روزنامه گسترش صنعت شماره 283 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 283

روزنامه گسترش صنعت شماره 283

روزنامه گسترش صنعت شماره 283

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2256‬دوره جدید شماره ‪283‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫استفاده حداکثری از توان داخلی در تولید و تعمیرات صنایع دریایی‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1439‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران با اشاره به حدود ‪ ۵‬هزار کیلومتر مرز ابی کشور گفت‪ :‬مرز ابی داشتن فرصتی‬ ‫اس��ت که هنر ما در صنایع دریایی اس��تفاده ار حداکثر توان داخلی در تولید و تعمیرات است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از‬ ‫ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی در بازدید اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس از ایزوایکو گفت‪ :‬صنعت دریایی ما با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی هم اشتغالزاست و هم می توان با سرمایه گذاری نه چندان زیاد بخشی قابل توجهی از اشتغال را جامع عمل پوشاند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫با توجه به اهمیت کاهش نابرابری ها در توزیع منابع در کشور مطرح شد‬ ‫موافقت نمایندگان مجلس‬ ‫با افزایش اختیارات بودج ه استانی‬ ‫در سال های گذشته و به دنبال رشد سریع جمعیت کشور‪ ،‬توجه‬ ‫به توس��عه متوازن و پای��دار منطقه ای‪ ،‬رفع تمرک��ز و نبود تعادل‬ ‫فضایی کش��ور و کاهش نابرابری ها به یکی از مهم ترین دغدغه های‬ ‫سیاس��ت گذاران‪ ،‬دولتم��ردان و برنامه ریزان بودجه عمومی کش��ور‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬به همین منظور دولت در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬به‬ ‫توس��عه اختیارات اس��تانی اقدام کرده و عالوه بر بودجه اختصاصی‬ ‫هر اس��تان ‪ ۳۰ ،‬درصد از کل بودجه هر بخش را به بخش اس��تانی‬ ‫واگذار کرده اس��ت‪ .‬در گذش��ته انتخاب اس��تراتژی های نادرست‬ ‫برای توس��عه و توجه به رشد قطبی باعث شده است که کالنشهرها‬ ‫به وی��ژه پایتخت کان��ون تصمیم گیری های مالی و س��رمایه گذاری‬ ‫باش��ند‪ .‬نتیجه این امر تمرکز سرمایه در ش��هرهای بزرگ‪ ،‬کمبود‬ ‫زیرساخت ها در نواحی کمتر توسعه یافته و کاهش بهره وری در این‬ ‫مناطق و سرانجام مهاجرت نیروی انسانی از مناطق است‪.‬‬ ‫بودجه ری��زی ابزاری راهب��ردی برای انضباط مال��ی و اقتصادی‬ ‫دولت هاس��ت‪ .‬مهم ترین فرایند بودجه ریزی تخصیص بهینه منابع‬ ‫اس��ت که به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد مالی دولت و رش��د‬ ‫و توس��عه متوازن اقتصادی مناطق به ش��مار می رود‪ .‬بررس��ی های‬ ‫منطقه ای در ایران گویای این اس��ت که برخی از مناطق در کش��ور‬ ‫در مقایسه با سایر مناطق از سطح توسعه یافتگی کمتری برخوردار‬ ‫هس��تند در نتیجه توسعه نواحی به طور متوازن شکل نگرفته است‬ ‫و تغییر س��اختار بودجه ری��زی و افزایش اختیارات اس��تانی ضمن‬ ‫قرارداد سرمایه گذاری‪ 3‬میلیارد یورویی روس ها برای تولید واگن و لکوموتیو در ایران امضا شد‬ ‫لکوموتیو واگن سازی سرعت گرفت‬ ‫‪8‬‬ ‫کاهش نابرابری ها در دس��تیابی به امکانات عمومی زمینه توس��عه‬ ‫پایدار منطقه ای را نیز فراهم می کند‪ .‬دولت در سال گذشته عالوه بر‬ ‫بودجه اختصاصی هر اس��تان س��هم اختیارات استانی را تخصیص‬ ‫بودجه ‪ ۱۵‬درصد اعالم کرده بود که امسال با افزایش دو برابری این‬ ‫سهم را به ‪ ۳۰‬درصد رسانده است‪ .‬با وجود این‪ ،‬برخی از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی معتقدند که از اساس نحوه تنظیم بودجه‬ ‫بای��د تغییر پیدا کند و اختیارات اس��تانی ت��ا ‪ ۸۰‬درصد افزایش و‬ ‫بودجه از حالت ملی به ش��کل بخشی و استانی تخصیص یابد تا اثر‬ ‫بخش��ی اداره های کل‪ ،‬اس��تانداری ها و‪ ...‬در هر استان افزایش پیدا‬ ‫کند و حوزه س��تادی فقط وظیفه نظارت را بر عهده داش��ته باشند‪.‬‬ ‫البته این موضوع عالوه بر جنبه های مثبت ان‪ ،‬که ش��امل توس��عه‬ ‫مت��وازن و تکمیل پروژه های نیمه تمام می ش��ود برخی نگرانی ها را‬ ‫نیز در بین نمایندگان و کارشناسان به وجود اورده تا افزایش سهم‬ ‫اختیارات بودجه ای استان ها موجب غالب شدن نگاه بخشی بر نگاه‬ ‫ملی نشود و منابع از اهداف و اولویت های اصلی انحراف پیدا نکند‪.‬‬ ‫محم��د عزیزی از جمل��ه موافقان افزایش اختیارات اس��تانی در‬ ‫بودجه است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با اعالم اینکه اساس بودجه بندی باید استانی‬ ‫باش��د گفت‪ :‬سهم ‪ ۳۰‬درصدی از اعتبارات در نظر گرفته شده برای‬ ‫استان ها رقم چشمگیری نیست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر روز‬ ‫حضور سرمایه گذاران کره جنوبی و چین در شهرک صنعتی مشهد ‪۵‬‬ ‫در نشس��تی با حضور مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان خراسان رضوی و هیاتی متشکل از سرمایه گذاران کره جنوبی‬ ‫و چین‪ ،‬ظرفیت های همکاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫بررسی شد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫در ای��ن نشس��ت اظهار ک��رد‪ :‬امادگی الزم را داریم ت��ا در هر زمان و‬ ‫متناسب با مزیت های موجود در هر یک از شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان‪ ،‬برای اختصاص زمین و تامین زیرساخت های مورد نیاز برای‬ ‫استقرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 30 1396‬ربیع االول ‪ 19 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 283‬پیاپی ‪2256‬‬ ‫خبر‬ ‫نقاط ضعف و قوت بودجه ‪۹۷‬‬ ‫استفاده حداکثری از توان‬ ‫داخلی در تولید و تعمیرات‬ ‫صنایع دریایی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران با اشاره به‬ ‫حدود ‪ ۵‬ه��زار کیلومتر مرز ابی‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬مرز ابی داش��تن‬ ‫فرصت��ی اس��ت ک��ه هنر م��ا در‬ ‫صنایع دریایی استفاده ار حداکثر‬ ‫توان داخلی در تولید و تعمیرات‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل ایدرونیوز‪،‬‬ ‫منص��ور معظم��ی در بازدی��د اعضای کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس از ایزوایکو گف��ت‪ :‬صنعت دریای ما با‬ ‫توجه به ش��رایط اقتصادی هم اشتغالزاست و هم می توان‬ ‫با س��رمایه گذاری نه چندان زیاد بخش��ی قابل توجهی از‬ ‫اشتغال را جامع عمل پوشاند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو با اش��اره به مش��ارکت شرکت‬ ‫ایزوایکو با ش��رکت کش��تیرانی و ش��رکت نفتکش و یک‬ ‫ش��رکت خارجی تصری��ح کرد‪ :‬کار را از تعمیرات ش��روع‬ ‫کردی��م‪ .‬هر س��ال حج��م قاب��ل توجهی از کش��تی ها و‬ ‫ش��ناورهای کوچک که متاسفانه در خارج از کشور تعمیر‬ ‫می ش��دند‪ ،‬هم اکنون در این ش��رکت تعمیر می ش��ود و‬ ‫متقاعد کردن ش��رکت ها برای تعمیرات در داخل و انجام‬ ‫خدمات تعمیراتی در داخل کشور یک فرصت است‪.‬‬ ‫معظمی با تاکید بر س��اخت کشتی های با ظرفیت های‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار ت��ن در ایزوایکو گف��ت‪ :‬این کار اغاز ش��ده و‬ ‫مرحله بعدی مش��ارکت در قالب طراحی و ساخت کشتی‬ ‫در ظرفیت ه��ای بزرگ اس��ت‪ .‬ام��ا نکته مه��م اعتماد و‬ ‫یک باور بین مصرف کننده ( ش��رکت های کش��تیرانی ) و‬ ‫تولید کنندگان ( ایزوایکو‪ ،‬صدرا و اروندان و‪ )...‬اس��ت که‬ ‫باید به وجود اید و انصاف نیس��ت از توان حداکثری انها‬ ‫بهره مند نشویم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خوش��بختانه تفاهمی بی��ن طرف ها ایجاد‬ ‫شده که ان شااهلل اثار ان را در صنعت کشتیرانی مشاهده‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ولی ملکی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک کارشناس اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫ارمان های دولت همه مهم است‬ ‫ام��ا اینک��ه رقم رش��د اقتصادی‬ ‫چ��ه خواهد بود‪ ،‬هنوز مش��خص‬ ‫نیس��ت؛ هرچند نرخ س��وخت را‬ ‫افزایش می دهن��د تا از منابع ان‬ ‫برای افزایش اشتغال بهره گیرند‬ ‫اما ایا تورم هم تک رقمی خواهد‬ ‫ماند؟‬ ‫ی در گفت وگو با ایلنا‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد ‬ ‫درباره نقاط قوت و ضعف بودجه س��ال اینده اظهار کرد‪:‬‬ ‫این بودجه نش��ان می دهد که دولت چ��ه میزان هزینه و‬ ‫درامد کس��ب می کن��د اما اینکه دولت چق��در به بودجه‬ ‫وفادار بماند و انضباط بودجه ای را رعایت کند‪ ،‬مش��خص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن موضوع مهم اس��ت که دولت س��عی‬ ‫کن��د ردیف های هزینه ای و درامدی را رعایت و از میزان‬ ‫هزینه ه��ا کم کند‪ ،‬ضمن انکه بای��د درامدهای حاصل از‬ ‫فروش نفت و نرخ ارز مدیریت ش��ود تا بتواند به درس��تی‬ ‫این سند را اجرا کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د اقتصادی تصریح کرد‪ :‬تغییر در‬ ‫هزینه ه��ا و نرخ درامدها اثر زی��ادی بر متغیرهای کالنی‬ ‫مانند نرخ رشد اقتصادی‪ ،‬تورم و اشتغال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ارمان های دولت همه مهم اس��ت اما اینکه‬ ‫رقم رشد اقتصادی چه خواهد بود‪ ،‬هنوز مشخص نیست؛‬ ‫هرچند نرخ س��وخت را افزایش می دهن��د تا از منابع ان‬ ‫برای افزایش اشتغال بهره گیرند اما ایا تورم هم تک رقمی‬ ‫خواهد ماند؟‬ ‫بغزیان تصریح کرد‪ :‬بودجه س��ال این��ده غیرمنطقی و‬ ‫غلط نیس��ت اما باید دید ایا این اقدامات بر اس��اس مدل‬ ‫اقتصادس��نجی کالن طراحی و تنظیم شده یا خیر‪ ،‬تغییر‬ ‫در عوارض خروج مسافر‪ ،‬تغییرات مالیاتی و‪ ...‬ایا تغییری‬ ‫در رش��د اقتصادی و تورم ایجاد خواهد کرد؟ ایا بر اساس‬ ‫ای��ن مدل به ن��رخ ت��ورم تک رقمی و رش��د اقتصادی ‪۵‬‬ ‫درصدی و اشتغال ‪ ۸۰۰‬هزار نفر دست خواهیم یافت؟‬ ‫بغزیان گفت‪ :‬به طور قطع تغییر در این نرخ ها به س��ایر‬ ‫اقالم و حتی سبزی ورامین هم سرایت می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حال این س��وال مطرح می ش��ود که چه‬ ‫امکانات و تمهیداتی اندیش��یده ش��ده ت��ا جلوی افزایش‬ ‫قیمت های بی رویه که دست بخش خصوصی‪ ،‬که محتکر‬ ‫و انحصارگر اس��ت‪ ،‬گرفته ش��ود‪ ،‬تغیی��ر در نرخ بنزین و‬ ‫رش��د بهای ان تا ‪ ۱۵۰۰‬توم��ان ایا کاهش تعرفه واردات‬ ‫خودروه��ای کم مصرف را هم به دنب��ال دارد یا خیر؟ ایا‬ ‫خودروه��ای کم مص��رف را م��ا می توانیم با به��ای کمتر‬ ‫خریداری کنیم؟ به طور قطع‪ ،‬خیر‪.‬‬ ‫بغزی��ان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬پیامدهای ای��ن تصمیم ها‬ ‫مشخص نیست اما امیدواریم نرخ تورم همچنان تک رقمی‬ ‫باشد هرچند به نظر می رسد که حمل ونقل گران تر شود و‬ ‫ش��رکت واحد نرخ های خود را تغییر دهد و با وجود اینکه‬ ‫در بودجه این موضوع دیده نش��ده‪ ،‬ممکن اس��ت اواسط‬ ‫سال نرخ ها تغییر کند و طبق بودجه و سند پیش نرود‪.‬‬ ‫محمد عزیزی‬ ‫با توجه به اهمیت کاهش نابرابری ها در توزیع منابع در کشور مطرح شد‬ ‫موافقت نمایندگان مجلس با افزایش اختیارات بودج ه استانی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در سال های گذشته و به دنبال رشد سریع جمعیت‬ ‫کشور‪ ،‬توجه به توسعه متوازن و پایدار منطقه ای‪ ،‬رفع‬ ‫تمرکز و نبود تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری ها‬ ‫به یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های سیاس��ت گذاران‪،‬‬ ‫دولتمردان و برنامه ریزان بودجه عمومی کشور تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به همین منظور دولت در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬به توسعه اختیارت اس��تانی اقدام کرده و عالوه بر‬ ‫بودجه اختصاصی هر اس��تان ‪ ۳۰ ،‬درصد از کل بودجه‬ ‫هر بخش را به بخش استانی واگذار کرده است‪.‬‬ ‫در گذش��ته انتخاب اس��تراتژی های نادرست برای‬ ‫توس��عه و توجه به رش��د قطبی باعث ش��ده است که‬ ‫کالنش��هرها به ویژه پایتخت کانون تصمیم گیری های‬ ‫مالی و س��رمایه گذاری باش��ند‪ .‬نتیجه این امر تمرکز‬ ‫س��رمایه در ش��هرهای بزرگ‪ ،‬کمبود زیرساخت ها در‬ ‫نواحی کمتر توس��عه یافته و کاه��ش بهره وری در این‬ ‫مناطق و س��رانجام مهاجرت نیروی انسانی از مناطق‬ ‫است‪ .‬بودجه ریزی ابزاری راهبردی برای انضباط مالی‬ ‫و اقتصادی دولت هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تغییر نحوه تنظیم بودجه از ملی به‬ ‫استانی‬ ‫مهم ترین فرایند بودجه ریزی تخصیص بهینه منابع‬ ‫اس��ت که به عنوان ابزاری ب��رای بهبود عملکرد مالی‬ ‫دولت و رش��د و توس��عه متوازن اقتصادی مناطق به‬ ‫شمار می رود‪ .‬بررس��ی های منطقه ای در ایران گویای‬ ‫این اس��ت که برخی از مناطق در کشور در مقایسه با‬ ‫سایر مناطق از سطح توسعه یافتگی کمتری برخوردار‬ ‫هستند در نتیجه توسعه نواحی به طور متوازن شکل‬ ‫نگرفته اس��ت و تغغیر س��اختار بودجه ریزی و افزایش‬ ‫اختیارات استانی ضمن کاهش نابرابری ها در دستیابی‬ ‫به امکانات عمومی زمینه توس��عه پایدار منطقه ای را‬ ‫نی��ز فراهم می کند‪ .‬دولت در س��ال گذش��ته عالوه بر‬ ‫بودجه اختصاصی هر اس��تان س��هم اختیارات استانی‬ ‫را تخصی��ص بودج��ه ‪ ۱۵‬درصد اعالم ک��رده بود که‬ ‫امس��ال با افزایش دو برابری این سهم را به ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫رسانده است‪ .‬با وجود این‪ ،‬برخی از نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی معتقدند که از اس��اس نحوه تنظیم‬ ‫بودجه باید تغییر پیدا کند و اختیارات اس��تانی تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد افزایش و بودجه از حالت ملی به ش��کل بخشی‬ ‫و اس��تانی تخصیص یابد تا اثر بخش��ی اداره های کل‪،‬‬ ‫استانداری ها و‪ ...‬در هر استان افزایش پیدا کند و حوزه‬ ‫ستادی فقط وظیفه نظارت را بر عهده داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی های افزایش سهم استان ها‬ ‫البته این موض��وع عالوه بر جنبه های مثبت ان‪ ،‬که‬ ‫ش��امل توس��عه متوازن و تکمیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫می ش��ود برخی نگرانی ها را نی��ز در بین نمایندگان و‬ ‫کارشناس��ان به وجود اورده تا افزایش سهم اختیارات‬ ‫بودجه ای اس��تان ها موجب غالب شدن نگاه بخشی بر‬ ‫نگاه ملی نش��ود و منابع از اهداف و اولویت های اصلی‬ ‫انح��راف پیدا نکند‪ .‬محمد عزی��زی از جمله موافقان‬ ‫افزایش اختیارات اس��تانی در بودجه اس��ت‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با اعالم اینکه اساس بودجه بندی‬ ‫باید استانی باشد گفت‪ :‬سهم ‪ ۳۰‬درصدی از اعتبارات‬ ‫در نظر گرفته ش��ده برای اس��تان ها رقم چش��مگیری‬ ‫نیست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬جدا از میزان سهم‪ ،‬انتقاد اصلی‬ ‫به نحوه تنظیم بودجه اس��ت‪ .‬س��وال اصلی اینجاست‬ ‫که به چه دلیل بودجه کش��ور ملی تنظیم می ش��ود‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که در هر اس��تان در هر بخش اداره های‬ ‫کل و استانداری شکل گرفته و نیروی انسانی بسیاری‬ ‫استخدام شده است لزومی بر ملی بودن بودجه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹در تکمیل پروژه ها با بودجه استانی‬ ‫عزی��زی ب��ا بی��ان اینک��ه ح��وزه س��تادی وظیفه‬ ‫برنامه ری��زی و نظارت را برعهده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫بودجه در اختیار هر اس��تان قرار بگیرد امکان تسریع‬ ‫در تخصیص اعتبارها بیش��تر ش��ده و توسعه متوازن‬ ‫در کش��ور رخ می دهد‪ .‬مح��ل هزینه کرد هر بخش در‬ ‫بودجه مشخص شده اما کسری بودجه باعث می شود‬ ‫تا به طور متوازن منابع در اختیار تمام اس��تان ها قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫عزیزی با اشاره به اینکه امسال این سهم در بودجه‬ ‫‪ ۱۵‬درصد در نظر گرفته شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزایش‬ ‫دو برابری این سهم در الیحه بودجه اتفاق خوبی است‬ ‫اما این س��هم هنوز اندک اس��ت و اثربخش��ی الزم را‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ چالش تخصیص منابع روبه رو‬ ‫عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد‬ ‫افزایش س��هم اس��تان ها به حداق��ل ‪ ۸۰‬درصد گفت‪:‬‬ ‫بودج��ه چون از گذش��ته مل��ی تنظیم ش��ده این امر‬ ‫به روال همیش��گی تبدیل ش��ده اما دولت باید توجه‬ ‫داش��ته باش��د که یکی از ویژگی های بودجه عملیاتی‬ ‫تفویض اختیارات بودجه به استان هاس��ت تا پروژه ها‬ ‫از این طریق تامین اعتبار ش��وند‪ .‬از این راه نظارت ها‬ ‫و پیگیری پروژه ها نیز اس��ان تر و س��ریع تر می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین تنظیم بودجه باید بخشی و استانی باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه انچ��ه بی��ش از چانه زنی برای‬ ‫استان ها اهمیت دارد تخصیص منابع پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬منابع در کش��ور وجود ندارد و پرداخت‬ ‫نشدن اعتبارات در نظر گرفته شده بزرگترین مشکلی‬ ‫اس��ت که تمام پروژه ها را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫بودجه عمرانی امس��ال زیر ‪ ۲۰‬درصد به صورت نقدی‬ ‫پرداخت می ش��ود و ای��ن موضوع تمام س��اختارهای‬ ‫اقتصادی را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی از غالب شدن نگاه بخشی بر ملی‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نیز درباره نگرانی ه��ای موجود برای افزایش‬ ‫س��هم اعتبارات در نظر گرفته برای تخصیص اس��تانی‬ ‫گف��ت‪ :‬واگذاری اختیارات به اس��تان ها بر پیش��رفت‬ ‫و توس��عه اس��تان ها موثر است‪ .‬س��هم در نظر گرفته‬ ‫ش��ده از کل بودجه برای اس��تان ها جدای از اعتبارت‬ ‫اس��تانی است که در گذشته تخصیص داده می شد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬این موضوع گام مهمی در توس��عه اختیارات‬ ‫و نقش افرینی مدیران اس��تانی در تکمیل پروژه های‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه اولویت های استانی‬ ‫مش��خص اس��ت اما نگرانی هایی نیز در افزایش سهم‬ ‫استان ها هست‪ ،‬گفت‪ :‬این نگرانی وجود دارد که برخی‬ ‫نمایندگان با نگاه بخشی به اولویت بندی پروژه بنگرند‪.‬‬ ‫منابع از منظر منافع ملی منحرف شود‪ .‬در نتیجه باید‬ ‫ش��یوه ای در بودجه پیش بینی شود تا اولویت های هر‬ ‫اس��تان مشخص شود و براس��اس ان منابع تخصیص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�تاب در تکمیل پروژه های با پیش�رفت‬ ‫فیزیکی بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ملک��ی با تاکید بر اینکه افزایش اختیارات اس��تانی‬ ‫موج��ب ش��تاب در تکمی��ل پروژه های با پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی بیش از ‪ ۶۰‬درصد خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر منابع ب��ه کندی تخصی��ص می یابد و‬ ‫س��رمایه هایی در پروژه های عمران��ی و صنعتی بدون‬ ‫اس��تفاده رها ش��ده اند‪ .‬اگر نگاه به تخصیص منابع به‬ ‫صورت استانی باش��د‪ ،‬براس��اس اولویت های ستادی‬ ‫توس��عه متوازنی در تخصی��ص و پیش��رفت پروژه ها‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه نظارت در نحوه‬ ‫هزینه کرد بودجه های اس��تانی اهمی��ت زیادی دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از انجا که منابع محدود است اگر این اعتبارات‬ ‫در تم��ام بخش ها و پروژه ها توزیع ش��ود‪ ،‬اثربخش��ی‬ ‫و به��ره وری کافی نخواهد داش��ت زیرا س��ال ها طول‬ ‫خواهد کشید تا پروژها تکمیل شوند‪ .‬بنابراین همراه با‬ ‫افزایش اختیارات میزان نظارت حوزه های ستادی نیز‬ ‫باید افزون شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۵‬درصد بودجه استانی تخصیص یافت‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به اینکه چالش اصلی میزان سهم نیست بلکه‬ ‫تخصیص منابع در نظر گرفته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬امسال‬ ‫با وجود اینکه ‪ ۹‬ماه از سال می گذرد‪ ،‬به طور میانگین‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد بودجه های اس��تانی تخصیص‬ ‫یافته بنابراین اگر س��هم افزایش پیدا کند اما پرداخت‬ ‫نش��ود هیچ تاثیری نخواهد داشت‪ .‬دولت باید به فکر‬ ‫حل کس��ری بودجه باش��د تا پس از ان منابع به طور‬ ‫مت��وازن تخصیص پیدا کند‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫اولویت اصل��ی باید رونق تولید و هدایت س��رمایه به‬ ‫سمت تولید باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین شرایطی می توان به‬ ‫افزایش تولید ناخلص داخلی و رشد اقتصادی امیدوار‬ ‫بود‪ .‬بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال بر تامین‬ ‫منابع درام��دی دولت نیز تاثیرگذار اس��ت در نتیجه‬ ‫کس��ری بودجه نیز اتفاق نخواه��د افتاد بناباین دولت‬ ‫هدف خود را باید بر رونق تولید و اشتغال برنامه ریزی‬ ‫کند‪ .‬وی درباره اینکه س��هم استان های کم برخوردار‬ ‫افزای��ش پیدا کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اس��تان های کم برخوردار‬ ‫نیاز بیش��تری به حمایت دارند اما این حمایت باید از‬ ‫محل های دیگر و به صورت ش��فاف باشد‪ .‬تغییر سهم‬ ‫در این بخ��ش با اعمال نظر نمایندگان روبه رو خواهد‬ ‫شد و احتمال انحراف از اهداف وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬با افزایش س��هم اختیارات استانی‬ ‫و پرداخت ‪ ۳۰‬درصدی بودجه به صورت مس��تقیم به‬ ‫استان ها‪ ،‬تکمیل پروژه های نیمه تمام شتاب می یابد و‬ ‫اثربخش��ی منابع افزایش پیدا می کند اما این موضوع‬ ‫مش��روط بر این است که اولویت های استانی مشخص‬ ‫ش��ود تا مناب��ع از هدف اصلی خود منحرف نش��ده و‬ ‫نگاه ملی در پیگیری و تکمیل پروژه ها بر نگاه بخشی‬ ‫نمایندگان غالب نشود‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫سیاست های تشویقی در نظام تولید ایران کاربرد ندارد‬ ‫دریاف��ت مالی��ات ارزش اف��زوده از تولیدکنن��دگان در اقتص��اد نیمه جان‬ ‫ای��ران‪ ،‬یک ش��اخص منفی و معضل ج��دی در نظام تولید اس��ت که دامنه‬ ‫اثرات منفی ان به دلیل امکان حضور نداش��تن تعاونی ها در بازارهای رقابتی‪،‬‬ ‫مش��هود و ملموس اس��ت‪ ،‬نقطه تمایز نرخ تمام ش��ده کاال و خدمات تعاونی‬ ‫در هزینه ه��ای مالیاتی به ویژه مالیات ارزش افزوده اس��ت‪ .‬بنگاه های تعاونی‬ ‫در رقاب��ت ب��ا بنگاه های خصوصی با وج��ود برخ��ورداری از قوانین حمایتی‬ ‫شایسته در عمل در اجرا از مزیت های کمتر و هزینه های باالتری برخوردارند ‪.‬‬ ‫تاثیرپذی��ری اصول بنگاه��داری در ایران از سیاس��ت های پولی و مالی نظام‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬هزینه های بیمه ای‪ ،‬دستمزد و مالیات ارزش افزوده به عنوان ‪۴‬‬ ‫ش��اخص جهت دهنده در نظام تولید کشور سبب شده در هر بخش به میزان‬ ‫برخ��ورداری از مزیت ها و رانت ها‪ ،‬بنگاه های مش��مول هر بخش توان حضور‬ ‫رقابتی در بازار داخلی و حتی خارجی را داش��ته باش��ند‪ .‬از طرفی‪ ،‬دسترسی‬ ‫برخی بنگاه ها به ارز دولتی برای تامین مواد اولیه به موازات امکان تامین مالی‬ ‫ارزان قیمت از شبکه بانکی یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫نیمه جان ایران‪ ،‬یکی از شاخص های منفی در نظام تولید است که‬ ‫به پشتوانه تضامین و حمایت های دست اندرکاران اقتصادی و‬ ‫دامنه اثرات منفی ان در تعاونی های تولیدی و توزیعی به منظور‬ ‫اش��خاص ذی نفوذ در نظام مدیریتی و اجرایی کش��ور‪ ،‬سبب‬ ‫برخ��ورداری از وجاهت حقوقی‪ ،‬دفاتر ثبتی و حسابرس��ی کامال‬ ‫ش��ده است بیشتر بنگاه های متوسط و خرد کشور توان رقابت‬ ‫مشهود و محرزتر است چراکه بنگاه های تولیدی و فروشگاه های‬ ‫با این طیف بنگاه ها را نیز نداش��ته باشند‪ .‬روش بانکداری در‬ ‫مصرفی غیرتعاونی با اس��تفاده از ترفندهای نامتعارف سیستمی‬ ‫ایران در مقایسه با ش��یوه های بانکداری منطقه ای یا جهانی‪،‬‬ ‫و اداری ام��کان گریز و توان جبران مالیات های دریافت ش��ده را‬ ‫عاری از هرگونه اس��تاندارد و معیار و اصول بانکداری است‪ .‬در‬ ‫دارند‪ .‬به طور طبیعی نرخ تمام ش��ده انها در مقایسه با تعاونی ها‬ ‫محمدباقر ظهراب بیگی‬ ‫گام نخست‪ ،‬اصالح شبکه بانکی کشور چه به لحاظ ساختاری‬ ‫به مراتب پایین تر بوده و ظهور و بروز بهتری در بازارهای داخلی‬ ‫مشاور امور راهبردی اتاق‬ ‫و چه به لحاظ عملیاتی‪ ،‬مهم ترین اصل در اقتصاد ایران است‬ ‫دارند اما در ابعاد بین المللی و در رقابت با فعاالن اقتصادی دیگر‬ ‫تعاون ایران‬ ‫که باید در دستور کار نظام و مجلس و دولت قرار گیرد چراکه‬ ‫کش��ورها هیچ ی��ک از بنگاه های اقتصادی کش��ور اعم از دولتی‪،‬‬ ‫فرایند فعلی فعالیت ش��بکه بانکی کش��ور مغای��ر با اصول و‬ ‫تعاونی یا خصوصی به مفهوم واقعی امکان رقابت و حضور پایدار‬ ‫بو کار‬ ‫ارمان های نظام بوده و اسیب های جبران ناپذیری را بر بدنه تولید و کس ‬ ‫در بازارهای جهانی و حتی منطقه ای را ندارند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫در ایران زده اس��ت‪ .‬دریافت مالیات ارزش افزوده از تولیدکنندگان در اقتصاد‬ ‫تیونینگ‪ ،‬صنعت‪-‬سرگرمی پولساز خودروسازی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول‪1439‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2256‬‬ ‫دوره جدید شماره‪283‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫راهی کردن یک خودرو جدید به بازار کاری س��خت و پرزحمت اس��ت‪ .‬برای اینکه‬ ‫خودرو‪ ،‬خودرو ش��ود‪ ،‬به س��ال ها برنامه ریزی‪ ،‬طراحی و در نهایت ازمایش نهایی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬س��پری ش��دن چنین روندی ش��کیبایی زیادی می خواهد اما همه نمی توانند در‬ ‫این مس��یر صبر ایوب داش��ته باشند‪ ،‬پس س��راغ یک راهکار دیگر می روند؛ تیونینگ‪.‬‬ ‫تیونین��گ خ��ودرو در واق��ع ایجاد تغییر در ظاهر یا عملکرد یک وس��یله نقلیه با هدف‬ ‫بهبود کارکرد ان است‪.‬‬ ‫خودروس��ازان به ط��ور معمول تالش می کنند خودروی��ی از کارخانه بیرون بیاید که‬ ‫با س��لیقه و انتظار عموم مردم همخوانی داش��ته باش��د‪ .‬تیونینگ اما این فرصت را به‬ ‫صاحب خودرو می دهد که وس��یله نقلیه را کمی ش��خصی تر کرده و س��لیقه خود را در‬ ‫برخی قس��مت ها لحاظ کند‪ .‬تیونینگ همچنین در کنار س��رگرمی و توجه به س��لیقه‬ ‫شخصی افراد‪ ،‬به بهبود عملکرد کمک کرده و به عنوان مثال موتور را قبراق تر می کند‪.‬‬ ‫تیونینگ در بخش های گوناگون یک خودرو یعنی موتور‪ ،‬تعلیق و بدنه انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن می توان تغییراتی در فض��ای داخلی و خارجی خودرو انجام داد که انها هم‬ ‫در زمره صنعت سرگرم کننده و جذاب تیونینگ قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫محدود کردن قطعه سازان‬ ‫راهکاری ضدصادراتی‬ ‫باتصویبدرکمیسیونزیربناییوصنعتدولت‬ ‫یکی از ش��روط مجلس ش��ورای اس�لامی برای حمایت از صنعت خودرو‪،‬‬ ‫توس��عه صنعت قطعه با رویکرد صادراتی است‪ .‬علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اش��اره به ارتقای فناوری‪ ،‬برنامه ریزی برای رونق صادرات‬ ‫قطعه را مهم دانست که در این راستا داشتن ایده برای صنعت خودرو و قطعه‬ ‫از اهمیت بس��ز ایی برخوردار اس��ت‪ .‬با توجه به سخنان فعاالن و کارشناسان‬ ‫صنعت قطعه که پیش از این «گسترش صنعت» به طور کامل به ان پرداخته‬ ‫رس��یدن به نقطه مطلوب صادرات با چالش هایی همراه است و حال باید دید‬ ‫راهکارهای تحقق صادرات موردنظر چیست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش تعرفه واردات خودرو قطعی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫مراکز «ار اند دی» و تامین قطعات‬ ‫خودروسازان ادغام شوند‬ ‫خودروهای برقی به زودی‬ ‫بی سیم شارژ می شوند‬ ‫توسعه همکاری های بین المللی‬ ‫قطعه سازان ایران و کره ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حلقه های گمشده در صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬سازی موتورسیکلت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یادداشت‬ ‫‪5‬‬ ‫ورود سازمان بازرسی کل کشور به گرانی خودرو‬ ‫بعد از ‪ ۵‬ماه بس��ته ماندن س��ایت ثبت س��فارش‬ ‫خودرو و اش��فته بازاری که برای خودروهای وارداتی‬ ‫ایجاد ش��د‪ ،‬حاال خبرهایی مبنی بر باز ش��دن دوباره‬ ‫ثبت س��فارش ان هم با تعرفه ه��ای کذایی به گوش‬ ‫می رسد‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬روز یکشنبه جلسه ای‬ ‫در کمیسیون های صنعت‪ ،‬حمل ونقل و محیط زیست‬ ‫دولت مبنی بر بررسی پیشنهاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در زمینه ش��یوه نامه س��اماندهی و مدیریت‬ ‫واردات خودرو تش��کیل شد که به گفته برخی منابع‬ ‫اگاه تعرفه ها با افزایش پلکانی در کمیسیون تصویب‬ ‫ی از ان جلسه مخابره‬ ‫ش��ده اما هنوز هیچ خبر رسم ‬ ‫نشده است‪ .‬اش مسدود ماندن ثبتارش و اشفته بازار‬ ‫خودرو ان قدر ش��ور ش��د که رییس سازمان بازرسی‬ ‫را ه��م وارد گ��ود کرد تا به گفته خ��ودش دو پرونده‬ ‫در زمینه بازار خودرو و مس��ببان این نابس��امانی باز‬ ‫ش��ود‪ .‬ان طور که سراج‪ ،‬رییس سازمان بازرسی گفته‬ ‫بازار خودرو بدون هیچ مشکل خاصی فعالیت خود را‬ ‫ادام��ه می داد و به تازگی کار به جایی رس��یده بود که‬ ‫مشتری برای خودروها وجود نداشت اما حاال با بسته‬ ‫ماندن طوالنی ثبت س��فارش نرخ خودروها به یکباره‬ ‫افزایش های نامتعارفی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان بازرس��ی البته یک جوال��دوز به‬ ‫خودروس��ازان داخلی هم زد و با انتقاد از گران کردن‬ ‫برخ��ی خودروهای تولید داخ��ل در این ایام گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به بسته بودن شرایط واردات خودرو و نداشتن‬ ‫رقیب خارج��ی‪ ،‬برخی خودروس��ازان ب��ا بی انصافی‬ ‫خودروه��ای خود را گ��ران و مش��تریان را مجبور به‬ ‫پرداخ��ت قیمت های گزاف کردن��د که به طورحتم با‬ ‫انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫س��راج همچنین به بح��ث گران ش��دن خودروها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬افرادی که ثبت سفارش را متوقف‬ ‫کردند‪ ،‬توضی��ح می دهند که می خواس��تند از تولید‬ ‫داخل��ی حمایت کنند اما مگر تولی��د داخلی نباید از‬ ‫مردم حمایت کند و یک ش��به ی��ک خودرو باید ‪۱۴‬‬ ‫میلیون گران شود؟‬ ‫رییس س��ازمان بازرسی کل کش��ور افزود‪ :‬درباره‬ ‫تخلف��ات رخ داده‪ ،‬ب��ه طور قطع من که واس��ط بین‬ ‫مردم و دولت هس��تم اگر اجحاف��ی به مردم از طرف‬ ‫حاکمیت ش��ود‪ ،‬وظیفه دارم ان را پیگیری و گزارش‬ ‫تهیه کنم و مبادی ذی ربط را گزارش دهم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در زمینه واردات و خودروس��ازان‬ ‫داخلی دو برنامه تهیه و به س��ازمان هایی که به مردم‬ ‫اجح��اف کرده اند ورود کرده و به یقین نام مس��ببان‬ ‫ای��ن امر را به مبادی ذی ربط ارس��ال خواهم کرد که‬ ‫اگر جرمی رخ داده باش��د با مسببان موضوع برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل صحبت های رییس سازمان بازرسی‬ ‫درباره واردات خودرو و بس��ته مان��دن طوالنی مدت‬ ‫س��ایت ثبتارش و ذی نفع بودن برخی افراد س��ودجو‬ ‫از این اش��فته بازار است؛ اشفته بازاری که خواسته یا‬ ‫ناخواس��ته از برخی تصمیمات مدیران دولتی شروع‬ ‫ش��د و ادامه ان روند هم ان قدر به مشتریان و فعاالن‬ ‫این بازار فشار وارد کرد که داد رییس سازمان بازرسی‬ ‫را به دادخواهی از مردم در این ماجرا بلند کرد‪.‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫مدیرعامل سایپا دیزل منصوب شد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در حکمی مدیرعامل شرکت سایپا دیزل‬ ‫را منصوب کرد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از س��ایپا نیوز‪ ،‬مهندس‬ ‫جهرودی در حکمی محمدهادی نوری را به عنوان مدیرعامل شرکت سایپا دیزل‬ ‫و عضو هیات مدیره این شرکت منصوب کرد‪.‬‬ ‫ن��وری پیش از ای��ن رییس و عضو موظ��ف هیات مدیره ش��رکت ریخته گری‬ ‫الومینی��وم ایران خودرو‪ ،‬مش��اور و معاون صنعتی مدیرعامل ش��رکت گس��ترش‬ ‫س��رمایه گذاری ایران خودرو‪ ،‬معاون توس��عه و بهره ب��رداری و قائم مقام مدیرعامل‬ ‫ش��رکت الومینیوم المهدی (س��ازمان ایمیدرو) ‪ ،‬معاون بهره ب��رداری و قائم مقام‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ناکا (سازمان گسترش)‪ ،‬مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫تکنوفریگو (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))‪ ،‬مدیرعامل و عضو هیات مدیره‬ ‫ش��رکت والعصر (وابس��ته به س��ازمان اقتصادی کوثر) و مش��اور مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا بوده است‪.‬‬ ‫از س��وابق دیگر وی می توان به مدیریت کارخانه جبل و مدیر پروژه در شرکت‬ ‫توانیر اشاره کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ن��وری دوره های تخصص��ی مدیری��ت تولید و عملی��ات‪ ،‬دوره‬ ‫تکنیک ه��ای نوین هزینه یابی‪ ،‬کنفرانس جهانی مدیری��ت‪ ،‬دوره مدیریت کنترل‬ ‫پروژه‪ ،‬دوره مدیریت اجرایی و دوره های مرتبط با هدایت شرکت های بزرگ را در‬ ‫سوابق اموزشی خود دارد‪.‬‬ ‫لزوم خصوصی سازی واقعی خودروسازی‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با تاکید بر لزوم خصوصی سازی واقعی‬ ‫صنعت خودروس��ازی گفت‪ :‬توان داخلی برای تبدیل به‬ ‫خودروساز ش��دن را داریم‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا‬ ‫و س��یما‪ ،‬باس��تانی با حضور در بخش خبری ‪ ۲۱‬شبکه‬ ‫یک س��یما افزود‪ :‬با وجود همه زحماتی که در صنعت‬ ‫خودروسازی کشور کشیده می شود مردم رضایتمندی‬ ‫الزم را ندارن��د‪ .‬وی عل��ت اصل��ی مش��کل را ن��وع‬ ‫خصوصی س��ازی دانست و گفت‪ :‬در حوزه خودروسازی‬ ‫خصوصی سازی واقعی نداشتیم و پس از انقالب هنوز به‬ ‫خودروساز تبدیل نشدیم و تولیدکننده خودرو هستیم‪.‬‬ ‫تا زمانی که دولت را از خودروس��ازان جدا نکنیم و انها‬ ‫به عنوان بنگاه خودروسازی خصوصی اغاز به کار نکنند‬ ‫مش��کالت ادامه خواهد داش��ت‪ .‬اگر خصوصی سازی به‬ ‫درس��تی انجام می ش��د و س��هم دولت زیر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ب��ود و س��هم مدیریت��ی را به بخش خصوص��ی واگذار‬ ‫می کردی��م تاکن��ون این موضوع رونق پی��دا کرده بود‪.‬‬ ‫باس��تانی گفت‪ :‬توان داخلی برای تبدیل به خودروساز‬ ‫ش��دن را داریم‪ .‬در ‪ ۲۰‬س��ال گذشته در حوزه موشکی‬ ‫نش��ان دادیم توان داخلی س��ازی را داریم مش��روط بر‬ ‫اینکه خصوصی س��ازی واقعی اتفاق بیفتد و منابع ارزان‬ ‫مالی را اختصاص دهیم‪ .‬س��خنگوی کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه مجلس‬ ‫در تالش اس��ت خصوصی س��ازی واقع��ی را در صنعت‬ ‫خودروسازی ایجاد کند‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار خصوصی سازی‬ ‫باید هدف گذاری هایی انجام شود و حمایت های ویژه از‬ ‫کسی که اهلیتش برای خودروسازی اثبات شده کنیم‪.‬‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 30 1396‬ربیع االول ‪ 19 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 283‬پیاپی ‪2256‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫خبر‬ ‫«کندری» به مگاموتور برگشت‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا در حکمی مدیرعامل شرکت‬ ‫مگاموتور را منصوب کرد‪.‬‬ ‫مهن��دس جه��رودی در حکمی‬ ‫حی��در کن��دری را ب��ه س��مت‬ ‫مدیرعام��ل و عض��و هیات مدی��ره‬ ‫شرکت مگاموتور منصوب کرد‪.‬‬ ‫وی دانش اموخته رش��ته مهندسی مکانیک از دانشگاه‬ ‫علم و صنعت اس��ت‪ .‬کندری پیش از این به عنوان معاون‬ ‫تولی��د ش��رکت مگاموتور‪ ،‬مع��اون تولید سواری س��ازی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬معاون موتورس��ازی ایران خ��ودرو و معاون‬ ‫قطع��ات و مجموعه های تولیدی ایران خودرو مش��غول به‬ ‫کار بوده اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬عضوی��ت در هیات مدیره‬ ‫ش��رکت مهرکام پارس‪ ،‬هیات مدیره ش��رکت محورسازان‬ ‫ایران خودرو و هیات مدیره ش��رکت ریخته گری الومینیوم‬ ‫ایران خودرو همچنین قائم مقام اجرایی و عضو هیات مدیره‬ ‫ایران خودرو دیزل از دیگر سوابق فعالیتی کندری است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫حرکت به سوی هوای پاک‬ ‫با قطعات فناورانه‬ ‫چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران رایدکس در زمینه‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬قطعات‪ ،‬لوازم یدکی‪ ،‬وسایل نقلیه‬ ‫برق��ی‪ ،‬هیبریدی و تجهیزات وابس��ته در تاریخ ‪ ۲۶‬تا ‪۲۹‬‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۶‬در محل دائمی نمایشگاه های جنوبی مصالی‬ ‫بزرگ تهران‪ ‬برگزارخواهد ش��د‪ .‬نمایشگاه ایران رایدکس‬ ‫تنه��ا نمایش��گاه بین الملل��ی تخصصی در ح��وزه صنعت‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه‪ ،‬قطع��ات و لوازم یدکی مرتبط‬ ‫و وسایل نقلیه برقی و هیبریدی در ایران است‪ .‬امسال در‬ ‫نمایشگاه ایران رایدکس شاهد حمایت و حضور گسترده‬ ‫انجمن صنعت موتورسیکلت ایران‪ ،‬اتحادیه فروشندگان و‬ ‫واردکنن��دگان دوچرخه و موتورس��یکلت و لوازم یدکی و‬ ‫سندیکای تولیدکنندگان مجموعه و قطعات موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه ایران هس��تیم‪ .‬ش��رکت نمایشگاهی تندیس‬ ‫تجارت ارانو‪ ،‬دوره اول و دوم نمایش��گاه بین المللی ایران‬ ‫رایدکس را در محل نمایش��گاهی مصالی بزرگ تهران و‬ ‫دوره س��وم نمایش��گاه ایران رایدک��س را در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران برگزار کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ن��کات قابل توجه س��ومین نمایش��گاه ای��ران رایدکس‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬قطعات‪ ،‬لوازم یدکی‪ ،‬وس��ایل‬ ‫نقلیه برقی‪ ،‬هیبریدی و تجهیزات وابسته‪ ،‬رشد نمایشگاه‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬درصد در تعداد شرکت کننده خارجی نسبت‬ ‫ب��ه دوره دوم ایران رایدکس در فضای��ی حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمربع در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫با حض��ور و حمایت ‪ ۱۱۳‬ش��رکت و نه��اد مرتبط و ‪۶۵‬‬ ‫برند و نماینده انحصاری معتبر دیگر از ‪ ۱۳‬کش��ور چین‪،‬‬ ‫ام��ارات‪ ،‬هن��د‪ ،‬ژاپن‪ ،‬اتریش‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬المان‪ ،‬امریکا‪ ،‬تایوان‪ ،‬کره و همچنین ‪ ۵۱‬شرکت‬ ‫از کش��ورهای چین‪ ،‬تایوان و هند است‪ .‬همچنین حضور‬ ‫بازدیدکنندگان نمایش��گاه به ویژه متخصصان و بازرگانان‬ ‫مرتبط با حوزه های مختلف این نمایش��گاه و بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد عوامل فروش و نمایندگان شهرس��تانی ش��رکت ها‬ ‫از سراس��ر ای��ران و حدود ‪ ۵۰۰‬نف��ر از بازرگانان خارجی‬ ‫از کشورهای فرانس��ه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬کره‪ ،‬هن��د‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬تایوان‪،‬‬ ‫اتیوپی‪ ،‬اردن‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬اس��تونی‪ ،‬السالوادور و‬ ‫لبنان از موارد ش��ایان توجه در این نمایشگاه بوده است‪.‬‬ ‫ازجمله نواوری ها و برنامه های جانبی چهارمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی ایران رایدکس می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫ رونمای��ی از محص��والت و برنده��ای جدید داخلی و‬‫بین المللی‬ ‫ برگزاری چهارمین همایش ملی صنعت موتورسیکلت‬‫و قطعات و لوازم یدکی ایران‬ ‫ برگ��زاری چهارمین همایش وس��ایل نقلی��ه برقی و‬‫هیبریدی‬ ‫ برگ��زاری چهارمین بازار نواوری ه��ا و فناوری و ارائه‬‫محص��والت و خدمات ش��رکت های دانش بنی��ان مرتبط‬ ‫ب��ا موتورس��یکلت های انژکتوری و وس��ایل نقلیه برقی و‬ ‫هیبریدی‬ ‫ برگ��زاری مانور حرکت پاک ب��ا محصوالت حاضر در‬‫نمایشگاه ایران رایدکس به مناسبت روز ‪ ۲۹‬دی‬ ‫ معرفی اثار منتشر شده در حوزه صنعت موتورسیکلت‬‫و سایر گروه های کاالیی نمایشگاه‬ ‫ برگ��زاری کارگاه ه��ای اموزش��ی به وی��ژه در ح��وزه‬‫اس��تانداردهای اجباری صنعت موتور سیکلت‪ ،‬دوچرخه و‬ ‫وسایل نقلیه برقی در ایران‬ ‫ انج��ام ازم��ون موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخه و وس��ایل‬‫نقلیه برقی حاضر در نمایش��گاه ایران رایدکس ازس��وی‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫در چهارمین نمایش��گاه بین المللی ایران رایدکس بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬ش��رکت از کش��ورهای چین‪ ،‬تایوان و روسیه برای‬ ‫حضور در بخش خارجی نمایشگاه اعالم امادگی کرده اند‬ ‫و طبق برنامه ریزی های ستاد برگزاری پیش بینی می شود‬ ‫امسال ش��اهد حضور گس��ترده تر ش��رکت های داخلی و‬ ‫خارج��ی و همچنین اجرای برنامه ه��ای جانبی متعدد و‬ ‫مرتبط با این نمایشگاه باشیم‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود‬ ‫واردات خودرو با موتور‬ ‫زیر ‪ ۱۵۰۰‬سی سی‬ ‫تعرفه ‪ ۵۵‬درصدی‪،‬‬ ‫برای خودروهای تا‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬سی سی ‪۷۰‬‬ ‫درصد تعرفه و برای‬ ‫خودروهای تا ‪٢٥٠٠‬‬ ‫سی سی ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫سقف تعرفه تعیین‬ ‫شده و خودروهای باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی سی نیز‬ ‫مشمول ‪ ۱۳۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫درصد تعرفه واردات‬ ‫خواهند بود‪ .‬گفته‬ ‫می شود سقف ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دالر برای خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی‬ ‫نیز تعیین شده است‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫محمد نهاوندیان‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫با تصویب در کمیسیون زیربنایی و صنعت دولت‬ ‫افزایش تعرفه واردات خودرو قطعی شد‬ ‫‹ ‹دالی�ل ریی�س س�ازمان برنام�ه ب�رای‬ ‫تعرفه گذاری جدید‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شیوه نامه ساماندهی و مدیریت واردات خودرو با گذشت‬ ‫‪ ٦‬ماه از زمان توقف ثبت س��فارش روز یکشنبه در جلسه‬ ‫کمیس��یون زیربنای��ی و صنعت دولت ب��ا حضور مدیران‬ ‫این بخش ها به تصویب رس��ید و ام��اده طرح موضوع در‬ ‫هیات دولت شده است‪ .‬بر این اساس برای واردات خودرو‬ ‫ب��ا موتور زیر ‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی تعرف��ه ‪ ۵۵‬درصدی‪ ،‬برای‬ ‫خودروهای تا ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی ‪ ۷۰‬درص��د تعرفه و برای‬ ‫خودروه��ای تا ‪ ٢٥٠٠‬سی س��ی ‪ ۹۰‬درصد س��قف تعرفه‬ ‫تعیی��ن ش��ده و خودروه��ای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی نیز‬ ‫مش��مول ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۵۰‬درصد تعرفه واردات خواهند بود‪.‬‬ ‫گفته می شود سقف ‪ ۴۰‬هزار دالر برای خودروهای باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی سی نیز تعیین شده است‪ .‬فعاالن حوزه خودرو‬ ‫معتقدند این سقف قیمتی برای خودروهای باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی با شرایط قبلی چندان تفاوتی نخواهد داشت زیرا‬ ‫خودروهای محدودی با این حجم موتور و با سقف قیمتی‬ ‫‪ ۴۰‬هزار دالر توان ورود به کش��ور را دارند‪ .‬گفته می شود‬ ‫این مصوبه روز چهارش��نبه در هیات دولت مطرح شده و‬ ‫به تصویب رس��یده و به زودی ابالغ خواهد ش��د‪ .‬افزایش‬ ‫تعرفه واردات خودرو در حالی انجام می ش��ود که پیش از‬ ‫این مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رییس سازمان توسعه تجارت در‬ ‫پاس��خ به نارضایتی های موجود در این زمینه تاکید کرده‬ ‫بود‪« :‬نباید به راحتی بازار را در اختیار خارجی ها گذاشت‬ ‫و این حجم از واردات خودرو ضرورتی ندارد‪».‬‬ ‫‹ ‹مخالفت با افزایش تعرفه خوردو‬ ‫افزای��ش تعرف��ه واردات خودرو و پیش بین��ی اعداد و‬ ‫ارقام��ی متف��اوت در الیح��ه بودجه ‪ ٩٧‬این ش��بهه را به‬ ‫وج��ود اورده ک��ه دولت در تالش ب��رای افزایش درامد با‬ ‫تکیه بر افزایش تعرفه واردات خودرو اس��ت؛ موضوعی که‬ ‫محم��د نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی ان را تایید نمی کند‪ .‬وی با بیان اینکه دولت نگاه‬ ‫درامدزای��ی به تعرفه ها ندارد‪ ،‬گف��ت‪« :‬بر این باوریم که‬ ‫بهتر اس��ت با ابزار تعرفه از تولید داخلی حمایت کنیم اما‬ ‫با ممنوعیت واردات هم مخالف هس��تیم‪ .‬سیاست دولت‬ ‫در قبال صنعت خودرو حمایت با ابزار تعرفه بوده و تعرفه‬ ‫واردات در همین اندازه فعلی مناس��ب اس��ت‪».‬نهاوندیان‬ ‫با اش��اره به ارائ��ه پیش��نهادهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به هیات دول��ت در زمینه افزایش تعرفه ها اظهار‬ ‫کرد‪« :‬دولت با هر بندی که به ممنوعیت واردات بینجامد‬ ‫مخال��ف اس��ت و به این موض��وع اعتقاد دارد ک��ه با ابزار‬ ‫تعرف��ه بهتر می ت��وان رقابت را باال ب��رد و صنعت خودرو‬ ‫را کارام��د کرد؛ حال انکه ممنوعی��ت در واردات خودرو‬ ‫را نمی پسندد‪».‬‬ ‫در همی��ن حال به نق��ل از خبرگزاری مهر‪ ،‬محمدباقر‬ ‫نوبخت‪ ،‬رییس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه‬ ‫افزای��ش تعرف��ه وارداتی برخ��ی کاالها ج��زو مطالبات‬ ‫مقامات عالی نظام از دولت بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬به زودی‬ ‫الیح��ه افزای��ش تعرفه واردات خ��ودرو و دیگر کاالها به‬ ‫مجلس ارس��ال خواهد ش��د‪ ».‬او محدود کردن واردات را‬ ‫یک��ی از مطالب��ات مقامات عالی نظ��ام از دولت عنوان و‬ ‫تصری��ح کرد‪« :‬محدود کردن واردات به دو صورت انجام‬ ‫می ش��ود؛ نوع نخس��ت ممنوع کردن کامل واردات است‬ ‫که از طریق بس��تن ثبت س��فارش خواهد بود که به بازار‬ ‫ش��وک وارد می کند‪ .‬راه دیگر اس��تفاده از نظام تعرفه ای‬ ‫اس��ت که قانون برنامه هم بر ای��ن موضوع تاکید دارد تا‬ ‫سیاست های غیرتعرفه ای برای واردات و صادرات در نظر‬ ‫گرفته نشود‪».‬‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به الیحه افزایش‬ ‫تعرف��ه برخی کاالها ازجمله خ��ودرو که به زودی تقدیم‬ ‫مجلس می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این الیحه نه تنها خودرو بلکه‬ ‫بس��یاری از کااله��ای دیگر در جه��ت تقویت تولید ملی‬ ‫با افزایش تعرفه همراه خواهند ش��د‪ .‬قرار نیس��ت هرچه‬ ‫در داخل نمی توان تولید کرد با گران ش��دن وارد کش��ور‬ ‫شود‪».‬‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف واردات خودرو‬ ‫در چنین ش��رایطی که وضعی��ت تعرفه ها تا حدودی‬ ‫مشخص ش��ده انتظار ها برای تصمیم گیری درباره زمان‬ ‫بازگشایی ثبتارش وارد فاز تازه تری شده است‪ .‬در این باره‬ ‫مجتبی خسروتاج‪ ،‬رییس سازمان توسعه تجارت از تعیین‬ ‫تکلیف شدن ممنوعیت ثبت سفارش در ‪ ۳‬روز اینده خبر‬ ‫داد و در جم��ع خبرنگاران اظهار کرد‪« :‬براس��اس اعالم‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ثبت سفارش های قبلی واردات‬ ‫خودرو تا پایان دی اعتبار دارد اما به طور کلی با توجه به‬ ‫اطالعاتی که دارم در ‪۳‬روز اینده ممنوعیت ثبت سفارش‬ ‫واردات خودرو تعیین تکلیف خواهد شد‪ ».‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه تصمیمات جدید واردات خودرو ازسوی دولت اعالم‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪« :‬هدف اولیه طراحی این ش��یوه نامه‬ ‫هدای��ت انگیزه ها به جای واردات بر فعالیت تولید خودرو‬ ‫در کشور است و در تالش هستیم بخشی از تولید داخلی‬ ‫را به سمت صادرات سوق دهیم تا کسانی که تولید داخل‬ ‫انجام می دهند دارای انگیزه بیش��تری شوند‪ ».‬خسروتاج‬ ‫این ش��یوه نامه را دارای جنبه های تش��ویقی برای فراهم‬ ‫کردن زمینه های تولید و صادرات در داخل کش��وراعالم‬ ‫و تصری��ح کرد‪« :‬با توجه به اینکه واردات خودرو ارزبری‬ ‫زیادی دارد کنترل ارز در اولویت قرار گرفته است‪ .‬امروز‬ ‫در شرایط نوسانات نرخ ارز نباید ورودی کشور در بخش‬ ‫خ��ودرو به گونه ای باش��د که باعث افزایش تقاضا ش��ود؛‬ ‫ب��ه این ترتی��ب کنترل تقاضا و حرکت به س��مت تولید‬ ‫داخلی و صادرات ‪ ۳‬محوری هس��تند که در ش��یوه نامه‬ ‫واردات خودرو پیش بینی ش��ده اما اینکه ایا ش��یوه نامه‬ ‫با این ‪ ۳‬سیاس��ت نهایی خواهد ش��د یا خیر باید منتظر‬ ‫مصوبه دولت باشیم‪ ».‬خسروتاج در پاسخ به اینکه ایا این‬ ‫ش��یوه نامه می تواند باعث ساماندهی تولید داخل خودرو‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬سیاست تولید داخل و ایجاد انگیزه‬ ‫بیش��تر برای این موضوع عوامل متعددی را می طلبد اما‬ ‫یکی از این ابزارها می تواند واردات خودرو باشد‪ .‬صاحبان‬ ‫نام و نشان خودروهای معروف که سال های سال در بازار‬ ‫ایران کار می کنند باید بدانند ادامه حضورش��ان در بازار‬ ‫به ش��رط انتق��ال فناوری و تولید قطع��ات یدکی و حتی‬ ‫ش��راکت قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین انهاست از‬ ‫این رو این ش��رکت ها باید این فکر را که بازار ایران بستر‬ ‫خوب��ی برای فروش محصوالت انهاس��ت فراموش کنند‪.‬‬ ‫در چند ماه گذش��ته تاکید کرده ام در ش��یوه نامه جدید‬ ‫بح��ث حمایت از کارخانه های فعلی مطرح نیس��ت زیرا‬ ‫انها با همان سود ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬درصدی و حقوق های ورودی‬ ‫م��ورد حمای��ت قرار می گیرند‪ .‬در این ش��یوه نامه به این‬ ‫موضوع توجه شده که چطور به سمت تولید خودروهای‬ ‫رییس کمیته صنعت مجلس خبر داد‬ ‫سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی تا ‪ ۱۰‬دی باز می شود‬ ‫رییس کمیته صنعت مجلس با اشاره به نشست اخیرش با معاون صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس‬ ‫انجمن وارد کنندگان خودرو از باز ش��دن سایت ثبت س��فارش خودروهای وارداتی تا ‪ ۱۰‬دی خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ولی ملکی گفت‪ :‬توقف ثبت س��فارش خودروهای وارداتی از تیر امس��ال موجب وارد شدن شوک قیمتی و‬ ‫تورمی به بازار و گران شدن خودروهای وارداتی شد‪ .‬نماینده مردم مشکین شهر در مجلس ادامه داد‪ :‬در این نشست‬ ‫مش��خص ش��د اقایان هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای توقف ثبت س��فارش خودروهای خارجی نداشتند که‬ ‫خطا کردند‪ .‬این تصمیم اشتباه از نظر درامدی به ضرر دولت تمام شد‪ .‬عالوه بر ان خروج خودروهای فرسوده که‬ ‫به ازای واردات هر دستگاه خودرو بود نیز انجام نمی شود و خریداران خودروهای خارجی با افزایش چشمگیر نرخ‬ ‫در بازار روبه رو ش��دند‪ .‬وی از انتظار وارد کنندگان برای رفع توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی گفت و افزود‪:‬‬ ‫خودروهای بسیاری ازسوی واردکنندگان پشت در گمرک ها معطل هستند تا پس از رفع توقف‪ ،‬ثبت سفارش شوند‪.‬‬ ‫باکیفیت ت��ر حرکت کنیم‪ ».‬خس��روتاج با تاکید بر اینکه‬ ‫خ��ودرو خارج��ی جزو کاالهای ضروری مردم نیس��ت و‬ ‫اگر احتکاری در این بخش ش��ود سازمان حمایت با انها‬ ‫برخ��ورد الزم را می کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درد مردم کوچه و‬ ‫بازار امروز خودرو خارجی نیست‪ .‬وی در پاسخ به اینکه‬ ‫درحال حاضر چه تعداد خودرو بدون ثبت س��فارش وارد‬ ‫کش��ور شده ‪ ،‬گفت‪« :‬براس��اس امار دریافتی از گمرکات‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬دس��تگاه خودرو وارد کش��ور‬ ‫شده که بدون ثبت سفارش بوده اند‪ ،‬به عبارتی این تعداد‬ ‫خودرو فاقد مجوز بوده و واردکننده به روال گذشته بعد‬ ‫از واردات در صدد دریافت ثبت سفارش بوده است‪ .‬البته‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۳‬تا‪ ۴‬هزار دس��تگاه خ��ودرو هم در مناطق و‬ ‫بنادر کش��ور وجود دارد که برای انتقال وارد ش��ده اند و‬ ‫از طریق ایران به کش��ورهای عراق و ترکمنستان منتقل‬ ‫می ش��وند‪ ».‬وی درب��اره سرنوش��ت این ‪ ۵‬ه��زار و ‪۳۰۰‬‬ ‫دستگاه خودرو فاقد ثبت سفارش نیز تصریح کرد‪« :‬برای‬ ‫این تعداد خودرو نیز در شیوه نامه واردات خودرو مواردی‬ ‫را پیش بینی کرده ایم که منتظر تصویب ان ازسوی دولت‬ ‫هس��تیم‪ ».‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره‬ ‫پیش بینی واردات خودرو تا پایان امس��ال گفت‪« :‬س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۸۵‬هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده‬ ‫ک��ه نزدیک به ‪ ۲‬میلی��ارد دالر بار مالی برای کش��ور به‬ ‫همراه داش��ت‪ .‬در سال های گذش��ته هم ‪ ۵۰‬هزار یا ‪۶۰‬‬ ‫هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که اگر اجازه بدهیم‬ ‫‪ ۵‬درصد از تولید داخل صرف تامین نیاز افرادی شود که‬ ‫عشق استفاده از ماشین خارجی را دارند توجیه پذیر است‬ ‫زیرا اگر ‪ ۵‬درصد از یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دس��تگاه‬ ‫خودرو تولید داخل کسر کنیم نزدیک به ‪ ۸۰‬هزار دستگاه‬ ‫می شود‪ .‬اگر در این حد بتوانیم واردات را مدیریت کنیم‬ ‫کار درس��تی انجام داده ایم‪ ».‬اظهارات مسئوالن دولتی و‬ ‫تاکی��د ب��ر ارائه برنامه ای با هدف افزای��ش تعرفه واردات‬ ‫کااله��ا ازجمله خودرو نش��ان از رویکرد جدید دولت در‬ ‫اس��تفاده از راهکارهای حمایتی در صنعت خودرو دارد؛‬ ‫خبری ناخوش��ایند برای فعاالن این حوزه که در ماه های‬ ‫گذش��ته روزه��ای خوبی را س��پری نکرده ان��د‪ .‬هرچند‬ ‫نهاوندی��ان‪ ،‬معاون اقتص��ادی رییس جمهوری بر حفظ‬ ‫می��زان فعلی تعرفه ها تاکید دارد ام��ا اقدامات دولت در‬ ‫این زمینه گویای امر دیگری است‪ .‬از سوی دیگر هرچند‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت معتقد است خودرو خارجی‬ ‫ج��زو کاالهای ضروری مردم نیس��ت ام��ا نگاهی به بازار‬ ‫نشان از واقعیت های دیگری دارد‪ .‬برهم خوردن جو روانی‬ ‫بازار که به دنبال ان شاخص های خودرویی را در بورس به‬ ‫ش��کل چشمگیری افزایش داده نشان از تاثیرگذاری این‬ ‫کاال در زندگی و همچنین اقتصاد دارد‪ .‬حال باید منتظر‬ ‫مان��د و دید ب��ا وجود چنین نظرات متفاوتی سرنوش��ت‬ ‫واردات خودرو به کجا خواهد رسید‪.‬‬ ‫مراکز «ار اند دی» و تامین قطعات خودروسازان باید ادغام شوند‬ ‫مع��اون نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهوری گفت‪ :‬اگر صنعت‬ ‫خودرو کش��ور بخواهد خود را به سطح خودروسازان بین المللی برساند باید‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا که سالیان سال زحمت کشیده اند تا صنعت خودرو به‬ ‫این سطح برسد در توسعه محصول و تامین قطعات ادغام شوند‪ .‬رضا ویسه‪،‬‬ ‫مع��اون نظارت و هماهنگی معاون اول ریی��س جمهور با بیان اینکه یکی از‬ ‫مشکالت کنونی کشور حاکمیت مدیریت سیاسی بر اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬علت اینکه تاکنون در توسعه صنعتی ناموفق بوده ایم این است‬ ‫که در کشور هیچ استراتژی صنعتی تدوین‪ ،‬تصویب و اجرا نشده است‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگوی اختصاصی با پردیس خودرو گفت‪ :‬متاسفانه نگاه ما بر مسائل‬ ‫به طور کامل سیاس��ی اس��ت‪ .‬به بیان دیگر گویا چت��ری به عنوان مدیریت‬ ‫اقتصاد سیاس��ی روی تمام فعالیت های صنعتی و اقتصادی کشیده شده که‬ ‫ب��ر تمام فاکتورهای تصمیم گیری حاکم‪ ،‬غالب و تاثیرگذار اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫ش��ما تصمیم می گیرید بر مبنای یک استراتژی صنعتی کارها را به گونه ای‬ ‫پیش ببرید که توس��عه صنعتی رخ دهد به دالیل سیاس��ی این امر میس��ر‬ ‫نمی شود‪ .‬مدیرعامل پیشین ایدرو با اشاره به این موضوع که همین نگاه در‬ ‫صنعت خودروس��ازی کشور وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در واقع اگر صنعت‬ ‫خودرو کش��ور بخواهد خود را به سطح خودروسازان بین المللی برساند باید‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا که سالیان سال زحمت کشیده اند تا صنعت خودرو به‬ ‫این سطح برسد در توسعه محصول و تامین قطعات ادغام شوند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ایجاد قطب س��وم خودروس��ازی به طور مسلم مثبت است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مس��ئله به شرطی مطلوب است که تنها مونتاژکار نباشیم بلکه تولید واقعی‬ ‫کنیم‪ .‬متاسفانه در ‪ ۱۰‬سال گذشته در صنعت خودرو تولیدات داخلی ضعیف‬ ‫و واردات چ��ه به صورت س��ی کی دی و چه به صورت س��ی وی یو تقویت‬ ‫شده است‪ .‬این رویه برخالف توسعه صنعت خودرو کشور بوده است‪ .‬معاون‬ ‫نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر اگر‬ ‫به دنبال اصالح صنعت خودروسازی کشور هستیم باید وزارت صنعت معدن‬ ‫و تج��ارت خودروس��ازان را مجبور کند تا تولید را ج��دی بگیرند نه واردات‬ ‫را تقویت کنند‪ .‬نمی توانیم با ابزار تعرفه س��الیان دراز از خودروس��از داخلی‬ ‫حمایت کنیم بنابراین باید حمایت تعرفه ای دارای یک زمان بندی مش��خص‬ ‫باشد به طوری که تعیین شود تا چه زمانی این حمایت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 30 1396‬ربیع االول ‪ 19 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 283‬پیاپی ‪2256‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حلقه های گمشده در صنعت‬ ‫قطعه‪‎‬سازی موتورسیکلت‬ ‫حسین بحرینیان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫واکاوی بستر صادرات قطعات در کشور نشان داد‬ ‫محدود کردن قطعه سازان‪ ،‬راهکاری ضدصادراتی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از ش��روط مجلس ش��ورای اس�لامی برای‬ ‫حمای��ت از صنعت خودرو‪ ،‬توس��عه صنعت قطعه‬ ‫با رویکرد صادراتی اس��ت‪ .‬عل��ی الریجانی‪ ،‬رییس‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به ارتقای فناوری‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی برای رون��ق صادرات قطع��ه را مهم‬ ‫دانس��ت که در این راستا داشتن ایده برای صنعت‬ ‫خودرو و قطعه از اهمیت بس��ز ایی برخوردار است‪.‬‬ ‫با توجه به س��خنان فعاالن و کارشناس��ان صنعت‬ ‫قطعه که پیش از این «گس��ترش صنعت» به طور‬ ‫کام��ل به ان پرداخته رس��یدن ب��ه نقطه مطلوب‬ ‫صادرات با چالش هایی همراه است و حال باید دید‬ ‫راهکارهای تحقق صادرات موردنظر چیست؟‬ ‫‹ ‹هزینه ها پاسخگوی صادرات نیست‬ ‫محمود نجفی س��هی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور در راستای رسیدن به نقطه مطلوب صادرات‬ ‫قطع��ه گف��ت‪ :‬همان ط��ور ک��ه بارها عنوان ش��د‬ ‫قطعه ساز ایرانی توان س��اخت قطعات صادراتی را‬ ‫دارد اما تحقق این امر مهم دو پیش نیاز الزم دارد؛‬ ‫نخست خودروسازان تامین مالی قطعه سازان را در‬ ‫مقاب��ل تعهداتی که دارند به ش��کل مطلوب و در‬ ‫زمان مقرر انج��ام دهند زیرا نباید صنعتگر در امر‬ ‫صادرات تعهدی داش��ته باشد و در ادامه راه منابع‬ ‫مالی مشکالتی را به وجود اورد و قطعه ساز نتواند‬ ‫به تعهدات خود عمل کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬صادرات مقوله مهمی اس��ت که زمان‬ ‫الزم دارد تا تولیدکننده بازاریابی کند و با مشتری‬ ‫خود به نتیجه برس��د‪ .‬در این بین اگر مش��کالت‬ ‫مال��ی رخ دهد تمام این تالش ها هدر می رود و در‬ ‫اینده ادامه کار سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت به مقوله ای دیگر اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگر منابع مالی به موقع در اختیار قطعه ساز‬ ‫قرار گی��رد‪ ،‬می تواند کمبودهای س��خت افزاری و‬ ‫نرم افزاری خود را رفع کند‪.‬‬ ‫نجفی سهی برای تحقق صادرات نیز یاداور شد‪:‬‬ ‫نبای��د برای تامین قطع��ات مورد نی��از تنها چند‬ ‫قطعه س��از محدود انتخاب ش��وند و تامین قطعات‬ ‫تم��ام خودروها از مجرای همین چند قطعه س��از‬ ‫باش��د‪ .‬قراردادهای��ی که ام��روز منعقد می ش��ود‬ ‫قطعه س��ازان را مش��خص کرده و در مجموع یک‬ ‫گروه برای تمام شرکت ها همکاری می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این گونه نیست که یک گروه با شرکت‬ ‫پژو همکاری دارد و گروهی دیگر با رنو و‪ ...‬در عمل‬ ‫با این ش��یوه برخورد فعالیت و تعداد قطعه سازان‬ ‫بس��یار محدود می ش��ود و رقابتی که الزم اس��ت‬ ‫پیش نخواهد امد‪ .‬باید توجه داش��ت ممکن است‬ ‫قطعه س��از متوس��ط توان تولی��د و تامین قطعات‬ ‫موردنیاز را داشته باشد اما با این شیوه فعالیت انها‬ ‫را از بازار داخل حذف می کنیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ب��ه این ترتی��ب توان رقاب��ت کاهش‬ ‫می یابد درحالی که اگر رقابت س��الم وجود داشته‬ ‫باشد روی موضوع کیفیت و نرخ مناسب کاال تاثیر‬ ‫خواهد داش��ت بنابراین زمانی در صادرات می توان‬ ‫موفق بود که فناوری تولید داخل ان فراهم باش��د‬ ‫به این معنی که در کیفیت‪ ،‬تیراژ و نرخ تمام ش��ده‬ ‫رضایت ب ه دست اید‪.‬‬ ‫ای��ن عضو انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫صنعتگ��ر ام��روز فعالیت خ��ود را ب��رای صادرات‬ ‫اغاز کند هزینه های او پاس��خگو نب��وده تا بتواند‬ ‫قیمت های متعادلی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار اش�فته م�واد اولیه و مش�کالت‬ ‫تولید‬ ‫نجفی س��هی در ادام��ه به س��ایر عوام��ل در امر‬ ‫صادرات اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬از دیگر عواملی که‬ ‫باعث می ش��ود قیمت های قطعات رقابتی نباش��د‬ ‫گران تمام ش��دن مواد اولیه و اش��فته بازار خرید‬ ‫م��واد اولیه اس��ت در نتیجه خروج��ی کارخانه ها‬ ‫باالس��ت‪ .‬صنعتگر به��ره بانکی ب��االی ‪۲۰‬درصد‬ ‫می پردازد و کمتر از ‪ ۵‬س��اعت واحدهای تولیدی‬ ‫او در حال فعالیت است‪ .‬تمام این مشکالت را باید‬ ‫برای محقق کردن صادرات درنظر گرفت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬فراهم کردن ش��رایط صادرات ضروری‬ ‫است که بخشی از ان مربوط به قوانین و مجلس و‬ ‫قسمتی مربوط به خودروسازان است‪.‬‬ ‫نجفی سهی همچنین اشاره کرد‪ :‬عنوان می شود‬ ‫بهره های بانکی ‪۱۵‬درصد اس��ت اما در عمل ‪ ۱۸‬و‬ ‫به بیش از ‪۲۰‬درصد می رسد‪ .‬ازاین رو هزینه مالی‬ ‫صنعتگر بس��یار باالست درحالی که نرخ تمام شده‬ ‫برای نظ��ام بانکی پایین تر از ‪۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬در‬ ‫اینجا نیاز به ورود مجلس است تا خودروساز ناگزیر‬ ‫به پرداخت مطالبات به موقع ش��ود اما صادرات با‬ ‫حجم باال امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت با نرخ تم ام شده‬ ‫نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که مشکالت‬ ‫نقدینگ��ی باید برطرف ش��ود و تس��هیالت ارزان‬ ‫در اختی��ار صنعتگر قرار گیرد ت��ا صادرات محقق‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالت ارزان یک بحث و قرار دادن‬ ‫تس��هیالت با نرخ منطقی موضوع دیگری اس��ت‪.‬‬ ‫صنعتگر نمی گوید تس��هیالت با نرخ پایین داشته‬ ‫باش��د که مابقی ان را دولت بپ��ردازد بلکه انتظار‬ ‫دارد نرخ تمام ش��ده برای نظام بانکی اصالح شود‬ ‫و بانک ها موظف باش��ند با نرخ تمام شده پول را به‬ ‫مشتریان خود بپردازند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مس��ئله با تسهیالت ارزان تفاوت‬ ‫دارد زیرا وقتی عنوان می ش��ود تسهیالت ارزان به‬ ‫این معنی اس��ت که دولت یارانه بدهد که منظور‬ ‫این نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط و شروط بانک ها‬ ‫اما حس��ین بحرینیان‪ ،‬عضو انجمن قطعه سازان‬ ‫خراس��ان رض��وی درباره دس��تیابی صنعت قطعه‬ ‫ب��ه نقط��ه مطلوب در ام��ر صادرات گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫با وج��ود بازاره��ای رقابتی‪ ،‬صادرات کار اس��انی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫طرحی مبنی بر نوس��ازی صنای��ع پیش بینی و‬ ‫‪۳۰‬هزار میلی��ارد تومان اعتبار برای صنایع بزرگ‪،‬‬ ‫متوس��ط و کوچک اختصاص داده ش��د اما از این‬ ‫عدد که در بودجه امسال پیش بینی شده بود تنها‬ ‫حدود ‪۵‬هزار میلیارد تومان جذب شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬علت این امر ب��ه بانک ها برمی گردد‬ ‫که به دلیل ش��رایط بد اقتصادی گذشته براساس‬ ‫ش��رط های هیات مدیره خ��ود و مصوبه هایی که‬ ‫دارن��د وام می دهند و با وجود اینکه بانک مرکزی‬ ‫اعالم کرده بانک ها معوقه های گذش��ته را در نظر‬ ‫نگیرند و وام بپردازند بانک ها به این مسئله توجهی‬ ‫نمی کنند‪ .‬این فعال صنعت ادامه داد‪ :‬ازاین رو یکی‬ ‫از امور مهم در صادرات نوس��ازی صنایع است زیرا‬ ‫برای صادرات باید فناوری ها روزامد شوند در حالی‬ ‫که یکی از چالش های امروز صنعت قطعه به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل قوانین ضد و نقیض‬ ‫بحرینی��ان در ادامه به گران فروش��ی مواد اولیه‬ ‫تولی��د داخل اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬قوانین ضد و‬ ‫نقیض زیادی در کش��ور وج��ود دارد به طور نمونه‬ ‫فوالد مبارکه ورق های خود را به خارج با نرخ ارزان‬ ‫عرضه می کند و همان کاال را در داخل با نرخ باالتر‬ ‫به فروش می رس��اند بنابراین مزایای رقابتی برای‬ ‫صادرات وجود ندارد و باید س��اختارها اصالح شده‬ ‫و مصوبات جامه عمل بپوشند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که چرا فوالدمبارکه‬ ‫ورق های فوالد خود را به صنعتگران داخلی گران تر‬ ‫از خارج می فروشد‪ ،‬گفت‪ :‬پاسخ این پرسش را باید‬ ‫از سیاست گذاران پرسید زیرا صنعتگران برای این‬ ‫امر هیچ منطقی پیدا نکرده اند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ش��رکت ما ص��ادرات کمی به کش��ور‬ ‫انگلس��تان دارد ک��ه حج��م باالیی نیس��ت؛ بازار‬ ‫کوچکی برای به اصطالح خودروهای دس��تی است‬ ‫که نخس��ت کیفی��ت مورد توجه ق��رار می گیرد و‬ ‫سپس مسئله نرخ مطرح می شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی ادامه داد‪ :‬در بحث تیراژ و نرخ‬ ‫بخش عم��ده ای از تولیدکنن��دگان داخلی امکان‬ ‫رقاب��ت ندارند ضمن انکه ص��ادرات با اهدافی که‬ ‫گذاشته شده با بازار محدود قابل دستیابی نیست‬ ‫و باید تولید در تیراژ داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه قیمت های ب��اال امکان‬ ‫صادرات را از صنعتگر می گیرد به مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه انتقال وجه محصوالت صادراتی اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی دیگر از موانع ص��ادرات امکان انتقال‬ ‫وج��ه محصوالت صادراتی اس��ت و همچنان برای‬ ‫این امر ش��رکت ها دچار مش��کل بوده و باید وجه‬ ‫را با یک واس��ط دریافت کنند ک��ه باعث افزایش‬ ‫قیمت ها می شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫دنده‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫رهرو‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪900/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل ویند (‪2 )Wind‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10/800/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪3‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫‪10/500/000‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪6‬‬ ‫رهرو‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪6/300/000‬‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪4/600/000‬‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫ان اف‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫تک تاز‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫اپاچی‬ ‫راکز‬ ‫ان اف‬ ‫بنلی‬ ‫تک تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪3/100/001‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪4)Team‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 27.5‬مدل پرو ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪10‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2017‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫کی تی ام الترا ‪1.65‬‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫ترینکس دی ‪ - 75‬اندازه ‪27.5‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫هرو مدل شیفت ار ‪7‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪980/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪1/300/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1/430/000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫ب��ا وضعیتی ک��ه صنعت‬ ‫موتورس��یکلت در کش��ور‬ ‫دارد به ط��ور عم��وم واردات‬ ‫ب��رای صنعتگران س��اده‪‎‬تر‬ ‫اس��ت ب��ه همی��ن دلیل به‬ ‫این ام��ر اهتمام بیش��تری‬ ‫می شود درنتیجه سهمی از‬ ‫حبیب‪‎‬ا‪ ...‬محمودان‬ ‫این تامین به ناحق به دست‬ ‫نایب رییس انجمن‬ ‫چینی ها افتاده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان قطعات‬ ‫چینی ها در بحث صادرات‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫هم��ت زی��ادی دارن��د و با‬ ‫پیشنهاد مش��وق‪‎‬هایی برای‬ ‫قطعات خ��ود بازاریابی می کنند و به دنبال توس��عه بازارهای‬ ‫بین المللی خود هس��تند‪ .‬برای داشتن بازار‪ ،‬قیمت ها بسیار‬ ‫مهم هستند و پایین بودن نرخ تمام شده‪ ،‬محصوالت را رقابتی‬ ‫می کند و در این امر نیز چینی‪‎‬ها جلوتر از ما حرکت می کنند‪.‬‬ ‫همچنین انها برای کامل ش��دن این چرخه به نسبت توان‬ ‫خرید مش��تریان خارجی خود اعتبار می‪‎‬دهند بدین معنا که‬ ‫هرقدر ارقام و خریدها باالتر باش��د اعتبار انها بیشتر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬درحال حاضر سفارش به قطعه‪‎‬س��ازان افت داشته زیرا‬ ‫تولید موتورسیکلت با چالش روبه رو است‪.‬‬ ‫خال سیاس��ت‪‎‬های مدون ب��رای صنعت موتورس��یکلت از‬ ‫چالش های تولید در این حوزه است و به نوعی صنعتی است‬ ‫که به فراموشی سپرده شده است‪ .‬صنعت موتورسیکلت چون‬ ‫متولی مشخصی در ساخت و تولید ندارد در شرایط مناسبی‬ ‫قرار ندارد و اختالف شرکت مونتاژکنندگان و قطعه‪‎‬سازان بر‬ ‫سر این موضوع باعث شده محصول به شکل کامل وارد شود‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت همچون صنعت خودرو دخالت کند ش��رکت های‬ ‫مونتاژ کننده موظف می شوند برای تولید برنامه داخلی سازی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫الزم اس��ت گردهمایی های جدی از س��وی س��ازمان ها و‬ ‫نهادهای ذی صالح برگزار و سیاس��ت‪‎‬های الزم تدوین شود‪.‬‬ ‫پیش تر قرار بود کارگروه تخصصی در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫تش��کیل شود که از ان استقبال نش��د و درواقع این کارگروه‬ ‫وی��ژه به حالت منفعل و ناکارامد در همان مراحل اولیه خود‬ ‫باقی مانده است‪.‬‬ ‫برای نجات این صنعت الزم است خود صنعتگران فعال در‬ ‫دو حوزه س��اخت موتورسیکلت و تامین کنندگان قطعات ان‬ ‫با هم اندیش��ی به راهکارهای مناسب برای این صنعت برسند‬ ‫و ش��اهد رشد و پیش��رفت صنعت موتورس��یکلت در کشور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه همکاری های بین المللی‬ ‫قطعه سازان ایران و کره ‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروی��ی از‬ ‫گس��ترش همکاری قطعه سازان‬ ‫ایران��ی و کره ای در اینده نزدیک‬ ‫خبر داد‪ .‬مازیار بیگلو با اشاره به‬ ‫تمایل خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫کره ای برای هم��کاری با صنعت‬ ‫خودرو ایران اظهار کرد‪ :‬در گردهمایی مشترک قطعه سازان‬ ‫ایرانی و کره ای که با حضور س��فیر کره برگزار ش��د‪ ،‬س��فیر‬ ‫کره ضمن اس��تقبال از گس��ترش همکاری صنعت خودرو و‬ ‫قطعه سازی کره با صنعت خودرو ایران بر لزوم گسترش این‬ ‫همکاری ه��ا تاکید کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬نب��ود اطالعات کافی از‬ ‫صنعت کره موجب برخی س��وءتفاهم ها و نگرانی ها در روند‬ ‫همکاری با صنعت خودرو و قطعه س��ازی ایران ش��ده که در‬ ‫راس��تای برگزاری این گردهمایی مقرر شد همکاری انجمن‬ ‫قطعه س��ازان ایران با انجمن قطعه سازان کره گسترش یافته‬ ‫و اطالعات بیش��تری در اختیار همتایان کره ای قرار گیرد تا‬ ‫ش��اهد تعامل و همکاری های بیش��تر در این عرصه باشیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو در‬ ‫گفت وگ��و با خبرخودرو اعالم کرد‪ :‬با شفاف س��ازی بیش��تر‬ ‫بی تردی��د همکاری ه��ا و روند فعالیت قطعه س��ازان ایرانی و‬ ‫کره ای گسترده تر خواهد شد‪ .‬این فعال صنعت قطعه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬با بهبود روابط و همکاری ها امکان دستیابی به شرکای‬ ‫تجاری و سرمایه گذاری مشترک قطعه سازان کره ای در ایران‬ ‫فراه��م خواهد ش��د و منفعت مالی را نیز ب��رای انها در پی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته بخش��ی از پرسش های‬ ‫قطعه سازان درباره مراودات بانکی و نوع سرمایه گذاری و نیز‬ ‫وضعیت خودروس��ازی ایران بود که پاسخ های مناسب ارائه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیگلو همچنین با توجه به تمایل قطعه سازان کره ای برای‬ ‫تعام��ل و همکاری ب��ا صنعت قطع ه ایران گف��ت‪ :‬در جریان‬ ‫برگزاری این گردهمایی در تفاهمنامه ش��فاهی مقرر شد تا‬ ‫همایش��ی برای قطعه س��ازان کره ای در ایران برگزار شود و‬ ‫نمایندگان بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی و نمایندگان خودروس��ازان در این همایش حضور‬ ‫داش��ته باشند و اطالعات اجمالی درباره وضعیت انتقال پول‬ ‫و مراودات بانکی و حمایت از س��رمایه گذاری خارجی ارائه و‬ ‫در این زمینه شفاف س��ازی بیش��تری انجام شود و در ادامه‬ ‫در صورت تمایل قطعه س��ازان کره ای ‪ ،‬شرکای بالقوه ایرانی‬ ‫معرفی شوند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 30 1396‬ربیع االول ‪ 19 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 283‬پیاپی ‪2256‬‬ ‫خبر‬ ‫جیلی سهامدار بنز خواهد شد‬ ‫هلدین��گ جیلی‪ ،‬بخش��ی از س��هام دایملر‪ ،‬ش��رکت مادر‬ ‫نش��ان های تجاری مرس��دس بن��ز و اس��مارت را خریداری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصرخودرو به نق��ل از گلوبال تایم��ز‪ ،‬در این‬ ‫معامله ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد از کل س��هام دایملر به ارزش بیش از ‪۴‬‬ ‫میلیاردیورو به جیلی واگذار می ش��ود‪ .‬در صورت نهایی شدن‬ ‫این قرارداد‪ ،‬جیلی به دومین یا سومین سهامدار عمده دایملر‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫کویت ‪ ۶/۸‬درصد و اتحاد رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیشی‪-‬الیانس‬ ‫هم ‪ ۳/۱‬درصد از س��هام دایملر را در اختیار دارند‪ .‬دایملر در‬ ‫ماه نوامبر (ابان) امس��ال اعالم کرده بود پیش��نهاد جیلی در‬ ‫زمینه خرید ‪ ۵‬درصد از س��هامش را رد و گفت توافقی برای‬ ‫واگذاری سهام با نرخ پایین تر با جیلی امضا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫هلدینگ جیلی هم اکنون مالکیت شرکت خودروسازی ولوو‬ ‫را نیز در اختیار دارد و نیمی از س��هام خودروسازی پروتون و‬ ‫‪۱۵‬درصد سهام لوتوس را نیز خریداری کرده است‪.‬‬ ‫کیا و هیوندای فراخوان دادند‬ ‫شرکت های خودروسازی کیا و هیوندای بیش از ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه از تولیدات خود را در امریکا فراخواندند‪.‬‬ ‫این فراخوان تنها خودروهای کامپکت را شامل می شود و‬ ‫دو خودروس��از کره جنوبی از مالکان خودروهای النترا مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬و ‪ ۲۰۱۴‬و نی��ز کی��ا فورته ه��ای مدل های ‪ ۲۰۱۲‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬خواس��تند به مراک��ز خدماتی تعیین ش��ده مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬این فراخ��وان به دلیل «نقص‬ ‫فنی چراغ ترمز» انجام می شود‪ .‬براساس اسناد منتشر شده‪،‬‬ ‫وجود یک صفحه پلیمری س��بب می ش��ود چراغ ترمز این‬ ‫خودروها به درستی عمل نکند و در مواردی پس از رها شدن‬ ‫پدال ترمز‪ ،‬روش��ن باقی بمان��د‪ .‬همچنین این نقص موجب‬ ‫می ش��ود رانندگان بدون فش��ردن پدال ترمز از پارک خارج‬ ‫شوند که این خالف اصول ایمنی است‪ .‬هیوندای و کیا اعالم‬ ‫کردند تاکنون هیچ گزارشی درباره وقوع تصادف در اثر این‬ ‫نقص فنی منتشر نشده است‪.‬‬ ‫اج��رای فراخوان هیون��دای در روز ‪ ۳۰‬ژانویه (‪ ۱۰‬بهمن)‬ ‫و فراخوان کیا در روز ‪ ۸‬فوریه (‪ ۱۹‬بهمن) س��ال اینده اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫لکسوس بهترین ارائه دهنده‬ ‫خدمات پس از فروش در جهان شد‬ ‫لکس��وس با پشت سر گذاش��تن رقیبان قدرتمند المانی‪،‬‬ ‫عنوان بهتری��ن ارائه دهنده خدمات پس از فروش در جهان‬ ‫را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫براساس رتبه بندی موسسه «جی دی پاور»(‪،)JD Power‬‬ ‫لکسوس با گرفتن ‪ ۸۶۹‬نمره از ‪ ۱۰۰۰‬نمره کل که ‪ ۱۷‬نمره‬ ‫بیشتر از سال گذشته است‪ ،‬با پس زدن رقیبان المانی خود‬ ‫توانست عنوان ارائه دهنده بهترین خدمات پس از فروش در‬ ‫جهان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫این نظرس��نجی از صاحب��ان ‪ ۵۴۷‬خودرو لکس��وس که‬ ‫در س��ال پیش خریداری ش��ده اند انجام ش��ده که در میان‬ ‫نش��ان های تجاری لوک��س‪ ،‬باالترین می��زان رضایت مندی‬ ‫مشتریان را داشته است‪.‬‬ ‫به دنبال لکسوس‪ ،‬مرسدس بنز‪ ،‬ائودی و ب ام و به ترتیب‬ ‫با نمره ه��ای ‪ ۸۴۰ ،۸۵۲‬و ‪ ۸۳۵‬در رتبه های دوم تا چهارم‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬با کمال تعجب‪ ،‬نش��ان تجاری لندروور و ولوو‬ ‫نتوانس��تند نمره خوبی کسب کنند و در این فهرست جایی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬این مطالعات نش��ان می دهد تعیین‬ ‫وقت انالین برای رزرو وقت سرویس های دوره ای و تعمیرات‬ ‫در میان مشتریان رواج پیدا کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۹۳/۵‬درصد مش��تریان اظه��ار کردند خودرو‬ ‫پ��س از تعمیر رفع ایراد ش��ده و نیاز به مراجع��ه دوباره به‬ ‫تعمیرگاه ها وجود نداشت‪.‬‬ ‫خودروهای برقی به زودی‬ ‫بی سیم شارژ می شوند‬ ‫ش��رکت کانتیننت��ال قص��د دارد نمونه اولیه ش��ارژرهای‬ ‫بی س��یم خود را ماه اینده در نمایش��گاه سی ای اس (‪)CES‬‬ ‫در شهر الس وگاس در معرض دید عالقه مندان قرار دهد‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از این ش��ارژرها خودروها تنه��ا باید روی یک‬ ‫س��طح هادی قرار بگیرند ت��ا انرژی برق م��ورد نیاز به طور‬ ‫بی سیم به باتری های انها منتقل شود‪.‬‬ ‫شرکت سازنده مدعی است این شارژرهای بی سیم نسبت‬ ‫به نمونه های تولیدی شرکت های رقیب انعطاف و توانمندی‬ ‫بیشتری دارند و با سرعت بیشتری خودروهای برقی را شارژ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬از جمله ش��رکت هایی که در حال تولید‬ ‫شارژرهای برقی بی سیم برای تولیدات خود هستند می توان‬ ‫به ب ام و‪ ،‬مرسدس بنز و حتی شرکت های نوپای تولیدکننده‬ ‫خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫هر دقیقه شارژ بی سیم از طریق فناوری کانیتننتال امکان‬ ‫حرکت خ��ودرو برقی ب��رای یک دقیق��ه را ممکن می کند؛‬ ‫بنابراین اس��تفاده از این روش تنها در سفرهای درون شهری‬ ‫به صرفه به نظر می رس��د‪ .‬این ش��رکت می گوی��د در اینده‬ ‫نزدیک شارژرهای بی سیمی خواهد ساخت که در مدت ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه ش��ارژ الزم برای طی ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مسافت را ممکن‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ارزش جهانی بازار‬ ‫اکسسوری خودرو در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی)‬ ‫به ‪ ۳۶۰/۸‬میلیون دالر‬ ‫رسید و انتظار می رود این‬ ‫رقم تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۰۰-۰۱‬خورشیدی)‬ ‫به ‪ ۵۱۹/۰۱‬میلیون دالر‬ ‫برسد‬ ‫تیونینگ‪ ،‬صنعت‪-‬سرگرمی پولساز خودروسازی‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫راهی کردن یک خودرو جدید به بازار کاری س��خت و‬ ‫پرزحمت است‪ .‬برای اینکه خودرو‪ ،‬خودرو شود‪ ،‬به سال ها‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬طراحی و در نهایت ازمایش نهایی نیاز دارد‪.‬‬ ‫سپری شدن چنین روندی شکیبایی زیادی می خواهد اما‬ ‫همه نمی توانند در این مسیر صبر ایوب داشته باشند‪ ،‬پس‬ ‫به س��راغ یک راهکار دیگر می روند؛ تیونینگ‪ .‬تیونینگ‬ ‫خودرو در واقع ایجاد تغییر در ظاهر یا عملکرد یک وسیله‬ ‫نقلیه با هدف بهبود کارکرد ان است‪ .‬خودروسازان به طور‬ ‫معم��ول تالش می کنند خودرویی از کارخانه بیرون بیاید‬ ‫که با س��لیقه و انتظار عموم مردم همخوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫تیونین��گ اما این فرصت را به صاحب خودرو می دهد که‬ ‫وس��یله نقلیه را کمی ش��خصی تر کرده و س��لیقه خود را‬ ‫در برخی قس��مت ها لحاظ کن��د‪ .‬تیونینگ همچنین در‬ ‫کنار س��رگرمی و توجه به سلیقه شخصی افراد‪ ،‬به بهبود‬ ‫عملک��رد کمک کرده و به عنوان مث��ال موتور را قبراق تر‬ ‫می کن��د‪ .‬تیونینگ در بخش ه��ای گوناگون یک خودرو‬ ‫یعن��ی موت��ور‪ ،‬تعلیق و بدن��ه انجام می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫می ت��وان تغییرات��ی در فضای داخل��ی و خارجی خودرو‬ ‫انج��ام داد ک��ه انها هم در زمره صنعت س��رگرم کننده و‬ ‫جذاب تیونینگ قرار می گیرند‪.‬‬ ‫موسس��ه پژوهش های ب��ازار زی��ون (‪ )Zion‬در هند‬ ‫به تازگی گزارشی منتشر کرده که در ان به بازار تیونینگ‬ ‫در دنیا و امار و ارقام مربوط به ان اش��اره ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش ارزش جهانی بازار اکسس��وری‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی)‬ ‫به ‪ ۳۶۰/۸‬میلیون دالر رس��ید و انتظار می رود این رقم تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪۱۴۰۰-۰۱‬خورشیدی) به ‪۵۱۹/۰۱‬‬ ‫میلیون دالر برس��د‪ .‬این یعنی نرخ رش��د ساالنه ترکیبی‬ ‫(‪ )CAGR‬در ای��ن صنعت بین س��ال های ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬تا ‪ ۲۰۲۲‬میالدی(‪۱۴۰۰-۰۱‬خورش��یدی) ‪۶/۴‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬انتظار این اس��ت که بازار اکسسوری های‬ ‫خودرو در ‪ ۴‬س��ال اینده ش��اهد رش��د پایدار باشد‪ .‬برای‬ ‫تحقق رش��د پیش بینی ش��ده برای این ب��ازار به افزایش‬ ‫تقاضای خودرو‪ ،‬افزایش تمایل به سفارشی کردن خودرو‬ ‫به ویژه در میان نس��ل جوان و رش��د فروش پیکاپ ها نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬اکن��ون از ب��ازار تیونینگ محص��والت زیادی در‬ ‫سراس��ر جهان در دس��ترس خریداران است اما بسیاری‬ ‫از انها کیفیت الزم را ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬در دسترس بودن‬ ‫اکسس��وری های ارزان قیمت و باکیفیت پایین می تواند به‬ ‫روند رشد این بازار متنوع و جذاب اسیب وارد کند‪ .‬توجه‬ ‫به این اسیب زمانی جدی تر می شود که بدانیم خودروهای‬ ‫امروزی پا را روی گاز گذاشته و با سرعت در حال رفتن به‬ ‫س��مت فناوری های جدید روشنایی‪ ،‬دسترسی به وسایل‬ ‫نقلیه بیومتریک‪ ،‬نمایش اطالعات روی شیشه جلو و سایر‬ ‫فناوری های نوین هس��تند‪ .‬براس��اس محصول‪ ،‬این بازار‬ ‫تنوع زی��ادی دارد و می توان محصوالتی مانند چراغ جلو‬ ‫و عق��ب‪ ،‬چراغ قوه‪ ،‬تزئینات ظاهری‪ ،‬چراغ های هش��دار‪،‬‬ ‫چراغ های داخلی‪ ،‬س��ت های الکترونیک��ی‪ ،‬لوازم جانبی‬ ‫داخلی‪ ،‬ابزارهای س��بک زندگی‪ ،‬صفحه کیلومترش��مار‪،‬‬ ‫ل��وازم جانبی مربوط به ایمنی‪ ،‬تهویه مطبوع‪ ،‬محصوالتی‬ ‫برای افزایش کارکرد و‪ ...‬را در ان دید‪.‬‬ ‫از لح��اظ درام��د در صنعت تیونین��گ‪ ،‬اروپا پرچمدار‬ ‫درامدزایی اس��ت و توانست بیش��ترین درامد را در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) در این بخش‬ ‫به دس��ت اورد‪ .‬این رش��د درامدی برای اروپا بیش از هر‬ ‫چی��ز در نتیج��ه افزایش هزینه کرد مش��تریان در بخش‬ ‫تیونینگ است‪ .‬پس از اروپا منطقه امریکای شمالی دیگر‬ ‫ب��ازار پررونق تیونینگ خودرو ب��ود‪ .‬پیش بینی ها بر این‬ ‫اس��ت که امریکای ش��مالی بتواند س��هم ‪ ۲۷/۳‬درصدی‬ ‫از ای��ن ب��ازار را در اینده نزدیک ب��ه خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫همچنین پیش بینی می شود رشد این صنعت در قاره سبز‬ ‫در اینده ادامه داشته باشد و تقاضا برای تغییر و سفارشی‬ ‫کردن خودروها با همین روند رو به رش��د پیش برود‪ .‬در‬ ‫منطقه اس��یا‪-‬اقیانوس ارام نیز افزایش جمعیت و تغییر‬ ‫س��بک زندگی در افزایش تقاضا برای تیونینگ خودروها‬ ‫نقش پررنگی در سال گذشته میالدی داشت‪.‬‬ ‫تیونینگ البته به هر شکلی و در هر اندازه ای نمی تواند‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ش��رکت های فعال در این زمینه در کل دنیا‬ ‫برای اینکه بتوانند در بازار رقابتی این صنعت باقی بمانند‬ ‫باید از مجموعه ای از ش��یوه نامه های ایمنی پیروی کنند‪.‬‬ ‫این یعنی انها نمی توانند به سازی که مشتری زد برقصند‬ ‫و بای��د تم��ام جوان��ب به وی��ژه ایمنی را در نظ��ر بگیرند‪.‬‬ ‫برنامه هایی مانند «ان اچ ارای»‪« ،‬ای اچ ارای» و «س��ولو»‬ ‫همگی نیاز هستند و یک خودرو باید تمام استانداردهای‬ ‫ای��ن برنامه ها را رعایت کرده باش��د ت��ا بتواند با تیونینگ‬ ‫جذاب خود در خیابان ها رفت و امد کند‪.‬‬ ‫اکنون ش��رکت هایی مانن��د «جی ز ریس��ینگ» (‪J’s‬‬ ‫‪« ،)Racing‬ارای یواچ‪-‬ول��ت» (‪)RAUH-Welt‬‬ ‫«رین اس��پید» (‪« ،)Rinspeed‬موس��تانگ پی ت��ی ار»‬ ‫(‪ )Mustang PTR‬و «اف ای بی دیزاین» از بهترین های‬ ‫تیونینگ در سراسر دنیا هستند‪ .‬اما در میان شرکت های‬ ‫فعال در این زمینه یک نام اش��نا نیز به چش��م می خورد؛‬ ‫ش��رکت بریتانیایی «منصوری» (‪ )Mansory‬که مالک‬ ‫ان یک ایرانی تبار به نام کورش منصوری اس��ت و اکنون‬ ‫در مونی��خ المان فعالی��ت می کند‪ ،‬از جمل��ه بزرگترین‬ ‫تیونینگ کاره��ای جه��ان اس��ت‪ .‬می توان گف��ت کمتر‬ ‫شرکتی در دنیای خدمات پس از فروش خودرو در بخش‬ ‫تیونین��گ به اندازه ش��رکت سفارسی س��ازی منصوری‪،‬‬ ‫نام اشنا است‪ .‬منصوری اشتیاق شدیدی در بازار تیونینگ‬ ‫و ن��واوری از خود نش��ان می دهد‪ .‬تنه��ا یک نمونه از این‬ ‫اشتیاق را می توان در مدل جی تی ریس بنتلی کانتیننتال‬ ‫در نمایش��گاه خودرو ژنو در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(میانه‬ ‫‪۱۳۹۴‬خورشیدی) دید‪.‬‬ ‫انچ��ه ش��رکت هایی مانن��د منصوری ارائ��ه می دهند‬ ‫خالقیتی در راس��تای قدرتمندتر شدن خودروهایی است‬ ‫که از ابتدا قدرتمند از کارخانه بیرون می ایند‪.‬‬ ‫اما روند این روزهای تیونینگ مانند کل خودروس��ازی‬ ‫جهان در حال پیش��روی به سمت خودروهای هیبریدی‬ ‫و برقی اس��ت‪ .‬شاید در نگاه نخس��ت شگفت اور باشد اما‬ ‫واقعیت ماجرا این اس��ت که نوبتی هم باش��د حاال نوبت‬ ‫تیونینگ خودروهای برقی و هیبریدی رسیده است‪.‬‬ ‫اگ��ر مزای��ای غیرتیونینگ��ی این ن��وع خودروها مانند‬ ‫به صرف��ه بودن یا انتش��ار کم گازه��ای گلخانه ای را کنار‬ ‫بگذاری��م‪ ،‬خودروه��ای هیبری��دی و برق��ی قابلیت های‬ ‫بس��یاری از نظ��ر اندازه و کارایی ب��اال دارند که تیونینگ‬ ‫می تواند انها را افزایش هم بدهد‪ .‬در واقع همین عملکرد‬ ‫بسیار قوی است که گاهی رانندگان را می ترساند‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۷-۸۸‬خورشیدی) به این‬ ‫س��و س��رعت برخی مدل های خودروهای برقی توانسته‬ ‫تن��ه به تنه خودروهای مس��ابقه ای فرمول یک بزند‪ .‬این‬ ‫خودروه��ا از افزایش قدرت گرفت��ه تا موتورهای توربو به‬ ‫خود دیدند و این باعث ش��ده دنیا به تیونینگ های خوب‬ ‫برای خودروهای برقی امیدوار باشد‪ .‬به نوعی می توان گفت‬ ‫تیونینگ های این��ده از ان خودروهای برقی و هیبریدی‬ ‫اس��ت‪ .‬به ه��ر حال صنعت تیونین��گ در جهان امروز که‬ ‫امکانات و فناوری ها چش��م گیرتر از گذش��ته هستند‪ ،‬به‬ ‫یکی از صنایع مهم تبدیل شده و گردش مالی باالیی را نیز‬ ‫به لطف مشتریان عالقه مند در سراسر دنیا تجربه می کند‪.‬‬ ‫این صنعت که هم فال اس��ت و هم تماش��ا به سادگی یک‬ ‫خ��ودرو قدرتمن��د را از گذش��ته قدرتمندتر ک��رده و به‬ ‫چرخش صنعت خودرو نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫‪Globenewswire‬‬ ‫‪Fastcar‬‬ ‫قدرتمندترین افراد صنعت خودرو جهان را بشناسید‬ ‫در صنعت خودرو جهان نام هایی هستند که باعث اعتبار بخشیدن به این‬ ‫صنعت می شوند و یک وزنه سنگین برای خودروسازی به شمار می روند‪ .‬با‬ ‫‪ ۱۰‬فرد قدرتمند صنعت خودرو جهان اشنا شوید‪:‬‬ ‫‹ ‹ایالن ماسک‬ ‫ایالن ماس��ک قدرتمندترین فرد فهرس��ت اس��ت‪ .‬او صاحب دو شرکت‬ ‫تس�لا و اسپیس ایکس است و در دنیای خودروهای برقی تبدیل به یکی از‬ ‫رهبران و پیشتازان شده است‪ .‬راهبرد شرکت تسال تولید خودروهای ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد برقی اس��ت که بتوانند با یک بار ش��ارژ مسافت زیادی را طی کنند‪.‬‬ ‫خودروهای این ش��رکت در دس��ته لوکس ها قرار می گیرند و با اپشن هایی‬ ‫جذاب و طراحی زیبا می توانند چشم هر بیننده ای را به خود خیره کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مارک فیلدز‬ ‫و دوس��تدار محیط زیست اس��ت‪ .‬درحال حاضر این خودروساز در حال کار‬ ‫روی فناوری سوخت هیدروژنی است‪.‬‬ ‫سیاس��ت های او‪ ،‬این ش��رکت را از سقوط نجات داد‪ .‬مارکیونه رتبه جهانی‬ ‫شرکتش را بهبود چشمگیری بخشید‪.‬‬ ‫برنی اکلستون‪ ،‬رییس مسابقات فرمول یک است‪ .‬مسابقات اتومبیل رانی‬ ‫فرم��ول یک از محبوب ترین ها می��ان طرفداران خودرو و همچنین یکی از‬ ‫پرطرفدارترین مس��ابقات در س��طح جهانی اس��ت‪ .‬او با داشتن سرمایه ای‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیارد دالر یکی از مردان ثروتمند در جهان است‪.‬‬ ‫لی ش��وفو‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ جیلی اس��ت که در حوزه های بس��یاری‬ ‫مانند تولید خودرو س��واری‪ ،‬موتورس��یکلت‪ ،‬تاکسی‪ ،‬گیربکس و پیشرانه‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬این شرکت همچنین مالک شرکت ولوو و نشان تجاری «لندن‬ ‫تاکسی» است‪ .‬شوفو به دلیل داشتن قدرت در صنعت خودرو چین در این‬ ‫فهرس��ت قرار دارد‪ .‬انتظار این اس��ت که چین به زودی به یکی از بزرگان‬ ‫صنعت خودرو دنیا تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنی اکلستون‬ ‫‹ ‹جیسون کاستریوتا‬ ‫او ی��ک ط��راح مط��رح خودروه��ای لوکس اس��ت‪ .‬کاس��تریوتا تاکنون‬ ‫خودروهای بس��یار ماندگار و زیبایی مانند فراری ‪ ۴/۵‬پی و مازراتی گران‬ ‫توریس��مو را طراحی کرده اس��ت‪ .‬همین دو مدل کافی است تا این فرد نام‬ ‫خود را در تاریخ خودروس��ازی ثبت کند اما او همچنان مصمم به کار خود‬ ‫ادامه می دهد و در اندیشه طراحی مدل های جدیدتر و زیباتر است‪.‬‬ ‫مارک فیلدز‪ ،‬مدیرعامل جدید شرکت جنرال موتورز که ‪ ۲۶‬سال سابقه‬ ‫کار در این شرکت را دارد‪ ،‬توانست جنرال موتورز را از بحران نجات دهد و‬ ‫ارزش سهام این شرکت را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد‪ .‬این شرکت‬ ‫با تولید مدل هایی مانند فورد فوکوس اراس‪ ،‬شلبی جی تی ار‪ ۳۵۰‬و فورد‬ ‫جی تی توانست محبوبیت از دست رفته خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قاضی چارلز بریر‬ ‫به گزارش خودروکار ماری بارا‪ ،‬مدیرعامل پیشین شرکت جنرال موتورز‬ ‫و تنها زن حاضر در این فهرس��ت اس��ت که یکی از قدرتمندترین های این‬ ‫صنعت به ش��مار می رود‪ .‬جنرال موتورز با داش��تن ‪ ۱۷‬شرکت زیرمجموعه‬ ‫و دارا بودن خط تولید در ‪ ۳۷‬کشور جهان یکی از بزرگترین خودروسازان‬ ‫جهان است‪ .‬این شرکت همچنین یکی از پیشتازان ساخت خودروهای سبز‬ ‫‹ ‹سرجیو مارکیونه‬ ‫‹ ‹ماری بارا‬ ‫او کسی بود که حکم نهایی را علیه تقلب شرکت فولکس واگن در ازمایش‬ ‫االیندگی خودروهای دیزلی صادر کرد‪ .‬رسوایی بزرگی که صدایش در دنیا‬ ‫پیچید‪ .‬این شرکت المانی در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪۱۳۹۳-۹۴‬خورشیدی)‬ ‫خودروهای دیزلی خود را به دستگاهی مجهز کرد که تجهیزات اندازه گیری‬ ‫االیندگی را به اشتباه می انداخت‪.‬‬ ‫این فرد مدیرعامل ش��رکت فیات کرایس��لر است که یکی از ستون های‬ ‫خودروسازی اروپا به شمار می رود‪ .‬او به نوعی ناجی فیات کرایسلر است و‬ ‫‹ ‹لی شوفو‬ ‫‹ ‹باراک اوباما‬ ‫ممکن اس��ت کمی عجیب به نظر بیاید اما باراک اوباما‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫پیشین امریکا فرد نهم فهرست است‪ .‬او در نخستین دوره ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫ب��ا اختصاص بودجه ‪۸۰‬میلیارد دالری موجب تحول صنعت خودرو امریکا‬ ‫شد‪ .‬او با این سرمایه گذاری نه تنها کارافرینی کرد‪ ،‬بلکه کمک زیادی هم‬ ‫به صنعت خودرو در جهان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سباستین ترون‬ ‫سباستین ترون‪ ،‬رییس ازمایشگاه هوش مصنوعی در دانشگاه استنفورد‬ ‫امریکا اس��ت و فناوری خودران های ش��رکت گوگل کار کس��ی نیست‪ ،‬جز‬ ‫همین فرد‪ .‬او و تیمش موفق ش��دند نخستین خودرو تمام خودران (بدون‬ ‫نیاز به راننده) را در جهان تولید کنند‪ .‬امروز ‪ ۱۵‬مهندس در شرکت گوگل‬ ‫در حال توس��عه خودران ها هس��تند که تمامی این ها را مدیون سباستین‬ ‫ترون هستند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 30 1396‬ربیع االول ‪ 19 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 283‬پیاپی ‪2256‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین نیازهای اولیه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫امیر حسین کاوه‬ ‫راه اندازی یک خط‬ ‫تولید در صنعت لوله و‬ ‫پروفیل فوالدی به ‪۱0‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه‬ ‫برای تولید فقط یک‬ ‫نوع محصول با ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫اشتغال نیاز دارد‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با دبیر سندیکای لوله و پروفیل فوالدی مطرح شد‬ ‫شفاف سازی نرخ مواد اولیه نیاز امروز لوله و پروفیل فوالدی‬ ‫ظرفیت سازی در افق ‪۱۴0۴‬؛ خالی از تولید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تنوع محصول در صنعت لوله و پروفیل فوالدی‬ ‫بس��یار اس��ت و هر کس در هر نقطه ای که باشد‬ ‫این محصوالت را به ش��کل های مختلف در شعاع‬ ‫‪۱0‬متری خود خواهد دید‪.‬‬ ‫ای��ن واحده��ای صنعتی در رده ه��ای کوچک‪،‬‬ ‫متوس��ط و بزرگ فعالیت دارند‪ ۵0 .‬س��ال پیش‬ ‫فق��ط ‪ ۲‬واح��د صنعت��ی لوله و پروفی��ل فوالدی‬ ‫در ته��ران راه اندازی ش��ده و فعالیت داش��تند اما‬ ‫درحال حاض��ر به گفت��ه امیرحس��ین کاوه‪ ،‬دبیر‬ ‫س��ندیکای لوله و پروفیل ف��والدی‪ ،‬بیش از ‪۱۶0‬‬ ‫کارخان��ه تولیدکنن��ده لول��ه و پروفی��ل فوالدی‬ ‫در بیش��تر اس��تان های کش��ور در ح��ال فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این ح��وزه از صنعت دراختیار بخش خصوصی‬ ‫است که توانسته براساس اهداف چشم انداز ‪۱۴0۴‬‬ ‫ظرفیت س��ازی کند اما مشکالت تامین مواد اولیه‬ ‫مانع تولید برمبنای ظرفیت اسمی شده است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با «گسترش صنعت» از انحصار‬ ‫تولید ش��مش و ورق های ف��والدی در تعیین نرخ‬ ‫م��واد اولیه گالیه و اظهار کرد‪ :‬با تعامل مناس��ب‬ ‫مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و شورای‬ ‫رقاب��ت با این س��ندیکا به عن��وان نماینده بخش‬ ‫خصوصی فع��ال در صنعت اکن��ون قیمت گذاری‬ ‫م��واد اولیه در بورس کاال ش��فاف ش��ده اما نیاز‬ ‫است نظارت و رصد بازار از سوی مسئوالن دولتی‬ ‫بیشتر شود تا نرخ در زنجیره تولید لوله و پروفیل‬ ‫فوالدی کنترل و از انحصار خارج شود‪.‬‬ ‫ادامه این گفت وگو را بخوانید‪:‬‬ ‫€ €پراکندگی واحدهای صنعتی تولید لوله و‬ ‫پروفیل فوالدی در کشور چگونه است؟‬ ‫کارخانه ه��ای تولی��دی لول��ه و پروفی��ل در‬ ‫مقیاس های کوچک‪ ،‬متوس��ط و ب��زرگ متفاوت‬ ‫است و اشتغال در این واحد ها به نسبت مقیاس از‬ ‫‪ ۱0 ،۶‬و تا‪ ۷00‬نفر را شامل می شود‪.‬‬ ‫این واحدها در تمام اس��تان های کش��ور ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت و این پراکندگی ش��امل استان های‬ ‫تهران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬قزوین‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫ف��ارس‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مازندران‪ ،‬مش��هد‪ ،‬گی�لان و‪...‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت تولید لوله و پروفیل درحال حاضر‬ ‫چه میزان اس�ت و بر اساس چشم انداز ‪۱۴0۴‬‬ ‫چگونه هدف گذاری شده است؟‬ ‫براس��اس افق ‪ ۱۴0۴‬باید تولید فوالد در کشور‬ ‫ب��ه ‪ ۵۵‬میلیون تن برس��د ک��ه ‪ ۲۵‬ملیون تن ان‬ ‫ش��امل تولید ورق های فوالدی است‪ .‬ورق فوالدی‬ ‫به صورت خام اس��تفاده ای ن��دارد همان طور که‬ ‫ارزش افزوده ای ندارد‪.‬‬ ‫باید این ورق های خام به محصوالت نیمه ساخته‬ ‫لوله و پروفیل تبدیل ش��ود‪ .‬اگ��ر طبق برنامه در‬ ‫افق ‪ ۱۴0۴‬تولید ورق های فوالدی به ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تن برس��د‪ ،‬باید ظرفیت صنایع تکمیلی ان نیز در‬ ‫کشور ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫€ €بخش خصوصی چطور توانسته خود را با‬ ‫این چشم انداز همسو کند؟‬ ‫با توج��ه به اینک��ه صنایع تولیدکنن��ده لوله و‬ ‫پروفیل واحدهای کوچک و متوس��ط اداره شونده‬ ‫از س��وی بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬دقیق مطابق با‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴0۴‬به ظرفیت س��ازی پرداخته اند‬ ‫و اکن��ون ظرفیت اس��می این صنع��ت حدود ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن ظرفیت تولید و تبدیل در صنعت لوله‬ ‫و پروفیل فوالدی در کشور است‪.‬‬ ‫€ €چ�را تولی�د محص�والت لول�ه و پروفیل‬ ‫بر اساس برنامه ریزی ها پیش نمی رود؟‬ ‫رکود حاکم بر کش��ور و گرانی م��واد اولیه مانع‬ ‫صادرات مناس��ب ش��ده اس��ت زیرا ورق فوالدی‬ ‫م��ورد نی��از از مجتم��ع صنعت��ی ف��والد مبارکه‬ ‫تامین می ش��ود که تا ‪ ۶0‬درص��د نیاز صنایع لوله‬ ‫و پروفیل س��ازی را برطرف می کن��د و بقیه نیز از‬ ‫طریق واردات تامین می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در س��ال های گذش��ته این مجتمع‬ ‫صنعت��ی نتوانس��ته به ان��دازه کاف��ی تولید کند‪.‬‬ ‫تعرفه ه��ای واردات س��نگین ‪ ۲0‬درص��دی برای‬ ‫فع��االن اقتص��ادی به صرف��ه نبوده و مان��ع ورود‬ ‫ورق های فوالدی به کشور شده است‪.‬‬ ‫در نتیجه تولید محصوالت میانی در صنعت لوله‬ ‫و پروفیل فوالدی کاهش داشته است‪.‬‬ ‫€ €گران�ی لوله و پروفیل ف�والدی بر صنایع‬ ‫وابسته چه تاثیری دارد؟‬ ‫اگر ای��ن محصوالت میانی گران ش��ود‪ ،‬صنایع‬ ‫بعدی که از این محصوالت استفاده می کنند مانند‬ ‫خطوط انتقال اب و گاز‪ ،‬مبلمان ش��هری‪ ،‬صنایع‬ ‫مرتبط با راه س��ازی و جاده س��ازی‪ ،‬ماشین سازی‪،‬‬ ‫خودرو س��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬برق و‬ ‫روشنایی و‪ ...‬نیز نرخ تمام شده تولیدات را افزایش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫اکن��ون نرخ مواد اولیه در داخل کش��ور بیش از‬ ‫‪ ۷00‬توم��ان در هر کیل��و از میانگین نرخ جهانی‬ ‫باالتر اس��ت‪ .‬این ام��ر ابت��دا رقابت پذیری صنایع‬ ‫داخل��ی لوله و پروفیل فوالدس��ازان را با مش��کل‬ ‫ص��ادرات و فروش محص��ول در بازارهای جهانی‬ ‫روبه رو می کند‪.‬‬ ‫اکن��ون عرضه کننده دومی در بورس کاال وجود‬ ‫ندارد و این امر بر موانع کسب و کار در این صنعت‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ان صنعتگ��ران فع��ال در صنع��ت‬ ‫لول��ه و پروفیل فوالدی ناچار ب��ه تهیه مواد اولیه‬ ‫با قیمت ه��ای باالتر از میانگین جهانی هس��تند‪.‬‬ ‫الزم اس��ت در راس��تای حمای��ت از تولید داخلی‬ ‫برای شفافیت قیمت گذاری در بورس کاال باز هم‬ ‫ش��ورای رقابت وارد عمل ش��ود و بر عرضه و نرخ‬ ‫نظارت بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €ب�رای رف�ع این مش�کالت تاکن�ون چه‬ ‫اقدامی انجام شده است؟‬ ‫ای��ن موانع تاکنون وجود داش��ته ک��ه با تعامل‬ ‫مثب��ت بین س��ندیکای لوله و پروفی��ل به عنوان‬ ‫بخش خصوصی فعال با مس��ئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به عن��وان نهاد دولتی موضوعات‬ ‫و مشکالت مطرح ش��د و در نهایت تعرفه واردات‬ ‫ورق ه��ای ف��والدی کاه��ش یافت ک��ه مهم ترین‬ ‫مش��کل ب��رای ورود م��واد اولیه به کش��ور بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ب��ورس کاال ش��ورای رقاب��ت در‬ ‫نظام مند شدن قیمت گذاری به کمک صنعتگران‬ ‫و تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی امده است‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت ماش�ین االت و تجهیزات خط‬ ‫تولی�د در صنع�ت لول�ه و پروفی�ل فوالدی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫کارخانه ه��ا در صنع��ت لول��ه و پروفی��ل در‬ ‫مقیاس های کوچک‪ ،‬متوس��ط و بزرگ اس��ت که‬ ‫اشتغال در این واحد ها به نسبت مقیاس از ‪۱0 ،۶‬‬ ‫و ت��ا‪ ۷00‬نفر متفاوت اس��ت‪ .‬این واحدها با توجه‬ ‫به نوع تولیدات خود برای نوسازی تجهیزات اقدام‬ ‫کرده ان��د به نحوی که س��ازندگان خطوط انتقال‬ ‫نف��ت‪ ،‬اب‪ ،‬برق و گاز از جدید تری��ن تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت استفاده می کنند‪ .‬سطح این فناوری‬ ‫نیز در منطقه نسبت به سایر صنایع باالتر است‪.‬‬ ‫ماش��ین االت مورد اس��تفاده در صنایع لوله و‬ ‫پروفیل فوالدی از فناوری المانی است‪.‬‬ ‫س��ازندگان لوله و پروفیل فوالدی مورد نیاز در‬ ‫صنایع س��اختمانی نیز تجهی��زات خود را روزامد‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این تجهی��زات در داخل کش��ور تولید‬ ‫می شود و نوع وارداتی ان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €برای ساخت یک کارخانه در زمینه تولید‬ ‫لوله و پروفیل فوالدی چه میزان سرمایه نیاز‬ ‫است و چه تعداد اشتغال ایجاد خواهد شد؟‬ ‫راه ان��دازی یک خ��ط تولید در صنع��ت لوله و‬ ‫پروفیل فوالدی به ‪ ۱0‬میلیارد تومان سرمایه برای‬ ‫تولید فقط یک نوع محصول با ‪ ۱۵‬نفر اشتغال نیاز‬ ‫دارد‪ .‬اما کارخانه تولید خطوط انتقال گاز و انرژی‬ ‫تا ‪ ۴00‬میلیارد تومان سرمایه می طلبد و ‪ ۵00‬نفر‬ ‫اشتغال مستقیم و تا هزار نفر اشتغال غیر مستقیم‬ ‫هزینه دارد‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‪...‬‬ ‫امروز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل‬ ‫وارداتی اس��ت و نرخ بس��یاری دارد‪ .‬درنتیجه به‬ ‫اندازه کافی و نرخ مناسب دراختیار کارخانه داران‬ ‫قرار نمی گی��رد بنابراین صنایع باالدس��تی را نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫این درحالی است که ظرفیت سازی با چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴0۴‬در این کارخانه ها ایجاد ش��ده اما بر اساس‬ ‫ظرفی��ت تولی��د نمی ش��ود و صنایع باالدس��تی‬ ‫مطاب��ق با افق ‪ ۱۴0۴‬پیش نرفته و از برنامه عقب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگر ن��رخ ش��مش و میلگرد ف��والدی را در نظر‬ ‫بگیرید متوجه تفاوت قیمت ها خواهید ش��د‪ .‬اگر‬ ‫ش��مش فوالدی ‪ ۱۸00‬تومان در هر کیلو باش��د‪،‬‬ ‫میلگ��رد فوالدی به ن��رخ ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱00‬تومان در‬ ‫هر کیلو خواهد رس��ید‪ .‬به علت انکه کارخانه های‬ ‫تولید میلگ��رد در اختیار بخش خصوصی و متعدد‬ ‫است اما تولید شمش و ورق های فوالدی در کشور‬ ‫انحصاری است‪.‬‬ ‫این مش��کالت عالوه بر موارد عمومی اس��ت که‬ ‫صنعت با ان دس��ت و پنجه نرم می کند؛ مشکالتی‬ ‫مانند نرخ س��ود باال‪ ،‬سرمایه در گردش‪ ،‬مشکالت‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬حمل ونقل و‪ ...‬که تمام صنعتگران‬ ‫با ان روبه رو هس��تند‪ .‬نیاز اس��ت هوشمندانه و با‬ ‫رش��د بازار توازن مناس��ب را در زنجی��ره تولید و‬ ‫ارزش لوله و پروفیل فوالدی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫نخستین قرارداد همکاری کلینیک صنعتی سیار در اذربایجان شرقی‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی از انعقاد نخستین قرارداد همکاری صنعت و دانشگاه از سوی‬ ‫کلینیک صنعتی سیار این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اذربایجان شرقی‪ ،‬مجید یاریگر اظهار کرد‪:‬‬ ‫این ق��رارداد بین یکی از واحدهای مورد بازدید قرار گرفته از س��وی‬ ‫کلینیک صنعتی س��یار استان و کلینیک صنعت دانشگاه شهید مدنی‬ ‫اذربایجان به امضا رس��ید‪ .‬معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اذربایجان ش��رقی افزود‪ :‬این قرارداد برای مطالعه و‬ ‫بررسی در زمینه اثر نانو مواد مختلف مطالعه شده برای ترکیب موجود‬ ‫و تولید مواد حاوی نانو ذرات انتخابی در اشل صنعتی برای واحد طرف‬ ‫قرارداد منعقد ش��د‪ .‬یاریگر با اش��اره به برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫درباره فعالیت های ش��رکت ش��هرک های صنعتی در راستای ارتباط‬ ‫صنعت با دانش��گاه از جمله راه اندازی کلینیک های صنعت دانش��گاه‬ ‫تبریز و دانشگاه ش��هید مدنی‪ ،‬عارضه یابی واحدهای صنعتی و تالش‬ ‫در جهت شناسایی نیازهای فناوری و رفع انها توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اذربایجان‬ ‫شرقی اضافه کرد‪ :‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫به عنوان یک سازمان توسعه ای مبتنی بر توانمند سازی صنایع کوچک‬ ‫و متوسط است که در این راستا برنامه های حمایتی از سوی ان ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وظیف�� ه اصل��ی ه��ر نه��اد‬ ‫اجرایی‪ ،‬تامی��ن نیازهای اولیه‬ ‫سرمایه گذاران در شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��ت‪ .‬بی ش��ک‬ ‫سرمایه گذاری پیش نیاز توسعه‬ ‫هر استان به ش��مار می رود و‬ ‫ب��رای توس��عه اس��تان ها باید‬ ‫سیدمرتضی‬ ‫به ای��ن موضوع توجه ش��ود‪.‬‬ ‫نیرومند اسکویی‬ ‫تامی��ن زیرس��اخت های اولیه‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫برعه��ده دول��ت و نهاد ه��ای‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫اجرای��ی اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫مش��کل کمب��ود ب��رق و گاز‬ ‫بس��یاری از واحدهای تولیدی‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی باید این موضوع هر چه س��ریع تر‬ ‫پیگیری و کمبود انرژی و زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی جبران شود‪ .‬شهرک های صنعتی با هدف اشتغالزایی‬ ‫پایدار و توس��عه فعالیت های صنعتی کوچک و متوسط ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت که باید برای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫جذاب ش��ود‪ .‬ای��ن جذابی��ت می تواند در مش��وق دهی های‬ ‫س��رمایه گذاری و تامین زیرساخت های مناسب باشد‪ .‬اکنون‬ ‫واگ��ذاری زمین در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی از نظر نرخ‬ ‫جذاب اس��ت‪ .‬همچنین وجود معافیت های مالیاتی و امکانات‬ ‫زیربنای��ی اولیه با دریاف��ت مجوزها و اس��تعالم های مربوط‬ ‫بر این جذابیت ها اضافه کرده اس��ت‪ .‬با ای��ن حال باید برای‬ ‫جذب س��رمایه گذاران خارج��ی نیز تالش ش��ود‪ .‬واحدهای‬ ‫صنعتی مختلف در رشته های خودروسازی‪ ،‬صنایع سلولزی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬مواد ش��یمیایی‪ ،‬صنایع تبدیلی و نساجی‬ ‫و واحده��ای بزرگ الومینیوم‪ ،‬در و پنجره س��ازی و پرده در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی فعالی��ت دارد و می تواند برای‬ ‫سرمایه گذاران جدید انگیزه و رقابت ایجاد کند‪.‬‬ ‫بنابراین مدیران و مس��ئوالن ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫می توانند ب��ا برگزاری تورهای صنعتی ویژه س��رمایه گذاران‬ ‫توانمندی ه��ا و ظرفیت های موج��ود را معرفی کنند و جذب‬ ‫سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حضور سرمایه گذاران کره جنوبی‬ ‫و چین در شهرک صنعتی مشهد ‪۵‬‬ ‫در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان خراس��ان رضوی و هیاتی متش��کل از سرمایه گذاران‬ ‫کره جنوب��ی و چی��ن‪ ،‬ظرفیت های همکاری در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان بررس��ی ش��د‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم در این نشس��ت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امادگی الزم را داریم تا در هر زمان و متناسب با‬ ‫مزیت های موجود در هر یک از ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان‪ ،‬برای اختصاص زمین و تامین زیرس��اخت های مورد‬ ‫نیاز برای استقرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫رضوی افزود‪ :‬با توجه به تجربه های جذب سرمایه گذاری های‬ ‫بین المللی‪ ،‬برای دو طرف زمینه همکاری فراهم شده و هدف‬ ‫اصلی ما توسعه فعالیت های طرف خارجی است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم عنوان کرد‪ :‬با عنایت به اخرین نشس��ت‬ ‫مش��ترک با س��رمایه گذاران و توضیح مزیت های استقرار در‬ ‫ش��هرک صنعتی مشهد ‪ ۵‬مقرر ش��د هیات کره ای نسبت به‬ ‫ارائه پروپوزال طرح مورد نظر اقدام کند تا ضمن بررسی های‬ ‫کارشناسی الزم‪ ،‬زمین مورد نیاز در اختیار سرمایه گذاران قرار‬ ‫گیرد‪ .‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد‪ :‬با سیاست های‬ ‫دولت تدبیر و امید و حمایت های س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬هرگونه حمایت و پشتیبانی الزم‬ ‫را از صنعتگ��ران انجام و تمام توان خود را دراختیار صاحبان‬ ‫صنای��ع قرار دادیم تا با بکارگیری راهکارهای مختلف‪ ،‬رش��د‬ ‫و رونق اقتص��ادی واحدهای صنعتی و تولیدی بیش از پیش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از یک کارخانه‬ ‫در شهرک صنعتی الر‬ ‫کارخانه تولید بیسکویت در ایینی با حضور استاندار فارس‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و جمعی از مسئوالن‬ ‫استانی و شهرس��تانی‪ ،‬در شهرک صنعتی الر به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬با بهره برداری از‬ ‫کارخانه بیس��کویت در الر‪ ،‬زمینه ایجاد اشتغال برای ‪ ۵۶‬نفر‬ ‫فراهم شد‪ .‬در این ایین‪ ،‬اسماعیل تبادار‪ ،‬استاندار فارس‪ ،‬پس‬ ‫از گش��ایش این کارخانه با حضور در بخش های مختلف این‬ ‫کارخانه با س��رمایه گذار این طرح گفت وگو کرد‪ .‬این کارخانه‬ ‫با ‪ ۱۹‬میلیارد ریال هزینه س��اخته ش��ده و ب��رای ‪ ۵۶‬نفر به‬ ‫صورت مس��تقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است‪ .‬در‬ ‫این کارخانه روزانه ‪ ۱۵‬تن انواع بیسکویت تولید و به انگلیس‬ ‫و امریکا صادر می ش��ود‪ .‬ای��ن کارخانه با زیربن��ای ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫متر مربع در شهرک صنعتی الر ساخته شده است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 283‬پیاپی ‪2256‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪1439‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫عربستان ماهانه تا ‪ ۱۰۶‬دالر مالیات‬ ‫از اتباع خارجی می گیرد‬ ‫وزیر دارایی عربس��تان گفت‪ :‬از سال اینده میالدی از شرکت های‬ ‫خصوص��ی که دارای تعداد زیادی کارگر خارجی هس��تند تا س��قف‬ ‫‪ ۱۰۶‬دالر مالی��ات دریافت خواهیم کرد‪ .‬به گ��زارش مهر به نقل از‬ ‫العربیه‪ ،‬محمد الجدان‪ ،‬وزیر دارایی عربس��تان س��عودی در یک پیام‬ ‫توییتری نوشت‪ :‬با شروع سال جدید میالدی‪ ،‬میزان دریافت مالیات‬ ‫ماهانه از اتباع خارجی اعالم خواهد شد‪ .‬در همین حال میزان مالیات‬ ‫اتب��اع خارجی ماهانه بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬ریال س��عودی معادل ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۶‬دالر خواهد بود‪ .‬وزیر دارایی عربس��تان در پیام توییتری خود‬ ‫اورده که این مالیات از س��وی شرکت های بخش خصوصی پرداخت‬ ‫خواهد شد و هدف از ان جایگزین کردن کارگران سعودی با کارگران‬ ‫خارجی است‪ .‬این در حالی است که سال گذشته میالدی این وزیر‬ ‫س��عودی اعالم کرده بود‪ ،‬گرفتن مالیات از کارگران خارجی تا سال‬ ‫‪ ۲‬سال اینده به ‪ ۶۰۰‬ریال سعودی و این رقم برای ‪ 3‬سال اینده به‬ ‫‪ ۸۰۰‬ریال سعودی برای شرکت های خصوصی که بیشتر از کارگران‬ ‫خارجی به نسبت کارگران سعودی اس��تفاده می کنند‪ ،‬افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬البته در شرکت هایی که تعداد کارگران سعودی از کارگران‬ ‫خارجی بیش��تر باش��د‪ ،‬میزان افزایش مالیات اتباع خارجی در سال‬ ‫اینده میالدی ‪ ۳۰۰‬ریال س��عودی خواهد بود و این رقم به تدریج تا‬ ‫‪ 3‬سال دیگر به ‪ ۷۰۰‬ریال سعودی افزایش خواهد یافت‪ .‬بر پایه این‬ ‫گزارش‪ ،‬افزایش چنین مالیات هایی و همچنین مالیات ارزش افزوده‬ ‫که قرار است از سال اینده در عربستان شروع شود در راستای تقویت‬ ‫درامدهای غیرنفتی این کشور است‪.‬‬ ‫استاندار‪ :‬ای ریزگرد نابکار بگرد تا بگردیم!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫تهران به جنگ ریزگردها می رود‬ ‫قرارداد سرمایه گذاری ‪ 3‬میلیارد یورویی روس ها برای تولید واگن و لکوموتیو در ایران امضا شد‬ ‫لکوموتیو واگن سازی سرعت گرفت‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دو س��ند هم��کاری ب��ه ارزش ‪ ۳‬میلی��ارد ی��ورو برای‬ ‫س��رمایه گذاری در تولی��د واگن و لکوموتیو‪ ،‬دوش��نبه با‬ ‫حضور وزیر راه و شهرس��ازی بین ایران و روسیه به امضا‬ ‫رس��یده است‪ .‬در یک سال گذشته ایران به همکاری های‬ ‫جدی��دی با خارجی ها ب��رای تولید واگن وارد ش��ده که‬ ‫نه تنها می تواند پاس��خگوی نیازهای داخلی کش��ور برای‬ ‫توس��عه حمل ونقل ریلی بین شهری باشد‪ ،‬بلکه در اینده‬ ‫نیاز واگن های مترو کش��ور را تامین خواهد کرد که امروز‬ ‫در س��ایر کالنش��هرهای ایران در حال اج��را و راه اندازی‬ ‫هس��تند‪ .‬هرچند ای��ن برنامه از وقتی جدی گرفته ش��د‬ ‫که محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزیر س��ابق صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواس��تار حمایت از واگن س��ازان داخلی ش��د و‬ ‫ب��رای جلوگیری از واردات اعالم کرده بود که «روی ریل‬ ‫می خوابم و مانع واردات واگن خارجی به ایران می شوم‪».‬‬ ‫دس��تاورد ای��ن رویکرد چند همکاری ب��رای تامین مالی‬ ‫پروژه های واگن س��ازی و س��اخت بوده که ش��رکت هایی‬ ‫همچون یونایتد واگن روسیه‪ ،‬الستوم و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» در این قرارداد که بین‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی و مرکز توسعه تجارت روسیه و‬ ‫ش��رکت بیمه اعتباری روسیه به امضا رسید‪ ،‬طرف روس‬ ‫مبلغ ‪ ۳‬میلیارد یورو برای تولید مشترک واگن‪ ،‬لکوموتیو‬ ‫و تجهیزات مورد نیاز ش��بکه حمل ونقل ریلی اختصاص‬ ‫می ده��د‪ .‬به نق��ل از ایرنا‪ ،‬عب��اس اخون��دی‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی در ایین امضای این قراردادها اظهار کرد‪« :‬در‬ ‫برنامه ششم توس��عه برای گسترش شبکه ریلی کشور و‬ ‫زیرساخت های ان نیازمند ‪ ۲۸‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫هس��تیم ک��ه هم اکنون با اج��رای دو ق��رارداد‪ ،‬معادل ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالر ان به مرحله اجرایی رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫خوشبختانه پنجشنبه گذشته برای برقی کردن خط ریل‬ ‫تهران– مشهد اعتبار اسناد مالی این طرح گشایش یافت‬ ‫و قرار اس��ت در مدت ‪ ۴‬س��ال برقی کردن این مسیر به‬ ‫پایان برس��د‪ .‬با برقی شدن مسیر تهران– مشهد‪ ،‬سرعت‬ ‫س��یر قطار در این مسیر به ‪ ۲۰۰‬کیلومتر افزایش می یابد‬ ‫و ‪ ۳۵‬میلیون مسافر در سال در کمتر از ‪ ۶‬ساعت از تهران‬ ‫به مشهد می روند‪.‬‬ ‫قرارداد دیگری که به امضا رس��یده‪ ،‬معادل ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫ی��ورو برای تولید مش��ترک واگن و لکوموتی��و بین ایران‬ ‫و روسیه اس��ت تا ش��رکت های روس و ایرانی به صورت‬ ‫مش��ترک ‪ ۲۰‬هزار واگن باری را در ‪ ۳‬شرکت واگن سازی‬ ‫پارس‪ ،‬کوثر و فوالد درخشان تولید کنند‪.‬‬ ‫بر اساس این خط اعتباری ‪ ۳‬میلیارد یورویی‪ ،‬یک هزار‬ ‫واگن مس��افری در کشور تولید می شود و ‪ ۳۵۰‬لکوموتیو‬ ‫نیز از سوی شرکت های ایرانی و روسی به صورت مشترک‬ ‫تولید خواهد شد‪ .‬هم اکنون ‪ ۲۸‬هزار واگن باری در کشور‬ ‫وج��ود دارد و ب��ا امضای این قرارداد و س��اخت ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫واگن باری در این زمینه شاهد رشد ‪ ۷۰‬درصدی واگن ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر تعداد واگن های مس��افری کشور ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه اس��ت و با س��اخت یک هزار دس��تگاه‬ ‫واگن مس��افری به اس��تناد این ق��رارداد‪ ،‬در حوزه تامین‬ ‫واگ��ن مس��افری نی��ز ش��اهد ‪ ۵۰‬درصد رش��د خواهیم‬ ‫بود‪».‬‬ ‫در قراردادی که بین راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫و مرکز توس��عه تجارت روس��یه و بیمه اعتباری روس��یه‬ ‫امضا ش��د‪ ،‬ش��رکت های ایرانی و روس��ی در تولید واگن‪،‬‬ ‫لکوموتیو و س��ایر تجهیزات مورد نیاز ش��بکه حمل ونقل‬ ‫ریلی همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫این دو قرارداد تامین مالی و پوش��ش بیمه ای از سوی‬ ‫س��عید محمدزاده مدیرعامل راه اهن جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و پیتر فرادکوف رییس هیات مدیره مرکز توس��عه‬ ‫تجارت روس��یه و الکسی توپانف مدیرعامل بیمه اعتباری‬ ‫‪ REC‬روسیه به مدت ‪ ۵‬سال به امضا رسید‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫‹ ‹واگن سازی با هدف صادرات‬ ‫البته پیش تر در گزارش��ی که «گسترش صنعت» نیز به‬ ‫ان پرداخته اس��ت بین ایران و روس��یه قرارداد واگن سازی‬ ‫امضا ش��د که در ان قرارداد س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه به توافق‬ ‫رسیدند که در واگن های ساخته شده ‪ ۸۰‬درصد سهم از ان‬ ‫ش��رکت روسی و ‪ ۲۰‬درصد نیز متعلق به سازمان گسترش‬ ‫باش��د‪ .‬منصور معظمی‪ ،‬رییس سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران نیز در حاشیه این همایش گفته بود‪« :‬قرارداد‬ ‫امروز حاصل س��فر رییس جمهوری به کش��ور روسیه بوده‬ ‫و ش��رکت ترنس مش بزرگترین شرکت واگن سازی روسیه‬ ‫اس��ت که در این توافقنامه ‪ ۸۰‬درصد از س��هم را فاینانس‬ ‫می کنن��د‪ .‬یکی از محورهای اصلی توافقنامه س��اخت و به‬ ‫مرور زمان بروزرس��انی واگن ها در داخل کشور است و قرار‬ ‫گذاش��ته شده تا مدیریت بین روس ها و ایرانی ها به صورت‬ ‫چرخشی انجام شود‪».‬‬ ‫نیاز کش��ور به واگ��ن درحال حاضر ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۰‬هزار عدد‬ ‫اس��ت ک��ه البته این رقم ج��دا از نیاز به تولی��د واگن های‬ ‫درون ش��هری اس��ت‪ .‬در قراردادهای امضاش��ده با روس ها‬ ‫مس��ئولیت صادرات برعهده الستون یا ترنس مش هلدینگ‬ ‫است چرا که به شبکه جهانی وصل هستند و خودشان جزو‬ ‫صادرکنندگان عمده به شمار می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�ینه هم�کاری ش�رکت های ایران�ی ب�ا‬ ‫واگن سازان خارجی‬ ‫البته پیش ت��ر نیز همکاری های بین ایران و روس��یه در‬ ‫زمینه تولید واگن ش��کل گرفته بود ب��ه طوری که ابتدای‬ ‫امسال نیز شرکت یونایتد واگن روسیه (‪ )UWC‬به همراه‬ ‫‪ ۳‬ش��رکت سازنده ایرانی‪ ،‬تولید ‪ ۶‬هزار دستگاه واگن باری‬ ‫لبه بلند را در ‪ ۳‬س��ال اینده برای راه اهن این کشور توافق‬ ‫کردند‪ .‬قرارداد مربوط میان ش��رکت ‪ UWC‬و ‪ ۳‬ش��رکت‬ ‫س��ازنده ایرانی یعنی واگن پارس‪ ،‬واگن سازی کوثر و فوالد‬ ‫درخش��ان اراک بود‪ .‬براس��اس توافق بین ‪ ۳‬شرکت ایرانی‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال اینده ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬دستگاه واگن را از طریق‬ ‫داخلی سازی و با فاینانس طرف روسیه تولید می کنند و به‬ ‫م��وازات ان یک هزار و ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه از این واگن ها (‪۹۰۰‬‬ ‫دس��تگاه در سال نخست و ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه در سال دوم) از‬ ‫روسیه وارد ایران خواهد شد‪ .‬شرکت سازنده ایرانی متعهد‬ ‫ش��د ه است در سال نخست ‪ ۱۱۰۰‬دس��تگاه‪ ،‬در سال دوم‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬دستگاه و در سال سوم ‪ ۲۰۰۰‬دستگاه و در مجموع‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬دستگاه از این واگن ها را تولید کند و تحویل‬ ‫دهد‪ .‬همچنین قرار اس��ت ساخت بدنه این واگن ها از سال‬ ‫نخس��ت از طریق داخلی س��ازی ش��روع ش��ود‪ .‬محمدرضا‬ ‫حاجی پور‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مرکزی درباره بحث فاینانس کشور روسیه و شرکت یونایتد‬ ‫واگن روسیه گفته بود‪ « :‬ساخت ‪ ۶‬هزار دستگاه واگن باری‬ ‫لبه بلند به ش��رکت یونایتد واگن (‪ )UWC‬روسیه واگذار‬ ‫ش��ده بود که با پیگیری محمدرضا نعمت زاده‪ ۳ ،‬ش��رکت‬ ‫س��ازنده داخل��ی واگن پارس‪ ،‬واگن س��ازی کوث��ر و فوالد‬ ‫درخش��ان اراک در س��اخت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬واگن مشارکت‬ ‫می کنند‪ .‬قراردادهای اولیه ش��رکت یونایتد واگن روسیه با‬ ‫‪ ۳‬ش��رکت داخلی بسته ش��ده و تامین منابع مالی و مواد‬ ‫اولیه س��اخت واگن ه��ا نیز از اغاز فروردین س��ال اینده از‬ ‫روس��یه وارد این ش��رکت ها می ش��ود‪ .‬حال بر اس��اس این‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬ش��رکت واگن پ��ارس اراک باید در س��ال اینده‬ ‫‪ ۵۰۰‬واگن و در س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬نیز در هر س��ال ‪۸۵۰‬‬ ‫واگن به ش��رکت های بهره بردار تحویل دهد‪ .‬برمبنای این‬ ‫قرارداد‪ ،‬ش��رکت فوالد درخش��ان اراک نیز باید در س��ال‬ ‫این��ده ‪ ۳۰۰‬واگن و در س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬نیز به ترتیب‬ ‫‪ ۴۵۰‬و ‪ ۵۰۰‬واگن به ش��رکت های بهره بردار تحویل دهد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت های واگن پارس و فوالد درخشان اراک‬ ‫برای س��اخت و تحویل بهنگام این واگن ها باید به مدت ‪۳‬‬ ‫سال ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت خود را به کار بگیرند‪ .‬شرکت های‬ ‫واگن پارس و فوالد درخش��ان اراک می توانند برای تسریع‬ ‫در فرایند تولید واگن های تعهد ش��ده‪ ،‬بخش��ی از اقدامات‬ ‫خود را به شرکت های پایین دستی در نقاط مختلف استان‬ ‫واگ��ذار کنند‪ » .‬ش��رکت واگن پ��ارس اراک واحد تولیدی‬ ‫مادرتخصصی در حوزه محصوالت ریلی خاورمیانه اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬اغاز به کار کرده و در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۴‬با سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران به یکی از زیرمجموعه های این سازمان پیوسته است‪.‬‬ ‫این ش��رکت به عنوان بزرگترین س��ازنده ان��واع لکوموتیو‪،‬‬ ‫واگن های باری‪ ،‬مسافری و مترو در خاورمیانه‪ ،‬متولی اصلی‬ ‫تولیدات شبکه حمل ونقل ریلی کشور است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫اشتهای بخش خصوصی به طرح های عمرانی را زیاد کنیم‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫کس��بو کار باید ب��رای بخش‬ ‫ ‬ ‫ش��رایط محیط‬ ‫خصوصی مهیا باشد تا بتواند سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬معاون پیش��ین سازمان برنامه و بودجه‬ ‫می گوی��د‪« :‬یکی از راه هایی که می توانیم دولت را‬ ‫کوچک کنیم و از این بودجه منبسط رهایی یابیم‪،‬‬ ‫این است که طرح ها را به بخش خصوصی دهیم‪».‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرانالی��ن‪ ،‬هفت��ه گذش��ته در‬ ‫هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬مس��عود‬ ‫خوانس��اری‪ ،‬ریی��س ات��اق تهران اع�لام کرد که‬ ‫اتاق بازرگان��ی‪ ،‬دیدگاه های انتقادی اتاق و بخش‬ ‫خصوصی را در نامه ای به رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی ارسال کرده است‪ .‬رییس اتاق تهران گفت‬ ‫«بودجه عمرانی در الیحه بودجه سال ‪ ۹۷‬کاهش‬ ‫یافته اس��ت این در حالی اس��ت که در ‪ ۱۹‬س��ال‬ ‫گذشته بودجه جاری هر سال ‪ ۹۷‬درصد و بودجه‬ ‫عمرانی هر سال ‪ ۶۹‬درصد پرداخت شده است‪» .‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬او با اش��اره به بدهی های دولت‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی عنوان ک��رد‪« :‬بدهی دولت‬ ‫به بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬بهره ب��رداری از طرح های‬ ‫نیمه تمام‪ ،‬جذب فاینانس از سوی بخش خصوصی‬ ‫و نحوه ضمانت از سوی دولت‪ ،‬اهلیت در واگذاری‬ ‫ش��رکت ها و طرح ها و اصالح مال��ی صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی در الیح��ه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬در نظر‬ ‫گرفته نش��ده که از موارد انتقادی ما به این الیحه‬ ‫بودجه است‪».‬‬ ‫در این میان‪ ،‬سیاست دولت براساس تبصره ‪۱۹‬‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬این اس��ت که پروژه های‬ ‫عمران��ی را به بخش خصوصی ب��رای اجرا واگذار‬ ‫کند و بر این اس��اس‪ ،‬یک سری مشوق هایی برای‬ ‫بخش خصوصی اختصاص یافته شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬ابراهی��م بهادران��ی‪ ،‬معاون‬ ‫پیشین سازمان برنامه و بودجه می گوید‪« :‬موردی‬ ‫ک��ه به صورت اهرمی در بودجه از ان نام می برند‪،‬‬ ‫به این معناست که برای یک پروژه‪ ،‬دولت بخشی‬ ‫از درامدها را از صندوق توسعه ملی بردارد‪ .‬بخش‬ ‫دیگ��ر از پول ها را دولت بگ��ذارد و در عین حال‪،‬‬ ‫بخش خصوصی را در اجرای طرح ها وارد کند و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬پروژه ها انجام شود‪» .‬‬ ‫او ادام��ه داد‪« :‬اجرای پروژه ها بس��تگی به این‬ ‫دارد ک��ه پروژه های عمرانی برای بخش خصوصی‬ ‫قابل توجیه باش��د یا خیر‪ .‬اگر قابل توجیه باش��د‪،‬‬ ‫طبیعی است که بخش خصوصی به دنبال طرح و‬ ‫سرمایه گذاری می اید؛ منتها مشوق هایی که دولت‬ ‫در نظر دارد‪ ،‬الزم است ولی کافی نیست‪».‬‬ ‫بهادران��ی عن��وان کرد‪« :‬برای ای��ن منظور باید‬ ‫ثبات اقتصادی در کش��ور حاکم ش��ود‪ ،‬ش��رایط‬ ‫محیط کس��ب وکار ب��رای بخ��ش خصوصی مهیا‬ ‫باشد تا بتواند سرمایه گذاری کند‪ .‬اما درحال حاضر‬ ‫فضای کس��ب وکار کش��ور در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫کش��ورها وضعیت خوبی ن��دارد و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫ثبات اقتصادی کمتری نیز در کشور داریم‪» .‬‬ ‫او اظهارکرد‪« :‬اگر ای��ن موارد را در نظر نگیریم‪،‬‬ ‫ایده مطرح ش��ده فقط می تواند ایده خوبی باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از راه هایی که ما می توانیم دولت را کوچک‬ ‫کنیم و از این بودجه منبسط جدا کنیم‪ ،‬این است‬ ‫که طرح ها را به بخش خصوصی دهیم‪» .‬‬ ‫مع��اون پیش��ین س��ازمان برنام��ه و بودج��ه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪« :‬یک س��ری طرح ه��ا توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد ولی دولت باید انجام دهد‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور مثال‪ ،‬دولت موظف اس��ت ک��ه برای‬ ‫یک روس��تا راه بکش��د‪ .‬اما این طرح اگر به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود‪ ،‬درامدی ندارد‪ .‬دولت باید‬ ‫طرح ه��ای خ��ود را ج��دا کند و براس��اس میزان‬ ‫ی که وج��ود دارد‪ ،‬طرح ها ب��رای بخش‬ ‫س��ودده ‬ ‫خصوصی جاذب باش��د که در انها سرمایه گذاری‬ ‫کند‪» .‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!