولت در الیح��ه بودجه ظرفیت ه��ای مختلفی برای‬ ‫حمایت از سازمان های توس��عه ای همچون ایدرو فراهم کند‬ ‫تا این س��ازمان ها بتوانند به بهترین ش��کل به رس��الت خود‬ ‫عمل کنن��د‪ .‬رضا رحمانی‪ ،‬قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت وگو با «گسترش صنعت» با تاکید بر ضرورت‬ ‫حمایت های بیش��تر دولت از سازمان های توسعه ای گفت‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته س��ازمان های توسعه ای اس��یب دیده اند و‬ ‫ض��رورت دارد دولت در بودجه حمایت های بیش��تری از انها‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در کش��ورهای توس��عه یافته همچون کانادا‪،‬‬ ‫امری��کا‪ ،‬المان و ژاپن که تمرکزش��ان بر اقتصاد ازاد اس��ت‪،‬‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای بیش��ترین نقش افرین��ی را دارند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه فعالیت این س��ازمان ها با خصوصی س��ازی مورد‬ ‫نظ��ر رهبر معظم انق�لاب منافاتی ندارد چراک��ه وظیفه این‬ ‫س��ازمان ها فعالیت در زمینه های پرریس��کی است که بخش‬ ‫خصوصی حضور کمتری در انها دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان های توس��عه ای ب��ازوی دولت‬ ‫هس��تند‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬امس��ال در بودج��ه توجه های��ی به‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای ش��ده اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬س��هم‬ ‫مشارکت س��ازمان های توسعه ای در طرح های زیربنایی برای‬ ‫اس��تفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی از ‪ ۲۰‬به ‪۴۹‬‬ ‫درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حضور ‪ ۳0‬درصدی بانوان‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مع��اون رییس جمهوری در امور زنان و خان��واده اعالم کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای نخس��تین بار توانس��ت حضور ‪٣۰‬‬ ‫درص��دی بانوان مدی��ر در مناص��ب دولتی را محق��ق کند‪ .‬دولت‬ ‫دوازدهم در ادامه سیاس��ت های دولت یازدهم برای پیش��برد امور‬ ‫زنان در کش��ور برنامه های جدی دارد و به وعده های انتخاباتی خود‬ ‫درباره حمایت از حقوق انان پایبند است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و صنعت‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 25 1396‬ربیع االول ‪ 14 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 279‬پیاپی ‪2252‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دیواری کوتاه تر‬ ‫از تولیدکنندگان وجود ندارد‬ ‫خبر‬ ‫حضور ‪ ۳0‬درصدی بانوان در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری در امور‬ ‫زن��ان و خانواده اع�لام کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت برای‬ ‫نخس��تین بار توانس��ت حضور ‪٣۰‬‬ ‫درص��دی بانوان مدی��ر در مناصب‬ ‫دولت��ی را محقق کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬معصومه ابتکار در چهارمین‬ ‫گردهمایی مشاوران امور بانوان استان ها و سازمان های تابع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬دولت دوازدهم در‬ ‫ادامه سیاس��ت های دولت یازدهم برای پیش��برد امور زنان‬ ‫در کش��ور برنامه های جدی دارد و ب��ه وعده های انتخاباتی‬ ‫خود درب��اره حمایت از حقوق انان پایبند اس��ت‪ .‬ابتکار با‬ ‫گالیه از اس��تمرار و به هم پیوس��تگی مدیریت ها در کشور‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این اتفاق که در همه جای دنیا مانند کشور ما‬ ‫وجود دارد بسیار اسیب زاست زیرا جابه جایی قدرت یکی از‬ ‫ارکان و اصول مردم ساالری است‪ .‬ابتکار گفت‪ :‬برای ارتقای‬ ‫مهارت ها و توان افزایی زنان باید اعتباراتی از محل صندوق‬ ‫توس��عه در موضوع کارافرینی و بنگاهداری ببینیم ‪ .‬امروزه‬ ‫کم ریسک ترین مشاغل‪ ،‬کس��ب وکارهای کوچک و خانگی‬ ‫اس��ت که مردم می توانند در انها سرمایه گذاری کنند زیرا‬ ‫اکنون بسیاری از بنگاه های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور‬ ‫به دلیل تغییر صنعت با مشکالتی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مرضیه لک نخستین بانوی معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت که‬ ‫ریی��س س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدن��ی اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫گردهمای��ی گف��ت‪ :‬زنان ب��ا وجود‬ ‫مش��کالت داخلی زندگی خود‪ ،‬در‬ ‫برنامه ریزی های امور کش��ور نقش‬ ‫مهمی ایفا کرده اند‪ .‬پیش��رفت زنان متاث��ر از تالش انان و‬ ‫ف��ارغ از عوامل بیرونی اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬هدف ما در‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‪ ،‬شکل گیری‬ ‫کارافرینی در کشور است و زنان می توانند با کمترین هزینه‬ ‫در زمینه هایی مانند تراش سنگ های زینتی کار کنند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بخ��ش خصوص��ی از‬ ‫برنامه ریزی و توس��عه تولید‬ ‫و اشتغال اس��تقبال می کند‬ ‫به ش��رط انکه ه��دف رونق‬ ‫تولید و اشتغال واقعی باشد‪.‬‬ ‫این امر نیز محقق نمی ش��ود‬ ‫مگ��ر ب��ا رف��ع تحریم ه��ای‬ ‫نیما بصیری‬ ‫داخل��ی‪ .‬مش��کالت صنعت‬ ‫نایب رییس کمیسیون‬ ‫ب��ا هدف گ��ذاری و تهی��ه‬ ‫صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ش��یوه نامه حل نخواهد شد‬ ‫بلکه اق��دام عملی می خواهد‬ ‫تا این موانع رفع شود‪.‬این موانع نیز اغلب از سوی نهادهای‬ ‫دولتی و نیمه دولتی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ب��رای مثال‪ ،‬امس��ال تس��هیالتی که برای ج��ذب نیرو‬ ‫از کاریابی ه��ا به کارفرم��ا اختصاص می یاب��د برای جذب‬ ‫نیروه��ای زیر مدرک کارشناس��ی حذف ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬تامین اجتماعی معافیت ها و تس��هیالتی که‬ ‫بابت استخدام از کاریابی ها درنظر گرفته است را فقط برای‬ ‫نیروهای کارشناس��ی به باال لحاظ خواهد کرد‪ .‬اجرای این‬ ‫قانون مش��کالت و موانع مختلفی ب��رای تولیدکننده ایجاد‬ ‫کرده است زیرا در برخی خطوط تولید به کارگر ساده نیاز‬ ‫است و نمی توان فارغ التحصیل دانشگاهی را به کار گرفت؛‬ ‫در این شرایط از تمام مزایا و معافیت ها محروم می شویم‪.‬‬ ‫نهاد های دولت��ی قوانین معافیت ه��ای مالیاتی و‪ ...‬را به‬ ‫ش��یوه های گوناگ��ون زیر پ��ا می گذارند‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫هیچ ک��دام از نهاد های دولتی اع��م از اداره مالیات‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬گم��رک و‪ ...‬از ح��ق خود نمی گذرن��د‪ ،‬چگونه‬ ‫می توان س��رمایه گذاری کالن در بخش صنعت انجام داد؟‬ ‫در این شرایط واسطه گران و بازرگانان هر روز ثروتمندتر و‬ ‫تولیدکنندگان هر روز فقیرتر می شوند‪.‬‬ ‫در تم��ام بخش ه��ای کس��ب وکار دی��واری کوتاه ت��ر از‬ ‫تولیدکنن��دگان وجود ن��دارد‪ ،‬دولت ها هی��چ گاه با اصناف‬ ‫درگیر نمی ش��وند چراک��ه اصناف یکپارچه هس��تند و در‬ ‫ق��درت گرفتن دولت ها نقش مهمی دارند بنابراین طبیعی‬ ‫است که با انها مدارا می کنند اما هیچ گاه با تولیدکنندگان‬ ‫این رفتار نمی شود‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی تمام پیش��نهادهای خود برای رونق تولید‬ ‫و اش��تغال را بارها به دولت ارائه کرده اس��ت‪ .‬تا زمانی که‬ ‫موانع پیش روی تولید برطرف نش��ود و هزینه های س��ربار‬ ‫تولید کاهش نیابد‪ ،‬تولید کشور چه از نظر کیفیت و چه از‬ ‫نظر نرخ رقابت پذیر نخواهد شد‪.‬‬ ‫دولت گاهی تصمیم های مناس��بی برای رفع موانع تولید‬ ‫می گیرد ام��ا انچه اهمیت دارد اج��رای ان در بخش های‬ ‫پایین دس��تی دولت اس��ت که اغلب مدیران دولتی زیر بار‬ ‫اجرای تصمیم ها نمی روند‪ .‬تا زمانی که این ش��رایط بهبود‬ ‫پیدا نکند بخش خصوصی تولید توان پیوس��تن به زنجیره‬ ‫تولید جهانی را در سطح کالن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مرتضی واسعی‬ ‫«گسترش صنعت» با توجه به الیحه بودجه ‪ 97‬بررسی کرد‬ ‫تقویت جایگاه سازمان های توسعه ای در پروژه های نیمه تمام‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سازمان های توس��عه ای به عنوان بازوی محرک‬ ‫دولت ها نقش مهمی در توس��عه و نوسازی صنایع‬ ‫کش��ور دارند و با وجود وظیفه س��نگین توسعه و‬ ‫س��رمایه گذاری در مناطق محروم اغل��ب با منابع‬ ‫و درامده��ای داخل��ی اداره می ش��وند و از مناب��ع‬ ‫عموم��ی دولت به��ره اندکی می برند ام��ا با وجود‬ ‫این‪ ،‬ظرفیت ه��ای مختلفی ب��رای بهره مندی این‬ ‫س��ازمان ها در الیح��ه بودجه درنظر ش��ده گرفته‬ ‫است‪ .‬همچنین سازمان های توسعه ای برای تحقق‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و رف��ع محرومیت‬ ‫از مناطق کمتر توس��عه یافته می توانند فهرس��تی‬ ‫از طرح های س��رمایه گذاری و زیرس��اختی منطبق‬ ‫با مزیت ه��ای منطقه ب��ا اولوی��ت صادرات گرایی‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و دانش بنی��ان تهی��ه و با اس��تفاده از‬ ‫مناب��ع ملی و فاینانس اجرا کنن��د‪ .‬دولت همواره‬ ‫بر س��رمایه گذاری و افزایش سهم مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در پروژه های بزرگ صنعتی تاکید داشته‬ ‫و در این میان س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران به عنوان یک س��ازمان توسعه ای ابزار موثری‬ ‫برای بسترس��ازی و ظرفیت سازی در بخش های از‬ ‫صنعت کش��ور اس��ت که بخش خصوصی به دلیل‬ ‫ناتوانی تامین مالی‪ ،‬ریس��ک باال‪ ،‬دیربازده بودن یا‬ ‫ب��ه هر عل��ت دیگر‪ ،‬قادر یا مایل ب��ه حضور در ان‬ ‫بخش ها نیست‪.‬‬ ‫مقایس��ه رقم ه��ای پیش بینی ش��ده در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬با برنامه های پیش بینی ش��ده س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران گویاس��ت که‬ ‫ای��ن س��ازمان ب��ا کمترین وابس��تگی ب��ه دولت‬ ‫متکی ب��ر مناب��ع و درامده��ای داخل��ی اداره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران براساس‬ ‫سیاس��ت های کل��ی اصل ‪ ۴۴‬به س��رمایه گذاری و‬ ‫اج��رای طرح ه��ای صنعتی در صنایع پیش��رفته و‬ ‫مناطق کمتر توس��عه یافته مکلف اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬اقتص��اد کش��ور وارد دوره تازه ای از رش��د‬ ‫صنعتی ش��ده که لزوم نوسازی و گسترش صنایع‬ ‫کش��ور بیش از پیش احس��اس می شود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫انتظار هس��ت دولت در الیحه بودجه ظرفیت های‬ ‫مختلفی برای حمایت از س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫همچون ایدرو فراهم کند تا این س��ازمان ها بتوانند‬ ‫به بهترین شکل به رسالت خود عمل کنند‪.‬‬ ‫فعالیت این سازمان ها با خصوصی سازی مورد نظر‬ ‫رهب��ر معظم انقالب منافاتی ن��دارد چراکه وظیفه‬ ‫این س��ازمان ها فعالیت در زمینه های پرریس��کی‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی حض��ور کمتری در انها‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ازمان های توسعه ای بازوی‬ ‫دول��ت هس��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬امس��ال در بودجه‬ ‫توجه هایی به سازمان های توسعه ای شده است‪ .‬به‬ ‫طور مثال‪ ،‬سهم مش��ارکت سازمان های توسعه ای‬ ‫در طرح های زیربنایی برای اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫ارزی صن��دوق توس��عه ملی از ‪ ۲۰‬ب��ه ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫فعالی��ت ای��ن س��ازمان ها بای��د مکم��ل بخش‬ ‫خصوصی دیده ش��ود و با توس��عه و حمایت از انها‬ ‫امکان فعالیت بیش��تر به ویژه در مناطق محروم و‬ ‫کمتر توسعه یافته فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬ظرفیت درنظر گرفته شده در الیحه‬ ‫بودجه‬ ‫ب��ا توجه به اهمیت نقش س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران در نوسازی و توسعه صنایع‬ ‫به وی��ژه در مناطق کمتر توس��عه یافته الزم اس��ت‬ ‫ظرفیت های دیده ش��ده در الیحه بودجه سال ‪۹۷‬‬ ‫مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫دولت عالوه بر ردیف بودجه ای که ذیل اعتبارات‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت برای س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران درنظر گرفته‬ ‫ظرفیت های��ی ب��رای تهاتر بده��ی و بهره مندی از‬ ‫تسهیالت صندوق توس��عه ملی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مرتضی واسعی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی‪ ،‬بودجه و ارزیابی‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» در تش��ریح‬ ‫فرصت ه��ای تعریف ش��ده در الیح��ه بودج��ه ‪۹۷‬‬ ‫برای س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫گفت‪ :‬منابع مالی س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ایران چن��دان به بودج��ه و منابع عمومی‬ ‫دولت متکی نیس��ت و فقط ب��رای تعداد محدودی‬ ‫از طرح ه��ا دولت ردیف بودج��ه تعریف می کند به‬ ‫همین منظور در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬نیز در ‪ ۴‬بخش‬ ‫ظرفیت هایی برای بهره برداری سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران دیده شده است‪.‬‬ ‫� کاه�ش ‪ ۴۹‬درص�دی در اعتب�ار طرح‬ ‫جاسک‪-‬گواتر‬ ‫واسعی با اش��اره به اینکه انچه در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬با عنوان بودجه س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران مط��رح ش��ده تنها کم��ک فنی و‬ ‫‹ ‹س�ازمان های توس�عه ای مکم�ل بخش‬ ‫اعتباری برای ایجاد و توس��عه مجتمع های تولیدی‬ ‫خصوصی‬ ‫صادرات گرا در سواحل جاسک‪-‬گواتر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رضا رحمان��ی‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫در این بخش برای س��ال اینده ‪ ۲۱‬میلیارد تومان‬ ‫و تج��ارت در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» با‬ ‫درنظر گرفته شده که در مقایسه با رقم ‪ ۴۱‬میلیارد‬ ‫تاکید بر ضرورت حمایت های بیشتر‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان مصوب امس��ال‬ ‫دولت از سازمان های توسعه ای گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۴۹‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته س��ازمان های‬ ‫البته ای��ن اعتبار نیز از طریق یارانه‬ ‫سهم مشارکت‬ ‫توسعه ای اس��یب دیده اند و ضرورت سازمان های توسعه ای س��ود تس��هیالت به بانک ه��ای عامل‬ ‫دارد دول��ت در بودج��ه حمایت های در طرح های زیربنایی پرداخ��ت می ش��ود و س��ازمان از این‬ ‫برای استفاده از‬ ‫بیشتری از انها داشته باشد‪.‬‬ ‫طریق برای این طرح اس��تفاده می کند‬ ‫در کشورهای توسعه یافته همچون تسهیالت ارزی صندوق بنابرای��ن به صورت مس��تقیم به ایدرو‬ ‫کان��ادا‪ ،‬امری��کا‪ ،‬الم��ان و ژاپن که توسعه ملی از ‪ ۲۰‬به پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫تمرکزش��ان ب��ر اقتصاد ازاد اس��ت‪ ۴۹ ،‬درصد افزایش � تهاتر بدهی ایدرو و ایمیدرو‬ ‫پیدا کرده است‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای بیش��ترین‬ ‫واسعی با اشاره به بند «و» تبصره ‪۷‬‬ ‫نقش افرین��ی را دارن��د‪ .‬در نتیج��ه‬ ‫الیحه بودج��ه در زمینه ظرفیت تهاتر‬ ‫بدهی های ایدرو اظهار کرد‪ :‬در این تبصره به دولت‬ ‫اجازه داده شده است مطالبات قبل از سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫بابت مش��ارکت در تامین س��رمایه بانک صنعت و‬ ‫معدن و همچنین مطالبات س��ازمان های نام برده و‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروش��یمی بابت سهم انها از‬ ‫واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط‪ ،‬با بدهی انها‬ ‫به دولت بابت مالیات و س��ود سهام تا سقف ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان به صورت جمعی‪ -‬خرجی از طریق‬ ‫گردش خزانه تهاتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تسهیالت ارزی صندوق توسعه‬ ‫ملی و اوراق اسالمی‬ ‫مدی��ر برنامه ری��زی بودجه و ارزیابی س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به ظرفیت‬ ‫ایجاد ش��ده برای استفاده از تس��هیالت بند «ب»‬ ‫تبص��ره (‪ )۴‬الیحه بودجه نیز اظه��ار کرد‪ :‬در این‬ ‫بخش به بانک های عامل اجازه داده ش��ده در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬از مح��ل منابع دراختی��ار از جمله منابعی‬ ‫که با تصویب هیات عامل صندوق توس��عه ملی در‬ ‫بانک ها س��پرده گذاری می شود نس��بت به اعطای‬ ‫تس��هیالت ارزی به طرح های توسعه ای و زیربنایی‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای بخش صنعت و معدن با‬ ‫مش��ارکت حداقل ‪ ۵۱‬درص��دی بخش خصوصی و‬ ‫تعاون��ی اق��دام کنند که این موض��وع نیز فرصت‬ ‫دیگری برای بهره مندی س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫همچون ایدرو از منابع صندوق توسعه ملی است‪.‬‬ ‫وی چهارمی��ن بخش از ظرفی��ت بودجه الیحه‬ ‫‪ ۹۷‬را بن��د «ط» تبص��ره ‪ ۵‬الیح��ه عن��وان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬به منظور س��رمایه گذاری در طرح های نفت‬ ‫و گاز ب��ا اولویت میدان های مش��ترک وزارت نفت‬ ‫و طرح ه��ای زیربنایی و توس��عه ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬شرکت های تابع این دو وزارتخانه‬ ‫در س��قف ‪ ۵‬هزار میلیارد توم��ان می توانند اوراق‬ ‫مالی اسالمی منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود‬ ‫این اوراق از س��وی ش��رکت های نام برده را از محل‬ ‫افزای��ش تولیدی همان میدان ه��ا (برای طرح های‬ ‫وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت) تضمین نماید‪.‬‬ ‫حرارت با دس��تگاه زباله س��وز و صنایع نوین و‪ ...‬از‬ ‫جمله ماموریت های ایدرو است که از این منظر نیز‬ ‫در الیحه بودجه توجه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهادهای ای�درو ب�رای توس�عه‬ ‫فعالیت ها در مناطق محروم‬ ‫مدی��ر برنامه ری��زی بودجه و ارزیابی س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه ایدرو‬ ‫با توجه ب��ه ضرورت های حمایت از س��ازمان های‬ ‫توس��عه ای به وی��ژه برای فعالی��ت در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافت��ه پیش��نهادهایی را ب��ه دول��ت ارائه‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��رای تحقق سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی و رف��ع محرومی��ت از مناطق‬ ‫کمتر توس��عه یافته پیش��نهاد می شود سازمان های‬ ‫توس��عه ای همچون ای��درو فهرس��تی از طرح های‬ ‫سرمایه گذاری و زیرس��اختی منطبق با مزیت های‬ ‫منطقه ب��ا اولوی��ت صادرات گرایی‪ ،‬اش��تغالزایی و‬ ‫دانش بنیان را تهی��ه کنند و به تصویب کارگروهی‬ ‫متش��کل از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی برس��انند و از منابع مالی‬ ‫در نظر گرفته شده از سهم ‪ ۲‬درصدی منابع حاصل‬ ‫از فروش نفت و میعانات گازی برای توسعه مناطق‬ ‫مح��روم و ظرفیت هایی همچون صندوق توس��عه‬ ‫ملی‪ ،‬فایناس و‪ ...‬برای اجرای این طرح ها استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت حمایت ه�ای تضمین�ی از‬ ‫سوی دولت‬ ‫واس��عی یکی دیگر از پیش��نهادهای مطرح شده‬ ‫برای حمایت از س��ازمان های توسعه ای را در بخش‬ ‫تضامی��ن عنوان ک��رد و افزود‪ :‬دول��ت می تواند در‬ ‫ص��دور تضامی��ن ب��رای ضمانتنامه ه��ای داخلی و‬ ‫خارجی طرح های س��رمایه گذاری‪ ،‬تضامین خطوط‬ ‫فاینان��س‪ ،‬صدور تضامین دولتی نزد موسس��ه های‬ ‫مال��ی و اعتباری کش��ور و همچنین تضمین صدور‬ ‫اوراق مش��ارکت سازمان های توس��عه ای وارد عمل‬ ‫شود و این تضامین را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫واس��عی ب��ا بی��ان اینکه دول��ت باید براس��اس‬ ‫ماموریت هایی که برای این سازمان ها درنظر گرفته‬ ‫حمایت های بیشتری در الیحه بودجه تعریف کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در شرایط کنونی دولت فرصت های خوبی را‬ ‫‹ ‹تعیین طرح های توسعه ای اولویت دار‬ ‫در الیح��ه بودجه تعریف ک��رده و با وجود انکه در‬ ‫در بودجه‬ ‫برخی بخش ها با کاهش روبه رو بوده ایم‪ ،‬در برخی‬ ‫واس��عی با اش��اره به ظرفیت بن��د «و» تبصره ‪۴‬‬ ‫زمینه ها نیز توجه های بیش��تری نسبت به بودجه‬ ‫الیح��ه بودج��ه در زمینه توس��عه طرح س��واحل‬ ‫امس��ال شده اس��ت اما به طور کلی س��ازمان های‬ ‫مک��ران گفت‪ :‬در ای��ن بخش ردی��ف بودجه برای‬ ‫توس��عه ای به حمایت های بیشتری از سوی دولت‬ ‫توس��عه س��واحل مکران و حمل ونقل ریلی درنظر‬ ‫نیاز دارند تا بتوانند نقش خود را براس��اس وظایف‬ ‫گرفته ش��ده که از منابع ورودی صندوق توس��عه‬ ‫تعریف شده به بهترین شکل ایفا کنند‪.‬‬ ‫ملی درنظر گرفته می شود البته هنوز سازمان های‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��ا وج��ود ظرفیت ه��ای‬ ‫مصرف کننده از این اعتبار مش��خص نش��ده اما به‬ ‫مناس��بی که در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬برای بهره مندی‬ ‫طور مش��خص یکی از صنایع ه��دف ایدرو صنعت‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای به وی��ژه ای��درو از منابع‬ ‫ریلی تعریف شده که امیدواریم بتوانیم‬ ‫عمومی دولت برای توسعه طرح های‬ ‫از این فرصت نیز بهره مند شویم‪.‬‬ ‫زیربنای��ی و نوس��ازی صنای��ع د یده‬ ‫وی با بیان اینک��ه در الیحه بودجه بانک های عامل اجازه ش��ده اس��ت‪ ،‬با درنظر گرفتن نقش‬ ‫به طرح های اولویت دار توسعه ای بخش دارند نسبت به اعطای بااهمیت س��ازمان های توس��عه ای در‬ ‫خصوصی اش��اره ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توسعه بخش هایی از صنایع کشور که‬ ‫تسهیالت ارزی به‬ ‫درالیحه بودج��ه به برخی از طرح های طرح های توسعه ای و بخ��ش خصوصی توان ایفای نقش در‬ ‫اولویت دار توس��عه ای دولت اشاره شده زیربنایی با مشارکت ان عرصه ه��ا را ندارد‪ ،‬دولت می تواند‬ ‫ک��ه بخش��ی از این طرح ه��ا همچون حداقل ‪ ۵۱‬درصدی با ابزارهای مختل��ف مالی و ضمانتی‬ ‫بخش خصوصی و‬ ‫طرح احداث نیروگاه های تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫بسترهای مناسبی برای نقش افرینی‬ ‫طرح های بهینه س��ازی مصرف تولید و تعاونی اقدام کنند پررنگ ت��ر این س��ازمان ها در اقتصاد‬ ‫کاهش تلف��ات‪ ،‬طرح های تولید برق و‬ ‫کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» ماده خطرناک «ازبست» را بررسی کرد‬ ‫لنت ترمزهـای سرطان زا‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول‪1439‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2252‬‬ ‫دوره جدید شماره‪279‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫ننگین ترین رسوایی های‬ ‫تاریخ صنعت خودرو‬ ‫سخت است در شورولت یا فورد کاره ای بودن؛ وقتی شرکت شما متهم‬ ‫به س��اخت خودروهایی می شود که ادمکش از اب درمی ایند‪ .‬شاید هیچ‬ ‫چیز درباره یک خودرو س��ریع تر از اتهام ها درباره س��رپوش گذاش��تن بر‬ ‫غفلت هایی که در تولید ان انجام ش��ده در جهان بیرون بازتاب نداش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫باوجود بحث های بی پایان درباره اینکه ایا یک خودرو مش��خص روح و‬ ‫ش��خصیت دارد یا خیر‪ ،‬واقعیت این است که تولیدکننده خودرو صاحب‬ ‫بو کار اس��ت و به دنبال روش هایی برای افزایش سود و کاهش‬ ‫یک کس�� ‬ ‫هزینه ه��ای اجرای��ی می گردد‪ .‬گاهی ای��ن تالش به نفع مش��تری تمام‬ ‫می شود و گاه نیز نتایج فاجعه باری برای خریدار به همراه دارد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۲-۹۳‬خورش��یدی) بدترین س��ال از نظر‬ ‫فراخوان برای ش��رکت های خودروسازی بود و دور از ذهن به نظر می اید‬ ‫که به این زودی ها بتوان شرایطی مانند ان سال را دید‪ .‬شگفت اور نیست‬ ‫که بزرگترین رس��وایی های تاریخ خودروس��ازی به طور معمول مربوط به‬ ‫ایمنی باش��د اما رس��وایی های دیگ��ری هم بوده که به دلی��ل حجم زیاد‬ ‫شرمساری در صدر خبرها قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫گزارش پیش رو نگاهی به شماری از بدترین و شرم اورترین رسوایی های‬ ‫خودرویی در تاریخ صنعت خودرو انداخته است‪.‬‬ ‫کرایس��لر ایرفلو یکی از ایرودینامیک ترین و پیشرفته ترین خودروهایی‬ ‫بود که در س��ال ‪ ۱۹۳۴‬میالدی (‪۱۳۱۲-۱۳‬خورشیدی) معرفی شد‪ .‬این‬ ‫خودرو تهدیدی جدی برای رقیبان به ش��مار می رفت‪ .‬طراحی به ش��دت‬ ‫بی ای��راد این خودرو باعث می ش��د به راحتی از هر خ��ودرو دیگری قابل‬ ‫ل موتورز بس��یار خشمگین بود‬ ‫تش��خیص باش��د‪ .‬در این میان اما جنرا ‬ ‫که چرا ش��رکت کوچکتر از او توانس��ته خودرویی بس��ازد که چشم ها را‬ ‫خیره می کند‪ .‬پس دس��ت به کار ش��د تا رقیب را از می��دان به در کند‪.‬‬ ‫این شرکت با چاپ اگهی هایی در دوماهنامه (مجله) «ساتاردی اوینینگ‬ ‫پس��ت» ادعا کرد محصول کرایسلر س��رقتی بوده که این شرکت از یکی‬ ‫از مخفیانه ترین طراحی های جی ام انجام داده و س��وار ش��دن بر ان برای‬ ‫رانندگان خطرناک است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ازبست (‪ ،)Asbestos‬پنبه نسوز یا پنبه کوهی که در علم زمین شناسی به کانی نامهربان معروف است‬ ‫نام گروهی از ترکیب های معدنی منیزیم و سیلیسیم است که اغلب در طبیعت به شکل الیاف معدنی‬ ‫و س��نگ یافت می ش��ود‪ .‬این مواد به دلیل مقاومت زیادی که در برابر گرما و اتش دارند به عنوان‬ ‫مواد نسوز به کار می روند‪.‬‬ ‫نخستین بار حدود ‪ ۳۰۰‬سال پیش از میالد‪ ،‬تئوفراستوس که از شاگردان ارسطو بود در کتاب‬ ‫خود به نام «درباره س��نگ ها» به ماده بدون نامی ش��بیه چوب پوسیده که در اثر اختالط با نفت‬ ‫می سوزد بدون انکه اسیب ببیند اشاره کرده که بعدها این ماده ازبست نام گرفت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫همزمان با قرار گرفتن بررسی شیوه نامه واردات خودرو در دستور کار هیات وزیران مطرح شد‬ ‫احتمال بازگشایی «ثبتارش» در هفته اینده‬ ‫‪4‬‬ ‫ورود‪۱۰‬هزار اریو و برلیانس به ناوگان تاکسیرانی‬ ‫سرپرست اتحادیه تاکس��یرانی های شهری گفت‪:‬‬ ‫براس��اس مذاکرات انجام شده با سایپا در طرح جدید‬ ‫نوسازی تاکسی های فرسوده‪۱۰ ،‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫اریو و برلیانس به ناوگان تاکس��یرانی ش��هری اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫مذاکرات اولیه و تفاهمنامه ای با شرکت خودروسازی‬ ‫س��ایپا برای ورود دو خودرو اریو و برلیانس به ناوگان‬ ‫تاکسیرانی شهری کشور انجام شد اما به دلیل تغییر‬ ‫مدیریت در این ش��رکت‪ ،‬وقفه ای در این زمینه ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باوجود همه تاکیداتی که‬ ‫بر اصل مشتری مداری و سال اقتصاد مقاومتی مد نظر‬ ‫اس��ت‪ ،‬تغییر مدیریت در سایپا باعث شده که قرارداد‬ ‫با این شرکت به امضا نرسد و نهایی نشود‪ .‬سرپرست‬ ‫اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری با ابراز امیدواری از‬ ‫اینکه هرچه زودتر ش��اهد رفع موانع موجود باش��یم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۱۰‬هزار دس��تگاه خودرویی که برای تحویل‬ ‫به تاکس��ی ها در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬بیش��تر خودروها‬ ‫ش��امل برلیانس اس��ت و اندکی از ان را اریو تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ش��رکت خودروس��از برای‬ ‫متقاضیان دریافت کننده ای��ن خودروها ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت با بازپرداخت ‪ ۴۸‬ماهه در نظر گرفته‬ ‫که شرایط تکمیلی این تسهیالت بعد از انعقاد قرارداد‬ ‫اعالم خواهد شد‪ .‬ضامنی با بیان اینکه سن فرسودگی‬ ‫تاکس��ی ها براس��اس مصوبه هیات وزیران ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر تاکس��ی که به س��ن ‪ ۱۰‬سال‬ ‫برسد مشمول فرسودگی است و باید در طرح نوسازی‬ ‫ش��رکت کند‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکسی هایی با ساخت سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬مشمول فرسودگی می شوند و بنابراین مالکان‬ ‫تاکسی های مشمول این فرسودگی باید برای نوسازی‬ ‫خودرو خود مراجعه و ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ضرورت نظارت بر نمایندگی های استانی خودروسازان‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان هرمزگان گفت‪ :‬کوییک‪ ،‬محصول‬ ‫جدید سایپا خودرو خوبی است و به کسب سهم بازار این خودرو در کشور خوشبین‬ ‫هستیم‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬خلیل قاسمی در بازدید از غرفه گروه سایپا در سومین‬ ‫نمایش��گاه خودرو‪ ،‬قطعات و تجهیزات وابس��ته بندرعباس با بیان این مطلب تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نقش س��ایپا به عنوان یکی از بزرگترین خودروس��ازان کشور بر کسی پوشیده‬ ‫نیست‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سایپا در زمینه خودروهای سواری‪ ،‬وانت بارها و کشنده ها‬ ‫از دیرباز در صنعت خودرو کش��ور نقش پررنگی داش��ته است‪ .‬قاسمی گفت‪ :‬انتظار‬ ‫از خودروسازان داخلی این است که سطح خدمات خود را در کشور تقویت کرده و‬ ‫نظارت بر نمایندگی های استان ها را با جدیت بیشتر دنبال کنند تا در نهایت باعث‬ ‫افزایش رضایتمندی مردم ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه س��ایپا در گذشته همواره‬ ‫نرخ محصوالت تولیدی خود را متناسب با سطح درامد اغلب مردم مدنظر داشته‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تنوع محصوالت س��ایپا خوب است اما س��ایپا می تواند همچون‬ ‫گذش��ته به قیمت گذاری محصوالت در کنار کیفیت توجه جدی کند تا مش��تریان‬ ‫فراوان خود را در سطح کشور و به دنبال ان در استان هرمزگان حفظ کند‪.‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫ پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 25 1396‬ربیع االول ‪ 14 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 279‬پیاپی ‪2252‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫نیاز امروز صنعت خودرو‬ ‫بررس��ی عملک��رد صنع��ت‬ ‫خ��ودرو در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته نش��ان می ده��د‬ ‫هم اکنون بخش زیادی از رشد‬ ‫اقتصادی این کشورها به رشد‬ ‫صنع��ت خ��ودرو انها وابس��ته‬ ‫ب��وده و همزمان با رش��د این‬ ‫عبداهلل بابایی‬ ‫صنعت‪ ۸۰ ،‬صنعت مرتبط نیز‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫درگیر شده و رشد و شکوفایی‬ ‫را تجرب��ه می کنن��د‪ .‬جهان��ی‬ ‫اندیش��یدن خودروس��ازان و تیراژ تولید در اندازه های جهانی‬ ‫راهبردهایی است که خودروسازان در کشورهای توسعه یافته‬ ‫هم اکنون دنبال می کنند؛ مواردی که الزم است که در دستور‬ ‫کار خودروس��ازان داخلی نیز قرار گیرد‪ .‬این ش��رایط در حالی‬ ‫است که همزمان با اعمال تحریم ها و ایجاد محدودیت هایی در‬ ‫صنعت خودرو همکاری با خارجی ها بنا به دالیلی ادامه نیافت‪.‬‬ ‫باید فرایند همکاری با کشورهای توسعه یافته در تولید خودرو‬ ‫ادامه پیدا می کرد تا صنعت خودرو به وضعیت ایده ال رس��یده‬ ‫و قدرت طراحی و دانش��ی پیدا کند‪ .‬این امر در ش��رایطی که‬ ‫ارتباط صنعت و دانش��گاه در صنعت خودرو بیش از همیش��ه‬ ‫کمرنگ ش��ده بود‪ ،‬باعث ش��د تا دانش فنی از ان سوی اب ها‬ ‫وارد کشور شود که این موارد در قالب سرمایه گذاری مشترک‬ ‫و قرارداده��ای جدید با خودروس��ازان محقق ش��د و صنعت‬ ‫خودرو با قراردادهای جدید توانس��ت نفس��ی تازه کند‪ .‬تجربه‬ ‫این ش��رایط نش��ان داد که الزم است دانش��گاه ها نیز از به روز‬ ‫ب��ودن صنعت خودرو عقب نیفتند تا هم تراز با صنعت‪ ،‬خود را‬ ‫روزامد کنند که این امر نیاز به تعامل صنعت و دانشگاه دارد‪،‬‬ ‫در غی��ر این صورت چالش صنعت و دانش��گاه منجر به ایجاد‬ ‫چالش اساس��ی در این صنعت خواهد ش��د‪ .‬این روند نش��ان‬ ‫می دهد صنعت خودرو نیاز به نگرش��ی تازه دارد و این نگرش‬ ‫تنها با حمایت های کالمی اتفاق نمی افتد بلکه الزم است تغییر‬ ‫نگاه به تولید رخ دهد؛ در این شرایط با به ثبات رسیدن اقتصاد‬ ‫و تضمین پایداری ان شاهد ارزان تمام شدن نرخ تسهیالت و‬ ‫در نهایت نرخ تمام شده پول خواهیم بود‪ .‬این امر در شرایطی‬ ‫که یکی از دالیل ورود نکردن س��رمایه های خارجی به کشور‬ ‫بی ثبات��ی اقتصادی و بی ارزش ش��دن پول ملی بود‪ ،‬نش��ان از‬ ‫اهمیت این موضوع دارد‪ .‬تجربه س��ال های گذشته نیز نشان‬ ‫می دهد که خارجی ها برای س��رمایه گذاری در یک کشور ابتدا‬ ‫ارزش پول ملی را بررس��ی می کنند زیرا به دنبال ارزش افزوده‬ ‫برای س��رمایه گذاری های خود هس��تند‪ .‬به طور قطع کشوری‬ ‫می تواند در توسعه صنعت خودرو موفق باشد که تولید داشته‬ ‫و این میزان را هر س��ال افزایش دهد؛ روندی که هم اکنون در‬ ‫صنعت خودرو ایران در حال تحقق اس��ت به طوری که حتی‬ ‫رش��د ‪ ۲۰‬درصدی تولید خودرو نیز به ثبت رسید که نشان از‬ ‫در پیش گرفتن راه درست در صنعت خودرو دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هیچ سایت جدیدی‬ ‫به رنو پیشنهاد نشده است!‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دو روز پیش در نشس��تی خبری تایید کرد که «بن رو»‬ ‫به رنو نخواهد رسید و از پیشنهاد دو سایت جدید به این شرکت‬ ‫برای تولید در ایران خبر داد‪ .‬حدود یک ماه پیش بود که خبری‬ ‫مبنی بر منتفی ش��دن سایت «بن رو» به عنوان مرکز تولید رنو‬ ‫در ایران منتش��ر ش��د‪ .‬گرچه در ان زمان هیچ یک از مسئوالن‬ ‫حاض��ر به تایید این ماجرا نش��دند اما چن��دی بعد صالحی نیا از‬ ‫وجود مشکالتی در تعلق سایت «بن رو» به رنو خبر داد‪.‬‬ ‫گرچ��ه معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ان زمان به‬ ‫صورت رسمی این خبر را تایید نکرد اما دوشنبه هفته جاری در‬ ‫نشس��تی خبری از درستی این موضوع سخن گفت و بیان کرد‪:‬‬ ‫دو س��ایت دیگر برای تولید و همکاری مشترک به رنو پیشنهاد‬ ‫ش��ده است‪ ،‬س��هام «بن رو» متعلق به چند شرکت زیرمجموعه‬ ‫سایپاس��ت که تا ام��روز به لحاظ فنی واگذاری این ش��رکت در‬ ‫قال��ب جوینت ونچر رنو و ای��درو به توافق نرس��یدند‪ .‬یک روز‬ ‫پ��س از صحبت های صالحی نیا‪ ،‬منص��ور معظمی‪ ،‬رییس هیات‬ ‫عامل ایدرو به عنوان سهامدار ‪ ۲۰‬درصدی جوینت ونچر رنو در‬ ‫پاسخ به پرسش خودروکار مبنی بر اینکه کدام دو سایت به رنو‬ ‫پیش��نهاد شده‪ ،‬گفت‪ :‬چه کس��ی گفته سایت جدیدی پیشنهاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬هیچ سایتی به رنو پیشنهاد نش��ده و این اخبار نادرست‬ ‫است!‬ ‫فروش کارا ‪ ۲۰۰۰‬با شرایط جدید‬ ‫فروش نق��دی و نقدی اعتباری وان��ت کارا ‪ ۲۰۰۰‬تک کابین‬ ‫و دو کابین ش��رکت بهمن موتور با ش��رایط ویژه شروع شد‪ .‬به‬ ‫گزارش «گس��ترش صنعت» این ش��رایط ویژه ف��روش با موعد‬ ‫تحویل ‪ ۱۵‬روزه و یک س��ال بیمه بدنه رایگان برای خرید نقدی‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬در طرح فروش اقس��اطی وانت کارا ش��رکت بهمن‬ ‫موت��ور‪ ،‬ش��رایط متنوع با اقس��اط ‪ ۱۲‬و ‪ ۲۴‬ماهه ب��رای انها در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است‪ .‬عالقه مندان به پیش خرید این محصول‬ ‫می توانن��د با نرخ س��ود ‪۱۷ ،۱۶ ،۱۵‬و ‪۱۸‬اق��دام به تهیه خودرو‬ ‫مورد نظ��ر کنند‪ .‬گفتنی اس��ت کارا ‪۲۰۰۰‬درصد در رنگ های‬ ‫س��فید‪ ،‬نقره ای متالی��ک و نقرابی متالیک قاب��ل عرضه خواهد‬ ‫بود‪ .‬متقاضیان برای ثبت نام یا کسب اطالعات بیشتر می توانند‬ ‫ع�لاوه بر مراجعه به نمایندگی های مجاز گروه بهمن به س��ایت‬ ‫‪ www. bahman. ir‬نیز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫فرهاد احتشام زاد‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫همزمان با قرار گرفتن بررسی شیوه نامه واردات خودرو در دستور کار هیات وزیران مطرح شد‬ ‫احتمال بازگشایی «ثبتارش» در هفته اینده‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫همزمان با جلس��ه ویژه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره بررسی موضوع واردات‬ ‫خ��ودرو که با حضور نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و انجم��ن واردکنندگان خودرو و اعضای این‬ ‫کمیسیون برگزار و موضوع توقف سایت ثبت سفارش‬ ‫و مش��کالت ناشی از این مس��ئله بر بازار خودروهای‬ ‫وارداتی بررسی شد‪ ،‬ش��نیده ها حکایت از بازگشایی‬ ‫سایت ثبت سفارش در هفته اینده دارد‪.‬‬ ‫از انجا که بر اساس پیش بینی ها‪ ،‬بررسی بازگشایی‬ ‫ثبتارش به بعد از ارسال الیحه بودجه ‪ ۹۷‬به مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی موکول ش��ده بود در جلس��ه روز‬ ‫گذشته هیات وزیران‪ ،‬شیوه نامه جدید واردات خودرو‬ ‫مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت که تا زمان نگارش‬ ‫ای��ن گ��زارش هیچگونه خبری مبنی ب��ر موافقت یا‬ ‫مخالفت هیات دولت درباره بازگش��ایی ثبت سفارش‬ ‫خودرو منتشر نشده است‪ .‬سایت ثبت سفارش که با‬ ‫هدف به تصویب رسیدن این شیوه نامه ماه ها از بسته‬ ‫ش��دنش می گذرد و بازگش��ایی دوباره ان در انتظار‬ ‫بررسی هیات دولت بود بر اساس قول های مسئوالن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تا یکش��نبه اینده باز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات شیوه نامه جدید واردات‬ ‫فرهاد احتش��ام زاد‪ ،‬رییس انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو در گفت وگو با خبر خودرو با اش��اره به جلسه‬ ‫ویژه کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اظهار ک��رد‪ :‬نزدیک به یک س��ال از توقف‬ ‫ثبت س��فارش می گذرد به طوری که این روند ابتدا‬ ‫برای شرکت های غیر نمایندگی اصلی و به دنبال ان‬ ‫برای نمایندگی های اصلی رخ داده که باعث معضالت‬ ‫زیادی برای واردکنندگان و افزایش ش��دید قیمت ها‬ ‫و ایجاد جو روانی در بازار خودروهای وارداتی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در این جلس��ه نماین��ده وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای نخس��تین بار به طور‬ ‫شفاف و با صراحت موضع وزارتخانه را در این ارتباط‬ ‫اعالم کرد و بر اس��اس صحبت هایی که مطرح ش��د‬ ‫بررسی موضوع از جنبه های مختلف انجام و در نهایت‬ ‫مقرر شد حداکثر در مدت یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫ش��یوه نامه ای که در هیات دول��ت در زمینه واردات‬ ‫خودرو وجود دارد به سرعت به مرحله اجرایی دراید‬ ‫تا پس از ان ش��اهد باز شدن سایت ثبت سفارش که‬ ‫در این مدت به طور غیر قانونی بسته شده و با قوانین‬ ‫تضاد دارد‪ ،‬باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا توجه به جزئیات ش��یوه نامه جدید واردات‬ ‫خ��ودرو اظهار ک��رد‪ :‬البته تا پی��ش از این انجمن به‬ ‫طور رس��می اطالع��ی از جزئیات ش��یوه نامه جدید‬ ‫واردات خ��ودرو نداش��ت اما بر اس��اس اطالعاتی که‬ ‫به طور رس��می در این جلس��ه مطرح شد شیوه نامه‬ ‫جدید ش��امل ارتباط نرخ و تعرفه‪ ،‬احتس��اب سقف‬ ‫قیمتی ب��رای واردات به جای معی��ار حجم موتور و‬ ‫در نهایت اختصاص مش��وق هایی برای تولید اس��ت‬ ‫ت��ا واردکنندگان اق��دام به س��رمایه گذاری و جذب‬ ‫سرمایه های خارجی برای تولید کنند‪.‬‬ ‫رییس انجمن واردکنن��دگان همچنین به موضوع‬ ‫افزایش تعرفه واردات خودرو اش��اره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫صورت تحقق مسائلی که درباره افزایش تعرفه واردات‬ ‫خودرو مطرح می شود جای نگرانی خواهد بود زیرا با‬ ‫توجه به فرایند هشت ساله ای که برای پیوستن ایران‬ ‫به س��ازمان تجارت جهانی اغاز شده‪ ،‬انتظار نمی رود‬ ‫این جریان از سوی دولت زیر پا گذاشته شود‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد تاکید ک��رد‪ :‬در این ش��رایط موضوع‬ ‫طبقه بن��دی تعرفه ها که ق��رار بود امس��ال یک پله‬ ‫کاه��ش پیدا ک��رده و از ‪ ۶‬طبقه به ‪ ۵‬طبقه برس��د‬ ‫همچنان در هم��ان ‪ ۶‬طبقه باقی مانده و در صورتی‬ ‫که موض��وع افزایش تعرفه اتف��اق بیفتد یک گام به‬ ‫عقب باز خواهیم گشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با این شرایط به هر میزان پیوستن ایران‬ ‫به س��ازمان تجارت جهانی به تعویق بیفتد مزیت ها‬ ‫و ش��رایط خاص صادرات از دس��ت می رود و از انجا‬ ‫که صادرات و واردات دو بال تجارت بین المللی است‬ ‫به تدریج در واردات با مش��کل مواجه شده و به دنبال‬ ‫ان صادرات نیز با مش��کالت جدی تری همراه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی واردکنندگان‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬براس��اس اخرین ام��ار از زمان بس��ته‬ ‫بودن س��ایت ثبتارش و با خواب سرمایه شرکت ها‪،‬‬ ‫هزینه های روزمره ش��رکت ها و پرداختی های ناشی‬ ‫از ایفا نکردن تعهدات ب��ه خریداران افزون بر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان ضرر و زیان براورد ش��ده که البته‬ ‫تصمی��م نهایی چگونگ��ی پرداخت ای��ن زیان ها با‬ ‫مراجع قضایی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه پرون��ده قضایی ای��ن امر در‬ ‫دادس��رای کارکنان دولت تشکیل ش��ده و در حال‬ ‫رس��یدگی است‪ ،‬افزود‪ :‬بس��ته بودن سایت ثبتارش‬ ‫تنها مطالبه انجمن واردکنندگان نیست بلکه مطالبه‬ ‫مردمی اس��ت و درخواست ایمنی‪ ،‬رفاه و اسایش به‬ ‫عهده دولت است‪.‬‬ ‫دادف��ر در گفت وگو با خ��ودروکار ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫ماه های گذشته به اسم اشتغال بسیاری از فعالیت ها‬ ‫متوقف ش��ده؛ گویی اشتغال تنها در صنعت خودرو‬ ‫است‪ .‬در ابتدای س��ال جاری رهبر معظم انقالب با‬ ‫اشاره به ایجاد اشتغال اعالم کردند که نباید کاهش‬ ‫واردات با برداش��ت اش��تباه همراه شود؛ اما با بسته‬ ‫شدن س��ایت ثبتارش در زمینه خودرو این اتفاق و‬ ‫اشتباه رخ داد‪.‬‬ ‫دادفر تاکید می کن��د‪ :‬درحال حاضر منافع واردات‬ ‫با منافع تولیدکنندگان گ��ره خورده و این درحالی‬ ‫اس��ت که دول��ت در این میان اعالم ک��رده واردات‬ ‫خودرو برای حمایت از تولیدات داخلی محدود شده‬ ‫اس��ت؛ به تعبیری دیگر دول��ت در حمایت از تولید‬ ‫یا همان خودروس��از داخلی که تنه��ا ایران خودرو‬ ‫و سایپا هستند و سیاس��ت گذار انها وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت هستند اقدام می کند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬از انجا ک��ه گزینه های‬ ‫متع��ددی در ش��یوه نامه جدی��د واردات پیش بینی‬ ‫ش��ده بود به نظر می رسد با مطرح شدن علنی این‬ ‫ش��یوه نامه ها کار تصوی��ب ان در هی��ات وزیران به‬ ‫زودی محقق شده و کار واردات بر اساس شیوه نامه‬ ‫جدی��د پیش رود اما نکته اساس��ی در این ش��رایط‬ ‫افزای��ش تعرفه هاس��ت؛ موضوعی ک��ه واکنش های‬ ‫متعددی را برانگیخته و الیحه بودجه س��ال اینده و‬ ‫اعمال تغییراتی در هدف گذاری ها نشان می دهد که‬ ‫شاهد افزایش تعرفه واردات خواهیم بود‪.‬‬ ‫در عین حال شنیده ها از برخی مسئوالن سازمان‬ ‫برنامه حکایت از ان دارد که بودجه ‪ ۹۷‬با تعرفه های‬ ‫‪ ۴۵‬درصدی بس��ته ش��ده اما اعداد در عمل گویای‬ ‫امر دیگری اس��ت‪ .‬حال باید منتظ��ر ماند و دید در‬ ‫کنار شیوه نامه جدید واردات‪ ،‬تعرفه ها به کجا خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تازه ترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد نشان داد‬ ‫تاخیر در تحویل خودرو‪ ،‬بیشترین نارضایتی مشتریان از شرکت های عرضه کننده‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران به‬ ‫عن��وان نماین��ده وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫همچنین س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تنها‬ ‫نهاد رس��می ارزیابی خودروس��ازان و واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو در تازه تری��ن گزارش خ��ود از رضایتمندی‬ ‫مش��تریان از فرایند فروش در تابستان امسال اعالم‬ ‫کرد میزان رضایت مش��تریان در مقایسه با بهار ‪۹۶‬‬ ‫تفاوت چندانی نداشته و بیشترین انتقاد مشتریان از‬ ‫ش��رکت های عرضه کننده خودروهای سواری‪ ،‬تاخیر‬ ‫در تحویل خودرو است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران‪،‬‬ ‫این تحقیق از ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۲۶۲‬نفر از مش��تریانی که‬ ‫خودرو خ��ود را از ‪ ۱۶‬ش��رکت عرضه کننده خودرو‬ ‫دریاف��ت کرده ان��د‪ ،‬نش��ان می دهد می��زان رضایت‬ ‫مش��تریان در ‪ ۳‬ماه دوم امس��ال تفاوت چندانی با ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت سال نداشته اس��ت‪ .‬گزارش این شرکت‬ ‫از وضعیت رضایتمندی مشتریان در فرایند خدمات‬ ‫فروش خودروهای سواری نشان می دهد شرکت های‬ ‫عرضه کنن��ده از ه��زار امتیاز موفق به کس��ب ‪۶۶۶‬‬ ‫امتیاز در تابس��تان ش��ده اند که در این میان شرکت‬ ‫جه��ان نوین اری��ا‪ ،‬ارائه دهنده خودروهای با نش��ان‬ ‫تجاری نیسان با امتیاز ‪ ۷۱۸‬رتبه نخست را در میان‬ ‫شرکت های عرضه کننده خودروهای سواری با بیش‬ ‫از یک درصد سهم بازار کسب کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در می��ان ش��رکت های عرضه کنن��ده‬ ‫خودروهای س��واری با کمتر از یک درصد از س��هم‬ ‫بازار‪ ،‬شرکت ارین موتور تابان‪ ،‬ارائه کننده خودروها‬ ‫با نشان تجاری دی اس با امتیاز ‪ ۷۳۶‬رتبه نخست را‬ ‫از نگاه مشتریان کسب کرده است‪.‬‬ ‫در مطالعه رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش‪،‬‬ ‫ش��اخص هایی همچون اطالع رس��انی و پاسخگویی‪،‬‬ ‫توجه به خواسته مشتری‪ ،‬هزینه و زمان صرف شده‬ ‫و تحوی��ل خودرو مورد بررس��ی ق��رار می گیرد‪ .‬این‬ ‫ش��اخص ها با کمک فرایند مطالعاتی نیازسنجی از‬ ‫مشتریان در صنعت خودرو استخراج شده است‪ .‬در‬ ‫این میان متوس��ط امتیاز کسب شده در هر شاخص‬ ‫از رضایتمندی مشتریان ‪ ۶۶۶‬بوده که بررسی هریک‬ ‫از این ش��اخص ها نش��ان از امار جداگانه ای دارد به‬ ‫طوری که شرکت های عرضه کننده خودرو در زمینه‬ ‫اطالع رس��انی و پاس��خگویی از هزار امتیاز موفق به‬ ‫کس��ب ‪ ۷۱۲‬امتیاز شدند‪ .‬توجه به خواسته مشتری‬ ‫نیز امتی��از ‪ ۶۷۱‬را به ثبت رس��اند و هزینه و زمان‬ ‫صرف شده به امتیاز ‪ ۶۲۸‬رسید و در نهایت تحویل‬ ‫خودرو امتیاز ‪ ۶۵۹‬را ثبت کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی این می��زان امتی��از نش��ان می دهد که‬ ‫هزینه و زمان صرف ش��ده دارای کمترین امتیاز بین‬ ‫شاخص های دیگر است‪ .‬از سوی دیگر این شاخص با‬ ‫‪ ۲۸‬درصد بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی مشتریان‬ ‫در این حوزه ایفا می کند‪ .‬دو ویژگی تناس��ب هزینه‬ ‫پرداختی با خودرو خریداری ش��ده و تحویل خودرو‬ ‫در زمان مقرر بر اساس قرارداد خرید از ویژگی های‬ ‫ش��اخص هزینه و زمان صرف ش��ده در این مطالعه‬ ‫اس��ت همچنین به جز ویژگی هایی که بیش��ترین‬ ‫نارضایتی را از دیدگاه مش��تریان داش��ته ش��اخص‬ ‫اطالع رس��انی و پاس��خگویی ب��ا بیش��ترین امتیاز‪،‬‬ ‫عملکرد مناس��ب ش��رکت ها را در این حوزه نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 25 1396‬ربیع االول ‪ 14 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 279‬پیاپی ‪2252‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راز موفقیت تعرفه در میدان‬ ‫رقابت نهفته است‬ ‫رسول پارچه باف دیبازر‬ ‫نوید صانعی‬ ‫«گسترش صنعت» ماده خطرناک «ازبست» را بررسی کرد‬ ‫لنت ترمزهـای سرطان زا‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ازبست (‪ ،)Asbestos‬پنبه نسوز یا پنبه کوهی که‬ ‫در علم زمین شناس��ی به کانی نامهربان معروف است‬ ‫نام گروهی از ترکیب های معدنی منیزیم و سیلیسیم‬ ‫اس��ت که اغلب در طبیعت به ش��کل الیاف معدنی و‬ ‫سنگ یافت می شود‪ .‬این مواد به دلیل مقاومت زیادی‬ ‫ک��ه در برابر گرما و اتش دارند به عنوان مواد نس��وز‬ ‫به کار می روند‪.‬‬ ‫نخس��تین بار حدود ‪ ۳۰۰‬س��ال پی��ش از میالد‪،‬‬ ‫تئوفراس��توس که از شاگردان ارس��طو بود در کتاب‬ ‫خ��ود به نام «درباره س��نگ ها» به م��اده بدون نامی‬ ‫ش��بیه چوب پوس��یده ک��ه در اثر اخت�لاط با نفت‬ ‫می س��وزد بدون انکه اسیب ببیند اش��اره کرده که‬ ‫بعدها این ماده ازبست نام گرفت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۸۲۰‬میالدی یک دانش��مند ایتالیایی‬ ‫برای نخس��تین ب��ار لباس ضداتش را با اس��تفاده از‬ ‫الیاف ازبست تولید کرد‪.‬‬ ‫در اوایل ق��رن ‪۲۰‬میالدی یک مهندس اتریش��ی‬ ‫ب��ه نام لودویک هاچک از ترکی��ب الیاف این ماده با‬ ‫س��یمان موفق به اختراع س��یمان نس��وز شده که با‬ ‫استقبال جهانی روبه رو شد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون در صنعت از ازبس��ت ب��رای مصارفی‬ ‫همچون عامل افزایش مقاومت س��یمان در لوله های‬ ‫سیمانی و قطعات پوششی سقفی‪ ،‬عامل افزایش دهنده‬ ‫نقطه اشتعال در منس��وجات و محصوالت کاغذی و‬ ‫نی��ز عامل افزایش مقاوت لنت ه��ای ترمز و کالچ در‬ ‫برابر سایش در صنعت خودرو استفاده می شود‪.‬‬ ‫اما ازبس��ت موجود در لنت ترمز خ��ودرو ماده ای‬ ‫س��می اس��ت که عامل اصلی ابتال به نوعی سرطان‬ ‫خطرن��اک ب��وده و در واق��ع با هر بار ترمز و انتش��ار‬ ‫ازبس��ت در فضا به این نوع س��رطان مهلک نزدیک‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫ازبس��ت نام تجاری چندین ماده معدنی است که‬ ‫به ش��کل وس��یع در تهیه لنت ترمز به کار می روند‬ ‫و یکی از االینده های مهم هواس��ت‪ .‬پراکنده ش��دن‬ ‫ذرات ان در هوا س��بب اختالالت تنفس��ی و ابتالی‬ ‫افراد ب��ه بیماری های وخیم ریوی می ش��ود ازاین رو‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در ای��ن ش��ماره خود س��راغ‬ ‫کارشناسان ازمایش��گاهی رفت و درباره استفاده ان‬ ‫در محص��والت داخل��ی و نیز واردات��ی گفت وگویی‬ ‫داشت که می خوانید‪.‬‬ ‫رس��ول پارچه باف دیب��ازر‪ ،‬مدیرعامل ازمایش��گاه‬ ‫ش��کوه پارس ازمون درباره اس��تفاده از مواد س��می‬ ‫ب��ه نام ازبس��ت ک��ه در لن��ت ترمزهای خ��ودرو و‬ ‫موتورس��یکلت ها اس��تفاده می ش��ود ‪ ،‬گف��ت ‪ :‬امروز‬ ‫تولیدکنندگان متقاعد شده اند محصول باکیفیت و با‬ ‫کمترین اسیب به جامعه و محیط زیست تولید کنند‬ ‫که با ازمایش ‪ ۱۷۰‬ازبست تنها ‪ ۴‬مورد از محصوالت‬ ‫وارداتی الوده به ازبست بودند‪.‬‬ ‫وی درباره عملکرد این مواد گفت‪ :‬ازبس��ت موادی‬ ‫است که در حرارت باال مقاوم بوده و در نتیجه باعث‬ ‫طوالنی تر شدن عمر لنت ترمز می شود زیرا این قطعه‬ ‫همیشه در معرض ترمزگیری است و ازبست ماده ای‬ ‫نس��وز و مق��اوم در برابر حرارت اس��ت اما باید توجه‬ ‫داشت عنصری االینده و بسیار خطرناک برای انسان‬ ‫و محیط زیست است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬ازمایش ازبس��ت در‬ ‫کشور برای موتورسیکلت ها ش��روع شده و روند کار‬ ‫مطلوب اس��ت زیرا ازمایش ها نشان می دهد به ندرت‬ ‫این ماده از سوی تولیدکنندگان داخلی مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬چند مورد الوده به این ماده دیده ش��د‬ ‫که از سوی کارشناسان و سازمان استاندارد رد شدند‬ ‫و قرار اس��ت پس از اص�لاح مراجعه دوباره داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫او درب��اره اس��تقبال تولیدکنن��دگان از ای��ن ماده‬ ‫خطرناک توضیح داد‪ :‬ازبس��ت نوعی نگهدارنده ارزان‬ ‫قیمت با مقاومت باالس��ت و همین امر باعث ش��ده‬ ‫تولیدکنندگان به این سو حرکت کنند‪.‬‬ ‫پارچه باف دیبازر در پای��ان توضیح های خود افزود‪:‬‬ ‫امروز استفاده از این ماده برای افزایش مقاومت لنت‬ ‫ترمزها در تمام دنیا ممنوع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان ازبست جهانی‬ ‫در ادامه نوید صانعی‪ ،‬مدیر واحد تحقیق و توسعه‬ ‫این ازمایش��گاه به توضیح بیش��تر درباره این ماده‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬ازبس��ت خود دارای ‪ ۵‬زیرش��اخه‬ ‫است که ماده کریزوتیل (‪ )Chrysotile‬ان برای‬ ‫بدن انسان مضر اس��ت‪ .‬این ماده خاصیت تجمعی‬ ‫دارد و در ریه انس��ان جمع ش��ده و به مرور زمان‬ ‫موجب سرطان ریه می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره موارد اس��تفاده این م��اده در قطعات‬ ‫خودرویی و موتورس��یکلت به لنت ترمز‪ ،‬دیسک و‬ ‫صفحه کالچ خودرو و موتورس��یکلت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ازبس��ت به دلیل توان حرارتی باال اصطکاک‬ ‫مطلوبی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫از بزرگترین کشورهایی که مبادرت به تولید این‬ ‫ماده می کنند باید به روس��یه و چین اشاره کرد اما‬ ‫صنعتگران پس از مدتی متوجه اس��یب های ان به‬ ‫سالمت انسان شدند بنابراین با پژوهش های انجام‬ ‫شده در استانداردهای مختلف استفاده از این ماده‬ ‫معدن��ی در تولید تمام محص��والت ممنوع و تاکید‬ ‫شد باید برای ان جایگزین دیگری گذاشت‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ر واح��د تحقی��ق و توس��عه یکی از‬ ‫ازمایشگاه های کش��ور درباره جایگزین ازبست نیز‬ ‫گفت‪ :‬ماده ای دیگر به نام راگفول (پش��م س��نگ)‬ ‫ی��ا عناصر دیگر مانند اکس��یدهای مختلف مس یا‬ ‫اکس��یدهای مختلف اهن جایگزین می ش��وند که‬ ‫می توانند کارایی مانند ازبس��ت برای لنت ترمزها‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه اف��زود‪ :‬ام��روز با وج��ود ممنوعیت‬ ‫استفاده از این ماده همچنان برخی تولیدکنندگان‬ ‫چینی از ان برای محصوالت خود استفاده می کنند‬ ‫و به طور عموم این کاالها به کشورهای جهان سوم‬ ‫صادر می ش��ود ازاین رو در محصوالتی که از چین‬ ‫وارد می ش��ود ممکن اس��ت این ماده وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او عن��وان کرد‪ :‬چ��ون ب��ازار ایران نی��ز یکی از‬ ‫استفاده کنندگان محصوالت چینی است بر اساس‬ ‫الزام های سازمان ملی استاندارد استفاده از ازبست‬ ‫ممنوع شده و چند سالی است که سختگیری های‬ ‫زیادی برای این امر اعمال می ش��ود زیرا با سالمت‬ ‫انسان و محیط زیست ارتباط مستقیم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹موارد ازمایش ازبست‬ ‫صانعی درباره موارد ازمایش این ماده در قطعات‬ ‫خودرویی و موتورسیکلت توضیح داد‪ :‬ازمایش های‬ ‫مختلفی برای ازمون ازبس��ت در لنت ترمز وجود‬ ‫دارد؛ ازمای��ش پی ال ام (‪ )PLM‬یکی از این موارد‬ ‫ب��وده که میکروس��کوپ با ن��ور پوالریزه ش��ده به‬ ‫ازم��ون ان می پردازد به اضافه ازمایش ایکس اردی‬ ‫(‪ )XRD‬و ازمای��ش میکروس��کوپ الکترون��ی که‬ ‫روش ه��ای مختلف برای شناس��ایی این عنصر در‬ ‫محصوالت است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برای ازمایش ابتدا در ازمایش��گاه‬ ‫با میکروس��کوپ داخل لنت ترمز بررس��ی می شود‬ ‫و اگر احتمال وجود ازبس��ت در لنت باش��د برای‬ ‫اطمینان بیش��تر ازمایش ایکس اردی نیز روی ان‬ ‫انجام و سپس مشخص می شود که محصول الوده‬ ‫به ازبست است یا خیر‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬حت��ی مق��دار کم ای��ن ماده‬ ‫در محص��والت نی��ز ممنوع اس��ت و با مش��اهده‬ ‫کوچکترین موارد استفاده محصول از سوی سازمان‬ ‫ملی استاندارد رد خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پاس��خ به این پرسش که اگر‬ ‫محصولی از چین وارد و مش��خص ش��ود الوده به‬ ‫ازبس��ت اس��ت و با رد ان از سوی س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد تکلیف ان محصوالت چیست‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫رد محصول اجازه ترخیص داده نمی شود و این امر‬ ‫از سوی کارشناسان ازمایشگاه ها به بازرسان اعالم‬ ‫می ش��ود و انها نیز به اداره استاندارد ارجاع داده و‬ ‫در نهایت این س��ازمان مانع ورود محصوالت الوده‬ ‫به بازار کش��ور خواهد شد و باید تولیدکنندگان یا‬ ‫واردکنندگان به اصالح محصوالت بپردازند‪.‬‬ ‫صانع��ی در پای��ان اظه��ار کرد‪ :‬س��ازنده داخلی‬ ‫به دلی��ل ممنوعیت از این ماده اس��تفاده نمی کند‪.‬‬ ‫تنه��ا ممکن اس��ت برخ��ی قطع��ات و محصوالت‬ ‫وارداتی الوده به ازبست باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ح��ال باید دید با وجود حج��م واردات لنت ترمز‬ ‫از چین به بازار لوازم یدکی کش��ور چقدر سالمت‬ ‫انها تضمین ش��ده است زیرا بخشی از این قطعات‬ ‫از مبادی غیررسمی و به شکل قاچاق وارد می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی این موضوع نیاز به گزارشی دیگر دارد که‬ ‫باید ان را از س��وی مدیران اتحادی��ه لوازم یدکی‬ ‫کشور پیگیری کرد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪41/500/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪31/800/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪47/700/900‬‬ ‫‪53/600/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪48/500/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪39/142/000‬‬ ‫‪120/926/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪93/665/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫‪262/892/000‬‬ ‫‪91/200/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪274/261/000‬‬ ‫‪322/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪60/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪143/000/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪39/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪234/140/000‬‬ ‫‪233/000/000‬‬ ‫‪281/000/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪54/500/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪169/000/000‬‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪70/300/000‬‬ ‫‪57/300/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪235/000/000‬‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫تولی��د نیاز ب��ه حمایت دارد‬ ‫و روش ه��ای مختلفی برای ان‬ ‫تعریف شده است‪ .‬برای تحقق‬ ‫این امر نیاز به تدوین و اجرای‬ ‫بس��ته حمایتی تش��کیل شده‬ ‫از مجموع��ه ای عوام��ل داریم‪.‬‬ ‫مجموعه برنامه ه��ا و اقداماتی‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫که باید اجرایی شود تا صنعت‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫جان��ی تازه بگیرد و بتواند برای‬ ‫ادام��ه فعالی��ت خ��ود انگی��زه‬ ‫کافی داش��ته باش��د که ابزار تعرفه یکی از انهاس��ت‪ .‬قوانین و‬ ‫مقررات تسهیل کننده‪ ،‬ممانعت از ورود کاالهای قاچاق‪ ،‬اهدای‬ ‫کمک ه��ای دولت به بخش تولید ‪ -‬کاری که در تمام دنیا برای‬ ‫حمایت از صنعت داخل انجام می شود – و‪ ...‬از دیگر مولفه های‬ ‫این بسته حمایتی هستند‪ .‬اما این حمایت ها باید در قالب برنامه‬ ‫و اس��تراتژی خاص انجام شود که در نهایت این صنعت تبدیل‬ ‫به جوانی سالم و بالغ شود‪ .‬نباید حمایت ها به گونه ای باشد که‬ ‫همچنان اس��یب های جدی ان را تهدید کن��د‪ .‬چالش این امر‬ ‫همراه نبودن برنامه های حمایتی با یکدیگر اس��ت به طور نمونه‬ ‫نبای��د از تمام صنایع حمایت کرد بلکه باید اولویت بندی کرد و‬ ‫سپس بر اساس مزیت هایی که هر یک از صنایع در کشور دارند‬ ‫بس��ته حمایتی با برنامه ریزی درست اعمال شود‪ .‬اگر فعالیت ها‬ ‫در این قالب باشد حمایت ها مفهوم پیدا می کند‪ .‬همان طور که‬ ‫ابتدا اشاره شد تعرفه یکی از ابزار مناسب در بسته های حمایتی‬ ‫است که دولت با این ابزار به صنعت داخل فرصت رشد می دهد‬ ‫ضم��ن انکه حجم واردات محدود می ش��ود‪ .‬بدی��ن ترتیب این‬ ‫امر تش��ویقی برای صنعتگر به منظور توس��عه خود خواهد شد‪.‬‬ ‫باید در نهایت انتظار داش��ت صنع��ت داخل توانمن د و با صنایع‬ ‫خارجی وارد رقابت ش��ود‪ .‬اگر نتیجه این بود یعنی تعرفه کارا و‬ ‫ابزار موفقی برای حمایت از محصوالت بومی بوده اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫موانع حمایت از تولید در برنامه و اس��تراتژی های تدوین ش��ده‬ ‫نهفته است‪ .‬باید از صنایع داخل با قوانین و مقررات ساده شده‪،‬‬ ‫منابع مالی مناس��ب‪ ،‬ایجاد ارتباطات بین المللی گس��ترده بین‬ ‫تولیدکنندگان داخل و خارج و سایر ابزارها حمایت شود اما این‬ ‫امر (تعرفه) باید برای مدت معین باش��د؛ کاری که کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر مانند کره و ژاپ��ن اعمال کردند و چی��ن در حال انجام‬ ‫است‪ .‬کره و ژاپن برای مدت معین از ابزار تعرفه استفاده کردند‬ ‫و س��پس تعرفه ها را برداش��تند و امروز می بینید صنایع داخلی‬ ‫این کش��ورها پا به پای صنایع خارجی در حال رقابت هس��تند‪.‬‬ ‫با وجود ش��رایط حاک��م بر صنعت قطعه امروز اگ��ر ابزار تعرفه‬ ‫حذف ش��ود صنعت نمی تواند روی پای خود بایس��تد و حرکت‬ ‫رو به جلویی داش��ته باش��د‪ .‬باید حمایت از صنایع انتخابی و بر‬ ‫اس��اس مزیت های انها برای کشور باشد به طور نمونه کاری که‬ ‫کره کرد ‪ ۵‬رشته صنعتی انتخاب و مشخص شد در مدت معین‬ ‫باید به تراز جهانی برس��ند و در این امر موفق نیز ش��دند‪ .‬باید‬ ‫توجه داشته باشیم منابع و امکانات کشور به اندازه ای نیست که‬ ‫بتوانیم از تمام صنایع حمایت کنیم‪ .‬باید در بعضی صنایع خاص‬ ‫س��رامد ش��ویم و این امر باقی صنایع را به دنبال خود حرکت‬ ‫خواهد داد بنابراین حمایت باید جهت دار باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت مطالبات سرمایه گذاری‬ ‫قطعات جدید را تضمین می کند‬ ‫در قراردادهای جدی��د خودرویی‬ ‫تنها ع��ده ای خاص به ب��ازی گرفته‬ ‫شده اند و س��ایر قطعه سازان به نوعی‬ ‫از همراه��ی در تولید قطعات جدید‬ ‫بازمانده اند‪ .‬فرهاد به نیا‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی گفت‪ :‬تعداد‬ ‫قطعه س��ازانی که برای س��اخت محصوالت جدی��د پژو و رنو‬ ‫انتخاب ش��ده اند محدود بوده و همه به بازی گرفته نشده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنعت قطعه س��ازی ب��رای تولید محصوالت‬ ‫جدی��د نیازمند بهب��ود فناوری تولید خود و س��رمایه گذاری‬ ‫جدید است و این امر بدون نقدینگی قابل انجام نیست‪ .‬عضو‬ ‫انجمن قطعه س��ازان کشور با اشاره به مطالبات صنعتگران از‬ ‫خودروسازان گفت‪ :‬اگر ما این امکان را داشتیم که ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫روز طل��ب خود را از خودروس��ازان دریافت کنیم به طورقطع‬ ‫س��رمایه گذاری مناس��بی در بخش های تولیدی و پژوهشی‬ ‫تو گو با پرش��ین خودرو تاکید‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬به نیا در گف ‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر پرداخت مطالبات قطعه س��ازان تا ‪ ۴‬ماه‬ ‫نیز به ط��ول می انجامد و از ان طرف به صنعتگر فش��ار وارد‬ ‫می ش��ود که خود را برای تولید قطع��ات جدید روزامد کند‪.‬‬ ‫پرسش این است که قطعه ساز از کدام منبع مالی باید تامین‬ ‫س��رمایه کند؟ وی افزود‪ :‬وزارتخانه بودجه ندارد‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫بانک گران اس��ت و تنها راه تامی��ن هزینه ها همان مطالباتی‬ ‫است که خودروس��از باید بپردازد‪ .‬این فعال صنعت قطعه با‬ ‫اش��اره به ورود قطعات قاچ��اق و مدیریت این امر مهم گفت‪:‬‬ ‫ورود کاالی قاچاق و استفاده از ان ممکن است منجر به بروز‬ ‫حوادثی جبران ناپذیر ش��ود و این وظیفه دولت است که مانع‬ ‫واردات محصوالت غیرقانونی به کش��ور شود‪ .‬به نیا درباره راه‬ ‫برون رفت از این مسئله گفت‪ :‬روش خوداظهاری در بسیاری‬ ‫از کشورهای جهان استفاده شده و پاسخ نیز داده است اما اگر‬ ‫خوداظهاری جواب نداد باید دولت جریمه های سنگین برای‬ ‫واردکنندگان کاالهای قاچاق تعیین کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫خودروبین الملل‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 25 1396‬ربیع االول ‪ 14 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 279‬پیاپی ‪2252‬‬ ‫خبر‬ ‫عبرت فولکس واگن از رسوایی‬ ‫دیزل گیت‬ ‫در اخری��ن تخمین��ی ک��ه زده ش��د‪ ،‬فولکس واگن حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر هزین��ه صرف ک��رد که از نص��ب نرم افزار‬ ‫گمراه کننده تولید مواد االینده روی خودروهای دیزلی نشات‬ ‫گرفته بود و به رسوایی دیزل گیت شهرت یافت‪ .‬حاال اما این‬ ‫خودروس��از المانی‪ ،‬برای اطمینان از تکرار نشدن این اشتباه‬ ‫پرهزینه‪ ،‬تصمیم به تغییر س��اختار سامانه های تطبیق خود‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش خودرونویس‪ ،‬هرچند ‪ ۲۵‬س��امانه‬ ‫تطبیق گوناگون برای تمام زیرمجموعه های فولکس واگن در‬ ‫این کارخانه وجود دارد‪ ،‬اما همه انها به یک سامانه یکپارچه‬ ‫متصل هس��تند‪ .‬کرت میش��لز‪ ،‬مدیر بخش مبارزه با فس��اد‬ ‫فولکس واگن اظهار کرد با تغییر «فرهنگ سکوت» و اسان تر‬ ‫کردن ش��یوه افشاگری در داخل ش��رکت‪ ،‬به دنبال پیشرفت‬ ‫و حرک��ت روبه جلوی فولکس واگن اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون‬ ‫یک سازوکار افشاگری داخلی راه اندازی کردیم که کارمندان‬ ‫می توانن��د با همکاران خ��ود در بخش تطبی��ق به گفت وگو‬ ‫بپردازن��د‪ ،‬از ای��ن رو دیگر نیازی به تم��اس گرفتن با بیرون‬ ‫از ش��رکت نیست‪ .‬این امکان وجود دارد که باعنوان ناشناس‬ ‫افش��اگری خود را انجام دهند یا حتی با وکیالن خود تماس‬ ‫بگیرند‪ .‬در واقع‪ ،‬تالش برای باز کردن تمام راه های موجود و‬ ‫اماده کردن بس��تر الزم برای افشاگری داخلی داریم‪ .‬میشل‬ ‫به پی بردن بس��یاری از مسائل پس از بازگشت دوباره اش به‬ ‫ش��رکت در اوریل (فروردین) اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬از تمایل‬ ‫داش��تن کارفرماه��ا ب��ه صحبت ک��ردن و پاس��خگو نبودن‬ ‫کارمندان متعجب ش��دم و کارمندان نیز تنها منتظر اجرای‬ ‫دس��تور از س��وی کارفرماها بودند‪ .‬وی همچنین با اشاره به‬ ‫نب��ود هماهنگی بین نش��ان های تجاری گف��ت‪ :‬مصداق این‬ ‫مسئله این اس��ت که من در خانه ای زندگی می کنم که تنها‬ ‫اتاق خود را تمیز می کنم و به بقیه اتاق ها و قسمت های خانه‬ ‫کاری ن��دارم؛ هرچن��د من در یک اتاق زندگ��ی می کنم‪ ،‬اما‬ ‫مس��ئول کل ساختمان هس��تم‪ .‬این همان ذهنیت من است‬ ‫که قصد دارم ان را اجرا کنم‪ .‬اولیور اش��میت‪ ،‬مدیر اجرایی‬ ‫فولکس واگن که به دلیل سرپوش گذاشتن روی رسوایی تازه‬ ‫به ‪ ۷‬س��ال زندان و پرداخ��ت ‪ ۴۰۰‬هزار دالر جریمه محکوم‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تازگی ها دریافته بودم شرکت قصد اخراج من را‬ ‫دارد‪ .‬براس��اس گزارش ها او از دادگاه درخواست کرده دوران‬ ‫محکومیت خود را به جای امریکا در المان س��پری کند‪ ،‬اما‬ ‫موافقت دادگاه با این درخواست هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫«بایک» تا ‪ ۸‬سال دیگر تولید‬ ‫خودرو بنزینی را متوقف می کند‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی «بای��ک» چین اعالم ک��رد عرضه‬ ‫خودروه��ای بنزینی را تا س��ال ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬در پکن‬ ‫و تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪۱4۰۳-۰۴‬خورشیدی) در سراسر‬ ‫چی��ن متوقف می کن��د‪ .‬باتوجه ب��ه اینکه پک��ن قصد دارد‬ ‫خودروهای بنزینی را از خیابان های پکن جمع کند‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروسازی «بایک» چین که در پکن فعالیت می کند قصد‬ ‫دارد نخستین خودروس��از این کشور باشد که خودروهای با‬ ‫سوختی غیر از س��وخت های فسیلی را جایگزین خودروهای‬ ‫بنزینی تولید می کند‪ .‬بنا به گفته شو هیی مدیرعامل شرکت‬ ‫«بایک» این ش��رکت عرضه خودروهای بنزینی خود در پکن‬ ‫را تا س��ال ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬متوقف کرده و تا سال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫(‪ )۱۴۰۳-۰۴‬به طور کامل عرضه خودروهای بنزینی در چین‬ ‫را متوقف می کند‪ .‬دولت چین در حال بررس��ی طرحی است‬ ‫که عرضه خودروهای بنزینی در پکن را به طور کامل متوقف‬ ‫کند ام��ا هنوز درباره زمانبندی اج��رای این طرح و جزئیات‬ ‫ان جمع بندی نهایی انجام نش��ده و اختالف ها در این زمینه‬ ‫برطرف نشده است‪ .‬هم اکنون چین از راهبرد هویج و چماق‬ ‫برای ترغیب یا اجبار خودروس��ازان ب��رای تولید خودروهای‬ ‫کم مص��رف ی��ا خودروهای با س��وختی غیر از س��وخت های‬ ‫فس��یلی اس��تفاده می کند تا بلکه بتواند بخش��ی از الودگی‬ ‫ش��هرهای پرجمعیت خود را بکاهد‪ .‬به گ��زارش فارس قرار‬ ‫است در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی(‪۱۳۹۷-۹۸‬خورشیدی) چین‬ ‫به اجبار س��همیه ای را برای خودروس��ازان خود اعمال کند و‬ ‫انها ملزم خواهند ش��د ساالنه دستکم به میزان مشخصی که‬ ‫از س��وی دولت این کشور مشخص می شود خودرو الکتریکی‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫اموزش رانندگان تاکسی مسکو‬ ‫برای جام جهانی‬ ‫رانندگان تاکس��ی در مسکو زبان انگلیس��ی فرا می گیرند‪.‬‬ ‫وزارت حمل ونق��ل روس��یه دوره ه��ای وی��ژه ام��وزش زبان‬ ‫انگلیس��ی را برای رانندگان ش��رکت های تاکس��ی در مسکو‬ ‫برگزار می کند تا انها بتوانند به گردش��گران خارجی خدمات‬ ‫بهت��ری ارائه کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ه��دف از برگزاری این‬ ‫دوره ها امادگی رانندگان برای مس��ابقات جام جهانی فوتبال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬در روس��یه است تا انها در زمان برخورد با گردشگران‬ ‫توان انجام گفت وگوهای کوتاه و مورد نیاز را داش��ته باش��ند‬ ‫و همچنین بتوانند به پرسش های عمومی انها پاسخ دهند‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود در تابس��تان س��ال این��ده میلیون ها‬ ‫گردش��گر و ه��وادار فوتب��ال از سراس��ر جهان ب��رای دیدن‬ ‫مس��ابقه های جام جهانی به روسیه س��فر کنند‪ .‬جام جهانی‬ ‫سال اینده روسیه از ‪ ۱۴‬ژوئن (‪ ۲۴‬خرداد) تا ‪ ۱۵‬ژوئیه (‪۲۴‬‬ ‫تیر) برگزار خواهد شد‪ .‬ایران نیز در جام جهانی اینده حضور‬ ‫خواه��د داش��ت و در گروه مرگ با رقیبان سرس��خت رقابت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫«پینتو» یک ایراد‬ ‫بزرگ داشت که حتی‬ ‫می توانست باعث‬ ‫مرگ سرنشینان‬ ‫شود‪ .‬مرگبارتر از‬ ‫ایراد خودرو این بود‬ ‫که پینتوسازها از‬ ‫این ایراد باخبر بودند‬ ‫اما ان را رو نکردند‪.‬‬ ‫ایراد پینتو انجا بود‬ ‫که در تصادف های از‬ ‫عقب‪ ،‬فیلتر سوخت‬ ‫می توانست منجر به‬ ‫سوراخ شدن مخزن‬ ‫سوخت و در نتیجه‬ ‫اتش گرفتن قسمت‬ ‫سرنشینان شود‬ ‫گسترش صنعت بررسی کرد‬ ‫ننگین ترین رسوایی های تاریخ صنعت خودرو‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سخت اس��ت در ش��ورولت یا فورد کاره ای بودن؛‬ ‫وقتی ش��رکت ش��ما متهم به س��اخت خودروهایی‬ ‫می شود که ادمکش از اب درمی ایند‪ .‬شاید هیچ چیز‬ ‫درباره یک خودرو سریع تر از اتهام ها درباره سرپوش‬ ‫گذاشتن بر غلفت هایی که در تولید ان انجام شده در‬ ‫جهان بیرون بازتاب نداشته باشد‪.‬‬ ‫باوجود بحث ه��ای بی پایان درب��اره اینکه ایا یک‬ ‫خ��ودرو مش��خص روح و ش��خصیت دارد ی��ا خیر‪،‬‬ ‫واقعیت این است که تولیدکننده خودرو صاحب یک‬ ‫بو کار اس��ت و به دنبال روش هایی برای افزایش‬ ‫کس ‬ ‫سود و کاهش هزینه های اجرایی می گردد‪ .‬گاهی این‬ ‫تالش به نفع مش��تری تمام می شود و گاه نیز نتایج‬ ‫فاجعه باری برای خریدار به همراه دارد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی (‪۱۳۹۲-۹۳‬خورش��یدی)‬ ‫بدتری��ن س��ال از نظر فراخ��وان برای ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی بود و دور از ذهن ب��ه نظر می اید که‬ ‫به این زودی ها بتوان شرایطی مانند ان سال را دید‪.‬‬ ‫ش��گفت اور نیس��ت که بزرگترین رسوایی های تاریخ‬ ‫خودروسازی به طور معمول مربوط به ایمنی باشد اما‬ ‫رس��وایی های دیگری هم بوده که به دلیل حجم زیاد‬ ‫شرمساری در صدر خبرها قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫گزارش پی��ش رو نگاهی به ش��ماری از بدترین و‬ ‫شرم اورترین رسوایی های خودرویی در تاریخ صنعت‬ ‫خودرو انداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی جنرال موتورز کرایسلر ایرفلو را‬ ‫نابود کرد‬ ‫کرایس��لر ایرفل��و یک��ی از ایرودینامیک تری��ن و‬ ‫پیش��رفته ترین خودروهایی بود که در س��ال ‪۱۹۳۴‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۱۲-۱۳‬خورش��یدی) معرفی ش��د‪ .‬این‬ ‫خودرو تهدیدی جدی برای رقیبان به شمار می رفت‪.‬‬ ‫طراحی به ش��دت بی ایراد این خودرو باعث می ش��د‬ ‫به راحتی از هر خودرو دیگری قابل تش��خیص باشد‪.‬‬ ‫ل موتورز بس��یار خشمیگن بود‬ ‫در این میان اما جنرا ‬ ‫که چرا شرکت کوچکتر از او توانسته خودرویی بسازد‬ ‫که چش��م ها را خیره می کند‪ .‬پس دست به کار شد‬ ‫تا رقیب را از میدان به در کند‪ .‬این ش��رکت با چاپ‬ ‫اگهی هایی در دوماهنامه (مجله) «ساتاردی اوینینگ‬ ‫پس��ت» ادعا کرد محصول کرایسلر سرقتی بوده که‬ ‫این ش��رکت از یک��ی از مخفیانه تری��ن طراحی های‬ ‫جی ام انجام داده و س��وار شدن بر ان برای رانندگان‬ ‫خطرناک است‪.‬‬ ‫کرایس��لر با انتشار یک ویدئو واکنش نشان داد‪ .‬در‬ ‫این ویدئو چندین کار خطرناک انجام ش��د تا نش��ان‬ ‫داده شود که ایرفلو در برابر همه خطرها ایمن است‪.‬‬ ‫س��اختار ایرفلو از فوالد بود یعنی روش��ی که اکنون‬ ‫ب��ه کار می رود‪ .‬ایرفلو ف��والدی در حالی ان زمان به‬ ‫بازار امد که خودروس��ازان عادت داشتند در ساخت‬ ‫محصوالت از چوب استفاده کنند‪.‬‬ ‫ام��ا در نهای��ت ان طرفی موفق ش��د ک��ه پویش‬ ‫خطرناک ب��ودن ایرفلو را راه اندازی کرده بود‪ .‬جنرال‬ ‫موتورز برنده ماجرا ش��د زیرا تولید کرایسلر ایرفلو در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۳۷‬میالدی (‪۱۳۱۵-۱۶‬خورشیدی) یعنی‬ ‫تنها ‪ ۳‬سال پس از شروع‪ ،‬متوقف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی تاکر کالهبردار از اب درامد‬ ‫خ��ودرو تاک��ر وقت��ی در س��ال ‪ ۱۹۴۸‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۲۶-۲۷‬خورش��یدی) رونمای��ی ش��د‪ ،‬تحس��ین‬ ‫عموم��ی را با خود به همراه داش��ت‪ .‬طراحی صیقلی‬ ‫و برجس��ته‪ ،‬ویژگی بس��یار خوب برای تامین ایمنی‬ ‫و پوی��ش موفق تامین مال��ی از دالیل اقبال عمومی‬ ‫به تاک��ر بود‪ .‬بنیانگذار کاریزماتیک این خودرو یعنی‬ ‫پرستون تاکر به خوبی توانست پویش را مدیریت کند‪.‬‬ ‫شرکت تاکر که طراح یک برجک توپ برای نیروی‬ ‫دریای��ی امریکا بود یک پویش ملی برای تامین مالی‬ ‫خ��ودرو جدید خود راه انداخت؛ خودرویی که از نظر‬ ‫مالکان شرکت تاکر اینده نگرانه بود‪ .‬این پویش سراسر‬ ‫امریکا را وج��ب کرد تا بتواند مناب��ع مالی موردنیاز‬ ‫ب��رای خودرو جدی��دش را تامین کند‪ .‬این ش��رکت‬ ‫در پوی��ش تبلیغاتی خ��ود اقدام های��ی مانند فروش‬ ‫س��هام‪ ،‬اعطای اختیارها ب��ه نمایندگی های فروش و‬ ‫کاهش هزینه های خ��ودرو را انجام داد اما در نهایت‬ ‫نه کاریزمای بنیانگذار و ن��ه طراحی اینده نگرانه اش‬ ‫هیچ یک ج��واب نداد زیرا از ابتدا این ش��رکت رو به‬ ‫ورشکستگی بود و هرچه درمی اورد خرج روشن نگه‬ ‫داشتن چراغ کارخانه شیکاگو می شد‪.‬‬ ‫یّهای خوب نوید انقالب در‬ ‫تاک��ر ‪ ۴۸‬با انواع ویژگ ‬ ‫صنع��ت خ��ودرو را می داد اما از انجایی که ش��رکت‬ ‫پیش از عملیات��ی کردن برخی برنامه هایش اقدام به‬ ‫فروش اپشن ها و امکانات ان کرد و در نهایت نیز در‬ ‫تولید انها تاخیر داشت‪ ،‬دولت وقت امریکا این اقدام‬ ‫را فریبکارانه دانس��ت و در سال ‪ ۱۹۵۰‬میالدی(‪-۲۹‬‬ ‫‪۱۳۲۸‬خورشیدی) در کارخانه تاکر را تخته کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی موتور شورولت ادمکش شد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۶۹‬میالدی (‪۱۳۴۷-۴۸‬خورشیدی)‬ ‫«اداره ایمن��ی و ترافی��ک بزرگراه ه��ای امری��کا»‬ ‫(‪ )NHTSA‬گزارش��ی از نقص در موتور ش��ورولت‬ ‫دریافت کرد که می توانس��ت تصادف های زنجیره ای‬ ‫و مرگبار را در بزرگراه های این کشور به دنبال داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وقتی این نهاد خبر را به گوش جنرال موتورز‬ ‫رس��اند‪ ،‬جی ام پاسخ داد تاکنون ‪ ۱۷۲‬گزارش درباره‬ ‫نق��ص در عملکرد موتور با ‪ ۶۳‬تصادف و ‪ ۱۱۸‬زخمی‬ ‫دریافت کرده اس��ت‪ .‬پس از ان اما دو طرف به جای‬ ‫دس��ت به کار شدن تا ‪ ۳‬سال روزه سکوت گرفتند و‬ ‫تازه ‪ ۳‬سال بعد بود که موضوع علنی شد‪.‬‬ ‫ایراد موتور انجا بود که می توانس��ت باعث ش��تاب‬ ‫ناخواسته و از کار افتادن جعبه دنده های خودکار و در‬ ‫نتیجه غیرقابل کنترل شدن خودرو شود‪.‬‬ ‫جن��رال موتورز بعدها اعتراف کرد از س��ال ‪۱۹۵۸‬‬ ‫میالدی (‪۱۹۳۶-۳۷‬خورشیدی) از موتورهای معیوب‬ ‫در خودروهای خود اس��تفاده می کرد‪ .‬این شرکت در‬ ‫‪ ۵‬دس��امبر ‪ ۱۴( ۱۹۷۱‬اذر ‪ )۱۳۵۰‬فراخوانی را برای‬ ‫‪ ۶/۵‬میلیون خودرو صادر و سرانجام مشکل موتور را‬ ‫برطرف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وقت�ی ف�ورد پینت�و ج�ان ده ها نف�ر را‬ ‫گرفت‬ ‫ف��ورد پینت��و خودرویی ب��ود که در س��ال ‪۱۹۷۱‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۴۹-50‬خورشیدی) معرفی شد‪ .‬طراحی‬ ‫و ساخت این خودرو با هدف مقابله با روند روزافزون‬ ‫واردات خودرو به امریکا و تس��لط بر بازار داخلی این‬ ‫کشور انجام ش��د‪ .‬این خودرو در یک مدت مشخص‬ ‫موفقیت های بس��یاری را کس��ب کرده و ‪۳۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۲۷۵‬دس��تگاه از ان در همان س��ال نخست فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫«پینت��و» ام��ا یک ای��راد بزرگ داش��ت که حتی‬ ‫می توانس��ت باعث مرگ سرنشینان ش��ود‪ .‬مرگبارتر‬ ‫از ای��راد خودرو این بود که پینتوس��ازها از این ایراد‬ ‫باخب��ر بودند اما ان را رو نکردند‪ .‬ایراد پینتو انجا بود‬ ‫که در تصادف های از عقب‪ ،‬فیلتر سوخت می توانست‬ ‫منجر به س��وراخ شدن مخزن س��وخت و در نتیجه‬ ‫اتش گرفتن قسمت سرنشینان شود‪.‬‬ ‫نخستین بار نشریه «مادر جونز» (‪)Mother Jones‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۷۷‬میالدی (‪۱۳۵۵-۵۶‬خورشیدی) فاش‬ ‫ک��رد که ف��ورد از ماجرای ایراد پینت��و باخبر بوده اما‬ ‫به دلیل هزینه باالیی که تعمیر موتورها برایش داشته‬ ‫تصمیم گرفته سکوت کند‪ .‬درست شدن این موتورها‬ ‫می توانس��ت ‪ ۱۱‬دالر به هزینه های هر خودرو اضافه‬ ‫کند‪ ،‬حال انکه هزینه یک س��پر ب��رای محافظت از‬ ‫مخزن سوخت تنها یک دالر بود‪ ۹۰۰ .‬نفر جان خود‬ ‫را به دلیل سکوت فورد درباره پینتو از دست دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی ائودی گرفتار ش�تاب ناخواس�ته‬ ‫سی بی اس شد‬ ‫ائودی را این روزها به عنوان یک خودروساز بزرگ و‬ ‫قدرتمند می شناسند اما در سال های پایانی دهه ‪۸۰‬‬ ‫میالدی (پایان دهه ‪۶۰‬خورشیدی) مانند بوکسوری‬ ‫که ناک اوت شده باشد‪ ،‬به دلیل مطرح شدن یک ادعا‬ ‫درباره یکی از محصوالتش از صحنه بازار امریکا محو‬ ‫ش بر و رو‬ ‫ش��د‪ .‬خودرو ائودی ‪ ۵۰۰۰‬یک سدان خو ‬ ‫و اسپرت بود که در سال ‪۱۹۸۲‬میالدی (‪۱۳۶۰-۶۱‬‬ ‫خورشیدی) معرفی شد‪ .‬این خودرو به جا افتادن نام‬ ‫ائودی به عنوان یک لوکس س��از ممتاز کمک زیادی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ام��ا تصویر خوب ائ��ودی وقتی صاحب��ان خودرو‬ ‫جدید در برنامه ‪ ۶۰‬دقیقه ش��بکه سی بی اس امریکا‬ ‫ادعا کردند خودرو ش��تاب ناگهان��ی می گیرد‪ ،‬خراب‬ ‫شد‪ .‬این برنامه خبری با چند نفر از دارندگان خودرو‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬گفت وگ��و کرد و انها ادع��ا کردند دور موتور‬ ‫خودرو شیک ائودی بدون اینکه پا روی گازش باشد‪،‬‬ ‫باال می رود‪ .‬البته بعدها مش��خص شد سی بی اسی ها‬ ‫خودرو را دس��تکاری کرده بودند و ائودی نیز هر چه‬ ‫تالش کرد بیگناهی خ��ود را ثابت کند موفق به این‬ ‫کار نش��د زیرا موج علیه این خودروس��از همه گیر و‬ ‫گسترده بود‪.‬‬ ‫پس از شیطنت سی بی اس فروش ائودی در امریکا‬ ‫از ‪۷۵‬ه��زار خ��ودرو در س��ال ‪)۱۳۶۳-۶۴( ۱۹۸۵‬‬ ‫ب��ه ‪۱۲‬هزار خودرو در س��ال ‪ ۱۹۹۱‬می�لادی(‪-۷۰‬‬ ‫‪۱۳۶۹‬خورشیدی) سقوط ازد کرد‪.‬‬ ‫نزدیک ‪ ۳‬ده��ه بعد‪ ،‬این گزارش برنامه خبری ‪۶۰‬‬ ‫دقیقه س��ی بی اس به عنوان یکی از حساسیت زاترین‬ ‫و گمراه کننده تری��ن گزارش ه��ای خب��ری در تاریخ‬ ‫روزنامه نگاری مدرن شناخته شد‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫شارژ سیار‪ ،‬راهکار المانی برای برقی ها‬ ‫درحال حاضر تعداد ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی پاسخگوی‬ ‫نیاز روبه رش��د صاحبان این اتومبیل ها نیس��ت‪ .‬این ش��رایط باعث شده‬ ‫رانندگان برای یافتن ایستگاه شارژ مناسب‪ ،‬از مسیر خود منحرف شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مشکالت ناشی از پارک نامناسب خودروها و مسدود بودن‬ ‫دسترس��ی به ایستگاه ش��ارژ از دیگر مواردی اس��ت که سبب دلسردی‬ ‫مالکان خودروهای الکتریکی می شود‪.‬‬ ‫یک ش��رکت المانی مس��تقر در برلین با نام «چارج��ری» ایده فراهم‬ ‫کردن امکان شارژ خودرو در مکان موردنظر مشتری را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر این ش��رکت با تمرکز بر ش��رکت های فع��ال در زمینه‬ ‫حمل ونقل کار خود را اغاز کرده و در صورت موفقیت‪ ،‬س��رویس دهی به‬ ‫مشتریان خصوصی نیز اغاز می ش��ود‪ .‬مشتریان با استفاده از اپلیکیشن‬ ‫این ش��رکت امکان رزرو و پرداخت هزینه س��رویس مورد نظر را دارند؛‬ ‫البته هزینه حمل شارژر به محل مشتری در هزینه کلی منظور می شود‪.‬‬ ‫زمانی که یک راننده درخواست خود را ثبت می کند‪ ،‬یکی از کارکنان‬ ‫چارجری ایس��تگاه شارژ را به وس��یله یک دوچرخه موتوردار به طول یک‬ ‫متر و عرض ‪ ۰/۶۵‬متر به محل مش��تری حمل می کند‪ .‬وزن دوچرخه و‬ ‫ایستگاه شارژ سیار در مجموع حدود ‪ ۱۵۰‬کیلوگرم است‪ .‬پس از رسیدن‬ ‫به مقصد‪ ،‬مس��ئول چارجری ایس��تگاه را از دوچرخه ج��دا و به خودرو‬ ‫مشتری متصل می کند‪ .‬سپس‪ ،‬محل را ترک و برای تحویل ایستگاه شارژ‬ ‫از یک مشتری دیگر حرکت می کند‪ .‬پس از تحویل گرفتن ایستگاه شارژ‬ ‫خالی‪ ،‬ان را به سمت ایستگاه های دائمی تعبیه شده می برد و باتری های‬ ‫ان را برای مشتری بعدی شارژ می کند‪.‬‬ ‫براس��اس گفته های کریستین لنگ‪ ،‬یکی از مس��ئوالن چارجری‪ ،‬این‬ ‫شرکت درحال حاضر تنها شارژ با جریان متناوب ارائه می دهد که شامل‬ ‫پشتیبانی از کانکتورهای تایپ‪ ۱‬و تایپ‪ ۲‬است‪.‬‬ ‫چارجری مدعی اس��ت برق مورد نیاز ایستگاه های سیار خود را به طور‬ ‫کام��ل از مناب��ع تجدیدپذیر تامین می کند و هر یک از این ایس��تگاه ها‬ ‫ش��امل ‪ ۱۲‬بات��ری لیتیوم یونی ‪ ۲‬کیلووات س��اعتی اس��ت که می تواند‬ ‫خودروهای الکتریکی را برای پیمودن ‪ ۱۶۰‬کیلومتر شارژ کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش زومیت‪ ،‬این ش��رکت در نظر دارد ظرفیت ایس��تگاه های‬ ‫س��یار خود را به ‪ ۵۰‬کیلووات س��اعت افزایش دهد‪ .‬از دیگر ویژگی های‬ ‫این ایس��تگاه سیار می توان به پشتیبانی از شارژ سریع تا ‪ ۳۵‬کیلووات و‬ ‫اس��تاندارد س��اخت ای پی‪( ۶۷‬برای محافظت در شرایط جوی نامساعد‬ ‫و صدمات احتمالی) اش��اره کرد‪ .‬عالوه بر این موارد‪ ،‬ایس��تگاه های سیار‬ ‫چارجری به سامانه ‪۴‬جی مجهز شده اند تا امکان کنترل شارژ از راه دور‬ ‫نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر طرح این ش��رکت با همکاری ش��رکت اش��تراک خودرو‬ ‫«درای��و ن��و» (‪ ،)DriveNow‬مراحل ازمایش��ی را می گذراند و انتظار‬ ‫م��ی رود از فروردین س��ال اینده در دیگر ش��رکت ها نیز مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬این ش��رکت امیدوار است در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی(‪-۱۴۰۰‬‬ ‫‪۱۳۹۹‬خورش��یدی)‪ ،‬در ‪ ۱۳‬ش��هر اروپایی با ‪ ۳۵۰‬ایستگاه شارژ سیار به‬ ‫مشتریان خدمات ارائه دهد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫ پنجشنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 25 1396‬ربیع االول ‪ 14 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 279‬پیاپی ‪2252‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از برنامه ریزی های دولت برای ایجاد فرصت های شغلی نشان داد‬ ‫‪ ۳‬راهکار صنایع کوچک بـرای اشتغالزایی‬ ‫‹ ‹وجود ‪ ۹۸۸‬کارافرین جوان‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹توسعه بازار‪ ،‬نوسازی‪ ،‬فناوری‬ ‫ص��ادق نجف��ی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با تاکید بر اهمیت اشتغالزایی در‬ ‫صنایع کوچک و متوسط به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪۸۰‬هزار واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در کش��ور وجود‬ ‫دارد و در صورتی که برای توس��عه بازار‪ ،‬نوسازی و فناوری‬ ‫فقط ‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی از امار گفته ش��ده اقدام ش��ود‬ ‫و هرکدام از انها ‪ ۱۰‬نفر اش��تغالزایی جدید داش��ته باشند‪،‬‬ ‫می توان حدود ‪ ۲۰۰‬هزار ش��غل جدید در کشور ایجاد کرد‪،‬‬ ‫ام��ا اگر نیمی از این رقم تحقق یابد در اش��تغال کش��ور و‬ ‫نرخ بیکاری تغییر چش��مگیری را شاهد خواهیم بود‪ .‬نجفی‬ ‫افزود‪ :‬در مدت کوتاه اغاز به کار دولت دوازدهم ‪ ۵۲۳‬واحد‬ ‫صنعتی با اش��تغال ‪ ۶‬هزارو ‪ ۷۲۶‬نفر مورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفتن��د‪ ۲۲۹ ،‬واح��د صنعتی ک��ه غیرفعال بودن��د دوباره‬ ‫صادق نجفی‬ ‫راه اندازی ش��دند و با بهره برداری دوب��اره از این واحدها ‪۴‬‬ ‫هزارو ‪ ۳۱۰‬نفر مش��غول کار شدند‪ .‬بنابراین ایجاد شغل در‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط امری ممکن و قابل تحقق است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بسترسازی و اماده سازی شرایط برای‬ ‫فعالیت ه��ای صنعتی و تولیدی وظیفه دولت اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته از طریق رونق بخش��ی به صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬به صنایع بزرگ و مادر دست یافته اند‪.‬‬ ‫در ایران نیز باید رابطه بین صنایع کوچک و متوسط تقویت‬ ‫ش��ود ‪.‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران تاکید ک��رد‪ :‬پیون��د دادن صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط با بازار و صنای��ع بزرگ اولویت س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران در دوره جدید مدیریت‬ ‫اس��ت زیرا این امر براس��اس تجربه کشورهای توسعه یافته‪،‬‬ ‫رمز دستیابی به توسعه است‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی ‪ ۳‬رکن جامعه‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‬ ‫معتقد است معضل بیکاری راهکاری جز‬ ‫توس��عه بنگاه ه��ای کوچک ن��دارد که‬ ‫ان هم تنها در س��ایه برنامه ریزی و مش��ارکت های مردمی‪،‬‬ ‫دولتی و بخش خصوصی ممکن است‪ .‬سلیمانی در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنع��ت»‪ ،‬گران ب��ودن هزینه ه��ای تولید و‬ ‫تس��هیالت بانکی را از عمده ترین مشکالت صنایع کوچک‬ ‫یادداشت‬ ‫بهره وری صنایع در بازار در گرو دو‬ ‫شاخص نرخ و کیفیت است‪ .‬صنایع کوچک نمی توانند‬ ‫بر پایه این دو ش��اخص به رقابت در بازار برسند‪ ،‬این‬ ‫صنایع باید معرفی شوند و تبلیغ داشته باشند‪ ،‬مشتری‬ ‫جل��ب کنند و تولیدات ش��ان را از نظ��ر کمی و کیفی‬ ‫توس��عه دهند زیرا توسعه صنایع کوچک عامل توزیع‬ ‫عادالنه ثروت در کش��ور است‪ .‬در واقع اهمیت صنایع‬ ‫کوچک در توسعه و توزیع عادالنه ثروت در کشور بوده‬ ‫و وظیف��ه تمامی مس��ئوالن در بخش صنعت حمایت‬ ‫و امیدافرین��ی در این صنایع اس��ت‪ .‬همچنین بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار و تس��هیل خدمات برای واحدهای‬ ‫تولیدی موج��ب تقویت تولید و صنعت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوس��ط در رش��د و‬ ‫توس��عه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است‪،‬‬ ‫برای رونق تولید و صنعت در استان ها‪ ،‬باید واحدهای‬ ‫بو کارهای‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬دولت دوازدهم باید توسعه کس ‬ ‫مبتن��ی بر مزیت ه��ای منطقه ای را در اولوی��ت قرار دهد و‬ ‫توسعه اقتصادی پایدار را به عنوان هدف بشناسد‪ .‬همچنین‬ ‫توجه جدی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی می تواند‬ ‫تا حد بسیاری معضل بیکاری را از بین ببرد‪ .‬معاون سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درباره مشکالتی‬ ‫که واحدهای کوچک و متوس��ط صنعت��ی در ابتدای دولت‬ ‫دوازدهم ب��ا ان روبه رو بودند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به طور قطع اگر‬ ‫می خواهیم بیکاری را ریشه کن کنیم و به رونق برسیم باید‬ ‫تولید را به عن��وان اولویت مدنظر قرار دهیم و دولت در این‬ ‫حوزه به طورمتمرکز فعال باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر رکود تورمی که اقتصاد کش��ور به ان مبتال شده‬ ‫بود با مش��کل بی ثباتی سیاس��ت ها روب��ه رو بودیم و دولت‬ ‫یازده��م باید تمام ت�لاش خود را به خرج م��ی داد تا روند‬ ‫مثبتی را در پیش گیرد‪ .‬س��لیمانی اظه��ار کرد‪ ۹۵ :‬درصد‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬کوچک و متوس��ط هس��تند اما متاسفانه به شکل‬ ‫شبکه ای با بنگاه های بزرگ پیوند نخورده اند‪.‬‬ ‫این مس��ئله باید ازس��وی دولت بازمهندس��ی ش��ود تا‬ ‫اتصال ش��بکه ای بین بنگاه های ب��زرگ و بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط برقرار ش��ود‪ .‬معاون س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی با تاکید بر اینکه دولت باید توسعه بازار‬ ‫در سطح کالن را در دستور کار قرار دهد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت صنایع کوچک بازیابی و یافتن مش��تری است‬ ‫خبر‬ ‫توزیع عادالنه ثروت با توسعه صنایع کوچک‬ ‫س�یاوش وحدت‪-‬مدیرعام�ل‬ ‫ش�رکت ش�هرک های صنعت�ی‬ ‫خراس�ان ش�مالی‪ :‬نقش و میزان‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫در قانون بودجه س��ال‪ ،۹۶‬هدفگذاری شده که ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫فرصت ش��غلی در بخش صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایجاد‬ ‫ش��ود که س��هم ‪۱۳۶‬هزار نفری برای بخش صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در نظر گرفته شده بود‪ .‬اکنون در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬کل کش��ور‪ ،‬اش��تغال ‪ ۶۳۴‬هزار نفری در بخش های‬ ‫یادش��ده پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬این درحالی است که در‬ ‫م��دت ‪ ۱۰۰‬روزه اغاز فعالیت دولت دوازدهم‪ ۶ ،‬هزارو ‪۷۲۶‬‬ ‫فرصت شغلی جدید با بهره برداری از ‪ ۵۲۳‬واحد صنعتی در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی ایجاد شد‪ .‬همچنین راه اندازی‬ ‫دوب��اره ‪ ۲۲۹‬واحد صنعتی ک��ه غیر فعال بودن��د‪ ۴ ،‬هزارو‬ ‫‪۳۱۰‬شغل جدید به دنبال داش��ت‪ .‬تولید و اشتغال به عنوان‬ ‫یکی از ش��اخص های الیحه بودجه سال اینده از سوی رضا‬ ‫رحمانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‪.‬‬ ‫در این الیحه‪ ۱۸۰‬ه��زار میلیارد ریال از درامدهای حاصل‬ ‫از صرفه جویی ه��ای اجرای هدفمندی یارانه ها برای تولید و‬ ‫اشتغال در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬عالوه بر ان منابع مورد‬ ‫توجه برای تولید و اشتغال فقط به منابع هدفمندی یارانه ها‬ ‫خالصه نمی ش��ود و منابع بانکی‪ ،‬سرمایه گذاری خارجی و‪...‬‬ ‫نیز مطرح است‪.‬‬ ‫صنعت��ی از تجهی��زات و دانش روز به��ره بگیرند‪ .‬در‬ ‫حقیقت الزم اس��ت علم و دان��ش را به کمک تولید و‬ ‫صنعت اوریم تا بتوانیم محصوالت با بهره وری و ارزش‬ ‫افزوده باال تولید کنیم‪ .‬اکنون با توس��عه ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعت��ی می توان گف��ت زیرس��اخت ها برای‬ ‫س��رمایه گذاری داخلی و خارجی در اس��تان ها فراهم‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬بنابراین باید امور سرمایه گذاری تسهیل‬ ‫ش��ود تا س��رمایه گذاران به این اقدام جذب و ترغیب‬ ‫ش��وند‪ .‬در این زمینه الزم است تمام نهادهای اجرایی‬ ‫برای تقویت صنایع کوچک و متوس��ط در اس��تان ها‬ ‫همراه ش��وند‪ .‬با این روش می توان تولید و اش��تغال را‬ ‫بهبود بخش��ید‪ ،‬که همکاری بانک ه��ا نیز در این مهم‬ ‫دخیل اس��ت و باید تا حد ممکن در اعطای تسهیالت‬ ‫به صنایع کوچک و متوسط کمک شود‪ .‬فرهنگ سازی‬ ‫برای خرید کاالی ایرانی نیز ضرورت است‪ .‬با گسترش‬ ‫فعالیت نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی‪ ،‬خودکفایی‬ ‫حاصل ش��ده و مردم یک منطقه ب��ا تولیدات داخلی‬ ‫نیازهای خود را تامین می کنند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه پایش‬ ‫صنعتی کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫کرمانش��اه از برگ��زاری چهارمین جلس��ه کمیته‬ ‫پایش در سالن جلس��ه های این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمانشاه‪،‬‬ ‫بیژن کردس��تانی گفت‪ :‬در این جلس��ه ‪ ۱7‬واحد‬ ‫صنعت��ی حض��ور داش��تند و توضیح��ات الزم را‬ ‫مبنی بر پیش��رفت فیزیکی ط��رح و تعیین تکلیف‬ ‫بدیهی اقساط معوق زمین ارائه کردند‪ .‬کردستانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عمده مباحث و مش��کالت واحدهای‬ ‫نام برده‪ ،‬در حوزه های کمبود نقدینگی و ش��رایط‬ ‫مرب��وط به رکورد بازار و مس��ائل مربوط به زلزله‬ ‫مط��رح ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬پ��س از جمع بندی‬ ‫مطال��ب‪ ،‬تصمیم ه��ا و مصوبه هایی ک��ه رضایت‬ ‫نسبی طرف ها را به دنبال داشته باشد‪ ،‬اتخاذ شد‪.‬‬ ‫عالوه بر مدیران واحدهای صنعتی‪ ،‬نمایندگانی از‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتاق بازرگانی‬ ‫استان حضور داشتند‪.‬‬ ‫و یک��ی از راهکارهای موجود برای رفع این مش��کل توجه‬ ‫به امر صادرات اس��ت‪ .‬بنگاه های بزرگ‪ ،‬بنگاه های متوس��ط‬ ‫و درنهای��ت مصرف کنندگان ازجمله مش��تریان بنگاه های‬ ‫کوچک هس��تند‪ .‬س��لیمانی ادامه داد‪ :‬بنگاه ه��ای ما همه‬ ‫می خواهند خ��ود صادرکننده باش��ند‪ ،‬درحالی که این بازار‬ ‫نیازمند مدیریت صحیح است زیرا هجوم صادرکنندگان به‬ ‫کش��وری مانند عراق خود نوعی ضد بازار و مخرب به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران افزود‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫بنگاه کوچک در کشور داریم که از ظرفیت صادراتی باالیی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬ظرفیت این بنگاه ها باید شناسایی و در مرحله‬ ‫بعد جهت دهی شود‪ .‬اینکه چه کاالیی و به کدام کشور باید‬ ‫صادر شود نیازمند مدیریت است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت»‪ ،‬برای رفع مشکل صادرات‬ ‫و توس��عه بازارهای صنایع کوچک تاکنون‪ ۶۱‬کنسرس��یوم‬ ‫و ‪ ۵۱‬ش��رکت مدیریت ص��ادرات به ثبت رس��یده که قرار‬ ‫اس��ت صادرات و بازاریابی محصوالت را اس��ان کنند‪ .‬عمر‬ ‫کنسرسیوم ها برای رسیدن به بازدهی نهایی ‪ ۳‬دوره ‪۵‬ساله‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه ما هنوز ش��رکت هایی داریم که حاضر به‬ ‫اموزش نیس��تند و می خواهند همه کارها را به شکل فردی‬ ‫انجام دهند‪ .‬این شرکت ها با این فردگرایی موجب هدررفت‬ ‫پول و مواد اولیه می شوند‪.‬‬ ‫س��عید اهلل بداشتی‪ ،‬مش��اور امور جوانان‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران نیز معتقد اس��ت بخش‬ ‫صنعت نقش بسزایی در تحقق اشتغالزایی‬ ‫در کش��ور دارد‪ .‬فعالی��ت این جوانان در عرص��ه کارافرینی‬ ‫بس��یار دارای اهمیت و حمای��ت از جوانان کارافرین و رونق‬ ‫کس��ب وکار انها‪ ،‬تضمین کننده تحقق وع��ده دولت محترم‬ ‫برای ایجاد فرصت های شغلی برای جامعه است‪ .‬مدیریت در‬ ‫کش��ور باید به سمت مدیریت ایستاده سوق یابد زیرا کشور‬ ‫تنها به مدیریت نشسته نیاز ندارد‪.‬‬ ‫اهلل بداش��تی با اش��اره به وج��ود ‪ ۹۸۸‬کارافری��ن جوان در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی کش��ور در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» تاکید کرد‪ :‬فرصت ه��ا غنیمت هس��تند و باید با‬ ‫رویکرد جهادی اوضاع صنعت را تغییر داد تا فرهنگ رفتاری‬ ‫جوانان از کارهای دولتی به سمت کسب وکارهای خصوصی‬ ‫تغییر یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ماه های گذشته حدود هزار کارافرین جوان‬ ‫مس��تقر در شهرک های صنعتی کش��ور شناسایی شده اند و‬ ‫یکی از ماموریت های دستیاران جوان در استان ها بازدیدهای‬ ‫پیوس��ته از طرح ها و واحدهای تولیدی جوانان‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫مش��کالت انها و پیگیری تا رفع کامل موانع پیش روی شان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��اور امور جوانان س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران تاکید ک��رد‪ :‬کارافرینی موجب تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی می ش��ود و وابستگی ها به خارج از کشور را کاهش‬ ‫می ده��د و تروی��ج فرهنگ کارافرینی زمینه س��از توس��عه‬ ‫و پیش��رفت کش��ور اس��ت‪ .‬باید از ظرفیت ه��ای جوانان در‬ ‫راستای توسعه کارافرینی استفاده و تالش کرد که فرهنگ‬ ‫کارافرینی در جامعه نهادینه شود‪.‬‬ ‫مسئوالن حوزه جوانان نیز باید فعالیت های بخش صنعت و‬ ‫بازرگانی را با جدیت پیگیری کنند‪ .‬فعالیت دستیاران جوان‬ ‫در ش��هرک های صنعتی کش��ور این فرصت را برای جوانان‬ ‫کارافرین فعال در صنعت فراهم می سازد تا با ارتباط نزدیک‬ ‫با ما و دس��تیاران جوان‪ ،‬به طور ویژه مشکالت خود را مطرح‬ ‫کنند و از طریق انان برای رفع مشکالت‪ ،‬پیگیری های الزم‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 279‬پیاپی ‪2252‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫هشدار کمیسیون اوراق بهادار امریکا‬ ‫درباره بیت کوین‬ ‫کمیس��یون اوراق بهادار امریکا‪ ،‬دوشنبه اخطاریه ای رسمی خطاب به‬ ‫سرمایه گذاران مبنی بر مخاطرات خرید و فروش بیت کوین را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬رییس کمیسیون اوراق و بورس امریکا‪،‬‬ ‫به س��رمایه گذاران درب��اره خطرهای س��رمایه گذاری در پول دیجیتال‬ ‫هشدار داد و اعالم کرد‪ :‬تجارت و ارائه سکه های مجازی‪ ،‬سرمایه نوظهور‬ ‫و ناقض قانون اوراق فدرال اس��ت‪ .‬بیانیه جی کالیتون فقط چند ساعت‬ ‫پس از این منتش��ر شد که ناظر کمیس��یون اوراق امریکا برای متوقف‬ ‫کردن ارائه سکه مجازی در یک اپلیکیشن مربوط به بررسی رستوران ها‪،‬‬ ‫اقدام کرده بود‪ .‬ارائه سکه مجازی در نرم افزارهای استارت اپ که بر پایه‬ ‫فناوری های ارز دیجیتال مث��ل بالک چین کار می کنند‪ ،‬اجازه می دهد‬ ‫به س��رعت با دادن س��که های مجازی ب��ه س��رمایه گذاران پول زیادی‬ ‫جمع اوری کند‪ .‬چنین ارائه هایی در س��ال گذش��ته بسیار متداول شد‬ ‫اما داده های بس��یار کمی درباره انها در دس��ترس اس��ت چراکه بازار تا‬ ‫حد زیادی بدون مقررات اس��ت‪ .‬طبق اعالم مقامات کمیس��یون اوراق‬ ‫بورس امریکا‪ ،‬اقدام این کمیس��یون در مداخله برای متوقف کردن ارائه‬ ‫س��که های مجازی مانند بیت کوین‪ ،‬در استارت اپ ها‪ ،‬امر قابل توجهی‬ ‫است چراکه نشان می دهد حتی اگر شکایتی از کالهبرداری هم نباشد با‬ ‫چنین مواردی مقابله خواهد شد‪ .‬کالیتون گفت‪ :‬نگرانی هایی در زمینه‬ ‫ارز دیجیتال و بازارهای ارائه سکه مجازی به وجود امده شامل اینکه در‬ ‫این فضاها نسبت به بازارهای مرسوم اوراق‪ ،‬سرمایه گذاران از پشتیبانی‬ ‫و حمایت کمتری برخوردارند و بدین ترتیب فرصت های بیشتری برای‬ ‫ی و دست کاری مالی به وجود می اید‪.‬‬ ‫کالهبردار ‬ ‫عاقد‪ :‬عروسک خانم‪ ،‬با مهریه ‪ 12‬عدد پستانک ‪ 200‬بسته پوشک ‪ 100‬جعبه شیر خشک‪ ...‬وکیلم؟!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫ساالنه ‪41‬هزار کودک زیر سن قانونی ازدواج می کنند‬ ‫مشاور صنعتی وزیر نفت تشریح کرد‬ ‫‪ ۸‬راهبرد رقابت پذیری صنعت در ایران‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی بنگاه ها‬ ‫محمدرضا نعمت زاده که در ابتدای س��خنان خود اعالم‬ ‫امادگی ک��رد تمام تجربه و اطالعات خود را به صنعتگران‬ ‫جوان منتقل کند‪ ،‬با تحلیل هر یک از عوامل موثر بر ارتقای‬ ‫رقابت پذیری در صنعت کشور گفت‪ :‬عوامل مختلفی روی‬ ‫رقابت پذی��ری اثرگ��ذار هس��تند که هر ی��ک از این موارد‬ ‫ش��اخص های دیگ��ری در زیرمجموعه خ��ود دارند‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬اراده و خواس��ت جدی تولیدکنن��ده برای صادرات‬ ‫می تواند بر تعیین چگونگ��ی تولید اثر بگذارد یا در تعیین‬ ‫اه��داف کمی و کیفی تولیدکننده باید همه میزان تولید را‬ ‫ه��م کیفیت و هم ویژگی های محص��ول را درنظر بگیرد تا‬ ‫‹ ‹شناخت محیط و رقیبان‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه ش��ناخت ش��رایط محیطی از دیگر‬ ‫فاکتورهای الزمه توس��عه رقابت پذیری است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این زمینه صنعتگر باید عالوه بر اینکه وضعیت داخلی را‬ ‫تحلیل کند‪ ،‬موقعیت بیرونی را شناسایی و اطالعات دقیقی‬ ‫از رقیب��ان کنون��ی و اینده را گرداوری کن��د‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫شرکت خارجی که در چین سرمایه گذاری کرده و محصول‬ ‫خ��ود را در همان جا تولید و عرضه می کند در مقایس��ه با‬ ‫صنعتگری که چین را یکی از بازارهای خود در نظر گرفته‬ ‫موفق تر خواهد بود زیرا ما در حالی می خواهیم در ان بازار‬ ‫رقابت کنیم که یک ماه طول می کشد تولیدات ما از ایران‬ ‫به ان بازار برس��د‪ .‬ب��ه طور قطع با صرف ای��ن بازه زمانی‬ ‫شرکت های مستقر بازار شرکت ایرانی را در دست خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬همین مس��ئله برای خودروسازان به شکل دیگری‬ ‫وجود دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬خودروساز ایرانی وقتی می تواند در‬ ‫بازار خارجی موفق باش��د که دفتر خدمات پس از فروش و‬ ‫بازاریابی را پیش از ورود محصوالت در کشور مقصد مستقر‬ ‫کرده باش��د زیرا اگر مصرف کنندگان ان کش��ور با کمبود‬ ‫قطعات یا مشکالت فنی روبه رو شوند و مشکالت به سرعت‬ ‫رفع نش��ود بازار ان محصول به چالش کش��یده می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین باید توجه داش��ت که خدمات پس از فروش به ان‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اقتصاد ایران در س��ال های گذشته رویکردی غیرنفتی به‬ ‫خود گرفته و هر س��ال س��هم نف��ت در بودجه نیز کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬این جهت گیری که افق مثبتی را برای ایران نشان‬ ‫می دهد نیازمند بسترهایی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬کشور نه تنها‬ ‫باید در بخش های علمی‪ ،‬تولی��دی و‪ ...‬ارتقا یابد بلکه باید‬ ‫راهبردهای مدیریتی نیز تقویت ش��ود ت��ا بنگاه های ایران‬ ‫بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند‪ .‬محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫مش��اور صنعتی وزیر نفت در نشستی به تشریح ‪ ۸‬راهبرد‬ ‫رقابت پذیری صنعت ای��ران پرداخت و اعالم کرد‪ :‬تا زمانی‬ ‫که جنبه های کمی و کیفی تولید تعیین نش��ود و مدیران‬ ‫همکاری پیوس��ته با رقیبان نداش��ته باش��ند و همس��و با‬ ‫نیازهای جامع��ه و وضعیت بازار‪ ،‬فن��اوری را ارتقا ندهند‪،‬‬ ‫نمی توانند ورای مشکالت حرکت کنند‪.‬‬ ‫وزیر س��ابق صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شامگاه سه شنبه در‬ ‫نشس��تی با عنوان تجربه های رقابت پذیری که در سازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی ای��ران برگزار ش��د ضمن نق��د برخی‬ ‫محدودیت ه��ای پیش پای صنعتگران‪ ،‬به ارائه راهکارهایی‬ ‫پرداخ��ت که می تواند ورای محدودیت های موجود مدیران‬ ‫جوان را به سمت موفقیت سوق دهد‪.‬‬ ‫از این طریق بتواند برنامه ریزی روش��نی داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫این مسیر مدیران جوان باید بدانند که سرمایه صنعتگران‬ ‫همان اعتمادس��ازی اس��ت که از طریق محصول به دست‬ ‫می اورن��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬وقتی محصول باکیفیتی عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬اعتماد مشتریان روی ادامه فعالیت و موفقیت ان‬ ‫اثر خواهد گذاشت‪ .‬همچنین این مهم زمانی محقق خواهد‬ ‫ش��د که صداق��ت در گفتار و عملکرد مدی��ران و کارکنان‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬وقتی مدیری حرفی می زند‬ ‫که با حرف مدیر بازرگانی همان ش��رکت مغایر است نوعی‬ ‫دوگانگ��ی ب��ه وجود می اید که می تواند اس��یب زا باش��د‪.‬‬ ‫همچنین انها نس��بت به تعهدات خود در تمامی ش��ئونات‬ ‫باید پایبند باشند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خدمات مناسبی در فروش‬ ‫و پس از فروش به مشتریان خود ارائه دهند‪.‬‬ ‫نشان اعتبار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از تجربه های موفق‬ ‫نعم��ت زاده در ادام��ه درب��اره چگونگی به��ره گرفتن از‬ ‫تجربه ه��ای دیگران تاکی��د کرد‪ :‬در صورت��ی می توانیم با‬ ‫به��ره بردن از تجربه های دیگران موفق ش��ویم که خود در‬ ‫ان تجربه ه��ا نواوری ایجاد کرده باش��یم‪ .‬البته باید به این‬ ‫موضوع توجه کرد که بهره گیری از فناوری روز به وضعیت‬ ‫بازار و تولید بس��تگی دارد‪ .‬برخی می گوین��د چرا ایران با‬ ‫اخرین فناوری های روز محصوالت را به روز نمی کند؟ باید‬ ‫توجه داش��ت که وقتی محصولی با پیشرفته ترین فناوری‬ ‫س��اخته می شود نرخ تمام ش��ده ان نیز باالتر می رود‪ .‬حال‬ ‫س��وال اینجاس��ت که ایا بازار ایران کش��ش هر قیمتی را‬ ‫دارد؟ ب��ه طور قطع ای��ن موضوع به این معنا نیس��ت که‬ ‫فناوری دست دوم و قدیمی کشورهای خارجی را استفاده‬ ‫کنیم بلکه به این معناس��ت که باید براس��اس بازار و تولید‬ ‫برنامه ریزی کنیم و افراط و تفریط نکنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش نشان سازی تجاری‬ ‫ت نام و نشان تجاری گفت‪:‬‬ ‫وی با اشاره به تالش برای ثب ‬ ‫پژوهش��ی روی ‪ ۱۰۰‬نش��ان تجاری معتبر در کش��ورهای‬ ‫خارج��ی انج��ام دادیم و به این نتیجه رس��یدیم که ارزش‬ ‫نش��ان انها ‪ ۲‬برابر ارزش س��هام ان ش��رکت ها بود‪ .‬از این‬ ‫ رو‪ ،‬الزم اس��ت با جدیت در زمینه نشان سازی تجاری ورود‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نعمت زاده مولفه دیگر رقابت پذیری را مدیریت شایس��ته‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬مدی��ر خالق باید اهداف کلی و جزئی‬ ‫و همچنین اهداف کمی و کیفی مجموعه خود را مشخص‬ ‫کن��د‪ .‬نیروهای خالق را جذب کند و فناوری های جدید را‬ ‫بشناس��د و از انها بهره بگیرد‪ .‬در نهایت اینکه با شرکت ها‬ ‫و رقیب��ان در جه��ت افزایش توانایی طرف ه��ا همکاری را‬ ‫اغاز کند‪ .‬متاس��فانه در کش��ور ما کمتر به این مهم توجه‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬باید همکاری و تعامل مناس��بی‬ ‫میان خودروس��ازان و قطعه س��ازان در کشور وجود داشته‬ ‫باش��د اما متاس��فانه چنین تعاملی نیس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که برای موفقیت در این زمینه باید تعامل بین انها‬ ‫دوچندان شود و نگاه این گونه باشد که بدون خودروسازی‪،‬‬ ‫قطعه سازان نمی توانند فعالیت کنند و خودروسازان نیز باید‬ ‫به قطعه سازان همچون فرزند خود نگاه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف های بازار‬ ‫نعم��ت زاده در نهایت عوامل بازرگان��ی و مالی را اخرین‬ ‫مولفه رقابت پذیری عنوان و تصریح کرد‪ :‬باید روی بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی مطالعات پیوس��ته ک��رد‪ .‬قبول کنیم که‬ ‫جهان بازار ماست؛ حال که نمی توانیم چنین دیدی داشته‬ ‫باش��یم حداقل بازارهای ه��دف خود را شناس��ایی کنیم‪.‬‬ ‫ش��ناخت و توجه جدی به س��لیقه و خواس��ت مش��تریان‬ ‫اولویت زیادی دارد‪ .‬اگر خواهان موفقیت در بازار هس��تیم‬ ‫باید مطابق با سلیقه های روز مشتریان تولید کنیم‪.‬‬ ‫نعمت زاده با نگاهی به سوابق گذشته خود در حوزه تولید‬ ‫گفت‪ :‬در دوره دوم ریاس��ت جمهوری ایت اهلل هاشمی هر‬ ‫هفت��ه‪ ۲ ،‬یا ‪ ۳‬گ��روه خارجی به ایران س��فر می کردند که‬ ‫ش��امل س��رمایه گذاران‪ ،‬نواوران و‪ ...‬بودند‪ .‬در ان ش��رایط‬ ‫بو کار در ایران مس��اعد بود ک��ه این گروه ها‬ ‫فضای کس�� ‬ ‫مشتاق همکاری با ایران بودند‪ ،‬به همین دلیل باید فضای‬ ‫اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که تمایل برای همکاری‬ ‫با ایران افزایش پیدا کند‪ .‬معتقدم در بخش خصوصی سازی‬ ‫نی��ز باید به گون��ه ای اقدام ک��رد که تا چند س��ال بعد از‬ ‫واگ��ذاری توجه وی��ژه ای به ان واحد ش��ود زیرا یک بنگاه‬ ‫مسائل مختلفی از تسهیالت‪ ،‬فاینانس‪ ،‬بازار و‪ ...‬دارد که اگر‬ ‫به حال خود رها شود ممکن است در ادامه زمین بخورد‪.‬‬ ‫خانه مدیران در س��ال ‪ ۱۳۷۵‬اغاز ب��ه کار کرد؛ اعضای‬ ‫ان عبارتن��د از مدی��ران عام��ل‪ ،‬اعض��ای هیات مدی��ره‪،‬‬ ‫معاون ه��ای مدیرعام��ل‪ ،‬مدی��ران کل‪ ،‬مدی��ران ارش��د‪،‬‬ ‫کارافرینان‪ ،‬نخبگان‪ ،‬صاحب نظ��ران‪ ،‬اعضای هیات علمی‬ ‫دانشگاه ها و مراکز علمی‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬دانشجویان دکترای‬ ‫مدیری��ت در بخش های دولتی و خصوصی‪ ،‬دانش��جویان و‬ ‫دانش اموخت��گان تحصی�لات تکمیلی س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬دانشجویان و دانش اموختگان دوره های تخصصی‬ ‫میان م��دت مدیریت اجرایی س��ازمان مدیری��ت صنعتی‪،‬‬ ‫دانش��جویان و دانش اموختگان دوره ه��ای مدیریت تحول‬ ‫اس��تراتژیک س��ازمان مدیری��ت صنعتی‪ ،‬ک��ه برنامه هایی‬ ‫همچون برگزاری نشس��ت های مختلف ب��ا صاحب نظران‪،‬‬ ‫استادان و مس��ئوالن اجرایی‪ ،‬ایجاد فرصت های الزم برای‬ ‫گردهمایی‪ ،‬تبادل نظر و تجربه در فرصت های فراغت از کار‪،‬‬ ‫تش��کیل کارگروه های تخصصی و برگزاری برنامه بازدید از‬ ‫پروژه های ملی را در دستور کار دارند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‪:‬‬ ‫بودجه های سنواتی عمرانی تخصیص ‪ ۱۰۰‬درصدی نداشته است‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫با غیرمنطقی خواندن کاهش بودجه عمرانی کشور‬ ‫گفت‪ :‬تحق��ق راهکارهای پیش��نهادی دولت برای‬ ‫جبران کاهش س��قف بودجه عمران��ی دور از ذهن‬ ‫اس��ت‪ .‬یوناتن بت کلی��ا در گفت وگو ب��ا خانه ملت‬ ‫با اش��اره به ارائ��ه الیحه بودجه ‪ 9۷‬کل کش��ور به‬ ‫مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه سقف اعتبارات پروژه های‬ ‫عمران��ی در الیح��ه بودجه ‪ 9۷‬به نس��بت امس��ال‬ ‫کاهش محسوس��ی داشته اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بودجه‬ ‫عمران��ی از ‪ ۷۱‬هزار میلیارد تومان در س��ال ‪ 9۶‬به‬ ‫‪ ۴۸‬ه��زار میلیارد تومان در س��ال ‪ 9۷‬کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با افت بودجه عمران��ی به طور حتم‬ ‫بسیاری از پروژه ها معطل مانده و مشکالت بسیاری‬ ‫از جمله رشد امار بیکاری بروز خواهد کرد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم مسیحیان اشوری و کلدانی در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به راهکارهای پیشنهادی دولت‬ ‫برای جبران کاهش بودجه عمرانی کش��ور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هرچند راهکارهایی همچون مشارکت با بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی‬ ‫و همچنین گرفتن تسهیالت مالی از طریق بازارهای‬ ‫پولی و مالی و بازارهای خارجی برای جبران کسری‬ ‫بودجه عمرانی مطرح ش��ده اما در تحقق این موارد‬ ‫نیز تردید وجود دارد‪ .‬بت کلیا با بیان اینکه امس��ال‬ ‫‪ ۷۱‬ه��زار میلیارد توم��ان بودجه عمرانی کش��ور‬ ‫محقق نشد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه تخصیص نیافتن ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��دی اعتبارات مصوب در بودجه های س��نواتی‬ ‫وضعیت پروژه های عمرانی را بدتر کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجلس دهم ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫تاکنون در هیچ س��الی بودجه مص��وب پروژه های‬ ‫عمرانی به صورت ‪۱۰۰‬درصد تخصیص داده نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون که در الیح��ه بودجه ‪ 9۷‬کل‬ ‫کش��ور اعتبار این بخ��ش ‪ ۴۸‬هزار میلی��ارد دیده‬ ‫ش��ده نیز امیدی به تخصیص ‪ ۱۰۰‬درصدی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بت کلیا ادامه داد‪ :‬متاسفانه بودجه عمرانی در‬ ‫کشور ما هر سال کمتر شده که نتیجه ان وضعیت‬ ‫نابسامان ناوگان حمل ونقل عمومی و بخش مسکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل ونق�ل کش�ور ب�ا کمب�ود بودجه‬ ‫دست وپنجه نرم می کند‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجل��س ده��م‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه درحال حاضر بسیاری از انتقادهایی که به‬ ‫حوزه حمل ونقل کشور از جمله تاخیرهای پروازی‪،‬‬ ‫فرسودگی ناوگان ریلی‪ ،‬حمل ونقل جاده ای و‪ ...‬وارد‬ ‫است با تزریق اعتبارات مناسب قابل حل است‪.‬‬ ‫تحق��ق نیافتن بودجه های س��نواتی مس��تهلک‬ ‫ش��دن پروژه های عمرانی را در پی دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تحقق نیافتن اعتبارات مصوب در بودجه های‬ ‫س��نواتی در زمینه پروژه های عمرانی به مستهلک‬ ‫ش��دن پروژه ها می انجامد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید از سهم‬ ‫بودجه جاری کش��ور بکاهد و ب��ر اعتبارات عمرانی‬ ‫بیفزاید‪ .‬دبیر کل اتحادیه جهانی اشوریان همچنین‬ ‫ب��ا انتقاد از پیش بین��ی افزایش ع��وارض خروج از‬ ‫کشور در الیحه بودجه ‪ 9۷‬کل کشور‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫فقط به فکر کس��ب درامد اس��ت اما باید مشخص‬ ‫ش��ود این درامدها در کجا هزینه می شود زیرا اگر‬ ‫هزینه کرد ای��ن منابع تنها در بخش جاری باش��د‬ ‫در حوزه عمران پیامدهای بس��یاری متوجه کشور‬ ‫خواهد شد‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی یاداور شد‪ :‬نمایندگان در کمیسیون تلفیق‬ ‫باید با کارشناس��ی دقیق می��زان اعتبارات عمرانی‬ ‫کشور را افزایش دهند زیرا ادامه این روند به صالح‬ ‫اینده کشور نیست‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!