روزنامه گسترش صنعت شماره 298 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 298

روزنامه گسترش صنعت شماره 298

روزنامه گسترش صنعت شماره 298

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2271‬دوره جدید شماره ‪298‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫نوسازی صنایعکوچک پس از یک دهه‬ ‫نوس��ازی ‪ ۱۱‬هزار واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در حالی با طرح جدید س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی کش��ور کلید خورده اس��ت که مسئوالن معتقدند‬ ‫بیش از یک دهه است به دلیل چالش های مالی دولت و تحریم های ظالمانه غرب و‪ ...‬در‬ ‫کش��ور موفق به اجرای طرح نوسازی صنایع نشده اند‪ .‬توجه ویژه و تدوین طرح نوسازی‬ ‫صنایع کش��ور متناسب با قانون برنامه ششم توس��عه صنعتی کشور است و در این طرح‬ ‫مقرر ش��ده بیش از ‪ ۱۱‬هزار واحد صنعتی کشور نوسازی شود‪ .‬غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرح نوس��ازی صنایع کشور یکی از رویکردها و برنامه های اصلی این سازمان‬ ‫است‪ .‬وی بر حمایت بیشتر از صنایع خرد و کوچک به منظور افزایش اشتغالزایی و تبدیل‬ ‫این بنگاه ها به بنگاه های متوسط و بزرگ تاکید دارد‪ .‬هرچند این طرح با روی کار امدن‬ ‫ص��ادق نجفی به عنوان رییس س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در‬ ‫اولویت قرار گرفته است‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫سیاست های ضد دامپینگ‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫براساس گزارش بانک مرکزی از روند تولید در نیمه نخست امسال مطرح شد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رشد کارگاه های صنعتی بزرگ به‬ ‫‪ 5/3‬درصد رسید‬ ‫پارلم��ان اروپا و ش��ورای اروپا ابتدای اکتبر(میان��ه مهر) توافق‬ ‫کردن��د که قوانین ضد دامپینگ و ضد یارانه این اتحادیه را تغییر‬ ‫دهند‪ .‬این اقدام در پی دریافت پیش��نهادی از س��وی کمیسیون‬ ‫اروپا در نوامبر ‪(۲۰۱۶‬ابان ‪ )۱۳۹۵‬انجام شد‪ .‬مهم ترین تغییر در‬ ‫قوانین ضد دامپینگ معرفی روشی جدید برای محاسبه دامپینگ‬ ‫در پژوهش های ضد دامپینگ بر واردات از سوی کشورهای عضو‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی (‪ )WTO‬اس��ت‪ .‬این پژوهش ها درباره‬ ‫قیمت ها و هزینه هایی است که برای کاالها وجود دارد و به دلیل‬ ‫دخالت دولت ها تحریف می شود‪ .‬تغییرات اینده البته هیچ کشور‬ ‫خاصی را هدف نمی گیرد‪ .‬گذش��ته از یک روش شناس��ی جدید‬ ‫برای محاس��به دامپینگ‪ ،‬تمهیداتی هم ب��رای تعیین معیارهای‬ ‫دف��اع تجاری وج��ود دارد که در کنار پژوهش ه��ا در جریان قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬در فراین��د تغییر در قان��ون ضد یاران��ه اتحادیه اروپا‬ ‫همچنین موافقت ش��د که روش��ی برای پژوه��ش درباره دخالت ‬ ‫دولت های خ��ارج از اتحادی��ه اروپا در این زمین��ه در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬دولت ها با دادن یارانه باعث می ش��وند تولیدکنندگان یک‬ ‫مزیت غیرمنصفانه برای صادرات در اختیار داش��ته باشند که این‬ ‫به تولیدکنندگان اروپایی اس��یب می زند‪ .‬دامپینگ خود انواعی‬ ‫دارد که به مس��تمر یا دائمی‪ ،‬مخرب یا غارتگر و تصادفی تقسیم‬ ‫می شود‪ .‬دامپینگ مستمر یا دائمی ناشی از تمایل یک انحصارگر‬ ‫داخلی برای به حداکثر رساندن سود خود با فروش کاال به قیمت‬ ‫زیاد در بازار داخلی است‪ .‬دامپینگ مخرب یا غارتگر یعنی فروش‬ ‫موقت��ی کاال در خ��ارج به ن��رخ کمتر از داخل ی��ا حتی با ضرر و‬ ‫ف��روش ان به ن��رخ کمتر از هزینه های تولید ب��رای بیرون راندن‬ ‫رقیبان دیگر یا از بین بردن صنعت داخلی یک کش��ور‪ .‬دامپینگ‬ ‫تصادفی فروش اتفاقی ی��ک کاال در بازار خارجی به نرخ کمتر از‬ ‫بازار داخلی برای تخلیه مازاد پیش بینی نش��ده کاالها است‪ .‬دلیل‬ ‫این کار مازادی اس��ت که باعث کاهش نرخ در بازار داخلی نشود‪.‬‬ ‫اگر پژوهش ها مش��خص کند که محصوالت وارد ش��ده به اروپا از‬ ‫کش��ورهای غیرعضو اتحادیه اروپا به قیمت های دامپینگی به این‬ ‫اتحادیه وارد شده ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 16‬دی ‪ 18 1396‬ربیع الثانی ‪ 6 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 298‬پیاپی ‪2271‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ورود بخش خصوصی‬ ‫راه نجات صنایع‬ ‫دیدگاه‬ ‫چالش تورم تک رقمی‬ ‫زیر سایه بی توجهی به بازار ارز‬ ‫ریی��س کمیس��یون اقتص��ادی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫بی توجه��ی ب��ه مدیریت ب��ازار ارز‪،‬‬ ‫دس��تاورد دولت در تک رقمی شدن‬ ‫نرخ تورم را با چالش روبه رو می کند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی داوران��ی‬ ‫در گفت وگ��و با خانه مل��ت درباره‬ ‫وضعیت بازار ارز گفت‪ :‬زمانی که در تمامی کشورها تنش یا‬ ‫اغتشاش های اجتماعی اتفاق می افتد اقتصاد کشورها متاثر‬ ‫می شود‪ .‬تنش یا اغتشاش های اجتماعی‪ ،‬فضای ریسکی در‬ ‫حوزه فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند و به نوس��انات در‬ ‫بخش های مختلف منتهی می ش��ود که نرخ برخی کاالها را‬ ‫افزایش و برخی را نیز کاهش می دهد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬التهاب��ات اجتماع��ی باعث ایجاد فض��ای روانی در بازار‬ ‫ارز ش��د و سوداگران بازار ارز نیز بیش��ترین سوء استفاده را‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫پورابراهیمی داوران��ی افزود‪ :‬اطالع رس��انی نک��ردن بانک‬ ‫مرکزی در زمینه نوسانات بازار ارز باعث رونق سوداگری در‬ ‫این بازار می ش��ود‪ ،‬بنابراین باید بانک مرکزی با شفافیت به‬ ‫مردم اطالع رسانی و بازار را فعال تر مدیریت کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در برخ��ی کش��ورهای اروپایی نیز‬ ‫درگیری های اجتماعی وجود دارد و مردم دستگیر می شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نباید برخی اغتش��اش های اجتماعی که گاهی اتفاق‬ ‫می افتد بازارها را تحت تاثیر قرار دهد چراکه این موضوع ها‬ ‫گذراست‪.‬‬ ‫پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه پیش بینی می شود بانک‬ ‫مرک��زی بتواند ب��ازار ارز را کنترل کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬نقش بانک‬ ‫مرک��زی در مدیریت ب��ازار ارز در روزهای گذش��ته پررنگ‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫پورابراهیمی داورانی ادامه داد‪ :‬موضوع افزایش درامدهای‬ ‫دولت از محل تغییرات نرخ ارز به نفع دولت و اقتصاد نیست‬ ‫و مجلس و دولت در این زمینه نگاه مشترک دارند‪ .‬دولت در‬ ‫پی افزایش نرخ ارز نیس��ت چرا که دولت خود مصرف کننده‬ ‫ارز بوده و رش��د قیمت ها باع��ث تحمیل هزینه ها و افزایش‬ ‫تورم می شود و دستاورد دولت در تک رقمی شدن نرخ تورم‬ ‫را با چالش روبه رو می کند‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با بی��ان اینکه انتظارات تغییر نرخ ارز از نوس��انات ارز بدتر‬ ‫است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ثبات نسبی بازار ارز در چند سال گذشته‬ ‫وجود داش��ته و بانک مرکزی با اعمال سیاست های مناسب‬ ‫و مدیریت می تواند ثبات نسبی را در بازار به وجود اورد‪.‬‬ ‫در دو فصل نخست‬ ‫سال ‪ ۹۶‬رشد به‬ ‫وضعیت ثبات نسبی‬ ‫و متوسط رشد ‪۴/۹‬‬ ‫درصد رسیده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی از‬ ‫جمل��ه اصول قانون��ی مهمی‬ ‫اس��ت که اجرای ان می تواند‬ ‫تحول ش��گرفی را در اقتصاد‬ ‫کش��ور ایجاد کند‪ .‬با اجرایی‬ ‫شدن اصل ‪ 44‬قانون اساسی‬ ‫و واگ��ذاری صنایع م��ادر به‬ ‫غالم محمد زارعی‪ /‬عضو‬ ‫بخش خصوصی شاهد تحرک‪،‬‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫پویایی و سوداوری در صنایع‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫کش��ور خواهیم بود‪ .‬متاسفانه‬ ‫درحال حاض��ر اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساس��ی از اهداف اصلی خود فاصله زیادی دارد و درست‬ ‫اجرایی نشده است‪ .‬با اجرای درست این قانون می توان به‬ ‫بخشی از نگرانی های حوزه صنعت و اشتغال پایان داد‪ .‬در‬ ‫س��ال های گذشته بس��یاری از واحدهای صنعتی بابت رد‬ ‫دیون واگذار شدند و خصولتی ها در صنعت شکل گرفتند‬ ‫حض��ور خصولتی ها بخش قاب��ل توجه��ی از نگرانی های‬ ‫حوزه صنعت و اش��تغال را شامل می ش��ود‪ .‬اتفاقی که در‬ ‫س��ال های گذشته افتاد ظلم به حقوق عمومی بوده و نگاه‬ ‫منفعت طلبان��ه و ضعف مدیریتی حقوق عمومی را پایمال‬ ‫کرده است‪ .‬مش��کالت مدیریتی در واحدهای فعالی که با‬ ‫بهانه رد دیون واگذار ش��دند ب��ه تعطیلی این واحد منجر‬ ‫ش��د‪ .‬متولیان جدید به جای اینکه نگاه مس��ئوالنه داشته‬ ‫باش��ند و موانع را بردارن��د این کار را نکردند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫وظیفه و تعهد اشتغالزایی در این مسیر نادیده گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر واحدهای تولیدی موجود که با مشکل روبه رو‬ ‫ش��ده اند با کمک های مختلف از طریق افزایش سرمایه در‬ ‫گردش و مشکالت تولیدی به مدار تولید برگردند‪ ،‬شرایط‬ ‫به طور کلی تغییر خواهد کرد‪ .‬اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی با‬ ‫هدف قانون گذار و به وجود اورنده اش خیرخواهانه بود اما‬ ‫از هدف اصلی و مس��یر اصلی منحرف شد و ظلم فاحشی‬ ‫ب��ود که اتف��اق افتاد‪ .‬صنای��ع خودروس��ازی و بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی درحال حاضر به صورت خصولتی و دولتی اداره‬ ‫می ش��وند و با ادامه این روند تحولی در رشد و توسعه انها‬ ‫محقق نمی ش��ود چرا که ناکارامدی نظام مدیریتی در این‬ ‫عرصه موج��ب رکود اقتصادی‪ ،‬پرداخت نش��دن حقوق و‬ ‫مزایای کارکنان و تعطیلی کارخانجات و بنگاه های تولیدی‬ ‫می ش��ود بنابراین راه نجات این صنایع از وضعیت کنونی‪،‬‬ ‫ورود بخش خصوصی به این صنایع است‪.‬‬ ‫براساس گزارش بانک مرکزی از روند تولید در نیمه نخست امسال مطرح شد‬ ‫رشد کارگاه های صنعتی بزرگ به ‪ 5/3‬درصد رسید‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برپای��ه اخرین گ��زارش بانک مرک��زی در نیمه‬ ‫نخست امسال از ‪ ۲۴‬فعالیت صنعتی مورد بررسی‬ ‫‪ ۱۱‬رش��ته فعالیت صنعتی رش��د منفی را تجربه‬ ‫کرده اند که از ای��ن تعداد ‪ ۸‬فعالیت صنعتی یعنی‬ ‫‪ ۳۳‬درصد فعالیت های صنعت��ی هنوز در رکود به‬ ‫سر می برند‪ .‬این رشته فعالیت های صنعتی «صنایع‬ ‫تعمیر و نصب ماش��ین االت و تجهیزات»‪« ،‬تولید‬ ‫پوش��اک»‪« ،‬تولید س��ایر وس��ایل نقلیه»‪« ،‬تولید‬ ‫دارو و فراورده های دارویی ش��یمیایی و گیاهی»‪،‬‬ ‫«تولی��د س��ایر مصنوع��ات طبقه بندی نش��ده»‪،‬‬ ‫«تولید ماش��ین االت و تجهیزات» و «تولید چرم و‬ ‫مصنوعات چرمی» را ش��امل می ش��ود اما با وجود‬ ‫ای��ن‪ ،‬در مجموع کارگاه های صنعتی بیش از ‪۱00‬‬ ‫نفر کارکن در نیمه نخست امسال ‪ ۴/۹‬درصد رشد‬ ‫را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند مطلوب کارگاه های بزرگ‬ ‫پس از چندین سال رکود در بخش صنعت روند‬ ‫ارزش افزوده صنعت از س��ال ‪ ۹۴‬در مس��یر بهبود‬ ‫ق��رار گرفت و با رش��د مثبت روبه رو ش��د‪ .‬ارزش‬ ‫افزوده بخش صنعت در س��ال ‪ ۹۵‬نس��بت به سال‬ ‫پی��ش از ان ‪ ۶/۵‬درصد رش��د کرد ام��ا این روند‬ ‫امسال نزولی شد و در ‪ ۳‬ماه نخست سال نرخ رشد‬ ‫صنعت به ‪ ۵/۸‬رس��ید و پ��س از ان در ‪ ۳‬ماه دوم‬ ‫ب��ه ‪ ۲/۲‬درصد کاهش یاف��ت؛ البته این افت اغلب‬ ‫به دالیل غیر اقتصادی و ش��رایط سیاس��ی پس از‬ ‫انتخابات در تابستان رخ داده است‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬شرایط رش��د تولید در کارگاه های‬ ‫صنعتی بزرگ روند افزایش��ی خ��ود را حفظ کرده‬ ‫و از رش��د ‪ ۴/۵‬درصدی در فصل نخس��ت به رشد‬ ‫‪ ۵/۳‬درصدی در فصل دوم س��ال رسیده است؛ در‬ ‫نتیجه برایند رشد مثبت دو فصل اغاز سال ‪ ۹۶‬به‬ ‫رشد ‪ ۴/۹‬درصدی ش��اخص کل تولید کارگاه های‬ ‫صنعتی در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۹۶‬منجر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به رش��د صنعت��ی ‪ ۴‬درص��دی ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت سال می توان نتیجه گرفت که رشد تولید‬ ‫کارگاه ه��ای صنعت��ی بزرگ رون��د مطلوب تری را‬ ‫به نس��بت کل صنایع کش��ور طی ک��رد ه و کمتر‬ ‫تح��ت تاثیر عوامل خ��ارج از اقتصاد ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر در گزارش دهی بانک مرکزی‬ ‫بان��ک مرک��زی برخ�لاف روی��ه ای که بن��ا بود‬ ‫امارهای مربوط به شاخص تولید کارگ اه های بزرگ‬ ‫صنعت��ی فصل��ی مربوط به فصل به��ار را در هفته‬ ‫پایانی تابس��تان و امار مربوط به فصل تابستان را‬ ‫در هفته پایانی پاییز منتش��ر کن��د به تازگی امار‬ ‫تجمیع��ی ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال را منتش��ر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گزارش ش��اخص تولی��د کارگاه های بزرگ‬ ‫صنعت��ی مربوط به بررس��ی وضعی��ت کارگاه های‬ ‫فع��ال در صنعت س��اخت با تعداد ش��اغالن ‪۱۰۰‬‬ ‫نفر و بیش��تر را ش��امل می ش��ود ک��ه ‪ ۲۴‬فعالیت‬ ‫صنعتی زیرمجموعه کدهای «ایسیک» دورقمی را‬ ‫دربرمی گی��رد‪ .‬در این گزارش ارقام ش��اخص برای‬ ‫هر فعالیت صنعتی بر اساس سال پایه‪ ۹0‬به صورت‬ ‫فصلی تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۲‬درص�د ارزش افزوده صنایع در ‪۴‬‬ ‫رشته فعالیت‬ ‫بر اس��اس گزارش نیمه نخست سال ‪ ،۹۶‬شاخص‬ ‫تولی��د ای��ن گ��روه از کارگاه ه��ا‪ ۴ ،‬فعالیت صنایع‬ ‫«تولید مواد و محصوالت شیمیایی» با سهم ‪۲۶/۱۶‬‬ ‫درص��د‪« ،‬صنایع تولید فلزات اساس��ی» با س��هم‬ ‫‪۱۹/۹۸‬درصد‪« ،‬صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری‪،‬‬ ‫تریلر و نیم تریلر» با سهم ‪ ۱۶/۳۳‬درصد و «صنایع‬ ‫تولید محص��والت کانی غیر فلزی» با س��هم ‪۹/۴۵‬‬ ‫درصد در مجموع حدود ‪ ۷۲‬درصد از ارزش افزوده‬ ‫کارگاه ه��ای بزرگ صنعتی را تش��کیل می دهند و‬ ‫سهم ‪ ۲0‬رشته فعالیت صنعتی باقی مانده از ارزش‬ ‫افزوده کل‪ ،‬حدود ‪ ۲۸‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹خ�روج از رک�ود صنع�ت در فص�ل‬ ‫نخست سال ‪۹۵‬‬ ‫بررس��ی دقیق تر روند تغییر ش��اخص کل تولید‬ ‫کارگاه های صنعتی در بازه فصل نخس��ت سال ‪۹۴‬‬ ‫تا فصل دوم سال ‪ ۹۶‬گویای خروج از رکود صنعت‬ ‫از فصل نخس��ت س��ال ‪ ۹۵‬اس��ت و روند عمومی‬ ‫شاخص در این بازه افزایش��ی بوده است‪ .‬شاخص‬ ‫کل تولید صنعتی بعد از رسیدن به بیشترین رشد‬ ‫در فصل سوم سال ‪ ،۹۵‬از سرعت رشد ان در فصل‬ ‫چهارم ‪ ۱۳۹۵‬کاسته ش��ده و در دو فصل نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬رش��د به وضعیت ثبات نسبی و متوسط‬ ‫رشد ‪ ۴/۹‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱‬فعالیت صنعتی رشد منفی را تجربه‬ ‫کردند‬ ‫از می��ان ‪ ۲۴‬فعالی��ت صنعتی بررسی ش��ده در‬ ‫این ش��اخص‪ ،‬در بازه نیمه نخس��ت سال ‪ ۹۶‬رشد‬ ‫ش��اخص تولید صنعتی ب��رای ‪ ۱۳‬فعالیت صنعتی‬ ‫مثبت و در محدوده بین ‪ 0/۶‬تا ‪ ۲۸/۶‬درصد متغیر‬ ‫اس��ت‪ .‬س��هم این فعالیت ها همراه با رش��د مثبت‬ ‫از ارزش اف��زوده کل کارگاه ه��ای صنعتی معادل‬ ‫‪ ۸۸/۷۲‬درصد اس��ت‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬بخش تاثیرگذار‬ ‫بر ارزش اف��زوده صنعتی از رکود خارج ش��د ه اما‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در همین ب��ازه زمانی‪ ۱۱ ،‬فعالیت‬ ‫صنعتی رش��د منفی تولید صنعتی را در محدوده‬ ‫نرخ رش��د منفی ‪ ۱/۳‬درصد تا منفی ‪ ۴۹/۶‬درصد‬ ‫تجرب��ه کرده اند‪ .‬س��هم این گ��روه از فعالیت ها در‬ ‫ارزش افزوده کل‪۱۸/۲۸ ،‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیشترین رش�د در تولید محصوالت از‬ ‫توتون و تنباکو‬ ‫مصنوعات چرمی» نیز در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال رشد‬ ‫منف��ی را تجربه ک��رده و هنوز در ش��رایط رکود به‬ ‫س��ر می برند در نتیجه از مجموع ‪ ۲۴‬رش��ته فعالیت‬ ‫صنعتی ‪ ۳۳‬درصد رش��ته فعالیت های صنعتی هنوز‬ ‫در رکود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش�ترین کاهش فصلی در پوشاک و‬ ‫ماشین االت‬ ‫باالترین رقم رشد تولید در نیمه نخست سال ‪۹۶‬‬ ‫متعلق به فعالیت های صنعتی «تولید محصوالت از‬ ‫توتون و تنباکو» با نرخ رش��د ‪ ۲۸/۶‬درصد اس��ت‬ ‫که فق��ط ‪ 0/۴۸‬درصد از ارزش افزوده کل س��هم‬ ‫دارد‪ .‬پ��س از ان ب��ه ترتیب «تولید وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری‪ ،‬تریلر و نیم تریلر» با رش��د ‪ ۱۶/۶‬درصدی‬ ‫و س��هم ‪ ۱۶/۳۳‬درص��دی از ارزش افزوده‪« ،‬تولید‬ ‫محصوالت اش��امیدنی» با نرخ رشد ‪۱۵/۴‬درصدی‬ ‫و س��هم ‪ 0/۸۲‬درص��دی ارزش اف��زوده‪« ،‬تولی��د‬ ‫محصوالت الس��تیکی و پالس��تیکی» با نرخ رشد‬ ‫‪ ۱۴/۵‬درصدی و س��هم ‪۲‬درصدی ارزش افزوده و‬ ‫«تولی��د کاغذ و محصوالت کاغذی» با نرخ رش��د‬ ‫‪۱۲‬درصدی و س��هم ‪ 0/۴۸‬درصدی ارزش افزوده‬ ‫بیشترین سهم رش��د را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫س��هم ‪ ۵‬فعالیت عنوان ش��ده از ارزش افزوده کل‬ ‫‪ ۲0/۱‬درصد است‪.‬‬ ‫همان ط��ور که گفته ش��د‪ ،‬بدتری��ن وضعیت از‬ ‫لحاظ بیشترین رشد منفی در نیمه نخست امسال‬ ‫به فعالیت تعمیر و نصب ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫متعلق اس��ت اما بدترین وضعیت از حیث کاهش‬ ‫رش��د در فصل دوم در مقایس��ه با فصل نخس��ت‬ ‫امس��ال مربوط به صنایع پوش��اک و صنایع تولید‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات اس��ت‪ .‬اگرچه سهم این‬ ‫فعالیت ه��ای صنعت��ی در ارزش اف��زوده کل‪ ،‬کم‬ ‫است‪ ،‬به دلیل تولید کاالهای با ارزش افزوده باالتر‬ ‫در صنعت پوش��اک و اس��تفاده از ت��وان تخصصی‬ ‫و فن��ی کش��ور در تولید کاالهای س��رمایه ای و با‬ ‫سطح فناوری پیشرفته تر در صنعت ماشین سازی‪،‬‬ ‫توجه بیش��تر به مش��کالت این گ��روه از صنایع و‬ ‫چاره اندیشی برای رفع انها ضرورت دارد‪.‬‬ ‫کمترین میزان رش��د در نیمه نخس��ت س��ال ‪۹۶‬‬ ‫متعل��ق ب��ه فعالیت ه��ای صنعتی «تعمی��ر و نصب‬ ‫ماشین االت و تجهیزات» با رشد منفی ‪ ۴۹/۶‬درصد‬ ‫اختصاص دارد‪ ،‬پس از ان به ترتیب «تولید پوشاک»‬ ‫با نرخ رش��د منفی‪۱۶/۶‬درصد‪« ،‬تولید س��ایر وسایل‬ ‫نقلی��ه» منفی ‪ ۱۳‬درصد‪« ،‬تولید دارو و فراورده های‬ ‫دارویی ش��یمیایی و گیاهی» با نرخ رشد منفی ‪۷/۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬تولید منس��وجات با رش��د منفی ‪ ۷/۱‬درصد‬ ‫کمترین نرخ رشد را داشته اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ۵ ،‬رشته که در صدر جدول رشد منفی‬ ‫قرار دارند و در ش��رایط رکود به سر می برند ‪ ۳‬رشته‬ ‫فعالیت « تولید س��ایر مصنوعات طبقه بندی نشده»‪،‬‬ ‫« تولید ماش��ین االت و تجهی��زات » و «تولید چرم و‬ ‫شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای‬ ‫س��ال پایه ‪ ۹0‬که معادل ‪ ۱00‬در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫محاسبه می شود‪ .‬بررسی شاخص تولید فعالیت های‬ ‫صنعتی برای نیمه نخست س��ال ‪ ۹۶‬نشان دهنده‬ ‫این اس��ت که رقم شاخص تولید صنعتی برای ‪۱۶‬‬ ‫فعالیت از ‪ ۲۴‬فعالیت صنعتی با سهم ‪ ۳۵/۶‬درصد‬ ‫از ارزش اف��زوده کل‪ ،‬همچنان کمتر از رقم س��ال‬ ‫پایه یعنی ‪ ۱00‬اس��ت که به معنی موفق نش��دن‬ ‫این فعالیت ها برای رسیدن سطح تولیدات خود به‬ ‫رقم سال ‪ ۹0‬است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬فقط ‪ ۸‬فعالیت‬ ‫صنعتی در کش��ور موفق شده اند بعد از بروز رکود‬ ‫تولی��د خود را به س��طوح تولید س��ال ‪ 90‬نزدیک‬ ‫کنند یا از ان فراتر روند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع در صدر رکود‬ ‫‹ ‹‪ ۶۶‬درصد فعالیت های صنعتی عقب تر‬ ‫از وضعیت سال ‪۹۰‬‬ ‫زنجیره تامین چند الیه‪ ،‬چارهکار امروز خودرو سازان‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2271‬‬ ‫دوره جدید شماره‪298‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫یک خودرو برای اینکه به خودرو تبدیل ش��ود به ح��دود ‪۳۰‬هزار قطعه نیاز دارد‪ .‬این‬ ‫‪۳۰‬هزار قطعه از کوچکترین پیچ تا موتور را ش��امل می ش��وند‪ .‬در این میان تنها موضوع‬ ‫خودروس��ازان کنار هم ق��رار دادن این قطعات برای تبدیل انها به یک خودرو نیس��ت‪.‬‬ ‫خودرو که ساخته می شود‪ ،‬مرحله شناسایی نیازها و ایجاد راه حل ها اغاز می شود‪ .‬در واقع‬ ‫حاال نوبت زنجیره تامین و ش��رکت های فعال در ان است که وارد صحنه شوند؛ بنابراین‬ ‫یکپارچگی در میان شرکت هایی که در الیه های گوناگون تولید قرار می گیرند‪ ،‬این روزها‬ ‫امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد‪ .‬این هماهنگی این روزها با یک مفهوم تازه در جهان‬ ‫برای خودروس��ازها در حال ایجاد شدن اس��ت‪ .‬در چرخه تولید و زنجیره تامین شرکت‬ ‫اصلی س��ازنده یک کاال به ن��ام اوای ام یا تولیدکننده تجهی��زات اصلی (‪ )OEM‬مطرح‬ ‫و ش��رکت های تامین کننده قطع��ات و خدمات پس از فروش با عن��وان تیرها (‪)Tiers‬‬ ‫ش��ناخته می شوند‪ .‬این ش��رکت ها در واقع دو روی سکه برای به ثمر رسیدن هر چرخه‬ ‫تولیدی هس��تند‪ .‬تولیدکنندگان تجهیزات اصلی یا اوای ام ها ش��رکت هایی هس��تند که‬ ‫محصول نهایی را برای ارائه به بازار و رس��یدن به دس��ت مشتری‪ ،‬می سازند‪ .‬برای نمونه‬ ‫فورد و جنرال موتورز شرکت های اوای ام در صنعت خودرو هستند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تا پایان سال‬ ‫برنامه ریزی تسویه مطالبات قطعه سازان‬ ‫سرنوشت ستاره های المانی‬ ‫در ایران چه می شود؟‬ ‫نزدیک به یک هفته از اعالم تعرفه های جدید واردات‬ ‫می گذرد و پیش بینی می ش��ود با توج��ه به منع واردات‬ ‫خودروه��ای ب��االی ‪ ۴۰‬ه��زار دالر‪ ،‬واردات خودروهای‬ ‫بنز به صورت قابل توجهی کاهش یابد‪ .‬برند مرس��دس‬ ‫بنز می توان گفت برای همه نامی اشناس��ت و نماد یک‬ ‫خودرو لوکس المانی مطمئن است‪.‬‬ ‫این خودروس��از پیش��ینه زیادی در ای��ران دارد و از‬ ‫س��الیان دور خودروهای این شرکت وارد کشور و حتی‬ ‫مونتاژ ش��ده است‪ .‬درحال حاضر نیز «س��تاره ایران» به‬ ‫عنوان نمایندگی رس��می این ش��رکت المانی در ایران‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫محبوبیت این خودرو زمانی مش��خص شد که در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬مدل های س��ی ‪ ۲۴۰‬و ای ‪ ۲۴۰‬این ش��رکت به‬ ‫ن��اوگان موتوری نیروی انتظامی اضافه ش��د و در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬ش��رکت ایران خ��ودرو با هم��کاری دایملر المان‬ ‫س ای مرسدس بنز با اتاق‬ ‫ش��روع به مونتاژ س��واری کال ‬ ‫دبلیو ‪ ۲۱۱‬کرد‪.‬‬ ‫در تمام این س��ال ها مرس��دس بن��ز مدل های روز و‬ ‫جدید خود را برای دوس��تداران و مش��تریان ایرانی وارد‬ ‫ایران می کرد که شامل کالس سی‪ ،‬ای و اس و به تعداد‬ ‫محدود مدل های ‪ CLA‬و ‪ ...‬می شد‪.‬‬ ‫اما هفته پیش فهرست جدید تعرفه خودروهای وارداتی‬ ‫ابالغ شد و در ان عالوه بر ممنوعیت واردات خودروهایی‬ ‫با حجم موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی‪ ،‬یک سقف قیمتی‬ ‫جدید هم گذاشته شد که واردات خودروهای باالی ‪۴۰‬‬ ‫هزار دالر را به کشور ممنوع می کند‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه می دانی��م‪ ،‬مرس��دس بن��ز‬ ‫ی��ک برن��د لوک��س به ش��مار م��ی رود و عم��ده‬ ‫محص��والت ان قیمت��ی ب��االی ‪ ۴۰‬ه��زار دالر‬ ‫دارند‪ .‬حال با توجه به تعیین سقف ‪ ۴۰‬هزار دالری‪ ،‬عمده‬ ‫واردات محصوالت این شرکت از جمله کالس سی‪ ،‬ای و‬ ‫اس نیز متوقف خواهد شد و به طور کلی کاهشی بسیار‬ ‫چش��مگیر خواهد داشت از این رو دوستداران ایرانی بنز‬ ‫که حتی از دیدن خودروهای این ش��رکت در خیابان ها‬ ‫لذت می برند در سال های اینده شاید دیگر شانس دیدن‬ ‫مدل ه��ای روز این المانی های ب ا ابهت را در خیابان های‬ ‫تهران و ایران نداشته باشند‪.‬‬ ‫درحال حاضر پیش بینی می شود تنها مدل های زیر ‪۴۰‬‬ ‫هزار دالری که شانس وارد شدن به ایران را داشته باشند‬ ‫مدل های ‪ ،CLA، GLA‬برخی از مدل های پایه کالس‬ ‫‪ E‬و همچنین خودرو «اسمارت» باشد‪.‬‬ ‫از طرف��ی چندی پیش ایران خودرو و مرس��دس بنز‬ ‫پیش نوی��س قراردادی را امضا کرده بودند که در صورت‬ ‫نهایی شدن‪ ،‬تولید سواری های بنز در ایران اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اما پرسش اصلی اینجاست که ایا این محدودیت های‬ ‫جدید روی این قرارداد تاثیر خواهد داشت؟‬ ‫حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در‬ ‫گفت وگو با خ��ودروکار در این باره بیان می کند‪ :‬موضوع‬ ‫محدودیت واردات خودرو برای شرکت ستاره ایران و نیز‬ ‫تجارت صنعت خودروس��ازی می تواند هم یک تهدید و‬ ‫هم یک فرصت باشد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فش�ارهای تحریم�ی اوایل ده�ه ‪ ۹۰‬وضعیتی را برای صنعت کش�ور به وج�ود اورد که‬ ‫ش روبه رو کرد‪ .‬در ادامه با کمبود نقدینگی برخی‬ ‫بس�یاری از حوزه های صنعتی را با چال ‬ ‫واحدهای صنعتی با حداقل ظرفیت‪ ،‬فعالیت خود را ادامه دادند و بعضی نیز تعطیل شدند‪.‬‬ ‫در این راستا صنعت خودرو و قطعه مستثنا نبوده و مشکالت مالی مسائل بسیاری را برای‬ ‫ای�ن صنایع داخلی به وجود اورد‪ .‬اما به س�رانجام رس�یدن برج�ام و مذاکرات بین الملل‬ ‫وزارت امور خارجه باعث به وجود امدن بارقه های امید در صنایع کش�ور ش�د و در ادامه‬ ‫صنعتگران در پی رونق دوباره صنعت خود برامدند‪ .‬مس�ائل نقدینگی با کمک و حمایت‬ ‫بنگاه ه�ای مالی قاب�ل پیگیری بود ازاین رو مدیران صنایع ب�ا رایزنی های مکرر به دنبال‬ ‫دریافت وام و تسهیالت مالی بودند و در این راستا برخی صنایع با هم اندیشی راهکارهای‬ ‫الزم را به مدیران باالدس�ت پیش�نهاد دادند؛ از جمله صنعت قطعه که رقم باالیی مطالبه‬ ‫از خودروس�ازان داش�ت‪ .‬انجم�ن تخصص�ی صنایع همگ�ن نیرومحرکه و قطعه س�ازی‬ ‫کش�ور در طرح پیش�نهادی بس�ته ای ‪ ۵‬بخشی را ارائه کرد که قس�مت اول این بسته ‪۵‬‬ ‫بخشی مربوط به واگذاری چک های حاصل از فروش خودرو یا صدور چک هایی از سوی‬ ‫خودروساز برای تحویل به قطعه سازان بود‪ .‬همچنین اخذ تسهیالت در قالب خرید دِین‬ ‫یا معرفی قطعه س�از به بانک و پرداخت اقس�اط با س�ود مربوط از سوی خودروساز بخش‬ ‫دوم این بسته به شمار می رفت اما بخش سوم مربوط به واگذاری اموال قابل معامله بدون‬ ‫دخالت خودروساز مانند امالک‪ ،‬مستغالت یا سهام قابل معامله در بورس به جای بدهی‬ ‫خودروساز به قطعه ساز بود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تشریح ابهامات طرح ترافیک‬ ‫پیشنهادی پایتخت‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تهدید از این نظر که با تعیین محدودیت‬ ‫قیمتی برای منع واردات‪ ،‬برخی از سگمنت های مرسدس‬ ‫بن��ز دیگر اجازه واردات به ایران را نخواهند داش��ت که‬ ‫تع��داد انها کم هم نیس��ت ام��ا از طرفی ب��ه دلیل نرخ‬ ‫زیاد محصوالت این ش��رکت‪ ،‬بازار ایران تعداد محدودی‬ ‫مش��تری برای خودروهای بنز دارد و منع واردات از نظر‬ ‫مالی برای این شرکت اهمیتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کریمی سنجری درباره مزیت ها و فرصت هایی که این‬ ‫سقف ‪ ۴۰‬هزار دالری می تواند به وجود بیاورد می گوید‪:‬‬ ‫یکی از فرصت های ایجاد شده این است که شرکت ستاره‬ ‫ایران و صنعت خودروس��ازی ایران می توانند ش��روع به‬ ‫تولی��د س��واری های مرس��دس بنز در ایران کنن��د‪ .‬او‬ ‫می افزاید‪ :‬این شرکت المانی در نقاط مختلف دنیا مانند‬ ‫ترکیه برخی از س��گمنت های خ��ود را تولید می کند و‬ ‫ایران در صورت هوش��مندی در مذاکره می تواند به یکی‬ ‫از همین مراکز تبدیل شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید می کند‪ :‬سیاست‬ ‫وزارتخانه برای محدود کردن واردات‪ ،‬تشویق شرکت های‬ ‫خارجی به س��رمایه گذاری و تولیدات در ایران است‪ .‬در‬ ‫صورت تمایل مرسدس بنز و تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬این‬ ‫ام��ر می تواند یک فرصت مناس��ب برای هر دو ش��رکت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫با این اوصاف می توان نتیجه گرفت شاید افزایش این‬ ‫محدودیت ها باعث کمک به صنعت خودروسازی کشور‬ ‫شود و محصوالت تولید داخل مرسدس بنز را در اینده ای‬ ‫نه چندان دور در جاده های کشور ببینیم‪.‬‬ ‫قائم مقام معاونت حمل ونقل ترافیک ش��هرداری تهران جزئیات‬ ‫ط��رح ترافیک جدید را که قرار اس��ت از ‪۱۵‬فروردین س��ال اینده‬ ‫درصورت دریاف��ت مجوزهای الزم از مراکز قانونی اجرایی ش��ود‪،‬‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫شهریار افندی زاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به طرح ترافیکی‬ ‫جدید به تشریح جزئیات ان پرداخت و گفت‪ :‬در طرح جدیدی که‬ ‫قرار اس��ت از ‪۱۵‬فرودین پس از دریافت مجوزهای قانونی اجرایی‬ ‫ش��ود‪ ،‬محدوده پیش��ین طرح ترافیک «محدوده سبز» و محدوده‬ ‫پیش��ین زوج و ف��رد ک��ه طرح کاه��ش در ان اجرا می ش��ود نیز‬ ‫«محدوده ابی» نام گذاری می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بر اساس پیشنهاد‬ ‫تهیه ش��ده‪ ،‬عوارض ورود به محدوده سبز بر حسب ساعت ورود و‬ ‫خ��روج و میزان االیندگی خودروها ح��دود ‪ ۹‬تا ‪ ۳۶‬هزار تومان و‬ ‫عوارض تردد در محدوده ابی نیز بر حس��ب همین متغیرها روزانه‬ ‫حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۱۲‬هزار تومان خواهد بود‪ .‬قائم مقام معاونت حمل ونقل‬ ‫ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اجرای این طرح باید مبتنی‬ ‫ب��ر ابزارهای جدید اینترنتی و پرداخت انالین باش��د گفت‪ :‬به این‬ ‫ص��ورت که هر فرد یک حس��اب کاربری برای خ��ود ایجاد خواهد‬ ‫کرد و به میزان دلخواه ان را ش��ارژ می کن��د و در صورت ورود به‬ ‫محدوده های طرح‪ ،‬هزینه ان به صورت خودکار بر اس��اس تعرفه و‬ ‫ضرایب تعیین ش��ده مبلغ عوارض محاس��به و از حساب او کسر و‬ ‫صورتحس��اب او به روز می شود‪ .‬این حس��اب کاربری با استفاده از‬ ‫اپلیکیشن ها خواهد بود که جزئیات ان به زودی اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��همیه جانب��ازان و بیماران خ��اص در صدور‬ ‫ارم ه��ای طرح ترافیک افزود‪ :‬س��همیه جانب��ازان درحال حاضر به‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد از جانبازان باالی ‪ ۲۵‬درصد اختصاص می یابد و‬ ‫در طرح جدید پیشنهادی این سهمیه مثل همه سهمیه ها برداشته‬ ‫بررسی پیشنهادهای جدید اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫رییس س��تاد مدیریت حمل ونقل و س��وخت کش��ور اعالم کرد‪ :‬در ‪۴‬‬ ‫ماه گذشته روند اس��قاط خودروهای فرسوده با رکود زیادی همراه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی نیکدار در گفت وگو با خبرخودرو اعالم کرد‪ :‬با رکود اسقاط ‪۴۰‬‬ ‫هزار ثبت نام خودرو فرسوده ای که در شهریور در مراکز اسقاط انجام شده‬ ‫بود در اواخر ابان به ‪ ۱۲‬هزار دستگاه رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توقف چند ماهه ای که در جریان ثبت سفارش ایجاد‬ ‫ش��د بر روند اس��قاط و خروج خودروهای فرس��وده در سال جاری تاثیر‬ ‫زیادی گذاش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سایت ثبت س��فارش در روزهای گذشته‬ ‫بازگش��ایی شده اما باید پیامدهای این توقف را به طور دقیق تر بر خروج‬ ‫خودروهای فرسوده بررسی کرد‪.‬‬ ‫نیکدار خاطرنش��ان کرد‪ :‬رکودی که در چند ماه اخیر در روند نوسازی‬ ‫و اس��قاط ایجاد ش��ده با اغاز واردات خودرو از بین رفته و چرخ نوسازی‬ ‫فرسوده ها به حرکت درخواهد امد‪.‬‬ ‫وی ب��ا توج��ه به معضل الودگی ه��وا و نقش خودروهای فرس��وده بر‬ ‫تشدید این شرایط خاطرنشان کرد‪ :‬البته خروج خودروهای فرسوده تنها‬ ‫راهکار این معضل نیست اما به هر میزان جریان اسقاط فرسوده ها تسریع‬ ‫ش��ود در کاهش االیندگی هوا تاثیر دارد چراکه بر اساس اخرین امارها‬ ‫حدود ‪ ۸۵‬درصد از الودگی هوا ناش��ی از وس��ایل نقلیه و منابع متحرک‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس ستاد مدیریت حمل ونقل و س��وخت کشور تصریح کرد‪ :‬انتظار‬ ‫می رود با توجه به رفع مش��کل واردات خودرو ش��اهد روند بهتر اسقاط‬ ‫خودروها در ماه های پایانی سال باشیم‪.‬‬ ‫نیکدار همچنین با توجه به طرح اسقاط خودروهای فرسوده در مناطق‬ ‫ازاد و خودروسازان داخلی یاداور شد‪ :‬بر اساس مصوبه دولت خودروهای‬ ‫وارداتی برای ورود به مناطق ازاد مش��مول شرایط شماره گذاری (تعداد‬ ‫اس��قاط خودرو فرس��وده) می شوند که البته بخش��ی از مصوبه دولت که‬ ‫خودروس��ازان را مل��زم به اس��قاط در مقابل تولید می کرد لغو ش��د اما‬ ‫می ش��ود و ش��رایط برای همه جانبازان برابر خواهد شد؛ برای این‬ ‫گروه پیشنهاد تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی در نظرگرفته شده که می تواند‬ ‫به کمک اعتبارات دولت ‪ ۵۰‬درصد باقیمانده به حساب این عزیزان‬ ‫منظور شود‪ .‬افندی زاده با بیان اینکه در طرح جدید برای استفاده‬ ‫از خودروه��ای پاک(هیبریدی ـ برقی) و همچنین دریافت معاینه‬ ‫فنی برتر‪ ،‬تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته شده گفت‪ :‬شهروندان تا‬ ‫حد امکان به سمت استفاده از خودروهای باکیفیت و کمتر االینده‬ ‫گرایش یابند به نحوی ک��ه تخفیف عوارض خودروهای هیبریدی‬ ‫و برق��ی ‪ ۹۰‬درصد و خودروهای دارای معاینه فنی برتر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫پیش��نهاد ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه این طرح در بازه زمانی‬ ‫‪۶:۳۰‬صبح تا ‪ ۱۹‬عصر اجرا می شود گفت‪ :‬ساعات قبل از ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫و بعد از ‪ ۱۶‬عصر‪ ،‬ساعات اوج ترافیک تعریف می شود و بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ،۱۶‬س��اعت غیر اوج اس��ت و برای ورود و خروج متوالی در‬ ‫س��اعات اوج ضریب ‪ ،۱/۵‬برای ورود و خروج در س��اعات غیر اوج‬ ‫ضریب ‪۰/۵‬و در صورتی که ورود در ساعت اوج و خروج در ساعت‬ ‫غیر اوج باش��د (یا برعکس) ضریب یک اعمال می شود‪ .‬افندی زاده‬ ‫با بیان اینکه ضریب االیندگی برای خودروهای دارای معاینه فنی‬ ‫برتر ‪ ۰/۸‬برای خودروهای برقی و هیبریدی ‪ ۰/۱‬تعیین و پیشنهاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬یعنی خودروه��ای پاک از ‪ ۹۰‬درص��د و خودروهای‬ ‫دارای معاین��ه فنی برتر از ‪ ۲۰‬درصد تخفیف برخوردارند همچنین‬ ‫شارژ پالک خودروها از قبل به معنای تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی ( ضریب‬ ‫‪ )۰/۸‬اس��ت و پرداخت تا ساعت ‪ ۲۴‬روز بعد از ورود با ضریب ‪۰/۹‬‬ ‫( تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی) محاس��ب ه می شود و در صورتی که عوارض‬ ‫در مهلت قانونی پرداخت نش��ود‪ ،‬این ضریب یک ( بدون تخفیف)‬ ‫خواهد بود و به عنوان بدهی خودرو ثبت می ش��ود‪ .‬به عالوه ورود‬ ‫خودرو غیرمجاز خواهد بود و مشمول جریمه خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنان ستاد مدیریت و حمل ونقل و سوخت به دنبال اصالح این مصوبه‬ ‫و طرح پیشنهادهایی در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته تاکنون درباره طرح اس��قاط ازس��وی خودروسازان به‬ ‫نتیجه ای نرس��یده ایم اما همچنان س��تاد پیگیر است و در حال اقدامات‬ ‫کارشناسی است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هیات وزیران در مصوبه ای که به تازگی اعالم کرد شرایط‬ ‫جدید ش��ماره گذاری خودروه��ای وارداتی به ازای اس��قاط خودروهای‬ ‫فرسوده را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس جدول های ابالغ��ی دولت برای ش��ماره گذاری خودروهای‬ ‫س��واری و وان��ت وارداتی با مص��رف س��وخت(در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر چرخه‬ ‫ترکیبی) بیش از ‪ ۵‬لیتر باید بین ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬خودرو فرسوده اسقاط شود که‬ ‫با توجه به محدود شدن واردات خودرو و افزایش حجم تولید گواهی های‬ ‫اس��قاط در کش��ور‪ ،‬ارزش این گواهی ها کاهش یافت و به دنبال ان روند‬ ‫نوسازی خودروهای فرسوده کند شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 16‬دی ‪ 18 1396‬ربیع الثانی ‪ 6 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 298‬پیاپی ‪2271‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید خودروهای برقی‬ ‫نیازمند اعمال مشوق ‬ ‫االیندگی ش��هرهای ایران از‬ ‫یک س��و و قوانی��ن موجود در‬ ‫بودجه از محل صرفه جویی در‬ ‫مصرف س��وخت از سوی دیگر‬ ‫مشوقی برای تولید خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی در کش��ور به‬ ‫ش��مار می رود اما درحال حاضر‬ ‫فریدون احمدی‬ ‫ن��ه تنها کس��ی به فک��ر تولید‬ ‫نایب رییس کمیسیون‬ ‫این دس��ته از خودروه��ا و‬ ‫صنایع و معادن مجلس‬ ‫حمای��ت از انه��ا نیس��ت بلکه‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫اق��دام جدید دولت نیز با هدف‬ ‫افزای��ش تعرفه واردات خودرو‪،‬‬ ‫تولی��د خودروهای نس��ل جدید را با ابهام همراه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر به دلیل مصرف س��وخت های فس��یلی از یک سو‬ ‫و اهمیت محیط زیس��ت و االیندگی هوا از س��وی دیگر‪ ،‬تولید‬ ‫خودروهای برقی به یک نیاز اساس��ی برای کش��ور تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور قطع با توجه به ش��رایط کش��ور به ویژه الودگی‬ ‫کالنش��هرها و حرکت کلی که در این زمینه در دنیا انجام شده‬ ‫نیازمند تولید و فعالیت گس��ترده تر در عرضه خودروهای برقی‬ ‫در کش��ور هس��تیم اما در این میان ایجاد زیرساخت های تولید‬ ‫خودروهای برقی از جمله ضرورت ها در این مس��یر ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬تولید و عرضه خودروهای برقی به لحاظ نرخ باالی‬ ‫باتری گران تمام می ش��ود که این امر نیازمند کمک و حمایت‬ ‫درس��ت اس��ت هرچند در قوانین بودجه ساالنه این حمایت ها‬ ‫تاحدودی دیده ش��ده اما تاکنون کسی نتوانسته از تسهیالت و‬ ‫مشوق ها استفاده درستی کند و کسانی که با همکاری شرکای‬ ‫خارجی در تالش برای تولید این دسته از خودروها بودند نیز با‬ ‫وزارت نفت و س��ازمان های مرتبط درگیرند تا برای تولید این‬ ‫خودروه��ا قرارداد یا موافقتنامه ای بگیرن��د تا از محل یارانه ها‬ ‫تس��هیالتی دریاف��ت کنند که در نهای��ت منجر به کاهش نرخ‬ ‫تولیدات انها شود‪ .‬هم اکنون به دلیل مشکالت بودجه اقدامی‬ ‫در زمینه توس��عه خودروهای برقی نش��ده و زمانی توسعه این‬ ‫خودروه��ا در دس��تور کار قرار می گیرد که ش��رایط اضطراری‬ ‫شده و باید زودتر از اینها اقدام به تولید خودروها می شد‪ .‬البته‬ ‫نکته ضروری در این شرایط ان است که اغاز چنین طرح هایی‬ ‫نباید تنها با حمایت صرف دولت ها اغاز شود و حتی این احتمال‬ ‫وجود دارد که با ورود دولت کار به س��رانجام نرس��د اما وظیفه‬ ‫دولت این است که تسهیالت و مشوق ها را برای فعالیت بخش‬ ‫خصوص��ی فراهم کن��د اما هم اکنون ق��درت بخش خصوصی‬ ‫نادیده گرفته ش��ده در حالی که می توان با تکیه بر این بخش‪،‬‬ ‫بسیار ارزان و با صرفه و با کیفیت باالتر این اقدام را به سرانجام‬ ‫رساند‪ .‬دولت باید کمک کند تا مشوق ها در گیر و دار بروکراسی‬ ‫متوقف نش��ود و به تولیدکنندگان در این زمینه اختصاص یابد‬ ‫اما به دلیل نظام اداری ناکارامد‪ ،‬بس��یاری از متقاضیان تولید‬ ‫موفق به دستیابی به این مشوق ها نشده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات ‪ ۵۷‬هزار خودرو‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫بر اساس امار گمرک در ‪ ۹‬ماه امسال بیش از ‪ ۵۷‬هزار خودرو‬ ‫وارد کشور شده است‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬بر اساس امارهای‬ ‫تجارت خارجی کشور در ‪ ۹‬ماه امسال بیش از ‪ ۵۷‬هزار خودرو‬ ‫سواری وارد کشور شده است‪ .‬بر این اساس در مدت مورد اشاره‬ ‫بیش از ‪ ۲۵/۸‬هزار خودرو زیر ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی به ارزش ‪۶۶۰‬‬ ‫میلیون یورو وارد کش��ور ش��ده که رشد ‪ ۲۰‬درصدی را نسبت‬ ‫به اذر س��ال گذشته تجربه کرده است‪ .‬همچنین در این مدت‬ ‫‪۱۸/۷۵۵‬خودرو با حجم ‪۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی سی به کشور وارد‬ ‫شده که ارزش انها ‪ ۵۰۸‬میلیون دالر بوده است‪ .‬عالوه بر این‬ ‫ارق��ام‪ ،‬مابقی واردات خودرو مرب��وط به خودروهای هیبریدی‬ ‫است که در ‪ ۱۵‬قلم ابتدایی واردات اقالم عمده‪ ،‬حضور ندارد‪.‬‬ ‫ورود ون پارس خودرو به‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫مدیرعامل تاکس��یرانی شهر تهران گفت‪ :‬با توجه به کیفیت‬ ‫ون های پارس خودرو از محصوالت گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫و ضرورت نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی ش��هر تهران در‬ ‫حال مذاکره با این ش��رکت برای نوس��ازی ناوگان شهر تهران‬ ‫هس��تیم‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬علیرضا قن��ادان در بازدید از‬ ‫غرفه سایپا در هشتمین نمایشگاه شهر ایده ال در جزیره کیش‬ ‫گفت‪ :‬متوس��ط عمر مفید ناوگان عمومی ش��هر تهران حدود ‪۶‬‬ ‫س��ال و نیم اس��ت که بر اساس برنامه ریزی انجام شده به سمت‬ ‫تبدیل تاکس��ی های شهر تهران در حرکت هستیم و درصددیم‬ ‫ناوگان س��بز و خودروهای برقی و هیبریدی را در ش��هر تهران‬ ‫به کار گیریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا در س��ال های گذشته‬ ‫حضور پررنگی در ناوگان حمل ونقل عمومی تهران به واس��طه‬ ‫خودرو پراید داشته اما در چند سال اخیر به دلیل نبود خودرو‬ ‫مناس��ب این حضور کمرنگ شده اس��ت‪.‬قنادان گفت‪ :‬با گروه‬ ‫س��ایپا در حوزه ون های تولیدی در ش��رکت پارس خودرو در‬ ‫حال مذاکره هستیم و در صورت توافق نهایی برای سال اینده‬ ‫‪ ۷‬هزار ون در ش��هر تهران نیاز به نوس��ازی دارد که می توانیم‬ ‫از این محصول گروه س��ایپا در نوسازی ناوگان حمل ونقل شهر‬ ‫تهران استفاده کنیم زیرا این خودروها استانداردهای موردنظر‬ ‫را گذرانده و از کیفیت مناسبی برخوردارند‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫«گسترش صنعت» اثرات افزایش ‪ ۱۱‬برابری تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را بررسی کرد‬ ‫مشوق های خرید خودروهای نسل جدید حذف شد‬ ‫مجلس به موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی وارد می شود‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی هرچه بیش��تر ایین نامه پرحاشیه جدید‬ ‫واردات خودرو نش��ان از اقدام��ات تعجب برانگیزی‬ ‫دارد‪ .‬ممنوعی��ت خودروهای ب��االی ‪ ۴۰‬هزار دالر‬ ‫ت��ا افزای��ش میانگی��ن ‪ ۴۵‬برابری تعرف��ه واردات‬ ‫خودروه��ای هیبریدی از جمل��ه چالش های جدی‬ ‫ای��ن ایین نامه به ش��مار می رود؛ ت��ا جایی که این‬ ‫اع��داد‪ ،‬مجلس را ناگزیر ب��ه واکنش کرد و اعضای‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرده ان��د در صورت اصالح نش��دن ای��ن ایین نامه‪،‬‬ ‫اجرای ای��ن ایین نامه را با ارائ��ه یک طرح فوریتی‬ ‫به تاخیر خواهند انداخت‪ .‬براساس ایین نامه جدید‬ ‫واردات‪ ،‬تعرف��ه واردات خودروه��ای هیبری��دی با‬ ‫حجم موتور پیس��تونی درون سوز جرقه ای احتراقی‬ ‫‪ ۱۵۰۱‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی سی برابر با ‪ ۲۵‬درصد و تعرفه‬ ‫واردات خودروهای هیبرید با حجم موتور پیستونی‬ ‫درون س��وز جرق��ه ای احتراق��ی ‪ ۲۰۰۱‬ت��ا ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی ‪ ۶۵‬درصد تعیین شده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫براساس این ایین نامه واردات خودروهای بنزینی‪-‬‬ ‫هیبری��دی با حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی‬ ‫بدون پایه برقی صد درصد تعیین شده است‪ .‬تعرفه‬ ‫واردات خودروه��ای بنزینی‪ -‬هیبریدی نیز با حجم‬ ‫موت��ور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی با پای��ه برقی ‪۹۵‬‬ ‫درصد خواهد بود‪ .‬بررس��ی این اعداد نشان می دهد‬ ‫که میانگین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ‪۱۱‬‬ ‫برابر و رش��دی معادل هزار درص��د را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن اعداد در حالی تعیین ش��ده ک��ه همواره بر‬ ‫اس��تفاده از خودروهای هیبری��دی و برقی با هدف‬ ‫کاه��ش الودگی هوا تاکید ش��ده و خودروس��ازان‬ ‫داخلی نیز به س��مت تولید ای��ن خودروها هدایت‬ ‫می ش��وند و پیش از این نیز دولت با هدف تشویق‬ ‫مصرف کنندگان به استفاده از این خودروها تعرفه ‪۴‬‬ ‫درصدی واردات را در نظر گرفته بود که به واس��طه‬ ‫این اقدام‪ ،‬نرخ ای��ن خودروها در بازار از نمونه های‬ ‫بنزین��ی کمتر ب��ود و این ارزانی م��ردم را به خرید‬ ‫این دس��ته از خودروها تش��ویق می کرد‪ .‬هرچند به‬ ‫گفته کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬نرخ این خودروها در‬ ‫ی و فناوری های مورد اس��تفاده‬ ‫دنیا به دلی��ل باتر ‬ ‫گران تر از خودروهای بنزینی است اما به دلیل نرخ‬ ‫ارزان سوخت در ایران‪ ،‬این خودروها ارزان تر از مدل‬ ‫بنزین��ی تمام و این امر منجر به اقبال خریداران به‬ ‫این دسته از خودروها شده است‪.‬‬ ‫واردات خودروه��ای هیبری��دی و برقی با هدف‬ ‫کاه��ش الودگی ه��وا یکی از سیاس��ت گذاری های‬ ‫کالن کش��ور بوده و مش��وق هایی برای این امر در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ده بود ام��ا افزایش تعرف��ه واردات‬ ‫این خودروها نش��ان داد که توسعه استفاده از این‬ ‫خودروها نه تنها هدف گذاری نهادها و دستگاه های‬ ‫مختلف دولتی بلکه تاکید کارشناس��ان نیز بوده که‬ ‫ح��ال با این تصمیم در اجرا با موانعی همراه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود مجلس به بررسی ایین نامه‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» با تاکید بر اینکه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫مزیت واردات خودروهای هیبریدی از بین رفت‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت‪ :‬در شرایطی که نرخ بنزین را با دنیا مقایسه می کنیم باید‬ ‫شرایط واردات خودروهای لوکس را نیز با دنیا مقایسه کنیم و مبنایی شفاف برای ان در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫این در حالی است که تعرفه هایی که اعالم شده نه تنها اشتباه قبلی را اصالح نکرده بلکه از شفافیت‬ ‫الزم نیز برخوردار نیست‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬فرهاد احتش��ام زاد به افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی اشاره و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مزیتی که خودروهای برقی برای تردد در محدوده طرح ترافیک داش��تند از ابتدای‬ ‫س��ال لغو شد و درحال حاضر با توجه به تعرفه ای که برای واردات انها تعیین شده مزیت واردات انها‬ ‫از بین می رود‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد اضافه کرد‪ :‬از انجایی که نرخ پایه خودروهای هیبریدی نس��بت به همان مدل خودرو‬ ‫با موتور بنزینی باالتر اس��ت تعرفه های جدید باعث می ش��ود نرخ این خودروها بیشتر تمام شود و در‬ ‫نتیجه جذابیت خودروهای هیبریدی از بین می رود‪.‬‬ ‫به طور قطع با ای��ن تصمیم دولت مخالفت خواهد‬ ‫ک��رد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت همزمان با تعطیلی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به ارائه جزئیات جدی��د واردات‬ ‫خ��ودرو و ایین نامه مرتب��ط در این زمینه پرداخت‬ ‫که اقدام درستی نبود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تصمیم دولت مبنی بر افزایش‬ ‫‪ ۱۱‬درص��دی تعرف��ه واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫مغایر با سیاس��ت های پیشین دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫طور قطع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در این زمینه ورود کرده و پس از بررسی‬ ‫دقی��ق این ایین نامه نظرات خود را ارائه خواهد داد‬ ‫اما انچه مش��خص اس��ت‪ ،‬ورود مجلس به بررسی‬ ‫بیشتر این موضوع است‪.‬‬ ‫نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اق��دام باعث می ش��ود از این پس‬ ‫چن��دان تمایلی برای خری��د خودروهای هیبریدی‬ ‫وجود نداش��ته باش��د و نرخ ای��ن خودروها همپای‬ ‫خودروهای بنزینی باش��د که چندان مشوقی برای‬ ‫خرید این دس��ته از خودروها نیست‪ .‬رضیان یاداور‬ ‫شد‪ :‬به طور قطع مجلس شورای اسالمی پیگیر این‬ ‫موضوع بوده و نظرات خود را ارائه کرده و بر اجرای‬ ‫ن بی تفاوت‬ ‫انه��ا تاکید خواهد داش��ت و از کن��ار ا ‬ ‫نخواهد گذشت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در پاس��خ به اینکه ایا احتمال ارائه طرح‬ ‫یک فوریتی با ه��دف توقف اجرای این ایین نامه از‬ ‫س��وی مجلس وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بله‪ ،‬این احتمال‬ ‫وجود خواهد داشت که کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی پس از بررسی این ایین نامه‬ ‫و مش��اهده هرگونه مغایرت با سیاست های نظام و‬ ‫دول��ت اقدام ب��ه صدور طرح ی��ک فوریتی با هدف‬ ‫توقف اجرای این ایین نامه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ دلیل افزایش تعرفه‬ ‫امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو دانش��کده مهندس��ی‬ ‫خودرو دانش��گاه علم و صنعت نی��ز در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با بیان اینکه اعداد پیش بینی‬ ‫شده در ایین نامه جدید واردات خودرو کارشناسان‬ ‫ای��ن حوزه را با پیچیدگی ه��ای زیادی همراه کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته مذاکرات و فضاسازی هایی‬ ‫انجام شد تا تعرفه این دسته از خودروها کاهش یابد‬ ‫و با هدایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور به‬ ‫مسیر مشخصی در این زمینه رهنمون شود‪.‬‬ ‫وی حمای��ت از ورود اس��ان خودروهای برقی و‬ ‫هیبری��دی را یکی از محوره��ای مذاکرات اعالم و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به نظر می رس��د مشکل برسر تعاریف‬ ‫این دس��ته از خودروهاست زیرا خودرو هیبریدی از‬ ‫یک خودرو س��اده که تنها در پش��ت چراغ قرمز با‬ ‫خاموش و روش��ن شدن صرفه جویی ایجاد می کند‪،‬‬ ‫شروع می ش��ود و تا یک خودرو فول هیبرید با ‪۵۰‬‬ ‫درص��د صرفه جویی در مصرف س��وخت می رس��د‬ ‫بنابراین با توجه به چنین ش��رایطی عنوان هیبرید‬ ‫با مش��کالتی همراه اس��ت‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو روند فعلی تعرفه واردات را نش��ان از اگاهی‬ ‫دولت به این موضوع اعالم و تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫برخ��ی از خودروه��ای هیبری��دی که وارد کش��ور‬ ‫می ش��ود خواص مدنظر را ندارن��د‪ .‬من نیز معتقدم‬ ‫خودروهای هیبریدی و برقی راه نجات ما از الودگی‬ ‫نیس��ت زیرا هر خودرویی ک��ه نام هیبرید می گیرد‬ ‫دارای ویژگی های الزم نیست اما درعین حال تغییر‬ ‫شدید تعرفه ها نیز درست نیست‪.‬‬ ‫کاکای��ی تاکید کرد‪ :‬در دنی��ا خودروهای برقی و‬ ‫هیبریدی هم��واره گران ت��ر از خودروهای بنزینی‬ ‫هس��تند و اگ��ر در نظ��ر داری��م به ارام��ی در این‬ ‫زمین��ه حرکت کنیم باید مش��وق های الزم را ارائه‬ ‫داده و دیدن این دس��ته از خودروه��ا در خیابان ها‬ ‫و در اختی��ار مصرف کنن��ده ق��رار دادن انها باعث‬ ‫می ش��ود تا سرنوش��ت انها پس از مصرف مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به اعتقاد بنده در ش��رایط فعلی‬ ‫کش��ور و ترافی��ک موجود‪ ،‬این خودروها پاس��خگو‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که فناوری این دس��ته از‬ ‫خودروها خارجی است به طور قطع در بحث تعمیر‬ ‫و نگهداری به خارجی ها وابسته خواهیم شد اما در‬ ‫ش��رایط فعلی به عنوان یک دانشگاهی که هرچند‬ ‫مخالف خودرو هیبریدی و برقی است‪ ،‬معتقدم باید‬ ‫از ورود تعدادی از این خودروها به کش��ور حمایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ پاک کردن صورت مسئله‬ ‫عضو دانش��کده مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و‬ ‫صنعت با بیان اینکه در گذشته با وجود تعرفه پایین‬ ‫این خودرو‪ ،‬تعداد زیادی خ��ودرو هیبرید به دلیل‬ ‫نرخ باالی این دس��ته از خودروها وارد نش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دلیل این امر را باید نرخ اولیه خودرو از یک جنبه و‬ ‫تعمیر و نگهداری این خودروها از جنبه دیگر دانست‬ ‫که با وجود تعرفه ‪ ۴‬درصدی اس��تقبال چندانی از‬ ‫این خودروها نش��د زیرا وضعیت تعمیر خودروهای‬ ‫هیبریدی مش��خص نیس��ت و مصرف کننده برای‬ ‫خرید این خودروها جانب احتیاط را رعایت می کند‪.‬‬ ‫کاکایی در پاس��خ به اینکه ای��ا این امکان وجود‬ ‫دارد ک��ه این افزای��ش تعرفه به دلی��ل حمایت از‬ ‫خودروس��ازانی باش��د ک��ه در این زمینه مش��غول‬ ‫فعالیت هستند نیز اظهار کرد‪ :‬ورود به حوزه تولید‬ ‫خودروه��ای هیبریدی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال زمان می برد و‬ ‫افزایش تعرفه با ه��دف حمایت از صنعت داخل تا‬ ‫ح��دودی جای س��وال دارد و اگر قرار به حمایت از‬ ‫تولید خودرو داخلی اس��ت‪ ،‬دولت می توانس��ت در‬ ‫زم��ان عرضه خودروه��ای هیبری��دی تولید داخل‬ ‫نس��بت به اعمال تعرفه واردات این خودروها اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی دلیل این تغییر رویه ناگهانی از س��وی دولت‬ ‫را فاقد وجاهت علمی دانس��ت و گفت‪ :‬تعرفه‪ ،‬تنها‬ ‫و بهترین راهکار برای حمایت از اش��تغال در کشور‬ ‫نیست و بهتر است به جای تکیه بر تعرفه و تشویش‬ ‫بازار با ثبات رویه تکلیف س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی را مش��خص و از سوی دیگر موانع کسب و‬ ‫کار را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫دانش��یار دانش��گاه علم و صنعت وج��ود موانعی‬ ‫در صنع��ت خودرو را دلیل اصلی رش��د نیافتن این‬ ‫صنعت اعالم و تصریح کرد‪ :‬این موانع نیاز به انرژی‬ ‫و کار دارد که انجام نشده و تنها با تکیه بر تعرفه و‬ ‫تغییر ناگهانی ان هزینه این تصمیمات و ناکارامدی‬ ‫را به مصرف کننده منتقل می کنیم که در درازمدت‬ ‫به ضرر انها خواهد بود‪ ،‬این در حالی اس��ت که قرار‬ ‫بود تعرفه ها به صورت منطقی کاهش یابد و صنعت‬ ‫خودرو در بهره وری و موارد دیگر کار کرده و رش��د‬ ‫یاب��د که نه تنها این کار را انجام نداد بلکه تعرفه ها‬ ‫را افزایش داد که این پاک کردن صورت مسئله بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت شفاف سازی دولت‬ ‫رضا عباسی‪ ،‬یک کارشناس صنعت خودرو نیز در‬ ‫این باره معتقد اس��ت که الودگی هوا در کالنشهرها‬ ‫بی��داد می کند و تعداد روزهای پ��اک در تهران هر‬ ‫س��ال کمتر می ش��ود و با وجود چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫تعرفه ه��ای جدی��د اعالم ش��ده‪ ،‬بازار را به س��مت‬ ‫خودروه��ای بنزینی و افزای��ش االیندگی کانالیزه‬ ‫می کند که اتفاق بسیار عجیبی است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تاکنون تصمی��م این بود که با هدف تغییر فرهنگ‬ ‫خودرویی مردم به س��مت اس��تفاده از خودروهای‬ ‫پاک‪ ،‬تعرف��ه خودروهای هیبریدی ح��دود ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫درصد باش��د‪ .‬حال با این تصمیم مس��ئوالن دولتی‬ ‫باید شفاف س��ازی کنند که چرا و ب��ا کدام مبنای‬ ‫منطقی‪ ،‬تعرف��ه خودروهای بنزین��ی را حدود ‪۲۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰‬درصد و اما تعرف��ه خودروهای هیبریدی را‬ ‫حدود ‪ ۱۱۰۰‬درصد افزایش داده اند؟‬ ‫‹ ‹در اخر‪...‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬ای��ن اظهارات نش��ان‬ ‫می دهد ک��ه تصمیم جدید دولت در افزایش تعرفه‬ ‫واردات که فاقد وجاهت علمی اس��ت به دلیل نبود‬ ‫تعریف مش��خص از خودروهای هیبریدی در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچند این خودروها در سال های گذشته فروش‬ ‫نه چندان چشمگیری در ایران داشته اند اما با اشنا‬ ‫ش��دن بیشتر مصرف کنندگان‪ ،‬فضا برای خرید این‬ ‫خودروها افزایش یافته و شرکت های واردکننده نیز‬ ‫ب��ا توجه به چنین اس��تقبالی در ح��ال وارد کردن‬ ‫خودروهای جدید با موتورهای هیبریدی هس��تند‬ ‫که به نظر می رس��د با این روند چن��دان انگیزه ای‬ ‫برای بازار پررونق این خودروها وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 16‬دی ‪ 18 1396‬ربیع الثانی ‪ 6 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 298‬پیاپی ‪2271‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید بر مبنای صادرات محوری ‬ ‫هدف صنعت قطعه‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برای ‪ 2‬مرحله دیگر‬ ‫پرداختی ها پیش بینی‬ ‫شده که ابتدا مطالبات‬ ‫تمام قطعه سازان‬ ‫کوچک به ‪ ۶۰‬روزبرسد‪.‬‬ ‫برای قطعه سازان‬ ‫بزرگ نیز برنامه‬ ‫این است که عمده‬ ‫طلب خود را به‬ ‫عدد تعیین شده در‬ ‫قراردادها که ‪ ۴‬ماه‬ ‫است‪ ،‬برسانند و در‬ ‫مرحله سوم شاهد‬ ‫باشیم که مطالبات‬ ‫معوقه ای وجود نداشته‬ ‫باشد‬ ‫سخنگوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫برنامه ریزی برای تسویه مطالبات قطعه سازان تا پایان سال‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فشارهای تحریمی اوایل دهه ‪ ۹۰‬وضعیتی را برای‬ ‫صنعت کشور به وجود اورد که بسیاری از حوزه های‬ ‫ش روبه رو کرد‪ .‬در ادامه با کمبود‬ ‫صنعت��ی را با چال�� ‬ ‫نقدینگی برخی واحدهای صنعتی با حداقل ظرفیت‪،‬‬ ‫فعالیت خود را ادامه دادند و بعضی نیز تعطیل شدند‪.‬‬ ‫در این راستا صنعت خودرو و قطعه مستثنا نبوده و‬ ‫مشکالت مالی مسائل بس��یاری را برای این صنایع‬ ‫داخلی به وجود اورد‪.‬‬ ‫اما به سرانجام رسیدن برجام و مذاکرات بین الملل‬ ‫وزارت امور خارج��ه باعث به وجود امدن بارقه های‬ ‫امید در صنایع کش��ور ش��د و در ادامه صنعتگران‬ ‫در پ��ی رونق دوباره صنعت خود برامدند‪ .‬مس��ائل‬ ‫نقدینگ��ی با کمک و حمای��ت بنگاه های مالی قابل‬ ‫پیگیری بود ازای��ن رو مدیران صنایع با رایزنی های‬ ‫مکرر به دنبال دریافت وام و تسهیالت مالی بودند و‬ ‫در این راستا برخی صنایع با هم اندیشی راهکارهای‬ ‫الزم را به مدیران باالدست پیشنهاد دادند؛ از جمله‬ ‫صنعت قطعه که رقم باالیی مطالبه از خودروسازان‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور در طرح پیشنهادی بسته ای ‪۵‬‬ ‫بخش��ی را ارائه کرد که قس��مت اول این بس��ته ‪۵‬‬ ‫بخشی مربوط به واگذاری چک های حاصل از فروش‬ ‫خودرو یا صدور چک هایی از سوی خودروساز برای‬ ‫تحویل به قطعه سازان بود‪ .‬همچنین اخذ تسهیالت‬ ‫در قالب خرید دِین یا معرفی قطعه س��از به بانک و‬ ‫پرداخت اقس��اط با سود مربوط از سوی خودروساز‬ ‫بخش دوم این بس��ته به ش��مار می رف��ت اما بخش‬ ‫س��وم مربوط به واگذاری ام��وال قابل معامله بدون‬ ‫دخالت خودروساز مانند امالک‪ ،‬مستغالت یا سهام‬ ‫قابل معامله در بورس به جای بدهی خودروس��از به‬ ‫قطعه ساز بود‪.‬‬ ‫بخ��ش چهارم مرب��وط به بدهی هایی اس��ت که‬ ‫قطعه سازان به برخی سازمان ها و نهادهای مشخص‬ ‫دارند مانند اداره س��ازمان امور مالیاتی و اداره برق‬ ‫یا ش��هرداری ها و دیگر سازمان ها‪ .‬در این باره چون‬ ‫خودروس��از نمی تواند بدهی خود را به شکل نقدی‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬پیش بینی شده به جای پول‪ ،‬خودرو‬ ‫تحوی��ل دهد تا قطعه س��از به ج��ای بدهی اش این‬ ‫خودرو را واگذار کند‪ .‬بند اخر این بسته پیشنهادی‬ ‫مرب��وط ب��ه بخش نقدی اس��ت ک��ه در کل حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد کل بدهی را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫فاز نخست این بسته پیشنهادی‪ ،‬خرداد ‪ ۹۵‬انجام‬ ‫و بخش��ی از مطالبات از سوی ش��رکت سازه گستر‬ ‫پرداخت ش��د بنابرای��ن مرحله اول ک��ه مربوط به‬ ‫تس��ویه بدهی قطعه س��ازان کوچک بود تا حدودی‬ ‫انج��ام ش��د اما در ادام��ه این روند متوقف ش��د‪ .‬با‬ ‫مذاکرات و پیگیری های انجام ش��ده دی امسال نیز‬ ‫بخش��ی دیگر از مطالبات ک��ه به مبلغ ‪۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بود‪ ،‬پرداخت شد‪.‬‬ ‫در این راس��تا برای اگاه��ی از جزئیات این طرح‬ ‫س��راغ ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر و س��خنگوی انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور رفتیم و وی به سایر برنامه ها برای پرداخت‬ ‫باقی مطالبات اشاره کرد که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €در روزه�ای گذش�ته خبره�ای خوبی از‬ ‫پرداخ�ت مطالب�ات معوقه از س�وی ش�رکت‬ ‫سایپا به قطعه سازان شنیده شد که به اعتقاد‬ ‫کارشناسان و مدیران صنعت قطعه اگرچه این‬ ‫مبلغ در مقابل کل بدهی ها رقم بزرگی نیست‬ ‫اما به همان نس�بت تاثیر مثبتی در بخش های‬ ‫تولیدی داش�ته اس�ت‪ .‬اواخر هفته گذش�ته‬ ‫انجمن تخصص�ی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور مذاکراتی با مدیران شرکت‬ ‫سایپا داشت‪ .‬نتیجه این مذاکرات چه بود؟‬ ‫همان ط��ور که پیش ت��ر در گزارش ها امد انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن طرح پیش��نهادی بس��ته‬ ‫چند بخش��ی مالی را به شرکت سایپا پیشنهاد داده‬ ‫بود‪ .‬جلس��ه و نشست های انجمن با این خودروساز‬ ‫به ش��کل منسجم پیش رفت و در ان بازنگری هایی‬ ‫ش��د و این اصالح و بازنگری با توجه به نظراتی بود‬ ‫که سازه گستر روی این طرح داشت‪.‬‬ ‫درنتیج��ه با اصالحات انجام ش��ده طرح در حال‬ ‫اجراس��ت و پرداخت ‪۶۰۰‬میلی��ارد تومانی روزهای‬ ‫گذش��ته بر اس��اس همان طرح انجام شد که بخش‬ ‫زیادی از این پرداخت در قالب خرید دین و معرفی‬ ‫به بانک از سوی شرکت سازه گستر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت حت��ی زمان مطالب��ات تعدادی از‬ ‫قطعه س��ازان تا ‪ ۶۰‬روز کاهش پیدا کرده و این امر‬ ‫به ویژه در واحدهای صنعتی کوچک و قطعه س��ازان‬ ‫خرد صدق می کند‪ .‬البته هنوز قطعه سازانی هستند‬ ‫ک��ه ‪ ۴‬ی��ا ‪ ۵‬ماه طلب دارند اما در این طرح س��عی‬ ‫شد مطالبات قطعه سازان کوچک تا ‪ ۶۰‬روز کاهش‬ ‫یابد‪ .‬درباره مطالبات قطعه سازان بزرگ نیز در قالب‬ ‫معرف��ی ب��ه بانک و طرح خرید دی��ن با همکاری و‬ ‫هماهنگی یک��ی از بانک های داخلی در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب تعدادی از قطعه س��ازان بزرگ‬ ‫نیز بخش��ی از مطالبات خ��ود را دریافت کرده اند و‬ ‫پرداخت بهره های بانکی این طرح به عهده ش��رکت‬ ‫سازه گستر خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین شرکت های بزرگ در این قالب توانستند‬ ‫بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند و با تزریق‬ ‫منابع مالی‪ ،‬برنامه هایی درجهت به س��ازی خطوط‬ ‫تولید و اماده ش��دن برای تولید قطعات خودروهای‬ ‫جدید تهیه کنند‪.‬‬ ‫بنا به گفته مدیریت ش��رکت سازه گستر‪ ،‬عدالت‬ ‫اولویت نخس��ت در پرداخت مطالب��ات معوقه بین‬ ‫قطعه س��ازان خواهد بود البت��ه این موضوع پیش تر‬ ‫از سوی مدیرعامل جدید شرکت سایپا اعالم شد و‬ ‫جزو برنامه های وی است‪.‬‬ ‫در گام نخست‪ ،‬عدالت در پرداخت ها انجام شد و‬ ‫نحوه پرداخت ها مطلوب بود‪.‬‬ ‫€ €پرداخ�ت این مبلغ تا چ�ه اندازه در رونق‬ ‫صنعت قطعه تاثیر داشته است؟‬ ‫به طور قطع رقم زیادی نیس��ت و بخشی کوچک‬ ‫از مطالبات قطعه س��ازان را پوش��ش می دهد اما در‬ ‫گام نخس��ت و در صورت ادامه یافتن ان از س��وی‬ ‫مدیری��ت جدید این خودروس��از‪ ،‬روند قابل قبولی‬ ‫خواه��د بود به وی��ژه چون توزیع ان متناس��ب بود‬ ‫منجر به امیدواری در صنعت قطعه شده و بارقه های‬ ‫امید را در بین قطعه سازان به وجود اورده است‪.‬‬ ‫البت��ه امیدواریم در ادامه این طرح و گام های بعد‬ ‫که ش��امل حداقل دو مرحله دیگر پرداخت مش��ابه‬ ‫خواهد بود به قوت و ثبات گام نخست پیش برود‪.‬‬ ‫€ €ایا ب�رای مرحله دوم نی�ز مبلغ پرداختی‬ ‫همین رقم خواهد بود؟‬ ‫در این ب��اره ع��دد یک��ی نخواهد ب��ود و پیرامون‬ ‫مبلغ های پرداختی در مراحل بعد س��خنان زیادی‬ ‫عنوان نش��د ام��ا پیش بینی این اس��ت که این رقم‬ ‫مرحله به مرحله افزایش یابد‪.‬‬ ‫€ €ای�ن ‪۶۰۰‬میلیارد تومان در مرحله نخس�ت‬ ‫بین چه تعداد قطعه ساز توزیع شد؟‬ ‫تعداد قطعه س��ازان دریافت کنن��ده چندان مهم‬ ‫نیس��ت اما در کل به بیش از ‪ ۲۰۰‬قطعه ساز مبلغی‬ ‫پرداخت ش��د و به این ترتیب هزینه ه��ا و مطالبات ‬ ‫واحدهای صنعت��ی کوچکتر که توان مالی کمتری‬ ‫نیز داشتند تا ‪ ۶۰‬روز کاهش یافت‪.‬‬ ‫€ €ای�ا برنام�ه دوم و س�وم تنه�ا ش�امل‬ ‫قطعه سازان بزرگ می شود؟‬ ‫دو مرحل��ه دیگ��ر ای��ن طرح از س��وی ش��رکت‬ ‫سازه گس��تر به این ش��کل پیش بینی شده که ابتدا‬ ‫مطالب��ات تمام قطعه س��ازان کوچک��ی که هنوز به‬ ‫زمان مورد نظر (‪ ۶۰‬روز) نرسیده اند‪ ،‬پرداخت شود‬ ‫تا به زمان تعیین شده برسند‪.‬‬ ‫برای قطعه س��ازان بزرگ نیز برنامه این است که‬ ‫عمده طلب خود را به عدد تعیین شده در قراردادها‬ ‫که ‪ ۴‬ماه اس��ت‪ ،‬برس��انند و در مرحله س��وم شاهد‬ ‫باشیم که مطالبات معوقه ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگ��ر برنامه ه��ا به ش��کل مطل��وب و همان گون��ه‬ ‫ک��ه اغاز ش��ده پیش ب��رود اهداف ارمان��ی که در‬ ‫طرح پیش��نهادی دیده ش��ده‪ ،‬دریافت هزینه های‬ ‫قطعه سازان کوچک در مدت یک ماه و قطعه سازان‬ ‫بزرگ در طول‪ ۳‬ماه خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €پیش بینی ش�ما برای تحقق این دو مرحله‬ ‫چ�ه زمانی اس�ت؟ ایا برای س�ال ‪ ۹۷‬پرونده‬ ‫مطالبات معوقه به سرانجام می رسد؟‬ ‫بر اس��اس مذاک��رات انجام ش��ده بی��ن انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور و شرکت س��ایپا قرار است تا پایان سال این‬ ‫برنامه محقق ش��ود و بر اساس طرح های مدون این‬ ‫خودروس��از پیش بینی ش��ده تا پیش از سال جدید‬ ‫هیچ قطعه سازی مطالبات معوقه نداشته باشد‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪106/900/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪104/600/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫مش��ارکت و هم��کاری با‬ ‫همتایان بین المللی می تواند‬ ‫بس��تری برای ورود و توسعه‬ ‫صنعت قطعه کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه توانمن��دی‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان ایران��ی انه��ا‬ ‫امادگی دارند با هر نش��انی‬ ‫محمدرضا نجفی‪‎‬منش‬ ‫که شرایط ‪۴۰‬درصد ساخت‬ ‫رییس انجمن تخصصی‬ ‫داخل در ابتدا و رس��یدن به صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درص��د و صادرات‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫‪۳۰‬درص��دی را بپذی��رد‪،‬‬ ‫همکاری کنند‪ .‬در ش��رایطی‬ ‫هس��تیم که برای رفتن به س��وی تولید قطعات با فناوری‬ ‫روز جهان��ی نیاز به ارتقا داریم و با ای��ده و فناوری دیروز‬ ‫نمی‪‎‬توان وارد بازار جهانی شد؛ راه های ارتقای همکاری با‬ ‫شرکت های تحقیق و توسعه (‪ )R&D‬یا جوینت ونچرهای‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫باید از فرصت ها اس��تفاده و دانش خود را به روز کنیم و‬ ‫برای ادامه فعالیت ها نگاه بین المللی به تولید داشته باشیم‬ ‫ازای��ن رو یکی از برنامه های اینده توس��عه صادرات و چند‬ ‫برابر کردن ان نسبت به میزان فعلی است‪.‬‬ ‫حرکت قطعه‪‎‬سازان کش��ورهایی چون اندونزی‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫ویتنام و مکزیک به س��وی تولیدات صادرات‪‎‬محور اس��ت‬ ‫و اگر قطعه‪‎‬س��ازان کش��ور دیر وارد این عرصه شوند انها‬ ‫بازارهای اطراف ایران را نیز خواهند گرفت‪.‬‬ ‫همان طور که همه فعاالن این صنعت اگاه هستند بیشتر‬ ‫مواد اولیه در داخل تامین می شود و این مزیتی برای بازار‬ ‫رقابت��ی ما در س��طح بین الملل خواهد بود‪ .‬نشس��ت های‬ ‫‪ B2B‬و مذاکرات دوجانبه با همتایان بین المللی در جهت‬ ‫تقوی��ت ارتباطات دو کش��ور بوده تا با مش��ارکت یکدیگر‬ ‫هر یک از مزایایی که در اختیارش��ان قرار می گیرد س��ود‬ ‫خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تاکید مدیران و کارشناس��ان صنعت قطعه به‬ ‫صنعتگران داخلی این اس��ت ک��ه برنامه صادرات را جدی‬ ‫بگیرند و برای تس��هیل در این امر پیش��نهاد می شود در‬ ‫ی��ک مجموعه‪ ،‬ش��رکتی صادراتی تش��کیل ش��ود که هر‬ ‫قطعه س��ازی س��همی را به خ��ود اختصاص ده��د و این‬ ‫ش��رکت صادراتی به نمایندگی از قطعه‪‎‬س��ازان در سطح‬ ‫بین المللی بازاریابی کند زیرا حضور صنعت قطع ه کش��ور‬ ‫در بازارهای بین المللی باعث افزایش توانمندی‪‎‬های داخلی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ه��دف صنعت قطع ‪‎‬ه کش��ور تامین قطع��ات باکیفیت و‬ ‫رقابتی اس��ت تا بخش��ی از این بازار چن��د میلیاردی را از‬ ‫ان خود کند‪.‬‬ ‫ای��ن امر به اقتصاد و رفع مش��کالتی که در این صنعت‬ ‫وجود دارد کمک بس��یار می کند همچنی��ن می توانیم از‬ ‫ظرفیت های خود نهایت به��ره‪‎‬وری را در تولید و صادرات‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رکورد تولید خودرو در سایپا‬ ‫شکست‬ ‫گروه خودروسازی سایپا توانست از ابتدای سال تاکنون‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار خودرو تولید کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز؛ گروه خودروسازی سایپا در حالی‬ ‫موفق به شکس��تن رکورد تولید در مدت ‪ ۱۰‬ماه شده که‬ ‫توانس��ته با پشت س��ر گذاشتن مش��کالت و موانع فرارو‪،‬‬ ‫جریان تولید محصول را در این مجموعه به ثبات برساند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش شرکت سایپا در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۴۲۳‬هزار و ‪ ۳۹۸‬خودرو تولید کرده بود‪.‬‬ ‫س��ایپا توانست در اذر ‪ ۹۶‬تعداد ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۸۸۵‬خودرو‬ ‫تولید کند که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته با ‪۵۷‬‬ ‫هزار دس��تگاه بیانگر رش��د ‪۱۲‬درصدی است ضمن اینکه‬ ‫تولید خودرو در ابان امس��ال در گروه خودروسازی سایپا‬ ‫‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۸۵۰‬دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫از ابتدای دی تا چهارش��نبه گذش��ته نیز گروه س��ایپا‬ ‫‪ ۲۸‬ه��زار و ‪ ۱۷۳‬خ��ودرو تولید کرده و ب��ا توجه به مدت‬ ‫باقیمانده تا پایان س��ال‪ ،‬ای��ن مجموعه با ادامه روند فعلی‬ ‫خواهد توانست رکورد جدیدی در تولید خودرو از خود بر‬ ‫جای بگذارد‪.‬‬ ‫در روزه��ای گذش��ته مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا که در بدو ورود به این مجموع��ه وعده حمایت از‬ ‫قطعه سازان را با هدف رشد تولید در دستور کار قرار داده‬ ‫بود با اختصاص مبلغ ‪ ۶‬هزار میلیارد ریال به این شرکت ها‬ ‫توانس��ت جری��ان تولید را در مجموعه ش��تاب بخش��یده‬ ‫و نقدینگی موجود در س��ازمان را در مس��یر درست خود‬ ‫هدایت کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 16‬دی ‪ 18 1396‬ربیع الثانی ‪ 6 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 298‬پیاپی ‪2271‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اثر هاله‪ ،‬تصویری شکست ناپذیر‬ ‫از شرکت ها می سازد‬ ‫نس��یم طال��ب کارش��ناس‬ ‫ام��ار‪ ،‬فیلس��وف‪ ،‬معامله گر و‬ ‫اقتصاددان رفت��اری در کتاب‬ ‫«قوی سیاه» مفهوم «سفسطه‬ ‫روایت» را معرفی کرد تا شرح‬ ‫ده��د چگون��ه داس��تان های‬ ‫اشتباه های گذشته نگاه ما به‬ ‫حامد هدائی‬ ‫جهان و توقعات ما را از اینده‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫شکل می دهند‪ .‬سفسطه های‬ ‫روای��ت از تالش خ��وداگاه ما‬ ‫برای معنا بخش��یدن به جهان ایجاد می ش��وند‪ .‬داستان های‬ ‫تشریحی که مردم تصور می کنند قانع کننده هستند‪ ،‬ساده و‬ ‫عینی هستند و برای استعدادها‪ ،‬حمایت ها و نیت ها اهمیت‬ ‫بیش��تری از بخت و ش��انس قائل می ش��وند‪ .‬این داستان ها‬ ‫ب��ه جای اینکه بر هزاران روی��دادی که اتفاق نیفتاده تمرکز‬ ‫کنند‪ ،‬ب��ر چند رویداد جالب تازه که اتف��اق افتاده اند تاکید‬ ‫دارند‪ .‬طالب معتقد اس��ت ما انسان ها خودمان را با ساختن‬ ‫داس��تان های بی ثباتی از گذش��ته و باور ک��ردن انان فریب‬ ‫می دهیم‪ .‬داستان های خوب نمونه های ساده و منسجمی از‬ ‫رفتار و نیت های افراد فراهم می کنند‪.‬‬ ‫دانیل کانمن‪ ،‬برنده نوبل اقتصاد‪ ،‬می گوید‪ :‬ش��ما همیشه‬ ‫رفتار را به عن��وان مظهر ویژگی های اخالق��ی و ویژگی های‬ ‫عمومی افراد تعبیر می کنید که باعث می ش��ود به س��رعت‬ ‫با اثرها هماهنگ ش��وید‪ .‬اثرها سبب ایجاد انسجام می شوند‬ ‫زیرا م��ا را وا می دارند نگاه مان ب��ه ویژگی های یک فرد را با‬ ‫قضاوت مان نس��بت به یک��ی از ویژگی های هم��ان فرد که‬ ‫برجسته تر از دیگر ویژگی هاست‪ ،‬هماهنگ کنیم‪ .‬برای نمونه‬ ‫اگر عقیده داش��ته باشیم خودروهای ژاپنی از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردارند برای شتاب و قدرت موتور چنین خودروهایی نیز‬ ‫امتیاز باالتری در نظر می گیریم‪ .‬حتی هاله ها هم امکان دارد‬ ‫منفی باشند؛ یعنی اگر گمان کنیم خودرویی کیفیت پایین‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه احتمال زیاد توانایی س��ازمان تولیدکننده او را نیز‬ ‫دس��ت کم می گیریم‪ .‬اثر هاله‪ ،‬با اغراق در انسجام ارزیابی ها‪،‬‬ ‫کمک می کند روایت های تش��ریحی را س��اده و منس��جم تر‬ ‫کنیم‪ .‬این عبارت که «هیتلر عاش��ق س��گ ها و بچه ها بود»‬ ‫هزار بار هم که شنیده شود تکان دهنده به نظر می رسد‪ ،‬زیرا‬ ‫هر نش��انی از محبت در فردی که به عنوان شیطان شناخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬توقعاتی را که اثر هاله ایجاد کرده‪ ،‬زیر س��وال می برد‬ ‫و این ناهماهنگی‪ ،‬اس��ایش افکار و وضوح احساس��ات مان را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫پروفس��ور کانمن معتقد اس��ت روایتی قانع کننده‪ ،‬خطای‬ ‫حس��ی ناگزیر بودن را بیش��تر می کند‪ .‬در نظ��ر بگیرید که‬ ‫چگون��ه ش��رکت خودروس��ازی تویوتا به غول��ی در صنعت‬ ‫خودروس��ازی تبدیل ش��د؛ افرادی که روشی پیدا کردند که‬ ‫با ان توانس��تند خودرویی بسازند که گذشته از تبدیل شدن‬ ‫ب��ه نمادی از لوکس گرایی و قدرت خودروهای امریکایی‪ ،‬هر‬ ‫کس با بودجه ای معمولی قادر به خرید ان است‪.‬‬ ‫شرکتی که تویوتایی ها تاسیس کردند با گذر از بزرگترین‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی امریکا یعن��ی فورد تبدی��ل به غول‬ ‫خودروسازی جهان ش��د‪ .‬با این حال ما عادت به شرح روند‬ ‫موفقیت امیز چنین ش��رکت هایی داریم‪ .‬کسی برای شنیدن‬ ‫داستان شکس��ت پولی پرداخت نمی کند‪ .‬واقعیت این است‬ ‫ک��ه در موقعیتی به یادماندنی‪ ،‬بخت با چنین ش��رکت هایی‬ ‫یار است که داستان موفقیت شان چنین قانع کننده تر به نظر‬ ‫اید‪.‬‬ ‫تاریخچه مفصل شاید بتواند تصمیم های بنیانگذاران تویوتا‬ ‫را توجی��ه کند اما برای هدف ما کافی اس��ت بگوییم به طور‬ ‫تقریب��ی همه انتخاب هایی که انج��ام داده انده نتیجه خوبی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یک روایت کامل تر ممکن اس��ت واکنش شرکت هایی که‬ ‫تویوتا انان را شکست داد نیز شرح دهد‪ .‬رقیبان نگون بختی‬ ‫که به نظر می رس��د در رویارویی با تهدیدی که سرانجام انها‬ ‫را از پا انداخت‪ ،‬ناتوان بودند‪.‬‬ ‫این داستان خیلی خوب‪ ،‬با جزئیات زیاد به شما این حس‬ ‫را می ده��د که متوجه ش��ده اید چه چیزی س��بب موفقیت‬ ‫تویوتا ش��د‪ ،‬همین طور س��بب می ش��ود حس کنید درس‬ ‫کلی ارزش��مندی درباره چگونگی موفقیت در تجارت کسب‬ ‫کرده اید‪ .‬متاس��فانه دلیل خوبی وجود ن��دارد که باور کنیم‬ ‫ح��س درک و فهم ما از دوس��تداران تویوتا تا حدود بس��یار‬ ‫زیادی خطایی حسی است‪.‬‬ ‫ازمون تشریحی این است که ایا باعث شده بتوان از پیش‬ ‫ان را پیش بینی کرد یا نه‪ .‬هیچ داستانی از موفقیت نامحتمل‬ ‫تویوتا با این ازمون هماهنگ نیست زیرا هیچ داستانی وجود‬ ‫ن��دارد که مجموعه ای از رویداده��ا که باعث نتیجه متفاوتی‬ ‫شود را ارائه کند‪.‬‬ ‫ذهن انس��ان توانای��ی رویارویی با وقایع پیش پ��ا افتاده را‬ ‫ندارد‪ ،‬پس همان که هس��ت یا ش��نیده شده را باور می کند‪.‬‬ ‫ای��ن حقیق��ت ک��ه بس��یاری از رویدادهای مهم ک��ه اتفاق‬ ‫افتاده اند شامل انتخاب هایی هستند‪ ،‬باعث می شود در نقش‬ ‫وجود مهارت ها اغراق کنید و نقش��ی را که شانس در نتیجه‬ ‫نهایی داشته‪ ،‬دست کم بگیرید‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان می دهد هر ج��ا تصمیم های بحرانی نتیجه‬ ‫خوبی به دنبال داش��ته‪ ،‬دقت بی وصفی انجام ش��ده اما بخت‬ ‫و اقبال می توانس��ت هر یک از این مراح��ل موفقیت امیز را‬ ‫مخت��ل کند‪ .‬اثر هاله نهایی ترین حرک��ت را انجام می دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬حال و هوای شکس��ت ناپذی��ری را برای قهرمانان‬ ‫داستان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در چرخه تولید‬ ‫و زنجیره تامین شرکت‬ ‫اصلی سازنده یک کاال‬ ‫به نام «اوای ام» یا‬ ‫تولیدکننده تجهیزات‬ ‫اصلی (‪)OEM‬‬ ‫مطرح و شرکت های‬ ‫تامین کننده قطعات و‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫با عنوان تیرها (‪)Tiers‬‬ ‫شناخته می شوند‬ ‫«گسترش صنعت» یکپارچگی «تیر» ها در صنعت قطعه جهان را بررسی کرد‬ ‫زنجیره تامین چندالیه‪ ،‬چاره کار امروز خودرو سازان‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک خودرو برای اینکه به خودرو تبدیل ش��ود به‬ ‫حدود ‪۳۰‬هزار قطعه نی��از دارد‪ .‬این ‪۳۰‬هزار قطعه‬ ‫از کوچکترین پیچ تا موتور را ش��امل می شوند‪ .‬در‬ ‫این میان تنها موضوع خودروس��ازان کنار هم قرار‬ ‫دادن ای��ن قطعات برای تبدی��ل انها به یک خودرو‬ ‫نیست‪ .‬خودرو که ساخته می شود‪ ،‬مرحله شناسایی‬ ‫نیازها و ایجاد راه حل ها اغاز می ش��ود‪ .‬در واقع حاال‬ ‫نوبت زنجیره تامین و شرکت های فعال در ان است‬ ‫که وارد صحنه ش��وند؛ بنابراین یکپارچگی در میان‬ ‫ش��رکت هایی که در الیه های گوناگ��ون تولید قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬ای��ن روزها ام��ری اجتناب ناپذیر به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬این هماهنگی این روزها با یک مفهوم تازه‬ ‫در جهان برای خودروس��ازها در حال ایجاد ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫در چرخ��ه تولید و زنجیره تامین ش��رکت اصلی‬ ‫س��ازنده یک کاال ب��ه نام «اوای ام» ی��ا تولیدکننده‬ ‫تجهیزات اصل��ی (‪ )OEM‬مطرح و ش��رکت های‬ ‫تامین کنن��ده قطع��ات و خدم��ات پ��س از فروش‬ ‫ب��ا عنوان تیرها (‪ )Tiers‬ش��ناخته می ش��وند‪ .‬این‬ ‫شرکت ها در واقع دو روی سکه برای به ثمر رسیدن‬ ‫هر چرخه تولیدی هستند‪ .‬تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫اصلی یا اوای ام ها شرکت هایی هستند که محصول‬ ‫نهای��ی را ب��رای ارائه به بازار و رس��یدن به دس��ت‬ ‫مشتری‪ ،‬می سازند‪ .‬برای نمونه فورد و جنرال موتورز‬ ‫شرکت های اوای ام در صنعت خودرو هستند‪ .‬اما در‬ ‫بخش زنجیره تامین ‪ ۳‬دسته برای شرکت ها تعریف‬ ‫ش��ده ک��ه در قالب تی��ر‪ ،۱‬تیر‪ ۲‬و تیر‪ ۳‬ش��ناخته‬ ‫می شوند‪ .‬شرکت های تیر‪ ۱‬در واقع تامین کنندگان‬ ‫اصل��ی و مس��تقیم ب��رای اوای ام ها هس��تند‪ .‬این‬ ‫اصط�لاح به وی��ژه در صنع��ت خ��ودرو معم��ول و‬ ‫مورد اس��تفاده اس��ت‪ .‬تی��ر‪ ۱‬ب��ه تامین کنندگان‬ ‫ب��زرگ قطعات برای اوای ام ها اش��اره می کند‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬ش��رکت سنس��اتا تکنولوجی��ز (‪Sensata‬‬ ‫‪ )Technologies‬یک��ی از ش��رکت های تیر‪ ۱‬در‬ ‫تامین حس��گرهای خروجی اگزوز برای اوای ام های‬ ‫خودروس��از اس��ت‪ .‬ش��رکت های تیر‪ ۲‬شرکت های‬ ‫اصلی برای تامین قطعات شرکت های تیر‪ ۱‬هستند‬ ‫و مستقیم با یک رده باالتر از خود ارتباط دارند‪ .‬این‬ ‫یعنی قطعات را به طور مس��تقیم به شرکت سازنده‬ ‫اصلی نمی فرستند‪ .‬اما یک شرکت فعال در زنجیره‬ ‫تامی��ن می تواند همزمان برای یک ش��رکت تیر‪ ۱‬و‬ ‫برای شرکتی دیگر تیر‪ ۲‬باشد‪ .‬تیرها یک رده دیگر‬ ‫هم دارند که با عنوان تیر‪ ۳‬ش��ناخته می شوند‪ .‬این‬ ‫شرکت ها نیز تامین کننده قطعات برای شرکت های‬ ‫تی��ر‪ ۲‬هس��تند‪ .‬اخرین گ��روه‪ ،‬ش��رکت های تیر‪۴‬‬ ‫هستند که در واقع به عنوان تامین کننده مواد اولیه‬ ‫مانند فوالد یا شیش��ه شناخته می ش��وند‪ .‬البته در‬ ‫ش��رکت های خودروساز ش��رکت های تیر‪ ۳‬به طور‬ ‫معم��ول تامین کنندگان مواد اولیه یا ش��رکت های‬ ‫نزدیک ب��ه تامین کنندگان مواد اولیه هس��تند که‬ ‫موادی مانند فلز و پالس��تیک مصرفی در خودروها‬ ‫را تامین می کنند‪.‬‬ ‫البته گاهی ش��رکت ها از الگوهای صورتحس��اب‬ ‫برای تعریف سطوح یا همان تیرها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫شرکت هایی که صورتحساب خود را به شرکت های‬ ‫تولیدکننده ارس��ال می کنند‪ ،‬در رتبه نخست قرار‬ ‫می گیرند و ش��رکت هایی که صورتحس��اب خود را‬ ‫به ش��رکت هایی غیر از شرکت اصلی ارائه می دهند‬ ‫دارای رتبه دوم هستند‪.‬‬ ‫حاال چند سالی است که یک مفهوم تازه مهمان‬ ‫زنجیره تامین در دنیا ش��ده است‪ .‬هدف این مفهوم‬ ‫جز یکپارچه س��ازی ش��رکت های فعال در زنجیره‬ ‫تامین نیست‪.‬‬ ‫«مولتی‪-‬تی��ر» (‪ )Multi-Tier‬ی��ا به عبارت��ی‬ ‫چندالیه ای وظیف��ه ایجاد یکپارچگ��ی میان همه‬ ‫الیه ه��ای پای��ه تامین کنن��ده‪ ،‬تس��هیل همکاری‪،‬‬ ‫ارتباطات و شفافیت را برعهده دارد‪.‬‬ ‫اکنون زنجیره تامین چندالیه یا مولتی تیر به طور‬ ‫کامل قابل دستیابی است و موانعی که پیش از این‬ ‫وجود داش��ت حاال از بین رفته است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫واردات خودرو سیاه شگون ندارد‬ ‫ترکمنستان واردات خودروهای س��یاه رنگ به این کشور را ممنوع‬ ‫کرد و از واردکنندگان خودرو خواس��ت تنها خودروهای سفیدرنگ را‬ ‫به این کش��ور وارد کنند‪ .‬به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از پایگاه‬ ‫اینترنتی «ینی اواز»‪ ،‬دولت ترکمنستان واردات خودروهای سیاه رنگ‬ ‫به این کش��ور را به دلیل «بدشگون بودن» رنگ انها ممنوع کرد! به‬ ‫گفته منابع ترکمنس��تانی‪ ،‬اس��تفاده از خودروهای سیاه رنگ در این‬ ‫کشور ممنوع شده و ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی ترکمنستان‪،‬‬ ‫با مشاهده خودروهای سیاه رنگ انها را متوقف می کنند و از صاحبان‬ ‫انها خواسته می شود در کوتاه ترین زمان ممکن رنگ خودرو خود را به‬ ‫رنگ های روش��ن تغییر دهند‪ .‬در نتیجه این تدابیر‪ ،‬بهای رنگ کردن‬ ‫خودرو در ترکمنس��تان با دوبرابر افزای��ش‪ ،‬از ‪ ۵۰۰‬دالر به هزار دالر‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین بی بی سی گزارش داد از واردکنندگان‬ ‫خودرو خواس��ته ش��ده فقط خودروهای س��فیدرنگ را به این کشور‬ ‫وارد کنند‪ ،‬زیرا رنگ س��فید خوش یمن است و موجب گشایش بخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این روزه��ا قربان قلی بردی محم��دف‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫ترکمنس��تان ب��ا کاروان خودروهای س��فید رن��گ در اماکن عمومی‬ ‫ظاهر می ش��ود‪ .‬نزدیک‪ ۱۶۰‬مقام عالی رتبه دولتی ترکمنستان نیز با‬ ‫مش��اهده این تغییر در رنگ خودروهای کاروان همراهی کننده بردی‬ ‫محمدوف‪ ،‬رنگ خودروهای دولتی خود را تغییر داده اند‪.‬‬ ‫دسترس��ی گس��ترده به اینترنت برای کارخانه های‬ ‫نیازمند مواد اولیه‪ ،‬دس��تیابی ب��ه جزئیات فرایند‬ ‫تولی��د و امادگ��ی ب��رای حمل بار فراهم اس��ت‪ .‬با‬ ‫داش��تن پلتفرم ه��ای اب��ری و از ان مهم تر امکان‬ ‫دسترس��ی همگان به این پلتفرم ها‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫ش��رکت های دیگر در واقعیت میس��ر شده و دیگر‬ ‫تنها یک امید واهی نیست‪.‬‬ ‫به این ترتیب پرچمداران بازار در صنایع گوناگون‬ ‫نه تنها به تامین کنندگان درجه یک خود دسترسی‬ ‫دارند بلکه س��طح محدودی از تامین کنندگان رده‬ ‫دوم و سوم را نیز می بینند‪.‬‬ ‫بنابراین هم��ه صنایع از جمله خودروس��ازی به‬ ‫ارتباط از ن��وع مولتی تیر یا چندالیه ای نیاز دارند و‬ ‫دالیل خوبی نیز برای اثبات این نیاز وجود دارد‪:‬‬ ‫‹ ‹عرضه سازماندهی شده محصول‬ ‫عرضه محصول جدید ک��ه به طور معمول فصلی‬ ‫یا در فاصله های معین برای نمونه در خودروس��ازی‬ ‫درقالب مدل های ساالنه انجام می شود به مولتی تیر‬ ‫نیاز فراوان دارد‪.‬‬ ‫در محصوالت��ی که چرخه عمر انها کوتاه اس��ت‬ ‫بیشترین سود در همان هفته های نخست به دست‬ ‫می اید پس هماهنگی با شرکت های زنجیره تامین‬ ‫در س��طوح گوناگون برای اطمین��ان از اینکه روند‬ ‫تولید درس��ت پیش می رود‪ ،‬ضروری است‪ .‬این کار‬ ‫باعث ارتباط نزدیک اوای ام با همه س��طوح زنجیره‬ ‫تامین شده و امکان موفقیت در عرضه یک محصول‬ ‫را باال می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگ تر شدن فعالیت های روزانه‬ ‫در فراین��د تولید‪ ،‬تولیدکنن��دگان نیاز به اطالع‬ ‫یافتن از موجودی قطعات کلیدی دارند تا مطمئن‬ ‫شوند در فرایند تولید مشکلی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫برخی از این قطعات ممکن اس��ت در دوره زمانی‬ ‫کوتاهی عرضه ش��وند‪ .‬برای نمونه ممکن اس��ت در‬ ‫اثر یک فاجعه طبیعی قطعات موردنیاز ساخت یک‬ ‫خودرو از تامین کنندگان رده پایین به اوای ام نرسد‪.‬‬ ‫مولتی تیر درباره در دس��ترس ب��ودن مواد اولیه‬ ‫دیدگاه ش��فافی به اوای ام و س��ایر تیرها می دهد و‬ ‫برنامه ریزی برای تولید نیز با اس��ودگی بیش��تری‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹واکن�ش س�ریع تر ب�ه تغیی�ر تقاض�ا و‬ ‫ظرفیت ها‬ ‫سازمان هایی که تجارت جهانی را کنترل می کنند‬ ‫بو کار نیاز به واکنش سریع‬ ‫در محیط کنونی کس�� ‬ ‫نس��بت به تغییرات در عادت های خرید مش��تری‬ ‫دارند؛ عادت هایی که بر زنجیره تامین اثر می گذارد‪.‬‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی «ابردی��ن» (‪Aberdeen‬‬ ‫‪ )Research‬ب��راورد می کن��د بی��ش از ‪۸۵‬درصد‬ ‫داده های موردنیاز یک ش��رکت برای کنترل کردن‬ ‫الیه های گوناگون‪ ،‬مربوط به اشتراک گذاری داده ها‬ ‫در میان همه طرف ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹به اشتراک گذاری پیش بینی ها درباره‬ ‫تقاضا و تعهد شرکت های زنجیره تامین‬ ‫وقت��ی هم��کاری دوجانب��ه می��ان اوای ام ه��ا و‬ ‫تامین کنندگان وجود داش��ته باشد‪ ،‬انها می توانند‬ ‫پاسخگویی بیش��تری هنگام تقاضا داشته باشند‪ .‬با‬ ‫ایجاد تعادل در ارتباطات ش��رکت های خودروس��از‬ ‫می توانند زمان تحویل محصول به مشتریان را بهتر‬ ‫مدیریت کنند و با تغییر سریع تقاضاها بدون اضافه‬ ‫کردن به موجودی بهتر کنار بیایند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری اوای ام و تی�ر در برنامه های‬ ‫تعیین ظرفیت‪ ،‬پیش بینی و عرضه‬ ‫اطمینان از ظرفیت و توان تولید و نیز منابعی که‬ ‫در اختیار تولیدکنندگان سطوح گوناگون قرار دارد‬ ‫می تواند تقاضای پیش بینی شده را به واقعیت تبدیل‬ ‫کند و هش��دارهای الزم را به تولیدکنندگان بدهد‬ ‫تا خطر کمتر ش��ود‪ .‬این همکاری همچنین سبب‬ ‫می ش��ود ردیابی بهتری برای تعیین س��فارش های‬ ‫واقعی انجام و امکان عمل کردن به تعهدها بیش��تر‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬حتی اگر بهره وری کم باش��د نیز این‬ ‫هم��کاری می تواند زمینه هش��دار در این بخش را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫منبع‪Amatechinc.com :‬‬ ‫‪Chorn.com‬‬ ‫‪Scdigest.com‬‬ ‫روش خالقانه پورشه برای افزایش فروش‬ ‫راهبرد پورشه به قدری هوشمندانه است که‬ ‫تنها به داش��تن نمایندگی ه��ا اکتفا نمی کند‪،‬‬ ‫بلک��ه دارای اس��تودیوهایی اس��ت ک��ه مردم‬ ‫می توانند با حضور در انجا‪ ،‬به تماشای مدل های‬ ‫گوناگون پورشه بپردازند‪ ،‬خودروهای جدید را‬ ‫به ش��کل الکترونیکی پیکربندی کنند‪ ،‬از تمام‬ ‫تجربه های پورش��ه اطالع یابن��د و اگر حضور‬ ‫در ای��ن اس��تودیوها رضایت بخش ب��ود‪ ،‬مدل‬ ‫موردنظ��ر خود را در همان جا خریداری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه خب��ری خودرونویس‪ ،‬این‬ ‫خودروس��از به تازگی چنین مکانی را در ش��هر‬ ‫گوانگجو چین راه اندازی کرده اس��ت؛ محیطی‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۷‬مترمربع در ی��ک مرکز خرید که‬ ‫مردم می توانن��د تمام کارهای یادش��ده را در‬ ‫انجا انجام دهند‪ .‬در واقع‪ ،‬سیاست پورشه برای‬ ‫گشایش چنین اس��تودیویی در مرکز خرید به‬ ‫این دلیل است که هر کسی که به بهانه خرید‬ ‫حتی یک تی ش��رت یا سایر نیاز های زندگی به‬ ‫مرکز خرید می رود‪ ،‬بی تردید به تماشای پورشه‬ ‫نیز ترغی��ب می ش��ود‪ .‬این اس��تودیو جدید‪،‬‬ ‫صدمین مکان برای فروش محصوالت پورش��ه‬ ‫در این کشور به ش��مار می رود‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫این استودیو بس��تری فراتر از یک مکان برای‬ ‫فروش شاسی بلندهای نسخه پایه است‪ .‬پورشه‬ ‫معتقد اس��ت چین نه تنها یک بازار خوب‪ ،‬بلکه‬ ‫در واقع‪ ،‬بزرگترین بازار این شرکت نیز به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬دتل��و ون پالتن‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫پورش��ه که فروش و راهبرد بازاریابی شرکت را‬ ‫نیز عهده دار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خودرو اسپرت ‪۴‬در‬ ‫ما‪ ،‬به ویژه در اس��یا بس��یار محبوب اس��ت اما‬ ‫تقاضا برای مدل های دوصندلی نیز به س��رعت‬ ‫در ح��ال افزایش هس��تند‪ .‬در ظاهر خریداران‬ ‫چینی عالقه ویژه ای به خودروهای ‪ ۷۱۸‬دارند‪.‬‬ ‫دلیل این ادع��ا‪ ،‬فروش ‪۵‬ه��زار و‪ ۱۰۰‬خودرو‬ ‫مدل ه��ای کیمن و باکس��تر در ‪ ۹‬ماه ابتدایی‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (ابت��دای دی ‪ ۱۳۹۵‬تا‬ ‫ابت��دای مهر ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) اس��ت‪ .‬این‬ ‫اس��تودیو جدید البته محیط بزرگی در طبقه‬ ‫همکف اس��ت که خودروهای این ش��رکت در‬ ‫ان در معرض نمایش قرار می گیرند‪ .‬پورش��ه‬ ‫همچنی��ن به دنبال برق��راری ارتباط با مردمی‬ ‫اس��ت که برای تامین نیازه��ای زندگی روزانه‬ ‫خود به این مرکز خرید می ایند‪ .‬این ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی عالوه بر فروش ص��رف خودرو‪،‬‬ ‫در نظر دارد با اس��تفاده از این مرکز خرید‪ ،‬به‬ ‫ام��وزش و اگاهی دادن به مردم از این نش��ان‬ ‫تجاری و مزایای داش��تن پورش��ه و در مقابل‬ ‫اموختن مطالب زیاد و بهره بردن از دیدگاه های‬ ‫خود مردم بپردازد‪ .‬پورشه معتقد است به جای‬ ‫تکیه کردن به امار و ارقام فروش‪ ،‬اماده کردن‬ ‫چنین مکانی برای اگاهی دادن به مردم درباره‬ ‫این نشان تجاری بسیار حرکت هوشمندانه ای‬ ‫اس��ت که نتیجه ان‪ ،‬حضور پررنگ پورشه در‬ ‫بازار چین در س��ال های گذشته است‪ .‬پورشه‬ ‫درحال حاضر برنامه هایی برای گش��ایش مرکز‬ ‫دیگری در شهر شانگهای در اواخر سال جاری‬ ‫میالدی (پاییز ‪ )۱۳۹۷‬دارد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪ 18 1396‬ربیع الثانی ‪ 6 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 298‬پیاپی ‪2271‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سختی های رخت نو بر تن تولید‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مصطفی امره‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از هدف گذاری برای نوسازی ‪ ۱۱‬هزار واحد تولیدی در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫نوسازی صنایع کوچک پس از یک دهه‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نوس��ازی ‪ ۱۱‬هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫در حال��ی با طرح جدید س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی کش��ور کلید خورده اس��ت که‬ ‫مس��ئوالن معتقدند بیش از یک دهه اس��ت به دلیل‬ ‫چالش ه��ای مالی دولت و تحریم ه��ای ظالمانه غرب‬ ‫و‪ ...‬در کش��ور موفق به اجرای طرح نوس��ازی صنایع‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫توج��ه ویژه و تدوین طرح نوس��ازی صنایع کش��ور‬ ‫متناس��ب با قانون برنامه ششم توسعه صنعتی کشور‬ ‫است و در این طرح مقرر شده بیش از ‪ ۱۱‬هزار واحد‬ ‫صنعتی کشور نوسازی شود‪ .‬غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬طرح‬ ‫نوسازی صنایع کش��ور یکی از رویکردها و برنامه های‬ ‫اصلی این س��ازمان اس��ت‪ .‬وی بر حمایت بیش��تر از‬ ‫صنای��ع خرد و کوچک به منظور افزایش اش��تغالزایی‬ ‫و تبدی��ل این بنگاه ها به بنگاه های متوس��ط و بزرگ‬ ‫تاکید دارد‪.‬‬ ‫هرچن��د این طرح با روی کار امدن صادق نجفی به‬ ‫عنوان رییس س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در اولویت قرار گرفته است‪ ،‬باید در نظر‬ ‫داش��ت که قانون گذار در اجرای ط��رح رونق تولید با‬ ‫پرداخت تس��هیالت برای امسال نیز پرداخت ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان ب��ه ‪ ۲۱‬هزار واح��د صنعتی و معدنی‬ ‫را پیش بینی کرده اس��ت‪ .‬براس��اس بخش��نامه بانک‬ ‫مرکزی‪ ۱۰ ،‬هزار میلی��ارد تومان برای رونق ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫واح��د صنعتی‪ ۱۰ ،‬هزار میلی��ارد تومان برای تکمیل‬ ‫طرح های نیمه تمام ‪ ۶‬هزار واحد صنعتی با پیش��رفت‬ ‫فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد و نیز ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫دیگر برای نوس��ازی‪ ،‬بازس��ازی و بروزرس��انی ‪ ۵‬هزار‬ ‫واحد صنعتی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک دهه تاخیر‬ ‫ب��زرگ را بنگاه های��ی با اش��تغال بی��ش از ‪ ۱00‬نفر‪،‬‬ ‫بنگاه های متوس��ط را دارای اش��تغال ‪ ۵0‬تا ‪ ۱00‬نفر‪،‬‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک را دارای اش��تغال ‪ ۱0‬تا ‪ ۵0‬نفر و‬ ‫بنگاه های خرد را دارای اشتغال کمتر از ‪ ۱0‬نفر عنوان‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬بیش از ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۷00‬بنگاه بزرگ و‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۴00‬بنگاه متوس��ط با س��هم ‪ ۴‬درصدی از‬ ‫کل صنایع در کش��ور فعالند که این میزان نس��بت به‬ ‫اس��تانداردهای کشورهای توس��عه یافته ناچیز است و‬ ‫نیازمند توسعه ان هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی معتقد اس��ت که‬ ‫بیش از یک دهه اس��ت ب��ه دلیل چالش ه��ای مالی‬ ‫دولت و تحریم های ظالمانه غرب و‪ ...‬در کش��ور موفق‬ ‫به اجرای طرح نوس��ازی صنایع نشده ایم که با اجرای‬ ‫این طرح نوس��ازی‪ ،‬بخشی از صنایع کوچک‪ ،‬متوسط‬ ‫و حتی بزرگ کش��ور نوس��ازی خواهد ش��د و ضمن‬ ‫انک��ه این امر می تواند به افزایش قدرت رقابت پذیری‪،‬‬ ‫‹ ‹نوسازی با استفاده از فن بازار‬ ‫صادرات مح��وری و ارتق��ای س��طح کیف��ی تولیدات‬ ‫کارشناس��ان نیز معتقدند که نوسازی ماشین االت‬ ‫صنعتی کش��ور به همراه کاه��ش هزینه های تولید و‬ ‫و تجهیزات در واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط‬ ‫ارتقای زیست محیطی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫نیازمند صرف هزینه های بس��یاری اس��ت که بعضی‬ ‫وی بنگاه ه��ای متوس��ط را پ��ل ارتباط��ی تبدیل‬ ‫تولیدکنندگان در کوتاه مدت امکان انجام ان را ندارند‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ای خرد و کوچک ب��ه بنگاه های بزرگ عنوان‬ ‫مصطف��ی ام��ره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬متاسفانه محدود بودن تعداد بنگاه های‬ ‫صنعتی اس��تان مرک��زی در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫متوسط به چالش بزرگی در صنعت کشور تبدیل شده‬ ‫صنع��ت» اظهار ک��رد‪ :‬رقابت پذی��ری صنایع کوچک‬ ‫است که به دلیل توسعه صنعتی و افزایش اشتغالزایی‬ ‫در بازاره��ای داخل��ی و خارجی در گرو‬ ‫در ای��ن بخش ناگزی��ر خواهی��م بود با‬ ‫بهره گیری از فناوری روز است و صاحبان‬ ‫حمای��ت از بنگاه های خ��رد و کوچک‪،‬‬ ‫محل اجرای طرح‬ ‫صنع��ت باید ب��رای باال ب��ردن کیفیت‬ ‫بستر مناس��بی برای تبدیل این بنگاه ها‬ ‫نوسازی به عنوان‬ ‫محص��والت و کاه��ش نرخ تمام ش��ده‬ ‫ب��ه بنگاه های متوس��ط و ب��زرگ فراهم‬ ‫وثیقه بانکی و نیز‬ ‫محصوالت‪ ،‬فناوری های مورد اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬مع��اون س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫با ضمانتنامه های‬ ‫را بروزرس��انی کنن��د و در تولید خود از‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫صندوق ضمانت از‬ ‫‪ ۹۶‬درص��د از بنگاه های صنعتی کش��ور سرمایه گذاری صنایع دانش روز به��ره ببرند‪ .‬امره اضافه کرد‪:‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی و نقدینگی واحدهای‬ ‫را بنگاه ه��ای خ��رد و کوچک تش��کیل‬ ‫کوچک به بانک های‬ ‫می دهند‪ .‬صنایع خرد‪ ،‬کوچک و متوسط عامل معرفی می شود‪ .‬تولیدی امکان نوس��ازی ماش��ین االت و‬ ‫تجهی��زات به کار رفته را فراهم نمی کند‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از تولید و اش��تغال‬ ‫این امر به منظور‬ ‫ح��وزه صنع��ت را بر عهده داش��ته و به سرعت بخشیدن به اما باید ش��رکت ش��هرک های صنعتی با‬ ‫منظور تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی و نوسازی ماشین االت خدمات دهی در مراکز فن بازار‪ ،‬زمینه ای‬ ‫حمایت از تولید و اش��تغال باید حمایت در واحدهای تولیدی را فراه��م کند تا عرضه کنندگان فناوری‬ ‫از ای��ن بخش ه��ا در اولوی��ت و تمرک��ز مستقر در محدوده‬ ‫و صاحبان صنعت در ارتباط متقابل قرار‬ ‫اصل��ی فعالیت های س��ازمان و ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫بگیرند و در شرایط اسان تری به نوسازی‬ ‫انجام می شود‬ ‫ماشین االت و استفاده از دانش روز اقدام‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان ها بر این‬ ‫کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنای��ع قرار گیرد‪ .‬س��لیمانی بنگاه های‬ ‫استقرار دانش بنیان ها در فارس با مشوق های ویژه‬ ‫قاس�م توانایی‪ :‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس بر‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنیان برای اس��تقرار در شهرک های صنعتی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬این شرکت ها از تخفیف در واگذاری زمین و نیز برخی‬ ‫مشوق های حمایتی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از فارس‪ ،‬احد فتوحی در بازدید‬ ‫از مجموع��ه دانش بنیان فراورده های زیس��تی پردیس رش��د مهرگان در‬ ‫ش��هرک صنعتی بزرگ ش��یراز گفت‪ :‬ش��رکت های دانش بنیان می توانند‬ ‫از تخفی��ف ‪۱0‬درصدی در ن��رخ واگذاری زمین بهره مند ش��وند یا درصد‬ ‫پرداخ��ت مبلغ نق��دی انها کاهش یابد و مدت زمان اقس��اط پرداختی نیز‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از حمایت های صندوق نواوری و ش��کوفایی از واحدهای‬ ‫دانش بنیان مس��تقر در ش��هرک های صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬تس��هیالت‬ ‫مناس��بی با نرخ س��ود پایین به واس��طه صندوق نواوری و ش��کوفایی به‬ ‫واحدهای دانش بنیان اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه واحدهای صنعتی که محصوالت دانش بنیان تولید‬ ‫می کنن��د می توانند از این تس��هیالت برای گس��ترش فعالیت ها و افزایش‬ ‫تولیدات خود اس��تفاده کنند‪ ،‬افزود‪ :‬با هدف اسان س��ازی دریافت این نوع‬ ‫تس��هیالت برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان‪،‬‬ ‫فن بازار منطقه ای فارس مس��تقر در مرکز خدمات کس��ب وکار و ش��هرک‬ ‫فناوری صنایع ش��یمیایی ش��هرک صنعتی ش��یراز به واحدهای صنعتی‬ ‫مشاوره رایگان می دهد و واحدهای متقاضی می توانند به این مرکز مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس در ادامه برحمایت‬ ‫به منظ��ور توس��عه و تقویت فعالیت ه��ای مجموعه ه��ای دانش بنیان در‬ ‫ش��هرک های صنعتی تاکید کرد و گفت‪ :‬مجموعه ه��ای دانش بنیان نقش‬ ‫مهمی در تحق��ق اقتصاد مقاومتی برعهده دارند و از این جهت حمایت از‬ ‫انها ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجاری سازی ایده های متخصصان داخلی‬ ‫سیداصغر دهقان‪ ،‬مدیر شرکت دانش بنیان فراورده های زیستی پردیس‬ ‫رش��د مهرگان نیز در ادامه با اشاره به ظرفیت های این شرکت دانش بنیان‬ ‫گفت‪ :‬این مجموعه در راس��تای تجاری سازی ایده های متخصصان داخلی‬ ‫در زمین��ه تولید مکمل های غذایی انس��انی و حیوان��ی فعالیت خود را در‬ ‫شهرک صنعتی شیراز اغاز کرده است‪.‬‬ ‫دهق��ان ب��ا بی��ان اینکه ای��ن مجموع��ه نخس��تین و بزرگتری��ن واحد‬ ‫صنعت��ی تولید محصوالت و فراورده های زیس��تی اس��تان فارس اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولی��د محصوالت این مجموعه برپایه نتایج پژوهش های اس��تادان‬ ‫و اعض��ای هیات علمی دانش��گاه اس��ت و برخ��ی فرموالس��یون های این‬ ‫محصوالت منحصر به فرد اس��ت که دارای نمونه مش��ابه داخلی و خارجی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تولید صنعتی محصوالت زیس��ت فناوری و مکمل های‬ ‫پروبیوتیکی از نخستین دستاوردهای این شرکت بوده که پس از مطالعات‬ ‫مختلف مزرعه در شرایط مختلف نتیجه قابل توجهی داده است‪.‬‬ ‫صنعتی اس��تان مرکزی تصریح کرد‪ :‬مراکز کسب وکار‬ ‫در شهرک های صنعتی به همین منظور ایجاد شده و‬ ‫توس��عه یافته است تا برای نوسازی ماشین االت مورد‬ ‫استفاده در واحدهای صنعتی در محدوده شهرک ها یا‬ ‫خارج از ش��هرک ها به صاحبان صنعت خدمات داده و‬ ‫فناوری روز را با شرایط مناسب تری در اختیار انها قرار‬ ‫دهند‪ .‬امره افزود‪ :‬نوس��ازی ماش��ین االت خط تولید‬ ‫نیازمند منابع مالی است که اعتبار درنظر گرفته شده‬ ‫برای ش��رکت ش��هرک ها محدود است و تنها می توان‬ ‫متقاضی��ان را به بانک صنع��ت و معدن معرفی کرد تا‬ ‫تس��هیالت با نرخ بهره کمتری را دریافت کنند ‪ .‬برای‬ ‫توس��عه این خدمات الزم است این تسهیالت از سوی‬ ‫دولت افزایش یابد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان مرکزی گف��ت‪ :‬محل اج��رای طرح‬ ‫نوسازی به عنوان وثیقه بانکی و نیز با ضمانتنامه های‬ ‫صندوق ضمانت از س��رمایه گذاری صنایع کوچک به‬ ‫بانک های عامل معرفی می ش��ود‪ .‬ای��ن امر به منظور‬ ‫سرعت بخشیدن به نوسازی ماشین االت در واحدهای‬ ‫تولیدی مستقر در محدوده شهرک های صنعتی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫نباید از نظر دور داشت که صنایع کوچک در تامین‬ ‫منابع مالی با محدودیت روبه رو هس��تند بنابراین باید‬ ‫تس��هیالت بانکی ارزان قیمت با شرایط اسان دریافت‬ ‫به منظور نوس��ازی تجهیزات در اختیار انها قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین توس��عه و ایجاد مراکز فن ب��ازار در محدوده‬ ‫ش��هرک های صنعتی این ام��کان را فراهم می کند تا‬ ‫دانش اموختگان فناوری های روز را داخلی سازی کنند‬ ‫و با معرفی خدمات خود به تولیدکنندگان ش��رایطی‬ ‫فراهم ش��ود که صاحبان صنعت بتوانند با هزینه های‬ ‫کمت��ر و زم��ان کوتاه تر به فناوری روز دس��ت یابند و‬ ‫امکان بق��ای تولیدات خود همراه ب��ا رقابت پذیری را‬ ‫در بازارهای داخلی و خارجی در کنار رقیبان داش��ته‬ ‫باشند و میزان فروش خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۹0‬درصد واحدهای‬ ‫تولیدی کشور از جمله صنایع‬ ‫کوچک است بنابراین به دلیل‬ ‫اهمی��ت فعالی��ت انه��ا بای��د‬ ‫برای نوس��ازی و بروزرس��انی‬ ‫تجهیزات و ماشین االت مورد‬ ‫استفاده ش��ان ت�لاش ک��رد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت به‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کار رفته در برخی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی مس��تقر در محدوده‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی درحال حاضر فرسوده و مستهلک‬ ‫اس��ت که برای ادامه تولید به نوس��ازی ی��ا تعویض نیاز دارد‪.‬‬ ‫صاحبان صنعت باید از طریق س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان ها برای دریافت مجوز نوسازی اقدام کنند و به‬ ‫بانک های عامل معرفی شوند‪.‬‬ ‫ماش��ین االت و دس��تگاه هایی که صنعتگران در واحدهای‬ ‫صنعتی اس��تفاده می کنند ممکن است ابتدا به صورت دست‬ ‫دوم وارد ش��ده باش��د و اکنون مس��تهلک ش��ده یا فناوری‬ ‫جدیدی وارد بازار ش��ده اس��ت یا اینکه بعد از گذش��ت ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۵‬س��ال دس��تگاه های به کار رفته در خط تولید باید به نسبت‬ ‫بروزرس��انی تولی��د محص��ول تغییر یاب��د بنابرای��ن با وجود‬ ‫کمبود نقدینگی بخش تولید باید برای نوس��ازی تجهیزات و‬ ‫ماشین االت مورد استفاده در محدوده شهرک های صنعتی از‬ ‫طریق تسهیالت بانکی به تولیدکنندگان کمک مالی پرداخت‬ ‫کرد‪ .‬این امر در ش��رایطی امکان پذیر اس��ت که ارائه دهندگان‬ ‫خدم��ات فن ب��ازار بتوانند با تولیدکنندگان ارتباط دوس��ویه‬ ‫برقرار کنند‪ .‬یکی از این راهکارها را می توان خطوط اعتباری‬ ‫با عنوان نوس��ازی ماشین االت در بانک های عامل تعریف شده‬ ‫برش��مرد که تولیدکنندگان می توانند از تس��هیالت کم بهره‬ ‫برای بروزرس��انی ماشین االت خط تولید خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫در قالب تسهیالت از اعتبارات در نظر گرفته شده برای شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی نیز به منظور نوس��ازی ماشین االت به‬ ‫تولیدکنندگان اختصاص می یاب��د‪ .‬بانک های ملی‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫صنع��ت و مع��دن در ای��ن زمینه از ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان تا ‪۴‬‬ ‫ک سال گذشته برای نوسازی ماشین االت‬ ‫میلیارد تومان در ی ‬ ‫و تجهی��زات صنعتی تس��هیالت پرداخته اند ک��ه این رقم به‬ ‫نسبت اعتبارات در نظر گرفته شده برای بانک ها در هر استان‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان متقاضی این تس��هیالت باید‬ ‫ضمانت های مورد نیاز را داش��ته باش��ند و دارای بدهی بانکی‬ ‫نباشند‪ .‬هرچند درحال حاضر امار دقیقی از میزان فرسودگی‬ ‫و استهالک ماشین االت مورد استفاده در شهرک های صنعتی‬ ‫وجود ندارد اما بدون ش��ک نوس��ازی ماشین االت بر باال بردن‬ ‫بهره وری و کاهش هزینه های تولید تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تخصیص اعتبار به شهرک های‬ ‫صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫اس�یه فره�ود‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬به این شرکت از محل‬ ‫اعتبارات ستون ارتقای ش��اخص های توسعه اقتصادی اعتبار‬ ‫جدی��د تخصیص پی��دا کرد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش‬ ‫صنعت» از سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬حس��ینعلی سارانی اظهار‬ ‫ل واحد های صنعتی و تولیدی‬ ‫کرد‪ :‬این اعتبار برای رفع مشک ‬ ‫ش��هرک های صنعتی زاه��دان‪ ،‬میرجاوه‪ ،‬زاه��دان کارگاهی‪،‬‬ ‫زاهدان کامبوزیا‪ ،‬رامش��ار و ناحیه صنعتی نگور در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان تاکید کرد‪ :‬این اعتبار برای نخستین بار‬ ‫اس��ت که از ردیف بودجه نام برده به این شرکت تعلق گرفته‬ ‫و بر اس��اس گزارش های مبس��وط این ش��رکت و رایزنی های‬ ‫بی ش��مار در این زمینه بوده اس��ت‪ .‬سارانی یاد اور شد‪ :‬میزان‬ ‫اعتبار مصوب در این راستا ‪ ۶۵‬هزار میلیون ریال است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 298‬پیاپی ‪2271‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫موافقت دوحه‬ ‫با طرح سرمایه گذاری غیرقطری ‬ ‫دول��ت قطر با طرح س��رمایه گذاری غیر قطری ه��ا در فعالیت های‬ ‫اقتصادی این کش��ور با ه��دف تقویت بنیه اقتص��ادی موافقت و ان‬ ‫را اب�لاغ کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬هیات دولت که به ریاس��ت عبداهلل بن‬ ‫ناصر بن خلیفه ال ثانی‪ ،‬نخس��ت وزیر برگزار ش��د‪ ،‬با پیشنهاد وزارت‬ ‫دارایی کش��ور برای هماهنگ کردن این قانون با مقررات بین المللی‬ ‫سرمایه گذاری موافقت کرد‪.‬‬ ‫در خبر منتشرشده از سوی دولت قطر به جزئیات بیشتری در این‬ ‫زمینه اشاره نشده است‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر قطر اواخر سال گذش��ته میالدی به تلویزیون دولتی‬ ‫این کش��ور گفت‪« :‬دولت به منظور فراهم ک��ردن زمینه فعالیت در‬ ‫امور تجاری و مالکیت اموال غیر منقول با هدف س��رمایه گذاری برای‬ ‫خارجی ها طرح اقامت دائم را دسامبر به مجلس شورای قطر خواهد‬ ‫برد»‪.‬‬ ‫او افزود‪« :‬به زودی طرح های راهبردی با هدف ایجاد مناطق جدید‬ ‫برای تجارت ازاد‪ ،‬تاس��یس صنایع خاص در کش��ور او و حفاظت از‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬به منظور جذب س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی‬ ‫اعالم خواهد شد»‪.‬‬ ‫قطر با ‪ ۱۳0‬ه��زار دالر تولید ناخالص ملی‪ ،‬ثروتمندترین کش��ور‬ ‫جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫در ‪ 2‬سال گذشته کاهش نرخ نفت مشکالتی برای این کشور ایجاد‬ ‫کرده که به نظر می رسد دولت با تصویب قوانین جدید در صدد رفع‬ ‫این مشکل برامده است‪.‬‬ ‫مرد‪ :‬نه‪ ،‬تلویزیون تمام شد!‬ ‫زن‪ :‬سریال تمام شد؟‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫پایان عصر تلویزیون نزدیک است‬ ‫سیاست های ضد دامپینگ اتحادیه اروپا‬ ‫دیدگاه‬ ‫چرا صنایع کوچک در ایران‬ ‫خیلی زود می میرند؟‬ ‫بایزید مردوخی‪ ،‬اقتصاددان می گوید‪« :‬شیفتگی استراتژیست های‬ ‫ما نسبت به صنایع بزرگ‪ ،‬سبب شده تا هیچ گاه به صنایع کوچک و‬ ‫متوسط توجه جدی نشود‪ ».‬این کارشناس باسابقه برنامه و بودجه در‬ ‫گفت وگو با خبرانالین درباره مصائب توسعه صنایع کوچک در ایران‬ ‫اظهار کرد‪« :‬یکی از موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در ایران‪،‬‬ ‫دولتی بودن صنایع اس��ـت که مسئله س��از است چون دولت درامد‬ ‫نف��ت دارد و منطق اجتماعی حک��م می کند که این درامد را صرف‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها کند‪ .‬از این رو‪ ،‬صنایع کوچک دیده نمی شوند‪.‬‬ ‫چون صنایع بزرگ دولتی وارد تولید می شوند و واحدهای کوچک به‬ ‫حاشیه می روند‪ ،‬بنابراین می توان گفت که صنایع کوچک و متوسط‬ ‫هیچ گاه از حمایت منطقی از سوی دولت ها بهره مند نبوده اند‪ » .‬او با‬ ‫اشاره به اینکه توسعه صنعتی ایران به مفهوم امروزی سابقه چندانی‬ ‫ندارد و حداکثر به ‪ ۱۰۰‬س��ال گذشته برمی گردد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«در این م��دت غیر از تعدادی واحد صنعتی بزرگ‪ ،‬همه واحدهای‬ ‫صنعتی ما کوچک و متوسط بودند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ه��م بیش از ‪ ۹۰‬درصد کارگاه ه��ای صنعتی ما در‬ ‫حیطه واحدهای کوچک و متوس��ط تلقی می ش��وند‪ » .‬این اس��تاد‬ ‫بازنشس��ته اقتصاد دانش��گاه تهران با بیان اینکه یکی از مش��کالت‬ ‫صنای��ع کوچک در ایران این اس��ت که مدت کوتاه��ی بعد از تولد‬ ‫بی مقدم��ه می میرن��د‪ ،‬یاداور ش��د‪« :‬نقصی ک��ه در ترکیب صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ـط ما وجود دارد در ارتباط ش��ان با صنایع بزرگ‬ ‫خالصه می شود‪.‬‬ ‫صنای��ع بزرگ به طور معمول در پایین دس��ت خودش��ان تعداد‬ ‫زیادی صنایع کوچک ایجاد می کنند‪ ،‬حال انکه در کشور ما ارتباط‬ ‫الزم بی��ن صنای��ع بزرگ و کوچ��ک برقرار نیس��ت‪ » .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫«صنای��ع بزرگ ما به ط��ور عمده بر پایه جایگزین��ی واردات ایجاد‬ ‫شده اند؛ به این معنا که واحدهای صنعتی ما به جای اینکه کاالهای‬ ‫واسـطه ای و مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واحدهای کوچک‬ ‫و متوس��ط تامین کنند‪ ،‬انها را از بازارهای خارجی وارد می کنند‪».‬‬ ‫مردوخی یکی از خالهای توس��عه صنعت��ی را تکمیل پیوند صنایع‬ ‫بزرگ با مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای صنعتی بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫«یکی از این پیوندها می تواند برقراری پیوند بین صنایع ساختمانی‬ ‫باش��د‪ ،‬به طوری که در حال حاضر بیش از ‪ ۱۰۰‬صنعت کوچک ذیل‬ ‫صنعت ساختمان فعالیت دارند و این رشته بسیار توسعه یافته است‪.‬‬ ‫پیوند بین این صنایع می تواند الگویی برای سایر صنایع باشد‪».‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫و ش��ورای اروپا انجام شود‪ .‬زمانی که تمامی گام های‬ ‫الزم از س��وی طرف های درگی��ر در این قانون گذاری‬ ‫برداش��ته ش��د‪ ،‬قانون جدید کامل می تواند در نشریه‬ ‫رسمی اتحادیه اروپا منتشر شود‪.‬‬ ‫این تغیی��رات البته باعث ب ه وجود امدن «وضعیت‬ ‫بازار اقتصادی» در هیچ یک از کش��ورها نمی شود اما‬ ‫درب��اره معرف��ی یک روش دامپینگ اس��ت که باعث‬ ‫تغییرات��ی در فضای جهانی تجارت و نیز تحوالتی در‬ ‫چارچوب قانونی س��ازمان تجارت جهانی (‪)WTO‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پارلم��ان اروپا و ش��ورای اروپا ابت��دای اکتبر(میانه‬ ‫مه��ر) تواف��ق کردند که قوانین ض��د دامپینگ و ضد‬ ‫یاران��ه ای��ن اتحادیه را تغییر دهن��د‪ .‬این اقدام در پی‬ ‫دریافت پیشنهادی از سوی کمیسیون اروپا در نوامبر‬ ‫‪(۲۰۱۶‬اب��ان ‪ )۱۳۹۵‬انجام ش��د‪ .‬مهم ترین تغییر در‬ ‫قوانی��ن ضد دامپین��گ معرفی روش��ی جدید برای‬ ‫محاس��به دامپینگ در پژوهش ه��ای ضد دامپینگ‬ ‫بر واردات از س��وی کش��ورهای عضو سازمان تجارت‬ ‫جهان��ی (‪ )WTO‬اس��ت‪ .‬ای��ن پژوهش ه��ا درباره‬ ‫قیمت ها و هزینه هایی است که برای کاالها وجود دارد‬ ‫و به دلیل دخالت دولت ها تحریف می ش��ود‪ .‬تغییرات‬ ‫این��ده البته هیچ کش��ور خاصی را ه��دف نمی گیرد‪.‬‬ ‫گذش��ته از یک روش شناس��ی جدید برای محاس��به‬ ‫دامپینگ‪ ،‬تمهیداتی هم برای تعیین معیارهای دفاع‬ ‫تج��اری وجود دارد ک��ه در کنار پژوهش ها در جریان‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬در فرایند تغیی��ر در قانون ضد یارانه‬ ‫اتحادیه اروپا همچنین موافقت ش��د که روش��ی برای‬ ‫ت دولت ه��ای خارج از اتحادیه‬ ‫پژوه��ش درباره دخال ‬ ‫اروپ��ا در این زمین��ه در نظر گرفته ش��ود‪ .‬دولت ها با‬ ‫دادن یارانه باعث می شوند تولیدکنندگان یک مزیت‬ ‫غیرمنصفانه برای صادرات در اختیار داش��ته باش��ند‬ ‫ک��ه این به تولیدکنن��دگان اروپایی اس��یب می زند‪.‬‬ ‫دامپین��گ خود انواعی دارد که به مس��تمر یا دائمی‪،‬‬ ‫مخرب یا غارتگر و تصادفی تقسیم می شود‪ .‬دامپینگ‬ ‫مستمر یا دائمی ناشی از تمایل یک انحصارگر داخلی‬ ‫برای به حداکثر رس��اندن س��ود خود با فروش کاال به‬ ‫قیم��ت زیاد در بازار داخلی اس��ت‪ .‬دامپینگ مخرب‬ ‫ی��ا غارتگر یعنی فروش موقت��ی کاال در خارج به نرخ‬ ‫کمتر از داخل یا حتی با ضرر و فروش ان به نرخ کمتر‬ ‫از هزینه ه��ای تولید ب��رای بیرون راندن رقیبان دیگر‬ ‫ی��ا از بین بردن صنعت داخلی یک کش��ور‪ .‬دامپینگ‬ ‫تصادفی فروش اتفاقی یک کاال در بازار خارجی به نرخ‬ ‫کمتر از بازار داخلی برای تخلیه مازاد پیش بینی نشده‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫کااله��ا اس��ت‪ .‬دلیل این کار مازادی اس��ت که باعث‬ ‫کاهش نرخ در بازار داخلی نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض ضد دامپینگ چیس�ت و چگونه‬ ‫محاسبه می شود؟‬ ‫اگ��ر پژوهش ه��ا مش��خص کن��د ک��ه محصوالت‬ ‫وارد ش��ده به اروپا از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا‬ ‫به قیمت های دامپینگی به این اتحادیه وارد شده ‪ ،‬این‬ ‫نهاد زیر نظر قوانین سازمان تجارت جهانی (‪)WTO‬‬ ‫می تواند ع��وارض ضد دامپینگ را برای کش��ورهای‬ ‫خ��ارج از اتحادیه اروپا درنظ��ر بگیرد‪ .‬نرخ دامپینگی‬ ‫یعنی قیمت هایی که کمتر از ارزش واقعی کاال اس��ت‬ ‫و اثر اقتصادی منفی بر صنعت اروپا می گذارد و باعث‬ ‫می ش��ود اروپایی ها در نهایت اسیب ببینند‪ .‬در سایه‬ ‫قوانین معمول برای بازاری که در ش��رایط طبیعی به‬ ‫س��ر می برد‪ ،‬دامپینگ با مقایس��ه نرخ صادرات یک‬ ‫محص��ول به اروپا با قیمت ه��ای داخل این اتحادیه یا‬ ‫نرخ تمام ش��ده تولید محصول در کش��ور صادرکننده‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روش ت�ازه ب�رای محاس�به دامپین�گ‬ ‫چیس�ت و چه کش�ورهایی تح�ت تاثیر ان‬ ‫قرار می گیرند؟‬ ‫برای اعضای اتحادیه اروپا‪ ،‬حاشیه امن دامپینگ به‬ ‫ طور معمول با بهره گیری از مقایس ه پیش گفته‪ ،‬فراهم‬ ‫می ش��ود اما قیمت ها و هزینه های داخلی می تواند با‬ ‫دخالت دولت ها دس��تکاری ش��ود و در نتیجه واقعی‬ ‫نباش��ند‪ .‬در این صورت‪ ،‬انها پایه و اساس مقایسه ای‬ ‫درس��تی برای مقایسه نرخ داخلی و صادراتی ندارند‪.‬‬ ‫تّها‬ ‫در روش جدید زمانی که اطالعات مربوط به قیم ‬ ‫و هزینه ه��ای داخل��ی که در س��ای ه دخال��ت دولتی‬ ‫کمت��ر ش��ده ‪ ،‬به کار نیاید‪ ،‬س��ایر ش��اخص هایی که‬ ‫منعکس کنن��ده هزینه های ناش��ی از تولید و فروش‬ ‫است مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این شاخص ها می تواند شامل معیارها یا هزینه های‬ ‫مربوط به تولید و فروش ش��ود که با س��طح توس��عه‬ ‫اقتصادی کش��ور صادرکننده هماهنگی داشته باشد‪.‬‬ ‫روش جدید به کمیس��یون اروپا اجازه می دهد میزان‬ ‫واقعی دامپینگ را در جایی که تقلب شده‪ ،‬تشخیص‬ ‫دهد‪ .‬فهرس��تی از کشورهایی که روش جدید در انها‬ ‫به کار گرفته می شود‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬این روش در موارد‬ ‫دامپینگی اس��تفاده می شود که اختالف چشمگیری‬ ‫در هزینه ه��ا و قیمت ه��ای کش��ور صادرکننده دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای داخل��ی در کش��ور صادرکننده صرف‬ ‫می ش��ود البته جایی ک��ه دخالت دولتی در ان وجود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬این قانون تضمین می کند که ابهامی‬ ‫ن��دارد و هزینه ه��ای تحریف ش��ده در روش جدی��د‬ ‫استفاده نمی شود‪ .‬این یک نگرانی در تهیه پیش نویس‬ ‫این قانون بود‪ .‬توافق برای قوانین جدید ضد دامپینگ‪،‬‬ ‫‪ ۳‬اکتب��ر ‪ ۱۱(۲۰۱۷‬مهر ‪ )۱۳۹۶‬میان پارلمان اروپا‪،‬‬ ‫ش��ورای اروپا و کمیس��یون اروپا به دست امد‪ .‬پیش‬ ‫از اینکه چنین تغییراتی به مرحله اثرگذاری برس��د‪،‬‬ ‫اقدامات س��ازمانی ویژه ای باید از سوی پارلمان اروپا‬ ‫‹ ‹چ�ه تغییرات�ی در قان�ون ض�د یاران�ه‬ ‫اتحادیه اروپا ایجاد خواهد شد؟‬ ‫تجربه نش��ان داده اس��ت که س��طح واقع��ی یارانه‬ ‫همزمان با پژوهش درباره قوانین ضد یارانه همیش��ه‬ ‫ش��فاف نیست‪ .‬پژوهش ها نش��ان داده بیشتر کسانی‬ ‫که از یارانه ها س��ود می برند همان کس��انی هستند تا‬ ‫پیش از پژوهش ها هیچ اس��م و رس��می از انها وجود‬ ‫نداشته و شناخته نمی شدند‪ .‬با این حال‪ ،‬این یارانه ها‬ ‫به روش��نی‪ ،‬برتری ناعادالنه برای دس��ته ای که انها را‬ ‫می گیرن��د ب ه وج��ود می اوردند‪ .‬در واق��ع این پول به‬ ‫صادرکنندگان اجازه می دهد تا محصوالت خود را در‬ ‫کش��ورهای اروپایی با قیمتی بفروشند که می تواند به‬ ‫صنایع اروپا اسیب وارد کند‪ .‬این تغییرات اروپایی ها‬ ‫را مطمئ��ن می کن��د که هرگونه یاران��ه اضافی که در‬ ‫دوران انجام پژوهش ها ثابت می ش��ود می تواند علیه‬ ‫کش��ورهایی که انها را می پردازند‪ ،‬اس��تفاده ش��ود‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬این پژوهش ها درس��تی یا نادرس��تی موضوع‬ ‫را مشخص می کند‪.‬‬ ‫به هر ح��ال دامپینگ موضوعی اس��ت که صنعت‬ ‫اروپا را این روزها بس��یار نگران کرده است‪ .‬نمونه بارز‬ ‫دامپین��گ دوچرخه های چینی اس��ت ک��ه با قیمتی‬ ‫بس��یار کمتر از دوچرخه های اروپایی در قاره سبز به‬ ‫فروش می رس��د‪ .‬دوچرخه ه��ای اروپایی در حالی در‬ ‫بازاره��ای داخلی اتحادی��ه اروپا بین ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫دالر عرضه می ش��ود که همتایان چینی انها در بازار‬ ‫اروپا فقط ‪ ۴۵۰‬دالر نرخ دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Europa.eu :‬‬ ‫دریچه‬ ‫کدام کارگران بیمه بیکاری می گیرند؟‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیم��ه بیکاری وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی می گوی��د ‪ ۲۲۳‬هزار نفر‬ ‫از کارگ��ران کش��ور که بدون می��ل و اراده از کار بیکار‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬مس��تمری بیمه بیکاری دریافت می کنند که‬ ‫از این تعداد ‪ ۵۳‬هزار نفر در اس��تان تهران هس��تند‪ .‬به‬ ‫گفت��ه او‪ ،‬مقرری بیمه بیکاری از روز نخس��ت بیکاری‬ ‫قابل پرداخت اس��ت و فقط به کس��انی تعلق می گیرد‬ ‫که واقعا بیکار ش��ده باش��ند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یکی از‬ ‫حمایت های��ی که تامین اجتماعی از نیروی کار دارد در‬ ‫حوزه بیمه بیکاری اس��ت‪ .‬فلسفه وجودی بیمه بیکاری‬ ‫ب��ه س��ال ‪ ۱۳۶۶‬برمی گردد که برای جبران خس��ارت‬ ‫ناشی از جنگ تحمیلی به کارگاه ها‪ ،‬کارخانه ها و مراکز‬ ‫تولید و صنعتی اس��یب دیده و تخریب شده و کارگرانی‬ ‫که در این جریان بیکار ش��ده اند‪ ،‬پیش بینی شد‪ .‬بیمه‬ ‫بیکاری به عن��وان یک ابزار کاربردی در ش��رایط ویژه‬ ‫در قان��ون کار گنجانده ش��ده که به واس��طه این ابزار‪،‬‬ ‫کارگران می توانن��د در دوره بیمه ای خود کمتر متوجه‬ ‫بحران بیکاری ش��وند و فرصتی برای جست وجوی کار‬ ‫دیگر داش��ته باش��ند‪ .‬کریم ی��اوری‪ ،‬مدیرکل حمایت‬ ‫از مش��اغل و بیمه بی��کاری وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی این طور پاس��خ می دهد ک��ه بیمه بیکاری به‬ ‫کارگرانی تعلق می گیرد که مش��مول قانون کار بوده و‬ ‫حداقل ‪ ۶‬ماه س��ابقه پرداخت بیمه داشته باشند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ب��ه کارگری که قصور کرده و مراجع تش��خیص ان‬ ‫را اثبات کرده باش��ند‪ ،‬بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد‪ .‬او‬ ‫می گوید‪ :‬براساس قانون‪ ،‬تشخیص برقراری مقرری بیمه‬ ‫بیکاری و اثبات ارادی یا غیر ارادی بودن ان با اداره های‬ ‫کار اس��ت و چنانچه کارگری به میل و اراده خود از کار‬ ‫بیکار نشده باشد مشمول دریافت بیمه بیکاری می شود‪.‬‬ ‫ان طور که مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری‬ ‫وزارت کار گفته است‪ ،‬قانون گذار برای کارگر مهلت یک‬ ‫ماهه در نظ��ر گرفته که در این زمینه پرونده تش��کیل‬ ‫دهد و مدارک و مستندات خود را تحویل دهد که پس‬ ‫از تش��خیص بالفاصله در دو هفته‪ ،‬بیمه بیکاری برقرار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه یاوری‪ ،‬کارگرانی که به این ش��کل مقرری‬ ‫می گیرند ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو س��ابقه‬ ‫کار انها به ش��مار می رود که ب��رای افراد مجرد حداقل‬ ‫‪ ۶‬م��اه و حداکث��ر ‪ ۳۶‬ماه و برای اف��راد متاهل حداقل‬ ‫‪ ۱۲‬ماه و حداکث��ر ‪ ۵۰‬ماه خواهد بود‪ .‬عامل اصلی در‬ ‫احراز شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری بر پایه اخراج‬ ‫اس��توار شده اس��ت به این معنا که بیمه شده‪ ،‬کار خود‬ ‫را به اختیار از دس��ت نداده باشد؛ برای مثال‪ ،‬اخراج به‬ ‫دلیل نیاز نداش��تن کارگر یا به تفاهم نرسیدن کارگر و‬ ‫کارفرما در ادامه همکاری باشد‪ .‬بنابر این چنانچه کارگر‬ ‫اس��تعفا دهد یا ترک کار کند یا بیکاری وی ناش��ی از‬ ‫پایان کار و تسویه حس��اب باش��د بیکاری غیر ارادی به‬ ‫ش��مار نمی رود و ش��امل دریافت مقرری بیمه بیکاری‬ ‫نخواهد شد‪ .‬همچنین کارگرانی که برخالف میل و اراده‬ ‫خود بازخرید شوند ولی اماده کار باشند از مقرری بیمه‬ ‫بی��کاری بهره مند خواهند ب��ود‪ .‬کارگر اخراجی پس از‬ ‫اخراج یک ماه فرصت دارد تا به هیات های حل اختالف‬ ‫وزارت کار مراجع��ه و درخواس��ت مقرری بیمه بیکاری‬ ‫کند‪ .‬در صورت داش��تن عذر موجه مثل بیماری امکان‬ ‫مراجعه تا حداکثر ‪ ۳‬ماه نیز وجود دارد‪ .‬این مدت برای‬ ‫کارگران��ی که از خدمت س��ربازی یا حض��ور در جبهه‬ ‫مراجع��ه می کنند و کارفرما از پذی��رش انها خودداری‬ ‫می کند ‪ ۲‬ماه است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر غیر ارادی بودن بی��کاری‪ ،‬مالک اصلی‬ ‫برق��راری حمایت های قانونی برای بیمه ش��دگان بیکار‬ ‫اس��ت و فقط افرادی می توانند از مقرری بیمه بیکاری‬ ‫استفاده کنند که به صورت غیرارادی از کار بیکار شده‬ ‫و خروج از اش��تغال به اراده و خواست انها نبوده باشد‪.‬‬ ‫تش��خیص ارادی و غی��رارادی بودن بی��کاری بر عهده‬ ‫کمیته ای متش��کل از نمایندگان اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است و شعب تامین‬ ‫اجتماعی بر اس��اس معرفی اداره ه��ای کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی در زمین��ه برقراری مقرری بیمه بیکاری‬ ‫برای بیمه شدگان اقدام می کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!