روزنامه گسترش صنعت شماره 299 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 299

روزنامه گسترش صنعت شماره 299

روزنامه گسترش صنعت شماره 299

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫«فراریان مالیاتی» تامینکننده اعتبار اشتغال ‪97‬‬ ‫زمزمه ها نشان دهنده تثبیت نرخ سوخت در سال ‪ ۹۷‬است‪ .‬به گفته رییس کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی‪ ،‬به احتمال‬ ‫زیاد مجلس نرخ حامل های انرژی را برای س��ال ‪ ۹۷‬در سطح نرخ امسال تثبیت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬افزایش نرخ بنزین چالش��ی ترین بخش الیحه بودجه امس��ال اس��ت که با توجه به‬ ‫واکنش های جامعه و اعتراض ها‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی قصد دارند با این‬ ‫تصمی��م دول��ت مخالفت کنند اما جدا از منطق دولت برای افزایش نرخ س��وخت‪ ،‬انچه‬ ‫پیاپی ‪2272‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪299‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اکنون اهمیت دارد محل تامین طرح اشتغال دولت است که نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی باید منابع جایگزین برای ان در الیحه بودجه تعریف کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون مجلس شورای اسالمی معتقد است کسب درامد از فرارهای مالیاتی‬ ‫می تواند جایگزین منابع ناشی از افزایش نرخ سوخت برای طرح اشتغالزایی دولت شود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬کارشناسان نیز فرارهای مالیاتی را منبع مناسبی برای جایگزینی می دانند‬ ‫اما از دیدگاه انها‪ ،‬به نتیجه رسیدن این فرایند مستلزم زمان بیشتر است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 17‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪70‬درصد چرم ایران‬ ‫خام صادر می شود‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اجرای طرح توسعه پوشاک در ‪ ۵‬استان کشور نشان داد‬ ‫راه اندازی ‪ 8‬شهر پوشاک تا پایان سال ‪98‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ایا تا به حال این پرس��ش برای ش��ما به وج��ود امده که چرا‬ ‫باید برای خرید محصوالت چرم ایرانی نس��بت به س��ایر چرم ها‬ ‫پول بیش��تری پرداخت کنید؟ ش��اید قدری ناراحت کننده باشد‬ ‫ام��ا باید بگوییم ظرفیت های باالیی در صنعت چرم کش��ور برای‬ ‫فراوری پوس��ت گاو و گوسفند وجود دارد اما تولیدکنندگان این‬ ‫عرصه اندر خم یک کوچه برای پرداخت هزینه های خود مانده اند‬ ‫و برخ��ی دیگر ت��وان پیمودن ادام��ه راه را ندارن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبری گس��ترش‪ ،‬باید این واقعی��ت را قبول کنیم ان طور‬ ‫که باید و ش��اید زیرساخت های الزم برای فعالیت تولیدکنندگان‬ ‫چرم را فراه��م نکرده ایم و این تولیدکنندگان مجبور به پرداخت‬ ‫هزینه های باالیی در مسیر تولید از جمله مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫و تعرفه های بسیار زیاد و باالی گمرکی هستند‪.‬‬ ‫برای ش��ناخت بیش��تر مش��کالت این تولیدکنندگان به سراغ‬ ‫کارشناسان این حوزه رفته ایم تا مشخص شود برای حل درد این‬ ‫تولیدکنندگان و ایجاد ش��رایط ب��رای ادامه حیات انها در عرصه‬ ‫اقتصادی چه راه حل هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره انجمن صنعت چرم ای��ران در گفت وگو با‬ ‫پایگاه خبری گسترش‪ ،‬در این باره با اشاره به مهم ترین معضالت‬ ‫تولیدکنندگان صنعت چرم ایران گفت‪ :‬در ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته به‬ ‫اندازه ای امراض دام شیوع یافته که سورت های پوست (درجه بندی‬ ‫کیفیت پوس��ت) از ‪ ۷۰‬درصد ‪ ۱۵‬سال گذشته اکنون به زیر ‪۲۰‬‬ ‫درصد رس��یده و س��الی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬میلیون دالر را تولیدکنندگان‬ ‫باید برای ضرر اختالف س��ورت پرداخت کنند‪ .‬علی حس��ن زاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسفانه اکنون پوست به صورت خام صادر می شود‪،‬‬ ‫مانند پوس��ت ساالمبور که مو یا پش��م پوست زدوده و با اسید و‬ ‫نمک کنسرو می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون از صنعت چرم کشور حمایت نمی شود و جای‬ ‫بسی تاسف است که همین توان کمی را که تولیدکنندگان چرم‬ ‫برای تولی��د دارند دولت به عنوان هایی مختل��ف مانند مالیات و‬ ‫ارزش افزوده از انها می گیرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 17‬دی ‪ 19 1396‬ربیع الثانی ‪ 7 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 299‬پیاپی ‪2272‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اشتغال پایدار با امنیت شغلی‬ ‫محقق می شود‬ ‫خبر‬ ‫زمان پول کاشتن و اشتغال درو‬ ‫کردن گذشته است‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بیان کرد‪ :‬قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه‬ ‫افزایش نرخ حامل های انرژی را داده است اما اجرای ان جای‬ ‫سوال دارد‪.‬‬ ‫س��یدفرید موس��وی در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به‬ ‫تبص��ره ‪ ۱۸‬الیح��ه بودج��ه س��ال ‪ ۹۷‬درب��اره افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی اظهار کرد‪ :‬مجلس در زمان بررس��ی الیحه‬ ‫برنامه شش��م توسعه به دولت این اجازه را داده است که نرخ‬ ‫حامل های انرژی را افزایش دهد اما درحال حاضر نحوه اجرای‬ ‫این مجوز جای سوال دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬پیشنهادی‬ ‫در راستای اجرای این بند از برنامه ششم توسعه اورده است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬دولت در این زمینه پیش��نهاد داده که نرخ بنزین‬ ‫‪ ۵00‬تومان افزایش پی��دا کند و پیش بینی کرده درامدهای‬ ‫حاص��ل از ای��ن افزایش که ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان اس��ت را‬ ‫ص��رف بهبود بافت فرس��وده‪ ،‬نوس��ازی حمل ونقل عمومی و‬ ‫توسعه اشتغال کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس دهم شورای اسالمی گفت‪ :‬درحال حاضر این سوال‬ ‫وجود دارد ک��ه افزایش نرخ حامل های انرژی چه پیامدهایی‬ ‫در زمینه ش��اخص های اقتصادی‪ ،‬وضعی��ت اقتصاد جامعه و‬ ‫تورم دارد؟‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پیامدهای تورمی این تصمیم گیری‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتصادی کشور را در پرتو خود قرار می دهد و این نکته دارای‬ ‫اهمیت اس��ت که اثار تورمی بر دهک ه��ای جامعه متفاوت‬ ‫اس��ت و باید تاثیر افزایش نرخ را بر دهک های مختلف براورد‬ ‫کنیم‪ .‬این نماینده مجلس بر این باور اس��ت که بس��یاری از‬ ‫دهک های جامعه تاب و توان افزایش فشار تورمی را ندارند‪.‬‬ ‫موس��وی با بیان اینکه باید س��ا زو کار اجرای بهینه س��ازی‬ ‫بافت فرسوده و توسعه اشتغال مشخص شود‪ ،‬گفت‪ :‬در قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها اهداف بی ش��ماری اورده ش��ده است و از‬ ‫ابت��دای اجرای این قانون تاکنون ‪ ۳۲0‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫هزینه شد اما هیچ کدام از اهداف ان محقق نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نمایندگان مجلس نمی خواهند همان خطا‬ ‫در قالب قانون بودجه با اثاری بدتر تصویب ش��ود‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬زمان اینکه پول بکاریم و اش��تغال درو کنیم‪ ،‬گذش��ته‬ ‫اس��ت و باید این ایده دولت برای اختصاص اعتبار به منظور‬ ‫اشتغالزایی به دقت بررسی شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه باید پیامدهای افزایش نرخ حامل های‬ ‫انرژی براورد ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬باید اثار این تصمیم بر دهک های‬ ‫مختلف براورد و راهکارها و نوع ورود به ان پیش بینی شود‪.‬‬ ‫سیاوش غیبی پور‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه به فصل س��رما‪ ،‬اغاز‬ ‫ای��ن فصل در تقوی��م کارگری‬ ‫مصادف با بیکاری ش��مار قابل‬ ‫توجهی از کارگران فصلی است‪،‬‬ ‫باید ب��ه موض��وع قراردادهای‬ ‫موق��ت و پیمانی توجه ویژه ای‬ ‫شود‪ .‬متاسفانه هر سال با اغاز‬ ‫فتح اهلل بیات‬ ‫این فصل مسئوالن وعده هایی‬ ‫رییس اتحادیه کارگران‬ ‫می دهن��د اما زمان��ی که فصل‬ ‫قراردادی و پیمانی‬ ‫سرما و بیکاری کارگران فصلی‬ ‫تم��ام می ش��ود‪ ،‬وعده ه��ا هم‬ ‫فراموش می ش��ود‪ .‬به دلیل مشکالتی که امروزه در وضعیت‬ ‫اش��تغال ایران وجود دارد‪ 9۴ ،‬درصد قراردادها موقتی بسته‬ ‫می ش��ود و این نش��ان از ضعف بزرگ جذب نیرو در کش��ور‬ ‫است‪ .‬بارها گفته شده و در قانون نیز امده‪ ،‬برای مشاغلی که‬ ‫ماهیت بلند مدت دارند‪ ،‬نباید با قراردادهای موقت نیروی کار‬ ‫جذب ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز می بینیم که این طور نیس��ت‬ ‫و این موضوع مش��کالت بس��یاری را به وجود اورده اس��ت‪.‬‬ ‫در صورت��ی که نظام قرارداده��ای موقت و وضعیت کارگران‬ ‫فصلی با همین شیوه ادامه یابد‪ ،‬نمی توان از نیروی کار توقع‬ ‫بهره وری داشت‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امار مرکز ملی بهره وری‪ ،‬بهره وری سرمایه‬ ‫در ایران بیش��تر از نیروی کار اس��ت اما دیده می ش��ود که‬ ‫برخی از کارفرمایان با اینکه بهره وری باالی سرمایه را شاهد‬ ‫هس��تند‪ ،‬هنوز هم به دنبال تخلف و فرار از قانون هس��تند‪.‬‬ ‫دولت برای دس��تیابی به توس��عه و افزایش بهره وری نیروی‬ ‫کار باید امنیت شغلی و مالی کارگران را تامین کند‪ .‬با وجود‬ ‫اینکه برخ��ی از فعاالن کارگری موافق اصالح تبصره ماده ‪۷‬‬ ‫قانون کار هس��تند‪ ،‬باید در نظر داش��ت که اگر این تبصره به‬ ‫درستی اجرا می شد امروز در کشور شاهد ‪ 9۴‬درصد قرارداد‬ ‫موقت و پیمانی نبودیم‪ .‬کارگران موقت و فصلی هیچ امنیت‬ ‫ش��غلی ندارن��د و نمی توانند برای زندگی خ��ود برنامه ریزی‬ ‫کنند‪ .‬ای��ن موضوع ها چالش ها و اس��یب های اجتماعی نیز‬ ‫دربر خواهد داشت‪.‬‬ ‫اکن��ون س��ن ازدواج باال رفته اس��ت و میلی ب��رای ادامه‬ ‫زندگی و تاهل وجود ندارد زیرا امنیت ش��غلی وجود ندارند‪.‬‬ ‫دولت عالوه بر برنامه ریزی برای ایجاد شغل باید امنیت شغلی‬ ‫را افزایش دهد تا اشتغال پایدار در کشور شکل بگیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫کارشناسان احتمال جایگزینی افزایش نیافتن نرخ سوخت در بودجه سال اینده را بررسی کردند‬ ‫«فراریان مالیاتی» تامینکننده اعتبار اشتغال ‪97‬‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫زمزمه ها نش��ان دهنده تثبیت نرخ س��وخت در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬است‪ .‬به گفته رییس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬برای جلوگیری از تزریق‬ ‫ش��وک اقتصادی‪ ،‬ب��ه احتمال زی��اد مجلس نرخ‬ ‫حامل های انرژی را برای س��ال ‪ ۹۷‬در س��طح نرخ‬ ‫امسال تثبیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫افزایش ن��رخ بنزین چالش��ی ترین بخش الیحه‬ ‫بودجه امس��ال اس��ت که با توجه به واکنش های‬ ‫جامعه‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی قصد‬ ‫دارند با ای��ن تصمیم دولت مخالفت کنند اما جدا‬ ‫از منط��ق دولت برای افزایش نرخ س��وخت‪ ،‬انچه‬ ‫اکنون اهمیت دارد محل تامین طرح اشتغال دولت‬ ‫اس��ت که نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید‬ ‫منابع جایگزین ب��رای ان در الیحه بودجه تعریف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون مجلس شورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت کس��ب درامد از فرارهای مالیاتی می تواند‬ ‫جایگزی��ن منابع ناش��ی از افزایش نرخ س��وخت‬ ‫برای طرح اش��تغالزایی دولت ش��ود‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫کارشناس��ان نیز فرارهای مالیاتی را منبع مناسبی‬ ‫ب��رای جایگزین��ی می دانند اما از دی��دگاه انها‪ ،‬به‬ ‫نتیجه رس��یدن این فرایند مس��تلزم زمان بیشتر‬ ‫است‪ .‬سیاوش غیبی پور‪ ،‬کارشناس اقتصاد معتقد‬ ‫است در طول ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال امکان تحقق این حجم‬ ‫از منابع از راه جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در قانون به دولت اجازه افزایش‬ ‫نرخ سوخت داده شده‪ ،‬دولت می تواند در نیمه دوم‬ ‫س��ال با افزایش نرخ بنزین بخش��ی از کمبود های‬ ‫اعتباری را پوشش دهد‪.‬‬ ‫دولت در الیحه بودجه سال ‪ ۹۷‬در بخش اشتغال‬ ‫‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۴00‬میلیارد توم��ان اعتبار به منظور‬ ‫یارانه س��ود تسهیالت و کمک های فنی و اعتباری‬ ‫درنظر گرفته که این رقم باید از محل افزایش نرخ‬ ‫بنزین ب��ه ‪ ۱۵00‬تومان و ن��رخ گازوئیل به ‪۴00‬‬ ‫تومان تامین می ش��د‪ .‬در صورت مخالفت مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با افزایش نرخ سوخت‪ ،‬مهم ترین‬ ‫سوال چگونگی تامین منابع بخش اشتغال است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیم��ی‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اس�لامی معتقد است از‬ ‫س��ایر منابع بودجه امکان تامین منابع این بخش‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی یک��ی از مناب��ع جایگزی��ن این‬ ‫بخش را کس��ب درامد از مح��ل فرارهای مالیاتی‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫درحال حاضر براورد مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫این اس��ت که مع��ادل ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��د از میزان‬ ‫مالیات ه��ای دریافت ش��ده را از مح��ل فراره��ای‬ ‫مالیات��ی می توان تامین ک��رد؛ موضوعی که دولت‬ ‫سال هاس��ت به دنبال ان اس��ت تا با استقرار نظام‬ ‫جامع مالیاتی بتواند بخش��ی از فرار های مالیاتی را‬ ‫احص��ا کند اما امکان پذیر بودن این حجم از اعتبار‬ ‫از راه جلوگیری از فرار مالیاتی س��والی است که به‬ ‫راحتی نمی توان به ان پاسخ داد‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اعالم کرده براس��اس براورد ها‪ ،‬اگر فقط‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د از مالکی��ت دول��ت در ش��رکت های‬ ‫مش��مول سهام عدالت واگذار شود‪ ،‬حداقل ‪ ۲‬برابر‬ ‫درامدی ک��ه دولت در تبصره ‪ ۱۸‬از محل افزایش‬ ‫ن��رخ حامل های ان��رژی پیش بینی ک��رده‪ ،‬منابع‬ ‫جذب می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پورابراهیمی فروش‬ ‫دارایی ه��ای تملیکی را یکی دیگ��ر از راهکارهای‬ ‫ج��ذب مناب��ع از محل الیحه بودج��ه ‪ ۹۷‬اعالم و‬ ‫براورد کرده دولت می تواند با فروش اموال تملیکی‬ ‫حداقل ‪ ۲‬برابر منابع پیش بینی شده در تبصره ‪۱۸‬‬ ‫الیحه بودجه درامد کس��ب کند و این امادگی در‬ ‫مجلس وجود دارد تا به دولت اجازه دهد این اموال‬ ‫را به فروش برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب نشینی براساس شرایط اجتماعی‬ ‫در همین راستا‪ ،‬س��یاوش غیبی پور‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصاد در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫درستی تصمیم دولت و مجلس برای عقب نشینی‬ ‫از افزایش نرخ سوخت گفت‪ :‬به نظر می رسد دولت‬ ‫و مجلس به فراخور ش��رایط اجتماعی و سیاس��ی‬ ‫از این تصمیم منصرف ش��ده اند چراکه فقط بنابر‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی نمی ت��وان تصمیم گیری کرد‬ ‫شرایط اجتماعی و سیاسی نیز در این میان دارای‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫از نظ��ر اقتصادی‪ ،‬عقب نش��ینی دول��ت در این‬ ‫زمینه توجیه ن��دارد زیرا نمی توان نرخ یک کاال را‬ ‫برای چندین س��ال ثابت نگه داشت و این موضوع‬ ‫در سال اینده اس��یب زا خواهد بود اما با توجه به‬ ‫شرایط اجتماعی و فشارهایی که وجود دارد دولت‬ ‫باید در تصمیم ها انعطاف پذیر باشد و از این منظر‬ ‫به طور قطع منطق سیاسی و اجتماعی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح اشتغال دچار مشکل می شود‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد درب��اره منابع جایگزین‬ ‫افزایش نرخ برای اش��تغال گفت‪ :‬در بحث اشتغال‬ ‫به هر میزان که ش��غل ایجاد ش��ود باید هزینه نیز‬ ‫ب��رای ان تعریف ش��ود‪ .‬در اقتصاده��ای مدرن با‬ ‫تش��ویق بخش خصوصی و معافیت ه��ای مالیاتی‬ ‫س��رمایه گذاری دوباره می شود اما در شرایطی که‬ ‫بیکاری به بحرانی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬دولت دو نقش ایجاد شغل مستقیم و نقش‬ ‫حمایتی برای اشتغالزایی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫در ه��ر دو بخ��ش ب��ه اعتبار نیاز اس��ت و برای‬ ‫تس��هیالت دهی دولت باید یارانه تولید را پرداخت‬ ‫کند‪ .‬در نتیجه با تصمیم تثبیت نرخ بنزین کنونی‪،‬‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴00‬میلیارد تومان‬ ‫طرح دولت دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به چالش های دول��ت برای منابع‬ ‫جایگزی��ن گفت‪ :‬در بخ��ش درامد ه��ای مالیاتی‬ ‫درحال حاض��ر ظرفیتی برای افزای��ش نرخ مالیات‬ ‫وجود ن��دارد چراکه از این طریق فش��ار بر بخش‬ ‫خصوصی وارد می ش��ود و رف��اه اجتماعی کاهش‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫تنها در بخش ارزش افزوده و امالک ظرفیت هایی‬ ‫هس��ت که با توجه به اینکه بخش هایی از اقتصاد‬ ‫هنوز در رکود اس��ت افزایش پای��ه ای نرخ مالیاتی‬ ‫در عمل تاثیری بر اقتصاد نخواهد گذاشت و فقط‬ ‫روی کاغذ شاهد افزایش در امد دولت هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جابه جایی هزینه های بودجه‬ ‫غیبی پور با بیان اینکه یکی از راه حل ها جابه جایی‬ ‫برخی منابع و کاهش هزینه های غیر ضروری است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دولت ‪ ۵0‬درص��د منابع طرح خود را‬ ‫می تواند از راه جابه جایی منابع تامین کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬با توجه به اینکه قان��ون اجازه افزایش نرخ‬ ‫بنزین را به دولت داده‪ ،‬دولت می تواند در نیمه دوم‬ ‫س��ال نرخ بنزین را افزایش دهد و بخشی از اعتبار‬ ‫را نیز در نیمه دوم سال از این محل تامین کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با اشاره به ظرفیت هایی‬ ‫که امکان جابه جایی منابع در ان وجود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در زمینه هزینه های جاری امکان جابه جایی بسیار‬ ‫کم اس��ت زیرا بسیاری از هزینه های جاری مربوط‬ ‫به هزینه ه��ای حقوق و مزای��ای کارمندان دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ح��وزه عمران��ی دول��ت می تواند بخش��ی از‬ ‫اعتب��ارات را از مح��ل اوراق‪ ،‬اس��تقراض بانک��ی‪،‬‬ ‫واگ��ذاری به بخش خصوصی و اجرای مش��ارکتی‬ ‫اس��تفاده کن��د و در ازای ان بخش��ی از اعتبارات‬ ‫عمرانی را به اشتغال اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹درام�د از ف�رار مالیات�ی ی�ک س�اله‬ ‫محقق نمی شود‬ ‫غیبی پور با اش��اره به اینکه تنها ظرفیت موجود‬ ‫در بخش مالیات احصای فرارهای مالیاتی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نس��بت مالیات به تولید ناخالص کشور‬ ‫حدود ‪ ۷/۵‬درصد است که ظرفیت رسیدن به ‪۱۳‬‬ ‫درص��د از طریق جلوگیری از ف��رار مالیاتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬در نتیج��ه به فرض انکه یک ش��بکه کارامد‬ ‫در نظام مالیاتی وجود داش��ته باش��د از ‪ ۴0‬درصد‬ ‫فرار مالیاتی موجود با در نظر گرفتن مبادالت پولی‬ ‫می توان تا ‪ ۲0‬درصد این حجم را به درامد مالیاتی‬ ‫تبدیل کرد‪ .‬بیش از این امکان پذیر نیست زیرا در‬ ‫کش��ور های صنعتی نیز تا حدودی فرار مالیاتی به‬ ‫دالیل مختلف وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه با درنظ��ر گرفتن ‪۱۲0‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان درامد مالیاتی در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫در طول ‪ ۳‬س��ال می توان ‪ ۳0‬هزار میلیارد تومان‬ ‫فرار مالیاتی را احصا ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت نمی تواند‬ ‫برای س��ال اینده بر فرار مالیاتی حساب ویژه کند‬ ‫چراکه تامین اعتبار از این محل به زمان نیاز دارد‬ ‫و حداقل ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال احصای ان زمان خواهد برد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های واگذاری دارایی و سهام‬ ‫غیبی پور درب��اره تامین اعتب��ار از محل فروش‬ ‫اموال تملیک��ی دولت نیز گفت‪ :‬دولت دو دس��ته‬ ‫اموال دارد که بخش��ی از ان نیاز ب��ه اموال کالن‬ ‫و نجوم��ی دارد که تنها در توان بانک هاس��ت که‬ ‫با بخش��نامه بانک مرکزی خرید و فروش ملک از‬ ‫سوی بانک ها محدود شده است‪.‬‬ ‫در نتیجه به طور مثال‪ ،‬خریدار کالن برای خرید‬ ‫زمین مازاد دانشگاه ها کم است‪ .‬بخش دیگر فروش‬ ‫س��هام دولت اس��ت که در ایران نقش بازار سهام‬ ‫کمرنگ بوده و س��هم ان کمت��ر از ‪ ۶‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی است بنابراین دولت روی این منابع‬ ‫نیز نمی تواند چندان حسابی کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه اص��ل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫ظرفیت هایی برای دولت ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رط اصلی واگذاری به بخ��ش خصوصی واقعی‬ ‫اس��ت دولت اگر در ای��ن بخش دوباره به س��راغ‬ ‫بخش ه��ای نیمه دولتی ب��رود س��اختار اقتصادی‬ ‫کش��ور را از وضعی��ت موجود پیچیده ت��ر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بسیاری از این شرکت ها زیان ده‬ ‫هس��تند در نتیج��ه بخ��ش خصوص��ی ناچ��ار به‬ ‫تغییر ترکیب نیروی انس��انی اس��ت و این موضوع‬ ‫نارضایتی ه��ای اجتماعی و مش��کالت کارگری در‬ ‫کش��ور ایجاد خواهد ک��رد‪ .‬در نتیجه از این محل‬ ‫نیز چندان فضایی ب��رای تامین منابع برای دولت‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت افزایش نرخ بنزین‬ ‫مهدی پازوکی‪ ،‬کارشناس اقتصاد درباره ضرورت‬ ‫افزای��ش ن��رخ بنزین گفت‪ :‬قیم��ت بنزین به طور‬ ‫قطع باید تغییر کند‪ .‬در ‪ ۴‬س��ال گذشته متوسط‬ ‫تورم ‪ ۱۰‬درصد بوده در حالی که نرخ بنزین تغییر‬ ‫نکرده است‪ .‬بنزین اکنون باید ‪ ۱۴۰۰‬تومان باشد‬ ‫تاثیری که این بخش بر تورم نیز خواهد گذاش��ت‬ ‫حداکثر یک درصد براورد می ش��ود اما متاس��فانه‬ ‫برخی جوس��ازی ها ارامش جامعه را بر هم ریخته‬ ‫و دولت ب��ا در نظر گرفتن تمام ابع��اد اجتماعی و‬ ‫اقتصادی تصمیم الزم را می گیرد‪.‬‬ ‫پازوکی درباره منابع جایگزین برای تامین اعتبار‬ ‫طرح اش��تغال دولت گفت‪ :‬دولت از دو محل اقدام‬ ‫به درامدزایی می کند؛ بخش نخس��ت نفت اس��ت‬ ‫که دولت وابس��تگی به نفت را نسبت به سال های‬ ‫گذشته کاهش داده است‪.‬‬ ‫بخش دوم مالیات اس��ت که با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور امکان افزایش نرخ مالیاتی وجود‬ ‫ن��دارد و در الیح��ه نیز نرخ ه��ا هیچ گونه تغییری‬ ‫نکرده است اما درحال حاضر ایران یکی از بیشترین‬ ‫فرارهای مالیاتی را در دنیا دارد‪ .‬دولت اگر به دنبال‬ ‫ش��فافیت اقتصادی اس��ت باید از مح��ل فرار های‬ ‫مالیاتی درامدزایی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری حاکمی�ت ب�رای کاه�ش‬ ‫هزینه های غیرضروری‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد با بی��ان اینکه کاهش‬ ‫هزینه ه��ای غیرض��روری دول��ت یک��ی دیگ��ر از‬ ‫بخش هایی اس��ت که دول��ت می تواند از ان محل‬ ‫اقدام به اشتغالزایی کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫برخی از نهادهای موازی در کشور با وجود گردش‬ ‫مال��ی ب��اال از معافیت مالیاتی برخوردار هس��تند‪.‬‬ ‫ش��فافیت عملکرد این نهاد ها و کاهش بودجه انها‬ ‫می تواند به منابع طرح اشتغال دولت بیفزاید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به اصالح‬ ‫بودجه این نهادها نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت به تنهایی‬ ‫ت��وان مقابله با این نهادها را ندارد و حاکمیت باید‬ ‫به این نتیجه برسد که کشور باید شفاف اداره شود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی اگر به دنبال‬ ‫منافع ملی هس��تند باید هزینه ه��ای غیرضروری‬ ‫را کاه��ش دهن��د‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬یک��ی از این‬ ‫هزینه های غیرض��روری‪ ،‬بودجه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اس��ت که ام��کان کاهش ان ب��ه میزان‬ ‫قابل توجه وج��ود دارد‪ .‬بنا براین گزارش‪ ،‬با توجه‬ ‫به اظهارات نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در رس��انه ها در مخالفت با افزای��ش نرخ بنزین و‬ ‫زمزمه ه��ای عقب نش��ینی دول��ت از افزای��ش ‪۵۰‬‬ ‫درص��دی نرخ س��وخت مهم ترین چال��ش الیحه‬ ‫بودجه منابع جایگزین بای طرح اش��تغال اس��ت‪.‬‬ ‫از انج��ا که تمام منابع پیش��نهادی در این زمینه‬ ‫برای تحقق با چالش های مختلف رو به رو هس��تند‪،‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی باید منابعی را جایگزین‬ ‫کند که امکان تحقق انها باال باشد تا سرنوشت ‪۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۴00‬میلیارد تومان طرح اشتغالزایی دولت‬ ‫به سرنوشت یارانه تولید منجر نشود‪.‬‬ ‫فاصله چشمگیر تا رسیدن به نقطه مطلوب خدمات‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2272‬‬ ‫دوره جدید شماره‪299‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫حضور خودروسازان در بزرگترین‬ ‫هم اندیشی فناورانه جهان‬ ‫نمایش��گاه «سی ای اس» با نام کامل نمایش��گاه الکترونیکی مصرفی‬ ‫(‪ )CES‬ه��ر س��ال با نو ش��دن س��ال میالدی اغ��از ب��ه کار می کند‬ ‫ت��ا ش��رکت های گوناگون از سراس��ر جه��ان تازه تری��ن و قبراق ترین‬ ‫فناوری های خود را برای تماشا در الس وگاس امریکا با خود ببرند‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه هر سال با شروع هفته دوم ژانویه (میانه دی) اغاز می شود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته و در پنجاهمین س��الگرد برگزاری این هم اندیش��ی‬ ‫فناورانه ‪۱۸۰‬هزار نفر از ان بازدید کردند که ‪۶۵‬هزار نفرش��ان مدیران‬ ‫اجرایی رده باال و ارش��د بودند‪ .‬سی ای اس‪ ،‬قله رونمایی از فناوری های‬ ‫نو در جهان اس��ت که همه نوع دس��تاوردی از دوربین فیلمبرداری تا‬ ‫رادیو ماهواره ای در ان به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته خودروس��ازان نی��ز نمای��ش پررنگ تری در‬ ‫این هم اندیش��ی فناورانه داش��تند‪ .‬ش��رکت های خودروسازی همواره‬ ‫در این س��ال ها با دس��ت پر به این نمایش��گاه امد ه و با فناوری های‬ ‫جدید نوید خودروهای راحت تر و بهتری را به دوس��تداران این صنعت‬ ‫داده اند‪ .‬یک دهه پیش‪ ،‬این نمایش��گاه ش��اهد اغاز روند اس��تفاده از‬ ‫اپلیکیشن های تلفن های هوش��مند برای ایجاد کارکردهای خودرویی‬ ‫ب��ود‪ 5 .‬س��ال پس از ان برخی نش��ان های تجاری مانند لکس��وس و‬ ‫ائودی با برنامه های خودروهای خودران به سی ای اس امدند و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی) یعنی ‪ ۲‬سال پیش نیز جنرال‬ ‫موتورز شورولت بولت ای وی را معرفی کرد‪.‬‬ ‫دنی��ای امروز به س��متی رفت��ه که اف��راد به منظور صرف��ه زمانی ش��یوه هایی را برای‬ ‫سرویس دهی به مشتریان خود به کار گرفته اند تا انها با اطمینان بیشتر و در مدت کمتر‬ ‫به خدمات مورد نظر دست یابند‪ .‬در صنعت خودرو خدمات پس از فروش محصوالت یکی‬ ‫از بخش هایی اس��ت که می تواند به رضایتمندی یا نارضایتی صاحبان خودرو منجر شود‪.‬‬ ‫یکی از گزارش های بخش بین الملل صنعت خودرو «گس��ترش صنعت» نش��ان داد بازار‬ ‫خدمات پس از فروش در صنعت خودرو در س��طح جهانی‪ ،‬یک کس��ب وکار ‪۷۴۰‬میلیارد‬ ‫دالری است‪.‬‬ ‫اهمیت این موضوع (خدمات پس از فروش) باعث ش��ده تا در سراسر دنیا تغییراتی در‬ ‫بخ��ش خدمات پس از ف��روش به وجوداید‪ .‬حال باید دید که خودروس��ازان داخلی برای‬ ‫ای��ن موضوع چه برنامه هایی را تدوین کرده ان��د و این اهداف تا چه اندازه به رضایتمندی‬ ‫مشتریان می انجامد و نظر انها را تامین می کند؟ همچنین قطعه سازان برای ارتقای کیفی‬ ‫محصوالت خود چه برنامه هایی ترتی��ب داده اند؟ قطعاتی که بیش از ‪۸۰‬درصد خودرو را‬ ‫تش��کیل می دهد؛ از این رو در این گزارش به گفت وگو ب��ا بعضی صاحبان خودرو درباره‬ ‫وضعیت کیفی محصوالت‪ ،‬خدمات پس از فروش انها و تعمیر قطعات پرداخته ایم‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تازه ترین گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل نشان داد‬ ‫نشان ‪4‬ستاره کیفی برای ‪ 9‬مدل خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫حفظ بازار با ممنوعیت ورود لنت‬ ‫ترمزهای بی کیفیت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪5‬‬ ‫پیش فروش خودرو شرکت های بدون‬ ‫نمایندگی رسمی غیرقانونی است‬ ‫‪4‬‬ ‫حمل ونقل عمومی غیر ریلی مهم ترین عامل الودگی هوا‬ ‫یک��ی از راهکارهای تاثیرگذار برای کاهش الودگی هوا در‬ ‫کالنشهرها تشویق مردم به اس��تفاده از حمل ونقل عمومی‬ ‫اس��ت‪ .‬با این وجود دس��تگاه حمل ونقل عمومی در کش��ور‬ ‫به ویژه ته��ران در عمل ناکارامد تلقی می ش��ود که یکی از‬ ‫تاثیرگذارترین عوامل در ایجاد الودگی است‪.‬‬ ‫تهران و س��ایر کالنشهر های کش��ور همواره با معضلی به‬ ‫نام الودگی هوا روبه رو هس��تند که می توان از ان به عنوان‬ ‫جدی ترین عامل تهدید کننده س�لامت شهروندان یاد کرد‪.‬‬ ‫معضل الودگی هوا به ویژه در فصل های سرد به دلیل پدیده‬ ‫وارونگی هوا بیش از پیش نمایان می ش��ود و به همین دلیل‬ ‫ک��م پیش امده که مردم تهران و دیگر کالنش��هر ها در ماه‬ ‫گذشته هوایی پاک و به دور از الودگی را تجربه کنند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر تنه��ا راهکارهایی که دول��ت در این باره‬ ‫ارائ��ه کرده اجرایی و ب��ا الزام‪ ،‬دیگر پیش��نهاد با خواهش‬ ‫اس��ت‪ .‬راهکار اجباری همان اجرای ط��رح زوج و فرد از در‬ ‫خانه و راهکار پیش��نهادی نیز توصیه به استفاده از دستگاه‬ ‫حمل ونقل عمومی و تا حد امکان اس��تفاده نکردن از وسیله‬ ‫نقلیه شخصی در موارد غیر ضروری است‪.‬‬ ‫در بحبوح��ه الودگی هوا در یک ماه گذش��ته امار و ارقام‬ ‫زیادی از االینده ها و مس��ائل تاثیر گذار در افزایش الودگی‬ ‫هوا از س��وی مس��ئوالن حوزه های مربوط منتشر شد که از‬ ‫جمله انها می توان به اظهار نظر نماینده مرکز اسقاط کشور‬ ‫اشاره کرد که میزان خودروهای فرسوده کشور را ‪ ۷/۷‬درصد‬ ‫و معادل یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�ای فرس�وده و موتورس�یکلت های‬ ‫االینده‬ ‫در س��ال ‪ ٨٤‬ح��دود ‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار خ��ودرو‬ ‫وجود داش��ته که در حال حاضر ای��ن میزان به ‪ ٢٠‬میلیون‬ ‫خودرو رس��یده اس��ت‪ .‬اماری ک��ه از خودروهای فرس��وده‬ ‫در کش��ور موجود اس��ت از رقم یک میلی��ون و ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه حکایت دارد‪ ۷۴ .‬درص��د مینی بوس ها‪ ۵۴ ،‬درصد‬ ‫اتوبوس های ش��هری‪ ۴۲ ،‬درصد اتوبوس برون ش��هری‪۳۸ ،‬‬ ‫درص��د تاکس��ی ها و کامیون ها‪ ۲۲ ،‬درص��د وانت بارها‪۱۹ ،‬‬ ‫درصد سواری های دولتی و ‪ ۳‬درصد سواری های شخصی و‬ ‫در مجموع ‪ ۷/۷‬درصد خودروهای کش��ور فرسوده هستند و‬ ‫متاسفانه هر سال به این میزان افزوده می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن بیش��تر کارشناس��ان در نق��ش بس��زای‬ ‫موتورس��یکلت ها در شدت الودگی هوا اتفاق نظر دارند و در‬ ‫حال حاضر بیش از ‪ ۱۱‬میلیون موتورسیکلت که ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫انها کاربراتوری است در کشور تردد می کنند‪ .‬بر اساس امار‬ ‫‪ ۱۰/۱‬درص��د از الودگی هوا در تهران به این وس��ایل نقلیه‬ ‫تعلق دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستگاه حمل ونقل عمومی‬ ‫دس��تگاه حمل ونق��ل عموم��ی ک��ه در واق��ع می توان��د‬ ‫تاثیرگذار ترین عامل در کاهش الودگی باش��د از علل عمده‬ ‫الودگی هواس��ت‪ .‬براس��اس امارهای موجود‪ ،‬انچه در حال‬ ‫حاضر به عنوان الودگی هوا یاد می ش��ود‪ ،‬بیشتر ذرات معلق‬ ‫هس��تند؛ ذراتی ک��ه ‪۷۰‬درص��د از طریق خودروه��ا ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ام��اری که از س��هم االینده های ه��وا تهران‬ ‫منتشر شده اس��ت‪ ،‬می توانیم سهم زیاد حمل ونقل عمومی‬ ‫در الوده س��ازی هوا را مش��اهده کنیم به طوری که سواری‬ ‫هیبریدی های باالی ‪ ۱۵۰۰‬سی سی مشمول افزایش تعرفه‬ ‫تصمیمات خاکستری برای خودروهای سبز‬ ‫افزای��ش حق��وق ورودی گریبانگی��ر‬ ‫خودروهای هیبریدی هم شد‪ .‬این خودروها‬ ‫که قرار بود اس��تفاده انها در راستای کاهش‬ ‫الودگی هوا در کش��ور رواج یابد با ایین نامه‬ ‫جدی��د واردات خودرو با رش��د چند برابری‬ ‫تعرفه واردات خودرو روبه رو شدند و براساس‬ ‫ایین نامه جدید افزایش ‪ ۲۵‬تا ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫براس��اس حج��م موت��ور را تجرب��ه کردند؛‬ ‫تصمیمات خاکس��تری که باعث ش��د نرخ‬ ‫خودروهای س��بز افزایش چشمگیری را در‬ ‫بازار تجربه کنن��د‪ .‬به گزارش عصر خودرو‪،‬‬ ‫اقدام انجام ش��ده در حالی اس��ت که پیش‬ ‫از این تعرف��ه واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫حدود ‪ ۴‬درصد ب��ود اما در ایین نامه جدید‪،‬‬ ‫تعرف��ه هیبریدی ها نیز افزای��ش یافت تا به‬ ‫ای��ن طریق این خودروه��ا از افزایش حقوق‬ ‫ورودی و در نهای��ت افزای��ش نرخ بی نصیب‬ ‫نمانند‪ .‬اقدام انجام شده در راستای افزایش‬ ‫تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی اس��ت‬ ‫که سال هاس��ت نفس کالنش��هرها به دلیل‬ ‫الودگی ه��وا به ش��ماره افتاده و اس��تفاده‬ ‫از خودروه��ای هیبری��دی و برق��ی یکی از‬ ‫راهکاره��ای دولت ب��رای کاه��ش الودگی‬ ‫هواس��ت ؛ راهکاری ک��ه با اب�لاغ ایین نامه‬ ‫جدید اجرای��ی کردن ان با ام��ا و اگرهایی‬ ‫همراه شده اس��ت‪ .‬به گفته فربد زاوه‪ ،‬یکی‬ ‫از فعاالن صنعت خودرو‪ ،‬اقدام انجام ش��ده‬ ‫از سوی دولت در راستای ایجاد تعادل میان‬ ‫افزای��ش تعرف��ه خودروهای بنزین��ی بوده‪،‬‬ ‫چراکه افزای��ش نیافتن تعرف��ه خودروهای‬ ‫هیبریدی در ش��رایط کنونی افزایش تقاضا‬ ‫برای این خودروها را به همراه خواهد داشت‬ ‫و باعث می ش��ود دولت از ه��دف اصلی که‬ ‫درامدزای��ی از مح��ل واردات خودرو اس��ت‬ ‫دور ش��ود‪ .‬این اقدام در حالی اس��ت که در‬ ‫دنیا برای استفاده از خودروهای هیبریدی و‬ ‫برقی که در رده خودروهای پاک قرار دارند‬ ‫مشوق های خاصی در نظر گرفته می شود تا‬ ‫ب��ه این طریق مصرف کنندگان به اس��تفاده‬ ‫از ای��ن خودروها روی اورن��د؛ اقداماتی که‬ ‫اس��تفاده از ای��ن خودروه��ا را در جهان به‬ ‫ش��کل چش��مگیری افزایش داده و گرایش‬ ‫بیش��تر مردم به این خودروه��ا را به همراه‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬در کنار تسهیالت مالیاتی که‬ ‫در راس��تای تش��ویق به خرید این خودروها‬ ‫در بیش��تر کش��ورها در نظر گرفته شده در‬ ‫بسیاری از کشورها امکانات شهری نیز برای‬ ‫تردد این خودروها در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫تش��ویق و گرایش عمومی به س��مت خرید‬ ‫این مدل خودروها را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫در این ب��اره می توان ب��ه تخصیص پارکینگ‬ ‫رایگان‪ ،‬ایج��اد پایانه های ش��ارژ رایگان در‬ ‫مراکز خرید ب��زرگ‪ ،‬محدود نک��ردن عبور‬ ‫و م��رور در مراکز ش��هر در روزه��ای الوده‪،‬‬ ‫تخصیص وام های بلندمدت با سود اندک از‬ ‫سوی بانک های عامل و طرح های مشابه نیز‬ ‫اشاره کرد؛ امکاناتی که مصرف کنندگان این‬ ‫نوع خودروها در کشور ما کمترین بهره را از‬ ‫ان می برند‪ .‬اقدامات انجام ش��ده در دنیا در‬ ‫حالی است که در ایران شاهد تغییر رویکرد‬ ‫نسبت به گسترش مصرف خودروهای پاک‬ ‫هس��تیم به طوری که در ابت��دای امر و در‬ ‫راستای تشویق مردم تعرفه ‪ ۴‬درصدی برای‬ ‫خودروهای هیبریدی در نظر گرفته شده بود‬ ‫اما درحال حاضر شاهد کاهش این مشوق با‬ ‫ایین نامه جدید هس��تیم‪ .‬از سوی دیگر به‬ ‫گفت��ه زاوه درحال حاض��ر و ب��ا توجه به در‬ ‫نظر گرفتن س��قف ارزشی برای خودروهای‬ ‫وارداتی ش��اهد حذف برخی از وارداتی ها از‬ ‫فهرست ثبتارش خواهیم بود که این امر نیز‬ ‫موجب می شود تا حق انتخاب از متقاضیان‬ ‫خودروه��ای هیبری��دی گرفته ش��ود‪ .‬این‬ ‫ش��خصی ‪ ۱ /۴‬درصد‪ ،‬خودرو های س��نگین ‪ ۲۲ /۴‬درصد‪،‬‬ ‫اتوبوس های بخ��ش خصوصی ‪ ۱۸ /۲‬درص��د‪ ،‬اتوبوس های‬ ‫عمومی ش��هری‪ ۱۲ /۶‬درصد‪ ،‬موتورسیکلت ها ‪ ۱۰ /۵‬درصد‬ ‫و مینی بوس ها ‪ ۴ /۲‬درصد در االیندگی ها سهم دارند‪.‬‬ ‫ام��ار موجود به خوبی نمایانگر س��هم ب��االی حمل ونقل‬ ‫عموم��ی در الودگی هوای تهران اس��ت؛ دس��تگاهی که به‬ ‫واس��طه دیزل و فرسوده بودن بزرگترین وارد کننده گاز های‬ ‫مضر و سمی به هواس��ت‪ .‬به اعتقاد کارشناسان بروزرسانی‬ ‫دس��تگاه حمل ونقل عمومی و استفاده از فناوری های جدید‬ ‫همچون وس��ایل حمل ونقل برقی می تواند پاک بودن هوای‬ ‫تهران را تضمین کند و گامی محکم در جهت حفظ سالمت‬ ‫مردم باش��د‪ .‬بروزرسانی دستگاه حمل ونقل عمومی اتفاقی‬ ‫خوشایند اس��ت که در حال حاضر در کشور به کندی طی‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمود این کندی را می توان در دومین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی حمل ونقل عمومی و خدمات شهری تهران که در‬ ‫ابتدای این ماه برگزار شد به وضوح دید‪ .‬جایی که گردهمایی‬ ‫دیزل ها بود و به جز چند غرفه که موتورس��یکلت های برقی‬ ‫به نمایش گذاش��ته بودند‪ ،‬هیچ محصول برقی و دوس��تدار‬ ‫محیط زیست دیده نمی شد‪ .‬در همین راستا «ژوما جواهری‬ ‫پور» دبیر قطب کشوری محیط زیست و توسعه پایدار ضمن‬ ‫تاکی��د بر اج��رای الزامات و مصوبات الیح��ه هوای پاک در‬ ‫گفت وگ��و با خ��ودروکار می گوید‪« :‬بحث نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی در الیحه هوای پاک عنوان شده و برخی‬ ‫از تعهدات دس��تگاه ها و نهادهای دولت��ی و غیر دولتی که‬ ‫الزامات قانونی ان سال هاس��ت ابالغ ش��ده هنوز به مرحله‬ ‫اجرا نرسیده است‪».‬‬ ‫او در ادامه درباره نمایش��گاه حمل ونقل و خدمات شهری‬ ‫اظهار می کند‪« :‬نمایش��گاه امسال برخالف اسمی که یدک‬ ‫ت حمل ونقل عمومی را‬ ‫می کشید انتظارات در زمینه پیشرف ‬ ‫براورده نکرد‪ .‬س��طح برگزاری نمایشگاه نشان داد نیاز مبرم‬ ‫است که ش��هرداری ها اولویت ها و نیازهای خدماتی روزامد‬ ‫خود را به ش��رکت های پیمانکار ارائه دهند و ش��رکت های‬ ‫بخش های خصوصی باید در م��درن و به روز کردن خدمات‬ ‫خود بکوشند‪».‬‬ ‫کارشناس خودرو افزود‪ :‬هیبریدی ها به دلیل‬ ‫اینک��ه از فناوری پیچیده ت��ری برخوردارند‬ ‫نس��بت به م��دل بنزینی ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫گران تر هستند و افزایش تعرفه این خودروها‬ ‫موجب شده مزیت قیمتی این خودروها نیز‬ ‫از بین برود‪ .‬هرچند برخی از فعاالن صنعت‬ ‫خودرو معتقدند که افزایش تعرفه بر تقاضای‬ ‫خودروهای هیبریدی اثر گذار خواهد بود اما‬ ‫ساس��ان قربان��ی معتقد اس��ت هیبریدی ها‬ ‫متقاضیان خاص خ��ود را دارند که با توجه‬ ‫به ش��رایط زیس��ت محیطی این خودروها را‬ ‫انتخاب کرده اند و تغییرات تعرفه ای تاثیری‬ ‫روی تقاضای این افراد نخواهد داشت‪ .‬با این‬ ‫حال قربانی نیز ب��ر این نکته تاکید می کند‬ ‫که اقدام انجام شده افزایش نرخ خودروهای‬ ‫هیبریدی در بازار را به همراه داشته و فاصله‬ ‫قیمتی این خودروها از بین خواهد رفت‪ .‬به‬ ‫گفته قربانی‪ ،‬انچه مس��لم است هیبریدی ها‬ ‫در رده خودروه��ای کم مصرف قرار دارند و‬ ‫در صورتی که تعرف��ه این خودروها افزایش‬ ‫نمی یافت بازار به سمت این خودروها سوق‬ ‫پی��دا می ک��رد و این امر دول��ت را از برنامه‬ ‫اصل��ی که تامین بخش��ی از مناب��ع مالی از‬ ‫طریق واردات خودرو است دور می کند‪.‬‬ ‫مدیر کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت افزایش تعرفه خودروه��ای هیبریدی را مربوط به‬ ‫ان دسته از خودروهایی که از موتورهای با حجم باالی ‪۱۵۰۰‬‬ ‫سی سی استفاده می کنند‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬امیرحسین قناتی با اعالم این مطلب افزود‪:‬‬ ‫این تیپ از موتورها به صورت فول هیبرید نیستند و در اصل‬ ‫از موتورهای موتور فس��یلی اس��تفاده می کنند‪ .‬این موتورها‬ ‫بیش��تر توان خودرو را تامین می کنند و تنها در سرعت های‬ ‫باال و همچنین مسیرهای مسطح و کم شیب موتور الکتریکی‬ ‫وارد م��دار می ش��وند‪ .‬وی با بی��ان اینکه ای��ن خودروها به‬ ‫طور تقریبی خودروهایی با موتور س��وخت فس��یلی به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬گفت‪ :‬تاثیر این خودروها در کاهش الودگی بس��یار‬ ‫کم است و تنها خودرو هیبریدی پایه الکتریک و خودرو برقی‬ ‫برای کاهش الودگی های زیست محیطی مناسب هستند که‬ ‫تعرف��ه انها نیز تغییری نکرده اس��ت ‪ .‬قناتی ب��ا اعالم اینکه‬ ‫هیچ تعرفه ای هزار برابر نش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیشترین تغییر‬ ‫مربوط از ‪ ۵‬به ‪ ۲۵‬بوده و با این اصالح تعرفه‪ ،‬واردکنندگان به‬ ‫ورود خودروهای پاک و غیراالینده ترغیب شده اند‪ .‬مدیر کل‬ ‫صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬به طور نسبی تمام خودروهای هیبریدی وارد شده در‬ ‫س��ال گذشته (بیش از ‪ ۸۰۰۰‬دستگاه) با موتور باالی ‪۲۰۰۰‬‬ ‫سی سی بوده است‪.‬‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقل قائمشهر با محصوالت سایپا‬ ‫رییس ش��ورای اسالمی قائمش��هر گفت‪ :‬این شورا امادگی‬ ‫الزم دارد ت��ا ناوگان تاکس��یرانی و عمومی ش��هری خود را با‬ ‫محصوالت باکیفیت گروه س��ایپا نوس��ازی کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپا نیوز؛ افشین حس��ین زاده در سومین نمایشگاه خودرو‬ ‫استان مازندران ضمن بازدید از غرفه سایپا گفت‪ :‬حضور سایپا‬ ‫با محصوالت روز دنیا در این نمایشگاه نشان می دهد که سایپا‬ ‫برای تولید محصوالت جدید خود برنامه مدونی دارد‪ .‬رییس‬ ‫شورای اسالمی قائمشهر با بیان اینکه استقبال از غرفه سایپا‬ ‫بی نظیر بوده‪ ،‬افزود‪ :‬گروه سایپا جایگاه ویژه ای در سبد خرید‬ ‫خانواده های مازندرانی دارد که استقبال و حضور همشهریان‬ ‫و هم اس��تانی ها در غرفه سایپا بر این موضوع صحه می گذارد‪.‬‬ ‫وی ارائه خدمات و تعامل س��ازنده نمایندگی های گروه سایپا‬ ‫در استان مازندران را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬رشد فروش‬ ‫و اس��تقبال از محصوالت س��ایپا در بین مازندرانی ها حاصل‬ ‫زحم��ات نمایندگی ه��ای س��ایپا در ارائه خدم��ات و افزایش‬ ‫رضایت مش��تریان است‪ .‬حس��ین زاده افزود‪ :‬تنوع محصول و‬ ‫نشان های معتبر جهانی در غرفه سایپا نقش بسزایی در حضور‬ ‫همشهریان مازندانی در این نمایشگاه داشته است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪ 19 1396‬ربیع الثانی ‪ 7 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 299‬پیاپی ‪2272‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫یادداشت‬ ‫قیمت های غیرواقعی‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫خبر‬ ‫تقویت کارمحوری و اعتماد‬ ‫به ارکان سازمانی در سایپا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬باید با اعتماد به ارکان‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬مقوله کارمحوری را در س��طح گروه تقویت کنیم‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ایپا نیوز؛ محس��ن قاسم جهرودی در جریان این بازدید‬ ‫که باحضور قائم مقام ارش��د مدیرعامل گروه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫سازه گستر و جمعی از معاونان سایپا و مدیران سایپاپرس انجام شد‬ ‫ضمن بازدید از سالن های تولیدی سایپاپرس با جمعی از کارکنان‪،‬‬ ‫سرپرس��تان و مس��ئوالن خطوط تولید این ش��رکت نیز دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا در این بازدید‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ش��رکت های گروه خودروسازی سایپا با برخورداری از‬ ‫توانمندی ه��ا و ظرفیت های فنی فراوان می توانند منش��ا اقدامات‬ ‫و اث��رات مه��م در جریان تولید و کس��ب و کار ش��وند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تولیدکنندگان گروه باید برای بازاریابی های برون س��ازمانی‬ ‫نیز برنامه ریزی کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این ش��رکت ها عالوه بر تامین‬ ‫نی��از موجود در گروه باید خود را برای حضور در بازارهای خارج از‬ ‫مجموعه اماده کنند و بازاریابی الزم را در این بخش انجام دهند‪.‬‬ ‫گردهمایی دارندگان‬ ‫«هایما اس‪»۷‬‬ ‫در س��ومین همایش دارندگان محصوالت ایران خودرو‪ ،‬مالکان‬ ‫محصول هایما اس‪ ۷‬در ش��رکت تولیدکننده خودروهای سفارشی‬ ‫ای��ران خ��ودرو (اپکو) گرده��م امدند‪.‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬این‬ ‫گردهمایی با هدف معرفی اقالم ایمن و استاندارد اپشن محصول‬ ‫هایم��ا اس‪ ،۷‬جمعه ‪ ۱۵‬دی به دعوت ش��رکت اپکو برگزار ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش بیش از ‪ ۱۵۰‬خودرو هایما اس‪ ۷‬پذیرش ش��د و‬ ‫کارشناس��ان اپکو اقالم اپشن این محصول را به مشتریان معرفی‬ ‫کردند‪ .‬همچنین اطالعات کاربردی و مهم درباره اپشن های هایما‬ ‫اس‪ ۷‬ازس��وی کارشناس��ان اپکو در اختیار مشتریان قرار گرفت‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری این گردهمایی‪ ،‬همه اقالم اپش��ن هایما اس‪۷‬‬ ‫در فروشگاه مرکزی اپکو همراه با امکان نصب و ‪ ۱۵‬درصد تخفیف‬ ‫عرضه شد که مورد استقبال زیاد دارندگان این خودرو قرار گرفت‪.‬‬ ‫صادرات ‪۱۸۹۱‬‬ ‫خودرو ایرانی در ‪ ۹‬ماه‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪ ۱۸۹۱‬خودرو تولید داخل از گمرکات مختلف‬ ‫کش��ور صادر ش��ده که از جمله انها ‪ ۳‬پژو‪ ۲۰۰۸‬به مقصد فرانسه‬ ‫ارسال ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬بررس��ی امارهای تجارت‬ ‫خارجی کشور نش��ان می دهد کشورهایی مانند لبنان‪ ،‬ارمنستان‬ ‫و عراق از خریداران خودروهای ایرانی هس��تند به طوری که در اذر‬ ‫امسال‪ ۹۵ ،‬برلیانس و پیکاپ از گمرک تهران به لبنان صادر شده‬ ‫است‪ .‬همچنین پراید ازجمله پرطرفدارترین خودروهای صادراتی‬ ‫ایران به کش��ورهایی مانند عراق اس��ت‪ .‬عمده ص��ادرات ایران به‬ ‫افغانستان انواع قطعات خودرو است‪ .‬بر اساس جدول منتشرشده‬ ‫از سوی گمرک در مهر امسال ‪ ۳‬پژو‪ ۲۰۰۸‬از گمرک غرب تهران به‬ ‫کشور فرانسه صادر شده است همچنین در ابان ‪ ۱۸‬سمند سورن‬ ‫به ارزش ‪۱۲۳‬هزار دالر به ارمنستان صادرشده است‪.‬‬ ‫ارزشیابی کیفی‬ ‫انجام شده درباره‬ ‫خودروهای داخلی در‬ ‫اذر امسال نشان از‬ ‫رشد چشمگیر کیفیت‬ ‫تولیدات خودروسازان‬ ‫دارد به طوری که در‬ ‫گروه خودروهای سبک‬ ‫‪۹‬خودرو و در گروه‬ ‫خودروهای سنگین‬ ‫‪۵‬خودرو موفق به کسب‬ ‫‪۴‬ستاره کیفی شده اند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حضور دولت در موضوع ثبت‬ ‫س��فارش خودروها و همچنین‬ ‫س��ازوکار جدید واردات و ابالغ‬ ‫ایین نام��ه ای در ای��ن زمین��ه‪،‬‬ ‫نابس��امانی هایی را در ن��رخ این‬ ‫محصوالت در ب��ازار ایجاد کرد‬ ‫و قیمت های��ی را رقم زد که به‬ ‫‹ابوالفضل خلخالی‬ ‫طور قطع ن��رخ واقعی خودروها‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫نبوده است‪ .‬هرچند در ایین نامه‬ ‫جدی��د واردات خ��ودرو‪ ،‬تعرفه‬ ‫واردات با افزایش چش��مگیری همراه شده اما پرسش این است‬ ‫که چرا خودروهایی که پیش از این وارد کشور شده اند براساس‬ ‫ایین نامه جدید مش��مول افزایش نرخ شده اند؟ به طور قطع نرخ‬ ‫فعلی بس��یاری از خودروهای وارداتی واقعی نیست و باید هرچه‬ ‫س��ریع تر به کاه��ش نرخ انها اق��دام کرد زی��را خودروهایی که‬ ‫پیش از این با تعرفه های پایین وارد کش��ور شده اند دلیلی برای‬ ‫افزایش نرخ ندارند‪ .‬در این ش��رایط نکته ضروری احقاق حقوق‬ ‫مصرف کنندگان اس��ت چراکه نمی توان حق مصرف کنندگان را‬ ‫نادیده گرفت و نس��بت به ان بی تفاوت بود‪ .‬این شرایط در حالی‬ ‫که نرخ فعلی بسیاری از خودروهای وارداتی غیرمنصفانه بوده و‬ ‫ضروری اس��ت نس��بت به کاهش انها اقدام شود‪ ،‬ضرورت حفظ‬ ‫حقوق مصرف کننده را بیش از پیش نمایان می س��ازد‪ .‬هرچند‬ ‫با بازگشایی دوباره ثبت سفارش خودروها این انتظار وجود دارد‬ ‫که حباب قیمتی خودروها در بازار بترکد و قیمت ها روند نزولی‬ ‫به خود بگیرد اما هنوز ش��رکت های واردکنن��ده به این مطالبه‬ ‫پاس��خی ن��داده و قیمت ها نیز در بازار روند کاهش��ی نداش��ته‬ ‫که به نظر می رس��د در این ش��رایط ورود س��ازمان های نظارتی‬ ‫همچون س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان به‬ ‫عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مس��ئول‬ ‫تنظی��م بازار ضروری اس��ت زیرا واردکنن��دگان ملزم به کاهش‬ ‫قیمت ها به نرخ های پیش��ین خواهند شد‪ .‬در این شرایط انتظار‬ ‫می رود با راهکارهایی از س��وی دولت قدم هایی در مسیر کاهش‬ ‫نرخ خودروهای وارداتی برداش��ته ش��ود ت��ا ضمن حفظ حقوق‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬فضا برای هرگونه سوء استفاده از میان برود‪.‬‬ ‫تازه ترین گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل نشان داد‬ ‫نشان ‪4‬ستاره کیفی برای ‪ 9‬مدل خودرو‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تازه ترین گزارش کیفی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫استاندارد نشان از تغییر و تحوالت اساسی در رتبه بندی‬ ‫کیف��ی خودروه��ا دارد‪ .‬در حال��ی در گ��زارش کیف��ی‬ ‫خودروسازان داخلی در اذر امسال شاهد کسب ‪۴‬ستاره‬ ‫کیفی برای ‪ ۹‬خودرو سواری و ‪ ۵‬خودرو سنگین هستیم‬ ‫ن نش��ان داد از می��ان ‪ ۴۰‬محصول مورد‬ ‫که گزارش ابا ‬ ‫بررس��ی‪ ،‬تنها کیفیت دو خودرو ارتقا پیدا کرده و سایر‬ ‫خودروه��ا به لحاظ س��تاره بندی تغییر خاصی را تجربه‬ ‫نکرد ه بودند‪ .‬حال ارزش��یابی کیفی انجام ش��ده درباره‬ ‫خودروهای داخلی در اذر امسال نشان از رشد چشمگیر‬ ‫کیفی��ت تولیدات خودروس��ازان دارد ب��ه طوری که در‬ ‫گروه خودروهای سبک ‪ ۹‬خودرو و در گروه خودروهای‬ ‫س��نگین ‪ ۵‬خ��ودرو موف��ق به کس��ب ‪۴‬س��تاره کیفی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» بر اس��اس گزارش‬ ‫ارزش��یابی خودروهای س��اخت داخل که ازسوی اداره‬ ‫کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫منتش��ر شد در اذ ر امس��ال در گروه سبک و در بخش‬ ‫وانت‪ ،‬وانت تندر شرکت ایران خودرو با دریافت ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیف��ی باالترین کیفی��ت خودروهای تولیدی س��اخت‬ ‫داخل را در سطح قیمتی پایین تر از ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫ت مزدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬تک کابین‬ ‫به خود اختصاص داد و وان ‬ ‫ن رو با‬ ‫بهمن موتور و وانت س��ایپا ‪ ۱۵۱‬شرکت سایپا ب ‬ ‫کسب دوستاره کیفی در رده بعد جا گرفتند‪.‬‬ ‫ی م��زدا کارا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫در ای��ن کالس قیمت��ی وانت ها ‬ ‫دو کابی��ن بهمن موتور‪ ،‬اریس��ان ایران خ��ودرو دیزل و‬ ‫وانت های نیس��ان دوگانه سوز و تک سوز زامیاد هرکدام‬ ‫یک ستاره کیفی را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹سواری های خوش اقبال‬ ‫همچنی��ن در بخش س��واری خودروه��ای نیومزدا ‪۳‬‬ ‫شرکت بهمن موتور و گرند ویتارای شرکت ایران خودرو‬ ‫خراسان در سطح قیمتی باالتر از یک هزار میلیون ریال‬ ‫با کس��ب ‪ ۴‬س��تاره کیفی باالترین کیفیت خودروها را‬ ‫به دست اوردند‪ .‬این دو خودرو در ارزشیابی ابان امسال‬ ‫نیز ‪ ۴‬ستاره کسب کرده بودند‪.‬‬ ‫در س��طح قیمتی ‪ ۷۵۰‬تا یک هزار میلیون ریال نیز‬ ‫خودروه��ای هیوندا ای ‪ ۲۰‬کرمان موتور و کیاس��راتوی‬ ‫شرکت سایپا موفق به دریافت ‪ ۴‬ستاره کیفی شدند‪.‬‬ ‫تیگ��و ‪ ۵‬مدی��ران خ��ودرو‪ ،‬هایم��ا اس ‪ ۷‬اتوماتیک‬ ‫ایران خ��ودرو خراس��ان و جک اس‪ ۵‬کرم��ان موتور نیز‬ ‫در ای��ن کالس قیمت��ی با کس��ب ‪ ۳‬س��تاره کیفی در‬ ‫رتب��ه بعدی قرار گرفتند‪ .‬هم��ه خودروهای این کالس‬ ‫صادرات‪ ،‬حلقه گمشده در قرارداد با فرانسوی ها‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو گف��ت‪ :‬در تمام‬ ‫قراردادهایی که از ابتدا تاکنون با خودروسازان فرانسوی‬ ‫منعقد ش��ده‪ ،‬انها برای صادرات محصوالت تولیدی در‬ ‫ایران تعهد داده اند اما هیچ گاه به ان عمل نکرده اند‪ .‬بابک‬ ‫صدرایی‪ ،‬کارش��ناس صنعت و بازار خودرو در گفت وگو‬ ‫با پرش��ین خودرو درباره ص��ادرات ‪ ۳۰‬درصد تولیدات‬ ‫خودروهای پس��ابرجامی به بازارهای ه��دف گفت‪ :‬در‬ ‫قراردادهای س��ال های گذشته نیز تعهد صادرات وجود‬ ‫داش��ت اما کدام صادرات از س��وی فرانسوی ها برای ما‬ ‫انجام ش��د؟ وی ادامه داد‪ :‬فرانسوی ها در قرارداد تولید‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬صندوقدار تعهد دادند به ‪ ۴۸‬کش��ور صادرات‬ ‫انج��ام دهند و مجوز صادرات ب��رای ایران خودرو صادر‬ ‫ش��ده است‪ .‬حال باید پرس��ید که این ‪ ۴۸‬کشور هدف‬ ‫کجا هس��تند؟ پژو ‪ ۲۰۷‬صندوقدار را به چینی ها دادند‬ ‫تا تولید کنن��د و به جای پ��ژو ‪ ۲۰۶‬صندوقدار ایرانی‪،‬‬ ‫ان را صادر کردند‪ .‬این کارش��ناس بازار خودرو مطرح‬ ‫ک��ردن موضوع صادرات خ��ودرو در دولت های مختلف‬ ‫را تبلیغی دانس��ت و افزود‪ :‬هیچ دولتی نمی گوید صادر‬ ‫نمی کنیم و همیش��ه از قراردادهایی حرف می زنند که‬ ‫در ان بحث ص��ادرات گنجانده ش��ده و روی ان مانور‬ ‫می دهند ام��ا صادراتی رخ نمی دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی‬ ‫فکر می کنند که رنو قطب س��وم خودرو کشور می شود‬ ‫ام��ا من این نظری��ه را رد می کنم زیرا ای��ران خودرو و‬ ‫س��ایپا دو خودروسازی دولتی هستند و رنو تنها در دل‬ ‫ظرفیت های این دو خودروس��از ورود کرده و این روند‬ ‫را ادامه خواهد داد‪ .‬صدرایی درباره حضور مس��تقل رنو‬ ‫در ایران خاطرنشان کرد‪ :‬کار هوشمندانه رنو این است‬ ‫که با س��رمایه گذاری اندک وارد بازار ایران می شود زیرا‬ ‫زیرس��اخت های موجود در صنعت خودرو ما فرانسوی‬ ‫است و به هزینه کرد زیادی نیاز ندارد‪.‬‬ ‫قیمتی در ارزش��یابی ابان به همین اندازه ستاره کیفی‬ ‫به دس��ت اورده بودند‪ .‬از سوی دیگر در کالس قیمتی‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۵۰‬میلیون ریال خودرو هیوندایی ‪ ۱۰‬ساخت‬ ‫ش��رکت کرمان موتور ‪ ۴‬س��تاره کیفی به دست اورد و‬ ‫چانگان سی اس‪ ۳۵‬سایپا‪ -‬س��یتروئن‪ ،‬اریزو ‪ ۵‬مدیران‬ ‫خودرو‪ ،‬جک جی‪ ۵‬کرمان موتور و اریواتوماتیک س��ایپا‬ ‫بن رو توانس��تند ‪ ۳‬س��تاره کیفی به دست اورند‪ .‬در این‬ ‫کالس قیمت��ی لیفان ایکس ‪ ۶۰‬کرم��ان موتور نیز یک‬ ‫ستاره به دس��ت اورد‪ .‬همچنین در سطح قیمتی ‪۲۵۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال خودروهای رنو س��اندرو و پارس‬ ‫تن��در پارس خ��ودرو و خودروهای پ��ژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‬ ‫و تن��در ‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک ایران خ��ودرو با دریافت ‪۴‬‬ ‫ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولید ساخت‬ ‫داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند‪ .‬خودروهای‬ ‫تندر ‪ ،۹۰‬رانا‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۶‬پژو ‪ ۲۰۶‬صندوق دار‬ ‫از ایران خ��ودرو به همراه تن��در ‪ ۹۰‬پارس خودرو و اریو‬ ‫دنده ای س��ایپا ب��ن رو در این کالس قیمتی ‪ ۳‬س��تاره‬ ‫کیفی به دست اوردند‪ .‬همچنین خودرو ام وی ام جدید‬ ‫‪ ۳۱۵‬مدیران خودرو‪ ،‬س��ورن و س��مند تبریز ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو تبریز‪ ،‬پژو پارس ایران خودرو فارس و پژو‬ ‫پ��ارس ایران خ��ودرو مازندران ‪ ۲‬س��تاره در این کالس‬ ‫قیمتی در اذر به دس��ت اوردند‪ .‬خودروهای پژو پارس‪،‬‬ ‫دنا و دانگ فنگ اچ ‪ ۳۰‬کراس از محصوالت ایران خودرو‬ ‫و س��اینا از محصوالت سایپا‪-‬سیتروئن به همراه تیبا ‪۲‬‬ ‫شرکت سایپا نیز توانستند در این ماه در کالس قیمتی‬ ‫‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال ‪ ۲‬ستاره ای شوند‪.‬‬ ‫دو خودرو پژو ‪ ۴۰۵‬خراسان از محصوالت ایران خودرو‬ ‫خراس��ان و تیبای سایپا‪ -‬س��یتروئن نیز در این کالس‬ ‫قیمت��ی در این ماه موفق به کس��ب یک س��تاره کیفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در کالس قیمت��ی پایین ت��ر از ‪ ۲۵۰‬میلی��ون ری��ال‬ ‫نیز دو خودرو س��ایپا ایکس ‪ ۱۳۱‬و س��ایپا ایکس ‪۱۳۲‬‬ ‫شرکت سایپا و همچنین سایپا ایکس ‪ ۱۳۱‬پارس خودرو‬ ‫هرکدام تنها یک ستاره به دست اوردند‪ .‬این خودروها در‬ ‫ن نیز یک ستاره ای بودند‪.‬‬ ‫ارزشیابی ابا ‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬خودرو سنگین ‪ ۴‬ستاره ای در اذر‬ ‫اما در گروه س��نگین و در بخش کشنده ها‪ ،‬دو خودرو‬ ‫کش��نده ولوو اف اچ ‪ ۵۰۰‬و ولوو اف اچ ‪ ۴۶۰‬سایپادیزل‬ ‫به همراه کش��نده اس��کانیا جی ‪ ۴۱۰‬مام��وت دیزل ‪۴‬‬ ‫ستاره کیفی را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫در بخ��ش کامیونت‪ ،‬کامیونت ایس��وزو ‪NPR۷۵K‬‬ ‫بهمن دیزل ‪ ۴‬س��تاره کیفی به دس��ت اورد و کامیونت‬ ‫الوند سایپادیزل یک ستاره ای شد‪.‬‬ ‫در بخ��ش کامیون نیز کامیون ایس��وزو ‪ FVR‬بهمن‬ ‫دیزل ‪ ۴‬ستاره ای ش��د و کامیون ایسوزو ‪،NPR۷۵M‬‬ ‫از دیگر محصوالت بهمن دیزل ‪ ۳‬ستاره به دست اورد‪.‬‬ ‫رعایت استاندارد‪ ،‬شرط بازگشت خودروها به چرخه تولید‬ ‫رییس سازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت‪ :‬بازگشت‬ ‫به خ��ط تولی��د خودروهای��ی که ق��ادر ب��ه گذراندن‬ ‫اس��تانداردهای پنجا هو پنج گانه این س��ازمان تا ابتدای‬ ‫زمس��تان امس��ال نش��ده بودن��د مس��تلزم گذران��دن‬ ‫ی ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫تو سه گانه تا اول د ‬ ‫استانداردهای شص ‬ ‫اجرای فاز نخس��ت اس��تانداردهای جدی��د اجباری‬ ‫خ��ودرو از روز نخس��ت دی ‪ ،‬تولی��د و واردات برخی از‬ ‫خودروهای غیراس��تاندارد را از دستور کار خودروسازان‬ ‫خ��ارج ک��رد‪ .‬در این زمین��ه‪ ،‬نی��ره پیروزبخت‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران در گفت وگو ب��ا ایرنا از‬ ‫رایزنی برخی خودروسازان برای بازگشت دوباره بعضی‬ ‫از ای��ن خودروها به خط تولید خب��ر داد‪ .‬به گفته این‬ ‫ی امس��ال خودروسازان باید‬ ‫مقام مس��ئول‪ ،‬تا ابتدای د ‬ ‫م��دارک اس��تاندارد پنجا هو پنج گانه را به این س��ازمان‬ ‫تحویل می دادند و همه خودروهایی که قادر به گذراندن‬ ‫این استانداردها نبودند از دور خارج شدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ای��ن تاریخ به بع��د‪ ،‬هریک از این‬ ‫خودروه��ا اگر بخواه��د دوباره به خط تولی��د بازگردد‬ ‫تو س��ه گانه را پاس کند یعنی‬ ‫باید اس��تانداردهای شص ‬ ‫عالوه بر استانداردهای پیش��ین‪ ۸ ،‬استاندارد دیگر نیز‬ ‫اضافه ش��ده است‪ .‬پیروزبخت تصریح کرد‪ :‬این مهلت تا‬ ‫ی سال اینده (‪ )۹۷‬برای این خودروها باقی است‬ ‫اول د ‬ ‫اما از ابتدای زمس��تان اینده به بعد پشت سر گذاشتن‬ ‫‪ ۸۵‬اس��تاندارد الزامی است و ‪ ۲۲‬اس��تاندارد دیگر نیز‬ ‫اضاف��ه خواهد ش��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ت��ا ابتدای‬ ‫زمستان امسال‪ ،‬خودروس��ازان با توجه به ارزیابی خود‬ ‫از گذراندن یا نگذراندن اس��تانداردهای پنجا هو پنج گانه‬ ‫ب��ه توقف تولید برخی خودروها اق��دام کردند و به نظر‬ ‫می رسد دیگر شاهد بازگشت انها به خیابان ها و جاده ها‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫پیش فروش خودرو شرکت های بدون نمایندگی رسمی غیرقانونی است‬ ‫در راستای پیش��گیری از بحران ها در بازار خودرو و‬ ‫همچنی��ن جلوگیری از تضییع حق��وق مصرف کننده‪،‬‬ ‫سازمان حمایت دوباره بر غیر قانونی بودن پیش فروش‬ ‫خودرو از س��وی ش��رکت های بدون نمایندگی رسمی‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬ش��رکت داتیس خ��ودرو اقدام به‬ ‫تبلیغات خالف واقع مبنی بر دریافت گواهی نمایندگی‬ ‫هیکو اسپورتیو المان می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬ضم��ن اطالع رس��انی های قبلی‬ ‫مبنی بر لزوم جلوگیری از پیش فروش خودرو ازس��وی‬ ‫ش��رکت های بدون نمایندگی رسمی‪ ،‬سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان دوب��اره اعالم کرد؛‬ ‫پی��رو نام��ه ش��ماره ‪ ۳۷۰/ ۹۶ / ۴۰۷۴۷‬درب��اره لزوم‬ ‫جلوگیری از پیش فروش خودرو از س��وی شرکت های‬ ‫ب��دون نمایندگ��ی رس��می و ب��ا توجه به نام��ه مورخ‬ ‫‪ ۹۶/ ۴ /۲۴‬مرک��ز اصن��اف و بازرگانان ای��ران مبنی بر‬ ‫نبود ام��کان صدور گواه��ی نمایندگ��ی خارجی برای‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه در زمینه تیونینگ خ��ودرو فعالیت‬ ‫دارن��د‪ ،‬ش��رکت داتیس خ��ودرو با وج��ود مکاتبات و‬ ‫اخطاریه های صادر ش��ده همچنان اق��دام به تبلیغات‬ ‫خالف واقع مبنی بر دریاف��ت گواهی نمایندگی هیکو‬ ‫اس��پورتیو المان می کن��د و تبلیغات این ش��رکت در‬ ‫ماهنام��ه اقتصادی ات��اق اصناف ایران نیز درج ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که چن��دی پیش نیز در‬ ‫اطالعی��ه دیگ��ر س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان اعالم شده بود شرکت های عرضه کننده‬ ‫خ��ودرو به اس��تناد م��اده ‪ ۵‬ایین نامه اجرای��ی قانون‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان خ��ودرو مصوب‬ ‫‪ ۲۸‬دی ‪ ،۹۵‬هیات وزی��ران مکل��ف ب��ه اخ��ذ مج��وز‬ ‫پیش فروش خ��ودرو از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت بنابرای��ن هموطنان در ص��ورت تمایل به خرید‬ ‫خ��ودرو در قال��ب «پیش فروش» تنها از ش��رکت هایی‬ ‫ک��ه دارای نماینده رس��می بوده و مش��خصات انها در‬ ‫س��ایت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به نش��انی‬ ‫‪ www. gatc. ir‬درج شده و نسبت به دریافت مجوز‬ ‫پیش ف��روش از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اقدام‬ ‫کرده اند و همچنین در اگهی پیش فروش به ان اش��اره‬ ‫ش��ده اس��ت را انتخاب و از ثبت نام در شرکت هایی که‬ ‫بدون نمایندگی هس��تند هرچند تبلیغات گسترده ای‬ ‫از طریق چاپ اگهی در روزنامه ها و س��ایر رس��انه های‬ ‫عمومی داش��ته باش��ند به دلیل جلوگیری از مشکالت‬ ‫اینده به طور جدی خودداری کنند‪.‬‬ ‫براین اس��اس تاکید می ش��ود‪ ،‬متقاضی��ان خرید در‬ ‫زمان مراجعه به شرکت های عرضه کننده خودرو‪ ،‬مجوز‬ ‫پیش فروش و ش��ماره مجوز مرب��وط برای پیش فروش‬ ‫خ��ودرو که از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ص��ادر ش��ده را ب��رای حص��ول اطمین��ان از ش��رکت‬ ‫عرضه کننده مطالبه کنند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه توضی��ح اس��ت ورود خ��ودرو از س��وی‬ ‫واردکنن��دگان غیررس��می به صورت م��وازی با توجه‬ ‫ب��ه پایان اعتبار ثبت س��فارش های قبلی و امکان ثبت‬ ‫س��فارش جدید غی��ر ممکن ب��وده بنابرای��ن تعهدات‬ ‫ش��رکت های یادش��ده به خریداران بدون پاسخ خواهد‬ ‫ماند‪ .‬هموطنان می توانند هرگونه گزارش یا ش��کایت‬ ‫درباره پیش فروش غیرقانونی خودرو یا س��ایر تخلفات‬ ‫اقتص��ادی را از طریق تلفن ‪ ۱۲۴‬با س��امانه دریافت و‬ ‫رسیدگی به شکایت ها در میان بگذارند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 17‬دی ‪ 19 1396‬ربیع الثانی ‪ 7 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 299‬پیاپی ‪2272‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شاخص گذاری‬ ‫ضرورت بازار قطعات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نادر دهقان‪ :‬به طور‬ ‫عموم هر مشکلی‬ ‫برای خودرو پیش‬ ‫بیاید تعمیرگاه ها ان‬ ‫را تعویض می کنند‬ ‫و عادت به تعمیر ان‬ ‫ندارند ازاین رو بیشتر‬ ‫تعویض کار هستند تا‬ ‫مکانیک و تعمیرکار‬ ‫گزارش میدانی «گسترش صنعت» از وضعیت کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش نشان داد‬ ‫فاصله چشمگیر تا رسیدن به نقطه مطلوب خدمات‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دنی��ای امروز به س��متی رفته که اف��راد به منظور‬ ‫صرف��ه زمانی ش��یوه هایی را برای س��رویس دهی به‬ ‫مش��تریان خود به کار گرفته اند تا انه��ا با اطمینان‬ ‫بیش��تر و در مدت کمتر به خدمات مورد نظر دست‬ ‫یابن��د‪ .‬در صنع��ت خ��ودرو خدمات پ��س از فروش‬ ‫محصوالت یکی از بخش هایی اس��ت که می تواند به‬ ‫رضایتمندی یا نارضایتی صاحبان خودرو منجر شود‪.‬‬ ‫یکی از گزارش ه��ای بخش بین الملل صنعت خودرو‬ ‫«گس��ترش صنعت» نش��ان داد ب��ازار خدمات پس‬ ‫از ف��روش در صنعت خودرو در س��طح جهانی‪ ،‬یک‬ ‫کسب وکار ‪۷۴۰‬میلیارد دالری است‪.‬‬ ‫اهمیت این موضوع (خدمات پس از فروش) باعث‬ ‫شده تا در سراسر دنیا تغییراتی در بخش خدمات پس‬ ‫از فروش به وجوداید‪ .‬حال باید دید که خودروسازان‬ ‫داخل��ی برای این موضوع چ��ه برنامه هایی را تدوین‬ ‫کرده ان��د و این اهداف تا چه ان��دازه به رضایتمندی‬ ‫مش��تریان می انجامد و نظر انه��ا را تامین می کند؟‬ ‫همچنین قطعه سازان برای ارتقای کیفی محصوالت‬ ‫خود چه برنامه هایی ترتیب داده اند؟ قطعاتی که بیش‬ ‫از ‪۸۰‬درصد خودرو را تش��کیل می دهد؛ از این رو در‬ ‫این گ��زارش به گفت وگو با بعض��ی صاحبان خودرو‬ ‫درب��اره وضعیت کیفی محص��والت‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش انها و تعمیر قطعات پرداخته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹‹خدم�ات پ�س از ف�روش در کش�ور‬ ‫معنا ندارد‬ ‫زه��ره ف�لاح‪ ،‬از ش��هروندانی ک��ه پرای��د دارد در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره خودرو خود‬ ‫گفت‪ :‬بیش از هر امری نگران امنیت ان هستم؛ اینکه‬ ‫وقتی در خیابان پارک می کنم هنگام برگش��ت س��ر‬ ‫جای خود باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره خدمات پس از ف��روش ان نیز گفت‪:‬‬ ‫هر بار برای مش��کلی ب��ه نمایندگی مراجعه کردم به‬ ‫بهانه های مختلف مانن��د کیلومتر کم یا زیاد‪ ،‬پول را‬ ‫نخست واریز کنید‪ ،‬شامل نمی شود و‪ ...‬خدماتی ارائه‬ ‫ندادند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یک مرتبه نیز در عقربه کیلومترشمار‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫مش��کلی پیش امد که ان را به یک نمایندگی بردم‬ ‫او در ادامه به مش��کالت تعوی��ض قطعات این نوع‬ ‫ام��ا نتوانس��ت عیب یابی کن��د‪ ،‬بنابراین ب��ه یکی از‬ ‫خودروها اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬زمانی که موتور دچار‬ ‫تعمیرگاه ه��ای ع��ادی مراجعه کردم ک��ه با ‪۱۲‬هزار‬ ‫مش��کل ش��د برای تعمیر و تعوی��ض برخی قطعات‬ ‫تومان مشکل را رفع کرد‪.‬‬ ‫هیچ تعمیرکاری حاضر نبود قطعه س��اخت داخل را‬ ‫این شهروند اظهار کرد‪ :‬به طور کلی خدمات پس از‬ ‫به دلیل کیفیت محصول روی خودرو نصب کند‪ .‬انها‬ ‫فروش در کشور معنایی ندارد و از سوی شرکت های‬ ‫حاضر نبودند قطعه سرس��یلندر خود س��ایپا را روی‬ ‫خودروساز پشتیبانی نمی شود‪.‬‬ ‫این خودرو ببندند زیرا معتقد بودند به لحاظ کیفیت‬ ‫فالح در پایان س��خنان خود تاکی��د کرد‪ :‬با توجه‬ ‫مناسب نیست‪.‬‬ ‫به س��طح درام��د و هزینه ه��ای این خ��ودرو‪ ،‬ان را‬ ‫پوربخش گفت‪ :‬تعمیرکاران ترجیح می دهند قطعه‬ ‫ب��رای خیابان های ایران ترجیح می دهم ام ا ای کاش‬ ‫یا کره ای اصل باش��د یا ان را به ش��کل متفرقه نصب‬ ‫خودروساز روی ایمنی ان کمی بیشتر کار می کرد‪.‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش روغن سوخته در بازار‬ ‫پیش ت��ر ص��دای تعمی��رکاران از وج��ود قطعات‬ ‫رها پوربخش‪ ،‬از دیگر شهروندانی است که در این‬ ‫بی کیفی��ت در بازار ل��وازم یدکی در ام��ده بود و در‬ ‫گزارش به پرس��ش های «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫گفت وگویی که «گسترش صنعت» با رییس اتحادیه‬ ‫وضعی��ت قطعات خودروه��ا و خدمات پس از فروش‬ ‫تعمیرکاران کشور داشت وی اعالم کرده بود بسیاری‬ ‫ان پاس��خ داد‪ .‬وی درب��اره مدل خ��ودرو خود گفت‪:‬‬ ‫از قطعات��ی که صاحبان خ��ودرو برای تعویض قطعه‬ ‫ریو دارم و مش��کل بزرگ این است که صاحبان این‬ ‫خ��راب تهیه می کنن��د اصل نبوده و پ��س از مدتی‬ ‫مدل نمی توانند قطعات اصلی را در بازار لوازم یدکی‬ ‫خراب می شود‪.‬‬ ‫داخل پیدا کنند‪.‬‬ ‫این درحالی است که انها تصور می کنند مکانیک‬ ‫وی افزود‪ :‬در ص��ورت وجود نیز نرخ ان چند برابر‬ ‫کار خ��ود را درس��ت انجام ن��داده اس��ت ازاین رو به‬ ‫نرخ واقعی به متقاضی عرضه می ش��ود‪ .‬به طور نمونه‬ ‫تعمیرگاه ه��ای عضو اتحادیه تاکید ش��ده از بس��تن‬ ‫قطعه ای ک��ه یکصد هزار تومان اس��ت باید ان را به‬ ‫قطعات بی کیفیت خودداری کنند (البته اگر متوجه‬ ‫مبلغ ‪۳۰۰‬هزار تومان خرید‪.‬‬ ‫تقلبی و بی کیفیت بودن ان شدند زیرا‬ ‫این ش��هروند ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫تش��خیص قطعات اصل از تقلبی بسیار‬ ‫رها پوربخش‪ :‬زمانی که‬ ‫پیش به دلیل مش��کلی که در موتور این موتور دچار مشکل شد س��خت است)‪ .‬شاید این امر باعث شده‬ ‫خودرو به وج��ود امد ناگزیر به پرداخت برای تعمیر و تعویض تا تعمیرگاه ها برای بستن قطعات جدید‬ ‫مبلغ زیادی شدم‪.‬‬ ‫سختگیری هایی داشته باشند‪.‬‬ ‫برخی قطعات هیچ‬ ‫پوربخش درباره مشکل موتور خودرو تعمیرکاری حاضر نبود � تعویض با قطعات تقلبی‬ ‫خود به فروش روغن س��وخته در برخی قطعه ساخت داخل را نرگس اس��ماعیلی‪ ،‬از دیگر شهروندانی‬ ‫بخش های کشور اش��اره کرد و توضیح به دلیل کیفیت محصول ک��ه دارای پ��ژو پ��ارس اس��ت درباره‬ ‫داد‪ :‬به دلیل اینکه یکی از فروش��ندگان روی خودرو نصب کند‪ .‬وضعیت ب��ازار قطعات و خدمات پس از‬ ‫روغ��ن خ��ودرو‪ ،‬روغن س��وخته به من انها حاضر نبودند قطعه فروش خودروها گفت‪ :‬اگر بتوان قطعات‬ ‫فروخت��ه بود این روغن دود ش��ده و از سرسیلندر خود سایپا اص��ل را در بازار ل��وازم یدکی پیدا کرد‬ ‫را روی این خودرو‬ ‫مش��کلی وجود ندارد ام��ا به طور عموم‬ ‫بین رفت‪.‬‬ ‫ببندند زیرا معتقد‬ ‫نمی توان قطعه اصل خرید و به نام قطعه‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درنتیج��ه برای مدتی‬ ‫موت��ور بدون روغن کار کرده و اس��یب بودند به لحاظ کیفیت اورجینال‪ ،‬قطعه تقلبی به شما فروخته‬ ‫مناسب نیست‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جدی دیده بود البته این س��خنی است‬ ‫وی افزود‪ :‬قطع��ات تقلبی همان طور‬ ‫که تعمیرکار برای مش��کل موتور اعالم‬ ‫که از اس��مش پیداس��ت بی کیفیت و غیرایمن است‬ ‫که تنها هزینه می ش��ود و مدتی بعد نیاز به تعویض‬ ‫دوباره دارد‪.‬‬ ‫او که در یکی از شهرستان های کشور ساکن است‬ ‫درب��اره ارائه خدمات از س��وی خودروس��ازان گفت‪:‬‬ ‫مگ��ر خدمات پس از ف��روش وج��ود دارد؟ اگر ارائه‬ ‫ش��ود حداقل من ندیده ام‪ .‬قطعات‪ ،‬بیشتر وارداتی و‬ ‫بی کیفیت هستند که این امر مشکالت به وجود امده‬ ‫را ادامه دار می کند‪.‬‬ ‫اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که بیشتر خرابی‬ ‫خودرو شامل چه قطعاتی است‪ ،‬گفت‪ :‬ا ِس ِن ِپر‪ ،‬سنسور‬ ‫مپ (دریچه هوا)‪ ،‬دس��ته راهنما‪ ،‬ایربگ‪ ،‬سنسور دور‬ ‫موتور‪ِ ،‬رل ِه‪ ،‬تیغه ب��رف پاک کن و لنت ترمز از جمله‬ ‫قطعاتی اس��ت که صاحبان این مدل خودروها با ان‬ ‫درگیر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ تعویض کاری به جای تعمیرکاری‬ ‫نادر دهقان‪ ،‬از دیگر ش��هروندانی است که صاحب‬ ‫دو خودرو (س��اخت داخل و وارداتی) اس��ت‪ .‬وی که‬ ‫تن��در ‪ ۹۰‬و ب ام و ‪ ۵۳۰‬دارد درب��اره خراب��ی خودرو‬ ‫گفت‪ :‬بیش��تر قطعات مصرفی است که در خودروها‬ ‫نیاز به تعمیر و تعویض دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬کمبود جنس اصلی در بازار‪ ،‬مشخص‬ ‫نب��ودن قیمت ها‪ ،‬نداش��تن کیفیت و نب��ود گارانتی‬ ‫معتبر از جمله مش��کالتی است که صاحبان خودرو‬ ‫را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫این شهروند در ادامه چالش ها افزود‪ :‬نبود تعمیرکار‬ ‫(زیرا هم��ه تنها تعویض کار هس��تند)‪ ،‬کمبود مراکز‬ ‫خدمات پ��س از فروش و درنتیجه ش��لوغی انها و‪...‬‬ ‫نیاز به رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش «گسترش صنعت» که‬ ‫ای��ا این موارد برای هر دو خ��ودرو داخلی و وارداتی‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ ،‬این موارد‪ ،‬عوامل مش��ترک‬ ‫ب��رای خدمات پس از ف��روش و نیز وضعیت کیفی و‬ ‫دسترسی به قطعات در بازار است‪.‬‬ ‫دهقان در پایان س��خنان خ��ود تاکید کرد‪ :‬به طور‬ ‫عموم هر مشکلی برای خودرو پیش بیاید تعمیرگاه ها‬ ‫ان را تعویض می کنن��د و عادت به تعمیر ان ندارند‬ ‫ازای��ن رو بیش��تر تعویض کار هس��تند ت��ا مکانیک و‬ ‫تعمیرکار‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪41/500/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/300/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪47/700/900‬‬ ‫‪52/600/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪48/500/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪39/858/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪120/926/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪39/300/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪234/140/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪93/665/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫‪262/892/000‬‬ ‫‪298/000/000‬‬ ‫‪131/000/000‬‬ ‫‪94/500/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪274/261/000‬‬ ‫‪325/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪104/500/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪495/000/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪149/000/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/500/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪53/500/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫‪195/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪51/800/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪70/300/000‬‬ ‫‪55/600/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪357/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫‪515/000/000‬‬ ‫در صنع��ت قطع�� ‪‎‬ه کاالهای‬ ‫تقلب��ی ی��ا قاچ��اق معن��ی‬ ‫نمی ده��د بلکه بای��د از تولید‬ ‫قطع��ه باکیفی��ت و بی‪‎‬کیفیت‬ ‫نام برد که این امر نیز بس��تگی‬ ‫به کش��ش ب��ازار دارد و چون‬ ‫نظارتی ب��ر بازار وج��ود ندارد‬ ‫اسکندر نظری‬ ‫ممکن است قطعاتی با کیفیت‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫پایین تولید و وارد بازار شود که‬ ‫سال هاست در بازار وجود دارند‪.‬‬ ‫البته مصرف کننده امروز بیشتر به دنبال قطعات باکیفیت است‬ ‫اما در بین فروش��ندگان خرد توزیع قطع��ات بی کیفیت وجود‬ ‫دارد که این امر ناشی از خال استانداردهای اجباری است‪.‬‬ ‫فروشندگانی که متصل به قطعات با کیفیت پایین هستند به‬ ‫دنبال س��ود بیشتر از بازار بوده چراکه وقتی قرار است قطعه‪‎‬ای‬ ‫باکیفیت و قیمت باالتری عرضه ش��ود س��ود این واسطه‪‎‬گران‬ ‫کاه��ش یافته بنابراین ب��ه دنبال قطع��ات بی‪‎‬کیفیت می‪‎‬روند‪.‬‬ ‫چون ش��اخصه مش��خصی به عنوان اس��تاندارد مانند برچسب‬ ‫خاص برای هر نش��انی وجود ندارد درنتیجه فروشندگان خرد‬ ‫از نااگاهی مصرف کننده اس��تفاده کرده و به عرضه محصوالت‬ ‫بی‪‎‬کیفیت می‪‎‬پردازند‪ .‬رقابت در بازار باعث خواهد شد تا تولید‬ ‫کاالهای باکیفیت از اهمیت بیش��تری برخوردار ش��ود و ضمن‬ ‫رعایت استانداردهای اجباری از سوی صنعتگران‪ ،‬فروشندگان‬ ‫نی��ز ملزم به خرید و توزیع قطعات با کیفیت مناس��ب خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برای رفع مش��کل قطع��ات بی‪‎‬کیفیت الزم اس��ت به نحوی‬ ‫در بازار ش��اخص گذاری ش��ود و هر محصول برچس��بی برای‬ ‫کنترل کیفیت داش��ته باشد‪ .‬کدی که معرف قطعات باکیفیت‬ ‫ت باش��د کار را ب��رای مصرف کننده راحت تر خواهد‬ ‫از بی کیفی ‬ ‫کرد زیرا تش��خیص قطعات اصل از غیراصل کار سختی است و‬ ‫گاهی خود کارشناسان نیز برای تشخیص ان با مشکل روبه رو‬ ‫می ش��وند هر چند که کنت��رل بازار به عهده مدی��ران اتحادیه‬ ‫اس��ت اما دولت نیز با شیوه نامه هایی می تواند از حجم کاالهای‬ ‫بی کیفیت در بازار بکاهد‪ .‬الزام استانداردها از سوی سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد تولیدکننده را ملزم به تولید قطعات باکیفیت کرده‬ ‫و بخشی از مشکالت در بازار لوازم یدکی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حفظ بازار با ممنوعیت ورود لنت‬ ‫ترمزهای بی کیفیت‬ ‫در حالی واردات لنت های خارجی همچنان س��هم مهمی از‬ ‫بازار داخل را به خود اختصاص داد ه که همواره از سوی دولت بر‬ ‫توانمندی باالی تولید کنندگان داخلی در تامین کل نیاز داخل‬ ‫و عرض��ه محصول باکیفیت تاکید می ش��ود به طوری که رییس‬ ‫انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ معتقد است در شرایطی‬ ‫که تولیدات داخل از بسیاری از لنت های مشابه خارجی کیفیت‬ ‫باالتری دارند انتظار می رود دولت نظارت و کنترل بر واردات در‬ ‫این بخش را افزایش دهد‪ .‬هرچند به گفته الجوردی خواست‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی جلوگی��ری از ورود لنت های خارجی‬ ‫ب��ا ابزاره��ای مختلف کنترلی به ویژه افزایش تعرفه هاس��ت اما‬ ‫وی همچنان معتقد اس��ت ک��ه مصرف کننده حق دارد کاالیی‬ ‫ب��ا بهترین کیفیت و مناس��ب ترین قیمت خری��داری کند‪ .‬در‬ ‫همی��ن ح��ال رییس انجمن صنایع تولی��د لنت ترمز و کالچ با‬ ‫تاکی��د بر قدرت و توانمندی باالی تولیدات داخلی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ام��روز لنت های داخلی از کیفیت قاب��ل رقابتی برخوردار بوده‬ ‫به طوری که در شرایط کنونی تمام لنت های ریلی از جمله مترو‬ ‫و راه اهن و همچنین لنت های باری و س��واری در داخل کشور‬ ‫تولید می شود‪ .‬سیدحسین الجوردی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر بس��یاری از کشورهای همسایه نتوانستند‬ ‫به دانش تولیدی که در این صنعت در کشور وجود دارد دست‬ ‫پیدا کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز تولیدکنندگان لنت ترمز در‬ ‫کشور که تمام این اقالم را با یک پنجم قیمت مشابه خارجی و‬ ‫حتی با کیفیتی مطلوب تر تولید می کنند همگی از متخصصان‬ ‫داخلی هستند‪ .‬او ضمن تاکید بر وجود استاندارد اجباری لنت‬ ‫ترمز در کشور اظهار کرد‪ :‬با وجود رعایت چنین استانداردهایی‬ ‫در ح��وزه تولید این قطعه امکان تولید لنت های بی کیفیت در‬ ‫داخل وجود نخواهد داشت بنابراین با افزایش تعرفه ها و کنترل‬ ‫بیشتر در حوزه واردات ضربه ای به رقابت پذیری و کیفیت تولید‬ ‫داخل لنت ترمز وارد نخواهد ش��د‪ .‬رییس انجمن صنایع تولید‬ ‫لنت ترمز و کالچ افزود‪ :‬امروز چنانچه دست تولیدکننده داخلی‬ ‫به لحاظ اقتصادی باز بوده و قادر به فروش بهتر باش��د به طور‬ ‫قطع در حوزه توس��عه تولید و ارتقای دانش و فناوری گام های‬ ‫اساسی تری می تواند بردارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هرچند اگر تولیدکننده داخلی از منابع مالی کافی‬ ‫و بازار فروش خوبی برخوردار نباشد طبیعی است این جریان بر‬ ‫کیفیت تولید او تاثیر داشته باشد و انچه مورد انتظار است تولید‬ ‫نشود‪ .‬الجوردی در ادامه گفت‪ :‬امروز برخی از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی در س��ایر حوزه های صنعتی ب��رای رقابت با قیمت های‬ ‫پایی��ن نمونه ه��ای خارجی گاه��ی ناگزیر ب��ه کاهش کیفیت‬ ‫می ش��وند تا بتوانند قیمت ها را معادل و مش��ابه نمونه خارجی‬ ‫ک��رده و ب��ازار را در اختیار بگیرند اما زمان��ی که اجازه ورود به‬ ‫کاالهای بی کیفیت خارجی و ارزان در داخل داده نشود به طور‬ ‫قط��ع این موضوع بر رون��ق تولید و کیفیت تاثیر مثبت خواهد‬ ‫داش��ت چراکه صنعتگر برای حفظ نشان و اعتبار خود کیفیت‬ ‫تولید را کاهش نمی دهد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 17‬دی ‪ 19 1396‬ربیع الثانی ‪ 7 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 299‬پیاپی ‪2272‬‬ ‫خبر‬ ‫ممنوعیت فروش خودروهای با‬ ‫سوخت فسیلی در کالیفرنیا‬ ‫در ایال��ت کالیفرنی��ا امری��کا الیحه ای ب��رای منع فروش‬ ‫خودروهای با س��وخت فس��یلی ارائه شده اس��ت‪ .‬در صورت‬ ‫تصوی��ب ای��ن الیحه از س��ال ‪ ۲۰۴۰‬می�لادی (‪۱۴۱۸-۱۹‬‬ ‫خورش��یدی) فروش خودروهای دارای موتور احتراقی در این‬ ‫ایالت ممنوع می شود‪.‬‬ ‫یکی از اعضای شورای ایالت کالیفرنیا الیحه ای را برای منع‬ ‫فروش خودروهایی که از س��وخت فسیلی استفاده می کنند‪،‬‬ ‫ارائه کرده است‪.‬‬ ‫براساس این الیحه که «خودروهای تمیز ‪ »۲۰۴۰‬نام گرفته‬ ‫تمام خودروهای سواری نباید گازهای گلخانه ای منتشر کنند‬ ‫و در صورت تصویب‪ ،‬این قانون از نخس��تین روز سال ‪۲۰۴۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۱‬دی ‪ )۱۴۱۸‬اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه الیحه یادش��ده ش��امل خودروهای تج��اری با وزن‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار پوند نمی ش��ود‪ .‬همچنین افراد می توانند با‬ ‫خودروهای معمول از ایالت های دیگر به کالیفرنیا سفر کنند‪.‬‬ ‫این الیحه در حالی در کالیفرنیا ارائه ش��ده که کشورهایی‬ ‫مانند چین‪ ،‬هند و همین طور کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا‬ ‫به دنب��ال منع ف��روش خودروهای س��واری دارای موتورهای‬ ‫احتراق��ی بی��ن ‪ )۱۴۰۸-۰۹( ۲۰۳۰‬ت��ا ‪ ۲۰۴۰‬می�لادی‬ ‫(‪۱۴۱۸-۱۹‬خورشیدی) هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از نیواطلس‪ ،‬انگلیس نیز‬ ‫قانونی برای منع رفت و امد خودروهای س��وخت فسیلی در‬ ‫جاده ها تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪۱۴۲۸-۲۹‬خورشیدی) وضع‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به طورکلی کش��ورهای گوناگون به دنبال چاره ای برای رفع‬ ‫معضل الودگی هوا هس��تند و این اقدام ها در همین راس��تا‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫حراج خاص ترین رولزرویس دنیا‬ ‫نش��ان تجاری انگلیس��ی رولزرویس از همان روز نخس��ت‬ ‫ک��ه فعالیت خود را اغ��از کرد‪ ،‬بنا را به گون��ه ای نهاد تا تنها‬ ‫اف��راد خ��اص از طبقه ای ویژه بتوانند ان را س��وار ش��وند و‬ ‫ی��ک خ��ودرو عمومی به ش��مار نیاید‪ ،‬به همی��ن دلیل همه‬ ‫خودروه��ای این نش��ان تجاری خ��اص و ویژه هس��تند‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار خودروکار‪ ،‬رولزرویس «س��یلور ش��ادو ‪»II‬‬ ‫(‪ ) Silver Shadow II‬م��دل س��ال ‪ ۱۹۷۹‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۵۷-۵۸‬خورشیدی) یکی از خودروهای ویژه ای است که‬ ‫این نش��ان تجاری تا امروز ساخته است‪ .‬با این حال کوربین‬ ‫گودوین کس��ی است که احس��اس کرد این خودرو به اندازه‬ ‫کافی خاص نیست و باید تغییراتی داشته باشد‪ .‬گودوین یک‬ ‫خودروس��از منحصر به فرد اس��ت که عالقه خاصی به تغییر‬ ‫دادن خودروهای گوناگون دارد‪ ،‬به همین دلیل می توان گفت‬ ‫رولزروی��س وی خاص ترین نمونه ای اس��ت که درحال حاضر‬ ‫در دنیا وج��ود دارد‪ .‬این خودرو همچنان به پیش��رانه ‪۶/۷۵‬‬ ‫لیت��ری وی‪ ۸‬که کارخان��ه روی ان قرار داده‪ ،‬مجهز اس��ت‪.‬‬ ‫البته گودوین برای پیشرانه این خودرو یک توربوشارژر ‪۲‬قلو‬ ‫هم ق��رار داده تا قدرت ان چند برابر ش��ود‪ .‬البته قرار دادن‬ ‫این توربوش��ارژر باعث ش��ده چهره ان نی��ز کمی تغییر کند‬ ‫و ظاهر اس��پرت تری به خود بگیرد‪ .‬رادیات��ور این خودرو در‬ ‫صندوق عقب قرار گرفته و با کمک یک لوله که از روی سقف‬ ‫عبور می کند اب را به موتور می رساند که همین‪ ،‬نکته بسیار‬ ‫جالب��ی برای این خودرو به ش��مار می اید‪ .‬نکته دیگر به تایر‬ ‫و رینگ ان مربوط می ش��ود که از یک پورشه پانامرا برداشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬صندلی های جلو مسابقه ای شده و صندلی عقب‬ ‫نیز بیش��تر شبیه یک نیمکت است‪ .‬البته چرم و تودوزی های‬ ‫اصلی در این خودرو باقی مانده و مشابه کارخانه است‪.‬‬ ‫خودروها در اینده‬ ‫ذهن راننده را می خوانند‬ ‫ش��رکت خودروسازی نیس��ان در حال توسعه یک فناوری‬ ‫موس��وم به «مغز به خودرو» اس��ت که می تواند قصد ش��ما‬ ‫ب��رای ش��یوه ران��دن خ��ودرو و گاز دادن را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر اغلب خودروس��ازان در ح��ال کار روی خارج‬ ‫کردن راننده از س��ازوکار هدایت خودرو هس��تند اما نیسان‬ ‫می خواهد به کمک فناوری ه��ای نوین‪ ،‬رانندگی را جذاب تر‬ ‫از گذشته کند‪ .‬فناوری «مغز به خودرو» می تواند امواج مغز‬ ‫را خوانده و بفهمد که راننده قصد انجام چه کاری را دارد‪.‬‬ ‫پ��س از اینکه رانن��ده یک کاله مخص��وص را که می تواند‬ ‫فعالیت ه��ای مغز را اندازه گیری کند‪ ،‬بر س��ر می گذارد‪ ،‬یک‬ ‫س��ازوکار هوش مصنوعی پیش بینی می کند که راننده قصد‬ ‫ترمز زدن یا کار دیگری را دارد‪ .‬این سازوکار بین ‪ ۰/۲‬تا ‪۰/۵‬‬ ‫ثانیه پیش از واکنش شما عمل می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مسئوالن این پروژه می گویند در حالی که‬ ‫همه به فکر توس��عه خودروهای خودران هستند‪ ،‬ما به دنبال‬ ‫ش��یوه ای جال��ب و غیرمنتظره هس��تیم‪ .‬فن��اوری ما عکس‬ ‫خودروهای خ��ودران عمل می کند‪ ،‬به ط��وری که با دریافت‬ ‫س��یگنال های مغز راننده و عمل به انها‪ ،‬رانندگی را جذاب تر‬ ‫و لذت بخش تر می کند‪.‬‬ ‫نیس��ان در خط مقدم توس��عه فناوری خودران و پاک قرار‬ ‫دارد‪ .‬باوجود اینکه دنیا در حال رفتن به س��مت خودروهای‬ ‫خودران اس��ت‪ ،‬نیس��ان می گوید هنوز هم به واسطه توسعه‬ ‫فناوری های��ی مانند «مغز به خودرو» به مش��تریان خود حق‬ ‫انتخاب می دهد تا اگر تمایل به رانندگی دارند‪ ،‬این کار را به‬ ‫شیوه ای لذت بخش انجام دهند‪.‬‬ ‫نیس��ان این فناوری را در نمایشگاه بین المللی سی ای اس‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬معرفی خواهد کرد‪.‬‬ ‫امسال نیز براساس‬ ‫انچه در خبرها امده بود‬ ‫بیشتر خودروسازان با‬ ‫دستاورد تازه به این‬ ‫نمایشگاه امده اند‪.‬‬ ‫برای نمونه هوندا قرار‬ ‫است از کانسپت ‪۳‬ای‬ ‫رباتیک خود رونمایی‬ ‫کند یا مرسدس بنز‬ ‫دنبال نشان دادن‬ ‫سامانه جدید اطالعات‪-‬‬ ‫سرگرمی خود است‬ ‫همزمان با نمایشگاه امسال «سی ای اس» انجام می شود‬ ‫حضور خودروسازان در بزرگترین هم اندیشی فناورانه جهان‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال باید انتظار چه چیزهایی را‬ ‫کشید؟ گزارش پیش رو پاسخ این پرسش است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «س��ی ای اس» با نام کامل نمایشگاه‬ ‫الکترونیکی مصرفی (‪ )CES‬هر س��ال با نو شدن‬ ‫س��ال میالدی اغاز به کار می کند تا ش��رکت های‬ ‫گوناگون از سراس��ر جهان تازه ترین و قبراق ترین‬ ‫فناوری های خ��ود را برای تماش��ا در الس وگاس‬ ‫امری��کا با خود ببرند‪ .‬این نمایش��گاه هر س��ال با‬ ‫شروع هفته دوم ژانویه (میانه دی) اغاز می شود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته و در پنجاهمین سالگرد برگزاری‬ ‫این هم اندیشی فناورانه ‪۱۸۰‬هزار نفر از ان بازدید‬ ‫کردند که ‪۶۵‬هزار نفرشان مدیران اجرایی رده باال‬ ‫و ارشد بودند‪.‬‬ ‫س��ی ای اس‪ ،‬قله رونمای��ی از فناوری های نو در‬ ‫جهان اس��ت که همه نوع دس��تاوردی از دوربین‬ ‫فیلمبرداری تا رادیو ماه��واره ای در ان به نمایش‬ ‫گذاشته می شود‪ .‬در سال های گذشته خودروسازان‬ ‫نیز نمایش پررنگ تری در این هم اندیشی فناورانه‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی هم��واره در ای��ن‬ ‫س��ال ها با دس��ت پر ب��ه این نمایش��گاه امده و با‬ ‫فناوری ه��ای جدی��د نوید خودروه��ای راحت تر و‬ ‫بهتری را به دوس��تداران این صنعت داده اند‪ .‬یک‬ ‫دهه پیش‪ ،‬این نمایشگاه شاهد اغاز روند استفاده‬ ‫از اپلیکیش��ن های تلفن های هوشمند برای ایجاد‬ ‫کارکردهای خودرویی بود‪.‬‬ ‫‪ 5‬س��ال پ��س از ان برخی نش��ان های تجاری‬ ‫مانند لکس��وس و ائودی با برنامه های خودروهای‬ ‫خ��ودران به س��ی ای اس امدند و در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) یعنی ‪ ۲‬س��ال‬ ‫پی��ش نیز جن��رال موتورز ش��ورولت بولت ای وی‬ ‫را معرفی کرد‪ .‬با این حس��اب ش��گفت اور نیست‬ ‫که نمایش��گاه امس��ال نیز سرش��ار از معرفی های‬ ‫خودرویی‪ ،‬از حاش��یه گرفته تا متن‪ ،‬باش��د‪ .‬همه‬ ‫خودروس��ازان در فاصله ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ژانویه (‪ ۱۹‬تا ‪۲۲‬‬ ‫دی) ه��ر انچه در چنت��ه دارند را رو می کنند تا با‬ ‫خیال راحت در روزها و ماه های پیش رو به توسعه‬ ‫انها بپردازن��د و خودروهایی نواورانه تر برای مردم‬ ‫جهان بسازند‪ .‬حال پرس��ش بزرگ اینجاست که‬ ‫پیش بین��ی اینکه کدام یک از خودروس��ازان در‬ ‫س��ی ای اس توجه های بیش��تری را به خود جلب‬ ‫خواهد کرد همیشه کار سختی بوده است‪ .‬اما انها‬ ‫که ش��انس رفتن ب��ه الس وگاس در این روزها را‬ ‫دارند چشم ش��ان از انواع نواوری هایی که هر یک‬ ‫در نوع خود بسیار جذاب بوده اند‪ ،‬پر است‪.‬‬ ‫ای��ن جذابیت ه��ا از معرف��ی نش��ان تج��اری‬ ‫زیرمجموع��ه کیا به ن��ام «درایو وای��ز» (‪Drive‬‬ ‫‪ )Wise‬برای تولید خودروهای خودران در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬تا معرفی کانس��پت تویوتا با‬ ‫نام «زانی» (‪ )Zany‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫امس��ال نیز براس��اس انچه در خبرها امده بود‬ ‫بیش��تر خودروس��ازان با دس��تاورد ت��ازه به این‬ ‫نمایش��گاه امده اند‪ .‬برای نمونه هوندا قرار اس��ت‬ ‫از کانس��پت ‪۳‬ای رباتی��ک خ��ود رونمایی کند یا‬ ‫مرس��دس بنز دنبال نش��ان دادن س��امانه جدید‬ ‫اطالعات‪-‬سرگرمی خود است‪.‬‬ ‫رین اسپید نیز یکی دیگر از عجایب سی ای اس‬ ‫امسال است که ش��رکت سازنده سوئیسی طوری‬ ‫ان را ساخته که می تواند به وسایل نقلیه گوناگون‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬پلتفرم س��رگرمی تویوت��ا و نواوری‬ ‫در طراح��ی داخلی خودروهای خودران فاورس��یا‬ ‫از دیگر جذابیت های این نمایش��گاه خواهند بود‪.‬‬ ‫فولکس واگن ه��م گفته معرفی هایی انجام خواهد‬ ‫داد و هیوندای نیز قول داده از پلتفرم نسل بعدی‬ ‫تش��خیص صدا رونمای��ی کند‪ .‬دیگ��ر خبرها نیز‬ ‫حکایت از ان دارد که نیسان قول رونمایی از یک‬ ‫فناوری بسیار جالب مربوط به کنترل وسیله نقلیه‬ ‫را داده است‪.‬‬ ‫فهرس��ت ارائه شده از ش��رکت کنندگان در این‬ ‫نمایش��گاه نش��ان می ده��د به طورتقریب��ی همه‬ ‫خودروس��ازان ب��زرگ در ان ش��رکت می کنند و‬ ‫فهرس��ت همایش ها نیز نش��ان از برگ��زاری ده ها‬ ‫همایش خودرویی در این نمایشگاه دارد‪« .‬وسایل‬ ‫نقلی��ه خ��ودران در ش��هرهای ف��ردا»‪« ،‬امنیت‬ ‫س��ایبری و صنعت خ��ودرو» و «اینده جابه جایی‬ ‫و خودران ه��ا» از جمله همایش ه��ای خودرویی‬ ‫هستند که برای این رویداد پیش بینی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخبار خودروسازان‬ ‫‹ ‹ فناوری های بیشتر برای خودران ها‬ ‫خودروهای خ��ودران هنوز تا اس��تفاده همگانی‬ ‫فاصل��ه دارن��د و فناوری های��ی که ب��رای خودران‬ ‫ک��ردن خودروه��ا اس��تفاده ش��ده اند همچنان از‬ ‫نظ��ر قانون��ی برای پذی��رش همه مس��ئولیت های‬ ‫خودرو کامل نیس��تند‪ .‬اما شرکت پژوهشی معتبر‬ ‫ «ای اچ اس مارکی��ت» پیش بینی می کن��د امریکا‬ ‫ب��ه زودی یعن��ی ابت��دای س��ال ‪ ۲۰۱۹‬می�لادی‬ ‫(زمستان ‪۱۳۹۷‬خورشیدی) شاهد فروش نخستین‬ ‫خودروهای خودران خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس این پیش بینی ای��ن خودروها در ابتدا‬ ‫به ناوگان حمل ونقل عمومی و ‪ ۲‬س��ال پس از ان‬ ‫یعنی ‪ ۲۰۲۱‬میالدی(‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬خورشیدی) به‬ ‫مش��تریان خواس��تار فروخته خواهند شد‪ .‬کالین‬ ‫بیرد‪ ،‬تحلیلگر ارشد این شرکت پژوهشی دراین باره‬ ‫گفت‪« :‬ای��ن حرک��ت هم اکنون به طور جس��ته و‬ ‫گریخته اغاز ش��ده و مشابه وس��ایل نقلیه سوخت‬ ‫س��لولی به احتمال زیاد هنوز کسی مالکیت کامل‬ ‫انه��ا را نمی خواهد زیرا این وس��ایل نقلیه هنوز در‬ ‫ح��ال ازمایش در محیط واقعی هس��تند»‪ .‬نگاهی‬ ‫به برگزاری این نمایش��گاه در س��ال های گذش��ته‬ ‫نشان می دهد خبرهای گوناگون درباره خودروهای‬ ‫خ��ودران بی تردی��د بخ��ش زی��ادی از اعالن های‬ ‫خودرویی نمایشگاه امسال را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش های امنیت سایبری‬ ‫کارشناس��ان و داوران حاضر در سی ای اس امسال‬ ‫درباره امنیت س��ایبری صحبت ه��ای زیادی خواهند‬ ‫کرد و یک��ی از همایش ه��ای برنامه ریزی ش��ده در‬ ‫همین زمینه است؛ موضوعی که در سال های گذشته‬ ‫تیت��ر یک های زی��ادی را در حوزه خ��ودرو به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬انتظار این است که صحبت ها‬ ‫درباره امنیت س��ایبری در حوزه خودرو حول محور‬ ‫حفاظت وس��ایل نقلیه در برابر هکرها باش��د‪ .‬در این‬ ‫س��ال ها هکرها ب��رای نفوذ به فناوری ه��ای خودران‬ ‫دندان تیز کرده اند و خطر انها بسیار بیش از گذشته‬ ‫حت��ی برای خودروهای��ی که کمتری��ن فناوری های‬ ‫خودران را دارند‪ ،‬حس می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه بدون ش��ک یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫اوردگاه ها ب��رای معرفی فناوری های مقابله با هکرها‬ ‫باقی می ماند و گس��ترش انه��ا بی وقفه ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به گفت��ه کالی��ن بی��رد‪ ،‬ای اچ اس مارکیت‬ ‫پیش بین��ی می کن��د فناوری های مرب��وط به امنیت‬ ‫س��ایبری ی��ا چیزهایی مع��ادل انها تا س��ال ‪۲۰۲۴‬‬ ‫می�لادی (‪۱۴۰۲-۰۳‬خورش��یدی) در ‪۶۸‬میلی��ون‬ ‫خودرو در سراسر جهان به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعیت مجازی فناوری های نو‬ ‫واقعی��ت مج��ازی‪ ،‬جایی که صفحه ه��ای نمایش‬ ‫تصویره��ای مج��ازی را روی پس زمین��ه جهان��ی‬ ‫واقع��ی قرار داده و افراد احس��اس می کنند خود در‬ ‫ان فض��ا هس��تند‪ ،‬راه خود را ب��ه دفترچه راهنمای‬ ‫خودرودارها پیدا کرده است‪ .‬حاال ایا استفاده از این‬ ‫نوع فناوری در خودروها گسترده تر می شود؟ داوران‬ ‫س��ی ای اس درباره ای��ن موضوع و س��وژه های دیگر‬ ‫فناوری صحبت های زیادی خواهند کرد‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از موضوعات موردبحث در همایش های س��ی ای اس‬ ‫امسال اینده حمل ونقل با ورود فناوری های علمی‪-‬‬ ‫تخیل��ی به ح��وزه خودروها اس��ت‪ .‬ای��ن فناوری ها‬ ‫ام��کان ه��ر چی��زی را از واقعیت مج��ازی گرفته تا‬ ‫وس��ایل نقلیه بیومتریک و حت��ی خودروهای پرنده‬ ‫می کنن��د‪.‬‬ ‫فراه��م‬ ‫س��ازوکار بیومتریک به روش های خودکار تشخیص‬ ‫یا تایید هویت یک شخص زنده به وسیله اندازه گیری‬ ‫ویژگی های فیزیولوژیکی یا رفتاری او گفته می شود‪.‬‬ ‫بعی��د به نظر می اید خبری از خ��ودرو پرنده دیگری‬ ‫در س��ی اس اس امسال باش��د اما انتظار کالین بیرد‬ ‫این اس��ت که کیلومترش��مار ‪۳‬بعدی و شیشه جلو‬ ‫به عنوان نمایش��گر واقعیت مجازی در این نمایشگاه‬ ‫معرفی ش��وند‪ .‬شیش��ه جلو خودرو ب��ا فناوری های‬ ‫جدید می تواند مسیر را نمایش یا هشدارهایی درباره‬ ‫عابران پیاده به راننده بدهد‪.‬‬ ‫همه این فناوری ها می توانند با خطاهای کمتری‬ ‫ارائه ش��وند‪ .‬به گفته کارشناسان ای اچ اس مارکیت‬ ‫بس��یاری از خودروهای ام��روزی ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۰۰‬بخش‬ ‫کنترل الکترونیک دارند اما صنعت خودرو به ش��دت‬ ‫به دنبال یکپارچه س��ازی این فضای الکترونیک است‬ ‫ت��ا بتواند پیچیدگی انها را به کمترین میزان ممکن‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫یکپارچه س��ازی به ط��ور قط��ع می توان��د برخ��ی‬ ‫ویژگی های مطالعات درباره رضایتمندی مش��تریان‬ ‫را اصالح کن��د‪ .‬این ویژگی ها عامل مهمی در میزان‬ ‫قابل اعتماد بودن خودروها هستند‪.‬‬ ‫منبع‪Cars.com :‬‬ ‫سرمایه گذاری سنگین فولکس واگن در صنعت خودرو برقی چین‬ ‫فولکس واگ��ن قص��د دارد ‪ ۱۱/۸‬میلی��ارد دالر در‬ ‫بخ��ش خودروه��ای الکتریک��ی و هیبری��دی چین‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ .‬گروه خودروسازی فولکس واگن‬ ‫اع�لام ک��رد قص��د دارد ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۳‬خورش��یدی) مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد یورو (‪۱۱/۸‬‬ ‫میلیارد دالر) به منظور توس��عه و ساخت خودروهای‬ ‫برق��ی و پالگین هیبریدی در چین س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬این تصمیم به دنبال اعمال قوانین سختگیرانه‬ ‫چی��ن برای تولید خودروه��ای کم مصرف و پاک در‬ ‫اینده نزدیک گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفته خواکیم هایزمن‪ ،‬مدیرعامل فولکس واگن‬ ‫منطقه چی��ن‪ ،‬این گروه که ش��امل فولکس واگن و‬ ‫ائودی اس��ت‪ ،‬قصد دارد ‪ ۱۵‬م��دل جدید با مصرف‬ ‫ان��رژی ب��رق (‪ )NEV‬در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال اینده راهی‬ ‫بازار چین کند و ‪ ۲۵‬مدل دیگر نیز برای س��ال های‬ ‫پ��س از ‪ )۱۴۰۳-۰۴( ۲۰۲۵‬در برنام��ه تولی��د قرار‬ ‫دارد‪ .‬میزان تعیین ش��ده تولید و ف��روش خودروها‬ ‫ب��ا ان��رژی ن��و در چین ک��ه بای��د تا س��ال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫می�لادی (‪۱۳۹۷-۹۸‬خورش��یدی) براورده ش��ود‪،‬‬ ‫مش��وق خودروس��ازان چین در تولی��د خودروهای‬ ‫الکتریک��ی و هیبری��دی خواه��د ش��د‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫س��خنگوی فولکس واگن‪ ،‬این شرکت درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬خودرو «ان ای وی» در ب��ازار چین دارد؛‬ ‫ه��ر چند ای��ن مدل ه��ا وارداتی و با حج��م فروش‬ ‫محدود هس��تند‪ .‬هایزمن پیش از نمایش��گاه خودرو‬ ‫گوانگج��و گفت این گروه قصد دارد تا س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۸-۹۹‬خورشیدی)‪ ،‬ساالنه حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار خ��ودرو برقی و نیمه برق��ی در چین به فروش‬ ‫برساند‪ .‬براساس برنامه ریزی ها قرار است سهم تولید‬ ‫این خودروها در خ��ط تولید جهانی فولکس واگن تا‬ ‫س��ال ‪ )۱۴۰۳-۰۴( ۲۰۲۵‬به ‪ ۱/۵‬میلیون دس��تگاه‬ ‫در سال برسد‪.‬‬ ‫هایزمن می گوی��د‪« :‬برخی از ای��ن مدل ها دارای‬ ‫ظرفیت رانندگی ‪ ۴۰۰‬ت��ا ‪ ۶۰۰‬کیلومتری (بیش از‬ ‫‪ ۳۷۰‬مایل) با یک بار شارژ کامل هستند‪ .‬در مقایسه‬ ‫با خودروهای فولکس واگن‪ ،‬تس�لا مدل اس‪ ،‬قابلیت‬ ‫رانندگ��ی بی��ن ‪ ۴۹۰‬ت��ا ‪ ۶۳۲‬کیلومتر را بس��ته به‬ ‫ظرفیت باتری دارد‪ .‬ما به حجم زیادی از خودروهای‬ ‫مصرف کنن��ده انرژی های نو نیاز داریم و در حال کار‬ ‫روی تولید این خودروها هستیم‪».‬‬ ‫گ��روه خودروس��ازی فولکس واگن امیدوار اس��ت‬ ‫بتوان��د ب��ا هم��کاری ش��رکت های زیرمجموع��ه و‬ ‫ش��ریکان سرمایه گذاری خود در چین‪ ،‬حجم فروش‬ ‫خودروه��ای مصرف کننده انرژی های نو را تا س��ال‬ ‫‪ )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬ب��ه می��زان الزم توس��عه دهد‪.‬‬ ‫پیش از این مت تسین‪ ،‬رییس شرکت جنرال موتورز‬ ‫چین به خبرنگاران گفته بود موسس��ه های مشترک‬ ‫چین قادر خواهند بود تا س��ال ‪)۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬‬ ‫حجم فروش خودروهای مصرف کننده انرژی های نو‬ ‫را برای رس��یدن به سهمیه مورد نیاز و بدون نیاز به‬ ‫خرید اعتبار تولید کنند‪ .‬براس��اس این گفته ها هر ‪۲‬‬ ‫ش��رکت جنرال موتورز و شریکان چینی اش در حال‬ ‫تالش برای تامین کمینه اعتبار مورد نیاز هستند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬دی ‪ 19 1396‬ربیع الثانی ‪ 7 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 299‬پیاپی ‪2272‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پشتیبانی مرکزی‬ ‫در طرح جامع پوشاک‬ ‫صادق نجفی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اجرای طرح توسعه پوشاک در ‪ ۵‬استان کشور نشان داد‬ ‫راه اندازی ‪ 8‬شهر پوشاک تا پایان سال ‪98‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اج��رای طرح توس��عه پوش��اک ب��ا ظرفیت های‬ ‫روس��تایی در ‪ ۵‬استان کش��ور از اوایل پاییز امسال‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬ح��ال پس از گذش��ت ح��دود ‪ ۳‬ماه از‬ ‫اجرای ان نش��انه های رش��د صنعت پوشاک کشور‬ ‫در کاهش قاچاق چمدانی ملموس شده و مسئوالن‬ ‫معتقدند این کاهش قاچاق گویای موفقیت طرح در‬ ‫رونق بخشی به تولید پوش��اک در کشور بوده است‪.‬‬ ‫ضمن انکه تولید پوش��اک صنعتی کش��ور در حال‬ ‫توس��عه اس��ت و در بخش کت و ش��لوار‪ ،‬لباس زیر‬ ‫و کی��ف و کفش تولیدات مناس��بی ب��ه بازار عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در این‬ ‫راس��تا به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در اجرای این‬ ‫طرح هر شرکت استانی ‪ ۱۵0‬نفر اشتغال دارد و در‬ ‫ه��ر کارگاه صنعتی دوزندگی در ش��هرهای کوچک‬ ‫و روس��تاها حداقل ‪ ۶۶‬تا ‪ ۱00‬نف��ر دوزنده فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬این شرکت های استانی در ‪ ۵‬استان کشور‬ ‫شکل گرفته و قرار است «شهر پوشاک» در ‪ ۸‬شهر‬ ‫تا سال ‪ 1398‬راه اندازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف ناچیز در فناوری‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی کشور در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» فناوری مورد اس��تفاده در صنعت پوشاک‬ ‫کش��ور را در مقایسه با دنیا مناسب ارزیابی و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اختالف فناوری صنعت پوش��اک با صنایع روز‬ ‫جهان زیاد نیس��ت اما س��رمایه در گ��ردش و بازار‬ ‫مهم ترین مش��کالت انها است‪ .‬در این زمینه دولت‬ ‫باید در کنار س��ازمان صنایع کوچ��ک قرار گیرد و‬ ‫بانک ها نیز همراهی الزم را داش��ته باشند‪ .‬نجفی با‬ ‫اش��اره به اجرای طرح توسعه پوش��اک در روستاها‬ ‫تاکید کرد‪ :‬معیشت و اشتغال روستاها در گرو ایجاد‬ ‫واحده��ای صنعتی در روس��تاها اس��ت‪ .‬برنامه این‬ ‫س��ازمان نیز در مناطق روستایی و دهستان ها برای‬ ‫ایجاد نواحی صنعتی اس��ت تا صنایع شکل گرفته یا‬ ‫در حال تشکیل در این مناطق ساماندهی شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی کشور با اشاره به مشکالت کم ابی در کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله‪ ،‬کش��اورزی به ش��یوه کنونی را‬ ‫محدود می کند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در مناطق روستایی‬ ‫باید چاره ای برای ایجاد اش��تغال‪ ،‬درامد و معیشت‬ ‫افراد اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی برای مقابله با کم ابی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی کش��ور افزود‪ :‬در این شرایط کم ابی‪ ،‬توسعه‬ ‫صنعت پوشاک در روستاها می تواند گزینه مناسبی‬ ‫بر ای ایجاد اش��تغال در این مناطق باشد‪ .‬همان طور‬ ‫که نمونه های موفق ان اکنون در برخی روس��تاهای‬ ‫کش��ور فعال است‪ .‬این سازمان نیز در نظر دارد با به‬ ‫فعلی��ت دراوردن ظرفیت های بیکار صنایع کوچک‬ ‫و اس��تفاده حداکث��ری از ت��وان انها (ک��ه اکنون به‬ ‫طور متوس��ط بین ‪ ۵0‬تا ‪ ۶0‬درصد از ظرفیت ش��ان‬ ‫استفاده می شود)‪ ،‬اش��تغال مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید پوشاک صنعتی‬ ‫نجف��ی ادام��ه داد‪ :‬تامی��ن س��رمایه در گردش و‬ ‫موض��وع تحرک بازار در صنعت پوش��اک باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به دلیل رشد کیفیت تولیدات داخلی در ماه های‬ ‫اخی��ر پوش��اک در کااله��ای چمدان��ی مس��افران‬ ‫خارج از کش��ور کمتر ش��ده که این روند رشد این‬ ‫صنعت را در داخل کش��ور نش��ان می دهد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬تولید پوش��اک صنعتی کش��ور در حال توسعه‬ ‫اس��ت و در بخش کت و ش��لوار‪ ،‬لب��اس زیر و کیف‬ ‫و کفش تولیدات مناس��بی به بازار عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫نجف��ی همچنین از صادرات برخی پوش��اک ایرانی‬ ‫به روس��یه و جمه��وری اذربایجان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تولید پوش��اک صنعتی در کش��ور رو به رشد است‪.‬‬ ‫به ط��ور نمونه‪ ،‬در منطقه ازاد ارس نش��ان تجاری‬ ‫مشترک پوش��اک با برخی کشورهای اروپایی ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق پوشاک با ‪ ۲0‬برنامه‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تصریح کرد‪ :‬س��ند‬ ‫راهبردی صنعت پوش��اک کش��ور ‪ ۲0‬برنامه جدی‬ ‫برای پوش��اک کش��ور دارد؛ مبارزه با قاچاق یکی از‬ ‫برنامه های جدی این سند است و در این ایین نامه‪،‬‬ ‫دول��ت تصویب کرد تا نش��ان های تج��اری خارجی‬ ‫بخش��ی از تولید خود را در داخل کشور انجام دهند‬ ‫و بخشی از ان را صادر کنند‪.‬‬ ‫سلیمانی در ادامه به ایجاد «شهر پوشاک» اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ش��هر مرکز اس��تان یا پرجمعیت‬ ‫کش��ور راه اندازی ش��هر پوش��اک مدنظر اس��ت که‬ ‫مراحل ان در حال انجام است‪ .‬این طرح در راستای‬ ‫اجرای طرح توسعه پوشاک عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی با تش��ریح مدل شرکت های‬ ‫توسعه ای پوش��اک در استان های کشور یاداور شد‪:‬‬ ‫در این مدل در استان های گیالن‪ ،‬اردبیل‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و همدان یک شرکت توسعه‬ ‫پوشاک ش��کل می گیرد تا متولی طراحی‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫تهی��ه مواد اولیه و برش ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در‬ ‫شهرهای کوچک و روس��تاها کارگاه های دوزندگی‬ ‫صنعتی ایجاد می شود که برای هر استان راه اندازی‬ ‫‪ ۱0‬کارگاه در دستور کار است‪.‬‬ ‫سلیمانی با اعالم اینکه درحال حاضر این شرکت ها‬ ‫در ‪ ۵‬اس��تان کش��ور تش��کیل شده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طرح های توجیهی دو استان برای دریافت تسهیالت‬ ‫و منابع مالی بانکی تهیه شده است و طرح توجیهی‬ ‫ش��رکت های ‪ ۳‬اس��تان دیگر نیز تا بیس��تم این ماه‬ ‫تهیه و به بانک کش��اورزی ارس��ال می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫وام های درنظر گرفته ش��ده برای شهرهای کوچک‬ ‫و روس��تایی در هر اس��تان ذی��ل این برنام��ه قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬وی با بیان اینکه نوع پوش��اک مخصوص‬ ‫در هر استان نیز مشخص شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫دل این ش��رکت های استانی یک شرکت ملی شکل‬ ‫می گیرد‪ .‬با انجمن طراحی ایران قرارداد بسته شده‬ ‫است و انجمن چرخ دوزهای کشور نیز با شرکت های‬ ‫خارجی تامین کننده ماش��ین االت در جهت تامین‬ ‫تجهیزات و اموزش ان تفاهمنامه بسته اند‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی با اش��اره به اینکه برای هر‬ ‫ش��رکت استانی نیز مراکز و شرکت فروش در همان‬ ‫اس��تان تدارک دیده خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هر شرکت‬ ‫اس��تانی ‪ ۱۵0‬نف��ر اش��تغال دارد و در ه��ر کارگاه‬ ‫صنعتی دوزندگی در ش��هرهای کوچک و روس��تاها‬ ‫حداقل ‪ ۶۶‬تا ‪ ۱00‬نفر دوزنده فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین سند راهبردی‬ ‫به گفته سلیمانی‪ ،‬سند راهبردی صنعت پوشاک‬ ‫کش��ور در تعام��ل با دفتر توس��عه پوش��اک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و تولیدکنندگان صنفی و‬ ‫صنعتی پوش��اک کش��ور تهیه و تدوین شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن انتظار هس��ت تکانه های صنعت پوش��اک‬ ‫کش��ور در اس��تانه روزهای پایانی سال شدت گیرد‬ ‫ضمن انکه راه اندازی پویش «خرید کاالی ایرانی» و‬ ‫فرهنگ سازی برای مصرف کاالی ایرانی نیز اثرگذار‬ ‫ب��وده و به تحقق اه��داف در برنامه های ملی کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ط��رح توس��عه اش��تغال‬ ‫روستایی با استفاده از ظرفیت‬ ‫صنع��ت پوش��اک براس��اس‬ ‫منطق «فست فش��ن» طراحی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بودجه این طرح‬ ‫مش��خص ش��ده و با همکاری‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودج��ه‬ ‫مرتضی انوشه‬ ‫ساختار اجرایی ان نیز تعریف‬ ‫کارشناس صنایع کوچک‬ ‫شده است‪ .‬راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعتی با ‪ ۳‬میلیارد تومان در‬ ‫این طرح دیده ش��ده که به نوعی پاش��نه اشیل این طرح به‬ ‫شمار می رود‪ .‬برای حل این مشکل نیز اقدام شده است‪ .‬در این‬ ‫طرح راه اندازی شرکت پشتیبان مرکزی درنظر گرفته شده که‬ ‫در کل کش��ور فعالیت ها را هدایت می کند و از س��وی انجمن‬ ‫پوش��اک به عنوان عامل اجرایی تغذیه می شود‪ .‬تمامی موارد‬ ‫مربوط به اموزش‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬فروش و مدیریت فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای از س��وی ش��رکت پش��تیبان کنت��رل می ش��ود‪.‬‬ ‫‪ ‬در طرح توسعه اشتغال روستایی زنجیره ارزش تولید و تامین‬ ‫پوشاک لحاظ ش��ده است‪ .‬فعالیت های زنجیره ارزش پوشاک‬ ‫بین ‪ ۳‬رکن شرکت پشتیبان مرکزی‪ ،‬شرکت پشتیبان استانی‬ ‫و کارگاه های روس��تایی تقسیم شده است‪ .‬بنابراین واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک روس��تایی برای کارگاه دوخت طراحی شده و‬ ‫این چنی��ن با ارزش افزوده درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬دوام خواهند‬ ‫اورد‪ .‬در این طرح امده که ‪ ۳۱‬شرکت پشتیبان استانی برای‬ ‫برش‪ ،‬بسته بندی و شست وشو دیده شده است‪ .‬این شرکت ها‬ ‫بازاریابی‪ ،‬فروش و اموزش را انجام می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح نوپدیدار بوده و زمان اج��رای ان تا افق ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ .‬اشتغالزایی مستقیم طرح نیز ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫نفر پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬در شرکت پشتیبان‬ ‫مرکزی فقط در بخش فروش و فروش��گاه های زنجیره ای ‪۳۰‬‬ ‫هزار نفر اش��تغال پیش بینی ش��ده اما در ‪ ۶۲۰‬کارگاه استانی‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬هزار نف��ر با اعتبار ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫دیده شده است ‪ .‬بازوی اجرایی‪ ،‬مشاور اجرایی و ناظر اجرایی‬ ‫این طرح نیز انجمن پوش��اک اس��ت که اعضای ان صاحبان‬ ‫نام و نش��ان های مطرح پوشاک در بازار داخل هستند‪ .‬در این‬ ‫طرح ابهاماتی وجود دارد که از طرفی به رونمایی نشدن طرح‬ ‫مربوط می شود‪ .‬شرکت های پشتیبان را افراد اگاه و متخصص‬ ‫تاس��یس می کنن��د که س��ابقه فعالیت در صنعت نس��اجی و‬ ‫پوشاک را دارند‪ .‬بنابراین شرکت های استانی نیز از خبره های‬ ‫صنعت پوشاک تشکیل می ش��ود‪ .‬دوخت‪ ،‬یکی از ساده ترین‬ ‫فعالیت ها در صنعت پوشاک است؛ چرخ کار با اموزش ابتدایی‬ ‫می تواند با دستگاه های دوخت فعالیت کند‪.‬‬ ‫در این کارگاه های روستایی دوخت و اتوکاری انجام می شود‬ ‫اما کارهایی مانند شست وشو که به تصفیه خانه‪ ،‬ماشین االت و‬ ‫افراد متخصص نیاز دارد در شرکت های پشتیبان استانی انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬بنابراین در بخش روستا فقط اشتغال دیده شده است‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه ب��ا منط��ق «فست فش��ن» ب��ه عن��وان تجربه‬ ‫موف��ق جهان��ی کار کنی��م و بازاریاب��ی پوش��اک را ب��ه نهاد‬ ‫تخصص��ی ک��ه هم��ان ش��رکت پش��تیبان مرک��زی اس��ت‬ ‫واگ��ذار کنیم به طور قطع ش��بکه ها پی��دا و مدیریت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همان طور که مواد اولیه کنترل خواهد ش��د ش��بکه توزیع‬ ‫و و ف��روش داخل��ی و خارج��ی نی��ز مدیریت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اکنون زنجیره مناس��بی در تولید پوش��اک وج��ود ندارد‪ ،‬در‬ ‫نتیجه تولید پراکنده اس��ت و امکان صادرات نیست‪ .‬اموزش‬ ‫مناس��ب داده نمی ش��ود و کیفیت مناس��ب ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫بنابراین ش��رکت پش��تیبان مرک��زی با طراحی مناس��ب به‬ ‫ص��ادرات محصول خواه��د پرداخت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫ارزش بازار داخلی پوشاک حدود ‪۱۵‬میلیارد دالر با ‪۲۸۰‬هزار‬ ‫نفر اشتغال است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهلیت سرمایه گذار‪ ،‬ضامن موفقیت سرمایه گذاری‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۵‬دول��ت الیح��ه ای دو فوریت��ی را ب��ا هدف‬ ‫برداش��ت ‪ ۱/۵‬میلی��ارد دالر از صندوق توس��عه ملی و‬ ‫ب��ه منظور رونق اش��تغال در مناطق روس��تایی و مرزی‬ ‫کمتر برخوردار به مجلس شورای اسالمی تحویل داد که‬ ‫شو قوس های فراوان‪ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫س��رانجام و پس از ک ‬ ‫تصویب نهایی رسید و به دولت اجازه برداشت از صندوق‬ ‫توسعه ملی داده شد‪.‬‬ ‫در نخس��تین قدم از اجرای این طرح بود که ش��هریور‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح‬ ‫پوشاک در مناطق روستایی با حضور محمد باقر نوبخت‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان برنامه و بودجه و محمد ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به امضا رسید‪.‬‬ ‫بر اس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬قرار است با اعتبار حدود ‪۲۱‬‬ ‫هزار میلیارد ریال برای ساخت ‪ ۶۲0‬واحد تولید پوشاک‬ ‫در مناطق روس��تایی ‪ ۳۱‬استان اقدام شود و برای شروع‬ ‫به کار‪ ۵ ،‬اس��تان دارای باالترین نرخ بیکاری در کشورو‬ ‫البته کمت��ر توس��عه یافته مانند اردبی��ل‪ ،‬چهار محال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمانش��اه و گیالن انتخاب ش��دند تا‬ ‫با دریافت تس��هیالت کم بهره‪ ،‬در جهت تولید پوشاک و‬ ‫اشتغال نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫در خبرها تعداد کل اش��تغال ایجاد ش��ده در این طرح‬ ‫افزون بر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۸0‬نفر بیان ش��ده اس��ت که به نظر‬ ‫درست نمی رس��د زیرا در چنین حالتی هزینه ایجاد هر‬ ‫شغل روس��تایی بیش از حدود ‪ ۳۸۴‬میلیون تومان بوده‬ ‫که غیرمعقول است‪.‬‬ ‫طب��ق معمول س��ال های گذش��ته‪ ،‬این ط��رح نیز در‬ ‫راس��تای اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی تعریف‬ ‫شده و قرار اس��ت تولیداتی صادرات محور داشته باشد و‬ ‫انتظار مسئوالن این اس��ت که با تاسیس این واحدهای‬ ‫روستایی‪ ،‬س��هم تولیدات داخلی در بازار داخل افزایش‬ ‫یابد و از حجم و ارزش پوش��اک قاچاق به داخل کش��ور‬ ‫نیز کاسته شود‪.‬‬ ‫در اینکه ایجاد اش��تغال در مناطق روس��تایی و کمتر‬ ‫توس��عه یافته از اهداف و وظایف دولت ها اس��ت‪ ،‬ش��کی‬ ‫بو کار در‬ ‫نیس��ت‪ .‬این سیاس��ت هم باع��ث رونق کس�� ‬ ‫روس��تاها شده و از مهاجرت اهالی این مناطق به شهرها‬ ‫جلوگیری می کند و هم بر افزایش تولید ناخالص داخلی‬ ‫موثر بوده و به توسعه این مناطق منجر می شود‪.‬‬ ‫همچنین در اینکه رشته صنعتی پوشاک‪ ،‬از رشته های‬ ‫ب��ا ارزش اف��زوده بس��یار ب��اال ب��وده و دارای کمترین‬ ‫س��رانه س��رمایه گذاری برای ایجاد اش��تغال و دوستدار‬ ‫محیط زیست است شکی نیست‪.‬‬ ‫اما اینکه برای توس��عه صنعت پوشاک با‬ ‫روستاها‪ ،‬تثبیت سکنه انها و احیانا تولیداتی‬ ‫محوریت تولید صادراتی و رقابت با غول های‬ ‫با اس��تانداردهای محلی مفید باش��د اما به‬ ‫شناخته ش��ده جهانی با گردش ساالنه بیش‬ ‫طور قطع اهداف صادراتی کش��ور و مبارزه‬ ‫از ‪ ۱۴00‬میلیارد دالر و مبارزه با واردات ان‬ ‫با قاچاق را محقق نخواهد کرد‪.‬‬ ‫به صورت قاچاق به داخل کش��ور‪ ،‬به ایجاد‬ ‫وقتی ش��هرهایی مانند می�لان‪ ،‬پاریس‪،‬‬ ‫کارگاه ه��ای تولیدی در مناطق��ی با درجه‬ ‫نیویورک‪ ،‬لندن و اس��تانبول مراکز طراحی‬ ‫توسعه یافتگی پایین و با ظرفیت های محدود‬ ‫پوشاک و نش��ان های تجاری معتبر جهانی‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫اقدام کنیم و تنها ش��رط ایجاد این واحدها‬ ‫هستند‪ ،‬چگونه انتظار داریم این کارگاه های‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫را‪ ،‬نرخ ب��االی بیکاری در ان منطقه تعریف‬ ‫تولید پوشاک روستایی در کشورمان بتواند‬ ‫و تعیین کنیم‪ ،‬تا حدودی س��اده انگاش��تن‬ ‫ب��ا انها رقاب��ت کند و جلوی قاچ��اق ان به‬ ‫ظرفیت ها و قابلیت های صنعت جهانی پوشاک و رقیبان‬ ‫کشور را بگیرد؟‬ ‫بوده و باعث اتالف منابع مالی و ارزی کشور خواهد شد‪ .‬‬ ‫کاش چنین تس��هیالت ریالی یا ارزی از محل صندوق‬ ‫برای توسعه هر رش��ته صنعتی‪ ،‬به ویژه صنعتی ممتاز‬ ‫توس��عه ملی یا هر منبع دیگری را با نرخ تس��هیالت ‪۹‬‬ ‫مانند پوشاک که امیخته ای از هنر‪ ،‬مد‪ ،‬سلیقه و صنعت‬ ‫درصدی دراختیار س��رمایه گذارانی که اهلیت انها برای‬ ‫اس��ت و ب��ا روح و روان مردم س��رو کار دارد‪ ،‬باید نکات‬ ‫صنع��ت کش��ور احراز ش��ده اس��ت‪ ،‬می گذاش��تیم تا با‬ ‫بیشتری را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ش��ناختی که از بازار های داخلی و جهان��ی دارند‪ ،‬برای‬ ‫صرف باال بودن نرخ بیکاری در یک منطقه جغرافیایی‬ ‫تاس��یس و توس��عه واحدهای بزرگ صادراتی ‪ -‬تولیدی‬ ‫در کش��ور یا توس��عه نیافتن ان بخش‪ ،‬نمی تواند مالک‬ ‫پوش��اک اقدام می کردند ک��ه در ان صورت هر دو هدف‬ ‫خوبی برای ایجاد صنعت پوش��اک ب��ا اهداف صادراتی و‬ ‫اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات‬ ‫مقابله با نشان های تجاری معتبر جهانی باشد‪.‬‬ ‫غیر نفتی محقق می شد‪.‬‬ ‫چنی��ن کارگاه هایی می توان��د برای س��رگرمی مردم‬ ‫بدیهی است که در چنین حالتی‪ ،‬هدف ایجاد اشتغال‬ ‫محقق می ش��د و از اتالف منابع مالی و ارزی کش��ور نیز‬ ‫جلوگیری به عمل می امد‪ .‬منظور از اهلیت سرمایه گذار‪،‬‬ ‫انتخاب افراد شایس��ته ای اس��ت که در صنعت مربوط به‬ ‫خوشنامی معروف هستند‪ ،‬دارای سابقه و تجربه کافی در‬ ‫ایجاد‪ ،‬اداره و توس��عه واحدهای صنعتی مشابه هستند‪،‬‬ ‫تعامل خوبی با نظام بانکی کش��ور دارند‪ ،‬بارها به عنوان‬ ‫صادر کننده نمونه ملی و اس��تانی انتخاب ش��ده اند و در‬ ‫بازارهای جهانی نیز به خوبی ش��ناخته ش��ده هس��تند‪.‬‬ ‫کش��ف چنین افرادی کار پیچیده ای نیست‪ .‬این افراد در‬ ‫هر رشته صنعتی از جمله نساجی و پوشاک شناخته شده‬ ‫هس��تند و رزوم��ه کاری انها در دفات��ر تخصصی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت موجود‬ ‫و قابل دستیابی است‪.‬‬ ‫ب��دون ش��ک‪ ،‬ق��رار دادن مناب��ع ارزی و ریالی دولت‬ ‫در اختیار این افراد ش��ناخته ش��ده و امتحان پس داده‪،‬‬ ‫موفقیت اجرای طرح های ایجادی و توسعه ای را تضمین‬ ‫کرده و دولت را به اهدافش نزدیک تر می کند و نگرانی ها‬ ‫از اینک��ه عاقبت این طرح هم مش��ابه ط��رح بنگاه های‬ ‫زود بازده شود را نیز برطرف می کند‪.‬‬ ‫در این گونه موارد تش��کل های مربوط می توانند نهایت‬ ‫کمک و همکاری را با دولت داشته باشند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 299‬پیاپی ‪2272‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 17‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 19‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 7‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫افت حکمرانی بیت کوین‬ ‫حاکمیت بیت کوین بر بازار ارز دیجیتال به پایین ترین میزان خود‬ ‫رسیده و علت ان افزایش عالقه به سکه های مجازی دیگر است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬درحال حاضر ارزش بازار بیت کوین‬ ‫برابر با ‪ ۲۳۱‬میلیارد دالر یا حدود ‪ ۳۶‬درصد از کل ارزش بازار ارزهای‬ ‫دیجیتال اس��ت که این پایین ترین س��هم بازاری است که بیت کوین‬ ‫تاکنون در اختیار داشته است‪ .‬پایین ترین میزان قبلی سهم بیت کوین‬ ‫از ب��ازار ارزهای دیجیتال‪ ۳۷ ،‬درصد در ماه ژوئن بود‪ .‬در مقابل‪ ،‬باید‬ ‫توجه داشت که در اغاز س��ال گذشته میالدی سهم بازار بیت کوین‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰‬درص��د بود‪ .‬اصطالح «حکمرانی» به درصد س��هم یک‬ ‫ارز دیجیت��ال منحصر به فرد‪ ،‬از کل بازار س��رمایه ارزهای دیجیتال‬ ‫جهان گفته می شود‪ .‬طبق داده های کوین مارکت کپ دات کام‪ ،‬میزان‬ ‫کل سرمایه موجود در بازار ارزهای دیجیتال جهان درحال حاضر برابر‬ ‫با ‪ ۶۴۰/۴‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫طبق ش��اخص ن��رخ بیت کوین در پایگاه کوین دس��ک‪ ،‬در س��ال‬ ‫گذشته نرخ بیت کوین بیش از ‪ ۱۳۰۰‬درصد رشد کرد‪ .‬افت حکمرانی‬ ‫بیت کوین که اول دس��امبر در سطح ‪ ۵۵‬درصد قرار داشت‪ ،‬ناشی از‬ ‫س��قوط قیمت ها و همچنین افزایش عالقه به ارزهای دیجیتال دیگر‬ ‫مانند اتروم‪ ،‬ریپل و الیت کوین است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اول دس��امبر ارزش بازار ریپ��ل حدود ‪ ۳‬درصد از کل‬ ‫س��رمایه بازار ارزهای دیجیتال بود‪ .‬امروز س��هم این ارز دیجیتال به‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬درصد رسیده است‪ .‬نرخ ریپل در سال گذشته میالدی تا‬ ‫‪ ۳۶‬هزار درصد رشد کرد و درحال حاضر از لحاظ ارزش بازار‪ ،‬دومین‬ ‫ارز دیجیتال مهم دنیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫زمین‪ :‬از دست ادمیزاد تب و لرز گرفتم‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫پایان دوره ارامش زمین‬ ‫«گسترش صنعت» بررسی کرد‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹ضرر ‪ ۸۰‬میلیون دالری صنایع چرم سازی‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنع��ت چرم ای��ران در‬ ‫گفت وگو با پایگاه خبری گس��ترش‪ ،‬در این باره با اش��اره‬ ‫به مهم ترین معض�لات تولیدکنندگان صنعت چرم ایران‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۱۵‬سال گذش��ته به اندازه ای امراض دام شیوع‬ ‫یافته که س��ورت های پوست (درجه بندی کیفیت پوست)‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته اکنون به زیر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫رسیده و س��الی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬میلیون دالر را تولیدکنندگان‬ ‫بای��د برای ض��رر اختالف س��ورت پرداخ��ت کنند‪ .‬علی‬ ‫حسن زاده اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه اکنون پوست به صورت‬ ‫خام صادر می ش��ود‪ ،‬مانند پوست ساالمبور که مو یا پشم‬ ‫پوست زدوده و با اسید و نمک کنسرو می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون از صنعت چرم کشور حمایت نمی شود‬ ‫و جای بس��ی تاس��ف اس��ت که همین توان کمی را که‬ ‫تولیدکنندگان چرم برای تولید دارند دولت به عنوان هایی‬ ‫مختلف مانند مالیات و ارزش افزوده از انها می گیرد‪.‬‬ ‫به گفته ریی��س هیات مدیره انجمن صنعت چرم ایران‪،‬‬ ‫درحال حاضر در صنعت چرم کش��ور مشکلی برای تولید‬ ‫وجود ندارد و مشکل کنونی نوع سیاست گذاری ها است‪.‬‬ ‫حسن زاده خاطر نشان کرد‪ :‬اکنون ‪ ۳‬نوع پوست از جمله‬ ‫گوسفندی‪ ،‬بزی و گاوی در کشور وجود دارد؛ پوست گاوی‬ ‫برای تولید محصوالتی مانند کمربند‪ ،‬کیف و کفش به کار‬ ‫می رود‪ .‬پوس��ت بزی برای استر کفش استفاده می شود و‬ ‫پوست گوسفندی برای پوشاک چرمی مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اکنون مصرف پوست گوسفندی‬ ‫بیشتر از سایر پوست ها است و حدود ‪ ۱۸‬میلیون در سال‬ ‫میزان کش��تار گوسفند اس��ت که بهره برداری پوست ان‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۸‬میلیون تن می شود‪.‬‬ ‫حس��ن زاده تصریح کرد‪ :‬تمامی ماش��ین االتی که برای‬ ‫تولید چرم به کار می رود‪ ،‬فرس��وده است و مواد شیمیایی‬ ‫ک��ه برای صنعت چرم وارد می ش��ود نخس��ت در درهای‬ ‫ورودی بی��ن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد ع��وارض و حدود ‪ ۹‬درصد‬ ‫ارزش افزوده برای ان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدی��ره انجمن صنعت چرم ای��ران افزود‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان باید‪ ۴۰‬درص��دی را که ب��ه دولت برای‬ ‫ع��وارض و ارزش افزوده پرداخت می ش��ود‪ ،‬بپردازند و در‬ ‫نهایت نرخ تمام شده محصول باال می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹فراوری فقط ‪ ۳۰‬درصد پوست تولیدی‬ ‫اما مشکالت فعاالن صنعت چرم به اینجا ختم نمی شود‬ ‫چرا که کارشناس��ان این صنعت خبر از فراوری ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد پوس��ت می دهند و معتقدند که باقی ان از طریق‬ ‫نهاد های غیررسمی به دیگر کشورها صادر می شود‪.‬‬ ‫هوش��نگ خوش لح��ن در گفت وگ��و با پای��گاه خبری‬ ‫گس��ترش‪ ،‬در این باره این گونه نظر داد؛ درحال حاضر دو‬ ‫عامل داخلی و خارجی بر نرخ تمام شده محصوالت صنعت‬ ‫چرم تاثیرگذار اس��ت‪ .‬عوامل خارج��ی به تحریم ها و نرخ‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ایا تا به حال این پرس��ش برای شما به وجود امده که‬ ‫چ��را باید برای خری��د محصوالت چرم ایرانی نس��بت به‬ ‫س��ایر چرم ها پول بیش��تری پرداخت کنید؟ شاید قدری‬ ‫ناراحت کننده باشد اما باید بگوییم ظرفیت های باالیی در‬ ‫صنعت چرم کش��ور برای فراوری پوس��ت گاو و گوسفند‬ ‫وج��ود دارد ام��ا تولیدکنندگان این عرص��ه اندر خم یک‬ ‫کوچه برای پرداخت هزینه های خود مانده اند و برخی دیگر‬ ‫توان پیمودن ادامه راه را ندارند‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش‪ ،‬باید این واقعیت را قبول کنیم ان طور که باید‬ ‫و شاید زیرس��اخت های الزم برای فعالیت تولیدکنندگان‬ ‫چ��رم را فراهم نکرده ایم و ای��ن تولیدکنندگان مجبور به‬ ‫پرداخت هزینه های باالیی در مسیر تولید از جمله مالیات‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی و تعرفه های بس��یار زیاد و باالی گمرکی‬ ‫هستند‪ .‬برای شناخت بیشتر مشکالت این تولیدکنندگان‬ ‫به سراغ کارشناس��ان این حوزه رفته ایم تا مشخص شود‬ ‫برای ح��ل درد این تولیدکنندگان و ایجاد ش��رایط برای‬ ‫ادامه حیات انها در عرصه اقتصادی چه راه حل هایی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪70‬درصد چرم ایران خام صادر می شود‬ ‫نامتعارف واردات برخی از مواد اولیه برمی گردد‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬نوسانات نرخ‬ ‫ارز بر این موضوع بی تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬درواقع این عوامل‬ ‫موجب ش��ده نرخ مواد ش��یمیایی در حوزه صنعت چرم‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد بیش��تر از نرخ معمول جهانی به ‬ ‫دست مصرف کننده ایرانی برسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از عوامل داخل می توان به خام فروشی‬ ‫به ویژه در مناطق مرزی کش��ور اش��اره کرد که به صورت‬ ‫غیرقانونی از کشور خارج می شود‪ .‬فرسودگی ماشین االت‬ ‫و بی توجهی به فناوری های روز نیز از دیگر عواملی اس��ت‬ ‫که نرخ تمام شده محصول نهایی را باال می برد‪.‬‬ ‫ن حال‪ ،‬اکنون‬ ‫این کارش��ناس صنعت چرم افزود‪ :‬ب��ا ای ‬ ‫چ��رم ایران��ی صادر می ش��ود اما ص��ادرات تکمیلی چرم‬ ‫نداری��م‪ .‬درواقع ص��ادرات چرمی که طراح��ی و رنگ ان‬ ‫تکمیل ش��ده باشد‪ ،‬صادر نمی ش��ود چراکه هنوز فناوری‬ ‫الزم برای فراوری چرم در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫خوش لحن در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا اماری از‬ ‫میزان تولید پوست در کشور وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬میزان‬ ‫واقعی تولید پوست در کشور مشخص نیست اما صادرات‬ ‫پوس��ت گاوی نسبت به صادرات پوست بزی و گوسفندی‬ ‫بیش��تر اس��ت که به ترکیه صادر می شود و با فراوری که‬ ‫در این کشور روی ان انجام می شود به کشورهای اروپایی‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرصتی برای جوالن قاچاقچیان‬ ‫حال تمام این مشکالت از یک سو و جوالن قاچاقچیان‬ ‫در این فضا موضوع دیگری اس��ت که علی اصغر رستم پور‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجم��ن صنعت چرم ایران در گفت وگو‬ ‫با پایگاه خبری گس��ترش به ان اشاره کرد و گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که نرخ پوس��ت کاهش پیدا می کند قاچاقچیان از راه های‬ ‫مختلف رس��می و غیررس��می پوس��ت را در این زمان از‬ ‫کشور خارج می کنند بنابراین تولیدکنندگان کمتر زمانی‬ ‫می توانند محصول با قیم��ت پایین تولید کنند البته این‬ ‫موضوع درباره پوست گوس��فند به دلیل تولید باال صدق‬ ‫نمی کند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که دلیل نرخ باالی‬ ‫محصوالت چرم ایرانی چیس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬اکنون مواد‬ ‫اولیه صنعت چرم از خارج کش��ور وارد می شود و به دلیل‬ ‫چن��د تولیدکننده داخل و حمای��ت از تولید داخل تعرفه‬ ‫باالیی را برای واردات پرداخت می کنیم‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن صنعت چرم ایران تصریح کرد‪ :‬متاسفانه گران ترین‬ ‫بیمه‪ ،‬تامین اجتماعی اس��ت ک��ه کارفرما ‪ ۲۳‬درصد باید‬ ‫برای بیمه پرداخت کند‪ .‬همچنین بهره وری در بخش کار‬ ‫و کارگری نس��بت به سایر کشورها کمتر است و باالترین‬ ‫به��ره بانکی با رقم ‪ ۱۸‬درصد برای تولیدکننده محاس��به‬ ‫می شود که البته سود واقعی تسهیالت بیش از ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته رس��تم پور‪ ،‬اکنون تمام��ی تولیدکنندگان مواد‬ ‫ی‬ ‫ش��یمیایی غیرفعال هستند و فقط نامی از شرکت ها باق ‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ب��رای واردات مواد‬ ‫ش��یمیایی صنعت چ��رم باید ‪ ۲۴‬درص��د ارزش افزوده و‬ ‫مالیات هم پرداخت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم اخر‪...‬‬ ‫صنع��ت چرم ای��ران یک��ی از عرصه های تولید اس��ت‬ ‫ک��ه می توان��د عالوه بر تامی��ن نیاز داخل ام��کان ارزی و‬ ‫اشتغالزایی را برای کشور مهیا کند بنابراین الزم بود تا در‬ ‫راس��تای رفع مشکالت انها گام های اساسی برداشته شود‬ ‫به همین دلیل در روزهای گذشته‪ ،‬شورای اقتصاد مصوبه‬ ‫جدید عوارض صادرات پوست را اعالم کرد تا در این راستا‬ ‫اقدامی حمایتی از صنعت چرم کشور انجام داده باشد‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه ش��ورای اقتصاد‪ ،‬میزان عوارض پوست‬ ‫گاوی و وتبلوی گاوی با کاهش ‪ ۵‬درصد عوارض صادراتی‪،‬‬ ‫به ترتیب ‪ ۴۰‬و ‪ ۲۵‬درصد نرخ پایه صادراتی تعدیل ش��ده‬ ‫اس��ت و عوارض پوس��ت گاوی و وتبلوی گاوی با کاهش‬ ‫‪ ۵‬درص��د ع��وارض صادراتی به ترتی��ب ‪ ۴۰‬و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫نرخ پایه صادراتی تعدیل ش��ده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬وضع‬ ‫عوارض صادراتی پیه صنعتی که از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مبنی بر وضع عوارض صادراتی پیش��نهاد‬ ‫ش��ده بود نیز با مخالفت وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬بدون‬ ‫عوارض صادراتی مصوب شد‪.‬‬ ‫امیدواریم با این تصمیم دولت در اینده ای نه چندان دور‬ ‫شاهد رفع مشکالت صنعت چرم باشیم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫محدود شدن صنایع به بازار داخل یعنی حذف ‪ ۴0‬درصد ظرفیت‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬چاره ای جز این نداریم که از صنعت به‬ ‫واسطه کنترل واردات حمایت کنیم‪ ،‬که البته این روش‬ ‫نیز از طریق نظام تعرفه ای هوش��مند انجام می شود اما‬ ‫اصولی نیس��ت‪ .‬محمدرضا نجفی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت درب��اره کاهش بازده و فعالیت ب��ا کمترین توان‬ ‫تولی��د واحدهای تولیدی کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬کاهش‬ ‫بهره وری و ب��ازده تولید‪ ،‬اعم از کاال یا خدمت‪ ،‬به طور‬ ‫عمده به دالیل و شرایط محیطی حاکم بر بخش تولید‬ ‫کشور برمی گردد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫بو کار تعیین کننده‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه محیط کس ‬ ‫ت��ام و تمام سرنوش��ت تولید و تولیدکنندگان اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای اینکه کاالی رقابتی و دارای مزیت‪ ،‬تولید‬ ‫ش��ود و به فروش برسد باید ملزومات و نیازهای ان در‬ ‫یک شبکه بازرگانی و مالی کارامد و رقابتی تامین شود‪،‬‬ ‫ساختار تولیدی نیز بهره ور با قابلیت تولیدی متناسب‬ ‫با نیاز بازار باشد‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪،‬‬ ‫اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬زنجی��ره تولیدی کارامد‪ ،‬انعطاف پذیر و اقتصادی‪،‬‬ ‫نیازمند محی��ط و محاطی تا حد امکان متعارف مانند‬ ‫سایر تولیدکنندگان و رقیبان است‪ ،‬تولیدکنندگان ما‬ ‫بو کار دچار تنگنا و‬ ‫به طور عمده از ناحیه محیط کس�� ‬ ‫عقب ماندگی در حفظ و توسعه سطح و کیفیت عملکرد‪،‬‬ ‫ظرفیت‪ ،‬امکانات و موقعیت های خود در تامین‪ ،‬تولید‬ ‫و فروش ش��ده اند‪ .‬وی ضمن اش��اره به اینکه باید در‬ ‫زنجیره تامین امکان دسترسی به تمامی لوازم و منابع‬ ‫م��ورد نیاز تولید ب ه صورت رقابتی‪ ،‬با قیمت‪ ،‬کیفیت و‬ ‫در زمان مناس��ب باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولیدکننده باید به‬ ‫منابع مالی مورد نیاز خود در فضای رقابتی دسترس��ی‬ ‫داش��ته باشد و بتواند از طریق جذب سرمایه‪ ،‬فاینانس‬ ‫و‪ ...‬مناب��ع مال��ی‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬ماش��ین االت‪،‬‬ ‫قطعات و سایر نیازهای خود را به صورت رقابتی تامین‬ ‫کند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اینکه تولیدکنندگان اگر نیاز خود را ب ه صورت‬ ‫رقابتی تامین کنند‪ ،‬می توانند محصولی با کیفیت‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام شده مناس��ب و مورد نیاز بازار تولید کند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر تولیدکننده نتواند محصول خود را به فروش‬ ‫برس��اند ظرفیت های تولید جذب نش��ده باقی می ماند‬ ‫و در نتیج��ه حج��م و تی��راژ تولید او کاه��ش می یابد‬ ‫و به مقی��اس اقتصادی تولید نمی رس��د که در نتیجه‬ ‫نرخ تمام ش��ده افزایش می یابد‪ .‬نرخ تمام ش��ده در یک‬ ‫دوره به ایجاد اش��کال در بازار منجر می ش��ود بنابراین‬ ‫مولفه دسترسی متعارف به بازارهای هدف نیز از لوازم‬ ‫ضروری برای نگهداش��ت س��طح و توس��عه در محیط‬ ‫صنعت از اهمیتی اس��تراتژیک برخوردار اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه امروز بنگاه هایی موفق هس��تند که‬ ‫می توانن��د حدود ‪ ۳۰‬درصد از محصوالت خود را صادر‬ ‫کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای صادر کردن محصوالت اشکاالت‬ ‫خارج از حوزه کسب وکار نباید در مسیر تولیدکنندگان‬ ‫باش��د‪ .‬تولیدکنندگان در گذشته و تاحدودی هنوز هم‬ ‫ق دو یا چندجانبه با‬ ‫به دالیل تحریمی و نداش��تن تواف ‬ ‫بازارهای هدف امکان رقابت و دسترس��ی به بازارهای‬ ‫هدف را نداش��ته و ندارن��د‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫ش��میرانات‪ ،‬اسالمش��هر و پردیس در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ضمن اش��اره به اینکه صادرکنن��دگان باید‬ ‫بتوانن��د درامد حاصل از صادرات خود را بدون دغدغه‬ ‫در زم��ان مناس��ب و به صورت ایمن به کش��ور انتقال‬ ‫دهن��د‪ ،‬که متاس��فانه این امکان نی��ز در موارد زیادی‬ ‫وجود نداشته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با وجود چنین شرایطی‬ ‫بخش��ی از محصول کش��ور که باید صادر شود امکان‬ ‫صادرات پی��دا نمی کند و تولیدکنندگان به بازار داخل‬ ‫محصور می ش��وند که ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��د ظرفیت های‬ ‫تولیدی غیرعملیاتی می ش��ود و همین مسئله‪ ،‬فاصله‬ ‫از مقیاس اقتصادی تولید را به دنبال دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!