روزنامه گسترش صنعت شماره 338 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 338

روزنامه گسترش صنعت شماره 338

روزنامه گسترش صنعت شماره 338

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ ۲‬گره انحراف منابع اشتغالزا‬ ‫دولت بودجه س��ال ‪ 9۷‬را بر مبنای اشتغال بس��ته و با پیش بینی ‪ ۲‬پروژه اشتغال‬ ‫روس��تایی و اشتغال فراگیر شرایطی برای تس��هیالت دهی قرار داده است اما برخی‬ ‫منتقدان می گویند این طرح ممکن اس��ت تجربه تلخ طرح های زودبازده دولت نهم‬ ‫را تک��رار کند‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی کارشناس��ان در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫مزیت های طرح اشتغالزایی دولت را بیش از معایب ان دانسته و به دلیل اینکه محل‬ ‫پروژه روستاهاس��ت و سند زمین روستا به عنوان وثیقه پذیرفته می شود‪ ،‬می تواند با‬ ‫پیاپی ‪2311‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪338‬‬ ‫اشتغال پایدار تا حدودی مشکالت مهاجرت و درامد مناطق محروم را برطرف کند‪.‬‬ ‫گرچه نمی توان پیش از اغاز روند اجرای پروژه موفق بودن ان را جار زد؛ زیرا توجیه‬ ‫فنی و نظارت دولت‪ ،‬دو ضمانت اجرایی این پروژه ها است‪.‬‬ ‫از محل منابع صندوق توسعه ملی معادل ریالی ‪ ۱ /۵‬میلیارد دالر اختصاص یافته‬ ‫که ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان می شود و معادل این رقم هم بانک ها و موسسه های عامل‬ ‫باید بیاورند که مجموع ان به ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬فوریه ‪2018‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫اولویت های صنعت و معدن در سال ‪9۷‬‬ ‫فعاالن صنعتی با تاکید بر شرط فناوری جدید و نواوری در صدور مجوز های تاسیس خواستار شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫صدور مجوز تولید‬ ‫محصول مشابه ممنوع‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در نشس��ت با‬ ‫رییس��ان س��ازمان های اس��تانی صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت تاکید کرد‪ :‬عالوه بر اینک��ه حوزه معدن و‬ ‫توجه به اکتش��اف اولویت اصلی ما در س��ال اینده‬ ‫خواه��د بود اصالح مقررات معدنی در دس��تور کار‬ ‫اس��ت و واگذاری پهنه های غیرفعال به مردم برای‬ ‫فعال کردن انها از مهم ترین برنامه ها است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬باید همه امکانات برای این موضوع مهم‬ ‫در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‪ ،‬معاونت معدنی‬ ‫وزارتخانه و ایمیدرو بسیج شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد شریعتمداری اظهار کرد‪ :‬سال ‪۹۷‬‬ ‫مش��ارکت ایدرو و ایمیدرو در پروژه های مختلف را بیشتر از‬ ‫س��ال های گذش��ته خواهیم دید؛ این دو س��ازمان می توانند‬ ‫معادل ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان از بابت بدهی های خود ضمانتنامه‬ ‫ص��ادر کنند و ت��ا ‪ ۴۹‬درصد اجازه مش��ارکت در پروژه های‬ ‫مختلف را دارند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره به برنامه های‬ ‫مربوط به طرح نوس��ازی صنایع گفت‪ :‬طرح نوسازی صنایع‬ ‫حوزه صنایع نس��اجی تهیه و در حدود ‪ ۱۳‬س��رفصل نهایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنام��ه توس��عه فعالیت ه��ای صنع��ت‬ ‫خودروس��ازی اخرین مراح��ل ویرایش نهایی خ��ود را طی‬ ‫می کند و برنامه توس��عه فعالیت های صنای��ع معدنی به ویژه‬ ‫فوالد در ستاد فوالد نهایی شده و تا پایان سال ابالغ می شود‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری تاکید ک��رد‪ :‬دورنمای س��ال ‪ ۹۷‬در حوزه‬ ‫صنعت و تولید مثبت و خوب است و بخش قابل مالحظه ای‬ ‫از انچه مورد نظر بوده در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب و‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموعه احکام مصوب در مجلس تصویر روشنی‬ ‫از س��ال اینده به ما می دهد و پیگیری رییسان سازمان ها در‬ ‫است ان ها و پافشاری انها برای رسیدن به اهداف ضرورت دارد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با اش��اره به اجرای طرح نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی در سال اینده گفت‪ :‬این‬ ‫اقدام حرکت قابل توجهی اس��ت و س��هم ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫دستگاهی هدف گذاری شده برای سال نخست این‬ ‫طرح در سال ‪ ۹۷‬باید محقق شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬نوس��ازی خودروهای س��نگین‬ ‫مع��ادن نی��ز باید در ط��رح نوس��ازی خودروهای‬ ‫سنگین گنجانده شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت در نخس��تین فرصت بای��د با تغییر س��اختار مانند‬ ‫س��ازمان های صادرات��ی دنی��ا در جایگاه واقعی خ��ود برای‬ ‫حمایت از صادرات قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همچنین در اس��تان ها باید به صادرات و تجارت خارجی‬ ‫توج��ه ویژه ش��ود و بخش های صادراتی فعال ش��وند و همه‬ ‫اس��تان های کشور صادراتی مشخص و هدف گذاری مشخص‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به موضوع اموزش و مدیریت در س��ال ‪ ۹۷‬باید‬ ‫توجه ویژه داش��ته باش��یم‪ ،‬ایدرو و ایمی��درو برای کمک به‬ ‫اموزش استان ها باید برنامه داشته باشند‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت اصناف به ویژه صنوف تولیدی‪ ،‬واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط (‪)sme‬ها در توسعه صادرات موضوع مهم‬ ‫دیگری بود که شریعتمداری در این نشست بدان اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این مهم باید در اولویت سازمان توسعه تجارت باشد‬ ‫و عملکرد اس��تان ها را در این زمینه مورد ارزیابی و بررس��ی‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تان ها دفات��ر خ��ود را ب��رای ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری داخلی و خارجی در سطح منطقه خود فعال‬ ‫کنند و باید از کیک س��رمایه گذاری خارجی بیشترین سهم‬ ‫را بگیرند همچنین همه پرداخت ها و مصرف منابع دولتی از‬ ‫جمله مابه التفاوت پرداخت س��ود بانکی باید هدفمند باشد‪،‬‬ ‫این پرداخت ها باید به افزایش ثروت کشور کمک کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 8 1396‬جمادی الثانی ‪ 25 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 338‬پیاپی ‪2311‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دالیل تعطیلی واحد های صنعتی‬ ‫در یک دهه گذشته‬ ‫دیدگاه‬ ‫شاه کلید قانون حداکثر استفاده‬ ‫از توان داخل‬ ‫عل�ی نیکبخت‪ /‬کارش�ناس‬ ‫اقتص�اد‪ :‬ب��ا گذش��ت ح��دود‬ ‫‪ ۵‬س��ال از اخری��ن تغیی��رات‬ ‫«حداکث��ر اس��تفاده از ت��وان‬ ‫داخ��ل» ب��از ه��م ب��ه اذعان‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان در‬ ‫عمل حرک��ت رو ب�� ه جلویی‬ ‫علی نیکبخت‬ ‫اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬توجه به‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫این قان��ون از ان جنبه دارای‬ ‫اهمیت است که ساالنه میزان‬ ‫زیادی از بودجه کشور در بخش دولتی صرف انجام پروژه های‬ ‫مختلف می ش��ود که در صورت تحقق اس��تفاده حداکثری از‬ ‫توان داخلی‪ ،‬گامی بلند در جهت اس��تقالل کش��ور و افزایش‬ ‫رقابت پذیری شرکت های داخلی برداشته خواهد شد‪ .‬موضوع‬ ‫قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تنظیم چارچوب ها و‬ ‫ضوابطی است که نهاد های دولتی برمبنای ان‪ ،‬موظف هستند‬ ‫پروژه های خود را تا حد ممکن به پیمانکاران و تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی محول کنن��د‪ .‬یکی از اصلی ترین بس��ترهایی که این‬ ‫قانون باید برای ان برنامه تهیه کند‪ ،‬س��امانه مناقصات است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬نخس��تین پرسشی که در بررسی اجرا نشدن قانون‬ ‫حداکثر اس��تفاده از توان تولید داخل باید پرسیده شود‪ ،‬این‬ ‫است که این قانون چه برنامه ای برای اصالح فرایند مناقصات‬ ‫ارائه کرده اس��ت؟ یکی از مش��کالت اجرا نشدن دو ویرایش‬ ‫قبل��ی این قانون بی توجهی به س��امانه مناقصات و صرف نظر‬ ‫کردن از ان بوده اس��ت؛ ضعفی که در پیش نویس ارائه ش��ده‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬با بررس��ی تجربه های موفق دیگر کشورها در‬ ‫زمینه برگزاری مناقصات و مدیریت مناقصه در جهت استفاده‬ ‫حداکثری از توان داخلی‪ ،‬می توان مشاهده کرد که راه حل این‬ ‫کشورها استفاده از یک سامانه مناقصات جامع برای مدیریت‬ ‫فراین��د از اغ��از تا پایان و با دخیل کردن ملزومات اس��تفاده‬ ‫از توان داخلی بوده اس��ت‪ .‬در کش��ور ما نیز با وجود س��امانه‬ ‫مناقصات با نام «س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) »‬ ‫متاس��فانه به دلیل نبود زیرساخت قانونی مناسب فعالیت این‬ ‫س��امانه محدود شده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سامانه در وضعیت‬ ‫فعلی ظرفی��ت تحقق اهداف قانون حداکثر اس��تفاده از توان‬ ‫تولید داخل را ندارد که دلیل اصلی ان نبود قوانین مناسب در‬ ‫این زمینه اس��ت‪ .‬بنابراین پیشنهاد می شود در تدوین نگارش‬ ‫جدید این قانون ای��ن موضوع به طور حتم مورد توجه جدی‬ ‫منبع‪ :‬مهر‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫الگوی توسعه صنایع‬ ‫در چند دهه گذشته‬ ‫به نحوی شکل گرفته‬ ‫که با استقبال جامعه‬ ‫از یک محصول‬ ‫سرمایه گذاران به‬ ‫تولید ان محصوالت‬ ‫بدون توجه به نواوری‬ ‫و فناوری های روز‬ ‫روی اورده اند و همین‬ ‫امر باعث شده تا‬ ‫محصوالت مشابه بدون‬ ‫تفاوت در کیفیت و فقط‬ ‫با برند های مختلف بازار‬ ‫را به اشباع برسانند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در طول یک دهه گذش��ته‬ ‫مشکالت بسیاری به تعطیلی‬ ‫واحد ه��ای صنعت��ی منج��ر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬یکی از طرح های‬ ‫نادرس��تی که در دولت دهم‬ ‫اجرا شد‪ ،‬تس��هیالت دهی به‬ ‫بنگاه ه��ای زودب��ازده بود که‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫پیامدهای منفی بسیاری برای‬ ‫رییس کمیسیون صنعت‬ ‫اقتصاد کش��ور داشت‪ .‬این امر‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫باعث ش��د بس��یاری از افراد‬ ‫ب��رای دریافت تس��هیالت به‬ ‫دنبال س��اخت بنگاه های زودبازده صنعتی بروند و با گرفتن‬ ‫مجوزهای صوری به دریافت تسهیالت اقدام و در بخش های‬ ‫غیرمولد اقتصادی سرمایه گذاری کنند‪ .‬به همین دلیل تعداد‬ ‫قاب��ل توجهی از امار واحدهای تعطیل ش��ده در س��ال های‬ ‫نخس��ت دولت یازدهم درواقع بنگاه هایی بودند که هیچ گاه‬ ‫س��اخته نش��ده و فقط در امار مجوزهای تاسیس دیده شده‬ ‫و تع��داد انها نی��ز قابل توجه بود‪ .‬ط��رح بنگاه های زودبازده‬ ‫اسیب جدی به صنعت وارد کرد به نحوی که نه تنها موجب‬ ‫س��اخت واحدهای جدید نشد بلکه به دلیل جریان نقدینگی‬ ‫در بخش های غیرمولد‪ ،‬تورم باال و اشفتگی در بازارهای مالی‬ ‫را ب��ه وجود اورد ‪ .‬از بین رفتن برنده��ای قدیمی در صنایع‬ ‫بخ��ش دیگری از واحدهای تعطیل ش��ده بودن��د‪ .‬در صنایع‬ ‫کشور ش��اهد تعطیلی یا در ش��رف تعطیلی برندهای بزرگ‬ ‫هستیم که تمام تقصیرات تعطیلی این واحدها نیز بر گردن‬ ‫دولت نیس��ت بلکه بس��یاری از این واحدها از چندین سال‬ ‫پیش وارد مرحله ورشکس��تگی و تعطیلی شده اند اما وجود‬ ‫رکود در دولت یازدهم نیز بی تقصیر نبود‪ .‬بخش قابل توجهی‬ ‫از صنایع نیز در طول این س��ال ها به دلیل رکود و از دس��ت‬ ‫دادن بازار تعطیل شده اند‪ ،‬بسیاری از واحدهای قدیمی باید‬ ‫تعطیل ش��وند و این امر از نظر علمی درست است زیرا واحد‬ ‫صنعتی موجود زنده ای اس��ت که اگر به نوسازی و بهسازی‬ ‫نپردازد به طور قطع حیات ان ادامه دار نخواهد بود‪ .‬مهم ترین‬ ‫دلیل تعطیل��ی کارخانه ها در این دوره رکود موجود در بازار‬ ‫بود‪ ،‬بس��یاری از واحدهای کوچک و متوسط در شهرک های‬ ‫صنعتی به دلیل رکود بازار در چند س��ال گذشته توان خود‬ ‫را از دس��ت دادن��د و اکنون تعطیل یا نیمه تعطیل هس��تند‬ ‫و تعداد انها نیز کم نیس��ت‪ .‬به طورکل��ی عوامل مختلفی در‬ ‫تعطیلی واحدهای صنعتی نقش داش��ته اند؛ عالوه بر موضوع‬ ‫جوازهای صوری‪ ،‬نوسازی نکردن واحدها و رکود‪ ،‬مشکالتی‬ ‫همچون مس��ائل مدیریتی‪ ،‬کمبود نقدینگی‪ ،‬مشکالت نظام‬ ‫بانکی و‪ ...‬نیز وجود داش��ته ک��ه تعیین نقش هرکدام به کار‬ ‫پژوهشی نیاز دارد‪.‬‬ ‫فعاالن صنعتی با تاکید بر شرط فناوری جدید و نواوری در صدور مجوز های تاسیس خواستار شدند‬ ‫صدور مجوز تولید محصول مشابه ممنوع‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مع��اون ط��رح و برنام��ه وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به تازگی از ساماندهی صدور جواز تاسیس‬ ‫واحد های صنعتی خبر داده تا اس��تراتژی توس��عه‬ ‫صنایع براساس امایش سرزمینی انجام شود‪.‬‬ ‫ش��یوه صدور مجوزهای صنعتی مدتی اس��ت که‬ ‫مورد انتقاد شدید فعاالن صنعتی قرار گرفته و انها‬ ‫معتقدند بخش قابل توجهی از مش��کالت نبود بازار‬ ‫فروش و نرخ تمام ش��ده مرب��وط به تعدد واحد های‬ ‫صنعتی مش��ابه اس��ت‪ .‬س��ند امایش س��رزمینی‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در هر منطقه و مزیت های ان‬ ‫را بررسی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترس سرمایه گذاران از ریسک‬ ‫الگوی توسعه صنایع در چند دهه گذشته به نحوی‬ ‫ش��کل گرفته که با استقبال جامعه از یک محصول‬ ‫س��رمایه گذاران به تولید ان محصوالت بدون توجه‬ ‫به نواوری و فناوری های روز روی اورده اند و همین‬ ‫امر باعث ش��ده تا محصوالت مش��ابه بدون تفاوت‬ ‫در کیفی��ت و فقط با برند های مختل��ف بازار را به‬ ‫اش��باع برس��انند و در عمل پس از چند سال تولید‬ ‫ی��ک محصول را در ب��ازار از توجیه اقتصادی خارج‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در کنار این موضوع محدودیت های دسترسی به‬ ‫فناوری های روز نیز به گسترش این وضعیت دامن‬ ‫زده و ش��رایط اقتصادی کش��ور نیز باعث شده در‬ ‫سال های گذشته سرمایه گذاران جرات ریسک برای‬ ‫ورود به محصوالت جدید را نداشته باشند به همین‬ ‫دلیل اغلب س��رمایه گذاران با دنباله رو بودن س��ایر‬ ‫صنایع همان شیوه را در پیش می گیرند‪.‬‬ ‫وی��ژه اقتص��اد مقاومت��ی بخش خصوص��ی و عضو‬ ‫هیات رییس��ه خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» درب��اره لزوم‬ ‫س��اماندهی مجوزهای تاسیس واحد صنعتی گفت‪:‬‬ ‫بزرگترین مش��کل در صنایع روندی اس��ت که در‬ ‫اعط��ای مجوز ه��ای صنعتی در پیش گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر حج��م زی��ادی واح��د صنعت��ی‬ ‫نیمه تم��ام و از کار افت��اده وج��ود دارد در چنی��ن‬ ‫شرایطی دوباره مجوز تاسیس صادر می شود‪ .‬دولت‬ ‫از ای��ن به بعد نباید به واحدهایی که واحد صنعتی‬ ‫مشابه ان وجود دارد مجوز دهد‪.‬‬ ‫اگر کسی می خواهد محصول جدید با بسته بندی‬ ‫و فن��اوری ب��ه روز عرضه کند می توان��د واحد های‬ ‫صنعتی رهاشده در شهرک های صنعتی را بخرد‪.‬‬ ‫وی با انتق��اد از اینکه چرا باید امار فروش زمین‬ ‫مالکی برای محاسبه اشتغال باشد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫درحال حاضر با فروش زمین اشتغال ان محاسبه و‬ ‫گزارش می شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که مالک اشتغال باید طرح به‬ ‫بهره برداری رسیده باش��د‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به بخش‬ ‫زیادی از این واحد ها تس��هیالت داده می ش��ود در‬ ‫حالی که ش��رایط رقابت پذی��ری و توان بازپرداخت‬ ‫انها بررسی نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های دسترسی به فناوری‬ ‫دبی��ر کارگ��روه وی��ژه اقتص��اد مقاومتی بخش‬ ‫خصوصی با بیان اینکه ب��ه صرفه بودن هزینه های‬ ‫تولید با فناوری های قدیمی باید مورد بررس��ی قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در زمینه فناوری فقط مدیران‬ ‫واحد صنعتی مقصر نیستند بلکه به دلیل تحریم ها‬ ‫که هنوز هم برخی محدودیت های مالی وجود دارد‬ ‫امکان نوسازی و بروزرسانی فناوری ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور مجوز با اهداف سیاسی‬ ‫به واس��طه این موان��ع در زمینه فن��اوری هنوز‬ ‫یکی دیگر از چالش های صدور مجوز های تاسیس‬ ‫توان نواوری نیس��ت اما این توجیه وجود ندارد که‬ ‫واحد های صنعتی در س��ال های گذشته به ویژه در‬ ‫واحد های صنعتی جدید مش��ابه واحد های موجود‬ ‫دولت نهم و دهم اعط��ای مجوز واحدهای صنعتی‬ ‫اجازه تاسیس بگیرند و بازار را اشباع کنند‪.‬‬ ‫بدون بررسی توجیه اقتصادی انها و فقط با اهداف‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در صنای��ع غذایی و‬ ‫سیاسی بوده است‪.‬‬ ‫اش��امیدنی واحد ه��ای م��وازی و مش��ابه بس��یار‬ ‫در بس��یاری از مناطق کش��ور ج��واز واحدهای‬ ‫هس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چرا باید تعداد زیادی کارخانه رب‪،‬‬ ‫صنعتی با هدف جلب رضای��ت نمایندگان مجلس‬ ‫ماکارون��ی‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬لبنیات و‪ ...‬در کش��ور وجود‬ ‫شورای اسالمی و افزایش رضایتمندی در حوزه های‬ ‫داش��ته باش��د؟ واحدهای صنعتی متعدد به تولید‬ ‫انتخابی��ه صادر می ش��د ک��ه با روی‬ ‫محصول زیر ظرفیت های موجود منجر‬ ‫کارام��دن دولت یازدهم بس��یاری از‬ ‫خواهد ش��د و عالوه بر اشباع بازار نرخ‬ ‫طرح های بدون توجیه اقتصادی ابطال‬ ‫تمام ش��ده تولید را در کش��ور افزایش‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫می ده��د‪ .‬درحال حاضر در هر اس��تان‬ ‫‹ ‹ جلوگی�ری از ایج�اد واح�د‬ ‫چند کارخانه لبنیات هس��ت که از کار‬ ‫جدید‬ ‫افتاده اند‪ .‬تمام محصوالت نیز با کیفیت‬ ‫این مس��ائل دست به دست یکدیگر‬ ‫یکسان و با یک نوع بسته بندی در بازار‬ ‫بیژن پناهی زاده‬ ‫داده تا صدور جواز های تاسیس واحد‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫اگر کسی‬ ‫� اجرای الگوی خوشه صنعتی‬ ‫صنعتی به پاشنه اشیل صنایع تبدیل‬ ‫می خواهد‬ ‫پناهی زاده با اش��اره به اینکه در دنیا‬ ‫ش��ود و چالش های زیادی برای تمام‬ ‫محصول جدید با‬ ‫تولید نوش��ابه کمتر ش��ده و به سمت‬ ‫واحد های موجود ایجاد کند‪.‬‬ ‫بسته بندی‬ ‫نوش��یدنی های دیگر می رون��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬فع��االن صنعتی‬ ‫و فناوری به‬ ‫این در حالی اس��ت که در ایران تعداد‬ ‫معتقدن��د ب��ا تدوین اس��تراتژی برای‬ ‫روز عرضه کند‬ ‫کارخانه های تولید نوشابه رو به افزایش‬ ‫صدور جواز تاس��یس از ای��ن پس به‬ ‫می تواند‬ ‫اس��ت‪ .‬در صنای��ع دیگ��ر نی��ز همین‬ ‫واحد ه��ای صنعت��ی که قص��د تولید‬ ‫واحد های صنعتی‬ ‫وضعیت وجود دارد‪.‬‬ ‫محص��ول مش��ابه در ب��ازار ب��ا همان‬ ‫رهاشده در‬ ‫دبیر کارگروه وی��ژه اقتصاد مقاومتی‬ ‫کیفیت و بدون نواوری را دارند‪ ،‬جواز شهرک های صنعتی را‬ ‫بخش خصوصی با تاکید بر اینکه برای‬ ‫داده نشود‪.‬‬ ‫بخرد‬ ‫‹ ‹فروش زمین‪ ،‬مالک نیست‬ ‫س��اماندهی مجوزه��ای تاس��یس باید‬ ‫بی��ژن پناه��ی زاده‪ ،‬دبی��ر کارگروه‬ ‫به تش��کیل خوش��ه های صنعتی توجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تش��کیل خوشه های صنعتی و‬ ‫جمع اوری واحد های کوچک تر در زیر مجموعه یک‬ ‫واح��د بزرگ نرخ تمام ش��ده تولی��د کاهش خواهد‬ ‫یاف��ت در نتیجه تقاضا برای خرید محصول در بازار‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بستری برای اتصال سرمایه گذاران‬ ‫دبی��ر کارگ��روه وی��ژه اقتص��اد مقاومتی بخش‬ ‫خصوصی درب��اره چگونگی اتصال س��رمایه گذاران‬ ‫ب��ه یکدیگ��ر ب��رای تولی��د مش��ترک گف��ت‪ :‬باید‬ ‫ش��بکه ای طراح��ی ش��ود ت��ا متقاضیان تاس��یس‬ ‫واحد ه��ای صنعت��ی را به یکدیگر برس��اند و با هم‬ ‫اشنا کند‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫همین وظیفه را دارد؛ این س��ازمان اکنون به بنگاه‬ ‫زمین فروش��ی تبدیل ش��ده و وظیفه اش در زمینه‬ ‫صنای��ع کوچک مغفول مانده اس��ت‪ .‬بای��د اختیار‬ ‫ص��دور مجوز واحد های صنعتی را به این س��ازمان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر مدی��ران خوب��ی در ای��ن بخ��ش‬ ‫حضور دارند اما از ظرفیت های ایجاد ش��ده استفاده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫پناهی زاده با اش��اره به اینک��ه مجوز کارگاه های‬ ‫زیر ‪ ۳۰‬نفر باید از س��وی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی صادر ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫پاشنه اش��یل صنایع این اس��ت که درامد شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی را ب��ا فروش زمی��ن تعریف‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت در چنین شرایطی واحد صنعتی‬ ‫مشابه و شرایط بازار اهمیتی برای شرکت شهرک ها‬ ‫ندارد و انها فقط به فکر فروش زمین هستند‪.‬‬ ‫واح��د صنعتی که مجوز دریافت می کند برای کدام‬ ‫بازار تولید می کند‪.‬‬ ‫اوایل انقالب اسالمی ایجاد صنایع با هدف تامین‬ ‫نیاز داخلی و خودکفایی بود اما اکنون شرایط تغییر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بهرامی با بیان اینکه با تعریف جامعه هدف باید‬ ‫نیازس��نجی در بازار انجام ش��ود و متناس��ب با ان‬ ‫مجوز واحد صنعتی صادر شود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��اختار شکل گیری برخی از واحدهای تولیدی در‬ ‫عرصه فروش سینوس��ی اس��ت؛ به این معنا که در‬ ‫برهه ای از زمان تولید یک محصول س��وداور است‬ ‫و تمام س��رمایه گذاران به س��مت تولید ان هجوم‬ ‫می برند و با اش��باع بازار در سال های بعد رکود در‬ ‫ان محصول را شاهد هستیم؛ اتفاقی که در صنعت‬ ‫کشاورزی هر سال رخ می دهد‪.‬‬ ‫در یک سال پیاز نایاب می شود و به نرخ کیلویی‬ ‫‪ ۵‬هزار تومان می رس��د سال بعد ان قدر پیاز کشت‬ ‫می شود که مجبور به امحای محصوالت می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ برخی صنایع به هر قیمت‬ ‫نایب رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با‬ ‫تاکید بر اینکه مش��کل واحدهای صنعتی به اشباع‬ ‫رس��یدن بازار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باید سیاس��ت صنعتی‬ ‫کش��ور تزری��ق مناب��ع و حفظ واحدها ب��ه هر نرخ‬ ‫نباشد‪ .‬اکنون در برخی صنایع با واحدهای قدیمی‬ ‫روبه رو هستیم که بازار را اشباع کرده اند‪.‬‬ ‫تولی��د باید براس��اس دانش روز باش��د و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ص��دور مجوز ه��ا‬ ‫بای��د به ای��ن موضوع دق��ت کند و ب��ه واحدهایی‬ ‫ک��ه محصول مش��ابه موج��ود در ب��ازار را با همان‬ ‫کیفی��ت می خواهن��د تولی��د کنن��د نبای��د مجوز‬ ‫‹ ‹صنایع از سلیقه مردم عقب هستند‬ ‫داده شود‪ .‬این سرمایه می تواند در راستای توسعه‬ ‫دبی��ر کارگ��روه وی��ژه اقتص��اد مقاومتی بخش‬ ‫واحد های موجود هزینه شود‪.‬‬ ‫خصوصی با بیان اینکه ذائقه و س��لیقه مردم عوض‬ ‫وی راه نج��ات صنایع کش��ور را تولی��د برمبنای‬ ‫ش��ده اما صنایع کش��ور هنوز محصوالت ‪ ۲۰‬سال‬ ‫مزی��ت صادراتی عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬دولت برای‬ ‫پی��ش را تولید می کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬صنایع کش��ور از‬ ‫حمای��ت از صنای��ع بای��د اس��تراتژی تعریف کند‪.‬‬ ‫س��رعت تغییر س��بک زندگی مردم عقب هستند و‬ ‫درحال حاضر تنها کاالهایی که امکان حمایت دارند‬ ‫منطبق با سلیقه مردم نواوری ندارند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫کاالهای با ارزش افزوده باال هستند‪.‬‬ ‫کس��ی از ظرف ه��ای یک ب��ار مصرف یا کاش��ی و‬ ‫دول��ت تاکن��ون هی��چ برنام��ه مش��خصی برای‬ ‫سرامیک های قدیمی استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫س��اماندهی صنایع ندارد و معتقد اس��ت براس��اس‬ ‫ابع��اد‪ ،‬جن��س‪ ،‬وزن‪ ،‬رن��گ و کیفیت کاش��ی و‬ ‫حق��وق ش��هروندی هر ک��س در ه��ر صنعتی که‬ ‫س��رامیک تغییر کرده اس��ت‪ .‬درحال حاضر در دنیا‬ ‫خواست می تواند س��رمایه گذاری کند در حالی که‬ ‫بهتری��ن کاش��ی و س��رامیک ب��ا مواد‬ ‫این سیاس��ت به نابس��امانی در عرصه‬ ‫پتروشیمی و مصنوعی طراحی و تولید‬ ‫تولید منجر شده است‪.‬‬ ‫می شود تا ماندگاری رنگ و کیفیت ان‬ ‫البته این به معن��ای ایجاد انحصار‬ ‫افزایش پیدا کند و س��رما و گرما بر ان‬ ‫در تولید نیس��ت‪ ،‬رعایت این موضوع‬ ‫تاثیر نگذارد‪.‬‬ ‫کار بس��یار حساسی اس��ت که هم از‬ ‫امروزه در تمام کش��ورها کاش��ی و‬ ‫انحصار و هم از به اشباع رسیدن بازار‬ ‫س��رامیک با مواد مصنوع��ی با طراحی‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫مرم��ر تولی��د می ش��ود ک��ه هیچ کس‬ ‫بنا براین گزارش‪ ،‬تدوین استراتژی‬ ‫وزارت‬ ‫متوجه جنس ان نمی شود اما در ایران‬ ‫بر اس��اس امای��ش س��رزمینی ب��رای‬ ‫با وجود دسترسی به منابع پتروشیمی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ص��دور مجوز های تاس��یس‪ ،‬ضرورت‬ ‫به‬ ‫هن��وز کاش��ی و س��رامیک را ب��ا مواد‬ ‫انکار ناپذیر است‪.‬‬ ‫واحدهایی‬ ‫معدنی تولید می کنیم‪.‬‬ ‫ش��اید ض��رر رعایت نک��ردن این‬ ‫که محصول مشابه‬ ‫‹ ‹نیاز سنجی از بازار های هدف‬ ‫موض��وع در ابت��دای ام��ر متوج��ه‬ ‫موجود در بازار‬ ‫رمضان بهرام��ی‪ ،‬نایب ریی��س خانه‬ ‫سرمایه گذار باشد اما با ادامه این روند‬ ‫را با همان کیفیت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران نیز در‬ ‫ضرر ان دامن تم��ام صنایع را خواهد‬ ‫می خواهند‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» با تاکید‬ ‫گرفت و به طور کلی تولید محصول را‬ ‫تولید کنند‬ ‫ب��ر اینکه مش��کل صنایع کش��ور بازار‬ ‫از توجیه اقتصادی خارج خواهد کرد‪.‬‬ ‫نباید مجوز‬ ‫فروش است‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون برنامه ریزی‬ ‫بنابرای��ن توجه به ای��ن موضوع باعث‬ ‫دهد‬ ‫و هدف گ��ذاری مناس��بی ب��رای بازار‬ ‫نج��ات صنای��ع از رک��ود و حرکت به‬ ‫فروش نش��ده اس��ت تا مش��خص شود‬ ‫سمت توسعه خواهد شد‪.‬‬ ‫ضرورت بازگشت تعرفه خودروهای هیبریدی به روال قبل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2311‬‬ ‫دوره جدید شماره‪338‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫وزی��ر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن غیر علم��ی خواندن اقدام دولت تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باید به روال قبل بازگردد‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده در گفت وگو با پردیس خودرو با اشاره به اینکه درباره تعرفه واردات‬ ‫خودروهای هیبریدی نباید دولت اینگونه رفتار می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای توس��عه فرهنگ‬ ‫استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی در کشور به پیشنهاد خود ما تعرفه این قبیل خودروها‬ ‫‪ ۵‬درصد در نظر گرفته شد‪ .‬وی با بیان اینکه در عمل عده ای سوءاستفاده کردند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫از افراد که در زمینه واردات خودرو فعالیت داش��تند به جای واردات خودروهای هیبریدی با‬ ‫‪ ۸۰‬درصد صرفه جویی‪ ،‬خودروهای هیبریدی با ‪ ۲۰‬درصد صرفه جویی را وارد کش��ور کردند‪.‬‬ ‫نعمت زاده افزود‪ :‬ادامه این روند به ضرر دولت بود و به نوعی کاله س��ر دولت می رفت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه دولت در وضع تعرفه جدید واردات خودروهای هیبریدی باید دقت بیش��تری‬ ‫می ک��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در زمینه می��زان خودروهای هیبریدی نیز باید ب��ا صرفه جویی‪ ،‬تعرفه های‬ ‫متفاوت و مرحله ای وضع می شد‪.‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫بروزرسانی تجهیزات ازمون‬ ‫استاندارد با مشارکت خارجی ها‬ ‫اجرای اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه در صنع��ت خودرو که از‬ ‫دی امس��ال اس��تارت ان خورده و فاز نهایی ان دی س��ال اینده به‬ ‫پایان می رس��د‪ ،‬خودروسازان را وارد فاز تازه ای از اجرای استانداردها‬ ‫و زیرساخت های تولید خواهد کرد‪ .‬در این شرایط توقف تولید برخی‬ ‫از خودروها که هم اکنون در فهرس��ت خودروهای پرستاره ایران قرار‬ ‫دارند به واسطه اجرای این استانداردها این پرسش را مطرح می کند‬ ‫که ش��اخص های ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بر‬ ‫چه اساسی حرکت کرده و ایا اجرای این استانداردها‪ ،‬این مالک ها را‬ ‫دچار چالش خواهد کرد یا خیر؟‬ ‫‪4‬‬ ‫دریچه‬ ‫خروجی نشست های تخصصی‬ ‫چه محصولی است؟‬ ‫گردهمایی های بین المللی فرصتی برای رایزنی و برقراری ارتباطات در‬ ‫راستای همکاری و مشارکت شرکت ها و نهادها به شمار می رود‪.‬‬ ‫حض��ور مدی��ران و صنعتگران خارج��ی در همایش ه��ای بین المللی‬ ‫ازجمل��ه خودرو بس��تری را فراهم کرد تا قطعه س��ازان داخل��ی برنامه ها‬ ‫و ت��وان خ��ود را اع�لام کنن��د و به دنب��ال مش��ارکت های بین الملل��ی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫نشست های تخصصی بس��یاری در مدت کوتاه همایش امسال برگزار‬ ‫ش��د که هر دو طرف به بیان دیدگاه های خود پرداختند و از انجا که این‬ ‫همایش با محوریت توس��عه زنجیره تامین بود می توان گفت بیشتر زمان‬ ‫برای مجموعه های قطعه س��ازی بود و «نقش��ه راه توس��عه زنجیره تامین‬ ‫رقابت پذیر» ازسوی مدیران باالدستی اعالم و در سایر نشست ها با موضوع‬ ‫«جای��گاه زنجیره تامین در صنعت خودرو و سیاس��ت گذاری برای تعالی‬ ‫ان» و «معماری مناس��ب و راهکار همپایی فن��اوری برای زنجیره تامین‬ ‫رقابت پذیر» هریک در دو نوبت این امر پیگیری شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وقتی سیاست «پروتکشنیسم» هندی خودروسازان جهان را می ترساند‬ ‫سد امریکا در برابر‬ ‫سیاست «ساخت هند»‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 8 1396‬جمادی الثانی ‪ 25 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 338‬پیاپی ‪2311‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫یادداشت‬ ‫جهش فناوری صنعت خودرو‬ ‫با تحقیق و توسعه‬ ‫خبر‬ ‫محصوالت ایکاپ زیر چتر‬ ‫امداد خودرو ایران‬ ‫با توافق انجام ش��ده‪ ،‬محصوالت شرکت مشترک ایران خودرو‬ ‫و پ��ژو «ایکاپ» نیز در پوش��ش چتر خدمات امدادی ش��رکت‬ ‫ام��داد خودرو ایران قرار گرفتند‪ .‬به گزارش ارتباطات ش��رکت‬ ‫امداد خودرو ایران‪ ،‬با مش��ارکت ش��رکت خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬ایس��اکو‪ ،‬ق��رارداد خدمات امداد خ��ودرو ایران با‬ ‫شرکت ایکاپ در حوزه ارائه خدمات امدادی‪ ،‬راه اندازی در محل‬ ‫و همچنین انجام مش��اوره امور فنی منعقد ش��د‪ .‬براس��اس این‬ ‫قرارداد از این پس همه امور خدمات امدادی و راه اندازی در محل‬ ‫(تعویض رله ها‪ ،‬فیوزها‪ ،‬تس��مه دینام‪ ،‬پمپ بنزین و تعریف کد‬ ‫سوئیچ)‪ ،‬تعویض زاپاس‪ ،‬بازکردن قفل در خودرو‪ ،‬سوخت رسانی‬ ‫و حمل محصوالت ش��رکت ایکاپ از جمله پژو ‪ ،۲۰۰۸‬پژو ‪۵۰۸‬‬ ‫و پژو ‪ ۳۰۱‬با همکاری شرکت امداد خودرو ایران انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیر مهندس��ی و کیفیت امداد خ��ودرو ایران گفت‪ :‬در صورت‬ ‫بروز مشکل برای محصوالت شرکت ایکاپ‪ ،‬خدمات امدادرسانی‬ ‫و راه اندازی در محل ارائه می شود و در صورت نیاز‪ ،‬خودرو معیوب‬ ‫با خودروبرهای چرخ گیر یا خودروسوارهای مجهز و استاندارد به‬ ‫یکی از نمایندگی های مجاز ازمایشی گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫حمل می ش��ود‪ .‬مصطفی عامری افزود‪ :‬خدمات ش��رکت امداد‬ ‫خودرو در هر نقطه از کش��ور که امکان دسترس��ی خودروهای‬ ‫امدادی از طریق راه های تعریف ش��ده در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫کشور وجود داشته باشد ازطریق تماس با شماره ‪( ۰۹۶۴۴۰‬زیر‬ ‫کلید یک) قابل ارائه است‪.‬‬ ‫تقدیر از مشتریان وفادار‬ ‫کرمان موتور‬ ‫باش��گاه مش��تریان کرمان موت��ور در ایینی ک��ه در مجموعه‬ ‫کارتینگ ورزش��گاه ازادی برگزار ش��د از تعدادی از مش��تریان‬ ‫وفادار خود به نمایندگی از سایر اعضا تجلیل و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬در این ایین که با حضور مدیرعامل‬ ‫ش��رکت خدمات و تجارت بم خودرو و تعدادی دیگر از مدیران‬ ‫این مجموعه برگزار ش��د جمعی از خریداران و مش��تریان ثابت‬ ‫محصوالت کرمان موتور حاضر بودند‪.‬‬ ‫از س��وی برگزار کنن��دگان ای��ن ایی��ن‪ ،‬مس��ابقات گروهی‬ ‫کارتینگ برنامه ریزی ش��ده ب��ود و حاضران در گروه های ‪ ۵‬و ‪۶‬‬ ‫نفره در رقابتی جذاب و دیدنی شرکت کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن از س��وی بم خودرو و کرمان موت��ور به نفرات برتر‬ ‫کارتینگ هدایایی به رس��م یادبود اهدا ش��د‪ .‬این ایین بهانه ای‬ ‫برای معرفی بیش��تر باشگاه مش��تریان کرمان موتور و اتفاقاتی‬ ‫ک��ه در خالل این باش��گاه برای اعضا خواهد افت��اد‪ ،‬بود یاداور‬ ‫می ش��ود عالقه من��دان ب��ه منظور کس��ب اطالعات بیش��تر‬ ‫درب��اره باش��گاه مش��تریان کرمان موتور می توانند به نش��انی‬ ‫‪ Club. kermanmotor. com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نظارت و اجرای‬ ‫استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه نیاز‬ ‫به تجهیزاتی برای‬ ‫ازمایش دارد که برای‬ ‫این منظور ارتباطاتی با‬ ‫شرکت های فرانسوی‪،‬‬ ‫المانی و چینی داشتیم‪.‬‬ ‫به تازگی نیز جلسه ای با‬ ‫سازمان ملی استاندارد‬ ‫برگزار کردیم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫جهش فن��اوری در صنعت‬ ‫خودرو که این روزها به عنوان‬ ‫یک��ی از مطالبه ه��ای اصلی و‬ ‫راه��کاری ب��رای توس��عه این‬ ‫صنع��ت از ان یاد می ش��ود به‬ ‫طور قطع ب��ا همکاری صنعت‬ ‫و دانش��گاه ها تقویت ش��ده و‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫در جریان همکاری مش��ترک‬ ‫خودروس��ازان با ش��رکت های استاد دانشکده مهندسی‬ ‫خودرو‬ ‫معتبر بین المللی رشد می یابد‬ ‫و در این شرایط است که شاهد‬ ‫تح��ول فناوری تولید خواهیم بود‪ .‬درحال حاضر ارتقای دانش‬ ‫طراح��ی و تولید خودرو بدون س��رمایه گذاری روی واحدهای‬ ‫تحقیق و توس��عه خودروسازی محقق نمی شود و این امر لزوم‬ ‫سرمایه گذاری بیش��تر با هدف دستیابی به فناوری های جدید‬ ‫در صنع��ت خودرو را تقویت می کند‪ .‬بررس��ی وضعیت صنعت‬ ‫خودرو نیز نش��ان می دهد درحال حاضر ای��ن صنعت در ایران‬ ‫نیازمند بکارگیری نواوری های جدید در جریان تولید و ارتقای‬ ‫کیفیت بوده و توجه به مطالبه مردم از خودروس��ازان نیز موید‬ ‫همین امر اس��ت‪ .‬البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که از‬ ‫منطق��ی بودن نرخ خودروهای تولیدی به عنوان بخش دیگری‬ ‫از مطالبات مردم از خودروسازان یاد می شود که به نظر می رسد‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور و تحمیل برخی از هزینه ها‬ ‫چندان قابل تحقق نیس��ت که بای��د در این باره تصمیم جدی‬ ‫گرف��ت‪ .‬درحال حاض��ر بخش مهمی از مش��تریان خودروهای‬ ‫داخلی از کیفیت تولیدات خودروسازان رضایت ندارند که علت‬ ‫عمده ان نوس��ان در تولید و نبود برنامه دقیق کیفی س��ازی در‬ ‫تولیدات شرکت هاست و تا زمانی که طراحی پلتفرم های جدید‬ ‫و تغییرات الزم روی پلتفرم های قدیمی به طور جدی در دستور‬ ‫کار ش��رکت ها قرار نگیرد هیچ مش��کلی از جریان کیفی سازی‬ ‫در صنعت خودرو حل نخواهد ش��د که این امر نیز جز با توجه‬ ‫جدی به تحقیق و توسعه محقق نمی شود‪ .‬هم اکنون بخشی از‬ ‫ش��رایط موجود در زمینه کیفیت تولیدات ناش��ی از فرسودگی‬ ‫تجهیزات تولید اس��ت و هنگامی که تجهیزات تولید مستهلک‬ ‫باشد به طور قطع نوسان کیفی در تولید رخ می دهد و حتی با‬ ‫وجود بکارگیری قطعات جدید و همچنین کیفی این مش��کل‬ ‫برطرف نخواهد ش��د‪ .‬بر این اس��اس باید تحقیق و توس��عه از‬ ‫یک س��و و سرمایه گذاری در قطعات مستهلک ازسوی دیگر در‬ ‫دستور کار جدی صنعت خودرو قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از مذاکره با المانی ها‪ ،‬فرانسوی ها و چینی ها خبر داد‬ ‫بروزرسانی تجهیزات تست استاندارد با مشارکت خارجی ها‬ ‫الزام سازمان ملی استاندارد برای سرمایه گذاری خارجی در زمینه ازمون استاندارد در ایران‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫€ €در حال�ی اج�رای اس�تانداردهای‬ ‫هش�تا دو پنج گانه از دی س�ال این�ده قطع�ی‬ ‫ش�ده که اکنون خودرویی به عن�وان خودرو ‪۴‬‬ ‫ستاره ش�ناخته می شود که به گفته مدیرعامل‬ ‫رنوپارس باید همزمان با اجرای این استانداردها‬ ‫نس�بت به تغییر پلتفرم ان اقدام شود‪ .‬ایا این‬ ‫روند مالک ارزیابی ش�رکت بازرس�ی کیفیت و‬ ‫استاندارد را با چالش همراه نمی کند؟‬ ‫وقت��ی ش��اخص های کیفی��ت با یکدیگ��ر ترکیب‬ ‫می ش��وند به طور قطع نتیجه خوبی از ان استخراج‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر یکی از استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫در اختیار داش��تن سیستمی برای حرکت خودرو در‬ ‫بین خطوط اس��ت تا اگر رانن��ده ای در لحظه تمرکز‬ ‫خود را از دست می دهد این سیستم با االرم‪ ،‬خودرو‬ ‫را به خط بازگرداند‪.‬‬ ‫این اس��تاندارد جدید اس��ت که دنیا به سمت ان‬ ‫حرکت می کند و در اختیار داش��تن ان بسیار مفید‬ ‫اس��ت و اجرایی کردنش نیز مفی��د خواهد بود اما در‬ ‫اختیار نداشتن ان درحال حاضر به معنای بی کیفیتی‬ ‫خ��ودرو نیس��ت‪ .‬به ط��ور قط��ع در فض��ای داخلی‬ ‫خودروها‪ ،‬طراحی‪ ،‬مباحث فنی و حتی شتاب خودرو‬ ‫شاهد تفاوت های زیادی هستیم که برخی از انها جزو‬ ‫مفاهیم کیفیت هستند‪.‬‬ ‫ب��ه طور قطع نمی توان ادعا کرد س��اندرو با پراید‬ ‫یا پیکان یکس��ان اس��ت اما وقتی مباحث استاندارد‬ ‫مطرح می ش��ود روز به روز فضاه��ای جدیدی ایجاد‬ ‫می شود تا سیستم ضد خطا شود که طراحی سیستم‬ ‫ترمز هوش��مند از جمل��ه این استانداردهاس��ت که‬ ‫استاندارد باالیی نیز به شمار می رود اما این استاندارد‬ ‫چ��ه درحال حاض��ر و چه در ‪ ۲۰‬س��ال این��ده روی‬ ‫س��اندرو تعریف نمی ش��ود اما به طور قطع نداش��تن‬ ‫این اس��تانداردها نش��ان نمی دهد که ساندرو خودرو‬ ‫غیر اس��تانداردی است زیرا دو س��ال اینده نمی توان‬ ‫استانداردهای خاصی روی ان داشت‪.‬‬ ‫اینکه ‪ ۸۵‬استاندارد را در ایران ارام ارام به صورت‬ ‫الزام س��وار بر صنعت خودرو ایران کنیم کار بس��یار‬ ‫درس��تی اس��ت زیرا خ��ود را به اس��تانداردهای دنیا‬ ‫نزدیک می کنیم اما در عین حال باید صنعت خودرو‬ ‫را نیز به این استانداردها نزدیک کرد تا بتواند طراحی‬ ‫خود را به س��مت طراحی های امروز ببرد که یکی از‬ ‫اجرای اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه در صنعت خودرو که از دی امس��ال اس��تارت ان خورده و‬ ‫فاز نهایی ان دی س��ال اینده به پایان می رس��د‪ ،‬خودروس��ازان را وارد فاز تازه ای از اجرای اس��تانداردها و‬ ‫زیرس��اخت های تولید خواهد کرد‪ .‬در این ش��رایط توقف تولید برخی از خودروها که هم اکنون در فهرس��ت‬ ‫خودروهای پرس��تاره ایران قرار دارند به واس��طه اجرای این اس��تانداردها این پرس��ش را مطرح می کند که‬ ‫ش��اخص های ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران بر چه اساسی حرکت کرده و ایا اجرای این‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬ای��ن مالک ها را دچار چالش خواهد کرد یا خیر؟ پرسش��ی که اش��کان گلپایگانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» به ان اشاره و تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫اختیار نداشتن استانداردهای جدید درحال حاضر به معنای بی کیفیتی خودرو نیست؛ او در عین حال از نبود‬ ‫تجهیزات با هدف نظارت بر اجرای استانداردهای جدید خبر داد‪ .‬ادامه این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫این راهکارها‪ ،‬مشارکت با شرکت های خارجی است؛‬ ‫حتی اگر به لحاظ فنی توانمندی هایی داشته باشیم‬ ‫ک��ه با تحقیق و توس��عه به ان برس��یم ب��ه اندازه ای‬ ‫هزینه بر و زمان بر خواهد بود که ما را از دیگر کشورها‬ ‫عقب خواهد انداخت بنابراین راهکار سرعت دادن به‬ ‫ای��ن موضوع که وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫به دنبال ان اس��ت حرکت به این سمت با مشارکت‬ ‫خارجی ها و دخالت انها در صنعت خودرو و همچنین‬ ‫ترغی��ب انها ب��ه س��رمایه گذاری و ورود خودروهای‬ ‫خارجی به کشور است که در کنار ان بتوانند اقدام به‬ ‫تولید در سطوح کیفی کنند تا همزمان صنعت ارتقا‬ ‫یابد و منجر به ارتقای محصول شود‪.‬‬ ‫نمی ت��وان محصول خوبی درخواس��ت ک��رد اما به‬ ‫تولید محصول به صورت س��نتی اقدام کرد بنابراین‬ ‫در وضعی��ت فعلی به لحاظ ش��اخص های موجود که‬ ‫برای کیفیت محصوالت تعریف ش��ود ممکن اس��ت‬ ‫یک خودرو ‪ ۴‬س��تاره و خودرو دیگر ‪ ۳‬ستاره تعریف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یکی از اس��تانداردهایی که درب��اره کمربند ایمنی‬ ‫وجود دارد و در مکانیزم طراحی جدید به االرم تبدیل‬ ‫شده در استانداردهای هشتادوپنج گانه نیز خودروساز‬ ‫را مل��زم می کند تا صندلی ش��اگرد هم مجهز به این‬ ‫االرم باشد که این امر مشکالتی را در مسیر طراحی‬ ‫ایجاد می کند که ش��رکت های خودروساز برای اینکه‬ ‫بتوانند سازوکار ان را ایجاد کنند این استاندارد را به‬ ‫سال ‪ ۹۷‬موکول کردند ضمن انکه این روند هزینه ای‬ ‫را ایجاد خواهد کرد که ش��اید بتوان این استاندارد را‬ ‫روی خودرو تنظیم کرد اما در حالی که اجازه افزایش‬ ‫نرخ به خودروس��از داده نمی ش��ود چندان عملیاتی‬ ‫نیست و در صورت صادر شدن مجوز افزایش نرخ نیز‬ ‫خودرویی که با سطح اس��تانداردهای جهانی تعریف‬ ‫نش��ده چندان درنتیج��ه کار تفاوتی ایج��اد نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €با این حال ابهامی در این زمینه وجود دارد‬ ‫زیرا با وجود تاکید سازمان ملی استاندارد مبنی‬ ‫بر توقف تولید چند مدل خودرو غیر استاندارد‪،‬‬ ‫مجوز ش�ماره گذاری انها همچنان باطل نش�ده‬ ‫اس�ت‪ .‬ای�ن روند چ�ه کمک�ی به ادامه مس�یر‬ ‫استانداردسازی خواهد کرد؟‬ ‫در برخ��ی موارد تناقض هایی وج��ود دارد که باید‬ ‫نس��بت به رفع ان اقدام کرد و به س��طح محصوالت‬ ‫کیف��ی دنیا رس��ید و تولیدات و فرهن��گ مصرف و‬ ‫همچنین زیرس��اخت ها به ان س��طح برس��د اما در‬ ‫عین حال نمی توان گفت به دلیل در اختیار نداش��تن‬ ‫برخی اس��تانداردها از استانداردسازی سایر بخش ها‬ ‫خودداری ک��رد زیرا به هرحال باید ای��ن اقدامات از‬ ‫نقطه ای اغاز شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر س��ازمان مل��ی اس��تاندارد حرکت‬ ‫خوبی را اغاز کرده و با منطق اینکه این اس��تانداردها‬ ‫بین المللی اس��ت نس��بت به اجرای این استانداردها‬ ‫اقدام و در مرحله نخس��ت برخی ش��رکت ها را برای‬ ‫رسیدن به این استاندارد کمک می کند و خودروسازان‬ ‫جدی��دی که به تازگی کار خ��ود را اغاز می کنند نیز‬ ‫به در اختیار داش��تن این اس��تانداردها الزام می کند‬ ‫اما طبیعی اس��ت اجرای این تصمیم پیامدهای خود‬ ‫را دارد و ممکن اس��ت در برخی نقاط اسیب هایی را‬ ‫به شرکت ها و مصرف کنندگان وارد کند اما در اینده‬ ‫نتیجه مطلوب خواهد بود‪.‬‬ ‫وقتی س��ازمان ملی اس��تاندارد در نظر دارد فضای‬ ‫استاندارد جدیدی ایجاد کند باید با تکیه بر الگوهای‬ ‫منطقی این امر را پیش ببرد تا قادر به پیاده سازی ان‬ ‫باشد؛ اینکه ناگهان چوبی الی چرخ صنعت بگذاریم‬ ‫و هم��ه ام��ور را متوق��ف کنیم به اس��تاندارد تبدیل‬ ‫نمی شود و بعد از مدتی ناگزیر به توقف اجرای همان‬ ‫اس��تانداردها خواهیم بود بنابراین الزم است «کج دار‬ ‫و مریز» پیش رفت‪.‬‬ ‫این بازی اس��ت که باید در مس��یر ان به سازمان‬ ‫ملی استاندارد اطمینان کرد تا بتواند سطح استاندارد‬ ‫را به خوبی ارتقا دهد‪.‬‬ ‫€ €ایا ش�رکت بازرس�ی کیفیت و اس�تاندارد‬ ‫ای�ران تجهیزات و امادگ�ی الزم را برای اجرای‬ ‫این استانداردها در اختیار دارد؟‬ ‫نظارت و اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه نیاز‬ ‫به تجهیزاتی برای تس��ت دارد؛ این در حالی اس��ت‬ ‫که حتی در زمینه استانداردهای پنجاه وپنج گانه نیز‬ ‫تجهی��زات کامل��ی در ایران در اختیار نداش��ته ایم و‬ ‫برخی ازمایش ها در ایران و برخی در خارج از کشور‬ ‫انجام شده و ازمایشگاه های مختلف همواره در تالش‬ ‫بودند نسبت به تکمیل این تجهیزات به ویژه در دولت‬ ‫یازدهم اقدام کنند‪.‬‬ ‫با صدور تایید نوع اولیه خودرویی که برای نخستین‬ ‫بار وارد کش��ور می شود کنترل کاملی بر ان می شود‬ ‫تا مشخص ش��ود ایا این استانداردها روی انها پیاده‬ ‫ش��ده و امکان عبورشان از استانداردهای تعیین شده‬ ‫وجود دارد یا خیر که این امر با تکیه بر نمونه برداری‬ ‫و تکرارپذیری انجام می شود‪.‬‬ ‫بعد از تایی��د نمونه اولیه مجوزی ب��رای ان صادر‬ ‫و اج��ازه تولید داده خواهد ش��د‪ .‬در ادامه کار تطابق‬ ‫تولید مطرح می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن روند باید گاهی نمونه تولید را گرفت تا با‬ ‫نمونه اولیه ان مطابقت داده شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به دلیل نبود تجهی��زات و الزام به‬ ‫خارج کردن محصول از کشور با هدف تست در برخی‬ ‫شرایط این امر مورد اغماض قرار گرفت که برای حل‬ ‫این معضل باید تجهیزات تست اماده شود‪.‬‬ ‫ب��رای این منظور دس��ت به تغییرات س��اختاری‬ ‫در ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد زده و به‬ ‫ایج��اد حوزه توس��عه مراک��ز ازمون اق��دام کردیم و‬ ‫ارتباطاتی با شرکت های فرانس��وی‪ ،‬المانی و چینی‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫به تازگی نیز جلس��ه ای با س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫برگ��زار کردی��م ک��ه بر ای��ن موضوع تاکید داش��ت‬ ‫ش��رکت های خارجی خودروس��ازی که قرار اس��ت‬ ‫در ای��ران فعالی��ت کنن��د بای��د در بخ��ش ازم��ون‬ ‫سرمایه گذاری کنند تا مشخص شود نتایج این تست‬ ‫به کجا خواهد رسید‪.‬‬ ‫برای کنترل اس��تانداردها دو بازوی ش��رکت های‬ ‫بازرس��ی کننده که ازمایش��گاه ها هس��تند و شرکت‬ ‫بازرسی کننده تست در کنار یکدیگر فعالیت می کنند‬ ‫تا در بحث های بازرسی کمبودی وجود نداشته باشد‬ ‫ضمن انک��ه در زمینه ازمایش��گاه ها نی��ز تجهیزات‬ ‫مخصوص کار درحال حاضر وجود ندارد و باید نسبت‬ ‫به راه اندازی انها در کشور اقدام کرد‪.‬‬ ‫حذف الزام گواهی اسقاط برای شماره گذاری خودروهای سنگین‬ ‫اجرای طرح نوس��ازی ن��اوگان فرس��وده با هدف‬ ‫کاهش الودگی هوای کالنش��هرها و صرفه جویی در‬ ‫مصرف س��وخت از طرح هایی است که در هفته های‬ ‫اخی��ر از س��وی رییس جمهوری و مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شده است‪.‬‬ ‫لو نقل جاده ای‪،‬‬ ‫ح نوسازی ناوگان حم ‬ ‫بر اساس طر ‬ ‫درون ش��هری که به تازگی رونمایی ش��ده قرار است‬ ‫در مدت ‪ ۳‬س��ال بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو فرسوده‬ ‫سنگین اسقاط شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که گفته می شود یک اتوبوس‬ ‫شهری و بین شهری برای اسقاط به ‪ ۱۴‬گواهی اسقاط‬ ‫و ی��ک کامیون متوس��ط به‪ ۱۲‬گواهی اس��قاط نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درواقع برای اینکه دولت بتواند این طرح را عملی‬ ‫کند باید در مدت ‪ ۳‬س��ال بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تقاضا برای گواهی اسقاط ایجاد کند که به طور‬ ‫متوس��ط ساالنه ‪ ۸۰۰‬هزار گواهی اسقاط خواهد شد‬ ‫که این عالوه بر سهمی است که هر سال برای اسقاط‬ ‫خودروهای سواری فرسوده باید ایجاد شود یعنی باید‬ ‫ظرفیت اسقاط کشور در این مدت حدود ‪ ۳‬برابر شود‬ ‫تا بتواند نیاز این طرح را براورده کند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی و همزمان با ارائه طرح نوسازی‬ ‫ناوگان س��نگین نمایندگان مجل��س نیز تبصره ای را‬ ‫در بودجه ‪ ۹۷‬به تصویب رسانده اند که واردکنندگان‬ ‫قطعات نیز ملزم به ارائه گواهی اسقاط می شوند‪.‬‬ ‫این طرح ها و مصوبات در حالی در دو‪ ،‬س��ه هفته‬ ‫گذش��ته عنوان ش��ده که هم اکنون براساس مصوبه‬ ‫دولت اس��قاط خودروهای فرسوده وابسته به واردات‬ ‫خودرو اس��ت و واردکنندگان تنه��ا متقاضیان خرید‬ ‫گواهی اس��قاط هس��تند از این رو با توج��ه به میزان‬ ‫واردات و اینکه با افزایش تعرفه ها واردات خودرو نیز‬ ‫محدودتر خواهد شد اس��قاط خودروهای فرسوده با‬ ‫محدودیت همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا رییس هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫اسقاط و بازیافت کش��ور در گفت وگو با خبر خودرو‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از انجا که ط��رح کالن دول��ت درباره‬ ‫نوس��ازی خودروهای فرسوده سنگین گواهی اسقاط‬ ‫زیادی را تولید می کند راه حل نوسازی در این بخش‪،‬‬ ‫الزام گواهی اسقاط برای نوسازی خودروهای فرسوده‬ ‫سنگین نیست‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 8 1396‬جمادی الثانی ‪ 25 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 338‬پیاپی ‪2311‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 2‬مسئله مهم صنعت خودرو‬ ‫امید رضایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫باید تعداد سخنرانان‬ ‫محدودتر اما پرمغزتر‬ ‫می شد‪ .‬هنگامی که‬ ‫سخنرانی در مدت‬ ‫محدود باشد شنونده‬ ‫نمی تواند مطلب‬ ‫موردنظر را دریافت کند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از یک معضل فراگیر‬ ‫خروجی نشست های تخصصی چه محصولی است؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گردهمایی های بین المللی فرصتی برای رایزنی و‬ ‫برقراری ارتباطات در راستای همکاری و مشارکت‬ ‫شرکت ها و نهادها به شمار می رود‪.‬‬ ‫حض��ور مدی��ران و صنعتگ��ران خارج��ی در‬ ‫همایش ه��ای بین المللی ازجمله خودرو بس��تری‬ ‫را فراه��م کرد تا قطعه س��ازان داخل��ی برنامه ها و‬ ‫توان خود را اعالم کنند و به دنبال مش��ارکت های‬ ‫بین المللی باشند‪.‬‬ ‫نشست های تخصصی بس��یاری در مدت کوتاه‬ ‫همایش امس��ال برگزار ش��د که ه��ر دو طرف به‬ ‫بی��ان دیدگاه ه��ای خ��ود پرداختن��د و از انجا که‬ ‫ای��ن همایش با محوریت توس��عه زنجی��ره تامین‬ ‫بود می توان گفت بیش��تر زمان برای مجموعه های‬ ‫قطعه سازی بود و «نقشه راه توسعه زنجیره تامین‬ ‫رقابت پذیر» ازس��وی مدیران باالدستی اعالم و در‬ ‫سایر نشس��ت ها با موضوع «جایگاه زنجیره تامین‬ ‫در صنعت خودرو و سیاست گذاری برای تعالی ان»‬ ‫و «معماری مناسب و راهکار همپایی فناوری برای‬ ‫زنجیره تامین رقابت پذیر» هریک در دو نوبت این‬ ‫امر پیگیری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان کوتاه و سخنرانی های فشرده‬ ‫امید رضایی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫نسبت به این نشس��ت های تخصصی گالیه داشت‬ ‫و به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬پن��ل تخصصی‬ ‫«معماری مناس��ب و راهکار همپایی فناوری برای‬ ‫زنجیره تامین رقابت پذیر» می توانس��ت کارامدتر‬ ‫باش��د و از درون ان مسائل بیش��تری بیرون بیاید‬ ‫اما چند ساعت پیش از برگزاری نشست اعالم شد‬ ‫سخنرانی افراد به پنل تخصصی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کار پژوهش��ی که یک ش��خص انجام‬ ‫داده و ب��رای ارائه ان به ‪ ۴۵‬دقیقه تا یک س��اعت‬ ‫زمان نیاز دارد باید در ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬دقیقه ارائه می شد‪.‬‬ ‫این امر بر کیفیت کارها تاثیر گذاش��ت و باعث‬ ‫ش��د ارائه دهنده و ش��نونده بازخورد خوبی از این‬ ‫نشست های تخصصی نداشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫مشارکت افراد زیادی در این نشست ها با موضوعات‬ ‫مختلف خوب بود اما از نظر زمانی چندان مطلوب‬ ‫نبود‪ .‬اگر موضوع عنوان نمی ش��د و پاورپوینت های‬ ‫اماده به وس��یله افراد مطالعه می ش��د و در صورت‬ ‫پرس��ش مطرح می کردند شاید بازخورد بهتری در‬ ‫انتقال انچه موردنظر بود‪ ،‬دریافت می شد‪.‬‬ ‫او پیش��نهادکرد‪ :‬باید تعداد سخنرانان محدودتر‬ ‫اما پرمغزتر می شد‪ .‬هنگامی که سخنرانی در مدت‬ ‫محدود باش��د شنونده نمی تواند مطلب موردنظر را‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور از دیگر نقدهایی‬ ‫که به این نشس��ت ها وارد کرد برگزاری دو نشست‬ ‫در یک زمان بود‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره گفت‪ :‬به این ترتی��ب اگر فردی‬ ‫می خواس��ت از اطالعات ردوبدل ش��ده در نشست‬ ‫دیگر اگاه شود امکان پذیر نبود‪ .‬اینکه چرا این گونه‬ ‫عمل شده بود مشخص نیست‪.‬‬ ‫ایا می خواس��تیم مطرح کنیم ک��ه تعداد زیادی‬ ‫س��خنرانی کردند؟ و چون تعداد افراد زیاد اس��ت‬ ‫پس باید به تمام انها وقت صحبت کردن داد؟‬ ‫او اف��زود‪ :‬این امر باعث ش��د گوینده و ش��نونده‬ ‫به نتیجه مورد انتظار دس��ت نیابن��د بنابراین باید‬ ‫ت در یک‬ ‫زمان طوالنی تر می ش��د یا هر ‪ ۴‬نشس�� ‬ ‫س��الن برگزار می ش��د تا تم��ام افراد‬ ‫حاضر از مباحث اس��تفاده کنند‪ .‬این‬ ‫موارد نقدهای جدی اس��ت که به این‬ ‫نشست های تخصصی وارد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش مدیریتی‬ ‫رضایی به اثربخش��ی سخنرانی های‬ ‫روز نخس��ت همای��ش صنعت خودرو‬ ‫امس��ال اش��اره کرد و گفت‪ :‬بیش��تر‬ ‫مباح��ث روز نخس��ت در حوزه کالن‬ ‫و این��ده صنعت خ��ودرو و همچنین‬ ‫انچ��ه بای��د در زنجیره تامی��ن دنبال‬ ‫کرد‪ ،‬مط��رح و نقطه نظرات راهبردی‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مهمان��ان خارج��ی‬ ‫زی��ادی در همای��ش حضور داش��تند‬ ‫که توانستند برداشت های واقعی خود را از صنعت‬ ‫خودرو کش��ور و برنامه های اینده ان داشته باشند‬ ‫و مشخص شود نقش شرکت های ایرانی و خارجی‬ ‫در ادامه همکاری ها و مشارکت ها چه خواهد بود؟‬ ‫البت��ه عمده تری��ن مباحث برای صنع��ت قطعه به‬ ‫نشس��ت های نیمه دوم همایش برمی گردد که در‬ ‫نوبت عصر روز نخست برگزار شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫جمعی��ت حاضر در این بخش زیاد ب��ود و افرادی‬ ‫ایس��تاده از مباحث اس��تفاده می کردن��د‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد اگر ساماندهی مناسب تری می شد بازخورد‬ ‫و نتایج بهتری به دست می امد‪.‬‬ ‫رضای��ی عنوان ک��رد‪ :‬اگ��ر درباره نشس��ت های‬ ‫تخصص��ی روز دوم بخواه��م اظهارنظری داش��ته‬ ‫باش��م رضایتبخش نب��ود درحالی که می توانس��ت‬ ‫بس��یار بهتر از این برگزار ش��ود‪ .‬البته شاید حجم‬ ‫مقاالت و کارهای پژوهشی باال بوده که به طور قطع‬ ‫نمی توانس��تند مدیریت بهتری در بیش از یک روز‬ ‫برگزاری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹در تضاد با رقابت‬ ‫از دیگر سخنرانان حاضر در نشست های تخصصی‬ ‫روز دوم ش��هرام ازادی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫خواج��ه نصیرالدین طوس��ی بود که درب��اره نتایج‬ ‫نشست های تخصصی پنجمین همایش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو گفت‪ :‬مقاله ها متمرکز‬ ‫نبودند درنتیج��ه منجر به جمع بندی‬ ‫خاصی در گس��ترش زنجیره تامین و‬ ‫مسائل مربوط به ان نشدند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫جدی��دی که در ب��ازار داخ��ل وجود‬ ‫دارد و خودروس��ازان برای خودروهای‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫داخل��ی و خارجی ب��ا یکدیگر رقابت‬ ‫نبودند‬ ‫مقاله ها متمرکز‬ ‫دارند انچه قابل اهمیت اس��ت تولید‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫درنتیجه‬ ‫و توس��عه محصوالت جدی��د بوده تا‬ ‫جمع بندی خاصی در‬ ‫ماندگاری خود را در بازار تثبیت کنند‪.‬‬ ‫گسترش زنجیره تامین‬ ‫او افزود‪ :‬از سوی دیگر تعرفه واردات‬ ‫و مسائل مربوط به ان‬ ‫خودرو نکته ای اس��ت ک��ه تبدیل به‬ ‫نشدند‬ ‫چالش شده درحالی که اصل این است‬ ‫که برای حفظ منافع مردم باید بس��تر‬ ‫رقابت را در کش��ور بین خودروس��ازهای داخلی و‬ ‫بین المللی به وجود بیاوریم‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫یاداورش��د‪ :‬اگر فاصل��ه این دو به لح��اظ نرخ زیاد‬ ‫باش��د طبیعی اس��ت رقابتی وجود نخواهد داشت‬ ‫که به نظر می رس��د راهکار های دنبال شده ازسوی‬ ‫دول��ت (افزایش تعرفه واردات) برای تحقق این امر‬ ‫مهم مناسب نباش��د‪ .‬بر اساس تصمیم هایی که در‬ ‫گذش��ته در این باره گرفته ش��د قرار بود به تدریج‬ ‫این تعرفه ها کاهش پیدا کند و رقابت سالمی بین‬ ‫خودروس��ازان داخلی و همتای��ان بین المللی انها‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫این ش��یوه خودروسازان را تشویق می کرد تا به‬ ‫س��مت محصوالت متنوع و جدید حرکت کنند اما‬ ‫به نظر می رس��د دولت در حال فاصله گرفتن از این‬ ‫رویکرد است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز روی توانمندی های داخلی‬ ‫ازادی درب��اره راهکار س��اخت محصوالت جدید‬ ‫به کمک خارجی ها به ویژه ش��رکت های فرانس��وی‬ ‫گفت‪ :‬حرکت مطلوبی اس��ت ام��ا به تنهایی کافی‬ ‫نیس��ت و بای��د برند داخلی تقویت ش��ود و به این‬ ‫ت خارجی‬ ‫اکتفا نکنیم که تحت لیسانس یک شرک ‬ ‫فعالیت خود را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫گف��ت‪ :‬تکیه ب��ر پلتفرم های داخل��ی و توانمندی‬ ‫زنجی��ره تامین و س��ازندگان داخل��ی برای تحقق‬ ‫این امر مهم تاثیر زیادی در اقتصاد کشور به لحاظ‬ ‫ارزش افزوده و اشتغالزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ازادی همچنی��ن درب��اره ض��رورت برگ��زاری‬ ‫نشس��ت ها و اهمی��ت نتایج ان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫معتقدم باید روی موضوع ها متمرکزتر عمل می شد‬ ‫و از راهکار های کلی که می تواند در صنعت خودرو‬ ‫وجود داش��ته باشد شروع کرد و در ادامه به اجزای‬ ‫ان و زنجی��ره تامی��ن پرداخت اما ای��ن تمرکز در‬ ‫همایش امسال وجود نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫برگ��زاری گردهمایی های��ی که اف��راد زیادی از‬ ‫داخل و خارج در ان ش��رکت دارن��د راحت نبوده‬ ‫و همیش��ه گالیه هایی وجود خواهد داشت اما مهم‬ ‫این اس��ت که در اینده این چالش ها رفع ش��ده و‬ ‫مشکالت دوباره تکرار نشود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/437/000‬‬ ‫‪44/500/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪32/542/000‬‬ ‫‪34/500/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪269/900/000‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫‪48/434/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪49/834/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪39/792/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪49/434/000‬‬ ‫‪56/500/000‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫‪42/200/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪190/000/000‬‬ ‫‪239/553/000‬‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪102/500/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪121/834/000‬‬ ‫‪142/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/008/600‬‬ ‫‪111/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪279/899/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪373/000/000‬‬ ‫‪352/000/000‬‬ ‫به زودی‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪147/008/600‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪172/000/000‬‬ ‫‪21/700/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪71/200/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪109/500/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪65/500/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪58/900/000‬‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪310/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪208/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪197/000/000‬‬ ‫‪590/000/000‬‬ ‫‪590/000/000‬‬ ‫ش��رایط و می��زان تولی��د‬ ‫بستگی زیادی به مقیاس های‬ ‫اقتص��ادی دارد ازای��ن رو‬ ‫داخلی سازی مدل های جدید‬ ‫خودروی��ی متاث��ر از تی��راژ‬ ‫انهاس��ت‪ .‬امروز تع��داد این‬ ‫خودروها به ام��ار مدل های‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫پیش��ین افزوده ش��ده و بازار‬ ‫عضو انجمن تخصصی‬ ‫مصرف دوب��اره بی��ن تعداد‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫بیشتری از محصوالت تقسیم‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫می ش��ود بنابرای��ن حج��م‬ ‫ب��ازار مص��رف در ‪ ۳‬بخ��ش‬ ‫خودروه��ای قدیم��ی‪ ،‬خودروهای واردات��ی و درصد کمی‬ ‫نیز برای مدل های جدید خواهد بود‪ .‬در این راس��تا درصد‬ ‫تقاضا برای س��هم هریک از خودروه��ا کاهش یافته و تیراژ‬ ‫پایین خودروهای جدید توجیه اقتصادی برای بومی س��ازی‬ ‫قطعات نخواهد داشت مگر اینکه به سمت صادرات حرکت‬ ‫ش��ود‪ .‬البته در این بین نیز برخی ش��رکت ها یک سلس��له‬ ‫قرارداد بس��ته و قطعات را وارد و به اسم تولید داخل عرضه‬ ‫می کنن��د‪ .‬ازاین رو در تمام قرارداده��ا تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دولت یازدهم داخلی س��ازی قطعات بوده و‬ ‫اغاز ‪۴۰‬درصد و رس��یدن به ‪۷۰‬درصد است‪ .‬به هرحال باید‬ ‫ساخت قطعات و سرمایه گذاری ان توجیه اقتصادی داشته‬ ‫باش��د چون تولید خودروهای جدید با هزینه های بیشتری‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬با س��نجش شرایط امروز‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫برای قالب س��ازی و تولید قطعات س��ودی برای قطعه س��از‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬برای برون رفت از این ش��رایط باید تعداد‬ ‫مدل ها محدود شود و خود طراحی خودرو را در داخل اغاز‬ ‫کنیم و این گونه نباشد که هر خودروساز ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬مدل بیاورد‬ ‫و ب��ا تیراژ پایین به مونتاژ ان بپردازد‪ .‬البته طراحی خودرو‬ ‫داخلی از پیش��نهادها و تاکیده��ای مدیران وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ .‬بنابراین س��اخت داخلی باید از این‬ ‫نقط��ه (طراحی خودرو) اغاز ش��ود تا تولی��د قطعه توجیه‬ ‫اقتصادی برای قطعه س��ازان داشته باش��د‪ .‬طراحی و تولید‬ ‫خودرو بومی از وابس��تگی کاسته و باعث افزایش توانمندی‬ ‫قطعه س��ازان داخلی به لح��اظ دانش فنی خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫ش��رایط امروز که هنوز خ��ودرو بومی نداری��م اگر مدل ها‬ ‫محدود ش��ود برای خودروس��از و قطعه س��از تولید توجیه‬ ‫اقتصادی بیش��تری خواهد داش��ت‪ .‬خدمات پس از فروش‬ ‫نیز موضوع دیگری است که برای تمام خودروهای وارداتی‬ ‫ب��ا تیراژ پایین که در بازار خودرو خرید و فروش می ش��وند‬ ‫ص��دق می کند‪ .‬امروز تعمیرگاه های کش��ور قطعه را تعمیر‬ ‫نمی کنند بلک��ه تعویض می کنند و اگر کاالی مورد نیاز در‬ ‫بازار وجود نداشته باشد مصرف کننده به مشکل برمی خورد‪.‬‬ ‫بنابراین منطقی اس��ت که بومی س��ازی را با تعداد محدود‬ ‫انجام دهیم و در کنار ان به دنبال طراحی خودروهای بومی‬ ‫در داخل باش��یم‪ .‬این امر به موفقیت بیش��تری در صنعت‬ ‫خودرو کشور می انجامد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری پنجمین نمایشگاه‬ ‫خودرو و قطعات البرز‬ ‫پ��س از برگزاری نمایش��گاه خودرو و قطع��ات البرز در‬ ‫نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۹۵‬پنجمین دوره ای��ن رویداد ملی‬ ‫ب��رای س��ومین س��ال متوالی ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۸‬تی��ر ‪ ۹۷‬در محل‬ ‫موقت نمایش��گاه های البرز برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫پرش��ین خودرو به نقل از س��تاد خبری نمایشگاه خودرو‬ ‫و قطعات البرز‪ ،‬محس��ن ش��مس‪ ،‬مدیرعامل گ��روه تانا و‬ ‫مجری نمایش��گاه با اع�لام این مطلب درب��اره گروه های‬ ‫تخصص��ی افزود‪ :‬زیرگروه های تخصص��ی این رویداد انواع‬ ‫خودرو س��واری و تجاری‪ ،‬قطعات و مجموعه های خودرو‪،‬‬ ‫دوچرخه و موتورس��یکلت خواهد بود‪ .‬ش��مس ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اس��اس روال گذش��ته مجوزهای نمایش��گاه های البرز‬ ‫از س��وی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان صادر‬ ‫می ش��ود و برای تثبیت زمان نمایش��گاه خودرو و قطعات‬ ‫البرز در تقویم نمایش��گاهی کشور‪ ،‬تاریخ ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬تیر برای‬ ‫دوره پنجم پیشنهاد شده و بر این اساس نخستین رویداد‬ ‫خودرویی کش��ور در سال ‪ ۹۷‬به میزبانی البرز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نتایج نظرسنجی های علمی در دوره‬ ‫چهارم که گزارش کامل ان از طریق س��ایت ‪ ۵‬زبانه گروه‬ ‫تانا به نشانی ‪ tana-group. com‬قابل دسترسی است‬ ‫نش��انگر رضایتمندی مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان‬ ‫در س��طح مطلوب بوده و نمایش��گاه این اس��تان به عنوان‬ ‫یکی از نمایشگاه های مطرح خودرو جای خود را در تقویم‬ ‫نمایشگاهی و صنعت خودرو کشور باز کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدارک و مس��تندات نمایش��گاهی از طریق‬ ‫س��ایت گروه تانا و اژانس بین المللی ارتباطات ایران قابل‬ ‫دسترس��ی است و عالقه مندان می توانند با مراجعه به این‬ ‫سایت اطالعات موردنیاز را دریافت کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 8 1396‬جمادی الثانی ‪ 25 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 338‬پیاپی ‪2311‬‬ ‫خبر‬ ‫تسال به تولید ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫خودرو برقی دست یافت‬ ‫به نظر می رسد شرکت تسال سرانجام به تولید ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫خودرو برقی لوکس در سال دست یافته است‪.‬‬ ‫شرکت تس�لا که از بزرگترین تولیدکنندگان خودروهای‬ ‫تمام برق��ی و الکتـریکی لوکس در جـهان اس��ت از اغـاز‬ ‫فعالیت��ش تاکنـون باوجود تولید خودروهای بـرقی بس��یار‬ ‫باکیفیت‪ ،‬لوکس‪ ،‬زیبـا و پـرقدرت نتوانس��ته بـود انچنان‬ ‫که انتظار می رفت بـه موفقیت خاصی رس��یده یا به اهداف‬ ‫کوتاه مدت و بلندمـدت خود دست یابد‪.‬‬ ‫حاال گزارش های منتش��ر ش��ده حاکی از ان اس��ت که‬ ‫ش��رکت امریکایی تسال س��رانجام موفق ش��ده ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫خودرو برقی و الکتریکی در سال تولید کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت به طور ضمنی این می��زان تولید را تایید و‬ ‫خاطرنشان کرده از هدف س��االنه خود نیز جلوتر است که‬ ‫می تواند نقطه عطفی برای سرعت بخشیدن به روند تولید و‬ ‫فروش خودروهای این شرکت به شمار برود‪.‬‬ ‫ای��ن امر همچنین می تواند به این معنا باش��د که تولید‬ ‫تس�لا م��دل ‪ ۳‬در اینده نزدیک به مق��دار قابل مالحظه ای‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از وب س��ایت موتور‪،۱‬‬ ‫بـراس��اس ای��ن گـزارش ها در پایان س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) تس�لا ‪ ۲۸۹‬هزار خودرو برقی و‬ ‫الکتریکی تولید کرده که در این میان سهم تسال مدل اس‬ ‫‪ ۲۱۲‬هزار و ‪ ۸۲۱‬دس��تگاه‪ ،‬سهم خودرو تسال مدل ایکس‬ ‫‪ ۷۱‬هزار و ‪۹۲۷‬دستگاه و سهم خودرو تسال رودستر تنها ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۰‬دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫البته این امارها به طور رسمی از سوی شرکت تسال اعالم‬ ‫نش��ده چراکه هنوز این ش��رکت جاه طل��ب و فناوری محور‬ ‫گ��زارش ‪ ۳‬ماهه پایانی س��ال ‪( ۲۰۱۷‬پاییز ‪ )۱۳۹۶‬خود را‬ ‫ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین اخبار‪ ،‬یک��ی از مهم تری��ن اهداف این‬ ‫شرکت رس��یدن به مرز تولید ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو برقی تسال‬ ‫ب��وده که حاال بر فرض درس��ت بودن این امارها تس�لا به‬ ‫هدف خود دس��ت یافته و وعده ای را که به س��هامدارانش‬ ‫داده بود به تحقق رسانده است‪.‬‬ ‫شارژ سریع خودروهای برقی‬ ‫در انگلیس‬ ‫در حالی که اس��تفاده از خودروهای برقی در کش��ورهای‬ ‫مختلف جهان روز به روز بیشتر می شود شارژ این خودروها‬ ‫به یک معضل اساسی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫جایگاه های س��ریع ش��ارژ خودروهای برقی هنوز در دنیا‬ ‫به اندازه کافی وجود ندارد و برخی کش��ورهای جهان برای‬ ‫حل این مش��کل در صدد ایجاد شبکه های فوق سریع شارژ‬ ‫خودرو های برقی هستند‪.‬‬ ‫مقامات انگلیس��ی می گویند‪ :‬با ایجاد این ش��بکه مالکان‬ ‫موتورس��یکلت ها و خودروهای برقی با طی مسافت حداکثر‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتری می توانند به یک ایس��تگاه شارژ خودروهای‬ ‫برقی دسترسی یابند‪.‬‬ ‫ظرفیت این ایس��تگاه های ش��ارژ ‪ ۳۵۰‬کیلووات س��اعت‬ ‫خواهد بود و برق انها به طور مس��تقیم از شبکه برق فشار‬ ‫قوی این کش��ور تامین می ش��ود تا ام��کان وقوع اختالل و‬ ‫مشکل در این زمینه به کمترین میزان برسد‪.‬‬ ‫به گزارش خبر خودرو‪ ،‬گفته می ش��ود خودروهای برقی‬ ‫در این ایس��تگاه ها با صرف زمان ‪ ۵‬تا ‪ ۱۲‬دقیقه ای ش��ارژ‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که ایستگاه های شارژ برقی فعلی این‬ ‫کار را در مدت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬دقیقه انجام می دهند و به همین‬ ‫دلیل چندان مورد استقبال قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫در مرحله نخس��ت ‪ ۱۰۰‬ایس��تگاه ش��ارژ به همین شیوه‬ ‫تاسیس خواهد ش��د که به اندازه ‪۱۴‬هزار خانه در روز برق‬ ‫مصرف خواهند کرد‪ .‬هزینه این کار بین ‪ ۵۰۰‬میلیون پوند‬ ‫تا یک میلیارد پوند براورد شده است‪.‬‬ ‫موتورسیکلت رویایی «ب ام و»‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ب ام و به کمک ه��وش مصنوعی‬ ‫موتورس��یکلتی س��اخته که تحس��ین همگان را برانگیخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری«عصر خ��ودرو» ب��ه نقل از‬ ‫بلومبرگ‪ ،‬اس��تفاده از فناوری حفظ تعادل در این وس��یله‬ ‫نقلیه مدرن باعث شده به طور تقریبی از دست دادن تعادل‬ ‫روی ان غیر ممکن به نظر برسد‪.‬‬ ‫این موتورس��یکلت به قدری هوش��مند و ایمن اس��ت که‬ ‫طراحان شرکت ب ام و ادعا کرده اند کاربران ان حتی نیازی‬ ‫به گذاشتن کاله ایمنی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫غافلگیری دیگر این موتورسیکلت ها یک سامانه هوشمند‬ ‫دیجیتال اس��ت که به س��ازگاری و باکیفیت ش��دن هرچه‬ ‫بیشتر این وسیله نقلیه کمک می کند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه امریکا در‬ ‫واشنگتن گفت‪ :‬هند‬ ‫باید موانع تجاری را‬ ‫کمتر کند؛ موانعی که‬ ‫جلوی همکاری های‬ ‫اقتصادی را می گیرد‬ ‫وقتی سیاست «پروتکشنیسم» هندی خودروسازان جهان را می ترساند‬ ‫سد امریکا در برابر سیاست «ساخت هند»‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کس��ب وکارها و دیپلمات ه��ای امریکای��ی از هن��د‬ ‫خواس��ته اند تعرفه هایش را کاه��ش دهد‪ .‬این را منابع‬ ‫صنعتی و دولتی می گویند‪ .‬این درخواست ها و تاکیدها‬ ‫پس از ان مطرح می شود که دهلی نو حرکت به سمت‬ ‫افزایش عوارض گمرکی روی ده ها محصول را سریع تر‬ ‫کرده است‪ .‬هدف هند از این حرکت کمک به باال بردن‬ ‫پرچم «س��اخت هند» است؛ هدفی که به تعارض ها و‬ ‫اختالف ها با این کشور در زمینه تجاری دامن می زند‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی فورد که ‪ ۲‬کارخانه در هند دارد‬ ‫به دنبال راهی برای نقض تعرفه های جدید بوده است‪،‬‬ ‫دراین حال ش��رکت اپل نگران است که ایفون در بازار‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالری هند گران تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط خوب سیاسی‬ ‫هند و امریکا همکاری های سیاس��ی نزدیکی برقرار‬ ‫کرده ان��د و نارندرا مودی‪ ،‬نخس��ت وزیر هند تابس��تان‬ ‫گذشته در راستای همین همکاری های سیاسی نزدیک‬ ‫به واش��نگتن سفر کرد‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫امریکا که سبک خاص خود را در دیپلماسی دارد او را‬ ‫س��خت در اغوش فشرد‪ .‬روابط سیاسی هرچند خوب‬ ‫اس��ت اما اختالف تجاری پیش امده بر این روابط سایه‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه امری��کا در این باره‬ ‫در واش��نگتن گف��ت‪ :‬هند باید موان��ع تجاری را کمتر‬ ‫کن��د؛ موانعی که جل��وی همکاری ه��ای اقتصادی را‬ ‫می گیرد‪ .‬ترامپ به عوارض گمرکی تعیین ش��ده برای‬ ‫موتورس��یکلت های هاردی‪-‬دیویدسون اعتراض کرده‬ ‫و این ماه مودی به انها دس��تور داد تعرفه ‪ ۷۵‬درصدی‬ ‫را ب��ه ‪ ۵۰‬درصد برای محص��والت دارای باالترین نرخ‬ ‫کاه��ش دهند اما ای��ن ترامپ را راضی نکرد‪ .‬ترامپ در‬ ‫درخواس��تش از هند به این نکته اش��اره کرده بود که‬ ‫دوچرخه های هندی در این کش��ور با عوارض گمرکی‬ ‫صف��ر فروخته می ش��وند‪ .‬او همچنی��ن گفته بود علیه‬ ‫کشورهای گوناگونی که تعرفه به محصوالت امریکایی‬ ‫می بندند از سیاست «مالیات متقابل» استفاده می کند‬ ‫و به انها در این زمینه فشار می اورد‪ .‬او اظهار کرده بود‬ ‫که برایش فرقی نمی کند این کش��ور متحد کش��ورش‬ ‫باش��د یا خیر‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اشاره‬ ‫به اظهارات ترامپ درباره موتورسیکلت ها گفت‪« :‬مهم‬ ‫ش بیش��تری برای کم کردن موانع‬ ‫اس��ت که هند تال ‬ ‫تجاری شامل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای کند؛ کاری‬ ‫که باعث می ش��ود نرخ تمام ش��ده برای مصرف کننده‬ ‫کمتر ش��ده و توسعه زنجیره های ارزش در هند بهبود‬ ‫یابد»‪ .‬کنگره امریکا نیز س��ال گذشته فشار خود را بر‬ ‫هند برای از بین بردن موانع اقتصادی بیش��تر کرده و‬ ‫حاال ه��م جمهوری خواهان موضوع تازه ای درباره دور‬ ‫ت��ازه ع��وارض گمرکی دهلی نو مط��رح کرده اند‪ .‬یک‬ ‫نماینده جمهوری خواه در واش��نگتن دراین باره گفت‪:‬‬ ‫«م��ا نگرانی های خود را درباره اق��دام هند در افزایش‬ ‫تعرفه ها فراتر از نرخ های سازمان تجارت جهانی هفته‬ ‫گذش��ته به دولت این کش��ور ابراز کردیم به ویژه اینکه‬ ‫این امر مرتبط با فناوری اطالعات است»‪.‬‬ ‫صادرات امریکا‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫حجم مبادالت تجاری هند و امریکا در بخش کاالها‬ ‫اعداد به میلیارد دالر‬ ‫اعداد به میلیارد دالر‬ ‫منبع‪ :‬دفتر تحلیل های اقتصادی وزارت بازرگانی امریکا‬ ‫‹ ‹همکاری های تجاری‬ ‫رواب��ط تج��اری دوجانبه هند و امریکا از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر در سال ‪ )۱۳۷۹-۸۰( ۲۰۰۱‬به ‪ ۱۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬رسید‪ .‬امریکا نزدیک به‬ ‫یک پنجم از کاالها و خدمات صادراتی هند را می خرد‬ ‫و کس��ری تجاری این کش��ور را از ‪ ۱۳‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۸۴-۸۵( ۲۰۰۶‬به ‪ ۳۱‬میلیارد دالر در سال‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬رس��اند‪ .‬دفت��ر نماین��ده تجاری‬ ‫امریکا نس��بت به این تصمیم هندی ها نظر مس��اعدی‬ ‫‹ ‹مالیات واردات‬ ‫ن��دارد اما در حال بررس��ی اثر تعرفه ه��ای گمرکی بر‬ ‫هند در دس��امبر س��ال گذش��ته میالدی (اذر سال‬ ‫ش��رکت های گوناگون امریکایی است‪ .‬این را یک منبع‬ ‫ج��اری خورش��یدی) مالی��ات واردات‬ ‫اگاه صنعتی در امریکا اعالم کرده است‪.‬‬ ‫باالتری را برای محص��والت الکترونیک‬ ‫به گفته این منبع اگاه دفتر نمایندگی‬ ‫مثل تلفن های همراه و تلویزیون در نظر وزارت بازرگانی هند به تج��اری امریکا حاال هوش��یارتر از پیش‬ ‫گرف��ت‪ .‬این افزایش در بودجه ماه جاری انتقادهای امریکایی ها ش��ده البته این نهاد هنوز به طور رسمی‬ ‫این کش��ور شامل ‪ ۴۰‬محصول دیگر هم درباره مالیات واردات اظهارنظ��ری در این ب��اره نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��د‪ .‬این کااله��ا از عین��ک و ابمیوه تا واکنشی نشان نداده هن��د حت��ی پی��ش از دور ت��ازه افزایش‬ ‫اما یک مقام ارشد‬ ‫قطعات خودرو را ش��امل می ش��ود‪ .‬هند‬ ‫تعرفه ه��ا یک��ی از اقتصاده��ای عم��ده ‬ ‫اع�لام کرده هدف از ای��ن حرکت‪ ،‬دادن وزارت دارایی هند ب��ود که بیش��ترین حمای��ت را از تولید‬ ‫فرصت رش��د به صنای��ع داخلی و ایجاد از تصمیم افزایش‬ ‫به ه��ر قیمتی می ک��رد‪ .‬میانگین تعرفه ‬ ‫دفاع‬ ‫فرصت شغلی برای بومی هاست‪ .‬البته به عوارض گمرکی‬ ‫تعیین ش��ده از س��وی امریکایی ها برای‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫گفته مقامات هندی این بخش��ی از یک کرده و گفته‬ ‫کاالهای وارداتی در س��ال ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫بازتاب دهنده روندی‬ ‫طرح بزرگتر است که برای افزایش سهم‬ ‫‪ ۳/۴ )۱۳۹۴‬درص��د ب��ود‪ ،‬حال انکه این‬ ‫است که در نقاط دیگر‬ ‫تولی��د داخل از تولید ناخالص ملی از ‪۱۵‬‬ ‫میزان از س��وی هندی ه��ا ‪ ۱۳/۵‬درصد‬ ‫جهان پیگیری می شود‬ ‫درص��د به ‪ ۲۵‬درص��د و در پی ان ایجاد‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬این امار را س��ازمان تجارت‬ ‫ده ها هزار شغل موردنیاز برای نیروی کار‬ ‫جهان��ی (‪ )WTO‬اع�لام کرده اس��ت‪.‬‬ ‫حجم مبادالت تجاری هند و امریکا در بخش خدمات‬ ‫کل تجارت خدمات‬ ‫جوان برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬وزارت بازرگانی هند به‬ ‫انتقادهای امریکایی ها درباره مالیات واردات واکنش��ی‬ ‫نش��ان نداده اما یک مقام ارش��د وزارت دارایی هند از‬ ‫تصمیم افزایش عوارض گمرکی دفاع کرده و گفته این‬ ‫کار بازتاب دهنده روندی است که در نقاط دیگر جهان‬ ‫پیگی��ری می ش��ود‪ .‬این مقام ارش��د در این باره گفت‪:‬‬ ‫«وقت��ی همه اقتصادهای ب��زرگ جهان ازجمله امریکا‬ ‫و چین سیاس��ت های پروتکشنیسم یا حمایت از تولید‬ ‫داخل به هر نرخ را دنبال می کنند چرا ما مورد س��وال‬ ‫قرار گرفته ایم»‪.‬‬ ‫چی��ن که دول��ت ترامپ ان را به عن��وان هدف تعریف‬ ‫می کند در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬به طور متوسط‬ ‫ن��رخ تعرفه ‪ ۹/۹‬درص��د را برای کاالهایش اعمال کرد‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام برخی منابع‪ ،‬ف��ورد و فولکس واگن ‪۲‬‬ ‫شرکت خودروساز بزرگ امریکایی و المانی نامه ای به‬ ‫ارون جایتلی‪ ،‬وزیر دارایی هند نوشته و اعالم کرده اند‬ ‫که تعرفه های برنامه ریزی ش��ده به بخش خودروسازی‬ ‫ضربه خواهد زد و باید در انها بازنگری شود‪.‬‬ ‫ان��وراگ مهروت��را‪ ،‬مدی��ر فورد در هن��د گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت ‪ ۲‬میلیارد دالر در هند سرمایه گذاری کرده و‬ ‫حرکت دولت به بخش خودرو ضربه می زند‪ .‬مهروترا در‬ ‫این باره گفت‪« :‬مثل بسیاری دیگر‪ ،‬ما نیز این کار را به‬ ‫منزله بازگشت پروتکشنیسم می بینیم»‪ .‬او اضافه کرد‬ ‫که انتظ��ار دارد نرخ خودرو بیش از ‪ ۴‬درصد درنتیجه‬ ‫عوارض جدید افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫اندری��اس لورم��ن‪ ،‬ریی��س فولکس واگن هند هم‬ ‫در این باره گف��ت‪« :‬درنتیجه افزایش ناگهانی مالیات‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری های بیشتر مانند یک چالش تلقی شده‬ ‫و باقی می ماند»‪.‬‬ ‫هن��د اکن��ون یکی از اقتصادهای رو به رش��د جهان‬ ‫اس��ت و ت��ا یک ده��ه اینده حجم اقتصاد این کش��ور‬ ‫به ‪ ۱۰‬تریلیون دالر می رس��د‪ .‬این را ش��رکت خدمات‬ ‫مالی امریکایی مورگان اس��تنلی با انتش��ار گزارشی با‬ ‫عنوان «جهش دیجیتالی هند – فرصت چند تریلیون‬ ‫دالری» اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنین بانک مرکزی امریکا ابان امسال پیش بینی‬ ‫کرد تا یک دهه اینده رش��د اقتصادی هند از المان و‬ ‫ژاپن هم بیش��تر شود و عنوان س��ومین اقتصاد بزرگ‬ ‫جهان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم بان��ک مرکزی امریکا هند تا س��ال‬ ‫‪ )۱۴۰۶-۰۷( ۲۰۲۸‬در رش��د تولید ناخالص داخلی از‬ ‫المان و ژاپن هم پیش خواهد افتاد و رش��د اقتصادی‬ ‫این کش��ور به ‪ ۱۰‬درصد در س��ال تا ی��ک دهه اینده‬ ‫می رس��د و عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان را از ان‬ ‫خود خواهد کرد‪.‬‬ ‫صادرات هند‬ ‫کل تجارت کاال‬ ‫صادرات امریکا‬ ‫منبع‪ :‬دفتر تحلیل های اقتصادی وزارت بازرگانی امریکا‬ ‫صادرات هند‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪ 8 1396‬جمادی الثانی ‪ 25 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 338‬پیاپی ‪2311‬‬ ‫اب رسانی در فاز توسعه‬ ‫تقاضای سرمایه گذاری تنها در ‪ ۱0۸‬شهرک صنعتی‬ ‫اکن��ون ‪ ۹۶۶‬ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی مصوب در‬ ‫برنامه ششم توسعه اشاره دارد که نهادهای اجرایی باید‬ ‫کش��ور وجود دارد که ‪ ۸00‬مورد ان در حال واگذاری و‬ ‫امکانات خود را تا در واحد صنعتی برسانند‪ .‬محدودیت‬ ‫بهره برداری است در حالی که فقط ‪ ۱0۸‬شهرک و ناحیه‬ ‫منابع مالی همچنین س��بب ش��ده فق��ط ‪ ۷۶‬درصد از‬ ‫صنعتی قابل برند ش��دن در کشور هست‪ .‬این شهرک ها‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی به‬ ‫و نواحی صنعتی در حقیقت پرتقاضاترین ش��هرک ها و‬ ‫تصفیه خان��ه مرکزی متصل ش��وند‪ .‬درحال حاضر فقط‬ ‫نواحی صنعتی کش��ور به شمار می روند که زمین خالی‬ ‫‪ ۲۲۴‬مدول تصفیه خانه در ‪ ۱۹۳‬ش��هرک صنعتی وجود‬ ‫تقاضای‬ ‫برای واگ��ذاری به س��رمایه گذاران ندارن��د اما‬ ‫دارد ک��ه روزانه معادل ‪ ۱۷۰‬هزار مترمکعب فاضالب در‬ ‫زینب عبدی‬ ‫برخی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫روزانه ب��رای دریافت زمین صنعتی وج��ود‬ ‫انها تصفیه می ش��ود‪ .‬اب تصفیه ش��ده ‪ ۵۴‬تصفیه خانه‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫از شهرک های صنعتی تقاضا محور امکان توسعه دارند و‬ ‫فاض�لاب ش��هرک های صنعتی کش��ور هم اکنون برای‬ ‫طرح توس��عه انها در زمین های همجوار قابلیت اجرایی‬ ‫ابیاری زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫دارد اما برخی از انها با توس��عه مناطق ش��هری از حاشیه شهر خارج‬ ‫و ‪ ۶‬تصفیه خان��ه ه��م ب��ه دس��تگاه های تبدیل اب تصفیه ش��ده به‬ ‫ش��ده و امکان توس��عه ندارند‪ .‬ان طور که امارها نشان می دهد فقط‬ ‫اشامیدنی تجهیز شده است‪.‬‬ ‫‪ ۵۶۶‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری دارای زیرساخت‬ ‫ایجاد تصفیه خانه در بیش از ‪ ۷۰‬شهرک و ناحیه صنعتی کشور در‬ ‫مناس��ب تر است و ‪ ۲۳۴‬شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری‬ ‫مرحله مطالعاتی قرار دارد و بعد از پایان مطالعه‪ ،‬این طرح ها از طریق‬ ‫یا واگذاری زمین زیرساخت مناسبی ندارند در حالی که ‪ ۱00‬شهرک‬ ‫مناقصه به اجرا گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت نواحی صنعتی روستایی‬ ‫و ناحیه صنعتی دارای مصوبه ساخت هنوز به اجرا درنیامده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تغییر اقلیم و شرایط اب و هوایی کشور در‬ ‫همچنین در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال در حوزه ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫س��ال های گذشته و احتمال ش��دت گرفتن ان در اینده سبب شده‬ ‫کش��ور‪ ،‬رش��د ‪ ۳۲‬درصدی تعداد واگذاری زمین های ش��هرک های‬ ‫تا محدودیت منابع ابی در بخش کش��اورزی بیش از س��ایر بخش ها‬ ‫صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشاهده می شود‪ .‬مقایسه‬ ‫خودنمایی کند و اش��تغال و معیش��ت در این بخ��ش را تحت تاثیر‬ ‫عملکرد مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی در سال جاری و ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫سال گذشته نشان می دهد که سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی‬ ‫از این رو‪ ،‬توس��عه صنعت به دلیل اش��تغالزایی ان در این مناطق‬ ‫از نظر مس��احت زمین های واگذارش��ده در قراردادهای شهرک های‬ ‫مورد توجه قرار گرفته و ایجاد اش��تغال و توسعه صنعت در روستاها‬ ‫صنعتی نیز ‪ ۷۶‬درصد رشد داشته است‪ .‬این امر گویاست در شرایط‬ ‫در دستور کار دولت است به طوری که نواحی صنعتی روستایی برای‬ ‫فعلی کشور نیز همچنان تقاضای سرمایه گذاری در صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫ایجاد و توس��عه واحدهای صنعتی و تولیدی متناس��ب با مزیت های‬ ‫همچنین صدور جوازهای صنعتی در این ‪ ۱۱‬ماه رش��د ‪ ۱۶‬درصدی‬ ‫منطقه ای هدف گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬س��اخت شهرک ها‬ ‫داشته است‪ .‬البته ‪ ۳۱‬درصد از واگذاری زمین در شهرک های صنعتی‬ ‫و نواحی صنعتی جدید قرار اس��ت به بخش خصوصی واگذار ش��ود و‬ ‫برای امسال مربوط به استقرار واحدهای صنفی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وقفه در تکمیل زیرساخت‬ ‫زمین مورد نیاز از منابع طبیعی یا اراضی ملی نیز با همان قیمتی که‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬محدودیت منابع مالی یکی از دالیل وقفه در تکمیل‬ ‫دولت برای س��اخت ش��هرک یا ناحیه صنعتی دریافت کرده است به‬ ‫زیرس��اخت ش��هرک ها و نواحی صنعتی عنوان ش��ده است چراکه از‬ ‫بخش خصوصی نیز واگذار شود‪.‬‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۶‬فقط ‪ ۶۰‬میلیارد تومان جذب سازمان صنایع کوچک‬ ‫هرچن��د تا کنون ‪ ۲۷۴‬ش��هرک و ناحیه صنعتی کش��ور در جهت‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران شده است‪.‬‬ ‫اجرای قانون و کاه��ش تصدی گری بخش دولت به بخش خصوصی‬ ‫این امر س��بب ش��ده تا برخی استان ها و شهرس��تان ها در ساخت‬ ‫واگذار ش��ده که صنعتگران در فرایندی قانونی و شفاف در مشارکت‬ ‫پست های برق برای شهرک ها و نواحی صنعتی با مشکل روبه رو شوند‬ ‫واحده��ای صنعتی‪ ،‬تولیدی و خدماتی با برگزاری انتخابات در جهت‬ ‫در حال��ی که ماده ‪ ۸۱‬قانون مالیات درام��د دولت و ماده ‪ ۵۴‬قانون‬ ‫ارتقای کمی و کیفی خدمات دهی عمومی و عمرانی شهرک و ناحیه‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعتی ایفای نقش می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که هر استان باید‬ ‫حداقل یک ش��هرک صنعتی نمونه داشته باشد‪ .‬همچنین استفاده از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر در دس��تور کار مجموعه ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت سازی؛ اولویت صنایع کوچک‬ ‫اکنون بی��ش از یک میلیون نفر در بیش از ‪ ۴۰‬هزار واحد صنعتی‬ ‫مس��تقر در مجموعه شهرک های صنعتی مشغول به کار هستند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ‪ ۸۲‬درصد از صنایع کوچک و متوس��ط کشور در‬ ‫‪ ۱0۸‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مستقر ش��ده و فعالیت دارند که این‬ ‫شهرک ها هنوز نتوانسته اند در فعالیت خود به یک برند شناخته شده‬ ‫دست یابند‪ .‬شهرک صنعتی شمس اباد در تهران قابلیت دارد که یک‬ ‫نام شناخته شده باشد‪ .‬سایر ش��هرک های صنعتی مانند کاسپین در‬ ‫استان قزوین یا اشتهارد در استان البرز نیز همین طور است‪.‬‬ ‫اما نباید از نظر دور داش��ت که واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی با ظرفیت کامل کار نمی کنند و نزدیک به ‪ ۲0‬درصد‬ ‫انها تعطیل هس��تند‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۴0‬هزار واحد صنعتی دارای‬ ‫پروانه بهره برداری در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که از‬ ‫این تعداد حدود ‪ ۳۳‬هزار واحد فعالند‪.‬‬ ‫ای��ن واحدها با ظرفیت ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬درصد فعالیت می کنند و تعداد‬ ‫واحدهای تعطیل و متوقف در ش��هرک های صنعتی در حدود ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۷۵‬واحد اس��ت‪ .‬در عین حال تولید ‪ ۴‬هزار واحد نیز از دهه ‪۷0‬‬ ‫متوقف اس��ت که چرخه عمر صنعتی برخی از انها به پایان رسیده و‬ ‫صاحبان برخی دیگر نیز نامشخص است‪ .‬بنابراین به ظرفیت رساندن‬ ‫‪ ۲0‬هزار واحد صنعتی در ‪ ۴‬سال اینده برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫در تفکیک واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫نیز باید گفت که ‪ ۴۱‬درص��د این واحدها بنگاه های خرد‪ ۵۲ ،‬درصد‬ ‫بنگاه های کوچک‪ ۴ ،‬درصد بنگاه های متوسط و ‪ ۲‬درصد بنگاه بزرگ‬ ‫هستند که در مجموع انها حدود یک میلیون نفر مشغول به کارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اکنون نرخ تمام ش��ده ه��ر مترمربع از ش��هرک های صنعتی ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار تومان اس��ت اما به طور متوس��ط ب��ه نرخ ‪ ۵۰‬ه��زار تومان به‬ ‫سرمایه گذاران واگذار می شود‪.‬‬ ‫به عن��وان یکی از مطالبات بخش صنعت‪ ،‬انتظار هس��ت اعتبارات‬ ‫دولتی برای کمک هزینه های تامین زیرساخت ها در بودجه ‪ ۹۷‬برقرار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز گفت‪ :‬شبکه توزیع اب و خط‬ ‫انتقال فاز توس��عه شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫ب��ا ق��رار دادی افز ون بر ‪ ۳‬میلی��ارد و‪۳00‬‬ ‫میلیون تومان هزینه راه اندازی ش��ده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز‪ ،‬جهانگیر ش��اهمرادی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر از پروژه های در دس��ت‬ ‫اجرا‪ ،‬شهرک صنعتی اش��تهارد ‪ ۲‬است که‬ ‫باید اقدام های الزم برای سریع تر اجرا شدن‬ ‫این پروژه انجام ش��ود تا شاهد بهره برداری‬ ‫هرچه زودتر این شهرک باشیم‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی افزود‪ :‬عملکرد شبکه توزیع‬ ‫اب و خ��ط انتقال فاز ‪ ۵‬این ش��هرک که با‬ ‫قرار دادی بیش از ‪ ۳‬میلیارد و‪ ۳00‬میلیون‬ ‫توم��ان هزینه انجام ش��ده اس��ت در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز با بیان اینکه البرز یک استان‬ ‫صنعتی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬متاسفانه حوادث‬ ‫در هنگام کار در کل کش��ور ما نس��بت به‬ ‫کشورهای دیگر در حوزه صنعت بسیار زیاد‬ ‫است‪ .‬ش��اهمرادی با اشاره به اینکه اعتقاد‬ ‫م��ا بر این اس��ت که مهم ترین ام��ر در این‬ ‫میان اموزش و اطالع رس��انی درست است‬ ‫تا حوادث کاهش یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬ما در بخش‬ ‫اموزش هیچ گونه محدودیت منابع نداریم و‬ ‫باید هزینه های الزم را صرف کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان البرز با بیان اینکه در شهرک صنعتی‬ ‫اش��تهارد ‪ ۱۰۶۳‬واحد صنعتی دارای پروانه‬ ‫بهره ب��رداری هس��تند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫افزون بر ‪ ۳0‬هزار نفر در این شهرک مشغول‬ ‫به کار هستند‪.‬‬ ‫شاهمرادی ادامه داد‪ :‬عمده مشکالت ما‬ ‫در شهرک صنعتی اش��تهارد برای کارگران‬ ‫س��اختمانی و ح��وادث در هن��گام کار در‬ ‫واحده��ای کار ب��ا دس��تگاه بوده ک��ه یا از‬ ‫وسایل ایمنی درست اس��تفاده نکرده اند یا‬ ‫اموزش های الزم را ندیده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امیدواری��م ب��ا اج��رای‬ ‫بو کار‬ ‫ش��هرک صنعتی اش��تهارد ‪ ۲‬کس�� ‬ ‫فعاالن و تولید کنن��دگان رونق یابد و البرز‬ ‫جزو پیشگامان در شهرک های صنعتی کل‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫گشایش واحد تولید کود شیمیایی در شهرک صنعتی خلخال‬ ‫با حضور اس��تاندار اردبیل ‪ ،‬نماینده مردم شهرستان های خلخال و کوثر و مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان واحد تولید کود شیمیایی در شهرک صنعتی خلخال به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان اردبیل‪ ،‬علی نظری شیخ احمد‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل در‬ ‫این ایین گفت‪ :‬ش��رکت کود وطن س��بز خلخال در زمینه تولید کود شیمیایی برای مصارف‬ ‫کشاورزی و با اشتغالزایی برای ‪ ۳0‬نفر در شهرک صنعتی خلخال فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫نظری ش��یخ احمد تصری��ح ک��رد‪ :‬این ش��رکت در زمینی به مس��احت ‪ ۵‬ه��زار متر مربع و‬ ‫سرمایه گذاری در حدود ‪ ۳۵‬میلیارد ریال ساخته شده که می تواند در طول سال در حدود ‪۱0‬‬ ‫هزار تن کود شیمیایی تولید کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جلوگیری از احتکار زمین‬ ‫بکارگی��ری اف��راد توانمن��د‬ ‫اتکا ب��ه اعتب��ارات بودج��ه ای برای‬ ‫در س��ازمان صنای��ع کوچ��ک‬ ‫رفع مشکالت ش��هرک های صنعتی‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‬ ‫اق��دام کن��د‪ .‬همچنی��ن برگ��زاری‬ ‫ضروری اس��ت زیرا هر چه شرکت‬ ‫نمایش��گاه های دائمی توانمندی های‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در انج��ام‬ ‫صنعتی اس��تانی باید نش��ان دهنده‬ ‫ماموریت های تعریف ش��ده حمایت‬ ‫فعالیت های صنعتی در تمام اس��تان‬ ‫ش��ود‪ ،‬در واق��ع از فعالیت ه��ای‬ ‫باش��د اما به صورت مناس��ب برگزار‬ ‫مهدی مقدسی‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط و تقویت نماینده مجلس شورای نمی شود‪.‬‬ ‫اشتغالزایی حمایت شده است‪ .‬رفع‬ ‫ای��ن ام��ر ب��رای بهب��ود عملکرد‬ ‫اسالمی‬ ‫مشکالت در نهادهای اجرایی منوط‬ ‫نیازمن��د همکاری های بین بخش��ی‬ ‫به تقس��یم پ��ول و بودجه نیس��ت‬ ‫اس��ت؛ هرچن�� د نبای��د فعالی��ت در‬ ‫و باید برای رفع بس��یاری از مش��کالت‪ ،‬همکاری‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی یک اس��تان را ب��ه تمام‬ ‫بین بخشی کرد‪.‬‬ ‫استان ها تعمیم داد‪ .‬عملکرد شهرک های صنعتی‬ ‫تامی��ن اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و مخاب��رات از جمله این‬ ‫در اس��تان خراسان رضوی مناسب بوده است‪ .‬در‬ ‫موارد اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬ش��هرک صنعتی‬ ‫برخی ش��هرک های صنعتی زیرس��اخت ها کامل‬ ‫خیراباد اراک تا ‪ ۸۰‬درصد امادگی انتقال صنعت‬ ‫نش��ده و زمین واگذارش��ده به متقاض��ی دارای‬ ‫را دارد اما عملکرد مدیران مربوط به کندی پیش‬ ‫امکانات مناس��ب نیس��ت و فقط ب��ه تامین اب‪،‬‬ ‫می رود‪ .‬این موارد در س��ایر شهرک های صنعتی‬ ‫برق و گاز اکتفا ش��ده است‪ .‬در برخی موارد حتی‬ ‫هم دیده شده است‪.‬‬ ‫اسفالت معابر نیز کامل نشده است‪.‬‬ ‫عملک��رد ش��هرک های صنعتی در س��ال های‬ ‫ه��دف از توس��عه ش��هرک های صنعتی فقط‬ ‫گذش��ته مربوط به اعتبار نبوده است بلکه عوامل‬ ‫واگ��ذاری زمین نیس��ت بلکه بای��د فعالیت های‬ ‫دیگری در مش��کالت فعلی شهرک های صنعتی‬ ‫صنعتی در این ش��هرک ها اغاز ش��ود و توس��عه‬ ‫دخال��ت دارد‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬امیدواریم س��ازمان‬ ‫یاب��د‪ .‬بنابرای��ن از احتکار زمین در ش��هرک ها و‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی بدون‬ ‫نواحی صنعتی در کش��ور باید جلوگیری ش��ود‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫تشکیل شورای راهبری خوشه ریخته گری در عباس اباد‬ ‫مدیریت جهادی در مجموعه ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی الزمه داش��تن شناخت کافی از فرصت ها‬ ‫و چالش ه��ا در تمام ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کش��ور است‪ .‬باید برای توس��عه جایی که در ان‬ ‫وضعیت و جاذبه ش��هرک برای س��رمایه گذاران‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اقدام کرد زیرا این روند مناس��ب تر‬ ‫از س��اخت ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۳۰‬درصد از ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی موجود ظرفی��ت توس��عه دارد‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ها بای��د در اولویت مجموعه ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی کش��ور باشد؛ هرچند ممکن است‬ ‫توس��عه ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی در صورت‬ ‫وج��ود تقاضا بیش��تر از ‪ ۱۵۰‬ه��زار تومان در هر‬ ‫مترمربع عملیاتی ش��ود که به صرفه تر از ساخت‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی بدون تقاضایی است که‬ ‫کمت��ر از ‪ ۵۰‬ه��زار تومان برای ه��ر مترمربع ان‬ ‫هزینه شده است‪ .‬سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ام��روز از فعالیت ه��ای صنعت��ی مطالبه کاهش‬ ‫االیندگی ه��ای محیطی را ندارد بلکه انتظار نفی‬ ‫یک محیط و تایید محیط دیگر را دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید ب��ا توجه به مش��کل در زمینه‬ ‫اش��تغال و رفع بیکاری در توسعه صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط اقدام ش��ود اما این امر باید با درنظر‬ ‫گرفتن مزیت های صنعتی و منطقه ای باشد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان تهران از تشکیل جلسه‬ ‫هماهنگی و مقدماتی تش��کیل ش��ورای راهبری خوشه کسب وکار ریخته گری استان‬ ‫ته��ران با حضور نخبگان و صاحب نظران این صنعت‪ ،‬خبر داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران‪،‬‬ ‫نس��رین مصدق صدقی در این جلس��ه اظهار کرد‪ :‬یکی از مدل های موفق در توس��عه‬ ‫کس��ب وکارهای کوچک و متوسط موضوع خوش��ه های صنعتی در کشور است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه توسعه خوش��ه های صنعتی امروزه نقش محوری و بارزی در سیاست های‬ ‫اقتصادی و صنعتی بس��یاری از کشورهای توس��عه یافته و در حال توسعه ایفا می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به همین منظور و در راستای سیاست های سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران پس از شناس��ایی خوش��ه‪ ،‬برنامه اجرایی پروژه توس��عه خوشه با بحث‬ ‫مطالعه ش��ناختی ان شروع شد‪ .‬در ادامه جلس��ه‪ ،‬عامل توسعه خوشه ریخته گری به‬ ‫معرفی خوشه و ارائه گزارش کامل و جامع از مطالعه شناختی ان و نقاط فشار‪ ،‬مسائل‬ ‫استراتژیک‪ ،‬راهبردهای خوشه و برنامه های عمل به ان پرداخت و مقرر شد نخستین‬ ‫جلسه شورا هفته اینده برگزار شود‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 338‬پیاپی ‪2311‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 6‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 25‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ بدهی خانوارهای کره ای‬ ‫به ‪ ۱ /۳‬تریلیون دالر رسید‬ ‫بانک مرکزی کره جنوبی اعالم کرد بدهی خانوارهای این کشور در‬ ‫سال گذشته میالدی با بیش از ‪ ۸‬درصد رشد به رکورد ‪ ۱ /۳‬تریلیون‬ ‫دالر رسید‪ .‬به گزارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬بانک مرکزی کره جنوبی‬ ‫اعالم کرد با وجود تالش دولت برای س��فت و س��خت کردن شرایط‬ ‫وام ده��ی به منظ��ور کم رونق کردن بازار مس��کن‪ ،‬بدهی خانوارهای‬ ‫کره جنوبی در سال گذشته میالدی به یک رکورد جدید رسید‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬بدهی خانواره��ای کره جنوبی از قبیل کارت های‬ ‫بدهی در پایان دس��امبر گذش��ته میالدی به ی��ک تریلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر افزایش پیدا کرد که در مقایس��ه با ‪ ۲‬س��ال پیش ‪۸ /۱‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬همچنین افزایش بدهی خانوارهای این‬ ‫کش��ور در سال گذشته میالدی سریع ترین رشد را به خود گرفت در‬ ‫حالی که رش��د بدهی خانوارهای کره ای برای ‪ ۳‬سال به اهسته ترین‬ ‫روند خود رسیده بود‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬دولت جدید کره جنوبی از مه‬ ‫ سال گذشته میالدی اقدام های جدی را در جهت کاهش رشد بدهی‬ ‫و جلوگیری از ایجاد حباب در بازار مس��کن اتخاذ کرده است‪ .‬اکنون‬ ‫دولت کره جنوبی نگران افزایش س��طح بدهی خانوارها اس��ت که با‬ ‫باالرفتن نرخ بهره ترکیب شده و این مسئله می تواند ناتوانی خانوارها‬ ‫را در باز پرداخت بدهی های خود به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫بدهی خانوارهای کره جنوبی در ‪ ۳‬ماه پایانی سال گذشته میالدی‬ ‫‪ ۲/۲‬درصد رشد نشان می دهد و رییس بانک مرکزی کره جنوبی هم‬ ‫چند روز گذشته گفت‪ :‬تالش ها در جهت کاهش بدهی ها به کمتر از‬ ‫میزان درامدها باید تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫ایا تزریق منابع برای طرح های روستایی تکرار تجربه تلخ بنگاه های زودبازده است؟‬ ‫‪ ۲‬گره انحراف منابع اشتغـالزا‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت بودجه سال ‪ 9۷‬را بر مبنای اشتغال بسته و با پیش بینی‬ ‫‪ ۲‬پروژه اش��تغال روس��تایی و اش��تغال فراگیر شرایطی برای‬ ‫تس��هیالت دهی قرار داده اس��ت اما برخی منتقدان می گویند‬ ‫این طرح ممکن اس��ت تجربه تلخ طرح ه��ای زودبازده دولت‬ ‫نهم را تکرار کند‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» مزیت های طرح اشتغالزایی دولت را بیش‬ ‫از معایب ان دانسته و به دلیل اینکه محل پروژه روستاهاست‬ ‫و سند زمین روستا به عنوان وثیقه پذیرفته می شود‪ ،‬می تواند‬ ‫با اشتغال پایدار تا حدودی مشکالت مهاجرت و درامد مناطق‬ ‫مح��روم را برطرف کن��د‪ .‬گرچه نمی توان پی��ش از اغاز روند‬ ‫اج��رای پ��روژه موفق ب��ودن ان را جار زد؛ زی��را توجیه فنی و‬ ‫نظارت دولت‪ ،‬دو ضمانت اجرایی این پروژه ها است‪.‬‬ ‫از مح��ل مناب��ع صندوق توس��عه ملی مع��ادل ریالی ‪۱ /۵‬‬ ‫میلیارد دالر اختصاص یافته که ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان می شود‬ ‫و معادل این رقم هم بانک ها و موسسه های عامل باید بیاورند‬ ‫ک��ه مجم��وع ان ب��ه ‪ ۱۲‬هزار میلی��ارد تومان می رس��د‪ .‬این‬ ‫تسهیالت در مناطق روستایی و عشایری مرزی با نرخ سود ‪۴‬‬ ‫درصد‪ ،‬در مناطق روس��تایی و عش��ایری غیرمرزی ‪ ۶‬درصد و‬ ‫در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر با نرخ سود ‪۱۰‬‬ ‫درصد توزیع خواهد ش��د‪ .‬معاون توسعه کارافرینی و اشتغال‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی پیش از این درباره ش��رایط‬ ‫دریافت تسهیالت گفته بود‪ « :‬براساس مزیت ها و ظرفیت های‬ ‫هر منطقه روس��تایی یا عش��ایری صورت تسهیالت پرداخت‬ ‫می ش��ود ب��ه این معنا که متقاضیان بای��د نیازها و مزیت های‬ ‫منطق��ه خود را شناس��ایی کنند و برپای��ه ان طرح های خود‬ ‫را ارائ��ه دهن��د‪ .‬همچنی��ن پرداخ��ت وام در حوزه های��ی که‬ ‫اشتغال شان ثبات ندارد یا احتمال انحراف منابع در ان است‪،‬‬ ‫صورت نمی گیرد‪».‬‬ ‫‹ ‹شرط های سامانه «کارا»‬ ‫در س��امانه کارا برای طرح های روستایی تاکید شده بررسی‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫توجیه نهایی از بعد فنی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬مالی و بازار باید تایید شود‬ ‫تا تس��هیالت با س��ود پایین در اختیار متقاضیان قرار گیرد و‬ ‫حتی در صورت هم راستا نبودن طرح با اولویت های اعالم شده‬ ‫یا انحراف در اس��تفاده از منابع در زمان اجرا‪ ،‬نرخ س��ود مورد‬ ‫محاس��به ‪ ۱۸‬درصد خواهد بود‪ .‬در بخش دیگری از س��امانه‬ ‫کارا ب��ا عن��وان «طرح های کارافرینی» امده اس��ت که دولت‬ ‫طرح های اش��تغالزای بخش های خصوصی و تعاونی را که در‬ ‫چارچوب رس��ته های منتخب برنامه اشتغال فراگیر باشند‪ ،‬در‬ ‫قال��ب اعطای تس��هیالت بانکی مورد حمای��ت قرار می دهد و‬ ‫یارانه س��ود این تس��هیالت بر پایه نرخ س��ود مصوب شورای‬ ‫ عالی پول و اعتبار بین ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬درصد به تناس��ب موقعیت های‬ ‫جغرافیایی طرح و ش��رایط برخ��ورداری و دانش بنیانی بودن‬ ‫طرح پیش بینی ش��ده است البته درباره طرح های این بخش‪،‬‬ ‫بندی امده که در صورتی که طرح برمبنای اولویت ها نباش��د‬ ‫ی��ا انحرافی در اس��تفاده از منابع در زمان اجرا وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬نرخ تسهیالت ‪ ۱۸‬درصد محاس��به خواهد شد‪ .‬دولت‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬قصد دارد یک میلیون و ‪ ۳۳‬هزار ش��غل‬ ‫ایجاد کند‪ .‬این ارقام باعث شده دولت برای تامین منابع مورد‬ ‫نی��از‪ ،‬تم��ام بخش هایی که به نوعی از یارانه دولتی اس��تفاده‬ ‫می کردند را بازنگری کند البته در زمینه نرخ سوخت نتوانست‬ ‫مجل��س را همراه کند بنابراین درامد ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫را که در بخش واقعی کردن نرخ س��ود پیش بینی کرده بود با‬ ‫کاهش به‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان به پیش��نهاد مجلسی ها قرار‬ ‫اس��ت از طریق فروش تملک دارایی ها جبران ش��ود و بخش‬ ‫دیگری از این اش��تغال قرار اس��ت از طریق ‪ ۶۵‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار عمرانی‪ ۱۵ ،‬میلیارد تومان اعتبار صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان جذب س��رمایه خارجی و ‪ ۶‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی تامین ش��ود که براساس این‬ ‫امار ‪ ۳۰‬درصد منابع وابس��ته به فضای اقتصادی کش��ور است‬ ‫و محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس س��ازمان برنامه و بودجه کشور در‬ ‫پاس��خ به سوال خبرنگار «گس��ترش صنعت» درباره ضمانت‬ ‫اجرایی دولت برای جامعه عمل پوشاندن به جذب این میزان‬ ‫س��رمایه گفت‪« :‬این امار گزارش عملک��رد دولت خواهد بود‬ ‫بنابراین تمام تالش ما تحقق ان است و یک وعده نیست‪».‬‬ ‫دریچه‬ ‫سعید باستانی‪ :‬باید طرح توجیه فنی برای متقاضیان به درستی‬ ‫ارزیابی شود و در زمان اجرا نیز باید نظارت شود چراکه توزیع‬ ‫پول برای روستاییان ممکن است با مشکالتی روبه رو شود‬ ‫ایرج ندیمی‪ :‬دولت برای اینکه رونق ایجاد کند نیازمند‬ ‫تزریق منابع است و نمی توان گفت پول پاشی است زیرا‬ ‫بدون منابع مالی رونق ایجاد نمی شود‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬مزیت طرح اشتغال روستایی‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینک��ه طرح ها به ط��ور معمول دو روی‬ ‫س��که دارد؛ یکی ضوابط و اجرای طرح و دیگری طرح امایش‬ ‫است به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬هرچند درحال حاضر از نظر‬ ‫ضوابط مش��کالتی وجود دارد اما برای نخس��تین بار زمین ها و‬ ‫امالک س��ند دار روستایی به عنوان وثیقه پذیرفته شده اند که‬ ‫ای��ن یک مزیت این طرح اس��ت‪ ،‬هرچند ای��ن وثیقه ها کفاف‬ ‫پروژه های بزرگ نمی دهند و حتی بس��یاری از روستاها سند‬ ‫ندارند و نمی توانند از این طرح استفاده کنند‪ .‬نکته دوم درباره‬ ‫امایش سرزمینی است و برخی حوزه ها ویژه مناطقی شده اند‬ ‫به طوری که اولویت برخی روس��تاها دامداری سبک و برخی‬ ‫دیگ��ر دام س��نگین و در برخی مناطق نی��ز دامداری صنعتی‬ ‫تعیین شده است‪ .‬هر چند این مسئله از نظر علمی درست است‬ ‫اما در اجرا مش��کالتی دارد زیرا روس��تایان به دنبال دامداری‬ ‫صنعتی هس��تند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪ ،‬بحث ک��ه در زمینه دام و‬ ‫طیور مطرح اس��ت مجتمع و تامین خوراک است و در نهایت‬ ‫کش��تارگاه‪ ،‬واحد بس��ته بندی و بازاریابی در کنار ان به عنوان‬ ‫مالک تعیین نوع طرح س��بک‪ ،‬صنعتی یا صنعتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬هر مجتمعی که تمام زنجیره تولید تا بس��ته بندی‬ ‫و توزیع را در اختیار داش��ته باشد در اولویت دامداری صنعتی‬ ‫خواهد بود اما مس��ئله این اس��ت که چنین توانی در روستاها‬ ‫وجود ندارد بلکه باید تعاونی ها به این س��مت هدایت ش��وند؛‬ ‫کش��ور ترکیه در ای��ن تجربه موفق بوده اس��ت‪ .‬بنابراین باید‬ ‫در روس��تاها نی��از انها را مد نظر قرار داد که بیش��تر دامداری‬ ‫سبک است‪ .‬سعید باستانی با بیان اینکه وجود مشاور در کنار‬ ‫متقاضیان روستایی از ضرورت های موفقیت طرح است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید طرح توجیه فنی برای متقاضیان به درستی ارزیابی شود‬ ‫و در زمان اجرا نیز باید نظارت و مش��اوره ش��ود چراکه توزیع‬ ‫پول برای روس��تاییان که کار اقتصادی چندانی انجام نداده اند‬ ‫ممکن است با مشکالتی روبه رو شود اما نکته مثبت این است‬ ‫که محل طرح ها‪ ،‬روس��تا و ش��هرهای کوچک تعیین ش��ده و‬ ‫اف��راد توانمند می توانند در ان مناطق س��رمایه گذاری کنند‪،‬‬ ‫حت��ی در صورتی ک��ه در انجا زندگی نکنن��د زیرا محل اجرا‬ ‫به عنوان ش��رط دریافت تس��هیالت است‪ .‬از این رو‪ ،‬می توانند‬ ‫اشتغال پایدار ایجاد کنند‪ .‬او با نگاه به تجربه های گذشته در‬ ‫زمینه اشتغالزایی افزود‪ :‬در شهرستان ها بیشتر طرح ها از زمان‬ ‫گذش��ته به نام پروژه مناطق محروم مطرح می ش��د و حتی در‬ ‫بخش معافیت مالیاتی هم امده که بیش��تر شامل روستاهایی‬ ‫بوده که از امکانات شهری استفاده می کردند اما درحال حاضر‬ ‫ممکن اس��ت این طرح ها به روس��تاهایی برود که به امکانات‬ ‫ش��هری دسترس��ی ندارند‪ .‬باس��تانی درباره مش��کالت پیش‬ ‫روی ای��ن طرح ها گفت‪ :‬یکی از موانع طرح های اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫بی ثباتی مدیریت در حوزه های اجرایی اس��ت و مدیران بعدی‬ ‫اعتقادی به ان نداش��ته باش��ند و ممکن اس��ت معایب ان را‬ ‫بیش��تر ببینند در ادامه نیز ب��ا تغییر دولت ها و مجلس ها این‬ ‫طرح ها اس��یب ببیند بنابراین باید پیش بینی های الزم انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬این طرح در مقایس��ه با طرح های اشتغالی‬ ‫گذش��ته مزیت بیش��تری دارد‪ ،‬زیرا اس��ناد روستا را به عنوان‬ ‫وثیقه پذیرفته اند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در منطقه خراسان فردی ممکن‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰۰‬هکتار باغ پس��ته یا زعفران داشته باشد که برای‬ ‫دریافت وام نیازمند وثیقه ملکی اس��ت که پیش تر مورد قبول‬ ‫بانک ها قرار نمی گرفت و موضوع دیگر تعیین کردن روس��تاها‬ ‫به عنوان محل اجرای طرح ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹تزریق منابع وجه سرمایه گذاری است‬ ‫مش��اور س��ازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» درب��اره نقدهایی که به طرح های اش��تغال فراگیر و‬ ‫روستایی برای سال ‪ 9۷‬مطرح شده گفت‪ :‬حوزه اشتغال همواره‬ ‫مورد انتقاد قرار می گیرد که ایا پایدار اس��ت یا موقت یا منابع‬ ‫رس��وب می شود یا خیر‪ .‬بنابراین‪ ،‬این مسئله موضوع جدیدی‬ ‫نیس��ت‪ .‬ایرج ندیمی با اش��اره به اینکه این سرمایه گذاری از‬ ‫فس��اد منابع جلوگیری می کند و مان��ع هدر رفت منابع برای‬ ‫س��اخت سوله و‪ ...‬می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نخس��ت اینکه جمهوری‬ ‫اس�لامی برای روس��تاها تاکنون هزینه زیادی صرف کرده اما‬ ‫روس��تایی ها مهاجرت زیادی داشته اند‪ .‬راهکار تغییر این روند‬ ‫این اس��ت که کشاورزی در این مناطق صنعتی شود یا صنایع‬ ‫مرتب��ط با ظرفیت های مناطق ایجاد ش��ود‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫امروز دولت با تسهیالت دهی به این مناطق به دنبال مدیریت‬ ‫فعالیت روستاها است‪ .‬مزیت این طرح تامین درامد مورد نیاز‬ ‫برای زندگی مردم ان مناطق است زیرا در برخی موارد درامد‬ ‫کش��اورزی کف��اف زندگی را نمی ده��د و در نهایت این طرح‬ ‫باعث انتقال صنعت به روستاها در مسیر تمرکززدایی می شود‬ ‫و مشکالتی که در زمینه الودگی شهرهای پرجمعیت و‪ ...‬نیز‬ ‫وجود دارد کمتر می ش��ود اما نبای��د فراموش کرد که ممکن‬ ‫اس��ت طرح در اجرا دچار مش��کالتی شود و طبیعی است که‬ ‫باید از س��ود اس��تفاده در زمان اجرا جلوگیری ش��ود و مانع از‬ ‫رس��وب ش��د تا تمام منابع به پروژه وارد شود و طرح در اینده‬ ‫تداوم یابد‪ .‬از این رو‪ ،‬این طرح اشتغالزایی بهتر از روند گذشته‬ ‫اس��ت که دولت ها پول نقد در اختیار مددجو قرار می دادند‪ .‬او‬ ‫در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه ممکن است روند‬ ‫بررسی طرح و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها به درستی انجام‬ ‫نشود یا به اشتغال پایدار ختم نمی شود‪ ،‬ایا می توان ان را نوعی‬ ‫پول پاش��ی دانس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای اینکه رونق ایجاد کند‬ ‫نیازمند تزریق منابع اس��ت و نمی توان گفت پول پاش��ی است‬ ‫زیرا بدون منابع مالی رونق ایجاد نمی ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫س��رمایه یک جنبه فعالیت اقتصادی اس��ت به ویژه در مناطق‬ ‫روستایی که با سرمایه گذاری کوچک و بیشتر متکی بر نیروی‬ ‫انسانی است‪.‬‬ ‫ضرورت ساماندهی لجستیک و زنجیره های تامین با محوریت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫لجس��تیک و زنجی��ره تامین‪ ،‬مقوالتی فرابخش��ی‬ ‫هس��تند که چندین وزارتخانه از جمله صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪ ،‬جهاد کش��اورزی و امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی(گم��رک) در توس��عه ان نق��ش‬ ‫دارن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬باید در عالی ترین س��طح مدیریتی‬ ‫این وزارتخانه ها هماهنگی ش��ود‪ .‬با گذش��ت بیش از‬ ‫‪ ۳‬ده��ه از بحث مدیریت لجس��تیک و زنجیره تامین‪،‬‬ ‫از یک طرف‪ ،‬کش��ورها و سازمان های بکارگیرنده این‬ ‫دانش‪ ،‬سودهای سرشار و صرفه جویی های کالن مالی‬ ‫از ای��ن بابت داش��ته اند و از طرف دیگ��ر‪ ،‬مردم نیز به‬ ‫عن��وان مش��تریان از ای��ن بابت بهره مند ش��ده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش «گس��ترش صنعت» براس��اس بررس��ی های‬ ‫موسس��ه مطالعات بازرگانی ای��ران‪ ۳ ،‬رکن ضروری یا‬ ‫س��تون اصلی در بهبود و ارتقای لجس��تیک و زنجیره‬ ‫تامین کش��ور ش��امل‪ :‬همکاری (‪،)Coordination‬‬ ‫هماهنگ��ی (‪ )Collaboration‬و یکپارچه س��ازی‬ ‫ (‪ )Integration‬اس��ت ک��ه کش��ور در این زمینه ها‬ ‫ضعیف اس��ت‪ .‬یکی از چالش های اساسی در مدیریت‬ ‫کشور که مشکالت بسیاری را در سطح ملی و منطقه ای‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬نبود یکپارچگی‪ ،‬انسجام و هماهنگی بین‬ ‫نهادهای مسئول در زمینه فراهم سازی و تامین اقالم‪،‬‬ ‫کاالها و خدمات موردنیاز مردم اس��ت‪ .‬این مس��ئله از‬ ‫انجا ناش��ی می شود که نقش‪ ،‬جایگاه‪ ،‬حدود وظایف و‬ ‫اختیارات و مسئولیت های بخش های مختلف کشور در‬ ‫زنجیره ه��ای کاال با رویکرد نظام مند و یکپارچه تعیین‬ ‫نشده و مورد واکاوی قرار نگرفته است‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بدون شک از یک سو‪ ،‬متولی و مسئول‬ ‫اصلی زنجیره های تامین کشور اعم از صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫برخ��ی از مهم ترین برنامه های کالن کش��ور ب ه‬ ‫منظور س��اماندهی لجستیک و زنجیره های تامین‬ ‫کشور شامل این موارد است‪:‬‬ ‫ توس��عه زیرس��اخت های تج��اری و امای��ش‬‫یکپارچه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور‬ ‫ س��اماندهی و ارتق��ای عملکرد لجس��تیک و‬‫زنجیره های تامین کشور‬ ‫ طراح��ی پیکربندی ش��بکه بازرگانی داخلی‬‫کشور و نوین سازی ان‬ ‫ تس��هیل حضور بنگاه های تولیدی و خدماتی‬‫کشور در زنجیره های تامین جهانی‬ ‫ مدیریت امار و اطالعات بازرگانی کشور‬‫ طراح��ی ش��بکه تامی��ن و توزیع (ش��بکه‬‫لجستیک) کاالهای راهبردی و اساسی‬ ‫ توسعه شبکه توزیع و توانمندسازی بازیگران‬‫ان‬ ‫و بازرگانی اس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬در کنار وزارت راه‬ ‫و ترابری‪ ،‬دو بال لجس��تیکی کش��ور به ش��مار می رود‬ ‫چراکه لجس��تیک یک رکن اساسی بازرگانی و تجارت‬ ‫کش��ور و همچنین صنایع کشور است‪ .‬نتایج مطالعات‬ ‫انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫ رتبه بندی و ارزیابی عملکرد بازیگران کلیدی‬‫لجستیک و زنجیره تامین‬ ‫ مدیریت و برنامه ریزی تامین و توزیع کاال‬‫ ایج��اد و توس��عه ش��رکت های تخصص��ی‬‫لجستیکی در کشور‬ ‫ مدیریت بازگشتی ها (لجستیک معکوس)‬‫ پیاده س��ازی نظام قابلی��ت ردگیری و ردیابی‬‫کاال در زنجیره های تامین کاالهای مهم کشور‬ ‫ کاهش هزینه های لجستیکی و نرخ تمام شده‬‫در زنجیره های تامین مختلف کشور‬ ‫ مدیری��ت لجس��تیک کااله��ای ض��روری در‬‫شرایط بحران‬ ‫ پیش بین��ی‪ ،‬مدیری��ت و برنامه ریزی عرضه و‬‫تقاضای کاالهای اساسی و راهبردی‬ ‫ توس��عه و گس��ترش تج��ارت الکترونی��ک و‬‫خرده فروشی نظام مند‬ ‫بیانگر ان اس��ت که یکی از معضالت و موانع توس��عه‬ ‫لجس��تیک کشور و س��اماندهی زنجیره های تامین در‬ ‫کش��ور‪ ،‬چندگانگی‪ ،‬همکاری نکردن و ناهماهنگی در‬ ‫مراجع تصمیم گیری این حوزه اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫پیگیری موضوع «س��اماندهی لجستیک و زنجیره های‬ ‫تامی��ن» در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت قابل‬ ‫توصیه اس��ت تا بت��وان با ایج��اد س��ازوکار همکاری‬ ‫و هماهنگ��ی درون وزارتخانه ای (بی��ن معاونت ه��ا و‬ ‫س��ازمان های مختل��ف وزارتخان��ه ک��ه در این حوزه‬ ‫مسئول هس��تند) و بین وزارتخانه ای (همچون وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬وزارت جه��اد کش��اورزی و گمرک‬ ‫از وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬وزارت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری ارتباط��ات و‪ )...‬زمینه ایج��اد تحولی مثبت‬ ‫در حوزه لجس��تیک و زنجیره تامین کش��ور را فراهم‬ ‫ک��رد‪ .‬با توجه ب��ه اهمیت جایگاه و نقش تعیین کننده‬ ‫بخش بازرگانی در ایجاد تعادل بین تهیه‪ ،‬تامین و توزیع‬ ‫کاال و خدمات در پیش��گیری از بروز بحران های ملی و‬ ‫منطق��ه ای و نیز امکان کاه��ش قابل توجه هزینه های‬ ‫ای��ن زنجی��ره در س��طح اقتصاد ملی و س��وداوری ان‬ ‫در ص��ادرات و اقتص��اد جهانی‪ ،‬ل��زوم توجه جدی به‬ ‫ساماندهی زنجیره های تامین کاال با محوریت سیستم‬ ‫بازرگانی کشور و با همکاری سایر شبکه های مدیریتی‬ ‫کشور در قالب یک طرح ملی احساس می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!