روزنامه گسترش صنعت شماره 293 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 293

روزنامه گسترش صنعت شماره 293

روزنامه گسترش صنعت شماره 293

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از جزئیات رشد اقتصادی در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫تب انتخابات رشد صنعتی تابستان را ‪ ۳/۶‬درصدکاهش داد‬ ‫مرکز ملی امار ایران جزئیات رش��د اقتصادی دو فصل نخس��ت س��ال را منتش��ر کرد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬رش��د اقتصادی ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال بدون احتس��اب نفت به ‪ ۶‬درصد و با احتساب نفت به‬ ‫‪ ۵/۶‬درصد می رس��د که نش��ان دهنده تاثیرگذاری بیشتر حوزه های غیرنفتی بر رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫اما نکته قابل توجه در جزئیات منتشر ش��ده از عملکرد ‪ ۶‬ماه گذش��ته کاهش چش��مگیر رشد بخش‬ ‫پیاپی ‪2266‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪293‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫صنعت(س��اخت) و کشاورزی در فصل دوم س��ال است‪ .‬رشد صنعت در تابستان ‪ ۳/۶‬درصد نسبت به‬ ‫بهار با کاهش روبه رو شده و به رقم ‪ ۲/۲‬درصد رسیده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بخش کشاورزی که حتی در‬ ‫سال های اوج رکود رشد مثبت خود را حفظ کرده و کمتر از شاخص اقتصادی تاثیر می پذیرد‪ ،‬کاهش‬ ‫چشمگیر داشته و از رشد ‪ ۳/۱‬درصدی در بهار به رشد منفی ‪ ۰/۵‬در تابستان رسیده است‪.‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫شیوه نامه جدید‬ ‫واردات خودرو ابالغ شد‬ ‫«گسترش صنعت» از رویکردهای کالن برای رشد متوازن اقتصادی درکشورگزارش داد‬ ‫توسعه اقتصاد استانی درگرو‪ 3‬مولفه‬ ‫‪8‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری ش��یوه نامه ساماندهی و مدیریت واردات‬ ‫خ��ودرو را به تمامی نهاد های مرب��وط از جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ابالغ کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬طبق این شیوه نامه‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫خودروهای سواری با حجم موتور تا ‪ ۱۵۰۰‬سی سی معادل ‪ ۵۵‬درصد‪،‬‬ ‫واردات خودروهای س��واری با حجم موتور ‪ ۱۵۰۱‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی‬ ‫‪ ۷۵‬درص��د و تعرف��ه واردات خ��ودرو با حجم موت��ور ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی برابر با ‪ ۹۵‬درصد تعیین شده است‪ .‬همچنین طبق شیوه نامه‬ ‫س��اماندهی واردات خودرو‪ ،‬واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬هزار دالر ممنوع اعالم شده است‪ .‬مانند شیوه نامه پیشین‪ ،‬واردات‬ ‫خودروهای س��واری با حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی همچنان‬ ‫ممنوع اس��ت‪ .‬طبق این ش��یوه نامه‪ ،‬واردات خودرو از س��وی اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوقی غیر از نمایندگی رس��می در ص��ورت عقد قرارداد‪،‬‬ ‫ارائ��ه خدمات پ��س از فروش با نمایندگی رس��می بر اس��اس ضوابط‬ ‫تعیین ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در شیوه نامه جدید واردات خودرو‪ ،‬تعرفه واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫با حجم موتور پیس��تونی درون سوز جرقه ای احتراقی ‪ ۱۵۰۱‬تا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫سی س��ی برابر ب��ا ‪ ۲۵‬درصد و تعرف��ه واردات خودروهای هیبریدی با‬ ‫حجم موتور پیس��تونی درون س��وز جرقه ای احتراقی ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی‪ ۶۵ ،‬درصد تعیین شده است‪ .‬همچنین برمبنای این شیوه نامه‪،‬‬ ‫واردات خودروه��ای بنزینی هیبریدی با حج��م موتور بیش از ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی بدون پایه برقی ‪ ۱۰۰‬درصد تعیین شده است‪ .‬تعرفه واردات‬ ‫خودروه��ای بنزینی هیبریدی با حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی‬ ‫نیز با پایه برقی ‪ ۹۵‬درصد تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬طبق تبصره اعالمی در‬ ‫ش��یوه نامه جدید واردات خودرو‪ ،‬واردات خودرو از س��وی شرکت های‬ ‫معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو‬ ‫یا قطعات ان در داخل کش��ور به صورت سرمایه گذاری مستقیم طرف‬ ‫خارجی یا س��رمایه گذاری مش��ترک با طرف ایرانی معادل ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ارزش تولیدات داخلی از محل این س��رمایه گذاری به تشخیص وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از همان نش��ان تجاری مج��از خواهد بود و‬ ‫حق��وق ورودی ان ‪ ۸۰‬درصد حقوق ورودی تعیین ش��ده برای واردات‬ ‫خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 12 1396‬ربیع الثانی ‪ 31 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 293‬پیاپی ‪2266‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نبود برنامه و سرمایه‬ ‫عامل کاهش رشد صنعتی‬ ‫خبر‬ ‫با اهتمام ایدرو و بانک ها مشکل‬ ‫نساجی مازندران حل می شود‬ ‫در پ��ی بازدی��د رییس هیات عامل ایدرو از ش��رکت نس��اجی‬ ‫مازن��دران‪ ،‬جلس��ه ای به منظور بررس��ی و یافت��ن راهکارهای‬ ‫مناسب برای حل مشکالت کارخانه نساجی مازندران در سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از ایدرونیوز‪ ،‬در این‬ ‫جلسه برای حل مشکالت مالی از جمله بحث بازسازی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫و نصب ماشین االت و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه‬ ‫با هماهنگی نظام بانکی تصمیم هایی گرفته شد‪ .‬همچنین مقرر‬ ‫شد طرح توجیهی توسعه کارخانه در مدت زمان کوتاه اماده شود‬ ‫و برای دریافت تس��هیالت تحویل داده شود‪ .‬رییس هیات عامل‬ ‫ایدرو در این نشس��ت با اش��اره به نقش توس��عه و نوس��ازی این‬ ‫س��ازمان اب��راز امیدواری کرد با اهتمام ای��درو و تمهیدات نظام‬ ‫بانکی مس��ائل و مش��کالت نس��اجی مازندران حل شود و شاهد‬ ‫رونق بیش��تر این کارخانه و حل مش��کالت کارگری در منطقه‬ ‫باشیم‪ .‬مسائل و مشکالت کارخانه نساجی قائم شهر دیگر محور‬ ‫این جلس��ه بود که مقرر ش��د در نشست دیگری به طور مفصل‬ ‫راهکارهای حل مشکالت این کارخانه بررسی شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این جلسه نمایندگان شهرستان قائم شهر در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬رییس شورای صنعت و معدن استان‪،‬‬ ‫فرماندار و اعضای ش��ورای ش��هر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نس��اجی‬ ‫مازندران و سهامدران کارخانه حضور داشتند‪.‬‬ ‫گزارشی از خروج بانک ها‬ ‫از بنگاهداری ارائه نشده است‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬دولت برنامه منسجمی برای ساماندهی بدهی های‬ ‫خ��ود ندارد‪ .‬غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت درباره موضوع خروج بانک ها از بنگاهداری گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از سال ‪ ۹۳‬مهلت‬ ‫‪ ۴‬س��اله ای را تعیی��ن کرده بود ت��ا ‪ ۷‬بانک دولتی از فعالیت های‬ ‫بنگاهداری خارج ش��وند‪ ،‬با گذشت ‪ ۳‬سال از مهلت تعیین شده‬ ‫در این زمینه گزارشی ارائه نشده است‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت‬ ‫برنامه منس��جمی برای س��اماندهی بدهی های خود ندارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اس��فند ‪ ۱۳۹۳‬میزان بدهی ش��رکت های دولتی ‪ ۳۸۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بوده که در دی ‪ ۱۳۹۵‬این میزان به حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تا ‪ ۷۰۰‬هزار میلیارد تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یکی از ضعف های‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫این است که عوامل‬ ‫غیر اقتصادی به ویژه‬ ‫عوامل خارجی بر‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫بنابراین فارغ از‬ ‫برنامه ریزی های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اگر در ان‬ ‫طرف دنیا موشکی‬ ‫پرتاب شود بر سفره‬ ‫مردم و وضعیت‬ ‫کسب وکار تاثیرگذار‬ ‫است‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫رش��د صنعت��ی در فصل دوم‬ ‫س��ال با کاه��ش رو به رو ش��ده‬ ‫اس��ت و ش��اهد نوس��انات در‬ ‫این بخش هس��تیم‪ .‬برای رشد‬ ‫صنعت��ی نباید فراموش کرد که‬ ‫نیازمند سرمایه گذاری هستیم و‬ ‫متاسفانه تاکنون سرمایه گذاری‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫مورد نظر محقق نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون صنعت‬ ‫برای سرمایه گذاری نیز نیازمند‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫سرمایه گذاری خارجی هستیم‪.‬‬ ‫در زمین��ه ای��ن موض��وع نیز با‬ ‫چالش های مختلفی رو به رو هس��تیم؛ هنوز در کش��ور هس��تند‬ ‫افرادی که اعتقاد دارند به س��رمایه و سرمایه گذار خارجی نیازی‬ ‫نداریم و این را تهدیدی برای کش��ور به ش��مار می اورند‪ .‬نظام‬ ‫بانکی نیز معضل دیگری است که مانع ورود سرمایه گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متولی رشد‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬این وزارتخانه بای��د تحلیلی کند که دالیل رکود‬ ‫و رش��د پایین صنایع مش��خص شود‪ .‬نیاز به اس��تراتژی توسعه‬ ‫صنعتی مناس��ب برای بخش صنعت و معدن به شدت احساس‬ ‫می شود تا براساس یک برنامه راهبردی برنامه ریزی ها انجام شود‬ ‫اما متاس��فانه هر سال شاهد هس��تیم برنامه جدید و کوتاه مدت‬ ‫ب��رای صنعت تدوین می ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت در ش��رایطی که‬ ‫س��رمایه برنامه وجود ندارد شاهد افت و خیز های شدید در رشد‬ ‫صنعتی کشور هس��تیم و بخش صنعت نسبت به هرگونه اتفاق‬ ‫اس��یب پذیر شده است‪ .‬تعلل در اصالح ساختار باعث شوک های‬ ‫تو خیز در ش��رایط صنعت شده است‪ .‬قراردادی در‬ ‫ناگهانی و اف ‬ ‫کش��ور بسته می ش��ود این امید در ان صنعت ایجاد می شود که‬ ‫تحوالت اساس��ی در انتظار ان اس��ت اما پس از گذش��ت مدتی‬ ‫شرایط هیچ تغییری نمی کند‪.‬‬ ‫کش��ور نیازمند اصالح ساختار است‪ ،‬بدون برنامه عمل کردن‬ ‫فساد در کش��ور ایجاد می کند کما اینکه درحال حاضر نیز فساد‬ ‫اقتصادی در تمام بخش های اقتصادی نفوذ کرده است‪ .‬بنابراین‬ ‫در شرایط کنونی باید نسبت به رشد ‪ ۵/8‬درصدی در بهار امسال‬ ‫ش��ک و تردید داش��ت و علت ان را بررسی کرد‪ .‬کاهش رشد و‬ ‫نوسانات دور از انتظار نیست و اگر رشد قابل توجه داشته باشیم‪،‬‬ ‫باید تعجب کرد‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از جزئیات رشد اقتصادی در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫تب انتخابات رشد صنعتی تابستان را ‪ ۳/۶‬درصد کاهش داد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مرکز مل��ی امار ای��ران جزئیات رش��د اقتصادی‬ ‫دو فصل نخست سال را منتش��ر کرد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬رش��د اقتصادی ‪ ۶‬ماه نخست امسال بدون‬ ‫احتس��اب نفت ب��ه ‪ ۶‬درصد و با احتس��اب نفت به‬ ‫‪ ۵/۶‬درصد می رس��د که نش��ان دهنده تاثیرگذاری‬ ‫بیش��تر حوزه های غیرنفتی بر رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫ام��ا نکته قاب��ل توج��ه در جزئیات منتشر ش��ده از‬ ‫عملکرد ‪ ۶‬ماه گذشته کاهش چشمگیر رشد بخش‬ ‫صنعت(س��اخت) و کش��اورزی در فصل دوم س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬رشد صنعت(ساخت) در تابستان ‪ ۳/۶‬درصد‬ ‫نس��بت به بهار با کاهش روبه رو شده و به رقم ‪۲/۲‬‬ ‫درصد رسیده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بخش کشاورزی‬ ‫که حتی در س��ال های اوج رکود رش��د مثبت خود‬ ‫را حف��ظ ک��رده و کمتر از ش��اخص اقتصادی تاثیر‬ ‫می پذیرد‪ ،‬کاهش چش��مگیر داش��ته و از رشد ‪۳/۱‬‬ ‫درص��دی در بهار به رش��د منفی ‪ ۰/۵‬در تابس��تان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬با وجود این‪ ،‬به دلیل حفظ رویه در‬ ‫بخش خدمات و رشد ‪ ۷/۳‬درصدی‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫کاهش قابل توجهی نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار نوسانات شاخص ها‬ ‫ش��اخص های اقتصادی و بررس��ی روند نوسانات‬ ‫انه��ا در کوتاه مدت و بلندمدت گویای هش��دارها و‬ ‫نش��انه های معینی در فضای اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫سال گذشته روند رشد اقتصادی اغلب نشات گرفته‬ ‫از خ��روج تحریم ها به ویژه فروش نفت بود به همین‬ ‫دلیل کشور رشد اقتصادی ناپایداری را تجربه کرد‪.‬‬ ‫همواره کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی بر این نکته‬ ‫تاکید داش��ته اند که رش��د اقتصادی پایدار در گرو‬ ‫رشد بخش تولید خواهد بود‪.‬‬ ‫بخش تولید نیز برای رشد نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫ داخلی و خارجی اس��ت‪ .‬امس��ال با خ��روج رکود از‬ ‫تمام بخش های اقتصادی به ویژه س��اختمان‪ ،‬رش��د‬ ‫بخش تولی��د جان تازه ای گرفت و رش��د اقتصادی‬ ‫بدون احتس��اب نفت از رش��د اقتصادی با احتساب‬ ‫نفت پیش��ی گرفت‪ .‬این روند گویای حرکت کشور‬ ‫به سمت رش��د پایدار اقتصادی است اما نکته قابل‬ ‫توجه در بررسی عملکرد کوتاه مدت رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫کاهش شاخص های صنعت و کشاورزی در تابستان‬ ‫امس��ال اس��ت که هر کدام به دالیل متفاوتی دچار‬ ‫روند کاهشی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر انتخابات بر نوسانات رشد صنعتی‬ ‫صنعت و تولید را می توان اسیب پذیرترین بخش‬ ‫اقتصاد کش��ور دانس��ت که از کوچکترین تحرکات‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی تاثیر پذیرفته و دچار نوس��ان‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اگ��ر نیم نگاهی به ش��رایط تابس��تان‬ ‫امسال داش��ته باش��یم‪ ،‬درمی یابیم که مهم ترین و‬ ‫تاثیرگذارتری��ن اتفاق در این ایام انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمه��وری دوازدهم ب��ود‪ .‬با وجود انکه به واس��طه‬ ‫پیروزی حس��ن روحان��ی در انتخاب��ات تغییری در‬ ‫رویه دولت ایجاد نش��د و انتقال قدرت انجام نش��د‪،‬‬ ‫شرایط سیاسی و انتظار اقتصادی بر تعیین دولت و‬ ‫نیز انتخاب کابینه و اغاز دور دوم ریاست جمهوری‬ ‫موجب ش��ده اس��ت تا به اصطالح‪ ،‬فضای اقتصادی‬ ‫کشور دچار سکون شود‪ .‬از همین رو‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در کش��ور در این فصل دچار اخالل ش��ده و رش��د‬ ‫صنعتی نیز تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت به همین‬ ‫دلیل پیش بینی می شود با بازگشت ثبات به وضعیت‬ ‫سیاس��ی کشور و ادامه روند گذش��ته در فصل های‬ ‫اینده ش��اهد بازگشت رش��د اقتصادی بر مدار ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۶‬درصد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل تاثیرگذار بر رشد صنعتی‬ ‫محمد وطن پور‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این باره‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬تغییرات شاخص های‬ ‫اقتصادی در بازه کوتاه مدت نشان دهنده نکاتی است‬ ‫که تصمیم گیران را نس��بت به عوام��ل تاثیرگذار بر‬ ‫اقتصاد هوشیار می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬سیاست های‬ ‫تدریج��ی در کوتاه مدت افت وخی��ز و ادوار تجاری‬ ‫مختلفی را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬م��اه نخس��ت س��ال کش��ور در تب وت��اب‬ ‫انتخاب��ات بود و از انجا که یکی از رقیبان انتخاباتی‬ ‫رییس جمهوری مستقر بود با سیاست های انبساطی‬ ‫روبه رو بودیم که دس��ت صنعتگران برای اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت را بازگذاش��ته بود و نشاط مقطعی در‬ ‫بخش های مختلف اقتصاد ایجاد شد به همین دلیل‬ ‫در بهار شاهد رشد مناسب در بخش صنعت بودیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصاد ب��ا بیان اینکه بر رش��د‬ ‫صنعت��ی عوامل زی��ادی تاثیرگذار هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫روابط خارجی و گشایش های بین المللی برای جذب‬ ‫سرمایه گذاری تاثیر زیادی بر بخش صنعت دارد به‬ ‫همین دلیل پیش بینی می ش��ود بخش صنعت رشد‬ ‫مثب��ت خود را حف��ظ کند اما میزان ان به نش��اط‬ ‫اقتصادی و اعتبارات تخصیص یافته حمایتی از سوی‬ ‫دولت بستگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹احیا سخت تر از احداث‬ ‫وطن پ��ور افزود‪ :‬اگر به دو س��ال گذش��ته نگاهی‬ ‫بیندازیم‪ ،‬متوجه می ش��ویم که بخش قابل توجهی‬ ‫از واحده��ای صنعتی ش��هرک های صنعتی تعطیل‬ ‫ش��ده بودند و بخش صنعت ش��بیه ویرانه شده بود‪.‬‬ ‫بنابراین هنوز شور و نشاط اقتصادی دهه ‪ ۷۰‬و اغاز‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬به کش��ور بازنگشته است‪ .‬صنایع اکنون در‬ ‫حال احیا و بازسازی هستند و این موضوع از احداث‬ ‫واحد صنعتی س��خت تر اس��ت زیرا پس از بازگشت‬ ‫واحد به حیات اقتصادی مشکالت ان بروز می یابد و‬ ‫این ابتدای راه نوسازی و رفع مشکالت است‪ .‬دولت‬ ‫دوازدهم این روند را اغاز کرده تا بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫واحد صنعتی را احیا کند و طبیعی است که در این‬ ‫شرایط نوساناتی رخ دهد‪.‬‬ ‫وطن پور با اش��اره به اینکه بسته های حمایتی بر‬ ‫رشد صنعتی تاثیرگذار هستند‪ ،‬افزود‪ :‬اختصاص‪۳۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیالت دهی بانکی‬ ‫و ‪ ۱۸‬ه��زار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه س��ود‬ ‫تس��هیالت می توان��د بار زی��ادی را از دوش صنعت‬ ‫کشور بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت محصوالت معدنی در رشد‬ ‫وطن پ��ور با اش��اره به عملکرد بخ��ش معدن نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬معدن همواره متهم به خام فروشی است‪.‬‬ ‫بخش معدن باید به محصوالت معدنی منتج ش��ود‪.‬‬ ‫بنابرین بسیار اهمیت دارد که رشد در بخش معدن‬ ‫حاص��ل از تولید محصوالت معدنی یا خام فروش��ی‬ ‫اس��ت به عبارت دیگر‪ ،‬فقط اکتشاف معدن اهمیت‬ ‫ن��دارد بلک��ه ارزش افزوده بخش مع��دن از اهمیت‬ ‫بیش��تری برخوردار است‪ .‬برای مثال‪ ،‬استخراج نفت‬ ‫ضرورت اس��ت اما فروش نفت خام مزیت به ش��مار‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیری�ت س�نتی‪ ،‬عام�ل رش�د منف�ی‬ ‫کشاورزی‬ ‫برخالف ویژگی های بخش تولید‪ ،‬بخش کشاورزی‬ ‫کمترین تاثیر را از شاخص های سیاسی و اقتصادی‬ ‫می پذیرد‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬روند نزولی و رسیدن به‬ ‫رشد منفی ‪ ۰/۵‬گویای وضعیت نگران کننده ای است‬ ‫که به گفته کارشناس��ان‪ ،‬دلیل ان را در استفاده از‬ ‫ش��یوه های سنتی ابیاری و کش��ت باید جست وجو‬ ‫کرد؛ ش��یوه هایی که به ش��دت به بارندگی وابسته‬ ‫هستند و با تجربه خشکسالی بی سابقه امسال رشد‬ ‫تولید در بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده اند‪.‬‬ ‫وطن پور درباره دالیل افت رشد بخش کشاورزی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم ترین نقطه ضعف بخش کش��اورزی‬ ‫ایران مدیریت سنتی است‪.‬‬ ‫نح��وه ابی��اری و برداش��ت محص��والت از روش‬ ‫روز پی��روی نمی کند و حجم ابی ک��ه برای بخش‬ ‫کش��اورزی مصرف می ش��ود به قدری زیاد است که‬ ‫خیانت به کش��ور به شمار می رود‪ .‬اگر ابی که برای‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی مصرف می شود‪ ،‬صادر‬ ‫ش��ود ارزش افزوده بیشتری برای کش��ور دارد و با‬ ‫درامد ان می توان هرگونه محصولی را خرید‪.‬‬ ‫‹ ‹ شیوه ابیاری سنتی‪ ،‬خیانت به اب‬ ‫این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد منفی‬ ‫حاصل کمبود بارش در سال گذشته و اوایل امسال‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نامناسب بودن شیوه کاشت مهم ترین‬ ‫عامل اسیب پذیر بودن بخش کشاورزی است‪ .‬میزان‬ ‫اب��ی که برای کش��ت یک هکتار زمین در ش��رایط‬ ‫کنونی مصرف می شود اگر از شیوه های نوین ابیاری‬ ‫قطره ای اس��تفاده ش��ود‪ ،‬می توان ت��ا ‪ ۵۰‬هکتار را‬ ‫ابیاری کرد بنابراین بازدهی بخش کشاورزی پایین‬ ‫امده و با کاهش بارش به شدت تولیدات کشور افت‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بیشترین خیانت به منابع‬ ‫ابی کش��ور در بخش جالیزداری یا کش��ت هندوانه‬ ‫و خربزه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش کش��اورزی نیازمند‬ ‫س��رمایه گذاری گس��ترده اس��ت تا از اب��زار نوین و‬ ‫ش��یوه های پیش��رفته برای ابیاری و کشت استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬در نتیجه رش��د منف��ی ‪۰/۵‬درص��دی قابل‬ ‫پیش بین��ی بود زیرا با کاه��ش بارندگی روند تولید‬ ‫در این بخش به ش��دت اسیب دیده است‪ .‬برخالف‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬اگر این رویه اصالح نشود‪ ،‬رشد منفی‬ ‫کشاورزی در فصل های بعد نیز ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹ روند مطلوب رشد اقتصادی‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬با وجود افت رش��د صنعتی و‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬رویه کلی رشد اقتصادی کشور مطلوب‬ ‫بوده و رش��د اقتصادی به ویژه بدون احتس��اب نفت‬ ‫از وضعیت مناس��بی برخوردار است‪ .‬وطن پور درباره‬ ‫ش��رایط رش��د اقتصادی در کش��ور گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫ضعف ه��ای اقتصادی کش��ور این اس��ت که عوامل‬ ‫غیر اقتصادی به ویژه عوامل خارجی بر اقتصاد کشور‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫بنابراین فارغ از برنامه ریزی های اقتصادی‪ ،‬اگر در‬ ‫ان طرف دنیا موش��کی پرتاب ش��ود بر سفره مردم‬ ‫و وضعیت کس��ب وکار تاثیرگذار است‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫روند کلی و بلندمدت اقتصاد کشور را در این شرایط‬ ‫درنظر بگیریم وضعیت اقتصادی مناس��ب اس��ت و‬ ‫رشد ‪ ۶‬درصدی می تواند مطلوب باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط رشد اقتصادی پایدار تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد افزود‪ :‬اگر سیاستمداران‬ ‫ش��رایط بین المللی و سیاس��ت داخلی را به خوبی‬ ‫حفظ کنند روند مثبت رشد اقتصادی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬این نکته را نیز باید در نظر داشت که نوسانات‬ ‫کوتاه مدت در اقتصاد طبیعی اس��ت و این افت وخیز‬ ‫به دلیل ش��رایط سیاس��ی حاکم بر فصل دوم سال‬ ‫اتفاق افتاده در فصل های بعد جبران خواهد شد‪ .‬اگر‬ ‫مناسبات جهانی تغییر پیدا نکند‪ ،‬رشد اقتصادی به‬ ‫همین شکل تا سال ‪ ۱۴۰۰‬ادامه خواهد داشت البته‬ ‫به شرط اینکه به دوران نزاع های سیاسی بین المللی‬ ‫بازنگردیم زیرا درحال حاضر نیز هنوز از شرایط سال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬عقب هستیم‪.‬‬ ‫شیوه نامه وام اشتغال روستایی ابالغ شد‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی ضمن ابالغ‬ ‫قانون مربوط به اش��تغال روستایی و عشایری به‬ ‫استانداران ‪ ۱۱‬درخواست برای اجرای این قانون‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬شیوه نامه ایین نامه پرداخت وام‬ ‫اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق‬ ‫اش��تغال برای اجرا در مناطق روستایی‪ ،‬عشایر و‬ ‫شهرهای کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر از سوی علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫ی با عنوان «دستورالعمل ایین نامه‬ ‫اجتماعی دوش��نبه هفته گذشته ‪ ۴‬د ‬ ‫اجرایی قانون حمایت از توس��عه ایجاد اش��تغال پایدار مناطق روستایی و‬ ‫عشایری با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر‬ ‫کشور ابالغ شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این طرح قرار اس��ت معادل ریالی ‪ ۱ /5‬میلی��ارد دالر (حدود‬ ‫‪ ۶‬ه��زار میلیارد تومان) از محل صندوق توس��عه ملی نزد موسس��ه های‬ ‫عامل (بانک های کشاورزی‪ ،‬پست بانک‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬صندوق کارافرینی‬ ‫امید و صندوق حمایت از توس��عه س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی)‬ ‫س��پرده گذاری ش��ود و با تلفیق منابع هر موسس��ه برابر با سهم صندوق‬ ‫توس��عه ملی به متقاضیان پرداخت شود‪ .‬در راس��تای اجرای این طرح‪،‬‬ ‫مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسه های‬ ‫نام برده حدود ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان برای پرداخت تس��هیالت اش��تغال‬ ‫روس��تایی اختصاص می یابد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬اواخر اذر در فاز نخس��ت ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان از کل ‪ ۱ /5‬میلیارد دالر منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی به موسس��ه های عامل تخصیص یافت‪ .‬با توجه به اینکه هر یک از ‪۴‬‬ ‫موسس��ه عامل مکلف هس��تند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود‬ ‫نیز اختصاص دهند‪ ،‬در مرحله نخست در مجموع ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای اجرای این طرح تخصیص یافت تا پس از تهیه شیوه نامه های‬ ‫اجرایی در استان ها فرایند پرداخت اغاز شود‪.‬‬ ‫کرمانی ها کوییک را پسندیدند‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2266‬‬ ‫دوره جدید شماره‪293‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫اسقاط‪ ،‬راهکار جدید مجلس‬ ‫برای حمایت از صنعت خودرو‬ ‫«گسترشصنعت»چالش هاوراهکار هایتامینکنندگانبزرگصنعتخودرورابررسیکرد‬ ‫کاهش هزینه ها با شبکه سازی زنجیره تامین‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫« نو نوار» می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫تایرهای سبز زیر پای خودروهای ایرانی‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬مدیرعام��ل رنو پارس در‬ ‫نشس��ت با رس��انه های تخصص��ی خودرو‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یک��ی از برنامه های رنو‪ ،‬تولید‬ ‫تایرهای س��بز در ایران اس��ت؛ پیشنهادی‬ ‫که حاال تایرس��ازان ایرانی از ان اس��تقبال‬ ‫می کنن��د‪ .‬رامتین اس��ماعیلی اظهار کرد‪:‬‬ ‫تایر س��بز موضوع دیگری اس��ت که روی‬ ‫ان کار می کنی��م اما اکنون در حال انتقال‬ ‫فناوری با تولیدکنندگان داخلی هستیم تا‬ ‫بتوانیم این تایر را که باعث کاهش مصرف‬ ‫سوخت می شود تولید کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن صحبت ها در حالی مطرح ش��د که‬ ‫امسال با فرا رسیدن فصل سرما و وارونگی‬ ‫هوا‪ ،‬الودگی ه��وا و همچنین االینده های‬ ‫محیط زیس��تی تبدیل ب��ه مبحثی مهم و‬ ‫اساس��ی در کش��ور ش��ده و مدیرعامل رنو‬ ‫پارس در راستای کاهش سهم خودروسازان‬ ‫از ای��ن الودگی ها این پیش��نهاد را مطرح‬ ‫کرده؛ پیش��نهادی که اکنون مورد توجه و‬ ‫استقبال تایرسازان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اما سوال اصلی این است که ایا تایرهای‬ ‫س��بز به ایران خواهد امد؟ ایا شرکت های‬ ‫ایرانی فناوری الزم برای این کار را دارند؟‬ ‫مصطفی تنها‪ ،‬س��خنگوی انجمن صنفی‬ ‫تایرس��ازان در گفت وگ��و ب��ا خ��ودروکار‬ ‫درب��اره بح��ث تایره��ای س��بز و کاه��ش‬ ‫االیندگ��ی می گوید‪ :‬تایرهای س��بز عالوه‬ ‫بر صرفه جویی در مصرف نس��بی س��وخت‬ ‫ویژگی های دیگری دارد که بیش��تر شامل‬ ‫مسائل زیست محیطی می شود‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬تایرها ب��ه مرور زمان دچار‬ ‫فرسایش شده و از قطر انها کاسته می شود‪.‬‬ ‫این بخش های جدا ش��ده از تایر به صورت‬ ‫ذرات معلق در هوا حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫برخی از مواد به کار رفته در تایرها سمی‬ ‫هس��تند و هنگام��ی که در اثر فرس��ایش‬ ‫ب��ه ذرات معلق تیبدیل می ش��وند موجب‬ ‫الودگی زیست محیطی می شوند و سالمت‬ ‫شهروندان را به خطر می اندازند‪.‬‬ ‫تنها درباره مزیت های تایر سبز می گوید‪:‬‬ ‫در ساخت تایر های س��بز‪ ،‬مواد سمی را از‬ ‫انها حذف می کنند و این امر نه تنها کاهش‬ ‫الودگی های زیس��ت محیطی را در بر دارد‬ ‫بلکه باعث تولید پس��ماند هایی می شود که‬ ‫کمتر برای محیط زیس��ت ضرر دارد و برای‬ ‫س�لامت کارکنان کارخانه های تایرس��ازی‬ ‫مهم است زیرا این مواد هنگام ساخت تایر‬ ‫روی سالمت انها نیز اثر می گذارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنفی تایرس��ازان‬ ‫در پاس��خ ب��ه پرس��ش خ��ودروکار درباره‬ ‫اینکه ایا زیرس��اخت های الزم برای تولید‬ ‫تایرهای س��بز در کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زیرساخت های الزم برای ساخت این نسل‬ ‫از تایر ه��ا وج��ود دارد و ب��ه تازگی یکی از‬ ‫ش��رکت های تایرس��ازی اع�لام ک��رد که‬ ‫موفق به تولید این تایرها ش��ده اس��ت‪ .‬او‬ ‫با اش��اره به اینکه استاندارد تولید تایر سبز‬ ‫درحال حاض��ر در اروپ��ا یک اجبار اس��ت‪،‬‬ ‫تاکی��د می کند‪ :‬درحال حاضر ش��رکت های‬ ‫تولید کنن��ده داخل��ی به دنب��ال تولید این‬ ‫نسل از تایرها هستند‪ .‬تایرسازان داخلی از‬ ‫نظر سخت افزاری هیچ مشکلی برای تولید‬ ‫این تایرها ندارند‪ .‬نیاز اصلی درحال حاضر‪،‬‬ ‫بح��ث نرم اف��زاری و دان��ش امی��زه کاری‬ ‫اس��ت که نیازمن��د فناوری اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راس��تا برخی شرکت ها به دنبال کسب این‬ ‫فناوری و همچنین مذاکره با ش��رکت های‬ ‫خارجی هس��تند تا بتوانند از طریق خرید‬ ‫این فناوری به ان دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫تنه��ا در پای��ان می افزای��د‪ :‬ح��ال اگ��ر‬ ‫شرکت های خودروس��ازی مانند رنو پارس‬ ‫در این مسیر به اعضای انجمن کمک کنند‬ ‫ت��ا بتوانند به منبع فناوری متصل ش��وند‪،‬‬ ‫این امر یک پشتوانه و حمایت خوب و موثر‬ ‫از صنعت تایر بوده و باعث هماهنگی بسیار‬ ‫خوب بین صنعت تایر و خودروسازی کشور‬ ‫خواهد شد که امروزه شاهد ان نیستیم‪.‬‬ ‫همان طور که به گفته تایرس��ازان‪ ،‬بحث‬ ‫فن��اوری تنه��ا مان��ع کنونی ب��رای تولید‬ ‫تایرهای س��بز در کش��ور اس��ت و با توجه‬ ‫به اقدامات ش��رکت رنو پارس در راس��تای‬ ‫انتقال فناوری می توان امید داشت به زودی‬ ‫تایرهای س��بز زیر پ��ای خودروهای ایرانی‬ ‫بچرخد‪.‬‬ ‫عرضه کامیون های ولوو سایپادیزل با مدل ‪ ۹۷‬به بازار‬ ‫سایپا دیزل موفق به اخذ مجوز شماره گذاری و صدور سند مالکیت‬ ‫خودرو با مدل ‪ ۱۳۹۷‬برای گروه محصوالت ولوو شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپا نیوز؛ همزمان با فرا رس��یدن ماه ه��ای پایانی‬ ‫س��ال‪ ،‬پلیس راهور ناجا مجوز ش��ماره گذاری و صدور سند مالکیت‬ ‫خودروهای تجاری ولوو با مدل ‪ ۱۳۹۷‬را برای ش��رکت س��ایپادیزل‬ ‫صادر کرد‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬با توجه به رعایت تمامی تدابیر‬ ‫ابالغی پلیس راهور ناجا ازس��وی شرکت س��ایپادیزل‪ ،‬این مجموعه‬ ‫صنعتی به عنوان نخس��تین خودروس��از تجاری کشور موفق به اخذ‬ ‫مجوز شماره گذاری و صدور سند مالکیت خودرو با مدل ‪ ۱۳۹۷‬برای‬ ‫گروه محصوالت ولوو شد که از دی به مشتریان تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت س��ایپادیزل در راستای پاس��خ به نیاز مشتریان و کسب‬ ‫رضایت ایش��ان‪ ،‬پس از انجام تمامی ش��یوه نامه های پلیس اقدام به‬ ‫‪6‬‬ ‫درخواست صدور مجوز شماره گذاری و نیز سند مالکیت محصوالت‬ ‫تحویلی به مش��تریان در پایان س��ال با مدل ‪ ۱۳۹۷‬کرد که در این‬ ‫راستا با توجه به رعایت تمامی موارد ابالغ شده ازسوی پلیس راهور‬ ‫ناجا به ویژه ساماندهی فاکتور فروش قطعات اصلی موفق به دریافت‬ ‫این مجوز برای همه محصوالت ولوو شد‪.‬‬ ‫طرح یاد ش��ده ش��امل خریداران محصوالت رده کش��نده مانند‬ ‫ولوو اف اچ‪ ،۵۰۰‬ول��وو اف اچ‪ ۴۶۰‬و ولوو اف ام ‪ ۴۶۰‬بوده و خریداران‬ ‫کامیون های باری ولوو اف ام‪ ۴۶۰‬و کمپرس��ی ولوو ام ایکس‪ ۴۶۰‬نیز‬ ‫شامل ان خواهند شد‪.‬‬ ‫براساس اعالم سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬محصوالت‬ ‫گروه ولوو تولیدی شرکت سایپادیزل با کسب ‪ ۴‬ستاره کیفی‪ ،‬عنوان‬ ‫باکیفیت ترین خودروهای تجاری کشور را یدک می کشند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در حال��ی در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬ش��اهد کاهش درام��د هزارمیلیارد‬ ‫تومان��ی دولت از واردات خودرو بودیم ک��ه تصمیمات جدید در زمینه‬ ‫افزایش تعرفه ها نش��ان از حمایت ویژه دولت از صنعت خودرو در سال‬ ‫جدید اس��ت؛ موضوعی که پیش از این نیز س��عید باستانی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر ان تاکید و اظهار‬ ‫کرده که خودروس��ازان باید ق��در این فرصت ه��ا را بدانند و در جهت‬ ‫اصالح فرایند تولید‪ ،‬بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی خودروها بکوش��ند‪.‬‬ ‫این تاکیدها در حالی اس��ت که پیش از این نیز علی الریجانی‪ ،‬رییس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در بازدید از گروه صنعتی ای��ران خودرو در‬ ‫پاسخ به مدیرعامل این گروه خودروسازی برای حمایت بیشتر مجلس‬ ‫از این صنعت‪ ۴ ،‬ش��رط را تعیین و تاکید کرد‪ :‬خودروسازان در صورت‬ ‫رعایت این ش��روط مشمول حمایت مجلس خواهند بود‪ .‬حال همزمان‬ ‫با نزدیک ش��دن به زمان بررس��ی الیحه بودجه ‪ ۹۷‬این پرسش مطرح‬ ‫می ش��ود که ایا مجلس شورای اس�لامی و به ویژه کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن برنامه ویژه ای برای حمایت از صنعت خودرو خواهند داشت؟ ایا‬ ‫عملکرد خودروس��ازان در سال های گذشته با وجود حمایت های دولت‬ ‫و مجل��س به گونه ای بوده ک��ه این حمایت ها با هدف بهبود ش��رایط‬ ‫و رضایت مصرف کنندگان همچنان ادامه داش��ته باش��د؟ موضوعی که‬ ‫اظهارات نایب رییس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ان را تایید‬ ‫نمی کند زیرا به گفته او‪ ،‬حمایت هایی که تاکنون از خودروسازان شده‬ ‫کافی بوده و هم اکنون فرصت اس��تفاده از این حمایت هاس��ت‪ .‬فریدون‬ ‫احمدی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با تاکید بر اینکه تنها بند ضروری‬ ‫در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬با هدف حمایت از صنعت خودرو‪ ،‬رونق اس��قاط‬ ‫خودروهاست‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این بند در بودجه ‪ ۹۷‬فضا برای اسقاط‬ ‫بیش��تر خودروه��ا فراهم خواهد ش��د و از انجا که بیش��تر خودروهای‬ ‫فرسوده متعلق به قشر اسیب پذیر است توان انها برای خرید خودروها‬ ‫افزایش می یاب��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این روند به بهبود تقاضای خودرو خارجی‬ ‫کم��ک فراوانی خواهد کرد که در نهایت س��ود ان برای صنعت خودرو‬ ‫خواهد بود‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گروه خودروسازی سایپا با حضور در نمایشگاه خودرو کرمان میزبان عالقه مندان و‬ ‫بازدیدکنندگان کرمانی است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ گروه خودروس��ازی س��ایپا با حضور همه جانبه شرکت های‬ ‫زیرمجموعه خود در هش��تمین نمایش��گاه تخصصی خودرو و قطعات وابسته کرمان‪،‬‬ ‫اخرین دستاوردها و جدیدترین محصوالت و خدمات خود را به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه هموطنان کرمانی از نزدیک محصوالت متنوع گروه سایپا را دیدند‬ ‫و کوییک را به عنوان یک خودرو باکیفیت پسندیدند‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬به نظر می رسد فعالیت ارزشمندی در سایپا برای تولید کوییک‬ ‫با اپش��ن های موجود که به تازگی در سبد محصوالت س��ایپا قرار گرفته انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این ش��رایط دور از ذهن نیس��ت که خودرو کوییک بتواند در راس��تای کس��ب‬ ‫حداکثری رضایت مشتریان‪ ،‬پاسخگوی بخش عمده ای از نیاز بازار خودرو باشد‪.‬‬ ‫گروه خودرو همچنان لیدر بازار سرمایه‬ ‫در حالی بازار سهام خودرویی ها متاثر از اتفاقات‬ ‫و اخب��ار خودرویی روزهای پرنوس��ان و همراه با‬ ‫رک��ودی را طی می کند که ب��ه گفته تحلیلگران‬ ‫بازار س��رمایه همچنان این گروه در بازار س��هام‬ ‫لیدر مح��ور اس��ت هرچند وضعی��ت کنونی بازار‬ ‫نش��ان می دهد اجرای کمرن��گ قراردادها باعث‬ ‫کمرنگ شدن س��هام خودرویی ها در بازار سهام‬ ‫نیز شده است‪.‬‬ ‫در ش��رایطی بازار معامالت س��هام خودرویی‬ ‫روزه��ای همراه ب��ا رکود را س��پری می کند که‬ ‫ب��ه گفت��ه تحلیلگران یک��ی از علت ه��ای رکود‬ ‫کنونی بازار س��رمایه تخلیه بد حباب ها ناشی از‬ ‫قراردادهای خارجی و سقوط سنگین ان بوده که‬ ‫باعث ایجاد چنین رکودی شده است‪.‬‬ ‫مهدی طحانی‪ ،‬از تحلیلگران بازار س��رمایه در‬ ‫این راستا معتقد است‪ :‬این گونه نوسانات در سهام‬ ‫خودرویی ها که در یک ماه گذش��ته در این گروه‬ ‫رخ داده برای انها بسیار مضر است چراکه سهام‬ ‫با یک رش��د باال امده و با همان جریان به یکباره‬ ‫اف��ت می کند در حالی که هی��چ اتفاق منفی در‬ ‫رون��د عملیات ها رخ نداده ک��ه این افت و خیزها‬ ‫انجام شود‪ .‬وی در گفت وگو با خبرخودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می رسد بازار سهام در دست عده ای‬ ‫بازاری افتاده به طوری که این جریان باعث شده‬ ‫عمده سرمایه گذاران از سهام خودرویی ها فراری‬ ‫شوند و این روند به طور قطع جریان خوبی برای‬ ‫این گروه نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طحانی‪ ،‬در چنین ش��رایطی باید در‬ ‫بازارس��ازی و ایج��اد روند منطقی برای س��هام‬ ‫خودروسازان فکر منطقی شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به وضعیت س��هام ش��رکت های‬ ‫خودروی��ی در هفت��ه گذش��ته در بازار س��رمایه‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬در بازار س��هام ‪ ۳‬دس��ته سهام‬ ‫عم��ده گ��روه خودرویی وجود دارد؛ یک دس��ته‬ ‫مانند سهام شرکت سایپا که هرچند رشد داشته‬ ‫اما تالش کرده با تغییر سرفصل های صورت های‬ ‫مالی وضعیت شرکت را بهینه جلوه دهد البته در‬ ‫روزهای اخیر به طور تقریبی از اوج قیمتی چند‬ ‫ماه قبل حدود ‪ ۵۰‬درصدی کاهش نرخ داشته و‬ ‫زمانی که بازار روی سهام خودرویی مانور می دهد‬ ‫این دسته از شرکت ها مانند سهام سایپا مشخص‬ ‫می شود که در عمل رشد قیمتی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مش��اور سرمایه گذاری اوای‬ ‫اگاه می افزای��د‪ :‬زمانی که صورت های مالی گروه‬ ‫خودرویی را مش��اهده می کنیم می توان متوجه‬ ‫شد در تولید و فروش مشکلی در این گروه وجود‬ ‫ندارد و تنها مسئل ه ناش��ی از صورت های سود و‬ ‫زیان این گروه اس��ت که صرف هزینه های مالی‬ ‫می شود؛ به عبارتی این گروه تنها برای گذراندن‬ ‫هزینه های مالی در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫طحانی گفت‪ :‬بنابراین دس��ته ای ش��امل گروه‬ ‫س��ایپا و ش��رکت های زیرمجموعه است که پس‬ ‫از تغییر مدیرعامل‪ ،‬س��هام ش��رکت دچار رکود‬ ‫س��نگینی شده اما در گروه ایران خودرو وضعیت‬ ‫بهتری وج��ود دارد؛ حداقل ایران خودرو س��راغ‬ ‫ی نرفت��ه و همین امر‬ ‫ارای��ش صورت ه��ای مال�� ‬ ‫موجب نقطه قوت فعلی این شرکت است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بررس��ی بازار س��هام ایران‬ ‫خ��ودرو با نگاه��ی دقیق ت��ر متوجه می ش��ویم‬ ‫حرکت ه��ای این گ��روه در بازار س��هام منطقی‬ ‫نیست برای نمونه چند روز اوضاع معامالت خوب‬ ‫است و روز دیگر منفی می شود و در برخی موارد‬ ‫تا صف ف��روش هم می رود و ی��ک روز به نااگاه‬ ‫بسیار مثبت می شود؛ به عبارتی بازارگردانی ها یا‬ ‫سیس��تم دیگری در مجموعه ایران خودرو برای‬ ‫تنظیم معامالت این گروه وجود ندارد و سهام این‬ ‫گروه به دس��ت موج های بازار سپرده شده است‪.‬‬ ‫وی عنوان می کند‪ :‬البته یک دس��ته مانند گروه‬ ‫خودروس��ازی بهمن از زمانی که به دس��ت کروز‬ ‫س��پرده شد و مالکان جدیدی پیدا کرده با توجه‬ ‫به فعالیت سی کی دی کاری این شرکت و مونتاژ‬ ‫خودروه��ای خارجی باکیفی��ت در داخل فرصت‬ ‫بسیار مناس��بی را برای این گروه به وجود اورده‬ ‫به طوری که این گروه شرایطی جدا از گروه های‬ ‫قبلی دارد و به نظر می رس��د به تدریج مسیر این‬ ‫گروه را از دیگر گروه ها جدا خواهد کرد‪ .‬طحانی‬ ‫گفت‪ :‬البته در گروه س��ی کی دی کارها‪ ،‬شرکت‬ ‫پارس خ��ودرو در زیرمجموع�� ه گروه س��ایپا قرار‬ ‫دارد که این ش��رکت نیز در کل وضعیتی بهتر از‬ ‫مجموعه س��ایپا دارد‪ .‬به گفته این تحلیلگر بازار‬ ‫س��رمایه به طور کلی نگاه بازار سرمایه همواره به‬ ‫صورت های س��ود و زیان شرکت هاست که اغلب‬ ‫معامالت سرمایه گذاران بر اساس چشم اندازها در‬ ‫بازار سرمایه انجام می شود‪.‬‬ ‫تصویب کلیات طرح جدید ترافیک در کمیسیون حمل ونقل شورای شهر‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫طرح ترافیک در س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬کلیات طرح به تایید اعضای کمیس��یون‬ ‫حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران رس��یده و ب��ه زودی نتیج��ه نهایی اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به جلسات معاونت‬ ‫حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری تهران ب��ا اعضای کمیس��یون عمران و‬ ‫حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران اظهار کرد‪ :‬این جلس��ات به صورت منظم‬ ‫برگزار می شود و درحال حاضر نیز موضوع طرح ترافیک و بازنگری ان مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران در این‬ ‫جلس��ات نظرات خود را درباره اجرای طرح ترافیک به شیوه جدید در سال‬ ‫اینده اعالم کرده و اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را مطرح کرده اند اما‬ ‫هنوز به جمع بندی نرسیده ایم‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران بیان کرد‪ :‬تالش می شود تا‬ ‫هفته های اینده نتیجه بازنگری طرح ترافیک به پایان برس��د و بتوانیم این‬ ‫طرح را در سال اینده اجرا کنیم‪.‬‬ ‫پورس��ید اقایی با بیان اینکه اجرای طرح ترافیک با ش��یوه و روش جدید‬ ‫ی عالی‬ ‫به طور قطع باید به تصویب ش��ورای ش��هر تهران و در نهایت شورا ‬ ‫ترافیک برسد‪ ،‬گفت‪ :‬تا این لحظه تصمیم جدیدی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اعضای کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران‬ ‫نظرات خود را درباره طرح اشاره شده مطرح کردند و با کلیات طرح موافق‬ ‫هس��تند و ان را به تصویب رسانده اند؛ به زودی وارد جزئیات طرح خواهیم‬ ‫ش��د و امیدوارم با همکاری اعضای کمیس��یون طرح ترافیک با شیوه جدید‬ ‫در سال اینده اجرا شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 12 1396‬ربیع الثانی ‪ 31 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 293‬پیاپی ‪2266‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی راهکارهای حمایتی سال ‪ ۹۷‬را تشریح کردند‬ ‫اسقاط‪ ،‬راهکار جدید مجلس برای حمایت از صنعت خودرو‬ ‫«دانش روز»‬ ‫نیاز امروز صنعت قطعه‬ ‫مش��اور عالی مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪ :‬برای‬ ‫اینکه خودروس��از ش��ویم باید بتوانیم از طراحی تا تولید خودرو‬ ‫را در داخ��ل انجام دهیم و این نقطه ضعف فعلی صنعت خودرو‬ ‫کشور است‪ .‬به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬سعید مدنی با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬یکی از مسائل مهم در بحث خودکفایی در صنعت‬ ‫خودروسازی کشور‪ ،‬ارتقای دانش قطعه سازی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صنعت خودرو با خودروس��ازان خارجی این‬ ‫مشکل را داریم که از لینک شدن قطعه سازان خود با طرف های‬ ‫ایرانی جلوگیری می کنند و بهانه می اورند که شخصیت حقوقی‬ ‫انها جداست و نمی توانیم کاری را بر انها تحمیل کنیم‪.‬‬ ‫مدنی ب��ا توجه به رویکرد «زنجیره تامی��ن رقابت پذیر» برای‬ ‫پنجمین همایش بین الملل��ی صنعت خودرو ایران که ‪ ۲۴‬و ‪۲۵‬‬ ‫بهمن امسال در تهران برگزار می شود درباره راه حل دستیابی به‬ ‫خودکفایی بدون درگیر شدن در بهانه های خودروسازان خارجی‬ ‫گفت‪ :‬راه ما مشخص است‪.‬‬ ‫باید با ش��رکت های طراحی و مهندس��ی دنی��ا کار کنیم‪ .‬این‬ ‫ش��رکت ها ازادی عم��ل دارند و طرح های انه��ا مخصوص خود‬ ‫م��ا خواه��د بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ب��رای دریافت دانش فن��ی هم با‬ ‫شرکت های مهندسی و طراحی می توانیم به اهداف خود برسیم‪.‬‬ ‫باید متوجه این نکته باش��یم که هر انچه ق��رار بوده در صنعت‬ ‫خودرو یاد بگیریم مانند تولید‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬خط رنگ و س��ایر دانش‬ ‫اولیه این صنعت را فرا گرفته ایم و حاال برای تبدیل شدن به یک‬ ‫خودروساز واقعی باید صنعتی شویم‪.‬‬ ‫اسالمی به طور ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حالی در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬ش��اهد کاهش درامد‬ ‫هزارمیلی��ارد تومانی دولت از واردات خودرو بودیم که‬ ‫تصمیمات جدید در زمینه افزایش تعرفه ها نش��ان از‬ ‫حمای��ت ویژه دولت از صنعت خودرو در س��ال جدید‬ ‫اس��ت؛ موضوعی که پیش از این نیز س��عید باستانی‪،‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی بر ان تاکید و اظهار کرده که خودروس��ازان‬ ‫بای��د قدر ای��ن فرصت ها را بدانن��د و در جهت اصالح‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی خودروها‬ ‫بکوش��ند‪ .‬این تاکیدها در حالی است که پیش از این‬ ‫نی��ز علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در بازدی��د از گروه صنعت��ی ایران خودرو در پاس��خ‬ ‫به مدیرعامل ای��ن گروه خودروس��ازی برای حمایت‬ ‫بیش��تر مجلس از ای��ن صنعت‪ ۴ ،‬ش��رط را تعیین و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬خودروسازان در صورت رعایت این شروط‬ ‫مش��مول حمایت مجلس خواهند بود‪ .‬حال با نزدیک‬ ‫ش��دن به زمان بررس��ی الیحه بودجه ‪ ۹۷‬این پرسش‬ ‫مطرح می ش��ود که ایا مجلس ش��ورای اسالمی و به‬ ‫ویژه کمیس��یون صنایع و مع��ادن برنامه ویژه ای برای‬ ‫حمایت از صنعت خودرو خواهند داشت؟ ایا عملکرد‬ ‫خودروسازان در سال های گذشته با وجود حمایت های‬ ‫دولت و مجلس به گون��ه ای بوده که این حمایت ها با‬ ‫ه��دف بهب��ود ش��رایط و رضای��ت مصرف کنن��دگان‬ ‫همچنان ادامه داش��ته باش��د؟ موضوعی که اظهارات‬ ‫نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ان را‬ ‫تایید نمی کند زیرا به گفته او‪ ،‬حمایت هایی که تاکنون‬ ‫از خودروس��ازان ش��ده کافی بوده و هم اکنون فرصت‬ ‫استفاده از این حمایت هاست‪.‬‬ ‫دریافت فاکتور با یک کلیک‬ ‫ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در مس��یر تکریم‬ ‫مشتریان خود در اقدامی نوین و منحصر به فرد‪ ،‬لینک مستقیم‬ ‫صورتحس��اب خدمات ارائه ش��ده در نمایندگی ه��ای مجاز را از‬ ‫طریق پیامک برای مشتریان خود ارسال خواهد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬روابط عمومی ایس��اکو در این باره گ��زارش داد‪ :‬این‬ ‫شرکت برای نخستین بار در حوزه خدمات پس از فروش صنعت‬ ‫خودرو کشور‪ ،‬پیامکی را همزمان با ترخیص خودرو از نمایندگی‬ ‫برای مش��تریان ارس��ال می کند که حاوی لینک فاکتور تمامی‬ ‫خدمات انجام ش��ده روی خودرو است‪ .‬شرکت ایساکو‪ ،‬پیش از‬ ‫این نیز پیامک حاوی مبل��غ قابل پرداخت خدمات و گارانتی را‬ ‫برای مش��تریان خود ارسال می کرد اما در فرایند جدید‪ ،‬پیامک‬ ‫حاوی لینکی اس��ت ک��ه فاکتور تمام خدمات انجام ش��ده برای‬ ‫مشتریان ارسال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار جدید حمایت از صنعت خودرو‬ ‫فری��دون احم��دی‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» با تاکید بر اینکه تنها بند ضروری‬ ‫در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬با هدف حمایت از صنعت خودرو‪،‬‬ ‫رونق اس��قاط خودروهاست‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این بند‬ ‫‹ ‹مجل�س ب�ه دنب�ال تح�ول در صنع�ت‬ ‫خودرو‬ ‫در بودجه ‪ ۹۷‬فضا برای اسقاط بیشتر خودروها فراهم‬ ‫خواهد ش��د و از انجا که بیش��تر خودروهای فرسوده‬ ‫متعلق به قش��ر اسیب پذیر است توان انها برای خرید‬ ‫خودروها افزایش می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬این روند به بهبود‬ ‫تقاضای خودرو خارجی کمک فراوانی خواهد کرد که‬ ‫درنهایت سود ان برای صنعت خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه همزمان با بررسی الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬در مجلس ش��ورای اس�لامی باید نظر کمیسیون‬ ‫تلفی��ق را درباره حمایت از صنعت خودرو جویا ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انچه مس��لم اس��ت‪ ،‬تاکنون به ان��دازه کافی از‬ ‫صنعت خ��ودرو حمایت ش��ده و حمایت ه��ای فعلی‬ ‫اخرین فرصت های داده ش��ده به خودروسازان داخلی‬ ‫است که باید از این فضا به اندازه کافی استفاده کنند‪.‬‬ ‫احم��دی ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع نمی ت��وان به این‬ ‫حمایت ها همچنان ادامه داد زیرا مصرف کننده خودرو‬ ‫داخلی نیز با ضرر و زیان هایی همراه می ش��ود چراکه‬ ‫هم اکن��ون ج��ان مردم ب��ه دلیل پایین بودن س��طح‬ ‫اس��تاندارد فعلی خودروها در خطر اس��ت بنابراین با‬ ‫توج��ه به چنین ش��رایطی باید در زمین��ه حمایت از‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬یکپارچه به مسائل نگریست که چنین‬ ‫نگاهی به صنعت خودرو نشان می دهد به اندازه کافی‬ ‫در جهت حمایت از این صنعت گام هایی برداشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬به طور قطع این کمیسیون‬ ‫تنها به ا نچه در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬درباره صنعت خودرو‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬بس��نده کرده و اعتقادی به حمایت‬ ‫بیش��تر از صنعت خودرو ن��دارد و تنه��ا تاکیداتی بر‬ ‫اس��قاط خودروهای فرسوده داشتند که به طور جدی‬ ‫در بودج��ه ‪ ۹۷‬به ان خواهیم پرداخت‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به الزام خودروسازان مبنی بر ارائه گزارش عملکرد به‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با هدف بررسی روند اقدامات‬ ‫و حمایت مجلس از انها گفت‪ :‬هم اکنون خودروسازان‬ ‫ملزم به ارائه گزارش عملکرد خود به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی هس��تند اما از انجا که ش��رط مجلس برای‬ ‫حمایت از خودروس��ازان به صورت شفاف اعالم شده‪،‬‬ ‫ارائه قطع��ی این گزارش عملکرد به مجلس ش��ورای‬ ‫ش��هاب نادری‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز با توجه به اغاز بررس��ی بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬در مجلس گفت‪ :‬در این جریان به طور قطع‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در بخش صنعت‬ ‫خودرو به ویژه در حوزه تولید داخل‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫به دنبال حمایت از این صنعت خواهند بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ارائه بودجه سال ‪ ۹۷‬ازسوی دولت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر بحث بودجه ‪ ۹۷‬با مشکالت‬ ‫خاصی مواجه ش��ده و دولت با توجه به برنامه ریزی و‬ ‫بودجه بندی امسال با کمبود مالی روبه رو است‪.‬‬ ‫ن��ادری با بیان اینکه باتوجه ب��ه برنامه ریزی بودجه‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬کمیسیون اقتصادی انتقاداتی در این راستا‬ ‫داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال اخیر به دلیل اهمیت این‬ ‫موضوع رهبر معظم انقالب‪ ،‬ش��عار س��ال را «اقتصاد‬ ‫مقاومتی ؛ تولید‪ ،‬اشتغال» نام گذاری کردند اما دولت‬ ‫در سال نخس��ت نمره قابل قبولی کسب نکرد و سال‬ ‫دوم نیز به تولید و اش��تغال نام گذاری ش��د از این رو‬ ‫نمایندگان مجلس در بح��ث صنعت خودرو به دنبال‬ ‫تحوالتی در ان هستند تا از این وضعیت خارج شده و‬ ‫بتوانند از این صنعت مهم در کشور حمایت های الزم‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم پاوه‪ ،‬جوانرود و ثالث در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی همچنین با تاکید بر اهمیت خصوصی سازی‬ ‫در صنع��ت خودرو تاکی��د کرد‪ :‬ام��روز باید به بخش‬ ‫خصوص��ی در صنعت خودرو توجه ویژه ای ش��ود زیرا‬ ‫براس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و فرمایشات رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب توجه به بخش خصوص��ی در صنعت‬ ‫خودرو باعث رونق ان خواهد ش��د‪ .‬نادری افزود‪ :‬امید‬ ‫است دولت در ش��رایط حاضر به این نتیجه برسد که‬ ‫به تنهای��ی از پس جریان کنونی این صنعت برنیامده‬ ‫و باید خصوصی س��ازی در ای��ن صنعت به طور جدی‬ ‫دنبال شود‪.‬‬ ‫نادری تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود نمایندگان مجلس‬ ‫در حوزه صنعت خودرو و حمایت از تولید داخل و بازار‬ ‫صادرات تصمیمات عاقالنه ای را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫در اج��رای ماده ‪ ۲۰۸‬قانون مالیات های مس��تقیم مصوب اس��فند‬ ‫ماه ‪ ۱۳۶۶‬بدینوس��یله اوراق مالیاتی ش��رکت ایده صنعت کاس��ین با‬ ‫نام مودی‬ ‫منبع مالیاتی‬ ‫سال‬ ‫کالسه‬ ‫ایده صنعت کاسپین‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫‪۱۳۸۷‬‬ ‫‪۲۹۴‬‬ ‫ایده صنعت کاسپین‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫‪۱۳۹۰‬‬ ‫‪۲۹۴‬‬ ‫ایده صنعت کاسپین‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫‪۱۳۹۱‬‬ ‫‪۲۹۴‬‬ ‫ایده صنعت کاسپین‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫‪۱۳۹۲‬‬ ‫‪۲۹۴‬‬ ‫مش��خصات ذیل به مودی ابالغ می گردد تا طبق زمان تعیین شده در‬ ‫جدول ذیل به ادرس‪ :‬قزوین – خیابان طالقانی – کوچه دارایی – اداره‬ ‫دوره‬ ‫ماخذ مشمول‬ ‫کل امور مالیاتی استان قزوین‪-‬معاونت مالیات بر ارزش افزوده مراجعه‬ ‫و نسبت به رفع اختالفات احتمالی مالیاتی و یا پرداخت مالیات اقدام‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ صدور برگ‬ ‫مالیات‬ ‫عوارض‬ ‫جریمه ماده ‪۲۲‬‬ ‫جریمه ماده ‪۲۳‬‬ ‫شماره برگ مطالبه‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۶۷۲۳‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۶۷۲۳‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۱۴۹،۴۴۵،۰۰۰‬‬ ‫‪۳،۲۸۷،۷۹۰‬‬ ‫‪۲،۶۹۰،۰۱۰‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۰۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱۴۹،۴۴۵،۰۰۰‬‬ ‫‪۳،۲۸۷،۷۹۰‬‬ ‫‪۲،۶۹۰،۰۱۰‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۰۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۳۳۱،۸۸۰،۰۰۰‬‬ ‫‪۷،۳۰۱،۳۶۰‬‬ ‫‪۵،۹۷۳،۸۴۰‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۰۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۳۳۱،۸۸۰،۰۰۰‬‬ ‫‪۷،۳۰۱،۳۶۰‬‬ ‫‪۵،۹۷۳،۸۴۰‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۰۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۸۴۸،۶۶۸،۰۰۰‬‬ ‫‪۲۴،۶۱۱،۳۷۲‬‬ ‫‪۱۷،۸۲۲،۰۲۸‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۳۱‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۵۰،۴۴۴،۰۰۰‬‬ ‫‪۱،۴۶۲،۸۷۶‬‬ ‫‪۱،۰۵۹،۳۲۴‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۳۱‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۵۰،۴۴۴،۰۰۰‬‬ ‫‪۱،۴۶۲،۸۷۶‬‬ ‫‪۱،۰۵۹،۳۲۴‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۳۱‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵۰،۴۴۴،۰۰۰‬‬ ‫‪۱،۴۶۲،۸۷۶‬‬ ‫‪۱،۰۵۹،۳۲۴‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۳۱‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۴۸۱،۲۹۶،۳۶۷‬‬ ‫‪۱۷،۳۲۶،۶۶۹‬‬ ‫‪۱۱،۵۵۱،۱۱۳‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۵۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۴۸۱،۲۹۶،۳۶۷‬‬ ‫‪۱۷،۳۲۶،۶۶۹‬‬ ‫‪۱۱،۵۵۱،۱۱۳‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۵۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴۸۱،۲۹۶،۳۶۷‬‬ ‫‪۱۷،۳۲۶،۶۶۹‬‬ ‫‪۱۱،۵۵۱،۱۱۳‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۵۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۴۸۱،۲۹۶،۳۶۷‬‬ ‫‪۱۷،۳۲۶،۶۶۹‬‬ ‫‪۱۱،۵۵۱،۱۱۳‬‬ ‫دارد‬ ‫محاسبه هنگام وصول‬ ‫‪۱۳۰۱۹۶۰۰۶۳۷۷۸۵۵۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶/۰۳/31‬‬ ‫مالیات‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین‬ ‫مطالبه‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫قزوین‪ ،‬خ طالقانی‪ ،‬خ دارایی‪،‬‬ ‫معاونت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫قزوین‪ ،‬خ طالقانی‪ ،‬خ دارایی‪،‬‬ ‫معاونت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫قزوین‪ ،‬خ طالقانی‪ ،‬خ دارایی‪،‬‬ ‫معاونت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫قزوین‪ ،‬خ طالقانی‪ ،‬خ دارایی‪،‬‬ ‫معاونت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 12 1396‬ربیع الثانی ‪ 31 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 293‬پیاپی ‪2266‬‬ ‫یادداشت‬ ‫به بخش خصوصی اعتماد کنیم‬ ‫امیرحسین پژوهی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سعید رمضانی‬ ‫صنعتگران از طرح ها و ایده های جدید خود در تولید می گویند‬ ‫صنعت موتورسیکلت «نو نوار» می شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در م��دت ‪ ۲‬س��ال اتفاق��ات زی��ادی در صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت رخ داده ک��ه تبدی��ل کاربراتوری به‬ ‫انژکت��وری را باید نقطه اغاز این تحوالت دانس��ت‪.‬‬ ‫این رویکرد اگرچه باعث افت تولید ش��د و به همان‬ ‫نسبت انبارها از حجم موتورسیکلت های تولید شده‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۵‬اشباع شدند اما باید روی دیگر سکه‬ ‫را نیز دید‪ .‬این طرح ها هنوز در ابتدای راه قرار دارند‬ ‫اما اگر به ثمر بنش��ینند نویدبخش خبر خوبی برای‬ ‫ای��ن صنع��ت خواهد بود؛ صنعتی ک��ه در مدت نیم‬ ‫قرن به ش��کل یکنواخت حرکت خ��ود را ادامه داده‬ ‫و تغییرات اساس��ی را تجربه نکرده است‪ .‬ممنوعیت‬ ‫تولی��د کاربرات��وری بس��یاری را به س��مت طراحی‬ ‫موتورس��یکلت های جدی��د با س��وخت های متفاوت‬ ‫(گاز و ب��رق) س��وق داد که به همان نس��بت نیز در‬ ‫ظاهر انها تغییراتی اعمال می ش��ود‪ .‬به این ترتیب با‬ ‫توجه به تجربه تردد این وسیله نقلیه و کارکردهایی‬ ‫که داشت ه موتورسیکلت های جدید در حال ساخت و‬ ‫ورود به بازار کشور هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹موتورسیکلت های خود شارژکن‬ ‫س��عید رمضانی‪ ،‬مدیرفروش یکی از ش��رکت های‬ ‫فع��ال در صنع��ت موتورس��یکلت ک��ه ب��ا طراحی‬ ‫مدل های��ی نو در ح��ال ورود به عرص��ه جدیدی از‬ ‫این صنعت اس��ت در این باره گفت‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫حال تولید موتورس��یکلت های هیبریدی اس��ت که‬ ‫برای نخستین بار در دنیا طراحی شده اند‪ .‬طرح این‬ ‫نوع موتورس��یکلت برای این شرکت ایرانی بوده و با‬ ‫همکاری ‪ ۳‬کشور دیگر این موتورسیکلت کامل شده‬ ‫و به مرحله تولید رسیده است‪.‬‬ ‫او در ادامه به نام این کش��ورها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫المان‪ ،‬هن��د و چین در کنار ایران ای��ن پروژه را به‬ ‫سرانجام رساندند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر دو نوع دوگانه س��وز‬ ‫و سه گانه س��وز از ای��ن موتورس��یکلت ها طراح��ی‬ ‫و نمونه س��ازی ش��ده و تولی��د ان تا پایان س��ال از‬ ‫برنامه های این شرکت است‪.‬‬ ‫رمضانی درباره مزیت های این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬یک��ی از مزایای این‬ ‫موتورس��یکلت ها سوخت انهاس��ت که نیاز به شارژ‬ ‫همچون سایر موتورسیکلت های برقی ندارند‪ .‬مصرف‬ ‫سوخت ان پایین اس��ت ضمن انکه نوع سوخت ان‬ ‫در کاهش الودگی محیط زیس��ت تاثیر بسیار مثبتی‬ ‫دارد به طور نمونه برای هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ش��اید تنها‬ ‫یک لیتر سوخت مصرف داشته باشند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬حت��ی اگر پیمای��ش انها کمت��ر از ‪۷۰‬‬ ‫کیلومتر باشد صاحب موتورسیکلت می تواند تنها از‬ ‫نیروی الکتریکی ان استفاده کند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت ب��ه پایه س��وخت ای��ن نوع‬ ‫موتورس��یکلت ها اش��اره و عنوان کرد‪ :‬پایه سوخت‬ ‫این موتورسیکلت ها برقی است و حرکت انها با برق‬ ‫اتف��اق می افتد اما انجی��ن ان که با بنزین یا گاز کار‬ ‫می کند باعث می ش��ود باتری ها دوباره شارژ شوند و‬ ‫نیاز به شارژ جداگانه نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی درباره نوع باتری ها نیز گفت‪ :‬موتورسیکلت های‬ ‫تولیدی این شرکت از ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬هزار وات هستند که به‬ ‫کارکرد انها بستگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید بر اساس نیازهای بازار‬ ‫رمضان��ی همچنی��ن از مش��ارکت ‪۷۰‬درص��دی‬ ‫ط��رف ایرانی در این ط��رح بین الملل��ی خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در این هم��کاری دوجانبه ‪۷۰‬درصد س��هم‬ ‫مش��ارکت مربوط به شرکت ایرانی است ضمن انکه‬ ‫یکی از مدل های س��اخته ش��ده (‪ ۵‬هزار وات) جزو‬ ‫فناوری های برتر نیز شناخته شد‪.‬‬ ‫رمضانی یاداور شد‪ :‬موتورسیکلت های دوگانه سوز‬ ‫قابل ارتقا به سه گانه س��وز نیز هستند و محدودیتی‬ ‫در این ب��اره وجود ندارد ضمن اینک��ه درحال حاضر‬ ‫مدل هایی برای پلی��س و اورژانس‪ ،‬بازار کار و حمل‬ ‫بار که حتی برای کشاورزان نیز مفید واقع می شود و‬ ‫تا ‪ ۲۵۰‬کیلومتر می تواند بار را جابه جا کند طراحی و‬ ‫ساخته شده است‪ .‬براساس بازار مصرف نسل جدید‬ ‫نیز موتورس��یکلت هایی طراحی و نمونه سازی شده‬ ‫ک��ه بتوانیم س��لیقه جوانان را پوش��ش دهیم ضمن‬ ‫اینکه در بحث رنگ نیز محدودیتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او درباره پیشینه مطالعاتی این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫گف��ت‪ :‬تحقیق و مطالعه ان حدود ‪ ۳‬س��ال به طول‬ ‫انجامید ت��ا مدل های جدید طراحی و نمونه س��ازی‬ ‫ش��دند‪ .‬این فعال صنعتی به ‪۴۹‬درصد داخلی سازی‬ ‫این موتورسیکلت ها اشاره کرد و گفت‪ :‬تمام تالش ها‬ ‫این اس��ت که از ظرفیت های داخلی استفاده شود و‬ ‫تا امروز ‪۴۹‬درصد از ان داخلی س��ازی شده اما برای‬ ‫تامین باقی قطعات با همکاری ‪ ۳‬کشور دیگر ساخته‬ ‫شده اند به طور نمونه انجین ان المانی است یا فالپ‬ ‫برخی مدل ها چینی اس��ت زی��را هزینه ها را کاهش‬ ‫می دهد یا قسمت سی ان جی ان از سوی یک شرکت‬ ‫هندی تامین می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬گفتنی اس��ت که این شرکت ایرانی بوده‬ ‫ام��ا در هند کارخانه دارد و قطعات را تامین می کند‪.‬‬ ‫در بخش سی ان جی با س��رمایه گذاری مشترک این‬ ‫شرکت تولید این قطعه در حال انجام است‪.‬‬ ‫رمضانی به برنامه های اینده این شرکت اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬قرار است تا ‪ ۲‬سال اینده سهم داخلی سازی‬ ‫افزای��ش پیدا کن��د‪ .‬اگر دولت کمک کن��د به دنبال‬ ‫این هس��تیم که کل موتورسیکلت بومی سازی شود‪.‬‬ ‫این اتفاق تاثیر زیادی در مصرف س��وخت و کاهش‬ ‫الودگ��ی ه��وا خواهد داش��ت و به طور قط��ع نتایج‬ ‫خوبی به دنبال دارد‪ .‬حتی در نمایش��گاه اخیر برخی‬ ‫بازدیدکنن��دگان خارج��ی برای گرفت��ن نمایندگی‬ ‫مذاکراتی با این شرکت داشتند‪.‬‬ ‫او درباره نرخ این موتورس��یکلت ها نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر بتوان تس��هیالتی پرداخ��ت و مصرف کننده به‬ ‫ شکل اقس��اطی محصول را تهیه کند به طور حتم با‬ ‫کاهش س��وخت نرخ جبران خواهد شد البته در این‬ ‫امر خود شرکت در حال رایزنی هایی است‪.‬‬ ‫رمضانی افزود‪ :‬درحال حاضر بر اساس سفارش های‬ ‫عم��ده محص��والت تولید و عرضه می ش��ود به طور‬ ‫نمون��ه با پلیس صحبت ش��د و نمونه هایی س��اخته‬ ‫ش��د و برای ازمون در اختیارش��ان ق��رار گرفته اما‬ ‫در این��ده نزدیک با توجه ب��ه نمایندگی هایی که در‬ ‫کش��ور راه اندازی خواهد ش��د محصوالت برای تمام‬ ‫افراد خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی است این شرکت طراحی خودروهای برقی‬ ‫را نی��ز اغاز ک��رده اما هنوز به طور عم��ده وارد بازار‬ ‫فروش نش��ده است به طور نمونه برخی خودروها که‬ ‫در نمایش��گاه در ح��ال تردد ب��رای خدمات دهی به‬ ‫بازدیدکنندگان هس��تند از خودروهای این ش��رکت‬ ‫داخلی است‪ .‬در این بخش نیز برنامه ها داخلی سازی‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصدی قطعات است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه با ثبات قوانین و نرخ ارز‬ ‫در ای��ن راس��تا الزم بود ت��ا نظر انجم��ن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت نی��ز بیاید و اینکه انجم��ن برای این‬ ‫پوس��ت اندازی چ��ه برنامه هایی دارد؟ امیرحس��ین‬ ‫پژوهی‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت معتق��د اس��ت؛ در بح��ث طراح��ی‬ ‫موتورس��یکلت های جدید با توجه ب��ه روند کاهش‬ ‫تولی��د و نی��ز وضعیت نامناس��ب اقتص��ادی اینده‬ ‫مطلوب��ی نمی تواند در پیش باش��د زی��را توجه الزم‬ ‫ازسوی وزارتخانه های مربوط و نیز سازمان ها به این‬ ‫صنعت نمی شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه این عوام��ل می توان گفت‬ ‫س��رمایه گذاری و ت�لاش صنعتگران ب��رای طراحی‬ ‫موتورس��یکلت های جدی��د با س��ختی پیش خواهد‬ ‫رفت به ط��ور نمونه امروز برخی ش��رکت ها کارهای‬ ‫زیادی در تولید موتورسیکلت های برقی و انژکتوری‬ ‫داش��ته اند و نیز س��اخت موتورس��یکلت های دستی‬ ‫ازجمل��ه طرح هایی اس��ت که ازس��وی ب��ازار مورد‬ ‫اس��تقبال قرار گرفته اس��ت‪ .‬او اظهار ک��رد‪ ۳ :‬روند‬ ‫نیاز به تغییر و بازنگری دارد؛ نخس��ت ثبات نداشتن‬ ‫قوانین و مقررات گمرکی‪ ،‬ثبات نداش��تن نرخ ارز و‬ ‫توجه نداش��تن به حفظ اش��تغال‪ .‬این ‪ ۳‬مولفه روی‬ ‫بحث طراحی و تولید صنعت موتورسیکلت اثر منفی‬ ‫داش��ته و موفقیت ش��رکتی که به لح��اظ تحقیق و‬ ‫توسعه برای نس��ل جدید محصولی را به بازار عرضه‬ ‫ک��رده به این عوامل بس��تگی دارد‪ .‬پژوهی در ادامه‬ ‫ب��ه روش فروش اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬عامل دیگری‬ ‫ک��ه تاثیر منف��ی در رونق این صنعت داش��ته روش‬ ‫فروش حاکم در بازار کش��ور بوده؛ اینکه تولیدکننده‬ ‫همچنان با بنکداران در حال فعالیت است و به دلیل‬ ‫مش��کالت و چالش های این ش��یوه نیاز به اصالح و‬ ‫روزامدی دارد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪41/500/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/300/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪47/700/900‬‬ ‫‪52/600/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪48/500/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪39/858/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪120/926/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪39/300/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪234/140/000‬‬ ‫‪240/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪93/665/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫‪262/892/000‬‬ ‫‪295/000/000‬‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫‪94/500/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪274/261/000‬‬ ‫‪325/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪60/500/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪475/000/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪149/000/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/500/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪53/500/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪51/800/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪70/300/000‬‬ ‫‪57/300/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪357/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪235/000/000‬‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت‬ ‫از دو بخ��ش تش��کیل ش��ده‬ ‫اس��ت؛ دس��ته ای که به شکل‬ ‫محصول کامل (س��ی کی دی)‬ ‫وارد می ش��ود مانن��د‬ ‫موتورس��یکلت های هندی یا‬ ‫موتورسیکلت های اروپایی که‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی در ان‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫هیچ نقش��ی ندارد‪ .‬دسته دوم‬ ‫انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت هایی (هوندای‬ ‫موتورسیکلت کشور‬ ‫‪ ۱۲۵‬سی س��ی) هس��تند که‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۷۵‬درصد بازار‬ ‫را به خ��ود اختص��اص داده اند‪ .‬تحریم ها باعث ش��د صنعت‬ ‫موتورسیکلت رش��د الزم را نداشته باشد و مدل های قدیمی‬ ‫در حال تردد باش��ند درحالی که تاری��خ مصرف انها به پایان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫نی��از ام��روز این صنعت تولی��د کامل در داخل اس��ت‪ .‬در‬ ‫س��ال هایی که می توانس��تیم به بومی س��ازی موتورسیکلت‬ ‫ب��ه ش��کل بهینه بپردازی��م از این ام��ر غفلت کردی��م‪ .‬باید‬ ‫حمایت های الزم از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انجام ش��ود زیرا صنعتگران داخلی اس��یب زیادی دیده اند و‬ ‫به لحاظ سرمایه گذاری شرایط مناسبی ندارند‪.‬‬ ‫ش��رایط و ضواب��ط در کش��ور با تغیی��ر مدیریت��ی تغییر‬ ‫می کند بنابراین نمی توانیم یک چش��م انداز طوالنی مدت در‬ ‫صنعت موتورس��یکلت داش��ته باش��یم ازاین رو کسی جرات‬ ‫سرمایه گذاری بلندمدت را در این صنعت ندارد‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۸۰‬تا س��قف ‪۸۰‬درصد کش��ور در قطعه س��ازی‬ ‫موتورسیکلت به خودکفایی رسید اما به دلیل اسیب هایی که‬ ‫از ورود کاالهای چینی دید بس��یاری از واحدهای صنعتی از‬ ‫بین رفتند و از صحنه رقابت حذف شدند‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د صنعتی بومی ش��ود باید افقی روشن برای‬ ‫ان تدوی��ن ش��ود و با تغیی��ر مدیریت برنامه های نوش��ته و‬ ‫پیش بینی ش��ده دچار چالش نش��ود‪ .‬این نقطه اسیبی است‬ ‫که صنعت موتورسیکلت کشور را نیز با مخاطره روبه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزم است به بخش خصوصی بیشتر اعتماد کنیم تا بخشی‬ ‫از مشکالت مان رفع شود‪ .‬با اصالح قوانین و تضمین سرمایه ها‬ ‫می توان سرمایه گذاران را به حضور در صنعت امیدوار کرد تا‬ ‫دوباره شاهد رونق صنایع کشور باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۱‬دی برگزار می شود‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی‬ ‫زنجیره تامین صنایع الستیک‬ ‫«نخس��تین نمایش��گاه بین المللی زنجی��ره تامین صنایع‬ ‫الستیک» ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۱‬دی امسال در تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت»‪ ،‬اش��نایی با ماشین االت و‬ ‫معرف��ی مواد اولیه جدید‪ ،‬ایج��اد فرصت برای برقرای ارتباط‬ ‫و شناسایی ش��رکت های معتبر داخلی و خارجی‪ ،‬اشنایی با‬ ‫اخرین دستاوردها و فناوری های تخصصی ارائه شده از سوی‬ ‫ش��رکت کنندگان ازجمله اهداف این نمایش��گاه اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به افزایش کیفیت تولید به منظور دس��تیابی‬ ‫به استانداردهای جهانی در نخستین نمایشگاه زنجیره تامین‬ ‫صنایع الس��تیک حمایت از تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬تش��ویق‪،‬‬ ‫ترغیب و ایجاد رقابت سالم بین شرکت کنندگان برای ارتقای‬ ‫کم��ی و کیفی محصوالت و فراهم ک��ردن امکانات به منظور‬ ‫اس��تفاده از تجربیات کارشناس��ان و صاحب نظران داخلی و‬ ‫خارجی از اهداف این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهره گی��ری از ظرفی��ت علم��ی کش��ور برای‬ ‫پاس��خگویی ب��ه برخ��ی پرس��ش های بنیادین م��ورد توجه‬ ‫بخش صنعت تایر و الس��تیک کش��ور از دیگر اهدافی است‬ ‫که نمایش��گاه بین المللی زنجیره تامین صنایع الس��تیک ان‬ ‫را دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫فرصت سازی برای پژوهشگران جوان به منظور اشنایی با‬ ‫مسائل و موضوعات اساسی‪ ،‬بسترسازی زمینه های پژوهشی‬ ‫و اش��نایی با اخرین دس��تاوردهای علم��ی و صنعتی و نیز‬ ‫جدیدترین روش های پژوهش��ی‪ ،‬تروی��ج تحقیقات بنیادی و‬ ‫کارب��ردی در بخش های مرتبط و شناس��ایی ایده های برتر و‬ ‫تبدیل ان به طرح های س��ازنده و فراهم کردن بستر مناسب‬ ‫ب��رای انتقال دان��ش و تجربیات کش��ورهای مختلف از دیگر‬ ‫برنامه های کاربردی این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین الملل��ی زنجیره تامی��ن صنایع‬ ‫الستیک ازسوی مرکز مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک‬ ‫و ب��ا هم��کاری انجمن صنعت تای��ر‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‪ ،‬صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫خودروس��ازان و صنایع وابس��ته در هتل المپیک تهران برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عالقه مندان به منظور کس��ب اطالعات بیشتر از نمایشگاه‬ ‫بین المللی زنجیره تامین صنایع الستیک می توانند به نشانی‬ ‫‪ www. rierco. net‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 12 1396‬ربیع الثانی ‪ 31 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 293‬پیاپی ‪2266‬‬ ‫خبر‬ ‫ال جی و تالش‬ ‫برای خودروساز شدن‬ ‫ال جی‪ ،‬یک��ی از غول های صنعت الکترونیک که بیش��تر ان‬ ‫را به عنوان س��ازنده لوازم خانگی می شناس��یم به تازگی تصمیم‬ ‫گرفته وارد دنیای خودروسازی شود‪.‬‬ ‫ش��رکت الکتریکی ال جی چندی پیش قرارداد همکاری خود‬ ‫را با شرکت دیجیتالی «هیر» (‪ )Here‬امضا کرد تا فعالیت این‬ ‫دو ش��رکت برای تولید فناوری خودروهای خودران اغاز ش��ود‪.‬‬ ‫هی��چ کدام از این دو ش��رکت قصد ندارند تولی��د خودرو انجام‬ ‫دهند ام��ا اعتقاد دارند در کنار هم می توانند به خودروس��ازان‬ ‫دیگر کمک کنند‪.‬‬ ‫هر دو شرکت قصد دارند تمرکز خود را بر ایجاد ارتباط میان‬ ‫خودروها و فناوری «تله متیک» (‪ ) telematics‬قرار دهند‪ .‬این‬ ‫فن��اوری حجم بزرگی از اطالع��ات و داده ها را برای خودروهای‬ ‫خودران مدیریت می کند‪.‬‬ ‫ال ج��ی از تجربه های خود در زمینه انتق��ال اطالعات به طور‬ ‫بی سیم و هیر از تجربه های خود در نقشه برداری استفاده خواهد‬ ‫کرد‪ .‬نرم افزار هیر به طور مش��ترک به ائ��ودی‪ ،‬دایملر و ب ام و‬ ‫تعلق دارد و عمده فعالیت های خود را در صنعت خودروس��ازی‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫این��ده خودروه��ای خ��ودران بر پای��ه فناوری و نقش��ه های‬ ‫دیجیتالی گذاش��ته شده است‪ .‬همچنین نقشه ها باید هر لحظه‬ ‫بروزرس��انی شوند تا اخرین اطالعات مربوط به خیابان و کوچه‬ ‫به خودرو انتقال یابد‪ .‬اما این تنها شروعی برای این نسل جدید‬ ‫از خودروها به شمار می اید‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬ال جی قصد دارد یک گام جلوتر بگذارد‬ ‫و ب��ه خودروهای خودران اجازه دهد با اس��تفاده از رادار‪ ،‬لیدار‬ ‫و دوربین های گوناگون نقش��ه را بروزرس��انی کرده و اطالعات‬ ‫خیابان به طور لحظه ای میان خودروها به اشتراک گذاشته شود‪.‬‬ ‫این سامانه می تواند باعث افزایش سرعت وارد شدن خودروهای‬ ‫خودران به خیابان ها شود و تبادل اطالعات را سرعت بخشد‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند با س��رعتی که فناوری در حال حرکت‬ ‫به جلو اس��ت و باتوجه به اینکه ش��رکت های خودروساز توجه‬ ‫بسیاری به فناوری خودران ها دارند‪ ،‬به احتمال زیاد در سال های‬ ‫اینده هر کدام از این شرکت ها تبدیل به غول های حوزه فناوری‬ ‫اطالعات می شوند‪.‬‬ ‫ممنوعیت تولید ‪ ۵۵۳‬خودرو‬ ‫با مصرف سوخت باال در چین‬ ‫با تصمیم دولت چین‪ ۵۵۳ ،‬خودرو به دلیل مصرف س��وخت‬ ‫باال‪ ،‬در فهرس��ت ممنوعیت تولید قرار گرفتند‪ .‬در این فهرست‪،‬‬ ‫نام مدل هایی از مرسدس بنز و ب ام و نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫چین در ت�لاش دیگری ب��رای کاهش انتش��ار الودگی هوا‪،‬‬ ‫تولید داخلی ‪ ۵۵۳‬مدل خودرو سواری را از ابتدای سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫می�لادی (زمس��تان ‪ )۱۳۹۶‬ممنوع کرده اس��ت‪ .‬ای��ن اعالمیه‬ ‫از س��وی مرک��ز خدمات فن��اوری خودرو چین تنظیم ش��ده و‬ ‫براساس گزارش بلومبرگ شامل خودروهایی می شود که مطابق‬ ‫اس��تانداردهای مصرف سوخت و الزام های االیندگی این کشور‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫فهرس��ت کاملی از خودروهای ممنوع ش��ده که از سوی این‬ ‫س��ازمان اعالم شده در دسترس نیس��ت‪ ،‬اما گفته شده شامل‬ ‫مدل های��ی از مرس��دس بنز‪ ،‬ب ام و‪ ،‬ش��ورولت‪ ،‬فولکس واگن و‬ ‫بسیاری نشان های تجاری دیگر است‪ .‬براساس ادعای بلومبرگ‪،‬‬ ‫خودروهایی با کد ه��ای داخلی ‪( FV۷۱۴۵LCDBG‬ائودی)‪،‬‬ ‫‪( BJ۷۳۰۲ETAL۲‬مرس��دس بن��ز) و ‪SGM۷۱۶۱DAA۲‬‬ ‫(شورولت) که همگی سدان هستند‪ ،‬در این فهرست قرار دارند‪.‬‬ ‫کوی دونگشو‪ ،‬دبیر کل اتحادیه خودروهای مسافربری چین‪،‬‬ ‫خاطرنشان می کند ‪ ۵۵۳‬خودرو ممنو ع شده تنها بخش کوچکی‬ ‫از وسایل نقلیه مسافری تولید شده در این کشور هستند‪.‬‬ ‫وانگ لیوش��نگ‪ ،‬تحلیلگری که برای شرکت تامین بازرگانان‬ ‫چین کار می کند‪ ،‬نیز اظهار کرده این تصمیم‪ ،‬برای نخس��تین‬ ‫ بار تولید مدل های خاص��ی از خودروها را محدود می کند و در‬ ‫اینده نزدیک نیز این فهرست بزرگتر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش زومیت‪ ،‬چین هنوز هم در حال نهایی کردن جدول‬ ‫زمان��ی خود برای توق��ف تولید و فروش وس��ایل نقلیه احتراق‬ ‫داخلی در این کشور است‪ .‬دولت چین می خواهد به طور کامل‬ ‫به س��مت تولید مدل ه��ای جدیدی از خودروه��ای هیبریدی‪،‬‬ ‫پالگین هیبریدی‪ ،‬تمام الکتریکی و پیل س��وختی حرکت کند‬ ‫تا در نهایت تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪۱۴۰۸-۰۹‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬درص��د کل فروش ب��ازار چین را به ای��ن خودروها‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫چین قصد دارد مس��یر کش��ورهای اروپایی مانند فرانس��ه و‬ ‫انگلیس را که اهداف مش��ابهی دارن��د‪ ،‬پیگیری کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل تا سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪۱۳۲۸-۲۹‬خورشیدی) ممنوعیت‬ ‫فروش وس��ایل نقلیه تمام دیزل��ی و بنزینی را اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫سال گذش��ته فروش خودروهای الکتریکی در چین ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪۳۳۶‬هزار دس��تگاه رسید‪ .‬انتظار می رود این‬ ‫تعداد در سال جاری بیشتر و سهم قابل توجهی از بازار چین به‬ ‫خودرو الکتریکی اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫مدیران چرخه تامین‬ ‫اغلب یک چالش بزرگ‬ ‫میان داشتن یک‬ ‫انبار موجودی خوب و‬ ‫موجودی بیش از حد‬ ‫نیاز‪ ،‬دارند و برقراری‬ ‫تعادل در این بخش‬ ‫برای انها نبرد سختی‬ ‫به شمار می اید‬ ‫«گسترش صنعت» چالش ها و راهکار های تامین کنندگان بزرگ صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫کاهش هزینه ها با شبکه سازی زنجیره تامین‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت جهان��ی خودرو یک��ی از رقابتی ترین صنایع‬ ‫جهان اس��ت که از قضا س��ازوکار زنجیره تامین در ان‬ ‫بسیار پیچیده اس��ت‪ .‬هرگونه نوسان در اقتصاد جهان‬ ‫می توان��د بر تولید یا فروش هر ی��ک از تولیدکنندگان‬ ‫خودرو در سراس��ر این کره خاکی اثرگذار باش��د‪ .‬برای‬ ‫مدیریت این نوس��ان ها‪ ،‬خودروسازان به شدت بر حفظ‬ ‫هوش��یاری زنجیره تامین و راهکارهای تازه نگه داشتن‬ ‫این بخش تکیه می کنند تا مطمئن ش��وند کارکرد این‬ ‫بخش به شکل مطلوب انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی از سراس��ر جهان‬ ‫امکانات گس��ترده ای در این بخش برای خود دس��ت و‬ ‫پا کرده اند‪ .‬برای نمونه شرکت ژاپنی تویوتا که همیشه‬ ‫یکی از برترین خودروسازان جهان بوده‪ ،‬برای پشتیبانی‬ ‫از عملیات کس��ب وکار خود زنجیره تامین متنوعی در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬این خودروس��از به طور مس��تقیم از ‪۲۰۰‬‬ ‫شرکت تامین کننده‪ ،‬قطعه می خرد‪ .‬براساس داده های‬ ‫دفتر مرکزی ش��رکت تویوتا‪ ۲۰۰ ،‬شرکت تامین کننده‬ ‫قطعه برای تویوتا مس��ئولیت تامین ‪ ۲‬میلیون قطعه را‬ ‫دارن��د که در قال��ب ‪۱۵۰‬هزار نوع قطع��ه و تجهیزات‬ ‫ماهان��ه به تویوتا می فروش��ند‪ .‬مجم��وع ارزش قطعات‬ ‫خریداری ش��ده تویوتا در یک ماه به ‪۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ‪ ۸۰‬س��اله س��االنه نزدیک ‪۳۲‬میلیارد‬ ‫دالر برای تامین قطع��ات‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬کاالها و خدمات‬ ‫در ب��ازار امری��کای ش��مالی هزین��ه می کن��د‪ .‬تویوتا‬ ‫به طورمعمول بخش عمده ای از قطعات مورد نیاز خود‬ ‫را از شرکت های محلی و نزدیک کارخانه در کشورهای‬ ‫گوناگ��ون جهان تامین می کن��د و ترجیح می دهد هر‬ ‫انچ��ه نی��از دارد‪ ،‬از لوازم داخلی گرفته تا الس��تیک و‬ ‫شیشه را با قراردادهای بلندمدت تامین کند‪.‬‬ ‫طیف تامین کنندگان قطعات تویوتا بس��یار گسترده‬ ‫است‪ .‬ازجمله ش��رکت هایی که برای تولید خودروهای‬ ‫تویوتا به این ش��رکت کمک می کند‪ ،‬ش��رکت تس�لا‬ ‫اس��ت که همکاری خود را با یک قرارداد ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالری برای تامین نی��روی برق خودرو راو‪ ۴‬ای وی اس‬ ‫با تویوتا اغاز کرده است‪ .‬شرکت کره ای سامسونگ نیز‬ ‫دیگر تامین کننده شناخته شده قطعات تویوتا است که‬ ‫برنامه ای را برای اتصال گوشی های هوشمند سامسونگ‬ ‫به رادیوهای تویوتا ارائه کرده است‪ .‬دیگر نشان تجاری‬ ‫شناخته ش��ده که ب��ا تویوتا همکاری می کند ش��رکت‬ ‫تایرس��ازی بریجستون امریکا اس��ت که تایرهای مورد‬ ‫نیاز این شرکت برای برخی مدل ها را تامین می کند‪.‬‬ ‫شرکت دایملر و مرس��دس‪-‬بنز دیگر نمونه ای است‬ ‫ک��ه می توان درب��اره تامین قطع��ات ان صحبت کرد‪.‬‬ ‫این شرکت یک ش��بکه تامین قطعات با بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ش��رکت دارد‪ .‬برخ��ی از اصلی تری��ن تامین کنن��دگان‬ ‫قطع��ات خودروه��ای دایمل��ر و مرس��دس‪-‬بنز‪،‬‬ ‫«تایس��نکروپ» (‪« ،)Thyssenkrupp‬ای��گل اوتاوا»‬ ‫(‪« ،)Eagle Ottawa‬اینت��وا پروداکت��ز» (‪Inteva‬‬ ‫‪« ،)Products‬کاروس��تیکز» (‪،)Carcoustics‬‬ ‫«نم��اک» (‪« ،)Nemak‬جانس��ون الکتری��ک»‬ ‫(‪ )Johnson Electric‬و «زداف لنک سیستم» (‪ZF‬‬ ‫‪ )Lenksysteme‬هستند‪.‬‬ ‫یک��ی از بزرگتری��ن دغدغه ه��ای ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی زنجیره تامین و عرضه محصوالت است‬ ‫ام��ا نگرانی بزرگتر انها باید رس��یدگی به نمایندگی ها‬ ‫و مصرف کنندگان باش��د‪ .‬تهیه م��واد اولیه و کاالهای‬ ‫پیش نی��از ب��رای زنجیره تامی��ن نیز نیازی اس��ت که‬ ‫خودروس��ازان همواره ان را پردازش می کنند‪ .‬افزایش‬ ‫تع��داد خودروه��ای فروخته ش��ده در جهان در س��ال‬ ‫گذش��ته به این معنی اس��ت که تولیدکنندگان خودرو‬ ‫باید از نظر تامین قطعات در بهترین ش��رایط باشند تا‬ ‫بتوانند بهترین اس��تفاده را از بازار شلوغ خودرو از نظر‬ ‫فروش ببرند‪ .‬افزایش فروش و رشد پایدار بی تردید خبر‬ ‫خوبی برای صنعت خودرو اس��ت اما همزمان فش��ارها‬ ‫برای داشتن راه حل های درست در زنجیره تامین را نیز‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬در واقع این مسیر چالش هایی را ایجاد‬ ‫می کند که هر یک از انها به راه حلی برای رفع و رجوع‬ ‫ش��دن نیاز دارند‪ .‬اکنون می توان به چند چالش بزرگ‬ ‫در این زمینه اشاره کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد تع�ادل بی�ن موج�ودی و‬ ‫موجودی های بیش از حد نیاز‬ ‫ام��ار خ��وب ف��روش در س��ال های گذش��ته یعنی‬ ‫خودروس��ازان همواره باید انبار موج��ودی خوبی برای‬ ‫تامی��ن قطعات و اجزای اصلی خودرو داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫مدی��ران چرخه تامی��ن اغلب یک چال��ش بزرگ میان‬ ‫داشتن یک انبار موجودی خوب و موجودی بیش از حد‬ ‫نیاز‪ ،‬دارند و برقراری تعادل در این بخش برای انها نبرد‬ ‫سختی به شمار می اید‪.‬‬ ‫این چالش زمانی پیچیده تر می شود که بدانیم زنجیره‬ ‫تامین این روزها در س��طح بین الملل معنی دارد و کار‬ ‫ه��ر ی��ک از تولیدکنندگان یا فروش��ندگان به وضعیت‬ ‫اقتصادی کشورش��ان بس��تگی دارد‪ .‬تکیه بر س��فارش‬ ‫قطعات از نمایندگی های یک منطقه مش��خص می تواند‬ ‫چالش برانگیز باش��د؛ اگر هرگونه سناریوی اقتصادی به‬ ‫افزایش قیمت ها در ان منطقه منجر شود‪.‬‬ ‫برای گذر از این چالش سخت‪ ،‬خودروسازان به دنبال‬ ‫دستیابی به یک شبکه تامین زنجیره ای خدمات هستند‬ ‫که توانایی تحلیل بازار را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت نکردن از فراخوان محصوالت‬ ‫ص��رف نظر از اینک��ه قرعه به نام ک��دام تولیدکننده‬ ‫بیفتد‪ ،‬فراخوان محصول هم��واره یکی از احتمال هایی‬ ‫است که برای خودروسازان در سراسر جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫تنه��ا در بازار امریکا بی��ش از ‪۶۰۰‬هزار خودرو از مارس‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬اسفند ‪ )۱۳۹۵‬تاکنون فراخوان شده اند‪.‬‬ ‫فراخ��وان در واقع یک شمش��یر دولبه اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫ش��رکتی فراخ��وان می ده��د یعنی همچن��ان تعهد به‬ ‫مشتریان را حفظ کرده و برای رضایت انها حاضر است‬ ‫خودروهای فروخته شده را برای رفع مشکل فرابخواند‪.‬‬ ‫این برای هر نشان تجاری یک ارزش به شمار می اید‪.‬‬ ‫از ان س��و اما فراخوان فش��اری ناخواسته بر زنجیره‬ ‫تامین ایجاد می کند زیرا قطع��ه معیوب باید جایگزین‬ ‫شود و رفع این مشکل به عملکرد فعاالن زنجیره تامین‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر خودروس��ازی به خودی خ��ود در تامین قطعات‬ ‫و تجهیزات مش��کل داشته باش��د و مجبور به فراخوان‬ ‫نیز بش��ود‪ ،‬تنگناها و هزینه ها برای ان شرکت افزایش‬ ‫بستن خیابان های نیوجرسی برای مقابله با اپلیکیشن جهت یابی‬ ‫مقام ه��ای نیوجرس��ی در نظر دارن��د برای مقابل��ه با یک‬ ‫اپلیکیشن جهت یابی خیابان های شهر لئونیا ایالت نیوجرسی‬ ‫را ببندن��د‪ .‬مش��خص اس��ت اپلیکیش��ن های جهت یابی اگاه‬ ‫ب��ه ترافیک مانند «وی��ز» (‪ )Waze‬در برخ��ی جوامع مورد‬ ‫استقبال نیستند‪ .‬یک بزرگراه پر از جمعیت می تواند گروهی‬ ‫از مسافران را به خیابان هایی بفرستد که به طور مشخص برای‬ ‫بیش از تعداد انگشت شماری از خودروها در هر زمان مناسب‬ ‫نیستند‪ .‬ش��هر لئونیا در ایالت نیوجرسی امریکا از ‪ ۲۲‬ژانویه‬ ‫(‪ ۲‬بهمن) به بعد‪ ،‬در س��اعت های اوج رانندگی(‪ ۶‬تا ‪۱۰‬صبح‬ ‫و ‪ ۴‬ت��ا ‪۹‬بعدازظه��ر)‪ ۶۰ ،‬خیاب��ان را به روی هم��ه افراد غیر‬ ‫از س��اکنان و کارگران ان خواهد بس��ت‪ .‬در صورت اس��تفاده‬ ‫از اپلیکیش��ن جهت یابی‪ ،‬تردد در ش��هر در س��اعت شلوغی‬ ‫متوقف می ش��ود‪ .‬اگرچ��ه این کاری افراطی اس��ت اما لئونیا‬ ‫در موقعی��ت غیرمعمولی قرار دارد‪ .‬وقتی جریان کند ترافیک‬ ‫مردم را به داخل شهر هدایت می کند‪ ،‬می تواند کابوسی برای‬ ‫س��اکنانی باش��د که تا زمان رفع ترافیک‪ ،‬امکان ترک خانه را‬ ‫س پلیس منطقه گفت لئونیا منع‬ ‫پی��دا نمی کنند‪ .‬تام رو‪ ،‬ریی ‬ ‫ترددهای محدود و هش��دار به ارائه دهندگان اپلیکیش��ن های‬ ‫جهت یابی را امتحان کرده اما نتیجه این کار‪ ،‬فقط مش��کالت‬ ‫ناخوش��ایند در خیابان های دیگر ب��وده و رانندگان را نیازمند‬ ‫تغییر دوباره مس��یر می کند‪ .‬س��خنگوی وی��ز اعالم کرد این‬ ‫ش��رکت به هرگونه تغییر که از نظر قانونی جاده را خصوصی‬ ‫اعالم می کند‪ ،‬احترام می گذارد‪ .‬این سرویس متعلق به گوگل‬ ‫می خواه��د برای بهبود بخش��یدن تجرب��ه رانندگی همگانی‪،‬‬ ‫با ش��هرها‪ ،‬رانندگان و اصالح کنندگان نقش��ه به ش��کل کلی‬ ‫همکاری کند‪ .‬پرس��ش این اس��ت که ایا راهبرد لئونیا‪ ،‬مورد‬ ‫نظارت قرار خواهد گرف��ت‪ .‬به هر حال این خیابان ها عمومی‬ ‫هس��تند و انجام این کار ممکن اس��ت به جوامع دیگر سرایت‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از نیویورک تایمز‪ ،‬این حقیقت‬ ‫باید در نظر گرفته شود که ممکن است مردم غیر از زندگی یا‬ ‫کار‪ ،‬دالیل خوبی برای عبور از خیابان های لئونیا در ساعت های‬ ‫اوج ترافیک داش��ته باش��ند‪ .‬ممکن اس��ت اپلیکیش��ن های‬ ‫جهت یابی‪ ،‬دردسرهایی را برای ساکنان شهرهای کوچک که‬ ‫برای کنار امدن با ساعت شلوغی صبح تجهیز نشده اند‪ ،‬ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬اما تالش برای ممنوعیت انها نیز ممکن است مشکالت‬ ‫خود را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان ش��رکت هایی از این چال��ش بیرون‬ ‫می این��د که بتوانند ب��رای تهیه قطعات م��ورد نیاز در‬ ‫بازارهای گوناگون با سرعت عمل بیشتری حرکت کنند‪.‬‬ ‫زنجیره تامین خطی در زم��ان فراخوان محصول باعث‬ ‫ایجاد فش��ار زیادی بر تولیدکننده می ش��ود‪ ،‬حال انکه‬ ‫شبکه های زنجیره ای فش��رده به تولیدکنندگان خودرو‬ ‫کمک می کنن��د‪ ،‬بتوانند هزینه ه��ای اضافی حاصل از‬ ‫فراخوان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر کارشناسان‬ ‫در این زمینه به س��ادگی نمی ت��وان از اظهارنظر مری‬ ‫ل موتورز گذشت‪ .‬این مدیر‬ ‫بارا‪ ،‬مدیرعامل شرکت جنرا ‬ ‫خودروی��ی در همایش جهانی لجس��تیک که در میانه‬ ‫سپتامبر (پایان شهریور) امسال برگزار شد‪ ،‬به این نکته‬ ‫اش��اره کرد که در ‪ ۵‬سال اینده تغییرات صنعت خودرو‬ ‫از ‪ ۵۰‬سال گذشته بیشتر خواهد بود‪ .‬به گفته این بانوی‬ ‫تاثیرگذار صنعت خودرو‪ ،‬به نظر می رسد این تغییرات با‬ ‫ازمایش وسایل نقلیه هوشمند و خودران اغاز شده اند و‬ ‫این وسایل نقلیه اینده نزدیک صنعت خودرو را به خود‬ ‫اختصاص خواهند داد‪.‬‬ ‫این یعنی تامین کنندگان قطعات و اجزای خودرو جدا‬ ‫از تامی��ن قطعاتی مانند لوازم یدک��ی‪ ،‬موتور و قطعات‬ ‫مکانیکی باید به فکر راه حل ه��ای نرم افزاری و فناورانه‬ ‫هم باش��ند‪ .‬در چنین وضعیتی تنها شرکت هایی موفق‬ ‫هس��تند ک��ه از تحلیلگرانی ب��ا ق��درت پیش بینی باال‬ ‫اس��تفاده کنند؛ تحلیلگرانی که قدرت تشخیص نیازها‬ ‫و معضالت موجود را داش��ته باش��ند و بتوانند شرایط‬ ‫را مدیریت کنن��د‪ .‬به هرحال راه حل های زنجیره تامین‬ ‫خ��ودرو باید به طور مداوم نظارت و ارتقا داده ش��ود تا‬ ‫اطمینان حاصل شود که تولیدکنندگان خودرو یک گام‬ ‫جلوتر از بازی های بازار هستند‪ .‬هسته اصلی زنجیره های‬ ‫تامین هوش��مند این روزها توانای��ی تحویل به موقع در‬ ‫رقابت با رقیبان و توانایی تامین هزینه ها در هنگام تنگنا‬ ‫و چالش اس��ت زی��را زنجیره تامی��ن در صنعت خودرو‬ ‫بس��یار پیچیده و بزرگ است و به س��ادگی نمی توان از‬ ‫کنار اهمیت ان گذر کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Investopedia :‬‬ ‫ارزا ‪‎‬ن‪‎‬ترین شاسی‪‎‬بلند دنیا از افریقا می اید‬ ‫یک ش��رکت کنیایی از عرضه شاس��ی بلندی‬ ‫جدی��د با امکانات ای��ده ال و نرخ بس��یار پایین‬ ‫خب��ر داد‪ .‬ش��رکت خودروس��ازی «‪Mobius‬‬ ‫‪ ،»Motors‬ک��ه در افریق��ا به واس��ط ‪‎‬ه تولی��د‬ ‫خودروهای ارزان ش��هره است‪ ،‬به تازگی از تولید‬ ‫خودروی شاسی بلند که به ارزان ترین شاسی بلند‬ ‫جهان بدل خواهد شد‪ ،‬خبر داده است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه درباره این خودرو‪ ،‬نرخ بسیار‬ ‫مناس��ب و پایین ان با وج��ود امکانات ایده ال و‬ ‫مناس��ب بودن ان برای اس��تفاده افرود اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت با تولید دومین شاس��ی‪‎‬بلند تاریخ‬ ‫خود با عن��وان ارزان‪‎‬تری��ن شاس��ی‪‎‬بلند جهان‪،‬‬ ‫ضمن رقابت با س��ازندگان خودروهای افرود به‬ ‫جهانی شدن و عرضه محصوالت به دیگر قاره ها‬ ‫چش��م دارد‪ .‬از ویژگی‪‎‬ه��ای محصول جدید این‬ ‫خودروس��از افریقایی ک��ه «‪ »Mobius II‬نام‬ ‫ی‪‎‬توان به وزن ‪۲‬هزار و‪ ۲۷5‬کیلوگرمی ان‬ ‫دارد م ‬ ‫و پیش��رانه ‪ ۱/۸‬لیتری با توان تولید ‪ ۱۸۱‬اسب‬ ‫بخار قدرت اش��اره کرد‪ .‬قدرت در این خودرو از‬ ‫طریق گیربکس دس��تی ‪ ۵‬س��رعته به چرخ های‬ ‫عق��ب منتقل می ش��ود‪ .‬به گزارش خ��ودروکار‪،‬‬ ‫طراحی بدنه این شاسی بلند بسیار ساده است و‬ ‫ش��باهت هایی با کالس جی مرسدس نیز در ان‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫در داخ��ل خودرو صفح��ه نمایش ‪۸‬اینچی و‬ ‫سامانه پیشرفته س��رگرمی‪ -‬اطالعات قرار داد و‬ ‫در کنار نس��خ ‪‎‬ه ‪ ۴‬سرنشینه‪ ،‬نسخه ‪ ۲‬سرنشینه‬ ‫ان نیز به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫این شاسی بلند افریقایی به واسط ‪‎‬ه نوع کارایی‬ ‫و نرخ ‪ ۱۲‬ه��زار دالری در بازار افریقا به یکی از‬ ‫موفق‪‎‬ترین خودروها تبدیل خواهد ش��د و تاریخ‬ ‫عرض��ه ان به بازار ‪3‬ماه نخس��ت س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (زمس��تان ‪ )۱۳۹۶‬اعالم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت سازنده خودرو درباره عرضه محصول به‬ ‫دیگ��ر بازار ها‪ ،‬فقط از نداش��تن برنامه برای بازار‬ ‫اروپا سخن گفته است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 12 1396‬ربیع الثانی ‪ 31 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 293‬پیاپی ‪2266‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت ایجاد تنوع‬ ‫درظاهر تولیدات داخلی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫داود اکبری‬ ‫نسرین مصدق صدقی‬ ‫سید رضا مسلمی عقیلی‬ ‫طراحی محصول گره گشای مشکل بازارصنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نخس��تین های صنعت دنی��ا روزگاری در ایران تولید‬ ‫می شد اما اکنون غفلت از طراحی صنعتی در واحدهای‬ ‫تولیدی کشور سهم تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی‬ ‫را غیر واقع��ی ک��رده اس��ت درحالی که تجاری س��ازی‬ ‫محصوالت‪ ،‬رابطه مس��تقیمی با طراح��ی صنعتی دارد‬ ‫و مان��دگاری محص��والت ی��ک واحد صنعت��ی در بازار‬ ‫نشان دهنده طراحی صنعتی موفق است‪ .‬کارشناسان نیز‬ ‫معتقدند بخش��ی از بودجه واحدهای صنعتی باید برای‬ ‫رش��د و توس��عه تولیدات با بکارگیری طراحان صنعتی‬ ‫هزینه ش��ود ضمن انکه برای پاگرفتن طراحی صنعتی‬ ‫قو توسعه‬ ‫در واحدهای تولیدی الزم اس��ت بخش تحقی ‬ ‫دس��ت کم ‪۲‬س��ال زودتر از واحد صنعتی اغ��از به کار‬ ‫ک��رده و با بودجه ای مش��خص‪ ،‬فناوری س��اخت و نیاز‬ ‫مصرف کننده را در سند چشم انداز صنعتی تهیه کند‪.‬‬ ‫طراح��ی محص��والت و ارتباط ان ب��ا مصرف کننده‪،‬‬ ‫مهم تری��ن موض��وع در طراح��ی صنعتی اس��ت که در‬ ‫صنعت کش��ور نادیده گرفته ش��ده و در نهای��ت‪ ،‬بازار‬ ‫مصرف تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫زمانی که عمر یک محصول در بازار کوتاه باش��د برای‬ ‫رقابت در بازار باید مدت طراحی و بروزرس��انی تولیدات‬ ‫کوتاه شود‪ .‬البته طراحی صنعتی ابعاد مختلفی دارد که‬ ‫شامل طراحی فیزیکی محصول‪ ،‬کیفیت‪ ،‬فناوری ساخت‬ ‫و‪ ...‬می ش��ود‪ .‬طراحی صنعت��ی در فرایند تولید با تهیه‬ ‫نقشه راه مشخص به همراه مدیریت صحیح امکان پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون ظرفیت های علمی و کارشناسی در بخش‬ ‫صنعت کشور رشد کرده است و در صنـایع « های تک»‪،‬‬ ‫دفـاعی‪ ،‬غذایی‪ ،‬شوینده و بهداشتی و‪ ...‬در فناوری مورد‬ ‫اس��تفاده از طراحی صنعتی بهره گرفته می شود که در‬ ‫تفاوت از مهندسی معکوس است‪.‬‬ ‫در حوزه داروس��ازی‪ ،‬تولی��د کاغذهای ضداب که از‬ ‫چ��وب در تهیه ان اس��تفاده نمی ش��ود‪ ،‬از طراحی های‬ ‫جدی��د در تولی��د محص��والت صنعت��ی اس��ت اما در‬ ‫حقیقت طراح��ی صنعتی رابطه تنگاتنگ��ی با نواوری‪،‬‬ ‫قو توس��عه و بهره گیری از اخرین فناوری ها دارد‪.‬‬ ‫تحقی ‬ ‫اگر کشوری قصد استفاده از طراحی صنعتی را دارد باید‬ ‫از فناوری روز بهره بگیرد که این ش��اخص در کشور ما‬ ‫بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫رتبه بن��دی مجمع جهانی اقتصاد نیز نش��ان می دهد‬ ‫نه تنها وضعیت نامناسبی داریم بلکه نزولی است و دلیل‬ ‫ان اس��تفاده نکردن از فناوری روز دنیا اس��ت‪ .‬ظرفیت‬ ‫نواوری کشورها رابطه مستقیمی با طراحی صنعتی دارد‬ ‫که ب��ه ارائه محصوالت جدید منجرخواهد ش��د‪ .‬از این‬ ‫جه��ت نیز ایران در امار ‪ ۳‬س��اله مجمع جهانی اقتصاد‬ ‫در س��ال‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۴‬در رتبه ‪ 76‬اس��ت که نشان از نزول‬ ‫رتبه ایران دارد‪ .‬این رتبه در س��ال قبل‪ 74‬بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت ها و صنایع باید برای طراح��ی صنعتی هزینه‬ ‫کنند‪ .‬همکاری دانش��گاه و صنع��ت در طراحی صنعتی‬ ‫باید توسعه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹خالقیت در طراحی‬ ‫نس��رین مصدق صدقی‪ ،‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی تهران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» با بیان اینک��ه اهمیت طراح��ی در مطالعات‬ ‫بو کار دیده شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫خوش��ه های کس�� ‬ ‫اجرای این امر تالش شده اما برای اموزش های طراحی‬ ‫صنعتی به دالیل مختلف اقدام نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اوایل اذر امسال دوره اموزشی طراحی‬ ‫صنعتی با حضور ‪ ۳0‬نفر از طراحان صنعتی و نمایندگان‬ ‫شرکت های صنعتی با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و مرکز اموزش و تحقیق��ات صنعتی ایران و با‬ ‫همکاری و حمایت مالی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان تهران برگزار شد و در این دوره به مباحثی مانند‬ ‫ام��وزش اصول طراحی و اهمی��ت خالقیت در طراحی‬ ‫به صورت کامل تش��ریح و به پرس��ش های مطرح شده‬ ‫پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان تهران تاکید کرد‪ :‬این دوره های اموزشی با وجود‬ ‫اهمیت طراحی صنعتی به ویژه در ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران ادامه دارد‪ .‬این ش��رکت نیز امادگی الزم‬ ‫برای اس��تقرار مش��اوران طراحی صنعت��ی را در مراکز‬ ‫بو کار ش��هرک های صنعتی‬ ‫خدم��ات فن��اوری و کس�� ‬ ‫ش��مس اباد‪ ،‬عباس اباد‪ ،‬پایتخت و نصیراب��اد دارد و در‬ ‫این زمینه بسته های حمایتی تعریف شده که برای این‬ ‫مشاوران در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای توان فنی و تخصصی‬ ‫سید رضا مسلمی عقیلی‪ ،‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی نی��ز از برگزاری نخس��تین دوره‬ ‫تخصص��ی طراح��ی صنعتی ویژه واحده��ای صنعتی با‬ ‫حض��ور ‪ ۸۰‬نفر از صنعتگران این اس��تان خبر داد و به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬این دوره در راستای تکمیل‬ ‫دوره ثبت نش��ان تجاری در س��ال گذش��ته بوده که با‬ ‫همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گفته مسلمی عقیلی‪ ،‬تبیین اهمیت و نحوه ارتباط‬ ‫طراحی صنعتی در میزان کمی و کیفی تولید و فروش‪،‬‬ ‫معرفی مبانی علمی طراحی صنعتی و روند طراحی یک‬ ‫محصول از اهداف برگزاری این دوره اموزشی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین مفهوم طرح صنعتی و ویژگی های‬ ‫الزم ب��رای ثبت طرح های صنعتی و فرایند ثبت ان در‬ ‫ایران و خارج از کش��ور و جایگاه حقوقی ناش��ی از ثبت‬ ‫طرح ه��ای صنعتی در حقوق مالکی��ت صنعتی از دیگر‬ ‫اهداف بوده اس��ت‪ .‬شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫گلس��تان یکی از برنامه های خود را ارتقای توان فنی و‬ ‫تخصصی واحدهای صنعتی از طریق برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی قرار داده است و دوره های عمومی و تخصصی‬ ‫حوزه صنعت را با پرداخت بخش��ی از هزینه های ان در‬ ‫دستور کار خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت حضور طراحان در جامعه صنعتی‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬محمدج��واد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان اصفهان معتقد است جامعه‬ ‫صنعتی از حضور طراحان صنعتی اطالع کافی نداشته و‬ ‫تمایلی به استفاده از مهارت و تخصص طراحان صنعتی‬ ‫در رون��د تولید ندارند بنابراین باید برای حضور طراحان‬ ‫صنعت��ی در بخش های تولیدی راهکارها و بس��ترهایی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی‪ ،‬باید مس��یری تعریف ش��ود که طراحان‬ ‫صنعتی در مراکزی مجزا با عنوان مرکز طراحی صنعتی‬ ‫مس��تقر ش��وند و حمایت الزم نیز از انه��ا به عمل اید‪.‬‬ ‫بگ��ی با اش��اره به ض��رورت راه اندازی مرک��ز طراحی و‬ ‫توس��عه در شهرک های صنعتی گفت‪ :‬همواره با افزایش‬ ‫کیفی��ت محصول و تغییر ش��یوه بس��ته بندی می توان‬ ‫دای��ره صادرات‪ ،‬بازاریاب��ی و رقابت پذیری محصوالت را‬ ‫گس��ترده تر کرد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در کشورهای خارجی‬ ‫از صفر تا ‪ ۱۰۰‬محصول با نظارت طراحان صنعتی تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬اگر در ش��هرک های صنعتی مرکز‬ ‫طراحی و توس��عه ایجاد شود‪ ،‬به طور قطع مفید خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬رش��ته طراحی و توس��عه محصول‬ ‫جدید است و شهرک های صنعتی قدیمی مراکز طراحی‬ ‫و توس��عه محصول را ندارد اما در چینش ش��هرک های‬ ‫صنعتی امروزی خدمات مش��اوره طراحی و توس��عه در‬ ‫قالب مراکز خدمات فناوری و کس��ب وکار به واحدهای‬ ‫صنعتی داده می شود‪.‬‬ ‫این مراکز در قالب کلینیک های س��یار به واحدهای‬ ‫صنعتی خدم��ات می دهن��د‪ .‬همچنین در ای��ن مراکز‬ ‫کارگروه های نمونه س��ازی و واحدهای طراحی و توسعه‬ ‫وج��ود دارد؛ برای نمونه‪ ،‬در ش��هرک فن��اوری اصفهان‬ ‫عالوه بر وجود مراکز ازمایش��گاهی و خدمات عمومی و‬ ‫صنفی‪ ،‬مرکز خدمات فناوری و کس��ب وکار‪ ،‬کارگاه های‬ ‫نمونه سازی‪ ،‬واحد و اس��تقرار صنایع دانش بنیان وجود‬ ‫دارد که طراحی و توس��عه نیز می تواند جزو یکی از این‬ ‫‪ ۳‬بخش قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد واحد طراحی صنعتی‬ ‫داود اکبری‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و صاحب نظر در حوزه‬ ‫طراحی صنعتی نیز معتقد اس��ت که نیاز مصرف کننده‬ ‫از دیدگاه طراح صنعتی فقط نیاز فیزیکی نیس��ت بلکه‬ ‫جنبه های زیبایی ش��ناختی‪ ،‬روان��ی‪ ،‬نظام مند و‪ ...‬را نیز‬ ‫درب��ر می گیرد‪ .‬وی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫افزود‪ :‬معیارها و شاخص های طراحی محصول در بخش‬ ‫صنعت باید متناسب با نیازهای مصرف کننده در زندگی‬ ‫روزمره تغییر یابد و بروزرسانی شود‪.‬‬ ‫اکب��ری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اکن��ون س��طح انتظار‬ ‫مصرف کننده از تولیدات داخلی باال رفته اس��ت و بخش‬ ‫صنع��ت باید خود را به نس��بت بازار مص��رف ارتقا دهد‬ ‫ک��ه تحقق ان ایجاد واحد طراحی صنعتی در واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬پایه صنعت در‬ ‫کش��ور بر صنع��ت مونتاژ بوده و اکن��ون بخش طراحی‬ ‫صنعتی در صنعت کشور‪ ،‬حلقه ای گمشده است‪ .‬اگر در‬ ‫معماری رش��د کرده ایم‪ ،‬به دلیل ان است که نمی توان‬ ‫س��اختمان را وارد کشور کرد اما نمونه تولیدات صنعتی‬ ‫به کش��ور وارد ش��ده و با مهندس��ی معکوس در کشور‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫در نظر داش��ته باش��ید که طراحان صنعتی در ایران‬ ‫هنوز جایگاه حقوقی تعریف ش��ده و مشخصی ندارند به‬ ‫طوری که جواز تاس��یس و بهره برداری از واحد صنعتی‬ ‫ب��دون ارائه تاییدیه محصول از س��وی طراحان صنعتی‬ ‫صادر می شود و این یک خال قانونی است‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت ابتدا این جایگاه حقوقی تعریف شود سپس‬ ‫واحدهای طراحی صنعت��ی در واحدهای صنعتی فعال‬ ‫قو توسعه در زیرمجموعه‬ ‫کشور ایجاد شود و واحد تحقی ‬ ‫واحد طراحی و توسعه قرا ر گیرد‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چاپ در کشور‬ ‫مسائل‪ ،‬فرصت ها و چالش های صنعت چاپ با حضور‬ ‫محمد بیطرفان‪ ،‬رییس انجمن علمی فناوری چاپ ایران‬ ‫و حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و نماینده مردم نیش��ابور قبل از تصمیم گیری‬ ‫کارگروه این کمیس��یون در زمین��ه صنعت چاپ‪ ،‬مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫در این نشست مشترک که در دفتر حمید گرمابی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع مجلس شورای اس�لامی و نماینده‬ ‫مردم نیش��ابور در مجلس شورای اس�لامی برگزار شد‪،‬‬ ‫بیطرف��ان‪ ،‬رییس انجمن علمی فن��اوری چاپ ایران از‬ ‫وضعی��ت صنع��ت چاپ در حال حاض��ر و جایگاه مهم و‬ ‫راهب��ردی این صنعت در دنیا از لحاظ فناوری و گردش‬ ‫مالی گزارش داد‪ .‬وی با اشاره به چالش ها و فرصت های‬ ‫صنع��ت چاپ در کش��ور بر ضرورت ایج��اد منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی چاپ به منظور فراهم ش��دن زیر س��اخت های‬ ‫الزم برای حض��ور در بازارهای صادراتی و منطقه تاکید‬ ‫کرد و یاد اور شد‪ :‬امروزه توجه نهادهای قانونی و حمایتی‬ ‫مانند مجلس ش��ورای اس�لامی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��رای ارتقای جایگاه ای��ن صنعت و حمایت‬ ‫از ای��ن صنع��ت کارافرین یک ضرورت اس��ت‪ .‬بیطرفان‬ ‫همچنین حمایت کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از انتق��ال بخش س��خت افزاری و تکنولوژیک‬ ‫صنع��ت چاپ به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را گامی‬ ‫مثبت ارزیاب��ی کرده و بر ریل گذاری صحیح و مبتنی بر‬ ‫اصول کارشناس��ی و با توجه به جایگاه اس��تراتژیک این‬ ‫صنعت تاکید کرد‪ .‬وی با اشاره به ضرورت بومی سازی و‬ ‫دس��تیابی به فناوری های روز این صنعت‪ ،‬خواستار نگاه‬ ‫دانشی در تصمیم سازی ها برای توسعه این صنعت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به تصویب قانون و سیاست گذاری‬ ‫حمی��د گرماب��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و نماینده مردم نیش��ابور نیز در این‬ ‫نشست با استقبال از برنامه های علمی و اجرایی انجمن‬ ‫علم��ی فناوری چاپ ایران اظهار کرد‪ :‬این انجمن علمی‬ ‫می توان��د به عنوان بازوی علمی و کارشناس��ی در حوزه‬ ‫صنعت چاپ به تصویب قوانین و سیاست گذاری در این‬ ‫صنعت کمک کند‪ .‬گرمابی در ادامه این جلس��ه با اشاره‬ ‫به جو مثبت حاکم بر کارگروه و کمیسیون صنایع درباره‬ ‫ای��ن انتقال‪ ،‬بر ضرورت تعام��ل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با تش��کل های فعال در ح��وزه چاپ تاکید کرد‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬انتقال بخش س��خت افزاری صنعت چاپ‬ ‫ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گام��ی مثبت و در‬ ‫راس��تای کاهش چالش های موجود در این صنعت است‬ ‫که باید از این فرصت برای توس��عه کارافرینی و افزایش‬ ‫صادرات غیر نفتی کش��ور بهره برد‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به گام های مثبت دانشکده پلیمر‬ ‫دانش��گاه صنعتی امیرکبیر و انجمن علمی فناوری چاپ‬ ‫ایران برای ایجاد رش��ته های فنی مهندس��ی با گرایش‬ ‫چاپ اظهار کرد‪ :‬این کار گام بس��یار مهمی برای توسعه‬ ‫علمی و دانش��گاهی این صنعت در کش��ور اس��ت و در‬ ‫صورت لزوم‪ ،‬موضوع دریافت مجوزهای الزم برای توسعه‬ ‫علم��ی این صنعت را از وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫پیگی��ری خواهیم کرد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫نشس��ت بررس��ی اصالح بند ‪ ۱۶‬م��اده ‪ ۲‬قانون موضوع‬ ‫واگ��ذاری متولی گ��ری صنعت چ��اپ از وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫درخواس��ت بخش خصوص��ی با حض��ور نمایندگانی از‬ ‫تش��کل های صنعت چاپ کشور‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در دیدار با‬ ‫سعید باس��تانی‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون صنایع مجلس‬ ‫شورای اسالمی و حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��ناخت دقی��ق از س��لیقه‬ ‫و نیازه��ای جامع��ه ه��دف در‬ ‫تولی��د محص��ول از نظر حضور‬ ‫در بازارهای هدف بس��یار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫این موضوع در بخش صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط اهمیت��ی‬ ‫دو چن��دان دارد چراک��ه اگ��ر علی خسروی‪ /‬معاون صنایع‬ ‫ش��ناخت دقیقی از ب��ازار برای کوچک شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی خوزستان‬ ‫صاحب��ان صنایع کوچک وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬نمی توانند عرضه‬ ‫مناسبی از کاالی تولیدی خود‬ ‫در بازار داشته باش��ند‪ .‬رسیدن به این هدف نیازمند ان است‬ ‫که برای صاحبان صنایع کوچک و متوس��ط اطالع رسانی کافی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در واقع اموزش را می توان به نفس یک واحد صنعتی تشبیه‬ ‫ک��رد زیرا نواوری‪ ،‬خالقیت و ارتقای س��طح دانش صنعتی در‬ ‫بستر اموزش شکل می گیرد‪.‬‬ ‫در صورتی که ش��ناخت دقیق از س��لیقه ها و نیازهای بازار و‬ ‫مشتریان وجود داشته باشد که این امر با اموزش های تحقیقی‬ ‫ و توس��عه ای تحقق می یابد‪ ،‬می توان با اموزش های طراحی به‬ ‫سمت ایجاد تنوع و ارتقای ظاهر محصوالت تولیدی پیش رفت‬ ‫و با عالئم تجاری و شاخصه های طراحی صنعتی نیز اشنا شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که نقش و تاثیر طراحی صنعتی بر میزان‬ ‫کمیت و کیفیت تولید و فروش کاالهای تولید ش��ده از س��وی‬ ‫واحدهای تولیدی قابل انکار نیست‪.‬‬ ‫در اص��ل‪ ،‬در طراحی قب��ل از اینکه ماهی��ت و کلیات طرح‬ ‫مدنظر باشد مالکیت فکری ان اهمیت دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تفکری در این عرصه موفق خواهد بود که با اصول‬ ‫علمی و هنری طراحی یک محصول با هدف تولید صنعتی بیگانه‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫مفه��وم طرح صنعتی و ویژگی های الزم برای ثبت طرح های‬ ‫صنعتی و فرایند ثبت ان در ایران و خارج از کش��ور و جایگاه‬ ‫حقوقی ناش��ی از ثب��ت طرح های صنعتی در حق��وق مالکیت‬ ‫صنعت��ی ب��رای صنعتگران فع��ال در حوزه صنای��ع کوچک به‬ ‫اموزش نیاز دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬کارگاه ام��وزش طراح��ی صنعت��ی و ثبت طرح‬ ‫صنعت��ی با هدف تبیین اهمیت و نحوه ارتباط طراحی صنعتی‬ ‫در می��زان کمی و کیفی تولید و فروش‪ ،‬فرایند و مبانی اصول‬ ‫علمی و هنری طراحی صنعت��ی‪ ،‬روند طراحی یک محصول با‬ ‫ه��دف تولید صنعتی‪ ،‬جایگاه و حقوق ناش��ی از ثبت طرح های‬ ‫صنعت��ی در حقوق مالکیت و مصادیق ان‪ ،‬مفهوم طرح صنعتی‬ ‫و ویژگی ه��ای الزم ب��ه منظ��ور ثبت طرح ه��ای صنعتی برای‬ ‫مدی��ران واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫خوزستان برگزار شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگردانی ‪ ۱00‬واحد صنعتی به‬ ‫تولید در مازندران‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران گفت‪:‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت به ‪ ۱00‬واحد تولیدی با ظرفیت ‪ ۶0‬درصد‬ ‫به باال در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬زمینه ساز اشتغالزایی جدید در‬ ‫واحدهای تولیدی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان مازندران‪ ،‬سید مصطفی موسوی در‬ ‫جلس��ه ش��ورای معاونان و مدیران ش��هرک های صنعتی گفت‪:‬‬ ‫ارتباط موثر و تنگاتنگ مدیران شهرک ها با صاحبان واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی به موج��ب هم افزای��ی‪ ،‬ش��نیدن دغدغه‬ ‫تولیدکنندگان و بررس��ی موانع و مش��کالت این بخش‪ ،‬بسیار‬ ‫دارای اهمیت اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مازندران با اشاره به اینکه اطالعات مدیران شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی از مس��ائل و مشکالت واحدهای تولیدی مستقر‬ ‫در شهرک باید دقیق و به روز باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید موانع‬ ‫بخش تولید رصد ش��ود و برای حل مشکل‪ ،‬اقدامات الزم انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬موسوی بیان کرد‪ :‬کمک به واحدهای تولیدی با ظرفیت‬ ‫‪ ۶0‬درصد پیش��رفت فیزیکی‪ ،‬یکی از اقدامات در راستای ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار و رونق تولید است و به صورت منظم‪ ،‬این واحدها‬ ‫رصد می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان مازندران‬ ‫تصریح کرد‪ ۱00 :‬واح��د تولیدی با ظرفیت باالی‪ ۶0‬درصد در‬ ‫شهرک های صنعتی شناسایی شده اند که با تزریق مالی مناسب‪،‬‬ ‫به چرخه تولید استان اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬شهرک های صنعتی می توانند تاثیر مطلوبی بر‬ ‫تولید و اشتغال داشته باشند‪ .‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 293‬پیاپی ‪2266‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 12‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫چین‪ ،‬بزرگترین ارائه کننده اوراق‬ ‫قرضه سبز جهان در مبارزه با الودگی‬ ‫چین برای دومین س��ال متوالی برترین ارائه کننده اوراق قرضه س��بز‬ ‫جهان ش��د‪ .‬اکنون اما به نظر می رس��د در حالی که این کشور‪ ،‬بزرگترین‬ ‫منتش��رکننده دی اکس��ید کربن در جهان اس��ت ت�لاش می کند نقش‬ ‫پررنگ ت��ری در محدود کردن تغییرات اب وهوایی بازی کند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نقل از سی ان بی س��ی‪ ،‬غول اقتصاد اس��یا در سال گذشته میالدی‬ ‫ب��ه بزرگترین ارائه کننده اوراق قرضه س��بز تبدیل ش��د‪ .‬درواقع‪ ،‬اوراقی‬ ‫«اوراق قرضه سبز» نامیده می شود که سود انها صرف فعالیت هایی شود‬ ‫که به نفع محیط زیس��ت است‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به نظر می رسد طبق روند‬ ‫فعلی‪ ،‬چین امسال هم رتبه برتر را در این زمینه به خود اختصاص دهد و‬ ‫جایگاه خود را حفظ کند‪ .‬طبق داده های شرکت اطالعات مالی و تجاری‬ ‫دیل الجیک‪ ،‬تا پایان امسال‪ ،‬چین اوراق قرضه سبز مربوط به ‪ ۶۶‬قرارداد‬ ‫تجاری را به فروش رس��اند که ‪ ۸۹ /۲۴‬میلیارد دالر درامد کس��ب کردند‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته هم چین با جهش از روی غول های فاینانس اوراق سبز‬ ‫یعنی امریکا و فرانسه‪ ،‬با ‪ ۴۳‬قرارداد که ارزش کل انها ‪۱۷ /۳۳‬میلیارد دالر‬ ‫بود‪ ،‬در این بخش حکمرانی کرد‪.‬‬ ‫الب��ان دی فای‪ ،‬مدی��ر اوراق در ش��رکت مدیریت س��رمایه اموندی‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬چین یکی از کش��ورهایی اس��ت که به شدت‪ ،‬در معرض خطر‬ ‫الودگ��ی‪ ،‬به وی��ژه الودگی هوا ق��رار دارد‪ .‬به دنب��ال کنفرانس تغییرات‬ ‫اب وهوایی کش��ورهای متحد پاریس‪ ،‬چین تالش بس��یاری برای مبارزه‬ ‫با تغییرات اب وهوایی داش��ته اس��ت‪ .‬در حالی که کشورها گرد هم جمع‬ ‫ش��ده اند تا از گرم شدن کره زمین بیش از ‪ ۲‬درجه سانتی گراد جلوگیری‬ ‫کنند‪ ،‬چین نقش بزرگی را برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫داش غالم‪ :‬چاله میدون‬ ‫دیگه جای زندگی نیست‬ ‫بزن بریم کانادا!‬ ‫«چاله میدان» دیگر جای زندگی نیست‪/‬تابناک‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫«گسترش صنعت» از رویکردهای کالن برای رشد متوازن اقتصادی در کشور گزارش داد‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه اقتصاد استانی درگرو ‪ 3‬مولفه‬ ‫مدیران موفق‬ ‫ضامن توسعه استانی‬ ‫درحال حاض��ر بس��یاری از‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی ای��ران‬ ‫ناش��ی از به��ره وری پایی��ن‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫اس��ت که حتی برخی از انها‬ ‫با مسائلی همچون کمبود اب‬ ‫و دوری از امکانات حمل ونقل‬ ‫حامد شایگان‬ ‫عمومی روبه رو هس��تند‪ .‬این‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مس��ئله تا حدودی ناش��ی از‬ ‫برنامه ریزی غلط در گذشته و‬ ‫بخش��ی نیز ناش��ی از واگذاری پروژه ها به مناطقی است که‬ ‫قابلیتی برای پذیرش ان پروژه ها نداشته اند‪ .‬البته این مسئله‬ ‫ریشه در سیاسی ش��دن پروژه ها نیز دارد چراکه بسیاری از‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی بدون اینکه ظرفیتی در‬ ‫اس��تان مورد نظر خود بیابند طرح هایی را پیشنهاد داده اند‬ ‫که این مس��ئله در ادامه به زیان ده��ی ان بنگاه و هدر رفت‬ ‫سرمایه منجر شده است‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند امایش‬ ‫سرزمین در ایران به درستی اجرا نشده است‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫مطالعه دقیق برای شناس��ایی ظرفیت ها‪ ،‬برنامه ریزی برای‬ ‫اجرای درست و در نهایت واگذاری پروژه به مدیران کارامد‬ ‫می تواند شاه کلید موفقیت برنامه ریزی و امایش سرزمین در‬ ‫مناطق مختلف باشد‪.‬‬ ‫ایران در چند دهه گذش��ته ضمن اینکه برنامه چشم انداز‬ ‫و برنامه های توس��عه ای را دنبال کرده طرح هایی را در قالب‬ ‫برنامه راهبردی و امایش س��رزمینی پیگیری کرده که قرار‬ ‫ب��وده هر ی��ک از انها نقش قابل توجهی در اقتصاد داش��ته‬ ‫باشند اما این گونه نشده است‪.‬‬ ‫حال در این مس��یر امایش سرزمینی به معنای بهره وری‬ ‫بهین��ه از منابع و ظرفیت های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و طبیعی‬ ‫به عنوان نقش��ه راه باید عمل می کرد زی��را این مهم نوعی‬ ‫تکنی��ک و برنامه ریزی برای توس��عه بخش��ی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫کش��وری با ه��دف توزیع بهتر جمعیت و اس��تفاده از منابع‬ ‫طبیعی در جهت رشد است‪ .‬با اینکه این مسئله سال هاست‬ ‫مورد تاکید بوده‪ ،‬چندان نتوانسته ایم در عمل موفقیت هایی‬ ‫در ان جهت داشته باشیم‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برنامه ریزی بر مبنای ظرفیت های استانی به هدفمندی‬ ‫تخصیص اعتبارات و توس��عه کش��ور کم��ک می کند‪ .‬در‬ ‫این باره «گس��ترش صنع��ت» نظر کارشناس��ان را جویا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم‬ ‫ریاس��ت جمهوری در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با‬ ‫نگاهی به ضرورت توجه به امایش س��رزمینی در کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬در هفته دولت که اعضای محت��رم دولت خدمت‬ ‫رهب��ر معظم انقالب رس��یدند ایش��ان مط��رح کردند از‬ ‫زمانی که رییس جمهوری بودند قصد داش��تند که امایش‬ ‫س��رزمینی انجام ش��ود و به همه دولت ها هم این مهم را‬ ‫گفته اند اما این خواس��ته هنوز عملیاتی نش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این مباحث معلوم اس��ت که اهمیت اجرای طرح امایش‬ ‫س��رزمینی در کش��ور ما جا نیفتاده است‪ .‬سید ابوالفضل‬ ‫رضوی درباره اهمیت امایش س��رزمینی بی��ان کرد‪ :‬اگر‬ ‫در س��ال های گذشته به ش��ناخت امکانات و ظرفیت های‬ ‫کشور‪ ،‬سرمایه های فیزیکی‪ ،‬معنوی و فکری توجه می شد‬ ‫به طور قطع وضعیت اقتصاد‪ ،‬اشتغال و درامد کشور بهتر‬ ‫از این بود اما ضعف توجه به این مس��ئله باعث ش��ده که‬ ‫امروزه بسیاری از ظرفیت های کشور تا حدودی ناشناخته‬ ‫و بی استفاده بماند‪.‬‬ ‫هرچند ممکن اس��ت برخی مس��ئوالن و کارشناس��ان‬ ‫بگویند که این گونه نیس��ت و ما شناخت مان افزایش پیدا‬ ‫کرده ولی این مهم عملیاتی نش��ده است که اگر این طور‬ ‫هم باشد‪ ،‬مس��ئولیت ها س��خت تر و جوابگویی به مراتب‬ ‫مش��کل تر می ش��ود‪ .‬معاون توسعه روس��تایی و مناطق‬ ‫محروم ریاس��ت جمهوری با اشاره به اینکه یکی از مسائلی‬ ‫که در امایش س��رزمینی باید مدنظر قرار گیرد‪ ،‬شناسایی‬ ‫انگیزه ه��ا و عالقه ها اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مهم ترین مس��ئله‬ ‫کشور شناخت مشکالت‪ ،‬توانایی ها‪ ،‬سرمایه های فیزیکی‪،‬‬ ‫مادی‪ ،‬معنوی و انس��انی و فرهنگی اس��ت‪ .‬اگر اینها مورد‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫توجه باشد به طور قطع راه حل های درمانی پیدا می شود‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬وقتی یک پزشک مرض بیمارش را شناسایی‬ ‫می کند موفق تر از پزش��کی است که بین حدس و گمان‬ ‫ب��رای درمان بیمار نس��خه تجویز می کن��د‪ .‬بنابراین باید‬ ‫دردها را خوب بشناس��یم تا نیازهای متنوع مردم را خوب‬ ‫درک کنی��م‪ .‬در ای��ن روند اولویت بندی نی��از هر کدام از‬ ‫مناطق خیلی مهم است‪.‬‬ ‫رضوی با بیان اینکه برای حل مش��کالت باید از تمامی‬ ‫بازیگران این حوزه استفاده شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید از همه‬ ‫مردم برای ش��ناخت مشکالت کمک گرفته شود‪ .‬ما امروز‬ ‫تحصیلکردگان فراوانی داریم ک��ه باید از کمک انها بهره‬ ‫بگیری��م‪ .‬با توجه به این در مدت زمان دو س��ال می توانیم‬ ‫ظرفیت های موجود را شناسایی‪ ،‬سپس اولویت بندی کنیم‬ ‫باید برنامه ریزی تقویت ش��ود‪ .‬او در جواب این پرس��ش‬ ‫ک��ه «ایران برای امایش س��رزمینی تاکنون چه کار کرده‬ ‫اس��ت» بیان کرد‪ :‬تاکنون یک س��ری اقدامات مناسب در‬ ‫کشور انجام شده اما شاید بتوان گفت که بروزرسانی انجام‬ ‫نش��ده و کارها منجسم نش��ده اند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬بعضی از‬ ‫اس��تان ها برای خود امایش س��رزمینی را رعایت کرده اند‬ ‫اما این موض��وع کامل رخ نداده و تعریف های واحدی هم‬ ‫سید ابوالفضل رضوی‬ ‫ندارد‪ ،‬تا جایی که می دانم در بیش از ‪ ۲۰‬استان اقداماتی‬ ‫انجام ش��ده که قابل تقدیر اس��ت اما مشکل این است که‬ ‫جامعیت و مانعیت الزم و کافی را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ظرفیت ها‪ ،‬مقدمه برنامه ریزی‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» با تاکید بر اهمیت جانمایی اقتصادی‬ ‫برای توس��عه اقتصادی اظهار ک��رد‪ :‬ما باید ببینیم در چه‬ ‫بخش ه��ا و مناطق��ی ظرفیت های الزم برای گس��ترش و‬ ‫توس��عه اقتصاد از جمله صنعت��ی و خدماتی وجود دارد و‬ ‫پس از مطالعه دقیق براساس ظرفیت ها و توانمندی هایی‬ ‫که ان منطقه دارد بتوانیم در انجا کارخانه ها و فعالیت های‬ ‫اقتصادی را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫او ب��ه عن��وان گام نخس��ت برنامه ریزی برای توس��عه‬ ‫اقتصادی به شناسایی کامل منطقه اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫مهم است که ما توانمندی ها و نقاط قوت مناطق مختلف‬ ‫را به تفکیک پیدا و بررس��ی کنیم که چگونه می تواند به‬ ‫م��ا کمک کند ت��ا فعالیت اقتصادی را ش��روع کنیم و در‬ ‫دوره های بعدی بتوانیم به سود برسیم‪.‬‬ ‫بنابراین صرف اینکه کارخانه ای را بسازیم و بعد از ان برگشت‬ ‫سود نداشته باشیم به نظر می رسد نمی تواند خیلی مفید‬ ‫باشد‪ .‬این کارشناس اقتصاد از برنامه ریزی به عنوان گام‬ ‫دوم یاد ک��رد و افزود‪ :‬بعد از شناس��ایی یک برنامه ریزی‬ ‫دقیق می تواند موثر باش��د‪ .‬ای��ن برنامه ریزی به ما کمک‬ ‫می کند که ظرفیت س��نجی شود‪ ،‬ظرفیت ها کامل مدنظر‬ ‫قرار بگی��رد و فعالیت هایی را انجام دهیم که با ظرفیت ها‬ ‫و امکانات ان منطقه همخوانی داشته باشد‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫صنعتی را که به اب زیاد نیاز دارد در منطق ه کم اب ایجاد‬ ‫نکنیم که در ان حتی ساکنان هم برای اشامیدن مشکل‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در گام س��وم باید به اجرا توجه ش��ود؛ در‬ ‫این زمینه باید مدیریت پروژه دقیقی داش��ته باش��یم که‬ ‫ش��روع و پایان ان مش��خص باش��د‪ .‬باید بگوییم که چه‬ ‫اف��رادی با چ��ه قابلیت هایی باید در این پ��روژه کار کنند‬ ‫و چه ویژگی هایی باید داش��ته باش��ند‪ .‬مشکل عمده این‬ ‫است که به طور معمول در مدیریت پروژه ها ضعیف عمل‬ ‫می کنیم و برنامه ریزی درس��تی هم نداریم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫پروژه های ما در مناطق مختلف با وجود اینکه ممکن است‬ ‫در منطقه خوبی هم باش��د‪ ،‬به دلیل اجرای بد و طوالنی‬ ‫هزینه بر می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه دقی��ق عمل ک��ردن نیازمند‬ ‫بودجه بن��دی درس��ت و توانمن��دی در اجراس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫راهکارهای��ی در ای��ن زمینه هس��ت که ابتدا بای��د افراد‬ ‫توانمن��دی را در حلق��ه مدیریت��ی اجرای ای��ن پروژه ها‬ ‫بگذاری��م‪ ،‬افرادی که تجربه اج��رای پروژه های مختلف را‬ ‫دارن��د و می دانند که چگونه پروژه را ش��روع کنند چرا که‬ ‫ممکن است بودجه ای را کامل اختصاص دهیم ولی به این‬ ‫دلی��ل که نمی دانیم چگونه باید این بودجه ها را در داخل‬ ‫پروژه هزینه کنیم و چگونه پروژه ها را با کیفیت باال انجام‬ ‫دهیم در نتیجه‪ ،‬کیفیت پرو ژه ها بسیار پایین می اید‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬باید این گونه پروژه ه��ا را به افراد توانمند‪،‬‬ ‫واگ��ذار و پارتی بازی و رابطه بازی را حذف کرد‪ ،‬بر مدیران‬ ‫پروژه نیز باید کنترل داش��ت و از ای��ن افراد گزارش کار‬ ‫گرفت؛ ای��ن یعنی اندازه گیری عملک��رد مدیران و پایش‬ ‫حرفه ای‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫هدایت مناسب سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر سیاست های دولت‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫همایش پنجمین دوره طرح «ایران تک» با هدف‬ ‫ارزیابی و معرفی برترین شرکت های منطقه غرب و‬ ‫شمال غرب کشور‪ ،‬از سوی نمایندگی های سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی در استان های اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫اذربایج��ان غرب��ی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬زنجان‪ ،‬کردس��تان و‬ ‫کرمانشاه‪ ۷ ،‬دی در مجتمع پتروشیمی تبریز اغاز‬ ‫ب��ه کار کرد‪ .‬انچه در این همایش مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت بهره گیری از ظرفیت ها و دارایی های موجود‬ ‫اس��ت که مبنای ان تحقق ایجاد فضای مناس��ب‬ ‫بو کار برای افزایش رش��د اقتص��ادی اعالم‬ ‫کس�� ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعت��ی‪ ،‬محمدعلی محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این همایش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر قرار است کشور از چرخه مسائل و‬ ‫مش��کالت اقتصادی خارج شود‪ ،‬بدون تردید عامل‬ ‫اساس��ی ان بهره وری بنگاه های اقتصادی و نقطه‬ ‫شروع اصالح این وضعیت‪ ،‬تشخیص درست است‪.‬‬ ‫محم��دی ضم��ن تش��ریح راه های��ی ک��ه برای‬ ‫توس��عه اقتصادی کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی عالوه ب��ر افزودن به حجم‬ ‫سرمایه گذاری داخلی‪ ،‬فناوری مدیریت بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی را ب��ه کش��ور وارد می کن��د و س��بب‬ ‫ارتق��ای مدیری��ت در بنگاه ه��ا می ش��ود‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬س��رمایه گذاری خارج��ی با سیاس��ت های‬ ‫مناس��ب دولت‪ ،‬می تواند موجب توس��عه بازارهای‬ ‫خارج��ی برای محص��والت تولیدی داخل کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی راه دیگر‬ ‫توس��عه اقتص��ادی را ارتق��ای به��ره وری و بهبود‬ ‫مدیریت در بنگاه ها دانست و گفت‪ :‬بهبود مدیریت‬ ‫ب��ا نصب مدیران حرف��ه ای در بنگاه های اقتصادی‬ ‫عموم��ی و دولت��ی‪ ،‬بهبود نظ��ام حاکمیتی در ان‬ ‫بنگاه ه��ا‪ ،‬شفاف س��ازی عملکرد انه��ا و در نتیجه‬ ‫بهبود نظام مدیریتی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در گزارش بانک جهانی‬ ‫در سال گذش��ته ایران در بین ‪ ۱۹۰‬کشور از نظر‬ ‫بو کار رتبه ‪ ۱۱۸‬را کسب کرده است در‬ ‫فضای کس ‬ ‫نتیجه باید برای عملیاتی کردن سیاست های بهبود‬ ‫بو کار چار ه بیندیشیم‪.‬‬ ‫فضای کس ‬ ‫محمدی تاکید کرد‪ :‬رش��د بهره وری با اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ا و دارایی ه��ای موج��ود‪ ،‬یک��ی از‬ ‫ضرورت ه��ای قطع��ی افزای��ش رش��د اقتصادی و‬ ‫بو کار‬ ‫مس��تلزم تحقق ایجاد فضای مناس��ب کس ‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد‪:‬‬ ‫رش��د درون زا از طریق تولید ثروت با بهره وری باال‬ ‫با استفاده از منابع و دارایی های موجود امکان پذیر‬ ‫اس��ت به ش��رطی که ان دارایی ها مازادی عالوه بر‬ ‫هزینه ه��ای عملیاتی تولید کنن��د و همچنین ان‬ ‫مازاد‪ ،‬سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫وی برای دس��تیابی کشور به رش��د ‪ ۸‬درصدی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬باید به��ره وری دارایی ه��ای موجود‬ ‫کشور افزایش یابد و سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬میزان‬ ‫س��رمایه گذاری از منابع داخل��ی را تقویت کند در‬ ‫حالی که نرخ رش��د اقتصادی کشور از سال ‪ ۷۶‬تا‬ ‫‪ ۹۱‬کمتر از نصف هدف بوده است‪.‬‬ ‫خاطرنش��ان می ش��ود طرح «ایران ت��ک» برای‬ ‫گروه های مختلف جامعه از جمله سیاست گذاران‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران و فع��االن اقتص��ادی ب��ه منظور‬ ‫تحلیل روند اقتصادی منطقه‪ ،‬تدوین سیاست های‬ ‫اصالحی‪ ،‬تحلیل بازار سرمایه‪ ،‬شناسایی فرصت های‬ ‫همکاری اقتصادی و تشویق رقابت در بخش دولتی‬ ‫و خصوص��ی دارای اهمیت اس��ت و درحال حاضر‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت بزرگ و تاثیرگذار منطقه شمال غرب‬ ‫با دبیرخانه ایران تک همکاری دارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!