روزنامه گسترش صنعت شماره 333 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 333

روزنامه گسترش صنعت شماره 333

روزنامه گسترش صنعت شماره 333

‫سال بیست و نهم‬ ‫تصفیه خانه های مرکزی جوابگوی ‪ ۳0‬درصد نیاز صنایع‬ ‫پیاپی ‪ 2306‬دوره جدید شماره ‪333‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رعایت مالحظات زیس��ت محیطی در انج��ام فعالیت های صنعتی یکی از اصلی ترین اهداف راه اندازی ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی بوده است‪ .‬اما اکنون با وجود ‪ ۹۶۶‬شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور و در حال بهره برداری بودن ‪ ۸00‬مورد‬ ‫ان‪ ،‬فقط ‪ ۱۹۳‬تصفیه خانه صنعتی در مجموع ش��هرک ها و نواحی صنعتی راه اندازی شده که در برخی موارد تصفیه خانه‬ ‫مرکزی نیز جوابگوی پس��اب و فاضالب ها نبوده و مشکالتی برای اهالی مناطق اطراف شهرک ایجاد کرده است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که نبود کمک های فنی و اعتباری به این مناطق صنعتی مانع از ایجاد و تکمیل زیرس��اخت ها شده و در‬ ‫سال ‪ ۹۵‬فقط ‪ ۱0‬مدول تصفیه خانه‪ ۶ ،‬شهرک فناوری و ‪ ۳۴‬مرکز خدمات کسب وکار در مجموعه شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن‪1396‬‬ ‫اول جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2018‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از فاصله زیاد کمینه دستمز د و هزینه زندگی در کشور نشان داد‬ ‫گزارش روز‬ ‫بهبود معیشت وظیفه دولت ها است‪ ،‬نه کارفرما‬ ‫سایه سنگین سیاست‬ ‫روی سرمایه گذاری‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حیات جریان اقتصادی یک کش��ور در گرو سرمایه گذاری در‬ ‫ان اس��ت‪ .‬هر چه سرمایه گذاری یک کش��ور را تهدید کند‪ ،‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬مهم ترین خطر برای رشد و توسعه است‪ .‬سرمایه گذاری‬ ‫در ایران یکی از شاخص هایی است که در طول ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫از نوس��ان باالیی برخوردار بوده و عوامل��ی مختلف بر ان تاثیر‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬اما اگر نیم نگاهی به مسیر پر فرا زو نشیب ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذش��ته بیندازیم‪ ،‬عوامل سیاسی و برخی ماجراجویی دولت ها‬ ‫بیش��ترین اس��یب را به این بخش وارد کرده اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬فرازونشیب شاخص های سرمایه گذاری با رویکرد سیاست‬ ‫خارجی دولت ها رابطه معناداری دارد‪.‬‬ ‫موجودی س��رمایه یکی از مهم ترین عوامل تولید اس��ت که‬ ‫مجموعه ای از کاالهای س��رمایه ای فیزیکی مش��هود کشور‪ ،‬که‬ ‫قاب��ل اندازه گی��ری بوده و در فرایند تولی��د کاالها و خدمات و‬ ‫ایجاد درامد نقش بس��زایی دارد را تش��کیل می دهد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬موجودی س��رمایه مجموع ارزش ساختمان و تاسیسات‬ ‫و ماش��ین االت و تجهیزاتی اس��ت که در فراین��د تولید به کار‬ ‫رفته یا قابل اس��تفاده است و روند سرمایه گذاری در این بخش‬ ‫ب��ه نوعی ثروت ملی را نش��ان می دهد‪ .‬س��رمایه گذاری در این‬ ‫بخش ها بر رشد بهره وری در حوزه های مختلف اقتصاد‪ ،‬افزایش‬ ‫س��طح درامد ملی و کاهش فقر‪ ،‬رش��د اش��تغال‪ ،‬توسعه بازار‪،‬‬ ‫اصالح توازن تجاری‪ ،‬اس��تفاده بهینه و کارامد از منابع طبیعی‪،‬‬ ‫پیشرفت های دانش فنی و توسعه زیر ساخت تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫بنابراین بررسی روند سرمایه گذاری می تواند تا حدودی تصویر‬ ‫مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کند‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه روند س��رمایه گذاری در بخش ماش��ین االت به‬ ‫شکل روش��ن تری وضعیت صنایع کش��ور را نمایان می کند به‬ ‫همین منظور بررس��ی وضعیت ‪ ۴۰‬ساله سرمایه گذاری در این‬ ‫بخش می تواند مالک مناس��بی برای اگاهی از وضعیت صنعت‬ ‫باش��د‪ .‬روند ‪ ۴۰‬ساله س��رمایه گذاری در کشور گویای روزهای‬ ‫تو خیز بوده است‪.‬‬ ‫پر اف ‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪ 1396‬اول جمادی الثانی ‪ 18 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 333‬پیاپی ‪2306‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست در ایران‬ ‫بر اقتصاد اولویت دارد‬ ‫اندیشه اصالحات اقتصادی‬ ‫چین همزمان با انقالب اسالمی‬ ‫ای��ران در چی��ن اغ��از ش��د و‬ ‫حاکمیت این تفکر که در چین‬ ‫«هی��چ چیز مهم ت��ر از قدرت‬ ‫اقتصادی چین اهمیت ندارد»‪،‬‬ ‫باعث ش��د تا تمام تصمیم های‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬نظام��ی‪ ،‬امنیت��ی‪،‬‬ ‫درگیری ه��ای منطق��ه ای و‪ ...‬نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ایران و چین‬ ‫براس��اس مناف��ع اقتص��ادی‬ ‫ساماندهی شود‪ .‬موتور محرکه‬ ‫این اندیش��ه نیز جذب س��رمایه گذاری خارجی ب��ود‪ .‬ایران در‬ ‫ظاهر از اغاز انقالب به دنبال پیروی از این الگو بود اما بیش��تر‬ ‫به این الگو تظاهر کرد تا به ان عمل کند‪ .‬انچه در چین اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬گذار از یک اقتصاد متمرکز دولتی به س��مت یک اقتصاد‬ ‫هدایت ش��ده و کنترل شده خصوصی بود ‪ .‬خصوصی سازی مدل‬ ‫چینی به معنای خصوصی سازی مارگارت تاچر نبود بلکه ابتدا‬ ‫ازادسازی اقتصادی رخ داد و سپس به سمت خصوصی ان هم‬ ‫با س��اختاری خاص و پیچیده حرک��ت کردند‪ .‬حکومت چین‪،‬‬ ‫تک صدا و متمرکز است در حالی که در ایران چندصدایی وجود‬ ‫دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬الگوی توسعه چین منحصر به فرد است‬ ‫که کشورهای دیگر دنیا امکان استفاده از ان شیوه را ندارند اما‬ ‫به عنوان یک تجربه موفق از برخی از اقدام ها می توان استفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬یگانه بودن ان نیز ب��ه ویژگی های تاریخی و جغرافیایی‪،‬‬ ‫وسعت س��رزمین و تعداد باالی جمعیت برمی گردد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ایران از اس��اس نمی تواند از این موضوع الگوبرداری کند‬ ‫اما می توان از ان درس گرفت‪ .‬اتفاقا برخی حمایت های صنعتی‬ ‫از همان شیوه برگرفته شده اما موفق نبوده زیرا مشکل اقتصاد‪،‬‬ ‫مسائل سیاسی است‪ .‬سیاست داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬خالف ش��عارهایی که داده می شود‬ ‫نخس��تین اولویت ایران اقتصاد نیست‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به دلیل نبود‬ ‫عزم ملی و تک صدایی موجود در س��اختار اقتصادی‪ ،‬الگوهای‬ ‫چینی در ایران موفق عمل نکرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات عیدی سال ‪ ۹۷‬کارگران‬ ‫کمترین عیدی برای کارکنان مش��مول قانون کار در س��ال‬ ‫جاری حدود یک میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار تومان و بیشترین عیدی‬ ‫نی��ز ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۹۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬تمام‬ ‫کارفرمای��ان کارگاه های مش��مول قانون کار مکلفند به هر یک‬ ‫از کارگران خود به نس��بت یک سال کار معادل ‪ ۶۰‬روز اخرین‬ ‫مزد‪ ،‬مبلغ مش��خصی را به عن��وان عیدی پرداخت کنند‪ .‬مبلغ‬ ‫پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مش��مول قانون کار‬ ‫در پایان هر س��ال حداقل معادل ‪ ۶۰‬روز «حداقل مزد قانونی‬ ‫مصوب» و حداکثر معادل ‪ ۹۰‬روز «حداقل مزد روزانه مصوب»‬ ‫همان س��ال اس��ت به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید‬ ‫از معادل ‪ ۹۰‬روز حداقل مزد روزانه قانونی همان س��ال بیش��تر‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب با توجه به اینکه براس��اس مصوبه شورای‬ ‫ عالی کار اس��فند ‪ ،۹۵‬حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول‬ ‫قانون کار برای س��ال ‪ ۹۶‬معادل ‪۳۰۹‬هزار و ‪ 977‬ریال تعیین‬ ‫ش��ده‪ ،‬بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یک‬ ‫س��ال کامل در واحد مربوط مشغول به کار بودند‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۵۹‬هزار و ‪ ۸۶۲‬تومان و سقف عیدی نیز ‪ ۲‬میلیون و ‪۷۸۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۹۳‬تومان اس��ت‪ .‬درباره س��ایر سطوح مزدی و افرادی‬ ‫ک��ه دارای پایه حقوق های به مراتب باالتر از مصوبات ش��ورای ‬ ‫عالی کار هستند نیز نیروی کار می تواند به همان نسبت عیدی‬ ‫دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی انان از ‪ ۳‬برابر‬ ‫حداقل دس��تمزد مصوب شورای عالی کار در سال ‪ ۹۶‬یعنی ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۸۹‬هزار و ‪ ۷۹۳‬تومان بیشتر نشود‪ .‬مبلغ پرداختی‬ ‫ب��ه کارکنانی که کمتر از یک س��ال در واح��د یا کارگاه مربوط‬ ‫مش��غول به کار بوده اند‪ ،‬به ماخذ ‪ ۶۰‬روز مزد و به نس��بت ایام‬ ‫کارکرد در سال محاسبه می شود‪ .‬فرمول محاسبه مبلغ عیدی‬ ‫به نسبت تعداد ماه کارکرد با در نظر گرفتن حداقل مزد ماهانه‬ ‫‪ ۹۲۹‬هزار و ‪ ۹۳۱‬تومان (مصوب شورای عالی کار)‪ :‬مزد ماهانه‬ ‫ضرب در ‪ ۲‬تقسیم بر ‪ ۱۲‬ضرب در تعداد ماه کارکرد است‪.‬‬ ‫وام اشتغال جوانان در برزخ‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با انتقاد‬ ‫از روند پرداخت وام اشتغال به جوانان گفت‪ :‬بودجه الزم برای‬ ‫وام اشتغال جوانان به وزارت ورزش پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫س��ید ناصر موسوی الرگانی در گفت وگو با خانه ملت درباره‬ ‫وام اش��تغال جوان��ان از مالی��ات ارزش افزوده اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قانون قرار بود ‪ ۰/۲۷‬درصد از مالیات ارزش افزوده‬ ‫در اختی��ار وزارت ورزش و جوان��ان برای هزینه کرد اش��تغال‬ ‫جوان��ان و تکمی��ل طرح های نیمه تمام ورزش��ی ق��رار گیرد‬ ‫که طبق گزارش های رس��یده‪ ،‬این بودج��ه تاکنون دراختیار‬ ‫وزارتخانه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د درصدی از این بودجه در جای دیگر از مواد‬ ‫قانونی هزینه ش��ده اس��ت در حالی که انتظار داریم با توجه‬ ‫به اینکه جوانان س��رمایه های مهم کشور هستند‪ ،‬به وضعیت‬ ‫اشتغال و اماکن ورزشی مرتبط با انها پرداخته شود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫این بودجه در زمینه تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزش��ی در‬ ‫مناطق کمتر توس��عه یافته نیز مصرف ش��ود ب��ه نحوی برای‬ ‫جوانان هزینه شده است‪.‬‬ ‫بررسی روند ‪۴۰‬‬ ‫ساله سرمایه ثابت‬ ‫در بخش ماشین االت‬ ‫نشانگر این است که‬ ‫اقتصاد کشور همواره‬ ‫از سیاست و شرایط‬ ‫بین المللی تاثیر‬ ‫پذیرفته است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬رویکرد دولت و‬ ‫نحوه مدیریت ان در‬ ‫روند توسعه کشور‬ ‫نقش اساسی دارد‬ ‫در بررسی روند سرمایه گذاری ثابت ناخالص در بخش ماشین االت در ‪ ۴۰‬سال گذشته مطرح شد‬ ‫سایه سنگین سیاست روی سرمایه گذاری کشور‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حی��ات جری��ان اقتص��ادی ی��ک کش��ور در گرو‬ ‫س��رمایه گذاری در ان است‪ .‬هر چه س��رمایه گذاری‬ ‫یک کش��ور را تهدید کند‪ ،‬به عبارتی‪ ،‬مهم ترین خطر‬ ‫برای رش��د و توس��عه است‪ .‬س��رمایه گذاری در ایران‬ ‫یکی از شاخص هایی است که در طول ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫از نوس��ان باالیی برخوردار بوده و عواملی مختلف بر‬ ‫ان تاثیر گذاش��ته اس��ت‪ .‬اما اگر نیم نگاهی به مسیر‬ ‫پر فرا زو نشیب ‪ ۴‬دهه گذشته بیندازیم‪ ،‬عوامل سیاسی‬ ‫و برخ��ی ماجراجویی دولت ها بیش��ترین اس��یب را‬ ‫به ای��ن بخ��ش وارد کرده اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر‪،‬‬ ‫فرازونشیب ش��اخص های س��رمایه گذاری با رویکرد‬ ‫سیاست خارجی دولت ها رابطه معناداری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترسیم فضای اقتصادی‬ ‫موجودی س��رمایه یکی از مهم ترین عوامل تولید‬ ‫اس��ت که مجموعه ای از کاالهای سرمایه ای فیزیکی‬ ‫مش��هود کشور‪ ،‬که قابل اندازه گیری بوده و در فرایند‬ ‫تولید کاالها و خدمات و ایجاد درامد نقش بس��زایی‬ ‫دارد را تش��کیل می دهد‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬موجودی‬ ‫س��رمایه مجم��وع ارزش س��اختمان و تاسیس��ات و‬ ‫ماشین االت و تجهیزاتی است که در فرایند تولید به‬ ‫کار رفته یا قابل اس��تفاده است و روند سرمایه گذاری‬ ‫در ای��ن بخش به نوعی ثروت ملی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش ها بر رشد بهره وری در‬ ‫حوزه های مختلف اقتصاد‪ ،‬افزایش س��طح درامد ملی‬ ‫و کاهش فقر‪ ،‬رشد اشتغال‪ ،‬توسعه بازار‪ ،‬اصالح توازن‬ ‫تجاری‪ ،‬اس��تفاده بهینه و کارام��د از منابع طبیعی‪،‬‬ ‫پیش��رفت های دانش فنی و توس��عه زیر ساخت تاثیر‬ ‫مس��تقیم دارد‪ .‬بنابراین بررس��ی روند سرمایه گذاری‬ ‫می توان��د تا ح��دودی تصوی��ر مناس��بی از وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور ترسیم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز تنش های بین المللی علیه ایران‬ ‫از انجا که روند سرمایه گذاری در بخش ماشین االت‬ ‫به شکل روش��ن تری وضعیت صنایع کشور را نمایان‬ ‫می کند به همین منظور بررس��ی وضعیت ‪ ۴۰‬س��اله‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش می تواند مالک مناسبی‬ ‫برای اگاهی از وضعیت صنعت باش��د‪ .‬روند ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫تو خیز‬ ‫سرمایه گذاری در کش��ور گویای روزهای پر اف ‬ ‫بوده است‪ .‬براساس امار بانک مرکزی‪ ،‬در سال ‪۱۳۵۶‬‬ ‫میزان س��رمایه گذاری در بخش ماش��ین االت به نرخ‬ ‫ثابت س��ال ‪ ۱۳۸۳‬معادل ‪۱۷/۵‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫بوده که با انقالب اس�لامی ایران و افزایش تنش های‬ ‫خارجی کش��ور این رقم کاهش ش��دید می یابد و در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۸‬به حدود ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سرمایه گذاری با اوج گرفتن جنگ‬ ‫با ش��کل گیری دولت و انس��جام ساختار حاکمیت‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش دوباره روند ارام رش��د‬ ‫خود را از س��ر می گیرد به نحوی که در س��ال ‪۱۳۶۲‬‬ ‫ای��ن رقم به ح��دود ‪ ۱۴‬هزار میلی��ارد تومان نزدیک‬ ‫می ش��ود اما با اوج گرفتن جنگ ای��ران و عراق روند‬ ‫س��رمایه گذاری این بخش با اف��ت قابل توجه روبه رو‬ ‫می ش��ود و در سال ‪ ۱۳۶۵‬میزان س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش ماش��ین االت به کمتر از ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می رس��د‪ .‬با پایان ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس‪ ،‬اغاز دوران‬ ‫س��ازندگی با رشد س��رمایه گذاری رو به رو است اما به‬ ‫دلیل نبود زیر س��اخت پس از چند س��ال با پر شدن‬ ‫ظرفیت های موجود س��رمایه گذاری این بخش دوباره‬ ‫دچار افت می ش��ود به گونه ای که س��رمایه گذاری در‬ ‫قاسم انصاری رنانی‪ :‬تنها سیاست خارجی به اقتصاد‬ ‫تاثیرگذار نیست بلکه سیاست داخلی نیز موثر است‬ ‫حسین سلیمی‪ :‬نگرش مبتنی بر اقتصاد دولتی در اغاز‬ ‫انقالب اسالمی شکل گرفت و سیاستمداران معتقد‬ ‫بودند توسعه در گرو دولتی شدن اقتصاد است‬ ‫بخش ماش��ین االت در سال ‪ ۱۳۷۰‬به حدود ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می رس��د اما در س��ال های پس از افت‬ ‫شدید در سال ‪ ۱۳۷۴‬به حدود ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹روزهای خوش سرمایه گذاری‬ ‫ب��ا اغ��از دوران اصالح��ات و روی کار ام��دن‬ ‫رویک��رد تعامل با جه��ان و گفت وگوی تمدن ها روند‬ ‫سرمایه گذاری کشور رش��د قابل مالحظه ای می یابد‪.‬‬ ‫البت��ه در به ثمر نشس��تن س��رمایه گذاری ها عالوه بر‬ ‫کاه��ش تنش ه��ای بین المللی‪ ،‬ثبات اقتص��ادی و‪،...‬‬ ‫توس��عه زیر س��اخت های صنع��ت کش��ور در دوران‬ ‫سازندگی بی تاثیر نبوده و در این دوران شاهد به ثمر‬ ‫نشستن بذرهای کاشته شده بوده ایم‪ .‬این روند تا سال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬ادامه داش��ت به نحوی که س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش ماشین االت به کم سابقه ترین میزان یعنی بیش‬ ‫از ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب گرد ‪ ۴۰‬ساله در دولت دهم‬ ‫ای��ن رون��د در دولت نهم نی��ز ادامه داش��ت اما با‬ ‫افزایش تنش های بین المللی‪ ،‬تحریم های شدید علیه‬ ‫ایران و ماجراجویی های دولت دهم‪ ،‬کش��ور با کاهش‬ ‫شدید س��رمایه گذاری مواجه می شود به نحوی که با‬ ‫عقب گردی شدید در سال ‪ ۱۳۹۲‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش به کمتر از میزان س��ال ‪ ۱۳۵۶‬می رسد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬پس از فراز و فرودهای شدید در این‬ ‫سال ها سرمایه گذاری در بخش ماشین االت به جایگاه‬ ‫‪ ۳۶‬سال پیش از خود باز می گردد و به رقم ‪ ۱۷/۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نزدیک می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود روند سرمایه گذاری‬ ‫ب��ا روی کار ام��دن دولت تدبیر و امی��د با رویکرد‬ ‫تعامل با جهان و بازگش��ت ارامش و ثبات به وضعیت‬ ‫اقتصادی روند س��رمایه گذاری در این بخش با رش��د‬ ‫رو به رو ش��ده اس��ت؛ البته نظ��ر به اینکه س��ال پایه‬ ‫محاس��باتی در این س��ال تغییر یافت��ه‪ ،‬میزان حجم‬ ‫سرمایه گذاری را نمی توان با رقم های گذشته مقایسه‬ ‫کرد اما روند رش��د به نحوی است که در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫به نس��بت سال ‪ ۹۴‬در بخش ماشین االت شاهد رشد‬ ‫‪ ۵/۶‬درص��دی بوده ایم‪ .‬در س��ال ج��اری نیز به دلیل‬ ‫افزایش تنش ه��ای بین المللی و ب��ه مخاطره افتادن‬ ‫برجام‪ ،‬س��رمایه در این بخش دچار کاهش شده و در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت سال در بخش ماشین االت شاهد رشد‬ ‫منفی ‪ ۰/۶‬درصدی هستیم‪.‬‬ ‫بررس��ی کلی روند ‪ ۴۰‬س��اله رشد س��رمایه ثابت‬ ‫ناخال��ص در بخش ماش��ین االت نش��ان می دهد که‬ ‫رویکرد سیاسی دولت ها و تنش های بین المللی ایران‬ ‫در سیاس��ت خارج��ی تاثیر زیادی بر روند تش��کیل‬ ‫سرمایه داشته است‪ .‬حسین سلیمی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫س��رمایه گذاری ات��اق بازرگانی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» درباره تاثیرپذیری اقتصاد ایران‬ ‫از سیاس��ت گفت‪ :‬س��اختار اقتصادی کشور ناشی از‬ ‫نگرش های سیاسی و اقتصادی حاکم بر فضای کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬در اغاز انقالب اس�لامی به دلی��ل تنش های‬ ‫سیاس��ی برخی تحریم ها و همچنی��ن پس از جنگ‬ ‫تحمیلی‪ ،‬اسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد شد‪.‬‬ ‫پس از سال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬نیز با اوج گرفتن تحریم ها‬ ‫در بس��یاری از بخش ها با مش��کل رو به رو شدیم و به‬ ‫دلیل شرایط بی ثبات اقتصادی سرمایه گذاری داخلی‬ ‫و خارجی در صنایع بسیار کاهش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر نگرش مبتنی بر اقتصاد دولتی‬ ‫سلیمی با بیان اینکه نگرش مدیریتی کشور نیز بر‬ ‫اقتصاد بس��یار تاثیرگذار است‪ ،‬گفت‪ :‬نگرش مبتنی بر‬ ‫اقتصاد دولتی در اغاز انقالب اس�لامی ش��کل گرفت‬ ‫و سیاس��تمداران معتقد بودند توسعه متوازن در گرو‬ ‫دولتی شدن اقتصاد اس��ت اما به مرور با گذشت ‪۳۰‬‬ ‫س��ال از انقالب این نگ��رش تغییر ک��رده و دولت ها‬ ‫معتقدند س��هم بخ��ش خصوصی بای��د افزایش یابد‪.‬‬ ‫اکنون با توجه به مش��کالت س��ال های گذشته توان‬ ‫اجرای ان در بخش خصوصی وجود ندارد اما به دلیل‬ ‫نقش افرینی بیش��تر بخش خصوصی شاهد وضعیت‬ ‫بهتر نسبت به گذشته هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۸۵‬درصد اقتصاد کش��ور‬ ‫در دس��ت دولت و نهادهای وابسته به دولت است‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬فضای اقتصادی نیز براساس سهم ‪۸۵‬درصدی‬ ‫مدیری��ت می ش��ود و تم��ام برنامه ریزی ه��ا برمبنای‬ ‫تصمیم های دولتی و برنامه های توسعه ای بوده و حل‬ ‫معضالت اقتص��ادی نیز تاثیر گرفته از س��هم دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود وفاق ملی در برجام‬ ‫قاس��م انصاری رنانی‪ ،‬اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه‬ ‫نی��ز در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» در تش��ریح‬ ‫تاثیر سیاست بر وضعیت اقتصاد گفت‪ :‬اقتصاد ایران‬ ‫همواره اثرپذی��ری زیادی از وضعیت اقتصاد کش��ور‬ ‫داش��ته است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در پیش بینی های جهانی‬ ‫برای امس��ال با کاهش رشد اقتصادی رو به رو بوده ایم‪.‬‬ ‫دلیل این امر ناشی از نبود وفاق ملی در برجام است‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬تنها سیاس��ت خارجی ب��ه اقتصاد‬ ‫تاثیرگذار نیست بلکه سیاست داخلی نیز موثر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کاهش رش��د اقتصادی ناش��ی‬ ‫از سیاس��ت های داخلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اغاز امسال با‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری مواجه بودیم؛ شدت گرفتن‬ ‫بحث های سیاسی در کش��ور بر اقتصاد اثرگذار است‬ ‫و ای��ن عوامل بر روند جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫و اقتصاد کش��ور نی��ز تاثیر می گ��ذارد‪ .‬اصل مهم در‬ ‫جذب سرمایه گذاری ایجاد اعتماد است‪ .‬با وحدت در‬ ‫سیاس��ت داخلی و کاهش تنش در تصمیم گیری های‬ ‫سیاس��ت خارجی به خوبی می توان این اعتماد را در‬ ‫کشور به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر جلب نظر کشورهای اروپایی‬ ‫این استاد دانشگاه درباره تاثیر سیاست های خارجی‬ ‫و وض��ع تحریم های جدید در طول ‪ ۴‬دهه گذش��ته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحریم ها به ش��دت کش��ور را تحت تاثیر قرار‬ ‫داد و در بس��یاری از بخش ها کش��ور را به سال های‬ ‫قبل بازگرداند‪ .‬تحریم ها فعالیت های کش��ور را از نظر‬ ‫مراودات بین الملل��ی دچار محدودیت کرد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی دولت دوازدهم بای��د فعالیت جدی تری در‬ ‫بخش س��رمایه گذاری خارجی انج��ام دهد تا با جلب‬ ‫نظر کشورهای اروپایی به جهان و به ویژه امریکا نشان‬ ‫دهد ایران امادگی جذب س��رمایه گذاری را دارد‪ .‬در‬ ‫ص��ورت تحقق این امر تاثیر تحریم های موجود نیز بر‬ ‫رشد اقتصادی به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬بررس��ی روند ‪ ۴۰‬س��اله سرمایه‬ ‫ثابت در بخش ماش��ین االت نش��انگر این اس��ت که‬ ‫اقتصاد کشور همواره از سیاست و شرایط بین المللی‬ ‫تاثیر پذیرفته اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬رویکرد دولت و نحوه‬ ‫مدیریت ان در روند توسعه کشور نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫رویکرد دول��ت یازدهم نش��ان داد کاهش تنش های‬ ‫بین الملل��ی و ایجاد اعتدال در سیاس��ت داخلی تاثیر‬ ‫چش��مگیری بر روند اقتصادی کش��ور داش��ته است‪.‬‬ ‫دول��ت دوازدهم اگ��ر روند با ثبات خود در سیاس��ت‬ ‫داخلی و خارجی دولت گذش��ته اش را پیگیری کند‪،‬‬ ‫می توان به توس��عه اقتصادی و رش��د سرمایه گذاری‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫ارتقا و توسعهکاغذی در انتظار اجرا‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1396‬‬ ‫اول جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 18‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2306‬‬ ‫دوره جدید شماره‪333‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکارهای اروپایی‬ ‫برای مبارزه با الودگی هوا‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫پیشنهاد واگذاری ایران خودرو و سایپا به بورس رفت‬ ‫ایا صنعت خودرو‬ ‫در جاده خصوصی سازی قرار می گیرد؟‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫افزای��ش ام��ار مرگ ومی��ر‬ ‫به دلی��ل الودگی ه��وا تنها به‬ ‫ای��ران محدود نمی ش��ود‪ .‬در‬ ‫اروپا س��االنه حدود ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫نفر به دلیل الودگی هوا دچار‬ ‫مرگ زودرس می شوند‪ .‬المان‬ ‫ازجمل��ه کش��ورهای اروپایی‬ ‫اس��ت که با این مشکل دست پروین خدادادی حدادان‬ ‫ب��ه گریب��ان اس��ت‪ .‬به تازگی دانشجوی دکترای علوم‬ ‫ارتباطات‬ ‫کمیس��یون اتحادی��ه اروپا به‬ ‫الم��ان و ‪۴‬کش��ور دیگر عضو‬ ‫اتحادی��ه اروپا هش��دار داده که هرچه س��ریع تر دس��ت به‬ ‫اقدامانی بزنند که الودگی هوا را در این کشورها کاهش دهد‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬کمیسیون اتحادیه اروپا از المان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا و بریتانیا به دلیل رعایت نکردن استاندارهای‬ ‫این اتحادیه به دادگاه عالی اروپا در بروکسل شکایت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬کارمنو وال‪ ،‬کمیسر محیط زیست کمیسیون اروپا تاکید‬ ‫دارد که الودگی هوا «قاتل نامرئی» هزاران شهروند اتحادیه‬ ‫اروپاست‪.‬‬ ‫کمیس��یون اتحادیه اروپ��ا اعالم کرده که س��االنه حدود‬ ‫‪۴۰۰‬ه��زار اروپایی به دلیل الودگی ه��وا دچار مرگ زودرس‬ ‫می ش��وند‪ .‬گرچه تنها در المان امار ش��هرهایی که الودگی‬ ‫دی اکس��یدنیتروژن در انه��ا باالتر از حد مجاز بوده اس��ت‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لای از ‪۹۰‬ش��هر ب��ه ‪۷۰‬ش��هر کاهش‬ ‫یافته و میزان الودگی در ‪ ۵۰‬ش��هر دیگ��ر نیز اندکی باالتر‬ ‫از حد اس��تاندارد تش��خیص داده می ش��ود‪ .‬باید خاطرنشان‬ ‫ک��رد ک��ه المان بی��ش از ‪۲‬ه��زار ش��هر کوچ��ک و بزرگ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پروفس��ور باربارا هوفمن از انستیتوپزشکی کار‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و محیط زیست شهر دوس��لدورف می گوید‪ :‬پژوهش ها نشان‬ ‫می دهد که ‪۲۴‬س��اعت پس از افزایش غلظ��ت االینده های‬ ‫ه��وا‪ ،‬ام��ار حمله ه��ای قلبی و س��کته های مغ��زی افزایش‬ ‫پیدا ک��رده همچنی��ن پژوهش ه��ای پژوهش��گران المانی‬ ‫نش��ان می ده��د رگ ه��ای عروقی اف��رادی که ب��رای مدت‬ ‫طوالن��ی در محیطی با الودگی ب��اال زندگی می کنند‪ ،‬تغییر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پروفسور هوفمن می گوید‪ :‬این رگ ها زودتر پیر می شوند‪،‬‬ ‫رسوب بیش��تری در انها ته نش��ین و انعطاف پذیری شان کم‬ ‫می ش��ود درنتیجه احتمال ابتال به فش��ار خون در این افراد‬ ‫بیش��تر بوده و در مقایس��ه با افرادی که در معرض الودگی‬ ‫هوا نیستند سریع تر گرفتار بیماری های عروقی و پیامدهای‬ ‫احتمالی ناشی از ان می ش��وند‪ .‬پژوهشگران اطمینان دارند‬ ‫ک��ه االیند ه ه��ای ه��وا روی کارکرد مغز انس��ان نی��ز تاثیر‬ ‫منف��ی می گ��ذارد و به احتم��ال زیاد روند پیری را تس��ریع‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هوفمن ادامه می دهد‪ :‬ما اطالعات بسیاری داریم که نشان‬ ‫می دهد استنشاق ذرات معلق شرایط ابتال به دیابت نوع یک‬ ‫را مساعد می کند‪ .‬پژوهش ها نشان می دهد که استنشاق این‬ ‫ذرات به وس��یله زنان باردار برای جنین انها خطرناک اس��ت‬ ‫و ب��ه عنوان نمونه می تواند موجب کاهش وزن جنین ش��ود‬ ‫که پیامدهای دیگری برای س�لامت نوزادان ازجمله افزایش‬ ‫احتمال مرگ ومیر انها دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان دولت الم��ان تصمیم دارد تا س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی در ‪۲۰‬شهری که بیش��ترین میزان الودگی را دارند‬ ‫با اجرای طرح های مختلفی غلظت دی اکس��یدنیتروژن را تا‬ ‫سقف تعیین ش��ده اتحادیه اروپا کاهش دهد‪ .‬افزایش فضای‬ ‫س��بز به ویژه در حاشیه مس��یرهای پررفت وامد در شهرهای‬ ‫الوده یکی از این طرح هاست‪.‬‬ ‫یک طرح گس��ترش فضای س��بز که اجرای ان در ش��هر‬ ‫اش��توتگارت اغ��از ش��ده ‪ ،‬نصب دی��وار خ��زه ای در یکی از‬ ‫خیابان های پررفت وامد ش��هر اس��ت ک��ه ‪ ۱۰‬متر طول و ‪۳‬‬ ‫متر ارتفاع دارد‪ .‬خزه ازجمله گیاهانی اس��ت که ریشه ندارد‬ ‫و اب و مواد مغذی را از باران و هوا جذب می کند‪ .‬این گیاه‬ ‫در برابر دی اکس��یدنیتروژن مقاومت باالیی دارد و چسبناک‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش��ی از ذرات معلق در هوا به ای��ن دیواره خزه ای‬ ‫می چسبند و غلظت انها در هوا کم می شود‪ .‬این طرح که در‬ ‫مرحله ازمایش��گاهی موفق بوده حدود ‪۴۰۰‬هزار یورو برای‬ ‫شهر اشتوتگارت هزینه داشته است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر طرح های دولت المان حمایت بیش��تر از تولید‬ ‫و رواج مصرف خودروهای برقی در این کش��ور اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫المان از اغاز سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی با پرداخت کمک بالعوض‬ ‫از خری��د خودروه��ای برق��ی و هیبریدی (س��وخت دوگانه‬ ‫ی��ا چندگانه) از ش��هروندان این کش��ور حمای��ت می کند‪.‬‬ ‫شهروندانی که خریدار این خودروها هستند با پر کردن یک‬ ‫درخواس��ت‪ ،‬کمک هزینه (‪۴‬هزار یورویی ب��رای خودروهای‬ ‫برقی و ‪۳‬هزار یورویی ب��رای خودروهای هیبریدی) دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬دول��ت المان بودجه ای مع��ادل ‪۱ /۲‬میلیارد یورو‬ ‫ب��رای این طرح که تا ژوئیه ‪ ۲۰۱۹‬اعتبار دارد در نظر گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همایش ها و نمایش��گاه های زیادی در طول سال برگزار می شود که بخشی از انها مربوط به‬ ‫صنعت خودرو کشور است‪ .‬تحقق برنامه ها نشان می دهد تا چه اندازه از این هزینه ها پاسخ داده‬ ‫و چه میزان بیهوده مصرف شده است‪ .‬هفته پیش پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫کشور با حضور مدیران باالدستی‪ ،‬خودروسازان و قطعه سازان ایرانی و البته بین المللی برگزار و‬ ‫برنامه ها و راهکارهای زیادی در نشست ها و سخنرانی ها ردوبدل شد که همه نشان از اینده ای‬ ‫روش��ن دارد‪ .‬فریبرز ش��هباز‪ ،‬مدیرعامل شرکت سایپاس��یتروئن در حاشیه پنجمین همایش‬ ‫بین الملل��ی صنعت خودرو از طراحی فرایندهای مهندس��ی و عملیاتی برای تولید نخس��تین‬ ‫محصول س��یتروئن در این ش��رکت خبر داد و گفت؛ اجرای این برنامه ها اغازش��ده و در حال‬ ‫پیش��رفت اس��ت‪ .‬ایزابل بالی‪ ،‬رییس هیات مدیره گروه ‪ SNECI‬با بیان اینکه این گروه برای‬ ‫مش��تریان خود در بخش بازرگانی و امور توس��عه ای دوره هایی را به منظور حضور در بازارهای‬ ‫خارج��ی برگزار می کند‪ ،‬گفت‪ :‬دوره های اموزش��ی برگزار و مدیری��ت کنترل کیفیت پروژه ها‬ ‫اموزش داده می ش��ود و اگر بخواهیم کار خود را در ایران اغاز کنیم این دوره های اموزشی را‬ ‫از کف کارخانه ها اغاز می کنیم‪ .‬یا سیلوو انگوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت پینین فرینا نیز به طراحی‬ ‫پلتفرم جدید برای گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت » از پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا‬ ‫اغاز موج تعدیل های برگزیتی؛ خودروسازان درصدر‬ ‫‪6‬‬ ‫اعتراض یکپارچه به استانداردهای جدید خودرویی‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران از‬ ‫س��ختگیرانه بودن استانداردهای خودرو در ایران گالیه‬ ‫کرد و ب��ه جای اینکه این انتقادات به نفع او باش��د به‬ ‫ضررش تمام و انگشت اتهام به سمت او اشاره شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو در پنجمی��ن همای��ش‬ ‫بین المللی صنعت خودرو ای��ران به صراحت اعالم کرد‪:‬‬ ‫«چرا باید اس��تانداردهای خودرو در ایران انقدر سخت‬ ‫باش��د تا بزرگترین خودروس��ازان دنی��ا همچون بنز و‬ ‫هیوندای نتوانند اس��تانداردهای ایران را پاس کنند؟ به‬ ‫طور حتم مشکل جای دیگری است‪».‬‬ ‫اما درس��ت چند ساعت پس از صحبت های او‪ ،‬برخی‬ ‫از رس��انه ها با تقطی��ع صحبت های او باعث برداش��ت‬ ‫نادرست شدند‪.‬‬ ‫صحبت هایی که هنگام دیدن ان هم مش��خص است‬ ‫لحن او گالیه و انتقاد از س��ازمان استاندارد را در بردارد‬ ‫اما بازهم با برداشت اشتباه رسانه ها همراه شد‪.‬‬ ‫حاال پس از گذشت چند روز از صحبت های یکه زارع‪،‬‬ ‫ژان کریس��تف کومار‪ ،‬قائم مقام گروه پژوس��یتروئن در‬ ‫منطقه خاورمیانه و افریقا درباره اس��تانداردهای جدید‬ ‫هش��تادوپنج گانه صنعت خودرو ایران گفته است‪« :‬این‬ ‫قوانین برای ما جدید نیس��تند اما برخی از انها بس��یار‬ ‫دش��وار اس��ت‪ .‬ما بر رعایت اس��تاندارد در محصوالت‬ ‫قدیم��ی پژو که هم اکنون در ایران روی خط تولید قرار‬ ‫دارند فشار بسیاری اورده ایم اما همه انها قادر به گذر از‬ ‫فیلتر این قوانین نخواهند بود‪».‬‬ ‫اکنون پرس��ش اینجاس��ت که انتقادهای مطرح شده‬ ‫درباره اس��تانداردهای س��ختگیرانه خودرو در ایران تا‬ ‫چه میزان درس��ت اس��ت و چرا اس��تانداردهای جدید‬ ‫خودرویی تا این حد س��خت ش��د ه که ن��ه تنها صدای‬ ‫مدیران داخلی بلکه اعتراض مدیران ارشد خودروسازان‬ ‫اروپایی را نیز بلند کرده است؟‬ ‫در همین زمین��ه عبداهلل بابایی‪ ،‬کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو ب��ه خ��ودروکار می گوید‪« :‬اس��تانداردها زمانی‬ ‫می توانند موفق باش��ند که بر ساس ش��رایط و محیط‬ ‫داخلی کش��ور بهینه و تدوین ش��وند‪ ،‬بدین گونه که ما‬ ‫نمی گوییم اس��تانداردها سختگیرانه نباشد اما باید قابل‬ ‫اجرا باشند‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت در صنعت خ��ودرو حرف های��ی نزنیم‬ ‫ک��ه نتوانیم از پ��س انها بربیاییم و پ��س از ان بگویند‬ ‫خودروس��ازان البی کرده اند بلکه مباحثی مطرح ش��ود‬ ‫ن ت��وان و قابلیت اجرای ان را داش��ته‬ ‫که خودروس��ازا ‬ ‫باشند»‪.‬‬ ‫بابایی تاکید می کند‪ « :‬درحال حاضر اس��تانداردهای‬ ‫ایران خودرو و خودروسازان داخلی کشور به خوبی رشد‬ ‫کرده اما مسئله اینجاس��ت که نوع خواسته ها متفاوت‬ ‫اس��ت از ای��ن رو به نظر می رس��د منظ��ور مدیرعامل‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو نیز چگونگ��ی اجرای این‬ ‫استانداردها و قابل اجرا بودن انها بوده است»‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو اظهار می کند‪« :‬ارتقای‬ ‫اس��تاندارد صنعت خودرو در دنیا طبیعی است اما باید‬ ‫مرحل��ه ب��ه مرحله پی��ش رود‪ ،‬از طرفی بای��د در کنار‬ ‫اس��تانداردهای خودروی��ی‪ ،‬مباحث دیگ��ری همچون‬ ‫اس��تانداردهای س��وخت و‪ ...‬نیز مورد توجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫بای��د توج��ه کنیم که خواس��ته ها با ش��رایط موجود و‬ ‫فعالیت های ان صنعت همخوانی داشته باشد»‪.‬‬ ‫بابایی ادامه می دهد‪ « :‬صحبت های اقای یکه زارع در‬ ‫زمینه انتقاد از اس��تانداردهای خودرویی درس��ت است‬ ‫اما ش��یطنت برخی رسانه ها موضوع را به گونه ای دیگر‬ ‫جلوه داد»‪.‬‬ ‫موضوع سخت بودن استانداردهای خودرویی جدید‬ ‫مدت هاس��ت مطرح ش��ده ام��ا نکته جالب اینجاس��ت‬ ‫درحالی که خودروس��ازان بزرگ دنیا که عالوه بر حضور‬ ‫در بازار ایران در بازاره��ای بزرگ دیگری حضور دارند‬ ‫که کوچکترین اشتباه ش��ان موجب رس��وایی می ش��ود‬ ‫نی��ز عقیده دارند برخ��ی از این اس��تانداردها غیرقابل‬ ‫اجرا یا بس��یار سختگیرانه است؛ گویا سازمان استاندارد‬ ‫گوش های خ��ود را گرفته ت��ا کوچکتری��ن انتقادی را‬ ‫نشنود و انعطافی نیز از خود نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫اگر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بودم تعرفه واردات خودرو را کاهش می دادم‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫پیش��نهاد ما در دول��ت یازدهم افزای��ش تعرفه واردات‬ ‫خودرو نبود‪ ،‬جزئیات اصالح تعرفه را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا نعم��ت زاده در گفت وگو با پردیس خودرو‬ ‫درب��اره وضع جدی��د تعرفه های جدی��د واردات خودرو‬ ‫گفت‪ :‬م��ا در دول��ت یازدهم درباره اص�لاح تعرفه های‬ ‫جدید واردات خودرو جز اصالحات مختصر ان هم نه در‬ ‫افزایش ان هیچ پیشنهاد دیگری نداده بودیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تعرفه های جدید متفاوت از چیزی‬ ‫است که مورد نظر ما بوده‪ ،‬گفت‪ :‬انچه درباره خودرو از‬ ‫دو س��ال گذش��ته مطرح بود مربوط به افزایش واردات‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫از طرف معاون اول رییس جمهوری به ما یادداش��ت‬ ‫دادند که امار واردات خودرو رو به افزایش است و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید در ای��ن زمینه تدبیری‬ ‫بیندیشد‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده گفت‪ :‬با اینکه برخی نگ��ران بودند اما در‬ ‫عمل حدود ‪۷‬درصد مصرف خودرو کشور از خارج تامین‬ ‫می شد بنابراین خود این سهم زیاد نبود‪.‬‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه با‬ ‫هم اندیشی صاحب نظران‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫و انجمن ه��ا به این نتیجه رس��یدیم که همچون تجربه‬ ‫دیگ��ران در دنی��ا واردات را به ص��ادرات متصل کنیم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نزدیک به ی��ک س��ال و نیم پیش‬ ‫پیش��نهاد ما ب��ه دولت این ب��ود که ب��ه ازای هر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر واردات حدود ‪ ۳۰‬میلیون دالر صادرات اعم‬ ‫از خود خودرو یا قطعات ان به وسیله شرکت واردکننده‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح حدود ‪ ۵‬جلس��ه در کمیس��یون‬ ‫زیربنایی‪ ،‬صنعت و محیط زیس��ت هیات دولت بررسی و‬ ‫بدون هیچ مخالفتی تصویب نهایی شد و حتی پیشنهاد‬ ‫‪ ۳۰‬درصد صادرات در مقابل ‪ ۱۰۰‬درصد واردات به ‪۵۰‬‬ ‫درصد نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده گفت‪ :‬حس��ن ای��ن پیش��نهاد ان بود که‬ ‫بی دلی��ل کس��ی تعرفه ه��ا را افزای��ش نخواه��د داد و‬ ‫واردکننده نیز باید در مسیر صادرات غیرنفتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مصوبه کمیس��یون در جلس��ات‬ ‫اخ��ر هیات دولت یازدهم مطرح ش��د ک��ه برخی با ان‬ ‫مخالف��ت و پیش��نهاد افزایش تعرف��ه واردات را مطرح‬ ‫کردن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬من در هی��ات دولت ب��ا افزایش تعرفه‬ ‫واردات خودرو مخالفت کردم و در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت دولت یازدهم نیز هیچ گاه پیش��نهاد افزایش‬ ‫تعرفه واردات خودرو را ندادیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه معتقد بودیم تعرف��ه واردات‬ ‫خ��ودرو باید به صورت تدریجی کاهش یابد و به همین‬ ‫دلی��ل از ‪ ۱۰۰‬درصد به ‪ ۵۵‬درصد رس��ید‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر در دول��ت دوازدهم همچنان وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ودم تعرفه واردات خ��ودرو را به ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫کاهش می دادم‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده با بی��ان اینک��ه باید با منط��ق اقتصادی‬ ‫برخ��ورد کرد نه منطق اداری‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع در کش��ور‬ ‫بای��د رقابت پذیر ش��وند‪ .‬البت��ه الزم اس��ت صنایع نوپا‬ ‫مورد حمایت قرار گیرند اما نمی توان همیش��ه حمایت‬ ‫تعرفه ای داشت‪.‬‬ ‫جزئیات ضوابط ترخیص‬ ‫خودروهای وارداتی اعالم شد‬ ‫ب��ا مصوبه هیات وزیران‪ ،‬ترخیص خودروهای س��واری دارای‬ ‫قبض انبار با لحاظ کردن ‪ ۴‬شرط بدون مانع اعالم شد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» با مصوبه هیات وزیران‪ ،‬ضوابط ‪ ۴‬بندی برای‬ ‫ترخیص خودروهای وارداتی دارای قبض انبار اعالم شد‪.‬‬ ‫در این مصوبه امده که هیات وزیران بنا به پیش��نهاد مشترک‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و به اس��تناد اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫تصوی��ب کرد که ترخیص خودروهای س��واری دارای قبض انبار‬ ‫در اماکن گمرکی‪ ،‬مناطق ویژه اقتصادی و مناطق ازاد تجاری‪-‬‬ ‫صنعتی به تاریخ ‪ ۹‬دی امس��ال و قبل از ان با رعایت ش��رایطی‬ ‫بدون مانع است‪ .‬بر این اساس در صورت پرداخت حقوق ورودی‬ ‫به تصویبنامه ‪ ۹‬دی امسال و همچنین داشتن شرایط ایین نامه‬ ‫ضواب��ط فنی واردات خودرو موض��وع تصویبنامه ‪ ۱۰‬تیر ‪۱۳۸۲‬‬ ‫در زمان ورود خودرو به کش��ور و بدون رعایت سال ساخت برای‬ ‫خودروه��ای تولیدش��ده در س��ال های ‪ ۲۰۱۶ ،۲۰۱۵‬و ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی از شرایط ترخیص به شمار می رود‪.‬‬ ‫خودروه��ای ب��ا حجم موتور ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و کمتر و بدون‬ ‫ال��زام ب��ه رعایت مفاد مندرج در تبص��ره (‪ )۲‬ماده (‪ )۱۳‬مورخ ‪۹‬‬ ‫دی امس��ال نیز با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مجاز به ترخیص خواهند بود‪.‬‬ ‫تمدید ثبت سفارشات خودرو سواری در سال ‪ ۱۳۹۵‬مشروط‬ ‫ب��ه تامین خدمات پس از فروش مطابق ماده ‪ ۴‬قانون حمایت از‬ ‫مصرف کنن��دگان مصوب��ه ‪ ۱۳۸۸‬با رعایت مفاد بندهای ‪۳ ،۲ ،۱‬‬ ‫این تصویبنامه مجاز است‪.‬‬ ‫ترانزیت سیستان و بلوچستان‬ ‫بر دوش استرالیس سایپا‬ ‫معاون اس��تاندار سیستان و بلوچس��تان گفت‪ :‬سایپا یکی از‬ ‫شرکت های خودروساز کشور است که از دیرباز محصوالت این‬ ‫گروه مورد اس��تفاده مردم این اس��تان قرار داشته و خودروهای‬ ‫تجاری این گروه خودروس��از ازجمله کش��نده استرالیس نقش‬ ‫مهمی در فعالیت های ترانزیت این استان دارد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬باقر کرد در بازدید از غرفه س��ایپا در‬ ‫نمایش��گاه خودرو‪ ،‬صنعت و صنایع وابس��ته زاهدان با بیان این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬حضور سایپا در این نمایشگاه و عرضه محصوالت‬ ‫مختل��ف ازجمله کوییک که تامین کننده س��لیقه عموم مردم‬ ‫اس��ت نش��ان از توان باالی رقابت پذیری این گروه خودروساز با‬ ‫سایر خودروسازان داخلی و خارجی دارد‪.‬‬ ‫ک��رد گف��ت‪ :‬با توج��ه به ظرفیت ه��ای موج��ود در صنعت‬ ‫خ��ودرو مردم ب��ه خرید محصوالت داخلی عالقه مند هس��تند‬ ‫و خودروس��ازان داخلی باید با ایجاد ش��راکت با ش��رکت های‬ ‫مطرح جهانی‪ ،‬دانش روز این صنعت را بیشتر از گذشته کسب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪ 1396‬اول جمادی الثانی ‪ 18 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 333‬پیاپی ‪2306‬‬ ‫خبر‬ ‫تغییر راهبرد ایران خودرو‬ ‫به سمت صادرات سوداور‬ ‫جشنواره خرید طالیی‬ ‫«ایرتویا» اغاز شد‬ ‫ش��رکت ایرتوی��ا‪ ،‬نماینده انحص��اری تویوتا به مناس��بت‬ ‫فرارس��یدن عی��د نوروز ش��رایط ف��روش جدی��دی را با نام‬ ‫«جشنواره خرید طالیی» اغاز کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» در بخشنامه فروش جدید‬ ‫ایرتوی��ا که مدل ه��ای ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬خودروهای تویوتا در‬ ‫ان عرض��ه می ش��وند امکان خری��د راوفور ب��ا پیش پرداخت‬ ‫‪ ۱۴۰‬و ‪ ۱۵۰‬میلی��ون تومان‪ C-HR ،‬ب��ا پیش پرداخت ‪۸۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان و پریوس با پیش پرداخت ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان برای مش��تریان میسر اس��ت‪ .‬همچنین در جشنواره‬ ‫خرید طالیی ویژه نوروز ‪ ۹۷‬ایرتویا تخفیف های ویژه تس��ویه‬ ‫نق��دی از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬میلیون تومان برای خریداران در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت ضمن انکه خریداران می توانند در شرایط ویژه‬ ‫تس��ویه اعتباری از تسهیالت ‪ ۸۰‬میلیون تومانی برای راوفور‪،‬‬ ‫‪ ۴۸‬میلیون��ی تومان برای ‪ C-HR‬و ‪ ۶۰‬میلیونی تومان برای‬ ‫پریوس استفاده کنند‪.‬‬ ‫نکته بس��یار مهم در این بخش��نامه نرخ تس��هیالت بدون‬ ‫کارمزد‪ ،‬س��ود مشارکت ‪ ۱۸‬درصد به همراه سود انصراف ‪۱۷‬‬ ‫درصد برای تمام خودروهاست‪ .‬نرخ نهایی خودروها در زمان‬ ‫تکمیل وجه مش��خص خواهد شد و زمان تحویل خودروهای‬ ‫راوفور و پریوس اردیبهش��ت و زمان تحویل ‪ C-HR‬خرداد‬ ‫‪ ۹۷‬خواهد بود‪ .‬گفتنی است در کنار جشنواره خرید طالیی‪،‬‬ ‫خریداران همچنان می توانند از ش��رایط فروش مش��ارکتی‪،‬‬ ‫نق��دی و اقس��اطی محص��والت تویوتا براس��اس روال پیش‬ ‫بهرمند شوند‪.‬‬ ‫بهروز مشهدی‬ ‫خروج از انحصارگرایی‬ ‫در صنعت خودرو و‬ ‫جهش به سوی‬ ‫خصوصی سازی باعث‬ ‫افزایش بهره وری و‬ ‫کاهش هزینه های‬ ‫تولید می شود و میزان‬ ‫اشتغالزایی را تقلیل‬ ‫می دهد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون صادرات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو با‬ ‫اشاره به تغییر راهبرد ایران خودرو به سمت صادرات سوداور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ایجاد پایگاه های تولیدی در س��ایر کش��ورها‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم نش��ده و ایران خودرو ب��ا صادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندسی در این زمینه مشارکت کرده و سهم‬ ‫سوداوری در سرمایه گذاری ها داشته است‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬مجید کاویانی با بیان اینکه امس��ال‬ ‫با توجه به ش��رایط ارز‪ ،‬صادرات س��وددهی داشته ایم افزود‪:‬‬ ‫ما خود را موظف به پاس��خگویی به س��هامداران می دانیم و‬ ‫دستیابی به اعداد بدون درنظر گرفتن میزان سوددهی به نفع‬ ‫سهامداران ایران خودرو نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬توس��عه بازاره��ای جدید ازجمل��ه جمهوری‬ ‫اذربایجان را هدف گذاری کرده ایم تا به عنوان هاب منطقه ای‬ ‫ایران خ��ودرو امکان تولید و صادرات به کش��ورهای مجاور را‬ ‫نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در بازارهایی که سوداوری مورد انتظار را نداشته باشیم‬ ‫براس��اس راهب��رد کالن ایران خودرو وارد نمی ش��ویم اما اگر‬ ‫س��وداوری داشته باش��یم براس��اس مدل تجاری ویژه ای که‬ ‫تعریف می کنیم با ش��رکای خود در این بازارها ورود خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی از کش��ورهای جمهوری اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫س��نگال‪ ،‬عراق و ترکمنستان به عنوان کشورهای اصلی هدف‬ ‫نام برد و گفت‪ :‬امس��ال ارزش ص��ادرات محصوالت‪ ،‬قطعات‬ ‫یدکی و ص��ادرات ریخته گری ح��دود ‪ ۱۸‬میلیون دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاویانی با اشاره به استقبال مردم در بسیاری از کشورها از‬ ‫گیربکس اتوماتیک گفت‪ :‬تا سال گذشته در سبد محصوالت‬ ‫ایران خودرو محصول با گیربکس اتوماتیک وجود نداش��ت در‬ ‫صورتی که بخش اصلی مردم در کش��ورهای عربی همس��ایه‬ ‫خواستار بهره مندی از گیربکس اتوماتیک هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر گیربک��س اتوماتیک به س��بد‬ ‫محصوالت افزوده شده و تا پایان سال ‪ ۵۰۰‬خودرو اتوماتیک‬ ‫صادر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مع��اون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو افزود‪ :‬س��ال‬ ‫اینده س��هم بیش��تری را به محصوالت اتوماتیک اختصاص‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫پیشنهاد واگذاری ایران خودرو و سایپا به بورس رفت‬ ‫ایا صنعت خودرو در جاده خصوصی سازی قرار می گیرد؟‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫داس��تان تکراری خصوصی س��ازی صنعت خودرو‬ ‫ب��ه اوایل ده��ه ‪ ۸۰‬بازمی گ��ردد‪ .‬از ان زمان تاکنون‬ ‫هرچند به طور جدی بر خصوصی س��ازی تاکید شده‬ ‫و ش��واهد نیز نش��ان از ان دارد که دول��ت در حال‬ ‫کاهش تصدی خود در این صنعت اس��ت اما انچه در‬ ‫سیاست گذاری های کالن کش��ور تدوین شده‪ ،‬انجام‬ ‫نشده و حتی با وجود تاکید اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی بر‬ ‫این موضوع‪ ،‬واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام‬ ‫نش��ده و دولت های مختلف نیز در این مسیر حرکت‬ ‫نکرده اند و بی توجهی به این موضوع‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫را در س��ال های گذش��ته با چالش های جدی مالی و‬ ‫توسعه ای همراه کرده است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی تنه��ا راه نجات صنعت خودرو‬ ‫از وضعیت ناکارامد فعلی «خصوصی س��ازی» عنوان‬ ‫می شود اما به گفته فعاالن این حوزه همواره موانعی‬ ‫در این مسیر وجود داشته است‪ .‬حال در شرایطی که‬ ‫این مطالبه جدی تنها راه نجات خودروس��ازی کشور‬ ‫از وضعیت ناکارامد کنونی نامیده می ش��ود‪ ،‬هاش��م‬ ‫یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو در‬ ‫پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو بار دیگر‬ ‫بر این موض��وع تاکید و اظهار کرد‪ :‬راه نجات صنعت‬ ‫خودرو از خصوصی سازی می گذرد‪ ،‬مانع ایجاد نکنید‪.‬‬ ‫او حتی به این موضوع اش��اره کرد که حاضر است‬ ‫ج��ای خود را ب��ه مدیر بخ��ش خصوص��ی دهد اما‬ ‫خصوصی سازی در صنعت خودرو اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوت از سرمایه گذاران خارجی‬ ‫او راه نج��ات دومی��ن صنع��ت ب��زرگ کش��ور را‬ ‫خصوصی سازی کامل دانسته است؛ اینکه مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو که با حکم دول��ت بر صندلی‬ ‫بزرگتری��ن ش��رکت خودروس��از تکیه زده‪ ،‬مس��یر‬ ‫درست اداره شرکت های خودروساز را فعالیت بخش‬ ‫خصوص��ی عنوان کرده‪ ،‬موضوعی بس��یار قابل توجه‬ ‫اس��ت چراکه دولت در سال های گذش��ته همواره با‬ ‫حمایت های مالی و تعرفه ای که از این صنعت داشته‪،‬‬ ‫مانع شکل گیری بازار رقابتی برای خودروسازان شده‬ ‫است‪ .‬رییس جمهوری نیز به موضوع خصوصی سازی‬ ‫در صنعت خ��ودرو توجه ج��دی دارد و بارها بر این‬ ‫موضوع تاکید اساس��ی کرده است که در این شرایط‬ ‫می توان ب��ه س��خنان رییس جمه��وری در همایش‬ ‫صنع��ت خودرو در اس��فند ‪ ۱۳۹۴‬اش��اره ک��رد؛ در‬ ‫ان همای��ش حس��ن روحانی درباره واگذاری س��هام‬ ‫ش��رکت های خودروس��از به بخ��ش خصوصی تاکید‬ ‫و حتی از س��رمایه گذاران خارج��ی دعوت کرد برای‬ ‫خرید سهام خودروسازان اقدام کنند‪.‬‬ ‫این موضوع در ش��رایطی مطرح شد که بسیاری از‬ ‫کارشناس��ان بارها تاکید کردند‪ ،‬دولت ها بنگاهداران‬ ‫خوبی نیستند و روحانی نیز با اشاره به همین موضوع‬ ‫بر واگذاری سهام شرکت های خودروساز تاکید موکد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با ش��ناخت از مش��کالت به عارضه یاب��ی این صنعت‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬یک��ی از عوارض تص��دی دولت در‬ ‫خودروسازی بی توجهی به توسعه این صنعت مطابق‬ ‫با الگوی جهانی اس��ت؛ مالکی��ت پیچیده و تودرتوی‬ ‫خودروسازان موضوع دیگری است که نیازمند اصالح‬ ‫اس��ت ام��ا تاکنون توجه جدی به ان نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر خودروسازان با بهره وری پایین فعالیت‬ ‫می کنند و الزم اس��ت دولت فکری به حال خصوصی‬ ‫کردن این ش��رکت ها کرده و از این راه‪ ،‬مسیر توسعه‬ ‫صنعت خودرو را کلید بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود به بازار های جهانی‬ ‫بهروز مش��هدی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو نیز در‬ ‫این زمینه معتقد اس��ت؛ خ��روج از انحصارگرایی در‬ ‫صنع��ت خودرو و جهش به س��وی خصوصی س��ازی‬ ‫‹ ‹مانعی برای خصوصی سازی نیست‬ ‫باع��ث افزایش بهره وری و کاه��ش هزینه های تولید‬ ‫در این ش��رایط محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫می شود و میزان اشتغالزایی را تقلیل می دهد چراکه‬ ‫معدن و تج��ارت در تازه ترین اظه��ارات خود درباره‬ ‫ش��رکت های خصوص��ی ب��ا ورود به ای��ن صنعت به‬ ‫خصوصی س��ازی ایران خودرو و سایپا اظهار کرده که‬ ‫اس��تفاده از فناوری ها و تجهی��زات نوین تولید اقدام‬ ‫چالش��ی در برابر این موضوع وجود ندارد و حتی در‬ ‫می کنند و درپی ان نیروهای انس��انی کمتری به کار‬ ‫این زمینه نیز پیشنهادهایی به بورس داده شده است‪.‬‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرده‪ :‬هیچ چالشی مقابل خصوصی سازی‬ ‫وی با تاکید بر اینکه خودرو ازجمله صنایع اشتغالزا‬ ‫س��ایپا و ایران خ��ودرو وجود ن��دارد و ای��ن کار باید‬ ‫و موث��ر در رونق اقتصادی کش��ور به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫به تدری��ج انجام ش��ود‪ ،‬درحال حاضر ه��م به بورس‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا خصوصی س��ازی صنعت خ��ودرو و‬ ‫پیشنهادهایی داده شده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری روی بخش های طراحی‪،‬‬ ‫شریعتمداری ادامه داده‪ :‬بخش قانونی‬ ‫تحقیق و توس��عه و بکارگیری نیروهای‬ ‫خصوصی ش��ده و در می��ز هیات مدیره‬ ‫انس��انی می توان زمینه خ��روج از رویه‬ ‫ایران خودرو صندلی دارد و طبیعی است‬ ‫کنونی تولید و ورود به بازارهای جهانی‬ ‫که این مسیر ادامه پیدا کند و ان بخش‬ ‫خودروسازی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫دولتی صرف که س��هام شرکت سازمان‬ ‫در ش��رایطی ک��ه ب��ه نظر می رس��د‬ ‫نوسازی و توس��عه صنعتی کشور است‬ ‫ناهماهنگ��ی می��ان دولتی ه��ا ب��رای‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵‬درصد سهم دارد‪.‬‬ ‫خصوصی سازی وجود دارد اما نمایندگان‬ ‫مهم تری��ن وظیفه مدیران ش��رکت ها تا زمانی که ریشه فساد مجلس همچن��ان پیگیر ای��ن موضوع‬ ‫در بزرگترین مجموعه های دنیا بررسی کنده نشده و در اداره هس��تند به طوری که رییس کمیسیون‬ ‫چالش ه��ا و معضالت و یافت��ن راه حل امور ازسوی خصولتی ها صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫مش��کالت اس��ت‪ .‬اینکه یکی از مدیران و دولتی ها چاره اندیشی نیز در این همایش از دولت درخواس��ت‬ ‫ش��رکت های خودروس��از‪ ،‬ای��ن مطالبه نشود مردم باید تاوان کرد س��هم خود در خودروس��ازی را به‬ ‫چندین س��اله کارشناس��ان خودرویی این سوءمدیریت ها را صفر برس��اند و دخالت هایش را در این‬ ‫بپردازند‬ ‫را تایی��د می کند‪ ،‬مش��خص اس��ت که‬ ‫صنع��ت تمام کند تا از ناب��ودی صنعت‬ ‫او در مق��ام مدیرعامل��ی این ش��رکت‬ ‫خودرو جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدی�ر خصولت�ی مانع�ی ب�رای صنعت‬ ‫خودرو استاندارد‬ ‫در همی��ن ح��ال محمدرض��ا منص��وری‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش بینی اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و‬ ‫خصوصی سازی در صنعت خودرو که در برنامه ششم‬ ‫توس��عه به طور جدی به ان پرداخته شده‪ ،‬امید این‬ ‫صنعت را به اینده ای روشن افزایش داده است‪.‬‬ ‫وی یک��ی از اصلی ترین دالیل عقب ماندگی صنعت‬ ‫خ��ودرو را عملکرد فعلی مدیران در مخالفت با جذب‬ ‫س��رمایه گذار دانس��ت و گفت‪ :‬ادامه این روند وجهه‬ ‫ایران در مجامع بین المللی را از بین می برد زیرا مدیر‬ ‫خصولت��ی با تصمیمات خاص و عم��ل به انها کار را‬ ‫پیش می برد که با این روند نمی توان صاحب صنعت‬ ‫خودرویی برابر با اس��تانداردها ش��د‪ .‬منصوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬تا زمانی که ریش��ه فس��اد کنده نشده و در اداره‬ ‫امور ازسوی خصولتی ها و دولتی ها چاره اندیشی نشود‬ ‫مردم باید تاوان این سوءمدیریت ها را بپردازند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د صنعت خودرو مس��یر نادرس��تی‬ ‫را در پی��ش گرفت��ه و تا زمانی که ای��ن روند در این‬ ‫صنع��ت ادامه یابد این��ده خوب��ی در انتظار صنعت‬ ‫خودرو نخواهد بود و راه نجات ان نیز تنها از مس��یر‬ ‫خصوصی س��ازی می گ��ذرد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در چند ماه گذش��ته و همزمان با مطرح شدن سهم‬ ‫‪ ۱۵/۸‬درصدی ایران خودرو و اگهی عرضه س��هام در‬ ‫روز باز کردن بس��ته های پیش��نهادی سازمان بورس‬ ‫این معامله به دلیل اهلیت نداش��تن تنها خریدار ان‬ ‫باطل اعالم ش��د و هیچ گاه توضیح شفافی داده نشد‬ ‫که منظور از اهلیت نداشتن چه بوده است‪.‬‬ ‫اما انچ��ه از صحبت های مدیرعام��ل ایران خودرو‬ ‫برمی اید این است که تایید نشدن صالحیت خریدار‬ ‫س��هام ایران خودرو به نوعی مانع تراش��ی بر س��ر راه‬ ‫خصوصی س��ازی ب��وده زیرا او اعتق��اددارد که حاضر‬ ‫است برای سرمایه گذار بخش خصوصی که خواستار‬ ‫خرید س��هام ایران خودرو است فرش قرمز پهن کند‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید با ارائه پیشنهاد واگذاری‬ ‫ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهاد ان به بورس‪ ،‬ایا‬ ‫صنع��ت خودرو در ریل خصوصی س��ازی قرار خواهد‬ ‫گرفت یا خیر؟‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫رامتین اسماعیلی ‪:‬‬ ‫قطعه سازان کوچک باید‬ ‫با یکدیگر ادغام شوند‬ ‫تا توان ادامه فعالیت ها‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫انها باید بتوانند‬ ‫قطعات را خود طراحی‬ ‫کرده و با ترمیم خط‬ ‫تولید هزینه های تولید‬ ‫را کاهش‬ ‫دهند‬ ‫ژاک موژ‪:‬نخستین‬ ‫ضعف صنعت قطعه‬ ‫ایران انداز ه‬ ‫شرکت هاست و اینکه‬ ‫هر نوع فعالیتی در‬ ‫انها انجام می شود‪.‬‬ ‫بازیگران صنعت قطعه‬ ‫ایران زیادند و همکاری‬ ‫خودروسازی با حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬تامین کننده شیوه ‬ ‫منطقی نیست‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪ 1396‬اول جمادی الثانی ‪ 18 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 333‬پیاپی ‪2306‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از همکاری های داخلی و بین المللی صنعت قطعه نشان داد‬ ‫همایش ها و نمایش�گاه های زیادی در طول سال برگزار می ش�ود که بخشی از انها مربوط‬ ‫به صنعت خودرو کش�ور اس�ت‪ .‬تحقق برنامه ها نش�ان می دهد تا چه اندازه از این هزینه ها‬ ‫پاس�خ داده و چه میزان بیهوده مصرف شده اس�ت‪ .‬هفته پیش پنجمین همایش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو کش�ور با حضور مدیران باالدستی‪ ،‬خودروسازان و قطعه سازان ایرانی و البته‬ ‫بین المللی برگزار و برنامه ها و راهکارهای زیادی در نشس�ت ها و س�خنرانی ها ردوبدل شد‬ ‫که همه نش�ان از اینده ای روش�ن دارد‪ .‬فریبرز ش�هباز‪ ،‬مدیرعامل شرکت سایپاسیتروئن‬ ‫در حاش�یه پنجمین همایش بین الملل�ی صنعت خودرو از طراحی فرایندهای مهندس�ی و‬ ‫عملیاتی برای تولید نخستین محصول سیتروئن در این شرکت خبر داد و گفت؛ اجرای این‬ ‫برنامه ها اغازشده و در حال پیشرفت است‪ .‬ایزابل بالی‪ ،‬رییس هیات مدیره گروه ‪ SNECI‬با‬ ‫بیان اینکه این گروه برای مشتریان خود در بخش بازرگانی و امور توسعه ای دوره هایی را به‬ ‫منظور حضور در بازارهای خارجی برگزار می کند‪ ،‬گفت‪ :‬دوره های اموزشی برگزار و مدیریت‬ ‫کنترل کیفیت پروژه ها اموزش داده می ش�ود و اگر بخواهیم کار خود را در ایران اغاز کنیم‬ ‫ای�ن دوره های اموزش�ی را از کف کارخانه ها اغاز می کنیم‪ .‬یا س�یلوو انگ�وری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت پینین فرینا نیز به طراحی پلتفرم جدید برای گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما می خواهیم تجربه خود را در اختیار مشتریان گذاشته و خودرویی داشته باشیم که‬ ‫مزایای زیادی داشته باشد تا ضمن مزیت اقتصادی سود مصرف کننده نیز تضمین شده باشد‪.‬‬ ‫حجم تولید و افزایش تعداد تامین کنندگان‬ ‫‹ ‹اینده از ان تی یرینگ ها‬ ‫پیش تر «گس��ترش صنع��ت» گفت وگوه��ای زیادی با قطعه س��ازان‬ ‫موافق و مخالف داش��ته اس��ت‪ .‬به طور عموم مخالفان ادغام سازی عنوان‬ ‫می کنند قطعه س��ازان بزرگتر به دنبال گرفتن سهم قطعه سازان کوچک‬ ‫و ح��ذف انها از چرخه تولید هس��تند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت رنوپارس در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا زمینه این ادغا م در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫ژاک م��وژ‪ ،‬ریی��س انجمن قطعه س��ازان‬ ‫فرانس��ه در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫نیز به نحوه همکاری قطعه سازان فرانسوی‬ ‫و طرف ایرانی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه های اینده انجمن فرانسه همکاری با‬ ‫صنعت قطعه ایران اس��ت‪ .‬البته این تعامل‬ ‫ازطریق انجمن ها خواه��د بود که نمونه ای‬ ‫از ای��ن هم��کاری امضای قرارداد انجمن قطعه س��ازان‬ ‫فرانس��ه و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی ایران (ایسپا) بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره جزئیات این ق��رارداد گفت‪ :‬همکاری ها‬ ‫در ‪ ۳‬بخش خواهد بود؛ نخس��ت اینکه نیازهای جامعه‬ ‫قطعه سازی ایران چیست و برای رفع ان طرف فرانسوی‬ ‫چه کمک��ی می تواند کن��د‪ ،‬دوم ترغی��ب هیات هایی‬ ‫از قطعه س��ازان عالقه مند فرانس��وی ب��رای حضور در‬ ‫نمایش��گاه ها و همایش های ای��ران و نیز هیات هایی از‬ ‫طرف ایرانی برای حضور در نمایش��گاه های فرانس��ه و‬ ‫بازدید از خطوط تولید این کشور‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه ها به طور جدی از س��وی دو انجمن در‬ ‫حال پیگیری اس��ت‪ .‬بدیهی است طرف خارجی وقتی‬ ‫وارد ایران می ش��ود بیش��تر به دنبال بازار ایران اس��ت‪.‬‬ ‫موژ در پاس��خ به این پرس��ش که انجمن قطعه سازان‬ ‫فرانس��وی ایا برای مش��ارکت در تولید وارد همکاری‬ ‫می ش��ود ی��ا بازار ای��ران را نی��ز در نظ��ر دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دنیای قطعه س��ازی پرچالش و پر از رقابت است‪ .‬طرف‬ ‫فرانس��وی می داند اگر با ایران همکاری نداش��ته باشد‬ ‫و دان��ش فنی موردنی��از را منتقل نکند و محصوالت با‬ ‫توجه به قوانین داخلی این کشور ساخته نشود بازاری‬ ‫نخواهد داش��ت؛ بازار بلندمدتی که سوداور است‪ .‬وی‬ ‫‹ ‹س�اخت موت�ور‪ ۶‬یوروی�ی ب�ا ‪۸۰‬درصد‬ ‫داخلی سازی‬ ‫یکی از گالیه های قطعه سازان بر روند داخلی سازی‬ ‫این است که قطعات بومی سازی شده جزو محصوالت‬ ‫های ت��ک نب��وده ازاین رو دان��ش فنی باالی��ی را در‬ ‫اختیار صنعت قطعه کش��ور قرار نمی دهد‪ .‬معتمد در‬ ‫این باره توضیح داد‪ :‬قطعاتی که ش��رکت ایکاپ برای‬ ‫داخلی س��ازی انتخاب کرده ش��امل قطعات موتوری‪،‬‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬محوری و‪ ..‬اس��ت به طوری که نخس��تین‬ ‫موتور یورو‪ ۶‬پس از برجام با ‪۸۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫تولید شد‪.‬‬ ‫پیش ت��ر دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی عن��وان کرده ب��ود مرحله‬ ‫نخس��ت داخلی س��ازی پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬ب��ا ‪۴۰‬درص��د‬ ‫بومی س��ازی به پایان رسیده و وارد مرحله دوم یعنی‬ ‫‪۳۰‬درصد بعدی شد ه که گالیه های بسیاری را به دنبال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایکاپ درباره میزان داخلی سازی‬ ‫ای��ن مدل عن��وان ک��رد‪ :‬پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬ب��ا ‪۲۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی قطعات اغاز ش��ده و تولید ازمایش��ی‬ ‫مجموعه این خودرو با عمق ساخت بیش از ‪۴۰‬درصد‬ ‫اوایل سال اینده محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید مواد اولیه موردنیاز در داخل‬ ‫معتمد یاداور ش��د‪ :‬همیشه هر تهدیدی فرصتی را‬ ‫به هم��راه دارد و معتقدم با اتفاقی ک��ه برای نرخ ارز‬ ‫در کشور افتاده نسبت به افزایش عمق ساخت داخل‬ ‫مصمم تر شویم‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت ب��ا این روند اگ��ر واحدهای صنعتی‬ ‫بهره وری خود را افزایش دهند ظرفیت های مناس��بی‬ ‫برای صادرات به وجود می اید‪.‬‬ ‫مس��ئل ه دیگر در روزهای پایانی سال افزایش نرخ‬ ‫مواد اولیه در کش��ور بوده که تولی��د را با چالش های‬ ‫زیادی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫معتم��د برای رفع این مش��کل در زنجی��ره تامین‬ ‫ایکاپ نیز گفت‪ :‬دو برنامه ای که این ش��رکت تدوین‬ ‫ک��رده و پیش می برد داخلی س��ازی ورق های خودرو‬ ‫و م��واد پلیمری انهاس��ت که در داخ��ل تولید ندارد‬ ‫به این ترتی��ب با این برنامه درصدد کاهش مش��کالت‬ ‫قطعه سازان زیرمجموعه هستیم‪.‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ازاین رو همکاری و مش��ارکت با طرف‬ ‫ایرانی در صنعت قطعه جدی است تا بتوانیم‬ ‫ب��ا انتقال فناوری و کاه��ش قیمت ها در بازار‬ ‫پررقابت موفق تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹یادگی�ری مه�ارت ماهیگی�ری‬ ‫به جای گرفتن ماهی‬ ‫اگ��ر صنع��ت قطع��ه بخواه��د در س��طح‬ ‫بین المللی موفق باشد باید در مقطعی در زمینه دانش‬ ‫فنی خودکفا ش��ود‪ .‬رییس انجمن قطعه سازان فرانسه‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش که ایا این همکاری می تواند‬ ‫صنعت قطعه ایران را به س��طح باالیی برس��اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور عموم فناوری رو به رش��د اس��ت و امری ایستا‬ ‫نیست‪ .‬اگر امروز فناوری منتقل شود با توجه به سرعت‬ ‫رش��د ان به طور قطع فردا قدیم��ی خواهد بود زیرا در‬ ‫ح��ال صحبت درباره بازار رقابتی هس��تیم که هرکس‬ ‫می خواهد سهم بیشتری از ان داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر کس��ی قرارداد تحت لیس��انس یا‬ ‫قراردادی برای انتقال دانش فنی داش��ته باشد تنها در‬ ‫همان محدوده زمانی است و در ادامه وضعیت متفاوت‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬باور ما این اس��ت ک��ه جوینت ونچرها و‬ ‫مش��ارکت ها باید بتوانند فناوری را به روز نگه داشته و‬ ‫ان را توسعه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد بازیگران‪ ،‬ضعف صنعت قطعه ایران‬ ‫موژ همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه‬ ‫ب��ه ش��ناخت او از وضعیت صنعت قطع��ه ایران ضعف‬ ‫اساسی این صنعت در چیست؟ گفت‪ :‬نخستین ضعف‪،‬‬ ‫انداز ه شرکت هاس��ت و اینکه هر ن��وع فعالیتی در انها‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬بازیگران صنعت قطع��ه ایران زیادند و‬ ‫همکاری خودروس��ازی ب��ا ح��دود ‪ ۷۰۰‬تامین کننده‬ ‫شیو ه منطقی نیست‪ .‬او افزود‪ :‬پیش تر این وضعیت در‬ ‫کش��ورهای صنعتی نیز وجود داشت اما فرانسه مرحله‬ ‫به مرحله تح��والت الزم را برای رس��یدن به موفقیت‬ ‫انجام داد و از حجم قطعه س��ازان کوچک کاست و انها‬ ‫را به مجموعه های بزرگتر تبدیل کرد‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫قطعه فرانس��ه تصریح کرد‪ :‬باید یک ش��رکت قطعات‬ ‫موردنی��از را جم��ع اوری کند و به ش��کل مجموعه در‬ ‫اختیار خودروساز قرار دهد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بیش��ترین ش��رکت های تیروانی که باید با‬ ‫خودروس��از همکاری داشته باش��د ‪ ۲۰۰‬شرکت است‬ ‫درحالی که ای��ن عدد برای هر خودروس��از ایرانی بین‬ ‫‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬ش��رکت است و ازانجا که تعداد بازیگران‬ ‫در این عرصه زیاد اس��ت نمی توان ام��ور را به گونه ای‬ ‫مطلوب پیش برد و این بزرگترین ضعف صنعت قطعه‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹کپی برداری به جای طراحی‬ ‫در ادامه سخنان موژ‪ ،‬دیدیر هدن‪ ،‬مشاور بین المللی‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور عنوان کرد‪ :‬در ای��ران قطعات از‬ ‫یک خودرو به خودرو دیگر منتقل می شود درحالی که‬ ‫قطعه س��ازان باید در امر تولید تحقیق و توسعه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬منظور این اس��ت که قطعه س��ازان‬ ‫ایران��ی به جای طراح��ی‪ ،‬کپی ب��رداری می کنند‪ .‬خال‬ ‫تحقیق و توسعه در داخل صنعت قطعه ایران محسوس‬ ‫اس��ت و باید در این باره برنامه های جدی تدوین و اجرا‬ ‫شود‪ .‬هدن در پایان اظهار امیدواری کرد این همکاری‬ ‫ادامه یابد و دو کشور همکاری های بیشتری در صنعت‬ ‫خودرو داشته باشند‪.‬‬ ‫شیوه نامه های سازه گستر برای زنجیره تامین‬ ‫توانمندی قطعه سازان برای همراهی با ایکاپ‬ ‫تحریم ه��ا باعث ش��د به لح��اظ فناوری‬ ‫صنع��ت قطعه عق��ب بماند و ام��روز برای‬ ‫همراهی ب��ا محصوالت جدید با چالش های‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری زی��ادی روبه رو‬ ‫باش��د‪ .‬محمدرض��ا معتم��د‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت ایکاپ درباره زم��ان موردنیاز برای‬ ‫ترمیم صنع��ت قطعه کش��ور و همراهی با‬ ‫خودروس��ازان اظهار کرد‪ :‬این ام��ر به زمان نیاز ندارد‬ ‫زیرا درحال حاضر این اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان توانمن��د بس��یاری وج��ود دارد‬ ‫به طوری ک��ه تامین کنندگان ایکاپ انتخاب و حدود ‪۳‬‬ ‫هفته پیش به طور رس��می دعوت شدند تا به زنجیره‬ ‫تامی��ن جهانی پ��ژو بپیوندند و در پ��روژه الجزایر نیز‬ ‫در قال��ب صادرات یا ایجاد کارخانه همکاری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این تعداد قطعه س��از که قرار اس��ت با‬ ‫ش��رکت ایکاپ همکاری کنند ‪۲۰‬درصد جوینت ونچر‬ ‫هس��تند و با ش��رکتی خارجی قرارداد مشارکت امضا‬ ‫کرده ان��د؛ ‪۱۵‬درصد تحت لیس��انس ب��وده و با طرف‬ ‫خارج��ی همکاری دارند و ‪۶۵‬درصد نیز با دانش خود‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬این نشان می دهد که صنعتگران ایرانی‬ ‫از دانش فنی مناسبی برخوردارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایکاپ در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ش��رکت ایکاپ برای تولید خودروهای جدید با چند‬ ‫درصد از قطعه س��ازان داخلی هم��کاری دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چالش های پیش رو در این امر مشخص هستند (زیرساخت ها‪ ،‬فناوری و‪ )...‬اما تامین کنندگان‬ ‫ایرانی و این ش�رکت می توانند تجربه خوبی را در این همکاری و مش�ارکت با یکدیگر رقم‬ ‫بزنند‪ .‬او هدف این شرکت را ادامه همکاری های گذشته با طرف ایرانی دانست و تاکید کرد؛‬ ‫با رویکرد نگاه به اینده این مشارکت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ح�ال باید منتظر ب�ود و دید این واژه ها با معنایی که در خ�ود دارند در عمل نیز به همین‬ ‫کارامدی ادامه خواهند داش�ت؟ ایا می توان امیدوار بود محصوالت صنعت خودرو کشور در‬ ‫اینده بازاری ویژه فراتر از کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه داشته باشند؟ ایا صنعت‬ ‫قطعه به ‪۶‬میلیارد دالر صادرات دست می یابد؟‬ ‫همکاری انجمنی در ‪ ۳‬بخش‬ ‫فراهم است‪ ،‬گفت‪ :‬چه بخواهیم و چه نخواهیم مجموعه سازی‬ ‫اتف��اق می افتد به طور نمون��ه امروز می بینیم پژو س��یتروئن‪،‬‬ ‫اوپل را خرید و ش��رکت رنونیسان با میتسوبیشی شریک شد‬ ‫بنابرای��ن اگر بخواهیم رقابت کنیم چاره ای جز این نداریم که‬ ‫هزینه ها را کاهش داده و طراحی مهندس��ی داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫یک��ی از مخالفت هایی ک��ه در این باره وجود دارد این اس��ت‬ ‫که ب��ا وضعیت موجود اش��تغال‪ ،‬ادغام س��ازی تهدیدی برای‬ ‫افزایش حجم بیکاران کش��ور اس��ت‪ .‬اس��ماعیلی در این باره توضیح داد‪:‬‬ ‫با مجموعه س��ازی تعدیل نیرو اتفاق نمی افتد‪ .‬هم اکنون تامین کنندگان‬ ‫بزرگ ایرانی که گروه بزرگ قطعه س��ازان را تش��کیل داده اند با حمایت‬ ‫بس��یاری از س��ازندگان کوچک‪ ،‬فعالیت انها را تقویت ک��رده و با دادن‬ ‫پروژه های مختلف باعث ش��ده اند حتی تع��داد نیروهای خود را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بنابراین معتقدم ادغام س��ازی مفید اس��ت و باید‬ ‫در مدت کوتاهی در صنعت قطعه کش��ور محقق ش��ود‪ .‬این نوع فعالیت‬ ‫روندی است که دنیا به سویش رفته و دیر یا زود نیز باید برای ماندن به‬ ‫انها ملحق شویم‪ .‬طراحی در بخش صنعتی چشم اسفندیار صنعت کشور‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل رنوپارس در پاسخ به این پرسش که ایا این خودروساز‬ ‫در زنجیره تامین خود قطعه سازانی دارد که قطعات را خود طراحی کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪۴‬تامین کننده هس��تند که جزو س��اپالیرهای بزرگ بوده و‬ ‫با چند قطعه ساز‪ ،‬مجموعه های بزرگتر را تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫اسماعیلی به نقاط قوت صنعت خودرو کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬انچه‬ ‫ظرفی��ت صنعت خودرو داخ��ل را افزایش داده فراهم کردن بس��ترهای‬ ‫توسعه است‪ .‬امروز می بینیم که رنونیسان‪ ،‬پژو و‪ ...‬به کشورهای بسیاری‬ ‫رفت ه که حتی یک تامین کننده هم ندارند زیرا زیرساخت صنعتی ندارند‬ ‫درحالی که بزرگترین مزیت ایران داش��تن زیرساخت های صنعتی است‪.‬‬ ‫سازندگانی در ایران فعالیت دارند که برای بسیاری از خودروسازان تامین‬ ‫قطعه دارند؛ باید کمک کرد تا بتوانند به سطح جهانی برسند‪ .‬با حمایت‬ ‫تا رس��یدن مدل های جدید به تولید انبوه‪ ،‬می توان محصوالت باکیفیت‬ ‫رقابتی ساخت‪.‬‬ ‫داخلی س��ازی پژو ‪ ۳۰۱‬که تولید ازمایشی‬ ‫ان اغاز ش��ده نی��ز به بی��ش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫او درب��اره ورود این خودرو ب��ه بازار نیز‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ریزی برای این امر انجام ش��ده‬ ‫اما وقتی حجم داخلی سازی افزایش می یابد‬ ‫تمام ازمون های خودرویی باید دوباره روی‬ ‫خودرو انجام ش��ود زیرا این قطعات محصوالت مهمی‬ ‫است که نیاز به ازمایش دوباره دارد‪.‬‬ ‫ن و بازخورد گرفتن‪ ،‬زمان‬ ‫بر این اساس پس از ازمو ‬ ‫ورود این خودروها به بازار اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ارتقا و توسعه کاغذی در انتظار اجرا‬ ‫رامتین اسماعیلی‪ ،‬مدیرعامل شرکت رنوپارس در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» با بیان اینکه این شرکت به دنبال تولید‬ ‫محص��والت جدید اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر ب��ا ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬‬ ‫قطعه س��از همکاری داریم که در ص��ورت افزایش حجم تولید‬ ‫به طور قطع تعداد قطعه س��ازان زنجیره تامین افزایش می یابد‪.‬‬ ‫درحال حاضر هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه س��از در ای��ران فعالیت دارند‬ ‫که به نظر می رس��د امارهای زنجیره تامی��ن باید بیش از این‬ ‫رقم ها باش��د‪ .‬در این باره اسماعیلی به نقطه اس��یب این امر (امار باالی‬ ‫قطعه سازان کشور) اشاره کرد و گفت‪ :‬تعداد قطعه سازان فرانسه به عنوان‬ ‫یکی از کش��ورهای صنعتی و تولیدکننده خودرو نصف این عدد اس��ت و‬ ‫ش��اید کمتر از ‪ ۶۰۰‬قطعه ساز در این کش��ور فعالیت دارند بنابراین امار‬ ‫زنجیره تامین کش��ورهایی که تیراژ باالی��ی در تولید خودرو دارند کمتر‬ ‫از ای��ران اس��ت که این چالش یکی از نقاط تهدی��د صنعت قطعه داخل‬ ‫به شمار می رود‪ .‬این فعال صنعت خودرو در ادامه به سخنان وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬محمد شریعتمداری اعالم کرد «امار هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه ساز‬ ‫برای صنعت خودرو باالس��ت» ازاین رو معتقدم باید به س��وی تش��کیل‬ ‫تی یرینگ ها حرکت کنیم و چند تامین کننده جمع ش��وند و تیر وان ها را‬ ‫تشکیل دهند‪ .‬اسماعیلی تصریح کرد‪ :‬قطعه سازان کوچک باید با یکدیگر‬ ‫ادغام ش��وند تا توان ادامه فعالیت ها را داش��ته باش��ند‪ .‬انها باید بتوانند‬ ‫قطع��ات را خود طراحی ک��رده و با ترمیم خط تولید هزینه های تولید را‬ ‫کاه��ش دهند به این ترتیب می توانند با نرخ رقابتی محصوالت خود را به‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا معتمد‪:‬‬ ‫تامین کنندگان ایکاپ‬ ‫انتخاب و حدود ‪ ۳‬هفته‬ ‫پیش به طور رسمی‬ ‫دعوت شدند تا به‬ ‫زنجیره تامین جهانی‬ ‫پژو بپیوندند و در‬ ‫پروژه الجزایر نیز در‬ ‫قالب صادرات یا ایجاد‬ ‫کارخانه همکاری داشته‬ ‫باشند‬ ‫معصوم نجفیان‪:‬‬ ‫با استانداردهای‬ ‫سختگیرانه ای که‬ ‫وجود دارد انتخاب‬ ‫قطعه ساز با معیارهای‬ ‫ویژه ای خواهد بود‬ ‫تا به لحاظ طراحی و‬ ‫مهندسی امکان ساخت‬ ‫با استانداردهای‬ ‫موردنظر را داشته‬ ‫باشند‬ ‫مدل های جدید در حال رونمایی هستند و داخلی سازی انها‬ ‫یکی از مطالبات مدیران صنعتی و صنعتگران داخلی اس��ت اما‬ ‫در این باره نوس��ازی و بهسازی واحدهای صنعتی چالشی برای‬ ‫صنعت قطعه کشور به شمار می رود و مهم ترین مسئله ان منابع‬ ‫مالی است‪.‬‬ ‫معص��وم نجفی��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سازه گس��تر درباره‬ ‫برنامه های این ش��رکت برای همراهی زیرمجموعه های خود به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬این شرکت دو طرح را در برنامه های خود دنبال‬ ‫می کند؛ تغییر و تحول در خود سازه گس��تر نیز دارای ‪ ۵‬شیوه نامه بوده و‬ ‫سومین بند ان مربوط به ارتقای فناوری قطعات است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دومین ط��رح مربوط به زنجیره تامین ن��اب بوده که بحث‬ ‫نوسازی ماشین االت در ان دنبال می شود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬این ش��رکت سعی دارد ازطریق کمک های دولت مانند‬ ‫وام های ارزان و س��ایر ش��یوه های ممکن‪ ،‬تجهیزات واحدهای صنعتی را‬ ‫روزامد کند (این مس��ئله نیز در س��خن با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مورد تاکید قرار گرفت)‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان تحقق وعده ها‬ ‫«زمان» یکی از فاکتورهای مهم در تولید اس��ت‪ .‬او درباره زمان تحقق‬ ‫این مسئله اظهار کرد‪ :‬عملیاتی شدن این برنامه بستگی به عوامل مختلفی‬ ‫دارد به طور نمونه باید دید اولویت در امر س��اخت با کدام قطعات اس��ت؟‬ ‫اما به طور قطع تامین نقدینگی جزو برنامه های شرکت سازه گستر است‪.‬‬ ‫اگ��ر برای تولی��د و تامین قطعات خودروهای جدید زمان را از دس��ت‬ ‫بدهیم صادرات با چالش روبه رو می شود‪.‬‬ ‫وی در این باره نیز اظهار کرد‪ :‬بیش��تر فعالیت هایی که در سایت کاشان‬ ‫برای نوس��ازی و بهس��ازی خطوط و ماش��ین االت در حال انجام است از‬ ‫سوی شرکت سایپاسیتروئن بوده ضمن انکه طبیعی است برای‬ ‫تامین قطعات موردنیاز از قطعه سازانی استفاده شود که قدرت‬ ‫مالی و دانش فنی خوبی در اختیار داشته باشند تا بتوانند ما را‬ ‫برای رسیدن به هدف مورد انتظار همراهی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای سختگیرانه و انتخاب قطعه سازان‬ ‫مدیرعامل سازه گس��تر درباره روند داخلی س��ازی مدل های‬ ‫جدی��د نیز گفت‪ :‬مرحله به مرحله میزان بومی س��ازی افزایش‬ ‫خواهد یافت و کار در مرحله نخست با ‪۲۰‬درصد اغاز شده و درنهایت به‬ ‫‪۷۰‬درصد خواهد رسید‪ .‬این برنامه ای است که در قراردادها تاکید شده و‬ ‫باید در مدت تعیین شده به ان دست یافت‪.‬‬ ‫نجفیان ادامه داد‪ :‬با استانداردهای سختگیرانه ای که وجود دارد انتخاب‬ ‫قطعه س��از با معیارهای ویژه ای خواهد بود تا به لحاظ طراحی و مهندسی‬ ‫امکان ساخت با استانداردهای موردنظر را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت بخشی از مطالبات تا پایان سال‬ ‫نجفی��ان درباره ادامه پرداخت معوقات قطعه س��ازان نیز گفت‪ :‬این امر‬ ‫جزو برنامه های سازه گس��تر است تا حدودی از مطالبات ‪ ۱۲۰‬روز زنجیره‬ ‫تامین خود را تا پایان سال تسویه کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البت��ه ب��ا توجه به افزایش تولید در گروه س��ایپا (س��ال‬ ‫گذش��ته ‪۵۰‬درصد و امسال ‪۲۰‬درصد و این روند نیز ادامه خواهد داشت)‬ ‫طبیعی اس��ت این بدهی ها افزایش یابد ام��ا در برنامه های تغییر و تحول‬ ‫این ش��رکت است که با شیوه های مناس��ب مطالبات را مرحله به مرحله‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ارتقای زنجیره تامین زیرمجموعه سازه گس��تر اظهار کرد‪:‬‬ ‫تی یرینگ ازجمله برنامه هاست که نیاز به بسترسازی دارد تا از این طریق‬ ‫بتوان برخی چالش ها را رفع کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪ 1396‬اول جمادی الثانی ‪ 18 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 333‬پیاپی ‪2306‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور فراخوان «رانندگی ممنوع»‬ ‫فورد برای خودروهای باری‬ ‫ش��رکت ف��ورد موتور به مال��کان ‪۳۳‬هزار خ��ودرو باری‬ ‫پیکاپ قدیمی خود در امریکای شمالی هشدار داد تا زمان‬ ‫تعمیر کیسه های هوای معیوب به کاررفته در این خودروها‪،‬‬ ‫به هیچ وجه با ان رانندگی نکنند‪ .‬در ژانویه (دی)‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ف��ورد به ‪ ۲۹۰۰‬مالک خودرو باری فورد رنجر مدل ‪۲۰۰۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۸۴-۸۵‬گفته بود به س��رعت رانندگی با این خودروها‬ ‫را متوق��ف کنن��د‪ .‬این توصیه جدی پ��س از وقوع دومین‬ ‫حادثه منجر به مرگ ناش��ی از کیس��ه های هوای معیوب‬ ‫ساخت ش��رکت تاکاتا منتش��ر ش��ده بود‪ .‬به گفته دومین‬ ‫شرکت بزرگ خودروس��ازی امریکا‪ ،‬دامنه این توصیه پس‬ ‫از انجام ازمایش های بیش��تر گس��ترش یافته و اکنون بازه‬ ‫زمانی بیشتری از تولیدات ش��رکت را دربرگرفته است‪ .‬به‬ ‫گزارش تس��نیم به نقل از رویترز‪ ،‬ش��رکت مزدا موتور هم‬ ‫ک��ه در ژانویه فراخوان مش��ابهی ب��رای ‪ ۱۶۰‬خودرو باری‬ ‫خود منتش��ر کرده بود گفت دامنه فراخوان پیش��ین را به‬ ‫حدود ‪ ۱۸۰۰‬مزدای باری س��ری ب که از س��وی شرکت‬ ‫فورد ساخته شده اند‪ ،‬گس��ترش می دهد‪ .‬اداره ملی ایمنی‬ ‫ترافی��ک بزرگراه های امریکا اعالم کرد این خودروها دارای‬ ‫«یک ریسک فوری برای ایمنی» سرنشینان شان هستند و‬ ‫از مالکان این خودروها خواس��ت فوری برای تعمیر رایگان‬ ‫خودروهای خود اقدام کنند‪ .‬حدود ‪ ۹۰‬درصد خودروهایی‬ ‫که برای انها فراخوان «ممنوعیت رانندگی» صادر ش��ده‪،‬‬ ‫در امریکا هستند‪.‬‬ ‫«ان اچ تی اس ای» به دنبال‬ ‫تغییر در الزام های مصرف‬ ‫سوخت‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۱‬می�لادی (‪ ۱۳۸۹-۹۰‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫شرکت ها و گروه های خودروسازی فعال در امریکا با اژانس‬ ‫محافظت از محیط زیس��ت (‪ ،)EPA‬موسس��ه ملی ایمنی‬ ‫بزرگراه ه��ا (ا ‪ )NHTSA‬و هیات مناب��ع هوایی کالیفرنیا‬ ‫(‪ )CARB‬به توافق رس��یدند که پیوسته‪ ،‬مصرف متوسط‬ ‫س��وخت محصوالت ش��ان را بین س��ال های ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬ت��ا ‪ )۱۳۰۳-۰۴( ۲۰۲۵‬کاهش دهند‪ .‬از ان زمان‬ ‫‪ ۷‬س��ال گذش��ته و اکنون به نظر می رس��د ان اچ تی اس ای‬ ‫می خواه��د این الزام ه��ا را تغییر و کاهش دهد‪ .‬موسس��ه‬ ‫ان اچ تی اس ای در حال بررس��ی گزینه های گوناگون است؛‬ ‫یکی از انها این اس��ت که از خودروس��ازها بخواهد تا سال‬ ‫‪ ،)۱۳۰۴-۰۵( ۲۰۲۶‬به مصرف متوس��ط س��وخت به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۶/۵‬لیتر در هر ‪۱۰۰‬کیلومتر برس��ند که نسبت به‬ ‫هدف پیشین انها که ‪ ۵‬لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بود‪ ،‬بسیار‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬گزینه های دیگری هم وجود دارد اما میزان‬ ‫تغییرش��ان نسبت به گزینه نخست کمتر است‪ .‬به گزارش‬ ‫خودرونوی��س‪ ،‬درحال حاضر خودروهای تجاری و پیکاپ ها‬ ‫و همچنین محصوالت شاس��ی بلند و کراس اوور بیش��تر از‬ ‫ه��ر زمان دیگ��ری پرطرفدار و پرفروش هس��تند و اگرچه‬ ‫خودروهای دیزلی دیگر مانند گذش��ته محبوب نیس��تند‬ ‫ام��ا فروش خودروهای پالگین هیبری��دی و الکتریکی هم‬ ‫هنوز به اوج خود نرس��یده اند و همین موضوع و البته فشار‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬ممکن است باعث شده باشد ان اچ تی اس ای‬ ‫در سیاس��ت های خ��ود بازنگ��ری کن��د و محدودیت های‬ ‫س��خت گیرانه خود را کمی کاهش دهد‪ .‬البته این تغییرات‬ ‫فق��ط محدود به موسس��ه ان اچ ت��ی اس ای خواه��د بود و‬ ‫کالیفرنیا یعنی موسسه سی ای اربی‪ ،‬به هیچ وجه قصد تغییر‬ ‫هیچ نوع قانون و محدودیتی را ندارد‪ .‬یکی از س��خنگویان‬ ‫س��ی ای اربی گفت‪ :‬به طورکامل مشخص است اگر صنعت‬ ‫خودرو امریکا می خواهد با دیگر خودروسازان جهان رقابت‬ ‫کن��د و به حضور فع��ال بین المللی خود ادام��ه دهد‪ ،‬باید‬ ‫قوانین خود را نیز با بقیه جهان همسان کند‪.‬‬ ‫خودرو پله نورد هم امد‬ ‫اگرچ��ه بس��یاری از خودروه��ای شاس��ی بلند امروزی‬ ‫می توانن��د از چندین پله باال بروند‪ ،‬اما تولید خودرویی که‬ ‫بتواند به سرعت ‪ ۹۹‬پله را طی کند و شیب تندی را پشت‬ ‫سر بگذارد‪ ،‬کمتر سابقه دارد‪ .‬به تازگی ویدئوی تبلیغاتی از‬ ‫ی��ک خودرو هیبریدی به نام «رنج روور اس��پرت پی ‪۴۰۰‬‬ ‫ای» منتش��ر ش��ده که این خودرو را در حال باال رفتن از‬ ‫پله های یک منطقه گردش��گری و سرس��بز در چین به نام‬ ‫دروازه بهشت نشان می دهد‪ .‬رسیدن به این منطقه مستلزم‬ ‫گذر از جاده ای سرس��بز و پرپیچ وخم به طول ‪ ۷‬کیلومتر‬ ‫اس��ت و برای رسیدن به بخش پایانی منطقه یادشده افراد‬ ‫باید ‪ ۹۹‬پله را باال بروند تا منظره سرس��بز و کوهس��تانی‬ ‫محیط اطراف را تماش��ا کنند‪ .‬از این ب��ه بعد می توانید به‬ ‫جای اینکه مسیر یادش��ده را با قدم زدن طی کنید‪ ،‬سوار‬ ‫خودرو رنجروور ش��وید و مس��یر ش��یب دار و پر از پلکان را‬ ‫طی کنید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پرش��ین خ��ودرو ب��ه نق��ل از نیواطلس‪،‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو هیبریدی ‪۴‬س��یلندر دارای ی��ک باتری ‪۸۵‬‬ ‫کیلووات��ی و موتور برقی با قدرت ‪ ۱۱۴‬اس��ب بخار اس��ت‬ ‫و ش��تاب صفر تا ‪ ۱۰۰‬ان به ‪ ۶/۸‬ثانیه می رس��د‪ .‬حداکثر‬ ‫س��رعت خ��ودرو یادش��ده ب��ه ‪ ۲۲۰‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می رس��د‪ .‬مصرف سوخت این خودرو هیبریدی در صورت‬ ‫اس��تفاده از سوخت فسیلی تنها ‪ ۲/۸‬لیتر به ازای هر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر اس��ت که مق��دار ناچیزی تلقی می ش��ود‪ .‬باتری‬ ‫ای��ن خودرو بعد از هر بار ش��ارژ می تواند تا ‪ ۵۱‬کیلومتر را‬ ‫طی کند‪.‬‬ ‫کوپر که یکی از‬ ‫نمایندگان اتحادیه های‬ ‫کارگری در بریتانیا‬ ‫است در این باره‬ ‫گفت‪« :‬مردم نباید‬ ‫خطرات برگزیت را‬ ‫دست کم بگیرند‪ ».‬او‬ ‫این پرسش را مطرح‬ ‫می کند که چرا نیسان‬ ‫به سرمایه گذاری در‬ ‫نورث ایست (منطقه ای‬ ‫در حومه لندن‪ ،‬پایتخت‬ ‫انگلیس) ادامه دهد؛‬ ‫وقتی یک کارخانه در‬ ‫اسپانیا دارد و می تواند‬ ‫در ان همان خودروها‬ ‫را بدون تعرفه‬ ‫‪۱۰‬درصدی بسازد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت » از پیامدهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا‬ ‫اغاز موج تعدیل های برگزیتی؛ خودروسازان در صدر‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫جان کوپر حاال ‪ ۵۰‬س��ال اس��ت ک��ه در صنعت‬ ‫خ��ودرو بریتانی��ا کار می کن��د‪ .‬او در این نیم قرن‬ ‫فراز و نشیب های زیادی به چشم دیده اما هیچ یک‬ ‫از اینها برایش ترسناک تر از برگزیت نبوده است‪.‬‬ ‫جدا ش��دن بریتانیایی ها از بزرگترین بازارش��ان‬ ‫که در چند ماه گذش��ته منجر به کاهش مشاغل‪،‬‬ ‫تعدیل نیرو و کاهش تولید خودروسازان این کشور‬ ‫ش��ده‪ ،‬تنها می توان��د مقدمه ای ب��ر تعطیلی های‬ ‫گسترده باشد‪.‬‬ ‫این ش��وک تازه اغاز ش��ده و رو به باال می تازد‪.‬‬ ‫از اکتبر گذش��ته (مهر س��ال جاری)‪ ۶۵۰ ،‬نفر از‬ ‫هم��کاران کوپر ش��غل خ��ود را در کارخانه ای که‬ ‫واکسهال موتور تولید هاچ بک های استرا را متوقف‬ ‫کرد‪ ،‬از دست دادند‪ .‬کارگران باقی مانده هم نگران‬ ‫هس��تند که در صورت از دس��ت رفتن دسترسی‬ ‫بدون تعرفه بریتانیا به اروپا کارخانه تعطیل شود و‬ ‫انها شغل خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫جگوار لن��دروور هم در ح��ال برنامه ریزی برای‬ ‫کاهش تولید اس��ت‪ .‬کوپر که یک��ی از نمایندگان‬ ‫اتحادیه های کارگری در بریتانیا اس��ت در این باره‬ ‫گف��ت‪« :‬مردم نباید خطرات برگزیت را دس��ت کم‬ ‫بگیرند‪ ».‬او این پرس��ش را مطرح می کند که چرا‬ ‫نیسان به سرمایه گذاری در نورث ایست (منطقه ای‬ ‫در حومه لندن‪ ،‬پایتخت انگلیس) ادامه دهد؛ وقتی‬ ‫ی��ک کارخان��ه در اس��پانیا دارد و می تواند در ان‬ ‫همان خودروها را بدون تعرفه ‪۱۰‬درصدی بسازد‪.‬‬ ‫اگر ترزا می‪ ،‬نخس��ت وزیر انگلیس‪ ،‬نقش��ه های‬ ‫مدنظ��ر خود را پیش ببرد‪ ،‬تا س��ال اینده بریتانیا‬ ‫ش��روع به قطع ارتباط با اتحادیه اروپا خواهد کرد‬ ‫و بندها یکی یکی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا پاره‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫یکی از این قطع ارتباط ها ترک اتحادیه گمرکی‬ ‫اروپا اس��ت ک��ه بریتانیا از س��ال ‪ ۱۹۷۳‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۵۱-۵۲‬خورش��یدی) در ان عضویت داش��ته‬ ‫کارخان��ه راه بین��دازد اما رای به خ��روج هنوز در‬ ‫است‪ .‬اینکه پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا‬ ‫مرحله مذاکرات باقی مانده و از ان سو نیز بسیاری‬ ‫تعرفه ای روی کاالهای بریتانیایی اعمال می شود یا‬ ‫از شهرهای دیگر صاحب کارخانه خودروسازی در‬ ‫خیر همچنان روی هوا و بالتکلیف است زیرا لندن‬ ‫بریتانیا همچنان دارند به کار خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫و بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) هنوز بر سر رسیدن‬ ‫پیتر س��وث وود‪ ،‬کارمند ‪۴۴‬س��اله واکسهال که‬ ‫به توافق درباره ش��رایط ای��ن جدایی اختالف نظر‬ ‫‪ ۲۱‬س��ال از عم��رش را در این کارخان��ه گذرانده‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاجعه ای به نام تعرفه‬ ‫دراین ب��اره می گوی��د‪« :‬باور اینکه ی��ک نفر بتواند‬ ‫تعرفه و س��ایر موانع پیش روی تج��ارت بریتانیا‬ ‫رای به چیزی دهد که کسب وکار را سخت تر کند‪،‬‬ ‫می توانند به یک فاجعه ب��رای صنعت خودرو این‬ ‫دش��وار اس��ت‪ .‬انها می بینند که خودروها از خط‬ ‫کش��ور تبدیل ش��وند زیرا قطع��ات موردنیاز برای‬ ‫خارج می ش��وند‪ ،‬انها می بینند که چگونه بسیاری‬ ‫ساخت خودروها چندین بار در طول فرایند تولید‬ ‫اماده خروج می شوند‪ ،‬انها می بینند که قطعات از‬ ‫از خ��ارج از مرزهای بریتانیا وارد می ش��وند و این‬ ‫کجا می ایند‪».‬‬ ‫رون��دی روزمره و عادی اس��ت‪ .‬ب ام و مینی را که‬ ‫خ��روج از اتحادی��ه اروپا مانعی ت��ازه پیش روی‬ ‫در اکس��فورد تولید می ش��ود در نظر بگیرید‪ .‬این‬ ‫صنعتی است که در تالش برای همسوسازی خود‬ ‫خ��ودرو پیش از اینکه به خط تولید نهایی برس��د‬ ‫با گذار به سمت خودروهای الکتریکی و برنامه های‬ ‫مراحلی را طی می کند‪ .‬ه��ر یک از میل لنگ های‬ ‫دولت برای حذف موتورهای دیزلی و بنزینی در دو‬ ‫موت��ور این خودرو در فرانس��ه تولید و به کارخانه‬ ‫دهه اینده است‪ .‬پس از رکوردزنی در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫تولی��د موتور ب ام و در هامزهال در نزدیکی ش��هر‬ ‫(‪ ،)۱۳۹۴-۹۵‬فروش خودرو در بریتانیا پایین ترین‬ ‫بیرمنگام و س��پس به شهر اس��تیر سوئیس برای‬ ‫میزان خود از سال ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬را در سال‬ ‫مونتاژ نهایی منتقل می ش��وند‪ .‬به نظر می رسد این‬ ‫گذش��ته میالدی یعنی ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬ثبت‬ ‫نمونه عمق فاجعه تعرفه را به خوبی نشان می دهد‪.‬‬ ‫ک��رد‪ .‬این کاهش فروش دالیل��ی مانند برگزیت و‬ ‫سرنوش��ت کارخانه واکس��هال نیز به نظر شرکت‬ ‫رس��وایی دیزل گیت فولکس واگن داش��ت که هر‬ ‫م��ادر ای��ن کارخانه یعن��ی پی اس ای‬ ‫دو باع��ث ش��دند اعتم��اد خریداران‬ ‫گروپ بستگی دارد‪ .‬شرکت فرانسوی‬ ‫خدشه دار شود‪.‬‬ ‫هزینه مونتاژ یک‬ ‫�خروج خارجی ها‬ ‫باید تصمیم بگیرد که ایا نسل جدید‬ ‫خودرو در بریتانیا‪،‬‬ ‫هزین��ه مونت��اژ ی��ک خ��ودرو در‬ ‫اس��ترا یعنی م��دل ‪-۱۴۰۰( ۲۰۲۱‬‬ ‫در صورت خروج از‬ ‫بریتانیا‪ ،‬در ص��ورت خروج از اتحادیه‬ ‫‪ )۱۳۹۹‬را در انج��ا می س��ازد یا خیر‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا می تواند‬ ‫پی اس ای فرانس��وی که تابستان سال تا ‪۲‬هزارو‪ ۳۷۲‬پوند اروپا می توان��د تا ‪۲‬ه��زارو‪ ۳۷۲‬پوند‬ ‫گذشته میالدی واکسهال را از جنرال (‪۳‬هزارو‪ 337‬دالر) (‪۳‬ه��زارو‪ 337‬دالر) زیر فش��ار انچه‬ ‫موتورز امریکا خرید‪ ،‬یک انتخاب دیگر زیر فشار انچه برگزیت برگزی��ت س��خت نامی��ده می ش��ود‪،‬‬ ‫نیز پی��ش روی خ��ود دارد؛ می تواند سخت نامیده می شود‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬برگزیت سخت براساس‬ ‫مدل های پژو و سیتروئن را در فرانسه افزایش یابد‪ .‬برگزیت ب��راورد موسس��ه مش��اوره «پی ای»‬ ‫و اوپل را در المان طراحی کند و انها سخت تحمیل تعرفه (‪ )PA‬در لن��دن‪ ،‬تحمی��ل تعرف��ه‬ ‫را با لوگوی استرا به بریتانیا بفرستد‪۱۰ .‬درصدی به کاالها ‪۱۰‬درص��دی ب��ه کااله��ا اس��ت که‬ ‫است که این امر به‬ ‫‹ ‹ایجاد پویش علیه برگزیت‬ ‫این ام��ر به افزای��ش هزینه ها خواهد‬ ‫افزایش هزینه ها‬ ‫پیش بینی چنین خطراتی باعث شد‬ ‫انجامی��د‪ .‬براس��اس همین ب��راورد‪،‬‬ ‫خواهد انجامید‬ ‫کوپر با هم��کاری کارگران اخراجی با‬ ‫نزدیک تری��ن گزینه ب��ه واقعیت برای‬ ‫جدیت پویش��ی علیه برگزیت در این‬ ‫ش��رکت های ژاپن��ی هون��دا موتور و‬ ‫تویوتا موتور‪ ،‬تعطیلی کارخانه ها در بریتانیا خواهد‬ ‫بود زیرا ژاپنی س��ازها بیش��تر خودروهای تولیدی‬ ‫خ��ود در بریتانی��ا را به خارج از این کش��ور صادر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کوج��ی تس��وروکا‪ ،‬س��فیر ژاپ��ن در بریتانی��ا‬ ‫دراین ب��اره گف��ت‪« :‬اگر ادامه فعالی��ت در بریتانیا‬ ‫برای شرکت های خارجی سوددهی نداشته باشد‪،‬‬ ‫انها در بریتانیا نخواهند ماند‪ ».‬او این اظهارنظر را‬ ‫در گفت وگویی با بی بی سی در ماه گذشته میالدی‬ ‫بیان کرد‪ .‬به گفته س��فیر ژاپن‪ ،‬موضوع به همین‬ ‫س��ادگی است‪ .‬او اظهار کرد‪« :‬این یک قمار بزرگ‬ ‫اس��ت که من فکر می کنم همه ما باید حواس مان‬ ‫به ان باش��د‪».‬به گفته رییس بخش تولید موسسه‬ ‫مش��اوره «پ��ی ای» لن��دن‪ ،‬برای ه��ر دو طرف به‬ ‫احتمال زیاد بسیار پرخطر خواهد بود که بگذارند‬ ‫مذاک��رات بدون توافق پای��ان یابد و کاالها با چند‬ ‫تعرفه یا بدون تعرفه جابه جا شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪« :‬بریتانیا دومین ب��ازار بزرگ خودرو‬ ‫در اروپا اس��ت و برای شرکت های اروپایی ازجمله‬ ‫تولیدکنن��دگان برت��ر الم��ان بازاری بس��یار مهم‬ ‫به شمار می اید‪».‬‬ ‫البت��ه مذاکرات برای دس��ت یافتن ب��ه توافقی‬ ‫دوجانبه هنوز اغاز نش��ده و اتحادی��ه اروپا انتظار‬ ‫ندارد یک توافق تجاری کامل و با جزئیات تا زمان‬ ‫ت��رک کامل این اتحادیه از س��وی بریتانیا حاصل‬ ‫شود‪ .‬درحالی که هنوز هیچ توافقی حاصل نشده‪،‬‬ ‫کارگران و کارمندان ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫بس��یار نگران اینده شغلی خود هس��تند و به نظر‬ ‫می رسد به راحتی شغل خود را رها نکنند‪.‬‬ ‫کسی مانند کوپر پس از نیم قرن تجربه کاری‪،‬‬ ‫ب��دون مبارزه ب��رای باقی مان��دن در جایگاه خود‪،‬‬ ‫واکسهال را ترک نخواهد کرد‪ .‬واکسهال یک نشان‬ ‫تجاری بس��یار قدیمی در بریتانیا و حمایت از ان‬ ‫نمادی از پش��تیبانی از صنایع محلی در این کشور‬ ‫است؛ این درس��ت همان چیزی است که موافقان‬ ‫برگزیت به دلیل ان به خروج از اتحادیه اروپا رای‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫منبع‪Bloomberg :‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) امار ثبت خودروهای جدید در بریتانیا به بدترین میزان از زمان ایجاد بحران جهانی اقتصاد رسید‬ ‫برگزی�ت و رس�وایی‬ ‫دیزل�ی فولک�س واگ�ن‬ ‫مشتری ها را ناامید کرد‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪ 1396‬اول جمادی الثانی ‪ 18 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 333‬پیاپی ‪2306‬‬ ‫تصفیه خانه های مرکزی جوابگوی ‪ ۳0‬درصد نیاز صنایع‬ ‫و اعتب��اری ب��ه صنای��ع لبن��ی و همچنی��ن کمک به‬ ‫ایجاد زیر س��اخت های ش��هرک های صنعتی و توسعه‬ ‫زیر س��اخت های جاس��ک و گواتر بوده ک��ه اقدام های‬ ‫مناسبی در این راستا انجام شده است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫� بهره برداری از ‪ ۱۹۳‬تصفیه خانه‬ ‫یکشنبه‬ ‫رعای��ت مالحظ��ات زیس��ت محیطی در انج��ام‬ ‫فعالیت ه��ای صنعت��ی یک��ی از اصلی تری��ن اه��داف‬ ‫راه اندازی ش��هرک ها و نواحی صنعتی بوده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫اکنون با وجود ‪ ۹۶۶‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب‬ ‫در کش��ور و در حال بهره ب��رداری بودن ‪ ۸00‬مورد ان‪،‬‬ ‫فقط ‪ ۱۹۳‬تصفیه خانه صنعتی در مجموع ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی راه اندازی ش��ده ک��ه در برخی موارد‬ ‫‹ ‹محدودیت منابع مالی‬ ‫تصفیه خانه مرکزی نیز جوابگوی پس��اب و فاضالب ها‬ ‫با این حال‪ ،‬فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون فنی سازمان‬ ‫نبوده و مش��کالتی برای اهالی مناطق اطراف ش��هرک‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران معتقد است‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫منابع مالی این س��ازمان محدود اس��ت و تصفیه خانه‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه نبود کمک ه��ای فنی و‬ ‫فقط برای ش��هرک های صنعتی اثرگذار بر فعالیت های‬ ‫اعتباری به این مناطق صنعتی مانع از ایجاد و تکمیل‬ ‫صنعتی ساخته می شود‪.‬‬ ‫زیرس��اخت ها ش��ده و در س��ال ‪ ۹۵‬فق��ط ‪ ۱0‬مدول‬ ‫محمدزاده در جلس��ه مجمع عموم��ی طرح تملک‬ ‫تصفیه خانه‪ ۶ ،‬ش��هرک فن��اوری و ‪ ۳۴‬مرکز خدمات‬ ‫دارایی ه��ای س��رمایه ای س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫کس��ب وکار در مجموعه ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با بیان اینک��ه منابع مالی‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫س��ازمان محدود است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود محدودیت‬ ‫در حقیقت ‪ ۵۹۷‬شهرک و ناحیه صنعتی تصفیه خانه‬ ‫مناب��ع مالی اکن��ون ‪ ۷۶‬درصد از واحده��ای تولیدی‬ ‫مرکزی ندارند و ‪ ۲۴‬درصد از مجموع واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در شهرک های صنعتی به تصفیه خانه مرکزی‬ ‫مستقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی به تصفیه خانه‬ ‫متصل شده اند‪.‬‬ ‫مرکزی متصل نیستند‪.‬‬ ‫معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫بنا بر انچه در دفترچه قرارداد ش��هرک های صنعتی‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬اجرای پروژه های‬ ‫امده اس��ت‪ ،‬واحدهای صنعتی موظف به انتقال پساب‬ ‫عمرانی و زیرس��اختی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫و فاض�لاب به میزان مش��خص در تصفیه خانه مرکزی‬ ‫قرار دارند‪ .‬بیش از ‪ ۴۲‬هزار واحد تولیدی از این تعداد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شهرک ها و نواحی صنعتی برای ساماندهی‬ ‫به دلی��ل محدودی��ت منابع مالی اولویت بندی ش��ده‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی هستند و در صورتی که میزان‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر است‪.‬‬ ‫فعالیت های صنعتی تش��کیل شده تا هزینه های تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن از ایجاد ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫االیندگی این پساب و فاضالب ها باالتر از حد مشخص‬ ‫نجف��ی در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ط��رح تملک‬ ‫را کاهش دهد و نباید فعالیت های صنایع در شهرک ها‬ ‫جدید خودداری ش��ده و ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫باش��د در زم��ره صنایع االینده به ش��مار می روند و به‬ ‫دارایی ه��ای س��رمایه ای س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫برای روستاها و اهالی منطقه مشکل ایجاد کند‪.‬‬ ‫مس��تعد در اولویت توسعه قرار دارد‪ .‬این امر در زمینه‬ ‫ساخت پیش تصفیه موظف می شوند‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬در کشور ‪۹۶۶‬‬ ‫رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫کاهش هزینه های راه اندازی زمین های صنعتی و تامین‬ ‫ب از مهم تری��ن مناب��ع االین��ده‬ ‫ب و پس��ا ‬ ‫فاض�لا ‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب و مدیریت ‪ ۹‬منطقه‬ ‫ایران گفت‪ :‬اش��تغال و معیش��ت مردم چالش امروز و‬ ‫زیرساخت دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫محیط زیس��ت به ش��مار می رود و مدیریت اصولی ان‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی بر عهده س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫مورد تاکید رهبر معظم انقالب اس��ت و تمام نهادهای‬ ‫محم��دزاده تصری��ح کرد‪ :‬م��اده ‪ ۸۱‬قان��ون مالیات‬ ‫گامی موثر در راستای حفاظت و بهسازی محیط زیست‬ ‫شهرک های صنعتی ایران قرار دارد‪ .‬از این تعداد ‪۸00‬‬ ‫خدماتی و دولتی باید برای بهبود عملکرد شهرک ها و‬ ‫درام��د دولت و ماده ‪ ۵۴‬قانون برنامه شش��م توس��عه‬ ‫و اس��تفاده پایدار از منابع حیاتی این س��رمایه بزرگ‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری است که‬ ‫نواحی صنعتی تالش کنند‪.‬‬ ‫اش��اره دارد که نهادهای اجرای��ی باید امکانات خود را‬ ‫است‪ .‬با افزایش روزافزون صنایع‪ ،‬تصفیه فاضالب ناشی‬ ‫فقط ‪ ۵۶۶‬مورد ان دارای زیرساخت مناسب تر است‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره به اینک��ه حمای��ت از فعالیت های‬ ‫تا در واحد صنعتی برس��انند‪ .‬اکنون در برخی استان ها‬ ‫از ان نیز روزبه روز در حال پیشرفت است‪ .‬از مهم ترین‬ ‫ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنای��ع کوچک در ایجاد و توس��عه واحدهای صنعتی‬ ‫و شهرستان ها در بحث ساخت پست های برق با مشکل‬ ‫صنایع الوده کننده محیط زیس��ت می ت��وان به صنایع‬ ‫صنعتی ایران با بیان اینکه ش��هرک صنعتی اش��تهارد‬ ‫اولویت س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫غذایی (لبنی‪ ،‬فراورده های گوش��تی و‪،) ...‬‬ ‫از جمله شهرک های دارای‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت»‬ ‫فوالد‪ ،‬کاغذ و مقوا‪ ،‬نساجی‪ ،‬شیشه سازی‬ ‫زیرس��اخت های مناس��ب‬ ‫تس��هیالت دهی کم بهره به‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۲۴‬م��دول تصفیه خانه‬ ‫و نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی اشاره کرد‪.‬‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ ،‬تصریح‬ ‫مناط��ق روس��تایی یکی از‬ ‫در ‪ ۱۹۳‬ش��هرک صنعت��ی وج��ود دارد‬ ‫فاضالب‬ ‫اهمیت س��اخت تصفیه خان��ه‬ ‫هزار‬ ‫‪۲‬‬ ‫ب��ه‬ ‫نزدی��ک‬ ‫ک��رد‪:‬‬ ‫اقدام های حمایتی است‪.‬‬ ‫ک��ه روزانه معادل ‪ ۱۷۰‬ه��زار مترمکعب‬ ‫به حدی اس��ت ک��ه امروز ش��هرک های‬ ‫واحد تولیدی در ش��هرک‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫فاضالب در انها تصفیه می شود‪.‬‬ ‫صنعتی و واحدهای صنعتی خارج از این‬ ‫صنعتی اش��تهارد مس��تقر‬ ‫و تجارت اظهار کرد‪ ۹ :‬طرح‬ ‫اب تصفیه شده ‪ ۵۴‬تصفیه خانه فاضالب‬ ‫ش��هرک ها به ایجاد تصفیه خانه فاضالب‬ ‫اس��ت ام��ا تصفیه خانه این‬ ‫تمل��ک دارایی س��رمایه ای‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫صادق نجفی‬ ‫ش��هرک های صنعتی کش��ور هم اکنون‬ ‫ملزم هستند‪.‬‬ ‫ش��هرک فق��ط جوابگوی‬ ‫در حوزه کم��ک به تکمیل‬ ‫برای ابیاری زمین های کش��اورزی مورد‬ ‫‪ ۱۹۳‬تصفیه خانه‬ ‫با وجود محدودیت‬ ‫شهرک ها و نواحی‬ ‫‹ ‹نارضایتی از تصفیه خانه اشتهارد‬ ‫‪ ۳0‬درصد از پس��ماندها و‬ ‫و ایج��اد تصفیه خانه ه��ای‬ ‫فاضالب‪ ۶ ،‬شهرک‬ ‫استفاده قرار می گیرد و ‪ ۶‬تصفیه خانه هم‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬صنعتی برای ساماندهی پس��اب ها اس��ت به طوری منابع مالی اکنون ‪ ۷۶‬فاض�لاب ش��هرک های‬ ‫فناوری و ‪۳۴‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت متولی اصل��ی صنایع فعالیت های صنعتی ک��ه اهال��ی روس��تاهای درصد از واحدهای‬ ‫به دستگاه های تبدیل اب تصفیه شده به‬ ‫صنعتی‪ ،‬کمک ب��ه ایجاد و‬ ‫تولیدی مستقر در‬ ‫توسعه خوشه های صنعتی‪ ،‬مرکزخدمات فناوری اب اشامیدنی تجهیز شده است‪.‬‬ ‫کوچک در کل کش��ور را سازمان صنایع تشکیل شده و نباید اطراف و کشاورزان منطقه‬ ‫در‬ ‫ وکار‬ ‫ب‬ ‫کس‬ ‫و‬ ‫نواحی‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫ک‬ ‫شهر‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران فعالیت های صنایع در‬ ‫ایج��اد تصفیه خان��ه در بی��ش از ‪۷۰‬‬ ‫اش��تهارد را ب��ا مش��کل‬ ‫ایج��اد ‪ ۷‬ش��هرک فناوری‬ ‫صنعتی‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫روستاها‬ ‫شهرک ها برای‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی کشور در مرحله‬ ‫عن��وان ک��رد و گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪۸۵‬‬ ‫روبه رو کرده اس��تنجفی با‬ ‫و مراک��ز خدم��ات فناوری‬ ‫تا پایان سال ‪۹۵‬‬ ‫تصفیه خانه مرکزی‬ ‫و اهالی منطقه مشکل‬ ‫مطالعاتی قرار دارد و بعد از پایان مطالعه‪،‬‬ ‫هزار واحد صنعتی در کل کش��ور مستقر‬ ‫تاکی��د بر اهمی��ت رعایت‬ ‫ب��ه‬ ‫کم��ک‬ ‫ کار‪،‬‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫کس��‬ ‫و‬ ‫بهره برداری شده است‬ ‫متصل شده اند‬ ‫ایجاد کند‬ ‫ای��ن طرح ه��ا از طریق مناقص��ه به اجرا‬ ‫هس��تند که ‪ ۹۲‬درصد این صنایع معادل‬ ‫مالحظات زیس��ت محیطی‬ ‫نوس��ازی و تجدید ساختار‬ ‫گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۸۱‬ه��زار واحد در ح��وزه صنایع کوچک‬ ‫درش��هرک های صنعت��ی‬ ‫صنای��ع‪ ،‬کمک ه��ای فنی‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در جلس��ه‬ ‫مجم��ع عمومی طرح تملک دارایی های س��رمایه ای از‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۱۹۳‬تصفیه خانه فاضالب‪ ۶ ،‬ش��هرک‬ ‫فن��اوری و ‪ ۳۴‬مرکزخدمات فناوری و کس��ب وکار در‬ ‫شهرک های صنعتی تا پایان سال ‪ ۹۵‬خبر داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اولویت نوسازی‬ ‫برای جلوگیری از ورشکستگی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫اولویت اصلی کشور در شرایط‬ ‫فعلی ایجاد اشتغال است‪ .‬درباره‬ ‫فعالیت صنایع لبنی باید در نظر‬ ‫داشته باشید که بحث نوسازی‬ ‫ای��ن صنایع و تروی��ج فرهنگ‬ ‫مصرف ش��یر در کش��ور سبب‬ ‫ شده تا س��ند مربوط به صنعت‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫لبنیات ب��ا همکاری س��ازمان‬ ‫معاون سازمان صنایع‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫ایران و وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫تهیه ش��ود‪ .‬در این اقدام حدود‬ ‫‪ ۱۸۳۶‬واحد صنعتی لبنی در کش��ور شناس��ایی شده که تعداد‬ ‫انها زیاد اس��ت و این امر س��اماندهی انها را دش��وار می کند‪ .‬در‬ ‫حقیقت این طرح نمی توانست برای بهبود فعالیت صنایع لبنی‬ ‫ثمربخش باش��د‪ ،‬با این حال ‪ ۲‬میلیارد تومان منابع حمایتی به‬ ‫ای��ن بخ��ش از صنعت اختصاص پیدا کرد و با افزایش ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫تومان منابع بانکی‪ ،‬تسهیالت حمایتی به صنایع لبنی پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬اکنون که دولت یارانه مصرف لبنیات را حذف کرده اگر‬ ‫بخواهیم به افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات کمک کنیم باید‬ ‫در نظر داشته باشیم که سرانه مصرف لبنیات و شیر در روستاها‬ ‫بسیار کاهش یافته و باید برای افزایش مصرف لبنیات در جهت‬ ‫س�لامت جامع��ه و حمایت از فعالیت صنای��ع لبنی اقدام هایی‬ ‫ش��ود‪ .‬سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به‬ ‫منظور تخصیص کمک های فنی و اعتباری به نوسازی واحدهای‬ ‫صنعتی لبنی با بانک ها قراردادهای تلفیقی می بندد و بخشی که‬ ‫به عنوان یارانه در نظر گرفته شده با منابع بانکی تلفیق می شود و‬ ‫ب ه طور معمول ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر افزایش می یابد‪ .‬این یارانه ب ه عنوان‬ ‫هزینه قطعی است اما راه اندازی یک طرح صنعتی در ایران ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬سال طول می کشد و تسهیالت ب ه صورت مرحله ای پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬اکنون صنایع کوچک در کشور اولویت حمایت های‬ ‫دولتی را دارد با این حال‪ ،‬متوس��ط س��وددهی در بخش صنعت‬ ‫‪ ۶/9‬درصد اس��ت اما س��ود تسهیالت بانکی در کشور حدود ‪۲۴‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬در چنین فضایی باید کمک های فنی و اعتباری‬ ‫به بخش صنعت اختصاص یابد تا بتوان بخشی از سود بانکی را‬ ‫جبران کرد اما این اعتبارات در س��ال ‪ ۹۵‬دریافت نش��ده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اجرای طرح نوسازی صنایع کوچک نیز‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬سال به تاخیر افتاده اما این طرح به دولت تحویل شده‬ ‫و در کمیس��یون زیربنایی نیز به تصویب رسیده است‪ .‬بنابراین‬ ‫باید طرح نوس��ازی صنایع کوچک و متوسط برای جلوگیری از‬ ‫ورشکستگی صنایع موجود در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴‬طرح صنعتی‬ ‫در اردکان‬ ‫زینب زارع‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫ی��زد از بهره ب��رداری از ‪ ۳‬طرح صنعتی و نیروگاهی در ش��هرک‬ ‫صنعتی اردکان همزمان با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از یزد‪ ،‬سید مسعود‬ ‫عظیمی با اعالم این خبر گفت‪ :‬در دهمین روز از ایام دهه مبارک‬ ‫فجر ‪ ۳‬طرح صنعتی و نیروگاهی در ش��هرک صنعتی اردکان با‬ ‫حضور تابش‪ ،‬نماینده مردم اردکان در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 333‬پیاپی ‪2306‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1396‬‬ ‫اول جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 18‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫هند به روپیه در ایران‬ ‫سرمایه گذاری می کند‬ ‫یک منبع اگاه هندی اعالم کرد که دولت هند به س��رمایه گذاران‬ ‫ای��ن کش��ور اجازه می ده��د به جای اس��تفاده از دالر و ی��ورو برای‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران‪ ،‬از روپیه اس��تفاده کنند‪ .‬به گزارش مهر به‬ ‫نقل از روزنامه هن��دی الیومینت‪ ،‬یک منبع اگاه درباره تصمیم های‬ ‫اقتصادی دولت هند در زمینه برخی از اقدام های دولت این کشور در‬ ‫راستای تسهیل امور اقتصادی با ایران‪ ،‬گفت‪ :‬هند در حال اجازه دادن‬ ‫به تاجران خود برای سرمایه گذاری در ایران به روپیه است و این یک‬ ‫اقدام بزرگ برای خروج از قوانینی است که به سرمایه گذاران هندی‬ ‫اجازه می دهد که فقط به ارز خارجی در خارج از هند سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬این منبع اگاه گفت‪ :‬تا به حال مجوز س��رمایه گذاری به رویپه‬ ‫برای هندی ها در خارج از این کشور فقط در نپال و بوتان صادر شده‬ ‫اس��ت و اکنون به دلیل یک سری محدودیت هایی که بر ایران اعمال‬ ‫ش��ده‪ ،‬اجازه س��رمایه گذاری در ایران به روپیه به میان امده است و‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران از س��وی تاجران هندی به دالر و یورو کنار‬ ‫گذاشته می شود‪ .‬البته این مقام اگاه در ادامه گفت‪ :‬این مجوز در ماه‬ ‫گذشته میالدی اعطا شده است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬از جمله محوره��ای اصلی پیش رو در مذاکرات‬ ‫حس��ن روحان��ی‪ ،‬رییس جمهوری اس�لامی ایران و نارن��درا مودی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر هند‪ ،‬بح��ث و گفت وگو در حوزه انرژی عنوان ش��ده؛‬ ‫ضمن اینکه گفت وگو درباره توس��عه بن��در چابهار که کریدور اصلی‬ ‫اتصال هند به افغانس��تان به ش��مار می رود هم از جمله مباحث مهم‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مطبوعات‪ :‬بازار شب عید کنترل خواهد شد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از فاصله زیاد کمینه دستمزد و هزینه زندگی در کشور نشان داد‬ ‫بهبود معیشت وظیفه دولتها است‪ ،‬نه کارفرما‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با نزدیک ش��دن به پایان س��ال تعیین حداقل دستمزد‬ ‫ب��ه مهم ترین دغدغه جامعه کارگری تبدیل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هرچند دس��تمزد هر س��ال بر پایه میزان تورم در کش��ور‬ ‫تعیین می شد اما امسال نوسان ‪ ۳۰‬درصدی نرخ ارز به این‬ ‫مسئله دامن زده است‪ .‬گرچه ریشه شکاف هزینه معیشت‬ ‫و دس��تمزد در سال های گذشته اس��ت‪ ،‬با این حال‪ ،‬امروز‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د راهکار کوتاه مدت ب��رای ان وجود‬ ‫ن��دارد زی��را جامعه کارفرمای��ان نیز با وضعی��ت اقتصادی‬ ‫کنون��ی توان پرداخت دس��تمزدهای ب��اال را ندارد و دولت‬ ‫نبای��د پیامده��ای ناکارامدی سیاس��ت های پولی و ضعف‬ ‫اقتصادی را به جامعه کارفرمایان منتقل کند‪.‬‬ ‫هفته جاری در جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان‬ ‫کارگر‪ ،‬کارفرما و دولت هزینه معیشت ماهانه زندگی برای‬ ‫خان��وار با میانگین تعداد ‪ ۳/۳‬نفر بررس��ی می ش��ود تا در‬ ‫نهایت حداقل دستمزد سال ‪ ۹۷‬با تصمیم شورای عالی کار‬ ‫که ریاس��ت ان برعهده علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اس��ت با همراهی اعضای کارگ��ری و کارفرمایی‬ ‫هفته پایانی اسفند اعالم شود‪.‬‬ ‫به تازگی اس��ماعیل ظریفی ازاد‪ ،‬مدی��رکل روابط کار و‬ ‫جبران خدمت وزارت کار با اشاره به سیاست این وزارتخانه‬ ‫برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا معیشت در این باره‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬افزایش حداقل دس��تمزد چند درصد باالتر‬ ‫از ت��ورم راه��کار جبران فاصله حداقل دس��تمزد به هزینه‬ ‫معیش��ت است‪ .‬اگر این راهکار تداوم داشته باشد‪ ،‬می توان‬ ‫شکاف ‪ ۶۷‬درصدی دستمزد تا معیشت نسبت به سال ‪۵۸‬‬ ‫را پوشش داد‪».‬‬ ‫پ��س از اینکه در دوره ای چند س��اله از س��ال ‪ ۹۱‬تا ‪۹۳‬‬ ‫ت��ورم زیادی در اقتصاد تجربه ش��د و قدرت خرید مردم تا‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د کاهش یافت‪ ،‬موضوع تعیین حداقل دس��تمزد‬ ‫مورد توجه کارشناس��ان قرار گرفت‪ .‬امس��ال نیز به واسطه‬ ‫افزایش نرخ ارز که بیش از ‪ ۲۰‬درصد بوده و در زمینه یورو‬ ‫این تورم به ‪ ۳۰‬درصد هم می رسد به صورت طبیعی روی‬ ‫قدرت خرید مردم اثر گذاشته است‪.‬‬ ‫ح��ال از انجا که تورم در کش��ور نزدی��ک به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫است و سال گذشته به تناسب همان نرخ حداقل دستمزد‬ ‫کارگران تعیین ش��د پیش بینی می ش��ود امسال نیز همان‬ ‫روال گذش��ته طی ش��ود در حالی که این ش��اخص تورم‬ ‫نمی تواند مقیاس دقیقی برای تعیین حداقل دستمزد باشد‬ ‫زیرا ش��کاف هزینه معیش��ت و حداقل دس��تمزد در ایران‬ ‫بسیار باالست‪.‬‬ ‫گرچه از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬به بعد حداقل دستمزد ساالنه در‬ ‫مجم��وع ‪ ۲۶‬درص��د بیش از نرخ ت��ورم افزایش پیدا کرده‬ ‫اما به دلیل ش��کاف بی��ش از حد بین دس��تمزد تا هزینه‬ ‫معیش��ت تاثیر چندانی در جبران این ش��کاف دستمزدی‬ ‫وجود نداش��ته و باید این روند در بلندمدت ادامه داش��ته‬ ‫باش��د که تنه��ا راهکار ان بهبود فض��ای اقتصادی و ایجاد‬ ‫رونق در بنگاه های اقتصادی است‪.‬‬ ‫یافته و نوس��انات نرخ ارز نس��بت به چند سال پیش کمتر‬ ‫شده اما مشکالت همچنان باقی است‪ .‬البته با توجه به نرخ‬ ‫تورمی که در کشور حاکم بود‪ ،‬اگر تدبیر دولت نبود برخی‬ ‫از این کارخانه ها تعطیل می شد‪ .‬بنابراین اگر این دستمزد‬ ‫خارج از توان کارفرمایی باش��د‪ ،‬جامعه کارفرمایی نیز حق‬ ‫اعتراض دارد زیرا نباید پیامدهای سیاست های پولی و ارز‪،‬‬ ‫ت��ورم و‪ ...‬به دوش کارفرما انداخته ش��ود‪ .‬بنابراین عواملی‬ ‫که فش��ار اقتص��ادی را افزای��ش می دهد نبای��د به جامعه‬ ‫کارفرما منتقل ش��ود بلکه دولت مس��ئول ان است و باید‬ ‫سیاست های اصالحی را اجرا کند‪.‬‬ ‫یک کارشناس امور کار در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫با تاکید بر اینکه ماده ‪ ۴۱‬قانون کار دو مسئله برای تعیین‬ ‫حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار مد نظر قرار داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نخست اینکه هر سال مطابق نرخ تورم‬ ‫که مراجع ذی صالح اعالم می کنند و عامل دوم بدون توجه‬ ‫به شرایط کاری‪ ،‬دستمزد فرد باید بتواند زندگی عزتمندان ه‬ ‫برای او فراهم کند و بر مبنای ان حداقل دس��تمزد تعیین‬ ‫ش��ود‪ .‬به طور تقریبی در بیشتر سال های گذشته دستمزد‬ ‫متناسب با نرخ تورم تعیین شده به جز در دوران سازندگی‬ ‫که تغییرات س��اختاری در کش��ور تجربه کردیم اما امروز‬ ‫خواس��ته جامعه کارگری کاهش فاصله خط فقر و حداقل‬ ‫دس��تمزد اس��ت‪ .‬به طور قط��ع جامعه کارگری خواس��ته‬ ‫درس��تی دارد که باید متناسب با خط فقر دستمزد بگیرد‬ ‫اما باید تنگناها را نیز درنظر بگیریم که در ش��رایط کنونی‪،‬‬ ‫جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی ما توان این پرداخت ها‬ ‫را ندارد‪ .‬گرچه تورم نس��بت به س��ال های گذشته کاهش‬ ‫محسن ایزدخواه با اشاره به اینکه اگر سیاست های دولت‬ ‫حمایت از تولید ملی باشد می تواند رونق اشتغال و اقتصاد‬ ‫را به همراه داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬امروز اگر صحبت از این‬ ‫ش��ده که پیش از این س��االنه ‪ ۲۵‬میلیارد دالر قاچاق وارد‬ ‫کشور می ش��د که به ازای هر یک میلیارد دالر کاالیی که‬ ‫امکان س��اخت ان در ایران وجود داش��ته باشد ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ش��غل در کشور از دس��ت می رود از اس��یب سیاست ها و‬ ‫اقدام های مس��ئوالن اگاه می ش��ویم‪ .‬براساس اطالعات به‬ ‫ دس��ت امده‪ ،‬فقط در ته��ران به دلیل واردات پوش��اک و‬ ‫کفش از چین ‪ ۵۰۰‬هزار ش��غل در این شهر از دست رفته‬ ‫است‪ .‬بنابراین دولت باید با نگاه نظام مند رونق اقتصادی در‬ ‫کشور ایجاد کند تا باعث شود نیاز به افزایش اشتغالزایی در‬ ‫جامعه کارفرمایی بیشتر شود‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاهی به دیگر مش��کالتی ک��ه در تعیین حداقل‬ ‫دس��تمزد مناس��ب در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر تش��کل های صنف��ی مطابق اس��تانداردهای‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬فاکتور تعیین دستمزد‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی‪ :‬سیاست های اشتغالی و حمایت از‬ ‫اقشار کارگر باید با توجه به معیشت افراد باشد زیرا در تمام‬ ‫مناطق کشور هزینه ها یکسان نیست‬ ‫محسن ایزدخواه‪ :‬اگر وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫‪ ۴‬سال گذشته با اجرای قانون ساختار جامع رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی فاصله طبقاتی را کاهش می داد‪ ،‬شرایط بهتر می شد‬ ‫‹ ‹عوامل افزایش فاصله دستمزد و معیشت‬ ‫س��ازمان بین المللی کار نداریم که ه��م مقبول و محبوب‬ ‫باش��د و هم ق��درت چانه زن��ی در مقابل دول��ت و جامعه‬ ‫کارفرمایی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اجرای قانون س�اختار جامع رفاه و‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫ایزدخواه با نگاه به عواملی که ش��کاف دستمزد و هزینه‬ ‫معیش��ت را در ایران افزایش داده اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫دوران جن��گ جامعه کارگری در خط مق��دم جبهه بود و‬ ‫درک درس��تی از ش��رایط داش��ت به همین دلیل خواهان‬ ‫افزای��ش حقوق نبود‪ .‬در دوران س��ازندگی نیز همین روال‬ ‫ادامه داش��ت و با وج��ود تورم های نزدیک ب��ه ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫میزان افزایش دس��تمزد به این اندازه نبود و ش��کاف بین‬ ‫دس��تمزد و معیشت بیشتر شد‪ .‬حال اگر وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی در ‪ ۴‬س��ال گذشته با اجرای قانون ساختار‬ ‫جام��ع رف��اه و تامین اجتماع��ی که در دول��ت اصالحات‬ ‫تصویب شده بود برای کاهش فاصله طبقاتی اقدام می کرد‪،‬‬ ‫ش��رایط بهتر می شد‪ .‬براساس این قانون‪ ،‬افراد در الیه های‬ ‫مختلف ق��رار می گیرند‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬در الی��ه یک؛ افراد‬ ‫بیکار قرار می گیرند و متناس��ب با ان حمایت ها و خدمات‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬در الی��ه دو؛ افراد با حقوق کمتر از خط‬ ‫فقر قرار دارند که مزایایی برای انها در نظر گرفته می ش��ود‬ ‫و در الیه ه��ای بعدی نیز می توان ش��کل هایی از حمایت یا‬ ‫خدمات را دراختیار اف��راد نیازمند قرار داد‪ .‬بنابراین امروز‬ ‫وزارت کار می توان��د الیحه ای برای اجرای این قانون‪ ،‬اماده‬ ‫و ش��رایط اجرای ان را مهیا کند؛ هرچند ادغام وزارت کار‬ ‫و رفاه مش��کالتی به وج��ود اورد‪ .‬ای��ن وزارتخانه رویکرد‬ ‫اجتماعی و اقتصادی دارد و مس��ئول ان باید به هر دو بعد‬ ‫تسلط داشته باشد که در گفت وگو با رییس جمهوری بتواند‬ ‫در تدوین سیاس��ت های اقتصادی و اجتماعی کشور نقش‬ ‫موثری ایفا کند‪ .‬درحال حاضر این قابلیت در وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش حمایت از اقشار کم درامد‬ ‫یک نماین��ده مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با نگاه به افزای��ش فاصله طبقاتی در‬ ‫جامعه بر اصالح ساختارهای اقتصادی و در نظر گرفتن ان‬ ‫در تعیین حداقل دستمزد گفت‪ :‬اکنون مشکالت اقتصادی‬ ‫زیادی در کش��ور وجود دارد که به طور مس��تقیم زندگی‬ ‫مردم را تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید ضمن‬ ‫اینکه برنامه ای برای بهبود وضعیت اقتصادی در نظر گرفته‬ ‫شود سیاس��ت های جداگانه ای برای کاهش فاصله طبقاتی‬ ‫در جامعه تدوین شود‪.‬‬ ‫ح��ال با توجه به کمبود نقدینگی در کش��ور‪ ،‬دولت باید‬ ‫ب��ا اجرای هدفمندی یارانه ها مش��کالتی که در بخش های‬ ‫دستمزدی هست را از طریق پرداخت های یارانه ای اصالح‬ ‫کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اجرای درس��ت ح��ذف افراد مرفه از‬ ‫دریافت یارانه و پرداخت یارانه به تولید می تواند بر اشتغال‬ ‫و رونق اقتصادی اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫س��ید ناصر موس��وی الرگانی با تاکید ب��ر اینکه وضعیت‬ ‫اشتغال و قدرت خرید مردم در تمام کشور یکسان نیست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سیاس��ت های اشتغالی و حمایت از اقشار کارگر باید‬ ‫با توجه به معیش��ت افراد باشد زیرا در تمام مناطق کشور‬ ‫هزینه ها یکس��ان نیس��ت و اعمال ی��ک روش می تواند در‬ ‫برخی مناطق به فاصله هزینه معیش��ت و دس��تمزد دامن‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» روز گذش��ته نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با ‪ ۱۲۳‬رای مخال��ف‪ ۸۱ ،‬رای‬ ‫موافق و ‪ ۵‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۰۹‬رای نماینده حاضر‬ ‫با پیش��نهاد یکی از نمایندگان برای تعیین سقف ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی برای یارانه نق��دی مخالفت کردند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د مجلس تصمیم ج��دی برای کاهش‬ ‫یارانه بگیران برای حمایت از اقشار کم درامد دارد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ایا در هر شرایطی باید قیمت ها را اصالح کرد؟‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫به�روز هادی زن�وز‪ /‬اقتص�اددان و اس�تاد‬ ‫دانش�گاه‪ :‬دو منبع بسیار مهم در اقتصاد به شدت‬ ‫تلف می ش��ود؛ اب و انرژی‪ .‬هر دوی اینها به لحاظ‬ ‫قیمت گذاری در کشور ما اشکال دارد‪ .‬وقتی مالکیت‬ ‫منابع طبیعی منشا باشد‪ ،‬بحث «سواری مجانی» که‬ ‫اصطالح اقتصاددانان است پیش می اید که هر کسی‬ ‫می خواهد بیشترین استفاده را کند‪ .‬وقتی اب ارزان‬ ‫است‪ ،‬هر کسی می خواهد از اب با بازده خیلی پایین‬ ‫بیشترین بهره را ببرد‪.‬‬ ‫اماره��ا نش��ان می ده��د ‪ ۹۵‬درص��د مصرف اب‬ ‫کشور در بخش کش��اورزی است و بازده ابیاری در‬ ‫کشور خش��کی مثل ایران که بارندگی ان یک سوم‬ ‫جهان اس��ت‪ ۳۵ ،‬درصد اس��ت‪ ۳۸۰.‬دش��ت ایران‬ ‫امروز بحرانی اس��ت و منابع زیرزمینی اب فروکش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ناس��ا پیش بینی کرده که در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اینده ‪ ۱۰‬درصد به خشکس��الی ایران افزوده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مناطق��ی از ای��ران لم ی��زرع و غیرقابل س��کونت‬ ‫خواهند بود اما برای رف��ع این بحران ها هیچ کاری‬ ‫نمی کنیم‪ .‬دریاچه ارومیه خشکیده است و بسیاری‬ ‫از دریاچه ه��ا و ابگیرها و تاالب ه��ا از بین رفته اند‪.‬‬ ‫اب ها شور می شود و کیفیت ان از دست می رود‪.‬‬ ‫در خوزس��تان ک��ه بزرگترین منابع ابی کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در رودخانه کرخه سد زده ایم‬ ‫که زیر ان کوه نمک اس��ت و اب ان تلخ‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اب ش��یرین را باز کردیم تا‬ ‫مزارع ش��ور را بشوییم‪ ،‬رودخانه کارون را‬ ‫از بین بردیم و از حیز انتفاع خارج کردیم‬ ‫و بخش زیادی از زمین های خوزستان را‬ ‫به ش��وره زار تبدیل کرده ایم‪ .‬سوءمدیریت‬ ‫در مناب��ع اب ناش��ی از ابه��ام در حق��وق مالکیت‬ ‫اب و قیمت گذاری نادرس��ت مناب��ع ان و مدیریت‬ ‫غیر اصولی و غیر سالم وزارت نیرو و وزارت کشاورزی‬ ‫بر کل این منابع است‪ .‬با مقدار زیادی سرمایه گذاری‬ ‫س��د س��اخته ایم‪ ،‬کانال های درجه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬را افتتاح‬ ‫نکردیم و اب را سر مزرعه نبردیم‪.‬‬ ‫در مواردی هم که اب را س��ر مزرعه برده ایم‪ ،‬به‬ ‫تلف کردن اب انجامیده اس��ت‪ .‬در بخش انرژی هم‬ ‫شدت مصرف بس��یار زیاد و تلفات انرژی باال است‪.‬‬ ‫در اینجا دو بحث مطرح اس��ت؛ فن��اوری و قیمت‪.‬‬ ‫البته می توان اس��تدالل کرد ک��ه بین این دو رابطه‬ ‫وج��ود دارد؛ بدی��ن ص��ورت که اگر ن��رخ را اصالح‬ ‫کنیم‪ ،‬فناوری نیز اصالح خواهد شد ولی مسئله این‬ ‫اس��ت که در کوتاه مدت به ص��رف افزایش قیمت ها‬ ‫نمی توانیم مصرف را کنترل کنیم‪ .‬علت این اس��ت‬ ‫که گزینه های فناوری وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در بح��ث هدفمندس��ازی‬ ‫راه حل های��ی وج��ود دارد ک��ه ب��ه نظرم‬ ‫راه حل های قیمت��ی و غیرقیمتی در کنار‬ ‫هم باید قرار گی��رد‪ .‬بنابراین باید در کنار‬ ‫افزای��ش قیمت ها‪ ،‬نظم نهادی و چارچوب‬ ‫قانونی ب��رای تخلف ها تعبیه ش��ود‪ .‬هیچ‬ ‫کس منک��ر این نیس��ت که نرخ نس��بی‬ ‫حامل های انرژی باید تغیی��ر یابد و یکی از راه های‬ ‫کلی��دی کاهش مصرف و جلوگیری از اتالف انرژی‪،‬‬ ‫اصالح نرخ هاس��ت‪ .‬نکته ای ک��ه در این میان وجود‬ ‫دارد اینکه تدریجی باش��د یا دفعی؟ به همه کمک‬ ‫کنی��م یا به عده ای؟ نکته بع��دی که دارای اهمیت‬ ‫اس��ت اینکه ایا در هر شرایطی باید اصالح قیمت ها‬ ‫را اعمال کرد؟ در دور نخس��ت نیز که بحث اصالح‬ ‫قیمت ها ب��ود‪ ،‬گفتیم در ش��رایط بی ثباتی اقتصاد‬ ‫کالن که به تولید ش��وک منف��ی وارد می کند و در‬ ‫مقابل‪ ،‬در درازمدت چون نمی توانیم تورم را کنترل‬ ‫کنیم و تورم داخلی بیش از تورم بین المللی اس��ت‪،‬‬ ‫باع��ث تنزل ارزش پول داخلی می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫فاصل��ه قیمت های داخلی و مرزی افزایش می یابد و‬ ‫عمل انجام شده خنثی می شود و مصیبت ها به لحاظ‬ ‫اقتصاد کالن باقی می ماند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خبر انالین‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!