روزنامه گسترش صنعت شماره 282 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 282

روزنامه گسترش صنعت شماره 282

روزنامه گسترش صنعت شماره 282

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫اشتغالزایی مبتنی بر سرمایه و اموزش است‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی معتقد است برای ایجاد اشتغال تنها پول کافی نیست‬ ‫بلکه مهارت اموزی الزم است‪ .‬او می گوید در صورتی که منابع پیش بینی شده در بودجه‬ ‫محقق شود به هدف گذاری ایجاد ساالنه ‪ ۹۷۰‬هزار شغل در برنامه ششم دست می یابیم‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» علی ربیعی در برنامه «نگاه یک» صدا و سیما گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته نزدیک به ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۵۸۸‬هزار نفر شاغل داشتیم که این رقم در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ب��ه ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۸۷۳‬هزار نفر رس��ید‪ .‬این در حالی بود که جمعیت بیکار ما در س��ال‬ ‫پیاپی ‪2255‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪282‬‬ ‫‪ ۳ ،۱۳۹۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر بود که امس��ال به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر رس��یده‬ ‫و نش��ان می دهد تغییر چندانی در این زمینه ایجاد نش��ده چون نیرویی که وارد بازار کار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬زیاد اس��ت و نسبت شغل در کشور بد نبوده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به رابطه بین‬ ‫رش��د اقتصادی و رشد اشتغال اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر چنین رابطه ای وجود ندارد زیرا‬ ‫متناسب نیست و به همین منظور رشد فراگیر مطرح شده که این رشد متکی به رشدهای‬ ‫سرمایه بر بزرگ نیست و اشتغال کشور نیز به این سمت پیش می رود‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یک اقتصاددان اعالم کرد‬ ‫شوک بودجه ناشی‬ ‫از تغییر رفتار دولت در دوره دوم‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫انتقاد صنعتگران از‬ ‫بایگانی قانون ساخت داخل‬ ‫‪8‬‬ ‫گاهی تغییرات اقتصادی کشور ناشی از تغییر دولت و گاهی‬ ‫ناش��ی از تمدید دولت در دوره دوم ریاست جمهوری است‪ .‬به‬ ‫طور طبیعی با تغییر دولت با توجه به نوع دیدگاه سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی ان دولت تغییر می کند و تحوالتی در بستر اقتصادی‬ ‫کش��ور ایجاد می ش��ود اما تغییر و تحوالت اقتصادی در دوره‬ ‫دوم ریاس��ت جمه��وری دولت ها با وجود ثاب��ت بودن بدنه و‬ ‫نگرش اقتصادی دولت نشات گرفته از رفتارهای سیاسی است‪.‬‬ ‫نگران��ی دولت ها از انتخابات ریاس��ت جمهوری و دغدغه رای‬ ‫برای پیروزی در دوره دوم ریاس��ت جمهوری به طور معمول‬ ‫باعث محافظه کاری دولت ها در سیاست های اقتصادی می شود‬ ‫به همین دلیل پس از پیروزی در انتخابات با شجاعت بیشتری‬ ‫اقدام به تصمیم گیری های اقتصادی می کنند به همین منظور‬ ‫همواره ش��اهد شوک های اقتصادی توام با افزایش نرخ برخی‬ ‫کاالها همچون حامل های انرژی در دوره دوم دولت ها هستیم‪.‬‬ ‫در کنار این تغییر و تحوالت برخی سیاس��ت ها نیز هستند که‬ ‫ب��ا وجود بکارگیری الگوهای مختلف متناس��ب با نوع نگرش‬ ‫دولت ها هیچ گاه نتوانس��ته تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشور‬ ‫بگذارد و به هدف اصلی که رونق تولید و اش��تغال است برسد‪.‬‬ ‫توزیع منابع یکی از این سیاست هاس��ت؛ در دو دهه گذش��ته‬ ‫دولت نهم و دهم از طریق تس��هیالت به بنگاه های زودبازده و‬ ‫پرداخت نقدی یارانه ها و دولت یازدهم و دوازدهم نیز از طریق‬ ‫تس��هیالت رونق تولید‪ ،‬اشتغال روس��تایی و تحریک تقاضا به‬ ‫دنبال ایجاد شغل و افزایش قدرت خرید مردم بوده اند اما این‬ ‫الگوها با تغییر دولت نیز نتواس��ته به هدف اصلی خود دس��ت‬ ‫پیدا کند‪ .‬در همین راس��تا «گسترش صنعت» در گفت وگو با‬ ‫مرتضی افقه‪ ،‬اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید‬ ‫چم��ران اهواز تصمیمات دولت دوازدهم در الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫و موفق نبودن سیاس��ت توزیع منابع در دولت های مختلف را‬ ‫بررسی کرد‪.‬‬ ‫او معتقد است یکی از اشکاالت اساسی اقتصاد ایران به نحوه‬ ‫نگرش سیاست گذاران اقتصادی نسبت به اقتصاد برمی گردد‪.‬‬ ‫پ��س از جن��گ سیاس��ت گذاران برای توس��عه اقتصادی تنها‬ ‫ش��اخص های اقتص��ادی را دچ��ار تغییر و تح��ول می کنند و‬ ‫از انج��ا که متغیر ه��ای اقتصادی فعلی ریش��ه در متغیر های‬ ‫غیراقتص��ادی دارد ت��ا زمان��ی ک��ه اصالحات ب��ر متغیر های‬ ‫غیراقتصادی اعمال نشود‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اختصاص مشوق سرمایه گذاری در جهرم‬ ‫در ش��هرک صنعتی جهرم که ‪ ۴0‬هکتار مس��احت دارد‪،‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴۴‬قرارداد س��رمایه گذاری با متقاضیان منعقد شده‬ ‫ک��ه از این تعداد ‪ ۲۱‬واح��د بهره بردار با اش��تغالزایی ‪۵۲۲‬‬ ‫نف��ر در مرحل��ه فعالیت و ‪ ۲۳‬واحد صنعت��ی نیز در مرحله‬ ‫ساخت وساز قرار دارند‪.‬‬ ‫ناحی��ه صنعتی کوثر جهرم نیز ‪ ۶۶‬هکتار مس��احت دارد‬ ‫و تاکن��ون ‪ ۲۱‬قرارداد س��رمایه گذاری با متقاضیان بس��ته‬ ‫ش��ده ک��ه از این تعداد ‪ ۱0‬واح��د بهره بردار با اش��تغالزایی‬ ‫‪ ۱۳۴‬نف��ر در مرحل��ه فعالی��ت و ‪ ۱۱‬واحد صنعت��ی نیز در‬ ‫مرحله ساخت وساز هس��تند‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش‬ ‫صنعت» از فارس‪ ،‬در بازدید محمدرضا رضایی کوچی رییس‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪ ،‬محمدرضا رضایی‬ ‫نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای اس�لامی و علیرضا‬ ‫صحرائیان معاون اس��تاندار ف��ارس و فرماندار ویژه جهرم از‬ ‫شهرک صنعتی جهرم بر توسعه و تکمیل زیرساخت ها و نیز‬ ‫حمایت از صنعتگران و سرمایه گذاران تاکید شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 29 1396‬ربیع االول ‪ 18 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 282‬پیاپی ‪2255‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درامدهای انرژی باید صرف تولید‬ ‫و انرژی شود‬ ‫ان��رژی حرف نخس��ت را در‬ ‫اقتصاد کش��ور می زن��د‪ .‬بودجه‬ ‫کش��ور براس��اس درامده��ای‬ ‫حاصل از نفت بس��ته می ش��ود‬ ‫البته تا حدودی این امر کاهش‬ ‫یافته اما وابس��تگی هنوز وجود‬ ‫دارد‪ .‬ضعف در رش��د و توسعه‬ ‫حجت االسالم مجید‬ ‫اقتص��ادی انرژی ب��ه این دلیل‬ ‫ناصری نژاد‬ ‫اس��ت که درامده��ای حاصل‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫از انرژی بای��د صرف تجهیزات‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫و تولید انرژی ش��ود اما اکنون‬ ‫این درامده��ا در جای دیگری‬ ‫هزینه می ش��ود‪ .‬مدیریت ان��رژی مهم ترین نقش را در معماری‬ ‫انرژی دارد‪ ،‬درحال حاضر بیش��تر درامد کشور صرف هزینه های‬ ‫جاری یا پرداخت حقوق می ش��ود‪ ،‬تا جایی که امکان دارد باید‬ ‫بتوانی��م درامدهای نفتی و انرژی کش��ور را در زیرس��اخت ها و‬ ‫تولی��د هزینه کنیم‪ .‬از این طری��ق عالوه بر بهبود فناوری انرژی‬ ‫ارزش افزوده انرژی در کش��ور رش��د می کند‪ .‬در کشور به رونق‬ ‫تولی��د نیاز داریم‪ ،‬ظرفیت های بس��یار خوبی هم در بخش های‬ ‫مختلف از جمله صنعت‪ ،‬کش��اورزی و گردش��گری وجود دارد‬ ‫ک��ه تمامی اینه��ا قابلیت س��رمایه گذاری را دارن��د‪ .‬اگر ارزش‬ ‫افزوده حاصل از انرژی افزایش پیدا کند و از س��وی دیگر تولید‬ ‫نی��ز برمبنای مصرف بهینه انرژی تعریف ش��ود عالوه بر کاهش‬ ‫نرخ تمام ش��ده محصوالت ش��اهد ارتقای معماری انرژی ایران‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬درحال حاضر صنعت نفت به خانه تکانی نیاز دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬تاسیس��ات نفتی ما برای سال های قبل است و‬ ‫حتی لوله های نفتی که از انها نفت استخراج می شود‪ ،‬بیشتر از‬ ‫رده خارج و مس��تهلک ش��ده اند و باید برای بازسازی انها اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬فرس��ودگی تجهی��زات انرژی یکی از مواردی اس��ت که‬ ‫موجب افزایش شدت انرژی بدون بازدهی کافی خواهد شد‪ .‬در‬ ‫بحث پتروش��یمی زمینه های خوبی هست‪ ،‬پتروشیمی و صنایع‬ ‫پایین دستی ظرفیتی را برای کشور به وجود می اورد که موجب‬ ‫افزایش ارزش افزوده و بازدهی انرژی در کشور می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫توج��ه به این ح��وزه می تواند عالوه بر رونق اقتص��ادی و ایجاد‬ ‫اشتغال تولید ناخالص داخلی‪ ،‬بازدهی انرژی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقاد رییس سازمان امور‬ ‫مالیاتی از برخی معافیت ها‬ ‫رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی از برخی سیاس��ت های مربوط‬ ‫ب��ه معافی��ت مالیاتی انتق��اد کرد و گفت‪ :‬برای مث��ال‪ ،‬در برنامه‬ ‫ششم توسعه مقرر شده استان هایی که نرخ بیکاری انها بیشتر از‬ ‫میانگین کش��ور است از مالیات معاف شوند‪ .‬سوال من اینجاست‬ ‫ک��ه چگونه می توان چنین تصمیمی گرفت؟ چه گروهی از افراد‬ ‫این اس��تان ها باید معاف باشند و‪ ...‬همچنین برخی معافیت های‬ ‫کلی هس��ت که باید در انها تجدید نظر ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی در همایش اقتصاد ایران گفت‪ :‬ضعف‬ ‫سیاست گذاری مالیاتی مسئله ای جدی است‪ .‬دولت باید به عنوان‬ ‫مجموع��ه ای که بهره کامل را از درامدهای مالیاتی می برد‪ ،‬نقش‬ ‫سیاس��ت گذاری خود را هم به درستی ایفا کند‪ .‬متاسفانه در این‬ ‫زمین��ه تناقض��ی در رفتار دولتمردان وج��ود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اقتصاد کش��ور دولتی اس��ت و بعضی از مدیران دولتی دستی در‬ ‫اداره اقتصاد دارند‪ .‬اغلب کسانی که از مالیات بهره مند می شوند‪،‬‬ ‫مودی هم هس��تند‪ .‬یکی از مصادیق تناقض ها در نظام مالیاتی‪،‬‬ ‫م��اده ‪ ۱۲‬قان��ون مالیات ارزش افزوده اس��ت پیش از این ‪ ۱۷‬بند‬ ‫بود‪ ،‬که در دولت گذش��ته به دو برابر افزایش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫یعنی به جای اینکه مجموعه سیاس��ت ها درنظر گرفته شود‪ ،‬هر‬ ‫کس بخش مربوط به خودش را در اقتصاد می بیند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اقدام��ات دولت یازدهم در بخش مالیات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقدامات‬ ‫خوبی در دولت یازدهم انجام ش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬قانون مالیات‬ ‫مس��تقیم در س��ال ‪ ۹۴‬اص�لاح و قانون ارث ب��ه طور کلی عوض‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در این س��ال ها تغییرات نظام اطالعاتی‪ ،‬تحول‬ ‫هم��ه جانب��ه در نظام مالیاتی را رق��م زد‪ .‬تقوی نژاد با بیان اینکه‬ ‫درحال حاضر نس��بت مالیات ب��ه تولید ناخالص داخلی( ‪)GDP‬‬ ‫حدود ‪ ۸‬درصد است‪ ،‬افزود‪ :‬این رقم در افق برنامه ششم توسعه‬ ‫باید به ‪ ۱۱‬درصد برس��د‪ .‬البته درحال حاضر با توجه به ش��رایط‬ ‫س��هم مالیات در تولید ناخالص داخلی قابل قبول نیست‪ .‬بخشی‬ ‫از موض��وع هم به معافیت ه��ای مالیاتی برمی گردد به طوری که‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴۰‬درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به اهمیت مس��ئله معافیت های مالیاتی‪،‬‬ ‫گزارش��ی در زمینه معافیت ها و مش��وق های مالیاتی برای دولت‬ ‫تهیه کرده ایم که قرار اس��ت در اختیار دولت قرار گیرد تا بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬برای معافیت ها و مش��وق های مالیاتی اقدام ش��ود‪ .‬او از‬ ‫برخی سیاس��ت های بخش معافیت مالیات��ی انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در برنامه شش��م توس��عه مقرر ش��ده استان هایی که‬ ‫نرخ بیکاری انها بیش��تر از میانگین کشور است‪ ،‬از مالیات معاف‬ ‫شوند‪ ،‬س��وال من اینجاست که چگونه می توان چنین تصمیمی‬ ‫گرفت؟ چه گروهی از افراد این اس��تان ها باید معاف باش��ند و‪...‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی معافیت های کلی وجود دارد ک��ه باید در انها‬ ‫تجدید نظر شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان امور مالیاتی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۳‬س��ال مالیات‬ ‫علی ال��راس را ح��ذف می کنیم و پس از ان ش��رط برخورداری از‬ ‫ه��ر نوع معافیت مالیاتی اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود‪ .‬برای‬ ‫این منظور هم باید حساب شرکت ها روشن باشد و دفاتر مالی و‬ ‫حسابداری ارائه کنند‪.‬‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫سیاست حذف یارانه‬ ‫دهک های باالی جامعه باید‬ ‫زودتر از این اعمال می شد‬ ‫اما حسن روحانی به دلیل‬ ‫انتخابات اجرای ان را به‬ ‫تعویق انداخت‬ ‫یک اقتصاددان اعالم کرد‬ ‫شوک اقتصادی بودجه ناشی از تغییر رفتار دولت در دوره دوم‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی هر ‪ ۴‬س��ال دچ��ار تغییر و‬ ‫تحوالت اساس��ی می شود‪ .‬گاهی این تغییرات ناشی از‬ ‫تغیی��ر دولت و گاهی ناش��ی از تمدی��د دولت در دوره ‬ ‫دوم ریاس��ت جمهوری اس��ت‪ .‬به طور طبیعی با تغییر‬ ‫دول��ت با توجه به نوع دیدگاه سیاس��ی و اقتصادی ان‬ ‫دول��ت تغییر می کن��د و تحوالتی در بس��تر اقتصادی‬ ‫کش��ور ایجاد می شود اما تغییر و تحوالت اقتصادی در‬ ‫دوره دوم ریاست جمهوری دولت ها با وجود ثابت بودن‬ ‫بدنه و نگرش اقتصادی دولت نشات گرفته از رفتارهای‬ ‫سیاس��ی اس��ت‪ .‬نگرانی دولت ها از انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمه��وری و دغدغ��ه رای برای پی��روزی در دوره دوم‬ ‫ریاس��ت جمهوری به طور معمول باعث محافظه کاری‬ ‫دولت ها در سیاس��ت های اقتصادی می ش��ود به همین‬ ‫دلیل پس از پیروزی در انتخابات با ش��جاعت بیشتری‬ ‫اقدام به تصمیم گیری های اقتصادی می کنند به همین‬ ‫منظ��ور همواره ش��اهد ش��وک های اقتص��ادی توام با‬ ‫افزای��ش نرخ برخی کاالها همچ��ون حامل های انرژی‬ ‫در دوره دوم دولت ه��ا هس��تیم‪ .‬در کن��ار این تغییر و‬ ‫تحوالت برخی سیاس��ت ها نیز هس��تند ک��ه با وجود‬ ‫بکارگی��ری الگوهای مختلف متناس��ب ب��ا نوع نگرش‬ ‫دولت ها هیچ گاه نتوانس��ته تاثیر چشمگیری بر اقتصاد‬ ‫کشور بگذارد و به هدف اصلی که رونق تولید و اشتغال‬ ‫است برسد‪ .‬توزیع منابع یکی از این سیاست هاست؛ در‬ ‫دو دهه گذش��ته دولت نهم و دهم از طریق تس��هیالت‬ ‫به بنگاه های زودبازده و پرداخت نقدی یارانه ها و دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم نیز از طریق تس��هیالت رونق تولید‪،‬‬ ‫اشتغال روستایی و تحریک تقاضا به دنبال ایجاد شغل‬ ‫و افزای��ش قدرت خرید م��ردم بوده اند اما این الگوها با‬ ‫تغییر دولت نیز نتواسته به هدف اصلی خود دست پیدا‬ ‫کند‪ .‬در همین راس��تا «گسترش صنعت» در گفت وگو‬ ‫با مرتضی افقه‪ ،‬اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫ش��هید چمران اه��واز تصمیمات دول��ت دوازدهم در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۷‬و موفق نبودن سیاس��ت توزیع منابع‬ ‫در دولت های مختلف را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫€ €در ‪ ۳‬دهه گذش�ته با وج�ود تغییر دولت ها و‬ ‫بکارگی�ری الگوهای مختلف ب�رای توزیع منابع‬ ‫هی�چ گاه موفقیت چش�مگیری را در رونق تولید‬ ‫و اشتغال شاهد نبوده ایم‪ ،‬دلیل این امر چیست؟‬ ‫یکی از اشکاالت اساسی اقتصاد ایران به نحوه نگرش‬ ‫سیاست گذاران اقتصادی نسبت به اقتصاد برمی گردد‪.‬‬ ‫پس از جنگ سیاس��ت گذاران برای توس��عه اقتصادی‬ ‫تنها ش��اخص های اقتصادی را دچ��ار و تغییر و تحول‬ ‫می کنند و از انجا که متغیر های اقتصادی فعلی ریش��ه‬ ‫در متغیر های غیراقتصادی دارد تا زمانی که اصالحات‬ ‫بر متغیر های غیراقتصادی اعمال نشود‪ ،‬هر گونه تغییر‬ ‫در متغیرهای اقتصادی تاثیر کوتاه مدت و بسیار محدود‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬ای��ن امر در ‪ ۳‬دهه گذش��ته نه تنها در‬ ‫بخ��ش توزیع منابع بلکه در تمام ش��اخص ها همچون‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬نرخ سود بانکی‪ ،‬تسهیالت بنگاه های زودبازده‬ ‫و اش��تغالزا و‪ ...‬مصداق داش��ته و تمرک��ز بر متغیر های‬ ‫اقتصادی نتیجه ای جز اتالف منابع نداش��ته اس��ت‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬سیاس��ت گذاران کش��ور ب��ه این موضوع‬ ‫توجه ندارند که بس��تر های الزم برای تغییر اقتصاد در‬ ‫کشور وجود ندارد‪ .‬به همین دلیل هر سیاست اقتصادی‬ ‫که دولت ها در پیش گرفته اند به شکس��ت منجر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در دول�ت نهم و دهم منابع از طریق پرداخت‬ ‫تس�هیالت به بنگاه های زودبازده توزیع شد و در‬ ‫دول�ت یازدهم و دوازدهم نیز الگوی تس�هیالت‬ ‫رون�ق تولید مد نظر قرار گرفته اس�ت‪ .‬کدام یک‬ ‫از این الگوها برای اقتصاد ایران مناسب تر است؟‬ ‫الگوی بنگاه ه��ای زود بازده که در دولت نهم اجرایی‬ ‫ش��د می توانس��ت تاثیرات مثبت بر اقتصاد و اش��تغال‬ ‫داش��ته باش��د ام��ا چون دید مهندس��ی ب��ر ان حاکم‬ ‫ب��ود منابع کش��ور به هدر رفت‪ .‬ب��ه طور کلی کمک به‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط میانبر مناسبی است برای‬ ‫کاهش بیکاری در جامعه اما چون این تسهیالت دچار‬ ‫انحراف ش��د و از طریق رانت به کس��انی که قصد تولید‬ ‫نداش��تند تسهیالت اختصاص یافت نه تنها تاثیر مثبت‬ ‫نداش��ت بلکه س��اختار اقتصادی جامع��ه را نیز بر هم‬ ‫ریخت‪ .‬تسهیالت رونق تولید نیز با همین رویکرد اما با‬ ‫انحراف کمتر اجرایی شد‪.‬‬ ‫€ €ایا موفق نبودن اجرای سیاس�ت های توزیع‬ ‫منابع اعم از تس�هیالت و پرداخ�ت یارانه نقدی‬ ‫را می توان نش�ات گرفته از رفتار پوپولیس�تی و‬ ‫عوام فریبانه دولت ها دانست؟‬ ‫ناموفق بودن سیاس��ت های توزیع منابع اغلب ناشی‬ ‫از تصمیم های اش��تباه در سیاست گذاری است اگر چه‬ ‫جنبه هایی از سیاست های عوام فریبی و پوپولیستی نیز‬ ‫در این گونه طرح ها وجود دارد اما نمی توان به طور کلی‬ ‫این الگوها را پوپولیستی دانست‪ .‬اگر این الگوها در بستر‬ ‫مناسبی اجرا شود می تواند خود را تاثیرگذار نشان دهد‪.‬‬ ‫€ €متغیره�ای غیراقتص�ادی به طور مش�خص‬ ‫ش�امل چ�ه م�واردی می ش�ود و چه تاثی�ری بر‬ ‫ساختار اقتصادی می گذارد؟‬ ‫اقتصاد ایران همچون ش��وره زاری اس��ت که به جای‬ ‫اص�لاح خاک فق��ط دانه ه��ای بیش��تری روی زمین‬ ‫می پاش��یم‪ .‬متغیرهای غیر اقتصادی ش��امل س��اختار‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬نوع انتخابات ریاس��ت جمهوری ای��ران و‪...‬‬ ‫می ش��ود که از نوع نگرش حاکمیت نس��بت به زندگی‪،‬‬ ‫معیش��ت‪ ،‬حقوق مردم و به طور کلی جایگاه فلس��فی‬ ‫که برای انس��ان قائل هستند‪ ،‬نشات می گیرد‪ .‬مجموع‬ ‫این نگرش ها س��اختاری را در ‪ ۳‬دهه گذش��ته ش��کل‬ ‫داده ک��ه می ت��وان ان را یک س��اختار ضدتوس��عه ای‬ ‫دانس��ت‪ .‬س��اختار سیاسی کش��ور به گونه ای است که‬ ‫برای برگزاری انتخابات در مجموع یک س��ال اقدامات‬ ‫اجرایی کش��ور متوقف می ش��ود و مدیران منتظرند تا‬ ‫رییس جمهوری جدید انتخاب شود تا سیاست های شان‬ ‫را منطبق با ان تنظیم کنند‪ .‬این امر اسیب های جدی‬ ‫به سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد می کند و اقتصاد‬ ‫کشور را دچار سکته مقطعی می کند‪ .‬این مشکالت در‬ ‫س��اختار های اجتماعی‪ ،‬فرهنگ��ی و مذهبی نیز وجود‬ ‫دارد و در مجموع س��اختاری ضد توس��عه ای را تشکیل‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫€ € دلی�ل انک�ه دول�ت تدبیر و امید به س�مت‬ ‫اصالح متغیرهای غیراقتصادی حرکت نمی کند‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫ای��ن موضوع به ن��وع دیدگاه گ��روه اقتصادی دولت‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬تئوریس��ین های اقتص��ادی و مش��اوران‬ ‫اقتص��ادی رییس جمهوری اغل��ب معتقدند اصالحات‬ ‫اقتصادی تنها با متغیر های اقتصادی امکان پذیر اس��ت‪.‬‬ ‫گ��روه اقتص��ادی دولت دوازدهم تخص��ص الزم در امر‬ ‫اقتص��اد را ن��دارد و رویک��رد حاکم بر ای��ن جریان نیز‬ ‫لیبرال��ی و مبتنی ب��ر اقتصاد ازاد اس��ت‪ .‬این موضوعی‬ ‫اس��ت که با ساختار های موجود اقتصاد ایران سازگاری‬ ‫ن��دارد‪ .‬به ط��ور مثال‪ ،‬رییس کل بان��ک مرکزی‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و رییس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودج��ه‪ ،‬اقتصاددان نیس��تند و تحصی�لات اکادمیک‬ ‫اقتصادی ندارند در نتیجه براساس تجربه در این عرصه‬ ‫اقدام ب��ه تصمیم گیری می کنند‪ .‬تنه��ا فرد نزدیک به‬ ‫رییس جمهوری که دانش اموخته اقتصاد اس��ت دکتر‬ ‫مسعود نیلی است که او نیز دارای تفکرات نئوکالسیک‬ ‫و لیبرالی اس��ت‪ .‬نس��خه هایی که گروه اقتصادی دولت‬ ‫ب��رای اقتصاد کش��ور تجویز می کن��د در دوران دولت‬ ‫س��ازندگی از س��وی همین افراد تجربه ش��ده و نشان‬ ‫داده مناسب س��اختار اقتصادی کشور نیست‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬اص�لاح متغیرهای غیر اقتصادی امر دش��واری‬ ‫اس��ت ک��ه تنها در حیط��ه اختیارات ق��وه مجریه قرار‬ ‫نمی گیرد و س��ایر بخش ها نیز باید تغییر یابد در نتجه‬ ‫دول��ت اگاهان��ه ی��ا غیر اگاهانه به این س��مت حرکت‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫€ €گ�روه اقتص�ادی دول�ت یازده�م ب�ا دول�ت‬ ‫دوازدهم تغییر زیادی نداش�ته اما از ابتدای دولت‬ ‫دوازده�م برخی سیاس�ت ها و به وی�ژه در الیحه‬ ‫بودج�ه ‪ ۹۷‬دچار تغییر و تحوالت اساس�ی ش�ده‬ ‫است‪ .‬دلیل ان چیست؟‬ ‫در دول��ت یازدهم وزیر امور اقتص��ادی و دارایی فردی‬ ‫اقتص��اددان و مس��لط بر اقتصاد بود که توانس��ت پس از‬ ‫س��ال ها ت��ورم تک رقمی را به کش��ور بازگرداند هر چند‬ ‫ای��ن امر توام با رک��ود اتفاق افتاد اما تا ح��د قابل قبولی‬ ‫توانس��ت اصالحات اقتصادی را پیاده س��ازی کند اما در‬ ‫دولت دوازدهم طرفداران اقتصاد ازاد توانس��ته اند تفکر‬ ‫خ��ود را به دولت تحمیل کنند ب��ه همین منظور اثار ان‬ ‫را در الیحه بودج��ه ‪ ۹۷‬می توان دید‪ .‬این جریان به امید‬ ‫تعدیل انحرافات متغیره��ای اقتصادی تمرکز خود را بر‬ ‫افزایش نرخ گذاشت ه اما همان گونه که این سیاست ها در‬ ‫دولت س��ازندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی موفق نبود‬ ‫در دولت دوازدهم نیز موفقیت امیز نخواهد بود‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از موضوعات مهم الیح�ه بودجه بحث‬ ‫حذف یارانه دهک های باالی جامعه و افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی است‪ .‬تا چه اندازه با این سیاست‬ ‫موافق هس�تید و چرا دولت تاکنون دس�ت به این‬ ‫اقدامات نزده است؟‬ ‫سیاس��ت ح��ذف یارانه دهک های ب��االی جامعه باید‬ ‫زودتر از این اعمال می ش��د اما حس��ن روحانی به دلیل‬ ‫انتخاب��ات اجرای ان را به تعوی��ق انداخت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫رق��م یارانه نقدی ب��رای طبقات متوس��ط و رو به باالی‬ ‫جامعه‪ ،‬چش��مگیر نیس��ت و س��همی زیادی در زندگی‬ ‫انه��ا ندارد ام��ا در دهک های یک ت��ا ‪ ۴‬افزایش ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومانی یارانه نیز بر زندگی انها تاثیر گذار است؛ در نتیجه‬ ‫با این سیاست موافق هستم اما باید به تدریج در سال های‬ ‫گذش��ته اجرایی می شد‪ .‬موضوع افزایش نرخ حامل های‬ ‫انرژی نیز در قانون دیده شده تا ساالنه ‪ ۱0‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کند اما متاس��فانه یکی دیگر از اش��تباه های دولت‬ ‫روحانی این است که به دلیل انتخابات و شرایط سیاسی‬ ‫این موضوع را تاکنون اجرایی نکرده است‪ .‬در صورتی که‬ ‫اگر در طول این سال ها در روندی ارام ساالنه ‪ ۱00‬تومان‬ ‫بر قیمت بنزین افزوده می شد اکنون بدون انکه به جامعه‬ ‫شوک وارد شود به رقم ‪ ۱۵00‬تومان برای هر لیتر بنزین‬ ‫رس��یده بودیم‪ .‬درحال حاضر چون نرخ بنزین بر بسیاری‬ ‫از متغیرها تاثیر گذار اس��ت‪ ،‬شوک ناگهانی نرخ می تواند‬ ‫لطمه ش��دیدتری به اقتصاد ایران وارد کند‪ .‬به طور کلی‬ ‫تاثیر سیاس��ت بر اقتصاد باعث ش��ده ت��ا برنامه ریزی ها‬ ‫مبتنی بر رفتارهای سیاس��ی تنظیم ش��ود و شوک های‬ ‫اقتصادی کش��ور اغلب در دوره دوم ریاس��ت جمهوری‬ ‫دولت ها و پس از پایان دغدغه انتخاباتی دولت وارد شود‪.‬‬ ‫درامدهای حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی صرف اشتغال و تولید می شود‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫در جلسه فراکسیون مستقلین والیی با رییس سازمان برنامه و بودجه مقرر‬ ‫شده تا درامد حاصل از افزایش حامل های انرژی تمام در راستای تولید و‬ ‫اشتغال صرف شود‪ .‬غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫درباره نشس��ت فراکسیون مستقلین والیی با حضور رییس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روز گذش��ته نمایندگان عضو کمیس��یون مستقلین‬ ‫والیی مجلس ش��ورای اسالمی نشست مشترکی در راستای الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬داش��تند‪ .‬نایب رییس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬طبق برنامه ششم توسعه‪ ،‬دولت به ارائه بودجه عملکردی‬ ‫مکلف ش��ده و همچنین دولت واگذاری پروژه های عمرانی را در قالب یک‬ ‫کتاب به مجلس شورای اسالمی تحویل داده است‪ .‬نماینده مردم رشت در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در این جلسه مطرح شد که درامدهای‬ ‫مالیاتی دولت ش��امل مالیات های مس��تقیم ب ه می��زان ‪ ۱0۵‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬حق��وق و عوارض گمرکی معادل ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان و س��ایر‬ ‫درامدها حدود ‪ ۶۵‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬در ادامه جلسه‪ ،‬رییس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫گف��ت که ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان به بودجه اموزش و پرورش کش��ور اضافه‬ ‫شده زیرا در س��ال اینده ‪ ۶۷‬هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه بازنشسته‬ ‫می ش��وند ک��ه به این می��زان از بودجه نیاز وج��ود دارد و همچنین طبق‬ ‫قانون هدفمندی یارانه ها‪ ،‬دولت مکلف ش��ده اس��ت تا ‪ ۳0‬درصد از منابع‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها برای تولید و ‪ ۲0‬درصد دیگ��ر صرف کمک به خزانه‬ ‫و پروژه ه��ای عمرانی ش��ود‪ ،‬اقدام دولت در زمین��ه هدفمندی یارانه ها در‬ ‫س��ال اینده مطابق قانون مصوب مجلس شورای اس�لامی است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم رش��ت در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬طبق اعالم اقای نوبخت در‬ ‫این جلس��ه جمعیت فعلی یارانه بگیران ‪ ۷۶‬میلیون نفر با ‪ ۴۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار در س��ال است که در الیحه بودجه سال اینده پیشنهاد شده‬ ‫این جمعی��ت به ‪ ۴۲‬میلیون نفر با اعتباری حدود ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برس��د‪ .‬صاحبان درامد بر اساس عدالت نباید شامل دریافت کنندگان یارانه‬ ‫باش��ند؛ گروه هایی که پیشنهاد شده تا در سال اینده یارانه دریافت کنند‬ ‫مددجویان کمیته امداد و بهزیس��تی‪ ،‬زنان سرپرس��ت خانوار‪ ،‬روستاییان‬ ‫نیازمند‪ ،‬بیماران خاص‪ ،‬گروه های نیازمند‪ ،‬عشایر‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬ایثارگران‬ ‫و س��ایران را شامل می ش��ود که در این راس��تا تالش می کنیم هیچ قشر‬ ‫نیازمندی از قلم نیفتد‪ ،‬مجلس نیز باید در این زمینه کمک کند‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬مانع کارافرینی در صنعت قطعه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول‪1439‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2255‬‬ ‫دوره جدید شماره‪282‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫صنعت یکی از گزینه های مهم برای خودکفایی و استقالل کشورها به شمار می رود‬ ‫که در این راستا سرمایه گذاری همراه با خالقیت و نواوری‪ ،‬صنعتگران را در رسیدن‬ ‫ک می کند‪ .‬سرمایه گذاری همراه با نواندیشی‬ ‫به اهداف مورد انتظار در امر تولید کم ‬ ‫نوعی کارافرینی است که نخستین بار از سوی اقتصاددان ها مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این امر کش��ور در ابتدای راه اس��ت و هنوز ان گونه که باید این طرح به بازدهی‬ ‫الزم نرسیده است‪ .‬در این گزارش «گسترش صنعت» سراغ برخی قطعه سازان رفت‬ ‫و نظ��ر انها را درب��اره کارافرینی و نیز وضعیت کارافرینی در واحدهای تولیدی این‬ ‫صنعت جویا ش��د رضا رضایی‪ ،‬یکی از تامین کنندگان صنعت خودرو کش��ور درباره‬ ‫موضوع کارافرینی در صنعت به ویژه در قطعه س��ازی به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫بحث کارافرینی از یکصد و ‪ ۳۰‬س��ال پیش از انگلستان اغاز شد‪ .‬کم کم این امر در‬ ‫قالب یک فرهنگ به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��خص کارافرین می تواند توانمندی را به نقطه ای برساند که دیگران‬ ‫نمی توانند‪ .‬او اش��تغالزایی‪ ،‬ث��روت اوری در کنار خالقیت و نواوری در بحث فناوری‬ ‫را دنبال می کند‪.‬‬ ‫این کارافرین ادامه داد‪ :‬در دنیا به این مسئله اهمیت زیادی داده می شود به طوری‬ ‫که یکی از وظایف دو دانشگاه معتبر امریکا پرورش کارافرین است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناسان با تشریح الزامات به کار بستن اصل ‪ 44‬در صنعت خودرو تاکید کردند‬ ‫البیگران قدرت‪ ،‬خریداران «خصوصی سازی»‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حضور سایپادیزل در دومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫حمل ونقل و راهسازی تهران‬ ‫مدیر بازاریابی سایپادیزل گفت‪ :‬این شرکت با‬ ‫نمایش محصوالت جدید و متنوع خود در دومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و راهسازی تهران‬ ‫حضوری پررنگ و فعال خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ بهم��ن احمدنیا‪ ،‬مدیر‬ ‫بازاریاب��ی این ش��رکت با بیان این خب��ر افزود‪:‬‬ ‫س��ایپادیزل در دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫حمل ونقل و راهس��ازی تهران ع�لاوه بر نمایش‬ ‫کامی��ون فوق س��نگین ول��وو اف اچ ‪ ۷۵۰‬که به‬ ‫تازگی به عنوان قوی ترین کامیون ایران رونمایی‬ ‫شده با نمایش و معرفی ‪ ۸‬خودرو سنگین دیگر‪،‬‬ ‫اخرین دستاوردهای نوین صنعتگران خود را در‬ ‫معرض دید عموم قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توج��ه به تخصصی ب��ودن این‬ ‫نمایش��گاه و حضور فعاالن ح��وزه حمل ونقل و‬ ‫راهس��ازی کشور‪ ،‬شرکت س��ایپادیزل با سبدی‬ ‫متنوع از محصوالت و مطابق نیاز حوزه های مهم‬ ‫زیرساخت کشور‪ ،‬خودروهای خود را در سگمنت‬ ‫و کاربری های مختلف به نمایش خواهد گذاشت‬ ‫تا بتواند درخواس��ت های موجود در این بخش از‬ ‫بازار را پوشش دهد‪.‬‬ ‫احمدنی��ا اضافه کرد‪ :‬این محصوالت در بخش‬ ‫کشنده شامل کامیون های ولوو اف اچ ‪ ،۷۵۰‬ولوو‬ ‫اف اچ ‪۵۰۰‬ول��وو اف اچ ‪ ،۴۶۰‬ولوو اف ام ‪ ۴۶۰‬و‬ ‫کاوه کی تی ‪ ۴۲۰‬هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخش کمپرس��ی کامیون ولوو‬ ‫اف ام ایک��س‪ ،‬در حوزه ب��اری کامیون های ولوو‬ ‫اف ام ‪ ۴۶۰‬و رن��و دی وای��د و کامیون��ت فوتون‬ ‫ب��ه عن��وان محصول رد س��بک س��ایپادیزل در‬ ‫مع��رض دی��د بازدیدکنن��دگان ق��رار خواه��د‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیر بازاریابی سایپادیزل تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به گردهمای��ی بخش های متنوع��ی از صنایع و‬ ‫حوزه ه��ای مرتبط با حمل ونق��ل و نیز عملیات‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬راهس��ازی‪ ،‬راهداری و صنایع وابسته‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬بس��تر مناس��بی برای ایجاد‬ ‫تعامل س��ازنده و برقراری ارتباط همکاری میان‬ ‫خودروس��ازان تجاری و نهادها و سازمان ها مهیا‬ ‫ش��ده که س��ایپادیزل با این هدف در رویداد یاد‬ ‫شده حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی حمل ونقل و‬ ‫راهس��ازی تهران همزمان با هفته حمل ونقل از‬ ‫‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۸‬اذر در مصالی امام خمینی(ره) برگزار‬ ‫خواهد شد که شرکت س��ایپادیزل در فضای باز‬ ‫نمایشگاهی میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫خودروسازان با منطقی شدن تعرفه واردات‬ ‫ورشکست می شوند‬ ‫دبی��ر انجمن وارد کنندگان خودرو گف��ت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫خودروه��ای داخلی با هدف جبران زیان انباش��ته اس��ت‬ ‫اما اگ��ر روزی تعرفه واردات خودرو منطقی ش��ود هر دو‬ ‫خودروس��از ورشکست خواهند ش��د که این امر در واقع‬ ‫حمایت نیست‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو در گفت وگو با ایلنا‬ ‫درباره اخرین وضعیت سایت ثبت سفارش واردات خودرو‬ ‫گفت‪ :‬س��ایت همچنان بسته اس��ت و هیچ واردکننده ای‬ ‫به صورت رس��می نمی تواند خودرو وارد کش��ور کند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا نامه ای به رییس جمهوری نوشتیم و شرایط‬ ‫را توضی��ح دادیم و اعالم کردیم با این روند‪ ،‬فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی نابود و فس��اد در این حوزه گس��ترده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنان که درحال حاضر شاهدیم برخی خودروها‬ ‫بدون ثبت س��فارش یا ثبت سفارش تمدیدی وارد کشور‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ط��رح پیش��نهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت مبنی بر تغییر تعرفه به ص��ورت پلکانی گفت‪ :‬با‬ ‫اصل تغییر تعرفه مخالف هستیم زیرا باعث می شود هزینه‬ ‫خانوار ایرانی که ماش��ین خوب سوار می شود افزایش یابد‬ ‫ضمن انکه نگاه در این طرح به طور کلی صفر و یک است‬ ‫که چنین چیزی اشتباه است‪.‬‬ ‫اگ��ر به دنب��ال تغییر تعرفه هس��تند بای��د به صورت‬ ‫نظام مند عمل کنند و فرمولی را مبنای کار قرار دهند که‬ ‫ضرایب مثبت و منفی را در نظر داشته باشد‪.‬‬ ‫دادفر گفت‪ :‬اگر خودرو ‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی که به ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۳‬لیتر می س��وزاند تعرفه سبک تری نسبت‬ ‫به همین خودرو با مصرف باالتر داش��ته باش��د به عدالت‬ ‫ک اس��ت زیرا مگر تعرفه یک خودرو ‪۱۵۰۰‬‬ ‫بیش��تر نزدی ‬ ‫سی س��ی با یک خودرو ‪ ۲۰۰۰‬سی سی یکسان است؟ ان‬ ‫هم در حالی که ارزش دالری انها با یکدیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫باره��ا این فرمول را ب��ه وزارتخانه ارائه و تاکید کردیم که‬ ‫تعرفه باید شناور باشد اما متاسفانه توجهی به این موضوع‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا بس��تن سایت ثبت سفارش واردات‬ ‫خ��ودرو با هدف افزای��ش نرخ خودروه��ای داخلی اتفاق‬ ‫افتاده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این یکی از همان فس��ادهایی است که‬ ‫در این مدت به وجود امده و ش��ک نکنید یکی از عوامل‬ ‫تاثیر گذار در اتخاذ چنین تصمیمی است‪.‬‬ ‫دادفر گفت‪ :‬با توجه به تعرفه های کنونی‪ ،‬خودرو تولید‬ ‫داخل��ی هیچ همپوش��انی با خ��ودرو وارداتی ن��دارد زیرا‬ ‫متوس��ط نرخ ای��ن خودرو ها ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلی��ون تومان و‬ ‫حداقل خودرو وارداتی ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان است بنابراین‪،‬‬ ‫این خودروها به هیچ عنوان جای خودروهای تولید داخل‬ ‫را تنگ نکرده اند‪.‬‬ ‫در واقع کس��ی که خودرو ایرانی می خرد توانایی خرید‬ ‫خودرو خارج��ی ندارد مگر اینکه از روش هایی اس��تفاده‬ ‫شود که مردم را مجبور به خرید خودرو داخلی کند‪.‬‬ ‫برنامه متغیر خودروسازان‬ ‫برای فعالیت های بلندمدت‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با طرح این پرس��ش‬ ‫که خودروس��ازان چند س��ال برای تولید محصوالت باکیفی��ت و رقابت پذیر فرصت‬ ‫می خواهند‪ ،‬گفت‪ :‬سال هاس��ت با ابزار تعرفه از تولید داخل حمایت کردیم اما مردم‬ ‫هر روز از کیفیت خودروها ناراضی تر می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬حمیدرضا فوالدگر با اشاره به اینکه امروز صنعت خودرو‬ ‫با مش��کالت متعددی دس��ت و پنجه نرم می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال های گذشته‬ ‫پیش نویس��ی برای تعیین س��ند جامع استراتژی خودرو نوش��ته شد اما این سند به‬ ‫صورت رسمی نتوانست الزامی برای خودروسازان به منظور ارتقای کیفیت و توسعه‬ ‫فعالیت ها باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر هر خودروساز برنامه خاصی برای خود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم با خودروس��ازان مطرح خارجی همکاری داش��ته باشیم باید برنامه های‬ ‫خود را به صورت بلندمدت تعریف کرده و به انها نیز سیاس��ت های راهبردی خود را‬ ‫اعالم کنیم تا در ادامه بی عهدی قراردادهای گذشته تکرار نشود‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬خودروهای‬ ‫داخلی با قیمت های فعلی هیچ گونه رقابت جدی با خودروهای خارجی ندارد بنابراین‬ ‫باید با ارتقای کیفیت شرایط رقابتی در صنعت خودرو ایجاد شود‪.‬‬ ‫فوالدگر با طرح این پرس��ش که خودروس��ازان چند س��ال برای تولید محصوالت‬ ‫ت سال هاست از ابزار تعرفه‬ ‫باکیفیت و رقابت پذیر فرصت می خواهند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دول ‬ ‫برای حمایت از تولید داخل اس��تفاده می کند اما درحال حاضر نه تنها این حمایت ها‬ ‫نتایج مثبتی برای صنعت خودرو نداش��ته بلکه گله مندی مردم از محصوالت هر روز‬ ‫در حال افزایش است‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه باید در مشارکت با شرکت های خارجی انتقال فناوری در اولویت‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در بخش صادرات و واردات نیز برنامه روش��نی در بخش خودرو‬ ‫نداریم؛ این موضوع عاملی ش��ده تا زمزمه تغییر تعرفه خودرو التهاباتی را در بازار به‬ ‫وجود اورده و در ادامه افزایش قیمت ها ان هم به صورت غیرمنطقی ایجاد شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر لزوم اجرای قانون‬ ‫ارتقای کیفیت خودرو و قطعات تاکید و اظهار کرد‪ :‬اگر قطعات تولیدی دارای کیفیت‬ ‫مناسبی باشد در نهایت محصول باکیفیتی راهی بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو اماده برگزاری دیپلماسی علمی – اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو و قطعه س��ازی کشور با پذیرایی از حدود ‪ ۲۷۰۰‬مهمان‬ ‫داخلی و خارجی در ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬بهمن امسال اماده برپایی یک دیپلماسی‬ ‫علمی‪-‬اقتصادی برای این صنعت جهانی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پرش��ین خودرو ب��ه نق��ل از دبیرخانه پنجمی��ن همایش‬ ‫بین المللی صنعت خودرو ایران‪ ،‬پنجمین همایش صنعت خودرو کش��ور‬ ‫پس از ‪ ۲‬ماه از حضور ش��رکت های مطرح خودرویی در نمایشگاه خودرو‬ ‫تهران اماده اس��تقبال از مدیران خودروس��ازی و قطعه س��ازی داخلی و‬ ‫خارجی در حوزه های اقتصادی‪ ،‬خودرویی و همچنین سیاس��ی و علمی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بی شک استفاده از این فرصت می تواند کمک شایان توجهی به ارتقای‬ ‫صنعت خودروسازی در داخل و همچنین ارتباط گیری مناسب با بزرگان‬ ‫صنعت خودرو جهانی کند‪.‬‬ ‫در همایش های گذشته به ویژه در همایش چهارم که با حضور مدیران‬ ‫عامل ش��رکت های مطرح خودروسازی و قطعه س��ازی جهانی همراه بود‬ ‫بخش��ی از اه��داف همایش خودرو ک��ه در نوع خود یک��ی از بزرگترین‬ ‫همایش ه��ای بین الملل��ی خودروی��ی در منطقه بود راه را برای توس��عه‬ ‫فعالیت های ش��رکت های خودروس��ازی و قطعه س��ازی داخلی با صنعت‬ ‫خ��ودرو جهان هموار ک��رد و در بخش فروش و خدم��ات پس از فروش‬ ‫اغازگر تغییرات خوبی برای این صنعت باشد‪.‬‬ ‫همایش چهارم و رضایت ش��رکت های داخلی و خارجی حاضر در روز‬ ‫پایانی از دس��تاوردها باعث ش��د تا همایش پنجم با رنگ و بوی خاصی‬ ‫اماده میزبانی از بزرگان این صنعت باشد‪.‬‬ ‫حض��ور بیش از ‪ ۲۷۰۰‬مهمان داخل��ی و خارجی که بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫انها از شرکت ها‪ ،‬برندها و مجموعه سازان بنام اسیایی و اروپایی خواهند‬ ‫بود موید این اس��ت که ایران بازار خوبی برای صنعتگران جهانی بوده و‬ ‫بازار خودرو و توان داخلی ایران برای تولید نیز می تواند حضور برندهای‬ ‫مختلف در ایران را توجیه کند‪.‬‬ ‫مدی��ران برگزارکننده همای��ش پنجم صنعت خودرو ک��ه با محوریت‬ ‫زنجی��ره تامین رقابت پذیر(مواد اولیه‪ ،‬قطعه س��ازی‪ ،‬لجس��تیک) برگزار‬ ‫خواهد شد از حضور ‪ ۱۵‬مقام عالی رتبه داخلی در همایش خبر می دهند‬ ‫که می تواند میزان اهمیت این رویداد را نشان دهد‪.‬‬ ‫در پنجمی��ن همایش بین المللی صنعت خودرو ایران در بهمن ‪ ۹۶‬نیز‬ ‫ش��اهد حضور چهره های بسیاری از داخل و خارج کشور خواهیم بود که‬ ‫در ص��ورت پیگیری صحبت ها و نظرات این پژوهش��گران می توان نتایج‬ ‫خوبی از صنعت داخلی گرفت و اس��تخراج این نتایج نیز می تواند رش��د‬ ‫و بهبود صنعت خودروس��ازی و قطعه س��ازی کش��ور را به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بی گمان فرصت به دس��ت امده در پنجمین همایش بین المللی صنعت‬ ‫خودرو ایران می تواند برای صنعت خودرو و صنعت قطعه س��ازی بس��یار‬ ‫مفید باش��د زیرا پ��س از تحریم‪ ،‬فضای��ی به وجود امده ک��ه می توانیم‬ ‫ازادان��ه و ب��دون هزینه ک��رد ارز اضافی ب��رای دور زدن تحریم ها به فکر‬ ‫انتقال فناوری و روزامد کردن صنعت خودرو و صنایع وابس��ته باش��یم؛‬ ‫درس��ت همان کاری که بیش از ‪ ۳‬سال اس��ت پله پله در حال انجام ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 29 1396‬ربیع االول ‪ 18 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 282‬پیاپی ‪2255‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم ‪ ۲۰‬درصدی دولت ها‬ ‫تصمیم گیرنده صنعت خودرو‬ ‫خبر‬ ‫قرارداد شرکت رنو و ایدرو‬ ‫در مرحله ثبت شرکت‬ ‫معاون توس��عه صنایع حمل ونقل ایدرو گفت‪ :‬قرارداد ایدرو‬ ‫با شرکت رنو براساس برنامه در مرحله ثبت شرکت است که‬ ‫فعالیت های اجرایی ان پس از ثبت شرکت اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬بهزاد اعتمادی به دنبال اخبار‬ ‫منتشرش��ده برخی رس��انه ها مبنی بر محقق نش��دن تولید‬ ‫مش��ترک خودرو با فرانسه گفت‪ :‬ش��رکت های خودروسازی‬ ‫فرانس��ه به دلیل تعامل مناس��ب و پذیرش شرایط همکاری‬ ‫مشترک با ش��رکت های ایرانی‪ ،‬نقش مثبتی در روند توسعه‬ ‫صنعت خودرو سازی کشور داشته اند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بر اساس‬ ‫گزارش ارزیابی های کیفی چند س��ال گذشته باکیفیت ترین‬ ‫خودروهای تولید داخل حاصل تعامل مشترک با شرکت های‬ ‫فرانس��وی بوده اس��ت‪ .‬معاون سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬قرارداد ایران خودرو با شرکت‬ ‫پژو و قرارداد سایپا با شرکت سیتروئن عملیاتی شد و قرارداد‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با شرکت رنو‬ ‫براس��اس برنامه در مرحله ثبت شرکت است که فعالیت های‬ ‫اجرایی ان پس از ثبت شرکت اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫انتقال خط تولید وانت پیکاپ‬ ‫«ریچ» به شرکت زامیاد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬با هدف استفاده‬ ‫بهینه از ظرفیت های تولیدی ش��رکت های زیر پوشش‪ ،‬خط‬ ‫تولید وانت پیکاپ ری��چ در اینده ای نزدیک از پارس خودرو‬ ‫به زامیاد منتقل خواهد ش��د‪ .‬به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬محسن‬ ‫جهرودی در ایین معارفه مدیرعامل ش��رکت زامیاد با اعالم‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬با انتقال خط تولید وانت پیکاپ تک کابین‬ ‫و دو کابین ریچ به ش��رکت زامیاد به عنوان ش��رکتی باسابقه‬ ‫و پیش��رو در تولید وانت ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های‬ ‫تولیدی و انس��انی در این شرکت‪ ،‬دیدگاه مان به مقوله تولید‬ ‫وانت در گروه خودروسازی سایپا را تخصصی تر می کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به ن��گاه ویژه س��ایپا به تولی��د خودروهای‬ ‫مس��افری اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬در راس��تای کمک به‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی و کاهش الودگی هوا به‬ ‫زودی تولید دوباره اتوبوس در شرکت زامیاد اغاز می شود‪.‬‬ ‫وانت ریچ خودرویی دو کابین و دو دیفرانس��یل اس��ت که‬ ‫تولید ان از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬در ش��رکت پارس خودرو اغاز شده‬ ‫است‪ .‬این خودرو بر اساس پلتفرم نیسان پیکاپ ساخته شده‬ ‫و ش��باهت زیادی ب��ه ان دارد‪ .‬ریچ عالوه ب��ر قابلیت افرود‬ ‫و عب��ور از موانع ناهموار برای کاربری های متفاوتی اس��تفاده‬ ‫می شود که می توان به نسخه امبوالنس ان نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو با‬ ‫خصوصی سازی واقعی‬ ‫جان تازه ای خواهد‬ ‫یافت؛ موضوعی که‬ ‫پیش از این نیز از سوی‬ ‫حسن روحانی مطرح‬ ‫شده بود اما با روند‬ ‫فعلی واگذاری ها این‬ ‫اهداف تا چه اندازه‬ ‫محقق خواهد شد؟‬ ‫تجربه های موجود نشان‬ ‫می دهد الزامات تحقق‬ ‫این امر در حال حاضر‬ ‫وجود ندارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خصوصی س��ازی صنع��ت‬ ‫خودرو در حال��ی مورد تاکید‬ ‫دول��ت و مجلس ق��رار گرفته‬ ‫که با توج��ه به توانمندی های‬ ‫ای��ن صنع��ت‪ ،‬ت��وان تبدیل‬ ‫ش��دن ب��ه ی��ک خودروس��از‬ ‫واقع��ی وج��ود دارد و ب��ا این‬ ‫سعید باستانی‬ ‫اقدام می توان ای��ن صنعت را‬ ‫سخنگوی کمیسیون‬ ‫با شرایط تازه تری مواجه کرد‬ ‫صنایع و معادن مجلس‬ ‫تا در نهایت رضایت مشتریان‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫را رقم بزن��د‪ .‬درحال حاضر با‬ ‫وجود اقدامات انجام ش��ده از‬ ‫سوی صنعت خودرو باز هم شاهد نارضایتی مصرف کنندگان‬ ‫هستیم که این امر نشان می دهد موفقیت این صنعت نیاز به‬ ‫موارد دیگری دارد‪ .‬اجرای نادرست اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در‬ ‫سال های گذشته و محقق نش��دن واقعی خصوصی سازی در‬ ‫صنعت خودرو باعث ش��ده نه تنها اهداف این صنعت محقق‬ ‫نشود بلکه مشکالت این حوزه وارد فاز تازه تری شود‪.‬‬ ‫ب��ه طور قطع چابک س��ازی بدنه صنعت خ��ودرو می تواند‬ ‫منج��ر به تحول جدی در این صنعت ش��ود و ت��ا زمانی که‬ ‫س��هم دولت از خودروسازان کاهش نیابد و انها به عنوان یک‬ ‫بن��گاه خودروس��ازی خصوصی اغاز به کار نکنند مش��کالت‬ ‫ادامه خواهد داش��ت؛ این در حالی است که در صورت اجرای‬ ‫درست خصوصی سازی و کاهش س��هم دولت ها در مدیریت‬ ‫خودروسازان شاهد رونق و در نهایت رضایت مصرف کنندگان‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫در حال��ی مجل��س در ت�لاش ب��رای اج��رای درس��ت‬ ‫خصوصی س��ازی در صنعت خودروسازی است که الزم است‬ ‫در کنار این امر هدف گذاری هایی ش��ده و اهلیت شخصی که‬ ‫سهام خودروسازان به او واگذار می شود نیز مشخص شود‪ .‬این‬ ‫ش��رایط در حالی است که خصوصی سازی در صنعت خودرو‬ ‫درحال حاضر به ش��کلی اجرا می ش��ود که شرکت خودروساز‬ ‫حتی برای تعیین مدیریت خود از قدرتی برخوردار نیس��ت و‬ ‫در حالی که س��هم دول��ت در این بنگاه ها کمتر از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫است باید در انتظار تصمیم دولت بماند‪.‬‬ ‫اما به طور قطع در صورت خصوصی س��ازی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫افزایش کیفیت سرعت می گیرد و همزمان با افزایش کیفیت‪،‬‬ ‫مسئولیت ان به نخبگان علمی و سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫واگذار می شود و در این میان خودروسازی رشد کرده و وارد‬ ‫چرخ��ه رقابتی می ش��ود و این همان هدفی اس��ت که برای‬ ‫صنعت خودرو متصور هستیم‪.‬‬ ‫کارشناسان با تشریح الزامات به کار بستن اصل ‪ 44‬در صنعت خودرو تاکید کردند‬ ‫البیگران قدرت‪ ،‬خریداران «خصوصی سازی»‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حالی یکی از شروط مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��رای حمایت از صنعت خودرو‪ ،‬خصوصی س��ازی‬ ‫این صنعت و چابک س��ازی بدنه ان مطرح ش��ده‬ ‫که تجربه س��ال ها خصوصی سازی در ایران نشان‬ ‫از واقعیت ه��ای تلخ��ی دارد‪ .‬هرچن��د این تاکید‬ ‫می تواند راهگشای خصوصی سازی صنعت خودرو‬ ‫باشد اما این پرسش مطرح می شود که تحقق این‬ ‫اق��دام نیازمند چه ملزوماتی اس��ت؟به گفته علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬در اجرا دچار س��قط جنین شد؛ موضوعی که‬ ‫کارشناس��ان و اقتصاددانان نیز بارها بر ان تاکید‬ ‫داش��ته و اج��رای نادرس��ت این قان��ون را مانعی‬ ‫بازدارنده عنوان می کنند اما تاکید بر روشن شدن‬ ‫سهام س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫در صنع��ت خودرو و از س��وی دیگر تاکید محمد‬ ‫ش��ریعتمداری مبنی بر برنامه ریزی برای به صفر‬ ‫رسیدن سهم دولت در مالکیت خودروسازها نشان‬ ‫از رویه ای جدید در این صنعت دارد‪.‬‬ ‫به طور قطع صنعت خودرو با خصوصی س��ازی‬ ‫واقعی جان ت��ازه ای خواهد یاف��ت؛ موضوعی که‬ ‫پیش از این نیز از س��وی حس��ن روحانی مطرح‬ ‫شده بود اما با روند فعلی واگذاری ها این اهداف تا‬ ‫چه اندازه محقق خواهد شد؟ کارشناسان صنعت‬ ‫خودرو معتقدند تجربه های موجود نشان می دهد‬ ‫الزامات تحقق این امر در حال حاضر وجود ندارد‬ ‫و از س��وی دیگر اقتصاددانان نیز با تکیه بر تجربه‬ ‫سایر کش��ورها معتقدند تا زمانی که این قانون به‬ ‫ش��کل درس��ت اجرا نش��ود نه تنها اهداف محقق‬ ‫نخواهد شد بلکه شاهد افزایش فساد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط سیس�تم های درون سیستمی با‬ ‫واحدهای خریداری شده‬ ‫محم��ود جامس��از‪ ،‬اقتص��اددان در گفت وگ��و‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» ب��ا تش��ریح وضعی��ت‬ ‫خصوصی س��ازی در ایران به خصوصی س��ازی به‬ ‫عن��وان یکی از اهداف و سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬چابک س��ازی و کوچک کردن‬ ‫دولت و کاهش هزینه های دولتی از دستاوردهای‬ ‫این اقدام عنوان می شود و این تصور وجود داشت‬ ‫که با اجرای خصوصی س��ازی‪ ،‬فس��اد در دستگاه‬ ‫دولتی کاه��ش یابد زیرا اقتص��اد دولتی به دلیل‬ ‫ساختار فعلی‪ ،‬فساداور است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه به دلیل فس��اد گس��ترده‬ ‫در دیوان س��االری دولت و نظام بانکی اصالحات‬ ‫همواره با موانع بس��یاری مواجه می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این ش��رایط کس��انی که درون نظ��ام دولتی‬ ‫خصوصی ش��ده در حال فعالیت هستند با نهادها‬ ‫در ارتب��اط تنگاتن��گ رانتی ق��رار می گیرند زیرا‬ ‫منافع انها در این است که اقتصاد به شکل دولتی‬ ‫باقی بماند چراکه تجربه س��ال های گذشته نشان‬ ‫داده منافع اقتصاد دولتی و رانت خواران در بیرون‬ ‫از سیس��تم در ارتباط با سایر نهادها بیشتر حفظ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی حف��ظ مناف��ع فردی ب��ر منافع مل��ی را از‬ ‫مهم ترین موضوعات خصوصی س��ازی دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬دنیا در حال پیش��رفت است و اقتصادهای‬ ‫محمود جامساز‪ :‬سرمایه گذاران بنگاه های خریداری‬ ‫شده افراد قدرتمندی هستند که با قدرت های درون‬ ‫سیستمی ارتباط دارند‬ ‫امراهلل امینی‪ :‬خصوصی سازی واقعی زمانی انجام‬ ‫می شود که عالوه بر واگذاری مالکیت به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬اداره امور به او منتقل شود‬ ‫نوظه��ور در ای��ن زمینه ش��کل گرفته ان��د و این‬ ‫شرکت ها اقدام به تغییر ساختار اقتصادی کرده اند‬ ‫ت��ا از حالت اقتصاد دولتی به س��مت یک اقتصاد‬ ‫ازاد بروند‪.‬‬ ‫جامس��از‪ ،‬چی��ن را نمون��ه ای در ای��ن زمین��ه‬ ‫عن��وان و تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن کش��ور نظ��ام‬ ‫سیاس��ی ‪ -‬کمونیس��تی دارد ام��ا رهب��ران چین‬ ‫اقتصاد این کشور را از اهداف اصلی که با سیاست‬ ‫عجین ش��ده به س��مت سیاس��ت و اندیشه های‬ ‫نوگرانه و اقتصاد ازاد حرکت داده و با به رسمیت‬ ‫ش��ناختن مالکی��ت‪ ،‬اقتص��اد را در اختیار بخش‬ ‫خصوصی گذاشته و بخش خصوصی را در اقتصاد‬ ‫مش��ارکت دادند که این بخش با امنیت ش��غلی و‬ ‫کسب و کار ایجاد شده توانست با شایستگی های‬ ‫موجود در بخ��ش خصوصی‪ ،‬اقتص��اد چین را به‬ ‫اقتصادی پیش��رو تبدیل کن��د و در برخی مواقع‬ ‫رشد اقتصادی دو رقمی را رقم بزند‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان نتیجه این اق��دام را واگذاری‬ ‫بس��یاری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬امنیت اقتصادی چین باعث شد‬ ‫ش��رکت های بزرگ اروپایی و بین المللی در چین‬ ‫سرمایه گذاری های هنگفت داش��ته باشند که در‬ ‫نهایت ورود میلیاردها دالر سرمایه گذاری به چین‬ ‫همراه ب��ا مدیریت دانایی مح��ور و فناوری باعث‬ ‫ش��د چین به قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود‬ ‫و صادرات چین به اندازه ای افزایش یافت که تراز‬ ‫تجاری امریکا با چین منفی شد‪.‬‬ ‫جامساز ادامه داد‪ :‬در ایران نیز با توجه به تغییر‬ ‫و تحوالت دنیا اندیشه های تغییر اصالح ساختاری‬ ‫در بین سیاست گذاران به جای اندیشه های کهنه‬ ‫به تدوین طرح هایی منجر ش��د که سیاس��ت های‬ ‫کل��ی نظام‪ ،‬خصوصی س��ازی را به عن��وان اصلی‬ ‫اساس��ی در نظر گرفت و خصوصی سازی به معنی‬ ‫ازاد س��ازی اقتصادی و کوچک سازی دولت مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه از زم��ان اج��رای‬ ‫خصوصی س��ازی در کشور‪ ،‬این امر به هیچ عنوان‬ ‫در کشور اداره نشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سرمایه گذارانی که‬ ‫اقدام به خرید ش��رکت های دولتی کرده بودند در‬ ‫فهرس��ت کسانی بودند که در مثلث قدرت‪ ،‬ثروت‬ ‫و اطالعات قرار داش��تند و بسیاری از شرکت ها را‬ ‫با تکیه بر این اطالعات خریده بودند به طوری که‬ ‫به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش��ین ‪۱۳‬‬ ‫درصد خصوصی سازی انجام شده که پس از مدتی‬ ‫این رقم خصوصی س��ازی واقع��ی ‪ ۳‬درصد اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان تعدی�ل نی�رو در واحده�ای‬ ‫واگذار شده‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی س��رمایه گذاران‬ ‫بنگاه ه��ای خریداری ش��ده را اف��راد قدرتمندی‬ ‫دانس��ت ک��ه با قدرت ه��ای درون سیس��تمی در‬ ‫ارتب��اط هس��تند و گفت‪ :‬از انجا که ای��ن افراد با‬ ‫بانک ها در ارتباط هستند‪ ،‬می توانند برای دریافت‬ ‫و اعتب��ارات باال رایزنی ه��ای الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫حتی این ش��رکت های خریداری ش��ده به وثیقه‬ ‫تس��هیالت انه��ا تبدیل ش��ده یا به هی��چ عنوان‬ ‫وثیقه ای ارائه نمی کردند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر قرار باش��د خصوصی س��ازی‬ ‫با این روند پیش رود به سرانجام درستی نخواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬وقتی این ش��رکت ها در جری��ان اقتصاد‬ ‫کش��ور قرار می گیرند با مش��کالت متعدد بانکی‪،‬‬ ‫مقررات دولتی و زاید که بازدارنده رشد اقتصادی‬ ‫است همراه می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د در کن��ار تعرفه ه��ای گمرک��ی و‬ ‫جابه جای��ی مقام��ات ک��ه نتیج��ه ان تغیی��ر در‬ ‫شیوه نامه های اجرایی است‪ ،‬سرمایه گذار را قادر به‬ ‫ادامه حیات نخواهد کرد‪ .‬در این شرایط او ناگزیر‬ ‫است مانند سایر شرکت های خصوصی درجا بزند‬ ‫یا زیر ظرفیت کار کند‪.‬‬ ‫جامس��از با اش��اره به تجربه س��ایر کشورها در‬ ‫خصوصی س��ازی تصری��ح ک��رد‪ :‬در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته کس��ی که اق��دام به خرید ش��رکت ها‬ ‫می کن��د موظف ب��ه رعایت اهدافی ب��وده و مورد‬ ‫نظ��ارت و ارزیابی قرار می گی��رد اما در عین حال‬ ‫او اختی��ارات کامل را خواهد داش��ت و حتی این‬ ‫اختی��ار را دارد که به تعدیل نی��روی مازاد اقدام‬ ‫کند زی��را یکی از مهم ترین عوام��ل در کنار نبود‬ ‫مدیری��ت بهینه که باعث کاهش کارایی بهره وری‬ ‫و افزایش زیان شرکت های دولتی می شود‪ ،‬اشباع‬ ‫نیروی انس��انی اس��ت‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫ایران اجازه تعدیل نیرو به او داده نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان خصوصی س��ازی در ایران را‬ ‫هم��راه با نتیجه منفی دانس��ت و گف��ت‪ :‬اجرای‬ ‫خصوصی س��ازی در ایران نادرس��ت و همزمان با‬ ‫رانت بوده و به جای اینکه منافعی را نصیب کشور‬ ‫کند ضررهای زیادی به ان وارد کرده است‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی است که نمونه های مطرح‬ ‫ش��ده از سوی این اقتصاددان به وضوح در اقتصاد‬ ‫کشور قابل لمس است؛ واحدهای خودروسازی که‬ ‫به اسم خصوصی سازی واگذار شده اما همچنان با‬ ‫مشکل نیروی مازاد مواجه هستند و اجازه تعدیل‬ ‫نیرو ب��ه انها داده نمی ش��ود‪ .‬در عین حال خرید‬ ‫بخش��ی از س��هام خودروسازان از س��وی عده ای‬ ‫خاص نیز جای بحث است‪.‬‬ ‫اینکه این تعداد افراد چگونه قادر به خرید سهام‬ ‫خودروسازان حتی به صورت محدود می شوند‪ ،‬از‬ ‫نکاتی اس��ت که ارتباط قدرت و ثروت و اطالعات‬ ‫فرد خریدار را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازتعریف بخش خصوصی‬ ‫ام��راهلل امینی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با تاکید بر اینکه‬ ‫خصوصی س��ازی صنعت خودرو الزاماتی دارد که‬ ‫هم اکنون فراهم نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫باید تعریف ش��ود و واگذاری واحدهای خودروساز‬ ‫به شخصی که بخشی از مدیریت را تنها در اختیار‬ ‫دارد امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی خصوصی س��ازی را واگذاری مدیریت واحد‬ ‫واگذار ش��ده به بخش خصوصی دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫خصوصی س��ازی واقعی زمانی انجام می ش��ود که‬ ‫عالوه بر واگ��ذاری مالکیت به بخش خصوصی‪ ،‬او‬ ‫اداره امور را بر عهده داش��ته باش��د که این موارد‬ ‫ویژگی های��ی اس��ت که بخش خصوص��ی خریدار‬ ‫واحده��ای خودروس��از بای��د در اختیار داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امین��ی با تاکید بر اینکه بخ��ش خصوصی باید‬ ‫توانمند بوده و اهلی��ت ان مورد تایید قرار گرفته‬ ‫باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ایران هنوز بخش خصوصی‬ ‫تولی��دی نداریم و بیش��تر بخش ه��ای خصوصی‬ ‫شامل تاجران می شود و سرمایه گذاری که به این‬ ‫مقول��ه وارد ش��ده و اقدام به تولی��د کند به هیچ‬ ‫عنوان وجود ندارد و سرمایه گذاری که منابع الزم‬ ‫را در اختیار داش��ته باش��د در شرایط فعلی کمتر‬ ‫به تولید تن خواهد داد زیرا اینده تولید مش��خص‬ ‫نیس��ت و بازده تولید نسبت به بازرگانی به مراتب‬ ‫کمتر است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو با اش��اره به‬ ‫تاکیدهای مطرح ش��ده مبنی بر خصوصی س��ازی‬ ‫صنع��ت خودرو ادام��ه داد‪ :‬تجربه تلخ س��ال های‬ ‫گذش��ته نش��ان از موفق نبودن این موضوع دارد‬ ‫زیرا خصوصی سازی واقعی باید ویژگی های خاص‬ ‫خود را داشته باشد که به نظر می رسد در شرایط‬ ‫فعلی ممکن نیست‪.‬‬ ‫وی نامش��خص بودن اینده تولی��د‪ ،‬رکود فعلی‬ ‫و ب��ازده پایین تولید را موانع خصوصی س��ازی در‬ ‫صنعت خ��ودرو اعالم و تاکید کرد‪ :‬س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی باید به راحت��ی به ای��ران ورود کند اما‬ ‫به دلیل نوس��انات نرخ ارز ای��ن امر با چالش هایی‬ ‫همراه است؛ از سوی دیگر تورم و نرخ بهره بانکی‬ ‫از جمله موانع خصوصی س��ازی در صنعت خودرو‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫امین��ی با اش��اره به ورود قطعه س��ازان به حوزه‬ ‫خرید سهام خودروسازان اظهار کرد‪ :‬به طور قطع‬ ‫ورود قطعه س��ازان به این موض��وع باید با در نظر‬ ‫گرفتن مالحضاتی باشد‪.‬‬ ‫نکته اساس��ی این است که قطعه س��از باید کار‬ ‫خود را انجام دهد و در شرایطی که صنعت قطعه‬ ‫در گذش��ته امتحان خود را ب��ه خوبی پس نداده‬ ‫چگونه می تواند وارد حوزه خودروسازی شود؟‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د با توجه به چنین س��ابقه ای بهتر است‬ ‫کسانی وارد حوزه خرید سهام خودروسازان شوند‬ ‫که خارج از بدنه صنعت خودرو باش��ند اما به این‬ ‫حوزه و کاس��تی های ان اشنا بوده و با در اختیار‬ ‫داش��تن برنامه بتوانند س��رمایه گذاری و فناوری‬ ‫خارجی را وارد این حوزه کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بررسی اظهارات موجود‬ ‫نش��ان می دهد تنها عزم و اراده حتی شرکت های‬ ‫خودروس��از نیز نمی تواند مشکل خصوصی سازی‬ ‫ای��ن صنع��ت را رف��ع کند بلک��ه فراه��م نبودن‬ ‫زیرس��اخت ها باعث می ش��ود در ص��ورت تحقق‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬مشکالت دیگری س��ر از ریشه‬ ‫بردارن��د و این صنع��ت را وارد فازهای تازه تری از‬ ‫مشکالت کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 29 1396‬ربیع االول ‪ 18 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 282‬پیاپی ‪2255‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق دوباره با جراحی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫جواد رهنمایی‬ ‫رضا رضایی‬ ‫«گسترش صنعت» نقش قطعه سازان کارافرین را بررسی کرد‬ ‫کمبود نقدینگی‪ ،‬مانع کارافرینی در صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت یک��ی از گزینه های مهم برای خودکفایی‬ ‫و اس��تقالل کش��ورها به ش��مار می رود که در این‬ ‫راس��تا س��رمایه گذاری همراه با خالقیت و نواوری‪،‬‬ ‫صنعتگران را در رس��یدن به اهداف مورد انتظار در‬ ‫ک می کند‪ .‬س��رمایه گذاری همراه با‬ ‫ام��ر تولید کم ‬ ‫نواندیشی نوعی کارافرینی است که نخستین بار از‬ ‫س��وی اقتصاددان ها مورد توجه قرار گرفت‪ .‬در این‬ ‫امر کش��ور در ابتدای راه اس��ت و هنوز ان گونه که‬ ‫باید این طرح به بازدهی الزم نرسیده است‪ .‬در این‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» سراغ برخی قطعه سازان‬ ‫رف��ت و نظر انها را درباره کارافرینی و نیز وضعیت‬ ‫کارافرینی در واحده��ای تولیدی این صنعت جویا‬ ‫شد که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹خالقیت در تولید ثروت‬ ‫رضا رضای��ی‪ ،‬یک��ی از تامین کنن��دگان صنعت‬ ‫خودرو کش��ور درباره موضوع کارافرینی در صنعت‬ ‫به وی��ژه در قطعه س��ازی ب��ه «گس��ترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬بحث کارافرینی از یکصد و ‪ ۳۰‬س��ال پیش‬ ‫از انگلستان اغاز ش��د‪ .‬کم کم این امر در قالب یک‬ ‫فرهنگ به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��خص کارافرین می تواند توانمندی‬ ‫را ب��ه نقطه ای برس��اند که دیگ��ران نمی توانند‪ .‬او‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬ثروت اوری در کنار خالقیت و نواوری‬ ‫در بحث فناوری را دنبال می کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارافرین ادامه داد‪ :‬در دنیا به این مس��ئله‬ ‫اهمیت زیادی داده می ش��ود به ط��وری که یکی از‬ ‫وظایف دو دانش��گاه معتبر امریکا پرورش کارافرین‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬کارافرینی مقوله ای فرهنگی است‬ ‫و در خانواده شکل می گیرد‪ .‬علم ثابت کرده سنین‬ ‫بین ‪ ۲‬تا ‪ ۷‬سال حس��اس ترین دوران برای کودک‬ ‫اس��ت که می توان��د این امر را ام��وزش ببیند و در‬ ‫ادامه زمانی که وارد حوزه کار ش��د در فعالیت های‬ ‫خود نواور و خالق باشد‪ .‬در این راستا با برنامه ریزی‬ ‫ت هدفمند‬ ‫درست می توانند با الگوی پیشرفت فعالی ‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬این افراد با ام��وزش تخصص های‬ ‫الزم از دانش��گاه افراد موفقی با اندیشه های جدید‬ ‫و خطرپذی��ر پرورش داده و نقش مهمی در تولید و‬ ‫خودکفایی کشور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش بهره وری‬ ‫رضایی تصریح کرد‪ :‬اگر بنگاه ها به کارشناس��ان‬ ‫کارافرین س��پرده ش��ود به طور قط��ع بهره وری ها‬ ‫افزای��ش یافته و محصوالت تولیدی از نظر کیفیت‪،‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده و خدمات پس از ف��روش ارتقا پیدا‬ ‫می کند ضمن انکه می ت��وان محصوالت خود را به‬ ‫بازاره��ای هدف عرضه ک��رد‪ .‬به این ترتیب ارزاوری‬ ‫زیادی برای کشور رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫رییس کانون کارافرینان اس��تان الب��رز در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬در ایران معاونت رییس جمهوری و پارک های‬ ‫فناوری س��عی در گس��ترش این امر دارند‪ .‬وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی نیز در این راس��تا‬ ‫فعالیت دارد اما همچنان راه برای رسیدن به سطح‬ ‫مطلوب طوالنی اس��ت‪ .‬در کشور هنوز اهمیت الزم‬ ‫به کارافرین داده نمی شود و ان منزلتی که شایسته‬ ‫کارافرین است‪ ،‬دیده نمی شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬مراکز متعددی در ح��ال هزینه کردن‬ ‫و کارافرینی هس��تند اما به دلیل نداشتن مرکزیت‬ ‫ان گونه که باید خروجی ندارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اماره��ا ح��دود‬ ‫‪۷۰‬درصد بنگاه های کس��ب وکار در امریکا ب ه دست‬ ‫کارافرین هایی اداره می شود که تربیت شده هستند‬ ‫و اموزش های الزم را دیده ان��د ازاین رو در این نوع‬ ‫کشورها زمینه اشتغال زیاد و تورم کم است‪.‬‬ ‫رضایی در پاسخ به این پرسش که ایا کارافرینی‬ ‫بین بخش خصوصی و دولتی متفاوت اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬کارافرینی در تم��ام نهادها و س��ازمان های‬ ‫دولت��ی و غیردولتی مطرح اس��ت‪ .‬منظ��ور از این‬ ‫توضیح ها جامعیت این مس��ئله در کل کشور است‬ ‫ک��ه با تحقق ان در بیش��تر بخش ها‪ ،‬چالش ها رفع‬ ‫ش��ده و به ه��دف موردنظر خواهیم رس��ید‪ .‬بخش‬ ‫دولتی و خصوص��ی نیاز دارند با تفک��ر کارافرینی‬ ‫اداره شوند و این دولت است که باید برای کارافرین‬ ‫منزلت و جایگاه خاص تعریف کند که کشور در این‬ ‫امر با ضعف هایی همراه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای جایگاه اتاق های کارافرین‬ ‫این فعال صنع��ت قطعه افزود‪ :‬دول��ت اتاق های‬ ‫کارافری��ن دارد ام��ا به دلی��ل تمرک��ز نداش��تن‬ ‫کارافرینان جای��گاه الزم را در جامعه ندارند‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود مالزی بیش از یک میلیارد دالر صادرات‬ ‫دارد زیرا در چند س��ال گذش��ته ماهاتیر محمد با‬ ‫دانشگاه ام ای تی قراردادی منعقد کرد و کارشناسان‬ ‫این دانش��گاه با فعالیت بیش از یک ساله در مالزی‬ ‫این فرهنگ را بین صنعتگران اموزش دادند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬از انج��ا که بخ��ش خصوصی‬ ‫مدیری��ت فعالیت های خ��ود را دارد و در بنگاه های‬ ‫کس��ب وکار موفق تر از بخ��ش دولتی عمل می کند‬ ‫به همین دلیل اگر به بخش خصوصی توجه ش��ود‬ ‫به طور قطع کش��ور شاهد پیشرفت های روزافزون و‬ ‫بهره وری باالتری خواهد بود‪.‬‬ ‫رضایی در پاس��خ به این پرسش که قطعه سازان‬ ‫داخلی تا چه اندازه به این س��مت حرکت کرده اند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تولیدکنن��دگان مدتی اس��ت ب��ه اهمیت‬ ‫اتاق های فکر پی برده اند و س��عی می کنند در این‬ ‫اتاق ها به نتیجه نهایی برسند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬صنعتگران برای ادامه فعالیت ها و تحول‬ ‫در بنگاه های کسب وکار اتاق فکر تشکیل می دهند‬ ‫و چون مدی��ران درگیر دغدغه ها و مش��کالت کار‬ ‫هس��تند ای��ن کارافرینان هس��تند ک��ه تحول در‬ ‫واحدهای صنعتی را به وجود می اورند بنابراین اتاق‬ ‫فکر تش��کیل می شود و از کارافرینان برای تحوالت‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬به همین دلیل ش��اهد هستیم‬ ‫بنگاه های کس��ب وکار یا خدماتی ک��ه این تفکر را‬ ‫در خود دارند نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫این کارافری��ن تصریح کرد‪ :‬روز ب��ه روز اهمیت‬ ‫کارافرینی در کش��ور بیش��تر می ش��ود و در مراکز‬ ‫اس��تان ها نیز روی این مس��ئله اقدامات زیادی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬هنوز تا نقطه ه��دف فاصله داریم‬ ‫به طور نمونه دانش��گاه کارافرین چند س��الی است‬ ‫که تاس��یس ش��ده تا کارافرین تربیت کند؛ کار در‬ ‫حال انجام اس��ت ام��ا در مقابل ش��تاب فناوری و‬ ‫فعالیت های��ی ک��ه در عرصه کارافرینی در س��طح‬ ‫جهان در حال انجام است پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫رضایی در پایان گفت‪ :‬اگر کارافرینان در جایگاه‬ ‫خود باشند‪ ،‬می توانند فاصله بین دانش دنیا و کشور‬ ‫را ب��ا ن��واوری و بهره وری که در بن��گاه خود ایجاد‬ ‫می کنند پرکرده و فاصله رقابتی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع کارافرینی در صنعت‬ ‫اما ج��واد رهنمایی‪ ،‬از دیگر فعاالن صنعت قطعه‬ ‫درب��اره کارافرینی در صنع��ت قطعه گفت‪ :‬پیش تر‬ ‫س��رعت توسعه در صنعت قطعه بیشتر از امروز بود‬ ‫و زمانی که موضوع تحریم علیه کش��ور مطرح شد‬ ‫فعالیت ش��رکت ها کاس��ته و ظرفیت ها دچار افت‬ ‫ش��د‪ .‬تورم و افزایش نرخ ارز نیز بی تاثیر نبود و این‬ ‫عوامل در کنار فشار تحریمی چالش هایی را در این‬ ‫صنعت به وجود اورده اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که صنعتگران امروز تا چه اندازه توانسته اند‬ ‫خ��ود را بازیابی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تغییرات به وجود امده‬ ‫و صنعتگ��ران از حال��ت رخوت بی��رون امده اند اما‬ ‫هنوز به ان س��طح مورد انتظار ظرفیت تولیدی که‬ ‫قطعه سازان به عنوان کارافرین بودند‪ ،‬نرسیده ایم‪.‬‬ ‫او ب��ه مش��کالت نقدینگی اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫شرکت ها در بازپرداخت قطعات دریافتی نمی توانند‬ ‫هزینه را در زمان مق��رر بپردازند و با دیرکرد چند‬ ‫م��اه هزینه ها ب��ه واحدهای صنعت��ی برمی گردد و‬ ‫کمبود نقدینگی روی این موضوع بس��یار تاثیرگذار‬ ‫است‪ .‬سایر نیازها نیز باعث شده بحث کارافرینی در‬ ‫صنعت قطعه ان گونه که باید انجام نشود‪.‬‬ ‫رهنمای��ی درباره کارافرینی موفق در این صنعت‬ ‫گفت‪ :‬نبود ثبات امور سیاس��ی و اقتصادی و تغییر‬ ‫مدیریتی نیز یکی از نقاط اس��یب برای کارافرینی‬ ‫اس��ت در نتیجه نمی توان نگاه خوش��بینانه داشت‪.‬‬ ‫بای��د دید محصوالت تا چه اندازه توان رقابتی دارند‬ ‫یا در بازاره��ای جهانی تا چه اندازه شناخته ش��ده‬ ‫هس��تند و بازار برای محصوالت انه��ا وجود دارد؟‬ ‫برای موفقی��ت در کارافرینی باید ای��ن موانع رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪40/800/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪31/700/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪47/700/900‬‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪48/500/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪39/142/000‬‬ ‫‪120/926/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪93/665/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫‪262/892/000‬‬ ‫‪91/500/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪274/261/000‬‬ ‫‪322/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪59/800/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪143/000/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪39/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪234/140/000‬‬ ‫‪235/000/000‬‬ ‫‪288/000/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪53/500/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫‪194/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪70/300/000‬‬ ‫‪57/300/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪235/000/000‬‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫در ه��ر اقتصادی مش��وق ها‬ ‫و امتیازه��ای در نظ��ر گرفته‬ ‫شده از س��وی دولت می تواند‬ ‫در رونق تولید تاثیر بس��زایی‬ ‫داش��ته باش��د و انگی��زه الزم‬ ‫را در اختی��ار صنعتگ��ر ق��رار‬ ‫ده��د ام��ا در صنع��ت قطعه‬ ‫بهرام طیبی‬ ‫چندان پیش��رفتی نداشته ایم‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫و مشوق های تعیین شده تاثیر‬ ‫زیادی در رونق دوباره صنعت‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫برای رونق صنعت ضروری اس��ت به لح��اظ بیمه‪ ،‬مالیات و‬ ‫حقوق کارگری تغییرات اساس��ی رخ دهد تا انگیزه های الزم‬ ‫برای ادام��ه کار در واحدهای صنعتی به وج��ود اید‪ .‬از دیگر‬ ‫چالش ها در این حوزه می توان به فاصله اجرای قوانین اشاره‬ ‫کرد که عملیاتی شدن بسیاری از تصمیم ها زمان بر است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در کش��ور ثبات اقتص��ادی نداریم و نرخ ها‬ ‫به طور دائم در حال تغییر است بنابراین‪ ،‬این نوسانات قیمتی‬ ‫یکی از نقاط اسیب صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫بدهی معوق خودروسازان به قطعه سازان و پرداخت نشدن‬ ‫به موقع انها نیز مش��کالت بعدی را در دریافت تس��هیالت به‬ ‫وجود می اورد زیرا بر اساس قوانین بانکی وام گیرنده نباید به‬ ‫سازمان هایی مانند بیمه و دارایی بدهی داشته باشد درنتیجه‬ ‫با این روند و با اس��تعالم از بانک ها‪ ،‬قطعه ساز با مانع دیگری‬ ‫برخورد می کند‪ .‬تم��ام قوانین همچون زنجیره به هم متصل‬ ‫هستند و به طور عموم مسائل با یکدیگر منطبق نیستند و این‬ ‫مشکل قطعه ساز است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط الزم اس��ت دولت ب��رای واحدهایی که با‬ ‫تم��ام مش��کالت تعدیل نی��رو نمی کنند و کارکن��ان خود را‬ ‫نگه می دارند مشوق های بیش��تری همچون معافیت مالیاتی‬ ‫به مدت ‪ ۲‬س��ال در نظر بگیرد و اج��ازه تنفس به واحدهای‬ ‫مربوط را دهد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس برای رس��یدن به نتایج بهتر نخس��ت باید‬ ‫زیرس��اخت ها و تغیی��رات عملیاتی با تحلیل ه��ای علمی در‬ ‫جهت حمایت از صنعتگر ایجاد شود و سپس امیدوار بود که‬ ‫توسعه مورد نظر اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫تثبی��ت نرخ ها یک��ی از راه های رفع مش��کالت اس��ت و‬ ‫دولتمردان باید به ان توجه بیش��تری داشته باشند‪ .‬نوسانات‬ ‫قیمتی بازار بیشترین فش��ار را بر صنعتگر وارد می کند و در‬ ‫نتیجه واحده��ای تولیدی ناگزیر به تعدی��ل نیرو و تعطیلی‬ ‫هستند‪ .‬بانک های عامل از پارامترهای مهم حرکت صنعت به‬ ‫شمار می روند در حالی که باید اجازه تنفس به صنعتگر بدهند‬ ‫تا بتوانن��د از این گردنه به س�لامت بگذرند بنابراین صنعت‬ ‫از جمل��ه صنعت قطعه نیاز به جراح��ی دارد تا رونق دوباره‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارخانه های قدیمی و مطالبات‬ ‫ش صنعت تایر‬ ‫میلیاردی‪ ،‬چال ‬ ‫س��خنگوی انجمن صنفی صنعت‬ ‫تایر ایران با اشاره به وضعیت دشوار‬ ‫و نگران کننده تولیدکنندگان تایر در‬ ‫کشور گفت‪ :‬درحالی که در تمام دنیا‬ ‫ن��رخ تایر تغییر کرده اما نرخ تایر در‬ ‫ایران حدود ‪ ۳‬س��ال اس��ت که ثابت‬ ‫مانده است‪ .‬مصطفی تنها در این باره‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فضای فش��رده رقابتی ب��ه تولیدکنندگان اجازه‬ ‫نمی دهد در این ش��رایط قیمت ها را افزایش دهند و با ادامه‬ ‫این وضعیت کارخانه های تولید تایر با مشکالت زیادی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با اشاره به افزایش ‪۱۰‬درصدی تولید تایر در ‪۷‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال تصریح کرد‪ :‬این افزایش تولید در حالی‬ ‫انجام ش��ده که همچنان تع��دادی از کارخانه های تولیدی با‬ ‫ظرفیت کامل تولید نمی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت به خبرخ��ودرو گفت‪ :‬البت��ه تعدادی از‬ ‫کارخانه های تولید تایر به ظرفیت کامل تولید نخواهند رسید‬ ‫زیرا بیش��تر انها بیش از ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت که از تاسیس انها‬ ‫می گذرد و نیازمند تزریق س��رمایه اساسی و تجدید ساختار‬ ‫هس��تند ازاین رو کارخانه هایی که در سال ‪ ۱۳۴۰‬ایجاد شد‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬صد درصد ظرفیت‬ ‫تولید را محقق کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هرچند ظرفی��ت تولید کارخانه های تولید‬ ‫تایر در این س��ال ها روند کاهش��ی داش��ته اما این جریان بر‬ ‫وضعیت اشتغال در این بخش تاثیر چشمگیری نداشته است‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنف��ی صنعت تایر ای��ران در ادامه به‬ ‫میزان مطالبات تایرسازان از خودروسازان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع پرداخت به موقع مطالبات تاثیر زیادی در جریان‬ ‫نقدینگی و بهبود وضعیت تولید واحدهای صنعتی این صنف‬ ‫دارد و چالش های تولید را رفع می کند‪.‬‬ ‫تنها با اشاره به اینکه درحال حاضر نمی توان امار دقیقی در‬ ‫زمینه بدهی خودروس��ازان به صنع��ت تایر اعالم کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه در ماه های گذش��ته جری��ان پرداخت بدهی‬ ‫شرکت های خودروساز به تولیدکنندگان تایر تاحدودی بهبود‬ ‫یافته اما همچنان بر اساس اخرین براورده ها به نظر می رسد‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰‬تا ‪۴۰۰‬میلی��ارد تومان کل مطالبات صنعت تایر‬ ‫از خودروسازان باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 29 1396‬ربیع االول ‪ 18 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 282‬پیاپی ‪2255‬‬ ‫خبر‬ ‫زنان عربستانی‬ ‫پلیس راه می شوند‬ ‫از این پس در عربس��تان پلیس زن هم فعالیت خواهد کرد‬ ‫و در بخش راه ها می توان شاهد حضور زنان پلیس بود‪ .‬محمد‬ ‫البسامی‪ ،‬مدیر سازمان راهنمایی و رانندگی عربستان گفت‪:‬‬ ‫در اینده شاهد خدمت زنان در پلیس راه خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» البسامی در توضیح این خبر‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬وجود نیروی زن در این بخ��ش‪ ،‬از تصمیم های‬ ‫کارگروه وزارتی اس��ت و این تصمیم برای پادشاه ارسال شده‬ ‫و منتظر دستور سلطنتی هستیم‪.‬‬ ‫در یک اقدام تازه دیگر در عربس��تان‪ ،‬مقامات این کش��ور‬ ‫اع�لام کردن��د از ای��ن پ��س زنان ح��ق گرفت��ن گواهینامه‬ ‫موتورسیکلت و کامیون را هم دارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو براس��اس اع�لام اداره راهنمای��ی و رانندگی و‬ ‫فرمانده��ی نیروهای امنیت جاده ها در عربس��تان‪ ،‬زنان این‬ ‫کش��ور اکنون ع�لاوه ب��ر گواهینامه خ��ودرو می توانند برای‬ ‫رانندگی با موتورسیکلت و کامیون هم مجوز بگیرند و با این‬ ‫اقدام بین زنان و مردان در قوانین برابری به وجود امده است‪.‬‬ ‫این یعنی با همان قوانینی که برای مردان اجرا می شود زنان‬ ‫هم می توانند پشت فرمان موتورسیکلت یا کامیون بنشینند‪.‬‬ ‫بنابراین اگر زنان و مردان عربس��تان ‪ ۱۸‬س��ال تمام س��ن‬ ‫داش��ته باش��ند می توانند گواهینامه خودرو و موتورسیکلت‬ ‫بگیرند و در پایان ‪ ۲۰‬س��الگی هم شرط نخست برای گرفتن‬ ‫گواهینام��ه کامیون را پی��دا می کنند‪ .‬البته ‪۱۷‬س��اله ها هم‬ ‫می توانند برای گرفتن گواهینامه موقت اقدام کنند‪.‬‬ ‫فرمانده��ی نیروهای امنیت جاده ه��ا همچنین اعالم کرد‬ ‫فعالیت های زنان عربستانی در ایست های بازرسی نیز مانعی‬ ‫ندارد و انها می توانند در صورت کس��ب ش��رایط الزم در این‬ ‫حوزه هم مش��غول کار شوند‪ .‬تنها ش��رط این فرماندهی این‬ ‫اس��ت که اموزش های الزم به زنان خواهان فعالیت در چنین‬ ‫شغلی داده شود‪.‬‬ ‫سلمان بن عبد العزیز‪ ،‬پادشاه عربستان نزدیک ‪ ۳‬ماه پیش‬ ‫در حکمی خطاب به وزیر کش��ور با اشاره به پیامدهای منفی‬ ‫صادر نش��دن مجوز رانندگی برای زن��ان و پیامدهای مثبت‬ ‫صدور این مجوز دس��تور داد‪ ،‬احکام مرب��وط به راهنمایی و‬ ‫رانندگی و الیحه اجرای��ی ان از جمله صدور مجوز رانندگی‬ ‫برای زنان و مردان به طور برابر اجرا شود‪.‬‬ ‫محمد بن س��لمان‪ ،‬ولیعهد جوان عربستان از زمان گرفتن‬ ‫این مس��ئولیت دس��ت به اصالحات اساس��ی در بخش های‬ ‫گوناگون زده است‪ .‬یکی از مهم ترین برنامه های فرزند پادشاه‬ ‫عربس��تان برنام��ه ای جامع اس��ت که با عنوان «چش��م انداز‬ ‫‪ »۲۰۳۰‬شناخته می ش��ود‪ .‬عربستان تالش می کند با عملی‬ ‫کردن این چش��م انداز از اقتصاد تمام نفتی فاصله گرفته و به‬ ‫درامدهای خود تنوع دهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب زنان عربستانی که تا همین یکی دو ماه پیش‬ ‫حق نداش��تند رانندگی کنند امروز هم حق رانندگی دارند و‬ ‫هم قرار است اموزش��گاه هایی ویژه اموزش رانندگی به زنان‬ ‫در این کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫خودروسازان ژاپنی شبکه‬ ‫سراسری هیدروژن می سازند‬ ‫ش��رکت های خودروسازی تویوتا‪ ،‬هوندا‪ ،‬نیسان و ‪ ۸‬شرکت‬ ‫ژاپنی فعال در زمینه های گوناگون‪ ،‬یک قرارداد مش��ترک با‬ ‫یکدیگر امضا کرده اند‪.‬‬ ‫نتیجه این قرارداد مشترک‪ ،‬ساخت و راه اندازی یک شبکه‬ ‫بزرگ از جایگاه و ایس��تگاه های سوخت هیدروژن در سراسر‬ ‫کش��ور ژاپن خواهد ش��د تا زمینه های الزم ب��رای طراحی و‬ ‫توسعه س��ریع تر خودروهای هیدروژنی از سوی خودروسازان‬ ‫ژاپنی فراهم شود‪.‬‬ ‫جزئیات این طرح در ابتدای ماه مه (اردیبهش��ت) امس��ال‬ ‫ب��ا امضای ی��ک تفاهمنامه بین ش��رکت های ب��زرگ ژاپنی‬ ‫اعالم ش��د که عالوه بر شرکت های بزرگ خودروسازی مانند‬ ‫تویوتا‪ ،‬هوندا و نیس��ان‪ ،‬دیگر شرکت های حضوریافته در این‬ ‫پروژه بزرگ ملی برای ارتقا و اس��تفاده از س��وخت جایگزین‬ ‫هیدروژنی‪ ،‬ش��امل ش��رکت های «نیپ��ون اوی��ل و انرژی»‪،‬‬ ‫«ایدمیتس��و کوسان»‪« ،‬ایواتانی»‪« ،‬توکیو گاز»‪« ،‬توهو گاز»‪،‬‬ ‫«ایر لیکوی��د ژاپن»‪« ،‬تویوتا تسوش��و» و همچنین در پایان‬ ‫«بانک توس��عه ژاپن» می ش��ود که نتیجه هم��کاری انان به‬ ‫توس��عه و ساخت یک ش��بکه بزرگ از جایگاه و ایستگاه های‬ ‫سوخت هیدروژن خواهد انجامید‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در ‪ ۴‬س��ال نخست این پروژه‪،‬‬ ‫شرکت های یادشده قصد دارند ‪ ۸۰‬جایگاه سوخت هیدروژنی‬ ‫در سراسر ژاپن بسازند و هدف گذاری کرده اند تا سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۸-۹۹‬خورش��یدی)‪ ،‬به تولید و عرضه نزدیک‬ ‫‪ ۴۰‬هزار اتومبیل هیدروژنی در کشور ژاپن کمک کنند‪.‬‬ ‫فراتر از س��اخت جایگاه های س��وخت هیدروژن‪ ،‬این پروژه‬ ‫می تواند فناوری های جدید در زمینه هیدروژن را ارتقا بخشد‪،‬‬ ‫شارژ و س��وخت گیری ماش��ین های هیدروژنی را راحت تر و‬ ‫همچنی��ن این اطمینان را ایجاد کند که در سراس��ر کش��ور‬ ‫ژاپن‪ ،‬جایگاه سوخت هیدروژن و همچنین امکانات مورد نیاز‬ ‫انان در دسترس کاربران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه بسیاری از شرکت های بزرگ خودروسازی در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬وس��ایل نقلیه خود را با استفاده از سامانه های محرک‬ ‫الکتریکی پاکسازی می کنند‪ ،‬اما این توافق میان شرکت های‬ ‫ژاپنی نش��ان می دهد ماش��ین های هیدروژنی که تعداد انان‬ ‫ش��اید به انگش��تان دس��ت هم نرس��د‪ ،‬در بین خودروهای‬ ‫این��ده نق��ش مهم��ی را ایف��ا خواهن��د ک��رد و مزیت هایی‬ ‫دارن��د ک��ه هیچ��گاه ماش��ین های الکتریکی به ان دس��ت‬ ‫نخواهند یافت‪.‬‬ ‫ادعا می شود تیم‬ ‫اطالعاتی اوبر به‬ ‫فضاهای خصوصی‬ ‫هتل ها و محل های‬ ‫برگزاری همایش‬ ‫مدیران شرکت های‬ ‫رقیب خود نفود پیدا‬ ‫کرده و توانسته‬ ‫گفت وگوی انها را از‬ ‫نزدیک شنیده و‬ ‫ضبط کند‬ ‫با انتشار نامه ای از سوی یکی از مدیران پیشین‬ ‫جاسوسی دامن اوبر را گرفت‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براس��اس اس��ناد قانونی که جمعه ‪ ۱۵‬دس��امبر‬ ‫(‪ ۲۴‬اذر) منتشر شد‪ ،‬شرکت تاکسی یاب اینترنتی‬ ‫اوب��ر به تازگی به انج��ام مجموع��ه ای از اقدام های‬ ‫«غیراخالقی و غیرقانونی» متهم ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫اقدام ها ش��امل دزدیدن رازهای تج��اری رقیبان‪،‬‬ ‫رش��وه گرفت��ن از مقام های کش��ورهای خارجی و‬ ‫جاسوسی از رقیبان و سیاستمداران می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تازه ترین اتهامی اس��ت که گریب��ان اوبر را‬ ‫گرفته است‪ .‬پیش از این گوگل‪ ،‬اوبر را متهم کرده‬ ‫بود که برای سرعت بخشیدن به تالش های خود در‬ ‫طراحی فناوری خودکار‪ ،‬فناوری حس��گر «لیدار»‬ ‫وایمو را به س��رقت برده اس��ت‪ .‬وایمو طرح خودرو‬ ‫خودران گوگل است‪.‬‬ ‫جزئی��ات ای��ن اتهام ه��ا در ی��ک تقاضانام��ه‬ ‫‪۳۷‬صفحه ای و از س��وی مدیر پیش��ین امنیت اوبر‬ ‫یعنی ریچارد جاکوبز تنظیم شده است‪.‬‬ ‫جاکوبز ابتدای س��ال جاری میالدی اوبر را ترک‬ ‫ک��رد و حاال دس��ت به افش��اگری زده اس��ت‪ .‬این‬ ‫س��ند کارمندانی را به تصویر کش��یده که کارشان‬ ‫جاسوس��ی از رقیبان و مانع تراشی برای جلوگیری‬ ‫از انج��ام پژوهش ه��ای قانونی درباره این ش��رکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫جاکوبز ادع��ا می کند وقتی درب��اره نگرانی های‬ ‫فزاینده خ��ود از روش های مورداس��تفاده صحبت‬ ‫کرده‪ ،‬واکنش خاصی از سوی مقام های اوبر ندیده‬ ‫و از طرف��ی به «انتقام جویی ص��رف» برای رعایت‬ ‫نکردن فرهنگ سایر همکارانش یعنی «رسیدن به‬ ‫اهداف کس��ب وکار از مس��یرهای غیرقانونی حتی‬ ‫درصورت وجود ابزاره��ای قانونی تهاجمی» متهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی اوبر با ص��دور بیانیه ای اع�لام کرد‪:‬‬ ‫«درحالی که هیچ یک از این ادعاها و مهم تر از همه‬ ‫ادعاه��ای مربوط ب��ه وایمو درباره ما ثابت نش��ده‪،‬‬ ‫مدیریت جدید ش��رکت ما روش��ن کرده که ما در‬ ‫مس��یر رو به جلو با تکیه ب��ر ایده ها و فناوری های‬ ‫خود صادقانه و منصفانه رقابت خواهیم کرد‪».‬‬ ‫جاکوبز از مارس ‪( ۲۰۱۶‬اسنفد ‪ )۱۳۹۴‬تا اوریل‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬فروردین ‪ )۱۳۹۶‬در این ش��رکت تاکس��ی‬ ‫اینترنتی فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫پ��س از اینکه وکی��ل جاکوب��ز تقاضانامه را به‬ ‫اوب��ر فرس��تاد و در ان به فعالیت ه��ای غیرقانونی‬ ‫احتمال��ی در دو بخش «گ��روه خدمات راهبردی»‬ ‫و «تحلیل بازار» اشاره کرد‪ ،‬دو طرف به یک توافق‬ ‫‪۴/۵‬میلیون دالری برای حل و فصل ماجرا دس��ت‬ ‫پیدا کردند‪.‬‬ ‫در این توافق قرار ش��د جاکوبز به مدت یک سال‬ ‫به عنوان مش��اور برای ریشه کن کردن رفتارهای بد‬ ‫با اوبر همکاری کند‪ .‬جاکوبز در دادگاه ماه گذشته‬ ‫میالدی که در ان شهادت داد‪ ،‬این موضوع را بیان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یکی از ادعاهای این نامه این است که اوبر برنامه‬ ‫داش��ت از س��خت افزارها و نرم افزارهای مشخصی‬ ‫اس��تفاده کند تا ب��ر فرایند ایج��اد و از بین رفتن‬ ‫سوابق ش��رکت نظارت داشته باشد و انها را پنهان‬ ‫کند‪ .‬ه��دف از بکارگیری این ابزاره��ا این بود که‬ ‫اوبری ها هرگز گرفتار بازرس��ی های قانونی نشوند‪.‬‬ ‫چنین س��وابقی‪ ،‬براس��اس انچه در این تقاضانامه‬ ‫امده باعث می ش��د امکان پیگیری مناقشه ها میان‬ ‫اوب��ر و دیگر ش��رکت ها مانند انچه درب��اره وایمو‬ ‫مطرح شده‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫در این نامه همچنین به طیفی از روش ها اش��اره‬ ‫ش��ده که ادعا می شود اوبر برای استخراج اطالعات‬ ‫درباره سیاس��تمداران‪ ،‬رگوالتورها‪ ،‬رقیبان‪ ،‬فعاالن‬ ‫و س��ازمان های تاکس��ی رانی از انها استفاده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادع��ا می ش��ود تی��م اطالعاتی اوبر ب��ه فضاهای‬ ‫خصوصی هتل ه��ا و محل های برگ��زاری همایش‬ ‫مدیران ش��رکت های رقیب خود نفود پیدا کرده و‬ ‫توانسته گفت وگوی انها را از نزدیک شنیده و ضبط‬ ‫کند‪ .‬یکی از ضبط شده های اوبر واکنش رقیبان این‬ ‫ش��رکت به این خبر بود که اوبر مبلغ ‪ ۳/۴‬میلیارد‬ ‫دالر از دول��ت عربس��تان س��عودی دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادامه تقاضانامه امده که عکس ها و ویدئوها و‬ ‫تازه تری��ن اتفاق ها به طور زنده از ان پس به محلی‬ ‫به نام «اتاق جنگ» در دفتر مرکزی اوبر فرس��تاده‬ ‫می ش��د؛ جایی ک��ه تراویس کاالنی��ک‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پیش��ین اوبر و دیگر اعضای گ��روه مدیران اجرایی‬ ‫می توانستند انها را تماشا کنند و در جریان چند و‬ ‫چون کار رقیبان قرار بگیرند‪.‬‬ ‫به گفته جاکوبز مدیران اوبر برای برخی رانندگان‬ ‫این ش��رکت هویت جعلی س��اختند ت��ا بتوانند به‬ ‫گروه ه��ای فیس ب��وک و واتس اپ مخالف��ان این‬ ‫شرکت نفوذ کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از وکیالن تیم امنیت اوبر با اش��اره به این‬ ‫نامه اظهار کرد اطالعات گرداوری ش��ده از س��وی‬ ‫این تیم از رقیبان که با درخواست صریح مدیریت‬ ‫اوبر انجام می ش��د به هیچ عنوان غیرعادی نبوده و‬ ‫تفاوتی با کاری که قانونگذاران یا رقیبان خود اوبر‬ ‫انجام می دادند‪ ،‬نداشت‪.‬‬ ‫او همچنی��ن نام��ه جاکوبز را مانن��د «له کردن‬ ‫ش��خصیت به خاطر پ��ول» توصیف ک��رده و گفت‬ ‫جاکوبز کس��ی جز ی��ک کارمند ناکام نیس��ت که‬ ‫درکار خ��ود ضعف داش��ت و مقامش تنزل یافت و‬ ‫سپس در برابر مدیران خود انتقام جویی کرد‪.‬‬ ‫جاکوبز در زمان ش��هادت دادن در دادگاه در ماه‬ ‫گذش��ته برخی اتهام های زده ش��ده در تقاضانامه‬ ‫را ک��ه تازه انتش��ار عمومی پیدا ک��رده‪ ،‬انکار کرد‬ ‫و گفت او پیش از فرس��تادن نام��ه تنها ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫فرصت داش��ته ان را بخواند‪ .‬در می��ان اتهام هایی‬ ‫که جاکوبز زدن انها ب��ه اوبر را انکار کرده این بود‬ ‫که اوبر از تی��م تحلیلی بازار برای دزدیدن رازهای‬ ‫تجاری دس��تکم از وایمو در امریکا اس��تفاده کرده‬ ‫است‪ .‬جاکوبز در این باره در دادگاه گفت این گروه‬ ‫در اص��ل خارج از مرزهای امری��کا فعالیت می کرد‬ ‫اما در امریکا پژوهش هایی درباره گروه هایی که به‬ ‫اوبر اعتراض دارند و این شرکت را تهدید می کنند‪،‬‬ ‫انجام می داد‪.‬‬ ‫وایم��و در ماه فوریه (بهم��ن) اوبر را متهم و ادعا‬ ‫کرد خرید اس��تارت اپ «اوت��و» (‪ ،)Otto‬فعال در‬ ‫بخش خودران ها‪ ،‬از س��وی این ش��رکت تاکس��ی‬ ‫اینترنتی در واقع نقش��ه ای ب��رای دزدیدن رازهای‬ ‫تجاری این ش��رکت بوده اس��ت‪ .‬استارت اپ اوتو با‬ ‫مدیری��ت یک��ی از کارمندان پیش��ین وایمو یعنی‬ ‫انتونی لواندوسفکی اداره می شود‪.‬‬ ‫شرکت وایمو در شکایتی که در دادگاه کالیفرنیا‬ ‫تنظیم شده‪ ،‬اعالم کرد فناوری اوبر در واقع فناوری‬ ‫لیدار وایمو اس��ت‪ .‬اوب��ر در واکنش به این موضوع‬ ‫اعالم کرد این شرکت ادعاها علیه کارمندان اوتو و‬ ‫اوبر را بس��یاری جدی گرفته و در حال بررسی این‬ ‫مسئله است‪.‬‬ ‫ش��رایط جدید یک چالش دیگ��ر را در برابر دارا‬ ‫خسروشاهی‪ ،‬مدیر جدید و ایرانی تبار اوبر قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬او که از اواخر اوت امسال (ابتدای شهریور)‬ ‫مدیریت اجرایی اوبر را در دس��ت گرفته‪ ،‬حاال باید‬ ‫اوضاع ت��ازه را مدیریت کند‪ .‬هی��ات مدیره اوبر از‬ ‫زمان��ی که تصمیم به انتخاب خسروش��اهی گرفت‬ ‫امید داشت این کارافرین به نسبت جوان بتواند اوبر‬ ‫را از بحران نجات دهد‪.‬‬ ‫از زم��ان مط��رح ش��دن اوب��ر ب��ه عن��وان یک‬ ‫تاکس��ی یاب اینترنت��ی و حضورش در کش��ورهای‬ ‫گوناگون تاکس��ی دارها اعتراض های زیادی کردند‬ ‫زیرا کسب وکارش��ان با رکود روبه رو ش��ده بود اما‬ ‫ح��اال اوبر در بس��یاری از کش��ورهای جهان فعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪Guardian :‬‬ ‫تویوتا و پاناسونیک باتری خودرو برقی می سازند‬ ‫دو نش��ان تجاری معتبر تویوتا و پاناس��ونیک در‬ ‫زمینه تولید باتری های پریس��ماتیک برای استفاده‬ ‫در خودرو الکتریکی همکاری می کنند‪.‬‬ ‫تویوت��ا و پاناس��ونیک برای معرف��ی طرح خود‬ ‫به منظور توس��عه باتری پریس��ماتیک خودروهای‬ ‫الکتریک��ی‪ ،‬در ژاپ��ن کنفران��س مطبوعات��ی‬ ‫مش��ترک برگزار کردن��د‪ .‬چنین هم��کاری پیش‬ ‫از این نیز انجام ش��ده بود و دو ش��رکت از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۵۳‬میالدی(‪۱۳۳۱-۳۲‬خورش��یدی) ب��ا ه��م‬ ‫رواب��ط تج��اری و صنعتی دارند‪ .‬در س��ال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۷۴-۷۵‬خورش��یدی)‪ ،‬تویوت��ا و‬ ‫پاناس��ونیک س��رمایه گذاری در زمینه تولید باتری‬ ‫را اغاز کردند که نتیجه ان ش��رکت تولید خودرو‬ ‫الکتریک��ی انرژی پاناس��ونیک ب��ود‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫پاناسونیک در زمینه تامین باتری های پریسماتیک‬ ‫لیتیوم یون ویژه خودروهای الکتریکی نش��ان های‬ ‫تجاری گوناگون‪ ،‬فعالیت دارد‪.‬‬ ‫این توافقنامه به دنبال یافتن راه حلی برای بهبود‬ ‫مسائلی مانند گرم شدن زمین‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬از بین‬ ‫رفت��ن منابع طبیعی و امنیت انرژی اس��ت‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این‪ ،‬توافقنامه یادش��ده در نظ��ر دارد تقاضا و‬ ‫تمایل مش��تریان برای خرید خودرو الکتریکی در‬ ‫س��ال های اینده افزایش یابد‪ .‬به منظور تحقق این‬ ‫اهداف‪ ،‬تویوتا و پاناسونیک باید پیشرفت بیشتری‬ ‫در زمینه باتری خودرو داش��ته باشند؛ دستیابی به‬ ‫این باتری ها‪ ،‬از جمله فناوری های حیاتی در زمینه‬ ‫تولید خودرو الکتریک��ی خواهد بود‪ .‬از انجایی که‬ ‫تویوتا و پاناسونیک در سال ‪ )۱۳۳۱-۳۲(۱۹۵۳‬در‬ ‫راس��تای توسعه کسب و کار خود شروع به فعالیت‬ ‫کردن��د‪ ،‬با هدف بهبود متقاب��ل قابلیت تولید خود‬ ‫یا اص��ل مونوزوکوری (‪ ،)Monozukuri‬یکدیگر‬ ‫را ب��ه چالش کش��یدند‪ .‬هر دو ش��رکت باتوجه به‬ ‫ش��رایط محیط کس��ب و کار و تغییرات شدید در‬ ‫س��طح جهانی‪ ،‬متوجه اهمیت همکاری با شریکان‬ ‫مورد اعتماد و دنبال کردن مرزهای سنتی گذشته‬ ‫به منظور کمک به جه��ان از طریق مونوزوکوری و‬ ‫ایجاد ارزش جدید شدند‪.‬‬ ‫از طری��ق فعالیت های��ی مانن��د تولی��د تویوت��ا‬ ‫پری��وس (‪ ،)Prius‬نخس��تین خ��ودرو هیبریدی‬ ‫تولید انب��وه جهان در س��ال ‪ ۱۹۹۷‬میالدی(‪-۷۶‬‬ ‫‪۱۳۷۵‬خورش��یدی) و تولی��د خ��ودرو پی��ل‬ ‫س��وختی میرای در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی(‪-۹۳‬‬ ‫‪۱۳۹۲‬خورش��یدی)‪ ،‬تویوتا ب��رای رفع چالش های‬ ‫پی��ش روی جهان تالش های زیادی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا کم��ک تجربه ها و دانش به کار گرفته ش��ده در‬ ‫پروژه های پیش��ین‪ ،‬تویوتا در حال توس��عه بیشتر‬ ‫خودروهای سازگار با محیط زیست از جمله خودرو‬ ‫پالگین هیبریدی‪ ،‬خودرو پیل س��وختی و خودرو‬ ‫الکتریکی متناسب با نیازهای مشتریان در سراسر‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫پاناس��ونیک تولید باتری های لیتیوم یون خودرو‬ ‫را یکی از کس��ب و کارهای اصل��ی خود قرار داده‬ ‫و باتری های خودرو این ش��رکت از سوی بسیاری‬ ‫از خودروسازان در سراسر جهان استفاده می شود‪.‬‬ ‫قابلیت های فناورانه پاناس��ونیک ک��ه به الزام های‬ ‫گوناگ��ون برای چنین باتری هایی دس��ت می یابد‪،‬‬ ‫به خوبی در بازار مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این شرکت در حال تالش برای افزایش ایمنی و‬ ‫ظرفیت باتری های منشوری (پریسماتیک) خودرو‬ ‫است و از دانش فناورانه خود در زمینه کسب و کار‬ ‫باتری اس��تفاده می کند‪ .‬به گزارش زومیت‪ ،‬تویوتا‬ ‫و پاناس��ونیک به این موضوع اهمیت می دهند که‬ ‫پیشرفت های بیشتر در عملکرد باتری‪ ،‬نرخ‪ ،‬ایمنی‬ ‫و نیز ظرفی��ت تامین پایدار‪ ،‬به محبوبیت بیش��تر‬ ‫خودروهای الکتریکی کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫دو ش��رکت جزئی��ات مربوط به هم��کاری را با‬ ‫هدف دس��تیابی به بهترین باتری های استفاده شده‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو الکتریک��ی و در نهایت کمک‬ ‫به محبوبیت خودروه��ای الکتریکی تویوتا و دیگر‬ ‫خودروسازان در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫احتمال دارد جزئیات بیش��تری در این مذاکرات‬ ‫وجود داش��ته باش��د که هنوز گفته نش��ده است؛‬ ‫مانند یک کارخانه تولید باتری لیتیوم یون ش��بیه‬ ‫پروژه گیگافاکتوری تس�لا که می تواند باتری هایی‬ ‫با ظرفیت چندگیگاوات ساعت تولید کند‪ .‬موضوع‬ ‫دیگر شاید سلول های جامد باشد که گفته می شود‬ ‫هن��وز در مرحله مطالعه قرار دارن��د‪ .‬برخی منابع‬ ‫می گویند ممکن اس��ت با اضافه شدن هوندا و مزدا‬ ‫ب��ه این تواف��ق‪ ،‬یک اتحاد ژاپنی ب��زرگ در جهت‬ ‫تولید نس��ل جدی��د باتری های لیتی��وم یون ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ه��دف از ایج��اد این اتح��اد‪ ،‬ارتق��ای فناوری‬ ‫منحصربه فرد باتری های مدرن‪ ،‬برای اس��تفاده در‬ ‫خودروهای الکتریکی است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 29 1396‬ربیع االول ‪ 18 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 282‬پیاپی ‪2255‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اموزش‪ ،‬مهم ترین رکن توسعه‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫سرمایه گذاران با‬ ‫اعمال این مشوق ها‬ ‫فقط ‪ ۵‬درصد نرخ‬ ‫حق انتفاع زمین را‬ ‫می پردازند و بقیه‬ ‫در اقساط ‪ ۴۸‬ماهه‬ ‫دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫پس از تکمیل و‬ ‫بهره برداری به ازای‬ ‫ایجاد اشتغال براساس‬ ‫جواز تاسیس نیز‬ ‫تا سقف‪ ۸0‬درصد‬ ‫از اسناد تعهدی‬ ‫سرمایه گذاران به انها‬ ‫بازگردانده خواهد شد‬ ‫در بازدید رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از شهرک ها و نواحی صنعتی فارس اعالم شد‬ ‫اختصاص مشوق سرمایه گذاری در ناحیه صنعتی کوثر جهرم‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در شهرک صنعتی جهرم که ‪ ۴0‬هکتار مساحت‬ ‫دارد‪ ،‬تاکنون ‪ ۴۴‬قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان‬ ‫منعقد ش��ده که از این تعداد ‪ ۲۱‬واحد بهره بردار با‬ ‫اش��تغالزایی ‪ ۵۲۲‬نفر در مرحله فعالیت و ‪ ۲۳‬واحد‬ ‫صنعتی نیز در مرحله ساخت وساز قرار دارند‪.‬‬ ‫ناحی��ه صنعت��ی کوث��ر جه��رم نی��ز ‪ ۶۶‬هکتار‬ ‫مس��احت دارد و تاکنون ‪ ۲۱‬قرارداد سرمایه گذاری‬ ‫با متقاضیان بسته ش��ده که از این تعداد ‪ ۱0‬واحد‬ ‫بهره بردار با اشتغالزایی ‪ ۱۳۴‬نفر در مرحله فعالیت‬ ‫و ‪ ۱۱‬واح��د صنعت��ی نیز در مرحله ساخت وس��از‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنع��ت» از‬ ‫ف��ارس‪ ،‬در بازدی��د محمدرض��ا رضای��ی کوچ��ی‬ ‫رییس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫محمدرضا رضای��ی نماینده مردم جهرم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و علیرضا صحرائیان معاون استاندار‬ ‫ف��ارس و فرمان��دار ویژه جهرم از ش��هرک صنعتی‬ ‫جهرم بر توسعه و تکمیل زیرساخت ها و نیز حمایت‬ ‫از صنعتگران و سرمایه گذاران تاکید شد‪.‬‬ ‫اح��د فتوح��ی در ای��ن بازدی��د از ام��اده بودن‬ ‫زیرس��اخت ها در ناحیه صنعتی کوث��ر جهرم خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬برای تش��ویق و ترغیب سرمایه گذاران‬ ‫و رف��ع موانع س��رمایه گذاری در ش��هرک صنعتی‬ ‫مهر در راس��تای تحقق «اقتص��اد مقاومتی؛ تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال» مش��وق های ویژه ای برای نخس��تین بار‬ ‫برای سرمایه گذاری در این ناحیه صنعتی با مصوبه‬ ‫هیات مدی��ره ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫اعمال شده است‪.‬‬ ‫فتوح��ی اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاران با اعم��ال این‬ ‫مش��وق ها فقط ‪ ۵‬درصد نرخ حق انتف��اع زمین را‬ ‫می پردازن��د و بقیه در اقس��اط ‪ ۴۸‬ماه��ه دریافت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس اظهار کرد‪ :‬پ��س از تکمیل و بهره برداری به‬ ‫ازای ایجاد اش��تغال براس��اس جواز تاسیس نیز تا‬ ‫س��قف‪ ۸0‬درصد از اسناد تعهدی سرمایه گذاران به‬ ‫انها بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به اینکه مهلت اس��تفاده از این‬ ‫تخفیف تا پایان امس��ال اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اعمال این‬ ‫مشوق ها فرصت مناس��بی را برای سرمایه گذاری و‬ ‫تولید و اشتغال فراهم می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس هزینه های تملک و اجرای این طرح را حدود‬ ‫‪ ۴‬میلی��ارد ریال اعالم کرد و گفت‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫این طرح بستر مناس��بی برای عبور و مرور وسایل‬ ‫نقلیه در این شهرک صنعتی فراهم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ‪ ۳‬شهرک صنعتی در المرد‬ ‫اح��د فتوحی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ف��ارس همچنی��ن در بازدی��د از‬ ‫ش��هرک های صنعتی شهرس��تان المرد به ایجاد ‪۳‬‬ ‫ش��هرک صنعتی در این شهرس��تان اشاره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مش��وق های ویژه س��رمایه گذاری در شهرک‬ ‫واگذاری ‪ ۵۵0‬قطعه از اراضی شهرک صنعتی قرچک‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان ته��ران گفت‪:‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی قرچ��ک ج��زو یک��ی از‬ ‫موفق ترین شهرک های کشور است و توانسته‬ ‫در فاز نخس��ت ‪ ۵۵0‬قطع��ه از اراضی خود را‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫تهران‪ ،‬ش��اهپور قنبری در حاش��یه س��فر به‬ ‫شهرستان قرچک اظهار کرد‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫قرچک جزو یکی از موفق ترین ش��هرک های‬ ‫کشور بوده است و عملکرد خوبی داشته و در‬ ‫فاز نخست توانسته ‪ ۵۵0‬قطعه از اراضی خود‬ ‫را واگذار کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره واگذاری زمین ب��ه صنعتگران‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬روگ��ذر ورودی ش��هرک در فاز‬ ‫نخس��ت به ط��ور تقریبی به پایان رس��یده و‬ ‫بر اس��اس بازدیدی که یک ماه پیش داشتیم‪،‬‬ ‫عملیات زیرساختی فاز دو نیز اغاز شده است‬ ‫که البته مش��کالتی هم وجود داشت؛ یکی از‬ ‫این موارد شبکه انتقال اب کشاورزان بود که‬ ‫ب�� ه طور نامنظ��م اجرا ش��ده و تصمیم داریم‬ ‫شبکه را در مس��یری قرار دهیم تا یک دست‬ ‫و منظم باشد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای خروجی شهرک صنعتی هم طراحی های‬ ‫الزم انجام شده و طبق برنامه ای که داریم به‬ ‫دنب��ال افزایش ظرفیت اب ش��هرک صنعتی‬ ‫قرچک هس��تیم؛ درحال حاضر اب شهرک از‬ ‫طریق انشعاب اب و فاضالب تامین می شود‪.‬‬ ‫قنبری گفت‪ :‬راه دسترسی شهرک صنعتی‬ ‫قرچ��ک پرپیچ وخم اس��ت و در این��ده ان را‬ ‫اصالح می کنیم و مش��کالت تملک و معارض‬ ‫ش��هرک رفع ش��ده و به ط��ور تقریبی اماده‬ ‫اسفالت اس��ت‪ .‬براساس توافق های قبلی قرار‬ ‫ش��ده اداره راه و شهرس��ازی کمک کند و ما‬ ‫دنبال رایزنی هایی در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫وی با توجه به مشکالت موجود در زیرگذر‬ ‫راه اهن گفت‪ :‬فعال مش��خص نیست که کدام‬ ‫نه��اد تصمیم س��اخت این زیرگ��ذر را دارد؛‬ ‫شرکت شهرک ها که توانش را ندارد و این کار‬ ‫به بخش صنعت نیز تحمیل نمی شود‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان ته��ران تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬طبق قانون‪ ،‬ما ه��ر هزینه ای که صرف‬ ‫می کنیم باید از صنعتگر گرفته ش��ود؛ ما در‬ ‫تالش هستیم که حمایتی از این طریق شود‬ ‫و نهادهای دیگری ازجمله شهرداری و وزارت‬ ‫راه و شهرسازی کمک کنند و طبق ماده ‪۱۵۴‬‬ ‫قانون توس��عه‪ ،‬باید به ش��هرک کمک هایی‬ ‫ش��ود؛ ازجمله وزارت راه و شهرسازی و نیرو‬ ‫موظف هستند خدماتی مانند راه دسترسی را‬ ‫برای شهرک اماد ه کنند‪.‬‬ ‫صنعتی انرژی بر المرد اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫این مش��وق ها تا پایان امس��ال اعمال می شود و‬ ‫فرصت مناسبی را برای جذب سرمایه گذار و افزایش‬ ‫تولید و اشتغال در این شهرستان فراهم می کند‪.‬‬ ‫زیرساخت های مناس��بی در شهرستان المرد در‬ ‫قالب شهرک های صنعتی برای جذب سرمایه گذار و‬ ‫توسعه صنعتی فراهم شده است‪ .‬در مجموع اراضی‬ ‫این ‪ ۳‬ش��هرک بیش از ‪۱۱۲۳‬هکتار است که بیش‬ ‫از ‪۲۷۲‬هکتار ان در زمره اراضی صنعتی به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۸‬قرارداد س��رمایه گذاری در ش��هرک‬ ‫صنعتی المرد و ناحیه صنعتی نیرایی به متقاضیان‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت ک��ه از این می��زان ‪۲0‬واحد با‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۴0۸‬نفر در مرحله فعالیت هستند‪.‬‬ ‫فارس افزود‪ :‬ایجاد ش��هرک صنعتی صنایع انرژی بر‬ ‫المرد با توجه ب��ه همجواری المرد با منطقه پارس‬ ‫جنوبی و عس��لویه در دس��تور کار قرار گرفت و هم‬ ‫اکنون بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذار فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فتوحی اضافه کرد‪ :‬این ش��هرک صنعتی با بیش‬ ‫از یک هزار و ‪ ۸۳‬هکتار مساحت یکی از وسیع ترین‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس و کشور به شمار‬ ‫می رود که از افق مناس��بی برای استقرار و فعالیت‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس افزود‪ :‬شهرک صنایع انرژی بر المرد ظرفیت‬ ‫استقرار ‪ ۴00‬واحد صنعتی با پیش بینی اشتغالزایی‬ ‫‪ ۲0‬هزار نفر را دارد‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به اینکه ظرفی��ت واگذاری در‬ ‫دو ش��هرک صنعتی المرد و نیرایی در حال تکمیل‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬توسعه و تکمیل زیرساخت ها در‬ ‫ش��هرک صنعتی انرژی بر المرد نیز در دس��تور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی انرژی ب��ر الم��رد یک��ی از‬ ‫تخصصی تری��ن ش��هرک های صنعت��ی کش��ور در‬ ‫حوزه اس��تقرار صنایع در بخش انرژی‪ ،‬اماده جذب‬ ‫س��رمایه گذار اس��ت‪ .‬با راه اندازی ش��هرک صنعتی‬ ‫انرژی بر جنوب در المرد‪ ،‬زیرس��اخت مناسبی برای‬ ‫اس��تقرار صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فتوحی تاکید کرد‪ :‬برای حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫و رون��ق ای��ن ش��هرک صنعت��ی براس��اس مصوبه‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‪،‬‬ ‫میزان پرداخت س��هم نقدی نرخ حق انتفاع اراضی‬ ‫در این ش��هرک صنعتی ب��ه ‪ ۵‬درصد کاهش یافته‬ ‫و باقی مان��ده نی��ز در اقس��اط ‪ ۴۸‬ماه��ه دریاف��ت‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس اضافه کرد‪ :‬در ص��ورت بهره برداری‬ ‫از واح��د صنعت��ی و ایجاد اش��تغال نیز تا س��قف‬ ‫‪۹0‬درصد از اس��ناد تعهدی در این شهرک صنعتی‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاران بازگردان��ده می ش��ود که این‬ ‫موضوع نیز بس��تر مناس��بی برای تشویق و ترغیب‬ ‫سرمایه گذاران ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرک صنعتی انرژی بر المرد‬ ‫‹ ‹کاهش پیش قسط تا ‪ ۵‬درصد‬ ‫فعالیت ‪ ۹۰۰‬واحد صنعتی مرغ و طیور در خراسان جنوبی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ ۹00 :‬واح��د مرتبط با صنعت مرغ‬ ‫و طیور در خراسان جنوبی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی‪ ،‬عباس‬ ‫جرجانی اظهار کرد‪ :‬خوش��ه طیور خراسان جنوبی ‪ ۴‬سال‬ ‫پیش ایجاد شد که از ان زمان تا کنون فعالیت های مفید‬ ‫و مثبتی در جهت توسعه این خوشه انجام داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در استان حدود ‪ ۹00‬واحد مرتبط با صنعت‬ ‫طی��ور با نظارت این‪ ‬خوش��ه فعالیت می کنن��د که در ‪۴‬‬ ‫سال گذشته براساس س��رفصل های یونیدو سازمان ملل‬ ‫برنامه هایی برای رشد و توسعه این خوشه در استان اجرا‬ ‫ش��ده که یکی از انها ایجاد مرک��ز تحقیق و پژوهش بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬تا کنون از مراکز زیر پوش��ش این‬ ‫خوشه حمایت های مالی اندکی می کردیم و از این به بعد‬ ‫نی��ز این حمایت ها قطع خواهد ش��د و از این به بعد باید‬ ‫دولت و سازمان های دولتی از این مراکز حمایت کنند‪.‬‬ ‫جرجانی به ایجاد کنسرس��یوم صادراتی خوش��ه طیور‬ ‫در اس��تان اش��اره کرد و افزود‪ :‬این کنسرسیوم با ‪ ۷‬واحد‬ ‫تولیدکننده این صنعت در استان اداره می شود و تاکنون‬ ‫در تولی��د ب��ه خوبی فعالیت کرده اند ام��ا در عرضه کمتر‬ ‫ورود کرده و تا به امروز بیش��ترین س��ود حاصل از فروش‬ ‫تولی��دات مرغ ب��ه جیب ش��رکت های بازرگانی‪ ،‬دالالن و‬ ‫حتی کش��تارگاه های مرغ می رفت اما اکنون کنسرسیوم‬ ‫صادرات��ی کار صادرات مرغ به خارج از کش��ور را بر عهده‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی ادامه داد‪ :‬ای��ن ‪ ۷‬واحد تولیدکننده مرغ‬ ‫در واقع نماینده ‪ ۵0‬واحد صادراتی صنعت طیور اس��تان‬ ‫هستند و قرار است در یک برنامه زمان بندی شده مشخص‬ ‫کار جوجه ریزی را انجام داده و با هم تولید کنند و کشتار‬ ‫و ص��ادرات را ب��ا هم انجام دهند که در این راس��تا مرکز‬ ‫تحقیق و پژوهش خوش��ه هم در نحوه بسته بندی‪ ،‬کشتار‪،‬‬ ‫عرضه و صادرات به انها کمک می کند‪.‬‬ ‫جرجانی به برنامه های اجراش��ده این خوشه در استان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ت��ا کنون نمایندگان مطرح خوش��ه‬ ‫طیور به ده ها نمایش��گاه اعزام شده اند و در برخی شرکت‬ ‫کرده ان��د مانند نمایش��گاه صنعت مرغ در افغانس��تان که‬ ‫استقبال خوبی هم در انجا شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ماه های اولی��ه از اغاز فعالیت های مرکز‪،‬‬ ‫یک همایش اموزش��ی ب��ا حضور ‪ ۲00‬نف��ر از ذی نفعان‬ ‫خوش��ه در زمینه تولید و پ��رورش و صادرات محصوالت‬ ‫خوش��ه از س��وی ‪ ۳‬تن از اس��تادان برتر اس��تان و چند‬ ‫کالس اموزش��ی در زمینه تولید و پ��رورش طیور برگزار‬ ‫کرده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬مرکز اموزش تخصصی خوش��ه با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی و از سوی یکی از تولیدکنندگان‬ ‫خوش��ه به منظور توس��عه برنامه های ام��وزش تخصصی‬ ‫خوش��ه ش��کل گرفته و ده ها کالس و برنامه اموزشی در‬ ‫حوزه ه��ای مورد نیاز این صنع��ت از جمله بهبود کیفیت‬ ‫کاه��ش تلف��ات و‪ ...‬برگزار کرده که با اس��تقبال خوبی از‬ ‫طرف فعاالن خوشه روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫اموزش ده��ی ب��ه فع��االن‬ ‫صنعت��ی از برنامه ه��ای مه��م‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‬ ‫اس��ت که در راس��تای تحقق‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی اج��را‬ ‫می ش��ود‪ .‬براس��اس برنام��ه‬ ‫شاهو حاجبی‬ ‫هدف گذاری ش��ده ت��ا پای��ان‬ ‫مدیر توسعه بنگاه ها و‬ ‫امسال اموزش دهی به بیش از‬ ‫کارافرینی سازمان صنایع‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶00‬هزار فعال‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی در سطح کشور به این‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫س��ازمان محول ش��ده است‪.‬‬ ‫تاکن��ون اموزش ها برای بیش‬ ‫از یک میلیون فعال صنعتی در سراس��ر کش��ور محقق شده‬ ‫است و انتظار هست تا پایان امسال میزان تعهد اموزشی این‬ ‫سازمان ب ه صورت کامل محقق شود‪ .‬صنایع بزرگ و مادر برای‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی و مهارتی از امکانات الزم برخوردار‬ ‫ب��وده و به حمای��ت نیاز ندارند اما صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫امکانات الزم ب��رای ارائه اموزش ه��ای مهارتی و تخصصی را‬ ‫ندارن��د و در برخ��ی موارد مدیران ای��ن بنگاه های صنعتی به‬ ‫حضور در دوره های اموزشی نیاز دارند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬بخش عمده ای از هزینه های این دوره ها در قالب‬ ‫یارانه از س��وی این سازمان و نیز شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تانی تامین و پرداخت می شود‪ .‬فارس از استان های موفق‬ ‫در اجرا و برگزاری دوره های اموزش��ی بوده اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس در زمینه انواع اموزش های‬ ‫فن��ی و مهارتی و کارافرینی به فع��االن صنعتی در دو بخش‬ ‫کمی و کیفی عملکرد موفقی داشته است و تاکنون ‪ ۷0‬درصد‬ ‫از برنامه های اموزشی این شرکت محقق شده و تا پایان سال‬ ‫نیز این استان از شاخص تعیین شده فراتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫اموزش ده��ی به بی��ش از ‪ ۵‬هزار فعال صنعتی در اس��تان‬ ‫فارس تا پایان امسال هدف گذاری شده است‪ .‬برهمین اساس‬ ‫در استان فارس تاکنون ‪۱۷۴‬دوره اموزشی برگزار و بیش از‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶00‬نفر اموزش های فنی و مهارتی را فراگرفته اند‪.‬‬ ‫ظرفیت های موجود در مرکز ارتقای مهارت فنی و حرفه ای‬ ‫ش��هرک صنعتی بزرگ شیراز نیز چشمگیر است و این مرکز‬ ‫به عنوان مرکز نمونه ارتقای مهارت در ش��هرک های صنعتی‬ ‫کشور شناخته شده است‪ .‬تجربه ها و ایده های موفق این مرکز‬ ‫در اموزش به فعاالن صنعتی به عنوان الگویی موفق به س��ایر‬ ‫استان های کشور معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید فنی از شهرک های صنعتی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اس�یه هودف�ر‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬مع��اون فنی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران از ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی جن��وب اس��تان بازدید ک��رد‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫«گس��ترش صنعت» از سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬حسینعلی‬ ‫سارانی گفت‪ :‬ش��هرک های صنعتی کنارک و چابهار و ناحیه‬ ‫صنعتی نگ��ور و روند اجرای طرح های س��واحل مکران مورد‬ ‫بازدی��د فتحعلی محم��دزاده‪ ،‬مع��اون فنی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران قرار گرفت و پیش��رفت‬ ‫فیزیکی طرح های نام برده بررس��ی شد‪ .‬س��ارانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تصفیه خانه‪ ،‬اتش نشانی‪ ،‬زیر س��ازی و اسفالت ناحیه صنعتی‬ ‫نگور‪ ،‬اتش نش��انی و زیر سازی اسفالت شهرک صنعتی چابهار‬ ‫و همچنین تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی کنارک با ‪۶۵‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی از جمل��ه طرح هایی بودند که مورد‬ ‫بازدید قرار گرفتند‪ .‬رییس هیات مدیره ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی سیس��تان و بلوچستان تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬از دو‬ ‫واح��د تولیدی امی��ن بندر به عنوان صادر کننده برتر اس��تان‬ ‫در س��ال ‪ 9۵‬و فانوس چابهار تولید کننده کنس��رو ماهی نیز‬ ‫بازدید به عمل امد‪ .‬سارانی یاداور شد‪ :‬درباره زیبا سازی فضای‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی مورد بازدید معاون فنی سازمان‬ ‫نیز توصیه هایی شد که در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رتبه برتر شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی البرز در پژوهش‬ ‫سیداکبر حس�ینی‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز گفت‪ :‬براساس انتخاب س��تاد بزرگداشت هفته‬ ‫پژوه��ش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪،۱۳9۶‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز به عنوان شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی برتر در کش��ور انتخاب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرنگار «گس��ترش صنعت» از البرز‪ ،‬جهانگیر شاهمرادی از‬ ‫انتخاب شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز به عنوان‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی برتر در کشور خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برمبنای انتخاب ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال ‪ ،۱۳9۶‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز به عنوان شرکت شهرک های صنعتی برتر‬ ‫در کش��ور انتخاب ش��ده است‪ .‬ش��اهمرادی پژوهش را عامل‬ ‫اصلی در حفظ پویایی علمی کش��ورها دانس��ت و گفت‪ :‬رصد‬ ‫گوشه های پنهان و کشف نشده موجود در پدیده های علمی و‬ ‫بروزرسانی و اشتراک اطالعات به دست امده با جامعه بزرگ‬ ‫جهانی به توسعه همگام نسل بشر به ویژه در زمینه هایی مانند‬ ‫مبارزه با انواع بیماری های سخت درمان منجر شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 282‬پیاپی ‪2255‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 29‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫انتشار کتاب «تحلیل سیاست اعتباری‬ ‫بر سرمایه گذاری صنعت و معدن»‬ ‫کتاب «تحلیل اثار سیاس��ت اعتباری بر س��رمایه گذاری بخش‬ ‫صنعت و معدن» نوش��ته دکتر احمد تش��کینی‪ ،‬دانشیار موسسه‬ ‫مطالعات و پژوهش های بازرگانی روانه بازار نشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» از جمله محورهایی که در کتاب‬ ‫تحلی��ل اثار سیاس��ت اعتباری بر س��رمایه گذاری بخش صنعت و‬ ‫معدن به ان پرداخته ش��ده است‪ ،‬می توان به تحلیل سیاست های‬ ‫اعتب��اری (به ویژه در نظام بانک محور اقتصاد ایران) و نقش کلیدی‬ ‫ان در رشد سرمایه گذاری‪ ،‬میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و‬ ‫معدن که تحت تاثیر «میزان تسهیالت بانکی» است‪ ،‬سهمیه بندی‬ ‫اعتبارات بانکی‪ ،‬تسهیالت تکلیفی‪ ،‬یارانه سود‪ ،‬تلفیق منابع دولتی‬ ‫ب��ا منابع بانک��ی و وجوه اداره ش��ده که نقش موث��ری بر تحریک‬ ‫سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن دارند‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در این کتاب به رویکرد سیاس��ت های اعتباری معطوف به بخش‬ ‫صنع��ت و معدن پرداخته ش��ده و می��زان تس��هیالت‪ ،‬موثرترین‬ ‫عام��ل افزایش س��رمایه گذاری بیان ش��ده اس��ت بنابراین اعمال‬ ‫سیاست گذاری مبتنی بر کنترل نرخ س��ود بانکی‪ ،‬عرضه اعتبارات‬ ‫و دسترس��ی به منابع اعتباری را (به دلیل تش��دید تنگنای مالی)‬ ‫کاه��ش خواهد داد‪ .‬در این کتاب بر موثرترین راهبردها در زمینه‬ ‫سیاست های اعتباری (با هدف افزایش سرمایه گذاری) توسعه مالی‪،‬‬ ‫تقویت بانک های توسعه ای‪ ،‬حمایت از سیاست نرخ سود واحد برای‬ ‫تمام بخش های اقتصادی و ازادسازی نرخ سود در بلندمدت تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قاچاقچی الستیک‪« :‬تایر» دولت اگر با ز گذاری بکند یار باز اید و با وصل قراری بکند!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫از قاچاق تایر جلوگیری شد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از دیدار قائم مقام تولید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با مدیران انجمن های تجهیزاتی و ماشین ساز‬ ‫انتقاد صنعتگران از بایگانی قانون ساخت داخل‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دول��ت و مجلس ش��ورای اس�لامی برای اس ان س��ازی فضای‬ ‫کس��ب وکار و کمک به اقتصاد کشور اقدام مناسبی را در دستور‬ ‫کار قرار داده اند که برپایه ان‪ ،‬مش��کالت و موانع را با تش��کل ها و‬ ‫تولیدکنندگان شناس��ایی و اقدام مناسبی را برای حل ان اتخاذ‬ ‫کنن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬قائم مق��ام تولید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با مدیران انجمن های تجهیزاتی و ماشین س��از‬ ‫جلس��ه ای برگ��زار ک��رد و ضمن نق��د وضعی��ت کنونی صنعت‬ ‫کش��ور‪ ،‬راهکارهای��ی در این زمینه ارائه دادند‪ .‬بس��یاری از این‬ ‫تولیدکنندگان معتقد بودند رکود در بازار داخلی عمیق اس��ت و‬ ‫تنها راه‪ ،‬رونق صادرات اس��ت اما از انجا که رایزن های بازرگانی‬ ‫ت��وان چندانی ب��رای مذاکره با طرف های خارجی و بازارس��ازی‬ ‫ندارند این هدف محقق نمی ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قانون استفاده‬ ‫حداکث��ر از تولی��د داخل از س��وی س��ازمان های دولتی رعایت‬ ‫نمی ش��ود و همچنان صندوق توس��عه ملی منابع ارزی خود را با‬ ‫ارز مرج��ع به واردکنن��دگان تخصیص می دهد که مخرب تولید‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬رحمانی ضمن تایید برخی مشکالت موجود برای‬ ‫حمایت از تولید داخلی از پیگیری این مشکالت خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی زنجیره تولید با حمایت‬ ‫در ابت��دای این جلس��ه ک��ه با دبی��ری ارم��ان خالقی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره خان��ه صنعت و معدن اداره می ش��د به مش��کالت‬ ‫صنعتگران پرداخته ش��د و احمد زارع��ی‪ ،‬رییس انجمن صنایع‬ ‫همگن ماش��ین االت و تجهیزات صنعتی البرز با تاکید بر اینکه‬ ‫باید راهبردها بر پایه مشکالت صنعتگران تدوین شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬با تخصیص ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان از سوی وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی برای تسهیالت دهی به تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫کش��اورزی در این بخش رونق ایجاد ش��د زیرا باید این بخش را‬ ‫همچون یک زنجیره دید‪ .‬وقتی ماشین س��ازان رو به جلو حرکت‬ ‫کنند قطعه سازان نیز در ادامه فعال خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین مدیران برای تسریع در اجرای برنامه ها‬ ‫محمدرض��ا برکتین‪ ،‬رییس انجمن ماشین س��ازان اصفهان با‬ ‫اشاره به اینکه بخش خصوصی به حمایت های دولتی وابسته شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬نظام اقتصادی به گونه ای عمل کرده که صنعتگران‬ ‫را به تسهیالت ارزان قیمت و‪ ...‬وابسته کرده که این مسئله ناشی‬ ‫از اقدامات گذش��ته است‪ .‬مس��ئوالن در دولت و مجلس سال ها‬ ‫برای رفع مش��کالت اقتصادی قوانین و شیوه نامه هایی را تدوین‬ ‫کرده اند که امروز به کالف های پیچیده ای تبدیل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین اگر امروز دولت خود را با شرایط سازگار نکند‪ ،‬نمی تواند‬ ‫براس��اس اه��داف و برنامه ها عمل کند‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬چند ماه از‬ ‫تش��کیل دولت دوازدهم گذش��ته اما هنوز خیلی از مدیرکل ها‬ ‫در وزارتخانه ه��ا بالتکلیف هس��تند و هیچ گون��ه تصمیم گیری‬ ‫نمی کنن��د زیرا می گویند معلوم نیس��ت چند م��اه دیگر در این‬ ‫سمت باشیم یا نه! دولت برای اسان سازی تصمیم سازی و اجرای‬ ‫برنامه ها باید وضعیت را مش��خص کند تا مدیران نیز نس��بت به‬ ‫عملکرد خود پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تضادهای اسیب زا در اقتصاد‬ ‫محمد ش��رکاء‪ ،‬رییس انجم��ن صنایع همگن ماش��ین االت‬ ‫و تجهی��زات خراس��ان رضوی با بیان اینکه ع��زم و اراده ملی در‬ ‫اقتص��اد وجود ن��دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش مولد اقتصاد از تضادها‬ ‫اس��یب می بیند و هر یک از مس��ئوالن به نوعی مقصر هس��تند‪.‬‬ ‫امروز اگر نرخ تمام شده تولیدات ایران چند برابر تولید کشورهای‬ ‫توسعه یافته و حتی در حال توسعه است به نرخ انرژی و‪ ...‬مربوط‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین دولت باید ابتدا مشکالت را شناسایی و تحلیل‬ ‫کند و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررس��ی کند نرخ تولید در‬ ‫ای��ران چق��در با دنیا فاصله دارد و چرا؟ امروز هزینه ش��فافیت و‬ ‫صداقت در ایران باالست که قانون مالیات ممیزی تاییدی بر ان‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع را با این مثال تش��ریح می کنم؛ اگر جوانی که‬ ‫مش��مول سربازی اس��ت به موقع سربازی برود یک روز مرخصی‬ ‫تش��ویقی نمی گیرد اما فردی که فراری از خدمت سربازی است‬ ‫مشوق های زیادی دریافت می کند تا خدمتش را انجام دهد!‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی براساس وضع موجود‬ ‫علیرض��ا پروی��ن‪ ،‬رییس انجم��ن تجهیزات صنعت��ی ایران با‬ ‫تاکی��د ب��ر اینکه زمان��ی می توانیم برنامه ری��زی کنیم که هدف‬ ‫مش��خصی داشته باش��یم تصریح کرد‪ :‬امروز فقط صحبت کردن‬ ‫از مش��کالت راه حل نیس��ت‪ .‬وقتی به شرکت اذراب ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫تومان پرداخت می ش��ود تا حقوق کارگران را بپردازد‪ ،‬نمی تواند‬ ‫راهگش��ای مشکل این بنگاه باش��د‪ .‬صنعتگر به کار‪ ،‬سرمایه و‪...‬‬ ‫نیاز دارد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬باید توجه داشت که صنعتگر نمی تواند‬ ‫زمینه جذب س��رمایه گذاری خارجی را فراهم کند‪ .‬بعد از برجام‬ ‫مذاکره با خارجی ها افزایش یافت اما نتیجه چه شد؟ باید برنامه ها‬ ‫را براساس وضعیت موجود تدوین کرد‪ .‬باید مشخص شود چقدر‬ ‫می توان روی سرمایه گذاری خارجی حساب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رایزنی که مداح بود‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن ماشین سازی صنایع غذایی ایران با‬ ‫انتقاد از حاکمیت ملوک الطوایفی در کشور گفت‪ :‬صندوق توسعه‬ ‫ملی اکنون مس��ئول توس��عه صنایع خارجی ش��ده است‪ .‬امروز‬ ‫بسیاری با رانت ارز مبادله ای از صندوق توسعه ملی ماشین االت‬ ‫خارج��ی خریداری می کنند در حالی ک��ه بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از ماش��ین االت صنایع غذایی ایران در داخل س��اخته می شود؛‬ ‫هرچن��د وارد کنندگان ای��ن موضوع را ان��کار می کنند‪ .‬عادالنه‬ ‫نیس��ت ما با ارز ازاد مواد اولی��ه را تامین کنیم تا واردکنندگانی‬ ‫که از ارز مبادله ای استفاده می کنند‪ ،‬رقابت کنند‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫محدودی��ت در ص��ادرات داریم‪ .‬چند س��ال پیش با وزیر س��ابق‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای بازار صادراتی به کش��وری س��فر‬ ‫کردیم‪ .‬وقتی با رایزن ایران در ان کش��ور صحبت کردم متوجه‬ ‫شدم که در این زمینه توانایی ندارد اما مداح خوبی بود و مراسم ‬ ‫این گونه را به خوبی برگزار می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت تسویه حساب با استفاده از اوراق‬ ‫عبدالرضا هدایت‪ ،‬نایب رییس انجمن س��ازندگان با بیان اینکه‬ ‫در پروژه های بزرگ با ش��رکت خاتم االنبیاء همکاری کردیم اما‬ ‫مش��کالتی بروز کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت برای پرداخت‬ ‫مطالبات ما از اوراق قرضه دولتی اس��تفاده کرده که سررس��ید‬ ‫ان برای دو سال اینده است و وقتی برای نقد کردن ان به بانک‬ ‫مراجعه کردم ‪ ۳۰‬درصد از مبلغ ان را کاهش می داده اس��ت؛ در‬ ‫چنین شرایطی ما چطور می توانیم پاسخگوی کارگران باشیم؟‬ ‫‹ ‹پیگیری مشکالت‬ ‫قائم مق��ام تولید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع بندی‬ ‫این جلس��ه با تاکید بر اینکه مش��کالت قانون حداکثری از تولید‬ ‫داخل را پیگیری می کنم‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون در زمینه اس��تفاده از‬ ‫فاینانس و منابع ارزی صندوق توسعه ملی مشکالتی وجود دارد‬ ‫که باید پیگیری شود تا در مسیر تقویت تولید داخل حرکت کنیم‪.‬‬ ‫پیش تر در مجلس شورای اسالمی مصوب کردیم که ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫منابع صندوق به صنعت و ‪ ۱۰‬درصد به کشاورزی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۰‬درصد صنعت را می خواستند حذف کنند که‬ ‫با حمایت رییس مجلس باقی ماند‪ .‬مس��ئله این اس��ت که برخی‬ ‫اقتصادخوان��دگان معتقدند ورود مناب��ع ارزی صندوق به تولید‪،‬‬ ‫زمین��ه بیم��اری هلندی و تورم را فراهم می کن��د اما باید تاکید‬ ‫کن��م رونق تولید و افزایش عرض��ه و تقاضا همواره به تورم ختم‬ ‫نمی شود زیرا تولید بیشتر می شود و افزایش تقاضا نرخ را کاهش‬ ‫نیز می دهد‪ .‬در جلس��ه ای که با اتحادیه ها داش��تیم از اول دی به‬ ‫‪ ۱۳‬رش��ته تولیدی در این بخش در قالب طرح رونق‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫پرداخت خواهد ش��د‪ .‬محمد شریعتمداری ‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تاکی��د زیادی در این زمینه دارد‪ .‬پیش از این نیز وزیر‬ ‫قبلی در این راس��تا تالش بس��یاری کرده ب��ود‪ .‬رضا رحمانی با‬ ‫بی��ان اینکه یکی از خاطرات تلخم در دوران نمایندگی واگذاری‬ ‫ماشین س��ازی تبریز به بانک صادرات بود‪ ،‬افزود‪ :‬در همان زمان‬ ‫از تریب��ون مجل��س اعالم کردند صنعت را بدون ماشین س��ازی‬ ‫متصور ش��وید‪ .‬واگذاری که به دلیل بدهی دولت انجام شده بود‬ ‫و در جلس��ه ای که بعد با مدیرعامل بانک صادرات در کمیسیون‬ ‫داش��تم متوجه ش��دم تمایل چندانی برای این کار ندارد‪ ۳ .‬سال‬ ‫طول کشید تا توانستم این شرکت را دوباره به دولت برگردانم‪ .‬در‬ ‫ان زمان شرکت فرش نیز به بانک تجارت واگذار شده بود و امروز‬ ‫شرکت ماشین سازی به جای سازمان ایدرو به وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و ش��رکت پاالیش به جای وزارت نفت به وزارت‬ ‫دفاع واگذار شده است‪.‬‬ ‫تولی��د داخ��ل براس��اس تعریفی که در اصالحی��ه ماده ‪۱۰۴‬‬ ‫قانون مالیات مس��تقیم و قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولید‬ ‫و خدمات داخلی امده‪ ،‬عبارت اس��ت از « تولید کاال‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫خدم��ات یا محصوالتی که ‪ ۱۰۰‬در صد ان با طراحی متخصصان‬ ‫ایران��ی ی��ا به طریق مهندس��ی معکوس یا انتق��ال دانش فنی و‬ ‫فن��اوری انجام می ش��ود‪ » .‬ح��ال اگر محصولی با ای��ن ویژگی از‬ ‫س��وی شرکت های ایرانی ساخته ش��ود‪ ،‬براساس ماده ‪ ۲‬همین‬ ‫قانون تاکید شده « به منـظور بیشترین استفاده از توان تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬خدماتی و اجرایی کشور تمام وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها‪،‬‬ ‫موسسه ها‪ ،‬شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده ‪۴‬‬ ‫قانون محاس��بات عمومی کشور مصوب ‪ ۱۳۶۶/۶/۱‬و اصالحات‬ ‫و الحاق��ات بع��دی ان‪ ،‬بانک ها‪ ،‬موسس��ه ها و نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی موضوع ماده ‪ ۵‬قانون موصوف‪ ،‬موسس��ه های عمومی‬ ‫یا عام المنفعه‪ ،‬بنیادها و نهادهای انقالب اس�لامی‪ ،‬س��ازمان ها‪،‬‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬صنایع‪ ،‬کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و موسسه ها و واحدهایی که مشمول قانون بر انها مستلزم ذکر نام‬ ‫است از قبیل وزارت نفت و شرکت های تابع‪ ،‬شرکت ملی پاالیش‬ ‫و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬سازمان‬ ‫صدا و س��یمای جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ش��رکت ملی فوالد و‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬اع��م از اینکه قانون خاص خود‬ ‫را داش��ته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت های‬ ‫تاب��ع و وابس��ته به انه��ا موظفند در تامین کااله��ای مصرفی و‬ ‫سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور‪ ،‬پیمانکاری ساختمانی‬ ‫و تاسیساتی‪ ،‬تامین تجهیزات تمام پروژه های کشور اعم از اینکه‬ ‫از بودجه عمومی دولت یا از درامدهای خود تس��هیالت ارزی و‬ ‫ریالی براس��اس این قانون اقدام نمایند‪ ».‬برخی از س��ازندگان یا‬ ‫مدیران پروژه ها با ادعای اینکه بسیاری از تجهیزات مورد نیاز در‬ ‫ایران ساخته نمی شود‪ ،‬به اجرای این قانون تن نمی دهند و حتی‬ ‫رون��د قانون��ی را نیز طی نمی کنند چراکه در ماده ‪ ۳‬همین قانون‬ ‫تاکید ش��ده که «دستگاه های موضوع ماده ‪ ۲‬این قانون موظفند‬ ‫در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی‪ ،‬فهرست کاالها‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫ل��وازم و فراورده ها را به طور رس��می ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اع�لام نمایند تا در صورت صرفه و صالح برای تولید انها‬ ‫برنامه ریزی ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف است با‬ ‫همکاری س��ازمان ها‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬اتحادیه های تولیدی و خدماتی‬ ‫مرتبط‪ ،‬هر ‪ ۶‬ماه یک بار فهرست کاالها‪ ،‬ساخت داخل را استخراج‬ ‫کند و در دس��ترس دستگاه های ذی نفع این قانون و عموم مردم‬ ‫قرار دهد‪ » .‬در ماده ‪ ۴‬هم امده اس��ت‪« :‬اگر استفاده از تولیدات و‬ ‫خدمات داخل کشور ممکن نباشد‪ ،‬با توافق باالترین مقام اجرایی‬ ‫دستگاه های موضوع ماده ‪ ۲‬این قانون حسب مورد و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دس��تگاه های مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه‬ ‫خود را از خدمات یا محصوالت خارجی تامین کنند‪» .‬‬ ‫خبر‬ ‫اشتغالزایی مبتنی بر سرمایه و اموزش است‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی معتقد اس��ت‬ ‫ب��رای ایجاد اش��تغال تنها پول کافی نیس��ت بلکه‬ ‫مهارت ام��وزی الزم اس��ت‪ .‬او می گوی��د در صورتی‬ ‫که منابع پیش بینی ش��ده در بودجه محقق شود به‬ ‫هدف گذاری ایجاد ساالنه ‪ ۹۷۰‬هزار شغل در برنامه‬ ‫ششم دست می یابیم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» عل��ی ربیعی در‬ ‫برنامه «نگاه یک» صدا و س��یما گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ ۲۲‬میلی��ون و ‪ ۵۸۸‬هزار نفر ش��اغل‬ ‫داشتیم که این رقم در سال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۲۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۷۳‬هزار نفر رس��ید‪ .‬این در حالی بود که جمعیت‬ ‫بیکار ما در س��ال ‪ ۳ ،۱۳۹۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫بود که امس��ال به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر رسیده‬ ‫و نش��ان می دهد تغییر چندانی در این زمینه ایجاد‬ ‫نش��ده چون نیرویی که وارد بازار کار می شود‪ ،‬زیاد‬ ‫است و نسبت شغل در کشور بد نبوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رابطه بین رشد اقتصادی و رشد‬ ‫اش��تغال اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر چنین رابطه ای‬ ‫وجود ندارد زیرا متناسب نیست و به همین منظور‬ ‫رش��د فراگیر مطرح ش��ده که این رش��د متکی به‬ ‫رش��دهای سرمایه بر بزرگ نیس��ت و اشتغال کشور‬ ‫نیز به این س��مت پیش م��ی رود‪ .‬از این رو‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ایجاد شغل براساس رشد کالسیک کشور ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تا ‪ ۵۰۰‬هزار شغل است ولی باید بین رشد فراگیر و‬ ‫رشد کالسیک تفکیک قائل شد‪.‬‬ ‫ربیعی رش��د کالس��یک و فراگیر را تعریف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬رش��د کالسیک‪ ،‬ناش��ی از نفت ‪ ،‬گاز‪ ،‬فوالد و‬ ‫پتروشیمی است اما در رش��د فراگیر هم می توانیم‬ ‫ش��غل ایج��اد کنیم و ه��م از ظرفیت ه��ای جدید‬ ‫شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم‪ .‬سهم بخش‬ ‫خدمات نس��بت به بخش های صنعت و کش��اورزی‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ .‬بخش خدمات شامل گردشگری‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،ICT ،‬هتلداری و تورگردانی اس��ت و‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار ش��غل فق��ط در حوزه ‪ IT‬ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که ایا نرخ بیکاری در دولت دوازدهم‬ ‫تک رقم��ی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر با برنام��ه ای که در‬ ‫بودجه امس��ال دیده شده پیش برویم‪ ،‬می توانیم به‬ ‫تحقق این هدف امیدوار باش��یم‪ .‬تبصره ‪ ۱۴‬بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ب��ه بحث اش��تغال می پ��ردازد و قرار‬ ‫اس��ت روی حمل ونقل‪ ،‬بافت های فرسوده و اشتغال‬ ‫خرد کار ش��ود‪ .‬اگر بافت های فرس��وده فعال شوند‪،‬‬ ‫ضریب اش��تغال در بخش مسکن باال می رود‪ .‬بخش‬ ‫حمل ونقل هم به محیط زیس��ت کم��ک می کند و‬ ‫هم بر ایجاد ش��غل موثر است‪ .‬مشاغل خرد هم که‬ ‫ش��امل شغل هایی از جنس رش��د فراگیر و اشتغال‬ ‫فراگیر هستند‪ ،‬میزان اش��تغال را باال می برند و در‬ ‫سیاس��ت های اشتغال ش��امل یارانه مزد‪ ،‬حق بیمه‬ ‫کارفرمایی و طرح کارورزی می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬یارانه مزد کارفرما بخش��ی از طرح‬ ‫«کاج» اس��ت ک��ه اگ��ر بودجه ان تامین ش��ود در‬ ‫قبال بکارگیری نیروی کار از س��وی کارفرما به وی‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در عین حال از‬ ‫اختص��اص ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برای طرح اش��تغال فراگیر خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬درصدد هس��تیم با همراهی سازمان برنامه و‬ ‫بودجه یارانه ‪ ۲‬درصدی را برای مش��اغل پرکش��ش‬ ‫دنبال کنیم‪ .‬هرچند اش��تغال تنها با پول پاش��یدن‬ ‫ایجاد نمی ش��ود‪ ،‬برای ایجاد ش��غل‪ ،‬مهارت اموزی‬ ‫هم نیاز اس��ت چراکه افراد با کس��ب مهارت‪ ،‬شاغل‬ ‫می ش��وند و ب��ر همین اس��اس ت�لاش کرده ایم در‬ ‫س��ازمان اموزش فنی و حرفه ای مزیت های اشتغال‬ ‫هر استان را شناس��ایی کنیم‪ .‬این طرح در راستای‬ ‫توانمندس��ازی و کمک به اشتغال مناطق محروم و‬ ‫روس��تایی پیش بینی شده و بر اساس ان هر منطقه‬ ‫روس��تایی که مزیت هایش شناسایی شود‪ ،‬روی ان‬ ‫سرمایه گذاری می کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!