روزنامه گسترش صنعت شماره 289 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 289

روزنامه گسترش صنعت شماره 289

روزنامه گسترش صنعت شماره 289

‫برنامه ریزی برای جلوگیری‬ ‫از تعطیلی صنعت بر اثرکمابی‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2262‬دوره جدید شماره ‪289‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مشوق صادراتی‬ ‫الزمه تحول صادرات خدمات فنی و مهندسی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کارشناسان با توجه به پیش بینی تورم ‪ ۹/۷‬درصدی دولت در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬مطرح کردند‬ ‫تورم تک رقمی‬ ‫رویای دورازدسترس سالاینده‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ایجاد مشوق های‬ ‫صادرات��ی از الزمه های تحول در صادرات خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی است‪ .‬محمد ش��ریعتمداری در گفت وگو‬ ‫ب��ا خان��ه ملت درباره نشس��ت مش��ترکش ب��ا اعضای‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫در این نشس��ت اعضای کمیسیون اقتصادی و رییسان‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی‪ ،‬تعاون و اصناف و نمایندگان بخش‬ ‫خصوص��ی دغدغه های خود را در زمینه توس��عه ص��ادرات بیان‬ ‫کردند‪ .‬انچه مش��خص اس��ت اینکه برخی از مشوق ها و امتیازها‬ ‫در زمین��ه صادرات که در دهه های گذش��ته وجود داش��ته امروز‬ ‫رنگ باخته و با محدودیت روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬ش��ریعتمداری‬ ‫افزود‪ :‬در اس��تانه تصویب بودجه س��ال ‪ ۹۷‬کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س پیش��نهادهایی برای الحاق به الیح��ه بودجه تهیه کرده‬ ‫البته از مجموعه الیحه هیات وزیران در این نشس��ت نیز دفاع شد‬ ‫اما پیش��نهادهای س��ازنده نیز لحاظ می شود و در زمینه استفاده‬ ‫ی ش��د که امیدوارم بر توس��عه صادرات‬ ‫از احکام قانونی‪ ،‬جمع بند ‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫با تاسیس سازمان توسعه تجارت‪ ،‬قانونمندی بخش غیردولتی‬ ‫و سازمان توسعه ای بر این سازمان حاکم شده بود که در گذر زمان‬ ‫این موضوع باعث شد این سازمان‪ ۱۰۰ ،‬درصد دولتی و‬ ‫انعطاف پذیری ان کم شود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد مشوق های صادراتی از الزمه های تحول در‬ ‫صادرات خدمات فنی و مهندس��ی بوده‪ ،‬همچنین باید‬ ‫به موضوع صادرات با بکارگیری فناوری های پیشرفته تر‬ ‫و تحرک در رایزنی های بازرگانی توجه بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بح��ث تامی��ن مال��ی فعالیت ه��ای‬ ‫صادرات محور و ایجاد ش��رکت های بزرگ در این راس��تا از سوی‬ ‫بخش خصوصی که مورد حمایت دولت اس��ت نیز بررسی شد که‬ ‫در این زمینه باید از رقابت های منفی در بازارها جلوگیری ش��ود‬ ‫و مناف��ع مل��ی در حوزه صادرات خدمات و کاال مدنظر باش��د که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این موضوع ها توجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری تصری��ح کرد‪ :‬بحث پیمان ه��ای پولی و اثار ان‬ ‫و همچنی��ن نظ��ام تعرفه های ترجیحی و اث��ار ان از دیگر موارد‬ ‫مطرح ش��ده در نشست کمیسیون اقتصادی بود و مقرر شد در دو‬ ‫هفته اینده با تعامل مجلس و دولت در راستای توسعه صادرات به‬ ‫جمع بندی برسیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬انتظار‬ ‫این است که در منابع بودجه عمومی به صورت اهرمی شرایط برای‬ ‫ایجاد تحرک در اقتصاد بیشتر فراهم و تالش شود‪.‬‬ ‫حمایت از پروژه های تولید و توسعه موتورهای سنگین‬ ‫منصور معظمی در س��فر یک روزه به اس��تان مازندران از‬ ‫ش��رکت دیزل سنگین ایران(دس��ا ) بازدید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از ایدرونیوز‪ ،‬در ای��ن دیدار‬ ‫مصطفی نم��ازی‪ ،‬مدیرعامل «دس��ا» از فعالیت ها‪ ،‬پروژه ها‬ ‫و توانمندی ه��ای دس��ا در حوزه ه��ای پروژه ه��ای تولیدی‪،‬‬ ‫توس��عه ای و همچنین طراحی‪ ،‬توس��عه و تولی��د موتور این‬ ‫ش��رکت گ��زارش داد‪ .‬در ای��ن بازدید منص��ور معظمی از‬ ‫شرکت دیزل سنگین ایران( دسا) که در شهرستان امل قرار‬ ‫دارد از مجموعه های س��الن مونت��اژ‪ ،‬اتاق های ازمون موتور‪،‬‬ ‫ازمایش��گاه س��نجش االیندگی و همچنین پروژه س��اخت‬ ‫ش��هرک تخصصی موتور دیزل سنگین این مجموعه بازدید‬ ‫کرد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حمایت از توسعه‬ ‫زیرس��اخت های صنعتی کشور را جزو اولویت ها و برنامه های‬ ‫توس��عه ای ایدرو عن��وان کرد و گفت‪ :‬امادگ��ی الزم را برای‬ ‫حمایت از پروژه های تولیدی و توس��عه ای ش��رکت دسا در‬ ‫حوزه موتورهای س��نگین داریم‪ .‬یک��ی از برنامه های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال های گذش��ته تقویت توان‬ ‫تولیدی کشور در زمینه موتورهای سنگین بوده است چراکه‬ ‫درحال حاضر ظرفیت بسیار خوبی در زمینه تولید‬ ‫و ص��ادرات این محصوالت در کش��ور وجود دارد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز پیش از این بر ضرورت تقویت‬ ‫جایگاه س��ازمان های توس��عه ای در بخش صنعت‬ ‫کشور تاکید کرده بود‪ .‬رییس هیات عامل سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران نیز با همراهی‬ ‫نمایندگان شهرس��تان قائم شهر در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مازندران و‬ ‫فرماندار قائم شهر در ادامه سفر یک روزه به استان‬ ‫مازندران از نس��اجی مازندران و قائم ش��هر بازدید‬ ‫کرد‪ .‬منصور معظمی با اش��اره ب��ه تاکید دولت بر‬ ‫راه اندازی صنعت نساجی گفت‪ :‬براساس بازدیدی‬ ‫که از این دو مجموعه شد و در ادامه جلسه ای که‬ ‫برای بررس��ی و مشکالت این دو مجموعه صنعتی‬ ‫داش��تیم به جمع بندی ه��ای خوب��ی در این باره‬ ‫رسیدیم‪ .‬وی با توجه به تخصیص ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫نوسازی صنایع افزود‪ :‬مقرر شد چهارشنبه نشستی در وزارت‬ ‫امور اقتص��ادی و دارایی با حضور نمایندگان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در این ب��اره برگزار کنیم ت��ا راهکارهای‬ ‫مناس��ب برای حل مش��کالت بانکی و وام ای��ن دو مجموعه‬ ‫داشته باشیم‪ .‬همچنین ترتیبی اتخاذ شود که هم بخشی از‬ ‫نقدینگی که مورد نیاز اس��ت تامین شود و هم شبکه بانکی‬ ‫کمک کند تا مجموعه هایی که بی استفاده مانده است‪ ،‬دوباره‬ ‫رون��ق پیدا کند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نس��اجی مازندران با مدیریت خوبی که داش��ته شرایط‬ ‫بهتری نسبت به قائم شهر دارد ولی جای توسعه فراوان دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 7 1396‬ربیع الثانی ‪ 26 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 289‬پیاپی ‪2262‬‬ ‫خبر‬ ‫بی توجهی به مالحظات بودجه ای‬ ‫سفره خانوار را کوچک می کند‬ ‫س��خنگوی هیات رییس��ه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه با‬ ‫افزایش نرخ بنزین مخالف هس��تم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگ��ر در بح��ث هدفمن��دی‬ ‫یارانه ه��ا و رش��د ن��رخ حامل ه��ای‬ ‫انرژی و اشتغالزایی‪ ،‬مالحظات الزم‬ ‫رعایت نش��ود معیش��ت خانوارها با‬ ‫مش��کل جدی روبه رو می ش��ود‪ .‬بهروز نعمتی در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت درباره تاثیرات بودجه در معیش��ت خانوارها گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اظهار نظر درب��اره تاثیر بودجه س��ال ‪ ۹۷‬در‬ ‫معیشت خانوارها سخت است چراکه باید به چند مولفه مهم‬ ‫در این زمینه همزمان توجه کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی هیات رییس��ه مجلس شورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫س��رانجام موضوع هدفمندی یارانه ها در اقتصاد و معیش��ت‬ ‫خانوارها مهم اس��ت البته در این ب��اره گروه اقتصادی دولت‬ ‫همچنان سردرگم است و در این زمینه عنوان می کند دولت‬ ‫بانک اطالعاتی ندارد که موضوع غیرقابل قبولی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با افزایش نرخ بنزین مخالف هستم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬رشد نرخ بنزین عالوه بر تاثیرات اقتصادی که بر قیمت ها‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬باعث می شود نرخ کاالها و خدمات ب ه صورت‬ ‫کاذب و روانی نیز گران شود‪.‬‬ ‫بعد از انتشار اخبار افزایش نرخ بنزین تا ‪ ۱۵00‬تومان‪ ،‬نرخ‬ ‫کاالهایی مانند مواد لبنی و پروتئینی با رشد روبه رو شود‪.‬‬ ‫اگر در بح��ث هدفمندی یارانه ها و رش��د نرخ حامل های‬ ‫انرژی و اشتغالزایی مالحظات رعایت نشود‪ ،‬اقتصاد و معیشت‬ ‫خانوارها با مشکل جدی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫رشد تورم و شوک ارزی‬ ‫با افزایش نرخ بنزین‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اعتقاد دارد که با افزایش نرخ بنزین‬ ‫نه تنه��ا نرخ تورم ثابت نمی ماند بلکه‬ ‫کاهش نرخ تورم بعید است‪.‬‬ ‫غالمعل��ی جعفرزاده ایمن ابادی با‬ ‫اشاره به اینکه قائم مقام بانک مرکزی‬ ‫از هدف گذاری نرخ تورم به زیر ‪ ۵‬درصد در س��ال اینده خبر‬ ‫داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نباید به عقل اقتصاددانان توهین کرد‪،‬‬ ‫با افزایش نرخ بنزین به طور قطع شاهد کاهش نرخ پایه پولی‬ ‫در کش��ور خواهیم بود و ش��وک ارزی و به دنبال ان افزایش‬ ‫حجم نقدینگی رخ می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت وی ب��ا بیان اینکه کاهش نرخ تورم‬ ‫به زیر ‪ ۵‬درصد غیرعاقالنه اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با افزایش حجم‬ ‫نقدینگی در کش��ور‪ ،‬تورم نه تنها به زیر ‪ ۱0‬درصد نمی رس��د‬ ‫بلکه دولت حتی نمی تواند نرخ تورمی که مدعی ان اس��ت را‬ ‫حفظ کند چه برس��د به اینکه بخواهد نرخ تورم زیر ‪ ۵‬درصد‬ ‫را هدف گذاری کند‪.‬‬ ‫جعف��رزاده درباره تک نرخی بودن نرخ ت��ورم بیان کرد‪ :‬به‬ ‫ش��خصه دنبال روند تغییرات نرخ تورم نبوده ام چراکه اعتقاد‬ ‫دارم تورم ارزش ان را ندارد که این اندازه در این زمینه هزینه‬ ‫می کنیم در عوض باید توجه مان بیش��تر بر رکود باش��د و در‬ ‫این زمینه هزینه کنیم‪.‬‬ ‫وی با توجه به تجربه افزایش نرخ بنزین در گذش��ته گفت‪:‬‬ ‫در دولت احمدی نژاد نرخ بنزین افزایش پیدا کرد و به دنبال‬ ‫ان شاهد ‪ ۳‬برابر شدن نرخ ارز در کشور بودیم که پس از ان‬ ‫از فوب خلیج فارس فاصله گرفتیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به الیحه پیشنهاد بودجه سال‬ ‫‪ ۹۷‬عن��وان ک��رد‪ :‬افزایش نرخ بنزی��ن در الیحه بودجه امده‬ ‫است‪ ،‬اینکه بخواهیم به سمت نرخ فوب خلیج فارس در بخش‬ ‫بنزین برویم کار درس��تی اس��ت اما وقتی شوک ارزی ایجاد‬ ‫می شود در نهایت این کار بی فایده خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش نرخ سوخت به سمت‬ ‫اشتغالزایی نخواهد رفت‬ ‫تحلیلگ��ر ب��ازار کار معتقد اس��ت‬ ‫افزای��ش ن��رخ حامل های ان��رژی به‬ ‫س��مت طرح های اش��تغال نخواهد‬ ‫رف��ت‪ .‬او تاکید دارد ک��ه طرح های‬ ‫وزارت کار دول��ت را در تحق��ق‬ ‫اهداف اش��تغال ناکام گذاشته و بهتر‬ ‫اس��ت دولت با رویکرد متفاوت تری‬ ‫ب��ه دنبال طرح های جدی��د برود‪ .‬حمید حاج اس��ماعیلی در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا درباره تامین منابع طرح های اش��تغال در‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ :‬دولت هر س��ال تجربه کمبود منابع‬ ‫برای تحق��ق بودجه را دارد و نمی توان��د بودجه های مصوب‬ ‫عمران��ی را اجرای��ی کند زیرا در بخ��ش هزینه های جاری با‬ ‫کمبود روبه رو است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر س��ال تورم داریم و نرخ بسیاری از کاالها‬ ‫افزای��ش می یابد که با این وضع انتظار هس��ت دولت در نرخ‬ ‫حامل ه��ای انرژی بازنگ��ری کند ولی معتق��دم افزایش نرخ‬ ‫س��وخت بیش از انکه به دلیل تامین منابع اش��تغال باش��د‬ ‫جبران کس��ری هزینه های جاری دولت اس��ت‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫بازار کار افزود‪ :‬پیش بینی دولت این است که نتوانیم همچون‬ ‫سال گذشته در بحث درامدهای مالیاتی و فروش نفت توفیق‬ ‫داش��ته باش��یم به همین دلیل دولت ناچار اس��ت به سمت‬ ‫افزایش نرخ حامل های انرژی و برخی اقالم مصرفی برود‪.‬‬ ‫در دولت یازدهم تورم‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصد در نیمه‬ ‫نخست سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫به کمتر از ‪۱0‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد اما‬ ‫این در شرایطی بود‬ ‫که دولت هیچ یک از‬ ‫ظرفیت های قانونی‬ ‫افزایش قیمت ها را‬ ‫اعمال نکرد اما اکنون‬ ‫با توجه به برنامه های‬ ‫جدید دولت برای‬ ‫افزایش قابل توجه‬ ‫قیمت ها رسیدن به‬ ‫این هدف برای دولت‬ ‫بسیار دشوار خواهد‬ ‫بود‬ ‫کارشناسان با توجه به پیش بینی تورم ‪ ۹/۷‬درصدی دولت در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬مطرح کردند‬ ‫تورم تک رقمی‪ ،‬رویای دور از دسترس سال اینده‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ن س��ال های گذش��ته در‬ ‫دول��ت دوازدهم همچو ‬ ‫بودجه سال اینده بر کنترل تورم در سطح تک رقمی‬ ‫تاکید دارد و پیش بینی کرده س��ال اینده در صورت‬ ‫ادام��ه روند موجود و ب��دون تحقق مفروضات برنامه‬ ‫ششم توسعه این نرخ روی محور ‪ ۹/۷‬درصد تثبیت‬ ‫ش��ود‪ .‬پیش بینی مرکز ملی امار برای سال اینده در‬ ‫همین شرایط نیز ‪ ۱0/۳‬درصد است اما این موضوع‬ ‫در حالی در بودجه مطرح ش��ده که در س��ال اینده‬ ‫دولت قص��د دارد نرخ حامل های س��وخت را تا ‪۵0‬‬ ‫درصد افزایش دهد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬روند رش��د نرخ‬ ‫ارز در چند ماه گذشته احتمال افزایش شکاف ارزی‬ ‫میان نرخ بازار ازاد و مبادله ای در سال اینده را قوت‬ ‫بخش��یده که به گفته کارشناسان‪ ،‬در صورت تحقق‬ ‫ای��ن اتفاقات‪ ،‬نرخ تورم تک رقمی ب��ه رویایی دور از‬ ‫دسترس برای دولت تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تورم بر زندگی مردم‬ ‫افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت ها به سازوکار‬ ‫اقتصادی و س��طح رفاه جامعه اس��یب ف��راوان وارد‬ ‫می کند‪ .‬ن��رخ تورم باال به کاهش قدرت خرید مردم‬ ‫به وی��ژه اقش��ار دارای درامد ثاب��ت و نارضایتی های‬ ‫ناش��ی از ان‪ ،‬به افزای��ش نابرابری ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫بروز اس��یب های اجتماعی‪ ،‬ایج��اد فضای نامطمئن‬ ‫در محیط کس��ب وکار بنگاه ها‪ ،‬خنثی شدن اقدامات‬ ‫دولت در ارتقای سطح رفاه جامعه و ناتوانی بنگاه ها‬ ‫در برنامه ری��زی بلندم��دت منجر می ش��ود‪ .‬اقتصاد‬ ‫ایران در ‪ ۴‬دهه گذش��ته به ش��کل حدودی مستمر‬ ‫ب��ا نرخ ت��ورم دورقمی روبه رو بوده اس��ت و فقط در‬ ‫دول��ت یازدهم و با اتخاذ سیاس��ت های پولی و مالی‬ ‫و ثبات بخش��ی به نرخ ارز تورم از ‪ ۴۰‬درصد در نیمه‬ ‫نخست سال ‪ ۱۳۹۲‬به کمتر از ‪۱0‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرد اما این در ش��رایطی بود ک��ه دولت هیچ یک از‬ ‫ظرفیت های قانونی افزایش قیمت ها را اعمال نکرد و‬ ‫سیاست های کنترلی را بر تورم حاکم کرد اما اکنون‬ ‫با توجه به برنامه های جدید دولت برای افزایش قابل‬ ‫توج��ه قیمت ها رس��یدن به این هدف ب��رای دولت‬ ‫بسیار دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارامش قبل از توفان‬ ‫الب��رت بغزی��ان‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد و عض��و‬ ‫هیات علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» درباره وضعیت تورم در س��ال اینده گفت‪:‬‬ ‫نح��وه تنظی��م بودجه گوی��ای افزای��ش قیمت های‬ ‫سوخت‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬عوارض‪ ،‬قیمت لبنیات و‪ ...‬در سال‬ ‫اینده اس��ت بنابراین کشور درحال حاضر در ارامش‬ ‫قبل از توفان به س��ر می برد‪ .‬البته افزایش نرخ لزوما‬ ‫اتفاق بدی نیست و ممکن است بسیاری از کشور ها‬ ‫در بودجه افزایش نرخ را پیش بینی کنند اما در کنار‬ ‫این موضوع سیاست های مکملی را تعریف می کنند‬ ‫تا از پیامدهای منفی افزایش نرخ جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫به سیاس��ت های مکمل بی توجه اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫رییس جمه��وری متخصص اقتصاد و بودجه کش��ور‬ ‫نیست بنابراین هر چه سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫تدوین کند در دولت اجرا می ش��ود‪ ،‬س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه نیز تاکنون اش��اره ای نک��رده که بودجه را‬ ‫براس��اس چه مدل اقتصادی تدوین ک��رده تا بتواند‬ ‫برمبنای ان تحرکات بخش ه��ای مختلف اقتصادی‬ ‫البرت بغزیان‪ :‬انچه مسلم است اینکه نرخ تورم به‬ ‫بیش از ‪ ۱0‬درصد خواهد رسید اما میزان افزایش ان‬ ‫به سرنوشت نرخ ارز و قیمت نفت بستگی دارد‬ ‫وحید شقاقی ‪ :‬پیش بینی نسبت به تورم سال اینده‬ ‫نرخی حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬است البته این با فرض این‬ ‫است که اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتد‬ ‫را کنت��رل کند تا تمام اقتصاد کش��ور را تحت تاثیر‬ ‫قرار ندهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز دولت به سیاست های مکمل‬ ‫بغزیان ب��ا بیان اینکه دولت ب��رای کنترل تورم و‬ ‫تثبیت نرخ تورم در سطح تک رقمی به سیاست های‬ ‫مکمل نیاز دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت زمانی که نرخ بنزین‬ ‫لو نقل عمومی را حمایت‬ ‫را افزایش می دهد باید حم ‬ ‫کن��د تا ب��ا کاهش ن��رخ کرایه م��ردم از حمل ونقل‬ ‫عموم��ی اس��تفاده کنند اما نبود این سیاس��ت ها به‬ ‫گس��ترش گرانی در تمام بخش ها منجر می شود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دوره‬ ‫قبلی نیز بس��یار منتظر فرصت بود تا افزایش نرخ را‬ ‫در کاالهای مختلف اعمال کنند‪.‬‬ ‫امیدواریم در دوره جدید جلوی افزایش قیمت های‬ ‫غیرمنطقی گرفته ش��ود و در برخی بخش ها شورای‬ ‫رقابت ورود کند ت��ا فرصت طلبان از این موقعیت ها‬ ‫سوءاستفاده نکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش قیمت ها به تقویت سازمان های‬ ‫نظارت��ی نیاز دارد تا مانع گران فروش��ی ش��وند و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬به��ره وری تولید باید افزای��ش یابد تا‬ ‫افزایش قیمت های حامل انرژی تاثیر چندانی بر نرخ‬ ‫تمام شده نگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر روانی افزایش نرخ سوخت‬ ‫این کارش��ناس درباره میزان تاثیر گذاری افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی نرخ س��وخت بر تورم اظهار کرد‪ :‬تاثیر‬ ‫افزایش نرخ س��وخت بر حمل ونقل بسیار زیاد است‬ ‫بنابرای��ن صنایع��ی که ن��رخ حمل ونق��ل روی نرخ‬ ‫تمام شده انها اثر پررنگی دارد بیشتر تحت تاثیر قرار‬ ‫می گیرند اما نباید از جو روانی نرخ سوخت نیز غافل‬ ‫ش��د‪ .‬افزایش نرخ سوخت همیشه بهانه ای برای زیاد‬ ‫شدن نرخ کاالهای غیرمرتبط با حمل ونقل نیز بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه عالوه بر تاثیری که نرخ سوخت بر‬ ‫سبد هزینه های خانوار خواهد داشت منجر می شود‬ ‫تا تمام قیمت ها به طور متوس��ط تحت تاثیر بنزین‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف یارانه تاثیری بر تورم ندارد‬ ‫بغزیان درباره حذف یارانه نقدی اقش��ار پر درامد و‬ ‫تاثیر ان بر تورم گف��ت‪ :‬این موضوع هیچ تاثیری بر‬ ‫تورم نخواهد گذاش��ت چون مبل��غ یارانه اکنون ‪۲۰‬‬ ‫درصد ارزش یارانه ای اس��ت که ‪ ۷‬سال پیش هنگام‬ ‫اجرای یارانه ها پرداخت می ش��د در نتیجه نقدینگی‬ ‫بزرگی نیس��ت که با حذف ی��ا اضافه کردن به یارانه‬ ‫اقش��ار کم درامد تغیی��ری در تورم ایج��اد کند‪ .‬اما‬ ‫این موضوع باعث خواهد ش��د ت��ا دولت دیگر برای‬ ‫پرداخت یارانه زیر فشار نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹به یقین تورم تک رقمی نخواهد ماند‬ ‫بغزی��ان با اش��اره به اینک��ه به طور قط��ع با این‬ ‫شرایط س��ال اینده تورم تک رقمی نخواهیم داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نمی توان پیش بینی نس��بت به نرخ تورم ارائه‬ ‫کرد اما انچه مس��لم اس��ت اینکه نرخ تورم به بیش‬ ‫از ‪ ۱0‬درصد خواهد رس��ید اما میزان افزایش ان به‬ ‫سرنوشت نرخ ارز و قیمت نفت بستگی دارد‪ .‬اگر این‬ ‫دو پارامتر تغییر نکند تاثیر عوامل دیگر حدود یک تا‬ ‫‪ 2‬درصد منجر به افزایش تورم می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سپردن نرخ ارز به بازار که برخی‬ ‫اصرار دارند موجب نوسانات و سوداگری ارز در بازار‬ ‫نرخ تورم در سال اینده تک رقمی نخواهد بود‬ ‫رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید دارد که با توجه‬ ‫به افزایش قیمت ها در الیحه بودجه سال ‪ ،۹۷‬به طور قطع نرخ تورم ایران در‬ ‫سال اینده تک رقمی نخواهد بود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیم��ی در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به اینکه بانک‬ ‫مرکزی نرخ تورم ‪ ۵‬درصد را برای س��ال اینده هدف گذاری کرده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طبق امار بانک مرکزی و مرکز امار نرخ تورم در کش��ور تک رقمی است‬ ‫البته نحوه محاس��به نرخ تورم در اقتصاد و سبدی که درنظر گرفته‪ ،‬به نحوی‬ ‫اس��ت که لمس نرخ تورم در اقش��ار جامعه متفاوت اس��ت‪ .‬رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی توضیح داد‪ :‬از انجا که در سبد دهک های کم درامد اقالم مصرفی و مواد غذای وجود دارد این‬ ‫بخش از جامعه اثار تورمی را بیش از قش��ر غنی که ساخت وس��از و کاالهای لوکس در سبد انها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬حس می کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه درک و لمس فقرا از تورم‬ ‫بیش از ثروتمندان اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بنابراین امار ارائه ش��ده بر اساس سبد علمی تعریف شده درست‬ ‫و نش��ان دهنده تورم تک رقمی است اما اگر تخلفی در محاسبات وجود دارد بحث دیگری است ولی از‬ ‫لحاظ سبدی اعالم بانک مرکزی و مرکز امار درست است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با الیحه بودجه سال اینده تورم زیر ‪ ۵‬درصد جای سوال دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت در‬ ‫الیحه بودجه پیشنهادی سال اینده به دنبال ان است که ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱8‬هزار میلیارد تومان منابع از بخش‬ ‫تفاوت نرخ انرژی داش��ته باش��د‪ ،‬همین موضوع به صرف بیان ایجاد تورم می کند در اجرا نیز کنترل‬ ‫تورم به موارد بس��یاری از جمله نحوه محاس��به ارقام‪ ،‬قیمت گذاری بنزین و گازوئیل و اثار مستقیم و‬ ‫غیر مستقیم بستگی دارد‪.‬‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید به بازار ارز ورود و سیاست‬ ‫کنترلی را اجرا کند‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫ثاب��ت کرده که مدی��ر خوبی برای کنت��رل بازار ارز‬ ‫نیست زیرا زمانی که بازار به مرز انفجار می رسد ورود‬ ‫می کن��د ان زمان تزریق ارز چندان منجر به کاهش‬ ‫نرخ نمی ش��ود‪ .‬بنابراین این موضوع به بانک مرکزی‬ ‫برمی گردد و بر کس��ی هم مش��خص نیست که چرا‬ ‫بانک مرکزی سعی بر سپردن ارز به بازار ازاد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز‪ ،‬بازیگر اصلی نرخ تورم‬ ‫با توج��ه به اظهارات کارشناس��ان‪ ،‬یکی از عوامل‬ ‫موثر بر تورم ثبات نرخ ارز و تنظیم بازار ارز است که‬ ‫با کاهش نوسانات می توان در نرخ تورم کاهش ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬دولت در ‪ ۴‬سال گذشته توانست با سیاست های‬ ‫کنترلی نوسانات نرخ ارز را مهار کند اما در چند ماه‬ ‫گذش��ته ش��رایط بازار تغییر کرده و نرخ ارز روند رو‬ ‫به رش��دی را طی کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که دولت نرخ ارز مبادله ای در س��ال اینده را ‪۳۵00‬‬ ‫تومان در نظر گرفته در نتیجه در صورت گس��ترش‬ ‫ش��کاف ارزی در سال اینده ش��اهد رشد قابل توجه‬ ‫تورم خواهیم بود‪ .‬وحید ش��قاقی‪ ،‬اقتصاددان و عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه تهران معتقد است که شکاف‬ ‫ارزی در سال اینده بیش��تر خواهد شد‪ .‬وی در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬با فش��ارهایی که نسبت به افزایش نرخ‬ ‫ارز در بازار ازاد وجود دارد پیش بینی می شود پایان‬ ‫س��ال نرخ ارز به ‪ ۴۵00‬تومان هم برس��د‪ .‬این روند‬ ‫افزایش نرخ ارز در بازار ازاد در سال اینده نیز تدوام‬ ‫خواهد داش��ت و شکاف بین ارز دولتی و ازاد شدت‬ ‫بیش��تری پیدا خواهد کرد‪ .‬با فرض انکه هیچ اتفاق‬ ‫خاصی در اقتصاد کش��ور نیفت��د و فضای اقتصادی‬ ‫دچار تنش نش��ود با همین روند ممکن اس��ت نرخ‬ ‫ارز در سال اینده به ‪ ۵000‬تومان نیز برسد و شکاف‬ ‫نرخ ارز دولتی و ازاد ‪ ۱۵00‬تومان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد ایران به دالر وابسته است‬ ‫ش��قاقی با تاکید ب��ر اینکه اقتصاد ای��ران به دالر‬ ‫وابسته است‪ ،‬افزود‪ :‬از انجا که اغلب کاالهای اقتصاد‬ ‫ایران اعم از مصرفی و مواد اولیه وارداتی اس��ت‪ ،‬هر‬ ‫گونه افزایش نرخ دالر متناسب با ان افزایش تورم را‬ ‫در پی خواهد داش��ت‪ .‬همین امر باعث شده تا دولت‬ ‫در بودجه ‪ ۹۷‬نگاهش به نرخ ارز کنترلی باشد اما در‬ ‫بازار ازاد نمی تواند همچون امسال کنترل شدیدی بر‬ ‫نرخ ارز داشته باشد در نتیجه شکاف بیشتر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تورم ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫این اقتصاددان درباره پیش بینی تورم س��ال اینده‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬در کاالهایی که نرخ ارز دولتی شامل‬ ‫ان می ش��ود ش��اهد افزایش نرخ نخواهی��م بود اما‬ ‫کاالهایی که با نرخ ازاد وارد می ش��وند با رشد قابل‬ ‫توجه روبه رو می ش��وند ب��ه همین منظور پیش بینی‬ ‫نس��بت به تورم س��ال اینده نرخی حدود ‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬‬ ‫اس��ت البته این با فرض این اس��ت که اتفاق خاصی‬ ‫در اقتصاد نیفتد و شرایط به همین شکل ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬ب��ا درنظر گرفتن افزایش نرخ‬ ‫سوخت در سال اینده و نبود برنامه های مکمل برای‬ ‫کاه��ش پیامدهای افزایش قیمت ه��ا و نیز عملکرد‬ ‫بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و حرکت به س��مت‬ ‫نرخ بازار ازاد تحقق تورم تک رقمی بیشتر شبیه رویا‬ ‫برای دولت اس��ت زیرا به طور کلی با رونق نسبی به‬ ‫وجود امده در بخش تولید تورم روند ارام افزایش��ی‬ ‫یافته اس��ت که در صورت اج��رای برنامه های دولت‬ ‫این روند سرعت بیشتری خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نیاز صنعت خودرو به طراحی مدل های بومی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2262‬‬ ‫دوره جدید شماره‪289‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫همان ط��ور که بارها عنوان ش��ده یک��ی از گالیه های کارشناس��ان در صنعت خودرو‬ ‫مربوط به نداش��تن خودرو ملی اس��ت ک��ه این امر به ضعف طراح��ی داخل برمی گردد‪.‬‬ ‫با تاس��یس پارک های علم و فناوری و حض��ور افراد تحصیلکرده و خالق در این پارک ها‬ ‫ش��اهد تحوالتی در تولید و س��اخت هس��تیم به طور نمونه برخی از طراحان و مخترعان‬ ‫مب��ادرت به طراحی و س��اخت خودروها و قطعاتی با کاربری خ��اص کرده اند که اکنون‬ ‫به ش��کل محدود در حال تولید هس��تند‪ .‬انها با بازطراحی یک محصول س��عی کرده اند‬ ‫ب��ا به��ره وری ان را ارتقا دهند‪ .‬پرویز گیالس��ی‪ ،‬فعال در طراحی خ��ودرو خاص درباره‬ ‫کارکرد یکی از خودروهای خاص و طراحی شده در داخل گفت‪ :‬مناطقی در کشور وجود‬ ‫دارند که مناس��ب برای خودروهای عادی شهری و درون شهری نیستند و برای تردد در‬ ‫این مس��یرها الزم اس��ت خودروهای جدید با قابلیت های متفاوت طراحی شود‪ .‬ایران با‬ ‫اقلیم های متفاوت و نیز مناطق مختلف جنگلی و کوهس��تانی الزم اس��ت با خودروهای‬ ‫خاص در ان بخش ها تردد داشته باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قابلیت یکی از خودروهای طراحی شده در داخل این است که می تواند از‬ ‫مناطق سخت گذر کوهستانی‪ ،‬باتالقی و کویری عبور کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اقدامات جدید تجاری سازها نشان داد‬ ‫سنگین وزن هایی که‬ ‫سبک می رانند‬ ‫‪4‬‬ ‫ترمز تولید خودرو های غیر استاندارد کشیده شد‬ ‫فرمان ایست «پیروز بخت» به خودروسازان‬ ‫طیبه جهانبازی‪ :‬اس��تاندارد خودرو یکی از بحث های مهمی‬ ‫بود که از س��ال گذش��ته رییس سازمان ملی اس��تاندارد ان را‬ ‫مط��رح کرد زیرا بخش زیادی از کارشناس��ان و متولیان امر بر‬ ‫این باور بودند که خودروهای غیراستاندارد از مهم ترین عوامل‬ ‫ح��وادث جاده ای و باال ب��ودن امار مرگ و می��ر هموطنان در‬ ‫تصادفات است‪ .‬بانویی که سکان سازمان استاندارد را در دستان‬ ‫خود گرفته از سال گذشته تالش کرد تا استانداردهایی را برای‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی کش��ور طراحی و تدوین کن��د تا بدین‬ ‫ترتیب ش��اید با ارتقای ایمن��ی خودروها جان تعداد کمتری از‬ ‫هموطن��ان به خطر بیفتد و همچنی��ن بزرگترین صنعت ایران‬ ‫به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود‪ .‬براساس استانداردهایی‬ ‫که از سوی سازمان ملی اس��تاندارد برای صنعت خودروسازی‬ ‫تعری��ف ش��د بای��د خودروها منطبق ب��ا ‪ ۸۵‬اس��تانداردی که‬ ‫ب��ه تازگی تدوین ش��ده اس��ت تولید ش��ود ام��ا از انجایی که‬ ‫اس��تانداردهای صنعت خودروسازی ما با اس��تانداردهای دنیا‬ ‫فاصل��ه زیادی دارد به همین دلیل مقرر ش��د ت��ا این طرح از‬ ‫ابتدای دی امس��ال به صورت تدریجی ش��روع شود و تا پایان‬ ‫اذر س��ال این��ده نیز اگ��ر خودروهای تولید داخ��ل منطبق با‬ ‫اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه نباش��ند از چرخه تولید خارج‬ ‫ش��وند‪ .‬به گزارش سامانه اطالع رسانی اس��تاندارد‪ ،‬ایران روز‬ ‫گذشته س��ازمان ملی اس��تاندارد اعالم کرد‪ :‬تولید ‪ ۲۵‬خودرو‬ ‫س��واری و س��نگین جاده ای با اجرای فاز اول اس��تانداردهای‬ ‫ی امس��ال کلید خورده‬ ‫جدید اجب��اری خودرو که از ابتدای د ‬ ‫اس��ت‪ ،‬متوقف ش��د‪ .‬در این اطالعیه امده‪ :‬با اج��رای فاز اول‬ ‫استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ‪ ،۱۳۹۶‬تولید و‬ ‫واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد از جمله خودروهای‬ ‫‪ ۳۱۵ MVM‬س��دان‪ ،۵۵۰ MVM ،‬تیگو ‪ ،۵‬س��ایپا ‪ ۱۳۱‬و‬ ‫سایپا ‪ ۱۳۲‬دوگانه سوز‪ ،‬سایپا ‪ ۱۴۱‬بنزینی و دوگانه سوز‪ ،‬اریو‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬س��ی سی‪ ،‬پژو پارس با موتور ‪ ،XUM‬وانت تک کابین‬ ‫و دو کابی��ن مزدا بنزینی و دوگانه س��وز‪ ،‬کارا ‪(۱۷۰۰‬بنزینی و‬ ‫دوگانه س��وز)‪ ،‬اس��ا ‪ ،۵۰F B‬لیفان ‪ ،۶۲۰‬لیف��ان ‪ ،X۵۰‬لیفان‬ ‫‪ ،X۶۰‬جک ‪ ،J۵‬هیوندای ‪ i۱۰‬از دستور کار خودروسازان خارج‬ ‫ش��د‪ .‬اسفند سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫از افزایش تعداد اس��تانداردهای خودروی��ی از ‪ ۵۵‬به ‪ ۸۵‬مورد‬ ‫خبر داد و اعالم کرد بر اس��اس تفاهمنامه ای بین این سازمان‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ارتقای این اس��تانداردها از‬ ‫نظر تعداد و کیفیت مطرح ش��ده است؛ موضوعی که بر اساس‬ ‫مصوبه ش��ورای سیاس��ت گذاری خ��ودرو با حض��ور وزیر وقت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد‪،‬‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان در دس��تور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس زمان بندی انجام ش��ده باید تا ابتدای دی امسال ‪۶۱‬‬ ‫مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از ان تا ابتدای تیر‬ ‫س��ال اینده ‪ 2‬مورد به ‪ ۶۱‬استاندارد قبلی اضافه می شود و در‬ ‫نهایت با اضافه شدن ‪ ۲۲‬مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‬ ‫سال اینده (‪ )۱۳۹۷‬تعداد اس��تانداردهای اجباری خودروهای‬ ‫سواری به ‪ ۸۵‬مورد افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫طبق این تصمیم اعالم ش��د اگر خودروی��ی نتواند تا ابتدای‬ ‫دی امس��ال ‪ ۶۱‬مورد اس��تاندارد تعیین شده را رعایت کند در‬ ‫نخس��تین مرحله از اجرای مصوبه مرب��وط با توقف خط تولید‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬همچنین قرار شد ‪ 2‬مورد استاندارد خودرویی‬ ‫دیگر به این ‪ ۶۱‬مورد از ابتدای تیر س��ال اینده اضافه شود که‬ ‫خودروهای مربوط در صورت رعایت نکردن ‪ ۶۳‬مورد استاندارد‬ ‫با توقف خط تولید در ان مقطع زمانی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگران توقف تولید خودروهای غیر اس�تاندارد‬ ‫نباشید‬ ‫رییس سازمان ملی اس��تاندارد با صدور این اطالعیه به طور‬ ‫رس��می اعالم کرد که تالش دارد صنعت خودروسازی ایران را‬ ‫ب��ا اس��تانداردهای جهانی منطبق کند و برای رس��یدن به این‬ ‫مرحله الزم است اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه از سوی‬ ‫خودروسازان رعایت ش��ود‪ .‬حال سوالی که مطرح می شود این‬ ‫اس��ت که ایا شرط سازمان ملی استاندارد برای خودروسازی ها‬ ‫مبنی بر اینکه ادامه حیات خط تولید خودروها به شرط رعایت‬ ‫استانداردها خواهد بود قابلیت اجرا دارد یا خیر؟تاثیر اجرای این‬ ‫اقدام بر بخش تولید و صنعت کش��ور چیست؟ایا اجرای طرح‬ ‫استانداردسازی خودروها می تواند بدون اعمال فشارها از سوی‬ ‫برخی افراد و دس��تگاه ها به ش��کل کامل اجرایی شود؟دیدگاه‬ ‫خودروس��ازان در این باره چیست و ایا انها موافق اجرای طرح‬ ‫استانداردس��ازی خودروه��ا هس��تند یا خیر؟ ریی��س اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران خودرو درباره تاثیر اجرای طرح استانداردسازی‬ ‫خودروه��ا بر وضعیت تولید و بازار و اینکه ایا ضرورتی دارد که‬ ‫این طرح اجرایی شود یا خیر به پایگاه خبری گسترش گفت‪ :‬با‬ ‫توقف تولید خودروهای غیر اس��تاندارد‪ ،‬شرکت های خودروساز‬ ‫دیگری هس��تند ک��ه به صورت مونت��اژ خودروی��ی را تولید و‬ ‫جایگزی��ن این خودروه��ا کنند؛ همان طور ک��ه اکنون خودرو‬ ‫کوییک به بازار عرضه ش��ده اس��ت‪ .‬س��عید موتمنی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که توقف تولید ‪ ۲۵‬خودرو غیراستاندارد سبک‬ ‫و س��نگین چه پیامد هایی را برای صنعت خودرو در بر خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همه باید به اظهار نظر سازمان ملی استاندارد‬ ‫احترام بگذاریم‪ .‬س��ازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی این‬ ‫اختی��ار را دارند که از ش��ماره گذاری خودروه��ای بی کیفیت‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬س��ازمان استاندارد برای ارتقای استانداردهای‬ ‫الزم مدت زمانی را برای این گونه خودروس��ازان در نظر گرفته‬ ‫بود اما انها تالشی برای ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی خود‬ ‫نکردند و همین پایین بودن س��طح استانداردها موجب شده تا‬ ‫شاهد تصادفاتی به دلیل نبود استانداردهای کافی باشیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بسیاری از مواقع خریداران به ظاهر اتومبیل توجه‬ ‫می کنند اما این وظیفه سازمان استاندارد است که خریداران را‬ ‫ازکیفیت خودرو مطلع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�ول می ده�م ‪ ۲۵‬خ�ودرو ب�ه چرخ�ه تولی�د‬ ‫بازنگردد‬ ‫ش��اید به این موضوع عادت کرده باشیم که طرحی با شدت‬ ‫و ق��وت به مرحله اج��را دربیاید اما بعد از مدتی بی س��روصدا‬ ‫به فراموش��ی سپرده شود‪ .‬حال س��وال ما از مسئوالن سازمان‬ ‫اس��تاندارد این اس��ت که ایا ای��ن طرح نیز پ��س از مدتی به‬ ‫خاطرات خواهد پیوس��ت ی��ا خیر؟ مدیر کل دفت��ر نظارت بر‬ ‫اجرای اس��تانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که برخی معتقدند فش��ارهای سیاسی‬ ‫اجازه توقف تولید خودروهای غیراستاندارد را نمی دهد‪ ،‬ایا این‬ ‫دی��دگاه صحت دارد یا خیر‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به هیچ عنوان امکان‬ ‫ن��دارد‪ ،‬این قول را به ش��ما می دهم که ای��ن ‪ ۲۵‬خودرو دیگر‬ ‫ب��ه چرخه تولید بازنمی گردن��د‪ .‬پیمان پیرایش در گفت وگو با‬ ‫پایگاه خبری گسترش در پاسخ به این پرسش که توقف تولید‬ ‫‪ ۲۵‬خودرو غیراس��تاندارد س��بک و س��نگین چه تاثیری برای‬ ‫صنعت خودروسازی کش��ور خواهد داشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬براساس‬ ‫تحقیقات و بررسی های انجام ش��ده‪ ،‬استانداردسازی خودروها‬ ‫موضوع��ی بود که بای��د در س��ال های‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬کلید می خورد‬ ‫و همان طور که ش��اهد هس��تید این موضوع عملیاتی شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پلتفرم بسیاری از این خودروها قدیمی بود و امکان ارتقا‬ ‫برای انها وجود نداش��ت البته خودروس��ازها نیز تشخیص داده‬ ‫بودند که ام��کان ارتقای این خودروها به لحاظ ایمنی و میزان‬ ‫مصرف سوخت وجود ندارد و سرمایه گذاری برای این خودروها‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد در نتیجه باید تولید انها متوقف می ش��د‪.‬‬ ‫پیرایش با بیان اینکه خودروسازان خود تولید را متوقف کردند‬ ‫و سازمان ملی اس��تاندارد تولید این خودروها را متوقف نکرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬موضوع توق��ف ‪ ۲۵‬خودرو م��ورد تایید‬ ‫خودروسازها و سازمان ملی اس��تاندارد است‪ ،‬بنابراین سازمان‬ ‫ملی استاندارد اجازه تولید ‪ ۲۵‬خودرو را برای سال جدید صادر‬ ‫نکرد اما این مس��ئله که خودروسازها قراردادهای فروش دارند‬ ‫یا خیر را باید خود خودروس��ازها بررس��ی کنن��د‪ .‬مدیر کل‬ ‫دفت��ر نظارت بر اجرای اس��تانداردهای صنایع فلزی س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد با اش��اره به اینکه برای س��ال اینده نیز برخی‬ ‫از اس��تانداردها به شرکت های خودروسازی ابالغ شده و تمامی‬ ‫خودروسازها باید به این استانداردها توجه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد با تمام توان و با هماهنگی خودروسازها اجرای‬ ‫اس��تانداردهای اینده را نیز به طور جدی پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۲‬سالی است که سازمان ملی استاندارد در‬ ‫این باره تحقیق کرده و از اجرای این طرح اطمینان خاطر کامل‬ ‫داریم‪ .‬برای سال اینده نیز به طور قطع ریزش در خطوط تولید‬ ‫خودرو خواهیم داشت و در ‪ ۲‬نوبت برخی استانداردها به اجبار‬ ‫اجرایی خواهند ش��د‪ .‬این مقام مس��ئول افزود‪ :‬در صورتی که‬ ‫خودروسازها در اینده این استانداردها را اخذ نکنند‪ ،‬تولید انها‬ ‫نیز متوقف خواهد ش��د اما ترجیح س��ازمان ملی استاندارد این‬ ‫اس��ت که به صورت دستوری حکم توقف تولید را صادر نکند و‬ ‫تالش داریم با همکاری خودروسازها به مرور زمان خودروهای‬ ‫با پلتفرم قدیمی را از رده خارج کنیم‪.‬‬ ‫پیرایش در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازها در برابر‬ ‫این اقدام سازمان ملی استاندارد واکنش نشان داده اند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی از این خودروس��ازها بیانیه ای را در این زمینه صادر‬ ‫کرده اند که از قبل این خودروسازها همکاری خوبی با سازمان‬ ‫داشته اند و سازمان این موضوع را پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش خودروسازها‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد اعالم کرد‪ :‬تولید ‪ ۲۵‬نوع خودرو از‬ ‫ابتدای دی امس��ال به دلیل نداشتن استاندارد شصت ویک گانه‬ ‫متوقف ش��د اما برخی از ش��رکت های خودروسازی در این باره‬ ‫می گویند که س��ازمان ملی اس��تاندارد از ابتدای دی امس��ال‬ ‫ب��ه خودروهای دارای پلتفرم قدیمی هش��دارهای الزم را داده‬ ‫که تا دی س��ال اینده پلتفرم های خود را بروزرس��انی کنند و‬ ‫خطوط تولیدی جدید نیز بدون داشتن این استانداردها امکان‬ ‫تولید ندارند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬همچنین در این زمینه بابک‬ ‫صدرایی‪ ،‬مدیر بازاریاب��ی «چری» گفت‪ :‬تولید ام وی ام ‪ ۵۵۰‬را‬ ‫خودمان متوقف کرده بودیم‪ .‬تولید ام وی ام ‪ ۳۱۵‬س��دان نیز از‬ ‫یک سال پیش متوقف شده و هم اکنون تنها مدل هاچ بک این‬ ‫خودرو تولید می ش��ود‪ .‬منظور استاندارد از توقف تولید تیگو ‪۵‬‬ ‫نی��ز مدل قدیمی این محصول بوده که تولید ان را نیز متوقف‬ ‫ک��رده بودی��م و هم اکنون تیگو ‪ ۵‬جدی��د فیس لیفیت در حال‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫موضع گروه صنعت��ی ایران خودرو در این زمینه نیز پیگیری‬ ‫ش��ده و این ش��رکت اعالم کرد که تولید پژو پ��ارس با موتور‬ ‫‪ XUM‬از ابتدای امس��ال متوقف ش��ده است‪ .‬یکی از مدیران‬ ‫گروه خودروس��ازی بهمن هم اعالم کرد‪ ۳ :‬مدل خودرویی که‬ ‫اس��تاندارد توقف تولی��د ان را اعالم کرده خط��وط تولید انها‬ ‫پیش تر از سوی این شرکت متوقف شده و دیگر تولید نخواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنین در پیگیری یکی از مدیران کرمان موتور اعالم کرد‬ ‫که تاکنون ابالغیه ای مبنی بر توقف تولید برخی محصوالت به ‬ ‫دس��ت این شرکت نرس��یده و تولید محصوالت طبق برنامه از‬ ‫پیش تعیین شده ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ایپا موف�ق ب�ه اخ�ذ تمدی�د مج�وز‬ ‫شماره گذاری شد‬ ‫مع��اون کیفیت گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬س��ایپا‬ ‫نخس��تین خودروس��از داخل��ی اس��ت ک��ه توانس��ت مجوز‬ ‫شماره گذاری خودروهای تولیدی را تا اول دی ‪ ۱۳۹۷‬براساس‬ ‫استانداردهای جاری برای تولید در سال اینده تمدید کند‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی سایپا‪ ،‬داریوش گل محمدی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با تالش همه ارکان ش��رکت س��ایپا به عنوان نخس��تین‬ ‫خودروساز داخلی بس��ته جامع پایش استانداردهای اجباری‬ ‫محصوالت س��ایپا را ب��ه مراجع نظارتی برون س��ازمانی ارائه‬ ‫دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز ش��ماره گذاری خودروهای‬ ‫تولیدی شامل سراتو‪ ،‬چانگان سی اس ‪ ،۳۵‬ساینا دنده ای‪ ،‬تیبا‬ ‫صندوقدار‪ ،‬تیبا ‪ ،۲‬سایپا ‪ ،۱۱۱‬سایپا ‪ ،۱۳۱‬سایپا ‪ ،۱۳۲‬سایپا‬ ‫‪ ۱۵۱‬و اریو تا اول دی ‪ ۱۳۹۷‬براس��اس الزامات س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران شدیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تا اول دی س��ال اینده مش��کلی از جهت‬ ‫شماره گذاری خودروهای گفته شده درچارچوب استانداردهای‬ ‫ج��اری صنعت خودرو نخواهیم داش��ت‪ .‬معاون کیفیت گروه‬ ‫س��ایپا خاطرنش��ان کرد‪ :‬مصوبه ‪ COP‬یا همان لزوم پایش‬ ‫تطابق تولید خودروهای تولید داخل از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬به تایید‬ ‫هیات وزیران رس��یده و به طور تقریبی از سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون‬ ‫هرس��ال باید نتایج مجموعه ای از اس��تانداردها و ازمون های‬ ‫‪ COP‬را تهی��ه ک��رده و تحویل مراج��ع ذی صالح حاکمیتی‬ ‫دهیم که پس از بررس��ی های الزم مجوز تمدید شماره گذاری‬ ‫خودروه��ا صادر می ش��ود‪ .‬گل محمدی گفت‪ :‬امس��ال ‪۱۰۷‬‬ ‫ازمون محصول برای گرفتن مجوز ش��ماره گذاری با موفقیت‬ ‫چ نقص و‬ ‫انجام ش��د و در قالب یک مجموعه کامل و بدون هی ‬ ‫مغایرتی تحویل سازمان ملی استاندارد شد‪.‬‬ ‫نخستین خودروسازی هستیم که توانستیم مدارک مربوط‬ ‫به تمدید مجوز ش��ماره گذاری محصوالت را تحویل ش��رکت‬ ‫بازرس��ی ذی ص�لاح دهیم ک��ه صحه گ��ذاری الزم انجام و به‬ ‫سازمان ملی استاندارد ارجاع شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر ‪ ۱۰۷‬ازمون محصول‪ ۲۴ ،‬فرایند ارزیابی‬ ‫از خطوط تولید محصوالت مرتبط گروه س��ایپا انجام شده که‬ ‫به تایید رسیده و در حوزه قطعات نیز با همکاری قطعه سازان‬ ‫و ش��رکت های تامین کنن��ده ح��دود ‪ ۳۷‬قطع��ه و مجموعه‬ ‫مشمول استاندارد اجباری ایران را در همه شبکه های مرتبط‬ ‫با تولید محصوالت در مقوله الزامات اس��تانداردی در کنترل‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫گل محم��دی با اش��اره به ارتقای س��طح کیفی خودروهای‬ ‫تیبا ‪ ،۲‬س��اینا و اریو تاکید کرد‪ :‬براس��اس هدف گذاری انجام‬ ‫ش��ده و مطابق پروژه های ارتقای کیفیت خودروهای تیبا ‪ ۲‬و‬ ‫س��اینا دنده ای به سطح ‪۲‬س��تاره کیفی ارتقا خواهند یافت و‬ ‫خودرو اریو نیز از ماه گذش��ته به ‪ ۳‬س��تاره کیفی ارتقا یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون کیفیت گروه س��ایپا ادام��ه داد‪ :‬در محصوالت گروه‬ ‫ایکس ‪ ۱۰۰‬نیز با پروژه های تعریف ش��ده هدف گذاری برای‬ ‫ارتقای سطح کیفی به ‪ ۲‬ستاره انجام شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 7 1396‬ربیع الثانی ‪ 26 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 289‬پیاپی ‪2262‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جلوگیری از خروج بی رویه ارز‬ ‫با تکیه بر محدودیت واردات‬ ‫تنه��ا چند روز ت��ا ‪ ۱۰‬دی ‬ ‫ مان��ده و در ای��ن فرص��ت‬ ‫دولت اخری��ن تصمیم خود‬ ‫درب��اره تعرفه ه��ای واردات‪،‬‬ ‫ممنوعیت ها و محدودیت ها را‬ ‫اتخاذ و اعالم خواهد کرد زیرا‬ ‫س از ای��ن تاریخ با‬ ‫به واق��ع پ ‬ ‫فواد نیک سروش‬ ‫بس��ته ماندن سایت ثبتارش‪،‬‬ ‫کارشناس بازار خودرو‬ ‫واردات خودرو بسته می شود و‬ ‫به نوعی حکایت از ممنوعیت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫بازار ش��ایعه بسیار داغ ش��ده و اخباری درباره باال رفتن‬ ‫تعرفه ها منتشرشده اس��ت‪ .‬در این میان ممنوعیت واردات‬ ‫خ��ودرو ب��االی ‪ ۴۰‬هزار دالر نیز مطرح ش��ده ک��ه به نوعی‬ ‫تعیین کنن��ده خط و ربط ب��ازار واردات خ��ودرو در اینده‬ ‫خواهد بود؛ اینده ای که به تصمیمات در این اخرین روزها‬ ‫بستگی خواهد داشت‪ .‬انچه مسلم است به دلیل جلوگیری‬ ‫از خ��روج بی رویه ارز‪ ،‬محدودیت های��ی دراین باره به وجود‬ ‫خواهد امد که بس��یار منطقی اس��ت‪ .‬به طورقطع کشور به‬ ‫واردات خودروه��ای ایم��ن و روز دنیا نیاز داش��ته اما نه به‬ ‫هر قیمتی که کش��ور را از بس��یاری نیازهای حیاتی مانند‬ ‫خودکفایی‪ ،‬تولید داخلی‪ ،‬اشتغال‪ ،‬کنترل خروج ارز‪ ،‬کنترل‬ ‫نرخ ارز و‪ ...‬محروم کند‪ .‬ش��اید برای نخس��تین بار است که‬ ‫دولتی دس��ت ب ه کار شده و با جدیت بیشتر و با تمام توان‬ ‫به حفظ ارزش ها و توان داخلی و جلوگیری از وابس��تگی به‬ ‫واردات بی رویه و بی دلیل و کنترل خروج ارز پرداخته است‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذشته ش��اهد بودیم هر کاالیی بدون در‬ ‫نظر گرفتن توان تولید داخلی به راحتی وارد کش��ور شده و‬ ‫غ‬ ‫عالوه بر اسیب های فراوان به تولید کنندگان داخلی‪ ،‬مبال ‬ ‫گزاف��ی ارز را بابت واردات از کش��ور خارج کرده اس��ت‪ ،‬تا‬ ‫غ باالیی‬ ‫جایی که حتی در اخبار جدید ش��اهد هستیم مبال ‬ ‫ارز صرف واردات غذای سگ و گربه شده است‪ .‬این مثال و‬ ‫امثال ان گویای تلخ ترین واقعیتی است که کشور را به سوی‬ ‫یک مس��یر بی بازگشت هدایت کرده و هم اکنون باید کاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خودرو نیز مانند بسیاری از کاالهای دیگر در کنار خروج‬ ‫ارز مناف��ع مالی باالیی حتی به لح��اظ ریالی برای دولت از‬ ‫مح��ل حقوق و عوارض گمرک��ی و مالیات ها ایجاد می کند‬ ‫اما هم اکن��ون با کمب��ود مناب��ع ارزی و درحالی که ارزش‬ ‫ارز ه��ر روز افزایش می یابد بهتر اس��ت واردات و خروج ارز‬ ‫محدودتر و ب��رای جلوگیری از کاهش درامد ریالی حاصل‬ ‫از واردات اقدام به افزایش تعرفه ها ش��ود‪ .‬مشابه پیشنهادی‬ ‫ک��ه بابت افزای��ش عوارض خروجی از س��وی دولت مطرح‬ ‫ش��د؛ هرچند این تصمیم با واکنش های مخالف از س��وی‬ ‫غ‬ ‫عموم روبه رو ش��ده اما کمی دقت نش��ان می دهد که مبال ‬ ‫بسیاری ارز ازسوی هموطنان از کشور خارج می شود؛ ارزی‬ ‫که هم اکنون به س��ختی به دس��ت می اید و شاید بهتر است‬ ‫صرف واردات فناوری و دانش و تجهیزات مفید برای صنایع‬ ‫داخلی شود به راحتی و در ابعاد بزرگ برای مصارف شخصی‬ ‫و لوکس گرایی هزینه می ش��ود‪ .‬البته هیچ کس مخالف این‬ ‫مسئله نخواهد بود اما نه در چنین شرایط دشواری که نیاز‬ ‫بیشتری به یاری همگان در گذشتن از بحران است‪ .‬افزایش‬ ‫تعرفه تا مرحله ای مفید و نجات بخش اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هی��چ دلیل��ی ب��رای واردات بس��یاری از کااله��ا ازجمله‬ ‫خودروه��ای لوکس باالی ‪ ۴۰‬ه��زار دالر نمی توان یافت و‬ ‫نبود این گروه کاالیی هیچ اسیبی را متوجه کشور نخواهد‬ ‫ک��رد بنابرای��ن از مرحله ای ب��ه بعد و درواق��ع برای برخی‬ ‫کاالها دیگ��ر حتی هزینه کرد ارز به هر نرخ باالیی بی دلیل‬ ‫خواه��د بود و وقتی دلیل منطق��ی و محلی برای ورود یک‬ ‫کاال در این ش��رایط وجود ندارد اصرار بر واردات غیراصولی‬ ‫و اغراق اندیش��ی بوده و با هیچ خط کش��ی قابل اندازه گیری‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫هم اکنون قراردادهای مناس��بی در زمینه مش��ارکت در‬ ‫تولید خودرو با نش��ان های اس��یایی و اروپایی منعقدشده‬ ‫و همین مس��ئله و ورود س��رمایه گذاران خارجی به کشور‬ ‫به منظور تولید و در ادامه اش��تغالزایی حاصل س��ختگیری‬ ‫دولت در واردات خودرو بوده که اگر این مهم انجام نمی شد‬ ‫ش��اید ورود این نش��ان ها ب��رای تولید به کش��ور با حضور‬ ‫تعداد بی ش��مار خودروه��ای وارداتی لوک��س و غیرلوکس‬ ‫چ عنوان ممک��ن نبود چراکه‬ ‫و ب��ا قیمت ه��ای پایین به هی ‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش تولید ازس��وی خارجی ها برای‬ ‫دس��تیابی به تیراژ معقولی از تولید خواهد بود در غیر این‬ ‫صورت رقابت تولید کننده و واردکننده ای که با تعرفه پایین‬ ‫اق��دام ب��ه واردات می کند غیرمنطق��ی و نابرابر خواهد بود‬ ‫درنتیجه برای حمایت از تولید داخلی‪ ،‬ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی‪ ،‬ورود نش��ان های گوناگون ب��ا هدف تولید‪ ،‬هدایت‬ ‫عالقه من��دان به تجارت خودرو به بح��ث تولید و مهم تر از‬ ‫همه ارزان نفروختن ارز به کاالهای غیرضروری باید تعرفه‬ ‫واردات خ��ودرو افزایش یابد همچنی��ن با هدف جلوگیری‬ ‫از واردات کاالهای��ی که در کش��ور خودکفایی تولید وجود‬ ‫داشته‪ ،‬کاالهایی که به سوی لوکس گرایی بوده و خودروهای‬ ‫لوکس باالی ‪ ۴۰‬هزار دالر و خروج ارز بی دلیل‪ ،‬مناس��ب تر‬ ‫اس��ت ممنوعیت ورود اعمال ش��ود‪ .‬در این میان پسندیده‬ ‫اس��ت همه از دولت حمایت و با نظرات س��ازنده کوش��ش‬ ‫کنند تا دولت بتواند در این مس��یر بهترین و س��ازنده ترین‬ ‫تصمیم��ات را گرفت��ه و از بهانه گی��ری و ش��خصی نگری‬ ‫بپرهیزند تا این��دگان و فرزندان مان بتوانند تولیدکنندگان‬ ‫موفق بوده و در زمره صادرکنندگان بنام قرار گیرند‪.‬‬ ‫ابراهیم تقوی‬ ‫مجید مدنی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اقدامات جدید تجاری سازها نشان داد‬ ‫سنگین وزن هایی که سبک می رانند‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولیدکنندگان خودروهای تج��اری و کار که این‬ ‫روزه��ا متاثر از وضعیت اقتص��ادی و رکود حاکم بر‬ ‫ان با کاهش تولید دس��ت و پنج��ه نرم می کنند در‬ ‫حال��ی در نمایش��گاه حمل ونقل و خدمات ش��هری‬ ‫حضور یافتند که در ت�لاش برای حفظ ابروی خود‬ ‫اقدام به عرض��ه محصوالت جدید کرده و هرکدام از‬ ‫شرکت ها با ارائه خدماتی بهتر در تالش برای کسب‬ ‫سهم بیش��تری از بازار هس��تند‪ .‬عرضه ایسوزو فول‬ ‫اپشن از سال اینده در کنار ورود سیباموتور به حوزه‬ ‫خدمات شهری و همچنین برنامه مایان خودرو برای‬ ‫کسب سهم بیشتر بازار از جمله خبرهایی بود که در‬ ‫روز دوم این نمایشگاه مطرح شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» رییس س��ازمان‬ ‫فروش خودروهای تجاری گروه بهمن که مسئولیت‬ ‫بخش خودروه��ای تجاری گروه بهم��ن را بر عهده‬ ‫دارد در حاش��یه نمایش��گاه حمل ونق��ل و خدمات‬ ‫ش��هری از عرضه کامیونت جدید ایسوزو فول اپشن‬ ‫در س��ال این��ده خبر داد و گف��ت‪ :‬همزمان با تغییر‬ ‫تی��م مدیریتی گروه بهم��ن‪ ،‬رویکرد ای��ن گروه به‬ ‫س��مت تولید محصول در راس��تای الزامات مشتری‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬مهیار عس��گریان با تاکید بر اینکه این‬ ‫شرکت در تالش اس��ت تا بتواند از داشته های خود‬ ‫در جهت ارتقای گروه بهمن و رضایتمندی مشتریان‬ ‫استفاده کند‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی تقاضاهای موجود در بازار‬ ‫خودروهای تجاری از س��وی این شرکت قابل تامین‬ ‫است و این گروه خودروسازی هیچ مشکلی در تامین‬ ‫محصوالت در صورت افزایش تقاضا نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کنار رشد تولید و تامین تقاضای‬ ‫ب��ازار تالش داریم با افزایش حداکثری اپش��ن ها در‬ ‫تمام��ی محصوالت تج��اری گروه بهمن ب��ه دنبال‬ ‫رعایت حداکثری استانداردها باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه کامیونت ‪ ۶‬تن فول اپشن‬ ‫ابراهی��م تق��وی‪ ،‬مدیر خودروه��ای تجاری بهمن‬ ‫دیزل نیز در پاسخ به اینکه وضعیت بازار خودروهای‬ ‫تجاری در حال حاضر چگونه اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذش��ته حدود ‪ ۷‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو س��بک تولید شده بود که این میزان در سال‬ ‫جاری به ‪ ۵‬هزار دستگاه کاهش یافته است با وجود‬ ‫این میزان کاهش تولید همچنان بیشترین سهم که‬ ‫حدود ‪ ۵۴‬درصد س��هم بازار اس��ت در اختیار گروه‬ ‫بهمن است‪.‬‬ ‫وی دلیل کاهش تولید را رکود اقتصادی دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خودروهای کار متاثر از شرایط اقتصادی‬ ‫ب��وده و بر همین اس��اس تولید کل ب��ازار با کاهش‬ ‫همراه شده است‪ .‬او درباره برنامه گروه بهمن دیزل‬ ‫برای کاربری های جدید نیز اظهار کرد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫کاربری های جدید یک��ی از برنامه های جدید بهمن‬ ‫اس��ت برای نمونه اکنون یخچالی که از س��وی این‬ ‫گروه تولید می شود روی محصوالت نصب می شود‪.‬‬ ‫ابراهی��م تق��وی‪ ،‬مدیر خودروه��ای تجاری بهمن‬ ‫دی��زل نیز با تاکید بر اینکه این گروه خودروس��ازی‬ ‫تالش کرد با دس��ت پر و محص��والت جدید در این‬ ‫نمایش��گاه حضور یابد‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای س��ال اینده‬ ‫نس��خه قدیمی کامیونت ‪ ۵ NMR‬ت��ن از خطوط‬ ‫تولی��د بهمن دیزل خارج می ش��ود و نس��خه جدید‬ ‫جایگزین ان خواهد ش��د‪ .‬وی ب��ا معرفی کامیونت‬ ‫‪ ۶‬ت��ن فول اپش��ن در غرف��ه بهمن دی��زل افزود‪ :‬با‬ ‫بررس��ی ها و انجام نیازس��نجی در ب��ازار تجهیزات‬ ‫بس��یاری به این محصول افزوده ش��ده که از ابتدای‬ ‫فروردین س��ال اینده شاهد حضور این کامیونت در‬ ‫بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫تقوی از نخس��تین حضور کامی��ون ‪ ۲۶‬تن ‪FEZ‬‬ ‫در نمایش��گاه و پیش از رونمایی رس��می خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬همزمان با حضور این کامیون در نمایش��گاه‬ ‫حمل ونقل مشغول بازارسنجی ‪ ۲۶‬تن ‪ FEZ‬و عرضه‬ ‫ان به بازار هس��تیم‪ .‬وی دیگر فعالیت بهمن دیزل‬ ‫در نمایشگاه حمل ونقل را معرفی باالبر ایتالیایی این‬ ‫ش��رکت دانس��ت و ادامه داد‪ :‬باالبر ایتالیایی را برای‬ ‫نخس��تین ب��ار در ایران روی کامیون��ت ‪ ۸‬تن نصب‬ ‫کردی��م و برنامه تولید این باالبر در بهمن دیزل را به‬ ‫زودی به مرحله اجرا می رسانیم‪.‬‬ ‫تق��وی دو میدل باس جدید ایس��وزو در ایران را‬ ‫که در دو نس��خه لوکس و اس��تاندارد ب��ه بازار وارد‬ ‫می ش��ود معرفی و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مراحل ازمایش میدانی و بازارس��نجی این محصول‬ ‫ایسوزو را در ایران انجام می دهیم و در اینده نزدیک‬ ‫ش��اهد حضور ای��ن میدل ب��اس در ب��ازار خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود س�یباموتور ب�ه ح�وزه خدم�ات‬ ‫شهری‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» محم��د صارمی‪،‬‬ ‫مس��ئول فروش س��یبا موتور نی��ز از ورود جدی این‬ ‫ش��رکت به موضوع تولید محصوالت خدمات شهری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬تا پایان نیمه نخس��ت امس��ال سهم‬ ‫بازار ‪ ۳۳‬درصدی فروش را به خود اختصاص داده ایم‬ ‫و امس��ال کامیونت ‪ ۸‬تن با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬نیز به‬ ‫بازار عرضه خواهد ش��د و کامیون های ‪ ۶‬تن به یورو‪۵‬‬ ‫ارتق��ا خواهد یافت اما تالش این اس��ت با همان نرخ‬ ‫قبلی به بازار عرضه ش��ود‪ .‬او با اش��اره به اس��تقبال‬ ‫خ��وب از کامیون ه��ای ‪ ۶‬تن اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه الودگی هوا در تهران زیاد است سیبا موتور در‬ ‫تالش بوده رس��الت زیست محیطی خود را انجام دهد‬ ‫و در جه��ت کاهش الودگی گام هایی بردارد‪ .‬صارمی‬ ‫با تاکید بر اینکه گرچه کش��نده های این ش��رکت با‬ ‫نشان تجاری چینی عرضه می شود اما استانداردهای‬ ‫به کار رفته در انها در اندازه محصوالت اروپایی است‬ ‫درباره نوس��ازی ناوگان فرس��وده نیز تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بحث نوس��ازی ناوگان فرسوده جدی تر خواهیم بود و‬ ‫در این راستا ‪ ۶۵‬دستگاه کشنده در چند ماه گذشته‬ ‫به این طرح اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف سوخت پایین‪ ،‬رقیب جدی‬ ‫مجید مدنی‪ ،‬رییس س��ازمان فروش گروه صنعتی‬ ‫مایان‪ ،‬عرضه کننده کامیونت های سبک میتسوبیشی‬ ‫فوس��و در ایران نیز با اش��اره به فن��اوری المانی این‬ ‫خودروها که در ژاپن تولید می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود‬ ‫انک��ه ‪ ۸‬م��اه از ورود ای��ن محص��ول به ب��ازار ایران‬ ‫می گذرد توانس��ته ایم سهم خوبی از بازار را در اختیار‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬این کامیونت ها نسبت به‬ ‫رقبا دارای برتری هایی اس��ت و این مش��خصات حائز‬ ‫اهمیت مانند مصرف س��وخت پایی��ن‪ ،‬کیفیت باال و‬ ‫ایمنی باال در کنار خدمات پس از فروش باعث ش��ده‬ ‫این محصوالت ج��ای خود را در ب��ازار پیدا کنند به‬ ‫طوری که کیفیت باالی قطعات و سیستم پایداری به‬ ‫عنوان یک سرمایه توانسته سرمایه گذار را برای خرید‬ ‫و سرمایه گذاری در این خودروها تشویق کند‪ .‬مدنی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این ش��رکت موفق به ف��روش خودرو به‬ ‫شرکت هایی شده که پیش از این از نشان های تجاری‬ ‫دیگری استفاده می کردند اما به مرور زمان و استفاده‬ ‫از ای��ن کامیونت ه��ا اقدام به جایگزین��ی خودروهای‬ ‫جدید در ناوگان خ��ود کرده اند به طوری که مراجعه‬ ‫برای خرید بیشتر نشانه های خوبی از استقبال از این‬ ‫خودروها را به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬رییس سازمان‬ ‫فروش گروه صنعتی مایان با اشاره به محصوالت این‬ ‫شرکت ادامه داد‪ :‬هم اکنون ‪ ۴‬محصول ‪ ۵/۶‬تن‪ ۶ ،‬تن‬ ‫در دو مدل شاسی کوتاه و بلند و همچنین ‪ ۸/۵‬تن از‬ ‫س��وی این شرکت عرضه می شود اما از انجا که هنوز‬ ‫دولت وارد موضوع نوسازی کامیونت های سبک نشده‪،‬‬ ‫قراردادی با س��ازمان ها یا نهادها منعقد نشده البته به‬ ‫طور کامل امادگی برای عرضه همه خودروها از سوی‬ ‫این ش��رکت وجود دارد‪ .‬وی عرضه ‪ ۱۵۰۰‬دس��تگاه‬ ‫کامیونت سبک را هدف گذاری امسال اعالم و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این هدف گذاری تا امروز محقق ش��ده و تاکنون‬ ‫هزار دس��تگاه به فروش رفته و برای س��ال اینده نیز‬ ‫عرضه ‪ ۲۵۰۰‬دس��تگاه پیش بینی شده است‪ .‬مدنی‬ ‫خدم��ات پس از فروش اس��ان را از جمله مزایای این‬ ‫شرکت برای جذب بیشتر مشتری دانست و گفت‪ :‬از‬ ‫انجا که به فکر راحتی ش��رکت های خریدار هس��تیم‬ ‫اق��دام به ارائه خدم��ات در محل کرده ای��م که برای‬ ‫این کار ‪ ۱۵‬دس��تگاه کامیونت پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مصرف س��وخت پایین و نرخ پایین قطعات نسبت به‬ ‫س��ایر رقبا و همچنین فراوانی قطعات یدکی در کنار‬ ‫خدمات پس از فروش مناسب از دیگر عوامل تشویق‬ ‫خریداران به محصوالت این ش��رکت بوده است‪ .‬وی‬ ‫ن��رخ خودروهای عرضه ش��ده در ای��ران را از ‪ ۱۲۱‬تا‬ ‫‪ ۱۴۵‬میلی��ون تومان اعالم و اظهار ک��رد‪ :‬از انجا که‬ ‫بسیاری از خریداران کامیونت های سبک پس از خرید‬ ‫ناگزیر به هزینه کرد در برخی زمینه ها ازجمله دو باک‬ ‫کردن‪ ،‬نصب دزدگیر‪ ،‬قفل مرکزی و تیوب لس کردن‬ ‫هس��تند این خودروها با وجود در اختیار داشتن این‬ ‫امکان��ات در کنار قفل دیفرانس��یل که هیچ کامیونی‬ ‫در خاورمیان��ه این فناوری را در اختیار ندارد در کنار‬ ‫ضدواژگون��ی قیمتی برابر با س��ایر رقبا دارند‪ .‬رییس‬ ‫سازمان فروش گروه صنعتی مایان از همکاری کامل‬ ‫ژاپ��ن با این ش��رکت خبر داد و در تش��ریح وضعیت‬ ‫کاربری که پیش از این از س��وی این شرکت در حال‬ ‫انجام ب��ود نیز گفت‪ :‬این ش��رکت تاکنون وارد بحث‬ ‫کاربری های خدمات ش��هری نشده اما در بحث حمل‬ ‫ب��ار‪ ،‬یخچال و چادری جزو نش��ان های برتر اس��ت و‬ ‫ای��ن امکان وجود دارد ک��ه در اینده وارد حمل زباله‬ ‫و خدمات شهری شود‪.‬‬ ‫کلید اشتباه در قفل صنعت خودرو‬ ‫بس��ته شدن سایت ثبت س��فارش واردات خودرو تا افزایش چشمگیر‬ ‫تعرفه ه��ا همگی رنگ و بوی اش��نای محدودیت های مش��ابه دهه ‪۷۰‬‬ ‫شمس��ی را ب��ه هم��راه دارد؛ محدودیتی هایی که به بهان��ه حمایت از‬ ‫صنعت خودرو داخلی اجرا شد و نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و حال‬ ‫کارشناسان بر این باورند که تکرار امروزی این رویه نیز نتیجه مشابهی‬ ‫در پی خواهد داش��ت که متعالی نخواهد بود‪ .‬به گزارش خودروکار‪۶ ،‬‬ ‫ماه است که سایت ثبت سفارش خودرو در خواب به سر می برد‪ .‬در این‬ ‫راس��تا اخرین دلیلی که برای بسته بودن ان اعالم شد حمایت از تولید‬ ‫داخلی بود‪ .‬مجتبی خسروتاج‪ ،‬رییس سازمان توسعه تجارت در این باره‬ ‫به صراحت اعالم کرد‪ :‬بازار خودرو کشور مفت به دست نمی اید و به این‬ ‫راحتی ه��ا در اختیار محصوالت خارجی ق��رار نمی گیرد چراکه صنعت‬ ‫خودرو کش��ور باید ارتقا یابد و تقویت ش��ود‪ .‬از ای��ن رو حاال با افزایش‬ ‫چش��مگیر تعرفه واردات خودرو این طور به نظر می رسد که بازار خودرو‬ ‫کشور در س��یطره خودروهای چینی و داخلی قرار بگیرد‪ .‬نیم نگاهی به‬ ‫محدودیت های مش��ابه در دهه ‪ ۷۰‬شمس��ی که با نیت به طور تقریبی‬ ‫مش��ابه انجام شده بود نشان می دهد خودروسازان داخلی کشور پیش تر‬ ‫نیز با چنین شرایطی رو به رو شده بودند‪ .‬انها ثابت کردند که فرصت های‬ ‫طالیی را به س��ادگی از دست می دهند و حتی با ایجاد انحصار در بازار‬ ‫فروش به نفع انها نیز نتوانسته اند مسیر توسعه را در پی گیرند زیرا این‬ ‫رقابت اس��ت که موجب ارتقا و پیشرفت می شود نه انحصار‪ .‬فربد زاوه‪،‬‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو درباره محدودیت واردات خودرو به کشور در‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬شمسی می گوید‪ :‬محدودیت های واردات خودرو که در دهه ‪۷۰‬‬ ‫اتف��اق افتاد به منظور اعمال تغییرات زیرس��اختی‪ ،‬افزایش تیراژ تولید‪،‬‬ ‫ارائه مدل های جدید‪ ،‬ایجاد زنجیره تولید و قطعه س��ازی و ایجاد شبکه‬ ‫گس��ترده خدمات پس از فروش و مقوله هایی مشابه بود که تا حد قابل‬ ‫توجهی به وقوع پیوست و تیراژ تولید خودرو در کشور از رقم حدود ‪۸۰‬‬ ‫هزار دستگاه در سال به حدود ‪ ۹۰۰‬هزار دستگاه در سال ‪ ۸۴‬رسید‪ .‬او‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬در این راستا تنوع مدل از حدود ‪ ۳‬دستگاه به حدود ‪۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬دستگاه ارتقا یافت و قطعه سازی و شبکه خدمات پس از فروش نیز‬ ‫به خوبی راه اندازی ش��د‪ .‬از ان پس صنعت خودرو کشور برنامه صادرات‬ ‫محص��والت خود را نیز اغاز ک��رد که قدم بزرگی به ش��مار می امد اما‬ ‫متاس��فانه با تغییر دولت این سیاست ها نیز رفته رفته تغییر جهت داد و‬ ‫نه تنها نظام کاهش تعرفه های خودروهای وارداتی به منظور ایجاد بازار‬ ‫ض جانبی نیز به نرخ انها افزوده شد‪.‬‬ ‫رقابتی اجرا نش��د بلکه کم کم عوار ‬ ‫زاوه می افزاید‪ :‬اجرای چنین طرحی حدود ‪ ۱۰‬س��ال اول به طور نسبی‬ ‫موثر واقع شد و رشد همه جانبه و قابل توجه صنعت خودرو کشور را به‬ ‫همراه داش��ت اما تغییر جهت دولت به بهانه حفظ و حمایت از صنعت‬ ‫تولید داخلی و در پس ان تحریم ها باعث ش��د که صنعت خودرو کشور‬ ‫بس��یار درجا زده و حتی با از دس��ت دادن کیفیت‪ ،‬رکورد تیراژ تولید و‬ ‫ثبات قیمت‪ ،‬پس��رفت شدیدی کند و با سرکوب نرخ ارز‪ ،‬تولید از داخل‬ ‫کش��ور به س��مت چین و واردات به اس��م تولید داخل پیش رفته و در‬ ‫کل همه دس��تاوردهای این ط��رح بر باد رود‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو درباره بی اثر ش��دن این طرح در سال های بعد اجرا می گوید‪ :‬هر‬ ‫جای دنیا اگر صنایع را در درازمدت در فضای بس��ته نگه دارید‪ ،‬انگیزه‬ ‫خ��ود برای ص��ادرات و در پس ان انگیزه حفظ کیفی��ت و نواوری را از‬ ‫دس��ت می دهند‪ .‬زمانی که دولت با وجود ای��ن کاهش انگیزه همچنان‬ ‫حمایت های کامل خود را ابراز می کند نتیجه ان می ش��ود که س��رعت‬ ‫افول کیفی در همه زمینه ها تشدید می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 7 1396‬ربیع الثانی ‪ 26 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 289‬پیاپی ‪2262‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تضعیف صنعت قطعه‬ ‫با سورس گذاری موازی‬ ‫پرویز گیالسی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تاکنون ‪ 5‬دستگاه از‬ ‫خودرو های خاص ساخته و‬ ‫تحویل مشتری داده شده‬ ‫که نحوه ساخت انها نیز بر‬ ‫اساس نیاز مشتری بوده‬ ‫است‬ ‫«گسترش صنعت» از طراحی خودرویی خاص تا طراحی قطعه ای برایکاهش مصرف سوخت گزارش می دهد‬ ‫نیاز صنعت خودرو به طراحی مدل های بومی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫همان طور که بارها عنوان شده یکی از گالیه های‬ ‫کارشناس��ان در صنعت خودرو مربوط به نداشتن‬ ‫خودرو ملی اس��ت که این امر ب��ه ضعف طراحی‬ ‫داخ��ل برمی گردد‪ .‬با تاس��یس پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری و حضور افراد تحصیلکرده و خالق در این‬ ‫پارک ها شاهد تحوالتی در تولید و ساخت هستیم‬ ‫به طور نمونه برخی از طراحان و مخترعان مبادرت‬ ‫به طراحی و ساخت خودروها و قطعاتی با کاربری‬ ‫خاص کرده اند که اکنون به شکل محدود در حال‬ ‫تولید هستند‪ .‬انها با بازطراحی یک محصول سعی‬ ‫کرده اند با بهره وری ان را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی و تولید خودروهای خاص‬ ‫پرویز گیالس��ی‪ ،‬فعال در طراحی خودرو خاص‬ ‫درب��اره کارک��رد یک��ی از خودروه��ای خ��اص و‬ ‫طراحی ش��ده در داخل گفت‪ :‬مناطقی در کش��ور‬ ‫وجود دارند که مناس��ب ب��رای خودروهای عادی‬ ‫شهری و درون شهری نیستند و برای تردد در این‬ ‫مسیرها الزم است خودروهای جدید با قابلیت های‬ ‫متفاوت طراحی ش��ود‪ .‬ایران با اقلیم های متفاوت‬ ‫و نی��ز مناطق مختلف جنگلی و کوهس��تانی الزم‬ ‫اس��ت با خودروهای خ��اص در ان بخش ها تردد‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ت یکی از خودروهای طراحی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قابلی ‬ ‫ش��ده در داخل این اس��ت که می تواند از مناطق‬ ‫س��خت گذر کوهس��تانی‪ ،‬باتالق��ی و کویری عبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��ایر م��وارد اس��تفاده از ای��ن‬ ‫خودروهای خاص به مسابقات خودرویی و امداد و‬ ‫نجات اش��اره کرد و گفت‪ :‬مسابقات ورزشی‪ ،‬امداد‬ ‫و نج��ات‪ ،‬طبیعت گردی‪ ،‬م��وارد نظامی و‪ ...‬نیز از‬ ‫دیگ��ر مواردی اس��ت که می ت��وان از این خودرو‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫ای��ن طراح درباره پیش��ینه ایده ای��ن خودروها‬ ‫توضیح داد‪ :‬س��ال ها در مس��ابقات دودیفرانسیل‬ ‫شرکت داشتم و نیاز به خودرویی که قابلیت عبور‬ ‫از موانع را داش��ته باشد‪ ،‬احس��اس کردم ازاین رو‬ ‫مب��ادرت به طراح��ی ان کرده و امروز به ش��کل‬ ‫سفارشی اقدام به ساخت انها می کنم‪.‬‬ ‫او درب��اره ویژگی های س��اخت ای��ن خودرو نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬طراحی شاس��ی‪ ،‬بدنه و ات��اق این خودرو‬ ‫به شکل یکپارچه و با اس��تفاده از لوله های بدون‬ ‫درز و با طراحی فضایی انجام ش��ده است‪ .‬سپس‬ ‫با اس��تفاده از موتور گیربکس میتسوبیش��ی و نیز‬ ‫دیفرانس��یل های نیس��ان پاترول س��اخت خودرو‬ ‫نهایی شد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در طراح��ی و س��اخت ت�لاش‬ ‫ش��د از محصوالتی اس��تفاده ش��ود که در داخل‬ ‫به لحاظ پشتیبانی و خدمات دهی مشکلی نداشته‬ ‫باش��ند و باید گفت قس��مت های تعلیق‪ ،‬شاسی و‬ ‫بدنه ازس��وی طراحان این خودرو براساس موتور‬ ‫گیربکس موردنظر طراحی و ساخته شده است‪.‬‬ ‫خودروها قابلی��ت صادراتی نیز دارند اما موانع ان‬ ‫زیاد اس��ت ازاین رو نخس��ت باید قوانی��ن در این‬ ‫بخش اصالح شود و س��پس تولیدکننده به دنبال‬ ‫گسترش بازارهای خود در بخش بین المللی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش س�وخت و توجی�ه هزینه های‬ ‫تمام شده‬ ‫همچنی��ن قطع��ه کاه��ش مصرف س��وخت از‬ ‫دیگر قطعاتی اس��ت که به وسیله طراحان داخلی‬ ‫طراحی و به ش��کل محدود س��اخته ش��ده است‪.‬‬ ‫علیرضا پورمهدی‪ ،‬یک��ی دیگر از طراحان داخلی‬ ‫فع��ال در پارک های عل��م و فن��اوری در این باره‬ ‫گفت‪ :‬قطعه ای در یکی از ش��رکت های پارک علم‬ ‫و فناوری اذربایجان شرقی طراحی و ساخته شده‬ ‫که مصرف سوخت را تا ‪۲۴‬درصد برای خودروهای‬ ‫ایرانی کاهش می دهد‪ .‬این قطعه نوع کوچک شده‬ ‫از توربوشارژ است‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی ‪۶۰‬درصدی قطعات‬ ‫وی درباره نرخ تمام ش��ده ان نی��ز عنوان کرد‪:‬‬ ‫گیالسی در پاسخ به این پرسش که چند درصد‬ ‫نرخ این قطعه زی��ر ‪ ۱۰۰‬هزار تومان بوده و برای‬ ‫قطعات این خودرو طراحی ش��ده در داخل مربوط‬ ‫تمام کس��انی که تاکس��ی دارند‪ ،‬مفید است‪ .‬انها‬ ‫به تولیدات بومی است‪ ،‬گفت‪ :‬تنها موتور گیربکس‬ ‫می توانند برای کاهش مصرف س��وخت خود از ان‬ ‫و دیفرانسیل خارجی است‪ .‬سیستم تعلیق‪ ،‬فنرها‪،‬‬ ‫اس��تفاده و با صرفه جویی در سوخت بنزین هزینه‬ ‫کمک فنرها و‪ ...‬ساخت داخل است به این ترتیب‬ ‫را توجیه کنند‪.‬‬ ‫می ت��وان گف��ت بی��ش از ‪۶۰‬درصد‬ ‫پورمه��دی درب��اره ب��ازار تولید و‬ ‫قطعات داخلی است‪.‬‬ ‫ف��روش ای��ن قطع��ه نیز گف��ت‪ :‬این‬ ‫او درباره وضعی��ت تولید نیز گفت‪:‬‬ ‫محص��ول ازمون ه��ای اس��تاندارد را‬ ‫چون مشتریان این خودروها محدود‬ ‫گذران��ده و ت��ا امروز نزدی��ک به یک‬ ‫هس��تند تولید تنها به ان��دازه تعداد‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬قطعه تولی��د و فروخته‬ ‫سفارش هاست اما با توجه به قابلیتی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫که این خ��ودرو دارد قابل تغییر بوده‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن قطع��ه ع�لاوه بر‬ ‫علیرضا پورمهدی‬ ‫و خودرو می تواند بر اس��اس نیازهای‬ ‫کاهش مصرف سوخت باعث می شود‬ ‫قطعه ای در یکی از‬ ‫مشتری ساخته شود‪.‬‬ ‫تا توان و گش��تاور خودرو نیز افزایش‬ ‫وی در ادامه به تعداد دس��تگاه های شرکت های پارک علم یاب��د و این باعث می ش��ود تا قدرت‬ ‫ساخته ش��ده اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬و فناوری اذربایجان خودرو نیز بیشتر شود‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵‬دستگاه س��اخته و تحویل شرقی طراحی و ساخته � س�اخت بوم�ی و ضمان�ت‬ ‫مشتری داده ش��ده که نحوه ساخت شده که مصرف سوخت مادام العمر ان‬ ‫انها نیز بر اس��اس نیاز مشتری بوده را تا ‪۲۴‬درصد برای‬ ‫پورمهدی در پاس��خ به این پرسش‬ ‫خودروهای ایرانی‬ ‫که ایا از این نوع قطعه در خط تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش می دهد‬ ‫خودروسازان نیز اس��تفاده می شود؟‬ ‫گیالس��ی درباره وضعیت صادرات‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر از ای��ن طرح‬ ‫این خ��ودرو خاص نیز گفت‪ :‬این نوع‬ ‫اس��تقبال نش��ده و با وجود معرفی و پیشنهاد ان‬ ‫به خودروس��ازان تمایلی به سفارش نبوده ازاین رو‬ ‫خود ش��رکت فعال در پ��ارک علم و فناوری ان را‬ ‫بسته بندی و با نش��ان خود وارد بازار لوازم یدکی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ضمان��ت این قطعه ت��ازه نیز گفت‪:‬‬ ‫ضمانت مادام العمر دارد و در نوش��ته تاکید ش��ده‬ ‫اگر در مدت ‪ ۶۰‬روز س��وخت کاه��ش پیدا نکرد‬ ‫هزینه برگشت داده می شود‪.‬‬ ‫وی درباره جرقه اولیه این ایده نیز گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫خودروهای��ی که در داخل تولید می ش��وند نوعی‬ ‫خام س��وزی دارند به ویژه مدل های��ی که پیش از‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬تولید ش��ده اند‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت‬ ‫بیش��تر خودروهای در حال تردد کش��ور مربوط‬ ‫به این خودروهاس��ت و مصرف ب��االی ‪ ۱۲‬تا ‪۱۳‬‬ ‫لیت��ر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر دارند بنابراین قطعه ای‬ ‫طراحی و ساخته شد که با توربوالنس کردن هوا و‬ ‫با ارتباطی که با ای سی یو (‪ )ECU‬برقرار می کند‬ ‫در ه��ر لحظه هم��ان اندازه که خ��ودرو نیاز دارد‬ ‫هوا وارد کند (هوای چرخش��ی) که باعث می شود‬ ‫سوخت و هوا ترکیب شده و سوخت بیشتر اتفاق‬ ‫نیفت��د‪ .‬این ط��راح تاکید کرد‪ :‬درس��ت مصرف‬ ‫نشدن س��وخت و کاهش بازده‪ ،‬طراحان را به این‬ ‫سمت سوق داد تا با طراحی جدید خام سوزی در‬ ‫خودروها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫پورمه��دی درب��اره پیش��ینه ای��ن ط��رح در‬ ‫کش��ورهای صنعتی نیز گفت‪ :‬امری��کا و هلند دو‬ ‫کش��وری هستند که در این زمینه قطعه موردنظر‬ ‫را طراح��ی کرده اند‪ .‬هر دو قطعه روی خودروهای‬ ‫ایران��ی ازمایش ش��د اما پاس��خ نداد زی��را ویژه‬ ‫خودروهای این کشورهاس��ت ازاین رو طراحان در‬ ‫داخل مهندسی معکوس انجام داده و بومی سازی‬ ‫برای خودروهای داخلی اغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بررسی این روند و شنیدن اظهارنظرهایی از این‬ ‫دس��ت نشان می دهد پارک های علم و فناوری که‬ ‫عمر طوالنی در کش��ور ندارند در این مدت کوتاه‬ ‫توانسته اند تاحدودی به بازار وارد شوند و حتی در‬ ‫برخی از محصوالت بازارهای جهانی داشته باشند‪.‬‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫دنده‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫رهرو‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪900/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل ویند (‪2 )Wind‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10/800/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪3‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫‪10/500/000‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪6‬‬ ‫رهرو‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪6/300/000‬‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪4/600/000‬‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫ان اف‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫تک تاز‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫اپاچی‬ ‫راکز‬ ‫ان اف‬ ‫بنلی‬ ‫تک تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪3/100/001‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪4)Team‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 27.5‬مدل پرو ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪10‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2017‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫کی تی ام الترا ‪1.65‬‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫ترینکس دی ‪ - 75‬اندازه ‪27.5‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫هرو مدل شیفت ار ‪7‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪980/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪1/300/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1/430/000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫جدا بودن سیاست گذاری‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی از‬ ‫جهان��ی‬ ‫خودروس��ازان‬ ‫باع��ث می ش��ود در کش��ور‬ ‫خودروهایی تولید ش��ود که‬ ‫تنها مصرف داخلی دارد‪ .‬این‬ ‫مس��ئله مش��کالت را زمانی‬ ‫محمد نصیری‬ ‫ب��رای صنعت قطعه بیش��تر‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫می کند که با تعدد س��ورس‬ ‫روبه رو می شود زیرا نمی تواند‬ ‫وارد بازاره��ای خارجی ش��ده و تنها محدود به بازار داخل‬ ‫می ماند درنتیجه تعدد س��ورس روی خط تولید و تیراژ او‬ ‫تاثیر منفی گذاشته و او را روز به روز ضعیف تر می کند‪.‬‬ ‫یکی از سیاست های دولت صادرات محصوالت است اما‬ ‫در عمل در صنعت قطعه که بزرگترین صنعت کشور است‬ ‫این امر اجرایی نمی ش��ود و قدیمی ب��ودن خودروها یکی‬ ‫از دالیل ان است‪ .‬مس��ئله دوم سرمایه گذاری های موازی‬ ‫است که سلیقه ای اعمال می شود و با تغییر مدیریتی این‬ ‫امر نمود بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب ان درصد از قطعاتی ک��ه از خارج تامین‬ ‫می شد طبق روال قبل ادامه خواهد داشت اما ان قطعاتی‬ ‫ک��ه از داخ��ل تامین می ش��د دچار تحوالت اساس��ی در‬ ‫تغییرات مدیریتی می شود‪.‬‬ ‫این امر ناش��ی از نبود نظارت و کنترل در صنعت است‪.‬‬ ‫سورس گذاری موازی در دوره های زمانی مختلف تکرار و با‬ ‫تغییرات مدیریتی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫بعضی قطعه س��ازان ظرفیت بسیار باالیی دارند که فراتر‬ ‫از ظرفیت امروزش��ان در تولید اس��ت و زمانی که در کنار‬ ‫انها س��ورس های موازی گذاشته می شود تیراژ تولید انها‬ ‫ک��م و کمتر ش��ده و در ادامه با مش��کالت مال��ی رو به رو‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫البته در س��ورس گذاری های متعدد ش��اید نوعی رقابت‬ ‫به وجود ای��د و در رقابت همیش��ه محصول بهتر می ش��ود‬ ‫و ن��رخ کاهش می یابد و این یک اصل اس��ت اما باید این‬ ‫تع��دد س��ورس به گونه ای معقول و منطقی تعریف ش��ود‪.‬‬ ‫سورس های جدید درحالی اضافه می شوند که شرکت های‬ ‫قبلی زیر ظرفیت خود کار می کنند‪.‬‬ ‫البته ش��رکت های تک س��ورس نی��ز در زنجیره تامین‬ ‫خودروس��ازان وجود دارند اما محدود به تعدادی خاص از‬ ‫قطعه سازان می شوند‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت امروز صنعت قطعه به این برمی گردد‬ ‫ک��ه برخی قطعه س��ازان قطع��ات را وارد و ان را به عنوان‬ ‫ساخت داخل به خودروس��از عرضه می کنند و این امر در‬ ‫کنار سایر چالش های صنعت قطعه باعث تضعیف ان شده‬ ‫و موقعیت ان را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طراحی موتور و گیربکس‬ ‫اولویت صنعت قطعه ‬ ‫صنعت خودرو برای نشان س��ازی‬ ‫چاره ای جز طراح��ی خودرو ندارد و‬ ‫این مهم تنها با سرمایه گذاری و بهره‬ ‫بردن از توان شرکت های بزرگ قابل‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫س��عید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیشین‬ ‫س��ایپا ب��ا بی��ان این مطل��ب گفت‪:‬‬ ‫صنعت خودرو کشور هیچ مش��کلی در طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬رنگ‬ ‫و س��اخت بدنه ندارد اما معضل این حوزه‪ ،‬موتور و گیربکس‬ ‫است که هنوز فکری برای ان نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این سال ها هیچ تغییر و تحولی در موتور‬ ‫و گیربکس ایجاد نشده و خودروهای قدیمی کشور نیز با اما و‬ ‫اگر و تبصره قانونی استانداردهای تولید را گذرانده اند‪.‬‬ ‫مدن��ی در گفت وگو با پرش��ین خودرو بیان ک��رد‪ :‬باید در‬ ‫طراحی موت��ور و گیربکس س��رمایه گذاری های جدید انجام‬ ‫شود تا بتوانیم روند فعلی صنعت خودرو را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین شرکت سایپا افزود‪ :‬درحال حاضر صنعت‬ ‫خ��ودرو به دلیل نداش��تن دان��ش تولید موت��ور و گیربکس‬ ‫صنعتی وابسته اس��ت و این مشکل باید در برنامه های اینده‬ ‫این صنعت دیده و رفع شود‪ .‬وی گفت‪ :‬این وابستگی در زمان‬ ‫تحریم ها اسیب رسان تر است و بدون طراحی و ساخت انها در‬ ‫داخل همواره باید با دغدغه به تولید خودرو بپردازیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدنی نیاز کش��ور به ازمایش��گاه های مجهز را‬ ‫حیاتی دانس��ت و افزود‪ :‬ما برای توس��عه فعالیت های خود به‬ ‫تکنوس��نتر ها نیاز داریم‪ .‬این ازمایشگاه ها هزینه سنگینی در‬ ‫بردارن��د که بدون کم��ک و حمایت دولتی نمی ت��وان ان را‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬او گفت‪ :‬تحقق این امر مهم برای مجموعه صنعت‬ ‫کش��ور می تواند موجب خیر بس��یار شود و س��ود این هزینه‬ ‫بس��یار زودتر از انچه فکر کنیم به دولت و کش��ور باز خواهد‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫مدن��ی در پای��ان تاکید ک��رد‪ :‬ورود این ازمایش��گاه ها به‬ ‫گردونه تحقی��ق و تولید خودرو برای پروژه هایی مانند موتور‬ ‫و گیربک��س مل��ی بس��یار الزم و ضروری اس��ت و به کمک‬ ‫شرکت های طراحی و مهندس��ی خارجی و نیز با دانش وارد‬ ‫شده از خودروس��ازان طرف قرارداد می توانیم نشان ایرانی با‬ ‫موتور و گیربکس داخلی تولید کنیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 7 1396‬ربیع الثانی ‪ 26 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 289‬پیاپی ‪2262‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای پلیس‪ ،‬جاذبه‬ ‫گردشگری دوبی‬ ‫اگر از عالقه مندان دیدن خودروهای لوکس جهان در کنار‬ ‫هم هستید‪ ،‬پیشنهاد می کنیم سری به دوبی بزنید و در شهر‬ ‫به دنبال ماش��ین های پلیس بروید‪ .‬ناوگان خودرویی پلیس‬ ‫در دوبی یک س��ر و گردن باالتر از هر ش��هر و کش��وری در‬ ‫جهان است‪ .‬اگرچه پلیس های بسیاری از کشورها از امکانات‬ ‫پیشرفته و خودروهای گرانقیمت بهره می برند‪ ،‬اما هیچ کدام‬ ‫به پای پلیس دوبی نمی رسند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت»‪ ،‬خودروهایی مانند مرسدس‬ ‫اس ال اس‪ ،‬فراری‪ ،‬پورش��ه پانام��را‪ ،‬المبورگین��ی اونتادور و‬ ‫ح��اال بوگاتی ویرون جمع خودروهای لوکس و پرس��رعت را‬ ‫در ن��اوگان پلیس دوبی جمع کرده اند‪ .‬اضافه ش��دن بوگاتی‬ ‫ویرون به جمع خودروهای ش��یک پلیس دوبی یعنی رکورد‬ ‫س��ریع ترین خودرو پلیس جهان حاال برای دوبی ثبت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ن��اوگان پلیس راهنمای��ی و رانندگی دوبی‬ ‫شامل خودروهای عجیب وغریبی می شود که حتی در برخی‬ ‫موارد تنها چند نس��خه محدود از انها تولید و فروخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر از ان دس��ت افرادی باش��ید که دلت��ان بخواهد برای‬ ‫تماش��ای این خودروه��ا به دوبی بروی��د کار چندان عجیبی‬ ‫نمی کنید زی��را یکی از اهداف جمع ک��ردن این خودروهای‬ ‫لوکس و پرس��رعت در کنار هم جذب گردش��گر برای دوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع مقام های این ش��هر پرگردش��گر امارات یک‬ ‫جاذبه گردشگری دیگر هم به دیدنی های خود اضافه کرده اند‬ ‫که کمی با دیگر جاذبه ها متفاوت است‪.‬‬ ‫خودران اپل از مسیر دیگران‬ ‫استفاده می کند‬ ‫ش��رکت اپل حق اخت��راع جدی��دی را در زمینه توس��عه‬ ‫خودروه��ای خ��ودران ثبت کرده که به ای��ن خودروها اجازه‬ ‫استفاده از مسیر پیموده شده دیگران را می دهد‪.‬‬ ‫اپل درحال حاضر در حال کار روی نوعی خودروی خودران‬ ‫است‪ .‬این سامانه قابلیت استفاده در خودروهای رایج کنونی‬ ‫را نیز دارد‪.‬‬ ‫جزئیات طرح به تازگی از س��وی روس�لان ساالخوتینوف‪،‬‬ ‫استاد هوش مصنوعی دانشگاه «کارنگی ملون» ارائه شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر براس��اس یک ثبت اختراع فاش شده‪ ،‬برنامه‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪۱۳۹۳-۹۴‬خورش��یدی) اپ��ل برای س��امانه‬ ‫ناوبری خودران به تازگی اجرایی شده است‪.‬‬ ‫این اختراع‪ ،‬یک سامانه ناوبری خودران است که با استفاده‬ ‫از تجربه های دیگر راننده ها و خودروها‪ ،‬برای خود یک مسیر‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬این مس��یر زمانی ایجاد می شود که رانندگان‬ ‫به طور دستی و غیرخودکار یک مسیر را می پیمایند‪.‬‬ ‫هنگامی که این مسیر چندین بار از سوی رانندگان پیموده‬ ‫ش��ود و «ش��اخص اطمینان» در خودرو خودران از صحت و‬ ‫س�لامت مسیر اطمینان پیدا کند‪ ،‬خودرو می تواندپس از ان‬ ‫این مسیر را به تنهایی رانندگی کند‪.‬‬ ‫خودرو می تواند تغییرات احتمالی در مس��یر را تش��خیص‬ ‫داده و انه��ا را اعمال و رعایت کند و همچنین بر ناوبری یک‬ ‫یا چند وسیله نقلیه در مسیر نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از انگجت‪ ،‬این س��امانه‬ ‫همچنی��ن دارای نوعی پایگاه داده از مس��یرهایی اس��ت که‬ ‫خودروه��ا می توانند مس��یرها را به ان اپل��ود و از ان دانلود‬ ‫کنند و به نظر می رسد به نوعی توسعه نقشه های اپل باشد‪.‬‬ ‫خودرو هیتلر به مزایده‬ ‫گذاشته می شود‬ ‫خودرو ‪۷۸‬ساله هیتلر که شرکت دایملر ان را تولید کرده‪،‬‬ ‫در یک مزایده به فروش می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬خودرو مرس��دس بنز تولید س��ال‬ ‫‪ ۱۹۳۹‬م با نام «گروس��ر افنر تورواگ��ن ‪ ۷۷۰‬کی» (‪K۷۷۰‬‬ ‫‪ )Grosser Offener Tourwagen‬ک��ه متعلق به هیتلر‬ ‫بود‪ ،‬به مزایده گذاش��ته می شود‪ .‬این خودرو برای رژه ادولف‬ ‫هیتلر در خیابان های المان س��اخته ش��ده ب��ود و راننده اش‬ ‫اریک کمپکا‪ ،‬دیکتاتور المانی را با این خودرو در طول جنگ‬ ‫جهانی دوم در خیابان های المان جابه جا می کرد‪.‬‬ ‫این خودرو مانند خودروهای جدید زره پوش بوده و در بدنه‬ ‫ان یک گارد اهنی برای محافظت کار ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫شیشه های این خودرو ضد گلوله است‪.‬‬ ‫این خودرو لوکس دارای یک پیشرانه ‪ ۷ .۷‬لیتری سوپرشارژ‬ ‫است که قدرتی معادل ‪ ۲۳۰‬اسب بخار تولید می کند‪ .‬تنها ‪۵‬‬ ‫مدل از این خودرو تولید شده است‪.‬‬ ‫این خودرو از س��وی نیروهای متفقی��ن به غنیمت گرفته‬ ‫و س��پس ب��ه امریکا منتقل ش��د‪ ۷۷۰ .‬ک��ی در این ‪ ۷‬دهه‬ ‫صاحب��ان زیادی داش��ته و اکن��ون یک بار دیگ��ر به مزایده‬ ‫گذاشته می شود‪.‬‬ ‫مالکان خودرو در ‪۶‬‬ ‫موضوع کیفیت سواری‪،‬‬ ‫راحتی‪ ،‬ارزش خودرو‪،‬‬ ‫طراحی و ظاهر‪ ،‬سامانه‬ ‫صوتی و سامانه تهویه‬ ‫نظرهای خود را درباره‬ ‫رضایت از خودروها‬ ‫بیان کردند‬ ‫موسسه «کانسومر ریپورتز» شاخص های رضایتمندی خودروها را بررسی کرد‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫موسس��ه معتبر مشاوره ای و غیرانتفاعی «کانسومر‬ ‫ریپورت��ز» (‪ )Consumer Reports‬در پایان هر‬ ‫س��ال به معرفی ترین های خودرویی سال می پردازد‪.‬‬ ‫این ترین ها ش��امل بهترین ها و بدترین ها هس��تند‪.‬‬ ‫یکی از بررس��ی های مه��م این نهاد بررس��ی میزان‬ ‫رضایتمن��دی صاحب��ان خودروها از وس��یله نقلیه و‬ ‫نشان تجاری ان است‪.‬‬ ‫امس��ال نیز کانس��ومر ریپورتز به روال هر س��ال این‬ ‫بررس��ی را انجام داده و خودروها و نش��ان های تجاری‬ ‫با بیش��ترین و کمترین رضایت را مشخص کرده است‪.‬‬ ‫طبیع��ی اس��ت نتایج این بررس��ی ها به خری��داران در‬ ‫سراس��ر دنیا کمک می کند تا براساس مدل هایی که در‬ ‫کشورهایشان تولید یا وارد می شود‪ ،‬تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ای��ن موسس��ه با خری��د خودروهای‬ ‫گوناگون از نمایندگی ها در یک فضای ‪ ۳۲۷‬هکتاری‬ ‫انها را ازمایش می کنند؛ ازمایش هایی که روی ده ها‬ ‫خودرو انجام می ش��ود‪ .‬این موسس��ه همچنین برای‬ ‫اطمینان بیشتر نتایج حاصل از داده ها و نظرها درباره‬ ‫بیش از نیم میلیون وسیله نقلیه را نیز در بررسی های‬ ‫خود می گنجاند‪.‬‬ ‫بررسی های امسال این موسسه از رضایت بخش ترین‬ ‫نش��ان های تج��اری و مدل ه��ای خودروی��ی از نظر‬ ‫صاحبان خودرو مانند هر س��ال یک پرسش کلیدی‬ ‫دارد که از صاحبان خودرو پرس��یده می ش��ود‪« :‬ایا‬ ‫باز هم حاضر به خرید این خودرو هس��تید؟» مالکان‬ ‫خ��ودرو همچنی��ن در ‪ ۶‬موض��وع کیفیت س��واری‪،‬‬ ‫راحت��ی‪ ،‬ارزش خ��ودرو‪ ،‬طراح��ی و ظاهر‪ ،‬س��امانه‬ ‫صوتی و سامانه تهویه نظرهای خود را بیان می کنند‪.‬‬ ‫جمع بندی این نظره��ا در قالب امتیاز رضایت مندی‬ ‫صاحبان خودرو منتشر می شود‪.‬‬ ‫امس��ال در می��ان نش��ان های تج��اری خودرویی‬ ‫تسال بیشترین رضایت خودروس��واران را جلب کرد‪.‬‬ ‫درحالی که تس�لا به تازگی با مشکالتی روبه رو شده‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از کس��انی که محصوالت این برقی ساز را‬ ‫خریده ان��د از خرید خود ابراز رضای��ت کرده اند‪ .‬این‬ ‫نشان تجاری در سال گذشته میالدی رضایت مندی‬ ‫‪ ۹۱‬درصدی مش��تریانش را کس��ب ک��رده بود‪ .‬پس‬ ‫از تس�لا‪ ،‬پورش��ه ب��ا ‪ ۸۵‬درص��د‪ ،‬جنس��یس با ‪۸۱‬‬ ‫درصد‪ ،‬کرایس��لر با ‪ ۷۸‬درص��د و ائودی با ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫رضایتمن��دی رده ه��ای دوم تا پنج��م را در اختیار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫ام��ا در می��ان نش��ان های تجاری بدتری��ن میزان‬ ‫رضایتمندی نام اکورا‪ ،‬نیس��ان و میتسوبیشی نوشته‬ ‫ش��د که هر یک ب��ا تنه��ا ‪ ۵۸‬درص��د رضایتمندی‬ ‫‪ 10‬خودرو چشم نواز ‪2017‬‬ ‫مش��تریان در ‪ 3‬پل��ه پایانی قرار گرفتند‪ .‬مش��تریان‬ ‫این نش��ان های تجاری گفتن��د دیگر حاضر به خرید‬ ‫خودروهای این شرکت ها نیستند‪.‬‬ ‫در میان خودروها گزینش بهترین ها به نظر سخت تر‬ ‫می رسد‪ .‬برای رسیدن به پاسخ این پرسش که کدام‬ ‫خودرو رضایت مندی بیش��تری برای مشتریان ایجاد‬ ‫می کند باید ب��ه عواملی چون قیمت گذاری‪ ،‬امکانات‬ ‫و ایمن��ی توجه ک��رد‪ .‬خریدارانی که هوش��مندانه تر‬ ‫عمل می کنند حتی میزان قابل اطمینان بودن خودرو‬ ‫و رضای��ت انان که پی��ش از او این م��دل خودرو را‬ ‫خریده ان��د را نی��ز در نظر می گیرند‪ .‬با دس��تیابی به‬ ‫چنین داده هایی می توان در میان مدل های رنگارنگ‬ ‫نش��ان های تجاری گوناگون خودرویی برترین ها را از‬ ‫نظر رضایتمندی مشتری فهرست کرد؛ فهرستی که‬ ‫شامل مدل های زیر است‪:‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل اس‬ ‫این خ��ودرو صیقلی‪ ،‬تمام برق��ی‪ ،‬چهاردر‪ ،‬لوکس‬ ‫و ‪ ۵‬صندل��ی که قابلیت تبدیل ش��دن به ‪ ۷‬صندلی‬ ‫را ه��م دارد ب��ا یک بات��ری ‪۷۵‬کیلوواتی بیش��ترین‬ ‫رضایت مشتریان را جلب کرده است‪ .‬تسال مدل اس‬ ‫می تواند با یک بار ش��ارژ ‪ ۲۳۵‬مایل (‪ ۳۷۶‬کیلومتر)‬ ‫را ط��ی کن��د و باتری ان در مدت ‪ ۶‬س��اعت به طور‬ ‫کامل ش��ارژ می شود‪ .‬عملکرد خودرو استثنایی است‬ ‫و ش��تاب مالیم و در عین ح��ال هیجان انگیز‪ ،‬امکان‬ ‫کنترل دقیق که تجربه یک س��واری مستحکم و در‬ ‫عین حال راحت را برای راننده به ارمغان می اورد‪ ،‬از‬ ‫ویژگی های این خودرو به شمار می رود؛ به ویژه اینکه‬ ‫از تایرهای ‪ ۱۹‬اینچی و تعلیق هوا نیز برخوردار است‪.‬‬ ‫طراحی هاچ بک ب��ه خودرو کمک کرده چندمنظوره‬ ‫باش��د و کاپوت خودرو نیز نعمتی برای ان به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬یک صفحه لمس��ی ش��بیه ای پ��د دارد که‬ ‫بسیاری از امکانات لمسی را ارائه می دهد‪ ،‬هرچند به‬ ‫همان اندازه هم می تواند حواس پرت کن باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪۹۱۱‬‬ ‫خودرو تمام اس��پرت و مدرن پورش��ه ‪ ۹۱۱‬با یک‬ ‫ظاهر نمادین پوشانده شده و این یعنی اسپرت بودن‬ ‫این خ��ودرو با طراحی ظاهری اش چندان به چش��م‬ ‫نمی ای��د‪ .‬پورش��ه ‪ ۹۱۱‬خودروی��ی س��ریع با قدرت‬ ‫کنترل عالی اس��ت که باعث می شود راننده احساس‬ ‫کند می تواند ارتباطی مستقیم با خودرو برقرار کند‪.‬‬ ‫اگزور خودرو عملکرد فوق العاده ای دارد‪ .‬نمای داخلی‬ ‫خودرو هم بسیار چشم نواز است اما در ابتدا با دیدن‬ ‫س��وئیچ ها و دکمه های زیاد ممکن است راننده دچار‬ ‫دلهره شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ شورولت کوروت‬ ‫ک��وروت دارای موتوری قدرتمند با پیش��رانه ‪۴۵۵‬‬ ‫اس��ب بخار و ‪ ۶/۲‬لیتر وی‪ ۸‬است‪ .‬فضای داخلی این‬ ‫خ��ودرو بی تردی��د ارزش پولی که برای��ش پرداخت‬ ‫ش��ده را دارد‪ .‬ای��ن خ��ودرو که س��اختار بیرونی اش‬ ‫تمام الومینیومی اس��ت از نظر وزن سبک تر است و‬ ‫قدرت بیشتری نیز دارد‪ .‬شتاب این خودرو بسیار باال‬ ‫اس��ت و قدرت کنترل نیز برای راننده زیاد است‪ .‬این‬ ‫خودرو که می تواند ب��ا حالت های گوناگون رانندگی‬ ‫خود را تنظیم کند‪ ،‬یک رقیب به نس��بت جدی برای‬ ‫ماشین های مسابقه ای به ش��مار می اید‪ .‬صندلی های‬ ‫این خودرو بس��یار راحت هستند اما کابین کم عمق‬ ‫ایراد ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن کانتیننتال‬ ‫خ��ودرو کانتیننت��ال لینکل��ن که براس��اس مدل‬ ‫ام کی زد این شرکت ساخته شده‪ ،‬یک سدان های تک‬ ‫پرچم��دار در می��ان خودروهای امروز جهان اس��ت‪.‬‬ ‫موتور پایه این خودرو ‪ ۳/۷‬لیتری وی‪ ۸‬اس��ت‪ .‬پشت‬ ‫فرمان این خودرو نشس��تن برای راننده اس��ایش به‬ ‫هم��راه دارد و راننده می توان��د در کابین بدون هیچ‬ ‫س��روصدای ازاردهنده ای رانندگی کند‪ .‬صندلی های‬ ‫ای��ن خ��ودرو به وی��ژه صندلی های عقب اس��تاندارد‬ ‫هس��تند‪ .‬در ای��ن خودرو به جای دس��تگیره های در‬ ‫داخ��ل از دکمه های الکترونیکی اس��تفاده ش��ده که‬ ‫خیلی ها ممکن است طرفدار ان نباشند‪ .‬از لحاظ نرخ‬ ‫نیز لینکلن کانتیننتال با س��دان های اندازه متوسط‬ ‫لوکس مقایسه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد اف‪۳۵۰-‬‬ ‫ای��ن خودرو هم��واره بر یک چیز تمرکز داش��ته و‬ ‫ان تحم��ل بارهای س��نگین و کارهای س��خت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدل ‪ ۲۰۱۷‬این خودرو طوری طراحی شده‬ ‫ک��ه وزن��ش کمت��ر و از فناوری های بروزت��ری نیز‬ ‫بهره مند باشد‪ .‬این خودرو در میان تمام کامیون های‬ ‫تست شده بیش��ترین رضایت را به دنبال داشت‪ .‬فورد‬ ‫اف‪ ۳۵۰-‬به ادم زحمتکش��ی می ماند که هر کاری را‬ ‫می تواند انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ام ایکس‪ ۵-‬میاتا‬ ‫نس��ل چهارم میات��ا به تعه��د اصلی م��زدا یعنی‬ ‫سبک وزن بودن پایبند مانده است‪ .‬اگرچه یک موتور‬ ‫ب��ا قدرت ‪ ۱۵۵‬اس��ب بخار‪۲ ،‬لیتری و ‪۴‬س��یلندری‬ ‫چندان چش��مگیر نیس��ت اما س��رعت خوبی دارد و‬ ‫س��وخت کمت��ری نیز نس��بت به س��ایر خودروهای‬ ‫هم ت��راز مصرف می کند‪ .‬فرم��ان این خودرو عملکرد‬ ‫س��ریع و دقیق��ی دارد‪ .‬ام��ا ای��راد این خ��ودرو این‬ ‫اس��ت که س��روصدای زی��ادی دارد‪ ،‬رانندگی با ان‬ ‫کمی خس��ته کننده است‪ ،‬فضای ش��لوغ داخلی دارد‬ ‫و به س��ختی می توان بر س��امانه س��رگرمی اش که با‬ ‫شماره گیری کنترل می شود‪ ،‬مسلط شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا پریوس‬ ‫تویوتا پریوس جدید به نس��بت نس��ل های پیشین‬ ‫خود مزایای بس��یار بیش��تری دارد ک��ه باالترین ان‬ ‫مس��ئولیت پذیرتر ب��ودن خ��ودرو اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫رانندگی با ان با اس��ودگی بیش��تری انجام می شود‬ ‫و صفحه لمس��ی اش نیز پیچیدگی خاصی برای انها‬ ‫که می خواهند یاد بگیرند‪ ،‬ندارد‪ .‬پریوس همیشه در‬ ‫زمین��ه بهره وری و هزینه های پایین حس��اس بوده و‬ ‫در ای��ن مدل هم چنین رویه ای را ادامه داده اس��ت‪.‬‬ ‫موتور خودرو اکنون بی س��روصداتر اس��ت اما تایرها‬ ‫س��روصدای قابل توجهی دارند و دسترسی به کابین‬ ‫نیز چندان ساده نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل ایکس‬ ‫این خودرو برقی بیش��تر از اینکه کاربردی باش��د‪،‬‬ ‫شگفت انگیز اس��ت‪ .‬درهای عقب این خودرو طوری‬ ‫باز می شوند که دسترسی به صندلی های عقب بسیار‬ ‫اسان است‪ .‬این درها رو به باال باز می شوند و وقت باز‬ ‫شدن مانند دو بال روی سقف خودرو دیده می شوند‪.‬‬ ‫اما ایرادش��ان این اس��ت که باز و بس��ته شدن شان‬ ‫زمان بر اس��ت‪ .‬شیش��ه جلو باعث می ش��ود راننده و‬ ‫کمک راننده دید گس��ترده تری داش��ته باش��ند و به‬ ‫چشم انداز شفاف تری دسترسی پیدا کنند‪ .‬خریداران‬ ‫می توانن��د ‪ ۶ ،۵‬ی��ا ‪ ۷‬صندل��ی را ب��رای این خودرو‬ ‫درخواس��ت کنند‪ .‬مانند مدل اس‪ ،‬مدل ایکس تسال‬ ‫هم س��رعت خوبی دارد و به خوبی کنترل می شود اما‬ ‫راحتی در رانندگی و کم س��روصدایی اش مانند مدل‬ ‫اس نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا اودیسه‬ ‫نس��ل پنج��م اودیس��ه هون��دا پاالییده ت��ر‪،‬‬ ‫ارامش بخش ت��ر‪ ،‬بهینه ت��ر از نظر مصرف س��وخت و‬ ‫پیشرفته تر به لحاظ سامانه اطالعات‪-‬سرگرمی است‪.‬‬ ‫انعطاف پذیری داخل��ی خودرو نیز افزایش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬موتور ‪ ۲۸۰‬اسب بخار‪ ۳/۵ ،‬لیتر وی‪ ۶‬توانایی‬ ‫باالی��ی دارد و با ی��ک گیربکس خودکار ‪۹‬س��رعته‬ ‫امکانات هیج��ان اوری را به راننده می دهد‪ .‬رانندگی‬ ‫با این خودرو راحت است‪ ،‬کابین ارامی دارد و کنترل‬ ‫ان نیز کار س��ختی به نظر نمی اید‪ .‬استفاده از صفحه‬ ‫لمس��ی و امکانات فناوری این خودرو نیز از گذش��ته‬ ‫اسان تر شده اما هنوز جا برای ساده تر شدن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج چلنجر‬ ‫دوج چلنجر در نگاه نخس��ت ممکن است قدیمی‬ ‫به نظ��ر بیای��د اما رانن��دگان در واقع ب��ا یک خودرو‬ ‫مدرن طرف هس��تند‪ .‬این خ��ودرو وزن زیادی دارد‬ ‫و کنترل ان نیز در جاده های باریک س��خت اس��ت‬ ‫ام��ا در ی��ک فضای باز می ت��وان از تع��ادل ان لذت‬ ‫برد‪ .‬رانندگی راحت و س��روصدای کم از ویژگی های‬ ‫خوب این خودرو هس��تند‪ .‬صندلی عقب این خودرو‬ ‫ب��زرگ اما دسترس��ی به انها س��خت اس��ت‪ .‬در این‬ ‫خودرو همچنین فناوری هایی ش��امل هش��دار نقطه‬ ‫کور‪ ،‬هش��دار عبور خودرو عقب در ترافیک و هشدار‬ ‫برخورد با خودرو روبه رو وجود دارد‪.‬‬ ‫منبع‪Consumer Reports :‬‬ ‫افزایش ناگهانی تلفات جاده ای در امریکا‬ ‫موسسه امنیت ملی امریکا (‪ )NSC‬در استانه روزهای‬ ‫تعطیالت کریس��مس در امریکا‪ ،‬گزارش هایی را منتشر‬ ‫کرده تا بتواند نسبت به رانندگی در این دوران پر سفر سال‪،‬‬ ‫هش��دار دهد‪ .‬در این گزارش گفته شده بیش از ‪ ۶۶۰‬نفر‬ ‫ممکن است در طول تعطیالت کریسمس در امریکا‪ ،‬جان‬ ‫خود را در تصادف های جاده ای از دست بدهند و ‪ ۷۶‬هزار‬ ‫نفر هم‪ ،‬مصدوم می ش��وند‪ .‬به گزارش خودرونویس‪ ،‬در‪۵‬‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬امار تخمین زده شده از سوی کارشناسان‬ ‫این موسسه با امار واقعی تلفات در طول روزهای تعطیل‬ ‫کریس��مس و عید س��ال نو مس��یحی در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫اختالف بس��یار کمی داش��ت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ان اس سی در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی) اعالم کرد‬ ‫احتم��ال مرگ ‪ ۳۱۴‬نفر وج��ود دارد و در ان روزها‪۳۰۷ ،‬‬ ‫نفر جان خود را در تصادف های جاده ای از دس��ت دادند‪.‬‬ ‫این موسس��ه اکنون پیش بینی کرده در تعطیالت سال نو‬ ‫میالدی که از ‪ ۲۹‬دسامبر (‪ ۸‬دی) شروع می شود و تا یک‬ ‫ژانوی��ه (‪ ۱۱‬دی) ادامه دارد‪ ،‬نزدیک ‪ ۴۱‬هزار نفر مصدوم‬ ‫می ش��وند و ‪ ۳۵۶‬نف��ر هم جان خود را از دس��ت خواهند‬ ‫داد‪ .‬این رقم برای تعطیالت کریس��مس که از ‪ ۲۲‬دسامبر‬ ‫(اول دی) تا ‪ ۲۵‬دس��امبر (‪ ۴‬دی) ادامه داشت‪ ،‬شامل ‪۳۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬مورد مصدومیت و ‪ ۳۰۸‬مورد مرگ می شود‪.‬‬ ‫دب��وراه هرش��من‪ ،‬مدیر این موسس��ه در بیانیه ای گفت‪:‬‬ ‫بس��تن کمربند ایمنی‪ ،‬توجه ک��ردن به جاده و موانع‪ ،‬کم‬ ‫کردن سرعت‪ ،‬حفظ فاصله و همچنین رانندگی در حالت‬ ‫هوش��یار و اگاه‪ ،‬اصول اولیه هر راننده برای س��فر کردن‬ ‫در طول روزهای تعطیالت اس��ت‪ .‬براس��اس براوردهای‬ ‫این موسس��ه‪ ،‬بس��تن کمربند ایمنی به تنهایی می تواند‬ ‫جان ‪ ۲۵۷‬نفر را در ه��ر دوره تعطیالت در ایاالت متحده‬ ‫نجات دهد‪ .‬مس��یحیان جهان اکنون اماده می ش��وند تا‬ ‫به استقبال س��ال نو میالدی بروند و همین امر نگرانی ها‬ ‫درباره افزایش تلفات ناش��ی از رانندگ��ی را افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 7 1396‬ربیع الثانی ‪ 26 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 289‬پیاپی ‪2262‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازچرخانی اب در صنعت‬ ‫برای جبران کم ابی‬ ‫صادق نجفی‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫«گسترش صنعت» ایجاد شهرک های دانش بنیان با تکیه بر محدودیت اب را بررسی کرد‬ ‫برنامه ریزی برای جلوگیری از تعطیلی صنعت بر اثر کمابی‬ ‫مقابله با کم ابی در صنعت با اینده نگری تا سال ‪1428‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی خواست تا راهکارهای پیشنهادی‬ ‫خود را برای مقابله با کم ابی در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫تامی��ن اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلف��ن و اینترنت ب��ه عنوان‬ ‫زیرس��اخت های اولی��ه ت��ا ورودی واحد ه��ای تولیدی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی برعه��ده ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت اما اکنون بح��ران کم ابی‬ ‫در برخی ش��هرک های صنعتی کش��ور باعث نگرانی در‬ ‫بخش صنایع کوچک و متوس��ط شده است ضمن انکه‬ ‫در برخی از استان ها از صدور مجوز فعالیت صنایع اب بر‬ ‫نیز خودداری می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که امکان‬ ‫جابه جای��ی برخی از چاه های کش��اورزی برای صنعت‬ ‫در برخی اس��تان ها نیز محدود ش��ده اس��ت با این حال‬ ‫اسان س��ازی روند برخورداری از زیرس��اخت های اولیه‬ ‫در ش��هرک های صنعتی به عن��وان وظیفه ای برای این‬ ‫شرکت ها مطرح است‪ .‬میزان اب مورد نیاز هر شهرک‬ ‫صنعتی به نسبت نوع صنعت و مساحت شهرک متفاوت‬ ‫اس��ت اما به طور میانگین اب مورد نیاز برای هر هکتار‬ ‫زمی��ن صنعت��ی معادل یک چهارم لیتر در ثانیه اس��ت‪.‬‬ ‫اس��تان های قزوی��ن و اصفه��ان از قطب ه��ای صنعتی‬ ‫کشورند که اکنون با مشکل کم ابی نیز رو به رو هستند‬ ‫بنابراین در این گزارش به سراغ مسئوالن انها رفته ایم‪.‬‬ ‫محمدج��واد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفهان نیز در این باره به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفت‪ :‬رویکرد اصلی این ش��رکت برای تامین‬ ‫اب مورد نیاز صنعت‪ ،‬توس��عه تصفیه خانه های صنعتی‬ ‫و اس��تفاده از پس��اب شهری اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان اصفهان با اشاره به ساخت‬ ‫حداق��ل ‪ ۲‬مدول تصفیه خانه صنعتی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان در هر سال‪ ،‬رویکرد اصلی این شرکت را‬ ‫برای تامین اب مورد نیاز صنعت‪ ،‬توسعه تصفیه خانه های‬ ‫صنعتی و استفاده از پساب شهری عنوان کرد‪ .‬به گفته‬ ‫بگی‪ ،‬اب مورد نیاز صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان را ‪ ۱۸00‬لیت��ر بر ثانیه عنوان و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از این میزان تاکنون ‪ ۸00‬لیتر بر ثانیه از این اب‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹این�ده خوب�ی در ح�وزه اب و خ�اک‬ ‫نداریم‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» ب��ا تاکید ب��ر اهمیت جلوگی��ری از تغییرات‬ ‫اقلیمی و کمبود منابع ابی در فضای کس��ب وکار اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این��ده خوب��ی در حوزه اب و خ��اک نداریم و در‬ ‫شرایط بحران ابی در بعضی مناطق قرار داریم و باید در‬ ‫ای��ن زمینه به دنبال راه��کار‪ ،‬جایگزین ها و برنامه ریزی‬ ‫باش��یم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬نهادهای مرب��وط باید گزارش‬ ‫وضعیت منابع ابی کشور را تا سال ‪ 1428‬شمسی تهیه و‬ ‫اطالع رسانی کنند تا بتوان برای مقابله با کم ابی و بحران‬ ‫اب در صنایع برنامه ریزی کرد و جایگزین مناس��بی را‬ ‫پیش از وقوع بحران پیدا کرد‪ .‬نجفی همچنین از مدیران‬ ‫‹ ‹توسعه تصفیه خانه های صنعتی‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها جایگزین صنایع اب بر‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امروز به دنبال ایجاد شهرک های دانش بنیان‬ ‫با تکیه بر محدودیت اب در اس��تان هس��تیم به همین‬ ‫دلیل دیگر در پی تاس��یس شهرک های صنعتی االینده‬ ‫و صنایع��ی که با فناوری قدیم��ی فعالیت کنند در این‬ ‫استان نخواهیم بود و رویکرد ما فقط ایجاد شهرک های‬ ‫تخصص��ی خواه��د بود‪ .‬بگ��ی با بیان اینک��ه صنعت در‬ ‫اصفهان وارد مرحله فراصنعتی ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نیل ب��ه صنعت دانش بنی��ان رقابت پذی��ر صادرات گرا‬ ‫تنها راهکار اصلی توس��عه فراصنعتی در اصفهان اس��ت‬ ‫بنابرای��ن ب��ا توجه به تغییر اقلی��م و مقابله با بحران اب‬ ‫در اینده ایجاد شهرک های صنعتی فناوری و تخصصی‬ ‫در دس��تور کار اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ساخت شهرک های‬ ‫فناوری عناصری راهبردی با استفاده از ‪ ۶۹‬عنصر جدول‬ ‫تناوبی که در کشور جود دارد و تولید عناصر استراتژیک‬ ‫مانند س��زیم‪ ،‬لیتیم‪ ،‬النتانیدها‪ ،‬اکتنیدها و‪ ...‬می تواند‬ ‫یکی از راهکارهای اصلی توسعه فراصنعتی استان باشد‬ ‫ک��ه هر کیلوگرم تولید این محصوالت می تواند به اندازه‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹توقف صدور مجوز برای صنایع اب بر‬ ‫اس��تان قزوی��ن دارای ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶00‬واحد تولیدی‬ ‫اس��ت و جزو ‪ ۵‬قطب صنعتی کشور به شمار می رود که‬ ‫برای مقابله با کم ابی اقدام کرده اس��ت‪ .‬میزان بارندگی‬ ‫این اس��تان در سال گذشته ‪ ۳۲۴‬میلی متر بوده که این‬ ‫میزان بارندگی نسبت به سال قبل ‪ ۱۱/۶‬درصد کاهش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬مسئوالن اس��تان راهکارهایی‬ ‫مانن��د جلوگی��ری از ص��دور مجوز ب��رای واحدهای با‬ ‫مص��رف زیاد اب‪ ،‬تذکر به واحدهای پرمصرف‪ ،‬پلمب و‬ ‫مس��لوب المنفعه کردن هزار و ‪ ۷۸0‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫و جلوگیری از اضافه برداشت ‪ ۲۴۳‬حلقه چاه مجاز را از‬ ‫جمله اقدام های انجام ش��ده در این زمینه برشمردند‪ .‬به‬ ‫گفته مس��ئوالن‪ ،‬در نتیجه ای��ن اقدام ها میزان اب های‬ ‫زیرزمینی از ‪۱۶۸‬س��انتی متر به حدود ‪ ۸0‬س��انتی متر‬ ‫کاه��ش یافت و ح��دود ‪ ۲۳۶‬میلیون مترمکعب اب در‬ ‫س��فره های زیرزمینی حفظ شده است‪ ،‬انتظار هست با‬ ‫اص�لاح مصرف اب در واحده��ای تولیدی و تداوم رویه‬ ‫ص��ادر نکردن مجوز صنایع پراب بر ش��اهد حفظ منابع‬ ‫ابی خود باش��یم‪ .‬حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین نی��ز درباره مقابله‬ ‫ب��ا کم ابی در بخش صنعت این اس��تان به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬فعالیت صنایع پراب بر در مناطق کم اب‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» واحدهای صنعتی‬ ‫اع��م از اینکه در ش��هرک های صنعت��ی یا مجتمع های‬ ‫صنعتی مس��تقر ش��ده یا به صورت تک واحدی ساخته‬ ‫ش��وند اب مورد نی��از خود را ممکن اس��ت از چاه های‬ ‫ش��هرک صنعتی‪ ،‬منابع مجاور یا چاه مش��ترک‪ ،‬شبکه‬ ‫اش��امیدنی شهر یا روس��تا تامین کنند‪ .‬در برخی موارد‬ ‫نیز متقاضی ساخت یک واحد صنعتی به شخصه دارای‬ ‫چاه یا قنات یا سهمی از یک منبع ابی است‪ .‬با این حال‬ ‫ایجاد ش��هرک های تخصصی برای اس��تقرار واحد های‬ ‫دانش بنی��ان با تکیه بر محدودیت مص��رف اب راهکار‬ ‫مطرح شده از سوی کارشناسان است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ایجاد اشتغال با بهبود فضای کسب و کار‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خوزستان بر بهبود ش��اخص های فضای کسب وکار‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬چنانچ��ه رونق اقتصادی حاصل‬ ‫و موان��ع موج��ود در مس��یر کس��ب وکار برط��رف‬ ‫ش��ود‪ ،‬موفق به ایجاد اش��تغال ش��ده ایم‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان خوزس��تان‪ ،‬اخالق‬ ‫محمدیان در کارگروه اش��تغال مس��جد سلیمان که‬ ‫با حضور فرماندار و مس��ئوالن نهاد های اجرایی این‬ ‫شهرستان در محل فرمانداری ان برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برنامه راهبردی جامع اشتغال مسجد سلیمان‬ ‫از س��وی مشاوران متخصص که ش��ناخت کاملی از‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬باورها و ش��رایط اجتماعی این شهرستان‬ ‫دارند تدوین شده و در این برنامه داشته های مسجد‬ ‫س��لیمان در بخش های خدمات‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬گردش��گری و‪ ...‬مدنظر قرار گرفته است‪ .‬وی‬ ‫تولید چند تن فوالد برای کشور ارزش افزوده و ارزاوری‬ ‫ایجاد کند‪ .‬بگی افزود‪ :‬نخستین شهرک فناوری استان با‬ ‫مساحت‪ ۶00‬هکتار با فاز عملیاتی ‪ ۶0‬هکتار و افزون بر‬ ‫‪ ۱0‬هزار مترمربع س��اختمان فناوری با ارائه ‪ ۵0‬درصد‬ ‫مش��وق حق بهره برداری زمین در س��ال ‪ ۹۵‬گش��ایش‬ ‫یافت‪ .‬وی س��اخت ‪ ۳‬ش��هرک فن��اوری تخصصی دیگر‬ ‫را از مهم تری��ن برنامه های این ش��رکت در اینده اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ساخت شهرک فناوری تولید دارو‪ ،‬شهرک‬ ‫فناوری صنایع پایین دستی پتروشیمی‪ ،‬تبدیالت گازی‬ ‫و تولید کاتالیس��ت ها در مجاورت شهرک صنعتی رازی‬ ‫و همچنین س��اخت نخستین ش��هرک فناوری فراوری‬ ‫عناص��ر راهب��ردی در نائین می توان��د گام موثری برای‬ ‫توسعه فراصنعتی استان و کمک به تحقق اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتی و حمایت از تولید و اش��تغال فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی در صنایع دانش بنیان باشد‪.‬‬ ‫و دارای چالش ه��ای ابی می تواند در اینده مش��کالت‬ ‫ج��دی را ب��رای ادامه کار همین واحده��ا ایجاد کند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه محدودیت منابع ابی در اس��تان‬ ‫قزوی��ن و لزوم مدیریت در ای��ن زمینه‪ ،‬از ارائه مجوز به‬ ‫صنایعی که مصرف اب باال داش��ته باش��ند‪ ،‬خودداری‬ ‫می کنی��م‪ .‬وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اولوی��ت اصلی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان در جذب سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫حضور واحدهای صنعت��ی با فناوری نوین‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫و ب��ا مص��رف ان��رژی پایی��ن از جمله کم اب بر اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین توس��عه صنایع کم اب بر‪ ،‬با فناوری پیشرفته و‬ ‫دانش بنیان را در اس��تان مورد حمای��ت قرار می دهیم‬ ‫و ب��رای تامی��ن اب م��ورد نی��از انها اق��دام می کنیم‪.‬‬ ‫خانپ��ور گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته ب��ه دلیل میزان‬ ‫ک��م بارندگ��ی و نزوالت جوی در اس��تان ن��ه با کمبود‬ ‫اب بلک��ه ب��ا بح��ران اب در اس��تان روب��ه رو بودی��م‬ ‫بنابرای��ن بای��د صنایع��ی در منطق��ه مس��تقر ش��وند‬ ‫ک��ه کم اب ب��ر و دارای فن��اوری پیش��رفته باش��ند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با‬ ‫تاکید بر اس��تقرار صنایع کم اب بر در استان به صاحبان‬ ‫صنایع اب بر توصیه کرد که فرایند تولید و مصرف منابع‬ ‫ابی خود را مورد بازنگری قرار دهند‪ .‬همچنین به جای‬ ‫اس��تفاده از منابع س��فره های زیرزمینی از پس��اب های‬ ‫تصفیه خانه های صنعتی و خانگی با هماهنگی ش��رکت‬ ‫اب منطقه ای اس��تان استفاده کنند تا تولید انها حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ا تصریح لزوم دس��ت یافتن به تعریف مناس��ب از‬ ‫واژه های بیکار و ش��اغل‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه دولت ها وظیفه ایجاد بستر مناسب برای رونق‬ ‫اقتصادی کش��ور را دارند‪ ،‬گاهی اش��راف نداشتن ما‬ ‫از قوانی��ن‪ ،‬توانمندی ها و نقای��ص‪ ،‬مدیریت منابع و‬ ‫مدیریت توزیع‪ ،‬موانع و مش��کالتی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬ب��رای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ‬ ‫خوداشتغالی و کارافرینی چه اقدامات موثری انجام‬ ‫داده ایم؟ چند فرد توانمند اقتصادی را در شهرستان‬ ‫شناس��ایی کرده و انان را به سمت و سویی هدایت‬ ‫کرده ایم که با بهره من��دی از رهنمودهای یک گروه‬ ‫مش��اور متخصص و رایگان‪ ،‬بدانند س��رمایه خود را‬ ‫در چه مسیری به گردش دراورند؟ برنامه ریزی های‬ ‫اموزش��ی ما ب��رای اموختن مهارت ه��ای عملی به‬ ‫جمعیت دارای ش��رایط کار در مس��جد سلیمان چه‬ ‫بوده است؟‬ ‫ارتباط بخش دولتی و خصوصی سبب اشتغالزایی مولد‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ای مه��م م��ا برای‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومت��ی و اهداف ان در‬ ‫صنعت��ی ای��ران به این مهم دس��ت پیدا‬ ‫جهت رش��د و رونق اقتصادی‪ ،‬اش��تغال‬ ‫کرده ایم‪ .‬اش��تغالزایی در این اس��تان با‬ ‫اس��ت و برای رس��یدن به این منظور از‬ ‫ارتباط و همکاری گسترده بخش دولتی‬ ‫تم��ام ظرفیت ه��ا اس��تفاده می کنیم که‬ ‫و خصوصی فراهم شده و همچنین زمینه‬ ‫خوش��بختانه با ارتب��اط مطلوب و تعامل‬ ‫مناسبی برای حضور سرمایه گذاران ایجاد‬ ‫سازنده بین بخشی به این اهداف رسیدیم‪ .‬مسعود مهدی زاده مقدم کرده است‪ .‬در واقع ارتباط بخش دولتی‬ ‫استان خراسان رضوی به لحاظ موقعیت‬ ‫و خصوصی س��بب اش��تغالزایی مولد در‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ممت��از و اس��تراتژیک در بخش ه��ای‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی این اس��تان‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫مختلف‪ ،‬قابلیت رش��د بیش��تر و استقرار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با برنامه ریزی و هدف گذاری‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫واحدهای تولی��دی و صنعتی را دارد که‬ ‫و بر اس��اس اولویت ها‪ ،‬شهرک ها و نواحی‬ ‫در این زمینه با همکاری س��رمایه گذاران‬ ‫صنعت��ی را توس��عه می دهی��م تا ضمن‬ ‫می توان فضای صنعتی را توسعه داد‪.‬‬ ‫تقوی��ت بخ��ش تولی��د‪ ،‬زمین��ه س��رمایه گذاری برای‬ ‫یک��ی از برنامه های مهم ما رونق مس��تمر واحدهای‬ ‫سرمایه گذاران و اشتغال مولد در صنعت استان خراسان‬ ‫صنعت��ی در اس��تان خراس��ان رض��وی اس��ت ک��ه با‬ ‫رضوی بیش از پیش فراهم شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫سیاس��ت های دول��ت تدبی��ر و امی��د و حمایت ه��ای‬ ‫در راس��تای اج��رای‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫هدف گذاری شده تا ‪ ۷۷0‬لیتر‬ ‫اب در ثانیه برای شهرک های‬ ‫صنعت��ی در س��ال ‪ ۹۶‬بخش‬ ‫تصفیه خانه فاضالب نیز اکنون‬ ‫حدود ‪ ۳۲‬طرح با ظرفیت ‪۲۳‬‬ ‫همایون توفیقی‬ ‫ه��زار مترمکعب در روز وجود‬ ‫مدیر بهداشت‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫دارد ام��ا در راس��تای اجرای‬ ‫محیط زیست و انرژی‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ایجاد ظرفیت تصفیه فاضالب‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۷۶۵‬مترمکعب در‬ ‫روز هدف گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫اجرای این طرح با میانگین رشد در نظر گرفته شده حدود ‪۷۵‬‬ ‫درصد بوده اما این رشد در اجرای پروژه ها برای تمام استان ها‬ ‫یکسان نبوده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر از مجموع ‪ ۷۸۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در‬ ‫حال بهره برداری‪ ۱۸۸ ،‬شهرک صنعتی مجهز به تصفیه خانه‬ ‫با ‪ ۲۱۳‬مدول س��اخته شده اس��ت که قابلیت تصفیه روزانه‬ ‫‪ ۱۵۶‬ه��زار مترمکع��ب فاض�لاب را دارد به ط��وری که ‪۷۴‬‬ ‫درص��د از مجم��وع ‪ ۳۷‬هزار واحد صنعتی که در ش��هرک ها‬ ‫مس��تقر شده اند به شبکه تصفیه خانه فاضالب شهرک متصل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ۵۹۲ ،‬ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی و همچنی��ن‬ ‫‪ ۲۶‬درص��د از صنای��ع کوچ��ک مس��تقر در ش��هرک ها‬ ‫ب��ه ش��بکه تصفیه خان��ه فاض�لاب ش��هرک ها متص��ل‬ ‫نشده اند‪ .‬‬ ‫بناب��ر انچه در دفترچه قرارداد ش��هرک های صنعتی امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬واحدهای صنعتی موظف به انتقال پساب و فاضالب‬ ‫به میزان مش��خص در تصفیه خانه مرکزی ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی هستند و در صورتی که میزان االیندگی این پساب و‬ ‫فاضالب ها باالتر از حد مشخص باشد در زمره صنایع االینده‬ ‫به ش��مار رفته و این واحدها به س��اخت پیش تصفیه موظف‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫توسعه ای که شهرک ها و نواحی صنعتی در پی دستیابی به‬ ‫ان هس��تند‪ ،‬همه جانبه و پایدار و برمبنای این واقعیت است‬ ‫ک��ه بدون حفظ محیط زیس��ت و ایجاد ش��بکه های مدیریت‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬توسعه هر صنعتی تک بعدی و ناپایدار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در برنامه پنجم توسعه نیز هدف این است که تمام ظرفیت‬ ‫تصفیه خانه های شهرک های صنعتی فعال شود‪.‬‬ ‫فاضالب تولیدی کارخانه ها در شهرک های صنعتی باید پس از‬ ‫تصفیهوخلوصباالبرایمصارفصنعتیوکشاورزیدوبارهبهچرخه‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫فاضالب ه��ا و پس��اب ها از مهم تری��ن مناب��ع االین��ده‬ ‫محیط زیس��ت به ش��مار می رود و مدیریت اصولی ان گامی‬ ‫موثر در راس��تای حفاظت و بهسازی محیط زیست و استفاده‬ ‫پای��دار از منابع حیاتی این س��رمایه بزرگ اس��ت‪ .‬با افزایش‬ ‫روزافزون صنایع‪ ،‬تصفیه فاضالب ناش��ی ان نیز روزبه روز در‬ ‫حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن صنای��ع الوده کننده محیط زیس��ت می توان‬ ‫به صنای��ع غذایی(لبنی‪ ،‬فراورده های گوش��تی و‪ ،) ...‬فوالد‪،‬‬ ‫کاغذ و مقوا‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬شیشه سازی و نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬اهمیت س��اخت تصفیه خانه فاض�لاب به حدی‬ ‫اس��ت که امروز ش��هرک های صنعتی و واحده��ای صنعتی‬ ‫خارج از این ش��هرک ها به ایج��اد تصفیه خانه فاضالب ملزم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مش��اوران طراحی تصفیه خانه ه��ای فاضالب صنعتی طبق‬ ‫قرارداد ش��رکت ش��هرک های صنعتی با واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫تصفیه خانه ه��ا را برمبن��ای «‪ ۱۰۰۰ »BOD‬میلی گ��رم در‬ ‫لیت��ر ورودی و «‪ ۲ »COD‬هزار میلی گرم در لیتر خروجی‬ ‫طراحی می کنند‪ .‬خروجی ها نیز در حد اس��تاندارد س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست برای ابیاری و کشاورزی قابل استفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ط��رح بهره ب��رداری اب از پس��اب در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی نیز در دس��ت اقدام اس��ت به طوری ک��ه فاضالب‬ ‫خروج��ی از تصفیه خانه های مرکزی ش��هرک ها وارد ش��بکه‬ ‫اس��تحصال اب شده و تا استانداردهای اب اشامیدنی تصفیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫متد ان طوری درنظر گرفته ش��ده که بعد از چند فیلتر یا‬ ‫فیلتر ش��نی وارد مرحله کربن فعال ش��ده و بعد از گذشتن‬ ‫از «‪ »MBR‬ممب��ری راکتورها وارد ش��بکه «‪ »RO‬ازن زنی‬ ‫می ش��ود و تا استانداردهای اب اش��امیدنی تصفیه می شود‪ .‬‬ ‫طرح استحصال اب از پساب فقط در ‪ ۶‬شهرک صنعتی اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در کل کش��ور ط��رح اس��تحصال اب از پس��اب در ‪۶‬‬ ‫ش��هرک صنعتی س��منان‪ ،‬اق قال گرگان‪ ،‬ش��هید س��لیمی‬ ‫تبری��ز‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬مورچه خ��ورت اصفه��ان و ش��کوهیه ق��م‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری رس��یده و ‪ ۲۱‬ط��رح نیز در دس��ت اقدام‬ ‫است‪ .‬‬ ‫وج��ود تصفیه خانه های فاض�لاب در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی می تواند در مبحث اب گردانی و اس��تفاده دوباره از‬ ‫اب مهم و حیاتی باش��د‪ .‬ساخت تصفیه خانه فاضالب عالوه بر‬ ‫جلوگیری از مشکالت زیس��ت محیطی و کاهش الودگی‪ ،‬بر‬ ‫ایجاد فضای سبز و صیانت از محیط زیست بسیار موثر است‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی نیز با رعایت اصول زیست محیطی‬ ‫و نص��ب پیش تصفیه می توانند بر افزایش کارایی تصفیه خانه‬ ‫فاضالب موثر واقع شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 289‬پیاپی ‪2262‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 5‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫دیدگاه‬ ‫کاهش ‪ ۴۶‬درصدی اعتبارات‬ ‫تملک دارایی بخش اب‬ ‫رییس کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و‬ ‫منابع طبیعی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در الیحه بودجه پیش��نهادی‬ ‫دولت اعتب��ارات تملک دارایی فصل اب‬ ‫‪ ۴۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫علی اکب��ری در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫با اش��اره به بررسی کلیات الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬در کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در بررس��ی کلیات علت کاهش اعتبارات تملک دارایی در‬ ‫بخش های اب و کشاورزی را با نهاد های مربوط از جمله سازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه و وزارتخانه ه��ای مربوط پیگیری کردیم و برای‬ ‫اصالح موضوع پیش��نهادهایی به منظور بررس��ی در کمیسیون‬ ‫تلفیق ارائه می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم بجنورد در مجلس دهم ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫درواقع دولت الگوی تنظیم بودجه را تغییر داده اس��ت به همین‬ ‫دلیل ش��اهد کاهش ارق��ام در برخی فصل ها هس��تیم که البته‬ ‫کاه��ش اعتبارات در حوزه اب ک��ه در بخش تولید و تامین اب‬ ‫اشامیدنی الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اب را به عنوان ابزار بسیار مهم و اساسی‬ ‫در تولی��د الزم و ضروری می دانیم و از کاهش بودجه خودداری‬ ‫می کنی��م‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬بنابراین به ط��ور حتم پیش��نهادهایی‬ ‫در راس��تای افزایش اعتبار اب ارائه می ش��ود ک��ه در نهایت در‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه و صحن به جمع بندی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫اکب��ری درباره می��زات کاهش اعتبارات تمل��ک دارایی فصل‬ ‫اب در بودج��ه س��ال ‪ ۹۷‬اظهار کرد‪ :‬انچه در ظاهر پیدا اس��ت‬ ‫‪ ۴۶‬درص��د از اعتبارات تمل��ک دارایی فص��ل اب کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته س��ازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود می گوید در‬ ‫منابع دیگر از جمله اعتبارات اس��تانی این کاهش جبران شده و‬ ‫اگر کاهشی باشد به تعبیر این سازمان ‪ ۵‬درصد است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و مناب��ع طبیعی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در زمینه اس��تانی شدن اعتبارات تملک دارایی‬ ‫اب گفت‪ :‬بودجه اس��تانی حقیقی تر و بر اساس نیاز شناخته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مراجع اس��تانی که ارتباط مس��تقیم تری با مردم دارند‪،‬‬ ‫می توانند منبع مناس��بی برای تامین نیازهای ضروری باش��ند و‬ ‫اعتقاد دارم که استانی کردن بودجه حرکت مثبتی است‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ ۳0‬واگن باری ساخت واگن پارس به‬ ‫ناوگان ریلی کشور پیوست‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واگن پارس اراک گفت‪ ۳۰ :‬واگن باری لبه بلند‬ ‫ساخت شرکت واگن پارس اراک به ناوگان ریلی کشور پیوست‪.‬‬ ‫محمدرضا مختاری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬این واگن ها به ارزش‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال به ش��رکت های «توکاریل» و‬ ‫«پارس��یان ریل ش��هر» تحویل داده ش��د‪ .‬تا پایان امسال نیز هر ماه‬ ‫‪ ۳۰‬واگن باری و مس��افربری تولید می ش��ود و به ناوگان ریلی کشور‬ ‫می پیوندد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت واگن پارس اراک اظهار کرد‪ :‬قرارداد‬ ‫س��اخت ‪ ۱۰۹‬واگن باری دیگر با ش��رکت توکاریل قطعی شده که تا‬ ‫پایان امس��ال تحویل این شرکت بهره برداری می شود‪ .‬ساخت ‪ ۶‬هزار‬ ‫واگ��ن باری لبه بلند که به ش��رکت یونایتد واگن (‪ )UWC‬روس��یه‬ ‫واگذار ش��ده بود‪ ،‬هفته گذشته قطعی ش��د که با پیگیری های وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شرکت واگن پارس اراک در ساخت ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬واگن مشارکت دارد‪ .‬مختاری گفت‪ :‬شرکت های واگن پارس‬ ‫اراک برای تسریع در فرایند تولید واگن های تعهدشده‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫خوشه ریلی سازماندهی شده در استان مرکزی را در دستور کار قرار‬ ‫می دهد‪ .‬ش��رکت واگن پ��ارس اراک واحد تولیدی مادرتخصصی در‬ ‫حوزه محصوالت ریلی خاورمیانه اس��ت‪ .‬این شرکت در سال ‪۱۳۵۴‬‬ ‫اغاز به کار کرد و در سال ‪ ۱۳۶۴‬با سرمایه گذاری سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران به یکی از زیرمجموعه های این سازمان پیوست‪.‬‬ ‫این ش��رکت به عنوان بزرگترین س��ازنده انواع لکوموتیو‪ ،‬واگن های‬ ‫باری‪ ،‬مس��افری و مترو در خاورمیانه‪ ،‬متولی اصلی تولیدات ش��بکه‬ ‫حمل ونقل ریلی کشور است‪.‬‬ ‫مشتری‪ :‬کدوم شیرخام خورده ای‬ ‫این قیمت ها رو افزایش داد؟!‬ ‫قیمت شیرخام افزایش یافت‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫نقش بخش خصوصی در اجرایی شدن مگاپروژه ها‬ ‫سمیه کرمی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫یکی از راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫در کش��ور توج��ه به بخش خصوص��ی و نقش پذیری‬ ‫بنگاه ها در اجرایی ش��دن مگاپروژه ها است‪ .‬دستیابی‬ ‫به رش��د و توس��عه اقتص��ادی بدون داش��تن هدف‪،‬‬ ‫اس��تراتژی و برنامه معین و در کنار همه اینها دولتی‬ ‫که نقش راهبری را در تالش های توس��عه ای ایفا کند‬ ‫امکان پذی��ر نخواهد ب��ود‪ .‬در ادبی��ات مدیریت پروژه‬ ‫ب��ه پروژه های ب��ا حجم باالت��ر از یک میلی��ارد دالر‬ ‫«مگاپ��روژه یا ابرپروژه» می گوین��د‪ .‬البته این تعریف‬ ‫در صنایع مختلف ممکن اس��ت متفاوت باش��د اما به‬ ‫ص��ورت عمومی‪ ،‬این تعریف معیاری اس��ت که برای‬ ‫بیش��تر صنایع کاربرد دارد‪ .‬از دیگر مش��خصات این‬ ‫پروژه ها می توان به پیچیدگی انها اش��اره کرد که در‬ ‫تعریف پیچیدگی موارد زیادی مثل مدت زمان پروژه‪،‬‬ ‫پیچیدگ��ی فنی و تکنولوژیکی‪ ،‬تع��دد ذی نفعان و از‬ ‫همه مهم تر چند تخصصی بودن انها اش��اره کرد‪ .‬در‬ ‫افزایش رش��د و توسعه اقتصادی سرمایه نقش مهمی‬ ‫را ایفا می کند‪ ،‬زیرا قابلیت دارد که در ترکیب بهینه‬ ‫با نی��روی کار و فن��اوری بخش تولی��د را به حرکت‬ ‫دراورده و ب��ا رون��ق تجارت زمینه های بهبود س��طح‬ ‫زندگی و رش��د اقتصادی را فراهم کند‪ .‬نبود سرمایه‬ ‫یکی از علل اصلی گرفتار ش��دن بسیاری از کشورها‬ ‫در دور باطل فقر و توس��عه نیافتگی ش��ناخته شده و‬ ‫عالوه بر انکه بیکاری گس��ترده ای را ب��ه دنبال دارد‪،‬‬ ‫موجب عقب ماندگی س��طح تولید ملی می ش��ود و به‬ ‫فق��ر اقتصادی می انجامد‪ .‬با وجود پیش��ینه طوالنی‬ ‫برنامه ریزی در ایران از گذش��ته تاکن��ون در اقتصاد‬ ‫ی که میان‬ ‫ایران س��ردرگمی دیده می ش��ود به نحو ‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی ارتباط و هم افزایی دیده‬ ‫نمی شود‪ .‬ایران از شروع فرایند برنامه ریزی و گام در‬ ‫مسیر توسعه همواره از کمبود سرمایه گذاری و تولید‬ ‫رنج برده اس��ت و این اتفاق در حالی می افتد که یکی‬ ‫از اه��داف اولویت دار برنامه های پنج س��اله اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی کشور که اثر مستقیم‬ ‫بر س��ایر بخش های دیگر اقتصادی دارد‪ ،‬رشد حجم‬ ‫س��رمایه گذاری های جدید از س��وی بخش خصوصی‬ ‫اس��ت که دس��ت نیافتن به ان هدف جذب اشتغال‪،‬‬ ‫صادرات غیرنفتی و افزایش درامد سرانه ملی‪ ،‬کاهش‬ ‫ت��ورم و به دنبال ان تقویت پ��ول ملی برای باالبردن‬ ‫ق��درت خرید م��ردم و ایجاد رفاه ملی را با شکس��ت‬ ‫روبه رو می کند‪ .‬شرایط پسابرجام فرصتی فراهم کرده‬ ‫اس��ت تا کشور با یک اس��تراتژی راهبردی‪ ،‬به سمت‬ ‫استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫داخلی و خارج��ی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه های بزرگ‬ ‫(مگاپروژه ها ) گام بردارد‪ .‬رش��د اقتصادی از دل بنگاه‬ ‫اقتص��ادی بیرون می اید که عملکرد ان با انگیزه های‬ ‫طبیع��ی س��ودمحور و در فضای رقابت��ی‪ ،‬در بهترین‬ ‫وضعی��ت قرار می گیرد‪ .‬اقتصاد در صورتی می تواند به‬ ‫رشد پایدار برسد که بنگاهداری به طور کامل برعهده‬ ‫بخش خصوصی باشد‪ .‬به همان میزان که ماهیت کار‬ ‫دولت‪ ،‬نیازمند اقتدار و بهره گیری از ابزارهای الزام اور‬ ‫اس��ت‪ ،‬رفتار بخش خصوصی نی��ز مبتنی بر انگیزه و‬ ‫انتخاب های ازاد است‪.‬‬ ‫دول��ت قوی و بخ��ش خصوصی ضعی��ف یا دولت‬ ‫ضعیف و بخش خصوصی قوی‪ ،‬ناممکن اس��ت؛ دولت‬ ‫ضعیف و بخش خصوصی ضعیف‪ ،‬ممکن اما نامطلوب‬ ‫است و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه‬ ‫ممکن و مطلوب ارزیابی می ش��ود‪ .‬با وجود تاکیدی‬ ‫که دولت بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت شرکت های‬ ‫خصوص��ی می کند با چالش اساس��ی از جمله کمبود‬ ‫نقدینگی روبه رو اس��ت چراکه اج��رای ابرپروژه ها و‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی‪ ،‬نیازمند تامین نقدینگی بسیار‬ ‫باالس��ت که دولت به دلیل وضعیت نامناسب بودجه‪،‬‬ ‫ناش��ی از کاهش بهای فروش نفت‪ ،‬قادر به تامین ان‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از سویی‪ ،‬بنیه مالی شرکت ها و پیمانکاران داخلی‬ ‫ب��رای تامین مال��ی پروژه های ب��زرگ صنعتی دچار‬ ‫نقصان جدی اس��ت‪ .‬در چنین مواقع��ی بهره گرفتن‬ ‫از امکان فاینانس پروژه ها از س��وی تامین کننده مالی‬ ‫یا س��رمایه گذار خارجی‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی ب ه عنوان موتور مح��رک اقتصاد در تمامی‬ ‫دولت ها جایگاهی ویژه دارد‪ .‬بس��یاری از کش��ورها با‬ ‫حمای��ت از بخش خصوصی تالش کرده اند این موتور‬ ‫را روش��ن نگه دارند و برخی کش��ورها نیز با حمایت‬ ‫نک��ردن از ای��ن بخش‪ ،‬ق��وای اضافی ب��رای حرکت‬ ‫به س��مت توس��عه را از دس��ت داده اند‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫نمی توان از اهمیت حضور توامان دو بخش خصوصی‬ ‫و دولت��ی در کن��ار یکدیگر به راحتی عب��ور کرد‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د کشورهای توسعه یافته‪ ،‬نه تنها به بخش‬ ‫خصوصی اهمیت می دهند بلکه تالش دارند از طریق‬ ‫حمایت های دولتی نوعی پیوند و همکاری بین بخش‬ ‫خصوص��ی و دولتی به وجود اورن��د‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫این دیدگاه سنتی که بخش خصوصی یا دولتی فراتر‬ ‫از یکدیگر تصور ش��ود‪ ،‬در ب��ازار اقتصاد امروز چندان‬ ‫معتبر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمونه هایی موفق در بخش خصوصی‬ ‫س��ال ها تالش دولت هند برای اعتبار بخشیدن به‬ ‫خصوصی سازی کشاورزی و صنعت باعث شده حجم‬ ‫زیادی از فعالیت های هند در صنعت‪ ،‬تولید و تجارت‬ ‫با همت بخش خصوصی اداره ش��ود‪ .‬ب��ا وجود اینکه‬ ‫دول��ت هند برای نظ��ارت‪ ،‬کنترل و بررس��ی اجرای‬ ‫صحیح قوانین خصوصی سازی در این حوزه ها همواره‬ ‫در تالش اس��ت‪ ،‬پ��اداش این تالش ها که از اواس��ط‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬اغاز ش��ده اکنون کامال مشهود است‪ .‬دولت‬ ‫ژاپن نیز تجربه ای مش��ابه دارد؛ اگرچه توس��عه ژاپن‬ ‫در درجه نخس��ت ت��ا حد زیادی مدی��ون کارافرینی‬ ‫در بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬بسترسازی صحیح دولت‬ ‫برای اسان س��ازی کارافرینی نیز قابل چشم پوش��ی‬ ‫نیس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با وجود انکه ژاپن نیز روند‬ ‫خصوصی سازی را از دهه ‪ ۹۰‬جدی گرفت ‪ ،‬ریشه های‬ ‫ای��ن روند را می توان به دهه ه��ای ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬میالدی‪،‬‬ ‫یعنی س��ال های پ��س از جنگ جهان��ی و موج های‬ ‫توسعه صنعتی در جهان مرتبط دانست‪.‬‬ ‫در این سال ها سیاست های رقابتی و توسعه طلبانه‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬خواه ناخواه مس��یر این کش��ور را به س��مت‬ ‫یاددا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫خصوصی س��ازی س��وق داد و در نهایت این مسیر در‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬به اوج خود رسید‪ .‬مکانیزم اصلی دولت ژاپن‬ ‫برای بها دادن به بخش خصوصی در اعتبار بخش��ی به‬ ‫بخش های فناوری‪ ،‬ایجاد فضای رقابتی و فرصت سازی‬ ‫برای کارافرینان بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬سیاست های مالی‬ ‫دولت ژاپن که در سال های پس از جنگ جهانی برای‬ ‫اصالحات اقتصادی در دس��تور کار دولت قرار گرفت‪،‬‬ ‫ارتقا بخشیده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای پیش روی دولت ها‬ ‫دولت ها نقش مهمی در حمایت از طرح های توسعه‬ ‫اقتصادی بخش خصوصی ایفا می کنند‪ .‬اما راهکارهای‬ ‫عم��ده برای حمایت از بخش خصوصی کدامند؟ پیتر‬ ‫استرا و ابیگل تراپ‪ ،‬کارشناسان اقتصادی در مقاله ای‬ ‫ب��ه برتری��ن روش ه��ای حمایتی که در کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته اجرا شده و بازده مناسب داشته اند‪ ،‬اشاره‬ ‫می کنند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دولت ها می توانند به واسطه طرح های اعتباری‪،‬‬ ‫تسهیالت مالیاتی‪ ،‬س��رمایه گذاری های استراتژیک‪،‬‬ ‫اعط��ای یارانه و کمک های مالی به بلوغ و ش��کوفایی‬ ‫بخ��ش خصوصی کمک کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬گاهی‬ ‫برخ��ی اتفاق��ات غیرقابل پیش بینی(مانن��د تغییرات‬ ‫ناگهانی اب و هوا در بخش کش��اورزی) اس��یب های‬ ‫جدی به اقتصاد غیردولت��ی وارد می کنند‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی دولت می تواند نقش��ی پررن��گ در احیای‬ ‫بخش خصوصی و بازگشت سرمایه های از دست رفته‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬همکاری موازی و همپای دو بخش خصوصی و‬ ‫دولتی‪ ،‬نه تنها بخش خصوصی را تقویت می کند بلکه‬ ‫به اسان سازی برنامه های توسعه دولتی کمک می کند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬توسعه زیرس��اخت های تولید(برق رسانی‬ ‫مناط��ق صنعت��ی‪ ،‬ایجاد مخ��ازن اب‪ ،‬توس��عه راه ها‬ ‫و‪ ) ...‬ب��ه کاهش دغدغه ه��ای بخش خصوصی کمک‬ ‫می کند و روند تولید در کشورها را سرعت می بخشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اعط��ای بیمه های حمایتی یک��ی دیگر از مواردی‬ ‫اس��ت که می تواند به کارفرمای��ان و کارمندان بخش‬ ‫خصوصی اطمین��ان خاطر دهد ک��ه در صورت بروز‬ ‫هر ن��وع مش��کل‪ ،‬این��ده ای تضمین ش��ده خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نشست خبری‬ ‫معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز امار ایران‪:‬‬ ‫اثر نرخ تورم برای دهک های ضعیف بیشتر است‬ ‫منبع‪ :‬شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز امار‬ ‫ای��ران اعالم کرد‪ :‬نرخ ت��ورم اذر در دهک دهم‬ ‫جامعه که پایین ترین س��طح درامدی را دارد‪،‬‬ ‫‪ ۸/۸‬درصد و در دهک اول که باالترین س��طح‬ ‫درامدی اس��ت ‪ ۷/۴‬درصد محاسبه شده است‪.‬‬ ‫امیدواریم محاسبه نرخ تورم به تفکیک دهک ها‬ ‫در تعیین حداقل دس��تمزد مورد استفاده قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ج��واد‬ ‫حس��ین زاده در نشس��ت خبری روز گذشته‪ ،‬از‬ ‫تغییر س��ال پایه ش��اخص نرخ مصرف کننده از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬ب��ه ‪ ۱۳۹۵‬به عن��وان یک رویداد‬ ‫بزرگ در مرکز ام��ار ایران یاد کرد‪ .‬از این پس‬ ‫مرکز امار‪ ،‬نرخ تورم را برای دهک های مختلف‬ ‫محاسبه می کند که مصارف خود را دارد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده درباره تغییر سال پایه نیز گفت‪:‬‬ ‫در س��بد مصرفی خانوارها‪ ،‬س��ال ‪ ۹۵‬به لحاظ‬ ‫فناوری‪ ،‬ترکیب جمعیتی و اقالم مصرفی تغییر‬ ‫می کند ک��ه می تواند موجب تغییر س��ال پایه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ضریب اهمیت برخ��ی از اقالم خوراکی ها و‬ ‫اشامیدنی ها با تغییر سال پایه کاهش یافت ه که‬ ‫از جمله می توان به ضریب اهمیت نان و غالت‪،‬‬ ‫گوش��ت قرمز و سفید‪ ،‬لبنیات و تخم مرغ اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬تعداد اقالم نهایی برای س��ال ‪۹۵‬‬ ‫در تعیین نرخ تورم در مناطق شهری ‪ ۴۵۵‬قلم‬ ‫کاال و در مناطق روستایی ‪ ۳۰۵‬قلم کاال است‪.‬‬ ‫بنابراین تورم ش��هری از ‪ ۳۵۷‬منطقه شهری و‬ ‫در مناطق روس��تایی از ‪ ۶۲۶‬ابادی جمع اوری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ضری��ب اهمی��ت خوراکی ه��ا و‬ ‫اش��امیدنی ها با تغییر سال پایه از ‪ ۲۸ /۴‬درصد‬ ‫به ‪ ۲۷ /۲‬درص��د کاهش یافته و ضریب اهمیت‬ ‫کاالهای غیرخوراکی و خدمات با تغییر س��ال‬ ‫پای��ه از ‪ ۷۱ /۵۴‬درصد به ‪ ۷۲ /۷۶‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی مرکز ام��ار ایران بیان کرد‪:‬‬ ‫درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کاالها و‬ ‫خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۶‬نسبت به دوره مشابه سال قبل برای‬ ‫کل کش��ور ‪ ۸‬درصد‪ ،‬مناطق شهری ‪ ۷ /۸‬درصد‬ ‫و مناطق روس��تایی ‪ ۹ /۲‬درصد است که نسبت‬ ‫به همین اطالع در ابان امسال برای کل کشور‬ ‫و مناط��ق روس��تایی ‪ ۲‬واحد درص��د و مناطق‬ ‫شهری ‪ ۳‬واحد درصد افزایش یافته است‪ .‬حال‬ ‫ضرای��ب اهمیت گروه های کاالیی در دو س��ال‬ ‫پایه ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۵‬نش��ان می دهد تورم ساالنه برای‬ ‫دهک اول اقالم خوراکی ها و اشامیدنی ها ‪۱۱ /۱‬‬ ‫و دهک دهم ‪ ۱۳ /۲‬درصد است‪.‬‬ ‫همچنین نرخ تورم کاالهای غیرخوراکی برای‬ ‫ده��ک اول ‪ ۷‬درصد و ده��ک دهم ‪ ۶ /۳‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزن(درص��د) کااله��ای خوراک��ی در س��بد‬ ‫مصرفی خانوار ب��رای دهک اول ‪ ۴۳ /۳‬و دهک‬ ‫ده��م‪۱۷/ ۲‬و وزن کااله��ای غیرخوراکی برای‬ ‫ده��ک اول ‪ ۵۶ /۷‬و ده��ک ده��م ‪ ۸۲ /۷‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نهای��ت ‪۱۹‬درص��د نرخ ت��ورم دهک اول‬ ‫از دهک دهم بیش��تر اس��ت (ده��ک اول ‪8/8‬‬ ‫درص��د و ده��ک ده��م ‪ ۷/۴‬درص��د) یعن��ی‬ ‫اقش��ار کم درام��د جامعه ‪۱۹‬درصد ن��رخ تورم‬ ‫را بیش��تر از خانواده ه��ای پر درام��د ح��س‬ ‫می کنند‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد که محاسبه‬ ‫نرخ تورم به تفکیک دهک ها در تعیین حداقل‬ ‫دستمزد مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬از این پس‬ ‫نرخ تورم روز یکم هر ماه و نرخ تورم به تفکیک‬ ‫دهک ها در هفته نخست هر ماه منتشر می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!