روزنامه گسترش صنعت شماره 337 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 337

روزنامه گسترش صنعت شماره 337

روزنامه گسترش صنعت شماره 337

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2310‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪337‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ ۲۹‬هزار فرصت شغلی در ‪ ۴‬سال اینده هدف گذاری شده است‬ ‫رییس س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران گفت‪ :‬در مجموع ‪ ۵۴‬پروژه با سرمایه گذاری ‪ ۶۶‬هزار میلیارد تومان و اشتغال بیش از ‪ ۲۹‬هزار نفر‬ ‫در برنامه ‪ ۴‬س��ال اینده هدف گذاری ش��ده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬منصور معظمی در گردهمایی مدیران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬این پروژه ها بر اس��اس تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر حمایت از تولید و اش��تغال مناطق محروم و سیاست های شش گانه‬ ‫ایدرو برنامه ریزی شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬پروژه توسعه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی با میزان سرمایه گذاری ‪ ۵/۲‬میلیارد دالر و اشتغال ‪ ۵‬هزار‬ ‫نفر از جمله طرح های پیمانکاری عمومی اجرا شده از سوی ایدرو است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پروژه توسعه فازهای ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬پارس جنوبی‬ ‫نیز با سرمایه گذاری بیش از ‪ ۴‬میلیارد دالر‪ ،‬دیگر پروژه پیمانکاری در حال اجرا از سوی ایدرو است‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2018‬‬ ‫‪8‬‬ ‫درهمایشتقدیرازصادرکنندگانبرترصنایعکوچکمطرحشد‬ ‫صادرات ‪ ۲‬میلیارد دالری‬ ‫صنایع کوچک در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫همای��ش تقدی��ر از صادرکنندگان برت��ر صنایع‬ ‫کوچ��ک چهارش��نبه ش��ب ب��ا حض��ور محم��د‬ ‫ش��ریعتمداری وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫صادق نجف��ی مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬مجتبی خس��روتاج‬ ‫رییس س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬مدیران عامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور و جمعی‬ ‫از صادرکنندگان صنایع کوچک در محل نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار شد‪ .‬در این همایش از ‪۳۱‬‬ ‫واح��د برت��ر صادرکننده در ح��وزه صنایع کوچک‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫در س��ال جاری رقم ‪ ۲‬میلی��ارد دالری صادرات‬ ‫برای بخش صنایع کوچک هدف گذاری شد که این‬ ‫رقم در ‪ ۱۱‬ماه امسال محقق شد‪ .‬استان قزوین در‬ ‫سطح کش��ور رکورددار واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫صادرکننده در سال جاری بوده است‪.‬‬ ‫ص��ادق نجف��ی‪ ،‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫اقتصاد شکننده زیر ساطور سیاست‬ ‫یک سخنرانی‪ ،‬قطعنامه یا یک مصوبه در دهه های گذشته توانسته به اسانی‬ ‫اقتصاد ایران را دچار نوس��ان و اختالل کند‪ .‬در طول این سال ها کشور از این‬ ‫دس��ت بحران ها زیاد پشت س��ر گذاشته و ش��وک های اقتصادی ناشی از تاثیر‬ ‫سیاس��ت های خارجی و داخلی تاثیر زیادی بر زندگ��ی اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مردم داش��ته اس��ت‪ .‬تاب اوری اقتصاد در مقابل ش��وک های مختلف یکی از‬ ‫شاخص های مهمی اس��ت که میزان مقاومت اقتصاد کشور در مقابل تحوالت‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی خارجی و داخلی را نشان می دهد‪ .‬برهم ریختگی ساختار‬ ‫اقتصادی با نوس��انات نرخ ارز‪ ،‬کاهش نرخ نفت‪ ،‬تحریم ها و‪ ...‬نمونه هایی است‬ ‫که اس��یب پذیری اقتصاد کشور را نشان می دهد‪ .‬مفهوم تاب اوری و مقابله با‬ ‫مخاطرات برای جلوگیری از ایجاد بحران در یک جامعه‪ ،‬موضوعی اس��ت که‬ ‫بعد از بحران مالی س��ال ‪۲00۸(۱۳۸۷‬میالدی) در حوزه اقتصاد به ان توجه‬ ‫بیشتری شد و محور مباحث اصلی مجامع بین المللی اقتصادی همچون بانک‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران در همای��ش تقدیر از‬ ‫صادرکنن��دگان برت��ر صنایع کوچ��ک اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای اس��تفاده از ظرفیت حداکثری ‪ ۳۱‬هزار واحد‬ ‫کوچک صنعتی در ‪ ۴‬سال اینده در تالش هستیم‬ ‫تا برنامه ریزی های انجام شده را عملیاتی کنیم‪ .‬وی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬اگر بتوانیم ‪ ۳۰‬درصد از تولیدات صنایع‬ ‫کوچک را در کش��ور صادر کنی��م به رقمی معادل‬ ‫‪ ۱0‬میلیارد دالر در این بخش می رسیم‪ .‬این رقم با‬ ‫تحقق اهداف امسال دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه سازمان ‪ ۳‬برنامه برای توسعه‬ ‫صنایع کوچک دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت جهادی یکی از‬ ‫‪ ۳‬برنامه و نخس��تین حرکت برای توسعه صادرات‬ ‫صنایع کوچک اس��ت‪ ،‬همه مردم و تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای رون��ق تولید و صادرات و اس��تفاده از کاالی‬ ‫داخل��ی بای��د در کنار هم قرار بگیرن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد از صنایع کش��ور کوچک‬ ‫هستند‪ ،‬پس نیازمند توجه ویژه هستند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جهانی‪ ،‬مجمع جهانی اقتصاد‪ ،‬گروه ‪ ۲۰‬و اتحادیه اروپا قرار گرفت‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫تاب اوری یکی از ویژگی های توسعه یافتگی به شمار می رود و نبود ان باعث از‬ ‫بین رفتن دس��تاوردهای توسعه در صورت بروز مخاطره خواهد شد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬زمانی یک نظام اجتماعی یا اقتصادی تاب اور است که‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪ 7 1396‬جمادی الثانی ‪ 24 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 337‬پیاپی ‪2310‬‬ ‫گزارش‬ ‫معما های پرواز دالر‬ ‫اشوبگری مواد مخدر‬ ‫در بازار«ارز»‬ ‫قاچاقچیان برای واردات مواد مخدر وکاالی قاچاق‪ ،‬روزانه میلیون ها دالر ارز مورد نیاز خود‬ ‫را از بازار سیاه تامین می کنند‪.‬‬ ‫بازار پول ایران اش�فته اس�ت‪ .‬این بازار بهش�ت س�وداگران و قاچاقچیان است‪ .‬گاهی هم‬ ‫که اهتمامی برای کنترل این بازار از س�وی دولت یا نهاد های دیگر می ش�ود‪ ،‬البی ها ازس�وی‬ ‫گروه های ذی نفع دست به کار می شوند تا مانع برقراری یک ساختار نظارتی شوند‪ .‬تالطم در‬ ‫بازار ارز کشور مانند بحران اخیر در فصل های خاصی از سال که تقاضای ارز شدید تر می شود‪،‬‬ ‫نشان می دهد در شرایط عادی عرصه برای تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان فراهم است اما با‬ ‫افزایش اندک تقاضا یا تحریک غیراقتصادی‪ ،‬بازار متالطم می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر کش�ورهایی که مبادالت پول در بازار انها ازاد اس�ت نیز از سیس�تم نظارتی‬ ‫بسیار گسترده و قوی برخوردارند‪ .‬اگر بر بازار پول نظارت نشود به مکانی امن برای پولشویی‬ ‫قاچاقچیان و تروریست ها تبدیل می شود‪.‬‬ ‫مهدی اسحاقیان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در تاریخ‬ ‫در گزارش��ی ک��ه در صفحه ‪ 2‬روزنام��ه‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۴‬بهمن با عنوان «جنگ ارز»چاپ شد به جریان‬ ‫بی مهار نقدینگی خارج از سیستم نظارت مدیریت بازار پول‬ ‫در ایران اش��اره شد که سر بزنگاه تومار اقتصاد و سیاست را‬ ‫در کشور می پیچد‪.‬‬ ‫در ان گزارش اش��اره شد که دس��تگاه های نظارتی بازار‬ ‫پول در جهان به ویژه در کش��ورهایی ب��ا اقتصاد نئولیبرال‬ ‫نیز به هرگونه گردش مالی ناگهانی در نظام بانکی حس��اس‬ ‫می ش��وند و گزارش ان به نهادهای نظارتی ارسال می شود‬ ‫ت��ا از ک��م و کی��ف فعالیت انجام ش��ده اگاه ش��ود‪ .‬در این‬ ‫دس��تگاه های نظارتی منش��ا و مقصد مبادالت پولی نیز به‬ ‫ط��ور کامل رصد می ش��ود‪ .‬در ایران ام��ا فقط در یک مورد‬ ‫گ��ردش مالی خارج از کنت��رل ‪۲۰‬هزارمیلیارد تومانی ابتدا‬ ‫اقتصاد و بازار را تحت تاثیر ش��دید خود قرار می دهد و پس‬ ‫از مداخله نیروی قهریه ‪ ۷۵۵‬حس��اب دالالن ارزی بلوکه و‬ ‫مسدود می شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی این پرس��ش مطرح می شود که چرا‬ ‫این س��یل نقدینگی در این بره��ه زمانی به بازار ارز هدایت‬ ‫شده اس��ت؟ این گردش مالی ازس��وی چه بخش هایی در‬ ‫داخل کشور انجام می شود؟ چرا به جای کنترل بخش هایی‬ ‫از نهاد های مالی مس��تظهر به خال دستگاه نظارتی انگشت‬ ‫اتهام را به س��وی سرمایه های خرد مردمی نشانه می رود که‬ ‫ت�لاش می کنند با رفتارهای غیرعقالنی بازار پول که ارزش‬ ‫پول ش��ان را روزانه و بلکه هر ساعت کاهش می دهد مقابله‬ ‫کنن��د؟ مردم عادی هم اگر برای حفظ ارزش س��رمایه های‬ ‫خردشان در این بازار اقدام کرده باشند کد ملی شان هنگام‬ ‫خرید ارز به وسیله صرافی ثبت شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن می��زان مراجع��ه این اف��راد برای خری��د قابل‬ ‫شناس��ایی است اما صحنه های مشاهده شده در ماه گذشته‬ ‫که از صبح علی الطلوع با حضور صفی افراد خاص در مقابل‬ ‫صرافی ها اغاز می شد‪ ،‬نشان می داد که دالالن این دالرها را‬ ‫به سفارش منابع خاص می خرند‪ .‬پرسشی که در این مرحله‬ ‫قابل طرح است این است که چرا این تالطم در بازار ارز در‬ ‫این برهه زمانی رخ داد؟ اگر تالطم در طول سال همیشگی‬ ‫بود‪ ،‬ریش��ه های بروز ان با منطق اقتصادی قابل تحلیل بود‬ ‫ام��ا چرا این حجم از نقدینگی اکن��ون چنین پیامدهایی را‬ ‫ایجاد می کند؟ پاسخ به این معما نیاز مند نگرشی پیرانگرانه‬ ‫به بازار سیاه در اقتصاد کشور است‪ .‬در گزارش سه گانه ای‬ ‫به بازار سیاه در اقتصاد کشور اشاره می شود‪-۱ :‬بازار قاچاق‬ ‫مواد مخدر ‪-۲‬بازار قاچاق کاال ‪-۳‬بازار قاچاق ارز و درنهایت‬ ‫‪-۴‬بازار ارزهای در صندوقچه خانه ها‬ ‫در این شماره به میزان اثر گذاری بازار قاچاق مواد مخدر‬ ‫بر بحران نوسانات بازر ارز در ایران اشاره می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۱‬بازار قاچاق مواد مخدر‬ ‫مواد مخدر خانمان س��وز است‪ .‬پیش فرض علم اقتصاد بر‬ ‫این مبنا قراردارد که رفتارهای انسان ها عقالنی است‪ .‬مسلم‬ ‫اس��ت که تحلیل نظام انگیزشی در حیطه علم روانشناسی‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬بر این مبنا در مقابل نقد روانشناس��ان‪ ،‬اقتصاد‬ ‫عصبی (‪ )neuro economics‬ش��کل گرفته که خود را‬ ‫فقط به فرض عقالنیت محدود نکرده اس��ت‪ .‬پدیده قاچاق‬ ‫مواد مخدر و گستره اعتیاد در ایران سال هاست هزینه های‬ ‫م��ادی و معن��وی گزاف��ی ب��ه م��ردم ای��ران وارد می کند‪.‬‬ ‫هزینه های معنوی این پدیده خانمان س��وز غیر قابل جبران‬ ‫اس��ت اما فقط برای تامین روزانه ی��ک قلم ان (تریاک)که‬ ‫به داخل کش��ور قاچاق می شود براساس یک محاسبه ساده‬ ‫حدود ‪۱/۵‬میلیون دالر باید هزینه ش��ود‪ .‬در این زمینه یک‬ ‫محکوم به حبس ابد مواد مخدر می گوید‪:‬‬ ‫قیمت تری��اک کیلویی بین یک تا ی��ک میلیون تومان‬‫است‬ ‫*داخل کشور؟‬ ‫نه‪ ،‬بیرون مرز‬‫*چرا اینقدر تفاوت قیمت؟‬ ‫بستگی به جنس و مشتری دارد‬‫* با چند کیلو تریاک دستگیر شدی؟‬ ‫‪۲۰۰‬کیلو‬‫*چطور ازاد شدی؟‬ ‫در تجدید نظر مدت زندان به ‪ ۲۰‬سال کاهش یافت‬‫*چقدر حبس کشیدی؟‬ ‫‪۵‬س��ال زندان بودم و با خوش رفت��اری باقیمانده حکم‬‫زندانم را خریدم‪.‬‬ ‫وی می گوید کارش را با شاگردی راننده اتوبوس در مسیر‬ ‫کرمان ‪ -‬اصفهان اغاز کرد ه اس��ت‪ ،‬سپس به قاچاق سیگار‬ ‫روی اورده و با وسوس��ه همکارانش برای یک شبه ثروتمند‬ ‫ش��دن‪ ،‬قاچاق تریاک را ش��روع کرده که پ��س از مدتی با‬ ‫اشتباه شریکش‪ ،‬لو رفته و دستگیر شده است‪ .‬از نرخ خرید‬ ‫و فروش در داخل اظهار بی اطالعی می کند‪.‬‬ ‫ابت��دا باید اماری از میزان مص��رف روزانه مواد مخدر در‬ ‫کش��ور تهیه می ش��د؛ بنابراین به دس��ت اوردن امار تعداد‬ ‫معتادان به تری��اک و کراک و هروئین‪ ،‬برای تخمین میزان‬ ‫مص��رف و محاس��به ارز مورد نیاز برای خرید از ان س��وی‬ ‫م��رز‪ ،‬ضروری بود‪ .‬به دس��ت اوردن امار واقعی امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬به این منظور به امار رسمی مدیرکل دفتر تحقیقات‬ ‫و اموزش س��تاد مبارزه با مواد مخدر استناد کردم‪ .‬به گفته‬ ‫حمیدرض��ا صرامی « امروز ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر در‬ ‫ایران به عنوان مصرف کننده مواد مخدر ش��ناخته می ش��وند‬ ‫که الگ��وی مص��رف تریاک به عن��وان ماده مخدر س��نتی‬ ‫‪53/3‬درصد‪ ،‬گل و حش��یش ‪ ۱۱‬درصد و شیشه ‪ 8/1‬درصد‬ ‫اس��ت‪ ».‬و البته این ش��امل کس��انی می ش��ود که براساس‬ ‫گزارش های مراجع رسمی اعالم شده است‪ .‬امار غیررسمی‬ ‫و به ویژه مصرف مواد و از جمله تریاک به طور تفننی حکایت‬ ‫از مصرف تریاک ازس��وی بی��ش از ‪2‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزارنفر‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن زمین��ه نیز یک مصرف کننده م��واد مخدر از‬ ‫نوع تریاک گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۳-‬سال است تریاک مصرف می کنم‪.‬‬ ‫ روزی چند گرم مصرف می کنی؟‬‫ االن روزانه ‪ 3‬گرم‪.‬‬‫مگر قبال چقدر مصرف می کردی؟‬‫ با یک گرم از روی تفنن ش��روع کردم تا االن که ‪3‬گرم‬‫مصرف می کنم‪.‬‬ ‫ پس االن حرفه ای هستی؟‬‫ن��ه حرفه ای ها و پولداره��ا روزانه‪ ۵‬تا ‪۶‬گرم مواد مصرف‬‫می کنند‪.‬‬ ‫گرمی چند می خری؟‬‫نوع معمولی ‪ 3‬هزار تومان‪.‬‬‫مرغوب چی؟‬‫برو باال(قیمت باالتر)‬‫بنابراین اگر تع��داد مصرف کنندگان تریاک را با توجه به‬ ‫ام��ار معتادان و مصرف کنن��دگان تفننی حدود ‪2‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر در نظر بگیریم و میانگین مصرف روزانه ‪3‬گرم‬ ‫باش��د‪ ،‬حدود ‪۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم تریاک مصرف روزانه‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬با محاس��به میانگین ‪ ۷۵۰‬هزار تومان برای‬ ‫هر کیلوگرم تریاک در ان س��وی مرز باید روزانه‪۵‬میلیارد و‬ ‫‪۶۲۵‬میلیون تومان نقدینگی وارد بازار ارز ش��ود تا ارز مورد‬ ‫نیاز تامین ش��ود تا ارز حاصل از ان ب��رای تهیه این مقدار‬ ‫تریاک فقط فراهم ش��ود‪ .‬درحال حاضر با احتس��اب دالر ‪5‬‬ ‫ه��زار تومانی‪ ،‬برای تهیه این مق��دار تریاک باید حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲۵‬هزار دالر روزانه از بازار سیاه ارز کشور تامین‬ ‫ش��ود؛ یعنی ه��ر ماه ‪ ۳۳‬میلیون و ‪۷۵۰‬هزاردالر و س��االنه‬ ‫‪ ۴۰۵‬میلیون دالر‪ .‬اما این حجم از نقدینگی چگونه از طریق‬ ‫نهاد های مالی رس��می و نیمه رس��می به گردش در می اید‪.‬‬ ‫درصورتی که بخواهیم س��ایر واردات با پوشش توتون های‬ ‫اغشته به مواد مخدر و ‪...‬را هم در این زمینه محاسبه کنیم‬ ‫ارز الزم برای تهیه انها که باید در داخل تهیه ش��ود رقمی‬ ‫بی��ش از یک قلم ماده ای که در اینجا محاس��به ش��د‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬این میزان ازگردش پ��ول ونقدینگی در این تجارت‬ ‫س��یاه و درنتیجه سرازیر شدن ان به بازار پول اشفته ایران‬ ‫و در مقاطعی که دیگر تقاضا ها به ان افزوده می ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫چنین متالطم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مراکز پوششی برای پولشویی‬ ‫نقدینگ��ی حاصل از درامدهای نامش��روع ازجمله قاچاق‬ ‫م��واد مخدر با پوش��ش مراک��زی که گردش مالی س��ریع‬ ‫روزان��ه دارند‪ ،‬به ش��بکه بانکی نفوذ می کن��د‪ .‬یکی از این‬ ‫مراکز فروش��گاه های بزرگ اس��ت‪ .‬نقدینگی کالن به تدریج‬ ‫به ش��کل واریزی های خرد وارد شبکه بانکی شده و تطهیر‬ ‫می شود‪ .‬در روش دیگر موسسه های مالی که برای پذیرش‬ ‫و جابه جایی پول شرایط اسان تری نسبت به بانک ها دارند‪،‬‬ ‫انتخاب می شوند‪ .‬بازار س��هام‪ ،‬خرید اوراق قرضه‪ ،‬طال و به‬ ‫وی��ژه معامالت در بازار س��یاه ارز از دیگر روش های تطهیر‬ ‫درامدهای نامشروع اس��ت‪ .‬از انجا که معامالت برون مرزی‬ ‫به وی��ژه در زمینه قاچاق مواد مخدر به ط��ور معمول با ارز‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬بازار س��یاه ارز همواره بهترین و اسان ترین‬ ‫راه فراهم کردن س��رمایه مورد نیاز ب��رای فعالیت های این‬ ‫نوع سوداگری است‪.‬‬ ‫بازار ارز در ایران به دلیل نبود ش��بکه نظارتی در بازار پول‬ ‫به بهترین مرکز پولش��ویی تبدیل شده است‪ .‬پول کثیف با‬ ‫ایج��اد بحران در این بازار اف��کار بخش هایی از جامعه را به‬ ‫این س��مت هدایت می کند تا در پوشش ان بتواند عملیات‬ ‫گسترده خود را انجام دهد‪ .‬سرعت گردش مالی این بازار در‬ ‫اقتصاد رکود زده ایران هر کسی را اغوا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوءاستفاده از نااگاهی مردم‬ ‫یک بررسی ساده در بازار خرید و فروش ارز نشان می دهد‬ ‫نه تنها افراد متفرقه؛ یعنی مردم که وارد این بازار می شوند‬ ‫اطالع��ی از پیامده��ای حضور در این ب��ازار را ندارند‪ ،‬بلکه‬ ‫صرافی ها نیز انها را اگاه نمی کنند‪ .‬براساس مقررات مالیاتی‬ ‫افراد در صورت خرید های متوالی ارز از صرافی ها نام ش��ان‬ ‫در فهرس��ت بدهکاران مالیاتی قرار می گیرد‪ .‬دالالن نیز از‬ ‫این نااگاهی افراد اس��تفاده می کنند و با کارت ملی کسانی‬ ‫که ان را در ازای مبلغ ناچیزی در اختیارش��ان قرار داده اند‪،‬‬ ‫خرید های متناوب انجام می دهند‪ .‬با مراجعه به یک صرافی‬ ‫حقیقت ماجرا مشخص می شود‪.‬‬ ‫ ببخشید تا چند دالر می تونم بخرم؟‬‫ تا ‪ ۵‬هزار دالر‬‫ لطفا‬‫ االن بیشتر از هزار نداریم‬‫ تا قبل از من که ‪ ۵‬هزار دالر می فروختید‬‫ باقی مانده همینه‪ .‬فردا صبح بیا‬‫در این ش��رایط کس��ی که ریسک پذیر اس��ت و اهتمامی‬ ‫برای حفظ ارزش پول خود دارد‪ ،‬وضعیت را بهترین فرصت‬ ‫می دان��د‪ .‬در چنین روزها ی بحرانی که س��ود هر دالر بین‬ ‫ن��رخ صرافی با بازار ازاد به ‪ ۵۰‬تومان در هر دالر می رس��د‪،‬‬ ‫به دس��ت اوردن درام��د ‪ ۲۵۰‬هزار توم��ان در هیچ بخش‬ ‫اقتص��اد ایران به جز بازار س��یاه ارز امکان پذیر نیس��ت‪ .‬اما‬ ‫بناب��ر س��نجش دان��ش اقتصاد رفتاری‪ ،‬بیش��تر انس��ان ها‬ ‫ریس��ک گریز ند‪ .‬مش��اهدات در بازار صرافی ها و بازار س��یاه‬ ‫نی��ز این نظ��ر را تایید می کند‪ .‬بانک مرک��زی نیز می تواند‬ ‫با مراجعه به مش��خصات خریداران ارز در این روزها هویت‬ ‫حقیقی فعاالن در بازار ارز را مشخص کند‪.‬‬ ‫در هنگام فروش ارز ممکن اس��ت کنترلی از طریق کارت‬ ‫ملی خریدار در یک صرافی انجام ش��ود اما خرید صرافی ها‬ ‫از افراد در هیچ جایی ثبت نمی شود‪ .‬بنابراین جریان تبادل‬ ‫ارز در ای��ن بازار چه از نظر ریالی‪ ،‬چه از نظر ارزی خارج از‬ ‫نظارت اس��ت و در این بازار اشفته امکان هر گونه پولشویی‬ ‫یا اقدام های غیر اقتصادی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتهام به دولت‬ ‫ب��ا ش��روع بح��ران در ب��ازار ارز کارشناس��ان اظهار نظر‬ ‫گوناگونی درباره ان ارائه دادند‪ .‬یک نظر قائل به این بود که‬ ‫دولت برای تامین کس��ری بودجه نرخ دالر با تزریق نکردن‬ ‫ب��ه موقع نرخ ان را باال برده اس��ت تا س��پس با نرخ بهای‬ ‫جدید ان را بفروشد و از این محل کمبود درامدهای خود را‬ ‫جبران کند‪ .‬در باره این موضع در گزارش پیش گفته(جنگ‬ ‫ارزی) پرداخته ش��د‪ .‬معاون اقتص��ادی رییس جمهوری در‬ ‫پاسخ به این شبهه که در اتاق بازرگانی حضور یافته بود نظر‬ ‫ارائه شده در گزارش روزنامه‬ ‫را تایید کرد‪ .‬نهاوندیان‬ ‫گفت‪ :‬اوال دولت کسری بودجه ندارد و دوما به هیچ وجه به‬ ‫دلیل کسب سود زودگذر حاضر نیست دستاورد ‪ ۴‬ساله ا ش‬ ‫یعنی کنترل و کاهش نرخ تورم از‪ ۴۰‬درصد در سال ‪ ۹۲‬به‬ ‫پایین ت��ر از ‪ ۱۰‬درصد را قربانی کند‪ .‬تامین پول کارمندان‪،‬‬ ‫عی��دی‪ ،‬پرداخت بدهی های انباش��ته قبلی و تامین بودجه‬ ‫مورد نیاز ایجاد اش��تغال که قرار ب��ود با افزایش حامل های‬ ‫انرژی در س��ال اینده به دست اید اما با تصمیم نمایندگان‬ ‫حذف ش��د از جمل��ه دالیل دیگری بود که از س��وی دیگر‬ ‫کارشناسان درباره علل افزایش نرخ ارز مطرح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افراد مجهول الهویه‬ ‫ضرورت بازنگ��ری در اقتص��اد ایران روز به روز ش��دید تر‬ ‫می شود‪ .‬دیگر نمی توان پشت درهای بسته و با پارامترهای‬ ‫کلیشه ای برای شرایط دائم و متغیر امروز برنامه غیر منعطف‬ ‫داد‪ .‬بس��یاری از رفتارهای افراد در اقتصاد امروز را نمی توان‬ ‫با اس��تناد ب��ه عقالنیت اقتص��ادی توجیه ک��رد‪ .‬به همین‬ ‫مناس��بت ش��اخه های اقتصاد رفتاری به کمک علم اقتصاد‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫رییس بانک مرکزی در اخرین موضع گیری خود در قبال‬ ‫این نابسامانی های بازار پولی به ویژه بازار ارز از فعالیت افراد‬ ‫مجهول الهوی��ه نام برده اس��ت‪ .‬وی با انتقاد از کس��انی که‬ ‫برخورد با اخاللگران ارزی را به معنی امنیتی کردن اقتصاد‬ ‫تلق��ی می کنند‪ ،‬گفت‪« :‬برخورد با اف��راد مجهول الهویه که‬ ‫با فعالیت های س��وداگرانه تخریب های فراوانی برای اقتصاد‬ ‫کش��ور ایجاد می کنند‪ ،‬برمبنای عرف جهانی است‪ ».‬هفته‬ ‫گذشته نیز وی به برخی از نهادهای عمومی و حاکمیتی که‬ ‫در هفته های اخیر به سرمایه گذاری در بازار ارز روی اورده‬ ‫بودند‪ ،‬هشدار داده بود‪.‬‬ ‫ام��ا واژه «مجهول الهویه» ش��امل چه افراد ی��ا نهادهایی‬ ‫می شود؟ از چه نظر این افراد مجهول هستند؟ ایا مجهوالن‬ ‫کس��انی هس��تند که نمی توان با نام از انها یاد کرد؟ به هر‬ ‫ح��ال حضور افراد مجهول در معامالت ب��ازار پول و به ویژه‬ ‫ارز ک��ه با باال بردن ن��رخ ارز اقتصاد و زندگی مردم را دچار‬ ‫تالطم می کند‪ ،‬ناش��ی از ضعف شبکه نظارتی در بازار پول‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫به نظ��ر نگارن��ده‪ ،‬نه تنه��ا عوام��ل اقتصاد (تولیدکننده‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده و‪ )...‬نیازمند مجهز ش��دن به اقتصاد رفتاری‬ ‫هستند بلکه خال این رشته با توجه به نظام اقتصاد متمرکز‬ ‫ایران بیش از همه بخش در میان تصمیم گیران سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ازار پول در ایران اگر براس��اس نظ��ارت کافی و علمی‬ ‫مانند سایر کشورها انجام شود‪ ،‬دیگر نیازی برای بکارگیری‬ ‫روش های فراموش شده داس و درفش نیست؛ همان گونه که‬ ‫در نهاد قضایی نیز باید این گونه باشد‪.‬‬ ‫ورشکس��تگی موسس��ه های اعتباری که با ع��ث ان همه‬ ‫هزینه برای کش��ور و مردم ش��د نیز از نبود همین ش��بکه‬ ‫نظارتی به وجود امد‪.‬‬ ‫رها کردن بازار برای حض��ور افراد مجهول الهویه ضعفی‬ ‫است که هرچه سریع تر باید مهارشود‪.‬‬ ‫امریکایی ها سرکالس درس ژاپن نشستند‬ ‫ش��اید برای بس��یاری از عالقه مندان صنعت خودرو ش��گفت اور باش��د که شرکت های‬ ‫امریکای��ی فورد و جنرال موتورز زمانی بیش از ‪ ۹۰‬درصد از س��هم بازار خودرو ژاپن را در‬ ‫اختیار داشتند‪.‬‬ ‫ش��رکت «ف��ورد نیه��ون» (‪ )Ford Nihon‬در س��ال ‪ ۱۹۲۵‬می�لادی (‪۱۳۰۳-۰۴‬‬ ‫خورش��یدی) در یوکوهامای ژاپن تاس��یس ش��د و مدل تی و پ��س از ان مدل ای را در‬ ‫این ش��هر تولید کرد‪ .‬این ش��رکت تولید خود را به س��الی ‪۱۰‬هزار خودرو در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۳-۹۴‬رساند ضمن اینکه بیشتر قطعات این خودروها از امریکا وارد می شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2310‬‬ ‫دوره جدید شماره‪337‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫خودروهای فورد از مس��یرهای جاده ای و ریلی به ش��بکه خرده فروشان در سراسر ژاپن‬ ‫منتقل می شدند‪ .‬فورد زمان و تالش زیادی را صرف توسعه این شبکه از همان ابتدا کرد‬ ‫به طوری که این تشکیالت به نخستین شبکه فروش خودرو در ژاپن تبدیل شد‪ .‬کارمندان‬ ‫فروش ژاپنی در طول سال ها رویکرد فورد در فروش‪ ،‬خدمات و مدیریت موجودی را هم‬ ‫برای وسایل نقلیه و هم برای قطعات اموختند‪.‬‬ ‫جنرال موتورز‪ ،‬دیگر غول خودروسازی امریکا در سال ‪ )۱۳۰۵-۰۶(۱۹۲۷‬در اوساکای‬ ‫ژاپن کارخانه اش را تاسیس و در ان سدان ها و کامیون های شورولت را تولید کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫«گسترش صنعت» تاثیر الزام قطعه سازان به اسقاط در ازای واردات قطعات را بررسی کرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سهم ‪100‬هزار تومانی اسقاط در هزینه تولید!‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۶‬ایراد هیات تطبیق به طرح ترافیک جدید تشریح شد‬ ‫معاون نظارت ش��ورای ش��هر تهران با تش��ریح ‪ ۶‬ایراد هیات تطبیق به طرح‬ ‫ترافیک جدید گفت‪ :‬امروز‪ -‬شنبه‪ -‬ایرادهای این هیات در کمیسیون تخصصی‬ ‫بررسی می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬افشین حبیب زاده با اشاره به ایرادهای هیات‬ ‫تطبی��ق به طرح جدید ترافیکی پایتخت گفت‪ :‬دقت داش��ته باش��ید که طرح‬ ‫ترافیک جدید مصوبه ش��ورای ترافیک تهران را دارد و الزم االجراست و تنها در‬ ‫ش��ورای ش��هر عوارض ان تصویب شده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه هیات تطبیق‬ ‫‪ ۶‬ایراد به طرح ترافیکی جدید گرفته گفت‪ :‬نخس��تین ایراد این هیات به طرح‬ ‫ترافیک جدید «شکلی» بوده و عنوان کرده باید قید می شد که این مصوبه چه‬ ‫تعداد رای اورده که این مسئله جزو مسائل مورد بحث هیات تطبیق نیست‪.‬‬ ‫معاون نظارت ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه دومین ایراد هیات تطبیق‬ ‫مربوط به عوارض مح��دوده زوج و فرد بود‪ ،‬افزود‪ :‬هیات تطبیق اعالم کرده که‬ ‫ورود به محدوده زوج و فرد رایگان بوده و نمی توان برای ان عوارضی تعیین کرد‬ ‫در صورتی که این مس��ئله جزو اختیارات ش��ورای ترافیک تهران است و هیات‬ ‫تطبیق نیز اجازه ورود به حیطه وظایف شورای ترافیک را ندارد چراکه این هیات‬ ‫تنها مصوبات ش��ورا را با قانون تطبیق می دهد و نمی تواند درباره مصوبه شورای‬ ‫ترافیک اظهارنظر کند‪ .‬هرچند براس��اس مصوبه ش��ورای عالی ترافیک گستره‬ ‫محدوده طرح ترافیک جدید به حلقه دوم یا همان زوج و فرد منوط به اثرگذاری‬ ‫اجرای طرح در محدوده طرح ترافیک اس��ت و اگر مسئوالن امر پس از ‪ ۳‬ماه از‬ ‫اجرای طرح جدید ترافیکی به این جمع بندی برس��ند که به دلیل موفق بودن‬ ‫طرح باید محدوده زوج و فرد نیز درگیر شود این محدوده هم زیر بار طرح جدید‬ ‫می رود‪ .‬وی افزود‪ :‬شورای شهر تهران برای بررسی نکردن دوباره عوارض نسبت‬ ‫به تعیین ان به صورت پیش دستانه اقدام کرده تا اگر این طرح در محدوده زوج‬ ‫و فرد تسری یابد مشکلی بابت تعیین عوارض نباشد‪.‬‬ ‫حبیب زاده در تش��ریح سومین ایراد هیات تطبیق گفت‪ :‬براساس مصوبه شورا‬ ‫در روزهای الوده که شاخص االیندگی بیش از ‪ ۱۰۰‬است‪ ،‬ضریب عوارض تردد‬ ‫‪ ۱/۵‬براب��ر افزای��ش می یابد اما هیات تطبیق عنوان ک��رده درحال حاضر فروش‬ ‫اهدای تندیس سیمین صنعت سبز به سایپا سیتروئن‬ ‫شرکت س��ایپا سیتروئن در نوزدهمین همایش ملی صنعت‬ ‫و خدمات س��بز از سوی س��ازمان محیط زیست به عنوان یکی‬ ‫از واحدهای منتخب صنعت س��بز کش��ور ش��ناخته ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬احس��ان خطیبی‪ ،‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت و‬ ‫محیط زیست سایپاسیتروئن با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬کسب‬ ‫این افتخار در س��ال ‪ ۹۵‬نش��ان از اقدامات مهم و موفقیت امیز‬ ‫ش��رکت سایپاسیتروئن در راس��تای حفاظت از محیط زیست‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬وی ه��دف از اعط��ای این تندیس را تش��ویق‬ ‫واحدهای صنعتی و خدماتی که در راستای حفظ محیط زیست‬ ‫اقدامات برجس��ته ای انجام داده اند و همچنین ترویج فرهنگ‬ ‫زیس��ت محیطی در بین واحدهای صنعتی و خدماتی کش��ور و‬ ‫انتق��ال تجربه مدیران موفق در کنت��رل و کاهش االینده های‬ ‫زیس��ت محیطی عنوان و اع�لام کرد‪ :‬محصوالت و خدماتی که‬ ‫در چرخه عمر خود کمترین پیامد را نس��بت به محیط زیس��ت‬ ‫دارن��د مفتخ��ر به دریافت لوح تقدیر صنعت س��بز می ش��وند‪.‬‬ ‫خطیبی اس��تقرار سیس��تم مدیریت محیط زیس��ت ‪۱۴۰۰۱‬‬ ‫‪ ،ISO‬دس��تگاه گازس��وز برای کنت��رل االینده های کوره های‬ ‫احتراقی سالن رنگ‪ ،‬الگون ترکیب پساب تصفیه خانه و پساب‬ ‫‪ RO‬و ذخیره پس��اب برای ابیاری فضای سبز‪ ،‬تصفیه فاضالب‬ ‫انسانی و صنعتی به طور همزمان و وجود ازمایشگاه های مجهز‪،‬‬ ‫دس��تگاه پایش انالین تصفیه خانه فاضالب‪ ،‬اجرای ازمایش��ی‬ ‫طرح ورمی کمپوس��ت پس��ماندها با هدف بازیافت و استفاده‬ ‫دوباره پسماندهای غذایی و کشاورزی‪ ،‬استفاده از دستگاه های‬ ‫پیش��رفته ‪( PAINT SLUDGE‬جدا کننده حالل از رنگ)‪،‬‬ ‫فضای س��بز بیش از‪ ۱۶‬درصد مساحت شرکت و ابیاری فضای‬ ‫س��بز با استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب و پساب سیستم‬ ‫‪ RO‬را ازجمله نقاط قوت محیط زیس��تی س��ایپا س��یتروئن‬ ‫اعالم کرد‪ .‬لوح و تندیس واحد نمونه صنعت س��بز کش��ور در‬ ‫نوزدهمی��ن همای��ش ملی صنعت و خدمات س��بز و با حضور‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عیس��ی‬ ‫کالنت��ری رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و جمعی از‬ ‫مدیران و کارشناسان فعال در حوزه محیط زیست اهدا شد‪.‬‬ ‫طرح ترافیک ازس��وی کمیته اضطرار ممنوع می شود و خواهان شفاف سازی در‬ ‫این موضوع هس��تند اما باید بگویم کمیته اضط��رار فروش ارم روزانه را ممنوع‬ ‫می کرد و افرادی که دارای ارم های ساالنه و مدت دار بودند می توانستند ازادانه‬ ‫تردد کنند اما حاال در طرح ترافیک جدید همه افراد می توانند به شرط پرداخت‬ ‫عوارض باالتر تردد داش��ته باشند و تردد برای افرادی که طرح ترافیک داشتند‬ ‫چ��ه الودگ��ی هوا باال و چ��ه زیر ‪ ۱۰۰‬بود تفاوتی نداش��ت و تنه��ا برای مردم‬ ‫محدودی��ت ایجاد می کرد‪ .‬وی در تش��ریح چهارمین ایراد هیات تطبیق گفت‪:‬‬ ‫ایراد چهارم درباره وضعیت جانبازان در طرح ترافیک جدید بود و عنوان کردند‬ ‫براس��اس قانون باید طرح ترافیک برای انها رایگان باش��د در حالی که در قانون‬ ‫امده اس��ت وزارت کشور باید تدابیری برای تردد رایگان جانبازان در نظر بگیرد‬ ‫و این ارتباطی به شهرداری ندارد هرچند در این حوزه نیز تغییری اعمال نکرده‬ ‫و جانبازان اعصاب و روان باالی ‪ ۲۵‬درصد و جانبازان غیر اعصاب و روان باالی‬ ‫‪ ۷۵‬درصد می توانند مانند گذش��ته به صورت رایگان تردد کنند‪ .‬حبیب زاده با‬ ‫رکورد فروش اینترنتی خودرو در ایران شکست‬ ‫گروه خودروسازی سایپا با ثبت نام ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬خودرو ساندرو استپ وی در مدت دو‬ ‫ساعت و نیم رکورد فروش اینترنتی در کشور‬ ‫را از ان خود کرد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا توانست ازطریق اجرای‬ ‫ط��رح پیش فروش اینترنتی خودرو س��اندرو‬ ‫اس��تپ وی‪ ۷ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه از این‬ ‫خ��ودرو را با زمان تحویل مهر و ابان س��ال‬ ‫اینده به فروش برساند‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح همچون مراح��ل قبل که با‬ ‫تایی��د نهادهای نظارتی کش��ور و براس��اس‬ ‫ثبت نام از طریق شماره ملی متقاضیان انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬گروه س��ایپا در چند مرحله جداگانه‪،‬‬ ‫عالقه مندانی ک��ه متقاضی خرید این خودرو‬ ‫بودن��د را مورد پذیرش ق��رار داد و مطابق با‬ ‫ظرفیت مدنظر‪ ،‬پیش فروش خودرو س��اندرو‬ ‫استپ وی را به اجرا گذاشت‪.‬‬ ‫در ط��رح یادش��ده‪ ،‬متقاضی��ان ابت��دا‬ ‫ب��ا ورود ب��ه س��امانه اینترنت��ی به نش��انی‬ ‫‪ www. saipacorp. com‬و ارج��اع ب��ه‬ ‫س��امانه خرید اینترنتی خودرو با وارد کردن‬ ‫ش��ماره ملی خود به سیس��تم ثبت نام وارد‬ ‫ش��دند و س��امانه هوش��مند ثبت نام پس از‬ ‫بررسی کد ملی مش��تری براساس اولویت و‬ ‫نوبت ده��ی در چند مرحل��ه جداگانه ‪۷‬هزار‬ ‫و‪ ۵۰۰‬ثبت نام را با ش��ماره ملی غیرتکراری‬ ‫انج��ام داد‪ .‬همان گون��ه که س��ایپا پیش تر‬ ‫اعالم کرده بود‪ ،‬روش گفته ش��ده با استفاده‬ ‫از س��امانه اینترنتی امن ب��رای حفظ هویت‬ ‫کارب��ران و جلوگیری از ب��روز اخالل به دلیل‬ ‫مراجعه بیش از ظرفیت و با نظارت نهادهای‬ ‫نظارتی رسمی کشور انجام شد‪.‬‬ ‫بیان اینک��ه هیات تطبیق در پنجمین ایراد خود عنوان کرده که تعیین ضریب‬ ‫برای خودروهای اژانس و‪ ...‬بر افزایش کرایه انها تاثیر می گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬رانندگان‬ ‫اژان��س و‪ ...‬از تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی برخوردار هس��تند اما ای��ن تنها ایراد هیات‬ ‫تطبیق اس��ت ک��ه می توان دوباره درباره تاثیر عوارض ب��ر کرایه انها بحث کرد‪.‬‬ ‫معاون نظارت ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه هیات تطبیق در اخرین ایراد‬ ‫خ��ود به عوارض باالی تردد کامیون ها در ش��هر ایراد گرفته گفت‪ :‬کامیون های‬ ‫باالی ‪ ۶‬تن نمی توانند به ش��هر به غیر از ش��ب وارد شوند و تنها کامیون هایی‬ ‫بن��ا به ضرورت خود می توانند در طول روز در ش��هر ت��ردد کنند که در مصوبه‬ ‫شورای ش��هر امده اس��ت این کامیون ها باید عالوه بر جدول هر سال‪ ،‬عوارض‬ ‫بدهند‪ .‬حبیب زاده با بیان اینکه ایرادهای هیات تطبیق در جلس��ه روز ش��نبه‬ ‫کمیس��یون حمل ونقل بررسی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین یکشنبه این موضوع‬ ‫در صحن علنی ش��ورای شهر بررسی می ش��ود تا پاسخ قانونی به هیات تطبیق‬ ‫در این زمینه داده شود‪.‬‬ ‫لزوم مساعدت دولت برای کاهش سن معاینه فنی‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد مرک��زی معاین��ه فن��ی‬ ‫خودروهای تهران گفت‪ :‬اگرچه امروزه خودرو ها‬ ‫یک��ی از مهم ترین منابع افزای��ش االینده های‬ ‫هوا در کالنش��هرها به ش��مار می روند اما نباید‬ ‫نقش مراکز معاینه فن��ی را در کاهش الودگی‬ ‫هوا تک بعدی دانس��ت‪ .‬نواب حسینی منش در‬ ‫گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۳‬عنصر فناوری‪ ،‬س��وخت مصرف��ی و تعمیر و‬ ‫نگه��داری خ��ودرو نق��ش بس��زایی در کاهش‬ ‫الودگ��ی دارد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در صورت��ی ک��ه‬ ‫خودروسازان‪ ،‬استانداردهای خودروهای داخلی‬ ‫را افزای��ش داده و دول��ت س��وخت مصرفی با‬ ‫اس��تاندارد باالتر تولید و به مردم عرضه کند و‬ ‫مراکز معاینه فنی که به عنوان یک مرکز تعمیر‬ ‫و نگهداری از س��وی دولت تعیین ش��ده اند نیز‬ ‫وظایف خود را به درس��تی انجام دهند به طور‬ ‫قطع با کاهش الودگی هوا روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫حس��ینی منش س��ن معاینه فن��ی خودرو های‬ ‫سبک شخصی را یک سال و خودروهای سبک‬ ‫عموم��ی را ‪ ۶‬ماه عنوان کرد و گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫قان��ون مصوب مجلس ش��ورای اس�لامی دوره‬ ‫معافیت انجام معاین��ه فنی از زمان تولید برای‬ ‫وسایل نقلیه ش��خصی و دولتی ‪ ۴‬سال و برای‬ ‫وس��ایل نقلیه عمومی یک س��ال تعیین ش��ده‬ ‫که این موض��وع نقش فزاین��ده ای در الودگی‬ ‫ه��وا دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬خودروهای صفر داخلی‬ ‫از اس��تانداردهای الزم برخوردار نبوده درحالی‬ ‫که دارای ‪ ۲‬سال گارانتی از سوی خودروسازان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬امید اس��ت دولت همکاری‬ ‫الزم را برای کاهش سن معاینه فنی خودروهای‬ ‫صفر داخلی انجام دهد‪.‬‬ ‫چه کسانی هزینه عقب ماندگی های صنعت خودرو کشور را می پردازند؟!‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد است‬ ‫امروز تنها مصرف کنندگان هستند که هزینه عقب ماندگی های صنعت خودرو‬ ‫کشور را می پردازند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی در گفت وگو با خبرخودرو با اشاره به کاستی های‬ ‫موجود در حوزه کیفیت تولیدات داخلی اظهارکرد‪ :‬در چنین ش��رایطی برای‬ ‫رفع کاستی ها و دستیابی به کیفیت در صنعت خودرو‪ ،‬خودروسازان باید وارد‬ ‫جریان رقابت پذیری ش��وند که این روند به طور قطع متکی به اراده دولت و‬ ‫خودروسازان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مقاومت در برابر جریان ارتقای کیفیت و رقابت پذیری‬ ‫بخش��ی از چالش صنعت خودرو ایران اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مقاومت در مسیر‬ ‫ارتقای کیفیت و تالش نکردن برای بهبود کیفی تولیدات چالش��ی است که‬ ‫بخش زیادی از ان به برنامه ریزی و اراده خودروسازان بازمی گردد‪ .‬فرهنگی‬ ‫با اشاره به اینکه دستیابی به فضای رقابت پذیری از دو منشا به دست می اید‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تالش در جهت کاهش هزینه تولید و متناسب با ان کاهش‬ ‫نرخ و افزایش کیفیت ازجمله موارد مهمی اس��ت که می تواند صنعت خودرو‬ ‫ایران را وارد جریان رقابت کند‪.‬‬ ‫نماینده تبریز‪ ،‬اذرش��هر و اس��کو در مجلس دهم در ادامه به تاثیر تعرفه‬ ‫ب��االی واردات خودرو در ایجاد وضعیت کنونی صنعت خودرو ایران پرداخت‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬تعیین تعرفه های س��نگین برای واردات‪ ،‬مسیر توسعه صنعت‬ ‫خودرو ایران را در عمل سخت و دشوار می کند‪ .‬این در حالی است که عرضه‬ ‫محصوالت در بازار رقابتی می تواند به رش��د و توس��عه صنعت خودرو ایران‬ ‫کمک موثری کند‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی افزود‪ :‬بی ش��ک ادامه جریان کنونی در صنع��ت خودرو نه تنها‬ ‫رغبت و تمایل��ی در مصرف کنندگان داخلی ایج��اد نمی کند بلکه این روند‬ ‫منجر به توسعه نیافتن بازارهای صادراتی نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین به تاثیر نوس��انات ارزی در وضعیت تولید و هزینه شرکت ها‬ ‫اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬برخورد با این ش��رایط نیازمند ارائه بس��ته سیاس��تی‬ ‫ب��رای مدیری��ت جریان ن��رخ ارز و تاثی��ر ان بر نرخ و کاه��ش هزینه تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی با اش��اره به ش��کاف قیمتی ناش��ی از ن��رخ ارز در هزینه تولید‬ ‫شرکت ها تصریح کرد‪ :‬از انجا که عرضه کننده عمده ارز دولت است بنابراین‬ ‫دولت نقش پررنگی در این جریان دارد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪ 7 1396‬جمادی الثانی ‪ 24 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 337‬پیاپی ‪2310‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید صادرات محور‪ ،‬راهکاری‬ ‫برای جذب شرکای خارجی‬ ‫خبر‬ ‫اکسنت با پیش پرداخت‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫هیوندای اکسنت که از نخس��تین خودروهای پسابرجامی‬ ‫ایران به شمار می رود از سوی کرمان موتور به خریداران عرضه‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در طرح اعالم شده‬ ‫از س��وی کرمان موتور که ویژه خودرو اکسنت در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬پیش پرداخت ‪ ۵۰‬میلیون تومانی به خریداران پیشنهاد‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬اکس��نت در این طرح ف��روش با مدل ‪ ۹۷‬به‬ ‫خریداران تحویل داده می ش��ود‪ .‬برای مشارکت کنندگان در‬ ‫این طرح سود مشارکت ‪ ۱۸‬درصدی‪ ،‬انصراف ‪ ۱۵‬درصدی و‬ ‫تاخیر در تحویل ‪ ۲/۵‬درصدی در نظر گرفته ش��ده و تحویل‬ ‫خ��ودرو نیز تی��ر ‪ ۹۷‬خواهد ب��ود‪ .‬مابقی مبلغ خ��ودرو نیز‬ ‫همزمان با صدور دعوتنامه از خریداران دریافت می شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای تولید ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫خودرو در تبریز‬ ‫ن از برنامه ریزی‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعت خودرو اذربایج��ا ‬ ‫برای تولید ‪ ۱۰‬هزار خودرو در سال اینده خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ناصر نقدی اظهار کرد‪ :‬گروه صنعت خودرو اذربایجان ‬ ‫با گروه خودروس��ازی چینی قرارداد س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫منعق��د ک��رده و اکنون به مرحله تولید خودرو که نخس��تین‬ ‫محصول ان خودرو ام جی ‪ ۳۶۰‬بوده‪ ،‬رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس قرارداد منعقد شده‪ ،‬مقرر است در‬ ‫سال نخست اغاز خط تولید ‪ ۱۰‬هزار خودرو تولید شود؛ از این‬ ‫تعداد تاکنون ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۶۸‬دستگاه ثبت سفارش شده و سال‬ ‫اینده س��ایر محصوالت نیز به س��بد تولید این خودرو اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به لزوم حمایت دولت از قطعه سازان‬ ‫و خودروسازان گفت‪ :‬به تازگی شیوه نامه ای در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مطرح ش��ده که هر نشان خارجی می تواند با‬ ‫یک ش��رکت داخلی همکاری کند و سایر استان ها درخواست‬ ‫کردن��د خ��ط تولید این خودرو نیز در س��ایر اس��تان ها فعال‬ ‫ش��ود اما از انجا که ای��ن برند به اذربایج��ان اختصاص دارد‬ ‫باید حمایت های الزم از س��وی مس��ئوالن انجام ش��ود تا این‬ ‫برن��د در اس��تان ماندگار باش��د‪ .‬مجید خدابخش‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫ن ش��رقی نیز گفت‪ :‬تبریز زمینه و س��ابقه خوبی در‬ ‫اذربایجا ‬ ‫صنع��ت قطع ه دارد از این رو ب��ه دنبال تبدیل تبریز به قطب‬ ‫س��وم خودروسازی کشور هستیم‪ .‬وی در بازدید از واحد های‬ ‫قطعه س��ازی در استان اظهار کرد‪ :‬قطعه ساز و خودروساز های‬ ‫ن ش��رقی وجود دارن��د و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫موفق��ی در اذربایجا ‬ ‫معدن و تجارت نیز با تشکیل انجمن کنسرسیوم خودروسازی‬ ‫در اس��تان موافقت کرده که در صورت تحقق این امر ش��اهد‬ ‫اش��تغال بس��یاری از جوان��ان خواهیم بود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر‬ ‫لزوم توس��عه حمل ونقل اس��تان ادامه داد‪ :‬حمل ونقل یکی از‬ ‫محور های توسعه و زیربنای استان است از این رو باید نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫در جری��ان توافق ه��ای‬ ‫ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی‬ ‫خودروس��از که پس از برجام‬ ‫وارد ف��از تازه ای ش��د به طور‬ ‫قط��ع ش��رکت هایی ک��ه ب��ه‬ ‫دنب��ال تولی��د صادرات محور‬ ‫باشند می توانند خودروسازان‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫خارجی را با اش��تیاق بیشتری‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫وارد فاز همکاری با شرکت های‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫داخلی کنند‪ .‬امروز بخش��ی از‬ ‫اسالمی‬ ‫همکاری ه��ای بین الملل��ی در‬ ‫اختیار شرکت های خودروساز‬ ‫و بخش��ی نیز از حیطه اختیارات ش��رکت ها خارج اس��ت اما‬ ‫بررسی این روندها نش��ان می دهد در حوزه ای که در اختیار‬ ‫ش��رکت های خودروس��از ب��وده تالش های خوبی از س��وی‬ ‫ق و تفاهم های‬ ‫ایران خودرو ش��ده که در نهایت منجر به تواف ‬ ‫خوبی در حوزه تولید و طراحی پلتفرم های جدید شده است‪.‬‬ ‫فعالیت س��ال های اخیر در ایران خ��ودرو حکایت از تالش ‬ ‫بی وقف��ه این ش��رکت برای توس��عه و ارتقای تولی��د در این‬ ‫مجموع��ه ب��زرگ صنعت��ی دارد و این روند نش��ان می دهد‬ ‫که این گروه خودروس��ازی ب��ه روزهای اوج بازگش��ته و در‬ ‫حال نزدیک ش��دن به س��طوح بین المللی در عرصه صنعت‬ ‫خودروس��ازی اس��ت و انتظار می رود در اینده نزدیک شاهد‬ ‫ورود فناوری ه��ای جدید به صنعت خودرو کش��ور باش��یم‪.‬‬ ‫هرچند در این مسیر بخشی از همکاری های بین المللی خارج‬ ‫از تعهدات ش��رکت های خودروساز اس��ت و تنها به پایبندی‬ ‫کشورها به موضوع برجام و توافق های انجام شده بازمی گردد‬ ‫ام��ا در عین حال باید توجه کرد ک��ه امروز بازار خوبی پیش‬ ‫روی خودروسازان داخلی است و شرکت ها از ظرفیت فروش‬ ‫فراوان��ی برخوردار هس��تند و در صورتی ک��ه این ظرفیت با‬ ‫دانش و فناوری روز جهانی همراه ش��ود به طور قطع صنعت‬ ‫خودرو ایران سهم مهمی در بازارهای جهانی به دست خواهد‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری اس��ت که هرچند در این سال ها‬ ‫تنوع خوبی در تولیدات شرکت ایران خودرو به وجود امده اما‬ ‫الزم اس��ت به این موضوع توجه ش��ود ه��ر تنوعی که ایجاد‬ ‫می شود باید همراه با فناوری روز و عرضه محصوالت باکیفیت‬ ‫و اپشن های متفاوت باشد تا برای مشتریان جاذبه ایجاد کند‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫با پیش بینی اقدامات جدید و توسعه و ارتقای محصوالت با هدف افزایش صادرات‬ ‫ایران خودرو به ‪ ۵‬قاره جهان خودرو صادر می کند‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫توسعه صادرات و کسب سهم باالتر از بازار جهانی‬ ‫ازجمل��ه اه��داف و رویکردهای اصل��ی ایران خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬این گروه صنعتی در تالش اس��ت با توسعه و‬ ‫تنوع بخش��ی به محصوالت و ارتق��ای کیفیت بتواند‬ ‫س��هم مناس��بی از بازارهای جهانی را کسب کند‪ .‬در‬ ‫راستای این رویکرد در سال ‪ ۹۶‬تعدادی از محصوالت‬ ‫ایران خودرو به بازار کردس��تان عراق معرفی ش��د به‬ ‫ط��وری که ص��ادرات ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬خ��ودرو برای‬ ‫ص��ادرات در فاز نخس��ت به این کش��ور برنامه ریزی‬ ‫ش��د‪ .‬افزودن سمند به س��بد تولیدات در اسکندریه‬ ‫نیز از دیگر اقدامات ایران خ��ودرو در بخش صادرات‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس تولید و صادرات ‪ ۲۵۰۰‬سمند‬ ‫در این خط تولید و ارس��ال ان به بازار عراق از دیگر‬ ‫برنامه های صادراتی این غول خودروس��ازی در سال‬ ‫‪ ۹۶‬بوده اس��ت‪ .‬یکی دیگر از اقدامات ایران خودرو در‬ ‫عرصه مش��ارکت های بین المللی در سال جاری عقد‬ ‫ق��رارداد همکاری با مرس��دس بنز در قالب ش��رکت‬ ‫مشترک بود‪.‬‬ ‫قرارداد ایجاد ش��رکت مش��ترک در حوزه فروش و‬ ‫خدمات پس از ف��روش خودروهای تجاری میان این‬ ‫دو شرکت به امضا رسید که براساس ان‪ ،‬خودروهای‬ ‫تجاری به امضا رس��یده شامل ایجاد شرکت مشترک‬ ‫در ح��وزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای‬ ‫تجاری خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران خ�ودرو ‪ ۱۰‬ه�زار خ�ودرو ص�ادر‬ ‫می کند‬ ‫این اقدامات تنها نمونه ای از موارد انجام ش��ده در‬ ‫توسعه صادرات گروه صنعتی ایران خودرو امسال بوده‬ ‫و در نظر دارد سال اینده نیز روند توسعه ای صادرات‬ ‫خ��ود را ادام��ه دهد به طوری که مع��اون صادرات و‬ ‫امور بین المل��ل گروه صنعتی ایران خودرو از صادرات‬ ‫‪ ۱۰‬هزار خودرو در س��ال ‪ ۹۷‬خبر داده و گفته است‪:‬‬ ‫‪۷۵‬درصد از این تعداد به کشورهای منطقه خاورمیانه‬ ‫ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت پس از برجام صنعت‬ ‫و افریقا و ‪ ۲۵‬درصد نیز به کشورهای ‪ ،CIS‬اسیایی‪،‬‬ ‫خ��ودرو ای��ران گام های موثری را در مس��یر توس��عه‬ ‫امریکای التین و اروپا صادر خواهد شد‪ .‬‬ ‫همکاری های بین المللی و س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مجید کاویانی از توس��عه و‬ ‫با خارجی ها برداش��ته؛ چنانچه در این مدت ش��رکت‬ ‫ارتقای محص��والت برای افزایش ص��ادرات خبر داد‬ ‫ایران خودرو در راستای حفظ جریان تولید و گسترش‬ ‫و گفت‪ :‬ب��ا اعمال اس��تانداردهای جدید محصوالت‪،‬‬ ‫همکاری ه��ای بین الملل��ی اقدامات خ��وب و مثمری‬ ‫صادرات به بس��یاری از کشورها به راحتی امکان پذیر‬ ‫داش��ته است‪ .‬محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خودرو اظهار کرد‪ :‬با گش��ایش فضای سیاسی و روابط‬ ‫مع��اون ص��ادرات ایران خودرو تاکید کرد‪ :‬س��هم‬ ‫بین المللی‪ ،‬ایران خودرو موفق شد از فرصت پیش امده‬ ‫کیفی��ت در افزایش ص��ادرات خودرو فق��ط یکی از‬ ‫استفاده کرده و فعالیت ها و اقدامات مطلوبی در فضای‬ ‫عوامل است و مس��ائل خارج از کنترل خودروسازان‬ ‫پسابرجام انجام دهد‪.‬‬ ‫نقش اصلی در صادرات خودرو دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بی تردید گش��ایش های انجام شده‬ ‫وی بهره گیری از مناس��بات سیاس��ی برای ارتقای‬ ‫در فض��ای همکاری ها تاثیر مناس��بی بر جریان تولید‬ ‫روابط تجاری را عاملی برای افزایش صادرات محصول‬ ‫خودروسازان داشته است؛ چنانچه در دو سال گذشته‬ ‫دانست و خاطر نش��ان کرد‪ :‬حضور در نمایشگاه های‬ ‫بهبود جریان تامین قطعات مانع توقف تولید برخی از‬ ‫خارجی و معرفی محصوالت‪ ،‬اعطای تسهیالت حمل‬ ‫خودروها در کشور شد‪.‬‬ ‫به حمل کنندگان‪ ،‬اختصاص بودجه پژوهش��ی برای‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هرچن��د برجام مدینه فاضل��ه نبوده اما‬ ‫توس��عه محصوالت‪ ،‬عودت ع��وارض گمرکی‪ ،‬ایجاد‬ ‫در صورت��ی که مورد پذیرش ق��رار نمی گرفت به طور‬ ‫روابط بانکی مناسب و همچنین حضور در پیمان های‬ ‫قطع هزینه های بیش��تری را به شرکت های خودروساز‬ ‫مختلف اقتصادی منطقه و بین المللی برای بهره مندی‬ ‫تحمیل و جریان نقدینگی در این بخش از صنعت را با‬ ‫از برخ��ی معافیت های صادراتی ازجمله حمایت هایی‬ ‫مشکالت بیشتری همراه می کرد‪.‬‬ ‫است که ازس��وی دولت می تواند انجام‬ ‫ب��ه گفته منصوری‪ ،‬با اغاز دور جدید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی ش��اهد تحول‬ ‫مع��اون ص��ادرات و ام��ور بین الملل‬ ‫و انعق��اد قراردادهای خوبی در ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو تاکی��د ک��رد‪ :‬اعط��ای‬ ‫ایران خ��ودرو بوده ای��م که ب��ه طور قطع‬ ‫تس��هیالت ب��ه خری��داران در ب��ازار‬ ‫در توس��عه فعالیت این مجموعه صنعتی‬ ‫بین المللی باعث رقابت با خودروس��ازان‬ ‫نقش موثری خواهد داش��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫جهانی خواهد ش��د‪ .‬کاویانی افزود‪ :‬در‬ ‫البته مس��ئله مهمی ک��ه در این جریان‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی خودروهای کامل‬ ‫مجید کاویانی‬ ‫همچن��ان مغف��ول مانده خ��روج دولت‬ ‫بدون سود و با تسهیالت بسیار مناسب‬ ‫سال اینده‬ ‫صادر می ش��وند که ای��ن امکان برای ما ایران خودرو ‪ ۱۰‬هزار از صنع��ت خ��ودرو و واگ��ذاری س��هام‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اعطای اعتبار و حمایت های خودرو صادر می کند که خودروس��ازان به بخش خصوصی واقعی‬ ‫دولت عامل موفقیت ما در کش��ورهای ‪۷۵‬درصد از این تعداد است‪ .‬بی تردید حضور مدیران غیردولتی‬ ‫به کشورهای منطقه و همچنی��ن اس��تفاده از ت��وان و تجربه‬ ‫هدف خواهد بود‪.‬‬ ‫خاورمیانه و افریقا‬ ‫‹ ‹قابلی�ت ایران خ�ودرو ب�رای‬ ‫مدی��ران ش��رکت های معتب��ر خارجی‬ ‫صادر خواهد‬ ‫حضور در بازارهای جهانی‬ ‫می تواند مسیر توسعه خودروسازی ایران‬ ‫شد‬ ‫ای��ن اقدامات در حالی اس��ت که یک‬ ‫را هموارتر کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬باید تفکر کنونی در صنعت‬ ‫خودرو تغییر کند‪ .‬تا زمانی که سیس��تم دولتی است و‬ ‫مردم حق انتخاب کمتری دارند‪ ،‬نمی توان به ش��رایط‬ ‫مطلوب مورد انتظار در صنعت خودرو دست یافت‪.‬‬ ‫منصوری در ادامه به ظرفیت خوب ایران خودرو برای‬ ‫تولید و عرضه محصوالت صادراتی اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫بی شک توجه به بازارهای صادراتی تنها مسیر دستیابی‬ ‫به توس��عه و رشد کمی و کیفی خودروسازان است و با‬ ‫اهتمام بیش��تر ش��رکت ها بازار هدف خوبی پیش روی‬ ‫خودروسازان داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫منص��وری تاکیدکرد‪ :‬البته کم توجه��ی به تولیدات‬ ‫صادرات محور باعث شده در این سال ها صنعت خودرو‬ ‫ایران مس��یر اش��تباهی را برود و به طور قطع ادامه این‬ ‫ی خود دور‬ ‫مس��یر اش��تباه این صنعت را از مس��یر اصل ‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به تنوع تولید و افزایش قابل توجهی‬ ‫از محصوالت جدید به س��بد محص��والت ایران خودرو‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تنوع حق مش��تری اس��ت و تنوع‬ ‫تولیدی که ام��روز در محصوالت ایران خودرو به وجود‬ ‫امده‪ ،‬فرصت بیشتری را برای مصرف کنندگان داخلی‬ ‫فراه��م می کند؛ هرچند انتظار می رود هر روز ش��اهد‬ ‫تنوع بیشتر خودروهای داخلی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬بی تردید با توسعه و تنوع محصول ضمن‬ ‫اینکه توجه بیشتری به سلیقه مشتریان داخلی می شود‬ ‫شرکت های خودروساز نیز بازارهای جدیدی را در دنیا‬ ‫پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه روند حمای��ت مجلس از صنعت‬ ‫خ��ودرو اش��اره و تصریح کرد‪ :‬بای��د حمایت از صنعت‬ ‫خ��ودرو هدفمن��د باش��د در حالی که در این س��ال ها‬ ‫حمایت بیش از حد از خودروس��ازان منجر به ش��رایط‬ ‫کنونی در صنعت خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکیدکرد‪:‬‬ ‫البت��ه دی��دگاه مجلس و اعضای کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی نیز بر این اس��ت که‬ ‫امروز ش��رکت های خودروس��از باید با تالش و توسعه‬ ‫تنوع محصول‪ ،‬خودروهای باکیفیت و نرخ مناسب تر را‬ ‫با هدف جلب نظر مشتریان داخلی به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫واردات خودرو روان تر می شود‬ ‫دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت‪ :‬پیش بینی می شود در روز های‬ ‫پایانی سال این امکان فراهم شود که عرضه کنندگان خودرو های خارجی‬ ‫چه از سوی نمایندگی ها و چه از سوی شرکت های غیر نمایندگی بتوانند‬ ‫خودرو های باالی ‪ ۴۰‬هزار دالر خود را از گمرکات ترخیص کنند‬ ‫به گ��زارش میزان‪ ،‬مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن وارد کنندگان خودرو‬ ‫درب��اره اخرین وضعی��ت واردات خودرو اظهار کرد‪ :‬دول��ت درباره اینکه‬ ‫تمام ثبت س��فارش های مربوط به سال ‪ ۹۵‬امکان تمدید خواهند داشت‬ ‫مصوبه ای را صادر کرد که هنوز ابالغ نش��ده به طوری که براساس ان اگر‬ ‫ارزش خودرو های��ی که در محوطه گمرکی قرار دارد باالی ‪ ۴۰‬هزار دالر‬ ‫باشد امکان ترخیص انها با توجه به این مصوبه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی می شود در روز های پایانی سال این امکان فراهم‬ ‫ش��ود که عرضه کنندگان خودرو های خارجی چه از سوی نمایندگی ها و‬ ‫چه از س��وی ش��رکت های غیر نمایندگی بتوانن��د خودرو های باالی ‪۴۰‬‬ ‫ه��زار دالر خود را از گمرکات ترخیص کنند‪ .‬دبیر انجمن وارد کنندگان‬ ‫خودرو با بیان اینکه اقدامات انجام ش��ده تاثیری بر نرخ خودرو ها نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تمام فعل و انفعاالت براساس مصوبه اخر هیات‬ ‫دول��ت مبنی ب��ر افزایش تعرفه گمرکی انجام می ش��ود ک��ه به احتمال‬ ‫زی��اد تاثیری بر بازارخ��ودرو به غیر از خودرو ه��ای هیبریدی و پالگین‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از کلی تالش تف��اوت بین خودرو های‬ ‫هیبری��د‪ ،‬خودرو های پالگین و خودرو های برقی روش��ن ش��د که براین‬ ‫اس��اس خودرو های هیبرید کاهش ‪ ۳۰‬درصدی در تعرفه واردات خواهد‬ ‫داش��ت و تعرفه واردات خودرو های پالگین به زمان قبل از مصوبه هیات‬ ‫دولت بازمی گردد‪ .‬دادفر به موضوع چگونگی انعقاد قرارداد بین شرکت ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬نحوه انعق��اد قرارداد بین ش��رکت های نمایندگی و‬ ‫غیرنمایندگی ابالغ ش��ده و براس��اس مقررات ابالغی جدید شرکت های‬ ‫نمایندگی حداکثر ‪ ۵‬روز زمان برای بستن قرارداد یا تعیین اصالت خودرو‬ ‫با شرکت های غیرنمایندگی دارند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد‪ :‬در هفته جدید‬ ‫این ابالغیه صادر خواهد ش��د که پیش بینی می شود از این پس واردات‬ ‫خ��ودرو وضعی��ت روان تری پی��دا کند‪ .‬این در حالی اس��ت که در ‪ ۶‬ماه‬ ‫گذش��ته در موضوع واردات خودرو ایس��ت کامل داشتیم که این مسئله‬ ‫هزینه باالیی را به دوش مصرف کننده تحمیل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل گری مارکت ها رفع می شود‬ ‫دادف��ر درب��اره اخرین وضعیت گری مارکت ها عنوان ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫ابالغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مصرف کننده‬ ‫شرکت های نمایندگی موظف هستند با تمام شرکت های غیر نماینده ای‬ ‫که تقاضای ورود خودرو به کشور را دارند قرارداد تنظیم کنند و ‪ ۳‬درصد‬ ‫از «س��یف» خودرو با هدف ارائه خدمات گارانتی از س��وی نمایندگی ها‬ ‫دریافت شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این مصوبه به دست تمام شرکت های نمایندگی‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬در این میان برخی ش��رکت ها به طور مناس��ب در حال‬ ‫همکاری هس��تند اما برخی از شرکت های نمایندگی همکاری نمی کنند‬ ‫که مشکالتی را برای گری مارکت ها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو درباره رفع مش��کالت گری مارکت ها‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در همین زمینه جلس��ه ای ب��ا مدی��ران عامل تمام‬ ‫نمایندگی ه��ا تش��کیل و براس��اس مذاکرات انجام ش��ده از روز ش��نبه‬ ‫عملیاتی از س��ر گرفته می شود که براساس ان مشکل تمام شرکت های‬ ‫غیرنمایندگی رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اخرین وضعی��ت رای دیوان عدال��ت اداری در زمینه لغو‬ ‫افزایش تعرفه واردات خودرو گفت‪ :‬دیوان عدالت اداری دستور موقتی که‬ ‫صادر کرد دستور قضایی است و رعایت نکردن ان مجازات دارد بنابراین‬ ‫از بدو ابالغ دس��تور باید اجرایی می شد البته در خود متن قانون مواردی‬ ‫در جهت اس��تنکاف بیان شده که شاید هیات دولت براساس ان پاسخی‬ ‫را ب��ه دیوان عدالت اداری ارس��ال کرده باش��د‪ .‬دادفر گفت‪ :‬نکته اصلی‬ ‫اینجاس��ت که به عنوان خواهان از دیوان عدالت درخواس��ت اجرای رای‬ ‫را داریم و معتقدیم رای درس��تی است زیرا افزایش تعرفه واردات خودرو‬ ‫ش��اید برای دولت جنبه افزایش درامد داش��ته باشد اما کمکی به تولید‬ ‫داخل نخواه��د کرد و حاصل ان افزایش هزین��ه بر دوش مصرف کننده‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما در‬ ‫این زمینه ورود ثالث خواهیم کرد و پیگیر هس��تیم تا ارزش گذاری نرخ‬ ‫خودرو های وارداتی به روال قبل بازگردد و از حالت فعلی خارج شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪ 7 1396‬جمادی الثانی ‪ 24 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 337‬پیاپی ‪2310‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حکایت درست کردن‬ ‫ابرو و کوری چشم تولید‬ ‫محمد شهپری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امروز بزرگترین چالشی‬ ‫که قطعه سازان با ان‬ ‫روبه رو هستند افزایش‬ ‫نرخ ارز بوده که رابطه‬ ‫مستقیم با باال رفتن نرخ‬ ‫مواد اولیه دارد؛ شرایطی‬ ‫که منجر به گران شدن‬ ‫تولید شده است‬ ‫«گسترش صنعت» تاثیر الزام قطعه سازان به اسقاط در ازای واردات قطعات را بررسی کرد‬ ‫سهم ‪100‬هزار تومانی اسقاط در هزینه تولید!‬ ‫این اس��ت که برای اس��قاط خودروهای فرسوده از‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫صنعت قطعه بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با تصویب بند الحاقی ‪ ۴‬به تبصره ‪ ۷‬الیحه بودجه ‪ ۹۷‬از سوی نمایندگان مجلس شورای‬ ‫رضیان در پاس��خ به این پرسش که چرا این طرح‬ ‫اسلامی واردکنندگان قطعات خودرو ملزم ش�دند به ازای هر ‪۲۰‬هزار دالر ارزش واردات قطعه‬ ‫ب��رای صنعت قطعه مصوب ش��د درحالی که چنین‬ ‫هزینه ای را برای اسقاط خودروهای فرسوده بپردازند‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه نماین��دگان کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫امری برای صنعت خ��ودرو نیز پیش تر مطرح بوده‪،‬‬ ‫با وجود مش�کالت اقتصادی در ش�کل کالن در صنایع کشور‪ ،‬صنعت قطعه نیز مستثنا از این‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی این درصد را ناچیز‬ ‫گفت‪ :‬وضعی��ت صنعت قطعه به گونه ای اس��ت که‬ ‫ت واحد های‬ ‫امر نبوده و کمبود نقدینگی می رود که با کاهش حجم تولیدات و تعدیل نیرو فعالی ‬ ‫دانس��ته اند قرار گرفتن این عدد در کنار گرانی مواد‬ ‫محصوالت شان به شکل تضمینی فروخته می شود و‬ ‫صنعتی را متوقف و حتی تعطیل کند‪ .‬در این بس�تر‪ ،‬تصویب چنین ش�یوه نامه هایی فشار مالی‬ ‫اولیه روزهای اخیر و افزایش نرخ ارز نیاز به تحلیل‬ ‫نیاز به بازاریابی ندارد درحالی که یکی از مش��کالت‬ ‫را برای واحدهای تولیدی بیشتر کرده و باید دید عاقبت حمایت از تولید ملی به کجا می رسد‪.‬‬ ‫بیشتر دارد‪ .‬همچنین اگر این چالش ها را به زنجیره‬ ‫بسیاری از واحدهای تولیدی بازاریابی و رقابت پذیر‬ ‫بهره ه��ای بانکی‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬مالی��ات و‪ ...‬اضافه کنیم‪،‬‬ ‫بودن کاالهای ش��ان اس��ت‪ .‬چنین وضعیتی باوجود‬ ‫می توان حجمی از معضالت را برای صنعت کش��ور‬ ‫خودروسازان داخلی برای صنعت قطعه مطرح نیست‬ ‫دس��ت خودروس��از را برای افزایش قیمت ها بسته‬ ‫رقمی باال نبوده که فش��ار زی��ادی به واحد صنعتی‬ ‫متصور شد‪.‬‬ ‫و براس��اس نیاز ای��ن بخش تولید ادام��ه دارد‪ .‬تنها‬ ‫و انه��ا اج��ازه افزایش قیمت ندارن��د و این حرکت‬ ‫وارد کند‪ .‬کمیسیون در جریان قیمت ها قرار دارد و‬ ‫‹ ‹مصوبه جدید‪ ،‬تقویت تولید یا افت ان‬ ‫مش��کل انها دیرکرد مطالبات اس��ت که مجلس در‬ ‫ش��رکت های دولتی نیز باعث دامن زدن به مسائل‬ ‫ع��ددی را تعیین می کند که با وجود تمام چالش ها‬ ‫اجرایی ش��دن طرح اس��قاط خودروهای فرسوده‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫پیشین شده است‪.‬‬ ‫قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫از س��وی قطعه س��ازان منجر به افزایش نرخ نهایی‬ ‫وی برای رفع این معضل به تش��کیل کارگروهی‬ ‫ش��هپری تاکیدکرد‪ :‬باید برنامه ها به گونه ای باشد‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تولیدکننده ای تمام قطعات را وارد‬ ‫خودروها ش��ده درحالی که سیاس��ت شورای رقابت‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اش��اره کرد‬ ‫ک��ه حمایت از محص��والت در عمل وجود داش��ته‬ ‫کند این رقم ‪۳‬میلیون تومان می ش��ود پس چنین‬ ‫ثابت نگه داش��تن قیمت هاس��ت‪ .‬پی��ش از تصویب‬ ‫و گف��ت‪ :‬این مس��ئله به مدیریت نی��ازدارد ازاین رو‬ ‫باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که خودرو تنها صنعتی‬ ‫مصوبه ای موجب تقویت قطعه س��ازی کشور و رشد‬ ‫این طرح «گس��ترش صنعت» گزارشی درباره طرح‬ ‫کارگروه��ی در کمیس��یون تش��کیل ش��ده ت��ا با‬ ‫اس��ت که هم اکنون فعالیت مناسب دارد اما شرایط‬ ‫اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫مورد نظر داشت که قطعه سازان به بیان دیدگاه های‬ ‫قطعه سازان و خودروس��ازان جلساتی برگزار شود و‬ ‫بس��یار بغرنجی برای ان در حال رقم خوردن است‪.‬‬ ‫گرماب��ی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا برای‬ ‫خ��ود در ای��ن زمینه پرداختند ام��ا در این گزارش‬ ‫زمان دریافت ها را کوتاه تر کنیم تا به این ترتیب این‬ ‫اگ��ر مدیران باالدس��تی به داد این صنعت نرس��ند‬ ‫تصوی��ب طرح با قطعه س��ازان نیز مش��ورت ش��ده‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مصوبه اسیبی به قطعه سازان وارد نکند‪.‬‬ ‫مشخص نیست چه بالیی سر ان خواهد امد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬فرصت کوتاه بود درحالی که برای مش��اوره و‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در این باره به «گسترش‬ ‫‹ ‹ط�رح از وزارتخان�ه و تصوی�ب در‬ ‫رضیان نیز معتقد اس��ت؛ پرداخت ‪ ۲‬تا ‪۳‬میلیون‬ ‫نظرخواهی از صنعتگران زمان زیادی الزم اس��ت تا‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬باید نخست مشخص کرد که تعریف‬ ‫مجلس‬ ‫تومان برای هر خودرو فرسود ه سنگین نیست‪.‬‬ ‫جلسه های متعدد برگزار و دیدگاه ها گرفته شود‪.‬‬ ‫از قطعه س��از شامل چه کس��انی است‪ .‬اگر صنعتگر‬ ‫سعید باس��تانی‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون صنایع و‬ ‫‹ ‹مدیران به داد تولید برسند‬ ‫اما اگر این رقم در کنار سایر ارقام مانند بهره های‬ ‫محصول خود را در داخل بسازد این مصوبه مشکلی‬ ‫در ادامه «گس��ترش صنعت» موضوع را ازس��وی‬ ‫مع��ادن نیز درباره تصویب این طرح به «گس��ترش‬ ‫بانکی‪ ،‬افزایش نرخ ارز و گرانی مواد اولیه قرار گیرد‬ ‫ب��رای روند تولی��د او به وجود نخواه��د اورد اما اگر‬ ‫یکی از اعضای انجمن قطعه س��ازان کشور پیگیری‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬این گونه نیس��ت وقت��ی طرحی‬ ‫تبدی��ل به معضل ج��دی در بحث س��رمایه گذاری‬ ‫قطعه س��از کاالی خود را به نام س��اخت داخل وارد‬ ‫کرد‪ .‬محم��د ش��هپری‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تصویب می شود تمام نمایندگان با ان موافق یا با رد‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬رضیان در این ب��اره نیز اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫می کن��د (که این روزها مرس��وم ش��ده و قطعه در‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی درباره‬ ‫مصوبه ای همه با ان مخالف باش��ند‪ .‬به هرحال طرح‬ ‫افزایش نرخ دالر که منج��ر به گرانی مواد اولیه در‬ ‫چین ساخته شده و مارک داخل می خورد) باید در‬ ‫درصد پایین این مصوبه برای تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در مجلس اعالم و با تعداد ارا تایید یا رد می شود‪.‬‬ ‫بخش پتروشیمی و فوالد شده برای تحلیل به زمان‬ ‫کاهش الودگی محیط زیس��ت نیز مشارکت داشته‬ ‫گفت‪ :‬امروز بزرگترین چالش��ی که قطعه س��ازان با‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬از دیگر اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫بیش��تری نی��ازدارد و باید پذیرفت ب��ا افزایش نرخ‬ ‫باش��د زیرا هر قطعه ای که در خارج ساخته می شود‬ ‫ان روبه رو هس��تند افزایش ن��رخ ارز بوده که رابطه‬ ‫و معادن مجلس نیز در پاسخ به این پرسش که این‬ ‫ارز‪ ،‬خودرو نیز متاثر از ان‪ ،‬نرخ تمام ش��ده بیشتری‬ ‫ش��غلی در کشور از دست می رود بنابراین اگر با این‬ ‫مس��تقیم با باال رفتن نرخ مواد اولیه دارد؛ شرایطی‬ ‫ط��رح و مصوبه جدید از کجا نش��ات گرفته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫شرایط تولیدکننده ای ترجیح می دهد محصول خود‬ ‫که منجر به گران شدن تولید شده است‪.‬‬ ‫مصوبه برای مجلس ش��ورای اسالمی نبود؛ طرحی‬ ‫او گف��ت‪ :‬چنین مس��ئله ای اجتناب ناپذیر اس��ت‬ ‫را در کشوری دیگر ساخته و به نام تولید داخل وارد‬ ‫او اف��زود‪ :‬چالش های این مس��ئله و مش��کلی که‬ ‫است که مقررات ان ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ازاین رو باید مدیریت شود که نرخ دالر کاهش پیدا‬ ‫کند باید در کاهش الودگی محیط زیست مشارکت‬ ‫ازسوی ش��رکت های دولتی به وجود امده است در‬ ‫تجارت وضع شده است‪.‬‬ ‫کند‪ .‬در این بستر فشار برای کاهش نرخ ارز از سوی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫جلس��ه حضوری به وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬اینکه چرا هر قطعه س��از به ازای‬ ‫مجل��س اعم��ال و با امضای بی��ش از ‪ ۱۵۰‬نماینده‬ ‫قطعه س��ازنماها شامل بخش��ی از تولیدکنندگان‬ ‫منتقل ش��د به ط��ور نمونه از ابتدای س��ال تا امروز‬ ‫‪۲۰‬ه��زار دالر واردات باید یک خودرو فرس��وده را‬ ‫خواس��ته ش��ده تا خود رییس جمهوری پاسخگوی‬ ‫می ش��وند درحالی ک��ه بخش زی��ادی از صنعتگران‬ ‫نرخ فوالد مبارکه بیش از ‪۳۰‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫مس��تهلک کند درجه��ت بهینه س��ازی خودروها و‬ ‫این موضوع باش��د‪ .‬افزایش نرخ دالر با این س��رعت‬ ‫ب��رای تکمیل محصوالت خ��ود ناگزیر ب��ه واردات‬ ‫یا مس بابونک که ابتدای س��ال ب��ا ‪۱۷‬هزار تومان‬ ‫کاهش الودگی محیط زیس��ت ب��وده که به تصویب‬ ‫تاثیر مس��تقیم بر تورم و نرخ تمام شده تولید دارد و‬ ‫برخی قطعات هستند‪.‬‬ ‫در ب��ورس عرضه می ش��د امروز حدود‬ ‫مجلس نیز رس��ید‪ .‬پارامترهای زیادی‬ ‫مشکالت زنجیره ای به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬اگ��ر ای��ن ام��ار‬ ‫‪۳۵‬ه��زار توم��ان معامله می ش��ود که‬ ‫مط��رح بود ک��ه وزارتخانه با مش��ورت‬ ‫رضی��ان اف��زود‪ :‬اگ��ر در مجلس از‬ ‫پایین باش��د و به قولی ش��امل برخی‬ ‫این مس��ئله برای س��ایر فل��زات مانند‬ ‫مجل��س ب��ه ای��ن نتیجه رس��ید برای‬ ‫برنامه قان��ون و بودجه گذر کنیم وارد‬ ‫قطعه س��ازان ش��ود فش��ار زی��ادی به‬ ‫الومینیوم و‪ ...‬نیز مطرح است‪.‬‬ ‫برط��رف ک��ردن برخ��ی مش��کالت‬ ‫این مق��والت نیز خواهیم ش��د ضمن‬ ‫واحدهای صنعتی وارد نمی ش��ود زیرا‬ ‫او افزود‪ :‬از س��وی دیگر مواد اولیه ای‬ ‫زیست محیطی طرح به تصویب برسد‪.‬‬ ‫انکه قرار است کمیسیون بازدیدهایی‬ ‫اس��قاط هر خودرو بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬میلیون‬ ‫که به وسیله پتروشیمی تامین می شود‬ ‫او یاداورش��د‪ :‬البت��ه دول��ت نی��ز‬ ‫از گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو و گروه‬ ‫تومان اس��ت و به ازای هر ‪۲۰‬هزار دالر‬ ‫ج��زو ای��ن چالش ها بوده و مش��کالت‬ ‫می توانس��ت از طری��ق نظ��ام بانک��ی‬ ‫س��ایپا داش��ته باش��د تا فعالیت های‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫که حدود ‪۱۰۰‬هزار تومان خواهد بود‪،‬‬ ‫را اف��زون ک��رده اس��ت‪ .‬وضعیت��ی که‬ ‫تس��هیالتی را درنظر بگی��رد و با کمک‬ ‫تولیدی پیگیری و بازرسی شود‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫این هزینه ش��امل ‪۳‬درصد می ش��ود‪ ،‬مبلغ در نظر گرفته شده قطعه س��از ام��روز در ان ق��رار دارد‬ ‫گرفتن از این ابزار خودروهای فرسوده‬ ‫به ازای ‪۲۰‬هزار دالر‬ ‫با محصوالت جدید جایگزین شوند اما واردات باید یک خودرو‬ ‫به قول مع��روف «اندک اندک جمع‬ ‫این در حالی اس��ت که تمام قطعه به برای اسقاط رقمی زیر شرایطی نیس��ت که فشار برای اسقاط‬ ‫ش��رایط اقتصادی به گونه ای اس��ت که فرسوده مستهلک شود گردد وانگهی دریا ش��ود»؛ با وضعیتی‬ ‫صورت کامل وارد ش��ود اما اگر به طور یک درصد است بنابراین خودروهای فرس��وده نی��ز به ان افزوده‬ ‫درجهت بهینه سازی‬ ‫رقمی باال نبوده که فشار‬ ‫ک��ه ام��روز تولی��د داخ��ل دارد ای��ن‬ ‫نمون��ه تولیدکننده تنه��ا ‪۲۰‬درصد از‬ ‫ش��ود‪ .‬امروز با افزایش ن��رخ ارز و نرخ‬ ‫امکان تحقق این راه حل میسر نبود‪.‬‬ ‫خودروها و کاهش‬ ‫زیادی به واحد صنعتی‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن الودگی محیط زیست که دانه های برف ریز و درش��ت است که‬ ‫محص��ول خود را ب��رای تکمیل قطعه‬ ‫مواد اولیه تولیدکننده با چالش بس��یار‬ ‫وارد کند‪ .‬کمیسیون‬ ‫کم کم به گلوله ه��ای کوچک که قابل‬ ‫نهایی وارد کن��د این افزایش نرخ ‪ ۰/۶‬در جریان قیمت ها قرار س��ختی روبه روس��ت ک��ه در کل برای‬ ‫مجل��س ادام��ه داد‪ :‬به هرح��ال دولت‬ ‫به تصویب مجلس نیز‬ ‫ایین نام��ه را تدوی��ن کرده ت��ا به این رسید پارامترهای زیادی مالحظه نیس��ت‪ ،‬تبدیل خواهد شد و‬ ‫درص��د خواه��د بود که کمت��ر از یک دارد و عددی را تعیین اقتصاد کش��ور مشکل س��از خواهد شد‬ ‫ش��کل عمل ش��ود‪ .‬واقعیت این اس��ت مطرح بود که وزارتخانه بهمنی می ش��ود که تولی��د را زیر بار‬ ‫ درصد بوده و رقم قابل قبولی است‪.‬‬ ‫می کند که با وجود تمام زیرا خطر بیکاری باالیی وجود دارد‪.‬‬ ‫با مشورت مجلس به این‬ ‫چالش ها قابل قبول‬ ‫س��نگین خود خم می کن��د و بلکه از‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز قطعه سازان‬ ‫که ظرفیت قطعه سازی داخلی مناسب‬ ‫نتیجه رسید برای برطرف‬ ‫باشد اگر تولیدکننده ای‬ ‫پا درمی اورد‪ .‬با چنین ش��رایطی باید‬ ‫مجلس درباره ثابت نگه داش��تن نرخ تمام قطعات را وارد کند تاحدودی رو به ورشکستگی می روند و‬ ‫بوده و حتی برای صادرات فضای خوبی‬ ‫کردن برخی مشکالت‬ ‫دی��د بازخ��ورد اجرای قانون اس��قاط‬ ‫محص��ول نهای��ی (خ��ودرو) ازس��وی این رقم ‪۳‬میلیون تومان می ت��وان ب��ا قاطعیت گفت با ش��رایط‬ ‫در اختی��ار دارد‪ .‬ب��ا تقویت این صنعت‬ ‫زیست محیطی طرح به‬ ‫تصویب برسد‬ ‫می شود‬ ‫خودروهای فرس��وده ب��ه ازای واردات‬ ‫ش��ورای رقاب��ت نیز گفت‪ :‬س��خن از‬ ‫امروز تمام قطعه س��ازان با ضرر و زیان‬ ‫می توان در این بستر موفق عمل کرد و‬ ‫چیست و ایا موفق خواهد شد؟‬ ‫رقم��ی زیر یک درصد اس��ت بنابراین‬ ‫در حال فعالیت هستند‪ .‬شورای رقابت‬ ‫درامدزایی داشت‪ .‬درحال حاضر تصمیم‬ ‫دوباره صدای پ��ای گرانی‬ ‫می اید‪ .‬روز ب��ه روز ناله های‬ ‫تولی��د بیش��تر می ش��ود؛‬ ‫همچ��ون ب��دن بیم��اری که‬ ‫در ش��رایطی خاص‪ ،‬خود به‬ ‫کمک ویروس ها می رود تا از‬ ‫پا دراید‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫بهره های بانک��ی که وعده‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کم شدن پلکانی ان می رفت‬ ‫ک��ه دل تولی��د را گ��رم کند‬ ‫همچ��ون رویایی دود ش��د و به هوا رف��ت‪ .‬ماموران مالیات‬ ‫وقتی از خواب بیدار می ش��وند به جای مهر با چماق سراغ‬ ‫تولیدکننده می ایند تا حق نطلبیده خود را بستانند‪.‬‬ ‫هن��وز فرصتی برای تازه کردن نفس به دس��ت نیامده که‬ ‫مام��ور بیمه نی��ز از راه می رس��د‪ .‬تعارف نکرده باالنش��ین‬ ‫می شود‪ .‬مگر می توان س��هم بیمه را نداد؟ پیراهن عثمانی‬ ‫می کند که باید عاقلی پیدا شود تا حل و فصلش کند‪.‬‬ ‫گاه��ی ه��م در حمای��ت ن��ام به اس��م تولید می ش��ود‬ ‫و ب��ه کام قاچ��اق م��ی رود‪ ،‬تعج��ب ن��دارد؛ اینج��ا وطن‬ ‫است‪.‬‬ ‫صاحبانش می دانند چه کرده اند‪ ،‬می رود که خاک بپاشد‬ ‫روی اش��تباهات که این خاک نیز می تواند شفابخش باشد‬ ‫و تعرفه ها افزای��ش می یابد اما نمی دانم دوباره این وس��ط‬ ‫چه بر سر خیرخواهی می اید که عده ای از غول های بزرگ‬ ‫تولیدی که شریان محصوالت نهایی را به عهده دارند از نوع‬ ‫پتروس‪ ،‬نه از نوع پتر ِو شیمی و فوالد که حتی از فوالدزره‬ ‫هم ترسناک تر است‪ ،‬همه را پنبه می کند‪.‬‬ ‫خب طبیعی اس��ت انها نیز به دنبال سهم خواهی خود از‬ ‫بازار داخ��ل به اندازه قدرت خرید خارج نش��ین های جهان‬ ‫اولی باشند‪.‬‬ ‫مش��کالت تولیدکننده ای که نحیف اس��ت و با هر بادی‬ ‫همچون ش��اخه ای نازک به این س��و و ان س��و می شود ایا‬ ‫دلی��ل محکمه پس��ندی برای چشم پوش��ی از س��هم خود‬ ‫است؟‬ ‫یادمان نرود اینجا داخله اس��ت و ای��ن تعارف ها را با هم‬ ‫نداریم؛ «حساب حسابه‪ ،‬کاکا برادر»‪.‬‬ ‫خن��ده دار اس��ت این وس��ط بخواه��ی دنب��ال نماینده‬ ‫قانون گذار بگردی و مجری قانون‪ ،‬انگار که بخواهی از خود‬ ‫به خود گالیه کنی‪....‬‬ ‫امیدوارم نش��ود روزی که صدای احتضار تولید ش��نیده‬ ‫ش��ود و درنهایت ناگزیر باش��یم خود زیر تابوتش را گرفته‬ ‫و تا قبرستان وابستگی تشییع اش کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬قطعه ساز ایرانی‬ ‫در بازار جهان‬ ‫خبر‬ ‫با ق��رارداد رنو‪ ،‬تعداد قطعه س��ازان کش��ور در بازارهای‬ ‫جهانی از ‪ ۱۵‬به ‪ ۶۰‬قطعه ساز افزایش می یابد و قطعه سازان‬ ‫داخل��ی با تعداد بیش��تری در زنجیره تامین جهانی حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان این مطلب گفت‪ :‬پس‬ ‫از برجام ‪ ۶‬قرارداد خودرویی منعقد ش��ده اس��ت‪ ،‬قرارداد‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با پژو یکی از انهاست که تاکنون‬ ‫یک هزار و ‪ ۷۰۰‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬در این راستا تولید شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرارداد س��یتروئن با گروه سایپا نیز قرارداد‬ ‫دیگر پس��ابرجامی است که محصول ان در ‪ ۳‬ماه دوم سال‬ ‫اینده وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته رییس هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران‪ ،‬قراردادهای ش��رکت فولکس واگن با ماموت‪،‬‬ ‫هیون��دای با کرمان موت��ور‪ ،‬ایران خ��ودرو با بنز‪ ،‬اس��کانیا‬ ‫ب��ا عقاب افش��ان و قرارداد ش��رکت رن��و با ای��درو از دیگر‬ ‫قراردادهای خودرویی پسابرجامی است‪.‬‬ ‫معظم��ی در گفت وگ��و با پرش��ین خودرو یاداورش��د‪ :‬با‬ ‫قرارداد رنو تعداد قطعه س��ازان کش��ور در بازارهای جهانی‬ ‫از ‪ ۱۵‬به ‪ ۶۰‬قطعه س��از افزایش خواه��د یافت که می توان‬ ‫امیدوار بود قطعه سازان بیشتری در بازارهای جهانی حضور‬ ‫خواهند داشت‪ .‬البته ‪۳۰‬درصد صادرات محصوالت با تعهد‬ ‫شرکت رنو نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین تولید داخلی گیربکس موتور در این‬ ‫قرارداد گنجانده ش��ده اس��ت که به زودی به مرحله اجرا‬ ‫در می اید‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پروژه س��اخت گیربکس اتوماتی��ک خودرو در زمینه‬ ‫قطعه س��ازی (اغاز عملیات اجرایی سال ‪ )۹۶‬و مشارکت با‬ ‫رنو فرانس��ه برای توسعه ظرفیت خودروسازی کشور (اغاز‬ ‫عملیات اجرایی در س��ال ‪ )۹۷‬دو طرح س��رمایه گذاری در‬ ‫دست اجرای ایدرو است‪.‬‬ ‫وی ش��رط بقای قطعه سازی کش��ور را ورود به بازارهای‬ ‫بین المللی و مشارکت با شرکت های خارجی دانست‪.‬‬ ‫معظمی در پایان عنوان کرد‪ ۵۴ :‬پروژه با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۶۶‬هزار میلیارد تومان و اش��تغال بیش از ‪ ۲۹‬هزار نفر در‬ ‫برنامه ‪ ۴‬س��ال اینده سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران دیده شده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪ 7 1396‬جمادی الثانی ‪ 24 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 337‬پیاپی ‪2310‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نظریه اشوب‬ ‫پروفسور کارل ریموند پوپر‬ ‫در اثر بزرگ��ش «حدس ها و‬ ‫ابطال ه��ا» چنی��ن می گوید‪:‬‬ ‫برای پیش بین��ی رویدادهای‬ ‫تاریخ��ی نیاز ب��ه پیش بینی‬ ‫نواوری ه��ای فن��اوری دارید‬ ‫که از اساس پیش بینی ناپذیر‬ ‫حامد هدائی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫نس��یم طالب‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫رفتاری‪ ،‬منظور پوپر را چنین‬ ‫ش��رح می دهد‪ :‬به ای��ن ویژگی علم توجه کنید‪ ،‬اگر ش��ما‬ ‫انتظار دارید فردا به یقین دریابید که نامزدتان پیوس��ته به‬ ‫شما خیانت می کرده‪ ،‬پس همین امروز به یقین می دانید که‬ ‫او به شما خیانت می کند و همین امروز وارد عمل می شوید‪.‬‬ ‫این نکته را می توان به همه شکل های دانش گستراند‪.‬‬ ‫قانون انتظارات مکرر در امار چنین فرض می کند‪ :‬اگر من‬ ‫انتظار چیزی را در فالن تاریخ در اینده داش��ته باشم‪ ،‬انگاه‬ ‫انتظار ان چیز را هم اکنون دارم‪.‬‬ ‫پیش بینی نیاز به دانستن فناوری هایی دارد که در اینده‬ ‫کشف خواهد شد اما صرف دانستن همین مطلب کمابیش به‬ ‫طور خودکار ما را بر ان خواهد داشت تا پرورش ان فناوری ها‬ ‫را بی درنگ اغاز کنیم بنابراین ما نمی دانیم چه چیزهایی را‬ ‫خواهیم دانست‪.‬‬ ‫هانری پوانکاره‪ ،‬نخس��تین فرد شناخته ش��د ه اس��ت که‬ ‫توضیح داد معادالت ما کاستی های بنیادی دارد‪.‬‬ ‫او رواب��ط غیرخط��ی را شناس��اند؛ عوام��ل کوچکی که‬ ‫می توانن��د به پیامدهای بزرگ بینجامند‪ ،‬اندیش��ه هایی که‬ ‫بعدها با نام «نظریه اشوب» فراگیر شدند‪.‬‬ ‫اندیشه پوانکاره درباره تنگناهایی بود که به واسطه روابط‬ ‫غیر خطی در پیش بینی ها پدید می اید نه اینکه روابط غیر‬ ‫خطی بهانه ای ش��وند برای کارب��رد تکنیک های ریاضی به‬ ‫منظور امتداد دادن پیش بینی ها‪.‬‬ ‫استدالل پوانکاره ساده بود؛ هرچه محاسبات را به اینده‬ ‫دورتر بکش��انیم‪ ،‬دینامیک فرایندی که م��دل کرده ایم به‬ ‫دقت بیش��تری نیاز دارد چون ش��دت خطای ما با ش��تاب‬ ‫بسیار رشد می کند‪.‬‬ ‫مس��ئله این اس��ت که دقت تقریبی ام��کان ندارد چون‬ ‫فرس��ایش پیش��گویی ها یکباره ترکیب می ش��وند و ش��ما‬ ‫سرانجام ناچار می شوید گذشته را با دقت بی نهایت محاسبه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫پوانکاره این مطلب را در نمونه ای ساده که با نام «مسئله‬ ‫‪ ۳‬جرم» اوازه یافته اس��ت نشان داد؛ اگر شما در سامانه ای‬ ‫مانند منظومه شمسی تنها ‪ ۲‬جرم داشته باشید و هیچ جرم‬ ‫دیگری وجود نداش��ته باش��د که بر مسیر ان ‪ ۲‬اثر بگذارد‪،‬‬ ‫انگاه خواهید توانست رفتار این ‪ ۲‬جرم را تا اینده بی نهایت‬ ‫دور پیش بینی کنید اما اگر پای جرم س��ومی به میان بیاید‬ ‫هرقدر هم ریز‪ ،‬در اغاز انحراف چندانی در مسیر تعیین شده‬ ‫ان ‪ ۲‬جرم پدید نمی اید اما با گذشت زمان اثر جرم سوم بر‬ ‫رفتار ان ‪ ۲‬جرم نخس��تین می تواند مثل بهمن روی سر ‪۲‬‬ ‫جرم نخست اوار شود‪.‬‬ ‫یک تف��اوت اندک در مکان ان ج��رم کوچک در نهایت‬ ‫اینده ان سیاره های هیوال را رقم می زند‪ .‬دشواری بهمن وار‬ ‫پیش بینی هر اندازه هم که این فرایند به کندی پیش برود‪،‬‬ ‫ریشه در پیچیده شدن مکانیک فرایند دارد ‪.‬‬ ‫این دش��واری فزاینده را که مستلزم دقت بیشتر و بیشتر‬ ‫در درون داد مسئله است‪ ،‬می توان با نمونه ساده زیر درباره‬ ‫پیش بینی حرکت توپ های بیلیارد نشان داد‪.‬‬ ‫مای��کل ب��ری‪ ،‬ریاضی��دان می گوی��د‪« :‬اگر ش��ما برخی‬ ‫اطالعات پایه را درباره توپ در حال س��کون داشته باشید‪،‬‬ ‫می توانید به محاس��به واکنش میز و براورد نیروی برخورد‬ ‫توپ ه��ا بپردازید‪ .‬از ان پ��س دیگر پیش بینی اینکه پس از‬ ‫نخس��تین برخورد چه روی می دهد کمابیش کاری اس��ت‬ ‫اس��ان‪ .‬برخورد دوم پیچیده تر می شود اما براورد ان هنوز‬ ‫ممکن است‪.‬‬ ‫مسئله اینجاست که برای محاسبه دقیق نهمین برخورد‬ ‫نیاز دارید کش��ش ناشی از نیروی گرانشی کسی را که کنار‬ ‫میز ایس��تاده در محاسبات خود وارد کنید و برای محاسبه‬ ‫برخ��ورد پنجاه و چه��ارم‪ ،‬یکایک ذرات اولی��ه موجود در‬ ‫کیه��ان باید در درون داد مس��ئله دیده ش��وند! چون اثری‬ ‫معنادار بر برون داد فرایند دارد‪ .‬تازه از این پس باید بار این‬ ‫زحمت را به دوش بکشیم که بدانیم این متغیرها در اینده‬ ‫کجا خواهند بود‪.‬‬ ‫پیش بینی حرکت توپ بیلیارد روی میز نیازمند دانستن‬ ‫دینامیک سراسر جهان هستی است تا یکایک اتم ها‪ .‬در یک‬ ‫سامانه دینامیکی که در ان بیش از یک توپ تنها مورد نظر‬ ‫است و مسیر حرکت هریک از اجزا به مسیر دیگری بستگی‬ ‫دارد‪ ،‬توانایی پیش بینی اینده نه تنها کاستی می گیرد بلکه‬ ‫دچار تنگنای بنیادی می شود‪.‬‬ ‫نظ��ر پوانکاره ای��ن بود که م��ا تنها با چیزه��ای کیفی‬ ‫می توانی��م کار کنیم یعنی می توانی��م برخی از ویژگی های‬ ‫س��امانه را در بحث بیاوریم نه در محاسبه‪ .‬می توانید عمیق‬ ‫بیندیشید اما نمی توانید عدد به کار ببرید‪.‬‬ ‫پیش بینی و اینده نگری کاری پیچیده تر از ان اس��ت که‬ ‫به طور معمول پنداش��ته می ش��ود ولی فهم این موضوع به‬ ‫دانستن ریاضیات نیاز دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن عوام��ل کوچکی وج��ود دارند ک��ه می توانند‬ ‫پیامد های بزرگ همراه خود داش��ته باشند‪ .‬برای درک این‬ ‫پیامد ها هم دانستن ریاضیات مهم است و هم سردراوردن‬ ‫از روانشناسی‪.‬‬ ‫رویکرد «مشارکتی»‬ ‫و مدیریت فعاالنه‬ ‫اقتصاد پدیده تازه ای‬ ‫در ژاپن نبود اما از‬ ‫سال ‪-۹۹(۱۹۲۰‬‬ ‫‪ )۱۲۹۸‬به بعد زمان‬ ‫ازادی های بیشتر‬ ‫اقتصادی و سیاسی‬ ‫فرارسید‪ .‬ارتش‬ ‫سلطنتی ژاپن صنعت‬ ‫خودرو را به عنوان‬ ‫صنعتی راهبردی برای‬ ‫این کشور تعیین کرد‬ ‫توجه به بازار محلی‪ ،‬راه گریز از محو شدن خودروسازان‬ ‫امریکایی ها سر کالس درس ژاپن نشستند‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��اید برای بس��یاری از عالقه مندان صنعت خودرو‬ ‫ش��گفت اور باش��د که ش��رکت های امریکایی فورد و‬ ‫جنرال موتورز زمانی بیش از ‪ ۹۰‬درصد از س��هم بازار‬ ‫خ��ودرو ژاپ��ن را در اختیار داش��تند‪ .‬ش��رکت «فورد‬ ‫نیه��ون» (‪ )Ford Nihon‬در س��ال ‪ ۱۹۲۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۰۳-۰۴‬خورشیدی) در یوکوهامای ژاپن تاسیس‬ ‫ش��د و مدل تی و پس از ان مدل ای را در این ش��هر‬ ‫تولید کرد‪ .‬این شرکت تولید خود را به سالی ‪۱۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو در س��ال ‪ )۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬رس��اند ضمن‬ ‫اینک��ه بیش��تر قطعات ای��ن خودروه��ا از امریکا وارد‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امپرات�وری امریکایی ه�ا در س�رزمین‬ ‫افتاب تابان‬ ‫خودروهای فورد از مس��یرهای ج��اده ای و ریلی به‬ ‫شبکه خرده فروشان در سراسر ژاپن منتقل می شدند‪.‬‬ ‫فورد زمان و تالش زیادی را صرف توسعه این شبکه از‬ ‫همان ابتدا کرد به طوری که این تشکیالت به نخستین‬ ‫شبکه فروش خودرو در ژاپن تبدیل شد‪.‬‬ ‫کارمن��دان فروش ژاپنی در طول س��ال ها رویکرد‬ ‫ف��ورد در ف��روش‪ ،‬خدم��ات و مدیری��ت موج��ودی‬ ‫را ه��م ب��رای وس��ایل نقلی��ه و ه��م ب��رای قطعات‬ ‫اموختند‪.‬‬ ‫جن��رال موتورز‪ ،‬دیگر غول خودروس��ازی امریکا در‬ ‫سال ‪ )۱۳۰۵-۰۶(۱۹۲۷‬در اوساکای ژاپن کارخانه اش‬ ‫را تاسیس و در ان سدان ها و کامیون های شورولت را‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫«نیه��ون جن��رال موت��ورز» (‪Nihon General‬‬ ‫‪ ،)Motors‬ش��رکت تمام ژاپن��ی تابعه ج��ی ام بعدها‬ ‫نش��ان های تج��اری بی��وک‪ ،‬پونتی��اک‪ ،‬اولدزموبیل‪،‬‬ ‫واکسهال و اوپل را به خود اضافه کرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت پیش از تعطیلی در سال ‪-۲۰(۱۹۴۱‬‬ ‫‪ )۱۳۱۹‬در کارخانه های خود بیش از ‪۱۵۰‬هزار وسیله‬ ‫نقلی��ه تولید می ک��رد‪ .‬نیهون جی ام نیز یک ش��بکه‬ ‫فروش سراسری ایجاد کرد‪.‬‬ ‫را در س��ال ‪ )۱۳۱۴-۱۵( ۱۹۳۶‬تصوی��ب ک��رد‪ .‬این‬ ‫‹ ‹صنع�ت راهبردی خودرو پ�س از بحران‬ ‫قان��ون محدودیت ه��ای زیادی ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ‬ ‫خارجی خودرو در ژاپن ایجاد کرد‪ .‬تعرفه ها براس��اس‬ ‫پس از چند س��ال از ش��روع فعالیت این شرکت ها‬ ‫این قانون به ‪ ۷۰‬درصد برای وس��ایل نقلیه و قطعات‬ ‫جه��ان ب��ا بح��ران ب��زرگ اقتص��ادی (‪Great‬‬ ‫وارداتی رس��ید‪ .‬تولیدکنندگان امریکای��ی خودرو به‬ ‫‪ )Depression‬روبه رو شد؛ بحرانی که به ژاپن ضربه‬ ‫توقف گس��ترده تولی��د تا س��ال ‪)۱۳۱۷-۱۸( ۱۹۳۹‬‬ ‫زیادی وارد کرد‪ .‬در پی این بحران‪ ،‬ورشکس��تگی های‬ ‫روی اوردن��د و در س��ال ‪ )۱۳۱۹-۲۰( ۱۹۴۱‬زمانی‬ ‫گس��ترده ای در ژاپن پیش امد و میانگین دستمزدها‬ ‫که دولت ژاپن اموال ش��ان را تصاحب کرد به طورکلی‬ ‫نیز در سراس��ر این کش��ور نس��بت به س��ال ‪۱۹۲۶‬‬ ‫عملکردشان متوقف شد‪.‬‬ ‫(‪ ۷۰ )۱۳۰۴-۰۵‬درص��د کمت��ر ش��د‪ .‬از ‪۶۰۰‬ه��زار‬ ‫پس از جنگ جهانی‪ ،‬دولت ژاپن ش��روع به تالش‬ ‫کارگر کارخانه ای که ش��غل خود را در س��ال ‪۱۹۳۱‬‬ ‫ب��رای حفاظ��ت از صنعت خودرو خود ک��رد تا بتواند‬ ‫(‪ )۱۳۰۹-۱۰‬از دس��ت دادند نزدیک به ‪۲۸۰‬هزار نفر‬ ‫ان را بازس��ازی کن��د‪ .‬تا دهه ‪ ۶۰‬می�لادی (دهه ‪۴۰‬‬ ‫به روس��تاهای خود بازگش��تند و بر مشکالت عدیده‬ ‫خورشیدی) این صنعت راه خود را پیدا کرد و در سال‬ ‫اقتصادی حومه شهرها و روس��تاها افزودند‪ .‬وقتی در‬ ‫‪ )۱۳۳۴-۳۵( ۱۹۵۶‬محدودیت های واردات خودرو به‬ ‫سال ‪ )۱۳۱۲-۱۳(۱۹۳۴‬تالش ژاپنی ها در شمال این‬ ‫ژاپن برداشته شد‪.‬‬ ‫کشور برای کشاورزی ناکام ماند دولت ژاپن عزم خود‬ ‫ش��رکت های خودروسازی امریکایی تا پیش از دوره‬ ‫را جزم کرد تا کنترل رویکرد مدیریت صنایع راهبردی‬ ‫جنگ جهانی تولید محلی در ژاپن نداش��تند و تالش‬ ‫را به دست بگیرد‪.‬‬ ‫می کردند کیفیت ش��بکه های فروش خ��ود را بازیابی‬ ‫رویک��رد «مش��ارکتی» و مدیریت فعاالن��ه اقتصاد‬ ‫کنند‪ .‬فورد تالش هایی در طول ان دوره انجام داده و‬ ‫پدیده ت��ازه ای در ژاپن نبود اما از س��ال ‪-۹۹(۱۹۲۰‬‬ ‫با مزدا نیز همکاری کرد اما این تالش و‬ ‫‪ )۱۲۹۸‬به بعد زمان ازادی های بیش��تر‬ ‫هم��کاری در نهایت ناموفق بود‪ .‬فورد در‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی فرارس��ید‪ .‬ارتش‬ ‫ایجاد شبکه توزیع‬ ‫سال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬از ژاپن رفت‪.‬‬ ‫سلطنتی ژاپن صنعت خودرو را به عنوان‬ ‫گران و زمان بر‬ ‫جنرال موتورز هنوز حضور خود را در‬ ‫صنعتی راهبردی برای این کشور تعیین‬ ‫است‪ .‬هرچه این‬ ‫ژاپ��ن حفظ کرده اما تنه��ا کمتر از یک‬ ‫کرد و به طورطبیعی تمرکز خود را روی‬ ‫بازار پیشرفته تر‬ ‫درصد این ب��ازار را در اختیار دارد‪ .‬تنها‬ ‫توانمندس��ازی برای هزینه کرد مناسب‬ ‫باشد ساخت اعتبار‬ ‫نش��ان تجاری امریکایی ک��ه این روزها‬ ‫ن گذاش��ت‪ .‬نیس��ان و‬ ‫در تولی��د کامیو ‬ ‫برای یک نشان‬ ‫پیوسته بر فروش خود می افزاید (هرچند‬ ‫قدرتمند‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫تویوتا به عن��وان‬ ‫تجاری درازمدت تر‬ ‫شمار ان چندان باال نیست) جیپ است‪.‬‬ ‫از‬ ‫تولید‬ ‫می��زان‬ ‫و‬ ‫ش��ده‬ ‫داخل��ی ظاهر‬ ‫بوده و ثمره اش‬ ‫فیات کراس��یل اتوموبیلز نیز توانست در‬ ‫‪ ۹۴۰‬دس��تگاه (تنها در کارخانه نیسان)‬ ‫نیز دیرتر به بار‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۱۲-۱۳(۱۹۳۴‬ب��ه حدود می نشیند‪ .‬شرکت های فاصله س��ال های ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬تا‬ ‫‪۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬دس��تگاه در س��ال ‪ ۱۹۳۶‬خودروسازی امریکایی ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬ف��روش خ��ود را از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬دستگاه به ‪۹‬هزار و ‪ ۳۸۸‬دستگاه‬ ‫(‪ )۱۳۱۴-۱۵‬در هر ‪ ۲‬کارخانه رسید‪.‬‬ ‫در بازسازی شبکه‬ ‫برس��اند‪ .‬جیپ ب��رای موفقی��ت در بازار‬ ‫‹ ‹قان�ون دس�ت وپاگیر ب�رای‬ ‫توزیع پیشین خود‬ ‫ژاپن ک��ه مردمانش بیش��تر خودروهای‬ ‫در ژاپن به دالیلی‬ ‫خارجی ها‬ ‫دول��ت ژاپ��ن ک��ه مش��تاقانه در چون هزینه های باال کوچک تولیدش��ده برای بازار این کشور‬ ‫انتظار دی��دن دس��تاوردهای اقتصادی و تعهدات ناسازگار با را می پس��ندند‪ ،‬تمرک��ز خ��ود را بر رفع‬ ‫بازار ناکام شدند‬ ‫نیازهای بازار محلی گذاشت‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��ود قان��ون‬ ‫از جمله اقدامات جیپ امکاناتی چون‬ ‫«کسب وکار تولید وسایل نقلیه موتوری»‬ ‫تاکسی پرنده ‪ ۱۰‬سال دیگر مسافر می گیرد‬ ‫مدیر ارش��د اجرایی اوب��ر ادعا می کند این‬ ‫ش��رکت تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده خدمت تاکسی‬ ‫خودران پرنده را راه اندازی می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر ب��ه نقل از می��ل انالین‪،‬‬ ‫دارا خسروش��اهی‪ ،‬مدیر ارش��د اجرایی اوبر‬ ‫ادع��ا می کن��د ای��ن ش��رکت در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اینده خدمت تاکس��ی های خودران پرنده را‬ ‫راه اندازی می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر اوبر مشغول توسعه نسخه ای‬ ‫از اپلیکیشن سفارش تاکسی هوایی است که‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ )۱۳۹۸-۹۹‬عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اوبر نخس��ت در سال ‪)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫تمای��ل خود را ب��رای ارائه خدمت تاکس��ی‬ ‫پرنده اعالم کرد‪ .‬از ان زمان تاکنون نیز برای‬ ‫راه اندازی پروژه «اوب��ر ایر» (‪ )UberAir‬با‬ ‫ناسا همکاری می کند‪.‬‬ ‫این پ��روژه تا س��ال ‪)۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬‬ ‫در دوب��ی‪ ،‬داالس و لس انجل��س گش��ایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫براس��اس ادعای این ش��رکت‪ ،‬هزینه سفر‬ ‫هوایی با س��رعت ‪ ۳۲۰‬کیلومتر بر ساعت در‬ ‫اسمان لس انجلس با سفر زمینی در یکی از‬ ‫تاکسی های اوبر یکسان خواهد بود‪.‬‬ ‫این ش��رکت قص��د دارد خدم��ت اوبر ایر‬ ‫را ت��ا پیش از بازی ه��ای المپیک ‪ ۲۰۲۸‬که‬ ‫در تابس��تان ان سال (تابس��تان ‪ )۱۴۰۷‬در‬ ‫لس انجلس برگزار می شود‪ ،‬افتتاح کند‪.‬‬ ‫اگ��ر هدف گ��ذاری اوب��ر واقع��ی ش��ود‪،‬‬ ‫تماش��اگران بازی های المپی��ک لس انجلس‬ ‫می توانن��د با تاکس��ی پرنده این ش��رکت از‬ ‫جایی به جای دیگر بروند‪.‬‬ ‫فرمان در س��مت راس��ت‪ ،‬اینه بغل های قابل انعطاف‬ ‫(برای جای پارک های کم جای ژاپنی) و س��امانه های‬ ‫ناوب��ری به زبان ژاپنی اس��ت اما نکته کلیدی رش��د‬ ‫جیپ در بازار ژاپن س��رمایه گذاری روی بخش توزیع‬ ‫و افزایش فروش��گاه های عرضه کننده محصوالت این‬ ‫شرکت از ‪ ۵۲‬فروش��گاه در سال ‪)۱۳۸۸-۸۹( ۲۰۱۰‬‬ ‫به ‪ ۸۲‬فروشگاه در سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬بود‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت جیپ همچنی��ن بودج��ه بازاریابی‬ ‫خ��ود را در ژاپن ‪۲‬برابر ک��رد‪ .‬اما درحالی که جیپ از‬ ‫خارجی های موفق در ژاپن اس��ت و شایس��ته تبریک‬ ‫شنیدن از س��وی دیگران‪ ،‬این شرکت در رتبه بیستم‬ ‫در بازار ژاپن قرار دارد؛ بازاری که مشتریانش به سختی‬ ‫می توانند ‪ ۱۰‬نشان تجاری برتر را نام ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹درس هایی از بازار ژاپن‬ ‫درس نخست این تجربه برای امریکایی ها این است‬ ‫که سرمایه گذاری در کشوری که مدیریت اقتصاد در ان‬ ‫فعاالنه انجام می شود با ریسک های زیادی همراه است‪.‬‬ ‫معادل هم عصر ژاپ��ن در دوران پیش از جنگ جهانی‬ ‫به احتمال زیاد چین است‪ .‬شرکت های امریکایی امروز‬ ‫به ش��دت در چین درحال سرمایه گذاری هستند و این‬ ‫کش��ور را در صدر اولویت های سرمایه گذاری خود قرار‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫این موضوع قابل درک به نظر می رس��د به ش��رطی‬ ‫که خطرات ان نیز دیده ش��ود‪ .‬تنش های شعله ورشده‬ ‫تجاری یا درگیری های نظامی در دریای چین جنوبی‬ ‫می تواند اثر زیادی بر این سرمایه گذاری ها داشته باشد‪.‬‬ ‫درس دوم اما این اس��ت که ایجاد شبکه توزیع گران‬ ‫و زمان بر است‪ .‬هرچه این بازار پیشرفته تر باشد ساخت‬ ‫اعتب��ار برای یک نش��ان تج��اری درازمدت ت��ر بوده و‬ ‫ثمره اش نیز دیرتر به بار می نشیند‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی امریکایی در بازس��ازی‬ ‫ش��بکه توزیع پیش��ین خود در ژاپن ب��ه دالیلی چون‬ ‫هزینه ه��ای ب��اال و تعهدات ناس��ازگار با ب��ازار ناکام‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫جیپ نشان داد در شرایط چالشی هم می توان سهم‬ ‫رشد سوداور در ژاپن را به دست اورد؛ فقط کافی است‬ ‫به نیازهای بازار محلی توجه شود‪.‬‬ ‫منبع ‪Freep.com :‬‬ ‫المان‪ ،‬پرخسارت ترین کشور در حوادث ترافیکی‬ ‫کارشناس��ان المانی در تالش هستند تا تاثیر هزینه های‬ ‫کالن ح��وادث ترافیکی ب��ر بودجه دولت الم��ان را تحلیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه تعیی��ن دقی��ق ای��ن مبل��غ دش��وار اس��ت اما‬ ‫تخمی��ن زده می ش��ود س��االنه هزینه های ناش��ی از تمام‬ ‫ح��وادث ترافیک��ی در ای��ن کش��ور ب��ه میلیارده��ا ی��ورو‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ب��ا بهب��ود زیرس��اخت های ج��اده ای و بهره گی��ری از‬ ‫فناوری ه��ای جدید تعداد مرگ و میره��ای جاده ای المان‬ ‫در حال کاهش اس��ت به نحوی که در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۹۵-۹۶‬در ای��ن کش��ور ‪۳‬ه��زار و ‪ ۲۱۴‬مرگ ناش��ی‬ ‫از س��وانح ج��اده ای ثبت ش��د که نس��بت به س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬کاهش ‪ ۱/۹‬درصدی داشت‪ .‬با این حال شمار‬ ‫مصدومیت و معلولیت ها و صدمات ناشی از حوادث ترافیکی‬ ‫با افزایش‪ ۰/۸‬درصدی نس��بت به سال گذشته حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار نفر اعالم شده است‪.‬‬ ‫پلیس المان با اشاره به وقوع ‪ ۲/۶‬میلیون حادثه ترافیکی‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬اعالم کرد‪ :‬از این تعداد حدود‬ ‫‪ ۲/۳‬میلیون حادثه تنها خس��ارت مالی داشته و به خسارات‬ ‫جانی منجر نشده است‪.‬‬ ‫وزارت فدرال حمل ونقل و زیرساخت های دیجیتال المان‬ ‫(‪ )PEST‬خسارات مالی حاصل از هر قربانی حادثه ترافیکی‬ ‫را ب��ا توجه به از دس��ت دادن یک نی��روی کار‪ ،‬هزینه های‬ ‫درمان��ی و قانونی بین ‪ ۰/۶‬تا ‪ ۱/۲‬میلیون یورو تخمین زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن هزینه در امریکا نیز به ط��ور تقریبی ‪ ۱/۲۵‬میلیون‬ ‫دالر و در نیوزیلند ‪ ۲/۴۷‬میلیون دالر براورد شده است‪.‬‬ ‫در س��وئیس تلفات ناش��ی از ح��وادث ترافیک��ی با ‪۱۵‬‬ ‫درصد کاهش نس��بت به سال گذشته به ‪ ۲۱۶‬مورد رسیده‬ ‫و هزینه ه��ای ناش��ی از ان بین ‪ ۲۷۰‬ت��ا ‪ ۵۴۰‬میلیون یورو‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬المان با بیش از ‪ ۷‬میلیارد یورو‬ ‫خس��ارت مالی ناش��ی از حوادث ترافیکی در سال همچنان‬ ‫میان کشورهای پرخسارت در اروپا قلمداد می شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به گس��ترش س��ریع خودروه��ای الکتریکی با‬ ‫سرعت های کمتر نس��بت به دیگر خودروها در اروپا انتظار‬ ‫می رود تلفات ناش��ی از حوادث ترافیکی بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫امسال کاهش یابد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک مطرح شد‬ ‫صادرات ‪ ۲‬میلیارد دالری صنایع کوچک در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی رسیده اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬نوس��ازی صنعتی در سال‬ ‫‪ ۹۷‬در اولویت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪،‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین کارهای س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی توجه به نوس��ازی صنعتی در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری افزود‪ :‬از کمک های فنی و اعتباری‬ ‫برای کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایی به واحدهایی‬ ‫ک��ه می خواهند نوس��ازی کنند اس��تفاده می ش��ود‪.‬‬ ‫امیدوارم س��ال اینده‪ ،‬س��ال رونق تولی��د برای همه‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی باشد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۱0‬میلیارد دالری‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر‬ ‫صنای��ع کوچک اظهار کرد‪ :‬برای اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫حداکثری ‪ ۳۱‬هزار واحد کوچک صنعتی در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫اینده در تالش هس��تیم تا برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫را عملیاتی کنیم‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬اگر بتوانیم ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از تولیدات صنایع کوچک را در کش��ور صادر کنیم به‬ ‫رقمی معادل ‪ ۱0‬میلیارد دالر در این بخش می رسیم‪.‬‬ ‫این رقم با تحقق اهداف امسال دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه س��ازمان ‪ ۳‬برنامه برای توسعه‬ ‫صنایع کوچک دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت جهادی یکی از ‪۳‬‬ ‫برنامه و نخستین حرکت برای توسعه صادرات صنایع‬ ‫کوچک است‪ ،‬همه مردم و تولیدکنندگان برای رونق‬ ‫تولی��د و ص��ادرات و اس��تفاده از کاالی داخل��ی باید‬ ‫در کن��ار هم قرار بگیرند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد از صنایع کش��ور کوچک هستند‪ ،‬پس نیازمند‬ ‫‹ ‹راه اندازی سامانه صادراتی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک‬ ‫چهارشنبه ش��ب با حضور محمد شریعتمداری وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬صادق نجف��ی مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫مدیران عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی سراسر‬ ‫کش��ور و جمعی از صادرکنندگان صنایع کوچک در‬ ‫محل نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫همایش از ‪ ۳۱‬واحد برتر صادرکننده در حوزه صنایع‬ ‫کوچک قدردانی شد‪.‬‬ ‫در سال جاری رقم ‪ ۲‬میلیارد دالری صادرات برای‬ ‫بخ��ش صنایع کوچک هدف گذاری ش��د که این رقم‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال محقق شد‪ .‬استان قزوین در سطح‬ ‫کشور رکورددار واحدهای صنعتی کوچک صادرکننده‬ ‫در سال جاری بوده است‪.‬‬ ‫کوچک هس��تم‪ ،‬این واحدها در نقاط مختلف کشور و‬ ‫توجه ویژه هستند‪ .‬نجفی ادامه داد‪ :‬اقتصاد کشور باید‬ ‫حوزه ه��ای پیرامون پراکندگی وس��یعی دارند و برای‬ ‫بزرگ ش��ود‪ ،‬توان بزرگ ش��دن را داریم‪ ،‬این بزرگ‬ ‫توسعه متوازن بااهمیت هستند‪ .‬شریعتمداری با بیان‬ ‫شدن از س��وی صنایع کوچک می تواند اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫اینکه توجه به صادرات صنایع کوچک در بودجه سال‬ ‫برای این مهم باید پیشران ها به صنایع کوچک متصل‬ ‫‪ ۹۷‬مد نظر قرار گرفته است‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫شوند‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد توم��ان منابع در بودجه‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫در زمین��ه صادرات ام��وزش‪ ،‬حضور در ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان س��ال اینده ب��رای تخصیص ب��ه عنوان‬ ‫منابع برای‬ ‫مش��وق ها و جوای��ز صادراتی از س��وی‬ ‫نمایشگاه های مختلف و اعزام هیات های‬ ‫جوایز‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫تجاری باید مدنظر ق��رار بگیرد‪ ،‬اولویت‬ ‫صادراتی‬ ‫تصویب رسیده است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫نخس��ت س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫به تصویب‬ ‫و تجارت گف��ت‪ :‬موضوع صنایع کوچک‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی توانمن��د کردن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫بع��د از ادغام س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫صنایع و واحدهای کوچک است‪.‬‬ ‫رسیده است‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی به مح��اق رفته‬ ‫نجفی گفت‪ :‬ایجاد‪ ،‬احیا و فعال کردن‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیشتر وقت و توان صرف موضوع‬ ‫‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی در ‪ ۴‬سال‬ ‫شهرک ها می ش��ود‪ .‬شریعتمداری افزود‪:‬‬ ‫اینده هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه دولت به صنایع کوچک‬ ‫تالش می شود به موضوع صادرات گرا بودن واحدهای‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کوچک و متوس��ط در دولت دوازدهم توجه جدی تر‬ ‫در ادام��ه این همایش از ت�لاش حداکثری دولت به‬ ‫شود‪ .‬جایزه صادراتی که از گردونه عملکرد اقتصادی‬ ‫منظ��ور توجه ویژه به موضوع ای��ن صنایع خبر داد و‬ ‫خارج ش��ده بود در سال ‪ ۹۷‬احیا خواهد شد‪۱۵۰۰ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای توس��عه متوازن مدیون واحدهای صنعتی‬ ‫میلی��ارد تومان منابع برای جوایز صادراتی به تصویب‬ ‫احیای ‪ ۱۲00‬واحد صنعتی تعطیل‬ ‫غالمرض��ا س��لیمانی‪ ،‬مع��اون صنایع‬ ‫کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در حاش��یه‬ ‫ای��ن همایش در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» از پیگی��ری ایجاد بانک صنایع‬ ‫کوچ��ک خبر داد و اعالم کرد‪ :‬امس��ال ‪۵‬‬ ‫هزار واحد صنعتی صادراتی در مجموعه‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی شناسایی شد که ‪۱۲00‬‬ ‫واحد صنعتی مدارک و اس��ناد خود را برای بررسی‬ ‫عملکرد به س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی تحویل دادند‪.‬‬ ‫س��لیمانی ادام��ه داد‪ :‬از این تع��داد ‪ ۳۱0‬واحد‬ ‫صنعت��ی صادر کنن��ده برت��ر ش��ناخته ش��ده و‬ ‫م��ورد تقدیر ق��رار خواهن��د گرف��ت‪ .‬همچنین از‬ ‫‪ ۲0‬ش��رکت مدیری��ت ص��ادرات و کنسرس��یوم‬ ‫صادرات��ی برت��ر در ای��ن ح��وزه قدردان��ی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران یاداوری کرد‪ :‬از ابتدای امس��ال رقم‬ ‫‪2‬میلی��ارد دالری برای ص��ادرات تولیدات صنایع‬ ‫کوچک هدف گذاری شده بود‪ .‬سلیمانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران ب��ه عن��وان س��ازمان‬ ‫توس��عه ای متول��ی حمای��ت از صنای��ع‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت ک��ه ماموریت‬ ‫حمایت های نرم افزاری و س��خت افزاری‬ ‫ب��رای ایج��اد و توس��عه فعالیت ه��ای‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط را‬ ‫بر عهده دارد‪ .‬معاون صنایع کوچک سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۲۰۰‬واح��د صنعت��ی تعطی��ل به‬ ‫چرخه تولید بازگش��ته اند‪ .‬س��لیمانی گفت‪ :‬با ورود‬ ‫اس��تارت اپ ها صنایع کوچک جایگاه ویژه ای پیدا‬ ‫کردند‪ ،‬کمترین معوقه های بانکی مربوط به صنایع‬ ‫کوچک اس��ت‪ ،‬مخاطرات بانک ها ب��رای پرداخت‬ ‫ب��ه ‪ SME‬ها کمتر اس��ت‪ .‬مع��اون صنایع کوچک‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬ایجاد مش��وق های ویژه برای ایجاد‬ ‫تنوع در محصوالت صادراتی از اهداف ما اس��ت‪ ،‬در‬ ‫سال های گذشته به واحدهایی که برای نخستین بار‬ ‫کاال صادر می کردند مشوق هایی می دادیم‪.‬‬ ‫مجتب��ی خس��روتاج‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رییس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران نیز‬ ‫در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک‬ ‫با تاکید بر اینکه خوش��ه های صنعت��ی باید با اهداف‬ ‫صادراتی فعالیت خود را پی��ش ببرند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫بخش ص��ادرات مقوله هایی مانند بازاریابی‪ ،‬برندینگ‪،‬‬ ‫پایانه و پایانه های حمل ونقلی اهمیت بس��یاری دارند‪.‬‬ ‫خسروتاج گفت‪ :‬بنگاه های کوچک و متوسط را باید به‬ ‫صورت مدیریت ش��ده و در قالب هیات های تجاری به‬ ‫کشورهای هدف صادراتی ببریم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫برای مان��دن در صحنه و اس��تفاده از همه ظرفیت ها‬ ‫باید همگان وارد عرصه ش��وند ت��ا انهایی که از دانش‬ ‫و ظرفی��ت و توان بیش��تری برخوردارند فرصت ظهور‬ ‫و حضور پیدا کنند‪ .‬خس��روتاج ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم‬ ‫سامانه های راه اندازی شده برای موضوع صادرات بتواند‬ ‫پاسخگوی بنگاه ها و صادرکنندگان باشد‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوس��ط برای سازمان توسعه‬ ‫تجارت دارای اهمیت هستند‪ ،‬باید به بازیگران صحنه‬ ‫تجارت و صادرات توجه کرد‪.‬‬ ‫خس��روتاج افزود‪ :‬کلینیک های ص��ادرات می توانند‬ ‫تاثیر خوبی داش��ته باشند‪ ،‬خوشه های صنعتی باید به‬ ‫س��مت صادرات گرایی بروند؛ ارتباط و تعامل سازمان‬ ‫توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی در این زمینه راه گشا است‪.‬‬ ‫قزوین رکورددار صادرات در حوزه صنایع کوچک‬ ‫در همای��ش تقدی��ر از صادرکنن��دگان‬ ‫نمون��ه و برت��ر صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫کش��ور از عبدالمحمد زاهدی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫قزوی��ن ب��ه دلی��ل کس��ب رتب��ه برتر در‬ ‫باالترین حج��م صادرات صنایع کوچک و‬ ‫متوسط در کش��ور قدردانی شد‪ .‬استاندار‬ ‫قزوین به دلیل کسب رتبه برتر در باالترین‬ ‫حجم صادرات صنایع کوچک و متوس��ط نس��بت به‬ ‫س��ایر استان های کشور از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تجلیل ش��د‪ .‬زاهدی در ایین بزرگداش��ت‬ ‫صادر کنندگان صنایع کوچک ایران بر ضرورت ایجاد‬ ‫تنوع در بازارهای صادراتی و حرفه ای کردن صادرات‬ ‫تاکی��د ک��رد و گفت‪ :‬باید به ص��ادرات به عنوان یک‬ ‫ف��ن و حرفه نگاه کرد و با ش��کل گیری تش��کل های‬ ‫صادراتی هماهنگ��ی بین تولید کننده و صادر کننده‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬اس��تاندار قزوین گفت‪ :‬صادرات استان‬ ‫قزوی��ن در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال در کل گمرکات کش��ور‬ ‫بی��ش از ‪ 6۳۵‬میلی��ون دالر بوده‪ ،‬که با هدف گذاری‬ ‫انجام شده تا پایان امسال به حدود هزار میلیون دالر‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬در این همایش از ‪ ۱۰‬واحد تولیدی‪،‬‬ ‫بنیان کاال ش��یمی‪ ،‬فارکو شیمی‪ ،‬سمبل‬ ‫شیمی‪ ،‬شیمی لیا‪ ،‬شیمیایی بهداد‪ ،‬نفیس‬ ‫نخ‪ ،‬صنعت پالس��ت ابیار‪ ،‬ذوب روی تال‪،‬‬ ‫فوالد اتحاد تاک مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعتی کاسپین‪ ،‬لیا‪ ،‬اراسنج و خرمدشت‬ ‫به عنوان صادر کننده نمونه اس��تان قزوین‬ ‫صادر کننده قدردانی ش��د‪ .‬این واحدهای‬ ‫صنعت��ی در زمین��ه تولی��د رنگ های رزی��ن‪ ،‬مواد‬ ‫ش��وینده‪ ،‬شمش روی‪ ،‬سازنده ماشین االت فوالدی‪،‬‬ ‫نخ ه��ای پلی اس��تر و‪ ...‬فعالی��ت ک��رده که س��االنه‬ ‫میلیون ها دالر کاال به کش��ورهای اروپایی‪ ،‬افریقایی‬ ‫و اس��یایی ص��ادر می کنند‪ .‬در این ایین از ش��رکت‬ ‫صنعت پالست ابیار‪ ،‬تولید کننده محصوالت نایلون‪،‬‬ ‫پالستیک و پلی اتیلن مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫لیا و کاسپین به عنوان صادر کننده ویژه استان قزوین‬ ‫تجلیل ش��د‪ .‬همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه‬ ‫و برتر صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور در س��الن‬ ‫خلیج فارس نمایش��گاه بین الملل��ی تهران به همت‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ثبت نام کارافرینان نواحی صنعتی‬ ‫روستایی در سامانه «کارا»‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختی��اری گفت‪ :‬ب��ا عنایت به ابالغ ش��یوه نامه ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پای��دار‪ ،‬کارافرینان و عالقه مندان‬ ‫به س��رمایه گذاری در نواحی صنعتی روستایی می توانند برای دریافت‬ ‫تس��هیالت به س��امانه «کارا» مراجع��ه کنند‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬علیرضا ش��فیع زاده افزود‪ :‬این تس��هیالت در‬ ‫راستای حمایت از توس��عه و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در مناطق‬ ‫روس��تایی و عش��ایری از محل صندوق توس��عه ملی و با شرایط ویژه‬ ‫به کارافرینان اعطا می ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه در نشست‬ ‫مشترکی که برای تشریک مساعی با مدیرکل محترم تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری ترتیب یافته بود‪ ،‬زمینه ها برای‬ ‫ترغیب سرمایه گذاران مناطق روستایی و عشایری فراهم است و انتظار‬ ‫هس��ت با حمایت سایر نهادهای اس��تانی و شهرستانی‪ ،‬نتایج مطلوبی‬ ‫در مس��یر ایجاد اشتغال پایدار حاصل شود‪ .‬شفیع زاده با اشاره به روند‬ ‫تقاض��ا برای دریافت تس��هیالت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متقاضیان برای کس��ب‬ ‫اط�لاع از چگونگی دریافت این تس��هیالت ویژه و ثبت نام می توانند به‬ ‫سامانه «کارا» به نشانی ‪ kara.mcls.gov.ir‬یا معاونت صنایع کوچک‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪ 7 1396‬جمادی الثانی ‪ 24 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 337‬پیاپی ‪2310‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد مرزنشینان‬ ‫با رویکرد صادرات‬ ‫یک��ی از بس��تر های ایجاد‬ ‫امنی��ت در کش��ور فراه��م‬ ‫ک��ردن فرصت ه��ای ش��غلی‬ ‫در مناطق مرز نش��ین کش��ور‬ ‫است‪ .‬متاسفانه در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬اتفاق های منطقه ای‬ ‫و وجود عناص��ری چون فرقه‬ ‫علی قبادی‬ ‫داعش در غرب و شمال غرب‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫کش��ور و گروه ه��ای تن��درو‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫در ش��رق کش��ور دلیلی بوده‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫ت��ا س��رمایه گذاران ب��ا وجود‬ ‫بس��تر های الزم از جمل��ه‬ ‫جمعی��ت ج��وان و حضور نخب��گان جوان در ای��ن مناطق‪،‬‬ ‫همچنی��ن با وجود حمایت ه��ای دول��ت از مناطق محروم‬ ‫رغبتی برای ایجاد صنایع و تولید نشان ندهند‪ .‬قرار داشتن‬ ‫‪ ۱۶‬استان در حاشیه مرزها با جمعیتی افزون بر ‪ ۴0‬میلیون‬ ‫نفر و نبود سرمایه گذاری با توجه به دالیل اشاره شده و نبود‬ ‫صنایع اش��تغالزا‪ ،‬مهاجرت اجباری ه��زاران نفر به داخل و‬ ‫خارج از کشور را درپی داشته است‪.‬‬ ‫بعضی از استان های مرزی در سرشماری اخیر مرکز امار‪،‬‬ ‫رشد جمعیت کمی داش��ته یا اینکه امارها رشدی را نشان‬ ‫نداده اند و یکی از دالیل این رشد نیافتگی‪ ،‬مهاجرت جوانان‬ ‫این استان ها به مرکز کشور و کالنشهر ها است‪.‬‬ ‫بی ش��ک ب��ا رون��ق اقتص��ادی و بهت��ر ش��دن وضعیت‬ ‫معیش��تی مرزنش��ینان می توانی��م ش��اهد بهب��ود وضعیت‬ ‫س��اکنان اس��تان های مرزی در کش��ور و جلوگیری از ورود‬ ‫بر هم زنندگان امنیت کشور باشیم‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه ظرفیت های باالیی که در حوزه کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعت و نیروی انسانی در شهر های مرزی کشور وجود دارد‬ ‫می توان با اعتماد به جوانان مرز نشین شاهد بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی ان مناطق بود تا دشمنان کشورمان نتوانند از این‬ ‫ظرفیت ها سوء اس��تفاده کنند؛ هرچند مرزنش��ینان در تمام‬ ‫س��ال های بع��د از انقالب ثابت کرده اند که خاک کش��ور را‬ ‫چون جان شان دوست می دارند‪.‬‬ ‫انتخابات اخیر و حضور حداکثری مردم مناطق مرزنشین‬ ‫در پای صندوق های رای و باال بودن مش��ارکت‪ ،‬اب سردی‬ ‫بود بر تمامی نیرنگ ها و دسیسه های بدخواهان نظام مقدس‬ ‫جمهوری اس�لامی‪ ،‬و مانند گذش��ته مردم مرز نشین ثابت‬ ‫کردند با تمامی مش��کالت و کمب��ود امکانات در لحظه های‬ ‫حساس حامی کشورشان هستند‪.‬‬ ‫یکی از اقدام هایی که در ش��هر های مرز نش��ین باید انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬توجه به اقتصاد معیشت و اش��تغال مردم مرز نشین‬ ‫اس��ت و بخش زیادی از تحقق امنیت پایدار در هر مکان و‬ ‫هر منطقه ‪ ،‬محرومیت زدایی و رونق اقتصادی است‪.‬‬ ‫ب��ا ایجاد ثب��ات و ارامش می ت��وان از س��رمایه گذاران و‬ ‫صنعتگ��ران دعوت کرد تا با فراهم کردن مش��وق های الزم‪،‬‬ ‫وارد مناطق مرز نش��ین ش��وند و با توجه به مشکالت کشور‬ ‫در ای��ن مناطق‪ ،‬کم��ک ویژه ای به اقتصاد کش��ور در حوزه‬ ‫اشتغال کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان نمی ت��وان از نق��ش وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬به ویژه س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی در زمینه ایجاد اش��تغال پای��دار و رونق اقتصادی‬ ‫چشم پوشی کرد‪.‬‬ ‫هما ن ط��ور که امارهای کارشناس��ان نش��ان می دهد این‬ ‫س��ازمان با ایجاد بستر مناسب و مشوق های الزم به ویژه در‬ ‫مناطق مرز نش��ین گامی بلند در راس��تای اقتصاد مقاومتی‬ ‫برداش��ته اس��ت‪ ،‬که با روی کار امدن دولت تدبیر و امید و‬ ‫ن��گاه ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به صنایع کوچک و‬ ‫تاکید وی بر اقتصاد مقاومتی و اشتغال پایدار از این فرصت‬ ‫می توان به بهترین ش��کل ممکن برای ایجاد بستر های الزم‬ ‫در مناطق مرز نشین استفاده کرد‪.‬‬ ‫در چن��د م��اه گذش��ته تفک��ر صادرات مح��ور اق��ای‬ ‫ش��ریعتمداری و نگاه او به بازارهای خارج از مرزهای کشور‬ ‫مش��وقی برای حضور صنعتگران و سرمایه گذاران در مناطق‬ ‫مرز نشین بوده است‪.‬‬ ‫یکی از راه های دیگر تش��ویق سرمایه گذاران به حضور در‬ ‫این مناطق پرداخت تسهیالت با سود کم از سوی بانک ها یا‬ ‫باز پرداخت طوالنی تر ان بعد از به بهره برداری رسیدن واحد‬ ‫صنعتی و ایجاد معافیت ه��ای مالیاتی و تامین اجتماعی به‬ ‫صنعتگران و سرمایه گذاران در س��ال های اغاز کاراست که‬ ‫کمک شایان و قابل توجهی به اقتصاد مرز نشینان می کند‪.‬‬ ‫از انجا که بازار داخلی نمی تواند جوابگوی ظرفیت اضافه‬ ‫صنع��ت و تولیدات داخلی باش��د اتخاذ تصمی��م در زمینه‬ ‫صادرات راه گش��ا ترین تصمیم دولت می تواند باش��د که در‬ ‫این زمین��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیازمند کمک‬ ‫س��ایر بخش ها از جمله مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی‪ ،‬تش��کل ها‪ ،‬انجمن ها‬ ‫و س��ایر کارافرین��ان و تالش��گران عرص��ه صنع��ت وتولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تان های مرزی با توجه به مرزهای مش��ترک با عراق‬ ‫و افغانس��تان و ورود ب��ه بازارهای بین الملل��ی برای عرضه‬ ‫محص��والت و تولیدات باید از این بس��ترهای موجود فعلی‬ ‫ب��رای ص��ادرات محص��والت اس��تفاده کنن��د در نهایت از‬ ‫اقدام ه��ای مهمی که در ش��هر های مرزی باید انجام ش��ود‬ ‫توجه به اقتصاد‪ ،‬معیش��ت و اشتغال مردم و وجود مشوق ها‬ ‫برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی کشاورزی‬ ‫اس��ت تا در اینده امنیت��ی پایدار را در این مناطق ش��اهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 337‬پیاپی ‪2310‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 24‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫سید محمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک سخنرانی‪ ،‬قطعنامه یا یک مصوبه در دهه های گذشته‬ ‫توانسته به اسانی اقتصاد ایران را دچار نوسان و اختالل کند‪.‬‬ ‫در طول این سال ها کشور از این دست بحران ها زیاد پشت سر‬ ‫گذاش��ته و شوک های اقتصادی ناش��ی از تاثیر سیاست های‬ ‫خارجی و داخلی تاثیر زیادی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مردم داش��ته اس��ت‪ .‬تاب اوری اقتصاد در مقابل شوک های‬ ‫مختلف یکی از ش��اخص های مهمی است که میزان مقاومت‬ ‫اقتصاد کشور در مقابل تحوالت سیاسی و اقتصادی خارجی‬ ‫و داخلی را نشان می دهد‪ .‬برهم ریختگی ساختار اقتصادی با‬ ‫نوس��انات نرخ ارز‪ ،‬کاهش نرخ نفت‪ ،‬تحریم ها و‪ ...‬نمونه هایی‬ ‫است که اسیب پذیری اقتصاد کشور را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اهمیت تاب اوری در دهه گذشته‬ ‫مفهوم تاب اوری و مقابله ب��ا مخاطرات برای جلوگیری از‬ ‫ایجاد بحران در یک جامعه‪ ،‬موضوعی است که بعد از بحران‬ ‫مالی س��ال ‪۲00۸(۱۳۸۷‬میالدی) در ح��وزه اقتصاد به ان‬ ‫توجه بیش��تری شد و محور مباحث اصلی مجامع بین المللی‬ ‫اقتصادی همچون بانک جهانی‪ ،‬مجمع جهانی اقتصاد‪ ،‬گروه‬ ‫‪ ۲۰‬و اتحادیه اروپا قرار گرفت‪ .‬در حقیقت‪ ،‬تاب اوری یکی از‬ ‫ویژگی های توسعه یافتگی به ش��مار می رود و نبود ان باعث‬ ‫از بین رفتن دس��تاوردهای توس��عه در صورت بروز مخاطره‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬زمانی یک نظ��ام اجتماعی یا‬ ‫اقتصادی تاب اور اس��ت که بتواند مخاط��رات موقت یا دائم‬ ‫را جذب کند و خود را با ش��رایط به س��رعت در حال تغییر‪،‬‬ ‫انطب��اق دهد بدون اینک��ه کارکرد خود را از دس��ت بدهد‪.‬‬ ‫توانای��ی اقتص��اد در اجتناب از مخاطرات نخس��تین ویژگی‬ ‫اقتصاد تاب اور اس��ت‪ .‬ه��ر اندازه در اقتص��اد تنوع کاالهای‬ ‫صادرات��ی ی��ا تنوع طرف های تج��اری کمتر باش��د‪ ،‬توانایی‬ ‫اجتناب از ش��وک های بیرونی کمتر خواهد بود و سیستم در‬ ‫برابر این شوک ها اس��یب پذیرتر است‪ .‬وابستگی به صادرات‬ ‫نفت باعث شده اقتصاد ایران در برابر نوسان درامدهای ارزی‬ ‫حاصل از صادرات این کاال به ش��دت اس��یب پذیر باشد‪ .‬این‬ ‫موضوع در س��ال های گذش��ته به واسطه تحریم فروش نفت‬ ‫و در ش��رایط کنونی با کاهش نرخ نفت بیش��تر نمود یافته و‬ ‫اثرات ان مشخص است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط خاص ایران‬ ‫ب��ا وج��ود تمام عوام��ل اقتصادی ک��ه در دنی��ا در زمینه‬ ‫تاب اوری مطرح اس��ت‪ ،‬س��اختار ایدئولوژی��ک و ژئوپلتیک‬ ‫کارتون روز‬ ‫بیشترین وام ها به صنعت رسید‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در ‪ ۱۰‬ماه امسال‪،‬‬ ‫مبلغ ‪ ۴۶۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۸‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش بانک مرکزی‪ ،‬س��هم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه‬ ‫در گردش در تمامی بخش های اقتصادی در طول ‪ ۱۰‬ماه امسال مبلغ‬ ‫‪ ۲۸۷۳/۵‬هزار میلیارد ریال معادل ‪ ۶۲/۲‬درصد کل تسهیالت پرداختی‬ ‫است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ‪ ۱۴۸/۷‬هزار میلیارد‬ ‫ریال معادل ‪ ۵/۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫س��هم تس��هیالت پرداختی بابت تامین س��رمایه در گردش بخش‬ ‫صنعت و معدن در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال معادل ‪ ۱۱۳۵/ ۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده اس��ت که نش��انگر تخصیص ‪ ۳۹ /۵‬درصد از منابع تخصیص یافته‬ ‫به س��رمایه درگردش همه بخش های اقتصادی (‪ ۲۸۷۳/ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال) است‪.‬‬ ‫مالحظه می شود از ‪ ۱۳۴۱‬هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در‬ ‫بخش صنعت و معدن معادل ‪ ۸۴ /۷‬درصد ان یعنی مبلغ ‪ ۱۱۳۵ /۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر‬ ‫توج��ه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش از س��وی بانک ها‬ ‫در سال جاری است‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۸‬هزار و ‪ ۱۶۳‬فقره تسهیالت به بخش صنعت و معدن با میانگین‬ ‫پرداختی هر فقره ‪ ۵۸۷‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان داده شده که بیشتر‬ ‫از میانگین پرداختی سایر بخش ها است‪ .‬در ضمن‪ ،‬در بخش خدمات ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲۲‬هزار و ‪ ۵۹۱‬فقره تسهیالت با میانگین پرداخت هر فقره‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫اقتصاد شکننده زیر ساطور سیاست‬ ‫ای��ران در منطق��ه و جهان باعث رفت��ار خصمانه قدرت های‬ ‫جهانی علیه ایران ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اقتصاد دولتی‬ ‫و مدیریت ناکارامد نیز مزید بر علت ش��ده تا اس��یب پذیری‬ ‫و ش��کننده بودن اقتصاد ایران بیش از یک کش��ور معمولی‬ ‫در جهان باش��د‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬ریش��ه تمام ش��وک های‬ ‫اقتصادی در داخل و خارج را می توان در ش��رایط سیاس��ی‬ ‫و اجتماع��ی تاثیر گذار بر اقتصاد دنبال ک��رد‪ .‬مرتضی افقه‪،‬‬ ‫اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش��گاه شهید چمران اهواز‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درباره دالیل ش��کننده‬ ‫بودن اقتصاد کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬دو گروه عوامل خارجی و داخلی‬ ‫در ش��کننده بودن اقتصاد ایران نق��ش دارند که بخش قابل‬ ‫توجه��ی از متغیرهای اقتصادی تح��ت تاثیر عوامل خارجی‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در اقتصاد کشور نمی توان انتظار ثبات‬ ‫بلندمدت از متغیرهای اقتصادی داشت و اغلب اقتصاد کشور‬ ‫تحت تاثیر عواملی اس��ت که کمتر در اختیار مدیران کش��ور‬ ‫است‪ .‬بنابراین بخش زیادی تحت تاثیر تحوالت خارجی است‬ ‫که قابل پیش بینی و کنترل نیز نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹التهاب در روابط سیاسی‬ ‫افقه با اش��اره به س��اختار اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬ساختار‬ ‫اقتصادی کش��ور به ش��دت تح��ت تاثیر تحوالت سیاس��ی‬ ‫جهان و روابط خارجی کش��ورها قرار می گیرد‪ .‬دلیل ان هم‬ ‫وابس��تگی بیش از ح��د به تجارت خارج��ی و صادرات نفت‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش های سه گانه اقتصاد از جمله صنعت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و خدمات به واردات کاالهای س��رمایه ای نیاز دارد و از انجا‬ ‫ک��ه روابط ای��ران با برخی از کش��ور های همس��ایه و امریکا‬ ‫پرتنش اس��ت (روابط سیاس��ی ایران م��دام در حال التهاب‬ ‫اس��ت)‪ ،‬این مسئله بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است‪ .‬تا زمانی‬ ‫نی��ز که در یک افق میان مدت به ثبات در سیاس��ت خارجی‬ ‫نرسیم نمی توانیم انتظار ثبات و مقاومت در برابر شوک های‬ ‫اقتصادی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کشمکش های سیاسی داخلی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه ش��هید چمران اهواز با اشاره به‬ ‫عوامل داخلی تاثیر گذار بر اقتصاد گفت‪ :‬در داخل دو مشکل‬ ‫اساس��ی وجود دارد؛ نخست‪ ،‬هم س��و و هم گرا نبودن تمامی‬ ‫ارکان نظام در زمینه مس��ائل اقتصادی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‬ ‫تاثیر گ��ذار بر اقتصاد اس��ت‪ .‬منظ��ور از ارکان نظام نیز تمام‬ ‫بخش های تاثیر گذار بر تصمیم گیری اعم از شورای نگهبان‪،‬‬ ‫ق��وه مقننه‪ ،‬قوه مجریه‪ ،‬قوه قضاییه و س��ایر بخش هاس��ت‪.‬‬ ‫اختالف نظر در تمام کشور ها وجود دارد اما در ایران ساختار‬ ‫اجتماعی و سیاسی به گونه ای است که دیدگاه های مختلف‬ ‫تاثیرگذار اس��ت و به کشمکش سیاس��ی منجر می شود و از‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‪ :‬اقتصاد کشور تحت تاثیر‬ ‫ایدئولوژی و روش حاکمیت مبتنی بر جمهوری اسالمی است‬ ‫مرتضی افقه‪ :‬در ایران ساختار به گونه ای است که دیدگاه های‬ ‫مختلف تاثیرگذار است و به کشمکش سیاسی منجر می شود و‬ ‫از دل ان تصمیم های ضد و نقیض بیرون می اید‬ ‫دل ان تصمیم ه��ای ضد و نقیض بی��رون می اید‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران بیشتر در بخش های زودبازده همچون داللی‪،‬‬ ‫ارز‪ ،‬طال و مسکن ورود می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفکر اقتصاد ازاد مدیران‬ ‫ای��ن اقتصاددان ب��ا بیان اینک��ه تفکر مبتنی ب��ر اقتصاد‬ ‫ازاد مدی��ران باعث ش��ده درباره مس��ائل اقتص��ادی در خال‬ ‫تصمیم گی��ری کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در ط��ول ‪ ۴‬دهه گذش��ته در‬ ‫تصمیم ه��ای اقتصادی هیچ گاه عوامل اجتماعی و سیاس��ی‬ ‫در نظر گرفته نمی ش��ود به همین دلیل با هر تصمیم ش��اهد‬ ‫اثرگذاری شدید عوامل اجتماعی و سیاسی هستیم و نتیجه‬ ‫ای��ن تصمیم ها منفی خواهد بود‪ .‬بارزترین نمونه کاهش نرخ‬ ‫به��ره بانکی بود که از نظر اقتصاددانان کامال قابل پیش بینی‬ ‫بود که بازار ارز‪ ،‬طال و مس��کن دچار نوسان خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به راه حل های کاهش اس��یب پذیری اقتصاد گفت‪:‬‬ ‫با توجه به عوامل بیان ش��ده‪ ،‬راه حلی برای کوتاه مدت وجود‬ ‫ن��دارد ام��ا ارکان مختلف نظ��ام باید به یک اجماع بر س��ر‬ ‫متغیرهای اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی تاثیر گذار اقتصاد‬ ‫برسند‪ .‬در روابط خارجی نیز با توجه به ایدئولوژی و نوع تفکر‬ ‫حاکم بر روابط ایران بعید است تغییر محسوسی ایجاد شود‬ ‫تا از ان دسته از تحوالت سیاسی تاثیرگذار جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موقعیت جغرافیایی ایران‬ ‫محمدعلی دهقان دهن��وی‪ ،‬اقتصاددان و عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبای��ی نی��ز در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» عوامل سیاس��ی را بیش از هر چیز بر اسیب پذیری‬ ‫اقتصاد کشور موثر دانست و گفت‪ :‬اقتصاد کشور تحت تاثیر‬ ‫ایدئولوژی و روش حاکمیت مبتنی بر جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬به دلیل دشمنی هایی که با این ایدئولوژی در‬ ‫سطح جهان وجود دارد کشور با دشمنان زیادی رو به رو است‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی دومین عامل را مس��ائل ژئو پلتیک و منطقه‬ ‫جغرافیای��ی اع�لام ک��رد و گفت‪ :‬حض��ور ای��ران در منطقه‬ ‫جغرافیایی خاص جهان و منافع��ی که قدرت های بزرگ در‬ ‫این منطقه دارند باعث ش��ده ناارامی ها و مشکالت سیاسی‬ ‫بیش از حد در این منطقه وجود داشته باشد‪ .‬بنابراین عوامل‬ ‫سیاسی و جغرافیایی تاثیر زیادی بر ارامش اقتصادی کشور‬ ‫دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬ش��وک ها و نوس��اناتی که به این اقتصاد وارد‬ ‫می ش��ود بیش از ی��ک اقتصاد معمولی در جهان اس��ت‪ .‬در‬ ‫طول یک دهه گذش��ته شدت گرفتن تحریم ها‪ ،‬مناقشه های‬ ‫منطقه ای‪ ،‬جنگ سوریه و عراق و‪ ...‬اقتصاد ایران را به شدت‬ ‫زیر فشار قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف بنیه اقتصادی‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با اش��اره به‬ ‫بنیه اقتص��ادی کش��ور در رویارویی با این ش��وک ها اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اقتصاد هر چه بنیه قوی تری داش��ته باش��د در مقابل‬ ‫این تهدیدها مقاوم تر اس��ت‪ .‬متاس��فانه به دلیل قرار گرفتن‬ ‫در معرض این هجمه ها و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ناکارامدی نظام‬ ‫مدیریت دولتی کش��ور در داخل طی ‪ ۴‬دهه گذش��ته همه‬ ‫دس��ت به دس��ت هم داده اند و اجازه نداده اند بنیه اقتصادی‬ ‫قدرتمندی در کش��ور ش��کل بگیرد‪ .‬وی وابستگی به فروش‬ ‫نفت را یکی از مهم ترین عوامل داخلی موثر بر اسیب پذیری‬ ‫اقتصاد عنوان کرد و افزود‪ :‬در طول س��ال های گذش��ته این‬ ‫وابس��تگی کمتر ش��ده اما هنوز یک عامل موث��ر و مهم در‬ ‫اقتصاد به ش��مار م��ی رود‪ .‬یکی از ش��اخص هایی که قدرت‬ ‫اقتصاد را نشان می دهد تولید ناخالص داخلی است‪ .‬در طول‬ ‫‪ ۴‬دهه گذشته ایران نتوانسته رشد اقتصادی مطلوبی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬متوسط رشد اقتصادی ایران در ‪ ۴۰‬سال گذشته کمتر‬ ‫از ‪ ۴‬درصد اس��ت‪ .‬چنین اقتصادی نمی تواند کش��وری را که‬ ‫ایدئولوژی خاصی در جهان در پیش گرفته است‪ ،‬نمایندگی‬ ‫و از ان پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بهره وری اندک‬ ‫دهقان دهنوی با بیان اینکه سهم بهره وری در همین رشد‬ ‫اقتصادی بس��یار اندک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬سهم بهره وری در رشد‬ ‫اقتصادی کشور گاهی منفی و صفر بوده است یعنی از همین‬ ‫امکانات محدود نیز نتوانسته ایم به خوبی بهره مند شویم‪ .‬در‬ ‫این موضوع نی��ز مدیریت ناکارامد دولتی‪ ،‬رانت جویی بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬نبود زیر س��اخت مقررات‪ ،‬ضعف های نظام مالیاتی‬ ‫و‪ ...‬نقش دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشدید اسیب پذیری با اقتصاد دولتی‬ ‫دهقان دهنوی ب��ا تاکید بر اینکه در کنار تمام این عوامل‪،‬‬ ‫اقتصاد دولتی اس��یب پذیری اقتصاد را بیش��تر کرده است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬دولتی بودن اقتصاد سال هاس��ت تاثیر منفی خود را‬ ‫بر کش��ور گذاشته اس��ت؛ چالش اصلی در این زمینه اندازه‬ ‫دولت نیست بلکه حضور دولت در بخش های مختلف است‪،‬‬ ‫در جاهای��ی ک��ه دولت باید حض��ور قوی و اثرگذار داش��ته‬ ‫باش��د مثل حمایت های اجتماعی‪ ،‬اموزش‪ ،‬تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫س�لامت و‪ ...‬حضور دولت اندک است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در بخش تولید‪ ،‬خدمات و بنگاهداری که دولت نباید حضور‬ ‫داشته باشد شاهد حضور پررنگ ان هستیم‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫ساختار دخالت دولت در اقتصاد‪ ،‬مناسب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه بر مزیت های اقتصادی‬ ‫دهقان دهنوی درب��اره راهکارهای افزایش مقاومت اقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬عالوه ب��ر اصالح روند در بخش های پیش گفته‪ ،‬باید بر‬ ‫مزیت های کشور توجه شود‪ ،‬مزیت کشور در پارامتری است‬ ‫ک��ه این روزها به عنوان مش��کل از ان یاد می ش��ود؛ نیروی‬ ‫جوان تحصیلکرده که امروز میزان باالی بیکاری انها به یک‬ ‫بحران تبدیل شده است‪ .‬اگر از این نیرو بهترین بهره برداری‬ ‫شود می توان یک تغییر بزرگ در تولید ناخالص داخلی ایجاد‬ ‫ک��رد‪ .‬ظرفیت ها باید به نحوی فعال ش��ود که این نیرو وارد‬ ‫صحنه ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬زنجیره بزرگتری از بهره برداری‬ ‫از م��واد خام با تنوع باالتر ش��کل بگی��رد و تنوع محصوالت‬ ‫صادراتی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت تاب اوری با برون گرایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی افزود‪ :‬تاب اوری‬ ‫یک مفهوم درونی است اما برای تقویت ان باید برون گرا شد‪.‬‬ ‫اگر پیوند های تجاری و مالی قوی با دنیا برقرار شود‪ ،‬دیگران‬ ‫از اس��یب پذیری ایران اسیب می بینند بنابراین به سود شان‬ ‫اس��ت که به ایران اس��یب وارد نکنند‪ .‬در این زمینه باید در‬ ‫بخش های مالی‪ ،‬بانکی‪ ،‬تولید‪ ،‬خدمات و‪ ...‬وارد عرصه جهانی‬ ‫شویم و با کشور های مختلف دنیا پیوند بخوریم‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش‪ ،‬با توجه به س��اختار سیاس��ی ایران‪،‬‬ ‫لزوم افزایش مقاومت اقتصادی کش��ور در مقابل شوک های‬ ‫اقتص��ادی و تقویت بنیه اقتصادی کش��ور نس��بت به س��ایر‬ ‫کش��ور ها از اهمی��ت بیش��تری برخ��وردار اس��ت‪ .‬موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی و روابط بین المللی ای��ران حکم می کند ایران بر‬ ‫شاخص های تاب اوری اقتصادی تمرکز بیشتری کند و عوامل‬ ‫موثر داخلی را به حداقل برس��اند‪ .‬تصمیم های نس��نجیده و‬ ‫بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و سیاسی‪ ،‬وابستگی‬ ‫اقتص��ادی به نف��ت و واردات کاالهای س��رمایه ای از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که با اصالح ان می توان اقتصاد کش��ور را در‬ ‫مقابل شوک های اقتصادی بیمه کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۹‬هزار فرصت شغلی در ‪ ۴‬سال اینده هدف گذاری شده است‬ ‫منبع‪ :‬سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫رییس س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫گفت‪ :‬در مجموع ‪ ۵۴‬پروژه با سرمایه گذاری ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان و اشتغال بیش از ‪ ۲۹‬هزار نفر در برنامه‬ ‫‪ ۴‬سال اینده هدف گذاری شده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫منصور معظمی در گردهمایی مدیران وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت افزود‪ :‬این پروژه ها بر اس��اس تاکید‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ر حمایت از تولید و‬ ‫اشتغال مناطق محروم و سیاست های شش گانه ایدرو‬ ‫برنامه ریزی شده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬پروژه توسعه فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پارس جنوبی با میزان سرمایه گذاری ‪ ۵/۲‬میلیارد‬ ‫دالر و اشتغال ‪ ۵‬هزار نفر از جمله طرح های پیمانکاری‬ ‫عمومی اجرا ش��ده از س��وی ایدرو است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫پروژه توس��عه فازه��ای ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬پارس جنوبی نیز با‬ ‫س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۴‬میلی��ارد دالر‪ ،‬دیگر پروژه‬ ‫پیمانکاری در حال اجرا از س��وی ایدرو است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه قرارداد پروژه تولید اتیلن اکس��اید در بندر‬ ‫ماهشهر با سرمایه گذاری ‪ ۱/۷‬میلیارد دالر حدود یک‬ ‫ماه پیش بسته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه اکریلونیتریل‬ ‫به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت‬ ‫نف��ت و گاز پ��ارس از پروژه ه��ای در حال‬ ‫تصویب و بررس��ی اس��ت‪ .‬رییس سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران بیان‬ ‫کرد‪ :‬پ��س از برجام ‪ ۶‬ق��رارداد خودرویی‬ ‫منعقد ش��ده اس��ت‪ ،‬قرارداد ایران خودرو‬ ‫با پژو یکی از انهاس��ت که تاکنون ‪۱۷۰۰‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬در این راس��تا تولید ش��ده است‪ .‬معظمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قرارداد س��یتروئن با س��ایپا دیگر قرارداد‬ ‫پس��ابرجامی است که محصول ان در ‪ ۳‬ماه دوم سال‬ ‫اینده وارد بازار می ش��ود و قراردادهای فولکس واگن‬ ‫با ماموت‪ ،‬هیوندا ب��ا کرمان موتور‪ ،‬ایران خودرو با بنز‪،‬‬ ‫اس��کانیا با عقاب افش��ان و قرارداد شرکت رنو با ایدرو‬ ‫دیگر قراردادهای خودرویی پس��ابرجام هستند‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬با قرارداد رنو تعداد قطعه س��ازان کشور در‬ ‫بازارهای جهانی از ‪ ۱۵‬به ‪ ۶۰‬قطعه ساز افزایش می یابد‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد صادرات محصوالت با تعهد ش��رکت رنو‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬تولید داخلی گیربکس موتور در این‬ ‫قرارداد گنجانده شده است‪ .‬رییس سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران یاداورشد‪:‬‬ ‫پروژه ساخت گیربکس اتوماتیک خودرو در‬ ‫زمینه قطعه سازی( ش��روع عملیات اجرایی‬ ‫س��ال ‪ )۹۶‬و مش��ارکت با رنو فرانسه برای‬ ‫توسعه ظرفیت خودروس��ازی کشور(شروع‬ ‫عملی��ات اجرای��ی در س��ال ‪ )۹۷‬دو طرح‬ ‫سرمایه گذاری در دست اجرای ایدرو است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه شرط بقای قطعه سازی کشور ورود به بازارهای‬ ‫بین المللی و مشارکت با ش��رکت های خارجی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پروژه تامین و ساخت ‪ ۶۳۰‬واگن در حوزه ریلی‬ ‫و تولی��د ‪ ۵‬هزار واگن ب��ا ارزش ‪ ۶‬میلیارد دالر برای‬ ‫مترو کالنشهرها برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫معظمی همچنین اظهار کرد‪ :‬پ��روژه تولید بالگرد‬ ‫غیرنظام��ی ب��ه ص��ورت مش��ارکت ایدرو با راش��ن‬ ‫هلیکوپتر روس��یه از س��ال اینده اغاز می شود؛ سهم‬ ‫بخ��ش خصوصی ‪ ۶۰‬درصد و س��هم ایدرو ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫در این قرارداد است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!