روزنامه گسترش صنعت شماره 281 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 281

روزنامه گسترش صنعت شماره 281

روزنامه گسترش صنعت شماره 281

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2254‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪281‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫مدلی برای توسعه منطقه ای نیست‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫روند ارام واگذاری طرح های عمرانی‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫پروژه ه��ای نیمه تمام که به ط��ور عمده میراث نافرجام دولت‬ ‫نهم و دهم است‪ ،‬در س��ال های گذشته به یکی از پیچیده ترین‬ ‫بحران های اقتصادی کش��ور تبدیل شده اس��ت که پایان ان با‬ ‫اعتبارات دولتی ‪ ۳0‬سال زمان خواهد برد‪ .‬پروژه های نیمه تمام‬ ‫عالوه بر اینکه هزاران میلیارد تومان س��رمایه کشور را از چرخه‬ ‫تولید‪ ،‬صنعت و اقتصاد خارج کرده‪ ،‬به ‪ ۶00‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتب��ار برای تکمی��ل و بهره برداری نیاز دارن��د‪ .‬بودجه عمرانی‬ ‫کشور در سال اینده ‪ ۶0‬هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که‬ ‫در صورت تصویب نس��بت به امسال با کاهش ‪ ۱0‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫هر س��ال مسئوالن و نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫فصل بودجه نویس��ی بر واگ��ذاری طرح ه��ای عمرانی به بخش‬ ‫خصوصی تاکید ویژه دارند و برنامه ریزی عمرانی کشور را بر این‬ ‫اساس تعریف می کنند‪ .‬در الیحه ‪ ۹۷‬نیز همچون بودجه امسال‬ ‫بر این موضوع تاکید شده اما بررسی عملکرد واگذاری های انجام‬ ‫شده گویای روند کند واگذاری ها و سهم اندک بخش خصوصی‬ ‫از طرح های عمرانی در س��ال جاری است‪ .‬با توجه به اینکه این‬ ‫موضوع در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬نیز مدنظر قرار گرفته «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» به بررس��ی اهمیت واگذاری ها ب��ه بخش خصوصی و‬ ‫چالش های روند کند اجرای ان در س��ال های گذشته پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای اعالم ش��ده تاکنون ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۷۸0‬پروژه‬ ‫عمرانی ب��ه بخش خصوصی واگذار ش��ده که با احتس��اب ‪۷۲‬‬ ‫هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کش��ور فقط حدود ‪ ۴‬درصد از‬ ‫طرح های عمرانی به بخش خصوصی واگذار ش��ده است‪ .‬یکی از‬ ‫‪۴‬سناریوی فلج کننده در اقتصاد ایران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫دنیا به س��مت اس��تفاده از فناوری های روز پیش رفته و در نس��ل ‪ ۴‬صنعت است‪ .‬کارخانه ها در س��ال های اینده دیگر روی ابعاد سوله‬ ‫بو کار در دنیا هنوز در کشور ما به خوبی درک نشده است‪ .‬اگر قرار باشد با پارادایم ‪ ۴۰‬سال پیش دنبال‬ ‫نیستند‪ .‬اما این تغییر فضای کس ‬ ‫ساخت کارخانه باشیم‪ ،‬به توسعه پایدار نمی رسیم‪ .‬در ایران نیز ظرفیت این تحول و توسعه با وجود تجربه ‪ ۵۰‬ساله توسعه و زیرساخت های‬ ‫مناس��ب وجود دارد ضمن انکه نس��ل جوان و مشتاق برای این تغییر هست اما سیاست یکپارچه و سازمانی واحد برای این تغییر و تحول‬ ‫وجود ندارد بنابراین تقسیم کار نشده و موازی کاری در کشور به وجود امده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫مهم ترین چالش های اجرا شدن کند این طرح بی رغبتی مدیران‬ ‫دولتی و ترس انها از واگذاری طرح ها به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫از انجا که سازمان های نظارتی توجه ویژه ای به این بخش دارند‬ ‫مدی��ران دولتی از ت��رس اتهام رانت خ��واری و واگذاری طرح ها‬ ‫به اف��رادی خاص از واگذاری طرح ه��ای عمرانی در طول زمان‬ ‫مدیریت شان سر باز می زنند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬با توجه به حجم باالی سرمایه مورد نیاز برای‬ ‫تکمیل طرح های عمرانی‪ ،‬بخش خصوصی به حمایت های مالی‬ ‫و تس��هیالت ویژه نیاز دارد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬دولت به دنبال این‬ ‫اس��ت تا با جلب رضایت نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫کسب اجازه از رهبر معظم انقالب از منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫در این راس��تا برداش��ت کند‪ .‬در تبصره ‪ ۱۹‬الیحه پیش��نهادی‬ ‫بودج��ه دول��ت در ‪ ۱۴‬بن��د تمهیداتی برای مش��ارکت بخش‬ ‫خصوص��ی در تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام عمرانی اندیش��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر این اساس ‪ ،‬در متن الیحه پیشنهادی بودجه امده است‪« :‬به‬ ‫دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر‬ ‫بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب‬ ‫جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری‬ ‫طرح ه��ا و پروژه های تکمیل ش��ده یا در ح��ال بهره برداری‪ ،‬در‬ ‫قالب س��ازوکار مش��ارکت عمومی– خصوصی‪ ،‬نسبت به انعقاد‬ ‫انواع قرارداد (از جمله واگذاری‪ ،‬مشارکت‪ ،‬ساخت و بهره برداری‬ ‫یا برون س��پاری) با بخش خصوص��ی و تعاونی اقدام کند و تمام‬ ‫یا بخش��ی از وظایف و مس��ئولیت های خ��ود در تامین کاالها و‬ ‫خدمات در حوزه هایی از قبیل‪...‬‬ ‫پایداری کسب وکارهای صنعتی‬ ‫با الگوی امایش سرزمینی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 28 1396‬ربیع االول ‪ 17 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 281‬پیاپی ‪2254‬‬ ‫«گسترش صنعت» با توجه به کاهش بودجه عمرانی در الیحه ‪ ۹۷‬بررسی کرد‬ ‫روند ارام واگذاری طرح های عمرانی‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پروژه ه��ای نیمه تمام که به طور عمده می��راث نافرجام دولت‬ ‫نهم و دهم اس��ت‪ ،‬در سال های گذش��ته به یکی از پیچیده ترین‬ ‫بحران های اقتصادی کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت که پایان ان با‬ ‫اعتبارات دولتی ‪ ۳0‬س��ال زمان خواهد برد‪ .‬پروژه های نیمه تمام‬ ‫عالوه بر اینکه هزاران میلیارد تومان س��رمایه کش��ور را از چرخه‬ ‫تولید‪ ،‬صنع��ت و اقتصاد خارج کرده‪ ،‬به ‪ ۶00‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای تکمیل و بهره برداری نیاز دارند‪.‬‬ ‫بودجه عمرانی کش��ور در س��ال اینده ‪ ۶0‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی ش��ده که در صورت تصویب نسبت به امسال با کاهش‬ ‫‪ ۱0‬هزار میلیارد تومانی روبه رو خواهد ش��د‪ .‬هر س��ال مسئوالن‬ ‫و نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در فصل بودجه نویسی بر‬ ‫واگ��ذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی تاکید ویژه دارند‬ ‫و برنامه ریزی عمرانی کش��ور را بر این اساس تعریف می کنند‪ .‬در‬ ‫الیحه ‪ ۹۷‬نیز همچون بودجه امس��ال بر این موضوع تاکید ش��ده‬ ‫اما بررس��ی عملکرد واگذاری های انجام ش��ده گویای روند کند‬ ‫واگذاری ها و سهم اندک بخش خصوصی از طرح های عمرانی در‬ ‫س��ال جاری اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه این موضوع در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬نیز مدنظر قرار گرفته «گس��ترش صنعت» به بررسی اهمیت‬ ‫واگذاری ه��ا به بخش خصوصی و چالش های روند کند اجرای ان‬ ‫در سال های گذشته پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط ‪ ۴‬درصد پروژه ها واگذار شده است‬ ‫براس��اس امارهای اعالم ش��ده تاکنون ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۷۸0‬پروژه‬ ‫عمرانی به بخش خصوصی واگذار ش��ده که با احتس��اب ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور فقط حدود ‪ ۴‬درصد از طرح های‬ ‫عمرانی به بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫چالش های اجرا ش��دن کند این طرح بی رغبتی مدیران دولتی و‬ ‫ترس انها از واگذاری طرح ها به بخش خصوصی اس��ت‪ .‬از انجا که‬ ‫س��ازمان های نظارتی توجه ویژه ای به ای��ن بخش دارند مدیران‬ ‫دولت��ی از ترس اتهام رانت خواری و واگ��ذاری طرح ها به افرادی‬ ‫خاص از واگذاری طرح های عمرانی در طول زمان مدیریت ش��ان‬ ‫س��ر باز می زنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به حجم باالی س��رمایه‬ ‫یادداشت‬ ‫مورد نیاز ب��رای تکمیل طرح های عمران��ی‪ ،‬بخش خصوصی به‬ ‫حمایت های مالی و تس��هیالت ویژه نیاز دارد‪ .‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫دولت به دنبال این اس��ت تا با جل��ب رضایت نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و کس��ب اجازه از رهبر معظم انقالب از منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی در این راستا برداشت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبصره ‪ ۱۹‬و نقش بخش خصوصی‬ ‫در تبص��ره ‪ ۱۹‬الیحه پیش��نهادی بودجه دولت در ‪ ۱۴‬بند‬ ‫تمهیداتی برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تمام عمرانی اندیشیده است‪ .‬بر این اساس ‪ ،‬در متن الیحه‬ ‫پیشنهادی بودجه امده است‪« :‬به دولت اجازه داده می شود به‬ ‫منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی‬ ‫در اج��رای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با‬ ‫اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های‬ ‫تکمیل شده یا در حال بهره برداری‪ ،‬در قالب سازوکار مشارکت‬ ‫عمومی– خصوصی‪ ،‬نس��بت به انعق��اد انواع قرارداد (از جمله‬ ‫واگذاری‪ ،‬مش��ارکت‪ ،‬س��اخت و بهره برداری یا برون سپاری)‬ ‫ب��ا بخش خصوص��ی و تعاونی اقدام کند و تمام یا بخش��ی از‬ ‫وظایف و مس��ئولیت های خ��ود در تامین کااله��ا و خدمات‬ ‫در حوزه هایی از قبیل پدیداوری‪ ،‬طراحی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬تجهیز‪،‬‬ ‫نوس��ازی‪ ،‬بهره ب��رداری و تعمیر و نگه��داری را در چارچوب‬ ‫مقررات به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه تامین مالی پروژه های واگذارشده‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬برای ان دسته از طرح های نیمه تمام یا جدید‬ ‫که انتفاعی بوده و دولت تعیین نش��دن نرخ اداری و غیر اقتصادی‬ ‫برای انه��ا را تضمین می کن��د‪ ،‬اعتبار پیش بینی ش��ده از محل‬ ‫بودجه عمومی ب ه صورت وجوه اداره ش��ده یا یارانه سود تسهیالت‬ ‫در قالب قرارداد مش��خص‪ ،‬به بانک های منتخب عامل تجاری یا‬ ‫توس��عه ای پرداخت می شود‪ .‬بانک ها نیز بر اساس شرایط و منابع‬ ‫تعهدشده از سوی دولت‪ ،‬منابع ارزی و تا ‪ ۱۰‬درصد ورودی ساالنه‬ ‫صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی در انها سپرده گذاری و از‬ ‫جانب صندوق تعهد می شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق‬ ‫نهاده��ای فعال در بازارهای پولی و مال��ی و منابع مالی خارجی‪،‬‬ ‫بسته تامین مالی هر طرح را مشخص می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیب بودجه عمرانی دولت‬ ‫از مجم��وع ‪ ۷۲‬هزار پروژه نیمه تمام ‪ ۶۶‬هزار مورد ان اس��تانی‬ ‫و ‪ ۶‬هزار مورد ان ملی اس��ت که دولت برای اسان س��ازی اجرای‬ ‫پروژه های ملی مس��ئولیت انها را به هر استان واگذار کرده است‪.‬‬ ‫دول��ت در بودجه ‪ ۹۷‬واگذاری ‪ ۶‬هزار میلی��ارد تومان پروژه های‬ ‫نیمه تمام را پیش بینی کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در الیحه بودجه‬ ‫بخش��ی برای پروژه های مش��ارکتی درنظر گرفته شده که سهم‬ ‫بخ��ش خصوص��ی حدود ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۱۹۳‬میلیارد تومان و س��هم‬ ‫س��رمایه خارجی ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است‪.‬‬ ‫دول��ت نیز در این پروژه ها ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومان اعتبار دولتی‬ ‫به طور مس��تقیم تخصیص می دهد که ب��ا اعتبار ‪ ۱۶‬هزار و ‪۹۳۳‬‬ ‫میلیارد تومانی که از طریق صندوق توس��عه ملی تامین می شود‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۶۸‬هزار و ‪ ۱۲۶‬میلیارد تومان باید در بخش مشارکتی‬ ‫پروژه های عمرانی هزینه ش��ود‪ ۴۵ .‬هزار میلیارد تومان نیز دولت‬ ‫در پروژه های عمرانی ک��ه قابلیت واگذاری به بخش خصوصی یا‬ ‫اجرای مشارکتی ندارند‪ ،‬هزینه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند کند واگذاری پروژه های عمرانی‬ ‫هادی بهادری‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگ��و با « گس��ترش صنعت » رون��د واگذاری‬ ‫طرح ه��ای عمران��ی به بخ��ش خصوصی را کن��د توصیف کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم ترین مش��کل واگذاری طرح ه��ای عمرانی به بخش‬ ‫خصوصی ترس مدیران دولتی از نهادهای نظارتی اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫از مدی��ران دولتی با وجود اینکه واگذاری به قانون تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت از اینکه متهم به رانت خواری در واگذاری ها شوند‪ ،‬چندان‬ ‫تمایل��ی به واگ��ذاری طرح های عمرانی ندارن��د‪ .‬البته با وجود به‬ ‫حداقل رس��اندن زمینه های فساد‪ ،‬تا حدودی بستر برای رانت در‬ ‫واگذاری ها هس��ت و باید نظارت های دقیق در این زمینه شود اما‬ ‫این نظارت ها نباید باعث ترس مدیران از انجام واگذاری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان واگذار شده‬ ‫نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه نهاده��ای دولتی توان پرداخ��ت هزینه های طرح های‬ ‫عمران��ی را ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارزش طرح ه��ای عمرانی به ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می رس��د که تامی��ن اعتبار ان در توان دولت‬ ‫نیس��ت‪ .‬درحال حاض��ر ارزش طرح های عمرانی واگذارش��ده به‬ ‫بخ��ش خصوصی حدود ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان اس��ت که نهادها‬ ‫برای تامین اعتبار همین ارقام نیز با مشکل رو به رو هستند‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه مش��ارکت بخش خصوصی در طرح ها گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به نوع طرح نحوه مش��ارکت متفاوت است اما اغلب طرح ها‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د به بخش خصوصی واگذار می ش��ود ولی در مواردی‬ ‫نیز مشارکت دولت وجود دارد‪ .‬انچه بیش از هر چیز اهمیت دارد‬ ‫نظارت دولت بر اجرای تمامی طرح های واگذار شده است‪ .‬دولت‬ ‫برای ش��فاف تر کردن فرایند واگذاری ها پورتالی را ایجاد کرده تا‬ ‫از طریق ان ثبت نام و واگذاری شود‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارند‪ ،‬نزدیک به انتهای عمر مفید‬ ‫هستند و سرمایه گذاری دوباره در این پروژه ها هدر دادن سرمایه‬ ‫ملی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید این موضوع را درنظر داشت که راه اندازی‬ ‫بعضی از پروژه های نیمه تمام به نفع کشور نیست‪ .‬شرایط کنونی‬ ‫نش��ان از این دارد که هدف جدی و برنامه اصولی برای ساماندهی‬ ‫پروژه های نیمه تمام نداریم‪.‬‬ ‫به��ادری درب��اره حمایت ه��ای الزم از بخ��ش خصوص��ی و‬ ‫درخواست دولت برای تسهیالت دهی از محل اعتبارات صندوق‬ ‫توسعه ملی گفت‪ :‬حمایت تسهیالتی از بخش خصوصی ضروری‬ ‫است اما اهداف صندوق توسعه ملی متفاوت است؛ برای هر طرح‬ ‫عمرانی امکان پرداخت تس��هیالت وجود ندارد‪ .‬برای طرح هایی‬ ‫که در مناطق محروم هستند شاید بتوان اعتباری تعریف کرد اما‬ ‫در طرح هایی که بخش خصوصی ورود کرده اس��ت نباید صندوق‬ ‫را درگیر کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه صندوق توس��عه مل��ی ذخیره ملی برای‬ ‫توس��عه کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬در الیحه بودجه سهم صندوق توسعه‬ ‫ملی از درامدهای نفتی افزایش یافت و به ‪ ۳۳‬درصد رس��ید دلیل‬ ‫ان اهمیت کارایی این صندوق اس��ت و نمی توان به راحتی منابع‬ ‫ان را هزینه کرد به همین علت نیز برای این منظور به اجازه رهبر‬ ‫معظم انقالب نیاز است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه‬ ‫در سال های گذشته برخی از پروژه های نیمه تمام به بهره برداری‬ ‫رس��ید که کمتر از یک دهه از عمر مفید انها مانده است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ای��ن اتف��اق در حالی افتاد که ان پروژه اگ��ر در زمان مقرر به‬ ‫بهره برداری می رس��ید می توانس��ت تا ‪ ۲۵‬سال برای کشور مفید‬ ‫باش��د‪ .‬این موض��وع را باید درنظر داش��ت ک��ه بخش خصوصی‬ ‫اکنون قرار اس��ت پروژه های نیمه تمام را در کش��ور اجرا کند و به‬ ‫بهره برداری برس��اند‪ .‬وی افزود‪ :‬واقعیت این است که دولت اگر در‬ ‫پروژه ای با شکس��ت اقتصادی روبه رو می شود با استفاده از منابع‬ ‫نفت و صندوق هایی که اجازه برداشت از انها دارد‪ ،‬معضل به وجود‬ ‫ام��ده را برط��رف می کند اما بخش خصوصی این ت��وان را ندارد‪.‬‬ ‫در بس��یاری از موارد اگر بخش خصوصی ایران اس��یب اقتصادی‬ ‫ببین��د‪ ،‬دیگر ت��وان اداره واحد و بنگاه خود را نخواهد داش��ت‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬در واگذاری و معرف��ی پروژه های نیمه تمام به بخش‬ ‫خصوصی باید سیاست گذاری دقیقی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬با توجه به کاهش چش��مگیر بودجه عمرانی‪،‬‬ ‫دول��ت‪ ،‬برنامه ریزی خود را در بخ��ش عمرانی حول محور بخش‬ ‫خصوصی قرارداد ه اس��ت‪ .‬در سال های گذشته با وجود این روند‬ ‫واگذاری ها رو به رشد است اما این جریان به کندی پیش می رود‬ ‫و مدی��ران دولتی چندان تمایلی نس��بت به این موضوع نش��ان‬ ‫نمی دهند‪ .‬از این رو‪ ،‬باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت چه میزان‬ ‫عزم جدی برای تحقق برنامه های پیش بینی شده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت مجلس با صندوق توسعه ملی‬ ‫‹ ‹پروژه های نیمه تمام باید ساماندهی شود‬ ‫سیدحس��ین افضلی‪ ،‬عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نیز درباره وضعی��ت پروژه های نیمه تمام در کش��ور به‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬عمر مفی��د بس��یاری از پروژه های‬ ‫نیمه تمام رو به پایان اس��ت‪ .‬این پروژه ها عالوه بر اینکه کمکی به‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬تولید‪ ،‬عمران و اشتغال نمی کند‪ ،‬تنها سرمایه های‬ ‫بعدی را نیز بلعیده و از بین خواهد برد‪.‬‬ ‫افضلی با اش��اره به اینکه بس��یاری از پروژه ها ک��ه باالی ‪ ۵۰‬یا‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی توان زیاندهی ندارد‬ ‫لزوم ساماندهی پروژه های نیمه تمام‬ ‫وضعی��ت پروژه ه��ای نیمه تم��ام‬ ‫شهرسازی باشد‪.‬‬ ‫باره��ا در وزارت راه و شهرس��ازی و‬ ‫در ای��ن ص��ورت می ت��وان برای‬ ‫کمیس��یون تخصصی م��ورد بحث و‬ ‫پروژه های نیمه تمام برنامه ریزی های‬ ‫تبادل نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مش��خصی داش��ت‪ .‬اکنون بسیاری‬ ‫راه های��ی برای ب��ه بهره ب��رداری‬ ‫از پروژه ه��ا بی��ش از ‪ ۸۵‬درص��د‬ ‫رس��اندن این پروژه ها وجود دارد اما‬ ‫پیش��رفت فیزیکی داش��ته اند اما به‬ ‫در ش��رایط کنونی بزرگترین چالش‬ ‫دلیل دش��واری های تامی��ن منابع‬ ‫صدیف بدری‬ ‫پیش روی دولت‪ ،‬بحث تامین منابع‬ ‫مال��ی با مش��کالت ج��دی روبه رو‬ ‫سخنگوی کمیسیون‬ ‫مالی است‪ .‬س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عمران مجلس شورای‬ ‫محور اصلی و وزارت امور اقتصادی و‬ ‫برخ��ی از طرح های��ی ک��ه‬ ‫اسالمی‬ ‫دارایی تعیین کننده است‪ ،‬ساماندهی‬ ‫س��ازمان های دخی��ل در ان ب��رای‬ ‫پروژه ه��ای نیمه تمام موج��ود برای‬ ‫بهره ب��رداری از پ��روژه به س��ازمان‬ ‫هیات دولت باید موضوع بسیار مهمی باشد‪.‬‬ ‫برنامه و بودجه ارائه می کنند‪ ،‬وتو می ش��ود و این‬ ‫پیش��نهادی که از طرف کمیس��یون عمران در‬ ‫موضوع باعث برخی نارس��ایی ها ش��ده است و در‬ ‫این زمینه ش��ده این است که گروهی متشکل از‬ ‫این میان وزارت راه و شهرس��ازی اختیار چندانی‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫دارایی‪ ،‬کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫پروژه ه��ای نیمه تم��ام ب��ه دلیل اینک��ه بر کل‬ ‫طرح ریزی ش��ود و ریاست ان بر عهده وزارت راه و‬ ‫پیکره اقتصاد و اشتغال ایران تاثیر دارد موضوعی‬ ‫فراوزارتخان��ه ای اس��ت و بای��د به گون��ه دیگری‬ ‫برطرف ش��ود دول��ت یازدهم در بح��ث درامد و‬ ‫هزینه عملکرد قابل قبولی داش��ته است و در حد‬ ‫بودجه ای که داشت موفق عمل کرد‪.‬‬ ‫در قانون بودجه س��ال ‪ ۹۶‬اختیاراتی داده ش��د‬ ‫ت��ا دولت بتواند مش��وق هایی ارائ��ه کند و بخش‬ ‫خصوصی حاضر به سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫دول��ت در ش��رایط کنونی به لح��اظ اقتصادی‬ ‫و بودج��ه ای ک��ه دراختی��ار دارد‪ ،‬نمی تواند برای‬ ‫اجرای پروژه های نیمه تمام اقدام خاصی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬سیاستی که با در نظر گرفتن ان‬ ‫می توان مشکالت ناشی از این پروژه ها را برطرف‬ ‫کرد‪ ،‬سیاستی است که پای بخش خصوصی را به‬ ‫این حوزه باز کند‪.‬‬ ‫در دوران دول��ت یازدهم خوش��بختانه اقدامات‬ ‫مناسبی در این زمینه انجام شد و دولت دوازدهم‬ ‫می تواند این حضور را پررنگ تر کند‪.‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 28 1396‬ربیع االول ‪ 17 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 281‬پیاپی ‪2254‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ازمودن تجربه ها خطاست‬ ‫حبیب اهلل محمودان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنایع باید دوره های‬ ‫بازیابی داشته باشند‬ ‫به طور نمونه اگر یک‬ ‫دهه پیش با صنعتگر‬ ‫درباره بازار صادراتی‬ ‫صحبت می شد چندان‬ ‫معنایی نداشت اما‬ ‫امروز وضعیت برای‬ ‫تولیدکننده متفاوت‬ ‫شده که این به دلیل‬ ‫بلوغ برخی صنایع است‬ ‫نایب رییس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت در گفت وگو با «گسترش صنعت» مطرح کرد‬ ‫صنعت موتورسیکلت به بلوغ نرسیده است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شرایط صنعت موتورس��یکلت و نیز قطعات ان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬با چالش های بس��یاری همراه بوده‬ ‫ک��ه هر ی��ک از فع��االن این صنعت عل��ت ان را‬ ‫اجباری ش��دن تولید موتورسیکلت های انژکتوری‬ ‫عن��وان می کنن��د‪ .‬حال ب��ا توجه به این ش��رایط‬ ‫راهکار انجمن ها و اتحادیه ها چیس��ت؟ «گسترش‬ ‫صنعت» این مس��ئله را در گفت وگو با حبیب اهلل‬ ‫محم��ودان‪ ،‬نایب ریی��س انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫قطعات موتورسیکلت و دوچرخه بررسی کرده که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €با توجه به ش�رایط نیمه نخس�ت س�ال‪،‬‬ ‫وضعیت صنعت موتورس�یکلت و قطعات ان‬ ‫را در ماه های پایانی س�ال چگونه پیش بینی‬ ‫می کنید؟‬ ‫باید بپذیریم صنعت موتورسیکلت ایران در حال‬ ‫پوس��ت اندازی اس��ت و این امر برای سایر صنایع‬ ‫کش��ور نیز صدق می کند‪ .‬درواق��ع این صنایع در‬ ‫حال بازس��ازی و بازتعریف خود در فضایی جدید‬ ‫با فن��اوری نو هس��تند و با ش��رایطی که صنعت‬ ‫موتورسیکلت دارد صنعتگران سعی دارند خود را‬ ‫با وضعیت موجود تطبیق دهند‪.‬‬ ‫البته توجه داشته باشیم این پوست اندازی برای‬ ‫صنعت موتورسیکلت با سختی زیادی همراه است‬ ‫زی��را در زمانی نا هنگام مس��ئله تغییر کاربراتوری‬ ‫ب��ه انژکتوری پی��ش امد؛ زمانی ک��ه این صنعت‬ ‫می رفت تا خ��ود را از فش��ارهای تحریمی نجات‬ ‫دهد‪ .‬در هر صورت در این ش��رایط ش��اید انتقاد‬ ‫از یکدیگر عاقالنه و کارس��از نباشد‪ .‬باید پذیرفت‬ ‫هم اکنون این شرایط حاکم است و با این وضعیت‬ ‫باید تدبیر و برنامه ریزی داشت‪.‬‬ ‫امروز کش��ور در حال بازتعریف صنایع و صنعت‬ ‫در موقعیت اقتصادی س��ازی است؛ به این معنا که‬ ‫از مرحل��ه فناوری تولید عب��ور کرده و در این باره‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگر همچنان ش��اهد تولی��د محصوالت قدیمی‬ ‫هستیم به مشکالت فناوری تولید برنمی گردد زیرا‬ ‫سازنده ان را در اختیار دارد اما الزم است فناوری‬ ‫تولید در روند اجرا بهینه سازی شود‪.‬‬ ‫نبای��د انتظار داش��ت در این موقعیت س��ازنده‬ ‫به ط��ور نمون��ه خودروی��ی ب��ا اس��تاندارد یورو‪۶‬‬ ‫تولید ش��ود بلکه باید مراح��ل مختلف را گذرانده‬ ‫باش��د تا به این نقطه برس��د‪ .‬تجربه ها دارایی های‬ ‫ارزشمندی در این بستر هستند‪.‬‬ ‫ب��ا درامده��ای ناش��ی از ف��روش می ت��وان‬ ‫بهینه سازی داشت بنابراین کشور از مرحله تولید‬ ‫انبوه و فناوری تولید عبور کرده و امروز در مرحله‬ ‫اقتصادی سازی قرار دارد‪.‬‬ ‫برای ای��ن مرحله صنعت نیاز به ب��ازار دارد در‬ ‫حالی ک��ه امروز ب��ازار صنعتگر خرد اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع را می توان با این مثال بازتر کرد که ماهی‬ ‫بزرگ با تنگ کوچک در اختیار داریم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما عن�وان می کنید به لحاظ فن�اوری در‬ ‫تولی�د صنع�ت موتورس�یکلت و قطع�ات ان‬ ‫مش�کلی نداریم؛ این در حالی اس�ت که ضعف‬ ‫اساس�ی صنعت کش�ور در طراحی محصوالت‬ ‫اس�ت ضمن انکه کوچک بودن بازار را یکی از‬ ‫چالش ها برای این ماهی بزرگ می دانید‪ .‬چگونه‬ ‫می توانیم در این ش�رایط ک�ه طراحی در داخل‬ ‫انجام نمی ش�ود و به طور عموم نرخ تمام ش�ده‬ ‫باالس�ت بازارهای خود را در س�طح بین الملل‬ ‫توس�عه دهی�م؟ زیرا ب�رای ورود ب�ه بازارهای‬ ‫جهان�ی باید مزیتی در محصوالت خود داش�ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫این امر مغایر با توضیح های باال نیست‪ .‬شرکتی‬ ‫ک��ه تجرب��ه فعالیت چن��د ده��ه ای دارد در بازار‬ ‫رقابتی زودتر از دیگران مسیر خود را پیدا می کند‬ ‫و می توان��د جلو ب��رود‪ .‬به همین دلی��ل کاالهای‬ ‫تولیدش��ده نخست این ش��رکت با محصوالت ‪۱۰‬‬ ‫سال بعد ان قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫همان گونه که در ابتدا اش��اره ش��د چالش‪ ،‬خال‬ ‫موقعیت های رقابتی اس��ت به همین دلیل فعاالن‬ ‫صنعت موتورسیکلت معتقدند زمان تغییر رویکرد‬ ‫از تولید کاربراتوری ها به انژکتوری ها مناسب نبود‪.‬‬ ‫مطمئن باش��ید اگر بس��تر فراهم بود شرکت های‬ ‫بزرگ موتورسیکلت سازی خود به این سو حرکت‬ ‫می کردند و به طور قطع منتظر اجباری ش��دن ان‬ ‫از س��وی دولت نبودند ضمن انکه در برخی موارد‬ ‫که پیشرفت های خوبی در این صنعت ایجاد شده‬ ‫اجباری در کار نبوده و این خود صنعتگر بوده که‬ ‫احساس نیاز کرده و به ان سمت پیش رفته است‪.‬‬ ‫در پیش��رفت روند تولید‪ ،‬افزایش فروش و رونق‬ ‫اقتصادی انجام می ش��ود‪ .‬اگر در این راستا برخی‬ ‫به تولید و موقعیت چین اشاره می کنند باید توجه‬ ‫داش��ته باش��یم انها بین ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد به بازار‬ ‫داخلی خود متکی هستند‪.‬‬ ‫به طور قط��ع اگر چنین بازار بزرگی نداش��تند‪،‬‬ ‫نمی توانستند اقتصادی س��ازی در این حد داشته‬ ‫باش��ند ضمن انکه در فن��اوری تولید در بعضی از‬ ‫بخش ها مانند تولید انجین های مختلف و قطعاتی‬ ‫که فن��اوری باال دارند هنوز به بلوغ تولید دس��ت‬ ‫نیافته اند‪.‬‬ ‫€ €عن�وان کردی�د اگر زمان پوس�ت اندازی‬ ‫فرا برس�د خود صنعتگر به ان سمت حرکت‬ ‫می کن�د‪ .‬ایا ب�ا گذش�ت ‪ ۵۰‬س�ال از تولید‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری ‪ ۱۲۵‬سی سی‬ ‫هنوز زمان تغییر فرا نرسیده بود؟‬ ‫تا کنون در تولید ‪ ۵۰‬ساله تنها مراحل تولیدی‬ ‫را گذرانده ای��م‪ .‬در ادام��ه صنایع بای��د دوره های‬ ‫بازیابی (ریکاوری) داش��ته باشند به طور نمونه اگر‬ ‫یک ده��ه پیش با صنعتگر درب��اره بازار صادراتی‬ ‫صحبت می ش��د چندان معنایی نداشت اما امروز‬ ‫وضعی��ت ب��رای تولیدکنن��ده متفاوت ش��ده و از‬ ‫همین رو ب��رای بازار عراق ‪۱۲‬میلی��ارد دالر کاال‬ ‫صادر می شود‪ .‬این به دلیل بلوغ برخی صنایع است‬ ‫که توانستند در گذر زمان به ان برسند‪.‬‬ ‫به طور قطع بازار داخل کمک زیادی به توس��عه‬ ‫بازار عراق کرد‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه تولیدکنن��ده بازار داخ��ل را به طور‬ ‫کامل پوشش داد اضافه محصوالت زمینه صادرات‬ ‫را به وج��ود می اورد‪ .‬اگر س��ازنده ب��ازار داخل را‬ ‫پاسخگو نباشد‪ ،‬نمی تواند انتظار توسعه بازار خود‬ ‫را در خارج از مرزها داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ا فروش در ب��ازار داخ��ل صنعتگر ب��ه بلوغ‬ ‫می رس��د و س��پس می تواند با تجربه های ازموده‬ ‫کاالهای خود را صادر کند‪ .‬گفتنی اس��ت در این‬ ‫بستر گاهی توانمندی به اندازه ای ارتقا می یابد که‬ ‫تولیدکننده کاالهایی مختص هر بازار می سازد اما‬ ‫رسیدن به این نقطه زمان بر است‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر صنعت موتورس�یکلت در‬ ‫این ش�رایط قرار دارد‪ .‬با توج�ه به موقعیت‬ ‫موجود چه باید کرد؟‬ ‫توق��ف تولی��د کاربراتوری ه��ا در صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت زودهن��گام بود زی��را این صنعت‬ ‫پیش ت��ر با افت فروش روبه رو ش��ده بود به همین‬ ‫دلیل رفع مش��کل فروش‪ ،‬اولویت بیشتری نسبت‬ ‫به تغییر فناوری داشت و این وقفه تولید به نوعی‬ ‫باعث سکته در این صنعت شد‪.‬‬ ‫به ه��ر حال با رس��یدن به بلوغ تولی��د‪ ،‬زمانی‬ ‫می رسد که دیگر ش��اهد تردد موتورسیکلت های‬ ‫قدیم��ی در ش��هرهای ب��زرگ کش��ور نیس��تیم‬ ‫همان ط��ور ک��ه ام��روز ش��ما ت��ردد خودروهای‬ ‫پیکان را در خیابان ه��ای تهران ندارید‪ .‬همچنین‬ ‫خودروس��ازی کش��ور دولت��ی اس��ت و چابک��ی‬ ‫کارخانه های موتوسیکلت را ندارد اما دلیل مشکل‬ ‫موجود صنعت موتورس��یکلت ب��ه این برمی گردد‬ ‫که ای��ن صنعت برای پوس��ت اندازی به بلوغ الزم‬ ‫نرس��یده ب��ود‪ .‬زمانی ک��ه تولید محص��والت به‬ ‫مرحله اقتصادی سازی برسد تغییرات رخ می دهد‬ ‫بنابراین نخس��ت بای��د انبوه س��ازی به وجود اید و‬ ‫س��پس به س��مت تغییر رفت به ط��ور نمونه باید‬ ‫یک تا ‪ ۲‬میلیون دس��تگاه موتورسیکلت در کشور‬ ‫تولید می ش��د تا با تیراژ ساالنه از سازنده خواسته‬ ‫می شد ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬دستگاه را با مدل های روزتر‬ ‫تولید کند و س��ازنده ای که هن��وز مراحل اولیه را‬ ‫نگذران��ده چگون��ه می توان از ان انتظ��ار تغییر و‬ ‫توسعه داشت؟‬ ‫ضمن انکه در کشور به کارهای گروهی و تفکر‬ ‫جمعی بها داده نمی ش��ود درحالی ک��ه در دنیای‬ ‫صنعت و سایر حوزه ها باید همفکری وجود داشته‬ ‫باش��د و با تحلیل موضوع ان را اجرا کرد‪ .‬این امر‬ ‫مانع بسیاری از حواشی در ادامه کار می شود‪.‬‬ ‫در صنع��ت موتورس��یکلت به ای��ن مقوله مهم‬ ‫بس��یار نیاز ب��ود که نادی��ده گرفته ش��د زیرا در‬ ‫س��اختار دولت��ی مدیران ب��ا بطن جامع��ه بیگانه‬ ‫هستند و این امر به تولید بسیار اسیب می رساند‪.‬‬ ‫ای��ن گسس��ت پذیرفت��ه ش��ده و مدی��ران و‬ ‫بخش های دولتی راه درس��ت را در این می بینند‬ ‫که در برخورد با مس��ائل‪ ،‬اقت��دار از باال به پایین‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در این طرز تفک��ر‪ ،‬خود تصمیم‬ ‫می گیرند و اج��را می کنند و در صورت برخورد با‬ ‫مشکل از نیروی انتظامی کمک می گیرند‪.‬‬ ‫€ €حال این اتفاق افت�اده و نمی توان انتظار‬ ‫داش�ت قان�ون تغیی�ر کن�د و وضعی�ت ب�ه‬ ‫گذش�ته برگردد و تولید موتورس�یکلت های‬ ‫کاربراتوری ادامه پیدا کند‪ .‬راهکار شما برای‬ ‫برون رفت از این مسئله چیست؟‬ ‫نخست باید از جوسازی در رسانه ها دوری کرد‬ ‫زیرا منافع ملی مهم تر اس��ت‪ .‬بای��د اتاق فکرهای‬ ‫عمومی شکل گیرد و از برخوردهای این چنینی با‬ ‫س��ایر صنایع پرهیز کرد و اجازه داد صاحبان فکر‬ ‫در درون صنای��ع در این باره بنا بر تجربه خود نظر‬ ‫کارشناسانه ارائه دهند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن رون��د بای��د ب��رای س��ال ‪۹۷‬‬ ‫هدف گذاری کرد به طوری که در مرحله نخس��ت‬ ‫تیراژ تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫به موازت این امر ضروری اس��ت تا اگاهی های‬ ‫اجتماعی نیز ارتقا یافته و فرهنگ س��ازی ش��ود‪.‬‬ ‫در ادامه وس��یله های دس��تیابی ب��ه هدف تعریف‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتی��ب در تولی��د ی��ک میلیون��ی‬ ‫می ت��وان این گون��ه هدف گ��ذاری ک��رد که ‪۲۰۰‬‬ ‫دس��تگاه با اس��تانداردهای روز اروپ��ا و تعدادی‬ ‫نیز با اس��تانداردهای چین تولید ش��ود همچنین‬ ‫‪۵۰۰‬دس��تگاه اس��تانداردهای موردنیاز شهرها و‬ ‫روستاهای کشور را در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫باید کارگروه های تخصصی این مسائل را تعریف‬ ‫کن��د و برای هر بخ��ش تعریفی ج��دا در اختیار‬ ‫تولیدکننده قرار دهد تا در ارامش بیشتر به تولید‬ ‫بپردازد و مشکالت کاهش یابد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس س��ازمان نظارت��ی صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫الزم اس��ت اهداف را با جدیت پیگیری کند تا در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن به اهداف دس��ت یابیم‪ .‬در‬ ‫این راستا باید با متخلفان برخورد و از امتیازهای‬ ‫انها کاسته شود‪.‬‬ ‫€ €زمان�ی ک�ه بازار ف�روش کش�ش الزم را‬ ‫ندارد انچ�ه تولیدکنندگان و فروش�ندگان‬ ‫اش�اره می کنند این است که انبارها پر است‬ ‫و بازار تقاضا برای این حجم از موتورسیکلت‬ ‫وجود ن�دارد؛ چگونه می ت�وان برنامه تولید‬ ‫یک میلیون تیراژ را دنبال کرد؟‬ ‫رکود بازار موتورسیکلت در کشور به چند دلیل‬ ‫کلی برمی گردد؛ نخس��ت رک��ود همگانی در کل‬ ‫صنعت کشور است‪.‬‬ ‫امروز ‪۸۵‬درصد سرمایه جاری کشور در بانک ها‬ ‫یا مس��کن قفل ش��ده و بودجه ج��اری کف بازار‬ ‫‪۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬البته این رکود در حال کمرنگ‬ ‫شدن است و با برنامه هایی که دولت دارد در حال‬ ‫بازتوزیع پول است‪.‬‬ ‫ش��یوه توزیع پول در کشور نسبت به کشورهای‬ ‫دیگر اش��تباه بود و حجم زیادی از سرمایه ها تنها‬ ‫در اختی��ار اندکی افراد قرار داش��ت ک��ه امروز با‬ ‫بازتوزیع ثروت از س��وی دول��ت می توان به اینده‬ ‫صنایع امیدوار بود‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه نرخ برگش��ت س��رمایه بر اس��اس‬ ‫س��ود بانکی در ایران ‪ ۴‬س��ال بوده درحالی که در‬ ‫کش��ورهای صنعتی این زمان ‪ ۶۰‬س��ال است‪ .‬در‬ ‫ایران وضعی��ت به گونه ای بوده که س��رمایه یک‬ ‫تاجر در مدت ‪ ۴‬سال ‪ ۲‬برابر می شد و افرادی که‬ ‫س��رمایه ای در اختیار نداشتند در نقطه صفر باقی‬ ‫می ماندند یا فردی که ‪ ۲۰۰‬هزار تومان س��رمایه‬ ‫داش��ت پس از ‪ ۴‬سال به ‪۴۰۰‬هزار تومان سرمایه‬ ‫می رس��ید و فردی که ‪۲‬میلیارد تومان داش��ت به‬ ‫سرمایه ‪ ۴‬میلیارد تومانی رسید‪.‬‬ ‫ب��ازار ف��روش نیز در ح��ال تغییر اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫اینترنت جای فروش��گاه های موجود در خیابان ها‬ ‫را گرفته و فروش��ندگان فضای مج��ازی در کنار‬ ‫امتیازهای��ی که به خری��داران می دهند بازار خود‬ ‫را رونق داده اند‪.‬‬ ‫بنابراین باید تمام این تغییرات را در نظر داشت‬ ‫و س��پس هدف گذاری و اجرای انها را در برنامه ها‬ ‫دنب��ال کرد‪ .‬اگ��ر این تغییرات دیده نش��ود زمانه‬ ‫تولیدکننده را ناگزیر به بازنشسته شدن می کند‪.‬‬ ‫فض��ای خالی و بک��ر اقتصاد‬ ‫کش��ور که در اس��تراحتی چند‬ ‫س��اله رکودی را در خود تجربه‬ ‫ک��رده بود که س��ابقه نداش��ت‬ ‫اشتیاق ورود کشورهای صنعتی‬ ‫را ب��ه ای��ن ب��ازار افزای��ش داد‬ ‫ازای��ن رو ورود خارجی ه��ا برای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫همکاری جزو دغدغه های دیگر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫صنای��ع کش��ور ازجمله صنعت‬ ‫موتورسیکلت شد‪ .‬اقبال نسبت‬ ‫به ورود به بازار کش��ور باالس��ت اما باید گ��وش به زنگ بود که‬ ‫دوباره تجربه ای چنان نفس‪‎‬گیر همچون انچه در اوایل دهه ‪۹۰‬‬ ‫تجربه شد به وجود نیاید‪.‬‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت یکی از صنایعی اس��ت ک��ه در بحث‬ ‫مش��ارکت عقب تر از س��ایر صنایع در حال حرکت اس��ت‪ .‬اعالم‬ ‫همکاری کش��ورهای صنعتی از جمله ژاپن برای ورود به صنعت‬ ‫موتورس��یکلت اگرچه همچون قراردادهای خودرویی سر و صدا‬ ‫نکرد اما می توانست نویدبخش خوبی برای برون رفت از مشکالت‬ ‫این صنعت باش��د ولی ش��واهد حاکی اس��ت که ناهماهنگی و‬ ‫اعمال نظرهای جداگانه کارشناس��ان ان در بخش های مختلف‬ ‫باعث گسس��ت در این صنعت ش��ده و هنوز از حجم مش��کالت‬ ‫ان نکاس��ته اس��ت‪ .‬قراردادها که می توانس��ت روند تولید را در‬ ‫صنعت موتورسیکلت رونق بخش��د همچنان در نقطه صفر قرار‬ ‫دارد و اتفاق خاصی را ش��اهد نیس��تیم‪ .‬ضمن انکه بر اس��اس‬ ‫موضوع اقتص��اد مقاومتی باید به دنبال یادگیری فنون حتی در‬ ‫دان��ش فن��ی بود و خ��ود را از خریدار صرف نج��ات داد‪ .‬حضور‬ ‫افراد س��ودجو در عق��د قراردادها صنایعی که ت��ا حدود زیادی‬ ‫خصوصی هس��تند این خطر را به وج��ود می اورد که انها تنها به‬ ‫دنبال فروش محصول و س��ود مقطعی باش��ند و کمتر به اینده‬ ‫صنعت بیندیشند‪ .‬برای تحقق رشد صنعت موتورسیکلت بومی‬ ‫ضمن مش��ارکت با کشورهای س��رامد در این امر باید مسئوالن‬ ‫امر با س��ختگیری‪‎‬های بیش��تری نس��بت ب��ه دادن مجوز تولید‬ ‫کمک کنند ت��ا تیراژ حقیقی در این صنعت اتفاق بیفتد‪ .‬حضور‬ ‫مدل های مختلف با تیراژ کم بومی سازی و در نتیجه خودکفایی‬ ‫را با چالش جدی روبه رو می کند‪ .‬حتی الزم اس��ت پیش از ورود‬ ‫محصول قطعه سازان داخلی س��ازی را اغاز کنند و در این بستر‬ ‫صادرات محصوالت مش��ترک نیز یکی از الزامات همکاری باشد‬ ‫زیرا اگر کشورهای مشارکت کننده سهمی در بازار داشته باشند‬ ‫مل��زم به همکاری بیش��تر در امر فناوری خواهن��د بود چرا که‬ ‫نداش��تن افق صادراتی منجر به شکس��ت در اینده همکاری ها‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ازاین رو زنجی��ره اتصال همکاری‪‎‬ه��ای اقتصادی‬ ‫«صادرات» است و زمانی که در قراردادها این مسئله لحاظ شود‬ ‫بسیاری از تهدیدهایی که برای کشور میزبان ممکن است بالقوه‬ ‫وجود داشته باش��د رفع می شود‪ .‬یاداوری این نکته نیز ضرورت‬ ‫دارد که در این همکاری‪‎‬ها باید فناوری های روز وارد شود زیرا با‬ ‫احتساب داخلی سازی‪ ،‬صنعتگران داخلی فرصت های صادراتی را‬ ‫از دست داده و مشکالت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در همکاری ها باید سیاس��ت س��رمایه گذاری مش��ترک باشد‬ ‫چراکه ایران ظرفیت پوش��ش کل منطقه خاورمیانه را داش��ته و‬ ‫در این��ده حتی می توان��د این بازار را در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫توسعه دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل شرکت های بزرگ‬ ‫با تقویت تولید و فناوری‬ ‫یک فعال صنعت قطع ه با توجه به تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بر توسعه و گسترش همکاری های شرکت های خارجی با‬ ‫قطعه سازان گفت‪ :‬باید دولت حمایت کند تا قطعه سازان داخلی‬ ‫در روند همکاری های خودرویی حضور پررنگی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م اروند با اش��اره به اینکه باید تفاهم ها و همکاری های‬ ‫خودرویی قطعه س��ازان مشخص شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای همراهی‬ ‫قطعه سازان در س��اخت قطعات خودروهای جدید باید تفاهم ها‬ ‫و همکاری ها مشخص باش��د البته قطعه سازان و مجموعه سازان‬ ‫نیز فعالیت خود را ادام��ه می دهند و تامین قطعات خودروهای‬ ‫در حال تولید ش��رکت های خودروساز در حال انجام است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به دسترسی قطعه س��ازان به اطالعات و فناوری تولید‬ ‫قطع��ات خودروهای جدی��د گفت‪ :‬باید قطعه س��ازان در جریان‬ ‫همکاری جدید درباره خودروها اطالعات بیش��تری کسب کنند‬ ‫و فناوری ه��ای جدید در اختیار انها قرار گیرد تا بتوانند در روند‬ ‫همکاری ها حضور موثری داش��ته باشند‪ .‬او در ادامه با اشاره به‬ ‫تاکید مسئوالن و دولتمردان مبنی بر ضرورت ادغام قطعه سازان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بی تردید ادغام قطعه سازان موجب افزایش توانمندی‬ ‫صنع��ت قطعه و گس��ترش هم��کاری با خودروس��ازان خارجی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این فعال در صنعت قطع ه کش��ور در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو ادامه داد‪ :‬البته ش��رط اول توسعه توانمندی صنعت‬ ‫قطعه کشور به بازی گرفتن قطعه سازان و مجموعه سازان داخلی‬ ‫در پروژه ه��ای جدید خودرویی اس��ت و در ادامه به طور مس��لم‬ ‫تشکیل ش��رکت های بزرگ قطعه س��ازی و تقویت توانمندی ها‬ ‫در ح��وزه تولی��د و فناوری نی��ز نقش مهمی در پیش��رفت این‬ ‫صنعت خواهد داش��ت‪ .‬این کارشناس صنعتی افزود‪ :‬با ادغام و‬ ‫تشکیل شرکت های بزرگ در صنعت قطعه ‪ ،‬شرکت ها به گردش‬ ‫س��رمایه و گردش مالی (ترنول) باالتری دس��ت یافته و به شکل‬ ‫مطلوب ت��ری می توانند به اهداف مورد نظر خود برس��ند‪ .‬اروند‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته توسعه قطعه سازان بر جریان اشتغالزایی کشور‬ ‫نیز تاثیر خواهد گذاش��ت و موجب رش��د اشتغال در این بخش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 28 1396‬ربیع االول ‪ 17 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 281‬پیاپی ‪2254‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی افق تحول گرایانه‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫واردات فناوری های برتر و‬ ‫امضای قرارداد با شرکت های‬ ‫دارای نشان های تجاری بنام‬ ‫و شناخته ش��ده با این هدف‬ ‫ض��رورت حرکت به س��مت‬ ‫فناوری ه��ای روز را بی��ش‬ ‫از پیش م��ورد تاکی��د قرار‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫می ده��د و نکت��ه ض��روری‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫یافت��ن فناوری های��ی ب��ا‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫محوری��ت االیندگ��ی پایین‬ ‫اسالمی‬ ‫و ن��رخ تمام ش��ده مناس��ب‬ ‫است‪.‬‬ ‫به طور قطع برای تبدیل شدن به صنعتی پیشرو در افق‬ ‫چش��م انداز ‪ 1409‬توجه و التزام به رویکردهای متناسب‬ ‫ب��ا نیاز داخ��ل و قابل رقابت با اجناس مش��ابه خارجی از‬ ‫ضروری��ات به ش��مار م��ی رود و این افق جز ب��ا حرکات‬ ‫تحول گرایانه محقق نخواهد ش��د‪ .‬درحال حاضر بررس��ی‬ ‫عملکرد خودروس��ازان نش��ان می دهد که اقدامات فعلی‬ ‫ل در این صنعت نخواهد شد‬ ‫خودروس��ازان منجر به تحو ‬ ‫و جای کار بیش��تری برای تحقق این امر دارد اما در عین‬ ‫حال بای��د به این موضوع اگاه بود ک��ه وجود نیروی کار‬ ‫مناس��ب‪ ،‬امکانات کافی و همچنین فراه��م بودن زمینه‬ ‫همکاری با ش��رکت های خارجی می تواند صنعت خودرو‬ ‫را به اهداف پیش بینی شده در افق ‪ 1409‬نزدیک تر کند‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع باید یک��ی از دالی��ل عقب ماندگی فعلی‬ ‫خودروسازان را باوجود سابقه ای بیش از ‪ ۵۰‬سال فعالیت‬ ‫در این صنعت‪ ،‬افزایش هزینه ها در کنار اعتقاد نداش��تن‬ ‫به تحول دانست که این امر درنهایت منجر به افزایش نرخ‬ ‫تمام شده انها شده و میل به افزایش بیشتر قیمت ها را در‬ ‫انها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫بی ش��ک ادامه مسیر گذش��ته نه تنها در صنعت خودرو‬ ‫بلکه در س��ایر صنایع منجر به تحول نمی ش��ود و صنایع‬ ‫را ب��ه ورطه نابودی خواهد کش��اند چراک��ه وجود بازاری‬ ‫مطمئن برای خودروس��ازان با هدف ف��روش محصوالت ‬ ‫باعث ش��ده تا تالش چندانی برای بهب��ود وضعیت خود‬ ‫و خ��روج از صنعتی پیرو نش��ود که پیش بین��ی اهدافی‬ ‫همچ��ون تحول در صنعت خودرو در افق ‪ 1409‬می تواند‬ ‫راهگشای خوبی باشد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس از اصلی تری��ن نکاتی ک��ه باید صنعت‬ ‫خودرو ان را محور فعالیت های خود قرار دهد‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫و دسترس��ی به فناوری های روز اس��ت که جز در س��ایه‬ ‫همکاری با نش��ان های برتر صنعت خودرو جهانی محقق‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگشت «گری مارکت ها»‬ ‫به بازار خودروهای وارداتی‬ ‫ریی��س س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫در نام��ه ب��ه ریی��س کمیس��یون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پیشنهاد حضور دوباره‬ ‫«گری مارکت» با رعایت ش��رایط و‬ ‫الزام��ات واردات خ��ودرو به هیات‬ ‫دولت پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬پی��رو ش��کایت انجمن صنفی‬ ‫واردکنن��دگان خودرو به کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬مبنی بر‬ ‫لزوم وجود گری مارکت در بازار خودرو بر اس��اس قانون‬ ‫و پیگیری های مستمر این موضوع‪ ،‬نوابی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در نامه به‬ ‫ریی��س کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تاکیدهایی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نام��ه امده اس��ت؛ ب��ا توجه به م��اده ‪ ۴‬قانون‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان مصوب ‪ ۱۵‬مهر ‪ ۱۳۸۸‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی مش��عر بر (همه عرضه کنندگان اعم از‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان کاالهای س��رمایه ای از‬ ‫جمله خودرو(س��نگین و س��بک) و ماشین االت صنعتی‪،‬‬ ‫مکلف به داش��تن نمایندگی رس��می و تعمی��رگاه مجاز‪،‬‬ ‫تامی��ن قطع��ات یدکی و ارائه س��رویس و خدمات بعد از‬ ‫فروش می هس��تند) و چگونگی هم��کاری واردکنندگان‬ ‫موازی با نمایندگی های رس��می ب��ر مبنای تعهد خدمات‬ ‫گارانت��ی و وارانتی و تعیین تکلیف خدمات پس از فروش‬ ‫در قال��ب عق��د ق��رارداد و پذیرش و ترخی��ص خودرو بر‬ ‫مبنای ش��ماره شاسی‪ ،‬دوباره از ناحیه وزارت متبوع برای‬ ‫اتخاذ تصمیم در هیات وزیران پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫انجم��ن صنف��ی واردکنن��دگان خودرو در س��ال های‬ ‫اخی��ر و به منظ��ور حمایت از واردکنندگان غیر رس��می‬ ‫و رقابت��ی کردن بازار خ��ودرو و همچنین متعادل کردن‬ ‫ن��رخ خودروه��ای واردات��ی در ب��ازار ب��رای حمای��ت از‬ ‫مصرف کنندگان خودروه��ای وارداتی تالش زیادی انجام‬ ‫داد و با ارس��ال این نامه از س��وی رییس سازمان حمایت‬ ‫به رییس کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی و‬ ‫پیشنهاد بررس��ی حضور گری مارکت به هیات وزیران به‬ ‫نظر می رسد در مصوبه جدید واردات خودرو باز هم شاهد‬ ‫حضور گری مارکت در بازار خودروهای وارداتی باشیم‪.‬‬ ‫اگر‬ ‫مدیران و کارگران‬ ‫ایران خودرو کیفیت‬ ‫خودروهای تولیدی را از نظر ایمنی‬ ‫باال ببرند‪ ،‬حمایت می شوند همچنین‬ ‫باید از استعدادها و ظرفیت‬ ‫دانشگاه ها به درستی‬ ‫استفاده کرد‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی در ایین اغاز تولید انبوه ‪ ۲‬خودرو جدید تاکید کرد‬ ‫‪ ۴‬شرط مجلس‬ ‫برای حمایت از صنعت خودرو‬ ‫میترا ممس�نی‪ :‬تولید دو محصول دنا پالس توربو و ‪۲۰۷‬صندوق دار‬ ‫اتوماتیک با حضور علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش�ورای اسالمی و‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایران خودرو و‬ ‫جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اغاز شد‪ .‬رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی پیش از گشایش اغاز تولید دو محصول ایران خودرو‪،‬‬ ‫از بخش ه�ای مختل�ف تولی�د و مرکز طراحی و توس�عه محصوالت‬ ‫جدی�د این گروه صنعتی بازدید کرد و در جریان اخرین فعالیت ها و‬ ‫دستاوردها قرار گرفت‪ .‬علی الریجانی در این ایین‪ ،‬حمایت مجلس‬ ‫ش�ورای اسلامی از صنع�ت خودرو را مش�روط به انج�ام اقداماتی‬ ‫همچون بهبود کیفیت‪ ،‬توجه به تحقیق و توس�عه‪ ،‬خصوصی س�ازی‬ ‫و ارتق�ای صنعت قطعه اعالم کرد‪ .‬دن�ا پالس توربو مجهز به فناوری‬ ‫توربو بوده که این سیس�تم باعث افزایش گش�تاور و قدرت با حفظ‬ ‫نس�بی مصرف سوخت ش�ده و نتیجه ان سرعت و عملکرد مناسب‬ ‫خودرو در جاده اس�ت که گروه صنعتی ایران خودرو با اس�تفاده از‬ ‫فن�اوری روز خودروس�ازان اروپایی اقدام به طراح�ی و تولید تیپ‬ ‫جدید این خودرو که مجهز به موتور پرقدرت توربوشارژ است‪ ،‬کرده‬ ‫که می تواند به عنوان محصولی متفاوت مورد توجه مش�تریان قرار‬ ‫گیرد‪ .‬یکی از اهداف شرکت در عرضه این محصول‪ ،‬افزایش کارایی‬ ‫قوای محرکه خودرو دنا پالس از طریق نصب سامانه توربوشارژ روی‬ ‫ان اس�ت‪ .‬همچنی�ن محصول ‪ ۲۰۷‬صندوق دار اتوماتیک براس�اس‬ ‫تمایل مش�تریان ایرانی به خرید خودروهای صندوق دار و مجهز به‬ ‫گیربک�س اتوماتیک بدون اتکا به پژو به عنوان یک خودرو خانواده‬ ‫طراحی ش�ده تا گامی جدید در راستای افزایش رضایت مشتریان و‬ ‫حفظ سهم بازار برداشته شود‪.‬‬ ‫برای حمایت از صنعت خودرو شرط داریم‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس شورای اسالمی نیز در‬ ‫این ایین حمایت بیشتر مجلس از صنعت خودروسازی‬ ‫را مشروط به ارتقای سطح ایمنی خودروهای تولیدی‬ ‫اع�لام ک��رد و با اش��اره به صحبت ه��ای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره برنامه های توس��عه ای گفت‪ :‬اگر‬ ‫موضوعاتی که بیان شد تحقق یابد نکته مثبتی است و‬ ‫کشور از مسیر رکود خارج می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر ل��زوم تحول در ص��ادرات تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬صادرکنن��دگان باید تکلیف خ��ود را بدانند که‬ ‫از چه حمایت ها و پش��تیبانی هایی برخوردار هس��تند‬ ‫بنابرای��ن باید در زمینه تولید محصوالتی که رقابت در‬ ‫ان وجود دارد‪ ،‬تکلیف روش��ن و ش��فاف باشد‪ .‬رییس‬ ‫ق��وه مقننه ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر میزان توقف برای‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ران زی��اد اس��ت و گاهی باعث‬ ‫می شود افراد از سرمایه گذاری منصرف شوند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که قانون رف��ع موانع تولید و‬ ‫برخی قوانین دیگر در مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫تسهیل سرمایه گذاری مشخص شده و در برنامه ششم‬ ‫توس��عه دریچه ای واحد برای س��رمایه گذاری تعیین‬ ‫ش��ده که س��رمایه گذار به یک نقطه مشخص مراجعه‬ ‫کند‪ .‬الریجانی با اش��اره به درخواست مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو مبنی ب��ر حمایت مجلس از این‬ ‫گروه صنعتی اظهار کرد‪ :‬از انجا که شرکت ایران خودرو‬ ‫یک صنعت مادر است و تاثیرات زیادی روی بخش های‬ ‫مختلف دارد مجلس از ان حمایت خواهد کرد اما برای‬ ‫حمایت بیشتر شرط و شروطی داریم‪ .‬در عین حال نیز‬ ‫در کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس افراد فعالی با‬ ‫دیدگاه حمایتی وجود دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹شروط مجلس برای حمایت‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در تشریح شروط‬ ‫حمایت مجل��س از صنعت خودروس��ازی گفت‪ :‬اگر‬ ‫مدیران و کارگران ایران خ��ودرو کیفیت خودروهای‬ ‫تولیدی را از نظر ایمنی باال ببرند‪ ،‬حمایت می ش��وند‪.‬‬ ‫در جری��ان بازدید س��واالتی مطرح کردم و باید قبول‬ ‫کنی��م برخی از محصوالت ایمنی مطلوب ندارند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که ارتقای ایمنی خودروها نکته بسیار‬ ‫مهمی اس��ت‪ ،‬چراکه جان مردم در تصادفات ناهنجار‬ ‫از هس��تی س��اقط می ش��ود‪ .‬الریجانی ادامه داد‪ :‬هر‬ ‫ک��س باید در ح��وزه تخصصی کار خود را انجام دهد؛‬ ‫اینکه خودروسازان وضعیت نامناسب جاده ها را مقصر‬ ‫بدانند و مسئوالن وزارت راه اعالم کنند که پلیس باید‬ ‫نظارت کند‪ ،‬قابل قبول نیس��ت زی��را هم پلیس باید‬ ‫با دوربین ها و اعمال روش های درس��ت نظارت موثر‬ ‫داشته باشد و هم مسئوالن وزارت راه به ساخت جاده‬ ‫مناسب کمک کرده و خودروسازان نیز باید نسبت به‬ ‫ارتقای س��طح ایمنی خودروهای تولیدی اقدام کنند‬ ‫چراکه ‪ ۱۶‬هزار کش��ته ناش��ی از تصادفات رانندگی‬ ‫و تع��داد زی��ادی مجروح و معلول ناش��ی از تصادفات‬ ‫در س��ال عدد کمی نیس��ت و هزینه های زیادی برای‬ ‫کش��ور به همراه دارد بنابرای��ن مدیران از نظر دینی‪،‬‬ ‫ملی و عقلی وظیفه دارند س��طح ایمنی تولید خودرو‬ ‫را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت برنامه ارتقای کیفیت محصوالت‬ ‫ریی��س ق��وه مقننه ب��ا تاکید بر اینک��ه مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو و مدی��ران دیگر باید برنام��ه ای درباره‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی با استفاده از تجربه‬ ‫کش��ورهای موفق در صنعت خودرو داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬می توان در صورت برنامه ریزی مناس��ب‬ ‫برای ارتقای کیفی��ت خودروهای تولیدی از صندوق‬ ‫توسعه ملی تسهیالتی را در اختیار خودروسازان قرار‬ ‫داد‪ ،‬حتی تس��هیالت دیگری برای انان تامین کرد به‬ ‫ش��رط انکه برنامه خودروس��ازان برای ارتقای سطح‬ ‫ایمنی مشخص باشد‪.‬‬ ‫الریجانی با اش��اره به اقدامات انجام شده در حوزه‬ ‫تحقیق و توس��عه از س��وی خودروس��ازان در بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه تاکید ک��رد‪ :‬با وجود اقدامات انجام‬ ‫ش��ده هنوز این فعالیت ها در تراز یک خودروس��ازی‬ ‫بزرگ نیست‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هم اکنون دانشجویان‬ ‫نخب��ه در دانش��کده های فن��ی در داخ��ل و خارج از‬ ‫کشور مش��غول به تحصیل و جویای اشتغال هستند‬ ‫و در ش��رایطی که خودروسازان انان را در بخش های‬ ‫مختلف به کار گیرند‪ ،‬ش��رایط پیشرفت فراهم خواهد‬ ‫ش��د بنابراین باید از اس��تعدادها و ظرفیت دانشگاه ها‬ ‫به درس��تی استفاده کرد زیرا این موضوع باعث تسلط‬ ‫به فناوری می ش��ود‪ .‬رییس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت رقاب��ت در تولی��د محصوالت‬ ‫خودرویی در س��طح بین المللی افزود‪ :‬ش��رکت های‬ ‫بزرگ خودروسازی مانورهایی در دنیای رقابت دارند‬ ‫و به موضوع تحقیق و توس��عه توجه می کنند بنابراین‬ ‫ایران خودرو نیز باید در زمینه تحقیق و توسعه بیشتر‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ .‬البته انتظار نداریم به صورت انی‬ ‫مانند خودروس��ازان بزرگ در بازاره��ای بین المللی‬ ‫حضور داش��ته باشد اما بازار ایران و کشورهای اطراف‬ ‫ب��ازار خوبی اس��ت و اگ��ر از نظر زیبای��ی و ایمنی و‬ ‫نرخ گذاری‪ ،‬خودروهای خوبی در کش��ور تولید ش��ود‬ ‫از س��وی متقاضی��ان خ��ودرو در کش��ورهای اطراف‬ ‫خریداری می ش��ود‪ .‬الریجان��ی گفت‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫باید در بخش تحقیق و توسعه تحرک بیشتری داشته‬ ‫باشد و در صورت موفقیت در این زمینه حمایت های‬ ‫بیشتری از صنعت خودروسازی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت واقعی با خصوصی سازی‬ ‫ریی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��ا اش��اره به‬ ‫صحبت های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬تا صنعت خودرو خصوصی نشود و رقابت واقعی‬ ‫در ان به وجود نیاید اتفاق مهمی نمی افتد و در صورت‬ ‫خ��روج صنعت خودرو از حالت نیمه خصوصی ضمن‬ ‫عملکرد موفق تر شاهد رسیدگی بیشتر به کارگران و‬ ‫مهندسان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون اصل ‪ ۴۴‬دچار سقط جنین شد‬ ‫رییس قوه مقننه با اشاره به اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫گفت‪ :‬قانون اصل ‪ ۴۴‬در اجرا دچار س��قط جنین شد‬ ‫و خصولتی ها به دلیل این رفتار نادرست ایجاد شدند‬ ‫بنابراین باید بار دیگر این قانون اجرایی و اش��تباهات‬ ‫رفع ش��ود‪ .‬حتی رییس جمهوری هنگام تقدیم الیحه‬ ‫بودجه به مجلس تاکید داش��تند به این موضوع توجه‬ ‫می شود و قوه مقننه نیز در این راستا تاکید دارد‪.‬‬ ‫وی خطاب به خودروس��ازان گفت‪ :‬باید برنامه های‬ ‫م��دت دار در زمین��ه خصوصی س��ازی ارائ��ه کنید و‬ ‫سازمان گسترش نیز تکلیف سهام خود را روشن کند‬ ‫ن شرکت ها‬ ‫و س��اماندهی الزم درباره سهام مختلف ای ‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬به نظر می رس��د از انجا که خودروسازان‬ ‫در زمینه ارائه وام نارضایتی هایی داش��تند در صورت‬ ‫اصالح��ات الزم بانک ها نیز هم��کاری خواهند کرد‪،‬‬ ‫هرچن��د بانک ه��ا نیز مس��ائل خاص خ��ود را دارند‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬توسعه بخش‬ ‫قطعه س��ازی در صنعت خودروس��ازی اقدام خوب و‬ ‫اش��تغالزایی بود‪ .‬ارتقای فن��اوری باید همواره مدنظر‬ ‫باشد و برنامه ریزی برای رونق صادرات قطعه نیز لحاظ‬ ‫شود‪ .‬اینکه شرکت پژو در یک کشور سرمایه گذاری و‬ ‫اظهار می کند قطعات ان از س��وی قطعه سازان ایرانی‬ ‫تامین ش��ود نکته قابل قبولی اس��ت بنابراین باید به‬ ‫موضوع صادرات قطعات خودرو بیش��تر توجه ش��ود‬ ‫و داش��تن این ایده ها برای کش��ور مهم اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬باید روند توس��عه شرکت های خودروسازی به‬ ‫گونه ای باشد که در حرکت کلی کشور از نظر ثروت زا‬ ‫کردن تاثیر داش��ته باشد و در این راستا موضوع مورد‬ ‫حمای��ت قرار می گی��رد‪ .‬الریجانی ادامه داد‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه برخی کش��ورها ش��یطنت و تحریم می کنند و‬ ‫تاثیرات روانی را در روند سرمایه گذاری ایجاد می کند‪،‬‬ ‫مهم تر از این موضوع رس��یدگی ب��ه وضعیت داخلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بعد از برجام با همه گرفتاری ها و بداخالقی ها‬ ‫در بخش هایی گش��ایش هایی ایجاد ش��د اما سیستم‬ ‫دیوانی کشور لَخت و با تانی تصمیم می گیرد‪ .‬رییس‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬باید مدیران کشور تالش‬ ‫بیشتری داشته باش��ند زیرا گرفتاری های درونی کم‬ ‫نیست‪ .‬ممکن است غربی ها و برخی کشورها شیطنت‬ ‫داشته باشند اما مش��کالت سرمایه گذاری باعث ازار‬ ‫بیشتر ش��ده و ایستگاه های اجازه گرفتن در سیستم‬ ‫اداری و بانکی وجود دارد و ممکن اس��ت فساد نیز به‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬در این راستا شورایی تشکیل شد‬ ‫تا بخشنامه های زاید حذف شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫سرعت عمل در روند سرمایه گذاری الزم است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کمیس��یون صنایع باید پیگیری ها و سختگیری های‬ ‫الزم را داش��ته باش��ند که چرا دس��تگاه های مختلف‬ ‫دریچه واحد در راس��تای جذب س��رمایه گذاری ها را‬ ‫اجرا نکرده و س��رمایه گذاران دچار مش��کل هستند‪.‬‬ ‫الریجان��ی ادامه داد‪ :‬س��رمایه گذار باید کفش اهنین‬ ‫به پا کند و یکی‪ ،‬دو س��ال به دنبال کار باش��د‪ .‬البته‬ ‫ش��اید تعداد کارکنان زیاد اداری در کشور باعث شده‬ ‫تا کارهای جانبی بتراشند اما در هر صورت باید روند‬ ‫سرمایه گذاری تسهیل شود چراکه ایرانیان زیادی در‬ ‫خارج از کش��ور و داخل عالقه مند به س��رمایه گذاری‬ ‫هس��تند و ما در جلس��ات مختلف حرف های انان را‬ ‫ش��نیده ایم بنابراین سیس��تم دیوانی باید کمک های‬ ‫الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش اشتغالزایی و درامد با صادرات‬ ‫الریجانی افزود‪ :‬کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫جلسه بگذارد و موانع سرمایه گذاری را رفع کند‪ ،‬حتی‬ ‫اگ��ر دولت در این راس��تا اقدام نک��رد مجلس به این‬ ‫موض��وع توجه می کند تا تولی��د و صادرات رونق یابد‬ ‫چراکه اگر این موضوعات به ثمر نرس��د‪ ،‬اش��تغالزایی‬ ‫و درام��د با افزای��ش روبه رو نمی ش��ود‪ .‬رییس نهاد‬ ‫قانون گذاری کش��ورمان افزود‪ :‬دوستان دولتی درباره‬ ‫رونق تولید و صادرات پیشنهادات خود را ارائه کنند‪،‬‬ ‫هرچند مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن نیز این موض��وع را مدنظر قرار خواهند داد‬ ‫ام��ا می خواهیم به کمک دول��ت و بخش خصوصی و‬ ‫نهاده��ای ذی رب��ط اقدامی انج��ام دهیم که حتی در‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۷‬نیز اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 28 1396‬ربیع االول ‪ 17 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 281‬پیاپی ‪2254‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش نرخ سراتو منتفی شد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا بر افزایش نیافتن‬ ‫نرخ خودرو سراتو و عرضه با شرایط قبلی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز؛ محسن جهرودی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا در راستای حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫و سیاس��ت های دولت خدمت گزار با اعالم دستور افزایش‬ ‫نیافتن نرخ س��راتو به معاونت فروش و بازاریابی س��ایپا و‬ ‫بازگشت نرخ خودرو به شرایط قبل اعالم کرد که موضوع‬ ‫افزایش نرخ در مقطع فعلی اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره عل��ل افزایش نرخ خودرو با توجه به افزایش‬ ‫هزینه های سربار تولید افزود‪ :‬با کنترل هزینه های مرتبط‬ ‫با تولید و در راس��تای حمایت مستمر از مصرف کنندگان‬ ‫هزینه ها را کنترل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت درحال حاضر طرح ویژه فروش و تحویل‬ ‫فوری خودرو س��راتو اپش��نال با نرخ قبل��ی ‪ ۱۰۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۵۸‬هزار تومان در نمایندگی های سراس��ر کش��ور در‬ ‫جریان است‪.‬‬ ‫هموطنان می توانند با مراجعه به س��ایت اینترنتی گروه‬ ‫خودرو سازی سایپا به نشانی ‪www. saipacorp. com‬‬ ‫یا نمایندگی های مجاز گروه سایپا در سراسر کشور نسبت‬ ‫به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برنامه ریزی برای به صفر رساندن سهم دولت در مدیریت شرکت های خودروسازی‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ای��ن ایی��ن با اش��اره به عمده تری��ن چالش های‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور گف��ت‪ :‬مالکی��ت دولتی و‬ ‫تحمیل س��رمایه گذاری غیر اقتصادی به شرکت های‬ ‫خودروس��ازی از جمله این مش��کالت اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس الزم اس��ت دولت س��هم خود را از مالکیت و‬ ‫مدیریت شرکت های خودروسازی به صفر برساند که‬ ‫در ای��ن زمینه برنامه ریزی با هدف خصوصی س��ازی‬ ‫واقعی دو ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ب��ه هیچ عن��وان موافق‬ ‫خصولتی سازی نیستیم‪ ،‬افزود‪ :‬تحمیل نیروی انسانی‬ ‫مازاد‪ ،‬قیمت گذاری محصوالت‪ ،‬بی ثباتی سیاست ها و‬ ‫ضعف نظام تامین مالی از دیگر مشکالت این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری نظام تامین مالی خودروس��ازان را‬ ‫ب��ا چالش ه��ای جدی همراه دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫صنع��ت خودرو اکنون نیازمند ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه در گردش با نرخ های مناس��ب است اما در‬ ‫قراردادهای بانکی تفاوتی بین این صنعت پیش��تاز و‬ ‫سایر صنایع در نظر گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که صنعت خ��ودرو می تواند‬ ‫‪ ۶۰‬صنعت دیگر را به دنبال خود بکشد و از این نظر‬ ‫صنعت دوم کش��ور به ش��مار می رود و الزم است در‬ ‫زمین��ه حجم و نرخ تس��هیالت بانکی به این صنعت‬ ‫تفاوت قائل شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت صرف��ه و مقیاس‬ ‫پایی��ن تولی��د و همچنی��ن بی توجهی ب��ه تحقیق‬ ‫و توس��عه را از دیگ��ر مش��کالت ای��ن صنعت اعالم‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بخش ه��ای تحقیق و توس��عه صنایع‬ ‫خودروس��ازی ارتباط گس��ترده با خارجی ها نداشته‬ ‫و ب��ا محدودیت هایی همراه اس��ت اما در قراردادهای‬ ‫اخی��ر خودرویی ازجمل��ه پژو و رنو به این مهم تاکید‬ ‫ش��ده که این امر می تواند تحولی به ویژه در طراحی‬ ‫پلتفرم به وجود اورد‪.‬‬ ‫ب��ه طور قطع تولید خ��ودرو در یک کارخانه نباید‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه در سال باشد بنابراین الزم‬ ‫است صرفه مقیاس تولید را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با اش��اره به مشکالت صنعت قطعه‬ ‫نی��ز گف��ت‪ :‬درحال حاضر ابر قطعه س��از در کش��ور‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫اکنون هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه س��از در کش��ور مش��غول‬ ‫فعالیت هس��تند که تجمیع انها اینده خودروسازی‬ ‫کشور را تضمین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی از تدوین برنامه سه ساله نوسازی صنعت قطعه‬ ‫ب��ا ه��دف صادرات گرا کردن این صنع��ت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬برای اجرای این طرح مبلغ ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت از محل صندوق توسعه ملی با سود‬ ‫پایی��ن و به همین میزان از س��وی دولت‪ ۱۰۰ ،‬هزار‬ ‫میلیارد ریال از سوی بانک ها و نصف این مبلغ از سوی‬ ‫بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذاری برای صنایع‬ ‫کشور پیش بینی شده که تزریق خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه اگر‬ ‫خواهان توس��عه خودروسازی در کشور هستیم باید‬ ‫نس��بت به از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده‬ ‫به ویژه خودروهای عمومی از چرخه حمل ونقل اقدام‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته تا ‪ ۸۵‬درصد نرخ خودروهای‬ ‫سنگین یارانه اختصاص می یافت و هم اکنون کاهش‬ ‫مصرف س��وخت خودروه��ای کش��نده و اتوبوس با‬ ‫سرمایه گذاری های الزم امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید جبران مافات کنیم‬ ‫ش��ریعتمداری در ادامه با تشریح وضعیت و جایگاه‬ ‫صنع��ت خودرو در اقتصاد کش��ور تصریح کرد‪ :‬امروز‬ ‫صنعت خودرو تامین کننده ‪ ۳/۵‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی کش��ور بوده و ارتق��ای ان به ‪ ۴‬درصد در افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ایجاد یک تا دو ش��غل جدید به‬ ‫ازای تولی��د هر خ��ودرو و ایجاد اش��تغال در صنعت‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬صنای��ع پایین و باالدس��تی و خدمات‬ ‫تولید پلتفرم ملی نیازمند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران‬ ‫خ��ودرو در ایین راه ان��دازی خط تولید دناپالس‬ ‫توربوش��ارژ و ‪ ۲۰۷‬صندوقدار اتوماتیک رویکرد‬ ‫مه��م این گ��روه را عقد قرارداد ب��رای طراحی و‬ ‫تولی��د پلتف��رم اختصاصی عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫اج��رای این قرارداد مس��تلزم تامین مالی بیش‬ ‫از هزار میلیارد تومان اس��ت که نیازمند حمایت‬ ‫قانون گذاران هستیم‪ .‬‬ ‫وی صنعت خودرو را لکوموتیو صنعت کش��ور‬ ‫خواند و گفت‪ :‬تولید امس��ال صنعت خودرو یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه خودرو است که در‬ ‫ص��ورت واردات این تعداد ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ارز از‬ ‫کش��ور خارج می ش��د که خودروسازی کشور با‬ ‫صرف ‪۱/۵‬میلیارد دالر این تعداد را تولید می کند‪.‬‬ ‫وی از مذاکره با شرکت پژو برای استفاده از توان‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی برای تولید در سایت الجزایر‬ ‫پژو خبر داد و گفت‪ :‬قطعه س��ازان توانمند ایرانی‬ ‫می توانند با س��رمایه گذاری در الجزایر‪ ،‬قطعات‬ ‫پژو را در این کشور تولید و تامین کنند‪.‬‬ ‫یک��ه زارع ضم��ن تش��ریح مش��ارکت های‬ ‫بین الملل��ی ایران خودرو در دوران دولت تدبیر و‬ ‫امید گفت‪ :‬براساس فرمایش رهبر معظم انقالب‬ ‫با تکیه بر توان داخلی و نیروی کار جوانان کشور‪،‬‬ ‫تولید در ایران خودرو را به سمت تولید ایرانی و‬ ‫نشان تجاری ایرانی هدایت می کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬س��اخت داخ��ل ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از قطع��ات و ص��ادرات ‪ ۳۰‬درصدی محصوالت‬ ‫مش��ترک‪ ،‬خط قرمز مشارکت های ایران خودرو‬ ‫با طرف های خارجی است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ای��ران خ��ودرو‬ ‫انتق��ال دانش و فناوری تولی��د را از دیگر موارد‬ ‫قرارداده��ای بین المللی ایران خودرو عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بازار بزرگ ایران را بدون اورده جدید از‬ ‫دس��ت نخواهیم داد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نگاه ویژه‬ ‫به صنعت خودرو و قطعه س��ازی باعث توس��عه و‬ ‫پیشرفت ان می شود و در اینده نتایج ان نصیب‬ ‫اقتص��اد ایران خواهد ش��د‪ .‬یکه زارع اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران خودرو خود را در قبال مش��تری مسئول و‬ ‫متعه��د می داند تا خودرو را با فناوری روز تولید‬ ‫کرده و با کیفیت مطلوب و نرخ مناسب در اختیار‬ ‫مشتری قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه قطعه س��ازی در معرض‬ ‫فرس��ودگی ق��رار دارد‪ ،‬این صنعت را اش��تغالزا‬ ‫خواند و ضمن ضروری دانس��تن سرمایه گذاری‬ ‫جدی��د برای نوس��ازی خط��وط قطعه س��ازان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ۸۰ :‬درص��د از کیفیت خودرو‬ ‫مربوط به قطعات به کار رفته در ان است که در‬ ‫‪ ۴‬سال گذشته جهش کیفی قابل مالحظه ای در‬ ‫این بخش داشته ایم‪ .‬یکه زارع در ادامه خواستار‬ ‫توج��ه و حمایت از خروج خودروهای فرس��وده‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬سال گذش��ته با حمایت های وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۵۰‬هزار تاکس��ی را از‬ ‫ش��بکه حمل ونقل خارج کردیم ک��ه ادامه این‬ ‫روند و خروج ‪ ۵۷‬هزار دس��تگاه نیازمند توجه و‬ ‫حمایت ویژه و تخصیص بودجه مناسب از سوی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت‪ .‬وی از طرح‬ ‫موض��وع واردات خودروه��ای تجاری‬ ‫به جای س��رمایه گذاری برای خروج‬ ‫فرسوده ها انتقاد کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫بس��تر حمایت از قوای محرکه‬ ‫خودروهای تجاری در کش��ور‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫خودروی��ی اظهار ک��رد‪ :‬امروز نزدیک ب��ه ‪ ۳۰‬بنگاه‬ ‫بزرگ خودروس��ازی در ایران فعال اس��ت با این حال‬ ‫ایران خودرو همچنان پیش��تاز صنعت خودرو کشور‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫این عضو دولت یازدهم با اش��اره به ورود نخستین‬ ‫خودرو به کش��ور در سال ‪ ۱۲۸۱‬شمسی تاکید کرد‪:‬‬ ‫با وجود س��ال های طوالنی به نظر می رسد باید امروز‬ ‫گام هایمان را مس��تحکم تر در این صنعت برداشته و‬ ‫جبران مافات کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اهداف پیش بینی ش��ده صنعت‬ ‫خ��ودرو در افق ‪ ۱۴۰۴‬اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس س��ند‬ ‫راهبردی صنعت خودرو دس��تیابی به رتبه نخس��ت‬ ‫خودروس��ازی منطقه‪ ،‬پنجم اسیا و یازدهم جهان و‬ ‫تولید دست کم ‪ ۳‬میلیون دستگاه خودرو در ان سال‬ ‫هدف گذاری شده اس��ت‪ ،‬همچنین تولید ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫خودرو تجاری و صادرات ‪ ۳۰‬هزار دس��تگاه از انها در‬ ‫دستور کار خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری بیان کرد‪ :‬هم اکنون س��هم صنعت‬ ‫خ��ودرو از کل ارزش اف��زوده بخ��ش صنعت معادل‬ ‫‪ ۱۸/۸‬درصد اس��ت که تا سال ‪ ۱۴۰۴‬این میزان باید‬ ‫به ‪ ۲۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫تا پایان ابان تولید خودرو ‪ ۱۷‬درصد در هم سنجی‬ ‫با س��ال گذش��ته از رش��د برخوردار بوده که تا پایان‬ ‫امسال به هدف تولید یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار خودرو‬ ‫دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫حمایت از صنعت خودرو نیازمند همکاری ‪ ۳‬قوه‬ ‫عزی��ز اکبری��ان‪ ،‬ریی��س‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی نیز‬ ‫در ادام��ه این ایی��ن گفت‪ :‬بدنه‬ ‫کارشناس��ی دول��ت ب��ه دلی��ل‬ ‫اش��نایی بیشتری که با اسیب ها‬ ‫و مش��کالت موج��ود در ای��ن‬ ‫صنعت دارد‪ ،‬بیش��تر از مجلس قادر اس��ت‬ ‫ب��ه ارائه لوایح اثربخ��ش در صنعت خودرو‬ ‫و قطعه س��ازی اقدام کن��د و دولت باید در‬ ‫قالب ارائه الیحه‪ ،‬فرماندهی میدان حمایت‬ ‫از صنعت خودرو را در دست گیرد‪.‬‬ ‫وی بهترین راه حمایت از بخش خصوصی‬ ‫را رفع موانع سیس��تم بانکی‪ ،‬قاچاق‬ ‫کاال و مالی��ات ب��ر تولید‬ ‫دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با‬ ‫وجود حمایت��ی که ایران خودرو‬ ‫از س��ازندگان داش��ته صنع��ت‬ ‫قطعه سازی کش��ور اسیب دیده‬ ‫اس��ت در حالی که این صنعت با‬ ‫کمتری��ن امکانات می تواند نقش‬ ‫مهمی در رقابت پذیری و حضور‬ ‫کشور در بازاهای جهانی ایفا کند‪.‬‬ ‫اکبری��ان افزود‪ :‬دولت با حمایت از بخش‬ ‫خصوص��ی می تواند به راحتی و با هزینه ای‬ ‫کمتر اشتغالزایی کند‪.‬‬ ‫نامه انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو به رییس جمهوری‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو در نامه ای به دفتر ریاست‬ ‫جمهوری از حس��ن روحانی خواس��ته تا ب��ا اتخاذ تدابیر‬ ‫ویژه ای از افزای��ش التهاب در ب��ازار خودروهای وارداتی‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو در پی توقف ‪ ۵‬ماهه ثبت سفارش خودرو از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه رییس جمهوری نامه‬ ‫سرگشاده ارسال کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این نام��ه امده‪ ،‬واردات خودرو س��واری‬ ‫به کش��ور ب��ه دلیل ضعف ه��ا و چالش های��ی که صنعت‬ ‫خودرو داخل در دهه های گذشته داشته با هدف برطرف‬ ‫کردن بخش��ی از نی��از کیفی مصرف کنن��دگان ایرانی به‬ ‫خودروه��ای روز دنیا هم��واره در برنامه ه��ای صنعتی و‬ ‫تجاری کش��ور گنجانده ش��ده و از جمله دس��تاوردهای‬ ‫فعالی��ت واردکنندگان خودرو افزای��ش رفاه ملی و توجه‬ ‫به سلیقه های مختلف مش��تریان‪ ،‬انتقال دانش و فناوری‬ ‫روز دنیا به همراه الگو سازی برای تولید کنندگان داخلی و‬ ‫ایجاد اشتغال در بخش خد مات بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود انک��ه واردکنندگان خ��ودرو تنها س��هم ‪۵‬‬ ‫درص��دی در ب��ازار خ��ودرو کش��ور دارند ام��ا تغییرات‬ ‫ف��راوان در ش��یوه نامه های دولتی زمین��ه تضییع حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان و ایجاد ناامنی در بازار س��رمایه گذاران‬ ‫ای��ن بخ��ش از تج��ارت و خدم��ات را ایج��اد ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از انجایی ک��ه واردات خودرو به کش��ور باعث افزایش‬ ‫انتظارات مش��تریان از خودروسازان داخلی خواهد شد و‬ ‫همسو با ان ارتقای کیفی و فنی خودروهای تولید داخل‬ ‫را ب��ه عنوان الگو فراهم کرده اس��ت ام��ا نزدیک به یک‬ ‫سال گذشته و به دنبال بسته شدن مرحله ای سایت ثبت‬ ‫سفارش ش��اهد بی توجهی به مصرف کنندگان این بخش‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫بر این اس��اس انتظار می رود نظر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو ایران به عنوان تش��کل مردم نهاد بخش خصوصی‬ ‫در تدوین ش��یوه نامه واردات خودرو اخذ و ثبت سفارش‬ ‫واردات خودرو که برخالف قانون جاری کش��ور متوقف و‬ ‫باعث تعطیلی و تعلیق فعالیت بنگاه های شفاف اقتصادی‬ ‫و بیکاری کارکنان شده هرچه سریع تر فعال شود‪.‬‬ ‫جلوگی��ری از افزایش نرخ های نجوم��ی تعرفه واردات‬ ‫خ��ودرو که بی��ش از پیش باعث دور ش��دن از رس��الت‬ ‫پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی و چشم انداز‬ ‫ترس��یمی برای توس��عه فعالیت تجارت بین الملل در هر‬ ‫دو بخ��ش ص��ادرات و واردات خواه��د ش��د و همچنین‬ ‫خ��روج کامل دول��ت از بخش تصدی گری ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی از دیگ��ر درخواس��ت های ای��ن صن��ف‬ ‫است‪ .‬انتظار می رود تدوین سند استراتژی صنعت خودرو‬ ‫که یکی از عوامل زمینه ساز جذب سرمایه گذاران خارجی‬ ‫بر اساس سیاست های تش��ویقی و ترغیبی در این بخش‬ ‫خواهد بود تسریع شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 28 1396‬ربیع االول ‪ 17 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 281‬پیاپی ‪2254‬‬ ‫خبر‬ ‫رسانه رنو در راه است‬ ‫خودروس��از فرانسوی رنو‪ ،‬با خرید بخش��ی از سهام گروه‬ ‫رسانه ای سوفیا‪ ،‬وارد عرصه رسانه شد‪.‬‬ ‫شرکت خودروس��ازی رنو با اعالم اینکه ‪۴۰‬درصد از سهام‬ ‫گروه رسانه ای س��وفیا را خریداری کرده‪ ،‬به طور رسمی وارد‬ ‫دنیای رسانه شد‪.‬‬ ‫گروه سوفیا ناشر مجله های معتبر و مطرحی مانند چلنجز‪،‬‬ ‫هیستوریا و ‪ Sciences et Avenir‬متعلق به فردی به نام‬ ‫کلودپردرسل است‪.‬‬ ‫مجله ه��ای هفتگ��ی چلنج��ز و ‪ Sience et Avenir‬به‬ ‫ترتیب با ‪ ۲۰۶‬هزار نسخه و ‪ ۲۳۶‬هزار نسخه دو زیرمجموعه‬ ‫بزرگ این گروه هستند‪.‬‬ ‫کلودپردریل‪ ،‬روزنامه نگار ‪ ۹۱‬ساله درباره شریک شدن رنو‬ ‫با گروه رسانه ای سوفیا اظهار کرد‪« :‬از پیوستن رنو به سوفیا‬ ‫که در راس��تای راهبردهای ما بود‪ ،‬بس��یار خوشحالیم‪ .‬گروه‬ ‫بو کار خود در زمینه‬ ‫س��وفیا در نظر داش��ت با توسعه کس�� ‬ ‫رس��انه‪ ،‬در ح��وزه دیجیتال و رویداده��ای مربوط به ان نیز‬ ‫پیش��رفت کن��د‪ ».‬او همچنی��ن گفت رنو با س��رمایه گذاری‬ ‫‪۵‬میلیون یورویی‪ ،‬بدهی های گروه س��وفیا را پرداخت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬قصد رنو از ورود به دنیای رس��انه و‬ ‫رونق بخش��یدن به این حوزه این است که بیشتر از گذشته‬ ‫توانایی تعامل با مش��تریان‪ ،‬رانندگان و کاربران خودروهای‬ ‫خودران و هوشمند را داشته باشد و بتواند در راستای تامین‬ ‫محتوای سازگار با حوزه خود و فناوری خودروهای خودران‪،‬‬ ‫به رسانه کمک کند‪.‬‬ ‫کارلوس گون‪ ،‬دراین ب��اره گفت‪« :‬این پروژه به طور کامل‬ ‫ب��ا راهبردهای رنو در جهت ارائه خدم��ات جدید مربوط به‬ ‫خودروه��ای خ��ودران‪ ،‬ارتقای کیفیت محص��والت و بهبود‬ ‫تجربه مش��تریان همخوان��ی دارد‪ ».‬کارلوس گون همچنین‬ ‫تاکید کرد این راهبرد‪ ،‬جهانی خواهد بود‪.‬‬ ‫فروش خودکار خودرو در چین‬ ‫به زودی‬ ‫یک خرده ف��روش انالین در چین طرح اولیه دس��تگاهی‬ ‫برای فروش خودکار خودرو در یک مرکز خرید را ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک ش��رکت خرده فروش��ی انالین چینی طرح اولیه یک‬ ‫دس��تگاه فروش خودکار خودرو را طراحی کرده و در همین‬ ‫راستا قصد دارد مرکز خرید نیز بسازد‪.‬‬ ‫این شرکت خودروهای فورد ای وی را در چین برای فروش‬ ‫عرضه می کند‪ .‬بخش��ی از این پیشنهاد همکاری شامل طرح‬ ‫اولیه یک دس��تگاه فروش بزرگ اس��ت که می ت��وان از ان‬ ‫خودرو خرید‪.‬‬ ‫فرایند خرید از اپلیکیشن ‪ Taobao‬اغاز می شود‪ .‬افراد با‬ ‫کمک اپلیکیشن عکسی از خودرویی می گیرند که تمایل به‬ ‫ازمایش ان دارند‪ ،‬س��پس اطالعات خود را همراه یک سلفی‬ ‫و مبلغی را به عنوان پیش پرداخت وارد اپلیکیشن می کنند‪.‬‬ ‫پس از ان می توانند به دس��تگاه فروش خودرو در تی مال‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬این دستگاه با کمک فناوری شناسایی صورت‬ ‫(یا ک��د ورود) خودرو مورد نظر کارب��ر را می یابد و ان را به‬ ‫م��دت ‪ ۳‬روز در اختیار کاربر ق��رار می دهد تا ان را ازمایش‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر این کاربران می توانند به طور مستقیم از طریق‬ ‫این اپلیکیشن خرید کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از نیواطلس‪ ،‬البته همه‬ ‫نمی توانند برای ازمایش سوار خودرو شوند و فقط افرادی که‬ ‫امتیاز انها در نظام اعتباری ژیما چین بیش��تر از ‪ ۷۰۰‬واحد‬ ‫باشد‪ ،‬می توانند این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از سوءاس��تفاده از خ��ودرو کاربر فقط‬ ‫می توان��د یک مدل را یک ب��ار بیازماید‪ .‬همچنی��ن تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫پس از ثبت نام کاربر در اپلیکیش��ن فرد فقط می تواند ‪ ۵‬بار‬ ‫خودروهای گوناگون را به این شیوه ازمایش کند‪.‬‬ ‫پژو قایق تفریحی می سازد‬ ‫یک ش��رکت خودروس��ازی قایق تفریحی س��اخته که در‬ ‫ان از یک کنس��ول نمایشگر لمسی استفاده شده است‪ .‬این‬ ‫سامانه به طور خودکار جهت یابی‪ ،‬نور‪ ،‬وای فای‪ ،‬وضعیت هوا‬ ‫و سامانه های سرگرمی را کنترل می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬پ��ژو ب��ا هم��کاری ش��رکت «بنتوا»‬ ‫(‪ )Benetau‬توانسته این قایق تفریحی پرسرعت را بسازد‪.‬‬ ‫این قایق که «سی درایو» (‪ )Sea Drive‬نام گرفته مملو‬ ‫از فناوری ه��ای نوین اس��ت و برای نمایش��گاه قایق پاریس‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫در این قایق از کنس��ول نمایشگر لمسی «ای‪-‬کوکپیت»‬ ‫(‪ )i-Cockpit‬پژو اس��تفاده ش��ده اس��ت‪ .‬درهمین راستا‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی فناوری ه��ای اتومبی��ل خ��ود را با‬ ‫س��امانه های دریایی ترکیب کرده و ان را «ش��یپ کنترل»‬ ‫(‪ )Ship Control‬نامیده است‪.‬‬ ‫این س��امانه می تواند به طور خ��ودکار جهت یابی‪ ،‬نور‪ ،‬وای‬ ‫ف��ای‪ ،‬وضعیت هوا و س��امانه های س��رگرمی را کنترل کند‪.‬‬ ‫عالوه بران ش��امل ویژگی های��ی مانند مدیری��ت پمپ نیز‬ ‫می شود‪ .‬برخی ش��رکت های خودروسازی پیش از این سراغ‬ ‫ساخت قایق های تفریحی رفته اند‪.‬‬ ‫حاال پژو هم وارد این رقابت شده و در صف تولیدکنندگان‬ ‫این نوع قایق ها قرار گرفته اس��ت‪ .‬ای��ن قایق های تفریحی‬ ‫با امکانات گس��ترده ای ک��ه دارند با اغوش باز به اس��تقبال‬ ‫اینده ای می روند که ازان فناوری های نوین است‪ .‬این قایق ها‬ ‫اغلب سوپرلوکس هستند و انقدر امکانات دارند که به راحتی‬ ‫و بی دغدغه می توان از سفر با انها لذت برد‪.‬‬ ‫جریان استعدادیابی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و‬ ‫ایده پردازی که باعث‬ ‫شده شرکت ها به‬ ‫بودجه تحقیق و توسعه‬ ‫خود توجه ویژه نشان‬ ‫دهند ممکن است خیلی‬ ‫زود در سایه گسترش‬ ‫ناسیونالیسم اقتصادی‬ ‫قرار گیرد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از هزینه کرد خودروسازان جهانی در «ار اند دی» نشان داد‬ ‫خطر ناسیونالیسم اقتصادی بیخ گوش «تحقیق و توسعه»‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«تحقیق وتوسعه » (‪)Research and development‬‬ ‫تالشی اس��ت از سوی ش��رکت های گوناگون برای استفاده‬ ‫از تازه ترین دس��تاوردها و نواوری ها در تولید‪« .‬س��ازمان‬ ‫همکاری های اقتصادی و توس��عه» (‪ ،)OECD‬تحقیق‬ ‫و توس��عه را این گونه تعریف می کند‪ :‬کار خالقانه ای که‬ ‫به طور نظام مند انجام می شود تا به دانش موجود بیفزاید‬ ‫و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به کار ببرد‪.‬‬ ‫ش��رکت های گوناگون به طور معم��ول از ابزار تحقیق‬ ‫و توس��عه برای ایجاد و توس��عه یک محصول جدید یا‬ ‫دس��تیابی به دان��ش و فناوری های نوین برای توس��عه‬ ‫محص��والت موج��ود اس��تفاده می کنند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫خودروساز در دنیا هر سال در میان برترین شرکت هایی‬ ‫هستند که بودجه تحقیق و توسعه زیادی برای کار خود‬ ‫اختصاص می دهند‪ .‬هر بار که فهرس��تی از ش��رکت ها‬ ‫براساس میزان سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه‬ ‫منتشر می شود‪ ،‬شرکت های خودروسازی در رده های به‬ ‫نس��بت باال قرار دارند‪ .‬امسال نیز «گزارش هزار شرکت‬ ‫برتر در نواوری جهانی» منتش��ر ش��د که شرکت هایی‬ ‫مانن��د فولکس واگن‪ ،‬جنرال موتورز‪ ،‬ف��ورد و تویوتا در‬ ‫میان برترین ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن‬ ‫ش��رکت فولکس واگن المان بی تردی��د از اینکه یکی‬ ‫از پرچم��داران تحقی��ق و توس��عه (‪ )R&D‬در می��ان‬ ‫ش��رکت های تولی��دی جهان اس��ت‪ ،‬به خ��ود می بالد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت خودروس��ازی در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) ‪ ۱۲/۱‬میلیارد دالر صرف بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه خود کرده اس��ت‪ .‬ای��ن رقم هرچند‬ ‫کمی از س��ال پیش از ان یعن��ی ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪-۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۴‬خورش��یدی) کمتر اس��ت اما همچنان ش��رکت‬ ‫ب��زرگ المانی را در رده پنجم از نظ��ر هزینه کرد برای‬ ‫تحقیق و توس��عه در میان کل ش��رکت های جهان قرار‬ ‫داده است‪ .‬در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬فولکس واگن‬ ‫‪ ۱۲/۵‬میلی��ارد دالر را ب��رای بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫هزینه کرد‪ .‬این ش��رکت که همچن��ان درگیر ماجرای‬ ‫دیزل گیت است‪ ،‬باوجود مشکالتی که به دلیل کم کاری‬ ‫درای��ن زمینه گریبان��ش را گرفته از تحقیق و توس��عه‬ ‫غافل نشده اس��ت‪ .‬فولکس واگن در میان خودروسازان‬ ‫از نظر هزینه کرد برای تحقیق و توسعه در رتبه نخست‬ ‫قرار دارد‪ .‬این شرکت در میانه نوامبر (ابان) اعالم کرد‬ ‫قصد دارد طرحی را برای شتاب بخشیدن به تالش ها با‬ ‫هدف پرچمداری در دنیای خودروهای برقی کلید بزند‪.‬‬ ‫بزرگترین خودروس��از از نظر میزان فروش خودرو قرار‬ ‫است برپایه این طرح ‪۳۴‬میلیارد یورو (‪ ۴۰‬میلیارد دالر)‬ ‫به تولید خودروهای برقی اختصاص دهد‪.‬‬ ‫قرار است این بودجه برای خودروهای برقی‪ ،‬خودران‬ ‫و خدمات حمل ونقل نوین تا پایان سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۹۹-۰۱‬خورش��یدی) ص��رف ش��ود‪ .‬فولکس واگن‬ ‫توانس��ته هزینه های اضافی در بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫را کنت��رل کند و مدیران��ش از این موضوع ابراز رضایت‬ ‫کرده اند‪ .‬متئوس مولر‪ ،‬مدیر ارشد اجرایی فولکس واگن‬ ‫دراین ب��اره گف��ت‪« :‬فولکس واگ��ن در ح��ال نظارت بر‬ ‫هزینه های خود است تا س��رمایه گذاری های خود را در‬ ‫بخ��ش فناوری های جدید سروس��امان دهد؛ هرچند با‬ ‫هزینه های میلیارد دالری برای رسوایی انتشار گازهای‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬این کار با مشکل مواجه می شود‪».‬‬ ‫‹ ‹تویوتا‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ژاپنی تویوتا نه تنها بزرگترین‬ ‫تولیدکننده خودرو در ژاپن اس��ت بلکه در رتبه نخست‬ ‫خودروس��ازان از نظ��ر تولی��د خ��ودرو ق��رار دارد‪ .‬این‬ ‫خودروس��از پراوازه و پیش��ینه دار ژاپنی در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(‪۹/۳ )۱۳۹۵-۹۶‬میلیارد دالر در بخش تحقیق و توسعه‬ ‫هزینه کرد که کمتر از سال پیش از ان بود‪ .‬تویوتایی ها‬ ‫در س��ال ‪ ۹/۵ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬میلی��ارد دالر در‬ ‫بخش تحقیق و توس��عه هزینه کردند‪ .‬تویوتا‪ ،‬براس��اس‬ ‫هدف گذاری های مدیران این شرکت به تحقیق و توسعه‬ ‫روی اورده تا نیازهای بازار متنوع این روزهای جهان را‬ ‫شناسایی و محصوالتی باکیفیت باالتر و نرخ پایین تر به‬ ‫جهان عرضه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنرال موتورز‬ ‫غول خودروسازی دنیا اکنون در رده سیزدهم در میان‬ ‫هزار ش��رکت برتر از نظر هزینه ک��رد در بخش تحقیق‬ ‫و توس��عه قرار دارد و در میان خودروس��ازان نیز س��وم‬ ‫اس��ت‪ .‬جنرال موتورز در س��ال جاری میالدی به میزان‬ ‫‪ ۸/۱‬میلیارد دالر برای تحقیق و توس��عه هزینه کرد که‬ ‫نسبت به سال گذش��ته افزایش نشان می دهد‪ .‬در سال‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬این ش��رکت بزرگ خودروس��ازی‬ ‫‪ ۷/۵‬میلیارد دالر برای این کار سرمای ه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫برای جن��رال موت��ورز بودجه گ��ذاری در این زمینه‬ ‫حرکت رو به باال اس��ت‪ ۳ .‬سال پیش جی ام به طور کلی‬ ‫اجازه نم��ی داد حتی خودروهای خودران از پارکینگ ها‬ ‫بی��رون بیایند‪ ،‬اما حاال اوضاع ف��رق کرده و برنامه ریزان‬ ‫و توس��عه دهندگان سیلیکون ولی در میان خودروسازی‬ ‫مانن��د جنرال موتورز ق��در و منزلت یافته ان��د‪ .‬جنرال‬ ‫موتورز سال گذش��ته میالدی با پرداخت ‪ ۵۸۱‬میلیون‬ ‫دالر ش��رکت «کروز» (‪ )Cruise‬را خرید‪ .‬این شرکت‬ ‫یک اس��تارت اپ فعال در زمینه فناوری وس��ایل نقلیه‬ ‫خودران اس��ت‪ .‬این خرید به خوبی نشان از توجه جی ام‬ ‫به بخش تحقیق و توسعه دارد‪.‬‬ ‫کارکنان و بکارگیری مناسب منابع از جمله شرکت های‬ ‫جهان است که نگاه جدی به تحقیق و توسعه دارد‪.‬‬ ‫دیگر خودروس��ازی که نامش در میان باالنشین های‬ ‫فهرس��ت هزارتای��ی دیده می ش��ود‪ ،‬فورد اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودروساز امریکایی رده پانزدهم را در اختیار دارد‪ .‬فورد‬ ‫امس��ال ‪۷/۳‬میلیارد دالر برای تحقیق و توس��عه هزینه‬ ‫کرده که افزایش خوبی نس��بت به س��ال پیش داش��ته‬ ‫است‪ .‬در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬فوردی ها به میزان‬ ‫‪ ۶/۷‬میلیارد دالر برای تحقیق و توسعه بودجه گذاشتند‪.‬‬ ‫بخش اروپایی فورد قرار اس��ت در سال اینده میالدی‬ ‫یعن��ی ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪۱۳۹۶-۹۷‬خورش��یدی) ی��ک‬ ‫فناوری تش��خیص عاب��ر پیاده را راه ان��دازی کند که به‬ ‫نگرانی ها به ویژه درباره رانندگی در ش��ب پایان دهد‪ .‬در‬ ‫نظرس��نجی که این شرکت از هزاران راننده انجام داده‪،‬‬ ‫‪۸۰‬درصد رانندگان از رانندگی در شب هراس دارند زیرا‬ ‫دی��د ناکافی انها را ازار می ده��د‪ ۲۰ .‬درصد نیز نگران‬ ‫هس��تند که هنگام رانندگی با عابر پیاده تصادف کنند‪.‬‬ ‫این طرح اگر به نتیجه برس��د یکی از کارهای مهم فورد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی ب ام و اعالم کرد برای سال اینده‬ ‫می�لادی هزینه کرد خود در بخش تحقیق و توس��عه را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬این افزایش براساس اعالم این شرکت‬ ‫المان��ی بین ‪ ۶/۵‬تا ‪ ۷‬درصد می��زان فروش خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن را نیکوالس پتر‪ ،‬رییس ام��ور مالی ب ام و به تازگی‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ .‬او ‪ ۲۷‬نوامبر (‪ ۶‬اذر) در گفت وگویی‬ ‫ب��ا روزنامه المانی «هندلس بالت» ای��ن خبر را اعالم و‬ ‫اظه��ار کرد‪« :‬این‪ ،‬پول زیادی اس��ت و ع��دد دقیق ان‬ ‫نزدی��ک ‪ ۷‬میلیارد یورو (‪۸/۳‬میلی��ارد دالر) خواهد بود‬ ‫ک��ه به ط��ور تقریبی ب��ا مجموع رقم س��ال های ‪۲۰۱۱‬‬ ‫(‪ )۱۳۸۹-۹۰‬و ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪۱۳۹۰-۹۱‬خورشیدی)‬ ‫براب��ری می کند‪ ».‬او درباره س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی(‪-۹۸‬‬ ‫‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) نیز گفت هزینه ک��رد ب ام و در این‬ ‫بخش همچنان باال خواهد مان��د‪ .‬مدیران ب ام و ابتدای‬ ‫س��ال جاری می�لادی تاکید ک��رده بودند ک��ه بودجه‬ ‫تحقیق و توس��عه این ش��رکت بزرگ باید افزایش یابد‬ ‫تا این خودروس��از المانی بتواند پاسخگوی تقاضا برای‬ ‫کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای‪ ،‬تولی��د خودروهای‬ ‫برقی و فناوری رانندگی با خودروهای خودران باشد‪.‬‬ ‫البته ب ام و تنها خودروس��ازی نیس��ت که این روزها‬ ‫بیش از گذشته به افزایش بودجه و باال بردن هزینه کرد‬ ‫در زمین��ه تحقیق و توس��عه بها می دهد‪ .‬ش��رکت های‬ ‫گوناگون خودروس��ازی در سراسر دنیا حاال به این نکته‬ ‫پ��ی برده اند که اگ��ر می خواهند از فن��اوری دنیا عقب‬ ‫نمانن��د چاره ای جز س��رمایه گذاری در بخش تحقیق و‬ ‫توسعه ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد‬ ‫‹ ‹دایملر‬ ‫ش��رکت دایملر نیز در این رده بندی درس��ت پس از‬ ‫فورد و در رده شانزدهم قرار گرفته است‪ .‬این شرکت که‬ ‫به عنوان شرکت مادر مرسدس‪-‬بنز نیز شناخته می شود‪،‬‬ ‫در سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬به میزان ‪۶/۹‬میلیارد دالر‬ ‫برای بخش تحقیق و توس��عه هزینه ک��رد‪ .‬این بودجه‬ ‫از س��رمایه گذاری سال گذشته که ‪۶/۳‬میلیارد دالر بود‬ ‫فراتر رفت‪ .‬برای دایملر پیش بینی روندها‪ ،‬خواسته های‬ ‫مش��تریان و الزامات حمل ونقل در اینده اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬در پایان س��ال ‪( ۲۰۱۶‬ابتدای زمس��تان ‪)۱۳۹۵‬‬ ‫دایملر ‪۲۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬کارمند در بخش تحقیق و توسعه‬ ‫داشت که این نشان از اهمیت دایملر به موضوع تحقیق‬ ‫و توسعه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا‬ ‫در ای��ن پژوه��ش همچنین ش��رکت هون��دا در رده‬ ‫نوزدهم قرار گرفت‪ .‬این ش��رکت در سال ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪۶/۲ )۱۳۹۵‬میلیارد دالر برای بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫بودجه اختصاص داد؛ رقمی که نس��بت به س��ال پیش‬ ‫از ان افزای��ش نش��ان می دهد‪ .‬هوندا در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی (‪ )۱۳۹۴-۹۵‬ب��ه میزان ‪۵/۹‬میلی��ارد دالر در‬ ‫بخ��ش تحقیق و توس��عه هزینه کرده بود‪ .‬در ش��رکت‬ ‫هوندا اکن��ون ‪ ۲۷‬هزار نفر در بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫این ش��رکت با هدف گذاری هایی مانند توجه و پاسخ‬ ‫دادن به نیازهای جامعه‪ ،‬درک‪ ،‬توافق‪ ،‬تعهد و مشارکت‬ ‫‹ ‹ب ام و‬ ‫‹ ‹هشدار به خودروسازان‬ ‫اگرچه در گزارش منتشر ش��ده جایگاه خودروسازان‬ ‫قابل توج��ه اس��ت اما هش��دار داده ش��ده ک��ه جریان‬ ‫استعدادیابی‪ ،‬سرمایه گذاری و ایده پردازی که باعث شده‬ ‫ش��رکت ها به بودجه تحقیق و توس��عه خود توجه ویژه‬ ‫نشان دهند ممکن اس��ت خیلی زود در سایه گسترش‬ ‫ناسیونالیس��م اقتصادی قرار گیرد‪ .‬در این مطالعه گفته‬ ‫شده تحقیق و توس��عه با روندی که اقتصادها به سمت‬ ‫ملی گرایی می روند ممکن اس��ت اسیب ببیند و یکی از‬ ‫اس��یب پذیرترین کش��ورها در این زمینه امریکا معرفی‬ ‫ش��ده است‪ .‬کشورهایی مانند انگلیس‪ ،‬چین‪ ،‬مکزیک و‬ ‫هند در این زمینه در رده های بعدی هستند زیرا هر یک‬ ‫نشانه هایی از ناسیونالیسم را دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Bloomberg :‬‬ ‫‪Tthedrive.com‬‬ ‫‪Just-auto‬‬ ‫سربلندی موقعیت یاب ماهواره ای از ازمایش در خودران ها‬ ‫ازمای��ش جام��ع نس��ل دوم س��امانه موقعیت ی��اب ماه��واره ای با دقت‬ ‫‪۱۰‬س��انتی متر‪ ،‬در استرالیا با موفقیت انجام ش��د‪ .‬این فناوری نقش زیادی‬ ‫در پیش��رفت س��امانه های خ��ودران خواه��د داش��ت‪ .‬بنیاد «وی��ک رودز»‬ ‫(‪ )VicRoads‬به همراه ش��رکت بوش‪ ،‬شرکت بیمه «تی ای سی» (‪)TAC‬‬ ‫و مرکز پژوهش��ی و تعاونی علوم زمین‪ ،‬گرد هم امدند تا نخس��تین سامانه‬ ‫موقعیت یاب ماهواره ای جهان را در البرت پارک ملبورن ازمایش کنند‪.‬‬ ‫این ازمایش که بخشی از برنامه وسیع تر سامانه تقویت سراسری ماهواره ای‬ ‫(‪ )SBAS‬اس��ترالیا اس��ت‪ ،‬با بودج��ه ‪ ۱۲‬میلیون دالری دولت اس��ترالیا و‬ ‫‪۲‬میلیون دالری دولت نیوزلند‪ ،‬حمایت می ش��ود‪ .‬به گزارش خودروکار برای‬ ‫ازمایش این سامانه‪ ،‬از یک دستگاه تسال مدل اس که با کمک مالی شرکت‬ ‫بیمه تی ای س��ی و از سوی کارشناسان شرکت بوش خریداری و تنظیم شده‬ ‫بود‪ ،‬اس��تفاده ش��د‪ .‬این ازمایش در جاده های اط��راف دریاچه البرت پارک‬ ‫انجام ش��د‪ .‬هدف از ایجاد این س��امانه‪ ،‬ایجاد داده های موقعیت یابی دقیق تر‬ ‫و کمک به فناوری خودران اس��ت‪ .‬نسل اول سامانه اس بی ای اس تا نیم متر‬ ‫فاصله دقت دارد‪ ،‬اما نسل دوم این سامانه که در ملبورن ازمایش شد‪ ،‬با دقت‬ ‫‪ ۱۰‬س��انتی متر موقعیت یک خودرو را تش��خیص می دهد‪ .‬این سامانه که با‬ ‫کد اس بی ای اس‪ ۲-‬شناخته می شود‪ ،‬در شهریور امسال فعال شد تا استرالیا‬ ‫نخستین کشور جهان باشد که سیگنال اس بی ای اس‪ ۲-‬به فضا می فرستد‪.‬‬ ‫دکتر گرم کرنیش‪ ،‬مدیرعامل موسسه پژوهشی و تعاونی اطالعات فضایی‬ ‫اس��ترالیا و نیوزلند‪ ،‬درباره این ازمایش گفت‪ :‬سامانه اس بی ای اس استرالیا‪،‬‬ ‫با ایج��اد موقعیت یابی دقیق تر در خودروهای پیش��رفته تر‪ ،‬ظرفیت به وجود‬ ‫امدن ترافیک س��نگین و مسدود شدن جاده ها را کاهش می دهد‪ .‬یک مورد‬ ‫احتمال��ی که مانع گس��ترش س��ریع تر خودروهای خودران می ش��ود‪ ،‬نبود‬ ‫س��رویس های موقعیت یابی مناطق وس��یع با دق��ت و یکپارچگی باال به طور‬ ‫ازادانه اس��ت‪ .‬گیرنده س��امانه ماه��واره ای ناوبری جهان��ی (‪ )GNSS‬فعلی‬ ‫که در خودروها اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬فاقد دقت باالی موقعیت یابی به منظور‬ ‫بهره ب��رداری کامل از فن��اوری خودران موجود در خودروهای اینده اس��ت‪.‬‬ ‫این ازمایش ها در مناطقی انجام ش��د که س��امانه های جی ان اس اس در انها‬ ‫با مش��کل همراه است تا مشخص شود که ایا س��امانه اس بی ای اس توانایی‬ ‫غلبه بر محدودیت های ج��ی ان اس اس را دارد یا خیر‪ .‬عالوه بر ازمایش های‬ ‫جاده ای‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬ازمایش سامانه اس بی ای اس‪ ۲-‬در حوزه های گوناگون‬ ‫راه اهن‪ ،‬ناوگان دریایی‪ ،‬ساخت وساز‪ ،‬کشاورزی و صنعت های وابسته به تولید‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪ 28 1396‬ربیع االول ‪ 17 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 281‬پیاپی ‪2254‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدلی‬ ‫برای توسعه منطقه ای نیست‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫المان از کشورهای‬ ‫موفق در حوزه توسعه‬ ‫منطقه ای است که‬ ‫تمامی کسب وکارهای‬ ‫منطقه ای در این‬ ‫کشور از کوچک تا‬ ‫بزرگ براساس مزیت‬ ‫شناسایی شده و شکل‬ ‫گرفته اند‬ ‫در اغاز کارگاه اموزشی توسعه منطقه ای هدف گذاری شد‬ ‫پایداری کسب وکارهای صنعتی با الگوی امایش سرزمینی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کس��ب وکارهای منطقه ای دراختیار بخش دولتی و‬ ‫مدیریتی «‪»SME‬ها در ایران قرار دهد‪.‬‬ ‫امایش س��رزمینی به معنای استفاده حداکثری‬ ‫از ظرفیت های منطقه ای در توس��عه کشور مغفول‬ ‫مانده است‪ .‬از این رو‪ ،‬به دلیل اهمیت رونق و بهبود‬ ‫فعالیت ه��ا در بخش صنایع کوچک و متوس��ط در‬ ‫رسیدن به این هدف‪ ،‬کارگاه اموزشی ‪ ۳‬روزه برای‬ ‫تهی��ه پایلوت اجرای برنامه های توس��عه منطقه ای‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط به پیش��نهاد س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫محل س��ازمان برنامه و بودجه برگزار ش��د معاونان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی اس��تان ها و‬ ‫مدیران امایشی سرزمینی مستقر در این شرکت ها‬ ‫از حاضران این دوره اموزش��ی بوده اند تا با استفاده‬ ‫از تجربه های ش��خصی پروفس��ور کارس��تن بارچ و‬ ‫کش��ور المان در توسعه کس��ب وکارهای منطقه ای‬ ‫ب��رای پای��داری بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط در‬ ‫ایران براس��اس ظرفیت های منطقه ای نقشه راهی‬ ‫تهی��ه و برای اجرای ان در اس��تان ها تالش ش��ود‪.‬‬ ‫توزی��ع عادالنه ث��روت و ایجاد اش��تغال در مناطق‬ ‫محروم و کمتربرخوردار یکی از سیاست های عمده‬ ‫کشور اس��ت که راهکار اصلی ان توسعه بنگاه های‬ ‫خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط است‪ .‬در ایران تجربه های‬ ‫مختلف‪ ،‬کارکنان بس��یار و نهاد های مرتبط زیادی‬ ‫وج��ود دارد اما س��امانه یکپارچه مل��ی برای مدل‬ ‫توس��عه بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط وجود‬ ‫ندارد‪ .‬همچنین در استان های مختلف ظرفیت های‬ ‫گوناگون��ی وج��ود دارد اما مدلی برای شناس��ایی‪،‬‬ ‫تقس��یم بندی و توس��عه بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوس��ط به تفکی��ک مزایا و ظرفیت های اس��تانی‬ ‫و منطق��ه ای وجود ن��دارد‪ .‬همان طور ک��ه در دنیا‬ ‫توس��عه برمبنای بخش خصوصی اس��ت دولت در‬ ‫برنامه ششم توس��عه نیز ایجاد خدمت برای بخش‬ ‫خصوصی را لحاظ کرده اس��ت‪ .‬الم��ان تجربه های‬ ‫موفق��ی در توس��عه منطق��ه ای صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط داش��ته و برای بهره مندی از این تجربه ها‬ ‫دوره اموزش��ی با حضور پروفسور بارچ برگزار شده‬ ‫اس��ت تا پروفس��ور بارچ که در گذشته برای تربیت‬ ‫مدی��ران بانکی به ای��ران امده ب��ود در این کارگاه‬ ‫اموزش��ی تجربه های خود و کشورش را در توسعه‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران تاکید ک��رد‪ :‬بهبود و‬ ‫توسعه فضای کس��ب وکار در استان ها نیازمند اجرا‬ ‫و تهیه اکوسیس��تم ملی با هم��کاری دولت‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی و مردم است‪.‬‬ ‫س��لیمانی در اغاز کارگاه ‪ ۳‬روزه اموزش توسعه‬ ‫منطق��ه ای ب��ا اش��اره به اج��رای ازمایش توس��عه‬ ‫منطق��ه ای ب��ا تجربه کش��ور الم��ان در بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط گفت‪ :‬الم��ان از کش��ورهای‬ ‫موفق در حوزه توس��عه منطقه ای اس��ت که تمامی‬ ‫کس��ب وکارهای منطقه ای در این کشور از کوچک‬ ‫تا بزرگ براس��اس مزیت شناس��ایی ش��ده و شکل‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی به برقراری روابط مناس��ب ایران و المان بعد‬ ‫از برجام اش��اره کرد و ادام��ه داد‪ :‬المان تجربه های‬ ‫موفق��ی در توس��عه منطق��ه ای صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط داش��ته و برای بهره مندی از این تجربه ها‬ ‫دوره اموزش��ی با حضور پروفسور بارچ برگزار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران اظهار ک��رد‪ :‬این دوره ب��ا همکاری‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای‬ ‫استفاده از تجربه المان در توسعه منطقه ای صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی با رویکرد فعال سازی‬ ‫و به ظرفیت رس��اندن این بنگاه ه��ا همراه با ایجاد‬ ‫اش��تغال جدید برگزار شده است‪ .‬سلیمانی با اشاره‬ ‫به برگزاری دوره یک روزه اموزش مدیران ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استانی در ابتدای امسال گفت‪:‬‬ ‫ای��ن دوره برای معاونان صنای��ع کوچک و مدیران‬ ‫امایش سرزمینی شهرک های صنعتی سراسر کشور‬ ‫با حضور پروفس��ور بارچ برپا ش��ده اس��ت و انتظار‬ ‫هست اجرای برنامه های توس��عه منطقه ای صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط بعد از این دوره مبنای استان ها‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬هر س��ال برنامه های‬ ‫متفاوت��ی برای فعال س��ازی و به ظرفیت رس��اندن‬ ‫بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط اجرا می ش��ود اما‬ ‫همچنان چالش اشتغالزایی و بیکاری پابرجاست‪.‬‬ ‫سلیمانی افزود‪ :‬سازمان صنایع کوچک به عنوان‬ ‫‹ ‹تهیه اکوسیستم ملی‬ ‫متولی بنگاه های کوچک و متوسط برای اثرگذاری‬ ‫توزیع منابع برای پایداری کس��ب وکارها در صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط با محوریت توس��عه منطقه ای‬ ‫ب��ه موض��وع امایش س��رزمینی و بررس��ی تجربه‬ ‫کشورهای دیگر ورود کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه تطبیقی کشورهای موفق‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ا توجه به کار‬ ‫ارزش��مند امایش س��رزمین و خروجی ه��ای ان‪،‬‬ ‫باید مزیت های شناس��ایی شده هر منطقه بر اساس‬ ‫رویکرد و مدل های توس��عه منطقه ای به برنامه های‬ ‫اجرای��ی برای توس��عه یکپارچه و مت��وازن مناطق‬ ‫در هم��ه ابع��اد اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگ��ی‪ -‬اجتماعی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و‪ ...‬تبدیل شود‪ .‬این مهم تنها‬ ‫با وف��اق و رویکرد ملی که در ان همه س��ازمان ها‬ ‫و نهاده��ای دولت��ی‪ ،‬خصوصی و یکای��ک جامعه‪،‬‬ ‫محورها و برنامه های خ��اص ان منطقه را پیگیری‬ ‫و اجرایی کنند‪ ،‬میسر خواهد شد‪ .‬برای این منظور‬ ‫در س��طح ملی ب��ا یک رویک��رد از باال ب��ه پایین‪،‬‬ ‫نقش��ه راه ملی توسعه کس��ب وکارها تهیه و تدوین‬ ‫خواهد ش��د که همه نهاده��ای دولتی و خصوصی‬ ‫ب��ه رعایت و اجرای ان ملزم خواهند بود‪ .‬س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه نقش مهمی را برای بس��یج ملی و‬ ‫حاکمیت کش��ور برای تدوین‪ ،‬مشروعیت بخشی و‬ ‫اجرای نقش��ه راه ملی بر عهده خواهد داشت‪ .‬سپس‬ ‫با رویکرد پایین به باال اکوسیس��تم منطقه ش��کل‬ ‫می گی��رد و نیازها و فرصت های شناس��ایی ش��ده‬ ‫هر منطق��ه برمبنای اکوسیس��تم مل��ی و منطقه‪،‬‬ ‫برنامه ریزی ش��ده و برنامه های تدوین شده اجرایی‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین این مرحله دارای دو سطح است؛‬ ‫در سطح منطقه (استان) کارگروه توسعه منطقه ای‬ ‫با مش��ارکت نهادهایی مانند شهرداری‪ ،‬تشکل های‬ ‫استانی‪ ،‬شورای شهر‪ ،‬کسب وکارهای بزرگ منطقه‪،‬‬ ‫پیش��روهای خوشه های کسب وکار و دیگر نهادهای‬ ‫خصوص��ی و عموم��ی ش��کل گرفته و مس��ئولیت‬ ‫برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها را در سطح‬ ‫منطقه برعهده می گیرد‪.‬‬ ‫در س��طح محلی نیز پروژه های کسب وکار تدوین‬ ‫و اجرای��ی خواهد ش��د‪ .‬ب��ه عنوان مث��ال‪ ،‬وقتی از‬ ‫تولی��د خرما ب��ه عنوان مزی��ت منطقه ای اس��تان‬ ‫بوشهر س��خن می گوییم‪ ،‬باید کش��اورزی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬خدمات و‪ ...‬همه در راس��تای‬ ‫کش��ت‪ ،‬فراوری‪ ،‬تولید‪ ،‬تحقیق و توس��عه‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫ف��روش‪ ،‬افزایش به��ره وری‪ ،‬به زراع��ی و‪ ...‬خرما در‬ ‫منطقه بس��یج ش��ده و مردم منطقه نی��ز از اغاز تا‬ ‫پای��ان درگیر موضوع��ات مربوط به خرما باش��ند‪.‬‬ ‫تمام��ی حمایت ها و تس��هیالت حاکمی��ت نیز در‬ ‫اس��تان بوش��هر باید در راس��تای توس��عه صنعت‬ ‫خرما (و دیگر مزیت های شناسایی ش��ده) باش��د و‬ ‫در اولویت اصل��ی قرار بگیرد‪ .‬ب��ا چنین رویکردی‬ ‫وفاق در س��طح منطقه شکل گرفته‪ ،‬هم افزایی الزم‬ ‫ایجاد ش��ده و از هدررفت منابع باارزش جلوگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای اج��رای این پروژه مل��ی می توان با‬ ‫مطالعه تطبیقی کش��ورهای موف��ق در این زمینه‪،‬‬ ‫سیاس��ت های کارب��ردی را تدوین و پیاده س��ازی‬ ‫ک��رد‪ .‬المان از کش��ورهای موفق در حوزه توس��عه‬ ‫منطقه ای است که تمامی کسب وکارهای منطقه از‬ ‫کوچک تا بزرگ براس��اس مزیت شناسایی یا ایجاد‬ ‫شده ان ش��کل گرفته اند‪ .‬پروفسور بارچ از استادان‬ ‫بنام کشور المان در این حوزه است‪ .‬پروفسور بارچ‬ ‫همکاری خود را با صنعت ایران در س��ال ‪ 1390‬و‬ ‫با جمع��ی از مدیران نام اور صنعت بانکی و فناوری‬ ‫اطالعات کشور در قالب مدرس دوره های استراتژی‬ ‫اغ��از ک��رد‪ .‬وی همچنین ب��ه عنوان س��خنران با‬ ‫پژوهش��کده پولی و بانکی بان��ک مرکزی همکاری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بخش دیگری از فعالیت های پروفسور‬ ‫بارچ مش��اوره در حوزه مدل های نوین کس��ب وکار‬ ‫برای بانک ها و ش��رکت های ایرانی بوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در راه اندازی و مشاوره کسب وکار به کسب وکارهای‬ ‫نوپ��ا (اس��تارت اپ) نیز فعال بوده و در این مس��یر‬ ‫با وزارت اقتص��اد ایالت باواریا همکاری می کند‪ .‬در‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۵‬به دعوت س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران کارگاهی ‪ ۲‬روزه با عنوان‬ ‫افزای��ش پویای��ی بنگاه های کوچک و متوس��ط در‬ ‫ایران هم راستا با مزیت های منطقه ای برای مدیران‬ ‫ارشد سازمان برگزار کرد‪ .‬پیرو برگزاری این رویداد‬ ‫و بازخ��ورد مناس��ب مدیران س��ازمان پروپوزالی با‬ ‫عن��وان موضوع پروژه تهیه ش��د ک��ه در قالب ارائه‬ ‫‪ ۵۶‬صفحه ش��امل نمون��ه کارهای انجام ش��ده در‬ ‫المان و بخشی از نتایج تحویل شد‪ .‬همچنین برای‬ ‫اگاه س��ازی کارشناسان ارشد س��ازمان و مشاورانی‬ ‫که درگیر پروژه های توس��عه منطقه ای هستند یک‬ ‫کارگاه ‪ ۳‬روزه با نگاه به انتقال مبانی نظری توسعه‬ ‫منطقه ای و تجربه های موفق کش��ور المان طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ارتقای سطح کمی و کیفی اموزش صنعتی در فارس‬ ‫قاس�م توانایی‪ -‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‬ ‫ب��ر تعامل و همکاری این ش��رکت با اداره کل ام��وزش فنی و حرفه ای‬ ‫اس��تان به منظور برگزاری اموزش های فنی و مهارتی برای ش��اغالن و‬ ‫فعاالن واحد های صنعتی مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از ف��ارس‪ ،‬احد فتوحی پس‬ ‫از بازدی��د از مرک��ز ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای ش��هرک صنعتی‬ ‫بزرگ ش��یراز در جلسه مشترک با مدیر کل فنی و حرفه ای فارس گفت‪:‬‬ ‫اموزش های فنی و مهارتی و توانمند س��ازی شاغالن و فعاالن واحد های‬ ‫صنعتی از برنامه های مهم این شرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تفاهمنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران با س��ازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور برای برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی مهارتی ویژه شاغالن واحد های صنعتی در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور گفت‪ :‬بر همین اس��اس در یک س��ال گذشته در استان‬ ‫فارس نیز تاکنون ‪ ۱۷۴‬دوره اموزش��ی برگزار ش��ده و بیش از ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶00‬نفر اموزش های فنی و مهارتی را فراگرفته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس افزود‪ :‬در قالب این‬ ‫تفاهمنامه دوره های اموزش��ی مهارتی متناسب با نیازسنجی انجام شده‬ ‫برای ‪۱۳‬رشته صنعت خاص برگزار می شود که تا پایان امسال شمار افراد‬ ‫اموزش دیده به بیش از ‪ ۵‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫فتوحی با اشاره به وسعت استان فارس و وجود بیش از ‪ ۳۲‬هزار فعال‬ ‫صنعت��ی در قالب ‪۲‬ه��زار و ‪۷00‬واحد صنعتی در ‪ ۶۱‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در اس��تان فارس گفت‪ :‬با وجود تالش ها در این زمینه‪ ،‬هنوز در‬ ‫بخش کمی و کیفی اموزش ها به کار بیش��تری نیاز داریم و باید در این‬ ‫زمینه فعالیت بیشتری شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارتقای س��طح مهارت شاغالن در شرکت ها و واحد های صنعتی می تواند‬ ‫باعث پویایی این واحدها ش��ود و به یقین این اموزش ها با نیازس��نجی‬ ‫دقیق می تواند اثربخش باشد که در این زمینه با تعامل و همکاری با اداره‬ ‫کل اموزش فنی و حرفه ای استان گام های موثری برداشته شده است‪.‬‬ ‫فتوح��ی در ادامه بر ل��زوم بازنگری و اصالح برخ��ی فرایند های امور‬ ‫متقاضی��ان و س��رمایه گذاران در ش��هرک های صنعتی ف��ارس با هدف‬ ‫نهادینه کردن اموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی به صاحبان صنایع و‬ ‫سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت‪ :‬یکی از مهم ترین مشکالت بسیاری از‬ ‫افرادی که به تاس��یس واحد صنعتی اقدام می کنند نداشتن نیروی فنی‪،‬‬ ‫ماهر و اموزش دیده در زمان اغاز بهره برداری از واحد های صنعتی اس��ت‬ ‫که در این زمینه می توان با نیازس��نجی از س��رمایه گذاران‪ ،‬برای معرفی‬ ‫اموزش دیدگان اقدام کرد‪.‬‬ ‫دنیا به س��مت اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای روز پیش رفته‬ ‫و در نس��ل ‪ ۴‬صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ا در س��ال های‬ ‫اینده دیگر روی ابعاد س��وله‬ ‫نیس��تند‪ .‬اما این تغییر فضای‬ ‫بو کار در دنی��ا هنوز در‬ ‫کس�� ‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫نشده‬ ‫درک‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫پارادایم‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال پیش دنبال ساخت‬ ‫کارخانه باش��یم‪ ،‬به توس��عه‬ ‫پایدار نمی رس��یم‪ .‬در ایران نیز ظرفیت این تحول و توسعه با‬ ‫وجود تجربه ‪ ۵۰‬ساله توسعه و زیرساخت های مناسب وجود‬ ‫دارد ضمن انکه نس��ل جوان و مشتاق برای این تغییر هست‬ ‫اما سیاست یکپارچه و سازمانی واحد برای این تغییر و تحول‬ ‫وجود ندارد بنابراین تقسیم کار نشده و موازی کاری در کشور‬ ‫به وجود امده است‪.‬‬ ‫در اس��تان های مختل��ف ظرفیت ه��ای گوناگون��ی‬ ‫وج��ود دارد ام��ا مدل��ی ب��رای شناس��ایی‪ ،‬تقس��یم بندی و‬ ‫توس��عه بنگاه ه��ای خ��رد‪ ،‬کوچک و متوس��ط ب��ه تفکیک‬ ‫مزای��ا و ظرفیت ه��ای اس��تانی و منطق��ه ای وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫در واقع مدل توسعه «‪»SME‬ها هنوز در ایران تدوین نشده‬ ‫بو کار در دنیا تحول یافته و بر پایه‬ ‫در حالی که توس��عه کس ‬ ‫فن��اوری اطالعات و فن��اوری ارتباط��ات و اطالعات در حال‬ ‫پیشرفت است و همین امر محصوالت صنعتی را در بازارهای‬ ‫دنیا رقابت پذیر کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین از صاحب نظران‪ ،‬استادان دانشگاه‪ ،‬مشاوران داخلی‬ ‫و خارجی برای تهیه این مدل نظرسنجی و مشورت گرفته شد‪ .‬‬ ‫در ای��ران تجربه ه��ای مختل��ف‪ ،‬کارکنان بس��یار و نهادهای‬ ‫مرتبط زیادی وجود دارد اما سامانه یکپارچه ملی برای مدل‬ ‫توسعه بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و متوسط وجود ندارد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬باید نگاه خود را عوض کنیم‪.‬‬ ‫اس��تادان و دانش��جویان باید در واحده��ای صنعتی فعال‬ ‫باش��ند و واحدهای صنعتی نیز باید ارتباط خود را با دانشگاه‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫پایه توس��عه نیافتگی امروز ما موضوعات فرهنگی اس��ت‪،‬‬ ‫ای��ن موضوعات اساس��ی ب��وده و ب��ا وام و پ��ول دادن حل‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫مش��کل این اس��ت که ما کمک های دولت را برای توانمند‬ ‫شدن خود نگرفتیم؛ اگر خود را توانمند می کردیم‪ ،‬بدنه دولت‬ ‫هم اصالح می شد‪ .‬بنابراین باید از هر پیشنهادی برای کمک‬ ‫بو کار در کشور بهره برد‪.‬‬ ‫به توسعه فضای کس ‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از سامانه کسب وکار‬ ‫به کسب وکار(سککوک)‬ ‫سامانه کشوری کسب وکار به کسب وکار(سککوک) برای‬ ‫استفاده واحدهای صنعتی به منظور خرید و فروش کاالها‬ ‫و خدم��ات م��ورد نیاز خ��ود به روش های نق��د و مدت دار‬ ‫راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬واحده��ای صنعتی عض��و در این‬ ‫س��امانه می توانند مواد اولیه خود را بدون پرداخت نقدی‪،‬‬ ‫ب��ا ضمانتنامه های صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک به صورت مدت دار خریداری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» تفاهمنامه همکاری در‬ ‫س��امانه کشوری کس��ب وکار به کسب وکار(سککوک) بین‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن امضا شد‪.‬‬ ‫در این تفاهمنامه امده اس��ت‪ :‬سککوک‪ ،‬ضمانتنامه های‬ ‫صادر ش��ده از س��وی ای��ن صن��دوق را تنه��ا در تضمین‬ ‫خریدهای واحدهای تولیدی از تامین کنندگان مورد تایید‬ ‫صندوق که دارای نمایندگی رس��می فروش از انها هستند‬ ‫به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫براساس این تفاهمنامه‪ ،‬ضمانتنامه اعتبار خرید از سوی‬ ‫صندوق صادر ش��ده و ش��رکت تجارت الکترونیکی توسن‪،‬‬ ‫ذی نفع ان خواهد بود‪ .‬‬ ‫در این تفاهمنامه امده اس��ت‪ :‬صندوق‪ ،‬ضمانتنامه ها را‬ ‫ب��ا حداکثر مدت اعتب��ار ممکن و با قابلی��ت تمدید صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شده است صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچ��ک‪ ،‬ضمانتنامه ه��ای صادرش��ده را با امکان‬ ‫اس��تفاده برای چند خرید از س��وی واحده��ای تولیدی با‬ ‫رعایت سقف و سایر شرایط صادر کند‪.‬‬ ‫ی س��امانه کسب وکار به کسب وکار(سککوک)روند‬ ‫با راه انداز ‬ ‫تولید در واحدهای صنعتی با اسانی بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای ورود به این سامانه و کسب اطالعات‬ ‫بیشتر به ادرس ‪ www.sakkook.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 281‬پیاپی ‪2254‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 26‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 17‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫المان بزرگترین زیان دهنده‬ ‫تحریم های اروپا علیه روسیه است‬ ‫در میان کشورهای اروپایی که تحریم هایی را علیه روسیه وضع کرده اند‪،‬‬ ‫المان بیش��ترین میزان زیان را با حدود کاهش ‪ ۴۰‬درصدی صادرات خود‬ ‫ب��ه روس��یه‪ ،‬اختصاص داده اس��ت‪ .‬به گ��زارش مهر به نقل از راش��اتودی‪،‬‬ ‫روزنامه المانی الگمانیه زایتونگ در س��رمقاله خود نوش��ت‪ :‬مجازات های‬ ‫اقتصادی که از سوی اتحادیه اروپا علیه روسیه از ‪ ۳‬سال پیش وضع شده‪،‬‬ ‫برای المانی ها به یک مجازات تنبیهی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در همین حال‬ ‫الم��ان در مقایس��ه با ایاالت متحده‪ ،‬به ط��ور تقریبی ‪ ۴۰‬درصد از تجارت‬ ‫صادرات خود به روس��یه را از دس��ت داده است در حالی که بازیگران اصلی‬ ‫ژئوپلتیک��ی دیگر‪ ،‬کمتر تحت تاثیر زیان های اقتصادی از تحریم روس��یه‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬همچنین صادرات از بریتانیا به روس��یه ‪ ۷ /9‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده در حالی که صادرات فرانس��ه به روس��یه ‪ ۴ /۱‬درصد کمتر شده‬ ‫و تجارت میان امریکا و روس��یه فقط ‪ ۰/۶‬درصد س��یر نزولی به خود گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬صادرات المان به روس��یه ‪ ۶۱۸‬میلیون یورو کمتر از‬ ‫میزان واقعی خود اس��ت؛ یعنی تحریم ها به عنوان س��دی در برابر افزایش‬ ‫‪ ۶۱۸‬میلیون یورویی صادرات المان به روسیه عمل می کنند؛ ضمن اینکه‬ ‫ضرر صادرات کش��ورهای غربی به روس��یه از زمان اعمال تحریم ها ‪۳۷ /۵‬‬ ‫میلیارد یورو براورد می شود و اتحادیه اروپا ‪ ۹۰‬درصد از این ضرر را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی یعنی همزمان‬ ‫با ش��روع درگیری و تنش میان روس��یه و منطقه کریمه در شرق اوکراین‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا روسیه را تحریم و یک سری اقدامات تنبیهی علیه بخش مالی‪،‬‬ ‫انرژی و دفاعی این کش��ور وضع کرده اس��ت و در مقابل هم روسیه تحریم‬ ‫واردات مواد اولیه را از کشورهای طرف تحریم کننده اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫ایران بهشت سیگاری هاست‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫بدون شرح‬ ‫‪۴‬سناریوی فلج کننده در اقتصاد ایران‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اقتصاد ایران سال هاس��ت درگیر مشکالتی است که تنها به‬ ‫یک عامل بر نمی گردد و امروز یک نسخه درمانی نیز نمی تواند‬ ‫ای��ن بیم��اری را درم��ان کند‪ .‬به اعتق��اد مع��اون اول رییس‬ ‫جمهوری‪ ،‬ریش��ه برخی از انها به گذش��ته برمی گردد‪ .‬برخی‬ ‫دیگ��ر نیز ابعاد مل��ی و جهانی به خود گرفته ان��د که به دلیل‬ ‫نبود یک دیدگاه علمی به درس��تی مورد نق��د قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫مش��اور اقتصادی رییس جمهوری نیز معتقد اس��ت ‪ ۴‬سناریو‬ ‫ب��رای اقتصاد ایران وجود دارد که امروز مش��کالت دامنه داری‬ ‫را به وجود اورد ه است که بدهی باالی دولت‪ ،‬بروز شرکت های‬ ‫خصولتی‪ ،‬تورم مزمن‪ ،‬ناکارامدی بودجه و‪ ...‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫از نگاه مس��عود نیلی‪ ،‬انچه امروز به جراحی و اصالح نیاز دارد‬ ‫ش��امل نظام پولی و بانکی‪ ،‬توسعه بخش خصوصی‪ ،‬رفع موانع‬ ‫بو کار و اشتغال‪ ،‬مدیریت منابع ارزی با تاکید بر صندوق‬ ‫کس�� ‬ ‫توسعه ملی و اصالح رویه های تجاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش ه�ای اقتص�ادی ای�ران فق�ط اقتص�ادی‬ ‫نیستند‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» معاون اول رییس جمهوری‪،‬‬ ‫ش��نبه در دومین همایش اقتصاد ای��ران که در مرکز همایش‬ ‫رایزن برگزار ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬چالش هایی که ام��روز پیش روی‬ ‫اقتصاد ایران اس��ت که به عن��وان ابرچالش ها نیز شناس��ایی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در اندازه ملی و جهانی‪ ،‬ابعاد وسیع به خود گرفته و‬ ‫به هم تنیده شده اند به نحوی که اگر یکی از اینها هدف گذاری‬ ‫ش��ود تا مش��کل انها حل شود‪ ،‬امکان پذیر نیس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫باید توجه داش��ت که هیچ کدام از این چالش ها فقط به حوزه‬ ‫اقتصاد مرتبط نیستند و برخی از این چالش ها قدیمی هستند‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری تصریح کرد‪ :‬تورم یکی از مشکالت قدیمی‬ ‫اقتصاد کش��ور اس��ت که باید با ابعاد خود ب��ه ان پرداخت‪ ،‬به‬ ‫این معن��ا که چالش هایی مانند اب‪ ،‬دیگر یک موضوع س��اده‬ ‫نیس��ت که در حوزه دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫نهادهای امنیتی و وزارت کش��ور نیز درگیر ان هس��تند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که محیط زیس��ت دیگر یک موض��وع فانتزی‬ ‫نیس��ت بلکه تاالب هایی در سراسر کشور خشک شده اند که به‬ ‫تهدیدکنند ه حیات تبدیل ش��ده اند‪ .‬همچنین بیکاری امروز به‬ ‫ابرچالش تبدیل شده اینکه یکی از مقامات مسئول اعالم کرده‬ ‫که در هر یک از خانواده ها ‪ ۳‬بیکار داریم این طور نیس��ت بلکه‬ ‫تعداد بیکاران ‪ ۳‬میلیون نفر اس��ت ک��ه نوع انها البته متفاوت‬ ‫از قبل اس��ت‪ ،‬بلکه امروز بیکاران ما دارای مدرک کارشناسی‬ ‫ارش��د و دکترا هس��تند‪ .‬معاون اول ریی��س جمهوری با بیان‬ ‫اینک��ه محدودیت های نظام تامین مالی کش��ور نیز یکی دیگر‬ ‫از چالش ها اس��ت که در این زمینه مش��کالت نظام بانکی نیز‬ ‫به صورت خیلی پیچیده ش��ده اف��زود‪ :‬البته نمی توانیم برخی‬ ‫از مس��ائل و مشکالت بانک های کشور را باز کنیم‪ .‬جهانگیری‬ ‫با بیان اینکه نباید هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه جامعی‬ ‫را که اهداف کمی مش��خص و قابل اندازه گیری داش��ته باشد‪،‬‬ ‫نتوانسته ایم حاکم کنیم‪ .‬این در حالی است که در برنامه ششم‬ ‫توسعه وضعیت خاصی داریم‪ .‬در حوزه سیاست گذاری ها‪ ،‬نبود‬ ‫دیدگاه علمی س��بب شده که این سیاس��ت های نادرست نقد‬ ‫نش��ود‪ ،‬در حالی که هر سیاس��تی که نقد شده به دیدگاه های‬ ‫سیاس��ی نس��بت داده ش��ده و فارغ از دیدگاه های سیاس��ی‪،‬‬ ‫ای��ن تحلیل ه��ا م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪ .‬مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه تحلیل علمی درباره سیاس��ت ها‬ ‫داده نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست های اشتغال زودبازده و ضربتی‬ ‫و همچنین خرج کردن منابع برای اش��تغالزایی همواره به کار‬ ‫گرفته شده ولی هیچ گاه نقد کارشناسی نشده است‪ .‬با وجودی‬ ‫که در زمینه ارز‪ ،‬هنوز برخورد علمی نش��ده و دوباره اشتباه ها‬ ‫تکرار شده است‪ ،‬باید نهادهای پژوهشی نقش خود را ایفا کنند‪.‬‬ ‫مسعود نیلی‪ ،‬مش��اور اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به‬ ‫اینکه ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر را باید‬ ‫در تخفیف معضل فقر‪ ،‬ایجاد اش��تغال و مقایسه پذیری با دیگر‬ ‫کش��ورها جس��ت وجو کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تورم‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬بیکاری ‪۱۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬رش��د اقتصادی ‪ ۳ /۸‬درص��د و ضریب جینی ‪ ۳۸‬تا ‪۴۲‬‬ ‫متوسط عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محرک های رشد اقتصادی در ایران‬ ‫نیل��ی از حکمرانی معتبر و توانمند‪ ،‬محی��ط باثبات‪ ،‬تعامل‬ ‫پایدار و مت��وازن‪ ،‬تامین مالی کارا‪ ،‬تجهیز و تخصیص مطلوب‬ ‫سرمایه انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد‪ ،‬نظام موثر مقابله‬ ‫با فقر‪ ،‬محیط زیس��ت متوازن‪ ،‬بخش خصوصی توانمند و پویا و‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫بهره ب��رداری بهینه از منابع معدن��ی و نفت از زیربناهای مورد‬ ‫نیاز به عنوان عوامل رسیدن به رشد اقتصادی یاد کرد‪ .‬با وجود‬ ‫انکه تمایل سیاس��ی در این سال ها برای رشد اقتصادی وجود‬ ‫داشته است اما هیچ یک از ‪ ۹‬ویژگی یادشده‪ ،‬دیده نمی شود‪.‬‬ ‫مش��اور اقتصادی رییس جمهوری با اش��اره ب��ه ضعف های‬ ‫بلندمدت اقتص��اد ایران گفت‪ :‬این ضعف ها در همه دولت های‬ ‫گذش��ته وجود داش��ته که نتیجه ان متوسط رشد ‪ ۳/۸‬درصد‬ ‫بوده و ان هم نتیجه رش��د و نیز تغییرات در سطح تولید بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال اگر امروز سیاس��ت گذار خطاهای گذشته را تکرار‬ ‫کند‪ ،‬ممکن اس��ت هزینه های ان به مراتب بیش��تر از گذشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه‪ ،‬مخرب رشد اقتصادی ایران‬ ‫نیلی با پیش بینی رش��د اقتصادی ‪ ۲ /۵‬ت��ا ‪ ۳ /۵‬درصدی در‬ ‫س��ال های اینده در صورت اصالح نکردن وضع موجود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای عبور از این وضعیت‪ ،‬راه حل هایی هس��ت که البته اجرای‬ ‫انها ش��رط و ش��روطی نیز دارد که باید به انها توجه کرد‪ .‬در‬ ‫راس عوام��ل تخریب کننده رش��د اقتص��ادی‪ ،‬بودجه و تمایل‬ ‫سیاس��ت گذاران به خرج کردن بودجه است که این رویه تنها‬ ‫نقطه وفاق سیاستمداران است به شکلی که هر فردی که روی‬ ‫کار می اید‪ ،‬اشتیاق زیادی برای خرج کردن دارد‪ .‬اما از انجا که‬ ‫منبع اصلی درامد‪ ،‬نفت اس��ت‪ ،‬وقتی درامدهای نفتی افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬تمایل به خرج کردن از سوی دولت بیشتر می شود اما‬ ‫به تعهدات بلندمدت دولت نیز اضافه می ش��ود و نتیجه ان در‬ ‫افزایش پروژه های عمرانی و نیروی انسانی دولتی قابل مشاهده‬ ‫اس��ت‪ .‬حاال وقتی ن��رخ نفت کاهش می یاب��د‪ ،‬دولت در انجام‬ ‫تعهدات ناتوان ش��ده و با کسری روبه رو می شود و بدهی دولت‬ ‫ب��ه نظام بانکی افزایش می یابد؛ یا در ش��کل مدرن ان‪ ،‬بدهی‬ ‫بانک ها به بانک مرکزی رش��د می کند‪ .‬نتیج��ه این رویه بروز‬ ‫تورم مزمن در اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬وقت��ی دولت ها با تورم‪۱۰‬‬ ‫درصدی روبه رو می ش��وند‪ ،‬نرخ های ب��ازار از جمله ارز را تحت‬ ‫تاثی��ر قرار می دهد‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت ها ب��رای مقابله با تورم‪ ،‬با‬ ‫افزایش نرخ مقابله می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات ضدبنگاهداری در دولت‬ ‫نیلی با بیان اینکه دولت ها تورم را با افزایش قیمت ها اشتباه‬ ‫می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین شرایطی که دولت به دنبال کاهش‬ ‫نرخ هاست‪ ،‬بنگاه های تولیدی در معرض چالش قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد‪ ،‬دولت برای رفع چالش بنگاه ها‪ ،‬تسهیالتی برای‬ ‫انها درنظر می گیرد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬تس��هیالت بانکی با نرخ بهره‬ ‫پایی��ن اختصاص می دهد که نتیجه ان زیانده ش��دن بانک ها‬ ‫اس��ت‪ .‬پایین نگه داش��تن نرخ ارز‪ ،‬تامین زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز بنگاه ه��ا‪ ،‬ارائه انرژی ارزان قیمت و‪ ...‬از جمله تس��هیالتی‬ ‫است که دولت ها متقبل می ش��وند تا به نام کاهش نرخ تورم‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا را مه��ار کنن��د‪ .‬در چنی��ن رویکردی‪ ،‬بنیان رش��د‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی تضعیف می ش��ود‪ ،‬در نهایت نتیجه اتخاذ‬ ‫سیاس��ت هایی در دهه های گذشته همان می شود که ما امروز‬ ‫به عنوان مشکل اقتصادی کشور و رشد پایین اقتصادی شاهد‬ ‫هستیم‪ .‬وی در عین حال به سازوکارهای تضعیف کننده رشد‬ ‫اشاره کرد و از ضعف شکل گیری بنگاهداری خصوصی و ضعف‬ ‫تعام��ل پایدار با دنیا به عنوان این دو عامل نام برد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم با جذب منابع خارجی‪ ،‬مش��کل را حل کنیم بی انکه‬ ‫سایر مشکالت را برطرف کنیم‪ ،‬این رویه به افزایش بدهی های‬ ‫خارجی کشور منجر می شود بدون انکه نتیجه مطلوب داشته‬ ‫باش��د‪ .‬اگر بر توسعه بخش خصوصی تکیه کنیم و سایر عوامل‬ ‫را در نظ��ر بگیریم‪ ،‬به ش��رکت های خصولتی می رس��یم و اگر‬ ‫ه��م تورم مزمن‪ ۲۰‬درصدی را مبن��ا بگیریم‪ ،‬این بی تعادلی ها‬ ‫ش��ناور است و اصالحات ساختاری با حفظ تورم ‪ ۲۰‬درصد به‬ ‫بازگشت بی تعادلی ها منجر می شود‪ .‬سناریوی چهارم این است‬ ‫که س��ازوکارهای مخرب رشد را در نظر بگیریم و تورم را هدف‬ ‫ق��رار دهیم که در این صورت‪ ،‬باز هم تورم باال به اقتصاد ایران‬ ‫بازمی گردد زیرا عوامل ایجادکننده کسری بودجه دولت‪ ،‬دوباره‬ ‫اثر تشدیدکننده خود را بر اقتصاد می گذارد‪ .‬برای حل مشکل‬ ‫اقتصاد ایران به یک راه حل جامع نیاز داریم‪ .‬نمی توان مشکالت‬ ‫اقتصاد ایران را به صورت جداگانه تبیین کرد بلکه باید در یک‬ ‫ظرف همه را با هم دید‪.‬‬ ‫‹ ‹تضعیف کنندگان اقتصاد‬ ‫نیلی با بیان اینکه این ‪ ۴‬س��ناریو در بیش از ‪ ۲‬دهه گذشته‬ ‫تجربه ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بدهی ب��اال‪ ،‬ب��روز خصولتی ها از‬ ‫تجربه های اقتصاد ایران در دهه های گذش��ته بوده است‪ .‬با این‬ ‫حال امروز ش��رایط برای انجام اصالحات اقتصادی مهیا است و‬ ‫می توان کاهش تورم و اس��تمرار کاهش نرخ نفت‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی بکارگیری ابزارهای جدید تامین مالی‪ ،‬گس��ترش‬ ‫بو کار نوین اینترنتی و کم شدن درامدهای نفتی‬ ‫فضای کس�� ‬ ‫و در نتیج��ه کاهش س��هم ان از بودجه دولت ه��ا را به عنوان‬ ‫ش��رایطی یاد کرد که اکنون فضا را ب��رای برون رفت از اوضاع‬ ‫موج��ود مهیا می کند‪ .‬البته برای خ��روج از این اوضاع به اراده‬ ‫سیاس��ی نیاز داری��م‪ ،‬انچه در سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫امده ش��رایط را فراهم می کند ت��ا راه حل های ممکن طراحی‬ ‫و اجرا ش��ود‪ .‬ما باید نظام مالیاتی را م��ورد ارزیابی دوباره قرار‬ ‫دهیم‪ .‬اگر قبول کنیم که بودجه سرمنشا بسیاری از مشکالت‬ ‫است‪ ،‬می توان برای رفع ان تالش کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬اصالح نظام‬ ‫بو کار‬ ‫پولی و بانکی‪ ،‬توس��عه بخش خصوصی‪ ،‬رفع موانع کس ‬ ‫و اش��تغال‪ ،‬مدیری��ت منابع ارزی با تاکید بر صندوق توس��عه‬ ‫مل��ی و اصالح رویه های تجاری از ضرورت ه��ای امروز اقتصاد‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫اقشار کم درامد کاله سرشان نرود‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫جامعه از وض��ع اقتصادی ناراضی اس��ت و دنبال بهانه‬ ‫می گردد تا خشم و ناراحتی اش را بروز دهد و اکنون فرصتی‬ ‫پیدا ش��ده تا همه این ناراحتی بروز یابد‪ .‬چند ده میلیون‬ ‫ایرانی گوش��ی های تلفن همراه دارند و از تلگرام استفاده‬ ‫می کنند و همین س��بب شده اس��ت حرف هنرپیشه ها و‬ ‫فوتبالیس��ت ها و مجری های تلویزیون خری��دار پیدا کند‬ ‫و جایگزین نگاه دقیق تر به مس��ئله افزایش عوارض شود‪.‬‬ ‫عده ای از هم اکنون تکلیف مجلس را هم مشخص کرده اند‬ ‫و انتظار دارن��د مجلس جلوی افزایش ع��وارض خروج را‬ ‫بگیرد‪ .‬اما گونه دیگری هم می توان نگاه کرد‪ .‬اول‪ ،‬قبل از‬ ‫ان که قضاوت کنید افزایش عوارض خروج از کش��ور بد یا‬ ‫خوب است‪ ،‬فکر کنید که چند درصد مردم برای مسافرت‬ ‫به خارج می روند‪ ،‬این گروه چه کس��انی هس��تند و به چه‬ ‫اقشاری از جامعه تعلق دارند‪ .‬اکثریت انها که برای تفریح‬ ‫یا کار به س��فر خارج��ی می روند به ثروتمندترین اقش��ار‬ ‫جامعه تعلق دارند (از قش��ر همان هایی ک��ه با تمام توان‬ ‫گران ش��دن عوارض خروج را نقد می کنند‪ ).‬منافع ش��ما‬ ‫الزاما با منافع این گروه ها یکس��ان نیس��ت‪ .‬انها اگر برای‬ ‫منافع خودشان این تصمیم دولت را نقد می کنند‪ ،‬شما که‬ ‫هرگز خارج نرفته اید و وضع اقتصادی تان به گونه ای نیست‬ ‫که در اینده هم احتمال رفتن ش��ما زیاد باشد‪ ،‬از افزایش‬ ‫عوارض خروج زیان نمی بینید و ش��اید به نفع شماس��ت‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬ان طبق��ات ثروتمندی که به خارج س��فر می کنند‬ ‫(و البت��ه بخش��ی از مدیران ارش��د دولتی‪،‬‬ ‫با ن��رخ ارز پایین نگه داشته ش��ده دراختیار‬ ‫نمایندگان مجل��س‪ ،‬تاجران ‪ ،‬واردکنندگان‪،‬‬ ‫انها قرار می دهد‪ .‬چهارم‪ ،‬ش��ما اگر خود را‬ ‫هنرپیش��ه ها‪ ،‬فوتبالیست ها و‪ )...‬در هر سفر‬ ‫از فق��رای جامعه ای��ران می دانید یا جزو ان‬ ‫از یارانه ای که دولت بابت پایین نگه داشتن‬ ‫دسته ای هستید که در محاسبات زندگی تان‬ ‫نرخ ارز به انها می دهد‪ ،‬بهره مند می ش��وند‪.‬‬ ‫احتمال انکه س��فر خارجی داش��ته باش��ید‬ ‫بس��یاری از فع��االن اقتصادی سال هاس��ت‬ ‫بسیار کم اس��ت‪ ،‬مبادا در دام منافع قشری‬ ‫خواهان افزایش نرخ ارز هس��تند تا واردات‬ ‫از جامع��ه قرار گیرید که با چنگ و دندان به‬ ‫محمد فاضلی‬ ‫کاال و حتی قاچاق در سازوکار طبیعی تری‬ ‫همه منافع ناش��ی از اقتصاد ناسالم چسبیده‬ ‫معاون مرکز‬ ‫کنترل ش��ود‪ ،‬اقتصاد ای��ران صادرات گراتر بررسی های استراتژیک اس��ت و ب��رای نپرداختن ع��وارض خروج از‬ ‫ش��ود و از تولید داخل حمایت بیشتری به‬ ‫کش��ور‪ -‬به عنوان بخش کوچک یارانه ای که‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫عمل اید‪ .‬س��وم‪ ،‬دالر ام��روز در بازار ایران‬ ‫بابت ارز ارزان قیمت دریافت می کند‪ -‬سخت‬ ‫حدود ‪ ۴۲۰۰‬تومان فروخته می شود‪ .‬فرض‬ ‫تو پا می زن��د‪ .‬پنجم‪ ،‬ش��ما در ضمن‬ ‫دس�� ‬ ‫کنید مداخله نکردن دولت در بازار ارز باعث ش��ود دالر به‬ ‫اطمینان داشته باشید یارانه ارز ارزان قیمت بیش از انچه‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬تومان برس��د‪ .‬مس��افری که در یک سفر تفریحی‬ ‫تص��ور می کنید به زندگی ثروتمندان کمک کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ی��ا تجاری خ��ود فقط ‪ ۱۰۰۰‬دالر خرج کن��د‪ ۸۰۰ ،‬هزار‬ ‫ثروتمندان و بخش��ی از طبقه متوسط‪ ،‬کاالهای لوکس و‬ ‫تومان بابت مداخله دولت در بازار ارز‪ ،‬یارانه سفر دریافت‬ ‫غیرلوکس خارجی را فقط با نرخ پایین نگه داشته شده ارز‬ ‫می کند‪ .‬فرد هر قدر ثروتمندتر باش��د و بیشتر دالر خرج‬ ‫می توانن��د خرید کنند‪ .‬همه کااله��ای وارداتی که بخش‬ ‫کند‪ ،‬یارانه بیشتری دریافت می کند‪ .‬شما قبل از قضاوت‬ ‫عم��ده ای از انها را اقش��ار پردرامد مص��رف می کنند‪ ،‬با‬ ‫کردن درباره عوارض خروج‪ ،‬از خودتان بپرسید ایا درست‬ ‫ارزی وارد می ش��ود که اگر قیمتش با مداخله دولت پایین‬ ‫است ثروتمندان و اقشار خاص که مصرف کننده سفرهای‬ ‫نگه داشته نش��ود‪ ،‬بازار واردات ان کم رونق تر خواهد شد‬ ‫خارجی هس��تند‪ ،‬بابت تفریح یا کسب وکارشان‪ ،‬از دولت‬ ‫و ثروتمندان باید هزینه بیش��تری برای به دس��ت اوردن‬ ‫یارانه س��فر دریافت کنند؟ عوارض خروجی که مسافران‬ ‫انها بپردازند‪.‬‬ ‫می پردازند به حتم بسیار کمتر از یارانه ای است که دولت‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!