روزنامه گسترش صنعت شماره 303 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 303

روزنامه گسترش صنعت شماره 303

روزنامه گسترش صنعت شماره 303

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2276‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪303‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫بخش خصوصی متولی ایجاد شهرک های صنعتی جدید‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از موافقت دولت برای ایجاد ش��هرک های صنعتی جدید از سوی بخش خصوصی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬توس��عه و تکمیل زیرس��اخت های سخت افزاری و نرم افزاری در نواحی و شهرک های صنعتی موجود از‬ ‫اولویت های س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» صادق نجفی در دومین‬ ‫گردهمایی یک روزه معاونان فنی ش��رکت های اس��تانی شهرک های صنعتی کل کشور که در پژوهشگاه مواد و انرژی در‬ ‫مشکین دش��ت کرج برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین دلیل برگزاری این جلس��ه حمایت از سرمایه گذاری کارافرینان و‬ ‫صاحبان سرمایه با توجه به زیرساخت های تامین شده در مجموعه شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 21‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 23‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫«گسترش صنعت» ضرورت ها و موانع تولید خودروهای الکتریکی در ایران را بررسی کرد‬ ‫صرفه جویی ‪ ۳‬درصدی ‪ GDP‬با توسعه خودرو های برقی ‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد هدررفت اب کشاورزی‬ ‫قائم مق��ام وزیر نی��رو در ام��ور بین الملل گفت‪:‬‬ ‫وزارت نیرو از مش��ارکت س��ازمان های مردم نهاد‬ ‫ب��رای حل مش��کالت فراروی صنع��ت اب و برق‬ ‫به ویژه در حوزه مصرف بهینه در راس��تای کاهش‬ ‫هدررفت استقبال می کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬علیرضا دائمی در نشست مشترک با اعضای‬ ‫انجمن ه��ای مردم نهاد فعال در حوزه صنع��ت اب و برق با‬ ‫اش��اره به محدود بودن وظایف دول��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وظایف دولت‬ ‫در ‪ ۴‬مح��ور تنظی��م قوانین و مقررات‪ ،‬نظ��ارت بر قوانین و‬ ‫مقررات‪ ،‬تس��هیل کار واحدهای زیرمجموعه و تنظیم روابط‬ ‫ملی و بین المللی محدود اس��ت و دولت و بخش های دولتی‬ ‫نباید به عرصه های حوزه عمومی که نیازمند مشارکت مردم‬ ‫است‪ ،‬چندان ورود کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه طور عم��ده وظیفه دولت ه��ا تنظیم‬ ‫قوانین و مقرراتی اس��ت که تس��هیلگر نقش س��ازمان های‬ ‫مردم نهاد و حضور فعال انها در عرصه کنش��گری اجتماعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برخالف انچ��ه به طور معمول تصور می ش��ود‪،‬‬ ‫بخ��ش دولت��ی باید از گس��تراندن چت��ر خود بر‬ ‫بس��یاری از عرصه های اجتماعی و دخالت در این‬ ‫حوزه ه��ا خودداری کند‪ .‬وزارت نیرو از مش��ارکت‬ ‫سازمان های مردم نهاد برای حل مشکالت فراروی‬ ‫صنعت اب و برق به ویژه در حوزه مصرف بهینه در‬ ‫این صنایع و مشارکت مردم برای کاهش هدررفت‬ ‫این منابع و برنامه ریزی درست برای پایداری انها‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول افزود‪ :‬باید توجه داش��ت که مشارکت‬ ‫اجتماع��ی می تواند زمینه س��از افزایش س��رمایه اجتماعی‬ ‫در کش��ور و حرک��ت س��ریع تر ب��ه س��مت توس��عه پایدار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫متاسفانه ما درحال حاضر جزو بدترین مصرف کنندگان اب‬ ‫و انرژی در جهان به ش��مار می رویم؛ این امر را هم می توان‬ ‫در دورری��ز ‪ ۳۰‬درصدی محصوالت کش��اورزی و هدررفت‬ ‫اب در این بخش تا ش��دت مصرف انرژی تا ‪ ۳‬برابر متوسط‬ ‫جهانی مش��اهده کرد که امیدواریم با مش��ارکت گس��ترده‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد بتوانیم بر مشکالت پیش رو در این‬ ‫حوزه فائق اییم‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫انتشار اوراق مشارکت؛ تهدید یا فرصت؟‬ ‫رییس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬اوراق مشارکت اگر به صورت حقیقی‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی را در یک پروژه جذب کند‪ ،‬برای‬ ‫اقتصاد کشور مفید است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر در گفت وگ��و با خانه مل��ت درباره‬ ‫وضعیت انتش��ار اوراق مش��ارکت گفت‪ :‬صرف انتشار اوراق‬ ‫مش��ارکت بدون مدیریت هزینه و درامد و بدون اس��تفاده‬ ‫از راهکاره��ای دیگر قانون��ی‪ ،‬اقدام خوبی نیس��ت‪ .‬رییس‬ ‫کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مل��ی و نظارت بر اجرای‬ ‫سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬انتش��ار بی رویه اوراق مشارکت به معنی‬ ‫انتقال بدهی ها به س��ال های اینده اس��ت که روند مناسبی‬ ‫برای اقتصاد کشور نیست‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫دهم شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬باید به تعریف واقعی اوراق‬ ‫مشارکت توجه شود چرا که اگر جوانب لحاظ شود‪ ،‬می توان‬ ‫اوراق مشارکت را به نحوی منتشر کرد که به صورت حقیقی‬ ‫مشارکت بخش خصوصی را در یک پروژه جذب کند‪.‬‬ ‫فوالدگر افزود‪ :‬اگر روند انتش��ار اوراق مش��ارکت درس��ت‬ ‫باشد‪ ،‬مانند این است که بانک با شخصی در اجرای پروژه ای‬ ‫مش��ارکت کند و سود یا زیان حاصل به نسبت تقسیم شود‪.‬‬ ‫زمانی که تس��هیالت بانکی حالت صوری پیدا کند و س��ود‬ ‫ضمانت ش��ده مدنظر باش��د‪ ،‬بان��ک هیچ گاه زی��ان را قبول‬ ‫نمی کند‪ ،‬در نتیجه‪ ،‬هزینه های مالی باال می رود‪.‬‬ ‫فوالدگر تصریح کرد‪ :‬اگر از اوراق مشارکت فقط زمانی که‬ ‫دولت با محدودیت منابع مالی روبه رو اس��ت‪ ،‬استفاده شود‪،‬‬ ‫تعریف این موضوع را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫در قانون رفع موانع تولید راهکارهای جایگزین برای انتش��ار‬ ‫اوراق مش��ارکت مانند اوراق صکوک‪ ،‬اوراق اسالمی و اسناد‬ ‫تسویه خزانه اسالمی اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولی��د ملی و نظارت‬ ‫بر اجرای سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬اینکه استفاده از اوراق مشارکت فقط‬ ‫برای انتقال بدهی های دولت به سال های اینده باشد‪ ،‬راهکار‬ ‫درستی نیست و برای اقتصاد تهدید به شمار می رود اما اگر‬ ‫باعث مش��ارکت واقعی شود و در راس��تای برنامه مشخص‬ ‫باش��د‪ ،‬موض��وع انتش��ار اوراق مش��ارکت می تواند فرصت‬ ‫محسوب شود‪.‬‬ ‫توافق ایران و اروگوئه برای نهایی شدن اسناد همکاری اقتصادی‬ ‫مدی��رکل دفتر ام��ور بین الملل و س��ازمان های تخصصی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی از توافق ایران و اروگوئه برای نهایی‬ ‫شدن اسناد پایه همکاری های دوجانبه به ویژه همکاری های‬ ‫دامپزشکی‪ ،‬بهداشت گیاهی و حمایت از سرمایه گذاران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از تارنمای‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬هوم��ن فتح��ی در دی��دار ب��ا‬ ‫کارل��وس س��گار بی ف��ون اش��تانماین‪ ،‬س��فیر اروگوئه در‬ ‫تهران‪ ،‬اف��زود‪ :‬توافق های دوجانب��ه در زمینه های همکاری‬ ‫دامپزش��کی‪ ،‬بهداش��ت گیاه��ی‪ ،‬موافقتنام��ه تش��ویق و‬ ‫حمایت متقابل از س��رمایه گذاری‪ ،‬موافقتنامه همکاری های‬ ‫دریان��وردی و تفاهمنام��ه همکاری های علمی و پژوهش��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد که وزیر جهاد کش��اورزی ریاست طرف‬ ‫ایرانی کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتص��ادی ایران‬ ‫و اروگوئ��ه را بر عه��ده دارد و به زودی نشس��تی برای اتخاذ‬ ‫تصمیم های الزم برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫اروگوئ��ه‪ ،‬کش��ور کوچک��ی در جن��وب ش��رقی امریکای‬ ‫جنوب��ی به پایتختی مونته ویدئو اس��ت‪ .‬این کش��ور یکی از‬ ‫پیشرفته ترین و مرفه ترین کشورهای امریکای التین است‪.‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دامداری و ماهی گیری مهم ترین بخش های‬ ‫اقتص��ادی اروگوئه ب ه ش��مار می رود به ط��وری که بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬درصد س��هم تولید ناخالص داخلی این کشور به بخش‬ ‫کشاورزی و دامداری اختصاص دارد‪.‬‬ ‫برنج‪ ،‬گندم‪ ،‬جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬تخم افتابگردان‪ ،‬س��ویا‪ ،‬حبوبات‪،‬‬ ‫سبزی‪ ،‬تره بار‪ ،‬توتون‪ ،‬تنباکو‪ ،‬دانه های روغنی و انواع میوه از‬ ‫فراورده های کشاورزی این کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫بررسی امارهای منتشر شده در گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نشان می دهد در ‪ ۵‬ماه امسال جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از اروگوئه ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۱9۸‬هزار و ‪ ۵۲۴‬دالر واردات داشته‬ ‫اما درباره صادرات به این کش��ور هیچ اطالعاتی ثبت نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو‪:‬‬ ‫سازمان بازرسی به موضوع گران فروشی خودروهای وارداتی ورود کند‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خ��ودرو گفت‪ :‬اجرای غلط‬ ‫مصوبه دولت از س��وی گمرک و دفتر مق��ررات واردات و‬ ‫صادرات س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬به این شکل تلقی‬ ‫ش��ده که تمام خودروهای موجود در گمرکات کشور باید‬ ‫براساس نظام تعرفه ای جدید ترخیص شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬فرهاد احتش��ام زاد با بی��ان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬در حالی که برمبنای ماده ‪ ۲‬قانون مدنی‪ ،‬این قانون‬ ‫قابلیت عطف به ماس��بق ندارد و این باعث ش��ده که نرخ‬ ‫خودروه��ای وارداتی در بازار نه تنه��ا کاهش نیابد‪ ،‬بلکه با‬ ‫رشد متوسط ‪ ۲۰‬درصدی روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬یکی دیگر از تصمیم های اجرایی غلط‬ ‫دولت رخ داده و در عمل باز ش��دن س��امانه ثبت سفارش‬ ‫با ای��ن راهکار غل��ط‪ ،‬نه تنها به کاهش نرخ منجر نش��ده‬ ‫بلکه باعث افزایش ش��دید نرخ در بازار حتی نسبت به ماه‬ ‫گذش��ته شده و تنها مزیت ان تامین کسری بودجه دولت‬ ‫از محل واردات خودرو است و بزرگترین ضرر اینکه کسری‬ ‫از جیب مصرف کننده است‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد تصریح کرد‪ :‬اکنون مرجع نظارتی باید وارد‬ ‫این پرونده شود و مراجع قانونی در این حوزه اعم از شورای‬ ‫رقابت‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫و کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬باید وارد این‬ ‫موض��وع ش��وند و در نهایت از این‬ ‫اجحاف در ح��ق مصرف کنندگان‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫احتشام زاد با بیان اینکه بر اساس‬ ‫امار قطعی گمرک مبنی بر واردات‬ ‫خ��ودرو در ‪ ۹‬ماه امس��ال و بع��د از پاالی��ش اطالعات و‬ ‫حذف اطالع��ات نامرتبط مانند خودروه��ای امبوالنس و‬ ‫غیرسواری‪ ،‬نشانگر ان اس��ت که میزان واردات ماه اذر ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۱‬دس��تگاه ب��ه ارزش ‪ ۹۶‬میلیون دالر بوده که‬ ‫کمترین میزان واردات و مشابه فروردین امسال بوده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع در ‪ ۹‬ماه ‪ ۵۵‬هزار دالر واردات‬ ‫خودرو شده اس��ت‪ .‬بنابراین تعداد واردات خودرو از سوی‬ ‫بخش خصوصی ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۷۷‬دس��تگاه بوده که ارزش��ی‬ ‫معادل یک میلی��ارد و ‪ ۳۳۰‬میلیون دالر را در برمی گیرد‬ ‫و نس��بت به دوره ‪ ۹‬ماه سال گذشته از نظر تعدادی‪ ،‬یک‬ ‫درصد افت واردات و از نظر ارزش��ی‪ ۲ ،‬درصد رشد دالری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بیشترین واردات و رتبه نخست مربوط‬ ‫به نش��ان تجاری رنو‪ ،‬با ‪ ۱۳‬درصد رش��د سهم بازار نسبت‬ ‫به س��هم سال گذشته و رتبه دوم با افت ‪ ۷‬درصدی سهم‬ ‫بازار نسبت به سال گذشته مربوط به هیوندایی و رتبه های‬ ‫بعدی به ترتیب نیس��ان و تویوتا کیا س��انگ یانگ و ب ام و‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه احتش��ام زاد‪ ،‬در ای��ن بین نیس��ان نس��بت‬ ‫ب��ه س��ال گذش��ته ‪ ۶‬درصد رش��د س��هم ب��ازار و تویوتا‬ ‫و کی��ا ب��ه ترتی��ب ‪ ۴‬و ‪ ۱۱‬درص��د اف��ت س��هم ب��ازار‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫وی متوس��ط ارزش خودروه��ای واردات��ی را ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۳۰‬دالر عن��وان ک��رده و افزود‪ :‬از انجا ک��ه تولید ‪ ۹‬ماه‬ ‫امسال‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۸۸۱‬دستگاه بوده‪ ،‬سهم‬ ‫ب��ازار خودروهای وارداتی از بازار کش��ور ‪ ۵/۱‬درصد بوده‬ ‫که با کس��ر امار واردات از س��وی تولیدکنندگان‪ ،‬س��هم‬ ‫ش خصوصی از ب��ازار خودرو ‪ ۴/۷‬درصد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بخ�� ‬ ‫این به معنای ان اس��ت که ‪ ۹۵/۳‬درصد ب��ازار‪ ،‬دراختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی چه از طریق واردات و چه از لحاظ‬ ‫تولید بوده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 21‬دی ‪ 23 1396‬ربیع الثانی ‪ 11 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 303‬پیاپی ‪2276‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهبود معیشت کارگران‬ ‫در گرو رونق تولید‬ ‫خبر‬ ‫نگاه مجلس به تبصره های ‪ ۱۸‬و‬ ‫‪ ۱9‬باید از زاویه دید دولت باشد‬ ‫یک کارشناس مسائل اقتصادی توجه به تبصره های ‪ ۱۸‬و‬ ‫‪ ۱9‬الیحه بودجه س��ال اینده کل کشور را مهم ارزیابی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی هم باید در بررسی این دو‬ ‫تبصره نگاهی مانند دولت داشته باشد‪.‬‬ ‫ارم��ان خالقی در گفت وگو با ایرنا بی��ان کرد‪ :‬انچه در باره‬ ‫تبصره های اصلی الیحه بودجه س��ال اینده مانند ‪ ۱۸ ،۱۴‬و‬ ‫‪ ۱9‬مطرح می ش��ود بحث تامین منابع برای پروژه های دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تبصره ‪ ۱۸‬بیشتر به ایجاد اشتغال برای‬ ‫جوانان و دانش اموختگان دانشگاهی معطوف است که بخشی‬ ‫از ان برمی گ��ردد به بحث منابع حاصل از هدفمندی رایانه ها‬ ‫که برای طرح های تولید اش��تغال و ام��وزش و کمک به کار‬ ‫جوانان و دانش اموختگان دانشگاهی اختصاص داده می شود‪.‬‬ ‫خالقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک س��ری مناب��ع در این تبصره‬ ‫پیش بینی ش��ده است و همچنین نحوه توزیع انها بیان شده‬ ‫که چقدر در صندوق توس��عه مل��ی ذخیره یا نزد بانک عامل‬ ‫س��پرده گذاری ش��ود که برای اعطای تسهیالت برای جوانان‬ ‫و دانش اموختگان مصرف ش��ود و بخش��ی هم برمی گردد به‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که اش��تغال از طریق این‬ ‫بخش ایجاد شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی گفت‪ :‬تبصره ‪ ۱9‬هم مربوط به استفاده از‬ ‫توان بخش خصوصی و تعاونی کشور است؛ به این منظور که‬ ‫پروژه های ناتمام و نیمه تمام کش��ور را که تعداد انها هم زیاد‬ ‫است‪ ،‬تکمیل کنند‪.‬‬ ‫خالق��ی به لح��ن و بیان رییس جمه��وری در توجه به این‬ ‫تبصره ه��ا اش��اره ک��رد و ان را نش��انه اهمیت وی��ژه ای که‬ ‫رییس جمه��وری برای انها قائل اس��ت‪ ،‬ارزیابی کرد و افزود‪:‬‬ ‫ای��ن دو موض��وع و نوع بیان رییس جمه��وری اهمیت انها را‬ ‫نشان می دهد که این دو الیحه هم از لحاظ ایجاد شغل برای‬ ‫جوان��ان و بانوان برای دولت اهمیت وی��ژه ای دارد و از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬پروژه های ناتمام اس��ت که فشار دوچندان را به بودجه‬ ‫دولت در تمام سال ها اورده و خواهد اورد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد ادامه داد‪ :‬پروژه های نیمه تمام سال ها‬ ‫اس��ت که بودجه کش��ور را به خود اختص��اص می دهد و به‬ ‫نتیجه ای هم نمی رس��د زیرا این پروژه ها انقدر زیاد است که‬ ‫مناب��ع کافی به انها اختصاص داده نمی ش��ود و هر چه منابع‬ ‫هم داده می ش��ود مستهلک ش��ده و پروژه به نتیجه نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬این تبصره ه��ا را می ت��وان تعیین تکلیف و‬ ‫کمک کرد ک��ه این پروژه ها نهایی ش��ود و دولت پروژه های‬ ‫عمرانی یا زیرساختی را به سرانجام برساند تا زودتر به چرخه‬ ‫اقتصادی کشور وارد شوند بنابراین از این لحاظ خیلی اهمیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫هادی قوامی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اکنون تولید و فروش بسیاری‬ ‫از کارفرماه��ا را در ش��رایط‬ ‫نامناس��ب اقتصادی ق��رار داده‬ ‫اس��ت و وضعی��ت در این حوزه‬ ‫مناسب نیس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫کارگرانی ک��ه حداقل حقوق را‬ ‫دریافت می کنند هم در شرایط‬ ‫علی اکبر عیوضی‬ ‫مال��ی وخیمی ق��رار دارند‪ .‬باید‬ ‫مسئول کمیته مزد کانون‬ ‫افزایش دس��تمزد درنظر گرفته‬ ‫شورای اسالمی کار تهران‬ ‫ش��ود اما با راهکاری که شدنی‬ ‫باش��د‪ .‬اگ��ر افزایش دس��تمزد‬ ‫کمتر از نیاز کارگران باشد‪ ،‬فقر در کشور گسترش می یابد و اگر‬ ‫بیش از توان فعلی کش��ور باشد‪ ،‬تولید و صنعت اسیب بیشتری‬ ‫می بیند‪ .‬ش��رایط کنونی کشور و وضعیت کارفرمایان و کارگران‬ ‫به گونه ای نیست که با چانه زنی بتوانند مشکل را برطرف کنند‪.‬‬ ‫انچه اکنون می تواند کمک کند تا مشکالت موجود برطرف شود‪،‬‬ ‫عزم جدی دولت برای رونق صنعتی و تولید در کشور است‪.‬‬ ‫متاس��فانه اکنون مطالب��ات کارگ��ری و کارفرمایی با یکدیگر‬ ‫همخوانی ندارد و دولت نتوانس��ته رونق مناس��بی را ایجاد کند‪،‬‬ ‫در ش��رایطی که عمده واحدهای صنعتی مشکل دارند‪ ،‬نماینده‬ ‫کارفرمای��ان و نماین��ده کارگ��ران با بحث و جلس��ه نمی توانند‬ ‫مش��کالت را برط��رف کنند‪ .‬با توج��ه به انچ��ه از طرف دولت‬ ‫تاکنون مطرح ش��ده نیز به نظر می رسد دولت برنامه مشخصی‬ ‫برای افزایش دس��تمزد ندارد‪ .‬در صورت��ی که دولت این روند را‬ ‫ادامه دهد به طور قطع سال اینده با مشکالت کارگری بیشتری‬ ‫روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫دول��ت باید در چند م��اه اینده برنامه مش��خصی برای رونق‬ ‫بیشتر صنایع در کشور ارائه کند تا مشکل تعیین میزان افزایش‬ ‫دستمزد نیز برطرف شود‪ .‬میزان افزایش دستمزد باید به گونه ای‬ ‫باشد که ظرفیت اجرای ان در کشور به وجود اید‪ .‬قدرت خرید‬ ‫کارگ��ران پایین اس��ت‪ ،‬هزینه ه��ا افزایش یافت��ه و زندگی انها‬ ‫ب��ه س��ختی زندگی می گذرد‪ .‬بای��د برای ای��ن موضوع ها برنامه‬ ‫مشخصی از طرف نظام حاکمیتی درنظر گرفته شود‪ .‬دولت باید‬ ‫در این زمینه کمک کند تا هم کارفرما بتواند سرمایه خودش را‬ ‫به گردش دراورد و محصوالت تولیدی خود را به فروش برساند‬ ‫و از طرف دیگر کارگران هم باید بتوانند با کار‪ ،‬وضعیت زندگی‬ ‫خود را بهبود بخش��ند‪ .‬در گروه کارگری و کارفرمایی فشارهای‬ ‫اقتص��ادی زی��ادی وجود دارد و دیده می ش��ود که بس��یاری از‬ ‫کارفرمایان نیز مشکل اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫ولی ملکی‬ ‫با توجه به پیشنهاد ‪ ۱0‬هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی برای اشتغال مطرح شد‬ ‫حمایت ازاشتغال با منابع ضد تولید‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫درامد حاصل از ف��روش اموال تملیکی جایگزین‬ ‫منبع درامدی حاصل از افزایش نرخ س��وخت برای‬ ‫اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬سه ش��نبه در نشست خبری‬ ‫اش��تغال و تولی��د درباره تبص��ره ‪ ۱۸‬الیحه بودجه‬ ‫س��ال اینده ک��ه در ان اختص��اص درامد ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد توم��ان از مح��ل افزای��ش ن��رخ‬ ‫حامل ه��ای ان��رژی به بخ��ش اش��تغال پیش بینی‬ ‫ش��ده ب��ود‪ ،‬گفت‪« :‬مجلس ش��ورای اس�لامی این‬ ‫ع��دد را به ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومان کاهش و محل‬ ‫تامی��ن ان را به فروش ام�لاک تملیکی تغییر داده‬ ‫است‪».‬‬ ‫ب��ا وج��ود تاکی��د س��خنگوی دولت ب��ر امالک‬ ‫تملیکی‪ ،‬کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی‬ ‫مصوبه خود را بر اساس فروش اموال تملیکی تنظیم‬ ‫ک��رده اس��ت در نتیجه نظ��ر به اینکه س��هم قابل‬ ‫توجهی از اموال تملیکی را کاالی قاچاق تش��کیل‬ ‫می ده��د این نگرانی وجود دارد تا دولت با توجه به‬ ‫موانع فروش امالک به سراغ اموال تملیکی و فروش‬ ‫کاالی قاچ��اق ب��رود و این به معن��ای تامین منابع‬ ‫حمایتی برای تولید از منابع ضدتولیدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�وال تملیک�ی دول�ت ش�امل چ�ه‬ ‫مواردی است؟‬ ‫ام��وال تملیک��ی دولت ش��امل ام��وال متروکه‪،‬‬ ‫قاچاق ضبطی‪ ،‬صاحب متواری و به طورکلی اموال‬ ‫منقول و غیرمنقول (امالک و مس��تغالت)که بر اثر‬ ‫احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صالح قضایی یا‬ ‫تصمیم ه��ای مراجع صالحیت دار اداری و صنفی به‬ ‫روش های مختلف از قبیل ضبط‪ ،‬مصادره‪ ،‬تملیک‪،‬‬ ‫جریمه‪ ،‬هبه‪ ،‬صلح و دیگر کاالها که به تملک دولت‬ ‫در امده اند را شامل می شود‪.‬‬ ‫به گفته نایب رییس کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬اموال تملیکی‬ ‫دول��ت ح��دود ‪ ۳0‬ه��زار میلیارد تومان را ش��امل‬ ‫می شود که بخش قابل توجهی از کاالی قاچاق است‬ ‫و بخشی از ان را امالک تشکیل می دهد؛ موضوعی‬ ‫که باعث انتقاد نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ه این تصمیم ش��ده اما با وجود این‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫دولت این پیش��نهاد را از س��وی دولت نمی داند و‬ ‫معتقد اس��ت نماین��دگان این پیش��نهاد را مطرح‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ چالش های فراوان فروش‬ ‫تصمی��م دولت ب��رای افزای��ش ‪ ۵0‬درصدی نرخ‬ ‫س��وخت به چالش��ی تبدیل ش��ده که ب��ا مخالفت‬ ‫نماین��دگان مجل��س و منتفی ش��دن ان به ظاهر‪،‬‬ ‫پیامدهای��ش هنوز پای��ان نیافت��ه و اکنون چالش‬ ‫برای تعریف منابع جایگزین ان به دردسری جدی‬ ‫برای دولت و مجلس تبدیل شده است‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد هس��تند فروش‬ ‫ام�لاک تملیکی به اس��انی محقق نخواهد ش��د و‬ ‫با چالش های زیادی رو به رو اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫اگر دولت به دنبال ف��روش اموال تملیکی رود این‬ ‫ب��ه معنای ورود کاالی قاچاق ب��ه بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی اس��ت که به تولید کش��ور اسیب جدی‬ ‫وارد می کند‪ .‬بنابراین دسترس��ی دولت به ‪ ۳0‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اندک اس��ت و ام��کان تحقق ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��دی ‪ ۱0‬ه��زار میلی��ارد تومان نیز ب��ه دور از‬ ‫انتظار اس��ت‪ .‬س��خنگوی دولت در این نشست در‬ ‫پاس��خ به این س��وال که عملکرد نشان داده فروش‬ ‫امالک قاچاق و س��ایر امالک تملیکی در س��ال به‬ ‫یک هزار میلیارد تومان هم نمی رسد‪ ،‬بنابراین چرا‬ ‫این پیشنهاد اتخاذ شده است‪ ،‬گفت‪« :‬این پیشنهاد‬ ‫دول��ت نبوده و باید اس��تدالل مجلس را درباره این‬ ‫اقدام پرسید‪».‬‬ ‫‹ ‹ف�روش کاالی قاچاق ض�د تولید ملی‬ ‫است‬ ‫هادی قوامی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» درباره این تصمیم گفت‪ :‬بودجه‬ ‫دو نوع درامد دارد یک بخش درامد های استحقاقی‬ ‫و بخش دیگر درامدهای غیراس��تحقاقی اس��ت که‬ ‫نباید ب��ه بودجه ورود کند و باید وابس��تگی دولت‬ ‫به این درامد ها را از بین برد‪ .‬فروش اموال تملیکی‬ ‫جزو درامدهای غیر اس��تحقاقی اس��ت که شایسته‬ ‫نیست بودجه را به ان وابسته کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاالی قاچاق باید امحا شود‬ ‫قوام��ی با بیان اینکه فروش اموال تملیکی قاچاق‬ ‫ض��د تولید ملی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬فروش امالک‬ ‫تملیکی به این حجم با مش��کالت زی��ادی رو به رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬البت��ه موضوع های��ی درباره ف��روش اموال‬ ‫تملیکی نیز مطرح ش��ده ک��ه اگر اموال قاچاقی که‬ ‫از س��وی نهاد قضایی و دولت ضبط شده وارد بازار‬ ‫و اقتصاد ش��ود‪ ،‬رقابت پذیری کاهش و به دنبال ان‬ ‫درام��د تولید نیز کاهش پیدا می کن��د‪ .‬این امر به‬ ‫کاهش درامدهای مالیاتی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬عالوه بر اس��یب به تولید‪ ،‬س��ایر‬ ‫ارکان بودجه نیز اسیب می بیند‪ .‬بنابراین حتی اگر‬ ‫ی��ک ریال نی��ز از اموال تملیکی تامین ش��ود برای‬ ‫اقتصاد خطرناک اس��ت و نماین��دگان به طور قطع‬ ‫نسبت به این موضوع تصمیم گیری الزم را خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳0‬هزار میلیارد تومان اموال تملیکی‬ ‫نایب رییس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس شورای اسالمی اموال تملیکی دولت را ‪۳0‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد‪ :‬دولت قصد‬ ‫دارد یک سوم این مبلغ را با فروش امالک به منابع‬ ‫اش��تغال اختصاص دهد که امر پسندیده ای نیست‬ ‫و برای اش��تغال باید درامد های شفاف و استحقاقی‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬دولت با تقویت تولید‪ ،‬محدودیت‬ ‫واردات و تامین بازار‪ ،‬گس��ترش بخش خصوصی و‬ ‫واگذاری بخش های دولتی می تواند اشتغال مناسب‬ ‫را ایجاد کند‪ .‬دولت نباید گمان کند با تسهیالت ان‬ ‫هم با چنین نرخ سود کنونی می تواند اشتغال ایجاد‬ ‫کند‪ .‬فشار باید از روی تولید برداشته و بازار داخلی‬ ‫و خارجی برای تولید تقویت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کج سلیقگی در افزایش نرخ سوخت‬ ‫ولی ملک��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی نی��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش صنعت» درب��اره بازده��ی این تصمیم‬ ‫برای ایجاد اش��تغال گفت‪ :‬دولت اگر با زمینه سازی‬ ‫از طریق رس��انه ملی و ش��یب مالی��م افزایش نرخ‬ ‫س��وخت را اجرای��ی می ک��رد این تنش ه��ا پیش‬ ‫نمی امد و شرایط اجتماعی به نحوی نمی شد که از‬ ‫این تصمیم منصرف شویم‪ .‬طبیعی است زمانی که‬ ‫به یک باره نرخ س��وخت ‪ ۵0‬درصد افزایش می یابد‬ ‫مردم واکنش نشان خواهند داد و تورم افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬دولت اگر کج س��لیقگی نمی کرد و هر‬ ‫س��ال ‪۱0‬درص��د افزایش نرخ را اعم��ال و به قانون‬ ‫عمل می کرد اکنون شرایط برای دولت بهتر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱0‬هزار میلیارد تومان محقق نمی شود‬ ‫ملک��ی با بی��ان اینکه مجلس ناگزیر اس��ت برای‬ ‫جم��ع ک��ردن این موض��وع و کاهش اث��ار تورمی‬ ‫این پیش��نهاد به دنب��ال راه های جایگزین باش��د‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬یکی از راهکار ها این اس��ت که امالک‬ ‫تملیکی دولت به فروش برس��د که معموال این امر‬ ‫به طور کامل محقق نمی شود‪.‬‬ ‫در فروش امالک تملیکی با مش��کالت متعددی‬ ‫مواج��ه هس��تیم و زمانی که واحد ه��ای صنعتی و‬ ‫تج��اری تح��ت اختیار دول��ت به فروش می رس��د‬ ‫هزاران مشکل و حرف وحدیث به وجود خواهد امد‬ ‫و تجربه ثابت کرده در واگذاری ها بدس��لیقگی هایی‬ ‫رخ می دهد که حاش��یه های زی��ادی دارد و همین‬ ‫موضوع باعث محقق نشدن ان می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه در ای��ن بخش به طور‬ ‫قطع با کس��ری بودجه مواجه خواهیم ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این پیش��نهاد نیاز به کارشناسی در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی دارد تا حداقل با دادن اختیارات به دولت‬ ‫و نی��ز نظ��ارت دقیق بر ای��ن موضوع به درس��تی‬ ‫واگذاری ه��ا انجام ش��ود اما به طور کلی براس��اس‬ ‫تجربیات گذشته این پیشنهاد مناسب نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�دور مج�وز ب�رای ف�روش کاالی‬ ‫قاچاق‬ ‫ملک��ی با تاکی��د بر اینکه بخش قاب��ل توجهی از‬ ‫این اموال تملیکی کاالهای قاچاق هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر دولت به جای امالک تملیکی به س��راغ اموال‬ ‫تملیک��ی رود و به فروش و عرضه کاالی قاچاق در‬ ‫بازار اقدام کند‪ ،‬تولید اس��یب ج��دی خواهد دید‪.‬‬ ‫متاسفانه به تازگی دولت چندین مجوز برای فروش‬ ‫کاالی قاچ��اق صادر کرده که رقم قابل توجهی نیز‬ ‫را ش��امل می شود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه فروش کاالی‬ ‫قاچاق از س��وی دولت چراغ سبز به ورود قاچاق به‬ ‫کش��ور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مجوز از سوی مجلس‬ ‫صادر نش��ده و ممکن اس��ت با مذاکرات��ی که بین‬ ‫سران قوا شده این مجوز صادر شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اوراق قرضه‪ ،‬جایگزین مناسب‬ ‫ملک��ی منب��ع جایگزین ب��رای تامین اش��تغال‬ ‫را ف��روش اوراق قرض��ه عن��وان ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫کمیس��یون تلفیق روز سه ش��نبه اج��ازه صدور ‪۷۶‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان اوراق قرض��ه را تصویب کرده‬ ‫اس��ت که رق��م قابل توجه��ی از درامدهای بودجه‬ ‫را ب��ه خ��ود اختصاص می ده��د‪ .‬البته اس��تفاده از‬ ‫ای��ن منابع نی��ز به معن��ای بدهکار ک��ردن دولت‬ ‫اس��ت اما در ش��رایط کنونی چاره ای جز این وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بن��ا براین گزارش‪ ،‬ش��یوه ای که از س��وی دولت‬ ‫و مجل��س ب��رای تامی��ن ‪ ۱0‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫منابع اش��تغال در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬پر ریسک است‬ ‫که می تواند اث��ر عکس بر اقتصاد بگذارد و به جای‬ ‫افزایش اش��تغال به اس��یب به تولید منجر ش��ود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬با توجه ب��ه پیچیدگی های موجود در‬ ‫فروش اموال تملیکی دولت و حاشیه های ان امکان‬ ‫تحقق ‪ ۱۰۰‬درصدی این رقم دور از انتظار اس��ت و‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی باید برای تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬الیحه بودجه به دنبال منابع دیگری باشند‪.‬‬ ‫راهکارهای کلیدی ارزاوری و اشتغالزایی کشور‬ ‫رییس کان��ون عالی انجمن ه��ای صنفی‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬ب��ر ل��زوم اس��تفاده بهین��ه از‬ ‫ظرفیت های مغفول مانده گردش��گری تاکید‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬صنعت گردش��گری عالوه بر‬ ‫ارزاوری‪ ،‬افزایش درامد و اشتغالزایی باالیی‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا عباس��ی در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر به دنبال شکوفایی اقتصاد هستیم باید‬ ‫بنگاه های کشور فعال شوند و فعال شدن انها مستلزم‬ ‫ان است که دولت در بحث پرداخت مالیات و عوارض‬ ‫به کمک این بنگاه ها بیاید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایطی که بیش��تر‬ ‫بنگاه ه��ا زمین گیر ش��د ه و ت��وان پرداخت‬ ‫مالیات و دس��تمزد نیروی کار را هم ندارند‪،‬‬ ‫توج��ه ب��ه ح��وزه تولی��د و صنع��ت امری‬ ‫ضروری است در غیر این صورت با تضعیف‬ ‫بنگاه های اقتصادی نه تنها مش��کل بیکاری‬ ‫از بین نمی رود بلکه اش��تغال موجود نیز به‬ ‫خطر می افتد‪.‬‬ ‫رییس کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگران در‬ ‫ادامه صادرات خ��ودرو را یکی از منابع درامدی برای‬ ‫دول��ت دانس��ت و گفت‪ :‬ب��ا وضعیتی ک��ه در تولید و‬ ‫کیفیت خودرو داریم‪ ،‬تمایل چندانی از سوی مشتریان‬ ‫خارجی دیده نمی ش��ود بنابراین باید کیفیت تولید و‬ ‫طراح��ی ان را باال ببریم ت��ا بتوانیم بازارهای هدف را‬ ‫برای جذب مشتریان خودروی داخلی شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال صنعت گردش��گری را بهترین‬ ‫راه ارزاوری‪ ،‬اش��تغالزایی و درامدزای��ی برای کش��ور‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬خوش��بختانه کش��ور م��ا از لحاظ‬ ‫امنی��ت در س��طح باالی��ی اس��ت و این ام��ر یکی از‬ ‫علل اس��تقبال گردش��گران خارجی از ایران به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫عباس��ی با تاکید بر اس��تفاده بهینه از ظرفیت های‬ ‫موجود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اقلیم چهار فصل و تنوع اب‬ ‫و هوایی کش��ورمان و داش��تن جاذبه های فراوان باید‬ ‫موانع پیش روی صنعت گردش��گری را برداریم و مثل‬ ‫برخی کشورها لغو روادید سفر را برای نزدیکتر کردن‬ ‫روابط خود با همس��ایگان و کش��ورهای اسیای میانه‬ ‫در پی��ش بگیریم‪ .‬به گفته این مقام ارش��د کارگری‪،‬‬ ‫بوم گ��ردی و گردش��گری فقط دیدن اثار باس��تانی و‬ ‫جاذبه های گردش��گری نیس��ت بلکه گردش��گران از‬ ‫محصوالت و صنایع دستی کشور هم خریداری کرده و‬ ‫با این کار به رونق اقتصاد و اشتغال شهرها و روستاها‬ ‫کمک می کنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 21‬دی ‪ 23 1396‬ربیع الثانی ‪ 11 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 303‬پیاپی ‪2276‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت حرکت خودروسازان‬ ‫به سمت تولید خودروهای پاک‬ ‫سعید سهامی‬ ‫برای فعالیت در زمینه‬ ‫خودروهای الکتریکی‬ ‫نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه تولید‬ ‫باتری های لیتیوم یون‬ ‫است‬ ‫«گسترش صنعت» ضرورت ها و موانع تولید خودروهای الکتریکی در ایران را بررسی کرد‬ ‫صرفه جویی ‪۳‬درصدی ‪ GDP‬با توسعه خودرو های برقی ‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از اقدام ه��ای ت��ازه خودروس��ازان جهانی‬ ‫به منظ��ور کاهش االیندگی کالن ش��هرها حرکت به‬ ‫س��مت تولید خودروهای نس��ل جدید و الکتریکی‬ ‫است‪ .‬پیشینه تولید نخس��تین خودرو برقی به قرن‬ ‫‪ 19‬میالدی می رس��د‪ .‬در دهه های ‪ ۱۹۷۰‬و ‪۱۹۸۰‬‬ ‫میالدی ( ‪ ۱۳۴۸‬تا ‪ ۱۳6۸‬شمس��ی) با وقوع بحران‬ ‫انرژی‪ ،‬خودرو برقی م��ورد توجه قرار گرفت اما این‬ ‫عالقه من��دی باعث تولید انبوه و ایج��اد بازار رقابتی‬ ‫نش��د‪ .‬از س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی با توجه به پیش��رفت‬ ‫فن��اوری باتری ها‪ ،‬مدیریت ش��بکه ب��رق‪ ،‬نگرانی ها‬ ‫درب��اره نرخ نفت و نیاز به کاهش گازهای گلخانه ای‬ ‫تحول اساس��ی در تولید خودروهای برقی ایجاد شد‬ ‫و درحال حاضر نیز خودروسازان اروپایی فعالیت های‬ ‫خ��ود را روی این گون��ه خودروها متمرک��ز کرده اند‪.‬‬ ‫نخستین خودرو برقی هوشمند در ایران نیز در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬ازسوی جمشید ارین‪ ،‬مخترع ایرانی‪ ،‬ساخته‬ ‫ش��د و حال ب��ا حرکت خودروس��ازان ایرانی در این‬ ‫زمینه‪ ،‬ش��رایط برای توس��عه این دست از خودروها‬ ‫نیز فراهم ش��ده است‪ .‬اما نکته ضروری در این میان‬ ‫فراهم بودن زیرس��اخت های تولید خودروهای برقی‬ ‫در ای��ران اس��ت‪ .‬در گزارش��ی که از س��وی یکی از‬ ‫ش��رکت های خودروساز تهیه ش��ده‪ ،‬بحران الودگی‬ ‫کالن ش��هرهای ایران‪ ،‬تاثیر روند جهانی بر مراودات‬ ‫بین المللی صنعت خودرو‪ ،‬وجود ظرفیت انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در ایران‪ ،‬نزدیک ش��دن ب��ه پایان عمر‬ ‫خودروه��ای غیربرقی‪ ،‬لزوم ایجاد زیرس��اخت برای‬ ‫اس��تفاده از خودروه��ای برقی و همچنین بررس��ی‬ ‫شگفتی س��ازهای ب��ازار خودروه��ای برق��ی داخل‪،‬‬ ‫ضرورت استفاده از خودروهای برقی را تشریح کرده‬ ‫اما نکته مهم فراهم نبودن زیرساخت های تولید این‬ ‫خودروها است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز ساالنه ‪ ۲۲‬میلیون کیلووات برق‬ ‫س��عید س��هامی‪ ،‬کارافرینی که دکت��رای عمران‬ ‫در زمینه حمل ونقل دارد و فارغ التحصیل دانش��گاه‬ ‫‪ UBC‬کانادا اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با گسترش صنعت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اگ��ر تصور کنی��م هر خ��ودرو به طور‬ ‫متوس��ط دارای ظرفیت مصرف��ی ‪ ۰/۲۵‬کیلووات در‬ ‫هر کیلومتر اس��ت انرژی مورد نیاز ‪ ۳‬میلیون وسیله‬ ‫نقلی��ه الکترونیکی پیش بینی ش��ده برای یکس��ال‪،‬‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۲۲‬میلیون کیلووات س��اعت خواهد‬ ‫ب��ود که این میزان ان��رژی مصرفی روزان��ه‪ ،‬قابلیت‬ ‫اضاف��ه کردن حدود ‪ ۶‬هزار مگاوات به پیک ش��بکه‬ ‫بار را دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بررس��ی و تجزیه و تحلیل تغییر‬ ‫روندها نش��ان می دهد درحال حاضر در بس��یاری از‬ ‫شرکت های خودروساز تولید خودروهای پایه فسیلی‬ ‫رو به پایان است‪ ،‬افزود‪ :‬همگام شدن با روند جهانی‬ ‫در توسعه خودروهای خوش اتیه از یک سو و کاهش‬ ‫بنزین و حفظ س�لامتی مردم از سوی دیگر ضرورت‬ ‫توجه به این دسته از خودروها را بیش از پیش کرده‬ ‫ام��ا در این می��ان می توان قیمت ه��ای رقابت پذیر‪،‬‬ ‫تامی��ن نی��روی ب��رق الزم‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت های‬ ‫خانگی و ش��هری و همچنین ایجاد زیرس��اخت های‬ ‫تولی��د خودروه��ای برق��ی و داخلی س��ازی قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای ان در داخل کش��ور را از موانع یا‬ ‫ضرورت های توسعه این دسته از خودروها دانست‪.‬‬ ‫س��هامی‪ ،‬فع��ال در زمین��ه مطالع��ه در ح��وزه‬ ‫خودروهای برقی در تش��ریح قابلی��ت و چالش های‬ ‫تولید داخل��ی قطعات و مجموعه ه��ای خودروهای‬ ‫برق��ی نیز اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��رای فعالی��ت در زمینه‬ ‫خودروهای الکتریکی نیاز به سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫تولید باتری های لیتیوم یون اس��ت و سرمایه گذاری‬ ‫در زمین��ه تولی��د موتوره��ای الکتریکی ت��وان باال‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در تولید ش��بکه های انتقال قدرت‬ ‫خودروهای برقی و همچنین پش��تیبانی‪ ،‬توس��عه و‬ ‫ام��وزش زنجیره خدمات پ��س از فروش نیز از دیگر‬ ‫نیازهای این بخش به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬گزارش های بانک‬ ‫جهانی هزینه الودگی هوا در ایران را س��االنه معادل‬ ‫‪ ۳/۲‬درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور یعنی مبلغ‬ ‫‪ ۸۰‬ه��زار میلیارد تومان عن��وان می کند که ‪ ۳‬برابر‬ ‫بودجه عمرانی کشور است‪ .‬بر اساس همین گزارش‬ ‫مرگ و میر زودرس ناشی از الودگی هوا در ایران نیز‬ ‫در ‪ 2‬دهه گذشته رشد داشته و از ‪۱۷‬هزار نفر در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬به بیش از ‪۲۱‬هزار نفر در سال ‪۱۳۹۱‬رسیده‬ ‫است‪ .‬تجربه این شرایط در حالی است که کشورهای‬ ‫همسایه و همچنین اروپا به سمت تولید خودروهای‬ ‫برق��ی متمایل ش��ده و برنامه ریزی های��ی به منظور‬ ‫توس��عه تولید این خودروها انجام داده اند‪ ،‬به طوری‬ ‫که ترکیه اعالم کرده تا سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورشیدی) با اس��تفاده از خودروسازان بومی اقدام‬ ‫به س��اخت خودروه��ای الکتریکی خواه��د کرد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر دولت هند نیز قصد دارد تا سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰8‬خورشیدی) خودروسازان این کشور‬ ‫را موظ��ف کند که تمامی خودروه��ای تولیدی این‬ ‫کش��ور را برقی کنند‪ .‬اروپا نی��ز تصمیم های جدی‬ ‫در این زمینه گرفته‪ ،‬به طوری که قرار اس��ت دولت‬ ‫انگلیس تا سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪ ۱۴۱۸‬خورشیدی)‬ ‫تولید و فروش تمامی خودروهای بنزینی و دیزلی را‬ ‫در این کش��ور ممنوع اعالم کند و خودروسازی ولوو‬ ‫از س��ال اینده تنها تولیدکننده خودروهای برقی یا‬ ‫هیبریدی خواهد بود‪ .‬ش��رکت خودروس��ازی ب ام و‬ ‫نیز امادگی خود را برای تولید انبوه خودروهای برقی‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۸‬خورش��یدی) اعالم‬ ‫کرده و به تولید ‪ ۱۲‬مدل تمام برقی تا س��ال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۳‬خورش��یدی) متعهد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی فولکس واگن نیز قرار اس��ت‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۳‬خورشیدی) از ‪۸۰‬‬ ‫خودرو برق��ی و الکتریکی جدید خود رونمایی کند‪.‬‬ ‫همچنین فولکس واگن قصد دارد نس��خه های برقی‬ ‫‪ ۳۰۰‬م��دل از خودروهای تولید ش��ده کنونی خود‬ ‫را تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۴۰۸‬شمسی) به بازار‬ ‫عرض��ه کند‪ .‬به طورکلی فولک��س واگن قصد دارد تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۳‬خورشیدی) در مجموع‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون خودرو الکتریکی را به فروش برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت خودروس�ازان ایرانی در مسیر‬ ‫برقی شدن‬ ‫با این روند‪ ،‬دو خودروس��از ایران��ی نیز اقدام هایی‬ ‫در زمینه طراحی و تولید خودروهای برقی در ایران‬ ‫انجام داده اند‪ ،‬به طوری که ایران خودرو با طراحی و‬ ‫تولید پلتفرم های جدید با همکاری مراکز دانشگاهی‬ ‫داخل��ی و ش��ریکان خارجی در تالش ب��رای تولید‬ ‫خ��ودرو تمام برقی تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورش��یدی) اس��ت و باتوجه به ایجاد کنسرس��یوم‬ ‫طراحی در گروه صنعتی ایران خودرو دانش طراحی‬ ‫پلتف��رم و یکپارچه س��ازی این خودروها در کش��ور‬ ‫به طور بومی ایجاد خواهد ش��د‪ .‬گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا نی��ز به تازگ��ی از نمون��ه ازمایش��ی خودرو‬ ‫برقی س��اینا ‪ EV‬با حضور مع��اون علمی و فناوری‬ ‫رییس جمهوری رونمایی کرد‪ .‬این خودرو که در واقع‬ ‫نخستین خودرو برقی تولید ایران به شمار می رود با‬ ‫همکاری مرکز تحقیقات س��ایپا و دانشکده مکانیک‬ ‫رییس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور با پیش بینی امار اسقاط تاکید کرد‬ ‫نبود تناسب میان خودرو های داخلی و وارداتی برای اسقاط‬ ‫رییس س��تاد مدیریت حمل ونقل و س��وخت کش��ور‬ ‫معتقد است نمی شود در مقابل تولید یک میلیون و‪۴۰۰‬‬ ‫هزار خودرو هیچ اس��قاطی انجام نش��ود و تنها برای ‪۷۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰‬هزار خودرو وارداتی به کش��ور‪ ۳۵۰ ،‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫اس��قاط در نظر گرفته ش��ود‪ .‬به گ��زارش خبر خودرو‪،‬‬ ‫مهدی نیکدار با اش��اره به نبود تناسب میان خودروهای‬ ‫تولی��دی و وارداتی در زمینه اس��قاط اظهارکرد‪ :‬س��تاد‬ ‫مدیری��ت حمل ونقل و س��وخت به دنبال ان اس��ت که‬ ‫ب��ا ارائه برخی طرح ها امار س��االنه اس��قاط خودروهای‬ ‫فرس��وده را افزای��ش ده��د‪ .‬او گفت‪ :‬براس��اس مصوبه‬ ‫پیش��ین دولت‪ ،‬پیش بینی می ش��د ح��دود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫خودرو اس��قاط ش��ود که حدود ‪ ۷۰۰‬ت��ا ‪ ۸۰۰‬گواهی‬ ‫اس��قاط معادل س��واری را دربرمی گرفت‪ ،‬به طوری که‬ ‫در سال گذشته حدود ‪ ۱۷۰‬هزار خودرو اسقاط شد که‬ ‫در واقع معادل ‪ ۳۵۰‬گواهی اس��قاط سواری صادر شده‬ ‫است؛ هرچند دولت به دنبال صدور حدود ‪ ۷۵۰‬تا ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار گواهی اس��قاط بود که اتفاق نیفتاد‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫سال جاری به دنبال ان هستیم که سقف صدور گواهی‬ ‫اسقاط را از رقم مورد انتظار ‪ ۸۰۰‬هزار نیز باالتر ببریم و‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬وی با اشاره به تاثیر جریان ثبت سفارش‬ ‫و واردات بر بهبود اس��قاط خودروها خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫شرایطی که در روزهای گذشته در زمینه واردات اعمال‬ ‫ش��ده‪ ،‬پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال به عدد ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪ ۷۵‬هزار خودرو وارداتی برس��یم که طبیعی اس��ت این‬ ‫جریان بر روند خروج فرسوده ها و صدور گواهی اسقاط‬ ‫تاثیر مناس��بی خواهد گذاش��ت‪ .‬رییس ستاد مدیریت‬ ‫حمل ونقل و سوخت کشور‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه در این روال چه‬ ‫میزان خودرو اس��قاط شود بستگی به مدل خودروهای‬ ‫وارداتی و میزان مصرف سوخت انها دارد‪ .‬نیکدار تاکید‬ ‫کرد‪ :‬براساس جداول ابالغی دولت‪ ،‬خودروهای سواری و‬ ‫وانت وارداتی با مصرف سوخت زیر ‪ ۵‬لیتر از الزام اسقاط‬ ‫معاف هستند و بیش از ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬لیتر در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر باید‬ ‫بین ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬خودرو فرسوده اسقاط شود که خوشبختانه‬ ‫واردکنن��دگان نیز برابر این قان��ون عمل می کنند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬در صورتی که بر اس��اس مصوب��ه دولت میزان‬ ‫اسقاطی که برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شده‬ ‫تا پایان س��ال عملی و روند واردات نیز به درستی انجام‬ ‫شود می توانیم امار خوبی تا پایان سال جاری نسبت به‬ ‫سال های پیش در حوزه اسقاط فرسوده ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی طراحی و تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قدرت موت��ور تمام برقی س��اینا ‪ EV‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫کیل��ووات عنوان ش��ده و ام��کان پیم��ودن ‪ ۱۷۰‬تا‬ ‫‪ ۲۱۰‬کیلومت��ر مس��افت را با هر بار ش��ارژ دارد و از‬ ‫قابلیت ش��ارژ س��ریع به��ره می برد‪ .‬س��اینا برقی به‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬دقیقه زمان نیاز دارد تا با ش��ارژ س��ریع‪،‬‬ ‫نی��روی خود را بازیابی کند و از طریق ش��ارژ عادی‬ ‫نیز به ‪۳‬س��اعت و‪ ۴۰‬دقیقه زمان نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫این اقدام ها نش��ان می دهد خودروس��ازان همگام با‬ ‫تولی��دات روز در ت�لاش برای عقب نمان��دن از این‬ ‫چرخه هستند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ای��ن ح��وزه معتقدند ب��ا اقدام های‬ ‫خودروسازان الزم است حمایت هایی از سوی دولت‬ ‫در زمین��ه تولید و فروش این خودروها انجام ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس زمانی ک��ه ضرورت اجرایی ش��دن‬ ‫حمل ونقل برقی و تولید خودروهای برقی از س��وی‬ ‫همه ارکان از جمله دولت‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬خودروسازان‬ ‫و حتی مردم درک شده‪ ،‬الزم است به منظور اجرایی‬ ‫شدن برنامه ها و حمایت های عملی و مالی از مبادی‬ ‫ذی ربط از جمله مش��تری‪ ،‬خودروس��از و قطعه ساز‬ ‫مانند بقیه کش��ورها اقدام هایی ازسوی دولت انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬اعط��ای تس��هیالت (وام بالع��وض) حداقل‬ ‫به می��زان ‪ ۴۰‬درصد نرخ خودرو به طورمس��تقیم به‬ ‫خریدار خودرو برقی و تسهیل در انعقاد قراردادهای‬ ‫خرید (ش��هرداری‪ ،‬س��ازمان های دولتی‪ ،‬مش��تری‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬اژانس ه��ای محدوده ط��رح ال ای زد و‬ ‫مواردی از این دست) نیز می تواند در جذب خریدار‬ ‫موث��ر واقع ش��ود‪ .‬عالوه ب��ر این اعطای تس��هیالت‬ ‫کم بهره به خودروس��از و قطعه ساز به منظور تسهیل‬ ‫در فرایند س��رمایه گذاری برای تولید این خودروها‬ ‫نیز از دیگر حمایت هایی اس��ت که دولت باید ان را‬ ‫در دس��تور کار قرار دهد‪ .‬لیزین��گ باتری با توجه به‬ ‫قابلیت تولید هم از دیگر راهکارهای حمایتی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬از انج��ا که یکی از چالش ه��ای جدی این‬ ‫خودروها نرخ باالی باتری انها است و سهم پک های‬ ‫باتری در نرخ تمام ش��ده خودروهای برقی بسیار باال‬ ‫اس��ت‪ ،‬الزم اس��ت اقدامی در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫مح��دود ک��ردن عب��ور خودروهای دارای س��وخت‬ ‫فس��یلی در منطقه ال ای زد نیز از دیگر راهکارهایی‬ ‫است که دولت می تواند با هدف حمایت از تولید این‬ ‫خودروها در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫ثبت رکورد تولید بیشترین‬ ‫خودرو در ‪ 2‬شیفت سایپا‬ ‫راهبری صحیح‪ ،‬همکاری بی دریغ قطعه س��ازان‬ ‫و همدل��ی و تالش بی وقفه کارکن��ان باعث ثبت‬ ‫رک��ورد جدی��د تولید خ��ودرو در ‪ 2‬ش��یفت در‬ ‫صنعت خودرو کش��ور شد‪ .‬به گزارش سایپا نیوز‪،‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا با تولید ‪ ۳۱۲۲‬خودرو‬ ‫توانس��ت رکورد تولید خودرو در ‪ ۲‬ش��یفت کاری‬ ‫را در صنعت خودرو کش��ور به نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫بی ش��ک این موفقیت حاصل تعامل مناسب گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا با قطعه سازان کشور براساس‬ ‫تاکی��دات مدیری��ت عامل گروه س��ایپا‪ ،‬همکاری‬ ‫بی دریغ قطعه س��ازان و همدلی و س��عی و تالش‬ ‫کارکنان گروه خودروسازی سایپا بوده و نوید بخش‬ ‫روزهای خوب برای گروه سایپا خواهد بود‪.‬‬ ‫تصمی��م جدی��د دولت در‬ ‫زمین��ه واردات خودروه��ای‬ ‫هیبریدی در حالی اس��ت که‬ ‫با توج��ه به ش��رایط اقتصادی‬ ‫و زیس��ت محیطی ایران توجه‬ ‫ب��ه خودروه��ای هیبریدی و‬ ‫همچنی��ن خودروه��ای برقی‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫توجیه پذی��ر اس��ت و ضرورت‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫توجه به این دست از خودروها‬ ‫را بیش از پیش می س��ازد‪ .‬اما‬ ‫نکته مهم این است که تجهیزات تولید خودروهای هیبریدی‬ ‫تفاوت چندانی با خودروهای بنزینی ندارد و هرچند سوخت‬ ‫ای��ن خودروها یک س��وم کمتر از خودروهای بنزینی اس��ت‬ ‫ام��ا این روند ب��ه معنای ایجاد نش��دن االیندگی به وس��یله‬ ‫خودروهای هیبریدی نیست‪.‬‬ ‫درحال حاضر باتوجه به این ش��رایط‪ ،‬دولت اقدام به تعیین‬ ‫تعرف��ه جدید برای این دس��ته از خودروها ک��رده که به نظر‬ ‫می رس��د سیاست چندان درستی نیست زیرا افزایش هرگونه‬ ‫تعرفه باعث می ش��ود نرخ این دست از خودروها افزایش یابد‬ ‫و در نهای��ت مصرف کننده نهایی‪ ،‬متض��رر اصلی این موضوع‬ ‫خواه��د بود و از س��وی دیگ��ر فاصله میان صنع��ت خودرو‬ ‫داخلی و خارجی نیز روز به روز افزایش می یابد‪ .‬براین اس��اس‬ ‫الزم اس��ت ضمن بازنگری در تعرفه این دس��ت از خودروها‪،‬‬ ‫در جه��ت حرک��ت به س��مت خودروه��ای برقی نی��ز اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صنعت خودرو در حال توس��عه و حرکت به‬ ‫س��مت تولیدات متنوع اس��ت و براس��اس قراردادهایی که با‬ ‫کش��ورهای خارجی منعقد ش��ده‪ ،‬به زودی برخی محصوالت‬ ‫جدی��د به ط��ور مش��ترک تولی��د می ش��وند و با ای��ن روند‬ ‫به طورقطع در س��ال های اینده ش��اهد تنوع زیادی در زمینه‬ ‫تولیدات خودروس��ازان خواهیم بود که دس��ت مصرف کننده‬ ‫را برای انتخاب باز خواهد گذاش��ت اما انچه مس��لم اس��ت‪،‬‬ ‫حرک��ت خودروس��ازان به س��مت تولید خودروه��ای پاک و‬ ‫بدون االیندگی اس��ت زیرا این دس��ت از خودروها تنها ‪۳۰‬‬ ‫درصد کاهش مصرف س��وخت را به ثبت رسانده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫الزم است صنایع خودرویی در زمینه تحقیق‪ ،‬توسعه و تولید‬ ‫خودروهای برقی در کش��ور س��رمایه گذاری و با توجه به نیاز‬ ‫بازار اقدام به تولید محصوالت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«مدیریت هزینه» اسم رمز‬ ‫موفقیت صنعت خودرو‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‬ ‫شورای اسالمی یکی از مهم ترین چالش های صنعت خودرو‬ ‫را مسائل مربوط به واحدهای قطعه سازی و پرداخت نشدن‬ ‫به موقع مطالبات در این بخش می داند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از دبیرخانه پنجمین‬ ‫همایش بین المللی خودرو‪ ،‬منصور مرادی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نبود مدیریت هزینه مش��کالت زیادی را برای قطعه سازان و‬ ‫شرکت های خودروسازی ایجاد کرده‪ ،‬به طوری که مدیریت‬ ‫نش��دن و افزایش هزینه ه��ا منجر به طوالنی ش��دن زمان‬ ‫پرداخت مطالبات واحدهای قطعه سازی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که خودروس��ازان به موقع مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان را پرداخت کنند بهتر می توانند درباره کیفیت‬ ‫ش داده شده اعمال نظر کنند‪.‬‬ ‫قطعات سفار ‬ ‫مرادی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر بس��یاری از شرکت ها به‬ ‫دلیل دیرکرد در پرداخت بدهی ها در جریان سفارش گذاری‬ ‫به سراغ شرکت هایی می روند که مطالبات را با تاخیر دریافت‬ ‫می کنند که این امر به طور قطع بر کیفیت محصوالت تاثیر‬ ‫خواهد داشت اما در صورتی که شرکت ها براساس تعهدات‪،‬‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان را به موقع پرداخ��ت کنند می توانند‬ ‫از محص��والت باکیفیت تری در تولید اس��تفاده و در نهایت‬ ‫رضایت بیشتر مصرف کنندگان داخلی را کسب کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی همچنین‬ ‫باتوجه به برگزاری پنجمی��ن همایش صنعت خودرو ایران‬ ‫با محور «زنجی��ره تامین رقابت پذی��ر» در ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬بهمن‬ ‫امسال در تهران گفت‪ :‬بی تردید برگزاری این همایش نقش‬ ‫موثری در توس��عه صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مرادی با اش��اره به مش��ارکت هایی که پ��س از برجام در‬ ‫حوزه خودروسازی کشور انجام شده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به طورحتم‬ ‫برگ��زاری این گونه همایش ها و ایجاد بس��تری برای تعامل‬ ‫بیش��تر متخصصان داخلی و خارجی در حوزه قطعه سازی‪،‬‬ ‫منجر به رش��د و ارتقای س��طح کیفی محص��والت داخلی‪،‬‬ ‫دس��تیابی به نرخ رقابتی تولیدات داخلی و توس��عه صنعت‬ ‫قطعه سازی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه امروز یکی از مشکالت‬ ‫صنعت خودرو ایران کیفیت پایین برخی محصوالت داخلی‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل نبود توان مالی بخش مهمی‬ ‫از متقاضیان امکان خری��د خودروهای خارجی را ندارند‪ ،‬از‬ ‫این رو ناگزیر به خرید برخی خودروهای کم کیفیت داخلی‬ ‫ش��ده اند و باید گفت در این ش��رایط‪ ،‬قیمتی که هم اکنون‬ ‫مصرف کنن��ده ب��رای خرید یک خ��ودرو داخل��ی پرداخت‬ ‫می کند بیش��تر از قیمتی اس��ت که برای خ��ودرو خارجی‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 303‬پیاپی ‪2276‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 21‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 23‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫پل ارتباطی بنگاه های اقتصادی برای‬ ‫ورود به بازارهای جهانی‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران با‬ ‫اش��اره به نقش صادرات در رش��د تولید و رونق اقتصادی کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت مدیریت صادرات یکی از انواع واسطه های صادراتی است که برای‬ ‫کمک به واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط ب��رای ورود به بازارهای‬ ‫خارجی و توسعه صادرات انها ایفای نقش می کند‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران‪،‬‬ ‫نس��رین مصدق صدقی افزود‪ :‬این گونه ش��رکت ها متناس��ب با شرایط و‬ ‫نیاز واحدهای صنعتی می توانند مدیریت تمام یا بخش��ی از فعالیت های‬ ‫صادرات��ی بنگاه های کوچک و متوس��ط را برعهده بگیرن��د‪ .‬وی درباره‬ ‫خدمات قابل ارائه از س��وی شرکت های مدیریت صادرات(‪ )EMC‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬از جمله این خدمات می توان به انجام پژوهش های بازاریابی برای‬ ‫شناسایی بازار هدف‪ ،‬تعیین ویژگی های کمی و کیفی محصول مورد نیاز‬ ‫بازار هدف‪ ،‬شناسایی و انتخاب توزیع کننده ماهر و باتجربه‪ ،‬مذاکره برای‬ ‫کس��ب مجوزهای الزم‪ ،‬تهیه اس��ناد و مدارک مورد نیاز صادرات کاال یا‬ ‫دریافت مناقصه های بین المللی خارج از کشور‪ ،‬مشاوره برای بسته بندی‬ ‫و قیمت گذاری محص��والت (کاال یا خدمات)‪ ،‬خدمات دهی انبارداری در‬ ‫بازار ه��دف‪ ،‬هماهنگی امور حمل ونقل‪ ،‬مدیریت ریس��ک پرداخت ها و‬ ‫تعهدات طرف ها اشاره کرد‪ .‬تاکنون ‪ ۶‬شرکت توانمند در حوزه بازرگانی‬ ‫و امور بین الملل در تهران شناس��ایی شده که ‪ ۳‬شرکت موفق به کسب‬ ‫گرید ‪ EMC‬از س��ازمان توس��عه تجارت ش��ده و اماده خدمات دهی به‬ ‫متقاضیان هس��تند و مدارک ‪ ۳‬شرکت دیگر نیز بررسی و برای دریافت‬ ‫مجوز ارسال شده است‪.‬‬ ‫بارون‪ ،‬بارونه زمینا تر میشه‬ ‫در حاشیه تمیزی هوای تهران بعد از بارش باران‬ ‫گلنسا جونوم هوا بهتر میشه‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫بخش خصوصی متولی ایجاد شهرک های صنعتی جدید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شهرک صنعتی‪-‬تخصصی اب در طالقان‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جمع خبرنگاران و‬ ‫در حاشیه این گردهمایی گفت‪ :‬شهرک صنعتی‪-‬تخصصی اب‬ ‫در شهرستان طالقان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نجف��ی با بی��ان اینکه البرز یک��ی از اس��تان های صنعتی‬ ‫برتر کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نزدیکی ب��ه پایتخت یکی از‬ ‫ویژگی های مطلوب اس��تان البرز به ش��مار می رود‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی این استان جزو شهرک های فعال کشور‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه این شهرک ها در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه روند کار شهرک های‬ ‫صنعت��ی خصوصی در البرز خ��وب بوده اس��ت‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حمایت از صنایع کوچک و متوسط و‬ ‫ایجاد زیر س��اخت در شهرک ها را ضروری دانست و گفت‪ :‬این‬ ‫نشست با معاونان فنی ش��هرک های صنعتی کشور به منظور‬ ‫توصیه درباره بهبود زیرس��اخت ش��هرک ها برگزار شده است‪.‬‬ ‫بدون شک این زیرس��اخت ها برای افرادی فراهم می شود که‬ ‫سرمایه خود را در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر می کنند‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه تامین نش��دن زیر ساخت هایی مانند اب‪،‬‬ ‫برق و گاز هدر رفت سرمایه سرمایه گذاران را به همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بدون ش��ک توسعه شهرک ها از این پس‬ ‫با اولویت و تقویت بخش خصوصی خواهد بود‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینکه توسعه نواحی روستایی در نقاط محروم کشور الزامی‬ ‫اس��ت و در دس��تور کار قرار دارد‪ ،‬از طرف��ی باید به این نکته‬ ‫نیز اش��اره کرد که شهرک تخصصی اب در شهرستان طالقان‬ ‫ساخته خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون بیش از یک میلیون‬ ‫نف��ر در بی��ش از ‪ ۴۰‬هزار واحد صنعتی مس��تقر در مجموعه‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫ش��هرک های صنعتی مش��غول به کار هس��تند و این ظرفیت‬ ‫وجود دارد که ‪ ۸۰‬هزار فرصت ش��غلی هدف گذاری ش��ده در‬ ‫طرح ضربتی اشتغال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همین‬ ‫واحدها ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست البرز در اجرای طرح رونق تولید‬ ‫ص��ادق نجفی در س��فر یک روزه خ��ود به اس��تان البرز در‬ ‫نشس��ت صمیمان��ه با فع��االن اقتصادی و نماین��دگان بخش‬ ‫خصوصی این اس��تان ش��رکت کرد‪ .‬وی در این نشست اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حرکت جه��ادی و عاقالنه تنها راه حمایت کارافرینان و‬ ‫فع��االن اقتصادی و کمک به انها اس��ت‪ .‬همکاری با این افراد‬ ‫الزمه توسعه بازار و اشتغالزایی است‪ .‬نجفی تاکید کرد ساالنه‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون جفت کفش در کشور تولید می شود که‬ ‫با وجود جمعیت ‪ ۸۰‬میلیون نفری باید نهضت فرهنگ س��ازی‬ ‫مصرف کاالی ایرانی در کش��ور اغاز ش��ود‪ .‬ضم��ن انکه بازار‬ ‫ش��ب عید و پایان س��ال بهترین فرصت برای توس��عه فروش‬ ‫کاالی داخلی با فرهنگ س��ازی مصرف این کاالها در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫حدود ‪ ۵۲‬درص��د واحدهای صنعتی اس��تان البرز با ظرفیت‬ ‫کامل تولید می کنند و برای فعال سازی ‪ ۶۷۶‬واحد صنعتی این‬ ‫اس��تان برنامه ریزی شده است که نخست باید در بازار مصرف‬ ‫داخلی اعتمادس��ازی ش��ود‪ .‬نجفی با اش��اره به اجرای طرح‬ ‫ظرفیت س��ازی و نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫گف��ت‪ :‬این طرح برای ‪ ۲۰‬هزار واحد صنعتی با برش اس��تانی‬ ‫هدف گذاری ش��ده اس��ت اما واحدهای صنعتی دارای بازار یا‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از موافقت دولت برای‬ ‫ایجاد شهرک های صنعتی جدید از سوی بخش خصوصی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬توس��عه و تکمیل زیرس��اخت های سخت افزاری‬ ‫و نرم اف��زاری در نواح��ی و ش��هرک های صنعت��ی موجود از‬ ‫اولویت ه��ای س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» صادق نجف��ی در دومین‬ ‫گردهمای��ی ی��ک روزه معاون��ان فنی ش��رکت های اس��تانی‬ ‫شهرک های صنعتی کل کشور که در پژوهشگاه مواد و انرژی‬ ‫در مشکین دش��ت کرج برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین دلیل‬ ‫برگزاری این جلس��ه حمای��ت از س��رمایه گذاری کارافرینان‬ ‫و صاحبان س��رمایه با توجه به زیرس��اخت های تامین شده در‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون ‪۹۶۰‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعت��ی مصوب با ‪ ۸۰‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫در کش��ور وجود دارد‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران با بیان اینکه زیرس��اخت های نادرس��ت ما سبب کاهش‬ ‫بهره وری ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما باید کاری را انجام دهیم‬ ‫که بستر سرمایه گذاری را برای س��رمایه گذاران و کارافرینان‬ ‫فراهم کند‪ .‬نجفی با بیان اینکه اگر ما بتوانیم ش��رایط کشور‬ ‫را مس��اعد کنیم مردم ما امادگی اس��تفاده از کاالی ایرانی را‬ ‫دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اکنون نزدیک به ‪ ۴۰‬هزار واحد صنعتی در‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی کشور وجود دارد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران با اش��اره به اینکه س��اماندهی‬ ‫واحده��ای تولی��دی و ساخت وس��ازهای واح��د تولی��دی از‬ ‫اولویت های این سازمان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫کم ابی کشور ایجاد نواحی صنعتی روستایی در راستای توسعه‬ ‫اشتغال و تولید در دستور کار است‪ .‬نجفی با اشاره به اینکه در‬ ‫حوزه صنایع کوچک باید هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت انجام شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مجموعه ش��هرک های صنعت��ی باید به دنبال ایجاد‬ ‫درامدهای پایدار باش��د تا از این طریق به اهداف خود دس��ت‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه رهب��ر معظم انقالب به دو‬ ‫نکته توجه اکید دارند که ان دو معیشت و اشتغال است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬باید توجه ویژه ای به نقاط محروم شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫خوشبختانه تفاهمنامه ای با سازمان حفاظت محیط زیست در‬ ‫زمینه اداره امور فضای سبز و تصفیه خانه ها و کنترل فاضالب‬ ‫و پس��اب با رعایت مس��ائل زیس��ت محیطی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی بر عهده مجموعه شهرک ها است‪ ،‬گفت‪ :‬طرح اشتغال‬ ‫ضربت��ی ‪ ۴۵۰‬هزار نفری در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای س��ال ‪ 97‬هدف گذاری شده که سهم این سازمان ایجاد‬ ‫‪ ۸۰‬هزار فرصت شغلی است‪.‬‬ ‫دارای ظرفیت بازارسازی در اولویت اجرای این طرح قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تکمیل زنجیره ارزش الزمه توس��عه فعالیت‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط است‪ .‬صنایع میانی باید‬ ‫از توانمندی های صنعتی داخلی باخبر و مطلع شوند؛ این امر‬ ‫مهم تری��ن حلقه در زنجیره تولید اس��ت‪ .‬ایرج موفق‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت البرز نیز در این جلس��ه از‬ ‫کسب رتبه نخست کشور از سوی استان البرز در اجرای طرح‬ ‫رون��ق تولید خب��ر داد‪ .‬وی با بیان اینکه البرز رتبه نخس��ت‬ ‫رونق تولید و رتبه دوم نوسازی و بازسازی صنایع در کشور را‬ ‫از ان خود کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این استان موفق به کسب‬ ‫رتبه دوم پرداخت مس��تقیم بانک ه��ا به واحدهای صنعتی در‬ ‫سطح کشور شده است‪ .‬موفق با اشاره به اینکه البرز به عنوان‬ ‫کوچکترین استان کشور از نظر مساحت موفق شده ‪ ۳‬شهرک‬ ‫صنعت��ی نجم اباد‪ ،‬نظراباد ‪ ۲‬و اش��تهارد‪ ۲‬را به ظرفیت بخش‬ ‫ش��هرک های صنعتی خود بیفزاید‪ ،‬افزود‪ :‬طب��ق برنامه ریزی‬ ‫و رایزنی ه��ا‪ ،‬صنایع پاک و «های تک» در شهرس��تان طالقان‬ ‫راه اندازی و ایجاد خواهد ش��د‪ .‬وی با اعالم اینکه ‪ ۱۶۰‬معدن‬ ‫فعال فلزی‪ ،‬غیر فلزی و مصالح در استان البرز وجود دارد که از‬ ‫این میزان ‪ ۸۵‬درصد معادن به مصالح ساختمانی بازمی گردد‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬اثاری از طال در معادن البرز شناس��ایی ش��ده‬ ‫که مطالعات الزم از س��وی پژوهش��گران در حال انجام است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز در ادامه‬ ‫از فعال سازی ‪ ۱۸‬معدن راکد در استان البرز خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۵‬هزار واحد صنفی و ‪ ۱۳۱‬اتحادیه در بخش های مختلف در‬ ‫اس��تان البرز فعالیت دارد‪ .‬در ادامه‪ ،‬رحیم بنا موالیی‪ ،‬رییس‬ ‫اتاق بازرگانی اس��تان البرز با بیان اینک��ه هدف گذاری جدی‬ ‫برای صادرات در حوزه تشکالت مختلف شده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫همکاری و تعامل خوبی با ش��رکت شهرک های صنعتی داریم‬ ‫همچنین باید به این امر اذعان داشت که هم افزایی و هم سویی‬ ‫تحق��ق مطالبات بخش خصوصی در حال انجام اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد شهرک تخصصی برای پوشاک‬ ‫در اس��تان البرز‪ ،‬افزود‪ :‬کارخانه فخر ایران از ظرفیت مناسبی‬ ‫برای تحقق این پیشنهاد برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکل پایان کار ‪ ۸۴۲‬واحد صنعتی‬ ‫معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران گفت‪ :‬مشکل پایان کار ‪ ۸۴۲‬واحد صنعتی در مجموعه‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور تا پایان اذر رفع شده است‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد نواحی صنعتی روس��تایی در دستور کار دولت‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬فتحعلی محمدزاده در دومین گردهمایی یک روزه‬ ‫معاونان فنی ش��هرک های صنعتی کش��ور که چهارشنبه‪۲۰ ،‬‬ ‫دی در پژوهش��گاه مواد و انرژی واقع در اس��تان البرز برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با اشاره به اینکه باید با نگاه جدید به بخش صنعت برای‬ ‫اقدامات حیاتی در جهت توس��عه کش��ور گام برداشت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توسعه اشتغال باید با حرکت جهادی و هوش استراتژیک‬ ‫در ش��هرک های صنعتی کشور اجرایی ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫ارائه ‪ ۸‬مبحث تخصصی در این گردهمایی گفت‪ :‬هر استان باید‬ ‫حداقل یک شهرک صنعتی نمونه داشته باشد‪ .‬همچنین ایجاد‬ ‫نواحی صنعتی روستایی و اس��تفاده از انرژی های تجدید پذیر‬ ‫در دس��تور کار است‪ .‬معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی کشور به تغییر اقلیم کشور در سال های‬ ‫اینده اشاره و تصریح کرد‪ :‬ارتقای مبلمان شهرک های صنعتی‬ ‫و همچنین مدیریت مصرف اب در این بخش از جمله اقدامات‬ ‫بااهمیتی است که پیرو انجام ان تفاهمنامه های خوبی منعقد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محمدزاده با اعالم اینکه مکان یابی و جانمایی‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی جدید ب��ا رعایت م��وارد امنیتی انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مباحث مهمی چ��ون پدافند غیرعامل در‬ ‫ش��هرک های صنعتی اجرا می ش��ود‪ .‬از ظرفیت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در زمینه س��ازه های محکم و قرص نیز بهره گیری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬الحاقیه ضوابط ساخت وساز در‬ ‫شهرک های صنعتی در کشور بازنگری شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت توانمندسازی واحدهای صنعتی‬ ‫الع رسانی دولت‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اط ‬ ‫دول��ت با ساده س��ازی روش ها و رونق‬ ‫اس��تان البرز از واحده��ای تولیدی راکد‬ ‫کس��ب وکار به دنبال توس��عه اشتغال و‬ ‫واق��ع در ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫تولید است و اس��ان کردن زندگی برای‬ ‫بازدید ک��رده و عوامل تاثیرگذار بر راکد‬ ‫مردم هدف اصلی در انجام این امر است‪.‬‬ ‫بودن این واحدها را شناس��ایی می کند‪،‬‬ ‫اما موض��وع اش��تغال در کش��ور باید با‬ ‫س��پس برنامه توانمندسازی و پروژه های‬ ‫درایت و داشتن اطالعات قوی مسئوالن‬ ‫بهبود را برای ای��ن صنایع تعریف کرده‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرد تا بتوانیم شاهد‬ ‫و صاحب��ان صنعت را از ان اگاه می کند‪.‬‬ ‫تولی��دات انب��وه و ص��ادرات درجه یک‬ ‫اعضای این گروه متش��کل از متخصصان‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫تولیدکنن��دگان خ��ود باش��یم‪ .‬در نظر‬ ‫و صاحب نظران صنعت و تولید است که‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫داش��ته باش��ید حمای��ت از تولیدکننده‬ ‫به منظور عارضه یابی و تعریف پروژه های‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫سبب ایجاد انگیزه در انجام فعالیت های‬ ‫بهبود به واحده��ای راکد و زیر ظرفیت‬ ‫البرز‬ ‫س��رمایه گذاری و صنعت��ی می ش��ود و‬ ‫واق��ع در ش��هرک های صنعت��ی الب��رز‬ ‫باع��ث رش��د و ت�لاش بیش��تر در روند‬ ‫مراجع��ه می کنند‪ .‬حمایت و پش��تیبانی‬ ‫تولی��دات خواهد ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی راک��د‪ ،‬تالش در‬ ‫وظایف شرکت ش��هرک های صنعتی البرز حمایت از‬ ‫جهت بازفعال س��ازی انها و توسعه کمی و کیفی این‬ ‫صنایعی اس��ت که می تواند اش��تغال ایج��اد کند و بر‬ ‫واحدها از مهم ترین برنامه ها و وظایف این گروه است‪.‬‬ ‫رون��ق اقتصادی منطقه تاثیر بگ��ذارد‪ .‬بنابراین تا انجا‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬گروه توانمندساز شرکت شهرک های‬ ‫که در توان داشته باشیم از این تولیدکنندگان حمایت‬ ‫صنعتی اس��تان البرز پس از هماهنگی و هم اندیشی با‬ ‫خواهی��م کرد تا بتوانند بر چرخ��ه رونق اقتصادی در‬ ‫مشاوران مس��تقر در مرکز خدمات فناوری کسب وکار‬ ‫کش��ور موثر باشند‪ .‬شناسایی و عارضه یابی واحدهای‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد‪ ،‬طبق برنامه زمانی اعالم شده‬ ‫صنعتی راکد یا نیمه فعال به منظور توانمندسازی انها‬ ‫به تمامی شهرک های صنعتی سطح استان‪ ،‬مراجعه و‬ ‫را می ت��وان یکی از این حمایت ها برش��مرد به طوری‬ ‫دالی��ل رکود و تعطیلی واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫که گرو ه توانمندس��از ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫مس��تقر در این ش��هرک ها را عارضه یاب��ی کرد‪ .‬هدف‬ ‫اصلی در اجرای این برنامه‪ ،‬کمک به واحدهای صنعتی‬ ‫و بازگرداندن دوباره واحدهای تولیدی راکد به چرخه‬ ‫تولید بوده اس��ت‪ .‬البرز از نظر مس��احت‪ ،‬کوچکترین‬ ‫استان در کشور است و نام «ایران کوچک» را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ ،‬ضمن انکه بزرگان صنعتی کشور‬ ‫در این اس��تان هس��تند‪ .‬همچنین ‪ ۱۰۰‬نشان تجاری‬ ‫برتر کش��ور در استان البرز تولید می کنند که از جمله‬ ‫انها ش��رکت دارویی «سیناژن» نام دارد که به امریکا‬ ‫دارو ص��ادر می کند‪ .‬از مراکز علمی و پژوهش��ی نیز‬ ‫پارک ه��ای علم و فناوری در اس��تان البرز وجود دارد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬اس��تان الب��رز از نظر تع��داد‪ ،‬کمترین‬ ‫ش��هرک های صنعتی را دارد ولی از نظر اش��تغال ‪۴۷‬‬ ‫درصد از اشتغال استان مربوط به بخش صنعت است‪.‬‬ ‫در سال گذشته نمایشگاه های صنایع کوچک را برگزار‬ ‫کردی��م که حدود ‪ ۱۲۰‬واحد صنعتی در ان ش��رکت‬ ‫داش��ته اند‪ .‬در این نمایش��گاه ‪ ۱۵‬رایزن خارجی را با‬ ‫وجود هزینه های بس��یار زی��اد ان دعوت کردیم و در‬ ‫این نمایش��گاه به انها اموزش دادی��م‪ .‬تاکنون ‪۲۴۰‬‬ ‫هکت��ار از ف��از دوم عملیات اجرایی ش��هرک صنعتی‬ ‫اشتهارد ‪ ۲‬انجام شده چند نقطه در استان را به عنوان‬ ‫ش��هرک های صنعتی توسعه یافته درنظر گرفته ایم که‬ ‫نخس��تین ش��هرک تخصصی صنفی خواه��د بود که‬ ‫صنوف مزاحم را به این شهرک انتقال خواهیم داد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!