روزنامه گسترش صنعت شماره 334 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 334

روزنامه گسترش صنعت شماره 334

روزنامه گسترش صنعت شماره 334

‫سال بیست و نهم‬ ‫بزرگ شدن شرکت ها قدرت رقابتی ما را باال می برد‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو گفت‪ :‬با ایجاد فضای ارام و امیدبخش��ی در فضای جامعه و هدایت و‬ ‫رهبری درس��ت می توان توس��عه و بهره وری را در کشور افزایش داد‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همایش بیس��تمین س��ال رتبه بندی ‪۱۰۰‬ش��رکت برتر کش��ور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��رکت های برتر ایرانی در مقایس��ه با ش��رکت های جهانی بسیار کوچک هستند؛‬ ‫سرمایه نخستین شرکت ما ‪ 7/8‬میلیارد دالر بوده و این در حالی است که بزرگترین شرکت جهان‬ ‫س��رمایه ای بیش از ‪۴۰۰‬میلیارد دالر را به خود اختصاص داده اس��ت در حالی که ‪۸۵‬هزار واحد‬ ‫صنعتی داریم که حدود ‪۲‬هزار واحد ان از لحاظ ابعاد و تعاریف بزرگ هستند و برای رقابتی عمل‬ ‫پیاپی ‪ 2307‬دوره جدید شماره ‪334‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫کردن و افزایش توان صادرات باید شرکت های کوچک ادغام شوند تا بتوانند در فضای بین المللی‬ ‫خود را حفظ کنند‪ .‬امارها حاکی از این است که ‪۶۲‬درصد واحدها در شهرک های صنعتی فعال‬ ‫هستند و حدود ‪۱۴‬هزار تقاضای سرمایه گذاری نیز در ‪۱۰‬ماه گذشته وجود داشته که نشان دهنده‬ ‫عزم بخش خصوصی برای توس��عه اس��ت‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو تصریح کرد‪ :‬ایجاد فضای ارام‬ ‫و امیدواری به توس��عه در بهره وری ما کمک می کند و این فضا به دس��ت ما به عنوان مدیران حل‬ ‫می ش��ود‪ .‬درصددیم س��ال اینده بخش خصوصی را به طور ویژه مورد ارزیابی قرار دهیم تا کمک‬ ‫بیشتری به رشد و توسعه این بخش از سرمایه گذاری کشور کنیم‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن‪1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 19‬فوریه ‪2018‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫همکاری بخش خصوصی برای‬ ‫تدوین استراتژی توسعه صنایع‬ ‫با توجه به پیشنهاد جایگزینی نرخ های ترجیحی با معافیت های مالیات ارزش افزوده مطرح شد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نرخ مالیات ارزش افزوده‬ ‫چالش اصلی نیست‬ ‫در راس��تای تاکیدات رهب��ر معظم انقالب به اج��رای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی به منظور توسعه و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی‬ ‫تفاهمنامه همکاری مش��ترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران ش��نبه ش��ب امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه در حاش��یه پانزدهمین جش��نواره «تولید ملی؛ افتخار‬ ‫مل��ی» بین صادق نجفی مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ید‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امضا شد‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک بین س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در‬ ‫‪ ۶‬ماده با محوریت تدوین اس��تراتژی توس��عه صنایع کوچک کشور‬ ‫و نهادهای پش��تیبان انها‪ ،‬ارتقای به��ره وری این صنایع و همچنین‬ ‫کاهش هزینه های معامالتی از طریق بهبود فضای کسب وکار کشور‬ ‫تهیه و توافق ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس این تفاهمنام��ه‪ ،‬دو مجموعه‬ ‫یادش��ده در زمینه افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی ها‬ ‫و تصمیم گیری های مربوط به صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬س��اماندهی بنگاه های کوچک و متوس��ط صنعتی و نهادهای‬ ‫پش��تیبان انها در قال��ب خوش��ه های صنعتی و همچنی��ن تدوین‬ ‫سیاس��ت های حمایت��ی و مش��وق های مربوط ب��ه صنایع کوچک و‬ ‫نهادهای پشتیبان همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫به موجب این تفاهمنامه‪ ،‬طرف ها نس��بت به ایجاد ارتباط پیوسته‬ ‫و فعال فرهنگی‪ ،‬اطالعات��ی و علمی متقابل و همچنین ایجاد بانک‬ ‫اطالعاتی از سیاس��ت های حمایتی کش��ورهای صنعت��ی از صنایع‬ ‫کوچک اقدام خواهند کرد‪ .‬صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ارتب��اط با بازار و بازاریابی را حلقه گمش��ده اش��تغالزایی‬ ‫دانست که تولید را به بخش مصرف وصل می کند‪.‬‬ ‫نجفی در حاش��یه امضای این تفاهمنامه همکاری مش��ترک بین‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ایران اظهار ک��رد‪ :‬ایران از ب��ازار بزرگی برخوردار‬ ‫است و می توانیم از ظرفیت کامل مردم برای توسعه صنایع استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ 2 1396‬جمادی الثانی ‪ 19 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 334‬پیاپی ‪2307‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طرح تقویت تولید ملی‬ ‫با ایجاد منافع برای خریداران‬ ‫خبر‬ ‫افزایش پلکانی مستمری‬ ‫تبعیض امیز است‬ ‫ی��ک فع��ال صنف��ی کارگ��ران‬ ‫بازنشس��ته گفت‪ :‬نهاده��ای صنفی‬ ‫کارگران بازنشسته به اندازه مسئوالن‬ ‫دولتی در جریان همه امور نیس��تند‬ ‫اما درباره وضعیت مس��تمری بگیران‬ ‫سازمان تامین اجتماعی انقدر اطالع‬ ‫داریم ک��ه به جرات بگوییم‪ ،‬بیش��تر‬ ‫خانواده های مس��تمری بگیر با مش��کل جدی مال��ی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬علی اصغر بیات‪ ،‬رییس کانون عالی بازنشس��تگان‬ ‫تامین اجتماعی در گفت وگو با ایلنا گفت‪ :‬نمی دانم گفته های‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره بهتر بودن ش��رایط‬ ‫بازنشس��تگان تامین اجتماعی در مقایس��ه با بازنشس��تگان‬ ‫کش��وری و لش��گری چقدر درست اس��ت اما مطمئن هستم‬ ‫که بیش��تر کارگران بازنشسته حداقل مس��تمری را دریافت‬ ‫می کنن��د‪ .‬این فعال صنف کارگران بازنشس��ته با بیان اینکه‬ ‫حتی مسئوالن دولتی س��ازمان تامین اجتماعی اذعان دارند‬ ‫که بیش��تر کارگ��ران بازنشس��ته در زمره مس��تمری بگیران‬ ‫حداقل بگی��ر ق��رار دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬نهادهای صنف��ی کارگران‬ ‫بازنشس��ته به اندازه مس��ئوالن دولتی در جری��ان همه امور‬ ‫نیس��تند اما درباره وضعیت مس��تمری بگیران سازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی انق��در اطالع داری��م که به جرات بگوییم بیش��تر‬ ‫خانواده های مس��تمری بگیر با مش��کل جدی مال��ی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬وی اینکه ش��خص وزی��ر کار گفت ه اس��ت‪ ،‬به طور‬ ‫معم��ول حداقلی ک��ه به تامی��ن اجتماعی اضاف��ه می کنیم‬ ‫بیش��تر از بازنشستگان کشوری اس��ت برای مان تازگی دارد‬ ‫زیرا خبر داریم از طرف دولت و مجلس برای همسان س��ازی‬ ‫مس��تمری های بازنشستگان کشوری مشکلی بابت اختصاص‬ ‫ف بودجه معتبر وجود ندارد‪ .‬بیات به طور مشخص‬ ‫یافتن ردی ‬ ‫درباره برنامه هایی که دولت برای افزایش پلکانی مس��تمری‬ ‫کارگ��ران بازنشس��ته دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزای��ش پلکان��ی یعنی‬ ‫مس��تمری های حداقل بگیران بیش��ترین افزایش و مستمری‬ ‫حداکثربگیران کمترین افزایش ریالی را پشت سر بگذارد‪ ،‬در‬ ‫همین راس��تا بررس��ی های کمیته فنی کانون عالی کارگران‬ ‫بازنشسته نش��ان می دهد که این ش��یوه افزایش مستمری‪،‬‬ ‫گس��ترش بی عدالتی در میان بازنشس��تگان تامین اجتماعی‬ ‫را دامن خواهد زد‪ .‬این مقام صنفی افزود‪ :‬درس��ت اس��ت که‬ ‫بیشتر بازنشس��تگان تامین اجتماعی در زمره حداقل بگیران‬ ‫هس��تند و افزایش حداکثری به نفع انهاست اما دلیلی وجود‬ ‫ندارد که معدود بازنشستگانی که مبالغ مستمری انها باالست‬ ‫از کمترین میزان افزایش برخوردار شوند‪.‬‬ ‫محمود شکری‬ ‫امیدوارم الیحه نحوه‬ ‫استفاده‪ ،‬نگهداری‬ ‫و نظارت بر پایانه‬ ‫فروشگاهی بعد از‬ ‫بررسی الیحه بودجه‪،‬‬ ‫در صحن علنی مجلس‬ ‫وارسی شود و به‬ ‫سرانجام برسد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درحال حاض��ر بازاره��ای‬ ‫بزرگ کش��ور به انبار کاالهای‬ ‫خارج��ی و فروش��ندگان نیز‬ ‫به بازاری��اب کاالهای خارجی‬ ‫تبدی��ل ش��ده اند‪ .‬مهم تری��ن‬ ‫ضع��ف کاالی داخل��ی ب��رای‬ ‫تصاحب بازار‪ ،‬برند سازی است‬ ‫مصطفی حسنی‬ ‫و این امر هنوز از نظر فرهنگی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫در کش��ور شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫و تجارت‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬در ایام نوروز‬ ‫شخصیتی به نام «عمو نوروز»‬ ‫در فرهن��گ ایرانی وج��ود دارد که امروز بر س��ر چهارراه ها‬ ‫می ایس��تد و با ظاه��ری مندرس ‪ ،‬گدای��ی می کند اما همین‬ ‫کاراکتر در خارج از کش��ور به اس��م بابانوئ��ل وجود دارد که‬ ‫به قهرمان تبدیل ش��ده‪ ،‬در تمام کتاب ها از او یاد ش��ده و به‬ ‫کودکان هدیه می دهد‪ .‬عروس��ک همین شخصیت میلیون ها‬ ‫دالر به فروش می رس��د‪ .‬این مثال به خوبی تفاوت برند سازی‬ ‫را دو فرهنگ نش��ان می دهد‪ .‬از ‪ ۴‬سال گذشته ایده کمپین‬ ‫«اری به تولید ملی» ش��کل گرفته است و همکاری هایی نیز‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��ده اما با توجه به‬ ‫تاکید اقای ش��ریعتمداری مبنی بر برند سازی این موضوع به‬ ‫شکل جدی تری پیگیری می شود و یک طرح پیشنهادی برای‬ ‫تشویق مردم به خرید کاالی ایرانی در دست تهیه است‪ .‬برای‬ ‫حمایت از تولید ملی باید با ایجاد منافع برای خریداران کاالی‬ ‫داخل��ی ظرفیت بازار ایجاد کنیم‪ .‬درحال حاضر اگر نگاهی به‬ ‫صنعت گردشگری داشته باشیم سفر در سبد خانوار کمرنگ‬ ‫ش��ده و هتل های شهرهایی همچون کیش و مشهد در نیمی‬ ‫از س��ال خالی است‪ .‬اگر شبکه خرید در کشور را به کاالهای‬ ‫کددار داخل��ی متصل کنیم‪ ،‬هر فرد ب��ا خرید کاال اطالعات‬ ‫محصول و مشخصات فرد خود را ثبت می کند و به ازای برای‬ ‫مثال‪ ،‬هر هزار تومان‪ ،‬یک امتیاز به ان فرد تعلق می گیرد‪ .‬با‬ ‫جمع اوری این امتیاز ها که با اس��تفاده از خرید کاالی داخلی‬ ‫به دست امده می توان تخفیف های ‪ ۵0‬درصدی برای استفاده‬ ‫از هتل های مش��هد و کیش در فصل زمس��تان به افراد هدیه‬ ‫داد‪ .‬تامی��ن منافع برای خریدار کاالی داخلی در این ش��بکه‬ ‫نتیجه های درخشانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۵0‬هزار جوان در س��ازمان های مردم نهاد‬ ‫فعال هستند‪ .‬اگر به این افراد یک کد اعطا شود می توان انها‬ ‫را ب��ه بازاریاب های محصوالت داخل��ی تبدیل کرد‪ .‬اگر طرح‬ ‫«اری به تولید ملی» با حمایت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اجرا ش��ود عالوه بر اش��تغالزایی‪ ،‬شاهد درخش��ش برند های‬ ‫داخلی خواهیم بود‪.‬‬ ‫با توجه به پیشنهاد جایگزینی نرخ های ترجیحی با معافیت های مالیات ارزش افزوده مطرح شد‬ ‫نرخ مالیات ارزش افزوده چالش اصلی نیست‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اجرای ناقص و نادرس��ت یک قانون گاهی اسیب های‬ ‫بیشتری نسبت به اجرا نش��دن ان به ساختار اقتصادی‬ ‫وارد می کند‪ .‬قانون مالیات ارزش افزوده که از س��ال ‪۸۷‬‬ ‫در کش��ور به اجرا درامد به دلیل زیرس��اخت نامناسب‬ ‫در مس��یری اش��تباه قرار گرفت و با گذش��ت نزدیک به‬ ‫ی��ک دهه این گ��ره در س��اختار مالیاتی و بدن��ه تولید‬ ‫هنوز باز نش��ده و چگونگی اجرای ان مورد بحث اس��ت‪.‬‬ ‫به تازگ��ی معاونت اقتص��ادی وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی در گزارشی پیشنهاد جایگزین کردن تعرفه های‬ ‫ترجیح��ی با معافیت مالیاتی ای��ن قانون را مطرح کرده‬ ‫است‪ .‬براس��اس قانون برنامه پنجم توسعه‪ ،‬نرخ مالیات‬ ‫ارزش افزوده باید ساالنه معادل یک واحد درصد افزایش‬ ‫می یافت‪ .‬از این رو‪ ،‬مالیات ارزش افزوده که در س��ال ‪۸۷‬‬ ‫دارای ن��رخ ‪ ۳‬درصد(ش��امل ‪ ۱/۵‬درص��د مالیات و ‪۱/۵‬‬ ‫درصد عوارض) بود‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۴‬با احتساب یک درصد‬ ‫مالیات س�لامت به ‪ ۹‬درصد(ش��امل ‪ ۵‬درص��د مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده‪ ،‬ی��ک درصد مالیات س�لامت و ‪ ۳‬درصد‬ ‫عوارض ش��هرداری) رس��ید و تاکنون بدون تغییر بوده‬ ‫است‪ .‬نحوه اجرای این قانون و نرخ ان همواره مورد بحث‬ ‫صنعتگران و کارشناسان مالیاتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کاالهایی معاف است؟‬ ‫براس��اس م��اده ‪ ۱۲‬قان��ون مالی��ات ارزش اف��زوده‪،‬‬ ‫محص��والت کش��اورزی فراوری نش��ده‪ ،‬دام و طی��ور‬ ‫زن��ده‪ ،‬ابزی��ان‪ ،‬زنبور عس��ل و نوغان‪ ،‬انواع کود‪ ،‬س��م‪،‬‬ ‫ب��ذر و نه��ال؛ ارد نانوای��ی‪ ،‬نان‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬قند‪ ،‬ش��کر‪،‬‬ ‫برنج‪ ،‬حبوبات و س��ویا‪ ،‬ش��یر‪ ،‬پنیر‪ ،‬روغن نباتی و ش��یر‬ ‫خش��ک مخصوص تغذیه کودکان؛ کت��اب‪ ،‬مطبوعات‪،‬‬ ‫دفات��ر تحریر و ان��واع کاغذ چاپ‪ ،‬تحری��ر و مطبوعات؛‬ ‫کاالهایی که همراه مس��افر و برای اس��تفاده شخصی تا‬ ‫می��زان معافیت مقرر طبق مقررات ص��ادرات و واردات‬ ‫وارد کشور می شود(مازاد بر ان طبق مقررات این قانون‬ ‫مش��مول مالیات خواه��د بود) ام��وال غیر منقول؛ انواع‬ ‫دارو‪ ،‬ل��وازم مصرفی درمانی‪ ،‬خدمات درمانی (انس��انی‪،‬‬ ‫حیوان��ی و گیاه��ی) و خدمات توانبخش��ی و حمایتی؛‬ ‫خدمات مش��مول مالیات بر درامد حقوق موضوع قانون‬ ‫مالیات های مستقیم‪ ،‬خدمات بانکی و اعتباری بانک ها‪،‬‬ ‫موسس��ه ها و تعاونی ه��ای اعتب��اری و صندوق ه��ای‬ ‫قرض الحس��نه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق‬ ‫به��ادار و کاال در بورس ها و بازارهای خ��ارج از بورس از‬ ‫مالیات ارزش افزوده معاف است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تعیین نرخ های ترجیحی‬ ‫ب��ه تازگی معاونت اقتص��ادی وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی گزارشی منتشر کرده که در ان پیشنهاد جایگزین‬ ‫کردن نرخ های ترجیحی با معافیت های مالیاتی مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬برمبنای این گزارش‪« ،‬در ایران به منظور‬ ‫دس��تیابی به اه��داف حمایتی‪ ،‬تنه��ا روش معافیت در‬ ‫پیش گرفته ش��ده ک��ه این روش نه تنه��ا بخش بزرگی‬ ‫از درامده��ای دول��ت را از بین می برد‪ ،‬بلکه دسترس��ی‬ ‫ب��ه اطالعات مودیان و موضوع ش��فافیت درامدی را نیز‬ ‫در بخ��ش بزرگ��ی از درامدهای دول��ت از بین می برد و‬ ‫دسترس��ی ب��ه اطالعات مودی��ان و موضوع ش��فافیت‬ ‫درامدی را نیز خدشه دار می کند‪ .‬بنابراین برای افزایش‬ ‫کارامدی مالیات ارزش افزوده در ایران‪ ،‬حمایت موثرتر‬ ‫از فعالیت ه��ای م��ورد نظر و افزایش ش��فافیت در نظام‬ ‫اقتصادی‪ ،‬توصیه می ش��ود نرخ های ترجیحی جایگزین‬ ‫معافیت های مالیاتی ش��ود‪ ».‬معاونت اقتصادی وزارت‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در توجیه پیش��نهاد خود به‬ ‫سیاوش غیبی پور‪ :‬برای اجرای این امر به سامانه ای‬ ‫جامع نیاز است که به صراحت کاالها را در سطوح مختلف‬ ‫طبقه بندی کند‪ .‬این صراحت نیز باید دوسویه باشد‬ ‫علی موحد‪ :‬اکنون مشکل صنایع نرخ مالیات‬ ‫ارزش افزوده نیست بلکه نحوه اجرای ان است‬ ‫نرخ های مالیات ارزش افزوده کش��ورهای مختلف اشاره‬ ‫و نرخ ایران را کمتر از استاندارد جهانی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ مالیات ارزش افزوده در جهان‬ ‫متوس��ط نرخ اس��تاندارد مالی��ات ارزش اف��زوده در‬ ‫کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمان معرفی حدود ‪۱۶‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬در ‪ ۲۱‬درصد از کشورهای نام برده(‪۶‬‬ ‫کشور از ‪ ۲۸‬کش��ور) بیش از ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬در ‪ ۳۹‬درصد از‬ ‫انها (‪ ۱۱‬کشور از ‪ ۲۸‬کشور) بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬در ‪۱۸‬‬ ‫درصد کش��ورهای عضو بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد و در س��ایر‬ ‫نرخ های ‪ ۱۰‬و کمتر از ‪ ۱۰‬درصد بوده است) که این نرخ‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به ‪ ۲۱/۳‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ کمتر از استاندارد حمایتی‬ ‫در اتحادیه اروپا حداقل نرخ کمتر از استاندارد مالیات‬ ‫ارزش افزوده در س��طح ‪ ۵‬درصد و نرخ های بسیار کمتر‬ ‫از اس��تاندارد در بازه ‪ ۲ /۱-۴ /8‬درصد وضع ش��ده است‪.‬‬ ‫این نرخ ها می تواند س��اختار چندگانه هم داش��ته باشد‬ ‫که اس��تفاده از ان در س��ال گذش��ته میالدی نسبت به‬ ‫اغاز اجرا مقبولیت بیش��تری یافته اس��ت (‪ ۱۷‬کشور با‬ ‫س��اختار دو نرخی و ‪ ۳‬کش��ور با ساختار س��ه نرخی)‪ .‬با‬ ‫این ح��ال در ایران نرخ های کمتر از اس��تاندارد تاکنون‬ ‫تعریف نشده و فقط به تازگی در قالب الیحه اصالح قانون‬ ‫مالیات ارزش افزوده برای طال (‪ ۳‬درصد) پیشنهاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز دانمارک‪،‬‬ ‫اس��تفاده از نرخ های کمتر از اس��تاندارد با اهدافی مانند‬ ‫حمای��ت از مصرف برخی کااله��ا و خدمات رواج دارد و‬ ‫در کش��ورهایی مانند بلژیک‪ ،‬یونان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬کرواسی‪،‬‬ ‫ایرلند‪ ،‬رومانی‪ ،‬س��وئد‪ ،‬فنالن��د و‪ ...‬در این مورد چندین‬ ‫نرخ وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدگاه های مختلف در نحوه تنظیم نرخ‬ ‫مالیات‬ ‫ن��رخ مالیات ارزش اف��زوده یک��ی از مولفه های مهم‬ ‫تدوی��ن و اجرای نظ��ام مالیات ارزش افزوده اس��ت که‬ ‫دیدگاه های متفاوتی نس��بت به ان وج��ود دارد‪ .‬در این‬ ‫زمینه در حالی که برخ��ی از صاحب نظران اقتصادی بر‬ ‫اعم��ال نرخ واحد ب��ه جهت برخی مزای��ای ان از جمله‬ ‫س��ادگی و سهولت رسیدگی و محاس��بات‪ ،‬هزینه های‬ ‫کمتر اجرایی و مقبولیت راحت تر از س��وی مردم‪ ،‬تاکید‬ ‫دارند‪ ،‬برخی دیگر از نظریه پ��ردازان با تاکید بر خصلت‬ ‫تنازلی این مالیات در راس��تای اه��داف عدالت مالیاتی‪،‬‬ ‫اعم��ال مالی��ات ارزش اف��زوده چند نرخ��ی را توصیه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه اجرا در ایران متفاوت از دنیا‬ ‫در نظام مالیات ارزش اف��زوده امکان برقراری نرخ در‬ ‫قالب نرخ اس��تاندارد مالیات ارزش افزوده‪ ،‬نرخ کمتر از‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬نرخ های بسیار کمتر از استاندارد و نرخ های‬ ‫باالت��ر از اس��تاندارد وج��ود دارد اما انچ��ه وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی در ارائه این پیش��نهاد به ان دقت‬ ‫نکرده شیوه فعلی اجرای این قانون در کشور است که به‬ ‫ش��دت مورد اعتراض تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬مالیات ارزش افزوده بر اساس دریافت مالیات از‬ ‫مصرف کننده تعریف ش��ده اما با گذشت نزدیک به یک‬ ‫ده��ه از اجرای ای��ن قانون هنوز مالی��ات از تولیدکننده‬ ‫گرفته می شود‪ .‬مهم ترین دلیل ان هم ضعف زیر ساخت‬ ‫و نبود امکان رصد اطالعات خرید در فروشگاه هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹بدترین شکل اجرای قانون‬ ‫عل��ی موحد‪ ،‬عضو اتاق بازرگان��ی ایران در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با اش��اره به نحوه اجرای این قانون‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬قانون مالیات ارزش افزوده یا به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬قانون دریافت مالیات از مصرف کننده تاکنون در‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬کش��ور اجرا ش��ده که بازخورد ان حتی در‬ ‫کش��ورهایی که امار قاچاق در انها باالست بسیار مثبت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬دلیل این موفقیت نیز فراهم کردن سازوکار‬ ‫الزم پیش از اجراس��ت اما متاس��فانه این قانون کارامد‬ ‫در ای��ران به بدترین ش��کل ممکن در حال اجراس��ت و‬ ‫مش��کالت بس��یاری را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه این قانون دو دوره اس��ت به‬ ‫ طور ازمایش��ی در حال اجراس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در هیچ‬ ‫ج��ای دنیا برای قانونی که به صورت ازمایش��ی در حال‬ ‫اجراس��ت از مش��موالن جریمه گرفته نمی ش��ود اما با‬ ‫اجرای نادرس��ت این قانون به صورت ازمایشی در ایران‬ ‫جریمه های س��نگین دریافت می شود ‪ .‬بنابراین تا زمانی‬ ‫که س��ازوکار الزم برای این قانون فراهم نشود اجرای ان‬ ‫با موفقیت همراه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل صنایع‪ ،‬نرخ نیست‬ ‫موح��د مهم ترین چالش این قانون را که باعث ش��ده‬ ‫مالیات ب��ه جای مصرف کنن��ده از تولیدکننده دریافت‬ ‫ش��ود‪ ،‬کمبود زیرس��اخت ها در ش��بکه توزی��ع و نبود‬ ‫صندوق فروش دانست و اظهار کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬ناکافی‬ ‫بودن زیرساخت های نرم افزاری و نیروی انسانی الزم در‬ ‫سازمان امور مالیاتی سبب شده با گذشت حدود ‪ ۷‬سال‬ ‫از اج��رای این قانون هنوز زیرس��اخت های نرم افزاری از‬ ‫لح��اظ صدور صورتحس��اب الکترونیکی و صندوق های‬ ‫الکترونیکی برای مودیان و تولیدکنندگان و نیز ش��بکه‬ ‫یکپارچه و انالین نرم افزاری با س��ازمان امور مالیاتی که‬ ‫صورتحساب ها و تمامی موارد خرید و فروش مودیان در‬ ‫ان ثبت ش��ود‪ ،‬ایجاد نش��ود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اکنون‬ ‫مش��کل صنایع ن��رخ مالیات ارزش افزوده نیس��ت بلکه‬ ‫نحوه اجرای ان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنایعی که بیشترین‬ ‫واحده��ای تولیدی با مواد اولی��ه زیاد و متفاوت را دارند‬ ‫بیشترین اسیب را از این قانون متحمل شده اند‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬صنایع غذایی کشور به دلیل تعداد زیاد واحدهای‬ ‫صنعتی و اس��تفاده از مواد اولیه نس��بت به سایر صنایع‬ ‫در معرض اس��یب زیادتری قرار دارد‪ .‬بنابراین شفافیت‬ ‫فعالیت مودیان و اصالح شبکه توزیع الزمه اجرای موفق‬ ‫این قانون است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش اجرای نرخ های ترجیحی‬ ‫س��یاوش غیبی پور‪ ،‬کارش��ناس مالیات��ی و نماینده‬ ‫ح��ل اختالف مالیاتی س��ازمان ام��ور مالیاتی تهران در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» درباره مشکالت اجرایی‬ ‫وض��ع چندین نرخ ب��رای مالیات ارزش اف��زوده گفت‪:‬‬ ‫قانون فعل��ی مالیات ارزش افزوده برخ��ی از واحدهای‬ ‫تولیدی و مشاغل خرد را به حاشیه برده است که تبعیض‬ ‫مالیات��ی و دوگانگی نرخ مالی��ات ارزش افزوده می تواند‬ ‫برای صنایعی که سال هاس��ت از نحوه اجرای این قانون‬ ‫اسیب دیده اند و نیز برخی از مشاغلی که مجبور به تغییر‬ ‫حرفه شدند مفید باشد اما این تنها یک روی سکه است‪.‬‬ ‫غیبی پور با بی��ان اینکه چند نرخی کردن مالیات ارزش‬ ‫افزوده در مرحله اجرا با ضعف های جدی رو به رو اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای اجرای این امر به س��امانه ای جامع نیاز است‬ ‫که به صراحت کاالها را در س��طوح مختلف طبقه بندی‬ ‫کن��د‪ .‬این صراحت نیز باید دوس��ویه باش��د یعنی هم از‬ ‫س��وی قانون و ممیزان مالیاتی شفاف باشد هم از سوی‬ ‫مش��اغل و واحدهای تولی��دی‪ .‬درحال حاضر مرزبندی‬ ‫مش��خصی میان کاالی واس��طه ای‪ ،‬نهایی‪ ،‬اساس��ی و‬ ‫غیراساس��ی وجود ن��دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬این دس��ته بندی با‬ ‫ابهام هایی در اجرا مواجه می ش��ود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬ش��یر‬ ‫معاف از مالیات اس��ت اما اگر با قهوه مخلوط شود شامل‬ ‫مالیات می ش��ود‪ .‬این جزئیات نحوه محاسبه را با مشکل‬ ‫رو به رو می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف مشوق ها اشتباه است‬ ‫غیبی پور افزود‪ :‬در گذش��ته اصناف به دسته الف‪ ،‬ب و‬ ‫ج تقسیم بندی می شدند که در قانون جدید ابالغی سال‬ ‫‪ ۹۵‬به دلیل مشکالت در اجرا این محاسبه ها حذف شد‪.‬‬ ‫بنابراین باید در زمینه نحوه اجرای پیش��نهادها اندیشه‬ ‫ش��ود‪ .‬وی حذف مش��وق های مالیاتی را ب��رای جبران‬ ‫درامده��ای مالیاتی اش��تباه توصیف ک��رد و افزود‪ :‬در‬ ‫اجرای قانون همواره افرادی هس��تند که به تکالیف خود‬ ‫عمل نمی کنند بنابراین وجود مشوق و جریمه ضروری‬ ‫است‪ .‬هر معافیت پولی که در قانون تعریف شده با هدف‬ ‫خاصی تعریف ش��ده و به راحتی نمی توان برای افزایش‬ ‫درامده��ای مالیاتی انها را حذف ک��رد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر‬ ‫مشوق های مناطق محروم حذف شود چه کسی در این‬ ‫مناطق سرمایه گذاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت الیحه صندوق مکانیزه فروش‬ ‫اصالح قان��ون مالیات ارزش افزوده ب��ا عنوان دائمی‬ ‫ش��دن این قانون از سال گذش��ته در هیات دولت کلید‬ ‫خ��ورد و الیحه ان پس از یک س��ال هنوز نهایی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم ترین دلیل طوالنی ش��دن اجرای این قانون‬ ‫نیز ضعف های زیر س��اختی و فراهم نشدن امکانات برای‬ ‫نصب صندوق های فروش اس��ت‪ .‬در کن��ار این موضوع‬ ‫الیحه ای برای نحوه استفاده‪ ،‬نگهداری و نظارت بر پایانه‬ ‫فروش��گاهی نیز به مجلس تحویل شده است و تا زمانی‬ ‫که این الیحه به قانون تبدیل نش��ود و مشکالت ان پس‬ ‫از اجرا بر طرف نش��ود‪ ،‬ش��رایط برای چند نرخی ش��دن‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫محمود شکری‪ ،‬رییس کمیته مالیاتی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره اخرین وضعیت این الیحه به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬الیحه نحوه اس��تفاده‪ ،‬نگهداری و نظارت بر پایانه‬ ‫فروش��گاهی در کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی مصوب شده و امیدوارم این الیحه بعد از بررسی‬ ‫الیحه بودجه‪ ،‬در صحن علنی مجلس وارس��ی شود و به‬ ‫سرانجام برس��د چرا که بر کنترل و بررسی جریان وجوه‬ ‫ناش��ی از ف��روش کاال و خدمات تاثیرگذار اس��ت‪ .‬برای‬ ‫رش��د درامدهای مالیاتی و برق��راری عدالت در دریافت‬ ‫مالیات باید امورات مربوط به محاس��به و مالیات گیری‬ ‫به صورت نظام مند و مکانیزه انجام ش��ود به گونه ای که‬ ‫ارتباط مودیان مالیاتی با ماموران س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫باید قطع شود‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬با توجه به اظهارات کارشناس��ان‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای الزم برای وضع چندین نرخ در س��اختار‬ ‫اجرایی مالیات ارزش افزوده وجود ندارد و چالش اصلی‬ ‫در ای��ن قانون قبل از معافیت ی��ا تعیین نرخ های اندک‬ ‫ش��یوه اج��رای قانون اس��ت‪ .‬نحوه محاس��به و تفکیک‬ ‫کااله��ا در س��اختار کنونی ب��ا وج��ود تک نرخی بودن‬ ‫دارای مش��کالت بسیاری اس��ت‪ .‬بنابراین مقایسه ایران‬ ‫ب��ا کش��ورهای اروپایی در اجرای این قان��ون به بی راهه‬ ‫رفتن است و در چنین شرایطی وضع تعرفه های مختلف‬ ‫به پیچیده تر ش��دن کالف مالی��ات ارزش افزوده منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران خودرو موفق به کسب ‪ ۳‬رتبه در ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 19‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2307‬‬ ‫دوره جدید شماره‪334‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در بیس��تمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر ایران موفق به‬ ‫کسب ‪ ۳‬رتبه برتر‪ ،‬رتبه نخست در گروه وسایل نقلیه و قطعات خودرو‪ ،‬رتبه سوم در میان‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت بزرگ کشور و رتبه چهارم شاخص ارزش افزوده شد‪ .‬به گزارش ایکو پرس‪،‬‬ ‫در همایش رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران که با حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیران صنعتی برگزار شد‪ ،‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو ‪ ۳‬عنوان برتر کس��ب ک��رد‪ .‬عبدالعلی صالحی‪ ،‬مدیر امور ش��رکت های گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو تندی��س و لوح تقدیر این عناوین را از ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دریافت کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬س��ازمان مدیریت صنعتی از س��ال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫رتبه بندی ‪۱۰۰‬شر کت برتر ایران را اغاز کرده و درحال حاضر تعداد شاخص های رتبه بندی‬ ‫با افزایش به ‪ ۳۳‬مورد جامع تر و شرکت ها به ‪ ۵۰۰‬شرکت در ‪ ۵‬گروه دسته بندی شده اند‪.‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫بازدید خبرنگار اعزامی «گسترش صنعت» از گروه خودروسازی گریت وال چین‬ ‫«هاوال» تصوری نو‬ ‫از خودروسازی چین‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی هاوال از زم��ان اغاز فعالیت مس��تقل‬ ‫خود در اس��فند ‪( ۱۳۹۱‬مارس ‪ )۲۰۱۳‬هم��واره با ارائه باالترین‬ ‫کیفیت‪ ،‬محصوالت حرفه ای و عالی و با جلب اعتماد مش��تریان‬ ‫خود در این س��ال ها موفق ش��ده برند خ��ود را تثبیت کند‪ .‬این‬ ‫گروه خودروس��ازی بزرگترین برند در تولید شاسی بلند در چین‬ ‫به ش��مار می رود که توانس��ت در س��ال ‪۲۰۱۶( ۱۳۹4- ۱۳۹5‬‬ ‫میالدی) فروش خود را به یک میلیون خودرو برس��اند به طوری‬ ‫که مدل اچ ‪ ۶‬این نش��ان چهارمین خودرو شاس��ی بلند پرفروش‬ ‫در دنیا به ش��مار می رود‪ .‬حال با توجه به چنین سابقه موفقی‪،‬‬ ‫گروه بهمن به عنوان یکی از عرضه کنندگان خودروهای باکیفیت‬ ‫ژاپنی در ایران مانند مزدا و ایس��وزو‪ ،‬استارت همکاری خود را با‬ ‫گروه خودروس��ازی هاوال زده و این بار معتبرترین نشان چینی‬ ‫را ب��رای همکاری انتخاب کرده تا نش��ان دهد همچنان توجه به‬ ‫کیفیت سرلوحه فعالیت های این گروه خودروسازی است‪ .‬گروه‬ ‫بهمن در اذر امس��ال همزم��ان با دومین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫خودرو تهران از اغاز همکاری رسمی خود با شرکت گریت وال و‬ ‫تحت برند هاوال خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار اعزامی «گسترش‬ ‫صنع��ت» کارخانه گریت وال موتور با پیروی از ارزش های اصلی‬ ‫مس��ئولیت‪ ،‬یکپارچگی و اش��تراک‪ ،‬هر روز به تدریج رش��د و بر‬ ‫کیفی��ت ممت��از تمرکز کرده و به الگوه��ای باالتر فکر می کند و‬ ‫حال گروه بهمن در جریان این همکاری به دنبال تولید و عرضه‬ ‫خودروهای اچ ‪ ،۲‬اچ ‪ ۶‬و اچ ‪ ۹‬در بازار ایران است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امید به ثبات نرخ خودرو تا بهار ‪۹۷‬‬ ‫ثانیه ش��ماری افزایش فروش خودرو همه ساله از‬ ‫اواخر بهمن و اوایل اس��فند اغاز می ش��ود اما بازار‬ ‫خودرو امسال تا حدی با سال های گذشته متفاوت‬ ‫اس��ت به گونه ای که افزای��ش نرخ ‪ ۲‬تا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانی از حدود دو ماه گذش��ته بر این بازار س��ایه‬ ‫افکنده است‪.‬‬ ‫با نزدیک ش��دن به اخرین ماه سال‪ ،‬بازار خودرو‬ ‫نخستین واکنش خود را نشان داد و از اوایل بهمن‬ ‫افزایش ن��رخ را به برخی خودروها تحمیل کرد که‬ ‫البته باید ش��ورای رقابت نیز به نظارت بازار وارد و‬ ‫مانع افزایش بی رویه قیمت ها شود‪.‬‬ ‫با این حال برخی فروش��ندگان خودرو و فعاالن‬ ‫بازار بر این باورند که کاهش عرضه برخی مدل های‬ ‫خودروی��ی‪ ،‬دلی��ل افزای��ش نرخ بی��ش از ماه های‬ ‫گذش��ته این خودروها شده است‪ .‬حال باید شورای‬ ‫رقابت وارد میدان ش��ود و نس��بت ب��ه کنترل نرخ‬ ‫خودروهای کمت��ر از ‪ ۵۰‬میلیون تومان اقدام کند‬ ‫که هنوز در این باره پاسخی به گوش نرسیده است‪.‬‬ ‫اکنون با اغاز اسفند که هر سال بیشترین میزان‬ ‫فروش خودرو را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬بازار با‬ ‫شوک های قیمتی روبه رو شده است به گونه ای که‬ ‫برخی خودروها از اوایل بهمن حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬میلیون‬ ‫توم��ان افزایش نرخ داش��تند و برخی خودروها نیز‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬میلیون تومانی را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫در این میان برخی فعاالن بازار بر این باورند اگر‬ ‫بازار ش��ب عید خودرو کنترل نشود نه تنها بازار با‬ ‫کاهش فروش همراه می شود بلکه دیگر کنترل ان‬ ‫برای ماه های ابتدایی س��ال نیز اسان نخواهد بود‪.‬‬ ‫پس راهکار اصلی ب��رای ثبات بازار خودرو تا پایان‬ ‫سال و تثبیت ان تا بهار سال اینده چیست؟‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬علیرضا پورحس��نی‪ ،‬فعال بازار‬ ‫خ��ودرو ب��ه خ��ودروکار می گوی��د‪« :‬درحال حاضر‬ ‫افزای��ش دوباره ن��رخ خودرو به ویژه تا پایان س��ال‬ ‫پیش بین��ی نمی ش��ود چراک��ه دیگر ب��ازار خودرو‬ ‫کش��ش افزایش نرخ را ندارد و اگر حتی شرکت ها‬ ‫بخواهن��د قیمت ها را افزایش دهند با کاهش جدی‬ ‫ف��روش همراه می ش��وند»‪ .‬به گفت��ه او « در بازار‬ ‫خودروهای واردات��ی‪ ،‬اندکی از افزایش قیمت ها به‬ ‫گردن افزایش نرخ ارز اس��ت و در این مدت برخی‬ ‫خودروهای وارداتی با حباب قیمتی همراه شده اند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد اگر نرخ ارز به ثبات برسد‪ ،‬می توان‬ ‫به بازگشت نرخ برخی خودروهای وارداتی که تحت‬ ‫تاثیر افزایش نرخ ارز و قطعات خودرویی با افزایش‬ ‫همراه شده اند‪ ،‬خوشبین بود»‪.‬‬ ‫پورحسنی در پاسخ به اینکه می توان به بازگشت‬ ‫نرخ برخ��ی خودروها به قیمت های پیش��ین امید‬ ‫داشت‪ ،‬می افزاید‪ « :‬ممکن است با کنترل بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫برخی خودروها که با حباب نرخ همراه ش��ده اند به‬ ‫اغاز پیش فروش هایما اس‪ ۵‬اتوماتیک توربو‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو با ه��دف تامین‬ ‫نی��از ب��ازار ب��ه خودروه��ای شاس��ی بلند و‬ ‫جوان پس��ند‪ ،‬طرح پیش فروش خ��ودرو جدید و‬ ‫زیب��ای هایم��ا ا ِس‪ ۵‬اتوماتیک توربوش��ارژ(مدل‬ ‫نوب ِ��ل) را از روز گذش��ته ‪ ۲۹‬بهم��ن اغ��از‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکو پ��رس‪ ،‬با توجه ب��ه تقاضای‬ ‫بس��یار زیاد برای خودرو هایم��ا اس‪ ۵‬اتوماتیک‬ ‫توربوش��ارژ(مدل نوب ِل) و اس��تقبال از طرح های‬ ‫پیش فروش قبل��ی‪ ،‬طرح پیش ف��روش ویژه این‬ ‫خودرو با ظرفیت محدود از روز یکشنبه ‪۲۹‬بهمن‬ ‫اغاز ش��ده و تا زمان اتم��ام ظرفیت ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬متقاضی��ان‬ ‫می توانند ب��ا پیش پرداخت مبل��غ ‪ ۴۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تومان ب��ه ثبت نام این خودرو با موعد‬ ‫ل خ��رداد‪ ،‬تیر‪ ،‬مرداد و ش��هریور ‪ ۹۷‬اقدام‬ ‫تحوی ‬ ‫کنن��د‪ .‬برمبن��ای این گ��زارش‪ ،‬در این طرح با‬ ‫هدف افزایش احتمال موفقیت مش��تریان نهایی‬ ‫در ثبت ن��ام‪ ،‬کنترل هایی چ��ون هر کد ملی یک‬ ‫دستگاه خودرو به اجرا گذاشته شده است‪.‬‬ ‫نرخ نهایی این خودرو در زمان ارسال دعوتنامه‬ ‫تعیی��ن خواه��د ش��د‪ .‬همچنی��ن متقاضی��ان‬ ‫می توانند ب��ا مراجعه به پایگاه ف��روش اینترنتی‬ ‫ش��رکت ایران خودرو به نشانی ‪esale. ikco. ir‬‬ ‫یا نمایندگی های مجاز سراس��ر کش��ور نسبت به‬ ‫ثبت نام اقدام کنند و از مزایای این طرح بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬این خ��ودرو از نظر ایمن��ی مجهز به ‪۶‬‬ ‫کیسه هوا و دارای ‪ ۵‬ستاره ایمنی از ‪C-NCAP‬‬ ‫است و از نظر امکانات رفاهی نیز فهرست کاملی‬ ‫از امکانات را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫تولید محصول‪ ۲۰۰۸‬ادامه دارد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ایکاپ اعالم ک��رد‪ :‬تولید‬ ‫محص��ول ‪ ۲۰۰۸‬براس��اس برنامه ریزی ه��ای‬ ‫انجام ش��ده همچن��ان ادام��ه دارد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬محمدرض��ا معتمد گف��ت‪ :‬برخی از‬ ‫رس��انه ها خبری مبن��ی بر توق��ف تولید ‪۲۰۰۸‬‬ ‫منتشر کردند که بدین وس��یله خبر منتشرشده‬ ‫تکذیب می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬هرگونه اظهار‬ ‫نظر مبنی بر روند تولید این خودرو باعث افزایش‬ ‫سود بانکی بالی جان خودروسازان‬ ‫قیم��ت ان در ب��ازار ازاد و دالل بازی می ش��ود‪.‬‬ ‫معتمد تصریح کرد‪ :‬ش��رکت ایکاپ در چارچوب‬ ‫تعه��دات خ��ود برنامه ریزی الزم ب��رای تحویل‬ ‫خودرو به مشتریان را انجام داده است‪.‬‬ ‫قیمت های پیشین برگردند»‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار در پیش بینی بازار س��ال اینده‬ ‫خودرو تصری��ح می کند‪« :‬اگر نرخ خودروها تعدیل‬ ‫نش��ود‪ ،‬بهار س��ال این��ده کاهش ف��روش‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگترین مش��کالت شرکت ها خواهد بود از این رو‬ ‫به نفع خودروساز و خریدار است که قیمت ها برای‬ ‫فروردین و اردیبهشت تعدیل شود»‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه نقش دالالن در ب��ازار خودرو و‬ ‫تاثیر گ��ذاری انه��ا در افزایش نرخ خ��ودرو به ویژه‬ ‫حباب ه��ای ایج��اد ش��ده درماه های اخی��ر اظهار‬ ‫می کن��د‪« :‬در ماه ه��ای گذش��ته‪ ،‬دالالن کمترین‬ ‫تاثی��ر را در افزایش نرخ داش��تند زیرا فاکتورهایی‬ ‫همچ��ون کاهش عرضه خودرو و نوس��انات نرخ ارز‬ ‫بر حباب ایجاد شده تاثیر بیشتری داشته همچنین‬ ‫قیمت گذاری شرکت ها بیشترین تعیین کننده نرخ‬ ‫بازار هر خودرو است»‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ای��ران با اش��اره به روند‬ ‫خصوصی س��ازی در صنعت خ��ودرو گفت‪:‬‬ ‫انچه امروز شاهدیم با خصوصی سازی واقعی‬ ‫فاصل��ه زیادی دارد‪ .‬باید س��هام این بنگاه ها‬ ‫شفاف سازی شود و به بخش خصوصی واقعی‬ ‫تعلق بگی��رد؛ حال اینک��ه بخش خصوصی‬ ‫داخلی یا خارجی باشد‪ ،‬مهم نیست‪.‬‬ ‫منص��ور معظم��ی در گفت وگ��و ب��ا ایلنا‬ ‫درب��اره فعالی��ت بین المللی قطعه س��ازان و‬ ‫خودروس��ازان اظهار کرد‪ :‬تاکنون در بخش‬ ‫قطعه س��ازی ‪ ۱۳‬قرارداد خارجی امضا شده‬ ‫و در بخ��ش خودروس��ازی نیز توانس��تیم ‪۶‬‬ ‫قرارداد با ش��رکت های بزرگ بین المللی به‬ ‫امضا برسانیم که در تمام انها خودروسازهای‬ ‫طرف خارجی مکلف ش��ده اند کیفیت تولید‬ ‫قطعه س��ازان داخل��ی را ارتق��ا دهن��د ب��ه‬ ‫طوری که تولید انها قابل رقابت در بازارهای‬ ‫بین المللی باشد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادام��ه داد‪ :‬صنعت خودرو و قطعه ‬ ‫متاثر از سیاس��ت های پولی و بانکی کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫مگر تا چه اندازه س��ود کس��ب می کند که‬ ‫توان پرداخت ‪ ۲۴‬درصد سود بانکی را داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر یکی از مش��کالت‬ ‫اصلی خودروسازان و قطعه سازان سود بانکی‬ ‫بوده و الزم اس��ت بانک ها به ش��کل دیگری‬ ‫به ای��ن صنعت نگاه کنند البت��ه در این باره‬ ‫صحبت ه��ای مفیدی با رییس کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫داشته ایم و وی نیز قول همکاری داد‪.‬‬ ‫صعود بهمن دیزل در فهرست ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر‬ ‫در بین خودروس��ازان حاضر در فهرست ‪۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت برت��ر ایران ش��رکت بهمن دی��زل رتبه‬ ‫نخست را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی گ��روه بهمن موتور‪،‬‬ ‫این شرکت در همایش بیستمین دوره رتبه بندی‬ ‫ش��رکت های برتر ای��ران توانس��ت در حوزه های‬ ‫به��ره وری کل عوامل و بازده��ی فروش در گروه‬ ‫وس��ایل نقلیه و قطعات خودرو‪ ،‬رتبه نخس��ت را‬ ‫به خ��ود اختصاص دهد‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫بیس��تمین همایش رتبه بندی ش��رکت های برتر‬ ‫ایران ‪ ۲۹‬بهمن در مرکز همایش های بین المللی‬ ‫صدا و سیما برگزار شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ 2 1396‬جمادی الثانی ‪ 19 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 334‬پیاپی ‪2307‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازی با نظام تعرفه ای خودرو‬ ‫راهبرد نامناسب حمایت‬ ‫خبر‬ ‫اعالم شرایط جدید پیش فروش‬ ‫ساندرو استپ وی‬ ‫پیش ف��روش س��اندرو اس��تپ وی چهارش��نبه ‪ ۲‬اس��فند‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬رضا س��بکروح‪ ،‬قائم مق��ام معاونت بازاریابی‬ ‫و ف��روش گروه خودرو س��ازی س��ایپا با اعالم ای��ن خبر گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به استقبال هموطنان و درخواست های دوباره محصوالت‬ ‫پارس خودرو پیش فروش اینترنتی ساندرو استپ وی چهارشنبه‬ ‫‪ ۲‬اس��فند راس س��اعت ‪ ۱۰‬صبح انجام خواهد ش��د‪ .‬وی درباره‬ ‫ش��رایط ف��روش و نحوه پیش پرداخ��ت افزود‪ :‬در ای��ن دوره از‬ ‫پیش فروش اس��تپ وی برای مدل اتوم��ات ‪۲۷‬میلیون تومان و‬ ‫مدل دس��تی ‪۲۴‬میلیون تومان با موعد تحویل مهر و ابان س��ال‬ ‫اینده در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬قائم مقام معاونت بازاریابی و‬ ‫فروش گروه خودرو سازی سایپا با بیان اینکه محدودیت کد ملی‬ ‫ب��ا هدف توزیع عادالنه مانند دوره های پیش اجرا خواهد ش��د‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این طرح سود مشارکت و سود انصراف به صورت‬ ‫ساالنه و به ترتیب ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۲‬درصد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بازدید خبرنگار اعزامی «گسترش صنعت» از گروه خودروسازی گریت وال چین‬ ‫«هاوال» تصوری نو از خودروسازی چین‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی هاوال از زمان اغاز فعالیت‬ ‫مس��تقل خ��ود در اس��فند ‪( ۱۳۹۱‬م��ارس ‪)۲۰۱۳‬‬ ‫همواره با ارائه باالترین کیفیت‪ ،‬محصوالت حرفه ای‬ ‫و عال��ی و ب��ا جلب اعتماد مش��تریان خ��ود در این‬ ‫سال ها موفق شده برند خود را تثبیت کند‪ .‬این گروه‬ ‫خودروس��ازی بزرگترین برند در تولید شاس��ی بلند‬ ‫در چی��ن به ش��مار می رود که توانس��ت در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶(۱۳۹۴-۱۳۹۵‬می�لادی) فروش خود را به‬ ‫یک میلیون خودرو برس��اند به طوری که مدل اچ ‪۶‬‬ ‫این نش��ان چهارمین خودرو شاسی بلند پرفروش در‬ ‫دنیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫حال با توجه به چنین س��ابقه موفقی‪ ،‬گروه بهمن‬ ‫به عنوان یکی از عرضه کنندگان خودروهای باکیفیت‬ ‫ژاپن��ی در ای��ران مانن��د مزدا و ایس��وزو‪ ،‬اس��تارت‬ ‫هم��کاری خود را ب��ا گروه خودروس��ازی هاوال زده‬ ‫و این بار معتبرترین نش��ان چینی را برای همکاری‬ ‫انتخاب کرده تا نشان دهد همچنان توجه به کیفیت‬ ‫سرلوحه فعالیت های این گروه خودروسازی است‪.‬‬ ‫گ��روه بهم��ن در اذر امس��ال همزمان ب��ا دومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خودرو تهران از اغاز همکاری‬ ‫رس��می خود با شرکت گریت وال و تحت برند هاوال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار اعزامی «گس��ترش صنعت»‬ ‫کارخان��ه گری��ت وال موتور با پی��روی از ارزش های‬ ‫اصل��ی مس��ئولیت‪ ،‬یکپارچگی و اش��تراک‪ ،‬هر روز‬ ‫به تدریج رش��د و ب��ر کیفیت ممتاز تمرک��ز کرده و‬ ‫به الگوه��ای باالتر فکر می کند و ح��ال گروه بهمن‬ ‫در جری��ان این هم��کاری به دنبال تولی��د و عرضه‬ ‫خودروه��ای اچ ‪ ،۲‬اچ ‪ ۶‬و اچ ‪ ۹‬در ب��ازار ای��ران‬ ‫اس��ت‪ .‬بازدی��د خبرن��گاران از خط تولی��د هاوال و‬ ‫همچنین«وی» برن��د لوکس گریت وال فرصتی بود‬ ‫تا نش��ان دهد گروه بهمن با انتخاب جدید به دنبال‬ ‫کسب س��هم بزرگی از بازار شاسی بلندهاست و این‬ ‫برنامه از س��ال اینده و همزمان با ورود این خودروها‬ ‫رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬پایگاه در خط تولید هاوال‬ ‫کارخان��ه گری��ت وال بزرگتری��ن تولیدکنن��ده‬ ‫شاس��ی بلند در چین به شمار می رود‪ .‬این شرکت در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۳ (۱۳۸۱‬میالدی) در بورس اوراق بهادار‬ ‫هنگ کنگ ثبت ش��د و مجم��وع دارایی ان در پایان‬ ‫سال ‪۲۰۱۶‬میالدی به ‪ ۹۲/۱‬میلیارد یوان رسید‪.‬‬ ‫گریت وال‪ ،‬شرکتی با ‪ ۷۰‬هزار کارمند و حدود ‪۵۰‬‬ ‫شرکت تابعه دارای ‪ ۴‬پایگاه تولید خودرو و بازاریابی‬ ‫و ‪ ۳‬نشان تجاری هاوال‪ ،‬گریت وال و هاوال است‪.‬‬ ‫این خودروس��از قادر به تولی��د موتورها‪ ،‬گیربکس‬ ‫و دیگ��ر قطعات اصلی خودرو اس��ت‪ .‬کارخانه ای که‬ ‫خبرن��گاران از ان بازدی��د کردن��د ‪ ۱۳‬کیلومترمربع‬ ‫مساحت داشت و دارای کارخانه تولید خودرو‪ ،‬مرکز‬ ‫لجستیک برای مهرزنی قطعات‪ ،‬مرکز ازمون جامع و‬ ‫مرکز لوازم یدکی بود‪.‬‬ ‫براساس پیش بینی ها قرار است این کارخانه در ‪۴‬‬ ‫فاز تکمیل شود تا ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون‬ ‫خودرو را داشته باشد‪.‬‬ ‫مس��احت کارگاه مهرزن��ی ‪ ۲۴‬ه��زار مترمرب��ع و‬ ‫س��رمایه گذاری انجام شده ان ‪ ۵۷۰‬میلیون رنمینبی‬ ‫(‪ ()RMB‬پول رسمی کش��ور چین که یکای اصلی‬ ‫ان یوان است) است که ‪ ۴‬خط پرس تمام اتوماتیک‬ ‫در ان فعال هس��تند و ‪ ۱۸‬دستگاه پرس نیز در این‬ ‫کارگاه تعبیه ش��ده که هریک دارای بیش��ینه فشار‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬تن و حداقل فش��ار ‪ ۸۰۰‬ت��ن بوده و قابلیت‬ ‫پرس ‪ ۱۲‬قطعه در هر دقیقه را دارد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه در این خط تولید‪ ،‬جا گذاری مواد‬ ‫به صورت دس��تی و عملکرد اتوماتیک پاکس��ازی و‬ ‫روغ��ن کاری با هدف تضمین پاکی و کیفیت قطعات‬ ‫اس��ت‪ .‬در این خط تولید سیس��تم تشخیص دوگانه‬ ‫و مرکز خدم��ات نوری با ه��دف ارزیابی ضخامت و‬ ‫تنظیم وضعیت اس��تفاده می ش��ود که به طور قابل‬ ‫توجهی درستی موقعیت و ایمنی را تضمین می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری باال با ربات ّهای هوشمند‬ ‫از دیگر نکات قابل توجه در خط تولید هاوال‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که این خط تولید قادر به تغییر قالب و گیره‬ ‫کردن در مدت ‪ ۴‬دقیقه تنها با فشار یک دکمه است‪.‬‬ ‫خ��ط تولید در هر دو طرف این مس��یر از سیس��تم‬ ‫بس��ته بندی اتوماتیک اس��تفاده می کند تا حجم کار‬ ‫کاهش و بهره وری افزایش یابد‪.‬‬ ‫ازجمل��ه قواعد ای��ن کارگاه «ع��دم دریافت‪ ،‬عدم‬ ‫تولی��د و عدم خ��روج محصوالت نامطمئن» اس��ت‪.‬‬ ‫در پای��ان هر خط‪ ،‬بخش بررس��ی کیفیت قرار دارد‬ ‫و با بررس��ی کامل متخصصان کیفیت‪ ،‬سطح و دقت‬ ‫قطعات پرس شده تضمین می شود‪.‬‬ ‫یکی از موارد جالب در این خط تولید اس��تفاده از‬ ‫ربات های هوشمند برای جابه جایی و ارسال قطعات‬ ‫ب��ه بخش ه��ای مختلف خط تولید ب��ود که با هدف‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫درحال حاض��ر برخ��ی از‬ ‫خودروه��ای وارداتی به صورت‬ ‫نیمه س��اخت‪ ،‬قطعات منفصل‬ ‫یا س��اخت خودروسازان داخلی‬ ‫وارد و عرضه می ش��ود و افزایش‬ ‫برندهای مشابه وارداتی در عمل‬ ‫سیر رش��د تقاضا برای برندهای‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫داخلی انها را فراهم می کند و از‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫انجا که سهم تولید انها در بازار‬ ‫مشخص اس��ت‪ ،‬افزایش شدید‬ ‫تقاضا باعث ایجاد بازار س��یاه و افزایش نرخ خواهد ش��د که این‬ ‫موضوع با توجه به ش��رایط موجود امری بدیهی اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫از صاحب نظ��ران عرصه صنعت خودرو معتقدند که بخش��نامه‬ ‫ابالغی دولت تنها در راس��تای حمایت از صنعت خودرو سازی‬ ‫داخلی اتخاذ نش��ده بلکه مولفه های دیگری همچون توجه به‬ ‫تراز تجاری کش��ور‪ ،‬کنترل ن��رخ ارز و لحاظ کردن مولفه های‬ ‫دیگ��ر که حاصل خرد جمعی کارشناس��ان و صاحب نظران در‬ ‫عرص��ه خ��ودرو بوده با توج��ه به اقتضائات بازار اتخاذ ش��ده و‬ ‫ش نرخ‬ ‫این موضوع را باید مد نظر قرار داد که بخش��ی از افزای ‬ ‫خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز بوده و نباید این افزایش ها را به‬ ‫حساب سیاست های تعرفه ای گذاشت‪ .‬البته ابالغ این بخشنامه‬ ‫خالی از اش��کال نیست و می توانست با تدابیر مناسب تری روند‬ ‫افزای��ش تعرفه واردات خ��ودرو را مدیریت کند تا واکنش های‬ ‫زیادی در بازار خودرو نداشته باشد‪ .‬با توجه به موارد گفته شده‬ ‫ب��ه نظر می رس��د تدابیر ویژه و جدی در ح��وزه تعرفه واردات‬ ‫خ��ودرو با توجه به واقعیات موج��ود بازار و حمایت همزمان از‬ ‫جریان مصرف و تولید اندیش��یده نمی ش��ود بلکه برخوردهای‬ ‫غیرکارشناسی با موضوع تعرفه‪ ،‬ثبت سفارش و واردات خودرو‬ ‫می تواند موجب تحمی��ل هزینه های متنابهی بر دوش مردم و‬ ‫فعاالن این عرصه شده و زمینه های نارضایتی اجتماعی را فراهم‬ ‫کند چراکه افزایش ناگهانی نرخ خودرو می تواند کس��انی را که‬ ‫خودروهای وارداتی خود را در ش��رایط قبل از ابالغ بخش��نامه‬ ‫وارد کرده اند صاحب س��ود هنگفت و ب��اداورده ای کند و البته‬ ‫مصرف کنندگان و خریداران بی دفاع را با یک موج جدید گرانی‬ ‫غی��ر قاب��ل پیش بینی و اجحاف روبه رو س��ازد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫ت خودروهای وارداتی س��طح‬ ‫افزای��ش ‪ ۴۰‬تا ‪۹۰‬میلیونی قیم ‬ ‫متوس��ط‪ ،‬اسیبی اس��ت که اثار خود را بر صنعت خودرو سازی‬ ‫داخلی خواهد گذاشت و هزینه های مترتب بر این امر در اینده‬ ‫بردوش مصرف کنندگان سنگینی خواهد کرد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫بازی با نظام تعرفه ای در بازار خودرو تنها راهبرد مناسب و موثر‬ ‫برای حمایت از خودرو س��از داخلی نیست چراکه اگر این اهرم‬ ‫در نزدیک به ‪ ۴‬دهه موثر بود می توانست صنعت خودرو سازی‬ ‫را از این بالتکیفی نجات دهد‪ .‬روند کند‪ ،‬سنگین و غیر چابک‬ ‫صنعت خودروس��ازی داخلی با هم��ه حمایت های جدی هنوز‬ ‫موجبات رضایتمندی مصرف کنندگان کم توقع داخلی را فراهم‬ ‫نک��رده و البت��ه راهبردهای حمایتی دولت از این صنعت نیز به‬ ‫ش��یوه دایه دلس��وزتر از مادر کمکی به این طفل نوپای صنعت‬ ‫انحصاری که در مرحله میانس��الی اس��ت نک��رده و تنها زمینه ‬ ‫ایج��اد ران��ت و ثروت های باداورده را ب��رای برخی فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالقه به رش��د و بالندگی صنعت کشور برای هر ایرانی‬ ‫در هر نقطه از جهان باعث مباهات بوده و می تواند نام سرزمین‬ ‫پرافتخار ایران اسالمی را بر سر زبان ها در تمام عالم طنین انداز‬ ‫کن��د ام��ا این موضوع را نی��ز نباید از نظر دور نگه داش��ت که‬ ‫حمایت های غیر کارشناس��انه‪ ،‬غی��ر هدفمند و غیر موثر نتایج‬ ‫مناسب و مفیدی را نصیب این صنعت نخواهد کرد‪ .‬شاید الزم‬ ‫باش��د دولت در کالن موضوع‪ ،‬یک بار برای همیش��ه با نگاهی‬ ‫به گذش��ته این صنعت در ایران و اسیب شناس��ی ان راهکاری‬ ‫علمی و مناس��ب را برای برون رفت از این چالش پیدا کرده و با‬ ‫اتخاذ تدابیر مناسب بارقه امید را در اذهان جامعه زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫ت تعرفه ای یک جانبه یا مقطعی در‬ ‫بی شک اتخاذ هرگونه سیاس ‬ ‫این حوزه می تواند نتایجی مانند شرایط موجود را نصیب کشور‬ ‫کن��د‪ .‬نگرانی جامعه ب��زرگ مصرف کننده از اتخاذ تصمیمات‬ ‫یک جانبه ازس��وی متولیان امر نش��ان می ده��د به جای اتخاذ‬ ‫شیوه های کارامد و مناسب برای حل مشکالت موجود در این‬ ‫صنعت به استفاده از راهکارهای میانبر و مقطعی در این حوزه‬ ‫اندیش��یده می ش��ود و هزینه این نوع سیاست ها اسیب جدی‬ ‫نظام اقتصادی کشور به زیان مصرف کننده در مرحله نخست و‬ ‫این صنعت در مرحله بعد خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫بهره وری و دقت بیشتر انجام می شود‪.‬‬ ‫کارگاه جوش��کاری خودروس��ازی ه��اوال به طور‬ ‫کام��ل اتوماتیک بوده و ‪ ۶۵‬هزار مترمربع مس��احت‬ ‫دارد و ی��ک خ��ط تولی��د ‪ BIW‬قادر ب��ه تولید ‪۵‬‬ ‫س��بک بدنه متفاوت اس��ت‪ .‬به طور کلی ‪ ۵۲۶‬ربات‬ ‫جوش��کاری ‪ ABB‬در ای��ن کارگاه تعبیه ش��د ه تا‬ ‫کارهای جوش��کاری و جابه جای��ی و انتقال خودکار‬ ‫از طریق سیس��تم ‪ EMS‬باالی س��ر را انجام دهند‬ ‫که ظرفیت ساالنه ان ‪ ۲۵۰‬هزار بدنه خودرو است‪.‬‬ ‫یک خط تولید به مونتاژ کناره های چپ و راس��ت‬ ‫خ��ودرو تعل��ق دارد ک��ه هری��ک دارای ‪ ۴۵‬ربات و‬ ‫تجهیزات ضد پاش��ش ساخت کره برای محافظت از‬ ‫پانل های بدنه در برابر جرقه های جوش��کاری است‪.‬‬ ‫این خط دارای ‪ ۳‬میز چرخش��ی اس��ت تا به سوییچ‬ ‫مدل های خودرویی متفاوت دسترسی داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این س��الن خط جوش��کاری اصلی‬ ‫ق��رار دارد که دارای ‪ ۱۴۶‬ربات و سیس��تم بررس��ی‬ ‫انالین پیشرفته برای اطمینان از تولید بسیار دقیق‬ ‫اس��ت‪ .‬این سیستم تش��خیص صد درصد اتوماتیک‬ ‫اس��ت و می توان��د هر مدل خودرو ک��ه در این خط‬ ‫تولید می ش��ود را کنت��رل و ویژگی ه��ای اصلی هر‬ ‫محصول را ارزیابی کرده‪ ،‬هش��دار داده و در صورت‬ ‫شناس��ایی قطعات معی��وب‪ ،‬خط تولی��د را متوقف‬ ‫ کن��د‪ .‬متخصص��ان می توانن��د نقص ها را براس��اس‬ ‫اطالعات به دس��ت امده این سیستم شناسایی کرده‬ ‫و کاهش دهند‪ .‬تمام این اقدامات برای جلوگیری از‬ ‫ورود محصوالت تایید نش��ده به مرحله بعد تولید و‬ ‫ارائه محصوالتی ممتاز به مش��تریان انجام می شود‪.‬‬ ‫ربات پرینت انالین لیزری ‪ VIN‬نیز تعبیه ش��ده تا‬ ‫جایگزین عملکرد پرینت دستی ‪ VIN‬شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ربات های جوشکار‬ ‫در بخش دیگر سالن خط تولید درها‪ ،‬کاپوت و در‬ ‫صندوق عقب قرار دارد که در ان ‪ ۱۱۰‬ربات مشغول‬ ‫جوش��کاری‪ ،‬چس��ب کاری و جابه جایی هستند‪ .‬کار‬ ‫درزگیری درها به وس��یله ماش��ین پرس هیدرولیک‬ ‫‪ WIA‬س��اخت کره انج��ام می ش��ود و فاصله بین‬ ‫تولی��د هر محصول در ان ‪ ۲۲‬دقیقه اس��ت‪ .‬در های‬ ‫تکمیل ش��ده از طریق سیس��تم ‪ EMS‬باالی سر به‬ ‫خط ‪ BIW‬منتقل می شوند‪.‬‬ ‫در این کارگاه یک خط مونتاژ زیرس��اخت بدنه با‬ ‫‪ ۱۲۶‬ربات نیز وجود دارد و از حائل هوایی پیشرفته‬ ‫انتقال بدنه‪ ،‬اتاق موتور و مونتاژ کف برای خط اصلی‬ ‫‪ BIW‬بهره می برد‪ .‬تمام این کارها به وسیله ربات ها‬ ‫انجام می شود که شامل چسب کاری نیز می شود‪.‬‬ ‫در کارگاه مونت��اژ نی��ز قطعات در کن��ار یکدیگر‬ ‫ق��رار می گیرند تا ی��ک خودرو کامل ش��کل بگیرد‪.‬‬ ‫کارگاه مونت��اژ فاز دو کارخانه دارای مس��احت ‪۶۸‬‬ ‫هزار مترمربع اس��ت و یکی از بزرگترین‬ ‫و پیش��رفته ترین کارگاه های‬ ‫مونتاژ در چین به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬ای��ن کارگاه‬ ‫مونت��اژ دارای خ��ط‬ ‫کابین‪ ،‬خط شاس��ی و‬ ‫خ��ط مونتاژ در ‪ ۳‬خط‬ ‫اصلی است و ‪ ۳‬خط‬ ‫مونت��اژ تاب��ع و نوار‬ ‫نقاله اختصاصی نیز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با هدف اطمینان‬ ‫از ثب��ات تولی��د‬ ‫خ��ودرو ب��ه جای‬ ‫ابزاره��ای هوای��ی‬ ‫ب��رای پیش��گیری از‬ ‫خط افت��ادن پانل های خودرو‪،‬‬ ‫ابزارهای الکترونیکی و باتری پیشرفته بوش به طور‬ ‫گسترده ای در این کارگاه استفاده می شود‪.‬‬ ‫خط شاس��ی ها س��الن دیگری بود که خبرنگاران‬ ‫از ان بازدید کردند‪ .‬تمام فناوری های پیش��رفته این‬ ‫خط به وسیله زیمنس وارد شده که شامل ‪ ۲۷‬تسمه‬ ‫چرخشی و ‪ ۳۴‬قالب برای بلند کردن‪ ،‬سیستم تمام‬ ‫خودکار و سیستم لجستیک ‪ EMS‬است‪ .‬تسمه های‬ ‫چرخش��ی زیمن��س می توانند به طور خ��ودکار ‪۹۰‬‬ ‫درجه بچرخند و در عین حال به س��مت جلو پیش‬ ‫برون��د که این ام��ر کار را برای کارگران اس��ان تر و‬ ‫ایمن تر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از روش های تمام خودکار‬ ‫ایستگاه کار مش��ترک برای بدنه و سیستم تعلیق‬ ‫تمام خودکار اس��ت و نخس��تین بار است که گریت‬ ‫وال موتور از روش های تمام خودکار و نوع دس��ته ای‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬این خط مش��ترک از ن��وار نقاله‬ ‫زنجی��ره ای ‪ Bosch Toothed‬اس��تفاده می کند‬ ‫و باالبر برش��ی بی صدا نیز به وس��یله ‪PROHUB‬‬ ‫ساخته شده است‪ .‬سرعت عملکرد و ارتفاع قالب های‬ ‫اویز می تواند براس��اس نیاز روند کاهش حجم فشار‬ ‫کارگران و افزایش بهره وری کاری تنظیم شود‪.‬‬ ‫در کارگاه مونت��اژ ‪ ۴‬خ��ط تولی��د وج��ود دارد؛‬ ‫خطوط مونتاژ برای نصب شیش��ه های جلو و عقب‪،‬‬ ‫باتری‪ ،‬تایرها و الس��تیک یدک‪ ،‬سپرها و‪ ...‬استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این نخستین بار است که این برند خودرو بومی در‬ ‫چین از خطوط بلند کردن لغزش��ی استفاده می کند‬ ‫که ارتف��اع ان می تواند براس��اس نیازهای موقعیت‬ ‫کاری متف��اوت به منظ��ور افزای��ش انعطاف پذیری‬ ‫مونت��اژ و هماهنگی ب��ا ارتفاع��ات مختلف هر مدل‬ ‫خودرو تنظیم شود‪.‬‬ ‫با استفاده از این نوارهای انتقال‪ ،‬تالش کارگرانی‬ ‫ک��ه ای��ن کار را انج��ام می دهند کاه��ش می یابد‪.‬‬ ‫ارتباطات در این بخش از فناوری ارتباطات پیشرفته‬ ‫‪ Bird‬بهره می برد که ش��امل انتقال سریع‪ ،‬کمترین‬ ‫خطا و نیاز نداشتن به نگهداری است‪.‬‬ ‫در این بخش سیستم چس��ب کاری خودکار برای‬ ‫چس��باندن شیشه های جلو و عقب استفاده می شود‪.‬‬ ‫این سیس��تم ترکیبی از ربات های صنعتی و سیستم‬ ‫هدایت چش��می ب��ه منظ��ور اعمال روک��ش پایه‪،‬‬ ‫چس��ب کاری و نصب شیش��ه ها به ش��کل اتوماتیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تجهیزات می تواند کارگران را از نوسانات مضر‬ ‫مواد شیمیایی دور نگه دارد‪ .‬قسمت های اصلی که در‬ ‫خط مونتاژ دوم نصب می شوند شامل صندلی هاست‪.‬‬ ‫بازوه��ای مکانیک��ی این خط به وس��یله ش��انگهای‬ ‫‪ Yongqian‬س��اخته و جدیدترین و پیشرفته ترین‬ ‫محصوالت این خودروس��ازی یعن��ی قطعات اصلی‬ ‫بازوهای مکانیکی وارد ش��ده اند‪ .‬خط س��وم اس��اس‬ ‫مس��ئول پر کردن مایعات مربوط به ترمزها‪ ،‬شوینده‬ ‫شیشه ها‪ ،‬ضد یخ‪ ،‬فرمان و‪ ...‬است که همه تجهیزات‬ ‫ان به وسیله ‪ DURR‬ساخته شده است‪.‬‬ ‫پ��س از بررس��ی کابی��ن و بدن��ه‪ ،‬خ��ودرو بای��د‬ ‫مجموعه ای از ازمون های عملکرد را نیز پش��ت س��ر‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬ای��ن کارگاه مونت��اژ دارای پیش��رفته ترین‬ ‫تجهی��زات ازمون خودرو اس��ت‪ .‬سیس��تم موقعیت‬ ‫چرخ ه��ا از لیزر س��ه بعدی برای ارزیابی و بررس��ی‬ ‫چرخ ه��ا بهره می ب��رد‪ ،‬این ابزار نه تنه��ا عملکردی‬ ‫عال��ی دارد بلکه با اس��تانداردهای ازمون بین المللی‬ ‫س��ختگیرانه نی��ز منطب��ق اس��ت همچنی��ن برای‬ ‫اطمین��ان از رانندگ��ی ایم��ن و مطمئ��ن‪ ،‬صفحات‬ ‫متحرک ‪ ۴WD‬و ‪ ۲WD‬وج��ود دارد که عملکرد‬ ‫خ��ودرو در بخش های��ی همچ��ون ترمز و سیس��تم‬ ‫نیرومحرکه را بررسی می کند‪.‬‬ ‫کارگاه تحوی��ل خودروهای ا زمایش ش��ده س��الن‬ ‫بعدی بود که خبرنگاران از ان بازدید کردند‪ .‬پس از‬ ‫بازبینی انسانی در کارگاه‪ ،‬خودرو باید مجموعه ای از‬ ‫ازمون ها را در پیست تست بگذراند‪ .‬ایتم های ازمون‬ ‫شامل مس��یر مس��تقیم‪ ،‬مسیر هش��ت گانه‪ ،‬ازمون‬ ‫سراش��یبی‪ ،‬ازمون های عملک��ردی همچون ‪،ABS‬‬ ‫قفل دیفرانس��یل‪ ،‬ازمون ‪ ۴WD‬و‪ ...‬است و خودرو‬ ‫تنه��ا پس از گذر از این ازمون ها اجازه ورود به بازار‬ ‫را خواهد داشت‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از کارخانه ساختمان سفیدرنگ‬ ‫سه طبقه ای وجود داش��ت که کارگاه رنگ مجموعه‬ ‫بود‪ .‬مس��احت این کارگاه ‪ ۲۴‬ه��زار مترمربع بوده و‬ ‫به ‪ ۳‬بخش تقسیم ش��ده است‪ .‬طبقه نخست بخش‬ ‫کارهای دس��تی است‪ ،‬طبقه دوم به پاک ترین بخش‬ ‫تعلق دارد و طبقه سوم دارای تجهیزات تهویه هوا و‬ ‫خشک کننده است‪.‬‬ ‫در خط تولید خودروس��ازی ه��اوال تالش برای‬ ‫حفظ محیط زیس��ت به چش��م می خورد‪ .‬این کارگاه‬ ‫از م��واد جدید و روند رنگ امیزی نوینی بهره می برد‬ ‫ک��ه برای کاهش االیندگی مناس��ب بوده و در عین‬ ‫حال کل فرایند انتخابی ازس��وی مدیریت‪ ،‬بازیافت‬ ‫زباله ه��ای خطرن��اک را ب��ه ص��د درصد رس��انده و‬ ‫انباره��ای بس��ته و دف��ع قانونی کم��ک کرده اند تا‬ ‫الودگی زباله های خطرناک ان به صفر برسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ه منظور کاه��ش مصرف ان��رژی از‬ ‫فن��اوری چرخش باد تهویه هوا اس��تفاده ش��ده که‬ ‫به طور چش��مگیری بهره وری انرژی را افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای روشنایی کارگاه نیز از محصوالت کم مصرف‬ ‫اس��تفاده ش��ده و ‪ ۵ .۳۷‬درصد مصرف انرژی تنها از‬ ‫روش��نایی طبیعی است‪ .‬اس��تفاده از حالت گرم کن‬ ‫کلی در کارگاه‪ ،‬چرخه گاز طبیعی را بهبود بخشیده‬ ‫و نرخ بهره وری انرژی را باال برده است‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش برای افزای��ش کیفیت از رنگ های‬ ‫‪ BASF E-coating‬المانی اس��تفاده ش��ده که به‬ ‫طور قابل توجهی عملکرد ضدخوردگی و زنگ زدگی‬ ‫حفره های داخلی را تضمین می کند‪.‬‬ ‫کار رنگ امی��زی خودروه��ا به وس��یله نس��ل‬ ‫س��وم ربات ه��ای المان��ی انجام می ش��ود ک��ه نرخ‬ ‫به��ره وری باالی مواد‪ ،‬کیفی��ت رنگ بدنه را تضمین‬ ‫می کن��د‪ .‬اختص��اص عن��وان «پرفروش تری��ن‬ ‫شاس��ی بلند در بزرگترین بازار خودرو جهان» نشان‬ ‫می دهد بهمن شریک قدرتمندی برای خود برگزیده‬ ‫و نگاه��ی به خط تولی��د تمام اتوماتی��ک این گروه‬ ‫خودروس��ازی و واگ��ذاری بخش های��ی از روند کار‬ ‫ازجمله جابه جایی ها و ارس��ال قطعات به بخش های‬ ‫مختلف تولید به ربات ها نشان از هوشمند بودن این‬ ‫خط تولی��د دارد؛ خ��ط تولیدی‬ ‫ک��ه تص��ور ش��ما را از‬ ‫خودروهای چینی‬ ‫تغییر می دهد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ 2 1396‬جمادی الثانی ‪ 19 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 334‬پیاپی ‪2307‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تزریق منابع مالی با تسهیالت‬ ‫دولتی و جذب سرمایه خارجی‬ ‫حسام اردشیر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مبادرت به جذب‬ ‫نیروی تحصیلکرده‬ ‫می کند اما گنجایش ان‬ ‫محدود است‪ .‬چنین‬ ‫امری نیاز به برنامه‬ ‫راهبردی کالن دارد‪ .‬در‬ ‫تصمیم گیری های کالن‬ ‫باید کنار افراد باتجربه‬ ‫جوان های جویای نام نیز‬ ‫حضور داشته باشند‬ ‫کارشناسان و فعاالن صنعت قطعه الزام های ورود نیروهای اموزش دیده مراکز علمی به تولید را تشریح کردند‬ ‫جذب فارغ التحصیالن درصنعت نیازمند تدوین قوانین‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از چالش های اساس��ی کش��ور تربیت نیروی‬ ‫انسانی متخصص در دانشگاه ها با صرف هزین ه باال اما‬ ‫بدون استفاده در جامعه است زیرا زیرساخت ها فراهم‬ ‫نیست‪ .‬نخست باید پرسید ایا جامعه نیاز به این حجم‬ ‫از نیروهای تحصیلکرده دارد؟ اگر پاس��خ مثبت باشد‬ ‫باید دی��د در هر حوزه و بخش چه ام��اری از نیروی‬ ‫متخصص نیاز اس��ت تا براس��اس نیازها تربیت انجام‬ ‫شود‪ .‬درحال حاضر نیروهای فارغ التحصیل از دانشگاه‬ ‫همچون بدن انس��ان بی قواره ای است که برخی اعضا‬ ‫بسیار بزرگ و قس��مت های دیگر بسیار کوچک رشد‬ ‫کرده اند‪ .‬خروجی انواع دانشگاه ها حجم زیادی از افراد‬ ‫بدون تکلیف را ش��کل داده که حتی صنعت با وجود‬ ‫نی��از مبرم به این افراد متخصص ق��ادر به جذب انها‬ ‫نیس��ت‪ .‬چرایی این امر بحث این ش��ماره «گسترش‬ ‫صنعت» است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروهای متخصص برای دیگران‬ ‫حس��ام اردشیر‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چرا صنعت کشور توانایی جذب نیروهای‬ ‫تحصیلکرده دانشگاهی را ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫ای��ن چال��ش همه گیر اس��ت و حوزه ه��ای دیگر نیز‬ ‫نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی را به معنای واقعی در‬ ‫درون خود جذب نمی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که ص��ادرات قطع��ات نیاز‬ ‫بیش��تری به فعالیت نیروه��ای اموزش دیده در مراکز‬ ‫علم��ی دارد‪ .‬او در این ب��اره توضی��ح داد‪ :‬امروز بخش‬ ‫خصوصی تاحدودی به جذب ای��ن نیروها پرداخته و‬ ‫برخی واحدهای تولیدی بزرگ صنعت قطعه به جذب‬ ‫نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های پلیمر‬ ‫و برق برای بخش تحقیق و توس��عه خود پرداخته اند‪.‬‬ ‫برخی واحدهای کوچکتر نیز به جذب تربیت ش��دگان‬ ‫در رشته های مکانیک و متالوژی مبادرت کرده اند که‬ ‫باید برای این امر الزامی نیز وجود داشته باشد به طور‬ ‫نمونه خودروساز باید به ازای هر ‪ ۱۰۰‬نیرویی که جذب‬ ‫می کند حداقل ‪ ۱۰‬نیروی فارغ التحصیل دانش��گاهی‬ ‫جذب کند تا ش��اهد بهبود وضعیت واحدهای تحقیق‬ ‫و توسعه انها باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از مش��کالت در این باره این‬ ‫اس��ت که جذب نیروی اموزش دیده اولویت هیچ یک‬ ‫از نهادها نیس��ت و نیروهایی که با هزین ه زیاد تربیت‬ ‫می ش��وند به راحتی در اختیار کش��ورهای دیگر قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطع��ه افزود‪ :‬بخ��ش خصوصی‬ ‫مب��ادرت به جذب نی��روی تحصیلک��رده می کند اما‬ ‫گنجایش ان محدود است‪ .‬چنین امری نیاز به برنامه‬ ‫راهب��ردی کالن دارد‪ .‬در تصمیم گیری های کالن باید‬ ‫کن��ار افراد باتجربه جوان های جوی��ای نام نیز حضور‬ ‫داشته باشند‪ .‬کشور تجربه استفاده از نیروهای جوان‬ ‫و نی��ز موفقیت امور را در جن��گ تحمیلی در کارنامه‬ ‫خود به ثبت رسانده زیرا بیشتر فرماندهان از نیروهای‬ ‫‹ ‹تدوین واحدهای درسی با مشورت‬ ‫جوان ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۳‬ساله بوده اند‪.‬‬ ‫س��یامک مقتدری‪ ،‬از اعض��ای هیات مدیره انجمن‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز نیز همین نیروهای جوان‬ ‫تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫می توانن��د اما دولتی که ش��عار جوان گرایی در کابینه‬ ‫کش��ور نیز معتقد اس��ت‪ :‬صنعت قطعه این نیروها را‬ ‫داش��ت تنها یک وزیر جوان دارد همچنین یارانه هایی‬ ‫جذب می کند و انها نیروهای کار ش��رکت ها هستند‬ ‫که در بخ��ش تامین اجتماعی ی��ا وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫ام��ا اینکه چرا خیلی راحت این کار انجام نمی ش��ود‪،‬‬ ‫و رفاه اجتماعی برای ج��ذب نیروهای فارغ التحصیل‬ ‫مس��ئله ای اس��ت که به قان��ون کار و محدودیت های‬ ‫گذاش��ته ش��ده و اینکه از بیمه و مالی��ات این نهادها‬ ‫موجود برمی گردد ضمن انکه نیروهای فارغ التحصیل‬ ‫و موسس��ه ها کم می ش��ود انقدر خوشایند نیست که‬ ‫نیز جوابگوی نیازمندی های کنونی شرکت ها نیستند‬ ‫افراد را به ج��ذب نیروهای اموزش دیده دانش��گاهی‬ ‫و زمان می برد ت��ا کارشناس��ان تازه فارغ التحصیل به‬ ‫تشویق کند‪.‬‬ ‫مرحله ای که نیاز اس��ت‪ ،‬برس��ند‪ .‬وی گفت‪ :‬ضرورت‬ ‫اردش��یر از ظرفی��ت نیروه��ای ج��وان متخصص‬ ‫دارد همچون کش��ورهای صنعتی قوانینی در راستای‬ ‫دانشگاهی برای داخلی سازی خودروهای جدید گفت‬ ‫کار هن��گام تحصیل داش��ته باش��یم که‬ ‫و بیان کرد‪ :‬بسیاری از مدل های وارداتی را‬ ‫البته در این باره صحبت هایی شده است‪.‬‬ ‫می توان با توانمندی و تخصص این نیروها‬ ‫به طور محدود زمانی دانش��جوها ازسوی‬ ‫بومی س��ازی کرد‪ .‬در بخش نظامی کشور‬ ‫دانش��گاه های خود در واحدهای صنعتی‬ ‫نش��ان داد که می تواند از ای��ن نیروهای‬ ‫حاضر بودند و به عنوان کاراموز مش��غول‬ ‫ت استفاده‬ ‫جوان برای دستیابی به موفقی ‬ ‫می ش��دند‪ .‬این اف��راد در محی��ط‪ ،‬کار را‬ ‫کند و به هدف برسد پس صنعت خودرو‬ ‫به ش��کل عمل��ی می اموختن��د‪ .‬اگر این‬ ‫نی��ز می تواند به این ش��کل جواب بگیرد‪.‬‬ ‫سیامک مقتدری‬ ‫شیوه در همکاری دانشگاه و صنعت اتفاق‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که صنعت‬ ‫قطعه به عنوان یک بخش خصوصی چقدر ضرورت دارد همچون بیفتد‪ ،‬می تواند بسیار کارساز باشد‪.‬‬ ‫کشورهای صنعتی‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی‬ ‫توانس��ته این نیروها را جذب کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قوانینی در‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫جذب نیروهای فارغ التحصیل بیش��تر در‬ ‫راستای کار هنگام‬ ‫کش��ور نی��ز در ادامه این موض��وع افزود‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصی بوده و ای��ن صنعت نیز‬ ‫تحصیل‬ ‫اگ��ر واحده��ای انتخاب ش��ده در دروس‬ ‫تاحدودی به ان عمل کرده اس��ت به طور‬ ‫داشته باشیم‬ ‫دانش��گاهی با مش��ورت و نظر واحدهای‬ ‫نمونه برای پلتفرم جدید و تولید شاس��ی‬ ‫با یک شرکت ایتالیایی قرارداد بسته شده و انها برای‬ ‫نخس��تین بار به ایران سفر می کنند تا طراحی شاسی‬ ‫خودرو را در کش��ور انجام دهند‪ .‬معدود شرکت هایی‬ ‫هس��تند که در دنیا طراحی شاس��ی دارند از این رو با‬ ‫گروهی ‪ ۲۰‬نفره از فعاالن دانشگاه صنعتی شریف (در‬ ‫رش��ته های الکترونیک‪ ،‬مکانی��ک و طراحی صنعتی)‬ ‫قرارداد بس��ته ش��ده تا کارشناس��ان ایتالیایی به انها‬ ‫اموزش بدهند و نخس��تین نسل اموزش گیرنده ایران‬ ‫باشند اما این امر باید توسعه پیدا کند و با یک یا چند‬ ‫مورد به نتیجه دلخواه دس��ت نخواهیم یافت‪ .‬اردشیر‬ ‫در پای��ان تاکیدکرد‪ :‬ج��ذب نیروه��ای اموزش دیده‬ ‫دانش��گاهی باید الزام شود زیرا از امکانات کشور برای‬ ‫تربیت انها اس��تفاده ش��ده و باید از تبحرشان نیز در‬ ‫داخل کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫صنعتی تدوین و پیاده شود‪ ،‬می تواند ما را یک گام به‬ ‫ه��دف موردنظر نزدیک تر کند‪ .‬به این ترتیب نیروهایی‬ ‫تربیت می ش��وند که واحدهای گذرانده انها موردنیاز‬ ‫واحدهای تولیدی صنعتی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واحدهای درس��ی دانش��جویان نیاز به‬ ‫اصالح و بازنگری دارد و مش��کل امروز این اس��ت که‬ ‫ارتباط دانش��گاه و صنعت درست تدوین نشده است‪.‬‬ ‫برخی فکر می کنند باید پروژه هایی ازسوی واحدهای‬ ‫صنعتی تعریف و برای تحقیق به دانشگاه ها ارائه شود‬ ‫که البته بخشی از کار است اما تنها مورد نیست بلکه‬ ‫در طراحی دروس‪ ،‬موضوعات و عنوان های واحدهای‬ ‫تدریس شده نیز این ارتباط می تواند مفید واقع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیگانگی صنعتگر و نیروی دانشگاهی‬ ‫مقتدری در پاس��خ به این پرسش که ایا صنعتگران‬ ‫به دنبال نیروهای غیردانشگاهی به دلیل ارزان تر بودن‬ ‫انها نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن را نمی پذی��رم‪ .‬نیروی کار‬ ‫ق زیادی‬ ‫تحصیلک��رده زیاد اس��ت و درخواس��ت حقو ‬ ‫نیز به دلیل وضعیت اش��تغال کش��ور ندارند بنابراین‬ ‫کارفرما نمی تواند دنبال کس��ی با تحصیالت پایین تر‬ ‫باش��د و بخواه��د او را برای تولید تربی��ت کند‪ .‬البته‬ ‫شرایط کارشناسی که تجربه دارد در این باره متفاوت‬ ‫می شود‪ .‬امروز یک حفره بزرگ بین نیروهای دیپلم و‬ ‫دانشگاهی وجود دارد که تکنیسین های اموزش دیده‬ ‫یا کارگر ماهر هستند و این دوره ها را در کشور نداریم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬قرار نیس��ت همه مهندس باشند و بخشی‬ ‫بین نیروی کارگر و مهندس الزم است که خال ان در‬ ‫کش��ور دیده می شود‪ .‬اموزش��گاه های فنی و حرفه ای‬ ‫ما محدود هستند ضمن انکه خانواده ها دوست دارند‬ ‫فرزندان شان تحصیالت دانشگاهی داشته باشند‪.‬‬ ‫مقتدری بیان کرد‪ :‬این فرهنگ و نیز منطبق نبودن‬ ‫اموزش ب��ر نیازهای صنع��ت از عوامل اساس��ی این‬ ‫چالش در کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫درب��اره ارتب��اط نداش��تن صنع��ت و دانش��گاه‬ ‫«گس��ترش صنعت» گزارش ه��ای زی��ادی از ن��گاه‬ ‫کارشناس��ان و صنعتگران داشته که هریک به بخشی‬ ‫از مش��کالت سر راه ارتباط پرداخته اند اما انچه مسلم‬ ‫است مرکزی به عنوان واسط نیاز است تا این دو بخش‬ ‫را همچون حلقه گمشده به هم متصل کند که به نظر‬ ‫می رسد این وظیفه پارک های فناوری است‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/437/000‬‬ ‫‪44/900/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪32/542/000‬‬ ‫‪34/800/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪269/900/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫‪48/434/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪49/834/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪39/792/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪49/434/000‬‬ ‫‪55/800/000‬‬ ‫‪54/900/000‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫‪42/700/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪190/000/000‬‬ ‫‪239/553/000‬‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪102/500/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪121/834/000‬‬ ‫‪139/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/008/600‬‬ ‫‪107/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪279/899/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪373/000/000‬‬ ‫‪352/000/000‬‬ ‫به زودی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪147/008/600‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪60/700/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪21/700/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪71/200/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪107/500/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪67/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪63/500/000‬‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪320/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪208/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪197/000/000‬‬ ‫‪590/000/000‬‬ ‫‪590/000/000‬‬ ‫قطعه س��ازی ‪ ۱۱‬بخ��ش‬ ‫(س��کتور) دارد ک��ه بخش��ی‬ ‫از انه��ا نیاز به نوس��ازی دارد‬ ‫و بای��د قطعه س��ازان در ان‬ ‫س��رمایه گذاری داشته باشند‪.‬‬ ‫تس��هیالت حمایتی برای این‬ ‫ام��ر درنظ��ر گرفت��ه ش��ده تا‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫صنعتگ��ران در روزامد کردن‬ ‫دبیر انجمن سازندگان‬ ‫ماشین االت و تجهیزات شان با‬ ‫قطعات و مجموعه های‬ ‫مشکالت کمتری همراه شوند‪.‬‬ ‫خودرویی‬ ‫در ادام��ه وقتی قطعه س��ازان‬ ‫می دانند با نوسازی و بهسازی‬ ‫می توانند با تیراژ باال صادرات داش��ته باشند و عالمت تجاری‬ ‫خود را مطرح کنند با رغبت زیادی به س��وی س��رمایه گذاری‬ ‫برای نوس��ازی خ��ط تولید خود حرکت می کنن��د‪ .‬با توجه به‬ ‫حمایت های��ی که از س��وی مدی��ران مرتبط وعده داده ش��ده‬ ‫امیدواریم که این امر با ش��تاب بیش��تر اتفاق بیفتد زیرا به هر‬ ‫حال مش��کالت پس��اتحریم را هنوز داریم و به طور کامل رفع‬ ‫نشده است‪ .‬تا افق ‪ ۱۴۰۴‬فرصت زیادی نیست و ضروری است‬ ‫در زمان باقیمانده این حمایت ها محقق ش��ود و قطعه س��ازان‬ ‫خط تولی��د خود را در بح��ث ماش��ین االت و فرایند تولید و‬ ‫نی��ز طراحی محصول روزامد کرده و برای گرفتن س��همی در‬ ‫ب��ازار بین المللی حرکت ها را تس��ریع کنند‪ .‬رس��یدن به عدد‬ ‫تعیین ش��ده (صادرات ‪۶‬میلیارد دالر قطعه) سخت نخواهد بود‬ ‫به شرط انکه روند تولید اسان و از دغدغه های صنعتگر کاسته‬ ‫شود‪ .‬تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری از دغدغه های مهم‬ ‫قطعه سازان است که باید بخشی با تسهیالت حمایتی از داخل‬ ‫محقق ش��ود و بخش دیگر نیز با جذب س��رمایه های خارجی‪.‬‬ ‫جذب س��رمایه گذار خارجی به تدابیری نیاز دارد که بخش��ی‬ ‫ازسوی خود صنعتگر باید پیگیری و بخشی نیز باید در فضای‬ ‫کسب وکار کلی کش��ور فراهم شود‪ .‬انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرویی کش��ور به دنبال رفع چالش های این‬ ‫صنعت مس��ائل را پیگیری ک��رده و راهکاره��ای الزم را ارائه‬ ‫می دهد تا بت��وان با همکاری مدیران مربوط از بار مش��کالت‬ ‫واحدهای صنعتی کاسته و در فرصت باقیمانده با تمرکز روی‬ ‫تولید به اهداف موردنظر دست یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قطعه سازان ایرانی در زنجیره‬ ‫تامین جهانی قرار می گیرند‬ ‫ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور گفت‪ :‬همکاری دوجانبه قطعه سازان ایرانی‬ ‫و فرانس��وی با ارتق��ای اموزش و فناوری ش��رکت های ایرانی‪،‬‬ ‫قرار گرفتن در زنجیره جهانی خودروس��ازی را به دنبال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬محمدرضا نجفی منش با اشاره به امضای تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری بین انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور (‪ )ISMAPA‬و انجمن قطعه سازان فرانسه‬ ‫(‪ )FIEV‬افزود‪ :‬این تفاهمنامه در راس��تای نیاز به پیشرفت و‬ ‫تحکیم همکاری ها بین خودروس��ازان و قطعه س��ازان ایرانی و‬ ‫فرانس��وی در چارچوب قوانین و مقررات دو کش��ور در ‪ ۷‬بند‬ ‫نهایی و امضا ش��د‪ .‬به گفته این مق��ام صنفی‪ ،‬تبادل نظر دو‬ ‫انجمن در زمینه همکاری های فنی و اقتصادی‪ ،‬حمایت متقابل‬ ‫از تولیدکنندگان در بازار خودرو‪ ،‬س��اماندهی و ارائه تسهیالت‬ ‫برای افزایش ارتباطات کاری نمایندگان دو طرف‪ ،‬همکاری در‬ ‫برگ��زاری همایش های خودرو و قطعه س��ازی با اهداف ارتقای‬ ‫کیفیت‪ ،‬کاه��ش هزینه ها‪ ،‬ارائه اموزش ه��ا‪ ،‬تالش دو انجمن‬ ‫برای فراهم کردن ش��رایط دسترس��ی به بازارهای خارجی در‬ ‫همکاری های سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) و همکاری‬ ‫برای برگزاری نمایش��گاه ها در ایران و فرانسه و همچنین سایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬بندهای اصلی این تفاهمنامه است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫برخی اقدام های عملی انجام ش��ده در ماه های گذشته ازسوی‬ ‫فرانس��وی ها خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت ‪ SNECI‬فرانس��ه با‬ ‫تاسیس دفتر در تهران و برگزاری دوره های اموزشی به ارتقای‬ ‫فنی و اموزش��ی قطعه س��ازان اقدام کرده اس��ت‪ .‬نجفی منش‬ ‫در گفت وگ��و با ایرن��ا ادامه داد‪ :‬در کنار فعالیت اموزش��ی این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬گروه های خودروس��ازی رنو‪ ،‬پژو و سیتروئن هریک‬ ‫در برنامه ه��ای جداگانه و مطابق انچه در قراردادها پیش بینی‬ ‫ش��ده به ارتقای کیفی قطعه سازان ایرانی اهتمام دارند‪ .‬اکنون‬ ‫‪۶۵‬ش��رکت قطعه ساز و مجموعه ساز ایرانی با رنو‪۷۵ ،‬شرکت با‬ ‫ایکاپ (ش��رکت مش��ترک ایران خودرو و پژو) و حدود همین‬ ‫تعداد ش��رکت نیز با گروه سایپا ‪-‬س��یتروئن همکاری داشته‬ ‫و از برنامه ه��ای اموزش��ی و انتق��ال فن��اوری انه��ا بهره مند‬ ‫می ش��وند‪ .‬رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور با اشاره به ش��رکت رنو خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت قطعه س��ازان را در زنجیره تامین خود به ‪ ۴‬گروه‬ ‫‪ A، B، C‬و ‪ D‬تقس��یم بندی ک��رده که گروه ‪ A‬باالترین رتبه‬ ‫و ‪ D‬پایین ترین رتبه اس��ت و شرکت رنو با برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی حدود ‪ ۱۲‬س��ال پیش در ایران‪ ،‬قطعه سازان همکار‬ ‫خ��ود را به رتبه ‪ B‬ارتقا داد که حاص��ل ان تولید خودروهای‬ ‫باکیفی��ت تندر ‪ ۹۰‬بود که اکنون ‪۶۰‬درصد قطعات ان داخلی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬نجفی منش درباره همکاری قطعه سازان ایرانی و‬ ‫فرانس��وی برای خودروهای برقی و الکتریک��ی نیز گفت‪ :‬این‬ ‫خودروها فن��اوری پیچیده ای ندارند و حت��ی در برخی موارد‬ ‫از قطعاتی س��اده تر از خودروهای درون سوز برخوردارند‪ .‬با این‬ ‫حال براساس سیاس��ت های خودروسازی کش��ور می توان در‬ ‫اینده به همکاری های متقابل در این زمینه پرداخت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ 2 1396‬جمادی الثانی ‪ 19 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 334‬پیاپی ‪2307‬‬ ‫خبر‬ ‫بزرگترین صادرکننده خودرو‬ ‫از امریکا‪ ،‬امریکایی نیست‬ ‫در امریکا ش��رکت های خودروس��از زیادی وجود دارند که‬ ‫بس��یاری از انها به عنوان نشان های تجاری معتبر جهانی کار‬ ‫خود را دنبال می کنند اما در ادامه این پرسش به وجود می اید‬ ‫که کدام نش��ان تجاری فعال در خاک امریکا‪ ،‬بیشترین سهم‬ ‫صادرات اتومبیل را به خود اختصاص داده است؟‬ ‫براساس ادعا و تایید وزارت بازرگانی ایاالت متحده امریکا‪،‬‬ ‫نه ش��رکت خودروس��ازی جنرال موتورز‪ ،‬نه فیات کرایس��لر‬ ‫ی��ا حتی ش��رکت خودروس��ازی ف��ورد به عن��وان بزرگترین‬ ‫صادرکنندگان خ��ودرو از امریکا معرفی نش��ده اند‪ ،‬بلکه این‬ ‫عنوان به یک خودروس��از المانی‪ ،‬یعنی شرکت خودروسازی‬ ‫ب ام و اعطا ش��ده که با داش��تن بزرگتری��ن کارخانه تولید و‬ ‫مونتاژ خودرو در ایالت کارولینای جنوبی‪ ،‬به عنوان بزرگترین‬ ‫صادرکننده اتومبیل از خاک امریکا معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬براس��اس ادعای منابع خبری‪،‬‬ ‫ش��رکت خودروسازی ب ام و در س��ال گذشته میالدی موفق‬ ‫به تولید ‪۳۷۱‬هزارو‪ ۲۴۸‬خودرو در خاک امریکا ش��ده که از‬ ‫این تعداد‪ ،‬حدود ‪۲۷۲‬هزارو‪ ۳۴۶‬دستگاه (معادل ‪۷۰‬درصد)‬ ‫به خارج از امریکا صادر ش��ده و تنها ‪ ۳۰‬درصد ان در اختیار‬ ‫مشتریان امریکایی قرار گرفته تا باعث رشد ایالت کارولینای‬ ‫جنوب��ی و اختصاص ‪ ۱۶‬درصد مجموع صادرات امریکا به نام‬ ‫خود شده باشد‪.‬‬ ‫محص��والت ب ام و و به طورعم��ده خودروهای شاس��ی بلند‬ ‫ای��ن ش��رکت از جمله ایکس ‪ ،۳‬ایک��س ‪ ،۴‬ایکس ‪ ،۵‬ایکس‬ ‫‪ ۶‬یا حتی در اینده خودرو شاس��ی بلند ایکس ‪ ،۷‬در کارخانه‬ ‫اسپارتانبورگ واقع در ایالت کارولینای جنوبی تولید می شود‬ ‫ک��ه عالوه ب��ر بزرگترین کارخان��ه تولید خ��ودرو در جهان‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از کارخانه های پاک هم شناخته می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارخان��ه به طور تقریب��ی نیمی از انرژی خ��ود را از‬ ‫س��وزاندن گاز متان به دس��ت می اورد‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫بزرگترین ناوگان لیفتراک ه��ای هیدروژنی را در اختیار دارد‬ ‫که به پش��تیبانی و انتقال خودرو ب��ه واگن های قطار کمک‬ ‫بسیار زیادی می کند‪.‬‬ ‫خودروهای دیزلی باید پاک شوند‬ ‫مقامات المانی اعالم کردند طرح جدید حمل ونقل عمومی‬ ‫جایگزینی برای استانداردهای االیندگی خودروهای شخصی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت محیط زیس��ت المان اع�لام کرد طرح‬ ‫حمل ونقل عمومی رایگان که در چند شهر المان اجرا خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬به منظور رف��ع محدودیت های االیندگ��ی خودروهای‬ ‫سواری وضع نشده و اعمال استانداردهای سختگیرانه در این‬ ‫زمینه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬گابریل هوفه در نشستی خبری‬ ‫گفت‪« :‬کاه��ش االینده ها در بلندمدت تنها با محدود کردن‬ ‫اکسیدهای نیتروژنی میسر خواهد شد که از اگزوز خودروهای‬ ‫دیزلی به هوای شهرها راه می یابند‪».‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد اعمال فش��ار بر خودروس��ازان به منظور‬ ‫کاهش االیندگی خودروها ادامه خواهد داشت و خودروسازان‬ ‫موظفند هزینه کاهش االیندگی تولیدات پیشین خود را نیز‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫وزارت محیط زیس��ت المان در روزهای گذشته اعالم کرده‬ ‫بود به منظور بهبود کیفیت هوای ش��هرها حمل ونقل عمومی‬ ‫در چند شهر را رایگان اعالم خواهد کرد‪ ،‬اما هوفه گفت هدف‬ ‫این برنامه کاهش فشارها بر خودروسازان نبوده است‪.‬‬ ‫با گوشی های هوشمند‬ ‫چاله های خیابان را پیدا کنید‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از چرایی پویایی انرژی های پاک در جهان امروز نشان داد‬ ‫خودروهای بنزینی و دیزلی در بستر مرگ‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بی��ش از یک ق��رن بود ک��ه تنها فرم��ول موفقیت‬ ‫دس��تیابی به انرژی از دل زمین و مصرف بیش��تر ان‬ ‫بود‪ .‬حاال اما بیش از ‪ ۴۰‬س��ال است که جاده موفقیت‬ ‫از مس��یر انرژی های موجود در دل معادن نمی گذرد و‬ ‫برای دس��تیابی به انرژی باید سر به هواتر بود‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۷۶‬میالدی (‪ ۱۳۵۴-۵۵‬خورشیدی) یک تحلیلگر‬ ‫جوان حوزه انرژی به نام اموری لووینس تصمیم گرفت‬ ‫در مقاله ای ب��ه راه نرفته در حوزه ان��رژی بپردازد که‬ ‫همان ت�لاش‪ ،‬نقطه اغاز تحول بکارگی��ری انرژی در‬ ‫زندگی بش��ر ش��د‪ .‬به دنبال این تغییر مسیر‪ ،‬صنعت‬ ‫انرژی که زمانی خسته کننده و خشک به نظر می رسید‪،‬‬ ‫به جاده ای تازه و هیجان انگیز پا گذاش��ت؛ جاده ای که‬ ‫در ان انرژی های پاک تر و ارزان تر از پیش انتظار انسان‬ ‫را می کش��ید‪ .‬در واقع دیگر پرس��ش این نبود که «ایا‬ ‫منابع ان��رژی تجدیدپذیر می توانند ب��ه اقتصاد اینده‬ ‫ما سوخت رس��انی کنند؟» بلکه این ب��ود که «چگونه‬ ‫به س��رعت می توان به اینده ای کم کرب��ن‪ ،‬انهم واقعی‬ ‫و بدون فریبکاری‪ ،‬دس��ت یافت؟» دالیل زیادی وجود‬ ‫دارد که ثابت می کند فراگیری و گس��ترش انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر نه تنها توقف نخواهد داشت‪ ،‬بلکه با سرعتی‬ ‫ب��اال و عملکردی پوی��ا به کار خود ادام��ه خواهد داد‪.‬‬ ‫گزارش پیش رو به روش��ن ش��دن بخشی از این دالیل‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹همه هزینه ها برای انرژی های پاک‬ ‫ل حرکت جهانی به س��مت‬ ‫ش��اید قطعی تری��ن دلی ‬ ‫انرژی های پاک این اس��ت که همه هزینه ها در اینده‬ ‫ب��رای این نوع انرژی ها خواهد ش��د‪ .‬گروه پژوهش��ی‬ ‫«تامین مالی انرژی ن��و بلومبرگ» (‪ )BNEF‬گزارش‬ ‫کرد قرار است س��ه چهارم مجموع ‪ ۱۰/۲‬تریلیون دالر‬ ‫س��رمایه گذاری های جدی��د در بخش فن��اوری تولید‬ ‫ان��رژی صرف منابع انرژی تجدیدپذیر ش��ود‪ .‬این عدد‬ ‫بس��یار بزرگ اس��ت اما از ان مهم تر اینکه بی ان ای اف‬ ‫گ��زارش داد در سراس��ر منطقه اس��یا‪-‬اقیانوس ارام‬ ‫(ش��امل کش��ورهای چین و هند)‪ ۶۰ ،‬درصد مجموع‬ ‫سرمایه گذاری های جدید در بخش انرژی صرف منابع‬ ‫انرژی تجدیدپذیر می ش��ود؛ حال انکه تنها ‪۱۰‬درصد‬ ‫س��رمایه گذاری به تولید زغال سنگ و بنزین اختصاص‬ ‫خواهد یافت‪ .‬همین تفاوت ها اس��ت که باعث می شود‬ ‫اینده انرژی های پاک پویا باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخ‪ ،‬ارامگاه ابدی افسانه ها‬ ‫جمله «تجدیدپذیرها گران هستند» دیگر به تاریخ‬ ‫پیوسته اس��ت‪ .‬در پایان دسامبر سال گذشته (ابتدای‬ ‫دی سال جاری) «موسس��ه راکی مانتین» (‪Rocky‬‬ ‫‪ )Mountain Institute‬ی��ا «ارام ای» ک��ه تالش‬ ‫می کند جهان را به اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫رهنمون کند و مدیریت ان با اموری لووینس اس��ت‪،‬‬ ‫اعالم ک��رد اج��رای ‪ ۳‬پ��روژه خورش��یدی در ایالت‬ ‫نیومکزیکو امریکا اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬قرار است انرژی‬ ‫تولیدشده در این پایگاه های خورشیدی به نرخ کمتر از‬ ‫‪ ۴/۵‬سنت به ازای هر کیلووات‪-‬ساعت به فروش برسد‪.‬‬ ‫این نرخ به طور رس��می کمترین قرارداد گزارش شده‬ ‫برای انرژی خورشیدی فتووولتائیک در سراسر امریکا‬ ‫است‪ .‬این قیمت‪ ،‬رکورد میانگین ‪۶‬سنت و باالتر برای‬ ‫هر کیلووات س��اعت مصرف زغال س��نگ را شکسته و‬ ‫در رقاب��ت با میانگین نرخ گاز طبیعی اس��ت‪ .‬نرخ گاز‬ ‫طبیعی اکنون ‪ ۴/۲‬سنت در امریکا است‪.‬‬ ‫(‪ )Cummins‬و خودروسازانی مانند جنرال موتورز را‬ ‫در برمی گرفتند‪ .‬این نکته مهم نباید از نظر دور بماند‬ ‫که این شرکت های نا مِاشنا انرژی تجدیدپذیر را نه از‬ ‫روی اجبار که به دلیل سودی که برای کسب وکارشان‬ ‫داشت خریده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت بکارگیری موتورهای احتراق‬ ‫داخلی‬ ‫به نظرمی رسد روزهای تغییر و تحول در حمل ونقل‬ ‫داخلی کش��ورها بسیار نزدیک اس��ت‪ .‬در چند سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬دولت های چین‪ ،‬هند‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬بریتانیا و‬ ‫ن��روژ همگی اع�لام کرده اند به دنب��ال ممنوع کردن‬ ‫اس��تفاده از خودروهای بنزینی و دیزلی هستند‪ .‬غیر‬ ‫از اعمال ممنوعی��ت بکارگیری موتوره��ای احتراق‬ ‫داخلی (‪ )ICE‬ش��ماری از کش��ورها در حال ایجاد‬ ‫بازارهای هدف برای فروش رسمی خودروهای برقی‬ ‫هستند‪ .‬در میان این کشورها نام هایی ازجمله ژاپن‪،‬‬ ‫ایرلند‪ ،‬کره جنوبی و اسپانیا به چشم می خورد‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی در کش��ورهای گوناگون نقش عمده ای در‬ ‫کوتاه کردن مسیر رفتن به سمت خودروهای برقی و‬ ‫کم کربن بازی می کند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امس��ال خودرو دیترویت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫‹ ‹رد و نش�ان تجدیدپذیره�ا در‬ ‫خودروسازی فورد موتور اعالم کرد برنامه هایی برای‬ ‫کسب وکارهای بزرگ‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری در بخ��ش خودروهای برقی‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬مصرف کنن��دگان‬ ‫به ‪۱۱‬میلی��ارد دالر ت��ا س��ال ‪)۱۴۰۰-۰۱( ۲۰۲۲‬‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر در مجموع ‪ ۱۰‬گیگاوات انرژی‬ ‫دارد؛ ای��ن یعن��ی افزایش ‪ ۲۵۰‬درصدی نس��بت به‬ ‫حاصل از پروژه های جدی��د انرژی های تجدیدپذیر را‬ ‫برنامه ه��ای پی��ش از این ک��ه س��رمایه گذاری ‪۴/۵‬‬ ‫مص��رف کردند‪ .‬ای��ن رقم یعنی انرژی به دس��ت امده‬ ‫میلیارد دالری در سال ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬را هدف‬ ‫از پروژه ه��ای مربوط ب��ه انرژی ه��ای تجدیدپذیر به‬ ‫گرفت��ه بود‪ .‬تحلیل های رویترز نش��ان می دهد تعهد‬ ‫‪ ۷‬میلی��ون خانه رس��یده اس��ت‪ .‬به این‬ ‫به سرمایه گذاری در بخش خودروهای‬ ‫ترتیب‪ ،‬هرچه ش��رکت ها به انتخاب خود تعهد به سرمایه گذاری برقی ازجانب خودروسازان جهان به ‪۹۰‬‬ ‫بیشتر به س��مت انرژی های تجدیدپذیر در بخش خودروهای برقی میلیارد دالر می رس��د‪ .‬جن��رال موتورز‬ ‫ازجانب خودروسازان‬ ‫برای انجام فعالیت ه��ا می روند‪ ،‬بازار هم‬ ‫به تنهایی برنامه ریزی کرده که ‪ ۲۰‬مدل‬ ‫بیش��تر در حال پاسخگویی به این نیاز با جهان به ‪ ۹۰‬میلیارد دالر جدید باتری و سلول های سوختی را تا‬ ‫شرکت های کوچکتر و متنوع تر است‪.‬‬ ‫می رسد‪ .‬جنرال موتورز سال ‪ )۱۴۰۸-۰۹( ۲۰۳۰‬به بازار عرضه‬ ‫به تنهایی برنامه ریزی‬ ‫در س��ال گذشته میالدی‪ ،‬شرکت های کرده که ‪ ۲۰‬مدل جدید کند‪.‬‬ ‫خری��دار انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر طیف باتری و سلول های سوختی � انقالب تجدیدپذیرها‪ ،‬انقالب‬ ‫گس��ترده ای بودند و از بازیگ��ران اصلی را تا سال ‪ ۲۰۳۰‬به بازار پایدار‬ ‫عرضه کند‬ ‫انقالب تجدیدپذیرها امده که بماند اما‬ ‫دنیای فناوری یعنی گوگل و فیس بوک تا‬ ‫این چیزی از مردم عادی نمی گیرد بلکه‬ ‫صنایع سنگین از جمله شرکت «کامینز»‬ ‫سرمایه گذاری با کمک فناوری‬ ‫(‪)1395 - 1429‬‬ ‫باد‬ ‫خورشید‬ ‫(اعداد به تریلیون دالر)‬ ‫کنترل کیفیت اس��فالت صدها هزار کیلومتر راه و جاده در‬ ‫نقاط گوناگون یک کشور پهناور کار ساده ای نیست و کمبود‬ ‫بودجه و کارمند این دشواری را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫اما استفاده ترکیبی از گوشی های هوشمند و فناوری هوش‬ ‫مصنوع��ی می تواند تا حد زیادی به حل این مش��کل کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ش��رکتی به ن��ام رودبوتیک��س الگوریتم ه��وش مصنوعی‬ ‫تازه ای را ابداع کرده که با استفاده از دوربین های گوشی های‬ ‫هوش��مند می تواند به طور مداوم کیفیت و ش��رایط اسفالت‬ ‫جاده های گوناگون را کنترل کند‪.‬‬ ‫این الگوریتم هوش��مند با دریافت تصویرهای تهیه شده از‬ ‫اس��فالت جاده ها و بررسی انها گزارش��ی جامع از مشکالت‬ ‫جاده ه��ای گوناگون تهیه می کند و محص��ول نهایی ان یک‬ ‫نقش��ه پویا برای درک وضعیت جاده ها‪ ،‬خیابان ها‪ ،‬مسیرهای‬ ‫پیاده روی و دوچرخه س��واری و پل ها و بررس��ی مس��ئوالن‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصر خ��ودرو‪ ،‬اطالعات این نقش��ه با دریافت‬ ‫داده های جدید از طریق دوربین گوشی های هوشمند به طور‬ ‫مرتب بروز می شود و باتوجه به اینکه امروز همه افراد گوشی‬ ‫هوش��مند دارند‪ ،‬عملیاتی کردن این طرح به س��ادگی ممکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای اجرای این طرح تنها کافی اس��ت یک گوش��ی عادی‬ ‫ب��ا دوربین روش��ن روی داش��بورد یک خودرو نصب ش��ود‪.‬‬ ‫برنامه هوش مصنوعی طراحی ش��ده ب��ه طور خودکار ضبط‬ ‫تصویرهای ویدئوی��ی و عکس برداری از جاده را اغاز می کند‪.‬‬ ‫سپس این اطالعات با متصل شدن به نخستین شبکه وای–‬ ‫فای قابل اعتماد برای مرکز ارسال و پردازش می شود‪.‬‬ ‫فناوری یادش��ده به طور ازمایشی در ‪ ۲۲‬شهر امریکا و در‬ ‫‪ ۸‬ایالت این کش��ور مورد اس��تفاده قرار گرفته و قرار است به‬ ‫زودی در کشورهای دیگر نیز استفاده شود‪.‬‬ ‫قرار است سه چهارم‬ ‫مجموع ‪ ۱۰/۲‬تریلیون‬ ‫دالر سرمایه گذاری های‬ ‫جدید در بخش‬ ‫فناوری تولید انرژی‬ ‫صرف منابع انرژی‬ ‫تجدیدپذیر شود‪ .‬در‬ ‫سراسر منطقه اسیا‪-‬‬ ‫اقیانوس ارام (شامل‬ ‫کشورهای چین و هند)‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مجموع‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫جدید در بخش انرژی‬ ‫صرف منابع انرژی‬ ‫تجدیدپذیر می شود؛‬ ‫حال انکه تنها ‪۱۰‬درصد‬ ‫سرمایه گذاری به تولید‬ ‫زغال سنگ و بنزین‬ ‫اختصاص خواهد یافت‬ ‫هسته ای‬ ‫برای شرکت هایی مانند بی پی شل و اکسون خطرناک‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت های بزرگ نفتی و گازی در جهان‬ ‫درحال برنامه ریزی برای داش��تن یک دنیای کم کربن‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری های جدید در ش��رکت های انرژی‬ ‫تجدیدپذی��ر و طرح های جدی��د اب و هوایی به دنبال‬ ‫فشار از سوی سهامداران کلیدی هستند‪.‬‬ ‫م��اه گذش��ته میالدی‪ ،‬ش��رکت ش��ل اع�لام کرد‬ ‫سرمایه گذاری به ارزش ‪۲۱۷‬میلیون دالر را در دستور‬ ‫کار خود دارد‪ .‬نایب رییس بخش انرژی خورشیدی شل‬ ‫در توضیح این س��رمایه گذاری گف��ت‪« :‬این همکاری‬ ‫برای س��رمایه گذاری مشترک راهبردهای ما در زمینه‬ ‫انرژی های نو را گسترش داده و به مشتریان امریکایی‬ ‫م��ا ح��ق انتخاب های��ی در زمینه ان��رژی تجدیدپذیر‬ ‫خورشیدی می دهد‪».‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬تنها ‪ ۲‬ماه پیش بود که بی پی اعالم‬ ‫کرد نقش��ه هایی ب��رای س��رمایه گذاری ‪ ۲۹۹‬میلیون‬ ‫دالری در کش��ورهای پیشروی اروپایی درزمینه انرژی‬ ‫خورشیدی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دیوار بزرگ‪ ،‬پیش روی تجدیدپذیرها‬ ‫ش��واهد بی تردید نش��ان از این دارند که انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر برن��ده بزرگ جهان امروز هس��تند‪ .‬اما از‬ ‫انجا که حیات هیچ برنده ای در سراس��ر تاریخ بی مانع‬ ‫و مش��کل نبوده‪ ،‬مهم��ان چند دهه گذش��ته نیز یک‬ ‫دیوار بزرگ پیش روی خود می بیند‪ .‬تغییرات اقلیمی‬ ‫همچنان نش��ان از تهدید بزرگ موجود در پیرامون ما‬ ‫دارند‪ .‬س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬به عنوان دومین سال‬ ‫گرم از س��ال ‪ )۱۲۵۸-۵۹( ۱۸۸۰‬ش��ناخته شد‪ .‬این‬ ‫یعنی معضل گرم ش��دن زمین اکنون بیش از هر زمان‬ ‫دیگری جدی است و دولت ها و سردمداران جهان برای‬ ‫رهایی از ان باید بیش��تر به فکر باشند‪ .‬نیازی به گفتن‬ ‫نیس��ت که باوجود خبرهای خوبی که انرژی های پاک‬ ‫از اسمان (خورش��ید و باد) با خود به زمین می اورند‪،‬‬ ‫ح��ال زمین چندان خوب نیس��ت زی��را در دلش پر از‬ ‫گازهای سمی است‪.‬‬ ‫اکنون زمان ان فرا رسیده که تالش ها برای سرعت‬ ‫بخشیدن به گذار به سمت اقتصاد کم کربن شتاب پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬در واقع ب��ه قول اموری لووین��س دیگر فرصت‬ ‫زیادی باقی نمانده است‪.‬‬ ‫منبع‪Greenbiz :‬‬ ‫سرمایه گذاری با استفاده از فناوری‬ ‫(‪)1395 - 1429‬‬ ‫سوخت های فسیلی‬ ‫‪14‬درصد‬ ‫‪10/2‬تریلیون دالر‬ ‫هیدروژنی‬ ‫بنزین‬ ‫زغال سنگ‬ ‫بدون کربن‬ ‫‪86‬درصد‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪ 2 1396‬جمادی الثانی ‪ 19 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 334‬پیاپی ‪2307‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اثرگذاری مهارت عملی‬ ‫بر کارافرینی‬ ‫صادق نجفی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫همه مشکالت کشور‬ ‫به سبب مسائل مالی‬ ‫نیست بلکه برخی‬ ‫گره ها را تولیدکنندگان‬ ‫فاقد عشق به تولید و‬ ‫همچنین کاغذبازی های‬ ‫اداری ایجاد کرده است‬ ‫با امضای تفاهمنامه بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران توافق شد‬ ‫همکاری بخش خصوصی برای تدوین استراتژی توسعه صنایع‬ ‫در راستای تاکیدات رهبر معظم انقالب به اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی به منظور توسعه و‬ ‫تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش�هرک های صنعتی ایران با خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران ش�نبه ش�ب امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه در حاشیه پانزدهمین جشنواره «تولید ملی؛ افتخار ملی» بین صادق نجفی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سید عبدالوهاب سهل ابادی رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت امضا شد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران با خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران در ‪ ۶‬ماده با محوریت تدوین‬ ‫اس��تراتژی توسعه صنایع کوچک کشور و نهادهای‬ ‫پش��تیبان انه��ا‪ ،‬ارتقای به��ره وری ای��ن صنایع و‬ ‫همچنین کاه��ش هزینه های معامالت��ی از طریق‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار کشور تهیه و توافق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬دو مجموعه یادش��ده‬ ‫در زمین��ه افزای��ش نق��ش بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری ه��ای مرب��وط به‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‪،‬‬ ‫س��اماندهی بنگاه های کوچک و متوس��ط صنعتی‬ ‫و نهاده��ای پش��تیبان انه��ا در قالب خوش��ه های‬ ‫صنعتی و همچنین تدوین سیاس��ت های حمایتی‬ ‫و مش��وق های مربوط به صنایع کوچک و نهادهای‬ ‫پشتیبان همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به موج��ب این تفاهمنام��ه‪ ،‬طرف ها‬ ‫نس��بت به ایجاد ارتباط پیوس��ته و فعال فرهنگی‪،‬‬ ‫اطالعات��ی و علمی متقابل و هچنی��ن ایجاد بانک‬ ‫اطالعات��ی از سیاس��ت های حمایت��ی کش��ورهای‬ ‫صنعتی از صنایع کوچک اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی‪ ،‬حلقه گمشده اشتغالزایی‬ ‫ص��ادق نجف��ی‪ ،‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارتباط با بازار و بازاریابی را حلقه گمش��ده‬ ‫اش��تغالزایی دانس��ت که تولید را به بخش مصرف‬ ‫وصل می کند‪.‬‬ ‫نجفی در حاشیه امضای این تفاهمنامه همکاری‬ ‫مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ای��ران از بازار بزرگی برخوردار اس��ت‬ ‫و می توانی��م از ظرفی��ت کامل مردم برای توس��عه‬ ‫صنایع استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران ادامه داد‪ :‬همه مش��کالت کش��ور به‬ ‫س��بب مس��ائل مالی نیس��ت بلکه برخی گره ها را‬ ‫تولیدکنن��دگان فاقد عش��ق به تولی��د و همچنین‬ ‫کاغذبازی های اداری ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫واحدهای کوچک و متوسط‪.‬‬ ‫نجف��ی عنوان ک��رد‪ ۴۱ :‬هزار واح��د تولیدی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی کشور مس��تقر است که ‪۶۵‬‬ ‫درصد انها به نوعی فعال است و تولید دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی ‪ ۳۷۵‬واحد تولیدی‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران تصریح کرد‪ :‬امسال ‪ ۱۶‬هزار تقاضای‬ ‫جدید برای س��اخت واحد تولیدی داشته ایم و ‪۵۱‬‬ ‫هزار واحد تولیدی در دست ساخت بوده که بر این‬ ‫اساس‪ ،‬شرایط برای تولید مهیاست‪.‬‬ ‫‹ ‹اماده سازی بازار برای تولید داخل‬ ‫نجفی با بیان اینکه ‪ ۹0‬درصد واحدهای تولیدی‬ ‫نجف��ی م��دل مثلثی توس��عه صنای��ع کوچک و‬ ‫کشور واحدهای خرد و کوچک است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متوسط را یاداوری و بیان کرد‪ :‬تامین مالی صنایع‬ ‫باید در ش��هرهای کوچک کمت��ر از ‪ ۱0‬هزار نفر و‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در راس این مثلث قرار دارد و‬ ‫مناطق روس��تایی به واحدهایی که می توانند تولید‬ ‫در ی��ک ضلع تامین س��رمایه در گردش و در ضلع‬ ‫داشته باشند‪ ،‬تسهیالت ارزان نرخ ‪ ۱0‬درصدی و ‪۶‬‬ ‫مقابل‪ ،‬توسعه و ایجاد بازار است‪.‬‬ ‫درصدی اعطا کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران تاکید کرد‪ :‬باید بتوانیم بازار را برای‬ ‫صنعتی ایران اعالم کرد‪ :‬در دهه فجر امس��ال ‪۳۷۵‬‬ ‫پذی��رش تولی��د داخلی مهی��ا کنیم‪.‬‬ ‫واحد تولیدی در بخش صنایع کوچک‬ ‫مش��کالت وجود دارد اما نباید ناامید‬ ‫ب��ا بی��ش از ‪ ۳۵‬ه��زار میلی��ارد ریال‬ ‫باید اعتبارات‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری و بی��ش از ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫مناسبی در اختیار‬ ‫نجفی راه نجات اقتصادی کش��ور را‬ ‫‪ ۵00‬نفر اش��تغالزایی ب��ه بهره برداری‬ ‫در مدیریت جهادی برش��مرد و اضافه سازمان قرار گیرد تا رسید‪.‬‬ ‫بخش‬ ‫ک��رد‪ :‬معنای جهاد‪ ،‬تالش تا پای جان‬ ‫نجف��ی ادام��ه داد‪ :‬همه مش��کالت‬ ‫از‬ ‫ ای‬ ‫عمده‬ ‫اس��ت و این تالش الزمه توسعه امروز‬ ‫کش��ور به سبب مس��ائل مالی نیست‬ ‫کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫دغدغه ها با بکارگیری بلک��ه برخی گره ه��ا را تولیدکنندگان‬ ‫سیاست های‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫فاق��د عش��ق ب��ه تولی��د و همچنین‬ ‫حمایتی از واحدهای‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران یاداوری‬ ‫کاغذبازی های اداری ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫صنعتی کوچک‬ ‫کرد‪ ۸۵ :‬هزار واحد تولیدی در کشور‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫رفع شود‬ ‫وج��ود دارد ک��ه ح��دود ‪ ۱۷00‬مورد‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫ان واحد بزرگ صنعتی اس��ت و بقیه‬ ‫برای رونق و رش��د تولید کش��ور باید‬ ‫زنجیره ها و خوش��ه ها را تقویت کنیم چراکه بخش‬ ‫عمده ای از مشکالت حلقه های گمشده ای است که‬ ‫نتوانسته زنجیره ها را به هم متصل کند‪.‬‬ ‫نجفی گف��ت‪ :‬برای رونق و رش��د تولید کش��ور‬ ‫ضروری اس��ت مدیریت جهادی شود‪ .‬ایران از بازار‬ ‫بزرگی برخوردار است و می توانیم از ظرفیت کامل‬ ‫مردم برای توسعه صنایع استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع کوچک متولی اشتغال‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬مدیریت بیش از ‪ ۸۱‬هزار واحد‬ ‫صنعتی کوچ��ک که بیش از ‪ ۹۲‬درصد صنایع کل‬ ‫کش��ور را در بر می گیرد با سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫نجفی ایجاد اش��تغال و حمای��ت از بخش تولید‬ ‫به ویژه صنایع کوچک را اولویت اصلی کشور عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این راس��تا باید اعتبارات مناس��بی‬ ‫در اختیار س��ازمان قرار گیرد ت��ا بخش عمده ای از‬ ‫دغدغه ه��ا ب��ا بکارگیری سیاس��ت های حمایتی از‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک رفع شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با بیان اینکه بیش از ‪ ۴0‬هزار واحد‬ ‫صنعتی در ش��هرک های صنعتی مس��تقر هستند‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬س��اماندهی این واحده��ای صنعتی‬ ‫برعهده س��ازمان بوده و ما ب��ا بهره مندی از منابع‬ ‫مالی می توانیم خدمات مناسبی به این بنگاه ها در‬ ‫حوزه زیر ساخت های صنعتی‪ ،‬کمک های نرم افزاری‬ ‫و‪ ...‬دهی��م‪ .‬نجف��ی در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫تعداد ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی مصوب را ‪۹۶۶‬‬ ‫مورد اعالم کرد و افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۸00‬ش��هرک‬ ‫و ناحیه در مرحله واگذاری زمین به متقاضیان قرار‬ ‫دارد و از زیرساخت های مناسبی برخوردار است‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۲‬واحد صنعتی در مهریز‬ ‫زین�ب زارع‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان یزد از‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲‬واحد صنعتی در شهرک صنعتی مهریز همزمان با ایام اهلل‬ ‫دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت»‬ ‫از ی��زد‪ ،‬سید مس��عود عظیمی با اعالم ای��ن خبر گفت‪ :‬در ایینی با حضور‬ ‫فرماندار و امام جمعه مهریز‪ ۲ ،‬واحد تولیدی تهران پلیمر یارا و رنگین الیاف‬ ‫در ش��هرک صنعتی مهریز مورد بهره برداری ق��رار گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫واح��د صنعتی رنگی��ن الیاف با س��رمایه گذاری ‪ ۴۵‬میلیارد ریالی بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬زمینه اش��تغال ‪ ۱۱‬نف��ر را درحال حاضر فراهم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫عظیم��ی اف��زود‪ :‬این واح��د تولیدی در زمینه رنگ امی��زی انواع نخ های‬ ‫اکریلیک و پلی اس��تر فعالیت می کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ی��زد با اش��اره ب��ه بهره برداری از ش��رکت ته��ران پلیمریارا در‬ ‫ش��هرک صنعتی مهری��ز‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد صنعتی نیز با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد ریالی برای ‪ ۴۰‬نفر اش��تغالزایی کرده اس��ت و در زمینه تولید‬ ‫ان��واع مخزن های پلی اتیلنی فعالیت می کند‪ .‬عظیمی با بیان اینکه واحد‬ ‫صنعتی «پارمین کابین» نیز مورد بهره برداری قرار گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫واحد تولیدی با س��رمایه گذاری ‪ ۲۰‬میلیارد ریالی برای ‪ ۲۰‬نفر اش��تغال‬ ‫ایجاد کرده است و در زمینه تولید کابینت های ‪ PVC‬فعالیت می کند‪.‬‬ ‫طب��ق فرمایش حضرت علی‬ ‫(ع)‪« ،‬بهتری��ن علم ان اس��ت‬ ‫ک��ه با عمل ت��وام باش��د‪ ».‬در‬ ‫ش��رایط امروز بخش زیادی از‬ ‫ش��غل های کاذب و درامدهای‬ ‫ناپای��دار در کش��ور ب��ه دلیل‬ ‫غفل��ت از اموزش های مهارتی‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه ج��رات می ت��وان‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫گف��ت که کس��ب اموزش های‬ ‫شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫مهارت��ی و فن��ی و حرف��ه ای‬ ‫رکن اساس��ی توسعه اقتصادی‬ ‫اس��ت و بی توجهی به کس��ب مهارت در جامعه اس��یب جدی‬ ‫به اقتصاد کش��ور وارد می کند‪ .‬کارافرینی یکی از خصیصه های‬ ‫مهم اموزش های مهارتی اس��ت که افراد با فراگیری مهارت و‬ ‫تخصص و دانش فنی می توانند فرصت های ش��غلی مناس��بی‬ ‫به دس��ت اورند‪ .‬برای ایجاد اش��تغال مولد و پایدار‪ ،‬بسترسازی‬ ‫بو کار باید تعامل میان‬ ‫برای کارافرینی و توس��عه فضای کس�� ‬ ‫دولت و موسس��ه های کاراموزی ازاد افزایش یابد تا به ارتقای‬ ‫صالحیت حرفه ای و توانمندس��ازی ش��اغالن و اشتغال پایدار‬ ‫جوانان منجر ش��ود‪ .‬توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت افراد‬ ‫خ�لاق و کارافری��ن که بتوانند با ارزش اف��زوده و تولید ثروت‪،‬‬ ‫فرصت های ش��غلی پایدار ب ه دس��ت اورند از جمله اولویت های‬ ‫مراکز اموزش فنی و حرفه ای اس��ت و دکترین اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬پاسخگویی‪ ،‬تقاضامحوری‪ ،‬کارافرینی و اشتغال پایدار‬ ‫جوانان جویای کار اس��ت‪ .‬علم بای��د در خدمت مهارت و فن و‬ ‫بو کار جوانان فعال‬ ‫حرفه باش��د و مراکز اموزش عالی از کس�� ‬ ‫حمایت کنند این حمایت در توس��عه ارتباط مراکز اموزشی با‬ ‫مجموعه های صنعتی ش��کل می گیرد‪ .‬نباید از نظر دور داشت‬ ‫که عوامل درون س��ازمانی و برون س��ازمانی بر کارافرینی تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬تاثیر گذاری ابتکارات مدیریت منابع انس��انی بر نگرش و‬ ‫رفتار کارکنان‪ ۴ ،‬شاخص استخدام‪ ،‬پرداخت‪ ،‬ترفیع و اموزش‬ ‫را می ت��وان به عنوان اقدام های موثر نواورانه منابع انس��انی بر‬ ‫بهره وری درنظر گرفت‪ .‬یک سازمان باید همواره کارکنان خود‬ ‫را ب��ه نواوری و ایجاد تغییر تش��ویق و ترغیب کند زیرا در غیر‬ ‫این صورت با مش��کالت و مس��ائلی روبه رو خواهد شد‪ .‬چالش‬ ‫مسئله یا مشکلی که پیش روی مدیران قرار دارد این است که‬ ‫باید کارکنان و اعضای س��ازمان را وادار به خالقیت بیشتر کند‬ ‫و در برابر پدیده تغییر‪ ،‬ش��کیبایی و بردباری بیش��تری به خرج‬ ‫دهند‪ .‬پژوهش یا بررس��ی در زمینه رفتار س��ازمانی‪ ،‬می تواند‬ ‫دیدگاه هایی ژرف درباره کار س��ازمان ها که پیوسته دستخوش‬ ‫تغیی��ر قرار می گیرن��د‪ ،‬به ما بدهد‪ .‬م��ا می توانیم بیاموزیم که‬ ‫چگونه در برابر پدیده تغییر‪ ،‬مقاومت کنیم و به چه ش��یوه ای‬ ‫س��ازمانی به وجود اوریم که بتواند با بهترین ش��کل یا ش��یوه‬ ‫ب��ا پدیده تغییر از در س��ازش درای��د و فرهنگی به وجود اورد‬ ‫که مس��یر پیش��رفت را بپیماید‪ .‬به همان اندازه که نقش مدیر‬ ‫ایجاب می کند ادراک قابل مالحظه ای از دیگران داش��ته باشد‪،‬‬ ‫بای��د بداند که خود را چگونه تصور می کند‪ .‬بنابراین با توجه به‬ ‫مهارت های سه گانه مدیریت که شامل مهارت های فنی‪ ،‬انسانی‬ ‫و ادراکی است‪ ،‬مدیر باید بتواند در سازمانی که فعالیت می کند‪،‬‬ ‫دید کلی داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انعقاد ‪ 1460‬قرارداد در مرکز‬ ‫بو کار شیراز‬ ‫خدمات کس ‬ ‫در بازدی��د نماینده س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و نیز‬ ‫کارشناس��ان معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک‬ ‫بو کار و‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران از مرکز خدمات کس�� ‬ ‫ش��هرک فناوری صنایع شیمیایی ش��یراز بر توسعه و تقویت‬ ‫فعالیت های این مرکز از طریق اختصاص اعتبارات ملی تاکید‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬در این بازدید‬ ‫که مدیرعامل و معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی فارس نیز حضور داش��تند‪ ،‬ش��رکت کنندگان ضمن‬ ‫بازدی��د از بخش های مختل��ف مرکز خدمات کس��ب وکار و‬ ‫شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز در جلسه با مشاوران‬ ‫و ش��رکت های فنی و مهندسی حاضر در مرکز با ظرفیت ها‪،‬‬ ‫توانمندی ها و نحوه فعالیت واحد های مشاوره ای اشنا شدند‪.‬‬ ‫احد فتوحی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس در این جلسه بر لزوم تخصیص اعتبارات ملی به منظور‬ ‫تکمیل زیرس��اخت ها در نخس��تین ش��هرک فناوری صنایع‬ ‫شیمیایی کشور در شیراز تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این ش��هرک صنعت��ی اماده جذب‬ ‫س��رمایه گذاران اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��هرک فناوری صنایع‬ ‫شیمیایی با هدف ایجاد بستر مناسب برای استقرار شرکت های‬ ‫فنی‪ ،‬مهندسی و مشاوره ای به صنایع پایین دستی شیمیایی‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر س��اختمان مرکز خدمات کس��ب وکار شهرک‬ ‫فناوری صنایع ش��یمیایی راه اندازی ش��ده و ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یده و طراحی شهرک برای اس��تقرار واحدهای مرتبط با‬ ‫صنایع شیمیایی نیز به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫فتوح��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬در طراحی این ش��هرک صنعتی‪،‬‬ ‫بخش های مختلفی برای اس��تقرار واحدهای ازمایش��گاهی‪،‬‬ ‫قو توس��عه و س��اختمان های چند مس��تاجره‬ ‫کارگاهی‪ ،‬تحقی ‬ ‫جانمایی و مشخص شده است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 334‬پیاپی ‪2307‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 30‬بهمن ‪1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 19‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫بانک های اروپایی با ‪ ۱ /۱۷‬تریلیون‬ ‫دالر «وام بد» روبه رو هستند‬ ‫مجم��وع وام ه��ای اروپایی ک��ه باز پرداخت انها به دلیل مش��کالت‬ ‫اقتصادی در هاله ای از ابهام قرار گرفته به ‪ ۱ /۱۷‬تریلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی‪ ،‬پژوهش های اخیر نشان‬ ‫می ده��د درحال حاضر بانک های اروپایی ب��ا ‪ ۹۴۴‬میلیارد یورو معادل‬ ‫‪ ۱/۱۷‬تریلیون دالر بدهی از س��وی مش��تریان خود روبه رو هستند که‬ ‫قادر به پرداخت س��ود بانکی انها نیستند و این موضوع بر ترازنامه انها‬ ‫تاثیر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان اقتصاد‪ ،‬وضعیت نامطلوب باز پرداخت این وام ها‬ ‫ب��ه بانک های اروپایی باعث ش��ده بانک ها در وام ده��ی به متقاضیان با‬ ‫مش��کل روبه رو ش��وند؛ از س��وی دیگر‪ ،‬مقامات اروپایی بانک های این‬ ‫منطقه را به فروش اعتبارات خود برای پرداختن به این چالش تحریک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫این مس��ئله در کشورهایی که با بحران بدهی روبه رو هستند‪ ،‬بسیار‬ ‫وخیم گزارش می ش��ود‪ .‬در این میان بانک های ایتالیایی با بیش��ترین‬ ‫می��زان وام بد (وام هایی ک��ه باز پرداخت ان به دلی��ل ناتوانی افراد در‬ ‫هاله ای از ابهام وجود دارد) روبه رو هستند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬بانک های اروپایی( از اوایل سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی به‬ ‫بعد) در مجموع ‪ ۲۸۰‬میلیارد دالر از وام هایی که بدون باز پرداخت سود‬ ‫بانکی هستند را کاهش داده اند‪ .‬درحال حاضر بانک مرکزی اروپا‪ ،‬بیشتر‬ ‫بانک ه��ای بزرگ این منطقه را تحت نظارت قرار داده و اعالم کرده که‬ ‫وام های بد همچنان چالش اصلی در اروپا به شمار می رود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از حادثه سقوط هواپیما در یاسوج‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هواپیم��ای مس��افربری تهران‪ -‬یاس��وج با بی��ش از ‪۶۰‬‬ ‫سرنش��ین در منطقه سمیرم اصفهان سقوط کرد‪ .‬این پرواز‬ ‫در ساعت ‪ ۸:۰۵‬هواپیما فرودگاه مهراباد را به مقصد یاسوج‬ ‫ت��رک کرد و در ‪ ۱۴‬مایلی فرودگاه یاس��وج از صفحه مرکز‬ ‫کنترل فضای کشور حذف شد و تا لحظه تهیه این گزارش‪،‬‬ ‫اطالعاتی از این هواپیما وجود نداشت‪ .‬این هواپیما مدل ‪۷۲‬‬ ‫‪ ATR‬بود که در س��ال ‪ ۱۹۹۳‬میالدی س��اخته شد و ‪۲۵‬‬ ‫س��ال سن داشت که عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫نیز در زمان ش��نیدن خبر س��قوط گفته بود‪« :‬ادعای نقص‬ ‫هواپیمای ‪ ATR‬قابل اس��تناد نیس��ت‪ ».‬پ��س از ان وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی پس از دس��تور رییس جمهوری در جلسه‬ ‫اضطراری حاضر شد و رسیدگی به موضوع را در دستور کار‬ ‫قرار داد‪ .‬ذوالفقار رئیس��ی‪ ،‬دهیار کهنگان گفته بود‪ :‬حدود‬ ‫ساعت ‪ ۹:۳۰‬صبح صدای برخورد مهیبی شنیدیم و با وجود‬ ‫تو جوی الشه هواپیما یا پیکرها‬ ‫اینکه یک هزار نفر در جس�� ‬ ‫هس��تند‪ ،‬تا این لحظه چیزی پیدا نشده است‪ .‬هالل احمر‪،‬‬ ‫اورژانس‪ ،‬پلیس و همه نهاده��ای مربوط در منطقه حضور‬ ‫تو جو هس��تند‪ .‬در ساعت اولیه وقوع‬ ‫دارند و در حال جس�� ‬ ‫حادثه‪ ،‬رضا جعفرزاده‪ ،‬سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور‬ ‫نیز در بخش خبری صد او س��یما با اش��اره به اینکه الش��ه‬ ‫هواپیما هنوز پیدا نش��ده است‪ ،‬گفته بود‪« :‬تیم های بررسی‬ ‫س��انحه به منطقه اعزام ش��ده اند‪ ».‬کمی بعد از ان مهرداد‬ ‫علی بخش��ی‪ ،‬مدیرکل بحران سازمان پزشکی قانونی کشور‬ ‫از اعزام یک تیم ارزیاب به منطقه سقوط هواپیما خبر داده‬ ‫بود؛ هرچند تا زمانی که الش��ه هواپیما پیدا نشود استقرار‬ ‫تیم ه��ای پزش��کی و شناس��ایی کمک چندان��ی نمی کند‪.‬‬ ‫س��ید علی وفایی مقدم‪ ،‬مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه‬ ‫و بویر احم��د با بیان اینکه مه‪ ،‬بارندگ��ی و برف زیاد بوده و‬ ‫شرایط در منطقه بسیار سخت است تاکید کرده بود‪« :‬افراد‬ ‫محلی کمک های خوبی کردند اما هنوز نتوانسته اند شیء یا‬ ‫بخش��ی از هواپیما را پیدا کنند و مش��کل فعال مه و برف و‬ ‫«اسمان» بار امانت نتوانست کشید‬ ‫هواپیمایی اسمان فهرست اسامی مسافران پرواز شماره ‪ ۳۷۰۴‬مسیر تهران – یاسوج را منتشر کرد‬ ‫‪ )۱‬خلیل اهنگران‬ ‫‪ )۲‬احمد چرمیان‬ ‫‪ )۳‬سیدرضا فاطمی طلب‬ ‫‪ )۴‬ارش قنبری کرمانشاه‬ ‫‪ )۵‬اردشیر راد‬ ‫‪ )۶‬سیدبهزاد سیادتی‬ ‫‪ )۷‬سیدکرم اله صالحی پرور‬ ‫‪ )۸‬حامد امیری‬ ‫‪ )۹‬محمد هادی فهیمی هانزایی‬ ‫‪ )۱۰‬ابوالقاسم فرهمندی‬ ‫‪ )۱۱‬مهدی جاوید پور‬ ‫‪ )۱۲‬عبداالحد مرادی‬ ‫‪ )۱۳‬فرهاد ارامش نیا‬ ‫‪ )۱۴‬سلمان اذری‬ ‫‪ )۱۵‬فاطمه دالوند‬ ‫‪ )۱۶‬کوثر هردانی‬ ‫‪ )۱۷‬محمد کبیریان‬ ‫‪ )۱۸‬علیرضا کلهر‬ ‫‪ )۱۹‬حامد مهدوی‬ ‫‪ )۲۰‬مژگان نظری‬ ‫‪ )۲۱‬جالل الدین امیری پور‬ ‫‪ )۲۲‬حسین رستمی‬ ‫‪ )۲۳‬مریم عابدی‬ ‫‪ )۲۴‬احمد انوری‬ ‫‪ )۲۵‬محمدحسین برزگری‬ ‫‪ )۲۶‬رویا داخته‬ ‫‪ )۲۷‬مجید اسالمی‬ ‫‪ )۲۸‬مهدی قرالی‬ ‫‪ )۲۹‬حسن رضا قرالغی‬ ‫‪ )۳۰‬ژیال قلی پور‬ ‫‪ )۳۱‬زهرا ایمانی مهر‬ ‫‪ )۳۲‬عبدالرضا کردی‬ ‫‪ )۳۳‬محمد نجات‬ ‫‪ )۳۴‬سید نقی نشاطی فر‬ ‫‪ )۳۵‬عبدالکاظم نیسی‬ ‫‪ )۳۶‬محمد صادق نوری‬ ‫‪ )۳۷‬امیر پورشعبان‬ ‫‪ )۳۸‬رحمت اله صالحی پرور‬ ‫‪ )۳۹‬بهروز شریف کاظمی‬ ‫‪ )۴۰‬پریسا سوهانی‬ ‫‪ )۴۱‬شاهبد یاری پور‬ ‫‪ )۴۲‬شاهپور یاری پور‬ ‫‪ )۴۳‬غالمعلی احمدی‬ ‫‪ )۴۴‬میالد علی پور‬ ‫‪ )۴۵‬محسن اهلل ویران زاده‬ ‫‪ )۴۶‬افشین انصاری‬ ‫‪ )۴۷‬سید ایلیا دانشی‬ ‫‪ )۴۸‬سید طاها دانشی‬ ‫‪ )۴۹‬محمد عیدی نیا‬ ‫‪ )۵۰‬علی فرزانه‬ ‫‪ )۵۱‬حمیدرضا هراوندخانی‬ ‫‪ )۵۲‬عزت اله حق شناس‬ ‫‪ )۵۳‬ابراهیم جعفریان سی سخت‬ ‫‪ )۵۴‬نرگس خوبانی‬ ‫‪ )۵۵‬علی اکبر نجمامی سخویدی‬ ‫‪ )۵۶‬کرامت نرگس نژاد‬ ‫‪ )۵۷‬محمدهادی نژاد صداقت‬ ‫‪ )۵۸‬مصطفی رضایی‬ ‫‪ )۵۹‬سیدابراهیم ساداتی‬ ‫‪)۶۰‬محمدمهدی سمیعی نصرابادی‬ ‫اس�امی خدم�ه پ�رواز ‪۳۷۰۴‬‬ ‫هواپیمایی اسمان‪:‬‬ ‫‪)۱‬کاپیتان حجت اهلل فوالد‬ ‫‪)۲‬خلبان دوم کاوه خلیلی‬ ‫‪)۳‬سرمهماندار محمد حسین فرش سنگی‬ ‫‪)۴‬مهماندار بهنام رضایی نیارکی‬ ‫اس�امی تیم امنی�ت پ�رواز ‪۳۷۰۴‬‬ ‫هواپیمایی اسمان‪:‬‬ ‫‪)۱‬محمود بهشتی‬ ‫‪)۲‬فرهاد معصومی‬ ‫تا زمان نگارش این گزارش عملیات نجات ادامه داشت و هرگونه پیش بینی درباره حادثه دیدگان غیرممکن بود زیرا با توجه به بارندگی همچنان مشکالتی برای عملیات شناسایی هوایی و‬ ‫زمینی وجود داشت‪.‬‬ ‫‪ CNN‬نیز در گزارشی با مقایسه وضعیت ان منطقه با کوه‬ ‫باران اس��ت‪ ».‬حدود ساعت ‪ ۲‬بعد از ظهر پورانفرد‪ ،‬مسئول‬ ‫راکی امریکا در گفت وگو با کارشناس��ان اعالم‬ ‫تی��م اورژانس اعزام��ی به مح��ل حادثه نیز‬ ‫کرده بود‪« :‬امکان شناس��ایی تا بهبود ش��رایط‬ ‫درباره اخرین وضعیت جست وجوی تیم های‬ ‫ام��دادی گف��ت‪ ۲۱« :‬دس��تگاه امبوالن��س‪ ،‬هواپیما مدل ‪ ATR ۷۲‬جوی وجود ندارد‪ ».‬به طوری که با وجود اینکه‬ ‫بود که در سال ‪۱۹۹۳‬‬ ‫اتوبوس امبوالنس و س��ایر نیروها در ‪ ۴‬گروه میالدی ساخته شد و ‪ ۲۵‬تصویرب��رداری هوایی وجود داش��ت هلیکوپتر‬ ‫امدادی تقس��یم ش��دند تا به ه��ر جایی که سال سن داشت‪ .‬نیاز شناس��ایی به دلیل وضعیت ب��د جوی از محل‬ ‫نش��انه ای وجود دارد اعزام شوند‪ .‬بعد از اعالم کشور در حوزه حمل ونقل حادثه برگشته بود‪ .‬همچنین داریوش کریمی‪،‬‬ ‫هوایی ‪ ۵۰۰‬هواپیما‬ ‫معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان اظهار‬ ‫حادثه ما با بالگرد به منطقه اعزام شدیم ولی‬ ‫به علت باد شدید نتوانستیم به فاصله بیش از است در حالی که امروز ک��رد‪« :‬بالگردهای هالل احمر اس��تان فارس و‬ ‫در ناوگان هوایی ما ‪۲۰۰‬‬ ‫‪ ۱۱‬مایلی فرودگاه حرکت کنیم‪ .‬درحال حاضر هواپیمای فرسوده با عمر هوانی��روز که برای امداد ب��ه محل حادثه رفته‬ ‫در منطقه باران و برف ش��دیدی وجود دارد و باالی ‪ ۲۰‬سال فعالیت بودند به دلیل ش��رایط نامس��اعد بازگش��تند‬ ‫امکان دید مناسبی نیست‪ ».‬هرچند در همان می کنند که ممکن است هر و درحال حاض��ر ام��کان جس��ت وجوی هوایی‬ ‫لحظه دچار مشکل‬ ‫وجود ن��دارد‪ ».‬علی عابدزاده‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫زم��ان خبرهای ضد و نقیضی درباره کش��ف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫هواپیمایی کش��ور نیز با اشاره به شرایط جوی‬ ‫الش��ه هواپیما منتشر ش��ده بود اما مسئول‬ ‫منطقه ای سقوط گفته بود‪ « :‬هوا ابری و بارانی‬ ‫اورژانس این خبر را رد کرده بود‪ .‬خبرگزاری‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫اس��ت و دسترس��ی س��تاد به محل حادثه با مشکل مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال رس��یدگی به س��انحه وظیفه س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کشور است و در این راستا هالل احمر و نیروهای‬ ‫ام��دادی برای جم��ع اوری اطالعات و قطع��ات هواپیما به‬ ‫محل حادثه اعزام می شوند‪ ».‬جهانبین‪ ،‬مدیرعامل جمعیت‬ ‫هالل احم��ر کهگیلوی��ه و بویراحمد حدود س��اعت ‪۱۶:۳۰‬‬ ‫گفته ب��ود‪« :‬تیم های هالل احمر پس از پایان جس��ت وجو‬ ‫در منطقه یک و پیدا نش��دن الش��ه هواپیم��ا‪ ،‬کار خود را‬ ‫برای جس��ت وجو در منطقه ‪ ۲‬اغاز کردن��د‪ .‬هرچند بارش‬ ‫باران به ش��دت ادامه دارد و وضعیت جوی به شدت مه الود‬ ‫ب��وده و همه تیم ها پس از جس��ت وجوی محدوده در حال‬ ‫برنامه ریزی برای ورود به دومین مسیر جست وجو هستند‪».‬‬ ‫به دستور مسعود سلطانی فر‪ ،‬وزیر ورزش یک تیم ‪ ۴۰‬نفره‬ ‫از کوهنوردان حرفه ای به منطقه حادثه اعزام ش��دند تا در‬ ‫کنار تیم های شناس��ایی به سرعت کمک کنند‪ .‬در حوادث‬ ‫گذشته تنها نقطه مشترکی که وجود داشت نبود هماهنگی‬ ‫الزم بین گروه های درگی��ر در عملیات مدیریت بحران بود‬ ‫به همی��ن دلیل همواره بس��یاری از ح��وادث در ایران در‬ ‫نتیجه طوالنی ش��دن‪ ،‬هرگونه کورسوی امید برای عملیات‬ ‫نجات در کش��ور را از بین می برد‪ .‬حسن خدابخش‪ ،‬رییس‬ ‫پیش بینی ادار ه کل هواشناس��ی استان اصفهان ساعت ‪۱۷‬‬ ‫دیروز با اش��اره به اینکه شرایط امدادرس��انی در سمیرم با‬ ‫توجه به وزش باد دشوار است‪ ،‬گفته بود‪« :‬سمیرم با شرایط‬ ‫وزش باد ش��دید رو به رو است‪ .‬در س��اعت قبل وزش باد با‬ ‫‪ ۳۵‬نات و هم اکنون با ‪ ۲۷‬نات در حال وزش اس��ت‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت با توجه به وزش باد شدید امدادرسانان دچار مشکل‬ ‫شوند‪ .‬گرچه ابرهای موجود در هوای سمیرم ضخیم است‪،‬‬ ‫اما باع��ث برخورد بالگرده��ا به کوه نمی ش��وند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬وزش باد ش��دید ممکن اس��ت برای امدادرسانی در‬ ‫این منطقه مش��کل ایجاد کند‪ .‬همچنین امواج کوهس��تان‬ ‫بالگردها را به سمت پایین می کشد و این شرایط را دشوارتر‬ ‫می کند‪ ».‬وزیر راه و شهرسازی در جریان جست وجو برای‬ ‫شناسایی الشه هواپیما گفته بود‪« :‬با کمپانی ‪ ATR‬تماس‬ ‫گرفته ایم کارشناس��ان خود را بابت ارزیابی حادثه به ایران‬ ‫اع��زام کنند تا نظر خ��ود را درباره این حادث��ه به ما اعالم‬ ‫کنند‪ ».‬همچنین روز گذشته همزمان با منتشر شدن خبر‬ ‫حادثه س��قوط هواپیما‪ ،‬عباس اخون��دی که در هفدهمین‬ ‫کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل حضور داشت‪ ،‬در‬ ‫زمان س��خنرانی گفته بود‪« :‬نیاز کشور در حوزه حمل ونقل‬ ‫هوای��ی ‪ ۵۰۰‬هواپیما اس��ت در حالی که ام��روز در ناوگان‬ ‫هوایی ما ‪ ۲۰۰‬هواپیمای فرس��وده با عمر باالی ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫فعالیت می کنند که ممکن اس��ت هر لحظه دچار مش��کل‬ ‫شوند‪ .‬هرچند مشکل فرسودگی فقط ویژه به ناوگان هوایی‬ ‫نیس��ت و در سیس��تم جاده ای و ریلی نی��ز همین معضل‬ ‫گریبانگیر ما است‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم در یک دوره ‪ ۵‬ساله به یک میانگین برسیم‬ ‫به بودجه ای ‪ ۲۸‬میلیارد دالری نیازمندیم که این رقم امروز‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬ما برای بازس��ازی ناوگان هوایی به‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر بودجه نیاز داریم‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کل بودجه کشور ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چه کسی از دل اتش زنده بیرون می اید؟!‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫ملیحه خورده پا‪ /‬س�ردبیر پایگاه خبری گسترش‪ :‬بهمن‬ ‫نگذاش��ت روزهای پایانی اش را با خاطره ای خوش به پایان‬ ‫برس��انیم و به اس��تقبال اسفند و پایان س��ال با دلی شاد‬ ‫برویم‪ .‬صبح روز ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۹۶‬را با خبر س��قوط هواپیمای‬ ‫تهران‪-‬یاس��وج در سمیرم شروع کردیم؛ خبری که زندگی‬ ‫را به کام مان تلخ کرد‪ .‬خبرها از وقوع این حادثه به ش��کل‬ ‫کوتاه کوتاه در خبرگزاری ها و فضای مجازی منتش��ر شد؛‬ ‫ابتدا خبر س��قوط و بعد تعداد مس��افران و بعد اقدام های‬ ‫انجام شده و‪ ...‬ش��دت تلخی خبر زندگی را به کام مان زهر‬ ‫کرد‪ ...‬باز هم یک هواپیمای دیگر از اسمان ایران به زمین‬ ‫افتاد و این بار هم طبق امار متفاوتی که داده می شود‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۶۵‬تا ‪ ۱۰۰‬نفر از هموطنان مان را از دس��ت دادیم‪ .‬حادثه‬ ‫بسیار تلخی اس��ت اما شاید تلخی چنین حوادثی برای ما‬ ‫اصحاب رس��انه ب��ه دلیل از دس��ت دادن همکاران مان در‬ ‫حادثه ‪ C ۱۳۰‬بیشتر باشد اما در این میان سخنان جالب‬ ‫برخی از مسئوالن تحمل تلخی برخی از حوادث را برای ما‬ ‫غیرممکن می سازد‪ .‬بعد از سقوط این هواپیما گفت وگویی‬ ‫از سرپرس��ت اورژانس کش��ور منتشر ش��د که جای بسی‬ ‫تعج��ب و تام��ل دارد‪ .‬در این خبر امده ب��ود‪ « :‬هواپیمای‬ ‫تهران ـ یاسوج که از صبح امروز از رادار خارج شده بود‪ ،‬در‬ ‫منطقه س��میرم در جنوب اصفهان سقوط کرده است‪ .‬این‬ ‫پرواز ‪ ۱۰۰‬مس��افر داشته و نیروهای اورژانس جهت کمک‬ ‫به حادثه دی��دگان احتمالی در حالت اماده باش‬ ‫هستند‪» .‬‬ ‫«اماده ب��اش اورژان��س ب��رای کم��ک ب��ه‬ ‫حادثه دی��دگان احتمال��ی‪ ».‬ای��ن جمله طالیی‬ ‫و قصار که ب��وی امید می ده��د را بارها و بارها‬ ‫بعد از وقوع حوادث مختلف ش��نیده ایم و تالش‬ ‫کرده ای��م باور کنیم عاقبت ی��ک فاجعه دیگر با‬ ‫معجزه ختم به خیر می شود اما گاهی از این جمالت بوی‬ ‫نادان فرض کردن مردم به مشام می رسد‪.‬‬ ‫همه ما تجربه س��فر با ناوگان هوایی حمل ونقل ایرانی را‬ ‫داش��ته ایم و داریم و تمامی ما بارها سوار بر این ارابه های‬ ‫مرگ شده ایم؛ هواپیماهایی که چیزی نمانده تا زهوارشان‬ ‫در برود اما به ناچار سوار بر انها شده ایم تا به مقصد برسیم؛‬ ‫اما اینکه احتمال زنده ماندن ما در این پروازها چقدر است‬ ‫را به قضا و قدر س��پرده ایم‪ .‬با توجه به فرس��ودگی ناوگان‬ ‫حمل ونقل هوایی ای��ران همه ما خوب می دانیم در حادثه‬ ‫برخ��ورد هواپیما با کوه ان هم در ارتفاع باال و س��قوطش‬ ‫چگون��ه می ت��وان امیدی به زنده ماندن کس��ی داش��ت و‬ ‫تالش کرد تا به حادث��ه دیدگان احتمالی کمک کرد‪ .‬این‬ ‫امیدده��ی به اینده و تالش برای اینک��ه بگوییم هنوز که‬ ‫اتفاقی نیفتاده است شاید تماشایش برای شهروندان ایرانی‬ ‫به امر عادی و برای مسئوالن به یک وظیفه روزمره تبدیل‬ ‫ش��ده باش��د و اگر کمی به عقب تر برگردیم ان‬ ‫هم به اندازه یک س��ال و خبرها و مصاحبه های‬ ‫برخی مس��ئوالن را مرور کنیم به همین نتیجه‬ ‫خواهیم رس��ید که برخی مدیران و مس��ئوالن‬ ‫ما منصوب ش��ده اند تا به م��ردم فقط امیدواری‬ ‫بدهن��د وگرن��ه در قبال ای��ن م��ردم در ظاهر‬ ‫وظیفه ای احساس نمی کنند؛ پالسکو فروریخت‬ ‫و یک هفته در اتش س��وخت اما تا لحظه اخر مس��ئوالن‬ ‫در مصاحبه ه��ای مکرر اعالم می کردند که هنوز امیدی به‬ ‫زنده ماندن اتش نشانان هست‪ .‬سانچی اتش گرفت ان هم‬ ‫ب��ا حجم انبوهی مواد س��وختنی اما تا لحظه اخر به مردم‬ ‫این توهم را می دادیم که امیدی هس��ت تا جوانان این مرز‬ ‫و بوم را از دل اتش و مواد س��وختنی ش��یمیایی و اعماق‬ ‫اقیانوس زنده بیرون کشید‪ .‬ایجاد امیدواری در میان مردم‬ ‫یک امر ضروری اس��ت اما ایا نباید ب��ذر امید را به همراه‬ ‫ترویج عقل گرایی و خدمات دهی مناس��ب در دل ملتی که‬ ‫ای��ن همه س��ختی را تحمل کرده و دس��ت از همراهی با‬ ‫نظام برنداشته اند‪ ،‬کاشت؟ ایا شنیدن یک خبر واقعی حق‬ ‫این مردم نیس��ت؟ ایا برخی مس��ئوالن قصد دارند با این‬ ‫شیوه مانع بروز ش��وک های روحی و روانی در میان مردم‬ ‫شوند یا اینکه تالش دارند با هدایت افکار عمومی به سمت‬ ‫امیدهای واهی روحیه مطالبه گری را از انان بستانند؟‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!