روزنامه گسترش صنعت شماره 286 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 286

روزنامه گسترش صنعت شماره 286

روزنامه گسترش صنعت شماره 286

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫پول پاشی اشتغال ایجاد نمی کند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه به فرهنگ کار گفت‪ :‬پاشیدن پول منهای فرهنگ کار و ارزش نهادن‬ ‫به ان تاثیری در اشتغال و رشد اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی ربیعی در جش��نواره «موس��یقی نغمه های کار و تالش» گفت‪ :‬معتقدم بخش بزرگی از مشکالت ایران از‬ ‫فرهنگ کار و نوع نگاه به ش��غل اس��ت و امروز متاس��فانه نگاه به کار بیش از هر چیز با مزد عجین ش��ده است؛ البته معتقد‬ ‫نیس��تیم بین مقوله کار و مزد ارتباطی وجود نداش��ته باشد اما واقعیت این است که امروزه مقوله کار با جوهره انسانی و در‬ ‫سطح کالن خود با جوهره حرکت رو به رشد جامعه فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫پـول به تنهایی اشتغالزا نیست‬ ‫‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای تولید و اشتغال در الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫پیاپی ‪ 2259‬دوره جدید شماره ‪286‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫گزارش روز‬ ‫گزارش از مشکالت ناهماهنگی تشکل های صنعت چاپ‬ ‫چندصدایی مانع‬ ‫از شنیدن صدای چاپ‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنعت چاپ که یکی از زیرمجموعه های صنایع س��لولزی و ش��یمیایی به‬ ‫ش��مار می رود امروز با مشکالتی از جمله نبود امار و اطالعات جامع و قابل‬ ‫اتکا روبه رو است؛ ضمن انکه مشخص نبودن حمایت های قانونی‪ ،‬بی توجهی‬ ‫به تربیت نیروی انس��انی‪ ،‬بی توجهی نسبت به بومی سازی و وابستگی شدید‬ ‫در بخش مواد اولیه و دانش فنی این مش��کالت را بیش��تر کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که به گفته پروین نباتی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع ش��یمیایی و‬ ‫س��لولزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رقابت نامتوازن بخش های دولتی‬ ‫با فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬چندصدایی در بین تشکل های صنفی و شناخت‬ ‫ناکافی مجلس شورای اسالمی و دولت و تصمیم سازان نسبت به توانمندی ها‬ ‫و ظرفیت های قابل توجه این صنعت راهبردی‪ ،‬بر مش��کالت بی ش��مار این‬ ‫صنعت افزوده است‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬صنعت چاپ می تواند گردش مالی‬ ‫باالیی در ایران داشته باشد؛ همان طور که این صنعت در دنیا حدود ‪1000‬‬ ‫میلی��ارد دالر در س��ال گردش مالی دارد که این رق��م چندین برابر صنعت‬ ‫بزرگ خودروس��ازی اس��ت‪ .‬این صنعت همواره در یکی از رتبه های سوم تا‬ ‫شش��م اقتصاد جهانی از نظر گردش مالی بوده و سومین بخش برخوردار از‬ ‫گردش مالی باال در امریکاس��ت‪ ،‬اما صنعت چاپ در ایران بهره وری پایینی‬ ‫دارد ضم��ن انک��ه عمده واردات ای��ن صنعت در حوزه چاپ بس��ته بندی و‬ ‫صنعتی و مشکل اصلی ان نیز نبود زیرساخت صادراتی است‪.‬‬ ‫پروین نباتی در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» تاکید کرد‪ :‬چاپ‪ ،‬یکی‬ ‫از صنایع راهبردی اس��ت که وابس��تگی ش��دید به واردات دارد‪ .‬این واردات‬ ‫کاغذ‪ ،‬رنگ ماشین االت و‪ ...‬را شامل می شود ضمن انکه به توسعه رشته های‬ ‫دانشگاهی در این صنعت توجهی نمی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع ش��یمیایی و سلولزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به اهمیت همه صنایع به ویژه صنعت چاپ‪ ،‬از انتقال وظایف و امور‬ ‫این صنعت به این وزارتخانه به عنوان گامی در راس��تای حل مسائل صنعت‬ ‫چاپ و تسهیل و روان سازی کسب وکار برای این صنعت یاد و تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫از هر پیش��نهادی که بتواند گرهی از مشکالت این صنعت باز کند‪ ،‬استقبال‬ ‫می کنیم‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 4 1396‬ربیع الثانی ‪ 23 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 286‬پیاپی ‪2259‬‬ ‫یادداشت‬ ‫با تخصیص منابع در بودجه‬ ‫اشتغال ایجاد نمی شود‬ ‫خبر‬ ‫پول پاشی اشتغال ایجاد‬ ‫نمی کند‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ب��ا تاکید بر ل��زوم تغییر ن��گاه به‬ ‫فرهن��گ کار گفت‪ :‬پاش��یدن پول‬ ‫منهای فرهنگ کار و ارزش نهادن‬ ‫به ان تاثیری در اش��تغال و رش��د‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬علی ربیعی در‬ ‫جشنواره «موسیقی نغمه های کار و تالش» گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫بخش بزرگی از مش��کالت ایران از فرهنگ کار و نوع نگاه‬ ‫به ش��غل است و امروز متاس��فانه نگاه به کار بیش از هر‬ ‫چیز با مزد عجین ش��ده اس��ت؛ البته معتقد نیستیم بین‬ ‫مقوله کار و مزد ارتباطی وجود نداش��ته باشد اما واقعیت‬ ‫این اس��ت که ام��روزه مقوله کار با جوهره انس��انی و در‬ ‫کالن خ��ود با جوه��ره حرکت رو به رش��د جامعه فاصله‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حتی‬ ‫تولی��دات و بهره وری ما با فرهنگ کار ارتباط دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به طور قطع در نوع نگاه به فرهنگ کار نیاز به تجدیدنظر‬ ‫اساسی داریم‪.‬‬ ‫این عض��و کابینه دولت دوازده��م در بخش دیگری از‬ ‫اظهارات��ش گفت‪ :‬انتظار نداریم که پاش��یدن پول‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی و شغل ایجاد کند بلکه معتقدیم پول پاشی‬ ‫اگر منهای فرهنگ کار و ارزش نهادن به کار باش��د هیچ‬ ‫تاثیری در رشد بهره وری و اشتغال ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مطالعه ای بررس��ی شد که چرا کشور‬ ‫ما نسبت به کشورهای هم سطح خود با یک عقب ماندگی‬ ‫همراه اس��ت که بررس��ی ها نش��ان داد مهم ترین موضوع‬ ‫تاثیرگ��ذار در این عقب ماندگی‪ ،‬ن��وع نگاه به فرهنگ کار‬ ‫است و اگر بخواهیم روی فرهنگ شغل کار کنیم ادبیات‪،‬‬ ‫شعر و موسیقی در قالب یک مجموعه موثر هستند تا نگاه‬ ‫جامعه به کار و فرهنگ ان تغییر کند‪.‬‬ ‫ربیع��ی با تاکی��د بر اینکه بین ش��اخص های توس��عه‬ ‫اجتماعی یک جامعه به یقین فرهنگ کار از ضریب بسیار‬ ‫باالی��ی برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که در‬ ‫سطوح مختلف فرهنگ کار دچار نقصان هستیم‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫ادبیات کار‪ ،‬تئاتر کار‪ ،‬موسیقی کار‪ ،‬داستان و رمان کار بنا‬ ‫داریم نهادس��ازی کنیم حتی می توانیم موزه کار تاسیس‬ ‫کنیم‪ .‬به طور قطع در فعالیت های مرتبط با رشد اشتغال‬ ‫باید از ابزارهای فرهنگ کار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬اف��رادی که با فرهنگ‬ ‫کار اشنا باش��ند به طور حتم ش��کنندگی انها در مقابل‬ ‫اسیب های اجتماعی نسبت به سایر افراد کمتر است‪.‬‬ ‫بر اساس الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬دولت ‪ ۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫این اعتبار را از طریق‬ ‫افزایش نرخ بنزین‬ ‫به ‪ ۱۵۰۰‬تومان و‬ ‫گازوئیل به ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫تامین خواهد کرد و‬ ‫این منابع از طریق‬ ‫اعطای یارانه سود‬ ‫تسهیالت‪ ،‬کمک های‬ ‫فنی و اعتباری و وجوه‬ ‫اداره شده برای کمک‬ ‫به تولید اشتغال هزینه‬ ‫خواهد شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دولت در بحث اشتغالزایی‬ ‫عملکرد مناس��بی نداشته و‬ ‫شواهد زیادی وجود دارد که‬ ‫دولت در اش��تغالزایی ناتوان‬ ‫بوده است‪ .‬دلیل این امر نیز‬ ‫درک نادرس��ت از ریشه های‬ ‫مش��کالت اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫صرف تخصیص چندین هزار‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫میلیارد توم��ان بودجه برای‬ ‫اش��تغالزایی منج��ر به ایجاد‬ ‫ش��غل نخواهد ش��د‪ .‬تنها تزریق منابع کافی نیست و باید‬ ‫فضای مناسب کسب وکار فراهم شود تا سرمایه گذاری و به‬ ‫دنبال ان اشتغال نیز افزایش پیدا کند‪ .‬یکی از بحران های‬ ‫چند س��ال اینده در اقتصاد کش��ور وج��ود جوانان بیکار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دولت برای افزایش اشتغال جوانان باید از سال ها پیش‬ ‫برنامه ریزی های بنی��ادی انجام می داد در حالی که حدود‬ ‫یک سال است برنامه هایی برای اشتغال تدوین کرده است‪.‬‬ ‫تزریق منابع که ایجاد اش��تغال نمی کن��د؛ باید تدبیر و‬ ‫سیاس��تی اتخاذ ش��ود که صنعت به عن��وان نقطه کلیدی‬ ‫اقتص��اد مطرح ش��ود و ب��ا رفع مش��کالت و بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار بس��تر اش��تغالزایی فراه��م ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫فضای��ی تامین نقدینگ��ی نمی تواند منجر به اش��تغالزایی‬ ‫ش��ود‪ .‬درحال حاضر تولیدکنندگان اغلب در پی پرداخت‬ ‫بدهی های خود هس��تند بنابراین‪ ،‬این تس��هیالت چندان‬ ‫نتوانسته ظرفیت جدیدی در صنایع ایجاد کند‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر تزریق ای��ن منابع اغلب مانع از بین رفتن ش��غل ها‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هر برنامه ای باید هدفمند باش��د‪ .‬اش��تغال‬ ‫روستایی نیز در گرو مهاجرت مردم از شهر به روستاست‪.‬‬ ‫مردم را که به زور نمی توان به روس��تا برد بنابراین باید‬ ‫امکانات روستایی به گونه ای بهبود یابد تا میزان مهاجرت‬ ‫شهر به روستا افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫در شرایطی که کشاورزی سوددهی مناسب ندارد چگونه‬ ‫می توان جذابیت سرمایه گذاری در روستا برای ایجاد شغل‬ ‫به وجود اورد؟ دولت ابتدا باید در روستا محرومیت زدایی‬ ‫کند س��پس به فکر ایجاد ش��غل و س��رمایه گذاری باشد‪.‬‬ ‫البت��ه این دو الزم و ملزوم یکدیگر هس��تند اما تنها ارائه‬ ‫تسهیالت برای ایجاد اشتغال در روستا کافی نیست‪.‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به سیاست های اشتغالزایی دولت با تامین منابع مالی تاکید کردند‬ ‫پـول به تنهایی اشتغالزا نیست‬ ‫‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای تولید و اشتغال در الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت ایجاد ‪ ۹۸۰‬هزار شغل را برای سال اینده‬ ‫در قالب طرح های اشتغال پایدار‪ ،‬اشتغال عشایری‬ ‫و روس��تایی و اشتغال حمایتی هدف گذاری کرده‬ ‫و برای تحق��ق ان ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار در نظ��ر گرفته که از ‪ ۴‬طریق این منابع را‬ ‫تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توج��ه در برنامه اش��تغالزایی دولت‬ ‫که با س��ال های گذشته تفاوت دارد و چالش های‬ ‫زی��ادی را قبل از بررس��ی بودجه ب��رای دولت به‬ ‫وجود اورده تامین بخشی از اعتبارات اشتغالزایی‬ ‫از محل افزایش نرخ سوخت است‪.‬‬ ‫بر اس��اس الیحه بودجه ‪ ۹۷‬دول��ت ‪ ۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ارد توم��ان از این اعتب��ار را از طریق‬ ‫افزایش ن��رخ بنزین به ‪ ۱۵۰۰‬توم��ان و گازوئیل‬ ‫ب��ه ‪ ۴۰۰‬توم��ان تامین خواهد ک��رد و این منابع‬ ‫از طریق اعطای یارانه س��ود تسهیالت‪ ،‬کمک های‬ ‫فنی و اعتباری و وجوه اداره ش��ده برای کمک به‬ ‫تولید اشتغال هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع پرداخت تسهیالت‬ ‫بخ��ش دیگر این اعتبار از محل س��پرده گذاری‬ ‫منابع ارزی صندوق توسعه ملی تا سقف ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان ن��زد بانک های عام��ل و ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان از محل منابع بانک��ی برای ارائه‬ ‫تس��هیالت به طرح های اقتصادی اشتغالزا در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ر از مناب��ع را نیز از مح��ل مانده‬ ‫اعتبارات قانون حمایت از توس��عه و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار در مناطق روس��تایی و عشایری به میزان ‪۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫دولت در مدت فعالیتش هم در دولت یازدهم و‬ ‫هم دوازدهم از منظر اش��تغالزایی و بیکاری تحت‬ ‫فش��ار ق��رار گرفته و بیش از ه��ر موضوع دیگری‬ ‫در تالش اس��ت تا کارنامه قاب��ل قبولی از خود به‬ ‫جای بگذارد اما برای سرمایه گذاری با محدودیت‬ ‫شدید اعتباری همراه است به همین دلیل تاکنون‬ ‫راهکارهای متعددی را برای ایجاد اشتغال تدوین‬ ‫و اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تغییر مدیران حوزه کار‬ ‫دول��ت یازده��م در بخ��ش اقتص��اد کالن‬ ‫دس��تاوردهای قابل توجهی در کنترل تورم‪ ،‬ثبات‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬کنترل ارز و‪ ...‬داش��ت ام��ا در زمینه‬ ‫اش��تغال چندان موفق عمل نکرد به همین دلیل‬ ‫در دوران انتخابات نیز از سوی رقبا نسبت به این‬ ‫موض��وع مورد هجمه قرار گرفت و سیاس��ت های‬ ‫اش��تغالزا بخش قابل توجهی از برنامه های رقبای‬ ‫انتخاباتی دولت را تشکیل داد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس دولت دوازدهم برنامه ویژه ای‬ ‫همچ��ون کارورزی‪ ،‬تکاپ��و‪ ،‬اش��تغال پای��دار و‬ ‫روس��تایی را برای این موضوع به اجرا دراورد که‬ ‫تاکنون چندان بازده باالیی نداشته است‪.‬‬ ‫البته براساس اعالم رییس جمهوری در تابستان‬ ‫امس��ال نسبت به تابستان سال گذشته ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫شغل بیش��تر ایجاد شده و نرخ بیکاری یک واحد‬ ‫حاجی اسماعیلی‪ :‬دولت چاره ای جز افزایش نرخ سوخت‬ ‫برای کمبود اعتبارات ندارد به شرط انکه هدفمندی‬ ‫یارانه ها را به طور جدی بازنگری کند‬ ‫حمید گرمابی‪ :‬اگر بخشی از این اعتبارات به معنای‬ ‫واقعی منجر به کاهش سود تسهیالت برای تولید شود‬ ‫شاید بتوان امیدی به ایجاد اشتغال داشت‬ ‫کاه��ش پیدا ک��رده با وج��ود این کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د ع�لاوه ب��ر تعیی��ن اعتب��ارات دولت‪،‬‬ ‫سیاست های اشتغالزایی و تغییر مدیران در سطح‬ ‫وزی��ر و معاونان در حوزه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ناموفق بودن طرح های اشتغالزایی‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی‪ ،‬کارشناس اقتصادی در‬ ‫حوزه بازار کار در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫با تاکید بر اینکه برای اثربخشی این اعتبارات نیاز‬ ‫به تغییر برنامه و برنامه ریزان حوزه اشتغال داریم‬ ‫گفت‪ :‬این روزها شاهد فشارهایی بر دولت هستیم‬ ‫ک��ه ان را ناکارام��د جلوه دهن��د در صورتی که‬ ‫دولت دستاوردهای سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مناس��بی تاکن��ون داش��ته اما در حوزه اش��تغال‬ ‫بای��د پذیرفت که عملکرد چش��مگیری نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دول��ت چندین ط��رح تاکن��ون برای اش��تغال‬ ‫پیگی��ری کرده که یک��ی از انها ط��رح کارورزی‬ ‫اس��ت که ماهیت اش��تغالزا ن��دارد و به هیچ وجه‬ ‫موف��ق نب��وده اس��ت‪ .‬ط��رح دیگر ط��رح تکاپو‬ ‫بود ک��ه نتیج��ه ای نداش��ت و دول��ت ان را رها‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫طرح اشتغال فراگیر نیز که به طور تخصصی در‬ ‫رس��ته های گوناگون برنامه ریزی کرده بود به دلیل‬ ‫محدودی��ت اعتباری نتوانس��ت اه��داف دولت را‬ ‫محقق کند‪.‬‬ ‫طرح اش��تغال روس��تایی و ارائه تس��هیالت از‬ ‫صن��دوق توس��عه ملی نیز کارگش��ا نب��وده چون‬ ‫روستاها ابتدا نیاز به محرومیت زدایی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگش�ت روحانی به سیاس�ت دولت ‬ ‫قبل‬ ‫این کارش��ناس درباره اعتب��ارات در نظر گرفته‬ ‫برای س��ال اینده نیز اظهارکرد‪ :‬ب��ه اعتراف تمام‬ ‫مس��ئوالن دولت��ی و نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی دولت با کمب��ود منابع روبه رو اس��ت و‬ ‫تاکنون تنها ‪ ۲۰‬درصد بودجه عمرانی را پرداخته‬ ‫بنابرای��ن در تحق��ق این اعتب��ارات امید چندانی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫دولت در ش��رایطی منابع مالی را به عنوان یکی‬ ‫از مهم تری��ن راهکارهای اش��تغالزایی مدنظر قرار‬ ‫داده که در گذش��ته به دولت های قبلی این نقد را‬ ‫وارد می کرد که با پول نمی توان ش��غل ایجاد کرد‬ ‫و دولت راهکاری را دنب��ال خواهد کرد که محور‬ ‫منابع مالی نباش��د اما در ظاهر دولت دوازدهم به‬ ‫همان مس��یر دولت های گذش��ته بازگشته است‪.‬‬ ‫البت��ه این طبیعی اس��ت که در کن��ار هر طرح و‬ ‫برنامه ای‪ ،‬سرمایه گذاری و منابع مالی از ضروریات‬ ‫اساسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه هزینه کرد مشخص نیست‬ ‫حاجی اس��ماعیلی ب��ا بیان اینک��ه برنامه دولت‬ ‫ب��رای هزین��ه اعتب��ارات از مح��ل افزای��ش نرخ‬ ‫سوخت مش��خص نیست گفت‪ :‬بنگاه های تولیدی‬ ‫با مش��کالت متعددی روبه رو هستند و کسب وکار‬ ‫ایران در جهان در رتبه ‪ ۱۲۰‬قرار گرفته که نشان‬ ‫از وضعیت نامناس��ب در این بخش است درنتیجه‬ ‫تنها با ارائه تسهیالت نمی توان اشتغال ایجادکرد‬ ‫و بنگاه های تولی��دی توان بازپرداخت با بهره های‬ ‫باال را ندارند‪.‬‬ ‫دولت برای اش��تغال بای��د بنگاه هایی که چراغ‬ ‫انها خاموش ش��ده را احیا و ب��ه بخش خصوصی‬ ‫مشاوره های فنی ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت چاره دیگری ندارد‬ ‫این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار دولت‬ ‫ب��رای تامین اعتبار اش��تغال از محل افزایش نرخ‬ ‫س��وخت گفت‪ :‬تردیدی نیس��ت نرخ س��وخت در‬ ‫کش��ور با یارانه قیمت گذاری ش��ده و نرخ واقعی‬ ‫بیش از این است‪.‬‬ ‫دولت زمانی که با کمبود اعتبار همراه اس��ت یا‬ ‫باید ارز را گران بفروش��د یا اسکناس چاپ کند یا‬ ‫نرخ حامل های ان��رژی را تا حدودی ازاد کند‪ .‬دو‬ ‫راهکار نخست هزینه های به مراتب بیشتری برای‬ ‫اقتصاد دارد بنابراین دولت راهکار س��وم را تعیین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه چ��اره ای در ای��ن زمینه‬ ‫وجود ندارد به ش��رط انکه دول��ت به طور جدی‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا را بازنگری کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر ایحاد چنین فش��اری در جامعه باید‬ ‫به صورت اثربخش در اش��تغال به کار گرفته شود‬ ‫و دولت باید سیاس��ت اش��تغالزایی خود را تغییر‬ ‫دهد‪ ۷۳ .‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان برای ایجاد‬ ‫‪ ۹۸۰‬هزار ش��غل کافی نیس��ت اما نباید فراموش‬ ‫کرد که تنها با پول نمی توان شغل ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل ظرفیت اشتغالزایی خدمات‬ ‫حاجی اس��ماعیلی ح��وزه گردش��گری و اعزام‬ ‫نیروه��ای خارجی در حوزه بهداش��ت و س�لامت‬ ‫را یک��ی دیگر از زمینه های اش��تغال عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در بخش صنعت‪ ،‬خدمات و کش��اورزی رقم‬ ‫سرمایه گذاری برای اشتغال متفاوت است‪.‬‬ ‫در بخش صنعت با ساختاری فرسوده مواجهیم‬ ‫ک��ه صنایع بزرگ��ی همچون فوالد‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫خودرو و‪ ...‬با مش��کالت اساس��ی روبه رو هس��تند‬ ‫و نیاز به بروزرس��انی فن��اوری دارند در نتیجه در‬ ‫بخش صنعت برای ایجاد ش��غل ب��ه یک میلیارد‬ ‫تومان سرمایه نیاز است و از این نظر با محدودیت‬ ‫هم��راه هس��تیم البت��ه در بخش خدم��ات با ‪۵۰‬‬ ‫میلیون توم��ان نیز می توان ش��غل ایجاد کرد اما‬ ‫بخ��ش خدمات با وجود اس��تعدادی ک��ه در این‬ ‫زمین��ه دارد درحال حاض��ر بی��ش از ‪ ۵۰‬درص��د‬ ‫اش��تغال کشور را تش��کیل می دهد و ظرفیت ان‬ ‫پر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت موجب اشتغالزایی نمی شود‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» درباره اعتب��ارات در نظ��ر گرفته برای‬ ‫ارائه تس��هیالت در تولید و اشتغال گفت‪ :‬شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور و واحدهای تولی��دی به نحوی‬ ‫اس��ت که ارائه تسهیالت منجر به افزایش ظرفیت‬ ‫تولید و اشتغالزایی نمی شود‪.‬‬ ‫س��ال گذشته و امسال تس��هیالت رونق تولید‬ ‫پرداخت شد اما اهداف اشتغالزایی ان محقق نشد‬ ‫زی��را اغلب واحدهای تولیدی بدهی بانکی دارند و‬ ‫تس��هیالتی که دریافت کردند برای افزایش میزان‬ ‫تولید هزینه نشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تنها با پول نمی توان شغل‬ ‫ایجاد کرد گفت‪ :‬س��ود واقعی تس��هیالت با وجود‬ ‫کاه��ش بیش از ‪ ۱۸‬درصد اس��ت و به ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫می رس��د؛ در چنی��ن ش��رایطی بازده تس��هیالت‬ ‫اعطایی نمی تواند منجر به ایجاد شغل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر بهب�ود محی�ط کس�ب وکار‬ ‫براشتغال‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیالت اثر‬ ‫چندانی در افزایش میزان تولید و اشتغال نداشته‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دولت باید در کنار تسهیالت بخشی وضعیت‬ ‫محیط کس��ب و کار را بهبود ببخشد و بنگاه های‬ ‫تعطیل شده را فعال کند‪.‬‬ ‫ش��رایط کس��ب و کار اگ��ر در کش��ور رون��ق‬ ‫بگی��رد بخش خصوصی با س��رمایه خود می تواند‬ ‫اش��تغالزایی کن��د و نی��ازی ب��ه اعتبارهای کالن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تخصیص بخش��ی از اعتبارات‬ ‫برای یارانه س��ود تس��هیالت گفت‪ :‬کشور تحمل‬ ‫ن��رخ باالی پ��ول را ن��دارد و اگ��ر می خواهیم به‬ ‫واحدهای تولیدی کمک کنیم تس��هیالت را باید‬ ‫با نرخ پایین در اختیار انها قرار دهیم؛ اگر بخشی‬ ‫از ای��ن اعتبارات به معنای واقعی منجر به کاهش‬ ‫سود تسهیالت برای تولید شود شاید بتوان امیدی‬ ‫به ایجاد اشتغال داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نب�ود ب�ازار‪ ،‬مان�ع ایجاد اش�تغال در‬ ‫تولید‬ ‫گرمابی با بیان اینکه تنها مشکل تولید نقدینگی‬ ‫نیس��ت گفت‪ :‬واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین‬ ‫فعالی��ت می کنند چون ب��ازار ندارند؛ اگر وضعیت‬ ‫فروش بهبود پیدا کند به طور قطع ظرفیت تولید‬ ‫افزای��ش یافته و اش��تغالزایی ش��کل می گیرد در‬ ‫نتیجه برنامه ریزی برای اش��تغالزایی باید وسیع تر‬ ‫باش��د و اعتبارات در نظر گرفت��ه تنها صرف ارائه‬ ‫تسهیالت نشود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬از انجا که دولت‬ ‫برای تامین اعتبار اش��تغالزایی سراغ افزایش نرخ‬ ‫س��وخت رفته و از این منظر جامعه در فشار قرار‬ ‫گرفته باید سیاس��ت هایی را برای اش��تغالزایی در‬ ‫نظر بگیرد تا با حداکثر بازده بیشترین تاثیر را در‬ ‫جامعه و زندگی مردم بگذارد تا فش��ارهای ناشی‬ ‫از گران��ی حامل های انرژی ب��ر زندگی مردم قابل‬ ‫پذیرش باش��د‪ .‬بر همین اس��اس دولت در سال‬ ‫این��ده باید برنامه اش��تغالزایی خود را تغییر دهد‬ ‫و برنامه ای با بازده باال و همه جانبه تدوین کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2259‬‬ ‫دوره جدید شماره‪286‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از چرایی مهندسی معکوس با وجود فعالیت در حوزه طراحی صنعت قطعه‬ ‫«طراحی مهندسی»‬ ‫در صنعت خودرو خریدار ندارد‬ ‫بحث طراحی در صنایع خرد و کالن اهمیت بسزایی در تولید و‬ ‫نیز بازاریابی ان دارد‪ .‬به طور عموم در کشور به وسیله مهندسی‬ ‫معک��وس محصوالت س��اخته می ش��ود و این ام��ر در بازاریابی‬ ‫صنعتگر را با چالش همراه می کند زیرا رقبای زیادی هستند که‬ ‫با طراحی محصوالت و نیز نرخ تمام ش��ده پایین سهم خود را از‬ ‫بازار جهانی جدا کرده اند‪.‬‬ ‫صنعت قطعه جزو صنایع بومی است که بخش زیادی از ان به‬ ‫شکل مهندسی معکوس ساخته می شود و یکی از ضعف های این‬ ‫صنعت با فعالیت بی��ش از ‪ ۳‬دهه به همین امر برمی گردد‪ .‬حال‬ ‫پرسش این است که چرا با وجود فعالیت کانون طراحی مهندسی‬ ‫و طراحی مونت��اژ صنایع داخلی به ویژه صنعت قطعه نتوانس��ته‬ ‫است به سوی طراحی قطعات خود گام بردارد؟‬ ‫حسینعلی بهجو‪ ،‬رییس هیات مدیره کانون طراحی مهندسی و‬ ‫طراحی مونتاژ کش��ور درباره این مسئله گفت‪ :‬موضوع این است‬ ‫که پایه صنعت بر مبنای مونتاژ بنا شده نه طراحی‪ .‬ب ه طور قطع‬ ‫وقتی چنین مس��یری انتخاب می ش��ود ناگزیر به رعایت ضوابط‬ ‫مونتاژ خواهیم بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬زمانی که با یک سازنده خارجی قرارداد بسته می شود‬ ‫و در داخ��ل خودرویی تولید می کنیم ناگزیر هس��تیم قطعاتی را‬ ‫بس��ازیم که در ان خودرو به کار می رود درنتیجه دست صنعتگر‬ ‫برای اعمال تغییرات بسته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بحث طراحی مهندس��ی فراتر از طراحی قطعه‬ ‫است و در این کانون اعتقاد این است هر فعالیتی که در کشور و‬ ‫جامعه انجام می شود باید بر اساس اصول طراحی مهندسی باشد‪.‬‬ ‫مس��یری که باید به سوی توسعه طی شود تنها با اصول طراحی‬ ‫مهندسی قابل دستیابی است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫با استانداردهای یورو جهانی می شویم‬ ‫می��زان انتش��ار گازهای گلخانه ای اکنون در سراس��ر جهان به مرز‬ ‫هش��دار رس��یده است‪ .‬تردیدی نیس��ت که انتش��ار این نوع گازهای‬ ‫س��می برای سالمتی انسان خطرناک است‪ .‬از دهه ‪ ۹۰‬میالدی (دهه‬ ‫‪۷۰‬خورشیدی) مدل های جدید خودرویی مکلف شدند محدودیت های‬ ‫تازه ای را برای انتشار گازهای گلخانه ای رعایت کنند؛ این محدودیت ها‬ ‫در ان زمان در قالب استانداردهایی که با عنوان «استانداردهای یورو»‬ ‫ش��ناخته می شوند‪ ،‬معرفی شدند‪ .‬این استانداردها باید پیش از اینکه‬ ‫خ��ودرو ب��رای فروش به بازار برود‪ ،‬تایید ش��وند‪ .‬در واقع اس��تاندارد‬ ‫یورو محدوده قابل قبولی برای انتش��ار گازهای س��می ازسوی وسایل‬ ‫نقلی��ه جدی��د و اماده فروش را در اتحادیه اروپ��ا تعریف می کند‪ .‬این‬ ‫«گسترش صنعت» تخلفات و دالیل شرکت های واردکننده خودرو را بررسیکرد‬ ‫استانداردها با ش��یوه نامه هایی تعریف شده اند‪ .‬خودروسازان و برخی‬ ‫نهادهای دیگر‪ ،‬برای نمونه‪ ،‬ش��رکت های اس��تخدام کننده رانندگان‬ ‫مکلف هس��تند این اس��تانداردها را رعایت کنند‪ .‬نخستین استاندارد‬ ‫اروپای��ی برای خودروهای مس��افری در س��ال ‪ ۱۹۷۰‬میالدی (‪-49‬‬ ‫‪ )1348‬معرفی ش��د اما ‪ ۲۲‬س��ال گذش��ت تا این استانداردها شکلی‬ ‫جدی و تغییریافته به خود بگیرد‪ .‬معرفی استانداردها به شکل امروزی‬ ‫از «یورو یک» اغاز ش��د و اخرین انها نیز «یورو ‪ »۶‬اس��ت‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۹۲‬میالدی (‪۱۳۷۰-۷۱‬خورش��یدی) استاندارد یورو یک معرفی‬ ‫شد که خبر از نصب مبدل های کاتالیست روی خودرو بنزینی با هدف‬ ‫کاهش انتشار گاز سمی مونواکسید کربن می داد‪.‬‬ ‫نمایندگان رسمی مکلف به پرداخت‬ ‫خسارت شدند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرنوشت یک مصوبه دولتی در محاق‬ ‫دود تعلل در اجرای قانون فیلتر دوده در چشم شهروندان‬ ‫امروز ش��صت و پنجمین روزی اس��ت که تهرانی ها در‬ ‫هوای ناسالم تنفس می کنند‪ .‬از ابتدای هفته جاری هوای‬ ‫تهران و ‪ ۵‬کالنشهر دیگر به شدت الوده است‪.‬‬ ‫در روزهایی که تب الودگی داغ اس��ت ش��اید بررس��ی‬ ‫سرنوشت قوانین کاهش الودگی هوا خالی از لطف نباشد؛‬ ‫اینکه بدانیم در یک س��ال گذش��ته مصوباتی که با هدف‬ ‫بهبود کیفیت هوا و به دنبال ان کیفیت زندگی شهروندان‬ ‫به تصویب دولت رسید چه عاقبتی داشت‪.‬‬ ‫قان��ون «الزامی ش��دن نصب فیلتر دوده» روی وس��ایل‬ ‫نقلی��ه دی��زل ازجمل��ه قوانینی اس��ت که بع��د از فراز و‬ ‫نشیب های بسیار و تالش های زیاد تعدادی از دانشگاهیان‬ ‫و ارائ��ه نتای��ج پژوهش های میدانی در دول��ت یازدهم به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫اما چرا وسایل نقلیه دیزل تا این حد محور توجهات قرار‬ ‫گرفته اند و حتی ماجرا به مرز وضع قانون هم کش��ید؟ بر‬ ‫اساس سیاهه انتشار الودگی هوای تهران از مجموع ذرات‬ ‫معلق تولیدی در ش��هر تهران‪ ۲۳ ،‬درصد سهم کامیون ها‪،‬‬ ‫‪ ۴‬درصد سهم مینی بوس ها‪ ۱۲ ،‬درصد سهم اتوبوس های‬ ‫ش��رکت واحد و ‪ ۱۸‬درصد س��هم س��ایر اتوبوس هاست از‬ ‫ای��ن رو با توجه ب��ه دیزلی بودن ای��ن ناوگان ها این طور‬ ‫نتیجه گیری شد که خودروهای دیزلی همچنان از عوامل‬ ‫مهم الودگی تهران هستند‪.‬‬ ‫زمانی حتی منش��ا الودگی هوای تهران مش��خص نبود‬ ‫و مدی��ران دولتی عوامل متع��دد و گاه متناقضی را برای‬ ‫وضعی��ت نامطلوب ه��وای تهران اع�لام می کردند اما در‬ ‫سال های اخیر به مدد تالش دانشگاهیان توانستیم عالوه‬ ‫بر شناس��ایی دالیل اصلی الودگی هوا و نقش افرینی ‪۸۰‬‬ ‫درصدی وس��ایل نقلیه در این ش��رایط نامطلوب‪ ،‬س��هم‬ ‫هریک از منابع را به طور جداگانه تعیین کنیم‪.‬‬ ‫محمدعلی احترام‪ ،‬عضو هیات علمی دانشکده مهندسی‬ ‫مکانیک و انرژی دانش��گاه شهید بهش��تی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا می گوید‪ :‬ذرات ریز االینده ناشی از احتراق دیزلی ها‬ ‫به دلیل قطر کم به راحتی وارد ریه و جریان خون و باعث‬ ‫ایجاد بیماری های مختلف می شود‪.‬‬ ‫اس��یب این ذرات بیش��تر «محلی» است به گونه ای که‬ ‫افراد کنار اتوبوس یا سرنشینان اتوبوس را به شدت تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫همین سهم بندی ها و علم بر تاثیر چشمگیر خودروهای‬ ‫دیزلی بود که باعث ش��د قانون نصب فیلتر دوده در دولت‬ ‫به تصویب برس��د و از مهر ‪ ۹۵‬الزم االجرا شود اما افسوس‬ ‫ک��ه این قانون در اجرا دچار فراز و نش��یب نش��د بلکه به‬ ‫ت رسید‪ .‬نخستین بن بست اضافه کردن یک تبصره‬ ‫بن بس ‬ ‫به این قانون ازسوی خودروسازان بود‪.‬‬ ‫قرار بود خودروهای دیزلی یورو‪ ۴‬از مهر س��ال گذشته‬ ‫مجهز به فیلتر دوده شوند اما با رایزنی ها و قدرت متولیان‬ ‫صنعت خودرو در س��ال ‪ ،۹۵‬بندی به مصوبه قبلی اضافه‬ ‫ش��د مبنی ب��ر اینکه خ��ودرو دیزلی اگر فیلت��ر دوده هم‬ ‫نداش��ت الاقل اس��تاندارد یورو‪ EEV-۵‬داش��ته باشد‪ .‬به‬ ‫عبارت دقیق ت��ر مصوبه قبلی را لغ��و نکردند بلکه گفتند‬ ‫دیزلی یا باید یورو‪ ۴‬به همراه فیلتر دوده باشد یا باید یورو‬ ‫‪ ۵‬با ‪ EEV‬باشد‪.‬‬ ‫جالب است بدانید این بند همان دور زدن قانون در روز‬ ‫روشن اس��ت چون براساس نتایج پژوهش های دانشگاهی‬ ‫در ای��ران در س��ال ‪ ۹۴‬ان��واع فناوری ه��ای به کاررفته در‬ ‫صنع��ت خودرو از اس��تاندارد یورو ‪ ۱‬تا یورو ‪ ۵‬در انتش��ار‬ ‫تعداد ذرات ریز االینده به یک شکل عمل می کنند‪.‬‬ ‫محمدعل��ی احت��رام در ای��ن ب��اره به ایس��نا می گوید‪:‬‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۵‬نمی تواند جایگزین مناسبی برای فیلتر‬ ‫دوده باش��د چون بحث ‪ DPF‬با استاندارد یورو‪ ۵‬به طور‬ ‫کامل متفاوت است‪.‬‬ ‫در اس��تاندارد یورو‪ ۵‬پیش��رفته‪ ،‬جرم دوده تولیدش��ده‬ ‫پایین اس��ت و خودرو وارداتی دارای این اس��تاندارد دوده‬ ‫کمی به لحاظ جرمی تولی��د می کند اما موضوع جدیدی‬ ‫ک��ه در س��ال های گذش��ته در جهان مطرح ش��ده تعداد‬ ‫ذرات اس��ت یعنی عالوه بر ج��رم و وزن‪ ،‬تعداد ذرات نیز‬ ‫اهمیت پیدا کرده و دلیل تاکید کش��ورهای پیش��رفته بر‬ ‫تولید خودروهای با اس��تاندارد یورو‪ ۶‬کاهش تعداد ذرات‬ ‫االینده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د می کند‪ :‬تجرب��ه ازمون های ما نش��ان داده با‬ ‫استفاده از فیلتر دوده (‪ )DPF‬با فناوری مناسب می توان‬ ‫تعداد ذرات االینده یک موتور یورو‪ ۲‬با س��وخت داخلی را‬ ‫تا اندازه تعریف ش��ده در اس��تاندارد یورو‪ ۶‬پایین اورد‪ .‬در‬ ‫خودرو استاندارد یورو‪ ،۵‬جرم ذرات پایین است و درظاهر‬ ‫دودی تولید نمی شود ولی وقتی دستگاه گذاشته می شود‬ ‫متوجه می شویم که تعداد زیادی ذرات تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قان�ون «فیلت�ر دوده» در فیلترین�گ‬ ‫خودروسازان یا محیط زیست؟‬ ‫ن همه ابعاد مشکالت در اجرای مصوبه فیلتر دوده‬ ‫اما ای ‬ ‫نیس��ت چون بحران های اساسی تری مثل ناتوانی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست در بازرسی خودروهای دیزلی تولید‬ ‫شده وجود دارد‪.‬‬ ‫نبود ازمایشگاه مرجع برای ازمون خودروهای دیزلی در‬ ‫داخل کش��ور از ابتدایی ترین ضعف های سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست است بنابراین اگرچه سازمان برای تولید این‬ ‫خودروها از شرکت های خارجی تاییدیه تولید می گیرد اما‬ ‫هیچ تضمینی نیست که در تولید انبوه تخلفاتی نشود‪.‬‬ ‫حس��ین ایزانلو‪ ،‬فعال محیط زیس��ت و کارشناس حوزه‬ ‫خودرو درباره ناکارامدی دستگاه نظارت بر تولید دیزل ها‬ ‫اظهار می کند‪ :‬در نبود دستگاه نظارتی مجهز و خبره دور‬ ‫از انتظار نیست که برخی سازندگان در تولید انبوه وسایل‬ ‫نقلیه دیزل تنها پوسته فیلتر را بدون هسته نصب کنند‪.‬‬ ‫بالتکلیفی قانون «فیلتر دوده» در نبود جزئیات‬ ‫افزون بر ضعف در نظارت و بازرسی بر تولید خودروهای‬ ‫دیزلی‪ ،‬روشن نبودن جزئیات قانون فیلتر دوده اجرای ان‬ ‫را با موانع عمده روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫ایزانل��و تصری��ح می کند‪ :‬موضوع فیلت��ر دوده تبدیل به‬ ‫ی��ک بلک باکس ش��ده و قانون نصب فیلت��ر دوده به ظاهر‬ ‫اجرا می ش��ود اما واقعیت این اس��ت که سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت شیوه نامه مشخصی برای این قانون ندارد و‬ ‫از همین موضوع سوء استفاده هایی نیز می شود‪.‬‬ ‫مشخص نیس��ت خودروهای دیزلی فیلتر مناسب نصب‬ ‫می کنند یا نه چون برخی سازندگان از فیلترهایی استفاده‬ ‫کرده ان��د که به دلیل خراب��ی زودهن��گام در رویارویی با‬ ‫س��وخت گوگرد باال و کاهش کشش خودرو‪ ،‬راننده خیلی‬ ‫زود فیلتر را با مافلر معمولی اگزوز جایگزین می کند چراکه‬ ‫چ چیز روش��نی وجود‬ ‫جزئی��ات مصوبه مبهم اس��ت و هی ‬ ‫ن��دارد‪ .‬در این باره مهدی دوزندگان‪ ،‬فعال محیط زیس��ت‬ ‫و کارش��ناس ارش��د مکانیک نیز با اش��اره به اینکه بعد از‬ ‫تحقق مالکیت فکری ایرانی با طراحی خودروهای مدرن در سایپا‬ ‫معاون تجاری س��ازی و ن��واوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمه��وری گف��ت‪ :‬خوش��حالیم در مرک��ز تحقیقات س��ایپا به همت‬ ‫متخصص��ان داخل��ی چند خ��ودرو جدید و مدرن طراحی ش��ده که‬ ‫مالکیت فکری انها متعلق به خودمان است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ محمود ش��یخ زین الدین در جریان بازدید از‬ ‫مرکز تحقیقات س��ایپا با بیان این مطل��ب اظهار کرد‪ :‬مالکیت فکری‬ ‫بیشتر خودروهایی که مردم استفاده می کنند ایرانی نیست و برحسب‬ ‫گزارش های مدیران مرکز تحقیقات سایپا توانستیم این قدم بزرگ را‬ ‫برداریم که طراحی خودرو متعلق به خودمان باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬نگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫برای معرفی مرکز تحقیقات س��ایپا به عن��وان یک مرکز دانش بنیان‪،‬‬ ‫وجود قابلیت های الزم در این مجموعه اس��ت که فعالیت های مبتنی‬ ‫بر دانش و فناوری ایرانی را پیگیری کرده و انجام می دهد‪.‬‬ ‫مع��اون تجاری س��ازی و ن��واوری معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری گف��ت‪ :‬هم اکنون پس از ‪ ۲‬س��ال دوب��اره از مرکز‬ ‫تحقیقات س��ایپا بازدید کردیم تا نتایج مثبت عملکرد این مرکز را از‬ ‫نزدیک ببینیم و شاهدیم برنامه هایی که در گذشته از سوی این مرکز‬ ‫اعالم شده هم اکنون به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬برنامه های مرکز تحقیقات س��ایپا اجرایی ش��ده و‬ ‫ازمایش��گاه های مرجع صنعت خودرو مانند تست تصادف که ضروری‬ ‫اس��ت در این مرکز فعال شده که نش��ان می دهد برنامه ارائه شده بر‬ ‫اساس زمان بندی پروژه پیش می رود‪.‬‬ ‫ش��یخ زین الدین اظه��ار امیدواری ک��رد خودروهایی ک��ه در مرکز‬ ‫تحقیقات س��ایپا با مالکیت فکری متخصصان ایرانی در حال طراحی‬ ‫و تولید اس��ت بتوانند در اینده موفق به کس��ب سهم بازار و صادرات‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در خودروس��ازان مع��روف دنی��ا از تخص��ص و دانش‬ ‫متخصصان ایرانی اس��تفاده می شود و چه بهتر که خودروهای داخلی‬ ‫را بر اساس فرهنگ‪ ،‬سالیق و عالیق ایرانیان طراحی و تولید کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی است در جریان بازدید معاون تجاری سازی و نواوری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از مرکز تحقیقات و نواوری صنایع‬ ‫خودرو س��ایپا‪ ،‬علیرضا مصدقی‪ ،‬مدیرعامل و همچنین مدیران ارشد‬ ‫این مرکز گزارش��ی از اخرین دس��تاوردها و پروژه های در دست اجرا‬ ‫و اینده گروه خودروس��ازی سایپا در حوزه طراحی و توسعه محصول‬ ‫ارائه کردند و این مقام مسئول از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه ها‬ ‫و محصوالت جدید گروه خودروسازی سایپا قرار گرفت‪.‬‬ ‫تصوی��ب قان��ون فیلت��ر دوده‪ ،‬وظیفه س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت این بود که جزئیات این قانون را مشخص و‬ ‫ابالغ کند‪ ،‬می گوید‪ :‬در اوایل سال ‪ ۹۴‬کارگروهی با حضور‬ ‫مش��اوران خارجی از موسس��ه ‪ VERT‬سوئیس (یکی از‬ ‫معتبرترین س��ازمان های گواهی دهی به فیلترس��ازان در‬ ‫جه��ان) و نمایندگان تمامی خودروس��ازان دیزلی داخلی‬ ‫برای تدوین «س��ند راهنمای قانون فیلتر دوده» تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬برگزاری این جلس��ات تا اواخر س��ال ‪۹۴‬‬ ‫ادامه داشت و در نهایت خروجی کمیته در قالب گزارشی‬ ‫به طور کامل کارشناسی شده به نام «سند راهنمای تدوین‬ ‫جزئیات مصوبه استاندارد االیندگی ‪»DPF +EURO۴‬‬ ‫ارائه و قرار ش��د س��ازمان حفاظت محیط زیست به کمک‬ ‫این س��ند جزئیات اجرایی مصوبه قانون فیلتر دوده را که‬ ‫قرار بود از فروردین ‪ ۹۶‬اجر شود‪ ،‬مشخص و منتشر کند‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه خودرو تاکید می کند‪ :‬با وجود زمان‬ ‫مناسب از تحویل سند راهنما تا تاریخ اجرایی شدن قانون‪،‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست اقدامی در این باره نکرد که‬ ‫ای��ن امر باعث بالتکلیفی در اجرای این مصوبه ارزش��مند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت برخی از خودروس��ازان به دلیل ش��فاف‬ ‫نب��ودن جزئیات قانون از اجرای ان س��ر ب��از زدند چون‬ ‫خودروس��ازان معتقد بودند وقتی جزئیات قانون مشخص‬ ‫نیس��ت نمی دانند بر اس��اس چه اصول��ی باید فیلتر نصب‬ ‫کنند و مدعی بودند که نمی دانیم محیط زیست چه توقعی‬ ‫از ما دارد و همین موارد کافی بود تا قانون فیلتر دوده در‬ ‫همان ابتدا با چالش بسیار بزرگی همراه شود‪.‬‬ ‫سفرهای خودرو محور‪ ،‬علت اصلی الودگی تهران‬ ‫رییس ش��ورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬علت اصلی الودگی تهران‪ ،‬سفرهای خودرو محور‬ ‫است و نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیون سفر داریم که بر اساس برنامه ریزی ها ‪ ۱۵‬میلیون از انها باید با‬ ‫حمل ونقل عمومی انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬محس��ن هاشمی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی سریع تر برای وسایل‬ ‫غیراالینده خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون زیرساخت ‪ ۷‬خط مترو تهران اماده شده اما تجهیز نشده‬ ‫اس��ت که اگر دولت کمک کند و ش��هرداری تهران در اولویت قرار دهد باید به سرعت تجهیز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی برخی از اتوبوس های ش��هر تهران را فرسوده دانست و افزود‪ :‬باید حدود ‪ ۷‬هزار اتوبوس‬ ‫جدید به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شود که همین افزایش باعث کاهش الودگی خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای اسالمی شهر تهران همچنین از خودروسازان خواست خودروهایی با مصرف‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬لیتر بنزین در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر تولید کنند و نیز موتورس��یکلت هایی تولید ش��ود که‬ ‫دوزمانه نبوده و برقی یا انژکتوری باشد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 4 1396‬ربیع الثانی ‪ 23 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 286‬پیاپی ‪2259‬‬ ‫یادداشت‬ ‫با انسجام داخلی در‬ ‫قراردادهای خارجی سود ببریم‬ ‫خبر‬ ‫برنامه جبرانی برای تاخیر‬ ‫در ساخت خودروهای فرانسوی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه تاخیر‬ ‫خودروسازان ایرانی در تولید محصوالت مشترک فرانسوی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این تاخیرها در کنترل اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران در واکنش به‬ ‫گزارش برخی رس��انه ها اع�لام کرد که ای��ن تاخیرها در‬ ‫کنترل ایدرو بوده و برای ان برنامه جبرانی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در توضی��ح ایدرو امده‪ ،‬تفاوت عم��ده قراردادهای اخیر‬ ‫صنعت خودرو با شرکت های معتبر بین المللی (فرانسوی‪،‬‬ ‫المانی و‪ ) ...‬مربوط به سرمایه گذاری مستقیم شرکت های‬ ‫خارجی و مشارکت با شرکت های خودروساز و قطعه سازان‬ ‫داخلی است بنابراین مقایسه فنی‪ ،‬اقتصادی و حتی برنامه‬ ‫زمان بندی اجرای این گونه طرح ها با قراردادهای سال های‬ ‫گذش��ته که بیش��تر قرارداد تحت لیس��انس بوده چندان‬ ‫معتبر و درس��ت به نظر نمی رس��د‪ .‬در قراردادهای اخیر‬ ‫عالوه بر سرمایه گذاری ش��ریک خارجی ان هم به میزان‬ ‫‪ ۵۰‬درصد و حتی بیشتر در ساخت خطوط جدید و ارتقای‬ ‫خطوط موجود اما با ظرفیت های پایین مقرر اس��ت حجم‬ ‫س��اخت داخل و پیش بینی های الزم ب��رای صادرات محور‬ ‫بودن محصوالت در اولویت باشد‪ .‬بر این اساس تاخیرهای‬ ‫ب��ه وجود امده در قراردادهای مش��ارکت اخیر در صنعت‬ ‫خودرو چه با شرکت های بزرگ و چه با شرکت هایی که به‬ ‫طور کامل خصوصی هس��تند در کنترل بوده و برنامه های‬ ‫جبرانی برای ان تهیه شده یا در دست تهیه است‪.‬‬ ‫گروه بهمن در نمایشگاه‬ ‫حمل ونقل و خدمات شهری‬ ‫ش��رکت های بهمن دیزل و س��یبا موتور با ارائه اخرین‬ ‫دس��تاوردها و جدیدترین محصوالت کارب��ری و خدمات‬ ‫ش��هری خودروی��ی در پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫حمل ونقل عمومی و خدمات شهری حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» شرکت های بهمن دیزل و‬ ‫س��یبا موتور در فضایی بیش از ‪۱۱۰۰‬مترمربع محصوالت‬ ‫جدید و دس��تاوردهای خود را در معرض دید عالقه مندان‬ ‫و بازدیدکنندگان قرار خواهند داد‪ .‬پانزدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی حمل ونقل و خدمات شهری از ‪۳‬تا ‪ ۶‬دی امسال‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود و‬ ‫گروه بهمن در فضای بس��ته‪ ،‬س��الن ‪ ۳۸‬این نمایشگاه در‬ ‫روزهای یادشده از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬پذیرای بازدیدکنندگان‬ ‫و عالقه مندان صنعت خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بررس��ی تجربه سال های‬ ‫گذشته صنعت خودرو نشان‬ ‫می دهد مونتاژ یک محصول‬ ‫خودروساز خارجی در داخل‬ ‫کش��ور با ه��دف رس��یدن‬ ‫به ی��ک مزیت اقتص��ادی با‬ ‫مشارکت چند نشان خارجی‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫قابل تحقق نیس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫ب��ه طور کلی بای��د مونتاژ را استادیار دانشکده خودرو‬ ‫ی��ک رویک��رد غیراقتصادی دانشگاه علم و صنعت ایران‬ ‫دانس��ت و در ای��ن ش��رایط‬ ‫اس��ت که همکاری با ی��ک یا چندین خودروس��از چندان‬ ‫تفاوتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به طورقطع همکاری با یک شریک خارجی برای صنعت‬ ‫خ��ودرو مزای��ای زیادی دارد ک��ه یکی از انها اش��نایی با‬ ‫زبان ه��ای خ��اص در ح��وزه فعالیت اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫چنین امری همکاری با چندین خودروس��از و ایجاد رابطه‬ ‫و فهم زبان انها و رس��یدن به یک زبان مش��ترک نیز کار‬ ‫بس��یار دش��واری خواهد بود زیرا هرکدام از خودروسازان‪،‬‬ ‫اس��تانداردهای کارخان��ه ای خاص خ��ود را دارند و در این‬ ‫صورت که هدف تنها مونتاژ باش��د این امر را نباید چندان‬ ‫به صرفه دانس��ت و به طور همزمان وارد مش��ارکت با چند‬ ‫خودروس��از شد‪ .‬اگر هدف‪ ،‬تبدیل شدن به یک خودروساز‬ ‫اس��ت باید نسبت به کسب دانش فنی اقدام کرده و به این‬ ‫نکته توجه شود که فرایند مونتاژ در ایران مزیت اقتصادی‬ ‫ندارد اما با توجه به چنین ش��رایطی در صورت حرکت در‬ ‫این مس��یر باید هزینه هایی همچ��ون انتقال دانش فنی و‬ ‫ایجاد زبان و فهم مشترک را در نظر گرفت‪ .‬نکته ضروری‬ ‫در همکاری با خارجی ها انسجام داخلی و تعیین و مشخص‬ ‫ش��دن وظای��ف و ماموریت های بخش های مختلف اس��ت‬ ‫بنابراین در اختیار داشتن اهداف بلندمدت و میان مدت که‬ ‫به انس��جام داخلی منجر شود از ضروریات خواهد بود زیرا‬ ‫در صورت جای خالی ای��ن امر در ارتباط با طرف خارجی‬ ‫کمتر س��ود برده یا به طورکلی سودی نخواهیم برد و حتی‬ ‫این احتمال وج��ود دارد که طرف مقابل با دقت نظر خود‬ ‫مزایای بیش��تری خواهد برد‪ .‬هم اکنون با هدف حمایت و‬ ‫قدرت گرفتن خودروس��ازان داخلی‪ ،‬بازار انحصاری با تکیه‬ ‫بر تعرفه ایجاد ش��ده اما نکته اساس��ی این است ایا طرف‬ ‫خارجی که وارد همکاری می ش��ود نباید اجازه استفاده از‬ ‫این مزایا را داشته باشد و در یک بازار تعادلی وارد شود؟‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫«گسترش صنعت» تخلفات و دالیل شرکت های واردکننده خودرو را بررسی کرد‬ ‫نمایندگان رسمی مکلف به پرداخت خسارت شدند‬ ‫ضد و نقیض های کاهش نرخ خودروهای وارداتی پس از بازگشایی ثبتارش‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پ��س از تصوی��ب افزای��ش ن��رخ تعرفه ه��ا در‬ ‫کمیس��یون زیربنایی و صنعت دول��ت‪ ،‬انتظارات‬ ‫برای بازگش��ایی ثبت س��فارش افزای��ش یافته و‬ ‫تاریخ های متفاوتی در این زمینه مطرح می ش��ود‪.‬‬ ‫این در حالی است که اظهارات جدید مطرح شده‬ ‫مبنی بر شناس��ایی متخلفان��ی که به افزایش نرخ‬ ‫خودروه��ای وارداتی دامن زده اند نیز باعث ش��ده‬ ‫انتظار برای کاهش قیمت ها افزایش یابد‪ .‬هرچند‬ ‫سعید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان خودرو‬ ‫معتقد اس��ت اظهارات او در این زمینه به درستی‬ ‫منعکس نش��ده اما معتقد اس��ت تخلفاتی در این‬ ‫زمینه از س��وی ش��رکت های واردکننده رس��می‬ ‫وجود داشته و باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫نیز معتقد اس��ت تخلفات موج��ود در این زمینه‬ ‫به دلیل بی ثبات��ی در تصمیم گیری های اقتصادی‬ ‫بوده و فعاالن اقتص��ادی در حوزه تجارت خودرو‬ ‫بندهای قراردادها را به درستی اجرا کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناس�ایی تخلف های نمایندگی های‬ ‫عرضه کننده‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫خودرو تهران در گفت و گو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫در پاسخ به اینکه ایا با این ادعا که نمایندگی های‬ ‫متخل��ف در عرض��ه خودرو شناس��ایی ش��ده اند‬ ‫می ت��وان در انتظ��ار ارزان��ی خودرو ب��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمی ت��وان به ای��ن صراحت ارزان��ی را پیش بینی‬ ‫کرد زیرا قیمت ها در بازار به واس��طه عرضه بدون‬ ‫محدودیت تعیین می شود‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که شما اعالم کردید‬ ‫با شناس��ایی ای��ن تخلف ها بای��د انتظ��ار ارزانی‬ ‫خودروها را داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شناس��ایی این‬ ‫متخلف��ان در توان اتحادیه نیس��ت تا نس��بت به‬ ‫یافتن و جس��ت وجوی این خودروها اقدام کند اما‬ ‫انتظار می رود با میزان خودرو وارد شده به کشور‬ ‫در ای��ن مدت که به ‪ ۵۸‬هزار دس��تگاه رس��یده‪،‬‬ ‫کمبودی در زمینه خودرو وجود نداش��ته باشد و‬ ‫اگر عنوان می ش��ود کمبودی در این بخش وجود‬ ‫دارد بای��د ب��ه دنبال انها در انبارها گش��ت‪ .‬انچه‬ ‫مس��لم است عرضه تعداد باالی خودروها می تواند‬ ‫قیمت ها را تا اندازه زیادی کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تخلف های موجود از س��وی‬ ‫نمایندگی ه��ای عرضه کننده خ��ودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخی از این شرکت ها که دارای نمایندگی رسمی‬ ‫بودند بیش از ظرفیت خود اقدام به ثبت نام کردند‬ ‫و درحال حاضر توان تحویل خودروهای ثبت نامی‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫موتمن��ی ادام��ه داد‪ :‬در عی��ن ح��ال برخی از‬ ‫خودروها در بازار با قیمت هایی به فروش می رسد‬ ‫ک��ه در صورت اعمال تعرف��ه ‪ ۹۰‬درصدی باز هم‬ ‫نباید با ان نرخ به فروش برسند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سایر تخلف های موجود در این‬ ‫زمین��ه اظهار کرد‪ :‬برخ��ی از نمایندگی ها بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬ماه اس��ت که اقدام به ثبت نام خودرو کرده اما‬ ‫نسبت به تحویل ان اقدام نمی کنند و دلیل ان را‬ ‫بسته بودن سایت ثبتارش عنوان می کنند؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که این سایت در ‪ ۶‬ماه گذشته بسته‬ ‫بود و دلیلی برای این زمان وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خ��ودرو تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن برخ��ی از نمایندگی ها در‬ ‫شهریور اقدام به ثبت نام خودروهای جدید با موعد‬ ‫تحوی��ل دو ماه اینده کردند در حالی که س��ایت‬ ‫ثبتارش بس��ته بود که این روند تخلف اش��کاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫موتمن��ی یاداور ش��د‪ :‬برخی از ش��رکت ها نیز‬ ‫خودروه��ای ثبت نام��ی را با هدف کس��ب س��ود‬ ‫بیش��تر در بازار به ص��ورت ازاد فروختن��د اما از‬ ‫ارائه خودروهای ثبت نام��ی امتناع کردند زیرا در‬ ‫قراردادهای منعقدشده‪ ۱۸ ،‬درصد سود مشارکت‬ ‫پیش بینی ش��ده و با این ذهنیت که این س��ود به‬ ‫انها پرداخت می ش��ود با فروش در بازار ازاد اقدام‬ ‫به دریافت سودهای باالتر در بازار ازاد کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزانی خودرو قابل پیش بینی نیست‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در‬ ‫تشریح وضعیت بازار همزمان با بازگشایی ثبتارش‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬به طور قطع شاهد کاهش بار روانی‬ ‫و کاهش قیمت ها خواهیم بود؛ این در حالی است‬ ‫که به دلیل انتظار برای بازگش��ایی این س��ایت و‬ ‫مشخص ش��دن تعرفه ها هم اکنون میزان خرید و‬ ‫ف��روش در بازار با وجود ثاب��ت ماندن قیمت ها به‬ ‫صفر رسیده اس��ت‪ .‬درحال حاضر قیمت ها واقعی‬ ‫نیس��ت و با باز شدن سایت ثبت سفارش احتمال‬ ‫ترکیدن حباب قیمتی وجود دارد‪.‬‬ ‫موتمن��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه با وج��ود کاهش‬ ‫قیمت ها باز هم ش��اهد بازگشتن انها به نرخ اولیه‬ ‫نخواهیم بود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬به طور قطع عرضه و‬ ‫تقاضا تنظیم کننده بازار است و در صورت محدود‬ ‫نش��دن عرضه قیمت های واقعی در بازار مشخص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪۹۵‬‬ ‫خودروهای وارداتی با هیچ مش��کلی همراه نبودند‬ ‫و حتی ش��رکت هایی که نمایندگی رسمی بودند‬ ‫خودروهای خود را با کمترین سود ارائه می کردند‪،‬‬ ‫دلیل این روند را عرضه مناس��ب و تقاضای اندک‬ ‫اع�لام و تصریح کرد‪ :‬در دوره ای از زمان برخی از‬ ‫ای��ن نمایندگی ها اقدام به عرض��ه خودروها باالتر‬ ‫از ن��رخ واقعی کردند؛ در ش��رایطی که ان خودرو‬ ‫در ب��ازار با نرخ پایین تری ب��ه فروش می رفت که‬ ‫اتحادیه اعتراض خود را در این زمینه به س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلفی در قراردادها نشد‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت» در پاس��خ‬ ‫ب��ه تخلفات مطرح ش��ده از س��وی ش��رکت های‬ ‫عرضه کننده خودرو اظهار کرد‪ :‬نخستین گرفتاری‬ ‫فعلی واردکنندگان این اس��ت که برخی از افراد با‬ ‫پشتوانه و هدایت شده اظهاراتی را مطرح می کنند‬ ‫ک��ه واردکننده ه��ا مته��م ش��وند و در عین حال‬ ‫برخی نیز بدون اگاهی نس��بت به اظهار نظر خود‬ ‫اقدام می کنند اما به طور قطع شناس��ایی تخلفات‬ ‫موج��ود در این اظهارنظرها ب��ار قضایی دارد و به‬ ‫عنوان نماین��ده واردکنندگان‪ ،‬این حق را بر خود‬ ‫واجب می دانیم در صورت نیاز از این حق استفاده‬ ‫و در مراجع قضایی‪ ،‬اقامه دعوی کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه هم اکنون برچس��ب هایی به‬ ‫واردکنندگان خودرو نصب می شود در صورتی که‬ ‫فعاالن بخش اقتصادی واردات خودرو مانند باقی‬ ‫تاج��ران در دیگر اصن��اف در حال فعالیت تجاری‬ ‫خود هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬هم اکن��ون فعالیت تجاری‬ ‫واردات خودرو جزو شفاف ترین نوع واردات بوده و‬ ‫تنها کاالی قاچاق ناپذیر در کشور خودرو به شمار‬ ‫م��ی رود با این حال تخلفات برخی از نمایندگی ها‬ ‫نی��ز به دلی��ل بی ثبات��ی در تصمیم گیری ها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دادف��ر ادام��ه داد‪ :‬محیط اقتص��ادی به معنای‬ ‫محیط اطمینان و قابل پیش بینی اس��ت و از انجا‬ ‫که حفظ سرمایه س��رمایه گذار بر عهده حاکمیت‬ ‫بوده و حکومت اسالمی ضامن حفظ سرمایه های‬ ‫اح��اد مردم اس��ت انج��ام اقدامی ب��دون برنامه‪،‬‬ ‫مش��ورت‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬بررسی علمی و کارشناسانه‬ ‫و تنه��ا با یک دلیل منجر به مش��کالت متعددی‬ ‫می ش��ود ک��ه نمون��ه ان تخلف��ات در تعه��دات‬ ‫ش��رکت های نمایندگ��ی عرضه کنن��ده خ��ودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو با تاکید بر‬ ‫اینک��ه وارد کنندگان براس��اس ق��رارداد اقدام به‬ ‫پیش ف��روش کرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دس��تگاه های‬ ‫نظارتی مانند س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان که با یک تصمیم این مش��کالت را‬ ‫برای مصرف کننده ها به وجود اورده اند باید به این‬ ‫موضوع اگاه باشند که این شرکت ها باید در قبال‬ ‫مصرف کنندگان پاسخگو باش��ند و انداختن توپ‬ ‫در زمین واردکننده ها مشکلی را حل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امادگی داریم با حضور نهادهای‬ ‫نظارت��ی این موضوع را بررس��ی کنی��م زیرا این‬ ‫س��ازمان قرارداد دیگری را برای سازمان ها فراهم‬ ‫نکرده که اعالم کند تنها این قرارداد مورد پذیرش‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دادفر معتقد اس��ت ش��رکت های نمایندگی در‬ ‫قرارداد ب��ه فکر حفظ منافع دو طرف هس��تند و‬ ‫به طور قطع در هر قراردادی ش��رایط خاص دیده‬ ‫ش��ده و در صورت ایج��اد هرگون��ه محدودیت و‬ ‫معذوریتی از طریق حاکمیت‪ ،‬معذوریتی نس��بت‬ ‫به مش��تری وجود ندارد‪ .‬با این حال این احتمال‬ ‫وج��ود دارد که در میان برخ��ی از نمایندگی های‬ ‫واردات قراردادهایی منعقد ش��ده باش��د که توان‬ ‫انجام ان وجود نداش��ته باش��د که این امر نیز به‬ ‫دلیل بی ثباتی در تصمیم گیری هاس��ت زیرا کمتر‬ ‫کس��ی به ای��ن موضوع فک��ر می کرد ک��ه چنین‬ ‫شرایطی برای واردات ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعه�دات انج�ام ش�د‪ ،‬خودروه�ا در‬ ‫گمرک دپو شد‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو‪،‬‬ ‫مصرف کنن��دگان را گرفت��ار تصمی��م یک ش��به‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬کمتر دیده شده که شرکت های‬ ‫نمایندگی قادر به جلب رضایت مش��تری نباشند‬ ‫زی��را ش��رکت ها هم��واره در تالش برای کس��ب‬ ‫رضایت مشتریان خود هس��تند و در صورت قادر‬ ‫نبودن ب��ه جلب رضای��ت هنگام تخل��ف‪ ،‬ضامن‬ ‫جبران خسارت هستند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو در تش��ریح‬ ‫پیش فروش خودروها در زمان بسته شدن ثبتارش‬ ‫نیز گفت‪ :‬فعالیت های اقتصادی یک فعالیت ساری‬ ‫و جاری اس��ت و نمی توان مانع پیش فروش ش��د‬ ‫چراک��ه یک��ی از راه ه��ای گردش مالی به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬این در حالی اس��ت که بر اساس ثبت نام‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬خودرو تعهد داده خری��داری اما در‬ ‫گمرک ها دپو ش��ده به طوری ک��ه هم اکنون دپو‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳‬ه��زار خ��ودرو در گمرک ه��ا تایید‬ ‫ش��ده اس��ت بنابراین وقتی دولت بعد از س��ال ها‬ ‫به دنبال تعریف ش��اخص استاندارد است به طور‬ ‫قطع بخش��ی در این شرایط اسیب خواهند دید و‬ ‫مش��تری از نظر روانی و تا اندازه ای از لحاظ مالی‬ ‫اس��یب می بیند اما بیش��تر از همه ش��رکت های‬ ‫نمایندگی با مشکالت جدی همراه می شوند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در جلس��ه ب��ا ش��رکت های‬ ‫نمایندگی این تعهد داده شده و نماینده ها مکلف‬ ‫ب��ه جبران خس��ارت و زیان وارد به مش��تریان بر‬ ‫اس��اس انچ��ه حاصل تصمیم نادرس��ت ش��رکت‬ ‫نمایندگی بوده‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫دادف��ر درب��اره پیش بین��ی زمان بازگش��ایی و‬ ‫وعده ه��ای داده ش��ده در ای��ن زمینه نی��ز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت ک��ه نمی توان‬ ‫چندان امیدوار به بازگشایی ثبتارش در تاریخ های‬ ‫اعالم ش��ده ب��ود زی��را مناقش��ات درون دولت و‬ ‫تصمیم گی��ری در ای��ن زمینه همراه ب��ا نظرات و‬ ‫نگرش های متفاوت بوده و هنوز جمع بندی کامل‬ ‫و دقیق��ی در این باره انجام نش��ده و ناتوانی دولت‬ ‫در گرفتن تصمیم بهینه منجر به طوالنی ش��دن‬ ‫بازگشایی سایت ثبتارش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها ارزان نمی شود!‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو یاداور ش��د‪:‬‬ ‫در این ش��رایط ع�لاوه بر واردکنن��دگان‪ ،‬فعاالن‬ ‫حوزه اس��قاط نی��ز از این تصمیم متضرر ش��دند‬ ‫زی��را هم اکن��ون بار مس��ئولیت اس��قاط بر دوش‬ ‫واردکنن��دگان اس��ت اما این کار ب��ر عهده مراکز‬ ‫اس��قاط س��ت و اگر تعهدات قبلی واردکنندگان‬ ‫نبود هم اکنون مراکز اس��قاط به طور کامل بسته‬ ‫ش��ده بودند‪ .‬وی با اش��اره به تعطیلی ‪ ۲۰۰‬مرکز‬ ‫اس��قاط خودرو یاداور شد‪ :‬این ش��رایط در حالی‬ ‫است که خودروسازان داخلی از اجرای این مصوبه‬ ‫معاف ش��دند در حالی که الودگی هوا به دلیل از‬ ‫رده خارج نکردن کافی خودروها بوده است‪.‬‬ ‫دادف��ر درب��اره پیش بینی قیمت ه��ا همزمان با‬ ‫سایت ثبت س��فارش نیز گفت‪ :‬با توجه به مطرح‬ ‫شدن موضوع افزایش تعرفه ها و فضای نااطمینان‬ ‫ایجاد ش��ده و مشخص نبودن وضعیت حتی برای‬ ‫چند ماه اینده پیش بینی می شود نه تنها قیمت ها‬ ‫به هیچ عنوان کاهش نیابد بلکه به زودی ش��اهد‬ ‫افزایش نرخ خودروهای داخلی نیز باش��یم اما در‬ ‫عین حال پیش بینی می شود که قیمت ها بیش از‬ ‫ای��ن افزایش نخواهد یافت اما بازگش��ت قیمت ها‬ ‫امکان پذیر نیس��ت مگر اینکه سیس��تم واردات و‬ ‫فرایند ان از سوی دولت به گذشته بازگردد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 4 1396‬ربیع الثانی ‪ 23 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 286‬پیاپی ‪2259‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جذب مشارکت‪‎‬های بین‪‎‬المللی‬ ‫و دستیابی به جایگاه مطلوب‬ ‫علیرضا درویش‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نسبت به قطعه سازان‬ ‫داخلی نامهربانی شده‬ ‫و به همان نسبت با‬ ‫سازنده چینی همکاری‬ ‫شده است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از چرایی مهندسی معکوس با وجود فعالیت در حوزه طراحی صنعت قطعه ‬ ‫«طراحی مهندسی» در صنعت خودرو خریدار ندارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بحث طراحی در صنایع خرد و کالن اهمیت بسزایی‬ ‫در تولید و نیز بازاریابی ان دارد‪ .‬به طور عموم در کشور‬ ‫به وسیله مهندسی معکوس محصوالت ساخته می شود‬ ‫و این امر در بازاریابی صنعتگر را با چالش همراه می کند‬ ‫زیرا رقبای زیادی هستند که با طراحی محصوالت و نیز‬ ‫نرخ تمام ش��ده پایین سهم خود را از بازار جهانی جدا‬ ‫کرده اند‪ .‬صنعت قطعه جزو صنایع بومی است که بخش‬ ‫زیادی از ان به شکل مهندسی معکوس ساخته می شود‬ ‫و یک��ی از ضعف های این صنعت ب��ا فعالیت بیش از ‪۳‬‬ ‫دهه به همین امر برمی گردد‪ .‬حال پرسش این است که‬ ‫چرا با وجود فعالیت کانون طراحی مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ صنای��ع داخلی به ویژه صنعت قطعه نتوانس��ته‬ ‫است به سوی طراحی قطعات خود گام بردارد؟‬ ‫‹ ‹صنایعی که پایه مونتاژ دارند‬ ‫حس��ینعلی بهجو‪ ،‬رییس هیات مدیره کانون طراحی‬ ‫مهندس��ی و طراحی مونتاژ کش��ور درباره این مس��ئله‬ ‫گفت‪ :‬موضوع این است که پایه صنعت بر مبنای مونتاژ‬ ‫بنا ش��ده نه طراحی‪ .‬ب ه طور قطع وقتی چنین مسیری‬ ‫انتخاب می شود ناگزیر به رعایت ضوابط مونتاژ خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬زمانی که با یک س��ازنده خارجی قرارداد‬ ‫بس��ته می ش��ود و در داخل خودرویی تولید می کنیم‬ ‫ناگزیر هس��تیم قطعاتی را بس��ازیم ک��ه در ان خودرو‬ ‫به کار می رود در نتیجه دس��ت صنعتگ��ر برای اعمال‬ ‫تغییرات بسته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بحث طراحی مهندسی فراتر از طراحی‬ ‫قطع��ه اس��ت و در این کانون اعتقاد این اس��ت که هر‬ ‫فعالیت��ی ک��ه در کش��ور و جامعه انجام می ش��ود باید‬ ‫بر اس��اس اصول طراحی مهندس��ی باشد‪ .‬مسیری که‬ ‫باید به س��وی توسعه طی ش��ود تنها با اصول طراحی‬ ‫مهندسی قابل دستیابی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکراه در استفاده از تولیدهای داخل‬ ‫رییس هیات مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ کشور به گالیه عنوان کرد‪ :‬در کشوری که برای‬ ‫محصوالت داخلی ش��عار داده می شود تولیدکنندگانی‬ ‫داری��م که با وجود تولید تجهی��زات و قطعات با توجه‬ ‫به اس��تانداردهای جهانی که قابلی��ت رقابت با برترین‬ ‫ش��رکت های بین الملل��ی را دارد م��ورد اقب��ال ق��رار‬ ‫نمی گیرند‪ .‬برای استفاده از این قطعات در صنایع شرط‬ ‫گذاشته می شود که صنعتگر باید با یک طرف خارجی‬ ‫قرارداد ببندد تا از قطعات شان استفاده شود‪.‬‬ ‫بهج��و تاکید کرد‪ :‬درحالی که بس��یاری از قطعات در‬ ‫برخی صنایع براس��اس دانش بومی طراحی و س��اخته‬ ‫شده و فراتر از ان ضمانت هایی است که دارند و درواقع‬ ‫‪ ۱/۵‬برابر محصوالت مشابه خارجی خود ضمانت دارند‬ ‫ام��ا در اس��تفاده از کاالهای داخلی اک��راه وجود دارد‪.‬‬ ‫زمانی که ش��رایط این گونه است سازنده داخلی ناگزیر‬ ‫به تبعیت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این موضوع ب��ه دلیل توانمند نبودن‬ ‫س��ازندگان داخل��ی یا کس��انی که در زمین��ه طراحی‬ ‫مهندس��ی فعالیت دارند‪ ،‬نیس��ت بلکه شرایط این گونه‬ ‫ایجاب می کند و باید در این باره به درس��تی برنامه ریزی‬ ‫شود‪ .‬بهجو اظهار کرد‪ :‬جلسات متعدد تشکیل می شود‬ ‫تا به برخی از مش��کالت در این حوزه رسیدگی شود و‬ ‫امیدواریم مدیران باالدستی راه چاره ای برای برون رفت‬ ‫از این مسئله بیابند و سازندگان در هر صنعتی را مجاب‬ ‫به رفتن به س��وی دان��ش طراحی مهندس��ی کرده و‬ ‫مصرف کنندگان را نیز به استفاده از محصوالت طراحی‬ ‫شده در داخل تشویق کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پلتفرم بومی‪ ،‬ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫اشاره شد از ضعف های داخل صنعت قطعه این است‬ ‫که محص��ول نهایی کاالیی مونتاژ بوده و این امر منجر‬ ‫می ش��ود دانش طراحی در صنعت خودرو شکل نگیرد‬ ‫اما می بینیم که برخی کشورها با تغییر اپشن ها برخی‬ ‫قطعات را خ��ود طراحی دوباره کرده تا بازار خود را در‬ ‫اختیار داش��ته باشند‪ .‬ایا طراحان ما نمی توانند در این‬ ‫بحث همکاری داش��ته باش��ند و با تغییراتی در برخی‬ ‫قطعاتی ک��ه ظرفی��ت ان را دارند بازارس��ازی کنند؟‬ ‫علیرضا درویش‪ ،‬یکی دیگر از اعضای پیشکسوت کانون‬ ‫طراحی مهندس��ی و طراحی مونتاژ کش��ور در این باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬صنعت خودرو ی��ک طراحی پایه دارد که‬ ‫ان پلتفرم اس��ت‪ .‬زمانی که یک پلتفرم طراحی شد در‬ ‫ادام��ه می توان روی همان فیس لیفت های زیادی انجام‬ ‫داد به ط��ور نمونه می بینیم پراید ب��ا اتاق های مختلف‬ ‫وارد بازار می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به شرایط و‬ ‫وضعیتی که امروز صنعت خودرو کش��ور دارد‪ ،‬می توان‬ ‫گفت خودروس��از به دنبال طراحی پلتفرم بومی به طور‬ ‫جدی نبوده اس��ت‪ .‬این اس��ت که می بینی��م پلتفرمی‬ ‫گرفته و مدل ها روی ان ساخته می شود‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه افزود‪ :‬سایر کشورها اگر صاحب‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ش��ده اند پلتفرم ها را خ��ود طراحی‬ ‫می کنند‪ .‬امروز کش��ورهایی مانند کره و چین که پس‬ ‫از ما وارد صنعت خودرو ش��ده اند بسیار جلوتر از ایران‬ ‫هس��تند‪ .‬انها با کش��ورهای جهان��ی در زمینه طراحی‬ ‫مهندسی و حتی پلتفرم به شکل جوینت ونچر همکاری‬ ‫کردن��د و این گونه نبوده که به ش��کل الیس��نس ان را‬ ‫بخرند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ی��ا به ط��ور کام��ل مبادرت ب��ه خرید‬ ‫ش��رکت ها کرده اند و از صفر اغ��از نکرده اند‪ .‬زمانی که‬ ‫پلتفرم باشد ساخت قطعات راحت تر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگ�ر خارجی پیش�تازتر از داخلی در‬ ‫بازار کشور‬ ‫درویش در ادامه به چالش های صنعت قطعه اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬از س��وی دیگر نس��بت به قطعه س��ازان‬ ‫داخلی نامهربانی ش��ده و به همان نس��بت با س��ازنده‬ ‫چینی همکاری ش��ده است‪ .‬حتی برای انها خط تولید‬ ‫راه اندازی شده تا قطعات را بسازند و برای ایران ارسال‬ ‫کنند‪ .‬پرس��ش این اس��ت که چرا ای��ن کار را در ایران‬ ‫انجام نمی دهند؟ اولویت این نوع فعالیت ها چیست که‬ ‫خودروساز در چین س��رمایه گذاری می کند و هزینه ها‬ ‫را می پردازد اما همان معامله را با س��ازنده ایرانی انجام‬ ‫نمی دهد؟‬ ‫وی در ادامه به مش��کالت مالی قطعه سازان پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬مطالبات میلیاردی باعث مشکالت بسیاری در‬ ‫تولید شده و زمانی که گردش مالی یک سازنده داخلی‬ ‫دچار اخالل می شود اگاهانه یا نااگاهانه در حال حذف‬ ‫او هستیم‪.‬‬ ‫دروی��ش اف��زود‪ :‬به ای��ن ترتیب کم کم ت��وان تولید‬ ‫قطعات در داخل از بین می رود و چاره ای نمی ماند جز‬ ‫اینکه واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫این فعال دانشگاهی به بازار کشور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایران یکی از بازارهای بزرگ خودرو جهان را در اختیار‬ ‫دارد چون مردم ایران دوس��ت دارند خودرو ش��خصی‬ ‫داش��ته باش��ند که خود کمک کننده در توسعه صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ام��روز حتی در زمین��ه خودروهای لوکس‬ ‫هیچ کش��ور به اندازه ایران (با توج��ه به جمعیت ان)‬ ‫از خودروهای گران اس��تفاده نمی کند‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫ظرفیت بسیاری برای تحول در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه ه�ای ام�وزش طراحی ک�ه تکرار‬ ‫نشد‬ ‫درویش به فعالیت های انجام شده در دهه ‪ ۷۰‬اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در ده��ه ‪ ۷۰‬کارهای زی��ادی برای این‬ ‫صنایع (خودرو و قطعه) در داخل انجام و در همان دوره‬ ‫به مدیران دس��ت اندرکار تاکید شد به سمت طراحی و‬ ‫فناوری نو بروند؛ طراحی به کمک رایانه و نمونه س��ازی‬ ‫و قالب سازی با شتاب بیشتر‪ .‬نیروها را با حساسیت باال‬ ‫انتخ��اب کرده و اموزش دادی��م و ان تعداد نیرویی که‬ ‫در ای��ن دوره اموزش دیدند ام��روز می توانند از ابتدا تا‬ ‫انتهای یک خودرو را طراحی کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انها می توانند قطع��ات را طراحی کرده‪،‬‬ ‫فرایند تولید بنویسند و نیز ابزار تولید را طراحی کنند‪.‬‬ ‫این مسئله در اوایل دهه ‪ ۷۰‬دنبال شد‪ .‬امروز این افراد‬ ‫در یکی از ش��رکت های خودروس��ازی از کارشناس��ان‬ ‫ش��اخص به ش��مار می روند اما به گونه ای ک��ه باید از‬ ‫توانمندی انها اس��تفاده نش��ده اس��ت‪ .‬این شیوه باید‬ ‫تکرار می ش��د‪ .‬این مدرس دانش��گاه تاکید کرد‪ :‬فردی‬ ‫که به دنبال پیش��رفت در یک زمینه خاص اس��ت باید‬ ‫برنامه ریزی داش��ته باشد‪ .‬امروز در هر زمین ه از سطوح‬ ‫صنعت��ی امادگی فن��اوری و تولید داری��م‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو زیرس��اخت های مناس��بی در اختیار داریم (هر‬ ‫خودرویی در دنیا طراحی و تولید می شود تعمیرکار ان‬ ‫در ایران وجود دارد)‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬چرا نتوانس��تیم به ش��کل بومی این صنعت‬ ‫را جلو ببریم؟ پاس��خ این اس��ت که به ش��کل پایه ای‬ ‫زمان صرف نمی شود و امور با شتاب مدیریت می شود‪.‬‬ ‫صنعتگران داخلی حاضر به طی مراحل نبوده و س��عی‬ ‫دارند با واردات راه را طی کنند و ساخت بومی به نوعی‬ ‫به فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫دروی��ش در پایان اظهار کرد‪ :‬س��ود کالن باعث این‬ ‫امر می ش��ود درحالی که باید برای توس��عه نخست از‬ ‫سود چشم پوشی کرد و در ادامه به دنبال بهره وری بود‪.‬‬ ‫در این راه الزم اس��ت از فرصت ه��ای طالیی که برای‬ ‫کش��ور به وجود می اید صنعتگر بیش��ترین بهره وری را‬ ‫داشته باشد و از توان طراحی مهندسی موجود داخلی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪100/400/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪101/600/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫ارتباط��ات بین المللی و اخذ‬ ‫مش��ارکت های بین الملل��ی به‬ ‫صنعت قطعه کمک می کند تا‬ ‫بازارهای خود را توسعه دهد و‬ ‫به بهبود وضعیت تولید بپردازد‬ ‫زیرا کشور ظرفیت های مناسبی‬ ‫برای تغذیه ب��ازار جهانی دارد‬ ‫ارش محبی‪‎‬نژاد‬ ‫بنابراین در صورت فراهم شدن‬ ‫دبیر انجمن تخصصی‬ ‫این بس��تر در اینده ای نزدیک صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫باید شاهد رشد سرمایه گذاری‬ ‫قطعه‪‎‬سازی کشور‬ ‫خارجی‪ ،‬انتق��ال دانش فنی و‬ ‫حضور خودروسازان بین المللی‬ ‫در عرص��ه صنعت خودرو ایران باش��یم که به همان تناس��ب‪،‬‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان زنجیره تامین انه‪‎‬ا نیز با قطعه‪‎‬س��ازان داخلی به‬ ‫توسعه مشارکت ها و گسترش همکاری باید بپردازند‪.‬‬ ‫ت در س��طح مطلوب به طور قطع س��طح‬ ‫با برقراری ارتباطا ‬ ‫کیف��ی و فن��اوری قطعه س��ازی و خودروس��ازی در س��طح‬ ‫بین المللی در تراز اول جهانی قرار خواهد گرفت و در بازارهای‬ ‫جهانی حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت‪.‬‬ ‫صنعت قطعه ب��ه دلیل وجود منابع انس��انی تحصیلکرده و‬ ‫ارزان و نی��ز در دس��ترس بودن مواد اولیه به نس��بت ارزان‪‎‬تر‬ ‫از کش��ورهای دیگر قابلیت های باالیی دارد همچنین کش��ور‬ ‫به دلیل اینکه حامل انرژی زیاد و منابع متنوع زیرزمینی است‬ ‫می توان��د صنعت را در رس��یدن به اهداف م��ورد نظر حمایت‬ ‫کند‪ .‬کش��ور ما دارای یک درصد جمعیت دنیاس��ت اما حدود‬ ‫‪۱۰‬درص��د منابع طبیعی و زیرزمینی دنیا را در خود دارد؛ این‬ ‫امتیازی نس��بی در تولید کش��ور ایران اس��ت که به دنبال ان‬ ‫می توانیم شاهد شکوفایی چشمگیر در صنعت خودرو و قطعه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫امروز کش��ورهایی مانند ترکیه تنها در فرصتی که به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا و محرومیت های بین المللی به ایران تحمیل ش��د‪،‬‬ ‫توانس��ت از فرصت اس��تفاده کند و به جایگاه مناسبی دست‬ ‫پیدا کند بنابراین تنها به لحاظ فناوری و جذب مشارکت های‬ ‫خارجی قابلیت رقابت با ایران را دارد‪.‬‬ ‫در دنی��ای امروز با رقابت های بس��یاری در خودروس��ازی و‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازی روبه‪‎‬رو هس��تیم که حتی ترکیه نی��ز می تواند از‬ ‫ظرفیت ه��ای ایران در جهت توس��عه و ارتق��ای صنعت قطعه ‬ ‫و خودروس��ازی خود اس��تفاده کند و در کنار ایران نیز نقش‬ ‫مکملی داش��ته باش��د تا به این ترتیب ایران در خاورمیانه به‬ ‫قطب بین المللی در صنعت خودرو و قطعه سازی تبدیل شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کوتاهی گمرک و سازمان‬ ‫استاندارد در بازار قطعات یدکی‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه صن��ف‬ ‫فروش��ندگان لوازم یدکی اتومبیل و‬ ‫ماش��ین االت با توجه به طرح نهایی‬ ‫ش��دن نص��ب ک��د رهگی��ری روی‬ ‫قطع��ات گف��ت‪ :‬در راس��تای طرح‬ ‫مبارزه ب��ا قاچاق قطع��ات خودرو و‬ ‫الصاق ک��د رهگی��ری روی قطعات‬ ‫تاکنون این طرح برای اجرا به اتحادیه ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫سیدمهدی کاظمی اظهار کرد‪ :‬هرچند در جریان جلساتی‬ ‫که دو سال گذشته با حضور وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫س��تاد مبازره با قاچ��اق کاال‪ ،‬اتحادیه صنف ل��وازم یدکی و‬ ‫تعزیرات برگزار شد روند قاچاق قطعات رو به کاهش است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬امروز بیش��تر قطعات یدک��ی از مبادی‬ ‫ورودی و گمرکات وارد کش��ور می شود و نسبت به سال های‬ ‫گذشته قاچاق قطعات کاهش یافته و نظم به نسبت خوبی بر‬ ‫این جریان حاکم شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به طرح دولت برای مبارزه با قاچاق کاال افزود‪:‬‬ ‫البته طرح ساماندهی با کولبران نیز در دست دولت است؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که عمده قطعات و کاالهایی که ازسوی این‬ ‫بخش قاچاق می شود شامل کاالهای باکیفیت است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر کاهش س��هم قطع��ات قاچاق در بازار ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این راس��تا اطالع رس��انی مناس��بی از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به اتاق اصناف و اتحادیه ش��ده و با‬ ‫پیگیری ها و انتش��ار اطالعیه ها از سوی اتحادیه لوازم یدکی‪،‬‬ ‫جریان عرض��ه و خرید قطعات قاچاق ب��دون فاکتور کاهش‬ ‫مناسبی داشته است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬بیشترین دغدغه کنونی بازار‬ ‫قطع��ات یدکی را ورود قطعات بی کیفیت دانس��ت و گفت‪ :‬با‬ ‫وجود اقدامات انجام ش��ده س��هم قاچاق کاهش یافته و امروز‬ ‫بیش��ترین مش��کل بازار مربوط به عرضه قطعات بی کیفیت‬ ‫اس��ت‪ .‬س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی‬ ‫اتومبیل و ماش��ین االت خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر بخش‬ ‫مهمی از مش��کالت ناش��ی از ورود قطعات یدکی بی کیفیت‬ ‫ب��ه نبود نظارت دقیق و کافی گمرک و س��ازمان اس��تاندارد‬ ‫بازمی گ��ردد که عمده قطعات بی کیفیت موج��ود در بازار از‬ ‫مسیرهای قانونی و گمرکات وارد می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته س��هم قطعات یدکی بی کیفیت در بازار رو‬ ‫به کاهش است و درحال حاضر به ‪۲۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کاظم��ی در پایان گفت‪ :‬بر اس��اس امار حدود ‪۸۰‬درصد از‬ ‫س��هم بازار قطعات یدکی ش��امل قطعات باکیفیت و اصلی و‬ ‫حتی قطعات باکیفیت چینی است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 4 1396‬ربیع الثانی ‪ 23 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 286‬پیاپی ‪2259‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«اثر چارچوب»‪ ،‬تعیین کننده‬ ‫ارزانی و گرانی‬ ‫«بنزی��ن ارزان ش��د»؛‬ ‫«بنزین گران ش��د»‪ .‬ایا این‬ ‫جم�لات معن��ای یکس��انی‬ ‫دارن��د؟ پاس��خ درس��ت به‬ ‫منظ��ور ش��ما از «معن��ا»‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬همان گون��ه‬ ‫ک��ه فیلس��وف ها می گویند‪،‬‬ ‫حامد هدایی‬ ‫ش��رایط حقیق��ت در ای��ن‬ ‫اقتصاد دان رفتاری‬ ‫دو جمل��ه یکس��ان اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن یعنی اگر یک��ی از این‬ ‫جمله ها درس��ت باش��د‪ ،‬دیگری نیز درس��ت اس��ت‪ .‬این‬ ‫موض��وع حقیقت دارد که جمله های��ی که از نظر منطقی‬ ‫متع��ادل هس��تند‪ ،‬واکنش های متفاوت��ی را برمی انگیزند‬ ‫و باعث می ش��وند ادم ه��ا مانند اقتصادی ه��ا با عقالنیت‬ ‫رفت��ار نکنند‪ .‬در واق��ع این «اثر چارچوب» اس��ت که بر‬ ‫تصمیم گیری ها س��ایه می اندازد‪ .‬اموس تروسکی و دانیل‬ ‫کانمن به منظور بررس��ی اثر چارچوب پرسش های زیر را‬ ‫مطرح کردند‪:‬‬ ‫ایا شما معامله ای را قبول می کنید که در ان ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫احتمال ب��رد ‪ ۹۵‬دالر و ‪ ۹۰‬درصد احتمال باخت ‪ ۵‬دالر‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫ای��ا حاضرید ‪ ۵‬دالر بپردازید و در یک معامله ش��رکت‬ ‫کنی��د که در ان ‪ ۱۰‬درص��د احتمال برد ‪ ۱۰۰‬دالر و ‪۹۰‬‬ ‫درصد احتمال بردن هیچ چیز وجود دارد؟‬ ‫فردی که تمایالتش براساس «واقعیت» تعیین می شود‪،‬‬ ‫به هر دو پرس��ش پاسخی یکس��ان می دهد‪ ،‬اما این افراد‬ ‫به راس��تی نادرن��د‪ .‬در حقیق��ت‪ ،‬یکی از این پرس��ش ها‪،‬‬ ‫پاس��خ های مثبت بسیار بیشتری را جذب می کند؛ گزینه‬ ‫دوم‪ .‬نتیج��ه ای بد‪ ،‬اگر به عنوان هزینه معامله ای که برنده‬ ‫نش��د در چارچوب قرار بگیرد‪ ،‬نس��بت ب��ه باخت در یک‬ ‫معامل��ه پذیرفتنی تر خواه��د بود‪ .‬باخت‪ ،‬درد ش��ناختی‬ ‫بیش��تری ایجاد می کند‪ .‬پس انتخاب ها برمبنای واقعیت‬ ‫نیس��تند‪ ،‬زی��را بخش��ی از مغز ک��ه چنین کارک��ردی را‬ ‫پشتیبانی می کند برمبنای واقعیت کار نمی کند‪.‬‬ ‫ب��ه باور ریچار تال��ر‪ ،‬برنده جایزه نوبل اقتصاد امس��ال‬ ‫«هزینه ه��ا باخ��ت نیس��تند»‪ .‬وی می گوید‪ :‬ای��ا باید به‬ ‫پمپ بنزین ها اجازه داده ش��ود براس��اس پرداخت نقدی‬ ‫ی��ا اعتباری مبالغ متفاوتی دریافت کنند؟ این تفاوت‪ ،‬اگر‬ ‫مجاز باش��د‪ ،‬باید به عنوان تخفیف نق��دی در نظر گرفته‬ ‫ش��ود نه هزینه اضافی اعتب��اری‪ .‬افراد تخفیف را راحت تر‬ ‫از هزین��ه اضاف��ی می پذیرند‪ .‬این دو مقوله ش��اید از نظر‬ ‫اقتصادی یکس��ان باش��ند‪ ،‬ام��ا از نظر احساس��ی معادل‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫در پژوهش��ی که یک گروه از عصب شناسان در دانشگاه‬ ‫لن��دن انج��ام دادند‪ ،‬تاثی��ر چارچوب مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این پژوهشگران متوجه شدند وقتی بخشی از مغز‬ ‫کلمه داشتن را تشخیص می دهد‪ ،‬به سمت گزینه قطعی‬ ‫متمایل می شود و هنگامی که باخت را تشخیص می دهد‪،‬‬ ‫خالف همان گزینه را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫این پژوهش که «ش��اخص عقالنیت» نامیده شد نشان‬ ‫می ده��د چطور گران ش��دن بنزی��ن در چارچوب باخت‬ ‫پ��ول می تواند به س��ایر کاالهای مصرفی س��رایت کند تا‬ ‫درد ش��ناختی مازاد پرداخت با گران شدن کاالیی دیگر‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫ریچ��ارد الریک و جک س��ول در مقاله خ��ود باعنوان‬ ‫خطای حس��ی «مای��ل بر گال��ن» موردی را شناس��ایی‬ ‫کردندکه در ان پذیرش ناخوداگاه چارچوبی گمراه کننده‪،‬‬ ‫هزینه های چشمگیر و عواقب بسیاری را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫مصرف سوخت یکی از شرایط تعیین کننده برای انتخاب‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬اما چارچوب امریکایی تعداد گالن مصرفی‬ ‫به ازای هر مایل برای تصمیم های افراد و سیاس��تگذاران‬ ‫راهبردی بسیار ناکارامد است‪.‬‬ ‫برداشت های گمراه کننده که به وسیله چارچوب «مایل‬ ‫ب��ر گالن» القا می ش��وند به احتمال زی��اد همان گونه که‬ ‫خریداران خودرو را گمراه می کند سیاستگذاران را نیز به‬ ‫اش��تباه می اندازد زیرا این چارچوب ذهنی باعث می شود‬ ‫مصرف کنندگان به مصرف بیش��تر بنزین ترغیب شوند و‬ ‫باید با «گالن بر مایل» جابه جا شود‪.‬‬ ‫دولت اوباما در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪۱۳۹۱-۹۲‬خورشیدی)‬ ‫تصمیم گرفت برچسب «اقتصاد‪ ،‬سوخت و محیط زیست)»‬ ‫را روی همه خودرروهای امریکایی بچسباند که اطالعات‬ ‫را بر مبن��ای گالن به ازای مایل ارائه می دهد‪ .‬متاس��فانه‬ ‫اطالعات درس��ت از اطالعات پیشین نمود کمتری دارد‪،‬‬ ‫تو س��وی درس��تی پیدا کرده است‪ .‬با‬ ‫اما این حرکت سم ‬ ‫این حال فاصله ‪ ۵‬س��ال میان چاپ خطای حس��ی مایل‬ ‫بر گالن و اجرای اصالحات جزئی درباره کاربرد چشمگیر‬ ‫دانش روانشناسی در سیاست های اجتماعی رکورد خوبی‬ ‫به نظر می اید‪.‬‬ ‫بیش��تر اف��راد ب��دون فکر تصمی��م می گیرن��د و این‬ ‫تفاوت ه��ای چش��مگیر در نتیج��ه اث��ر چارچوب اس��ت‬ ‫ک��ه در قالب پرس��ش های مه��م ایجاد می ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫نقش چارچوب بندی پذیرفته می ش��ود‪ ،‬پرس��ش مربوط‬ ‫ب��ه سیاس��ت گذاری مطرح می ش��ود؛ کدام ی��ک از این‬ ‫چارچوب ها باید مورد استفاده قرار گیرد؟‬ ‫انتخاب را ویژگی غیرمنطق��ی موقعیت تعیین می کند‬ ‫که این حقیقت به راس��تی خجالت اور اس��ت‪ .‬این روشی‬ ‫نیس��ت که دوست داریم تصمیم های مهم خود را بگیریم‬ ‫اما شواهد مبنی بر این خطای ذهنی انکار ناپذیر است‪.‬‬ ‫در استاندارد یورو ‪۶‬‬ ‫یک محدودیت شدید و‬ ‫مهم بر انتشار اکسید‬ ‫نیتروژن از خودروهای‬ ‫دیزلی اعمال شد که‬ ‫کاهش ‪۶۷‬درصدی‬ ‫انتشار این گاز سمی را‬ ‫نسبت به استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۵‬به دنبال‬ ‫داشت‪ .‬استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۶‬برای خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی یکسان‬ ‫است‬ ‫ی یوروهای استاندارد خودروها گزارش می دهد‬ ‫«گسترش صنعت» از ویژگ ‬ ‫با «استانداردهای یورو» جهانی می شویم‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫میزان انتشار گازهای گلخانه ای اکنون در سراسر‬ ‫جهان به مرز هش��دار رسیده است‪ .‬تردیدی نیست‬ ‫که انتش��ار این نوع گازهای س��می برای س�لامتی‬ ‫انس��ان خطرناک اس��ت‪ .‬از دهه ‪ ۹۰‬میالدی (دهه‬ ‫‪۷۰‬خورش��یدی) مدل های جدید خودرویی مکلف‬ ‫ش��دند محدودیت ه��ای ت��ازه ای را ب��رای انتش��ار‬ ‫گازهای گلخان��ه ای رعایت کنند؛ این محدودیت ها‬ ‫در ان زم��ان در قالب اس��تانداردهایی که با عنوان‬ ‫«اس��تانداردهای یورو» ش��ناخته می شوند‪ ،‬معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫این اس��تانداردها باید پیش از اینکه خودرو برای‬ ‫فروش به بازار برود‪ ،‬تایید ش��وند‪ .‬در واقع استاندارد‬ ‫یورو محدوده قابل قبولی برای انتشار گازهای سمی‬ ‫ازس��وی وس��ایل نقلیه جدید و اماده فروش را در‬ ‫اتحادیه اروپ��ا تعریف می کند‪ .‬این اس��تانداردها با‬ ‫شیوه نامه هایی تعریف شده اند‪.‬‬ ‫خودروسازان و برخی نهادهای دیگر‪ ،‬برای نمونه‪،‬‬ ‫شرکت های استخدام کننده رانندگان مکلف هستند‬ ‫این استانداردها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین اس��تاندارد اروپایی برای خودروهای‬ ‫مس��افری در س��ال ‪ ۱۹۷۰‬می�لادی (‪)1348-49‬‬ ‫معرفی ش��د اما ‪ ۲۲‬سال گذشت تا این استانداردها‬ ‫ش��کلی جدی و تغییریافته به خ��ود بگیرد‪ .‬معرفی‬ ‫اس��تانداردها به ش��کل امروزی از «یورو یک» اغاز‬ ‫شد و اخرین انها نیز «یورو ‪ »۶‬است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۲‬میالدی (‪۱۳۷۰-۷۱‬خورشیدی)‬ ‫اس��تاندارد یورو یک معرفی ش��د که خبر از نصب‬ ‫مبدل های کاتالیس��ت روی خودرو بنزینی با هدف‬ ‫کاهش انتشار گاز س��می مونواکسید کربن می داد‪.‬‬ ‫تازه ترین استاندارد نیز یورو ‪ ۶‬است که در سپتامبر‬ ‫‪( ۲۰۱۴‬ش��هریور ‪ )۱۳۹۳‬ب��رای خودروهای جدید‬ ‫معرفی و یک س��ال بعد نیز هم��ه خودروها مکلف‬ ‫شدند این استاندارد را رعایت کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۶‬مانند تمام همتایان پیش��ین‬ ‫خ��ود یک ه��دف اولی��ه دارد که خ��ارج از کاهش‬ ‫انتش��ار گازهای سمی از اگزور وسایل نقلیه نیست‪.‬‬ ‫با الزامی ش��دن اس��تاندارد ی��ورو ‪ ،6‬انتش��ار مواد‬ ‫الوده کنن��ده هوا نس��بت به س��ال ‪ ۱۹۹۲‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۷۹-۷۱‬خورش��یدی) که در ان استاندارد یورو‬ ‫ی��ک تصویب ش��د‪ ۹۶ ،‬درصد کاه��ش یافت‪ .‬این‬ ‫استاندارد در سال جاری میالدی سختگیرانه تر هم‬ ‫ش��د زیرا بندهایی به شیوه نامه این استاندارد اضافه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫براین اس��اس ازمایش میزان االیندگی خودروها‬ ‫نه فقط در شرایط ازمایشگاهی بلکه در جاده ها نیز‬ ‫الزامی شد‪ .‬بند اضافه شده به این شیوه نامه با عنوان‬ ‫«انتشار گاز در ش��رایط رانندگی واقعی» (‪)RDE‬‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫در اس��تاندارد یورو یک اس��تفاده از بنزین بدون‬ ‫س��رب الزامی ش��د و همه خودروه��ای بنزینی در‬ ‫سراس��ر جه��ان باید مجه��ز به مبدل کاتالیس��تی‬ ‫می شدند تا انتشار گاز مونواکسید کربن کاهش یابد‪.‬‬ ‫در این اس��تاندارد انتش��ار گاز مونواکسید کربن‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۲/۷۲‬گرم بر کیلومت��ر برای خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی مجاز ش��ناخته شد‪ .‬میزان اکسید‬ ‫نیت��روژن و هیدروکربن ه��ا نی��ز ‪ ۰/۹۷‬درصد برای‬ ‫دیزلی ه��ا و بنزینی ه��ا تعیین ش��د و ذرات جامد‬ ‫ب��رای خودروهای دیزلی نباید بی��ش از ‪ ۰/۱۴‬گرم‬ ‫بر کیلومتر می شد‪.‬‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۲‬در س��ال ‪ ۱۹۹۶‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۷۴-۷۵‬خورش��یدی) معرف��ی ش��د و هدفش‬ ‫محدودتر کردن انتش��ار گاز مونواکسیدکربن و نیز‬ ‫کاهش دوباره هیدروکربن ها و اکسید نیتروژن برای‬ ‫وسایل نقلیه دیزلی و بنزینی بود‪.‬‬ ‫در این استاندارد برای خودروهای بنزینی میزان‬ ‫مجاز انتش��ار مونواکسید کربن ‪ ۲/۲‬گرم بر کیلومتر‬ ‫و هیدروکربن و اکسید نیتروژن ‪ ۰/۵‬گرم بر کیلومتر‬ ‫بود اما در میزان ذرات جامد برای خودروهای دیزلی‬ ‫تغییری ایجاد نشد‪.‬‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۲‬برای خودروهای دیزلی نیز یک‬ ‫گ��رم بر کیلومتر برای مونواکس��ید کربن‪ ۰/۷ ،‬گرم‬ ‫ب��ر کیلومتر برای هیدروکربن و اکس��ید نیتروژن و‬ ‫‪ ۰/۰۸‬گرم بر کیلومتر برای ذرات جامد تعیین شد‪.‬‬ ‫این یعنی در استاندارد یورو ‪ ۲‬چارچوب ها سخت تر‬ ‫از یورو یک ش��د و می��ان تعیین محدودیت ها برای‬ ‫خودروهای دیزلی و بنزینی تفاوت گذاشته شد‪.‬‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۳‬نیز که در ابتدای سال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میالدی (زمس��تان ‪۱۳۷۸‬خورشیدی) معرفی شد‪،‬‬ ‫انج��ام ی��ک ازمایش برای حذف زمان گرم ش��دن‬ ‫موتور را الزامی کرد تا به این ترتیب باز هم انتش��ار‬ ‫مونواکس��ید کربن و ذرات دیزلی کاهش یابد‪ .‬یورو‬ ‫‪ ۳‬همچنی��ن ی��ک محدودی��ت جدی��د و جداگانه‬ ‫برای اکس��ید نیتروژن در موتوره��ای دیزلی و یک‬ ‫چارچ��وب مجزا نیز ب��رای هیدروکربن و اکس��ید‬ ‫نیتروژن در موتورهای بنزینی مشخص کرد‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬میزان مجاز مونواکسید کربن برای‬ ‫خودروه��ای بنزینی در این اس��تاندارد ‪ ۲/۳‬گرم بر‬ ‫کیلومتر‪ ،‬هیدروکربن ‪ ۰/۲۰‬گرم بر کیلومتر‪ ،‬اکسید‬ ‫نیتروژن ‪ ۰/۱۵‬گرم بر کیلومتر و ذرات جامد بدون‬ ‫محدودی��ت تعیین ش��د‪ .‬برای خودروه��ای دیزلی‬ ‫نیز انتش��ار مونواکس��ید کربن به میزان ‪ ۰/۶۴‬گرم‬ ‫ب��ر کیلومتر‪ ،‬هیدروکربن و اکس��ید نیتروژن ‪۰/۵۶‬‬ ‫کیلومت��ر بر گرم‪ ،‬اکس��ید نیت��روژن ‪ ۰/۵۰‬گرم بر‬ ‫کیلومتر و ذرات جامد ‪ ۰/۰۵‬گرم بر کیلومتر تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬در ابتدای سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی‬ ‫(زمستان ‪۱۳۸۳‬خورشیدی) معرفی شد‪ .‬پس از ان‬ ‫نیز در س��پتامبر ‪( ۲۰۰۹‬شهریور‍‪ )۱۳۸۸‬استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۵‬معرفی شد که تمرکزش بر کم کردن میزان‬ ‫قابل توجهی از انتش��ار گازهای سمی از خودروهای‬ ‫دیزلی‪ ،‬به ویژه کاهش ذرات جامد و اکسید نیتروژن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب برخی خودروهای دیزلی که فیلتر‬ ‫ذرات جامد روی انها نصب ش��ده بود‪ ،‬توانس��تند‪،‬‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۴‬دریافت کنند‪ .‬‬ ‫در اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬محدوده انتشار مونواکسید‬ ‫کربن برای خودروهای بنزینی یک گرم بر کیلومتر‪،‬‬ ‫ب��رای هیدروکربن ه��ا ‪ ۰/۱‬گرم ب��ر کیلومتر‪ ،‬برای‬ ‫اکس��ید نیت��روژن ‪۰/۰۸‬بر کیلومت��ر و ذرات جامد‬ ‫بدون محدودیت تعیین شد‪.‬‬ ‫برای خودروهای دیزلی که می خواهند استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۴‬را کس��ب کنند انتشار گاز مونواکسید کربن‬ ‫نبای��د بیش از ‪ ۰/۵۰‬گرم ب��ر کیلومتر‪ ،‬هیدروکربن‬ ‫و اکس��ید نیتروژن ‪ ۰/۳۰‬گرم بر کیلومتر‪ ،‬اکس��ید‬ ‫نیت��روژن ‪ ۰/۲۵‬گ��رم ب��ر کیلومت��ر و ذرات جامد‬ ‫‪ ۰/۰۲۵‬گرم بر کیلومتر شود‪.‬‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬محدودیت برای انتش��ار ذرات‬ ‫جامد از خودروهای دیزلی را تش��دید کرد و نصب‬ ‫فیلتر ب��رای ذرات جامد روی تمام��ی خودروهای‬ ‫دیزل��ی را به عن��وان ی��ک ال��زام جدی��د در نظ��ر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در این اس��تاندارد همچنین میزان انتشار اکسید‬ ‫نیتروژن ‪ ۲۸‬درصد کمتر از استاندارد پیشین یعنی‬ ‫یورو ‪ ۴‬ش��د که این برای نخس��تین ب��ار در تاریخ‬ ‫تعیین استانداردهای اینچنینی به شمار می رفت‪.‬‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۵‬برای خودروهای بنزینی میزان‬ ‫مج��از مونواکس��ید کربن را یک گرم ب��ر کیلومتر‪،‬‬ ‫هیدروکرب��ن را‪ ۰/۱۰‬گ��رم ب��ر کیلومتر‪ ،‬اکس��ید‬ ‫نیت��روژن را ‪ ۰/۰۶‬گ��رم بر کیلومت��ر و ذرات جامد‬ ‫را ‪ ۰/۰۰۵‬گ��رم ب��ر کیلومتر در نظ��ر گرفت‪ .‬برای‬ ‫دیزلی ه��ا نیز میزان مجاز مونواکس��ید کربن ‪۰/۵۰‬‬ ‫گ��رم بر کیلومت��ر‪ ،‬هیدروکربن و اکس��ید نیتروژن‬ ‫‪ ۰/۲۳‬گرم بر کیلومتر‪ ،‬اکس��ید نیتروژن ‪ ۰/۱۸‬گرم‬ ‫بر کیلومتر و ذرات جام��د ‪ ۰/۰۰۵‬گرم بر کیلومتر‬ ‫تعیین شد‪.‬‬ ‫اما در اس��تاندارد یورو ‪ ۶‬یک محدودیت شدید و‬ ‫مهم بر انتشار اکسید نیتروژن از خودروهای دیزلی‬ ‫اعمال ش��د که کاهش ‪۶۷‬درصدی انتش��ار این گاز‬ ‫سمی را نسبت به استاندارد یورو ‪ ۵‬به دنبال داشت‪.‬‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۶‬برای خودروهای بنزینی و دیزلی‬ ‫یکسان است‪.‬‬ ‫در اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۶‬ب��رای خودروهای بنزینی‬ ‫میزان مجاز مونواکسید کربن یک گرم بر کیلومتر‪،‬‬ ‫هیدروکربن ‪ ۰/۱۰‬گرم بر کیلومتر‪ ،‬اکسید نیتروژن‬ ‫‪ ۰/۰۶‬گرم بر کیلومتر و ذرات جامد ‪ ۰/۰۰۵‬گرم بر‬ ‫کیلومتر است‪.‬‬ ‫این میزان برای دیزلی ها کمی متفاوت اس��ت‪ .‬در‬ ‫این خودروها میزان مونواکسید کربن ‪ ۰/۵۰‬گرم بر‬ ‫کیلومتر‪ ،‬هیدروکربن و اکس��ید نیتروژن ‪ ۰/۱۷‬گرم‬ ‫بر کیلومتر‪ ،‬اکسید نیتروژن ‪ ۰/۰۸‬گرم بر کیلومتر و‬ ‫ذرات جامد ‪ ۰/۰۰۵‬گرم بر کیلومتر است‪.‬‬ ‫اول س��پتامبر ‪ ۱۰( ۲۰۱۷‬ش��هریور ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫ازمایش ه��ای دقیق تر و واقع گرایان��ه ای برای تایید‬ ‫مدل های جدید خودروها در زمینه رعایت استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۶‬انجام شده است‪.‬‬ ‫به هرحال از ‪ ۱۳۷۰-۷۱‬تاکنون و با بهبود شرایط‬ ‫استانداردها در وضع هوای بسیاری از شهرهای اروپا‬ ‫و جهان که از این اس��تانداردها اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫تغییراتی خوبی به سمت بهبود ایجاد شده است‪.‬‬ ‫منبع‪Theaa.com :‬‬ ‫پربازدیدترین نشان های تجاری خودرویی امسال در گوگل‬ ‫گوگل فهرس��تی از ‪ ۱۰‬نشان تجاری پربازدید صنعت خودرو در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) را ارائه کرده که بیش��ترین‬ ‫جس��ت وجو را در مدت یک س��ال در موتور جست وجوگر گوگل (تنها‬ ‫در امریکا) داشتند‪.‬‬ ‫با بررس��ی این فهرس��ت‪ ،‬البته از انتها به ابتدا‪ ،‬دهمین نشان تجاری‬ ‫پربازدید را می توان تنها ش��رکت متعلق به گروه خودروس��ازی «فیات‬ ‫کرایسلر»‪ ،‬یعنی شرکت خودروسازی «دوج» اعالم کرد که خودرو دوج‬ ‫چارجر بیش��ترین بازدید را دارد و پ��س از ان خودرو دوج چلنجر قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬خودرو معروف این ش��رکت یعنی «دوج دیمن» هم موفق به‬ ‫کسب جایگاه چهارم شده است‪.‬‬ ‫باالتر از شرکت خودروسازی دوج در جایگاه دهم‪ ،‬یکی از شرکت های‬ ‫خودروس��از اس��یایی ق��رار گرفته که در چند س��ال گذش��ته رش��د‬ ‫قابل توجهی داش��ته و توانسته اعتماد بسیاری از بازارهای بزرگ جهان‬ ‫را به خود جلب کند‪ .‬ش��رکت خودروس��ازی هیوندای‪ ،‬نخستین نشان‬ ‫تجاری اس��یایی در این فهرست اس��ت اما اخرینش نیست‪ .‬بیشترین‬ ‫جس��ت وجو در بین محصوالت هیوندای‪ ،‬مربوط به سوناتا است و پس‬ ‫از ان به ترتیب االنترا‪ ،‬جنسیس و در پایان خودرو شاسی بلند هیوندای‬ ‫سانتافه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫هش��تمین برن��د پربازدی��د گوگل در س��ال جاری می�لادی که ماه‬ ‫گذش��ته یک برنامه ویژه داشت و به نوعی یک شوک بزرگ به صنعت‬ ‫خودروس��ازی وارد کرد‪ ،‬تسال است که مدل های پربازدید ان به ترتیب‬ ‫تسال مدل اس‪ ،‬تسال مدل ایکس و تسال مدل ‪ ۳‬هستند؛ هرچند پس از‬ ‫رونمایی رسمی ماه گذشته از کامیون تمام الکتریکی این شرکت یعنی‬ ‫رودستر‪ ،‬این خودرو سنگین هم بازدید بسیار خوبی داشت‪.‬‬ ‫در رتبه هفتم این فهرس��ت شرکت خودروس��ازی «اکورا»‪ ،‬در رتبه‬ ‫ششم «بیوک»‪ ،‬در رتبه پنجم «هوندا» و در رتبه چهارم نیز نام شرکت‬ ‫«تویوتا» دیده می شود‪.‬‬ ‫«کیا» موفق به حضور در جایگاه س��وم این فهرس��ت ش��ده و دلیل‬ ‫اصلی ان می تواند رونمایی از خودرو س��دان اسپرت «کیا استینگر» در‬ ‫سال جاری میالدی باشد که باعث شد سیل توجه مردم به این شرکت‬ ‫خودروساز کره ای جلب شود‪ .‬بعد از خودرو کیا استینگر هم می توان به‬ ‫خودرو کیا اپتیما‪ ،‬کیا سورنتو‪ ،‬کیا سول و همچنین خودرو شاسی بلند‬ ‫کیا اسپورتیج به عنوان پربازدیدترین خودروهای گوگل در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۵-۹۶‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬شرکت خودروس��ازی لکسوس موفق به‬ ‫حضور در جایگاه دوم فهرس��ت پربازدیدترین شرکت های خودروسازی‬ ‫در موتور جس��ت وجوگر گوگل ش��ده که پربازدیدتری��ن محصول ان‪،‬‬ ‫خودرو کوپه اسپرت لکسوس ال سی ‪ ۵۰۰‬است؛ خودرویی که به معنای‬ ‫واقعی یک شاهکار بی بدیل در این صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫در نهای��ت جای��گاه نخس��ت فهرس��ت پربازدیدترین ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی در س��ال ‪ ،)۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬متعل��ق ب��ه ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی فورد خواهد بود که خودرو پیکاپ اف‪ ۱۵۰-‬ان موفق به‬ ‫حضور در جایگاه نخس��ت پربازدیدترین خودروهای سال ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬در بازار ایاالت متحده امریکا ش��ده تا بار دیگر پیکاپ باز بودن‬ ‫امریکایی ها به اثبات برسد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 4 1396‬ربیع الثانی ‪ 23 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 286‬پیاپی ‪2259‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت از بروزرسانی صنعت چاپ‬ ‫پروین نباتی‬ ‫محمد بیطرفان‬ ‫گسترش صنعت از مشکالت ناهماهنگی تشکل های صنعت چاپ گزارش داد‬ ‫چندصدایی مانع از شنیدن صدای چاپ‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت چاپ ک��ه یک��ی از زیرمجموعه های صنایع‬ ‫سلولزی و شیمیایی به شمار می رود امروز با مشکالتی‬ ‫از جمل��ه نبود امار و اطالعات جامع و قابل اتکا روبه رو‬ ‫است؛ ضمن انکه مشخص نبودن حمایت های قانونی‪،‬‬ ‫بی توجهی به تربیت نیروی انس��انی‪ ،‬بی توجهی نسبت‬ ‫به بومی سازی و وابس��تگی شدید در بخش مواد اولیه‬ ‫و دانش فنی این مش��کالت را بیش��تر کرده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که به گفته پروین نباتی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫صنایع ش��یمیایی و س��لولزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬رقابت نامتوازن بخش ه��ای دولتی با فعاالن‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬چندصدایی در بین تشکل های صنفی‬ ‫و ش��ناخت ناکافی مجلس ش��ورای اسالمی و دولت و‬ ‫تصمیم سازان نسبت به توانمندی ها و ظرفیت های قابل‬ ‫توجه این صنعت راهبردی‪ ،‬بر مش��کالت بی شمار این‬ ‫صنعت افزوده است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬صنعت چاپ می تواند گردش‬ ‫مالی باالیی در ایران داش��ته باش��د؛ همان طور که این‬ ‫صنع��ت در دنیا ح��دود ‪ 1000‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫گردش مال��ی دارد که این رقم چندی��ن برابر صنعت‬ ‫بزرگ خودروسازی است‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت هم��واره در یکی از رتبه های س��وم تا‬ ‫ششم اقتصاد جهانی از نظر گردش مالی بوده و سومین‬ ‫بخش برخوردار از گردش مالی باال در امریکاس��ت‪ ،‬اما‬ ‫صنعت چاپ در ایران بهره وری پایینی دارد ضمن انکه‬ ‫عمده واردات این صنعت در حوزه چاپ بس��ته بندی و‬ ‫صنعتی و مشکل اصلی ان نیز نبود زیرساخت صادراتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پروی��ن نبات��ی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬چاپ‪ ،‬یکی از صنایع راهبردی اس��ت که‬ ‫وابستگی شدید به واردات دارد‪ .‬این واردات کاغذ‪ ،‬رنگ‬ ‫ماشین االت و‪ ...‬را شامل می شود ضمن انکه به توسعه‬ ‫رشته های دانشگاهی در این صنعت توجهی نمی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع ش��یمیایی و س��لولزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اهمیت همه صنایع‬ ‫به ویژه صنعت چاپ‪ ،‬از انتقال وظایف و امور این صنعت‬ ‫به این وزارتخانه به عنوان گامی در راستای حل مسائل‬ ‫صنعت چاپ و تس��هیل و روان سازی کسب وکار برای‬ ‫ای��ن صنعت یاد و تاکید کرد‪ :‬ما از هر پیش��نهادی که‬ ‫بتواند گرهی از مشکالت این صنعت باز کند‪ ،‬استقبال‬ ‫می کنیم‪ .‬نباتی بر ارتق��ای جایگاه صنعت چاپ تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬هن��وز فرصت ها‪ ،‬چالش ها و نیازهای این‬ ‫صنعت احصا نشده است و نقش انجمنی مانند انجمن‬ ‫علم��ی فناوری چاپ ایران می تواند در این زمینه برای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اسان کننده باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع ش��یمیایی و س��لولزی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‪ :‬واس��پاری بخش‬ ‫س��خت افزاری صنعت چاپ ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت موجب اس��ان ش��دن فرایند کس��ب وکار در‬ ‫این صنعت می ش��ود‪ .‬نباتی با ارائه درخواست بررسی‬ ‫مهم تری��ن فرصت ه��ا و تهدیدها در صنع��ت چاپ با‬ ‫هم��کاری انجمن علمی فناوری چاپ ایران‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫انجمن در شناس��ایی و احصای امار و اطالعات علمی‪،‬‬ ‫کارشناس��ی و اجرای��ی این صنعت اقدامات مناس��بی‬ ‫انجام داده که ادامه این روند الزم است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بخش های مختل��ف اعم از ط��رح و برنامه‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فن��اوری و توس��عه صنایع و تس��هیالت دهی از بخش‬ ‫صنعت چاپ‪ ،‬حمایت و برای توس��عه همکاری ها اعالم‬ ‫امادگی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده نگری در صنعت چاپ‬ ‫کارشناس��ان معتقدند اینده صنع��ت چاپ حرکت‬ ‫به سمت دیجیتالی ش��دن است و انتظار این است در‬ ‫اینده شاهد تحوالت بزرگی در این صنعت باشیم‪ .‬این‬ ‫صنعت در اش��تغالزایی‪ ،‬توس��عه فرهنگ��ی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سیاسی جامعه نیز نقش افرینی می کند‪.‬‬ ‫محم��د بیطرفان‪ ،‬رییس انجمن علمی فناوری چاپ‬ ‫ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» مش��کالت‪،‬‬ ‫چالش ه��ا و فرصت های این صنعت در کش��ور را بیان‬ ‫و بر امادگی این انجم��ن برای ایجاد یک پل ارتباطی‬ ‫بی��ن دانش��گاه و صنع��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تاکید کرد‪ .‬وی از به رس��میت شناختن جایگاه‬ ‫صنعتی صنعت راهبردی چاپ و حذف برخی قوانین و‬ ‫مقررات دست وپاگیر در این حوزه ابراز خرسندی کرد‬ ‫و با بیان اینکه یکی از مش��کالت مهم صنعت چاپ در‬ ‫حال برطرف ش��دن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مشکالت و‬ ‫چالش های صنعت چاپ این است که قوانین و مقررات‬ ‫حاکم بر ان متعلق به چند دهه قبل بوده و تغییری در‬ ‫ان ایجاد نش��ده است‪ .‬با توجه به اینکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نگاه صنعت��ی به موضوع های مختلف‬ ‫دارد امیدواری��م تفاه��م و همکاری ه��ای خوب��ی بین‬ ‫صنعت چاپ و این وزارتخانه برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحول در صنعت چاپ‬ ‫رییس انجمن علمی فن��اوری چاپ ایران گفت‪ :‬اگر‬ ‫به توسعه همه جانبه می اندیش��یم‪ ،‬صنعت چاپ یکی‬ ‫از ستون های اصلی ان است؛ صنعتی که امروز مالیات‬ ‫ارزش افزوده به معضلی کمرشکن برای ان تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیطرفان با اش��اره به اینکه س��نگ اندازی های‬ ‫زیادی در این زمینه ش��ده و قوانین دست وپاگیری در‬ ‫ای��ن حوزه وجود دارد‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬نگاه انجمن علمی‬ ‫فناوری چاپ ایران یک نگاه علمی است و نه فقط یک‬ ‫نگاه صنفی‪ .‬ما امیدواریم مشکالت امروز صنعت چاپ‬ ‫ب��ا همکاری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و انجمن‬ ‫علمی فناوری چاپ ایران برطرف شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن علم��ی فناوری چاپ ایران با اش��اره‬ ‫به اینک��ه اتفاق های زیادی در صنع��ت چاپ در حال‬ ‫رخ دادن اس��ت و این صنعت به سوی دیجیتالی شدن‬ ‫پیش می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینده صنعت چاپ حرکت به‬ ‫سمت دیجیتالی شدن است و فناوری دیجیتال بسیار‬ ‫به این صنعت نزدیک اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬انتظار این‬ ‫اس��ت در اینده ش��اهد تحوالت بزرگی در این صنعت‬ ‫باشیم و باید خود را برای رویارویی با ان اماده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ماشین االت‬ ‫بیطرفان بابیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد ماش��ین االت چاپی‬ ‫ما از خارج از کشور وارد می شود‪ ،‬افزود‪ :‬نیاز داریم این‬ ‫صنعت را با توانمندی ه��ا و ظرفیت های خوب داخلی‬ ‫بومی کنیم و دانش فنی داخلی را ارتقا بخشیم‪.‬‬ ‫رییس انجمن علمی فناوری چاپ ایران با اش��اره به‬ ‫اینکه انجمن های علمی کش��ور وظیفه برقراری ارتباط‬ ‫بین دانش��گاه و صنعت و دول��ت را برعهده دارند و ما‬ ‫در راس��تای تحقق ای��ن هدف ت�لاش می کنیم‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن انجمن توافق ه��ا و تفاهمنامه های خوبی با‬ ‫دانش��گاه های صنعتی امیرکبیر‪ ،‬شهید بهشتی‪ ،‬عالمه‬ ‫طباطبای��ی‪ ،‬علم و فرهنگ‪ ،‬پژوهش��گاه پتروش��یمی‬ ‫راه اندازی صنایع اسیب دیده در زلزله کرمانشاه با توافق بانک ها‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت صمیمی‬ ‫با رییس��ان بانک های صنعت و معدن‪ ،‬پارس��یان و س��په از‬ ‫شناس��ایی واحدهای صنعتی که در زلزله کرمانش��اه اسیب‬ ‫دیده اند‪ ،‬خبر داد و گفت‪ :‬براساس توافق انجام شده با بانک ها‪،‬‬ ‫مقرر شد تسهیالت مناسبی با هدف راه اندازی دوباره و ایجاد‬ ‫اشتغال در اختیار واحدهای صنعتی اسیب دیده قرار گیرد تا‬ ‫در مدت زمان کوتاهی به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت به نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‪،‬‬ ‫ص��ادق نجفی مع��اون وزیر صنعت‪،‬مع��دن و تجارت در این‬ ‫نشس��ت با اش��اره به بازدی��د وزیر صنعت مع��دن و تجارت‬ ‫از ای��ن مناط��ق زلزل��ه زده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در س��فرهایی که‬ ‫رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری و هیات دولت‬ ‫به کرمانشاه داشتند‪ ،‬طرح های خوبی تصویب شد که پیگیر‬ ‫اجرای انها هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هرک صنعتی سرپل ذهاب در حادثه‬ ‫اخیر اسیب دیده است و صنعتگران مستقر در این شهرک ها‬ ‫نیازمند حمایت مالی هس��تند‪ ،‬از رییس��ان بانک ها خواست‬ ‫تسهیالتی با نرخ سود مناسب در اختیار طرح ها و واحدهای‬ ‫صنعتی که خسارت دیده اند‪ ،‬قرار دهند‪.‬‬ ‫نجف��ی تاکید کرد‪ :‬وضعیت واحدها مورد بررس��ی خواهد‬ ‫گرفت و اولویت پرداخت تس��هیالت با واحدهایی اس��ت که‬ ‫بازار فروش دارند و پیش از این حادثه نیز فعال بوده اند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬تعداد طرح ها‬ ‫و واحده��ای صنعتی که در این حادثه اس��یب دیده اند را به‬ ‫رییس��ان بانک ها اعالم خواهیم کرد تا متناس��ب با خسارت‬ ‫ون��وع ب��ازار و فعالیتی که دارند تس��هیالتی برای واحدهای‬ ‫صنعتی در نظر گرفته ش��ود‪ .‬در نشست مشترک با رییسان‬ ‫بانک های صنعت و معدن‪ ،‬پارس��یان و س��په عالوه بر اعالم‬ ‫تع��داد واحدهای صنعتی اس��یب دیده در زلزله کرمانش��اه‪،‬‬ ‫مقرر ش��د وضعیت طرح ها و واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی بررس��ی و فهرس��تی از این طرح ها و‬ ‫واحدهای صنعتی ب��رای برخورداری از حمایت های مالی به‬ ‫شورای عالی بانک ها اعالم شود‪.‬‬ ‫و پلیمر‪ ،‬موسس��ه پژوهش��ی رنگ و پوش��ش و سایر‬ ‫نهادهای علمی و اجرایی داش��ته اس��ت و برای توفیق‬ ‫بیش��تر نیازمند همکاری و هم افزایی با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هس��تیم و امیدواریم در ش��رایطی که‬ ‫متولی گری بخش س��خت افزاری صنعت چاپ در حال‬ ‫انتقال به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت شاهد‬ ‫همکاری های بیش��تر و بهتر برای حل مسائل مختلف‬ ‫باش��یم‪ .‬بیطرفان با اش��اره به اینکه صنعت چاپ‪ ،‬یک‬ ‫صنعت راهبردی اس��ت‪ ،‬اما در کشور مورد بی مهری و‬ ‫بی توجه��ی قرار گرفته‪ ،‬افزود‪ :‬در حالی که این صنعت‬ ‫س��ومین صنعت دارای فن��اوری پیش��رفته در جهان‬ ‫اس��ت‪ ،‬از لحاظ اقتصادی هم از جایگاه باالتری نسبت‬ ‫به بس��یاری از صنایع برخوردار است به گونه ای که در‬ ‫ایاالت متحده امریکا و کشورهای پیشرفته جایگاه سوم‬ ‫تا پنجم را از لحاظ گردش(ترنور)مالی در اختیار دارد‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن علمی فن��اوری چاپ ای��ران افزود‪:‬‬ ‫گردش مالی این صنعت در جهان بین ‪ ۸۵۰‬تا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت و صنعتی مانند خودرو که براساس‬ ‫تفک��ر دولتمردان و تصمیم گیرن��دگان‪ ،‬صنعت بزرگی‬ ‫اس��ت در مقابل این صنعت از جای��گاه و گردش مالی‬ ‫بسیار کمتری برخوردار است‪.‬‬ ‫به گفته بیطرفان‪ ،‬نکته قابل تامل دیگر این اس��ت‬ ‫که این صنعت‪ ،‬پویاس��ت و بسیاری از بخش ها و شاید‬ ‫بتوان گفت بیش��تر حوزه ها را زیر پوشش محصوالت و‬ ‫خدمات خود قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» بس��یاری از صنایع‬ ‫در ارتباط مس��تقیم یا غیرمس��تقیم ب��ا صنعت چاپ‬ ‫ق��رار دارن��د؛ بنابراین ب��رای رقابت در ای��ن عرصه در‬ ‫س��طح جهان‪ ،‬نیازمند ش��ناخت بازار‪ ،‬نفوذ به بازارها‬ ‫و کارگش��ایی در حوزه صادرات هستیم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که با بروکراس��ی باال در کش��ور روبه رو بوده و‬ ‫ش��ناخت خوب��ی از بازاره��ای منطقه نداری��م‪ .‬چاپ‪،‬‬ ‫صنعت��ی فناناپذیر و پویا اس��ت و از ش��کل و خدمتی‬ ‫به ش��کل و خدمتی دیگ��ر تغییر می یاب��د‪ .‬هرچند با‬ ‫گس��ترده ش��دن فضای مجازی در حوزه چاپ و نشر‬ ‫کتاب با کاهش س��فارش ها روبه رو ش��ده ایم اما امروز‬ ‫کمتر ح��وزه ای را می توان یافت ک��ه صنعت چاپ به‬ ‫ان ورود نک��رده باش��د که از جمل��ه انها صنعت چاپ‬ ‫بسته بندی است‪.‬‬ ‫افزایش روابط با کشورهای منطقه در اولویت‬ ‫نمایشگاه صنایع غذایی کشورهای اسالمی در‬ ‫تهران ب��ا حضور تاجران و بازرگانان ‪ ۱0‬کش��ور‬ ‫اس�لامی و بیش از ‪ ۱00‬ش��رکت ایرانی فعال در‬ ‫حوزه غذا در برج میالد اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» خلیل پرتوزاده‪،‬‬ ‫معاون س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران گفت‪ :‬معرفی کاالهای ایرانی به کشورهای‬ ‫خارجی از اقداماتی است که در راستای ان تالش‬ ‫می کنیم به ش��کل حضور در کشورهای خارجی‬ ‫و پذی��رش هیات های تج��اری خارجی و معرفی‬ ‫کاالهای داخلی به اجرا دراید‪.‬‬ ‫پرتوزاده با اش��اره به حض��ور ‪ ۵0‬تاجر در این‬ ‫نمایش��گاه اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم نشس��ت ها و‬ ‫مذاکراتی که در حاش��یه این نمایش��گاه برگزار‬ ‫می شود به توافق و قرارداد منجر شود‪.‬‬ ‫وی اقتصاد مقاومتی را س��رلوحه کار س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران دانست و‬ ‫افزود‪ :‬اساس اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید است‪ ،‬که در‬ ‫صورت افزایش تولید در کشور‪ ،‬نه تنها می توانیم‬ ‫نیازهای خود را تامین کنیم بلکه با صادرات این‬ ‫تولیدات می توان ارزاوری و به دنبال ان اشتغال‬ ‫را افزایش داد؛ این مسئله از اهداف اصلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی است‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران با بیان اینکه شرکت های داخلی باید برای‬ ‫رقاب��ت با تولیدات خارجی خ��ود را اماده کنند‪،‬‬ ‫کیفی��ت و ن��رخ کاال را از ش��اخص های حضور‬ ‫در بازارها و رقابت با محصوالت س��ایر کش��ورها‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫پرت��وزاده اظهار کرد‪ :‬با توجه ب��ه بازار رقابتی‪،‬‬ ‫برای افزایش روابط تجاری می توانیم از ش��رایط‬ ‫اس��تراتژیک خود در منطقه‪ ،‬روابط با کشورهای‬ ‫همس��ایه و خطوط ریلی و حمل ونقل مناسب در‬ ‫کشور نهایت بهره را ببریم‪.‬‬ ‫دنی��ای ام��روز ش��اهد ظهور‬ ‫فناوری های جدید در عرصه های‬ ‫مختلف است‪ ،‬با این حال صنعت‬ ‫چ��اپ هنوز جایگاه خ��ود را در‬ ‫جه��ان به عن��وان ی��ک صنعت‬ ‫قدرتمن��د حف��ظ کرده اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن صنعتگران حوزه چاپ‬ ‫زینب عبدی‬ ‫کش��ور باید با برقراری ارتباط و‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تعامل س��ازنده در جهت ارتقای‬ ‫صنعت چاپ تالش و این صنعت‬ ‫را متناس��ب ب��ا نیازه��ای روز و‬ ‫تحوالت تازه‪ ،‬بروزرس��انی کنند‪ .‬صنعت چاپ امروز با مش��کالتی‬ ‫مانن��د رکود ب��ازار‪ ،‬عرضه و تقاضای نامناس��ب‪ ،‬نبود نقدینگی و‬ ‫نبود حمایت ازس��وی نهاد های مربوط روبه رو اس��ت‪ .‬این عوامل‬ ‫درکنار باال بودن هزینه های سرس��ام اور این کسب و کار و نیاز به‬ ‫س��رمایه های هنگفت‪ ،‬موجب ش��ده درامد چاپخانه داران‪ ،‬کفاف‬ ‫هزینه ه��ای اداره چاپخانه ه��ا را ندهد‪ .‬اکنون ماش��ین االت مورد‬ ‫اس��تفاده در این صنعت از لحاظ کمی و کیفی در س��طح کش��ور‬ ‫متف��اوت و برای رقاب��ت در عرصه های جهانی نیازمند نوس��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن انکه این صنعت در ارتباط مس��تقیم با کاغذ اس��ت‬ ‫و از تغیی��رات ان تاثیر می گیرد‪ .‬از جمله صنایع مرتبط با صنعت‬ ‫چ��اپ می توان به خدمات پیش تولید چاپ‪ ،‬خدمات پس از چاپ‪،‬‬ ‫ماشین االت‪ ،‬ابزار و تجهیزات جانبی چاپ‪ ،‬چاپ دیجیتال‪ ،‬تبدیل‬ ‫و بس��ته بندی کاغذ‪ ،‬م��واد اولیه و مواد کمکی برای بس��ته بندی‬ ‫اش��اره کرد‪.‬عالوه بر این ها نرم افزارهای مدیریت چاپ‪ ،‬فراوری و‬ ‫ماش��ین االت بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی ها‪ ،‬مواد دارویی‪،‬‬ ‫ی و نان ها‪ ،‬مواد بسته بندی‪،‬‬ ‫ارایش��ی و بهداش��تی‪ ،‬انواع ش��یرین ‬ ‫روش های بس��ته بندی و تولید بس��ته بندی و ماشین االت ساخت‬ ‫و تولید مواد بسته بندی از دیگر صنایع در ارتباط با صنعت چاپ‬ ‫هس��تند‪ .‬صنع��ت بس��ته بندی ظرفیت های باالیی ب��رای جذب‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و خارج��ی دارد‪ ،‬زیرا این صنعت به گفته‬ ‫فعاالن ان روزامد نیس��ت و در مقایسه با پیشرفت های طراحی و‬ ‫ماشین االت از دیگر کشورها عقب است‪.‬‬ ‫صنعت چاپ با وجود تاثیرگذاری بر س��ایر صنایع و اشتغالزایی‬ ‫باال به تازگی از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به رسمیت‬ ‫ش��ناخته ش��ده و پیش از این متولی مشخصی نداشته است‪ .‬این‬ ‫درحالی است که براساس تصمیم مجلس در برنامه ششم توسعه‬ ‫این صنعت از حمایت های قانونی برخوردار می شود‪ .‬از انجایی که‬ ‫ایران بهشت سرمایه گذاران خارجی به ویژه در زمینه صنعت چاپ‬ ‫و بس��ته بندی است‪ ،‬انتظار می رود با حمایت های خوب مجلس و‬ ‫دولت صنعتگران و سرمایه گذاران بتوانند با امنیت خاطر در ایران‬ ‫س��رمایه گذاری کنند و اصل س��رمایه و سود انها نیز به طور کامل‬ ‫تضمین شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه پایدار صنعت در البرز‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت‪ :‬شرکت‬ ‫ش��هرک های اس��تان البرز در ‪ ۹‬ماه سال جاری در راستای اجرای‬ ‫اقتص��اد مقاومتی اقدام��ات قابل توجهی در رونق صنعت داش��ته‬ ‫است‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان البرز‪ ،‬جهانگیر شاهمرادی با اشاره به‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۱۲‬طرح صنعتی در ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫الب��رز‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با بهره برداری از این طرح ها در ‪ ۸‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬برای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر اش��تغال ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی درباره افزایش صدور گواهی پایان کار ساختمانی در‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان البرز افزود‪ :‬در ‪ 6‬سال گذشته‬ ‫برای ‪ ۷۱‬واحد س��اختمانی در ش��هرک های صنعتی البرز گواهی‬ ‫پایانه کار صادر ش��ده بود‪ ،‬اما در ‪ ۹‬ماه نخس��ت سال جاری شاهد‬ ‫صدور ‪ ۷۳‬گواهی پایان کار ساختمانی بوده ایم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز همچنین از افزایش دو برابری‬ ‫انتقال اسناد تفکیکی واحدهای صنعتی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته خبر داد و گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه نخست سال جاری ‪ ۴۴‬سند به‬ ‫مساحت ‪ ۱۶‬هکتار انتقال داده شد‪ ،‬این در حالی است که این رقم‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۰‬سند و به مساحت ‪ ۵/۸‬هکتار بود‪.‬‬ ‫ممنوعیت توقیف ماشین االت‬ ‫و مواد اولیه صنایع‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به بخش��نامه تازه رییس قوه قضایی��ه (‪ )۹۶/۶/۲۹‬درباره اجرای‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه‪ ،‬ستاد اجرای‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان گلستان‬ ‫در ابعاد حقوقی و قضایی تشکیل شده است‪ .‬به گزارش گسترش‬ ‫صنع��ت به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫گلس��تان‪ ،‬حجت اله خلی��ل زاده صورتی اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت های پیش بینی شده زمینه های رشد روزافزون در حوزه‬ ‫تولید فراهم ش��ده و بی شک ش��اهد جهش اقتصادی در استان‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬یکی از موارد مهمی که از گذش��ته و‬ ‫نیز با ش��روع به کار س��تاد مورد توجه جدی ق��رار گرفته بحث‬ ‫توقیف شدن ماشین االت و مواد اولیه واحدهای تولیدی فعال از‬ ‫سوی واحدهای اجرای احکام در حوزه های قضایی استان و دوایر‬ ‫اجرایی ثبتی و موارد مشابه است‪.‬‬ ‫خلی��ل زاده صورتی اضاف��ه کرد‪ :‬تولیدکنندگان��ی که با موارد‬ ‫اینچنینی رو به رو هستند می توانند با ارائه مدارک و مستندات به‬ ‫دبیرخانه ستاد واقع در گرگان – دادگستری کل یا از طریق دفتر‬ ‫حقوقی شرکت شهرک های صنعتی گلستان پیگیری های الزم را‬ ‫برای رفع موانع پیش روی تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 286‬پیاپی ‪2259‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ساخت نخستین کارخانه تصفیه‬ ‫پساب مبتنی بر فناوری نانو در پرو‬ ‫شرکت اینل نخس��تین کارخانه تصفیه پساب مبتنی بر فناوری‬ ‫نانو در امریکای التین را راه اندازی کرد‪ .‬با استفاده از این کارخانه‪،‬‬ ‫اینل می تواند ‪ ۳۵0‬متر مکعب اب را تصفیه و دوباره ان را مصرف‬ ‫کند که این کار به کاهش انتش��ار ‪ ۱/۶۴‬تن گاز دی اکس��یدکربن‬ ‫منجر می شود‪ .‬اینل یکی از شرکت های فعال در حوزه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در پرو اس��ت که به تازگی به س��اخت کارخانه تصفیه‬ ‫پساب در منطقه ایکا در پرو اقدام کرده است‪.‬‬ ‫در این کارخانه برای تصفیه پساب از یک سری غشای سرامیکی‬ ‫مبتنی بر فناوری نانو بهره گرفته ش��ده که روش س��اخت انها به‬ ‫صورت پتنتی به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬در این غشاها از باکتری ها‬ ‫برای تصفیه اب به شکل طبیعی استفاده می شود‪.‬‬ ‫در نیمه نخست س��ال اینده میالدی‪ ‬س��اخت‪ ‬این کارخانه به‬ ‫اتمام می رس��د و بعد از تکمیل ان امکان تصفیه ‪ ۳۵0‬متر مکعب‬ ‫اب فراهم می شود؛ در نهایت با این کار میزان مصرف اب کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫ای��ن کارخان��ه نی��از ب��ه بکارگی��ری ماش��ین ها را ب��رای‬ ‫زدای��ش لج��ن ک��م می کن��د ک��ه ای��ن کار در ادام��ه‬ ‫ب��ه کاه��ش تولی��د گاز گلخان��ه ای منته��ی می ش��ود‪.‬‬ ‫در این کارخانه وس��ایلی به کار می رود که گاز دی اکس��یدکربن‬ ‫تولی��د نکرده و به ج��ای ان از ‪ ۴‬ژنراتور ‪ ۴‬کیلوواتی با باتری های‬ ‫‪ ۲‬کیلوولتی بهره گیری می ش��ود‪ .‬این کارخانه به گونه ای طراحی‬ ‫شده که می توان ان را حمل و در محل جدید از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫یک مسئول کتاب خوان!‬ ‫کتابخوانی‪ ،‬قربانی مسئوالنی است که کتاب نمی خوانند‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫تصفیه اب به روش نانویی‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫االینده های بس��یاری می توان��د موجب الودگی اب های‬ ‫شیرین ش��ود که می توان الودگی های شیمیایی‪ ،‬ویروسی‬ ‫و میکروب��ی را از جمله انها برش��مرد‪ .‬یکی از چالش های‬ ‫عمده کشورهای در حال توسعه‪ ،‬تهیه اب سالم و بهداشتی‬ ‫برای ش��هروندان است‪ .‬برای میکروب زدایی از اب‪ ،‬از چند‬ ‫مرحله تصفیه مورد تایید استانداردهای جهانی بهره گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬برخی از این روش ها غیر فعال هس��تند که برای‬ ‫جلوگیری از رش��د اولیه میکروب ها در تاسیسات و مخازن‬ ‫ابی مورد اس��تفاده قرار می گیرد و پس از گندزدایی‪ ،‬مواد‬ ‫شیمیایی اولیه در محیط ابی باقی نمی ماند‪ .‬از این روش ها‬ ‫می توان به استریلیزه کردن با بخار گرم‪ ،‬ضدعفونی کردن‬ ‫با اب داغ‪ ،‬گندزدایی با کمک مواد شیمیایی مثل هیدروژن‬ ‫پراکس��ید‪ ،‬پراستیک اسید‪ ،‬سدیم هیپوکلریت و ازن اشاره‬ ‫کرد‪ .‬برخی دیگر از روش ها میکروب زدایی فعال هس��تند‬ ‫که به صورت برنامه ریزی ش��ده و با حضور پیوسته عوامل‬ ‫گندزدا برای جلوگیری از رشد میکروب ها به کار می روند‪.‬‬ ‫از روش های میکروب زدایی فعال می توان به مواد شیمیایی‬ ‫افزودنی مداوم مثل کلر‪ ،‬ش��بکه های سرد و گرم نگهداری‬ ‫و انتقال اب‪ ،‬تابش پرتو فرابنفش‪ ،‬فیلتراس��یون استریل و‬ ‫ازوناسیون اشاره کرد‪ .‬از میان روش های میکروب زدایی از‬ ‫اب‪ ،‬ازوناس��یون از روش هایی اس��ت که از مزایای بهتری‬ ‫نسبت به سایر روش ها برخوردار است‪ .‬برخالف کلر و مواد‬ ‫ش��یمیایی دیگر‪ ،‬اکسیداسیون به وس��یله ازن‪ ،‬هیچ مواد‬ ‫سمی یا مضر در اب بر جای نمی گذارد و به پاالیش دوباره‬ ‫اب نیاز ندارد‪ .‬تجربه نش��ان داده اس��ت که ازن به سرعت‬ ‫اجزای محلول در محیط را اکس��ید می کند و حاصل این‬ ‫اکسیداس��یون فقط اکس��ید اجزا و اکس��یژن است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬برای اس��تفاده در مواردی ک��ه عناصر باقی مانده دیگر‬ ‫ممکن است مشکالت جنبی دیگر ب ه وجود اورند‪ ،‬مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬مولکول ازن پایدار نیس��ت و پس از مدت کوتاهی‬ ‫شکس��ته می ش��ود و تبدیل ب��ه مولکول پایدار اکس��یژن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای از ناسیون‬ ‫تاثیر ازن روی دیواره باکتری ها‪ ۵۱ ،‬درصد بیشتر از کلر‬ ‫اس��ت و از نظر زمانی نیز ‪ ۳۱00‬برابر سریع تر از کلر عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ازن قابلیت کش��تن و از بین بردن میکروارگانیس��م های‬ ‫مختلف شامل انواع باکتری ‪ ،‬قارچ ‪ ،‬ویروس ‪ ،‬مخمر و جلبک ‬ ‫را داراست‪ .‬ازن در برابر کیت های پرتوزدایی چون ژیاردیا و‬ ‫کریپتوسپوریدیوم نیز موثر بوده که کلر فاقد این خاصیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازن خاصیت بوزدایی داشته و خیلی سریع با بیشتر مواد‬ ‫بودار واکنش داده و انها را اکس��ید می کند ولی کلر باعث‬ ‫ایجاد بو و طعم در اب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازن رنگ و کدورت اب را می گیرد‬ ‫ازن الودگی فلزات واسط را اکسید و انها را به اکسیدهای‬ ‫کم محلول تبدیل می کند که به اسانی با فیلتراسیون جدا‬ ‫می ش��وند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اهن به ش��کل ف��روس در اب غیر‬ ‫محل��ول اس��ت‪ ،‬ازن ان را به فریک هیدروکس��ید تبدیل‬ ‫می کند که بسیار نامحلول بوده و با فیلتراسیون قابل جدا‬ ‫کردن است‪.‬‬ ‫ازن برخالف ضدعفونی کننده ه��ای معمولی مثل کلر و‬ ‫فرمالین هیچ گونه مواد سمی یا مضری بر جای نمی گذارد‬ ‫چراک��ه این مولکول پایدار نیس��ت و پس از مدت کوتاهی‬ ‫شکسته و به مولکول پایدار اکسیژن تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ازن اثرات زیست محیطی زیانباری در پی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹روش های تولید ازن‬ ‫به دلی��ل اهمیت تجاری ازن‪ ،‬روش های بس��یاری برای‬ ‫تولید این گاز وجود دارد‪ .‬در بیش��تر این روش ها‪ ،‬ازن را از‬ ‫گاز اکسیژن تولید می کنند و به طور معمول گاز اکسیژن‬ ‫از هوا یا کپسول اکسیژن تامین می شود‪ .‬روش های تجاری‬ ‫تولید ازن را می توان به ‪ ۴‬گروه تقسیم کرد‪:‬‬ ‫تابش نور فرابنفش‬ ‫تخلیه الکتریکی‬ ‫پالسمای سرد‬ ‫الکترولیز‬ ‫الف ) روش تابش نور فرابنفش‬ ‫در ای��ن روش نور فرابنفش(در ناحی��ه ‪ ۲۵۴‬نانومتر) را‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫به لوله شیش��ه ای از جنس کوراتز می تابانند تا گاز عبوری‬ ‫در لول��ه را تحت تاثیر ق��رار دهد‪ .‬به دلیل بازدهی کم این‬ ‫روش‪ ،‬به طور معمول به جای هوا از گاز اکس��یژن خالص‬ ‫بهره می گیرند‪.‬‬ ‫ب) تخلیه الکتریکی‬ ‫روش تخلی��ه الکتریک��ی که ب��ه اصطالح ب��ه ان کرونا‬ ‫گویند‪ ،‬روش��ی است که ولتاژ بسیار باالیی در میان شکاف‬ ‫دو الکترود به وجود می اید‪ .‬زمانی که در میان این شکاف‪،‬‬ ‫گاز اکس��یژن وجود داشته باش��د‪ ،‬این انرژی انتقال ولتاژ‬ ‫باال به یونیزه ش��دن مولکول های اکسیژن منجر شده و در‬ ‫نتیجه این فرایند مولکول های ازن تشکیل می شود‪.‬‬ ‫پ) پالسمای سرد‬ ‫پالس��ما‪ ،‬گازی ش��به خنثی ب��وده که سرش��ار از یون و‬ ‫الکترون اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬می توان گف��ت که واژه‬ ‫پالس��ما به گاز یونیزه شده ای اطالق می ش��ود که همه یا‬ ‫بخش قابل توجه��ی از اتم های ان یک یا چند الکترون از‬ ‫دس��ت داده و به یون های مثبت تبدیل شده باشند‪ .‬برای‬ ‫تشکیل پالسمای سرد‪ ،‬با اعمال ولتاژ و میدان مغناطیسی‬ ‫گازه��ای نجیب را یونی��زه می کنند که ب��ه تولید میدان‬ ‫پالس��مای الکترواستاتیکی منجرمی ش��ود‪ .‬قرارگیری گاز‬ ‫اکسیژن در محیط پالسما‪ ،‬ان را به گاز ازن و ساختارهای‬ ‫مشابه ان (‪ O۶ ،O۵ ،O۴‬و ‪ )Ox‬تبدیل می کند‪.‬‬ ‫ت) الکترولیز‬ ‫در ای��ن روش اعم��ال جری��ان الکتریکی‪ ،‬ب��ه واکنش‬ ‫ش��یمیایی و تولید گاز ازن در محیط ابی منجر می ش��ود‪.‬‬ ‫تولید ازن در این نوع شبکه ها به دو دسته تقسیم می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬روش های الکترولیز ش��یمیایی و ‪ -۲‬استفاده از سلول‬ ‫غش��ای الکترولیت پلیمری(غش��ای تبادلگ��ر پروتن)‪ .‬در‬ ‫روش نخس��ت با واکنش الکتروش��یمیایی در محیط ابی‪،‬‬ ‫در سطح الکترود گاز ازن تولید می شود‪ .‬در روش جدیدتر‬ ‫که به ان س��لول غش��ای الکترولیت پلیمری می گویند‪ ،‬با‬ ‫اعمال جریان بس��یار کم الکتریکی می توان در حد بسیار‬ ‫مطلوب��ی گاز ازن تولید کرد‪ .‬چنین ش��بکه ای از پلیمرها‬ ‫و غش��اهای تبادگر یون بهره می گیرد و عملکرد ان مشابه‬ ‫سلول سوختی است که گاز خروجی حاصل شده به صورت‬ ‫ازن اس��ت‪ .‬این س��اختارها نیز به دو نوع تقسیم می شود‪:‬‬ ‫سِ ��ل هایی که از یک س��و با هوا و گاز اکس��یژن و از سوی‬ ‫دیگ��ر با محیط ابی در تماس هس��تند‪ ،‬سِ ��ل هایی که در‬ ‫محیط ابی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت فناوری نانو در ازناسیون اب‬ ‫استفاده از فناوری نانو می تواند هم بر افزایش بازده تولید‬ ‫گاز ازن و ه��م بر عملکرد گاز ازن ب��رای تصفیه اب موثر‬ ‫باش��د‪ .‬بیشتر شبکه های تولید گاز ازن به گاز اکسیژن نیاز‬ ‫دارن��د‪ .‬با توج��ه به اینکه فقط ‪ ۲۱‬درصد هوا را اکس��یژن‬ ‫تشکیل می دهد و درصد کمی از اکسیژن در فرایند تولید‬ ‫به ازن تبدیل می ش��ود‪ ،‬اس��تفاده از هوا بازده تولید ازن را‬ ‫به ش��دت کاهش می دهد‪ .‬همچنی��ن به دلیل مقادیر زیاد‬ ‫گاز نیت��روژن در هوا‪ ،‬در ط��ول فرایند تولید ازن‪ ،‬گازهای‬ ‫سمی اکسید نیتروژن تولید می شود‪ .‬برای رفع این مشکل‬ ‫از اکس��یژن خالص اس��تفاده می شود که این شرایط نیز با‬ ‫مش��کل خالی ش��دن مداوم کپس��ول های اکسیژن همراه‬ ‫است‪ .‬با کمک فناوری نانو می توان غشاهای گازی را تولید‬ ‫کرد که پیوس��ته اکس��یژن را از هوا جدا و به شبکه تولید‬ ‫ازن تزریق کند‪ .‬یکی از مهم ترین انواع غش��ای جداکننده‬ ‫اکس��یژن از هوا‪ ،‬غشای انتقال یون نانوسرامیکی است‪ .‬در‬ ‫این روش اکس��یژن موجود در هوا پس از تماس با س��طح‬ ‫غشا و دریافت الکترون‪ ،‬به صورت یون منفی درمی اید و با‬ ‫اعمال جریان مستقیم الکتریکی از جداره غشای سرامیکی‬ ‫نانومتخلخل عبور می کند تا به سمت دیگر غشا برسد‪ .‬در‬ ‫سمت دیگر غشا‪ ،‬یون های منفی اکسیژن‪ ،‬الکترون از دست‬ ‫می دهند و به صورت مولکول های اکس��یژن از غش��ا جدا‬ ‫می شوند‪ .‬خلوص اکس��یژن تولیدی با این فناوری ‪99/99‬‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین با کمک فناوری نانو می توان شبکه هایی‬ ‫تولید کرد که مش��ابه سلول سوختی عمل کنند و بتوانند‬ ‫اب را هیدرولی��ز کرده و ب��ه گاز ازن تغییر دهند‪ .‬می توان‬ ‫الکترودها و کاتالیزورهای پیل سوختی را با نانومواد بهبود‬ ‫بخشید‪ .‬همچنین کارایی غشاها و الکترولیت مورد استفاده‬ ‫در پیل س��وختی ب��ا کمک فناوری نانو ب��رای انتقال بهتر‬ ‫یون ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ب��رای افزایش بازده عملک��رد گاز ازن به منظور تصفیه‬ ‫اب می توان از نانو و میکروحباب بهره گرفت‪ .‬نانوحباب ها‬ ‫قابلی��ت دارند که برای مدت طوالنی در اب بمانند‪ .‬تزریق‬ ‫‹ ‹بازار محصوالت ازن‬ ‫ب��ازار فناوری تولید ازن را می توان به دو بخش تقس��یم‬ ‫کرد‪ -۱ :‬بازار تصفیه هوا و گاز و پزش��کی ‪ -۲‬بازار تصفیه‬ ‫اب‪ .‬در بخ��ش نخس��ت‪ ،‬گاز ازن ب��رای ضدعفون��ی لوازم‬ ‫پزش��کی و سطوح الوده و همچنین رفع االینده های هوا و‬ ‫ایجاد هوای مطبوع مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬در بخش‬ ‫دوم گاز ازن کاربرد گسترده ای به منظور حذف االینده ها‬ ‫و گندزدایی پس��اب صنعتی و ش��هری و همچنین تصفیه‬ ‫اب نوشیدنی هم به صورت خانگی و هم به صورت صنعتی‬ ‫دارد‪ .‬بن��ا بر پیش بین��ی موسس��ه ‪ ،bcc research‬بازار‬ ‫جهان��ی فناوری ازن از ‪ ۶0۶‬میلیون دالر در س��ال ‪۲0۱۱‬‬ ‫میالدی (‪ )1390‬با رش��د ‪ ۶/۷‬درص��دی به ‪ ۸۳۸‬میلیون‬ ‫دالر در س��ال ‪ )1396( ۲0۱۶‬رس��ید‪ .‬از این میزان‪ ،‬سهم‬ ‫ب��ازار تولید ازن برای تصفی��ه اب ‪ ۴۶۵/۵‬میلیون دالر در‬ ‫سال ‪)1390( ۲0۱۱‬میالدی بوده که با رشد ‪ ۷‬درصدی به‬ ‫‪ ۶۴۳‬میلیون دالر در سال ‪ ۲0۱۶‬میالدی(‪ )1396‬رسید‪.‬‬ ‫همچنین پیش بینی می شود با توجه به رشد الودگی های‬ ‫محیط زیس��تی و کاهش منابع اب‪ ،‬نی��از به فناوری تولید‬ ‫ازن نس��بت به روش های گندزدای��ی کلرزنی و تابش پرتو‬ ‫فرابنفش بیشتر خواهد شد‪ .‬بازار فناوری ازن بین سال های‬ ‫‪ 1393‬تا ‪ 1399‬رش��د ‪ ۸/۱‬درصدی خواهد داشت و بازار‬ ‫کلی فناوری ازن در تصفیه اب‪ ،‬پزش��کی و صنعت معادل‬ ‫‪ ۱۲۴۲‬میلی��ون دالر در س��ال ‪)1399( ۲0۲0‬می�لادی‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬در ایران فناوری نانوکویتاس��یون با موفقیت‬ ‫در ازمایش ه��ای زی��ادی به اج��را درامده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫ش��رکت های فعال در ایران «شرکت پیام اوران نانوفناوری‬ ‫فردانگر» اس��ت‪ .‬این ش��رکت قابلیت دارد ک��ه با توجه به‬ ‫شرایط هر منطقه یا نوع الودگی اب‪ ،‬گاز ازن را به صورت‬ ‫نانو‪/‬میکروحباب اب مورد نظر تزریق کند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫استفاده از پسماند سیمان برای تولید نانوجاذب ارزان ‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫ازن به صورت نانوحباب‪ ،‬ماندگاری ازن را بس��یار طوالنی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬همچنین اثبات شده که میکروحباب به دلیل‬ ‫قابلیت تولید رادیکال های ‪ OH‬و شوک ناشی از ترکیدن‬ ‫حب��اب‪ ،‬می تواند میکروب ها و االینده ه��ای الی را از بین‬ ‫بب��رد‪ .‬ترزیق ازن به صورت میکروحب��اب به اب‪ ،‬عملکرد‬ ‫گندزدای��ی و رفع االین��ده از طریق ازن را ب��ه طور قابل‬ ‫توجهی افزایش می دهد‪.‬‬ ‫قس��مت اعظم کش��ورمان در منطقه خشک‬ ‫ق��رار گرفته و کمب��ود منابع اب��ی بهره گیری‬ ‫صحی��ح از انه��ا را اجتناب ناپذیر کرده اس��ت‪ .‬‬ ‫یکی از روش ه��ای صحیح مصرف اب‪ ،‬بازیافت‬ ‫و بازچرخان��ی پس��اب های صنعت��ی ال��وده به‬ ‫م��واد رنگ زا و فلزات س��نگین اس��ت‪ .‬تاکنون‬ ‫فناوری ه��ای مختلف��ی برای دس��تیابی به این‬ ‫مهم م��ورد پژوه��ش و بررس��ی ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اغلب این فناوری ه��ا از لحاظ اقتصادی‬ ‫ به صرفه نیس��تند و ب��ه همین دلی��ل تاکنون‬ ‫ب��ه تولی��د صنعت��ی نرس��یده اند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫دانش��گاه صنعتی س��هند تبریز‪ ،‬پژوهش��گران‬ ‫این دانش��گاه ب��ا همکاری قط��ب علمی رنگ‪،‬‬ ‫ش��رکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫و کارخانه های تولید س��یمان این استان موفق‬ ‫به تولید نانوجاذب های تصفیه پساب در مقیاس‬ ‫نیمه صنعتی ش��دند‪ .‬در تولید این نانوجاذب ها‬ ‫از غبار کوره دوار س��یمان استفاده شده است‪.‬‬ ‫فناوری جذب س��طحی با م��واد نانومتخلخل‪،‬‬ ‫ظرفیت باال و شرایط ایمنی از نکات مثبت این‬ ‫طرح اس��ت‪ .‬تولید ارزان این ن��وع نانوجاذب ها‬ ‫از اه��داف این طرح به ش��مار می ای��د‪ .‬یکی از‬ ‫روش های رس��یدن به این هدف‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫پسماندهای جامد مانند غبار کوره دوار سیمان‬ ‫در کنار مواد نانومتخلخل است‪ .‬در این طرح با‬ ‫بهره گیری از غبار کوره دوار س��یمان نانوجاذب‬ ‫م��ورد نظر تولید نیمه صنعتی ش��ده اس��ت که‬ ‫می تواند فرایند تصفیه پساب را با بازدهی قابل‬ ‫قبولی انجام دهد‪.‬‬ ‫ زدای��ش فن��ل از اب ب��ا نانوذرات اکس��ید‬‫تیتانیوم‬ ‫فن��ل و مش��تقات ان از ترکیباتی اس��ت که‬ ‫از س��وی صنایع تولید ش��ده و موجب اس��یب‬ ‫زدن به محیط زیست می ش��ود‪ ۷ .‬بیلیون کیلو‬ ‫از این ماده در س��ال تولید می ش��ود که از ان‬ ‫به عنوان پیش ماده در تولید دارو‪ ،‬پالس��تیک و‬ ‫پاک کننده ها بهره گیری می شود‪ .‬رهاشدن این‬ ‫ترکیبات موجب اس��یب زدن به اعصاب‪ ،‬قلب‪،‬‬ ‫کلیه و کبد می ش��ود‪ .‬به گزارش ستاد فناوری‬ ‫نانو‪ ،‬پژوهشگران دانشگاه رودن در روسیه موفق‬ ‫به ارائ��ه روش جدیدی ب��رای تبدیل نانوذرات‬ ‫تیتانی��وم به ماده ای کارا برای از بین بردن فنل‬ ‫در اب ش��دند‪ .‬ای��ن ماده س��می در حضور نور‬ ‫خورشید با نانوذرات تیتانیوم از بین می رود‪ .‬‬ ‫تولید حسگر نشت اب با کاغذ نانو‬ ‫پژوهشگران دانشگاه واش��نگتن با ترکیب نانولوله کربنی‬ ‫و کاغذ موفق به تولید رس��انایی ش��دند که عالوه بر هدایت‬ ‫الکتریکی‪ ،‬نس��بت به اب حس��اس اس��ت‪ .‬از این محصول‬ ‫می توان برای تولید حسگر و شناسایی نشت اب از لوله ها یا‬ ‫وجود ناخالصی اب در سوخت استفاده کرد‪.‬‬ ‫هدف گروه پژوهش��ی تولید یک کاغ��ذ معمولی بود که‬ ‫رس��انای الکتریکی نیز باش��د‪ .‬زمانی که این کاغذ به صورت‬ ‫تصادفی در معرض اب قرار داده شد‪ ،‬الیاف ان متورم شد و‬ ‫به ‪ ۳‬برابر حجم اولیه رسید‪ .‬این تغییر حجم موجب می شود‬ ‫تا نانولوله ها جابه جا ش��وند و جریان الکتریکی دس��تخوش‬ ‫تغییر ش��ود‪ .‬در واقع وج��ود اب به تغیی��ر هدایت جریان‬ ‫عبوری از سطح کاغذ منجر می شود‪ .‬در نتیجه از طریق این‬ ‫کاغذ می توان ‪ LED‬را روش��ن کرد‪ .‬با خشک شدن کاغذ‪،‬‬ ‫ش��بکه رس��انایی کاغذ به حالت اولیه بازگش��ته و می تواند‬ ‫عملکرد عادی خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر گروه پژوهش��ی در حال بررس��ی ورق های‬ ‫کاغذی هس��تند که بتوان انها را دور لوله های اب در بخش‬ ‫صنع��ت قرار داد‪ .‬زمانی که نش��ت اب از ای��ن لوله ها اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬کاغذ در ان محل دچار تغییر هدایت الکتریکی ش��ده‬ ‫و در نهایت موجب نواخته ش��دن زنگ هش��دار می شود‪ .‬با‬ ‫ای��ن زنگ متخصصان می توانند محل نش��ت را به س��رعت‬ ‫شناسایی کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!