روزنامه گسترش صنعت شماره 294 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 294

روزنامه گسترش صنعت شماره 294

روزنامه گسترش صنعت شماره 294

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2267‬دوره جدید شماره ‪294‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫لزوم اصالح هزینه های غیرضروری نهاد های موازی در بودجه‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۷‬یکی از پرحاش��یه ترین بودجه های س��ال های گذشته بوده است به نحوی که از همان ساعت های نخست‬ ‫تقدیم بودجه به مجلس ش��ورای اس�لامی واکنش های رسمی و غیر رس��می را در جامعه برانگیخت‪ .‬افزایش عوارض خروج از‬ ‫کش��ور‪ ،‬باال رفتن نرخ س��وخت‪ ،‬حذف یارانه دهک های باالی جامعه و‪ ...‬از جمله مواردی اس��ت که تمام نگاه ها را در بودجه‬ ‫معطوف به خود کرده و باعث ش��ده ابعاد دیگر بودجه مغفول بماند‪ .‬در این میان رس��انه های منتقد دولت نیز در چند هفته‬ ‫گذشته به طور ویژه به این موضوعات پرداخته اند‪ .‬کارشناسان اقتصاد معتقدند دولت گران اداره می شود و هزینه های جاری‬ ‫بخش قابل توجهی از سهم بودجه را دربرمی گیرد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 11‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫اول ژانویه ‪2018‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫اقتصاد بیمار‬ ‫جبر تحمیلی بر بودجه ‪۹۷‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چهره‬ ‫در دیدار معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با معاون وزیر نیرو تصمیم گیری شد‬ ‫تامین اب صنایع کوچک با امتیازهای وزارت نیرو‬ ‫الیح��ه بودج��ه ‪ ۹۷‬در حالی با روش جدیدی ب��رای اصالح دخل‬ ‫و خرج کش��ور ارائه ش��د که برخی از کارشناس��ان در همین مدت‬ ‫کوت��اه نقدهای��ی ب��ر ان وارد کردند که بخش��ی از ان بیش از انکه‬ ‫برپایه تحلیلی اقتصادی باش��د تاب��ع نگرانی های روانی و ویژگی های‬ ‫ذاتی انس��ان در مقابله با هر مس��ئله ای اس��ت که بر معیش��ت او اثر‬ ‫می گذارد بدون اینکه ارزیابی اثرگذاری مثبت و منفی در کوتاه مدت‬ ‫یا بلندمدت داش��ته باشد اما واقعیت این است که بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از منابع عمومی بودجه صرف هزینه هایی همچون حقوق کارکنان و‬ ‫هزینه س��ازمانی و‪ ...‬می ش��ود که دولت نمی تواند دخل و تصرفی در‬ ‫ان داش��ته باشد و در بخش هزینه ها با ارائه پیشنهاد اصالح یارانه ها‬ ‫ب��ه دنبال بهبود تخصیص منابع اس��ت اما از انجا ک��ه اقتصاد ایران‬ ‫در ش��رایط رکود نس��بی قرار دارد همین تغیی��رات با مخالفت های‬ ‫زیادی روبه رو ش��ده در حالی که اگر اقتصاد از رونق نسبی برخوردار‬ ‫بود همین بودجه و اقدامات دولت مورد تحس��ین کارشناس��ان قرار‬ ‫می گرف��ت‪ .‬از طرف دیگر نباید انتظار داش��ت که بودجه س��االنه به‬ ‫عنوان س��ندی ب��رای مدیریت درامده��ا و هزینه‪ ،‬اقتص��اد ایران را‬ ‫یک س��اله متحول کند‪ .‬دولت اگر بخواهد نقش بودجه در توس��عه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی جامعه را بیش��تر کند باید یا درامدهای خود را‬ ‫افزای��ش دهد یا هزینه ها را کاهش دهد‪ .‬اگر بهبود درامدها از طریق‬ ‫فشار مالیاتی یا تعرفه ای باشد هر کدام از این روش ها مانند یک تیغ‬ ‫د و لبه عمل می کند زیرا با باال رفتن فش��ار مالیاتی س��ود بنگاه های‬ ‫اقتصادی کاهش می یابد که ممکن است در بلندمدت به ضعف تولید‬ ‫و سرمایه گذاری در بخش های مولد دامن بزند که برونداد ان کاهش‬ ‫درامدهای مالیاتی دولت نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬نوع کاتالیست‬ ‫صنایع در داخل کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 13 1396‬ربیع الثانی ‪ 1439‬اول ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 294‬پیاپی ‪2267‬‬ ‫خبر‬ ‫پیگیری ‪ ۷۰‬قرارداد و تفاهمنامه‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫‹ ‹پیگی�ری ب�رای نهای�ی ک�ردن ‪ ۷۰‬ق�رارداد و‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مذاکرات و پیگیری های مربوط به نهایی کردن‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬قرارداد و تفاهمنامه در حال انجام است‪.‬‬ ‫انتقال فناوری روز و پیشرفته به داخل‪ ،‬تولید صادرات محور‬ ‫و دسترس��ی به بازارهای بین المللی‪ ،‬همکاری های اقتصادی‬ ‫بلندم��دت با تاکید ب��ر افزایش کیفیت محص��والت داخلی‪،‬‬ ‫تکمیل زنجیره های تولید داخل و اتصال به زنجیره جهانی به‬ ‫عنوان راهبرد اساس��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این‬ ‫سرمایه گذاری ها بوده است‪.‬‬ ‫پراکندگی جغرافیایی این سرمایه گذاری ها نیز از نکات قابل‬ ‫توجه است که می تواند مورد اشاره قرار بگیرد‪.‬‬ ‫از ‪ ۳۸‬س��رمایه گذاری یادشده‪ ،‬اس��تان خراسان رضوی ‪۸‬‬ ‫طرح‪ ،‬استان های تهران و اذربایجان شرقی هر کدام ‪ ۴‬طرح‪،‬‬ ‫استان مرکزی ‪ ۳‬طرح و استان های فارس‪ ،‬اصفهان‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و زنجان هر یک ‪ ۲‬ط��رح را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫همچنین اس��تان های قزوین‪ ،‬بوشهر‪ ،‬کردس��تان‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫گی�لان‪ ،‬مازندران‪ ،‬هرم��زگان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خراس��ان جنوبی و‬ ‫الب��رز هر کدام یک طرح داش��تند و یک ط��رح نیز در حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری در پخش و ایجاد ش��بکه توزیع مواد غذایی‬ ‫برای هتل ها‪ ،‬رس��توران ها و کترینگ ها در سراسر کشور بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت فیزیکی ‪ ۱۰۰‬درصدی ‪ ۹‬طرح‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۹‬طرح یادشده ‪ ۱۰۰‬درصد و ‪ ۵‬طرح نیز‬ ‫با پیشرفت فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ۱۶ ،‬طرح از مجموع ‪ ۳۸‬ط��رح در مرحله‬ ‫مقدماتی و ‪ ۴‬طرح در حال اجرا هس��تند و پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۴‬طرح باقی مانده زیر ‪ ۶۰‬درصد است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران این طرح ها از کش��ورهای اروپایی‪ ،‬اسیایی‬ ‫و امریکای ش��مالی هستند و افغانس��تان با ‪ ۹‬سرمایه گذاری‬ ‫بیشترین تعداد طرح ها را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ترکیه ‪ ۵‬طرح‪ ،‬المان و فرانس��ه ه��ر کدام ‪ ۴‬طرح‪ ،‬عراق و‬ ‫چی��ن و کره جنوب��ی هر کدام ‪ ۳‬ط��رح‪ ،‬اذربایجان و امارات‬ ‫هر کدام ‪ ۲‬طرح و کش��ورهای پاکستان‪ ،‬اتریش‪ ،‬هنگ کنگ‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬امری��کای ش��مالی و ایتالیا نیز هر ک��دام یک طرح‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬برخی سرمایه گذاری ها در قالب شرکت های‬ ‫مشترک بین دو کشور خارجی انجام شده بود‪.‬‬ ‫نس��بت مش��ارکت خارجی ها در ‪ ۲۰‬ط��رح از ‪ ۳۸‬طرح به‬ ‫صورت ‪ ۱۰۰‬درصد و ‪ ۴‬طرح نیز باالی ‪ ۵۰‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫لزوم هدایت اعتبارات‬ ‫به سمت اشتغالزایی‬ ‫عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬جهت دهی به‬ ‫اعتبارات در راستای صرفه جویی در‬ ‫بو کار در الیحه‬ ‫هزینه ها و رونق کس ‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬دیده نمی شود‪.‬‬ ‫ج�لال میرزای��ی در گفت وگ��و با‬ ‫خانه ملت درب��اره الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در مدت زمان بعد از تقدیم الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬به مجلس ش��ورای اسالمی انتقادهای مطرح شده را رصد‬ ‫کرده ام؛ در مقابل این انتقادها پاس��خی که داده ش��ده است‬ ‫ش��فافیت بودجه بود و س��ازمان برنامه و بودجه تالش کرده‬ ‫تا این شفافیت در بودجه را به عنوان دستاورد معرفی کند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ایالم‪ ،‬ایوان و چرداول در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ضمن اش��اره به اینکه در ش��رایطی که دولت دچار‬ ‫بحران مالی و همچنین جامعه نیز گرفتار است باید نخستین‬ ‫گام��ی که دولت در الیحه بودجه برم��ی دارد صرفه جویی در‬ ‫هزینه ها باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پاسخ برخی از مسئوالن در مقابل‬ ‫صرفه جویی نک��ردن در هزینه های غیرضروری الیحه بودجه‬ ‫ش��فافیت ان است که این مس��ئله را نیز نمی توان دستاورد‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی در پایان با‬ ‫تاکید بر اینکه کشورهای صنعتی که دچار بحران می شوند در‬ ‫نخستین گام در هزینه های غیرضروری صرفه جویی می کنند‬ ‫و بعد از ان اعتبارات را به سمتی می برند که رونق کسب وکار‬ ‫را به همراه داش��ته باش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬صرفه جویی در‬ ‫هزینه ه��ا و جهت دهی به اعتبارات در راس��تای صرفه جویی‬ ‫بو کار در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬دیده‬ ‫در هزینه ه��ا و رونق کس�� ‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫از نظر اقتصادی فقط‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫قدرت در اختیار دولت‬ ‫و ‪ ۷۵‬درصد قدرت‬ ‫در جای دیگری است‬ ‫که متاسفانه بخش‬ ‫خصوصی هم در ان‬ ‫جایی ندارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تصوی��ب ‪ ۳۸‬پروژه با حجم س��رمایه گذاری خارجی ‪۱/۹۸‬‬ ‫میلیارد دالر در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ابتدای دولت‬ ‫دوازده��م تاکنون از جمله دس��تاوردهای برج��ام بود‪ .‬نهایی‬ ‫کردن ‪ ۷۰‬ق��رارداد و تفاهمنامه دیگر نی��ز در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬با گشایش های ایجادشده در روابط خارجی‬ ‫کشور پس از استقرار دولت یازدهم‪ ،‬شاهد دستاوردهای قابل‬ ‫توج��ه در عرصه های گوناگون و به ویژه اقتصادی بودیم که از‬ ‫ان جمله می توان به رشد سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد‪.‬‬ ‫از اغ��از دول��ت دوازدهم تاکنون در ح��وزه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ‪ ۳۸‬پ��روژه با حجم س��رمایه گذاری خارجی ‪۱ /۹۸‬‬ ‫میلی��ارد دالر با حضور س��رمایه گذاران خارج��ی به تصویب‬ ‫رس��یده و برای تمامی این پروژه ها جواز تاسیس صادر شده‬ ‫و زمی��ن مورد نیاز تخصیص یافته و عملیات اجرایی انها اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه مطرح شد‬ ‫اصالح هزینه های غیرضروری نهاد های موازی در بودجه‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫الیح��ه بودج��ه ‪ ۹۷‬یک��ی از پرحاش��یه ترین‬ ‫بودجه های س��ال های گذشته بوده است به نحوی‬ ‫که از همان س��اعت های نخس��ت تقدیم بودجه به‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی واکنش های رس��می و‬ ‫غیر رسمی را در جامعه برانگیخت‪ .‬افزایش عوارض‬ ‫خروج از کشور‪ ،‬باال رفتن نرخ سوخت‪ ،‬حذف یارانه‬ ‫دهک های باالی جامعه و‪ ...‬از جمله مواردی است‬ ‫که تمام نگاه ها را در بودجه معطوف به خود کرده‬ ‫و باعث شده ابعاد دیگر بودجه مغفول بماند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان رس��انه های منتقد دول��ت نیز در‬ ‫چند هفته گذش��ته به طور ویژه به این موضوعات‬ ‫پرداخته اند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد معتقدند دولت گران اداره‬ ‫می شود و هزینه های جاری بخش قابل توجهی از‬ ‫س��هم بودجه را دربرمی گیرد‪ .‬در کنار هزینه های‬ ‫ج��اری وج��ود نهاد ه��ای م��وازی و اختص��اص‬ ‫بودجه های کالن به انها از دیگر موضوع هایی است‬ ‫که موجب افزایش هزینه های دولت شده است‪.‬‬ ‫انچه الیحه بودجه ‪ ۹۷‬را نس��بت به الیحه های‬ ‫قبل��ی متفاوت کرده و موجب توج��ه مردم به ان‬ ‫شده است استفاده دولت از ظرفیت افزایش قیمت ‬ ‫حامل های انرژی و اصالح ساختار هدفمندی یارانه‬ ‫برای کسری بودجه است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که قانون ای��ن ظرفیت را‬ ‫ب��رای دولت ایجاد کرده و با توجه به افزایش تورم‬ ‫باید در س��ال های گذشته به صورت تدریجی نرخ‬ ‫حامل های سوخت افزایش پیدا می کرد‪.‬‬ ‫اکنون همزمان با بررسی ابعاد مختلف بودجه در‬ ‫کمیسیون های مجلس شورای اسالمی «گسترش‬ ‫صنعت» انتقادهای مطرح شده درباره الیحه بودجه‬ ‫را در گفت وگ��و ب��ا مهدی پازوک��ی‪ ،‬اقتصاددان و‬ ‫مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور بررسی کرده که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بخش هایی از الیح�ه بودجه ‪ ۹۷‬همچون‬ ‫یاران�ه‪ ،‬افزایش نرخ بنزی�ن‪ ،‬مالیات‪ ،‬عوارض‬ ‫خ�روج از کش�ور و‪ ...‬بیش از س�ایر بخش ها‬ ‫م�ورد توجه ق�رار گرفته اس�ت‪ .‬ویژگی های‬ ‫اصلی الیحه بودجه ‪ ۹۷‬در چه مس�ائلی است‬ ‫و انتقادهای مطرح شده نسبت به تصمیم های‬ ‫دولت در بودجه تا حد درست است؟‬ ‫هی��چ دولتی ب��ه دنب��ال ناراضی ک��ردن مردم‬ ‫خود نیس��ت‪ .‬ای��ن نکته را باید درنظ��ر گرفت که‬ ‫جراح��ی در اقتص��اد خونری��زی و جراحت دارد و‬ ‫این اصالحات در بودجه یک امر اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر دول��ت دو منبع درام��دی دارد که‬ ‫شامل نفت و مالیات می شود‪ .‬در بخش نفت دولت‬ ‫وابس��تگی به نفت را نسبت به س��ال های گذشته‬ ‫کاهش داده اس��ت‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬درامد نفتی از‬ ‫‪ ۱۱۴‬هزار میلیارد تومان در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۱۰۱‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان در الیحه ‪ ۹۷‬کاهش یافته اس��ت؛‬ ‫به عبارت دیگر‪ ۱۳ ،‬هزار میلیارد تومان وابس��تگی‬ ‫دول��ت به نفت کم ش��ده اس��ت‪ .‬در بخش مالیات‬ ‫نیز درحال حاضر ایران یکی از بیش��ترین فرارهای‬ ‫مالیاتی را در دنیا دارد‪ .‬در چنین وضعیتی برخالف‬ ‫تبلیغ��ات برخی از رس��انه های مخالف دولت‪ ،‬نرخ‬ ‫مالیات افزایش پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫دولت در این شرایط سعی دارد اعتبار خود را از‬ ‫طریق اصالح برخ��ی از بخش های اقتصادی انجام‬ ‫ده��د‪ .‬یارانه بنا بود هدفمند ش��ود ام��ا در اقتصاد‬ ‫ایران پول پاشی کرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ه ‪ ۷۶‬و نیم میلی��ون نفر از ‪۸۰‬‬ ‫میلیون نفر جمعیت کشور یارانه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬بیش از ‪ ۹۵‬درص��د مردم یارانه‬ ‫می گیرن��د‪ .‬ای��ن ام��ر خ�لاف عدال��ت اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدفمندی یارانه یعنی پرداخت یارانه به ‪ ۳‬دهک‬ ‫پایین جامعه و امس��ال نیز دهک پایین جامعه که‬ ‫مستمری بگیر کمیته امداد هستند ‪ ۳‬برابر شده اند‬ ‫بنابرای��ن جو نارضایت��ی به وجود امده ناش��ی از‬ ‫تبلیغات منفی مخالفان دولت اس��ت چراکه برخی‬ ‫گروه ه��ای تندرو در ایران که ب��ه برخی نهادهای‬ ‫قدرت در کش��ور وابسته هستند از اینکه در کشور‬ ‫اختالف و درگیری به وجود اید بدشان نمی اید‪.‬‬ ‫€ €پیش�نهاد افزایش نرخ بنزین تمام الیحه‬ ‫بودجه را تح�ت تاثیر خود قرار داده اس�ت‪.‬‬ ‫تصمیم دولت در این زمینه را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید و این موضوع چه تاثیراتی بر فضای‬ ‫اقتصادی به ویژه تورم خواهد داشت؟‬ ‫قیم��ت بنزین به طور قطع بای��د تغییر کند‪ .‬در‬ ‫‪۴‬س��ال گذشته متوس��ط تورم ‪ ۱۰‬درصد بوده در‬ ‫حالی که نرخ بنزین تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫بنزین اکن��ون باید ‪ ۱۴۰۰‬تومان باش��د اما این‬ ‫نکت��ه را نیز باید در نظر گرفت ک��ه درامد حاصل‬ ‫از افزایش نرخ س��وخت بای��د در بخش حمل ونقل‬ ‫عمومی هزینه شود؛ تاثیری که این بخش بر تورم‬ ‫نی��ز خواهد گذاش��ت حداکثر یک درص��د براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امابرخیجوسازی هاممکناستارامشجامعهرابرهم‬ ‫بریزد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬تجمع مشهد مشکوک بود و‬ ‫مسائل اقتصادی بهانه بود‪ ،‬من معتقدم پشت پرده‬ ‫تجم��ع اعتراض امیز مش��هد موضوع های دیگری‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬بنابرای��ن بخش��ی از نارضایتی های‬ ‫جامعه ناشی از جوسازی های مخالفان دولت است‪.‬‬ ‫€ €یکی دیگ�ر از ویژگی ه�ای الیحه بودجه‬ ‫افزای�ش قاب�ل توج�ه برداش�ت از صندوق‬ ‫توس�عه ملی ب�رای پروژه های مختلف اس�ت‬ ‫به گونه ای که نس�بت به سال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬درصد رشد داش�ته است‪ .‬براین اساس‪،‬‬ ‫تا چه میزان اس�تفاده دولت از این ظرفیت را‬ ‫ضروری می دانید؟‬ ‫کشور باید به دست بخش خصوصی توسعه یابد‬ ‫و ذخایر ارزی کشور برای ایندگان ذخیره شود اما‬ ‫واقعیت این است که بنیادهای وابسته به نهادهای‬ ‫مختل��ف اجازه قدرت گرفتن به بخش خصوصی را‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫تا زمانی که بخش خصوصی کوتوله باشد امکان‬ ‫پیشرفت مستمر و توس��عه اقتصادی محال است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه دولت چاره ای جز برداش��ت از صندوق‬ ‫توس��عه ملی ن��دارد‪ .‬درحال حاض��ر در ایران یک‬ ‫کمپانی بزرگ بخش خصوصی در حد نش��ان های‬ ‫تجاری مطرح دنیا وجود ندارد‪.‬‬ ‫نهادها اقتصاد کش��ور را منح��رف کرده اند هم‬ ‫مالی��ات نمی پردازند و هم از رانت های قدرت برای‬ ‫اه��داف اقتص��ادی بهره می برن��د در نتیجه بخش‬ ‫خصوصی توان خودنمایی پیدا نمی کند‪ .‬در الیحه‬ ‫امس��ال برخی از این نهادها ک��ه مالیات پرداخت‬ ‫می کنند در مجموع ‪ ۱۰۸‬میلی��ارد تومان مالیات‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در جدول ش��ماره ‪۹‬‬ ‫الیحه بودجه اس��ترداد مالیات به این نهادها ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان در نظر گرفته شده بنابراین استرداد‬ ‫مالیات نهادها بیش از مالیاتی است که وارد خزانه‬ ‫می کنن��د‪ .‬دولت ت��ا زمانی که عملک��رد مالی این‬ ‫نهادها را شفاف اعالم نکند و براساس عملکرد انها‬ ‫بودج��ه تخصیص ندهد همواره با کس��ری بودجه‬ ‫رو به رو خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €به چه بخش های�ی از الیحه بودجه انتقاد‬ ‫وارد است؟‬ ‫انتقاد به دولت روحانی وارد اس��ت اما این انتقاد‬ ‫درب��اره هزینه ه��ای غیرضروری دولت اس��ت که‬ ‫دولت ب��ه تنهای��ی نمی تواند به ح��ذف یا اصالح‬ ‫بودجه این نهادها اقدام کن��د‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اگر به دنبال منافع ملی هستند‬ ‫باید هزینه های غیرضروری را کاهش دهند‪.‬‬ ‫یک��ی از این هزینه ه��ای غیرض��روری بودجه‬ ‫مجلس شورای اسالمی است‪ .‬یکی دیگر از انتقادها‬ ‫به الیحه بودجه‪ ،‬معافیت مالیاتی برخی از بنیادها‬ ‫و نهاده��ا اس��ت‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬بنیاد مس��تضعفان‬ ‫بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه است‪.‬‬ ‫ماهیت این بنیاد براساس حمایت از مستضعفان‬ ‫ش��کل گرفته اما این بهزیس��تی و کمیت��ه امداد‬ ‫هس��تند که در بودجه هزاران میلیارد تومان برای‬ ‫پرداخت مستمری به انها اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫م��ن به عنوان یک اقتصاددان براس��اس حقوق‬ ‫ش��هروندی خ��ود از دول��ت س��وال می کن��م که‬ ‫درامده��ای بنی��اد مس��تضعفان در کج��ا هزینه‬ ‫می شود؟ این بنیادها حداقل باید به دولت مالیات‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬اگر هم زیان ده هستند باید تعطیل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €در تم�ام دولت ه�ا ای�ن انتقاد ب�ه الیحه‬ ‫بودج�ه مط�رح می ش�ود ام�ا هی�چ دولت�ی‬ ‫تاکنون برای اصالح این موضوع اقدام نکرده‬ ‫اس�ت‪ .‬در این مس�یر چه موانعی پیش روی‬ ‫دولت هاست؟‬ ‫دول��ت به تنهای��ی توان مقابله با ای��ن نهادها را‬ ‫ن��دارد و حاکمیت بای��د به این نتیجه برس��د که‬ ‫کشور باید شفاف اداره شود‪.‬‬ ‫از نظ��ر اقتصادی فقط ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصد قدرت‬ ‫در اختی��ار دول��ت و ‪ ۷۵‬درص��د ق��درت در جای‬ ‫دیگ��ری اس��ت ک��ه متاس��فانه بخ��ش خصوصی‬ ‫هم در ان جای��ی ندارد نمی توان ب��ه نهادی پول‬ ‫پرداخت کرد اما از ان حس��اب و کتاب نخواست؛‬ ‫رییس جمهوری نیز بر ای��ن موضوع تاکید کردند‪،‬‬ ‫ام��ا اینکه ت��ا چه حد عملیاتی خواهد ش��د‪ ،‬جای‬ ‫س��وال دارد‪ .‬بودجه باید شفاف بسته شود و برای‬ ‫گروه خاصی هزینه نشود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ده ه��ا خبرگ��زاری در کش��ور‬ ‫از بودج��ه دولت��ی اس��تفاده می کنن��د در حالی‬ ‫ک��ه تنها ی��ک خبرگزاری ب��ا نام دولت��ی فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر کش��ور گران اداره می ش��ود و باید‬ ‫هزینه های غیرضروری حذف ش��ود‪ ،‬دولت نباید تا‬ ‫زمانی که پروژه های نیمه تمام دارد پروژه جدیدی‬ ‫را اغاز کند‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬در الیحه بودجه امسال پروژه اتصال‬ ‫راه اهن بروجرد به راه اهن سراس��ری تعریف شده‬ ‫اس��ت در حالی ک��ه پروژه های راه اه��ن نیمه کاره‬ ‫بسیاری در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��کل گیری این پروژه ها و هزینه کردها ناشی از‬ ‫البی نمایندگان با دولت و نگاه منطقه ای به حوزه‬ ‫انتخابیه است‪.‬‬ ‫برخ��ی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫دنب��ال ایج��اد دانش��گاه در ح��وزه انتخابیه خود‬ ‫هس��تند در حالی که در ان منطقه ده ها مدرس��ه‬ ‫ابتدایی دچار مشکل است‪.‬‬ ‫اگر اموزش و پرورش در کش��وری رش��د کند‪،‬‬ ‫س��طح دان��ش و فرهن��گ عموم��ی و س�لامت و‬ ‫بهداشت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نرخ تورم تولیدکننده در اذر ‪ ۷/۹‬درصد شد‬ ‫بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ای��ران از افزای��ش ‪ ۷/۹‬درصدی‬ ‫ش��اخص به��ای تولیدکنن��ده در ‪۱۲‬ماه منته��ی به اذر امس��ال در‬ ‫همسنجی با مدت مشابه سال گذشته خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی ش��اخص بهای تولیدکننده را براساس س��ال پایه‪ ۱۳۹۰‬برابر‬ ‫‪ 100‬اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ب��ر پایه این گزارش‪ ،‬این رقم برای گروه های اصلی در اذر امس��ال‬ ‫به ‪۹/۲۵۵‬رس��ید که نس��بت به ماه پیش ‪ ۵/۱‬درصد افزایش نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬این ش��اخص در اذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰/۷‬درصد بیش��تر شد‪ .‬تغییر این شاخص برای گروه های اصلی به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫تورم تولید در گروه «کشاورزی‪ ،‬جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به‬ ‫ابان ‪ 0/05‬درصد و نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۲ /۳‬درصد‬ ‫بیش��تر شد‪ .‬تغییر این شاخص در گروه «ساخت (صنعت)» نسبت به‬ ‫ابان و اذر س��ال گذش��ته به ترتیب ‪ ۲/۲‬و ‪ ۱۱ /۵‬درصد بود‪ .‬در بخش‬ ‫«حمل ونق��ل و انبارداری» تورم تولید در همس��نجی ب��ا ابان ‪ ۰ /۵‬و‬ ‫نسبت به اذر سال گذشته به میزان ‪ ۷ /۳‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫تورم تولید در گروه «اطالعات و ارتباطات» تورم تولیدکننده نسبت‬ ‫به ابان بدون تغییر ماند و نس��بت به اذر س��ال گذش��ته ‪ ۶ /۹‬درصد‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫در بخش «اموزش» ‪ ۴ /8‬درصد افزایش تورم تولیدکننده نسبت به‬ ‫ابان رخ داد که این میزان نسبت به اذر ‪ ۱۳۹۵‬به ‪ ۱۳ /۷‬درصد رسید‪.‬‬ ‫تغییر این شاخص در گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» نسبت‬ ‫به ابان و اذر سال گذشته به ترتیب ‪ ۰ /۶‬و ‪ ۹‬درصد بود‪.‬‬ ‫«س��ایر فعالیت های خدمات عمومی‪ ،‬اجتماعی و ش��خصی» نیز به‬ ‫ترتیب ‪ ۱/۱‬درصد و ‪ ۱۳ /۳‬درصد تغییر تورم تولید را ثبت کرد‪.‬‬ ‫در گروه تخصصی شامل بخش خدمات‪ ،‬تورم تولیدکننده نسبت به‬ ‫ابان و اذر سال گذشته به ترتیب یک و ‪ ۸ /۷‬درصد بود‪.‬‬ ‫«دنا پالس» و «رانا» وارد بازار عمان می شود‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫اول ژانویه ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2267‬‬ ‫دوره جدید شماره‪294‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫اینده صنعت خودرو‬ ‫رای��زن بازرگانی جمهوری اس�لامی ای��ران در عمان از ورود خودروه��ای دنا پالس و‬ ‫رانا به بازار عمان خبر داد‪ .‬به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬عباس عبدالخانی‬ ‫گفت‪ :‬شرکت ایران خودرو به عنوان نخستین خودروساز ایرانی‪ ،‬مجوز سازمان استاندارد‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس (‪ )GSO‬را برای صادرات محصوالت دناپالس و رانا به این‬ ‫منطقه کس��ب کرد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه بعد از انجام موفقیت امیز ازمون های اس��تحکام‬ ‫بدن��ه‪ ،‬دینامیکی و تصادف خودرو‪ ،‬مجوز الزم برای ورود محصوالت یاد ش��ده به بازار از‬ ‫سوی اعضای شورای همکاری خلیج فارس صادر شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی می شود این‬ ‫خودروها با استقبال قابل توجهی از مشتریان همراه شود‪.‬‬ ‫ی��ک برن��د الس��تیک ایرانی نی��ز در مراحل نهای��ی دریافت مجوز ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج فارس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر استقرار خرد مالی اعالم کرد‬ ‫در مشت فناوری های نوین‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان صنعت خودرو بر این باور هستند که اینده‬ ‫ن پیشران همان‬ ‫خودروسازی امروز فرا رسیده است و خودروهای خودرا ‬ ‫اینده ای هس��تند که سال های گذش��ته درباره ان صحبت می شد و حاال‬ ‫ان اینده پیش روی صنعت خودرو قرار گرفته است‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پروژه های«هزینه بر» سایپا متوقف می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫تحقق اهداف طراحی‬ ‫در صنعت خودرو در گرو ‪ 2‬مولفه‬ ‫حرفه طراحی صنعتی در پی انقالب صنعتی به وجود امد و همان طور‬ ‫که از نامش پیداست ترکیبی از هنر طراحی و اشنایی با صنعت است‪.‬‬ ‫ن��واوری در صنع��ت عاملی اس��ت که ب��ه دلیل ب��روز نیازهای جدید‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬در این میان افراد با تس��لط به طراحی‬ ‫ب��ا توجه به جنبه ه��ای هنری ان و همچنین اگاهی کافی نس��بت به‬ ‫س��ایر علوم طرح ها و ایده های جدید درباره ه��ر حوزه صنعتی را ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫درواقع می توان گفت جواب نیازها از تصور به واقعیت تبدیل می شود‬ ‫بنابرای��ن امروز طراحی مهندس��ی یکی از ملزوم��ات زندگی بوده و در‬ ‫صنایع مختلف ازجمله خودرو نقش بسیاری دارد‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫ثبت سفارش خودرو اغاز شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک روز پس از ابالغ ایین نامه جدید واردات خودرو از س��وی معاون‬ ‫اول رییس جمهوری‪ ،‬مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ای��ران از اغاز ثبت س��فارش خودرو از س��اعت ‪۹:۳۰‬‬ ‫یکشنبه ‪ ۱۰‬دی خبر داد‪ .‬به گفته علی علی ابادی فراهانی تا پایان وقت‬ ‫اداری همین روز نیز اخرین فرصت ثبت س��فارش خودروهای با سال‬ ‫ساخت ‪ ۲۰۱۶‬بوده‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جزئیات طرح جدید ترافیک تهران اعالم شد‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران گفت‪:‬‬ ‫مقدم��ات و زیرس��اخت های اجرای ط��رح ترافیک جدید‬ ‫فراهم ش��ده و این طرح از ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۹۷‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬حس��ن پورس��یداقایی درب��اره جزئیات‬ ‫طرح جدید ترافیک س��االنه تهران گف��ت‪ :‬در طرح قدیم‬ ‫ترافی��ک‪ ،‬عده ای به مدت یک س��ال مجوز عبور و مرور به‬ ‫طرح ترافیک را داشتند و این از ایرادهای ان است چراکه‬ ‫این تعداد افراد می توانس��تند هر روز و هر ساعت به طرح‬ ‫ترافی��ک بیایند و برون��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬از طرفی‪ ،‬طرح‬ ‫ترافیک قدیم عدالت نداش��ت زی��را ‪ ۱۰۰‬هزار نفر از میان‬ ‫‪ ۴‬میلیون خ��ودرو را جدا کرد ه و به انها مجوز داده ایم که‬ ‫در هر ساعتی می توانند در شهر با میانگین ‪ ۸‬ساعت تردد‬ ‫کنن��د و عده ای ک��ه کار ضروری هم دارن��د باید ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان بپردازند‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفت‪ :‬در‬ ‫طرح جدید ترافیک‪ ،‬هر خودرویی حس��اب کاربری داشته‬ ‫و مبلغ��ی را افراد ش��ارژ می کنند تا هر زمان که وارد طرح‬ ‫ترافیک می شوند بسته به اینکه چه ساعتی بیایند و بروند‬ ‫از این حساب ش��ان مبلغ کسر ش��ود؛ اگر یک ساعت‪ ،‬یک‬ ‫روز یا ‪ ۵۰‬روز اس��ت از حساب ش��ان برداش��ته می ش��ود‪.‬‬ ‫پورسیداقایی با بیان اینکه در طرح قدیم ترافیک‪ ،‬مدیریت‬ ‫ترافیک نداش��ته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬اما در طرح جدید اگر فردی در‬ ‫ترافی��ک صبحگاهی یا عصرگاهی عبور و مرور کند باید ‪۳‬‬ ‫برابر افراد دیگر عوارض بدهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در واقع زمان‬ ‫را به ‪ ۳‬قسمت اوج صبح‪ ،‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۴‬بعدازظهر و‬ ‫اوج ترافیک عصر تقسیم بندی کرده ایم چراکه تاکنون برای‬ ‫ترافیک عصرگاهی برنامه ریزی الزم نشده بود‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفت‪ :‬به‬ ‫این ترتیب برای افرادی که از این ‪ ۳‬قس��مت در طول روز‬ ‫اس��تفاده می کنند تفاوت قائل ش��د ه و ع��وارض را هم ‪۳‬‬ ‫قس��مت کرده ایم‪ ،‬به این ترتیب مردم می توانند زمان سفر‬ ‫خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه ط��رح جدید ترافیک چ��ه میزان در‬ ‫کاهش الودگی و ترافیک اثرگذار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫شده که ترافیک صبح و عصر با این طرح جدید ‪۲۰‬درصد‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫معاون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همچنین برای خودروهایی که معاینه فنی برتر دارند‬ ‫تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی عوارض درنظر گرفته شده است‪ .‬این‬ ‫معاین��ه فنی برتر که اکنون دو ماه اس��ت در مراکز معاینه‬ ‫فنی راه اندازی ش��ده‪ ،‬موتورها را در دور باال می س��نجد و‬ ‫عالوه بر سنجش معاینه فنی معمولی است که ضریب یک‬ ‫دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین به ساکنانی که در محالت طرح‬ ‫ترافیک زندگی می کنند امتیازاتی خواهیم داد تا در ساعت‬ ‫صبحگاه��ی که قصد تردد دارند بدون مجوز طرح ترافیک‬ ‫از منزل خارج ش��وند‪ .‬پورس��یداقایی گفت‪ :‬طرح ترافیک‬ ‫جدید با همکاری شهرداری و پلیس راهور از ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫‪ ۹۷‬اجرایی می ش��ود‪ .‬مقدمات و زیرساخت های ان فراهم‬ ‫شده البته دوربین های خروج باید تنظیم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف تمامی سهمیه های ارم طرح ترافیک‬ ‫شهردار تهران با بیان اینکه با فروش طرح و ارم مخالف‬ ‫هستم از حذف تمامی سهمیه بگیران ارم طرح ترافیک در‬ ‫طرح جدید خبر داد‪ .‬محمدعلی نجفی در حاشیه حضور‬ ‫در ش��ورای شهر گفت‪ :‬با فروش طرح و ارم مخالف هستم‬ ‫چراکه در هیچ کجای دنیا این روش ها سابقه نداشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه پیش بینی های الزم انجام ش��ده اما‬ ‫ممکن است مشکالتی هنگام اجرای کار ایجاد شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین مسئله این است که تهران باید دچار تحول شده‬ ‫و طرحی در دهه ‪ ۵۰‬اجرایی ش��ود اما هیچ کس جرات ان‬ ‫را نداش��ته که ان را اصالح کند‪ ،‬قابل قبول نیس��ت و باید‬ ‫ب��ه عل��م و تجربه دیگران توجه کرد و حتی ممکن اس��ت‬ ‫اش��کاالتی نیز در ابتدای راه وجود داش��ته باشد اما انها را‬ ‫حل می کنیم‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران از حذف تمامی سهمیه بگیران ارم طرح‬ ‫ترافی��ک در طرح جدید خبر داد و گفت‪ ۴ :‬س��ال فرصت‬ ‫داریم و عجله ای نیس��ت و ممکن اس��ت ب��رای اجرای هر‬ ‫مرحله مش��کلی وجود داشته باشد که ان را با درایت حل‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫انتظار برای واکنش بازار به اجرای ایین نامه جدید واردات‬ ‫در حال��ی بازار خودروهای وارداتی متاثر از تصمیم چند‬ ‫ماه اخیر دولت روزهای س��خت و پر نوسانی را می گذراند‬ ‫که با ابالغ ایین نامه جدید‪ ،‬سایت ثبت سفارش بازگشایی‬ ‫شد و تا حدودی نگرانی های ایجاد شده در بازار خودروهای‬ ‫وارداتی و واردکنندگان برطرف ش��د‪ .‬بر اس��اس ایین نامه‬ ‫جدید واردات خ��ودرو‪ ،‬ورود خودروهای س��واری با بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬ه��زار دالر و همچنین ورود خودروهای س��واری با‬ ‫حج��م موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی ممنوع ش��ده و بر‬ ‫اس��اس این مصوبه نش��ان هایی همچون س��یتروئن‪ ،‬رنو و‬ ‫هیوندای‪ ،‬تویوتا‪ ،‬س��انگ یانگ‪ ،‬کیا و میتسوبیش��ی و دی‬ ‫اس همچون گذش��ته امکان ورود داش��ته و واردات برخی‬ ‫از نشان ها مانند بنز و ب ام و و لکسوس ممنوع خواهد بود‪.‬‬ ‫ابالغ ایین نامه جدید در حالی پس از ماه ها انتظار با برخی‬ ‫از ممنوعیت ه��ا همراه ش��ده که به گفت��ه رییس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران هدف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫جریان ایین نامه جدید حمایت از تولید داخل‪ ،‬توسعه سهم‬ ‫داخلی س��ازی محصوالت خارجی و عرضه خودرو با قیمت‬ ‫منطقی به مش��تریان است‪ .‬سعید موتمنی در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو با توجه به منع ورود برخی از خودروها با ابالغ‬ ‫ایین نامه جدید اظهار کرد‪ :‬با ابالغ ایین نامه جدید واردات‬ ‫و ممنوعی��ت واردات برخی از خودروه��ای لوکس به نظر‬ ‫نمی رسد این تصمیم به سرعت تاثیری در بازار قیمت این‬ ‫خودروها داشته باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با منع ورود برخی از‬ ‫مدل های وارداتی به تدریج تقاضای بازار این مدل خودروها‬ ‫نیز کاهش خواهد یافت بنابراین بعید اس��ت با وارد نشدن‬ ‫این خودروها که بیشتر باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی خواهند بود‬ ‫شاهد جریان خاصی در بازار انها باشیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران ب��ا توجه به ممنوعیت‬ ‫واردات خودروهای باالی ‪ ۴۰‬هزار دالر بر اساس ایین نامه‬ ‫جدی��د گف��ت‪ :‬از س��ال ‪ ۲۰۱۳‬می�لادی واردات برخی از‬ ‫خودروها به کشور ممنوع شده به طوری که در چند سال‬ ‫اخی��ر واردات برخ��ی از خودروهای با حج��م موتور باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی سی به باال مانند مدل هایی از پرادو‪ ،‬لندکروز و‬ ‫لکسوس ممنوع شده بود‪.‬‬ ‫موتمنی گفت‪ :‬البته در این س��ال ها نمونه های کارکرده‬ ‫ای��ن خودروها در ب��ازار خرید و فروش ش��د بنابراین بازار‬ ‫چندان در ای��ن جریان متاثر از ممنوعیت نش��د زیرا باید‬ ‫توجه داش��ت که چند درصد از خریداران این خودروها را‬ ‫می خرند‪.‬‬ ‫موتمنی با توجه به سهم ‪ ۵‬درصدی از کل حجم واردات‬ ‫خودروهای خارجی در بازار داخل تصریح کرد‪ :‬در حالی که‬ ‫بر اساس امار‪ ،‬عموم متقاضیان بازار‪ ،‬خودروهای زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون را خریداری می کنند به نظر می رس��د دولت باید‬ ‫با ایج��اد بازار رقابتی در این محدوده قیمت‪ ،‬زمینه عرضه‬ ‫خودروهای باکیفیت و قیمت مناس��ب را فراهم کند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون برخی از مدل های ب ام و که ش��امل سری‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۷‬انها می شود وارد شده و مشکلی در این راستا وجود‬ ‫ندارد ضم��ن اینکه برای واردات بنز نی��ز اقدامات اولیه از‬ ‫س��وی شرکت ستاره ایران در حال انجام است‪ .‬موتمنی با‬ ‫توجه به روند ورود برخی از مدل های لکس��وس به کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ورود لکس��وس ان ایکس و برخی از‬ ‫مدل های تویوتا مانند مدل رافور نیز مش��کلی ندارد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬با ابالغ ایین نامه جدید و تایید سقف دالری‪ ،‬سازمان‬ ‫تعزیرات و وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اجازه نخواهد داد‬ ‫اش��فته بازاری که در ماه ه��ای اخیر رخ داد دوباره در بازار‬ ‫خودروهای وارداتی تکرار ش��ود چراکه هر خودرو خارجی‬ ‫قیمت جهانی دارد و با محاس��به تعرف��ه گمرکی و هزینه‬ ‫شماره گذاری و حمل ونقل قیمت مشخصی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف خودروهای غیر استاندارد تاثیری در‬ ‫بازار نداشت‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان اتومبیل‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬بع��د از اعمال ‪ ۸۵‬اس��تاندارد جدید و توقف‬ ‫تولید برخی خودروها هنوز اتفاق خاصی در بازار رخ نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موتمن��ی با بیان این مطلب گفت‪ :‬خودروهایی که تولید‬ ‫انها متوقف شده در واقع جزو خودروهای پرطرفدار نبودند‬ ‫که بخواهد تاثیری در بازار داش��ته باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫خودروهای��ی مانند ام وی ام و پرای��د ‪ ۱۳۲‬جزو خودروهای‬ ‫تک س��تاره بی کیفیت بودند و استانداردهای الزم را برای‬ ‫ادامه تولید نداش��تند و تنها به دلیل ش��رایط اقس��اط در‬ ‫فروش‪ ،‬مش��تری داش��تند که با حذف انها اتفاقی در بازار‬ ‫رخ نداده است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان اتومبیل‬ ‫ته��ران تصری��ح کرد‪ :‬با وجود هش��دارهای س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد و سازمان محیط زیست‪ ،‬این خودروها در ‪ ۶‬ماه‬ ‫گذشته هیچ پیشرفت فنی نداشتند و مدیران این شرکت ها‬ ‫ب��ا این تفکر که مردم به هر حال این خودروها را می خرند‬ ‫و جلوی تولید انها گرفته نمی ش��ود به تولید این دس��ته از‬ ‫خودروها ادامه داده بودن��د‪ .‬موتمنی تصریح کرد‪ :‬افرادی‬ ‫مش��تری این نوع خودروها بودند که بودجه ضعیفی برای‬ ‫خرید خودرو داشتند و تنها به صورت اقساط می توانستند‬ ‫صاح��ب خودرویی ش��وند که برخی خودروس��ازان از این‬ ‫شرایط سوء استفاده کرده و خودرو را با پایین ترین کیفیت‬ ‫به این مشتریان تحویل می دادند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خودروهای چینی حاضر در این فهرست‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬هر کس که تعمیرگاه خ��ودرو چینی باز کرده‪،‬‬ ‫یک شبه ره صد ساله را رفته و به اصالح به جای تعمیرگاه‬ ‫بانک تاس��یس کرده و کافی اس��ت ی��ک روز صبح جلوی‬ ‫یکی از تعمیرگاه های خودروهای چینی بایستید تا ببینید‬ ‫مردم از چه س��اعتی به دلیل تعمیر این خودروها در صف‬ ‫ایس��تاده اند‪ .‬موتمنی ادامه داد‪ :‬قطعات خودروهای چینی‬ ‫نهایت تا ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر عمر می کنند و بعد از ان ناگزیر‬ ‫به تعویض ان هس��تید‪ .‬در واقع هر کس که خودرو چینی‬ ‫خرید گرفتار شد‪ .‬اگر امروز به تعمیرگاه خودروهای چینی‬ ‫بروید می بینید که مردم از ‪ ۵‬صبح برای تعمیرات در صف‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حباب نرخ وارداتی ها‬ ‫با بازگشایی ثبتارش می ترکد‬ ‫ریی��س انجمن واردکنن��دگان خودرو با بیان اینک��ه با اغاز به‬ ‫کار س��ایت ثبتارش و اغاز ثبت س��فارش های جدید از روزهای‬ ‫این��ده خودروهای جدید ‪ ۲۰‬تا یک ماه دیگ��ر وارد بازار خواهد‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ئله ضمن تخلیه حباب موجود در قیمت ها‪،‬‬ ‫ثبات را به بازار بازمی گرداند‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬میثم رضایی‬ ‫عل��ت تصمیم دولت برای افزایش تعرفه ها را جلوگیری از واردات‬ ‫خودروهای لوکس با هدف مقابله با تجمل گرایی و اش��رافی گری‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬پیش از این نیز به دولت منتقل کرده بودیم‬ ‫که حج��م موتور مالک خوبی برای تعیی��ن لوکس بودن خودرو‬ ‫نیس��ت و باید م�لاک دیگری در این باره لحاظ ش��ود که به نظر‬ ‫می رسد این هدف با ممنوع کردن خودروهایی که ارزش گمرکی‬ ‫انه��ا بیش از ‪ ۴۰‬هزار دالر اس��ت‪ ،‬محقق ش��ود‪ .‬رییس انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو درب��اره اینده بازار خودروه��ای وارداتی و‬ ‫حباب قیمتی ناش��ی از بسته بودن س��امانه ثبت سفارش گفت‪:‬‬ ‫در مدتی که س��امانه ثبت سفارش بس��ته بود‪ ،‬تعادل بین عرضه‬ ‫و تقاض��ا در بازار خودروهای وارداتی از بین رفت و این مس��ئله‬ ‫باعث ایجاد قیمت های حبابی در بازار خودرو شد که امیدواریم با‬ ‫بازش��دن سامانه ثبت سفارش و ازسرگیری دوباره واردات خودرو‬ ‫به زودی تعادل به بازار بازگردد و شاهد کاهش نرخ خودرو باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬انتظار بازگش��ت قیمت ها به کانال قیمتی قبل‬ ‫از بسته شدن سامانه ثبت سفارش انتظار بیهوده ای است زیرا در‬ ‫ابالغیه جدید تعرفه واردات افزایش یافته اما بی ش��ک قیمت های‬ ‫حبابی موجود هم ماندگار نخواهد بود‪.‬‬ ‫برگه سبز خودرو سند رسمی است‬ ‫عضو کانون وکالی دادگستری تهران گفت‪ :‬در قانون مدنی به‬ ‫صراحت امده اس��نادی که نزد مقامات ذی صالح تنظیم می شود‬ ‫عقود رس��می است‪ .‬به گزارش خودرونویس‪ ،‬عضو کانون وکالی‬ ‫دادگستری تهران درباره لزوم زدن سند در دفاتر رسمی یا کافی‬ ‫بودن کارت سبزی که ازسوی راهنمایی و رانندگی صادر می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قانون در این باره ش��فاف و مشخص است و متاسفانه‬ ‫اشتباه ذهن برخی افراد که معتقدند مالکیت خودرو باید در دفاتر‬ ‫ثبت اس��ناد رسمی انتقال داده شود این است که تعریف درست‬ ‫س��ند رسمی را نمی دانند‪ .‬س��یدمهدی حجتی ادامه داد‪ :‬قانون‬ ‫مدنی ب��ه صراحت در این زمینه گفته اس��نادی که نزد مقامات‬ ‫ذی صالح تنظیم می ش��ود عقود رسمی اس��ت بنابراین رایی که‬ ‫از دادگاه صادر می ش��ود رس��می بوده یا اگ��ر خودرویی خرید و‬ ‫فروش می شود از انجا که کارت سبزی که به عنوان سند مالکیت‬ ‫صادر می شود ازسوی ماموران راهنمایی و رانندگی صادر شده و‬ ‫در حدود وظایف انهاس��ت‪ ،‬سند رس��می محسوب می شود پس‬ ‫نمی توانیم س��ند رسمی را محدود به اس��نادی کنیم که تنها در‬ ‫این دفاتر صادر می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 13 1396‬ربیع الثانی ‪ 1439‬اول ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 294‬پیاپی ‪2267‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترخیص خودروهای دپو‬ ‫در گمرکات نیازمند تغییرقوانین‬ ‫قرار است هفته اینده‬ ‫در جلسه ویژه ای با‬ ‫حضور مدیران شرکت‬ ‫سایپا برای بررسی‬ ‫وضعیت تولید یا‬ ‫حذف برخی محصوالت‬ ‫تصمیم گیری شود‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫س��رانجام پس از گذش��ت‬ ‫‪ ۶‬ماه از بس��ته بودن س��ایت‬ ‫ثبت سفارش‪ ،‬ایین نامه جدید‬ ‫واردات خودرو از س��وی دولت‬ ‫ابالغ ش��د‪ .‬این ایین نامه شاید‬ ‫بهتری��ن گزین��ه ب��رای زمان‬ ‫حال است؛ ایین نامه ای که به‬ ‫فواد نیک سروش‬ ‫بهترین ش��کل ممکن به نظر‬ ‫کارشناس بازار خودرو‬ ‫می رسد تمام جوانب همچون‬ ‫محدودیت خ��روج ارز‪ ،‬ارزان‬ ‫نفروخت��ن‪ ،‬ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در ش��رایط‬ ‫کنونی‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬گرایش به س��رمایه گذاری‬ ‫نش��ان های خارجی در کشور و حتی حمایت از واردکنندگان‬ ‫غی��ر نمایندگی ب��رای ایج��اد رقابت در فض��ای خودروهای‬ ‫وارداتی را مشاهده و درک کرده است‪ .‬همان طور که پیش تر‬ ‫اش��اره ش��د در زمان حال هیچ نیازی به واردات خودروهای‬ ‫ب��االی ‪ ۴۰‬هزار دالر وجود نداش��ته و با توجه به قراردادهای‬ ‫منعقد ش��ده در زمینه مش��ارکت و حضور نشان های اروپایی‬ ‫و کره ای در س��طح تولید در کشور‪ ،‬این حضور به شکل تنها‬ ‫واردات بای��د کمرنگ ت��ر و محدودتر می ش��د‪ .‬هم اکنون این‬ ‫ایین نامه می تواند این مس��ائل را به بهترین ش��کل پاسخگو‬ ‫بوده و امید اس��ت در اجرا نیز تمام و کمال باشد اما پرسشی‬ ‫که هم اکنون پس از انتش��ار این ش��یوه نامه به ذهن می رسد‬ ‫این است که تکلیف این تعداد فراوان خودرویی که بالتکلیف‬ ‫در گمرکات وجود دارند‪ ،‬چیس��ت؟! الزم به توضیح است این‬ ‫گروه خودروها از ثبت س��فارش برخ��وردار نبوده اند زیرا اگر‬ ‫ چنین بود تا امروز و با ارجاع به ایین نامه های پیشین و تعرفه‬ ‫و حق��وق گمرکی پایین تر ترخیص ش��ده بودند اما همچنان‬ ‫ش��اهد تعداد زیادی از این خودروها در نش��ان های مختلف‬ ‫هستیم‪ .‬برخی شایعات حاکی از ان است که خودروهای وارد‬ ‫ش��ده به گمرکات تا یک تاریخ خ��اص‪ ،‬در صورتی که قبض‬ ‫انبار داشته باشند امکان خروج از گمرک و حتی با تعرفه های‬ ‫پیش��ین را دارند‪ .‬خودروهای بسیاری در این ‪ ۶‬ماه که امکان‬ ‫ثبت سفارش وجود نداشت با توجه به اینکه ثبت های گذشته‬ ‫‪ ۶‬ماه اعتبار داش��ته از گمرک خارج ش��ده که به طور کامل‬ ‫قانونی بوده اس��ت‪ .‬پس بسته بودن امکان ثبت سفارش هیچ‬ ‫محدودیتی برای شرکت هایی که از ثبت های قدیمی درست‬ ‫برخوردار ب��وده ایجاد نکرده و انها می توانند مانند گذش��ته‬ ‫تنه��ا با تغییر قوانین ب��ه واردات و ترخیص خودروهای خود‬ ‫بپردازن��د؛ اما ان دس��ته از خودروهایی ک��ه در این مدت در‬ ‫گمرک انبار ش��ده اند و هر روز به تعداد انها افزوده ش��ده که‬ ‫دارای ثبت س��فارش نیز نبوده اند امکان ترخیص نداشته اند‪.‬‬ ‫پیش تر هم اش��اره شد که ش��رکت ها از زمان سفارش گذاری‬ ‫نزد شرکت مادر و سازنده در بیشترین و بدبینانه ترین حالت‬ ‫تا تحویل خودرو در کشور به زمانی حدود ‪ ۴‬ماه نیاز دارند که‬ ‫در صورت مدیریت درس��ت‪ ،‬منطقی یا به طور معمول انجام‬ ‫ش��ده و امکان ندارد بابت س��فارش خود اقدام به تهیه ثبت‬ ‫سفارش نکرده باشند‪.‬‬ ‫پس اگر خودرویی از سوی این شرکت همچنان در گمرک‬ ‫حضور دارد و تاکنون موفق به ترخیص نش��د ه نشان از ضعف‬ ‫مدیریت و اش��تباهات درون ش��رکتی اس��ت و تمام تاوان و‬ ‫مس��ئولیت عواقب ناشی از متوقف ش��دن خودرو در گمرک‬ ‫متوجه انهاس��ت اما نکته ای که نباید درباره این خودروها در‬ ‫نظر داشت این است که برای تهیه و خرید انها مبالغ گزافی‬ ‫ارز از کشور خارج شده است که شاید با مرجوع کردن بدون‬ ‫اعتن��ا به ضرر واردکننده انها نت��وان همان مبلغ را به چرخه‬ ‫اقتصاد برگرداند‪.‬‬ ‫در اینجا واردکننده خطاکار که با علم بر بسته بودن امکان‬ ‫ثبت س��فارش و تنها با هدف سوء استفاده از شرایط که شاید‬ ‫ام��کان واردات دوباره مهیا ش��ود و در اول صف ورود حضور‬ ‫قرار گی��رد‪ ،‬اقدام به خرید و انبار ان در گمرک کرده‪ ،‬مالک‬ ‫تصمیم گیری نیست بلکه الزم است به این حجم بزرگ ارزی‬ ‫که از کش��ور خارج ش��ده و هم اکنون به بهترین شکل مورد‬ ‫بازیابی و بهره برداری باید قرار گیرد‪ ،‬توجه شود‪.‬‬ ‫البته خودروهای موجود در گمرک به دو دس��ته تقس��یم‬ ‫می ش��وند؛ یک دس��ته انها که پیش تر اجازه ورود به کش��ور‬ ‫را داشته اند و در فهرس��ت خودروهای مجاز بوده اند‪ .‬گروهی‬ ‫دیگر خودروهایی که به تازگی ازس��وی نمایندگی های فعال‬ ‫یا نمایندگان��ی که به تازگی اجازه فعالی��ت گرفته اند که در‬ ‫ان زمان در فهرس��ت خودروهای مج��از نبوده و امکان ثبت‬ ‫نداشته اند اما وارد گمرک شده اند‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ایین نامه جدید برای گروه دوم شرایط ورود به بازار را مهیا‬ ‫می کند هرچند در کل اقدام به سفارش گذاری و خرید بدون‬ ‫داشتن برگه ثبت سفارش غیرحرفه ای و غیرمنطقی است اما‬ ‫روی سخن ان گروه نخست هستند‪.‬‬ ‫دو راه پیش روی گروه نخس��ت اس��ت؛ اول انکه به صورت‬ ‫اتوماتی��ک خودروهای گفته ش��ده در فهرس��ت خودروهای‬ ‫متروکه قرار گرفته و جریان متروکه بودن را طی خواهد کرد‬ ‫و ام��ا راه دوم که با هدف جریمه ک��ردن واردکننده خطاکار‬ ‫و البته تبدیل ارز از دس��ت رفته به ری��ال و درامدزایی برای‬ ‫کش��ور همراه اس��ت در نظر گرفتن تعرفه ای باال برای خروج‬ ‫انها از گمرک است‪.‬‬ ‫ش��اید ای��ن روش بهتری��ن راه برای برگردان��دن حداکثر‬ ‫س��رمایه به کشور در کوتاه ترین زمان باشد‪ .‬در هر صورت به‬ ‫هیچ عنوان این امکان وجود ندارد که خودرویی وارد گمرک‬ ‫شده باشد اما تاکنون با داشتن ثبت سفارش درست‪ ،‬ترخیص‬ ‫نش��ده باشد و امیدواریم هیچ تبصره و تبعیضی در برخورد با‬ ‫این دو گروه خودرو حاضر در گمرک در نظر گرفته نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر استقرار خرد مالی اعالم کرد‬ ‫پروژه های «هزینه بر» سایپا متوقف می شود‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نخستین نشست خبری مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا در حالی برگزار ش��د که «جهرودی» تکیه بر خرد‬ ‫مال��ی و همچنی��ن انضب��اط‪ ،‬عدالت و انص��اف مالی را از‬ ‫ویژگی ه��ای دور جدید فعالیت س��ایپا می داند‪ .‬او بر این‬ ‫موض��وع تاکید دارد ک��ه از این پس هیچ پروژه ای در این‬ ‫گروه خودروسازی دنبال نخواهد شد مگر انکه خرد مالی‬ ‫در پش��ت ان نهفته باش��د و این کار خودروساز را به سود‬ ‫معقول نزدیک کند‪ .‬رعایت صداقت و عدالت در پرداخت ‬ ‫مطالب��ات سازه گس��تر و مگاموتور و تولی��د بهره ور نیز از‬ ‫اقدامات گروه خودروس��ازی س��ایپا در دور جدید فعالیت‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زندگ�ی ‪ ۱۳۰‬ه�زار نف�ر ب�ه تولی�د پرای�د‬ ‫گره خورده‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به پرسش‬ ‫«گسترش صنعت» مبنی بر اینکه چرا با وجود اعالم قبلی‬ ‫مبنی بر زیان ده بودن تولید پراید‪ ،‬این گروه خودروسازی‬ ‫اص��رار به تولید ای��ن محصول تا دی ‪ ۹۷‬دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پراید خودرویی اس��ت که مورد استقبال قشر اسیب پذیر‬ ‫ق��رار گرفته و ب��ا در نظر گرفتن ‪ ۹‬درص��د مالیات ارزش‬ ‫افزوده و ‪ ۳‬درصد عوارض که به جیب سایپا نمی رود‪ ،‬نرخ‬ ‫این محصول حدود ‪ ۱۷/۵‬میلیون تومان تمام می شود که‬ ‫با توجه به نرخ فعلی ارز‪ ،‬خودرویی در این محدوده قیمتی‬ ‫در سطح جهان وجود ندارد‪ .‬محسن قاسم جهرودی افزود‪:‬‬ ‫هم اکن��ون زندگی یک جمعی��ت ‪ ۱۳۰‬هزار نفره از جمله‬ ‫قطعه س��ازان که در تولید پراید مش��ارکت دارند به همراه‬ ‫خانواده انها به تولید این محصول وابسته است که سایپا با‬ ‫درنظر گرفتن چنین مالحظاتی اصرار به تولید این خودرو‬ ‫دارد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه امکان ندارد بتوانیم خودرویی به‬ ‫ارزان��ی پراید تولید کنیم از برگزاری جلس��ه ای در اینده‬ ‫نزدیک با هدف ترس��یم اینده محصوالت س��ایپا خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬قرار اس��ت هفته اینده در جلسه ویژه ای با حضور‬ ‫مدیران شرکت سایپا برای بررسی وضعیت تولید یا حذف‬ ‫برخی محصوالت تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا یاداور ش��د‪:‬‬ ‫هم اکنون بین محصوالت گروه س��ایپا پیوس��تگی وجود‬ ‫ن��دارد و پ��س از پراید که در محدوده قیمتی ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان ق��رار دارد‪ ،‬محصول بعدی در محدوده قیمتی ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان اس��ت که این روند نمی تواند مش��تری را‬ ‫استقرار خرد مالی‪ ،‬اولویت اصلی سایپا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در سمینار اعضای مالی‪ ،‬هیات مدیره و مدیران مالی و اقتصادی‬ ‫گروه سایپا گفت‪ :‬استقرار خرد مالی در گروه سایپا از اولویت های اصلی سایپا در شرایط فعلی است‪.‬‬ ‫محس��ن قاس��م جهرودی ب��ا بیان اینکه خرد مال��ی مجموعه ای از فضایل مالی اس��ت که باید در همه‬ ‫فعالیت های گروه سایپا اعم از توسعه محصول‪ ،‬بازار سرمایه و سهام و پرداخت ها مدنظر قرار گیرد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬انضباط مالی و رعایت عدالت و انصاف در پرداخت ها از ویژگی های خرد مالی است که باید در همه‬ ‫سطوح و ارکان سازمان سایپا تسری یابد‪ .‬جهرودی بر استقرار حسابداری مدیریت و حسابداری سود و‬ ‫زیان در فعالیت های شرکت های زیرمجموعه سایپا تاکید کرد و گفت‪ :‬حسابداری مدیریت مانند یک قلب‬ ‫تپنده عمل می کند و زمان ورود به بازار یا خروج از ان را هوشمندانه تشخیص می دهد‪ .‬مدیرعامل سایپا‬ ‫گفت‪ :‬ارتقای شفافیت حساب های مالی‪ ،‬انعکاس ان در حسابداری مستقل‪ ،‬اعتباربخشی به سهامداران‬ ‫بورس��ی و غیربورس��ی از مواردی است که بس��یار مورد تاکید است‪ .‬جهرودی خاطرنشان کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫مناسب گردش نقدینگی باید به درستی مدیریت شود و این فرایند از این پس با دقت رصد خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین با سازمان های تامین اجتماعی‪ ،‬بورس‪ ،‬فرابورس‪ ،‬مالیات و‪ ...‬تعامل مناسب تری خواهیم داشت‬ ‫ک��ه ای��ن تعام�لات از ضرورت های فعالیت های تولیدی بوده و اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫شرکت هایی که در بورس حضور دارند باید ارتقای بورسی داشته و این یک تکلیف برای انهاست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سایپا باید به عنوان یک گروه منضبط مالی در سازمان بورس شناخته شود و این یک دستور اداری‬ ‫به همه ش��رکت های زیرمجموعه اس��ت و همه همکاران باید این موضوع را س��رلوحه کارهای مالی خود‬ ‫قرار دهند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در خرد مالی سایپا شرکت های زیرمجموعه باید برنامه های کوتاه مدت‪،‬‬ ‫میان مدت و بلندمدت قابل سنجش ارائه دهند که در فواصل زمانی معین‪ ،‬فعالیت های انها ارزیابی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل س��ایپا گفت‪ :‬ارائه یک تصویر شفاف‪ ،‬معتبر و گزارش مالی به سهامداران باید در دستور‬ ‫کار قرار گیرد چراکه امانتدار مردم هستیم‪.‬‬ ‫راضی نگه دارد‪ .‬قاسم جهرودی با اشاره به نقص چیدمان‬ ‫محصوالت س��ایپا از تالش برای عرضه محصوالت جدید‬ ‫به بازار با هدف پوشش نیاز مشتریان بر اساس یک برنامه‬ ‫م��دون خبر داد و تصریح کرد‪ :‬با چند خودروس��از معتبر‬ ‫جهان برای طراحی پلتفرم های منعطف مذاکره کرده ایم‬ ‫ک��ه در صورت به نتیجه رس��یدن‪ ،‬ای��ن پلتفرم ها قابلیت‬ ‫تولی��د ان��واع خودرو از محصولی در کالس پراید تا اس یو‬ ‫وی ها را خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم شناسایی دارایی های غیرمولد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا درباره سرنوشت‬ ‫واگذاری س��ایت بن رو به رنو نیز اظهار کرد‪ :‬سایپا مجری‬ ‫سیاس��ت های کالن سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) است و هر سیاستی که از سوی این سازمان‬ ‫اتخاذ شود‪ ،‬قابل اجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره میزان زیان انباش��ته‬ ‫این ش��رکت نیز گفت‪ :‬زیان انباش��ته س��ایپا ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان عنوان ش��ده که در مقایس��ه با ‪۲۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان گردش مالی س��االنه این شرکت رقم‬ ‫چندان زیادی نیس��ت و قابل هضم است‪ .‬قاسم جهرودی‬ ‫بر لزوم شناس��ایی و واگذاری دارایی های غیرمولد شرکت‬ ‫تاکید و تصریح کرد‪ :‬از این پس هیچ طرح غیر مولدی در‬ ‫سایپا اجرا نخواهد شد و در صورت قرار داشتن در مصوبات‬ ‫قبل��ی نیز پ��روژه غیرمولد به طور قط��ع تعطیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تولی��د مول��د و بهره ور و همچنین خرد مالی را دو‬ ‫رویک��رد مهم س��ایپا برای خ��روج از چالش های پیش رو‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬سایپا با هدف کاهش هزینه ها در حال‬ ‫تعریف پروژه هایی اس��ت تا با تکیه بر خرد مالی بتواند با‬ ‫یک برنامه ریزی منس��جم خ��ود را از چالش های پیش رو‬ ‫خارج کند‪ .‬این ش��رایط در حالی اس��ت که در سال های‬ ‫گذشته منابع مالی مورد نیاز وجود داشته و امکان توسعه‬ ‫محصوالت جدید نیز بوده اما در این کار تعلل شد‪.‬‬ ‫به گفته قاس��م جهرودی‪ ،‬گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫از هی��چ نهاد و س��ازمانی بودجه دریاف��ت نمی کند و اگر‬ ‫اس��تراتژی این گروه بر حف��ظ و ماندن برخی محصوالت‬ ‫باشد برای انها هزینه خواهیم کرد‪ ،‬در غیر این صورت از‬ ‫چرخه تولید حذف می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد‪ :‬هم اکنون‬ ‫از زمان طالیی صنعت خودرو در گذشته فاصله گرفته ایم‬ ‫بنابراین نیازمند بازنگری در استراتژی های صنعت خودرو‬ ‫هس��تیم زیرا با رقبایی رو به رو هستیم که فروش اقساطی‬ ‫را ب��ا جیب ش��رکای چینی خود انج��ام می دهند‪ .‬وی بر‬ ‫ضرورت تعامل س��ازنده با ش��رکت های بورس��ی و ادامه‬ ‫شفاف س��ازی ها تاکید و تصریح کرد‪ :‬در یک ماه گذش��ته‬ ‫تالش شده بدهی قطعه سازان پرداخت شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد تومان تس��هیالت از یک صندوق‬ ‫دریافت و به قطعه س��ازان پرداخت ش��د‪ .‬قاسم جهرودی‬ ‫ب��ا بیان اینکه با این میزان بخش قابل توجهی از بدهی ها‬ ‫به قطعه س��ازان کاهش یافته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قدرت زنجیره‬ ‫تامین ازس��وی ضعیف ترین اعضای ان تامین می ش��ود و‬ ‫امروز پرداخت های س��ایپا با تمرکز بر قطعه س��ازان انجام‬ ‫می ش��ود تا با توان باال بتوانند تداوم حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫اجازه نمی دهیم صنعت قطعه سازی به سمت بحران برود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری در همکاری با شرکای خارجی‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در ادامه در تشریح‬ ‫وضعی��ت همکاری با ش��رکای خارجی از بازتعریف روابط‬ ‫این گروه خودروس��ازی با شرکت های مطرح کیا و نیسان‬ ‫و انج��ام مذاک��رات جدید خبر داد و اب��راز امیدواری کرد‬ ‫مذاکرات به نتایج خوبی برسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر شرکتی که با شرایط گروه سایپا کنار‬ ‫بیاید‪ ،‬می تواند به عنوان همکار و شریک ان مطرح باشد‪.‬‬ ‫س��ایپا درگیر شرایط طرف خارجی نخواهد شد و از انجا‬ ‫که بازار ‪ ۸۰‬میلیون نفره را در اختیار شریک خارجی قرار‬ ‫می دهی��م از او نیز انتظار داریم بازاری را برای محصوالت‬ ‫ایرانی فراهم کند‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی ادامه داد‪ :‬نظر س��ایپا استفاده از شبکه‬ ‫جهانی این خودروس��ازان با هدف توس��عه صادرات است‬ ‫و هر ش��ریک خارجی که این ش��رایط را بپذیرد‪ ،‬س��ایپا‬ ‫ن اس��ت‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫اماده همکاری با ا ‬ ‫س��ایپا درباره روند تولید خودروه��ای برقی در این گروه‬ ‫خودروس��ازی نیز گفت‪ :‬یکی از سیاست های اصلی سایپا‬ ‫در این��ده تولی��د خودروه��ای الکتریکی و ت��داوم تولید‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫بر این اساس برخی از سایت های تولید سایپا به صورت‬ ‫مدوالر تعریف شده تا تولید خودروهای برقی و الکتریکال‬ ‫را دنب��ال کنیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر فاصله فناوری‬ ‫با خودروس��ازان جهان��ی داریم که با تولی��د خودروهای‬ ‫الکتریکی این فاصله کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫با اعالم پایان فرصت ثبت سفارش خودروهای ساخت ‪۲۰۱۶‬‬ ‫ثبت سفارش خودرو اغاز شد‬ ‫یک روز پس از ابالغ ایین نامه جدید واردات خودرو از سوی معاون اول‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران از اغاز ثبت سفارش خودرو از ساعت ‪ ۹:۳۰‬یکشنبه ‪ ۱۰‬دی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گفته علی علی ابادی فراهانی تا پایان وقت اداری همین روز‬ ‫نیز اخرین فرصت ثبت سفارش خودروهای با سال ساخت ‪ ۲۰۱۶‬بوده و‬ ‫متقاضیان ثبت س��فارش این گونه خودروها باید هرچه سریع تر نسبت به‬ ‫ثبت درخواست خود اقدام می کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علی ابادی فراهانی تصری��ح کرد‪ :‬مصوبه ابالغی هیات‬ ‫وزیران درباره واردات خودروهای س��واری‪ ،‬تکمیل ایین نامه ضوابط فنی‬ ‫واردات خودرو مصوب سال ‪ ۱۳۸۲‬و اصالحات ان بود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات س��ازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫با بیان اینکه ماده (‪ )۱۳‬تا (‪ )۱۷‬به این ایین نامه اضافه شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ماده (‪ )۱۳‬تاکید ش��ده که واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی‬ ‫رسمی و زیرساخت های الزم برای ارائه خدمات پس از فروش است‪.‬‬ ‫علی ابادی فراهانی درباره واردات ازسوی اشخاص غیرنماینده نیز گفت‪:‬‬ ‫واردات ازس��وی اش��خاص حقیقی و حقوقی غیر نماینده در صورتی که‬ ‫با نمایندگان رس��می قرارداد ارائه خدمات پ��س از فروش منعقد کنند‪،‬‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مدیرکل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه تجارت با تشریح‬ ‫م��اده ‪ ۷‬ایین نام��ه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب اس��فند ‪ ۹۵‬هیات‬ ‫وزیران اضافه کرد‪ :‬خودروهای وارداتی که از س��ال س��اخت انها کمتر از‬ ‫یک سال گذشته نیز امکان ثبت سفارش دارند و ‪ ۱۰‬دی که اخرین روز‬ ‫س��ال میالدی ‪ ۲۰۱۷‬اس��ت‪ ،‬اخرین فرصت ثبت سفارش خودروهای با‬ ‫سال ساخت ‪ ۲۰۱۶‬بوده است‪.‬‬ ‫علی ابادی فراهانی تصریح کرد‪ :‬متقاضیان ثبت س��فارش این خودروها‬ ‫تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه نس��بت به انجام مراحل ثبت سفارش‬ ‫اقدام کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ایین نامه جدید واردات خودرو س��واری ب��ا توجه به ماده ‪۴‬‬ ‫قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب س��ال ‪ ۱۳۸۸‬منوط به داش��تن‬ ‫نمایندگی رس��می و همچنین زیرس��اخت های کافی برای ارائه خدمات‬ ‫پ��س از فروش و اخذ تاییدیه های الزم از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪ .‬بر اساس این شیوه نامه‪ ،‬ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری‬ ‫ب��ا ارزش بی��ش از ‪ ۴۰‬ه��زار دالر و همچنی��ن ثبت س��فارش و واردات‬ ‫خودروه��ای س��واری با حجم موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی ممنوع اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دولت در این شیوه نامه تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور‬ ‫تا ‪ ۱۵۰۰‬سی سی را ‪ ۵۵‬درصد‪ ،‬خودروهای سواری با حجم موتور ‪۱۵۰۱‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی را ‪ ۷۵‬درصد و تعرفه واردات خودروهای س��واری با‬ ‫حجم موتور ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی سی را ‪ ۹۵‬درصد اعالم کرده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 13 1396‬ربیع الثانی ‪ 1439‬اول ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 294‬پیاپی ‪2267‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توجیه اقتصادی‬ ‫اولویت ساخت قطعه‬ ‫حسینعلی بهجو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫علیرضا درویش‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از موانع طراحی مهندسی در کشور از دید کارشناسان طراحی مهندسی نشان داد‬ ‫تحقق اهداف طراحی در صنعت خودرو در گرو ‪ 2‬مولفه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حرف��ه طراحی صنعتی در پ��ی انقالب صنعتی‬ ‫به وج��ود ام��د و همان طور که از نامش پیداس��ت‬ ‫ترکیبی از هنر طراحی و اش��نایی با صنعت است‪.‬‬ ‫ن��واوری در صنعت عاملی اس��ت که به دلیل بروز‬ ‫نیازه��ای جدید مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان افراد با تس��لط به طراحی ب��ا توجه به‬ ‫جنبه ه��ای هن��ری ان و همچنی��ن اگاهی کافی‬ ‫نس��بت به س��ایر علوم طرح ه��ا و ایده های جدید‬ ‫درباره هر ح��وزه صنعتی را ارائه می دهند‪ .‬درواقع‬ ‫می توان گفت ج��واب نیازها از تص��ور به واقعیت‬ ‫تبدیل می ش��ود بنابراین امروز طراحی مهندس��ی‬ ‫یک��ی از ملزومات زندگی بوده و در صنایع مختلف‬ ‫ازجمله خودرو نقش بس��یاری دارد‪ .‬مش��تریان با‬ ‫سلیقه های گوناگون یکی از بسترهای مهم فعالیت‬ ‫این رشته صنعتی هستند که خودروسازان بزرگ‬ ‫جهان��ی با درک نی��از بازار و تامی��ن ان در بخش‬ ‫طراحی مدل ها و نیز کیفیت فنی محصوالت سهم‬ ‫خود را در بازار توسعه داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت به خواسته ها برمی گردد‬ ‫کش��وری که طراحی ماه��واره دارد به طور قطع‬ ‫در بحث طراحی خ��ودرو نیز می تواند به موفقیت‬ ‫دست یابد اما چرا تا امروز این مسئله محقق نشده‬ ‫است؟ حس��ینعلی بهجو‪ ،‬عضو هیات رییسه کانون‬ ‫طراحی مهندس��ی و طراحی مونت��اژ ایران معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬نخس��ت باید گفت چقدر این ایده ها مورد‬ ‫اس��تقبال قرار می گیرد؛ تا فضا فراهم نشود نباید‬ ‫انتظار اتفاق خاصی داشت بنابراین مسائل با شعار‬ ‫دادن دست یافتنی نخواهد بود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگر در هر بخش از صنعت اراده وجود‬ ‫داش��ته باش��د و با پش��تیبانی‪ ،‬برنامه ها هدفمند‬ ‫دنبال ش��ود به طور قطع به ای��ن امر مهم خواهیم‬ ‫رسید‪ .‬کشور در صنایع موشکی و انرژی هسته ای‬ ‫ب��ه توانمندی های بس��یار زیادی دس��ت یافت و‬ ‫کارهایی انجام ش��د که به لحاظ دانش��ی‪ ،‬دنیا باور‬ ‫نمی ک��رد درنتیجه با پش��تیبانی ب�� ه نتیجه مورد‬ ‫انتظ��ار می رس��یم‪ .‬این فع��ال در ح��وزه طراحی‬ ‫مهندس��ی به افراد توانمند در کش��ور اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬کارشناسان توانمندی در کشور داریم که در‬ ‫بخش های مختلف مانند کانون طراحی مهندسی‬ ‫و طراحی مونتاژ ایران فعالیت دارند و می توانند در‬ ‫این زمینه بس��یار کمک کننده باشند به طور نمونه‬ ‫یکی از ش��رکت های موفق در س��طح بین الملل از‬ ‫اعض��ای اولیه این کانون ب��وده که امروز تبدیل به‬ ‫نشان (برند) جهانی شده و در نقاط مختلف جهان‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های همه جانبه نگر و مستمر‬ ‫عضو هیات رییس��ه کانون طراحی مهندس��ی و‬ ‫طراحی مونتاژ ای��ران در ادامه تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫ن ش��رکت های داخلی‬ ‫دالیلی که باعث موفقیت ای ‬ ‫می ش��ود حمایت و پش��تیبانی از انهاست‪ .‬به طور‬ ‫حتم هرجا پشتیبانی واقعی انجام شود این توانایی‬ ‫در کش��ور وجود دارد که رشد و حرکت های رو به‬ ‫جلو داش��ته باشیم و موفقیت های ارزنده در سطح‬ ‫ملی و بین المللی به دست اوریم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬مس��ئوالن باید به این مس��ئله‬ ‫توجه ویژه داشته باش��ند که اگر چنین موضوعی‬ ‫(طراحی در صنعت خودرو) بخواهد عملیاتی شود‬ ‫باید نخست این طرح ها همه جانبه باشد و در کنار‬ ‫ان پایدار نیز باقی بماند‪.‬‬ ‫بهجو در پایان بیان کرد‪ :‬اهداف توسعه ای باید بر‬ ‫مبنای بینش درست و منطقی باشد بنابراین نکته‬ ‫مهم حمایت و پشتیبانی از ایده ها و طرح هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد محیط ناامن برای تولید‬ ‫ام��ا در ادام��ه علیرض��ا درویش‪ ،‬یک��ی دیگر از‬ ‫اعض��ای کان��ون طراح��ی مهندس��ی و طراح��ی‬ ‫مونت��اژ ایران به مش��کالت و موان��ع موجود برای‬ ‫ش��کل گیری ایده ها و نیز عملیاتی ش��دن طرح ها‬ ‫در صنع��ت به ویژه صنعت خودرو پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫امروزدر حوزه صنعت مش��کل علمی نداریم حتی‬ ‫مش��کل دسترس��ی به فناوری نیز نداریم‪ ،‬مشکل‬ ‫قوانی��ن اس��ت و زیرس��اخت هایی که بای��د اجازه‬ ‫دهد ش��رکت های طراحی مهندس��ی ادامه حیات‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬قوانین تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫گمرک‪ ،‬ارزش افزوده متناسب با برنامه ها و اهداف‬ ‫تعیین ش��ده وجود ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬به عنوان نمونه‬ ‫گاهی یک مامور تامی��ن اجتماعی می تواند مانند‬ ‫یک مبص��ر کالس بیای��د حضور و غی��اب کند و‬ ‫سپس در یک کارخانه را ببندد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین در یک ش��ب می توان‬ ‫تم��ام مدی��ران ش��رکتی را ممنوع الخ��روج کرد‪.‬‬ ‫اگر بخش��ی دولتی بدهکار باش��د و سال ها هزینه‬ ‫ندهد کسی نمی تواند معترض باشد اما اگر همین‬ ‫س��ازمان از مردم مبلغی طلب داش��ته باشد حتی‬ ‫ب��ه نرخ تعطیلی و ورشکس��تگی ان ش��رکت باید‬ ‫پرداخته ش��ود به طور نمونه در بحث قانون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت های طراح��ی‬ ‫مهندس��ی و حتی تولیدی فاکتور را صادر کرده اند‬ ‫و کارفرما دولتی اس��ت و هنوز هزینه ای پرداخت‬ ‫نک��رده ام��ا از س��وی نهاده��ای مالی فش��ار وارد‬ ‫می ش��ود که باید ارزش افزوده زودتر پرداخت شود‬ ‫و ش��رکت به ازای هر ماه دیرکرد باید ‪۲‬درصد بهره‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال طراحی مهندس��ی عن��وان کرد‪ :‬این ‬ ‫شرایط‪ ،‬محیط ناامن به وجود می اورد و ناخواسته‬ ‫به برنامه هایی که باید در راستای حمایت از تولید‬ ‫و توانمندی داخلی باشد اسیب می رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت پرداخت بهره دیرکرد‬ ‫درویش اظهار کرد‪ :‬از نظر هوش و دسترس��ی به‬ ‫فناوری‪ ،‬ایجاد و توس��عه ان و‪ ...‬مشکلی در کشور‬ ‫وجود ن��دارد و امروز بهتری��ن فارغ التحصیالن در‬ ‫مراک��ز علمی در حال تربی��ت و ورود به این بازار‬ ‫هستند‪ .‬استادهایی در دانش��گاه ها و مراکز علمی‬ ‫حضور دارند که می توانند محصوالت را براس��اس‬ ‫دانش و اس��تانداردهای جهان��ی طراحی کنند اما‬ ‫اگ��ر قرار اس��ت دان��ه ای گندم‪ ،‬بارور ش��ده و ‪۷۰‬‬ ‫دان��ه بدهد بای��د در خ��اک‪ ،‬اب و کود مناس��ب‬ ‫باش��د‪ .‬این بدیهی ترین مس��ئله برای کشت است؛‬ ‫کاش��ت‪ ،‬داشت و برداش��ت و هر زمان که مراحل‬ ‫درس��ت طی نش��ود نباید انتظار نتیج��ه مطلوب‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬مش��کل اساسی و پایه ‪ ،‬این قوانین‬ ‫هس��تند‪ .‬البته منظور این نیست که نباید مالیات‬ ‫پرداخت ش��ود بلک��ه همان گونه که دولت س��هم‬ ‫خ��ود را دریاف��ت می کند و اگ��ر دیرکردی وجود‬ ‫داشته باشد بهره ان را می گیرد خود سازمان های‬ ‫دولت��ی نی��ز وقت��ی پول بخ��ش خصوص��ی را با‬ ‫تاخیر پرداخ��ت می کنند باید خس��ارت دیر کرد‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گالیه ها از روند قوانین بخش تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬در تم��ام قراردادهایی که با س��ازمان های‬ ‫دولتی وجود دارد نوش��ته شده «کارفرما می تواند‪،‬‬ ‫پیمان��کار بای��د»؛ این نوع ن��گاه و برخ��ورد باید‬ ‫اصالح ش��ود‪ .‬اینجاس��ت که می بینی��م قوانین و‬ ‫زیرساخت های قانونی نیاز به بازنگری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون تصویب می شود اما اجرا خیر‬ ‫عضو کانون طراحی مهندس��ی و طراحی مونتاژ‬ ‫ایران برای برون رفت از ش��رایط فعلی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از اهداف کانون این اس��ت که به دانش��گاه ها و نیز‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی کمک کند تا در جهت درس��ت حرکت‬ ‫کنند و قوانینی تدوین ش��ود که به تولید بیش��تر‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نیاز اس��ت ضمن بازنگ��ری در قوانین‪،‬‬ ‫انهایی ک��ه مفید ب��وده اما اجرایی نش��ده اند نیز‬ ‫عملیاتی شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قوانین خوبی در کشور وجود دارد که‬ ‫پس از تصویب در همان ح��د باقی مانده اند برای‬ ‫نمون��ه در بح��ث دانش بنیان ها س��ال ها قانون ان‬ ‫تصویب شده بود اما کسی اجرا نمی کرد‪.‬‬ ‫درویش افزود‪ :‬امروز این مس��ئله از س��وی اداره‬ ‫کل امور مالیاتی پذیرفتنی نیس��ت؛ اینکه شرکتی‬ ‫دانش بنیان در بحث طراحی یا تولید فعال اس��ت‪،‬‬ ‫نه تنها به لحاظ پرداخت مالیات معافیت نمی دهد‬ ‫بلکه پرونده ‪ ۸‬س��ال گذش��ته را بیرون می کشد و‬ ‫عنوان می کند ش��ما بدهکار هس��تید‪ .‬ایا این گونه‬ ‫برخورد بر مبنای حمایت و پشتیبانی است؟‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حال باید دید چرا با وج��ود توانمندی طراحی‪،‬‬ ‫خودروسازان و قطعه س��ازان از این ظرفیت داخل‬ ‫اس��تفاده نمی کنن��د و ایا این موض��وع به فاصله‬ ‫صنعت و دانش��گاه برمی گردد یا مسئله مربوط به‬ ‫چیزی دیگر است؟‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪106/900/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪104/600/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫فناوری صنع��ت خودرو در‬ ‫دنیا به سمت تولید خودروهای‬ ‫برق��ی پی��ش رفت��ه و این امر‬ ‫فرصت مناس��بی برای صنعت‬ ‫خ��ودرو کش��ور ایج��اد کرده‬ ‫زیرا باید هم��گام با دانش دنیا‬ ‫حرکت و از مزایای فناوری های‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫جدید به نحو مطلوب استفاده‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫کنی��م‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫اگر سیاس��ت ها درست تدوین‬ ‫نش��ود به نوعی تنها واردکننده و مونتاژکنن��ده خواهیم بود‪.‬‬ ‫تولید قطعات خودرو به ش��دت وابس��ته به تیراژ انهاس��ت تا‬ ‫بتواند در بازار رقابت کن��د‪ .‬در تیراژ پایین امکان خودکفایی‪،‬‬ ‫س��اخت داخل و رقابت با قطع��ات خارجی وجود ندارد‪ .‬یکی‬ ‫از مش��کالت امروز صنعت خودرو واردات قطعه است‪ .‬به طور‬ ‫معمول قطعات از چین وارد می ش��ود‪ .‬امروز باید پرس��ید چرا‬ ‫پس از نی��م قرن فعالیت در صنعت خودرو‪ ،‬قطعه س��از هنوز‬ ‫مش��کل ظرفی��ت‪ ،‬کیفیت و نرخ دارد؟ پاس��خ این اس��ت که‬ ‫برنامه ای مش��خص و راهبردی وجود ن��دارد تا صنعت قطعه‬ ‫کش��ور رشد کند و همتراز قطعه سازان جهانی به لحاظ تیراژ‪،‬‬ ‫کیفیت و نرخ فعالیت داشته باشد‪ .‬امروز بحث صادرات قطعه‬ ‫مطرح اس��ت اما صنعت قطعه کدام محصول خود را می تواند‬ ‫صادر کند در حالی که نزدیک به ‪ ۳‬دهه است که یک فناوری‬ ‫دارد و قطعات مورد نیاز خودروهایی را تولید می کند که امروز‬ ‫در کش��ورهای دیگر در تردد نیستند‪ .‬در بحث صنعت خودرو‬ ‫این قطعه ساز است که نوع قطعات را به خودروسازان پیشنهاد‬ ‫می دهد نه اینکه خودروساز س��فارش قطعه داشته باشد زیرا‬ ‫این امر ش��رایط مونتاژ را به ذهن متبادر می کند‪ .‬درباره تولید‬ ‫خودروهای برقی و قطعات مورد نیاز ان اگر تیراژها قابل توجه‬ ‫نباش��د سرمایه گذاری و س��اخت محصوالت اقتصادی به نظر‬ ‫نمی رس��د اما اگر نقشه و برنامه ای جامع وجود داشته باشد و‬ ‫دولت با حمایت های خاص صنعت را تشویق به سرمایه گذاری‬ ‫روی قطعات خودروه��ای برقی کند می تواند موفقیت بزرگی‬ ‫برای کش��ور به دس��ت اید زیرا بخش بزرگی از قطعات مورد‬ ‫نی��از این خودروها همچ��ون خودروهای عادی اس��ت و تنها‬ ‫قسمت های باتری‪ ،‬برق و مکانیزم های مبدل ان متفاوت است‬ ‫و امکان س��اخت انها نیز در کشور وجود دارد به شرط انکه از‬ ‫نظر اقتصادی توجیه داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اهمیت تعرفه واردات تایر‬ ‫س��خنگوی انجمن صنفی صنعت‬ ‫تایر ای��ران گف��ت‪ :‬امروز خواس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان تایر از دولت‪ ،‬عملی‬ ‫ش��دن تعرفه واردات تایر اس��ت زیرا‬ ‫بی تردی��د این جریان کمکی موثر به‬ ‫تولید کنندگان داخلی تایر در کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬مصطفی تنها در گفت وگو‬ ‫با خبرخودرو با اش��اره ب��ه رقابت پذیری تولی��دات داخلی با‬ ‫تایرهای خارجی اظهار کرد‪ :‬هم اکنون تایرهایی که در داخل‬ ‫تولید می ش��وند از کیفیت و ایمنی بسیار خوبی برخوردارند‬ ‫و با توجه به اس��تاندارد اجباری که در این بخش وجود دارد‬ ‫اغل��ب تولی��دات ان قابل رقابت با نمونه های خارجی اس��ت‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬در س��ال های گذشته بارها درباره مشکالت و‬ ‫اهمیت کیفیت تایرها در ایمنی خودروها س��خنان زیادی به‬ ‫میان امده اما هرگز تایرهای ایرانی در این زمینه پایشان گیر‬ ‫نبوده بلکه عمده مش��کالت ناش��ی از تایرهایی وارداتی بوده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران در گفت وگو‬ ‫با خبرخودرو تصریح کرد‪ :‬در چنین شرایطی تولیدکنندگان‬ ‫تای��ر از دولت تقاض��ا دارند به موضوع تعرف��ه واردات تایر به‬ ‫طور جدی تر پرداخته و صنعت تایر کش��ور را در این جریان‬ ‫حمایت بیش��تری کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در چنین وضعیتی دلیلی‬ ‫ندارد مش��ابه تایرهایی که امروز در داخل تولید می ش��ود به‬ ‫طور گسترده وارد کشور شود تا فرصت های به وجود امده در‬ ‫حوزه اشتغال در کشور را مورد تهدید قرار دهد‪.‬‬ ‫تنها گفت‪ :‬امروز باید دولت فرصتی را فراهم کند تا انگیزه‬ ‫الزم برای س��رمایه گذاری در حوزه تولید تایر در کشور ایجاد‬ ‫شود و با سرمایه گذاری که در این زمینه می شود صنعت تایر‬ ‫رشدی متناسب با توس��عه صنعت خودرو در کشور داشته و‬ ‫همزم��ان تولیدکنندگان بتوانند تنوع تولید در این صنعت را‬ ‫متناس��ب با تنوع خودروهای در حال حرکت در کشور ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫قطع تحقق این جریان نیازمند ان اس��ت که سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و حتی خارجی به این موضوع تشویق شوند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫اگر تولیدکنندگان بزرگ دنیا مطمئن باش��ند که بازار کشور‬ ‫را در اختی��ار دارند حاضر به همکاری و مش��ارکت با صنایع‬ ‫داخلی در ح��وزه تجهیز فناوری و س��رمایه گذاری نخواهند‬ ‫ش��د‪ .‬وی با اش��اره به سیاس��ت دولت برای جذب س��رمایه‬ ‫و فن��اوری جدید در ح��وزه تولید تایر در کش��ور گفت‪ :‬این‬ ‫سیاس��ت بدون اختصاص امکان��ات در حوزه های صنعت تایر‬ ‫مانن��د صنعت خودرو محقق نخواهد ش��د‪ .‬تنها تاکید کرد‪:‬‬ ‫چنانچ��ه وضعیت بازار تایر به همین ش��کل باقی بماند بعید‬ ‫اس��ت کس��انی که س��هم قابل توجهی در بازار داخل دارند‬ ‫حاضر به سرمایه گذاری در کشور شوند و به طور قطع دلیل و‬ ‫انگیزه ای برای انجام این کار نخواهند داشت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 13 1396‬ربیع الثانی ‪ 1439‬اول ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 294‬پیاپی ‪2267‬‬ ‫خبر‬ ‫ناوگان تمام برقی اتوبوسرانی‬ ‫در چین‬ ‫شهر شن ژن چین تمامی ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۳۵۹‬دستگاه اتوبوس‬ ‫سامانه حمل ونقل شهری خود را برقی کرده است‪ .‬این شهر‬ ‫اع�لام کرده کل ناوگان اتوبوس عمومی خود را که ش��امل‬ ‫‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۳۵۹‬دس��تگاه می شود‪ ،‬به طور کامل برقی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بیش از نیمی از س��امانه حمل ونقل شن ژن‬ ‫درحال حاضر بر پایه برق عمل می کند‪ .‬این شهر برنامه دارد‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ )۱۴۰۸-۰۹‬از ش��ر همه وسایل‬ ‫نقلیه حمل ونقل عمومی بنزینی باقی مانده خالص شود‪.‬‬ ‫البته به همین سادگی نیست که بیش از ‪ ۱۶‬هزار وسیله‬ ‫نقلیه دیزلی کنار گذاشته شود‪ .‬ساخت ‪ ۵۱۰‬ایستگاه شارژ‬ ‫و ‪ ۸‬هزار دستگاه اتصال در سراسر شهر نیاز است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام پای��گاه خب��ری «ای ش��ن ژن»‪ ،‬این‬ ‫دستگاه های اتصال می توانند یک اتوبوس را در ‪ ۲‬ساعت به‬ ‫طور کامل شارژ و هر روز ‪ ۳۰۰‬وسیله نقلیه را شارژ کنند‪.‬‬ ‫به همان اندازه که این کار برای محیط زیست مفید است‪،‬‬ ‫ب��رای مقامات محلی نیز مزایای قابل توجهی دارد‪ .‬چین به‬ ‫مش��کالت الودگی هوا بدنام اس��ت‪ ،‬اما ناوگان اتوبوس های‬ ‫الکتریکی س��االنه از ازاد ش��دن ح��دود ‪ ۱/۳۵‬میلیون تن‬ ‫دی اکسیدکربن جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از انگجت‪ ،‬این واقعیت‬ ‫وجود دارد که ش��هر اکنون خیلی ارام تر ش��ده است‪ ،‬زیرا‬ ‫اتوبوس ها دیگر به اندازه قبل پر س�� رو صدا نیستند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬صرفه جویی در هزینه کلی ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫وس��ایل نقلیه حاال حدود ‪ ۷۵‬درصد کمت��ر انرژی مصرف‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫برای شروع این پروژه مبلغی حدود ‪ ۴۹۰‬میلیون دالر به‬ ‫عنوان یارانه پرداخت ش��ده است‪ ،‬اما این هزینه کمی برای‬ ‫دسترسی به هوای پاک‪ ،‬شهرهای ارام و رو کردن به دنیای‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۶‬میلیونی فولکس واگن‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫در ط��ول ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‪ ،‬خبره��ای زی��ادی مبنی بر‬ ‫رس��وایی فولکس واگن در پروژه دیزل گیت در س��طح دنیا‬ ‫منتشر شده اس��ت‪ ،‬اما وقتی امار فروش این خودروساز را‬ ‫بررس��ی می کنیم‪ ،‬بعید می دانیم به این غول خودروسازی‬ ‫دنی��ا لطمه ای در فروش وارد ش��ده باش��د چراکه به گفته‬ ‫فولکس واگ��ن‪ ،‬این ش��رکت در س��ال ‪،)۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫موفق به فروش ‪۶‬میلیون خودرو شده است‪.‬‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬فولکس واگن خودروهای جدیدی مانند‬ ‫اطلس‪ ،‬ارتئون و تی‪-‬راک را رونمایی کرد‪.‬‬ ‫اما فروش خوب این شرکت‪ ،‬مدیون مدل های محبوب و‬ ‫معروفی مانند جتا‪ ،‬گلف‪ ،‬پاسات‪ ،‬پولو و سدان سانتانا(ویژه‬ ‫بازار چین) است‪.‬‬ ‫توماس اولبریچ‪ ،‬مدیر تولید ش��رکت فولکس واگن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما در ‪ ۱۲‬ماه موفق به تولید بیش از ‪ ۶‬میلیون خودرو‬ ‫ش��دیم که این نشان دهنده پیش��رفت کارمندان و ارتقای‬ ‫توان خط تولید کارخانه های فولکس واگن اس��ت که تالش‬ ‫می کنند ظرفی��ت و کیفیت محصول تولیدی را با توجه به‬ ‫رشد تقاضای مشتریان افزایش دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خودرونویس‪ ،‬نوامبر (ابان) س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫فولکس واگ��ن به عن��وان پرفروش ترین خودروس��از امریکا‬ ‫ش��ناخته ش��د‪ .‬در این ماه این ش��رکت موفق ش��د ‪۱۰۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۷۵‬دس��تگاه جتا‪ ۶۴ ،‬هزار و ‪ ۴۴۹‬دس��تگاه گلف‬ ‫و ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۷۰۷‬دس��تگاه پاس��ات را در امریکا به فروش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه فولکس واگن ای اواس محصول‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬این شرکت اس��ت‪ ،‬هنوز برخی‬ ‫از نمایندگی ه��ای فولکس واگن در امری��کا این محصول را‬ ‫به راحتی به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫براس��اس امار موجود‪ ،‬فولکس واگن در ‪ ۷۲‬سال گذشته‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۵۰‬میلیون وس��یله نقلیه تولید کرده اس��ت که‬ ‫درحال حاض��ر بیش از ‪ ۶۰‬محص��ول در مجموعه خود دارد‬ ‫که این ‪ ۶۰‬مدل را در ‪ ۵۰‬کارخانه در ‪ ۱۴‬کشور می سازد‪.‬‬ ‫تولید ایستگاه اتوبوس‬ ‫با چابگر سه بعدی‬ ‫این روزها از چاپگرهای س��ه بعدی برای تولید هر چیزی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود و دنیای معماری و طراحی شاهد تولید‬ ‫نخستین ایستگاه اتوبوس کامل به کمک این چاپگرها است‪.‬‬ ‫در شرایطی که حتی ساخت خانه نیز بر عهده چاپگرهای‬ ‫س��ه بعدی گذاش��ته ش��ده‪ ،‬اس��تفاده از انها ب��رای ایجاد‬ ‫سرپناه های ساده تر دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫شرکت چینی «وین سان» با استفاده از چاپگر سه بعدی‬ ‫بیگ دلتای خود نخستین ایستگاه اتوبوس کامل را طراحی‬ ‫کرده که برای پشت س��ر گذاش��تن زمان انتظار تا رسیدن‬ ‫اتوبوس کافی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از نیواطلس‪ ،‬این ایس��تگاه اتوبوس‬ ‫با اس��تفاده از مواد بازیافتی و برخی زباله ها در کارخانه این‬ ‫ش��رکت در شانگهای س��اخته شده اس��ت‪ .‬قرار است این‬ ‫ایس��تگاه های اتوبوس در نقاط مختلف این کش��ور نصب و‬ ‫استفاده شود‪.‬این ایستگاه های اتوبوس طراحی های مختلفی‬ ‫دارن��د و در انها ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬صندلی بزرگ برای نشس��تن افراد‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنین ‪ ۲‬طرف این ایس��تگاه ها روباز طراحی‬ ‫شده تا مسافران به راحتی بتوانند اطراف خود را ببینند‪.‬‬ ‫مدیران صنعت خودرو‬ ‫می گویند وسایل نقلیه‬ ‫به طورکامل خودران‬ ‫و دارای قابلیت‬ ‫به اشتراک گذاری برای‬ ‫جابه جایی‪ ،‬در یک دهه‬ ‫اینده یا کمی بیش از‬ ‫ان به بخش حمل ونقل‬ ‫وارد می شوند‪ ،‬اما‬ ‫اشتیاق فزاینده به‬ ‫طراحی فضای داخلی بر‬ ‫پایه فناوری و های تک‬ ‫در مدل های امروزی‬ ‫نیز به روشنی قابل‬ ‫مشاهده است‬ ‫با پخش منظره های خیالی هنگام رانندگی از سفر لذت ببرید‬ ‫اینده صنعت خودرو در مشت فناوری های نوین‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان صنعت خ��ودرو بر این‬ ‫باور هستند که اینده خودروسازی امروز فرا رسیده‬ ‫ن پیشران همان اینده ای‬ ‫است و خودروهای خودرا ‬ ‫هس��تند که س��ال های گذش��ته درباره ان صحبت‬ ‫می ش��د و حاال ان اینده پیش روی صنعت خودرو‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تص��ور کنید ترتیب صندلی ه��ای خودرو را تغییر‬ ‫می دهید ت��ا بتوانید به راحت��ی و در یک دورهمی‬ ‫لذت بخ��ش فیلم س��ینمایی مورد عالقه ت��ان را در‬ ‫خ��ودرو ببینید یا ب��ه این فکر کنید ک��ه می توانید‬ ‫کارکردهای��ی مانن��د تهویه هوا را با لمس شیش��ه‬ ‫پنج��ره خودرو ک��م و زیاد کنید ی��ا حتی اینه های‬ ‫عق��ب خودرو را با دوربین هایی عوض کنید که دید‬ ‫دقیق و کاملی از ترافیک اطراف را به ش��ما می دهد‪.‬‬ ‫این ها همان اینده ای است که اکنون فاصله چندانی‬ ‫با عاشقان خودرو ندارد‪.‬‬ ‫یک روانش��ناس بالینی زمانی درباره ش��خصیت‬ ‫انهایی که در صنعت خودرو در سراسر جهان فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬نظر جالبی ارائه داد‪ .‬تیپ ش��خصیتی این‬ ‫افراد به گفته این روانش��ناس با فعاالن بس��یاری از‬ ‫صنای��ع دیگ��ر متفاوت اس��ت‪ .‬به گفت��ه این خانم‬ ‫روان ش��ناس‪ ،‬کس��انی که در صنعت فوالد فعالیت‬ ‫می کنند به دلیل قدرتی بودن این صنعت جذب ان‬ ‫شده اند‪ .‬در کسب وکارهای فوالدی همه چیز‪ ،‬درباره‬ ‫اینکه چه کس��ی قوی تر اس��ت و چه کسی خطرات‬ ‫بزرگت��ری را به جان می خرد و چه کس��ی در پایان‬ ‫روز برنده می شود‪ ،‬خالصه می شود‪.‬‬ ‫به گفته این روانشناس‪ ،‬داستان شخصیت مدیران‬ ‫صنعت خ��ودرو‪ ،‬ام��ا با صنای��ع ف��والدی متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬انها بیش از هر چیز ش��یفته ظاهر‪ ،‬اس��تیل‬ ‫و عالقه من��د به نش��ان دادن خود ب��ه جهان خارج‬ ‫هس��تند‪ .‬انها ش��بیه فعاالن صنایع فوالد نیستند و‬ ‫بیش��تر مردانی جذب این کار می ش��وند که دوست‬ ‫دارند کسب وکارش��ان را به دیگران نش��ان دهند‪ .‬با‬ ‫این تحلیل روانشناس��ی رس��یدن ب��ه ان اینده در‬ ‫همین روزها موضوع شگفت اوری نیست‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا نمایش��گاه های خ��ودرو ب��ا نمایش‬ ‫خودروه��ای خودران ک��ه از طیف گس��ترده ای از‬ ‫امکان��ات فناوران��ه برخوردارن��د‪ ،‬نم��ود کامل��ی از‬ ‫تحلیل روانش��ناختی فعاالن صنعت خودرو را نشان‬ ‫می دهند‪ .‬در واقع خودروهای پیش��رفته امروزی به‬ ‫سالن های سینما و زمین های بازی متحرک تبدیل‬ ‫ش��ده اند که به راحتی می توان با امکانات ش��ان رنج‬ ‫سفر را لذت بخش کرد‪.‬‬ ‫بری��ن کرانیچ‪ ،‬مدیر اجرایی س��اخت تراش��ه های‬ ‫رایانه ای ش��رکت اینتل چندی پی��ش اعالم کرد با‬ ‫شرکت سینما و سرگرمی «برادران وارنر» به توافق‬ ‫رس��یده تا یک ویژگی جالب و به ش��دت فناورانه به‬ ‫خودروهای خودران اضافه کند‪ .‬ترکیب تصاویری از‬ ‫فضای ش��هری که خودروی خودران توانایی دیدن‬ ‫انها را دارد با صحنه هایی از یک فیلم و نشان دادن‬ ‫نتیجه این منظره ش��هری خیالی در شیشه پنجره‬ ‫خودروی خودران‪ ،‬هدفی اس��ت که اینتل و برادران‬ ‫وارنر از این همکاری دنبال می کنند‪.‬‬ ‫این فناوری می تواند یک نیاز جدی برای شهرهای‬ ‫پر ترافیک و ش��لوغ جهان باشد که مردم خسته از‬ ‫جمعیت و شلوغی از دیدن منظره های خیالی شهر‬ ‫لذت ببرند‪ .‬خیابان های شهری مانند لس انجلس با‬ ‫ان همه ش��لوغی و رفت و ام��د بی تردید به چنین‬ ‫فن��اوری احتیاج دارد؛ بنابراین ایده تبدیل خودروها‬ ‫به س��الن های گردان سینما یک ایده خوش ترکیب‬ ‫اس��ت که مدیران صنعت سینما و سرگرمی در کنار‬ ‫خودروس��ازان می توانند درب��اره ان به نتایج خوبی‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫توماس ک��وگ‪ ،‬کارمند ارش��د بخ��ش دیجیتال‬ ‫شرکت برادران وارنر دراین باره در حاشیه نمایشگاه‬ ‫خودرو لس انجلس که نوامبر س��ال گذشته میالدی‬ ‫(اب��ان ‪ )۱۳۹۷‬برگ��زار ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬رف��ت و امد‬ ‫کسل کننده می تواند به س��فری تبدیل شود که در‬ ‫ان خودروهای خودران ام��کان ایجاد بهترین زمان‬ ‫برای تفریح و سرگرمی را فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫کرانیچ اظهار کرده ش��رکت برادران وارنر می تواند‬ ‫«تجربه های همه جانبه ای» را با اس��تفاده از انعکاس‬ ‫فیلم و بازی در شیش��ه پنجره در درون خودروهای‬ ‫رباتیک برای سرنشینان ایجاد کند‪.‬‬ ‫پخ��ش منظره های خیالی یا تنظیم تهویه مطبوع‬ ‫تنه��ا بخش��ی از ایده های��ی اس��ت ک��ه طراحان و‬ ‫س��ازندگان در صنعت خ��ودرو به عنوان تالش برای‬ ‫اینده ای بدون راننده در دس��تور کارشان قرار دارد‪.‬‬ ‫وقتی صنع��ت خودرو به جایی رس��ید که می تواند‬ ‫خودرویی ب��ا توانایی تش��خیص جه��ت خیابان ها‬ ‫بس��ازد‪ ،‬دیگر طراحی داخلی مشابه انچه در ابتدای‬ ‫این صنعت وجود داش��ت‪ ،‬نه تنها ضرورتی ندارد که‬ ‫خنده دار نیز به نظر می ای��د؛ بنابراین فضای داخلی‬ ‫خودروها بیش��تر به اتاق های نش��یمن یا سالن های‬ ‫پذیرایی تبدیل می ش��وند که ‪ 4‬چ��رخ زیر انها قرار‬ ‫گرفت��ه و می توانند ب��ه هرجا که خواس��تند بروند‪.‬‬ ‫اتاق ه��ا و س��الن هایی ک��ه روی انعطاف پذی��ری و‬ ‫سرگرمی‪ ،‬تمرکز دارند‪.‬‬ ‫مدیران صنع��ت خودرو می گویند وس��ایل نقلیه‬ ‫به طورکامل خودران و دارای قابلیت به اشتراک گذاری‬ ‫برای جابه جایی‪ ،‬در یک دهه اینده یا کمی بیش از‬ ‫ان به بخش حمل ونقل وارد می ش��وند‪ ،‬اما اشتیاق‬ ‫فزاینده به طراحی فض��ای داخلی بر پایه فناوری و‬ ‫های ت��ک در مدل های امروزی نیز به روش��نی قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬ ‫در تازه تری��ن مدل ه��ای خودروه��ای لوک��س‪،‬‬ ‫اطالعات از ابزارهای دیجیتال پشت چرخ به صفحه‬ ‫نمایش هایی امده اند که روی شیش��ه جلوی خودرو‬ ‫قابل دیدن هستند‪.‬‬ ‫به هرحال این روزها شرکت های خودروسازی هر‬ ‫چه بیش��تر در حال گس��ترش همکاری های خود با‬ ‫خودروس��ازان سراسر جهان هس��تند و شرکت های‬ ‫خودروس��ازی برای ج��ا نماندن از مس��ابقه تبدیل‬ ‫خودروه��ا به فضای س��رگرمی‪ -‬اطالع��ات از همه‬ ‫امکانات خود برای همکاری با ش��رکت های فناوری‬ ‫با هدف ارتقای س��رگرمی های خودرویی اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫البته چالش پیش روی خودروسازان این است که‬ ‫در دنیای��ی که به زودی خودروها در ان اش��تراکی‬ ‫ش��ده و مالکیت خودرو کمرن��گ و به تدریج از بین‬ ‫می رود‪ ،‬طوری امکانات اطالعات‪ -‬سرگرمی را ایجاد‬ ‫کنند که هم��ه افرادی که به طور اش��تراکی از این‬ ‫امکانات استفاده می کنند با تنها یک بار سوار شدن‬ ‫بر ان خودرو بتوانند بهره کافی از انها را ببرند‪.‬‬ ‫ی��ک قابلیت مهم این س��امانه ها‪ ،‬امکان اتصال به‬ ‫تلفن های همراه اس��ت که اس��تفاده از انها را برای‬ ‫کاربران راحت تر می کند‪.‬‬ ‫ساده سازی استفاده از این امکانات باعث می شود‬ ‫تص��ور همه مدل خودرویی با ای��ن امکانات چندان‬ ‫سخت نباشد‪.‬‬ ‫پیش��ی بینی ها بر این است که با اغاز سال جدید‬ ‫میالدی این روند سرعت گرفته و امکانات اطالعات‪-‬‬ ‫س��رگرمی مانند فرمان یا دنده به یکی از الزام های‬ ‫اصلی خودروها تبدیل شود‪.‬‬ ‫وجود اطالعات‪ -‬س��رگرمی بی تردید باعث خواهد‬ ‫شد شکل و ش��مایل مسیریابی در سطح خیابان ها‪،‬‬ ‫جست وجو در اینترنت و پخش موسیقی در خودروها‬ ‫به طور کامل تغییر کند و به ویژه برای کس��انی که‬ ‫در مس��یریابی مشکالت اساسی دارند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫اطالعات‪ -‬س��رگرمی حتی ت��ا جایی پیش رفته که‬ ‫می تواند پیام های صوتی راننده را دریافت و براساس‬ ‫نظر او عمل کند‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه وقت��ی در چنی��ن خودرویی‬ ‫می نشینید دل تان نخواهد از این خودرو پیاده شوید‬ ‫و ه��ر انچه از س��رگرمی و اطالعات نیاز دارید را در‬ ‫خودروی خود بیابید‪ .‬دنیا در حال حرکت به چنین‬ ‫سمتی است و رسیدن به مقصد در چنین شرایطی‬ ‫نیاز به طی کردن مسافت زیادی ندارد‪.‬‬ ‫منبع‪detroitnews :‬‬ ‫پاناسونیک برای مقابله با الودگی هوا چه می کند؟‬ ‫پاناس��ونیک ب��ا هم��کاری ش��رکت های چینی‬ ‫ب��ه منظور تامین س�لامت ش��هروندان و افزایش‬ ‫کیفیت هوای مکان های مختلف‪ ،‬به ارتقا و توسعه‬ ‫دستگاه های تصفیه هوای خانگی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫از انجایی که امروز کشورها و شهرهای بسیاری‬ ‫با کیفیت پایین و الودگی هوا دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کنن��د‪ ،‬یافتن راهکاری برای تنفس هوای پاک‬ ‫و س��الم می تواند کمک بسزایی به تامین سالمت‬ ‫شهروندان کند‪.‬‬ ‫وقتی سخن از محصوالت تهویه و تصفیه کننده‬ ‫هوا به میان می اید‪ ،‬ش��رکت پاناس��ونیک یکی از‬ ‫پیش��گامانی اس��ت که در عرصه تولید و طراحی‬ ‫دستگاه های تهویه هوا حرف نخست را می زند‪.‬‬ ‫هم اکن��ون مس��ئوالن مربوط در این ش��رکت‬ ‫اعالم کرده اند پاناس��ونیک با همکاری شرکت های‬ ‫چین��ی فع��ال در این زمین��ه تصمی��م گرفته به‬ ‫مقابله ب��ا الودگی هوا‪ ،‬تنفس هوای ناس��الم و در‬ ‫نتیجه بیماری های ریوی و تنفس��ی شهروندان در‬ ‫شهرهای الوده جهان بپردازد‪.‬‬ ‫براس��اس نتایج اخرین پژوهش ها و بررسی های‬ ‫انج��ام ش��ده جهان��ی‪ ،‬کیفی��ت ناس��الم ه��وا و‬ ‫بیماری ه��ای مختل��ف به وی��ژه بیم��اری ریوی و‬ ‫ن دارند‪ .‬به همین‬ ‫تنفسی ارتباط مستقیمی با انسا ‬ ‫دلیل غول های فناوری بس��یاری مانند پاناسونیک‬ ‫تصمیم گرفته اند با استفاده و بهره مندی از دانش‬ ‫تخصص��ی و فناوری های خود ب��ه تامین و ارتقای‬ ‫سطح سالمت و بهداشت شهروندان کمک بسزایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن نتایج و همچنی��ن گزارش های‬ ‫منتش��ر شده از س��وی سازمان س�لامت جهانی‪،‬‬ ‫افزون بر یک میلیارد نف��ر در جهان هوای به طور‬ ‫کامل الوده و ناس��المی را تنف��س و وارد ریه های‬ ‫خ��ود می کنند ک��ه همین امر باعث می ش��ود در‬ ‫معرض بیماری های خطرناک و ناعالج بسیاری قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫پاناس��ونیک با انتشار پستی اعالم کرد قابلیت و‬ ‫فناوری جدیدی را به دستگاه تصفیه هوای خانگی‬ ‫خود افزوده که قادر اس��ت عالوه بر اکسیژن سازی‬ ‫و تصفیه هوای ال��وده موجود در محل زندگی‪ ،‬به‬ ‫کاربران این امکان را بدهد تا از درجه هوای خانه‪،‬‬ ‫میزان رطوبت و خش��کی هوا‪ ،‬میزان ذرات گرد و‬ ‫غب��ار در هوا‪ ،‬درصد وجود االینده های مختلف در‬ ‫هوا و سایر اطالعات الزم اگاهی پیدا کنند‪.‬‬ ‫قابلیت جدید دیگری که پاناس��ونیک از ان خبر‬ ‫داده ان است که این دستگاه تصفیه هوای خانگی‬ ‫از انرژی موجود در گردش��ی ک��ه در فضای خانه‬ ‫در حرکت اس��ت‪ ،‬استفاده کرده و ان را تبدیل به‬ ‫هوای ت��ازه و پاک می کند و بدین گونه احس��اس‬ ‫کس��الت‪ ،‬گرفتگی هوا و بو گرفت��ن هوای فضای‬ ‫خانه را از بین خواهد برد‪.‬‬ ‫پاناس��ونیک نام این قابلیت جدید را« س��امانه‬ ‫ه��وای تازه» نامی��ده اس��ت و از ان به عنوان یک‬ ‫پیش��رفت بزرگ در عرصه دستگاه ها و گجت های‬ ‫الکترونیکی خانگی یاد کرده است‪.‬‬ ‫کاربران این سامانه قادر خواهند بود تمامی این‬ ‫اطالعات را روی تبلت یا گوش��ی هوش��مند خود‬ ‫مشاهده‪ ،‬پیگیری و کنترل کنند‪.‬‬ ‫دولت چین از جمله کش��ورهایی است که بنابر‬ ‫توافقنامه پاریس به منظور حفظ محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫کاه��ش می��زان انتش��ار االینده ها به ج��و زمین‬ ‫سیاست گذاری های جدیدی را در قبال ممنوعیت‬ ‫خودروهای بنزینی و دیزلی و به طور کلی وس��ایل‬ ‫نقلی��ه االین��ده در پیش گرفته اس��ت‪ .‬به عبارتی‬ ‫دیگر این کشور قصد دارد تا سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۴۲۸-1429‬یعنی ‪ ۲‬دهه اینده فروش‪ ،‬تولید‬ ‫و استفاده از تمامی خودروهای بنزینی و دیزلی را‬ ‫ممنوع و متوقف کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بس��یاری از کشورهای جهان‬ ‫قص��د دارند با هدف مقابله با الودگی هوا و کاهش‬ ‫می��زان انتش��ار االینده ها و گازه��ای گلخانه ای و‬ ‫حفظ بیش��تر محیط زیس��ت‪ ،‬خودروه��ای تمام‬ ‫الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند‪.‬‬ ‫دولت های بس��یاری مانن��د انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫نروژ‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬چین و هند ازجمله‬ ‫پیش��گامانی هس��تند که قص��د دارند ب��ه منظور‬ ‫جلوگی��ری از الودگی هوا وحفظ محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫تولی��د و فروش خودروه��ای بنزینی و دیزلی را تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی(‪ )۱۴۰۸-1409‬و در نهایت تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪ )۱۴۲۸-1429‬یعنی حدود‬ ‫‪ ۲‬دهه اینده ممنوع و متوقف اعالم کنند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬دی ‪ 13 1396‬ربیع الثانی ‪ 1439‬اول ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 294‬پیاپی ‪2267‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاصله صنعت از پژوهش های‬ ‫مقابله با کم ابی‬ ‫صادق نجفی‬ ‫رحیم میدانی‬ ‫فتحعلی محمد زاده‬ ‫در دیدار معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با معاون وزیر نیرو تصمیم گیری شد‬ ‫تامین اب صنایع کوچک با امتیازهای وزارت نیرو‬ ‫اغازمقابله با کم ابی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تامی��ن پای��دار اب همان ط��ور که ب��رای اش��امیدن و‬ ‫شست وش��وی خانگی مهم اس��ت برای بخ��ش صنعت نیز‬ ‫اهمیت بسیاری دارد‪ .‬هرچند اب در بخش صنعت به نسبت‬ ‫بخش کشاورزی کمتر مصرف می شود‪ ،‬در مجموع ‪ ۳‬درصد‬ ‫از کل مص��رف اب کش��ور به بخش صنع��ت اختصاص دارد‬ ‫ام��ا همین مقدار کم ارزش افزوده و اش��تغالزایی بیش��تری‬ ‫را ب��ه دنب��ال دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬راهکارهای جبران کس��ری‬ ‫اب در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی با نگاه ب��ه اهمیت ان‬ ‫در اش��تغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در نشس��ت صمیمانه‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با معاون وزیر نیرو در‬ ‫ام��ور اب و ابف��ا مورد تاکید و بررس��ی ق��رار گرفت‪ .‬صادق‬ ‫نجف��ی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که پیش از این‬ ‫به تغییر شرایط اقلیمی کشور و اهمیت تهیه الگوی مصرف‬ ‫مناسب با اینده نگری در چشم انداز ‪ ۱۴۲۸‬تاکید کرده بود‪،‬‬ ‫اکنون در گفت وگو با «گسترش صنعت» از استقرار نماینده‬ ‫ش��هرک های صنعتی در س��اختار س��ازمانی و تشکیالتی‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران و شرکت های اب منطقه ای‬ ‫اس��تان ها خبر داد و افزود‪ :‬دست کم یک مدیر یا کارشناس‬ ‫مس��ئول به عنوان پیگیری کننده و متول��ی موضوع تامین‬ ‫اب م��ورد نیاز بخش صنعت و ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫تعیین ش��ده و در نهادهای مربوط تامین اب حضور پیوسته‬ ‫خواهد داشت‪ .‬نجفی معتقد است که تغییر اقلیم در ایران از‬ ‫سال ها پیش اغاز شده است که با توجه به محدودیت منابع‬ ‫ابی باید برای ادامه دار ش��دن فعالیت های صنعتی در کشور‬ ‫برنامه ری��زی ک��رد‪ .‬وی چش��م انداز ‪ ۱۴۲۸‬را مبنای تامین‬ ‫اب در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی ق��رار داده و از مدیران‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی نیز خواس��تار ارائه راهکارهای‬ ‫تامین اب مورد نیاز صنایع با توجه به تغییرات اقلیمی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت ارزش افزوده اب در صنعت‬ ‫بررس��ی و تصوی��ب ‪ 13‬امتی��از وزارت نی��رو ب��ه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط مهم تری��ن موضوع در دی��دار ‪ 2‬معاون‬ ‫وزیر بود‪ .‬رحی��م میدانی‪ ،‬معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا‬ ‫در نشس��ت صمیمی با صادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت تاکید کرد‪ :‬با توجه به نقش باالی اب برای‬ ‫بخ��ش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اش��تغالزایی‪ ،‬تامین‬ ‫اب م��ورد نیاز این بخش در راس��تای سیاس��ت های کاری‬ ‫وزارت نیرو در جهت تامین معیش��ت جایگزین از مهم ترین‬ ‫برنامه های کاری این وزارتخانه اس��ت‪ .‬صادق نجفی‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران نیز ب��ا بیان اهمیت‬ ‫موضوع و ضرورت بسترس��ازی الزم برای ایجاد اش��تغال در‬ ‫کش��ور در جهت تسهیل در تامین کسری اب ضروری مورد‬ ‫نیاز ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور خواستار همراهی‬ ‫مجموع��ه همکاران وزارت نیرو ش��د‪ .‬فتحعلی محمدزاده‪،‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی نیز‬ ‫در ادامه این نشس��ت گزارشی با موضوع نگاهی به وضعیت‬ ‫تامین اب ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور را تحویل داد‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش عملکرد با ارائه امار مرب��وط‪ ،‬قوانین و مقررات‬ ‫مورد مقایس��ه وضعیت کش��ور با وضعیت تامین اب بخش‬ ‫صنعت سایر کشورهای درحال توسعه همراه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار متولی تامین اب‬ ‫ادامه این نشس��ت با ارائه راهکارهایی همراه بود که مورد‬ ‫تواف��ق دو طرف ق��رار گرفت‪ .‬بنابراین ب��ا توجه به خالهای‬ ‫موج��ود برای تس��هیل در کار و پیگیری اثربخش مس��ائل‬ ‫تخصی��ص اب و تامین اب مورد نیاز بخ��ش صنعت از یک‬ ‫س��و و در راستای اجرای مفاد منش��ور حقوق شهروندی از‬ ‫س��وی دیگر مقرر شد در س��اختار س��ازمانی و تشکیالتی‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران و شرکت های اب منطقه ای‬ ‫اس��تان ها دست کم یک مدیر یا کارشناس مسئول به عنوان‬ ‫پیگیری کنن��ده و متولی موضوع تامین اب مورد نیاز بخش‬ ‫صنعت و ش��هرک ها و نواحی صنعتی تعیین شود‪ .‬همچنین‬ ‫براساس توافق های انجام شده در جلسه بررسی راهکارهای‬ ‫تامین اب‪ ،‬مقرر شد بحث تخصیص اب به شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی از مح��ل صرفه جویی های حاصل ش��ده از اجرای‬ ‫طرح تعادل بخش��ی در اولویت باشد زیرا شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی نیازهای اب��ی کمی دارند اما همین س��هم اب در‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط ارزش افزوده و اشتغالزایی باالیی‬ ‫دارد‪ .‬قرار ش��د اب مورد نیاز واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی تا سقف مصوبه مورخ ‪۸۴/۴/۱۲‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازنگری و اصالح تعرفه ها‬ ‫در این نشس��ت همچنین مقرر شد نرخ خدمات ارائه شده‬ ‫به منابع اب زیرزمینی(موس��وم ب��ه حق النظاره) چاه های‬ ‫اب ش��هرک ها و نواحی صنعتی به جای محاس��به براساس‬ ‫پروانه بهره برداری برمبنای میزان اب واقعی برداشتی(طبق‬ ‫کنتور) محاس��به ش��ده و با توجه ب��ه اعتراض های موجود‬ ‫تعرف��ه ان نیز مورد بازنگری و اص�لاح قرار گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫در طرح ه��ای تامی��ن اب ک��ه از س��وی دول��ت تامی��ن‬ ‫اعتبارش��ده‪ ،‬وزارت نی��رو هزینه ه��ای س��رمایه گذاری‬ ‫اولی��ه را از ش��هرک ها و نواحی صنعتی دریاف��ت نکند‪ .‬در‬ ‫ادامه این نشس��ت ب��ا توجه به محدودیت ه��ای موجود در‬ ‫زمینه تامی��ن اب‪ ،‬ضرورت تالش هر چه بیش��تر در جهت‬ ‫مدیریت بهین��ه مصرف اب و همچنین ایجاد ش��بکه های‬ ‫بازچرخانی و توس��عه ش��بکه های اس��تحصال اب صنعتی‬ ‫و اس��تفاده دوباره از پس��اب تصفیه ش��ده تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب ش��هرک ها و نواحی صنعتی م��ورد تاکید قرار داده‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین مقرر ش��د در راس��تای اجرای ش��یوه نامه‬ ‫اصالحی نحوه اجرای مواد ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬قانون توزیع عادالنه اب‪،‬‬ ‫تغییر کاربری مجوز چاه های اب کش��اورزی خریداری شده‬ ‫به صنعتی به گونه ای که میزان اب چاه های خریداری ش��ده‬ ‫بدون کاهش مطابق میزان اب چاه طبق پروانه بهره برداری‬ ‫قبلی منتقل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل در اجرای طرح های اب رسانی‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت براس��اس توافق ها‪ ،‬مقرر ش��د در‬ ‫راس��تای اج��رای ایین نام��ه اصالحی م��واد ‪ ۱۱ ،۱0‬و ‪۱۳‬‬ ‫ایین نام��ه اجرای��ی فصل دوم قان��ون توزی��ع عادالنه اب‪،‬‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی از اعم��ال محدودیت عمق‬ ‫حفاری برای چاه های ابی که به کف ش��کنی و الیروبی نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬مس��تثنا ش��وند‪ .‬همچنین مطالعات مورد نیاز برای‬ ‫اجرای طرح های اب رس��انی ش��هرک ها و نواحی صنعتی از‬ ‫مح��ل منابع دراختی��ار وزارت نیرو از س��وی این وزارتخانه‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در راس��تای اجرای مفاد ماده ‪ ۸۱‬قانون الحاق‬ ‫برخ��ی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت‬ ‫و همچنین ماده ‪ ۵۴‬قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه‬ ‫مقرر ش��د هر دو نهاد با پیگیری مش��ترک از سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه ب��ه نح��وی موضوع را دنب��ال کنند که هر س��ال‬ ‫براس��اس برنامه های عملیات��ی‪ ،‬اعتبارات م��ورد نیاز برای‬ ‫اب رس��انی به ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی در بودجه های‬ ‫س��نواتی پیش بینی ش��ود‪ .‬همچنی��ن با توجه ب��ه انتقال‬ ‫واحدهای صنعتی موجود اعم از داخل و خارج ش��عاع ‪۱۲0‬‬ ‫کیلومتری تهران و ‪ ۵0‬کیلومتری اصفهان و ‪ ۳0‬کیلومتری‬ ‫سایر کالنش��هرها به ش��هرک ها و نواحی صنعتی مقرر شد‬ ‫پیگیری ه��ای الزم برای انتقال میزان س��هم اب انها نیز از‬ ‫مصارف شهری به مصارف شهرک ها و نواحی صنعتی نیز در‬ ‫دستور کار وزارت نیرو قرار داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهمیه اب‬ ‫از دیگر مباحث مطرح در این نشس��ت افزایش س��همیه‬ ‫اب ش��هرک های صنعتی بود که قرار ش��د در جهت تامین‬ ‫کس��ری اب ضروری مورد نیاز ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کش��ور به می��زان ‪ ۲۶00‬لیتر بر ثانیه در س��ال مزین به نام‬ ‫«اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» مس��اعدت های الزم از‬ ‫س��وی همکاران معاونت امور اب و ابفای وزارت نیرو انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین در راس��تای اجرای بن��د ‪ ۴‬بخش الف ماده‬ ‫‪ ۲۷‬قانون برنامه شش��م توسعه کشور برای ایجاد ‪ ۹۸‬ناحیه‬ ‫صنعتی در مراکز دهس��تان ها‪ ،‬مقرر شد موضوع تامین اب‬ ‫م��ورد نیاز برای نواحی صنعتی نیز از س��وی وزارت نیرو در‬ ‫دستور کار قرار داده شود‪.‬‬ ‫استحصالابدرشهرکصنعتیرنگسازان‬ ‫طرح اس��تحصال اب در تصفیه خانه صنعتی ش��هرک صنعتی رنگس��ازان‬ ‫ش��هرضا با هدف رفع چالش اب در این ش��هرک اجرا می شود‪ .‬استحصال اب‬ ‫ش��امل استفاده دوباره از پساب در شهرک ها و نواحی صنعتی به منظور حفظ‬ ‫منابع اب‪ ،‬حل بحران های زیس��ت محیطی ناش��ی از ورود فاضالب به محیط‬ ‫و بهره برداری از منابع اب غیرمتداول اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا با بیش از یک هزار فرصت شغلی ایجادشده‬ ‫در کیلومتر ‪ ۶0‬جاده اصفهان واقع شده است‪ .‬مصوبه دولت برای تاسیس این‬ ‫شهرک‪ ،‬اسفند ‪ ۱۳۷۱‬در ‪ ۹۱‬هکتار صادر شده است‪ .‬اکنون تامین اب یکی از‬ ‫چالش هایاصلیشهرکصنعتیرنگسازاناستکهمطالعاتطرحاستحصال‬ ‫اب در تصفیه خانه این شهرک با هدف رفع این چالش در حال انجام است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی اصفهان محمدجواد بگی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان در این باره گفت‪ :‬با‬ ‫اقدام هایی مانند راه اندازی مدول ‪ ۲‬تصفیه خانه شهرک با ظرفیت هزار و ‪۵00‬‬ ‫مترمکعب در شبانه روز‪ ،‬خط انتقال پساب شهری شهرضا با ظرفیت ‪ ۳0‬لیتر‬ ‫بر ثانیه به تصفیه خانه این ش��هرک‪ ،‬حفاری دوباره ‪ ۲‬چاه موجود در شهرک و‬ ‫افزایش ابدهی چاه ها از یک به ‪ ۱0‬لیتر بر ثانیه‪ ،‬بخشی از این چالش رفع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بگی افزود‪ :‬با اجرای طرح استحصال اب در تصفیه خانه این شهرک و‬ ‫همچنین پیش بینی افزایش دبی خط لوله شهری ورودی از شهرضا به ‪ ۶0‬لیتر‬ ‫بر ثانیه‪ ،‬این چالش به طور کامل رفع می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان اصفهان گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹۵‬درصد اب مورد نیاز فضای سبز این‬ ‫شهرک از طریق تصفیه خانه صنعتی تامین می شود‬ ‫بخ��ش صنع��ت چن��دان‬ ‫ک��ه باید و ش��اید ب��ه حوزه‬ ‫پژوه��ش و ایده پ��ردازی‬ ‫اعتم��اد نمی کن��د‪ .‬هرچند‬ ‫پژوهش��گران عالقه من��د به‬ ‫انجام فعالیت های پژوهش��ی‬ ‫برای رف��ع نیازهای کش��ور‬ ‫امید بزرگ حداد‬ ‫هس��تند‪ ،‬ب��ه دلی��ل نب��ود‬ ‫استاد دانشگاه تهران‬ ‫دعوت‪ ،‬درخواس��ت‪ ،‬حمایت‬ ‫و مش��ورت با پژوهش��گران‬ ‫در انج��ام طرح های پژوهش��ی و اتاق های فکر‪ ،‬پژوهش ها‬ ‫به طور عمومی به س��مت پژوهش های بنیادی سوق پیدا‬ ‫کرده و فاصله زیادی میان صنعت و دانش��گاه ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حوزه پژوهش های مرتب��ط با منابع اب نیز این‬ ‫فاصله مشاهده می ش��ود به نحوی که اگرچه پژوهشگران‬ ‫پژوهش های کش��ور در این حوزه در س��طح پژوهش های‬ ‫بنیادی روز اکادمیک در دنیا و حتی در برخی موارد باالتر‬ ‫از انهاست اما مشکالت صنعت اب کشور همچنان به قوت‬ ‫خود باقی است‪.‬‬ ‫در حوزه مصرف اب در صنعت نیز پروژه های محدودی‬ ‫به برخی از پژوهش��گران ارجاع می شود و تعامل مورد نیاز‬ ‫در این حوزه بسیار محدود است‪ .‬در واقع می توان این گونه‬ ‫تعبی��ر کرد که صنعت به دانش��گاه اعتماد یا به ارجاع کار‬ ‫عالقه ندارد و این بی اعتمادی به حفظ این ش��کاف منجر‬ ‫می شود؛ یعنی دانشگاه به سمت پژوهش های بنیادی پیش‬ ‫می رود در حالی که صنعت نیازمند پژوهش های کاربردی‬ ‫اس��ت‪ .‬این روند موجب می ش��ود تا صنعت ادعای تئوری‬ ‫بودن پژوهش ها در دانشگاه را بیان کند و در مقابل‪ ،‬دلیل‬ ‫دانش��گاه نیز مراجعه نکردن صنعت به ان اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫باعث می شود که نواوری پژوهشگران کشور در حوزه اب‬ ‫الزاما در راستای پیش��برد صنعت اب کشور نباشد و تنها‬ ‫در سطح نخست پژوهش های بنیادی روز دنیا قرار بگیرد‪.‬‬ ‫بنابراین باید تعاملی ش��ود که صنع��ت نیازهای خود را‬ ‫به دانش��گاه ها اع�لام کند‪ .‬البته در این میان بس��یاری از‬ ‫صاحب نظران معتقدند که افراد ایده پرداز و خالق به جای‬ ‫س��رمایه گذاری و تمرکز روی مواردی که درحال حاضر در‬ ‫کشور ما مطرح نیست بر بحران اب و تالش برای حل ان‬ ‫متمرکز شوند‪.‬‬ ‫این خواسته ای است که حتی از شرکت های دانش بنیان‬ ‫و استارت اپ ها نیز می شود‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت ایده پردازان به موفقیت برسند بهتر است‬ ‫برای حل بحران بی ابی راه حل خالقانه بدهند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی ظرفی��ت و وضعیت بالفعل ش��رکت های فناور در‬ ‫ح��وزه اب ب��ا یکدیگر فاصله زی��ادی دارد چراکه در حال‬ ‫حاضر شرکت های فناوری با مجموعه ای از محدودیت های‬ ‫اقتص��ادی روبه رو هس��تند ک��ه باید نظ��ام حاکمیت این‬ ‫مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت قضایی از سرمایه گذاری‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫اس�یه فره�ود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان عضو کارگروه حمایت قضایی از‬ ‫س��رمایه گذاری می ش��ود‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش‬ ‫صنعت» از سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬حس��ینعلی سارانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی سیستان و‬ ‫بلوچستان عضو کارگروه حمایت قضایی از سرمایه گذاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سارانی در حاشیه نشس��ت با رییس دادگستری استان‬ ‫سیستان و بلوچستان اظهار کرد‪ :‬این کارگروه در راستای‬ ‫نظارت بر اجرای سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی در‬ ‫جه��ت ایجاد هماهنگی میان مس��ئوالن و نمایندگان قوه‬ ‫قضایی��ه در حوزه اقتصادی و حمایت های مالی‪ ،‬حقوقی و‬ ‫قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز در سطح ملی تشکیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬حمایت های الزم برای رفع مسائل و‬ ‫مشکالت حقوقی‪ ،‬قضایی‪ ،‬حقوقی و سرمایه گذاری از دیگر‬ ‫اهداف این کارگروه به شمار می رود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان تاکید کرد‪ :‬ایجاد هماهنگی در امور‬ ‫مش��اوره کارشناسی و رفع اختالفات پرونده های تجاری و‬ ‫اقتصادی نیز از اهداف این کارگروه است‪.‬‬ ‫س��ارانی تاکی��د ک��رد‪ :‬همچنین شناس��ایی اس��یب ها‬ ‫و موان��ع حقوق��ی و قضای��ی س��رمایه گذاری در داخ��ل‬ ‫کش��ور و راهکاره��ای ارتقای امنیت قضای��ی و حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری های مولد را می توان از اهداف این کارگروه‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 294‬پیاپی ‪2267‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 11‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 13‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫اول ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫ضرر ‪ ۵‬میلیارد دالری بانک بزرگ‬ ‫امریکا از قانون مالیاتی ترامپ‬ ‫بانک گلدمن س��اکز امریکا در بیانیه ای هش��دار داد که به احتمال به‬ ‫عل��ت قانون مالیاتی جدید امریکا‪ ،‬در ربع چهارم س��ال ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫از درامدهایش کم می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش مهر به نق��ل از رویترز‪ ،‬بانک‬ ‫گلدمن ساکز امریکا در بیانیه ای هشدار داد که به احتمال به علت قانون‬ ‫مالیاتی جدید امریکا‪ ،‬در ربع چهارم سال ‪ ۵‬میلیارد دالر از درامدهایش‬ ‫کم می ش��ود‪ .‬به این ترتیب این نخس��تین بانک بزرگ امریکاس��ت که‬ ‫جزئی��ات تاثیر یک باره این قانون را بر درامدهای برون مرزی خود اعالم‬ ‫کرده است‪ .‬قانون مالیاتی جدید که هفته گذشته از سوی دونالد ترامپ‬ ‫تصویب ش��د از دوش��نبه الزم االجرا خواهد بود و به نظر می رس��د که‬ ‫برای ش��رکت های امریکایی که در سراس��ر جهان تجارت می کنند‪ ،‬در‬ ‫کوتاه مدت زیان بخش و در بلندمدت س��وداور باش��د‪ .‬مانند بسیاری از‬ ‫ش��رکت های چندملیتی‪ ،‬گلدم��ن هم میلیاردها دالر س��ود خود را در‬ ‫خ��ارج از مرزهای امریکا ذخیره کرده اس��ت‪ .‬این ش��رکت این کار را با‬ ‫قانونی که به ش��رکت های چندملیتی امریکا اجازه می دهد تا زمانی که‬ ‫درامدها به امریکا وارد نشده باشد‪ ،‬از مالیات ‪ ۳۵‬درصدی کنونی معاف‬ ‫باشد‪ ،‬انجام داده است‪ .‬در قانون جدید شرکت ها تشویق شده اند که این‬ ‫دارایی ها را به امریکا بازگردانند‪ .‬به این ترتیب بر درامدها و سرمایه های‬ ‫س��یال این شرکت ها مالیات اجباری ‪۱۵ /۵‬درصدی وضع شده و فقط بر‬ ‫سرمایه های سیال انها ‪ ۸‬درصد مالیات وضع می شود؛ خواه این درامدها‬ ‫و سرمایه ها به امریکا وارد شوند یا نشوند‪ .‬سود شرکت های بزرگی مانند‬ ‫بانک های بزرگ دیگر امریکا و جی پی مورگان در س��ال های گذشته در‬ ‫بیرون مرزهای امریکا به ‪ ۲/8‬تریلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۷‬در حالی با روش جدیدی برای اصالح‬ ‫دخل و خرج کش��ور ارائه شد که برخی از کارشناسان در‬ ‫همین مدت کوتاه نقدهایی بر ان وارد کردند که بخش��ی‬ ‫از ان بی��ش از انک��ه برپایه تحلیلی اقتصادی باش��د تابع‬ ‫نگرانی ه��ای روانی و ویژگی های ذاتی انس��ان در مقابله با‬ ‫هر مس��ئله ای است که بر معیش��ت او اثر می گذارد بدون‬ ‫اینک��ه ارزیابی اثرگذاری مثبت و منف��ی در کوتاه مدت یا‬ ‫بلندمدت داشته باشد اما واقعیت این است که بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درص��د از منابع عمومی بودجه صرف هزینه هایی همچون‬ ‫حقوق کارکنان و هزینه س��ازمانی و‪ ...‬می ش��ود که دولت‬ ‫نمی تواند دخل و تصرفی در ان داش��ته باش��د و در بخش‬ ‫هزینه ها با ارائه پیش��نهاد اص�لاح یارانه ها به دنبال بهبود‬ ‫تخصیص منابع است اما از انجا که اقتصاد ایران در شرایط‬ ‫رکود نس��بی ق��رار دارد همین تغییرات ب��ا مخالفت های‬ ‫زیادی روبه رو ش��ده در حالی که اگر اقتصاد از رونق نسبی‬ ‫برخوردار بود همین بودجه و اقدامات دولت مورد تحسین‬ ‫کارشناس��ان قرار می گرف��ت‪ .‬از طرف دیگ��ر نباید انتظار‬ ‫داش��ت که بودجه س��االنه به عنوان سندی برای مدیریت‬ ‫درامدها و هزینه‪ ،‬اقتصاد ایران را یک ساله متحول کند‪.‬‬ ‫دول��ت اگر بخواهد نقش بودجه در توس��عه اقتصادی و‬ ‫اجتماعی جامعه را بیش��تر کند باید یا درامدهای خود را‬ ‫افزایش دهد یا هزینه ها را کاهش دهد‪ .‬اگر بهبود درامدها‬ ‫از طریق فش��ار مالیاتی یا تعرفه ای باش��د هر کدام از این‬ ‫روش ه��ا مانند ی��ک تیغ د و لبه عمل می کن��د زیرا با باال‬ ‫رفت��ن فش��ار مالیاتی س��ود بنگاه های اقتص��ادی کاهش‬ ‫می یاب��د که ممکن اس��ت در بلندمدت ب��ه ضعف تولید و‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های مولد دامن بزند که برونداد ان‬ ‫کاهش درامدهای مالیاتی دولت نیز خواهد بود‪ .‬البته این‬ ‫گفته شفاف سازی و کنترل فعالیت بنگاه ها برای جلوگیری‬ ‫از ف��رار مالیات��ی را نقض نمی کند‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬مدیریت‬ ‫درامدهای مالیاتی باید بسیار حساب شده باشد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬کاهش نرخ نفت که به طور مس��تقیم‬ ‫بودج��ه کش��ور را مح��دود می کن��د تابع ب��ازار جهانی و‬ ‫متغیره��ای سیاس��ی در منطقه و جهان اس��ت که دولت‬ ‫چندان نمی تواند در ان دخل و تصرف داش��ته باش��د اما‬ ‫وقتی این مسئله دست دولت را برای پرداخت های جامعه‬ ‫محدود می کند مردم دولت را مقصر می دانند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫ابتدا برداش��ت های خود از واقعیت های اقتصادی بودجه را‬ ‫اصالح کنیم و نقد بر بودجه را به س��مت و سویی هدایت‬ ‫کنی��م که دول��ت مدیریت دقیق تری ب��ه تخصیص منابع‬ ‫داشته باشد‪ ،‬البته دولت باید بخشی از هزینه نهادهایی که‬ ‫امروز زیر ذره بین سازمان نظارتی نیست و اثربخشی نیز در‬ ‫‹ ‹محدودیت دولت در بودجه نویسی‬ ‫وارد کننده‪ :‬نه بابا کشکه!‬ ‫مردم‪ :‬میگن‪300‬هزار دالر دوغ وارد کشور شده‬ ‫روزنامه صبح نو‪ :‬در ماه های مرداد و مهر‪300‬هزار دالر دوغ وارد کشور شده است‬ ‫اقتصاد بیمار‪ ،‬جبر تحمیلی بر بودجه ‪۹۷‬‬ ‫دول��ت همچنی��ن می توان��د از طریق مدیری��ت هزینه‬ ‫باقی مانده را ص��رف پروژه های عمرانی یا رفاهی کند‪ ،‬این‬ ‫بخش از اقتصاد نیز تابع اصالح ردیف های بودجه ای مانند‬ ‫پرداخت ه��ای یارانه اس��ت که در الیحه ‪ ۹۷‬به درس��تی‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت؛ هرچن��د بس��یاری از نمایندگان‬ ‫مجلس و کارشناس��ان ب��ا حذف یارانه بخش��ی از جامعه‬ ‫مخالف هس��تند در حالی که براساس براوردها‪ ،‬هم اکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰‬میلیون نفر مرفه مالیات دریافت می کنند که‬ ‫اعتباری بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان را بر بودجه کشور‬ ‫تحمیل می کند‪ .‬بنابراین الیحه بودجه سال ‪ ۹۷‬با تغییرات‬ ‫جزئی می تواند برنامه مناسبی برای اصالح تخصیص منابع‬ ‫برای بهبود وضعیت کنونی ش��ود‪ .‬ش��اید اگر ردپای رکود‬ ‫چند س��ال پیش در اقتصاد جا نمانده بود و رونق نس��بی‬ ‫بو کار مردم بود الیحه بودجه نه تنها مورد نقد قرار‬ ‫در کس ‬ ‫نمی گرفت بلکه تایید نیز می ش��د‪ .‬با این حال در ش��رایط‬ ‫کنونی برخ��ی بر فض��ای نقدهای غیرکارشناس��ی دامن‬ ‫زده ان��د‪ ،‬تا جایی که مخالفان دولت نی��ز از این فضا برای‬ ‫جریان س��ازی و حتی مدیریت اعتراض ه��ا پرداخته اند که‬ ‫ریش��ه مشکالت کنونی در ساختار اقتصادی بیماری است‬ ‫که از س��ال ها پیش ش��کل گرفته و در ادامه فعالیت خود‬ ‫همچ��ون دمل چرکین در این دولت س��رباز کرده اس��ت؛‬ ‫نمونه ان را می توان موسس��ه های غیرمجاز یا حقوق های‬ ‫نجومی دانست که مجوز انها سال ها پیش صادر شده بود‪.‬‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫‹ ‹درامدهای نفتی چندان تابع سیاست دولت‬ ‫نیست‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫خارج��ی و بخش خصوصی ب��ه دنبال ایج��اد تحرکی در‬ ‫منابعی است که در قالب پروژه های نیمه تمام راکد شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های تحمیلی بر بودجه هر سال‬ ‫جامعه ندارد را مورد بازنگری قرار دهد‪ .‬شاید تساهل دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم در این زمینه باعث شده نقدهایی وارد‬ ‫ش��ود که بخشی از ان ناشی از س��اختار حاکمیتی کشور‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین اگر به مسائل دیگری همچون اجرای‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۶‬و حتی اجرای سال نخست برنامه ششم‬ ‫توس��عه توجه کنی��م پی می بریم که ضعف اج��را متاثر از‬ ‫جابه جای��ی مدیران و تغییر دولت ب��ود و برخی به تعویق‬ ‫تخصیص ها به ویژه در بخش های عمرانی به دولت نقدهایی‬ ‫می کردند اما این موضوع نباید به عملکرد موفق دولت در‬ ‫کاه��ش و تثبیت ت��ورم تا دامنه ‪ ۸‬درصدی را زیر س��وال‬ ‫ببرد‪ .‬دولت در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که‬ ‫نه تنها بار تورم ‪ ۴۰‬درصدی را به دوش می کش��ید بلکه به‬ ‫دلیل محدودیت های تحریم��ی و‪ ...‬ظرفیت های اقتصادی‬ ‫به حالت انجماد درامده بودند در چنین ش��رایطی تنها راه‬ ‫نجات اقتصاد‪ ،‬روان س��ازی گردش مناب��ع با بهره گیری از‬ ‫ارتباطات بین المللی بود زیرا ایزوله شدن درامدهای نفتی‬ ‫در بانک های خارجی تهدیدی برای نابودی بدنه دولت نیز‬ ‫بود‪ .‬از این رو‪ ،‬مروری بر انچه در دهه ‪ ۹۰‬خورش��یدی بر‬ ‫اقتصاد کشور اثر گذاشته می تواند منطق دقیقی تری برای‬ ‫ارزیابی اقتصاد کشور به ما بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹الیحه شفاف ‪۹۷‬‬ ‫انچه در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬به عنوان تخصیص بر مبنای‬ ‫عملکرد مطرح ش��ده گام مثبتی برای شفاف سازی‪ ،‬ایجاد‬ ‫بهره وری و تقویت مدیریت سازمانی در کشور است و این‬ ‫طرح نخس��تین بار در سال ‪ ۸۱‬از سوی س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه وقت مطرح ش��د و تا دو سال مسکوت ماند اما بعد‬ ‫از ان ساختارهایی برای شفاف سازی و مدیریت این بخش‬ ‫برنامه ریزی ش��د‪ .‬انحالل این سازمان در سال ‪ ۸۷‬به نوعی‬ ‫حرکتی معکوس در مس��یر شفاف س��ازی بود زیرا نه تنها‬ ‫ارزیابی از عملکرد سازمانی در بودجه ها به فراموشی سپرده‬ ‫شد بلکه تخصیص منابع پیرو درخواست های سازمانی و‪...‬‬ ‫ش��د‪ .‬این مس��ئله تابع قدرت چانه زنی و وس��عت فیزیکی‬ ‫استان ها و س��ازمان ها بود‪ ،‬در حالی که در رویکرد توسعه‬ ‫متوازن تخصیص منابع هدف دار و با س��ازوکار نیازسنجی‪،‬‬ ‫اسناد باالدس��تی و راهبردهای امایش سرزمینی است‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬دولت با ادامه این الگو و واگ��ذاری ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫مدیریت اعتبارات به اس��تان ها ب��ه نوعی ابتکار عمل برای‬ ‫افزایش بهره وری و نظارت دقیق را به محل اجرای پروژه ها‬ ‫واگذار کرده اس��ت‪ .‬همچنین دولت ب��ا تعریف پروژه های‬ ‫مشترک برای بهره گیری از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد تومان سرمایه‬ ‫افزای��ش ‪ ۸ /۹‬درص��دی هزینه های ج��اری دولت یکی‬ ‫از بخش های��ی اس��ت که در بودج��ه ‪ ۹۷‬م��ورد نقد قرار‬ ‫گرفته که بخش��ی از ان می تواند ب��ه دلیل تخصیص های‬ ‫حوزه طرح س�لامت و اموزش��ی ک��ه بهب��ود یافته قابل‬ ‫توجیه باشد‪.‬‬ ‫همچنین افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم ساالنه‬ ‫ب��ر هزینه های این بخش می افزاید‪ ،‬با این حال‪ ،‬دولت باید‬ ‫سیاست کوچک س��ازی را دنبال کند تا بتواند هزینه های‬ ‫جاری را تا حد ممک��ن کاهش دهد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬منابع‬ ‫حاصل از واگذاری یا ادغام ها را به عنوان سرمایه های پایدار‬ ‫در زیرساخت ها هزینه کند تا نه تنها توسعه متوازن را برای‬ ‫کش��ور رق��م بزند بلکه بسترس��از ش��کل گیری بنگاه های‬ ‫اقتصادی در مناطق محروم نیز شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از برنامه هایی که دولت در بودجه س��ال های‬ ‫گذش��ته درنظر گرفته‪ ،‬تخصیص ‪ ۳۰‬درصد از درامدهای‬ ‫نفتی به صندوق توس��عه ملی به عنوان دارایی ملی اس��ت‬ ‫ت��ا با ارائه این منابع به صورت ارزی و ریالی به بخش های‬ ‫غیردولت��ی موتور اقتصاد کش��ور را روش��ن کند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬سازمان های توسعه ای که به عنوان بازوی دولت باید‬ ‫مناط��ق کم برخوردار و محروم را به س��مت ابادانی پیش‬ ‫ببرن��د می توانند در پروژه های مش��ارکتی از همین منابع‬ ‫ملی استفاده کنند‪.‬‬ ‫پی��ش از این مطاب��ق قانون این س��ازمان ها فقط اجازه‬ ‫‪ ۲۰‬درصد بهره مندی از صندوق توس��عه ملی برای اجرای‬ ‫پروژه های خود داشتند که در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬این میزان‬ ‫به ‪ ۴۹‬درصد رس��یده و می تواند گام��ی در جهت بالفعل‬ ‫کردن سرمایه های بالقوه باشد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از این ظرفیت ها در وضعیت��ی رخ داده که در‬ ‫دول��ت دهم این س��ازمان ها در فهرس��ت واگذاری ها قرار‬ ‫گرفته بودند در ش��رایطی که اقتصاد بخش خصوصی نیز‬ ‫محدود مانده بود و ش��کل سومی از بنگاه های خصولتی بر‬ ‫بدنه اقتصادی کشور تحمیل شده بود که تنها برونداد انها‬ ‫افزایش رانت و انحصارگری در بازار بود‪.‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬نوع کاتالیست صنایع در داخل کشور‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫یکی از ش��رکت های دانش بنیان کش��ور‬ ‫با تولی��د ‪ ۲۰‬نوع کاتالیس��ت ب��رای صنایع‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬پاالیشگاهی و فوالدسازی بخش‬ ‫عمده ای از نیازهای داخلی را رفع کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه در صدد است کاتالیست های خودرو را‬ ‫برای کاهش االیندگی های زیس��ت محیطی تولید‬ ‫کن��د‪ .‬درحال حاضر بی��ش از ‪ ۱۰۰‬نوع کاتالیس��ت‬ ‫در صنایع کش��ور مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد که‬ ‫ب��ازاری به بزرگی ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» امیرهومن کریمی وثیق‪ ،‬مدیر‬ ‫ش��رکت دانش بنی��ان تولیدکننده کاتالیس��ت در‬ ‫نشست خبری با بیان اینکه ورود شرکت های ایرانی‬ ‫به تولید کاتالیس��ت به سال ‪ ۸۱‬و حمایت محمدرضا‬ ‫نعمت زاده در زمانی که مسئول پخش و پاالیش کشور‬ ‫ب��ود برمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر کاتالیس��ت ها‬ ‫مهم ترین مواد در چرخه فرایندهای پتروشیمی ها‪،‬‬ ‫پاالیشگاه ها‪ ،‬فوالدس��ازی و قطعه سازان هستند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬در پژوهش های انجام ش��ده ب��ه دانش فنی‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬نوع کاتالیست دست یافتیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه حمایت ه��ای معاونت فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران ب��رای ورود به تولی��د این محصوالت‬ ‫نقش اساس��ی داش��ته اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫تاکن��ون موفق ب��ه انعقاد ‪ ۲۱‬ق��رارداد تولید‬ ‫و تامین نی��از کاتالیس��ت های صنعت فوالد‬ ‫ش��دیم‪ ،‬چش��م انداز ما تولید س��االنه ‪۱۳۰۰‬‬ ‫تن کاتالیس��ت م��ورد نیاز صنایع اس��ت و در‬ ‫ص��دد هس��تیم تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬حداق��ل ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫کاتالیست های فوالدی مورد نیاز کشور را تولید کنیم‬ ‫که این میزان افز ون بر ‪ ۱۷‬میلیون دالر است که برابر‬ ‫ب��ا ‪ ۶۸‬میلیارد تومان می ش��ود‪ .‬مجری طرح با بیان‬ ‫اینک��ه تاکنون با تولید کاتالیس��ت های مورد نیاز به‬ ‫میزان ‪ ۹‬میلیون دالر در سال از خروج ارز جلوگیری‬ ‫ش��ده است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش پتروشیمی‬ ‫تاکنون ‪ ۴۵۰‬تن از کاتالیس��ت های تولیدش��ده این‬ ‫ش��رکت بارگذاری ش��ده که این میزان جلوگیری از‬ ‫خروج ‪ ۸‬میلیون دالر ارز از کش��ور را به دنبال داشته‬ ‫است‪ .‬این پژوهشگر تولید کاتالیست های همرسوبی‬ ‫را از دیگر دس��تاوردهای این شرکت دانش بنیان نام‬ ‫برد و اظه��ار کرد‪ :‬میزان مصرف کل کش��ور در بازار‬ ‫کاتالیس��ت چرخه گاز سنتز تا سال ‪ ۹۰۰ ،۱۴۰۴‬تن‬ ‫است که افزون بر ‪ ۱۶‬میلیون دالر می شود که میزان‬ ‫صرفه جویی ارزی به واس��طه تولید کاتالیس��ت های‬ ‫تولید ش��ده برابر با ‪ ۵۶۰‬میلیارد دالر است و در صدد‬ ‫هس��تیم تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬میزان تولیدات خود از این‬ ‫محصوالت را به ‪ ۱۸۵۰‬تن در سال برسانیم که ارزش‬ ‫ان بیش از ‪ ۳۰‬میلیون دالر خواهد ش��د‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مش��کالت االیندگی خودروه��ا‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مشکالت صنایع خودروسازی برای تامین کاتالیست‬ ‫خودرو و نیز با توجه به نیاز تعویض کاتالیست خودرو‬ ‫از س��وی مصرف کنندگان پس از حداکثر ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر به طراحی و ساخت کاتالیست های خودرو‬ ‫اقدام کرده ایم‪ .‬همچنی��ن کاهش هزینه های خرید‬ ‫کاتالیس��ت خودرو از اهداف این پژوهش��گران برای‬ ‫تولید این کاتالیس��ت اس��ت که ب��ا حمایت معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری در مقیاس صنعتی‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫او با برشمردن مشکالت تولید کاتالیست در کشور‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱00‬نوع کاتالیس��ت در کش��ور‬ ‫مصرف می ش��ود که در بیش از ‪ ۲0‬م��ورد مازاد نیاز‬ ‫داخلی تولید می ش��ود ام��ا تولیدکنندگان داخلی با‬ ‫مشکل دامپینگ خارجی ها روبه رو هستند در حالی‬ ‫ک��ه تعرفه این محصول ‪ ۲0‬درصد بوده و این صنعت‬ ‫نوپا را در معرض تهدید قرار داده است‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫مشکالت بیمه ای و نقدینگی محدود همچنان سایر‬ ‫بخش های تولیدی مانع رشد این بخش شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!