روزنامه گسترش صنعت شماره 297 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 297

روزنامه گسترش صنعت شماره 297

روزنامه گسترش صنعت شماره 297

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2270‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪297‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫خبری از رونـق نیست‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سنگینی بازار‪ ،‬تولیدکننده را در حالت بالتکلیفی قرار داده است‪ .‬از یک سو هزینه های روزانه و از سوی دیگر موضوع هایی همچون‬ ‫بیمه و مالیات س��رمایه او را با خطر روبه رو کرده اس��ت‪ .‬صنعت موتورسیکلت یکی از صنایعی است که بیشترین اسیب را به دلیل‬ ‫روزامد نش��دن دیده اس��ت‪ .‬واحدهای تولیدی تعطیل شده و فروشگاه های ورشکست شده اخباری است که از وضعیت این صنعت‬ ‫شنیده می شود‪ .‬به طور قطع انهایی که می مانند واحدهایی خواهند بود که از توانمندی مالی و فناوری مناسبی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وضعیت تولید و فروش صنعت موتورسیکلت در نیمه دوم سال موضوع این گزارش است که می خوانید‪.‬‬ ‫‪ 14‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«گسترش صنعت» از برنامه های مجلس برای تقویت اقتصاد در سال ‪ ۹۷‬گزارش داد‬ ‫معافیت مالیاتی‬ ‫پروژه های مشارکتی‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫مهم ترین رویدادهای خودرویی ‪2017‬‬ ‫استرالیا با صنعت خودرو‬ ‫خداحافظی کرد‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی مانند هر س��ال دیگری سرش��ار از‬ ‫رویدادهای رنگارنگ برای صنعت خودرو در سراسر جهان بود‪.‬‬ ‫در این س��ال هم شماری از خوب های صنعت خودرو بازنشسته‬ ‫شدند و تعدادی از محصوالت نیز به پایان عمر خود رسیدند‪.‬‬ ‫در سال گذشته میالدی حتی در انتخاب نام برای یک نشان‬ ‫تج��اری امریکایی نیز تجدیدنظر ش��د ت��ا خداحافظی های این‬ ‫سال تکمیل شود‪.‬‬ ‫در این س��ال یک کش��ور تصمیم گرفت که دیگر خودروساز‬ ‫نباشد و بیش از این وقت خود را برای تولید خودرو نگذارد‪ .‬در‬ ‫گزارش پیش رو از همه رفتن های مهم صنعت خودرو در س��ال‬ ‫گذشته میالدی صحبت شده است؛ خداحافظی هایی که باعث‬ ‫شروع یک عصر جدید شده است‪:‬‬ ‫مارک فیلدز‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین ش��رکت خودروسازی فورد‬ ‫موت��ور‪ ،‬در ماه مه (اردیبهش��ت ‪ )۱۳۹۶‬برای همیش��ه از این‬ ‫شرکت رفت‪ .‬او پس از ‪ ۲۸‬سال کار کردن در فورد که بخشی از‬ ‫ان به مدیرعاملی این شرکت گذشت‪ ،‬از فورد خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫جایگزین او ک��ه زمانی مدیرعامل یک ش��رکت تولیدکننده‬ ‫مبلم��ان اداری بود و ب��ا تفکرات خیال انگی��ز و روابط خوب با‬ ‫س��یلیکون ولی شناخته می شد‪ ،‬هم ضعف های او را نشان داد و‬ ‫هم اینده نامشخص این صنعت را روشن کرد‪.‬‬ ‫وقتی ش��رکت خودروسازی «جی ام هولدن» در اکتبر ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(مهر ‪ )۱۳۹۶‬اخرین کارخانه مونتاژ خود را بس��ت‪ ،‬استرالیا به‬ ‫نقطه پایان تولید خودرو رسید‪.‬‬ ‫پیش از جی ام هولدن ش��رکت تویوتا به فعالیت در استرالیا‬ ‫پای��ان داده ب��ود‪ .‬به این ترتیب یک ق��رن تولید خودرو در این‬ ‫کشور تمام شد‪.‬‬ ‫هول��دن که خودرو ش��ورولت اس اس تولید می کرد از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۳۱‬میالدی (‪۱۳۰۹-۱۰‬خورش��یدی) واح��د تولیدی برای‬ ‫محصوالت جنرال موتورز داشت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 14‬دی ‪ 16 1396‬ربیع الثانی ‪ 4 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 297‬پیاپی ‪2270‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهبود کسب و کار‬ ‫برای اشتغالزایی‬ ‫خبر‬ ‫نمایندگی های منتخب ایساکو‬ ‫جمعه ها نیز خدمات می دهند‬ ‫ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایس��اکو) در‬ ‫راس��تای تکریم مش��تریان و تس��هیل در ارائه خدمات از ‪۸‬‬ ‫دی تا پایان س��ال‪ ،‬روزه��ای جمعه را نیز به ش��یفت کاری‬ ‫تعمیرگاه های منتخب این شرکت اضافه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬رضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به فرا رس��یدن زمستان و افزایش نیاز مراقبتی‬ ‫خودروها در این مدت و رفاه حال مش��تریان تا پایان س��ال‬ ‫نمایندگی ه��ای منتخب به ش��کل دوره ای در روزهای جمعه‬ ‫نیز اماده ارائه خدمات خواهند بود‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس امار‬ ‫سال های گذش��ته در این بازه زمانی که منتهی به تعطیالت‬ ‫نوروز نیز می ش��ود‪ ،‬میزان مراجعه هموطنان به نمایندگی ها‬ ‫برای دریافت سرویس های دوره ای و خدمات افزایش می یابد‬ ‫و به همین دلیل تمهیداتی اندیش��یده ش��د که جمعه ها نیز‬ ‫بتوانیم پاس��خگوی نیازهای خدماتی مشتریان گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو باش��یم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بس��یاری از مشتریان این‬ ‫ش��رکت به دالی��ل مختل��ف در روزهای غیرتعطی��ل امکان‬ ‫مراجع��ه به نمایندگی ها را ندارن��د و گاهی ورود به محدوده‬ ‫ط��رح ترافیک نیز برای انها دش��واری هایی ایجاد می کند که‬ ‫با این برنامه جدید س��عی ش��د دسترس��ی این هموطنان به‬ ‫خدمات تعمیرگاهی اس��ان ش��ود‪ .‬مدیرعامل ایساکو درباره‬ ‫س��ایر طرح های خدماتی که در راس��تای رضایت مش��تریان‬ ‫اجرا ش��ده به ارائه خدمت فوری در محل اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همان طور که مش��تریان گرامی در جریان هس��تند‪ ،‬شرکت‬ ‫ایس��اکو نزدیک به یک س��ال اس��ت که طرح «اتوکلیک» را‬ ‫اجرای��ی کرده که در ان در صورت نی��از به دریافت خدمات‬ ‫مش��تریان می توانند با یک کلیک در زمان و محل مورد نظر‬ ‫خود از خدمات شرکت ایساکو بهره مند شوند‪ .‬همچنین در دو‬ ‫سال گذشته‪ ،‬تعداد شیفت های برخی نمایندگی های ایساکو‬ ‫از یک شیفت به دو شیفت یا حالت شبانه روزی افزایش یافته‬ ‫تا شرکت ایساکو با داشتن نزدیک به ‪ ۸۰۰‬نمایندگی مجاز به‬ ‫عنوان گسترده ترین شبکه خدمات در سراسر کشور به لحاظ‬ ‫زمان ارائه خدمات نیز در کش��ور پیش��رو باشد‪ .‬حسینی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬ش��رکت ایساکو به شکل پویا و مستمر با برگزاری‬ ‫جلس��ه ها‪ ،‬کارگروه ها‪ ،‬نشس��ت ها و پایش نحوه ارائه خدمات‬ ‫در نمایندگی های خود س��عی در بهینه سازی و اسان کردن‬ ‫حداکثری ارائه خدمات به مش��تریانش دارد و امید اس��ت با‬ ‫ارائ��ه طرح های جدی��د و کارامد بتوانیم همچنان ش��اخص‬ ‫رضایتمندی مش��تری خود را ارتقا داده و بهترین خدمات را‬ ‫به دارندگان محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو ارائه دهیم‪.‬‬ ‫محمد باقر نوبخت‬ ‫علی اصغر یوسف نژاد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مولفه ه��ای‬ ‫مهم تری��ن‬ ‫بو کار تنها به اشتغالزایی‬ ‫کس�� ‬ ‫مح��دود نمی ش��ود بلک��ه‬ ‫اکوسیستم اس��تارت اپی مدنظر‬ ‫اس��ت که در ان حوزه فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتباط��ات(‪)ICT‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬باید توجه داشت این‬ ‫حمید احمدیان‬ ‫حوزه یا ‪Driver‬یا ‪Enabler‬‬ ‫مدیرکل دفتر نواوری و‬ ‫است یا خود کسب وکار ‪ ICT‬یا‬ ‫بو کار است‪ .‬حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫هدایت کننده کس ‬ ‫وزارت ارتباطات‬ ‫در حوزه ‪ ICT‬فضای بس��یار‬ ‫فعالی وجود دارد به طوری که‬ ‫این فناوری به نوعی سر سفره مردم قرار دارد یا از ان استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬وسایلی همچون تلفن همراه هوشمند‬ ‫در این بخش تعریف می ش��ود‪ .‬بنابراین بازار فعالی اس��ت که‬ ‫می تواند فرصت های شغلی زیادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگر اینکه توجه به نیازه��ای اجتماعی مردم امروز‬ ‫بو کار شده اس��ت و برای اگاهی بیش��تر از این‬ ‫هدف کس�� ‬ ‫موض��وع باید توج��ه کنیم اس��تارت اپ ها با ب��راورده کردن‬ ‫نیازه��ای اجتماع��ی م��ردم موفقیت ه��ای خ��ود را تضمین‬ ‫می کنند‪ .‬نمونه ان «اس��نپ» یا «دی جی کاال» است؛ مردم‬ ‫ترجی��ح می دهن��د در پارامتر وق��ت و هزین��ه صرفه جویی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬این اس��تارت اپ ها می توانند با توجه به ویژگی‬ ‫بو کار خود را پیش ببرند و موفقیت خود‬ ‫نیاز اجتماعی کس�� ‬ ‫را تضمین کنند‪ .‬امروز نس��بت به گذش��ته پیش��رفت خوبی‬ ‫داش��ته ایم اما باید در دولت نقش حمایتی به گونه ای تعریف‬ ‫بو کارها اس��یب نرساند‪ ،‬این مسئله نیازمند‬ ‫شود که به کس ‬ ‫اکوسیس��تمی است که فضای ش��تاب دهی را بهبود بخشد و‬ ‫الیه های مختلفی از جمله فرهنگ س��ازی ‪ ،‬اموزش و مسائل‬ ‫فنی است که باید به کمک بخش خصوصی تامین شود‪ .‬برای‬ ‫بو کار صنعتی نباید به دگرگونی چرخه یا فرایند‬ ‫ارتقای کس ‬ ‫بو کار فکر کنیم؛ این نخستین مسئله است‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫برای نمونه‪ ،‬وقتی شرکت برای خدمت برنامه ریزی می شود‬ ‫بو کار‬ ‫بو کار ندارد بلک��ه در چارچوب کس�� ‬ ‫کاری ب��ه کس�� ‬ ‫یک سری خدمت تعریف می شود که راحت تر به مصرف کننده‬ ‫بو کار را باید عوض‬ ‫برس��د‪ .‬گرچه برخی معتقدند تمام کس�� ‬ ‫کنیم اما این گونه نیست‪.‬‬ ‫بو کارهای سنتی‬ ‫بو کارهای جدید به کس ‬ ‫برای ورود کس ‬ ‫باید با حفظ انها‪ ،‬بخش��ی از مکانیزم ها بهینه س��ازی شود و‬ ‫بو کارهای صنعتی برای‬ ‫بو کارهای جدید مکمل کس�� ‬ ‫کس�� ‬ ‫بهبود کیفیت و بهره وری هزینه باش��ند‪ .‬این موضوع نیازمند‬ ‫حفظ رویه قبل با بهبود فرایند تولید است‪.‬‬ ‫بیژن پناهی زاده‬ ‫«گسترش صنعت» از برنامه های مجلس برای تقویت اقتصاد در سال ‪ ۹۷‬گزارش داد‬ ‫معافیت مالیاتی پروژه های مشارکتی‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایران براس��اس برنامه شش��م توس��عه و چشم انداز‬ ‫بلند مدت باید رشد اقتصادی بیش از ‪ ۵‬درصد را تجربه‬ ‫کند که این مس��ئله تابعی از افزایش صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی و ارتقای خدمات فنی و مهندسی خواهد بود‬ ‫زیرا پس از برجام تاثیرات مثبت افزایش صادرات نفتی‬ ‫در اقتصاد ایران نمایان ش��د و امروز حفظ روند رش��د‬ ‫اقتص��ادی ‪ ۵‬درصدی یا ارتقای ان تابع سیاس��ت های‬ ‫کالن اقتصادی برای افزایش تولید است‪.‬‬ ‫دول��ت دوازده��م برای بودجه س��ال ‪ ۹۷‬پیش بینی‬ ‫ک��رده اس��ت که بی��ش از ‪ ۶۰‬هزار میلی��ارد تومان از‬ ‫اعتب��ارات مورد نیاز طرح ه��ای نیمه تمام را به صورت‬ ‫مش��ارکتی اجرا کند که در این زمینه قرار اس��ت تنها‬ ‫دول��ت ‪ ۲۵‬درصد منابع م��ورد نیاز را تامین کند و ‪۵۰‬‬ ‫درصد از سوی بخش خصوصی و ‪ ۲۵‬درصد باقی مانده‬ ‫از طریق تس��هیالت ارزی صندوق توس��عه ملی تامین‬ ‫شود‪ .‬بسیاری از کارشناسان با نگاهی به فرایند جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در دولت یازدهم دس��تیابی‬ ‫ب��ه این ه��دف را دور از ذهن می پنداش��تند و معتقد‬ ‫بودند هدف گذاری های جذب س��رمایه در س��ال های‬ ‫گذش��ته محقق نش��ده اس��ت و انچه در سال های ‪۹۵‬‬ ‫و ‪ ۹۶‬ب��ه عنوان قرارداد هم��کاری با خارجی ها منعقد‬ ‫ش��د در نتیجه فضای مثبت برج��ام بود و در اینده در‬ ‫صورتی که دولت بس��ترهای الزم را فراهم نکند و تنها‬ ‫محدود به فضای مثبت برجام ش��ود سرمایه گذاران به‬ ‫پروژه های ایران ورود نخواهند کرد؛ هرچند محمد باقر‬ ‫نوبخت‪ ،‬رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه در گفت وگو‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» اعالم ک��رد ک��ه «دولت در‬ ‫قب��ال هدف گذاری های خود به دلی��ل اینکه نمایانگر‬ ‫عملکردش است پاسخگو است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ت�لاش می کند زمین��ه ای فراهم کند تا‬ ‫اهداف تعیین ش��ده برای اج��رای پروژه های اقتصادی‬ ‫محق��ق ش��ود‪ » .‬علی اصغ��ر یوس��ف نژاد‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون تلفیق بودجه در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» با تش��ریح مصوبات این کمیس��یون درباره‬ ‫مالیات بیان کرد‪« :‬درامدهای حاصل از سرمایه گذاری‬ ‫در بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکتی‬ ‫از معافی��ت مالیاتی خاص برخوردار ش��دند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬قراردادهای مشارکتی از معافیت مالیاتی خاص‬ ‫برخوردار شدند‪ .‬مازاد درامدهای اختصاصی نهاد های‬ ‫اجرایی نیز در س��قف و رقم پیش بینی ش��ده در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۷‬از سوی همان نهاد اجرایی قابل مصرف‬ ‫اس��ت البته باید سازمان برنامه و بودجه این موضوع را‬ ‫تایید کند‪» .‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان چند سال اس��ت که تنها‬ ‫راه توس��عه اقتصادی و عب��ور از بحران های رکودی را‬ ‫گسترش همکاری های خارجی و جذب سرمایه عنوان‬ ‫کرده اند زیرا دولت از همان سال ها که درگیر تورم باالی‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د بود با انبوهی از بدهی ها از س��وی بانک ها‪،‬‬ ‫پیمان��کاران و‪ ...‬روبه رو ب��ود و امکان انعطاف پذیری در‬ ‫اعمال سیاس��ت های مالی را نداش��ت به همین دلیل‬ ‫اقتصاد کشور درگیر رکود تورمی بود که در ان شرایط‬ ‫دولت تمام تالش خود را برای مهار تورم کرد؛ هرچند‬ ‫برخی دیگر از کارشناسان اقتصاد تاکید داشتند که این‬ ‫مش��کالت تنها با مهار تورم حل نمی شود و باید دولت‬ ‫سیاست های انبساطی برای خروج از تورم را دنبال کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از فعاالن اقتصادی و تولیدی معتقدند دولت‬ ‫برای ورود به رونق اقتصادی باید عالوه بر بهبود فضای‬ ‫بو کار‪ ،‬سیاست های اقتصادی را نیز اصالح کند‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫بیژن پناه��ی زاده‪ ،‬عضو هیات مدی��ره خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ای��ران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» به راهکارهای پیش روی دولت اش��اره کرد‬ ‫و اف��زود‪« :‬به طور قطع اصالح روند مالیاتی می تواند به‬ ‫نفع دولت و اقتصاد کش��ور باشد چراکه امروز بسیاری‬ ‫از تولیدکنن��دگان زیر بار فش��ار مالیاتی هس��تند و با‬ ‫وج��ود اینکه در حلقه میان��ی تولید قرار دارند‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده پرداخ��ت می کنند در ش��رایطی که در‬ ‫س��ایر کش��ورها مالیات ارزش افزوده را از حلقه پایانی‬ ‫تولی��د دریاف��ت می کنند‪ .‬بنابراین دول��ت درامدهای‬ ‫مالیات��ی را می توان��د با ایجاد رون��ق اقتصادی افزایش‬ ‫دهد و هر چه تولید افزون ش��ود عالوه بر اینکه صنایع‬ ‫بیشتری شکل می گیرند تولید نیز افزایش خواهد یافت‬ ‫و ای��ن به معن��ای افزون ش��دن درامدهای این بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته این مس��ئله‪ ،‬متفاوت از افزایش ش��فافیت های‬ ‫مالیات��ی و بس��تن راه های فرار مالیاتی اس��ت و دولت‬ ‫می تواند همچنان سازوکارهای قانونی برای جلوگیری‬ ‫از سوءاس��تفاده های ای��ن بخش را دنب��ال کند‪ ».‬او با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه بنگ اه های اقتصادی خوش حس��اب و‬ ‫بد حساب باید از یکدیگر جدا شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وقتی‬ ‫یک تولیدکننده به موقع و براس��اس شفافیت‪ ،‬مالیات‬ ‫خ��ود را می پردازد باید بی��ن او و تولیدکننده ای که به‬ ‫دنبال خدشه دار کردن صورت های مالی یا به نوعی دور‬ ‫زدن قانون اس��ت تمایز قائل شد و از طرف دیگر‪ ،‬تمام‬ ‫بنگاه های اقتصادی در یک سطح نیستند‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه‪ ،‬تولیدکننده ای بزرگ ممکن اس��ت‬ ‫چن��دان تحت تاثیر سیاس��ت های مالیاتی قرار نگیرد‬ ‫اما یک بنگاه اقتصادی کوچک ممکن اس��ت با افزایش‬ ‫فش��ار دولت توان پرداخت حقوق کارکنان را از دست‬ ‫بدهد یا با معوقات بانکی و‪ ...‬روبه رو شود بنابراین دولت‬ ‫بای��د با ارزیابی دقیق صنایع و س��اختار بنگاه ها ضمن‬ ‫اینک��ه کمک کند تا انها به��ره وری الزم را ایجاد کنند‬ ‫زمین��ه ادغام و تقویت بنگاه های کوچک را فراهم کند‬ ‫یا در قالب مجموعه های تامین کننده مواد اولیه و‪ ...‬به‬ ‫شکل زنجیره ای به بنگاه های بزرگ وصل شود و از این‬ ‫طری��ق با تامین بازار کمک کند تا انها بتوانند در کنار‬ ‫اطمینان از گردش سرمایه‪ ،‬اصالحات ساختاری مورد‬ ‫نظر را دنبال کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬برنامه ریزی دولت و مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی برای به حرکت دراوردن سرمایه های‬ ‫راکد در پروژه های نیمه تمام جدی است اما از انجا که‬ ‫در کشور مصوبات زیادی وجود دارد که گرچه در زمان‬ ‫تدوین و تصویب با هدف ارتقا و بهبود رویکرد اقتصادی‬ ‫مطرح می شوند اما در مسیر اجرا با چالش هایی روبه رو‬ ‫ش��ده و گاهی به فراموشی سپرده می شوند‪ ،‬نمی توان‬ ‫تنها با تصویب یک قانون یا ش��یوه نامه به حل ش��دن‬ ‫مش��کالت یا بسترسازی مناسب دل خوش بود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬دول��ت و مجل��س در بعد نظ��ارت باید تجدید نظر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با مشاور سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫بسیاری از صنایع با استاندارد انرژی انطباق ندارد‬ ‫امسال سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی ‪ ۱۸‬دی برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��هیل میزانی‪ ،‬مشاور س��ازمان مدیریت صنعتی و دبیر اجرایی سومین‬ ‫دوره جای��زه مل��ی مدیریت ان��رژی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫دس��تاوردهای ‪ ۲‬دوره گذشته را تشریح کرد و گفت‪ :‬انطباق با استاندارد‬ ‫معی��ار مصرف به عنوان حداقل قانون و الزام برای محدودیت در مصرف‪،‬‬ ‫اصلی ترین بخش الگوی ارزیابی است‪ .‬هم اکنون شرکت کنندگان در این‬ ‫جایزه‪ ،‬بیشتر صنایع شاخص در شاخه های مرتبط با استانداردهای معیار‬ ‫مصرف را در بر می گیرد که می توان به حضور قدرتمند صنایع پتروشیمی‬ ‫و نیز صنایع س��یمان و تایر و تیوب اشاره کرد؛ هرچند امروز بسیاری از‬ ‫صنایع با استانداردهای معیار مصرف مطابقت ندارد‪.‬‬ ‫€ €دستاورد همایش جایزه ملی انرژی در ‪2‬سال گذشته چه بوده‬ ‫است؟‬ ‫همایشی که برنامه ریزی شده ‪ ۱۸‬دی برگزار شود‪ ،‬حاصل فعالیت هایی‬ ‫است که در طول سال های گذشته انجام شده و از یک ایده خیلی ساده‬ ‫اغاز شده است‪ .‬این ایده در یک جمله خالصه می شود‪« :‬تقدیر از کسانی‬ ‫ک��ه صرفه جویی در مصرف انرژی را وظیفه انس��انی خود می دانند‪ ».‬این‬ ‫جمله س��اده در عمل به طرحی منجر شد که در نهایت با عنوان «جایزه‬ ‫ملی مدیریت انرژی» معرفی ش��د‪ .‬هدف اصل��ی از برگزاری این جایزه‪،‬‬ ‫ایجاد امکان برای معرفی ش��رکت هایی اس��ت که نه تنها التزام خود را به‬ ‫رعایت قوانین مرتب��ط با معیار مصرف انرژی اثبات کرده اند‪ ،‬بلکه از این‬ ‫موضوع پا را فراتر گذاش��ته و حفظ منابع انرژی را به عنوان بخش��ی از‬ ‫مسئولیت های اجتماعی خود پذیرفته اند‪.‬‬ ‫این جایزه بر اس��اس تفاهمنامه بین س��ازمان مدیریت صنعتی و ستاد‬ ‫توس��عه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫ش��رکت بهینه سازی مصرف س��وخت‪ ،‬س��ازمان انرژی های تجدید پذیر‬ ‫و بهره وری انرژی برق و س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران ش��کل گرفته و‬ ‫هم اکن��ون نیز بر همین اس��اس‪ ،‬مورد تایید این مجموعه اس��ت‪ .‬بدین‬ ‫ترتی��ب می توان این جایزه را نه تنها در عنوان بلکه در ماهیت‬ ‫نیز به عنوان یک جایزه ملی و یک حرکت مش��ترک در سطح‬ ‫مل��ی و تفاهمی جام��ع برای مدیریت و حف��ظ منابع انرژی و‬ ‫مصرف بهینه این منابع خدادادی دانست‪.‬‬ ‫€ €اهمیت این جایزه چیست؟‬ ‫اهمی��ت این جایزه فارغ از نظری که س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫ط��راح ان دارند را بای��د در مراجعه های متقاضی��ان و اعتماد‬ ‫انها به فرایند ارزیابی که در این جایزه انجام می ش��ود‪ ،‬جست وجو کرد‪.‬‬ ‫مراجعه های بسیاری برای کسب اطالعات درباره جایزه شده که با توجه‬ ‫به اینکه اصلی ترین شرط حضور در جایزه‪ ،‬بهتر بودن شرایط متقاضیان‬ ‫از حدود استاندارد است و دسترسی به این شرایط برای بسیاری از صنایع‬ ‫به اقدامات زیر س��اختی و سرمایه گذاری نیاز دارد‪ ،‬تعداد قابل توجهی از‬ ‫صنایع امکان حضور در این جایزه را ندارند‪ .‬هم اکنون شرکت کنندگان در‬ ‫این جایزه‪ ،‬بیش��تر صنایع شاخص در شاخه های مرتبط با استانداردهای‬ ‫معی��ار مصرف را در بر می گی��رد که می توان به حض��ور قدرتمند صنایع‬ ‫پتروشیمی و نیز صنایع سیمان و تایر و تیوب اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €برای ارزیابی ش�رکت ها‪ ،‬س�ازمان ها و صنایع متقاضی از چه‬ ‫الگویی استفاده می شود؟‬ ‫الگوی موجود بر اس��اس پژوهش ها و مطالعات انجام ش��ده در کشور و‬ ‫از سوی گروه متخصصی که با عنوان کمیته علمی با دبیرخانه همکاری‬ ‫دارند‪ ،‬طراحی و تدوین ش��ده است‪ .‬کارشناسان مرتبط با این موضوع از‬ ‫فارغ التحصیالن بهترین دانشگاه های کشور هستند که سابقه کار اجرایی‬ ‫نیز در سازمان های ملی و بین المللی مرتبط با انرژی دارند‪.‬‬ ‫بر اساس این الگو‪ ،‬تمامی صنایعی که تاکنون برای انها از طریق سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران‪ ،‬اس��تاندارد معیار مصرف انرژی تدوین شده است‪،‬‬ ‫می توانند در این جایزه شرکت کنند‪ .‬انطباق با استاندارد معیار مصرف به‬ ‫عنوان حداقل قانون و الزام برای محدودیت در مصرف‪ ،‬اصلی ترین بخش‬ ‫الگوی ارزیابی اس��ت‪ .‬صنایعی که بتوانند انطباق خود را با این‬ ‫معیار مشخص و اثبات کنند‪ ،‬از سوی ارزیابان اموزش دیده‪ ،‬در‬ ‫س��ایت خود ارزیابی می ش��وند و تمامی موضوع های مرتبط با‬ ‫انرژی از جمله میزان مصرف در بخش های مختلف و نیز شبکه‬ ‫مدیریت انرژی و سایر موضوع ها مورد بررسی قرار می گیرند‪ .‬از‬ ‫جمله مواردی که در این الگو مدنظر بوده و امس��ال از اهمیت‬ ‫بسیاری نیز برخوردار است‪ ،‬اجرای پروژه های کاهش و مدیریت‬ ‫مص��رف انرژی اس��ت‪ .‬اجرای این طرح ها از امتی��از قابل توجهی در الگو‬ ‫برخوردار است و سعی ش��ده تا نه تنها شرایط حال حاضر این شرکت ها‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪ ،‬بلکه به اینده این شرکت ها در موضوع کاهش مصرف‬ ‫نیز پرداخته شود‪.‬‬ ‫€ €در فراین�د جای�زه مل�ی مدیریت ان�رژی چه ش�اخص ها و‬ ‫مالک هایی درنظر گرفته می شود؟‬ ‫برمبنای الگوی طراحی ش��ده‪ ۳ ،‬موضوع به صورت مشخص در فرمول‬ ‫امتیاز دهی اورده ش��ده اس��ت‪ .‬مورد نخست انطباق با اس��تاندارد معیار‬ ‫مص��رف یا مطابق ب��ا انچه در فرم��ول با عنوان ‪ EPT‬امده‪ ،‬اس��ت که‬ ‫نش��ان دهنده میزان کمتر بودن مصارف انرژی نس��بت به معیار حداکثر‬ ‫مصرف تعریف ش��ده در استاندارد است‪ .‬دومین مورد یا ‪ EPH‬به معنای‬ ‫س��ابقه مصرف انرژی است که باید روندی کاهشی را نشان دهد‪ .‬کاهش‬ ‫نیافتن مصرف در ط��ول زمان باعث رد تقاضای حضور در جایزه خواهد‬ ‫ش��د و میزان بهبودها برای متقاضی امتیازاور است‪ .‬سومین عامل مورد‬ ‫ارزیابی نیز وضعیت اس��تقرار ش��بکه مدیریت انرژی در شرکت متقاضی‬ ‫اس��ت که بر اساس میزان انطباق با الزامات استاندارد بین المللی ‪ ۵۰۰۰۱‬‬ ‫‪ ISO‬سنجیده می شود‪.‬‬ ‫این ‪ ۳‬بخش‪ ،‬عوامل اصلی فرمول تعریف ش��ده برای ارزیابی و مقایسه‬ ‫ش��رکت ها و در نهای��ت‪ ،‬امتیازده��ی و تعیی��ن برن��دگان تندیس های‬ ‫تعریف شده در این جایزه هستند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 14‬دی ‪ 16 1396‬ربیع الثانی ‪ 4 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 297‬پیاپی ‪2270‬‬ ‫خبر‬ ‫مرگ ساالنه بیش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نفر در اثر الودگی هوا در لندن‬ ‫مارک فیلدز‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پیشین شرکت‬ ‫خودروسازی فورد‬ ‫موتور‪ ،‬در ماه مه‬ ‫(اردیبهشت ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫برای همیشه از این‬ ‫شرکت رفت‪ .‬او پس از‬ ‫‪ ۲۸‬سال کار کردن در‬ ‫فورد که بخشی از ان به‬ ‫مدیرعاملی این شرکت‬ ‫گذشت‪ ،‬از فورد‬ ‫خداحافظی کرد‬ ‫مهمترین رویدادهای خودرویی ‪2017‬‬ ‫استرالیا با صنعت خودرو خداحافظی کرد‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی مانند هر سال دیگری‬ ‫سرش��ار از رویداده��ای رنگارن��گ ب��رای صنعت‬ ‫خ��ودرو در سراس��ر جهان بود‪ .‬در این س��ال هم‬ ‫ش��ماری از خوب های صنعت خودرو بازنشس��ته‬ ‫ش��دند و تعدادی از محصوالت نی��ز به پایان عمر‬ ‫خود رسیدند‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی حتی در انتخاب نام‬ ‫برای یک نش��ان تجاری امریکایی نیز تجدیدنظر‬ ‫شد تا خداحافظی های این سال تکمیل شود‪.‬‬ ‫در این س��ال یک کشور تصمیم گرفت که دیگر‬ ‫خودروساز نباشد و بیش از این وقت خود را برای‬ ‫تولید خ��ودرو نگذارد‪ .‬در گزارش پیش رو از همه‬ ‫رفتن های مهم صنعت خودرو در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی صحبت ش��ده است؛ خداحافظی هایی که‬ ‫باعث شروع یک عصر جدید شده است‪:‬‬ ‫‹ ‹خداحافظی «مارک فیلدز»‬ ‫م��ارک فیل��دز‪ ،‬مدیرعام��ل پیش��ین ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی فورد موتور‪ ،‬در ماه مه (اردیبهشت‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬ب��رای همیش��ه از ای��ن ش��رکت رفت‪ .‬او‬ ‫پس از ‪ ۲۸‬س��ال کار کردن در فورد که بخش��ی‬ ‫از ان به مدیرعاملی این ش��رکت گذشت‪ ،‬از فورد‬ ‫خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫جایگزی��ن او که زمانی مدیرعامل یک ش��رکت‬ ‫تولیدکنن��ده مبلم��ان اداری ب��ود و ب��ا تفکرات‬ ‫خیال انگیز و روابط خوب با سیلیکون ولی شناخته‬ ‫می ش��د‪ ،‬هم ضعف های او را نشان داد و هم اینده‬ ‫نامشخص این صنعت را روشن کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقطه پایان تولید خودرو در استرالیا‬ ‫وقتی ش��رکت خودروسازی «جی ام هولدن» در‬ ‫اکتبر ‪( ۲۰۱۷‬مهر ‪ )۱۳۹۶‬اخرین کارخانه مونتاژ‬ ‫خود را بست‪ ،‬استرالیا به نقطه پایان تولید خودرو‬ ‫رس��ید‪ .‬پیش از جی ام هولدن ش��رکت تویوتا به‬ ‫فعالیت در اس��ترالیا پایان داده بود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫یک قرن تولید خودرو در این کشور تمام شد‪.‬‬ ‫هولدن که خودرو شورولت اس اس تولید می کرد‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۳۱‬میالدی (‪۱۳۰۹-۱۰‬خورشیدی)‬ ‫واح��د تولیدی ب��رای محصوالت جن��رال موتورز‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹«ام کی» در پایان مسیر‬ ‫به پایان سال گذشته میالدی نزدیک می شدیم‬ ‫که شرکت خودروسازی لینکلن امریکا اعالم کرد‬ ‫ش��اید س��رانجام قید نام «ام کی» برای مدل های‬ ‫گوناگ��ون خودروهای تولیدی در این ش��رکت را‬ ‫بزند و به سمت نام های قدیمی تر برود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب لینکلن س��رانجام پذیرفت که‬ ‫نامگ��ذاری خودروه��ا تنها ب��ا این روش بس��یار‬ ‫گیج کننده است‪.‬‬ ‫اکن��ون ن��ام «کانتیننتال» که این خودروس��از‬ ‫پیش از این اس��تفاده می کرد‪ ،‬دوباره برگش��ته و‬ ‫نام های��ی مانند «نویگیت��ور» و «ناتیل��وس» نیز‬ ‫به زودی به جم��ع نام های راحت در تلفظ لینکلن‬ ‫اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازمانده ای که سرانجام مرد‬ ‫«وایپ��ر»‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬می�لادی(‪-۷۱‬‬ ‫‪۱۳۷۰‬خورش��یدی) پ��ا ب��ه جاده ه��ا گذاش��ت و‬ ‫به دلیل تداوم حض��ورش در جاده ها برای خودش‬ ‫یک «بازمانده» به ش��مار می امد‪ .‬در س��ال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۸۶-۸۷‬خورش��یدی) کرایسلر با امید‬ ‫به افزایش نقدینگی و جلوگیری از ورشکس��تگی‪،‬‬ ‫تالش کرد ان را بفروشد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو اس��پرت که زمان��ی ‪۹۰‬هزار دالر‬ ‫می ارزی��د و در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬می�لادی(‪-۹۲‬‬ ‫‪۱۳۹۱‬خورش��یدی) تا ‪۲‬هزار دس��تگاه از ان هم‬ ‫فروش رفت‪ ،‬در برخی س��ال ها به دلیل موجودی‬ ‫زیاد تولید نشد و سرانجام با سخت تر شدن قوانین‬ ‫ایمنی تولید ان به طور کامل متوقف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنشستگی شیرو ناکامورا‬ ‫ش��یرو ناکامورا یک��ی از نام اش��ناترین طراحان‬ ‫خودرو در اس��یا است‪ .‬او در سال ‪ ۱۹۹۳‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۷۱-۷۲‬خورش��یدی) کانسپت «وهی کروس»‬ ‫(‪ )VehiCross‬را معرف��ی ک��رد ک��ه در نهایت‬ ‫به طراحی ایس��وزو انجامید‪ .‬ای��ن ناکامورا بود که‬ ‫م��وج اصلی کراس اووری ش��دن خودروه��ا را راه‬ ‫انداخت‪ .‬او ش��کار کارلوس گوئن‪ ،‬رییس نیس��ان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۹‬میالدی(‪۱۳۷۷-۷۸‬خورشیدی)‬ ‫بود و پیش از بازنشستگی در مارس سال گذشته‬ ‫(اسفند ‪ )۱۳۹۵‬به مدت نزدیک ‪۲‬دهه کار طراحی‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تام وب و بازنشستگی پس از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫ت��ام وب از س��ال ‪ ۱۹۷۳‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۵۰-۵۱‬خورش��یدی) کار خ��ود را درصنعت‬ ‫خودرو ش��روع کرد‪ .‬او در ابتدا یکی از تحلیلگران‬ ‫انجم��ن مل��ی نمایندگی های فروش خ��ودرو در‬ ‫امری��کا ب��ود و در پای��ان دوران کاری نیز عنوان‬ ‫اقتصاددان ارشد موسسه معتبر مشاوره خودرویی‬ ‫کوکس را داشت‪ .‬او در ‪ ۳۰‬ژوئیه ‪ ۸( ۲۰۱۷‬مرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬بازنشسته شد‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ر بودن در انجمن مل��ی نمایندگی های‬ ‫فروش خودرو یا اقتصاددان ارش��د موسسه معتبر‬ ‫خودرویی کوکس از بسیاری از افراد برمی اید‪ ،‬اما‬ ‫تف��اوت وب با دیگران این ب��ود که دیگران ارزش‬ ‫باقی مان��ده ب��رای یک وس��یله نقلی��ه را ارزیابی‬ ‫می کردن��د حال انک��ه وب ارتباط می��ان اقدام ها‬ ‫و کنش ه��ا‪ ،‬اقتص��اد به طور کل��ی و قیمت گذاری‬ ‫خودروهای نو و کارکرده را بررس��ی می کرد‪ .‬این‬ ‫باعث ش��د بازنشس��ته ش��دن این تحلیلگر جهان‬ ‫خودرو به چشم بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹لودویک ویلیش هم رفت‬ ‫لودویک ویلیش که مدیرعامل شرکت ب ام و در‬ ‫امریکا بود در روز نخس��ت اوت ‪ ۱۰( ۲۰۱۷‬مرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬از کار برکن��ار ش��د زیرا ام��ار فروش این‬ ‫شرکت در سال پیش از ان پایین امده و ب ام و از‬ ‫رقیب همیش��گی خود یعنی بنز در میزان فروش‬ ‫عقب مانده بود‪.‬‬ ‫او زمان��ی که به کالج می رف��ت وارد کار فروش‬ ‫پورش��ه ش��د و تا پایان نیز در همی��ن کار فروش‬ ‫باقی ماند‪ .‬او ‪ ۲۱‬س��ال ب��رای ب ام و کار کرد و از‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪۱۳۸۹-۹‬خورشیدی) نیز‬ ‫مدیریت کس��ب وکار ب ام و در امریکای شمالی را‬ ‫برعهده داش��ت‪ .‬در طول فعالیت این مدیر المانی‬ ‫در ب ام و میزان فروش این نش��ان تجاری لوکس‬ ‫در امریکا باال رفت و برای نخس��تین بار در تاریخ‬ ‫خ��ود در س��ال های ‪۲۰۱۲ ،)۱۳۸۹-۹۰( ۲۰۱۱‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴ ،)۱۳۹۰-۹۱‬و ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۳-۹۴‬خورش��یدی) پرفروش تری��ن‬ ‫نشان تجاری لوکس در امریکای شمالی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هون�دا اک�ورد کوپ�ه‪ ۲ ،‬دری که به‬ ‫سرنوشت همتایانش دچار شد‬ ‫هون��دا اک��ورد کوپه‪ ،‬خ��ودرو ‪ ۲‬در س��دانی که‬ ‫تالش های زیادی برای ماندن در این خانواده کرد‪،‬‬ ‫س��رانجام به سرنوش��ت همتایانش دچار شد‪ .‬این‬ ‫خودرو مانند ب ام و س��ری ‪ ۶‬کوپه‪ ،‬رنجروور اووک‬ ‫‪۲‬در و خودرو بنزینی اسمارت فورتو در صف خارج‬ ‫شدن از خط تولید قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹جان من�دل و یافت�ن تاکاتاه�ای‬ ‫ادمکش پیش از رفتن‬ ‫ج��ان مندل که در س��ال ‪ ۲۰۰۴‬می�لادی(‪-۸۳‬‬ ‫‪۱۳۸۲‬خورشیدی) به بخش امریکایی هوندا پیوست‬ ‫پس از س��ال ها کار کردن در فورد و مزدا راهی این‬ ‫شرکت شد‪.‬‬ ‫او در سال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی)‬ ‫معاون اجرایی بخش خودرو در این ش��رکت ش��د‪.‬‬ ‫مس��ئولیت او درست با بحران جهانی اقتصاد و پس‬ ‫از ان معض��ل بزرگ ایربگ های معیوب تاکاتا همراه‬ ‫ش��د‪ .‬او به عنوان یکی از گردانندگان اصلی کارگروه‬ ‫واکنش به ایربگ های تاکاتا در هوندا کارهای مهمی‬ ‫در مسیر شفاف سازی دراین باره انجام داد و توانست‬ ‫‪ ۱۰/۷‬میلی��ون هوندا اکورا را که کیس��ه های هوای‬ ‫معیوب تاکاتا داشتند‪ ،‬شناسایی کند‪.‬‬ ‫او همچنین پیش از بازنشس��ته شدن در روز اول‬ ‫اوری��ل ‪ ۱۲( ۲۰۱۷‬فروردی��ن) نظم��ی در فروش‬ ‫به وج��ود اورد و باع��ث ش��د ف��روش ناوگان��ی و با‬ ‫مشوق های سنگین قانون و چارچوب پیدا کند‪.‬‬ ‫منبع‪Automotive news :‬‬ ‫‪ ۵‬حقیقت جالب درباره فراری که نمی دانستید‬ ‫ش��رکت ف��راری در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) ‪۷۰‬س��الگی خود را جشن‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در س��ال ‪ ۱۹۲۹‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۰۷-۰۸‬خورشیدی) به دست انزو فراری و با نام‬ ‫اسکودریا فراری راه اندازی شد‪.‬‬ ‫فراری در س��ال های نخس��ت فعالیتش به عنوان‬ ‫حام��ی مال��ی راننده ه��ا و ب��ر طراحی و س��اخت‬ ‫خودروهای مسابقه ای متمرکز بود و از سال ‪۱۹۴۷‬‬ ‫(‪۱۳۲۵-۲۶‬خورشیدی) تولید خودروهای جاده ای‬ ‫را با نشان تجاری فراری اغاز کرد و امروز در حوزه‬ ‫طراحی و تولید خودروهای سوپراسپرت به فعالیت‬ ‫خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫‪۷۰‬س��اله ش��دن فراری بهانه خوبی است تا از ‪۵‬‬ ‫حقیقت جالب درباره این نش��ان تجاری قدیمی در‬ ‫صنعت خودرو صحبت به میان بیاید؛ حقیقت هایی‬ ‫که کسی از انها خبر نداشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬ف��راری از ابتدای تولدش‬ ‫تا امروز خودروهای اس��پرت و مس��ابقه ای تولید و‬ ‫همچن��ان رس��الت خود را در این ام��ر حفظ کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در این میان حقای��ق جالبی درباره این‬ ‫خودروساز ایتالیایی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹از نخستین خودرو تنها دو نسخه تولید‬ ‫کرد‬ ‫نخس��تین خودرو ساخته شده در کارخانه فراری‬ ‫با نام «اس ‪ »۱۲۵‬هیچ گاه به تولید انبوه نرس��ید و‬ ‫تنها دو نسخه از ان در دنیا تولید شد‪.‬‬ ‫ان��زو فراری در ان زمان اظهار کرد تولید این دو‬ ‫خودرو یک «شکست بزرگ» برای این شرکت بود‪.‬‬ ‫ه��ر دو ای��ن خودروها مش��کل مخزن س��وخت‬ ‫داش��تند‪ ،‬به همین دلیل برای فراری یک شکس��ت‬ ‫بزرگ بود و تنها دو نسخه از ان تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ انزو فراری هیچگاه از زادگاهش دور‬ ‫نشد‬ ‫انزو فراری که نشان تجاری فراری را بر سر زبان ها‬ ‫انداخ��ت و ان را تبدیل به یک غول مس��ابقه های‬ ‫اتومبیل ران��ی کرد و باره��ا و بارها به همراه تیمش‬ ‫ب��رای مس��ابقه ها‪ ،‬به کش��ورهای گوناگون س��فر‬ ‫می کرد‪ ،‬همیشه نزدیک زادگاهش یعنی شهر مودنا‬ ‫در کشور ایتالیا ماند و از انجا دور نشد‪.‬‬ ‫نخس��تین کارخانه این شرکت هم در شهر مودنا‬ ‫تاسیس شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فی�ات کرایس�لر مال�ک نش�ان تجاری‬ ‫فراری‬ ‫ف��راری اکن��ون مانن��د گذش��ته متعل��ق ب��ه‬ ‫خان��واده فراری نیس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۶۹‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۴۷-۴۸‬خورش��یدی)‪ ،‬انزو فراری ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫سهام این شرکت را به رقیبش‪ ،‬گروه فیات فروخت‬ ‫که البته از نظر مالی بس��یار به نفع این شرکت بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۹۸۸‬میالدی (‪۱۳۶۶-۶۷‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫پیرو فراری که پسر انزو بود‪ ۴۰ ،‬درصد دیگر سهام‬ ‫این ش��رکت را به فیات فروخ��ت و تنها ‪۱۰‬درصد‬ ‫از مجموع س��هام این ش��رکت برای خانواده فراری‬ ‫باقی ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانن�دگان فراری تاکن�ون در بیش از‬ ‫‪۵‬هزار مسابقه مقام نخست را کسب کردند‬ ‫از ابتدای تولد شرکت فراری تاکنون‪ ،‬این شرکت‬ ‫توانس��ته ‪۵‬هزار ج��ام قهرمانی را ب��ه خانه ببرد‪ .‬از‬ ‫جمله این قهرمانی ه��ا‪۱۵ ،‬قهرمانی جهانی فرمول‬ ‫یک‪۱۶ ،‬قهرمان��ی بهترین س��ازندگان خودروهای‬ ‫فرمول یک و ‪۹‬پیروزی در مسابقه های لومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری خودتان را خودتان بسازید‬ ‫یکی از بزرگترین دالیل موفقیت فراری در جهان‬ ‫این اس��ت که شما می توانید تک تک اجزای خودرو‬ ‫را به سلیقه خودتان انتخاب کنید‪.‬‬ ‫خریداران می توانن��د ظریف ترین جزئیات داخل‬ ‫خودرو را به سلیقه خودشان انتخاب کنند؛ از رنگ‬ ‫و نوع جنس صندلی گرفت��ه تا رنگ تریم های کار‬ ‫ش��ده در اتاق خودرو و همچنین تجهیزات موجود‬ ‫در ان‪ .‬هنگام��ی که س��فارش های مش��تری تمام‬ ‫ش��د‪ ،‬او باید یک تا دو س��ال صبر کن��د تا خودرو‬ ‫سفارشی اش را از شرکت تحویل بگیرد‪.‬‬ ‫کارشناسان محیط زیست انگلیس هشدار داده اند‪ ،‬میزان‬ ‫الودگی هوا در برخی مناطق ش��هر لندن در سال گذشته‬ ‫افزون بر هزار بار از حد مجاز الودگی هوا فراتر رفته و موجب‬ ‫مرگ بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر ش��ده اس��ت‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که براس��اس گزارش های موجود‪ ،‬الودگی هوای لندن در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی) موجب مرگ‬ ‫حدود ‪۹‬هزار و‪ ۵۰۰‬تن شده بود‪.‬‬ ‫براس��اس بررس��ی های انجام ش��ده از س��وی کارگروه‬ ‫محیط زیس��ت مجلس عوام انگلیس‪ ،‬ترافیک وسایل نقلیه‬ ‫موتوری سبب انتش��ار ‪ ۴۲‬درصد از مونواکسید کربن‪۴۶ ،‬‬ ‫درصد از دی اکس��ید نیتروژن و ‪ ۲۶‬درصد از سایر گازهای‬ ‫خطرناک الوده کننده در هوای ش��هرهای این کشور شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس��ی های انجام شده نش��ان می دهد‪ ،‬الودگی هوا در‬ ‫لن��دن بیش از ش��هرهای بزرگ مکزیک‪ ،‬س��وئد و ایاالت‬ ‫متحده امریکا موجب مرگ مردم می شود‪.‬‬ ‫به گفته پژوهشگران‪ ،‬س��طح الودگی در ‪۴۳‬شهر بزرگ‬ ‫انگلیس بس��یار زیاد است و محدودیت های ایمنی جهانی‬ ‫را نق��ض می کند؛ به همی��ن دلیل ده ها میلیون ش��هروند‬ ‫انگلیسی در معرض بیماری های قلبی و ریوی قرار دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬انجمن س��لطنتی پزش��کان انگلیس‬ ‫چندی پیش در گزارش��ی اعالم کرد الودگی هوا س��االنه‬ ‫منجر به حدود ‪ ۴۰‬هزار مرگ زودرس در انگلیس می شود‬ ‫ک��ه هر س��ال ‪ ۲۰‬میلیارد پون��د برای این کش��ور هزینه‬ ‫دربردارد‪.‬‬ ‫براس��اس برخ��ی ارزیابی ه��ا‪ ،‬خیابان اکس��فورد که از‬ ‫مهم ترین مراکز خرید در پایتخت انگلیس به شمار می رود‪،‬‬ ‫به طور عمده به دلی��ل رفت وامد بیش از حد اتوبوس های‬ ‫ش��هری از نظر میزان دی اکسید نیتروژن الوده ترین جای‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫فروش یک میلیون خودروبرقی‬ ‫در سال گذشته میالدی‬ ‫دس��تاورد جدیدی در زمینه خودروه��ای الکتریکی به‬ ‫ثبت رس��یده که می تواند نویدبخش اینده ای پاک و بدون‬ ‫مواد االینده باشد‪.‬‬ ‫ت��ا پای��ان نوامب��ر ‪( ۲۰۱۷‬ابت��دای اذر ‪ ،)۱۳۹۶‬ناوگان‬ ‫خودروه��ای الکتریکی پالگین در جهان از رقم ‪ ۳‬میلیون‬ ‫دستگاه عبور کرد و سهم سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬از این‬ ‫رقم‪ ،‬به تنهایی یک میلیون دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫انتظار این اس��ت که فروش این نوع خودروها در س��ال‬ ‫جاری میالدی (‪۱۳۹۶-۹۷‬خورشیدی) از رقم ‪ ۱/۷‬میلیون‬ ‫عبور کند و به مرز ‪ ۲‬میلیون دستگاه برسد‪.‬‬ ‫می��زان فروش کلی خودروهای الکتریکی تا پایان نوامبر‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬ابتدای اذر ‪ )۱۳۹۶‬نیز از رقم ‪ ۳‬میلیون و‪۳۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه عبور کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس‪ ،‬تحلیلگ��ران معتقدند با عرضه‬ ‫مدل های جدی��د بهتر و قوی تر‪ ،‬امار ف��روش خودروهای‬ ‫الکتریکی بسیار بهتر از گذشته خواهد شد‪.‬‬ ‫البته عالوه بر عرضه مدل های جدید‪ ،‬انزجار همگانی از‬ ‫میزان االیندگی خودروهای درون س��وز نیز کمک شایانی‬ ‫به رشد محبوبیت الکتریکی ها کرده است‪.‬‬ ‫انتظار این اس��ت که دس��تکم تا چند سال اینده‪ ،‬رشد‬ ‫ف��روش خودروه��ای الکتریک��ی بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��ار فروش خودروهای الکتریکی نش��ان می دهد چین‬ ‫بیشترین س��هم را در فروش این محصوالت دارد و بعد از‬ ‫ان نی��ز به ترتیب ایاالت متح��ده و ژاپن در رتبه های دوم‬ ‫و سوم قرار دارند‪.‬‬ ‫ساخت کیسه هوا‬ ‫این بار برای سقف خودرو‬ ‫امروز به طور تقریبی تمام خودروها مجهز به کیسه های‬ ‫ه��وا برای حفاظت از جان سرنش��ینان هس��تند‪ ،‬اما برای‬ ‫نخس��تین بار کیسه هوایی طراحی شده که مانع از پرتاب‬ ‫مسافران از سقف به بیرون می شود‪.‬‬ ‫این س��امانه کیس��ه هوای فراگیر س��قفی که در بخش‬ ‫افتابگیر خودروهای امروزی نصب می ش��ود در زمان وقوع‬ ‫تصادف امنیت سرنش��ینان را حفظ و به ویژه از وارد امدن‬ ‫اسیب های شدید به سر جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫کیس��ه هوای یادش��ده از س��وی پژوهش��گران شرکت‬ ‫هیوندایی در کره جنوبی س��اخته شده و استفاده از ان در‬ ‫خودروها تا به حال پیشینه نداشته است‪.‬‬ ‫این کیس��ه هوا بعد از باز شدن از چرخش و جابه جایی‬ ‫شدید و ناگهانی مسافران جلوگیری می کند‪ .‬ازمایش های‬ ‫انجام ش��ده نشان می دهد این ابزار ایمن سازی با موفقیت‬ ‫جلوی زخم ها و اسیب های مرگبار را می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬کیس��ه هوای یادش��ده در فضایی بین‬ ‫شیشه افتابگیر و سپر محافظ نور خورشید نصب می شود‬ ‫و مجهز به حس��گرهایی اس��ت که با ت��کان ناگهانی فعال‬ ‫می ش��وند و در مدت ‪ ۰/۰۸‬ثانیه کل سقف و پشت خودرو‬ ‫را می پوشانند‪.‬‬ ‫انتظ��ار م��ی رود اس��تفاده عمل��ی از ای��ن س��امانه در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی(‪۱۳۹۷-۹۸‬خورش��یدی) اغ��از‬ ‫و روی خودروهای��ی همچ��ون جنس��یس و کون��ا نص��ب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 297‬پیاپی ‪2270‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 14‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫حضور خودروسازان‬ ‫در نمایشگاه خودرو قائمشهر‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در س��ومین نمایشگاه بین المللی خودرو‬ ‫در قائمش��هر استان مازندران اخرین دس��تاوردها و محصوالت خود‬ ‫را به نمایش گذاش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو در ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬محص��والت پ��ژو ‪ ۲۰۷‬هاچ بک‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬رنو کپچر‪ ،‬سوزوکی فیس لیفت‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬اتوماتیک پالس‪،‬‬ ‫ هایم��ا اس‪ ۵‬و اس‪ ۷‬اتوماتیک‪ ،‬دناپالس‪ ،‬اچ ‪ ۳۰‬کراس‪ ،‬تندر پیکاپ‬ ‫و پارس ال ایکس اتوماتیک را در معرض دید عموم قرار داده است‪.‬‬ ‫دو محصول پژو ‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۵۰۸‬ایکاپ نیز به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫غرفه گروه صنعتی ایران خودرو در نمایش��گاه مازندران با نمادهای‬ ‫مناطق شمال کشور ازجمله پل ورسک و سقف شیروانی اراسته شده‬ ‫که مورد اس��تقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته اس��ت‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫از ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۵‬دی ب��ه مدت ‪ ۴‬روز در محل برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی قائمش��هر مازندران برپاس��ت‪ .‬همچنین در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت س��ایپا به همراه شرکت های پارس خودرو‪ ،‬س��ایپا سیتروئن‬ ‫و زامیاد با خودروهای کوئیک‪ ،‬س��اینا اتومات‪ ،‬س��راتو اپشنال‪ ،‬اریو‬ ‫تاکس��ی‪ ،‬محص��والت خان��واده برلیان��س ش��امل ‪،H۳۳۰ ،H۲۲۰‬‬ ‫‪H۳۲۰‬کراس و ‪ H۳۲۰‬اپش��نال‪ ،‬ساندرو استپ وی‪ ،‬ساندرواپشنال‪،‬‬ ‫ریچ‪ ،‬پادرا‪ ،‬خانواده چانگان ‪ CS۳۵‬اپشنال‪ CS۵۵ ،CS۷۵ ،‬و ‪CS۹۵‬‬ ‫حضوری فعال دارد‪ .‬غرفه های گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا‬ ‫به همراه نمایندگی های فروش منتخب اس��تان مازندران در سومین‬ ‫نمایش��گاه خودرو مازندران در این نمایش��گاه پذیرای عالقه مندان و‬ ‫بازدیدکنندگان خود هستند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫مطبوعات ‪ :‬مردم در سینما دنبال قهرمانند‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تولید و فروش صنعت موتورسیکلت نشان داد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹افت یک پنجمی تولید موتورسیکلت‬ ‫ناصر مرتضایی‪ ،‬یکی از س��ازندگان موتورس��یکلت کشور‬ ‫درب��اره وضعی��ت تولید در نیمه دوم س��ال به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬درحال حاضر واحده��ای تولیدی به نوعی‬ ‫تعطیل اس��ت زیرا با جایگزین ش��دن موتورس��یکلت های‬ ‫انژکتوری‪ ،‬مردم هنوز از ان استقبال نکرده اند و بازار فروش‬ ‫تعطیل است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به دلیل تازگی‪ ،‬دس��تگاه انژکتور هنوز بین مردم‬ ‫جا نیفتاده و جز چند نمونه محدود (‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دس��تگاه) باقی‬ ‫موتورسیکلت ها در نمایندگی های این نشان همچنان باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به پالک ش��دن بی��ش از ‪۶‬هزار‬ ‫موتورسیکلت کاربراتوری یکی از نشان ها در سال ‪ ۹۵‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن عدد در ‪ ۹‬م��اه ‪ ۹۶‬به یک هزار و ‪ ۴۰۰‬موتورس��یکلت‬ ‫انژکت��وری کاه��ش یاف��ت ک��ه هن��وز در نمایندگی های‬ ‫شهرستان ها نیز به فروش نرسیده است‪.‬‬ ‫مرتضای��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه موجودی‬ ‫کاربراتوری های پالک شده در سال گذشته در چه وضعیتی‬ ‫است نیز گفت‪ :‬تمام موتورسیکلت های کاربراتوری فروخته‬ ‫ش��ده و در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‪ ،‬موجودی انبار کارخانه ها صفر‬ ‫شد درحالی که هنوز مشتری دارد‪.‬‬ ‫او درب��اره اقبال کاربراتوری ها از س��وی مصرف کننده نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬اس��تفاده از موتورس��یکلت کاربرات��وری راحت تر و‬ ‫با مش��کالت فنی کمتری همراه اس��ت زیرا موتورسیکلت‬ ‫س��اده ای است که با تجربه حضور ‪ ۵۰‬ساله در ایران به طور‬ ‫کام��ل برای مصرف کننده شناخته ش��ده اس��ت درحالی که‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری تاحدودی پیچیده بوده و کار با ان‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود ‪۲۰‬درصدی بازار در پایان سال‬ ‫از ورود انژکتوری ها مدت زیادی نگذش��ته اس��ت‪ .‬عادت‬ ‫به امری باعث می ش��ود از پدیده های جدید کمتر استقبال‬ ‫ش��ود‪ .‬مرتضایی در پاس��خ به این پرسش که با خالی شدن‬ ‫بازار از کاربراتوری ها فکر می کنید بین موتورس��یکلت های‬ ‫برقی و انژکتوری مصرف کننده به کدام مدل اقبال بیشتری‬ ‫نش��ان دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط کشور و کارکردی که‬ ‫به طور عموم مردم از موتورسیکلت ها انتظار دارند پیش بینی‬ ‫این است که موتورسیکلت های انژکتوری بازار بهتری نسبت‬ ‫به برقی ها داش��ته باش��ند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته تا زمانی که‬ ‫کاربراتوری در بازار وجود داش��ته باشد مصرف کننده ان را‬ ‫به باقی موتورسیکلت ها ترجیح می دهد‪ .‬امیدواریم با خالی‬ ‫شدن انبارها از سال اینده بازار انژکتوری ها بهتر شود‪.‬‬ ‫مرتضایی درباره رونق دوباره بازار در روزهای پایانی سال‬ ‫نیز گفت‪ :‬انتظار این است که بازار تا حدودی از رکود خارج‬ ‫شود و تا ‪۲۰‬درصد وضعیت فروش بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫این صنعتگر از تعطیلی بخشی از تولید گفته و در این باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬موتورس��یکلت بازار ندارد و به همان نس��بت‬ ‫نیز تولید افت داش��ته است‪ .‬از س��وی دیگر از انجا که این‬ ‫نش��ان تمایلی به تعدیل نیرو نداش��ت بخشی از کارگران را‬ ‫به س��ایر بخش ها (تولید قطعات) منتقل کرد به این ترتیب‬ ‫درحال حاضر نیروها بر پوش��ش بازار ل��وازم یدکی قطعات‬ ‫موتورسیکلت متمرکز هس��تند و منتظر تغییرات در اینده‬ ‫هس��تیم‪ .‬او درب��اره تولید در ‪ ۲‬ماه پایانی س��ال نیز گفت‪:‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫پیش بین��ی این اس��ت که تولید نداش��ته باش��یم زیرا این‬ ‫یک هزار و ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه تا پایان س��ال فروش نمی رود‪ .‬با‬ ‫وج��ود اینکه انژکتوره��ای زی��ادی وارد کرده ایم و قطعات‬ ‫زیادی اماده س��وار شدن هستند تا بازار تقاضا نداشته باشد‬ ‫نمی توان مبادرت به تولید کرد‪.‬‬ ‫مرتضایی در پایان گف��ت‪ :‬تغییر کاربراتوری به انژکتوری‬ ‫با توجه به وضعیت محیط زیس��ت امری پذیرفتنی است اما‬ ‫امیدواریم که این تغییر رویکرد نیز از س��وی مصرف کننده‬ ‫پذیرفته شود و شاهد رونق دوباره بازار موتورسیکلت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار منوط به رونق تمام صنایع است‬ ‫در ادامه «گسترش صنعت» سراغ محمد خادم منصوری‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه رفت‬ ‫و وضعی��ت بازار فروش را از س��وی او دنب��ال کرد‪ .‬وی نیز‬ ‫از وضعی��ت نامطل��وب ب��ازار فروش صنایع کش��ور گفت و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬زمانی فروش��گاه های محصوالت صنعتی مانند‬ ‫موتورسیکلت تا پاسی از شب باز بودند اما هم اکنون ساعات‬ ‫کاری فروشگاه ها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته این وضعیت برای نیمه نخس��ت سال نیز‬ ‫وجود داش��ت بنابراین تفاوتی در نیمه دوم س��ال به وجود‬ ‫نیامده ضمن انکه پیش بینی خوش��بینانه ای برای ماه های‬ ‫پایانی سال وجود ندارد‪ .‬خادم منصوری به روال بازار تقاضا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س��نگینی بازار‪ ،‬تولیدکنن��ده را در حالت بالتکلیفی قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬از یک س��و هزینه های روزانه و از س��وی دیگر‬ ‫موضوع های��ی همچون بیمه و مالیات س��رمایه او را با خطر‬ ‫روبه رو کرده اس��ت‪ .‬صنعت موتورس��یکلت یکی از صنایعی‬ ‫است که بیش��ترین اس��یب را به دلیل روزامد نشدن دیده‬ ‫اس��ت‪ .‬واحده��ای تولیدی تعطیل ش��ده و فروش��گاه های‬ ‫ورشکست ش��ده اخباری اس��ت که از وضعی��ت این صنعت‬ ‫ش��نیده می ش��ود‪ .‬به ط��ور قط��ع انهای��ی ک��ه می مانن��د‬ ‫واحدهای��ی خواهند بود ک��ه از توانمندی مال��ی و فناوری‬ ‫مناس��بی برخوردار هستند‪ .‬وضعیت تولید و فروش صنعت‬ ‫موتورس��یکلت در نیمه دوم سال موضوع این گزارش است‬ ‫که می خوانید‪.‬‬ ‫خبری از رونـق نیست‬ ‫در س��ال های گذش��ته اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای نیمه دوم‬ ‫س��ال به طور معمول در بهمن ب��ازار فروش رونق می گرفت‬ ‫ام��ا برای س��ال ‪ ۹۶‬این ام��ر بعید به نظر می رس��د‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و دوچرخه از تعطیلی‬ ‫برخی فروش��گاه های موتورسیکلت خبر داد و گفت‪ :‬در یک‬ ‫ماه و نیم گذش��ته دو فروشگاه از این صنف (شاید به مبلغ‬ ‫‪ ۲‬تا ‪۴‬میلیارد تومان) ورشکس��ت و تعطیل شدند‪ .‬البته این‬ ‫دو فروش��گاه را باید با تمام کسانی که در کنار صاحبان ان‬ ‫مشغول بودند محاسبه کرد‪ .‬به این ترتیب شاید چند خانواده‬ ‫شده باشند‪.‬‬ ‫با این تعطیلی دچار مشکل ‬ ‫ای��ن فعال صنعتی درب��اره وضعیت بازار پایان س��ال نیز‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬وضعیت مناس��بی حاکم نیس��ت‪ .‬باید تمام‬ ‫صنوف رونق بگیرد تا این صنعت بازار فروش داش��ته باشد‪.‬‬ ‫در گذش��ته معمول بود وقتی قدرت خرید مردم مناس��ب‬ ‫نبود از یک وس��یله با تعمیر بیشترین استفاده را می کردند‪.‬‬ ‫شرایط امروز به گونه ای است که مردم به همان سمت دوباره‬ ‫حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحصیلکرده ها کنار پیشکس�وتان راهکار ارائه‬ ‫دهند‬ ‫یکی از تولیدکنندگان پیش تر به این مس��ئله اشاره کرده‬ ‫بود که تولیدکنندگان برای کاهش هزینه ها در تالش هستند‬ ‫تا تنها قطعات فرس��وده را تعویض کنند‪ .‬البته پیگیری این‬ ‫مس��ئله نیاز به گزارش جداگان��ه ای دارد زیرا باید دید این‬ ‫امر ت��ا چه اندازه از االیندگی یک وس��یله نقلیه فرس��وده‬ ‫می کاه��د‪ .‬خادم منصوری در این باره اظه��ار کرد‪ :‬مردم به‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری عادت کرده اند و سعی دارند‬ ‫تنها قطعات معیوب را تعویض و همچنان از موتورس��یکلت‬ ‫اس��تفاده کنند ازاین رو ممکن اس��ت تنها چراغ ها‪ ،‬طوقه یا‬ ‫برخی سیم ها تغییر کند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬با وضعیت اقتصادی‬ ‫جامعه بسیاری از خانوارها توان خرید موتورسیکلت های ‪۴‬‬ ‫و ‪۵‬میلیون تومانی را ندارند‪ .‬وی درباره وضعیت االیندگی ها‬ ‫انها نیز توضیح داد‪ :‬نمی توان منکر الودگی موتورس��یکلت‬ ‫ش��د اما این گونه نیست که یک موتورسیکلت به اندازه ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۷‬خودرو الودگی داش��ته باشد‪ .‬این گونه نظرات کارشناسی‬ ‫ش��ده نیس��ت‪ .‬رییس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه به نظر کارشناس��ان موتورس��یکلت اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬الودگی این وس��یله نقلیه مربوط به اگزوز اس��ت‬ ‫و در بین اظهارات کس��انی که به االیندگی موتورس��یکلت‬ ‫اشاره می کنند به این موضوع توجهی نمی شود‪ .‬بارها اعالم‬ ‫کردیم کارشناسان صنف امادگی کامل برای مشاوره دارند‬ ‫تا مشکالت این وسیله نقلیه رفع شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬بای��د میزگ��ردی با حضور کارشناس��ان‬ ‫بخش های مختلف در امر موتورس��یکلت تشکیل و نظرات‬ ‫اعالم و س��پس با جمع بندی‪ ،‬راهکاری مناس��ب ارائه شود‪.‬‬ ‫امروز اعالم می ش��ود باید موتورس��یکلت برقی در س��طح‬ ‫کالن وارد بازار شود اما سخن این است که خدمات پس از‬ ‫فروش چه وضعیتی دارد؟ ایا بس��ترهای الزم برای این امر‬ ‫فراهم شده اس��ت؟ خادم منصوری گفت‪ :‬معتقدم باید افراد‬ ‫تحصیلکرده در کنار افرادی که تجربه فعالیت چند دهه ای‬ ‫در این صنعت دارند راهکارهای الزم را ارائه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫با توجه به وضعیت حاضر صنعت موتورسیکلت باید امیدوار‬ ‫بود س��ال ‪ ۹۷‬تاحدودی تولیدکنن��دگان خود را پیدا کنند‬ ‫و نیز مصرف کنندگان اگاهی نس��بی از موتورس��یکلت های‬ ‫انژکتوری یافته و شرایط تا حدودی تغییر کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استانداردهای اجباری برای تولید موتورسیکلت‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫افرادی که عنوان می کنند موتورسیکلت استانداردهای‬ ‫اجباری ندارد سخن درستی نیست و موتورسیکلتی که در‬ ‫ایران تولید می ش��ود تمام قطعات ان باید استانداردهای‬ ‫الزم را داش��ته باش��د به وی��ژه ترم��ز‪ ،‬الس��تیک‪ ،‬میزان‬ ‫س��وخت‪ ،‬باتری‪ ،‬چراغ ها و‪ ...‬و هر یک از این قطعات نیاز‬ ‫ب��ه گذراندن ازمون ه��ا برای تولید انب��وه دارند‪ .‬در مراکز‬ ‫ازمایشگاهی ازمایش های اجباری را بر اساس یورو‪ ۳‬انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫موتورسیکلت ‪ ۲۷‬ازمون دارد؛ ‪ ۲‬استاندارد برای ‪ ۲‬چرخ‬ ‫موتورس��یکلت و ‪ ۲۵‬اس��تاندارد باقی برای س��ایر قطعات‬ ‫است به طور نمونه برای مصرف سوخت اگر میزانی نباشد‬ ‫که اعالم ش��ده موتورس��یکلت از ازمون رد می شود‪ .‬برای‬ ‫گذراندن استانداردها در این محصول‪ ،‬شبکه ای از سازمان‬ ‫محیط زیس��ت و مراکز مربوط وجود دارد که برای ازمون‬ ‫به ش��کل انالین یا حضور کارشناسان در محل‪ ،‬کار ازمون‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬برای این امر نخس��ت نامه ها از بازرسی ها‬ ‫گرفته و پس از اجازه از مراکز ازمایشگاهی‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫به انجا ارس��ال می ش��ود و با حضور بازرس محیط زیست‪،‬‬ ‫موتورسیکلت مورد ازمون قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا گذراندن هر مرحله‪ ،‬موتورس��یکلت ب��ه مرحله بعد‬ ‫ب��رای ازمایش راه پیدا می کند‪ .‬در کش��ور ب��رای ازمون‬ ‫موتورسیکلت ها س��ختگیری های زیادی می شود و بعد از‬ ‫دریافت تمام تاییدیه ها اداره اس��تاندارد اجازه نامه را صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ان می سوزد‪.‬‬ ‫ضمن انکه اداره استاندارد با بازرسی هایی‬ ‫در نتیجه روی هر قطع ه عالمت استاندارد‬ ‫که انجام می دهد ‪-‬و کارشناسان ان حداقل‬ ‫خورده اما ممکن اس��ت قطعات��ی ایمارک و‬ ‫هفته ای یک ب��ار در واحدهای تولید حضور‬ ‫تاییدیه اروپا را داش��ته باشند‪ .‬در داخل تمام‬ ‫خواهند داشت‪ -‬حتی هنگام تولید‪ ،‬نظارت و‬ ‫م��دارک با نس��خه های روز به ب��ازرس داده‬ ‫کنترل کامل بر چگونگی تولید محصول دارد‬ ‫می شود و او بررسی می کند و با مکاتباتی که‬ ‫بنابرای��ن پس از تایید نهای��ی‪ ،‬پالک گذاری‬ ‫با سازنده قطعات یا موتورسیکلت دارد اجازه‬ ‫داود عابدینی‬ ‫اغاز می ش��ود و در این زمان مراحل تطابق‬ ‫استفاده به تولیدکننده داده می شود‪.‬‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫تولید (س��ی و پی) ش��روع می ش��ود بدین‬ ‫حت��ی اگر قطع��ه ای وارد ش��ود و ایمارک‬ ‫معنی ک��ه موتورس��یکلتی که تایید ش��ده‬ ‫نداش��ته باش��د به مراکز ازمایش فرس��تاده‬ ‫در ادام��ه تولی��د خواهد ش��د‪ .‬در صورت اع�لام هرگونه‬ ‫و ازمون ه��ای الزم در داخ��ل انج��ام می ش��ود و چنانچه‬ ‫مغایرت که ش��امل ‪ ۳‬دس��ته اس��ت در همان زمان مجوز‬ ‫ازمایشگاه مورد نظر در داخل دستگاه های الزم را نداشته‬ ‫باطل می ش��ود‪ .‬ازمون تطابق با محیط زیست ( ای ام سی)‬ ‫باشد با بازرس هماهنگ می شود و او به کشور سازنده که‬ ‫به لح��اظ الکترومغناطی��س برای موتورس��یکلت نیز یکی‬ ‫اعالم کرده تایر اس��تاندارد دارد‪ ،‬رفته و ازمایش می کند؛‬ ‫دیگ��ر از ازمون های اجب��اری اس��ت و در ان تمام امواج‬ ‫اگ��ر پذیرفته ش��د ان گواهی مالک عمل ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫الکترومغناطیس��ی که از موتورس��یکلت س��اطع می شود‬ ‫س��ازندگان موتورسیکلت پیش��نهاد کردند حتی بازرسان‬ ‫اندازه گیری ش��ده و اگر حتی به مقدار کمی باالتر باش��د‬ ‫اس��تاندارد در فروش��گاه ها ک��ه محصول توزیع می ش��ود‬ ‫محصول رد خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور داش��ته و نمونه انتخاب و ب��رای ازمایش دوباره به‬ ‫امواج الکترومغناطیس به موتورسیکلت داده می شود و‬ ‫مراکز ازمون برده ش��ود بنابراین روی تولید موتورسیکلت‬ ‫ان باید بتواند در مقابل امواج از خود مقاومت نشان دهد‪.‬‬ ‫نظارت های س��ختگیرانه ای اعمال و تمام الزامات ازسوی‬ ‫این ازمون برای چراغ برق های دارای فشار قوی است که‬ ‫تولیدکنندگان رعایت می شود درنتیجه موتورسیکلت های‬ ‫اگر موتورس��یکلت توانایی الزم را نداشته باشد به محض‬ ‫تولید داخل برای ورود به چرخه تولید صنعتی ازمون های‬ ‫قرار گرفتن زیر این س��یم ها خاموش می شود و چراغ های‬ ‫سختی را باید پشت سر بگذارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!