روزنامه گسترش صنعت شماره 288 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 288

روزنامه گسترش صنعت شماره 288

روزنامه گسترش صنعت شماره 288

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2261‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪288‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫فعال سازی و پایداری اشتغال در صنایع کوچک‬ ‫براس��اس اعالم وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬دولت در‬ ‫ش��اخص انباش��ت بدهی و نیاز به تامین ناخالص در شرایط‬ ‫حس��اس ق��رار دارد و با ادامه روند رش��د بدهی ها تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در ش��رایط ناپایدار قرار می گیرد‪ .‬درحال حاضر روند‬ ‫بدهی های دولت در بازار بدهی رو به رشد است و در ‪ ۱۵‬ماه‬ ‫گذشته ‪ ۶۳/۴‬درصد رشد داشته و به رقم ‪ ۳۵۸‬هزار میلیارد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط در قرن بیس��ت و یکم نقش مهمی را در توسعه اقتصاد ملی در کشورهای رو به توسعه‬ ‫ایفا می کنند و می توانند بزرگترین عامل خیز بازار کار در اقتصاد صنعتی باش��ند‪ .‬امروزه صنایع کوچک عنصری اساس��ی در‬ ‫خلق و ایجاد زنجیره ارزش و فرایند توسعه ای در بخش ها و زیربخش هایی مانند رونق تولید‪ ،‬اشتغال پایدار‪ ،‬ارتقای واحدهای‬ ‫صنف��ی صادرات محور و حمایت از اقتصاد ملی هس��تند‪ .‬بنابراین ضرورت پارادایم ها و الگوه��ای جدید در تدوین راهبردهای‬ ‫اتخاذی برای صنایع کوچک و تبدیل اس��تراتژی توس��عه صادرات به جای واردات‪ ،‬الزامی برای متولیان سیاست های صنعتی و‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بدهی های دولت دراستانه شرایط ناپایدار‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 4‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫دریچه‬ ‫تومان رس��یده است‪ .‬بیشترین سهم بدهی دولت نیز مربوط‬ ‫به نهادها و موسس��ه های غیردولتی اس��ت که ‪ ۳۱‬درصد از‬ ‫بدهی های دولت را تشکیل داده‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ بودجه نویسی‬ ‫همسو با قانون یا برنامه؟‬ ‫‪8‬‬ ‫ایا بودجه ‪ ۹۷‬توان تحرک بخشی به‬ ‫اقتصاد کشور را دارد؟‬ ‫محسن جالل پور‪ -‬رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران‪ :‬بودجه‬ ‫نقش��ه ای است که سیاس��تمدار برای اداره کشور کشیده و به‬ ‫طور دقیق ترجیحات ذهنی او را نمایان می کند‪ .‬تحلیل بودجه‪،‬‬ ‫ادرس های دقیقی از جهت گیری اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی کشور می دهد بنابراین به قول اقتصاددانان‪ ،‬وضعیت‬ ‫یک کش��ور را از بودجه ان می توان فهمید‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫اقتصاد کش��ور زمینگیر ابرچالش های اقتصادی ش��ده‪ ،‬الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬به مجلس تقدیم ش��ده است‪ .‬این بودجه سیاسی تر‬ ‫از بودجه سال های گذشته به نظر می رسد‪ .‬البته هیچ بودجه ای‬ ‫نیس��ت که سیاس��ی نباشد‪ .‬ریش��ه مناقش��ه های سیاسی در‬ ‫تخصیص های دولت است‪ .‬جز این در سیاست اختالف فاحشی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به هرحال دولت اقای روحانی هم مثل هر دولتی‬ ‫برای تقس��یم کی��ک بودجه‪ ،‬ترجیحات��ی دارد‪ .‬این ترجیحات‬ ‫می تواند بس��تری برای تحوالت اینده باش��د یا اینکه از برخی‬ ‫اتفاق��ات خوب و بد اینده جلوگیری کند‪ .‬همیش��ه دولت ها به‬ ‫متحدان خود سهم بیشتری می دهند و تالش می کنند از سهم‬ ‫مخالف��ان خود بکاهن��د‪ .‬انگار کیک بودجه امس��ال به گونه ای‬ ‫تقسیم شده که مخالفان خیلی ناراضی نیستند‪.‬‬ ‫اما ردیابی این گونه تخصیص ها در الیحه بودجه موجب شده‬ ‫مردم واکنش های زیادی داشته باشند‪ .‬انها که به روحانی رای‬ ‫داده اند از اینکه دولت او به مخالفان هم س��هم داده ناراضی اند‬ ‫و در عی��ن حال مخالفان هم از برخی تخصیص های بودجه به‬ ‫متحدان این دولت شکایت دارند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬بودجه نهادها و ش��خصیت ها به شدت مورد‬ ‫توج��ه مردم قرار گرفت��ه و به طور تقریبی هم��ه را مجبور به‬ ‫ارائه توضیح کرده اس��ت‪ .‬تا به حال س��ابقه نداش��ته که افکار‬ ‫عمومی تا این اندازه روی اقتصاد سیاس��ی بودجه تمرکز کند‪.‬‬ ‫مردم درباره بند بند بودجه نظر داده اند و ش��بکه های اجتماعی‬ ‫پ ر شده از مقایسه برش های کیک بودجه‪ .‬مردم می پرسند چرا‬ ‫باید در این تنگنای مالی به برخی موسس��ه ها و ش��خصیت ها‬ ‫بودجه پرداخت ش��ود در حالی که بخش��ی از هموطنان ما در‬ ‫ش��رایط بس��یار بدی زندگی می کنند‪ .‬حرف انها این است که‬ ‫الودگی هوا هر س��ال دارد زندگی ما را به تعطیلی می کشاند‪،‬‬ ‫پس چرا بودجه اقای ایکس از بودجه س��ازمان محیط زیس��ت‬ ‫بیشتر است؟ یا در بحث مرزبانی‪ ،‬چرا بودجه مرزبانی های ما از‬ ‫بودجه برخی نهادهای سیاس��ی کمتر است؟ یا چرا به معلوالن‬ ‫و بیماران خاص و نابینایان در بودجه توجهی نشده است؟‬ ‫ام��ا ج��ز این‪ ،‬بودجه ‪ ۹۷‬ی��ک حفره ب��زرگ دارد؛ اینکه در‬ ‫ان تمهی��دات موثری ب��رای حل ابرچالش ه��ای اقتصاد ایران‬ ‫اندیشیده نشده است‪ .‬شاید تلقی من اشتباه باشد اما در بودجه‬ ‫لو فصل مشکالتی همچون بحران اب و محیط زیست‪،‬‬ ‫برای ح ‬ ‫صندوق های بازنشستگی‪ ،‬کسری بودجه‪ ،‬بحران بانکی و دیگر‬ ‫مشکالت اساس��ی کشور راه حل ش��فاف و عملیاتی اندیشیده‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬این یک واقعیت اس��ت که دولت با مش��کالت‬ ‫پیچیده و چندالیه در اقتصاد همراه است بنابراین هر سیاستی‬ ‫باید با هدف حل و فصل این مش��کالت تدوین ش��ود اما وقتی‬ ‫به مجموعه جهت گیری های دولت نگاه می کنیم‪ ،‬می بینیم این‬ ‫اصل مورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪ .‬دولت اقای روحانی نشان‬ ‫داده خیلی اهل ریس��ک نیس��ت‪ .‬اگر بزرگتری��ن توفیق اقای‬ ‫روحان��ی را برجام بدانیم‪ ،‬هی��چ گاه در عرصه اقتصادی چنین‬ ‫ریسک و تالشی نشده و هرگز در عرصه اقتصاد به توصیه های‬ ‫ظریفان این حوزه توجه نشده است‪ .‬مجموعه سیاست گذاری ها‬ ‫ه��م این پی��ام را نمی دهد که قرار اس��ت ب��رای نمونه فضای‬ ‫کس��ب وکار بهبود پیدا کند یا گش��ایش هایی در اقتصاد ایجاد‬ ‫شود چون رییس جمهوری از احاد اقتصادی خواست تا بودجه‬ ‫را به صراحت نقد کنیم‪ ،‬صادقانه نظرم را می گویم؛ این بودجه‬ ‫برای اداره یک س��ال دیگر اقتصاد کشور هم کارایی ندارد چه‬ ‫برس��د به اینکه امیدوار باش��یم با ان تحرک جدی در اقتصاد‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬مش��کل اصلی این اس��ت که در ای��ن الیحه ما‬ ‫باز هم حل مش��کالت کش��ور را به تعوی��ق انداخته ایم و قصد‬ ‫اص�لاح نداریم‪ .‬حتی قصد قرار گرفتن در مس��یر اصالح را هم‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 6 1396‬ربیع الثانی ‪ 25 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 288‬پیاپی ‪2261‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اوراق مالی بدهی دولت‬ ‫را به تعویق می اندازد‬ ‫خبر‬ ‫دولت ناچار به افزایش نرخ‬ ‫حامل های سوخت است‬ ‫ی��ک کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه تاثی��ر بنزین ب��ر زندگی مردم‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬درص��د ب��وده و افزایش ان‬ ‫زی��اد نگران کننده نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫قدمی که در راس��تای صرفه جویی در‬ ‫مصرف بنزین برداشته می شود‪ ،‬درست‬ ‫و اصولی است‪.‬‬ ‫حمید حس��ینی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و عضو کمیسیون انرژی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره احتمال افزایش‬ ‫نرخ بنزین به ‪ ۱۵00‬تومان و پیامدهای ان اظهار کرد‪ :‬به اعتقاد‬ ‫ی که گرفته می ش��ود سیاست گذاری‬ ‫بنده هیچ یک از تصمیم های ‬ ‫نبوده و اهدافی پشت س��ر ان نیست که بگوییم به دلیل برخی‬ ‫اه��داف و برنامه ها قیمت ه��ا را افزای��ش داده و قدم به قدم جلو‬ ‫می رویم‪ .‬ما مجبوریم به برخی شرایط تن دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر ن��رخ بنزین را افزایش می دهی��م و یارانه ها را‬ ‫قطع می کنیم به دلیل ش��رایطی اس��ت که دولت دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫دنب��ال اینکه جامعه جامع��ه می پذیرد یا نمی پذی��رد‪ ،‬چقدر به‬ ‫صالح هس��ت و چقدر به صالح نیس��ت‪ ،‬نباشیم‪ .‬باید پیامدهای‬ ‫ان را بدانیم‪ ،‬باید ببینیم تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد یا خیر‪.‬‬ ‫حس��ینی تاکی��د کرد‪ :‬دول��ت در ش��رایطی نیس��ت که اگر‬ ‫کارشناسان اقتصادی گفتند افزایش نرخ به صالح نیست‪ ،‬قبول‬ ‫کند و قیمت ها را افزایش ندهد‪ .‬اکنون دولت مجبور است‪ .‬اوضاع‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬صندوق های بازنشس��تگی‪ ،‬ش��رایط بانک ها و وضع‬ ‫اش��تغال به صورتی است که باید اصالحات ساختاری انجام شود‬ ‫و انچه کارشناسان از مدت ها پیش می گفتند را اجرایی کنند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬به تصور من افزایش بهای بنزین حرکت اشتباهی نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته پیش از انکه نرخ بنزین را افزایش دهیم‪،‬‬ ‫کش��ور نیاز دارد در زمینه گازوئیل تصمیم جدی تری بگیرد زیرا‬ ‫اختالف نرخ گازوئیل در ایران با کش��ورهای منطقه زیاد است و‬ ‫باعث افزایش وحشتناک قاچاق شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مرحل��ه دوم هدفمندی یارانه ها نش��ان داد که حساس��یت های‬ ‫جامعه مثل گذشته نیست و شرایط به گونه ای نیست که نگران‬ ‫افزایش قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬تاثیر بنزین بر زندگی م��ردم حدود ‪ ۲‬درصد‬ ‫اس��ت و زیاد نگران کننده نیس��ت و دیگر اینک��ه درامد حاصل‬ ‫از فروش بنزین بیش��تر ترافیک ایجاد و محیط زیس��ت را الوده‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین هر قدمی که در راستای صرفه جویی در مصرف‬ ‫بنزین برداشته می شود‪ ،‬درست و اصولی است‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‬ ‫شیوه پرداخت‬ ‫بدهی های دولت از‬ ‫طریق اسناد خزانه از‬ ‫حجم بدهی ها نمی کاهد‬ ‫بلکه محل بدهی را‬ ‫تغییر می دهد و به‬ ‫دلیل نرخ بهره باالی‬ ‫اسناد بدهی سرعت‬ ‫رشد بدهی ها افزایش‬ ‫پیدا می کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در یک دهه گذش��ته حجم‬ ‫ی در دول��ت به‬ ‫زی��اد از بده�� ‬ ‫وجود امده ک��ه میزان ان در‬ ‫س��ال های اخیر دو برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر ناشی از کمبود‬ ‫اعتب��ارات و تامی��ن نک��ردن‬ ‫اعتبارات بودجه اس��ت که به‬ ‫حسن حسینی شاهرودی‬ ‫نوعی شبه اس��تقراض اس��ت‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون اقتصادی‬ ‫در گذش��ته استقراض از بانک‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫مرک��زی انج��ام می ش��د ولی‬ ‫اکن��ون از بانک ها اس��تقراض‬ ‫می شود و هر روز حجم مطالبات بانک ها و صندوق های بیمه‬ ‫مثل صندوق تامین اجتماع��ی و فوالد افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫دور ش��دن دولت از برنامه های توس��عه یک��ی دیگر از عوامل‬ ‫افزایش بدهی هاس��ت‪ ،‬فاصل��ه گرفتن از برنامه های توس��عه‬ ‫باعث شده تا هر سال ش��اهد افزایش قابل توجه بودجه های‬ ‫جاری و کاهش بودجه های عمرانی باش��یم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هر‬ ‫جا کمبودی وجود داش��ته از بودجه های عمرانی هزینه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬هرسال بودجه های جاری بین ‪ ۹۵‬تا‬ ‫‪۱۰۰‬درصد تخصی��ص پیدا می کند ام��ا بودجه های عمرانی‬ ‫حداکث��ر بی��ن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��د محقق می ش��ود به همین‬ ‫دلیل هر س��ال با حجم باالی بدهی روبه رو می ش��ویم‪ .‬تنها‬ ‫راه جلوگیری از این روند خس��ارت بار کوچک ش��دن دولت‬ ‫است‪ ،‬کم کردن هزینه های جاری و کوچک شدن دولت تنها‬ ‫راه حل کاهش بدهی هاس��ت؛ امری که متاسفانه هیچ عزمی‬ ‫از س��وی دولت ه��ا برای تحق��ق ان دیده نمی ش��ود‪ .‬در گام‬ ‫بعدی می توانیم با س��اماندهی درامدهای ناشی از هدفمندی‬ ‫یارانه ها به سمت حمایت از تولید که هدف تدوین قانون بوده‬ ‫حرک��ت کنیم‪ .‬درحال حاضر به ص��ورت کامال ناعادالنه یارانه‬ ‫نقدی پرداخت می ش��ود که می توان با حذف دهک های باال‬ ‫ه��دف قانون که حمایت از اقش��ار محروم و کم درامد بوده را‬ ‫اجرا کرد‪ .‬با چنین اقدامی حجم وس��یعی از هزینه های دولت‬ ‫کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬با ادامه همین روند ش��تاب افزایش‬ ‫بدهی ها بسیار زیاد خواهد شد‪ .‬شیوه استفاده از اوراق قرضه‬ ‫باعث ش��ده تا نه تنها بدهی ها کاهش پیدا کند بلکه به حجم‬ ‫بدهی نیز افزوده ش��ود‪ .‬دولت در بودجه سال گذشته مبلغی‬ ‫را ب ه عنوان اوراق اس��ناد خزانه و قرضه برای پرداخت بدهی‬ ‫درنظر گرفت‪ ،‬این درحالی اس��ت که امسال بخشی از اوراق‬ ‫خزانه را برای پرداخت بدهی های ناش��ی از سررس��ید اوراق‬ ‫س��ال های قبل با سررس��ید پنج ساله منتش��ر کرده است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬نه تنها بدهی های س��ال ‪ ۹۵‬پرداخت نمی شود‬ ‫بلکه بدهی و سود ان در دولت سیزدهم باید تسویه شود‪.‬‬ ‫با توجه به شاخص های بین المللی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم شد‬ ‫بدهی های دولت دراستانه شرایط ناپایدار‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براس��اس اع�لام وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی‪،‬‬ ‫دول��ت در ش��اخص انباش��ت بدهی و نیاز ب��ه تامین‬ ‫ناخالص در ش��رایط حس��اس قرار دارد و با ادامه روند‬ ‫رش��د بدهی ها تا سال ‪ ۱۴۰۰‬در ش��رایط ناپایدار قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬درحال حاضر روند بدهی های دولت در بازار‬ ‫بدهی رو به رش��د اس��ت و در ‪ ۱۵‬ماه گذش��ته ‪۶۳/۴‬‬ ‫درصد رش��د داشته و به رقم ‪ ۳۵۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬بیش��ترین سهم بدهی دولت نیز مربوط‬ ‫به نهادها و موسسه های غیردولتی است که ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫از بدهی ه��ای دولت را تش��کیل داده و رقمی معادل‬ ‫‪۱۱۰‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹گش�ایش ها و چالش ه�ای توس�عه ب�ازار‬ ‫بدهی‬ ‫دولت در س��ال های گذش��ته به وس��یله ابزارهای‬ ‫مختل��ف مالی در پی پرداخت بدهی های مالی اس��ت‬ ‫اما ش��یوه به کار گرفته ش��ده از سوی دولت در عمل‬ ‫بدهی ه��ا را به تعویق انداخت��ه و همین موضوع باعث‬ ‫رش��د سریع انها شده اس��ت‪ .‬تا پیش از سال ‪ ۹۲‬تنها‬ ‫ابزار تامین مالی در بازار بدهی اوراق مشارکت بود که‬ ‫ب��ا تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کش��ور‪ ،‬اسناد خزانه‪ ،‬صکوک اجاره و اوراق‬ ‫تسویه خزانه نیز به ان اضافه شد‪ .‬توسعه بازار بدهی در‬ ‫س��ال های گذشته با وجود گشایش هایی که در تامین‬ ‫مال��ی بودجه عمومی دولت ایجاد کرده با چالش هایی‬ ‫نیز رو به رو بوده است‪ .‬در شرایط کنونی اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫راه اندازی و توس��عه بازار بدهی راه حل مناس��بی برای‬ ‫س��اماندهی بدهی های دولت و رفع تنگناهای مالی به‬ ‫شمار می رود‪ .‬در این باره اگرچه بهره مندی از امکانات‬ ‫بازار بدهی تا حدودی می تواند گره گش��ا و رفع کننده‬ ‫مشکالت تامین مالی بودجه دولت باشد‪ ،‬رشد و پایش‬ ‫وضعی��ت تعهدات دولت از محل اوراق مالی به منظور‬ ‫اجتن��اب از هرگونه نکول و تاخیر در بازپرداخت اصل‬ ‫و سود اوراق اجتناب ناپذیر است‪ .‬اوراق بدهی هر چند‬ ‫در قالب محدود در سال های گذشته به موجب قوانین‬ ‫بودجه س��االنه منتشر ش��ده و بخش��ی از بی تعادلی‬ ‫بودجه را تامین کرده اس��ت در س��ال ‪ ۹۵‬هم از نظر‬ ‫تنوع اوراق و هم میزان اوراق منتشرشده دچار تحول‬ ‫ش��ده و این س��ال نقطه عطفی درباره اوراق بدهی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۶۳/۴‬درصدی بدهی های دولت‬ ‫براس��اس اطالعات وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪،‬‬ ‫حجم مان��ده از بدهی های دولت از ‪ ۲۱۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در اس��فند ‪ ۱۳۹۴‬به ‪ ۳۳۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در اسفند ‪ ۱۳۹۵‬افزایش یافته که نشان دهنده رشدی‬ ‫مع��ادل ‪ ۵۴/۷‬درص��د در مدت یک س��ال اس��ت‪ .‬اما‬ ‫اخرین اطالعات نسبت به بدهی های دولت مربوط به‬ ‫خرداد امس��ال است که این رقم به ‪ ۳۵۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می رس��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بدهی های دولت در‬ ‫‪ ۱۵‬ماه گذش��ته ‪ ۶۳/۴‬درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫البته بخش��ی از این افزایش ناش��ی از تکمیل فرایند‬ ‫احصا و ثبت بدهی های دولت اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫افزای��ش میزان بدهی دولت فقط به معنی بدهی های‬ ‫جدید در دوره یاد ش��ده نیست‪ .‬در این میان نهادها و‬ ‫موسس��ه های غیر دولتی با ‪۱۱۰‬هزار میلیارد تومان با‬ ‫س��هم ‪ ۳۱‬درصدی از کل بدهی های دولت بیشترین‬ ‫س��هم از بدهی های دولت را تشکیل می دهند‪ .‬پس از‬ ‫ان به ترتیب پیمانکاران و مشاوران خصوصی‪ ،‬اشخاص‬ ‫حقوق��ی تعاونی‪ ،‬خارجی و س��ایر اش��خاص حقوقی‬ ‫خصوصی نامش��خص با ‪۱۰۰‬هزار میلیارد تومان (سهم‬ ‫‪ ۲۸‬درص��د از کل بده��ی)‪ ،‬بانک ه��ا و موسس��ه های‬ ‫اعتب��اری با ‪ ۸۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان(‪ ۲۳‬درصد‬ ‫از کل بدهی) و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با ‪۶۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان (‪۱۸‬درصد از کل بدهی) بیشترین‬ ‫بدهی های دولت را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد سریع سود اوراق مالی‬ ‫با وجود رش��د بده��ی که اغلب ناش��ی از احصای‬ ‫اطالعات بوده دولت در س��ال ‪ ۹۵‬مع��ادل ‪ ۴۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۱۰‬میلیارد تومان اوراق مالی جدید در بخش دولتی‬ ‫منتشر کرده که نسبت به عملکرد سال ‪۴ ، ۱۳۹۴‬برابر‬ ‫رش��د داشته است‪ .‬البته رقم مصوب برای سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۸۹‬ه��زار میلیارد تومان ب��وده که حدود ‪۴۶‬‬ ‫درصد ان محقق شده است‪ .‬در بودجه سال ‪ ۱۳۹۶‬در‬ ‫مجموع انتش��ار ‪ ۸۲‬هزار میلیارد تومان اوراق اسالمی‬ ‫پیش بینی ش��ده تا از این طریق بخش��ی از اعتبارات‬ ‫بودجه پوش��ش داده ش��ود‪ .‬نکته قابل توج��ه درباره‬ ‫هزینه های اوراق مالی این است که سود اوراق امسال‬ ‫در مجموع نس��بت به س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۱۰‬برابر و در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬افزایشی معادل ‪ ۳/۵‬برابر داشته است‪ .‬امسال‬ ‫اعتبار منظور ش��ده در قانون بودج��ه برای بازپرداخت‬ ‫اص��ل اوراق به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان کاهش‬ ‫یافت که در الیحه بودجه سال اینده به حدود ‪۲۴‬هزار‬ ‫و ‪۴۰۰‬میلیارد تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ بده�ی ب�ه ش�رط ت�وان بازپرداخ�ت‬ ‫مطلوب نیست‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬صرف ایجاد بدهی پدیده ای‬ ‫نامطلوب نیس��ت و به نوع مصرف انها بس��تگی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬ایجاد بدهی ب��ه عنوان منبعی برای‬ ‫تامین مالی دولت در راس��تای نی��ل به اهداف تعیین‬ ‫ش��ده در برنامه های توسعه‪ ،‬امری اجتناب ناپذیر است‬ ‫اما انچه اهمیت دارد اینکه توانایی بازپرداخت بدهی ها‬ ‫در اینده براس��اس ظرفیت های این��ده بودجه ای و با‬ ‫حفظ سیاس��ت های مالی بدون نی��از به تعویق بدهی‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫به شناسایی و احصای بدهی های جدید است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وجود این نمی توان گفت رشد سریع بدهی ها ناشی از‬ ‫حجم باالی بدهی های جدید است‪.‬‬ ‫مهم ترین شاخص برای س��نجش پایداری بدهی ها‬ ‫ش��اخص انباش��ت بدهی و ش��اخص ب��ه تامین مالی‬ ‫ناخالص نیاز اس��ت‪ .‬این ش��اخص ها به صورت نسبتی‬ ‫از مبنای تولید ناخالص داخلی بیان می شود‪ .‬بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬دامنه حساس شاخص بدهی عمومی به تولید‬ ‫ناخالص ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬درصد است و شرایط ناپایدار بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درص��د اس��ت‪ .‬برای ش��اخص ب��ه تامین مالی‬ ‫ناخال��ص دامنه حس��اس ‪ ۵‬تا ‪ ۷/۵‬درصد و ش��رایط‬ ‫ناپای��دار بیش از ‪ ۱۰‬درصد نیاز اس��ت‪ .‬وضعیت ایران‬ ‫در این ش��اخص ها گویای این است که نسبت انباشت‬ ‫بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ‪ ۱۵‬درصد در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۵‬به ‪ ۱۹‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬افزیش یافته است‪ .‬بنابراین ایران در‬ ‫دامنه حس��اس بدهی قرار دارد‪ .‬در زمینه شاخص نیاز‬ ‫به تامی��ن ناخالص به تولید ناخال��ص داخلی نیز این‬ ‫ش��اخص در ای��ران از ‪ ۷‬درصد در س��ال ‪ ۱۳۸۵‬به ‪۵‬‬ ‫درصد در سال ‪ ۱۳۹۵‬کاهش یافته است و پیش بینی‬ ‫می شود امس��ال به ‪ ۶/۹‬درصد برسد‪ .‬بنابراین در این‬ ‫شاخص نیز هنوز به شرایط ناپایدار نرسیده ایم‪ .‬اما در‬ ‫ص��ورت ادامه ای��ن روند پیش بینی س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور این است که تا سال ‪ ۱۴۰۰‬این شاخص‬ ‫به ‪ ۱۲/۸‬درصد برسد و در شرایط ناپایدار قرار بگیریم‪.‬‬ ‫این اقتصاددان درباره شیوه دولت در پرداخت بدهی ها‬ ‫از طری��ق اوراق خزانه گفت‪ :‬ش��یوه پرداخت بدهی های‬ ‫دولت از طریق اس��ناد خزانه از حجم بدهی ها نمی کاهد‬ ‫بلک��ه محل بده��ی را تغییر می دهد و به دلیل نرخ بهره‬ ‫باالی اس��ناد بدهی سرعت رش��د بدهی ها افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬میزان حجم بدهی دولت به بررسی بیشتر نیاز‬ ‫دارد اما انچه مش��خص است روند پرشتاب رشد بدهی‬ ‫ دهنوی‬ ‫ ‬ ‫است که هرچه سریع تر باید متوقف شود‪ .‬دهقان‬ ‫س��رعت رش��د بدهی را ناش��ی از نرخ بهره اسناد خزانه‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬بهره ‪ ۲۰‬درصدی اس��ناد خزانه به‬ ‫معنای این اس��ت که س��االنه بی��ش از ‪ ۲۰‬درصد فقط‬ ‫به دلیل بهره اس��ناد خزانه ب��ه بدهی های دولت افزوده‬ ‫می شود‪ .‬کسری بودجه‪ ،‬کاهش بودجه های عمرانی و‪...‬‬ ‫نیز که به ان افزوده شود سرعت رشد بدهی ها به شدت‬ ‫افزایش پیدا می کند و به طور تقریبی هر سال ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد به بدهی افزوده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ارزیابی وضعیت ایران در ش�اخص های‬ ‫بدهی‬ ‫‹ ‹احصای بدهی ها مهم ترین اقدام دولت‬ ‫محمدعل��ی دهقان دهن��وی‪ ،‬اقتص��اددان و عض��و‬ ‫هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبای��ی در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» درباره علل ش��تاب باالی رشد‬ ‫بدهی ه��ا و چگونگی کاهش ان گفت‪ :‬در گذش��ته به‬ ‫دلی��ل انکه بدهی ها در بخش ه��ای مختلف دولتی به‬ ‫وجود امده بود درباره میزان دقیق ان ابهاماتی وجود‬ ‫داشت که شفاف سازی شبکه های مالی دولتی یکی از‬ ‫مهم تری��ن اقدامات مثبت دولت یازدهم بود که کمک‬ ‫موثری در جهت عملکرد دولت و شناس��ایی بدهی ها‬ ‫کرد‪ .‬خوشبختانه با ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫به این موضوع تمام اس��ناد جمع اوری و مستند شده‬ ‫است و اکنون براورد مناسبی از میزان بدهی ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن امر کمک می کند تا دول��ت بتواند به طور‬ ‫مناسب نس��بت به بازپرداخت بدهی ها تصمیم گیری‬ ‫کن��د‪ .‬با وجود این اقدامات دسترس��ی م��ردم به این‬ ‫اطالعات و ارائه گزارش های ش��فاف نیز دارای اهمیت‬ ‫باالیی اس��ت که هنوز شاهد دسترس��ی مردم به این‬ ‫اطالعات نیستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخشی از امارهای ارائه شده مربوط‬ ‫‹ ‹رش�د بدهی ها ب�ه دلیل ش�یوه دولت در‬ ‫پرداخت‬ ‫‹ ‹کاه�ش س�رعت بدهی با کم ش�دن نرخ‬ ‫بهره‬ ‫ای��ن اقتصاددان با بی��ان اینکه دولت باید در مدیریت‬ ‫هزینه و کاهش بهره اوراق گام های جدی بردارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با روش های مختلف تامین مالی اعم از مشارکت بخش‬ ‫خصوصی و عمومی‪ ،‬خصوصی سازی و استفاده از منابع‬ ‫خارجی وابس��تگی به منابع مالی دولتی را باید کاهش‬ ‫داد و از سوی دیگر با کاهش بهره روند افزایش بدهی را‬ ‫کنت��رل کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کاهش حجم بدهی‬ ‫همواره یک سیاست بهینه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬دولت به عنوان‬ ‫یک شخصیت حقوقی اعتباری دارد که می تواند از محل‬ ‫بدهی برای توس��عه منابع خود استفاده کند‪ .‬گسترش‬ ‫فعالیت دولت به معنای توس��عه و ابادانی کش��ور است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با توجه به مش��کالت بانکی و‪ ...‬دولت چاره ای‬ ‫ج��ز این روش ندارد اما انچ��ه بیش از هر چیز ضروری‬ ‫اس��ت کاهش سرعت افزایش از طریق کاهش نرخ بهره‬ ‫اس��ت‪ .‬با تورم تک رقمی و نرخ رش��د نقدینگی باال نرخ‬ ‫رش��د منفی بدهی مطلوب نیس��ت اما نرخ رشد باال نیز‬ ‫پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬رویک��رد دولت در کنترل بدهی‬ ‫باید در جهت استمرار ثبات و اجتناب از ایجاد تنش در‬ ‫تعامالت بین الملل��ی‪ ،‬تحریک ظرفیت های اقتصادی و‬ ‫اتخاذ سیاست های اصالحی مانند کاهش سود و ارتقای‬ ‫ش��فافیت از طریق یکسان سازی نرخ ارز باشد تا سرعت‬ ‫رش��د بدهی را در کش��ور بکاهد و ش��رایط را به حالت‬ ‫پایدار برساند‪.‬‬ ‫‪ ۱5‬درصد مشاغل صنعتی امکان جذب فارغ التحصیل دانشگاهی دارند‬ ‫ی��ک کارش��ناس ب��ازار کار می گوید‪ :‬بی��ش از ‪ ۶۰‬درص��د فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی جوینده کار هس��تند‪ .‬او تاکی��د دارد که نظام حقوق و دس��تمزد‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی باید با نظام حقوق و دستمزد قانون کشوری و قانون‬ ‫کار منطبق باشد‪ .‬علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬اگر در گذشته‬ ‫عنوان می شد که اموزش متناسب با نیاز بازار کار باشد‪ ،‬امروز دیگر نمی توانیم‬ ‫چنی��ن چیزی بگوییم چون در همه بخش ها و تخصص ها با تورم نیروی کار و‬ ‫تقاضا روبه رو هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر در بخش کشاورزی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مش��اغل‪ ،‬در بخش صنعت ‪ ۱۵‬درصد و در بخش خدمات ‪ ۲۵‬درصد مش��اغل‬ ‫نوع و ماهیتش به ش��کلی اس��ت که می تواند فارغ التحصیل دانشگاهی جذب‬ ‫کند‪ .‬به گفته این کارش��ناس بازار کار‪ ،‬س��ر جمع ماهیت مشاغلی‬ ‫که در کش��ور ایجاد کرده ایم و در حال تثبیت داریم‪ ،‬به نحوی است‬ ‫ک��ه به طور میانگین فق��ط ‪ ۲۰‬درص��د از فارغ التحصیالن را جذب‬ ‫ب��ازار کار می کند‪ ،‬در حالی که بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی جویندگان کار هستند‪ .‬لبافی افزود‪ :‬در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت اگر ش��رایط موجود را ادامه دهیم از هر ‪ ۱۰۰‬نفر جوینده کار‬ ‫‪ ۶۰‬درصد فارغ التحصیل دانش��گاهی هستند‪ ،‬فقط برای ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫می توانیم فرصت شغلی ایجاد کنیم و ‪ ۴۰‬درصد فارغ التحصیالن همواره بیکار‬ ‫خواهند بود و مش��کالتی را در جامعه ایج��اد خواهند کرد‪ .‬وی این وضعیت را‬ ‫ناشی از نبود سیاس��ت گذاری های صحیح دانست و گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫نتوانس��تیم مشاغلی تعریف کنیم که از نظر ماهیت بتوانند به جذب‬ ‫فارغ التحصی�لان در بازار کار کمک کنند‪ .‬این کارش��ناس بازار کار‬ ‫تش��کیل بورس نیروی کار و ش��ورای عالی س��رمایه انس��انی را بر‬ ‫حل معضل بیکاری موثر ندانس��ت و گفت‪ :‬چنی��ن ایده هایی نوعی‬ ‫لوکس س��ازی و در حد رفع تکلیف اس��ت‪ .‬در ب��ورس نیروی کار از‬ ‫طریق نهاد های اجرایی عده ای به خدمت گرفته می شوند در صورتی‬ ‫که نهاد ها توانایی بورسیه کردن نیروی کار را ندارند‪ .‬تاکید من روی فرصت ها‬ ‫است که باید به نحوی باشد که چالش اصلی را برطرف کند‪.‬‬ ‫هدیه مالیاتی ترامپ به خودروسازان امریکا‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2261‬‬ ‫دوره جدید شماره‪288‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫فاصله دانشگاه و صنعت با‬ ‫ی عملیاتی کوتاه می شود‬ ‫طرح ها ‬ ‫درباره فاصله گرفتن صنعت و دانشگاه دالیل بسیاری از سوی هردو‬ ‫بخش (صنعتگر و کارش��ناس دانش��گاهی) مطرح می شود و صنعتگر‬ ‫معتقد اس��ت دانش��گاهیان نمی توانند نیازهای صنع��ت قطعه را رفع‬ ‫کنند و دانش��گاهیان نیز گالیه مند هس��تند که قطعه سازان از ایده ها‬ ‫و طرح های انها اس��تفاده نمی کنن��د‪ .‬حال باید دید چگونه این چالش‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا تقی راد‪ ،‬رییس دانش��کده برق خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫درباره نقش مراکز علمی در تولید گفت‪ :‬طراحی پلتفرم و تولید قطعات‬ ‫موردنیاز ان س��طوح مختلفی دارد‪ .‬امروز اگ��ر به خودروهای روز دنیا‬ ‫نگاه کنیم سطح هوش��مندی این خودروها بسیار باال رفته و تحوالت‬ ‫اساسی را در این صنعت شاهد هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صنعت خودرو و به دنبال ان قطعه کش��ور با وجود پیشینه‬ ‫‪ ۴۰‬ساله در امر مونتاژ از این نظر حتی از همتایان چینی خود عقب تر‬ ‫است‪ .‬الزم است در این باره کمی به فضای پژوهشی نزدیک شویم‪.‬‬ ‫او درباره تاثیر مطالعات و پژوهش ها در صنعت خودرو به نمونه هایی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز بس��یاری از خودروها پارک دوبل خودکار یا‬ ‫سرعت کروز خودکار دارند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا‪ ،‬ظهر جمعه ‪ ۲۲‬دس��امبر (اول دی) پای «قانون اصالح‬ ‫نظ��ام مالیات��ی» (‪)Tax Bill‬را امضا کرد تا این الیحه پس از ماه ها کش وقوس که بر س��ر راه‬ ‫تصویبش قرار داش��ت‪ ،‬برای اجرا ابالغ ش��ود‪ .‬ترامپ تنها دو روز پس از تصویب این قانون در‬ ‫مجلس س��نا با امضای خود به طور رس��می این قانون را برای اجرا‪ ،‬ابالغ کرد‪ .‬هم مجلس سنا‬ ‫و هم مجلس نمایندگان امریکا باوجود مخالفان به نس��بت زیاد این قانون را تصویب کردند تا‬ ‫رییس جمهوری و هم حزبی هایش این پیروزی را در اس��تانه س��ال نو میالدی جش��ن بگیرند‪.‬‬ ‫اص�لاح نظ��ام مالیاتی از وعده های اصل��ی دونالد ترامپ در دوران تبلیغات انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری سال گذشته بود و تصویب ان در کنگره یک پیروزی بزرگ برای او به شمار می رود‬ ‫زیرا بی تردید اصالح نظام مالیاتی یکی از مهم ترین وعده های او در دوران انتخابات ش��ناخته‬ ‫می ش��د‪ .‬هدف این قانون کم کردن مالیات پرداختی ش��رکت ها به دولت و در نتیجه تش��ویق‬ ‫انها به سرمایه گذاری های بیشتر در خاک امریکا است‪ .‬ترامپ که در کاخ سفید برای تصویب‬ ‫این قانون جش��ن گرفته بود در حاش��یه این ایین گفت این قانون تنها برای شرکت ها نیست‬ ‫و خانواده های امریکایی را ش��امل می ش��ود‪ .‬او اصالح نظام مالیاتی را در کش��ورش «تجربه ای‬ ‫ش��گفت انگیز» توصیف کرد‪ .‬پیش بینی ها حاکی است قانون جدید مالیاتی در ‪ ۱۰‬سال اینده‪،‬‬ ‫‪۱/۵‬تریلیون دالر به بدهی های امریکا اضافه کند‪ .‬بدهی امریکا درحال حاضر ‪ ۲۰‬تریلیون دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫«گسترش صنعت» اخرین وضعیت ‪ ۴‬هزار خودرو وارداتی بدون مشخصات در سایت گمرگ را بررسی کرد‬ ‫محدودیت های گمرکی باز هم دردسرساز شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معرفی مشاوران وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در امور کارگری و خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در احکام جداگانه ای حس��ن صادقی را به‬ ‫عنوان مش��اور خود در امور کارگری و اصغر خسروش��اهی را به عنوان مشاور‬ ‫صنعت خودرو معرفی و منصوب کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬در احکام صادرشده از‬ ‫سوی محمد شریعتمداری خطاب به دو مشاور جدید امده است‪:‬‬ ‫امید اس��ت با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از توانمندی های علمی‬ ‫و تجربی خود در انجام وظایف محول موفق و موید باش��ید‪ .‬سالمت و توفیق‬ ‫روزافزون شما را از درگاه ایزد متعال خواستارم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬اصغر خسروش��اهی هم اکنون معاون ام��ور بین الملل گروه‬ ‫صنعتی عظام است‪.‬‬ ‫کورس خودرویی ها برای افزایش قیمت‬ ‫بررس��ی ب��ازار در روزهای گذش��ته نش��ان‬ ‫می ده��د تخته گاز خودروه��ا در جاده گرانی‬ ‫همچن��ان ادام��ه دارد و در ای��ن بی��ن هی��چ‬ ‫س��رعت گیری برای این ک��ورس قیمتی دیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬بعد از گران ش��دن‬ ‫پلکانی ن��رخ خودروهای واردات��ی حاال نوبت‬ ‫خودروهای داخلی اس��ت که با گران شدن در‬ ‫بازار‪ ،‬کم کم خودروسازان را هم به افزایش نرخ‬ ‫محصوالت خود ترغیب کنند‪.‬‬ ‫بررس��ی بازار خودرو نش��ان می دهد برخی‬ ‫خودروه��ای داخل��ی ازجمله س��مند ‪ ۷EF‬با‬ ‫افزایش نرخ یک میلی��ون تومانی ‪ ۳۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومان به فروش می رسد همچنین پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬تی��پ ‪ ۲‬با افزایش ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومانی با‬ ‫ن��رخ ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‪ ،‬مزدا ‪ ۳‬با‬ ‫افزایش ‪ ۳‬میلیون تومانی با نرخ ‪ ۱۳۳‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬هایما با افزای��ش ‪ ۴‬میلیون تومانی با‬ ‫نرخ ‪ ۹۵‬میلیون تومان‪ ،‬س��راتو با افزایش یک‬ ‫میلیون تومانی ‪ ۱۰۵‬میلیون تومانی و کپچر با‬ ‫افزایش ‪ ۳‬میلیون تومانی با نرخ ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫تومان مورد معامله قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این افزایش قیمت ها در بازار خودرو با چراغ‬ ‫س��بز برخی از خودروس��ازان داخل��ی همراه‬ ‫ب��ود چراکه در هفته گذش��ته ش��اهد افزایش‬ ‫ن��رخ برخی از خودروها در دو ش��رکت بزرگ‬ ‫خودروس��از کش��ور بودی��م و از س��وی دیگر‬ ‫خودروس��ازان خصوصی کش��ور هم ش��رایط‬ ‫وی��ژه فروش و برخی تس��هیالت بدون بهره را‬ ‫از روی خودروهای عرضه شده خود برداشتند‬ ‫و ب��ه گونه ای بازار را در گرانی بیش��تر خودرو‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫البته به گفته کارشناسان بازاریابی و فروش‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬افزایش نرخ خودروه��ای وارداتی که‬ ‫تکلیفش مش��خص است و با مسدود ماندن ‪۶‬‬ ‫ماهه سایت ثبت سفارش و جلوگیری از ورود‬ ‫خودروهای جدید و مورد نیاز‪ ،‬بازار وارداتی ها‬ ‫ج��وش اورد و خودروهایی که ت��ا قبل از این‬ ‫ماجرا طرفداران کمتری داشتند به راحتی در‬ ‫این مدت به فروش رسیدند و شرکت هایی که‬ ‫پیش بینی این روزهای بی ماش��ینی را کرده و‬ ‫ثبت س��فارش های زیادی از قبل برای امسال‬ ‫تدارک دیده بودند بیش از بقیه اوضاع شان در‬ ‫این اشفته بازار خوب شد‪.‬‬ ‫اما اخت�لاف قیمت خودروه��ای وارداتی با‬ ‫نمایندگی ه��ا تخته گاز رفت و فاصله انها زیاد‬ ‫ش��د که دیگ��ر خودروهای داخل��ی را هم به‬ ‫کش��ف قیمت های جدید در بازار س��وق داد و‬ ‫خودروهای داخلی هم با یک معکوس بی سرو‬ ‫صدا‪ ،‬ش��تاب بیش��تری به افزایش قیمت های‬ ‫خود دادند‪.‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫بالتکلیفی یک میلیون پارکینگ در تهران‬ ‫رییس ش��ورای ش��هر تهران‪ ،‬ری و تجریش گفت‪ :‬ی��ک میلیون پارکینگ‬ ‫حاش��یه ای خیابان ها در بالتکلیفی هس��تند که درامد خوب��ی می تواند برای‬ ‫شهر داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬محس��ن هاشمی در سی و دومین جلسه علنی‬ ‫ش��ورای شهر تهران و پس از اظهارات رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی تهران اظهار کرد‪ :‬یک میلیون پارکینگ حاشیه ای در خیابان های‬ ‫تهران وجود دارد که تعیین تکلیف نشده و مشکالت زیادی در ان موج می زند‬ ‫و شهروندان از درامد ان نیز استفاده نکرده اند‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد کرد‪ :‬اتاق بازرگانی تهران می تواند در راستای هوشمندسازی‬ ‫پارک های حاشیه ای ورود کند تا هم سود ببرد و هم شهر منظم تر اداره شود‪.‬‬ ‫هاش��می ادامه داد‪ :‬می توان س��ازوکاری ایجاد کرد که در ساعات اوج‪ ،‬نرخ‬ ‫پارک ه��ای حاش��یه ای افزایش یابد برای نمونه بخ��ش خصوصی ان زمان به‬ ‫احداث بزرگراه پردیس اقدام کرد که هم اکنون از سود باالیی برخوردار است‬ ‫و یک پروژه ملی را پیش برده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬کمیس��یون و کارگروه های‬ ‫مختلف ش��ورای ش��هر تهران نیز می توانند با اتاق بازرگانی تبادل اطالعات و‬ ‫نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫تولید مولتی مدیای بومی به کمک متخصصان ایرانی‬ ‫س��اخت مولتی مدیای بومی را ب��ا جوانان‬ ‫تحصیلکرده و دانشگاهی شروع کرده ایم و در‬ ‫اینده نزدیک استفاده از دستگاه صوتی بومی‬ ‫در خودروهای داخلی را تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کی��وان وزی��ری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت تولید‬ ‫خودروه��ای سفارش��ی ایران خودرو(اپکو) در‬ ‫گفت وگو با پرش��ین خودرو با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬چنانچه زیرس��اخت درس��ت ش��ود هر‬ ‫کاری را می ت��وان به س��رانجام رس��اند و وارد‬ ‫بازارهای مختلف شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما تمام زیرس��اخت ها برای‬ ‫ساخت خودروهای سفارشی را اماده کرده ایم‬ ‫تا بتوانیم با دید مهندس��ی به قطعات اپش��ن‬ ‫از ورود قطع��ات بی کیفیت به بازار جلوگیری‬ ‫کرده و اس��یب های احتمالی م��ردم به دلیل‬ ‫اس��تفاده از اجناس بی کیفی��ت را به حداقل‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وزی��ری تاکید کرد‪ :‬در اپکو برای اس��تفاده‬ ‫از دان��ش بومی حرکت خوب��ی را اغاز کردیم‬ ‫به طوری که به س��مت استفاده از محصوالت‬ ‫دانش بنیان و ایرانی پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تولی��د خودروه��ای‬ ‫سفارش��ی ایران خودرو(اپکو) درب��اره تفاوت‬ ‫احتمال��ی نرخ اپش��ن ها در اپکو و بازار گفت‪:‬‬ ‫برای کاهش حاش��یه بازار در دوره ها و مقاطع‬ ‫خاص قیمت های متغیر ب��رای خودروها ارائه‬ ‫می دهی��م که با هم متفاوت باش��د یعنی نرخ‬ ‫محصول برای خودرو گارانتی دار با خودروهای‬ ‫‪ ۳‬ساله و ‪ ۵‬ساله تفاوت خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تفاوت قیمت فعلی و بازار به دلیل‬ ‫مالیات ارزش افزوده است که برای جبران ان‬ ‫برنام��ه داریم و مهندس��ی ارزش افزوده را به‬ ‫همین منظور در اپکو کلید زدیم‪.‬‬ ‫وزی��ری تصری��ح کرد‪ :‬در مهندس��ی ارزش‬ ‫افزوده اپکو‪ ،‬فرایندی شروع شده که مشخص‬ ‫می کن��د در چه زمانی با چ��ه نگاهی و با چه‬ ‫قیمتی محصول به مشتری عرضه شود تا هم‬ ‫مش��تری س��ود ببرد و هم ایران خودرو ارزش‬ ‫افزوده کسب کند‪.‬‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 6 1396‬ربیع الثانی ‪ 25 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 288‬پیاپی ‪2261‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهای جایگزین افزایش‬ ‫تعرفه واردات خودرو‬ ‫افزایش نرخ تعرف��ه واردات‬ ‫خ��ودرو از یک س��و و انتظ��ار‬ ‫برای اب�لاغ ش��یوه نامه جدید‬ ‫واردات خودرو از س��وی دیگر‬ ‫ب��ازار خودروه��ای وارداتی را‬ ‫ب��ا انتظ��اری کش��نده روبه رو‬ ‫ک��رده و به افزای��ش قیمت ها‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫دامن زده اس��ت‪ .‬این ش��رایط‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و تصمیم گی��ری درباره واردات‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫خ��ودرو در حال��ی اس��ت که‬ ‫اسالمی‬ ‫می ت��وان ب��ا تکی��ه بر س��ایر‬ ‫راهکارها همچون افزایش نرخ‬ ‫دالر در مقابل واحد پول به جای افزایش تعرفه نسبت به توسعه‬ ‫صادرات اقدام کرد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون صادرات در ح��وزه خودرو با مش��کالت متعددی‬ ‫همراه اس��ت که می توان به چالش هایی همچون بی توجهی به‬ ‫رعایت استانداردهای جهانی و همچنین نیازهای حوزه خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش نمایندگی ها اش��اره کرد که ای��ن موانع زمینه‬ ‫صادرات خودروهای داخلی را کاهش داده است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی می توان با تکیه بر افزایش نرخ دالر‪ ،‬زمینه‬ ‫ص��ادرات بهتر خ��ودرو را فراهم کرد و در ص��ادرات و فروش به‬ ‫س��ود باالیی دس��ت یافت زیرا درحال حاضر هزینه باالی تولید‬ ‫خودروهای داخلی باعث ش��ده خودروس��ازان در حوزه رقابت و‬ ‫کس��ب بازارهای صادراتی به موفقیت های چش��مگیری دست‬ ‫نیابن��د‪ .‬در ش��رایط موجود افزایش نرخ تعرفه ه��ا که در نهایت‬ ‫منجر به افزایش نرخ تمام ش��ده خودروها می شود باعث خواهد‬ ‫شد مردم در فشار بیشتری قرار گیرند و این امر شرایط را برای‬ ‫م��ردم از لحاظ اقتصادی به صرفه نخواه��د کرد زیرا کاالیی که‬ ‫غیر س��رمایه ای اس��ت را با نرخ باالیی خریداری می کنند‪ .‬حال‬ ‫می توان با تکیه بر اقدامات دیگر در کنار حمایت های بودجه ای‬ ‫و مجل��س از صنعت خودرو به تولی��د خودرویی باکیفیت اقدام‬ ‫کرد و صادرات را رونق بخش��ید‪ .‬الزم اس��ت خ��ودرو داخلی به‬ ‫س��طحی از کیفیت برسد که بسیاری از مشتریان در سطح دنیا‬ ‫خودروهای داخلی را برای خرید انتخاب کنند‪ .‬امروز در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬بخش هایی ازجمله کیفیت‪ ،‬نرخ و زمان تحویل اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪ .‬این در حالی است که تاکنون خودروهای داخلی به‬ ‫سطح کیفی الزم نرسیده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حضور زامیاد در گردهمایی بزرگ‬ ‫صنعتگران در تهران‬ ‫ش��رکت زامیاد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل‬ ‫عمومی و خدمات ش��هری ته��ران حضوری چش��مگیر خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز؛ شرکت زامیاد از گروه خودروسازی سایپا‬ ‫امسال در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل عمومی و‬ ‫خدمات ش��هری که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برگزار می ش��ود ب��ا ارائه اخری��ن توانمندی ها و دس��تاوردهای‬ ‫تولیدی حضوری فعال خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این خبر‪ ،‬ش��رکت زامی��اد در این نمایش��گاه انواع‬ ‫محص��والت ازجمله وان��ت پادرا‪ ،‬مین��ی ت��راک درکا‪ ،‬کامیون‬ ‫یوروکارگو‪ ،‬کش��نده اس��ترالیس و ون ایویک��و را در معرض دید‬ ‫فعاالن و صنعتگران حوزه حمل ونقل عمومی و خدمات شهری و‬ ‫عموم بازدیدکنندگان قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫همچنین ارائه توانمندی های تولیدی در حوزه های حمل ونقل‬ ‫مس��افری و باری متناس��ب با خدمات ش��هری‪ ،‬ارتباط و تعامل‬ ‫با س��ازمان ها و ش��رکت های خدمات رس��ان در راستای عمل به‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی از اهداف اصلی شرکت زامیاد برای حضور‬ ‫در این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫محصوالت اتومات ایران خودرو در‬ ‫مسیر بازار عراق‬ ‫با توج��ه به اس��تقبال مش��تریان محصوالت گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو در ب��ازار عراق و تمایل انان به اس��تفاده از خودرو‬ ‫ب��ا گیربکس اتوماتیک‪ ،‬نخس��تین محموله پ��ارس اتوماتیک به‬ ‫بازار این کش��ور صادر می ش��ود‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬براساس‬ ‫پیش بینی ها تا پایان امسال ‪ ۵۰۰‬دستگاه از این محصول به بازار‬ ‫عراق عرضه خواهد ش��د‪ .‬برمبنای این گزارش‪ ،‬سهم قابل توجه‬ ‫محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو در بازار عراق و ش��ناخت‬ ‫مش��تریان این بازار از خودرو پارس و همچنین خواست و تمایل‬ ‫به اس��تفاده از محصول س��دان اتوماتیک باعث ش��د تا صادرات‬ ‫پارس اتوماتیک در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزاید‪ ،‬پ��س از عرضه و ص��ادرات پارس به‬ ‫صورت محصول کامل‪ ،‬تولید این خودرو در س��ایت اس��کندریه‬ ‫ایران خودرو برنامه ریزی شده که پیش بینی می شود در اینده ای‬ ‫نزدی��ک خط تولید این خودرو در عراق راه اندازی ش��ود‪ .‬انتظار‬ ‫می رود با توجه به شناخت مردم عراق از پارس و عملکرد مطلوب‬ ‫این خودرو در اینده سهم باالیی از خودروهای سدان بازار عراق‬ ‫ب��ه این خ��ودرو اختصاص یاب��د‪ .‬درحال حاضر ح��دود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو پارس در عراق تردد می کند‪.‬‬ ‫همچنین امکان نصب اپشن های مختلف از جمله مولتی مدیا‬ ‫و رینگ الومینیوم از طریق نمایندگی شرکت تولید خودروهای‬ ‫سفارش��ی ایران خ��ودرو (اپکو) برای مش��تریان پارس در عراق‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫سعید احمدخانی‬ ‫سعید احتشام زاد‬ ‫«گسترش صنعت» اخرین وضعیت ‪ ۴‬هزار خودرو وارداتی بدون مشخصات درج شده در سایت گمرک را بررسی کرد‬ ‫محدودیت های گمرکی باز هم دردسرساز شد‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو در حالی امار ‪ ۸‬ماه واردات‬ ‫به کشور را منتشر کرده که در ان حدود ‪ ۴‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو با عنوان نامعلوم به ثبت رسیده است‪ .‬این شرایط‬ ‫در حالی است که به گفته مسئوالن گمرک درحال حاضر‬ ‫ش��فاف ترین دوران را ب��ه لحاظ ارائه امار از س��وی این‬ ‫سازمان شاهد هستیم و این امکان به هیچ عنوان وجود‬ ‫ن��دارد که خودرویی بدون مش��خص بودن واردکننده و‬ ‫س��ایر اطالعات از مرزهای کش��ور وارد ش��ود‪ .‬بر اساس‬ ‫تازه ترین امار منتشر شده از سوی انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو‪ ،‬یک برند با ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۷۴‬هزار دس��تگاه خودرو‬ ‫رتب��ه پنج��م واردات خودرو در ‪ ۸‬ماه امس��ال را به خود‬ ‫اختصاص داده اما نام او در جدول گمرک نامعلوم اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از انجاکه ارائه مجوز ثبت سفارش یکی از‬ ‫ش��روط اصلی ترخیص خودرو به ش��مار می رود‪ ،‬وجود‬ ‫اطالعات ناقص روند کار را با مشکالت پیچیده ای رو به رو‬ ‫می کند؛ موضوعی که از سوی مسئوالن گمرک رد شده‬ ‫و تاکید می کنند با وجود روند فعلی شفاف سازی‪ ،‬امکان‬ ‫ب��ه وجود امدن این ش��رایط به هیچ عنوان فراهم نبوده‬ ‫و واردکنن��دگان ملزم به ارائه کامل اطالعات هس��تند‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار ارائه ش��ده از سوی انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو در فروردین یک دس��تگاه خ��ودرو از ترکیه‪ ،‬در‬ ‫شهریور ‪ ۴۳۳‬دستگاه خودرو از فرانسه‪ ،‬المان و رومانی‪،‬‬ ‫در مهر هزار و ‪ ۶۴۹‬دستگاه خودرو از امارات و ترکیه و در‬ ‫ابان هزار و ‪ ۸۹۱‬دستگاه خودرو از امارات‪ ،‬چین و ترکیه‬ ‫از گمرکات بوش��هر‪ ،‬باهنر و ش��هید رجایی ترخیص و به‬ ‫بازار عرضه شده که میانگین ارزش دالری این خودروها‬ ‫‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۸۵‬دالر عنوان شده است‪.‬‬ ‫نزدیک ترین خودروها ب��ه این میانگین ارزش دالری‬ ‫براساس اظهار گمرکی‪ ،‬سانتافه به ارزش ‪ ۲۹‬هزار و ‪۱۷۰‬‬ ‫دالر‪ ،‬توسان ای ایکس ‪ ۳۵‬به ارزش ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫و سوناتا ال اف به ارزش ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۳۰‬دالر هستند‪ .‬این‬ ‫امار در حالی اعالم ش��ده که به گفته مسئوالن گمرکی‬ ‫دسترسی نداشتن انجمن واردکنندگان خودرو به سامانه‬ ‫جامع گمرکی باعث چنین اش��تباهی ش��ده است زیرا از‬ ‫انج��ا که انجمن اطالعات مربوط به واردات را از س��ایت‬ ‫گمرک برداشته و در این سایت امکان درج همه اطالعات‬ ‫وجود نداشته موجب این سوء تفاهم شده است؛ موضوعی‬ ‫که البت��ه انجمن واردکنندگان خ��ودرو نیز ان را تایید‬ ‫نک��رده و عنوان می کن��د در ‪ ۵۶‬هزار بخش واردات تنها‬ ‫‪ ۴‬ه��زار خ��ودرو فاقد اطالعات هس��تند و ای��ن کار را با‬ ‫پیچیدگی هایی همراه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتباه در استفاده از فایل های اطالعات‬ ‫س��عید احمدخان��ی‪ ،‬س��خنگوی گم��رک جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با‬ ‫تاکی��د بر اینکه جدول استخراج ش��ده از س��وی انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو بر اس��اس جدول منتش��ر شده در‬ ‫س��ایت گمرک و امار تفکیکی ارائه ش��ده بوده‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫انجا که در سایت گمرک به دلیل محدود بودن جا امکان‬ ‫درج همه جدول ها وجود نداش��ته و جدول ها به صورت‬ ‫ناقص بدون ش��رح کاال منتش��ر شده‪ ،‬این امار به اشتباه‬ ‫از سوی انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امکان مش��خص نبودن مدل وارداتی‬ ‫ب��ه هی��چ عنوان وجود ندارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬همه حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫دس��تگاه که نام واردکننده و نش��ان تجاری ان مشخص‬ ‫نبوده با مراجعه مسئوالن انجمن واردکنندگان خودرو به‬ ‫صورت تفکیکی همراه با مجوزهای ارائه شده و اطالعات‬ ‫کامل ش��امل ش��خص واردکننده‪ ،‬مکان وارد ش��ده‪ ،‬نام‬ ‫و نش��ان خودروه��ا‪ ،‬م��دل‪ ،‬ارزش خ��ودرو‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫مجوزهای ثبت سفارش قابل ارائه است‪.‬‬ ‫احمدخانی در پاسخ به اینکه ایا شرایط برای دسترسی‬ ‫انجم��ن واردکنندگان خودرو به س��امانه جامع گمرکی‬ ‫فراهم اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۰‬س��ازمان و‬ ‫نهاد نظارتی به اطالعات این س��ازمان دسترسی دارند و‬ ‫از انجا که هم اکنون اعالم می ش��ود به اندازه ای در ارائه‬ ‫اطالعات شفاف عمل می کنیم و امکان ترخیص کاالیی‬ ‫بدون مجوز وجود ندارد و کنترل ها به صورت هوشمند از‬ ‫طریق سامانه در حال انجام است‪ ،‬گمرک در نظر داشت‬ ‫امکان دسترسی را برای این انجمن فراهم کند اما از انجا‬ ‫که به اعتقاد نهادهای نظارتی‪ ،‬اطالعات اشخاص در این‬ ‫سامانه وجود داشته و این امر امکان سوءاستفاده را فراهم‬ ‫می کند این اجازه داده نشد‪ .‬سخنگوی گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از امادگی این س��ازمان برای در اختیار‬ ‫گذاشتن اطالعات مربوط به ‪ ۴‬هزار دستگاه خودرو وارد‬ ‫شده به مسئوالن انجمن واردکنندگان خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫این امکان وجود ندارد که خودرویی بدون انکه ش��خص‬ ‫واردکننده و مدل خودرو مشخص نشده باشد وارد کشور‬ ‫ش��ود زیرا صفر تا صد نظارت ها به صورت الکترونیکی و‬ ‫هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی انجام می شود‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به حذف کاغذبازی با مرکز شماره گذاری خودرو‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬در گذشته پس از ترخیص کاالیی با صدور‬ ‫برگه ای اجازه ش��ماره گذاری ان خودرو صادر می شد اما‬ ‫با مش��اهده چند مورد تخلف و جعل این برگه‪ ،‬هرگونه‬ ‫کاغذبازی در این زمینه حذف ش��ده و اطالعات الزم به‬ ‫صورت الکترونیکی با دسترسی این مرکز به سامانه جامع‬ ‫گمرک��ی در اختیار انها قرار می گیرد‪ .‬احمدخانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جای هیچ ابهامی نیس��ت و هرخودرو وارد ش��ده به‬ ‫تفکیک نوع خودرو با مشخصات ان قابل ارائه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف س�ازی اطالع�ات ب�ا ه�دف حذف‬ ‫تخلف ها‬ ‫در همی��ن حال س��عید احتش��ام زاد‪ ،‬ریی��س انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫ب��ا اش��اره به ناقص بودن ش��رح واردات و مدل و س��ال‬ ‫خودروهای وارد ش��ده در جدول های گمرک اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سایت گمرک قسمت جزئیات حدود ‪ ۹۵‬درصد کاالها‬ ‫همراه با ش��رح بوده و تنها ‪ ۵‬درصد ش��رحی نداشته و از‬ ‫انجا که مبنای امار انجمن واردکنندگان خودرو همواره‬ ‫امار گمرک است معیار دیگری برای امارسازی از سوی‬ ‫انجمن وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬مراجعه به س��ایت گمرک‬ ‫نش��ان می دهد در ش��رح واردات کاالها خودرو سواری‬ ‫درج می ش��ود اما از انجا که امار جدید بدون شرح است‬ ‫قابلیت تش��خیص نش��ان تج��اری‪ ،‬مدل‪ ،‬س��ال و حتی‬ ‫شخص واردکننده وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این‬ ‫انجمن دو وظیفه بر عهده دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شفاف سازی‬ ‫و اطالع رس��انی ب��ا هدف تعادل در ب��ازار و حفظ منافع‬ ‫واردکننده ها ازجمله اهداف انجمن اس��ت‪ .‬احتش��ام زاد‬ ‫با بیان اینکه فایل اکس��لی که روی س��ایت گمرک قرار‬ ‫می گیرد شامل ‪ ۵۶‬هزار بخش است که در این میان تنها‬ ‫برای ‪ ۴‬هزار بخش جمالتی مانند «انچه در برگه س��بز‬ ‫اورده ش��ده اس��ت»‪ « ،‬نامشخص» و « انچه در پیوست‬ ‫اورده شده است» عنوان شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این شرایط‬ ‫این پرسش مطرح می شود که چگونه در تشریح عملکرد‬ ‫شرکت هایی که کار واردات انجام می دهند‪ ،‬مدل خودرو‬ ‫همراه با ش��ماره شاس��ی و حجم موتور به صورت کامل‬ ‫اعالم می ش��ود اما در واردات خودرو با تعداد باال شرحی‬ ‫ارائه نمی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انجمن به دنبال ان است که تخلف های‬ ‫موجود در این زمینه از س��وی برخی از واردکنندگان را‬ ‫شناسایی کند زیرا این اعتقاد وجود دارد در میان برخی‬ ‫از فعاالن این حوزه تخلف هایی وجود دارد که در صورت‬ ‫مشاهده هرگونه برخورد‪ ،‬راه های این گونه تخلف ها بسته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد افزود‪ :‬واردکنندگانی تخلف می کنند که‬ ‫در گم��رک و حت��ی در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ایجاد فساد می کنند و در این شرایط در صورت هرگونه‬ ‫شفاف س��ازی امکان تخلف از انها سلب می شود هرچند‬ ‫معتقدی��م مقصر اصلی گمرک اس��ت ک��ه اقدام به درج‬ ‫کام��ل ش��رح واردات کاالها نمی کند ک��ه در این زمینه‬ ‫نامه نگاری های��ی با فرود عس��گری‪ ،‬رییس کل گمرک و‬ ‫همچنین مدیرکل دفتر فناوری اطالعات این س��ازمان‬ ‫انج��ام داده ایم تا این اطالعات به طور کامل درج ش��ود‬ ‫زیرا امکان سوءبرداشت و انحراف وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫پنجمین بازنگری در شیوه نامه خدمات پس از فروش خودروها‬ ‫اوایل امسال بود که دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش‬ ‫خودرو از ویرایش جدید ش��یوه نامه ش��رایط‪ ،‬ضوابط و ارزیابی ش��رکت های‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش خودروها خبر داد‪ .‬وی که ه��دف از ابالغ و اجرای‬ ‫ش��یوه نامه جدید ضوابط ارزیابی سطح کیفی خدمات پس از فروش صنعت‬ ‫خودرو را سختگیرانه تر کردن نحوه ارزیابی ها و ارتقای کیفی در این صنعت‬ ‫می دان��د در گفت وگوی��ی به روند تدوی��ن و بازنگری در ش��یوه نامه ارزیابی‬ ‫خدمات پس از فروش شرکت ها در این سال ها پرداخته و می گوید‪ :‬شیوه نامه‬ ‫ش��رایط‪ ،‬ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودروها در س��ال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫مص��وب و ‪ ۴‬ب��ار در س��ال های ‪ ۹۰ ،۸۷ ،۸۵‬و ‪ ۹۳‬بازنگری ش��ده اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به اهمیت نحوه ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش خودروها و‬ ‫نمایندگی های مجاز‪ ،‬خبرخودرو گفت وگویی با عباسعلی غیاثی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودروها کرده که می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ارزیابی ه�ا در ش�رکت های خدم�ات پ�س از فروش خ�ودرو و‬ ‫نمایندگی های مجاز وابسته به انها چگونه انجام می شود؟‬ ‫این ارزیابی ها با نظارت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ازس��وی شرکت‬ ‫بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که بازوی نظارتی این وزارتخانه است انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ارزیابی عملکرد شرکت های خدمات پس از فروش صنعت خودرو‬ ‫فرایندی اس��ت که در ان با استفاده از استانداردهای کار‪ ،‬سنجش نسبی از‬ ‫عملکرد این شرکت ها در زمینه انجام کارها و وظایف مشخص انها می شود‪.‬‬ ‫اس��تاندارد مورد استفاده در خدمات پس از فروش خودرو شیوه نامه شرایط‪،‬‬ ‫ضواب��ط و ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو اس��ت که در س��ال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫مصوب و ‪ ۴‬بار در س��ال های ‪ ۹۰ ،۸۷ ،۸۵‬و ‪ ۹۳‬بازنگری ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫شیوه نامه ها در دو حوزه «ستاد» و «نمایندگی های مجاز» تدوین می شود‪.‬‬ ‫€ €علت این بازنگری ها چه بوده است؟‬ ‫طبیعی اس��ت ب��ا تغییرات محیطی اوض��اع ش��رکت ها و نمایندگی ها به‬ ‫س��رعت در حال تغییر است و به واس��طه همین تغییرات است که بسته به‬ ‫ش��رایط شیوه نامه مورد بازنگری قرار می گیرد‪ .‬در سال های ابتدایی الزم بود‬ ‫به داش��ته های ش��رکت ها و نمایندگی ها از منظر زیرساختی توجه شود‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۸۷‬تمرکز فعالیت های ارزیابی بر نتای��ج و خروجی های فعالیت ها‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۰‬تمرکز بازنگری سوم شیوه نامه بر اثربخشی فرایندها و در سال ‪۹۳‬‬ ‫که بازنگری چهارم تدوین ش��د تمرکز ارزیابی ها بر اجرای الزامات ایین نامه‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو بوده است‪.‬‬ ‫€ €نحوه این بازنگری ها چگونه است؟‬ ‫در گذش��ته ش��یوه نامه هر دو س��ال یک بار و با برگزاری جلسات عدیده‬ ‫کارشناس��ی با حضور نمایندگان ش��رکت های مطرح خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫نمایندگان ش��رکت بازرس��ی کننده‪ ،‬مدی��ران و کارشناس��ان دفتر خودرو و‬ ‫نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و انجمن خدمات پس از فروش‬ ‫مورد بازنگری قرار می گرفت‪ .‬پس از سال ها تجربه در بازنگری چهارم شاهد‬ ‫یک پختگی و جامعیت نس��بی در مفاد ش��یوه نامه بودیم بنابراین مقرر شد‬ ‫شیوه نامه در صورت نیاز بازنگری شود و قید زمان دو ساله از انجام بازنگری‬ ‫حذف ش��د‪ .‬از نکات قابل توجه در ش��یوه نامه ش��رایط و ضوابط (بازنگری‬ ‫‪ )۴‬می ت��وان به «تاکید بر الزامات حقوق مش��تریان وف��ق ایین نامه اجرایی‬ ‫قان��ون حمایت از مصرف کنندگان خودرو ب��ا محوریت فرایندهای اجرایی»‪،‬‬ ‫«تاکید بر رضایتمندی مش��تریان»‪« ،‬تاکید بر پاس��خگویی ب��ه الزامات در‬ ‫محل نمایندگی»‪« ،‬بر خط بودن س��امانه های ارزیابی» و «تمرکز بر حفظ و‬ ‫نگهداشت کارکنان شبکه خدمات پس از فروش» اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €از این پس ش�یوه نامه در چه صورتی مورد بازنگری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬تشخیص این نیاز بر عهده چه کسی است؟‬ ‫طبیع��ی اس��ت بر عه��ده همان اش��خاص حقوقی اس��ت ک��ه در تدوین‬ ‫ش��یوه نامه قبلی نیز نقش داش��ته اند‪ .‬انجمن به عنوان یک��ی از ارکان موثر و‬ ‫کس��بو کار‬ ‫ ‬ ‫فعال کارگروه مربوط به بازنگری ش��یوه نامه در پی تغییر فضای‬ ‫به ویژه نمایندگی های مجاز سراس��ر کش��ور و بنا به درخواست کارشناسان‬ ‫ش��رکت های عضو در اواخر شهریور امس��ال تقاضای بازنگری شیوه نامه را به‬ ‫مقامات ذی ربط در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده است‪.‬‬ ‫€ €پس به زودی شاهد بازنگری پنجم شیوه نامه خواهیم بود‪.‬‬ ‫امیدواری��م ای��ن بازنگری با ه��دف انطباق بیش از پیش مفاد ش��یوه نامه‬ ‫ب��ا فضای واقعی کس��ب و کار در حوزه ه��ای س��تاد و نمایندگی های مجاز‬ ‫ش��رکت های خدمات پس از فروش هرچه س��ریع تر انجام ش��ود تا عالوه بر‬ ‫تضمین حقوق مشتریان و رضایتمندی هرچه بیشتر نیم نگاهی نیز به اوضاع‬ ‫بو کار نمایندگی ها داشته باشیم‪ .‬نباید فراموش کرد که این رضایتمندی‬ ‫کس ‬ ‫یک جاده دوطرفه است و نمایندگی ها بنگاه های خصوصی هستند که اگر به‬ ‫شرایط انها توجه نشود ناگزیر به تغییر شغل خواهند شد و این امر صدمات‬ ‫جبران ناپذیری را به خدمات پس از فروش وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €این بازنگری از نقطه اغاز تا پایان ان چقدر طول خواهد کشید؟‬ ‫انجمن همزمان با دریافت درخواس��ت کارشناسان شرکت ها مبنی بر لزوم‬ ‫بازنگری شیوه نامه (ویرایش پنجم) کارگروهی را تشکیل داده و بیش از یک‬ ‫س��ال است با برگزاری جلسات کارشناسی پیشنهادهای خود را برای اعمال‬ ‫تغییرات در ش��یوه نامه اماده کرده و امیدواری��م پس از حدود دو ماه از اغاز‬ ‫جلسات بازنگری‪ ،‬ویرایش پنجم شیوه نامه تصویب و برای اجرا ابالغ شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 6 1396‬ربیع الثانی ‪ 25 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 288‬پیاپی ‪2261‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫موتورسیکلت نیاز به حمایت دارد‬ ‫حمیدرضا تقی راد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پیشنهاد می کنم‬ ‫دانشگاهیان نگاهی‬ ‫به بازار داشته باشند‬ ‫و کارها و پروژه های‬ ‫پژوهشی خود را‬ ‫به سمت محصوالت‬ ‫مورد استفاده صنعت‬ ‫سوق دهند همچنین‬ ‫بر صنعتگران است‬ ‫از دانشی که در‬ ‫دانشگاه ها وجود دارد‬ ‫استقبال کنند‬ ‫کارشناسان با تشریح راهکار های جبرانی پیشنهاد کردند‬ ‫فاصله دانشگاه و صنعت با طرح های عملیاتی کوتاه می شود‬ ‫یکی از ضعف ها و چالش های صنعت کشور به ارتباط نداشتن‬ ‫صنعت با مراکز علمی و نیز دانشگاه ها برمی گردد‪.‬‬ ‫این مس�ئله برای بومی کردن صنعت خودرو مش�کالتی را‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫درب��اره فاصله گرفتن صنعت و دانش��گاه دالیل‬ ‫بسیاری از سوی هردو بخش (صنعتگر و کارشناس‬ ‫دانشگاهی) مطرح می شود و صنعتگر معتقد است‬ ‫دانش��گاهیان نمی توانند نیازه��ای صنعت قطعه را‬ ‫رف��ع کنند و دانش��گاهیان نیز گالیه مند هس��تند‬ ‫که قطعه س��ازان از ایده ها و طرح های انها استفاده‬ ‫نمی کنند‪ .‬حال باید دید چگونه این چالش برطرف‬ ‫ش��ود‪« .‬گس��ترش صنعت» نظرات هر دو طرف را‬ ‫جویا شد که می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹دوری صنعت و دانش�گاه فرصتی برای‬ ‫خارجی ها‬ ‫حمیدرضا تقی راد‪ ،‬رییس دانش��کده برق خواجه‬ ‫نصیرالدی��ن طوس��ی درب��اره نقش مراک��ز علمی‬ ‫در تولی��د گف��ت‪ :‬طراحی پلتف��رم و تولید قطعات‬ ‫موردنیاز ان س��طوح مختلف��ی دارد‪ .‬امروز اگر به‬ ‫خودروهای روز دنیا نگاه کنیم س��طح هوشمندی‬ ‫این خودروها بس��یار باال رفته و تحوالت اساسی را‬ ‫در این صنعت شاهد هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صنعت خودرو و به دنبال ان قطعه کشور‬ ‫با وجود پیش��ینه ‪ ۴۰‬ساله در امر مونتاژ از این نظر‬ ‫حت��ی از همتایان چینی خود عقب تر اس��ت‪ .‬الزم‬ ‫اس��ت در این باره کمی به فضای پژوهشی نزدیک‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫او درباره تاثی��ر مطالعات و پژوهش ها در صنعت‬ ‫خ��ودرو به نمونه هایی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬امروز‬ ‫بسیاری از خودروها پارک دوبل خودکار یا سرعت‬ ‫کروز خودکار دارند‪ .‬پ��ردازش تصویر و نیز راداری‬ ‫ک��ه در ای��ن خودروها وج��ود دارد از اس��یب انها‬ ‫جلوگیری می کند ضمن اینکه سیستم ترمز در این‬ ‫خودروها نیز خودکار است‪.‬‬ ‫درباره س��امانه بازدارنده س��رعت یا کروز کنترل‬ ‫الزم به توضیح اس��ت سامانه ای خودکار برای مهار‬ ‫س��رعت در وس��ایل نقلیه است‪ .‬این س��امانه یک‬ ‫خودمهار کاری اس��ت که با کنترل جریان سوخت‬ ‫مایه پایداری سرعت می شود‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه ب��ه پروژه های پژوهش��ی‬ ‫مراکز علمی کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬دانشگاه های‬ ‫داخلی به لحاظ مطالعاتی کارهایی در این زمینه ها‬ ‫داش��ته اند درنتیجه دانش��گاه ها به لحاظ پژوهشی‬ ‫کارهای زی��ادی در این حوزه ها انج��ام داده اند اما‬ ‫به دلیل شفاف نبودن همکاری ها ارتباطی پیوسته‬ ‫و مناس��ب بی��ن دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی با‬ ‫خودروسازی وجود نداش��ته و طرح های پژوهشی‬ ‫در خود دانش��گاه ها باقی می مان��د و ظرفیت بازار‬ ‫موجود در داخل نیز از س��وی س��ازندگان خارجی‬ ‫پر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ها بازارمحور باشند‬ ‫تق��ی راد در ادامه اظهار کرد‪ :‬امروز فناوری مانند‬ ‫مهندس��ی برق در محصوالت خودرویی زیاد دیده‬ ‫می ش��ود اما به دلیل نب��ود ارتب��اط در این زمینه‬ ‫خالهای��ی در محصوالت داخلی وج��ود دارد‪ .‬وی‬ ‫به وج�ود اورده و درحالی که تاکید زیادی روی طراحی پلتفرم‬ ‫و تولی�د خ�ودرو ملی می ش�ود هن�وز به این امر مهم دس�ت‬ ‫نیافته ایم‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬در این زمینه پیش��نهاد می کنم دانشگاهیان‬ ‫نگاهی به بازار داش��ته باش��ند و کارها و پروژه های‬ ‫پژوهشی خود را به سمت محصوالت مورد استفاده‬ ‫صنعت سوق دهند همچنین بر صنعتگران است از‬ ‫دانشی که در دانشگاه ها وجود دارد استقبال کنند‪.‬‬ ‫این م��درس تاکید کرد‪ :‬گفتمان مس��تقیم بین‬ ‫صنعت و دانش��گاه وجود ندارد و اگر ارتباطی باشد‬ ‫تنها ازس��وی اش��خاص به ش��کل حلقه های محلی‬ ‫اس��ت‪ .‬در سایر کش��ورها این گونه نیست و به طور‬ ‫قطع در کش��وری مانند کره و حتی چین توس��عه‬ ‫خودروس��ازی انها مرهون فعالیت های پژوهش��ی‬ ‫مراکز دانشگاهیان است‪.‬‬ ‫‹ ‹نشر ایده های دانشگاهی بدون رعایت‬ ‫حق مولف‬ ‫یک��ی از چالش های��ی که صنعتگر به ان اش��اره‬ ‫می کند این اس��ت که اگر طرح خ��ود را به مراکز‬ ‫علمی یا دانشگاهی سفارش دهند در جاهای دیگر‬ ‫پخش می شود ازاین رو نمی توان اعتماد الزم را کرد‪.‬‬ ‫تق��ی راد در این باره اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله راه حل‬ ‫دارد و ان ثب��ت اخت��راع و حف��ظ مالکیت معنوی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثب��ت مالکیت اقتصادی طرح ها و ایده ها موجب‬ ‫خروج از این وضعیت برای انها می ش��ود‪ .‬امروز به‬ ‫قانون کپی رایت اعتقاد نداریم و این گونه می ش��ود‬ ‫که کپی کردن موردی ش��اید به نفع باش��د اما در‬ ‫عمل به ضرر تولیدکنندگان دانش فنی کشور و در‬ ‫سطح کالن‪ ،‬صنعت تمام می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬معتقدم در صنعت نی��از وجود دارد و‬ ‫ایده در دانش��گاه ها ش��کل می گیرد و در این بحث‬ ‫بس��یاری از ایده های��ی ک��ه مطرح می ش��ود و در‬ ‫پرپوزال ه��ا می اید در جاهای دیگر مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار گرفته در نتیجه این س��خن برعکس اس��ت‬ ‫و طرح ه��ا و ایده ه��ای دانش��گاهی اس��ت که در‬ ‫بخش های مختلف نشر داده می شود بدون رعایت‬ ‫حق مالکیت معنوی ایده پرداز‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این وظیفه سازمان های قانون گذار و‬ ‫جامعه علمی و فرهنگی کشور است که این مسئله‬ ‫را به طور جدی پیگیری کند‪ .‬چالش ها بسیار است‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه برای برون رفت از این مسئله‬ ‫نیز پیش��نهاد کرد‪ :‬در این راس��تا باید‬ ‫دانش��گاه ها یک گام به س��مت نیازها‬ ‫جل��و بیایند و صنع��ت نیز یک گام به‬ ‫سمت فناوری های نوین حرکت کند‪.‬‬ ‫نخس��تین گام راه را ب��رای دو ط��رف‬ ‫هم��وار می کن��د؛ حداق��ل هموار تر از‬ ‫شرایطی که امروز در ان قرار داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتب�اط صنع�ت و دانش�گاه‬ ‫برای ادامه حیات ‬ ‫س��ال ها این موضوع عنوان می شود‬ ‫اما هن��وز اتف��اق خاص��ی در این باره‬ ‫رخ نداده اس��ت‪ .‬تق��ی راد گفت‪ :‬کلید‬ ‫کار اقتصاد اس��ت‪ .‬ب��رای اینکه حیات‬ ‫دانش��گاه ها حفظ ش��ود باید این امر‬ ‫محقق ش��ود و صنعت نیز برای اینکه‬ ‫ادامه فعالیت داشته باشد و بتواند وارد‬ ‫میدان رقابت ش��ود باید به این سمت‬ ‫تولی�د خودرو بومی کمک بس�یاری به بومی ش�دن صنعت‬ ‫قطعه و توس�عه ان می کند و در این شرایط وضعیت بازار برای‬ ‫این صنایع به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صنایع کش��ور ازجمل��ه خودرو و قطعه‬ ‫و نیز مراکز اموزش��ی و دانشگاهی همچنان ارتزاق‬ ‫دولت��ی دارن��د و به اس��تفاده از پ��ول نفت عادت‬ ‫کرده ایم و این نقطه اغاز ضعف هاست‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه تصریح ک��رد‪ :‬البته معتقد‬ ‫نیس��تم این منبع باید به طور کامل قطع ش��ود اما‬ ‫امروز بحث اقتصاد مقاومتی نشان می دهد درامدها‬ ‫و خزانه ای ک��ه برای س��ازمان های مختلف وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مح��دود اس��ت‪ .‬اگر بازار ف��روش محصوالت‬ ‫خود را به س��ایر کشورها گسترش دهیم می توانیم‬ ‫با فن��اوری روز حرکت کنیم زیرا تنها با اس��تفاده‬ ‫از فناوری اس��ت که صنعت می تواند حیات خود را‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫تقی راد تاکید کرد‪ :‬مس��یر سختی است و در این‬ ‫رقابت افراد زیادی ممکن اس��ت حذف ش��وند اما‬ ‫انهایی که می مانند کس��انی هستند که می توانند‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کشور را تغییر دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه های همکاری صنعت و دانشگاه‬ ‫الزم ب��ود در این ب��اره با یک��ی از صنعتگران که‬ ‫ضم��ن فعالی��ت در صنع��ت‪ ،‬خ��ود دانش اموخته‬ ‫دانشگاه باش��د نیز گفت وگویی ش��ود تا چالش ها‬ ‫شناسایی شده و بتوان برای بر ون رفت از ان راهکار‬ ‫پیشنهاد کرد ازاین رو در ادامه «گسترش صنعت»‬ ‫سراغ میرحسین صدر‪ ،‬مدیر کیفیت مگاموتور رفت‬ ‫و موضوع را از سوی او پیگیری کرد‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره گفت‪ :‬مگاموت��ور تجربه خوبی‬ ‫از ارتباط با دانش��گاه دارد‪ .‬س��ال ‪ ۷۷‬این ش��رکت‬ ‫ق��راردادی ب��ا دانش��گاه صنعتی ش��ریف بس��ت و‬ ‫بخشی از اس��تادان این دانشگاه به همراه برخی از‬ ‫دانشجویان در این شرکت حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه تا یک س��ال ادامه یافت اما‬ ‫پس از ان متوقف شد‪ .‬همچنین پروژه ای دیگر در‬ ‫بخش کیفی مگاموتور با یکی از دانشگاه های شمال‬ ‫کشور برای پیگیری یکی از مسائل مشتریان منعقد‬ ‫شد‪ .‬پایان این همکاری این گونه بود که مطالعه ای‬ ‫ک��ه قرار ب��ود انها برای مگاموتور داش��ته باش��ند‬ ‫مهندس��ان ‪ ۷‬ماه زودتر از پژوهشگران دانشگاهی‬ ‫به ان رسیدند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال در صنعت گف��ت‪ :‬این‬ ‫پروژه ای بود که در نیمه دوم دهه ‪۸۰‬‬ ‫اجرا ش��د اما دانشگاه از مهندسان این‬ ‫ش��رکت عقب تر بود که نشان می دهد‬ ‫فاصل��ه بی��ن دانش��گاه و صنع��ت در‬ ‫این باره زیاد است‪.‬‬ ‫میرحسین صدر‬ ‫باید تیمی از صنعت‬ ‫و نیز تیمی‬ ‫از دانشگاه‬ ‫در کنار هم تشکیل‬ ‫شوند و با همفکری‬ ‫برنامه های‬ ‫بلندمدت‬ ‫تدوین کنند‬ ‫� پیشتازی صنعتگر در طرح های‬ ‫اجرا‬ ‫صدر در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چرا پژوهش��گران دانش��گاهی عقب تر‬ ‫از کارشناسان صنعتی بودند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫این دلیل که صنعتگر نمی تواند مسائل‬ ‫و مشکالت مربوط به محصولش را که‬ ‫از س��وی مشتری مطرح می شود کنار‬ ‫بگذارد‪ .‬شکایتی که از سوی مشتریان‬ ‫عنوان می شود باید در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن رفع ش��ود‪ .‬اگر این گونه نباشد‬ ‫بازار و اعتماد مشتری از دست می رود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬شاید یک سلسله تبلیغات منفی‬ ‫در فضای بیرونی درباره خدمات دهی وجود داشته‬ ‫باشد اما واقعیت این است که تمام کارشناسان در‬ ‫بخ��ش اجرایی تالش دارند بهتری��ن خدمات را به‬ ‫مصرف کنندگان خود ارائه دهند‪ .‬باید یاداور ش��د‬ ‫بخش��ی از این تبلیغات منف��ی در جامعه ناعادالنه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال در حوزه صنعت تصریح کرد‪ :‬سازنده به‬ ‫شکل انالین همیشه در دسترس مشتریان است تا‬ ‫بهترین سرویس دهی را در سطح خود داشته باشد‬ ‫و نیز مش��کالت دس��ته بندی می ش��ود تا در مدت‬ ‫کوتاهی برطرف شود‪.‬‬ ‫صدر ادام��ه داد‪ :‬این دو نمون��ه از همکاری های‬ ‫تجربه ش��ده عنوان ش��د که به این مشکل برسیم؛‬ ‫نخس��ت اینکه فضای مراکز دانشگاهی علمی بوده‬ ‫و فضای صنع��ت را باور ندارند و نیز صنعت فضای‬ ‫کاری و اجرایی است به همین دلیل صنعتگر بهای‬ ‫الزم را به مراکز پژوهشی نمی دهد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تنه��ا ارتباط این دو بخ��ش با یکدیگر‬ ‫مح��دود به جذب نیروهای انس��انی اموزش دیده و‬ ‫فارغ التحصیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعری�ف پروژه ه�ای بلندم�دت برای‬ ‫مراکز پژوهشی‬ ‫مدیر کیفی��ت مگاموتور به حلقه های گمش��ده‬ ‫در ای��ن بس��تر اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬هری��ک از‬ ‫دست اندرکاران این دو حوزه تنها در محدوده خود‬ ‫می اندیش��ند و نگاه خود را فراتر از مرزهای موجود‬ ‫نمی برند‪.‬‬ ‫مس��ئله درباره دانش��گاه ها این است که به طور‬ ‫عموم مس��ائل عموم��ی را عن��وان می کنند که به‬ ‫نتیجه موردنیاز نمی رس��یم یا در بخش صنعت نیز‬ ‫به گونه ای دیگر باعث این فاصله شده است‪.‬‬ ‫صدر اظه��ار کرد‪ :‬با تمام این مس��ائل در برخی‬ ‫از بخش ها همکاری ها در حال انجام اس��ت به طور‬ ‫نمون��ه در بخش طراحی‪ ،‬صنعتگر ت�لاش دارد از‬ ‫افراد و طرح های دانش��گاهی اس��تفاده کند اما این‬ ‫بستر خیلی قوی نیست‪.‬‬ ‫او ضمن تاکید بر فاصله گرفتن از فضای شعاری‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬باید چنین فضایی در تمام بخش های‬ ‫تولید کش��ور ایجاد ش��ود و تیمی از صنعت و نیز‬ ‫تیمی از دانش��گاه در کنار هم تش��کیل شوند و با‬ ‫همفک��ری برنامه های بلندم��دت تدوین کنند و از‬ ‫فضای شعاری به سمت عمل گرایی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعتی همچنین درب��اره این فاصله‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬دانش��گاه به لحاظ دانش��ی و صنعت‬ ‫به لح��اظ اجرای��ی به خود متکی هس��تند‪ .‬این امر‬ ‫باعث شده که هریک به نوعی به هم اعتماد نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ص��در درب��اره ش��کل محتوای��ی پروژه ه��ای‬ ‫تعریف ش��ده از س��وی صنعت برای مراکز علمی و‬ ‫پژوهش��ی گفت‪ :‬به نظر می رس��د بای��د پروژه های‬ ‫صنعتی برای دانشگاه در راستای برنامه های اینده‬ ‫باشد‪ .‬شاید در پروژه های اجرایی صنعتگر پیشتازتر‬ ‫از دانشگاهیان باش��د اما در طرح های دانش محور‬ ‫انها جلوتر هستند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان‬ ‫انجم��ن‬ ‫موتورس��یکلت هم��گام با دولت‬ ‫به دنبال خروج موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده از ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫کشور است‪ .‬در این باره پیشنهاد‬ ‫ش��د ب��ه ازای هر موتورس��یکلت‬ ‫ن��و کاربرات��وری ک��ه ت��ا پایان‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬ساخته ش��ده بود یک‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫موتورس��یکلت فرسوده از سامانه‬ ‫انجمن تولیدکنندگان‬ ‫حمل ونقل کش��ور خارج ش��ود‪.‬‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫براساس قانون هر موتورسیکلت‬ ‫‪ ۸‬س��ال از زمان تولید حق تردد‬ ‫در خیایان ها را دارد و پس از این زمان فرس��وده به شمار رفته و‬ ‫باید از ناوگان حمل ونقل خارج شود‪.‬‬ ‫انجم��ن بارها اع�لام امادگی کرده که س��االنه بی��ن ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت فرسوده را با برنامه ریزی و کمک دولت‬ ‫از خط خارج کند‪ .‬این ظرفیت در انجمن وجود دارد که برای این‬ ‫امر ایس��تگاه هایی در نظر بگیرد و برای تعویض موتورسیکلت ها‬ ‫با دولت همگام شود‪.‬‬ ‫در این ب��اره تنها نیاز اس��ت بانک ها وارد ش��وند و با کمک به‬ ‫مصرف کنندگان در تحقق این طرح‪ ،‬بخش خصوصی را همراهی‬ ‫کنن��د زیرا با توجه به مصوبات دولتی باید بخش های مالی مانند‬ ‫بانک ها به موضوع وارد ش��وند‪ .‬ب��ا همکاری و حمایت بانک ها به‬ ‫راحتی می توان موتورسیکلت های فرسوده را با موتورسیکلت های‬ ‫نو انژکتوری جابه جا کرد و کمک بس��یاری به نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل شهری در بخش موتورسیکلت می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صنعت قطعه نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گف��ت‪۸۶ :‬درصد یک‬ ‫خودرو‪ ،‬قطعات اس��ت و برای ارتقای این صنعت و همگام‬ ‫شدن قطعه سازان با صنعت خودرو نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫انها در واحدهای تحقیق و توسعه هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬احمد نعمت بخش با اش��اره به‬ ‫هدف پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو به ادغام‬ ‫قطعه سازان در کشورهای پیشرفته پرداخت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫به دلیل تحریم ها از دانش روز دنیا عقب افتاده ایم و بیشتر‬ ‫ماشین االت قطعه سازان فرس��وده بوده و برای رقابت باید‬ ‫دانش فنی و تجهیزات خود را روزامد کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بر اس��اس ضوابط وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در قراردادهای جدید خودروس��ازان با ش��رکای‬ ‫ی نخس��ت قرار بود با حدود ‪۴۰‬درصد ساخت داخل‬ ‫خارج ‬ ‫کار اغاز ش��ود اما چون قطعه س��ازان نتوانس��تند خود را‬ ‫روزام��د کنند درحال حاضر س��اخت یک��ی از خودروهای‬ ‫جدید با ‪۲۰‬درصد س��اخت داخل اغاز ش��د تا در ادامه به‬ ‫‪۴۰‬درصد مورد نظر برسیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان کش��ور تصریح کرد‪ :‬صنعت‬ ‫قطعه نیازمند یاری اس��ت و حدود ‪۳‬میلیارد یورو و بیش‬ ‫از ‪۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومان نیاز به س��رمایه گذاری دارد و‬ ‫وزارتخان��ه بای��د تس��هیالت ارزی برای انه��ا فراهم کند‪.‬‬ ‫صنعتگران می توانند با اجرای طرح نوسازی صنایع کوچک‬ ‫تجهیزات خود را روزامد کرده و قطعات باکیفیت تولید و‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫نعمت بخش با اش��اره به محور اصلی همایش که زنجیره‬ ‫تامین رقابت پذیر‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬قطعه سازی و لجستیک است‬ ‫ابراز امیدواری کرد‪ :‬امید اس��ت پ��س از برگزاری همایش‬ ‫اتفاق خوبی در صنعت قطعه بیفتد و دستاوردهای مطلوبی‬ ‫برای صنعت خودرو رقم بخورد‪.‬‬ ‫هیات رییسه انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن تعیین شد‬ ‫نخس��تین جلس��ه هیات مدیره جدید انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با حضور‬ ‫تم��ام اعضای هیات مدیره منتخب برگزار و انتخاب انها به‬ ‫رای گذاشته شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور؛ بر اس��اس رای گیری اعضای منتخب هیات مدیره‬ ‫محمدرضا نجفی منش به عنوان رییس‪ ،‬مهدی مطلب زاده‬ ‫نایب ریی��س‪ ،‬ارش محبی ن��ژاد دبیر و س��عید صبوری به‬ ‫عنوان خزانه دار این انجمن معرفی شدند‪ .‬پیش از این نیز‬ ‫طرالن افش��ار به عنوان بازرس هیات مدیره انجمن انتخاب‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫انتخابات هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور در مجم��ع عادی در‬ ‫‪ ۲۵‬اذر امس��ال با حضور انجمن های اس��تانی و جمعی از‬ ‫تولیدکنندگان قطعات خودرو برگزار ش��د و در ان اعضای‬ ‫هیات مدیره انتخاب شدند‪.‬‬ ‫این تش��کل به عنوان نخس��تین انجمن صنایع همگن‬ ‫کشوری اس��ت که با تایید کمیس��یون اصلی تشکل های‬ ‫تخصصی صنعتی و معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ثبت رسمی ش��د و جایگاه خود را در سیاست گذاری ها و‬ ‫مشاوره های مربوط به حوزه قطعات خودرو تثبیت کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 6 1396‬ربیع الثانی ‪ 25 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 288‬پیاپی ‪2261‬‬ ‫خبر‬ ‫فیات کرایسلر‬ ‫فراخوان میلیونی داد‬ ‫گروه فیات کرایس��لر ‪ ۱/۴۸‬میلی��ون رم را در امریکا فراخوان‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این خودروها مش��کوک به حرکت ناگهانی و خارج‬ ‫ش��دن ناخواس��ته از حالت پارک هس��تند‪ .‬قفل بی اس ای این‬ ‫خودروها ممکن اس��ت هنگام ق��رار گرفتن در معرض دمای باال‬ ‫در مدت زمان طوالنی‪ ،‬به ش��کل درس��تی کار نکند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬ش��یفتر جعبه دنده ممکن است هنگام برداشته شدن‬ ‫پای راننده از پدال ترمز‪ ،‬از حالت پارک خارج شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری خودرونویس‪ ،‬خودروهای فراخوان شده‬ ‫ش��امل پیکاپ های رم ‪ ۲۵۰۰‬و ‪ ۳۵۰۰‬س��ال های ‪-۸۸( ۲۰۱۰‬‬ ‫‪ )۱۳۸۷‬تا ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬می ش��وند‪ .‬مدل های رم ‪،۳۵۰۰‬‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬و ‪ ۵۵۰۰‬س��ال های ‪ )۱۳۸۹-۹۰( ۲۰۱۱‬تا ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪)۱۳۹۵‬و همچنی��ن رم ‪ ۳۵۰۰‬س��ال های ‪)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫ت��ا ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬با وزن کلی مشخص ش��ده در دس��تور‬ ‫فراخوان‪ ،‬از دیگر مدل های معیوب هستند‪.‬‬ ‫فیات کرایس��لر می گوید ممکن اس��ت پیکاپ های رم ‪۱۵۰۰‬‬ ‫سال های ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬تا ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬هم معیوب‬ ‫باشند و شامل این فراخوان می شوند‪.‬‬ ‫گروه اف سی ای خاطرنشان کرد ‪ ۷‬مورد مصدومیت و همچنین‬ ‫چندین مورد تصادف کوچک ناش��ی از این نقص به این شرکت‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر ‪ ۱/۴۸‬میلیون دس��تگاه در امریکا‪ ۲۴۹ ،‬هزار و ‪۵۲۰‬‬ ‫دس��تگاه در کان��ادا و ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۷۴۷‬دس��تگاه هم در مکزیک‬ ‫فراخوان می شوند‪.‬‬ ‫اغوش باز «چین»‬ ‫برای خودروهای خودران‬ ‫چین به ش��رکت های خودروس��از مج��وز ازمایش محصوالت‬ ‫خودران در خیابان های ش��هر پکن را داد تا به پیشتازی خود در‬ ‫زمینه رواج خودروهای برقی و خودران تداوم دهد‪.‬‬ ‫با پیشرفت روزافزون فناوری‪ ،‬صنعت خودرو جهان نیز همپا با‬ ‫این پیشرفت در حال سیر تحول بوده و اکنون اوج شکوفایی ان‬ ‫س��اخت و توسعه خودروهای برقی و خودران است؛ خودروهایی‬ ‫که به دلیل اس��تفاده نکردن از س��وخت های فسیلی‪ ،‬االیندگی‬ ‫ندارن��د و با برخ��ورداری از س��امانه خودران‪ ،‬دیگر مس��ئولیت‬ ‫رانندگی را از رانندگان پس خواهند گرفت‪.‬‬ ‫به تازگی بنابر اعالم ش��هرداری ش��هر پکن‪ ،‬پ��س از برگزاری‬ ‫جلسه کمیس��یون حمل ونقل پیرامون خودروهای خودران‪ ،‬این‬ ‫نهاد از این پس به همه خودروس��ازان اجازه ازمایش محصوالت‬ ‫خودران در این ش��هر را خواه��د داد؛ اقدامی که محدودیت های‬ ‫پی��ش روی ازمایش خودروه��ای خودران در این کش��ور را به‬ ‫پایین ترین میزان کاهش و به ش��رکت های خودروس��ازی مجوز‬ ‫ازمایش محصوالت خودران در خیابان های ش��هر پکن را داد تا‬ ‫دست خودروسازان برای محک زدن محصوالت شان باز باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬چین با این تصمیم خود حتی پا را فراتر‬ ‫از امریکا گذاشته است؛ امریکایی که باوجود شرکت های مطرحی‬ ‫از جمله تس�لا موتورز‪ ،‬به س��ادگی اجازه ازمای��ش خودروهای‬ ‫جدید دارای فناوری خودران در خیابان ها و جاده ها را نمی دهد‪.‬‬ ‫گرچه شهرداری پکن رفت وامد و ازمایش این مهمانان جدید‬ ‫صنع��ت خودرو جهان را ازاد اعالم ک��رده اما این خودروها تنها‬ ‫تو امد در بزرگراه ها و مناطق تعیین ش��ده را خواهند‬ ‫مج��وز رف ‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خودرو الون ماسک به مریخ رفت‬ ‫الون ماسک که به تازگی اعالم کرده بود خودرو البالویی رنگ‬ ‫شخصی خود را به مریخ خواهد فرستاد‪ ،‬از این خودرو در کپسول‬ ‫فضاپیمای فالکون جدید رونمایی کرد‪.‬‬ ‫هنگامی ک��ه الون ماس��ک برنامه های خود را برای موش��ک‬ ‫فالکون اس��پیس ایکس اعالم کرد‪ ،‬قول داد خودرو تسال رودستر‬ ‫البالویی رنگ خود را در حالی که اهنگ اودیسه فضایی از دیوید‬ ‫بوئ��ی در ان در حال پخش اس��ت‪ ،‬به فضا بفرس��تد تا در مدار‬ ‫مریخ بچرخد‪.‬‬ ‫الون ماسک ‪ ۷‬عکس منتشر کرد که نشان می داد این خودرو‬ ‫در حال اماده سازی برای پرتاب و قرارگیری در مدار مریخ است‪.‬‬ ‫وی با انتشار این عکس ها در حساب کاربری اینستاگرام خود به‬ ‫همه یاداوری می کند پروازهای ازمایش��ی به طور معمول حاوی‬ ‫توده هایی به ش��کل بلوک ه��ای بتنی یا فوالدی ب��رای ازمایش‬ ‫ظرفیت بار هستند‪ .‬به گزارش پرشین خودرو به نقل از انگجت‪،‬‬ ‫ماس��ک تصمیم گرفت خودرو خود را به مدار بیضی ش��کل دور‬ ‫خورشید بفرس��تد که به گفته وی این س��فر یک میلیارد سال‬ ‫طول خواهد کشید که البته کمی اغراق امیز به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ماس��ک زیر عکس ها نوش��ته‪ :‬یک خودرو س��رخ ب��رای پرواز‬ ‫ازمایش��ی موشک های جدید به سیاره س��رخ که به طور معمول‬ ‫ش��امل توده های شبیه س��از در قالب بلوک های بتنی یا فوالدی‬ ‫هستند‪ .‬این خیلی خسته کننده بود و هر چیزی که خسته کننده‬ ‫باش��د‪ ،‬وحش��تناک اس��ت‪ ،‬بنابراین ما تصمیم گرفتیم چیزی‬ ‫غیرمعمول را ارس��ال کنیم‪ .‬این سفر ش��امل یک تسال رودستر‬ ‫اصلی‪ ،‬اهنگ اودیسه فضایی و یک میلیارد سال گردش در مدار‬ ‫مریخ خواهد بود‪.‬‬ ‫شکل و شمایل جدید‬ ‫پرداخت مالیات در‬ ‫امریکا جلوی افزایش‬ ‫نرخ بهره را می گیرد و‬ ‫توان مشتریان را برای‬ ‫خرید وسایل نقلیه‬ ‫جدید گران تر بیشتر‬ ‫می کند‪ .‬وقتی توان‬ ‫خرید مشتریان بیشتر‬ ‫شود‪ ،‬خودروسازان‬ ‫هم می توانند حاشیه‬ ‫سود خود را حتی در‬ ‫صورت کاهش فروش‬ ‫حفظ کنند‬ ‫جمهوری خواهان تصویب«‪ »Tax Bill‬را جشن گرفتند‬ ‫هدیه مالیاتی ترامپ به خودروسازان‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا‪ ،‬ظهر جمعه ‪۲۲‬‬ ‫دس��امبر (اول دی) پای «قانون اص�لاح نظام مالیاتی»‬ ‫(‪)Tax Bill‬را امض��ا ک��رد تا این الیح��ه پس از ماه ها‬ ‫کش وقوس که بر س��ر راه تصویبش قرار داش��ت‪ ،‬برای‬ ‫اجرا ابالغ ش��ود‪ .‬ترامپ تنها دو روز پس از تصویب این‬ ‫قانون در مجلس س��نا با امضای خود به طور رسمی این‬ ‫قان��ون را ب��رای اجرا‪ ،‬ابالغ کرد‪ .‬هم مجلس س��نا و هم‬ ‫مجل��س نماین��دگان امریکا باوجود مخالفان به نس��بت‬ ‫زی��اد این قان��ون را تصویب کردند ت��ا رییس جمهوری‬ ‫و هم حزبی های��ش این پیروزی را در اس��تانه س��ال نو‬ ‫میالدی جشن بگیرند‪.‬‬ ‫اصالح نظام��ی مالیات��ی از وعده های اصل��ی دونالد‬ ‫ترام��پ در دوران تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫س��ال گذش��ته بود و تصویب ان در کنگره یک پیروزی‬ ‫بزرگ برای او به شمار می رود زیرا بی تردید اصالح نظام‬ ‫مالیاتی یکی از مهم ترین وعده های او در دوران انتخابات‬ ‫شناخته می شد‪.‬‬ ‫هدف این قانون کم کردن مالیات پرداختی شرکت ها‬ ‫به دولت و در نتیجه تش��ویق انها به سرمایه گذاری های‬ ‫بیش��تر در خاک امریکا اس��ت‪ .‬ترامپ که در کاخ سفید‬ ‫برای تصویب این قانون جش��ن گرفته بود در حاش��یه‬ ‫این ایین گفت این قانون تنها برای ش��رکت ها نیس��ت‬ ‫و خانواده ه��ای امریکایی را ش��امل می ش��ود‪ .‬او اصالح‬ ‫نظام مالیاتی را در کش��ورش «تجربه ای ش��گفت انگیز»‬ ‫توصی��ف ک��رد‪ .‬پیش بینی ها حاکی اس��ت قانون جدید‬ ‫مالیاتی درمدت ‪ ۱۰‬س��ال این��ده‪۱/۵ ،‬تریلیون دالر به‬ ‫بدهی های امریکا اضافه کند‪ .‬بدهی امریکا درحال حاضر‬ ‫‪ ۲۰‬تریلیون دالر است‪.‬‬ ‫امی��دواری نماین��دگان جمهوری خواه این اس��ت که‬ ‫طبقه بس��یار پول��دار باتوجه به کاه��ش مالیات‪ ،‬هزینه‬ ‫بیش��تری را صرف صنای��ع و خدمات کرده و س��رمایه‬ ‫بیش��تری را در تج��ارت به کار بیندازن��د‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که شرکت های امریکایی سال های زیادی است که‬ ‫پول نقد خود را انباش��ت می کنند و درصد خیلی کمی‬ ‫از ان صرف بهینه سازی و بروز کردن صنایع یا باال بردن‬ ‫حقوق پرداختی می شود‪.‬‬ ‫اما به باور کارشناس��ان تصوی��ب قانون جدید اصالح‬ ‫مالیات��ی در امریکا برای صنعت خودرو در این کش��ور‬ ‫س��ودمند و در حکم هدیه ای است که رییس جمهوری‬ ‫امریکا کادوپیچ ش��ده به خودروسازان و نمایندگی های‬ ‫فروش فرس��تاده اس��ت؛ هدیه ای که خودروس��ازان ان‬ ‫را نه تنها پس نمی فرس��تند که با ش��وق ب��از کرده و از‬ ‫مزایایش بهره مند می ش��وند‪ .‬انتظار کارشناس��ان از این‬ ‫الیحه بحث برانگیز برای صنعت خودرو این اس��ت که با‬ ‫اصالح نظ��ام مالیاتی رونقی بزرگ در فروش خودرو در‬ ‫امریکا ایجاد شود‪.‬‬ ‫در حالی که کمتر از یک هفته به پایان س��ال میالدی‬ ‫جاری فرصت مانده‪ ،‬انچه روش��ن اس��ت اینکه فروش‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) وسایل‬ ‫نقلی��ه جدید در امریکا به بیش از ‪ ۱۷‬میلیون دس��تگاه‬ ‫می رسد‪ .‬تحلیلگران انتظار ندارند کل فروش سال جاری‬ ‫میالدی به رکورد ‪ ۱۷/۵۵‬میلیون دس��تگاه سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی) برسد اما نزدیک میزان‬ ‫فروش س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪۱۳۹۳-۹۴‬خورش��یدی)‬ ‫یعنی ‪ ۱۷/۵‬میلیون دس��تگاه برای ب��ازار امریکا دور از‬ ‫دسترس نیست‪.‬‬ ‫رون��ق فروش انتظارها از این صنع��ت را افزایش داده‬ ‫اما ح��زب جمهوری خواه می تواند به لطف قانون اصالح‬ ‫مالیاتی با خیال راحت پا به س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪-۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬خورشیدی) بگذارد‪.‬‬ ‫جاناتان اس��موک‪ ،‬اقتصاددان ارشد شرکت «کوکس‬ ‫اتوموتی��و» (‪ )Cox Automotive‬در بیانی��ه ای‬ ‫دراین ب��اره گف��ت‪« :‬این ق��درت هزینه کرد بیش��تر که‬ ‫بس��یاری از خانواره��ا در نتیجه اصالح نظ��ام مالیاتی‬ ‫به دس��ت خواهند اورد‪ ،‬باید به یک «حرکت روبه جلو»‬ ‫ادامه دار در انچه مردم می خرند‪ ،‬بینجامد‪».‬‬ ‫او در بخ��ش دیگ��ری اظهارکرد‪« :‬اکن��ون می بینیم‬ ‫اولویت از سدان ها به س��مت کراس اوورها رفته که این‬ ‫با افزای��ش نرخ معام�لات در ب��ازار خودروهای جدید‬ ‫س��ازگاری دارد‪ .‬اکن��ون با پول بیش��تری که در جیب‬ ‫خانواده ه��ا می مان��د‪ ،‬خانواره��ای بیش��تری می توانند‬ ‫خودروه��ای گران تری مانن��د کامیون‪ ،‬شاس��ی بلند و‬ ‫خودروهای لوکس بخرند‪».‬‬ ‫پیش بینی کوکس فروش کمتر خودرو در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۶-۹۷‬در بازار امریکا است‪ .‬براساس داده های این‬ ‫ش��رکت فروش خودرو در امریکا در سال اینده حداکثر‬ ‫‪ ۱۶/۸‬میلیون دس��تگاه خواهد ب��ود‪ .‬اگر این پیش بینی‬ ‫درست از اب دربیاید سال اینده نخستین بار در ‪ 4‬سال‬ ‫گذشته یعنی از ‪ ۲۰۱۴‬میالدی(‪۱۳۹۲-۹۳‬خورشیدی)‬ ‫خواهد بود که فروش خ��ودرو در امریکا به ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫دستگاه نمی رسد‪ .‬کاهش مالیات هزینه های باالتر برای‬ ‫وام خ��ودرو را متعادل ک��رده و در نرخ معامالت نیز اثر‬ ‫مثبت خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ش��کل و ش��مایل جدید پرداخت مالی��ات در امریکا‬ ‫جلوی افزایش نرخ بهره را می گیرد و توان مش��تریان را‬ ‫برای خرید وس��ایل نقلیه جدید گران تر بیشتر می کند‪.‬‬ ‫وقتی توان خرید مشتریان بیشتر شود‪ ،‬خودروسازان هم‬ ‫می توانند حاشیه س��ود خود را حتی در صورت کاهش‬ ‫فروش حفظ کنند‪.‬‬ ‫اما یک نگرانی روش��ن برای ای��ن صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫عوامل غیرمرتبط به ش��رایط طبیعی ب��ازار می تواند در‬ ‫ص��ورت رکود منجر به کاهش بیش��تر فروش س��االنه‬ ‫در بازار امریکا ش��ود‪ .‬برای نمون��ه‪ ،‬پیش از بحران مالی‬ ‫جهانی که در فاصله س��ال های ‪ )۱۳۸۴-۸5( ۲۰۰۷‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۷-۸۸‬خورش��یدی) رخ داد‪ ،‬بازار‬ ‫امری��کا یک رک��ورد تاریخی ثبت کرد ک��ه از دهه ‪۹۰‬‬ ‫میالدی (دهه ‪ ۷۰‬خورش��یدی) پیشینه نداشت‪ .‬در ان‬ ‫زمان فروش خودرو در بازار این کشور تنها سالی حدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون دستگاه بود‪.‬‬ ‫ی��ک نگران��ی دیگر در ب��ازار خ��ودرو امریکا فش��ار‬ ‫ی است که عرضه خودروهای کارکرده به تدریج‬ ‫بلندمدت ‬ ‫بر فروش وس��ایل نقلیه جدید خواه��د اورد‪ .‬روند رو به‬ ‫رشد فروش خودروهای دس��ت دوم در ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫در کنار ش��یوه های تهاجمی مورداس��تفاده ش��رکت ها‬ ‫ب��رای لیزینگ یعنی موج درخواس��ت برای خودروهای‬ ‫به نس��بت س��بک کارکرده که این باع��ث کاهش تقاضا‬ ‫برای خودروهای جدید می شود‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب ای��ن احتم��ال ک��م می ش��ود که‬ ‫مصرف کنن��دگان به دنب��ال خودروهایی باش��ند که به‬ ‫اخری��ن فناوری ه��ای روز مجهز ش��ده اند و به جای ان‬ ‫به دنبال خودروهایی هس��تند که برچسب ارزان تر دارند‬ ‫اما از امکانات خودروهای هوشمند بهره مند نیستند‪.‬‬ ‫همچنین برخی کارشناسان دغدغه این را داشتند که‬ ‫پ��س از اصالح نظام مالیاتی در امریکا‪ ،‬مش��وق ها برای‬ ‫خرید خودروهای برقی کاهش پیدا کند‪ .‬حاال اما اینطور‬ ‫به نظر می اید که انچه کاهش یافته مش��وق ها نیس��ت‬ ‫بلکه تهدیدهایی است که در اطراف این مشوق ها وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬جنویو کولن‪ ،‬رییس انجم��ن حمل ونقل برقی‬ ‫امریکا در واشنگتن دراین باره گفت‪« :‬اعتبار مالیاتی برای‬ ‫وسایل نقلیه برقی پالگینی باقی مانده است»‪ .‬این اعتبار‬ ‫به برقی س��ازها داده می شود تا ‪۲۰۰‬هزار دستگاه وسیله‬ ‫نقلیه را پوشش دهد‪ .‬از این رو حاال برقی سازها و فعاالن‬ ‫صنعت انرژی های تجدیدپذیر می توانند پس از مدت ها‬ ‫نفسی به راحتی بکش��ند زیرا قانون جدید مالیاتی باری‬ ‫بر دوش انها نمی گذارد‪ .‬برداش��ته ش��دن کمک ها برای‬ ‫خرید خودروهای برقی همچنین می توانس��ت شاغالن‬ ‫در این بخش را با خطر از دست رفتن شغل شان روبه رو‬ ‫کند اما حاال تمامی ‪۲۱۵‬هزار کارگری که در این بخش‬ ‫کار می کنند دس��تکم خیال شان از این موضوع راحت‬ ‫می شود که قانون مالیاتی جدید برای شان دردسر جدی‬ ‫درست نمی کند‪.‬‬ ‫در مجموع بیشتر خودروسازان از این اصالح مالیاتی‬ ‫خوش��حال هس��تند زیرا به نظر می رسد اسیب چندانی‬ ‫در انتظ��ار انها نخواهد بود و ب��ه رونق فروش نیز منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪Businessinsider :‬‬ ‫شهرهای جهان چگونه با الودگی هوا مبارزه می کنند؟‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪1394-93‬خورش��یدی) مقام های اوسلو در‬ ‫کش��ور نروژ اعالم کردند ورود خودروها به مرکز ش��هر در س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۷-۹۸‬خورش��یدی) ممنوع خواهد شد‪ .‬در همان زمان این‬ ‫طرح با اعتراض هایی از س��وی ش��رکت های تجاری روبه رو شد و اجرایی‬ ‫ش��دن ان را برای مقام های ذی ربط سخت کرد‪ .‬بنابراین مقام های دولتی‬ ‫و شهری به جست وجوی راه های هوشمندانه تری برای اجرایی کردن این‬ ‫طرح پرداختند‪.‬‬ ‫در ژوئیه ‪( ۲۰۱۷‬تیر ‪ ،)۱۳۹۶‬ش��ورای ش��هر اوس��لو ب��ه جای اینکه‬ ‫خودروه��ا را از مرک��ز ش��هر دور کند‪ ،‬راه ورود به ای��ن بخش را با حذف‬ ‫جاهای پارک در این منطقه سخت و سخت تر کرد‪ .‬چند ماه پیش نیز نروژ‬ ‫تایید کرد قانونی برای حذف حرکت خودروهای بنزینی و دیزلی تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬میالدی(‪۱۴۰۳-۰۴‬خورشیدی) را در دست تصویب و اجرا دارد‪.‬‬ ‫به گزارش عصر ایران‪ ،‬ش��هرهای نروژ تنها نقاط جهان نیستند که قصد‬ ‫دارند‪ ،‬حرکت اتومبیل ها را در مناطق مرکزی محدود کنند‪.‬‬ ‫مردم ش��هر چنگ��دو در چین‪ ،‬در مدت ‪ ۱۵‬دقیق��ه یا کمتر می توانند‬ ‫در ه��ر مکانی پیاده روی کنند‪ .‬ادری��ن ویل و گردون گیل با الهام از پایه‬ ‫طراحی ش��هر شیکاگو شهرک مسکونی جدیدی را برای یکی از شهرهای‬ ‫چین بازطراحی کردند‪.‬‬ ‫این شهر با راهبرد راه رفتن ساخته شده است‪ .‬با این راهبرد راه رفتن از‬ ‫رانندگی در ش��هر اسان تر می شود‪ .‬ساختار شهر به گونه ای است که مردم‬ ‫می توانند بیشتر نیازهای خود با ‪ ۱۵‬دقیقه پیاده روی روزانه برطرف کنند‪.‬‬ ‫تو امد خودروها ممنوع نیست‪ ،‬تنها نیمی از‬ ‫باوجود اینکه در چنگدو رف ‬ ‫جاده ها و خیابان های این شهر ‪ ۸۰‬هزار نفری امکان رفت و امد خودروها‬ ‫را فراهم می کنند‪ .‬قرار بود این شهرک با چنین شرایط و مقرراتی تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪۱۳۹۸-۹۹‬خورشیدی) ساخته شود اما به دلیل مشکالت‬ ‫ناحیه ای با تاخیر در تحویل روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫هامب��ورگ‪ ،‬پیاده روی را لذت بخش و رانندگی را س��خت می کند‪ .‬این‬ ‫ش��هر المانی قصد دارد پیاده روی و دوچرخه س��واری را بر س��امانه های‬ ‫حمل ونقل ش��خصی مس��لط کن��د‪ .‬در دو ده��ه اینده هامبورگ ش��مار‬ ‫خودروه��ا را کاهش و تنها ب��ه عابران و دوچرخه س��واران اجازه ورود به‬ ‫مناطق ویژه را خواهد داد‪.‬‬ ‫این پروژه «ش��بکه س��بز» نام دارد و در اصل یک فضای ارتباطی است‬ ‫که بدون اس��تفاده از خودرو به طور کامل قابل دسترس است‪ .‬شبکه سبز‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۳۵‬میالدی(‪۱۴۱۳-۱۴‬خورشیدی) بیش از ‪ ۴۰‬درصد فضای‬ ‫عمومی هامبورگ را در بر خواهد گرفت و ش��امل پارک ها‪ ،‬فضاهای بازی‬ ‫و محوطه های ورزشی می شود‪.‬‬ ‫حکم فرمای��ی دوچرخه ها در کپنه��اگ دانمارک ادام��ه می یابد‪ .‬امروز‬ ‫نیمی از جمعیت مردم کپنهاک مس��یر خانه تا دفتر کار خود را س��وار بر‬ ‫دوچرخه طی می کنند‪ .‬مردم ش��هر کپنهاگ این توانایی را مدیون تالش‬ ‫مقام های شهری هستند که طرح «ناحیه عابران پیاده» را از سال ‪۱۹۶۰‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۳۸-۳۹‬خورش��یدی) پایه گذاری کردن��د‪ .‬پایتخت دانمارک‬ ‫اینک پیست های دوچرخه سواری خود را به ‪ ۲۰۰‬مایل رسانده و کمترین‬ ‫درصد مالکیت خودرو در اروپا را دارد‪.‬‬ ‫ه��دف بع��دی مقام ه��ای ای��ن ش��هر س��اخت س��وپربزرگراه ها برای‬ ‫دوچرخه هاست‪.‬‬ ‫انها قصد دارند خطوط ویژه دوچرخه ها را به حومه ش��هرها گس��ترش‬ ‫دهن��د‪ ۲۸ .‬مس��یر اولی��ه ای��ن ط��رح در س��ال ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی(‪-۹۳‬‬ ‫‪۱۳۹۲‬خورشیدی) بازگشایی شدند و ‪ ۱۱‬مسیر دیگر تا پایان سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۶-۹۷‬خورش��یدی) تکمیل خواهند ش��د‪ .‬این شهر تضمین‬ ‫کرده تا سال ‪)۱۴۰۳-۰۴( ۲۰۲۵‬عاری از کربن شود‪.‬‬ ‫بروکسل‪ ،‬پایتخت بلژیک‪ ،‬ناحیه بدون خودرو در اروپا است‪.‬‬ ‫بیشتر خیابان ها و میدان های اصلی شهر بلژیک پر از بازارهای بورس و‬ ‫مراکز عمده فروش��ی و همواره نیز مملو از عابران پیاده است‪ .‬خیابان های‬ ‫این ش��هر پس از کپنهاگ در دانمارک دومین منطقه بزرگ بدون خودرو‬ ‫در اروپا هستند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۲‬میالدی(‪۱۳۸۰-۸۱‬خورشیدی) بروکسل برای نخستین‬ ‫بار «هفته تحرک» را با تشویق سیاست های استفاده از حمل ونقل عمومی‬ ‫به جای خودروهای شخصی معرفی کرد‪ .‬ورود خودروها به مرکز این شهر‬ ‫در یکی از روزهای س��پتامبر (ش��هریور) ممنوع است‪ .‬مقام های این شهر‬ ‫به دنبال راه های بیشتری برای ایجاد مناطق بدون خودرو هستند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 6 1396‬ربیع الثانی ‪ 25 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 288‬پیاپی ‪2261‬‬ ‫با همکاری شرکت شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬اتحادیه تولیدکنندگان طال و جواهر و دانشگاه فنی و حرفه ای انجام شد‬ ‫امضای تفاهمنامه ایجاد مرکز تخصصی طراحی طال و جواهر‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹نواوری و خالقیت در صنعت طال‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ته��ران در ایین امض��ای تفاهمنامه‬ ‫گف��ت‪ :‬ایجاد بس��تر و فض��ای الزم برای ن��واوری و‬ ‫خالقیت در صنعت طال و جواهر‪ ،‬جذب عالقه مندان‬ ‫برای بهره مندی از خدمات مرکز و ایجاد زمینه برای‬ ‫اش��تغال انان و افراد جویای کار به عنوان اهداف این‬ ‫مرکز تخصصی در تفاهمنامه امده است‪ .‬همچنین به‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬ساماندهی و رتبه بندی و مدیریت بخشی‬ ‫به انها طراحان طال و جواهر در این تفاهمنامه اشاره‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر تجاری س��ازی ط��رح و ایده ها در‬ ‫اجرای این تفاهمنامه گفت‪ :‬اس��تفاده از فناوری های‬ ‫روز دنیا‪ ،‬برگزاری دوره های اموزش��ی و س��مینارها‪،‬‬ ‫المپیادها و نمایش��گاه از دیگر اهداف تعیین شده در‬ ‫این تفاهمنامه اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ته��ران تصری��ح ک��رد‪ :‬هزینه های‬ ‫نرم اف��زاری ایج��اد مرک��ز تخصصی طراح��ی طال و‬ ‫جواهر و برگزاری تورهای اموزش��ی بر عهده شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی تهران است‪ .‬قنبری ادامه داد‪:‬‬ ‫ایج��اد مرکز تخصصی طراحی ط�لا و جواهر مطابق‬ ‫برنامه زمان بندی ش��ده‪ ،‬همچنین شناس��ایی نیازها‪،‬‬ ‫ارائه اطالعات اماری و اس��نادی صنعت طال و جواهر‬ ‫برعهده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال‬ ‫و جواهر اس��ت‪ .‬تامین و تجهیز مکان و فضای مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬هماهنگی برای ورود به بازار کار طراحان نیز بر‬ ‫عهده این اتحادیه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تامین مکان و تجهیزات اموزش��ی برای‬ ‫معرفی شدگان از س��وی مرکز طراحی طال و جواهر‪،‬‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی منطبق بر استانداردهای‬ ‫اموزشی دانشگاه‪ ،‬صدور گواهینامه دوره های اموزشی‬ ‫برگزار ش��ده با لوگو مشخص بر عهده دانشگاه فنی و‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫در راس��تای اج��رای سیاس��ت های اقتص��اد‬ ‫مقاومت��ی و توس��عه تولید و اش��تغال و ب��ه منظور‬ ‫گس��ترش توانمندی ه��ای فع��االن ط�لا و جواه��ر‬ ‫اس��تان تهران تفاهمنامه ای س��ه جانبه بین ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی تهران‪ ،‬اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان ط�لا و جواه��ر و دانش��گاه فنی و‬ ‫حرفه ای امضا شد‪ .‬این تفاهمنامه به منظور همکاری‬ ‫ب��رای ایجاد و مدیریت مرکز تخصصی طراحی طال و‬ ‫جواه��ر‪ ،‬ایده پردازی در صنعت طال و جواهر اس��تان‬ ‫تهران برای ‪ ۲‬سال در نظر گرفته شده که قابل تمدید‬ ‫اس��ت‪ .‬با توج��ه به اهمیت بخش طراح��ی به عنوان‬ ‫یکی از حلقه های گمش��ده صنعت طال و نبود مراکز‬ ‫تخصصی اموزش طراحی در س��طح اس��تان تهران‪،‬‬ ‫راه ان��دازی مرکز تخصصی طراح��ی طال و جواهر در‬ ‫برنامه های عملی خوش��ه صنعتی طال ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫خوشه طال یکی از خوش��ه های هشت گانه در استان‬ ‫تهران اس��ت که پروژه ‪ ۴‬س��اله توس��عه خوش��ه در‬ ‫این رش��ته‪ -‬صنعت انجام ش��ده و اکنون برنامه های‬ ‫حمایتی با ش��بکه فراگیر تشکیل ش��ده با همکاری‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر‬ ‫ای��ران ادامه دارد‪ .‬اکنون ‪ ۳۰‬هزار واحد صنعتی فعال‬ ‫در تولید و فروش طال و جواهر در کش��ور وجود دارد‬ ‫و تبریز با پیشینه ‪ ۵۰‬ساله فعالیت در این صنعت به‬ ‫عنوان یکی از قطب های اصلی در تولید و فروش طال‪،‬‬ ‫جواهر و نقره در کشور شناخته شده است‪.‬‬ ‫حرفه ای است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫تهران با اش��اره به اهمیت موضوع اموزش در صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط تاکی��د کرد‪ :‬در بخ��ش اموزش‬ ‫توجه به ارائه امارها مانع از دقت در نتیجه ان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در برگزاری دوره های اموزشی نگاه و دقت به‬ ‫خروجی ان و تغییر در جایگاه فعلی فراموش ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬قنبری با بیان اینکه مدل توسعه خوشه های‬ ‫بو کار یک��ی از موفق ترین مدل ه��ا در تقویت‬ ‫کس�� ‬ ‫صنایع کوچک کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫بو کار طال را در راستای‬ ‫صنعتی تهران نیز خوشه کس ‬ ‫هم افزایی و اعتالی این کس��ب وکار شناسایی کرد تا‬ ‫توسعه ان در اموزش نیز نهایی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ته��ران افزود‪ :‬ضرورت نیاز ب��ه ایجاد مرکز تخصصی‬ ‫ط�لا و جواه��ر ب��ه دنبال خ��روج از تک��راری بودن‬ ‫طرح های طال شناسایی شد و مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫قنب��ری ابراز امی��دواری ک��رد که با اج��رای این‬ ‫تفاهمنامه بت��وان حرکتی در راس��تای ارتقای توان‬ ‫مهارتی در صنعت طال و جواهر را شاهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقابخشی در اولویت اموزش‬ ‫محمد حق پناهی‪ ،‬معاون پژوهش و فناوری دانشگاه‬ ‫فنی و حرفه ای در ادامه ایین امضای تفاهمنامه برای‬ ‫ایجاد و مدیریت مرکز تخصصی طراحی طال و جواهر‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ایجاد مرکز تخصص��ی طراحی می تواند‬ ‫نمونه ای برای سایر صنایع نیز باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنف طال و جواه��ر مورد توجه از‬ ‫نظر ارزش افزوده و اش��تغال است اما با نگاه به سایر‬ ‫صنایع متوجه می ش��ویم که تحصی��ل و اموزش در‬ ‫بخش صنعت فراموش شده است‪.‬‬ ‫حق پناه��ی ب��ا بیان اینکه فن��ی و حرفه ای در ‪۳۱‬‬ ‫استان حدود ‪ ۱۷۵‬دانش��گاه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش در‬ ‫اصناف و صنایع دیگر یک ضرورت اس��ت و دانشگاه‬ ‫فنی و حرفه ای امادگی دارد تا دوره های اموزش��ی را‬ ‫برگزار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت ایده پردازی برای صادرات‬ ‫سیدحجت شفایی‪ ،‬رییس اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان طال و جواهر در ادامه این ایین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ ۴0‬س��ال گذش��ته که اتحادیه ها در اصناف و‬ ‫صنایع ش��کل گرفته بر اصل فروش به عنوان رویکرد‬ ‫اصلی تاکید داش��ته اند و طراحی اموزش مورد توجه‬ ‫نبوده و گاهی از ان غفلت ش��ده است‪ .‬در صنعت طال‬ ‫و جواهر این امر باعث شده تا کشورهای ایتالیا‪ ،‬ترکیه‬ ‫و‪ ...‬محصوالت و زیوراالت خود را به بازار ایران عرضه‬ ‫کنند و اکنون واردکننده طال و جواهر شده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت ایده پردازی و خالقیت برای‬ ‫ورود ب��ه بازاره��ای جهانی ط�لا و جواه��ر ادامه داد‪:‬‬ ‫طراح��ی و خالقیت ط�لا و جواه��ر در ترکیه یکی از‬ ‫عوامل موفقیت این کش��ور در بازارهای طال و جواهر‬ ‫دنیا بوده است‪ .‬شفایی با اشاره به اینکه مغز متفکر هر‬ ‫صنعتی را طراحان ان تشکیل داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون ‪۳‬‬ ‫هزار طراح طال و جواهر در کشور فعالیت می کنند که‬ ‫به صورت کامل شناسایی و ساماندهی نشده اند‪ .‬ضمن‬ ‫انکه طال و جواهر س��ازی در ای��ران در ابتدای صنعتی‬ ‫ش��دن است و تاکنون به صورت سنتی فعالیت داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬خالقیت و ایده پردازی برای این صنعت امری‬ ‫ضروری اس��ت که انتظار هس��ت با شکل گیری مرکز‬ ‫تخصص��ی طراحی طال و جواهر با همکاری دانش��گاه‬ ‫فنی و حرفه ای ارتقا یابد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال‬ ‫و جواهر با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه طال و جواهر‬ ‫از ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۶‬دی در ته��ران گفت‪ :‬در این نمایش��گاه‬ ‫غرفه ای ب��رای مرکز تخصصی طراح��ی طال و جواهر‬ ‫در نظر گرفته شده است تا برای فعاالن و عالقه مندان‬ ‫این صنعت از خدمات مرکز اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرحله بعد‪ ،‬اموزش در صنعت کفش‬ ‫نس��رین مصدق صدق��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی نیز در این ایین با تاکید بر‬ ‫نبود مراکز طراحی در خوش��ه های‬ ‫بو کار اظهار کرد‪ :‬اهمی��ت طراحی در مطالعات‬ ‫کس�� ‬ ‫خوشه های کسب و کار دیده شده اما به دالیل مختلف‬ ‫اقدام اجرایی برای ان انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اغاز فعالیت هایی برای ایجاد مرکز‬ ‫طراحی طال و جواهر از س��ال ‪ ۸۹‬و مس��کوت ماندن‬ ‫اج��رای ان اب��راز امیدواری کرد تا ب��ا راه اندازی مرکز‬ ‫طراحی طال و جواهر زمینه برای راه اندازی مرکز های‬ ‫اموزش��ی و طراحی س��یار در صنایع از جمله خوشه‬ ‫بو کار کفش نیز اغاز شود‪ .‬بنابراین مسئولیت ها‬ ‫کس�� ‬ ‫پس از راه اندازی مرکز تخصصی طراحی طال و جواهر‬ ‫بیش از گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای صنعت با اموزش فنی‬ ‫ف��وژان صباح��ی‪ ،‬مدیرعامل بنیاد‬ ‫خیرین و حامیان دانش��گاه فنی و‬ ‫حرف��ه ای گف��ت‪ :‬ماموریت ه��ای‬ ‫ام��وزش فن��ی و حرف��ه ای ی��ک‬ ‫ظرفیت مناسب است که می توان در ارتقای صنعت از‬ ‫ان بهره برد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون ‪ ۵0‬هزار تحصیلکرده با مدرک‬ ‫دکترا و بیکار در کش��ور وجود دارند اما در دانش��گاه‬ ‫فنی و حرفه ای با تعیین سرفصل ها و رشته ها به عنوان‬ ‫کابردی این امکان وجود دارد تا با همکاری صنعتگران‬ ‫برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال گام برداشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» در ای��ران هنوز‬ ‫طراحی طال و جواهرات به صورت یک رش��ته مستقل‬ ‫دانش��گاهی تدریس نمی شود و متاسفانه نبود این امر‬ ‫در قیاس با دیگر کش��ورها باعث شده نتوانیم از سیل‬ ‫بی ش��مار اس��تعداد بالقوه افراد به ویژه جوانان در این‬ ‫صنع��ت بهره بگیری��م‪ .‬به طور کلی ای��ن هنر یکی از‬ ‫گرایش های رشته طراحی صنعتی است‪ .‬عالقه مندان‬ ‫ب��ه این حرفه بای��د روند تحصیل خ��ود را به گونه ای‬ ‫هدای��ت کنند تا بتوانند در زمین��ه طراحی جواهرات‬ ‫مهارت های الزم را کس��ب کنند ام��ا به طور قطع این‬ ‫ام��ر کام��ل نخواهد ب��ود چراکه طراح��ی صنعتی در‬ ‫دانشگاه های ما به صورت کلی تدریس می شود‪.‬‬ ‫اهمیت بخش طراحی ب��ه عنوان یکی از حلقه های‬ ‫گمشده صنعت طالی کش��ور و نبود مراکز تخصصی‬ ‫اموزش طراحی در اس��تان ها از س��وی کارشناس��ان‬ ‫مطرح است به ویژه در اس��تان هایی مانند یزد‪ ،‬زنجان‬ ‫و خراس��ان رضوی که س��اخت ط�لا و جواهر در انها‬ ‫هنری دیرینه است‪.‬‬ ‫‹مشوق های جدید سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک صنعتی قیر و کارزین‬ ‫قاس�م توانایی‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس از‬ ‫اختصاص مش��وق های جدید برای حمایت از س��رمایه گذاران در شهرک‬ ‫صنعتی قیر و کارزین خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از‬ ‫استان فارس‪ ،‬احد فتوحی در بازدید از شهرک صنعتی قیر و کارزین که با‬ ‫حضور فرماندار و برخی مسئوالن شهرستان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫سرمایه گذاران به ویژه در این شهرک مشوق های مناسبی از جمله کاهش‬ ‫س��هم نقدی پرداخت حق انتفاع در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس افزود‪ :‬برای فعاالن صنعتی و‬ ‫اقتصادی و سرمایه گذاران در ش��هرک صنعتی قیر و کارزین مشوق های‬ ‫جدیدی مانند کاهش س��هم پرداخت نقدی به ‪۱0‬درصد و افزایش مدت‬ ‫پرداخت اقساط از ‪ ۳۶‬به ‪ ۴۲‬ماه در نظر گرفته شده و به شرط بهره برداری‬ ‫در برنامه زمان بندی و نیز ایجاد اش��تغال بر اساس جواز تاسیس تا سقف‬ ‫‪ ۷0‬درصد از اس��ناد تعهدی سرمایه گذاران به انها بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها در شهرک صنعتی‬ ‫قی��ر و کارزین تصریح کرد‪ :‬این ش��هرک صنعت��ی دارای امکاناتی مانند‬ ‫ش��بکه اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابرات و روش��نایی اس��ت و تمامی زیرساخت ها‬ ‫برای اس��تقرار واحد های صنعتی در ان مهیا اس��ت‪ .‬وی بر تکمیل برخی‬ ‫زیرس��اخت ها و نیز اجرای طرح های عمرانی مانند زیرس��ازی و اسفالت‬ ‫خیابان های اس��تقرار کارخانجات مواد غذایی‪ ،‬اج��رای طرح فیبر نوری‪،‬‬ ‫اجرای طرح روشنایی معابر و نیز برج نوری تاکید کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فعال سازی و پایداری اشتغال‬ ‫در صنایع کوچک‬ ‫بنگاه ه��ای خ��رد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوس��ط در قرن بیست و یکم‬ ‫نقش مهمی در توس��عه اقتصاد‬ ‫ملی در کشورهای رو به توسعه‪،‬‬ ‫ایف��ا می کنن��د و می توانن��د‬ ‫بزرگترین عام��ل خیز بازار کار‬ ‫در اقتص��اد صنعت��ی باش��ند‪.‬‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫ام��روزه صنایع کوچک عنصری‬ ‫رییس هیات مدیره‬ ‫اساسی در خلق و ایجاد زنجیره‬ ‫و مدیرعامل شرکت‬ ‫ارزش و فراین��د توس��عه ای‬ ‫شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫در بخش ه��ا و زیربخش های��ی‬ ‫مانن��د رون��ق تولید‪ ،‬اش��تغال‬ ‫پای��دار‪ ،‬ارتقای واحدهای صنفی صادرات مح��ور و حمایت از‬ ‫اقتصاد ملی هس��تند‪ .‬بنابراین ض��رورت پارادایم ها و الگوهای‬ ‫جدی��د در تدوین راهبردهای اتخ��اذی برای صنایع کوچک و‬ ‫تبدیل استراتژی توسعه صادرات به جای واردات‪ ،‬الزامی برای‬ ‫متولیان سیاست های صنعتی و اقتصادی کشور است‪ .‬ضرورت‬ ‫رش��د صنایع کوچک تا بدانجاس��ت که افزون ب��ر ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫ش��رکت های ژاپنی در زمینه صنایع کوچک و متوس��ط فعال‬ ‫است و بیش از ‪ ۷۸‬درصد نیروی کار ژاپن نیز محصول همین‬ ‫صنایع اس��ت‪ .‬می توان گفت در ابتدای قرن حاضر بسیاری از‬ ‫استراتژیس��ت های صنعتی و اقتصادی بر این نظرند که روند‬ ‫ن��واوری تکنولوژیک از ش��رکت های بزرگ به س��مت صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬تغییر و ش��رکت های بزرگ با شرایط انحصاری خود‪،‬‬ ‫قادر به پاسخگویی س��ریع به مطالبات بازار نیستند‪ ،‬بنابراین‬ ‫این ش��رکت ها در تالش ب��رای بقای خود به صنایع کوچک و‬ ‫متوسط‪ ،‬روی اورده اند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬تغییر در پارادایم های بازار‪،‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی‪ ،‬درصدد برون سپاری‬ ‫فعالیت ه��ای خ��ود به بنگاه ه��ا و صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫هس��تند از این رو‪ ،‬یکی از کارکردهای اصلی این تغییر پدیده‬ ‫برون سپاری‪ ،‬فعال کردن صنایع کوچک و بالطبع اشتغالزایی‬ ‫پایدار ان خواهد بود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در انگلس��تان ‪ ۳/۷‬میلیون‬ ‫ش��رکت کوچک و متوس��ط در ح��دود ‪ ۴0‬درص��د از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی را ب ه وجود اورده و گردش مالی س��الی یک‬ ‫تریلیون و زمینه اشتغال ‪ ۱۲‬میلیون نفر را ایجاد کرده اند‪ .‬اما‬ ‫ش��اید بتوان اصلی ترین مش��کل صنایع کوچک را در ساختار‬ ‫مالیه و جذب فاینانس دانست که البته این نقیصه را می توان‬ ‫با استفاده از فاینانس مستقی م( سرمایه گذاری ) یا فاینانس غیر‬ ‫مس��تقیم (عرضه وام ) و البته ترکیبی از این دو مدل به دست‬ ‫اورد‪ .‬بنابرای��ن می ت��وان ارتقای صنایع کوچک را وابس��ته و‬ ‫منوط ب��ه کیفیت و چگونگی اس��تحصال فاینانس دانس��ت‪.‬‬ ‫از س��ویی کس��ب وکارهای کوچک با ریس��ک و رقابت مداوم‬ ‫روبه رو هستند‪ .‬این موضوع با مواردی مانند فقر بازاریابی‪ ،‬فقر‬ ‫ساختاری در سرمایه و سرمایه گذاری‪ ،‬سهم اندک بازار و تورم‬ ‫قوانین‪ ،‬مرتبط است‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال‪ ،‬وقت��ی صنایع کوچک با طیف وس��یعی از‬ ‫بو کار‬ ‫قوانین و مقررات‪ ،‬روبه رو می شوند‪ ،‬خطر انحالل ان کس ‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بنابراین صاحبان صنایع با مشکالت مالی بسیاری‬ ‫روبه رو می ش��وند چراکه انها تمام یا قسمت بزرگی از سرمایه‬ ‫خود را در این مسیر خرج کرده اند‪.‬‬ ‫از این رو ‪ ،‬با وجود خصوصی س��ازی و برون سپاری بنگاه ها‪،‬‬ ‫نق��ش حاکمیت��ی دولت در ارتق��ای صنایع کوچ��ک‪ ،‬عاملی‬ ‫اساس��ی در صعود و افول بنگاه ها و بالطبع در سیاست گذاری‬ ‫اشتغال است‪ .‬با این اوصاف می توان بزرگترین نقیصه در افول‬ ‫بنگاه ها در کش��ور را مواردی مانند ت��ورم قوانین‪ ،‬زیان مالی‪،‬‬ ‫کاهش ف��روش‪ ،‬خطر شکس��ت و رقابت ب��اال و غیرمنصفانه‬ ‫و صادرات مح��ور نب��ودن دانس��ت‪ .‬ام��ا موضوع��ی را که این‬ ‫نوش��تار درپی ان اس��ت طبقه بندی جدیدی از ش��اخص ها و‬ ‫زیرشاخص های رش��د و ارتقای صنایع کوچک است که شاید‬ ‫بتوان تمامی مشکالت این صنایع را در ‪ ۵‬مقوله و شاخص های‬ ‫پیون��د ب��ا ان‪ ،‬مرتبط دانس��ت‪ .‬این ش��اخص ها را می توان در‬ ‫س��اختار فاینانس‪ ،‬اصالحات مدیریتی‪ ،‬تقویت زیرساخت های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬محیط و بنگاه های خرد و شاخص های وابسته با ان‬ ‫به این صورت تعریف کرد‪:‬‬ ‫مقوله بندی و شاخص های مناسب صنایع کوچک‬ ‫ردیف‬ ‫مقوله‬ ‫شاخص‬ ‫‪ -۱‬فاینانس‬ ‫عرضه وام و تضمین برای صنایع‬ ‫فاینان��س مستقیم( س��رمایه گذاری ) ی��ا فاینان��س‬ ‫غیرمستقیم(عرضه وام )‬ ‫ساختار جدید مالیاتی برای صنایع و بسته های تشویقی‬ ‫‪ -۲‬اصالحات مدیریتی‬ ‫ایجاد تجارت های جدید‬ ‫ایجاد فناوری های جدید‬ ‫‪ -۳‬تقویت زیرساخت های مدیریتی‬ ‫منابع مدیریتی‬ ‫ورود تعاونی ها‬ ‫ادغام و همگرایی صنایع‬ ‫ادغام و همگرایی تجاری‬ ‫مشکالت بازار کار‬ ‫تجارت منصفانه‬ ‫صنایع پشتیبان‬ ‫‪ -۴‬محیط‬ ‫توزیع و پراکندگی صنایع‬ ‫مکان یابی مناسب و عدم اتالف انرژی در مکان های جدید‬ ‫‪ -۵‬بنگاه های خرد‬ ‫بین الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 288‬پیاپی ‪2261‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫با امضای ترامپ‪ ،‬الیحه های مالیاتی‬ ‫و بودجه دولتی به قانون تبدیل شد‬ ‫روز جمعه دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا‪ ،‬الیحه مالیاتی عظیم‬ ‫‪ ۱/۵‬تریلی��ون دالری جمهوری خواه��ان را امضا و ان را به قانون تبدیل‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش مهر به نق��ل از رویترز‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫امری��کا‪ ،‬الیحه مالیاتی عظی��م ‪ ۱ /۵‬تریلیون دالری جمهوری خواهان را‬ ‫امض��ا و ان را به قان��ون تبدیل کرد‪ .‬به این ترتیب او بزرگترین موفقیت‬ ‫خود در تصویب قوانین را در نخس��تین س��ال ورودش به کاخ س��فید‬ ‫مس��تحکم ک��رد‪ .‬ترام��پ همچنین الیحه بودج��ه کوتاه مدتی را که از‬ ‫تعطیلی فعالیت های دولت جلوگیری می کند هم امضا و به قانون تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬ترامپ گفت مایل اس��ت قبل از اینکه روز جمعه واش��نگتن را به‬ ‫مقصد ویالیش در ماراالگو در فلوریدا ترک کند‪ ،‬الیحه مالیاتی را امضا‬ ‫کند تا اینکه منتظر جش��ن رس��می در ژانویه بماند‪ .‬به این ترتیب او به‬ ‫وعده خود برای خاتمه یافتن کار این قانون تا قبل از کریس��مس‪ ،‬عمل‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬او به خبرنگاران در کاخ س��فید گفت‪ :‬من نمی خواس��تم‬ ‫ش��ماها بگویی��د که من به وع��ده خود عمل نکردم‪ .‬م��ن به وعده خود‬ ‫عمل کردم‪ .‬تصویب این دو الیحه بزرگترین دس��تاورد ترامپ‪ ،‬از اغاز‬ ‫ریاست جمهوری اش تاکنون‪ ،‬در زمینه کنگره بود‪ .‬بسته مالیاتی ترامپ‬ ‫که بزرگترین تغییر اساس��ی قانون مالیات از ‪ ۳7‬س��ال پیش است‪ ،‬نرخ‬ ‫مالیات ش��رکتی را از ‪ ۳۵‬به ‪ ۲۱‬درصد کاهش می دهد و به طور موقت‬ ‫مالیات بیش��تر افراد را هم کمتر می کند‪ .‬ترامپ از چندین ش��رکت نام‬ ‫برد که اعالم کرده اند با تصویب الیحه مالیاتی‪ ،‬به کارکنان خود پاداش‬ ‫می دهند‪ .‬او نام بوئینگ‪ ،‬ول فارگو‪ ،‬کومکس��ت و س��یمکلیر برادکست را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬او گفت‪ :‬شرکت ها با تصویب این قانون هیجان زده شده اند‪.‬‬ ‫واردکنندگان‪ :‬خداروشکر که ما حسابی دلگرمیم‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫صادرکنندگان دلسرد شدند‬ ‫بودجه نویسی همسو با قانون یا برنامه؟‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت در هفته های گذشته از نظر بودجه نویسی مورد نقد‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬برخی معتقدند پیش بینی افزایش نرخ‬ ‫سوخت و‪ ...‬برای تامین اعتبارات اشتغالی تورم زاست‪ .‬این‬ ‫در حالی است که دولت می توانست در هزینه های جاری‬ ‫صرفه جویی بیش��تر کرده و بخش��ی از ان منابع را صرف‬ ‫برنامه های اش��تغالی کند‪ .‬با وجود این‪ ،‬برخی نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی معتقدند افزایش هزینه سوخت‬ ‫در برنامه هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده و باید خیلی‬ ‫پیش تر اجرا می ش��د و دولت در زمینه بودجه نویسی سال‬ ‫‪ ۹۷‬به درستی منابع حاصل از این بخش را تخصیص داده‬ ‫با این حال که برخی نمایندگان سازوکار الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫را قانونی می دانند برخی کارشناسان نیز معتقدند اهداف‬ ‫بودجه ای با برنامه ششم توسعه همسو نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» درحال حاضر برخی‬ ‫منتقدان بودجه معتقدند مش��خص نیست الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬چه اهدافی را دنب��ال می کند و حتی با اهداف برنامه‬ ‫ششم توسعه تناسبی ندارد‪.‬‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬هزینه های ج��اری باز افزایش‬ ‫یافته و اگر ‪ ۵‬س��ال گذشته را بررسی کنیم می بینیم که‬ ‫در طول ‪ ۵‬س��ال هزینه های جاری ‪ ۳ /۵‬برابر ش��ده و در‬ ‫عوض بودجه عمرانی در ان س��ال ها افزایش چشمگیری‬ ‫نیافته بلکه بودجه عمرانی‪ ،‬الیحه ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۶‬از نظر منابع مستقیم کاهش یافته به‬ ‫طوری ک��ه از ‪ ۷۱‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسیده اس��ت اما دولت با در نظر گرفتن جذب ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان س��رمایه خارجی و ‪ ۶‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان سرمایه بخش خصوصی از نظر شکلی میزان اعتبار‬ ‫این بخش را افزایش داده اس��ت و بای��د دید در ادامه ایا‬ ‫محقق می ش��ود یا خیر؟! در بخش اشتغالزایی نیز دولت‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن درامدهای حاصل از افزایش نرخ س��ود‬ ‫به دنبال توس��عه این بخش اس��ت ک��ه در این زمینه نیز‬ ‫منتقدانی وجود دارد چراکه کارشناس��ان بودجه سازمان‬ ‫برنامه و بودجه ش��وک تورمی ناشی از افزایش نرخ بنزین‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تومان��ی را ‪ ۱ /۲‬درصد ب��راورد می کنند اما برخی‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی هم در عین ح��ال می گویند تورم‬ ‫انتظ��اری ناش��ی از این افزایش بی��ش از ‪ ۲‬درصد خواهد‬ ‫بود‪ .‬البته هنوز هم به طور رسمی مشخص نیست که نرخ‬ ‫بنزین چقدر تعیین ش��ده؛ دایره این افزایش از ‪ ۱۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تومان در نوسان است‪ .‬البته بیشترین نرخی که به‬ ‫گوش می رسد‪ ۱۵۰۰ ،‬تومان به ازای هر لیتر است‪.‬‬ ‫ام��ا از انجا که رییس جمه��وری در زمان تقدیم الیحه‬ ‫بودجه س��ال اینده اظهار کرده اس��ت ک��ه «اگر بخواهم‬ ‫بودجه س��ال اینده را در یک جمله خالصه کنم این است‬ ‫که بودجه س��ال ‪ ۹۷‬بودجه ای برمبنای اشتغال فراگیر و‬ ‫برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت اس��ت‪ ،‬همچنین س��قف‬ ‫بودجه مورد نظر دولت برای س��ال این��ده ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۴۹‬هزار و ‪ ۳۵۴‬میلیارد و ‪ ۶۷۴‬میلیون ریال است‪» .‬‬ ‫دولت در زمینه ایجاد اشتغال با کمبود اعتبارات روبه رو‬ ‫است و تنها راه تامین این اعتبارات تامین منابع از طریق‬ ‫مدیری��ت هزینه هاس��ت از ای��ن رو‪ ،‬پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دول��ت با انتش��ار گزارش��ی از دالیل افزای��ش نرخ بنزین‬ ‫نوشته است‪« :‬یکی از برنامه های دولت برای تامین منابع‬ ‫برای اش��تغالزایی در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬افزایش نرخ بنزین‬ ‫و گازوئیل اس��ت‪ .‬درحال حاضر ش��کاف زی��ادی بین نرخ‬ ‫س��وخت در کش��ورمان با کش��ورهای اطراف وجود دارد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در حالی که نرخ گازوئیل در کش��ورمان‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان است این نرخ در بسیاری از کشورهای اطراف‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬تومان اس��ت و این مس��ئله زمینه را برای افزایش‬ ‫قاچاق و مشکالت دیگر فراهم کرده است‪» .‬‬ ‫با وجود اینکه دولت برای تامین اعتبارات س��ال اینده‬ ‫با چالش های جدی مواجه اس��ت ‪ ،‬راه دیگری برای کسب‬ ‫درامد دارد که به نظر می رسد در بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز‬ ‫بر ان تکیه ویژه ای کرده است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬درباره نرخ اب دس��ت خود را باز گذاش��ته‬ ‫ت��ا بتواند ان را افزایش ده��د‪ .‬البته قانونی وجود دارد که‬ ‫دولت را محدود می کند که باید بخشی از درامد حاصل از‬ ‫افزایش نرخ حامل های انرژی را به مردم و تولید کنندگان‬ ‫یاران��ه دهد و ‪ ۲۰‬درص��د ان را در اختیار دولت قرار دهد‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫پولی نمی ماند که کارهای دیگر را انجام دهیم‪ .‬با این حال‬ ‫ح��ذف ‪ ۳۰‬میلیون یارانه بگیر در بودجه س��ال اینده کار‬ ‫بسیار بزرگی است؛ در بودجه سال اینده یارانه ها نظام مند‬ ‫شده و به نیازمندان داده خواهد شد‪» .‬‬ ‫‹ ‹نقد بر هزینه های جاری بودجه‬ ‫ولی به هر حال در این بخش ظرفیت افزایش درامد برای‬ ‫دولت وجود دارد‪.‬‬ ‫دو منب��ع اصل��ی درامد در ایران نفت و مالیات اس��ت‬ ‫که طبق س��قفی که اوپک برای ایران تعیین کرده روزانه‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بش��که تولید نفت داریم که از این‬ ‫می��زان باید هم برای صادرات و ه��م مصرف داخلی بهره‬ ‫ب��رد‪ .‬در کنار این موضوع مالیات را داریم که اگر وضعیت‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬را بررسی کنیم‪ ،‬می بینیم که در این سال نیز‬ ‫برنامه ه��ای مالیاتی دولت تحقق نیافته اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫دول��ت پایه های مالیاتی جدید تعری��ف نکرده و همچنان‬ ‫در بخش هایی که انها را شناس��ایی ک��رده و بخش هایی‬ ‫که می تواند مالیات بگیرد‪ ،‬فش��ار اورد‪ .‬هرچند مسئوالن‬ ‫دولتی اعالم کرده اند که بیش از ‪ ۴۰‬درصد فرار مالیاتی در‬ ‫جامعه وجود دارد که باید راه فرار انها بسته شود‪.‬‬ ‫در کن��ار این نقده��ا که برخی معتقدن��د این تغییرات‬ ‫در بودج��ه بس��یار ناگهانی و تورم زاس��ت‪ ،‬برخی دیگر از‬ ‫نمایندگان مجلس معتقدند این تغییرات باید زودتر از این‬ ‫انجام می شد زیرا افزایش نرخ سوخت و اصالح ان براساس‬ ‫نرخ فوب خلیج فارس در قانون هدفمندی یارانه ها مصوب‬ ‫ش��ده اس��ت و باید پیش از این اجرا می ش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫با ایرنا روند اصالح بودجه نویس��ی کش��ور را بسیار مثبت‬ ‫ارزیاب��ی کرد و گفت‪« :‬اتفاقات خوبی در زمینه اس��تفاده‬ ‫بهینه از منابع در بودجه سال اینده رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫موضوع افزایش حامل های انرژی مصوبه مجلس است و‬ ‫من تعجب می کنم از برخی دوس��تان که مصاحبه کرده و‬ ‫افزایش نرخ حامل های انرژی را تقبیح می کنند‪ .‬در قانون‬ ‫هدفمند کردن یارانه ها مصوب شد که در تراز ‪ ۵‬سال باید‬ ‫میزان ان به نرخ فوب خلیج فارس برسد‪.‬‬ ‫من فکر می کنم با این بودجه در جهت توزیع اشتغال‪،‬‬ ‫شرایط بسیار بهتری ایجاد شود چون منابع ایجاد شده به‬ ‫هدر نخواهد رفت و هرکسی که می گوید ما تعداد زیادی‬ ‫فرص��ت ش��غلی را از دس��ت می دهیم‪ ،‬اش��تباه می کند‪.‬‬ ‫بسیاری از مطالباتی که مطرح می شود باعث تعجب است‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال‪ ۱۹۰ ،‬میلیارد تومان درامدهای جانبی و‬ ‫‪ ۱۰۱‬میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت عاید کش��ور‬ ‫می ش��ود که ب��ه همین میزان بودجه ج��اری داریم‪ ،‬پس‬ ‫در بودجه سال اینده امکان جابه جایی منابع و ردیف ها‬ ‫وج��ود ندارد؛ این مس��ئله حکای��ت از کمب��ود اعتبارات‬ ‫برای تامین هزینه های مصرف��ی دولت دارد‪ .‬با وجود این‬ ‫همچنان دولت هزینه های عمومی خود را باال نگه داشته‬ ‫و ش��اید امیدوار به افزایش نرخ نفت اس��ت همان طور که‬ ‫دیده می ش��ود در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬نیز دو نرخ برای نفت‬ ‫در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫حی��در مستخدمین حس��ینی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��ادی‬ ‫درباره الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ایس��نا گفته اس��ت‪:‬‬ ‫« هزینه های ج��اری دولت مدیریت نش��ده و دولت برای‬ ‫باالب��ردن برخی هزینه های م��ردم برنامه ریزی کرده و به‬ ‫نظر من این بودجه تورم زاس��ت و تعادلی بین هزینه ها و‬ ‫درامدهای پیش بینی شده در ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برخالف انچه در زمینه اش��تغال‬ ‫وعده داده ش��ده تنظیم ش��ده به این ترتیب که با کاهش‬ ‫بودجه عمرانی از ظرفیت اش��تغالی ک��ه می تواند در این‬ ‫بخش وجود داشته باشد محروم می شویم‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه دیگر این اس��ت که دولت در حالی در‬ ‫هزینه های ج��اری خود تجدیدنظر نکرده که بودجه خود‬ ‫را از مح��ل افزایش هزینه برای م��ردم تامین خواهد کرد‬ ‫در حالی که باید س��ناریو را به گونه ای می چید که مردم‬ ‫افزایش درامد داش��ته باشند و بتوانند کاالهای موجود در‬ ‫بازار را بخرند و به این ترتیب برنامه های خروج از رکود را‬ ‫پیگیری می کرد‪» .‬‬ ‫البت��ه پی��ش از ای��ن‪ ،‬محمد باق��ر نوبخت‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫دول��ت درب��اره بودجه ‪ ۹۶‬اعالم کرده بود که بس��یاری از‬ ‫هزینه ه��ای مربوط به بخش س�لامت‪ ،‬اموزش و دفاع به‬ ‫عنوان هزینه های جاری افزایش یافته اس��ت که به نوعی‬ ‫هزینه های س��رمایه ای هس��تند و این افزای��ش اعتبارات‬ ‫جاری را نباید مصرفی دانس��ت چراک��ه منافع بلند مدتی‬ ‫برای جامعه دارند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫توسعه چگونه با اینده نگری پیوند می خورد؟‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫در زمینه اقتصاد ایران دو حوزه اینده نگری وجود‬ ‫دارد‪« :‬اینده نگری اقتصادی محیطی»‪« ،‬اینده نگری‬ ‫اقتص��ادی جهان��ی» و «اینده نگ��ری جهانی»‪ .‬برای‬ ‫ی��ک تصمیم اینده نگرانه ضروری اس��ت که رقیبان‬ ‫منطقه ای و جهانی خود را شناسایی کنیم و افکار انها‬ ‫را تشخیص دهیم‪ .‬همچنین برای یک «اینده نگری‬ ‫محیطی» به نگاه موش��کافانه ای نیاز است که کمتر‬ ‫ش��اهد ان در طراحی ه��ا و برنامه ریزی های م��ان‬ ‫هس��تیم‪ .‬ما به عنوان مثال نقش��ه جامع اینده شهر‬ ‫ته��ران را مورد بررس��ی قرار می دهی��م و می توانیم‬ ‫بگوییم خیابان های مان به این میزان افزایش می یابد‬ ‫و اتوبان ه��ا ب��ه این تعداد می رس��ند و مانند ان‪ .‬اما‬ ‫متاس��فانه به طور معمول جای یک ش��ناخت دقیق‬ ‫نسبت به شهروند اینده که دنیایش دنیای دیجیتال‬ ‫و نیازهای شهری اش کامال با نیازهای شهری شهروند‬ ‫امروز یا ش��هروندی که ‪ ۲۰‬سال یا ‪ ۴۰‬سال قبل به‬ ‫دنیا امده متفاوت اس��ت‪ ،‬همواره در این بررسی ها و‬ ‫پیش بینی ها خالی می ماند‪ .‬مقایس��ه ای میان زندگی‬ ‫امروز ما و زندگی ‪ ۵۰‬سال پیش روشن می سازد که‬ ‫تا چه حد شناخت اینده می تواند از اهمیت برخوردار‬ ‫و مقدم هایی برای توس��عه و پیش��رفت باشد‪ .‬حال‬ ‫امروز را با دیروز مقایس��ه کنید‪ .‬رسانه ها چه تفاوتی‬ ‫پیدا کرده اند و مقایسه کنید که امروز‬ ‫ک��ه بنیان های اینده نگری ما را ش��کل‬ ‫چگونه بچه ها کتاب ه��ا را در اینترنت‬ ‫می دهد‪ .‬باید درنظر داش��ت که حدس‬ ‫جس��ت وجو می کنن��د و در کمتر از ‪۵‬‬ ‫و ب��اور را بزرگ جل��وه دادن و ان را به‬ ‫دقیقه نس��خه ‪ PDF‬کت��اب مطلوب‬ ‫عنوان دانش اینده نگری فروختن کاری‬ ‫خود را ب ه دس��ت می اورند‪ .‬تفاوت های‬ ‫خطرناک است‪ .‬واقعیت ان است که در‬ ‫چش��مگیری ک��ه در نح��وه و س��بک‬ ‫ای��ران امروز نه تنه��ا اینده نگری علمی‬ ‫زندگ��ی و امکانات موجود در کش��ور‬ ‫وجود ن��دارد بلکه س��ازمان ها و نهادها‬ ‫جمشید عدالتیان‬ ‫ما در طول ‪ ۵۰‬س��ال به چشم می اید‬ ‫نیز ب��رای ایندهای که به طور قطع در‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران‬ ‫نش��ان می دهد که یک تولید موفق و‬ ‫پیش است‪ ،‬هیچ نوع امادگی ندارند‪ .‬ما‬ ‫اینده نگرانه نمی تواند به این زمینه های‬ ‫اما برای انکه به کش��وری توسعه یافته‬ ‫محیطی بی توجه باشد‪ .‬در کشور ما اما بیش از انکه‬ ‫و پیش��رفته تبدیل ش��ویم‪ ،‬نیاز داریم به ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اینده نگری در چنین مس��یری جدی گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫این��ده فکر کنیم و برای حرکت به س��وی جامعه ای‬ ‫اینده نگ��ری را در مقام یک عل��م با تخیل و حدس‬ ‫اینده نگر‪ ،‬مهم ترین نکته «درک زمان» است‪.‬‬ ‫دره��م می امیزیم‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬در علم پزش��کی از‬ ‫خوش��بختانه بسیاری از س��ازمان ها و بنگاه های‬ ‫س��لول های بنیادی صحبت می کنیم و می گوییم که‬ ‫اقتص��ادی ما اکن��ون به جایی رس��یده اند که بخش‬ ‫در اینده دیگر الزم نیس��ت افراد منتظر کلیه بمانند‬ ‫تحقیق��ات بازار و نظایر ان را ایجاد کرده اند و درباره‬ ‫و کلیه را می توان بر اس��اس س��لول های بنیادی ان‬ ‫مدیریت استراتژیک صحبت می کنند و ما شاهد جا‬ ‫فرد بازس��ازی ک��رد‪ .‬این نوع ن��گاه گاه با تخیل و‬ ‫افتادن تدوین استراتژی ها در اقتصاد و تولید هستیم‪.‬‬ ‫حدس همراه می ش��ود و ما نباید ان را با اینده نگری‬ ‫اما نباید بدون اطالع از اینده همچنان به ش��ناخت‬ ‫علمی اش��تباه بگیریم‪ .‬باید تفاوت اینها را تشخیص‬ ‫و پیش بینی روندها بس��نده کنی��م و در همین گام‬ ‫داد و دانس��ت که تخیل‪ ،‬توهم یا باور نیس��ت که به‬ ‫متوقف شویم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبرانالین‬ ‫اینده نگری می انجامد‪ ،‬بلکه پیش بینی علمی اس��ت‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!