روزنامه گسترش صنعت شماره 301 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 301

روزنامه گسترش صنعت شماره 301

روزنامه گسترش صنعت شماره 301

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تسهیالت ویژه برای کارافرینی زنان در شهرک های صنعتی‬ ‫بانوان کارافرین امروز تا حدی به جایگاه شایس��ته خود رسیده اند‪ .‬در این راستا‪ ،‬مسئوالن‬ ‫معتقدند نباید امروز فرصت های به وجود امده را از دس��ت داد زیرا ارتقای س��طح مشارکت‬ ‫زنان در عرصه اقتصادی و کارافرینی امری مهم و اجتناب ناپذیر اس��ت و با توجه به اهمیت‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی که بر استفاده از ظرفیت های بی بهره تاکید دارد‪ ،‬باید حمایت‬ ‫از بانوان کارافرین به س��رانجام درستی برسد‪ .‬از این رو‪ ،‬در ماه های گذشته شورای توسعه و‬ ‫تعاون زنان کارافرین در استان های مختلف از جمله تبریز‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان و‪ ...‬جلسه تشکیل‬ ‫پیاپی ‪ 2274‬دوره جدید شماره ‪301‬‬ ‫داده و اخرین جلس��ه های این ش��ورا هفته گذش��ته در ش��یراز و اهواز برگزار شده است که‬ ‫اهداف مهم ان را می توان افزایش نقش زنان در تحقق توس��عه پایدار و شبکه سازی‪ ،‬افزایش‬ ‫دانش تخصصی و حرفه ای‪ ،‬توس��عه کمی و کیفی زنان کارافرین‪ ،‬حفظ و بهره مندی از زنان‬ ‫به عنوان بخش مهمی از س��رمایه های انسانی برشمرد‪ .‬اما مزیت مهم شورای توسعه و تعاون‬ ‫زن��ان کارافرین‪ ،‬هم افزایی انان‪ ،‬مدیران دولتی و غیر دولتی‪ ،‬فعاالن بخش خصوصی و جامعه‬ ‫دانشگاهی به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 9‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از جزئیات تصادف نفتکش ایرانی و کشتی فله بر چینی‬ ‫حادثه سانچی در مه‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 19‬دی ‪ 21 1396‬ربیع الثانی ‪ 9 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 301‬پیاپی ‪2274‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارز دو نرخی‬ ‫بزرگترین بستر رانت اقتصادی‬ ‫یکی از مهم ترین و بزرگترین‬ ‫بس��تر های ران��ت در کش��ور‬ ‫که به وی��ژه در اوای��ل دهه‪۹۰‬‬ ‫بیش��ترین اس��یب را به بخش‬ ‫تولید وارد ک��رد ارز دو نرخی و‬ ‫اطالع داشتن از نوسانات شدید‬ ‫ارزی است‪ .‬نحوه قیمت گذاری‬ ‫محمدحسین فنایی‬ ‫نرخ ارز و چگونگی مدیریت ان‬ ‫عضو هیات مدیره خانه‬ ‫براساس شرایط بازار از اهمیت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫باالی��ی در اقتص��اد برخ��وردار‬ ‫اس��ت‪ .‬تک نرخ��ی ک��ردن ارز‬ ‫باید در راس��تای فراهم کردن بسترهای ش��فافیت در بازار و‬ ‫اطمینان بخش��ی به س��رمایه گذار خارجی اجرا شود‪ .‬برتری‬ ‫رابطه بر ضابطه در اقتصاد س��م مهلکی است که در دونرخی‬ ‫بودن ارز خود را به خوبی نش��ان داده اس��ت‪ .‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته تولیدکنن��دگان از ابعاد مختلفی از نوس��انات ارزی‬ ‫اس��یب دیده اند که مهم تری��ن ان از بین رفتن رقابت پذیری‬ ‫در بازار با سوءاستفاده از رانت دونرخی بودن ارز بود‪ .‬عالوه بر‬ ‫دونرخی بودن‪ ،‬اثرپذیری نرخ ارز از کوچکترین وقایع سیاسی‬ ‫و اجتماعی از دیگر اس��یب هایی اس��ت در سال های گذشته‬ ‫اقتصاد کشور را ناارام کرد‪ .‬حفظ ارامش در اقتصاد مهم ترین‬ ‫ش��رط توسعه اس��ت‪ .‬تک نرخی ش��دن ارز در شرایط کنونی‬ ‫ب��ه معنای افزایش نرخ و رس��یدن به ن��رخ واقعی ارز خواهد‬ ‫بود و نتایجی خواهد داش��ت که برای صنایع صادرات محور‪،‬‬ ‫پیامده��ای ان کاس��ته می ش��ود چراک��ه نرخ م��واد اولیه و‬ ‫ماش��ین االت با صادرات پوش��ش افزایش داده می ش��ود اما‬ ‫صنایع غیرصادراتی متحمل فش��ار بیشتری خواهند شد‪ .‬اما‬ ‫با وجود این‪ ،‬جراحی اقتصاد ایران ضرورتی انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫دولت از طریق ابزارهای حمایتی دیگر باید فش��ار ناش��ی‬ ‫از افزای��ش نرخ ارز را کاهش دهد‪ ،‬دول��ت می تواند از طریق‬ ‫کاه��ش نرخ به��ره بانک��ی‪ ،‬تخفیف ه��ای مالیات��ی‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مش��وق های صادرات��ی و‪ ...‬پیامدهای این جراحی‬ ‫اقتصادی را برای تولید کاهش دهد‪.‬‬ ‫پیامده��ای منفی مقطعی خواهد ب��ود‪ ،‬جراحی اقتصادی‬ ‫ممکن است در کوتاه مدت مش��کالتی در بازار ایجاد کند اما‬ ‫با مدیریت‪ ،‬این پیامدها کاهش پیدا می کند و مهم تر از همه‬ ‫اثرات مثبت بلندمدتی اس��ت که باعث ش��فافیت و سالمت‬ ‫اقتصاد کشور می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فروش اموال مازاد‬ ‫تنها راه حل تامین منابع اشتغال‬ ‫عض��و کمیس��یون تلفی��ق بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫از سردرگمی اش��تغالزایی در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۷‬انتقاد کرد‪.‬‬ ‫منصور مرادی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت با اش��اره ب��ه راهکارهای الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۷‬برای اش��تغالزایی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬دولت در نظر دارد به دنب��ال افزایش حامل های‬ ‫ان��رژی‪ ،‬درامدی افزون بر ‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۴00‬میلیارد تومان را‬ ‫برای اشتغالزایی در نظر بگیرد همچنین می خواهد از صندوق‬ ‫توسعه ملی و سپرده های بانکی در این زمینه استفاده کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه افزای��ش قیمت ها به ویژه گرانی بنزین‬ ‫باعث نارضایتی مردم می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از انجا که با گرانی‬ ‫بنزین و گازوئیل جو روانی در جامعه ایجاد می ش��ود که نرخ‬ ‫اقالم دیگر نی��ز افزایش پیدا کند‪ ،‬نمایندگان مجلس مخالف‬ ‫افزایش به��ای حامل های ان��رژی هس��تند‪ ،‬بنابراین به نظر‬ ‫می رس��د دولت اعتبار الزم برای اشتغالزایی در سال اینده را‬ ‫در اختیار نداشته باشد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم مریوان در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه گرانی بنزین‪ ،‬افزایش ت��ورم در جامعه را‬ ‫رقم می زند‪ ،‬گفت‪ :‬از س��وی دیگر دولت درنظر دارد از محل‬ ‫بانک ه��ا مبلغی را برای اش��تغالزایی اختص��اص دهد اما در‬ ‫شرایطی که بانک ها باید سود ‪۱۸‬درصد به سپرده ها بدهند و‬ ‫با تسهیالت دهی به مردم و پیمانکاران هنوز طلبکار هستند‪،‬‬ ‫بعی��د به نظر می رس��د بتوانن��د مبالغی را برای اش��تغالزایی‬ ‫در اختیار دول��ت قرار دهند‪ .‬نماینده مردم مریوان در مجلس‬ ‫دهم ش��ورای اسالمی با اش��اره به عملکرد کمیسیون تلفیق‬ ‫بودجه سال ‪ ،۹۷‬بیان کرد‪ :‬در این کمیسیون کارگروهی برای‬ ‫بررسی اش��تغالزایی و تبصره های ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۸‬تشکیل شده که‬ ‫به نظر می رسد با تنها موردی که برای این منظور دیده شده‬ ‫یعنی با فروش دارایی های مازاد دولت مخالفت نش��ده است‪.‬‬ ‫مرادی در ادامه ب��ا بیان اینکه دولت نمی تواند میزان مالیات‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رس��د دولت منابع درامدی‬ ‫متنوعی ندارد تا با توس��ل به ان بتواند در زمینه اشتغالزایی‬ ‫س��رمایه گذاری کند به همین دلیل تنه��ا راه حل پیش روی‬ ‫دولت کس��ب درامد از فروش ام��وال مازاد و اختصاص منابع‬ ‫ان برای اشتغالزایی است‪ .‬عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال‬ ‫‪ ۹۷‬مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬دولت با هزینه جاری‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۲۴0‬هزار میلی��ارد تومان روبه رو اس��ت که تالش‬ ‫دارد برای تامین اعتبار پروژه های عمران از اوراق مش��ارکت‬ ‫اس��تفاده کند و با توجه به فضای جامعه نمی تواند به س��مت‬ ‫افزایش نرخ بنزین برود‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد تامین منابع‬ ‫اشتغالزایی با دچار سردرگمی است‪.‬‬ ‫سعید باستانی‬ ‫ابولفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫«گسترش صنعت» چگونگی و چرایی فساد اقتصادی را بررسی کرد‬ ‫بسترهای رانت و گسل های ترسناک اقتصاد‬ ‫کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬به بازوی نظارتی مجلس تبدیل می شود‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«ران��ت» و «رانت خواری» واژه هایی نام اش��نا در‬ ‫اقتصاد کش��ور است که با اس��تفاده از نفوذ سیاسی‬ ‫و اقتصادی و داش��تن دسترس��ی به منابع اطالعاتی‬ ‫و ق��درت در س��اختار بدنه اقتصاد ش��کل می گیرد‪.‬‬ ‫با توج��ه به نقش مهم صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫اقتصاد کشور ظرفیت های گسترده ای برای رانت در‬ ‫این بخش ها وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪« ،‬در گذشته دسترسی به‬ ‫اطالعات موجب رانت در تجارت و تولید می ش��د اما‬ ‫اکنون فساد به صورت سیستماتیک در کشور شکل‬ ‫گرفت��ه به نحوی که در بخش خودرو کش��تی ها در‬ ‫بندر پهلو می گیرند سپس تعرفه های وارداتی تغییر‬ ‫می کند‪ ».‬برخی از رانت ها به موجب خالها و نواقص‬ ‫قانونی در کشور شکل می گیرد‪.‬‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم که با شعار مبارزه با رانت‬ ‫و ش��فافیت اقتص��ادی فعالیت خ��ود را اغاز کرد در‬ ‫جهت مقررات زدایی مصوبات رانت زا گام های مثبتی‬ ‫برداش��ته اس��ت اما به گفته س��خنگوی کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬عمده‬ ‫رانت و فس��اد در کشور در بخش اجرای شیوه نامه ها‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بستر های دیگر اقتصادی‬ ‫همچ��ون نظ��ام بانک��ی‪ ،‬دو نرخی ب��ودن ارز‪ ،‬صدور‬ ‫مجوز های ویژه و امضاهای طالیی‪ ،‬مقررات واردات‪،‬‬ ‫دسترس��ی به اطالع��ات تغییرات اقتصادی‪ ،‬ش��یوه‬ ‫واگ��ذاری معادن و‪ ...‬از جمله بس��تر هایی اس��ت که‬ ‫رانت های کالنی را در کش��ور ایجاد و برخی را بدون‬ ‫تالش یک شبه ثروتمند کرده است‪.‬‬ ‫درامدهایی که خارج از فعالیت های مولد اقتصادی‬ ‫و با بهره گیری از قدرت و نفوذ سیاس��ی یا اقتصادی‬ ‫حاصل می ش��ود مانند ویروس��ی عم��ل می کند که‬ ‫می توان��د پایه های اصلی اقتصاد را خ��ورده و ان را‬ ‫ضعیف کند‪ .‬تولید‪ ،‬اسیب پذیرترین بخش اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��ت که افت رانت در س��ال های گذش��ته‬ ‫بیشترین صدمه را به ان وارد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف نظارتی عامل گسترش رانت‬ ‫ضع��ف نظ��ارت یک��ی از مهم ترین عوامل رش��د‬ ‫و گس��ترش ران��ت در کش��ور اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تنه��ا ابزار نظارتی مجلس ش��ورای اس�لامی دیوان‬ ‫محاس��بات کشور است که فقط در بخش مالی ورود‬ ‫کرده و ب��ا توجه به فرایند بررس��ی و نحوه ورود به‬ ‫پرونده های مالی چندان نتوانسته ریشه های رانت در‬ ‫کش��ور را شناس��ایی و با انها برخورد کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬بررس��ی طوالنی پرونده ها در سازمان بازرسی‬ ‫و نهاد های قضایی نیز منجر ش��ده تا رانت خواران به‬ ‫راحتی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص فساد اقتصادی‬ ‫مجم��ع جهانی اقتصاد هنوز برای س��ال گذش��ته‬ ‫گزارش��ی از وضعیت شاخص فس��اد اقتصادی نداده‬ ‫اما در گزارش��ی که برای س��ال ‪ ۱۳۹۵‬منتشر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ایران از بین ‪ ۱۶۸‬کشور با شاخص ‪ ۲۷‬امتیاز‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬در جای��گاه ‪ ۱۳۱‬ق��رار دارد و با کش��ورهای‬ ‫کامرون‪ ،‬نپال‪ ،‬نیکاراگوئه‪ ،‬پاراگوئه و اوکراین در یک‬ ‫ردیف قرار گرفته اس��ت‪ .‬اما بدترین رتبه کش��ور در‬ ‫س��ال های گذشته‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬رقم خورده که‬ ‫در میان ‪ ۱۸۰‬کشور مورد بررسی جایگاه ‪ ۱۶۸‬را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ گام های مثبت دولت‬ ‫در همین راس��تا‪« ،‬گس��ترش صنعت» شکل های‬ ‫مختل��ف رانت در بخش صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫نظارت نادرست برای ریشه یابی رانت را بررسی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫صنع��ت ات��اق ای��ران در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫صنعت» درباره وجود ران��ت در اقتصاد ایران به ویژه‬ ‫در بخ��ش تولید گف��ت‪ :‬دولت یازده��م و دوازدهم‬ ‫ب��رای مقررات زدایی از مصوباتی که رانت در کش��ور‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬گام های مثبتی برداش��ت اما رانت در‬ ‫بخش ه��ای مختلف اقتصاد نفوذ کرده و با وجود این‬ ‫اقدام��ات هنوز در بدنه اقتصاد این موضوع هس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن و بزرگترین رانت ه��ای موجود‬ ‫در اقتص��اد در نظام بانکی کش��ور اس��ت‪ .‬بانک ها با‬ ‫بنگاه��داری و ایجاد فرصت ه��ای خاص برای برخی‬ ‫افراد در س��ال های گذش��ته باعث س��نگین ش��دن‬ ‫معوقات بانکی شدند‪.‬‬ ‫گلپایگان��ی با بیان اینک��ه رعایت نکردن مقررات‬ ‫و ضوابط در تس��هیالت دهی به ایجاد رانت در نظام‬ ‫بانکی منجر ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت یازدهم‬ ‫و دوازده��م ب��ه نس��بت دولت های قبل��ی عملکرد‬ ‫مناس��ب تری داش��ته ولی نمی توان گفت اکنون این‬ ‫رانت وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاه بیت رانت در کشور‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت اتاق ایران ارز دو نرخی‬ ‫را یک��ی دیگر از بس��تر های بزرگ رانت در کش��ور‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬ش��اه بیت شفاف سازی در اقتصاد‬ ‫ایران حذف مابه التفاوت نرخ ارز است و تا زمانی که‬ ‫یکسان س��ازی نشود‪ ،‬این مشکالت حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫ارز مبادل��ه ای و ارز ازاد ح��دود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲0‬درصد با‬ ‫یکدیگ��ر اختالف دارد و این اختالف در رقم های باال‬ ‫خود را به صورت چشمگیر نشان می دهد‪.‬‬ ‫دول��ت بارها وعده تحقق ارز تک نرخی را داده اما‬ ‫این اراده در دولت برای یکسان س��ازی نرخ ارز دیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود برخی قوانین همچون معافیت‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده ب��رای واردات برخی از کاالها‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه طور نمونه‪ ،‬در بحث کاغ��ذ وارد کنندگان‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده را پرداخ��ت نمی کنند‪ ،‬وجود‬ ‫چنین قوانینی باعث می ش��ود ت��ا بی عدالتی و رانت‬ ‫در کشور شکل بگیرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برخ��ی رانت ه��ا نی��ز در قوانی��ن و‬ ‫ش��یوه نامه هایی است که از س��وی نهاد ها و مجلس‬ ‫وضع می ش��ود‪ .‬قانون تجارت کنونی مربوط به دهه‬ ‫‪ ۴0‬اس��ت بنابرای��ن قانون تجارت کش��ور باید مورد‬ ‫بازنگری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹امضاهای طالیی و رفتارهای سلیقه ای‬ ‫گلپایگان��ی امضاهای طالی��ی در بخش صنعت و‬ ‫معدن را یکی دیگر از عوامل رانت در اقتصاد برشمرد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬وج��ود امضاهای طالیی برای واردات‬ ‫و‪ ...‬در کش��ور ران��ت ایجاد ک��رده امضایی همچون‬ ‫«عدم س��اخت داخل» یا تاییدیه ه��ای گمرکی و‪...‬‬ ‫موجب ش��ده تا رفتار س��لیقه ای باعث بروز رانت در‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه مردم و فعاالن اقتصادی از‬ ‫بی عدالتی اقتصادی ناراحت هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫کش��ور به شفاف س��ازی عمیق و وس��یع نیاز دارد تا‬ ‫ظرفیت های گس��ترده اقتصادی کش��ور فعال شوند‬ ‫و ارزش افزوده الزم در کش��ور ایجاد ش��ود‪ .‬دولت با‬ ‫شعار اقدامات اصالحی سکان امور را به دست گرفته‬ ‫اما تاکنون شاهد اقدامات اصالحی عمیق در اقتصاد‬ ‫کشور نبوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ رانت اطالعاتی و نابودی تولید‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه‬ ‫داش��تن اطالع��ات از اینده اقتصاد اف��راد را صد پله‬ ‫از دیگ��ران در اقتصاد پیش خواه��د انداخت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ب��ورس قانون��ی وجود دارد که اف��رادی که عضو‬ ‫هیات مدیره شرکت های بورسی هستند خود و اقوام‬ ‫درجه یک حق خرید و فروش سهام را ندارند زیرا به‬ ‫منابع اطالعاتی دسترس��ی دارند‪ .‬این موضوع زمانی‬ ‫که در س��طح کالن اقتصاد اجرا نش��ود باعث ایجاد‬ ‫بس��تر برای سوءاس��تفاده در اقتصاد می ش��ود‪ .‬این‬ ‫موضوع در بحث تغیی��ر تعرفه های گمرگی‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫و‪ ...‬به وضوح در کشور اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫ب��ر همی��ن اس��اس‪ ،‬دولت ها در س��ایر کش��ورها‬ ‫تغیی��رات اقتصادی را از ‪ ۶‬ماه قب��ل اعالم می کنند‬ ‫تا با ارائه اطالعات به تمام فعاالن اقتصادی ش��رایط‬ ‫برابر ایجاد ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه وضعیت تولید‬ ‫کش��ور گویای اس��یب های ناش��ی از وجود رانت در‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر وضعیت تولید به‬ ‫هیچ وجه خوب نیس��ت و تولید فقط صوری حمایت‬ ‫می ش��ود؛ این موضوع مختص این دولت نیس��ت و‬ ‫از ابتدای انقالب که صنعت کش��ور فعال ش��ده‪ ،‬این‬ ‫حمایت ها اعمال نشده است‪.‬‬ ‫عملک��رد دولت یازدهم در زمینه مب��ارزه با رانت‬ ‫ب��ه نحوی بوده که در برخ��ی از بخش ها موفق و در‬ ‫برخی از بخش های دیگر ضعیف بوده اس��ت‪ .‬بهبود‬ ‫در ش��اخص های بین المللی نیز نشان دهنده روند رو‬ ‫به جلو دولت در این بخش ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین مبهم رانت ایجاد می کند‬ ‫س��عید باس��تانی‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی نیز درب��اره دالیل‬ ‫ریشه کن نشدن رانت در کشور گفت‪ :‬تدوین قوانین‬ ‫و ش��یوه نامه های مبهم و نادرست رانت را در کشور‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬زمانی که نظارت به‬ ‫طور دقیق نباشد رانت بیشتر خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬در حوزه واگ��ذاری معادن و نحوه‬ ‫نظارت در واگذاری ها دچار مش��کل هستیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬در ح��وزه واردات و قاچ��اق کاال‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫یاران��ه ای و غیر یاران��ه ای و بخش ص��دور مجوز های‬ ‫ویژه با رانت روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه اصلی رانت‬ ‫باس��تانی با بی��ان اینک��ه در دوره های��ی از زمان‬ ‫اقداماتی ب��رای جلوگیری از ران��ت در این بخش ها‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه طور کلی هن��وز رانت در کش��ور‬ ‫ریشه کن نش��ده و تبعیض در اقتصاد وجود دارد‪ .‬در‬ ‫بخش قوانین اصالحات الزم شده و اکنون در بخش‬ ‫شیو ه نامه هایی که از سوی وزارتخانه ها وضع می شود‬ ‫به ط��ور مث��ال‪ ،‬ش��یوه نامه ثبت س��فارش خودرو‪،‬‬ ‫عوارض واردات و‪ ...‬مش��کل داری��م‪ .‬اغلب رانت ها در‬ ‫بحث اجرا اتفاق می افتد و نبود نظارت باعث می شود‬ ‫تا از ان جلوگیری نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود ابزار نظارتی قوی‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه نهاد های نظارتی زیادی‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫نی��ز وظیفه نظ��ارت بر اجرای قوانی��ن را دارد اما به‬ ‫دلیل نداشتن ابزارهای الزم نظارتی تاکنون نتوانسته‬ ‫ب��ه خوبی به این وظیفه عمل کند‪ .‬تنها ابزار مجلس‬ ‫دیوان محاس��بات است‪ ،‬دیوان محاسبات نیز پس از‬ ‫انجام کار و پایان سال مالی به موضوع ورود می کند‬ ‫که یکی از ضعف های نظارتی است‪ .‬برهمین اساس‪،‬‬ ‫در تالش هس��تیم تا کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬در مجلس‬ ‫به دیوان تبدیل شود‪ ،‬کارهای مقدماتی این موضوع‬ ‫انجام شده و رای الزم را نیز اورده است‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام می تواند ابزار نظارتی مجلس را تقویت‬ ‫کند ب��ه نحوی که دیوان محاس��بات اب��زار نظارتی‬ ‫مالی و دیوان اص��ل ‪ ۹۰‬به عنوان ابزار اجرایی عمل‬ ‫کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در کنار این موضوع ضعف هایی در‬ ‫نهاد های نظارتی دیگر همچون س��ازمان بازرسی و‪...‬‬ ‫نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬در بحث قاچاق شناس��ایی و تشکیل‬ ‫پرونده امر دش��واری نیس��ت اما اکنون پرونده های‬ ‫میلی��اردی وجود دارد که ‪ ۸‬س��ال اس��ت در مرحله‬ ‫رس��یدگی قرار دارد و قاچاقچی��ان به راحتی به کار‬ ‫خود ادامه می دهند‪ .‬س��اختار معیوب رس��یدگی به‬ ‫پرونده ها یکی دیگر از مش��کالت فس��اد در ساختار‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه نامه نویس شده اند!‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فساد به صورت سیستماتیک‬ ‫در کشور به وجود امده است‪ ،‬گفت‪ :‬رانت اطالعاتی‬ ‫شاید در دو دهه گذش��ته بستری برای سوءاستفاده‬ ‫افراد بود اما درحال حاضر ش��اهد فساد سیستماتیک‬ ‫در کشور هستیم به نحوی که افرادی که در گذشته‬ ‫از ران��ت اطالعاتی برای واردات اس��تفاده می کردند‬ ‫امروز ش��یوه نامه نویس ش��ده اند و فس��اد به صورت‬ ‫سیستماتیک در کشور شکل گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال‪ ،‬در زمینه ش��کر با وج��ود چندین‬ ‫کارخانه در کش��ور و قیمت گذاری از س��وی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی شاهد هس��تیم فردی بدون در نظر‬ ‫گرفتن تمام نهادهای نظارتی اقدام به واردات ش��کر‬ ‫زیر نرخ تعیین شده کرده و تمام کارخانه های قند و‬ ‫شکر ایران را ورشکسته کرده است‪.‬‬ ‫این اتفاق ناش��ی از رانت اطالعاتی نیس��ت بلکه‬ ‫ناشی از فس��اد سیستماتیک در اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه درحال حاضر کشتی ها در بندر‬ ‫پهلو می گیرند س��پس تعرفه تغیی��ر می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این گونه مسائل نش��ان می دهد که فساد در اقتصاد‬ ‫عمیق تر شده است‪.‬‬ ‫این موضوع به معنای این نیست که تنها فساد در‬ ‫بدنه دولت قرار دارد انقدر این س��م مهلک در بدنه‬ ‫اقتصاد ریش��ه دوانده که در تمام بخش های کش��ور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬با تبدیل کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی به دیوان و ایجاد ابزار نظارت‬ ‫اجرایی از س��وی مجلس شورای اسالمی امید هست‬ ‫تا ریشه های فساد و رانت در اقتصاد کشور شناسایی‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬دول��ت نیز با ش��فاف کردن‬ ‫فرایند های گمرکی و تدوین ش��یوه نامه ها س��عی بر‬ ‫رانت زدایی از اقتصاد کش��ور دارد‪ .‬بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫بای��د منتظ��ر بمانیم ت��ا ببینی��م هماهنگی مجلس‬ ‫شورای اسالمی و دولت برای مبارزه با رانت می تواند‬ ‫ریش��ه این افت مهلک اقتصاد کش��ور را از بین ببرد‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید «بن رو» افزایش می یابد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 9‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2274‬‬ ‫دوره جدید شماره‪301‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫تضاد ظرفیت خالی تولید‬ ‫و حجم واردات قطعه‬ ‫دو چالش��ی که در صنعت نیاز به بررس��ی و پیگیری دارد این است که‬ ‫با وجود ظرفیت های خالی واحدهای صنعتی‪ ،‬قطعات بس��یاری به ش��کل‬ ‫قاچ��اق وارد می ش��ود به طوری که عنوان می ش��ود رق��م ان معادل کل‬ ‫واردات رس��می قطعات به بازار است‪ .‬از سویی چون این محصوالت تعرفه‬ ‫گمرکی ندارند با نرخ بس��یار پایین تری در بازار عرضه می ش��ود که برای‬ ‫خریدار صرفه اقتصادی دارد‪ .‬این درحالی اس��ت که کاالی قاچاق به طور‬ ‫معمول بی کیفیت بوده و ب��رای مصرف کننده می تواند پیامدهای جانی و‬ ‫مالی داشته باشد‪ .‬یکی از فعاالن صنعت در این باره گوشزد کرد؛ افت تولید‬ ‫و حجم باالی واردات حاکی از مش��کالت مدیریتی اس��ت که باید بررسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رقابت طراحان خودرو برای‬ ‫تحریک حس زیبایی شناسی‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪ :‬شرکت بن رو با بهره بردن از سالن های جدید و‬ ‫استاندارد می تواند تولید بیشتری داشته باشد و در این زمینه با برنامه ریزی و افزایش بهره وری‬ ‫می توانیم رشد تولید را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬محسن قاسم جهرودی به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد گروه‬ ‫در بازدید از ش��رکت بن رو گفت‪ :‬ش��رکت بن رو یکی از شرکت های خوب گروه سایپاست که‬ ‫توان تولید خودرو در ان باال بوده که با توجه به این ویژگی باید برای استفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود به نحو مناسب تری از ان بهره برداری کرد‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید‬ ‫بر حضور کارکنان متخصص در این ش��رکت گفت‪ :‬یکی از مهم ترین سرمایه های این شرکت‪،‬‬ ‫داشتن نیروهای متخصص و کارشناس است که با تکیه بر این سرمایه می توان به پیشرفت های‬ ‫خوبی دست یافت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این شرکت با داشتن سالن های تولید بدنه و مونتاژ جدید‬ ‫و استاندارد و تولید خودروهای لوکس می تواند با برنامه ریزی مناسب در راستای افزایش تولید‬ ‫با شتاب بیشتری حرکت کند‪.‬‬ ‫همزمان با تهیه طرح دوفوریتی با هدف لغو مصوبه افزایش تعرفه واردات مطرح شد‬ ‫تورم پلکانی نتیجه تعرفه گذاری غیرکارشناسی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وقت��ی صحبت از روندهای جاری در خودروس��ازی می ش��ود‪ ،‬بیش از‬ ‫همه نام وس��ایل نقلیه خودران و برقی به گوش می رس��د‪ .‬این خودروها‬ ‫اگرچه چشمگیر هستند و در زمینه طراحی توانایی ایجاد انقالب را دارند‬ ‫اما با ابهام های خود توفانی در خودروس��ازی دنی��ا راه می اندازند؛ توفانی‬ ‫که نتیجه اش مش��خص نیس��ت‪ .‬اما برای یک لحظه هم که ش��ده بیایید‬ ‫خودران ه��ا را فراموش و به اتفاق های بزرگ دیگری که در صنعت خودرو‬ ‫جهان می افتد‪ ،‬فکر کنیم؛ «انقالب طراحی های مدرن»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ ورود مجلس به ایین نامه‬ ‫واردات خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫سر ناسازگاری دولت با دورگه های خودرویی‬ ‫مالک تعرفه گذاری هیبریدها از پایه اشتباه است‬ ‫بازگش��ایی دوباره ثبت س��فارش خودروها با ارائه تعرفه جدید واردات‬ ‫خودرو همراه ش��د‪ .‬تعرفه جدید‪ ،‬بدترین خبر خ��ود را برای خودروهای‬ ‫هیبرید به همراه داشت که با توجه به شماره تعرفه تا سقف ‪ ۴۵‬درصد با‬ ‫افزایش تعرفه همراه بود‪ .‬افزایش چشمگیر نرخ تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هیبرید تاثیر منفی شگرفی بر ماهیت وجودی هیبریدها در اینده نزدیک‬ ‫کشور خواهد داشت که کاهش فروش شاید کم اهمیت ترین ان باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪،‬خودروهای هیبرید هن��وز دوران طفولیت خود‬ ‫را در بازار خودرو کش��ور سپری می کنند و اگر به لطف یکی‪ ،‬دو شرکت‬ ‫وارد کنن��ده این خودروها نبود‪ ،‬بازار خودرو ایران تا س��ال های طوالنی با‬ ‫این مفهوم جهانی و پاک اش��نا نمی ش��د اما چن��دی پیش و در توضیح‬ ‫فلسفه افزایش چشمگیر تعرفه واردات خودروهای هیبرید این طور عنوان‬ ‫ش��د که این خودروها به دلیل استفاده از پیشرانه های درون سوز فسیلی‬ ‫به عنوان اصلی ترین منبع تامین نیرو پیش��ران انها تاثیر ش��گرف و قابل‬ ‫توجهی در کاهش میزان مصرف سوخت و سطح االینده ها ندارند‪.‬‬ ‫پرواضح اس��ت که چنین گفتم��ان غیرحرفه ای و غیر علمی جز تالش‬ ‫ب��رای توجیه افزایش تعرفه واردات پایه و اس��اس اماری و عددی ندارد‪.‬‬ ‫تنها با بررس��ی سطحی انواع خودروهای هیبرید می توان دریافت که این‬ ‫خودروها تنها به واسطه استفاده از موتور برقی هرچند کوچک و ضعیف‬ ‫تاثیر قاب��ل توجه خود را بر میزان مصرف س��وخت و تولید االینده های‬ ‫خروجی پیش��رانه در قالب اعداد و ارقامی نش��ان می دهند که در حالت‬ ‫متوسط تا حدود ‪ ۲‬برابر بهبود در حجم تولید االینده ها و میزان مصرف‬ ‫سوخت دارند که بسیار چشمگیر است‪.‬‬ ‫جواد نف��ری‪ ،‬کارش��ناس حوزه خودروه��ای هیبری��د در تعریف این‬ ‫خودروه��ا به خ��ودروکار می گوی��د‪ :‬خودروهای پ��اک در حالت کلی به‬ ‫چند دس��ته متفاوت تقسیم می شوند که هیبریدها یکی از انها به شمار‬ ‫می ایند‪ .‬این خودروها از دو مولد نیروی احتراق داخلی سوخت فسیلی و‬ ‫موتور برقی برای پیشرانش بهره می گیرند‪.‬‬ ‫او درباره دالیلی که مقامات در راس��تای توجیه افزایش تعرفه واردات‬ ‫خودروه��ای هیبرید ارائه کرده اند‪ ،‬می گوی��د‪ :‬باید دید معیار دولت برای‬ ‫مقایس��ه میزان االیندگی خودروهای هیبرید چیس��ت‪ .‬ازمون ها نشان‬ ‫می ده��د که خودروه��ای هیبرید در مقایس��ه با نمونه مش��ابه بنزینی‬ ‫ضمن اس��تفاده از میزان س��وخت کمت��ر‪ ،‬االینده بس��یار کمتری را به‬ ‫تولید می رس��انند چراک��ه خودروهای هیبرید برای تولی��د توانی معادل‬ ‫یک پیش��رانه بنزین��ی به خصوص در ازای اس��تفاده از حج��م موتور به‬ ‫کمک موتور برقی از حجم موتور احتراق داخلی س��وخت فس��یلی خود‬ ‫می کاهند‪.‬‬ ‫همچنین در این خودروها تا زمانی که نیازی به س��رعت زیاد یا قدرت‬ ‫باال برای شتاب گیری نباشد تنها موتور برقی در مدار فعالیت می کند که‬ ‫این ترکیب باعث کاهش چش��مگیر میزان مصرف س��وخت و االینده ها‬ ‫می ش��ود زیرا پیشرانه سوخت فسیلی به مراتب کمتر مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫نف��ری ادامه می دهد‪ :‬بس��یاری از ابزار فن��ی در خودروهای هیبرید به‬ ‫نمونه های برقی تبدیل ش��ده و همچنین از پیشرانه های بسیار پیشرفته‬ ‫مجهز به س��امانه تزریق مس��تقیم س��وخت بهره می برند که در مقایسه‬ ‫ب��ا پیش��رانه های انژکتوری معمولی حدود ‪ ۲۰‬درصد مصرف س��وخت و‬ ‫االیندگ��ی کمت��ری دارند‪ .‬هرگاه می��زان مصرف س��وخت کاهش یابد‬ ‫درحقیقت میزان االینده ها کاهش یافته اس��ت درنتیجه ان تعریفی که‬ ‫در توجیه افزایش تعرفه واردات هیبریدها بیان ش��ده درست و حرفه ای‬ ‫نیس��ت‪ .‬این حرف مانند ان است که تمام هزینه ها و تالش شرکت های‬ ‫خودروس��ازی مط��رح جهان را برای تولید خودروهای پاک از س��گمنت‬ ‫هیبرید زیر سوال ببریم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه خودروهای هیبرید می افزاید‪ :‬بر اس��اس تعرفه‪،‬‬ ‫این دس��ته از خودروها مجهز به پیش��رانه های درون سوز سوخت فسیلی‬ ‫زیر ‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی بسیار محدود هس��تند و سلیقه بازار به هیچ عنوان‬ ‫در پی این کالس از هیبرید ها نخواهد بود‪ .‬این در حالی اس��ت که برای‬ ‫خودروهای بین ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی که در زمره مطلوب ترین های‬ ‫بازار جهانی هس��تند تعرفه های قابل توجهی درنظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫کش��ورهای تراز نخس��ت جهان با ارائه زیرساخت ها و تسهیالت مختلف‬ ‫در راس��تای استفاده هرچه بیشتر از خودروهای پاک قدم برمی دارند در‬ ‫حالی که ایران نه تنها از برنامه جهانی بس��یار عقب است بلکه با افزایش‬ ‫غی��ر منطقی تعرفه این خودروها بر پس��رفت هرچه بیش��تر خود دامن‬ ‫می زن��د‪ .‬این تعرفه به طور کامل به ضرر محیط زیس��ت و مصرف کننده‬ ‫است و باعث می ش��ود ایران از فناوری پیشرفته این دست خودروها دور‬ ‫و دورتر شود‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬ان طور که از تعرفه ها برمی اید‪ ،‬تنها خودروهای تمام‬ ‫برقی هس��تند که می توانند با هزینه گمرکی بس��یار ناچیز وارد کش��ور‬ ‫صنعت قطع ه نیازمند تزریق پول ارزان‬ ‫صنع��ت قطعه س��ازی در س��ال های اخیر ب��ا چالش های‬ ‫بس��یاری همراه بوده اس��ت‪ .‬از کمبود نقدینگی تا طلب های‬ ‫بزرگ از خودروس��ازان باعث شده این صنعت نتواند خود را‬ ‫به روز نگه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از دبیرخانه پنجمین‬ ‫همای��ش بین المللی صنعت خودرو ایران‪ ،‬بحث ادغام صنایع‬ ‫قطعه س��ازی و همچنی��ن پرداخت وام ه��ای ارزان به صنایع‬ ‫قطعه سازی جزو راه هایی است که برای از بین نرفتن و سرپا‬ ‫ماندن این صنعت بس��یار بااهمیت و اش��تغالزا مطرح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه عبداهلل بابایی‪ ،‬کارش��ناس صنعت و بازار‬ ‫خ��ودرو درباره نیاز اصلی صنعت قطعه س��ازی می گوید‪ :‬این‬ ‫صنعت نیازمند اس��ت که شرکت های بین المللی روز در کنار‬ ‫ان قرار گیرند و نیازهای انها را بررسی کنند تا متوجه شوند‬ ‫ب��رای ارتقا به چه مواردی احتیاج دارند که به نظر می رس��د‬ ‫این اتفاق در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫وی درباره ادغام در صنعت قطعه س��ازی و همچنین تاثیر‬ ‫خروج برخی خودروها از خط تولید بر این صنعت می افزاید‪:‬‬ ‫اگ��ر تغییر و تح��ول اتفاق نیفتد هر ش��رکتی به‬ ‫بن بست می رسد و نابود می شود‪ .‬در صنعت قطعه ‬ ‫هم اگر رقبا وارد ش��وند‪ ،‬قطعه س��ازانی که نتوانند‬ ‫تغییر ایجاد کنند و با ادغام خود را رشد ندهند در‬ ‫بازار اینده دچار چالش می شوند‪.‬‬ ‫بابای��ی در ادام��ه با توجه به رویک��رد «زنجیره‬ ‫تامی��ن رقابت پذی��ر» ب��رای پنجمی��ن همای��ش‬ ‫بین الملل��ی صنعت خودرو ایران که ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬بهمن امس��ال‬ ‫در تهران برگزار می ش��ود‪ ،‬اضافه می کن��د‪ :‬تنها بحث ادغام‬ ‫درمی��ان نیس��ت و کلمه ادغ��ام دال بر هم افزای��ی در تمام‬ ‫خودروهاست‪.‬‬ ‫ش��رکت هایی که با هم افزایی خود را در بازار می بینند باید‬ ‫تغیی��ر را هم بپذیرن��د‪ .‬این تغییر ارتق��ای دانش‪ ،‬تکنیک و‬ ‫س��رمای ه را شامل می شود‪ .‬ادغام را هم می توان در کنار اینها‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت و بازار خ��ودرو کش��ور درباره‬ ‫س��رمایه گذاری قطعه س��ازان برای ارتقای خ��ود با توجه به‬ ‫کمب��ود نقدینگ��ی و اینکه دول��ت چگونه می توان��د به انها‬ ‫شوند‪ .‬این درحالی است که خودروهای تمام برقی نرخ پایه بسیار گزافی‬ ‫دارند که مش��تری ایرانی از پس خرید ان بر نخواهد امد‪ .‬زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز همچون ایس��تگاه های ش��ارژ درون شهری این خودروها را نیز‬ ‫نباید از یاد برد از این رو همچنان خودروهای هیبرید خودش��ارژ منطقی‬ ‫و معقول ترین گزینه برای بازار ایران هستند‪.‬‬ ‫نف��ری در قالب پیش��نهاد می افزاید‪ :‬نیاز اس��ت تعرفه ه��ای مربوط به‬ ‫خودروهای هیبرید بازنگری شود‪ .‬بهتر بود پیش از ارائه تعرفه ها نظرات و‬ ‫اطالعات انجمن ها و شرکت های خودرویی فعال در این زمینه نیز بررسی‬ ‫می ش��د‪ .‬به طور اصولی نباید خودروهای هیبری��د را هم رده خودروهای‬ ‫بنزینی قرار داده و مقایس��ه کنند‪ .‬درحقیق��ت نباید خودروهای هیبرید‬ ‫را تنها به واس��طه داش��تن پیش��رانه های درون سوز س��وخت فسیلی با‬ ‫خودروهای معولی مقایس��ه کرده و براس��اس حجم موتور تعرفه واردات‬ ‫ص��ادر کنند بلکه باید میزان مصرف س��وخت و حجم تولید االینده ها را‬ ‫نیز مالک قرار دهند‪.‬‬ ‫این طور برمی اید که مقامات مس��ئول و دس��ت اندرکار هنوز اش��نایی‬ ‫کامل��ی با فناوری پیچیده و نحوه عملک��رد خودروهای هیبرید ندارند و‬ ‫هنوز مانند گذش��ته های دور حجم موتور را معی��ار اصلی تعیین میزان‬ ‫االیندگی یا مصرف س��وخت خودروها می دانند در حالی که امار و ارقام‬ ‫حاصل از ازمون های پیچیده ش��رکت های مطرح خودروس��از در جهان‬ ‫به ویژه در س��گمنت هیبرید نش��ان دهنده هدفمن��دی و حصول نتیجه‬ ‫از صرفه هزینه و وقت بس��یار در راستای دس��تیابی به خودروهای پاک‬ ‫است‪.‬‬ ‫طرح ترافیک جدید نیازمند بررسی کارشناسانه‬ ‫کمک کند‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬چنانچه بخواهیم صنایع‬ ‫تولیدی و به ویژه صنایع قطعه سازی را موفق ببینیم‬ ‫و بتوانیم یک شاخص تولیدی خوب با تیراژ تولیدی‬ ‫ن به‬ ‫خوب داش��ته باش��یم نیاز به تزریق پ��ول ارزا ‬ ‫صنای��ع داریم‪ .‬بابای��ی با بیان اینک��ه در تمام دنیا‬ ‫حتی کشورهای سرمایه داری‪ ،‬سرمایه گذار از منابع‬ ‫تامینی خود سرمایه گذاری نمی کند اظهار می کند‪:‬‬ ‫صنای��ع مختلف تمام پول های س��رمایه ای را از منابع بانکی‬ ‫تزریق می کنند که پول های ارزانی است‪.‬‬ ‫وی راه پیش��رفت صنعت قطعه را تزریق پول ارزان به ان‬ ‫می داند و خاطرنش��ان می کند‪ :‬هر زمان توانستیم در کشور‬ ‫ن به ش��رکت های تولیدی تزری��ق کنیم و این‬ ‫پول های ارزا ‬ ‫پول ه��ا را برای صرف هزینه ها مدیریت کنیم‪ ،‬اینده تولیدی‬ ‫موفق خواهد بود و قیمت ها مناسب خواهد شد‪.‬‬ ‫هرچه منابع گران باشد و پول سخت به دست اید و زمان‬ ‫پرداخت طوالنی تر ش��ود‪ ،‬طبیعی است که قیمت ها افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬نیاز است به تولید این سرویس ارائه شود تا با منابع‬ ‫ارزان ‪ ،‬تولید مناسب با کیفیت بهتر انجام شود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ در تش��ریح طرح‬ ‫ترافی��ک جدید گفت‪ :‬باید جزئیات این طرح مورد‬ ‫مطالعه و بررسی کارشناسانه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬سردارحس��ین رحیمی در‬ ‫حاش��یه ایی��ن معارفه جانش��ین ریی��س پلیس‬ ‫ته��ران ب��زرگ گفت‪ :‬ای��ن طرح در ح��ال حاضر‬ ‫در ح��د پیش��نهاد اس��ت و بای��د دس��تگاه های‬ ‫مختل��ف نظر خود را نس��بت ب��ه ان مطرح کنند‬ ‫همچنین باید س��ازوکارهای مختل��ف پیش بینی‬ ‫ش��ود و جزئی��ات ای��ن ط��رح در ح��ال مطالع��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی شهرداری تهران اعالم شده‬ ‫ک��ه این ط��رح در کاهش الودگی ه��وا و ترافیک‬ ‫ش��هر تهران تاثیرگذار اس��ت اما بررسی های اولیه‬ ‫این مس��ئله را تایید نمی کن��د‪ .‬بی تردید جزئیات‬ ‫این طرح ازس��وی پلیس بررسی و نتیجه ان اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پلیس با هماهنگی پلیس راهور نتیجه نهایی را‬ ‫به طور کتبی به شهرداری تهران اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫س��ردار رحیمی تاکید کرد‪ :‬ط��رح فعلی معایبی‬ ‫دارد اما اگر قرار است طرح جدیدی اجرا شود باید‬ ‫معایب گذشته در ان رفع شود‪ .‬باید جزئیات طرح‬ ‫ازسوی پلیس بررسی و مراحل تایید این طرح طی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظام��ی ته��ران ب��زرگ در پای��ان‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مدیریت ترافی��ک در تهران و‬ ‫همه کش��ور برعهده پلیس است و شهرداری باید‬ ‫بس��ترهای الزم را فراهم کند‪ .‬مس��ئوالن انتظامی‬ ‫با اس��تفاده از این بسترها باید ترافیک را به خوبی‬ ‫مدیریت کنند‪.‬‬ ‫بی تردید ش��ورای ترافیک ته��ران می تواند این‬ ‫ط��رح را به تایید برس��اند اما باید ابعاد مختلف ان‬ ‫بررسی کارشناسانه شود‪.‬‬ ‫در جلس��ه ای که با حضور ریاس��ت پلیس راهور‬ ‫ناجا برگزار ش��د نیز نظر بر ای��ن بود که این طرح‬ ‫باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬دی ‪ 21 1396‬ربیع الثانی ‪ 9 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 301‬پیاپی ‪2274‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ ورود مجلس به ایین نامه‬ ‫واردات خودرو‬ ‫ایین نام��ه جدی��د واردات‬ ‫خودرو که نگاهی به ان نشان از‬ ‫محدودیت های متعدد در واردات‬ ‫خ��ودرو دارد در حالی از س��وی‬ ‫دول��ت برای اجرا ابالغ ش��د که‬ ‫مجل��س در تعطیلی دو هفته ای‬ ‫به سر می برد و شاید بتوان زمان‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو‬ ‫ابالغ این مصوبه از س��وی دولت‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫را عمدی دانست‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫به ه��ر روی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به طور قط��ع مخالف‬ ‫ای��ن تصمیم خواهد بود‪ .‬نگاهی به روند بازار نش��ان می دهد‬ ‫بازگش��ایی س��ایت ثبت س��فارش که در انتظار ابالغ مصوبه‬ ‫جدید واردات بود نیز نتوانس��ت گرهی از مش��کالت باز کند‬ ‫و ب��ازار همواره ب��ا افزایش قیمت ها روبه رو اس��ت‪ .‬نگاهی به‬ ‫جزئیات این ایین نامه نش��ان می دهد در همه بندها ش��اهد‬ ‫مشکالتی هس��تیم؛ از افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی تا‬ ‫ممنوعیت واردات خودروهای باالی ‪ ۴۰‬هزار دالر تصمیماتی‬ ‫است که به اشفته بازار خودروهای وارداتی دامن می زند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط به وج��ود امده‪ ،‬کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی به این موضوع ورود کرده و‬ ‫پس از بررسی دقیق این ایین نامه‪ ،‬نظرات خود را ارائه خواهد‬ ‫داد اما انچه مشخص است ورود مجلس به بررسی بیشتر این‬ ‫موض��وع بوده و حتی تهیه طرح یک ی��ا دو فوریتی با هدف‬ ‫توق��ف اجرای این مصوبه را دنب��ال خواهد کرد و از کنار این‬ ‫موضوع به راحتی نخواهد گذشت‪.‬‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫همراهی س��ایر کمیس��یون ها از جمله کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫پس از بررس��ی این ایین نامه و مش��اهده هرگونه مغایرت با‬ ‫سیاس��ت های نظام و دول��ت اقدام به تهیه ط��رح یک یا دو‬ ‫فوریتی با هدف توقف اجرای این ایین نامه خواهد کرد‪.‬‬ ‫به طور قطع تصمیم اخیر دولت در زمینه واردات خودرو با‬ ‫هر دلیلی تنها منجر به برهم ریختن بازار ش��ده و دولت را به‬ ‫اهداف اصلی نزدیک نخواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درخواستی برای اصالح مصرف‬ ‫سوخت خودروهای داخلی‬ ‫در روزهای��ی ک��ه کالنش��هرهای کش��ور ب��ا الودگی هوا‬ ‫دس��ت وپنجه ن��رم می کنند و ن��وک پیکان ای��ن الودگی به‬ ‫س��مت خودروهای فرسوده نش��انه رفته به گفته بسیاری از‬ ‫کارشناس��ان عالوه بر تردد بی شمار فرسوده ها‪ ،‬توزیع نشدن‬ ‫سراسری سوخت استاندارد و مصرف باالی برخی از خودروها‬ ‫دیگر مقصران اصلی الودگی هوا هستند‪.‬‬ ‫لغو مصوبه الزام خودروس��ازان داخلی به اس��قاط در حالی‬ ‫در روزه��ای اغازین حضور ش��ریعتمداری در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام ش��د که در چند س��ال گذشته انتظار‬ ‫می رفت این مصوبه ازس��وی خودروسازان اجرایی شود‪ .‬حال‬ ‫باوجود گذشت چند ماه از لغو این بخش از مصوبه و ابالغ ان‬ ‫از سوی دولت همچنان این تصمیم دولت موردانتقاد برخی از‬ ‫دستگاه هاست و معتقدند باید این مصوبه با اصالحاتی دوباره‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫اصالح مصوبه الزام خودروس��ازان به اسقاط در حالی مورد‬ ‫پیگی��ری برخی از منتقدان دولت اس��ت که ب��ه گفته دبیر‬ ‫انجمن خودروس��ازان ایران لغو این بخش از مصوبه اس��قاط‬ ‫خودروهای فرسوده با توجه به تاثیراتی که الزام ان بر قیمت‬ ‫خودروهای پرتیراژ در بازار ایجاد می کرد به دولت پیش��نهاد‬ ‫و با توجه به درخواس��ت خودروس��ازان از س��وی دولت لغو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احم��د نعمت بخش در گفت وگو ب��ا خبر خودرو با توجه به‬ ‫پیامدهای این الزام بر قیمت خودرو و افزایش فش��ار قیمتی‬ ‫ناش��ی از ان ب��ر بخش مهمی از مصرف کنن��دگان داخلی به‬ ‫درخواس��ت خودروس��ازان درباره افزایش فرصت ش��رکت ها‬ ‫نس��بت به اصالح مصرف س��وخت خودروهای تولیدی اشاره‬ ‫کرده و می گوید‪ :‬در صورت لغو نش��دن و اجرای مصوبه الزام‬ ‫ش��رکت های داخلی به خروج فرسوده ها‪ ،‬خودروسازان ناگزیر‬ ‫بودند قیمت خروج فرس��وده را به قیمت خودروهای تولیدی‬ ‫اضافه کنند بنابراین از دولت درخواست شد به خودروسازان‬ ‫فرصتی بدهد تا مصرف س��وخت خودروها را اصالح کنند که‬ ‫دولت نیز با این درخواست خودروسازان موافقت کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیشتر خریداران خودروهای‬ ‫پرتیراژ داخلی قشر متوس��ط به پایین جامعه هستند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایطی که خودروسازان س��ود چندانی را از محل‬ ‫تولید خودروهای پرتیراژ کس��ب نمی کنند و در برخی مواقع‬ ‫خودروه��ا را با زیان به فروش می رس��انند نمی ت��وان انتظار‬ ‫داش��ت با اجرای ای��ن مصوبه قیمت خودرو فرس��وده را نیز‬ ‫متحمل شوند بنابراین در صورت لغو نشدن و الزام اجرای این‬ ‫مصوبه‪ ،‬خودروس��ازان ناگزیر بودند قیمت خروج فرس��وده ها‬ ‫را ب��ه قیمت خودرو تولیدی اضافه کنند که این اقدام فش��ار‬ ‫مضاعفی را به مصرف کنندگان داخلی وارد می کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با توجه به مصرف باالی برخی از خودروهای‬ ‫داخل��ی‪ ،‬از برنامه ریزی ش��رکت های خودروس��از برای تولید‬ ‫خودروه��ای کم مصرف خبر داد و گفت‪ :‬ب��ا قراردادهایی که‬ ‫منعقدشده در اینده بیش��تر خودروهای تولید داخل مصرف‬ ‫سوخت کمتری از رقم فعلی خواهند داشت‪.‬‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫همزمان با تهیه طرح دوفوریتی با هدف لغو مصوبه افزایش تعرفه واردات مطرح شد‬ ‫تورم پلکانی نتیجه تعرفه گذاری غیرکارشناسی‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اث��ر و تکانه های مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو‬ ‫تمامی ن��دارد و هرروز عالوه ب��ر نارضایتی فعاالن این‬ ‫حوزه‪ ،‬ش��وک های جدی��دی را به ب��ازار وارد می کند‪.‬‬ ‫دامن��ه نارضایتی ها تا جایی پی��ش رفته که نمایندگان‬ ‫مجلس به دنبال تهیه طرحی دوفوریتی با هدف توقف‬ ‫اج��رای مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو هس��تند؛‬ ‫مصوب��ه ای که به اعتقاد انه��ا در زمان تعطیلی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی از سوی دولت ارائه شده و راه را برای‬ ‫هرگونه اعتراض یا اظهارنظر بسته اما اثرات این اقدام به‬ ‫گونه ای بود که انها را ناگزیر به اس��تفاده از حق قانونی‬ ‫خود کرده اس��ت‪ .‬در همین حال فع��االن این حوزه و‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی پیش بین��ی اوضاع نابس��امان‬ ‫فعلی بازار خودروه��ای وارداتی را نمی کردند و با روند‬ ‫اش��تباهی که در پیش گرفته شده نه تنها درامدی به‬ ‫کیسه دولت افزوده نخواهد شد بلکه به تورم پلکانی نیز‬ ‫دامن خواهد زد‪ .‬بر این اس��اس بهرام پارسایی‪ ،‬رییس‬ ‫کمیته اقتصادی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از تهیه طرحی دو فوریتی ازسوی تعدادی از‬ ‫نمایندگان برای لغ��و مصوبه افزایش تعرفه خودروهای‬ ‫واردات��ی خب��ر داد و اعالم کرد‪ :‬در ح��ال تهیه طرحی‬ ‫دو فوریت��ی برای بررس��ی در صحن علن��ی مجلس به‬ ‫منظ��ور لغو مصوب��ه افزایش سرس��ام اور تعرفه واردات‬ ‫خودرو هس��تیم زیرا این افزای��ش تعرفه هیچ توجیهی‬ ‫ندارد‪ .‬وی با بیان اینکه برخی اظهار می کنند با افزایش‬ ‫تعرفه به دنبال جلوگیری از خروج ارز از کشور هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این در حالی اس��ت ک��ه اکنون با افزایش نرخ به‬ ‫دلیل انحصار در واردات هیچ تاثیری در کاهش واردات‬ ‫احساس نش��ده و ارز همچنان از کشور خارج می شود‪.‬‬ ‫رییس کمیته اقتصادی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس با‬ ‫تاکید بر اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو برای گروه‬ ‫خاص��ی رانت ایجاد می کند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ما اصرار داریم‬ ‫حتی برای خودروهای هیبریدی بس��ته های تش��ویقی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ود نه اینکه در ش��رایط الودگی هوا‬ ‫و مشکالت زیس��ت محیطی جلوی واردات خودروهای‬ ‫هیبریدی گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشفته بازار وارداتی ها‬ ‫مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو با‬ ‫تایی��د اقدامات نمایندگان مجل��س با هدف ممنوعیت‬ ‫اجرای این ایین نامه در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ایین نامه تنها باعث ایجاد انحصار و رانت‬ ‫و افزایش بی رویه نرخ خودروهای وارداتی در بازار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه برخی از خودروها با این اقدام‬ ‫دولت تبدیل به کاالیی نایاب شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر اعضای‬ ‫انجمن نیز چنین وضعیتی را پیش بینی می کردند پیش‬ ‫از این و در زمان ارزانی‪ ،‬اقدام به خرید خودرو می کردند‬ ‫به طوری که ارزش هر کاال از سوی بازار تعیین می شود‪.‬‬ ‫وقت��ی فعاالن این حوزه با تعداد محدودی خودرو برای‬ ‫فروش روبه رو هس��تند و از س��وی دیگر تقاضا در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬ناگزیر نرخ خودروه��ا افزایش می یابد؛‬ ‫ش��رایطی که درحال حاضر در بازار حکمفرما ش��ده که‬ ‫نتیج��ه ان افزای��ش بی رویه قیمت هاس��ت‪ .‬این فعال‬ ‫بازار ادامه داد‪ :‬اقدامات اخیر دولت باعث شده برخی از‬ ‫خودروها تبدیل به خودروهای خاص و بی قیمت شوند‬ ‫به طوری که هم اکنون لکس��وس ان ایکس ‪ ۳۰۰‬با نرخ‬ ‫‪ ۵۴۰‬میلیون تومان به فروش می رسد! دادفر دلیل این‬ ‫روند را اعمال تعرفه ها دانست و گفت‪ :‬دولت روند را به‬ ‫نبود خودرو‪ ،‬نمایندگی ها را به تخلف کشاند‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬ریس اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر با تخلف ‪ ۷‬تا ‪۸‬‬ ‫نماینده رس��می واردکننده خودرو روبه رو هس��تیم به طوری که با تاخیرهای چند ماهه که در برخی‬ ‫موارد به ‪ ۱۶‬ماه نیز می رسد خودرو را به خریدار تحویل نمی دهند و او را وادار به دریافت سود پایین‬ ‫بابت مبلغ پرداخت شده خودرو به شرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که ارزش پول مردم پایین امده‪ ،‬ش��رکت ها از پول انها سوءاستفاده‬ ‫کرده و درنهایت می خواهند س��ود پایینی به خریدار بپردازند‪ .‬برخی از این شرکت های متخلف برای‬ ‫واردات‪ ۳۰۰ ،‬خودرو ثبت س��فارش اما حدود ‪ ۲‬هزار خودرو را پیش فروش کرده اند و حاال نمی توانند‬ ‫خودرو پیش فروش شده را به مردم تحویل دهند‪ ،‬در عین حال رشد نرخ خودروهای خارجی در بازار‬ ‫نیز باعث شده این نمایندگی ها از تحویل خودرو با قیمت های پیش فروش شده به خریداران جلوگیری‬ ‫کنند‪ .‬وی درباره وضعیت فروش شرکت های متخلف عرضه کننده خودروهای خارجی که پیش از این‬ ‫نام انها از س��وی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم شده بود نیز گفت‪ :‬شکایت‬ ‫از این شرکت ها مربوط به ماه های شهریور و مهر بوده و در ابان و اذر شکایتی در این باره نداشته ایم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬وارد نشدن خودروهای جدید باعث شده بسیاری از شرکت ها خودرویی برای عرضه به‬ ‫بازار نداش��ته باشند بنابراین سایت این شرکت ها تا زمان ورود خودروهای جدید بسته است‪ .‬رییس‬ ‫اتحادی��ه نمایش��گاه داران اتومبیل در ادامه با توجه به پیش بینی ترکی��دن حباب قیمتی خودروهای‬ ‫واردات��ی در بازار اظهار کرد‪ :‬با واردات خودروهای جدید و افزایش تنوع در بازار پیش بینی می ش��ود‬ ‫نرخ خودرو در بازار کاهش پیدا کند بنابراین تا هنگامی که خودرو جدیدی که در این چند روز ثبت‬ ‫سفارش می شود وارد بازار شود و قیمت ها تغییر کند جریانی زمان بر است‪ .‬موتمنی با اشاره به اینکه‬ ‫اصالح یک سیاس��ت اش��تباه به این اسانی نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سیاست بستن یک شبه سایت ثبت‬ ‫س��فارش‪ ،‬بازار خودرویی را که در ‪ 2‬سال با تعادل نرخ همراه بود به یکباره به اشفته بازار تبدیل کرد‬ ‫که ماه ها زمان می برد به شرایط قبل بازگشته و شاهد تعادل نرخ در بازار وارداتی ها باشیم‪.‬‬ ‫س��متی هدایت کرده که تنها به فکر درامدزایی اس��ت‬ ‫و منافع هیچ گروهی در این میان دیده نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که پیش از این گمان می رفت این‬ ‫اقدام با هدف حمایت از تولیدات داخلی اس��ت اما روند‬ ‫فعل��ی نیز این تصور را رد می کند و تنها منبع درامدی‬ ‫برای دولت اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به مفاس��د ایجادشده‬ ‫بع��د از ابالغ این ایین نامه اظهار کرد‪ :‬درحال بررس��ی‬ ‫و جست وجوی مستندات در این زمینه هستیم چراکه‬ ‫ادامه این روند منجر به تورم پلکانی خواهد ش��د‪ .‬دبیر‬ ‫انجم��ن واردکنن��دگان خودرو با اش��اره ب��ه اظهارات‬ ‫غیرکارشناس��ی مطرح ش��ده در روزهای گذشته ادامه‬ ‫داد‪ :‬انجم��ن واردکنندگان امادگی دارد بانک اطالعاتی‬ ‫تهیه ش��ده از مناب��ع علمی مورد تایی��د مجامع علمی‬ ‫و جهان��ی که ش��امل به روزترین اطالعات اس��ت را در‬ ‫کمترین زمان در اختیار دس��ت اندرکارانی قرار دهد که‬ ‫قصد اظهارنظر دارن��د‪ .‬دادفر با تاکید بر اینکه بویی از‬ ‫تدبیر در اقدامات فعلی برای خودروهای وارداتی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به نظر می رس��د اقداماتی با س��عی‬ ‫و خطا در حال انجام اس��ت تا ش��اهد اث��رات مثبت و‬ ‫منفی ان باشند‪ .‬این در حالی است که این انتظار وجود‬ ‫داشت که این اقدامات به خوبی پیش رود و انجمن نیز‬ ‫بتواند در این میان کمکی به دولت کند اما این شرایط‬ ‫به درس��تی پیش نرف��ت و نهاده��ای نظارتی ازجمله‬ ‫س��ازمان تعزیرات در حال مکاتبه با انجمن هستند که‬ ‫قیمت گذاری ها ب��ا نظارت انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬هم اکنون در نرخ هر یک دالر‬ ‫‪ ۳۰۰‬توم��ان و تعرف��ه واردات حداقل ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫به صورت میانگین افزایش داش��ته ایم‪ .‬این هزینه ها به‬ ‫همراه هزینه اس��قاط خودروها‪ ،‬افزایش استانداردهای‬ ‫خودروی��ی‪ ،‬هزین��ه نگهداری در گم��رکات و پرداخت‬ ‫دیرکرد به مش��تریان باعث می شود تا نمایندگی ها نیز‬ ‫اق��دام به افزایش نرخ خودروها کنن��د‪ .‬این فعال بازار‬ ‫خودرو با طرح این پرسش که دستاوردی که باید از این‬ ‫اقدامات داش��ت چیس��ت؟ اظهار کرد‪ :‬اگر هدف دولت‬ ‫در این زمینه مش��خص باشد انجمن نیز در کنار دولت‬ ‫همکاری خواهد کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که هم اکنون‬ ‫با مهندس��ی کردن ب��ازار و ایجاد خال‪ ،‬ب��ازار را از نظر‬ ‫روانی هیجانی می کنی��م و در عین افزایش هزینه های‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬نرخ خ��ودرو داخلی نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫دادفر ادامه داد‪ :‬اگر عنوان می شود که این اقدام با هدف‬ ‫جلوگی��ری از خروج ارز انجام می ش��ود از نظر اقتصاد‬ ‫کالن‪ ،‬ایجاد تعادل در بازار ارز کشورها با افزایش تعرفه‬ ‫محقق نخواهد شد‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از‬ ‫تصمیمات اقتصادی دولت اظهار نارضایتی کرد و افزود‪:‬‬ ‫این انتظار وجود داشت که با تغییر وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت فراتر از تصمیمات فعلی گامی برداش��ته شود‬ ‫که این روند محقق نشد‪.‬‬ ‫وی اقدام کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬در زمینه صدور طرح‬ ‫دو فوریت��ی را اختی��ار قانونی انها دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫فضای فرضی تصمیمی گرفته نش��ده بلکه با مش��اهده‬ ‫موقعیت ه��ا اق��دام به عمل کرده اس��ت‪ .‬بدن��ه ای که‬ ‫سیاست ها را در دولت گذش��ته تدوین کرده برای این‬ ‫دولت نیز تصمیم س��ازی کرده که ای��ن اقدام تنها بدنه‬ ‫دولت را ضعیف تر نش��ان می دهد‪ .‬او با اشاره به شکایت‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو از س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬این ش��کایت در حال بررسی است و به‬ ‫زودی به نتیجه مش��خصی خواهیم رس��ید اما برخورد‬ ‫انها به گونه ای اس��ت که گویی در گذشته و سال های‬ ‫دور زندگی می کنند که نتیجه این لجاجت ها‪ ،‬وضعیت‬ ‫فعلی بازار خودروهای وارداتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند غیرمنطقی افزایش تعرفه ها‬ ‫اظه��ارات و نارضایت��ی فعاالن خودروه��ای وارداتی‬ ‫در حال��ی افزایش یافته و تاکی��د دارند اختیار بازار نیز‬ ‫از دس��ت انها گرفته ش��ده که کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫هم بر پیش بینی راهکاره��ای جایگزین افزایش تعرفه‬ ‫تاکید دارند‪ .‬فرزاد هاش��می‪ ،‬اقتص��اددان در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به روند قیمت گذاری‬ ‫خودرو در دنیا اظهار کرد‪ :‬در هیچ کشوری نرخ خودرو‬ ‫ب��ه جز خودروهای دست س��از‪ ،‬خ��اص و لوکس گران‬ ‫نیس��ت اما در مقابل با انجام اقداماتی همچون افزایش‬ ‫نرخ بنزین‪ ،‬درامدزایی برای دولت به وجود می اید‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به تصمیم دولت مبنی ب��ر افزایش تعرفه ها با‬ ‫هدف درامدزایی گفت‪ :‬ای��ن درامدزایی زمانی مفهوم‬ ‫پی��دا می کند که ب��ازار رقابتی برای س��اخت داخل در‬ ‫اختیار داشته باشید اما زمانی که خودرو به اندازه کافی‬ ‫و ب��ه صورت برابر وارد کش��ور نمی ش��ود چندان منبع‬ ‫درامدزای��ی خوبی برای دولت به ش��مار نمی رود‪ .‬این‬ ‫اقتصاددان معتقد اس��ت که دول��ت در حال حرکت بر‬ ‫مس��یر اشتباهی است‪ .‬به اعتقاد او کشور باید به سمت‬ ‫ارزان ک��ردن نرخ خودروها گام ب��ردارد؛ روندی که در‬ ‫دنیا نیز در حال انجام اس��ت‪ .‬هاش��می ب��ا بیان اینکه‬ ‫در س��ال های نه چندان دور همه اف��راد دارای خودرو‬ ‫نبودند اما هم اکن��ون این رویه تغییر کرده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در دنی��ا نیز ب��ا اینکه همه خ��ودرو در اختیار دارند اما‬ ‫به دلیل توس��عه حمل ونقل عمومی چندان استفاده ای‬ ‫از خودروهای ش��خصی نمی ش��ود و در عین حال نرخ‬ ‫باالی بنزین مانع اس��تفاده بی رویه از خودرو می ش��ود‬ ‫که این امر درامدزایی بیش��تری ب��رای دولت به همراه‬ ‫دارد بنابرای��ن می توان حتی تا افزای��ش ‪ ۳‬برابری نرخ‬ ‫بنزین را در دستور کار قرار داد‪ .‬این کارشناس اقتصاد‬ ‫ادامه این رون��د را منجر به افزایش درامدهای عمومی‬ ‫دول��ت عنوان و تصریح کرد‪ :‬می توان چنین اقداماتی را‬ ‫جایگزین افزایش تعرفه کرد زیرا حتی با وجود افزایش‬ ‫تعرفه نمی توان به کس��ب درامدهای ب��اال برای دولت‬ ‫امی��دوار بود چراکه م��ردم الزامی ب��رای خرید خودرو‬ ‫لوکس که مشمول تعرفه می شود‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫هاش��می روند فعل��ی افزایش تعرفه ها در کش��ور را‬ ‫غیرمنطقی دانس��ت و گفت‪ :‬اگ��ر خودرویی با نرخ باال‬ ‫با افزایش تعرفه ها دچار افزایش بیش��تر قیمت شود به‬ ‫طور قطع روند غیرمنطقی در پیش گرفته ش��ده است‬ ‫بنابراین اگر برای تامین درامد عمومی کشور عوارض را‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر کنیم شوک بدون هدفی ایجاد کرده ایم که‬ ‫تاثیری در درامدهایی پیش بینی ش��ده نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر امروز دولت خواس��تار بازگش��ت‬ ‫به ش��رایط قبل باش��د و بخواهد از موض��ع قبلی خود‬ ‫بازگردد‪ ،‬تجربه های گذش��ته نش��ان داده که قیمت ها‬ ‫دیگر به وضعیت پیشین بازنخواهد گشت و تنها شاهد‬ ‫ش��وکی از سوی دولت به بازار بوده ایم‪ .‬این اقتصاددان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همزمان با افزایش نرخ خودروهای خارجی‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای کاالی داخلی افزای��ش می یابد که روندی‬ ‫طبیعی اس��ت اما همزمان با افزای��ش نرخ خودروهای‬ ‫غیر لوکس به دنبال کاالهای جانش��ین خواهیم بود که‬ ‫این افزایش نرخ بر س��ایر محصوالت تاثیر می گذارد به‬ ‫طوری که به تازگی نیز خودروهای داخلی با تکانه های‬ ‫قیمتی همراه شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫ت�لاش «گس��ترش صنع��ت» ب��رای گفت وگ��و ب��ا‬ ‫امیرحس��ین قناتی مدیرکل دفتر نیرو محرکه و خودرو‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان تنظیم کننده‬ ‫اصل��ی ایین نام��ه واردات خ��ودرو و همچنین مجتبی‬ ‫خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت با هدف اگاهی‬ ‫از اهداف تنظیم این ایین نامه بی نتیجه ماند‪ .‬براس��اس‬ ‫این گزارش‪ ،‬این اظهارات نشان می دهد تصمیم دولت‬ ‫در زمین��ه افزایش تعرفه واردات خ��ودرو به هردلیل از‬ ‫جمل��ه افزایش درامد‪ ،‬جلوگی��ری از خروج ارز و حتی‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی نه تنها در این شرایط محقق‬ ‫نخواهد ش��د بلکه اثرات منفی دامنه داری برای اقتصاد‬ ‫به ارمغان خواهد اورد؛ اثراتی که در صورت بازگش��ت‬ ‫دوب��اره مصوبات به حالت قبلی نیز به هیچ عنوان قابل‬ ‫جبران نخواهد بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 19‬دی ‪ 21 1396‬ربیع الثانی ‪ 9 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 301‬پیاپی ‪2274‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تسریع جذب سرمایه گذاری با‬ ‫بهبود فضای کسب وکار‬ ‫غالمعلی قرایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امروز بسیاری از‬ ‫واحدها با ظرفیت خالی‬ ‫در حال فعالیت هستند‬ ‫به این معنی که با ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد ظرفیت در‬ ‫حال تولید هستند‪.‬‬ ‫وقتی صحبت از‬ ‫اشتغال می شود باید‬ ‫از ظرفیت های خالی‬ ‫استفاده کرد‪ .‬چرا با‬ ‫ظرفیت خالی قطعات‬ ‫وارد می شود؟‬ ‫کارشناسان با اشاره به نیروی تحصیلکرده و شرایط مساعد تولید اعالم کردند‬ ‫تضاد ظرفیت خالی تولید و حجم واردات قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دو چالشی که در صنعت نیاز به بررسی و پیگیری‬ ‫دارد ای��ن اس��ت که ب��ا وجود ظرفیت ه��ای خالی‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬قطعات بس��یاری به شکل قاچاق‬ ‫وارد می ش��ود به طوری که عنوان می شود رقم ان‬ ‫معادل کل واردات رس��می قطعات به بازار است‪ .‬از‬ ‫س��ویی چون این محصوالت تعرفه گمرکی ندارند‬ ‫با نرخ بس��یار پایین تری در بازار عرضه می شود که‬ ‫برای خریدار صرفه اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه کاالی قاچ��اق به طور‬ ‫معم��ول بی کیفی��ت ب��وده و ب��رای مصرف کننده‬ ‫می توان��د پیامده��ای جانی و مالی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫یک��ی از فع��االن صنع��ت در این ب��اره گوش��زد‬ ‫ک��رد؛ افت تولی��د و حج��م ب��االی واردات حاکی‬ ‫از مش��کالت مدیریت��ی اس��ت ک��ه باید بررس��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مس��ئله دوم کمب��ود نی��روی اموزش دی��ده و‬ ‫تحصیلک��رده دانش��گاهی در واحده��ای تولی��دی‬ ‫اس��ت درحالی که فارغ التحصی�لان بیکار زیادی در‬ ‫کش��ور وجود دارند که ظرفیت بس��یار باالیی برای‬ ‫رونق تولید به ش��مار می رون��د‪ .‬این از تناقض هایی‬ ‫اس��ت که به ش��دت تولید را تحت ش��عاع قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹برای تولید باید همراه بود‬ ‫غالمعلی قرایی‪ ،‬دبیر اتحادیه قطعه سازان استان‬ ‫ته��ران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫تولید در صنعت قطعه به دلیل شرایط نقدینگی که‬ ‫دارد مناسب نیس��ت درحالی که اقتصاد مقاومتی و‬ ‫اشتغال با تولید محقق می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��یاری از واحدها دست کم از ابتدای‬ ‫س��ال تاکنون‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد تعدیل نیرو داش��تند‬ ‫به طور نمونه یکی از واحدها حدود یکصد نفر تعدیل‬ ‫نیرو داش��ت؛ افرادی که ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬س��ال برای انها‬ ‫زحمت کشیده شده بود‪.‬‬ ‫او درب��اره تولید و تامین محصوالت یاداور ش��د‪:‬‬ ‫محصولی که قطعه س��از تولی��د می کند باید از یک‬ ‫ت��ا ‪ ۲‬ماه قبل مواد اولی ه ان را تهیه کند و اگر ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬ماه را به زم��ان بازپرداخت ها اضافه کنیم فاصله‬ ‫زیادی است تا قطعه ساز به پول خود برسد‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه توان محدود هر واحد صنعت��ی دیرکردها تاثیر‬ ‫زیادی در وضعیت تولید خواهند داشت‪.‬‬ ‫قرای��ی ب��ا توجه ب��ه تولید خودروه��ای جدید و‬ ‫وضعیت قطعه س��ازی گفت‪ :‬این خودروها هنوز به‬ ‫تولید انبوه در سطحی که مورد انتظار صنعت قطعه‬ ‫اس��ت‪ ،‬نرسیده اما با توجه به شروط وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید با حداقل ‪۴۰‬درصد داخلی سازی‬ ‫تولید اغاز ش��ود که تیراژ برای بومی س��ازی بسیار‬ ‫‹ ‹تفکر رفع تکلیفی در بخش مدیریتی‬ ‫مهم اس��ت به طور نمون��ه خودروه��ای چینی ‪۱۰‬‬ ‫یک��ی از فعاالن صنعت عنوان ک��رده بود رفتار و‬ ‫تا ‪۱۵‬هزار دس��تگاه تولید دارند که با بومی س��ازی‬ ‫برخورد امروز با صنعت‪ ،‬تولید را به بیراهه کش��انده‬ ‫مدل ها تغییر می کند‪.‬‬ ‫زیرا پایه‪‎‬های مهندس��ی ان به شکل مناسب چیده‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬برای داخلی س��ازی باید به طور‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬بستر درست نیس��ت که تولیدکننده‬ ‫عمده از قطعه س��ازان دعوت ش��ود و اگ��ر واحدها‬ ‫به دنب��ال ان درس��ت کار نمی‪‎‬کند زی��را قیمت ها‬ ‫کوچک هس��تند ب��رای همراه��ی در رون��د تولید‬ ‫باالس��ت و صنعتگر نمی تواند در ب��ازار رقابت کند‬ ‫جدید ضروری اس��ت با یکدیگر تجمیع ش��وند‪ .‬در‬ ‫ازاین رو ناگزیر اس��ت جاهای��ی از کیفیت کار خود‬ ‫این صورت است که تامین قطعات برای صنعتگران‬ ‫بزن��د‪ .‬اس��تفاده از نی��روی اموزش دی��ده به وی��ژه‬ ‫ساده تر می ش��ود‪ .‬درواقع باید گفت ادغام منجر به‬ ‫ب��ا تحصی�لات دانش��گاهی می توان��د‬ ‫گشایش کارها در صنعت قطعه می شود‪.‬‬ ‫کم��ک زی��ادی به رون��ق تولی��د کند‬ ‫در بح��ث ادغ��ام و مجموعه س��ازی‬ ‫ام��ا وضعی��ت به گون��ه ای اس��ت ک��ه‬ ‫موافق��ان و مخالفان زی��ادی وجود دارد‬ ‫ای��ن نیروه��ا در بدن��ه صنع��ت جذب‬ ‫که در این باره قرایی معتقد اس��ت‪ :‬یکی‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫از اش��کاالت در اقدامات جمعی اس��ت؛‬ ‫مرتضی چمن ارا‪ ،‬معاونت پژوهش��ی‬ ‫فرهنگ کارگروهی نداریم و نتوانسته ایم‬ ‫دانش��گاه جامع علمی کارب��ردی ایران‬ ‫در مشارکت ها موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫مرتضی چمن ارا‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬زمانی که بحث منافع تفکر رفع تکلیف یکی لوازم قطعه در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫مل��ی در می��ان اس��ت بای��د همراه تر و از معضالت در بخش صنعت» گف��ت‪ :‬مخترع پروری از جمله‬ ‫متحدتر باش��یم‪ .‬باید به این بلوغ فکری مدیریت است که نیاز برنامه ه��ای ماس��ت و با دانش��گاه های‬ ‫برس��یم ک��ه تاثیر تعدیل نی��رو در یک به اصالح و بازنگری بین المللی مانند اکسفورد و‪ ...‬همکاری‬ ‫داریم‪ .‬یک��ی از دغدغه ها بحث اقتصاد‬ ‫واح��د برای تمام فع��االن همان صنعت دارد‪ .‬برای تحقق‬ ‫خواهد بود‪ .‬باید جمعی اندیشیدن را در اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید مقاومتی اس��ت اما بزرگترین چالش در‬ ‫و اشتغال مولفه های این بس��تر کارهای رفع تکلیفی بخش‬ ‫خود تقویت کنیم‪.‬‬ ‫قرای��ی در ادامه به ظرفیت های خالی اصلی است که باید مدیریت است‪.‬‬ ‫صنعت قطعه اشاره کرد و گفت‪ :‬یک هزار نیروهای تربیت شده او گف��ت‪ :‬خیری��ن دانش بنی��ان در‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬قطعه ساز داریم که از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۰۰‬در بدنه صنعت تولید صنعت خودرو و صنای��ع دیگر فعالیت‬ ‫را هدایت کنند‬ ‫دارند که شاید در ابتدای راه باشند‪ .‬اگر‬ ‫نیرو دارند‪ .‬نباید سفارش تولید به گونه ای‬ ‫دغدغه تولید داریم برای تربیت نیروی‬ ‫باش��د که تنها به واحدهای بزرگتر داده‬ ‫شود‪ .‬امروز بس��یاری از واحدها با ظرفیت خالی در‬ ‫حال فعالیت هس��تند به این معنی که با ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد ظرفیت در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬وقتی صحبت از اش��تغال می ش��ود باید‬ ‫از ظرفیت های خالی اس��تفاده کرد‪ .‬چرا با ظرفیت‬ ‫خالی قطعات وارد می ش��ود؟ چ��را نمی توان حجم‬ ‫صادرات را ارتقا داد؟‬ ‫قرای��ی در پای��ان گف��ت‪ :‬اینک��ه نمی توانی��م با‬ ‫محصوالت چینی رقابت کنیم و بازار جهانی داشته‬ ‫باش��یم به قیمت های تمام ش��ده قطع��ات داخلی‬ ‫برمی گردد که باید گفت این موضوع سر دراز دارد‪.‬‬ ‫انس��انی کارامد باید به دنب��ال تربیت افراد خالق با‬ ‫ایده های نو باشیم‪ .‬این امر مهم باید از مدارس اغاز‬ ‫ش��ود تا صنعت نیز همچون کشورهای پیشرفته به‬ ‫جایگاه مورد انتظار دست یابد‪.‬‬ ‫پرس��ش این اس��ت که چرا اموزش و پرورش در‬ ‫حوزه معاونت های پژوهش��ی روی این موضوع کار‬ ‫نمی کند؟‬ ‫‹ ‹افزایش قدرت تولید‬ ‫معاونت پژوهش��ی دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫ای��ران لوازم قطعه اف��زود‪ :‬باید ب��ا تربیت نیروهای‬ ‫کارام��د ق��درت تولی��د خ��ود را افزای��ش دهیم و‬ ‫محصوالت خود را به رخ دنیا بکش��یم‪ .‬این فلس��فه‬ ‫اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫چم��ن ارا اظهار کرد‪ :‬تولید باید منجر به صادرات‬ ‫ش��ود‪ .‬این امر همچون زنجیره ای است که باید هر‬ ‫بخش کار خود را به درس��تی انجام دهد تا در پایان‬ ‫خروجی انچه مورد انتظار است‪ ،‬حاصل شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تفکر رفع تکلیف یکی از معضالت‬ ‫در بخش مدیریت است که نیاز به اصالح و بازنگری‬ ‫دارد‪ .‬برای تحقق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال‬ ‫مولفه های اصلی است که باید نیروهای تربیت شده‬ ‫در بدنه صنعت تولید را هدایت کنند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اقتص��اد مقاومت��ی عملیاتی می ش��ود‬ ‫به ش��رطی ک��ه حمایت های الزم را در این بس��تر‬ ‫فرام��وش نکنی��م و فعالیت ها تنه��ا در جهت رفع‬ ‫تکلیف نباش��د‪ .‬چمن ارا در پایان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫باید قدر نیروهای انس��انی اموزش دیده را بدانیم و‬ ‫از ت��وان و ظرفیت انها برای رونق صنعت اس��تفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬اگر دغدغه تولید داریم باید برنامه ها در این‬ ‫راستا تدوین و اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫حال باید دی��د چگونه می توان تضادهای موجود‬ ‫در صنع��ت قطعه را برطرف کرد؛ با وجود نیروهای‬ ‫تحصیلک��رده زیاد در کش��ور و نی��ز ظرفیت خالی‬ ‫تولید‪ ،‬صنعت قطع��ه از خال نیروهای اموزش دیده‬ ‫در رنج است و با حجم باالی ورود قطعات به شکل‬ ‫رسمی و قاچاق روبه رو است‪ .‬گره کار کجاست؟ چرا‬ ‫صنعت نمی تواند نیروهای مورد نیاز اموزش دیده را‬ ‫جذب کند؟‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪106/900/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪104/600/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫مس��ائل مالی ام��روز صنعت‬ ‫بس��یار پیچید ه است که بخش‬ ‫زی��ادی از مش��کالت به کمبود‬ ‫ی در واحدهای صنعتی‬ ‫نقدینگ ‬ ‫برمی گردد‪ .‬ضرورت دارد دولت‬ ‫با سیاس��ت ها و برنامه هایی که‬ ‫در ح��ال تدوی��ن اس��ت رونق‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را در ش��کل‬ ‫کالن رقم بزند و رکود را از بین عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن‬ ‫ببرد‪ .‬در این صورت می توان بر‬ ‫مشکالت مالی فائق امد و تولید نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫را در داخ��ل توس��عه داد‪ .‬ای��ن‬ ‫مشکالت به دست افراد و مجموعه های کوچک و بزرگ تولیدی‬ ‫رفع نخواهد شد زیرا به بخش های مختلف اقتصادی برمی گردد‬ ‫و باید دولت چاره اندیشی کند‪.‬‬ ‫در این بس��تر یکی از راهکارها جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫اس��ت که در صنعت قطعه در حال پیگیری اس��ت اما نیاز است‬ ‫شتاب بیشتری بگیرد‪ .‬مذاکرات انجام می شود اما برای رسیدن به‬ ‫نتایج نهایی باید برخی قوانین اصالح شود‪ .‬همچنین برای تسریع‬ ‫روند جذب سرمایه های خارجی الزم است روند کسب وکار اسان‬ ‫ش��ود تا شرایط مناسب برای سرازیر ش��دن سرمایه ها به کشور‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬ازجمله پیش��نهادها این اس��ت که دولت براساس‬ ‫راهکارهای فعاالن صنعتی و کمیسیون بهبود فضای کسب وکار‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬فضای کس��ب وکار را در کشور بهبود بخشد‬ ‫و ش��رایط کارافرینی را ترمیم کند تا سرمایه گذاری برای هر دو‬ ‫طرف قرارداد حاش��یه سود مناسبی داشته باشد‪ .‬در این صورت‬ ‫تولید افزایش خواهد یافت‪ .‬در ادامه با گسترش تولید به طورقطع‬ ‫نرخ تمام ش��ده کاهش یافته و رقابت عادالنه در کش��ور به وجود‬ ‫خواهد امد‪ .‬ارائه تس��هیالت بانکی با س��ود مناسب یکی دیگر از‬ ‫راهکارهاس��ت و در این بخش نیز دولت باید تس��هیالتی با نرخ‬ ‫مناس��ب در اختیار تولید قرار دهد زیرا تس��هیالت با س��ود ‪۱۸‬‬ ‫ت��ا ‪۲۴‬درصد و جرایم نجومی هیچ تولیدکننده ای را تش��ویق به‬ ‫توسعه نمی کند و در این شرایط نمی توان فعالیت مستمر داشت‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری اس��ت ضمن بخش��ودگی قسمتی از بدهی های‬ ‫تولیدکنندگان بخشی نیز برای مدتی مشخص قسط بندی شود‬ ‫تا واحدهای تولیدی فرصت بازس��ازی خود را داشته باشند و به‬ ‫جای دغدغه وصول بدهی ها به تولید و افزایش ان بیندیشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برخی تصمیم های چالش برانگیز‬ ‫برای صنعت قطعه‬ ‫سال خداحافظی با ‪ ۱۰‬مدل خودرو‬ ‫س��رانجام ف��را رس��ید و همان طور که‬ ‫در خبرها امد بس��یاری از خودروهای‬ ‫پرفروش کش��ور دیگر تولی��د نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به طور معمول ب��رای تولید یک‬ ‫خودرو بیش از ‪۳‬هزار قطعه نیاز است‪.‬‬ ‫با توجه به تعداد خودروهایی که سال‬ ‫‪ ۹۷‬س��ال خداحافظی انها با جاده های کش��ور اس��ت باید دید‬ ‫وضعیت قطعه سازان در شرایط جدید چگونه خواهد بود؟‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن قطعه س��ازان خودرو‬ ‫در گفت وگ��و با میه��ن صنعت درباره کنار رفت��ن ‪ ۱۰‬خودرو از‬ ‫خ��ط تولید و وضعیت قطعه س��ازان گف��ت‪ :‬وضعیت خوبی قابل‬ ‫پیش بین��ی نیس��ت زیرا بی��ش از ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درص��د قطعات این‬ ‫خودروها داخلی س��ازی ش��ده و بازار عمده قطعه س��ازان همین‬ ‫خودروهاس��ت‪ .‬ارش محبی ن��ژاد درب��اره بدهی خودروس��ازان‬ ‫ب��ه صنعت قطع��ه نیز گف��ت‪ :‬دول��ت معتقد اس��ت رابطه بین‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان باید ازسوی خودشان مدیریت شود‬ ‫و دولت به عنوان یک ش��خصیت حقوقی حضور داشته باشد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬دولت دهم باعث ش��د خودروس��ازان به ش��کل دستوری‬ ‫برخی س��رمایه گذاری های بی بازده را از محل منابع جاری ش��ان‬ ‫انج��ام دهند که عمده انها در بورس‪ ،‬تهیه س��هام‪ ،‬خرید اموال‬ ‫و س��رمایه گذاری در کشورهای خارجی بنا به مناسبات سیاسی‬ ‫ک��ه دولت وقت با برخی کش��ورها داش��ته انجام ش��ود که این‬ ‫س��رمایه ها درحال حاضر در کشورهای دیگر بلوکه شده و خیلی‬ ‫س��خت به پول نقد تبدیل می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬البته با روی کار‬ ‫امدن دولت یازدهم بخش��ی از پول ها ازاد شد‪ .‬به هرحال در ان‬ ‫زمان این فش��ار از سمت دولت به خودروس��ازی و به دنبال ان‬ ‫به قطعه س��ازی وارد ش��د چون خودروس��از از محل بدهی خود‬ ‫به قطعه س��از این سرمایه گذاری ها را انجام داده است‪ .‬محبی نژاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬قطعه س��از در فاصله ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۵‬روز‬ ‫مطالبه اش وصول می ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۹۰‬این عدد به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه‬ ‫رس��ید‪ .‬با اقداماتی که از سال ‪ ۸۸‬و ‪ ۸۹‬انجام شد شاهد افزایش‬ ‫بدهی خودروس��ازان به بخش قطعه سازی بودیم که این موضوع‬ ‫هزینه های جاری قطعه س��ازان را جبران نمی کند‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫مجموع پول های بلوکه ش��ده ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان براورد شده‬ ‫که درحال حاضر بخش��ی از ان نقد شده است‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫قطعه خاطرنشان کرد‪ :‬پیامدهای تصمیمات دولت نهم و دهم بر‬ ‫گردن قطعه سازان بخش خصوصی سنگینی می کند‪ .‬محبی نژاد‬ ‫همچنی��ن درباره قاچاق قطعات که ارزش ریالی ان نیز بس��یار‬ ‫باالس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با محوریت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نشس��ت های منظمی برگزار شده و از بعد اقتصادی و تصمیمات‬ ‫تش��ویقی ب��رای جلوگیری از قاچ��اق و هم از بع��د انتظامی به‬ ‫منظور اقدامات تنبیهی و قانونی گام های موثری برداشته شده و‬ ‫امیدواریم تا پایان سال این امار و ارقام کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 19‬دی ‪ 21 1396‬ربیع الثانی ‪ 9 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 301‬پیاپی ‪2274‬‬ ‫خبر‬ ‫فولکس واگن تویوتا را‬ ‫پشت سرگذاشت‬ ‫می��زان فروش محص��والت فولکس واگن در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۹۵-۹۶‬به احتمال زیاد به حدود ‪۱۰/۷‬میلیون‬ ‫دس��تگاه رسیده و این شرکت توانسته باالتر از تویوتای ژاپن‪،‬‬ ‫بزرگترین تولیدکننده خودرو جهان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫روزنامه بیلد ام سونتاگ چاپ المان با اشاره به براوردهای‬ ‫داخلی شرکت فولکس واگن نوشت‪ ،‬میزان فروش محصوالت‬ ‫این شرکت در سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬به احتمال فراوان به‬ ‫رقم یادشده خواهد رسید که این به معنی پشت سر گذشتن‬ ‫تویوتا در میزان فروش است‪.‬‬ ‫افزایش فروش خودروهای گروه فولکس واگن که نشان های‬ ‫تجاری پیش��روی ائودی و پورش��ه را در ب��ر می گیرد به این‬ ‫ش��رکت کمک کرده که میزان درامد خود را برای نخستین‬ ‫ب��ار به ب��االی ‪ ۲۲۰‬میلیارد ی��ورو (‪ ۲۶۴/۶۲‬میلی��ارد دالر)‬ ‫برس��اند‪ .‬میزان درامد ش��رکت فولکس واگن در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی)‪ ۲۱۷ ،‬میلیارد یورو بود‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��رکت فولکس واگن از اظهارنظر در این باره‬ ‫خودداری کرده اس��ت‪ .‬این شرکت المانی قرار است گزارش‬ ‫رسمی میزان فروش خود در سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬را روز‬ ‫‪ ۱۷‬ژانویه (‪ ۲۷‬دی) منتش��ر کن��د و نتایج مالی فعالیت های‬ ‫خود را نیز در اواخر فوریه (ابتدای اسفند) منتشر می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو به نقل از رویترز‪ ،‬در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ ،)۱۳۹۴-۹۵‬یعنی نخس��تین س��ال کامل بعد از رس��وایی‬ ‫اس��تفاده فولکس واگن از نرم افزار متقلبانه برای پنهان کردن‬ ‫می��زان واقعی االیندگ��ی خودروهایش‪ ،‬می��زان فروش این‬ ‫شرکت با ‪ ۳/۸‬درصد رشد به رقم ‪۱۰/۳‬میلیون خودرو رسید‪.‬‬ ‫این رشد به لطف درصد رشد ‪2‬رقمی فروش در چین و رشد‬ ‫فروش در اروپا محقق شده بود‪.‬‬ ‫تویوتا ماه گذش��ته میالدی اعالم کرد انتظ��ار دارد میزان‬ ‫فروش خودروهایش در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬به ‪۱۰/۳۵‬‬ ‫میلیون دس��تگاه برس��د‪ .‬این فروش که نش��ان های تجاری‬ ‫تویوتا‪ ،‬لکسوس‪ ،‬دایهاتس��و و هینو را در برمی گیرد ‪ ۲‬درصد‬ ‫باالتر از سال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬است‪.‬‬ ‫چین خودرو خودران‬ ‫تولید می کند‬ ‫موتور جس��ت وجوی اینترنتی چین ق��راردادی برای تولید‬ ‫فناوری خودروهای خودران امضا کرده است‪.‬‬ ‫بلک ب��ری و بایدو(موت��ور جس��ت وجوی اینترنتی چین)‬ ‫قراردادی برای تولید فناوری خودرو خودران امضا کرده اند‪.‬‬ ‫این قرارداد پس از ان بس��ته شده که شرکت های کوالکام‬ ‫با دنس��و و اپتیو تی ال س��ی توافقنامه ای مش��ابه امضا کردند‬ ‫تا فن��اوری خودروهای خ��ودران را با نرم اف��زار کیوان ایکس‬ ‫بلک بری توس��عه دهند‪ .‬سرمایه گذاران و تحلیلگران این روند‬ ‫را ب��ه دق��ت زیر نظر دارن��د و پیش بینی می کنن��د نرم افزار‬ ‫بلک ب��ری به فناوری کلیدی ب��رای صنعت تولید خودروهای‬ ‫خودران تبدیل ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬این نرم افزار به عنوان‬ ‫سیس��تم عامل تراش��ه های رایانه ای برای به حرکت دراوردن‬ ‫خودروهای خودران به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر موتور جس��ت وجوی بایدو نیز در سال های‬ ‫گذشته پیشرفت های قابل توجهی در حوزه هوش مصنوعی و‬ ‫یادگیری عمیق داشته است‪ .‬این پیشرفت ها همراه نقشه های‬ ‫باکیفی��ت و نرم اف��زار ویژه بلک بری ب��رای تولید خودروهای‬ ‫خودران نقش حیاتی دارند‪.‬‬ ‫اخراج ‪ ۱۰‬هزار پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی در روسیه‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر از نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی‬ ‫روسیه اخراج شدند‪.‬‬ ‫روسیه به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی خدمات‬ ‫راهنمای��ی و رانندگی با تعدیل ‪ ۲۰‬درص��دی نیروهای خود‬ ‫شمار انان را به ‪ ۸۷۱‬هزار نفر رساند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مقام ه��ای پلیس روس��یه‪ ،‬ام��کان اس��تفاده از‬ ‫فناوری های جدید در کنترل امنیت راه ها و عملکرد رانندگان‬ ‫در مس��یرهای رفت وامد درون ش��هری‪ ،‬زمینه الزم را برای‬ ‫کاهش شمار کارکنان فعال پلیس در این بخش فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش عصر خودرو‪ ،‬تمامی بزرگراه ها و جاده های‬ ‫مهم روس��یه به تجهی��زات کنترل س��رعت‪ ،‬تصویربرداری و‬ ‫هدایت ترافیک مجهز هس��تند که تاثیر بس��زایی در کاهش‬ ‫ش��مار کارکنان پلیس دارند و زمینه الزم را برای جلوگیری‬ ‫از تخلفات اداری نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی فراهم‬ ‫می کنن��د‪ .‬س��ال های متمادی پلیس راهنمای��ی و رانندگی‬ ‫روس��یه به گرفتن رش��وه از رانندگان و برخورد س��لیقه ای با‬ ‫متخلف��ان متهم ش��ده که وجه��ه عمومی پلی��س را در دید‬ ‫عمومی مخدوش کرده اس��ت‪ .‬پلیس روس��یه در چند س��ال‬ ‫گذش��ته تالش گس��ترده ای را برای بهب��ود عملکرد خود در‬ ‫پیش گرفته است‪.‬‬ ‫اکنون تولیدکنندگان‬ ‫خودرو در سراسر‬ ‫جهان در باالترین سطح‬ ‫رقابت می کنند‪ .‬رقابت‬ ‫انها بر سر استفاده از‬ ‫مواد اولیه سبک برای‬ ‫بدنه خودرو‪ ،‬توجه‬ ‫دوباره به ایرودینامیک‬ ‫و تزئین خودرو با کمک‬ ‫فناوری ال ای دی دیدنی‬ ‫است‬ ‫رقابت طراحان خودرو برای تحریک حس زیبایی شناسی‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وقتی صحبت از روندهای جاری در خودروسازی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بی��ش از همه نام وس��ایل نقلیه خودران‬ ‫و برق��ی به گوش می رس��د‪ .‬ای��ن خودروها اگرچه‬ ‫چش��مگیر هس��تند و در زمین��ه طراح��ی توانایی‬ ‫ایج��اد انقالب را دارند اما ب��ا ابهام های خود توفانی‬ ‫در خودروس��ازی دنی��ا راه می اندازن��د؛ توفانی که‬ ‫نتیجه اش مش��خص نیست‪ .‬اما برای یک لحظه هم‬ ‫که شده بیایید خودران ها را فراموش و به اتفاق های‬ ‫بزرگ دیگری که در صنعت خودرو جهان می افتد‪،‬‬ ‫فکر کنیم؛ «انق�لاب طراحی های مدرن»‪ .‬نواوری‬ ‫در رون��د طراحی خودروهای مدرن از انجا ناش��ی‬ ‫می ش��ود که طراحان ارزو دارن��د در این میدان پر‬ ‫از رقی��ب‪ ،‬باالتری��ن جایگاه را از ان خود س��ازند و‬ ‫همزم��ان خودروهایی طراحی کنند که بیش��ترین‬ ‫بهینه س��ازی در مصرف س��وخت برای انها در نظر‬ ‫گرفت��ه ش��ده اس��ت‪ .‬همزم��ان با دلبس��تگی های‬ ‫بیش��تری که خودروسازان نسبت به توازن و تعادل‬ ‫در طراح��ی از خ��ود نش��ان می دهند‪ ،‬مش��تریان‬ ‫به دنبال س��بکی هس��تند ک��ه می��ان خودروهای‬ ‫امروزی تف��اوت ایجاد کند‪ .‬از همه اینها گذش��ته‬ ‫داش��تن خودرو برقی‪ ،‬بس��یار خ��وب و حتی عالی‬ ‫اس��ت اما اگر این خودروها مناسب مشتری نباشند‬ ‫و با سلیقه اش جور درنیایند‪ ،‬مشتری قید خودرو را‬ ‫می زند زیرا به هیچ وجه دوست ندارد پول خود را به‬ ‫یک تکه فلز بدهد که هیچ وابستگی و دلبستگی به‬ ‫ان پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫اکن��ون تولیدکنندگان خودرو در سراس��ر جهان‬ ‫در باالترین س��طح رقابت می کنن��د‪ .‬رقابت انها بر‬ ‫سر اس��تفاده از مواد اولیه سبک برای بدنه خودرو‪،‬‬ ‫توج��ه دوباره ب��ه ایرودینامیک و تزئی��ن خودرو با‬ ‫کمک فناوری ال ای دی دیدنی است‪ .‬امروز بیش از‬ ‫هر زمان دیگری‪ ،‬طراحی های برجسته س��ازی بدنه‬ ‫و ارائ��ه طرح های جذاب برای ان توجه مش��تریان‬ ‫را ب��رای خرید جلب می کند و طراحان خودروهای‬ ‫مدرن مصمم به گذاش��تن سرمایه و وقت روی ان‬ ‫هس��تند‪ .‬هرچه نقش فناوری در این میان بیش��تر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیش��تر باید در انتظ��ار خودروهایی بود‬ ‫که طراحی هایش��ان حتی در یک محیط شلوغ نیز‬ ‫برجسته و چشم نواز به نظر می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹بدنه های سبک با استفاده از فیبر کربن‬ ‫یک��ی از بزرگتری��ن دغدغه های��ی که ام��روز در‬ ‫روند طراحی خودرو به چش��م می خ��ورد‪ ،‬طراحی‬ ‫خودرویی دوستدار طبیعت و کاهش مصرف سوخت‬ ‫است‪ .‬خودروسازان در اروپا باید به قوانین و مقررات‬ ‫س��ختگیرانه اتحادیه اروپا احترام بگذارند؛ قوانینی‬ ‫که هدف شان کاهش میزان انتشار کربن است‪ .‬این‬ ‫قوانین ش��رکت ها را بر ان داشته تا استفاده از مواد‬ ‫اولیه س��بک برای ساخت بدنه را به جای استفاده از‬ ‫منابع تجدیدپذیر انرژی در دس��تور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫هدف از این کار بی شک کاهش مصرف انرژی است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از مواد اولیه س��بک برای بدنه از جمله‬ ‫فیب��ر کربن هم بدن��ه را قوی تر می کند و هم باعث‬ ‫س��بک تر ش��دن خودروها نس��بت به خودروهایی‬ ‫با بدن��ه فوالد می ش��ود‪ .‬به لحاظ سبک ش��ناختی‬ ‫استفاده از مواد اولیه سبک تر برای بدنه به یک روند‬ ‫برای خودروس��ازانی تبدیل شده که به دنبال حفظ‬ ‫ظاهر صیقلی و همزمان افزایش بهینه سازی مصرف‬ ‫سوخت خودروهای تولیدی شان هستند‪ .‬نکته مهم‬ ‫درباره فیبر کربن این است که این ماده می تواند در‬ ‫صورت نیاز قالب بندی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فیبر کربن‪ ،‬کابوس تولید انبوه‬ ‫اگرچ��ه بی تردید اس��تفاده از مواد اولیه س��بک‬ ‫برای بدن��ه مزایای خود را دارد ام��ا در تولید انبوه‬ ‫به یک کابوس ب��رای تولیدکنندگان خودرو تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬مواد اولیه ای مانند فیبر کربن به ش��کلی‬ ‫فزاینده در تولید انبوه خودرو اس��تفاده می شوند اما‬ ‫دیگر از کاهش هزینه تولید خبری نیست زیرا فیبر‬ ‫کربن گران تر از فوالد است‪ .‬فوالد اگرچه سنگین تر‬ ‫اس��ت ام��ا در تولی��د انب��وه به مرات��ب هزینه های‬ ‫کمتری نس��بت به فیبر کربن و س��ایر مواد سبک‬ ‫روی دست خودروس��ازان می گذارد‪ .‬فوالد می تواند‬ ‫ذوب و به اس��انی قالب گیری شود‪ ،‬درحالی که مواد‬ ‫کامپوزیت باید از پلیمرهای ارگانیک به دست ایند‬ ‫و درهم تنیده ش��وند‪ .‬اگرچه این روزها فیبر کربن‬ ‫سرمایه گذاری هنگفت رنو و یارانش روی استارت اپ ها‬ ‫شرکت های نوپا همواره با ایده های نابی فعالیت‬ ‫خود را اغاز می کنند و در تالشند که این ایده های‬ ‫هیجان انگی��ز را به مرحله اجرا برس��انند اما اغلب‬ ‫با مش��کالت نقدینگی روبه رو هس��تند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل شرکت های بزرگ برای یاری رسانی مالی به‬ ‫کمک انها می ایند‪ .‬در پایان سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی)‪ ،‬نیسان بخشی از سهام‬ ‫میتسوبیش��ی را خری��داری کرد ت��ا مالکیت این‬ ‫شرکت قدیمی را در اختیار بگیرد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اتح��اد دوگانه رنو‪-‬نیس��ان به اتحاد رنو‪-‬نیس��ان‪-‬‬ ‫میتسوبیش��ی تبدیل شد‪ .‬حاال پس از گذشت یک‬ ‫س��ال عالئم حیاتی میتسوبیش��ی برگشته و انها‬ ‫قصد دارند با یاران تجاری خود یک سرمایه گذاری‬ ‫جدید انجام دهند‪ .‬براس��اس گزارشی که رویترز‬ ‫منتشر کرد‪ ،‬رنو‪ ،‬نیسان و میتسوبیشی قصد دارند‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون دالر س��رمایه گذاری برای تاس��یس‬ ‫یک صن��دوق حمایت از فناوری ه��ای حمل ونقل‬ ‫انجام دهند‪ .‬این صندوق می تواند به ش��رکت های‬ ‫اس��تارت اپ که در این زمین��ه پژوهش می کنند‬ ‫کمک مالی کند‪ .‬این موضوع باعث افزایش سرعت‬ ‫این اتحاد س��ه گانه برای رس��یدن به خودروهای‬ ‫برقی و خودران خواهد شد‪ .‬به گزارش خودروکار‪،‬‬ ‫کارلوس گوئن‪ ،‬مدیرعامل این ش��راکت س��ه گانه‬ ‫هن��وز اطالعات تکمیل��ی را در ای��ن زمینه اعالم‬ ‫نک��رده اما به احتم��ال زیاد باید ش��اهد اطالعات‬ ‫بیش��تر از این صندوق سرمایه گذاری در نمایشگاه‬ ‫س��ی ای اس باش��یم‪ .‬بنا به اطالعات به دست امده‬ ‫س��هم نیس��ان و رنو از این صن��دوق هر کدام ‪۴۰‬‬ ‫درصد و س��هم میتسوبیش��ی ‪ ۲۰‬درصد است‪ .‬با‬ ‫اینکه این صندوق سرمایه گذاری به تازگی تاسیس‬ ‫ش��ده‪ ،‬ایده ان چیز جدیدی نیس��ت‪ .‬پیش از این‬ ‫ش��رکت های خودروس��از دیگری در ای��ن زمینه‬ ‫فعالیت هایی انج��ام داده بودند‪ .‬برای نمونه ب ام و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��ون دالر در صن��دوق ‪iVentures‬‬ ‫س��رمایه گذاری ک��رده بود و ش��رکت های جنرال‬ ‫موت��ورز و گ��روه پ��ی اس ای نیز ب��ه ترتیب ‪۲۴۰‬‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر در صندوق ه��ای گوناگ��ون‬ ‫سرمایه گذاری کرده بودند‪.‬‬ ‫فراوان در دس��ترس قرار گرفته اما اس��تفاده از ان‬ ‫تنها در مدل های گران قیمت تر محدود می شود‪.‬‬ ‫باوجود مشکالت و س��ختی های استفاده از مواد‬ ‫اولیه س��بک در تولید انبوه‪ ،‬صنعت خودرو دس��ت‬ ‫از تالش برای رس��یدن به راه های ارزان تر در تولید‬ ‫انبوه با اس��تفاده از این نوع مواد برنمی دارد‪ .‬بخشی‬ ‫از این تالش ناش��ی از فش��اری اس��ت که دولت ها‬ ‫برای کاهش هزینه س��وخت به خودروس��ازان وارد‬ ‫می کنن��د‪ .‬قانون گ��ذاران امریکایی خودروس��ازان‬ ‫را مل��زم کرده ان��د میانگی��ن بهینه س��ازی مصرف‬ ‫س��وخت وس��ایل نقلیه از ‪ ۲۷/۵‬مایل ب��ر گالن در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪ ۱۳۹۰-۹۱‬خورشیدی) به‬ ‫‪ ۵۴/۵‬مایل بر گالن در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی(‪-۰۴‬‬ ‫‪۱۳۰۳‬خورشیدی) برسد‪ .‬اگر خودروسازان بر موانع‬ ‫فرایند تولید انبوه با این مواد اولیه جایگزین پیروز‬ ‫ش��وند باید انتظار دیدن موجی از مدل های تازه با‬ ‫بدنه فیبر کربنی را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چهره تازه ایرودینامیک در خودرو‬ ‫بازتعری��ف اس��تفاده از اص��ول ایرودینامیک در‬ ‫خودرو به عنوان بخش��ی از تالش برای دس��تیابی‬ ‫به بهینه س��ازی و س��بک دلخواه همچنان یکی از‬ ‫روندهای مهم طراحی مدرن در خودروسازی است‪.‬‬ ‫مشتریان امروزی به دنبال طرح های اینده نگرانه ای‬ ‫هس��تند که به خوبی اجرا شده باش��د و توجه ها را‬ ‫جلب کند؛ طراحی های باکیفیتی که به شکس��ته‬ ‫ش��دن مقاومت هوا کمک می کنن��د و همزمان به‬ ‫اینده نیز نگاهی دارن��د و با روزامدترین دیدگاه ها‬ ‫همخوانی پیدا می کنند‪.‬‬ ‫نینا تورتوسا‪ ،‬متخصص ایرودینامیک در شرکت‬ ‫خودروس��ازی جنرال موتورز درباره جزئیات مهمی‬ ‫از کاربرد اصول ایرودینامیک در خودروهای اینده‬ ‫صحبت کرد‪ .‬او به عنوان یکی از اعضای تیم طراحی‬ ‫ش��ورولت ُولت دراین باره گفت‪« :‬برای ولت‪ ،‬تغییر‬ ‫در وزن اث��ر کمتری نس��بت به تغییر در کش��ش‬ ‫داش��ت»‪ .‬بنابراین تیم س��ازنده ولت به جای اینکه‬ ‫روی کاهش وزن تمرکز کند‪ ،‬اولویت نخست خود‬ ‫را کسب اطمینان از حرکت خوب و درست خودرو‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫این یعنی برای س��ازندگان شورولت ولت مهم تر‬ ‫ای��ن بود که خودرو بتواند درس��ت حرکت کند نه‬ ‫اینکه تنها وزن سبکی داشته باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬تغییر‬ ‫ساختار بدنه برای رسیدن به این هدف بسیار موثر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری ال ای دی و اوال ای دی‬ ‫فن��اوری ال ای دی یک��ی از رایج ترین روش های‬ ‫دادن ش��خصیت و رنگ به مدل های جدید خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته مهم درباره ال ای دی ها این است که از‬ ‫نظر مصرف بهینه و به صرفه هس��تند اما به راستی‬ ‫به مدل های گوناگون خودرو شخصیت می بخشند‪.‬‬ ‫دیدن مدل ه��ای جدیدت��ر با فن��اوری چراغ های‬ ‫کرومی که زیر شیش��ه ش��فاف قرار گرفته باش��د‬ ‫دیگر چیز عجیبی نیس��ت و اس��تفاده از چراغ های‬ ‫ال ای دی ب��ا کیفی��ت باال می تواند گیرایی وس��یله‬ ‫نقلیه را بیشتر کند‪.‬‬ ‫همزم��ان با محبوب تر ش��دن فناوری ال ای دی‪،‬‬ ‫فن��اوری ال ای دی ه��ای ارگانی��ک ک��ه ب��ا عنوان‬ ‫اوال ای دی (‪)OLED‬شناخته می شوند نیز خودی‬ ‫نش��ان داده ان��د‪ .‬چراغ ه��ای اوال ای دی‪ ،‬چراغ های‬ ‫انعطاف پذی��ری هس��تند ک��ه می توانند براس��اس‬ ‫ی وسیله نقلیه شکل بگیرند‪ .‬در مجموع‬ ‫ویژگی ها ‬ ‫اکنون خودروس��ازان بیش��تر تمایل به استفاده از‬ ‫فناوری اوال ای دی دارند زیرا در س��ال های گذشته‬ ‫پیش��رفت این فناوری بس��یار زیاد بوده و دس��ت‬ ‫طراحان نیز برای اس��تفاده از ای��ن نوع فناوری در‬ ‫طراحی بازتر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹این�ده طراح�ی در دس�ت زیبایی ها‬ ‫است‬ ‫اگرچه این��ده صنعت خودرو نامعلوم اس��ت اما‬ ‫س��بک طراحی مهم تر از مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫بوده و این چیزی اس��ت که می ت��وان از روندهای‬ ‫امروزی فهمید‪ .‬ش��رکت های خودروس��ازی اکنون‬ ‫بیشتر به س��بک کار توجه می کنند تا با مدل های‬ ‫دیگ��ر موج��ود در بازار متف��اوت باش��ند‪ .‬بنابراین‬ ‫می توان بیشتر انتظار تاکید خودروسازان بر سبک‬ ‫و زیبایی شناس��ی را کشید تا اصرار بر عملکرد زیرا‬ ‫ه��ر محصول در برخورد نخس��ت دل مش��تری را‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫منبع‪Oponeo.co.uk :‬‬ ‫هیوندایی قابل اعتمادترین خودرو دست دوم در دنیا‬ ‫مش��تری مداری درس��ت تنها ب��رای عقد ق��رارداد‬ ‫خودروهای صفر کیلومتر نیس��ت و زمانی که مشتری‬ ‫خواهان خودرو دس��ت دوم است‪ ،‬نباید دغدغه دست و‬ ‫پنجه نرم کردن با تعمیر و هزینه های باالی خودرو را‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگر یک خودرو دست دوم خریداری کنید‪،‬‬ ‫هزینه تعمیرات ان در طول س��ال اهمیت زیادی برای‬ ‫شما خواهد داش��ت‪ ،‬به همین دلیل اطالع از متوسط‬ ‫هزینه تعمیرات خودروهای دس��ت دوم در دنیا به ویژه‬ ‫هزین��ه تعمیرات موتور خودرو‪ ،‬می تواند دید درس��تی‬ ‫به ش��ما بدهد تا خرید مناس��ب تری داشته باشید‪ .‬به‬ ‫گزارش رتبه انالین به نقل از گزارش ش��اخص سالمت‬ ‫خودرو که ازس��وی مرک��ز مطالعات��ی ‪ carmd‬تهیه‬ ‫ش��ده‪ ،‬در نتیجه بررس��ی هزینه تعمیرات خودروهای‬ ‫نش��ان های گوناگون در فاصله س��ال های ‪-75(۱۹۹۶‬‬ ‫‪ )1374‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪1395-96‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫هزین��ه تعمیرات موتور خودروهای تولید هیوندایی در‬ ‫دنیا کمتر از دیگر نش��ان ها اس��ت‪ .‬در طول یک سال‬ ‫هزینه تعمیر خودروهای دس��ت دوم هیوندایی به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۳۰۶/۵۰‬دالر ب��ود‪ .‬دومین گروه خودروهای‬ ‫دارای هزینه پایین تعمیرات‪ ،‬خودروهای تولید ش��ده‬ ‫ازسوی مزدا و کیا هستند که به ترتیب ‪ ۳۱۰/۸۹‬دالر‬ ‫و ‪ ۳۱۷/۴۷‬دالر ب��رای تعمیر محص��والت انها در یک‬ ‫سال هزینه می شود‪ .‬به گزارش انا‪ ،‬براساس این براورد‬ ‫خودروهای تولید ش��ده در قاره اسیا قابل اعتمادترین‬ ‫خودروه��ای دنی��ا به ش��مار می رون��د و محص��والت‬ ‫کش��ورهای کره جنوبی و ژاپن هم صدر نشین هستند‪.‬‬ ‫درس��ال گذش��ته خ��ودرو هون��دا س��یویک به عنوان‬ ‫قابل اعتمادتری��ن خودرو دس��ت دوم جه��ان انتخاب‬ ‫شد‪ ،‬به همین دلیل در س��ال گذشته بیشترین شمار‬ ‫دزدی ه��ا در امریکا به این خودرو اختصاص داش��ت‪.‬‬ ‫مدل های تولید ش��ده در س��ال ‪)1391-92( ۲۰۱۳‬‬ ‫به عنوان باکیفیت ترین خودروهای این نش��ان تجاری‬ ‫معرفی ش��ده اند‪ .‬خودروهای دست دومی که کمترین‬ ‫هزینه تعمیر در یک س��ال را دارند به ترتیب هیوندایی‬ ‫ک��ره جنوبی‪ ،‬مزدا ژاپ��ن‪ ،‬کیا کره جنوبی‪ ،‬کرایس��لر‬ ‫امری��کا‪ ،‬دوج امری��کا‪ ،‬اینفینیتی ژاپ��ن‪ ،‬جیپ امریکا‪،‬‬ ‫ش��ورولت امریکا‪ ،‬فولکس واگن المان و جنرال موتورز‬ ‫امریکا هستند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 19‬دی ‪ 21 1396‬ربیع الثانی ‪ 9 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 301‬پیاپی ‪2274‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش های کارافرینی بانوان‬ ‫پریچهر سلطانی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫زنان کارافرینی که در‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫اشتغال ایجاد کرده اند‬ ‫از تسهیالت ویژه ‪،‬‬ ‫اموزش های رایگان‪،‬‬ ‫تورهای صنعتی‪،‬‬ ‫مشاوره کارافرینی‪،‬‬ ‫عارضه یابی‪ ،‬ارتقای‬ ‫فناوری و خدمات‬ ‫صندوق حمایت از‬ ‫صنایع کوچک برخوردار‬ ‫خواهند شد‬ ‫«گسترش صنعت» از نتایج برگزاری جلسه های شورای توسعه و تعاون زنان کارافرین در استان ها گزارش داد‬ ‫تسهیالت ویژه برای کارافرینی زنان در شهرک های صنعتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بان��وان کارافرین امروز تا حدی به جایگاه شایس��ته‬ ‫خود رس��یده اند‪ .‬در این راستا‪ ،‬مسئوالن معتقدند نباید‬ ‫امروز فرصت ه��ای به وجود امده را از دس��ت داد زیرا‬ ‫ارتقای س��طح مش��ارکت زنان در عرص��ه اقتصادی و‬ ‫کارافرینی امری مهم و اجتناب ناپذیر است و با توجه به‬ ‫اهمیت سیاست های اقتصاد مقاومتی که بر استفاده از‬ ‫ظرفیت های بی به��ره تاکید دارد‪ ،‬باید حمایت از بانوان‬ ‫کارافرین به س��رانجام درس��تی برس��د‪ .‬از این رو‪ ،‬در‬ ‫ماه های گذش��ته شورای توسعه و تعاون زنان کارافرین‬ ‫در اس��تان های مختلف از جمله تبریز‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان‬ ‫و‪ ...‬جلسه تش��کیل داده و اخرین جلسه های این شورا‬ ‫هفته گذش��ته در ش��یراز و اهواز برگزار شده است که‬ ‫اهداف مهم ان را می توان افزایش نقش زنان در تحقق‬ ‫توس��عه پایدار و شبکه س��ازی‪ ،‬افزایش دانش تخصصی‬ ‫و حرف��ه ای‪ ،‬توس��عه کم��ی و کیفی زن��ان کارافرین‪،‬‬ ‫حف��ظ و بهره مندی از زنان به عن��وان بخش مهمی از‬ ‫سرمایه های انس��انی برش��مرد‪ .‬اما مزیت مهم شورای‬ ‫توسعه و تعاون زنان کارافرین‪ ،‬هم افزایی انان‪ ،‬مدیران‬ ‫دولت��ی و غیر دولتی‪ ،‬فع��االن بخش خصوصی و جامعه‬ ‫دانشگاهی به شمار می رود‪ .‬فارس و خوزستان از جمله‬ ‫استان هایی هستند که برای حمایت از بانوان کارافرین‬ ‫خدمات حمایتی را عملیات��ی کرده اند‪ .‬این کارافرینان‬ ‫می توانند مانند سایر فعاالن صنعتی از خدمات حمایتی‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک بهره‬ ‫ببرند و در راس��تای تفاهمنامه سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی از خدمات موسسه ‪ GIZ‬المان‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬همچنین برای برگزاری نشس��ت های‬ ‫انتقال فن��اوری با کره جنوبی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫خوزستان دارای اولویت هستند‪ .‬اما بانوان کارافرین در‬ ‫استان فارس همچنان برای دریافت تسهیالت بانکی با‬ ‫چالش روبه رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اطالع رسانی از حمایت ها‬ ‫پریچهر سلطانی‪ ،‬مش��اور مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در امور بانوان در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» تاکید کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫بانوان کارافرین و فعال در حوزه های مختلف اقتصادی‬ ‫از مزیت ه��ا و امکان��ات حمایتی قابل اس��تفاده باخبر‬ ‫نیس��تند و در این زمینه به اندازه کافی اطالع رس��انی‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬وی برگزاری جلسه های شورای توسعه و‬ ‫تعاون زنان کارافری��ن را از راهکارهای موثر در معرفی‬ ‫و اطالع رس��انی برنامه ه��ای حمایتی دانس��ته و درباره‬ ‫اهداف ش��ورای توس��عه و تعاون زن��ان کارافرین بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬افزایش دسترس��ی بانوان کارافرین به س��رمایه‬ ‫و اطالع��ات و برنامه های دولت‪ ،‬افزایش دسترس��ی به‬ ‫ش��بکه های حمایتی دولت‪ ،‬ام��وزش صنعتی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫مدیریت��ی و مهارت��ی‪ ،‬مهم تری��ن ای��ن اهداف اس��ت‪.‬‬ ‫سلطانی با اش��اره به حمایت صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫و مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران از کارافرین��ی زنان اعالم ک��رد‪ :‬زنان‬ ‫کارافرینی که در ش��هرک های صنعتی اش��تغال ایجاد‬ ‫کرده اند از تسهیالت ویژ ه برخوردار خواهند شد و همه‬ ‫زنان کارافرین می توانند از اموزش های رایگان‪ ،‬تورهای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬مش��اوره کارافرین��ی‪ ،‬عارضه یاب��ی‪ ،‬ارتقای‬ ‫فن��اوری و خدمات صندوق حمای��ت از صنایع کوچک‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬مشاور امور بانوان و خانواده معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر لزوم رفع چالش ها‬ ‫و مش��کالت بانوان کارافرین از سوی نهادهای اجرایی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با برگزاری جلس��ه های ش��ورای توسعه و‬ ‫تع��اون زن��ان کارافرین در تالش هس��تیم ت��ا ارتقای‬ ‫فرهنگ خوداش��تغالی و کارافرینی با هدف کاهش نرخ‬ ‫بیکاری و کمک به رشد اقتصادی‪ ،‬رفع موانع ساختاری‬ ‫ارتقای جای��گاه زنان کارافرین و اصالح نگرش عمومی‬ ‫نس��بت به کارافرینی زنان را به ثمر برسانیم‪ .‬سلطانی‬ ‫افزود‪ :‬زنان توانمند‪ ،‬فعال و پویا باید در توس��عه پایدار‬ ‫و فعالیت های اقتصادی سهیم باشند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫حمایت و توانمند س��ازی بانوان کارافرین از برنامه های‬ ‫مهم دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای‬ ‫به حضور زن��ان در فعالیت های اقتص��ادی و مدیریتی‬ ‫کش��ور دارد و در همی��ن راس��تا برنامه ه��ای حمایتی‬ ‫وی��ژه ای برای فعاالن اقتصادی و کارافرینان پیش بینی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران نیز از‬ ‫تمامی ظرفیت های قانونی برای حمایت از زنان پیشگام‬ ‫و توانمند استفاده خواهدکرد‪ .‬سلطانی در ادامه با اشاره‬ ‫به حضور فعال بانوان کارافرین در شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید با همکاری پیوسته بتوانیم گام های بیشتری‬ ‫در راه توسعه واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی‬ ‫به ویژه برای زنان کارافرین برداریم‪ .‬مش��اور امور بانوان‬ ‫و خان��واده معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه هدف گذاری مش��ارکت ‪ ۳0‬درصدی زنان‬ ‫در مدیری��ت کش��ور تا س��ال ‪ ۱۴00‬الزم اس��ت تا از‬ ‫ظرفیت ها و تجربه های بانوان به صورت جدی استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬سلطانی یاداور شد‪ :‬مزیت مهم شورای توسعه و‬ ‫تعاون زنان کارافری��ن هم افزایی انها‪ ،‬مدیران دولتی و‬ ‫غیر دولتی‪ ،‬فعاالن بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬زنان کارافرین اس��تان‬ ‫خوزستان با اس��تفاده از تسهیالت ویژه پیش بینی شده‬ ‫در دول��ت تدبی��ر و امید می توانند نق��ش مهمی را در‬ ‫تحقق ش��عار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» ایفا‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنین بانوان کارافری��ن می توانند از مزایای‬ ‫تفاهمنامه با موسس��ه ‪ GIZ‬المان و تفاهمنامه ارتقای‬ ‫فناوری با کره جنوبی استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت های شغلی در ابهام بانکی‬ ‫دریافت تسهیالت بانکی مهم ترین مشکل برای بانوان‬ ‫کارافرین اس��ت‪ .‬پیش از این نیز زینب احمدی‪ ،‬مشاور‬ ‫امور بانوان سابق شرکت شهرک های صنعتی شیراز در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرده بود‪ :‬بیشتر‬ ‫بان��وان کارافرین در ش��هرک های صنعت��ی در زمینه‬ ‫دریافت تس��هیالت بانکی و پرداخت س��ود تس��هیالت‬ ‫مش��کل دارند به ط��وری که یکی از بان��وان کارافرین‬ ‫گفته است که در ازای دریافت وام ‪ ۲۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫باید س��ود بانکی معادل ‪ ۴۳۰‬میلی��ون تومان پرداخت‬ ‫کن��د‪ .‬احمدی ادامه داد‪ :‬این چالش باعث کاهش ایجاد‬ ‫فرصت اشتغال در واحد صنعتی می شود چراکه می توان‬ ‫ش��رایطی را تصور کرد که یک واح��د صنعتی که ‪۲۰‬‬ ‫فرصت ش��غلی ایجاد کرده است در صورت نبود چالش‬ ‫پرداخت تسهیالت و شرایط پرداخت سود بانکی بتواند‬ ‫ای��ن فرصت را به ‪ ۲‬برابر برس��اند‪ .‬مش��اور امور بانوان‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان ش��یراز با اشاره به‬ ‫تس��هیالت درنظر گرفته شده برای بانوان کارافرین در‬ ‫ش��هرک های صنعتی گفت‪ :‬برای بان��وان کارافرین که‬ ‫دارای اختراع و ابداع باش��ند تخفیف هایی در واگذاری‬ ‫زمی��ن اعمال می ش��ود‪ .‬همچنین برگ��زاری دوره های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬تورهای صنعتی و اعزام بان��وان کارافرین و‬ ‫ش��اغل به نمایش��گاه های بین المللی و داخلی کشور از‬ ‫دیگر برنامه های حمایتی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان فارس برای بانوان کارافرین است‪.‬‬ ‫احم��دی تاکید کرد‪ :‬برخ��ی از واحدهای صنعتی در‬ ‫شهرک های صنعتی شیراز در مالکیت و سرمایه گذاری‬ ‫و برخ��ی ب��ا مدیری��ت بانوان اس��ت به ط��وری که در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان فارس نیز ‪ ۶۰‬بانوی‬ ‫کارافری��ن در بخش ه��ای تولیدی و صنعت��ی فعالیت‬ ‫می کنن��د که ای��ن بانوان موفق به ایج��اد ‪ ۴۰۰‬فرصت‬ ‫شغلی در این بخش شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫در جامعه امروز‪ ،‬زنان نقش مهم و در حال گسترشی‬ ‫در زمینه کس��ب وکار دارند‪ .‬در سال های گذشته‪ ،‬سهم‬ ‫بو کارهای خصوصی به ان��دازه کارهای‬ ‫زن��ان در کس�� ‬ ‫دولتی روند رو به رشدی را طی کرده است‪ .‬اما فعالیت‬ ‫بان��وان کارافری��ن در بخش های خصوص��ی و صنعتی‬ ‫همچنان به حمایت نیاز دارد تا اهداف برنامه ریزی شده‬ ‫در سال ‪ ۱۴0۴‬دست یافتنی شود‪.‬‬ ‫در گذش��ته های دور چ��رخ‬ ‫تولی��د و اقتص��اد ب��ا ب��ازوان‬ ‫م��ردان می چرخید ام��ا امروزه‬ ‫کم نیس��ت تع��داد بانوانی که‬ ‫در عرص��ه صنعت مش��غول به‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬البت��ه تعداد‬ ‫انها نس��بت به مردان کارافرین‬ ‫معصومه دستغیب‬ ‫و س��رمایه گذار در شهرک های‬ ‫مدیرکل امور بانوان‬ ‫صنعتی ش��اید کمتر باش��د اما‬ ‫و خانواده استانداری فارس‬ ‫شرایط سرمایه گذاری و فعالیت‬ ‫صنعت��ی از نظ��ر مش��وق ها و‬ ‫معافیت ها برای مردان و بانوان یکس��ان تصور می ش��ود‪ .‬نیروی‬ ‫خان��م زیادی در کارگاه ها وجود دارد که به ش��کل کارگری در‬ ‫کارخانه ها با ش��رایط مختلفی مش��غول به کار هس��تند که به‬ ‫اموزش‪ ،‬حمایت و تقویت روحی نیاز دارند‪ .‬در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��یراز برخی واحدهای صنعتی از س��وی بانوان کارافرین اداره‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برخی از ای��ن واحدها موفقیت های��ی در حوزه تولید‬ ‫محصوالت دانش بنیان کسب کرده اند که عالوه بر تامین نیازهای‬ ‫داخلی‪ ،‬بر زمینه صادرات موثر بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬تامی��ن س��رمایه در گ��ردش از نیازهای مهم‬ ‫واحدهای صنعتی اس��ت که در این زمینه باید شرایطی فراهم‬ ‫ش��ود تا عالوه بر اس��انی در دریاف��ت تس��هیالت‪ ،‬کارمزد این‬ ‫تسهیالت نیز مناسب باشد‪ .‬در صورتی که بستر سرمایه گذاری‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬به طور قط��ع هم مردان و هم بان��وان ردپایی در‬ ‫عرصه تولی��د و صنعت به جا می گذارند؛ البته به ش��رط اینکه‬ ‫شرایط کسب وکار برای سرمایه گذاران و کارافرینان فراهم شود‪.‬‬ ‫در ای��ن حالت هیچ فرقی میان مش��ارکت اقتصادی بانوان و‬ ‫مردان نیست‪ .‬اکنون مشکالت در دریافت تسهیالت بانکی یکی‬ ‫از چالش های بانوان در حوزه تولید اس��ت که باید بانک ها برای‬ ‫بانوان کارافرین تسهیالت ویژه ای درنظر بگیرند‪ .‬همچنین برای‬ ‫اینکه بانوان کارافرین بتوانند با س��هولت بیشتری از تسهیالت‬ ‫بانکی اس��تفاده کنند‪ ،‬با بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری‬ ‫نشست هایی برگزار خواهد شد تا مشکالت موجود در این زمینه‬ ‫برطرف شود ‪ .‬در زمینه اموزش نیز باید گفت که بانوان کارافرین‬ ‫در بخش ه��ای بازار‪ ،‬امور مالی و صادرات به حضور در دوره های‬ ‫اموزش��ی نیاز دارند در این باره نیز با همکاری س��ایر نهادها و‬ ‫تشکل های صنعتی و بازرگانی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس تفاهمنام��ه ای که به زودی ب��ا صندوق‬ ‫کارافرینی امید منعقد خواهیم کرد‪ ،‬تس��هیالتی تا س��قف یک‬ ‫میلی��ارد ریال با کارمزد ‪ ۴‬درصد به بانوان کارافرین و طرح های‬ ‫اش��تغالزایی بانوان پرداخت خواهد شد‪ .‬در بحث اشتغال بانوان‪،‬‬ ‫باید با روحیه امیدوارکننده اش��تغال بانوان به ویژه بانوان معلول‬ ‫را پیگی��ری کرد و نهاد های دولتی باید غیر دولتی ها را تش��ویق‬ ‫و زمین��ه را برای کارشناس��ان ایجاد کنند ت��ا بتوانند در فضای‬ ‫امیدوارکنن��ده کار کنند و ان ش��ااهلل بتوانیم با حمایت نهاد های‬ ‫اجرایی تحول را در بحث اشتغال در حوزه بانوان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫کارفرمای��ان و مدیران عامل کارخانه ه��ا می توانند در جهت‬ ‫حمایت از زنان کارگر طرح غربالگری س�لامت را اجرا کنند که‬ ‫می تواند س��بب ایجاد فرهنگ س��ازی در جهت حمایت از زنان‬ ‫کارگر باشد‪.‬‬ ‫کارافرینی مقوله ای اس��ت فرا بخشی و ماهیت فرا دستگاهی‬ ‫دارد و می تواند اهداف توس��عه کشور را پوشش دهد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ضرورت دارد دوره های اموزش��ی برگزار ش��ود تا بتوان بهتر به‬ ‫اهداف شورای اشتغال و بانوان رسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عارضه یابی واحدهای صنعتی‬ ‫راکد در البرز‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان الب��رز از بازدید گروه‬ ‫توانمندساز این ش��رکت از واحدهای‬ ‫تولی��دی راک��د واقع در ش��هرک های‬ ‫صنعتی این استان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز‪ ،‬جهانگیر‬ ‫شاهمرادی حمایت و پشتیبانی از واحدهای صنعتی راکد‪ ،‬تالش‬ ‫در جهت بازفعال س��ازی انها و توسعه کمی و کیفی این واحدها‬ ‫را جزئی از برنامه ها و وظایف ش��رکت های اس��تانی برش��مرد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گروه توانمندس��از شرکت شهرک های صنعتی البرز‬ ‫عازم شهرک های صنعتی استان شد‪ .‬وی افزود‪ :‬اعضای این گروه‬ ‫متشکل از متخصصان و صاحب نظران صنعت و تولید‪ ،‬به منظور‬ ‫عارضه یابی و تعریف پروژه ه��ای بهبود به واحدهای راکد و زیر‬ ‫ظرفیت واقع در شهرک های صنعتی البرز مراجعه کردند‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی تاکید کرد‪ :‬گروه توانمند ساز شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز در راستای بازفعال سازی و افزایش ظرفیت‬ ‫ای��ن واحدها و دس��تیابی به اه��داف راهبردی پ��روژه اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬در س��ال «اقتصاد مقاومت��ی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» به‬ ‫شهرک های صنعتی نام برده مراجعه کرده و با بررسی مشکالت‬ ‫موج��ود‪ ،‬عوام��ل موثر بر تعطیل��ی واحدهای صنعت��ی راکد را‬ ‫پیگیری می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان البرز اضافه‬ ‫کرد‪ :‬گروه توانمندس��از شرکت ش��هرک های صنعتی البرز پس‬ ‫از هماهنگی و هم اندیش��ی با مشاوران مستقر در مرکز خدمات‬ ‫بو کار شهرک صنعتی اشتهارد‪ ،‬طبق برنامه زمانی‬ ‫فناوری کس ‬ ‫اعالم شده به تمامی ش��هرک های صنعتی سطح استان مراجعه‬ ‫ک��رده و دالیل رک��ود و تعطیلی واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫مستقر در این شهرک ها را عارضه یابی می کند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 301‬پیاپی ‪2274‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 19‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫سهام اسیایی به رکوردی تاریخی‬ ‫نزدیک شد‬ ‫پس از اینکه وال استریت با رشد اقتصادی قدرتمند و ریسک پذیری‬ ‫باالی س��رمایه گذاران‪ ،‬بهترین شروع خود در طول بیش از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫را به دس��ت اورد‪ ،‬سهام اسیایی به س��وی باالترین رکوردهای خود‬ ‫حرک��ت ک��رد‪ .‬به گزارش مهر ب��ه نقل از رویترز‪ ،‬دوش��نبه ‪ ۱۸‬دی‬ ‫پس از اینکه وال اس��تریت با رشد اقتصادی قدرتمند و اشتهای باالی‬ ‫س��رمایه گذاران برای ریس��ک پذیری باال‪ ،‬بهترین شروع ساالنه خود‬ ‫را در طول بیش از یک دهه ب ه دس��ت اورد‪ ،‬س��هام اسیایی به سوی‬ ‫باالترین قله های تاریخی خود حرکت کرد‪ .‬ش��اخص گسترده سهام‬ ‫اسیا‪ -‬اقیانوسیه که هفته پیش با ثبت برترین عملکرد خود در طول‬ ‫بی��ش از ‪ ۶‬ماه‪ ۱/۳ ،‬درص��د جهش کرده ب��ود‪ ۰/۱ ،‬درصد دیگر به‬ ‫ارزش خود افزود‪ .‬این ش��اخص که به ‪ 558/07‬واحد رس��یده است‪،‬‬ ‫فاصل��ه خ��ود را با رکورد همیش��گی ‪ 591/50‬واحدی که در س��ال‬ ‫‪ )۱۳8۶(۲۰۰۷‬ثبت ش��ده بود‪ ،‬بس��یار کاهش داده اس��ت‪ .‬شاخص‬ ‫‪ PSI‬فیلیپین هم رکورد زده در حالی که ش��اخص س��هام اس��ترالیا‬ ‫به رکورد ‪ ۱۰‬س��اله دیگر رسیده است‪ .‬نیکی ژاپن به علت تعطیالت‬ ‫رس��می در این کشور بس��ته بود اما هفته گذشته به باالترین سطح‬ ‫خود از سال ‪ )۱۳8۱( ۱۹۹۲‬تا کنون رسید‪.‬‬ ‫تحلیلگر بان��ک امریکایی مریل لینچ‪ ،‬با پیش بین��ی اینکه اقتصاد‬ ‫جهانی امس��ال می تواند ‪ ۴‬درصد یا بیشتر رشد کند‪ ،‬گفت‪ :‬این رشد‬ ‫هماهنگ اقتصاد جهان است که باعث شده درامدها و بازار سهام در‬ ‫س��ال گذشته رشد کند و اقتصاد جهان با بیشترین توان موتور خود‬ ‫به سال جدید وارد شده است‪.‬‬ ‫میگن کشاورزی مصرف ابش زیاده‬ ‫در عوض شما شهری ها تو حموم ابیاری تون زیاده‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫اب هست ولی کم است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از جزئیات تصادف نفتکش ایرانی و کشتی فله بر چینی‬ ‫حادثه سانچی در مه‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حادثه اتش س��وزی نفتکش ایرانی و کش��تی باربری چین در‬ ‫حال��ی ب��ا ابهامات زائدی روبه رو اس��ت که کش��تی ایرانی دچار‬ ‫اتش سوزی شده و تمام خدمه ان ناپدید شده بودند در حالی که‬ ‫کشتی چینی هیچ گونه اسیبی ندیده است‪« .‬گسترش صنعت»‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان ابعاد این حادثه را بررسی کرد‪ .‬برخی‬ ‫معتقدند به دلیل مه الود بودن هوا ش��رایط ویژه ای وجود داشته‬ ‫ک��ه باید محل و چگونگ��ی برخورد ارزیابی ش��ود اما از انجا که‬ ‫نفتکش سانچی ایرانی در سمت راست قرار داشته و سینه کشتی‬ ‫کریستال چین به انتهای ان برخورد کرده‪ ،‬احتمال مقصر بودن‬ ‫طرف چینی باالست‪ .‬یک نفتکش ایرانی شنبه ‪ ۱۶‬دی‪ ،‬ساعت ‪۸‬‬ ‫شب در ‪ ۱۶۰‬مایلی دلتای یانگ تسه با یک کشتی فله بر چینی‪-‬‬ ‫هنگ کنگی در سواحل شرقی این کشور برخورد کرد که در پی‬ ‫ان‪ ۳۲ ،‬خدمه که ‪ ۳۰‬نفر انها ایرانی و ‪ ۲‬نفر بنگالدشی هستند‪،‬‬ ‫مفقود شده اند‪ .‬البته صبح روز دوشنبه‪ ،‬محمد راستاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی از پیدا شدن جسد یک خدمه کشتی‬ ‫ایران��ی خبر داده که برای هویت یابی به ش��انگهای انتقال یافته‬ ‫است‪ .‬این جسد در فاصله ‪ 4‬کیلومتری حادثه پیدا شده و احتمال‬ ‫خروج بقیه خدمه از کش��تی را باال می برد‪ .‬کش��تی ایرانی با نام‬ ‫س��انچی حامل ‪ ۱۳۶‬هزار تن(معادل یک میلیون بش��که) نفت‬ ‫فوق س��بک به سمت کره جنوبی بوده و کشتی چینی با نام سیام‬ ‫کریس��تال حامل ‪ ۶۴‬هزار تن غالت بوده که از امریکا به س��مت‬ ‫استان جنوبی گوانگ دانگ چین حرکت می کرده است‪ .‬براساس‬ ‫بیانی��ه وزارت راه و تراب��ری چین ‪ ۲۱‬سرنش��ین چینی کش��تی‬ ‫باربری نجات یافته اند و اس��یبی متوجه کش��تی کریستال نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬نظر کارشناس��ان درباره چگونگی و دالیل حادثه هنوز به‬ ‫صورت گمانه زنی است و هیچ گونه سند رسمی از سوی دولت ها‬ ‫یا نهادهای بین المللی در این زمینه منتش��ر نشده است‪ .‬رویترز‬ ‫نیز در گزارشی اعالم کرده «این حادثه از نظر وسعت در ‪ ۴۷‬سال‬ ‫گذش��ته بی سابقه بوده اس��ت» چراکه خسارت ناشی از الودگی‬ ‫نفتی این حادثه بس��یار باال براورد می شود زیرا تا صبح دوشنبه‬ ‫به گفته علیرضا ایروش‪ ،‬سرکنس��ول جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ش��انگهای‪« ،‬به دلیل گسترش لکه های نفتی‪ ،‬شعله های اتش تا‬ ‫ش��عاع بیشتر از یک کیلومتر باال گرفته و با وجود بسیج امکانات‬ ‫و تجهیزات امدادی‪ ،‬هنوز کش��تی در اتش می س��وخته است‪».‬‬ ‫ای��روش همچنی��ن درباره وضعیت جس��ت وجوی خدمه ایرانی‬ ‫اعالم کرده اس��ت که « هیچ ش��واهدی برای جان باختن خدمه‬ ‫مفقود شده کشتی ایرانی وجود ندارد و جست وجوها برای یافتن‬ ‫مفقودان همچنان ادامه دارد و دولت محلی شانگهای و همچنین‬ ‫دولت مرکزی پکن تمام تالش خود را برای جست وجوی خدمه‬ ‫مفقود شده این کشتی به کار گرفته است‪ » .‬سیروس کیان ارثی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش جمهوری اسالمی ایران با اعالم‬ ‫اینک��ه اکنون اولویت خاموش کردن اتش اس��ت‪ ،‬گفته اس��ت‪:‬‬ ‫«گروه هایی از کش��ورهای دیگر مانند ژاپن و کره جنوبی هم در‬ ‫عملیات مشارکت دارند و تالش می کنند که اتش هر چه سریع تر‬ ‫مهار شود‪ ».‬تاکنون ابعاد کارشناسی این حادثه از سوی هیچ کدام‬ ‫از طرف ها منتشر نشده است‪ .‬با توجه به اینکه عوامل زیادی در‬ ‫بروز تصادف دریایی دخالت دارد و قوانین و مقررات بین المللی بر‬ ‫کشتیرانی و دریانوردی حاکم است‪ ،‬تا اعالم نتیجه نهایی ممکن‬ ‫است ماه ها بررسی ها طول بکشد به همین دلیل بیشتر مباحثی‬ ‫که در این زمینه بدون مستندات منتشر شده گمانه زنی است‪ .‬از‬ ‫این رو «گس��ترش صنعت» در گفت وگو با چند کاپیتان کشتی‬ ‫عوامل موثر بر حوادث ش��امگاه ش��نبه در دری��ای چین را مورد‬ ‫ارزیابی قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حادثه در شرایط فوق العاده‬ ‫محمد سمیعی‪ ،‬مشاور سابق مدیرعامل شرکت نفتکش ایران‬ ‫درباره این حادثه به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬تصادف نفتکش‬ ‫ایرانی با کش��تی فله بر چینی برای من به عنوان کاپیتان‪ ،‬بس��یار‬ ‫عجیب و غریب است زیرا کاپیتان مجید قصابی‪ ،‬سکاندار سانچی‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫کش��تی ایرانی بس��یار با تجربه بوده و مطمئنم کارش را درست‬ ‫انج��ام داده ام��ا باید به تمام جزئیات حادثه توجه کرد؛ نخس��ت‬ ‫اینکه در ان زمان هوا مه بوده و ما در چنین ش��رایطی مقررات‬ ‫خاص��ی داری��م که باید رعایت کنیم به گون��ه ای که در ان زمان‬ ‫دریان��ورد نه تنه��ا باید رادار را پیوس��ته رصد کن��د کاپیتان باید‬ ‫تعداد دیده بان ها را افزایش دهد و رعایت این مس��ئله برای تمام‬ ‫کشتی های در حال تردد الزامی است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس قوانین دریان��وردی‪ ،‬باید در زمان مه بوق‬ ‫کش��تی از هر دو کش��تی به صدا دراید‪ .‬این دریادار بازنشس��ته‬ ‫دریانوردی با بیان اینکه تردد کش��تی ها همچون عبور خودروها‬ ‫دارای قوانین و مقررات اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در کشتیرانی طبق قوانین‬ ‫بین المللی‪ ،‬کش��تی که در سمت راست کش��تی دیگر قرار دارد‬ ‫حق تقدم دارد و باید کش��تی س��مت چپ مس��یر را برای عبور‬ ‫ان باز کند و در ادامه پس از حرکت به س��مت چپ پش��ت س��ر‬ ‫کشتی جلویی قرار گیرد‪ .‬در هوای مه الود هر دو کشتی باید بوق‬ ‫هشدار را به صدا در اورند‪ .‬اما درباره این حادثه‪ ،‬نفتکش سانچی‬ ‫با کش��تی باری کریستال طبق اطالعات به دست امده‪ ،‬نفتکش‬ ‫در س��مت راست قرار داش��ته و سینه کشتی چینی که از سمت‬ ‫چ��پ در ح��ل حرکت بوده به انتها ان برخورد کرده و از انجا که‬ ‫حامل سوخت سوپر بوده که بسیار سریع قابل اتش سوزی است‬ ‫کوچکترین بی دقتی س��بب اس��یب دو چندان می شده است‪ .‬در‬ ‫این حالت کشتی چینی موتور را در حالت عقب قرار داده و از انجا‬ ‫که در کشتی ایرانی فرو رفته‪ ،‬حرکت به سمت عقب جرقه هایی‬ ‫از برخ��ورد فل��زات به وجود اورده که اتش زا ش��ده اس��ت‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه متاسفانه درحال حاضر کشتی ها به صورت اتوپایلوت‬ ‫هدایت می ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حالت خودکار کس��ی پشت‬ ‫سکان نیست و طبق مسیر ا ز پیش تعیین شده حرکت می کند اما‬ ‫باید توجه داشت که در هوای مه الود سکاندار باید شرایط ویژه ای‬ ‫را اعالم کند و افسر کشتی هرگونه حرکت کشتی از فاصله چند‬ ‫مایلی را اطالع رسانی کند تا امادگی برای تغییر مسیر و‪ ...‬وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬بنابراین تا زمانی که کارشناس خبره از محل حادثه‬ ‫ارزیاب��ی نکرده‪ ،‬نمی توان مقص��ر را تعیین کرد‪ .‬گرچه مطمئنم‬ ‫که ش��رکت ملی نفتکش همیشه اس��تانداردها را حفظ می کند‬ ‫و خدمه تازه ترین اموزش های بین المللی را گذرانده اند‪ .‬مش��اور‬ ‫س��ابق مدیرعامل ش��رکت نفتکش ایران با بیان اینکه قایق های‬ ‫نج��ات در کش��تی های نفتکش به طور معم��ول در محلی به نام‬ ‫پاشنه نصب می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته این موضوع به استاندارد‬ ‫س��ازنده کشتی بستگی دارد که قانون ثابتی در این بخش وجود‬ ‫ن��دارد با این حال به طور معمول در نزدیک اس��کان خدمه قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬سمیعی با تاکید بر اینکه هم اکنون نفتکش های بزرگ‬ ‫ایرانی بیمه گذار خارجی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬چند س��ال پیش در زمان‬ ‫تحریم ه��ا تعدادی بیمه گذار خارجی از کش��ور خارج ش��دند و‬ ‫برای حل مش��کل تردد کش��تی ها در ان زمان موسس��ه « بیمه‬ ‫متقابل کیش» تاسیس شد و اکنون هم وجود دارد و تعدادی از‬ ‫نفتکش های کوچک را بیمه کرده است اما از انجا که بعد از برجام‬ ‫همکاری شرکت های بین المللی بیمه با شرکت نفتکش ایران از‬ ‫سر گرفته شد‪ ،‬مدیریت شرکت تصمیم گرفت کشتی های بزرگ‬ ‫را شرکت های خارجی بیمه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد باالی نفتکش ایرانی‬ ‫ش��رکت نفتکش ایران یکی از بزرگترین ش��رکت های دریایی‬ ‫جهان است که باالترین استانداردها را دارد و شرکت های بزرگ‬ ‫این بخش نیز از این موضوع واقف هستند زیرا در طول ‪ ۳۰‬سال‬ ‫گذشته ش��رکت نفتکش ایران هیچ گونه خسارتی ندیده است و‬ ‫همواره تمام خدمه این شرکت دارای گواهی بین المللی و گواهی‬ ‫فعالیت از شرکت بنادر بوده اند‪.‬‬ ‫نفتکش س��انچی که ش��نبه شب دچار حادثه شد پرچم پاناما‬ ‫را با خود حمل می کرد که نش��ان دهنده استانداردهای باالی ان‬ ‫بوده زیرا ش��رکت پاناما از اعتبار بس��یاری برخوردار اس��ت و به‬ ‫استانداردها توجه زیادی می کند‪ .‬کامران واعظی‪ ،‬کاپیتان سابق‬ ‫کشتیرانی در گفت وگو با «گسترش صنعت» تحلیل خود را از این‬ ‫حادثه این گونه اعالم کرد‪ :‬با توجه به اینکه کش��تی فله بر چینی‬ ‫هیچ گون��ه اس��یبی ندید ه و تمام ‪ ۲۱‬خدم��ه ان نجات یافته اند‪،‬‬ ‫حکایت از این دارد که کشتی چینی از سمت سر کشتی با تانکر‬ ‫نفتکش ایرانی برخورد کرده است زیرا قسمت جلویی کشتی ها از‬ ‫مقاومت باالتری برخوردار هستند و به دلیل اینکه موتور و ناوبری‬ ‫کش��تی در انتها قرار می گیرد در تصادف ها کشتی که از قسمت‬ ‫جلو برخورد می کند‪ ،‬خطر کمتری متوجه ان می شود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه عملیات نجات در کش��تی اس��یب دیده به میزان مهارت و‬ ‫تمرین خدمه بس��تگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در تمام کش��تی ها عملیات‬ ‫نجات را حتی در طول مس��یر تمرین می کنند و س��طح موفقیت‬ ‫ان ب��ه میزان ش��عاع اتش در حادثه نیز برمی گ��ردد‪ .‬در خبرها‬ ‫گفته شده شعله های اتش تا شعاع ‪ ۱۰۰۰‬متر وجود داشته و به‬ ‫صورت خوش��بینانه می توان گفت از زمان اتش س��وزی تا خروج‬ ‫از س��اختمان کشتی و حرکت به س��مت قایق نجات ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫زم��ان نی��از دارد و با توجه ب��ه اینکه ترس در ان هنگام بر خدمه‬ ‫غالب می ش��ود ممکن اس��ت این زمان طوالنی تر شود‪ .‬بنابراین‬ ‫احتمال وجود دارد که خدمه وارد قایق نجات ش��ده و اکنون در‬ ‫دریا باشند‪ ،‬که امیدواریم در روزهای اینده پیدا شوند‪ .‬اما درباره‬ ‫دالی��ل حادثه اکنون نمی توان نظر خاص��ی داد زیرا تصادف در‬ ‫دریا از عامل انسانی تا مشکالت فنی همچون فرسودگی ناوبری‬ ‫و‪ ...‬وج��ود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬برای تعیین مقصر باید نقش��ه یابی به‬ ‫صورت فنی انجام ش��ود اما یک اصل کلی می گوید در هر حادثه‬ ‫دریانوردی همه مقصر هستند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه بیمه «هالن ماش��ینری» بیمه بدنه کش��تی و‬ ‫بیمه ش��خص ثالث مربوط به انس��ان و حتی الودگی دریایی و‪...‬‬ ‫اس��ت نفتکش ایرانی از ان برخوردار بوده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۳‬ش��رکت بیمه هستند که ‪ ۹۰‬درصد شرکت های دنیا را بیمه‬ ‫می کنند و طبق گفته ها‪ ،‬نفتکش س��انچی بیمه ای با ارزش یک‬ ‫میلی��ارد دالر داش��ته که در صورت اگاه��ی از جزئیات حادثه و‬ ‫مش��خص ش��دن مقصر این تصادف این بیمه مشمول کشتی و‬ ‫تمام خدمه خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بلومبرگ‪ ،‬ش��رکت «هانویا توت��ال پتروکمیکال»‬ ‫خریدار این میعانات‪ ،‬خواستار تحویل یک محموله دیگر از سوی‬ ‫ایران ش��ده و اعالم کرده ذخیره کافی برای جبران کسری ناشی‬ ‫از محموله از دست رفته را دارد اما معامله گران بر این باورند که‬ ‫تقاضای نفتای این شرکت در پی این حادثه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گفته سخنگوی شرکت هانویا‪ ،‬این شرکت همچنین قصد دارد‬ ‫بابت محموله از دس��ت رفته از ش��رکت بیمه طرف قرارداد خود‬ ‫ادعای خسارت کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫دولت برنامه اشتغالزایی را به مجلس تحویل دهد‬ ‫منبع‪ :‬خبرگزاری شبستان‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکی��د دارد که فضای مجلس موافق افزایش نرخ‬ ‫بنزین نیست و دولت برای اشتغالزایی باید برنامه‬ ‫خود را به قوه مقننه تحویل دهد‪.‬‬ ‫محمدمهدی افتخاری در گفت وگو با خانه ملت‪،‬‬ ‫درباره شفافیت الیحه بودجه سال ‪ ،۹۷‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بودجه پیشنهادی دولت به دلیل شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور فضای ناهمگونی دارد‪ ،‬البته در بسیاری از‬ ‫بخش ها تدابیری اندیشیده شده و تالش شده که‬ ‫بودجه س��ازمان ها شفاف تر شود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برخی‬ ‫س��ازمان ها خروجی قابل قبولی نداشته اند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گذش��ته اعتبارات��ی به بعضی س��ازمان ها‬ ‫تعل��ق می گرفت ام��ا خروجی انها قاب��ل دفاع و‬ ‫منطب��ق بر بودجه اختصاصی نب��ود به این دلیل‬ ‫دولت در بودجه س��ال اینده ت�لاش دارد بودجه‬ ‫این سازمان ها را شفاف سازی کند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫فومن در مجلس دهم شورای اسالمی گفت‪ :‬اینکه‬ ‫بودجه این سازمان ها کاسته شود و به اشتغالزایی‬ ‫اختصاص پیدا کند‪ ،‬راه و روش درس��تی نیست‪،‬‬ ‫انتظار هس��ت که شفاف س��ازی بدون اس��یب به‬ ‫بخش های دیگر انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ه ص�رف درنظ�ر گرفت�ن اعتب�ار‬ ‫نمی توان اشتغالزایی کرد‬ ‫این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۷‬تالش دارد بخش اشتغالزایی را‬ ‫پررنگ کن��د‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬بخش عم��ده الیحه‬ ‫پیش��نهادی به اشتغالزایی اختصاص یافته است و‬ ‫دولت می خواهد با حذف بودجه بخش های دیگر‬ ‫در این حوزه اقداماتی داش��ته باشد‪ ،‬اما در عمل‪،‬‬ ‫با اتکا به پول پاشی و صحبت در باره ایجاد اشتغال‬ ‫نمی ت��وان نرخ بیکاری کش��ور را کاهش داد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه به ص��رف در نظر گرفتن اعتبار‬ ‫نمی توان اش��تغالزایی کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫برای ایجاد اشتغال برنامه ریزی داشته باشد و این‬ ‫برنامه را با مجلس در میان بگذارد‪ ،‬بنابراین انتظار‬ ‫هس��ت برنامه ای شفاف برای اش��تغالزایی ترسیم‬ ‫شود و س��پس پول به برنامه اش��تغالزایی تزریق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گران�ی کااله�ا به وی�ژه بنزی�ن اثار‬ ‫منفی به دنبال دارد‬ ‫افتخ��اری در ادام��ه با اش��اره ب��ه افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی در الیحه بودجه سال ‪ ،۹۷‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در وضعیت کنونی کشور‪ ،‬افزایش نرخ بنزین‬ ‫ب��ه صالح نیس��ت‪ ،‬برخی می گوین��د باید در این‬ ‫زمینه همپای کشورهای خارجی و اروپایی باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس گفت‪ :‬س��وال اینجاس��ت‬ ‫که مگر در بخش هایی چ��ون اموزش و پرداخت‬ ‫حقوق بازنشستگان مانند کشورهای اروپایی رفتار‬ ‫می کنی��م که در زمینه افزایش به��ای بنزین نیز‬ ‫چنین الگویی بگیریم؟‬ ‫وی توصی��ه ک��رد‪ :‬دول��ت ب��رای افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی‪ ،‬ابتدا باید فضای روانی جامعه را‬ ‫اماده کند‪ ،‬در این شرایط مردم استقبال خواهند‬ ‫کرد اما بدون اعالم برنامه ها به مردم‪ ،‬گرانی کاالها‬ ‫به ویژه بنزین اثار منفی بیشتری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینک��ه تا امروز مجلس موافق افزایش نرخ‬ ‫حامل ه��ای ان��رژی نبود ه اس��ت‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬تا‬ ‫کن��ون فضای حاکم بر مجل��س این بوده که نرخ‬ ‫حامل ه��ای انرژی افزایش نیابد و اگر قرار اس��ت‬ ‫افزایش��ی ایجاد ش��ود باید با مالیم ترین ش��یب‬ ‫ممکن باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!