روزنامه گسترش صنعت شماره 290 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 290

روزنامه گسترش صنعت شماره 290

روزنامه گسترش صنعت شماره 290

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رونق تولید ‪ 97‬به شرط یارانه تولید‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۷‬و تصمیمات دولت برای س��ال اینده یکی از موضوعات اصلی و چالش��ی‬ ‫این روزهای فضای اقتصادی کش��ور ش��ده اس��ت؛ دولت در الیحه بودجه س��ال اینده برای‬ ‫تامین اعتبارات خود س��راغ ش��یوه های جدیدی رفته که به گفته بسیاری از کارشناسان تاثیر‬ ‫مستقیمی بر جامعه و تولید خواهد گذاشت‪ .‬به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی افزایش نرخ‬ ‫س��وخت برای تامین اعتبار طرح های تولید و اشتغال و از سوی دیگر‪ ،‬روند صعودی نرخ ارز و‬ ‫حرکت دولت به سمت بازار ازاد نگرانی هایی را نسبت به افزایش تورم در سال اینده به وجود‬ ‫پیاپی ‪ 2263‬دوره جدید شماره ‪290‬‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬پس از چند سال سیاست های کنترل تورمی دولت که در شرایط رکودی کشور‬ ‫نیز اجرایی ش��د‪ ،‬دولت توانس��ت از اواخر سال گذشته با وجود تورم تک ر قمی رونق نسبی را‬ ‫در کشور ایجاد کند و رشد اقتصادی را به بخش های مختلف اقتصادی بازگرداند اما اکنون با‬ ‫توجه به تصمیم دولت برای افزایش نرخ س��وخت که به افزایش تورم و از س��وی دیگر شوک‬ ‫ارزی و تشدید نوسانات نرخ دالر در کشور منجر می شود وضعیت پیش رو برای تولید در سال‬ ‫اینده چندان مساعد به نظر نمی رسد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 8‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫ایران جزو ‪ 5‬کشور برتر تولیدکننده لوستر در جهان‬ ‫کارشناسان راهکارهای‬ ‫کاهش مشکالت مالی صنعتگران را بررسی کردند‬ ‫تامین مالی صنایعکوچک‬ ‫با گره گشایی از بازار‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنایع کوچک در تمام جهان به س��رعت خلق درامد کرده و تاثیر‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬بلندمدت و میان مدت انها بر اش��تغال مش��هود است‪ .‬در‬ ‫تمام جهان صادرات باالی ‪ ۵0‬درصد (در برخی کش��ورها تا ‪ ۸0‬یا ‪۹0‬‬ ‫درصد ) و همچنین اش��تغال ‪ ۸0‬تا ‪ ۹0‬درصدی (در برخی کشورها ) به‬ ‫واسطه این صنایع ایجاد می شود که با قرار دادن این مولفه ها در کنار‬ ‫یکدیگر جایگاه این صنایع در رونق اقتصادی کش��ور به روشنی دیده‬ ‫می شود‪ .‬اما این صنایع در تامین مالی به چشم اسفندیار معروف و از‬ ‫این منظر اسیب پذیرند‪.‬‬ ‫این صنایع با مش��کل نقدینگی روبه رو هس��تند که سایر مشکالت‬ ‫از بدهی ه��ای بانکی‪ ،‬مالیاتی و تامی��ن اجتماعی و‪ ...‬را برای صاحبان‬ ‫صنعت به دنبال اورده اس��ت‪ .‬همان طور که به س��رعت با منابع مالی‬ ‫اندک فعال می شوند با کوچکترین تلنگر مالی در معرض تعطیلی قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬کارشناس��ان نیز معتقدند اگر بتوان مشکل بازار واحدهای‬ ‫صنعتی را به گونه ای حل کرد که بخش��ی از ان در توس��عه صادرات‬ ‫و بخش��ی دیگر در نوس��ازی صنایع باش��د می توان با تولید محصول‬ ‫ب��ا کیفیت بهتر ش��اهد جذب کاالی ایران در ب��ازار داخلی و خارجی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مشکل بازار خود از دو عامل برون زا و درون زا تشکیل شده است که‬ ‫عامل برون زا از مش��کال ت بین المللی مانند تحریم ها نشات می گیرد و‬ ‫عامل درون زای ان نیز بخش��ی از ان به کیفیت کاال مربوط می شود و‬ ‫بخشی دیگر به قدرت خرید مصرف کنندگان باز می گردد اما در نهایت‬ ‫مشکل مالی صنایع با گره گشایی از مشکل بازار حل خواهد شد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬در س��رفصل سیاست های ابالغ ش��ده به متولیان صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط کمک به واحدهای ب��ا ظرفیت کمتر و واحدهایی‬ ‫که محصوالت ش��ان صادراتی است در اولویت تامین مالی قرار گرفته‬ ‫اس��ت ضمن اینکه مباحث مهم در بخش اموزش و کمک به نوسازی‬ ‫در قالب های مختلف و همچنین کمک به ش��رکت های دانش بنیان از‬ ‫جمله مواردی هس��تند که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و متولیان‬ ‫صنایع کوچک انها را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 8 1396‬ربیع الثانی ‪ 27 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 290‬پیاپی ‪2263‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫بی توجهی به رونق تولید‬ ‫در الیحه بودجه‬ ‫خبر‬ ‫ابالغ نظام نامه مدیریت‬ ‫پاسخگویی به شکایات‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫مسئوالن این وزارتخانه خواست تا‬ ‫نسبت به اصالح و بازبینی فرایند‬ ‫پاسخگویی به شکایت ها در راستای‬ ‫صیانت از حقوق شهروندی اهتمام‬ ‫ویژه داشته باشند‪ .‬به گزارش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به استناد‬ ‫ماده «‪ »۲۵‬قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و‬ ‫همچنین مصوبه شماره ‪ ۱۹۰۱/۸۵۰۸۴‬به تاریخ ‪۱۳۸۴/۵/۱۲‬‬ ‫شورای عالی اداری‪ ،‬مدت زمان پاسخگویی به شکایت ها‪،‬‬ ‫درخواست ها و پیشنهادهای مراجعان و متقاضیان ‪ ۳۰‬روز کاری‬ ‫ن شده است‪ .‬اما در برخی مواقع مشاهده می شود که زمان‬ ‫تعیی ‬ ‫پاسخگویی به متقاضیان بیشتر از این بازه زمانی شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در راستای صیانت از حقوق‬ ‫شهروندان و با هدف افزایش سرعت پاسخگویی‪ ،‬ضمن تاکید‬ ‫بر مطالعه دوباره مصوبات یادشده از معاونان‪ ،‬مدیران و رییسان‬ ‫سازمان های استانی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواست تا نسبت‬ ‫به اصالح و بازبینی فرایند پاسخگویی و رفع نارسایی ها اهتمام‬ ‫ورزند و این موارد را مدنظر قرار دهند‪ :‬مدت زمان فرایند ثبت‪،‬‬ ‫ارجاع‪ ،‬بررسی‪ ،‬اقدام و ارسال پاسخ به مرجع پیگیری‪ ،‬حداکثر‪۳۰‬‬ ‫روز کاری است و در زمینه مکاتبات دفتر بازرسی‪ ،‬ارزیابی‬ ‫عملکرد و پاسخگویی به شکایات نیز الزم است حداکثر پس‬ ‫از ‪ ۱۰‬روز کاری به ارسال پاسخ اقدام شود‪ .‬البته در موارد خاص‬ ‫دالیل تاخیر در ارائه پاسخ باید به صورت کتبی به این دفتر ارسال‬ ‫شود‪.‬از سوی دیگر تمامی معاونت ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬شرکت های تابع‬ ‫و سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها باید به صورت‬ ‫ماهانه گزارش های تعداد شکایات مستقیم‪ ،‬موضوع شکوائیه ها‪،‬‬ ‫نتیجه مکاتبات و‪ ...‬را به دفتر بازرسی‪ ،‬ارزیابی عملکرد و‬ ‫پاسخگویی به شکایات ارسال کنند‪.‬مدیرکل دفتر بازرسی‪،‬‬ ‫ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز باید پس از جمع اوری این اطالعات‪ ،‬گزارش مربوط‬ ‫را به صورت ‪ ۳‬ماهه و پس از تجزیه و تحلیل به وزیر ارائه کند‪.‬‬ ‫محمدحسین فنایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در الیحه بودجه س��ال اینده‬ ‫برنام�� ه مش��خصی ب��رای رونق‬ ‫تولی��د وجود ن��دارد و راهکاری‬ ‫برای پایدار بودن خروج از رکود‬ ‫در نظر گرفته نشده است‪ .‬دولت‬ ‫نه تنها ب��رای حمای��ت از تولید‬ ‫ردیف��ی در بودج��ه ق��رار نداده‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫بلکه ب��رای پرداخ��ت مطالبات‬ ‫رییس کمیسیون صنعت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و بدهی های‬ ‫اتاق تهران‬ ‫سازمان ها و نهادها به پیمانکاران‬ ‫بخش خصوص��ی و‪ ...‬هم عددی‬ ‫را درنظ��ر نگرفته اس��ت و همچنان چال��ش وصول مطالبات‬ ‫بدهی های دولتی پابرجاست‪ .‬استقراضی که دولت در بودجه‬ ‫دیده اس��ت بیش از گذش��ته شده و این نش��ان می دهد که‬ ‫دولت نتوانسته در استقراض های قبلی به تعهداتش نسبت به‬ ‫کسانی که اوراق خریده اند عمل کند و حاال در الیحه بودجه‬ ‫س��ال اینده می خواهد از بازار س��رمایه استقراض کند و این‬ ‫امکان��ات بخش خصوصی را در گرفتن تس��هیالت و منابع از‬ ‫بازار سرمایه محدود می کند‪ .‬روند افزایش نرخ سوخت‪ ،‬مثبت‬ ‫است ولی به نظر من دارای استراتژی روشن نیست و یارانه ها‬ ‫به درستی شفاف نشده است‪.‬‬ ‫هنوز نمی دانیم که چقدر یارانه روی حامل های انرژی داده‬ ‫می شود و وقتی شما هیچ در این باره نمی دانید‪ ،‬باالرفتن نرخ‬ ‫حامل ه��ای انرژی در الیحه بودج��ه را به عنوان افزایش نرخ‬ ‫می بینید ‪ ،‬نه کاهش یارانه تخصیص داده شده از سوی دولت‬ ‫و از همین رو نیز با دولت همراهی نمی کنید‪ .‬افزایش بودجه‬ ‫ش��رکت های دولتی به اندازه ‪ ۱۹‬درص��د به نظرم یک امتیاز‬ ‫منفی اس��ت‪ .‬دلیلی وجود ندارد که دولت بودجه شرکت های‬ ‫دولت��ی را بی��ش از ‪ ۱0‬درصد افزایش دهد‪ ،‬دولت همیش��ه‬ ‫از کوچک س��ازی نهادها و س��ازمان های دولتی حرف می زند‬ ‫ولی رش��د بودجه دولتی خالف این ماجرا است و اصال ما در‬ ‫الیحه س��ال اینده نمی بینیم که در این راستا گامی برداشته‬ ‫شود‪ .‬درحال حاضر در صندوق های بازنشستگی بحران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬هیچ طرحی ب��رای بهبود وضعیت صندوق ها در الیحه‬ ‫بودجه دیده نمی شود و دولت همچنان موفق نشده است که‬ ‫بدهی های��ش به این صندوق ها را رد دیون کند و این موضوع‬ ‫می تواند چالش های بس��یاری برای کشور در سال های اینده‬ ‫به همراه داشته باشد‪ .‬در الیحه بودجه سال اینده برای طرح‬ ‫بازس��ازی و نوسازی صنایع و مش��وق های صادراتی هم هیچ‬ ‫برنامه و ردیف هایی دیده نشده است‪.‬‬ ‫البت��ه در زمینه الیحه بودجه نقاط مثبتی هم وجود دارد؛‬ ‫نخس��ت اینکه دولت س��ر وقت الیحه را به مجلس ارائه داد‪،‬‬ ‫دوم اینکه تالش ش��ده است تا شفافیت در الیحه باال برود و‬ ‫همچنین حدود یک سوم بودجه را عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫عالوه بر این شاهدیم که اعتبارات درنظر گرفته شده برای‬ ‫یارانه ه��ا را هم از ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان کاهش داده اند و این اقدام بس��یار مثبت و س��ازنده ای‬ ‫می تواند باشد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫«گسترش صنعت» تاثیر افزایش نرخ سوخت و نوسانات نرخ ارز بر تولید در سال اینده را بررسی کرد‬ ‫رونق تولید ‪ 97‬به شرط یارانه تولید‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫الیحه بودج��ه ‪ ۹۷‬و تصمیمات دولت برای س��ال‬ ‫اینده یکی از موضوعات اصلی و چالشی این روزهای‬ ‫فضای اقتصادی کش��ور شده اس��ت؛ دولت در الیحه‬ ‫بودج��ه س��ال اینده ب��رای تامین اعتب��ارات خود به‬ ‫سراغ شیوه های جدیدی رفته که به گفته بسیاری از‬ ‫کارشناسان تاثیر مستقیمی بر جامعه و تولید خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی افزایش‬ ‫نرخ س��وخت ب��رای تامین اعتبار طرح ه��ای تولید و‬ ‫اش��تغال و از س��وی دیگر‪ ،‬روند صعودی ن��رخ ارز و‬ ‫حرکت دولت به سمت بازار ازاد نگرانی هایی را نسبت‬ ‫به افزایش تورم در سال اینده به وجود اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید نیازمند حمایت بیشتر‬ ‫پس از چند سال سیاست های کنترل تورمی دولت‬ ‫که در ش��رایط رکودی کش��ور نیز اجرایی شد‪ ،‬دولت‬ ‫توانس��ت از اواخر سال گذشته با وجود تورم تک قمی‬ ‫رونق نسبی را در کشور ایجاد کند و رشد اقتصادی را‬ ‫به بخش های مختلف اقتصادی بازگرداند اما اکنون با‬ ‫توجه به تصمیم دولت برای افزایش نرخ س��وخت که‬ ‫به افزایش تورم و از سوی دیگر شوک ارزی و تشدید‬ ‫نوس��انات نرخ دالر در کش��ور منجر می شود وضعیت‬ ‫پیش رو برای تولید در س��ال اینده چندان مساعد به‬ ‫نظر نمی رس��د و اگر دولت حمایت های ویژه ای برای‬ ‫بخش تولید در نظر نگیرد احتمال بازگش��ت رکود به‬ ‫صنای��ع وجود دارد و تولید در س��ال اینده ش��رایط‬ ‫سختی را پشت سر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬عضو انجمن مدی��ران صنایع و‬ ‫تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫درباره اثار عوامل اقتصادی الیحه بودجه ‪ ۹۷‬بر تولید‬ ‫گفت‪ :‬تصویب الیحه بودجه بدون تغییرات به افزایش‬ ‫نرخ س��وخت‪ ،‬افزایش دریافت مالیات‪ ،‬نوس��انات نرخ‬ ‫ارز و ب��ه دنب��ال ان افزایش تورم منجر می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫نتیجه این عوامل دس��ت به دست یکدیگر خواهد داد‬ ‫تا شرایط تولید در سال اینده نسبت به امسال و سال‬ ‫گذشته به مراتب بدتر و سخت تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد هزینه های پنهان‬ ‫عض��و انجم��ن مدی��ران صنایع با اش��اره ب��ه اثار‬ ‫نوسانات نرخ ارز گفت‪ :‬نوسانات نرخ ارز موجب ایجاد‬ ‫هزینه های پنهانی می ش��ود که ش��اید در محاسبات‬ ‫اقتص��ادی مدنظر ق��رار نگیرد اما فش��ار خ��ود را بر‬ ‫تولی��د وارد می کند‪ .‬به طور مث��ال‪ ،‬تولیدکننده برای‬ ‫خری��د مواد اولیه‪ ،‬فناوری و‪ ...‬برنامه ریزی یک س��اله‬ ‫می کند‪ .‬وقتی نرخ ارز افزایش می یابد عالوه بر نیاز به‬ ‫تامین منابع مالی بیشتر موجب بر هم خوردن روابط‬ ‫اقتصادی با شرکت های خارجی می شود و تولیدکننده‬ ‫باید زمان و هزینه بیشتری صرف کند تا طرف معامله‬ ‫دیگری پیدا کند در این ش��رایط گاهی ش��رکت های‬ ‫خارج��ی قیمت های خ��ود را نیز بیش��تر از نرخ بازار‬ ‫تعیین می کنند‪.‬‬ ‫عض��و انجمن مدی��ران صنای��ع اف��زود‪ :‬ناتوانی در‬ ‫برنامه ری��زی برای ب��ازه ‪ ۶‬ماهه در تولی��د به ناتوانی‬ ‫در تامین نیاز بازار و از دس��ت دادن بازار های داخلی‬ ‫و خارجی منجر می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر وقتی نیاز‬ ‫بازار تامین نش��ود خریدار ایرانی نیز به سمت کاالی‬ ‫خارجی می رود‪ .‬در نتیجه افزایش هزینه های تولید به‬ ‫تقویت کاالهای وارداتی منجر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر نرخ سوخت بر تولید‬ ‫ساسانی با اشاره به تاثیرات افزایش نرخ سوخت بر‬ ‫تولید اظهار کرد‪ :‬بسیاری از صنایع هستند که به طور‬ ‫مستقیم س��وخت مصرف می کنند و به طور مستقیم‬ ‫بر نرخ تمام شده تاثیر گذار است‪ .‬از سوی دیگر افزایش‬ ‫نرخ سوخت سبب باال رفتن هزینه حمل ونقل می شود‬ ‫که یک��ی از هزینه های مهم تولید به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن این موضوع هم بر افزایش هزینه حمل ونقل‬ ‫و ه��م بر فزون��ی نرخ مواد اولیه و ه��م بر هزینه های‬ ‫انرژی تاثیر گذار اس��ت‪ .‬در نتیجه نرخ تمام ش��ده کاال‬ ‫زیاد می شود و قدرت رقابت صنعتی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وظیفه دولت س��ازماندهی شرایط‬ ‫اقتصادی و حمایت از بخش های مختلف است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر بناس��ت افزایش نرخ س��وخت بر تمام بخش های‬ ‫اقتصادی به یک ش��کل تاثیرگذار باشد چه نیازی به‬ ‫دول��ت وجود دارد؟ دولت وظیفه دارد سیاس��ت هایی‬ ‫تدوی��ن کند تا اثار و پیامدهای این تصمیم ها را برای‬ ‫تولی��د کاهش دهد و تع��ادل را در اقتصاد ایجاد کند‬ ‫اما متاسفانه ساختار برنامه ریزی کشور در بی انگیزگی‬ ‫نس��بت تولید و صنعت اس��ت و حمایت از تولید تنها‬ ‫به صورت شعار در کشور وجود دارد و این موضوع در‬ ‫برنامه ریزی های اقتصادی به هیچ وجه دیده نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر بازگشت رکود به تولید‬ ‫عض��و انجم��ن مدی��ران صنایع ب��ا بی��ان اینکه با‬ ‫تصمیم های بودجه ای دولت تورم تولید در سال اینده‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با افزایش تورم تولید نیاز‬ ‫به تامین منابع مالی بیش��تر می شود و از انجا که نیاز‬ ‫به نقدینگی یکی از مشکالت اساسی تولید است رکود‬ ‫در تولید افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬ق��درت خرید م��ردم و تقاضا کم‬ ‫می ش��ود ‪ ،‬در نتیجه با کاهش تولید رش��د اقتصادی‬ ‫تح��ت تاثیر قرار گرفته و رونق نس��بی که تاکنون به‬ ‫وجود امده بود از بین می رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سیاس��ت های مکمل��ی که دولت‬ ‫بتواند مانع از ایجاد رکود ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تامین بخشی‬ ‫از هزینه های تولید اع��م از مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫نرخ بهره تس��هیالت و‪ ...‬می تواند ت��ا حد زیادی توان‬ ‫رقابت پذی��ری را افزای��ش و پیامده��ای تصمیم های‬ ‫بودجه را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه تولید‪ ،‬فصل فراموش شده قانون‬ ‫قانون به دولت اجازه افزایش قیمت های حامل های‬ ‫انرژی را داده اما از س��وی دیگر بخش��ی را به عنوان‬ ‫یاران��ه تولید درنظ��ر گرفته که بای��د از محل درامد‬ ‫افزایش قیمت های حامل انرژی س��همی ‪ ۳0‬درصدی‬ ‫را ب��ه بخش تولی��د اختصاص ده��د‪ ،‬موضوعی که با‬ ‫گذش��ت ‪ ۷‬س��ال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها‬ ‫به فراموش��ی سپرده شده است‪ .‬اگر دولت سال اینده‬ ‫نرخ سوخت را افزایش دهد اما تعهدات خود را نسبت‬ ‫ب��ه یارانه تولید عملیاتی نکند بخش صنعت ش��رایط‬ ‫دشواری را پشت سر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫محمدحسین فنایی‪ ،‬عضو هیات رییسه خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ای��ران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» درباره وضعیت تولید در سال اینده با توجه‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی پیش بینی ش��ده در بودجه گفت‪:‬‬ ‫دول��ت زمانی که از حمایت از تولید س��خن می گوید‬ ‫باید در عم��ل نیز خروجی این برنامه ها دیده ش��ود‪.‬‬ ‫دولت باید بس��ته حمایتی در مقابل ش��رایطی که در‬ ‫بودجه تعریف کرده پیش بینی کند تا پیامدهای منفی‬ ‫افزایش نرخ س��وخت‪ ،‬ن��رخ ارز و به دنبال ان تورم را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دو دوتا چهار تا نمی شود‬ ‫فنایی ب��ا تاکید بر اینکه بای��د پذیرفت که صنعت‬ ‫در ش��رایط بحرانی قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال ها اس��ت‬ ‫هزینه های��ی همچون مالیات‪ ،‬تامی��ن اجتماعی‪ ،‬نرخ‬ ‫به��ره بانکی و‪ ...‬به تولید فش��ار وارد می کند بنابراین‬ ‫دولت برای کاهش پیامدهای منفی افزایش تورم باید‬ ‫به سراغ ابزارهایی برود که هزینه های تولید را کاهش‬ ‫ده��د‪ .‬در هیچ جای دنیا نرخ بهره بانکی ‪ ۲‬برابر تورم‬ ‫نیس��ت حداکثر ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد بیش��تر از تورم در نظر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اقتصاد علمی ب��ر پایه ریاضیات‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در تم��ام دنیا دو دو ت��ا چهار تا‬ ‫می شود اما برنامه ریزی اقتصادی کشور به نحوی است‬ ‫که دو دوتایش پنج تاست و همین امر باعث شده تا با‬ ‫هرگونه تغییرات اقتصادی تولید زیر فشار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اگر بناس��ت اعتبارات دولت از طریق نرخ سوخت‬ ‫یا مالیات افزایش پیدا کند نحوه اجرای قانون باید به‬ ‫درس��تی باشد‪ .‬دولت در بودجه سال اینده باید نحوه‬ ‫اجرای مالی��ات ارزش افزوده و میزان نرخ بهره بانکی‬ ‫را اصالح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای نصفه و نیمه قانون‬ ‫عضو هیات رییس��ه خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ای��ران با بی��ان اینکه دول��ت تاکنون ریالی از س��هم‬ ‫‪ ۳0‬درصدی در نظر گرفته ش��ده از قانون هدفمندی‬ ‫یارانه ها را پرداخت نکرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در قانون‬ ‫به دولت اج��ازه افزایش نرخ حامل ه��ای انرژی داده‬ ‫می ش��ود در بخ��ش دیگر به س��هم تولی��د وکاهش‬ ‫پیامده��ای منف��ی بر تولید هم توجه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫نمی توان فقط بخش��ی از قانون را اج��را کرد و توقع‬ ‫داشت اقتصاد کشور اسیبی نبیند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین بخشی از هزینه های تولید‬ ‫فنای��ی با اش��اره به راه��کاری که دول��ت می تواند‬ ‫پیامده��ای منفی احتمالی عوام��ل بودجه را بر تولید‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بهترین راهکار برای جلوگیری از‬ ‫هر گونه سوءاس��تفاده و رانت در پرداخت سهم یارانه‬ ‫تولید و کمک در راس��تای کاه��ش پیامدهای منفی‬ ‫ناش��ی از افزایش نرخ ارز یا تورم پرداخت بخش��ی از‬ ‫هزینه های مالیاتی یا تامین اجتماعی تولیدکنندگان‬ ‫از س��وی دولت است‪ .‬تولیدکنندگان به طور کلی ‪۳0‬‬ ‫درصد هزینه تامین اجتماعی و‪ ...‬را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت ‪ ۱0‬درصد هزینه ها را پوش��ش دهد توان‬ ‫رقابت پذی��ری تولی��د افزایش پیدا کرده و س��هم هر‬ ‫بخش متناس��ب با توان تولید پرداخت شده است‪ .‬در‬ ‫این مس��یر محلی برای رانت و سوءاستفاده نیز وجود‬ ‫ندارد از طرفی سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات‬ ‫نیز تقویت می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشدید رکود در سال اینده‬ ‫عضو هیات رییس��ه خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران افزود‪ :‬راهکار دیگر کاهش نرخ تامین مالی برای‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬درحال حاضر تس��هیالتی که دولت به‬ ‫تولیدکنندگان پرداخت می کند بازدهی الزم را ندارد‬ ‫زیرا نرخ تس��هیالت بس��یار باالس��ت‪ .‬بنابراین دولت‬ ‫باید برای حف��ظ توان رقابت در صنع��ت هزینه ها را‬ ‫به نحوی کاهش ده��د‪ .‬در غیر این صورت با افزایش‬ ‫نرخ تمام شده تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم از سوی دیگر رکود در سال اینده شدت خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬با توجه به پیش بینی ها نس��بت به‬ ‫نرخ ارز و تورم در سال اینده‪ ،‬دولت و مجلس شورای‬ ‫اسالمی در بودجه ‪ ۹۷‬باید اعتباراتی را در قالب یارانه‬ ‫تولید برای تامین بخش��ی از هزینه های تولید در نظر‬ ‫بگیرند تا پیامدهای ناش��ی از افزایش تورم‪ ،‬نرخ ارز و‬ ‫نرخ سوخت پوشش داده شود و تولید از رقابت پذیری‬ ‫خارج نشود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۸‬درصدی اشتغال صنعت و معدن در ‪ ۷‬ماه امسال‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪ :‬در ‪۷‬‬ ‫ماه امس��ال با صدور ‪ ۱0‬هزار و ‪ ۴۵۶‬جواز تاسیس و‬ ‫افزایش ‪ ۱۲/۶‬درصدی نسبت به سال گذشته‪ ،‬مجوز‬ ‫صدور اش��تغال ‪ ۲۴۱‬هزار و ‪ ۸۸‬نفر پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این رقم در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته‪ ۱۸ ،‬درصد افزایش پیش بینی اشتغال‬ ‫را به همراه دارد‪.‬‬ ‫سال هاس��ت اش��تغال یکی از دغدغه ه��ای مردم‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬به قدری ک��ه رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی سال ‪ ۱۳۹۶‬را به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪،‬‬ ‫اشتغال» نام گذاری کردند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز مانند همه‬ ‫نهاد های دیگر در راس��تای رسیدن به این هدف در‬ ‫تالش اس��ت ت��ا در کنار اقتصاد مقاومت��ی و تولید‪،‬‬ ‫اشتغال را افزایش دهد‪.‬‬ ‫به همین منظ��ور پیش بینی افزایش صدور مجوز‬ ‫اش��تغال فزونی یافته اس��ت به طوری که در ‪ ۷‬ماه‬ ‫امسال شاهد افزایش ‪ ۱۸‬درصدی پیش بینی صدور‬ ‫مجوز اش��تغال در ج��واز تاس��یس و افزایش ‪۲۲/۳‬‬ ‫درص��دی پیش بینی اش��تغال در پروانه بهره برداری‬ ‫بخش صنعت بوده ایم‪.‬‬ ‫در پروان��ه بهره برداری معدن نی��ز ‪ ۱۵۸‬درصد و‬ ‫در پروان��ه بهره برداری نرم افزار تج��ارت الکترونیک‬ ‫افزایش ‪ ۱۸۹/۳‬درصدی را شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫ب��ر پایه این گزارش‪ ،‬در این زمینه در بخش جواز‬ ‫تاس��یس صنعت تا پایان مهر ش��اهد افزایش ‪۳۸/۲‬‬ ‫درص��دی ب��وده و در پروانه بهره ب��رداری با افزایش‬ ‫‪ ۲۱/۳‬درص��دی روبه رو بوده ایم‪ .‬در گواهی کش��ف‬ ‫معدن نیز ‪ ۲۴/۲‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته افزایش داشته ایم‪.‬‬ ‫در ‪ ۷‬ماه امس��ال با صدور ‪ ۱0‬ه��زار و ‪ ۴۵۶‬جواز‬ ‫تاس��یس و ب��ا پیش بینی س��رمایه ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۳۷۲‬ه��زار و ‪ ۲۲۸‬میلی��ارد ریال��ی‪ ،‬مج��وز صدور‬ ‫اش��تغال ‪ ۲۴۱‬ه��زار و ‪ ۸۸۰‬نف��ر پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقایس��ه ای��ن ارق��ام با مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫نش��ان دهنده افزایش ‪ ۱۲/۶‬درص��د در تعداد‪۳۸/۲ ،‬‬ ‫درص��د در پیش بین��ی س��رمایه گذاری و ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫پیش بینی اشتغال است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی فراخوان های خودرویی در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 8‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2263‬‬ ‫دوره جدید شماره‪290‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫فراخوان را شاید بتوان بزرگترین رنج خودروسازان در سراسر جهان دانست‪ .‬رویدادی‬ ‫که از فیات کرایس��لر و هوندا تا فورد را دربرگرفته و به نظر می رس��د هیچ خودروسازی‬ ‫از ان در امان نیس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی) صنعت خودرو‬ ‫ش��اهد ثب��ت یک رکورد در می��زان فراخوان ها بود‪ .‬در این س��ال درمجموع ‪۵۲‬میلیون‬ ‫و‪۹۸۵‬هزار و ‪ ۷۷۹‬خودرو فراخوان ش��دند‪ .‬این یک عدد بزرگ است که بخش زیادی از‬ ‫بزرگ بودن ان دلیلی جز ایراد فنی کیس��ه های هوای تاکاتا ندارد؛ ایرادی که س��رانجام‬ ‫تاکاتا‪ ،‬شرکت ژاپنی تولیدکننده کیسه هوا را به ورشکستگی کشاند‪.‬‬ ‫تا امروز شمار خودروهای فراخوان شده در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی)‬ ‫به ‪۲۸‬میلیون و‪۱۴۶‬هزار و‪ ۶۶۱‬خودرو رس��یده اس��ت‪ .‬این ع��دد بی تردید رقم کوچکی‬ ‫نیست اما در مقایسه با سال پیش از ان یعنی ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬بسیار کمتر و به شکل‬ ‫معناداری متفاوت تر است‪ .‬فیات کرایسلر‪ ،‬هوندا‪ ،‬فورد‪ ،‬هیوندای و ب ام و در صدر فهرست‬ ‫خودروسازان فراخوان ده قرار دارند‪.‬‬ ‫گزارش پیش رو نگاهی است به برخی از بزرگترین و جدی ترین فراخوان های خودرویی‬ ‫که در سال رو به پایان میالدی ثبت شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫باتاکیدبراستانداردسازیکاملعنوانشد‬ ‫امکان بازگشت ‪ ۲۵‬خودرو متوقف شده به چرخه تولید!‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حضور ایران خودرو دیزل با خودروهای پسابرجامی در نمایشگاه حمل ونقل عمومی‬ ‫شرکت ایران خودرو دیزل با جدیدترین محصوالت خود‬ ‫در پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل عمومی و‬ ‫خدمات ش��هری ش��رکت کرد که برخی از این محصوالت‬ ‫حاصل همکاری دوباره این شرکت با شرکای قدیمی خود‬ ‫مانند مرسدس بنز و هیوندای است‪ .‬به گزارش ایکوپرس به‬ ‫نقل از روابط عمومی ایران خودرو دیزل‪ ،‬ازجمله محصوالت‬ ‫جدید حاضر در این نمایشگاه می توان به محصوالت شرکت‬ ‫مرسدس بنز شامل کامیون های کشنده اکتروس ‪ ۱۸۴۴‬و‬ ‫اکت��روس اس ‪ ،۳۳۴۴‬کامیون باری اکت��روس ال ‪،۲۵۳۶‬‬ ‫کامی��ون کمپرس��ی اکتروس ک��ی ‪ ۳۳۴۱‬و کامیونت های‬ ‫مدل اچ دی ‪ ۶۵‬و اچ دی ‪ ۷۸‬ش��رکت هیوندای با کاربری‬ ‫یخچال‪ ،‬کامیون کش��نده شاکمن با گیربکس اتوماتیک و‬ ‫همچنین محصول پیکاپ دیزلی با تجهیزات افرود و پیکاپ‬ ‫بنزینی اش��اره کرد‪ .‬کامیون کشنده فوتون‪ ،‬اتوبوس جدید‬ ‫س ش��هری ‪ ۱۲‬متری به همراه‬ ‫بین ش��هری‪ ،‬دو مدل اتوبو ‬ ‫محصوالت��ی همچون ون وانا و ون وانا با کاربری امبوالنس‬ ‫س��ایر محصوالتی هستند که در غرفه شرکت ایران خودرو‬ ‫دیزل به چشم می خورند‪ .‬کشنده اکتروس ‪ ۱۸۴۴‬مرسدس‬ ‫بنز و اتوبوس جدید بین شهری (که در شرکت ایران خودرو‬ ‫دیزل طراحی و تولید شده است) از محصوالتی هستند که‬ ‫در دومین دوره نمایش��گا ه خودرو تهران مورد توجه خاص‬ ‫مش��تریان و خریداران محصوالت تجاری قرارگرفته بود و‬ ‫در این نمایش��گاه نیز پیش بینی می شود با استقبال خوبی‬ ‫از سوی بازدیدکنندگان روبه رو شوند‪.‬‬ ‫دبیرانجمن خودروسازان در پاسخ به ادعای خودروسازان مقصر الودگی هوا شفاف سازی کرد‬ ‫خودروسازان هر قدر که سکوت کنند باز هم بدهکار می شوند‬ ‫هر س��ال با اغاز فصل سرما و افزایش الودگی هوا در‬ ‫کالنشهرها‪ ،‬دستگاه های مربوط به جای حل این معضل‬ ‫به روش های مختلف اقدام به پاس��کاری مقصر الودگی‬ ‫هوا می کنند و هر یک علت این الودگی را به دس��تگاه‬ ‫یا س��ازمانی ارجاع می دهن��د؛ چنانچه در اظهار نظری‬ ‫جدی��د‪ ،‬معاون وزیر نفت منش��ا اصل��ی الودگی هوای‬ ‫تهران را بی کیفیتی و احتراق ناقص س��وخت خودروها‬ ‫دانس��ته و اعالم ک��رده‪ :‬وزارت نفت براس��اس قانون به‬ ‫تکلی��ف خود ب��رای تولید و توزیع بنزی��ن یورو ‪ ۴‬عمل‬ ‫کرده و این در حالی است که دبیر انجمن خودروسازان‬ ‫ایران ضم��ن رد این اظهارات‪ ،‬بی تدبی��ری وزارت نفت‬ ‫در تامین و توزیع س��وخت اس��تاندارد در کشور را علت‬ ‫اصلی الودگی هوای کالنش��هرهایی مثل تهران می داند‬ ‫و معتقد اس��ت توزیع سوخت غیر استاندارد و مهم تر از‬ ‫ان خارج نکردن خودروهای فرسوده علت اصلی الودگی‬ ‫هوای کالنش��هرهایی همچون تهران است‪ .‬وی با انتقاد‬ ‫از اجرایی نش��دن تعهدات وزارت نفت در توزیع سوخت‬ ‫استاندارد در کشور در گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان هر اندازه در مقاب��ل تعهدات وزارت نفت‬ ‫درباره عرضه س��وخت استاندارد در سطح کشور سکوت‬ ‫می کنند باز هم بدهکار شده و در جریان الودگی هوا به‬ ‫عنوان مقصر اصلی معرفی می شوند‪ .‬نعمت بخش گفت‪:‬‬ ‫جای تاسف است معاون وزیر نفت به جای اینکه مسائل‬ ‫تامین و توزیع س��وخت استاندارد در کشور را حل کند‬ ‫مشکالت ناش��ی از الودگی هوا را به گردن خودروهای‬ ‫تولی��دی می اندازد‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه از نیمه دوم‬ ‫سال ‪ ۹۳‬همه خودروهای سواری بنزینی خودروسازان با‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۴‬تولید شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪۳‬‬ ‫سال است که استاندارد یورو ‪ ۴‬در تولیدات خودروسازان‬ ‫رعایت می شود اما در این مدت نه تنها در سراسر کشور‬ ‫س��وخت یورو ‪ ۴‬توزیع نش��ده بلکه تاکنون وزارت نفت‬ ‫نتوانس��ته در برخی از کالنشهرها سوخت یورو ‪ ۴‬توزیع‬ ‫کن��د‪ .‬در چنین ش��رایطی این س��وال مطرح‬ ‫می ش��ود که با چه استدالل و منطقی معاون‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬علت اصلی االیندگی هوای شهرها‬ ‫را خودروها اعالم می کند‪ .‬وی همچنین ضمن‬ ‫انتقاد نسبت به حذف بندی از مصوبه ارتقای‬ ‫استاندارد االیندگی خودروها تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫دولت های هشتم و نهم موقع تصویب ارتقای‬ ‫اس��تاندارد خروجی اگزوز خودروها‪ ،‬وزارت نفت موظف‬ ‫بود ‪ ۶‬ماه پیش از ارتقای اس��تاندارد االیندگی خودروها‬ ‫س��وخت متناسب با استاندارد جدید را در سراسر کشور‬ ‫تامی��ن و توزی��ع کند ام��ا این بند با این اس��تدالل که‬ ‫ه��ر خودرو جدید که با فناوری باالتری تولید می ش��ود‬ ‫چنانچه س��وخت مناس��ب با ان تامین نش��ود اس��یب‬ ‫دی��ده و در مقابل خودروه��ای قدیمی تر نیز در صورت‬ ‫مصرف س��وخت باکیفیت تر بازده بهت��ری دارد‪ ،‬اجرایی‬ ‫نش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در مقطعی از زمان معاون س��ازمان‬ ‫محیط زیست دولت دهم به تصور خدمت به کشور‪ ،‬این‬ ‫بند از مصوبه ارتق��ای االیندگی خودروها را حذف کرد‬ ‫چراکه به تامین نش��دن به موقع سوخت ازسوی وزارت‬ ‫نف��ت اگاه بود بنابراین با حذف این بند نه تنها خدمتی‬ ‫به کش��ور نش��د بلکه با این اقدام به کشور خیانت شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین بخش مهمی از‬ ‫الودگی هوای کالنشهرها را مربوط به تردد خودروهای‬ ‫دیزلی و تامین نش��دن سوخت استاندارد در این بخش‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬در حوزه خودروه��ای دیزلی و تامین‬ ‫گازوئی��ل اس��تاندارد وضعیت به مراتب بدت��ر از توزیع‬ ‫بنزین اس��تاندارد است‪ .‬بخش مهمی از گازوئیلی که در‬ ‫جایگاه های سوخت کشور توزیع می شود فاقد استاندارد‬ ‫یورو‪ ۴‬اس��ت‪ .‬نعمت بخش اف��زود‪ :‬هم اکنون خودروهای‬ ‫دیزلی در کشور با استاندارد یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تولید می شوند‬ ‫ضمن اینکه خودروهای با استاندارد یورو ‪ ۴‬دارای فیلتر‬ ‫پ��ی دی اف جذب ذرات در خروجی اگزوز اس��ت از این‬ ‫رو نباید س��ولفور گازوئیل تولیدی در کش��ور‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬پی پی ام باشد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که گازوئیلی ک��ه هم اکن��ون در جایگاه های‬ ‫سوخت سراسر کش��ور توزیع می شود بخش‬ ‫مهم��ی از ان فاقد اس��تاندارد یورو‪ ۴‬اس��ت‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاضر گازوئیل مصرفی‬ ‫در خودروه��ای دیزل��ی که در کش��ور تردد‬ ‫می کنند تا حدود ‪ ۷‬هزار پی پی ام سولفور دارد‪ .‬چنانچه‬ ‫این مس��ئله باعث می ش��ود موتور این خودروها اسیب‬ ‫ج��دی دیده و دود زیادی از اگزوز انها متصاعد ش��ده و‬ ‫محفظه های فیلتر دی پی اف نصب شده بر این خودروها‬ ‫به جای ‪ ۲‬س��ال کارکرد با گذشت حدود ‪ ۶‬ماه پر شود‬ ‫و در این جریان هزینه زیادی بابت تعویض این فیلتر به‬ ‫دارندگان این خودروها تحمیل شود‪ .‬نعمت بخش افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر وضعیت به میزانی نگران کننده اس��ت که‬ ‫یکی از شرکت های کامیون ساز برای جلوگیری از خرابی‬ ‫کامیون ها ناگزیر ش��ده از گازوئی��ل جایگاه های موجود‬ ‫در راه ه��ای اصل��ی کش��ور نمونه گیری کن��د و پس از‬ ‫ازمایش مقدار سولفور ان به دارندگان خودروهای خود‬ ‫توصیه کرده در کدام جایگاه گازوئیل بزنند که س��ولفور‬ ‫کمتری داش��ته باش��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬تا این لحظه‬ ‫در جایگاه ه��ای فع��ال در جاده ها‪ ،‬گازوئیل اس��تاندارد‬ ‫ب��ا س��ولفور ‪ ۵۰‬پی پی ام عرضه نش��ده اس��ت درنتیجه‬ ‫خودروها با مش��کل مواجه ش��ده و این جریان بسیاری‬ ‫از رانندگان را ناگزیر به مراجعه مداوم به مراکز خدمات‬ ‫پس از فروش می کند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش تاکید ک��رد‪ :‬انجام نش��دن تعهدات در‬ ‫توزیع گازوئیل استاندارد و از سویی مشکالت رانندگان‬ ‫در حالی اس��ت که خودروس��ازان باید پاس��خگوی این‬ ‫مشکالت باشند‪ .‬در ش��رایطی این جریان به بی کفایتی‬ ‫وزارت نفت بازمی گردد که تاکنون نتوانس��ته س��وخت‬ ‫استاندارد را تامین و توزیع سراسری کند‪.‬‬ ‫دالیل مخالفت سازمان راهداری با اسنپ بین شهری‬ ‫رییس س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای دالیل‬ ‫خود را برای مخالفت با حضور اس��نپ در جاده ها تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬داود کش��اورزیان اعالم کرد‪:‬‬ ‫هرچن��د هر دو س��امانه اس��نپ و تپس��ی برنامه خاصی‬ ‫برای حضور در جاده ها و س��فرهای بین ش��هری ندارند‬ ‫اما س��ازمان راهداری نیز مخالف��ت خود را با این موضوع‬ ‫به طور رس��می به انها اعالم کرده و این مخالفت چند دلیل عمده‬ ‫دارد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬باید سیاس��ت ها و نگاه کالن کشور به سمت‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی باشد‪ .‬ظرفیتی که در یک اتوبوس برای‬ ‫جابه جایی مس��افران وجود دارد نیاز به ‪ ۱۲‬خودرو شخصی دارد و‬ ‫ای��ن یعنی بای��د یک خودرو را حذف و تع��داد زیادی خودرو دیگر‬ ‫وارد جاده کنیم‪.‬‬ ‫کش��اورزیان ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر یک اتوب��وس در هر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومت��ر به ط��ور میانگی��ن ‪ ۳۰‬لیتر س��وخت مصرف‬ ‫می کند‪ ،‬در ش��رایطی که این تعداد خودرو شخصی ‪۱۰۰‬‬ ‫لیتر بنزین مصرف می کنند و این تفاوت به خوبی نش��ان‬ ‫می دهد صرفه با محوریت حمل ونقل عمومی است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان راهداری با اشاره به لزوم نظارت دقیق‬ ‫ب��ر راننده های حمل ونقل عمومی اظهار کرد‪ :‬از یک س��و‬ ‫تمامی این خودروها باید پالک «ع» داش��ته باش��ند و از‬ ‫نظر کیفی تایید ش��وند و از سوی دیگر راننده ها نیز باید در نظارت‬ ‫باش��ند و گزینش شوند‪ .‬این در حالی اس��ت که راننده خودروهای‬ ‫اینترنتی زیر پوشش چنین نظارتی نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خودروهای فعال در حمل ونقل عمومی در شهر‬ ‫مقصد اس��تراحتگاه دارند‪ ،‬گفت‪ :‬راننده اینترنتی پس از رسیدن به‬ ‫مقصد باید به س��مت مبدا بازگردد و همین موضوع خطر تصادفات‬ ‫جاده ای را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫کنترل واردات خودرو با تکیه بر افزایش منطقی تعرفه‬ ‫رییس انجمن صنف��ی واردکنندگان خودرو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬می توان با ابزار تعرفه از تولید داخلی‬ ‫تو گو‬ ‫خودرو حمایت کرد‪ .‬میثم رضایی در گف ‬ ‫با پرش��ین خودرو با بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬با‬ ‫ه��دف هدفمندی واردات خ��ودرو و حمایت از‬ ‫تولیدات داخلی باید تعرفه واردات را بر اس��اس‬ ‫قان��ون و به ص��ورت منطقی و کارشناس��ی باال‬ ‫ببریم‪ .‬وی با اش��اره به طرح جدید ارائه ش��ده‬ ‫از س��وی دولت در اعمال تعرفه واردات خودرو‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬طرحی که ب��ه تازگی برای تایید‬ ‫ب��ه هیات دول��ت رفته روش خوبی اس��ت و در‬ ‫این زمینه‪ ،‬تعریف تعرفه بر اس��اس حجم موتور‬ ‫و نرخ گمرکی روش مناس��بی اس��ت‪ .‬رضایی‬ ‫گف��ت‪ :‬برای حمایت از خ��ودرو داخلی باید در‬ ‫ورود محصوالت��ی که امکان س��اخت در داخل‬ ‫کش��ور یا ام��کان تولید مش��ترک‬ ‫با خودروس��ازان خارج��ی را دارند‬ ‫س��ختگیری بیش��تری ک��رد‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬خودروه��ای لوکس و‬ ‫خودروهای ب��االی ‪ ۵۰‬هزار دالر به‬ ‫دلیل تجمل گرایی نباید وارد شود و‬ ‫از س��ویی هدفمندی واردات نیز مد‬ ‫نظر اس��ت و تولیداتی که خود کش��ور می تواند‬ ‫برای مدیریت تولید و اراده ان برنامه ریزی کند‬ ‫نباید انجام ش��ود‪ .‬رضای��ی ادامه داد‪ :‬نمی توان‬ ‫واردات را ب��ه طور کامل قط��ع کرد اما می توان‬ ‫سیاس��تی اتخاذ کرد که ه��م واردات هدفمند‬ ‫باش��د و هم عرصه رقابتی برای ان نوع محصول‬ ‫واردات��ی با محصول تولید داخل فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن صنفی واردکنن��دگان خودرو‬ ‫ب��ا بیان اینکه اعم��ال تعرفه بهترین‬ ‫روش حمای��ت از تولی��د داخل��ی و‬ ‫کنت��رل واردات و خروج ارز اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بر اس��اس بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬دولت باید وارداتی که مشابه‬ ‫داخل��ی دارند را ممنوع کند و در این‬ ‫زمینه دش��من تولید داخل و عامل‬ ‫چالش صنعت خ��ودرو‪ ،‬خودروهای بی کیفیت‬ ‫چین��ی هس��تند که به اس��م تولید مش��ترک‬ ‫و ب��ه صورت فول س��ی کی دی به کش��ور وارد‬ ‫می ش��وند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کیفیت خودروهای‬ ‫تولید داخلی کش��ور از بس��یاری از خودروهای‬ ‫بی کیفیت وارداتی بهتر است و باید سختگیری‬ ‫بیش��تری در این زمینه کرد و نشان های مطرح‬ ‫و باکیفیت جهانی در واردات مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫توقیف کامیون های فرسوده فاقد معاینه فنی در تهران‬ ‫جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ‬ ‫از توقیف کامیون های فرسوده فاقد معاینه فنی در تهران‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��رهنگ حس��ن عابدی در‬ ‫این باره گف��ت‪ :‬ماموران پلیس راهور با حضور در س��طح‬ ‫معابر و به ویژه ورودی ه��ای تهران برخورد با کامیون های‬ ‫فرس��وده فاقد معاینه فنی را اغاز کرده اند‪ .‬عابدی با بیان‬ ‫اینکه این کامیون ها از سوی ماموران پلیس راهور توقیف‬ ‫می ش��وند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این دس��ته از کامیون ها به پارکینگ ها‬ ‫منتقل خواهند ش��د‪ .‬جانش��ین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی‬ ‫تهران بزرگ با بیان اینکه تردد کامیون های فرس��وده فاقد‬ ‫معاینه فنی در تمامی ساعات شبانه روز ممنوع است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این کامیون ها حتی در س��اعات مجاز ت��ردد کامیون ها در‬ ‫شهر نیز اجازه حرکت و تردد در شهر را ندارند و همان طور‬ ‫که گفت��م در صورت رویت ماموران توقیف خواهند ش��د‪.‬‬ ‫وی همچنین از برخورد با خودروهای االینده‪ ،‬دودزا و فاقد‬ ‫معاینه فنی خبر داد و گفت‪ :‬این طرح همچنان در دس��تور‬ ‫کار پلیس بوده و با توجه به اینکه جزو وظایف پلیس اس��ت ماموران‬ ‫نسبت به برخورد با این دسته از خودروها نیز اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 8 1396‬ربیع الثانی ‪ 27 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 290‬پیاپی ‪2263‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زمستان زودرس بازار خودرو‬ ‫خبر‬ ‫فروش ویژه سایپا‬ ‫برای کرمانی ها‬ ‫همزمان با برگزاری هش��تمین نمایش��گاه بین المللی خودرو‪،‬‬ ‫قطع��ات و تجهیزات وابس��ته کرمان و با ه��دف حمایت از طرح‬ ‫ف��روش منطقه ای‪ ،‬س��ایپا اق��دام به ف��روش وی��ژه محصوالت‬ ‫خود در این اس��تان کرده اس��ت‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز؛ گروه‬ ‫خودروسازی سایپا با هدف حمایت از طرح فروش منطقه ای و بر‬ ‫اس��اس سیاست های اتخاذشده اقدام به اجرای طرح ویژه فروش‬ ‫محصوالت خود برای شهروندان کرمانی کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این طرح‪ ،‬خودروهای تیبا‪ ۲‬و س��اینا با تس��هیالت‬ ‫ویژه ‪ ۱۸ ،۱۷ ،۱۵‬و ‪ ۱۹‬میلیون تومان و مدت بازپرداخت ‪۹‬ماه‪،‬‬ ‫‪۱۲‬ماه‪۱۵ ،‬ماه و‪۲۴‬ماه با ش��رایط ویژه و نرخ تسهیالت به ترتیب‬ ‫صف��ر‪ ۹ ،۶ ،‬و ‪۱۳‬درصد در اختیار هموطنان کرمانی قرار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬همچنین خودرو س��ایپا‪ ۱۵۱‬با تس��هیالت ‪۱۴‬میلیون‬ ‫توم��ان و بازپرداخ��ت ‪ ۱۵ ،۱۲ ،۹‬و ‪ ۲۴‬ماهه و نرخ تس��هیالت‬ ‫به ترتی��ب صفر‪ ۱۱ ،۸ ،‬و ‪ ۱۵‬درصد از دیگر محصوالتی اس��ت‬ ‫که به صورت ویژه در این نمایش��گاه به هموطنان کرمانی عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بر اساس این طرح ش��هروندان کرمانی می توانند‬ ‫ضمن مراجعه به نمایش��گاه و بازدید محصوالت گروه س��ایپا از‬ ‫ش��رایط ویژه این طرح برخوردار ش��وند‪ .‬هش��تمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی خودرو‪ ،‬قطعات و تجهیزات وابس��ته کرمان از ‪ ۵‬تا ‪۸‬‬ ‫ی ‪ ۹۶‬از ساعت ‪۱۶‬تا ‪ ۲۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫د ‬ ‫افزایش تعرفه کمکی به رقابتی‬ ‫شدن صنعت خودرو نمی کند‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که افزایش تعرفه ها‬ ‫هی��چ دردی از صنع��ت خودروس��ازی دوا نخواهد ک��رد چراکه‬ ‫خودروه��ای وارداتی از لحاظ کیفیتی و قیمتی در کالس��ی قرار‬ ‫دارند که خودروهای داخلی توان رقابت با ان را ندارند در نتیجه‬ ‫این افزایش تعرفه به افزای��ش کیفیت خودروهای داخلی منجر‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»‪،‬‬ ‫س��عید مدنی با اشاره به غیر عادی بودن مدت زمان بسته شدن‬ ‫سایت ثبت س��فارش بیان کرد‪ :‬بالتکلیفی واردکنندگان و تنش‬ ‫به وجود امده در ب��ازار خودروهای وارداتی موضوع کم اهمیتی‬ ‫نیس��ت و بنا بر اطالعات شنیده شده در دو هفته اینده مباحث‬ ‫مربوط به تعرفه و همچنین باز شدن سایت ثبت سفارش تعیین‬ ‫تکلیف خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل پیش��ین س��ایپا افزود‪ :‬تغییرات‬ ‫بخشنامه ها و ایین نامه ها همیش��ه مسئله ساز بوده و این بار نیز‬ ‫خواه��د بود‪ .‬دلیل اینکه چرا س��ایت ثبت س��فارش با این مدت‬ ‫طوالنی بسته شده هنوز مشخص نیست اما باید دانست که این‬ ‫بی نظمی عوارض خاص خود را دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به طور قطع‬ ‫ضرر این تغییر رویه ها بیش��تر از ان است که به اسم حمایت از‬ ‫تولید داخل در حال انجام ان هس��تیم‪ .‬باید قبول کنیم به اسم‬ ‫حمایت از تولید نمی توانیم فضای رقابتی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫امیرحسین قناتی‬ ‫وحید مرندی مقدم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در حال��ی چن��د روز از اغاز‬ ‫زمس��تان می گ��ذرد ک��ه بازار‬ ‫خودرو ماه هاس��ت در زمستانی‬ ‫س��رد به س��ر می برد و با صفر‬ ‫ش��دن خری��د و ف��روش ب��ه‬ ‫حالت انجماد رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رایط نه تنه��ا با اخرین‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫روزهای تابس��تان ک��ه بهترین‬ ‫رییس اتحادیه‬ ‫فصل رونق بازار خودرو اس��ت‬ ‫نمایشگاه داران خودرو‬ ‫فرق��ی نک��رد بلکه با گذش��ت‬ ‫زمان بیش��تری از توقف سایت‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬یخ زدگی بیش��تری را تجربه کرد‪ .‬این شرایط در‬ ‫حالی اس��ت که با وجود به صفر رس��یدن معامالت در این بازار‬ ‫ش��اهد موج گرانی ن��رخ خودروهای وارداتی بودی��م که این امر‬ ‫مزید بر علت شد و بر رکود بیشتر بازار دامن زد‪ .‬محدودیت در‬ ‫عرض��ه که عامل اصلی افزایش قیمت ها بوده در کنار افت تقاضا‬ ‫و همچنین نوس��انات قیمتی در بازار خودروهای داخلی عواملی‬ ‫هس��تند که در چند ماه اخیر بر نرخ و شرایط بازار خودرو تاثیر‬ ‫داشته و منجر به شرایط دو نرخی در بازار و همچنین کم رونقی‬ ‫بازار خودرو شده است‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه روند قیمت ه��ا در ب��ازار خودروه��ای داخلی و‬ ‫همچنین وارداتی نش��ان می دهد با توجه ب��ه ادامه جریان افت‬ ‫تقاضا تاحدودی ش��اهد ثبات قیمت ها بوده ایم‪ .‬اظهارات مطرح‬ ‫شده مبنی بر بازگشایی سایت ثبت سفارش تا نیمه های دی نیز‬ ‫هنوز نتوانسته تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد هرچند این انتظار‬ ‫وجود دارد که با رفع این مش��کل و بازش��دن دوباره این سایت‬ ‫در هفته های اینده ش��اهد ریزش قیمت ه��ا در بازار خودروهای‬ ‫وارداتی باش��یم ام��ا در عین حال این امکان وج��ود دارد که به‬ ‫دلیل ناپایدار بودن ش��رایط ش��اهد ثبات فعلی قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری اس��ت که در هفته های گذش��ته به‬ ‫دلیل محدودیت در عرضه ش��اهد به وج��ود امدن تخلفاتی در‬ ‫این زمینه بودیم و حتی برخی ش��رکت ها ب��ا پیش ثبت نام های‬ ‫ص��وری به این تخلفات دام��ن زده و بازار را بیش از پیش بر هم‬ ‫ریختند که با اگاه س��ازی مش��تریان درحال حاضر شاهد کاهش‬ ‫تخلفات در این زمینه بوده ایم‪ .‬هرچند بررسی تخلف ها در چند‬ ‫ماه اخیر نش��ان می دهد بیشتر کسانی که در این مدت اقدام به ‬ ‫پیش فروش و کالهبرداری کرده اند نه نمایندگی رس��می داشته‬ ‫و نه واردکننده بودند اما با تکیه بر ش��گرد نرخ نس��بت به جذب‬ ‫متقاضی و کالهبرداری در قالب تفاهمنامه اقدام کرده بودند که‬ ‫درحال حاضر این روند تا اندازه زیادی بهبود یافته است‪.‬‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫با تاکید بر استانداردسازی کامل عنوان شد‬ ‫امکان بازگشت ‪ ۲۵‬خودرو متوقف شده به چرخه تولید!‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫توقف تولید ‪ ۲۵‬مدل خودرو که دیروز با ‪ ۳‬روز تاخیر‬ ‫از س��وی سازمان ملی استاندارد اعالم شد‪ ،‬فاز نخست‬ ‫اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه در صنعت خودرو‬ ‫بود؛ خبری که در س��اعات اولیه واکنش خودروسازانی‬ ‫ک��ه برخ��ی از خودروه��ای انها در این فهرس��ت قرار‬ ‫داش��ت را برانگیخت و انها را ناگزیر به صدور بیانی ه و‬ ‫اطالعیه هایی کرد‪ .‬به گفته خودروسازان خطوط تولید‬ ‫برخ��ی از خودروهایی که در این فهرس��ت قرار دارند‬ ‫پیش از این از س��وی خودروس��ازان متوقف شده و در‬ ‫این ش��رایط ضرورتی برای اعالم انها از سوی سازمان‬ ‫ملی استاندارد وجود نداشته است‪ .‬هرچند متولیان امر‬ ‫با حض��ور در برنامه ای خبری اعالم کردند که هدف از‬ ‫این کار‪ ،‬استانداردس��ازی بوده و این دسته از خودروها‬ ‫پس از استانداردس��ازی قادر به شماره گذاری خواهند‬ ‫ب��ود اما به طور قطع اعالم این فهرس��ت بدون مذاکره‬ ‫قبلی با خودروسازان غیرقابل باور است‪ .‬هرچند تماس‬ ‫با مسئوالن سازمان ملی استاندارد برای پاسخگویی به‬ ‫پرسش های ایجاد شده ناموفق بود اما مدیرکل صنایع‬ ‫خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫حض��ور در یک برنامه تلویزیونی‪ ،‬دلیل این اقدام را در‬ ‫راس��تای اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه اعالم و‬ ‫تاکید کرده که هدف اصلی از این اقدام استانداردسازی‬ ‫بیش��تر خودروها بوده اس��ت! نکته حائ��ز اهمیت این‬ ‫فهرس��ت‪ ،‬قرار گرفتن برخی از خودروهایی بود که به‬ ‫تازگی در خطوط تولید خودروس��ازان جا گرفته است!‬ ‫حال در این شرایط متولیان از بازگشت دوباره خطوط‬ ‫متوقف شده به چرخه تولید در صورت استانداردسازی‬ ‫خبر می دهند که به نظر می رس��د این اقدام تنها یک‬ ‫نمایش برای اجرای درس��ت قوانین از س��وی سازمان‬ ‫ملی استاندارد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردها سختگیرانه تر می شود‬ ‫امیرحس��ین قنات��ی‪ ،‬مدی��رکل صنای��ع خ��ودرو و‬ ‫نی��رو محرک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از‬ ‫شماره گذاری دوباره خودروهای غیر استانداردی که در‬ ‫فهرس��ت توقف ش��ماره گذاری قرار داشتند در صورت‬ ‫استانداردس��ازی خب��ر داد و گفت‪ :‬تنه��ا نوع خاصی‬ ‫از خ��ودرو به دلی��ل رعایت نکردن اس��تاندارد متوقف‬ ‫ن خودرویی اس��ت که یک بار تولید شده‬ ‫می ش��ود و ا ‬ ‫و مش��مول قوانین جدید نیس��ت زیرا خودروهایی که‬ ‫در حال تولید هس��تند مشمول اس��تانداردهای نوین‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح دلی��ل اعالم توقف تولی��د برخی از‬ ‫خودروها از س��وی خودروس��ازان اعالم ک��رد‪ :‬از انجا‬ ‫که استانداردس��ازی این خودروها بسیار هزینه بر بوده‬ ‫برای خودروسازان به صرفه تر بود تا تولید انها را متوقف‬ ‫کنند‪ .‬بر این اس��اس پیش از اعالم این س��ازمان‪ ،‬خط‬ ‫تولید این دسته از خودروها متوقف شده بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫صنای��ع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬از اول دی اس��تانداردها لحظه به‬ ‫لحظه بیش��تر‪ ،‬پویاتر و البته س��ختگیرانه تر می شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اگر تولیدکننده ای توان دس��تیابی به‬ ‫این اس��تانداردها را داشته باشد به طور قطع به تولید‬ ‫محص��ول خود ادامه خواه��د داد در غیر این صورت از‬ ‫چرخه تولید حذف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجتناب خودروسازان از سرمایه گذاری‬ ‫وحی��د مرندی مق��دم‪ ،‬مع��اون نظ��ارت ب��ر اجرای‬ ‫اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد نیز با تاکید بر اینکه‬ ‫ش��رکت هایی که بتوانند اس��تانداردهای نوین را روی‬ ‫محصوالت خ��ود اعمال کنند به تولید ادامه می دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروس��ازانی ک��ه نمی توانند اس��تانداردهای‬ ‫جدید را اعمال کنند برای از بین نرفتن س��رمایه خود‬ ‫از س��رمایه گذاری اجتن��اب می کنند و اگ��ر این اقدام‬ ‫هوشمندانه ازسوی خودروسازان در همه صنایع رعایت‬ ‫شود حجم باالیی از کار سازمان ملی استاندارد کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬وی با بیان اینکه براساس توافق انجام شده با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نوع خودرو با تفکیک‬ ‫موردی مش��خص ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬البته این نوع تفکیک‬ ‫برای مردم قابل لمس نیس��ت اما برای ناجا و سازمان‬ ‫ملی استاندارد مشخص شده و کافی است مردم بدانند‬ ‫که اس��تانداردهای نوین روی خودروها اعمال می شود‪.‬‬ ‫مرندی مقدم با تاکید بر اینکه س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫به هیچ عن��وان از رعایت اس��تانداردها عقب نش��ینی‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهایی که نام انها در فهرست‬ ‫توقف تولید و همچنین ممنوعیت ش��ماره گذاری قرار‬ ‫گرفت ه در صورت رسیدن به استانداردهای مورد تایید‬ ‫از س��وی سازمان ملی اس��تاندارد دوباره شماره گذاری‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ن اظهارات در حالی از س��وی مس��ئوالن دولتی‬ ‫متولی این موضوع مطرح ش��ده که نگاهی به فهرست‬ ‫منتش��ر ش��ده و همچنین واکنش های خودروس��ازان‬ ‫حکایت از موضوع دیگری دارد‪ .‬بر اس��اس فهرس��تی‬ ‫که از س��وی سازمان ملی اس��تاندارد ارائه شده تولید‬ ‫‪ ۲۵‬م��دل خودرو متوقف ش��ده و این در حالی اس��ت‬ ‫که واکنش های خودروسازان نشان می دهد خط تولید‬ ‫«رنو فرانسه» در جمع حامیان پنجمین همایش خودرو‬ ‫پیش ت��ر از رنو ب��ه عنوان قطب اینده خودروس��ازی‬ ‫کش��ور نام برده می شد و امروز از این شرکت فرانسوی‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از حامیان پنجمی��ن همایش صنعت‬ ‫خودرو ایران یا د می ش��ود‪ .‬به گزارش پرش��ین خودرو‪،‬‬ ‫از گوشه و کنار ش��نیده می شود که رنو فرانسه یکی از‬ ‫حامی��ان اصلی پنجمین همای��ش صنعت خودرو ایران‬ ‫شده و بیراه نیست بگوییم که این شرکت فرانسوی گام‬ ‫نخست برای تصاحب قطب سوم خودروسازی کشور را‬ ‫محکم برداشته است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬رنو فرانسه‬ ‫از دس��تیابی این ش��رکت به تولید بی��ش از ‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو با برند رنو در ایران برای س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫خب��ر می دهد و جالب ت��ر اینک��ه در نوامبر‪(۲۰۱۷‬ابان‬ ‫امس��ال) بعد از فرانسه‪ ،‬ایران دومین تولیدکننده بزرگ‬ ‫رنو در س��طح جهان بوده و فرانس��وی ها می گویند در‬ ‫دس��امبر‪ ۲۰۱۷‬نیز این رکورد حفظ خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫گ��زارش می افزاید‪ :‬به تازگی و به دنبال اخبار منتش��ر‬ ‫ش��ده برخی رس��انه ها مبنی ب��ر تحقق نیافت��ن تولید‬ ‫مشترک خودرو با فرانسه‪ ،‬بهزاد اعتمادی‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫صنایع حمل ونقل ایدرو اظهار کرده بود‪ :‬قرارداد سازمان‬ ‫گسترش با رنو براس��اس برنامه در مرحله ثبت شرکت‬ ‫اس��ت که فعالیت های اجرایی ان پس از ثبت ش��رکت‬ ‫اغاز خواهد ش��د‪ .‬این طور که پیش بینی می شود پس‬ ‫از برجام و توافق های خودرویی س��ال گذشته با برخی‬ ‫طرف ه��ای اروپایی‪ ،‬همایش پنجم صنع��ت خودرو به‬ ‫دنبال اماده کردن زمینه شناخت امکانات طرف ایرانی‬ ‫برای شرکت های بین المللی خواهد بود‪.‬‬ ‫بس��یاری از این خودروها پیش از اعالم س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد متوقف شده و ضرورتی برای قرارگرفتن در‬ ‫فهرست این سازمان نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت مجلس از ارتقای استانداردی‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به اینکه هرچه سختگیری در‬ ‫بخش ایمنی بیشتر باشد مجلس حمایت بیشتری از ان‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تا یک سال اینده تولیدکنندگانی که‬ ‫ش از این مجوز گرفته اند تنها اجازه تولید و فروش‬ ‫پی�� ‬ ‫محصوالتی را دارند که فاصله ای با استانداردهای نوین‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬قش��ری از جامعه توان‬ ‫خرید باال ندارند و اگر خودرویی جایگزین خودروهای‬ ‫از رده خارج شده نشود به طور قطع باعث افزایش نرخ‬ ‫خودروها خواهد ش��د و این جایگزین نکردن می تواند‬ ‫منج��ر به افزایش تورم ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫بهبود مستمر شعار تولیدکنندگان است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه برای تولید خودروها‬ ‫مطابق این شعار قابل توجیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف بدون جایگزین به صالح نیست‬ ‫ش��هرام ازادی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو نیز در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنع��ت» در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫هنگام��ی که طراحی و توس��عه محص��والت جدید به‬ ‫پای��ان می رس��د ازمایش ه��ای ‪ COP‬ک��ه مربوط به‬ ‫خط��وط تولید ب��وده و نمونه ب��رداری از خطوط تولید‬ ‫است‪ ،‬انجام می شود‪ .‬این امر با ازمون های صحه گذاری‬ ‫و هومولوگیش��ن هم��راه ش��ده و درحال حاضر این دو‬ ‫روش برای نظارت بر اس��تاندارد بودن خودروها اعمال‬ ‫می شود که در گذشته نیز اجرا شده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ازمایش های هومولوگیشن شامل استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این ش��رایط در‬ ‫حالی اس��ت که برخ��ی از خودروه��ا توانایی گذراندن‬ ‫استانداردهای تعیین شده را ندارند‪ .‬با توجه به افزایش‬ ‫الزام��ات اس��تانداردی در تولید خودروس��ازان انتظار‬ ‫م��ی رود حجم تغییرات در برخی از تولیدات داخلی به‬ ‫میزانی باش��د که س��ال اینده برخی از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی ناگزیر به حذف جریان تولید باشند‪.‬‬ ‫وی اج��رای الزامات جدید اس��تانداردی را نیازمند‬ ‫تغییر و بازنگری در طراحی محصوالت داخلی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در برخی از محصوالت داخلی امکان بازنگری‬ ‫در طراحی برای اجرای استاندارد جدید فراهم است اما‬ ‫در تعدادی از تولیدات نیازمند تغییرات اساسی هستیم‬ ‫که این امر به س��رمایه گذاری در خطوط و ابزار تولید‬ ‫نیازدارد که به طور قط��ع هزینه ان اقتصادی نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬خودروسازان به‬ ‫دنبال رسیدن به استانداردهای جدید بودند اما ممکن‬ ‫اس��ت برخی از این خودروها که مش��کالت بیش��تری‬ ‫دارند نیاز به زمان بیش��تری داش��ته باشند‪ .‬در برخی‬ ‫از خودروها که با مش��کالت اساس��ی روب��ه رو بوده اند‬ ‫خودروس��ازان برنامه ای برای ارتقای انها نداشته و در‬ ‫نظ��ر دارن��د انها را از خطوط تولید خ��ارج کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬البته به دلیل قوانین و مقررات و اس��تاندارد های‬ ‫داخلی‪ ،‬برخی خودروه��ا که اکنون مردم انتظار توقف‬ ‫تولید انها را دارند‪ ،‬تالش شده تا تمامی استانداردهای‬ ‫الزم را کس��ب کنند و منع��ی برای ادام��ه تولید این‬ ‫خودروه��ا وجود ندارد اما با توجه ب��ه افزایش الزامات‬ ‫اس��تانداردی جدید و مهلت تعیین ش��ده دستگاه های‬ ‫نظارت��ی تا اواخر س��ال اینده به نظر می رس��د برخی‬ ‫از این تولیدات امکان تقویت و کس��ب اس��تانداردهای‬ ‫بیش��تر را نیز داشته باش��ند هرچند تصمیم گیری در‬ ‫ای��ن زمینه به ش��رایط ب��ازار و سیاس��ت های مدیران‬ ‫ارشد شرکت های خودروساز باز می گردد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه امروز ع�لاوه بر تنوع تولی��د و کیفیت‪ ،‬نرخ‬ ‫محصوالت تولیدی نیز برای مردم اهمیت دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در صورتی که بدون در نظر گرفتن جایگزین مناس��ب‬ ‫خودرویی از چرخه تولید خارج ش��ود به صالح صنعت‬ ‫خودرو و مردم نیس��ت‪ ،‬چراک��ه باعث خال محصول در‬ ‫بازار و تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫تاکید س��ازمان ملی اس��تاندارد بر توقف تولید این‬ ‫خودروه��ا و ادامه ان تا زمان دریافت اس��تانداردها در‬ ‫حالی اس��ت که هیچ کدام از مس��ئوالن این س��ازمان‬ ‫روز گذش��ته پاس��خگوی تماس های تلفن��ی خبرنگار‬ ‫«گس��ترش صنعت» نبودند تا مش��خص ش��ود دلیل‬ ‫اعالم فهرس��تی از خودروها که پیش از این تولید انها‬ ‫متوقف شده بود چه ضرورتی داشته است؟ ایا سازمان‬ ‫ملی استاندارد تنها برای برداشتن این وظیفه از دوش‬ ‫خود و تحق��ق اظهاراتی مبنی ب��ر پایبندی بر اجرای‬ ‫قانون استانداردهای هش��تادوپنج گانه اقدام به تهیه و‬ ‫معرفی این فهرست کرده است؟ ایا در زمان تهیه این‬ ‫فهرس��ت از نظرات نمایندگان شرکت های خودروساز‬ ‫استفاده ش��ده و ایا نماینده خودروس��ازان از توقف یا‬ ‫ادامه تولید این خودروه��ا بی اطالع بوده اند؟ همه این‬ ‫پرسش ها در حالی مطرح شده و بدون جواب مانده که‬ ‫به نظر می رس��د رییس و معاونان این سازمان در نظر‬ ‫ندارند عالوه بر ارام کردن فضا نس��بت به شفاف سازی‬ ‫دالیل این تصمیم اقدام کنند‪.‬‬ ‫برنامه تولید ‪ ۳۰۰۰‬دستگاه قوای محرکه در مگاموتور‬ ‫قائم مقام مدیرعامل س��ایپا و مدیرعامل مگاموتور از‬ ‫برنامه های افزایش تولید در مگاموتور خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫راستای سیاست های ابالغی مدیریت ارشد گروه سایپا‬ ‫مبنی بر افزایش تولید‪ ،‬برنامه ریزی هایی شده تا تمامی‬ ‫واحدهای شرکت مگاموتور برای افزایش تولید از ‪۲۴۰۰‬‬ ‫دس��تگاه قوای محرکه به ‪ ۳۰۰۰‬دس��تگاه در روز اماده‬ ‫باشند‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬جمشید حیدرکندری‬ ‫در جلسه ستاد تولید با بیان این خبر گفت‪ :‬همبستگی‬ ‫و هم��کاری همه همکاران در زمینه های مختلف کاری‬ ‫ش��رط الزم برای رسیدن به تولید ‪ ۳۰۰۰‬دستگاه قوای‬ ‫محرک��ه در روز اس��ت و در این راس��تا همه واحدهای‬ ‫ش��رکت مگاموتور به ویژه معاون��ت بازرگانی و تامین با‬ ‫ظرفیت سازی سازندگان داخلی و خارجی در حال اماده‬ ‫ش��دن برای تحقق این هدف هستند‪ .‬حیدرکندری با‬ ‫اشاره به مسیر دستیابی به برنامه تولید ‪ ۳۰۰۰‬دستگاه‬ ‫در روز گف��ت‪ :‬ب��ا برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده هدف‬ ‫تولید ‪ ۳۰۰۰‬دس��تگاه قوای محرکه در روز که ش��امل‬ ‫محصوالت ایکس ‪ ،۱۰۰‬ایکس ‪ ،۲۰۰‬نیسان و تندر ‪۹۰‬‬ ‫اس��ت برای مگاموتور در نظر گرفته ش��ده که بر اساس‬ ‫نیاز اعالم شده از سوی مشتری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای دستیابی به این هدف اموزش منابع‬ ‫انسانی برای خطوط تولید تندر ‪ ۹۰‬بر اساس استاندارد‬ ‫مدرس��ه مهارت رنو و تقویت واحد تعمیرات و نگهداری‬ ‫از لحاظ سخت افزار و نرم افزار به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫گلوگاه های تولید در این راستا در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 8 1396‬ربیع الثانی ‪ 27 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 290‬پیاپی ‪2263‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دانشگاه مشتاق حضور‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫امید رضایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رضا پاشایی‬ ‫در گفت وگو با تولیدکنندگان با هدف رشد و توسعه در صنعت قطعه مطرح شد‬ ‫قوانین‪ ،‬ضامن ورود سرمایه به واحدهای قطعه سازی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیران و کارشناسان صنعت قطعه تمام تالش خود‬ ‫را به کار بس��ته اند تا در امر تولی��د دوران طالیی خود‬ ‫را رق��م بزنند و در این راس��تا در مس��ائل داخلی و نیز‬ ‫خارج��ی در ح��ال فعالیت و رایزنی هس��تند‪ .‬به گفته‬ ‫انها فضا برای صنعت خودرو و قطعه مناس��ب اس��ت و‬ ‫شرکت های بس��یاری برای س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫قطع��ه و خودرو امده اند اما در ادامه الزم اس��ت برخی‬ ‫قوانین مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری و همدلی‪ ،‬ضرورت صنعت‬ ‫امی��د رضایی‪ ،‬عضو انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬بحث صنعت خ��ودرو به‬ ‫عنوان اصلی ترین قوای محرکه‪ ،‬چرخه توسعه صنعت‪،‬‬ ‫سرفصل سرمایه گذاری دولت می تواند باشد و بر اساس‬ ‫‪ ۳‬تحلیل کارشناسی به لحاظ ارزش گذاری‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫و تاثیر ان در جی دی پی (اثرگذاری توسعه اقتصادی و‬ ‫صنعت��ی) پس از نفت و بانک‪ ،‬س��ومین منبع درامدی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬بانک��داری فعالیت��ی تجاری‬ ‫اس��ت و توسعه ای در ان نیس��ت و نیروی جانبی برای‬ ‫توسعه صنایع دیگر اس��ت‪ .‬نفت نیز نعمت خدادادی و‬ ‫غیرتولیدی اس��ت اما زمانی ک��ه صنعت خودرو در رده‬ ‫س��وم قرار می گیرد به این معناست که چراغ سبز برای‬ ‫سرمایه گذار است که از این فرصت بهترین بهره برداری‬ ‫را داش��ته باشد‪.‬او تصریح کرد‪ :‬فضا برای صنعت خودرو‬ ‫و قطعه مناس��ب اس��ت و شرکت های بس��یاری برای‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت قطعه و خودرو امده اند‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر می بینیم که‬ ‫قوانین بیمه و مالیات ب��ه تولیدکننده کمک نمی کند‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به نقطه مطلوب باید تمام مولفه ها کنار‬ ‫هم دیده شوند و مسائل جدا از یکدیگر نیستند‪ .‬بستری‬ ‫بسیار گسترده است که هماهنگی‪ ،‬همکاری و همدلی‬ ‫بسیاری از دستگاه ها را الزم دارد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به تنهایی نمی تواند از عه��ده این کار براید‬ ‫بلکه باید در کنار ان اموزش عالی نیز وارد ش��ود‪ .‬حتی‬ ‫ای��ن دو بخش نیز باید درکنار زیرس��اخت های فناوری‬ ‫در بخش ای تی (‪ )IT‬ب��ه این امر کمک کنند‪ .‬رضایی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬همچنین این ‪ ۳‬بخ��ش به کمک اموزش و‬ ‫پرورش و هنرس��تان ها نیاز دارند درنتیجه سازمان های‬ ‫دولتی زیادی می توانند سهیم باشند که امروز نیستند‬ ‫و ه��ر نهاد از منظر خودش به موضوع می پردازد‪ .‬او به‬ ‫تاثیر رسانه ها در رونق تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اساسی ترین کمک هایی که به این صنعت می توان کرد‬ ‫از سوی روزنامه ها و صدا و سیماست‪ .‬امروز پرسش این‬ ‫اس��ت که چقدر به تبلیغ محصوالت داخلی برای خرید‬ ‫مردم کمک شده است؟‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬اگر به این باور‬ ‫برس��یم که محص��ول ملی با وج��ود ایراده��ا و نیازی‬ ‫که به نق��د دارد بهتر از محصول خارجی اس��ت نوعی‬ ‫فرهنگ س��ازی ب��رای خودکفایی ش��ده اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫دغدغ��ه کش��ورهای جهان اولی مانند ژاپن این اس��ت‬ ‫که چرا مردم گوش��ی سونی در دست نمی گیرند و چرا‬ ‫نتوانس��تیم بازار داخل خود را حفظ کنیم؟ پاسخ نرخ‬ ‫تمام ش��ده ان اس��ت‪ .‬به هر حال انها هر جا به مشکل‬ ‫برخ��ورد کنند به دنبال رفع ان هس��تند ام��ا ایران به‬ ‫بن بست می رس��د زیرا عنوان می شود نقدینگی نیست‪،‬‬ ‫حمایت دولتی وجود ندارد و‪....‬‬ ‫‹ ‹سرفصل های مناسب صنعت قطعه‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور به فعالیت درون صنعت قطعه کشور‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬از بین یک هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه سازی‬ ‫که در کش��ور فعالیت دارند حدود ‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫مشارکت خارجی به شکل جوینت ونچر‪ ،‬تحت لیسانس‬ ‫(نظارت ش��رکت مادر)‪ ،‬پش��تیبانی فنی ی��ا نمایندگی‬ ‫انحصاری دارند‪ .‬به این ترتیب ‪۳۰‬درصد قطعه سازی توان‬ ‫بالفعل دارد که می تواند فناوری خود را گسترش دهد‪.‬‬ ‫بای��د برای ‪۷۰‬درصد باقی فکر دیگ��ر کرد‪.‬رضایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کش��ور روی مباحث س��خت افزاری خوب حرکت‬ ‫کرده اما در بخش نرم افزاری که به فناوری خاصی نیاز‬ ‫اس��ت جای کار زیادی وجود دارد به طور نمونه بخشی‬ ‫نیاز به ارتقا دارد و قس��متی دیگر باید ایجاد ش��ود‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این موارد می تواند س��رفصل های مناس��بی‬ ‫برای قطعه س��ازی و خودروس��ازی باش��د و با این نگاه‬ ‫سرمایه هنگام برگش��ت دو برابر خواهد بود زیرا دانش‬ ‫نهادینه می ش��ود‪ ،‬اش��تغال به وجود می اید و‪ ....‬روزی‬ ‫ایربگ در خودرو یک اپش��ن و کاالی لوکس به ش��مار‬ ‫می رفت و امروز کاالیی معمولی است‪ .‬این فعال صنعتی‬ ‫به وضعیت قطعات در اینده صنعت خودرو اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬صنعت خودرو در حال توس��عه اس��ت و امروز‬ ‫اگر زیر ‪۲۰‬درصد قطعات خودرو الکترونیکی و کنترلی‬ ‫اس��ت در اینده ای نه چن��دان دور به بیش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫می رس��د‪ .‬تمام این سرفصل ها برای توسعه خودرو بوده‬ ‫که صنعت قطعه موتور محرک ان است‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫این امر موجب توس��عه کل کش��ور در س��رمایه گذاری‬ ‫برای اشتغال شده و دانشی برای دانشگاه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫رضایی اظهار کرد‪ :‬هرقدر صنعت خودرو پیش برود در‬ ‫س��ایر صنایع مرتبط نیز پیش��رفت خواهیم داشت زیرا‬ ‫صنایع زیادی با صنعت خودرو در ارتباط هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حرکت به سوی های تک‬ ‫در ادامه رضا پاشایی‪ ،‬رییس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی تبری��ز به توانمندی‬ ‫صنعت قطعه کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬صنعت قطعه‬ ‫کش��ور ظرفیت های باالیی برای توسعه دارد‪ .‬تنها الزم‬ ‫اس��ت مسائل این صنعت یکپارچه ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬باید‬ ‫حوزه های قدرت خود را شناس��ایی کنی��م و بدانیم از‬ ‫چه فناوری برای توس��عه ان بهره بگیریم به این ترتیب‬ ‫شتاب داخلی سازی بیشتر خواهد شد‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬معتقدم ام��روز ضرورت دارد به س��مت‬ ‫تولی��د قطعات های تک برویم‪ .‬پاش��ایی در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که چه تعداد از قطعه س��ازان تبریز برای‬ ‫تامین قطع��ات جدید با خودروس��از همراهی خواهند‬ ‫ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر مش��ارکتی برای خودروهای‬ ‫جدید وجود ندارد‪ .‬نخست باید فناوری ها در واحدهای‬ ‫صنعتی وارد ش��ود که برای تحق��ق ان نیز باید دولت‬ ‫حمایت کند و مراکز مالی با وام های کم بهره قطعه ساز‬ ‫را در نوس��ازی و به سازی تولید همراهی کنند‪ .‬او ادامه‬ ‫ت های تک فعالیت‬ ‫داد‪ :‬ام��روز کش��ور در تولید قطع��ا ‬ ‫ن��دارد و در این زمینه نمی توان ب��ا خودروهای جدید‬ ‫همراهی کرد به ویژه برخی کشورها مانند چین ساالنه‬ ‫پلتفرم های خود را تغییر می دهند تا قطعه سازان سایر‬ ‫کش��ورها در داخلی س��ازی قطعات خودروهای چینی‬ ‫فعالیتی نداشته باشند‪ .‬رییس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور به شرط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای داخلی سازی خودروهای‬ ‫تولیدی کشور اش��اره کرد و گفت‪ :‬خودروسازان چینی‬ ‫برای داخلی س��ازی ‪۴۰‬درصدی نخستین و رسیدن به‬ ‫‪۷۰‬درصد دیگر می گویند قطعه س��از ایرانی توان تولید‬ ‫قطعات خودروهای انها را ندارد و با تغییر در پلتفرم ها‬ ‫اجازه نمی دهند بازار در اختیار سایر قطعه سازان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح قوانین برای اعتمادسازی‬ ‫پاش��ایی برای همراهی قطعه س��ازان ب��ا خودروهای‬ ‫جدید به حمایت های مالی دولتی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای داخلی سازی و همراهی قطعه سازان در خودروهای‬ ‫جدی��د نخس��ت الزم اس��ت دول��ت برنام��ه حمایتی‬ ‫مشخصی داشته باشد‪ .‬با برنامه می توان قطعه سازان را‬ ‫تش��ویق به مذاکره و همراهی با همتایان خارجی برای‬ ‫انتقال فناوری کرد‪ .‬دولت ترکیه با در اختیار قرار دادن‬ ‫منابع مالی از صنعتگر خواسته تا در بحث تولید قطعات‬ ‫همگن فعالیت داشته باشد‪ .‬تسهیالت کم بهره و بدون‬ ‫بهره در اختیار انها قرار می دهند و زمانی که مش��خص‬ ‫ش��ود در تولید موفق عمل کرد ه و صادرات داش��ته اند‬ ‫تنها اصل وام ها از صنعتگر دریافت می ش��ود‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این مسئله باعث قدرت گرفتن صنعت می شود اما‬ ‫وام های ‪۱۸‬درصدی نمی تواند ما را به سمت تغییرات در‬ ‫واحدهای صنعتی س��وق دهد و رقابت به وجود نمی اید‬ ‫درنتیجه الزم است نخست چشم اندازها اصالح شود‪.‬‬ ‫پاش��ایی در پایان گفت‪ :‬اگر بتوانیم با اصالح قوانین‬ ‫تولیدکنندگان خارجی را مجاب به س��رمایه گذاری در‬ ‫کشور کنیم و مش��ارکتی واقعی با س��رمایه گذاری دو‬ ‫طرف شکل گیرد به طور قطع ورود دانش فنی تضمین‬ ‫خواهد ش��د و توانمندی های داخلی افزایش می یابد اما‬ ‫اگر امنیت س��رمایه گذاری وجود نداش��ته باشد کارها‬ ‫به س��ختی پیش می رود‪ .‬باید به س��رمایه گذار خارجی‬ ‫اطمینان داد که می تواند سودهای خود را برگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫امروز بخش��ی از مش��کالت صنعت قطعه به نداشتن‬ ‫اعتم��اد به نفس ای��ن صنعت و نیز بخش��ی به قوانین‬ ‫تدوین ش��ده برمی گردد که قطعه س��از خود همت الزم‬ ‫را برای رفتن به س��وی تحول نداش��ته و از سوی دیگر‬ ‫قوانین کشور به گونه ای است که سرمایه گذار خارجی را‬ ‫ترغیب به حضور در صنعت ایران نمی کند ازاین رو باید‬ ‫تغییرات از سوی بخش خصوصی و دولتی ایجادشود تا‬ ‫نقطه مطلوب دست یافتنی تر باشد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪40/800/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪31/800/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪47/700/900‬‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪48/500/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪39/142/000‬‬ ‫‪120/926/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪93/665/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫‪262/892/000‬‬ ‫‪93/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪274/261/000‬‬ ‫‪325/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪60/500/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪475/000/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪147/000/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪39/200/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪234/140/000‬‬ ‫‪240/000/000‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪53/500/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪52/200/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪70/300/000‬‬ ‫‪57/300/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪357/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪235/000/000‬‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫رش��ته های فنی‪-‬مهندس��ی‬ ‫ایج��اب می کن��د دانش��جویان‬ ‫مشغول تحصیل در این رشته ها‬ ‫کاراموزی داش��ته باش��ند و در‬ ‫این بح��ث برخی دانش��کده ها‬ ‫چند واح��د برای دانش��جویان‬ ‫کارشناس��ی خود ق��رار داده اند‬ ‫محمدحسن سعیدی‬ ‫اما برنامه ای مدون و جدی هنوز‬ ‫از س��وی دانش��کده ها و صنعت عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف‬ ‫چیده نش��ده اس��ت درحالی که‬ ‫رعایت این نکته مس��ئله مهمی‬ ‫اس��ت و عالوه بر دانش��جویان خود اس��تادان نیز باید در جریان‬ ‫تولید قرار داش��ته باش��ند و این حضور می توان��د صنعتگر را در‬ ‫انعق��اد قراردادها و همکاری های دوجانبه نیز کمک کند‪ .‬فعاالن‬ ‫صنعت خودرو و قطعه بهای الزم به این مس��ئله (ارتباط داشتن‬ ‫با مراکز دانش��گاهی) نمی دهند درحالی که اگر با تورهای بازدید‬ ‫و نیز کاراموزی دانشجویان رشته های مهندسی مرتبط در محل‬ ‫حضور فیزیکی داش��ته باشند دید دانشجویان را کامل می کند و‬ ‫اصرار داریم س��اعت عملی دانش��جویان به وسیله یک سرپرست‬ ‫صنعت��ی مورد ارزیابی ق��رار گیرد‪ .‬در این بح��ث حتی تورهای‬ ‫خارجی باعث می ش��ود جهان بینی دانش��جو نس��بت به رش��ت ه‬ ‫ش��کل بگیرد و بداند کشورش در کجای این صنعت قرار دارد و‬ ‫جهان بیرون در کجاست‪ .‬البته نباید فراموش کرد تحقق چنین‬ ‫برنامه هایی نیاز به حداقل بودجه در بخش پژوهش��ی دانشگاه ها‬ ‫دارد و این نوع بازدیدها ازجمله مس��ائل مورد دغدغ ه اس��تادان‬ ‫مهندسی است‪«.‬همکاری صنعت و دانشگاه» (‪)Intern Ship‬‬ ‫در دنیا در حال پیگیری اس��ت و در گذشته چنین پروژه ای نیز‬ ‫در برخی واحدهای تولید خودروس��ازان پیگیری ش��د و استاد و‬ ‫دانش��جو در طول یک هفته ملزم بودند یک روز را در ش��رکت‬ ‫مربوط حضور داش��ته باشند و به طور عملی اموزش ها را دنبال‬ ‫کنند و نتایج بسیار خوبی نیز داشت‪.‬‬ ‫این روند برای ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال ادامه داش��ت و استادان به‬ ‫همراه دانشجویان خود وارد خط تولید می شدند و کالس درس‬ ‫را در محیط کار برگزار می کردند‪.‬‬ ‫اگر صنعتگران از این موضوع حمایت کنند و به ش��کل عملی‬ ‫وارد میدان ش��وند به طور قطع دانش��گاه از ان استقبال می کند‬ ‫چراکه به دنبال این اس��ت تا محصولش پربارتر و خروجی هایش‬ ‫دانات��ر باش��ند‪ .‬صنایع درگی��ر کار خود هس��تند و به این مهم‬ ‫توجه ندارند در حالی که دانش��گاه مصرانه به دنبال این مس��ئله‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر در این باره قانون و مصوبه وجود داش��ته باش��د قابل‬ ‫پیگیری اس��ت اما وقت��ی قانونی وجود ن��دارد صنعت به همین‬ ‫راحتی نمی پذیرد زیرا اولویت های خود را متمرکز بر مشکالت و‬ ‫برنامه های کوتاه مدت کرده اس��ت‪ .‬برای تحقق این امر نیاز است‬ ‫برنامه ریزی ساختاری داشته باشیم درحالی که نگاه دوراندیشانه‬ ‫در این باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫ادعای این س��خن نیز این است که وقتی فارغ التحصیالن وارد‬ ‫کش��وری دیگر می ش��وند و از اموخته های خ��ود در بخش های‬ ‫صنعتی و پژوهشی ان کشور استفاده می کنند‪ ،‬می درخشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشکالت سفارش گذاری به‬ ‫قطعه سازان موتورسیکلت‬ ‫نایب رییس انجمن قطعه س��ازان موتورس��یکلت کشور معتقد‬ ‫است نبود سیاست گذاری در تولید موتورسیکلت های انژکتوری‬ ‫در کش��ور این صنعت را با رکود و تعطیلی گسترده روبه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬حبیب اهلل محم��ودان گفت‪ :‬اگر الزام��ات قانونی دقیقی‬ ‫برای این صنعت تدوین ش��ود به طور قطع صنعت موتورسیکلت‬ ‫و همچنین قطعه س��ازی در این بخش ارتق��ا خواهد یافت‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬اعمال قان��ون توق��ف تولید موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری و از س��ویی جریان کند تولید انژکتوری ها بر جریان‬ ‫تولید و سفارش گذاری قطعه سازان تاثیر بسیار نامطلوبی گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬نایب رییس انجمن قطعه سازان موتورسیکلت کشور در‬ ‫گفت وگو با خبرخودرو تاکید کرد‪ :‬البته در وضعیت کنونی تولید‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت می توان پیش بینی کرد جریان واردات‬ ‫ت و شرایط اقتصادی کشور‪ ،‬بازار‬ ‫رونق گیرد هرچند به لحاظ قیم ‬ ‫خوبی نیز در این بخش وجود ندارد به طوری که در این مدت تا‬ ‫‪۸۰‬درصد تقاضا در این صنعت کاهش یافته است‪ .‬این فعال در‬ ‫ی بر بازار‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در ادامه به سهم سازندگان چین ‬ ‫موتورسیکلت ایران پرداخت و یاداورشد‪ :‬اگر داخلی سازی صنایع‬ ‫به طور جدی دنبال شود با توجه به ضرورت بومی سازی تولیدات‬ ‫و بسترس��ازی مناس��ب در این بخش به طور قطع سازنده ایرانی‬ ‫می تواند سهم خود را در بازار افزایش دهد و می توان امیدوار بود‬ ‫از حجم محصوالت وارداتی کاسته شود‪ .‬محمودان همچنین از‬ ‫ورود گسترده قطعات چینی در بازار قطعات یدکی موتورسیکلت‬ ‫گالیه کرد و گفت‪ :‬اگر نظارت الزم از س��وی دستگاه های دولتی‬ ‫اعمال نش��ود به طور حتم توزیع این گونه قطعات عالوه بر اسیب‬ ‫ب��ه تولید داخل‪ ،‬مصرف کنندگان داخل��ی را نیز به دلیل کیفیت‬ ‫نامناسب متضرر خواهد کرد‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن قطعه س��ازان موتورسیکلت کشور افزود‪:‬‬ ‫ضرورت دارد دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نس��بت به‬ ‫این موضوع اقدامات جدی تری داش��ته باشند تا شاهد خروجی‬ ‫ان در بازار داخل باشیم‪.‬‬ ‫محم��ودان در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬ام��روز انتظ��ار م��ی رود‬ ‫کارخان هّهای مونتاژ موتورسیکلت نسبت به توزیع قطعات یدکی‬ ‫در ب��ازار اق��دام کنند تا چالش خدمات پ��س از فروش و رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده نیز در این صنعت رفع شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 8 1396‬ربیع الثانی ‪ 27 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 290‬پیاپی ‪2263‬‬ ‫خبر‬ ‫‪۴۳‬درصد سفارش های شیرون‬ ‫ازاروپا است‬ ‫بوگات��ی اعالم کرده با تحویل ‪ 70‬دس��تگاه مدل ش��یرون‬ ‫در سال گذش��ته‪ ،‬تولید این ماشین در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) براساس برنامه پیش رفته است‪.‬‬ ‫این ش��رکت می گوید ‪ ۴۳‬درصد س��فارش ها برای شیرون‬ ‫را از خریداران در اروپا گرفته اس��ت‪ .‬مش��تریان در امریکای‬ ‫ش��مالی با ‪ ۲۶‬درصد و خاورمیانه ب��ا ‪ ۲۳‬درصد در رده های‬ ‫بعدی هستند و دست اخر ‪ ۸‬درصد خریداران شیرون از اسیا‬ ‫و اقیانوسیه این ماشین را سفارش داده اند‪.‬‬ ‫تولید ش��یرون از پاییز گذشته اغاز شد و نخستین دستگاه‬ ‫بهار سال جاری به مشتری تحویل داده شد‪.‬‬ ‫ش��اید تولید به طور تقریبی ‪ 6‬خ��ودرو در ماه عدد چندان‬ ‫بزرگی نباش��د‪ ،‬اما با روش��ی ک��ه بوگاتی ماش��ین هایش را‬ ‫می سازد‪ ،‬رسیدن به این رکورد دستاورد بزرگی است‪.‬‬ ‫س��اخت هر ش��یرون از مرحله س��فارش تا تحویل خودرو‬ ‫بین ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه طول می کش��د‪ .‬همه این خودرو ها به دس��ت‬ ‫‪ 20‬مهندس بوگاتی در «اتلیه» این کارخانه در مولس��ایم در‬ ‫فرانسه ساخته می شوند‪.‬‬ ‫هر خودرو از ‪ ۱۸۰۰‬بخش گوناگون تش��کیل ش��ده که هر‬ ‫کدام با دقت زیاد به یکدیگر وصل می شوند‪ .‬تنها رنگ کردن‬ ‫خودرو با دس��ت ‪ 3‬هفته طول می کشد و روی بدنه ماشین تا‬ ‫‪ ۸‬الیه رنگ پاشیده می شود‪.‬‬ ‫ب��ا این همه وس��واس‪ ،‬بوگاتی ‪ ۲‬ماه پیش اع�لام کرد در‬ ‫جوش��کاری ‪ ۴۳‬دس��تگاه از خودروهایی که به مش��تریانش‬ ‫تحویل داده اش��کالی پیدا کرده و به همین دلیل کل صندلی ‬ ‫این خودرو ها را عوض خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از بی بی س��ی‪ ،‬قرار است‬ ‫از این ابرخودرو فرانس��وی تنها ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه ساخته شود‪.‬‬ ‫به جز ‪ ۷۰‬نفری که خودروی شان را تحویل گرفته اند‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۲۳۰‬خریدار نیز نرخ ‪2‬میلیون و‪ 400‬هزار یورویی این خودرو‬ ‫را پرداخته اند و منتظر تحویل ماشین ش��ان هستند‪ .‬با برنامه‬ ‫فعلی‪ ،‬بوگاتی امیدوار اس��ت بتواند این خودروها را تا ‪ ۴‬سال‬ ‫دیگر به خریداران تحویل دهد‪.‬‬ ‫ش��یرون با موتور ‪ 16‬سیلندر ‪ ۱۵۰۰‬اسب بخاری اش سال‬ ‫گذش��ته جانشین بوگاتی ویرون شد‪ .‬س��رعت این خودرو به‬ ‫‪ ۴۲۰‬کیلومتر در س��اعت محدود ش��ده و شتاب صفر تا صد‬ ‫کیلومترش ‪۲/۵‬ثانیه است‪.‬‬ ‫مدیران بوگاتی در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی شیرون را باعنوان‬ ‫س��ریع ترین ماش��ین جهان رونمایی کردند‪ ،‬ام��ا در ماه های‬ ‫گذشته چند خودروساز این ادعا را به چالش کشیده اند‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت این کارخانه در س��ال اینده میالدی حداکثر سرعت‬ ‫شیرون را بدون محدودیت الکترونیکی ثبت کند‪.‬‬ ‫کوالکوم هم خودرو خودران‬ ‫ساخت‬ ‫مقام های ایالت کالیفرنیا به یک ش��رکت نام اش��نای دیگر‬ ‫نی��ز اجازه داده اند تا خودروهای خودران خود را در خیابان ها‬ ‫ازمایش کند‪.‬‬ ‫این شرکت کوالکوم نام دارد و مجوزهای الزم برای حرکت‬ ‫ازمایشی خودروهای خود را کسب کرده است‪.‬‬ ‫براین اس��اس خودرو خودران تولیدی این شرکت همراه با‬ ‫‪ ۳‬رانن��ده در خیابان ها به حرک��ت درمی اید و به دیگر رقیب‬ ‫سخت افزاری اش یعنی ان ویدیا می پیوندد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬منابع مطلع می گویند ش��یوه طراحی‬ ‫خودروهای کوالکوم با ش��رکت هایی مانند گوگل تفاوت هایی‬ ‫اش��کار دارد که از جمله انها می توان به اس��تفاده از ‪۹۱۵۰‬‬ ‫تراش��ه اختصاصی به ن��ام ایکس‪۲‬س��ی ‪-‬وی ‪ ۹۱۵۰‬در این‬ ‫خودرو ازمایش��ی اشاره کرد‪ .‬اس��تفاده از این تراشه ها باعث‬ ‫شده خودرو کوالکوم از زاویه دید ‪ ۳۶۰‬درجه نسبت به محیط‬ ‫اطراف برخوردار باشد و بتواند با دیگر خودروها ارتباط برقرار‬ ‫و اطالعاتی درباره شرایط ترافیکی ازجمله وضعیت چراغ های‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی دریاف��ت کند‪ .‬کوالکوم قص��د دارد با‬ ‫عرضه این خودرو به یکی از بازیگران مهم دنیای خودروهای‬ ‫خودران مبدل ش��ود و البته برنامه هایی برای ازمایش خودرو‬ ‫تولیدی خود در کش��ورهای چین‪ ،‬الم��ان‪ ،‬ایتالیا و ژاپن نیز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فروشنده ماری جوانا به جای‬ ‫تاکسی سوار خودرو پلیس شد‬ ‫یک فروش��نده م��واد مخدر در ش��هر کپنه��اگ‪ ،‬پایتخت‬ ‫دانم��ارک در حال��ی ک��ه مق��دار قابل توجهی م��اده مخدر‬ ‫ماری جوانا همراه خود داش��ت به جای تاکس��ی سوار خودرو‬ ‫پلیس ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬پلیس دانمارک می گوید این‬ ‫فروش��نده ماری جوانا که در راه بازگشت به خانه و در ناحیه‬ ‫«کریستیانیا» ش��هر کپنهاگ مرتکب این خطای بزرگ شد‪،‬‬ ‫در بازداش��ت به سر می برد و به طور قطع به جرم توزیع مواد‬ ‫مخدر محاکمه خواهد شد‪.‬‬ ‫ناحی��ه کریس��تیانیا درحال حاض��ر مرکز خری��د و فروش‬ ‫غیرقانونی مواد مخدر در کپنهاگ به شمار می رود‪.‬‬ ‫پلیس دانمارک اعالم کرد‪ :‬این مرد یکشنبه شب در حالی‬ ‫که می‪‎‬خواست با عجله به خانه خود برود‪ ،‬سوار ماشین پلیس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش یورونیوز‪ ،‬پلیس کپنهاگ در ماه های گذش��ته‬ ‫چندین عملیات ضربتی در ناحیه کریستیانیا انجام داده است‪.‬‬ ‫حاال این فرد نگون بخت باید در بازداشت در انتظار محاکمه‬ ‫خود باش��د و بی تردید از این پس باعجله هیچ کاری را انجام‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫تا امروز شمار‬ ‫خودروهای فراخوان‬ ‫شده در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬‬ ‫خورشیدی) به‬ ‫‪۲۸‬میلیون و‪۱۴۶‬هزار‬ ‫و‪ ۶۶۱‬خودرو رسیده‬ ‫است‪ .‬این عدد‬ ‫بی تردید رقم کوچکی‬ ‫نیست اما در مقایسه با‬ ‫سال پیش از ان یعنی‬ ‫‪)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫بسیار کمتر و به شکل‬ ‫معناداری متفاوت تر‬ ‫است‬ ‫کاهش ‪ 50‬درصدی فراخوان های خودرویی در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فراخوان را شاید بتوان بزرگترین رنج خودروسازان‬ ‫در سراس��ر جه��ان دانس��ت‪ .‬رویدادی ک��ه از فیات‬ ‫کرایس��لر و هون��دا تا ف��ورد را دربرگرفت��ه و به نظر‬ ‫می رسد هیچ خودروسازی از ان در امان نیست‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی)‬ ‫صنعت خودرو ش��اهد ثب��ت یک رک��ورد در میزان‬ ‫فراخوان ه��ا بود‪ .‬در این س��ال درمجموع ‪۵۲‬میلیون‬ ‫و‪۹۸۵‬ه��زار و ‪ ۷۷۹‬خودرو فراخوان ش��دند‪ .‬این یک‬ ‫عدد بزرگ اس��ت که بخش زیادی از بزرگ بودن ان‬ ‫دلیلی جز ایراد فنی کیس��ه های ه��وای تاکاتا ندارد؛‬ ‫ایرادی که سرانجام تاکاتا‪ ،‬شرکت ژاپنی تولیدکننده‬ ‫کیسه هوا را به ورشکستگی کشاند‪.‬‬ ‫ت��ا ام��روز ش��مار خودروه��ای فراخوان ش��ده در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) به‬ ‫‪۲۸‬میلیون و‪۱۴۶‬هزار و‪ ۶۶۱‬خودرو رسیده است‪ .‬این‬ ‫عدد بی تردید رقم کوچکی نیس��ت اما در مقایسه با‬ ‫س��ال پیش از ان یعنی ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬بس��یار‬ ‫کمتر و به ش��کل معن��اداری متفاوت تر اس��ت‪ .‬فیات‬ ‫کرایس��لر‪ ،‬هوندا‪ ،‬ف��ورد‪ ،‬هیون��دای و ب ام و در صدر‬ ‫فهرست خودروسازان فراخوان ده قرار دارند‪.‬‬ ‫گزارش پیش رو نگاهی است به برخی از بزرگترین‬ ‫و جدی ترین فراخوان های خودرویی که در س��ال رو‬ ‫به پایان میالدی ثبت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فیات کرایسلر‬ ‫فیات کرایس��لر ب��ا فراخ��وان ‪۳‬میلیون و‪۳۹۳‬هزار‬ ‫و‪ ۲۵۰‬وس��یله نقلی��ه در س��ال جاری می�لادی به‬ ‫صدرنش��ین فراخوان های خودرویی تبدیل ش��د‪ .‬از‬ ‫ن ش��ده‪ ،‬بیش از یک میلیون‬ ‫میان خودروهای فراخوا ‬ ‫دس��تگاه خودروه��ای رم ‪ ۱۵۰۰‬و ‪ ۲۵۰۰‬تولی��د‬ ‫س��ال های ‪ )۱۳۹۱-۹۲( ۲۰۱۳‬ت��ا ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬و پیکاپ ه��ای رم ‪ ۳۵۰۰‬تولی��د س��ال های‬ ‫‪ )۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴‬ت��ا ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬بودند‪.‬‬ ‫اگر شما فقط تیترهای اخبار مربوط به امار فروش‬ ‫در بازارهای خودرویی را بخوانید‪ ،‬ش��اید با خود فکر‬ ‫کنید فروش خودروها به باالترین حد خود رسیده و‬ ‫ممکن اس��ت در چند سال اینده‪ ،‬شاهد افت فروش‬ ‫س��گمنت های گوناگون باشیم اما واقعیت این است‬ ‫که فروش خودروهای تجاری و پیکاپ‪ ،‬تازه در حال‬ ‫شتاب گرفتن است و بعید به نظر می رسد دستکم تا‬ ‫یکی‪ 2 ،‬س��ال اینده‪ ،‬با افت ش��دیدی در این بخش‬ ‫روبه رو شویم‪.‬‬ ‫به طور تقریبی تمام پیکاپ های فول س��ایز ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬س��الی بس��یار پررونق و موفقیت امیز را در‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) تجرب��ه‬ ‫کردند و انتظار می رود این روند تا چند س��ال اینده‬ ‫هم ادامه یابد‪.‬‬ ‫جای هیچ ش��کی نیس��ت ک��ه در زم��ان بحران‬ ‫اقتصادی امریکا در س��ال های ‪)۱۳۸۶-۸۷( ۲۰۰۸‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰۹‬میالدی(‪۱۳۸۷-۸۸‬خورش��یدی)‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو این کش��ور نیز ضربه شدیدی متحمل شد و‬ ‫فروش ساالنه این صنعت به ترتیب ‪ ۱۰‬و ‪۱۱‬میلیون‬ ‫دستگاه بود‪.‬‬ ‫ام��ا امریکا در طول این مدت توانس��ته به دوران‬ ‫رونق خود بازگردد‪ .‬فروش خودروهای جدید امریکا‬ ‫در س��ال ‪ ،)۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬نزدی��ک ‪۱۷‬میلیون‬ ‫دستگاه بود‪.‬‬ ‫مشکل این خودروها این اس��ت که قرار گرفتن شان‬ ‫در موقعیت های��ی مانن��د افرود ممکن اس��ت توان‬ ‫خودرو برای تشخیص واژگونی را از بین ببرد‪ .‬اگر این‬ ‫وضعیت رخ دهد‪ ،‬هم کیس ه هوا و هم کمربند ایمنی‬ ‫غیرفعال می شوند و خطر اسیب رسیدن سرنشینان‬ ‫در یک تصادف افزایش می یابد‪ .‬بروزرس��انی نرم افزار‬ ‫کنترل کننده سرنشین مشکل را برطرف کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬م��دل دوج یعنی چارج��ر اس ار تی هلکت ‪۷۰۷‬‬ ‫اس��ب بخار و چلنجر اس ار تی هلک��ت نیز برای رفع‬ ‫مش��کل خنک کننده ه��ای روغ��ن ب��ه نمایندگی ها‬ ‫برگردانده شدند‪ .‬اتصال ناقص می توانست باعث ایجاد‬ ‫مشکل و کم شدن روغن موتور شود‪ .‬نتیجه احتمالی‬ ‫ای��ن نقص نیز اتش گرفتن خودرو اس��ت‪ .‬کرایس��لر‬ ‫ب��ا جایگزین کردن خنک کننده ه��ای بدون نقص در‬ ‫هزار و‪ ۲۰7‬خودرو مدل ‪ ۲۰۱۷‬این مشکل را برطرف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا‬ ‫از ‪۳‬میلی��ون و‪۳۱۹‬ه��زار و‪ ۳۲۷‬خ��ودرو فراخوان‬ ‫ش��ده هوندا بیش از ‪۱/۱‬میلیون دستگاه اکوردهای‬ ‫تولید س��ال های ‪ )۱۳۹۱-۹۲( ۲۰۱۳‬تا ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬بودند‪ .‬مشکل این خودروها وجود یک شکاف‬ ‫روی جعبه پالس��تیکی باتری بود که باعث می ش��د‬ ‫رطوبت ب��ه درون جعبه نفود کرده و حس��گر باتری‬ ‫رطوبت جذب کند‪ .‬اگر این رطوبت به یک ماده رسانا‬ ‫مانند نمکی که در فصل س��رما روی جاده ها پاشیده‬ ‫می شود‪ ،‬می رس��ید ممکن بود واکنش ایجاد کرده و‬ ‫منجر به اتش سوزی شود‪.‬‬ ‫راه ح��ل هون��دا ب��رای رفع این مش��کل رس��یدگی به‬ ‫حس��گرهای معیوب ی��ا پوس��یده ب��ود‪ .‬خودروهایی که‬ ‫حسگرهای شان نو می شد تا عرضه کافی قطعات جایگزین‬ ‫برای هوندا به طور موقت از خطر در امان می مانند‪.‬‬ ‫هوندا اودیس��ه های تولید س��ال های ‪-۹۰( ۲۰۱۱‬‬ ‫ل‬ ‫‪ )۱۳۸۹‬ت��ا ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬نی��ز دیگ��ر م��د ‬ ‫فراخوان ش��ده س��ال می�لادی رو به پای��ان بودند‪.‬‬ ‫‪۸۰۶‬ه��زار و ‪ ۹۳۶‬هون��دا اودیس��ه امس��ال فراخوان‬ ‫ش��دند‪ .‬صندلی های عقب این خودرو ممکن اس��ت‬ ‫هنگام نصب یا تنظیم دوباره ایمنی الزم را نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬اگر ایمنی الزم پس از نصب یا تنظیم دوباره‬ ‫تامی��ن نباش��د صندلی می تواند هنگام ترمز ش��دید‬ ‫جابه جا شده و خطر اس��یب رساندن به سرنشین را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬هوندا همچنان درحال کار و تالش برای‬ ‫یافتن راه حلی به منظور رفع دائمی این مش��کل است‬ ‫اما به عنوان راهکار موقت یک شیوه نامه منتشر کرده‬ ‫که با جزئی��ات درباره چگونگی محکم نگه داش��تن‬ ‫صندلی در هنگام خطر توضیح داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد‬ ‫زمانی که فورد برای پیکاپ های اف‪-‬سریز فراخوان‬ ‫داد‪ ،‬ش��مار زی��ادی از انه��ا را فروخته ب��ود‪ .‬خم یا‬ ‫زخمی ش��دن کابل هایی که در خودرو با کمک انها‬ ‫باز می ش��ود و قفل هایی که امکان داشت اب پس از‬ ‫نف��وذ در انها به هر دلیل‪ ،‬یخ بزند باعث ش��دند ‪۱/۱‬‬ ‫میلیون از این مدل خودرو س��اخت سال های ‪۲۰۱۵‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۳-۹۴‬تا ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬فراخوان شوند‪.‬‬ ‫هر دو وضعیت می توانس��تند باعث ش��وند در خودرو‬ ‫در هنگام حرکت باز ش��ود؛ ان هم درحالی که به نظر‬ ‫بس��ته می امدن��د‪ .‬نمایندگان ف��روش اکنون موظف‬ ‫هس��تند کابل راه انداز قفل در را بازرسی و در صورت‬ ‫نیاز ان را تعمیر کنند‪ .‬انها همچنین باید مشکل نفوذ‬ ‫و یخ زدن اب در قفل را برطرف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای‬ ‫مشکل در بستن کمربند ایمنی باعث شد هیوندای‬ ‫برای ‪۹۷۷‬هزار و‪ ۷۷۸‬س��وناتای م��دل ‪-۹۰( ۲۰۱۱‬‬ ‫‪ )۱۳۸۹‬تا ‪ )۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬و سوناتای هیبریدی‬ ‫م��دل ‪ )۱۳۸۹-۹( ۲۰۱۱‬ت��ا ‪)۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬‬ ‫فراخوان ده��د‪ .‬در صورت وقوع تصادف مش��کل در‬ ‫محکم شدن کمربند ایمنی می توانست به یک معضل‬ ‫بزرگ تبدیل و باعث جراحت بیشتر سرنشینان جلو‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب هیوندای موظف بود مش��کل را‬ ‫پیگی��ری و نق��ص موجود در کمربنده��ای ایمنی را‬ ‫رفع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و‬ ‫سیم های دریچه کنترل هوا باعث شد ب ام و تعداد‬ ‫اغاز سلطنت پیکاپ ها در بازار‬ ‫اکنون با نگاهی به امار فروش ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‬ ‫خودروهای پیکاپ در این کشور‪ ،‬به درک دقیق تری‬ ‫از میزان محبوبیت روزافزون این خودروها می رسیم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪۱۳۹۱-۹۲‬خورشیدی) و‬ ‫در حالی که ‪ ۱۳‬مدل پیکاپ گوناگون در این کشور‬ ‫عرضه می شد‪ ،‬میزان فروش س��االنه به‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۷۵‬هزار دستگاه رسیده بود‪.‬‬ ‫در طول س��ال های ‪ )۱۳۹۲-۹۳(۲۰۱۴‬تا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی)‪ ،‬تنه��ا ‪ ۱۱‬م��دل‬ ‫پیکاپ در امریکا در دسترس بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲ ،)۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴‬میلی��ون‬ ‫و‪ ۳۲۰‬هزار پیکاپ فروخته ش��د و در س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۳-۹۴‬خورشیدی)‪ ،‬با رشد قابل توجهی‬ ‫به رقم ‪۲‬میلیون و‪ ۵۴۴‬هزار دستگاه رسید‪.‬‬ ‫فروش این خودروها در سال ‪)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫ب��از هم صعودی ب��ود و رقم ‪2‬میلی��ون و‪ ۶۹۲‬هزار‬ ‫دستگاه را نشان می داد‪.‬‬ ‫اگرچه هنوز امار رس��می کل سال ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬وجود ندارد اما مقایسه نقطه به نقطه ساالنه‬ ‫ان نسبت به سال ‪ ،)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬باز هم خبر‬ ‫از رشد میزان فروش می دهد‪.‬‬ ‫تا نوامب��ر ‪( ۲۰۱۷‬اب��ان و ابت��دای اذر ‪،)۱۳۹۶‬‬ ‫‪۶۷۲‬ه��زار و‪ ۷۷۵‬خ��ودرو مدل س��ری ‪ ۳‬را فراخوان‬ ‫کن��د‪ .‬ای��ن خودروه��ا در فاصله س��ال های ‪۲۰۰۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۸۴-۸۵‬ت��ا ‪ )۱۳۸۹-۹۰( ۲۰۱۱‬تولید ش��دند‬ ‫و ش��امل س��دان ها‪ ،‬کوپه ها‪ ،‬کانورتیبل ها و واگن ها‬ ‫می ش��دند‪ .‬در این مدل ها تغیی��ر در میزان مقاومت‬ ‫سیم می توانست باعث افزایش دما و در نتیجه اتصال‬ ‫ناقص ش��ود‪ .‬نتیجه این فرایند ذوب شدن پالستیک‬ ‫اطراف دریچه کنترل هوا ش��ده و امکان اتش سوزی‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬این س��یم ها تعویض شدند تا مشکل‬ ‫حل ش��ود‪ .‬ب ام و همچنین خودروه��ای برقی ای ‪۳‬‬ ‫تولیدشده در فاصله س��ال های ‪)۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴‬‬ ‫ت��ا ‪ )۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬را فراخوان ک��رد‪ .‬راننده ای‬ ‫که پش��ت این خودرو می نش��یند و کمربند را به هر‬ ‫دلیلی نمی بندد می تواند در خطر بس��یار باالیی برای‬ ‫اسیب از ناحیه گردن باش��د‪ .‬این اسیب نتوانست با‬ ‫استانداردهای ایمنی خودرو که مدنظر دولت فدرال‬ ‫امریکا است سازگاری یابد‪ .‬حل این مشکل همچنان‬ ‫در دس��تور کار ب ام و است و این شرکت پس از پیدا‬ ‫شدن این مشکل فروش ای ‪ ۳‬را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسال‬ ‫تسال برای تعداد ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۴۷۲‬خودرو مدل اس‬ ‫و مدل ایکس س��اخته ش��ده در فاصله فوریه (بهمن‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬ت��ا اکتبر ‪( ۲۰۱۶‬مه��ر ‪ )۱۳۹۶‬فراخون داد‪.‬‬ ‫مش��کل ای��ن خودرو در ترمز دس��تی بود که تس�لا‬ ‫احتمال م��ی داد چرخ دنده کوچک معیوبی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬تس�لا تخمین می زد تنها ح��دود ‪ ۲‬درصد‬ ‫این وس��ایل نقلیه فراخوان شده این مشکل را داشته‬ ‫باشند و تعویض قطعه معیوب در مرکز خدمات تسال‬ ‫تنها کمتر از ‪ ۴۵‬دقیقه زمان می برد‪ .‬دومین فراخوان‬ ‫تسال در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ )۱۳۹۵-۹۶‬برای مدل‬ ‫ایکس بود که صندلی عقب دچار مشکل بود‪ .‬تنظیم‬ ‫نادرست کابل ها باعث می شد صندلی عقب در هنگام‬ ‫تص��ادف به جل��و حرکت کند و این برای سرنش��ین‬ ‫خطرناک است‪ .‬مرکز خدمات پس از فروش تسال در‬ ‫حال کار روی این مشکل است‪.‬‬ ‫منبع‪Cnet :‬‬ ‫‪۲‬میلی��ون و ‪ ۵۳۷‬هزار دس��تگاه از ای��ن خودروها‬ ‫فروخت��ه ش��ده ب��ود‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫همین ب��ازه زمانی در س��ال ‪،)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫تنها ‪۲‬میلیون و‪ ۴۲۰‬هزار دس��تگاه به فروش رفت‪.‬‬ ‫اگر همین روند تا پایان س��ال جاری میالدی ادامه‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬به احتمال زیاد فروش امسال به عدد‬ ‫‪۲‬میلیون و‪ ۷۵۰‬هزار دستگاه خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خودرونوی��س‪ ،‬ایا در س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫می�لادی (‪۱۳۹۶-۹۷‬خورش��یدی) هم ب��ا افزایش‬ ‫می��زان فروش روب��ه رو می ش��ویم؟ اگرچ��ه هنوز‬ ‫برای پاس��خ دادن به این پرس��ش خیلی زود است‪،‬‬ ‫ام��ا باتوجه به عرض��ه خودروه��ای محبوبی مانند‬ ‫شورولت سیلورادو ‪ ۱۵۰۰‬و رم ‪ ،۱۵۰۰‬باید بگوییم‬ ‫پیش بینی رش��د دوب��اره فروش به هی��چ وجه چیز‬ ‫عجیبی نیست‪ .‬فورد شاید با یک مدل دیزلی جدید‬ ‫به صحن��ه بیاید و حتی احتمال عرضه رنجر جدید‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬تویوتا و نیسان هم برنامه های خود‬ ‫را دارند که می تواند به توس��عه بیشتر این سگمنت‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫پ��س نه تنها می توانیم ش��اهد ادامه یافتن رش��د‬ ‫فروش در س��ال ‪ )۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬باش��یم بلکه‬ ‫حتی ممکن اس��ت رکورد فروش چند سال گذشته‬ ‫خودروهای تجاری و پیکاپ ‪ ،‬در سال اینده میالدی‬ ‫شکسته شود و به رقم ‪۳‬میلیون دستگاه برسد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 8 1396‬ربیع الثانی ‪ 27 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 290‬پیاپی ‪2263‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫تعیین کننده صادرات و اشتغال‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫کارشناسان راهکارهای کاهش مشکالت مالی صنعتگران را بررسی کردند‬ ‫تامین مالی صنایع کوچک با گره گشایی از بازار‬ ‫صنای��ع کوچک در تم��ام دنیا به س��رعت خلق درامد ک��رده و تاثیر‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬بلندمدت و میان مدت انها بر اش��تغال مش��هود اس��ت‪ .‬در‬ ‫تم��ام جهان ص��ادرات باالی ‪ ۵0‬درصد (در برخی کش��ورها تا ‪ ۸0‬یا ‪۹0‬‬ ‫درصد ) و همچنین اش��تغال ‪ ۸0‬تا ‪ ۹0‬درصدی (در برخی کش��ورها ) به‬ ‫واس��طه این صنایع ایجاد می ش��ود که با قرار دادن این مولفه ها در کنار‬ ‫یکدیگ��ر جایگاه این صنایع در رونق اقتصادی کش��ور به روش��نی دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما این صنایع در تامین مالی به چش��م اسفندیار معروف و از‬ ‫این منظر اس��یب پذیرند‪ .‬این صنایع با مش��کل نقدینگی روبه رو هستند‬ ‫که س��ایر مش��کالت از بدهی های بانکی‪ ،‬مالیاتی و تامین اجتماعی و‪...‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ته��ران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» ضعف مدیریتی را عامل اصلی رکود در صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬ضعف توان‬ ‫مدیریتی و مهارتی عامل اصلی در ایجاد سایر مشکالت‬ ‫از جمله رس��وخ در بازار‪ ،‬نرخ تمام شده‪ ،‬رقابت پذیری‪،‬‬ ‫تامین مالی و س��رمایه در گردش و‪ ...‬در بخش صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت‪ .‬قنبری با انتقاد از برخی که‬ ‫تامی��ن مالی را مش��کل اصلی رک��ود در صنایع عنوان‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون دوره ای اغاز شده که شیوه های‬ ‫تامین مالی تغییر کرده است درحال حاضر تامین مالی‬ ‫فقط به معنای تسهیالت بانکی نیست بنابراین ضرورت‬ ‫دارد تا صاحبان صنایع کوچک و متوسط با روش های‬ ‫تامین مالی در ب��ورس‪ ،‬فرابورس‪ ،‬صندوق های تامین‬ ‫سرمایه و‪ ...‬اشنا شوند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اصنافی که وارد‬ ‫صنعت می ش��وند هنوز نگاه حجره ای به مدیریت مالی‬ ‫دارند و مدیریت منابع انس��انی برای انها اهمیت ندارد‬ ‫در صورتی که صاحبان صنعت در انتظار متقاضی نبوده‬ ‫و خود به دنبال سهم خواهی به بازار ورود می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱00‬درصدی صدور ضمانتنامه‬ ‫اعتب��ار صنای��ع کوچک از طریق صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک نیز تامین می ش��ود‬ ‫برای این امر ضمانتنامه هایی برای مراجعه صنعتگران‬ ‫ب��ه بانک ه��ا در زم��ان دریاف��ت وام صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رای تامی��ن م��واد اولیه صنعتگ��ران با‬ ‫دریاف��ت خدمات این صندوق به ب��ورس کاال مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬محمدحس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعامل صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» هدف از پیدایش صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک را تامین مالی و تسهیل‬ ‫کار قراردادهای نیازمند به ضمانتنامه دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫را برای صاحبان صنعت به دنبال اورده اس��ت‪ .‬همان طور که به س��رعت‬ ‫با منابع مالی اندک فعال می ش��وند با کوچکترین تلنگر مالی در معرض‬ ‫تعطیلی قرار می گیرند‪ .‬کارشناس��ان نیز معتقدند که اگر بتوان مش��کل‬ ‫بازار واحدهای صنعتی را به گونه ای حل کرد که بخشی از ان در توسعه‬ ‫صادرات و بخشی دیگر در نوسازی صنایع باشد می توان با تولید محصول‬ ‫با کیفیت بهتر ش��اهد جذب کاالی ایران در بازار داخلی و خارجی بود‪.‬‬ ‫مشکل بازار خود از دو عامل برون زا و درون زا تشکیل شده است که عامل‬ ‫برون زا از مش��کال ت بین المللی مانند تحریم ها نش��ات می گیرد و عامل‬ ‫درون زای ان نیز بخش��ی از ان به کیفیت کاال مربوط می ش��ود و بخشی‬ ‫در بخش نخس��ت که مربوط به تامین مالی می شود با‬ ‫ص��دور ضمانتنامه های اعتباری بانکی که حکم وثیقه‬ ‫را ب��رای واحده��ای صنعتی در ن��زد بانک های عامل‬ ‫دارند‪ ،‬به تامین مالی کمک ش��ده اس��ت و ضمانتنامه‬ ‫دیگ��ر نیز اعتبار خرید کاال اس��ت که خرید مواد اولیه‬ ‫واحدهای صنعتی را اسان کرده است‪ .‬ضمانتنامه های‬ ‫پیم��ان کاری نیز وجود دارد که از جمله ان می توان به‬ ‫ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه ی��ا مزایده‪ ،‬ضمانتنامه‬ ‫حسن انجام کار و ضمانتنامه پیش پرداخت اشاره کرد‬ ‫که در تسهیل قراردادهای واحدهای صنعتی با شرایط‬ ‫مناس��ب تر و به شکل روان تر به ما کمک می کند‪ .‬وی‬ ‫از رش��د ‪ ۱00‬درصدی صدور ضمانتنامه های صندوق‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این رش��د در ‪ ۹‬ماه امسال و به نسبت‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل تحقق یافته اس��ت‪ .‬مقیسه با‬ ‫اشاره به مهم ترین مشکالت بنگاه های اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین موضوع در طرح رونق تولید‪ ،‬کمک به تامین‬ ‫مالی اس��ت که از معضالت اصل��ی واحدهای صنعتی‬ ‫ب��ه ویژه ‪ sme‬ها به ش��مار می رود و ما نی��ز پیگیر ان‬ ‫هس��تیم و با سیاست هایی مانند بحث رونق و خدماتی‬ ‫که صن��دوق می ده��د و تمامی رویداده��ای مراکز و‬ ‫اس��تان ها از برنامه ه��ای اصلی وزارتخانه ب��وده‪ ،‬ان را‬ ‫دنبال کرده ایم‪ .‬مقیسه مشکالت نهادها را تامین مالی‪،‬‬ ‫مش��کالت بازار اعم از داخلی و خارجی‪ ،‬قدیمی بودن‬ ‫ماشین االت‪ ،‬به روز نبودن فناوری و مشکالت در بخش‬ ‫بیمه مالیات و تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫اینکه بتوان در صندوق فعالیت بیش��تری داش��ت باید‬ ‫ظرفیت س��ازی کرد که براساس استانداردهای جهانی‬ ‫و اصول حرفه ای و وضعیت اقتصاد و صنعت کشور‪ ،‬ما‬ ‫حداکثر ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬برابر سرمایه خود می توانیم ضمانتنامه‬ ‫صادر کنیم و مانعی که اکنون با ان روبه رو هستیم این‬ ‫است که ب ه تدریج به ‪ ۷‬برابر نزدیک می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش سرمایه‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��رای ادام��ه خدمات دهی به‬ ‫صنعتگران نیاز اس��ت س��رمایه اولیه صندوق افزایش‬ ‫دیگر نیز به قدرت خرید مصرف کنندگان باز می گردد اما در نهایت مشکل‬ ‫مالی صنایع با گره گش��ایی از مش��کل بازار حل خواهد ش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫در س��رفصل سیاست های ابالغ شده به متولیان صنایع کوچک و متوسط‬ ‫کم��ک به واحدهای ب��ا ظرفیت کمتر و واحدهایی که محصوالت ش��ان‬ ‫صادرات��ی اس��ت در اولویت تامی��ن مالی قرار گرفته اس��ت ضمن اینکه‬ ‫مباحث مهم در بخش اموزش و کمک به نوس��ازی در قالب های مختلف‬ ‫و همچنین کمک به ش��رکت های دانش بنیان از جمله مواردی هس��تند‬ ‫ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و متولیان صنای��ع کوچک انها را‬ ‫دنبال می کنند‪.‬‬ ‫پی��دا کند تا روند رو به رش��د ص��دور ضمانتنامه ها در‬ ‫صندوق متوقف نش��ود‪ .‬پیش بینی ما این است که تا ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت سال اینده به طور تقریبی ظرفیت صدور‬ ‫‪ 7‬برابرضمانتنامه بر اساس سرمایه موجود صندوق که‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۷00‬یا ‪ ۸00‬میلیارد تومان اس��ت تکمیل‬ ‫ش��ود و با تکمیل این ظرفی��ت و موجودی فعلی ادامه‬ ‫ش��رایط به این ترتیب‪ ،‬ما را با س��ختی مواجه می کند‪.‬‬ ‫از طرف��ی نی��ز نمی خواهی��م برای دولت مش��کالتی‬ ‫در این��ده ایج��اد ش��ود‪ ،‬بنابراین مجبوری��م قوانین و‬ ‫مقررات و اس��تانداردها را رعایت کنیم‪ .‬مقیس��ه ادامه‬ ‫داد‪ :‬نخس��تین مانعی که برای ما وجود دارد‪ ،‬س��رمایه‬ ‫اس��ت‪ .‬برای سال اینده پیشنهاد افزایش ‪ ۱00‬میلیون‬ ‫دالری ب��رای صندوق دیده اند که امیدواریم در مجلس‬ ‫نیز محقق شود تا بتوانیم با این افزایش سرمایه ظرفیت‬ ‫جدید ایجاد کنیم تا حداقل در طول ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫ب��ا همین نرخ های رش��د که باالی ‪ ۱00‬درصد اس��ت‬ ‫فعالیت ه��ای خود را انجام دهیم و در کمک به صنایع‬ ‫نقش افرین��ی کنیم‪ .‬وی ب��ا ارزیابی جایگاه طرح رونق‬ ‫تولی��د در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذشته قرار ش��ده بود دولت با محوریت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد تومان به‬ ‫واس��طه بانک ها و تمامی سازمان ها دراختیار ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی کوچک و متوسط که دچار مشکل‬ ‫ام��ا دارای ظرفیت تولید هس��تند‪ ،‬ق��رار دهد تا با رفع‬ ‫مشکل انها تحرکی در صنایع کوچک ایجاد شود‪ .‬اما با‬ ‫حمایت بسیار خوب بانک ها این رقم به بیش از ‪ ۲0‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت به ‪ ۱۱‬هزار واحد تبدیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت طرح رونق تولید‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک ب��ا بی��ان اینکه ط��رح رونق تولی��د طرحی‬ ‫موفقیت امیز بوده اس��ت‪ ،‬اش��اره ک��رد‪ :‬با رصد برخی‬ ‫امارها در س��امانه ما که اکنون به ش��کل الکترونیکی‬ ‫در حال فعالیت اس��ت‪ ،‬می بینیم که روند درخواس��ت‬ ‫ضمانتنامه هم در مقایس��ه با سال گذشته بیشتر شده‬ ‫و رو به افزایش اس��ت هرچند که امس��ال با توجه به‬ ‫انتخاب��ات و س��پس تغییرات‪ ،‬ممکن اس��ت این روند‬ ‫مق��داری در ابتدای س��ال با نوس��اناتی روب��ه رو بوده‬ ‫باش��د اما تاریخچه و پیش��ینه ان نش��ان از موفقیت‬ ‫ان اس��ت و امیدواریم که امس��ال نیز امار خوبی را در‬ ‫این زمینه داش��ته باشیم‪ .‬مقیس��ه گفت‪ :‬در صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬گروهی برای نظارت‬ ‫و ارزیابی تس��هیالت گیرندگانی ک��ه ضمانتنامه برای‬ ‫انها صادر ش��ده تش��کیل داده ایم که در زمان نظارت‪،‬‬ ‫امارگیری می کنند و بازدیدهای میدانی نشان دهنده‬ ‫افزایش حجم سرمایه گذاری و اشتغال بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» بیش از ‪ ۹0‬درصد‬ ‫واحدهای صنعتی کش��ور به صورت صنایع کوچک در‬ ‫حال فعالیت هس��تند که از لحاظ تعدادی( با احتساب‬ ‫اصن��اف در زمره صنایع خ��رد و کوچک)‪ ،‬بیش از ‪۸۳‬‬ ‫هزار واحد هس��تند‪ .‬تعداد واحدهای صنفی در کشور‬ ‫براس��اس امار رس��می ‪ ۳‬میلیون واحد اس��ت‪ .‬از این‬ ‫تع��داد‪ ۲ ،‬میلی��ون دارای مجوز قانون��ی و بیش از ‪۲۲‬‬ ‫درص��د ان واحده��ای صنفی تولیدی هس��تند و در‬ ‫مجم��وع بی��ش از ‪ ۵00‬هزار واحد اع��م از واحدهای‬ ‫صنعتی دارای پروانه بهره برداری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت یا س��ازمان های وابسته در استان ها هستند‪.‬‬ ‫این واحدها در اشتغالزایی و توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور نقش افرین��ی می کنند بنابراین بسترس��ازی‬ ‫ب��رای اسان س��ازی تامین مالی انها همراه با توس��عه‬ ‫بازاره��ای خارجی دارای اهمیت اس��ت که باید مورد‬ ‫توجه مس��ئوالن قرار گیرد ضمن انک��ه ایجاد ارتباط‬ ‫بین صاحبان صنعت و اطالع رسانی از تولیدات داخلی‬ ‫در تکمی��ل زنجیره ارزش تولید داخل نیز راهگش��ای‬ ‫فروش بیش��تر کاالی ایرانی در داخل کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫هن��وز برخی صاحبان صنایع میانی از تمامی تولیدات‬ ‫داخلی اگاهی کافی ندارند و در برخی موارد کاالهای‬ ‫م��ورد نیاز خود را با هزینه های بس��یار وارد می کنند‬ ‫در حالی که از تولید همان محصول در داخل کش��ور‬ ‫اگاه نیستند‪.‬‬ ‫ایجاد دفتر کنسرسیوم صادراتی خوشه صنعتی شالیکوبی گیالن‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان گیالن‪ ،‬اجرای خوشه‬ ‫کسب وکار شیالت را در راستای رونق اقتصاد دریامحور و جزو برنامه های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گیالن‪ ،‬احمدعلی شهیدی گفت‪ :‬خوشه های‬ ‫شناس��ایی شده در گیالن به غیر از خوش��ه های موجود که در حال اجرا‬ ‫هستند‪ ،‬شامل خوشه بادام زمینی استانه‪ ،‬شن و ماسه و مرغ گوشتی است‬ ‫که با مطالعات پایانی و انجام امکان سنجی شروع به فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای خوش��ه کسب وکار ش��یالت در راستای رونق اقتصاد‬ ‫دریامح��ور و جزو برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گیالن بیان کرد‪ :‬در راستای کمک به توسعه خوشه های‬ ‫کسب وکار در استان‪ ،‬شرکت شهرک های صنعتی گیالن اقدام به تشکیل‬ ‫کنسرس��یوم های صادراتی با همکاری عامالن خوش��ه ها کرده اس��ت که‬ ‫به زودی دفتر کنسرس��یوم صادراتی خوش��ه چ��ای در منطقه ازاد انزلی‬ ‫برای دس��تیابی به بازار هدف منطقه کشورهای ‪ CIS‬برنامه ریزی شده و‬ ‫گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ش��هیدی افزود‪ :‬اگرچه به دالیل مختلف چای مصرفی در کشور‪ ،‬اغلب‬ ‫از کش��ورهای مختلف تامین می ش��ود اما با کیفیت مناسب و منحصر به‬ ‫ف��رد چای گیالن و با نرخ مناس��ب و همچنین مطالع��ه بازارهای جدید‬ ‫منطق��ه ای می توانیم بازارهای هدف صادراتی را شناس��ایی و به صادرات‬ ‫ای��ن محصول کمک کنی��م‪ .‬رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان گیالن گف��ت‪ :‬برنج گیالن به دلیل کیفیت بس��یار ویژه‬ ‫ظرفیت ص��ادرات به بازارهای هدف خود را دارد که در صدد شناس��ایی‬ ‫بازارها با کمک ذی نفعان و عامل خوش��ه ش��الیکوبی گیالن برای ایجاد‬ ‫دفتر کنسرس��یوم صادراتی خوشه شالیکوبی هستیم که در صورت تایید‬ ‫نهایی و امکان س��نجی صادرات دفتر کنسرسیوم شالیکوبی نیز گشایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬ش��هیدی گفت‪ :‬با توجه به اینکه خوشه کسب وکار کلوچه‬ ‫در گیالن با عنایت به وجود کلوچه س��نتی فومن و کارخانجات صنعتی‬ ‫صادرات محور ش��رق گیالن ایجاد ش��ده این موقعیت برای نشان س��ازی‬ ‫تجاری و صادرات محصوالت س��نتی به ویژه کلوچه گیالن دارای اهمیت‬ ‫است که فضا برای کار و توسعه در ان مشاهده می شود‪.‬‬ ‫در یک س��ال و نیم گذشته‬ ‫تحرک بسیار خوبی در صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط ش��کل‬ ‫گرفت��ه اس��ت اما ب��ا توجه به‬ ‫تع��دد واحدها اش��تغالزایی و‬ ‫س��همی که صنای��ع کوچک‬ ‫و متوس��ط در ایج��اد زنجیره‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫ارزش صنایع بزرگ دارند این‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫بخش از صنعت درجه اهمیت‬ ‫و تجارت‬ ‫باالی��ی دارد‪ .‬مجموعه بزرگی‬ ‫از واحدهای تولیدی مس��تقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تعیین کنن��ده رقم صادرات‪،‬‬ ‫اشتغال و تولید اس��ت‪ .‬این مجموعه در اجرای سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار دارد‪ .‬سیاست گذاری ها و‬ ‫برنامه ریزی ها برای اینده سبد صادراتی کشور‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫و‪ ...‬نیز از مسیر صنایع کوچک و متوسط می گذرد‪ .‬همان طور‬ ‫که بی��ش از ‪ ۹0‬درصد سیاس��ت گذاری های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مربوط به حوزه صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬زنجیره ارزش در صنایع کوچک و متوس��ط باید‬ ‫تکمیل ش��ود همچنی��ن از تمام ظرفیت ه��ای این بخش از‬ ‫صنع��ت در اجرای پروژه های ملی باید اس��تفاده کرد‪ .‬اکنون‬ ‫پروژه هایی که در تولید مبلمان‪ ،‬نساجی و پوشاک‪ ،‬سنگ های‬ ‫قیمت��ی و‪ ...‬تعریف ش��ده تمام ساختارس��ازی انها در حوزه‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫در صورت��ی که بت��وان ‪ ۲0‬هزار واح��د صنعتی کوچک و‬ ‫متوس��ط را ظرفیت س��ازی کرد و بازار انها را توس��عه داد د ر‬ ‫حقیق��ت به اه��داف سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی دس��ت‬ ‫یافته ایم‪ .‬بنابراین باید تامین مواد اولیه‪ ،‬نوسازی ماشین االت‪،‬‬ ‫مب��ارزه ب��ا واردات و قاچاق‪ ،‬زیرس��اخت ها و فن��اوری نوین‬ ‫س��ازماندهی ش��ود و ساختارسازی مناسبی ش��کل بگیرد تا‬ ‫به هدف ظرفیت س��ازی و توسعه بازار ‪ ۲0‬هزار واحد صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط دست یابیم‪.‬‬ ‫تامین منابع مالی مناس��ب در واحدهای در حال ساخت و‬ ‫واحده��ای در حال فعالیت و واحدهای تعیین ش��ده برای به‬ ‫ظرفیت رسانی باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫سیاست گذاری برای واردات باید به نحوی باشد که صنایع‬ ‫کوچک و متوسط اس��یب نبینند بنابراین واردات و صادرات‬ ‫هر دو باید در جهت حمایت از فعالیت های صنعتی باشد‪.‬‬ ‫فعال سازی و به ظرفیت رساندن واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط بای��د با محوری��ت رقابت پذیری ای��ن بنگاه ها در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی باش��د‪ .‬توس��عه اموزش‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫تحقیقات و‪ ..‬باید در جهت فعال س��ازی و به ظرفیت رساندن‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط باش��د چراکه رش��د و‬ ‫ش��کوفایی صنایع کوچک و متوس��ط بر بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی از بازار‪ ،‬صادرات و واردات تا‪ ...‬اثرگذار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری فن بازار قم به شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قم از‬ ‫واگذاری تولیت فن بازار منطقه ای قم به ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان از سوی مرکز فن بازار ملی ایران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد با‬ ‫اع�لام این خب��ر اظهار کرد‪ :‬با توجه ب��ه ظرفیت های علمی‪،‬‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬مراکز پژوهش��ی و ظرفیت های انسانی در حوزه‬ ‫فناوری استان قم‪ ،‬الزم و ضروری بود که شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی بتواند با بررسی دقیق داشته های موجود‪ ،‬در راستای‬ ‫نزدیک��ی اطالعات فن ب��ازار به مراکز و بنگاه ه��ای تولیدی و‬ ‫صنعت تالش کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با پیگیری های انجام ش��ده و فراهم شدن‬ ‫شرایط زیرس��اخت های موجود‪ ،‬در نهایت مرکز فن بازار ملی‬ ‫ایران‪ ،‬تولیت فن بازار قم را به این ش��رکت واگذار کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اختصاص تولیت این مرکز به ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫که متولی صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی خاس��تگاه‬ ‫فناوری های روز به شمار می اید فرصتی مغتنم برای استان و‬ ‫فعاالن حوزه فناوری اس��ت تا از ان در راستای رونق تولید و‬ ‫عملیاتی کردن اطالعات حوزه فن بازار استفاده شود‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد به نقش بخش خصوص��ی در حرکت اغازین و‬ ‫همچنین تداوم فعالیت های این مرکز در استان اشاره و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در مراحل نخس��ت باید گروه س��تادی این مرکز شامل‬ ‫مدیر و کارش��ناس فن بازار معرفی و نسبت به جذب شرکت‬ ‫کارگزاری اقدام شود که در هر دو حوزه این بخش خصوصی‬ ‫است که باید نسبت به ظرفیت سازی و راهبری مناسب از این‬ ‫فرصت بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در ادام��ه برنامه های راهبردی‬ ‫اقتصاد مقاومتی خود تالش می کند تمام ظرفیت های موجود‬ ‫برای رونق تولید و اش��تغال را برای فعاالن و افس��ران جبهه‬ ‫اقتصادی فراه��م کند‪ ،‬از مدیران نهادهای خدمت رس��ان به‬ ‫صنعت در اس��تان و همچنین واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫خواس��ت این ش��رکت را در تکمیل خدمت رسانی به اقتصاد‬ ‫استان یاری دهند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 290‬پیاپی ‪2263‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 6‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 8‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫چین بزرگترین اقتصاد جهان می شود‬ ‫وزیر خارجه روس��یه گفت‪ :‬چین با کمک روس��یه و شریکان بریکس‬ ‫خود‪ ،‬به زودی عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را از امریکا می رباید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا به نقل از راش��اتودی‪ ،‬س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫روسیه گفت‪ :‬چین به زودی با حمایت روسیه و هند که از شریکان اصلی‬ ‫گروه بریکس هستند‪ ،‬عنوان بزرگترین اقتصاد جهان را از امریکا تصاحب‬ ‫خواه��د کرد و جایگاه اقتصاد اول دنی��ا را به خود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد که تاثیر رش��د اقتصادی گ��روه بریکس بر اقتصاد‬ ‫جهانی و گروه جی ‪ ۲۰ ( ۲۰‬کش��ور برتر اقتصاد دنیا) به چندقطبی شدن‬ ‫جهان منجر خواهد ش��د‪ .‬معتقد هس��تم که همتایان غربی ما در گروه‬ ‫جی‪ ۲۰‬بیش از گذش��ته متوجه این موضوع شده اند که باید چانه بزنند‬ ‫و همچنین نیازمند به رس��یدن توافق با بریکس هس��تند‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫روسیه تصریح کرد‪ :‬بریکس تنها نیست و متحدان خود را دارد که شامل‬ ‫عربس��تان س��عودی‪ ،‬مکزیک‪ ،‬ارژانتین و اندونزی است‪ .‬فکر می کنم که‬ ‫نیمی از گروه جی ‪ ۲۰‬به دنبال ش��رکت ک��ردن در فرایند تصمیم گیری‬ ‫بریکس هس��تند‪ .‬الوروف در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬اگر بخواهیم درباره‬ ‫چی��ن صحبت کنی��م باید بگویم که این کش��ور مناب��ع اقتصادی و نیز‬ ‫منافعی هم در منطقه امریکای التین دارد و می خواهد در این قس��مت‬ ‫از جهان به دلیل اینکه منابع معدنی زیادی ندارد‪ ،‬س��رمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫امریکای التین نه تنها برای چین بلکه برای شرکت های روسی هم جذاب‬ ‫اس��ت و از انجا که حضور شرکت های روسی و چینی در امریکای التین‬ ‫عمیق تر می ش��ود‪ ،‬به شدت بر این باور هستم که پروژه های بیشتری در‬ ‫امریکای التین خواهد بود و بریکس و بانک توس��عه نوین که بخش��ی از‬ ‫بریکس است به این پروژها ملحق خواهند شد‪.‬‬ ‫یکی از بزرگان‪ :‬روغن پالم با عطر روغن کرمانشاهی براتون اوردم!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫بزرگان روغن جهان به ایران می اید‬ ‫ایران جزو ‪ 5‬کشور برتر تولیدکننده لوستر در جهان‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اینه و ش��معدان نماد نور و روش��نایی در کشور هستند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬ایرانیان رس��م دارند با این نمادها زندگی را اغاز‬ ‫کنن��د‪ .‬به ج��رات می توان گف��ت که اهمیت ای��ن نمادها‬ ‫در زندگی ایرانیان نش��ان می دهد که زندگ��ی در ایران با‬ ‫حمایت از تولید گره خورده اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» تولید لوس��تر‪ ،‬اینه و شمعدان از دیرباز جزو هنر‪-‬‬ ‫صنعت های ایرانی بوده اس��ت و مردمان ایران زمین از این‬ ‫راه امرار معاش کرده ان��د‪ .‬به طورطبیعی در گذر زمان و با‬ ‫افزایش جمعیت و ضرورت تامین نیاز بازار‪ ،‬تعداد واحدهای‬ ‫تولیدکننده لوستر نیز در کشور افزایش یافته است تا جایی‬ ‫که هم اکنون ‪ ۴۰۰‬کارخانه تولیدکننده لوستر و چراغ های‬ ‫روشنایی و تزئینی در کشور فعال هستند و حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫نفر مس��تقیم در انها فعالیت می کنن��د‪ .‬البته فعالیت این‬ ‫تعداد از واحدهای تولیدی هم نتوانسته سهم ایران از بازار‬ ‫لوسترس��ازی در عرصه جهانی را به حد قابل قبولی برساند‬ ‫بنابراین ضرورت دارد از این فرصت و ظرفیتی که در کشور‬ ‫داری��م بهره کافی را ببریم زی��را این صنعت در تامین مواد‬ ‫اولیه وابس��تگی وارداتی ندارد‪ .‬به گفته کارشناس��ان هنر‪-‬‬ ‫صنع��ت لوسترس��ازی‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد م��واد اولیه تولید‬ ‫لوس��تر و چراغ های روش��نایی و تزئینی در داخل کش��ور‬ ‫تامی��ن می ش��ود و تولیدات داخلی‪ ،‬هم پاس��خگوی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد نیاز کشور است‪ .‬با توجه به ظرفیت هایی که در این‬ ‫صنعت وجود دارد باید به این پرس��ش بتوان پاسخ داد که‬ ‫چرا نتوانس��ته ایم از فرصت های صنعت لوسترس��ازی برای‬ ‫ارزاوری به��ره کافی را ببریم؟ ای��ا این صنعت نمی تواند از‬ ‫سبد صادرات غیرنفتی سهم بیشتری را به خود اختصاص‬ ‫دهد؟‬ ‫‹ ‹لوسترسازان بدون وابستگی هم می درخشند‬ ‫رییس س��ابق اتحادیه تولیدکنندگان لوستر گفت‪ :‬درجه‬ ‫کیفی تولی��دات ایرانی‪ ،‬کمتر از تولی��دات المان‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫حتی جمهوری چک نیس��ت و به جرات می توان گفت که‬ ‫توان رقابت با تولیدات انها را دارند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل تهرانی در گفت وگو ب��ا خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش با بیان اینکه در فرایند تولید لوستر هنر دست‬ ‫کارب��رد فراوانی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه دید مس��ئوالن به‬ ‫تولیدکنندگان داخلی مثبت نیس��ت‪ .‬سازمان امور مالیاتی‬ ‫و تامین اجتماعی چندان در پی برداشتن سنگ ها از پیش‬ ‫ پای انها نیستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تولیدکنندگان لوس��تر بدون هیچ وابستگی‬ ‫به کار خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫تهران��ی ادامه داد‪ :‬در دهه ‪ ۶۰‬کمتر از ‪ ۴‬لوسترس��از در‬ ‫ایران فعالیت می کردند اما از انجا که درجه کیفی تولیدات‬ ‫ما قابل توج��ه بود‪ ،‬تالش کردیم تولیدات خود را بیش��تر‬ ‫عرضه کنیم و حضور پررنگی در نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون ‪ ۴۰۰‬تولیدکننده لوستر در کشور‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در هر یک از کارگاه های‬ ‫تولیدی بیش از ‪ ۱۰‬نیروی کار فعالیت دارند‪ .‬البته این امار‬ ‫تقریبی اس��ت و به جرات می ت��وان گفت که در تعدادی از‬ ‫کارخانه های ما ‪ ۵۰۰‬نیروی کار مش��غول فعالیت هستند و‬ ‫این امار به خوبی نش��ان دهنده جایگاه صنعت لوس��تر در‬ ‫اشتغال افرینی است‪.‬‬ ‫به گفت��ه این فعال اقتص��ادی‪ ،‬ت��راش کاری‪ ،‬خم کاری‪،‬‬ ‫ریخته گ��ری و‪ ...‬ج��زو فعالیت های وابس��ته به این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهرانی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که شریعتمداری‬ ‫وزی��ر بازرگانی بود بارها اعالم کرد تجارت جهانی لوس��تر‬ ‫و چراغ روش��نایی ‪ ۱۰‬میلیارد دالر اس��ت اما تجارت فرش‬ ‫دس��تباف ‪ ۴‬میلیارد دالر اس��ت و ما بای��د تالش کنیم که‬ ‫سهم بیشتری از این امار را به خود اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه در پاس��خ به این پرسش که چرا نتوانستیم‬ ‫س��هم خود را از تج��ارت جهانی این صنع��ت ارتقا دهیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پاس��خ به این پرسش بس��یار روشن است؛ دلیل ان‬ ‫حمایت نکردن مس��ئوالن ارش��د اجرایی از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫رییس س��ابق اتحادی��ه تولیدکنندگان لوس��تر در پایان‬ ‫گفت‪ :‬به یاد دارم مدیر کارخانه بهترین برنز دنیا با مشاهده‬ ‫لوس��تر ‪ ۸‬ش��اخه ای تولیدکنندگان ایرانی‪ ،‬شگفت زده شد‬ ‫و این س��خن را بر زبان اورد که چه کس��ی توان رقابت با‬ ‫تولیدکنندگان ما را پیدا کرده اس��ت و ان تولیدکنندگان‬ ‫کسانی غیر از هنرمندان ایرانی نبودند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تصاحب بازار حاشیه خلیج فارس‬ ‫همچنین در این ب��اره مدیرعامل تعاونی تولیدکنندگان‬ ‫لوستر و چراغ های تزئینی با بیان اینکه رویکرد ما در تولید‬ ‫لوستر صادراتی است‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان داخلی تالش‬ ‫می کنند که بازار همس��ایگان به ویژه کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج ف��ارس را از ان خ��ود کنن��د از ای��ن رو ش��رکت در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی را در دستور کار خود قرار داده ایم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا قره یاض��ی در گفت وگ��و با خبرن��گار پایگاه‬ ‫خبری گس��ترش با اشاره به قابل رقابت بودن درجه کیفی‬ ‫کاالهای تولیدکنندگان ایرانی با مشابه خارجی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫از تولیدکنندگان حمایت ش��ود انها بازارهای هدف خود را‬ ‫توسعه می دهند و افق صادراتی خود را گسترده تر می بینند‬ ‫چراکه تولی��دات ایرانی چیزی کمت��ر از تولیدات اروپایی‬ ‫ندارد‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه تولید برای تولیدکنندگان‬ ‫حداق��ل ‪ ۳۸‬درصد هزینه دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر هزینه انرژی و‬ ‫مشکالت مالیاتی حل ش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان چینی که در‬ ‫حجم باالیی اقدام به تولید می کنند در برابر تولیدکنندگان‬ ‫داخلی حرفی برای گفتن نخواهد نداشت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتص��ادی با اش��اره به ض��رورت ایجاد رونق‬ ‫در واحده��ای تولی��دی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ن��گاه و افق دید ‪۳۷۰‬‬ ‫تولیدکننده لوستر‪ ،‬صادراتی است و در هر یک از کارگاه ها‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬نفر مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گفت��ه قره یاضی‪ ،‬ارزش صادراتی لوس��تر و چراغ های‬ ‫زینتی ساالنه ‪ ۵۰۰‬هزار دالر است اما بدون تردید در سایه‬ ‫حمای��ت و رفع موانع تولید می ت��وان این امار را حداقل تا‬ ‫‪ ۱۰‬برابر افزایش داد‪.‬‬ ‫وی در پایان بیان کرد‪ :‬هر زوج جوانی که بخواهد ازدواج‬ ‫کند یک کالم اهلل قران مجید و اینه و ش��معدان در مهریه‬ ‫خود ثبت می کند‪ .‬در واقع تولیدکنندگان ما نور و عشق را‬ ‫به خانه های مردم هدیه می دهند‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫‹ ‹ایران در فهرست برترین ها‬ ‫عضو اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان بلور‪ ،‬چینی و‬ ‫لوس��تر با اش��اره به باال بودن هزینه تولید در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تهی��ه مواد اولیه ب��رای تولیدکنندگان داخل��ی گران تمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محس��ن بروجردی در گفت وگو با پایگاه خبری گسترش‬ ‫افزود‪ :‬برنج‪ ،‬اصلی ترین فلز برای تهیه و تولید لوستر است‪.‬‬ ‫متاس��فانه تهیه این فلز برای تولیدکنندگان دش��وار است‬ ‫از این رو نرخ تمام ش��ده کاالی نهایی در کشور باال می رود‬ ‫به همین دلیل با ت��وان کمتری با تولیدکنندگان خارجی‬ ‫رقابت می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حمایت نکردن س��ازمان امور مالیاتی و‬ ‫تامین اجتماعی از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در سخن‪ ،‬دولتمردان می خواهند از تولید حمایت کنند اما‬ ‫در عمل‪ ،‬کمترین حمایت دولتی مشمول انها می شود‪.‬‬ ‫به گفته این فعال اقتصادی‪ ،‬هزینه حامل های انرژی برای‬ ‫تولیدکنندگان هر س��ال روند صعودی به خود می گیرد؛ از‬ ‫این رو باید برای رفع ان چاره اساسی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تولید زمینه اش��تغال در کش��ور را‬ ‫فراهم می کند‪ ،‬افزود‪ :‬لوس��تر یک کاالی صادراتی اس��ت و‬ ‫درحال حاضر تولیدکنندگان کش��ور کاالی باکیفیتی تولید‬ ‫می کنند‪ .‬به جرات می توان گفت درجه کیفی کریستال های‬ ‫تولید ش��ده در ایران با محصول تولیدکنندگان کشور چک‬ ‫برابری می کن��د‪ .‬بروجردی در ادامه گف��ت‪ :‬ایران جزو ‪۵‬‬ ‫کش��ور برت��ر تولیدکننده لوس��تر در دنیا اس��ت‪ .‬تولیدات‬ ‫تولیدکنندگان داخلی با تولیدات کشورهای اروپایی به ویژه‬ ‫ایتالیا و جمهوری چک برابری می کند‪ .‬این فعال اقتصادی‬ ‫با بیان اینکه واردات بی رویه لوستر از چین ضربه مهلکی به‬ ‫بدنه تولید زده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬واردات بی رویه لوستر قاچاق‪،‬‬ ‫تاثیر مس��تقیمی بر میزان تولید گذاشته است تا جایی که‬ ‫هر روز از تعداد کارگران این حرفه کاس��ته می ش��ود‪ .‬تنها‬ ‫مزی��ت تولیدات چینی این اس��ت که انه��ا جنس خود را‬ ‫ارزان تر به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬فروش��ندگان در خیابان الل��ه زار تهران‬ ‫تولیدکننده نیستند و فعالیت انها بیشتر خدماتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید لوس�تر اس�یبی را متوجه محیط زیست‬ ‫نمی کند‬ ‫رییس اتحادیه تهیه کنندگان‪ ،‬فروش��ندگان بلور‪ ،‬چینی‬ ‫و لوس��تر ته��ران با بی��ان اینکه تولید لوس��تر اس��یبی به‬ ‫محیط زیس��ت وارد نمی کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در کارخانه های تولید‬ ‫لوس��تر از کوره و سندبالست اس��تفاده می شود اما فعالیت‬ ‫انها خطری را متوجه محیط زیست نمی کند چراکه فعالیت‬ ‫انها جزئی اس��ت و بیشتر این کارگاه های تولیدی در خارج‬ ‫شهر مستقر شده اند‪.‬‬ ‫احم��د رحمانی در گفت وگ��و با خبرن��گار پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش بیان کرد‪ :‬مدیران ارشد جامعه می تواند با کمک‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان داخلی بس��تری را ایج��اد کنند که انها‬ ‫بتوانند با ماش��ین االت روز ک��ه االیندگی کمتری دارند به‬ ‫روند تولید خ��ود ادامه دهند‪ .‬به گفته این فعال اقتصادی‪،‬‬ ‫در سایه حمایت دولت شاهد توسعه صادرات و پایین امدن‬ ‫نرخ تمام ش��ده کاال در کش��ور خواهیم بود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫نقش تولیدکنندگان لوس��تر در اشتغال افرینی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی امادگی دارند ک��ه ظرفیت تولید و‬ ‫تع��داد نیروی کار خ��ود را در کارگاه ها و کارخانه های خود‬ ‫افزای��ش دهند ام��ا این مهم زمانی محقق خواهد ش��د که‬ ‫هزین��ه حامل ه��ای انرژی برای انها کاهش داده ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفت��ه این فعال اقتص��ادی‪ ،‬دریافت مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫توان بس��یاری از تولیدکنندگان لوستر را سلب کرده و این‬ ‫مهم در س��ایه حمایت نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫قابل حل اس��ت‪ .‬رحمانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بارها حمایت خود را از اش��تغال افرینان‬ ‫بیان کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬برای ایجاد ش��غل نباید به شعار دادن‬ ‫ش روی‬ ‫اکتف��ا کرد و الزم اس��ت مس��ائل و مش��کالت پی ‬ ‫تولیدکنندگان را رفع کنیم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که ایا تولیدکنندگان در فرایند تولید نیازسنجی می کنند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬تولیدکنندگان بعد از رصد بازار داخلی و خارجی‬ ‫ب��ه تولید مبادرت می کنند چراکه نگاه ما در تولید لوس��تر‬ ‫بیش��تر صادراتی است‪ .‬به گفته این مسئول صنفی‪ ،‬عتبات‬ ‫عالیات و فروشگاه های بزرگ کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫خواهان لوسترهای خوب و سنگین ایرانی هستند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نوسازی صنایع با کارگروه های استانی‬ ‫راضیه عنایتی‪ :‬منصور معظمی در بازدید از کارخانه نساجی شماره ‪۳‬‬ ‫قائم شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬کارخانه نساجی که یک سرمایه‬ ‫ملی به ش��مار می رود بالتکلیف مانده اس��ت و به منظور رفع مشکالت‬ ‫ان‪ ،‬به همراه نمایندگان و مقامات محلی بررسی الزم انجام می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» وی با بیان اینکه به لحاظ مالکیت‪ ،‬کارخانه‬ ‫نس��اجی خصوصی اس��ت و دولت نمی تواند در این زمینه دخالت کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید راهی مش��خص ش��ود تا از طریق مش��ارکت‪ ،‬تشویق‬ ‫بخش خصوصی و حمایت س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫مشکالت این کارخانه برطرف شود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به اینکه سازمان صنعت و معدن باید به توسعه صنعتی کمک‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای راه اندازی مجموعه هایی که س��ال ها بالتکلیف مانده‬ ‫خوش��بین هس��تیم و تمام تالش خود را برای بهب��ود وضعیت خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬معظمی با اش��اره به اینکه امس��ال از س��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫به تولید و اش��تغال تاکید شده و مس��ئوالن دولتی باید شرایط این امر‬ ‫را تقویت کنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از برنامه های س��ازمان گسترش‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صنایع‪ ،‬نوس��ازی اس��ت‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬توسعه صنعت نساجی مورد‬ ‫تاکید دولت است چراکه از نظر سرمایه گذاری نسبت به دیگر صنایع‪ ،‬به‬ ‫سرمایه کمتری نیاز دارد و اشتغالزایی بیشتری نیز در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫امسال دولت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی برای نوسازی‬ ‫صنایع مهم در کش��ور تخصیص داده است و اختصاص این تسهیالت از‬ ‫سوی کارگروه های استانی انجام می شود‪.‬‬ ‫استفاده محدود از صنایع دریایی کشور خالف اقتصاد مقاومتی است‬ ‫مری�م نظری‪ :‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ ۲۰ :‬درص��د از صنایع دریایی کش��ور اس��تفاده‬ ‫می شود و این خالف اقتصاد مقاومتی است‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» منصور معظمی در بازدید از بندر‬ ‫امیراب��اد و ش��رکت دریایی صدرای بهش��هر افزود‪ :‬هر‬ ‫کش��وری که امکان و فرصت دسترسی به منابع ابی را‬ ‫داشته باشد از فرصت طالیی و استثنایی برخوردار است‬ ‫بنابراین ما باید از این فرصت استفاده کنیم‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اکنون ایران اسالمی دارای ‪ ۵‬هزار کیلومتر مرز ابی‬ ‫و گستردگی در این حوزه است و بسیاری از کشورهای‬ ‫جهان از این منابع به عنوان فرصت اس��تفاده می کنند‬ ‫و م��ا هم باید از این ظرفیت به��ره بگیریم‪ .‬معظمی از‬ ‫صنعت دریایی کش��ور به عنوان یک ظرفیت نام برد که‬ ‫در بخش های مختلف س��اخت و تعمیرات فعال است و‬ ‫از خروج بس��یاری از ارزها از کشور جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��رکت صدرا را‬ ‫به عنوان ظرفیت باال در کش��ور دانست که هم می تواند‬ ‫بس��ازد‪ ،‬هم تعمیر کند و هم تولیدکننده سکوهایی در‬ ‫تناژ باال باشد‪ .‬با توجه به چنین صنعتی که دارای چنین‬ ‫ظرفیت بالقوه اس��ت‪ ،‬امیدواریم کش��تیرانی و شرکت‬ ‫نف��ت‪ ،‬فضایی را برای این صنع��ت فراهم کنند تا کار‬ ‫در ایران انجام ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫عنوان متولی صنعت‪ ،‬تالش دارد تا با تفاهم انجام شده‪،‬‬ ‫این سرمایه گذاری ها را به داخل کشور هدایت کند و در‬ ‫این بخش حامی صنایع دریایی داخلی باشیم‪ .‬اکنون از‬ ‫ظرفیت بالقوه فراوانی در صنعت دریایی داخل کش��ور‬ ‫برخورداریم و بعد از برجام فرصت های بیش��تری فراهم‬ ‫شده و مشارکت کش��ورهای بزرگ خارجی برای کار با‬ ‫ایران افزایش یافته اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بیان ک��رد‪ :‬با دارا بودن چنی��ن ظرفیت ها و‬ ‫زیرس��اخت هایی هنر ما باید این باشد تا از این ظرفیت‬ ‫بالق��وه به��ره ببریم و با ترکیب درس��ت نیروهای فعال‬ ‫و پوی��ا و فن��اوری‪ ،‬برای رونق بخش��ی صنع��ت دریایی‬ ‫تالش کنی��م‪ .‬فرصت های فراوانی پیش روی ما اس��ت‬ ‫و با پیش بینی های انجام ش��ده‪ ،‬س��ال اینده از ظرفیت‬ ‫کشتی س��ازی در س��اخت و تعمی��رات داخل‪ ،‬بیش��تر‬ ‫اس��تفاده خواهد ش��د‪ .‬مدیریت صدرای بهشهر هم در‬ ‫این بازدید با اشاره به توانمندی های صنعت دریایی در‬ ‫این شرکت گفت‪ :‬اعتماد‪ ،‬پرداخت به موقع‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و افزای��ش تولید از اهداف مهم ما در این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫جمش��ید حاجی زاده با اعالم اینکه تعمیرات شناورهای‬ ‫مختلف را در طول سال های گذشته در دستور کار قرار‬ ‫داده ای��م و توانمندی های فراوانی حاصل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��اخت بارج جمع اوری االینده های نفتی برای‬ ‫بندر نوش��هر‪ ،‬امیراباد و انزل��ی از جمله توانمندی های‬ ‫متخصص��ان صدرا بوده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫تاکنون ‪ ۱۱‬ش��ناور از س��وی ش��رکت صدرای بهشهر‬ ‫تعمیر ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم با فعال کردن‬ ‫بخش های مختلف‪ ،‬توسعه تعمیرات و ساخت کشتی ها‬ ‫و ش��ناورهای جدید گام های مثبت��ی را در این بخش‬ ‫برداری��م‪ .‬مدیریت صدرای بهش��هر درب��اره معوقات و‬ ‫بدهی های شرکت گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۹۰‬درصد بدهی های‬ ‫کارگران و کارکنان و معوقات گذش��ته پرداخت شده و‬ ‫بقیه تا پایان س��ال پرداخت می شود و بخش زیادی از‬ ‫مش��کالت بیمه ای تعیین تکلیف شده است‪ .‬مدیر بندر‬ ‫و منطقه وی��ژه اقتصادی امیراباد بهش��هر هم ظرفیت‬ ‫بارگیری و تخلی��ه بندر را حدود ‪ ۵/۷‬میلیون تن اعالم‬ ‫ک��رده که تاکنون بیش��ترین تخلی��ه و بارگیری ما در‬ ‫بن��در با ظرفی��ت ‪ ۴‬میلیون تن بود‪ .‬س��یاوش رضوانی‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد اس��کله «رو رو» و اتصال به شبکه راه اهن‬ ‫از مزیت های بندر امیراباد نسبت به واحدهای مشابه در‬ ‫کش��ور است‪ .‬وی با تاکید بر ترانزیت کاال و صادرات از‬ ‫بندر امیراباد افزود‪ :‬فعال کردن صنایع مختلف در بندر‬ ‫از دیگ��ر مزیت های این بندر و منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫اس��ت که اکنون‪ ۳۰‬شرکت خصوصی در این بندر فعال‬ ‫است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!