روزنامه گسترش صنعت شماره 335 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 335

روزنامه گسترش صنعت شماره 335

روزنامه گسترش صنعت شماره 335

‫سال بیست و نهم‬ ‫معضل همایش درمانی در اقتصاد‬ ‫اقتصاد ایران مش��کالت زیادی دارد و بر هیچ کس پوش��یده نیست که بسیاری از انها‬ ‫ساختاری است و ارائه راهکار سطحی نمی تواند مشکلی را حل کند‪ .‬با این حال هر سال‬ ‫ش��اهد برگزاری صدها همایش هس��تیم که به اعتقاد برخی ‪ ،‬فقط تندیس فروشی است و‬ ‫حضور مس��ئوالن در هر همایشی می تواند تاییدی بر این معضل باشد‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬در‬ ‫همین همایش ه��ا هزینه های گزافی برای معرفی برترین ها به بهانه اسپانس��ری دریافت‬ ‫می ش��ود که تمام ش��اخص گذاری و رتبه بندی ها را زیر س��وال می برد‪ .‬هفته گذش��ته ‪۳‬‬ ‫همای��ش با عنوان های« تولید ملی؛ افتخار ملی » از س��وی خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیاپی ‪ 2308‬دوره جدید شماره ‪335‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ایران‪ « ،‬قهرمانان صنعت » از سوی یک شرکت خصوصی و « یکصد شرکت برتر » از سوی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی برگزار ش��ده اس��ت و در دیگر ماه های س��ال نیز همایش های‬ ‫دیگری در همین حوزه با عنوان های « مدیران جوان و معرفی چهره های ماندگار صنعت»‬ ‫از س��وی خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت جوان��ان‪« ،‬حاج امین الضرب» ک��ه به تازگی از‬ ‫س��وی اتاق بازرگانی ایران کلید خورده و جش��نواره «برترین ه��ای بهره وری» با حمایت‬ ‫انجمن کیفیت‪ ،‬همایش «مدیریت؛ تولید ملی و توس��عه اش��تغال » از س��وی دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبایی و چندین دانشگاه دیگر برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 21‬فوریه ‪2018‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫تعیین تکلیف زمین های راکد‬ ‫اولویت جذب سرمایه گذار‬ ‫براساس گزارش مرکز امار با افزوده شدن ‪ ۱۴‬هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور در پاییز امسال مطرح شد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نقدینگی سرگردان‬ ‫بی پولی دولت و اشتغال بر زمین مانده‬ ‫تمرکز صنعت در تهران به دلیل پایتخت بودن از س��ال های گذش��ته‬ ‫ش��کل گرفته است‪ .‬همچنان نیز تقاضای سرمایه گذاری صنعتی جدید‬ ‫در این اس��تان وجود دارد اما به دلیل رعایت مالحظات زیست محیطی‬ ‫ساخت واحد صنعتی جدید در شعاع ‪ ۱۲0‬کیلومتری شهر تهران ممنوع‬ ‫است و فقط راه اندازی صنایع دانش بنیان و «های تک» امکان پذیر است‬ ‫ان ه��م در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ .‬اکنون ‪ ۱۸‬ش��هرک و ‪ ۵‬ناحیه‬ ‫صنعتی در حال بهره برداری یا واگذاری زمین در اس��تان تهران وجود‬ ‫دارد که تقاضای س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی شمس اباد‪،‬‬ ‫عباس اباد‪ ،‬پرند و پایتخت بیش از س��ایر ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫است اما زمین خالی در این شهرک ها برای واگذاری به سرمایه گذاری‬ ‫جدی��د وجود ندارد درحالی که اراض��ی صنعتی خالی از واحد تولیدی‬ ‫در این ش��هرک های صنعتی پرتقاضا هس��ت که دالیل مختلفی مانع از‬ ‫راه اندازی واحد تولیدی در ان ش��ده و راکد مانده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫معتقدند تعیین تکلیف این اراضی راکد ش��اید سریع ترین راهکار جذب‬ ‫و س��اماندهی س��رمایه گذاران جدید باشد‪ .‬ضمن انکه شهرک صنعتی‬ ‫فیروزک��وه در خ��ارج از ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران واقع ش��ده و از‬ ‫ای��ن نظر می تواند در توس��عه فعالیت های صنعت��ی مورد توجه و اقبال‬ ‫س��رمایه گذاران باش��د‪ .‬همچنین ش��هرک صنعتی س��االریه و قرچک‬ ‫ب��ا مصوب��ه هیات دولت از محدودیت اس��تقرار صنعت در ش��عاع ‪۱۲0‬‬ ‫کیلومتری تهران مستثنا شده است‪ .‬براساس مفاد دفترچه حق انتفاع‬ ‫ک سال‬ ‫از زمین ش��هرک های صنعتی‪ ،‬طرف قرارداد مکلف اس��ت تا ی ‬ ‫واحد صنعتی خود را به بهره برداری برس��اند اما در برخی موارد این امر‬ ‫امکان پذیر نبود‪ .‬این در حالی اس��ت که فس��خ قرارداد در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی برای جلوگیری از راکد نگه داشتن زمین در قانون دیده‬ ‫ش��ده است‪ .‬هرچند محمدحسین مقیمی‪ ،‬استاندار تهران معتقد است‬ ‫براس��اس دستور رییس جمهوری تا پایان تیر ‪ ۹۷‬باید ‪ ۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در بخش اش��تغالزایی سرمایه گذاری ش��ود‪ .‬اما ایجاد بسترهای‬ ‫مناس��ب الزمه اجرای این هدف اس��ت همچنان که ب��رای جلوگیری‬ ‫از مهاج��رت از روس��تاها نیز باید با برنامه ریزی‪ ،‬موانعی که بر س��ر راه‬ ‫سرمایه گذاری در روستا ها وجود دارد‪ ،‬رفع شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪ 4 1396‬جمادی الثانی ‪ 21 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 335‬پیاپی ‪2308‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جریمه واحدهای گرانفروش‬ ‫از جیب مردم به کام دولت‬ ‫خبر‬ ‫ایست سرمایه گذاری‬ ‫ش خصوصی‬ ‫از سوی بخ ‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران گفت‪:‬‬ ‫در اواس��ط دهه ‪ ۱۳۵۰‬میزان س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد تومان براورد ش��ده ک��ه این حجم‬ ‫س��رمایه گذاری با در نظر گرفتن نرخ ثابت در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به‬ ‫طور تقریبی ثابت مانده اس��ت‪ .‬به گزارش صد او سیما‪ ،‬مسعود‬ ‫خوانس��اری‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی تهران بر ض��رورت تقویت‬ ‫تش��کل های اقتص��ادی بخ��ش خصوصی تاکید ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تقویت تش��کل ها سبب می شود بخش خصوصی مطالبات خود‬ ‫را با صدای رساتر مطرح کند و در تحقق خواسته ها و انتظاراتش‬ ‫موفق تر باشد‪ .‬خوانساری با اشاره به ثابت ماندن سرمایه گذاری‬ ‫بخ��ش خصوصی در حدود ‪ ۳‬دهه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اواس��ط دهه‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬میزان س��رمایه گذاری بخش خصوصی معادل ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان براورد شده که این حجم سرمایه گذاری با در نظر‬ ‫گرفت��ن نرخ ثابت در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به طور تقریبی ثابت مانده‪،‬‬ ‫در حال��ی که نرخ تولید ناخالص داخل��ی در این مدت دو برابر‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در واقع نتیجه ای که از بررسی این ارقام‬ ‫حاصل می شود‪ ،‬این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫کش��ور ثابت مانده اس��ت‪ .‬یکی از راهکارهای فعال کردن و باال‬ ‫بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد‪ ،‬تقویت تشکل ها و ارتقای‬ ‫همبستگی انهاست‪.‬‬ ‫عیسی منصوری‬ ‫درحال حاضر برای‬ ‫اجرای سیاست های‬ ‫فعال بازار کار که در دو‬ ‫سال گذشته برای ان‬ ‫مانور داده شد‪ ،‬هیچ‬ ‫اعتباری نداریم و‬ ‫تاکنون سازمان برنامه و‬ ‫بودجه یک ریال برای‬ ‫اجرای سیاست های‬ ‫اشتغالزایی تامین‬ ‫نکرده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در خبرها ام��ده بود که ‪۳‬‬ ‫شرکت تولید کننده محصوالت‬ ‫لبنی به عل��ت رعایت نکردن‬ ‫نرخ ه��ای مص��وب س��ازمان‬ ‫حمای��ت تولید کنن��دگان و‬ ‫مصرف کنندگان و گرانفروشی‬ ‫به م��ردم‪ ،‬از ‪ ۳‬میلیارد تا ‪۳۰‬‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫میلی��ارد و در کل‪ ،‬ب��ه مبلغ‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫‪ ۳۸‬میلی��ارد توم��ان جریمه‬ ‫شده اند‪ .‬پیش از این نیز بارها‬ ‫واحدهای گرانفروش‪ ،‬اعم از واحدهای صنفی یا ش��رکت های‬ ‫بزرگ تولید کننده به ویژه در حوزه مواد خوراکی و اشامیدنی‬ ‫به دالیل مش��ابه‪ ،‬متخلف شناخته شده و برای انها جرایمی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده ک��ه ملزم به واریز ان به حس��اب دولت‬ ‫ش��ده اند؛ اقدامی مقبول و پسندیده که نشان از عزم دولت و‬ ‫نهادهای نظارتی به حمایت از حقوق مصرف کنندگان داشته‬ ‫و هش��داری اس��ت جدی به عده ای که می خواهند خارج از‬ ‫ضواب��ط قانون��ی‪ ،‬قیمت ه��ا را افزایش دهند و گرانفروش��ی‬ ‫کنن��د به ویژه واحدهای صنعتی ک��ه از یارانه های دولتی نیز‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬اما در عمل چه اتفاق��ی می افتد؟ اتفاقی‬ ‫که می افتد این اس��ت که شرکتی تولیدی یا واحدی صنفی‪،‬‬ ‫از رعایت نرخ های مصوب و س��ود عادالنه درنظر گرفته شده‪،‬‬ ‫خودداری می کند و ب��ه فروش کاالهای تولیدی یا تجاری یا‬ ‫محصوالت کش��اورزی و باغی‪ ،‬گران ت��ر از قیمت های مصوب‬ ‫ب��ه م��ردم اقدام می کن��د و از این راه مبالغ��ی را غیر قانونی‬ ‫به دس��ت م��ی اورد‪ ،‬اما پس از چندی نهاده��ای نظارتی بر‬ ‫اثر گزارش های مردمی یا از طریق بازرس��ان خود متوجه این‬ ‫تخلف ش��ده و به واحد صنفی یا شرکت مربوط مراجعه کرده‬ ‫و پ��س از اطمین��ان از صحت گزارش های دریافتی‪ ،‬نس��بت‬ ‫به محاس��به میزان و مقدار تخلف رخ داده اقدام و متناس��ب‬ ‫ب��ا ان‪ ،‬واحد متخل��ف را جریمه می کن��د و واحد مربوط نیز‬ ‫پس از واریز مبل��غ جریمه‪ ،‬به فعالیت های عادی خود ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬البته در قانون حس��ب اینکه بار چندم تخلف باشد‪،‬‬ ‫جرایم متنوع دیگری هم پیش بینی ش��ده است‪ .‬حال سوال‬ ‫اینجاست که واحدی گرانفروشی کرده و مبالغی را از مردم به‬ ‫ناحق و غیر قانونی اضافه دریافت کرده و س��پس سازمان های‬ ‫متولی نیز متوجه ش��ده اند و این مبالغ اضافه دریافتی و بلکه‬ ‫بیشتر را از ان واحد پس گرفته و به حساب دولت ریخته اند‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت تکلیف مردم که مبالغ��ی را غیر قانونی اضافه‬ ‫پرداخت کرده اند‪ ،‬چه می ش��ود و چه چیزی از بابت دریافت‬ ‫ای��ن جرایم به انها تعلق می گیرد؟ در اقدامی به طور تقریبی‬ ‫مشابه و در تابستان امسال نیز حسب اعالم سازمان استاندارد‬ ‫ایران‪ ،‬برخی شرکت های تولید کننده بنزین‪ ،‬بنزین یورو ‪ ۴‬به‬ ‫مردم فروخته بودند که سپس اعالم شد دارای کیفیت بنزین‬ ‫یورو ‪ ۴‬نبوده اس��ت ک��ه البته از این بابت نیز خس��ارت های‬ ‫واردش��ده به مردم جبران نش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که بنا‬ ‫بر مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ش��رکت ها و واحدهای‬ ‫متخلف و گرانفروش الزام به پرداخت خس��ارت واردش��ده از‬ ‫محل گرانفروشی یا کم فروش��ی یا موارد مشابه به خریدار یا‬ ‫مصرف کننده را دارند‪ .‬ختم کالم اینکه خوب اس��ت در سالی‬ ‫که منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری محترم‬ ‫رونمایی ش��ده‪ ،‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫تعزیرات و سایر نهادهای مربوط که در جهت استیفای حقوق‬ ‫مردم تالش شبانه روزی می کنند‪ ،‬پس از کشف و احراز تخلف‬ ‫گرانفروشی یا هرگونه پایمال شدن حقوق مادی مردم‪ ،‬ضمن‬ ‫برخورد با متخلفان و تعیین جرایم مربوط‪ ،‬تدابیری نیز اتخاذ‬ ‫کنن��د تا حقوق ش��هروندی مردم نیز رعایت ش��ده و مطابق‬ ‫قانون‪ ،‬خس��ارت های واردش��ده به مردم نیز جبران ش��ود و‬ ‫همین نباش��د که واحدی تخلف و گرانفروشی کرده‪ ،‬مبالغی‬ ‫ن را‬ ‫اضافه از مردم دریافت کند و س��پس دو ی��ا چند برابر ا ‬ ‫ب��ه دولت جریمه داده‪ ،‬به کار خ��ود ادامه دهد و مردم نیز از‬ ‫جبران خسارت های واردشده محروم باشند‪.‬‬ ‫براساس گزارش مرکز امار با افزوده شدن ‪ ۱۴‬هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور در پاییز امسال مطرح شد‬ ‫نقدینگی سرگردان‪ ،‬بی پولی دولت و اشتغال بر زمین مانده‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نزدی��ک به ‪۹‬م��اه از ابالغ ط��رح اش��تغال فراگیر‬ ‫می گذرد اما ش��اخص های بازار کار چندان نش��انی از‬ ‫موفقیت ای��ن طرح ندارند‪ .‬براس��اس اخرین گزارش‬ ‫مرک��ز ملی امار‪ ،‬نرخ بیکاری در پاییز امس��ال با ‪0/۴‬‬ ‫درصد کاهش نس��بت به پاییز سال گذشته به ‪۱۱/۹‬‬ ‫درصد رس��یده اس��ت‪ .‬با وج��ود این‪ ،‬هنوز س��رعت‬ ‫اش��تغالزایی در کشور به س��رعت رشد جمعیت فعال‬ ‫در کشور نرسیده است به همین دلیل در پاییز امسال‬ ‫‪ ۱۴‬هزار نفر به جمعیت بیکاران کش��ور افزوده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس امار اعالم شده در پاییز امسال نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته برای ‪ ۹۵۸‬هزار نفر‬ ‫شغل ایجاد شده است اما طرح های اجراشده از سوی‬ ‫دولت هنوز نتوانس��ته از س��رعت رشد جمعیت فعال‬ ‫در کشور پیشی بگیرد‪ .‬در پاییز امسال نسب به پاییز‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۹۷۲‬هزار نفر به جمعیت فعال کشور‬ ‫افزوده شده است‪ .‬مهم ترین دلیل ناموفق بودن دولت‬ ‫در جلوگی��ری از افزای��ش جمعیت بیکاران تخصیص‬ ‫نیافتن اعتبارات در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬با وجود نقد های کارشناس��ان به برنامه دولت‪،‬‬ ‫هنوز همی��ن برنامه نیز ب��ه دلیل کمب��ود اعتبارات‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ریالی از اعتبارات پرداخت نشد‬ ‫‪ ۹‬ماه پیش برنامه اش��تغال فراگی��ر با هدف ایجاد‬ ‫‪ ۹۷0‬هزار ش��غل در س��ال ‪ ۹۶‬از س��وی جهانگیری‬ ‫ابالغ ش��د و در ش��هریور نیز در ایینی با حضور علی‬ ‫ربیعی‪ ،‬محمدباقر نوبخت و ولی اهلل سیف کلید خورد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این‪ ،‬هنوز هیچ گونه اعتباری از بودجه ‪۵00‬‬ ‫میلیارد تومانی وعده داده ش��ده به حساب وزارت کار‬ ‫واریز نشده اس��ت‪ .‬عیس��ی منصوری‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫کارافرین��ی و اش��تغالزایی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫ی پی��ش در انتقاد از تامین نش��دن‬ ‫اجتماع��ی چند ‬ ‫اعتبارات طرح اشتغال فراگیر گفته بود‪« :‬درحال حاضر‬ ‫برای اجرای سیاس��ت های فعال ب��ازار کار که در دو‬ ‫سال گذش��ته برای ان مانور داده شد‪ ،‬هیچ اعتباری‬ ‫نداریم و تاکنون س��ازمان برنام��ه و بودجه یک ریال‬ ‫برای اجرای سیاس��ت های اش��تغالزایی تامین نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم برای سال‪ ،۹۷‬این محدودیت منابع‬ ‫را نداش��ته باشیم‪ ».‬به گفته معاون توسعه کارافرینی‬ ‫و اش��تغال وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬در عمل‬ ‫طرح اش��تغال فراگیر به دلیل تامین نشدن اعتبار در‬ ‫سال جاری اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ناموفق بودن برنامه های اشتغالزایی‬ ‫حمید حاجی اس��ماعیلی‪ ،‬کارش��ناس بازار کار در‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در احکام جداگانه ای‬ ‫مدیرکل دفتر امور طرح ها و تامین مالی‪ ،‬رییس مرکز‬ ‫ام��ور اصن��اف و بازرگانان و ریی��س و اعضای کمیته‬ ‫سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در احکام جداگانه ای افش��ار فتح الهی‬ ‫را ب��ه عنوان مدیرکل دفتر امور طرح ها و تامین مالی‬ ‫و س��یدجواد احمدی را به عنوان ریی��س مرکز امور‬ ‫اصناف و بازرگانان این وزارتخانه منصوب کرد‪.‬‬ ‫حمید حاجی اسماعیلی‪:‬‬ ‫از ابتدا تامین اعتبار طرح اشتغال پایدار با اما و اگرهای‬ ‫زیادی رو به رو بود‬ ‫حسن حسینی‪:‬‬ ‫دولت مشکل اشتغال را فقط نقدینگی می داند در حالی‬ ‫که مشکل اشتغال‪ ‬اصال نقدینگی نیست‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» در تشریح ابهام های‬ ‫طرح اش��تغال پایدار و ش��رایط تحق��ق تامین اعتبار‬ ‫ان گف��ت‪ :‬دولت تاکنون برنامه ه��ای مختلفی اعم از‬ ‫ط��رح کارورزی‪ ،‬طرح تکاپو و طرح اش��تغال فراگیر‬ ‫را برای ایجاد اش��تغال کلی��د زده اما هیچ کدام موفق‬ ‫نبوده است‪ .‬بخشی از این طرح ها در ماهیت اشتغالزا‬ ‫نبوده برخی هم در زمینه اشتغال فراگیر نیز به دلیل‬ ‫محدودیت های اعتباری محقق نشده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مدی��ران دولت دوازده��م بر این عقیده هس��تند که‬ ‫پول مالکی برای ایجاد اش��تغال نیست‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫دولت برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر‬ ‫اشتغال یک میلیون نفر در سال را مستلزم ‪ ۷۷۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان منابع مالی اعالم می کن��د‪ .‬این رقم‬ ‫بس��یار کالنی است که مشخص اس��ت امکان تامین‬ ‫ان از طریق منابع داخلی وجود ندارد‪ .‬بنابراین بدون‬ ‫س��رمایه گذاری و تخصیص منابع مالی امکان توسعه‬ ‫اش��تغال میسر نیست‪ .‬وی با بیان اینکه در سال های‬ ‫گذش��ته اش��کال هایی در بازار کار به وجود امده که‬ ‫دس��ت دولت را در فرایند عادی ایجاد اشتغال بسته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از گره های اصلی ایجاد ظرفیت‬ ‫اش��تغال در بازار کار است و دولت هنوز نتوانسته این‬ ‫گره را باز کند و برنامه فنی در این راس��تا در دس��ت‬ ‫ندارد‪ .‬در ش��رایط کنونی امکان تحقق اهداف برنامه‬ ‫ششم توسعه وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام بانکی توان تامین منابع را ندارد‬ ‫این کارش��ناس بازار کار با تاکید ب��ر اینکه از ابتدا‬ ‫تامین اعتبار طرح اشتغال پایدار با ام او اگرهای زیادی‬ ‫رو به رو بود‪ ،‬افزود‪ ۲۵ :‬هزار میلیارد تومان از این اعتبار‬ ‫را نظام بانکی کشور باید تامین کند‪ .‬نظام بانکی کشور‬ ‫هنوز اصالح��ات الزم برای تحقق ای��ن رقم را انجام‬ ‫نداده اس��ت‪ .‬سود س��پرده بانکی به صورت دستوری‬ ‫کاهش یافته اس��ت و این نرخ با سایر خدمات بانکی‬ ‫هم س��ویی ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬هزینه پول در نظام‬ ‫بانکی باالست و از انجا که حساب های سپرده قبل از‬ ‫اجرای شیوه نامه جدید تمدید شد‪ ،‬نظام بانکی اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۲‬درصد س��ود سپرده به منابع موجود سود‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت چاره ای جز توجه به تولید ندارد‬ ‫حاجی اس��ماعیلی با طرح این پرس��ش که بانک ها‬ ‫در چنین ش��رایطی چگونه تس��هیالت ب��ا نرخ ارزان‬ ‫می دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که هزینه تمام ش��ده فعالیت‬ ‫اقتص��ادی در کش��ور باال م��ی رود‪ ،‬صرف��ه اقتصادی‬ ‫وجود ندارد که اشتغال ایجاد شود‪ .‬ظرفیت در بخش‬ ‫خدمات مش��خص اس��ت و دولت برای اش��تغالزایی‬ ‫چاره ای جز حرکت به سمت تولید ندارد‪ .‬برای ایجاد‬ ‫اش��تغال در تولید باید مزیت نسبی در اقتصاد تعریف‬ ‫شود‪ .‬حاجی اسماعیلی با بیان اینکه بنابر اعالم وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬در س��ال گذش��ته ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار ش��غل ایجاد شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به جمعیت بیکار‬ ‫کشور اضافه ش��ده است‪ .‬در چنین شرایطی تا زمانی‬ ‫که گره اصلی رکود بازار کار باز نشود تامین اعتبار نیز‬ ‫جوابگو نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود اعتبارات در اشتغال روستایی‬ ‫یکی دیگر از طرح های دولت برای اش��تغالزایی که‬ ‫اکنون به دلیل کمبود اعتبارات هنوز به خوبی اجرایی‬ ‫نشده‪ ،‬طرح اش��تغال روستایی است‪ .‬براساس بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به دولت اجازه داده ش��د از صندوق توسعه‬ ‫ملی ‪ ۱/۵‬میلیاد دالر برای اشتغال روستایی برداشت‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به نس��بت اعتبار یک و نیم میلیارد‬ ‫دالری ب��رای ایج��اد اش��تغال در مناطق روس��تایی‪،‬‬ ‫بانک های کش��اورزی‪ ،‬توس��عه تعاون‪ ،‬پس��ت بانک و‬ ‫صندوق ه��ای کارافرینی امید و کش��اورزی هم باید‬ ‫در این طرح مش��ارکت کنند ک��ه در این صورت رقم‬ ‫اعتبار برای ایجاد اش��تغال روستایی ‪ ۲‬برابر می شود‬ ‫و رقم��ی ح��دود ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان را تش��کیل‬ ‫می دهد‪ .‬به طور متوس��ط س��رانه ایجاد هر شغل در‬ ‫روستا ‪ ۴۰‬میلیون تومان است بنابراین ساالنه نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اش��تغال‬ ‫در مناطق روستایی نیاز است که در بودجه باید لحاظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی؛ بی راهه دولت در اشتغالزایی‬ ‫دول��ت با وجود کمبود منابع مالی تمام تالش خود‬ ‫را در ایجاد اش��تغال بر تزریق نقدینگی متمرکز کرده‬ ‫به همی��ن دلیل نی��ز تاکنون نتوانس��ته موفق عمل‬ ‫کند و طرح هایش دچار شکس��ت ش��ده است‪ .‬طرح‬ ‫اشتغال روس��تایی با وجود انکه در بودجه ‪ ۹۶‬منابع‬ ‫ان دیده ش��د‪ ،‬ش��یوه نامه ان در دی امسال ابالغ شد‬ ‫و هن��وز نیز به ط��ور جدی این طرح اجرایی نش��ده‬ ‫است‪ .‬سیدحس��ن حسینی شاهرودی‪ ،‬عضوکمیسیون‬ ‫انتصابات جدید در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حکم محم��د ش��ریعتمداری خطاب‬ ‫ب��ه فتح الهی امده اس��ت‪« :‬انتظ��ار می رود‬ ‫ب��ا به کارگیری خالقیت ها و مس��اعی خود‬ ‫و ب��ا بهره ب��رداری بهین��ه از توانمندی های‬ ‫موج��ود و ب��ا تاکی��د ب��ر جلب مش��ارکت‬ ‫تمامی همکاران و انجمن ها و تش��کل های‬ ‫بخش خصوصی به انج��ام وظیفه محول با‬ ‫ارائه خدمت در خور گس��تره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مب��ادرت نمایید»‪ .‬همچنی��ن در حکم احمدی امده‬ ‫اس��ت‪« :‬دس��ت اندرکاران‪ ،‬مدی��ران و مس��ئوالن در‬ ‫دس��تیابی به اه��داف و ایف��ای ماموریت ها‬ ‫و وظای��ف با محور قراردادن سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه های ابالغی مساعدت و همکاری الزم‬ ‫را معمول خواهند کرد»‪.‬‬ ‫عالوه بر این ش��ریعتمداری ط��ی احکام‬ ‫دیگری سید ضیاء الدین ش��جاعی برهان را‬ ‫به عن��وان رییس کمیته س�لامت اداری و‬ ‫صیانت از حقوق مردم منصوب کرد‪.‬‬ ‫با حکم وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ید علی‬ ‫حس��ینی‪ ،‬ابوالفضل تذروی‪ ،‬اصغ��ر مصاحب‪ ،‬یونس‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اس�لامی با انتقاد از راه حل‬ ‫تزریق نقدینگی برای حل بحران اشتغال به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬دولت تالش زیادی برای ایجاد اشتغال جوانان‬ ‫انج��ام داده اما خروجی ان در جامعه قابل مش��اهده‬ ‫نیست‪ .‬دولت مشکل اشتغال را فقط نقدینگی می داند‬ ‫در حالی که مشکل اشتغال‪ ‬اصال نقدینگی نیست‪ ،‬در‬ ‫بسیاری از نقاط از جمله مناطق روستانشین‪ ،‬نیازمند‬ ‫پول و وام های ارزان نرخ دولت نیستند بسیار از مشاغل‬ ‫خانگی ما با منابع داخلی روس��تایی در مرحله تولید‬ ‫هس��تند‪ .‬حسینی افزود‪ :‬روس��تایی که در پایان سال‬ ‫محصول خود را به فروش می رس��اند می تواند همین‬ ‫س��رمایه را در چرخه تولید قرار دهد‪ .‬بنابراین مشکل‬ ‫اشتغالزایی نقدینگی نیست و با تزریق پول نمی توان‬ ‫در این زمینه اقدام مناسب و مساعدی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل اشتغال در مدیریت بازار‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه مشکل اصلی اشتغالزایی در مدیریت بازار‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از یک روستایی انتظار هست هم‬ ‫تولی��د کرده‪ ،‬هم نیاز ب��ازار داخلی و خارجی را رصد‬ ‫کن��د‪ ،‬اما چنین امکانی وجود ن��دارد‪ .‬از انجا که بازار‬ ‫ای��ران به بازار جهانی متصل اس��ت و از یکدیگر تاثیر‬ ‫می گیرن��د باید تولید داخل��ی در جهت رفع نیاز بازار‬ ‫داخل و خارج باشد‪ .‬در عمل ما نمی توانیم بدون توجه‬ ‫به نیاز بازار جهانی تولیدات داش��ته باش��یم‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر تولید داخلی ما با نرخ تمام ش��ده بس��یار باالیی‬ ‫همراه اس��ت که نمی تواند با تولید کش��ورهای چین‬ ‫و ترکیه رقابت کند‪ .‬وی با بیان اینکه این مش��کالت‬ ‫با پرداخت پول رفع نمی ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫شاهدیم با پرداخت وام های بانکی ‪ ۶‬و ‪ ۹‬درصدی نرخ‬ ‫بیکاری در کش��ور کاهش پیدا نکرده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫دولت برای حل مش��کل بیکاری در کشور باید مسیر‬ ‫دیگ��ری را ط��ی کند؛ چرخه تولید در کش��ور ناقص‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل دولت باید چرخه تولید را رصد‬ ‫کرده‪ ،‬زنجیره ناق��ص ان را برطرف کند تا در نهایت‬ ‫از تولید داخلی حمایت شود و اشتغالزایی رونق یابد‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬دولت در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬نیز‬ ‫تمرکز خود را بر تس��هیالت اش��تغالزایی قرار داده و‬ ‫برنامه خود را معطوف به نقدینگی تنظیم کرده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در سال جاری به دلیل کمبود‬ ‫اعتبار طرح هایش با شکست روبه رو شده است‪ .‬برپایه‬ ‫پیش بینی ها نیز س��ال اینده دولت همین ش��رایط را‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬بنابرای��ن باید باید مس��یری را برای‬ ‫اشتغالزایی در پیش گیرد که کمترین نیاز را به منابع‬ ‫مالی داش��ته باش��د تا بتواند در این شرایط بیشترین‬ ‫بهره وری را کس��ب کند‪ .‬در صورت ادامه همین روند‬ ‫در سال اینده نیز برنامه اشتغالزایی دولت چشم انداز‬ ‫روشنی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫الس��تی و میر فالح دهقان ن��ژاد نیز به عضویت کمیته‬ ‫سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم درامدند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در بخشی از این احکام اورده است‪:‬‬ ‫«امید است با مشارکت فعال و تالش ویژه با همکاری‬ ‫س��ایر اعض��ای کمیت��ه در چارچوب قان��ون ارتقای‬ ‫س�لامت نظام اداری و مقابله با فسا د( مصوب ‪)۱۳۹0‬‬ ‫و ایین نامه پیش��گیری و مقابله نظام من��د و پایدار با‬ ‫مفاس��د اقتصادی در قوه مجریه اقدام الزم معمول و‬ ‫عملکرد کمیته را هر سه ماه یکبار به اینجانب گزارش‬ ‫نمایید»‪.‬‬ ‫پوشش ‪ 100‬درصدی خودروها با استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2308‬‬ ‫دوره جدید شماره‪335‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ ۴۰ :‬درصد خودروهای تولیدی کش��ور تا س��ال ‪ ۹۲‬از اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬برخوردار بودند که امروز‬ ‫این میزان به ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد شریعتمداری با اشاره به نوسازی ناوگان تاکسیرانی و تعویض بیش از ‪ ۷۰‬هزار تاکسی فرسوده‬ ‫در سال گذشته که به ‪ ۱۷۰‬هزار دستگاه افزایش خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه انتقال بار و مسافر از جاده به ریل گام های‬ ‫خوبی برداش��ته ش��ده و با تزریق ‪ ۱۰‬میلیارد دالر به اقتصاد کش��ور‪ ،‬نوسازی ‪ ۲۰۲‬هزار کشنده سنگین و نیمه سنگین‬ ‫فرس��وده مطابق با اس��تانداردهای روز جهان در دس��تور کار قرار خواهد گرفت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬براساس اعالم سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست ‪ ۲‬درصد صنایع کشور صنایع االینده تشخیص داده شده اند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬خودرو نیز در کش��ور اغاز ش��ده که از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۸۲‬خودرو در سال ‪ ۹۲‬به ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬دستگاه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫پیش بینی بازار خودرو اروپا زیر سایه سنگین تحوالت سیاسی‬ ‫سود خودروسازان اروپا دنده عقب می رود‬ ‫‪6‬‬ ‫حمایت دولت سوئد از گسترش همکاری ولوو با سایپا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬سایپا راهکار‬ ‫روشنی برای ادامه همکاری مشترک با شرکت ولوو دارد‬ ‫و عالقه مند هس��تیم که فعالیت مشترک با شرکت ولوو‬ ‫در سطحی گسترده تر ادامه یابد‪.‬‬ ‫محسن قاسم جهرودی در دیدار با هلنا سانگلند‪ ،‬سفیر‬ ‫سوئد در جمهوری اسالمی ایران ضمن بازدید از خطوط‬ ‫تولید ش��رکت سایپادیزل گفت‪ :‬س��ایپا امادگی کامل و‬ ‫صد درصدی برای گس��ترش همکاری ها با ش��رکت ولوو‬ ‫دارد و ای��ن امادگ��ی تنها برای بازار ایران نیس��ت بلکه‬ ‫اماده همکاری در سطح بازار منطقه ای به ویژه کشورهای‬ ‫همسایه هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رییس جمه��وری بر برنام��ه دولت با هدف‬ ‫نوس��ازی ناوگان خودروهای س��نگین تاکی��د دارد و به‬ ‫همین دلیل برای نوس��ازی این ن��اوگان دولت حاضر به‬ ‫پرداخت یارانه به متقاضیان است که این یارانه ‪۵۰‬درصد‬ ‫نرخ خودرو س��نگین را ش��امل می شود و مشتری نهایی‬ ‫تنه��ا ‪۵۰‬درصد نرخ این خ��ودرو را پرداخت خواهد کرد‬ ‫و از این منظر در ‪۵‬س��ال اینده بازار بس��یار بزرگی برای‬ ‫خودروهای سنگین ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی اعالم کرد‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫برای ش��رکت سایپادیزل در س��ال اینده‪ ،‬هدف گذاری و‬ ‫راه��کار افزایش تولید را مدنظر دارد و برای رس��یدن به‬ ‫این مهم‪ ،‬انتظار گروه س��ایپا جذب سرمایه گذارانی است‬ ‫که در این پروژه سهیم باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ایپا خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��تریان ایرانی‬ ‫ب��ا محص��والت ول��وو اش��نا هس��تند و دوام و پایداری‬ ‫خودروه��ای س��نگین ولوو چندبرابر مش��ابه انهاس��ت‬ ‫و گرای��ش سیاس��ت گذاران ایران��ی نی��ز روی اوردن به‬ ‫محصوالت باکیفیت اروپایی اس��ت که فرصتی مناس��ب‬ ‫برای خودروسازان اروپایی خواهد بود‪.‬‬ ‫سفیر س��وئد در تهران نیز در حاشیه بازدید از شرکت‬ ‫س��ایپادیزل و انج��ام مذاکرات ب��ا مدیران ارش��د گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا و ش��رکت س��ایپادیزل‪ ،‬از حمایت‬ ‫همه جانب��ه دولت س��وئد ب��رای افزایش ظرفی��ت تولید‬ ‫محصوالت ولوو تراکس در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬هلنا س��انگلند‪ ،‬س��فیر کشور‬ ‫س��وئد در جمهوری اس�لامی ایران در این دیدار افزود‪:‬‬ ‫س��ایپادیزل و ولووتراکس دو ش��ریک تج��اری قدیمی‬ ‫هس��تند و بر اس��اس اعتماد دیرینه ای که از محصوالت‬ ‫ول��وو در ایران به دس��ت ام��ده‪ ،‬هم اکنون ش��اهد حجم‬ ‫همکاری مناس��بی هستیم و در تالشیم با حمایت کامل‬ ‫از این شراکت‪ ،‬ان را به باالترین سطح افزایش دهیم‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۱۷۰۰‬پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫می��زان تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬تاکنون هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫دس��تگاه بوده اس��ت‪ .‬قرارداد س��ایپا سیتروئن‬ ‫مطابق برنامه در حال پیش��رفت اس��ت و در ‪۳‬‬ ‫ماه دوم ‪ ۹۷‬نخس��تین محصول تولید مشترک‬ ‫ای��ن ق��رارداد وارد بازار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬در پی انتش��ار برخی اخبار درباره توقف‬ ‫تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬و قراردادهای خودرویی مرکز‬ ‫رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت توضیحاتی را برای ش��فافیت‬ ‫هرچ��ه بیش��تر ب��ه نق��ل از منص��ور معظمی‪،‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ایدرو ارائه کرد‪ .‬براس��اس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬میزان تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬از ابتدای‬ ‫شروع تاکنون یک هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه بوده و با‬ ‫اندکی تاخیر براساس برنامه ثبت نامی در حال‬ ‫تحویل اس��ت‪ .‬همچنین براساس قرارداد سایپا‬ ‫سیتروئن کار مطابق با برنامه در حال پیشرفت‬ ‫اس��ت و امیدواریم در ‪ ۳‬ماه دوم ‪ ۹۷‬نخس��تین‬ ‫محصول تولید مشترک وارد بازار شود‪.‬‬ ‫پروژه سفارشی سازی تجربه مشتریان ایران خودرو در دفاتر منطقه ای‬ ‫درب��اره ق��رارداد رنو ب��ه دلی��ل اینکه طرف‬ ‫ایرانی نتوانسته سایت مورد توافق را در اختیار‬ ‫مشارکت قرار دهد کار اجرایی شروع نشده که‬ ‫البته این کار در مرحله اتمام است بنابراین هیچ‬ ‫بدعهدی از طرف فرانسوی ها نبوده و کار طبق‬ ‫روال در حال انجام است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت خودروسازان داخلی ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫ی نسبت‬ ‫افزایش تولید از ابتدای سال تا نیمه د ‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته داشته اند‪.‬‬ ‫امادگی خودروسازان برای مشارکت در اجرای طرح ملی نوسازی ناوگان سنگین‬ ‫در جلس��ه ای که با حضور ریاست هیات عامل‬ ‫ایدرو‪ ،‬معاون و مدیر توس��عه صنایع حمل ونقل‬ ‫ای��درو‪ ،‬مدیر کل صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬مدیران عامل‬ ‫ش��رکت های ایران خ��ودرو و س��ایپا و مدیران‬ ‫عامل و نمایندگان تمام خودروس��ازان تجاری‬ ‫فعال در محل س��تاد طرح (ایدرو) برگزار ش��د‬ ‫ضمن تبیین اهداف طرح و بحث درباره الزامات‬ ‫اجرایی بر اماده سازی ش��رکت های خودروساز‬ ‫برای مش��ارکت در اجرای موفق این طرح ملی‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬رییس هیات عامل ایدرو‬ ‫در این جلسه با اش��اره به منافع طرح نوسازی‬ ‫ناوگان خودرو های سنگین برای کشور و مردم‪،‬‬ ‫بر استفاده از فرصت پیش امده برای فعال سازی‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در کش��ور در بخش های‬ ‫تولید قطع��ات و مجموعه های مورد نیاز تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گفت��ه منصور معظمی‪ ،‬پیش نیازهای‬ ‫طرح با دستور مس��تقیم رییس جمهوری مهیا‬ ‫شده و تمام دس��ت اندرکاران در بدنه دولت در‬ ‫اجرای مناس��ب طرح مش��ارکت فعال خواهند‬ ‫داش��ت و بر این اس��اس س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران نیز تم��ام تالش خود را‬ ‫با همکاری شرکت های خودروسازی در اجرای‬ ‫مناسب این طرح خواهد کرد‪.‬‬ ‫به��زاد اعتم��ادی‪ ،‬مع��اون توس��عه صنایع‬ ‫حمل ونقل ایدرو نیز با اشاره به ماموریت محول‬ ‫به س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫درباره مدیریت اجرای طرح خروج خودروهای‬ ‫فرس��وده تجاری ازطریق تشکیل ستاد طرح با‬ ‫مش��ارکت نمایندگان همه ذی نفعان به تبیین‬ ‫جزئیات طرح و مدل پیش��نهادی برای اجرای‬ ‫س��فیر س��وئد تصریح ک��رد‪ :‬ش��رکت س��ایپادیزل از‬ ‫زیرس��اخت ها و امکانات مناسبی برای تولید خودروهای‬ ‫تجاری برخوردار است و بنده به عنوان سفیر کشور سوئد‬ ‫عالقه مند هستم تا از نزدیک در جریان فعالیت های این‬ ‫مجموعه صنعتی قرار گیرم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بسیار خرس��ندم در شرکت سایپادیزل‬ ‫ظرفیت س��ازی الزم ش��ده و اکنون باید س��رمایه گذاری‬ ‫ب��رای این ظرفیت جدید نیز انجام ش��ود و دو ش��رکت‬ ‫س��ایپادیزل و ولووتراکس با همکاری مشترک‪ ،‬تالش و‬ ‫مساعی خویش را به کار گیرند‪.‬‬ ‫س��انگلند بیان کرد‪ :‬ایرانی های بسیاری در کشور سوئد‬ ‫زندگی می کنند و روابط سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی‬ ‫بس��یار خوبی میان دو کش��ور برقرار است که این وجوه‬ ‫مشترک منتج به گسترش مناسبات بین المللی شده که‬ ‫بر این اس��اس در تالش��یم با توجه به رضایت مشتریان‬ ‫ایرانی از محصوالت باری و مس��افری سوئدی‪ ،‬مقدمات‬ ‫تولید خودروهای س��واری را نیز در ای��ران فراهم کنیم‬ ‫که در این راس��تا با گروه خودروسازی سایپا نیز در حال‬ ‫مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫سفیر س��وئد یاداورشد‪ :‬شرکت های سوئدی زیادی در‬ ‫ایران فعالیت دارند و ما نیز در سطح کالن به تقویت این‬ ‫ارتباطات کمک خواهیم کرد و بر این اس��اس‪ ،‬گسترش‬ ‫رواب��ط همکاری ه��ای اقتص��ادی ازطریق ش��رکت های‬ ‫متوسط نیز در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬بی��ش از ‪ ۳‬ده��ه از همکاری‬ ‫ش��رکت سایپادیزل و ولوو تراکس می گذرد و سایپادیزل‬ ‫به عنوان نماینده انحصاری تولید و عرضه محصوالت ولوو‬ ‫در ایران شناخته می شود‪.‬‬ ‫ان پرداخ��ت و از نماین��دگان خودروس��ازان‬ ‫تجاری درخواس��ت ک��رد دیدگاه ه��ای خود را‬ ‫نسبت به طرح تهیه شده ارائه کنند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬امیرحس��ین قناتی‪ ،‬مدیر کل دفتر‬ ‫صنایع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره به م��وارد جمع بندی‬ ‫ش��ده ب��ا نماین��دگان دس��تگاه های دولتی از‬ ‫نماین��دگان ش��رکت های خودروس��از تجاری‬ ‫درخواست کرد با بررسی همه جوانب با رویکرد‬ ‫اجرای��ی در تکمی��ل و اصالح طرح مش��ارکت‬ ‫کنن��د‪ .‬بر این اس��اس مقرر ش��د نمایندگان‬ ‫ش��رکت ها با اع�لام نظ��ر درباره مش��کالت و‬ ‫چالش ه��ای احتمالی اجرای طرح به بررس��ی‬ ‫جزئ��ی ان اقدام و همه پیش��نهاد های تکمیلی‬ ‫و اصالحی خود را به ش��کل مکتوب به معاونت‬ ‫توسعه صنایع حمل ونقل ایدرو ارائه کنند‪.‬‬ ‫مدیریت ارتباط با مش��تریان گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬پروژه سفارشی س��ازی تجربه‬ ‫مش��تریان(‪)CEM‬را ب��ا ه��دف شناس��ایی‬ ‫تجربه ه��ای مختل��ف مش��تریان در تم��اس‬ ‫ب��ا ایران خ��ودرو‪ ،‬تعیین حوزه ه��ای نیازمند‬ ‫بهبود براس��اس تجرب��ه مش��تریان‪ ،‬تعریف‬ ‫اقدام��ات اصالحی و افزایش س��طح رضایت‬ ‫و ایجاد حس وف��اداری دارندگان محصوالت‬ ‫ایران خودرو به اجرا گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬پس از اجرای موفق‬ ‫این طرح در دفات��ر منطقه ای تهران و تبریز‬ ‫و بهره ب��رداری از نتای��ج اندازه گیری ش��ده با‬ ‫تعیی��ن دفتر منطق��ه ای مش��هد‪ ،‬این مرکز‬ ‫به عنوان س��ومین مرکز اجرای طرح برگزیده‬ ‫و پروژه در ان عملیاتی شد‪ .‬محدوده اجرایی‬ ‫سفارشی س��ازی تجرب��ه مش��تریان در دفتر‬ ‫منطقه ای مشهد ش��امل استان های خراسان‬ ‫رض��وی‪ ،‬ش��مالی و جنوبی بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن طرح که ب��ا دعوت ‪۱۴۱‬نف��ر از مالکان‬ ‫خودروهای پ��ژو‪ ،۴۰۵‬پارس‪ ،‬س��مند‪ ،‬دنا و‬ ‫پ��ژو‪ ۲۰۶‬اجرا ش��د فرایند خری��د خودرو از‬ ‫مرحله تصمیم گی��ری برای خرید محصول و‬ ‫مراجعه به نمایندگ��ی ایران خودرو تا مرحله‬ ‫بهره مندی از ش��بکه خدم��ات پس از فروش‬ ‫ب��ه ص��ورت تش��کیل گروه ه��ای کانونی و‬ ‫تکمیل پرسش��نامه های طراحی ش��ده مورد‬ ‫مطالعه و بررس��ی قرار گرفت‪ .‬خروجی های‬ ‫این طرح نقاط قابل بهب��ود مهمی در حوزه ‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬فروش و خدمات پ��س از فروش را‬ ‫در برمی گیرد که نتایج ان در راستای تعریف‬ ‫و اجرای برنامه های بهبود مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته و فرایندهای اجرایی در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫اج��رای ط��رح پ��س از ‪۳‬دفت��ر منطقه ای‬ ‫ته��ران‪ ،‬تبریز و مش��هد در ‪۸‬دفتر منطقه ای‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در سراس��ر کشور‬ ‫در دس��تور کار مدیریت ارتباط با مش��تریان‬ ‫قرار دارد‪ .‬در این طرح سنجش و اندازه گیری‬ ‫نظرات مشتریان در سراسر کشور‪ ،‬شناسایی‬ ‫نقاط بهبود و ارائه برنامه های متناسب در هر‬ ‫منطقه در مس��یر ارتقای رضایت مش��تریان‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫واگذاری خودروهای در گمرک مانده چینی به سازمان فنی‪‎‬وحرفه ای‬ ‫رییس س��ازمان اموال تملیک��ی از واگذاری‬ ‫خودروهای چین��ی غیراس��تاندارد متوقف در‬ ‫گمرک به سازمان فنی و حرفه‪‎‬ای خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬جمش��ید‬ ‫قس��وریان جهرمی ب��ا بی��ان این خب��ر گفت‪:‬‬ ‫به دلیل انکه این خودروها نتوانس��تند مجوز و‬ ‫اس��تاندارد الزم را برای ورود به کشور دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬متروکه شدند و برای اینکه هزینه بر این‬ ‫خودروها مترتب بود و در حال استهالک بودند‪،‬‬ ‫مقرر ش��د برای امور اموزشی و فنی و حرفه ای‬ ‫در اختیار این سازمان قرار گیرند‪ .‬دو ماه پیش‬ ‫نیز خبری مبنی بر توق��ف ‪ ۶۰۰‬خودرو چری‬ ‫در گمرک مانده برای نخستین بار منتشر شد‬ ‫که براس��اس این گزارش ح��دود ‪ ۶۰۰‬خودرو‬ ‫چین��ی از یک مدل خاص (چری) در گمرکات‬ ‫هرمزگان (شهید رجایی) به دلیل کسب نکردن‬ ‫مجوزه��ای الزم اس��تاندارد و محیط زیس��ت‬ ‫متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬اطالعات اولی��ه حکایت‬ ‫از ان دارد ک��ه یک مش��کل فنی در دس��تگاه‬ ‫سوخت رس��انی ای��ن خودروه��ا دلی��ل اصلی‬ ‫ کس��ب نکردن مجوزه��ای الزم برای ترخیص‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ای��ن خودروها در ح��ال حاضر در‬ ‫اختیار س��ازمان اموال تملیکی است اما باتوجه‬ ‫به هزینه های ب��االی انبارداری و گمرکی هیچ‬ ‫مش��تری برای انها وجود ندارد‪ .‬حاال بعد از دو‬ ‫ماه و پیدا نشدن مش��تری برای این خودروها‬ ‫رییس سازمان اموال تملیکی از واگذاری ‪۵۰۰‬‬ ‫دس��تگاه از چری های غیراستاندارد به سازمان‬ ‫فن��ی و حرف��ه ای خبر داده اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫این گزارش‪ ۴۲۶ ،‬دس��تگاه از این خودروهای‬ ‫س��واری مربوط به ش��رکت چری مدل ‪۲۰۱۳‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۴‬و ‪ ۶۳‬دس��تگاه س��واری برند سابرینا‬ ‫دنده اتوماتیک بوده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪ 4 1396‬جمادی الثانی ‪ 21 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 335‬پیاپی ‪2308‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی رقابت اصولی‬ ‫در خودروسازان‬ ‫خبر‬ ‫شناسایی خودروهای وارداتی‬ ‫غیر قانونی‬ ‫مرکز حراست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اطالعیه ای‬ ‫از شناس��ایی تمام خودروهای��ی که از مب��ادی غیرقانونی و‬ ‫روش های نامتعارف ثبت س��فارش ش��ده اند و معرفی انها به‬ ‫مراج��ع مرتبط برای برخورد با متخلفان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬این مرکز در این اطالعیه اعالم کرد‪ :‬در راستای اجرایی‬ ‫ک��ردن تدابی��ر دولت و دس��تور ویژه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای مبارزه با فس��اد و صیان��ت از حقوق بیت المال‪،‬‬ ‫تمام خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از ‪۸‬‬ ‫تی��ر ‪ ) ۹۶‬از مبادی غیر قانونی و با روش های نامتعارف ثبت‬ ‫س��فارش ش��ده اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا‬ ‫در گمرکات کشور موجود هستند) شناسایی و براساس قانون‬ ‫مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز به مراجع ذی ربط برای برخورد با‬ ‫متخلفان منعکس شده است‪.‬‬ ‫انتشار اوراق مرابحه‬ ‫ازسوی ایران خودرو‬ ‫بزرگترین چالش های فعلی زنجیره تامین و خودروسازان از‬ ‫بعد مالی‪ ،‬تطابق نداشتن روش های بانکی موجود با نیازهای‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان‪ ،‬فق��دان ابزاره��ای نوین مالی‬ ‫در بازار س��رمایه ایران و نوس��انات ن��رخ ارز و نبود ابزارهای‬ ‫پوش��ش ریسک ارزی اس��ت‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫اس��ماعیل زاده‪ ،‬معاون مالی ایران خودرو ب��ا بیان این مطلب‬ ‫گف��ت‪ :‬طوالنی بودن فرایند انتش��ار ابزاره��ای مالی فعلی و‬ ‫گران بودن انها مش��کل بزرگ اس��تفاده از این ابزارهاس��ت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ایران خودرو با هدف تامین مالی انتشار اوراق‬ ‫مرابحه را در دس��تور کار خود ق��رار خواهد داد‪ .‬معاون مالی‬ ‫ایران خودرو افزود‪ :‬این اوراق به ارزش ‪ ۷‬هزار میلیارد ریال که‬ ‫بزرگترین انتش��ار اوراق در صنعت خودرو به شمار می رود در‬ ‫بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید‪.‬‬ ‫گشایش سومین فروشگاه‬ ‫قطعات کرمان موتور‬ ‫سومین فروشگاه قطعات یدکی محصوالت کرمان موتور در‬ ‫تهران گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی کرمان موتور‪ ،‬س��ومین فروش��گاه‬ ‫قطعات یدک��ی محصوالت کرمان موت��ور در ایینی با حضور‬ ‫مدیران ارش��د ش��رکت خدمات و تجارت بم خودرو در شهر‬ ‫ته��ران به طور رس��می اغاز ب��ه کار کرد‪ .‬این فروش��گاه در‬ ‫خیابان کارگ��ر جنوبی‪ ،‬باالتر از می��دان قزوین‪ ،‬نبش کوچه‬ ‫مقربی‪ ،‬پالک ‪ ۵۶۵‬دایر شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬دومین فروشگاه قطعات کرمان موتور‬ ‫پیش از این اذر امس��ال در خیابان چراغ برق گشایش یافته‬ ‫بود‪ .‬حس��ین روانبد‪ ،‬معاون بازرگانی شرکت بم خودرو پیش‬ ‫از این اعالم کرده بود با گش��ایش نخس��تین فروشگاه عرضه‬ ‫قطعات اصلی شرکت کرمان موتور در محدوده خیابان اکباتان‬ ‫تهران‪ ،‬این شرکت تالش گسترده ای را برای حفظ سهم بازار‬ ‫قطعات یدکی خودروهای تولیدی خود به کار گرفته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه ب��ه اهمیت صنعت‬ ‫خ��ودرو در اقتص��اد کش��ور و‬ ‫تبدیل ش��دن ان ب��ه صنعتی‬ ‫پیش��ران در اقتص��اد‪ ،‬یکی از‬ ‫دغدغه ه��ای فعلی این صنعت‬ ‫«خصوصی س��ازی» به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬به طور قطع پیشرفت‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫این صنعت ج��ز با حضور صد‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫درص��دی بخ��ش خصوص��ی‬ ‫محق��ق نمی ش��ود و افزای��ش‬ ‫س��هم بخش خصوص��ی در صنعت خودرو و حض��ور دولت با‬ ‫هدف هدایت و تامین هزینه های الزم بخش خصوصی به طور‬ ‫قطع منجر به پیشرفت صنعت خودرو خواهد شد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه صنعت خودرو یکی از رقابتی ترین صنایع دنیا به ش��مار‬ ‫می رود الزم است روابط خودروسازان و میزان سرمایه گذاری ها‬ ‫بر همین اس��اس تعیین ش��ود و در این شرایط دخالت دولت‬ ‫در این صنعت باعث می ش��ود که خودروسازان توانایی رقابت‬ ‫در یک فضای ش��فاف را نداشته باشند و از یک رقابت کامل و‬ ‫اصولی دور باشند‪ .‬بر این اساس چنانچه خودروسازان خواستار‬ ‫رقابت با کشورهای پیشرفته هستند باید بهره وری را افزایش‬ ‫دهند تا محص��والت داخلی به صورت رقابتی ب��ه بازار عرضه‬ ‫شود‪ .‬از سوی دیگر بهره وری در صنعت خودرو و رشد ان جز‬ ‫با واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و خروج دولت از ان‬ ‫محقق نخواهد شد و چنانچه دولت خواستار افزایش بهره وری‬ ‫اس��ت باید صنعت‪ ،‬اقتصاد و‪ ...‬به ص��ورت خصوصی مدیریت‬ ‫ش��ود و دولت نیز نقش کمرنگی در تصمیم گیری ها داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬توجه به این نکته ضروری است که ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به صنعت خودرو دولتی نیز چندان امکان پذیر نبوده‬ ‫و هیچ سرمایه گذار خارجی تمایل به همکاری با دولت نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در این ش��رایط تعیین مالکیت صنعت خودرو و وجود ثبات‬ ‫رویه در این بخش به طور قطع صنعت خودرو را به پیش��رفت‬ ‫چشمگیری خواهد رساند‪.‬‬ ‫با تصویب مجلس‬ ‫شورای اسالمی و بند‬ ‫الحاقی ‪ ۱۳‬به تبصره‬ ‫‪ ۶‬الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫مقرر شد ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫سود خالص واردات‬ ‫خودرو در سال های‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬صرف یارانه‬ ‫سود تسهیالت تولید‬ ‫و حمایت از اشتغال‬ ‫ شود و سازمان بازرسی‬ ‫کل کشور موظف است‬ ‫بر روند اجرایی این‬ ‫بند نظارت کرده و در‬ ‫صورت وقوع تخلف در‬ ‫تعرفه گذاری و ایجاد‬ ‫رانت‪ ،‬موضوع را از این‬ ‫مراجع قضایی پیگیری‬ ‫کند‬ ‫شوک جدید مجلس به واردکنندگان خودرو‬ ‫پرونده واردات خودرو برای همیشه بسته می شود؟‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با تصویب مجلس شورای اسالمی و بند الحاقی ‪۱۳‬‬ ‫ب��ه تبصره ‪ ۶‬الیحه بودجه ‪ ۹۷‬مقرر ش��د ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫س��ود خالص واردات خودرو در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫صرف یارانه سود تسهیالت تولید و حمایت از اشتغال‬ ‫ شود و س��ازمان بازرسی کل کش��ور موظف است بر‬ ‫رون��د اجرایی این بند نظارت کرده و در صورت وقوع‬ ‫تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد رانت‪ ،‬موضوع را از این‬ ‫مراجع قضایی پیگیری کند‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن بند دولت موظف اس��ت ‪60‬درصد‬ ‫از س��ود ‪2‬س��ال گذش��ته واردکنندگان خودرو را به‬ ‫عن��وان مالیات دریافت کرده و ب��ه خزانه واریز کند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال تخل��ف از اجرای این بن��د‪ ،‬تصرف در‬ ‫اموال عمومی به ش��مار می اید‪ .‬با تصویب این مصوبه‬ ‫که هرچند به گفته فعاالن این حوزه نه تنها ش��امل‬ ‫سود خالص نبوده و تمام درامد را شامل می شود در‬ ‫حالی برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مرتبط و‬ ‫همچنین شورای نگهبان ارسال می شود که به اعتقاد‬ ‫فع��االن این حوزه‪ ،‬ن��ه تنها به تعطیلی بس��یاری از‬ ‫نمایندگی های واردکننده خودرو منجر می شود بلکه‬ ‫پرونده واردات خودرو را برای همیشه خواهد بست‪.‬‬ ‫‹ ‹شوکی تازه در بازار وارداتی ها‬ ‫نایب ریی��س انجمن وارد کنندگان خودرو با اش��اره‬ ‫ب��ه مصوب��ه اخی��ر مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اجرای ای��ن مصوبه ام��کان عطف به‬ ‫ماس��بق را ن��دارد با ای��ن حال منجر به ش��وک های‬ ‫جدیدی در بازار واردات خودرو می شود‪.‬‬ ‫فره��اد احتش��ام زاد اظهار کرد‪ :‬اکنون به واس��طه‬ ‫ایرادهای وارد ش��ده ب��ه این مصوبه از س��وی مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس همچنین بررس��ی این مصوبه‬ ‫در کمیس��یون ها‪ ،‬قابلی��ت اجرای ای��ن مصوبه برای‬ ‫س��ال های اینده وجود دارد اما اجرایی ش��دن ان به‬ ‫این زودی ها ممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه این مصوبه یک��ی از عوامل‬ ‫فزاینده نرخ تمام شده خودروهای وارداتی خواهد بود‬ ‫و شوکی به شوک های بازار خودرو می افزاید‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با اجرایی ش��دن این مصوب��ه کاالی وارداتی به‬ ‫کاالیی نایاب تبدیل می ش��ود و وارد کننده رغبتی به‬ ‫واردات نخواهد داشت و به همان نسبت نیز مشتری‬ ‫ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد تصری��ح ک��رد‪ :‬در ادامه وارد ش��دن‬ ‫ش��وک های ب��ازار واردات خ��ودرو‪ ،‬وارد کنن��ده نیز‬ ‫ب��ه واردات رغبت��ی نخواه��د داش��ت و ب��ه س��مت‬ ‫مهدی دادفر‪ :‬به احتمال ‪ ۹۵‬درصد این مصوبه ازسوی‬ ‫شورای نگهبان مورد تایید قرار نخواهد گرفت اما در‬ ‫صورت تصویب پرونده واردات خودرو بسته می شود‬ ‫فرهاد احتشام زاد‪ :‬این مصوبه یکی از عوامل فزاینده‬ ‫نرخ تمام شده خودروهای وارداتی خواهد بود و شوکی‬ ‫به شوک های بازار خودرو می افزاید‬ ‫س��رمایه گذاری غیرعملیاتی(ریس��ک عملیاتی) و با‬ ‫سود تضمینی بانک ها با سود ‪ ۲۰‬درصد میل می کند‪.‬‬ ‫او در توضیح مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این مصوبه الحاقی به تبصره ‪ ،۶‬دولت‬ ‫موظف اس��ت ‪ ۶۰‬درص��د درامد حاص��ل از واردات‬ ‫خودرو در دو س��ال گذشته را به عنوان مالیات ویژه از‬ ‫واردکنندگان خودرو دریافت و پس از واریز به خزانه‬ ‫صد درصد ان را صرف یارانه س��ود تسهیالت تولید و‬ ‫حمایت از اشتغال کند‪.‬‬ ‫به گفته نایب ریی��س انجمن واردکنندگان خودرو‪،‬‬ ‫موضوع مهم بر سر دریافت ‪ ۶۰‬درصد سود این است‬ ‫که دریافت این میزان س��ود ب��ا ‪ ۶۰‬درصد از فروش‬ ‫ش��رکت ها بسیار متفاوت است‪ ،‬از سوی دیگر نه تنها‬ ‫در ایران بلکه در دنیا نیز به ندرت میزان سود شرکتی‬ ‫‪۶۰‬درص��د از درامد ان خواهد بود به همین دلیل به‬ ‫کار بردن این عبارات اشتباه است‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬به عبارتی س��ود و زیان و سال مالی‬ ‫دو سال گذش��ته وارد کنندگان بسته شده‪ ،‬از این رو‬ ‫س��ال مالی جدید اغازشده و امکان عطف به ماسبق‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر روال کار‬ ‫بدین گونه اس��ت که براساس ش��یوه نامه خودروهای‬ ‫واردات��ی ‪ ۱۳‬مورد ب��ه عالوه ‪ ۷‬درصد س��ود مبنای‬ ‫ن��رخ ف��روش خودروها اجرا می ش��ود ک��ه البته این‬ ‫میزان س��ود ش��امل ‪ ۳‬درصد خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫ضمانت و توسعه ش��بکه نمایندگی است‪ .‬او تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬همچنین از ‪ ۵‬درصد باقیمان��ده این ‪ ۷‬درصد‪،‬‬ ‫هزینه های س��ربار‪ ،‬هزینه های عملیاتی و مالی مانند‬ ‫حقوق کارکن��ان و کارکنان و ‪ ...‬پرداخت می ش��ود‪،‬‬ ‫کمیس��یون فروش فروشندگان نیز از محل همین ‪۵‬‬ ‫درصد پرداخت می ش��ود‪ .‬حال در صورت باقی ماندن‬ ‫مبلغی از این ‪ ۷‬درصد‪ ،‬س��ود ش��رکت یا واردکننده‬ ‫محاسبه می شود‪.‬‬ ‫به گفته احتش��ام زاد‪ ،‬اگر بخواهیم در این ش��رایط‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د از این ‪ ۷‬درصد را ب��رای این کار در نظر‬ ‫بگیریم باید اعالم کرد در خوشبینانه ترین حالت تنها‬ ‫‪ ۲‬درصد به س��ود تعلق می گیرد‪ .‬نایب رییس انجمن‬ ‫وارد کنندگان خودرو اظهار کرد‪ :‬از سوی دیگر با فرض‬ ‫دریافت ‪۶۰‬درصد از س��ود واردکنندگان که همان ‪۷‬‬ ‫درصد عنوان ش��ده‪ ،‬تعطیل��ی نمایندگی ها و فعالیت‬ ‫وارد کنندگان پیش رو خواهد بود‪ .‬او افزود‪ :‬تفس��یر‬ ‫دیگر در این باره بدین گونه است که درحال حاضر ‪۶۰‬‬ ‫درصد از محل عوارض واردات خودرو که س��االنه به‬ ‫دولت پرداخت می شود به این کار تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫بدیهی است این راهکار در راستای توسعه توانمندی‬ ‫خودروس��ازان داخلی و تامین زیرس��اخت های الزم‬ ‫کارامد و بسیار مناسب خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نامش�خص بودن تکلیف نمایندگی های‬ ‫غیررسمی‬ ‫در همی��ن ح��ال مه��دی دادف��ر‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫صنعت» با تاکید بر اینکه در این مصوبه واریز ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از درامد وادرکنندگان به خزانه پیش بینی شده که این‬ ‫تصمیم نش��ان دهنده اشنا نبودن تصمیم گیرندگان با‬ ‫اصول حسابداری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬واردکنندگان خودرو‬ ‫ب��ا باقی تاجران و اصناف چ��ه تفاوتی دارند که چنین‬ ‫تصمیمی برای فعاالن این حوزه گرفته شده است؟ وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه نمی ت��وان برای هر بخش از اقتصاد‪،‬‬ ‫مالیات را به شکلی متفاوت تعیین و نسبت به دریافت‬ ‫ان اق��دام ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رس��د از نظر قائده و‬ ‫ضابطه‪ ،‬این تصمیم یک تصمیم هیجانی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫دادفر در عین حال مطرح ش��دن واریز ‪ ۶۰‬درصد سود‬ ‫خالص از واردات به خزانه را رد و تاکید کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫این مصوبه ‪ ۶۰‬درصد درامد باید به خزانه واریز ش��ود‪.‬‬ ‫در سایر بندهای این مصوبه امده که ‪ ۶۰‬درصد درامد‬ ‫نمایندگی ها نیز به خزانه واریز شود؛ این در حالی است‬ ‫که هم اکنون ش��رکت های غیرنمایندگی نیز مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند اما در این ش��رایط تنها شرکت های‬ ‫نمایندگی موظف به پرداخت این مبلغ شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در زمین��ه خودروه��ای وارداتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فضای خودرو هیجانی اس��ت و همه عالقه مند به‬ ‫اظهارنظر در این زمینه هس��تند و نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز به دلیل جلب نظ��ر حوزه های‬ ‫انتخاب��ی خ��ود و در عین حال وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز با هدف حمایت از تولید داخل نس��بت به‬ ‫اظهارنظر در زمینه خودرو اقدام می کنند که این روند‬ ‫منج��ر به ایجاد بازار هیج��ان زده‪ ،‬گران‪ ،‬ناکارامد و به‬ ‫زیان مصرف کننده تمام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال ورشکستگی تاجران خودرو‬ ‫دادفر در پاسخ به اینکه ایا در این مصوبه که شامل‬ ‫درامد دو سال گذش��ته واردکنندگان می شود امکان‬ ‫عطف به ماس��بق وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس ماده ‪۲‬‬ ‫قانون مدنی قانون عطف به ماس��بق نمی ش��ود اما در‬ ‫عین حال نکته ای وجود دارد که بر اساس ان اداره ّهای‬ ‫دارایی پس از رسیدگی تا ‪ ۴‬سال اجازه بررسی دوباره‬ ‫دفات��ر و اظهارنامه ه��ا را دارند ک��ه در صورت کتمان‬ ‫درام��د یا انحراف در دارایی ها‪ ،‬ام��کان مطالبه دوباره‬ ‫وجوه دولتی وجود داشته باشد که این کار قانونی است‬ ‫اما مطرح کردن واریز درامد دو سال گذشته به خزانه‪،‬‬ ‫اقدامی هیجان زده و بدون مطالعه اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو با تاکی��د بر اینکه این انجمن با‬ ‫این موضوع و مواضع دولت در این موارد مخالف است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون نامه نگاری های متع��ددی با وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت انجام داده ایم اما ش��نیده ها‬ ‫حاکی از ان است که این نامه ها تاکنون به دست وزیر‬ ‫نرس��یده ضمن انکه چندین بار نیز درخواس��ت دیدار‬ ‫حضوری با ایش��ان را داشته ایم که تاکنون پاسخی به‬ ‫ان داده نش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه به طور قطع‬ ‫هر اندازه نرخ خودرو منطقی تر باشد فعاالن این حوزه‬ ‫می توانن��د فعال تر باش��ند و رضایتمن��دی جامعه نیز‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در گردش کار س��ود برای‬ ‫یک بنگاه اقتصادی ایجاد می شود و هرچه کاالی مورد‬ ‫تقاضا گران تر باشد گردش مالی کاهش یافته و میزان‬ ‫سود کمتر می شود که این روند به زیان مصرف کننده‬ ‫و تاجر خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار خودروه��ای واردات��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫درامد باالترین ردیف در محاس��بات حسابداری است‬ ‫و پیش بین��ی این میزان به معنی ان اس��ت که دولت‬ ‫خ��ود را در درامد واردکننده ش��ریک ک��رده و با یک‬ ‫بار محاس��به مالیاتی‪ ،‬ان تاجر در سال بعد ورشکست‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دادفر اظهار امیدواری کرد با بررس��ی این مصوبه در‬ ‫ش��ورای نگهبان از اجرای ان جلوگیری ش��ود و گفت‪:‬‬ ‫ش��ریک شدن در کسب وکار دیگران و درنهایت منجر‬ ‫شدن به ورشکستگی خالف شرع است و با این روند به‬ ‫احتمال ‪ ۹۵‬درصد این مصوبه ازس��وی شورای نگهبان‬ ‫مورد تایی��د قرار نخواهد گرفت اما در صورت تصویب‬ ‫ای��ن مصوبه نیز‪ ،‬پرونده واردات خودرو برای همیش��ه‬ ‫بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬حال بای��د در انتظار تصمیم‬ ‫ش��ورای نگهبان ب��ود؛ تصمیمی ک��ه می تواند اقتصاد‬ ‫صنعت خودرو را دس��تخوش تغییرات وسیعی کند اما‬ ‫بای��د دی��د درنهایت با هدف حمای��ت از تولید داخل‪،‬‬ ‫تجارت این حوزه قربانی خواهد شد یا خیر؟‬ ‫توان بخش خصوصی برای راه اندازی قطب سوم خودروسازی‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬بضاعت و توانمندی ایجاد قطب س��وم‬ ‫خودروس��ازی در بخش خصوصی و درنتیجه رقابتی‬ ‫شدن انحصار در این بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬محس��ن صالحی نیا افزود‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی می توان��د با ات��کا به س��رمایه و‬ ‫توانمندی ه��ای موج��ود در هم��کاری مش��ترک با‬ ‫خودروسازان صاحب نام بین المللی به سطح مناسبی‬ ‫از تیراژ و تنوع در تولید خودرو برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایجاد قطب س��وم خودروسازی با‬ ‫اتکا به س��رمایه و مدیریت بخش خصوصی از سال ها‬ ‫پیش مطرح شده اضافه کرد‪ :‬بخش خصوصی اکنون‬ ‫در تولید خودروهای تجاری و سنگین با درصد باالتر‬ ‫و خودروهای سواری با درصد پایین تر فعالیت می کند‬ ‫و مسئله ورود بخش خصوصی به صنعت خودروسازی‬ ‫نکته تازه ای نیس��ت‪ .‬صالحی نیا گفت‪ :‬البته قطب از‬ ‫نظ��ر بنده یک مفهوم نس��بی اس��ت و نمی توان ان‬ ‫را ب��ا خط و مرز مش��خصی ش��ناخت‪ .‬موضوع مهم‪،‬‬ ‫س��هم از تولید و قطعه س��ازی اس��ت و اینکه هریک‬ ‫از خودروس��ازان از منظر کمی��ت و کیفیت تولید با‬ ‫یکدیگ��ر رقابت کنن��د و از دل این رقابت اس��ت که‬ ‫ش��اخص هایی چون تن��وع در تولی��د‪ ،‬جلب رضایت‬ ‫مش��تریان‪ ،‬خدمات پس از ف��روش‪ ،‬کیفیت مصرف‬ ‫سوخت و کاهش میزان االیندگی بهبود پیدا می کند‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۳،۲‬گروه کارامد در بخش خصوصی‬ ‫داری��م ک��ه می توانند قطب س��وم خودروس��ازی در‬ ‫ایران را راه بیندازند و همانطور که اش��اره کردم این‬ ‫گروه ها در بازار تولید خودروهای س��بک و س��واری‬ ‫سهمی اندک یعنی نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد تولید دارند‪.‬‬ ‫صالحی نیا با بیان اینکه برای حضور بخش خصوصی‬ ‫در تولی��د خ��ودرو هی��چ محدودیتی وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از نظر صدور‬ ‫مجوزها و پشتیبانی ها و سیاست گذاری تمایزی بین‬ ‫خودروسازان قائل نیست‪ .‬روش های ما روشن‪ ،‬شفاف‬ ‫و ب��رای همه قابل رصد اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امروز‬ ‫از نظر قانون تجارت دو قطب دیگر خودروس��ازی در‬ ‫ایران خصوصی اس��ت و سهم دولت از انها به زیر ‪۲۰‬‬ ‫درصد می رس��د و تنها ابعاد و اندازه اقتصادی صنعت‬ ‫خودرو باعث ش��ده دولت در همکاری مش��ترک این‬ ‫صنع��ت با برندهای خارجی نق��ش حمایتی ایفا کند‬ ‫که همین امر موجب ش��ده صنعت خودرو وابسته به‬ ‫دولت به نظر برسد درحالی که سیاست گذار تفکیکی‬ ‫میان صنایع قائل نشده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪ 4 1396‬جمادی الثانی ‪ 21 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 335‬پیاپی ‪2308‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی تعامل در ساماندهی‬ ‫ورود قطعات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کمبود نقدینگی و‬ ‫به دنبال ان کاهش‬ ‫سرمایه ثابت و سرمایه‬ ‫در گردش‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی را اسیب پذیر‬ ‫کرده و ریسک تولید را‬ ‫افزایش داده است‬ ‫در گفت وگو با دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی مطرح شد‬ ‫چه نهادهایی به چالش قطعه سازان دامن می زند؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اظهارات مطرح ش��ده در صنعت قطعه کشور بسیار‬ ‫امیدوارکننده اس��ت‪ .‬با مش��کالتی ک��ه این صنعت‬ ‫در چن��د س��ال گذش��ته داش��ته به نظر می رس��د با‬ ‫همکاری ه��ای جدید بین این گ��روه از صنعتگران با‬ ‫مش��تریان خود (خودروسازان) و همتایان بین المللی‬ ‫اینده روش��نی در حال رقم خوردن است اما از سوی‬ ‫دیگ��ر با نگاهی به چالش ها و معضالتی که در فضای‬ ‫کس��ب وکار کش��ور وجود دارد همه چی��ز در هاله ای‬ ‫از ابهام اس��ت زی��را تمام عوامل همچ��ون زنجیره به‬ ‫یکدیگر متصل هس��تند و اگر حلقه ای ناکارامد باشد‬ ‫ادامه فعالیت را با چالش و گاهی وقفه طوالنی روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی و به دنبال ان کاهش سرمایه ثابت‬ ‫و سرمایه در گردش‪ ،‬واحدهای صنعتی را اسیب پذیر‬ ‫کرده و ریسک تولید را افزایش داده است‪.‬‬ ‫همای��ش صنعت خ��ودرو ‪ ۹۶‬در راس��تای ارتقا و‬ ‫توس��عه زنجیره تامین بود و این حاکی از توجه ویژه‬ ‫مدیران صنایع باالدس��تی به این صنعت اس��ت‪ .‬باید‬ ‫دید این برنامه های نوشته شده روی کاغذ تا چه اندازه‬ ‫در عمل ب��ه اجرا درمی اید‪ .‬در ای��ن بخش هر اندازه‬ ‫درصدهای اجرایی برنامه ها افزایش یابد امیدها برای‬ ‫توسعه و پیشرفت صنعت قطعه بیشتر می شود‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» در گفت وگو با مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫به واکاوی برخی مس��ائل و مش��کالت صنعت قطعه‬ ‫پرداخت‪ .‬او معتقداس��ت این قیمت گذاری دستوری‬ ‫خودرو است که مشکالت بس��یاری را به وجود اورده‬ ‫و رفع این امر در کوتاه مدت ضروری است‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه به کمب�ود منابع مال�ی واحدهای‬ ‫صنعت�ی قطعه س�ازی و مش�کالت س�رمایه ای‬ ‫قطعه سازان نمی توان انتظار تولید با نرخ رقابتی‬ ‫را داش�ت‪ .‬برنام�ه انجمن س�ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی ب�رای برون رفت از این‬ ‫چالش چیس�ت؟ ایا تا ‪۲‬س�ال این�ده می توان‬ ‫پیش بین�ی کرد داخلی س�ازی ‪۷۰‬درصدی برای‬ ‫به سیستم زنجیره تامین خودروسازان تزریق خواهد‬ ‫خودروهای جدید اتفاق بیفتد؟‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گزارش های فعالیت های انجمن و برنامه های اینده‬ ‫همچنین با پیگیری هایی که انجمن داشت به این‬ ‫ان پیش تر در مجمع ارائه شده بود‪ .‬برای سال ‪ ۹۷‬سه‬ ‫نتیجه رس��یدیم بهترین راه تزریق پول به واحدهای‬ ‫اس��تراتژی تعریف شده که شامل بازدید از سازندگان‬ ‫صنعتی اوراق رهنی و خرید دین است‪.‬‬ ‫با همکاری ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫مشکل دیگر صنعت قطعه‪ ،‬پایین بودن حاشیه سود‬ ‫ایران) خواهد ش��د زیرا در گروه��ی که برای این کار‬ ‫قطعه سازان است زیرا به طور دائم با افزایش نرخ ارز و‬ ‫تش��کیل ش��ده ایدرو نیز حض��ور دارد‪ .‬راهبرد بعدی‬ ‫گرانی مواد اولیه روبه رو هستند‪ .‬در این زمینه انجمن‬ ‫تامی��ن اعتبارات مال��ی از نظام بانک��ی البته نه برای‬ ‫در حال رایزنی و گفت وگو با شورای رقابت است زیرا‬ ‫قطعه سازان بلکه برای خودروسازان است‪.‬‬ ‫خودروس��از ب��ا تمام تجربه ای ک��ه در تولید دارد و با‬ ‫باره��ا اعالم کردیم ب��رای اجرای هر ط��رح به دو‬ ‫بیش از ‪ ۴‬دهه فعالیت به این موضوع اگاه اس��ت که‬ ‫مانع بزرگ ش��ورای پ��ول و اعتبار و ش��ورای رقابت‬ ‫چگونه باید بازار خود را مدیریت کند و نیاز به نهادی‬ ‫برخ��ورد می کنیم و معتق��دم عملکرد ای��ن دو نهاد‬ ‫مانند ش��ورای رقابت و شیوه نامه های او نداشته باشد‬ ‫باعث ش��ده قطعه س��ازان با ای��ن چالش ه��ا روبه رو‬ ‫اما با نفوذ ش��ورای رقابت و فشاری که در این زمینه‬ ‫باش��ند‪ .‬درحال حاضر خودروساز مس��اعدت می کند‬ ‫به خودروسازان وارد می شود در عمل سیستم زنجیره‬ ‫ازطری��ق خرید دی��ن رهنی بتوان��د مطالبات خود را‬ ‫تامین با چالش و تعطیلی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬در این ب��اره می بینیم بخش��ی از مطالبات‬ ‫€ €وقت�ی تولیدکننده س�رمایه گذاری کرده و‬ ‫ازسوی سازه گس��تر و گروه سایپا پرداخت شده است‬ ‫فعالی�ت دارد اما از تولید خود س�ودی دریافت‬ ‫همچنین گروه صنعتی ایران خودرو اقداماتی داش��ته‬ ‫نمی کند چگونه می توان انتظار رش�د داشت تا‬ ‫و به این ترتی��ب پ��ول خوب��ی به واحده��ای صنعتی‬ ‫در حوزه فناوری و دانش فنی س�رمایه گذاری و‬ ‫قطعه سازی تزریق شده است‪.‬‬ ‫بخش�ی از درامد خود را ب�رای واحد تحقیق و‬ ‫ام��ا در این راس��تا ب��رای رفع برخی مش��کالت و‬ ‫توسعه هزینه کند؟‬ ‫معض�لات در صنعت خودرو ش��ورای پ��ول و اعتبار‬ ‫این عاملی است که شورای رقابت در قیمت گذاری‬ ‫همکاری الزم را برای افزایش س��قف اعتباری این دو‬ ‫لح��اظ نمی کند و انجم��ن بارها به ش��یوه و فرمول‬ ‫خودروس��از انجام نمی دهد به ط��ور نمونه با اینکه در‬ ‫قیمت گ��ذاری انها اعتراض کرده اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از خودروسازی ها بیش از ‪۶۰‬درصد‬ ‫ام��روز انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫افزایش تولید و تیراژ از سال ‪ ۹۴‬تا امروز‬ ‫مجموعه های خودرویی با خودروس��ازان‬ ‫داشته ایم هنوز سقف اعتباری ان مربوط‬ ‫همراه اس��ت تا مج��وز قیمت گذاری ازاد‬ ‫به سال ‪ ۹۴‬اس��ت و اجازه داده نمی شود‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫لیزین��گ فروش داش��ته باش��د بنابراین‬ ‫ای��ن امر باید محقق ش��ود و راه دومی‬ ‫دچار کمبود نقدینگی شده و این مشکل‬ ‫برای رفع مش��کالت وجود ندارد‪ .‬در این‬ ‫به صنع��ت قطعه نیز تس��ری پیدا کرده‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫زمینه باید مانند تمام دنیا عمل کرد؛ اگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫امروز اقداماتی ازسوی انجمن در حال برای اجرای هر طرح به دو عنوان می ش��ود اقتصاد ازاد‪ ،‬باید ش��یوه‬ ‫پیگیری بوده و قرار است ازطریق معاونت مانع بزرگ شورای پول تعیین قیمت ها تغییر کند و اگر به دنبال‬ ‫صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با و اعتبار و شورای رقابت زنجی��ره تامین رقابت پذیر هس��تیم باید‬ ‫برخورد می کنیم عملکرد‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار مذاکراتی ش��ود تا این دو نهاد باعث شده بحث قیمت گذاری خودرو ازاد شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تمرکز انجمن قطعه س��ازان‬ ‫سقف اعتباری دو خودروساز بزرگ کشور قطعه سازان با چالش‬ ‫برای س��ال جدید روی دو عامل افزایش‬ ‫روبه رو باشند‬ ‫افزایش یابد و از انجا که این پول ازطریق‬ ‫ح��دود اعتباری از محل ش��ورای پول و‬ ‫اوراق رهنی تامین می شود به طور طبیعی‬ ‫اعتبار و برداشتن موانع قیمت گذاری ازاد خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €به بح�ث افزای�ش نرخ م�واد اولیه اش�اره‬ ‫کردید‪ .‬امروز بسیاری از تولیدکنندگان از تیراژ‬ ‫تولید خود کاسته و حتی باتری سازان در ابتدای‬ ‫بهمن تولیدشان را متوقف کردند‪ .‬با برنامه هایی‬ ‫که انجم�ن در حال پیگیری اس�ت ایا می توان‬ ‫امیدوار بود س�ال اینده بعضی از این مشکالت‬ ‫رفع شود؟‬ ‫امروز مس��ئله مهم حیات و ادام��ه فعالیت صنعت‬ ‫قطعه و خودرو اس��ت‪ .‬اگر قرار باش��د امیدوار نباشیم‬ ‫و این مسائل محقق نشود نه تنها صنعت خودرو بلکه‬ ‫کل صنعت کشور فلج می شود‪ .‬چاره ای جز این وجود‬ ‫ندارد؛ زمانی که افزای��ش نرخ در بخش های مختلف‬ ‫تولید اعم از خرید مواد اولیه‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬دستمزدها و‪...‬‬ ‫اتفاق می افتد باید راه حل های کوتاه مدت اعمال شود‪.‬‬ ‫البته درص��د خودکفایی صنعت قطعه باالس��ت و‬ ‫کمترین ارزبری را دارد‪.‬‬ ‫نرخ ارز که افزایش پیدا می کند تاثیر مستقیم روی‬ ‫ن��رخ مواد پلیم��ری و اهنی می گ��ذارد‪ .‬خودروهایی‬ ‫که در بازار عرضه می ش��ود ‪ ۱۵‬ت��ا ‪۲۰‬درصد مربوط‬ ‫ب��ه قطعات پلیمری و ‪۵۰‬درصد ان مربوط به قطعات‬ ‫اهنی اس��ت‪ .‬حال پرس��ش این اس��ت ک��ه افزایش‬ ‫قیمت ها را چه کس��ی باید پاس��خگو باشد؟ افزایش‬ ‫قیمت��ی که امروز به وجود امد در اختیار قطعه س��از‬ ‫نب��وده و نمی تواند فوالد را ارزان ت��ر بخرد زیرا فوالد‬ ‫نرخ جهانی دارد و برمبنای نرخ ارز تعیین می شود‪.‬‬ ‫بنابراین بحث امید نیست بلکه مسئله ادامه حیات‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کشور است‪.‬‬ ‫انجمن قطعه س��ازان با تمام قوا کنار خودروسازان‬ ‫ایس��تاده ت��ا موان��ع قیمت گ��ذاری ازاد محصوالت‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫€ €براس�اس انچه بیان کردید ایا با برداش�تن‬ ‫موانع قیمت گذاری ازاد مشکالت صنعت قطعه‬ ‫برطرف می شود؟‬ ‫بله‪ ،‬زیرا خودروسازان به اندازه کافی مسیر بازاریابی‬ ‫و مدیری��ت ب��ازار خ��ود را می شناس��ند و می توانند‬ ‫در این زمینه به بهترین ش��کل امور را به س��رانجام‬ ‫برس��انند بنابراین باید خود سازنده برای محصوالتش‬ ‫قیمت گذاری کند‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪279/000/000‬‬ ‫‪277/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪127/500/000‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪137/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪106/900/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪104/600/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫ب��رای س��اماندهی ورود‬ ‫قطع��ات ب��ه ب��ازار ای��ران‬ ‫هماهنگ��ی دس��تگاه های‬ ‫مربوط الزم اس��ت و تا زمانی‬ ‫که بین س��ازمان های مختلف‬ ‫هماهنگی جامعی شکل نگیرد‬ ‫این مهم عملیاتی نمی ش��ود‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫درحال حاضر ب��رای انجام این‬ ‫دبیر انجمن تخصصی‬ ‫کار موانعی وج��ود دارد‪ .‬البته‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫متولی چنی��ن امر مهمی باید‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫دولت باش��د و ب��ا انتخاب کد‬ ‫کاالی��ی‪ ،‬چیزی ک��ه پیش تر‬ ‫وزارت بهداشت برای یک سلس��له لوازم بهداشتی اختصاص‬ ‫داد کار را تا اندازه ای س��امان ده��د درنتیجه اگر همین کار‬ ‫برای صنعت قطعه و ورود ان به کشور انجام شود ممکن است‬ ‫به یک جمع بندی خوب برس��یم‪ .‬در بحث اولویت بندی ها نیز‬ ‫در مرحله نخست نمی توان چنین روشی را برای تمام کاالها‬ ‫اجرا کرد و اولویت با مواد خوراکی و بهداشتی است و قطعات‬ ‫خودرو در مرحله بعد قرار دارد ازاین رو به زمان نیاز اس��ت تا‬ ‫این امر به ش��کل فراگیر اجرا شود‪ .‬از راهکارهایی که انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫پیشنهاد داده نش��ان دار کردن کاالهاست بنابراین در مبادی‬ ‫ورودی یا مکان هایی که تولیدکنندگان معتبر در حال فعالیت‬ ‫هستند ضروری است یک نشان کاال یا بارکد یا کاالنما وجود‬ ‫داشته باشد و بدون این نشان در بازار یدک یا حتی به وسیله‬ ‫خودروس��ازان قطعه ای قابل خرید نباش��د؛ کدی که درستی‬ ‫و س�لامت کاال و ورود ان را از مبادی رس��می تایید می کند‬ ‫یا ازس��وی تولیدکننده معتبر تایید ش��ده است بنابراین باید‬ ‫طرح شناس��ا برای قطعات خودرو با سرعت بیشتری از حالت‬ ‫ازمایش��ی خارج و برای تمام قطعات همه گیر ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫قطع در چنین شرایطی کاالی قاچاق قابل توزیع و فروش در‬ ‫بازار نخواهد بود‪ .‬همچنین انجمن اصرار دارد تعرفه های ورود‬ ‫کاالها حداقل در این صنعت حدود ‪۳۲‬درصد باش��د‪ .‬افزایش‬ ‫تعرف��ه قطعات به ویژه برای قطعات خاص این مش��کل را در‬ ‫عمل رف��ع می کند زیرا زمانی که تولی��د باکیفیت در داخل‬ ‫است واردات ضرورتی ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وضعیت بازار موتورسیکلت‬ ‫همچنان یخی است‬ ‫در ش��رایطی این روزها عامل اصلی الودگ��ی هوا خودروها و‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده و گاهی س��وخت معرفی می شود‬ ‫ک��ه در عمل اقدام جدی برای رفع این معضل انجام نمی ش��ود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه به گفته فعاالن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫امس��ال به دلیل توقف تولی��د کاربراتوری ه��ا و تولید موتورهای‬ ‫انژکتوری بازار موتورس��یکلت با بالتکلیفی جدید و افت ش��دید‬ ‫تقاضا روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی با وجود نیاز به‬ ‫خ��روج موتورس��یکلت های فرس��وده در عمل اقدامی از س��وی‬ ‫دس��تگاه های ذی ربط انجام نش��ده درحالی که ب��ا برنامه ریزی و‬ ‫حمایت دس��تگاه های متول��ی بی تردید ضمن نوس��ازی در این‬ ‫بخ��ش ش��اهد رونق این صنع��ت خواهیم بود‪ .‬ریی��س اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان دوچرخه و موتورس��یکلت تهران در همین راستا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬افزایش عرضه و کاهش تقاضا از ابتدای س��ال موجب‬ ‫اشباع بازار موتورسیکلت های کاربراتوری شده البته بخش زیادی‬ ‫از ش��رایط موجود ناش��ی از وضعیت اقتصادی کشور است که بر‬ ‫بازار موتورسیکلت نیز سایه انداخته است‪ .‬محمد خادم منصوری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اگرچه هر س��ال در نیمه دوم س��ال به دلیل کاهش‬ ‫دما و افزایش س��ردی هوا بازار موتورس��یکلت با رکود و کاهش‬ ‫تقاضا همراه می ش��ود اما در یکی‪ ،‬دو سال گذشته جریان رکود‬ ‫و مش��کالت اقتصادی و تامین نقدینگ��ی در واحدهای تولیدی‬ ‫شرایط س��خت و دش��واری را برای تمام صنایع ازجمله صنعت‬ ‫موتورس��یکلت و بازار ف��روش در این بخش ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و با خبرخودرو تاکید کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی‬ ‫به دلی��ل کاهش تقاضا و عرضه یکباره و انب��وه کاربراتوری ها در‬ ‫بازار بسیاری از فروش��ندگان موتورسیکلت برای خروج از رکود‬ ‫در ب��ازار ناگزیر ب��ه فروش اقس��اطی ش��ده اند‪ .‬خادم منصوری‬ ‫همچنی��ن به تاثیر افزای��ش نرخ ارز بر نرخ بازار موتورس��یکلت‬ ‫اش��اره و عنوان کرد‪ :‬طبیعی اس��ت با افزایش ن��رخ ارز و هزینه‬ ‫تولید انتطار می رود نرخ موتورسیکلت نیز افزایش یابد‪ .‬در اوضاع‬ ‫رک��ود بازار به طور قط��ع هرگونه افزایش بر افت بیش��تر تقاضا‬ ‫در بازار دام��ن خواهد زد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ب��رای کاهش هزینه‬ ‫تولید و رونق بازار موتورس��یکلت های داخلی باید از تولیدکننده‬ ‫داخلی حمایت شود و با حضور جدی بخش خصوصی در جریان‬ ‫فعالیت صنعت موتورسیکلت‪ ،‬بخشی از مشکالت تولید و اشتغال‬ ‫در ای��ن صنعت رفع خواهد ش��د‪ .‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫دوچرخه و موتورسیکلت تهران همچنین با اشاره به طرح خروج‬ ‫موتورس��یکلت های فرسوده اظهارکرد‪ :‬طرحی که با هدف خروج‬ ‫‪۱۰۰‬هزار موتورس��یکلت با عمر باالی ‪ ۸‬س��ال عنوان می ش��ود‬ ‫اگر عملی ش��ود ضم��ن کاهش االیندگی بر رون��ق بازار فروش‬ ‫موتورسیکلت کشور تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود دولت تولیدکنندگان و اصناف را حمایت کند‬ ‫چراکه هرگونه حمایت از این بخش ها مشاغل بیشتری را ایجاد‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬به گفته خادم منصوری‪ ،‬وج��ود رکود در این بازار‬ ‫باعث شده هر ماه شاهد تعطیلی و ورشکستگی بخشی از فعاالن‬ ‫و فروش��ندگان و حتی تولیدکنندگان موتورس��یکلت در کشور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪ 4 1396‬جمادی الثانی ‪ 21 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 335‬پیاپی ‪2308‬‬ ‫خبر‬ ‫ویتنام خودروساز می شود‬ ‫نخستین خودروس��ازی ویتنام به زودی اغار به کار خواهد‬ ‫کرد و ارزوهای بزرگی در سر دارد‪.‬‬ ‫نخس��تین خودروس��ازی ویتن��ام ب��ا ن��ام «وین فس��ت»‬ ‫(‪ )Vinfast‬در حال��ی می خواه��د کار خ��ود را اغاز کند که‬ ‫امید دارد تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪۱۴۰۳-۰۴‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار خودرو در کش��ورهای جنوب شرق اسیا به فروش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫البته ش��اید فروش ‪۵۰۰‬هزار خودرو برای یک کارخانه تازه‬ ‫تاس��یس و نوپا بلندپروازانه به نظر برس��د‪ .‬این شرکت عالوه‬ ‫بر س��اخت یک سدان و یک شاسی بلند ‪ ۷‬سرنشینه به عنوان‬ ‫نخستین خودروهایش‪ ،‬قصد ساخت موتورسیکلت های برقی‬ ‫را هم دارد که به کش��ورهای جنوب شرق اسیا صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همانقدر که این ش��رکت در تولید خودرو جدی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫طراحی محصوالتش هم دق��ت به خرج می دهد‪ .‬نزدیک ‪۲۰‬‬ ‫ش��رکت‪ ،‬طراحی های خود را برای این شرکت فرستاده اند و‬ ‫براساس نظرس��نجی که در ان کشور انجام شد‪ ،‬این شرکت‬ ‫قرار اس��ت یک خودرو س��دان و یک شاس��ی بلند با طراحی‬ ‫شرکت «پینینفارینا» را به تولید برساند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬طرح های اولیه از این خودروها نشان‬ ‫می دهد که چرا شرکت هایی مانند فیات‪ ،‬پژو‪ ،‬جنرال موتورز‬ ‫و ف��راری تمایل زیادی برای همکاری با این ش��رکت دارند؛‬ ‫البته بیشتر خودروهای تولید انبوه با نسخه های مفهومی شان‬ ‫تفاوت های قابل توجهی دارند‪.‬‬ ‫ب��رای دی��دن نخس��تین محصوالت ای��ن ش��رکت نباید‬ ‫زیاد انتظار کش��ید‪ .‬وین فس��ت اعالم کرد س��پتامبر ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(ش��هریور ‪ )۱۳۹۸‬نخستین خودرو خود را به معرض نمایش‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫فروش خوب فولکس واگن‬ ‫شرکت خودروس��ازی فولکس واگن اعالم کرد در نخستین‬ ‫ماه سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی یعنی ژانویه (میانه دی تا میانه بهمن‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬رکورد فروش تازه ای ثبت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو به نقل از سی ان ان‪ ،‬فولکس واگن‬ ‫در م��اه ژانویه نزدیک ‪ ۹۰۰‬هزار دس��تگاه از محصوالت خود‬ ‫را به فروش رس��انده که رکوردی جدید به شمار می اید و در‬ ‫مقایسه با فروش ژانویه سال گذشته (میانه دی تا میانه بهمن‬ ‫‪ ۱۰ )۱۳۹۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫فرد کاپل��ر‪ ،‬مدیر فروش فولکس واگ��ن‪ ،‬در بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد‪« :‬این بهترین شروع سال جدید برای گروه فولکس واگن‬ ‫بوده است‪ .‬در اغلب مناطق رشد قابل توجهی داشتیم‪».‬‬ ‫به نظر می رسد مهم ترین عوامل موفقیت گروه فولکس واگن‬ ‫رون��ق روزافزون ب��ازار خودرو چی��ن و همچنین اس��تقبال‬ ‫گسترده خریداران از مدل های شاسی بلند است‪.‬‬ ‫چین ب��ه بزرگترین بازار محص��والت فولکس واگن تبدیل‬ ‫شده و در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) بیش‬ ‫از ‪ ۴‬میلیون دس��تگاه از تولیدات این گروه خودروس��ازی در‬ ‫چین به فروش رفت که در مقایس��ه با امار س��ال پیش از ان‬ ‫یعنی ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬رشدی ‪ ۱۶‬درصدی داشت‪ .‬در این‬ ‫مدت ف��روش فولکس واگن در امریکای جنوبی هم ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫فناوری چاپ ‪ ۳‬بعدی‬ ‫به کمک پورشه می اید‬ ‫پورش��ه کالس��یک با فناوری چاپ ‪۳‬بعدی جدید به دنبال‬ ‫زنده نگه داشتن مدل های قدیمی تر خود است‪.‬‬ ‫این خودروساز اعالم کرد بسیاری از مالکان و مجموعه داران‬ ‫در یافتن لوازم یدکی این خودروها با مش��کل روبه رو هستند‬ ‫که ای��ن امر می تواند منجر به مش��کالتی در خودرو یا حتی‬ ‫توقف عملکرد ان شود‪.‬‬ ‫پورشه کالس��یک که به خودروهای کالس��یک این نشان‬ ‫تج��اری المانی تعلق دارد‪ ،‬با حدود ‪ ۵۲‬هزار قطعه در س��بد‬ ‫محصوالت��ش اکن��ون روش جدیدی را ب��رای تولید قطعات‬ ‫فوق کمیاب انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫به ط��ور معم��ول اگر قطع��ات در تعداد کم نیاز باش��ند با‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای معمول دوباره تولید می شوند اما زمانی‬ ‫که تعداد بیشتری از این قطعات نیاز باشد این خودروساز به‬ ‫استفاده از روش جدیدتر و سریع تر تولید مانند چاپ ‪۳‬بعدی‬ ‫نیاز پیدا می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬پورشه ‪ ۹‬قطعه متفاوت را با استفاده از چاپ‬ ‫‪۳‬بعدی می س��ازد که ش��امل قطعه ای از کالچ پورش��ه ‪۹۵۹‬‬ ‫کمیاب نیز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬پورش��ه اع�لام کرد قطعاتی که به‬ ‫این روش تولید می ش��وند همگی ازمایش های دوام را پشت‬ ‫سر گذاشته اند که نشان می دهد این قطعات با استانداردهای‬ ‫کیفی باالت��ر از نس��خه های اصلی خود هماهنگ هس��تند‪.‬‬ ‫همچنین این خودروس��از از چاپ ‪۳‬بعدی ‪۳۰‬قطعه دیگر نیز‬ ‫خب��ر داده که این امر به پورش��ه کمک خواه��د کرد تا ابزار‬ ‫بیشتری را حذف کند و هزینه های تولید را کاهش دهد‪.‬‬ ‫اروپای غربی که‬ ‫شامل المان‪ ،‬بریتانیا‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬اسپانیا و‬ ‫ایتالیا است‪ ،‬کمی‬ ‫کمتر از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫فروش خودرو در‬ ‫اروپا را برعهده دارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬هیچ چیز‬ ‫قطعی وجود ندارد که‬ ‫اقتصاد اروپا را دچار‬ ‫تغییر کند اما احتمال‬ ‫اشفتگی های سیاسی‬ ‫بی تردید کمک مثبتی به‬ ‫ان نمی کند‬ ‫پیش بینی بازار خودرو اروپا زیر سایه سنگین تحوالت سیاسی‬ ‫سود خودروسازان اروپا دنده عقب می رود‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سالمت پیش بینی ها درباره بازار فروش خودرو برای‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ )۱۳۹۶-۹۷‬اکنون در هاله ای از‬ ‫ابهام قرار گرفته و پیش بینی فروش متوسط اعالم شده‬ ‫در ماه گذش��ته میالدی‪ ،‬حاال جای خود را به بیم های‬ ‫ناش��ی از تحوالت سیاس��ی المان و ایتالیا داده است؛‬ ‫تحوالتی که ممکن است اعتماد مشتریان را زیر سوال‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای سیاسی مه الود‬ ‫‪ ۴‬م��ارس ‪ ۱۳( ۲۰۱۸‬اس��فند ‪ ،)۱۳۹۶‬ح��زب‬ ‫سوس��یال دموکرات (‪ )SPD‬الم��ان نتایج رای گیری‬ ‫درب��اره ائتالف این حزب با حزب کریس��ین دموکرات‬ ‫را اعالم خواهد کرد‪ .‬حزب کریس��ین دموکرات همان‬ ‫حزب انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم المان است که حاال برای‬ ‫ادام��ه کار بانوی سیاس��تمدار در جایگاه صدراعظمی‬ ‫ب��ه ای��ن ائت�لاف نی��از دارد‪ .‬رای منف��ی سوس��یال‬ ‫دموکرات ها به معنی برگ��زاری یک انتخابات عمومی‬ ‫دیگ��ر خواهد ب��ود‪ .‬در هم��ان روز‪ ،‬در ایتالیا نیز یک‬ ‫انتخابات عمومی برگزار می ش��ود‪ .‬سیلیو برلوسکونی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر پیش��ین ایتالیا از حزب راست میانه در‬ ‫تازه ترین نظرس��نجی ها که نتایج ان جمعه گذش��ته‬ ‫منتش��ر شد‪ ،‬دست باال را دارد اما اکثریت رای ها به او‬ ‫داده نشده که این امر احتمال یک بن بست سیاسی را‬ ‫بیشتر می کند‪ .‬این نظرسنجی نشان می دهد یک سوم‬ ‫رای دهندگان ایتالیایی هنوز تصمیم خود را در این باره‬ ‫نگرفته اند‪.‬‬ ‫در کنار این تحوالت سیاس��ی‪ ،‬یک دادگاه هم قرار‬ ‫اس��ت روز ‪ ۲۲‬فوریه (‪ ۳‬اس��فند) یعنی فردا در المان‬ ‫تش��کیل ش��ود‪ .‬این امکان وجود دارد ک��ه پایان این‬ ‫دادگاه‪ ،‬اغ��از ممنوعیت اس��تفاده از موتورهای دیزلی‬ ‫باشد‪ .‬اگر در این دادگاه به مقامات محلی اختیار داده‬ ‫ش��ود که رفت وامد خودروه��ای دیزلی را در مناطقی‬ ‫موس��وم به مناطق س�لامت منع کنند‪ ،‬باید در انتظار‬ ‫منع تردد این نوع خودروها باشیم‪.‬‬ ‫اع�لام کرد ی��ک عنصر مهم و اغل��ب مغفول مانده که‬ ‫این تصمیم احتمالی‪ ،‬ش��کافی بزرگ در سوداوری‬ ‫نقش��ی حیاتی در س�لامت بازار خودرو در س��ال های‬ ‫بیش��تر خودروسازان اروپایی متکی بر دیزلی ها ایجاد‬ ‫گذش��ته داش��ته‪ ،‬اکنون به تکاپو و تقال در اروپا افتاده‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬این جو به س��رعت فراگیری بیش��تری‬ ‫است؛ منظور بانک المانی بازار خودروهای دست دوم‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬در پایان س��ال گذش��ته میالدی‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش بینی های فروش خودرو برای اروپا افزایش کمی‬ ‫الکساندر هایسل‪ ،‬تحلیلگر برنبرگ دراین باره گفت‬ ‫بیشتر از یک تا ‪ ۴‬درصد در نوسان بود اما حاال بدبین ها‬ ‫جدا از نرخ های سود پایین‪ ،‬پویایی به شدت خوشایند‬ ‫سود را منفی پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر قطعی خوش بین ها‬ ‫عرضه و تقاضا در بازار خودروهای دس��ت دوم‪ ،‬راننده‬ ‫موسسه مشاوره ای «ال ام س��ی اتوموتیو» همچنان‬ ‫اصلی جاده رونق فروش خودرو در اروپا از سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫ب��اور دارد فروش خ��ودرو در اروپا‪ ،‬در س��ال میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۹۲-۹۳‬بوده است‪.‬‬ ‫جاری ‪ ۱/۶‬درصد افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫هایسیل دراین باره اظهار کرد‪« :‬نشانه های خطر که‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان خودرو اروپا که با س��رنام‬ ‫به ش��کل کم شدن شمار خودروهای داخلی کارکرده‬ ‫فرانس��وی خود یعنی «اس��ه ا» (‪ )ASEA‬ش��ناخته‬ ‫در الم��ان‪ ،‬فرانس��ه و ایتالی��ا خود را نش��ان داد و نیز‬ ‫می شود‪ ،‬انتظار رشد فروش خودرو یک درصدی برای‬ ‫وخام��ت معنی دار اوضاع در بازاره��ای صادراتی مهم‬ ‫کل اروپ��ا دارد؛ هرچند نگرانی های خود از برگزیت را‬ ‫مانند لهس��تان از چند ماه پیش به این س��و در حال‬ ‫اعالم کرد و گفت ش��اید مسیر ش��کننده بازیابی این‬ ‫رخ نمایاندن اس��ت‪ .‬موجودی خودروهای کارکرده در‬ ‫بازار با این موضوع دچار مش��کل شود‪ .‬اسه ا همچنین‬ ‫المان درحال افزایش است که از نگاه ما یک بی تعادلی‬ ‫از اتحادیه اروپا درخواس��ت کرده قوانین س��ختگیرانه‬ ‫در بازار را پی ریزی می کند‪».‬‬ ‫درباره انتشار دی اکسید کربن را رها کند‪.‬‬ ‫اما موسس��ه ال ام س��ی اتوموتیو هنوز بر پیش بینی‬ ‫اروپ��ای غربی که ش��امل المان‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫مثبت خود برای اروپای غربی تاکید می کند‪ .‬براساس‬ ‫اس��پانیا و ایتالیا است‪ ،‬کمی کمتر از ‪۸۰‬‬ ‫اعالم این موسس��ه رش��د س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫درص��د فروش خودرو در اروپا را برعهده‬ ‫(‪ )۱۳۹۶-۹۷‬در کل ب��ه کن��دی پی��ش‬ ‫کارلوس تاوارس‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬درحال حاض��ر‪ ،‬هی��چ چیز قطعی‬ ‫م��ی رود‪ .‬جانات��ان پوس��کیت‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫رییس اسه ا و‬ ‫وج��ود ندارد ک��ه اقتصاد اروپ��ا را دچار‬ ‫ال ام س��ی اتوموتیو اعتق��اد دارد باوجود‬ ‫مدیرعامل گروه‬ ‫تغیی��ر کن��د اما احتمال اش��فتگی های خودروسازی پی اس ای نتایج بس��یار قوی در برخ��ی بازارها در‬ ‫سیاس��ی بی تردید کم��ک مثبتی به ان صنعت خودرو اروپا ماه ژانویه (دی)‪ ،‬میزان رش��د همچنان‬ ‫نمی کن��د‪ .‬در این حال‪ ،‬بازار س��هام نیز‬ ‫در المان محدود است و بازار بریتانیا نیز‬ ‫در مسیر بازیابی و‬ ‫هرچند بازیابی ها را تجربه کرده و به نظر سرانجام درحال نزدیک به نسبت ضعیف پیش می رود‪ ،‬به همین‬ ‫می رس��د کارش روی غلت��ک افتاده‪ ،‬اما شدن به ارقام تولید و دلیل رشد منطقه ای به حدود ‪ ۱/۶‬درصد‬ ‫فروش پیش‬ ‫اعتماد چندانی به ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫محدود می شود‪.‬‬ ‫از بحران جهانی پس از‬ ‫‹ ‹نظر قطعی بدبین ها‬ ‫موسس��ه معتبر «ای اچ اس مارکیت»‬ ‫بان��ک برنب��رگ در هامب��ورگ المان یک دهه است‪ ،‬اما در (‪ )HIS Markit‬نیز رش��د را تنها ‪۱/۱‬‬ ‫درحال حاض��ر بدبین ترین نهاد درزمینه پرتو قوانین سنگین درص��د پیش بین��ی و اعالم کرد ش��مار‬ ‫اتحادیه اروپا این‬ ‫پیش بینی فروش خودرو در اروپا اس��ت‪.‬‬ ‫وس��ایل نقلیه در اروپا به ‪ ۱۵/۳۴‬میلیون‬ ‫شکننده‬ ‫ب��ه باور این نهاد مالی‪ ،‬فروش خودرو در بازیابی به نظر‬ ‫دستگاه خواهد رسید‪.‬‬ ‫می اید‬ ‫اروپا در س��ال جاری می�لادی ‪ ۲‬درصد‬ ‫موسس��ه «س��یتی ریس��رچ» (‪Citi‬‬ ‫به طورکلی کاهش می یابد‪ .‬بانک برنبرگ‬ ‫‪ )Research‬در گزارش��ی ک��ه ابتدای‬ ‫قایق منحصر به فرد مرسدس بنز به اب انداخته شد‬ ‫ش��رکت خودروسازی مرس��دس بنز با الهام گرفتن از هایپرکار‬ ‫مفهومی این ش��رکت یعنی «پروجک��ت وان» (‪)Project One‬‬ ‫که در سال گذشته رونمایی شد‪ ،‬یک قایق تندرو با نام «پروجکت‬ ‫وان ‪ »۵۱۵‬رونمایی کرده است‪ .‬به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬با تایید‬ ‫مرس��دس بن��ز‪ ،‬این قایق ‪ ۱۵/۶‬متر ط��ول و حدود ‪ ۲/۹‬متر عرض‬ ‫دارد که قابلیت حمل ‪ ۶‬نفر را در حالت اس��تاندارد خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫عرشه این قایق به طور کامل از فیبرکربن ساخته شده است‪ .‬ورودی‬ ‫هوای ان با طول بیش از ‪ ۲/۱‬متر و عرض ‪ ۳۵‬س��انتی متر س��اخته‬ ‫شده که باعث شده تنها ‪ ۲‬کیلوگرم وزن داشته باشد‪ .‬در بخش فنی‬ ‫قایق‪ ،‬یک جفت موتور ‪4‬سوپاپ از نوع «مرکوری ریسینگ» مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته و می توانند به طور مشترک‪ ،‬قدرت ‪۳‬هزارو‪۱۰۰‬‬ ‫اس��ب بخاری را تولید کنند‪ ،‬اما این قدرت در مواقع غیرضروری و‬ ‫در صورت ش��رکت نکردن در مس��ابقات‪ ،‬با اس��تفاده از یک کلید‬ ‫مخصوص روی ‪ ۱۵۵۰‬اس��ب بخار تنظیم می ش��ود که باز هم یک‬ ‫عدد قابل توجه به شمار می اید و همچنان می تواند شتاب و سرعت‬ ‫باالیی داش��ته باش��د‪ .‬فارغ از این موضوع‪ ،‬درباره خودرو هایپرکار‬ ‫پروجکت وان بد نیست بدانید پیشرانه ‪۱/۶‬لیتری ‪۶‬سیلندر محرک‬ ‫ان برگرفته از خودروهای فرمول یک س��ال های پیش مرس��دس‬ ‫ای ام جی بوده و حاال با مجموعه ای از تغییرات اساسی و همچنین‬ ‫تجهیز ان به یک جعبه دنده ‪۸‬سرعته اتوماتیک با قابلیت تعویض ‬ ‫دنده دس��تی‪ ،‬این امکان فراهم ش��ده که مشتریان هایپرکار جدید‬ ‫مرسدس بنز بتوانند در شرایط عمومی از ان استفاده کنند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این پیشرانه ویژه که برای نخستین بار است که روی ماشین های‬ ‫استاندارد خیابانی مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬از ‪ ۴‬موتور الکتریکی‬ ‫در بخش های گوناگون خودرو اس��تفاده ش��ده که ‪ ۲‬عدد انها روی‬ ‫محور جلو نصب ش��ده و چرخ های جل��و را به گردش درمی اورند‪،‬‬ ‫یکی از انها روی توربوش��ارژر اتومبیل نصب ش��ده و اخرین موتور‬ ‫الکتریکی هم به عنوان یک محرک کمکی روی میل لنگ پیشرانه‬ ‫درون س��وز نصب ش��ده تا در مجموع حداکثر قدرت ‪ ۱۰۰۰‬اسب‬ ‫بخاری برای این هایپرکار مرس��دس ای ام جی به دس��ت اید که در‬ ‫عم��ل کمینه ش��تاب صفر ت��ا ‪ ۲۰۰‬کیلومتر بر س��اعت ‪ ۶‬ثانیه و‬ ‫همچنین سقف سرعت ‪ ۳۵۰‬کیلومتر بر ساعت را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ماه جاری میالدی منتش��ر شد برای اروپا رشد فروش‬ ‫خ��ودرو تا ‪ ۲/۸‬درصد را پیش بین��ی کرد اما این نکته‬ ‫را ه��م گفت که کاه��ش فروش خودروه��ای دیزلی‬ ‫یک خبر نگران کننده اس��ت ک��ه می تواند تاثیر منفی‬ ‫بر امارها بگذارد‪ .‬اس��ه ا پیش بینی کرد رش��د فروش‬ ‫در اتحادیه اروپا به کندی یک درصد در س��ال جاری‬ ‫می�لادی پیش می رود‪ ،‬این درحالی اس��ت که س��ال‬ ‫گذشته این رشد ‪ ۳/۴‬درصد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار درباره قوانین انتشار دی اکسیدکربن‬ ‫کارل��وس تاوارس‪ ،‬رییس اس��ه ا و مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی پی اس ای (پژو) نیز درباره مقررات بیش‬ ‫از حد س��نگین انتش��ار گاز دی اکس��ید کربن هشدار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫تاوارس دراین ب��اره گفت‪« :‬صنعت خودرو اروپا در‬ ‫مسیر بازیابی و سرانجام درحال نزدیک شدن به ارقام‬ ‫تولید و فروش پیش از بحران جهانی پس از یک دهه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در پرت��و قوانین س��نگین اتحادیه اروپا که‬ ‫پیش روی ما قرار دارد‪ ،‬به ویژه هدف گذاری های جدید‬ ‫برای انتش��ار دی اکسید کربن برای خودروها و ون ها و‬ ‫نیز تهدید برگزیت این بازیابی به نظر شکننده می اید؛‬ ‫بنابرای��ن باید تالش های خ��ود را برای تضمین قدرت‬ ‫رقابت پذیری به بیشینه ممکن برسانیم‪».‬‬ ‫به گفت��ه تاوارس‪ ،‬قوانین بای��د هدف هایی را تعیین‬ ‫کنند اما نباید کاری کرد که این صنعت به زور وس��یله‬ ‫نقلیه برقی را در اغوش بگیرد‪.‬‬ ‫کاهش دیزلی ها تهدیدی برای هدف گذاری اتحادیه‬ ‫اروپا برای سال ‪ )۱۳۹۹-۱۴۰۰( ۲۰۲۱‬است‪ .‬تاوارس‬ ‫خواهان دادن زمان بیش��تر به خودروسازان برای پاس‬ ‫کردن استانداردهای انتشار دی اکسید کربن شد‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪« :‬اسه ا خواستار رویکرد بلندپروازانه‬ ‫و درعین حال واقع بینانه برای کاهش دی اکسید کربن‬ ‫در اینده است‪.‬‬ ‫این کار باید ش��امل یک برنامه متعادل برای تغییر‬ ‫تدریجی وس��ایل نقلیه به س��مت کم کربن و بی کربن‬ ‫ش��دن باشد و اثر مس��تقیم روی رقابت پذیری صنعت‬ ‫خودرو اروپا را کاهش دهد‪».‬‬ ‫منبع‪Forbes:‬‬ ‫تولید دوچرخه ایمن برای تنبل ها‬ ‫یک شرکت تجاری از تولید دوچرخه ای‬ ‫به نام پرنده ش��کاری خب��ر داده که برای‬ ‫پ��دال زدن باید به ط��ور تقریبی روی ان‬ ‫دراز بکشید‪ .‬این دوچرخه از امنیت باالیی‬ ‫در ص��ورت برخ��ورد با موانع ی��ا تصادف‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫دوچرخه یادشده طراحی ایرودینامیک‬ ‫منحصر به ف��ردی دارد و اف��راد به جای‬ ‫قراردادن نشیمنگاه روی صندلی دوچرخه‬ ‫باید شکم شان را روی صندلی قرار دهند‬ ‫و به س��مت جلو خم ش��وند تا دستگیره‬ ‫حرکتی را گرفته و کنترل کنند‪.‬‬ ‫به منظور تسهیل حرکت و حفظ راحتی‬ ‫یک سکوی خاص برای قرار دادن دو ارنج‬ ‫دست هم در این دوچرخه در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نق��ل از نیواطلس‪،‬‬ ‫ش��رکت س��ازنده می گوی��د باتوج��ه به‬ ‫ش��یوه قرارگیری دوچرخه سوار روی این‬ ‫دوچرخ��ه‪ ،‬در صورت تصادف ان با مانعی‬ ‫در مقاب��ل ف��رد از روی دوچرخه به جلو‬ ‫پرتاب نمی ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اگ��ر فرد به طور عادی و عمودی روی یک‬ ‫دوچرخه بنش��یند در ص��ورت تصادف با‬ ‫ه��ر مانعی به جلو پرت و به ش��دت دچار‬ ‫جراحت می شود‪.‬‬ ‫جان الدریج نمون��ه اولیه این دوچرخه‬ ‫را در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪)۱۳۹۳-۹۴‬‬ ‫طراح��ی ک��رد و حاال قص��د دارد فروش‬ ‫انبوه ان را اغاز کند‪ .‬قرار اس��ت دوچرخه‬ ‫یادش��ده به نرخ ‪۴‬ه��زارو‪ ۸۰۰‬دالر روانه‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪ 4 1396‬جمادی الثانی ‪ 21 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 335‬پیاپی ‪2308‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیامدهای گرانی دالر‬ ‫در صنایع کوچک‬ ‫محمد لطفی معز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در برخی موارد جزئی‬ ‫سرمایه گذاران به‬ ‫قصد سوءاستفاده از‬ ‫ارزش زمین و راکد‬ ‫نگه داشتن زمین به‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫ورود کرده اند که تعداد‬ ‫قابل توجهی نیست‬ ‫گزارش «گسترش صنعت»از راهکار رونق در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫تعیین تکلیف زمین های راکد اولویت جذب سرمایه گذار‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تمرک��ز صنع��ت در تهران به دلی��ل پایتخت بودن از‬ ‫س��ال های گذشته ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬همچنان نیز‬ ‫تقاضای س��رمایه گذاری صنعتی جدید در این اس��تان‬ ‫وجود دارد اما به دلیل رعایت مالحظات زیست محیطی‬ ‫س��اخت واحد صنعتی جدید در شعاع ‪ ۱۲0‬کیلومتری‬ ‫ش��هر ته��ران ممنوع اس��ت و فقط راه ان��دازی صنایع‬ ‫دانش بنی��ان و «های تک» امکان پذیر اس��ت ان هم در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‪ .‬اکنون ‪ ۱۸‬ش��هرک و ‪۵‬‬ ‫ناحی��ه صنعتی در حال بهره ب��رداری یا واگذاری زمین‬ ‫در اس��تان تهران وجود دارد که تقاضای سرمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک های صنعتی ش��مس اباد‪ ،‬عباس اباد‪ ،‬پرند‬ ‫و پایتخ��ت بیش از س��ایر ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��ت اما زمین خالی در این ش��هرک ها برای واگذاری‬ ‫به سرمایه گذاری جدید وجود ندارد درحالی که اراضی‬ ‫صنعت��ی خال��ی از واحد تولیدی در این ش��هرک های‬ ‫صنعتی پرتقاضا هس��ت ک��ه دالیل مختلف��ی مانع از‬ ‫راه اندازی واحد تولیدی در ان شده و راکد مانده است‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند تعیین تکلیف این اراضی راکد شاید‬ ‫س��ریع ترین راهکار جذب و ساماندهی سرمایه گذاران‬ ‫جدید باش��د‪ .‬ضمن انکه شهرک صنعتی فیروزکوه در‬ ‫خارج از شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران واقع شده و از این‬ ‫نظر می تواند در توسعه فعالیت های صنعتی مورد توجه‬ ‫و اقبال سرمایه گذاران باشد‪ .‬همچنین شهرک صنعتی‬ ‫س��االریه و قرچک با مصوب��ه هیات دولت از محدودیت‬ ‫استقرار صنعت در شعاع ‪ ۱۲0‬کیلومتری تهران مستثنا‬ ‫ش��ده است‪ .‬براس��اس مفاد دفترچه حق انتفاع از زمین‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬طرف قرارداد مکلف است تا یک ‬ ‫سال واحد صنعتی خود را به بهره برداری برساند اما در‬ ‫برخی موارد این امر امکان پذیر نبود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که فس��خ قرارداد در ش��هرک ها و نواحی صنعتی برای‬ ‫جلوگیری از راکد نگه داشتن زمین در قانون دیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند محمدحس��ین مقیمی‪ ،‬استاندار تهران‬ ‫معتقد است براساس دس��تور رییس جمهوری تا پایان‬ ‫تیر ‪ ۹۷‬باید ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان در بخش اشتغالزایی‬ ‫س��رمایه گذاری شود‪ .‬اما ایجاد بسترهای مناسب الزمه‬ ‫اجرای این هدف اس��ت همچنان که برای جلوگیری از‬ ‫مهاجرت از روستاها نیز باید با برنامه ریزی‪ ،‬موانعی که بر‬ ‫تهران با جدیت دنبال خواهد شد تا به واسطه ان‪ ،‬برای‬ ‫ازادسازی اراضی صنعتی غیرفعال‪ ،‬واگذاری دوباره انها‬ ‫به متقاضیان و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تولید‬ ‫و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سطح استان تهران‬ ‫اقدام شود‪ .‬قنبری تصریح کرد‪ :‬در اخرین جلسه داوری‬ ‫اراضی راکد برگزار شده ‪ ۹‬قرارداد به مساحت ‪ ۷۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۴۱‬مترمربع در ش��هرک های صنعت��ی عباس اباد‪،‬‬ ‫ش��مس اباد و پایتخت مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار‬ ‫گرفت‪ .‬با بررس��ی این پرونده ه��ا در نهایت ‪ ۵‬پرونده به‬ ‫فسخ قطعی و ‪ ۴‬پرونده اعطای مهلت منجر شد‪ .‬رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران افزود‪ :‬دریافت نکردن پروانه ساختمانی‪،‬‬ ‫نبود ساخت وساز‪ ،‬نگرفتن پروانه پایان کار‪ ،‬بدهی مالی‪،‬‬ ‫بده��ی حق ش��ارژ و گاز‪ ،‬انقضاء اعتبار ی��ا ابطال جواز‬ ‫تاس��یس و نداشتن قرارداد و تحویل ان از جمله موارد‬ ‫تخلف طرف های قرارداد در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��ت که در جلس��ه های هیات حل اختالف و داوری‬ ‫مورد بررس��ی قرار می گیرد‪ .‬قنبری یاداور شد‪ :‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان تهران بر اساس شیوه نامه‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و‬ ‫در راس��تای انجام تعهدات طرف ه��ای قرارداد‪ ،‬پس از‬ ‫دو مرحل��ه ارس��ال اخطاریه و تجدید وقت‪ ،‬نس��بت به‬ ‫تعیین تکلیف قرارداده��ای راکد و فعال کردن مطلوب‬ ‫اراض��ی غیرفع��ال در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی در‬ ‫نشست های هیات حل اختالف و داوری اقدام می کند‪.‬‬ ‫سیاست های حمایتی دولت اجرایی شود‪ .‬لطفی معز در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬این امر با‬ ‫انجام پیش زمینه ها و تهیه طرح مطالعاتی با بهره مندی‬ ‫از امارهای موجود در ش��هرک های صنعتی اغاز ش��د و‬ ‫اولویت ان با تولید محصوالت دارای بازار و نبود مشکل‬ ‫در بهره من��دی از فناوری روز اس��ت تا س��رمایه ای که‬ ‫دراختیار صاحبان صنعت قرار می گیرد مانند گذش��ته‬ ‫در خارج از بخش صنعت هزینه نش��ود‪ .‬مدیر حقوقی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران با اش��اره به اینکه در کل کش��ور ح��دود ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۲۹‬واح��د غیرفع��ال وجود دارد ک��ه تهران در رتبه‬ ‫نخس��ت تعداد و وسعت قرادادهای راکد صنعتی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پس از ان اس��تان های اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬خراسان‬ ‫رض��وی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و غربی را می توان‬ ‫ن��ام برد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬فس��خ قرارداد زمین های راکد‬ ‫در اخری��ن مرحل��ه از تعیین تکلی��ف نهای��ی قراردارد‬ ‫و س��عی ب��ر ان اس��ت ت��ا فعالیت واحده��ای صنعتی‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬در برخی موارد جزئی س��رمایه گذاران به‬ ‫قص��د سوءاس��تفاده از ارزش زمین و راکد نگه داش��تن‬ ‫زمین به ش��هرک های صنعت��ی ورود کرده اند که تعداد‬ ‫قابل توجهی نیس��ت زیرا این زمین ها از مناطق شهری‬ ‫دور ب��وده و دارای ارزش افزوده ای نیس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫دفترچه ه��ای بهره من��دی از ح��ق انتف��اع زمی��ن در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی از اغاز به صورتی تنظیم ش��ده‬ ‫که مانع چنین سوءاس��تفاده هایی می شود‪ .‬لطفی معز‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬این موارد بیش��تر در استان های صنعتی‬ ‫مانند تهران‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و غربی‪ ،‬استان مرکزی‪،‬‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان و شهرهایی که قطب صنعتی‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬دیده می شود که شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی با جدیت در این موارد برخ��ورد قانونی کرده‬ ‫و ای��ن زمین ها دراختیار متقاضی��ان جدید قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬محمد لطفی معز‪ ،‬مدیر حقوقی س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫معتقد اس��ت شناس��ایی واحدهای راکد و نیمه فعال از‬ ‫سیاس��ت های دولت تدبیر و امید اس��ت که به منظور‬ ‫ایج��اد اش��تغال جدید و حفظ اش��تغالزایی گذش��ته‬ ‫هم��راه ب��ا افزای��ش تولید در کش��ور دنبال می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین شناس��ایی واحدهای راک��د یا با فعالیت کمتر‬ ‫از ظرفیت اس��می در دس��تور کار سازمان قرار گرفت تا‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» اکنون ‪ ۳۲‬ش��هرک‬ ‫و ناحیه صنعتی مصوب در اس��تان ته��ران وجود دارد‬ ‫که ‪ ۱۸‬ش��هرک و ‪ ۵‬ناحیه صنعتی در حال بهره برداری‬ ‫ی��ا واگ��ذاری زمین بوده و یک ش��هرک فناوری نیز در‬ ‫دس��ت ساخت است‪ .‬همچنین ‪ ۴‬مرکز خدمات فناوری‬ ‫بو کار و بهره برداری از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۱‬واحد صنعتی‬ ‫و کس ‬ ‫کوچک و متوسط برای ‪ ۱0۳‬هزار و ‪ ۸۳۶‬نفر در استان‬ ‫تهران اشتغال مستقیم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫شاهپور قنبری‪:‬‬ ‫‪ ۹‬قرارداد به مساحت ‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۶۴۱‬مترمربع در ‪3‬‬ ‫شهر صنعتی تهران تعیین تکلیف شد‬ ‫محمدحسین مقیمی‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ ۱۲۶‬هزار شغل سهم استان تهران است و در‬ ‫تحقق این هدف همه نهاد ها باید همکاری کنند‬ ‫سر راه سرمایه گذاری در روستا ها وجود دارد‪ ،‬رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حل مشکالت کارافرینان‬ ‫اس��تاندار تهران در جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی ب��ا اش��اره به نشس��ت رییس جمه��وری با‬ ‫استانداران کشور‪ ،‬افزود‪ :‬در این جلسه رییس جمهوری‬ ‫موضوع های مربوط به اشتغال از جمله اشتغال روستایی‬ ‫و ط��رح کارورزی را ب��ه طور ویژه مطرح کردند‪ .‬س��هم‬ ‫استان تهران نیز ایجاد ‪ ۱۲۶‬هزار شغل است و در تحقق‬ ‫این هدف همه نهاد ها باید همکاری کنند و جلسه های‬ ‫کارگروه اش��تغال و ستاد اقتصاد مقاومتی در هفته های‬ ‫باقی مانده تا پایان س��ال منظم برگزار ش��ود‪ .‬مقیمی بر‬ ‫پاسخگویی درس��ت‪ ،‬قطعی و صریح به سرمایه گذاران‬ ‫و جلوگیری از معطل ماندن طرح های س��رمایه گذاری‬ ‫تاکی��د ک��رد و گف��ت‪ :‬ح��ل مش��کالت کارافرینان و‬ ‫سرمایه گذاران در استان تهران برعهده ما است و باید به‬ ‫سرمایه گذاران پاسخ درست‪ ،‬قطعی و صریح داده و مانع‬ ‫معطلی سرمایه گذاران شویم‪ .‬استاندار تهران با اشاره به‬ ‫اینکه مشکالت و موانع سرمایه گذاری در استان تهران‬ ‫در جلس��ه های هفتگی در استانداری بررسی می شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اساس برنامه ریزی ها در استان تهران تامین رفاه و‬ ‫معیشت مردم است‪ .‬مقیمی بر تعیین تکلیف طرح های‬ ‫سرمایه گذاری در استان تهران برای تحقق سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی تاکید و عنوان کرد‪ :‬وظیفه تحقق تولید‬ ‫و اش��تغال مورد نظر رهبر معظم برعهده ما مس��ئوالن‬ ‫اس��ت و در کن��ار رعایت قان��ون و محدودیت ها باید به‬ ‫معیشت و رفاه مردم توجه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادسازی اراضی صنعتی راکد‬ ‫تعیین تکلیف قرارداده��ای راکد و غیرفعال از طریق‬ ‫هیات حل اختالف و داوری یک راهکار مفید و تخصصی‬ ‫در برخ��ورد ب��ا زمین های راکد ب��دون ارجاع به مراجع‬ ‫قضایی اس��ت‪ .‬ش��اهپور قنبری‪ ،‬ریی��س هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬فس��خ‬ ‫قرارداده��ای راکد و غیرفعال در ش��هرک های صنعتی‬ ‫‹ ‹فسخ قرارداد‪ ،‬اخرین مرحله‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در سال های گذشته به دلیل‬ ‫تحریم های ظالمانه بین المللی‬ ‫و ناکارامدی نهادهای اجرایی‬ ‫کشور مشکالت بسیاری برای‬ ‫فعاالن بخش تولید به خصوص‬ ‫صنای��ع کوچ��ک ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت و متاس��فانه تالش های‬ ‫زینب عبدی‬ ‫ف��راوان دول��ت یازده��م و‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫دوازدهم به دلیل گس��تردگی‬ ‫حجم مش��کالت تاکنون نتایج‬ ‫ملموسی نداشته اس��ت‪ .‬در ماه های گذشته روند افزایش نرخ‬ ‫ارز نیز مزید بر علت شده و با افزایش هزینه واردات مواد اولیه‬ ‫مصرفی صنایع کش��ور به این مشکالت افزوده است به نحوی‬ ‫که به تازگی دوباره شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی در بخش‬ ‫صنایع پالس��تیک‪ ،‬فلزی‪ ،‬نیرومحرک��ه و‪ ...‬به دلیل ناتوانی در‬ ‫تامین هزینه ها به ویژه در روزهای پایانی سال هستیم که این‬ ‫موض��وع بر بحران بیکاری کارگران می افزاید‪ .‬انچه مش��خص‬ ‫اس��ت اینکه افزای��ش نرخ ارز به صورت مس��تقیم هزینه های‬ ‫تولید را باال می برد؛ از مواد اولیه گرفته تا کاالهای واس��طه ای‬ ‫همه به نرخ ارز وابسته هستند‪ .‬وقتی نرخ ارز افزایش می یابد‪،‬‬ ‫هزینه تمام ش��ده تولید نیز افزایش می یابد‪ .‬کاالهای وارداتی‬ ‫از جمله مواد اولیه‪ ،‬کاالهای س��رمایه ای و کاالهای واسطه ای‬ ‫همگی به ارز وابس��ته هستند‪ ،‬در نتیجه هزینه تولید باال رفته‬ ‫و نرخ کاالها افزایش می یابد‪ .‬براس��اس گزارش های تایید شده‬ ‫صنایع مختلف کشور از حداقل ‪ ۱0‬تا ‪ ۷0‬درصد به مواد اولیه‬ ‫خارجی وابس��تگی دارن��د و از این منظر افزای��ش نرخ ارز به‬ ‫معنای افزایش س��طح عمومی قیمت هاس��ت‪ .‬کارشناس��ان و‬ ‫مدیران واحدهای صنعتی معتقدن��د واحدهای صنعتی نباید‬ ‫چندباره و از چند ناحیه مورد فشار هزینه ای قرار گیرند چرا که‬ ‫رکود اقتصادی و مش��کالت ناش��ی از تحریم ها به اندازه کافی‬ ‫به افزای��ش هزینه ها و بهای تمام ش��ده کاالی تولیدی منجر‬ ‫ش��ده است‪ .‬حتی تمهیداتی چون تخفیف مالیاتی‪ ،‬تعرفه های‬ ‫مناس��ب و اس��تمهال بدهی ها برای بخش صنعت و تولید هم‬ ‫اثر چندانی نداش��ته اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬این اتفاق سبب خواهد‬ ‫ش��د که فشار دوچندان به تولید کش��ور وارد شده‪ ،‬در نهایت‬ ‫به بروز بحران های جدی منجر ش��ود‪ .‬در این ش��رایط انتظار‬ ‫هس��ت برای جلوگیری از بروز ش��رایط بحران��ی در روزهای‬ ‫پایانی س��ال این موضوع با فوریت در جلس��ه های کمیسیون‬ ‫اقتصادی دولت مطرح ش��ود و تصمیم های مناس��ب و فوری‬ ‫برای رف��ع نیازهای ارزی صنایع کوچک گرفته ش��ود‪ .‬ضمن‬ ‫انکه کارشناس��ان اقتصادی سازمان های و نهادهای مربوط در‬ ‫مراجعه به واحدهای تولیدی و کارخانه ها متوجه این موضوع‬ ‫خواهند شد‪ .‬همچنین در مذاکره حضوری با صاحبان صنایع‬ ‫از وضعیت نامناسب صنایع کوچک اگاه می شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قدردانی از شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫اسیه هودفر‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و‬ ‫بلوچستان در اخرین ارزیابی ستاد امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫موفق به کس��ب نمره ‪ 9۷/ ۵‬شد و به همین دلیل مورد قدردانی‬ ‫س��تاد ام��ر به معروف و نه��ی از منکر قرار گرف��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬به این شرکت از سوی ریاست ستاد امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر استان لوح اعطا شد که به سبب همکاری های این شرکت‬ ‫با س��تاد بوده است‪ .‬حس��ینعلی سارانی ضمن بیان اینکه امر به‬ ‫معروف در میان فرائض دینی از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امتیاز ان به این جهت است که این فریضه راه گشا‬ ‫و زمینه ساز تحقق محیطی مناسب برای عمل به واجبات دیگر‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان تاکید کرد‪ :‬در حقیقت‪ ،‬اگر این دستور‬ ‫دینی به صورتی جامع و کامل عملی ش��ود‪ ،‬جامعه اس�لامی به‬ ‫محیطی سازنده و مساعد تبدیل می شود که در ان بستر مطلوبی‬ ‫برای تقید به احکام شریعت فراهم می اید‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 335‬پیاپی ‪2308‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 2‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 21‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰۰‬شرکت برتر‬ ‫یکشنبه هفته جاری بیس��تمین همایش معرفی یکصد‬ ‫شرکت برتر اغاز شد‪ .‬محمدعلی محمدی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫مدیری��ت صنعت��ی در ای��ن همایش گف��ت‪« :‬در ‪ ۷‬گروه‬ ‫شاخص های سی وس��ه گانه در انتخاب ش��رکت های برتر‬ ‫ش��اخص فروش مورد بررس��ی قرار گرفت‪ ،‬ما متناسب با‬ ‫اقتضائات جامعه شاخص های بهره وری را به شاخص های‬ ‫بررسی اضافه کردیم‪.‬‬ ‫در سال های گذش��ته به ارزیابی شرکت ها ورود کردیم‬ ‫و امروز ش��رکت های برتر را معرفی می کنیم‪ .‬مقایسه ‪۱۰‬‬ ‫ش��رکت اول ای��ران و جهان نش��ان می ده��د در جاهایی‬ ‫شباهت و در جاهایی اختالف داریم؛ ما در شرکت های برتر‬ ‫در حوزه فراورده های نفتی ‪ ۲‬شرکت و در حوزه فورچون‬ ‫‪ ۵۰۰‬ش��رکت داریم و در خدمات رفاه��ی و رایانه چنین‬ ‫شرکت هایی نداریم‪ ،‬البته در فهرست فورچون ‪ ۵۰۰‬بانک‬ ‫و موسسه داریم که باالی ‪ ۲۹‬درصد فروش دارند‪ ».‬همان‬ ‫سال اینده چند میلیون ایرانی یارانه‬ ‫نقدی دریافت می کنند؟‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بودجه ‪ ۹۷‬از پرداخت یارانه نقدی به ‪۵۵‬‬ ‫میلیون ایرانی در سال اینده خبر داد‪ .‬علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت از پرداخت یارانه نقدی به ‪ ۵۵‬میلیون ایرانی در سال اینده خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬دولت در الیحه بودجه سال ‪ ۹۷‬پیشنهاد داده بود که ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای یارانه های نقدی و غیر نقدی به خانوار اختصاص یابد‪،‬‬ ‫البته کل رقم هدفمندی یارانه ها در بخش پرداخت های نقدی‪ ۳۷ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪ .‬از این مقدار‪ ۲۳ ،‬هزار میلیارد تومان برای خانوار‪،‬‬ ‫‪ ۷‬هزار میلیارد تومان برای کمیته امداد‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫بخش سالمت و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان نیز برای نان و خرید تضمینی‬ ‫گندم بوده است‪ .‬نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی در تشریح‬ ‫تصمیم مجلس برای کاهش تعداد افراد از فهرست حذف یارانه های نقدی‬ ‫در س��ال اینده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق تصمیم مجلس‪ ۷ ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ب��ه رقم ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان��ی دولت برای پرداخت های نقدی یارانه ها‬ ‫در س��ال این��ده‪ ،‬اضافه کردیم که در مجموع ب��ه ‪ ۴۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رسید و رقم یارانه نقدی هم ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان شد که با این حساب‪،‬‬ ‫تع��داد یارانه بگیران در این��ده‪ ۵۵ ،‬میلیون نفر خواهد بود و تعداد افرادی‬ ‫که یارانه شان حذف می شود‪ ،‬کاهش می یابد‪ .‬یوسف نژاد در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش به سازوکارهای حذف یارانه نقدی پردرامدها از سوی دولت‬ ‫در سال اینده اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬شاخص های ازمون وسع مشخص‬ ‫اس��ت و ما ان را با تصویب ایین نامه هایی بر عهده دولت گذاش��ته ایم اما به ‬ ‫طور قطع‪ ،‬در سال اینده یارانه افراد پردرامد حذف می شود که پارامترهای‬ ‫اندازه گیری و شناسایی ان دراختیار دولت است‪.‬‬ ‫مشتری‪ :‬تایر خارجی‪ ...‬بای بای!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫خرید تایر های ایرانی این روزها به صرفه تر است‬ ‫معضل همایش درمانی در اقتصاد‬ ‫طور که گفته شد‪ ،‬موسسه ها و نهادهای بین المللی زیادی‬ ‫هس��تند که به رتبه بندی یا تعیین شاخص های اقتصادی‬ ‫برای حرکت به س��مت رشد و توس��عه اقدام می کنند اما‬ ‫انچه در ایران ان را به معضل تبدیل کرده است همه گیر‬ ‫ش��دن این رون��د‪ ،‬ان هم در قالب برگ��زاری همایش ها و‬ ‫تندیس فروشی است زیرا به دنبال روند رتبه بندی از سوی‬ ‫موسس��ه ها و مجله های معتبر به ص��ورت دوره ای برگزار‬ ‫می ش��ود بدون اینکه سوگیری وارد این عملیات شود زیرا‬ ‫امروزه در ایران بس��یاری از ش��رکت هایی که برتر معرفی‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬اسپانسر همایش هس��تند و اگر این حمایت ها‬ ‫نباش��د ممکن اس��ت روند رتبه بندی به طور کامل تغییر‬ ‫کند به گونه ای که اطالعاتی که فروش��گاه افق کوروش به‬ ‫عنوان یکی از برترین های همایش ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر برای‬ ‫خبرنگار «گسترش صنعت» فرستاده رابطه اسپانسر بودن‬ ‫و برتر ش��دن را ثابت می کند‪ .‬براس��اس اطالعات ارسالی‬ ‫ش��رکت افق کورش‪ ،‬این ش��رکت پس از پرداخت هزینه‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون تومان ارزیابی با ‪ ۷۲‬پله صعود نسبت به سال‬ ‫گذش��ته در میان ‪ ۵۵‬شرکت در رتبه ‪ ۶۹‬قرار گرفته و از‬ ‫نظر ش��اخص بهره وری در بین فروش��گاه های کشور برتر‬ ‫ش��ده و از نظر ش��اخص فروش نیز در میان فروشگاه های‬ ‫کشور برتر شده است‪ .‬به گفته یکی از مدیران این شرکت‬ ‫که نخواس��ت نام وی فاش شود‪ ،‬در ادامه فروشگاه رفاه با‬ ‫خرید یک بس��ته تبلیغاتی ‪ ۲۷‬میلی��ون تومانی در زمان‬ ‫اع�لام رای نهای��ی توانس��ته بود رتبه نخس��ت را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وقتی به بسته های های تبلیغاتی همایش های رتبه بندی‬ ‫در ای��ران ن��گاه می کنیم ش��اهد هس��تیم ک��ه از حضور‬ ‫مس��ئوالن و دریافت لوح تقدیر و تندیس از دست انها به‬ ‫عنوان امتیاز برای برترین ها نام برده شده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده از عن��وان و روزه��ای ملی به عن��وان مجوز‬ ‫دیگ��ری برای برگزاری همایش اس��ت به ط��وری که در‬ ‫س��ایت س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه ‪ ۹‬اس��فند در تقویم سراس��ری به عن��وان روز‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کننده است اورده است‪« :‬در این‬ ‫روز س��ازمان حمایت براس��اس ایین نامه ارزیابی عملکرد‬ ‫واحدهای اقتص��ادی‪ ،‬بنگاه های اقتص��ادی رعایت کننده‬ ‫حقوق مصرف کنندگان را شناس��ایی و در ایینی به عموم‬ ‫م��ردم معرفی می کند‪ .‬همچنین در ای��ن ایین‪ ،‬لوحی به‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اقتص��اد ایران مش��کالت زی��ادی دارد و ب��ر هیچ کس‬ ‫پوش��یده نیس��ت که بس��یاری از انها س��اختاری است و‬ ‫ارائ��ه راهکار س��طحی نمی تواند مش��کلی را حل کند‪ .‬با‬ ‫این حال هر س��ال شاهد برگزاری صدها همایش هستیم‬ ‫که به اعتقاد برخی ‪ ،‬فقط تندیس فروش��ی اس��ت و حضور‬ ‫مس��ئوالن در هر همایشی می تواند تاییدی بر این معضل‬ ‫باش��د‪ .‬از طرف دیگ��ر‪ ،‬در همین همایش ه��ا هزینه های‬ ‫گزاف��ی ب��رای معرف��ی برترین ها ب��ه بهانه اسپانس��ری‬ ‫دریافت می ش��ود که تمام ش��اخص گذاری و رتبه بندی ها‬ ‫را زی��ر س��وال می برد‪ .‬هفته گذش��ته ‪ ۳‬همایش با عنوان‬ ‫های« تولی��د ملی؛ افتخ��ار ملی » از س��وی خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ای��ران‪ « ،‬قهرمانان صنعت » از س��وی‬ ‫یک ش��رکت خصوصی و « یکصد ش��رکت برتر » از سوی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی برگزار ش��ده اس��ت و در دیگر‬ ‫ماه های س��ال نیز همایش های دیگری در همین حوزه با‬ ‫عنوان ه��ای « مدیران جوان و معرف��ی چهره های ماندگار‬ ‫صنعت» از س��وی خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جوانان‪،‬‬ ‫«حاج امین الضرب» که به تازگی از س��وی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران کلید خورده و جش��نواره «برترین های بهره وری» با‬ ‫حمای��ت انجمن کیفیت‪ ،‬همای��ش «مدیریت؛ تولید ملی‬ ‫و توسعه اش��تغال» از سوی دانش��گاه عالمه طباطبایی و‬ ‫چندین دانشگاه دیگر برگزار می شود‪ .‬این مسئله حکایت‬ ‫از این دارد که اقتصاد ما همچنان مسیر اشتباه خود را که‬ ‫درگیر لوح و تقدیر است‪ ،‬می پیماید در حالی که هیچ گاه‬ ‫نتیجه ای از این امار و ارقام همایش ها حاصل نشده است‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند که این معضل به قدری فراگیر ش��ده‬ ‫که با اضافه ش��دن نام هر استان به عنوان تولید و اشتغال‬ ‫شاید در هر هفته همایشی در کل کشور برگزار می شد و‬ ‫ما اطالع چندان��ی از ان نداریم یا در حوزه های تخصصی‬ ‫مانن��د کش��اورزی‪ ،‬دانش بنی��ان‪ ،‬فناوری‪ ،‬ب��رق‪ ،‬اب و‪...‬‬ ‫همایش هایی برگزار می ش��ود تا مشکالت دوباره و دوباره‬ ‫مرور شود‪.‬‬ ‫ح��ال برخی از همایش ه��ا با هزینه های گ��زاف برگزار‬ ‫می شود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬فرش��ید شکرخدایی‪ ،‬دبیر جشنواره‬ ‫برترین ه��ای به��ره وری پیش تر در نشس��ت خبری اعالم‬ ‫کرده بود‪« :‬هزین��ه ارزیابی و برگزاری همایش نزدیک به‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومان اس��ت که بخشی از ان را اسپانسرها‬ ‫و بخ��ش دیگ��ر را نیز مجری��ان همای��ش می پردازند که‬ ‫علت این هزینه ها اعتبار بخش��ی است»‪ .‬پیگیری خبرنگار‬ ‫«گسترش صنعت» حکایت از هزینه ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫هزینه همایش « تولید ملی؛ افتخار ملی » دارد‪ .‬در س��ایر‬ ‫همایش ها نیز هزینه ها کمتر از این میزان نبوده زیرا فقط‬ ‫رزرو س��الن مرکز همایش های صداوس��یما برای نیم روز‬ ‫بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیون هزینه می برد‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫هزینه برگزاری هر‬ ‫همایش براساس تعداد‬ ‫شرکت کنندگان بین‪200‬‬ ‫تا‪ 600‬میلیون تومان‬ ‫است در حالی که به گفته‬ ‫کارشناسان هزینه ایجاد‬ ‫هر شغل کمتر از ‪200‬‬ ‫میلیون تومان است‬ ‫در همین همایش ها‬ ‫هزینه های گزافی‬ ‫برای معرفی برترین ها‬ ‫به بهانه اسپانسری‬ ‫دریافت می شود که‬ ‫تمام شاخص گذاری و‬ ‫رتبه بندی ها را زیر سوال‬ ‫می برد‬ ‫عنوان حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان ب��ه بنگاه های‬ ‫منتخب اعطا شده و بنگاه هایی که ‪ ۲‬سال پیاپی این لوح‬ ‫را دریافت کنند‪ ،‬تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫را دریافت می کنند‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬سازمان حمایت این‬ ‫لوح ها را به ‪ ۳‬گروه طالیی‪ ،‬نقره ای و برنزی دس��ته بندی‬ ‫کرده است‪».‬‬ ‫‹ ‹عنوان تراشی برای همایش‬ ‫یک عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درب��اره همایش های‬ ‫پیاپی در بخش صنعت و تولید گفت‪ :‬برخی ش��رکت ها با‬ ‫عنوان تراش��ی برای خود همایش برگزار می کنند و بعد از‬ ‫تماس با ش��رکت ها اعالم می کنند به عنوان برتر انتخاب‬ ‫اقتصاد ما همچنان مسیر‬ ‫اشتباه خود را طی می کند‬ ‫و درگیر لوح و تقدیر‬ ‫است‪ ،‬در حالی که هیچ گاه‬ ‫نتیجه ای از این امار و‬ ‫ارقام همایش ها حاصل‬ ‫نشده است و این روند‬ ‫ادامه دارد‬ ‫ش��ده اند و بعد ب��ا گرفتن اطالعات از این ش��رکت ها انها‬ ‫را به حضور در همایش دع��وت می کنند و می گویند اگر‬ ‫این هزینه را پرداخت کنید به عنوان ش��رکت برتر معرفی‬ ‫خواهید ش��د‪ .‬رون��د ارزیابی م��ا در همایش«تولید ملی؛‬ ‫افتخ��ار ملی» به گونه ای دیگر اس��ت؛ ما پس از فراخوان‬ ‫منتخب ها را برمی گزینیم و بعد اعالم می کنیم در صورت‬ ‫تمای��ل می توانید به همایش کمک کنی��د زیرا به بودجه‬ ‫دولتی وابس��ته نیست و این شرکت ها می توانند هزینه ای‬ ‫هم پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫شرکت ها به هر اندازه که تمایل داشتند کمک کرده اند‬ ‫تا هزینه ها پوش��ش داده ش��ود و هیچ گون��ه اجباری در‬ ‫ای��ن زمین��ه نبوده اس��ت‪ .‬در حالی که برخی ش��رکت ها‬ ‫ب��ا دادن عنوان های��ی همچ��ون «قهرم��ان قهرمانان» به‬ ‫دنبال درامدزایی و گرفتن اسپانس��رهای بزرگ هس��تند‬ ‫و ش��رکت های ب��زرگ نیز از این روش ب��ه عنوان یک راه‬ ‫تبلیغاتی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ارمان خالقی با اشاره به اینکه ‪ ۲۵۰‬شرکت در همایش‬ ‫تولید ملی؛ افتخار ملی ش��رکت کرده اند که ‪ ۳۰‬ش��رکت‬ ‫برگزیده داشته اند‪ ،‬افزود‪ :‬ارزیابی هر شرکت براساس میزان‬ ‫فروش‪ ،‬صادرات‪ ،‬ارتقای فناوری‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی و‪...‬‬ ‫هر س��ال نس��بت به س��ال های قبل تر انجام می شود‪ .‬بعد‬ ‫ارزیابی فهرس��ت برترین ها را ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اعالم کرده ایم تا سالمت شرکت ها مشخص شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ما این همایش را ب��رای تولیدکنندگان برگزار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫او درباره تاخیر یک س��اعته برگزاری این برنامه توضیح‬ ‫داد‪ :‬از انجا که ین ایین همزمان با س��فر رییس جمهوری‬ ‫و برخی دیگر از مس��ئوالن دولتی بود برخی از سخنرانان‬ ‫در لحظه اخر تغییر کرده‪ ،‬با این حال طبق برنامه ریزی ها‬ ‫عمل خواهد شد‪.‬‬ ‫� همایش های رابطه محور‬ ‫بیژن پناهی زاده دیگر عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در گفت وگو با «گسترش صنعت» با اشاره‬ ‫به اینکه برخی مسئوالن در شکل گیری برخی همایش ها‬ ‫نقش دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بارها دیده شده یک همایش با حمایت‬ ‫مسئولی ثبت شده و در ادامه نیز برگزارکنندگان همایش‬ ‫از حض��ور همان مس��ئول برای اعتباربخش��ی به همایش‬ ‫خود اس��تفاده کرده اند به طوری که بسیاری از شرکت ها‬ ‫برای حضور در همایش به میزان حضور مس��ئوالن توجه‬ ‫می کنن��د‪ .‬بنابراین می توان گفت نوع��ی روابط رانتی در‬ ‫زمینه برگزاری همایش ها وجود دارد که هیچ گونه ارزش‬ ‫افزوده ای ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد دوگانه مسئوالن نسبت به همایش ها‬ ‫رییس هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جوانان‬ ‫ای��ران با اش��اره به اینکه برگزاری همای��ش در حوزه های‬ ‫مختلف تولید‪ ،‬علمی و‪ ...‬مفید است به «گسترش صنعت»‬ ‫گف��ت‪ :‬نیازهای اولیه انس��ان غذا‪ ،‬اب و‪ ...‬اس��ت اما یکی‬ ‫دیگر از نیازهای ان تشویق شدن و نشان دادن جایگاه او‬ ‫در میان سایران اس��ت که همایش ها در این زمینه مفید‬ ‫هس��تند اما مهم است چه نهاد یا س��ازمانی ان را برگزار‬ ‫کند‪ .‬جش��نواره مدیران کارافرین‪ ،‬تولید ملی و قهرمانان‬ ‫صنعت هر ‪ ۳‬همایش دارای سابقه طوالنی هستند و جزو‬ ‫مراس��م های وزین بخش تولید و صنعت هستند اما برخی‬ ‫ش��رکت ها با پس و پیش کردن نام سال که از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب اعالم می شود همایش برگزار می کنند‪.‬‬ ‫س��ید علی صدری با اشاره به اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درخواس��ت انها برای در همایش سال ‪ ۹۶‬را رد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جناب محمد ش��ریتمداری در جواب‬ ‫ما گفتند ‪« :‬وقت مس��ئوالن را ب��رای همایش های بیهوده‬ ‫نگیرید‪ .‬با ش��عار زنده باد و مرده باد اقتصاد مملکت زنده‬ ‫نمی ش��ود‪ ».‬ما خیلی ناراحت شدیم در حالی که در زمان‬ ‫انتخابات از او حمایت کردیم زیرا معتقد بودیم که می تواند‬ ‫از تولید حمایت کند با این حال پس از رد درخواست قانع‬ ‫شدیم که اصراری نداریم کسی در همایش ما شرکت کند‬ ‫و علی اکبر صالحی‪ ،‬رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران در‬ ‫همایش ما شرکت کردند اما بعد از ان وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در بیش از ‪ ۵۰‬همایش ش��رکت کرده و تندیس‬ ‫دادن��د در حالی که همایش م��ا از مدیران جوان حمایت‬ ‫می کرد و از پیشکسوتان نیز قدردانی می شود‪.‬‬ ‫ای��ن همایش ه��ا بر معرف��ی عملکرد مقام��ات دولتی‬ ‫موثر اس��ت زیرا انها در این مراس��م از عملکرد خود دفاع‬ ‫می کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬معتقدم هر ش��رکت خصوصی‪ ،‬تشکل‬ ‫و حتی دولت بتواند همایش برگزار کند مفید اس��ت زیرا‬ ‫شرکت ها خود را معرفی می کنند و می توانیم فضای سیاه‬ ‫را از بین ببریم و در همین همایش ها فضای مناسبی برای‬ ‫معرفی سرمایه گذار جدید فراهم می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!