روزنامه گسترش صنعت شماره 284 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 284

روزنامه گسترش صنعت شماره 284

روزنامه گسترش صنعت شماره 284

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2257‬دوره جدید شماره ‪284‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ظرفیت سازی و توسعه بازار‪ ،‬اولویت صنایع کوچک‬ ‫گردهمایی مدیران ش��رکت شهرک های صنعتی سراسر کشور روز گذشته با حضور‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی کشور برگزار ش��د‪ .‬در این برنامه معاونان برنامه ریزی‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬فنی و زیرس��اخت و‪ ...‬هرکدام به تفکیک وظیفه‪ ،‬از اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫‪ ۹‬ماه گذش��ته گزارش عملک��ردی دادند‪ .‬صادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در این‬ ‫گردهمایی با تاکید بر حل مشکالت صنایع کوچک گفت‪ :‬مدیران شهرک های صنعتی‬ ‫متولی اصلی صنایع کوچک در کش��ور هستند‪ .‬ما نیز تالش می کنیم تا ردیف بودجه‬ ‫پایدار برای حمایت از این بخش در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬تصویب شود‪ .‬هوش استراتژیک‬ ‫و مدیریت جهادی باید سرلوحه اقدامات مدیران قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪1396‬‬ ‫اول ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫نهضت نوسازی صنایع ایران‬ ‫در دولت دوازدهم‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫یارانه تولید؛ چالش تکراری در بودجه‬ ‫در حال حاضر براساس بررسی ها حدود ‪ ۲۰‬میلیون مرفه یارانه می گیرند‬ ‫‪2‬و‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اصالح پوپولیسم بودجه ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬نهضت نوسازی صنایع ایران‬ ‫در دولت دوازدهم ش��کل خواهد گرفت و امیدواریم پایدار ش��ود‪.‬‬ ‫امروز از افزایش صادرات غیر نفتی سخن می گوییم اما سهم تولید‬ ‫در فهرس��ت صادرات غیر نفتی کم بوده و رش��د این عدد نیازمند‬ ‫نوس��ازی صنایع اس��ت‪ .‬به گزارش گس��ترش صنع��ت محمدرضا‬ ‫ش��ریعتمداری در گردهمایی مدیران شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫سراس��ر کشور با اش��اره به حضور در مجلس شواری اسالمی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در قانون بودج��ه ‪ ۹۷‬ظرفیت های خوبی ب��رای تولید دیده‬ ‫ش��ده است‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز برای نوسازی و‬ ‫بازس��ازی صنایع در بررسی و تصویب الیحه بودجه ‪ ۹۷‬حساسیت‬ ‫باالی��ی دارن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای دس��تیابی ب��ه تولید رقابتی و‬ ‫قاب��ل عرضه در بازارهای جهانی نیازمند نوس��ازی ماش��ین االت و‬ ‫خط تولید در صنایع هستیم‪ .‬شریعتمداری با اشاره به بهره برداری‬ ‫از ‪ ۶‬هزار واحد صنعتی نیمه تمام تا پایان س��ال اظهار کرد‪ :‬نیمی‬ ‫از این واحدها در مجموعه ش��هرک های صنعتی هستند‪ .‬همچنین‬ ‫اج��رای ‪ ۵۰‬ط��رح بزرگ ملی امس��ال در دس��تور کار قرار دارد که‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی باید در تقویت انها تالش کنند زیرا‬ ‫نیمی از صنعت کش��ور در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مستقر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در ماده ‪ ۱۸‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید نیز وظیفه نوس��ازی صنایع به عهده دولت اس��ت اما به‬ ‫دلیل نبود منابع الزم بر زمین مانده اس��ت همچنین پیش��نهاداتی‬ ‫در این باره از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با اش��اره به راه اندازی و فعالیت کلینیک های سیار‬ ‫صنعت گفت‪ :‬این اقدام در گذش��ته انجام ش��ده و فعالیت انها ادامه‬ ‫دارد اما باید برای توسعه فعالیت انها تالش کرد تا نسخه ای مناسب‬ ‫برای صنعت بپیچند‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در امور‬ ‫تولی��د نیز در این گردهمایی با تش��ریح اجرای موفقیت امیز طرح‬ ‫رون��ق گف��ت‪ ۴۰ :‬درصد صنایع در ش��هرک های صنعتی مس��تقر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۰‬درصد سیاست ها در صنایع کوچک‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫گردهمایی مدیران شهرک های صنعتی سراسر کشور گفت‪ :‬مجموعه‬ ‫بزرگی از واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫تعیین کننده رقم صادرات‪ ،‬اش��تغال و تولید اس��ت‪ .‬صالحی نیا تاکید‬ ‫کرد‪ ۹۰ :‬درصد سیاس��ت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مربوط‬ ‫به بخش صنایع کوچک است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فعال سازی و به ظرفیت‬ ‫رساندن ‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی کوچک با وجود بحث های زیرساختی‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬بازار و‪ ...‬بازهم نیازمند زیرسازی است‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬پروژه های ملی تعریف شده در صنایع‬ ‫مختلف نساجی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬لوازم خانگی و‪ ....‬در بخش صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی دارای زیرساخت فراهم شده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 1396‬اول ربیع الثانی ‪ 20 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 284‬پیاپی ‪2257‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهای پرداخت یارانه‬ ‫به تولید‬ ‫خبر‬ ‫خارجی ها در کدام صنعت‬ ‫سرمایه گذاری کردند؟‬ ‫ب��ه ترتیب‪ ،‬س��اخت چرخه کامل پن��ل فتوولتائی��ک با حجم‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۷۲۰‬میلی��ون و ‪ ۸۶۵‬ه��زار دالر‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫بهره ب��رداری از معدن ب��ا ‪ ۴۶۶‬میلیون و ‪ ۱۵۵‬ه��زار دالر و تولید‬ ‫خودرو س��واری با ‪ ۲۳۲‬میلیون و ‪ ۵۵۱‬هزار دالر بیشترین میزان‬ ‫سرمایه گذاری خارجی را در نیمه نخست امسال به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪.‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در ‪ ۴‬سال دولت یازدهم در مجموع‬ ‫‪ ۹‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی جذب ش��ده که نش��ان از‬ ‫متوس��ط ساالنه ‪ ۲/۲‬میلیارد دالر دارد‪ .‬با این حال طبق برنامه در‬ ‫پایان دولت دوازدهم باید س��االنه ‪ ۶‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی در دس��تور کار قرار گیرد که تا سال ‪ ۱۴۰۰‬رقمی معادل‬ ‫‪ ۲۴‬میلیارد دالر می ش��ود‪.‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۳۳‬مورد طرح‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری در هیات سرمایه گذاری خارجی مدنظر‬ ‫قرار گرفته که این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۲۴‬مورد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بنابراین طرح ه��ای صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری مصوب‬ ‫در هی��ات س��رمایه گذاری خارجی با رش��د ‪ ۲۸‬درصدی در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امسال نس��بت به مدت سال قبل روبه رو شده است‪.‬حجم‬ ‫کل س��رمایه گذاری خارجی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۵‬معادل‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۱۵۶‬میلیون و ‪ ۳۳۶‬هزار دالر ب��وده که این رقم‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال به یک میلی��ارد و ‪ ۸۳۰‬میلیون و ‪۷۷۹‬‬ ‫ه��زار دالر افزایش یافته که نش��ان دهنده رش��د ‪ ۳۷‬درصدی در‬ ‫میزان س��رمایه گذاری خارجی است‪.‬از اغاز دولت یازدهم تاکنون‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی شده که از ابتدای دولت‬ ‫دوازده��م تاکنون این رقم معادل ‪ ۲‬میلیارد دالر بوده و ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر نیز مربوط به دولت یازدهم است‪.‬‬ ‫سید جواد حسینی کیا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ت حامل ه��ای‬ ‫اص�لاح قیم�� ‬ ‫ان��رژی در هدفمن��دی یارانه ها‬ ‫در گذش��ته عالوه ب��ر افزای��ش‬ ‫هزین��ه ان��رژی واح��د صنعتی‪،‬‬ ‫روی ن��رخ مواد اولیه تولید تاثیر‬ ‫چش��مگیری داش��ت‪ .‬انرژی در‬ ‫تولی��د ج��زو نهاده ه��ای اصلی‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫تولید به ش��مار می رود بنابراین‬ ‫عضو خانه‬ ‫تاثی��ر هدفمن��دی یارانه ه��ا در‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫صنایعی ک��ه تامین کننده مواد‬ ‫اولیه هستند و در ابتدای زنجیره‬ ‫ارزش تولید قرار دارند باعث ش��د تا فشار بر سایر ارکان زنجیره‬ ‫ارزش بیش��تر ش��ود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬افزایش حامل های انرژی در‬ ‫صنایع پتروش��یمی باعث ش��د تا صنایع تکمیلی فشار بیشتری‬ ‫را از هدفمن��دی یارانه ها متحمل ش��وند‪ .‬این موضوع در صنایع‬ ‫س��اختمانی همچون س��یمان نیز صادق اس��ت چراکه افزایش‬ ‫حامل های انرژی نرخ س��یمان را باال ب��رده و تمامی بخش های‬ ‫مختلف صنعت س��اختمان مس��تقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫صنای��ع از نظر مصرف انرژی به ‪ ۳‬بخش دارای مصرف انرژی‬ ‫بس��یار باال‪ ،‬متوسط و پایین تقسیم بندی می شوند‪ .‬در صنایعی‬ ‫ک��ه تامین م��واد اولیه را برعه��ده و مصرف ان��رژی باالیی نیز‬ ‫داش��تند افزایش نرخ حامل های انرژی تاثیر بسیار زیادی روی‬ ‫انها داشت‪ .‬صنایعی نیز که مصرف انرژی چندانی نداشتند اما از‬ ‫مواد تولیدی دس��ته اول استفاده می کردند‪ ،‬متحمل هزینه های‬ ‫سنگینی شدند‪.‬‬ ‫سیاس��ت های جبرانی دیده ش��ده در قانون ب��رای حمایت از‬ ‫صنایع نیز هیچ گاه محقق نش��د‪ .‬با اجرا نش��دن این سیاست ها‬ ‫نرخ تمام ش��ده افزایش پیدا کرد و باعث ش��د فشارهایی نیز به‬ ‫مصرف کنندگان وارد ش��ود به گونه ای که بازار از رقابت پذیری‬ ‫خارج و س��هم زیادی از بازار دچار اسیب شد‪ .‬موضوع مهم در‬ ‫پرداخ��ت یارانه به تولید توان دولت در پرداخت یارانه اس��ت‪ .‬با‬ ‫حذف بخش��ی از یارانه نقدی اگ��ر دولت توان پرداخت یارانه به‬ ‫تولید را داش��ته باش��د چندین مسیر پیش روی ان وجود دارد‪.‬‬ ‫اختصاص یارانه مس��تقیم به مواد اولیه باعث ایجاد رانت و بازار‬ ‫س��یاه می شود‪ ،‬در گذش��ته که به مواد اولیه ای همچون روغن‪،‬‬ ‫گندم و‪ ...‬یارانه اختصاص پیدا می کرد شاهد بازار سیاه و فروش‬ ‫ای��ن مواد در بازار با نرخ ازاد بودیم‪ .‬بنابراین اگر ش��بکه توزیع‬ ‫کارامد وجود نداش��ته باش��د تخصیص یارانه ب��ه هر کاالیی به‬ ‫قاچاق و بازار سیاه منجر می شود‪.‬‬ ‫اگر بناست بخشی از درامدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها‬ ‫به تولید برگردد باید صرف اصالح زیرس��اخت ها شود‪ .‬یارانه به‬ ‫ح��وزه تولید باید در دو بخش اختصاص یابد بنابراین در مرحله‬ ‫نخس��ت باید با اعطای تس��هیالت ارزان قیمت فضایی را فراهم‬ ‫کنیم تا با ارائه خدمات فنی و مهندسی و خرید فناوری های روز‪،‬‬ ‫ساختار صنایع اصالح ش��ود‪ .‬سپس باید به اصالح زیرساخت ها‬ ‫و کاه��ش مصرف انرژی در واحد صنعتی اقدام کرد تا از هزینه‬ ‫بیه��وده برای مصرف انرژی و تولی��د ضایعات فراوان جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬یارانه تولید از این طریق یک فرایند بلندمدت در جهت‬ ‫افزایش بهره وری اس��ت‪ ،‬صرف یارانه در بخش س��رمایه گذاری‬ ‫بسیار عاقالنه تر از صرف یارانه در بخش هزینه های جاری است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬دولت اگ��ر تکلیف خود را در پرداخ��ت یارانه تولید‬ ‫برای بخش انرژی به درس��تی انجام دهد به طور غیرمس��تقیم‬ ‫به تامین مواد اولیه صنایع نیز کمک کرده است‪ .‬پس از اصالح‬ ‫ساختار صنایع بقیه یارانه تولید را باید به صورت اعتبار پرداخت‬ ‫قبوض مصرف انرژی به صنایع پرداخت کرد‪ ،‬این امر کامال قابل‬ ‫کنترل اس��ت و باعث می ش��ود هزینه ها دوباره به مراکز توزیع‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نحوه تخصیص ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان اعتبار از محل هدفمندی یارانه ها به تولید‬ ‫یارانه تولید؛ چالش تکراری دولت در بودجه‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫الیح��ه بودج��ه ‪ ۹۷‬براس��اس اه��داف اصل��ی طرح‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها تدوین ش��ده و پس از گذش��ت ‪۸‬‬ ‫س��ال از تصویب این قانون در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫زمزمه های ح��ذف یارانه های نق��دی دهک های باالیی‬ ‫جامعه مطرح ش��ده است؛ موضوعی که همواره بهانه ای‬ ‫برای ناتوانی دولت از پرداخت یارانه تولید مطرح می شد‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۸‬قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب‬ ‫‪ ۱۲‬دی ‪ ۸۸‬دول��ت مکلف به پرداخت ‪ ۳۰‬درصد خالص‬ ‫وج��وه حاصل از اج��رای قانون برای یاران��ه تولید و‪ ...‬و‬ ‫همچنی��ن مجاز به اس��تفاده ‪ ۲۰‬درص��د خالص وجوه‬ ‫حاص��ل از اجرای این قانون ب��رای اعتبارات هزینه ای و‬ ‫تملک دارایی های سرمایه ای شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه ای که هیچ گاه پرداخت نشد‬ ‫تعیین س��هم ‪ ۳۰‬درصدی برای بخش تولید از طرح‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها یکی از نکات مثبت این طرح بود‬ ‫ک��ه دولت وقت برای توجیه این طرح بر ان تاکید ویژه‬ ‫داش��ت و با این وعده که افزایش نرخ حامل های انرژی‬ ‫تاثی��ری بر بدنه تولید نخواهد گذاش��ت این طرح را در‬ ‫مجلس به تصویب رس��اند اما با وج��ود تاکید قانون بر‬ ‫تکلیف دولت مبنی بر پرداخت یارانه تولید تاکنون ریالی‬ ‫به تولیدکنن��دگان از محل هدفمن��دی یارانه پرداخت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به طور قطع اگر این م��اده قانون تحقق پیدا می کرد‬ ‫شاهد توس��عه عمران و ابادانی هر چه بیشتر در کشور‬ ‫بودی��م و این حجم انبوه از بیکاری جوانان در ش��رایط‬ ‫موج��ود‪ ،‬ظهور و بروز پی��دا نمی کرد‪ ،‬زی��را در صورت‬ ‫تحقق س��هم ‪ ۳0‬درصدی تولید در س��ال های گذشته‬ ‫دیگر ش��اهد حجم باالی تعطیل��ی واحد های صنعتی و‬ ‫بدهی ه��ای کالن واحد های تولی��دی تولیدی نبودیم و‬ ‫رکود بر تولید سایه نمی انداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹ تالش برای پرداخت بخشی از یارانه در‬ ‫سال اینده‬ ‫دولت دوازدهم پس از چند س��ال محافظه کاری برای‬ ‫حذف یارانه نقدی اقشار پردرامد اکنون به دنبال اصالح‬ ‫ش��یوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است؛ به همین‬ ‫منظ��ور در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬اختصاص ‪ ۱۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از محل هدفمندی یارانه ها به تولید را وعده داده‬ ‫اس��ت‪ .‬رض��ا رحمانی‪ ،‬قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬چندی پیش با اعالم این موضوع گفت‪ :‬سهم ‪۱۸‬‬ ‫هزار میلیارد تومان��ی از محل صرفه جویی و هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا برای اختصاص به تولید و اش��تغال در س��ال‬ ‫اینده ‪ ۳0‬درصد از س��هم هدفمندی یارانه ها را تشکیل‬ ‫نمی دهد اما در تالش هس��تیم با تحقق این امر بخشی‬ ‫از سهم تولید از محل هدفمندی یارانه ها تامین کنیم‪.‬‬ ‫س��ید جواد حس��ینی کیا‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» بیان کرد‪ :‬پرداخت نش��دن یارانه تولید یکی از‬ ‫چالش های اصلی صنایع در س��ال های گذش��ته بود که‬ ‫باعث بروز مش��کالت بس��یاری در واحده��ای صنعتی‬ ‫ش��د‪ .‬هدفمندی یارانه ها از اغاز به بی راهه رفت و شیوه‬ ‫پرداخت نقدی نیارمند اصالح و بازنگری است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم حذف یارانه های دهک های باالی‬ ‫جامع��ه اظهار کرد‪ :‬دول��ت هدفمندی یارانه ه��ا را باید‬ ‫براساس حمایت از دهک های پایین و اقشار اسیب پذیر‬ ‫جامع��ه و تقویت تولید و اش��تغال اص�لاح کند و منابع‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها را به اقش��ار اس��یب پذیر جامعه و‬ ‫تولید اختص��اص دهد زیرا دولت برای تحقق اش��تغال‬ ‫باید به س��مت تزریق اعتبار به حوزه تولید حرکت کند‬ ‫که بخش��ی از ان از محل هدفمندی یارانه ها باید تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موافقت به شرط هزینه کرد‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه مجلس با کاهش ‪ ۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی منابع یارانه ها در بودجه ‪ ۹۷‬و حذف دهک های‬ ‫پردرام��د موافقت خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر یارانه نقدی‬ ‫قش��ر متوس��ط به ب��االی جامعه حذف و ص��رف ایجاد‬ ‫اشتغال و تولید شود نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا این موضوع موافقت خواهند کرد‪ .‬وی درباره س��هم‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد تومانی درنظر گرفته شده نیز اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گذش��ته نیز منابعی در بودجه برای یارانه تولید درنظر‬ ‫گرفته ش��د اما هیچ گاه محقق نش��د‪ .‬یارانه تولید نباید‬ ‫بهانه ای برای اصالح نرخ حامل های انرژی و حذف یارانه‬ ‫نقدی شود اما پس از تصویب سهم تولید فراموش شود‪.‬‬ ‫امیدواریم سهم در نظر گرفته شده محقق شود تا شرایط‬ ‫برای تولید و اشتغال هموارتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫مهم تری��ن موض��وع در پرداخ��ت یاران��ه ب��ه تولید‬ ‫نح��وه پرداخت یارانه اس��ت‪ .‬از اغاز ط��رح هدفمندی‬ ‫یاران��ه راهکارهای مختلفی از س��وی صنعتگران در این‬ ‫باره مطرح ش��د اما ش��یوه ای که هم��واره دولت در این‬ ‫سال ها برای حمایت ‪ ،‬بر ان تاکید داشته تسهیالت دهی‬ ‫به تولیدکنن��دگان بوده و یارانه تولی��د را نیز به عنوان‬ ‫راه��کاری برای کاهش نرخ س��ود تس��هیالت از محل‬ ‫هدفمندی یارانه ها پیش��نهاد کرده اس��ت‪ .‬هنوز برنامه‬ ‫دولت ب��رای چگونگی تخصیص‍‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار از محل هدفمندی یارنه ها اعالم نش��ده است اما‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» برنامه‬ ‫دولت برای تخصیص این اعتبار را تسهیالت دهی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دولت برای سهم ‪ ۱۸‬میلیارد تومانی برنامه‬ ‫دارد در سال اینده همچون طرح رونق تولید این اعتبار‬ ‫را نیز به پرداخت تسهیالت به تولید اختصاص دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��هم صنعت از محل اجرای‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا تاکن��ون پرداخت نش��ده و بهتر‬ ‫اس��ت دولت ب��ه دنبال پرداخ��ت دیون قبل��ی خود به‬ ‫تولیدکنندگان باش��د‪ .‬در س��ال های گذشته بی توجهی‬ ‫دولت به قانون هدفمندی یارانه ها باعث خس��ارت های‬ ‫زی��ادی به تولید ش��ده و تولیدکنندگان برای پوش��ش‬ ‫هزینه ه��ای باالی خود مجبور به گرفتن وام با بهره های‬ ‫ب��اال ش��دند و اکنون اس��یر بدهی های س��نگین بانکی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید توان پرداخت بهره ندارد‬ ‫ریی��س خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه یارانه تولید نباید به ش��یوه تس��هیالت بانکی‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ بهره ه��ای بانکی اکنون ‪۱۸‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬اگر نرخ بهره ‪ ۱0‬درصد نیز در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬تا زمان بازپرداخت به شیوه های مختلف این نرخ‬ ‫ب��ه ‪ ۴0‬درصد می رس��د‪ .‬بانک ه��ا قراردادهایی با بخش‬ ‫تولید امضا می کنند که به ش��یوه های مختلف این نرخ‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ .‬صنعت امروز به واس��طه پرداخت‬ ‫نشدن یارانه تولید دچار مش��کالتی شده که معوقاتش‬ ‫به بانک ها هر روز بارورتر می ش��ود‪ .‬اگر بناست دوباره با‬ ‫تسهیالت دهی به کمک دولت بیایند این شیوه مشکالت‬ ‫را ح��ل نخواه��د کرد بلکه فقط به تاخی��ر می اندازد اما‬ ‫مش��کالت بزرگتر می شود‪ .‬سهل ابادی با تاکید بر اینکه‬ ‫تس��هیالت به این ش��یوه برای صنعت کارا نخواهد بود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تجربه طرح رونق تولید نش��ان داد که دولت‬ ‫باید ب��ه فکر راهکار های دیگر باش��د‪ .‬جامعه صنعتی از‬ ‫طرح رونق تولید استقبال نکرد زیرا توانی برای پرداخت‬ ‫بهره بانکی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ یارانه تولید با تهاتر بدهی ها‬ ‫ریی��س خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه دولت می تواند یارانه تولی��د را از طریق تهاتر‬ ‫بدهی های تولید به بانک ها پرداخت کند‪ ،‬گفت‪ :‬س��هم‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد تومانی بخش��ی از سهم ‪ ۳۰‬درصدی یارانه‬ ‫تولید است‪ .‬دولت دیون بس��یار بیشتری به تولید دارد‬ ‫که در تمام این س��ال ها باید به تولید پرداخت می کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود این‪ ،‬هر می��زان از بدهی تولید که تهاتر‬ ‫شود بخشی از مشکالت رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی‬ ‫گفت‪ :‬ازاد س��ازی ن��رخ حامل های ان��رژی در طول این‬ ‫س��ال ها به افزایش نرخ محص��والت تولیدی و رکود در‬ ‫بازار منجر ش��د‪ .‬تجربه نیز ثابت کرده که دولت س��هم‬ ‫تولید را به نحوی که هزینه ها را پوش��ش دهد‪ ،‬پرداخت‬ ‫نمی کند‪ .‬بنابر این افزایش نرخ حامل های انرژی به فشار‬ ‫بیش��تر به تولید منجر می ش��ود و دولت باید برای این‬ ‫موضوع به فکر راه چاره باشد‪.‬‬ ‫بنابراین گ��زارش‪ ،‬دولت در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬قصد‬ ‫دارد بخش��ی از یاران��ه اقش��ار پردرام��د را حذف کند‬ ‫و ن��رخ حامل ه��ای انرژی را نیز افزایش دهد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر سال هاست که س��هم ‪ ۳0‬درصدی یارانه تولید به‬ ‫فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه اعتب��ار ‪ ۱۸‬ه��زار میلی��اردی از محل‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها نی��ز برای تولید و اش��تغال در نظر‬ ‫گرفته ش��ده ش��اید دولت این بار نیز به دنبال پرداخت‬ ‫تس��هیالت ب��ه تولید اس��ت؛ راهکاری ک��ه صنعتگران‬ ‫معتقدن��د دیگر بازدهی نداش��ته و بخ��ش تولید توان‬ ‫پرداخ��ت بهره های بانکی را ن��دارد‪ .‬اگر دولت به دنبال‬ ‫پرداخت بخش��ی از یارانه تولید اس��ت ای��ن اعتبار باید‬ ‫بدون باز پرداخت و به��ره در اختیار صنایع قرار بگیرد تا‬ ‫تولید کنندگان توان پرداخ��ت هزینه های تولید به ویژه‬ ‫هزینه های انرژی را داشته باشند‪.‬‬ ‫ابالغ سهمیه نخست وام اشتغال روستایی‬ ‫معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم کش��ور از ابالغ ‪ ۲‬هزار و ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان از منابع صندوق توس��عه به عنوان سهمیه مرحله نخست وام‬ ‫اشتغال روستایی خبر داد و گفت‪ :‬سهمیه ‪ ۴‬موسسه عامل ابالغ شد‪.‬‬ ‫س��یدابوالفضل رضوی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه دوش��نبه ‪ ۲۷‬اذر‬ ‫از طرف رییس س��ازمان برنامه و بودجه س��همیه مرحله نخس��ت پرداخت‬ ‫تس��هیالت اشتغال روس��تایی به صندوق توس��عه ملی و موسسه های عامل‬ ‫ابالغ ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس الیحه دولت و مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬‬ ‫امسال مجوز اختصاص معادل ریالی ‪ ۱/۵‬میلیارد دالر به میزان حدود ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی‪ ،‬عشایری‬ ‫و سرمایه در گردش برای شهرهای زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر دریافت شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر یک از موسس��ه های عامل باید معادل سهمیه ای که از‬ ‫صندوق توس��عه ملی در اختیار انها قرار می گیرد را با منابع خود تلفیق و در‬ ‫قالب تس��هیالت با نرخ س��ود ‪ ۶‬درصد پرداخت کنند‪ .‬بنابراین در مجموع ‪۶‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان دیگر نیز از منابع داخلی خود موسس��ه ها به این منابع‬ ‫اضافه می ش��ود که با این حساب حدود ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان برای اشتغال‬ ‫روستایی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون جهانگیری ادامه داد‪ :‬براس��اس ایین نام��ه اجرایی این طرح‪ ،‬بانک‬ ‫«کش��اورزی»‪« ،‬پس��ت بانک» و «توس��عه تع��اون» و «صن��دوق‬ ‫کارافرینی امید» و «صندوق حمایت از توس��عه س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش کش��اورزی» به عنوان ‪ ۵‬موسس��ه عامل پرداخت کننده‬ ‫ای��ن تس��هیالت انتخاب ش��دند اما صن��دوق حمایت از توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی به دلیل کمب��ود اعتبارات و‬ ‫ناتوانی از تلفیق منابع خود با سهم صندوق توسعه ملی از پرداخت‬ ‫این تسهیالت انصراف داد‪ .‬بنابراین بانک کشاورزی‪ ،‬بانک توسعه‬ ‫تعاون‪ ،‬پس��ت بانک و صندوق کارافرینی امید به عنوان ‪ ۴‬موسس��ه عامل در‬ ‫پرداخت تس��هیالت ‪ ۱/۵‬میلیارد دالری اشتغال روستایی که بخش نخست‬ ‫ان دوشنبه ابالغ شد‪ ،‬مشارکت دارند‪.‬‬ ‫وی درباره ابالغ س��همیه هر یک از موسس��ه های عامل برای پرداخت وام‬ ‫اشتغال روستایی از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬گفت‪ :‬از کل سهمیه‬ ‫‪ ۱/۵‬میلی��ارد دالری صن��دوق توس��عه ملی(حدود ‪ ۶‬هزار میلی��ارد تومان)‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د نزد بانک کش��اورزی و ‪ ۵۰‬درصد بقیه نزد بانک توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫پس��ت بانک و صندوق کارافرینی امید در دو مرحله از سوی صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬سپرده گذاری می شود‪.‬‬ ‫رضوی با اش��اره به اینکه س��همیه مرحله نخس��ت هر یک از موسسه های‬ ‫عامل به انها ابالغ ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در فاز نخس��ت ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلی��ارد تومان از کل مناب��ع ‪ ۶‬هزار میلیارد تومانی صندوق‬ ‫توس��عه ملی به ‪ ۴‬موسس��ه عامل اختصاص یاف��ت؛ به این ترتیب‬ ‫که در مرحله نخس��ت ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان به بانک کش��اورزی و‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون‪ ۲۵۰ ،‬میلیارد تومان به‬ ‫پست بانک و ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان نیز به صندوق کارافرینی امید با‬ ‫دریافت تضامین الزم از موسسه های عامل از سوی صندوق توسعه‬ ‫ملی نزد انها سپرده گذاری می شود‪.‬معاون توسعه روستایی و مناطق محروم‬ ‫کش��ور همچنین از تعیین کف و سقف تسهیالت اشتغال روستایی خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬به دلی��ل اینکه مکانیزم های جدی برای جلوگی��ری از انحراف این‬ ‫تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده تا فقط در جهت اشتغال هزینه شود‪ ،‬حداقل‬ ‫میزان پرداخت این تسهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان در نظر گرفته شده‪ ،‬چراکه‬ ‫نظارت بر تس��هیالت خرد کمتر از این میزان دشوار است و احتمال انحراف‬ ‫منابع وجود دارد؛ ضمن اینکه تس��هیالت خرد برای اش��تغال‪ ،‬خارج از این‬ ‫طرح به طور معمول پرداخت می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین سقف پرداخت‬ ‫این تسهیالت برای طرح های دارای توجیه اقتصادی ‪ ۲‬میلیارد تومان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫نظام تعرفه قفلی بر پای صنعت خودرو‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪1396‬‬ ‫اول ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2257‬‬ ‫دوره جدید شماره‪284‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫گام نخست افزایش تعرفه واردات خودرو با تصویب این مصوبه در کمیسیون زیربنایی و‬ ‫صنعت دولت برداشته شد و با ارائه این الیحه به هیات وزیران به احتمال زیاد در جلسه این‬ ‫هفته به تصویب نهایی خواهد رسید و پس از ان با ارسال به مجلس شورای اسالمی و رای‬ ‫نماین��دگان به اجرا درخواهد امد؛ انتظاری طوالنی مدت برای فعاالن این حوزه و خریداران‬ ‫پروپ��ا ق��رص خودروهای وارداتی که پس از توقف ثبت س��فارش ش��اهد افزایش میلیونی‬ ‫قیمت ه��ا در ط��ول یک ماه بودند‪ .‬این ش��رایط در حالی که ایران هم��واره در تالش برای‬ ‫پیوستن به سازمان تجارت جهانی است امری غیرقابل قبول به شمار می رود و شاید بتوان‬ ‫ان را مانعی جدید در مس��یر پیوس��تن به این سازمان دانست‪ .‬با این حال پیش بینی امار و‬ ‫ارقام جدید در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬نشان می دهد دولت چندان توجهی به این موضوع نداشته‬ ‫و در تالش اس��ت با روش��ی جدید به کسب درامد در سال اینده اقدام کند‪ .‬هرچند محمد‬ ‫نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی رییس جمهوری این موضوع را رد می کند اما حمایت از صنعت‬ ‫خودرو به واسطه افزایش تعرفه از یک سو و کسب درامد بیشتر از سوی دیگر راهکاری است‬ ‫که سال ها دولت به کار برده و نگاهی به این روند نشان می دهد راهکار چندان موفقی برای‬ ‫حمایت از این صنعت پیشران نبوده است زیرا‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از الزامات تامین قطعات مورد نیاز سایت الجزایر پژو از سوی قطعه سازان داخلی‬ ‫تیراژ قطعه سازان با ورود به الجزایر اقتصادی می شود‬ ‫صادرات یکی از بس��ترهای توسعه به ش��مار می رود و صنعت قطعه نیز در این شرایط به دنبال‬ ‫س��همی در بازارهای جهانی اس��ت و مذاکرات و رایزنی های انجام ش��ده از س��وی قطعه سازان با‬ ‫همتایان خارجی را باید بخش��ی از تالش ها در این راستا دانست‪ .‬صنعت خودرو به عنوان مشتری‬ ‫اصلی صنعتگران این حوزه می تواند یکی از متولیانی باش��د که راه را برای پیوس��تن قطعه س��ازان‬ ‫داخلی به زنجیره تامین جهانی هموار می کند‪.‬‬ ‫هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خ��ودرو در ایین راه اندازی خ��ط تولید یکی از‬ ‫خودروهای این شرکت از مذاکره با پژو برای استفاده از توان قطعه سازان ایرانی برای تولید خودرو‬ ‫در سایت الجزایر خبر داد و گفت‪ :‬قطعه سازان توانمند ایرانی می توانند با سرمایه گذاری در الجزایر‪،‬‬ ‫قطعات پژو را در این کشور تولید و تامین کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ادامه جریان دو نرخی خودروهای باالی ‪ ۴۰‬میلیون تومانی در بازار‬ ‫در حال��ی به روزه��ای پایانی فص��ل پاییز نزدیک می ش��ویم که بازار‬ ‫خودروه��ای داخلی برخالف بازار خودروهای خارجی روزهای ارام و کم‬ ‫تالطمی را سپری می کند به طوری که به گفته فعاالن بازار در هفته های‬ ‫گذش��ته بازار خودروهای داخلی با کمترین تغییر و تحول در نرخ همراه‬ ‫ش��ده هرچند در برخ��ی مواقع در این روزها ب��ازار داخلی ها با برخی از‬ ‫شوک های قیمتی در تعدادی از خودروها نیز روبه رو شده است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو در همین زمینه در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو با توجه به سردی و رکود حاکم بر بازار به بیشترین تغییرات‬ ‫قیمت��ی در بازار خودروهای داخل��ی پرداخت و اظهار کرد‪ :‬در حالی نرخ‬ ‫پژو ‪ ۲۰۷‬اتومات در بازار در هفته گذش��ته به ‪ ۵۴‬میلیون تومان رسیده‬ ‫بود که در هفته جاری این جریان با کاهش همراه ش��د و به ‪ ۵۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان در بازار رسید و اختالف ‪ ۷‬میلیون تومانی این خودرو‬ ‫در بازار به کمتر از ‪ ۶‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی با اش��اره به اختالف نرخ برخی از خودروهای زیر ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تومانی در بازار تصریح کرد‪ :‬در روزهای گذشته به جز چند مورد‬ ‫مانند دنا پالس با اختالف نرخ ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی‪ ،‬تندر پالس‬ ‫دن��ده با اخت�لاف ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی‪ ،‬تن��در پالس اتومات با‬ ‫اخت�لاف ‪ ۲/۵‬میلیون تومانی‪ ،‬پژو پ��ارس‪ TU ۵‬با اختالف حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومانی و پراید ‪ ۱۱۱‬حدود یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان در سایر‬ ‫خودروها تغییر چندانی را شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران با توج��ه به روند اختالف نرخ در بازار‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۱۰۰‬میلیونی اظهار کرد‪ :‬هرچند در روزهای گذش��ته‬ ‫نرخ س��راتو افزایش چند میلیونی داش��ت اما با عقب نش��ینی ش��رکت‬ ‫هم اکن��ون ن��رخ این خودرو در ب��ازار روند نزولی یافته ب��ه طوری که از‬ ‫ن��رخ ‪ ۱۱۰‬میلیون در ‪ ۲‬روز گذش��ته به ‪ ۱۰۵‬میلیون در بازار رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین به اختالف نرخ سایر محصوالت موجود در بازار داخلی ها‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬اختالف چندانی را در نرخ محصوالت عرضه شده گروه‬ ‫بهمن در بازار شاهد نبودیم اما در روزهای گذشته نرخ مزدا ‪ ۳‬تیپ ‪ ۴‬به‬ ‫دلیل محدودیت عرضه و برخی شایعات مبنی بر افزایش قیمت هم اکنون‬ ‫به حدود ‪ ۱۳۲‬میلیون در بازار رسیده و ‪ ۱۱‬میلیون در دو هفته گذشته‬ ‫افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫وجود بیش از ‪۱/۵‬میلیون خودرو دوگانه سوز غیرمجاز در کشور‬ ‫ریی��س انجم��ن مراک��ز معاین��ه فن��ی‬ ‫خودروهای کش��ور گف��ت‪ :‬درحال حاضر یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو دوگانه س��وز غیر‬ ‫مجاز در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫عباس مجیدی نژاد با بیان اینکه تنها زمانی‬ ‫که الودگی هوا تش��دید می شود معاینه فنی‬ ‫خودروها ج��دی گرفته می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال��ی که معاینه فنی خودروها یک ضرورت‬ ‫اس��ت و اس��تمرار ان می توان��د در کاه��ش‬ ‫الودگی هوا و ارتقای ایمنی بسیار موثر باشد‬ ‫تنها در مقاطعی از س��ال اهمیت این مسئله‬ ‫برجسته می شود‪.‬‬ ‫وی دلیل مه��م جلوه ن��دادن معاینه فنی‬ ‫را نب��ود فرهنگ س��ازی دانس��ت و تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۴۰‬مرک��ز معاینه فنی‬ ‫برای خودروهای س��نگین در کش��ور وجود‬ ‫دارد و بر اس��اس قانون هوای پاک‪ ،‬معافیت‬ ‫خودروهای صفر از معاینه فنی به یک س��ال‬ ‫رس��یده و به همین دلی��ل مراجعه خودروها‬ ‫برای معاینه فنی یک سوم افزایش پیدا کرده‪،‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که خودروه��ای صفر تا‬ ‫‪ ۴‬س��ال می توانس��تند معاف از معاینه فنی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی با‬ ‫بیان اینکه خودروهای س��نگین با عمر کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬سال هر ‪ ۶‬ماه یک بار باید برای معاینه‬ ‫فنی مراجعه کنند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬خودروهای‬ ‫س��نگین ب��ا عمر بیش��تر از ‪ ۱۰‬س��ال هر ‪۳‬‬ ‫م��اه یک ب��ار باید معاینه فن��ی بگیرند و اگر‬ ‫خودرویی در ای��ن مدت برای معاینه فنی به‬ ‫مراک��ز مراجعه نکند کارت هوش��مند به ان‬ ‫تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تع��داد خودروهایی که‬ ‫س��ال گذش��ته برگ��ه معاینه فن��ی دریافت‬ ‫کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ه��زار خ��ودرو ب��رای دریاف��ت برگه‬ ‫معاینه فنی به مراکز سراس��ر کشور مراجعه‬ ‫کردند و درحال حاضر هیچ مرکز معاینه فنی‬ ‫غیرمجازی در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا مجیدی ن��ژاد با تاکید بر‬ ‫اینکه درحال حاضر تعداد خودروهای سنگین‬ ‫و سبک در کشور ‪ ۲۲‬میلیون دستگاه است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از ای��ن تعداد خودرو پالک ش��ده در‬ ‫کشور بیش از ‪ ۲‬میلیون از خودروها سنگین‬ ‫هس��تند که یک س��وم انها برگه معاینه فنی‬ ‫دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه معاینه فنی‬ ‫خودروهای س��بک اظهار کرد‪ :‬از س��ال ‪۸۹‬‬ ‫تاکنون بحث معاینه فنی خودروهای س��بک‬ ‫درون ش��هری جدی تر پیگیری می ش��ود و‬ ‫مراکز به صورت برخط فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رییس انجمن مراکز معاینه فنی با اش��اره‬ ‫به یکی از مش��کالت این ح��وزه اظهار کرد‪:‬‬ ‫مهم تری��ن مش��کل م��ا بح��ث خودروهای‬ ‫دوگانه س��وز اس��ت و مهم ت��ر از ان نب��ود‬ ‫برخی از زیرس��اخت ها برای معاینه فنی این‬ ‫خودروهاست‪.‬‬ ‫مجیدی نژاد ادامه داد‪ :‬خودروهای دوگانه سوز‬ ‫برای ازمون مخازن براس��اس اس��تانداردها به‬ ‫ازمایشگاهی هیدروتست معرفی می شوند که‬ ‫یکی از مش��کالت کمبود این ازمایش��گاه در‬ ‫سراسر کشور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نحوه ازمایش این خودروها‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬دوگانه س��وزها در کش��ور ب��ه ‪۳‬‬ ‫قسمت خودروهایی که ازسوی خودروسازها‬ ‫دوگانه س��وز شدند‪ ،‬خودروهایی که به وسیله‬ ‫کارگاه ه��ای مج��از دوگانه س��وز ش��دند و‬ ‫خودروهایی که توس��ط کارگاه های غیرمجاز‬ ‫دوگانه شده اند‪ ،‬تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫مجیدی نژاد افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬ه��زار خودرو ازطرف خودروس��ازها و‬ ‫حدود ی��ک میلیون خ��ودرو در کارگاه های‬ ‫مج��از و ب��ا نظ��ارت ش��رکت گاز خ��ودرو‬ ‫دوگانه سوز شده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ ۲ :‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫خودرو نیز در کارگاه های غیرمجاز دوگانه سوز‬ ‫ش��ده که بیشتر مشکالت در ازمون انهاست‬ ‫زیرا این خودروها که زمانی برای معاینه فنی‬ ‫مراجع��ه می کنن��د مخزن خ��ود را باز کرده‬ ‫و نمی ت��وان تش��خیص داد که دوگانه س��وز‬ ‫ای��ن خ��ودرو از فراین��د مجاز عب��ور کرده‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫مجیدی ن��ژاد تاکی��د کرد‪ :‬باره��ا به دولت‬ ‫درب��اره وج��ود کارگاه ه��ای غیرمج��از برای‬ ‫دوگانه س��وز کردن خودروها هشدار داده ایم‬ ‫اما هنوز اقدامی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای خودروهای س��بک‬ ‫‪ ۴۷۰‬مرک��ز معاینه فنی در سراس��ر کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ ۲۰۰ :‬مرکز مجهز به ازمون‬ ‫چش��می هس��تند و می توانند بحث معاینات‬ ‫خودرو در این حوزه را انجام دهند‪.‬‬ ‫رییس انجمن مراکز معاینه فنی با اش��اره‬ ‫به افزای��ش مالیات ه��ای این صن��ف گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر نرخ معاینه فنی مراکز افزایش‬ ‫پیدا نکرده اما س��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خودروهای سواری ‪ ۱۵‬ساله بازنشست می شوند‬ ‫مدیرعامل س��تاد مرکزی معاینه فنی شهر‬ ‫تهران از کاهش س��ن فرس��ودگی خودروها‬ ‫در پ��ی اج��رای مصوب��ه ه��وای پ��اک خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ن��واب حس��ینی منش‪ ،‬مدیرعامل س��تاد‬ ‫مرکزی معاینه فنی شهر تهران در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫با اجرایی ش��دن مصوبه ه��وای پاک از تردد‬ ‫خودرو ه��ای فرس��وده در معاب��ر ش��هری و‬ ‫جاده ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا اینکه مصوب ش��د به ازای‬ ‫تولید هر خودرو داخلی یک خودرو فرسوده‬ ‫از رده خارج ش��ود اما مش��خص نشد چرا در‬ ‫شب اجرای این مصوبه وتو شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر‬ ‫ته��ران در ادامه بیان ک��رد‪ :‬در الیحه هوای‬ ‫پاک برای سن فرسودگی پیشنهادهایی ارائه‬ ‫شده که در حال بررسی است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬سن پیشنهادی فرسودگی‬ ‫ب��رای خودرو ه��ای ش��خصی ‪ ،۱۵‬وانت بار ها‬ ‫‪ ،۱۰‬تاکس��ی ‪ ،۸‬مینی ب��وس ‪ ،۸‬اتوب��وس‬ ‫شهری ‪ ،۸‬اتوبوس برون شهری ‪ ،۱۲‬کامیون‬ ‫کشنده ‪ ۱۵‬و موتورسیکلت ‪ ۵‬در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 1396‬اول ربیع الثانی ‪ 20 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 284‬پیاپی ‪2257‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صنعت خودرو با تولید‬ ‫خودروهای نسل جدید‬ ‫تولی��د خودروه��ای نس��ل‬ ‫جدی��د در کش��ور در حال��ی‬ ‫مورد تاکی��د مس��ئوالن قرار‬ ‫گرفت��ه و از ان به عنوان یکی‬ ‫از راهکاره��ای چالش الودگی‬ ‫هوا یاد می شود که ایران هنوز‬ ‫در تولی��د خودروهای قدیمی‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫همچ��ون بنزی��ن و گازس��وز‬ ‫ب��ا عقب ماندگ��ی دانش فنی کارشناس صنعت خودرو‬ ‫مواجه است‪.‬‬ ‫درحال حاضر کش��ورها به دنبال رف��ع موانع تولید و تغییر‬ ‫فرهن��گ اس��تفاده از خودروه��ای بنزینی به س��مت تولید‬ ‫خودروهای برقی و هیبرید هس��تند و شرکت های خودروساز‬ ‫ن باتری خودروهای برقی و‬ ‫در ش��رایط فعلی برنام ه تولید ارزا ‬ ‫هیبرید را در دس��تور کار خود قرار داده اند و در کنار ان نیز‬ ‫در کشورهای توسعه یافته و اروپایی‪ ،‬ایستگاه های شارژ سریع‬ ‫ب شده اند‪.‬‬ ‫نص ‬ ‫در همین ش��رایط در برنامه شرکت های خودروساز داخلی‬ ‫نی��ز توجه به طراحی و تولید پلتفرم خودرو وجود دارد که با‬ ‫توجه ب��ه اینده صنعت جهانی خودرو‪ ،‬خودروس��ازان ایرانی‬ ‫بای��د برای طراحی و تولید پلتفرم خودروهای برقی و هیبرید‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫در اف��ق ‪ )۱۴۰۹ ( ۲۰۳۰‬پیش بین��ی می ش��ود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تقاضای ب��ازار معطوف به خودروهای برقی و هیبرید باش��د‬ ‫که بنابر این پیش بینی باید در س��ال های اینده حجم زیادی‬ ‫از فعالیت ه��ای صنع��ت خودرو در زمینه تحقیق‪ ،‬توس��عه و‬ ‫تولید خودروهای هیبرید باش��د تا حداق��ل عقب ماندگی در‬ ‫خودروهای بنزینی جبران شود‪.‬‬ ‫اگر کش��ور در ‪ ۱۰‬س��ال اینده به درس��تی و با برنامه ریزی‬ ‫مناسب بتواند به دستاورد مناسبی در زمینه خودروهای برقی‬ ‫و هیبرید برسد‪ ،‬می توان مدعی شد که صنعت خودرو به جاده‬ ‫توسعه رسیده است زیرا به طور قطع سرمایه گذاری در نسل‬ ‫جدید خودروها در این سال ها منجر به توسعه یافتگی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به طور قطع ب��ا اینده خودروهای برق��ی و هیبریدی‬ ‫در ایران ب��ا توجه به تغییرات اب وهوا‪ ،‬حفظ محیط زیس��ت‬ ‫و شرایط ش��هرها به ویژه کالنش��هرها در افق ‪ ۲۰۳۰‬شرایط‬ ‫به گون��ه ای رقم خواهد خورد که محصوالت خودروس��ازان بر‬ ‫پایه موتورهای برقی و هیبرید طراحی و تولید ش��ود‪ .‬هرچند‬ ‫درحال حاضر محدودیت های بسیاری بر سر راه صنعت خودرو‬ ‫و افق روشنی برای توس��عه صنعت خودرو کشور وجود دارد‬ ‫اما بدون ش��ک با سرمایه گذاری و اقدامات مناسب در مرحله‬ ‫اجرایی و عملیاتی‪ ،‬دستیابی به توسعه در طراحی و تولید این‬ ‫خودروها امکان پذیر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای طرح پیش فروش‬ ‫پژو‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در راستای تحقق اهداف خود در‬ ‫زمینه تامین تقاضای بازار و جذب مش��تریان جوان و جویای‬ ‫تجربه متمایز اقدام به پیش فروش محصول پژو ‪ ۲۰۷‬هاچ بک‬ ‫اتوماتیک با موعد تحویل اسفند ‪ ۹۶‬کرده و اجرای این طرح‬ ‫از ‪ ۲۹‬اذر اغ��از ش��د‪ .‬به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬این خودرو در‬ ‫رنگ های متنوع و با پیش پرداخت اولیه ‪ ۲۵‬میلیون تومان به‬ ‫مشتریان عرضه می ش��ود‪ .‬با هدف افزایش احتمال موفقیت‬ ‫مصرف کنندگان نهایی در ثبت نام این محصول‪ ،‬کنترل هایی‬ ‫مانند اختصاص یک دستگاه برای هر کد ملی و امکان ثبت نام‬ ‫تنها برای مش��تریان حقیقی اعمال شده است‪ .‬پژو‪ ۲۰۷‬هاچ‬ ‫بک اتوماتی��ک با بهره گیری از فناوری های روز دنیا‪ ،‬س��طح‬ ‫تجهیزات مناس��ب‪ ،‬چاالک��ی‪ ،‬قابلیت ه��ای دینامیکی باال و‬ ‫مصرف سوخت مناسب‪ ،‬پاسخی از سوی شرکت ایران خودرو‬ ‫به اس��تقبال بازار از این محصول است‪ .‬متقاضیان می توانند‬ ‫برای نام نویس��ی به پایگاه اینترنتی ف��روش محصوالت ایران‬ ‫خودرو به نش��انی ‪ esale. ikco. ir‬ی��ا نمایندگی های مجاز‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل در امور‬ ‫تولید سایپا منصوب شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مگاموتور با حکم محسن جهرودی به‬ ‫عنوان قائم مقام مدیرعامل در امور تولید گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا منصوب ش��د‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز؛ قاسم محسن‬ ‫جه��رودی در حکم��ی جمش��ید حیدرکندری را به س��مت‬ ‫قائم مقام مدیرعامل در امور تولید گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫منصوب کرد‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬حیدرکندری همزمان‬ ‫مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش��رکت مگاموتور است که به‬ ‫تازگی فعالیت خود را در این شرکت اغاز کرده است‪.‬‬ ‫در س��وابق مدیریتی جمشید حیدرکندری مسئولیت هایی‬ ‫مانن��د مع��اون تولی��د ش��رکت مگاموت��ور‪ ،‬مع��اون تولی��د‬ ‫سواری س��ازی ایران خودرو‪ ،‬معاون موتورسازی ایران خودرو‪،‬‬ ‫معاون قطعات و مجموعه های تولیدی ایران خودرو به چشم‬ ‫می خ��ورد‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬عضویت در هیات مدیره ش��رکت‬ ‫مهرکام پارس‪ ،‬عضویت در هیات مدیره ش��رکت محورسازان‬ ‫ایران خ��ودرو و هیات مدیره ش��رکت ریخته گری الومینیوم‬ ‫ای��ران خودرو همچنین قائم مقام اجرایی و عضو هیات مدیره‬ ‫ایران خودرو دیزل از سوابق دیگر وی است‪.‬‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫رضا علیزاده‬ ‫جواد مرزبان راد‬ ‫کارشناسان با تاکید بر ازادسازی و رفع انحصار با هدف تولید رقابتی اعالم کردند‬ ‫نظام تعرفه قفلی بر پای صنعت خودرو‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گام نخس��ت افزایش تعرفه واردات خودرو با تصویب‬ ‫ای��ن مصوبه در کمیس��یون زیربنای��ی و صنعت دولت‬ ‫برداش��ته ش��د و با ارائه این الیحه به هیات وزیران به‬ ‫احتم��ال زیاد در جلس��ه این هفته ب��ه تصویب نهایی‬ ‫خواه��د رس��ید و پ��س از ان با ارس��ال ب��ه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و رای نمایندگان به اجرا درخواهد‬ ‫ام��د؛ انتظاری طوالنی مدت برای فع��االن این حوزه و‬ ‫خریداران پروپا قرص خودروه��ای وارداتی که پس از‬ ‫توقف ثبت س��فارش ش��اهد افزایش میلیونی قیمت ها‬ ‫در طول یک ماه بودند‪ .‬این ش��رایط در حالی که ایران‬ ‫هم��واره در تالش برای پیوس��تن به س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی اس��ت ام��ری غیرقابل قبول به ش��مار می رود‬ ‫و ش��اید بتوان ان را مانعی جدید در مس��یر پیوستن‬ ‫به این س��ازمان دانس��ت‪ .‬با این حال پیش بینی امار و‬ ‫ارقام جدید در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬نش��ان می دهد دولت‬ ‫چن��دان توجهی به ای��ن موضوع نداش��ته و در تالش‬ ‫اس��ت با روشی جدید به کس��ب درامد در سال اینده‬ ‫اقدام کن��د‪ .‬هرچند محمد نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی‬ ‫رییس جمه��وری این موضوع را رد می کند اما حمایت‬ ‫از صنعت خودرو به واس��طه افزایش تعرفه از یک س��و‬ ‫و کس��ب درامد بیشتر از س��وی دیگر راهکاری است‬ ‫که س��ال ها دولت ب��ه کار برده و نگاهی ب��ه این روند‬ ‫نش��ان می دهد راهکار چندان موفقی برای حمایت از‬ ‫این صنعت پیش��ران نبوده است زیرا به واسطه انحصار‬ ‫به وجود امده باعث شده تا خودروسازان داخلی بدون‬ ‫هی��چ رقیبی کار خود را ادامه دهند بی انکه تالش��ی‬ ‫برای بهبود کیفیت محصوالت خود داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹دور کشور دیوار نکشیم‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی‪ ،‬عضو هیات رییسه مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی معتقد اس��ت که دولت به جای بازی‬ ‫با ابزار تعرفه و کش��یدن دیوار دور کش��ور بهتر اس��ت‬ ‫در مس��یر رقابتی ک��ردن و ارتقای کیفیت این صنعت‬ ‫گام ه��ای مثبتی بردارد‪ .‬هرچند تاکنون الیحه افزایش‬ ‫واردات خودرو به مجلس شورای اسالمی ارائه نشده اما‬ ‫با به تصویب رسیدن این مصوبه در کمیسیون زیربنایی‬ ‫و صنع��ت دولت مخالفت ها با افزایش تعرفه باال گرفته‬ ‫است‪ .‬فرهنگی می گوید‪ :‬افزایش تعرفه واردات خودرو‬ ‫در ش��رایط فعلی منطقی به نظر نمی رسد چراکه این‬ ‫موض��وع به طور یقین باعث افزای��ش نرخ خودروهای‬ ‫داخلی خواهد ش��د و در این ش��رایط الزم است دولت‬ ‫برنامه های��ی را در صنعت خودرو تدوین و اجرایی کند‬ ‫تا به افزایش کیفیت خودرو های داخلی منجر شود‪.‬‬ ‫وی اظهار می کند‪ :‬خودروسازی ایران هنوز نتوانسته‬ ‫به نقطه ای مناسب و قابل قبول در کیفیت و نرخ برسد‬ ‫و چندان قدرت رقابت را در برابر همتایان خارجی خود‬ ‫نمی بین��د و به همین دلیل دولت همچنان از تعرفه به‬ ‫عنوان ابزاری برای کنترل واردات و ایزوله نگه داش��تن‬ ‫صنعت خودرو استفاده می کند‪ .‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین تصریح‬ ‫می کند‪ :‬رقابتی ک��ردن بازار خودرو‪ ،‬افزایش کیفیت و‬ ‫ن اوردن نرخ خودرو با هدف جذب مشتری اقدامی‬ ‫پایی ‬ ‫است که برای تحقق ان باید‪ ‬گام مثبتی از سوی دولت‬ ‫و خودروسازان برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروسازان با تعرفه هم موفق نبودند‬ ‫در ادام��ه مخالف��ت با افزای��ش نرخ تعرف��ه واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬عل��ی علیلو که در مجلس نهم ریاس��ت گروه‬ ‫تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را بر عهده داش��ت‬ ‫نی��ز می گوید‪ :‬تصمیم ه��ای جدی��د در زمینه افزایش‬ ‫ن��رخ تعرفه هیچ تاثیر مثبتی ب��ر تولید داخلی خودرو‬ ‫نخواهد داش��ت و تصمیم اخیر در تغییر تعرفه واردات‬ ‫جز بی ثباتی در بازار و ایجاد نارضایتی عواقبی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی می افزاید‪ :‬اس��اس این تصمیم نسنجیده‪،‬‬ ‫غیرکارشناس��ی بوده که نه تنه��ا پیامد های مثبتی به‬ ‫همراه ندارد بلکه به تبعی��ض طبقاتی در جامعه ختم‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رضا علی��زاده‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» معتقد اس��ت بخشی از راهکار‬ ‫دس��تیابی به رقابت پذیری و تحول بازار خودرو‪ ،‬تغییر‬ ‫نرخ تعرفه واردات خواهد بود چراکه باید این تعرفه در‬ ‫یک زمان بندی مناس��ب و به طور پلکانی کاهش یابد‬ ‫تا منجر به تحرک در صنعت خودرو شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به افزایش میزان تعرفه واردات در س��ال های گذش��ته‬ ‫تصری��ح می کند‪ :‬بررس��ی روند فعالیت خودروس��ازان‬ ‫نشان می دهد در این س��ال ها خودروسازان داخلی در‬ ‫این زمینه چندان موفق عمل نکرده اند و با وجود بازار‬ ‫انحصاری نیازی به ارتقای کیفیت و نرخ رقابتی ندیده‬ ‫و انرژی چندانی در این زمینه صرف نکرده اند بنابراین‬ ‫پیش بینی می ش��ود تا زمانی که تعرفه واردات خودرو‬ ‫افزای��ش می یابد و بازار برای خودروس��ازان انحصاری‬ ‫است ش��اهد تالش��ی در حوزه کیفیت و نرخ از سوی‬ ‫ش��رکت ها نباش��یم‪ .‬مخالفت ها درباره افزایش تعرفه‬ ‫واردات خ��ودرو در حالی از س��وی نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی مطرح می شود که مجتبی خسروتاج‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان توسعه تجارت معتقد است که خودرو‬ ‫خارج��ی ج��زو کاالی ض��روری مردم نیس��ت‪ .‬اظهار‬ ‫نظری که نش��ان از واقعیت دیگری دارد و اشفته بازار‬ ‫خودروهای وارداتی در چن��د ماه اخیر نیز گویای این‬ ‫مطلب است زیرا در شرایطی که قیمت ها رو به افزایش‬ ‫بود‪ ،‬تقاضا برای خرید نی��ز افزایش یافت که این روند‬ ‫منجر به برهم ریختگی بیشتر بازار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه مانع ورود به بازارهای جهانی‬ ‫در همین حال جواد مرزبان راد‪ ،‬کارش��ناس صنعت‬ ‫خ��ودرو در گفت وگ��و با «گس��ترش صنع��ت» وجود‬ ‫انحصار ناش��ی از افزایش تعرفه را مانع هرگونه رقابت‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو عن��وان و اظهار می کن��د‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط راه برای تولیدات جدید و توسعه این صنعت‬ ‫بس��ته می شود چراکه تعرفه همواره یکی از اصلی ترین‬ ‫موانع ورود این صنعت به بازارهای جهانی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫واردات بیش از ‪ ۵۸‬هزار خودرو به کشور‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۶۳۷‬دس��تگاه انواع خودرو وارد‬ ‫کشور شده که ارزش ان یک میلیارد و ‪ ۵۵۹‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬گمرک ایران اعالم کرد‪ :‬تشریفات ترخیص خودرو‬ ‫در گم��رک هوش��مند ش��ده و واردات خودرو بدون ثبت س��فارش‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫با پیاده س��ازی سامانه جامع گمرکی و الکترونیکی شدن تشریفات‬ ‫ترخیص تمامی کاالها به کمک سامانه جامع گمرکی‪ ،‬ارتباط گمرک‬ ‫ایران با ثبت س��فارش سازمان توس��عه تجارت از طریق پنجره واحد‬ ‫تجارت فرامرزی الکترونیکی ش��ده و پس از اخذ مجوز ثبت سفارش‬ ‫ان��واع خودرو ب��ا در نظر گرفتن مجوزهای ورود ش��امل اس��تاندارد‪،‬‬ ‫نمایندگی رسمی و دیگر مجوزهای مرتبط با واردات خودرو اطالعات‬ ‫ثبت سفارش به تفکیک شماره شاسی خودروهای وارداتی به صورت‬ ‫الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی‬ ‫می نشیند‪.‬‬ ‫بر این اساس از ابتدای سال تا امروز ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۶۳۷‬دستگاه انواع‬ ‫خودرو وارد کش��ور شده اس��ت‪ .‬ارزش این تعداد خودرو وارداتی در‬ ‫مدت یادشده به میزان یک میلیارد و ‪ ۵۵۹‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن به کمک گم��رک الکترونی��ک‪ ،‬گواهی ه��ای ترخیص‬ ‫خ��ودرو به صورت الکترونیکی برای ش��ماره گذاری خودرو در اختیار‬ ‫مرکز ش��ماره گذاری خودرو قرار می گیرد‪ .‬گم��رک ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫مش��خصات فنی تمامی خودروهای وارداتی در زمان ثبت س��فارش‬ ‫ازس��وی س��ازمان توس��عه تجارت اخذ و به ص��ورت الکترونیکی به‬ ‫س��امانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ارسال و در زمان اظهار تاییدیه‬ ‫نمایندگی های رسمی خودرو به صورت الکترونیکی از سازمان توسعه‬ ‫تجارت استعالم و تاییدیه نمایندگی ها به صورت الکترونیکی از طرف‬ ‫سازمان توسعه تجارت ثبت می شود‪.‬‬ ‫در زم��ان اظهار صاح��ب کاال کد ثبت س��فارش را ارائه می دهد و‬ ‫تش��ریفات گمرکی خودروهای وارداتی بر اس��اس مش��خصات فنی‬ ‫انجام می ش��ود که پیش تر مجوز ثبت س��فارش ب��رای همان خودرو‬ ‫با مش��خصات فنی کامل از جمله شماره شاسی اخذ شده است‪ .‬پس‬ ‫از تطبیق مش��خصات فنی خودرو در زم��ان ترخیص نظر ارزیاب به‬ ‫صورت سیس��تمی ثبت و به طور کامل هوش��مند ب��ا اطالعات ثبت‬ ‫س��فارش هر دستگاه خودرو ش��امل نوع خودرو‪ ،‬نشان تجاری‪ ،‬تیپ‪،‬‬ ‫سال س��اخت‪ ،‬مدل ساخت‪ ،‬کش��ور سازنده‪ ،‬تعداد س��یلندر‪ ،‬حجم‬ ‫موت��ور‪ ،‬تعداد محور‪ ،‬تعداد چرخ‪ ،‬تعداد در‪ ،‬رنگ‪ ،‬ش��ماره شاس��ی‪،‬‬ ‫ش��ماره موتور و نوع س��وخت تطبیق داده می شود و همان اطالعات‬ ‫به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع گمرکی در اختیار مراکز‬ ‫شماره گذاری خودرو قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس و با توج��ه به حذف گواهینامه ه��ای کاغذی‪ ،‬همه‬ ‫صاحب��ان کاال‪ ،‬مراکز ش��ماره گذاری خودرو‪ ،‬دس��تگاه های اجرایی و‬ ‫س��ایر مراکز مربوط می توانند برای استعالم رسید پروانه الکترونیک‬ ‫خودروهای وارداتی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک به‬ ‫نش��انی اینترنتی ‪ epl. irica. ir/ecl‬مراجعه و اطالعات مورد نیاز را‬ ‫از این طریق کسب کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه دولت ب��ا تکیه ب��ر راهکارهایی از‬ ‫جمل��ه محدودی��ت در واردات و افزایش تعرفه ها مانع‬ ‫ورود خودروهای خارجی به کش��ور می ش��ود و در این‬ ‫شرایط به طورغیرمس��تقیم حمایت از خودروسازان را‬ ‫در دس��تور کار قرار می دهد‪ ،‬می گوید‪ :‬همزمان با ارائه‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۷‬کل کشور به مجلس شورای اسالمی‬ ‫مش��خص ش��د دولت در قبال واردات خودرو سیاست‬ ‫انقباضی را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬درحال حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬ش��رکت خودروسازی در ایران فعال هستند که‬ ‫بیش��تر انها به جای تقویت توان تولید اقدام به واردات‬ ‫به صورت س��ی کی دی می کنند و به عنوان واردکننده‬ ‫و مونتاژکار ش��ناخته می شوند که این جریان نشان از‬ ‫چرخه معیوب تولید در صنعت خودرو دارد که اساس‬ ‫فعالی��ت ان ب��ر واردات و مونت��اژ خودروهای خارجی‬ ‫اس��توار است‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو می افزاید‪:‬‬ ‫هرچن��د سیاس��ت گذاری های جدید دول��ت از جمله‬ ‫افزای��ش تعرفه واردات متناس��ب با ش��رایط اقتصادی‬ ‫کشور تعریف می ش��ود اما باید به این نکته توجه کرد‬ ‫که هرگونه تغییر سیاس��ت گذاری ها منجر به پسرفت‬ ‫در دستیابی به اهداف بلندمدت در این صنعت خواهد‬ ‫شد؛ بر این اساس نمی توان چندان تعرفه و افزایش ان‬ ‫را راهکار موثری برای حمایت از تولید داخل دانست‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اظهارات گفته ش��ده نش��ان‬ ‫می ده��د همزمان ب��ا افزایش همکاری خودروس��ازان‬ ‫داخلی با ش��رکای خارجی با هدف توسعه این صنعت‪،‬‬ ‫افزایش تعرفه واردات خودروها با هدف محدود ش��دن‬ ‫واردات بیش��تر انجام می ش��ود تا راه��ی برای حمایت‬ ‫بیش��تر از این صنعت و افزایش اس��تقبال از تولیدات‬ ‫داخلی باش��د‪ .‬این امر در حالی است که وجود انحصار‬ ‫ناش��ی از افزایش تعرفه مانع هرگونه رقابت در صنعت‬ ‫خودرو خواهد شد و پیشنهاد جدید دولت مانعی برای‬ ‫تحرک بیش��تر خواهد بود‪ .‬حال بای��د منتظر تصمیم‬ ‫هیات وزیران و درنهایت مجلس ش��ورای اسالمی باقی‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫‪ ۶۵‬درصد خریداران خودرو اپشن می خرند‬ ‫مدیرعامل شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو(اپکو) گفت‪ :‬ساالنه‬ ‫افزون بر ‪ ۱/۵‬میلیون دستگاه انواع خودرو در کشور تولید می شود که ‪۶۵‬درصد‬ ‫انها تمایل به خرید و نصب اپشن روی خودرو خود دارند‪.‬‬ ‫کیوان وزیری در گفت وگو با پرشین خودرو گفت‪ :‬امار و ارقام نشان می دهد‬ ‫س��االنه حدود ‪ ۸۰۰‬هزار خودرو زمینه مستعد برای نصب اپشن‪ ،‬اسپرت کردن‬ ‫و تیونینگ خودرو را دارند‪ .‬وی از برنامه اپکو برای جذب حداقل ‪۵۰‬درصد بازار‬ ‫اپش��ن کشور به ویژه در خودروهای تولیدی ایران خودرو خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر تامین و تجهیز اپشن های مورد نظر خریداران‪ ،‬خدمات پس از فروش‬ ‫مناسب را در اختیار انان قرار می دهیم‪.‬‬ ‫به گفته وزیری‪ ،‬یکی از فعالیت های شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران‬ ‫خودرو(اپکو) جلوگیری از ورود غیر اصولی و خارج از فرایندهای رسمی کشور‬ ‫اپش��ن خودروهاس��ت چراکه منجر به نارضایتی و مهم ت��ر از ان تهدید ایمنی‬ ‫خودروه��ای خریداران ایران خودرو می ش��ود و به طور حتم با برخورد قانونی از‬ ‫سوی ما و مراجع ذی صالح مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اپکو ارزش تجهیز مجموعه اپش��ن خودروها و خدمات اس��پرت‬ ‫موتور(تیونینگ) را بین ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تا ‪ ۲۰‬میلیون تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫وزیری از نگاه کیفیت برتر و خدمات پس از فروش برتر برای فروش تجهیزات‬ ‫و خدمات اپش��ن ازس��وی اپکو خبر داد و افزود‪ :‬چنانچه به سمت بازار شفاف‬ ‫اپش��ن و خدمات تیونینگ در کش��ور حرکت کنیم ق��ول عرضه محصوالت با‬ ‫قیمت های رقابتی در بازار را می دهیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تمام مجموعه اپشن و خدمات اسپرت موتور اپکو برای‬ ‫خودرو مشتریان نسبت به اتش سوزی‪ ،‬برق دزدی و‪ ...‬بیمه می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 1396‬اول ربیع الثانی ‪ 20 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 284‬پیاپی ‪2257‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مزیت های کشور در تولید‬ ‫قطعات و تامین بازار بین الملل‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫امید رضایی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از الزامات تامین قطعات مورد نیاز سایت الجزایر پژو از سوی قطعه سازان داخلی‬ ‫تیراژ قطعه سازان با ورود به الجزایر اقتصادی می شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صادرات یکی از بسترهای توسعه به شمار می رود‬ ‫و صنعت قطعه نیز در این ش��رایط به دنبال سهمی‬ ‫در بازارهای جهانی اس��ت و مذاکرات و رایزنی های‬ ‫انجام شده از سوی قطعه سازان با همتایان خارجی‬ ‫را باید بخش��ی از تالش ها در این راس��تا دانس��ت‪.‬‬ ‫صنعت خودرو به عنوان مش��تری اصلی صنعتگران‬ ‫این حوزه می تواند یکی از متولیانی باش��د که راه را‬ ‫برای پیوستن قطعه سازان داخلی به زنجیره تامین‬ ‫جهانی فراهم می کند‪ .‬هاش��م یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خ��ودرو در ایین راه اندازی خط‬ ‫تولی��د یک��ی از خودروهای این ش��رکت از مذاکره‬ ‫با پ��ژو برای اس��تفاده از توان قطعه س��ازان ایرانی‬ ‫ب��رای تولید خودرو در س��ایت الجزای��ر خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬قطعه س��ازان توانمن��د ایران��ی می توانند با‬ ‫س��رمایه گذاری در الجزایر‪ ،‬قطعات پ��ژو را در این‬ ‫کشور تولید و تامین کنند‪.‬‬ ‫در این گزارش «گسترش صنعت» به مزیت های‬ ‫این طرح پرداخته است‪ .‬قطعه سازان تولید در داخل‬ ‫و ارسال قطعات را راهکار مطلوب تری می دانند زیرا‬ ‫نیاز به س��رمایه گذاری دوباره ندارد ضمن اینکه در‬ ‫بحث اشتغالزایی نیز کمک کننده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید در داخل توجیه پذیر است‬ ‫امید رضای��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫درب��اره مزیت تولید و تامین قطعات مورد نیاز برای‬ ‫س��ایت الجزایر ش��رکت پژو گفت‪ :‬بدیهی است اگر‬ ‫قطعات خودروها در کشور تولید و صادر شود برای‬ ‫صنعت کشور مزیت های بیشتری خواهد داشت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب ضمن اشتغالزایی‪ ،‬حجم صادرات افزایش‬ ‫یافته و سرمایه گذاری موازی نیز انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گفتنی اس��ت اگ��ر در این طرح تیراژ‬ ‫قاب��ل قب��ول بوده و قطع��ات مورد نی��از مربوط به‬ ‫محص��والت حجی��م مانند بدنه‪ ،‬صندلی و‪ ...‬باش��د‬ ‫منطقی اس��ت که قطعات در کشور الجزایر از سوی‬ ‫قطعه سازان ایرانی تولید و تامین شود زیرا هزینه ها‬ ‫و نرخ تمام شده به لحاظ حمل ونقل و گمرکی اضافه‬ ‫شده و باعث می شود قیمت ها رقابتی نباشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ازاین رو نخس��ت بای��د تمام جوانب‬ ‫را بررس��ی ک��رد؛ اینکه ای��ا قطعات م��ورد نیاز از‬ ‫یک پلتفرم مش��ترک اس��ت که در ایران نیز تولید‬ ‫دارد؟ اگر پاس��خ مثبت باشد تولید در داخل صرفه‬ ‫اقتصادی بیش��تری خواهد داشت‪ .‬به دنبال این امر‬ ‫تیراژ افزایش یافته و قیمت های تمام شده رقابتی تر‬ ‫خواهد شد‪ .‬این برای صنعت کشور توجیه پذیر بوده‬ ‫و سطح صادرات قطعه را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن عض��و هیات مدیره انجم��ن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اگر پلتفرم ها متفاوت باشد حتی تیراژ‬ ‫باال نباشد سرمایه گذاری در داخل و تامین قطعات‬ ‫در کش��ور ب ه نظر منطقی تر است اما به طور معمول‬ ‫کشورهای میزبان مانند الجزایر ترجیح می دهند این‬ ‫امر در کش��ور خود انها اتفاق بیفتد که اشتغالزایی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬بیشتر کشورها در پلتفرم های جدید و‬ ‫تولید مدل های جدید به دنبال اشتغالزایی و انتقال‬ ‫فناوری به کشور خود هستند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬باید با تحلیل تمام بخش ها نخست‬ ‫اطالعات اولیه به دس��ت اید و س��پس نتیجه کلی‬ ‫گرفت که قطعات در کش��ور تولید و ارس��ال شود‬ ‫یا با س��رمایه گذاری مشترک در همان کشور مورد‬ ‫نظر تولید شوند؟‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬هنوز اطالعات و داده ها به اندازه‬ ‫کافی وجود ندارد که راه حل قطعی بتوان پیشنهاد‬ ‫داد و اینکه کدام راه مناس��ب تر اس��ت‪ .‬به طور قطع‬ ‫اگر تولید در داخل باش��د اش��تغالزایی در کشور به‬ ‫وجود امده و س��طح صادرات نیز ارتقا پیدا می کند‬ ‫و به مراتب از ریس��ک پایین تر و س��ود بیش��تری‬ ‫برخوردار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‪ ،‬تعیین کننده راهکارها‬ ‫رضایی در پاس��خ به این پرسش که ممکن است‬ ‫بخشی از محصوالت مانند قطعات حجیم در کشور‬ ‫یادش��ده تولید شود و بخشی دیگر در داخل‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید و ارس��ال قطعات س��نگین توجیه اقتصادی‬ ‫برای صنعت نداش��ته به ط��ور نمونه برای ‪۴۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی که قرار است برای خودروهای جدید‬ ‫در کشور محقق شود اولویت با قطعات حجیم است‬ ‫زیرا گاهی هزینه های حمل ونقل و گمرکی بیشتر از‬ ‫هزینه تولید می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه بخش��ی از قطعات در داخل‬ ‫تولید ش��ود و بخش��ی در کش��ور دیگر بستگی به‬ ‫مزیت های رقابتی و کیفی ان دارد‪ .‬خودروس��از این‬ ‫نکته را خود تمیز می دهد که کدام شیوه بهتر است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬معتقدم چ��ون درحال حاضر تیراژها در‬ ‫کش��ور برای خودروهایی مانند پ��ژو و‪ ...‬خیلی باال‬ ‫نیس��ت بازار الجزایر را نیز به اش��تراک گذاشته اند‬ ‫زیرا توان قطعه سازان ایرانی بیش از صنعتگران این‬ ‫کش��ور اس��ت به این ترتیب تیراژ را برای صنعتگر‬ ‫داخلی معقول می کنند تا سرمایه اش برگردد‪ .‬بازار‬ ‫داخل محدود بوده اما ب��ا بازار صادراتی مزیت های‬ ‫بیش��تری در اختیار قطعه س��از ایرانی قرار خواهد‬ ‫گرفت چون بخش��ی از مبالغ را می تواند به ش��کل‬ ‫ارزی دریافت کند‪ .‬رضایی گفت‪ :‬البته اگر صادرات‬ ‫قطعات از س��وی خودروس��از انجام شود مسئله ای‬ ‫دیگر اس��ت که باید به طور جداگانه به ان پرداخت‬ ‫زیرا هریک راهکارهای مختص خود را دارد بنابراین‬ ‫برای ه��ر اظهارنظری باید تمام جوانب س��نجیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب قطعه سازان بین المللی‬ ‫همچنین محسن رزم خواه‪ ،‬از انجمن قطعه سازان‬ ‫کشور معتقد است تولید در داخل و ارسال قطعات‬ ‫ب��ه لحاظ اش��تغالزایی به نفع کش��ور خواهد بود و‬ ‫مطلوب ترین راه این اس��ت که پژو و زنجیره تامین‬ ‫ان در ایران سرمایه گذاری کنند زیرا اگر قرار باشد‬ ‫در کش��ور قطعات تولید و ارسال شود نیاز به منابع‬ ‫مالی و تسهیالت داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ازاین رو بهتر اس��ت ش��رکت های‬ ‫خارج��ی که ب��ا ایران هم��کاری دارن��د مانند پژو‪،‬‬ ‫رن��و و‪ ...‬از زنجی��ره تامی��ن خ��ود بخواهن��د در‬ ‫ایران س��رمایه گذاری داش��ته باش��ند زی��را ضمن‬ ‫سرمایه گذاری فناوری مورد نیاز وارد می شود‪.‬‬ ‫حض��ور زنجیره تامین ش��رکت پ��ژو در ایران و‬ ‫س��رمایه گذاری برای تولید باعث استفاده از نیروی‬ ‫کار و ان��رژی ارزان ای��ران خواهد ش��د اما نفع این‬ ‫مسئله برای صنعتگر داخلی چه خواهد بود؟ وی در‬ ‫پاسخ به این پرسش گفت‪ :‬نخستین نکته این است‬ ‫که در کش��ور اش��تغالزایی اتفاق می افتد همچنین‬ ‫س��رمایه و فناوری وارد کش��ور می شود‪ .‬روش های‬ ‫دیگر مانند خرید دانش فنی هزینه دارد زیرا ضمن‬ ‫پرداخت هزینه های خرید باید سرمایه گذاری برای‬ ‫تولید اتفاق بیفتد که در نهایت مش��خص نیس��ت‬ ‫قطعه س��از ایران��ی بتواند با توجه ب��ه کیفیت مورد‬ ‫انتظار بازار جهانی محصوالت را تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکرار تجربه چین‪ ،‬کره و ژاپن‬ ‫این فع��ال صنع��ت قطع��ه ادام��ه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫مهم ترین اقدام این است که شرکای صنعت خودرو‬ ‫وادار به سرمایه گذاری در کشور شوند؛ کاری که در‬ ‫چین‪ ،‬کره و ژاپن نیز انجام شد‪ .‬شرکت های چینی‬ ‫هیچ یک به تنهایی سرمایه گذاری در تولید نکرده اند‬ ‫بلکه هر خودروساز خارجی ملزم به سرمایه گذاری و‬ ‫اتصال زنجیره تامین خود با قطعه سازان چینی بوده‬ ‫است‪ .‬این مطلوب ترین روشی است که باید از سوی‬ ‫صنعت خودرو کشور دنبال شود‪.‬‬ ‫رزم خواه تصریح کرد‪ :‬به این ترتیب باید ش��ریک‬ ‫خارجی در کش��ور س��رمایه گذاری داشته باشد و با‬ ‫حضور قطعه سازانش قطعات در داخل تولید و برای‬ ‫سایت الجزایر صادر شود‪ .‬اگر قطعه سازان تنها برای‬ ‫ب��ازار داخل تولید و تامین کنن��د چون در مقیاس‬ ‫اقتصادی تولید نیست کیفیت و نرخ انها قابل رقابت‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫باید به گونه ای عمل ش��ود که قطعه ساز ایرانی به‬ ‫شبکه جهانی فروش و خدمات پس از فروش وصل‬ ‫شود یعنی شرکت کننده خارجی وارد صنعت ایران‬ ‫شود و ضمن س��رمایه گذاری‪ ،‬همکاری های نزدیک‬ ‫برای تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اگر قرار باشد قطعه سازان ایرانی برای سایت های‬ ‫ش��رکت های هم��کار صنعت خ��ودرو تامین قطعه‬ ‫داشته باشند به نظر می رسد برنامه ها باید به سمتی‬ ‫باشد که با جذب سرمایه خارجی قطعات در کشور‬ ‫تولید و برای خودروس��ازان ارس��ال ش��ود‪ .‬این امر‬ ‫دارای مزیت های بیش��تری برای کش��ور بوده و در‬ ‫امر اش��تغالزایی و ورود دانش فنی به صنعت قطعه‬ ‫کارسازتر خواهد بود‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪100/400/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪101/600/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫بیش��تر‬ ‫درحال حاض��ر‬ ‫تولیدکنن��دگان صنعت قطعه‬ ‫به دنب��ال ارتباط ب��ا بازارهای‬ ‫جهان��ی هس��تند و چ��ون‬ ‫پیگیری این مس��ئله به شکل‬ ‫ف��ردی چالش ه��ای خ��ود را‬ ‫دارد ضروری اس��ت در بحث‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫بازاریاب��ی و ف��روش قطع��ات‬ ‫نایب رییس انجمن تخصصی‬ ‫تولی��دی در بازارهای جهانی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫این مسئله از سوی انجمن ها و‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫اتاق بازرگانی دنبال شود‪.‬‬ ‫ب��ا برنامه ری��زی منطق��ی‬ ‫می توان اقدام به تولید محصوالت باکیفیت کرد و طرح کیفی‬ ‫مورد انتظار جامعه بین المللی و کش��ورهای همسایه که بازار‬ ‫خوبی برای ایران به شمار می روند را اجرا کرد‪ .‬با یک سیستم‬ ‫بازاریابی مناسب می توان بازارهای مورد نظر را نیز پیدا کرده‬ ‫و ان را پوشش داد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬عامل اصلی در تولید قطعات خودرو ایران باعث ارجحیت‬ ‫تولید این قطعات در منطقه شده که با مهیا شدن این بسترها‬ ‫می توان رقابتی‪‎‬تر عمل کرد؛ مواد اولیه ارزان و منابع طبیعی‬ ‫مانن��د معادن فل��زات چ��ه در صنایع پتروش��یمی و چه در‬ ‫زیرمجموعه های ان نخس��تین امتی��از تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬درحال حاضر نس��بت به کش��ورهایی چون‬ ‫ترکیه و چین انرژی ارزانی در اختیار داریم ضمن انکه نیروی‬ ‫انس��انی تحصیلکرده و پر انگیزه در کشور نیز از دیگر عوامل‬ ‫موفقیت در این راستاست‪.‬‬ ‫امروز فارغ التحصیالن متخصص و کارامد صنعتی بسیاری‬ ‫در کش��ور داریم که افراد نخبه‪‎‬ای هس��تند و توان باالیی در‬ ‫تحقیق و پژوهش برای حوزه صنعت دارند بنابراین در صورت‬ ‫استفاده درس��ت از این ظرفیت نیروی انسانی به یقین ایران‬ ‫می تواند به قطبی برای تولید قطعه باکیفیت و نرخ تمام شده‬ ‫ارزان ک��ه قابل رقاب��ت با بازارهای بین المللی باش��د‪ ،‬تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بازار هدف ‪ ۴۰۰‬میلیون نفری منطقه که تمایل داد و ستد‬ ‫با ایران را دارد در اختیار صنعتگر داخلی است به شرطی که‬ ‫نیازهای کیفی انان پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت برای تحقق این ه��دف (بازاریابی و ترویج‬ ‫محصوالت) برنامه داش��ته باشیم که مستلزم فعالیت مستمر‬ ‫ات��اق بازرگان��ی و انجمن ها برای معرف��ی محصوالت داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نوسازی موتورسیکلت ها در پیچ‬ ‫تصمیمات دولتی ‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت گفت‪:‬‬ ‫جریان تقاضا در بازار موتورس��یکلت‬ ‫روند معمول خود را طی می کند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که شماره گذاری بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬تا ‪۵۰۰‬هزار موتورسیکلت در‬ ‫اواخر س��ال گذش��ته و اش��باع بازار‬ ‫باعث افت تولید موتورسیکلت در سال ‪ ۹۶‬شده است‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی اظه��ار ک��رد‪ :‬پیش بینی می ش��ود تا‬ ‫پایان امس��ال حدود ‪۴۰۰‬هزار دس��تگاه از موتورسیکلت های‬ ‫ش��ماره گذاری ش��ده در س��ال ‪ ۹۵‬به فروش رسیده و خرید‬ ‫یکصد هزار دس��تگاه از این موتورس��یکلت ها به س��ال اینده‬ ‫موکول شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با توجه به برنامه خروج و نوسازی ‪ 100‬هزار‬ ‫دستگاه موتورسیکلت در سال ‪ ۹۶‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل برخی‬ ‫گرفتاری ها و مشکالت در کشور‪ ،‬دستگاه هایی که باید در این‬ ‫زمینه وارد و هماهنگی ها انجام می شد اقدام نکردند و تاکنون‬ ‫قدمی در زمینه نوس��ازی این میزان موتورس��یکلت فرسوده‬ ‫برداشته نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ال گذش��ته بر اساس توافقی که با دولت شد‬ ‫قرار بود به ازای هر موتورس��یکلت که شماره گذاری می شود‬ ‫یک موتورسیکلت فرسوده از سیستم حمل ونقل شهری خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی در برخ��ی مس��ائل از جمل��ه نوس��ازی‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده مس��ئوالن همراهی نداش��تند‬ ‫چنانچه تاکنون سازمان محیط زیست در این راستا همکاری‬ ‫الزم را با انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت نداشته است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با خبرخودرو به توجه نکردن به مشکالت‬ ‫الودگی هوا در کالنشهرهایی چون تهران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هنگامی که هوای تهران الوده می شود تمام دستگاه ها شرایط‬ ‫ح��اد اعالم می کنند در حالی که در وضعیت معمول و عادی‬ ‫این مشکالت و مسائل فراموش می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫کشور افزود‪ :‬تا زمانی که مدیریت ها بر اساس یکسری قوانین‬ ‫بلند مدت تعریف نش��ود هر مدیری ک��ه وارد عرصه فعالیت‬ ‫می ش��ود تنها به دنبال گذراندن دوران مدیریت خود خواهد‬ ‫بود و برای رفع مسائل و مشکالت ریشه ای و بلندمدت کاری‬ ‫انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫حجازی در پایان گفت‪ :‬امروز در کش��ور بسیاری از امور به ‬ ‫ش��کل زیربنایی انجام نمی شود و تصمیم هایی که برای حوزه‬ ‫صنعت و تولید اتخاذ می شود دچار همین شرایط است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 1396‬اول ربیع الثانی ‪ 20 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 284‬پیاپی ‪2257‬‬ ‫خبر‬ ‫رانندگان کالیفرنیا‬ ‫بدترین در امریکا‬ ‫در هر کش��ور و هر شهری راننده های بد پیدا می شوند‪.‬‬ ‫خودروه��ای خودران در اینده ش��اید بتوانند به ما کمک‬ ‫کنند اما س��ال ها تا فن��اوری تمام خ��ودران فاصله داریم‪.‬‬ ‫مش��کل رانندگی که بیش��تر به نظر فرهنگی می رسد تا‬ ‫فنی در همه جای دنیا وجود دارد‪.‬‬ ‫در پژوهشی تازه مشخص شد در بین تمامی ایالت های‬ ‫امری��کا‪ ،‬ایالت طالیی بدترین رانن��دگان را در خود جای‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫کالیفرنیا ش��لوغ ترین ایالت امریکا است و به تازگی‪ ،‬در‬ ‫مطالعه ای که از س��وی یک شرکت امریکایی بیمه خودرو‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬مشخص شد کالیفرنیا بدترین راننده ها را در‬ ‫بین تمام ایاالت متحده دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودرونویس‪ ،‬در طول س��ال جاری میالدی‬ ‫جریمه های رانندگی مربوط به کالیفرنیا افزایش شدیدی‬ ‫داش��ته و باوج��ود بزرگراه ه��ای ‪ ۶‬الینی در ای��ن ایالت‪،‬‬ ‫به وی��ژه منطقه لس انجل��س‪ ،‬رانندگی در ای��ن ایالت به‬ ‫فعالیتی ازاردهنده تبدیل ش��ده و در برخی مواقع‪ ،‬منجر‬ ‫ب��ه درگیری های ش��دید لفظی و فیزیکی می ش��ود؛ پس‬ ‫شگفت اور نیس��ت که لس انجلس بدترین شهر این ایالت‬ ‫برای رانندگی باشد‪.‬‬ ‫براس��اس پژوهش های موسس��ه بیم��ه «کوت ویزارد»‬ ‫(‪ ،)QuoteWizard‬در بی��ن ش��هرهای کالیفرنی��ا‪،‬‬ ‫ساکرامنتو بدترین رانندگان را دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این پژوهش‪ ،‬درباره بهترین راننده های ایاالت‬ ‫متحده صحبت ش��ده که دیترویت در ان مقام نخس��ت‬ ‫را دارد و منطق��ه رودایلن��د‪ ،‬در جایگاه دوم از نظر خوب‬ ‫رانندگی کردن قرار دارد‪.‬‬ ‫اوبر رقیب جدی امبوالنس های‬ ‫امریکایی‬ ‫پژوهش��ی جدید نش��ان می دهد فعالیت ش��رکت اوبر‬ ‫ب��ه کاهش ‪ ۷‬درصدی س��رانه اس��تفاده از امبوالنس در‬ ‫شهرهای گوناگون امریکا منجر شده است‪.‬‬ ‫در امریکا بدون بیمه اس��تفاده از امبوالنس بسیار گران‬ ‫تمام می ش��ود‪ .‬در همین راس��تا پژوهش��ی جدید نشان‬ ‫می دهد افراد برای اجتناب از این هزینه ها سعی می کنند‬ ‫در مواقع غیراضطراری به جای امبوالنس از اوبر استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این روند به کاهش اس��تفاده از امبوالنس ها منجر‬ ‫ش��ده و جالب انکه به س��ود بخ��ش مراقبت های درمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوبر که یک شرکت فناوری تازه تاسیس است دربیشتر‬ ‫ش��هرهای جهان فعالیت می کند و در تاریخچه ‪۷‬ساله ان‬ ‫‪ ۵‬میلیارد سفر ثبت شده است‪.‬‬ ‫درهمین راس��تا دیوید اس��لوکی‪ ،‬اقتصاددان انگلیسی‬ ‫و لئون موس��کاتل از بیمارستان «اس��کیپس مرسی» در‬ ‫س��ن دیه گو خواهان بررس��ی تاثیر این روند بر استفاده از‬ ‫امبوالنس در امریکا شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬انها بین ‪ )۱۳۹۱-۹۲( ۲۰۱۳‬تا ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۳-۹۴‬خورشیدی) در ‪ ۷۶۶‬شهر از ‪ ۴۳‬ایالت‬ ‫امری��کا پژوهش هایی انج��ام دادند‪ .‬پژوهش��گران متوجه‬ ‫شدند در سراسر ش��هرها اوبر به طور انحصاری وارد بازار‬ ‫ش��ده و س��رانه اس��تفاده از امبوالنس را با نرخ ‪ ۷‬درصد‬ ‫کاسته است‪.‬‬ ‫دیوید اس��لوکی در ای��ن باره می گوی��د‪« :‬برای کاهش‬ ‫هزینه ه��ای درمان��ی و بهبود نتیجه گی��ری‪ ،‬افراد ترجیح‬ ‫می دهند از نیروهای حرفه ای با مهارت کمتر اما همچنان‬ ‫شایسته استفاده کنند‪ .‬برای نمونه برای تشخیص گلودرد‬ ‫نیازی به حضور جراح اعصاب نیست‪».‬‬ ‫کنترل فرمان‬ ‫با حرکت های صورت‬ ‫یک ش��رکت تج��اری فرمان ویژه ای برای اس��تفاده در‬ ‫خودروهای خودران تولید کرده که با حرکت های صورت‬ ‫قاب��ل کنترل و قرار اس��ت در اینده روی برخی مدل های‬ ‫این خودروها نصب شود‪.‬‬ ‫خودروهای خودران حداقل تا چند سال اینده به منظور‬ ‫رعایت مسائل امنیتی هنوز به فرمان مجهز خواهند بود تا‬ ‫در صورت وقوع هرگونه مشکلی افراد بتوانند هدایت انها‬ ‫را برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از فرم��ان خودروهای خودران ب��رای اعالم‬ ‫مقص��د‪ ،‬مس��یریابی بهتر و انج��ام برخی کاره��ای دیگر‬ ‫اس��تفاده خواهد ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬در این خودروها باید از‬ ‫نسل جدیدی از فرمان ها برای هدایت و راهبری استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرم��ان تازه ای ک��ه ش��رکت زداف ان را طراحی کرده‬ ‫یک نمایش��گر لمس��ی نیز دارد که برای ناوبری استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عصر خ��ودرو‪ ،‬در بخش زی��ری این فرمان‬ ‫کیس��ه هوا نیز نصب ش��ده تا در ص��ورت وقوع تصادف و‬ ‫اس��یب دیدن نمایشگر لمس��ی امنیت سرنشینان حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شرکت سازنده هنوز اطالعات فنی چندانی درباره شیوه‬ ‫کنترل این فرمان با اس��تفاده از حرکت های صورت ارائه‬ ‫نک��رده اما اعالم ک��رده جزئیات کاف��ی را در این باره در‬ ‫نمایش��گاه سی ای اس ‪ ۲۰۱۸‬که ماه اینده میالدی برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬اعالم می کند‪.‬‬ ‫محاسبات بخش خودرو‬ ‫در بریتانیا نشان‬ ‫می دهد این صنعت که‬ ‫ساالنه ‪ ۷۷/۵‬میلیارد‬ ‫پوند درامد دارد‪ ،‬در‬ ‫صورت دست نیافتن‬ ‫به توافق باید برای‬ ‫واردات هر خودرو از‬ ‫کشورهای اروپایی‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬دالر بیشتر از‬ ‫مبلغ کنونی بپردازد‬ ‫مذاکرات بر سر تعیین تعرفه ها به کندی پیش می رود‬ ‫قفل برگزیت بر فرمان خودروسازی بریتانیا‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیشرفت های اهسته در رسیدن به توافق دوجانبه‬ ‫برای برگزیت باعث ش��ده صنعت خ��ودرو انگلیس‬ ‫با خطر از دس��ت رفتن فضای رقابتی روبه رو ش��ود‪.‬‬ ‫این هشداری جدی برای دولت انگلیس است که از‬ ‫سوی انجمن تولیدکنندگان و تاجران وسایل نقلیه‬ ‫موتوری (‪ )SMMT‬به دولت داده شده است‪.‬‬ ‫تونی واکر‪ ،‬رییس ای��ن انجمن دو هفته پیش‪ ،‬از‬ ‫فرصت سخنرانی در ضیافت شام ساالنه بدنه تجاری‬ ‫این نهاد اس��تفاده کرد و از دولت خواست مذاکرات‬ ‫ب��رای رس��یدن به توافق درب��اره خ��روج بریتانیا از‬ ‫اتحادیه اروپا را با سرعت بیشتری پی بگیرد‪.‬‬ ‫واکر ک��ه همزمان مع��اون مدیرعام��ل تویوتا در‬ ‫بریتانیا اس��ت‪ ،‬در بخشی از س��خنرانی خود در این‬ ‫ضیافت به این نکته اش��اره ک��رد که صنعت خودرو‬ ‫زمانی رنس��انس پیدا کرد و به یک صنعت صادرات‬ ‫محور تبدیل شد‪ .‬حاال اما همین ویژگی می تواند در‬ ‫صورت تضمین نبودن ی��ک توافق امن برای خروج‬ ‫بریتانیا از اتحادیه اروپا به راحتی از دست برود‪.‬‬ ‫او در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود گفت‪:‬‬ ‫«رقابت برای ما س��خت ش��ده و برگزی��ت می تواند‬ ‫همه انچه به دس��ت اوردیم را کمرنگ کند‪ .‬این یک‬ ‫تهدید جدی است؛ مانعی که نمی توانیم از کنار ان‬ ‫به سادگی بگذریم‪».‬‬ ‫به گفت��ه واک��ر‪ ،‬تولیدکنندگان خ��ودرو و فعاالن‬ ‫زنجیره تامین اکنون گرفتار اس��یب های کند پیش‬ ‫رفتن این مذاکرات هستند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول ف��روش خودرو نیز در‬ ‫بریتانیا کاهش یافته زیرا اعتماد مشتری ها کمرنگ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محاسبات بخش خودرو در بریتانیا نشان می دهد‬ ‫این صنعت که س��االنه ‪ ۷۷/۵‬میلی��ارد پوند درامد‬ ‫دارد‪ ،‬در صورت دس��ت نیافتن ب��ه توافق باید برای‬ ‫واردات ه��ر خ��ودرو از کش��ورهای اروپایی ‪۱۵۰۰‬‬ ‫دالر بیش��تر از مبل��غ کنونی بپ��ردازد‪ .‬در این حال‬ ‫ب��ا هزینه هایی که برای س��اخت خ��ودرو در داخل‬ ‫مرزهای بریتانیا ش��ده و در خارج از این کش��ور به‬ ‫فروش می رس��د‪ ،‬خودرو بریتانیای��ی در عمل برای‬ ‫خریداران جذابیتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به طور تقریبی از هر ‪ ۵‬خودرو س��اخته ش��ده در‬ ‫داخل بریتانیا در سال گذشته میالدی ‪ ۴‬دستگاه به‬ ‫خارج از این کش��ور صادر شد‪ .‬خودروسازان بریتانیا‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫‪ ۱/۷‬میلیون دستگاه خودرو ساختند‪.‬‬ ‫براساس اعالم «اس ام ام تی»‪ ،‬کنترل های گمرکی‬ ‫که باعث اضاف ه ش��دن کاغذبازی اداری و تاخیر در‬ ‫انجام امور واردات از خارج مرزها می ش��ود‪ ،‬می تواند‬ ‫این صنعت را با بیش از ‪ ۴‬میلیارد پوند هزینه اضافی‬ ‫روبه رو کند‪.‬‬ ‫ف��روش خ��ودرو در بریتانیا از اوری��ل (فروردین)‬ ‫سقوط کرد‪ .‬این کاهش در کنار نااطمینانی مشتریان‬ ‫از برگزیت و ش��رایطش باعث شد خودروسازان این‬ ‫کشور در پیش بینی های خود برای تولید خودرو دو‬ ‫ب��ار بازنگری کنند و از پیش بینی اولیه‪ ،‬ابتدا به ‪۱/۹‬‬ ‫وسیله نقلیه و سپس به ‪ ۱/۷۳‬برسند‪.‬‬ ‫همچنین رییس بخش اروپا‪ ،‬خاورمیانه و افریقای‬ ‫فورد در گفت وگویی با ش��بکه تلویزیونی «چنل ‪»4‬‬ ‫به دولت انگلیس هشدار داد که شکست در رسیدن‬ ‫به توافق خوب برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به‬ ‫صنعت خودرو این کشور اسیب جدی وارد می کند‪.‬‬ ‫اس��تیون ارمسترانگ در بخش��ی از این گفت وگو‬ ‫اظهار کرد‪« :‬بس��یار نگران و دلواپس هس��تم‪ .‬مهم‬ ‫است که اینده ای رقابتی را در بریتانیا ببینیم‪».‬‬ ‫او ک��ه اکن��ون ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬س��اعت در هفت��ه را در‬ ‫نشست های مربوط به برگزیت سپری می کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬ما ‪ ۴۰‬س��ال تالش کردی��م که زنجیره تامین‬ ‫به وج��ود اوریم تا از ان در بازار ازاد اروپا اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اگر به هر ش��کل مرزگذاری س��ختی شود‪ ،‬حتی‬ ‫بدون تعرفه‪ ،‬ما باید این ظرفیت را برای کاالهایمان‬ ‫پی��دا می کردیم که در هر م��رز گمرکی در صورت‬ ‫فراهم نبودن ش��رایط انه��ا را برگردانیم‪ .‬این یعنی‬ ‫بهره وری کمتر و هزینه های بیشتر برای کسب وکار‪».‬‬ ‫فورد اکنون می تواند در تنها ‪ ۳‬س��اعت و ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫یک خودرو کامل بس��ازد و ای��ن امکان جز به لطف‬ ‫ب��دون تعرفه بودن کاالها نیس��ت اما پایان دادن به‬ ‫چنین تولید یکپارچه ای می تواند برای خودروسازان‬ ‫هزینه بسیار زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫براس��اس محاس��بات مدیران فورد برگزیت بدون‬ ‫ق��رارداد می تواند برای این خودروس��از به تنهایی به‬ ‫اندازه یک میلیارد دالر در قالب تعرفه هزینه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ریی��س بخش اروپ��ا‪ ،‬خاورمیان��ه و افریقای فورد‬ ‫همچنین اظهار کرد برگزیت س��رمایه گذاری اینده‬ ‫در بریتانی��ا را تضعی��ف خواهد کرد ام��ا این را هم‬ ‫گفت که هن��وز برای اینکه گفته ش��ود خط تولید‬ ‫بریتانیا بس��ته می ش��ود‪ ،‬خیلی زود است‪ .‬براساس‬ ‫ام��ار تازه در نوامبر (ابان) فروش خودرو در بریتانیا‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۱‬درص��د کاهش یافت ک��ه این کاهش‬ ‫بی��ش از همه به دلیل کم ش��دن فروش خودروهای‬ ‫دیزل��ی بوده اس��ت‪ .‬این برای هش��تمین ماه پیاپی‬ ‫اس��ت که تقاضای خودرو در بریتانی��ا کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم انجمن تولیدکنن��دگان و تاجران‬ ‫وسایل نقلیه موتوری در بریتانیا ثبت خودرو نیز در‬ ‫ماه نوامبر (ابان) تا ‪ ۱۱/۲‬درصد کاهش پیدا کرده و‬ ‫به ‪۱۶۳‬هزار و ‪ ۵۴۱‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫البته براساس امار این انجمن فروش خودروهای‬ ‫بنزین��ی در این م��دت ‪ ۵‬درصد افزای��ش یافت اما‬ ‫ای��ن برای رویارویی با کاه��ش ‪۳۰‬درصدی تقاضای‬ ‫خودروهای دیزلی به هیچ وجه کافی نبود‪.‬‬ ‫برگزیت تنه��ا برای بریتانیایی ه��ا موجب نگرانی‬ ‫نیست بلکه دلهره را به جان سایر کشورهای اروپایی‬ ‫نیز انداخته است‪ .‬المان یکی از کشورهایی است که‬ ‫از برگزیت و پیامدهای ان رنج خواهد برد‪.‬‬ ‫«ب ام و» پرفروش ترین نشان تجاری لوکس در چین‬ ‫محبوبیت نش��ان های تجاری لوکس خ��ودرو در چین به‬ ‫شکل چشمگیری باال است‪ .‬اما پرسشی که در اینجا مطرح‬ ‫می ش��ود این اس��ت که کدام نش��ان تجاری لوکس دارای‬ ‫بیشترین سلطه در پررونق ترین بازار خودرو جهان است؟‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬به نوشته وب سایت اتوموتیو نیوز‪،‬‬ ‫دس��تکم در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی)‬ ‫این عنوان به ب ام و می رسد‪.‬‬ ‫در نوامبر (ابان) فروش این ش��رکت با رشد ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫ب��ه ‪۵۵‬هزار و ‪ ۲۹۳‬خودرو رس��یده اس��ت‪ .‬در همین مدت‬ ‫نش��ان های تجاری ائودی و مرس��دس بنز با افزایش فروش‬ ‫ب��ه ترتیب ‪ ۱۲‬و ‪ ۲۲‬درصدی فروش��ی برابر ‪۵۶‬هزار و ‪۲۰۸‬‬ ‫و ‪۵۰‬هزار و ‪ ۸۱۳‬دس��تگاه داش��تند‪ .‬درس��ت است فروش‬ ‫ائودی در نوامبر (ابان) نسبت به همتای المانی خود بیشتر‬ ‫ب��وده اما این ش��رکت هنوز موفق به جب��ران فروش های از‬ ‫دست رفته در اوایل سال‪ ،‬زمانی که دالالن چینی تصمیم به‬ ‫تحریم این نشان تجاری گرفته بودند‪ ،‬نشده است‪.‬‬ ‫دلیل این تحریم‪ ،‬برنامه ائودی برای راه اندازی یک کانال‬ ‫توزیع دوم بود که به طورمستقیم با منافع دالالن چینی در‬ ‫تضاد بود‪ .‬تحریم این نش��ان تجاری باعث شد خودروسازی‬ ‫ائودی تصمیم ب��ه لغو این برنامه در ماه مه (اردیبهش��ت)‬ ‫بگی��رد‪ ،‬اما ای��ن کار تاثیر منفی بر ارقام فروش س��االنه ان‬ ‫گذاشت‪ .‬در سوی دیگر‪ ،‬فروش بازار چینی شرکت ب ام و در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (میانه دی ‪ ۱۳۹۵‬تا میانه اذر‬ ‫‪ ۵۴۲ )۱۳۹۶‬هزار و ‪ ۳۶۲‬دس��تگاه بوده که این ارقام‪ ،‬رشد‬ ‫فروش ‪ ۱۵‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬ب��ا این حال فروش‬ ‫ائودی با ‪ ۵۲۸‬هزار و ‪ ۷۰۶‬دس��تگاه رش��د ‪ ۲/۱‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫همزمان مرس��دس بنز در تالش برای شکس��ت ائودی با‬ ‫ه��دف تصاحب جای��گاه دوم فروش در س��ال ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬اس��ت‪ .‬فروش این خودروس��از با رشد ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫همراه بوده و به ‪۵۳۹‬هزار و ‪ ۷۲۸‬دس��تگاه رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش از این مرس��دس بنز نشان تجاری شماره ‪ ۳‬لوکس در‬ ‫چین به شمار می رفت‪ ،‬جایگاهی که احتمال دارد به ائودی‬ ‫برسد‪ .‬اما بدون شک ب ام و برنده بی چون و چرای فروش در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬است؛ عنوانی که این خودروساز‬ ‫عالقه زیادی برای حفظ ان دارد‪.‬‬ ‫پیش از این صحبت هایی بر س��ر سرمایه گذاری مشترک‬ ‫احتمالی برای ساخت خودروهای مینی در کارخانه شرکت‬ ‫گریت وال موتور چین وجود داشت و عالوه بر این ب ام و در‬ ‫حال برنامه ریزی برای عرضه یک برنامه به اش��تراک گذاری‬ ‫خودرو است که قرار است این برنامه با استفاده از خودروهای‬ ‫تمام برقی ای‪ ۳‬اجرا شود‪.‬‬ ‫ماتیاس ویسمن از فدراسیون صنعت خودرو المان‬ ‫دراین باره گفت‪« :‬برگزیت و پیامد ان کاهش تقاضا‬ ‫در بریتانیا که نتیجه نرخ ارز خواهد بود در کاهش ‪۲‬‬ ‫درصدی صادرات خودرو (المان) و رسیدن این رقم‬ ‫به ‪ ۴/۳‬میلیون وسیله نقلیه اثرگذار خواهد بود‪».‬‬ ‫بریتانیا بزرگترین بازار صادرات به لحاظ فروش و‬ ‫دومین بازار بزرگ از نظر ارزش در این صنعت است‪.‬‬ ‫خودروسازان المانی امسال نزدیک ‪ ۲۰‬درصد سهم‬ ‫ب��ازار جهانی را با ف��روش ‪ ۱۶/۴‬میلیونی در اختیار‬ ‫دارند و حدود نیمی از تمام خودروهای ثبت شده در‬ ‫اروپا را تولید می کنند‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی و صنعت المان (‪)DIHK‬پیش بینی‬ ‫کرد برگزیت بدون قرارداد‪ ،‬براس��اس امار صادرات‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫به دلی��ل وج��ود ع��وارض گمرکی به می��زان ‪۲/۳۵‬‬ ‫میلیارد یورو به صنعت خودرو این کش��ور اس��یب‬ ‫خواهد زد‪ .‬مارتین وانس��لبن‪ ،‬رییس کل این نهاد با‬ ‫بیان اینکه ش��مارش معکوس اغاز ش��ده و روز ‪۳۰‬‬ ‫م��ارس ‪ ۱۰( ۲۰۱۹‬فروردی��ن ‪ )۱۳۹۸‬بریتانی��ا به‬ ‫احتمال زیاد از اتحادیه اروپا (به طور رس��می) خارج‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪« :‬این باعث می شود برگزیت بدون‬ ‫دس��تیابی به یک توافق قابل پیگیری اجرایی ش��ود‬ ‫و اقتص��اد المان از این مس��ئله ضربه زیادی خواهد‬ ‫خورد‪».‬‬ ‫ن به‬ ‫ارزش ص��ادرات خودروه��ای س��اخت الم��ا ‬ ‫بریتانیا در س��ال گذش��ته می�لادی ‪ ۲۰/۸‬میلیارد‬ ‫ی��ورو بود‪.‬اگر اتحادیه اروپا و بریتانیا بر س��ر قرارداد‬ ‫مشترکی توافق نکنند‪ ،‬تجارت کشورهای عضو این‬ ‫اتحادیه با بریتانیا دوباره به ش��رایط پیش از تشکیل‬ ‫اتحادیه اروپا یعنی قوانین س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫بازخواه��د گش��ت و این یعنی افزایش بس��یار زیاد‬ ‫هزینه ه��ای گمرکی ک��ه بریتانیا ب��رای کل اقتصاد‬ ‫به ویژه صنعت خودرو از ان می ترسد‪.‬‬ ‫منبع‪Guardian :‬‬ ‫‪Telegraph‬‬ ‫‪Express‬‬ ‫عرضه ‪ ۱۰‬خودرو تمام برقی تویوتا تا ‪ 2‬سال دیگر‬ ‫تویوتا اعالم کرد قصد دارد تا اوایل س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی (زمس��تان ‪ ،)۱۳۹۸‬بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬مدل خ��ودرو تمام برقی و الکتریکی را‬ ‫تولید و در سطح جهان عرضه کند‪.‬‬ ‫از انجا که بس��یاری از کشورهای جهان‬ ‫قص��د دارند با هدف مقابل��ه با الودگی هوا‬ ‫و کاهش میزان انتشار االینده ها و گازهای‬ ‫گلخانه ای و حفظ بیش��تر محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫خودروه��ای تمام الکتریک��ی و برقی را به‬ ‫تولید انبوه برسانند‪ ،‬غول های خودروسازی‬ ‫در جه��ان عزم خ��ود را ب��رای تولید انبوه‬ ‫ای��ن خودروه��ای پاک ج��زم ک��رده و از‬ ‫برنامه های ش��ان برای رسیدن به این هدف‬ ‫رونمایی کرده اند‪.‬‬ ‫افزایش روزاف��زون خودروه��ای برقی و‬ ‫محبوبی��ت بیش��تر این خودروه��ای پاک‬ ‫موجب شده ش��رکت های خودروسازی در‬ ‫سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته‬ ‫و هر ی��ک از برنامه های خود برای طراحی‬ ‫و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش‬ ‫بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫ب ه این ترتیب‪ ،‬تولی��د باتری خودروهای‬ ‫برقی با اندازه کوچکتر و ظرفیت شارژدهی‬ ‫بیشتر می تواند برگ برنده ای برای هر یک‬ ‫از غول های خودروسازی و فناوری به شمار‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬غول خودروسازی ژاپنی‪،‬‬ ‫تویوت��ا در راس��تای سیاس��ت گذاری های‬ ‫جدی��د خود در بیانیه ای اعالم کرد تصمیم‬ ‫گرفت��ه مدل ه��ای خودروه��ای برق��ی و‬ ‫الکتریک��ی خود را ابتدا در چین و س��پس‬ ‫در کش��ورهایی مانند ژاپ��ن‪ ،‬هند‪ ،‬امریکا و‬ ‫کشورهای اروپایی به فروش برساند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروس��از ژاپن��ی در ادام��ه‬ ‫خاطرنش��ان کرد تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۰۳-۰۴‬خورش��یدی) می خواهد از هر‬ ‫کدام از مدل های کنونی تویوتا یا مدل های‬ ‫نش��ان تجاری لکسوس‪ ،‬نس��خه های تمام‬ ‫برق��ی و الکتریک��ی ه��م تولید کن��د و به‬ ‫خریداران و طرفدارانش گزینه های بیشتری‬ ‫را برای خرید محصوالت و خودروهای پاک‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 1396‬اول ربیع الثانی ‪ 20 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 284‬پیاپی ‪2257‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انگیزه و کار جهادی‬ ‫مهم ترین رکن توسعه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صادق نجفی ‪:‬‬ ‫موقعیت کشور به‬ ‫گونه ای است که‬ ‫کوتاهی مساوی است‬ ‫با هزاران مشکل‬ ‫برای خود و جامعه؛‬ ‫بنابراین باید با هوش‬ ‫استراتژیک و مدیریت‬ ‫جهادی این تالش برای‬ ‫مردم ملموس شود‬ ‫در گردهمایی مدیران شهرک های صنعتی سراسر کشور تاکید شد‬ ‫ظرفیت سازی و توسعه بازار؛ اولویت صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گردهمایی مدیران شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫سراس��ر کش��ور روز گذش��ته ب��ا حض��ور صادق‬ ‫نجف��ی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رییس س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی کشور برگزار ش��د‪ .‬در این برنامه معاونان‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬صنایع کوچک‪ ،‬فنی و زیرساخت و‪...‬‬ ‫هرکدام به تفکیک وظیفه‪ ،‬از اقدامات انجام ش��ده‬ ‫در ‪ ۹‬ماه گذشته گزارش عملکرد دادند‪.‬‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران در ای��ن گردهمایی‬ ‫با تاکید بر حل مش��کالت صنای��ع کوچک گفت‪:‬‬ ‫مدیران ش��هرک های صنعتی متولی اصلی صنایع‬ ‫کوچک در کشور هستند ما نیز تالش می کنیم تا‬ ‫ردیف بودجه پایدار برای حمایت از این بخش در‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۷‬تصویب شود‪.‬‬ ‫نجف��ی در گردهمای��ی مدیران عامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سراس��ر کش��ور با اشاره به‬ ‫اینکه از امروز هدف ما نجات کش��ورمان در حوزه‬ ‫صنایع کوچک است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هوش استراتژیک‬ ‫و مدیریت جهادی باید س��رلوحه اقدامات مدیران‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر توجه به به��ره وری و اموزش‬ ‫در بخ��ش صنایع کوچک ادام��ه داد‪ :‬تالش برای‬ ‫مردم باید ملموس باشد‪ .‬راهکارهای بسیاری برای‬ ‫توس��عه بازار صنایع کوچک و متوسط وجود دارد‬ ‫ک��ه عالوه بر مس��ئوالن مردم نیز بای��د در تحقق‬ ‫برنامه ها همراهی کند‪.‬‬ ‫نجف��ی ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۹۲‬درص��د از صنایع‬ ‫کشور صنایع کوچک هس��تند بر تکمیل ظرفیت‬ ‫واحدهایی که با ظرفیت کامل کار نمی کنند و نیز‬ ‫حل مشکل بازار این نوع صنایع تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران اف��زود‪ :‬می توانیم با نشان س��ازی‬ ‫تجاری و برنامه ریزی در این دو موضوع کار کنیم‪.‬‬ ‫نجف��ی اضافه ک��رد‪ :‬خوش��بختانه اکن��ون در‬ ‫مجموع��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دولت‬ ‫هماهنگ��ی و همدلی و خواس��ت و امید نس��بت‬ ‫به این س��ازمان به وج��ود امده و اگ��ر بخواهیم‬ ‫می توانی��م بخش زی��ادی از مش��کالت اقتصادی‬ ‫کش��ور را در حوزه تولید و تجارت و حتی خدمات‬ ‫برطرف کنیم؛ به شرطی که بخواهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موقعیت کش��ور به گونه ای است‬ ‫که کوتاهی مساوی اس��ت با هزاران مشکل برای‬ ‫خود و جامعه؛ بنابراین باید با هوش اس��تراتژیک‬ ‫و مدیریت جهادی این تالش برای مردم ملموس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید به این س��ازمان عرق داش��ته باشیم و تالش‬ ‫کنیم از نیروهای س��ازمان مدیران��ی برای اینده‬ ‫تربی��ت کنیم چراک��ه وقتی کارمن��دان می بینند‬ ‫مدیران از بی��رون مجموعه انتخاب می ش��وند به‬ ‫طور قطع روحیه خدمت نخواهند داش��ت و البته‬ ‫باید از بهترین ها اس��تفاده شود‪ .‬همچنین باید از‬ ‫ت��وان کارشناس��ی کارکنان بهترین به��ره گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نجفی تاکید کرد‪ :‬برای موفقیت بیشتر باید هم‬ ‫مس��ئوالن و هم مردم را با خودمان همراه کنیم و‬ ‫این همراهی نیازمند انتقال هدف و اس��تراتژی به‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬عرضه کنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫ح��وزه رس��انه ای وظیفه بزرگی دارد ک��ه بتوانیم‬ ‫اه��داف و برنامه ها را به مردم انتق��ال دهیم‪ .‬اگر‬ ‫می خواهیم موضوع اش��تغال و معیشت حل شود‬ ‫یک��ی از راهکارها این اس��ت که ای��ن کارها را با‬ ‫مش��ارکت انجام دهیم و در این زمینه باید تالش‬ ‫دوچندان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب بودجه پایدار‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬برنامه های بس��یاری در‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬هست و کارهای خوبی انجام می دهیم‬ ‫و رایزنی می کنیم که از بودجه پایداری در سازمان‬ ‫برخوردار شویم‪.‬‬ ‫نجف��ی گف��ت‪ :‬امکان��ات زی��ادی در کش��ور از‬ ‫جمل��ه امکانات مناطق محروم و صندوق توس��عه‬ ‫و‪ ...‬هس��ت و به طور قط��ع در بودجه ‪ ۹۷‬خواهید‬ ‫دید که نس��بت به سال های گذشته وضعیت فرق‬ ‫می کند در حالی که این سازمان همیشه به عنوان‬ ‫یک س��ازمان س��تاره دار و در فهرست واگذاری ها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هر جا احساس می کنیم نیاز به‬ ‫مقررات و قانون و ایین نامه هست باید روان سازی‬ ‫ش��ود و اگر وضعیت فضای کس��ب و کار در کشور‬ ‫خوب نیست باید ان را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به نهایی شدن ایجاد شهرک های بخش خصوصی‬ ‫افزود‪ :‬بخش خصوصی باید س��رمایه گذاری کند و‬ ‫ما نیز در کنار ان کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اینده خوب��ی در حوزه اب و‬ ‫خاک نداریم و در ش��رایط بح��ران ابی در بعضی‬ ‫مناط��ق قرار داریم و بای��د در این زمینه به دنبال‬ ‫راهکار‪ ،‬جایگزین ها و برنامه ریزی باشیم‪.‬‬ ‫نجفی ب��ا تاکید برموضوع به��ره وری و اموزش‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬هر چه بتوانیم کاره��ا را به صورت‬ ‫علمی ت��ر انجام دهیم‪ ،‬به طور قطع این برای نظام‬ ‫و نیز س��ازمان صرفه جویی به دنبال دارد و هر چه‬ ‫هزینه های تمام ش��ده پایین بیاید‪ ،‬سازمان بیشتر‬ ‫بهره مند خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اهمیت نشان س��ازی تجاری و‬ ‫برنامه ری��زی در صنایع کوچک و متوس��ط اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬خوش��بختانه اکن��ون در مجموع��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و دول��ت هماهنگی و‬ ‫همدلی و خواست و امید نسبت به این سازمان به‬ ‫وجود امده و اگر بخواهیم می توانیم بخش زیادی‬ ‫از مش��کالت اقتصادی کش��ور را در حوزه تولید و‬ ‫تجارت و حتی خدمات رفع کنیم؛ به ش��رطی که‬ ‫بخواهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موقعیت کشور در شرایطی است‬ ‫که کوتاهی مساوی اس��ت با هزاران مشکل برای‬ ‫خود و جامعه؛ از این رو‪ ،‬باید با هوش استراتژیک‬ ‫و مدیریت جهادی این تالش برای مردم ملموس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هر جا احساس می کنیم نیاز به‬ ‫مقررات و قانون و ایین نامه دارد باید روان س��ازی‬ ‫ش��ود و اگر وضعیت فضای کس��ب و کار در کشور‬ ‫خوب نیست‪ ،‬باید ان را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی ‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی‬ ‫غالمرض��ا س��لیمانی‪ ،‬مع��اون س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران نیز در این‬ ‫گردهمایی از هدف گذاری برای افزایش ظرفیت و‬ ‫فعال س��ازی ‪۲۰‬هزار واحد صنعتی با اشتغال ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار نفر در ‪ ۴‬سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۴۷ :‬درصد واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوسط کشور در شهرک های صنعتی مستقرند‬ ‫و ‪ ۳۳‬درصد اش��تغال کش��ور را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫س��لیمانی با اشاره به معرفی ‪ ۴۸۰‬طرح صنعتی‬ ‫ب��رای دریافت تس��هیالت تاکید کرد‪ :‬اثربخش��ی‬ ‫اج��رای طرح رونق صنایع کوچک و متوس��ط در‬ ‫ش��هرک های صنعتی با ایجاد اشتغال ‪ ۵۰۰‬نفری‬ ‫هم��راه بود و بر افزایش ظرفیت تولید این واحدها‬ ‫نیز اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه گذاری ها‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی س��ازمان با‬ ‫اش��اره به وج��ود ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۵۷‬ط��رح صنعتی‬ ‫فعال در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تعداد قراردادهای س��رمایه گذاری جدید در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی با رشد ‪ ۲۶‬درصدی از‬ ‫نظر تعداد و رش��د ‪ ۸۱‬درصدی از نظر مساحت به‬ ‫‪ ۲۳۷۱‬فقره افزایش یافت‪.‬‬ ‫غفار اس��ماعیلی‪ ،‬مش��اور مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیز در این گردهمایی با تاکید بر‬ ‫تداوم برنامه ریزی برای بازگشت واحدهای صنعتی‬ ‫ب��ه چرخه تولید اظهار کرد‪ :‬موتور محرکه و عامل‬ ‫نجات کشور حمایت از صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی افزود‪ :‬در یک سال و ‪ ۹‬ماه گذشته‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬واح��د صنعتی به چرخ��ه تولید‬ ‫بازگش��ته و اش��تغال بیش از ‪ ۳۶‬هزار نفری را به‬ ‫دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر ان‪ ،‬از بروز عوامل‬ ‫تعطیلی بر واحدهای صنعتی مستعد کاسته است‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگ��ر سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه های اقتصاد مقاومتی اجرا نش��ده بود اکنون‬ ‫تع��داد واحدهای صنعتی تعطیل بیش از ‪ ۴۷‬هزار‬ ‫مورد بود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعام��ل صندوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک نیز در‬ ‫گردهمای��ی مدیران عامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی سراسر کشور از رشد ‪۱۱۰‬درصدی صدور‬ ‫ضمانتنامه از س��وی این صندوق در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬انتظار هس��ت ب��رای افزایش‬ ‫خدمات رس��انی صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک برای افزایش س��رمایه این صندوق‬ ‫در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬اقدام شود‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تکمیل‬ ‫زیرس��اخت های ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی و‬ ‫ایجاد ش��بکه تصفیه فاضالب در این مناطق را از‬ ‫سیاس��ت های اصلی برش��مرد‪ .‬وی از وجود ‪۱۲۳‬‬ ‫هزار فقره سند تک برگی در شهرک های صنعتی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫هوش��نگ فرجی‪ ،‬معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع‬ ‫و ام��ور اس��تان های س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران نیز با تاکید بر تحویل‬ ‫مفاصاحس��اب مالیاتی س��ال ‪ ۹۵‬خواستار کاهش‬ ‫هزینه های جاری شرکت های شهرک های استانی‬ ‫از سوی مدیران این شرکت ها شد‪.‬‬ ‫همای��ون توفیق��ی‪ ،‬مدی��ر بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و ان��رژی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران نی��ز در گردهمایی‬ ‫مدیران ش��هرک های صنعتی کشور گفت‪ :‬میزان‬ ‫حوادث در ش��هرک ها و نواحی صنعتی در س��ال‬ ‫جاری به نسبت سال قبل ‪ ۲۳‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫توفیق��ی ادام��ه داد‪ :‬میزان جلوگی��ری از ایجاد‬ ‫خس��ارت در سال ‪ ۹۶‬به نس��بت سال قبل حدود‬ ‫‪ ۵/۱‬میلیارد تومان کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬وی از‬ ‫ممیزی ‪ ۷‬هزار واحد صنعتی از نظر شناس��ایی و‬ ‫ارزیابی ریسک در حوزه ‪ HSEE‬خبر داد‪.‬‬ ‫محمد لطفی معز‪ ،‬معاون امور حقوقی س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫ادامه این گردهمایی یک روزه گفت‪ :‬تعیین تکلیف‬ ‫قراردادهای راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی با‬ ‫بروزرسانی اخرین وضعیت این قراردادها در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫لطفی معز تاکید کرد‪ :‬واریز وجوه بدون شناسه از‬ ‫نظر قانون پولشویی به حساب شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی با حساس��یت س��ازمان بازرس��ی در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫عباس نظامی‪ ،‬مدیر امور مجامع سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گردهمایی‬ ‫مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر‬ ‫کش��ور با اشاره به تغییر استانداردهای حسابرسی‬ ‫خواس��تار انجام به موقع تکالیف مجمع از س��وی‬ ‫شرکت های استانی شد‪.‬‬ ‫پریچهر س��لطانی‪ ،‬مش��اور امور بانوان سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران در‬ ‫ای��ن گردهمایی تاکید ک��رد‪ ۲۵۲ :‬واحد صنعتی‬ ‫از ‪۸۴‬هزار واحد تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به کوش��ش بانوان کارافرین ایجاد‬ ‫و اداره می شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا جعف��ری‪ ،‬مدی��ر ام��ور مناط��ق ویژه‬ ‫اقتصادی س��ازمان در گردهمای��ی مدیران عامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور خواستار‬ ‫توس��عه و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی متناسب با‬ ‫بودجه و امکانات شرکت های استانی شد‪.‬‬ ‫غالمرضا دیوساالر‪ ،‬مدیر روابط عمومی سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی نیز در این‬ ‫گردهمایی ب��ا تاکید بر نقش رس��انه در انعکاس‬ ‫توانمندی و عملکرد ش��رکت شهرک های استانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��ورای اطالع رس��انی ب��رای معرفی‬ ‫و شناس��اندن خدمات س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی راه اندازی ش��ده که تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬جلس��ه مشترک در استان ها با حضور‬ ‫مدیران رس��انه ملی و س��ایر رس��انه های استانی‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫علی باللی دهکردی‪ ،‬مش��اور مدیرعامل سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران با‬ ‫اش��اره به قوانین و اهداف ایجاد س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک اظهار کرد‪ :‬هیات مدیره طبق اساس��نامه و‬ ‫قانون تج��ارت دارای اختیار کام��ل در اداره امور‬ ‫شرکت استانی است‪.‬‬ ‫کش��ور اکن��ون در وضعیتی‬ ‫اس��ت که مس��ئوالن ان باید با‬ ‫انگیزه خدمت کنند‪ ،‬اگر کس��ی‬ ‫انگیزه ندارد نباید نظام و دولت‬ ‫را اش��غال کند‪ .‬ما انقالب دینی‬ ‫کرده ایم و باید به ارزش های ان‬ ‫پایبند باشیم؛ بنابراین هر کسی‬ ‫سیدضیاءالدین شجاعی‬ ‫در ه��ر گوش��ه ای از نظ��ام که‬ ‫برهان‪ /‬رییس کمیته‬ ‫عهده دار مس��ئولیتی است باید‬ ‫انتصابات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫وظیفه خود را به درس��تی انجام‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫دهد‪ .‬رهبر معظم انقالب بیش از‬ ‫‪ ۸‬سال است بر اقتصاد مقاومتی‬ ‫تاکی��د دارند‪ .‬اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی باید روی‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغال و فروش کاالی ایرانی تاثیرگذار باشد و صادرات‬ ‫تولیدات داخلی‪ ،‬نهایت اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬هر تغییری باید‬ ‫تاثیر مثبت داشته باشد‪ ،‬ایجاد اشتغال وسیع و اثرگذار مهم ترین‬ ‫وظیفه س��ازمان صنایع کوچک و شرکت های تابع است‪ .‬مدیران‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی بدون در نظر گرفتن س��اعت و محل کار‬ ‫باید ب��رای رونق صنایع و ایجاد اش��تغال تالش کنند‪ .‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی کشور یکی از شرکت های توسعه ای است که‬ ‫وظیفه خطیری را بر عهده دارد‪ .‬باید امارها و گزارش های دقیقی‬ ‫از میزان فعالیت یا غیرفعال بودن واحدهای صنعتی در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی کش��ور تهیه و چگونگی فعالی��ت این واحدها‬ ‫عارضه یابی ش��ود‪ .‬مدیران ش��هرک های صنعتی باید با مدیران‬ ‫و مس��ئوالن مربوط در اس��تان ها رابطه درست و تعامل مناسبی‬ ‫برقرار کنند‪ ،‬زیرا رابطه درست پایه و اصل برقراری ضابطه است‪.‬‬ ‫دانش اموختگان و صاحبان تخصص ها باید جدا از داشتن مدارک‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬بر عملکرد و کارهای جاری تسلط داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه تصفیه خانه های صنعتی در‬ ‫شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با اشاره‬ ‫به س��اخت حداقل ‪ ۲‬مدول تصفیه خانه صنعتی در شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان در هر س��ال‪ ،‬رویکرد اصلی این شرکت را برای‬ ‫تامی��ن اب مورد نیاز صنعت‪ ،‬توس��عه تصفیه خانه های صنعتی‬ ‫و اس��تفاده از پساب ش��هری عنوان کرد‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬محمدجواد بگی‪ ،‬اب مورد نیاز صنایع مس��تقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی اس��تان را ‪ ۱۸۰۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫عن��وان و تصریح کرد‪ :‬از این میزان تاکن��ون ‪ ۸۰۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫اب تامین ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان منبع اصلی تامین بخش عمده این اب را منابع‬ ‫زیرزمینی اعالم و تصریح کرد‪ :‬توسعه تصفیه خانه های صنعتی و‬ ‫استفاده از پس��اب شهری از رویکردهای اصلی این شرکت برای‬ ‫تامین اب مورد نیاز صنعت و ش��هرک های صنعتی استان است‬ ‫که نخس��تین پروژه اس��تفاده از پساب شهری اس��تان با انتقال‬ ‫پس��اب شهرضا با لوله کش��ی بیش از ‪ ۲۲‬کیلومتر به تصفیه خانه‬ ‫صنعتی ش��هرک صنعتی رازی عملیاتی شده است‪ .‬وی وابسته‬ ‫نب��ودن به تامی��ن اب از طریق رودخانه زاین��ده رود و همچنین‬ ‫کاهش االیندگی زیست محیطی پساب شهرضا را از دیگر مزایای‬ ‫اجرای این طرح عنوان کرد و افزود‪ :‬با توجه به بحران خشکسالی‬ ‫موجود در اس��تان‪ ،‬تامین اب مورد نیاز صنایع از طریق توس��عه‬ ‫تصفیه خانه ه��ای صنعت��ی و همچنین کاهش ات��کای صنایع به‬ ‫مصرف اب یکی از راهکارهای اصلی رفع این چالش در اس��تان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مشوق های جدید برای‬ ‫سرمایه گذاریدرشهرک های فارس‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس در بازدید‬ ‫از شهرک های صنعتی الرس��تان با اشاره به تصویب مشوق های‬ ‫جدید س��رمایه گذاری در هیات مدیره این ش��رکت در راس��تای‬ ‫تحقق «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» گفت‪ :‬این مشوق ها که‬ ‫برای نخستین بار اعمال شده فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران‬ ‫و فعاالن صنعتی برای توسعه صنعتی و اشتغال در استان فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‪ ‬احد فتوحی درباره‬ ‫مش��وق های درنظر گرفته ش��ده برای شهرک صنعتی الر گفت‪:‬‬ ‫برای حمایت از س��رمایه گذاران در این شهرک صنعتی‪ ،‬کاهش‬ ‫س��هم پرداخت نقدی ب��ه ‪ ۱۰‬درصد و افزایش م��دت پرداخت‬ ‫اقساط از ‪ ۳۶‬به ‪ ۴۲‬ماه درنظر گرفته شده و به شرط بهره برداری‬ ‫در برنامه زمان بندی و نیز ایجاد اش��تغال براساس جواز تاسیس‬ ‫تا س��قف ‪ ۷۰‬درصد از اس��ناد تعه��دی س��رمایه گذاران به انها‬ ‫بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به مش��وق های نواحی صنعتی‪ ،‬حس��ن لری و‬ ‫پش��ت س��نگر الر نیز گفت‪ :‬در این نواحی صنعتی نیز پرداخت‬ ‫س��هم نقدی به ‪۱۰‬درصد با اقساط ‪ ۴۲‬ماهه درنظر گرفته شده‬ ‫و درصورت بهره برداری و ایجاد اش��تغال نیز تا سقف ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از مبلغ اسناد تعهدی به س��رمایه گذاران بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫فتوحی تصریح کرد‪ :‬ش��هرک صنعتی الر که بزرگترین شهرک‬ ‫صنعتی جنوب اس��تان به ش��مار می رود با ‪۱۱۸‬هکتار مساحت‪،‬‬ ‫ظرفیت استقرار ‪ ۲۹۰‬واحد صنعتی با پیش بینی اشتغال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نفر را دارد که تاکنون ‪ ۱۱۸‬قرارداد س��رمایه گذاری با متقاضیان‬ ‫در این ش��هرک صنعتی منعقد شده و دارای ‪ ۷۶‬واحد بهره بردار‬ ‫با اشتغالزایی ‪ ۸۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 284‬پیاپی ‪2257‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪1396‬‬ ‫اول ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫وضع قوانین سختگیرانه برای مبارزه‬ ‫با پولشویی بر بستر ارز دیجیتال‬ ‫دولت ه��ای عضو اتحادیه اروپ��ا و قانون گ��ذاران ان درباره قوانین‬ ‫س��ختگیرانه تری برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم‬ ‫در پلتفرم های تبادالت بیت کوین و س��ایر ارزه��ای دیجیتال توافق‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬در همین حال‪ ،‬برونو لومایر‪،‬‬ ‫وزیر مالی فرانس�� ه نیز گفت‪ :‬فرانس��ه پیش��نهاد خواهد داد که گروه‬ ‫اقتصادهای بزرگ جی ‪ ،۲۰‬تنظیم مقررات ارز مجازی بیت کوین را در‬ ‫سال اینده میالدی مورد بحث قرار دهند‪.‬‬ ‫لومایر به ش��بکه خبری فرانسوی ‪ LCI‬گفت‪ :‬من به رییس اینده‬ ‫جی ‪ ،۲۰‬ارژانتین‪ ،‬پیشنهاد خواهم داد که در نشست اوریل جی ‪،۲۰‬‬ ‫همگی بحثی درباره مسئله بیت کوین داشته باشیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ما ش��اهد ریس��ک باالیی در این زمینه هس��تیم‪ .‬ما‬ ‫نیازمند این هستیم که این مورد را بررسی و سنجش کنیم و با سایر‬ ‫اعضای ج��ی ‪ ۲۰‬درباره اینکه چگونه مقرراتی برای بیت کوین تنظیم‬ ‫کنیم به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫قیمت بیت کوین از اغاز امس��ال بیش از ‪ ۱۷۰۰‬درصد رش��د کرده‬ ‫و این مس��ئله نگرانی هایی را به وجود اورده است مبنی بر اینکه بازار‬ ‫ان حبابی اس��ت که در نهایت خواهد ترکید و اس��یب های زیادی بر‬ ‫جای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫دولت ه��ای عضو اتحادی��ه اروپا و قانون گ��ذاران ان‪ ،‬جمعه درباره‬ ‫قوانین س��ختگیرانه تری برای جلوگیری از پولش��ویی و تامین مالی‬ ‫تروریس��م در پلتفرم های تبادالت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال‬ ‫توافق کردند‪.‬‬ ‫بقال‪ :‬معلومه خیلی وقته خرید نکردین‪ ،‬این قیمتی که شما یادته مال عهد دقیانوس بود!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫برخی مسئوالن نرخ برخی کاالها را نمی دانند‬ ‫اصالح پوپولیسم بودجه ای‬ ‫در حال حاضر براساس بررسی ها حدود ‪ ۲۰‬میلیون مرفه یارانه می گیرند‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دولت در حالی پیش��نهاد ح��ذف ‪ ۳۴/۵‬میلیون نفر از‬ ‫فهرست س��ازمان هدفمندی یارانه ها را اعالم کرده است‬ ‫که بسیاری از کارشناس��ان و نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی با ان مخالفت کرده اند‪.‬‬ ‫اجرای این برنامه از انجا اهمیت دارد که اقتصاد ایران‬ ‫از مشکالت ساختاری و کمبود نقدینگی رنج می برد و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬بر مبنای امار ارائه شده در پژوهش مرکز امار‬ ‫در سال ‪ ۸۸‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیون نفر از جمعیت کشور در‬ ‫‪ ۳‬ده��ک مرفه قرار دارند و از انجا ک��ه طبق برنامه های‬ ‫پیش��ین دولت و مجلس‪ ،‬ساالنه بخش��ی از یارانه بگیران‬ ‫حذف نش��ده اند اصالح این قان��ون و کاهش ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫نفری از فهرس��ت یارانه می توان��د گامی در جهت اصالح‬ ‫تداوم نگاه پوپولیستی سال های گذشته باشد‪.‬‬ ‫اعتب��ارات یارانه در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬رق��م ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۲۵‬میلیون تومان اس��ت که در گذشته دولت‬ ‫برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان در س��ال از منابع عمومی به‬ ‫این بخش اختصاص م��ی داد که در بودجه ‪ ۹۷‬به اصالح‬ ‫ان پرداخته اس��ت که بر مبنای ان اعالم ش��ده در کشور‬ ‫‪ ۷/۵‬میلیون نفر مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره)‪،‬‬ ‫‪ ۳/۷‬میلیون نفر مددجوی بهزیس��تی‪ ۳ ،‬میلیون نفر زن‬ ‫سرپرس��ت خانوار‪ ۸ ،‬میلیون نفر ساکن در دهستان ها با‬ ‫ضریب ‪ ۸ ،۷ ،۶‬و ‪ ،۹‬یک میلیون نفر دارای بیماری خاص‪،‬‬ ‫ی��ک میلی��ون نفر عش��ایر و ‪ ۹/۸‬میلیون نف��ر گروه های‬ ‫نیازمند‪ ۴/۸ ،‬میلیون نفر بازنشس��ته‪ ،‬یک میلیون و ‪۷۵۰‬‬ ‫هزار نفر ایثارگر و ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار نفر سایر هستند‬ ‫که مجموع ان جمعیت��ی ‪ ۴۱‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفری‬ ‫خواه��د ب��ود و با کم ک��ردن این تع��داد از جمعیت ‪۷۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار نف��ری‪ ۳۴ ،‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫از فهرست سازمان هدفمندی یارانه ها باید خارج شوند و‬ ‫در عوض دولت به جای پرداخت ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان برای این بخش هزینه خواهد کرد‬ ‫و از باقی مانده ان ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر‬ ‫مطل��ق به خانواده های هدف و ‪ ۳/۷‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫برای هزینه های س�لامت و ‪ ۳/۳‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫خرید گندم تضمینی و ن��ان اختصاص خواهد داد‪ .‬حتی‬ ‫دول��ت برای این بخش پیش بینی کرده که ‪ ۷۰۰‬هزار نفر‬ ‫جدید به پوش��ش کمیته امداد درایند تا ضریب اطمینان‬ ‫پوشش حمایتی افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحلیل دهک های یارانه بگیر‬ ‫این برنامه دولت برای سال اینده از نظر اماری بی نقص‬ ‫به نظر می رس��د اما انچه مورد نقد اس��ت ش��اخص های‬ ‫اقتص��ادی ب��رای تعریف دو بخ��ش با عن��وان گروه های‬ ‫نیازمند و س��ایر اس��ت که در مجموع ‪ ۱۳‬میلیون و ‪۵۰‬‬ ‫هزار نفر هستد‪.‬‬ ‫سوال اینجاست که ایا هیچ کدام از ‪ ۳۴‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفر دیگر در گروه نیازمندی س��ایر قرار نمی گیرند؟‬ ‫بر مبنای پژوهش��ی که مرکز امار در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬انجام‬ ‫داده بود و بیش از ‪ ۶۱‬میلیون نفر در ان مشارکت داشتند‬ ‫‪ ۴۸‬درصد جامعه در ‪ ۴‬دهک پایینی قرار داش��تند که با‬ ‫تعمیم این درصد به جمعیت کنونی کشور بیش از ‪۳۶/۷‬‬ ‫میلیون نفر در ‪ ۴‬دهک پایینی قرار دارند و دهک های ‪،۵‬‬ ‫‪ ۶‬و ‪ ۷‬جمعیت در ان پژوهش ‪ ۲۳/۵‬درصد جامعه بودند‬ ‫که با احتس��اب جمعیت ‪ ۷۶/۶‬میلیون نفری کشور‪۱۸ ،‬‬ ‫میلیون نفر در این گروه دهکی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫بر همین مبنا‪ ۵۴/۷ ،‬میلیون نفر در دهک های متوسط‬ ‫و ضعی��ف ق��رار می گیرند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫شاخص های ارزیابی مشموالن یارانه دقیق نیست هرچند‬ ‫دولت تاکنون از ارائه ش��اخص های دقیقی در این بخش‬ ‫سر باز زده است اما از انجا که در پژوهش سال ‪ ۸۸‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۲۸/۵‬درصد از جامعه در ‪ ۳‬دهک باال قرار دارند و این‬ ‫جمعیت نزدیک به ‪ ۲۲‬میلیون نفر از جمعیت کش��ور را‬ ‫ش��امل می ش��ود دولت می تواند در بودجه ‪ ۹۷‬نزدیک به‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون نفر از یارانه بگیران که در دهک های باال قرار‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫دارند را حذف و منابع را به ش��کل بهتری مدیریت کند‪.‬‬ ‫این موضوع انقدر م��ورد توجه قرار گرفته که در گزارش‬ ‫صندوق بین المللی پول درباره ایران نیز امده است و یکی‬ ‫از فاکتوره��ای موفقی��ت اقتصادی ایران در س��ال اینده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل نقد کور از الیحه دولت‬ ‫ش��اید انچه به نقد دولت دوازدهم در الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫ش��دت بخش��ید غیرمنتظره بودن برنامه های دولت برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬ب��ود چراکه دول��ت پیش از این اع�لام نکرده‬ ‫بود برای س��ال اینده چه اقداماتی در دس��تور کار دارد‪.‬‬ ‫ش��اید اگر در چند ماه گذشته جزئیات بیشتری از بودجه‬ ‫منتشر و ارزیابی دقیق تری می شد‪ ،‬امادگی برای پذیرش‬ ‫اصالحات بیشتر بود‪.‬‬ ‫ح��ذف ‪ ۳۴‬میلی��ون یارانه بگیر انجا بیش��تر مورد نقد‬ ‫ق��رار گرفت که دولت با حذف ‪ ۲۴‬میلیون نفر در طرحی‬ ‫که مجلس دهم در اس��فند سال گذش��ته ارائه داده بود‬ ‫مخالفت کرد‪.‬‬ ‫ان زمان مس��ئوالن دولتی معتقد بودند که نمی توانیم‬ ‫ب��ه یک باره ای��ن تعداد اف��راد را ب��دون کارشناس��ی از‬ ‫فهرس��ت س��ازمان هدفمندی یارانه ها ح��ذف کنیم زیرا‬ ‫پیامده��ای اجتماعی زیادی به همراه خواهد داش��ت اما‬ ‫در ش��رایط کنونی همان مس��ئوالن ح��ذف ‪ ۳۴‬میلیون‬ ‫نف��ر از یارانه بگیران را مس��ئله جدی می دانند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر دولت تدبیر و امید در ‪ ۵‬س��ال گذشته می توانست‬ ‫بر مبنای حذف تدریجی که در اصالحیه قانون هدفمندی‬ ‫یارانه ها در سال ‪ ۹۵‬مطرح شده بود‪ ،‬بهتر عمل کند زیرا‬ ‫براس��اس ان قرار بود هر سال ‪ ۳/۵‬میلیون نفر از فهرست‬ ‫دریافت یارانه حذف ش��وند و اگر در مدت ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫به درس��تی اجرا می ش��د‪ ،‬امروز به جمعیتی بیش از ‪۱۷‬‬ ‫میلیون نفر می رسید و تا پایان دولت دوازدهم نزدیک به‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون نفر دیگر به ان اضافه می ش��د که برپایه این‬ ‫اقدام دولت به اهداف خود در اصالح س��اختار هدفمندی‬ ‫یارانه ها می رس��د؛ هر چند در ش��رایط کنونی نیز دولت‬ ‫می تواند با ارائه شاخص های دقیق و اراده ملی ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫از جمعی��ت یارانه بگی��ران را حذف کند ت��ا از این طریق‬ ‫در مس��یر عقل س��لیم اقتصاد را به درست هدایت کند و‬ ‫اثرات این اقدام ضد پوپولیستی در سال های اینده در بدنه‬ ‫اقتصادی نمایان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت منابع یارانه‬ ‫البته مدیریت درست منابع حاصل از حذف یارانه بگیران‬ ‫نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت؛ هرچند در مدت ‪۸‬‬ ‫سال گذشته منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها‬ ‫مطاب��ق برنامه و قانون پیش نرفت و امروز انتظار هس��ت‬ ‫دولت پ��س از اصالح پرداخت های یاران��ه در هزینه کرد‬ ‫مناب��ع باقی مانده نیز به درس��تی عمل کن��د و از انجا که‬ ‫امسال به عنوان تولید و اشتغال نام گذاری شده‪ ،‬تخصیص‬ ‫منابع به بخش های اشتغالزا برنامه های دولت برای ایجاد‬ ‫‪ ۹۵۰‬هزار ش��غل که در برنامه شش��م توس��عه نیز به ان‬ ‫متعهد شده را اسان خواهد کرد‪.‬‬ ‫هرچن��د جبار کوچکی ن��ژاد‪ ،‬رییس هی��ات تحقیق و‬ ‫تفحص از س��ازمان هدفمندی یارانه ها پس از ارائه الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬به مجلس گفته است‪ « :‬روند تحقیق و تفحص‬ ‫از س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها در مجلس اغاز ش��ده و‬ ‫اعضای این هیات عزم جدی برای ان دارند تا مش��خص‬ ‫ش��ود یارانه بخش تولید که از محل مابه التفاوت افزایش‬ ‫نرخ حامل های انرژی به دس��ت امده‪ ،‬در کجا هزینه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع می خواهیم ببینیم ای��ا واقعا دولت پولی‬ ‫برای پرداخت یارانه ه��ای نقدی دارد یا خیر و در مرحله‬ ‫بعد نیز به دنبال ش��فاف شدن هزینه کردهای درامدهای‬ ‫حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هستیم‪» .‬‬ ‫با وج��ود افزایش ‪ ۳‬برابری ‪ ۳۰‬درصد درامد ناش��ی از‬ ‫گ��ران کردن ‪ ۹‬کاالی اساس��ی مربوط به انرژی کش��ور‪،‬‬ ‫سهم مردم ثابت ماند‪ .‬در حقیقت حدود ‪ ۵۰‬درصد درامد‬ ‫دولت از هدفمندی یارانه ها افزایش داشته اما دولت هنوز‬ ‫به تعه��دات خود در زمین��ه پرداخت س��هم یارانه ای به‬ ‫بخش های غیرنقدی یارانه عمل نکرد‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته بس��یاری از نماینده ه��ای مجلس در‬ ‫مخالفت با برنامه دولت ب��رای حذف یارانه بگیران موضع‬ ‫گرفتن��د تا جای��ی که حش��مت اهلل فالحت پیش��ه گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬مجلس اجازه قطع یارانه نقدی مردم را در قالب‬ ‫شعارهای غیرعملیاتی و کلی دولت نخواهد داد‪» .‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه پیش از ارائ��ه الیحه بودجه‬ ‫بس��یاری از همی��ن نماین��دگان در نقد اجرایی نش��دن‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا ب��رای حذف اقش��ار مرفه س��خن‬ ‫می گفتند‪ .‬این مس��ئله تا حدودی ریشه در فضای روانی‬ ‫ایجاد ش��ده برای الیحه بودجه ‪ ۹۷‬دارد که بس��یاری از‬ ‫نماین��دگان و حت��ی کارشناس��ان تحت تاثی��ر ان قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایجاد بندر هوشمند و توسعه شبکه ریلی در بنادر مهم ترین اولویت ما است‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬ایجاد بندر هوشمند‪ ،‬توسعه‬ ‫شبکه ریلی و حمل ونقل چندوجهی و رقابت با بنادر جنوب‬ ‫خلیج فارس از مهم ترین اولویت های ما در سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عباس اخوندی دوشنبه‬ ‫شب در ایین امضای ‪ ۱۳‬تفاهمنامه سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در بندرهای ش��مالی و جنوبی کشور افزود‪ :‬اگر‬ ‫ما نتوانیم در زمینه بنادر با جنوب خلیج فارس رقابت کنیم‬ ‫با مش��کل جدی در اینده روبه رو خواهیم شد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه با ورود تجهیزات مورد نیاز به بندر ش��هید رجایی و‬ ‫تکمیل فاز سوم این بنادر‪ ،‬توسعه بندر امام و چابهار شاهد‬ ‫تحوالت مهمی در بنادر جنوب باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��مال‬ ‫و جنوب کش��ور زمینه ایجاد یک بندر هوش��مند ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خواس��تار توسعه ش��بکه حمل ونقل ریلی در‬ ‫داخل بنادر کشور شد و گفت‪ :‬توسعه حمل ونقل ترکیبی‬ ‫و سرمایه گذاری برای افزایش طول شبکه ریلی در بنادر و‬ ‫انتقال بار از کش��تی به روی قطارهای باری از اولویت های‬ ‫دیگ��ر مهم ما در بنادر اس��ت‪ .‬اخوندی ب��ر جابه جایی بار‬ ‫در کریدورهای بین المللی ش��رق و غرب با مدیریت واحد‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬با توس��عه عملیات لجستیک و زنجیره‬ ‫ان باید محموله های ترانزیتی از کش��وری به کشور دیگر‬ ‫از طری��ق بن��ادر ای��ران در زمان تعیین ش��ده به صاحبان‬ ‫کاال تحویل ش��ود‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی اب��راز امیدواری‬ ‫ک��رد‪ :‬مفهوم یکپارچگی حمل ونق��ل دانش فنی نیاز دارد‬ ‫تا بتوانیم با محقق کردن ان ش��اهد پیش��رفت های مهم‬ ‫در صنعت حمل ونقل کش��ور باشیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۲۶‬اذر در ایین گرامیداش��ت هفته حمل ونقل‪ ،‬رانندگان‬ ‫و راه��داری و در دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت‬ ‫حمل ونقل اعالم کرد‪ :‬بیش از ‪ ۲0‬میلیون دستگاه خودرو‬ ‫داریم که ساالنه یک میلیون و ‪ ۲00‬هزار دستگاه دیگر به‬ ‫ان اضافه می شود‪ .‬دومین نمایشگاه حمل ونقل بین المللی‬ ‫و صنایع وابس��ته ‪ ۲۶‬اذر با حضور وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬در این نمایش��گاه ‪ ۲0۵‬ش��رکت داخلی‬ ‫حض��ور دارند و ت��ا ‪ ۲۸‬اذر در مصالی ام��ام خمینی (ره)‬ ‫تهران میزبان عالقمندان اس��ت‪ .‬س��هم تحصیلکردگان از‬ ‫‪ ۹۷۰‬هزار ش��غل چقدر است؟ عضو کانون عالی شوراهای‬ ‫اس�لامی کار کشور با اشاره به امار باالی فارغ التحصیالن‬ ‫بیکار می گوید از ‪ ۹۷۰‬هزار ش��غلی که قرار اس��ت س��ال‬ ‫اینده ایجاد شود چند درصد را افراد تحصیلکرد ه تشکیل‬ ‫می دهن��د؟ علی اصالنی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫تمام کارشناس��ان و اقتصاددانان تاکید دارند که اگر رشد‬ ‫اقتصادی اتفاق بیفتد می توان اشتغالزایی کرد زیرا هرچه‬ ‫رش��د اقتصادی باال برود تحرک در بازار به وجود می اید‪،‬‬ ‫تولید رونق می گیرد و ش��غل ایجاد می ش��ود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اعالم نرخ رش��د اقتصادی در س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬گفت‪ :‬رشد‬ ‫اقتص��ادی وقتی حاصل می ش��ود که رک��ود از بین برود و‬ ‫قدرت خرید به مردم برگردد چون همه این عوامل به هم‬ ‫وابس��ته اند بنابراین ایجاد ‪ ۹۷۰‬هزار ش��غل در سال اینده‬ ‫تنها به پول و بودجه نیاز ندارد بلکه به افزایش توان خرید‬ ‫م��ردم‪ ،‬کاه��ش رکود و تحرک بازار کار مرتبط اس��ت‪ .‬به‬ ‫اعتق��اد اصالن��ی‪ ،‬هدف گذاری ایجاد ‪ ۹۷۰‬هزار ش��غل در‬ ‫س��ال وقتی محقق می شود که به رشد اقتصادی ‪ ۸‬درصد‬ ‫برسیم‪ .‬این مقام مسئول کارگری در عین حال ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫نیروی کار کشور را در بخش خدمات مشغول کار دانست‬ ‫و افزود‪ :‬درحال حاضر بس��یاری از فارغ التحصیالن حتی با‬ ‫مدارک باالتر در بخش های خدمات اعم از گردشگری‪IT ،‬‬ ‫و حمل ونقل مش��غول کار شده اند زیرا ایجاد شغل در این‬ ‫بخش هزینه زیادی نمی خواهد و بروکراسی های اداری یا‬ ‫گرفتاری ه��ای دریافت مجوز را ن��دارد‪ .‬عضو کانون عالی‬ ‫ش��وراهای اسالمی کار انحراف منابع بانکی را یکی از علل‬ ‫رکود کارخانه ها و بنگاه های تولیدی به شمار اورد و افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه دیده ش��ده پول هایی که به نام وام به کارگاه ها‬ ‫تزریق می ش��ود به جای رفع موانع تولید در جای دیگری‬ ‫هزینه می شود و هیچ گونه نظارتی بر نحوه مصرف منابع و‬ ‫تسهیالت بانکی نمی شود‪ .‬طبیعی است که در این شرایط‬ ‫ان بن��گاه در رکود باقی بماند و اش��تغال نیروهای کار ان‬ ‫لطمه ببیند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!