روزنامه گسترش صنعت شماره 339 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 339

روزنامه گسترش صنعت شماره 339

روزنامه گسترش صنعت شماره 339

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2312‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪339‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫اغاز واگذاری زمین در شهرک صنعتی شهریار‬ ‫جاده مخصوص‪ ،‬قدیم و فتح‪ ،‬نام های اش��نا برای معابر غربی تهران و رسیدن رهگذران به‬ ‫البرز اس��ت؛ معابری که با گذر و نظاره گری در هرگوشه ای از ان‪ ،‬چشم بر واحدهای صنعتی‬ ‫خرد و متوس��ط در حال فعالیت دوخته می شود‪ .‬وجود صنایع مادر خودروسازی بر ساخت و‬ ‫فعالیت انها تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬این در حالی است که هیچ شهرک صنعتی دولتی تا کنون‬ ‫در این منطقه س��اخته نشده و مصوبه ساخت ش��هرک صنعتی شهریار برای استقرار صنایع‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫«های تک» و انتقال صنایع مزاحم ش��هری به این ش��هرک صادر شده است‪ .‬عملیات اجرایی‬ ‫ساخت شهرک صنعتی شهریار در فاز نخست ان به وسعت ‪ ۸۰۰‬هکتار از زمستان سال ‪۹۴‬‬ ‫اغاز ش��ده اما اکنون واگذاری زمین اماده س��رمایه گذاری در ‪ ۴۰۸‬هکتار از روز گذشته اغاز‬ ‫شده است‪ .‬بیش از ‪ ۱۵۰۰‬واحد صنعتی کوچک و متوسط در غرب تهران وجود دارد که ‪۷۰‬‬ ‫درصد واحدهای صنعتی شهرستان شهریار در حوزه قطعه سازی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رایزنی جدید ایران و اسپانیا‬ ‫برای همکاری صنعتی‬ ‫گزارش روز‬ ‫تخصیص ‪ ۳۰‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫به طرح های عمرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫«گسترش صنعت» جریان جابه جایی سرمایه های خرد بین بازارهای مالی و اقتصاد مولد را بررسی کرد‬ ‫فرار سرمایه از تولید‬ ‫با سیاست های متضاد‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور در همایش ساالنه نظام فنی و اجرایی‬ ‫کشور گفت‪ :‬عملکرد طرح های اجرایی از ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ب��ه ‪ ۲۸۲‬هزار میلیارد توم��ان و طرح های‬ ‫عمران��ی از ‪ ۲۱‬ه��زار میلیارد به ‪ ۴۲‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪ ‬موفق شد از منابع ریالی و‬ ‫اوراق مالی در حد ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان تخصیص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» محمدباقر نوبخ��ت در این‬ ‫همایش افزود‪ :‬واقعیت این اس��ت که در ‪ ۴‬سال گذشته‪ ،‬کشور‬ ‫ب��ا محدودیت های��ی برای توس��عه روبه رو بود که یک��ی از انها‪،‬‬ ‫محدودیت منابع بود‪.‬‬ ‫البته متولیان نظام اداره کش��ور تدبیرهای مناس��ب را برای‬ ‫رهایی از منابع نفتی اتخاذ کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرخ نفت در سال ‪ ۱۰۴ ،۱۳۹۲‬دالر بود و براساس‬ ‫اخرین گزارش‪ ،‬نرخ نفت در سال ‪ ۱۳۹۶‬و برابر عملکرد بودجه‪،‬‬ ‫‪ ۵۱‬دالر اس��ت و مقایس��ه این دو عدد در ‪ ۴‬سال گذشته نشان‬ ‫می دهد که فقط ‪ ۱۵۷‬میلیارد دالر از طریق فروش نفت حاصل‬ ‫شده و روند مقایسه ان با سال های گذشته‪ ،‬نشانگر این است که‬ ‫در ان سال ها درامد نفت ‪ ۲۵۱‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان برنامه و بودجه کشور با اظهار این مطلب که‬ ‫دولت یازدهم در ‪ ۴‬سال گذشته با چنین محدودیت هایی روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما وظیفه خود می دانی��م از اهتمام ارزنده‬ ‫مهندس��ان‪ ،‬مش��اوران‪ ‬و پیمانکاران در روند اج��رای طرح های‬ ‫عمران��ی قدردان��ی کنیم‪ ،‬به ای��ن دلیل که انها ب��ا وجود تمام‬ ‫محدودیت ها و کاس��تی ها‪ ،‬همکاری بس��یار شایسته ای با دولت‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همه تالش دولت این بوده که این‬ ‫مقدار مح��دود منابع را به س��مت مباحث عمرانی‬ ‫پیش ببرد‪ ‬و امروز ش��اهدیم عملکرد بخش عمرانی‬ ‫بودج��ه از حدود ‪ ۲۱۰‬هزار میلیارد ریال در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬به بیش از ‪ ۴۲۰‬هزار میلیارد ریال در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬افزایش یافته و رشد بیش از ‪ ۹۰‬درصدی را‬ ‫به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با بیان اینکه رش��د‬ ‫قابل توجه جمهوری اس�لامی در زمینه اقتص��ادی مورد تایید‬ ‫کارشناسان و منتقدان بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬رشد اقتصادی در سال‬ ‫جاری به میزان بس��یار مناسبی بوده و مورد تایید کارشناسان و‬ ‫منتقدان جهانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در سال جاری توانستیم با اجازه رهبر معظم انقالب ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهوری با اشاره به میزان اشتغالزایی گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬ماه امس��ال برنامه این بوده که ‪ ۹۳۵‬ه��زار نفر وارد بازار کار‬ ‫شوند اما ‪ ۹۱۸‬هزار نفر وارد بازار شدند و ما به التفاوت این میزان‬ ‫به جمعیت بیکاران کشور افزوده شده است‪.‬‬ ‫در برنامه برای اش��تغالزایی هم مقرر ش��ده یک میلیون و ‪۳۳‬‬ ‫هزار شغل در سال اینده ایجاد شود‪ .‬این در حالی است که ‪۸۰۷‬‬ ‫هزار نفر در سال اینده وارد بازار کار می شوند که‪ ۷۰‬درصد انها‬ ‫را فارغ التحصیالن د انشگاهی تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت‪ :‬در زمینه طرح های‬ ‫عمرانی امیدوارم بنیان فعالیت را بین بخش خصوصی و دولتی‬ ‫به گونه ای محکم تر ببندیم تا بتوانیم با وجود همه محدودیت ها‬ ‫اقتصاد مردمی و مقاومتی را اداره کنیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪ 9 1396‬جمادی الثانی ‪ 26 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 339‬پیاپی ‪2312‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫تهاتر بدهی ها بار مالی برای‬ ‫دولت ندارد‬ ‫خبر‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی را‬ ‫هم دریابید‬ ‫یک فعال کارگری می گوید دس��تمزد سال اینده کارگران‬ ‫باید به سمتی برود که قدرت خریدشان را بیشتر و سفره انها‬ ‫را رنگین ت��ر کند‪ .‬او از هیات امنای س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫خواست در جهت همسان س��ازی حقوق بازنشستگان تامین‬ ‫اجتماعی وارد عمل شود‪.‬‬ ‫رحمت ال��ه پورموس��ی در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به‬ ‫همسان س��ازی حق��وق بازنشس��تگان دول��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫انتظار ما این اس��ت که بازنشس��تگان تامین اجتماعی را هم‬ ‫دریابند و همسان س��ازی حقوق برای انها هم انجام شود زیرا‬ ‫درحال حاضر ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۰‬درصد بازنشس��تگان تامین اجتماعی‬ ‫حقوق حداقلی می گیرند و از عهده تامین هزینه های زندگی‬ ‫برنمی ایند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیات امنای س��ازمان تامی��ن اجتماعی باید در‬ ‫این جریان وارد ش��ود و همسان س��ازی حقوق بازنشستگان‬ ‫را دنبال کند‪ .‬تامین اجتماعی تش��کلی عمومی و غیردولتی‬ ‫اس��ت که دولت فقط باید نقش نظارتی بر ان داشته باشد و‬ ‫اجازه دهد متولیان سازمان که صاحبان اصلی اش کارگران و‬ ‫بازنشستگان هستند‪ ،‬وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال کارگری در ادامه ب��ه بحث کاهش قدرت خرید‬ ‫کارگران که وزیر کار در روزهای اخیر بر ان تاکید کرده بود‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬وزیر کار خود از بدنه کارگری اس��ت و‬ ‫بیش از همه از درد کارگران خبر دارد‪ .‬امروز همه مس��ئوالن‬ ‫می دانند که وضع قش��ر کارگری ضعیف است و باید حمایت‬ ‫ش��ود اما از ان طرف‪ ،‬بح��ث بنگاه های اقتص��ادی را مطرح‬ ‫می کنند و می گویند اگر حقوق بیش��تر از حد متعارف اضافه‬ ‫ش��ود و بنگاه ها کشش نداشته باشند تعدیل نیروهای کار رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫پورموسی افزود‪ :‬حقوق کارگر حقوق واقعی نیست و فاصله‬ ‫زیادی بین مزد فعلی و مزد واقعی وجود دارد‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫در تولید به کیفیت برسیم و بنگاه ها بهره ور شوند‪ ،‬باید حقوق‬ ‫کارگ��ر را بهبود ببخش��یم تا انگیزه الزم برای کار را داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در چند س��ال گذشته که جلسه های شورای عالی‬ ‫کار با حضور وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تش��کیل شده‪،‬‬ ‫رویکرد جلس��ه ها به این س��مت بوده که به بحث معیش��ت‬ ‫کارگران پرداخته و فاصله بین مزد فعلی و دستمزد واقعی کم‬ ‫شود‪ .‬تغییراتی هم نسبت به سال های قبل اعمال شده و منکر‬ ‫ان نیس��تیم اما فاصله به قدری است که به چشم نمی اید‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬برای س��ال اینده دستمزدها باید به سمت باال بردن‬ ‫قدرت خرید کارگران و کمک به سبد معیشت انها برود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫انتظ��اری ک��ه هم��واره‬ ‫بخش خصوصی نسبت به بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬کل کش��ور از دولت و‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی داشت‬ ‫ای��ن بود که با توج��ه به کمبود‬ ‫نقدینگ��ی برای تولی��د و پایین‬ ‫امدن قدرت نقدینگی واحدهای‬ ‫ابراهیم بهادرانی‬ ‫تولی��دی‪ ،‬دول��ت فک��ری برای‬ ‫مشاور عالی رییس اتاق‬ ‫مطالبات خ��ود ب��ه پیمانکاران‬ ‫بازرگانی تهران‬ ‫بخش خصوصی کند تا این بخش‬ ‫هم بتواند در مقابل‪ ،‬بدهی هایی‬ ‫که ب��ه دولت و نهاده��ای دولتی دارد را بپ��ردازد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل قرار شد در جلسه های مشترک دولت‪ ،‬مجلس و فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬این موض��وع به صورت جدی پیگیری ش��ود‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل بدهی دولت به بخش خصوصی در بودجه دیده‬ ‫ش��ود که این امر خوشبختانه انجام ش��ده است و امیدواریم‬ ‫چون مجوز به دولت داده شده دولت این امر را اجرایی کند‪.‬‬ ‫تکلیف نیس��ت ولی مجوز داده شده که با بدهی بخش بانکی‬ ‫پا به پا شود‪ .‬این یک قدم مثبت است که اگر ما بدهی بخش‬ ‫دولت��ی را بدهیم و بانک ها بدهی را به بانک مرکزی پرداخت‬ ‫کنند تسویه خوبی انجام می شود که شبکه بانکی راه می افتد‬ ‫و بخ��ش خصوصی هم از تحرک و رونق برخوردار می ش��ود‪.‬‬ ‫مطلب دوم این است که برای مشوق های صادراتی در بودجه‬ ‫تصمیم گرفته شده که ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار اختصاص‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال ما انتظارمان این بود که با توجه به اینکه نرخ‬ ‫ارز نیز به ش��کل فعلی درامده و افزایش یافته اس��ت‪ ،‬دولت‬ ‫تشویق بیشتری برای صادرات غیرنفتی در نظر بگیرد که این‬ ‫بی تعادلی اقتصادی از نظر ارزی از بین برود‪.‬‬ ‫مطلب سوم‪ ،‬کوچک ش��دن حجم دولت است که ما توقع‬ ‫داشتیم حداقل تکالیفی را که برای دولت در نظر گرفته شده‬ ‫به کوچک ش��دن ان منجر شود؛ این در حالی است که سهم‬ ‫دول��ت در اقتصاد حداقل باید ‪ ۱۵‬درصد در پایان س��ال های‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬کم ش��ود‪ .‬این ب ه تدریج خود را باید در‬ ‫بودجه نش��ان دهد ک��ه تا به امروز اثر زی��ادی در این زمینه‬ ‫مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫امیدواریم دولت و مجلس بتوانند برای این موضوع‪ ،‬فکری‬ ‫کنند‪ .‬تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫بار مالی بر دوش دولت نخواهد گذاشت چراکه پیشنهاد این‬ ‫است که بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها‪ ،‬به بدهی‬ ‫بانک مرکزی تبدیل شود که پایه پولی نیز تغییر نکند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مهر‬ ‫مسعود کرباسیان‪،‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی خبر از‬ ‫تهیه الیحه حمایت‬ ‫از سرمایه گذاران‬ ‫خرد داده تا جذابیت‬ ‫بورس برای جذب این‬ ‫سرمایه ها افزایش‬ ‫پیدا کند هر چند‬ ‫سیاست های دیگر‬ ‫وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و بانک مرکزی‬ ‫در طول هفته های‬ ‫گذشته که با افزایش‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی سود‬ ‫سپرده بانکی از طریق‬ ‫انتشار گواهی سپرده‬ ‫همراه بوده با این‬ ‫حمایت ها در تضاد است‬ ‫«گسترش صنعت» جریان جابه جایی سرمایه های خرد بین بازارهای مالی و اقتصاد مولد را بررسی کرد‬ ‫فرار سرمایه از تولید با سیاست های متضاد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اگر کالف س��ردرگم س��رمایه را در بازار های مالی‬ ‫دنبال کنیم ریشه مش��کالتی همچون برهم ریختگی‬ ‫بازار ارز‪ ،‬س��وداگری موسس��ه های مال��ی و اعتباری‬ ‫غیرمجاز و‪ ...‬به س��رمایه های خرد ختم خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ش��اخص حمایت از س��رمایه های خرد در کش��ور به‬ ‫عن��وان یکی از ش��اخص های موثر ب��ر ارزیابی بهبود‬ ‫بو کار در وضعیت مناسبی قرار ندارد‪.‬‬ ‫محیط کس ‬ ‫براس��اس اخری��ن ام��ار بان��ک جهانی در س��ال‬ ‫‪ ،)۲0۱۸(۹۶‬ای��ران در ش��اخص حمای��ت از‬ ‫س��رمایه گذاران خرد ب��ا امتی��از ‪ ۳۳‬در رتبه ‪ ۱۷0‬از‬ ‫میان ‪ ۱۹0‬کشور جهان قرار دارد‪ .‬بر همین اساس نیز‬ ‫مسعود کرباس��یان‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر‬ ‫از تهیه الیحه حمایت از س��رمایه گذاران خرد داده تا‬ ‫جذابیت بورس برای جذب این سرمایه ها افزایش پیدا‬ ‫کند هر چند سیاست های دیگر وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و بانک مرکزی در طول هفته های گذش��ته‬ ‫که با افزایش ‪ ۳۰‬درصدی سود سپرده بانکی از طریق‬ ‫انتش��ار گواهی سپرده همراه بوده با این حمایت ها در‬ ‫تضاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرخه نادرست سرمایه های خرد‬ ‫بازارهای بانکی در اقتصاد ایران همواره محل امنی‬ ‫ب��رای س��رمایه های خرد بوده و بخ��ش قابل توجهی‬ ‫از ای��ن س��رمایه ها را ج��ذب خود کرده اند‪ .‬انباش��ت‬ ‫س��رمایه های خرد در نظام بانکی مش��کالتی را برای‬ ‫اقتصاد کش��ور به وجود اورده که مانع از رسیدن این‬ ‫سرمایه ها به بخش مولد اقتصاد شده است‪.‬‬ ‫دول��ت نی��ز برای بهب��ود این عارض��ه اقتصادی به‬ ‫کاهش س��ود س��پرده های بانکی اقدام کرد اما هموار‬ ‫نبودن بس��ترهای مولد اقتصاد و محیط کس��ب وکار‬ ‫باعث ش��د ت��ا اش��فتگی در بازار های پول��ی و مالی‬ ‫افزایش پیدا کرده و س��رمایه های خرد س��رگردان به‬ ‫سمت بازار های پولی حرکت کنند‪.‬‬ ‫همین رویه باعث ش��ده تا دولت اس��یر یک چرخه‬ ‫غلط ش��ود و برای اص�لاح اش��فتگی های موجود با‬ ‫اجازه صدور اوراق گواهی س��پرده با س��ود ‪ ۲0‬درصد‬ ‫س��رمایه های خ��رد را دوباره به س��مت نظ��ام بانکی‬ ‫بکشاند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظ�ام بانک�ی بر مبنای کس�ب وکار خرد‬ ‫نیست‬ ‫وحی��د ش��قاقی‪ ،‬اقتص��اددان و عض��و هیات علمی‬ ‫وحید شقاقی ‪ :‬دولت اذعان می کند در تالش برای‬ ‫حمایت از سرمایه گذاران خرد است اما یک شبه ‪۳0‬‬ ‫درصد نرخ سود بانکی را افزایش می دهد‬ ‫البرت بغزیان‪ :‬زمانی که دولت سود سپرده را کاهش می دهد‬ ‫اما سود تسهیالت تغییری نمی کند در چنین شرایطی جذابیتی‬ ‫برای حرکت به سمت اقتصاد مولد وجود ندارد‬ ‫دانش��گاه ته��ران درگفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫درباره سیاس��ت های جذب سرمایه های خرد به تولید‬ ‫گفت‪ :‬چندین عامل اصلی در جذب سرمایه های خرد‬ ‫بو کارهای خرد ایجاد مانع‬ ‫به تولید و تش��کیل کس�� ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این موانع ب��ه عملک��رد نا مطلوب نظام‬ ‫بانکی برمی گردد‪ ،‬نظام بانکی کشور بر مبنای حمایت‬ ‫بو کار های خرد و متوس��ط فعالیت نمی کند‬ ‫از کس�� ‬ ‫زیرا نگاه غالب در این سیس��تم بنگاهداری اس��ت‪ ،‬با‬ ‫بو کار های خرد صرفه‬ ‫این ن��گاه نیز حمایت از کس�� ‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه دومین مان��ع‪ ،‬مدیریت‬ ‫نرخ س��ود در اقتصاد ایران اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در ساختار‬ ‫اقتصادی کشور شاهد نرخ سودهایی هستیم که نظام‬ ‫تولید هیچ گاه در نرخ بازگش��ت س��رمایه نمی تواند با‬ ‫انها به رقابت بپردازد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی پس از س��ال ها نرخ س��ود سپرده را‬ ‫کاهش داد اما در نهایت چند روز پیش برای مقابله با‬ ‫بحران دالر به وسیله اوراق سپرده سود نظام بانکی را‬ ‫به ‪ ۲0‬درصد بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ بازگش�ت س�رمایه تولی�د زی�ر ‪۱0‬‬ ‫درصد‬ ‫ای��ن اقتصاددان افزود‪ :‬کدام بن��گاه تولیدی به ویژه‬ ‫بنگاه های خرد توان کسب سود ‪ ۲0‬درصدی را دارد؟‬ ‫این در حالی اس��ت که نظام بانکی سود ‪۲0‬درصدی‬ ‫خود را بدون ریسک و بدون فعالیت پرداخت می کند‪.‬‬ ‫سیس��تم نرخ س��ود به نح��وی طراحی ش��ده که به‬ ‫سرمایه اجازه حرکت به سمت تولید را نمی دهد‪ .‬نرخ‬ ‫بازگشت سرمایه تولید زیر ‪ ۱0‬درصد است‪.‬‬ ‫ش��قاقی با تاکید بر اینکه حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫خرد با بهبود کس��ب وکار محقق خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دول��ت اذع��ان می کند در ت�لاش ب��رای حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاران خرد است اما یک شبه ‪ ۳0‬درصد نرخ‬ ‫سود بانکی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫طبیعی است هر کسی که در بازار سرمایه نیز سهام‬ ‫داشته باشد می فروش��د و اوراق گواهی سپرده بانکی‬ ‫خریداری می کند‪.‬‬ ‫بو کار عامل فرار سرمایه‬ ‫‹ ‹محیط کس ‬ ‫بو کار و‬ ‫ش��قاقی مهم ترین مانع را مش��کالت کس ‬ ‫موانع در بخش اقتصاد کالن عنوان و اظهار کرد‪ :‬نبود‬ ‫ش��فافیت در قوانین و مقررات‪ ،‬انحصار‪ ،‬فس��اد‪ ،‬رانت‬ ‫و بروکراس��ی های پیچیده عاملی است که در اقتصاد‬ ‫کالن مانع��ی برای جذب س��رمایه های خرد اس��ت‪.‬‬ ‫بو کار ایران در شرایط مطلوبی قرار ندارد‪.‬‬ ‫فضای کس ‬ ‫این در حالی است که کشور های همسایه وضعیت به‬ ‫مراتب قوی تری دارند‪.‬‬ ‫کشورهای خلیج فارس همچون قطر و امارات رتبه‬ ‫بو کارشان بین ‪ ۳0‬تا ‪ ۵0‬و ترکیه رتبه اش حدود‬ ‫کس ‬ ‫‪ ۷0‬است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایران در شاخص رقابت پذیری نیز‬ ‫وضعیت مناسبی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مجموع محیط‬ ‫اقتصاد کالن ایران برای سرمایه گذاری مناسب نیست‬ ‫بو کار های‬ ‫و ساختار اقتصادی کشور برای توسعه کس ‬ ‫خرد و متوسط طراحی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون کارامد هست اما اجرا نمی شود‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تصمیم‬ ‫دولت مبنی بر تدوین الیحه حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫خرد گفت‪ :‬قان��ون کارامد به اندازه کافی در کش��ور‬ ‫وجود دارد اما مش��کل اجرا نشدن انهاست‪ .‬دولت اگر‬ ‫می خواهد از س��رمایه گذاران خ��رد حمایت کند باید‬ ‫بو کار‪ ،‬ساماندهی نظام سود‪،‬‬ ‫قانون بهبود محیط کس ‬ ‫ارتقای ش��فافیت اقتصادی و رقابت پذیری و‪ ...‬را اجرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کمبود قان��ون در این زمینه وجود ن��دارد اگر این‬ ‫قوانین به خوبی اجرا و از اتخاذ سیاس��ت های متضاد‬ ‫جلوگیری ش��ود می توان س��رمایه ها را به جای سوق‬ ‫دادن به بازارهای غیر مولد و س��وداگر به س��مت بازار‬ ‫س��رمایه س��وق داد‪ .‬مکانیزم این بازار براساس جذب‬ ‫سرمایه های خرد تعریف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سپرده گذاری منبع درامد نیست‬ ‫الب��رت بغزی��ان‪ ،‬اقتص��اددان و عض��و هیات علمی‬ ‫دانشگاه تهران نیز در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫درباره ساختار بازارهای موازی ایران و حرکت سرمایه‬ ‫خرد به سمت نظام بانکی گفت‪ :‬در تمام دنیا پس انداز‬ ‫جزو منابع درامدی نیس��ت و فق��ط ب ه عنوان محلی‬ ‫امن ب��رای پس انداز اس��ت به همین دلی��ل بانک ها‬ ‫س��ود چندانی نی��ز پرداخت نمی کنند ام��ا در ایران‬ ‫س��پرده گذاری نوعی س��رمایه گذاری قلمداد می شود‬ ‫و یکی از بازارهای س��رمایه گذاری برای منبع درامد‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با اشاره به بازارهای موازی بانک در‬ ‫ایران که ش��امل بازار ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو و‪ ...‬می شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬زمانی ک��ه خرید و فروش خ��ودرو ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫س��ود دارد طبیعی است اگر سود سپرده کمتر از ‪۱۵‬‬ ‫درصد باشد رغبتی برای سرمایه گذاری وجود نخواهد‬ ‫داشت به همین دلیل دولت برای جذب سرمایه های‬ ‫سرگردان در جامعه دوباره سود را افزایش داد تا منابع‬ ‫جذب بانک ها شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انگیزه سرمایه گذاری تولید‬ ‫بغزیان با اش��اره به عوامل تاثیرگذار بر روند تولید و‬ ‫انگیزه سرمایه گذاری در صنایع گفت‪ :‬سود تسهیالت‬ ‫در این مس��یر بسیار تاثیر گذار است؛ زمانی که دولت‬ ‫س��ود س��پرده را کاهش می دهد اما س��ود تسهیالت‬ ‫تغییری نمی کند در چنین ش��رایطی جذابیتی برای‬ ‫حرکت به سمت اقتصاد مولد وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاهش سود تسهیالت به رونق تولید کمک خواهد‬ ‫کرد؛ کاهش س��ود تس��هیالت در گرو کاهش س��ود‬ ‫س��پرده و کاهش س��ود س��پرده نیز در گرو کاهش‬ ‫بازدهی بازارهای موازی همچون س��که‪ ،‬ارز و خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمانی که به صورت دس��توری سود سپرده کاهش‬ ‫پیدا می کند جریان سرمایه به سمت بازار های موازی‬ ‫می رود‪ .‬بنابراین تنها کاهش سود سپرده برای حرکت‬ ‫جریان س��رمایه کافی نیست و نرخ سود تمام بازارها‬ ‫باید کاسته شود‪ .‬رونق بازار سرمایه نیز به طور کلی از‬ ‫شرایط واقعی اقتصاد تاثیر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬با وج��ود انکه دولت از حمایت‬ ‫از سرمایه گذاران خرد خبر می دهد‪ ،‬سیاست هایی که‬ ‫در عمل اتخاذ کرده با این حمایت ها در تضاد اس��ت‪.‬‬ ‫دولت برای کنت��رل بازار ارز و خروج نقدینگی از این‬ ‫بازار به انتش��ار اوراق گواهی سپرده با سود ‪ ۲0‬درصد‬ ‫اقدام کرده؛ سیاستی که شاید ارامش ارزی را در پی‬ ‫داش��ته اما این موضوع دوباره تولید را متضرر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ان گونه که سیاس��ت های دولت تا کنون نش��ان‬ ‫داده تنه��ا قربانی چرخه غل��ط بازار های پولی و مالی‬ ‫کشور‪ ،‬تولید است و سیاست های مقطعی باعث شده‬ ‫جریان سرمایه هیچ گاه ریسک تولید را نپذیرد و فقط‬ ‫بین بانک و بازار ارز و طال در جریان باشد‪.‬‬ ‫رایزنی ایران و اسپانیا درباره راهکارهای همکاری صنعتی‬ ‫شیوه همکاری صنایع ایران و اسپانیا در دیدار با مقام های اتاق بازرگانی‬ ‫و کنفدراسیون صنایع این کشور اروپایی با مدیرکل امور بین الملل سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‪ ،‬علی عراقچی در‬ ‫ای��ن دیدار ت��وان و فعالیت های ایدرو در زمینه مختل��ف از جمله صنایع‬ ‫ریلی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫جوزه وینس��نت گونزالس‪ ،‬مدی��ر بین الملل اتاق بازرگانی اس��پانیا‪ ،‬در‬ ‫ای��ن دیدار درباره همکاری صنایع دو کش��ور و چگونگی س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش های مختلف از قبیل نفت و گاز‪ ،‬خودرو‪ ،‬کشتی سازی و اموزش‬ ‫مدیران صنعتی توضیح داد‪.‬‬ ‫در این مذاکرات مقرر شد موضوع هایی مانند امضای توافقنامه همکاری‬ ‫دوجانب��ه‪ ،‬چگونگی هم��کاری و س��رمایه گذاری و فاینان��س پروژه های‬ ‫همکاری بررسی شود‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین امارهای ارائه ش��ده در پایگاه خبری «یورواس��تات»‬ ‫وابسته به کمیس��یون اروپا‪ ،‬بررسی مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا‬ ‫در دو س��ال گذش��ته روند رو به رش��د روابط اقتصادی را تایید می کند‪.‬‬ ‫مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در س��ال ‪ ۲0۱۵‬میالدی ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۸۹‬میلیون یورو بود و در س��ال ‪ ۲0۱۶‬میالدی به ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪۷۴۴‬‬ ‫میلیون یورو افزایش یافت‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬واردات اتحادیه اروپا از ایران در س��ال ‪۲0۱۶‬‬ ‫میالدی با رش��د ‪ ۵/۴‬برابری نس��بت به سال قبل از ان روبه رو شد و به ‪۴‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۹۶‬میلیون یورو رسید‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬فرانسه بزرگترین واردکننده کاال از ایران در سال‬ ‫‪ ۲0۱۶‬میالدی بود به طوری که واردات این کشور از ایران در این سال با‬ ‫رش��د ‪ ۲‬برابری نسبت به سال پیش از ان به یک میلیارد و ‪ ۳۵0‬میلیون‬ ‫یورو رسید‪.‬‬ ‫ایتالی��ا ب��ا واردات یک میلیارد و ‪ ۴۹‬میلیون یوروی��ی در رتب ه دوم قرار‬ ‫گرفت و اسپانیا با ‪ ۸۷0‬میلیون یورو از این نظر سوم شد‪.‬‬ ‫تجربه های بین المللی هاوال در برجی ‪ ۲۳‬طبقه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2312‬‬ ‫دوره جدید شماره‪339‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫اژدهای خودروساز‬ ‫در مسیر اروپاگردی به‬ ‫المان رسید‬ ‫گریت وال موتور در سال ‪ ۱۹۸۴ ( ۱۳۶۲‬میالدی ) تاسیس شد و ‪ ۶‬سال بعد به مالکیت جک وی درامد‪ ۷ .‬سال پس از خصوصی سازی گریت وال صادرات محصوالت به دیگر کشورها اغاز‬ ‫و این مرکز در سال ‪ ۲۰۰۲ ( ۱۳۸۱-۱۳۸۰‬میالدی) ایجاد شد‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» ورود هاوال به بازار‪ ،‬گریت وال را در زمره ‪ ۳‬شرکت برتر در زمینه فناوری قرار داده و سرانجام‬ ‫س��رمایه گذاری جک وی باعث ش��ده هاوال در س��ال ‪ ۲۰۱۶( ۱۳۹۴-۱۳۹۵‬میالدی) فروش خود را به یک میلیون خودرو برساند و مدل اچ ‪ ۶‬ان نیز رتبه چهارمین شاسی بلند پرفروش دنیا را‬ ‫به خود اختصاص دهد‪ .‬بازدید ‪ ۳‬روزه خبرنگاران تخصصی حوزه خودرو از مرکز تحقیق و توس��عه گریت وال موتور چین نش��ان داد که تغییر تصور خودروس��ازی چین با دیدن خط تولید این‬ ‫خودروس��ازی بی دلیل اتفاق نمی افتد چراکه این مرکز تحقیق و توس��عه ‪ ۲۳‬طبقه با ‪ ۱۲۰‬متر ارتفاع و بیش از ‪ ۶‬هزار کارمند اس��ت که برای راه اندازی ان در مدت ‪ ۳‬س��ال سرمایه گذاری ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد یوانی انجام شده که منجر به ساخت سیستم تحقیق و توسعه جهانی شده و توانسته این خودروسازی را در ردیف برترین های جهان قرار دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید و بازار موتورسیکلت های انژکتوری وبرقینشان داد‬ ‫تحقق ارتقای رقابت پذیری با بازار متنوع موتورسیکلت‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بنیان گذار گروه هلدینگ ژچیانگ جیلی‪ ،‬از نام اشناترین تولیدکنندگان‬ ‫چینی در تازه ترین خرید خود دس��ت روی سهام دایملر ای جی گذاشت‬ ‫و حدود ‪ ۷/۳‬میلیارد یورو معادل ‪ ۹‬میلیارد دالر از س��هام این شرکت را‬ ‫خری��د‪ .‬به این ترتیب از ‪ ۳‬روز پیش به این س��و جیلی چینی بزرگترین‬ ‫سهامدار خودروساز المانی است‪.‬‬ ‫لی شوفو‪ ،‬مالک و رییس جیلی‪ ،‬خودروساز چینی حاال صاحب نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۰‬درصد ش��رکت دایملر ای جی اس��ت و بزرگترین س��هامدار واحد‬ ‫مادر خودروسازهای المان به شمار می اید‪ .‬شوفو سهام دایملر را از بازار‬ ‫سرمایه در هفته های گذشته گرفته است‪.‬‬ ‫این تازه ترین داد و ستد خودرویی در جهان است که باز هم یک طرف‬ ‫معامله چینی ها هس��تند؛ مردمانی که به نظر می رسد ارزوهای بزرگ در‬ ‫سر می پرورانند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری خودروس��از بزرگ چینی در شرکت مادر مرسدس بنز‬ ‫پیش ق��راول حرکت جیل��ی برای ورود ج��دی به اروپاس��ت و به ماه ها‬ ‫گمانه زن��ی در این باره پایان می دهد‪ .‬ش��رکت چینی درحال حاضر مالک‬ ‫«ولوو کارز ای بی» است‪.‬‬ ‫فرانک بیلر‪ ،‬تحلیلگر المانی در این باره گفت‪« :‬س��هام جیلی در دایملر‬ ‫فش��ار انها برای همکاری با المانی ها را بیشتر می کند که این امر به انها‬ ‫در دس��تیابی به تخصص های بیشتر از جمله در خودروهای برقی کمک‬ ‫خواه��د ک��رد»‪ .‬ب ه گفته او در این زمان این کار راه تازه ای را پیش روی‬ ‫چین برای دس��تیابی بیشتر به دایملر باز کرده است‪ .‬دایملر که گفته از‬ ‫امدن یک سرمایه گذار عمده دیگر استقبال می کند در سال های اخیر در‬ ‫مسیر پیشرفت قرار گرفته و باز هم ادعای شماره یک بودن در خودروهای‬ ‫لوکس را دارد‪ .‬دایملر ساکن شهر اشتوتگارت المان‪ ،‬سرمایه گذاری تازه‬ ‫ازسوی چینی ها را به منزله دادن رای اعتماد به این خودروساز می داند‪.‬‬ ‫ای��ن را جورج هوو‪ ،‬س��خنگوی دایملر در ی��ک گفت وگوی تلفنی گفت‪.‬‬ ‫به گفته او دایملر درحال حاضر جای پای محکمی در چین دارد و یکی از‬ ‫شرکای اصلی شرکت بایک موتور چین به شمار می اید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫احتمال حذف و اصالح سقف ارزش دالری قطعات وارداتی در مصوبه الزام اسقاط‬ ‫عض��و انجم��ن قطعه س��ازان معتق��د اس��ت ال��زام‬ ‫واردکنندگان قطعات به ارائه گواهی اسقاط از مصوباتی‬ ‫اس��ت که همچنان اجرای ان در هال��ه ای از ابهام قرار‬ ‫دارد‪ .‬البته این مصوبه واردکنندگان مواد اولیه را شامل‬ ‫نمی ش��ود و مجلس این مصوبه را تنها برای یک س��ال‬ ‫و تنها واردکنندگان قطعات پیش��نهاد و مصوب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رض��ا رضایی در گفت وگو با خبر خودرو با اش��اره به‬ ‫برخی نکات و ابهامات مطرح ش��ده درباره مصوبه اخیر‬ ‫مجل��س اظهار کرد‪ :‬با توجه به ال��زام این بند از الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬و تعیین س��قف ‪ ۲۰‬هزار دالری برای ارزش‬ ‫قطعات وارداتی در مقابل ارائه گواهی اسقاط و براساس‬ ‫اظه��ارات برخی از نمایندگان درب��اره این مصوبه‪ ،‬این‬ ‫احتمال وجود دارد که س��قف ارزش دالری که در این‬ ‫مصوبه برای قطعات وارداتی تعیین شده‪ ،‬حذف شود‪.‬‬ ‫وی با توج��ه به انتقادهای مطرح درباره مصوبه الزام‬ ‫واردکنندگان قطعات به ارائه گواهی اسقاط تاکید کرد‪:‬‬ ‫مجل��س در نظ��ر دارد در این مصوب��ه بازنگری کند و‬ ‫اصالحات��ی را در ان انج��ام دهد چراک��ه تاکنون این‬ ‫پیشنهاد قانونی برای اجرا ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫رضای��ی تاکید کرد‪ :‬اجرای این الزام نه تنها گرهی از‬ ‫مشکالت قطعه سازان باز نمی کند بلکه به لحاظ مسائل‬ ‫متع��ددی که درباره روابط قطعه س��از با خودروس��از و‬ ‫دولت و ه��زاران مانع دیگری که وجود دارد‪ ،‬گرهی به‬ ‫گره های قطعه سازان اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه س��ازی ب��ا انتق��اد از رفتار‬ ‫تبعیض امی��ز دولت درباره افزای��ش هزینه بخش های‬ ‫مختلف تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد‪ :‬چرا زمانی‬ ‫ک��ه نرخ پتروش��یمی ها و فوالد گران می ش��ود عنوان‬ ‫می ش��ود بخش خصوصی است و ایرادی به این مسئله‬ ‫وارد نمی ش��ود در حالی که بیشتر قطعه سازان با اینکه‬ ‫در بخ��ش خصوص��ی فعالیت می کنند اج��ازه افزایش‬ ‫ن��رخ را با وجود تحمیل هزینه ه��ا ندارند در حالی که‬ ‫تامین کننده م��واد اولیه ‪ ۴۰‬درصد قیمت ها را افزایش‬ ‫داده است؟‬ ‫رضای��ی تاکی��د کرد‪ :‬ای��ن جری��ان را واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو نیز تجرب��ه کرده اند به طوری که متناس��ب با‬ ‫خودرو وارداتی یک یا چند خودرو اس��قاط می ش��ود و‬ ‫برای اینکه بازار دچار تالطم نش��ود عددی را مشخص‬ ‫کرده بودن��د بنابرای��ن در صورتی که قرار باش��د این‬ ‫جریان برای واردات قطعات عملی شود نرخ خودروهای‬ ‫اسقاطی چندین برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در صورت��ی که این جریان به درس��تی‬ ‫مدیریت نش��ود مافیایی که برای ارائه گواهی اس��قاط‬ ‫به وجود امده روز به روز گسترده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫رضایی اف��زود‪ :‬البته چنین مصوب��ه ای برای ترغیب‬ ‫ش��رکت ها به ساخت داخل حرکت خوبی است اما باید‬ ‫مراق��ب بود جریان مافیایی که در بحث اس��قاط ایجاد‬ ‫شده با این تصمیم دامن زده نشود‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازان با اش��اره به اینکه اجرای‬ ‫این مصوبه باری بر مشکالت و هزینه های قطعه سازان‬ ‫اضافه می کند‪ .‬تصریح کرد‪ :‬بی تردید عملی ش��دن این‬ ‫مصوبه بدون اصالحات الزم ضمن اینکه بار مالی برای‬ ‫قطعه س��ازان ایجاد می کند به هیچ عن��وان حمایت از‬ ‫تولی��د داخل نخواهد ب��ود‪ .‬رضایی تاکیدکرد‪ :‬باید کار‬ ‫کارشناسی دقیق در این زمینه انجام شود و افرادی که‬ ‫خودرو فرس��ود ه دارند بی واسطه به فروش شرکت های‬ ‫خودروس��از مراجع��ه و ثبت نام کنند و ب��رای گواهی‬ ‫اس��قاط عدد مشخصی تعیین ش��ود تا جریان اسقاط‬ ‫دچار مافیا نش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هرچند ممکن اس��ت‬ ‫اجرای این مصوبه تنها ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد هزینه شرکت ها را‬ ‫افزایش دهد اما به طور قطع اجرای ان حرکتی همسو‬ ‫با توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور نیست‪.‬‬ ‫تخفیف ‪ ۹۰‬درصدی به خبرنگاران در طرح ترافیک جدید‬ ‫رییس کمیس��یون حمل ونقل و عمران ش��ورای شهر‬ ‫تهران با اش��اره به اصالح الیحه طرح ترافیک گفت‪ :‬برای‬ ‫خبرن��گاران نیز الیح��ه را اصالح ک��رده و به کف قیمت‬ ‫اورده ایم که بر اس��اس ان ‪ ۹۰‬درصد تخفیف محاس��به‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد علیخانی در چهل و هشتمین‬ ‫جلس��ه علنی ش��ورای ش��هر تهران و بررس��ی اعتراض‬ ‫فرمان��داری ته��ران به طرح ترافیک جدید در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬نخستین ایراد فرمانداری به طرح ارای‬ ‫مواف��ق و مخالف ب��ود که در این طرح قید نش��ده بود و‬ ‫از هیات رییس��ه درخواست می ش��ود که این موضوع را‬ ‫بررسی کند و اقدام الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایراد بعدی تعیین عوارض برای محدوده‬ ‫زوج و ف��رد بود چراکه ‪ ۳‬م��اه بعد از طرح جدید ترافیک‬ ‫باید درب��اره محدوده زوج و فرد نیز تصمیم گیری ش��ود‬ ‫و از ش��ورا خواس��ته ش��ده بود برای زوج و فرد نرخی را‬ ‫تصویب نکنند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون حمل ونقل و عمران ش��ورای شهر‬ ‫ته��ران اف��زود‪ :‬ایراد بع��دی مرب��وط به الودگ��ی هوا و‬ ‫ش��اخص های باالی ‪ ۱۰۰‬ب��ود تا در ای��ن مواقع افزایش‬ ‫عوارض داش��ته باشیم و موضوع مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و با رفع اشکال در کمیسیون موافقت کردیم و این مورد‬ ‫حذف شد‪.‬‬ ‫علیخانی افزود‪ :‬ایراد بعدی درباره تعیین عوارض برای‬ ‫جانبازان ب��ود که البته در دوره قبل هم جانبازان رایگان‬ ‫نبودن��د و اینکه چرا در دوره قبل اش��کال نگرفته بودند‬ ‫را نمی دانم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ما نمی توانیم برای جانبازان‬ ‫‪ ۲۵‬درص��د و ‪ ۲۵‬درصد به ب��اال عوارض تعیین کنیم و با‬ ‫توجه به قانون این مس��ئله و اش��کال هم رفع و قرار شد‬ ‫ارم جانبازان در قالب سهمیه بنیاد شهید و امور جانبازان‬ ‫معرفی و رایگان ش��ود‪ .‬رییس کمیس��یون حمل ونقل و‬ ‫عمران ش��ورای ش��هر تهران افزود‪ :‬ایراد بعدی فرماندار‬ ‫ته��ران خودروه��ای حمل بار و مس��افر ب��ود که درصد‬ ‫افزایش قیمت انجام ش��ده نس��بت به ن��رخ قبلی ان باال‬ ‫بود و با توجه به اینکه سیاس��ت دولت این اس��ت که در‬ ‫حمل بار اثرگذار باشد در این زمینه نیز اصالحاتی انجام‬ ‫شد‪ .‬علیخانی بیان کرد‪ :‬درباره خودروهای هیبریدی نیز‬ ‫در مصوبه جدید قرار ش��د به پایین ترین قیمت و عوارض‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اش��کال بعدی فرمانداری تهران‬ ‫جلوگیری از افزایش قیمت عوارض ورود کامیون هاست‪.‬‬ ‫ورود کامیون ها به شهر تهران ممنوع است و می توانند از‬ ‫‪ ۱۰‬شب تا صبح تردد داشته باشند و بر اساس مجوزهایی‬ ‫که ارائه می ش��ود این ترددها امکان پذیر اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫کمیس��یون حمل ونق��ل و عمران ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫افزود‪ :‬در طرح ترافیک جدی��د قرار بود دو بار عوارض از‬ ‫کامیون ها دریافت ش��ود و براساس ایراد فرمانداری مقرر‬ ‫ش��د با توجه به اینکه مس��یر کامیون ها مش��خص است‬ ‫نی��ازی به دریاف��ت ‪ ۲‬بار عوارض نباش��د و مصوبه اصلی‬ ‫از دریافت یک عوارض اصالح شد‪ .‬علیخانی درباره طرح‬ ‫ترافیک خبرن��گاران نیز گفت‪ :‬فرمان��داری تهران درباره‬ ‫خبرنگاران اش��کال نگرفته بود که ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫مقرر ش��د در این زمینه نیز اصالحاتی داش��ته باش��د و‬ ‫خبرن��گاران کف قیمت ورود به طرح ترافیک را بپردازند؛‬ ‫البته پورسیداقایی‪ ،‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران با این موضوع مخالف بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خبرنگاران‬ ‫‪ ۳‬درصد از مجوزه��ای ورود به محدوده طرح ترافیک را‬ ‫مش��مول می ش��وند و به ش��هرداری تهران اج��ازه داده‬ ‫می ش��ود خبرنگارانی که از س��همیه خود استفاده نکنند‬ ‫ی��ا خودرویی ندارن��د بلیت الکترونیک رایگان یک س��اله‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬رییس کمیس��یون حمل ونق��ل و عمران‬ ‫شورای شهر تهران اظهارکرد‪ :‬بیماران خاص و افرادی که‬ ‫دارای محدودیت های جسمی و حرکتی هستند با ضریب‬ ‫یک درصد محاسبه می شوند‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام ازمایش فنی عمومی خودروهای لوکسژن‬ ‫مدی��ر بازاریابی و فروش ش��رکت ارمان موتور کوی��ر از برگزاری‬ ‫نخس��تین دوره ازمایش فنی خودروهای لوکسژن برای خبرنگاران‬ ‫و خریداران در اسفند خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» عقیل مصطفای��ی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫راس��تای برنامه های راهبردی بازاریابی و به دلیل ضرورت باال بردن‬ ‫س��طح اگاهی جامعه هدف و رس��انه ها از کیفیت فن��ی و فناوری‬ ‫محصوالت لوکسژن و پس از حضور موفق در نمایشگاه های خودرو‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان و بوش��هر مصمم بودیم در زمانی مس��اعد و مناسب‬ ‫امکان ازمون درایو محصوالت را در یک فضای تخصصی مثل پیست‬ ‫اتومبیلرانی استادیوم ازادی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬عالقه مندان به ازمایش فنی این خودروها می توانند با‬ ‫مراجعه به سایت به ثبت نام در این ایین اقدام کنند‪.‬‬ ‫مصطفای��ی با اش��اره به اینکه در این ایی��ن خودروهای ‪EV S۳‬‬ ‫و ‪ )MPV(M۷ ،U۷ ،U۶ ،U۵ ،S۵ ،S۳‬در اختی��ار عالقه مندان‬ ‫قرار خواهد گرف��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در جریان این برنامه امکان ازمون درایو‬ ‫خانوادگی به شکل محدود نیز برای عالقه مندان وجود دارد‪.‬‬ ‫نیاز ساالنه یک میلیون گواهی اسقاط‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنفی اس��قاط و بازیافت کش��ور با‬ ‫اشاره به مشکالت ناش��ی از اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده‬ ‫س��نگین برای صدور گواهی اسقاط گفت‪ :‬به طور دقیق مشخص‬ ‫نیست که طرح نوس��ازی ناوگان حمل ونقل جاده ای تا چه میزان‬ ‫در س��ال اینده اجرایی شود اما در صورتی که قرار باشد در مدت‬ ‫‪ ۳‬سال حدود ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو فرسوده سنگین از رده خارج شود‬ ‫ساالنه نزدیک به یک میلیون گواهی اسقاط تولید می کند که این‬ ‫رقم با بازار مصرف گواهی تناسب ندارد‪.‬‬ ‫مصطفی جودی در گفت وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫دولت باید خودروهای فرسوده سنگین را بدون ارائه گواهی اسقاط‬ ‫نوس��ازی کند و از انجا که در جریان این ط��رح دولت یارانه ‪۵۰‬‬ ‫درصدی را به این موضوع اختصاص داده باید مس��یری طی شود‬ ‫که نیازی به گواهی اسقاط نباشد‪.‬‬ ‫در غیر این صورت گواهی اسقاط این خودروها به دردسر بزرگی‬ ‫تبدیل می ش��ود و ادام��ه اجرای این طرح را با مش��کالت زیادی‬ ‫رو به رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬باید تولید این میزان گواهی اسقاط محل مصرف‬ ‫داش��ته باش��د در حالی که این رقم گواهی اس��قاط محل مصرف‬ ‫نداش��ته و محدودیت در مص��رف گواهی وجود دارد از این رو تنها‬ ‫راهکار اصلی اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که دولت از انباش��ت گواهی اس��قاط که باعث کندی این‬ ‫فرایند و مش��کالتی در بازار نوسازی خودروهای فرسوده سنگین‬ ‫می شود جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنفی اس��قاط و بازیافت کش��ور‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬چنانچه صدور گواهی اس��قاط در جریان طرح نوسازی‬ ‫خودروهای سنگین بخواهد اجرا شود نوسازی خودروهای سبک‪،‬‬ ‫وانت ها و ش��خصی ها در عمل متوقف خواهد ش��د و این طرح راه‬ ‫ب��ه جایی نخواهد برد‪ .‬جودی گفت‪ :‬درحال حاضر بهترین راهکار‬ ‫در جریان نوس��ازی ناوگان حمل ونقل جاده ای حذف الزام گواهی‬ ‫اسقاط برای شماره گذاری خودروهای سنگین است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ورود خ�ودرو ب�ه مناط�ق ازاد در گ�رو ارائه گواهی‬ ‫اسقاط‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنفی اسقاط و بازیافت کشور گفت‪:‬‬ ‫البته در چند هفته گذشته اتفاقات خوبی در نوسازی خودروهای‬ ‫فرس��وده رخ داده که قابل توجه اس��ت؛ ابتدا مصوبه هیات دولت‬ ‫در ورود خودرو به مناطق ازاد اس��ت به طوری که براساس قانون‬ ‫از ‪ ۲۳‬بهم��ن اجرایی ش��ده و هر خودرویی ک��ه وارد مناطق ازاد‬ ‫می شود ملزم به ارائه گواهی اسقاط است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تا پیش از این مصوبه خودروهای خارجی که‬ ‫وارد مناطق ازاد می ش��د پالک منطقه ازاد داش��ت و هیچ الزامی‬ ‫به ارائه گواهی اس��قاط نبود اما از ‪ ۲۳‬بهمن امسال مصوبه جدید‬ ‫دولت درباره الزام گواهی اس��قاط برای خودروهای وارداتی به این‬ ‫مناطق نیز اجرا می ش��ود و همه مراکز ش��ماره گذاری مستقر در‬ ‫مناطق ازاد در حال اجرای این قانون هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ای��ن مصوب��ه گزینه خوبی ب��رای جریان اس��قاط‬ ‫خودروهای فرسوده اس��ت البته مصوبه ای که اوایل هفته گذشته‬ ‫نیز مصوب شد گام بلندی است که دست اندرکاران ناوگان فرسوده‬ ‫به ان توجه داشته و مورد اقبال مراکز اسقاط و تشکل های صنفی‬ ‫و انجمن صنفی مراکز اسقاط نیز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جودی تاکیدکرد‪ :‬در جلس��اتی که با کمیس��یون های مختلف‬ ‫اقتصادی و صنایع و س��ایر دس��ت اندرکاران برگزار ش��ده یکی از‬ ‫راه های خروج خودروهای فرسوده براساس رقم قابل توجه قطعات‬ ‫خودرویی که به صورت س��ی کی دی وارد کشور می شوند در نظر‬ ‫گرفتن این نکته بود که مجلس ش��ورای اس�لامی نیز این بند را‬ ‫مصوب ک��رده و واردکنن��دگان قطعات خودرویی مل��زم به ارائه‬ ‫گواهی اسقاط شدند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مخالفت احتمالی قطعه س��ازان با این مصوبه‬ ‫افزود‪ :‬با وج��ود مخالفت ها و پیامدهای منف��ی که در این زمینه‬ ‫عنوان می ش��ود این نکته مهم اس��ت که چه کس��ی باید نوسازی‬ ‫ناوگان فرسوده کشور را بر عهده بگیرد؟‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪ 9 1396‬جمادی الثانی ‪ 26 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 339‬پیاپی ‪2312‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫خبر‬ ‫محصوالت جدید ایران خودرو‬ ‫در بازار عراق‬ ‫تولید مدل های محبوب بنز‬ ‫در ایران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��تاره ایران گفت‪ :‬در ق��رارداد همکاری‬ ‫جدی��د برنامه برای تولید مدل های منتخ��ب بنز در ایران وجود‬ ‫داشت که با توجه به سایت قدیمی تولید سری ‪ C‬و ‪ E‬قرار شد‬ ‫با کمی سرمایه گذاری جدید تولید را از سال ‪ ۹۷‬کلید بزنیم‪.‬‬ ‫غالمرض��ا رزازی در گفت وگو با پرش��ین خ��ودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر با اتفاقات اخیر باید برای تولید س��ری ‪ C‬و ‪ E‬در‬ ‫داخل با قیمتی کمتر از بازار جهانی برنامه ریزی شود و این اتفاق‬ ‫کار تولید را کمی به تعویق خواهد انداخت اما به هر حال ما بنز‬ ‫را در ای��ران با قیمتی پایین تر از ن��رخ وارداتی یعنی حداقل ‪۲۰‬‬ ‫درصد ارزان تر تولید می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در قرارداد برای فروش‬ ‫‪ ۱۱‬مدل خودرو سواری بنز در ایران توافق کردیم که متناسب با‬ ‫نیاز بازار ایران وارد خواهند شد‪ .‬البته وظیفه ارائه خدمات پس از‬ ‫فروش به خودروهای بنز را داریم که درحال حاضر در نمایندگی‬ ‫مرکزی تهران و ‪ ۱۰‬نماینده در اس��تان های دیگر به مش��تریان‬ ‫ارائه می ش��ود‪ .‬رزازی اظهار کرد‪ :‬تا قبل از مقررات جدید‪ ،‬قرار‬ ‫بود مدل های محبوب سری ‪ C‬و ‪ E‬به کشور واردشوند و در سبد‬ ‫فروش قرار بگیرند اما با شرایط جدید باید روی مدل های ارزان تر‬ ‫بن��ز ب��رای واردات کار کنیم که البته کمی در اپش��ن های این‬ ‫خودروها که به احتمال از س��ری ‪ A‬و ‪ B‬و ‪ CLA‬نیز است باید‬ ‫تجدید نظر شود تا به نرخ اعالم شده برای واردات نزدیک باشد‪.‬‬ ‫تغییر تصور‬ ‫خودروسازی چین با‬ ‫دیدن خط تولید این‬ ‫خودروسازی بی دلیل‬ ‫اتفاق نمی افتد چراکه‬ ‫این مرکز تحقیق و‬ ‫توسعه ‪ ۲۳‬طبقه با ‪۱۲۰‬‬ ‫متر ارتفاع و بیش از ‪۶‬‬ ‫هزار کارمند‬ ‫است که برای‬ ‫راه اندازی ان‬ ‫در مدت ‪ ۳‬سال‬ ‫سرمایه گذاری ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد یوانی انجام‬ ‫شده است‬ ‫سها‪:‬گسترش صنعت‬ ‫عک ‬ ‫ایران خ��ودرو با صادرات محص��ول ‪ ۲۰۷‬و پارس اتوماتیک به‬ ‫بازار عراق توانست سهم خود را در این بازار توسعه دهد‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬طالل حسین سلمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اسکای در بازدید از خطوط تولید ایران خودرو با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬تقاض��ای روزافزون م��ردم عراق ب��رای خرید محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو ی��ک فرصت طالیی ب��رای توس��عه همکاری ها و‬ ‫فعالیت های دو کشور است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عراق یک بازار راهبردی برای ایران خودرو‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ایران خودرو ب��ا بهره گیری از روش ه��ای مدرن و‬ ‫فناوری های روز دنیا در تولید محصوالت خود توانس��ته اس��ت‬ ‫سهم مهمی از بازار عراق را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اس��کای خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬محصوالت‬ ‫ایران خودرو از جهت کیفیت و ایمنی نس��بت به سایر برندها در‬ ‫عراق برتری دارند و این در حالی اس��ت ک��ه مردم عراق بر این‬ ‫باورند ک��ه محصوالت ایران خودرو به ویژه خودرو س��مند دارای‬ ‫قابلیت های خوبی بوده و نیاز انها را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی حض��ور در ایران خودرو را زمینه س��از بهره مندی از تجربه‬ ‫مدیران و کارشناس��ان این ش��رکت برای توسعه و رشد شرکت‬ ‫اس��کای دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬صنعت خودروسازی برای دولت‬ ‫عراق اهمیت فراوانی دارد بنابراین‪ ،‬این ش��رکت خواستار تداوم‬ ‫و گس��ترش همکاری ها برای تولید و عرضه محصوالت جدید به‬ ‫بازار عراق اس��ت‪ .‬شرکت اسکای‪ ،‬س��ازمان دولتی سیاست گذار‬ ‫در ح��وزه صنعت و تولید خودرو در عراق اس��ت و ش��رکت نبع‬ ‫زمزم(نماینده تولید و ف��روش محصوالت ایران خودرو در عراق)‬ ‫زیر نظارت این سازمان فرایند تولید در عراق را اجرا می کند‪.‬‬ ‫گزارش بازدید خبرنگار اعزامی «گسترش صنعت» به بائودینگ و مرکز تحقیق و توسعه گریت وال‬ ‫تجربه های بین المللی «هاوال» در برجی ‪ ۲۳‬طبقه‬ ‫حدود ‪ 7‬هزار نفر در مرکز تحقیق و توسعه هاوال مشغول به فعالیت هستند‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گریت وال موتور در سال ‪ ۱۹۸۴ ( ۱۳۶۲‬میالدی )‬ ‫تاسیس شد و ‪ ۶‬سال بعد به مالکیت جک وی درامد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬س��ال پس از خصوصی س��ازی گریت وال صادرات‬ ‫محصوالت به دیگر کشورها اغاز و این مرکز در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۲ ( ۱۳۸۱-۱۳۸۰‬میالدی) ایجاد شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» ورود هاوال به بازار‪،‬‬ ‫گریت وال را در زمره ‪ ۳‬شرکت برتر در زمینه فناوری‬ ‫قرار داده و س��رانجام س��رمایه گذاری جک وی باعث‬ ‫شده هاوال در سال ‪ ۲۰۱۶( ۱۳۹۴-۱۳۹۵‬میالدی)‬ ‫فروش خود را به یک میلیون خودرو برس��اند و مدل‬ ‫اچ ‪ ۶‬ان نیز رتبه چهارمین شاسی بلند پرفروش دنیا‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫بازدید ‪ ۳‬روزه خبرن��گاران تخصصی حوزه خودرو‬ ‫از مرک��ز تحقیق و توس��عه گری��ت وال موتور چین‬ ‫نش��ان داد ک��ه تغییر تص��ور خودروس��ازی چین با‬ ‫دیدن خط تولی��د این خودروس��ازی بی دلیل اتفاق‬ ‫نمی افتد چراکه این مرکز تحقیق و توسعه ‪ ۲۳‬طبقه‬ ‫با ‪ ۱۲۰‬متر ارتفاع و بیش از ‪ ۶‬هزار کارمند اس��ت که‬ ‫برای راه اندازی ان در مدت ‪ ۳‬س��ال س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد یوانی انجام ش��ده که منجر به س��اخت‬ ‫سیس��تم تحقیق و توسعه جهانی شده و توانسته این‬ ‫خودروسازی را در ردیف برترین های جهان قرار دهد‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز یک��ی از بلندترین برج ه��ای بائودینگ‬ ‫به شمار می رود؛ س��اختمانی بزرگ و مجهز که قرار‬ ‫اس��ت تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی و با کمک دولت محلی‬ ‫بائودینگ با س��اخت برج های مسکونی‪ ،‬مراکز خرید‬ ‫و حتی انتقال قطعه س��ازان به ان محدوده تبدیل به‬ ‫مرکزی برای اس��کان مهندس��ان و فعاالن این مرکز‬ ‫ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که هم اکنون در کنار این‬ ‫مرکز س��اختمان های زی��ادی به واقعی��ت تبدیل و‬ ‫اپارتمان هایی ب��ه کارمندان به صورت رایگان واگذار‬ ‫ب خانه‬ ‫ش��ده و می توانند تا چند سال و تا زمان صاح ‬ ‫شدن در انجا اسکان داشته باشند‪.‬‬ ‫یکی از نکاتی که باید به عنوان مزیت رقابتی اصلی‬ ‫مرکز تحقیق و توس��عه هاوال یاد ک��رد‪ ،‬ایجاد مرکز‬ ‫تحقیق و توس��عه در اروپا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬امریکای ش��مالی و‬ ‫هند با هدف س��رعت بخشیدن به توسعه بین المللی‬ ‫‪ HAVAL‬بود‪.‬‬ ‫از دیگ��ر مزای��ای مرک��ز تحقیق و توس��عه گروه‬ ‫خودروسازی هاوال‪ ،‬کارشناسان و تیم های بین المللی‬ ‫تحقیق و توس��عه اس��ت‪ .‬فعالیت بیش از ‪ ۷‬هزار تیم‬ ‫کارش��ناس چین��ی و خارج��ی و س��رمایه گذاری ‪۵‬‬ ‫میلیارد یوانی در این مرکز تحقیق و توس��عه از دیگر‬ ‫نکات چشمگیر این مرکز است‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز ب��ا بکارگیری زبده ترین کارشناس��ان و‬ ‫طراح��ان خ��ودرو در دنی��ا توانس��ته محصولی قابل‬ ‫اطمین��ان راهی ب��ازار کند‪ .‬در این مرک��ز همه امور‬ ‫در کنترل اس��ت و بهترین طراحی ها و ساخت موتور‬ ‫و قطعات در ان انجام می ش��ود ت��ا در خطوط تولید‬ ‫خودروی��ی تحویل بازار ش��ود که در فن��اوری و نرخ‬ ‫چیزی از رقبای ژاپنی و اروپایی خود کم ندارد‪.‬‬ ‫مرکز تحقیق و توس��عه هاوال بخش های متعددی‬ ‫دارد ک��ه ازمون ه��ای مختلف خ��ودرو در ان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در بازدی��د خبرن��گاران تخصص��ی حوزه‬ ‫خودرو ازمایش��گاهی دیده شد که در ان مشخصات‬ ‫خودرو با کشورهایی که هاوال به انجا صادرات دارد‪،‬‬ ‫شبیه سازی می شود‪.‬‬ ‫در این ازمایشگاه‪ ،‬خودروها بر اساس جغرافیای هر‬ ‫کشور شبیه سازی می شود به طوری که این خودروها‬ ‫در دم��ای منفی ‪ ۳۰‬درجه تا مثب��ت ‪ ۴۵‬درجه قرار‬ ‫گرفت��ه و کالیبریش��ن روی سیس��تم ‪ EMS‬خودرو‬ ‫و تجهی��زات انجام می ش��ود تا خ��ودرو بتواند در ان‬ ‫کشور با کالیبراس��یون متناسب با ان محیط قادر به‬ ‫فعالیت باشد‪ .‬این ازمون یکی از ازمون های سخت و‬ ‫استانداردهای اروپا به شمار می رود‪ .‬هرچند به گفته‬ ‫فع��االن بس��یاری از این ازمون ها در ای��ران نیز روی‬ ‫خودروها انجام می ش��ود اما به دلیل تجهیزات برقی‬ ‫و الکترونیک��ی زیاد خودروه��ای چینی این ازمون از‬ ‫درجه اهمیت زیادی برخوردار است و باید با دقت این‬ ‫محدودیت ها را پاس کند‪ .‬از دیگر ازمایشگاه هایی که‬ ‫مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت‪ ،‬اتاق تس��ت صدا‬ ‫بود؛ اتاقی س��اخته ش��ده با مواد اولی ه خاص به رنگ‬ ‫ابی و س��فید که هیچ صدایی از دیواره های ان اجازه‬ ‫ورود ندارد ب��ه طوری که به گفته مدیران این مرکز‪،‬‬ ‫ماندن تنها یک دقیقه در این اتاق منجر به مشکالتی‬ ‫برای شخص حاضر در اتاق خواهد شد‪.‬‬ ‫در کن��ار مرک��ز تحقی��ق و توس��عه‪ ،‬مرکز تس��ت‬ ‫خودرو نیز پیش بینی ش��ده که ش��امل قسمت های‬ ‫مختلف برای مدلینگ‪ ،‬طراحی و تس��ت است که در‬ ‫گزارش های بعد بیشتر به ان می پردازیم‪.‬‬ ‫اصرار بر مشارکت قطعه سازان‬ ‫ایران در تولید قطعات سیتروئن‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن تخصصی همگن قطعه سازی کشور‬ ‫از اصرار مدیرعامل س��ایپا درباره مشارکت قطعه سازان ایرانی در‬ ‫تولید خودروهای خارجی هم��کار این گروه در ایران خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬مدیرعامل این گروه خودروس��ازی اصرار زیادی به تولید‬ ‫قطعات خودروهای س��یتروئن ازسوی قطعه سازان ایرانی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدرضا نجفی منش در گفت وگو ب��ا خودروکار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از انجایی که مدیرعامل س��ایپا در گذش��ته سابقه فعالیت‬ ‫در قطعه س��ازی را داش��ته به خوبی با جن��س فعالیت ها در این‬ ‫صنعت اشناس��ت و درک صحیحی از مش��کالت انان دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از زمانی که مدیریت جدید در گروه سایپا بر سر کار امده‪،‬‬ ‫بخش��ی از طلب قطعه سازان ایرانی پرداخت شده و قرار است به‬ ‫زودی این پرداخت ها ‪ ۱۲۰‬روزه شود که در صورت وقوع این امر‬ ‫می توان به تسریع حرکت قطعه سازان امیدوار بود‪.‬‬ ‫اغاز پیش فروش پژو ‪۲۰۷i‬‬ ‫اتوماتیک از امروز‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با هدف تامین خواست مشتریان به‬ ‫خودروهای پرتقاضای بازار‪ ،‬طرح پیش فروش پژو ‪۲۰۷i‬اتوماتیک‬ ‫را از دوشنبه ‪ ۷‬اسفند اغاز می کند و تا زمان اتمام ظرفیت ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو با هدف‬ ‫تامین خواس��ت مش��تریان به خودروهای پر تقاضای بازار‪ ،‬طرح‬ ‫پیش ف��روش پژو ‪۲۰۷i‬اتوماتیک را از دوش��نبه ‪ ۷‬اس��فند اغاز‬ ‫می کند و تا زمان اتمام ظرفیت ادامه خواهد داش��ت‪ .‬متقاضیان‬ ‫می توانن��د ب��ا پیش پرداخت مبل��غ ‪ ۲۴‬میلیون تومان نس��بت‬ ‫به ثبت ن��ام این خودرو با رنگ های متن��وع و موعد تحویل های‬ ‫ش��هریور‪ ،‬مهر و ابان ‪ ۹۷‬اقدام کنند‪ .‬سود مشارکت تعیین شده‬ ‫بر اس��اس زم��ان تحویل خ��ودرو متفاوت اس��ت‪ .‬در این طرح‬ ‫پیش فروش‪ ،‬با هدف افزایش احتمال موفقیت مش��تریان نهایی‬ ‫و حف��ظ حقوق انها‪ ،‬هر ک��د ملی قادر به ثبت ن��ام یک خودرو‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫متقاضی��ان می توانند با مراجع��ه به پایگاه ف��روش اینترنتی‬ ‫شرکت ایران خودرو به نشانی ‪ esale. ikco. ir‬یا نمایندگی های‬ ‫مجاز سراسر کشور به ثبت نام بپردازند‪.‬‬ ‫همزمان با فروش ‪ ۵۰‬درصد اوراق مرابحه‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی ایران خودرو مطرح شد‬ ‫بازار ثانویه به کمک خودروسازان می اید‬ ‫بزرگتری��ن تامین مال��ی بخش خصوص��ی در بازار‬ ‫سرمایه با پذیره نویس��ی اوراق صکوک مرابحه ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیارد ریالی ایران خودرو در بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫از ش��نبه پنجم اسفند اغاز شد و به مدت ‪ ۵‬روز کاری‬ ‫ادامه دارد‪ .‬‬ ‫پذیره نویس��ی اوراق مرابحه ایران خودرو برای تامین‬ ‫مالی خرید مواد اولیه تولید خودرو در مجموع به مبلغ‬ ‫‪ ۷‬ه��زار میلیارد ریال با نرخ س��ود علی الحس��اب ‪۱۸‬‬ ‫درصد اغاز شده است‪.‬‬ ‫اوراق صکوک مرابحه ایران خودرو با مش��اور عرضه‬ ‫لوتوس پارس��یان درس��ه نماد‪ ،‬نماد صخ��ود‪ ۴۱۲‬به‬ ‫مبلغ ‪ ۲۵۰۰‬میلی��ارد ریال‪ ۴ ،‬س��اله‪ ،‬موعد پرداخت‬ ‫س��ود ان هر ‪ ۳‬ماه یک بار‪ ،‬ضامن بانک ملت‪ ،‬متعهد‬ ‫پذیره نویس��ی و ب��ازار گردان تامین س��رمایه‪ ،‬لوتوس‬ ‫پارس��یان و عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری بانک‬ ‫ملت است‪.‬‬ ‫همچنین نماد صخ��ود‪ ،۰۰۱۲‬مبلغ ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬چهارساله‪ ،‬موعد پرداخت سود ان هر‪ ۳‬ماه یک‬ ‫بار‪ ،‬ضامن بانک ملت‪ ،‬متعهد پذیره نویس و بازارگردان‬ ‫اوراق تامین س��رمایه‪ ،‬بانک مل��ت‪ ،‬عامل فروش اوراق‬ ‫شرکت کارگزاری بانک ملت است‪.‬‬ ‫نم��اد صخ��ود‪ ،۱۴۲‬مبل��غ ‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد ریال‪،‬‬ ‫چهارس��اله و موعد پرداخت س��ود ان هرسه ماه یک‬ ‫بار‪ ،‬ضامن بانک ملت‪ ،‬متعهد پذیره نویس و بازارگردان‬ ‫اوراق تامین س��رمایه امید‪ ،‬عامل فروش اوراق شرکت‬ ‫کارگ��زاری بانک ملت اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫نیم��ی از این اوراق که بزرگتری��ن تامین مالی بخش‬ ‫خصوصی در بازار سرمایه به شمار می رود در نخستین‬ ‫دقایق پذیره نویس��ی و در کمتر از ‪ ۱۵‬دقیقه در تاالر‬ ‫بورس به فروش رس��ید‪ .‬در همین ح��ال معاون مالی‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو همزمان با انتش��ار اوراق‬ ‫صکوک مرابحه بر لزوم طراحی و انتشار اوراق متناسب‬ ‫با ش��رایط و نیاز خودروس��ازان تاکید کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫انتشار اوراق مناسب تر‪ ،‬خودروسازان می توانند حضور‬ ‫جدی تر و موثرتری در بازار سرمایه داشته باشند‪.‬‬ ‫ابوالفضل اسماعیل زاده به سایر عوامل موثر بر حضور‬ ‫بازار سرمایه و اس��تفاده از ابزارهای نوین تامین مالی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر هزینه اوراق منتشر‬ ‫شده با هزینه تس��هیالت بانکی تفاوت زیادی ندارد و‬ ‫طوالنی بودن فرایند انتش��ار اوراق نیز مانع مهمی در‬ ‫مسیر مشارکت در بازار تامین سرمایه به شمار می اید‪.‬‬ ‫اس��ماعیل زاده ه��دف اصل��ی از انتش��ار اوراق را‬ ‫تنوع س��ازی در سبد تس��هیالت و تامین مالی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این اوراق از نظر حجم و تعداد بزرگترین‬ ‫تامین مالی بخش خصوصی در بازار س��رمایه به شمار‬ ‫می رود‪ .‬مع��اون مالی ایران خودرو با بیان اینکه هدف‬ ‫از انتش��ار این اوراق پرداخت به زنجیره تامین و خرید‬ ‫قطعات اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ایران خ��ودرو به دنبال‬ ‫طراحی و انتش��ار اوراق مناسب تر و منطبق بر شرایط‬ ‫اس��ت که پس از مذاکرات و دریافت مجوز از سازمان‬ ‫بورس در سال اینده منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته برخی کارشناس��ان شاید ایجاد بازار ثانویه‬ ‫از س��وی بانک ها و اوراق بهادار‪ ،‬فرصت تامین سرمایه‬ ‫ب��رای تولید کنن��دگان را فراه��م کند ام��ا نباید این‬ ‫فرصت به منزله فراموشی سایر فعالیت های اقتصادی‬ ‫تولید کنندگان باش��د‪ .‬حال این پرس��ش مطرح است‪،‬‬ ‫انتشار این اوراق در بازار ثانویه تا چه میزان می تواند به‬ ‫افزایش نقدینگی خودروسازان بینجامد و البته تاثیرات‬ ‫ان در بلندمدت برای خودروسازان چه خواهد بود؟‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در این زمینه‬ ‫به خ��ودروکار می گوید‪ :‬اینکه ش��رکتی معوقاتش به‬ ‫قطعه س��ازان را در بازار بورس عرضه می کند‪ ،‬معقول‬ ‫نیس��ت‪ .‬روابط مثب��ت بانک ها ب��ا خودروس��ازان در‬ ‫بازار های جهانی مرسوم اس��ت به گونه ای که بانک ها‬ ‫برای برطرف ش��دن مس��ائل مالی خودروس��ازان گام‬ ‫برمی دارند و دیگر خودروسازان ناگزیر به ایجاد بازاری‬ ‫جدید برای تامین سرمایه خود نمی شوند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬ارائ��ه اوراق مرابح��ه ی��ا ایج��اد بازار‬ ‫تامین س��رمایه برای ش��رکت خودروس��ازی همچون‬ ‫ایران خودرو بدین معنی است که این شرکت نتوانسته‬ ‫کشکول هزینه های خود را از فعالیت های اقتصادی پر‬ ‫کند از این رو به سمت بازارهای مالی دیگر رفته است‪.‬‬ ‫زاوه اظهار می کند‪ :‬ایجاد چنین مش��کالتی نش��ات‬ ‫گرفته از مسائلی همچون تشدید نرخ ها‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫دس��توری یا بی انضباطی مالی این شرکت خواهد بود‬ ‫که موفقیت مالی برای این شرکت جذب نکرده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬ب��ه ط��ور طبیعی وقت��ی بازار‬ ‫خودروس��ازان ب��ه خوب��ی تامین نش��ود انه��ا ناگزیر‬ ‫می ش��وند تامین منابع مالی را از روش های متعددی‬ ‫پیگیری کنند‪ .‬حال که فرصتی از س��وی دولت فراهم‬ ‫شده تا گروه های خودروس��ازی نیز وارد بورس اوراق‬ ‫بهادار ش��وند به نظر می رس��د ایران خودرو نیز س��ود‬ ‫خوبی به دس��ت می اورد‪ .‬زاوه تاکید می کند‪ :‬البته از‬ ‫می��ان اوراق بهادار دولتی یا ایران خودرو‪ ،‬اعتماد مردم‬ ‫به اوراق دولتی ‪ ۲۰‬درصدی بیش��تر از ایران خودرو با‬ ‫‪ ۱۸‬درصد است اما ممکن است به دلیل مهلت ‪۴‬ساله‬ ‫این اوراق‪ ،‬استقبال خوبی از اوراق ایران خودرو شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو اظه��ار می کند‪:‬‬ ‫روش های تامین مالی در ایران محدود هستند از این‬ ‫رو ی��ا باید بانک ها از تولید کنن��دگان حمایت کنند یا‬ ‫ابتکاراتی همچون ورود به بورس را در نظر گیرند‪.‬‬ ‫او تاکی��د می کند‪ :‬تا زمانی ک��ه زنجیره بی کیفیتی‬ ‫در ح��وزه مالی وجود دارد ش��رکت ها به دنبال تامین‬ ‫بازار ثانویه هستند اما موفقیت ایران خودرو در مرحله‬ ‫ابتدایی عرض��ه این اوراق که مبلغی ن��ه چندان زیاد‬ ‫است‪ ،‬پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪ 9 1396‬جمادی الثانی ‪ 26 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 339‬پیاپی ‪2312‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین بازار داخل‬ ‫بستری برای صادرات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمدرضا حسینی‪:‬‬ ‫تعرفه قطعات انجین‬ ‫که قرار بود در داخل‬ ‫مونتاژ شود به اندازه‬ ‫یک قطعه کامل دریافت‬ ‫می شد درحالی که‬ ‫‪۴‬درصد تعیین شده‬ ‫بود و این امر باعث‬ ‫توقف فعالیت شد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید و بازار موتورسیکلت های انژکتوری و برقی نشان داد‬ ‫تحقق ارتقای رقابت پذیری با بازار متنوع موتورسیکلت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار موتورس��یکلت در سال‪ ۹۶‬دچار تحوالت اساسی‬ ‫شد و به س��رانجامی رسید که تنوع سوخت انها زمینه‬ ‫تامین تمام سلیقه ها را پاسخ خواهد داد و در این شرایط‬ ‫حضور موتورس��یکلت های بنزینی‪ ،‬گازی و برقی ضمن‬ ‫تنوع ب��ازار در کاهش الودگی های زیس��ت محیطی نیز‬ ‫موثر خواهد بود‪ .‬در ادامه «گس��ترش صنعت» سراغ ‪۲‬‬ ‫فعال بازار موتورسیکلت های برقی و بنزینی (انژکتوری)‬ ‫رفت��ه و وضعیت تولی��د و بازار این موتورس��یکلت ها و‬ ‫برنامه های��ی که در اینده قرار اس��ت محقق ش��ود را از‬ ‫انها جویا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات پس از فروش و بیمه برقی ها‬ ‫هادی ردایی‪ ،‬سرپرس��ت تولید یکی از ش��رکت های‬ ‫س��ازنده موتورس��یکلت ب��ه فعالیت ‪ ۲‬س��اله خود در‬ ‫حوزه تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬با اجباری ش��دن تولید‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری فعالیت این ش��رکت نیز‬ ‫اغاز ش��د اما به دلیل مش��کالت محص��ول بنزینی تمام‬ ‫موتورسیکلت های تولید این نشان برقی است‪.‬‬ ‫او به مونتاژ این موتورس��یکلت ها در داخل اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مونتاژ نیز سختی های خود را دارد و محصوالت‬ ‫از چین و تایوان وارد و در داخل مونتاژ می شود‪ .‬مطالعه‬ ‫و انتخ��اب این مدل ها ‪ ۲‬س��ال زمان برد ت��ا کارکرد و‬ ‫کارام��دی انها برای بوم جغرافیایی ایران اثبات ش��ود‪.‬‬ ‫البته ب��ا توجه به تجرب��ه ای که این نش��ان در صنعت‬ ‫موتورسیکلت داشت باعث ش��د محصوالتی وارد شوند‬ ‫که در این ‪ ۲‬سال کمترین مشکل را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بحث رضایت مش��تری تمام تالش ها‬ ‫انجام ش��ده و نخس��تین امری که در دس��تور کار قرار‬ ‫گرف��ت خدمات پس از فروش بود که اماده ارائه اس��ت‬ ‫ازاین رو در تامین قطعات موردنیاز هیچ مش��کلی برای‬ ‫این مدل های موتورسیکلت در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫ردای��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که بیم��ه این‬ ‫موتورسیکلت ها به چه شکل است؟ گفت‪ :‬چون این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها ش��رایط دوچرخه را دارند نیاز به بیمه‬ ‫ورزش��ی دارند و در این زمینه با چند ش��رکت بیمه در‬ ‫حال رایزنی هس��تیم که این امر مه��م نیز به طور حتم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫او درب��اره مدل ه��ای این ش��رکت نیز توضی��ح داد‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت های این ش��رکت از ‪ ۵۰۰‬تا ‪۳‬هزار وات‬ ‫اس��ت‪ .‬ن��رخ انها نی��ز متف��اوت ب��وده و از ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪۶۰۰‬هزار تومان شروع می شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار موتورس��یکلت اظهارکرد‪ :‬کیفیت یکی‬ ‫از نکات مهم وس��ایل نقلیه ازجمله موتورسیکلت بوده‬ ‫ک��ه مهم تر از ان عقبه ش��رکت و مدل هاس��ت به طور‬ ‫نمونه بسیاری از ش��رکت ها مبادرت به اوردن تعدادی‬ ‫از مدل ه��ا می کنن��د اما ای��ن کار ادام��ه نمی یابد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این ش��رکت پای��ه کار خود را روی‬ ‫موتورسیکلت های برقی گذاش��ته و این گونه نیست که‬ ‫در دوره ای مدلی واردش��ود و اگر سود انچنانی نداشت‬ ‫شرکت ادامه ندهد‪ .‬بسیاری از شرکت ها تعداد محدودی‬ ‫موتورس��یکلت وارد و مونتاژ کرده اند اما وقتی وضعیت‬ ‫بازار برای شان رضایتبخش نباشد فعالیت خود را متوقف‬ ‫می کنند‪ .‬این امر مصرف کننده را با مش��کالت بسیاری‬ ‫روبه رو می کند‪.‬‬ ‫او تاکیدکرد‪ :‬این ش��رکت در بح��ث خدمات پس از‬ ‫فروش کار را با جدیت دنبال می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بارکد برای خدمات پس از فروش‬ ‫از مزایای دس��تگاه های ردیاب این است که در صورت‬ ‫سرقت محصول به راحتی قابل ردیابی است‪.‬‬ ‫ردایی همچنین درباره پیمانش این محصوالت گفت‪:‬‬ ‫در برخی محصوالت با ترمز‪ ،‬باتری ها ری شارژ می شوند‬ ‫و پیمایش موتورسیکلت ها نیز بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫اس��ت که برای ش��ارژ نیاز اس��ت ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ساعت به برق‬ ‫شهری متصل باشند ضمن انکه گارانتی تعویض باتری‬ ‫و الکتروموتور انها یک سال است‪.‬‬ ‫«داخلی س��ازی» بخش مهم��ی از تولید محصوالت‬ ‫واردات��ی اس��ت‪ .‬وی درب��اره داخلی س��ازی قطع��ات‬ ‫موتورسیکلت های برقی عنوان کرد‪ :‬قطعات پالستیکی‬ ‫برخ��ی مدل ها اماده ش��ده و قطعات فل��زی و بدنه نیز‬ ‫در حال اماده سازی اس��ت‪ .‬در بحث باتری نیز نمونه ها‬ ‫از ش��رکت های مختلف گرفته شده و در حال ازمایش‬ ‫است زیرا به دنبال استفاده از باتری های لیتیومی با نرخ‬ ‫مناسب از داخل هستیم‪.‬‬ ‫ردایی درباره ادامه بومی س��ازی قطعات خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬شاسی و قطعات فلزی نیز داخلی سازی خواهد شد‬ ‫و تنها برخی قطعات مانند الکتروموتور که به لحاظ تیراژ‬ ‫تولیدش��ان توجیه اقتصادی ندارد وارد می شود بنابراین‬ ‫می توان گف��ت درحال حاضر ‪۴۰‬درصد قطعات از داخل‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫ردایی درباره تعرفه ه��ا نیز گالیه مند بود و گفت‪ :‬اگر‬ ‫مش��کالت اداری را نادیده بگیریم خود تولید مشکالت‬ ‫زیادی داشته و هزینه های زیادی برای صنعتگر به همراه‬ ‫دارد ازاین رو بیش��تر تولیدکنندگان ناراضی از وضعیت‬ ‫‹ ‹افزایش رقابت ها با حضور انژکتوری ها‬ ‫تولید هس��تند‪.‬وی درباره اس��تقبال مردم از محصوالت‬ ‫در ادامه محمدرضا حس��ینی‪ ،‬قائم مق��ام مدیرعامل‬ ‫برق��ی نیز گف��ت‪ :‬بازار مطلوب اس��ت و ب��ه نوعی باید‬ ‫یکی از ش��رکت های تولی��د موتورس��یکلت های باالی‬ ‫گف��ت تولید ما از بازار تقاضا عقب تر اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬سی س��ی گف��ت‪ :‬وارد و مونت��اژ ک��ردن این نوع‬ ‫همچنین قرار است روی برخی موتورسیکلت ها دستگاه‬ ‫موتورس��یکلت ها از ابت��دا انژکتوری بوده و‬ ‫ردیاب نصب و راه اندازی شود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مربوط به ‪ ۶، ۵‬سال پیش است‪.‬‬ ‫ش��رکت به عنوان ادمین دسترسی خواهد‬ ‫وی درباره اینکه گفته می ش��ود تا زمانی‬ ‫داشت که موتورسیکلت کجاست و مشکل‬ ‫که موتورس��یکلت های کاربراتوری در بازار‬ ‫ان چیست؟‬ ‫موجود هستند انژکتوری ها فروش نخواهند‬ ‫وی از دیگر مزیت های موتورسیکلت های‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ادعا قابل قبول نیست؛‬ ‫عرضه ش��ده این ش��رکت به بارکد قطعات‬ ‫بیش��تر این امر ش��اید مربوط ب��ه تفاوت‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬محص��والت خدمات‬ ‫قیمت ها باشد زیرا رقابت ها را بیشتر می کند‬ ‫پس از فروش دارای بارکد اس��ت و با اعالم‬ ‫هادی ردایی‬ ‫ت موتورسیکلت های این‬ ‫مشکل ازس��وی خریداران شرکت می داند قرار است روی برخی به طور نمونه قیم ‬ ‫موتورس��یکلت چه زمانی خریداری شده و موتورسیکلت ها دستگاه شرکت از ‪ ۱۶‬میلیون تومان اغاز می شود و‬ ‫مصرف باتری ان چقدر بوده اس��ت‪ .‬هدف ردیاب نصب و راه اندازی به ‪ ۲۳‬میلیون تومان می رسد‪.‬‬ ‫شود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫او درباره وضعیت بازار نیز گفت‪ :‬مشاغل‬ ‫رضایت مشتریان از محصوالت است‪.‬‬ ‫شرکت به عنوان ادمین‬ ‫او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه اگر دسترسی خواهد داشت ب��ه یکدیگر متص��ل بوده و ب��ا رکودی که‬ ‫متقاضی نخواهد از سوی شرکت فروشنده که موتورسیکلت کجاست برای اقتصاد کشور به ش��کل کلی به وجود‬ ‫ردیابی ش��ود وضعیت چگونه خواهد بود؟ و مشکل ان چیست؟ امده باعث ش��ده تا بازار هیچ کاالیی چون‬ ‫گذش��ته رونق نداشته باش��د به ویژه برخی‬ ‫گف��ت‪ :‬می تواند سیس��تم را غیرفعال کند‪.‬‬ ‫محدودیت ها و شیوه نامه ها باعث اثرات منفی روی بازار‬ ‫موتورسیکلت شد‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه به استاندارد یورو‪ ۳‬برای مدل های‬ ‫ای��ن ش��رکت اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ب��ا وج��ود اینکه‬ ‫موتورسیکلت های این ش��رکت دارای استاندارد یورو‪۳‬‬ ‫هستند اما مسائلی که برای شماره گذاری موتورسیکلت‬ ‫به ط��ور کلی به وجود امد باعث ش��د تا چند ماه نتوانیم‬ ‫پ�لاک ‪ ۹۶‬دریاف��ت کنیم به همین دلی��ل امار فروش‬ ‫امسال این شرکت مانند سال گذشته نبود‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت فروش نیمه دوم س��ال نیز گفت‪:‬‬ ‫ب��ازار به نس��بت رضایتبخش ب��ود اگرچه ب��ا تغییرات‬ ‫اب وهوایی نیمه دوم س��ال بازار همیشه راکدتر از نیمه‬ ‫نخست است‪.‬‬ ‫او ضمن اش��اره به خاص بودن موتورسیکلت های این‬ ‫ی ‪ ۹۶‬باز‬ ‫ش��رکت افزود‪ :‬زمانی که سیس��تم پالک گذار ‬ ‫ش��د بازار تقاضا رونق نس��بی گرفت‪ .‬وی ب ه برنامه های‬ ‫اینده این تولیدکننده در بخش موتورسیکلت های برقی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬نزدیک به نیم دهه پیش‪ ،‬نمونه هایی‬ ‫از موتورس��یکلت های برقی وارد شد اما واردات و مونتاژ‬ ‫انها در داخل ادامه نیافت که از برنامه های اینده کاری‬ ‫این شرکت فعالیت در این زمینه است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه و مشکالت داخلی سازی‬ ‫حسینی درباره خدمات پس از فروش موتورسیکلت ها‬ ‫یاداورش��د‪ :‬تامین قطعات و خدمات ان نیز با ش��رکت‬ ‫مادر اس��ت و انها خود مکلف ب��ه خدمات دهی در این‬ ‫بخش هستند‪.‬‬ ‫وی درباره داخلی س��ازی موتورسیکلت ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫داخلی س��ازی حکایت عجیبی در کش��ور ماس��ت زیرا‬ ‫زمانی این شرکت تنها تولیدکننده انجین در کشور بود؛‬ ‫واردکننده ای که خط تولید انجین را در کشور راه اندازی‬ ‫کرد‪ .‬این امر به ‪ ۶‬سال پیش برمی گردد‪.‬‬ ‫پروان��ه بهره ب��رداری دریافت و قرار ش��د انجین های‬ ‫هیونداهای ‪ ۱۲۵‬سی س��ی در داخ��ل مونتاژ و در ادامه‬ ‫بومی س��ازی ش��ود اما به لحاظ تعرفه ای حمایت نشد و‬ ‫خ��ط ان تعطیل ش��د البته خط هنوز برقرار اس��ت اما‬ ‫تولید ندارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تعرفه قطع��ات انجین که قرار بود در داخل‬ ‫مونتاژ ش��ود به اندازه یک قطعه کامل دریافت می ش��د‬ ‫درحالی که ‪۴‬درصد تعیین شده بود‪.‬‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬اما برای بومی سازی موتورسیکلت‬ ‫شرایط در حال بررسی است تا برخی قطعات در داخل‬ ‫تولید و تامین شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫رهرو‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل ویند (‪2 )Wind‬‬ ‫‪4/600/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪3‬‬ ‫رهرو‬ ‫اپاچی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫ان اف‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫تک تاز‬ ‫راکز‬ ‫ان اف‬ ‫بنلی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫‪6/300/000‬‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫دنده‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪1‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫‪10/500/000‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪6‬‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27‬‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫‪900/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪980/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪1/300/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪4)Team‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪10‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2017‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫کی تی ام الترا ‪1.65‬‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪3/100/001‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫ترینکس دی ‪ - 75‬اندازه ‪27.5‬‬ ‫هرو مدل شیفت ار ‪7‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/430/000‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت ب��ا‬ ‫توجه به ش��رایط موج��ود نیاز‬ ‫ب��ه تح��والت بنی��ادی دارد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت س��ازان داخل��ی‬ ‫دی��دگاه صنعت��ی نداش��ته و‬ ‫تنه��ا مونتاژکاران��ی هس��تند‬ ‫ک��ه بیش��تر از ان نمی دانن��د‬ ‫حبیب اهلل محمودان‬ ‫بنابرای��ن زیرمجموعه ه��ای‬ ‫نایب رییس انجمن‬ ‫تولیدی زیربن��ای اصلی تولید‬ ‫را نمی شناس��ند و عالقه ای نیز تولیدکنندگان مجموعه‬ ‫قطعات موتورسیکلت‬ ‫ب��ه ان ندارند‪ .‬هی��چ کارخانه‬ ‫تولیدکنن��ده موتورس��یکلت‬ ‫داخل��ی ب��رای خ��ود زیرمجموعه تولی��دی ن��دارد درحالی که‬ ‫خودروس��ازان در زنجیره تامین خود زیرمجموعه های بزرگی از‬ ‫قطعه سازان را تشکیل داده اند که ارتباطی هماهنگ بین این ‪۲‬‬ ‫صنعت برقرار شده اس��ت‪ .‬انها به زیرمجموعه های خود قالب و‬ ‫قطعه س��فارش می دهند و برای تامی��ن قطعات مورد نیاز خود‬ ‫برنام ه مدون دارند‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه قراردادی در صنعت خودرو امضا می ش��ود برنامه‬ ‫دارند که کدام قطعه به کدام س��ورس س��فارش داده ش��ود اما‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت چون س��ابقه صنعتی ندارد از همان‬ ‫ابتدا برای تهی��ه قطعات موردنیاز خیلی پایبند به تهیه قطعات‬ ‫از تولیدکنندگان داخلی نیس��تند و بیش��تر به این می اندیشند‬ ‫ک��ه چگونه از ش��رکت های چینی و هندی قطع��ات مورد نیاز‬ ‫خود را تامین کنند‪ .‬اگر ش��رکت مونت��اژکار تعهدی برای تهیه‬ ‫قطعات موردنیاز خود از داخل نداش��ته باش��د این امر ش��دنی‬ ‫نیست‪ .‬بدون حضور واسطه موتورسیکلت ساز‪ ،‬قطعه ساز داخلی‬ ‫نمی توان��د با زنجیره تامین (س��اپالیر) بین المللی ارتباط برقرار‬ ‫کند‪ .‬ابتدا باید منافع ملی ازسوی تولیدکننده موتورسیکلت در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ود درنتیجه انها نقش مهم��ی در این امر دارند‬ ‫بنابراین سیاس��ت گذاری های صنعتی در این باره باید به وسیله‬ ‫تولیدکننده محصول نهایی در کش��ور اجرا ش��ود؛ اگر این گونه‬ ‫نباش��د ش��رایط پیشنهادی بس��یار س��خت خواهد بود‪ .‬در امر‬ ‫صادرات نیز نخست باید تکلیف ‪( OEM‬خدمات پس از فروش‬ ‫خودروسازان به وسیله نمایندگی ها) در داخل مشخص شود و در‬ ‫بحث صادرات ابتدا نگرش اصلی تامین بازار داخل است‪ .‬فعاالن‬ ‫این صنعت در چین و هندوستان نیز با این شیوه وارد بازارهای‬ ‫جهانی شده اند‪ .‬بدون در نظر گرفتن بازار کشور هرگز نمی توانیم‬ ‫صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت از قطعه سازان‬ ‫رویکرد جدید مگاموتور‬ ‫براس��اس رویکرد جدید س��ایپا مبنی بر اینکه «قطعه سازی»‬ ‫بال پرواز «خودروسازی» اس��ت‪ ،‬مگاموتور اقداماتی را همچون‬ ‫حمایت مضاعف از س��ازندگان دارای رتبه باالتر کیفی‪ ،‬افزایش‬ ‫س��طح تعامل ب��ا قطعه س��ازان‪ ،‬کوتاه ک��ردن زم��ان پرداخت‬ ‫مطالبات و ایجاد روابط مناس��ب و س��ازنده با قطعه س��ازان در‬ ‫دس��تور کار قرار داده است‪ .‬جمش��ید حیدرکندری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مگاموتور با اش��اره به نگاه جدید گروه خودروس��ازی س��ایپا به‬ ‫مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو گفت‪ :‬قطعه سازی بال پرواز‬ ‫خودروس��ازی اس��ت و با درک این واقعیت اس��ت که می توان‬ ‫به اینده خودروس��ازی و قطعه س��ازی امیدوار بود و در این باره‬ ‫اقداماتی همچون حمایت از س��اخت داخل قطعاتی که از خارج‬ ‫خریده می شوند‪ ،‬حمایت مضاعف از سازندگان دارای رتبه باالتر‬ ‫کیفی‪ ،‬افزایش س��طح تعامل با قطعه س��ازان‪ ،‬کوتاه کردن زمان‬ ‫پرداخت مطالبات و ایجاد روابط مناس��ب و س��ازنده با انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل مگاموتور با تاکید ب��ر اهمیت توجه به‬ ‫موضوع نقدینگی قطعه س��ازان گفت‪ :‬برنامه ریزی برای پرداخت‬ ‫مطالبات س��ازندگان و استفاده از منابع بانکی به منظور تسریع‬ ‫در فرایند های پرداخت به س��ازندگان و همچنین اس��تفاده از‬ ‫مکانیزم ه��ای مختلف خرید دین و قراردادهای س��ه جانبه بین‬ ‫بانک ها و س��ازندگان گروه س��ایپا به عنوان یکی از راه حل های‬ ‫ج��ذب نقدینگی و پرداخت به س��ازندگان در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬وی با تاکی��د بر اهمیت‬ ‫اس��تفاده از ت��وان داخل��ی در تامین قطع��ات و همچنین لزوم‬ ‫ایجاد صنعت قطع ه توس��عه یافته گفت‪ :‬حمایت از ساخت داخل‬ ‫قطعاتی که خرید خارج می ش��وند برای جلوگی��ری از افزایش‬ ‫میزان ارزبری قوای محرکه و استفاده حداکثری از توان تولیدی‬ ‫قطعه سازان جزو برنامه های مگاموتور به شمار می رود‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا بهب��ود کیفی ارتباط با س��ازندگان طرف ق��رارداد برای‬ ‫شناس��ایی مش��کالت انان و یافتن راه حل های مناسب و بهبود‬ ‫فرایندهای تامین و حمایت مضاعف از سازندگان با رتبه کیفی‬ ‫باال برای ارتقای کیفی خودروهای گروه سایپا که باعث افزایش‬ ‫فروش خواهد شد و همچنین ایجاد استوک قوای محرکه تمام‬ ‫گروه های خودرویی جاری گروه خودروس��ازی س��ایپا به میزان‬ ‫حداقل ‪۹‬هزار دستگاه بنابر سیاست های اعالمی مدیریت ارشد‬ ‫گروه در برنامه ریزی های مگاموتور گنجانده شده است‪.‬‬ ‫حیدرکن��دری در پایان با اش��اره ب��ه اینکه تاکن��ون ارتباط‬ ‫عمیقی با مجموعه قطعه سازان ایجاد نشده‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد روابط‬ ‫مناسب و سازنده با انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کشور و شرکت در جلس��ات مربوط برای یافتن‬ ‫راهکارهای مناسب از طریق خرد جمعی و رفع مشکالت موجود‬ ‫در کن��ار دیگر برنامه های در دس��ت اق��دام ازجمله راهکارهای‬ ‫عمق بخشی به ارتباط و تعامل بیشتر با سازندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪ 9 1396‬جمادی الثانی ‪ 26 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 339‬پیاپی ‪2312‬‬ ‫خبر‬ ‫خودرو‪ ،‬نخستین کاالی‬ ‫پرفروش در جهان‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد فهرس��ت ‪ ۱۸‬کاالی پرفروش جهان‬ ‫را اعالم کرد که در ان خودرو در جایگاه نخس��ت و پس از‬ ‫ان نفت و محصوالت پاالیشگاهی‪ ،‬طال‪ ،‬جواهر و الماس قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تجارت خون انس��ان و حیوان در جایگاه سیزدهم قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد در گزارش��ی به جزئیات بیش��ترین‬ ‫کاالهایی که در س��ال بین کشورهای جهان مبادله می شود‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬در گزارش این مجمع خودروها با بیشترین‬ ‫مبادالت در بین کشورها جایگاه نخست را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ساالنه ‪ ۱۳۵۰‬میلیارد دالر خودرو‬ ‫بین کش��ورها خریده می ش��ود که ‪ ۴/۹‬درصد کل مبادالت‬ ‫جهان را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫پس از ان محصوالت فراوری شده پاالیشگاهی قرار دارند‬ ‫که ساالنه به ارزش ‪ ۸۲۵‬میلیارد دالر از این فراورده ها بین‬ ‫کشورهای دنیا مبادله می شود‪.‬‬ ‫این رقم در مجموع ‪ ۳‬درصد کل مبادالت جهان را شامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن گزارش مجم��ع جهانی اقتص��اد حاکی از این‬ ‫است که س��االنه مبلغ ‪ ۸۰۴‬میلیارد دالر مدارهای پیوسته‬ ‫در جهان مبادله می ش��ود که ‪ ۲/۹‬درصد مبادالت جهانی را‬ ‫ش��امل می شود که این نوع کاالها را از حیث ارزش خرید و‬ ‫فروش در جایگاه سوم قرار داده است‪.‬‬ ‫خرید و فروش قطعات خودرو در جایگاه چهارم قرار دارد‬ ‫و ب��ا ‪ ۲/۵‬درصد مبادالت جهانی س��االنه ‪ ۶۸۵‬میلیارد دالر‬ ‫قطعات خودرو در جهان خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫در گزارش مجم��ع خرید و فروش رایانه در جایگاه پنجم‬ ‫قرار گرفته و در جهان س��االنه ‪ ۶۱۴‬میلی��ارد دالر خرید و‬ ‫فروش رایانه انجام می ش��ود که ‪ ۲/۲‬درصد مبادالت جهانی‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫جالب اس��ت در رتبه بندی مبادالت جهانی مجمع جهانی‬ ‫اقتص��اد خرید و فروش طال در جای��گاه هفتم قرار گرفته و‬ ‫ساالنه ‪ ۵۷۶‬میلیارد دالر خرید و فروش طال در جهان انجام‬ ‫می ش��ود و نفت پس از فلز زرد در جایگاه هشتم قرار گرفته‬ ‫که س��االنه ‪ ۵۴۹‬میلیارد دالر ص��ادرات و واردات نفت خام‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫مبادالت طالی س��یاه در جهان ‪ ۲‬درصد کل مبادالت را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬در رتبه بندی مجم��ع جهانی اقتصاد‬ ‫مب��ادالت الماس در جایگاه یازدهم اس��ت و س��االنه ‪۲۵۵‬‬ ‫میلیارد دالر الماس در جهان خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫در این گزارش امده اس��ت که خون حیوان یا انس��ان نیز‬ ‫جزو کاالهای پرفروش جهانی محس��وب می ش��ود و ساالنه‬ ‫‪ ۲۵۲‬میلی��ارد دالر از این کاالها به فروش می رس��د که‪0/9‬‬ ‫درصد مبادالت جهانی را دربرمی گیرد که از لحاظ رنکینگ‬ ‫در جایگاه سیزدهم قرار دارد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت در جه��ان ‪ ۲۳۴‬میلی��ارد دالر برای خرید و‬ ‫ف��روش هواپیما صرف می ش��ود که تج��ارت خون حیوان و‬ ‫انسان در جایگاه باالتر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اوبر به دنبال تجاری سازی‬ ‫تاکسی های هوایی در هند‬ ‫مدیرعامل اوبر‪ ،‬دارا خسروشاهی به تازگی با وزیر هوانوردی‬ ‫کش��ور هن��د مالقات داش��ت تا ب��ا وی به صحب��ت درباره‬ ‫همکاری های احتمالی اینده و نیز تاسیس استارت اپ هایی‬ ‫در این کشور بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن مدیرعامل ‪ ۴۸‬س��اله در مالقات خود با وزیر هندی‬ ‫به صحبت درباره همکاری در تولید فرودگاه ها و نیز «اینده‬ ‫س��فرهای هوای��ی» پرداخته و مذاکراتی در زمینه وس��ایل‬ ‫نقلیه هوایی شده است‪.‬‬ ‫دلیل اصلی این مالقات مش��خص نیست اما ترتیب دادن‬ ‫چنین جلس��ه ای با برنامه های جاه طلبانه خسروشاهی برای‬ ‫ورود اوبر به حوزه خودرو های پرنده سازگاری دارد‪.‬‬ ‫خسروشاهی در چند ماه گذش��ته سخنان خوشبینانه ای‬ ‫نسبت به تجاری سازی یک سامانه تاکسیرانی هوایی مطرح‬ ‫ک��رده و تخمی��ن می زند که این رویا تا ‪ ۵‬س��ال دیگر قابل‬ ‫دستیابی است‪.‬‬ ‫به گزارش دیجیاتو‪ ،‬در ماه گذشته میالدی‪ ،‬وزیر هوانوردی‬ ‫هند اعالم کرد بخش زیر نظر وی در دولت مشغول مذاکره‬ ‫بر سر مفهوم تاکس��یرانی هوایی است تا مشکل حمل ونقل‬ ‫این کشور را برطرف کند‪.‬‬ ‫در گزارش ه��ا امده ک��ه مقامات دهلی نو‪ ،‬تاکس��ی های‬ ‫هوای��ی را راهکار نهایی برای مش��کل حمل ونقل در ش��هر‬ ‫خود می دانند و مدعی ش��ده اند که فناوری های فعلی امکان‬ ‫راه اندازی چنین سامانه ای را بدون هزینه های بیشتر نسبت‬ ‫به سفر کردن با خودرو یا هواپیما مهیا می کنند‪.‬‬ ‫ح��اال به نظر می رس��د اوبر به دنبال هم��کاری با مقامات‬ ‫هندی در چنین پروژه هایی اس��ت و امید دارد یک روز خود‬ ‫قادر به تجاری سازی تاکسی های هوایی در این کشور باشد‪.‬‬ ‫اواخر سال گذش��ته میالدی‪ ،‬اوبر از همکاری با ناسا خبر‬ ‫داد و اع�لام ک��رد ازمایش چنین راهکارهایی را در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ )۱۳۹۸-۹۹‬اغاز می کند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند اوبر در ظاهر مش��غول ساخت وسیله نقلیه ‬ ‫ازمایش��ی است که می تواند ‪ ۴‬مس��افر را با حداکثر سرعت‬ ‫‪ ۳۲۲‬کیلومت��ر بر س��اعت جابه جا کند‪ .‬ح��ال باید دید اوبر‬ ‫چقدر می تواند در این کار موفق ش��ده و تاکسی های هوایی‬ ‫را به هند برساند‪.‬‬ ‫ساکن شهر اشتوتگارت‬ ‫المان‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫تازه ازسوی چینی ها‬ ‫را به منزله دادن‬ ‫رای اعتماد به این‬ ‫خودروساز می داند‪.‬‬ ‫این را جورج هوو‪،‬‬ ‫سخنگوی دایملر در‬ ‫یک گفت وگوی تلفنی‬ ‫گفت‪ .‬به گفته او دایملر‬ ‫درحال حاضر جای پای‬ ‫محکمی در چین دارد‬ ‫و یکی از شرکای اصلی‬ ‫شرکت بایک موتور چین‬ ‫به شمار می اید‬ ‫دایملر‪ ،‬خرید تازه جیلی‬ ‫اژدهای خودروساز در مسیر اروپاگردی به المان رسید‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بنیان گ��ذار گ��روه هلدین��گ ژچیان��گ جیلی‪ ،‬از‬ ‫نام اش��ناترین تولیدکنن��دگان چین��ی در تازه ترین‬ ‫خرید خود دست روی سهام دایملر ای جی گذاشت‬ ‫و حدود ‪ ۷/۳‬میلی��ارد یورو معادل ‪ ۹‬میلیارد دالر از‬ ‫س��هام این ش��رکت را خرید‪ .‬به این ترتیب از ‪ ۳‬روز‬ ‫پیش به این س��و جیلی چینی بزرگترین س��هامدار‬ ‫خودروساز المانی است‪.‬‬ ‫به این ترتیب لی ش��وفو‪ ،‬مال��ک و رییس جیلی‪،‬‬ ‫خودروس��از چینی حاال صاحب نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ش��رکت دایملر ای جی اس��ت و بزرگترین سهامدار‬ ‫واحد مادر خودروس��ازهای المان به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫ش��وفو س��هام دایملر را از بازار سرمایه در هفته های‬ ‫گذشته گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن تازه تری��ن داد و س��تد خودروی��ی در جهان‬ ‫اس��ت که باز هم یک طرف معامله چینی ها هستند؛‬ ‫مردمانی که به نظر می رس��د ارزوهای بزرگ در سر‬ ‫می پرورانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ردپای اژدها در اروپا‬ ‫سرمایه گذاری خودروساز بزرگ چینی در شرکت‬ ‫مادر مرس��دس بنز پیش قراول حرک��ت جیلی برای‬ ‫ورود ج��دی به اروپاس��ت و به ماه ه��ا گمانه زنی در‬ ‫این باره پایان می دهد‪ .‬ش��رکت چینی درحال حاضر‬ ‫مالک «ولوو کارز ای بی» است‪.‬‬ ‫فران��ک بیلر‪ ،‬تحلیلگ��ر المان��ی در این باره گفت‪:‬‬ ‫«س��هام جیلی در دایملر فش��ار انها برای همکاری‬ ‫ب��ا المانی ها را بیش��تر می کند که این ام��ر به انها‬ ‫در دس��تیابی ب��ه تخصص های بیش��تر از جمله در‬ ‫خودروهای برقی کمک خواهد کرد»‪.‬‬ ‫به گفت��ه او در این زم��ان ای��ن کار راه تازه ای را‬ ‫پیش روی چین برای دس��تیابی بیشتر به دایملر باز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دایمل��ر که گفته از امدن یک س��رمایه گذار عمده‬ ‫دیگر استقبال می کند در س��ال های اخیر در مسیر‬ ‫پیش��رفت قرار گرفت��ه و باز هم ادعای ش��ماره یک‬ ‫هم با هدف گس��ترش ب��ازار داخلی (چی��ن) و هم‬ ‫ب��ودن در خودروهای لوکس را دارد‪ .‬دایملر س��اکن‬ ‫حضور پررنگ تر در بازارهای خارجی است‪ .‬به همین‬ ‫شهر اش��توتگارت المان‪ ،‬سرمایه گذاری تازه ازسوی‬ ‫دلیل س��راغ خودروس��ازان بزرگ جهان رفته است‪.‬‬ ‫چینی ه��ا را ب��ه منزل��ه دادن رای اعتم��اد ب��ه این‬ ‫جیل��ی برنامه دارد فروش یک شاس��ی بلند کامپکت‬ ‫خودروس��از می داند‪ .‬این را جورج هوو‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫‪ ۵‬سرنش��ین را ک��ه اکنون زیر پرچم نش��ان تجاری‬ ‫دایمل��ر در یک گفت وگوی تلفن��ی گفت‪ .‬به گفته او‬ ‫لینک ان��د کو به بازار امده در خارج از مرزهای چین‬ ‫دایملر درحال حاضر جای پای محکمی در چین دارد‬ ‫از میانه های سال ‪( ۲۰۱۹‬اواسط ‪ )۱۳۹۸‬کلید بزند‪.‬‬ ‫و یکی از ش��رکای اصلی شرکت بایک موتور چین به‬ ‫به نظر می رسد چشم چینی ها در گام نخست به بازار‬ ‫شمار می اید‪.‬‬ ‫اروپا باشد‪.‬‬ ‫هوو در این باره ادامه داد‪« :‬لی شوفو یک کارافرین‬ ‫پی��ش از این نیز مقامات ارش��د جیلی ادعا کرده‬ ‫چینی است که دایملر به خوبی او را می شناسد و از‬ ‫بودند کشورش��ان در صدد رسیدن به باالترین سطح‬ ‫توانش در رقابت و تمرکز بر پیش��رفت در اینده خبر‬ ‫استانداردهای خودروسازی در جهان است‪.‬‬ ‫داشته و احترام زیادی به ان می گذارد‪».‬‬ ‫جیلی ک��ه دفتر مرکزی ان در ش��هر هانگژو قرار‬ ‫ش��رکت های چینی در س��ال های اخیر در خرید‬ ‫دارد توانس��ت امس��ال یک تکان اساس��ی ب��ه بازار‬ ‫شرکت های المانی عملکرد فعاالنه تری از خود نشان‬ ‫کم رمق چین بدهد و فروش این نش��ان تجاری در ‪۹‬‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫ماه نخس��ت سال جاری میالدی (ابتدای دی ‪۱۳۹۵‬‬ ‫ش��رکت اچ ان ای گروپ چین سهام ‪ ۸/۸‬درصدی‬ ‫تا ابتدای مهر ‪ ۸۰ )۱۳۹۶‬درصد افزایش را ثبت کرد‪.‬‬ ‫داچ بان��ک ای جی المان را در اختیار دارد و کارخانه‬ ‫این خودروس��از چینی البته نخس��تین خودروساز‬ ‫ربات های صنعتی کوکا نیز چند سال پیش از سوی‬ ‫این کشور نیست که تالش کرده فعالیت خود را برای‬ ‫شرکت مدیا‪ ،‬بزرگترین س��ازنده لوازم خانگی چین‬ ‫جذب مشتری گسترده تر کند‪ .‬سال گذشته شرکت‬ ‫خریداری شد‪.‬‬ ‫«گری��ت وال موت��ورز»‪ ،‬تولیدکنن��ده پرفروش ترین‬ ‫این شرکت همچنین سال گذشته ‪ ۴۹/۹‬درصد از‬ ‫شاسی بلندهای چینی‪ ،‬نشان تجاری «وی» (‪)Wey‬‬ ‫سهام پروتون‪ ،‬خودروساز مالزیایی را تصاحب کرد تا‬ ‫را معرف��ی کرد که اکنون از پرطرفدارترین خودروها‬ ‫در نزدیکی های خود نیز نفوذ داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزوهای بزرگ‬ ‫در چین است‪.‬‬ ‫در دسامبر سال گذشته میالدی (اذر‬ ‫ش��رکت س��یاک موت��ور‪ ،‬بزرگترین‬ ‫سال جاری خورشیدی)‪ ،‬لی بزرگترین‬ ‫تولیدکنن��ده خ��ودرو در چی��ن نیز به‬ ‫شرکت چینی ارزوهای‬ ‫س��هامدار شرکت س��وئدی ولوو ای بی‬ ‫تازگی ه��ا موفقیت های��ی ب��ا ‪Roewe‬‬ ‫بزرگی در سر دارد و در‬ ‫ش��د‪ .‬ولوو اکنون دومین سازنده بزرگ‬ ‫داشته است‪ .‬مدل ارایکس‪ ۵‬این خودرو‬ ‫صدد اجرای‬ ‫کامیون در دنیاست‪.‬‬ ‫طرح هایی هم با هدف از س��امانه اتصال به اینترنت برخوردار‬ ‫گسترش بازار داخلی‬ ‫ل��ی پس از یک قرارداد ‪ ۳/۹‬میلیارد‬ ‫اس��ت که با همکاری شرکت علی بابا و‬ ‫(چین) و هم‬ ‫دالری با این ش��رکت در س��ال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫فناوری تیتان این ش��رکت توسعه پیدا‬ ‫حضور پررنگ تر در‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۸۸-۸۹‬شرکت ولوو کارز‬ ‫کرده و مش��ابه فناوری است که لینک‬ ‫بازارهای خارجی‬ ‫را از ف��ورد موتور امریکا خرید و س��ال‬ ‫قول داده در خودروهایش استفاده کند‪.‬‬ ‫است‪ .‬به همین‬ ‫� تقسیم تدریجی؟‬ ‫گذش��ته میالدی نیز توانس��ت کنترل‬ ‫دلیل سراغ‬ ‫خودروسازان‬ ‫همزمان با اش��تیاق بی س��ابقه جیلی‬ ‫شرکت لوتوس کارز‪ ،‬سازنده بریتانیایی‬ ‫بزرگ جهان‬ ‫ب��رای حض��ور پررنگ تر در قاره س��بز‪،‬‬ ‫خودروهای اسپرت را در اختیار گیرد‪.‬‬ ‫رفته است‬ ‫دایملر نیز در مع��رض تغییرات مهمی‬ ‫این ش��رکت چینی ارزوهای بزرگی‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬این خودروس��از بزرگترین‬ ‫در سر دارد و در صدد اجرای طرح هایی‬ ‫امار فروش خودرو سال گذشته در جهان‬ ‫باوجود تبلیغات و ترغیب مردم برای اس��تفاده از وسایل نقلیه‬ ‫عمومی هر سال ش��اهد افزایش فروش خودرو در سراسر جهان‬ ‫هستیم‪ .‬موسس��ه «‪ »JATO Dynamics‬اقدام به جمع اوری‬ ‫و بررس��ی امار فروش خودرو در کشورهای مهم جهان کرده که‬ ‫نتیجه نهایی ان افزایش فروش ‪ ۲‬میلیون خودرو در سال گذشته‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫باتوجه به مطالعات موسس��ه ‪ JATO‬که در بازارهای بزرگی‬ ‫همچون اقیانوس��یه‪ ،‬اس��یا‪ ،‬اروپا و همچنین امریکا انجام شده‪،‬‬ ‫ف��روش خودرو در بازارهای تایلند‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬ش��یلی و روس��یه‬ ‫افزایش چش��مگیری را تجربه کرده و رش��د انه��ا ‪ ۲‬رقمی بوده‬ ‫که برای تایلند رش��د ‪ ۱۴‬درصدی‪ ،‬روس��یه ‪ ۱۲‬درصدی‪ ،‬شیلی‬ ‫‪ ۲۲‬درصدی و ارژانتین رشد ‪ ۲۶‬درصدی را در پی داشته است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬برخ��ی از بازارهای بزرگ جهانی با کاهش فروش‬ ‫هم��راه بوده اند همچون بازار امریکا که نس��بت به س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی (‪ )۱۳۹۴-۹۵‬در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬کاه��ش‬ ‫فروش ‪ ۲‬درصدی را تجربه کرده اس��ت‪ ،‬انگلس��تان با کاهش ‪۵‬‬ ‫درصدی همراه بوده و کره جنوبی نیز کاهش ‪ ۱/۸‬درصدی را در‬ ‫فروش خودرو تجربه کرده است‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگر این فهرس��ت ک��ه می تواند جالب توجه باش��د‪،‬‬ ‫ف��روش خودرو براس��اس ن��وع پیش��رانه خواهد بود که ش��اهد‬ ‫افزایش فروش حدود ‪ ۲‬درصدی پیشرانه های درون سوز‪ ،‬کاهش‬ ‫فروش موتورهای دیزلی یا افزایش فروش چش��مگیر خودروهای‬ ‫هیبریدی‪ ،‬پالگین هیبریدی و تمام الکتریکی هس��تیم‪ .‬در بین‬ ‫خودروهای هیبریدی که نس��بت به سال گذشته افزایش فروش‬ ‫‪ ۱۳‬درص��دی را تجربه کرده‪ ،‬می توان محصوالتی همچون تویوتا‬ ‫پری��وس‪ ،‬تویوتا س��ی‪-‬اچ ار‪ ،‬تویوتا پریوس س��ی‪ ،‬تویوتا یاریس‬ ‫و همچنی��ن تویوت��ا راو‪ ۴‬هیبری��دی را به عن��وان پرفروش ترین‬ ‫خودروه��ای جه��ان معرفی کرد ک��ه همگی از خان��واده تویوتا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬در بین خودروهای تمام الکتریکی‪،‬‬ ‫خودرو چینی بایک ای س��ی در جایگاه نخست قرار گرفته و بعد‬ ‫از ان می ت��وان به خودرو تس�لا مدل اس‪ ،‬نیس��ان لیف‪ ،‬زد دی‬ ‫ژیدو و همچنین خودرو شاس��ی بلند تسال مدل ایکس به عنوان‬ ‫پرفروش ترین خودروهای الکتریکی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در پایان هم به خودروهای پالگین هیبریدی خواهیم رس��ید‬ ‫که نس��بت به سال گذشته افزایش فروش ‪ ۶۳‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده ان��د و به ترتیب ش��امل تویوتا پریوس‪ ،‬بی وای دی س��انگ‪،‬‬ ‫می شود که پرفروش ترین های جهانی به شمار می ایند‪.‬‬ ‫تح��والت را برای یک دهه این��ده برنامه ریزی کرده‬ ‫تا ساختار س��ازمانی خود را برای ایجاد یک شرکت‬ ‫هلدینگ اماد ه کند‪.‬‬ ‫دایمل��ر در پایان س��ال ‪( ۲۰۱۷‬ابتدای زمس��تان‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬برنامه ه��ای خود را تعیین کرد تا س��اختار‬ ‫غول اس��ای فعل��ی را تغییر داده و ب��ه جای ان یک‬ ‫ش��رکت هلدینگ با چند بخ��ش جداگانه پایه ریزی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت قرار اس��ت در ‪ ۳‬بخ��ش خودروها و‬ ‫ون ه��ای مرس��دس بنز‪ ،‬اتوبوس ه��ا و کامیون ه��ای‬ ‫مرسدس بنز و بخش مالی فعالیت خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه دایملر اعالم کرده این حرکت مقدمه ای‬ ‫برای چرخش هر یک از کس��ب وکارهایش نیس��ت‬ ‫برخی س��رمایه گذاران از این ش��رکت خواس��ته اند‬ ‫تقسیم بندی واحدهای ان به روشنی انجام شود‪.‬‬ ‫تا پیش از پیدا شدن سر و کله چینی ها در المان‪،‬‬ ‫گروه س��رمایه گذاری کویت‪ ،‬بزرگترین س��هامدار از‬ ‫مجموع��ه دایملر به ش��مار می امد‪ .‬ای��ن گروه ‪۶/۸‬‬ ‫درصد از سهام دایملر را در اختیار داشت اما حاال که‬ ‫جیلی س��هام کمتر از ‪ ۱۰‬درصد یعنی ‪ ۹/۶۹‬درصد‬ ‫را در اختی��ار گرفته‪ ،‬کویتی ه��ا چاره ای جز پذیرش‬ ‫رتبه دوم ندارند‪.‬‬ ‫البته دایملر تنها المانی نیست که یک سرمایه گذار‬ ‫ب��زرگ در ان لنگ��ر انداخت��ه اس��ت‪ .‬فولکس واگن‪،‬‬ ‫دیگر خودروس��از المانی نیز اکنون زیر س��ایه قبیله‬ ‫قدرتمندی چون پورشه اداره می شود و درعین حال‬ ‫دولت قطر نیز یکی از سهامداران عمده ان است‪.‬‬ ‫ب ام و‪ ،‬المان��ی پرش��کوه دیگ��ر نی��ز زیرنظر یک‬ ‫خانواده میلیاردر اس��ت که هلدینگ شخصی خود را‬ ‫توسعه داده اند‪.‬‬ ‫به هرحال المان یکی از پرچمداران صنعت خودرو‬ ‫در جه��ان اس��ت و از بن��ز و ب ام و ت��ا فولکس واگن‬ ‫همگی ب��ازوی اقتصاد المان و خودروس��ازی جهان‬ ‫به ش��مار می ایند‪ .‬اگرچه بیشتر س��هام شرکت های‬ ‫خودروسازی در اختیار خود المانی هاست اما حضور‬ ‫مهمان تازه انها یعنی جیلی چین‪ ،‬برجسته و پررنگ‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫منبع‪Bloomberg :‬‬ ‫رونمایی از واگن های لوکس هایپرلوپ در دوبی‬ ‫ط��رح اولی��ه از واگن ه��ای لوک��س‬ ‫هایپرل��وپ در دوب��ی رونمای��ی ش��د‪.‬‬ ‫هایپرل��وپ با س��رعت ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت فاصله بین دوبی تا ابوظبی را در‬ ‫‪ ۱۲‬دقیقه طی می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از تلگراف‪،‬‬ ‫شرکت ویرجین از نمونه اولیه واگن های‬ ‫هایپرلوپی رونمایی کرده که مسافران را با‬ ‫سرعت ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر بر ساعت جابه جا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��رای س��اخت هایپرل��وپ س��ازمان‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای دوب��ی با ش��رکت‬ ‫هایپرل��وپ وان متعل��ق ب��ه ویرجی��ن‬ ‫هم��کاری می کن��د‪ .‬از این وس��یله نقلیه‬ ‫پرش��تاب تا سال ‪2020( 1399‬میالدی)‬ ‫در دوبی بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫به هرحال س��ازمان یادش��ده در «ماه‬ ‫نواوری ام��ارات متحده عربی» این طرح‬ ‫اولیه را رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫هایپرل��وپ فاصل��ه ‪ ۱۴۰‬کیلومت��ری‬ ‫میان دوب��ی و ابوظب��ی را در ‪ ۱۲‬دقیقه‬ ‫طی می کند حال انکه این س��فر به طور‬ ‫معمول ‪ ۹۰‬دقیقه طول می کش��د‪ .‬فضای‬ ‫داخلی واگن ها با داش��تن روکش چرمی‬ ‫صندلی ها و نمایش��گرهای نش��ان دهنده‬ ‫اطالعات و سرگرمی بسیار لوکس به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫ه��ر واگن ب��رای س��فرهای کوت��اه و‬ ‫میان م��دت طراح��ی ش��ده و گنجایش‬ ‫‪ ۱۰‬نف��ر را دارد‪ .‬پیش بینی می ش��ود این‬ ‫خدم��ت در هر س��اعت ح��دود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مسافر را در ‪ ۲‬جهت جابه جا کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪ 9 1396‬جمادی الثانی ‪ 26 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 339‬پیاپی ‪2312‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ساماندهی واحدهای صنعتی در غرب استان تهران نشان داد‬ ‫یادداشت‬ ‫اغاز واگذاری زمین در شهرک صنعتی شهریار‬ ‫اموزش؛ بزرگترین خال‬ ‫در جامعه صنعت ایران‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قاس�م توانایی‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس در‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه فرش دستباف فارس با اش��اره به جایگاه برتر این‬ ‫اس��تان در تولید فرش دس��تباف اظهار کرد‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس با اختصاص یارانه و مش��وق ها‪ ،‬از حضور اعضای کنسرسیوم‬ ‫فرش فارس در نمایشگاه های داخلی و خارجی حمایت و بسترهای الزم را‬ ‫برای عرضه مناسب دست بافته های تولیدی در بازارهای صادراتی و داخلی‬ ‫فراهم می کند‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان فارس‪ ،‬احد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ج��اده مخص��وص‪ ،‬قدیم و فت��ح‪ ،‬نام های اش��نا برای‬ ‫معاب��ر غربی تهران و رس��یدن رهگذران به البرز اس��ت؛‬ ‫معابری ک��ه با گذر و نظاره گری در هرگوش��ه ای از ان‪،‬‬ ‫چش��م بر واحدهای صنعت��ی خرد و متوس��ط در حال‬ ‫فعالیت دوخته می شود‪ .‬وجود صنایع مادر خودروسازی‬ ‫بر س��اخت و فعالیت انها تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هیچ ش��هرک صنعتی دولت��ی تا کنون‬ ‫در این منطقه س��اخته نش��ده و مصوبه ساخت شهرک‬ ‫صنعتی شهریار برای استقرار صنایع «های تک» و انتقال‬ ‫صنایع مزاحم ش��هری به این ش��هرک صادر شده است‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی ساخت ش��هرک صنعتی شهریار در فاز‬ ‫نخس��ت ان به وس��عت ‪ ۸۰۰‬هکتار از زمستان سال ‪۹۴‬‬ ‫توانایی مدیریتی متولیان واحدهای صنعتی‪ ،‬روند تولید‬ ‫اغاز شده اما اکنون واگذاری زمین اماده سرمایه گذاری‬ ‫محصوالت در این خطه از تهران اس��تمرار یابد‪ .‬شهرک‬ ‫در ‪ ۴۰۸‬هکتار از روز گذش��ته اغاز ش��ده است‪ .‬بیش از‬ ‫صنعتی شهریار در فاز نهایی در ‪ ۳‬هزار هکتار پیش بینی‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در غرب تهران‬ ‫ش��ده که ساخت فاز نخست ان به وسعت ‪ ۸۰۰‬هکتار از‬ ‫وجود دارد که ‪ ۷۰‬درصد واحدهای صنعتی شهرس��تان‬ ‫زمستان سال ‪ ۹۴‬اغاز شده است‪ .‬برای تامین اب و برق‬ ‫شهریار در حوزه قطعه سازی فعالیت می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫این شهرک افزون بر ‪ ۶‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫مسافت اندک واحدهای صنعتی قطعه ساز به دو کارخانه‬ ‫‹ ‹واگذاری ‪ ۴۰۸‬هکتار‬ ‫خودروسازی ایران خودرو و سایپا‪ ،‬اهمیت این واحدها را‬ ‫اکنون شاهپور قنبری‪ ،‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫دوچندان کرده اس��ت‪ .‬در طول ماه های گذش��ته برخی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تهران از اغازواگذاری‬ ‫از فع��االن تولی��دی و اقتصادی روس��یه تالش می کنند‬ ‫زمین در شهرک صنعتی شهریار به مساحت ‪ ۴۰۸‬هکتار‬ ‫از ظرفیت شهرس��تان ش��هریار ب��رای تولید محصوالت‬ ‫خبر داد و به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫خش��کبار و صادرات ان به دیگر نقاط جهان بهره گیرند‬ ‫این ش��هرک استقرار بیش از ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی در این‬ ‫ک��ه به نظر می رس��د در اینده بتوان با تعامل دوس��ویه‬ ‫مکان پیش بینی می ش��ود که در فاز نخس��ت ‪ ۷۴‬هکتار‬ ‫ب��ه موفقیت هایی در این عرصه دس��ت یافت‪ .‬از انجا که‬ ‫زمین صنعتی اماده واگذاری به متقاضیان است‪ .‬قنبری‬ ‫شهرس��تان های ش��هریار‪ ،‬قدس و مالرد در خطه غربی‬ ‫ابراز امیدواری کرد اش��تغال پایدار افزون بر ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫ته��ران‪ ،‬ظرفیتی بالق��وه و توانمند در ح��وزه صنعت و‬ ‫را ش��اهد باشیم که این میزان اش��تغال تاثیر بسزایی بر‬ ‫تولید استان تهران به شمار می روند‪ ،‬ساخت شهرک های‬ ‫منطقه خواهد داش��ت‪.‬وی با اش��اره ب��ه توانمندی های‬ ‫صنعت��ی ب��ه منظور ایج��اد اش��تغال و ارزش افزوده در‬ ‫اقتصادی و صنعتی موجود در شهرس��تان شهریار افزود‪:‬‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته اما توسعه صنایع کوچک در این‬ ‫ب��ا راه ان��دازی این ش��هرک صنعتی‪ ،‬کم��ک بزرگی به‬ ‫منطقه غربی تهران نیازمند حمایت و پش��تیبانی است‪.‬‬ ‫ساماندهی صنایع و صنوف تولیدی استان تهران به ویژه‬ ‫ب ه دلیل نبود ش��هرک صنعتی در این شهرستان‪ ،‬باغ ها‬ ‫شهرستان شهریار می شود‪.‬‬ ‫تخریب ش��ده و تغییر کاربری داده ش��ده است‪ .‬هدف از‬ ‫� اشتغال جوانان‬ ‫ساخت شهرک های صنعتی شهریار‪ ،‬مالرد‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫و صفادش��ت‪ ،‬انتقال صنای��ع غرب تهران‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران با اشاره‬ ‫است‪ .‬دو شهرک صنعتی موسوم به دهک‬ ‫به لزوم ایجاد اشتغال در جامعه بیان کرد‪:‬‬ ‫و صفادش��ت با ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی فعال از‬ ‫مهم ترین دلیل راه اندازی ش��هرک صنعتی‬ ‫ظرفیت های ویژه شهرستان مالرد به شمار‬ ‫شهریار بعد از توسعه صنعت و تولید‪ ،‬ایجاد‬ ‫می روند‪ .‬حدود ‪ ۴۰۰‬واحد تولیدی نیز در‬ ‫اشتغال اس��ت و با تحقق این امر‪ ،‬بسیاری‬ ‫ویالی جنوب��ی و مناطق��ی مانند قبچاق‬ ‫از جوانان جویای ش��غل منطقه‪ ،‬مشغول‬ ‫فعالیت می کنند ک��ه به صورت لکه ای در‬ ‫شاپور قنبری‪:‬‬ ‫به کار می ش��وند‪ .‬قنبری با اش��اره به لزوم‬ ‫این پهنه جغرافیایی پراکنده ش��ده اند‪ .‬به ‬ ‫استقـرار بیـش از‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه تولید تصریح کرد‪:‬‬ ‫ط��ور تقریبی می توان گف��ت هیچ کدام از‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی در‬ ‫واحدها با تعطیلی مطلق روبه رو نش��ده اند شهرک صنعتی شهریار با راه اندازی شهرک صنعتی شهریار‪ ،‬صنایع‬ ‫غرب اس��تان تهران به خوبی س��اماندهی‬ ‫و تالش می ش��ود در حد ت��وان و بضاعت‬ ‫پیش بینی می شود‬ ‫می ش��وند و زمینه حضور س��رمایه گذاران‬ ‫موج��ود با حمای��ت نهاد های مس��ئول و‬ ‫اقتص��ادی نیز به وجود خواهد ام��د‪ .‬رییس هیات مدیره‬ ‫روب��ه رو می کنند چراکه نی��روی انس��انی ماهر ترجیح‬ ‫و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران به‬ ‫می دهد در فاصله کمتری از محل سکونت خود اشتغال‬ ‫امکانات فراهم ش��ده برای شهرک صنعتی شهریار اشاره‬ ‫داشته باش��د‪ .‬بنابراین جابه جایی صنایع از بافت شهری‬ ‫کرد و گفت‪ :‬فاز نخس��ت زیرساخت ها از قبیل اب و برق‬ ‫تهران به داخل ش��هرک های صنعتی دچار چالش تامین‬ ‫ب�� ه طور کامل به این ش��هرک اختص��اص یافته و اماده‬ ‫نیروی انسانی متخصص و ماهر است‪ .‬صادقی تاکید کرد‪:‬‬ ‫واگذاری به متقاضیان اس��ت‪ .‬قنبری تاکید کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫ظرفیت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران نیز محدود‬ ‫برای ایجاد خدمات زیربنایی ش��هرک صنعتی ش��هریار‬ ‫ب��وده و اجازه جابه جای��ی صنایع داخل ش��هر تهران را‬ ‫افزون بر ‪ ۳‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫نمی ده��د‪ .‬همچنین زمین صنعتی اماده و زیرس��اخت‬ ‫� چالش نیروی انسانی متخصص‬ ‫کافی برای انتقال تعداد بس��یار صنایع موجود در ش��هر‬ ‫بس��یاری از صنایع مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫ته��ران در ش��هرک های صنعتی وجود ن��دارد به طوری‬ ‫غرب و جن��وب غرب تهران ایجادی و بس��یاری انتقالی‬ ‫که صنایع غذایی مس��تقر در محدوده شهری اب بر بوده‬ ‫بوده اند چنان که برخی از واحدهای صنعتی تجمیع شده‬ ‫و اکن��ون می��زان اب مورد نیاز خ��ود را تامین کرده اند‪.‬‬ ‫در منطق��ه صنعتی غرب تهران در ج��اده قدیم و جاده‬ ‫همچنی��ن انرژی مورد نیاز خ��ود را تامین کرده اند‪ .‬این‬ ‫مخصوص تهران‪-‬کرج از س��ال های گذش��ته ب��ا ایجاد‬ ‫صنایع از سال ها پیش با کاربری صنعتی در بافت شهری‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی از ته��ران منتقل ش��ده اند‪.‬یداله‬ ‫ش��کل گرفت��ه و مجوز فعالی��ت گرفته ان��د و تاکنون به‬ ‫صادقی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫موفقیت های چشمگیر دست یافته اند و فعالیت های خود‬ ‫تهران در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫را در تولید و ص��ادرات محصوالت در بازارهای داخلی و‬ ‫اکنون در ش��هرک های صنعتی نزدیک به منطقه غرب و‬ ‫خارجی توسعه داده اند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فعالیت این صنایع‬ ‫جن��وب غرب تهران دیگر زمینی برای واگذاری و انتقال‬ ‫زمینه االیندگی زیست محیطی صنعتی ندارد و صاحبان‬ ‫صنایع االینده و مزاحم ش��هری وج��ود ندارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫این صنایع برای نصب تهویه ها و ش��بکه های تصفیه هوا‪،‬‬ ‫داد‪ :‬صنایعی که هنوز در بافت شهری تهران مانده اند نیز‬ ‫اب و پساب اقدام های مناسبی انجام داده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫شرایط ویژه خود را دارند زیرساخت هایی‬ ‫«گس��ترش صنعت» درحال حاضر ب ه دلیل‬ ‫که ایجاد کرده اند و س��رمایه گذاری هایی‬ ‫گس��تردگی صنایع‪ ،‬شهرک های صنعتی از‬ ‫که ش��ده‪ ،‬س��نگین اس��ت و ایج��اد این‬ ‫ساوه‪ ،‬س��منان و البرز به تهران رسیده اند‪.‬‬ ‫زیرس��اخت ها ب��ا توج��ه ب��ه محدودیتی‬ ‫همچنین در شهرس��تان ش��هریار به دلیل‬ ‫که در ش��هرک های صنعت��ی وجود دارد‪،‬‬ ‫نبود شهرک صنعتی‪ ،‬باغ ها تخریب شده و‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫تغییر کاربری داده می ش��وند اما با ساخت‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��هریار برای اس��تقرار‬ ‫اس��تان تهران گف��ت‪ :‬مهم ترین دلیل که‬ ‫صنای��ع غیراالینده در این ش��هرک اقدام‬ ‫یداله صادقی‪:‬‬ ‫صاحب��ان صنایع قدیمی از بافت ش��هری‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین مهم ترین دلیل راه اندازی‬ ‫ظرفیت شهرک های‬ ‫تهران انگیزه خروج ندارند در مش��کالت صنعتی تهران محدود بوده ش��هرک صنعتی ش��هریار بعد از توس��عه‬ ‫تامین نیروی انسانی متخصص است‪ .‬این و اجازه جابه جایی صنایع صنعت و تولید‪ ،‬ایجاد اش��تغال اس��ت و با‬ ‫اف��راد کمتر حاضر به خ��روج از محدوده داخل شهر را نمی دهد تحق��ق این امر ب��رای بس��یاری از جوانان‬ ‫شهر تهران هستند و کارفرما را با مشکل‬ ‫جویای شغل‪ ،‬اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫عرضه دست بافته های فارس در شانگهای چین‬ ‫فتوحی با اش��اره به تشکیل خوشه و کنسرس��یوم صادراتی فرش دستباف‬ ‫فارس از س��وی این ش��رکت و حمایت های انجام ش��ده از ذی نفعان فرش‬ ‫در قالب خوش��ه و کنسرسیوم صادراتی گفت‪ :‬تقویت بازارهای صادراتی از‬ ‫مهم ترین برنامه های این شرکت بوده و در این زمینه کار مطالعاتی بازارهای‬ ‫هدف جدید انجام شده است‪ .‬وی در ادامه از راه اندازی پاویون اختصاصی و‬ ‫مرکز فروش دائمی عرضه محصوالت خوش��ه ها و کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫در ش��انگهای چین با حمایت های س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫صنعتی ایران در نیمه نخس��ت اسفند امس��ال‪ ،‬خبر داد و اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫مرکز در فضایی به مس��احت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵00‬مترمربع راه اندازی می شود که‬ ‫بخ��ش عمده از ان یعنی بیش از ‪ ۷00‬متر مربع به عرضه فرش دس��تباف‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪ .‬فتوحی افزود‪ :‬با توجه به بازار مناس��ب چین برای‬ ‫فرش دس��تبافت و شاخص بودن فرش دستباف فارس در جهان‪ ،‬راه اندازی‬ ‫این مرکز فرصت مناس��بی برای ارائه توانمندی های خوشه فرش فارس در‬ ‫سطح بین المللی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ 5‬اس��فند‪ ،‬زادروز خواج��ه‬ ‫نصیرالدی��ن طوس��ی‪ ،‬در تقویم‬ ‫ایرانی به «روز مهندس» نامیده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬روز مهندس را به‬ ‫جامعه مهندسان کشور تبریک‬ ‫ع��رض می کنم‪ .‬اما الزم اس��ت‬ ‫بدانیم بزرگترین خال در جامعه‬ ‫مرتضی اسالم زاده‬ ‫صنعت ایران مربوط به اموزش‬ ‫مدیر دپارتمان اموزش و‬ ‫و نبود علوم پایه و علوم انسانی‬ ‫پژوهش شهرک صنعتی‬ ‫در صنعت و هماهنگی بین این‬ ‫عباس اباد‬ ‫‪ ۳‬رشته اس��ت‪ .‬ارتباط دانشگاه‬ ‫و صنع��ت یعن��ی ارتب��اط همه‬ ‫رش��ته ها با صنعت است‪ .‬هر کدام از رشته های علوم مهندسی و‬ ‫علوم پایه و علوم انس��انی دارای ماهیت و ساختار فکری متفاوت‬ ‫از یکدیگر هس��تند که پژوهش‪ ،‬خالقی��ت و نو اوری صنعتی در‬ ‫حیطه و حوزه علوم پایه است‪ .‬وظیفه علوم پایه فکر کردن و پیدا‬ ‫کردن راه حل مسائل اس��ت به طوری که استقالل و خودکفایی‬ ‫صنعتی بدون علوم پایه میس��ر نیس��ت و توسعه ان بدون علوم‬ ‫انسانی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬فیزیک مادر و پایه علوم مهندس��ی اس��ت‪ .‬برای‬ ‫بو کار و‬ ‫تربیت منابع نیروی انس��انی صنعتی و بهبود فضای کس ‬ ‫ایجاد دینامیک اقتصادی‪ ،‬کش��ور نیازمند علوم انسانی است‪ .‬اگر‬ ‫اج��ازه دهیم هر یک در حوزه تخصصی خ��ود فعالیت نمایند و‬ ‫دخالت‪ ،‬تداخل نباشد کشور سریع تر در راه پیشرفت قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬در نهایت با تبریک این روز به جامعه مهندس��ان‪ ،‬علوم‬ ‫انس��انی‪ ،‬علوم پایه امیدوارم همبستگی بیشتر بین این حوزه ها‬ ‫برقرار شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اهمیت اشتغالزایی‬ ‫و جانشین پروری‬ ‫گروه صنعت‪ :‬مش��اور مع��اون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و عض��و‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن در‬ ‫ایی��ن گرامیداش��ت روز مهن��دس و‬ ‫گرامیداش��ت ی��اد و خاط��ره ایت اهلل‬ ‫موس��س‬ ‫هاشمی رفس��نجانی(ره)‬ ‫و بنیانگ��ذار دانش��گاه ازاد اس�لامی‬ ‫ماموریت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫را تشریح و تصریح کرد‪ :‬این سازمان جزو سازمان های توسعه ای‬ ‫است و نقش مهمی در حمایت از صنایع کشور به ویژه واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک دارد‪ .‬سیدافشین گنج بخش همچنین در ادامه‬ ‫به بحث اش��تغالزایی در مناطق روستایی و تاثیر سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬به عنوان هدف اصلی مقام عالی‬ ‫وزارت‪ ،‬اقای دکتر شریعتمداری و ریاست محترم سازمان‪ ،‬اقای‬ ‫دکتر نجفی است‪ ،‬طرح ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی‬ ‫و ش��هرهای کمتر از ‪۱0‬هزار نفر در دس��تور کار سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران قرار گرفته اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه هماهنگی های الزم با وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫همچنین شورای عالی بانک ها شده تا از مبلغ یک و نیم میلیارد‬ ‫دالری ک��ه از صندوق توس��عه ملی ب��ه اذن رهبر معظم انقالب‬ ‫بو کار برداشت شده است‪ ،‬برای راه اندازی‬ ‫برای بهبود فضای کس ‬ ‫واحدهای صنعتی صنایع کوچک اس��تفاده شود‪ .‬گنج بخش در‬ ‫پایان اش��اره ای نیز به انتخابات س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫داش��ت‪ .‬او حضور در انتخاب��ات را امری ضروری برش��مرد و بر‬ ‫ش��رکت جامعه مهندسی معدن در این انتخابات تاکید کرد‪ .‬وی‬ ‫س��پس همه نامزدها را به رعایت اخ�لاق در جریان رقابت های‬ ‫انتخاباتی دعوت کرد و افزود‪ :‬با کمال تاسف در روزهای گذشته‪،‬‬ ‫شاهد بداخالقی های زیادی از سوی برخی از نامزدهای انتخابات‬ ‫پیش رو بودم‪ ،‬ایا کس��انی که قرار است بر مسند تصمیم گیری‬ ‫بنشینند‪ ،‬اجازه تمکین نکردن از قوانین را دارند؟‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 339‬پیاپی ‪2312‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 26‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ دستکاری ژنتیک گیاه‬ ‫با استفاده از نانوذرات اهن‬ ‫دس��تکاری ژنتیکی گرده گیاهان به دلیل ضخامت دیواره سلولی‪،‬‬ ‫کار دش��واری اس��ت‪ .‬پژوهش��گران از نانوذرات اهن دارای پوش��ش‬ ‫پلیمری برای حمل ‪ DNA‬مورد نظر استفاده کرده و موفق به تولید‬ ‫گیاه اصالح شده در محیط ازمایشگاهی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو‪ ،‬پژوهشگران یک گروه‬ ‫پژوهش��ی بین المللی از چین و امریکا موفق به ارائه روش��ی ش��دند‬ ‫که بی نیاز از انتقال از محیط کشت است‪ .‬این روش به «گرده افشانی‬ ‫با مغناطیس» نام گذاری شده اس��ت‪ .‬در این روش ‪ DNA‬حاوی ژن‬ ‫مورد نظر روی نانوذرات مغناطیسی بارگزاری می شود‪ .‬این نانوذرات‬ ‫نیز درون گرده قرار داده ش��ده و در معرض میدان مغناطیس��ی قرار‬ ‫می گیرن��د؛ با این کار می ت��وان ‪ DNA‬جدی��د را وارد ژنوم کرد‪ .‬با‬ ‫این راهبرد جدید می توان نوع جدید کش��ت گی��اه را انجام داد‪ .‬این‬ ‫روش نسبت به روش های کشت بافت مزیت بیشتری دارد چرا که در‬ ‫ان‪ DNA ،‬فع��ال در هنگام فرایند گرده افش��انی وارد تخمک گیاه‬ ‫می شود‪ .‬در حوزه جدید نانوزیست فناوری‪ ،‬از نانوذرات برای حمل ژن‬ ‫به درون سلول گیاه استفاده می شود‪ .‬هایزینگ چیو از اکادمی علوم‬ ‫گیاهی چین در بیجینگ با اس��تفاده از میدان مغناطیس��ی‪DNA ،‬‬ ‫را به سلول های هدف هدایت می کند‪ .‬تاکنون این روش بیشتر برای‬ ‫سلول های حیوانی استفاده می شد چراکه سلول های گیاهی برخالف‬ ‫لول های باکتری ها و پس��تانداران‪ ،‬دارای دی��واره ای ضخیم بوده که‬ ‫عبور از ان دش��وار اس��ت‪ .‬این روش برای گرده بسیاری از غالت به‬ ‫دلیل ضخیم بودن دیواره قابل استفاده نیست‪.‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پیشی گرفتن صنعت خوراکی از صنعت سینما‬ ‫کشت و کار به روش نانو‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در گ��زارش پیش��ین دانش بنی��ان ب��ه موض��وع محیط های‬ ‫کنترل ش��ده کش��ت و ایجاد گلخانه ها پرداختیم‪ .‬هدف اصلی از‬ ‫طراحی محیط های کنترل ش��ده کشت‪ ،‬تامین نیاز های غذایی و‬ ‫دسترسی کافی به محصوالت کشاورزی است‪ .‬یکی از شبکه های‬ ‫محیط کنترل کش��ت‪ ،‬شبکه های متنوع کش��ت هیدروپونیک‬ ‫اس��ت‪ .‬پایه و اس��اس تمامی این روش ها‪ ،‬منبع اب حاوی عناصر‬ ‫غذایی اس��ت‪ .‬این محلول غذایی یا در تماس مس��تقیم با ریش��ه‬ ‫گیاه اس��ت یا به وسیله پمپی به ریش��ه گیاه فرستاده می شود‪ .‬بر‬ ‫اث��ر مصرف عناصر غذایی گیاه و همچنین تبخیر و تعرق و تنفس‬ ‫گیاه‪ ،‬میزان ‪ ،pH، EC‬اکس��یژن محلول و غلظت عناصر غذایی‬ ‫تغییر می کند‪ .‬این تغییرات ایجاد شده باید به نحوی کنترل شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ثابت نگه داش��تن حجم اب و تجدی��د اب منبع مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اب اضافه ش��ده به منبع عناصر غذای��ی باید از کیفیت‬ ‫مناس��ب برخوردار باش��د بدین معنی که میزان مواد محلول ان‬ ‫بسیار کم و عاری از هرگونه مواد مضر و عوامل بیماری زای گیاهی‬ ‫باش��د‪ .‬در محیط های کنترل شده کشت برای کنترل میزان مواد‬ ‫محلول ا ب‪ ،‬از فناوری هایی چون اس��مز معکوس (‪ )RO‬استفاده‬ ‫می شود‪ .‬اما بهره گیری از این فناوری زیاد به صرفه نیست و هزینه‬ ‫نگهداری زیادی دارد به همین دلیل می توان از روش های بس��یار‬ ‫س��اده تر و ب��ا هزینه کمتر برای کاه��ش ‪ EC‬و نمک زدایی از اب‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬یک روش ساده تر‪ ،‬بهره گیری از فناوری نانو است‪.‬‬ ‫با بکارگیری فن��اوری نانو می توان نانوفیلترهایی با قابلیت حذف‬ ‫ان��واع مواد محل��ول در اب را به کار برد‪ .‬با ق��رار دادن نانوفیلترها‬ ‫در مس��یر جریان اب (قب��ل از ورود به منبع محلول غذایی)‪ ،‬مواد‬ ‫محل��ول و مضر به خوبی حذف ش��ده و ‪ EC‬اب ت��ا حد مطلوب‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نانوفیلترهای مورد استفاده عبارتند از‪:‬‬ ‫غشاهای نانوفیلتر‬ ‫از غش��اهای نانوفیلتر برای نرم س��ازی یا کاهش س��ختی اب‬ ‫بهره گرفته می ش��ود‪ .‬در این فرایند بخش��ی از مواد معدنی از اب‬ ‫جداش��ده و بی��ن ‪ ۱0‬تا ‪ ۹0‬درصد نمک ه��ای نامحلول نیز از اب‬ ‫حذف می شود‪.‬‬ ‫غشاهای اولترافیلتر‬ ‫در اولترافیلتراس��یون از یک غشای نیمه تراوا برای فیلتر کردن‬ ‫یک محلول که حاوی عناصر مطلوب و نامطلوب اس��ت‪ ،‬استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این غشاها دارای حفره هایی به قطر یک تا ‪ ۱00‬نانومتر‬ ‫کاربرد فناوری نانو در کنترل افات‬ ‫در محیط ه��ای کنترل ش��ده کش��ت‪ ،‬به دلیل نظ��ارت جامع و کامل ب��ر کل محیط و‬ ‫پیش��گیری های الزم‪ ،‬امکان الودگی گیاهان به بیماری خاص یا رشد و تکثیر افات کمتر‬ ‫از کش��اورزی مزرعه ای و سنتی اس��ت اما به دلیل مناسب بودن ش��رایط (درجه حرارت‪،‬‬ ‫رطوبت‪ ،‬نور‪ ،‬تغذیه و‪ )...‬امکان رش��د و تکثیر افات و بیماری ها دور از ذهن نیس��ت‪ .‬بر اثر‬ ‫شیوع افات نیز‪ ،‬اس��یب های جبران ناپذیری به محصوالت کشاورزی وارد خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این محیط ها برای کنترل افات و تولید محصولی بسیار سالم و عاری از هر گونه سموم مضر‬ ‫برای انسان‪ ،‬از روش های مختلفی بهره گرفته می شود‪ .‬سعی بر این است که میزان مصرف‬ ‫س��م به کمترین حد ممکن کاهش یابد و از سمومی استفاده شود که سازگاری بیشتری با‬ ‫محیط زیست داشته باشد (مانند سموم گیاهی)‪ .‬همچنین بهره گیری از روش های کنترل‬ ‫ت( اس��تفاده از حشرات‪ ،‬انتی بیوتیک ها و‪ )...‬در دستور کار قرار می گیرد‪ .‬اما‬ ‫بیولوژیکی افا ‬ ‫ام��کان بکارگیری فناوری نانو به منظور کنترل اف��ات در محیط های ‪ CEA‬وجود دارد‪.‬‬ ‫فن��اوری نانو با تولید نانوافت کش ها با فرموالس��یون های مختل��ف‪ ،‬مواد و محلول هایی با‬ ‫ویژگی ه��ای منحصر به فرد تولید می کند‪ .‬از این فرموالس��یون ها می ت��وان به نانوذرات‪،‬‬ ‫هس��تند و می توانند اجزایی با وزن مولکول��ی ‪ ۳00‬تا ‪۱00000‬‬ ‫دالت��ون را از اب جدا کنند‪ .‬نمک ه��ا و اجزای دارای وزن ملکولی‬ ‫پایین از این غش��اها عبور کرده و جامدات معلق بزرگتر در سمت‬ ‫دیگر باقی مانده و امکان عبور ندارند‪.‬‬ ‫غشاهای نانوکامپوزیتی الی‪/‬معدنی‬ ‫در ای��ن روش نمک زدایی از اب با بهره گیری از بس��تر پلیمری‬ ‫ح��اوی نانو ذرات (زئولی��ت) یا ب��ا بهره گی��ری از فیلم های نازک‬ ‫غش��اهای نانوکامپوزیتی (‪ ،)TFN‬انجام می شود‪ .‬استفاده از این‬ ‫غش��اها موجب کاهش مصرف انرژی تا حدود ‪ ۴0‬درصد می شود‪.‬‬ ‫همچنین میزان دفع نمک و دبی جریان عبوری از غش��ا افزایش‬ ‫یافته و میزان کثیف شدگی و گرفتگی غشا کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹غشاهای نانولوله کربنی‬ ‫سطح بسیار صاف و ابگریز داخلی این نانو لوله ها امکان جریان‬ ‫سریع سیاالت در انها را فراهم می کند‪ .‬اما سایر االینده ها به ویژه‬ ‫نمک ها‪ ،‬به دلیل باری که در انتهای نانولوله ها وجود دارد‪ ،‬قابلیت‬ ‫عبور از این منافذ را نداشته و دفع می شود‪.‬‬ ‫این مواد را می توان به گونه ای طراحی کرد که دارای خاصیت‬ ‫گزینش پذیری در عبور مواد از خود باش��ند و یون ها و نمک های‬ ‫نامطل��وب را از اب ح��ذف کنند‪ .‬ویژگی های��ی چون مصرف کم‬ ‫انرژی (کاه��ش مصرف انرژی ب��ه میزان ‪ ۷۵‬درص��د)‪ ،‬خاصیت‬ ‫ضد رسوب و خود تمیزشوندگی این نانولوله ها‪ ،‬از دیگر برتری های‬ ‫ان نسبت به دیگر روش ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹غشاهای نانولوله نیترید بور‬ ‫این غشاها می توانند با داشتن جریان اب معادل ‪ ۴‬برابر جریان‬ ‫اب غشاهای موجود‪ ،‬نمک موجود در ابی با شوری ‪ ۲‬برابر اب دریا‬ ‫را ‪ ۱۰۰‬در صد تصفیه کنند‪.‬‬ ‫برای اینکه اب مصرف شده در محیط های کنترل شده کشت‪،‬‬ ‫ع��اری از هرگونه مواد مض��ر و عوامل بیماری زا باش��د‪ ،‬می توان‬ ‫فیلترهای��ی تعبیه ک��رد که مانند قبل در مس��یر جریان اب قرار‬ ‫ی را جدا کند‪.‬‬ ‫س و باکتر ‬ ‫بگیرد و انواع ویرو ‬ ‫ب��رای این منظ��ور از فیلترها و م��واد نانویی چون غش��اهای‬ ‫نانوفیلتراس��یون‪ ،‬نانو لوله ه��ای کربن��ی‪ ،‬نانو زئولیت ه��ا‪،‬‬ ‫نانوکامپوزیت ه��ا و س��رامیک های نانومت��ری ک��ه قابلی��ت‬ ‫ب��ه دام انداخت��ن ویروس ه��ا و باکتری ه��ا را دارن��د‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬نانو ذراتی چون نانو نقره‪ ،‬نانودی اکس��ید روی‪،‬‬ ‫نانواکسید کلسیم‪ ،‬نانواکس��ید منیزیم‪ ،‬کیتوزان‪ ،‬نانوذرات اهن‬ ‫صفرظرفیتی‪ ،‬نانو دی اکس��ید الومینیوم‪ ،‬نانو دی اکسید تیتانیوم‬ ‫و‪ ،...‬خاصیت ضد میکروبی و اکسید کنندگی قوی دارند و موجب‬ ‫از بین رفتن عوامل بیماری زا در اب می شوند‪.‬‬ ‫موسسه های پژوهشی فعال در محیط های کنترل شده کشت‬ ‫نانو امولس��یون‪ ،‬نانوکپسول‪ ،‬نانو کره ها‪ ،‬نانوسوسپانس��یون و نانومیسل اشاره کرد‪ .‬فرموله‬ ‫کردن افت کش ها در مقیاس نانو به دس��تیابی ب��ه اهدافی چون کنترل رهایش ماده موثر‬ ‫افت کش‪ ،‬حفاظت از اثرات نامطلوب زیس��ت محیطی افت کش ه��ا‪ ،‬افزایش پایداری در‬ ‫ش��رایط انبارداری‪ ،‬افزایش ثبات ش��یمیایی در محیط و کاهش سمیت افت کش ها برای‬ ‫پس��تانداران‪ ،‬گونه های غیرهدف‪ ،‬حشرات مفید و‪ ...‬منجر خواهد شد‪ .‬به دلیل نانو بودن و‬ ‫حاللیت زیاد نانوافت کش ها‪ ،‬میزان بس��یار بیش��تری از سم مورد نظر جذب افت شده و با‬ ‫اس��تفاده از ان می توان طیف وس��یعی از افات را از بین برد‪ .‬همچنین قابلیت از بین بردن‬ ‫تخم‪ ،‬الرو‪ ،‬شفیره و حشره کامل افت را دارد‪ .‬تمامی این ویژگی ها در حالی است که میزان‬ ‫مصرف سم نیز به کمترین حد ممکن برسد‪ .‬در ضمن نانوافت کش ها با فرموالسیون های‬ ‫مختلف منش��ا گیاهی نیز دارند که به مزیت های فناوری نانو افزوده و درصد س��ازگاری با‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬بس��یار افزایش می یابد‪ .‬بنابراین با کاربرد نانوافت کش ها در محیط های‬ ‫کنترل ش��ده کشت‪ ،‬انتظار هست محصوالت تولیده شده از س�لامتی بیشتری برخوردار‬ ‫باشند و کنترل افات به خوبی انجام شود‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫توسعه شهرها و افزایش جمعیت و نیاز روزافزون‬ ‫به غذا‪ ،‬موجب ش��ده کش��اورزی به سمت و سویی‬ ‫پی��ش رود که بتوان در محیط های ش��هری نیز به‬ ‫کش��اورزی و تولید هر چه بیشتر محصوالت غذایی‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫الزمه این امر توس��عه محیط هایی چون ‪CEA‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین زمینه و برای پاس��خگویی به نیاز‬ ‫غذایی جامعه‪ ،‬ش��رکت ها و موسسه های پژوهشی‬ ‫گوناگونی ب��ه طور تخصصی در زمینه پرورش گیاه‬ ‫در محیط ‪ CEA‬مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫این موسسه ها در تالشند تا میزان تولید محصول‬ ‫را روز به روز و با اس��تفاده از فناوری های پیش��رفته‬ ‫افزای��ش دهند‪ .‬اهمیت این محیط ه��ا به اندازه ای‬ ‫اس��ت که دانشگاه اریزونا یک محیط ‪ CEA‬مدرن‬ ‫را در نمایش��گاه ‪ Chicago expo‬س��ال ‪۲0۱۳‬‬ ‫میالدی به نمایش گذاشت‪ .‬این دانشگاه با تشکیل‬ ‫چنی��ن محیط هایی قص��د دارد به پ��روژه زندگی‬ ‫انس��ان در فضا کمک کند‪ .‬برخی از این ش��رکت ها‬ ‫و موسسه های پژوهش��ی که در زمینه محیط های‬ ‫کنترل شده کشت فعال هستند عبارتند از‪ :‬دانشگاه‬ ‫‪ Arizona‬و دانشگاه ‪ Cornell‬در امریکا شرکت‬ ‫‪ Biodynamics center‬و شرکت ‪Holding‬‬ ‫‪ CEA‬از همین کشور و دانشگاه ‪Wageningen‬‬ ‫در هلند‪ .‬امروزه کش��ورهای مختلفی با استفاده از‬ ‫فناوری و تولید محصول کش��اورزی در محیط های‬ ‫کنترل ش��ده کشت‪ ،‬حجم قابل توجهی از بازارهای‬ ‫جهان��ی را به خ��ود اختصاص داده ان��د‪ .‬هلند که از‬ ‫پیش��گامان صنعت کش��اورزی به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫توانس��ته در زمینه تولید صیفی جات و ش��اخه گل‬ ‫بریده به ترتیب ‪ ۴/۲‬و ‪ ۴‬بیلیون یورو در سال ‪۲0۱0‬‬ ‫میالدی‪ ،‬درامد کس��ب کند‪ .‬همی��ن امر به خوبی‬ ‫نش��ان می دهد که ورود فن��اوری نانو به این عرصه‬ ‫و تولی��د محص��والت کش��اورزی‪ ،‬می تواند میزان‬ ‫س��وداوری را بی��ش از پیش افزای��ش دهد‪ .‬طبق‬ ‫پیش بینی ه��ا حج��م س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫کشاورزی تا س��ال ‪ ۲0۳0‬میالدی به افزون بر ‪۲/۹‬‬ ‫تریلیون دالر خواهد رس��ید و فن��اوری نانو قابلیت‬ ‫افزایش این میزان به مقدار ‪ ۳0‬درصد (‪ 0/۹‬تریلیون‬ ‫دالر) را دارد‪.‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫ترکیب نانوذرات اهن و نانوفیبریل پروتئینی‬ ‫منبع‪ :‬ایرانانو‬ ‫ح��دود ‪ ۱/۲‬بیلیون نف��ر در جهان از‬ ‫فقر اه��ن رنج می برند‪ .‬زنان بیش��تر از‬ ‫م��ردان دچار این بیماری هس��تند‪ .‬در‬ ‫اروپ��ا از ه��ر ‪ ۵‬زن‪ ،‬یک نف��ر فقر اهن‬ ‫دارد ک��ه ای��ن موضوع به خس��تگی و‬ ‫کاهش عملک��رد بدن منجر می ش��ود‪.‬‬ ‫برای افزایش اهن‪ ،‬یا باید از رژیم غذایی‬ ‫خاص��ی اس��تفاده کرد ی��ا مکمل های‬ ‫غذایی به کار م��ی رود‪ .‬افزودن اهن به‬ ‫مواد غذای��ی موجب تغییر طعم و رنگ‬ ‫غذا می ش��ود که چن��دان جالب توجه‬ ‫نیست‪ .‬پژوهشگران سوئیسی با ترکیب‬ ‫نان��وذرات اهن و نانوفیبری��ل موفق به‬ ‫تولید س��اختاری ش��دند ک��ه پایداری‬ ‫زیادی داش��ته و برای غنی س��ازی مواد‬ ‫غذایی و نوش��یدنی قابل استفاده است‪.‬‬ ‫این س��اختار ب��ه نوعی مکم��ل غذایی‬ ‫برای کسانی اس��ت که از فقر اهن رنج‬ ‫می برند‪ .‬در این روش از نانوذرات اهن و‬ ‫نانوالیاف پروتئینی استفاده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نانوالیاف پروتئین��ی از پروتئین‬ ‫اب پنی��ر ب�� ه دس��ت امده اس��ت که‬ ‫ای��ن کار ب��ا گرماده��ی در دم��ای ‪۹0‬‬ ‫درج��ه س��انتی گراد انج��ام می ش��ود‪.‬‬ ‫بع��د از گرماده��ی‪ ،‬محل��ول با اس��ید‬ ‫قوی‪ ‬هیدرولی��ز می ش��ود‪ .‬هیدرولیز تا‬ ‫زمانی انجام می ش��ود که فیالمنت های‬ ‫پروتئینی ب ه دس��ت ای��د‪ .‬چندین نوع‬ ‫فیالمن��ت پروتئینی تولید ش��ده و در‬ ‫نهای��ت این فیالمنت ها نی��ز با یکدیگر‬ ‫ترکیب شده و نانوفیبریل های پروتئینی‬ ‫به وجود می اید‪.‬‬ ‫پژوهشگران نشان دادند که با ترکیب‬ ‫ای��ن نانوفیبریل ه��ا با نان��وذرات اهن‪،‬‬ ‫ترکیبی به وج��ود می اید که به راحتی‬ ‫جذب بدن می ش��ود‪ .‬ب��رای تولید این‬ ‫نان��وذرات‪ ،‬پژوهش��گران کلرید اهن را‬ ‫مستقیم با نانوفیبریل پروتئینی ترکیب‬ ‫کردند که این کار در محلول اس��یدی‬ ‫انجام می ش��ود ‪ .‬نانوذرات به دست امده‬ ‫با این روش‪ ،‬ابعادی کمتر از ‪ ۲0‬نانومتر‬ ‫دارند که به س��رعت به نانوفیبریل های‬ ‫پروتئین��ی متصل می ش��وند و پایداری‬ ‫قابل توجه��ی دارند‪.‬نان��وذرات اهن به ‬ ‫صورت طبیعی پای��داری باالیی ندارند‪،‬‬ ‫اما هنگام‪ ‬ترکیب‪ ‬ب��ا نانوفیبریل پایدار‬ ‫می ش��وند‪ .‬نان��وذرات اهن ب�� ه صورت‬ ‫طبیع��ی ب��ه س��رعت ب��ه ه��م متصل‬ ‫می ش��وند اما با این ترفن��د نانوذرات از‬ ‫هم ج��دا مانده و به راحت��ی وارد بدن‬ ‫می شوند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!