روزنامه گسترش صنعت شماره 287 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 287

روزنامه گسترش صنعت شماره 287

روزنامه گسترش صنعت شماره 287

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫جذب ‪ ۲‬میلیارد دالر سرمای ه خارجی در صنایعکوچک و متوسط‬ ‫‪2‬‬ ‫«گسترش صنعت» ظرفیت های تامین مالی را در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬بررسی کرد‬ ‫رشد ‪ 152‬درصدی تامین بودجه‬ ‫از ذخایر ملی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۲‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی برای ‪ ۳۷‬پروژه کش��ور در صد روز نخست دولت‬ ‫دوازدهم در حوزه صنایع متوسط و کوچک جذب شده است‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمد شریعتمداری با‬ ‫اشاره به هدف گذاری رشد متوسط ‪ ۸‬درصدی ساالنه اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه تصریح کرد‪ :‬برای رسیدن به این میزان رشد‬ ‫و با در نظر گرفتن سهمی که برای صنعت و معدن در قانون برنامه پیش بینی شده نیازمند جذب ساالنه دست کم ‪ ۵۴‬میلیارد دالر‬ ‫منابع خارجی هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬برپایه امارهای بین المللی منتشرش��ده‪ ،‬جذب منابع خارجی در ایران برای سال ‪ ٢٠١٦‬میالدی‬ ‫نزدیک به ‪ ۶۴‬درصد رشد کرده اما همچنان برای دسترسی به اهداف برنامه نیاز به جهش های فوق العاده است‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیاپی ‪2260‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪287‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 3‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫غفلت از برنامه‬ ‫اشتغالزایی ویژه معلوالن‬ ‫معلوالن هم اکنون با مش��کالت زیادی از جمله نبود فرهنگ س��ازی در جامعه‬ ‫نس��بت به پدیده معلولیت‪ ،‬ساختار نامناس��ب فضاهای شهری‪ ،‬اماکن عمومی و‬ ‫اداره ها برای تردد معلوالن‪ ،‬اشتغال‪ ،‬ازدواج‪ ،‬تامین مسکن‪ ،‬باال بودن نرخ خدمات‬ ‫و لوازم توان بخشی روبه رو هستند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو برخ��ی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی معتقدند در الیحه‬ ‫اصالحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن باید عالوه بر سازوکار اشتغالزایی‬ ‫برای معلوالن‪ ،‬شهرک های رفاهی نیز دیده شود‪ .‬بودجه‪ ۹۰۰‬میلیارد تومانی که‬ ‫مجلس مصوب کرده و در اختیار س��ازمان بهزیس��تی قرار داده‪ ،‬فرصتی را برای‬ ‫اشتغال معلوالن از راه حرفه اموزی و پرداخت حق بیمه کارفرمایی بنگاه هایی که‬ ‫این افراد را به کار می گیرند‪ ،‬ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫ایجاد ‪ ۱۶۰‬هزار شغل با اجرای‬ ‫طرح ظرفیت سازی صنایع کوچک‬ ‫طرح ظرفیت س��ازی و توس��عه بازار ب��رای ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫واحد صنعتی کوچک و متوس��ط هدف گذاری ش��ده‬ ‫و قرار اس��ت ب��ا اجرای ان برای ‪ ۱۶۰‬هزار نفر ش��غل‬ ‫مستقیم ایجاد شود‪ .‬برای بررسی جزئیات این طرح با‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رییس س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫به گفت وگو پرداختیم‪ .‬نجفی درباره جزئیات این طرح‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬اجرای طرح یادش��ده برای ‪ ۴‬س��ال در دو بخش‬ ‫ظرفیت س��ازی و توس��عه بازار برای نیمی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫مستقر در شهرک های صنعتی که حدود ‪ ۲۰‬هزار مورد است‪ ،‬هدف گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۴۰‬هزار واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در کشور وجود دارد که‬ ‫کمتر از ظرفیت ثبت ش��ده در مجوز فعالیت می کنند که باید دس��ت کم نیمی‬ ‫از انه��ا را ب��ه ظرفیت مجاز برس��انیم‪ .‬برخی از ای��ن واحدها با ظرفیت ‪ ۱۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصدی فعال هس��تند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تالش اس��ت دست کم‬ ‫‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی را به ظرفیت واقعی برساند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 5 1396‬ربیع الثانی ‪ 24 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 287‬پیاپی ‪2260‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مالی پروژه های نفتی و‬ ‫زیر بنایی با اوراق مشارکت‬ ‫خبر‬ ‫جذب ‪ ۲‬میلیارد دالر سرمای ‬ ‫ه‬ ‫خارجی در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬نزدیک به ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری خارجی برای ‪ ۳۷‬پروژه کشور در صد روز‬ ‫نخس��ت دولت دوازدهم در حوزه صنایع متوس��ط و کوچک‬ ‫جذب ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری با اشاره به هدف گذاری رشد‬ ‫متوس��ط ‪ ۸‬درصدی س��االنه اقتصاد کش��ور در برنامه ششم‬ ‫توس��عه تصریح کرد‪ :‬برای رس��یدن به این میزان رش��د و با‬ ‫در نظ��ر گرفتن س��همی که برای صنعت و مع��دن در قانون‬ ‫برنام��ه پیش بینی ش��ده نیازمند جذب س��االنه دس��ت کم‬ ‫‪ ۵۴‬میلی��ارد دالر منابع خارجی هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬برپایه‬ ‫اماره��ای بین المللی منتشرش��ده‪ ،‬جذب مناب��ع خارجی در‬ ‫ایران برای س��ال ‪ ٢٠١٦‬میالدی نزدیک به ‪ ۶۴‬درصد رش��د‬ ‫ک��رده اما همچنان برای دسترس��ی به اه��داف برنامه نیاز به‬ ‫جهش های فوق العاده اس��ت که فض��ای داخلی و بین المللی‬ ‫برای تحقق ان باید فراهم ش��ود‪ .‬ش��ریعتمداری با اشاره به‬ ‫میزان س��رمایه گذاری خارجی جذب شده در دولت دوازدهم‬ ‫گفت‪ :‬در صد روز نخس��ت دولت دوازدهم‪ ،‬حوزه جذب منابع‬ ‫خارج��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت موف��ق به جذب‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۲‬میلی��ارد دالر برای ‪ ۳۷‬پروژه کش��ور در حوزه‬ ‫صنایع متوس��ط و کوچک شده که این میزان عالوه بر جذب‬ ‫منابع خارجی شرکت های بزرگ فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬خودروسازی ها‬ ‫و مانند انهاس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن امار نش��ان می دهد در فضای پس��ابرجام با وجود همه‬ ‫فش��ارهای امریکا‪ ،‬عالقه مندی به س��رمایه گذاری در ایران با‬ ‫اقبال کشورهای مختلف سرمایه گذار همراه است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برای رس��یدن به اهداف مورد نظر در جذب‬ ‫س��رمایه خارجی باید مقررات و قواعد جذب منابع خارجی را‬ ‫اسان کرده و در محدوده زمانی اندکی انجام دهیم‪.‬‬ ‫پیش ت��ر افروز بهرام��ی‪ ،‬مدیرکل س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اظهار کرده بود‪ :‬براس��اس‬ ‫امارهای بین المللی ارائه ش��ده از س��وی انکت��اد (کنفرانس‬ ‫تجارت و توس��عه س��ازمان ملل)‪ ،‬ایران با جذب ‪ ۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۷۲‬میلیون دالر س��رمایه گذاری مستقیم خارجی در سال‬ ‫‪۲۰۱۶‬می�لادی رش��د ‪ ۶۴‬درصدی در این زمینه نس��بت به‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬تجربه کرده و از این نظر جزو کشورهای پیشتاز‬ ‫منطقه به شمار می رود‪.‬‬ ‫در الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫دولت درخواست کسب‬ ‫مجوز برای برداشت‬ ‫‪۵۸۰۶‬میلیون دالر از‬ ‫محل ورودی صندوق‬ ‫به منظور افزایش‬ ‫سرمایه صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫طرح های ابیاری‬ ‫تحت فشار‪،‬طرح های‬ ‫اب رسانی روستایی‪،‬‬ ‫سازمان صداوسیما‪،‬‬ ‫تقویت بنیه‬ ‫دفاعی‪،‬توسعه مکران‪،‬‬ ‫ساماندهی حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬بهبود‬ ‫محیط زیست و‪...‬را‬ ‫ارائه کرده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه ب��ه اینکه در برنامه‬ ‫شش��م توسعه کش��ور نیل به‬ ‫رش��د اقتص��ادی ‪۸‬درص��دی‬ ‫مدنظ��ر اس��ت بنابرای��ن باید‬ ‫از تمام��ی ظرفیت ه��ای‬ ‫اقتص��ادی ب��رای انج��ام این‬ ‫مه��م اس��تفاده ش��ود‪ .‬تامین‬ ‫شهاب نادری‬ ‫مال��ی و س��رمایه گذاری ب��ه عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫وی��ژه در پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز نیاز به مناب��ع کالن مالی‬ ‫دارد و دول��ت در ش��رایط‬ ‫کنون��ی با محدودیت منابع روبه رو اس��ت در نتیجه بخش��ی‬ ‫از مناب��ع بای��د از طریق ابزار های مالی تامین ش��ود که یکی‬ ‫از انها اس��تفاده از اوراق مش��ارکت های ارزی و ریالی اس��ت‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس تعریف اعتبار مشخصی در بودجه برای حق‬ ‫انتشار اوراق مشارکت موضوع بدیهی است و می توان بخشی‬ ‫از مناب��ع مال��ی را از این طریق تامین کرد البته اس��تفاده از‬ ‫ابزارهای نوین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت ارزی‪ -‬ریالی‬ ‫باید با لحاظ مقررات اس�لامی و قانونی همراه بوده و در این‬ ‫راس��تا برنامه ریزی مشخصی وجود داش��ته باشد‪ .‬کشور های‬ ‫بسیاری از این الگو استفاده می کنند که می توان از تجربیات‬ ‫کش��ورهای موفق در این زمینه اس��تفاده کرد‪ .‬انتشار اوراق‬ ‫ارزی برای تامین مال��ی پروژه های نفتی و زیربنایی می تواند‬ ‫در توسعه صنعت نفت و طرح های زیربنایی کشور موثر باشد‬ ‫البته باید مالحظات الزم در این راستا رعایت شود‪ .‬در قانون‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۶‬کل کشور‪ ،‬اجازه انتشار اوراق ارزی از سوی‬ ‫وزارت نفت صادر شده است در نتیجه سازمان بورس و بانک‬ ‫مرکزی با هماهنگی س��ایر دستگاه های ذی ربط باید اقدامات‬ ‫الزم را برای انتشار اوراق ارزی انجام دهند تا شرایطی فراهم‬ ‫ش��ود که بتوان از ظرفیت س��رمایه گذاران خارجی اس��تفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬دولت در بودجه س��ال اینده این ظرفی��ت را عالوه بر‬ ‫پروژه های نفتی در بخش طرح های زیربنایی صنعت و معدن‬ ‫نیز تعریف کرده اس��ت‪ .‬براساس بند (ط) تبصره ‪ ۵‬در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با‬ ‫اولویت میدان های مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی‬ ‫و توس��عه ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫یادش��ده از طری��ق ش��رکت های تابعه ذی رب��ط و با تصویب‬ ‫شورای اقتصاد‪ ،‬اوراق مالی اسالمی ارزی و ریالی در سقف ‪۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق‬ ‫ازس��وی شرکت های گفته ش��ده از محل افزایش تولید همان‬ ‫میدان ه��ا (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای‬ ‫طرح های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت) تضمین می ش��ود‬ ‫درنتیج��ه در صورت تصوی��ب این ماده در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نی��ز از این ظرفیت‬ ‫می تواند استفاده کند‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» ظرفیت های تامین مالی را در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬بررسی کرد‬ ‫رشد ‪ 152‬درصدی تامین بودجه از ذخایر ملی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مهم تری��ن رک��ن رش��د اقتص��ادی در کش��ور‬ ‫س��رمایه گذاری و تامین مالی در س��اختار اقتصادی‬ ‫کشور است؛ موضوعی که ایران همواره برای تامین‬ ‫مال��ی از داخ��ل و خارج با چالش هم��راه بوده و به‬ ‫دلیل کمبود منابع مالی نتوانس��ته پروژه های کالن‬ ‫کش��ور را به خوب��ی تکمی��ل و بخ��ش خصوصی را‬ ‫برای نقش افرینی در بخش صنعت و عمران کش��ور‬ ‫اماده کند‪.‬‬ ‫بر همین اساس دولت برای سرمایه گذاری و تامین‬ ‫مال��ی پروژه ها و تقویت بخش خصوصی از ابزارهای‬ ‫مختلف��ی در بودجه بهره می گیرد ک��ه می توان به‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ص��دور اوراق به��ادار ‪ ،‬عوارض‬ ‫مصرف اب و برق ‪،‬برداشت از صندوق توسعه ملی و‬ ‫اعطای تسهیالت از این منابع اشاره کرد‪.‬‬ ‫دول��ت دوازده��م نی��ز در الیح��ه بودج��ه ‪۹۷‬‬ ‫همچون سال های گذش��ته به بحث سرمایه گذاری‬ ‫و ظرفیت های تامی��ن مالی برای پروژه های عمرانی‬ ‫و کالن کش��ور توجه ویژه داش��ته و س��عی کرده با‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای مختلف نسبت به تقویت بنیه‬ ‫س��رمایه ای بانک ها و صندوق ها و همچنین امکان‬ ‫ارائه تس��هیالت ب��رای توس��عه فعالیت های بخش‬ ‫خصوص��ی اقدام کند‪ .‬به همین منظور «گس��ترش‬ ‫صنعت» در بررس��ی بندهای مختلف الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬به ظرفیت ه��ای تامین مالی و س��رمایه گذاری‬ ‫پروژه های کالن کش��ور و نی��ز ظرفیت های اعطای‬ ‫تس��هیالت پرداخته و میزان رش��د یا کاهش انها را‬ ‫نسبت به سال گذشته بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۶‬ه�زار میلیارد توم�ان مجوز صدور‬ ‫اوراق بهادار‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن ابزارهای دول��ت برای تامین‬ ‫مال��ی پروژه های کالن کش��ور اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫اوراق مالی‪ ،‬صکوک اسالمی و اوراق مشارکت ارزی‬ ‫و ریالی اس��ت‪ .‬طرح های زیربنای��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و وزارت نف��ت ازجمله طرح های‬ ‫کالن کش��ور به ش��مار می رود که ع�لاوه بر جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های خارج��ی و خصوص��ی نیازمند‬ ‫ابزارهای تامین مالی متعدد است‪.‬‬ ‫دولت در بند «ط» تبصره ‪ ۵‬الیحه بودجه ظرفیت‬ ‫انتش��ار ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی‬ ‫و ریال��ی را ب��رای طرح ه��ای نفت و گاز ب��ا اولویت‬ ‫میدان ه��ای مش��ترک وزارت نف��ت و طرح ه��ای‬ ‫زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نظر گرفته اس��ت‪ .‬ظرفی��ت در نظر گرفت ه برای‬ ‫انتش��ار اوراق مشارکت در این حوزه نسبت به سال‬ ‫گذشته تغییری نداشته و ثابت مانده است‪.‬‬ ‫دولت در بند «الف» همین تبصره نیز برای تامین‬ ‫مال��ی طرح های دارای توجیه فنی‪ ،‬اقتصادی و مالی‬ ‫ش��رکت های وابس��ته و تابعه وزارتخانه ها و دانشگاه‬ ‫نیز از ابزار اوراق مالی اس�لامی اس��تفاده کرده و تا‬ ‫سقف ‪۷‬هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق مالی‬ ‫اسالمی را صادر کرده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا این میزان به نس��بت سال گذشته‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬عالوه بر این در بند‬ ‫«ب» برای تامین مالی طرح های انتفاعی نیمه تمام‬ ‫دولت و طرح های س��اماندهی دانشگاه ها که دارای‬ ‫توجیه فنی‪ ،‬اقتصادی و مالی هستند حق انتشار ‪۲۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی و ارزی‬ ‫صادر ش��ده که نسبت به سال گذش��ته ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته و در صورت تصویب مجلس شورای‬ ‫اسالمی قابل استفاده هستند‪.‬‬ ‫دولت ب��رای تامین مال��ی طرح های ش��هرداری‬ ‫کالنش��هرها به ویژه طرح قطار ش��هری نی��ز از ابزار‬ ‫اوراق مالی اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬بر همین اساس‬ ‫‪ ۸‬هزار میلیارد تومان حق انتش��ار اوراق مشارکت و‬ ‫صکوک اسالمی نیز برای شهرداری ها در نظر گرفته‬ ‫که با توجه به اجازه انتشار ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫سال جاری این رقم با رشد ‪ ۶۰‬درصدی روبه رو بوده‬ ‫اس��ت درنتیجه دولت به طورکل��ی ‪ ۴۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از ظرفیت انتش��ار اوراق بهادار برای پروژه ها‬ ‫و طرح های فنی و اقتصادی کالن کش��ور اس��تفاده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مال�ی پروژه ه�ای اب و برق از‬ ‫محل عوارض‬ ‫عوارض اس��تفاده از اب و برق ش��هری یکی دیگر‬ ‫از ظرفیت هایی اس��ت که دولت ب��رای تامین مالی‬ ‫پروژه های اب رس��انی و صنعت برق از ان اس��تفاده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بر اس��اس بند «ج» تبص��ره ‪ ۶‬الیحه‬ ‫بودج��ه‪ ،‬وزارت نی��رو از طریق ش��رکت های ابفای‬ ‫ش��هری عالوه ب��ر دریافت نرخ اب بهای ش��هری به‬ ‫ازای ه��ر مترمکع��ب ف��روش اب ش��رب مبلغ ‪۲۰‬‬ ‫توم��ان از مش��ترکان اب دریاف��ت می کند و ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد وجوه دریافتی تا س��قف ‪۹۵‬میلیارد تومان را‬ ‫به پروژه های اب رس��انی شرب روستایی و عشایری‬ ‫تخصی��ص می دهد که از این می��زان ‪ ۱۰‬درصد در‬ ‫بخ��ش عش��ایری و ‪ ۹۰‬درصد در بخش روس��تایی‬ ‫هزینه می شود‪.‬‬ ‫ظرفیت در نظر گرفت ه نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫‪ ۳۵‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬عالوه بر این برای‬ ‫حمایت از پروژه های صنعت برق نیز بر اس��اس بند‬ ‫«ه» همین تبص��ره از محل دریافت‪۶‬تومان عوارض‬ ‫در هر کیلووات ساعت اعتباری معادل ‪۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای طرح های این بخش در نظر گرفت ه شده‬ ‫است که نسبت به ظرفیت در نظر گرفته در بودجه‬ ‫س��ال جاری شاهد رشد ‪ ۳۶‬درصدی هستیم‪ .‬دولت‬ ‫به منظ��ور تامین مال��ی و کمک به س��رمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر و حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای‬ ‫اشتغال افرین به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫اجازه داده از محل منابع داخلی ش��رکت های تابعه‬ ‫تا سقف ‪۱۴۰‬میلیارد تومان اعتبار تخصیص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۴۰‬درصدی ظرفیت تس�هیالت‬ ‫خارجی‬ ‫از انج�� ا که کش��ور ب��ا محدودیت مناب��ع داخلی‬ ‫روبه رو است تامین مالی از طریق تسهیالت خارجی‬ ‫و خط��وط اعتب��اری فاینانس یک��ی از ظرفیت های‬ ‫اساس��ی تامین مالی دولت برای پروژه های دولتی و‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس در برنامه شش��م توس��عه برای‬ ‫رس��یدن به رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصدی در کش��ور‬ ‫حداقل ساالنه ‪ ۳۰‬میلیارد دالر باید از محل فاینانس‬ ‫تامین مالی انجام شود‪ .‬دولت در بند «الف» تبصره‪۳‬‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۷‬حداقل ظرفیت در نظر گرفت ه برای‬ ‫جذب فاینانس معادل ‪ ۳۰‬میلیارد دالر را برای سال‬ ‫اینده پیش بینی کرده که نسبت به سال گذشته ‪۴۰‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ رشد برداشت از صندوق توسعه ملی‬ ‫ابزاره��ای تامین مالی دیگر دولت برای پروژه های‬ ‫کالن کش��ور برداش��ت از صن��دوق توس��عه مل��ی‬ ‫اس��ت که با کس��ب اجازه از رهب��ر معظم انقالب و‬ ‫تصویب نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی دولت‬ ‫می توان��د از ای��ن ظرفیت اس��تفاده کند‪ .‬در س��ال‬ ‫جاری دولت توانس��ت مجوز برداشت ‪۲۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر از ورودی صن��دوق ب��رای افزای��ش س��رمایه‬ ‫صندوق ن��واوری و ش��کوفایی(‪200‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫طرح های ابی��اری تحت فش��ار(‪300‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫طرح های اب رسانی روس��تایی(‪300‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫سازمان صداوسیما(‪100‬میلیون دالر)‪ ،‬تقویت بنیه‬ ‫دفاع��ی (‪1300‬میلی��ون دالر) و مقابله ب��ا ریزگرد‬ ‫(‪100‬میلیون دالر) را کسب کند‪.‬‬ ‫بر همین اساس برای سال اینده نیز برنامه دارد تا‬ ‫مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را ‪۱۵۲‬درصد‬ ‫افزای��ش دهد درنتیجه در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬دولت‬ ‫درخواست کسب مجوز برای برداشت ‪۵۸۰۶‬میلیون‬ ‫دالر از مح��ل ورودی صن��دوق به منظ��ور افزایش‬ ‫س��رمایه صندوق ن��واوری و ش��کوفایی‪ ،‬طرح های‬ ‫ت فش��ار‪،‬طرح های اب رس��انی روستایی‪،‬‬ ‫ابیاری تح ‬ ‫س��ازمان صداوس��یما‪ ،‬تقویت بنیه دفاعی ‪،‬توس��عه‬ ‫مک��ران ‪ ،‬س��اماندهی حمل ونق��ل عموم��ی‪ ،‬بهبود‬ ‫محیط زیست‪ ،‬ابخیزداری و ساماندهی پسماندهای‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬کم��ک ب��ه س��اماندهی بافت ه��ای‬ ‫فرس��وده‪،‬کمک به بازس��ازی مناطق اسیب دیده از‬ ‫زلزل��ه‪ ،‬حمل ونقل ریلی و مقابله با ریزگردها را ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه تسهیالت از صندوق توسعه ملی‬ ‫دولت ب��رای تقویت بنیه مالی کش��ور به منظور‬ ‫س��رمایه گذاری و تامین مالی در بخش های مختلف‬ ‫س��هم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را‪ ۲‬درصد‬ ‫افزایش داده تا با رس��اندن این س��هم به ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫و تقوی��ت بخش ورودی صندوق بت��وان از ظرفیت‬ ‫تس��هیالت ای��ن صندوق ب��رای حمای��ت از بخش‬ ‫خصوصی و تکمیل پروژه های مختلف استفاده کرد‪.‬‬ ‫دول��ت در بند «ب» تبصره ‪ ۴‬اعطای تس��هیالت‬ ‫ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی‪ ،‬تعاونی‬ ‫و نهاده��ای عموم��ی غیردولت��ی ب��رای طرح های‬ ‫توسعه ای باالدس��تی نفت و گاز را پیش بینی کرده‬ ‫همچنین در بند «ج» این تبصره اعطای تس��هیالت‬ ‫ارزی ب��ه س��رمایه گذاران بخش ه��ای خصوصی و‬ ‫تعاونی برای طرح های توس��عه ای حمل ونقل شهری‬ ‫را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت به طرح های توسعه ای نفت و گاز‬ ‫با اولویت میدان های مشترک و طرح های توسعه ای و‬ ‫زیربنایی سازمان های توسعه ای‪ ،‬طرح های توسعه ای‬ ‫بخش حمل ونقل ‪ ،‬خرید تجهیزات ازمایش��گاه ها و‬ ‫موسسه های اموزش عالی و نیز تکمیل طرح انتقال‬ ‫اب کش��اورزی از دیگر مواردی اس��ت که به ترتیب‬ ‫در بن��د ب ‪،‬ج ‪ ،‬ه و ز ای��ن تبصره برای اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت صندوق توس��عه ملی در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بین�ی واگ�ذاری ‪ ۶‬ه�زار ط�رح‬ ‫عمرانی به بخش خصوصی‬ ‫دول��ت ب��رای تامی��ن مال��ی طرح ه��ای تمل��ک‬ ‫دارایی های س��رمایه ای نیمه تمام حساب ویژه ای بر‬ ‫بخ��ش خصوصی بازکرده و با تدوی��ن ایین نامه ان‬ ‫در تبص��ره ‪ ۱۹‬بودج��ه اجازه مش��ارکت و واگذاری‬ ‫طرح ه��ای تملک دارای��ی س��رمایه ای را به بخش‬ ‫خصوصی صادر کرده اس��ت‪ .‬بر همین اساس دولت‬ ‫در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬واگذاری ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫طرح عمرانی به بخش خصوصی را پیش بینی کرده‬ ‫همچنین در بخش مشارکت در طرح عمرانی سهم‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۹۳‬میلیارد تومانی برای بخش خصوصی‬ ‫در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫بدون افزایش درامدهای دولت نباید انتظار موفقیت داشت‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه در تالشیم‬ ‫درامد دولت را به گونه ای افزایش دهیم که مردم متحمل فشار نشوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بدون تحقق این موضوع نباید از دولت توقع موفقیت داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬عزیز اکبریان در نشس��ت س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی البرز که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزارشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید مسیرهایی برای افزایش درامد دولت داشت تا کارخانه های‬ ‫نیمه تعطیل بسته نشود‪ .‬این نماینده مجلس همچنین تاکیدکرد‪ :‬باید‬ ‫به این نکته توجه داشت اگر درامد دولت افزایش نیابد‪ ،‬نباید از ان توقع‬ ‫موفقیت داش��ت‪ .‬کمک به افزایش درامد دولت اصل و اس��اس کار در‬ ‫بودجه اس��ت‪ ۹۰ ،‬درصد نمایندگان مجلس به این مهم بی توجه بوده و‬ ‫فقط به دنبال کسب بودجه برای استان خود هستند‪.‬‬ ‫اکبریان گفت‪ :‬امروز ‪ ۹۷‬درصد بودجه در حقوق ها می رود و حتی به‬ ‫بودجه جاری نیز تزریق نمی شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امروز مس��ئله موسس��ه های مالی و اعتباری در حال‬ ‫رفع اس��ت و باید جوس��ازی ها را در فضای مجازی مدیریت کرد گرچه‬ ‫س��پرده های کمتر از ‪ ۲۰۰‬میلیون توم��ان در حال بازگرداندن به مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکبریان ادامه داد‪ :‬اگر این مهم مدیریت نش��ود پول هایی که دس��ت‬ ‫مردم می افتد سر از ارز‪ ،‬سکه و داللی در می اورد که باید بورس را فعال‬ ‫کرد تا این پول ها را جذب کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج افزود‪ :‬اس��تان البرز ‪ ۰/۳‬درص��د خاک ایران را با‬ ‫تراکم جمعیتی باال دارد و مهاجرت از مش��کالت ان به ش��مار می رود‬ ‫گرچه ظرفیت های قابل توجهی در صنایع و کشاورزی دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تا زمانی که اختیارات اقتصاد مقاومتی کم است‬ ‫نمی توان به نتایج دلخواه رس��ید‪ .‬اکبری��ان خطاب به وزیر ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالعات گفت‪ :‬قول مس��افربری کردن ف��رودگاه پیام به البرز‬ ‫داده ش��ده بود و قراردادهای واگذاری زمین که ‪ ۲۰‬ساله است باید مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬قرارداد مش��ترکی که س��ایپا با شرکت‬ ‫چینی بسته مشکل دارد؛ باید از ساوجبالغ انتقال داده شود و سایپا در‬ ‫شهرهای دیگر زمین برای توسعه دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2260‬‬ ‫دوره جدید شماره‪287‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی برای مقابله با الودگی‬ ‫صنعت قطعه با تسهیالت‬ ‫جوان می شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫ارائه خدمات بیش از ‪۹۰‬نمایندگی ایساکو به «اچ‪ ۳۰‬کراس»‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت خدمات پ��س از ف��روش ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬ایس��اکو از ارائه خدمات تخصصی به خودرو اچ‬ ‫‪ ۳۰‬کراس در بیش از‪ ۹۰‬نمایندگی منتخب این شرکت‬ ‫همراه با طرح های ویژه خدماتی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکو پرس‪ ،‬س��یدرضا حس��ینی با بیان‬ ‫ای��ن مطلب اظهار کرد‪ :‬با توجه به اس��تقبال گس��ترده‬ ‫هموطن��ان از این خودرو‪ ،‬ش��رکت ایس��اکو ب��ه عنوان‬ ‫متول��ی خدم��ات پس از ف��روش ش��رکت ایران خودرو‬ ‫در راس��تای افزایش رضایت مش��تریان همزمان با ارائه‬ ‫خدمات به سایر خودروهای این شرکت‪ ،‬تدابیر ابتکاری‬ ‫و خاص��ی در ارائه خدمات به خودرو اچ ‪ ۳۰‬اندیش��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایس��اکو گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر بیش از‬ ‫‪۹۰‬نمایندگ��ی مجاز ش��بکه خدمات پ��س از فروش به‬ ‫عنوان نمایندگی تخصصی و منتخب برای ارائه خدمات‬ ‫ب��ه این خودرو امادگی کامل دارند و تجهیزات‪ ،‬قطعات‬ ‫و لوازم یدکی مورد نی��از این خودرو در نمایندگی های‬ ‫یادشده تامین شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��ایر طرح های ویژه ب��رای این خودرو‬ ‫ح مراقبت از مش��تری ب��رای خودروه��ای تازه‬ ‫از ط��ر ‬ ‫تحویل ش��ده‪ ،‬طرح پش��تیبان مش��تری و حفظ ارتباط‬ ‫دوس��ویه با مش��تریان و تخفیف در ارائه سرویس های‬ ‫ادواری در محل مشتری نام برد‪.‬‬ ‫حس��ینی در همین راستا اضافه کرد‪ :‬همزمان با دور‬ ‫جدید تحویل این خودرو تعداد نمایندگی های منتخب‬ ‫ارائه دهن��ده خدمات به این خ��ودرو نیز افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این خودرو اتوماتیک با برخورداری از‬ ‫امکانات مختلف درحال حاضر جزو خودروهای پرفروش‬ ‫و پرطرفدار شرکت ایران خودرو است و امیدواریم با ارائه‬ ‫خدمات مناس��ب و بهینه بتوانیم رضای��ت این گروه از‬ ‫مشتریان را نیز جلب کنیم‪.‬‬ ‫افت ‪ ۵۳‬درصدی درامد دولت از عوارض واردات خودرو‬ ‫بررس��ی امار عملکرد بودجه در ‪ ۷‬ماه امس��ال نشان‬ ‫می دهد درامد دولت از مح��ل واردات خودرو افت ‪۵۳‬‬ ‫درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬بررسی جداول عملکرد بودجه‬ ‫‪ ۹۶‬نش��ان می دهد در ‪ ۷‬ماه امس��ال ‪ ۵/۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان مالیات واردات وصول شده است‪.‬‬ ‫این رقم در حالی که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫قبل با رش��د ‪ ۱۱‬درصدی همراه بوده اما نسبت به رقم‬ ‫مصوب بودج��ه( ‪ ۷‬ماهه) با عقب ماندگی حدود ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی همراه اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر در حالی‬ ‫در این م��دت ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان مالیات ورود خودرو‬ ‫وصول ش��ده که این رقم نیز نس��بت به رقم مصوب ‪۷‬‬ ‫ماه��ه با اختالف ‪ ۱/۶‬هزار میلی��ارد تومانی همراه بوده‬ ‫همچنین درامد دولت از محل واردات خودرو افت ‪۵۳‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متقاضیان خودروهای وارداتی مراقب کالهبرداران باشند‬ ‫سرپرس��ت پلی��س اگاه��ی ته��ران ب��زرگ با اش��اره به‬ ‫مصوب��ه جدی��د دولت در زمین��ه افزایش ع��وارض گمرکی‬ ‫خودروهای وارداتی در س��ال اینده نس��بت به سوء استفاده‬ ‫احتمالی برخی از ش��رکت های غیرمجاز وارد کننده خودرو‬ ‫از این مصوبه هش��دار داد‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬س��رهنگ‬ ‫حمیدرضا یاراحمدی در این ب��اره گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫عوارض گمرکی خودروهای وارداتی در س��ال اینده‪ ،‬برخی‬ ‫ش��رکت های غیرمجاز اق��دام به عقد قرارداد ب��ا متقاضیان‬ ‫خرید خودرو می کنن��د در حالی که این احتمال وجود دارد‬ ‫ش��رکت های یادش��ده قادر به انجام تعهدات خود نباش��ند‪.‬‬ ‫س��رهنگ یاراحمدی گف��ت‪ :‬از ش��هروندان متقاضی خرید‬ ‫خودروهای وارداتی درخواست می شود پیش از هرگونه عقد‬ ‫قرارداد با این شرکت ها و پرداخت وجهی برای خرید خودرو‪،‬‬ ‫بررسی کامل و دقیقی از قانونی بودن این شرکت ها و داشتن‬ ‫مجوز واردات خودرو ازس��وی انها انجام دهند‪ .‬سرپرس��ت‬ ‫پلیس اگاهی تاکید کرد‪ :‬صرف ثبت یک ش��رکت به منزله‬ ‫قانونی بودن ان نیس��ت و لیزینگ و فروش اقساطی خودرو‬ ‫مش��روط به دریافت مجوزهای قانون��ی از وزارت بازرگانی و‬ ‫بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫س��رهنگ یاراحمدی با اشاره به لزوم داشتن اطالع دقیق‬ ‫از مت��ن قراردادها و بار حقوقی ناش��ی از متعهد ش��دن به‬ ‫انها از س��وی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی افزود‪ :‬به‬ ‫شهروندان تاکید می کنیم حتی در صورت کسب اطمینان از‬ ‫قانونی بودن فعالیت شرکت های فروش شرایطی خودروهای‬ ‫واردات��ی‪ ،‬پیش از عق��د هرگونه قراردادی با بررس��ی متن‬ ‫قراردادها از بار حقوقی ناش��ی از امض��ای انها اطالع کامل‬ ‫کس��ب کرده و سپس به عقد قرارداد اقدام کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬توصیه می ش��ود ش��هروندان متن ق��رارداد بین خود و‬ ‫شرکت های حتی دارای مجوز قانونی را با کارشناسی و دقت‬ ‫الزم به تمامی بندهای موجود در قرارداد امضا کنند‪.‬‬ ‫ایا رنو معادالت بازار ایران را به هم می ریزد؟‬ ‫دی��وار تعرف��ه واردات خ��ودرو ب��ه ایران‬ ‫تا چن��د روز دیگر باالتر خواه��د رفت و از‬ ‫س��وی دیگر ب��ا توجه به نوس��انات نرخ ارز‬ ‫هزینه تمام ش��ده خودروهای تولید داخل‬ ‫بیشتر خواهد ش��د‪ .‬با این اوصاف در حالی‬ ‫که پیش بینی می ش��ود س��ال اینده‪ ،‬سال‬ ‫خودروس��ازان چین��ی خواهد ب��ود اما این‬ ‫انتظ��ار وجود دارد که رنو می تواند همه این‬ ‫معادالت را تغییر دهد‪.‬‬ ‫رنو گرچه پیش از برجام هم بازار ایران را‬ ‫به طور کامل ترک نکرد اما پس از برجام‪ -‬با‬ ‫اینکه هن��وز قرارداد جوینت ونچر جدیدش‬ ‫به امضا نرس��یده اس��ت‪ -‬نخستین شرکتی‬ ‫بود که تالش کرد محصوالت جدیدی را از‬ ‫طریق رنوپ��ارس و با همکاری پارس خودرو‬ ‫وارد ب��ازار ایران کن��د‪ .‬محصوالتی همچون‬ ‫ساندرو و اس��تپ وی که گرچه روی همان‬ ‫پلتفرم قدیم��ی ال ‪ ۹۰‬تولید ش��دند اما با‬ ‫اندک��ی تغییرات ظاه��ری توانس��تند بازار‬ ‫خوبی را در ایران برای خود رقم بزنند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬حاال دو س��ال پس‬ ‫از برجام براس��اس انچه رامتین اسماعیلی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل رنوپارس عن��وان می کند ایران‬ ‫بعد از فرانسه‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده خودرو‬ ‫با برند رنو اس��ت‪ .‬گرچه هنوز جوینت ونچر‬ ‫جدید رنو‪ -‬ایدرو و هلدینگ ناصح به مرحله‬ ‫اج��را نرس��یده و گمان نم��ی رود به همین‬ ‫زودی ها هم به فاز اجرایی برس��د‪ ،‬رنویی ها‬ ‫در شرایط سخت پیش رو برای بازار خودرو‬ ‫هنوز یک برگ برنده دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹کویید ستاره شانس رنو‬ ‫رنو این فرصت را دارد که با تولید کویید‬ ‫در ای��ران در مدتی کوتاه بخش عمده ای از‬ ‫تقاضای ب��ازار را متعلق به خ��ود کند زیرا‬ ‫زمان خ��روج پراید ب��ه عن��وان ارزان ترین‬ ‫خ��ودرو داخل ایران از خ��ط تولید نزدیک‬ ‫اس��ت و نه در ای��ران و ن��ه در هیچ کجای‬ ‫دنیا جایگزینی برای این خودرو ارزان وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬در حالی این اتف��اق رخ می دهد که‬ ‫حدود نیمی از تقاضای ب��ازار خودرو ایران‬ ‫متعل��ق به ای��ن خودرو اس��ت‪ .‬ام��ا حاال‬ ‫رنویی ها برگ برن��ده ای به نام کویید دارند‬ ‫که گرچه انتقادات فراوانی نسبت به ایمنی‬ ‫این خودرو مطرح می ش��ود اما کوییدی که‬ ‫به ایران خواهد امد همان مدل برزیلی است‬ ‫که به تازگی ‪ ۳‬س��تاره ایمنی یورو انکپ را‬ ‫دریاف��ت کرده اس��ت‪ .‬ح��دود قیمتی پایه‬ ‫کویی��د در بازار برزیل ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۱۱۴‬دالر‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫در ایران نیز به دلیل اینکه رنویی ها قصد‬ ‫ندارند از این س��هم بازار خوب چشم پوشی‬ ‫کنند درصددن��د نرخ کویی��د را در همین‬ ‫حدود نگه دارند‪.‬‬ ‫رن��و می تواند با عرضه این خودرو نه تنها‬ ‫نیم��ی از ظرفیت بازار ای��ران را به نام خود‬ ‫کن��د بلکه با صادرات ای��ن خودرو از طریق‬ ‫ایران به کش��ورهایی چون عراق که قابلیت‬ ‫پذیرش ان را دارن��د نقش پررنگی در بازار‬ ‫خودرو غرب اسیا بازی کند‪.‬‬ ‫هنوز مشخص نیست که کویید از طریق‬ ‫سرمایه گذاری مشترک رنو به ایران خواهد‬ ‫امد یا از طریق رنو پارس اما نکته اینجاست‬ ‫که برای اس��تفاده از ای��ن ظرفیت رنویی ها‬ ‫باید هرچه س��ریع تر دست به کار شوند که‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نامعلوم بودن س��ایت تولیدی‬ ‫رنو ب��رای بهره بردن از زمان بهترین گزینه‬ ‫عرضه کویید رنو پارس است‪.‬‬ ‫تمایل ‪ ۵۰‬درصدی خریداران به خودروهای ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیونی‬ ‫تازه ترین نظرس��نجی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران نش��ان می ده��د که یک��ی از اصلی تری��ن معیار های‬ ‫تصمیم گیری خرید خودرو‪ ،‬بودجه خرید است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬نتایج این‬ ‫نظرس��نجی ک��ه در حاش��یه دومی��ن نمایش��گاه خ��ودرو‬ ‫تهران انجام ش��ده بود‪ ،‬نش��ان می دهد حدود ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫بازدیدکنن��دگان بودجه ای بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون برای‬ ‫خرید خودرو در نظر گرفته اند و ‪ ۵۷‬درصد انها عالقه مند به‬ ‫خرید انواع مدل های شاسی بلند در بازار هستند‪.‬‬ ‫این در حالی است که بیش از ‪ ۷۵‬درصد تنوع خودروهای‬ ‫ای��ن رده قیمت��ی را محصوالت چینی تش��کیل می دهد و‬ ‫تمام��ی انواع خودروهای شاس��ی بلند در این رده قیمتی از‬ ‫نشان های تجاری چینی موجود در بازار ایران هستند‪.‬‬ ‫افراد با بودجه زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان نیز ‪ ۱۴‬درصد از کل‬ ‫پاس��خ دهندگان را تشکیل می دهند و نزدیک به ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫انها تمایل به خرید خودرو س��دان دارند‪ .‬در س��ایر رده های‬ ‫قیمتی نیز ‪ ۱۷‬درصد با بودجه ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫‪ ۹‬درص��د با توان خرید ‪ ۱۲۵‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان و حدود‬ ‫‪ ۱۱‬درصد نیز با بودجه ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به باال به دنبال‬ ‫خودرو مورد عالقه خود هستند‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸۰‬درصد افرادی ک��ه بودجه باالی ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان ب��رای خرید خ��ودرو دارن��د تمایل به خری��د انواع‬ ‫خودروهای شاس��ی بلند داش��ته و در این دسته قیمتی ‪۴۰‬‬ ‫درصد اف��راد عالقه مند به خرید نش��ان های تجاری المانی‬ ‫هس��تند و خودروهای ساخت کشورهای ژاپن‪ ،‬فرانسه‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی و امریکا درصد فراوانی به نس��بت مش��ابهی کس��ب‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫از بررس��ی اطالعات مربوط به افرادی که تمایل به خرید‬ ‫خودروهای س��دان داشته اند استحکام و ایمنی با حدود ‪۳۸‬‬ ‫درصد باالترین معیار خرید انتخاب و خرید بیان شده است‬ ‫همچنی��ن در افرادی که تمایل به خری��د انواع خودروهای‬ ‫شاس��ی بلند داشته اند قدرت و ش��تاب و استحکام و ایمنی‬ ‫هرکدام با ‪ ۳۰‬درصد فراوانی از اصلی ترین معیارهای انتخاب‬ ‫و خرید خودرو به شمار امده اند‪.‬‬ ‫از اف��رادی که زیبایی ظاهری خ��ودرو را به عنوان معیار‬ ‫اصلی خرید انتخاب کرده اند ‪ ۴۷‬درصد زیر ‪ ۳۵‬س��ال س��ن‬ ‫دارن��د و ‪ ۲۵‬درص��د از انها را بانوان تش��کیل می دهند که‬ ‫نس��بت به توزیع کلی نمونه درصد فراوانی بیشتری را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مهدی مقدسی‪ -‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪ :‬برای‬ ‫جلوگی��ری از بحث االیندگی و میزان مرگ و میر و بیماری های‬ ‫خاص ناش��ی از ان که به طور نمونه در اراک بیماری س��رطان و‬ ‫ریوی ش��ایع است اگرچه اقداماتی انجام شده ولی برای اینکه به‬ ‫سرانجام برسد به تصمیمی شجاعانه نیاز دارد‪ .‬یکی از تصمیمات‬ ‫شجاعانه تقویت صنعت خودروسازی کشور است‪ .‬ما باید از ورود‬ ‫برندهای معروف دنیا اس��تقبال کرده و با مش��ارکت انها صنعت‬ ‫خودرو را متح��ول کنیم‪ .‬البته در حوزه خودرو با ش��رکت هایی‬ ‫همچون رنو‪ ،‬سیتروئن و پژو قراردادهایی منعقد شده که تا سال‬ ‫اینده عملیاتی می ش��ود اما در بح��ث خودروهای هیبریدی باید‬ ‫نگاه جدی تری وجود داشته باشد‪ .‬واقعیت ان است که در دنیای‬ ‫امروز توسعه پایدار بدون توجه به مالحظات زیست محیطی معنا‬ ‫و مفه��وم ندارد‪ .‬به تازگی در بازدید از ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫خودروهای هیبریدی در کره و فرانسه‪ ،‬خودروهای برقی را برای‬ ‫نمونه در شرکت رنو مشاهده کردیم که بسیار راحت و با یک بار‬ ‫ش��ارژ ‪ ۴۸۰‬کیلومتر تردد می کرد و طرح جدید انها این بود که‬ ‫حجم باتری را محدود کرده و مسافت را به ‪ ۸۰۰‬کیلومتر افزایش‬ ‫دهن��د‪ .‬ما در قانون هوای پاک به عنوان ی��ک قانون مترقی انواع‬ ‫تمهیدات را برای بهبود هوای کالنش��هرهای کش��ور اندیشیدیم‬ ‫به طور مثال مش��وق هایی در حمایت از واردات خودروهای پاک‬ ‫ی عالی محیط زیست‬ ‫درنظر گرفتیم و انتظارمان از دولت و شورا ‬ ‫این اس��ت که تصمیمات منسجم و ش��جاعانه در راستای اجرای‬ ‫این قانون بگیرند‪.‬‬ ‫در زمینه واردات خودروه��ای هیبریدی هم باید حداقل برای‬ ‫این نوع خودروها امتیازاتی قائل شده و شرایط مناسب تری را در‬ ‫نظر بگیریم تا فضا تغییر کند‪ .‬واقعیت این است که امروز خودرو‬ ‫ب��ه عنوان یکی از عوامل االینده هوا به ویژه در کالنش��هر تهران‬ ‫بیشترین درصد را به خود اختصاص داده که می طلبد مسئوالن‬ ‫در این زمینه ش��رایط را برای جایگزینی خودروهای پاک فراهم‬ ‫کنند‪ .‬البته ما در زمس��تان با پدیده وارونگی هوا رو به رو هستیم‬ ‫که وقتی با االینده های ناشی از خودروها ترکیب می شود شرایط‬ ‫را برای زندگی سخت می کند‪.‬‬ ‫بای��د بررس��ی کنیم که امروز در کش��ور چه هزین��ه ای را چه‬ ‫مستقیم و چه غیرمس��تقیم برای الودگی هوا پرداخت می کنیم؛‬ ‫هزینه مستقیم امار مرگ و میر ثبت شده و بیماران قلبی و ریوی‬ ‫هس��تند که در پی الودگی هوا به این بیماری ها مبتال ش��دند و‬ ‫غیرمستقیم بروز عوارضی است که البته افراد نمی دانند عامل ان‬ ‫الودگی هوا بوده است‪.‬‬ ‫بنابراین توصیه بنده این است که در صنعت خودرو با برندهای‬ ‫خارجی مش��ارکت کنیم‪ .‬کمیس��یون صنایع و معادن مجلس��ه‬ ‫همواره بر این موضوع تاکید داش��ته و همچنان پیگیری خواهد‬ ‫ک��رد؛ در این زمین��ه بارها بر لزوم اس��تفاده از خودروهای برقی‬ ‫تاکید شده و واردات این نوع از خودروها معقول است‪ .‬البته تاکید‬ ‫می کنم ما با واردات صرف موافق نیس��تیم بلکه بر این باوریم که‬ ‫صنعت خودروسازی داخل همزمان با واردات با برندهای معروف‬ ‫کره ای‪ ،‬فرانس��وی و‪ ...‬مشارکت در ساخت داشته باشد‪ .‬چطور ما‬ ‫ام��روز با برخی برندها مثل رنو‪ ،‬س��یتروئن و پژو تفاهمنامه امضا‬ ‫کردیم؟ درباره خودروه��ای هیبریدی هم این روش باید رعایت‬ ‫شده و مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫توصی��ه من ب��ه رییس جمهور‪ ،‬اقای کالنتری و ش��ورای عالی‬ ‫ط زیس��ت این است که تصمیم شجاعانه بگیرند؛ اگر برخی‬ ‫محی ‬ ‫به دلیل منافع شخصی قصد انحصارطلبی در بخش خودرو دارند‬ ‫با تصمیم ش��جاعانه انحصار را شکس��ته و فضا را تلطیف کنند تا‬ ‫بتوانیم اقدامات اساسی انجام دهیم‪.‬‬ ‫البته در کنار جایگزینی استفاده از خودروهای هیبریدی برای‬ ‫کاه��ش الودگی هوا‪ ،‬توجه به راهکارهایی برای رفع الودگی های‬ ‫ناشی از صنایع االینده که کالنشهر اراک به شدت درگیر ان بوده‬ ‫و هزینه های درمان زیادی را به مردم تحمیل می کند‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از تش��دید ریزگردهای وارداتی و داخلی هم باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 5 1396‬ربیع الثانی ‪ 24 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 287‬پیاپی ‪2260‬‬ ‫خبر‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫فروش پراید در عراق‬ ‫با قیمتی باالتر از ایران‬ ‫معاون صادرات و امور بین الملل گروه سایپا گفت‪ :‬نرخ پراید‬ ‫در کشور عراق بدون نیاز به هزینه های جاری بیمه نامه شخص‬ ‫ثالث‪ ،‬هزینه های شماره گذاری و مالیات ارزش افزوده محاسبه‬ ‫و با نرخ باالتر از ایران فروخته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ محس��ن دس��تخوش جوان‪ ،‬معاون‬ ‫صادرات و امور بین الملل گروه س��ایپا درباره بازار عراق گفت‪:‬‬ ‫محصوالت گروه ایکس‪ ۱۰۰‬و ایکس‪ ۲۰۰‬از گروه خودروسازی‬ ‫سایپا درصد باالیی از صادرات به صورت سی بی یو و سی کی دی‬ ‫را در این کشور به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه خودروهای صادرات��ی هزینه های جاری‬ ‫ش��امل بیمه نامه ش��خص ثالث‪ ،‬هزینه های ش��ماره گذاری و‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬با این حس��اب خودرو‬ ‫پرای��د به مراتب با ن��رخ باالتر از بازار داخل��ی در عراق عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون صادرات و امور بین الملل س��ایپا با بیان اینکه بخشی‬ ‫از این شایعات ش��یطنت و فضاسازی در شبکه های اجتماعی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬خودرو پراید با توجه به نیاز بازار عراق‪ ،‬گزینه های‬ ‫کمتری نس��بت به محصوالت داخلی الزم دارد و درحال حاضر‬ ‫به نرخ ‪ ۷‬هزار دالر عرضه می ش��ود که با توجه به نرخ ارز این‬ ‫خودرو حدود ‪ ۳۰‬میلیون تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا در یک دهه گذش��ته‬ ‫توانسته حدود ‪ ۲۵۰‬هزار خودرو انواع محصوالت را به بازارهای‬ ‫ه��دف صادر کند که از این تعداد ‪ ۲۰‬هزار دس��تگاه خودرو از‬ ‫خان��واده تیبا بوده اس��ت و با اتکا به توان مهندس��ان داخلی‪،‬‬ ‫کوییک و س��اینا را نیز به عنوان دو خودرو اتوماتیک اقتصادی‬ ‫همزم��ان با تولید داخلی به کش��ورهای منطقه صادر خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬جوان گفت‪ :‬ص��ادرات ‪ ۲۵۰‬هزار خودرو در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫گذشته به صورت س��ی بی یو و سی کی دی به ‪ ۴۰‬کشور انجام‬ ‫ش��ده که ‪ ۱۵۰‬هزار دس��تگاه ان به کش��ور عراق بوده و این‬ ‫دس��تاوردی مهم در عرصه صادرات خودرو کشور است‪ .‬البته‬ ‫با همکاری شریک تجاری در عراق ‪ ۳‬مدل از محصوالت گروه‬ ‫سایپا در حال تولید است‪.‬‬ ‫مع��اون صادرات گروه س��ایپا همچنین از عرض��ه ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو در بازار سوریه در چند سال گذشته خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اس��تقبال خوبی که از محصوالت گروه سایپا‬ ‫در این کشور ش��ده در اینده نزدیک ظرفیت تولید در سوریه‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گروه س��ایپا تم��ام ظرفیت های خود را در‬ ‫کشور سوریه حفظ کرده و درحال حاضر گروه سایپا محصوالت‬ ‫خان��واده ایک��س ‪ ۱۰۰‬و ایکس‪ ۲۰۰‬را در خط تولید س��وریه‬ ‫تولید و عرضه می کند‪ .‬جوان افزود‪ :‬پس از پایان درگیری های‬ ‫داخلی‪ ،‬تولید در س��وریه دوباره شروع ش��ده و در کشورهای‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ش��مال افریقا‪ ،‬الجزایر و مص��ر هم اقدامات مهمی‬ ‫در حوزه شناس��ایی بازار‪ ،‬صادرات و تولید انجام ش��ده که به‬ ‫طور قطع با س��رمایه گذاری های شریک تجاری در این مناطق‬ ‫ازجمله الجزایر می توان به بازارهای جدید و مهمی در ش��مال‬ ‫افریقا دس��ت یافت‪ .‬وی از هدف گذاری ‪ ۲۰‬میلیون دالری در‬ ‫زمینه صادرات قطعه خبر داد و گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫دالر صادرات قطعات در بخش خدمات پس از فروش انجام شد‬ ‫و امسال نیز صادراتی بیش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر قطعه در بخش‬ ‫خدم��ات پس از فروش به کش��ورهای هدف پیش بینی ش��ده‬ ‫همچنین در زمینه صادرات قطعات ‪ OEM‬به کشورهایی که‬ ‫صنعت خودرو دارند گام های مهمی برداشته شده است‪.‬‬ ‫معاون صادرات گروه س��ایپا خاطرنش��ان کرد‪ :‬از مش��کالت‬ ‫ح��وزه صادرات نبود زیرس��اخت های حمل ونقل ب��ه بازارهای‬ ‫هدف‪ ،‬ثابت بودن نرخ ارز و نبود سیاست های تشویقی صادرات‬ ‫اس��ت که در صورت اجرای برنامه های صادراتی شاهد توسعه‬ ‫صادرات در گروه خودرو سازی سایپا خواهیم بود‪.‬‬ ‫قیمت خودرو در س��ایت معروف خری��د و فروش خودرو در‬ ‫عراق با عنوان ام‪ .‬ردی (‪ )mredy. com‬براس��اس مبالغ باال‬ ‫درج شده است؛ این سایت در عراق همان وضعیتی را دارد که‬ ‫سایت هایی همچون دیوار‪ ،‬شیپور و باما در ایران دارند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬محور جذب مقاله برای پنجمین‬ ‫همایش صنعت خودرو‬ ‫دبیرخان��ه پنجمی��ن همای��ش بین المللی صنع��ت خودرو‬ ‫ای��ران برای جذب مقاله های تخصص��ی و مرتبط با محورهای‬ ‫ای��ن همایش فراخوان داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به‬ ‫نق��ل از دبیرخانه پنجمین همایش خ��ودرو‪ ۲۴ ،‬و ‪ ۲۵‬بهمن‬ ‫امس��ال پنجمی��ن همای��ش بین المللی صنعت خ��ودرو ایران‬ ‫با مح��ور «زنجیره تامین رقابت پذیر‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬قطعه س��ازی‬ ‫و لجس��تیک» در مرکز همایش های ب��رج میالد تهران برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬دبیرخان��ه این همایش‬ ‫برای جذب مقاالت دانشجویان‪ ،‬کارشناسان و عالقه مندان در‬ ‫‪ ۷‬مح��ور همپایی با فناوری های روز و چش��م انداز ان‪ ،‬عوامل‬ ‫کلیدی پیوس��ت فناوری در رقابت پذی��ری‪ ،‬نقش دولت ها در‬ ‫توس��عه و تعالی زنجیره تامین‪ ،‬الگوه��ای معماری در زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬نقش تولیدکنندگان مواد و قطعات در طراحی و تکوین‬ ‫خودرو‪ ،‬مزیت های نسبی و توانمندی های تولیدکنندگان مواد‬ ‫و قطعات در کش��ور و مدل های مالی و اقتصادی در توس��عه و‬ ‫تعال��ی زنجیره تامی��ن فراخوان داده اس��ت‪ .‬در این مرحله از‬ ‫فراخوان مقاله برای پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫ایران‪ ،‬عالقه مندان تا ‪ ۱۵‬دی برای ارسال چکیده مقاالت خود‬ ‫فرص��ت دارند‪ .‬همچنین پایان دی امس��ال به عنوان اخرین‬ ‫مهلت برای ارسال مقاله کامل متقاضیان اعالم شده و مقاالت‬ ‫متقاضی��ان باید به نش��انی الکترونیک��ی ‪INFO@IAIIC.‬‬ ‫‪ COM‬ارسال شود‪.‬‬ ‫در تالش هستیم مردم‬ ‫را از خرید ساالنه ارم‬ ‫ترافیک ازاد کنیم‪.‬‬ ‫براساس این طرح همه‬ ‫مجاز هستند با پرداخت‬ ‫عوارض ورود به‬ ‫محدوده وارد شوند و‬ ‫این رانتی که مخصوص‬ ‫‪ ۹۸‬هزار خودرو است‬ ‫را حذف خواهیم کرد‬ ‫پیشنهاد جدید اجرای طرح ترافیک پایتخت در حال بررسی است‬ ‫حذف رانت یا درامدزایی شهری؟‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«صدور ارم س��االنه طرح ترافیک در استانه لغو»؛‬ ‫خبری که در نگاه نخس��ت برای استفاده کنندگان از‬ ‫این طرح که این روزها در انتظار برای ثبت نام ساالنه‬ ‫هستند‪ ،‬شوک برانگیز بود‪ .‬اوضاع از این قرار است که‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران معتقد‬ ‫اس��ت ‪ ۹۸‬هزار خودرویی که هر سال اجازه ورود به‬ ‫طرح ترافیک را با پرداخت هزینه ای در ابتدای سال‬ ‫دریافت می کنند از رانتی بهره مند هس��تند که باید‬ ‫ای��ن موض��وع از بین رفته و همه ت��وان ورود به این‬ ‫محدوده را داش��ته باش��ند‪ .‬این اظهارنظر که بیشتر‬ ‫ی برای کس��ب درامد بیشتر شهرداری‬ ‫شبیه بهانه ا ‬ ‫اس��ت در حالی مطرح شده که تهران در سال ‪ ۹۶‬با‬ ‫داش��تن بیش از ‪ ۶۰‬روز هوای ناپاک رکورد الودگی‬ ‫هوا را امس��ال شکس��ته و به نظر می رسد با اجرای‬ ‫این تصمیم س��ال ‪ ۹۷‬سال به مراتب الوده تری برای‬ ‫تهران باش��د و ش��اید به تعداد روزهای ناپاک فعلی‬ ‫تنها روزهای پاک داش��ته باش��یم‪ .‬دلسوزی مدیران‬ ‫شهرداری برای ش��هروندان تهرانی در شرایط فعلی‬ ‫ط مشابه‬ ‫جالب به نظر می رس��د و از انجا که ش��رای ‬ ‫گذشته نشان می دهد همواره راه هایی برای دورزدن‬ ‫وجود دارد نمی توان چندان به الزام قطعی داش��تن‬ ‫معاینه فنی برای ورود به محدوده طرح ترافیک دل‬ ‫خوش کرد‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی‪ ،‬مع��اون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫ته��ران با اش��اره به ط��رح جدید‬ ‫ترافی��ک پایتخ��ت اظه��ار کرده‪:‬‬ ‫هم اکنون در حال مطالعاتی هس��تیم و شاید مسیر‬ ‫ثبت نام طرح س��االنه را ح��ذف کنیم چراکه طرحی‬ ‫اماده ش��ده که بر اساس ان ثبت نام و فروش ساالنه‬ ‫ارم طرح ترافیک حذف خواهد ش��د و این ش��رایط‬ ‫کمک می کند تا مردم ازادی بیشتری برای ورود به‬ ‫محدوده طرح ترافیک داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه این طرح تنها به عده ای خاص‬ ‫فروخته ش��ود درس��ت نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در تهران ‪۵‬‬ ‫میلیون خودرو وجود دارد که در س��ال های گذشته‬ ‫در عمل تنها به ‪ ۹۸‬هزار خودرو ارم س��االنه فروخته‬ ‫شد و تنها این تعداد خودرو شانس ورود به محدوده‬ ‫طرح ترافیک به صورت س��االنه را داش��تند و مابقی‬ ‫خودروها از طرح ترافیک محروم بودند‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران با‬ ‫بیان اینکه در تالش هستیم مردم را از خرید ساالنه‬ ‫ارم ترافیک ازاد کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬براساس این طرح همه‬ ‫مجاز هس��تند با پرداخت ع��وارض ورود به محدوده‬ ‫وارد شوند و این رانتی که مخصوص ‪ ۹۸‬هزار خودرو‬ ‫است را حذف خواهیم کرد تا هر خودرویی که مایل‬ ‫به ورود ب��ه محدوده طرح ترافیک بود وارد محدوده‬ ‫ش��ود زی��را معتقدیم اینک��ه تنها ‪ ۹۸‬ه��زار خودرو‬ ‫می توانند ان هم برای کل س��ال وارد محدوده شوند‬ ‫تفکر درستی نیست!‬ ‫او همچنی��ن درب��اره ت��ردد خودروهایی که محل‬ ‫س��کونت انها در محدوده طرح ترافیک است گفت‪:‬‬ ‫تمهیداتی برای این افراد در نظر گرفته ش��ده تا در‬ ‫س��اعتی که به عنوان س��اعت مجاز اعالم می شود از‬ ‫محدوده طرح خارج شوند که در این ساعت مشخص‬ ‫دوربین ها ورود و خروج انها را ثبت نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل های سختگیرانه معاینه فنی‬ ‫حس��ینی منش‪،‬‬ ‫س��یدنواب‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاین��ه فنی‬ ‫ش��هرداری ته��ران در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» در این زمینه‬ ‫معتقد است در الیحه پیشنهادی که جایگزین طرح‬ ‫ترافیک می شود و در حال اماده شدن است‪ ،‬معاینه‬ ‫فنی همچنان ش��رط ورود به محدوده طرح ترافیک‬ ‫خواه��د ب��ود و به هیچ عنوان این ش��رط برداش��ته‬ ‫نخواه��د ش��د و ه��ر خودرویی که بدون در دس��ت‬ ‫داشتن مجوز معاینه فنی وارد محدوده طرح ترافیک‬ ‫شود جریمه ورود به محدوده ممنوعه برایش اعمال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه معاینه فنی ویژه تهران مانند‬ ‫گذش��ته همچنان پابرجاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در پیش��نهاد‬ ‫اولیه مطرح ش��ده اگ��ر خودرویی ع�لاوه بر معاینه‬ ‫فنی معمولی که ملزم به در اختیار داش��تن ان است‬ ‫مجهز به معاینه فنی ویژه باش��د مشمول تخفیف در‬ ‫پرداخت عوارضی می شود که برای ورود به محدوده‬ ‫طرح ترافیک در نظر گرفته شده و به صورت انالین‬ ‫به این دسته از شهروندان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی منش یاداور ش��د‪ :‬بر این اساس اگر قرار‬ ‫اس��ت با ورود ب��ه مح��دوده طرح ترافی��ک مبلغی‬ ‫پرداخت ش��ود در صورت داش��تن معاینه فنی ویژه‬ ‫مش��مول تخفیف برای ورود به این محدوده خواهند‬ ‫شد و باید درصد کمتری از مبلغ مصوب را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی شهرداری تهران در‬ ‫پاس��خ به پرسش «گسترش صنعت» مبنی بر اینکه‬ ‫این عوارض س��االنه خواهد بود نیز گفت‪ :‬جلس��ات‬ ‫نهایی هنوز برگزار نش��ده و اکنون در اندازه اقدامات‬ ‫کارشناسی بوده و مشخص نیست که این عوارض و‬ ‫پرداخت ان به چه شکل خواهد بود اما به طور قطع‬ ‫میزان عوارضی که قرار است اعمال شود به اندازه ای‬ ‫مشخص‪ ،‬ش��فاف و عادالنه و به راحتی قابل کنترل‬ ‫بوده که همه شهروندان به راحتی می توانند مبالغی‬ ‫که باید به عنوان عوارض پرداخت کنند را محاسبه و‬ ‫نسبت به مدیریت ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش «گسترش صنعت» مبنی‬ ‫ب��ر اینکه ایا تغییر در نحوه اج��رای طرح ترافیک با‬ ‫ه��دف الزام همه خودروها برای کس��ب معاینه فنی‬ ‫است؟‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دلیل اصلی ان را باید از مس��ئوالن‬ ‫طرح ترافیک جویا شوید اما انچه از منظر االیندگی‬ ‫باید کنترل شود و این مرکز ملزم به رعایت ان است‬ ‫با اج��رای طرح جدید نه تنها کمتر نمی ش��ود بلکه‬ ‫افزایش بیشتری خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح جدید در انتظار جمع بندی‬ ‫ای��ن اظه��ارات و تش��ریح‬ ‫تصمیم گیری های جدید در حالی‬ ‫است که رییس کمیسیون عمران‬ ‫و حمل ونقل شورای شهر تهران بر‬ ‫ادامه مذاکرات بر س��ر طرح جدید تاکید داش��ته و‬ ‫معتقد اس��ت موضوعات بسیاری در ان مطرح است‬ ‫بنابرای��ن بازنگری در محدوده طرح ترافیک هنوز به‬ ‫پایان نرس��یده و تصمیمی برای لغ��و طرح ترافیک‬ ‫س��االنه گرفته نشده که معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری تهران اظهار امیدواری می کند در سال ‪۹۷‬‬ ‫بتوان این طرح جدید را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫محمد علیخان��ی پیش بینی ک��رده در هفته های‬ ‫اینده موضوع جمع بن��دی و در نهایت برای اجرا به‬ ‫شهرداری ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی می��زان تعرفه ه��ا و همچنین داش��تن معاینه‬ ‫فن��ی ویژه ب��رای خودروه��ا را از مباحثی دانس��ت‬ ‫ک��ه در جلس��ه درباره انها بحث و تبادل نظر ش��ده‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬در بحث ط��رح ترافیک تنها مدیریت‬ ‫شهری اعم از شورا و شهرداری تهران تصمیم گیرنده‬ ‫ی عالی ترافیک نیز در این زمینه‬ ‫نیست بلکه ش��ورا ‬ ‫تصمیم می گیرد و هر تصمیمی برای طرح ترافیک با‬ ‫هماهنگی خواهد بود‪.‬‬ ‫لو نقل شورای شهر‬ ‫رییس کمیسیون عمران و حم ‬ ‫با اش��اره به الودگی هوای ش��هر ته��ران در معرض‬ ‫هش��دار و ضرورت تمهیداتی در این زمینه تاکید و‬ ‫اظهار کرده‪ :‬در بازنگری طرح ترافیک به این مسئله‬ ‫توجه ویژه خواهد شد‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که در نگاه نخس��ت‬ ‫این گونه به نظر می رس��د که با حذف طرح ترافیک‬ ‫راه برای همه خودروهایی که با هر ش��رایطی موفق‬ ‫ب��ه اخذ معاینه فنی ش��ده اند باز می ش��ود و این نه‬ ‫تنها کمکی به حل مش��کل االیندگ��ی هوا نخواهد‬ ‫ک��رد بلک��ه ش��رایط را ب��رای الودگی بیش��تر مهیا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هرچند مدیرعامل مرکز معاینه فنی معتقد اس��ت‬ ‫سختگیری بر خودروها بیشتر از گذشته خواهد بود‬ ‫اما به نظر می رس��د از انجا که معاینه فنی ویژه یکی‬ ‫از راهکارهای کسب تخفیف است‪ ،‬می توان با بسنده‬ ‫ک��ردن بر معاینه فنی معمول��ی به محدوده ممنوعه‬ ‫ورود کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح ال ای زد پای�ه ط�رح جدی�د‬ ‫ترافیک‬ ‫افشین حبیب زاده‪ ،‬رییس کمیته‬ ‫عمران شورای شهر تهران‪ ،‬ری و‬ ‫تجریش نیز اعالم ک��رده که این‬ ‫طرح در مراحل پایانی بررسی قرار‬ ‫دارد و ط��رح جدید بر پایه طرح ال ای زد خواهد بود‬ ‫ک��ه ناحیه های ترافیکی تعریف ش��ده به طوری که‬ ‫ناحیه ‪A‬به طور تقریبی همان محدوده طرح ترافیک‬ ‫بوده و ناحیه ‪ B‬محدوده زوج و فرد و یک ناحیه هم‬ ‫برای کل شهر در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫رییس کمیته عمران ش��ورای ش��هر تهران‪ ،‬ری و‬ ‫تجریش ب��ا بیان اینکه تفاوت��ی در این طرح جدید‬ ‫میان مردم در نظر گرفته نش��ده و خرید طرح دلیل‬ ‫ورود به محدوده طرح ترافیک نیست‪ ،‬گفت‪ :‬عوارض‬ ‫خودروها براس��اس میزان ت��ردد و بهره مندی افراد‬ ‫متغیر اس��ت و هرکس خواس��تار ورود به محدوده و‬ ‫ناحیه ها شود از محل کارتی که قرار است در اختیار‬ ‫استفاده کنندگان ارم های طرح ترافیک قرار گیرد و‬ ‫شارژ شود‪ ،‬عوارض کسر می شود‪.‬‬ ‫حبی��ب زاده فرمول ورود ب��ه محدوده های طرح را‬ ‫متفاوت دانست و اظهارکرد‪ :‬اگر افراد وارد ناحیه ‪A‬‬ ‫یا ‪ B‬ش��وند‪ ،‬عوارض متغیر است و همچنین ورود به‬ ‫محدوده در اوج س��اعت تردد یا غیر اوج هم متفاوت‬ ‫محاس��به می ش��ود یا اینکه خودرو چه روزی و چه‬ ‫س��اعتی وارد محدوده ش��ده یا از ان خارج شود نیز‬ ‫براس��اس فرمولی متغیر محاسبه می شود و براساس‬ ‫این طرح فروش طرح روزانه و س��االنه طرح ترافیک‬ ‫معنایی ندارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اظهارات مسئوالن ذی ربط‬ ‫نش��ان می ده��د با اجرای ط��رح جدید ای��ن امکان‬ ‫وجود دارد تنها عده ای خ��اص که قادر به گذراندن‬ ‫ضوابط خاص باش��ند امکان استفاده از طرح ترافیک‬ ‫را خواهند داش��ت زیرا با سختگیرانه تر شدن ضوابط‬ ‫معاین��ه فن��ی و همچنین اجرای معاین��ه فنی ویژه‬ ‫برخی از خودروها ناگزیر از این چرخه حذف خواهند‬ ‫ش��د و این به معنای ان است که شرایط انچنان که‬ ‫گفته ش��ده برای ورود همه افراد ب��ه طرح ترافیک‬ ‫فراهم نیست!‬ ‫گفتنی اس��ت تالش ما برای گفت وگو با محس��ن‬ ‫پورسیداقایی‪ ،‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران با هدف شفاف س��ازی این ط��رح و اگاهی از‬ ‫روند اجرای ان بدون انکه مش��کلی برای سایر اقشار‬ ‫به وجود اید نیز بی نتیجه ماند‪.‬‬ ‫محدودیت جدید برای ثبت سفارش‬ ‫در حالی پس از گذشت ‪ ۶‬ماه از بسته بودن سایت ثبت سفارش‪ ،‬دولت‬ ‫قول مس��اعد برای بازگشایی ان را مطرح کرده که شنیده ها حاکی از ان‬ ‫است هنوز توافقی در این زمینه به وجود نیامده و نظرات مختلفی در این‬ ‫زمینه مطرح اس��ت‪ .‬به گفته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫این س��ایت ‪ ۱۰‬دی باز می ش��ود هرچند اعضای انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو نظر دیگری دارند و معتقدند بازگشایی این سایت در این شرایط‬ ‫دور از ذه��ن به نظر می رس��د با این حال در کنار وعده های بازگش��ایی‬ ‫ثبتارش‪ ،‬دولت اعالم کرده در صورت بازگش��ایی این سایت‪ ،‬ساعت ورود‬ ‫به س��امانه ‪ ۸‬تا ‪ ۱۶‬خواهد بود ضمن انکه اعتبار ثبت سفارش ها نیز از ‪۶‬‬ ‫ماه به ‪ ۳‬ماه تقلیل یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بر اس��اس اس��تراتژی جدید دولت‪ ،‬تراز تجاری منفی‬ ‫کش��ور باید با اعمال برخی محدودیت ها و ممنوعیت ها بر واردات کنترل‬ ‫شده و ارزاوری و ارزبری کشور به نوعی تراز شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬از تیر امسال ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل روند‬ ‫فزاینده ورود خودروهای خارجی و وارداتی به کشور متوقف شده و اجازه‬ ‫ثبت سفارش جدید برای واردات داده نمی شود و واردات قبلی نیز مطابق‬ ‫ضوابط انجام می شود‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬چند هفته پیش بود که مجتبی خس��روتاج‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد مدت اعتبار ثبت سفارش کاال از ‪ ۶‬ماه‬ ‫به ‪ ۳‬ماه تقلیل یافته تا بتوان مدیریت دقیق تری بر واردات کاال انجام داد‬ ‫و قدرت برنامه ریزی را از برخی سودجویان گرفت‪.‬‬ ‫اکنون دولت در محدودیتی جدید‪ ،‬ساعت ورود به سامانه ثبت سفارش‬ ‫را محدود به س��اعت ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۱۶‬کرده که هنوز مشخص نیست دلیل‬ ‫این امر چیست‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 5 1396‬ربیع الثانی ‪ 24 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 287‬پیاپی ‪2260‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیازسنجی؛ راز موفقیت‬ ‫صنعتگر‬ ‫حسین بحرینیان‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫«گسترش صنعت» نگرانی قطعه سازان از سرنوشت تسهیالت نوسازی را به دلیل همکاری نکردن بانک ها بررسیکرد‬ ‫صنعت قطعه با تسهیالت جوان می شود؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چن��دی پیش با هدف کمک به نوس��ازی صنایع طرحی‬ ‫پیش بینی ش��د که بر اس��اس ان ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار به صنایع بزرگ‪ ،‬متوسط و کوچک اختصاص یافت اما‬ ‫به گفته یکی از فعاالن صنعت قطعه‪ ،‬تنها بخش کوچکی از‬ ‫این اعتبار از سوی واحدهای صنعتی جذب شده و ان گونه‬ ‫که انتظ��ار می رفت این طرح تاکنون نتوانس��ته کمکی به‬ ‫نوس��ازی و به س��ازی واحدهای تولیدی کند‪ .‬این شرایط‬ ‫در حالی اس��ت که هفته گذش��ته عل��ی الریجانی‪ ،‬رییس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی یکی از ش��رط های مجلس برای‬ ‫حمای��ت از صنعت قطعه را ارتقای کیف��ی تولیدات عنوان‬ ‫و تاکید ک��رده بود در صورت برنامه ریزی مناس��ب در این‬ ‫زمینه‪ ،‬صنعتگر می تواند از صندوق توسعه ملی تسهیالتی‬ ‫دریافت کند که این امر کمک بسیاری به بازگشت سرمایه‬ ‫قطعه س��ازان خواهد کرد‪ .‬این اظهارات در حالی اس��ت که‬ ‫محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز از‬ ‫برنامه ‪۳‬ساله نوسازی صنعت قطعه با هدف صادراتی کردن‬ ‫ای��ن صنعت خبر داده و تاکی��د کرده برای کمک به صنعت‬ ‫قطعه از محل صندوق توس��عه ملی باید تسهیالتی با سود‬ ‫پایی��ن اختصاص یابد تا قطعه س��ازان امادگ��ی الزم برای‬ ‫همراه��ی در تولید خودروهای جدی��د را در خود به وجود‬ ‫اورن��د‪ .‬ح��ال این اقدامات در ش��رایطی اس��ت که فعاالن‬ ‫صنع��ت قطع��ه معتقدند با وج��ود پیش بین��ی این میزان‬ ‫تسهیالت به دلیل همراهی نکردن بانک ها تاکنون رقم های‬ ‫پیش بینی شده محقق نشده است‪ .‬حسین بحرینیان‪ ،‬عضو‬ ‫انجمن قطعه سازان خراس��ان رضوی درباره طرح نوسازی‬ ‫‪۳‬س��اله صنعت قطعه به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫ضد و نقیض بودن قوانین بخش��ی از مصوبات صادر شده در‬ ‫عم��ل قابلیت اجرای کامل پیدا نمی کند به طور نمونه برای‬ ‫حمایت از طرح نوس��ازی ش��رکت های کوچک و متوسط‬ ‫‪۳۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت از سوی دولت تخصیص‬ ‫داده ش��د که باید این تس��هیالت از طریق بانک های عامل‬ ‫پرداخت می ش��د اما از این عدد که برای بودجه امسال بود‬ ‫تنها حدود ‪۵‬هزار میلیارد تومان جذب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹طفره رفتن بانک ها از پرداخت تسهیالت‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کش��ور افزود‪:‬‬ ‫همچنین طرح های توجیهی برای تولیدکنندگان مشخص‬ ‫اس��ت اما بانک ه��ا به دلیل معوق��ات بانکی ش��رکت های‬ ‫قطعه س��از از دادن ای��ن تس��هیالت طف��ره می رون��د و به‬ ‫شیوه نامه بانک مرکزی توجهی نمی کنند‪.‬‬ ‫بحرینیان تاکید کرد‪ :‬ازاین رو این طرح های تس��هیالتی‬ ‫به ط��ور عموم با چالش روبه رو ش��ده و با ش��تاب الزم انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همراه�ی بخ�ش دولت�ی و خصوصی برای‬ ‫سرمایه گذاری جدید‬ ‫همچنی��ن محس��ن رزم خ��واه‪ ،‬از انجمن قطعه س��ازان‬ ‫کشور در این باره اعالم کرد‪ :‬سخنان محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره کمک به نوس��ازی‬ ‫صنعت قطع��ه بس��یار امیدوارکنن��ده بود زیرا براس��اس‬ ‫س��خنان وی پیش بینی ش��ده تا ‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫(‪۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومان) تس��هیالت از مح��ل صندوق‬ ‫توس��عه ملی در اختیار قطعه س��ازان قرار گی��رد و در ادامه‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار میلی��ارد ریال نیز از س��وی بانک ه��ا پرداخت‬ ‫ش��د همچنی��ن مع��ادل ‪۵۰‬هزار میلی��ارد ریال از س��وی‬ ‫بخ��ش خصوص��ی (خ��ود قطعه س��از) س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬در صورت حمای��ت از این برنامه و پیگیری‬ ‫جدی امید بس��یاری به واحدهای صنعتی دمیده می شود‬ ‫زیرا بارها اعالم ش��د در ش��رایط امروز صنعت قطعه نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و ماشین االت دارد‪ .‬این‬ ‫گام بلن��دی خواه��د بود که می تواند به ش��کوفایی صنعت‬ ‫قطعه و ارتقای صنعت خودرو کمک کند‪ .‬رزم خواه در ادامه‬ ‫به مش��خص نبودن جزئیات این طرح اشاره و تاکید کرد‪ :‬اما‬ ‫برای اجرایی شدن این شیوه نامه باید از سوی مسئوالن امر‬ ‫پیگیری شود تا همچون برخی پروژه ها ناتمام باقی نماند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت صنعت در گرو وثیقه های ملکی‬ ‫در ادام��ه ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور به مشخص نبودن‬ ‫جزئی��ات اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر این موضوع‬ ‫به شکل کلی مطرح شده و در جلسه شورای سیاست گذاری‬ ‫خ��ودرو این موضوع از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مطرح و عنوان شد صنعتگر می تواند از این منابع‪ ،‬تسهیالت‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در صنعت قطعه برای نوس��ازی و به س��ازی‬ ‫واحده��ای تولی��دی ی��ک بح��ث ریالی مطرح اس��ت که‬ ‫مع��ادل ‪۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومان اس��ت و از پی��ش برای‬ ‫کل صنای��ع درنظر گرفته ش��ده بود‪ .‬پ��روژه دیگر نیز طرح‬ ‫امای��ش صنعت بود‪ .‬محبی ن��ژاد ادامه داد‪ :‬ع��دد ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان همچن��ان به قوت خ��ود باقی اس��ت اما‬ ‫مش��کلی ک��ه برای ج��ذب ان وج��ود دارد این اس��ت که‬ ‫بیش��تر بانک ه��ا انتظ��ار وثیقه ه��ای ملک��ی از صنعتگر‬ ‫دارند‪ .‬در ش��رایط امروز صنعت امکان ارائه وثیقه ملکی در‬ ‫عمل وجود ندارد بنابراین جذب این تس��هیالت در عمل با‬ ‫چالش همراه است‪.‬‬ ‫این مس��ئله در حالی اس��ت که بانک مرکزی اعالم کرده‬ ‫بانک ه��ای عام��ل باید ب��دون در نظر گرفت��ن بدهی های‬ ‫تولیدکنندگان بهبانک ها‪،‬اینتسهیالترادراختیارانهاقرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫محبی نژاد درب��اره چرایی ممانع��ت بانک ها از پرداخت‬ ‫تس��هیالت توضی��ح داد‪ :‬از انج��ا که پرداخت تس��هیالت‬ ‫و خطرپذی��ری ان ب��ه بانک ه��ای عامل واگذار ش��ده این‬ ‫بانک ه��ا به طور عم��وم قوانین س��ختگیرانه ای در اعطای‬ ‫ان دارن��د زی��را بای��د از بازپرداخ��ت ان به ط��ور کام��ل‬ ‫مطمئن ش��وند ازاین رو بیش��تر وثیقه های ملکی ش��هری‬ ‫ب��ا س��ند ازاد طلب می کنن��د که به «وثایق س��هل البیع»‬ ‫معروف هستند (س��هل البیع یعنی هنگام پیش خرید این‬ ‫اطمینان وجود داشته باش��د که محصوالت تولیدی مورد‬ ‫معامله در سررس��ید تحویل به س��هولت قابل فروش است‪.‬‬ ‫کاالی پیش خریدش��ده بای��د پ��س از تحوی��ل خیلی زود‬ ‫ب��ه ف��روش برس��د و در این زمین��ه تاکید می ش��ود خود‬ ‫مش��تری به عن��وان امی��ن موسس��ه‪ ،‬ف��روش محصوالت‬ ‫م��ورد معامل��ه را به عه��ده گرفت��ه و وج��وه ف��روش را به‬ ‫حس��اب موسس��ه واریزکن��د‪ .‬محصوالت معامله س��لف‬ ‫را می ت��وان پ��س از تحویل ب ه ش��کل فروش اقس��اطی به‬ ‫فروش رس��اند که در این مورد باید بیش��تر مورد توجه قرار‬ ‫گیرد)‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف طرح ها در میانه راه‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در ادامه به چالش های‬ ‫پرداخت تس��هیالت اش��اره کرد و گفت‪ :‬عمده طرح هایی‬ ‫که در س��ایت بهین یاب مج��وز می گیرند و ب��ه بانک های‬ ‫عام��ل معرفی می ش��وند در مرحله نخس��ت مجوزها اخذ‬ ‫ش��ده اما در مرحله جذب با مش��کالت مقررات بانک عامل‬ ‫متوقف می ش��وند بنابرای��ن در عمل صنعتگ��ر نمی تواند‬ ‫در صنع��ت ش��اهد ج��ذب تس��هیالت مص��وب دول��ت‬ ‫باش��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگ��ر برای این چالش چاره اندیش��ی‬ ‫نش��ود در عمل تس��هیالت به صنعت تزریق نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد درباره راه��کار پیش��نهادی بخش خصوصی‬ ‫گفت‪ :‬پیش تر صنعتگر پیش��نهادهای خ��ود را ارائه داده و‬ ‫بر اساس ان قراردادی سه جانبه بین قطعه ساز‪ ،‬خودروساز‬ ‫و بانک امضا ش��د که به موجب ان بازپرداخت تس��هیالت‬ ‫قطعه س��از از محل اعتبار او نزد خودروس��از انجام می شود‬ ‫و در واق��ع خودروس��از ضامن ان اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اما در‬ ‫این بح��ث باید قرارداد‪ ،‬مصوبه یا توافق کلی بین بانک های‬ ‫عامل به محوریت بانک مرکزی وجود داش��ته باش��د و اگر‬ ‫خودروساز‪ ،‬قطعه س��از و وزارتخانه بانی این کار خیر شوند‬ ‫قطعه سازان سریع تر به تسهیالت خود دست پیدا می کنند‬ ‫و در ادام��ه ش��اهد یک جه��ش در صنعت قطع��ه خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت تسهیالت بانکی و صندوق توسعه‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا وضعیت‬ ‫پرداخت این برنامه ‪۳‬س��اله از صندوق توس��عه متفاوت از‬ ‫تسهیالت بانکی اس��ت یا خیر گفت‪ :‬پیش تر خودروسازان‬ ‫به عنوان ش��رکت دولتی یا نیمه دولتی ش��ناخته می شدند‬ ‫ازاین رو تس��هیالت صندوق توسعه به انها تعلق نمی گرفت‬ ‫اما قطعه سازان می توانستند از ان وام دریافت کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به کمک ای��ن امر برای پرداخ��ت مطالبات‬ ‫قطعه سازان گفت‪ :‬اگر این محدودیت حذف شود مشکالت‬ ‫به نوعی رفع ش��ده و خودروساز نیز در کنار سایر صنعتگران‬ ‫می تواند از تسهیالت صندوق توسعه استفاده کند و به شکل‬ ‫ارزی یا معادل ریالی با توجه به مقررات صندوق تس��هیالت‬ ‫دریافت کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این امر بس��یار کمک کننده به‬ ‫صنعت خودرو اس��ت زیرا بخش زی��ادی از منابع نقدینگی‬ ‫قطعه ساز به دلیل بازپرداخت بلندمدت نزد خودروساز بوده‬ ‫که باعث شتاب در وصول مطالبات می شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پایان تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر قطعه ساز‬ ‫ت��وان س��رمایه گذاری در بخ��ش تحقیق و توس��عه و نیز‬ ‫گس��ترش واحد صنعتی خود را برای تقویت زیرساخت ها و‬ ‫خرید تجهیزات جدید و انتقال فناوری ندارد که امید است‬ ‫با اختصاص یافتن این تسهیالت مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫رویکردهای متناقض دولت و بخش های زیرمجموعه ان‬ ‫قوزی بر پش��ت مش��کالت صنعت و اقتصاد کشور است که‬ ‫به نوع��ی تولید را از چرخه خارج می کند و خودکفایی بومی‬ ‫را در حد شعار باقی نگه می دارد‪ .‬همان طور که بارها عنوان‬ ‫ش��د بازنگری و اصالح قوانین ضرورتی اجتناب ناپذیر برای‬ ‫رونق صنعت و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪40/800/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪31/800/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪47/700/900‬‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪48/500/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪39/142/000‬‬ ‫‪120/926/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪93/665/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪274/261/000‬‬ ‫‪325/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪70/300/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫‪91/500/000‬‬ ‫‪262/892/000‬‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪39/100/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪234/140/000‬‬ ‫‪238/000/000‬‬ ‫‪147/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪53/500/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪52/200/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪235/000/000‬‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫امروز قوانین صنعت خودرو‬ ‫تغییر کرده و خودروساز باید‬ ‫نیازه��ای مش��تریان را پیش‬ ‫از اینک��ه از س��وی او مطرح‬ ‫ش��ود خود زودتر شناس��ایی‬ ‫کن��د‪ .‬یک��ی از وظای��ف هر‬ ‫سازنده این است که زودتر از‬ ‫امید رضایی‬ ‫مشتری نیازها را شناسایی و‬ ‫عضو انجمن تخصصی‬ ‫به خریدار معرفی کند‪ .‬امروز‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫بخش قابل توجهی از صنعت‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫خ��ودرو بنا بر نیاز مش��تری‬ ‫بوده که خیلی مطلوب نیست‪.‬‬ ‫الزم اس��ت سازنده پیش از انکه مشتری نیاز خود را بگوید‬ ‫نیازسنجی کند و امکانات را زودتر از او پیشنهاد و ارائه دهد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون بخش زیادی از مباحث صنع��ت خودرویی دنیا‬ ‫دورنمایی برای سال های اینده است به طور نمونه اگر امروز‬ ‫برای راندن خودرو از دس��ت استفاده می شود در میان مدت‬ ‫بخش��ی از ان الکترونیکی شده و در نهایت پیش بینی برای‬ ‫حذف انسان در راندن خودروست‪ .‬صنعت خودرو کشور در‬ ‫این امر عقب اس��ت و این عقب افتادگی باعث شده همیشه‬ ‫دنباله رو باشیم درحالی که می توان پیشر و بود‪.‬‬ ‫اگ��ر این اتفاق در صنعت خ��ودرو رخ دهد صنعت قطعه‬ ‫نی��ز به این س��و حرکت کرده و توس��عه در این دو صنعت‬ ‫محقق می شود‪ .‬این شدنی نیست مگر انکه دیدگاه اموزشی‬ ‫و پرورشی در دانشگاه ها تغییر کند و روی پایه های طراحی‬ ‫کار ش��ود نه انکه بخواهیم با مهندسی معکوس به شرایط‬ ‫امروز برس��یم‪ .‬ضروری اس��ت ایده پردازی ش��ود که نیاز به‬ ‫س��رمایه دارد و در این بستر باید بخش دولتی و خصوصی‬ ‫در کنار یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫همچنین اگ��ر در قراردادهای مش��ترک‪ ،‬انتقال فناوری‬ ‫محقق نش��ود تنها یک سلسله شیوه نامه های مونتاژ و تولید‬ ‫ارائه می ش��ود که فاقد دانش طراحی بوده و در نهایت ما را‬ ‫به مقصد نمی رساند‪.‬‬ ‫باید هوش��یارانه عمل کرد و توجه داشته باشیم با تمرکز‬ ‫روی فن��اوری می ت��وان در دنیا مطرح ش��د ازای��ن رو برای‬ ‫رس��یدن به افق موردنظر باید تمام مسیر به شکل مطلوب‬ ‫تعریف و اجرا شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قطعه سازان با «جوینت ونچر»‬ ‫توان مالی خود را افزایش دهند‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬بخشی از تسهیالت ‪۳۰‬هزار میلیاردی دولت‬ ‫به واحده��ای تولیدی تخصیص یافته اما اماری از دریافت‬ ‫این تس��هیالت ازسوی واحدهای تولید وجود ندارد‪ .‬ارمان‬ ‫خالقی اظه��ار کرد‪ :‬البت��ه دولت وع��ده پرداخت ‪۳۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان به بخش های تولیدی را در س��ال ‪ ۹۶‬داده‬ ‫اس��ت در حالی که از این رقم تنها ‪۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫ب��ه واحدهای تولیدی تخصیص یافته که با گذش��ت بیش‬ ‫از ‪ ۹‬ماه از س��ال رقم بس��یار کمی در مقاب��ل وعده دولت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر فاصله‬ ‫پرداخت ها ب��ا تامین منابع مورد نی��از بخش های تولیدی‬ ‫بسیار زیاد اس��ت‪ .‬در صورتی که تمامی منابع و تسهیالت‬ ‫تخصیصی امکان جذب پیدا کند به طور قطع تعداد زیادی‬ ‫از واحده��ای تولیدی به چرخه تولی��د و تامین باز خواهد‬ ‫گش��ت‪ .‬او گفت‪ :‬سال گذشته ‪۱۶‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫بخش های تولیدی تامین منابع شد و تنها نتیجه ان حفظ‬ ‫وضعی��ت موجود در بخش های تولیدی بود که اگر این امر‬ ‫به شکل سرمایه در گردش باشد باید دریافت کنندگان این‬ ‫تسهیالت در سال گذشته‪ ،‬امسال اقدام به بازپرداخت کنند‬ ‫و تمدید ان نیازمند تامین دوباره منابع است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در‬ ‫گفت وگو با خبرخودرو با اش��اره به راهکار موثر برای تامین‬ ‫س��رمایه در گردش در قطعه س��ازی تاکید کرد‪ :‬در بخش‬ ‫خودروسازی و قطعه سازی‪ ،‬ش��رکت ها هنوز نتوانستند به‬ ‫س��مت بازارهای بین المللی حرکت کنند به طوری که امروز‬ ‫بخ��ش زیادی از تولیدات ش��رکت ها ب��ه بازارهای داخلی‬ ‫محدود می شود‪ .‬خالقی افزود‪ :‬اگر قطعه سازان فضا را برای‬ ‫همکاری ها باز کنند و با همتایان بین المللی سرمایه گذاری‬ ‫مشترک(جوینت ونچر) تش��کیل دهند این جریان به توان‬ ‫مالی و افزایش س��رمایه این بخش از صنعت کشور کمک‬ ‫بس��یاری خواهد ک��رد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬از ابتدای س��ال تنها‬ ‫یک هفت��م منابع موردنیاز بخش های تولیدی تامین ش��ده‬ ‫و ‪ ۳‬ماه باقیمانده فرصتی اس��ت که منابع وعده داده شده‬ ‫تامین و تخصیص داده ش��ود‪ .‬این فعال در حوزه صنعت‬ ‫و تولید کش��ور تصریح کرد‪ :‬البته اینکه منابع به کدام یک‬ ‫از واحدهای تولیدی تخصیص یابد که هدر نرود به خودی‬ ‫خود پروژه بس��یار سختی اس��ت‪ .‬خالقی با اشاره به وجود‬ ‫‪ ۸۰‬هزار واحد صنعتی دارای پروانه در کش��ور تاکید کرد‪:‬‬ ‫البته تعدادی از این واحدها متقاضیان دریافت تس��هیالت‬ ‫هس��تند و برخی نیز تعطیل شده و دیگر نیاز به تسهیالت‬ ‫ندارند‪ .‬خالقی افزود‪ :‬تا پایان س��ال و افزایش تقاضای بازار‬ ‫به کاالهای تولیدی‪ ،‬زمان بس��یار کوتاه اس��ت و اگر دولت‬ ‫می خواهد نوشدارویی بدهد باید فکری کند تا این نوشدارو‬ ‫به موقع به دست واحدهای تولید برسد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 5 1396‬ربیع الثانی ‪ 24 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 287‬پیاپی ‪2260‬‬ ‫خبر‬ ‫دادگاه اروپایی اوبر را‬ ‫شرکت حمل ونقل معرفی کرد‬ ‫دادگاه اتحادیه اروپا در حکمی گفته است شرکت اوبر یک‬ ‫ش��رکت حمل ونقل به ش��مار می اید و باید در شهرهایی که‬ ‫حضور دارد در چارچوب قوانین چنین ش��رکت هایی فعالیت‬ ‫کند‪ .‬این درحالی اس��ت که اوبر می گوید تنها خدمات دهنده‬ ‫اطالعات دیجیتالی به وسیله اپلیکیشن به کاربران خود است‬ ‫و کارب��ران و رانندگان را به یکدیگر متصل می کند؛ به همین‬ ‫دلی��ل فعالی��ت ان نبای��د در چارچوب قوانین ش��رکت های‬ ‫تاکسیرانی باشد‪.‬‬ ‫این شرکت درعین حال گفته است در بسیاری از شهرهای‬ ‫اروپایی که فعالیت دارد در چارچوب قوانین حمل ونقل محلی‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬اپلیکیش��ن اوبر به کاربران امکان می دهد به‬ ‫تو امد شهری‪ ،‬از خودروهای‬ ‫جای استفاده از تاکسی برای رف ‬ ‫ش��خصی کمک بگیرند‪ .‬این پرونده پس از ان مطرح شد که‬ ‫مقام های بارس��لون در اس��پانیا از اوبر خواستند در چارچوب‬ ‫قوانین محلی تاکسیرانی عمل کند‪.‬‬ ‫اوب��ر در واکنش��ی به رای دادگاه گفته اس��ت این حکم در‬ ‫عملکرد این ش��رکت در کش��ورهایی اروپایی که در ان فعال‬ ‫اس��ت تغییر چندانی ایجاد نمی کند‪ ،‬اما تحلیلگران معتقدند‬ ‫این رای بر بازار کار موقت تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬رای دادگاه نش��ان می دهد مقام ها‬ ‫و نهادهایی که در تدوین قوانین فعالیت شرکت ها و خدمات‬ ‫تجاری دست اندرکار هستند‪ ،‬تا چه اندازه تالش می کنند که‬ ‫درکی از پدیده بازار کار موقت به دست اورند‪.‬‬ ‫اوب��ر از زمانی که حدود ‪ ۱۰‬س��ال پی��ش کار خود را اغاز‬ ‫کرد تاکنون بارها در کش��ورهای گوناگون مجبور شده الگوی‬ ‫فعالیت خود را پس از اقدام نهادهای قانونی این کشورها علیه‬ ‫ان‪ ،‬تغییر دهد‪ .‬البته این ش��رکت درگذشته گفته بود چنین‬ ‫احکامی باعث تضعیف ایجاد اصالحات در قوانینی خواهد شد‬ ‫که اوبر انها را قوانین منسوخ خوانده است‪.‬‬ ‫ائودی فراخوان داد‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ائودی بیش از ‪ ۵۲‬هزار دستگاه از‬ ‫محصوالت خود را در امریکای شمالی فراخواند‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬این فراخوان‪ ،‬خودروهای ائودی‬ ‫‪ ۷‬تولی��د ش��ده در س��ال های ‪ )۱۳۹۰-۹۱( ۲۰۱۲‬تا ‪۲۰۱۴‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۲-۹۳‬خورشیدی) را شامل خواهد شد‪.‬‬ ‫از مالکان خواسته شده در اوایل فوریه سال اینده میالدی‬ ‫به مراکز معرفی شده مراجعه کنند‪ .‬بنا بر اعالم سازمان ملی‬ ‫ایمنی و ترافیک بزرگراه امریکا‪ ،‬سامانه سوخت این خودروها‬ ‫به گونه ای طراحی ش��ده که مونتاژ قطعات را ساده تر می کند‪،‬‬ ‫اما به مرور زمان فرسوده و منجر به نشت بنزین می شود‪.‬‬ ‫تاکنون هیچ تصادف یا اتش سوزی بر اثر این نقص فنی روی‬ ‫نداده است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪۱۳۹۱-۹۲‬خورشیدی)‬ ‫س��امانه انتقال س��وخت این مدل مورد بازنگری قرار گرفت‪،‬‬ ‫بنابراین در خودروهایی که پس از این تاریخ تولید ش��ده اند‪،‬‬ ‫خطر نشت سوخت وجود ندارد‪.‬‬ ‫نخستین ش��کایت در این باره در سال ‪)۱۳۹۱-۹۲( ۲۰۱۳‬‬ ‫ثبت ش��د و بررسی های این س��ازمان روی ‪ ۱۱‬خودرو وجود‬ ‫مشکل را تایید کرد‪.‬‬ ‫نخستین قطار تمام برق‬ ‫خورشیدی جهان‪ ،‬روی ریل‬ ‫یک شرکت راه اهن استرالیایی‪ ،‬نخستین قطار ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫برق خورشیدی جهان را روی ریل انداخت‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬نخس��تین قطار تمام‬ ‫برق خورشیدی جهان در استرالیا به ریل انداخته شد‪ .‬شرکت‬ ‫راه اهن «بایرون ب ِی» استرالیا در بازسازی مسیر ریلی قدیمی‬ ‫‪ ۷۰‬س��اله بین شهرهای «بایرون ب ِی» و «المنتس او بایرون»‬ ‫به طول ‪ ۳‬کیلومتر‪ ،‬از این قطار منحصر به فرد استفاده کرد‪.‬‬ ‫روی سقف واگن های این قطار پنل های خورشیدی منحنی‬ ‫ش��کل ‪ ۶/۵‬کیلوواتی قرار دارد که سامانه ذخیره سازی باتری‬ ‫‪ ۷۷‬کیل��ووات س��اعتی این قطار را تغذی��ه می کند و از لحاظ‬ ‫ظرفیت ش��بیه مدل بات��ری خودروهای برق��ی «مدل اس»‬ ‫ش��رکت تسال برای ذخیره س��ازی کافی با هدف انجام ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬سفر است‪.‬‬ ‫این قطار دارای دو موتور دیزلی است که در مواقع اضطرار‬ ‫و نقص در س��ازوکار برق‪ ،‬ب��ه کار گرفته می ش��وند‪ ،‬اما تمام‬ ‫سامانه های این قطار طوری طراحی شده اند که برق مورد نیاز‬ ‫خود را با انرژی خورشیدی یا ذخیره باتری تامین می کنند‪.‬‬ ‫در رده بندی کلی‬ ‫قابل اعتمادترین‬ ‫نشان های تجاری‪،‬‬ ‫تویوتا‪ ،‬لکسوس‪ ،‬کیا‪،‬‬ ‫ائودی‪ ،‬ب ام و‪ ،‬سوبارو‪،‬‬ ‫اینفینیتی‪ ،‬بیوک‪،‬‬ ‫هوندا و هیوندای‬ ‫رده های نخست تا دهم‬ ‫را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‬ ‫بررسی های «کانسومر ریپورتز»برای سال اینده میالدی نشان داد‬ ‫‪ 27‬برند خودرویی قابل اعتماد جهان‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫موسس��ه «کانس��ومر ریپورت��ز» (‪Consumer‬‬ ‫‪ )Reports‬به تازگ��ی فهرس��تی از قابل اعتمادترین‬ ‫نش��ان های تجاری و مدل های خودرو را برای س��ال‬ ‫اینده میالدی منتش��ر کرده اس��ت‪ .‬این موسسه که‬ ‫ی��ک نهاد مس��تقل و غیرانتفاعی اس��ت با پوش��ش‬ ‫دادن ‪ ۱۷‬ناحی��ه و بی��ش از نیم میلیون خودرو مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬و ازمایش انها در محیط های واقعی و نه تنها‬ ‫ازمایش��گاهی به نتایج مهمی درباره قابل اعتمادترین‬ ‫خودروها برای سال اینده رسیده است‪.‬‬ ‫ب ه هر حال هر کسی که می خواهد خودرویی بخرد‬ ‫به هزینه هایی که خودرو برای تعمیر و نگهداری نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬توجه زیادی نشان می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن نهاد امس��ال ه��م مانند هر س��ال به س��راغ‬ ‫خودروس��ازان سراس��ر دنیا رفته و با بررسی عملکرد‬ ‫نش��ان های تجاری گوناگون درب��اره قابل اعتمادترین‬ ‫نش��ان های تج��اری و مدل ه��ای هری��ک از انها به‬ ‫مش��تریان کمک می کند گزینش ه��ای بهتری برای‬ ‫خرید خودرو در سال اینده میالدی داشته باشند‪.‬‬ ‫کانس��ومر ریپورت��ز براس��اس میانگی��ن امتی��از‬ ‫پیش بینی ش��ده ب��رای می��زان قابل اعتم��ادی ه��ر‬ ‫نش��ان تجاری این فهرس��ت را تهیه کرده است‪ .‬در‬ ‫بررس��ی های امسال مش��خص شد کرایس��لر که در‬ ‫سال های گذشته همواره در کسب امتیازهای الزم از‬ ‫نظر قابل اعتماد بودن از دیگر نش��ان های تجاری جا‬ ‫می ماند‪ ،‬برای س��ال اینده حرکت رو به جلوی خوبی‬ ‫داش��ته و بیش از ‪ ۱۰‬پله قابل اعتمادتر از سال جاری‬ ‫میالدی خواهد بود‪ .‬این نشان تجاری البته همچنان‬ ‫در نیمه پایینی رده بندی خودروس��ازان قابل اعتماد‬ ‫قرار دارد اما پیش��رفت خوبی را برای خود ثبت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬سایر نشان های تجاری خوش عملکرد در این‬ ‫رده بندی فولکس واگن با جهش ‪ ۶‬پله ای و سوبارو با‬ ‫صعود ‪ ۵‬پله ای هستند‪ .‬اما از ان سو ‪ ۳‬نشان تجاری‬ ‫اکورا‪ ،‬مزدا و کادیالک در رده بندی امس��ال س��قوط‬ ‫زیادی داش��ته و مش��تریان برای س��ال اینده روی‬ ‫خوش��ی به انها نش��ان نداده اند‪ .‬همه این نشان های‬ ‫تج��اری مجموع��ه ای مح��دود از مدل ه��ا را دارند؛‬ ‫بنابراین پایین ام��دن اعتماد به هر یک از مدل های‬ ‫انها می تواند بر کل نش��ان تجاری تاثیری بیش��تر از‬ ‫دیگران بگذارد‪ .‬به جز ولوو‪ ،‬دیگر نش��ان های تجاری‬ ‫اروپایی عملکرد خوبی از خود نشان داده اند‪ .‬بسیاری‬ ‫از نشان های تجاری زیر نظر جنرال موتورز از این نظر‬ ‫افت داش��تند‪ ،‬اما فورد کمی رو به باال رفت و لینکلن‬ ‫نیز حرکت به سمت پایین را تجربه کرد‪.‬‬ ‫در رده بن��دی کل��ی قابل اعتمادترین نش��ان های‬ ‫تجاری‪ ،‬تویوتا‪ ،‬لکسوس‪ ،‬کیا‪ ،‬ائودی‪ ،‬ب ام و‪ ،‬سوبارو‪،‬‬ ‫اینفینیتی‪ ،‬بیوک‪ ،‬هوندا و هیوندای رده های نخست‬ ‫تا دهم را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫تویوت��ا به عن��وان قابل اعتمادترین نش��ان تجاری‬ ‫خودروی��ی ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪۱۳۹۶-۹۷‬خورش��یدی)‬ ‫عملکرد بسیار خوبی ثبت کرده است‪ .‬میانگین امتیاز‬ ‫این نشان تجاری امسال ‪ ۸۰‬است‪ .‬رتبه امسال تویوتا‬ ‫در مقایسه با سال گذشته یک پله باالتر رفته است‪.‬‬ ‫لکسوس که نش��ان تجاری لوکس س��از تویوتا به‬ ‫شمار می اید‪ ،‬دومین نش��ان تجاری قابل اعتماد دنیا‬ ‫با میانگین ‪ ۷۷‬امتیاز اس��ت‪ .‬رتبه لکسوس نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی یک پله پایین تر امده است‪.‬‬ ‫مقام سوم این رده بندی به کیا با میانگین ‪ ۷۱‬امتیاز‬ ‫می رسد‪ .‬این نش��ان تجاری کره ای نسبت به بررسی‬ ‫پیش��ین ‪ ۲‬پله باال امده و این یعنی س��ال گذش��ته‬ ‫کیا پنجمین نش��ان تجاری قابل اعتماد دنیا بود‪ .‬رده‬ ‫چهارم رده بندی امسال قابل اعتمادترین ها خودروها‬ ‫در اختی��ار ائودی اس��ت ک��ه توانس��ته در مجموع‬ ‫میانگی��ن ‪ ۶۸‬امتیاز را به دس��ت اورد‪ .‬رتبه امس��ال‬ ‫ائودی نسبت به سال گذشته تغییر نداشته است‪.‬‬ ‫ب ام و‪ ،‬خودروساز المانی در میان قابل اعتمادترین ها‬ ‫اکنون رده پنجم را دارد و این یعنی نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته صعود شیرین ‪ ۴‬پله ای را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫میانگین امتیاز ب ام و امس��ال ‪ ۶۲‬ثبت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در رتبه شش��م ای��ن رده بندی س��وبارو ق��رار دارد‪.‬‬ ‫سوبارویی ها هم امسال نسبت به سال گذشته صعود‬ ‫خوب ‪ ۵‬پله ای داش��تند‪ .‬میانگین امتیاز س��وبارو ‪۶۰‬‬ ‫اس��ت‪ .‬اینفینیتی‪ ،‬لوکس س��از ژاپنی‪-‬فرانسوی رنو‪-‬‬ ‫نیس��ان‪ ،‬در این فهرس��ت در رده هفتم ق��رار دارد و‬ ‫نس��بت به بررسی سال گذشته یک پله صعود داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬میانگین امتیاز اینفینیت��ی به عنوان هفتمین‬ ‫خودروس��از قابل اطمینان جهان ‪ ۶۰‬است و جایی در‬ ‫میان برترین ها برای خود دارد‪.‬‬ ‫بی��وک امریکای��ی‪ ،‬خودروس��ازی اس��ت ک��ه در‬ ‫رتبه بندی امسال در رده هشتم قرار گرفت‪ .‬بیوک باید‬ ‫از این رده ناراحت باشد زیرا با ‪ ۵‬پله سقوط نسبت به‬ ‫سال گذش��ته در این رده قرار گرفته است‪ .‬البته این‬ ‫نکت��ه را هم نباید از یاد برد که برخی خودروس��ازان‬ ‫مانند بیوک ش��مار مدل های کمتری تولید می کنند‪.‬‬ ‫میانگین امتیاز بیوک ‪ ۵۹‬ثبت ش��د‪ .‬در رده نهم این‬ ‫رتبه بندی ش��رکت ژاپنی هوندا قرار گرفته که روزی‬ ‫از موتورسیکلت سازی شروع کرد و حاال فعالیت های‬ ‫گس��ترده ای در موتورسیکلت س��ازی‪ ،‬خودروس��ازی‬ ‫و حتی هواپیماس��ازی دارد‪ .‬هوندایی ها امس��ال با ‪۶‬‬ ‫مدلی که تولید کردند نس��بت به س��ال گذشته یک‬ ‫پله صعود داش��تند و میانگین امتیازش��ان نیز مانند‬ ‫بیوک ‪ ۵۹‬ثبت ش��د‪ .‬رده ده��م این رده بندی نیز در‬ ‫اختیار هیوندای با ‪ ۳‬پله س��قوط نس��بت به بررسی‬ ‫س��ال گذشته اس��ت که باعث ش��ده این خودروساز‬ ‫کره ای با تولید ‪ ۵‬مدل هم امتیاز بیوک و هوندا یعنی‬ ‫ب��ا میانگین ‪ ۵۹‬امتیاز رده ده��م را از ان خود کند‪.‬‬ ‫‪ 3‬خودروس��از بیوک‪ ،‬هوندا و هیوندا اگرچه هم امتیاز‬ ‫هستند اما از نظر تعداد مدل هایی که تولید می کنند‬ ‫با هم تف��اوت دارند؛ بنابراین از ای��ن نظر رتبه بندی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در ادامه رده بن��دی قابل اعتمادترین ها نیز‬ ‫خودروسازان نام اشنایی مانند نیسان با ‪ ۲‬پله صعود‪،‬‬ ‫مزدا با ‪ ۶‬پله س��قوط‪ ،‬پورش��ه‪ ،‬مرسدس‪-‬بنز و فورد‬ ‫ه��ر یک با ‪ 3‬پله صعود در جایگاه یازدهم تا پانزدهم‬ ‫این جدول هستند‪ .‬فولکس واگن در این رده بندی ‪۶‬‬ ‫پله صعود داشته است‪ .‬این خودروساز که حاال کمی‬ ‫از بار سنگین رس��وایی دیزل گیت رهایی پیدا کرده‪،‬‬ ‫توانس��ته خود را خوب باال بکشد و در رده شانزدهم‬ ‫قرار گیرد‪ .‬رده هفدهم در اختیار کرایس��لر است که‬ ‫درخش��ان ترین عملکرد را داش��ته و از جهت جهش‬ ‫در این فهرست قابل اعتمادترین نشان تجاری امسال‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬رتبه امسال کرایس��لر زمانی بسیار‬ ‫به چش��م می اید که بدانیم س��ال گذشته در رده ای‬ ‫بهتر از ‪ ۲۷‬قرار نگرفته اس��ت‪ .‬در میان این نام های‬ ‫رنگارنگ رتبه های نخست تا پنجم بسیار قابل اعتماد‬ ‫هستند‪ .‬رتبه های ششم تا هفدم قابل اعتماد هستند‬ ‫و به رتبه های هجدم تا بیست و هفتم یعنی شورولت‪،‬‬ ‫اکورا‪ ،‬جیپ‪ ،‬تسال‪ ،‬لینکلن‪ ،‬ولوو‪ ،‬دوج‪ ،‬رام‪ ،‬جی ام سی‬ ‫و کادیالک باید با احتیاط بیشتری نگاه کرد‪.‬‬ ‫در میان مدل های مختلف از شرکت های گوناگون‬ ‫نی��ز تویوت��ا پری��وس‪ ،‬لکس��وس س��ی تی ‪۲۰۰‬اچ‪،‬‬ ‫اینفینیتی کیو‪ ،۷۰‬ائودی کیو‪ ۳‬و لکسوس جی ایکس‬ ‫قابل اعتمادترین های بررس��ی تازه هستند‪ .‬نگاهی به‬ ‫نام ها به خوبی نشان می دهد که تویوتا و لوکس سازش‬ ‫لکسوس درخشنده تر از سایر نشان های تجاری پیش‬ ‫می رون��د‪ .‬تویوت��ا پریوس اکن��ون در ب��ازار امریکا‬ ‫ به صرفه ترین وسیله نقلیه از نظر مصرف بنزین است‪.‬‬ ‫خری��داران این مدل خ��ودرو می توانند بدون نگرانی‬ ‫صدها ه��زار مایل ب��ا ان رانندگی کنند‪ .‬لکس��وس‬ ‫س��ی تی ‪۲۰۰‬اچ نی��ز اگرچه ن��ام اش��نایی در میان‬ ‫مدل های لکسوس نیست اما قابل اعتمادترین است و‬ ‫با نرخ کمتر نسبت به سایر مدل های این لوکس ساز‬ ‫از نظر اقتصادی رضایت مش��تری ها را جلب می کند‪.‬‬ ‫اینفینیت��ی کیو‪ ۷۰‬اگرچه از نظر ف��روش در بازاری‬ ‫مانن��د امریکا رده ای بهتر از ‪ ۲۱۶‬را در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) کس��ب نکرده اما‬ ‫از نظر ازمایش کنندگان‪ ،‬بس��یار قابل اعتماد بود زیرا‬ ‫به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬کیو ‪ ۷۰‬در واقع‬ ‫سدان لوکسی است که خریدار می تواند به راحتی به‬ ‫ان اطمینان کند‪ .‬ائودی کیو‪ ۳‬برای کس��انی مناسب‬ ‫است که ائودی می خواهند‪ ،‬شاسی بلند دوست دارند‬ ‫و پ��ول هنگفتی هم ب��رای خرید خودروی��ی با این‬ ‫ویژگ��ی ندارند‪ .‬ازمایش کنن��دگان از قدرت‪ ،‬توانایی‬ ‫کنت��رل و راحتی این مدل از ائودی لذت بردند و به‬ ‫همین دالیل کیو‪ ۳‬در میان قابل اعتمادترین مدل ها‬ ‫قرار گرفت‪ .‬لکسوس جی ایکس از نظر راحتی داخلی‬ ‫و س��ایر جاه طلبی هایی که از لکسوس انتظار می رود‪،‬‬ ‫خواس��ته ها را ب��راورده می کن��د‪ .‬در این فهرس��ت‬ ‫لکسوس جی اس‪ ،‬مرسدس‪-‬بنز جی ال سی‪ ،‬شورولت‬ ‫ک��روز‪ ،‬ائودی کی��و‪ ۷‬و تویوتا ‪۴‬ران��ر دیگر مدل های‬ ‫قابل اعتماد خودرویی برای خرید‪ ،‬اس��تفاده و راحتی‬ ‫خیال هستند‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫‪Consumerreports.org‬‬ ‫پس از کارلسون گوئن‬ ‫فرمان رنو به دست چه کسی خواهد افتاد؟‬ ‫اخبار منتش��ر ش��ده در یک روزنامه فرانس��وی حاکی از ان است که‬ ‫مدیرعامل بعدی رنو و جانش��ین کارلوس گوئن‪ ،‬در فوریه ‪( ۲۰۱۸‬بهمن‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬معرفی می شود‪.‬‬ ‫روزنامه فرانس��وی «‪ » Les Echos‬در اخرین گزارش خود اعالم کرد‬ ‫یک کارگروه برای تعیین جانشین مدیرعامل فعلی رنو تشکیل شده و با‬ ‫نامزدهای این پس��ت در حال مصاحبه کردن است‪ .‬براساس انچه اعالم‬ ‫ش��ده‪ ،‬نام فردی که برای این پست در نظر گرفته می شود در ماه فوریه‬ ‫(بهمن) اعالم خواهد ش��د‪ .‬البته این فرد باید رای اکثریت سهامداران را‬ ‫نیز به دست بیاورد تا بتواند بر این مسند تکیه کند‪.‬‬ ‫کارل��وس گوئن نیز فعالیت خود را به عن��وان مدیرعامل مجموعه رنو‪-‬‬ ‫نیسان‪-‬میتسوبیشی ادامه خواهد داد که تمامی شرکت های متحد را کنار‬ ‫یکدیگر قرار می دهد‪ .‬وی از سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی(‪۱۳۸۳-۸۴‬خورشیدی)‬ ‫به عنوان مدیرعامل رنو انتخاب ش��ده و در مه س��ال اینده (اردیبهش��ت‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬قراردادش با این شرکت به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫او از س��ال ‪ ۱۹۹۶‬میالدی(‪۱۳۷۴-۷۵‬خورش��یدی) کارش را‬ ‫در رن��و اغ��از ک��رد و با نج��ات دادن نیس��ان در س��ال ‪ ۱۹۹۹‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۷۷-۷۸‬خورش��یدی) به شهرت رسید‪ .‬او س��ال پیش از مدیرعاملی‬ ‫نیس��ان نیز کنار رفت اما هنوز به عنوان رییس هیات مدیره این ش��رکت‬ ‫فعالیت خود را ادامه می دهد‪ .‬با این حال مسئولیت های مدیریتی نیز در‬ ‫رنو و میتسوبیش��ی دارد‪ .‬براساس انچه روزنامه «‪ » Les Echos‬اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬رنو قصد دارد مدیرعامل اینده را از داخل مجموعه انتخاب کند و‬ ‫انتخاب یک مدیرعامل از بیرون این شرکت بعید به نظر می رسد‪ .‬افرادی‬ ‫که تاکنون از رنو نامزد این پس��ت شده اند‪ ،‬تیری بالور مدیر ارشد بخش‬ ‫رقابت‪ ،‬اس��تفان مولر مدیر ارش��د بخش عملکرد و تیری کسکاس مدیر‬ ‫بخش فروش و بازاریابی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬همچنین می ت��وان به افرادی مانند خوزه مونوز‪،‬‬ ‫مدیر نیس��ان در امریکای شمالی اش��اره کرد که هفته گذشته از سمت‬ ‫خ��ود کنار رف��ت و احتمال دارد برای این پس��ت مد نظر گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫احتماالتی نیز وجود دارد که رنو به سراغ مدیران عامل پیشین که از این‬ ‫گروه خودروسازی جدا شده اند برود که البته همگی انها سن باالیی دارند‬ ‫و شاید برای این کار مناسب نباشند‪.‬‬ ‫ای��ن روزنامه همچنین اعالم کرده مدیرعامل بعدی رنو باید از حمایت‬ ‫همه جانبه دولت فرانس��ه هم برخوردار باش��د‪ .‬دولت فرانسه ماه گذشته‬ ‫‪ ۵‬درصد از س��هام خود در رنو را به فروش رس��اند ام��ا هنوز ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫از این س��هم را در اختیار دارد‪ .‬درباره گوئن همچنین باید گفت وی با‬ ‫موفقیت توانسته رنو را تبدیل به یک گروه خودروسازی بزرگ کند‪ .‬اتحاد‬ ‫س��ه گانه رنو‪-‬میتسوبیشی‪-‬نیس��ان که برای نخستین بار در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) تبدیل به بزرگترین گروه خودروسازی‬ ‫دنیا ش��د ه در طول ای��ن مدت ‪ ۱۰‬میلی��ون خودرو به فروش رس��انده ‬ ‫اس��ت‪ .‬گوئن همچنین باعث ش��د رنو به یک پیشرو صنعت خودروهای‬ ‫برقی تبدیل شود‪ .‬وی س��ال ها پیش با سرمایه گذاری هنگفت در بخش‬ ‫خودروهای الکتریکی پیشرفت بسیار خوبی در این زمینه داشته است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بررسی شد‬ ‫ایجاد ‪ ۱۶۰‬هزار شغل با اجرای طرح ظرفیت سازی صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫طرح ظرفیت س��ازی و توس��عه بازار برای ‪ ۲۰‬هزار واحد‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط هدف گذاری شده و قرار است با‬ ‫اجرای ان برای ‪ ۱۶۰‬هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود‪.‬‬ ‫برای بررسی جزئیات این طرح با صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی به گفت وگو کردیم‪ .‬نجفی درباره‬ ‫جزئیات این طرح به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬اجرای‬ ‫طرح یادش��ده برای ‪ ۴‬س��ال در دو بخش ظرفیت سازی و‬ ‫توس��عه ب��ازار برای نیمی از واحده��ای صنعتی کوچک و‬ ‫متوسط مستقر در شهرک های صنعتی که حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫مورد است‪ ،‬هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫€ €وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی چگونه است؟‬ ‫اکن��ون ‪ ۴۰‬ه��زار واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در‬ ‫کش��ور وجود دارد که کمتر از ظرفیت ثبت شده در مجوز‬ ‫فعالیت می کنند که باید دست کم نیمی از انها را به ظرفیت‬ ‫مجاز برس��انیم‪ .‬برخی از این واحدها با ظرفیت ‪ ۱۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصدی فعال هس��تند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫تالش است دست کم ‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی را به ظرفیت‬ ‫واقعی برس��اند‪ .‬در واقع هدف ما در مجموعه شهرک های‬ ‫صنعتی کش��ور این اس��ت که ‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی که‬ ‫اکنون با ظرفیت های ‪ ۵۰ ،۲۰ ،۱۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی در حال‬ ‫فعالیت هس��تند را به ظرفیت کامل برس��انیم‪ ،‬این هدف‬ ‫برای اس��تان ها نیز مشخص و حتی مدت زمان اجرای انها‬ ‫نیز تعیین ش��ده اس��ت و اینکه کدام واحدهای اس��تان را‬ ‫با اش��تغال معین شده ظرفیت س��ازی کنند نیز مشخص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €طرح ظرفیت س�ازی و توس�عه ب�ازار در صنایع‬ ‫کوچک قرار است با چه هدفی و چگونه انجام شود؟‬ ‫ساماندهی صنایع کوچک کشور بر عهده سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی است‪ .‬درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬هزار واحد صنعتی در کش��ور وج��ود دارد که بیش از‬ ‫‪ ۹۲‬درصد انها صنایع کوچک و متوسط هستند‪ ،‬از این رو‬ ‫طرحی در دو بخش تهیه ش��ده که قرار است با اجرای ان‬ ‫‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی با ظرفیت پایین را تکمیل ظرفیت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫€ €مرحله نخس�ت این طرح چگون�ه اجرا خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫برای انجام بخش نخست این طرح‪ ۳ ،‬مرحله اجرایی در‬ ‫نظر گرفته شده که در مرحله نخست زمان بندی مشخصی‬ ‫تعریف و برش اس��تانی برای اجرای ان انجام ش��ده است؛‬ ‫بنابرای��ن اجرای این طرح در حال پیگیری اس��ت‪ .‬مرحله‬ ‫دوم این طرح مربوط به ایجاد واحدهای صنعتی اس��ت و‬ ‫در ای��ن راس��تا راه اندازی هزار واحد صنعتی در هر س��ال‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ .‬مرحله بعد در این طرح مربوط به‬ ‫تکمیل واحدهای صنعتی نیمه کاره اس��ت و در این زمینه‬ ‫قرار اس��ت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واح��د صنعتی که ‪۳۰ ،۲۰ ،۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارن��د را به مرحله نهایی‬ ‫رسانده و اماده بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫€ €فعالی�ت صنای�ع کوچ�ک در بخ�ش دوم طرح‬ ‫چگونه رونق می یابد؟‬ ‫در بخ��ش دوم این طرح به موضوع بازار صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط پرداخته ایم و برای توس��عه بازارهای داخلی و‬ ‫شتاب در توسعه و رونق شهرک صنعتی خنج‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از اختصاص‬ ‫حداکثر مشوق های س��رمایه گذاری برای متقاضیان بخش‬ ‫تولی��د و صنعت در ش��هرک صنعت��ی خنج خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی فارس‪ ،‬اح��د فتوح��ی در بازدید از‬ ‫ش��هرک صنعتی خنج افزود‪ :‬برای حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال براساس‬ ‫تصویب هیات مدیره این شرکت‪ ،‬مشوق هایی مانند کاهش‬ ‫س��هم پرداخت نقدی به ‪۵‬درص��د و افزایش مدت پرداخت‬ ‫اقس��اط به ‪۴۸‬م��اه در نظرگرفته ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس گفت‪ :‬به متقاضیان و‬ ‫سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی به شرط بهره برداری‬ ‫در برنام��ه زمان بندی و نیز ایجاد اش��تغال براس��اس جواز‬ ‫تاس��یس تا سقف ‪۹۰‬درصد از اسناد تعهدی شان بازگردانده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬فتوحی با بیان اینکه س��اخت شهرک صنعتی‬ ‫خن��ج با ه��دف ایجاد زیرس��اخت های اس��تقرار واحد های‬ ‫صنعت��ی و اش��تغال پای��دار در ای��ن شهرس��تان و نی��ز‬ ‫ظرفیت س��ازی به منظور جذب س��رمایه گذاربرای توسعه‬ ‫صنعتی انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��هرک صنعتی بسترهای‬ ‫الزم را برای جذب سرمایه های فعاالن اقتصادی شهرستان‬ ‫خنج در سایر نقاط کشور و نیز سرمایه گذاران خنجی مقیم‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اختصاص مش��وق های س��رمایه گذاری‬ ‫ک��ه ب��رای نخس��تین ب��ار اعم��ال ش��ده‪،‬امیدواریم‬ ‫س��رمایه گذاران از ای��ن فرص��ت ب��رای توس��عه صنعت��ی‬ ‫و ایج��اد اش��تغال در ای��ن شهرس��تان اس��تفاده بهین��ه‬ ‫کنند‪ .‬فتوحی در ادامه با اش��اره به اینکه ش��هرک صنعتی‬ ‫خن��ج دارای ‪۹۴‬هکتارمس��احت اس��ت اظهار ک��رد‪ :‬در فاز‬ ‫نخست این ش��هرک ‪۱۰‬هکتار زمین صنعتی برای استقرار‬ ‫واحد های صنعتی فراهم ش��ده ک��ه در این بخش ظرفیت‬ ‫اس��تقرار ‪۵۳‬واحد تولیدی و صنعتی با پیش بینی اش��تغال‬ ‫‪۲۶۳‬نفر فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس تصریح کرد‪:‬‬ ‫متناسب با استقرار واحد های صنعتی‪ ،‬فازهای بعدی نیز در‬ ‫این شهرک صنعتی عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬به طور جداگان��ه بررس��ی و برنامه ریزی هایی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در بخ��ش بازارهای صادرات��ی باید با‬ ‫هم��کاری س��ازمان توس��عه تج��ارت‪ ،‬وزارت امورخارجه‬ ‫و س��ایر نهاد ه��ای مرب��وط ب��رای اج��رای طرح ه��ای‬ ‫برنامه ری��زی ش��ده‪ ،‬تالش ک��رد‪ .‬برگزاری نمایش��گاه ها‪،‬‬ ‫یافتن متقاضیان‪ ،‬اطالع رس��انی و تبلی��غ درباره تولیدات‬ ‫ایران��ی و تولی��د و عرضه مش��ترک در بازاره��ای هدف از‬ ‫مهم ترین اقداماتی اس��ت که در ای��ن بخش انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن ط�رح برای ایج�اد تقاض�ا در بازارهای‬ ‫داخلی چگونه برنامه ریزی شده است؟‬ ‫در ای��ن طرح ب��رای بازارهای داخلی بای��د تقاضا ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬برای ایجاد تقاضا ش��گردهای مختلفی وجود دارد‬ ‫که باید با جش��نواره ها‪ ،‬عرضه های مستقیم‪ ،‬هدایت مردم‬ ‫به سمت عرضه های مستقیم‪ ،‬برگزاری نشست های ‪B2B‬‬ ‫و‪ ...‬در ای��ن زمینه اقدام ش��ود‪ .‬برخ��ی واحدهای صنعتی‬ ‫تولیداتی دارند که مورد اس��تفاده صنایع دیگر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫اطالع رس��انی کافی درباره انها انجام نشده است؛ بنابراین‬ ‫باید این صنعتگران را برای اس��تفاده از تولیدات داخلی به‬ ‫یکدیگر معرفی ک��رد‪ .‬فضای مجازی فرصت دیگری برای‬ ‫توس��عه بازار صنایع کوچک و متوس��ط است که باید برای‬ ‫استفاده از ان اموزش و اطالع رسانی کرد‪.‬‬ ‫€ €هدف اصلی این طرح بر چه اساسی تعیین شده‬ ‫است؟‬ ‫در صورت��ی که بتوانیم طرح ظرفیت س��ازی و توس��عه‬ ‫بازار را برای ‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی به درستی انجام دهیم‬ ‫می توان به ایجاد اشتغال ‪ ۱۶۰‬هزار نفری دست یافت‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫متول��ی اصل��ی صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت که باید‬ ‫ساالنه هزار شغل در این بخش ایجاد کند؛ بنابراین اجرای‬ ‫طرح یادشده می تواند بخشی از این هدف را محقق کند‪.‬‬ ‫€ €ط�رح ظرفیت س�ازی و توس�عه ب�ازار صنای�ع‬ ‫کوچک در رش�د صادرات این بخ�ش از صنعت چه‬ ‫تاثیری دارد؟‬ ‫اکنون میزان صادرات صنایع کوچک و متوس��ط حدود‬ ‫‪۲‬میلیارد دالر اس��ت در صورتی که با ظرفیت های موجود‬ ‫می ت��وان این رقم را به ‪۵‬میلیارد دالر رس��اند؛ بنابراین در‬ ‫راس��تای اجرای طرح ظرفیت س��ازی قرار است هزار واحد‬ ‫صنعتی ساخته شود و به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹و سخن اخر‪...‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر هدف اصلی ما نجات کش��ور در حوزه‬ ‫صنایع کوچک اس��ت؛ بنابراین در مجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و دولت ی��ک هماهنگی و همدلی و یک‬ ‫خواس��ت و امید نس��بت به این س��ازمان به وجود امده و‬ ‫اگر بخواهیم می توانیم بخش زیادی از مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور را در حوزه تولید و تجارت و حتی خدمات تامین‬ ‫کنیم به شرطی که بخواهیم‪ .‬کشور در شرایطی است که‬ ‫کوتاهی در انجام وظایف و مس��ئولیت ها مس��اوی است با‬ ‫هزاران مش��کل برای افراد و جامعه؛ بنابراین باید با هوش‬ ‫راهب��ردی و مدیریت جه��ادی این ت�لاش را برای مردم‬ ‫ملموس کرد‪ .‬هر جا احساس کنیم نیاز به مقررات و قانون‬ ‫و ایین نامه دارد باید روان سازی انجام شود‪ .‬وضعیت کسب‬ ‫و کار در کشور خوب نیست که باید این فضا را اسان کنیم‪.‬‬ ‫هر قدر بتوانیم کارها را به طور علمی تر انجام دهیم به طور‬ ‫قطع برای نظام و همچنین س��ازمان صرفه جویی به دنبال‬ ‫دارد و هر قدر هزینه های تمام ش��ده کمتر ش��ود‪ ،‬سازمان‬ ‫بیشتر از ان بهره مند خواهد شد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات فنی و مهندسی به صنایع افغانستان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫خراس��ان رضوی از نشس��ت هم اندیش��ی تعام�لات‬ ‫اقتصادی با هیاتی متش��کل از رییس‪ ،‬مدیران اتاق‬ ‫اصن��اف و صنای��ع افغانس��تان در ش��هرک فناوری‬ ‫صنایع غذایی و بیوفناوری شمال ش��رق کشور خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مس��عود مهدی زاده مقدم در حاش��یه این نشس��ت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واحدهای صنعتی اس��تان در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی به لحاظ تولید قابلیت های فراوانی‬ ‫دارن��د و برای صادرات محص��والت انها باید از تمام‬ ‫ظرفیت ها استفاده کرد و تولیدات انها به کشورهای‬ ‫مختلف به ویژه افغانس��تان صادر شود‪ .‬رییس هیات‬ ‫مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی اف��زود‪ :‬ای��ن بازدیدها ب��ه تقویت‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی بی��ن تولیدکننده داخلی و‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی منجر می شود و زمینه های‬ ‫مختلف اقتصادی را در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان فراهم می کند‪ .‬مهدی زاده مق��دم ادامه داد‪:‬‬ ‫تقوی��ت ارتباط بخش خصوص��ی دو طرف می تواند‬ ‫روند س��رمایه گذاری را در استان بیش از پیش فعال‬ ‫کند و کمک قابل توجهی به توانمندسازی واحدهای‬ ‫صنعتی می ش��ود‪ .‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان رضوی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان امادگی‬ ‫دارد هم زمینه صادرات ماش��ین االت صنعتی و هم‬ ‫جذب سرمایه گذار در ش��هرک ها و نواحی استان را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم تاکید کرد‪ :‬صاحبان صنعت باید‬ ‫از فرصت های به دس��ت امده استفاده کرده و نهایت‬ ‫بهره برداری را در جهت توسعه صادرات و همچنین‬ ‫واردات مواد اولیه از افغانستان انجام دهند‪ .‬درپایان‬ ‫گفتنی اس��ت این هیات ب��ا توانمندی های صنعتی‬ ‫واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی اشنا و درباره‬ ‫تعامالت بیش��تر با تولیدکنندگان بحث و تبادل نظر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬دی ‪ 5 1396‬ربیع الثانی ‪ 24 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 287‬پیاپی ‪2260‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سد اقتصاد مقاومتی‬ ‫در برابر تعطیلی صنایع‬ ‫حمای��ت از صنای��ع کوچ��ک‬ ‫موت��ور مح��رک و عام��ل نجات‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬برای بازگش��ت‬ ‫واحدهای صنعتی به چرخه تولید‬ ‫باید برنامه ریزی مشخصی تدوین‬ ‫و اجرایی ش��ود‪ .‬اگر سیاست ها و‬ ‫برنامه های اقتصاد مقاومتی اجرا‬ ‫غفار اسماعیلی‬ ‫نشده بود اکنون تعداد واحدهای‬ ‫مشاور معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫صنعتی تعطیل بیش از ‪ ۴۷‬هزار‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫واحد بود‪.‬‬ ‫بر همین اساس از حدود ‪3‬سال‬ ‫پیش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف رونق صنایع کوچک‬ ‫در اس��تان ها تشکیل شد‪ .‬تشکیل ستاد تس��هیل به نوعی اغازگر‬ ‫تغییردر روند توس��عه صنعت بود‪ .‬برنامه های این س��تاد در ابتدای‬ ‫س��ال با موضوع اش��تغال و تولید که از س��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫مطرح ش��د همراه گش��ت‪ .‬هرچند بانک ها تمایلی به همکاری با‬ ‫صنایع کوچک در پرداخت تسهیالت نداشتند‪ ،‬اما رونق بخشی به‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط به عنوان هدف ملی مطرح ش��د و همت‬ ‫باالی دولت باعث شد در یک سال و ‪ ۹‬ماه گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی که تعطیل بودند‪ ،‬به چرخه تولید بازگشته و اشتغال‬ ‫بیش از ‪ ۳۶‬هزار نفری را به دنبال داشته است‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬اجرای‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی از بروز عوامل تعطیلی بر واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تعد کاسته اس��ت‪ .‬اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫اجرا نمی شد اکنون شاهد تعطیلی بیش از ‪ ۴۸‬درصدی در بخش‬ ‫صنعت بودیم‪ .‬اگر به عنوان تحول به موضوع رونق بخشی به صنعت‬ ‫نگاه کنیم متوجه اهمیت ان خواهیم شد‪ .‬در گذشته بانک ها ناچار‬ ‫بودند در پرداخت تس��هیالت به صنایع محتاط تر عمل کنند و به‬ ‫صاحبان چک های برگشتی و بدهکار تسهیالت ندهند و در صورت‬ ‫پرداخت تسهیالت نیز باید به نهادهای نظارتی پاسخگو بودند‪ .‬این‬ ‫امر باعث راکد ماندن س��رمایه‪ ،‬مش��کل اشتغال و بیکاری و‪ ...‬شده‬ ‫بود‪ .‬اکنون بانک ها نیز به این باور رس��یدند که عالوه برای کمک‬ ‫ب��ه واحدهای تولی��دی در اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫به احیای حقوق بانکی نیز کمک ش��ده اس��ت‪ .‬اکنون این فرصت‬ ‫فراهم ش��ده که از منابع صندوق توس��عه مل��ی حدود ‪۱۵‬میلیارد‬ ‫توم��ان برای نواحی صنعتی در مناطق کم برخوردار هزینه ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن مجموع��ه ش��هرک های صنعتی این ام��کان را دارد تا از‬ ‫این س��رمایه اس��تفاده و در اینده توجه تصمیم گیران را به صنایع‬ ‫کوچک و متوسط جذب کند‪ .‬از طرفی بحران های کم ابی‪ ،‬الودگی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و نیاز به تثبیت جمعیت به مجموعه ش��هرک های‬ ‫صنعتی دیکته می کند تا ارتباط با دنیا را در توسعه صنعت و ایجاد‬ ‫صنایع های تک و حرکت به س��مت تولید س��وق دهد‪ .‬این صنایع‬ ‫زودبازده و دارای اشتغال بیشتر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اموزش بهداشت حرفه ای‬ ‫در شیراز‬ ‫با حمایت ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس دوره اموزش��ی‬ ‫بهداش��ت حرفه ای و بیماری های ناش��ی از کار در شهرک صنعتی‬ ‫بزرگ ش��یراز برگزار ش��د‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‪ ،‬در این دوره‬ ‫اموزش��ی که در محل شرکت اس��اس صنعت برگزار شد‪ ۳۸ ،‬نفر‬ ‫از کارکنان مجموعه های صنعتی حضور داشتند‪ .‬شرکت کنندگان‬ ‫در این دوره اموزش��ی یک روزه درباره تعریف بهداش��ت حرفه ای‪،‬‬ ‫هدف بهداش��ت حرفه ای و برنامه های بهداشت حرفه ای در زمینه‬ ‫حفظ س�لامت کارگران و همچنین اطالعاتی درباره بیماری های‬ ‫شغلی از جمله اسم شغلی و بیماری های ریوی‪ ،‬اسکلتی عضالنی‬ ‫و همچنین پوستی و امار بیماری های شغلی و راه های پیشگیری از‬ ‫این بیماری ها و همچنین مشخصات بیماری های شغلی که بیشتر‬ ‫انها قابل پیش��گیری و قابل درمان هستند‪ ،‬مطالبی را فرا گرفتند‪.‬‬ ‫در پایان این دوره که ازسوی شرکت سپیدایمن فارس برگزار شد‬ ‫به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 287‬پیاپی ‪2260‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 3‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪۱۲‬درصد تا بهره برداری از قطعه‬ ‫نخست ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ازادراه تهران – شمال اعالم کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قطعه نخس��ت این ازادراه به پیشرفت ‪ ۸۸‬درصدی رسیده و تنها ‪۱۲‬‬ ‫درصد تا بهره برداری نهایی ان باقی مانده است‪.‬‬ ‫مه��ران اعتمادی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بی��ان این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با وجود مشکالتی که از نظر اب و هوایی و جغرافیایی در قطعه‬ ‫نخست ازادراه تهران – شمال وجود دارد‪ ،‬درحال حاضر کار در تمام‬ ‫بخش های این قطعه پیگیری می شود و تمام کارگاه ها فعال هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬با پیگیری ج��دی مراحل باقی مان��ده از این پروژه‬ ‫می ت��وان انتظار داش��ت که این قطع��ه مهم در چند م��اه اینده به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ازادراه تهران – شمال با بیان اینکه قطعه دوم‬ ‫این ازاد راه پیش��رفت جدی داشته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫پ��س از تعیین تکلیف قطعه دوم در حوزه اجرایی‪ ،‬کار با پیش��رفت‬ ‫جدی هم��راه بوده و حتی می ت��وان گفت در بخش های��ی از برنامه‬ ‫ابتدایی نیز جلوتر است‪.‬‬ ‫اعتم��ادی افزود‪ :‬تونل البرز به عنوان یک��ی از بزرگترین طرح های‬ ‫عمران��ی ایران که در این قطعه از ازادراه تهران –ش��مال قرار گرفته‬ ‫پیش��رفتی مطلوب دارد و ما امیدواریم بر اساس برنامه ریزی‪ ،‬امکان‬ ‫بهره ب��رداری از قطع��ه دوم این ازادراه نیز در زم��ان موردنظر فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیش از این اعالم ش��ده بود که قطعه نخست ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫در تابستان امسال به بهره برداری می رسد که محقق نشد‪.‬‬ ‫این بنده خدا سرما خورده بود رفت دکتر انقدر پول ازمایش ازش گرفتن که به خاک سیاه‬ ‫نشست روان پریش شد‬ ‫روان پریش های دراماتیک از دکتر رفتن فراری اند‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫ضرورت توجه به اشتغال در الیحه اصالحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن‬ ‫غفلت از برنامه اشتغالزایی ویژه معلوالن‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معل��والن هم اکن��ون با مش��کالت زی��ادی از جمل��ه نبود‬ ‫فرهنگ سازی در جامعه نس��بت به پدیده معلولیت‪ ،‬ساختار‬ ‫نامناس��ب فضاهای ش��هری‪ ،‬اماکن عموم��ی و اداره ها برای‬ ‫تردد معلوالن‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬ازدواج‪ ،‬تامین مسکن‪ ،‬باال بودن نرخ‬ ‫خدمات و لوازم توان بخش��ی روبه رو هستند‪ .‬از این رو برخی‬ ‫نمایندگان مجل��س معتقدند در الیحه اصالحیه قانون جامع‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن باید عالوه بر س��ازوکار اشتغالزایی‬ ‫برای معلوالن‪ ،‬شهرک های رفاهی نیز دیده شود‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ه نیازهای معل��والن و برخورد منطق��ی با پدیده‬ ‫معلولیت‪ ،‬تنها وظیفه سازمان بهزیستی به عنوان متولی این‬ ‫امر نیس��ت و دولت‪ ،‬نهاده��ای غیردولتی و مردم هم باید راه‬ ‫را ب��رای ورود این قش��ر به عرصه اش��تغال در جامعه فراهم‬ ‫کنند‪ .‬معلول در تعریف نوین به کس��ی گفته می ش��ود که به‬ ‫دلیل ناتوانی نمی تواند مش��ارکت اجتماعی برابر داشته باشد‪.‬‬ ‫از س��ال های گذش��ته با افزایش تعداد افراد دارای معلولیت‬ ‫تحصیلکرده و ماهر‪ ،‬بحث توانمندسازی در بسیاری از محافل‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬گاهی نوید اس��تخدام افراد دارای معلولیت‬ ‫را می دهند‪ ،‬اما مش��کالت ناش��ی از مناس��ب نبودن شهر و‬ ‫ساختمان های اداری و پذیرش نشدن‪ ،‬بسیاری از افراد دارای‬ ‫معلولیت را به ماندن پش��ت درهای خانه و بیکاری واداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه انوش��یروان محس��نی بندپ��ی‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان بهزیستی کشور با اشاره به طرح فراکسیون معلوالن‬ ‫مجلس شورای اسالمی به منظور ایجاد شهرک های رفاهی و‬ ‫اشتغالزایی برای معلوالن گفته‪« :‬بودجه‪ ۹۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫که مجلس مصوب کرده و در اختیار س��ازمان بهزیستی قرار‬ ‫داده‪ ،‬فرصتی را برای اش��تغال معل��والن از راه حرفه اموزی و‬ ‫پرداخ��ت حق بیمه کارفرمای��ی بنگاه هایی که این افراد را به‬ ‫کار می گیرند‪ ،‬ایجاد کرده است‪ .‬الیحه اصالحیه قانون جامع‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن‪ ،‬ابتدا در مجلس نهم بررس��ی شد‬ ‫و از انجا که احتمال داش��ت تصویب ان به عمر مجلس نهم‬ ‫نرسد‪ ،‬پیشنهاد بررس��ی این الیحه بر اساس اصل ‪ ۸۵‬قانون‬ ‫اساسی مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت ولی در ادامه‪،‬‬ ‫ش��ورای نگهبان از این الیحه ایراد گرفت‪ ،‬بنابراین دوباره به‬ ‫مجلس دهم برگردانده ش��د و کمیسیون تخصصی مشترک‬ ‫متش��کل از نمایندگان کمیس��یون های بهداشت و اجتماعی‬ ‫تش��کیل ش��د که این الیحه را با همکاری سازمان بهزیستی‬ ‫و س��ازمان های حامی حقوق معلوالن بررس��ی کردند‪ .‬برای‬ ‫اجرای این الیحه منابع��ی فراتر از انچه دولت در نظر گرفته‬ ‫دیده ش��ده بود که مغایر با اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی تشخیص‬ ‫داده ش��د‪ ،‬بنابراین بار دیگر این الیح��ه‪ ،‬اصالح و به مجلس‬ ‫فرس��تاده شده و قرار اس��ت به زودی اعالم وصول شود‪ .‬باید‬ ‫توجه ک��رد که اگر بنگاه های اقتصادی‪ ،‬افراد معلول را به کار‬ ‫بگیرن��د و بیمه کارفرمایی انها را پرداخت کنند اقدام موثری‬ ‫برای معل��والن خواهد بود‪ .‬همچنین در ح��ال حاضر از وام‬ ‫‪ ۱۵‬میلیونی با بهره ‪ ۲‬ی��ا ‪ ۴‬درصد به منظور افزایش مهارت‬ ‫انها استفاده ش��ده‪ ،‬همچنین تفاهمنامه ای با سازمان فنی و‬ ‫حرفه ای امضا ش��د و سال گذش��ته حدود ‪ ۲۶‬هزار معلول را‬ ‫به این شیوه مش��غول به کار کردیم‪ ،‬اما برنامه ای برای ایجاد‬ ‫شهرک ویژه معلوالن نداریم و فقط می توانیم برای بکارگیری‬ ‫انها در شهرک های صنعتی اقدام کنیم‪».‬‬ ‫‹ ‹حمایت از معلوالن در برنامه ششم‬ ‫در این باره معصوم اقا پورعلیشاهی نماینده مردم شبستر و‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با گسترش صنعت گفت‪ :‬تذکر ش��ورای شهر به سازمان ها و‬ ‫دس��تگاه هایی که به تکلیف قانونی خود نس��بت به معلوالن‬ ‫عمل نکرده اند‪ ،‬اقدامی مثبت برای بهبود وضعیت زندگی این‬ ‫بخش از جامعه به ش��مار می رود‪ .‬هم اکنون در زمینه حمایت‬ ‫از حق��وق معلوالن‪ ،‬هیچ خال قانونی وجود ن��دارد‪ .‬در برنامه‬ ‫شش��م توس��عه بندی برای تحقق این موضوع تصویب شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در بخش اجرایی الزم اس��ت که ایین نامه های ان‬ ‫از س��وی دولت تنظیم ش��ده و به وسیله سازمان های مربوط‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬در حوزه نظارت بر اجرای قوانین نخستین برنامه‬ ‫باید تالش در جهت فرهنگ س��ازی باش��د تا این فرهنگ در‬ ‫جامعه نهادینه ش��ود که معلوالن افرادی هستند که با وجود‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫معصوم اقا پورعلیشاهی‬ ‫فاطمه حسینی‬ ‫نواقص ظاهری‪ ،‬در پیش��برد اهداف خود تالش می کنند و در‬ ‫این مسیر باید مانند سایر افراد جامعه‪ ،‬از حقوق شهروندی و‬ ‫تجهیزات رفاهی بهره مند شوند‪ .‬نماینده مردم شبستر و عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه از ش��هردار و شورای شهر توقع داریم که توجه به‬ ‫حقوق ش��هروندی معل��والن را از راه تجهیز معابر‪ ،‬پارک ها و‬ ‫تامین امنیت انها برای اس��تفاده از وس��ایل نقلیه عمومی در‬ ‫اولوی��ت کار خود قرار دهند‪ .‬اگر ش��هرداری به وظایف خود‬ ‫در حوزه بهره مندی جامعه معلوالن از حقوق ش��هروندی‪ ،‬به‬ ‫درستی عمل کند‪ ،‬سایر بخش ها به اجرای قوانینی که در این‬ ‫حوزه برای حمایت از این افراد تصویب ش��ده‪ ،‬توجه ویژه ای‬ ‫خواهند کرد‪ .‬او با اش��اره به وظایف سایر دستگاه های مربوط‬ ‫که می توانند نقش موثری در حمایت از جامعه معلوالن کشور‬ ‫داشته باش��ند تاکید کرد‪ :‬بی تردید س��ازمان بهزیستی برای‬ ‫حمایت از معلوالن‪ ،‬در اولویت قرار دارد‪ ،‬سپس وزارتخانه های‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارایی و تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی باید‬ ‫شرایط الزم را برای اجرای بندی از قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫ک��ه بر حمایت از این افراد تاکید دارد فراهم کنند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم شبس��تر و عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬البته سازمان بهزیس��تی تاکنون با وجود‬ ‫کمبود منابع مالی و با داشتن منابع محدود‪ ،‬تمام تالش خود‬ ‫را ب��رای بهبود وضعیت معلوالن جامعه به کار گرفته‪ ،‬به ویژه‬ ‫در شاخه درمان و تامین هزینه های دارویی اقدامات مطلوبی‬ ‫انجام داده اما برای تامین س��ایر امکانات رفاهی این قشر باید‬ ‫از ظرفی��ت افراد خیر هم اس��تفاده کرد‪ .‬اقاپورعلیش��اهی با‬ ‫اشاره به اینکه فراکسیون معلوالن مجلس‪ ،‬طرحی به منظور‬ ‫تامین ش��رایط الزم برای اشتغال معلوالن تدوین کرده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در فراکسیون معلوالن مجلس به دنبال تصویب‬ ‫طرحی هستیم که در پی ان برای معلوالن جامعه اشتغالزایی‬ ‫می شود‪ ،‬به این صورت که برای انها شهرک های رفاهی ایجاد‬ ‫می شود که در ان تمام مراکز از جمله رستوران ها‪ ،‬پارک های‬ ‫تفریحی و‪...‬از سوی معلوالن اداره شود‪ ،‬البته اجرای این طرح‬ ‫نیازمند همکاری شهرداری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد ش�هرک های رفاه�ی ب�ا هم�کاری‬ ‫شهرداری‬ ‫نماین��ده مردم تهران و عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬ایجاد شهرک های رفاهی برای معلوالن‬ ‫باید با همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری شهرداری ها‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ان قدر اولویت های کاری دولت س��نگین شده‬ ‫که اگ��ر بخواهیم در این زمینه ب��ه ان تکیه کنیم به نتیجه‬ ‫نخواهیم رس��ید‪ .‬فاطمه حس��ینی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» افزود‪ :‬طرح اش��تغالزایی و ایجاد شهرک های رفاهی‬ ‫برای معلوالن با همکاری ش��هرداری و بخش خصوصی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه از تع��دادی از کش��ورهای اروپایی‬ ‫الگوبرداری ش��ده است‪ .‬این طرح به ش��کل نمونه ازمایشی‬ ‫در اس��تان اذربایجان شرقی اجرا می شود و بعد از ان به کل‬ ‫کشور توسعه پیدا خواهد کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مهم ترین ویژگی‬ ‫که برای ایجاد ش��هرک های رفاهی در نظر گرفته ش��د جنبه‬ ‫اقتصادی بود‪ .‬برای معلوالن باید برنامه ای در نظر گرفت که از‬ ‫نظر درامد و اقتصاد بتوانند روی پای خود بایس��تند و متکی‬ ‫نباش��ند‪ .‬باید تالش کنیم ش��رایط را برای اش��تغال معلوالن‬ ‫فراهم کنیم‪ ،‬به عبارت دیگر به اشتغالی که همخوانی با توان‬ ‫انها داشته باشد و باعث شود از نظر اقتصادی مستقل شوند و‬ ‫از سوی دیگر نیاز روحی و روانی معلوالن را در جامعه برطرف‬ ‫کند‪ ،‬باید توجه ش��ود‪ .‬نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬معلوالن را نباید‬ ‫به دلیل اینکه جسم ناقص دارند مشکلدار دانست زیرا دارای‬ ‫توانایی های زیادی هستند‪ .‬عمده مشکل معلوالن کشور این‬ ‫است که به خوبی دیده نمی شوند به همین منظور باید تالش‬ ‫کنی��م فرهنگ دیده ش��دن انها نهادینه ش��ود‪ .‬اگر هر کدام‬ ‫از انه��ا در جایگاه خود قرار بگیرند بس��یار ب��ا انگیزه و بهتر‬ ‫از م��ا می توانند فعالیت کنند‪ .‬حس��ینی با اش��اره به دالیل‬ ‫نی��از معلوالن ب��ه حمایت های مالی ب��رای تامین هزینه های‬ ‫درمانی تاکی��د کرد‪ :‬بدون تردید ش��رایط زندگی معلوالن با‬ ‫س��ایر افراد جامعه متفاوت است‪ ،‬چراکه انها باید هزینه های‬ ‫بسیار سنگینی برای بهره مندی از شیوه های مختلف درمانی‬ ‫که جزو جدانش��دنی زندگی انهاست‪ ،‬به طور مداوم پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬از نگاه کارشناسان‪ ،‬بیشتر معلوالن جهان با مشکالت‬ ‫فیزیکی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی بس��یاری روبه رو هستند‪ .‬موانع‬ ‫اجتماعی‪ ،‬انها را از تسهیالت شهری و رفاهی محروم می کند‬ ‫و نگ��رش همگانی و غیر کارشناس��انه اجتماعی نس��بت به‬ ‫معلوالن‪ ،‬انه��ا را تا حد زیادی از زندگ��ی و روابط اجتماعی‬ ‫دور می کند‪ .‬اما مس��ئله اشتغال معلوالن در ایران با توجه به‬ ‫مطرح شدن حقوق ش��هروندی و مطالبه این قشر‪ ،‬بیشتر بر‬ ‫سر زبان ها افتاده است‪ .‬امیدواریم با همت و تالش مسئوالن‪،‬‬ ‫مش��کالت این قشر از جامعه هر چه س��ریع تر برطرف شود‪.‬‬ ‫باید دید و منتظر ماند که در بس��ته اشتغال معلوالن با کدام‬ ‫کلید باز می شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫در نیمه نخست سال جاری ‪۷۰۰‬هزار نیرو جذب بازار کار شده اند‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی با بیان اینکه‬ ‫هی��چ نیازمندی از ش��مول دریاف��ت یارانه نقدی‬ ‫خ��ارج نمی ش��ود‪ ،‬حتی اگ��ر زیر پوش��ش نهاد‬ ‫حمایتی نباشد‪ ،‬گفت‪ :‬استراتژی ما افزایش یارانه‬ ‫نقدی نیازمندان است‪.‬‬ ‫عل��ی ربیعی در گفت وگو با مه��ر از اغاز عرضه‬ ‫س��بد حمایتی غذایی در این��ده نزدیک خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در یک تا دو هفته این��ده جزئیات ارائه‬ ‫س��بد حمایت��ی‪ ،‬اق�لام و زمان مراجع��ه را اعالم‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این مرحله ع�لاوه بر افرادی که‬ ‫در س��ال های گذشته‪ ،‬این س��بدهای حمایتی را‬ ‫دریاف��ت می کردند‪ ،‬اف��راد نیازمند دیگری نیز که‬ ‫از گذش��ته شناسایی شده اند‪ ،‬مشمول دریافت ان‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی در بخش‬ ‫دیگ��ری از اظهاراتش در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که «بس��یاری از افراد با وجود اینکه زیر پوش��ش‬ ‫نهاده��ای حمایتی قرار ندارن��د‪ ،‬نیازمند دریافت‬ ‫یارانه نقدی هستند‪.‬‬ ‫ایا در سیاس��ت جدید یارانه ای دولت‪ ،‬تدبیری‬ ‫برای این افراد اندیش��یده شده است؟» گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع قابل سیاست گذاری و اجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫ربیع��ی افزود‪ :‬دی��دگاه من این اس��ت که هیچ‬ ‫نیازمندی نباید از ش��مول دریاف��ت یارانه نقدی‬ ‫خ��ارج بماند؛ اس��تراتژی ما این اس��ت که میزان‬ ‫یاران��ه نقدی نیازمندان افزایش یابد حتی اگر زیر‬ ‫پوش��ش نهادهای حمایتی نباش��ند اما باید محرز‬ ‫شود که نیازمند هستند‪.‬‬ ‫ربیع��ی درباره برخی اخبار درب��اره حذف یارانه‬ ‫نق��دی تع��دادی از دهک ها گف��ت‪ :‬هیچ تصمیم‬ ‫قطع��ی درباره تعداد یارانه بگیرانی که یارانه ش��ان‬ ‫قطع خواهد شد‪ ،‬گرفته نشده بلکه انچه در قالب‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۷‬پیش بینی شده در حد پیشنهاد‬ ‫دولت اس��ت و باید منتظر تصمیم مجلس شورای‬ ‫اسالمی در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ری درباره علت‬ ‫پیشنهاد تاسیس صندوق رفاه زیر نظر وزارت رفاه‬ ‫در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬با توجه به حجم گس��ترده‬ ‫فعالیت ه��ای وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ق��رار اس��ت این صن��دوق زی��ر مجموعه‬ ‫وزارتخانه تاس��یس ش��ود اما هنوز نهایی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه درحال حاضر نیز موضوعات مربوط‬ ‫به یارانه نقدی در معاونت رفاه وزارتخانه پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش می کنیم اشتغال در سال جاری‬ ‫کمتر از سال گذشته نباشد‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره پیش بینی‬ ‫ایجاد اش��تغال تا پایان سال با توجه به روند فعلی‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال حدود ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫دفترچه جدید بیمه تامین اجتماعی صادر شده و‬ ‫با توجه به نس��بت برابر «شغل رسمی» به «شغل‬ ‫غیر رسمی»‪ ،‬به همین میزان‪ ،‬اشتغال غیر رسمی‬ ‫در کشور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حس��اب در نیمه نخس��ت امس��ال در‬ ‫مجم��وع بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار نیروی کار جذب بازار‬ ‫کار شده اند که به نظر من قابل قبول است‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬با در نظر گرفتن ریزش نیروی‬ ‫کار می توانیم امیدوار باش��یم میزان اشتغالزایی تا‬ ‫پایان س��ال کمتر از سال گذش��ته نباشد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه رش��د حداقلی هم نس��بت به سال گذشته‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!