روزنامه گسترش صنعت شماره 340 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 340

روزنامه گسترش صنعت شماره 340

روزنامه گسترش صنعت شماره 340

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪ ۴‬چالش انتقالاب به فالت ایران‬ ‫ایران در حالی با بحران اب روبه رو اس��ت که از ش��مال و جنوب به دریا متصل بوده و به عقیده‬ ‫برخی کارشناسان‪ ،‬کشورهای پیشرفته از ‪ ۷۰‬سال پیش تاکنون پروژه های زیادی در زمینه انتقال‬ ‫اب اج��را کرده اند و ایران کم کاری کرده اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬برخی معتقدند ضعف تصمیم گیری‬ ‫درب��اره تعیین محل تصفی��ه اب انتقالی‪ ،‬نبود اراده برای تامین هزین��ه پروژه‪ ،‬ضعف برنامه برای‬ ‫چگونگی مصرف ان با تمرکز بر تامین نیاز اشامیدنی و صنعت و براورد دقیق نداشتن از نیاز کشور‬ ‫و چشم انداز اینده پروژه مانع از اجرای پروژه های انتقال اب در ایران شده است‪ .‬انتقال اب دریای‬ ‫مازندران به کویر مرکزی و حتی اتصال ان به خلیج فارس نخس��تین بار ‪ ۲۴‬سال پیش مطرح شد‪،‬‬ ‫پیاپی ‪2313‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪340‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫پ��س از ان ب��ار دیگر در دولت دهم مورد توجه قرار گرفت و وزیر نیروی ان دولت تاکید داش��ت با‬ ‫‪ ۳‬ه��زار میلی��ارد تومان در ‪ ۲۴‬ماه پروژه پایان می یابد به همی��ن دلیل در ‪ ۲۰‬فروردین ‪ ،۱۳۹۱‬در‬ ‫س��احل منطقه گوهرباران مازندران اغاز ش��د و به دولت بعدی کشیده شد‪ .‬قائم مقام وزیر نیروی‬ ‫دولت یازدهم اعالم کرد‪« :‬فاز نخس��ت مطالعه برای انتقال اب دریای خزر به س��منان انجام شده‬ ‫اس��ت و انتقال ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب اب برای مصارف اش��امیدنی و صنعت در این طرح مدنظر‬ ‫قرار دارد‪ ».‬گرچه سازمان حفاظت محیط زیست بارها مخالفت خود را با طرح انتقال اب از خزر به‬ ‫سمنان به دلیل اسیب هایی که این اقدام برای اکوسیستم خزر داشت اعالم کرده بود‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2018‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صالحی نیا از مشکالت توافق فولکس‪ -‬ماموت در پی تغییر در ثبت سفارش خودرو انتقاد کرد‬ ‫ «تصمیم های مبهم» سرمایه گذاری‬ ‫خصوصی _ خارجی را معلق نگه داشت‬ ‫‪2‬‬ ‫جبران ضعف های سازمانی‬ ‫برای تحقق رشد ‪8‬درصدی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی‬ ‫در پانزدهمی��ن همایش تعالی س��ازمانی‬ ‫با اش��اره به ضرورت ایجاد بهره وری برای‬ ‫دس��تیابی به رش��د اقتصادی ‪ 8‬درصدی‬ ‫گف��ت‪ :‬از پارامتره��ای مه��م ارزیاب��ی‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬س��وداوری‪ ،‬نواوری‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫رضایت کارکن��ان‪ ،‬اثربخش��ی‪ ،‬بهره وری‪،‬‬ ‫کارایی و مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» پانزدهمین همایش‬ ‫ملی تعالی سازمانی با حضور مقامات‪ ،‬مدیران ارشد‬ ‫س��ازمان ها و متخصصان این حوزه‪ ۷ ،‬اسفند ‪ ۹۶‬در‬ ‫مرکز همایش های بین المللی صد او سیما برگزار شد‪.‬‬ ‫محمد علی محمدی در این همایش با اشاره به اینکه‬ ‫متعالی شدن و عالی بودن محصول شرایط‪ ،‬موقعیت‬ ‫و یک لحظه نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالی بودن تا حد‬ ‫زیادی مبتنی بر انتخاب اگاهانه و روش سازمان یافته‬ ‫تکامل��ی و نتیجه ی��ک فرایند مرحله ب��ه مرحله و‬ ‫تدریجی با پش��توانه عوامل بردب��اری نظم و انرژی‬ ‫کافی و مثبت است‪.‬‬ ‫رییس پانزدهمین همایش تعالی س��ازمانی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بی تردید پایه ه��ای اصلی توس��عه اقتصادی‬ ‫اجتماعی کش��ور‪ ،‬س��ازمان های متعال��ی و موثر بر‬ ‫جامعه هستند که حاصل موفقیت جامعه در موفقیت‬ ‫انها متبلور می ش��ود‪ .‬حال اگ��ر بخواهیم جامعه ای‬ ‫توس��عه یافته داشته باش��یم باید دارای سازمان های‬ ‫توس��عه یافته و همچنین انس��ان های توسعه یافته و‬ ‫متعالی باشیم که سرمایه های اصلی جامعه هستند‪.‬‬ ‫وی ارزیاب��ی را نقطه ش��روع تعالی برای اگاهی از‬ ‫موقعیت سازمان دانست و اظهار کرد‪ :‬از پارامترهای‬ ‫مهم ارزیابی سازمان ها‪ ،‬سوداوری‪ ،‬نواوری‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫رضایت کارکن��ان‪ ،‬اثربخش��ی‪ ،‬بهره وری‪،‬‬ ‫کارایی و مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بهره وری بحث و‬ ‫دغدغه اصلی جامعه است و باید سهم ان‬ ‫را افزایش دهیم تا به نرخ رش��د ‪ ۸‬درصد‬ ‫پیش بین��ی ش��ده در برنامه های توس��عه‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫محمدی تاکید کرد‪ :‬سازمان های متعالی و پیشرو‬ ‫ک��ه لکوموتیو اقتص��اد جامعه هس��تند‪ ،‬باید دارای‬ ‫ظرفیت ه��ای الزم و نتایج مطلوب در مس��یر تعالی‬ ‫باشند‪ .‬یکی از رسالت های رهبر سازمان متعالی‪ ،‬این‬ ‫است که تغییرات را در زمان مناسب تشخیص دهد‬ ‫و با نگاه اس��تراتژیک از فرصت های پنهان در اینده‬ ‫اگاهی یابد و با نظم‪ ،‬بردباری و انرژی الزم‪ ،‬سازمان‬ ‫خود را در مسیر تعالی راهبری کند‪.‬‬ ‫وی یاد اور شد‪ :‬اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی‬ ‫از س��وی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬در جهت توسعه‬ ‫فض��ای رقابتی و ارتقای فرهن��گ تعالی در جامعه و‬ ‫تشویق سازمان های سرامد ایرانی برای خودارزیابی‬ ‫و تبادل تجربه های موفق بین سازمان هاست‪.‬‬ ‫در همای��ش ملی تعالی س��ازمانی از س��ازمان ها‬ ‫و ش��رکت های ایرانی در ‪ ۵‬بخش س��اخت و تولید‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬س�لامت‪ ،‬اموزش و بخش عمومی که پس‬ ‫از انجام خودارزیابی براس��اس الگوی تعالی سازمانی‬ ‫متقاضی جایزه ملی تعالی س��ازمانی ش��ده و مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفته اند‪ ،‬تقدیر می شود‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۱۶‬سازمان در سطح تندیس‪ ۳۵ ،‬سازمان‬ ‫در سطح تقدیرنامه تعالی و ‪ ۱۸‬سازمان برای گواهی‬ ‫تعه��د به تعالی از میان ش��رکت های بزرگ و معتبر‬ ‫کشور متقاضی جایزه ملی تعالی سازمانی بودند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪ 10 1396‬جمادی الثانی ‪ 27 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 340‬پیاپی ‪2313‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت از صنایع الکترونیک‬ ‫برای اشتغال متخصصان‬ ‫‹ ‹صنایع الکترونیک‪ ،‬اینده صنعت کشور است‬ ‫علی وح��دت‪ ،‬مدیرعامل صندوق حمای��ت از تحقیقات و‬ ‫توس��عه صنایع الکترونیک(صحا) هم در این نشس��ت ضمن‬ ‫معرفی خدمات و تسهیالت صحا‪ ،‬عملکرد چند سال گذشته‬ ‫در بخش تسهیالت و ضمانتنامه را تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه صنایع الکترونی��ک‪ ،‬اینده صنعت‬ ‫کشور است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر برخی از شرکت های‬ ‫فعال این حوزه توانس��ته اند با انتخ��اب خوب محصول دارای‬ ‫بازار مناسب و فناوری پیش��رفته‪ ،‬ارزش افزوده فراوانی را در‬ ‫کشور ایجاد کنند و حتی به عنوان صادرکننده نمونه معرفی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صحا با بی��ان اینکه درحال حاض��ر وضعیت و‬ ‫اطالعات ش��رکت های فعال صنایع الکترونیک در کش��ور در‬ ‫صندوق موجود اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون در صحا‬ ‫مزیت های تولیدی صنایع الکترونیک در کش��ور را می دانیم‬ ‫که کدام ش��رکت ها در کدام اس��تان وضعیت بهتری دارند و‬ ‫دارای مزیت تولید نسبت به سایر شرکت ها هستند‪.‬‬ ‫وح��دت در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬منابع مح��دود صندوق این‬ ‫فرصت را فراهم کرد که به س��مت کیفی س��ازی حمایت ها و‬ ‫اعطای تسهیالت به طرح ها برویم‪.‬‬ ‫حت��ی در جهت حمای��ت همه جانبه و به نتیجه رس��یدن‬ ‫پش��تیبانی انجام ش��ده‪ ،‬ب��رای بازاریابی ش��رکت ها هم وارد‬ ‫مذاکره با س��ازمان ها و نهاد های اجرایی برای فروش محصول‬ ‫الکترونیک شده ایم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نشس��ت مش��ترک صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه‬ ‫صنای��ع الکترونیک(صحا) ب��ا معاونت توس��عه کارافرینی و‬ ‫اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی دیروز در محل‬ ‫صحا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی صحا‪،‬‬ ‫در این نشس��ت علی وحدت رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫صحا‪ ،‬عیس��ی منصوری معاون توس��عه کارافرینی و اشتغال‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬محمد ابطحی مدیر ملی‬ ‫توس��عه رس��ته فناوری اطالعات طرح تکاپو‪ ،‬افسانه منصف‬ ‫عضو هیات مدیره و جمعی از مدیران صحا حضور داشتند‪.‬‬ ‫منصوری معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در این نشس��ت با تاکید بر اینکه صحا با‬ ‫توجه به انباش��ت تجربه و اطالعاتی که از ش��رکت های فعال‬ ‫صنایع الکترونیک کشور دارد‪ ،‬می تواند نقشه راه این صنعت‬ ‫را مش��خص کند‪ ،‬گفت‪ :‬باید بررسی کنیم که فعالیت بخش‬ ‫خصوص��ی در چه گرایش هایی از صنایع الکترونیک بیش��تر‬ ‫اس��ت و در عین حال تاکید شود این گرایش ظرفیت توسعه‬ ‫زیادی دارد و کش��ور هم در ان مزیت نس��بی داشته و توان‬ ‫ورود به بازار جهانی را دارد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه کارافرینی و اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماعی درباره مهم ترین وظای��ف صندوق حمایت از‬ ‫صنایع الکترونیک در اشتغالزایی افزود‪ :‬نباید صندوق را فقط‬ ‫به عنوان محلی برای اعطای وام درنظر بگیریم زیرا این منابع‬ ‫محدود اس��ت‪ .‬بنابراین صحا باید بررسی کند که کدام رشته‬ ‫در صنعت الکترونیک بیش��ترین بهره وری و فرصت شغلی را‬ ‫برای کشور ایجاد خواهد کرد‪ .‬همچنین باید مشخص کرد که‬ ‫نگاه استراتژیک کشور به کدام سمت است و سپس براساس‬ ‫این نگاه اولویت های اشتغال را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫منص��وری در زمینه ارتباطات خارجی ش��رکت ها و نقش‬ ‫توسعه صحا برای صنایع الکترونیک نیز گفت‪ :‬باید در کشور‬ ‫ش��رکت های بزرگ را تقویت کنیم و برای دس��تیابی به این‬ ‫هدف باید با ش��رکت های صاحب برن��د دنیا ارتباطات خوبی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬از این رو‪ ،‬برای حضور در بازارهای جهانی باید‬ ‫منابعی را به ش��رکت ها تخصیص داد‪ .‬اگر صندوق بتواند این‬ ‫نقش توس��عه ای را در حوزه صنع��ت الکترونیک به خوبی ایفا‬ ‫کند گام اساس��ی در این حوزه برداش��ته است زیرا در کشور‬ ‫کس��ی متولی این موضوع نیست و البته باید برنامه ریزی های‬ ‫ن اینکه با تقویت این‬ ‫مختلفی برای این کار انجام ش��ود ضم ‬ ‫شرکت های بزرگ‪ ،‬شرکت های کوچک نیز رشد می کنند که‬ ‫به رونق کسب وکار و ایجاد اشتغال کمک فراوانی می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬صندوق حمای��ت از صنای��ع الکترونیک از‬ ‫موثرترین نهادها در توسعه صنایع الکترونیک در کشور است‬ ‫که در جهت توسعه این صنایع و اشتغال متخصصان می تواند‬ ‫نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره نقش صن��دوق حمایت از صنای��ع الکترونیک‬ ‫در طرح ه��ای اش��تغال و کارورزی وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهم ترین بخش طرح اش��تغال‪،‬‬ ‫توسعه فعالیت های پراشتغال است‪ .‬در این زمینه پس از اعالم‬ ‫گرایش ه��ای دارای اولویت حوزه الکترونیک از س��وی صحا‪،‬‬ ‫وزارتخانه نی��ز برنامه های خود را اعالم می کند تا همکاری ها‬ ‫در این زمینه اغاز شود‪.‬‬ ‫منص��وری در پای��ان با تاکید بر اینک��ه صنایع الکترونیک‪،‬‬ ‫پیش��ران صنای��ع دانش بنی��ان اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در کن��ار صحا به عنوان یکی از‬ ‫تاثیرگذارترین نهادها در توسعه صنایع الکترونیک در کشور و‬ ‫توسعه اشتغال متخصصان خواهد بود‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲‬مدل خودرو‬ ‫با داخلی سازی ‪۳۰‬‬ ‫درصدی با مشارکت‬ ‫فولکس واگن و ماموت‬ ‫مورد بحث بود ولی‬ ‫برای واردات تعدادی‬ ‫خودرو تفاهم کرده‬ ‫بودند که به دلیل توقف‬ ‫ثبت سفارش واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬محقق نشد‬ ‫صالحی نیا از مشکالت توافق فولکس‪ -‬ماموت درپی تغییر در ثبت سفارش خودرو انتقاد کرد‬ ‫«تصمیم های مبهم» سرمایه گذاری خصوصی_خارجی را معلق نگه داشت‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تایید انتقادهای خودروس��ازان نس��بت‬ ‫ب��ه اس��تاندارد های هش��تادوپنج گانه از توافق بر‬ ‫بازنگری این اس��تاندارد ها خب��ر داد و گفت‪ :‬طبق‬ ‫توافق با س��ازمان اس��تاندارد قرار ش��ده در زمینه‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودروی��ی‪ ،‬در‬ ‫بخش اختیاری یا اجباری بودن استاندارد ها تعادل‬ ‫الزم‪ ،‬ایجاد و به نوعی بازنگری شود‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون ام��ور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست خبری که روز‬ ‫گذش��ته در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار‬ ‫ش��د با تاکید ب��ر اینکه برخی از این اس��تانداردها‬ ‫در اروپا نیز اس��تانداردهای تش��ویقی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با س��ازمان مل��ی اس��تاندارد هماهنگ ش��ده که‬ ‫اس��تانداردهای مرب��وط به ایمنی مع��ادل اخرین‬ ‫اس��تانداردهای روز باش��د ولی قرار ش��ده درباره‬ ‫استانداردهای اختیاری‪ ،‬تعادل الزم ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در این زمینه که استاندارد هشتادوپنج گانه‬ ‫خودرویی پیش از این در ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫خ��ودرو به تصویب رس��یده و چه دلی��ل دارد که‬ ‫دوباره بازنگری ش��ود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬دوب��اره تاکید‬ ‫می کن��م که برخ��ی اس��تانداردها در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده که شامل اس��تانداردهای اختیاری می شود‬ ‫و ش��رایط اج��رای ان در اروپا هم فراهم نیس��ت‪.‬‬ ‫این گونه نیست که ما امروز چیزی را مصوب کنیم‬ ‫و بعد بگویی��م نمی خواهیم ان را اجرایی کنیم‪ .‬با‬ ‫توجه به شرایط پیش امده باید بهینه عمل کنیم و‬ ‫به خوبی می دانیم که سازمان هایی مانند استاندارد‬ ‫و محیط زیست بر اجرای قوانین تاکید دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹امار مطلق نمی توان داد‬ ‫صالحی نیا در پاسخ به سوال «گسترش صنعت»‬ ‫درباره امار واحده��ای راکد گفت‪ :‬واحد راکد یک‬ ‫فرایند متغیر است‪ .‬هر عددی که امروز اعالم شود‬ ‫فردا ممکن اس��ت تغییر کند اما بر اساس مجموعه‬ ‫امارهایی که از ش��هرک های صنعتی و استان ها به‬ ‫ دس��ت امده حدود ‪ ۱۸‬درص��د واحدهای صنعتی‬ ‫شهرک های صنعتی راکد هستند و به طور تقریبی‬ ‫معادل ‪ ۴0‬تا ‪ ۵0‬درصد این واحد ها پایش ش��ده و‬ ‫در سال جاری به چرخه تولید بازگشته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وضعیت صنای��ع دقیق رصد و پایش‬ ‫می ش��ود و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت پیگیر‬ ‫مشکالت انها خواهد بود‪.‬‬ ‫البت��ه ام��ار دقی��ق در س��امانه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موجود اس��ت اما پیشنهاد می کنم‬ ‫به دلی��ل متغیر بودن این اعداد ب��ا اعداد تقریبی‬ ‫امار ه��ای واحدهای راکد را ارزیابی و به رس��انه ها‬ ‫اعالم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت دقیق رصد می شود‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫نمی توان عدد مطلقی برای واحدهای‬ ‫راک��د اع�لام ک��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬وضعیت‬ ‫صنای��ع به ص��ورت دقی��ق در حال‬ ‫رصد اس��ت به ویژه واحد های بزرگ و‬ ‫متوسطی که تولیدات انها بر زنجیره‬ ‫تولید تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اطالعات انها در س��امانه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت موجود اس��ت اما‬ ‫پیش��نهاد می کنم این موض��وع را باید به صورت‬ ‫تقریبی اطالع رسانی کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از کاه��ش ‪ ۴۹‬درصدی ظرفیت‬ ‫تولی��د کاغ��ذ روزنامه و چاپ و تحری��ر خبر داد و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در س��ال جاری بس��یاری از واحد های‬ ‫تولید کاغذ ظرفیت های خ��ود را جایگزین بخش‬ ‫کاغذ روزنامه و تحری��ر کرده اند به همین دلیل با‬ ‫‪ ۴۹‬درصد کاهش رو به رو بودیم و نیاز این بخش از‬ ‫راه واردات تامین شد اما امیدواریم در سال اینده‬ ‫با توجه به شرایطی همچون معافیت مالیات ارزش‬ ‫افزوده و تس��هیل در واردات چوب شاهد بازگشت‬ ‫ظرفیت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱۸‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫صالحی نی��ا با اش��اره به تس��هیالت پرداختی به‬ ‫ح��وزه صنعت و معدن در س��ال جاری اعالم کرد‪:‬‬ ‫ب��راورد رقم پرداخت��ی برای تس��هیالت بانکی به‬ ‫بخش صنعت و معدن در ابتدای سال رقمی حدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬ه��زار میلیارد تومان بود ام��ا عملکرد ‪ ۹‬ماه‬ ‫بانک مرکزی نش��انگر پرداخت ‪ ۱۱۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت بوده که نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ ۸‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬امیدواریم این رقم‬ ‫تا پایان س��ال به ‪ ۱۴0‬تا ‪ ۱۵0‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برس��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ۷0 ،‬درصد این تس��هیالت‬ ‫تمدید تس��هیالت گذش��ته بوده و فقط ‪ ۳0‬درصد‬ ‫تزریق نقدینگی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت نوسازی‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تاکید بر اینکه متاس��فانه در پرداخت تسهیالت‬ ‫نوس��ازی صنایع موفق عمل نکرده ایم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ق��رار بود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت برای‬ ‫نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این‬ ‫رقم فقط ‪ ۴۸۰‬میلیارد تومان تاکنون محقق شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ط��رح در طول ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه گذش��ته در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته و از ‪ ۵۶۰۰‬واحد متقاضی‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬واحد به بانک ها معرفی ش��ده و متاس��فانه‬ ‫فقط ‪ ۱۴۰‬واحد موفق به دریافت تسهیالت شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹براورد ‪ ۵/۵‬درص�دی ارزش افزوده‬ ‫صنعت در سال ‪۹۶‬‬ ‫صالحی نی��ا درب��اره تبیی��ن برنامه ها و تش��ریح‬ ‫عملک��رد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه امس��ال ارزش افزوده بخش صنعت‬ ‫‪ ۴/۵‬درصد رش��د داشته که براورد ها نشانگر رشد‬ ‫‪ ۵/۵‬درصدی در سال جاری است‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۱0‬ماه امس��ال ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵00‬مجوز‬ ‫تاس��یس و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۵0‬مجوز بهره برداری صادر‬ ‫ش��ده اس��ت که از نظر تعداد به ترتیب ‪ ۱۹‬و ‪۵/۵‬‬ ‫درصد رشد داشته اند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این از نظر اش��تغال و س��رمایه گذاری‬ ‫بخش مجوز تاس��یس به ترتیب ‪ ۲۱‬و ‪ ۱۶‬درصد و‬ ‫بخش پروانه بهره برداری نیز به ترتیب ‪۱۷/۵‬و ‪۱۷‬‬ ‫درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬در بخش های عمده ای‬ ‫از تولید کش��ور با رشد روبه رو شده ایم‬ ‫ام��ا این ب��دان معن��ا نیس��ت که در‬ ‫بر اساس مجموعه‬ ‫بخش دیگری از تولید کش��ور مشکل‬ ‫امارهایی که از شهرک های‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫صنعتی و استان ها به‬ ‫ دست امده حدود ‪۱۸‬‬ ‫درصد واحدهای صنعتی‬ ‫شهرک های صنعتی راکد‬ ‫هستند‬ ‫� مشوق ها در بودجه ‪۹۷‬‬ ‫صالحی نیا با اشاره به بودجه ‪ ۹۷‬نیز‬ ‫از تخصیص ‪ ۵‬ه��زار میلیارد تومان از‬ ‫محل م��ازاد درامد هدفمندی یارانه ها‬ ‫ب��ه رونق تولی��د و اش��تغال و اجرای‬ ‫طرح های ایجادی‪ ،‬توس��عه ای و نوسازی خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬امیدواریم با تخصیص ای��ن اعتبار بتوان‬ ‫با اعطای یارانه س��ود تس��هیالت به ویژه در بخش‬ ‫نوسازی در سال اینده و تسهیالت نوسازی صنایع‬ ‫را با قوت پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ۱۵00 ،‬میلی��ارد توم��ان ب��رای‬ ‫مش��وق های صادراتی در قالب تس��هیالت فنی و‬ ‫اعتباری مشوق در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت حق�وق کارگ�ران هپکو تا‬ ‫دی‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همچنین در پاسخ به سوال دیگری مربوط‬ ‫به وضعیت نامناس��ب هپک��و و اذراب اظهار کرد‪:‬‬ ‫هپک��و به دلیل ماهیت خود از لحاظ وس��عت کار‬ ‫و مباحث مختل��ف از جمله بازار‪ ،‬ب��ا چالش هایی‬ ‫روبه رو بوده و مش��کل ان نسبت به اذراب حادتر‬ ‫اس��ت‪ .‬بحثی که درباره هپکو وجود داشت مسئله‬ ‫مالکیت است و توافق هایی برای واگذاری به مالک‬ ‫یا مالکانی که از عهده فعالیت ها بر می ایند‪ ،‬ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬تعیین تکلیف بدهی ه��ا‪ ،‬پرداخت حقوق و‬ ‫دس��تمزدهای عقب افتاده و دورماندن از ش��رایط‬ ‫مناس��ب تولید از جمله مباحثی اس��ت که درباره‬ ‫هپک��و مطرح ش��ده اس��ت و تا جایی ک��ه اطالع‬ ‫داری��م تا پایان دی حقوق کارگران ان را پرداخت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا اظهار ک��رد‪ :‬در زمین��ه اذراب نیز‬ ‫مش��کالتی وج��ود دارد و ب��ا توجه ب��ه اینکه انها‬ ‫نتوانس��ته بودن��د به تعه��دات خود عم��ل کنند‬ ‫تسهیالتی را در حدود ‪ ۴۰‬میلیارد تومان پرداخت‬ ‫کردیم و گروه مدیریتی توانمند برای پیشبرد کار‬ ‫مستقر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹براورد تولید خودرو‬ ‫صالحی نی��ا درب��اره وضعی��ت تولی��د خ��ودرو و‬ ‫قرارداد های تولید مش��ترک نیز توضیح هایی داد و‬ ‫افزود‪ :‬میزان تولیدات خودروهای سواری از میزان‬ ‫تولید س��ال گذشته فراتر رفته و درحال حاضر یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۱0‬هزار خودرو تولید ش��ده اس��ت که‬ ‫امیدواریم تا پایان سال به یک میلیون و ‪ ۵۵0‬هزار‬ ‫خودرو برسد‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه وضعیت تولید پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬نیز با‬ ‫اشاره به تولید ‪ ۲۲۰۰‬دستگاه از این خودرو گفت‪:‬‬ ‫تولید ای��ن خودرو از برنامه عقب اس��ت ولی قرار‬ ‫است سال اینده به تولید روزانه ‪ ۱۲۰‬دستگاه و در‬ ‫نهایت ‪ ۱۶۰‬دستگاه برسیم‪.‬‬ ‫میزان داخلی سازی پژو ‪ ۲۰۰۸‬درحال حاضر ‪۲۲‬‬ ‫درصد است که با توجه به قراردادهای منعقد شده‬ ‫با قطعه سازان به ‪ ۳۰‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫خودرویی با شرکت های خارجی نیز گفت‪ :‬قرارداد‬ ‫سایپا و س��یتروئن در حال اجراس��ت اما از موعد‬ ‫مقرر ‪ ۲‬ماه عقب هستند و قول داده اند تولید را از‬ ‫اواسط تیر ‪ ۹۷‬شروع کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های قرارداد فولکس واگن‬ ‫صالحی نی��ا درباره ق��رارداد رنو نی��ز گفت‪ :‬این‬ ‫قرارداد به س��رانجام رس��یده و در ط��ول ماه های‬ ‫اینده شاهد ش��رایط خوبی برای ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایدرو طرف اصلی در قرارداد رنو اس��ت و خود انها‬ ‫در این زمینه باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫تولید ‪ ۲‬مدل خودرو با داخلی س��ازی ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫ب��ا مش��ارکت فولکس واگن و مام��وت مورد بحث‬ ‫ب��ود ولی ب��رای واردات تع��دادی خ��ودرو تفاهم‬ ‫ک��رده بودند ک��ه به دلی��ل توقف ثبت س��فارش‬ ‫واردات خ��ودرو‪ ،‬محق��ق نش��د‪ .‬این اتف��اق باعث‬ ‫ش��د مدیران فولکس واگن تصور کنند ش��اید قرار‬ ‫اس��ت محدودیتی در واردات وجود داش��ته باشد‬ ‫و همی��ن موضوع‪ ،‬اجرای کار را ب��ا چالش روبه رو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز مبادالتی قطعه سازان بازگشت‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به‬ ‫سوال دیگری مربوط به شرایط نامساعد پیش امده‬ ‫برای قطعه س��ازان به دلیل نوس��ان به وجود امده‬ ‫در ب��ازار ارز‪ ،‬بیان کرد‪ ۶000 :‬ت��ا ‪ ۷000‬میلیارد‬ ‫توم��ان ظرفیت در نوس��ازی قطعه س��ازی خودرو‬ ‫وجود دارد و امیدواریم بتوانیم کمک های مناسبی‬ ‫در بخش تس��هیالت برای پروژه های قطعه س��ازان‬ ‫داش��ته باش��یم تا در زمینه کاهش نرخ تمام شده‬ ‫گام برداریم‪.‬‬ ‫دو مس��ئله برای قطعه سازان در نظر گرفته شده‬ ‫ک��ه یک مورد مرب��وط به مواد اولی��ه مانند مس‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬الومینیوم و موضوع دوم مربوط به نرخ ارز‬ ‫مبادالتی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اعالم اینکه نوس��ازی و بهس��ازی‬ ‫خطوط تولید قطعه س��ازان در دس��تور کار است‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ب��رای حمایت از قطعه س��ازان اوراق‬ ‫مرابحه با همکاری ش��بکه بانکی به زودی منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح کارت اعتباری دائمی است‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در پاس��خ به این سوال که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و بانک مرکزی مکلف بودند طبق‬ ‫ابالغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شخص‬ ‫معاون اول رییس جمه��وری‪ ،‬طرح کارت اعتباری‬ ‫خری��د کاالی ایران��ی را در س��ال ج��اری اجرایی‬ ‫کنند اما این اقدام انجام نشده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪ ۳0۱‬با ‪ ۵0‬درصد ساخت داخل‬ ‫طرح کارت اعتباری خری��د کاالی ایرانی در حال‬ ‫صالحی نی��ا همچنی��ن با اش��اره به اغ��از تولید‬ ‫پیگیری اس��ت و به دس��تور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ازمایشی پژو ‪ ۳۰۱‬اظهار کرد‪ :‬تولید این خودرو از‬ ‫و تجارت کمیته ای در این زمینه تش��کیل ش��ده‬ ‫س��ال اینده با داخلی سازی ‪ ۵۰‬درصد و باالتر اغاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫خواهد ش��د و برای تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬نیز با همین‬ ‫به گفته وی‪ ،‬قرار شده طرح کارت اعتباری خرید‬ ‫روند پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫کاالی ایران��ی ب��ه صورت همیش��گی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و دائم��ی اجرا ش��ود و در زمینه رویه‬ ‫افزود‪ :‬در جلس��ه یکش��نبه ش��ب با برخی استانداردها در نظر کارت اعتب��اری‪ ،‬بانک های عامل‪ ،‬نرخ‬ ‫گرفته شده که شامل‬ ‫مدیران ایران خودرو و س��ایپا نیز این‬ ‫تسهیالت و سقف و روش اعطای ان را‬ ‫استانداردهای‬ ‫خودروس��ازان امادگی خ��ود را برای‬ ‫دس��تورالعملی مدنظر قرار می دهند و‬ ‫اختیاری می شود‬ ‫نوسازی ناوگان فرسوده خودرو کشور‬ ‫تصمیم بر این شده که به امضا و تایید‬ ‫و شرایط اجرای‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫ان در اروپا هم فراهم بانک مرکزی برس��د تا در نهایت برای‬ ‫نیست‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه تاخیر‬ ‫ابالغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی‬ ‫موجود در اج��رای برخی قراردادهای‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫گرایش صنعت قطعه به دانش بنیان ها‬ ‫س��وخت های فس��یلی یکی از عوامل افزایش الودگی هوا و محیط زیست است ازاین رو‬ ‫مبدل های کاتالیستی از دهه ‪ ۷۰‬با هدف کاهش الودگی هوا بر سر راه خروجی موتورهای‬ ‫بنزینی نصب ش��د‪ .‬کاتالیست تا ‪۹۰‬درصد گازهای س��می را بی اثر می کند به گونه ای که‬ ‫هیدروکربن های نس��وخته که از موتور خارج می شوند را به اب و دی اکسیدکربن تبدیل‬ ‫می کند‪ .‬عالوه بر این اکس��ید ازت را به گاز ازت تبدیل و کمک زیادی به کاهش الودگی‬ ‫می کند‪ .‬عنوان می شود عمر مفید کاتالیست بین ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬هزار کیلومتر است ضمن انکه‬ ‫پس از ‪۸۰‬هزار کیلومتر این کاتالیس��ت ها پر شده و در عمل کارایی خود را از دست داده‬ ‫و می��زان االیندگی خ��ودرو را تا ‪ ۵‬برابر افزایش می دهد‪ .‬یک��ی از بخش هایی که صنعت‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2313‬‬ ‫دوره جدید شماره‪340‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫قطعه کشور به شکل دانش بنیان در ان فعالیت دارد تولید و تامین مبدل های کاتالیستی‬ ‫است‪ .‬علی سلیمی‪ ،‬کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه یکی از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫درب��اره محصول دانش بنیان این ش��رکت به مبدل های کاتالیس��تی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫وظیفه پاالیش گازهای خروجی خودرو و موتورس��یکلت که حاصل احتراق است به عهده‬ ‫مبدل های کاتالیس��تی اس��ت و این مجموعه می تواند مبدل های کاتالیستی را برای تمام‬ ‫خودروها و موتورس��یکلت ها به شکل دانش بنیان تولید کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فعالیت شرکت‬ ‫بیش��تر با خودروسازان کش��ور و تامین مبدل های کاتالیستی برای خط تولید انهاست و‬ ‫به تازگی بازار خدمات پس از فروش را نیز پوشش می دهد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫با هدف رقابت با چین انجام می شود‬ ‫ساخت برقی های ارزان برای بازارهای نوظهور‬ ‫‪6‬‬ ‫جزئیات توزیع ارم طرح ترافیک خبرنگاران اعالم شد‬ ‫معرفی سامانه ثبت نام طرح ترافیک جدید تا پایان اسفند‬ ‫ت اطالعات خودرویی‬ ‫شهرداری تهران از معرفی سامانه ثب ‬ ‫شهروندان تهرانی تا پایان اسفند خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محسن پورس��یداقایی درباره سرانجام‬ ‫معرفی سامانه ای برای ثبت نام ش��هروندان تهرانی در طرح‬ ‫ترافی��ک جدی��د پایتخت گفت‪ :‬امس��ال ثبت ن��ام عمومی‬ ‫نداری��م و تنها س��اکنان مح��دوده و افرادی ک��ه از تخفیف‬ ‫اس��تفاده می کنند باید اطالعات خود را در یک سامانه ثبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ی عالی ترافیک‬ ‫وی با بیان اینکه بر اس��اس مصوبه ش��ورا ‬ ‫‪ ۴۰‬هزار س��همیه برای مردم عادی در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫این اف��راد باید یک بار اطالعات خودرو خود را در س��امانه‬ ‫وارد کنن��د تا هر بار که می خواهند به محدوده وارد ش��وند‬ ‫ناگزیر به واردکردن اطالعات ش��ان نشوند‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال‬ ‫تا پایان اس��فند س��امانه ای برای ثبت اطالعات ش��هروندان‬ ‫معرفی می شود‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه‬ ‫این س��امانه تا پایان اسفند معرفی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح‬ ‫ترافیک فعلی به طور معمول اجرای طرح از اول اردیبهشت‬ ‫اغاز می ش��د و در ط��رح جدید نیز پس از معرفی س��امانه‪،‬‬ ‫فروردی��ن به افراد مهلت داده می ش��ود ک��ه اطالعات خود‬ ‫را وارد س��امانه کنند و پس از تکمی��ل اطالعات طرح اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در همین حال رییس کمیس��یون عمران ش��ورای ش��هر‬ ‫تهران با بیان اینکه شناسایی خبرنگاران راحت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به تمام خبرن��گاران طرح ترافیک می دهی��م و محدودیتی‬ ‫نداری��م‪ ،‬نظ��ارت می کنی��م تا کس��ی ب��ا اصحاب رس��انه‬ ‫تسویه حساب شخصی نکند‪.‬‬ ‫محمد علیخانی درباره تعیین ایین نامه ای برای خبرنگاران‬ ‫به منظور دریافت ارم طرح ترافیک ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬طرح ترافیک‬ ‫را بع��د از اصالح��ات به فرمانداری ارس��ال کرده ایم‪ .‬پس از‬ ‫تایی��د در فرمان��داری ایین نام��ه ای برای خبرن��گاران تهیه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه زمان ب��رای انج��ام کار داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورت��ی که در م��دت مقرر کار انجام نش��ود مدت ارم‬ ‫طرح ترافیک س��ال ‪ ۹۶‬خبرنگاران را برای سال ‪ ۹۷‬تمدید‬ ‫می کنی��م تا بتوانیم به تنظیم ایین نام��ه بپردازیم‪ .‬البته هر‬ ‫سال ارم ها تا اخر فروردین تمدید می شد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون عمران شورای ش��هر با تاکید بر اینکه‬ ‫بس��یار راح��ت می توانیم خبرنگاران را پای��ش کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امادگی انجمن موتورسیکلت برای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫دبیر انجم��ن صنعت موتورس��یکلت ایران‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه اس��قاط موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده گفت‪ :‬انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫سال هاس��ت ک��ه پیگیری های بس��یاری در‬ ‫جهت اس��قاط موتورس��یکلت های فرس��وده‬ ‫ب��ا مس��ئوالنی از جمل��ه س��تاد حمل ونقل‬ ‫س��وخت انجام داده ام��ا تاکنون این تالش ها‬ ‫و پیگیری ها به نتیجه مطلوب نرسیده است‪.‬‬ ‫بهمن ضیاء مقدم در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬بارها در جلس��ه های مختلف و‬ ‫مکاتبات انجام ش��ده امادگ��ی خود را درباره‬ ‫همکاری با هدف اس��قاط موتورسیکلت اعالم‬ ‫کرده ای��م ام��ا بودج��ه ای در زمینه اس��قاط‬ ‫موتورسیکلت تعریف نشده است‪.‬‬ ‫وی میانگی��ن عم��ر موتورس��یکلت ها را‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال عن��وان ک��رد و گف��ت‪ :‬براس��اس‬ ‫ام��ار ش��ماره گذاری از ابتدای اج��رای طرح‬ ‫شماره گذاری (پالک ملی) حدود ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫موتورسیکلت در سطح کشور شماره گذاری و‬ ‫پالک شده اند که بیش از نیمی از ان به سن‬ ‫فرسودگی رسیده اند‪.‬‬ ‫ضیاء مق��دم افزود‪ :‬درحال حاض��ر امارهای‬ ‫مختلفی از س��وی مس��ئوالن درب��اره میزان‬ ‫الودگی موتورسیکلت ها در مقایسه با خودرو ها‬ ‫اعالم شده اما این امارها درست نیست‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه یک��ی از مهم تری��ن راهکارها برای‬ ‫کاه��ش موتورس��یکلت های کاربرات��وری را‬ ‫اس��قاط انها دانس��ت و گفت‪ :‬بهترین راهکار‬ ‫برای کاهش موتورس��یکلت های فرس��وده و‬ ‫کاربراتوری اس��قاط ان اس��ت ک��ه فرایندی‬ ‫زمان بر اس��ت زیرا چنانچه س��ازمان مربوط‬ ‫شروع به اسقاط موتورس��یکلت های فرسوده‬ ‫کند و ساالنه یک میلیون موتورسیکلت از رده‬ ‫خارج ش��ود جمع اوری این موتورس��یکلت ها‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰‬س��ال زمان می برد ک��ه در این‬ ‫مدت نیز موتورس��یکلت های دیگری فرسوده‬ ‫می شود و نیاز به برنامه ریزی مدون دارد‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به پرسشی مبنی بر وجود قانون و‬ ‫طرحی مدون ازس��وی نهاد و س��ازمانی برای‬ ‫خ��روج موتورس��یکلت های فرس��وده گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬سال پیش ستاد حمل ونقل سوخت‬ ‫با همکاری س��ازمان حفاظت محیط زیست و‬ ‫شرکت های تولید کننده موتورسیکلت طرحی‬ ‫را معرفی و اجرا کردند اما این طرح نیمه کاره‬ ‫ره��ا ش��د و درنتیجه رق��م چش��مگیری از‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده از رده خارج نشد‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن صنعت موتورس��یکلت ایران‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر اسقاط موتورسیکلت ها‪ ،‬راهکار‬ ‫دیگ��ر در جهت کاهش الودگ��ی هوا‪ ،‬اجرای‬ ‫قانون معاینه فنی این وس��یله نقلیه اس��ت؛‬ ‫چراکه درحال حاضر راکبان موتورس��یکلت ها‬ ‫معاینه فنی را با وجود قانونی بودن ان جدی‬ ‫نمی گیرند و مس��ئوالن ذی رب��ط نیز اقدامی‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫ضیاء مق��دم درب��اره الودگ��ی ه��وا در‬ ‫کالنش��هرها گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر یک��ی از‬ ‫معضالت کشور الودگی هواست اما نمی توان‬ ‫موتورس��یکلت ها را از عوام��ل مه��م الودگی‬ ‫دانس��ت زیرا خودروها‪ ،‬کامیون ها‪ ،‬کارخانه ها‬ ‫و وسایل حمل ونقل عمومی هم نقش مخربی‬ ‫در الودگی هوا دارند‪.‬‬ ‫خبرنگاران قابل شناس��ایی هستند‪ ،‬رس��انه ها مشخصند و‬ ‫وزارت ارشاد می تواند در این زمینه کمک کند‪.‬‬ ‫علیخان��ی ب��ا بیان اینک��ه در س��ال های گذش��ته به نام‬ ‫خبرن��گاران ‪ ۶‬ه��زار ارم توزی��ع می ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬خیلی ها‬ ‫ب��ه اس��م خبرن��گار ارم می گرفتن��د چراکه تعرف��ه پایین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۳‬درصد از میزان ارم طرح ترافیک‬ ‫‪ ۹۷‬به اقش��ار خاص اختصاص داده شده‪ ،‬گفت‪ :‬خبرنگاران‬ ‫ه��م در این ‪ ۳‬درصد دیده ش��ده اند اما م��وارد خاص مانند‬ ‫خانواده ش��هید و‪ ...‬نیز دیده شده که البته در ایین نامه تمام‬ ‫موارد لحاظ می شود‪.‬‬ ‫علیخانی اضافه کرد‪ :‬هنوز تعداد ارم هایی که قرار است به‬ ‫خبرنگاران داده شود مشخص نیست اما به تمام کسانی که‬ ‫خبرنگار باشند به طور قطع ارم داده می شود و محدودیتی‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه نظارت مس��تقیم بر فهرس��ت‬ ‫خبرنگاران خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تدابیر مختلف می اندیش��یم‬ ‫تا اعمال سلیقه شخصی نشود و حتی کسی نتواند افرادی را‬ ‫اذیت و تسویه حساب کند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون عمران شورای ش��هر با تاکید بر اینکه‬ ‫برخ��ی در ش��ورا با ارم ط��رح ترافیک خبرنگاران مش��کل‬ ‫داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬خود ش��هرداری نیز مخالف بود اما طرح با‬ ‫دوسوم ارا رای اورد‪.‬‬ ‫علیخان��ی تاکید کرد‪ :‬دادن طرح ترافی��ک به خبرنگاران‬ ‫رانت نیس��ت و خبرنگاران به راحتی قابل شناسایی هستند‬ ‫و باید به انها خدمات ارائه شود‪.‬‬ ‫امکان استفاده از تخفیف های ویژه برای باشگاه مشتریان کرمان موتور‬ ‫باشگاه مش��تریان کرمان موتور در تمام شهرهای‬ ‫ای��ران ایین تجلیل از اعضای خود را برگزار خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬علی قلی زاده‪ ،‬رییس اداره تحلیل و توس��عه‬ ‫رضای��ت مش��تریان کرمان موت��ور در گفت وگ��و با‬ ‫پرش��ین خودرو ب��ا بیان این مطلب گفت‪ :‬باش��گاه‬ ‫مشتریان کرمان موتور از تیر ‪ ۹۶‬اغاز به کار کرده و‬ ‫هم اکنون ‪ ۱۰‬هزار عضو فعال دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هدف ما در باشگاه مشتریان‪ ،‬ایجاد‬ ‫یک ارتباط دوس��ویه با مش��تری و تعامل مستقیم‬ ‫با انهاس��ت تا ثابت کنیم وظیف��ه و حمایت بعد از‬ ‫فروش فراموش نخواهد شد‪.‬‬ ‫قلی زاده با اش��اره به جدید بودن تجربه باش��گاه‬ ‫مش��تریان گفت‪ :‬در این باش��گاه منط��ق امتیازی‬ ‫حاکم خواهد بود یعنی شما امتیازاتی دریافت کرده‬ ‫و بر اساس میزان ان می توانید با روش های مختلف‬ ‫خ��رج کنید برای نمون��ه در بحث خری��د خودرو‪،‬‬ ‫تس��ریع در تحویل خ��ودرو‪ ،‬اولویت ب��رای ثبت نام‬ ‫خ��ودرو جدید و برخ��ی موارد دیگر ک��ه در اینده‬ ‫بیشتر درباره انها خواهید شنید‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر بح��ث فروش را‬ ‫در باشگاه مش��تریان فعال کردیم اما از سال اینده‬ ‫هزینه امتیازات کسب شده در حوزه خدمات پس از‬ ‫فروش و خدمات رفاهی نیز اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس اداره تحلیل و توس��عه رضایت مش��تریان‬ ‫کرمان موت��ور اف��زود‪ :‬درحال حاضر با ‪ ۱۰‬ش��ریک‬ ‫تجاری به تفاهم های خوبی دس��ت پیدا کرده ایم و‬ ‫به زودی این ش��رکا به اعضا معرفی شده و با توجه‬ ‫ب��ه امتیازات خود می توانند از امکانات رفاهی مانند‬ ‫اس��کان با تخفی��ف در هتل ها‪ ،‬اس��تفاده از اماکن‬ ‫تفریح��ی و خرید با تخفیف ویژه از فروش��گاه های‬ ‫بزرگ بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در باش��گاه مشتریان کرمان موتور‬ ‫‪ ۵‬دس��ته بندی خواهیم داش��ت؛ برن��ز‪ ،‬برنز پالس‪،‬‬ ‫نقره ای‪ ،‬طالیی و الماس ک��ه هرکدام دارای مرتبه‬ ‫و شرایط ویژه برای اس��تفاده از امکانات و خدمات‬ ‫باشگاه هستند‪.‬‬ ‫قل��ی زاده تاکید کرد‪ :‬زمان خری��د خودرو و برند‬ ‫و م��دل خریداری ش��ده برای عضویت در باش��گاه‬ ‫مشتریان کرمان موتور مهم نیست و همه مشتریان‬ ‫می توانند با مراجعه به سایت کرمان موتور و ایکون‬ ‫باشگاه مشتریان به ثبت نام بپردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از فعالیت هایی که در باش��گاه‬ ‫انج��ام خواهد ش��د‪ ،‬پیگی��ری و اطالع رس��انی به‬ ‫مش��تریان برای بهره بردن از امتیازات خود است و‬ ‫ما در این راه انها را راهنمایی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۱۲‬محصول ایران خودرو در نمایشگاه اهواز‬ ‫نمایندگان منتخب ایران خودرو در اس��تان خوزستان با هدف ارائه تصویری از‬ ‫توانمندی های خود و عرضه محصوالت جدید در س��یزدهمین نمایشگاه خودرو‬ ‫اهواز حضور فعال خواهند داش��ت‪ .‬به گزارش ایکو پرس‪ ،‬نمایندگی های منتخب‬ ‫ایران خ��ودرو در این نمایش��گاه با هدف جذب مش��تریان‪ ،‬محص��والت تولیدی‬ ‫ایران خودرو ازجمله پژو ‪ ۲۰۷‬اتومات‪ ،‬سوزوکی فیس لیفت‪ ،‬تندر پالس اتومات‪،‬‬ ‫هایم��اس اس‪ ،۵‬هایم��ا اس ‪ ۷‬توربو‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬اچ ‪ ۳۰‬ک��راس‪ ،‬تندر وانت‪ ،‬وانت‬ ‫اریس��ان‪ ،‬پ��ارس اتومات‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬و پ��ژو ‪ ۵۰۸‬را در معرض دی��د عموم قرار‬ ‫می دهند‪ .‬در نمایش��گاه خودرو اس��تان خوزس��تان که از ‪ ۷‬اس��فند امسال اغاز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نمایندگی های منتخ��ب ایران خودرو با همکاری معاون��ت بازاریابی و‬ ‫فروش با هدف کس��ب سهمی مناس��ب از بازار خودرو استان خوزستان اقدام به‬ ‫پیش فروش محصوالت تولیدی ایران خودرو خواهند کرد‪.‬‬ ‫حض��ور در ای��ن نمایش��گاه ها با هدف حفظ مش��تری و در مرحل��ه بعد برای‬ ‫بازاریابی‪ ،‬تحقیق و شناس��ایی بازار هدف انجام و به این طریق خودروساز از نیاز‬ ‫بازار مطلع می شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه از ‪ ۷‬اس��فند جاری به مدت ‪ ۴‬روز دایر اس��ت و ایران خودرو با‬ ‫طیفی از محصوالت خود در فضایی به مساحت ‪ ۱۶۰۰‬مترمربع حضور دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪ 10 1396‬جمادی الثانی ‪ 27 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 340‬پیاپی ‪2313‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار ایران بهترین برای‬ ‫سرمایه گذاری است اگر‪...‬‬ ‫توضیح‬ ‫در گ��زارش روز ش��نبه با عن��وان «ایران خودرو به‬ ‫‪ ۵‬ق��اره جهان خودرو ص��ادر می کند» تصویر جناب‬ ‫مجی��د کاویانی‪ ،‬مع��اون صادرات و ام��ور بین الملل‬ ‫ایران خودرو به اش��تباه درج ش��ده که بدین وسیله از‬ ‫ایشان عذرخواهی می شود‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫بررسی روند بازار‬ ‫نشان می دهد با وجود‬ ‫محدودیت عرضه‬ ‫شاهد کاهش قیمت ها‬ ‫بوده ایم و با افزایش‬ ‫عرضه و تعدد‬ ‫خریداران شرایط نیز‬ ‫تغییر خواهد کرد و‬ ‫شاهد افت قیمت ها‬ ‫خواهیم بود‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫در تم��ام مق��االت و‬ ‫مصاحبه های��ی ک��ه انج��ام‬ ‫می ده��م به وض��وح اعالم‬ ‫ک��رده و می کن��م ک��ه‬ ‫ای��ران ب��ازاری بک��ر برای‬ ‫س��رمایه گذاری و فعالی��ت‬ ‫اقتص��ادی اس��ت ام��ا این‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫بهتری��ن بودن چن��د اما و‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫اگر دارد‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫تم��ام دولت های��ی ک��ه‬ ‫توانس��ته اند س��رمایه های‬ ‫خارج��ی را به خوب��ی ب��رای پیش��رفت کش��ور و م��ردم‬ ‫خ��ود ب��ه کار گیرن��د‪ ،‬نخس��تین گام را خود به درس��تی‬ ‫برداش��ته اند یعنی سود و بهره شخصی خود را فدای سود‬ ‫و مصالح کش��ور کرده اند؛ کاری که هن��وز انطور که باید‬ ‫نکرده ایم‪.‬‬ ‫تمام دولت های موفق در جذب سرمایه خارجی‪ ،‬خود را‬ ‫از فعالیت اجرایی و شراکت برای تولید خارج کرده و تنها‬ ‫بر انجام درست کارها نظارت می کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط چنانچه همه انهایی که باید کار را پیش‬ ‫ببرند در حاش��یه قرار گیرند و تنها دولت ها نقطه و هسته‬ ‫مرکزی امور ش��وند هی��چ گاه نمی توانید از س��رمایه گذار‬ ‫واقعی و توانمند خارجی به درستی استفاده کنید کمااینکه‬ ‫تاکنون نیز چنین اتفاقی رخ نداده است‪.‬‬ ‫به همین دلیل در صنعت خودرو ش��رایط رقابت بخش‬ ‫خصوص��ی فراهم نیس��ت زیرا در این صنع��ت‪ ،‬دولت هم‬ ‫تصمیم ساز است و هم رقیب‪.‬‬ ‫پ��س از برج��ام ش��رکت های واردکنن��ده خ��ودرو و‬ ‫نمایندگی های رس��می خودروسازان سعی کردند در بازار‬ ‫خودرویی کشور حضور فعال تری داشته باشند و برای این‬ ‫مهم با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و طرف های خارجی‬ ‫نیز مذاکرات خوبی شد‪.‬‬ ‫برای نخس��تین ب��ار دولتی ها بهتری��ن راه را در صنعت‬ ‫خودرو پیش گرفتند تا هم بخش خصوصی رش��د کرده و‬ ‫هم سرمایه گذار و شرکت های خودروساز مطرح برای ورود‬ ‫به ایران اعتماد الزم را کسب کنند‪.‬‬ ‫اما این مهم تنها چند ماه دوام داش��ت و در تیر ‪ ۹۶‬یک‬ ‫تصمیم خلق الساعه همه چیز را تغییر داد‪.‬‬ ‫ابتدا «گری مارکت ها» از گردونه واردات کنار گذاش��ته‬ ‫شدند و سپس با بس��تن سامانه ثبت سفارش‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجاز را نیز شوکه کردند‪.‬‬ ‫ب��ازار خودروه��ای وارداتی به خوبی مس��یر خود را پیدا‬ ‫کرده بود و اگر این ش��وک به بازار وارد نمی ش��د بی گمان‬ ‫توسعه بهتری پیدا می کرد‪.‬‬ ‫گالیه بخ��ش خصوصی از دولت تنه��ا در تصمیم هایی‬ ‫اس��ت که بدون مش��ورت و اعالم قبلی گرفته می شود به‬ ‫طور مثال می ش��د از یک تاریخ��ی برای این تغییر نام برد‬ ‫تا ش��رکت ها اماده این اتفاق باشند و شوک وارده به بازار‬ ‫را کنترل کنند‪.‬‬ ‫اینک��ه چرا برخ��ی تصمیم ها بدون مش��ورت با اهل ان‬ ‫گرفته می شود بر ما پوشیده است اما این نکته را به خوبی‬ ‫می دانی��م که گرفتن برخی از تصمیم ه��ا روی اینده یک‬ ‫صنعت و بازار اثر س��وء می گ��ذارد کما اینکه این اثر در ‪۹‬‬ ‫ماه گذش��ته به خوبی قابل لمس بوده و نرخ محصوالت در‬ ‫برخی موارد تا ‪ ۱۰۰‬درصد نیز افزایش داشته است‪.‬‬ ‫یعن��ی بازاری ک��ه به خوبی در حال رش��د و حرکت بود‬ ‫ب��ا یک تصمی��م و بدون برنامه و فکر ب��ه عقب ترین نقطه‬ ‫ممکن برگشت‪.‬‬ ‫صنعت خودرو کشور می تواند بهترین در منطقه و اسیا‬ ‫باش��د اما باید ابتدا دولت پای خ��ود را از تصمیم گیری و‬ ‫رقابت در تولید و بازار بیرون کشیده و فعالیت های اشتباه‬ ‫خود را تکرار نکند‪.‬‬ ‫یادمان نرود پس از برجام‪ ،‬بازار ایران می توانست بهترین‬ ‫به��ره را از حضور برندهای معتبر و س��رمایه های خارجی‬ ‫ببرد که با برخی تصمیم ها این مهم محقق نش��د اما هنوز‬ ‫می توان کار را به مسیر نخست خود بازگرداند‪.‬‬ ‫بای��د این مه��م را خ��ود دولتی ها و تصمیم گی��ران نیز‬ ‫بخواهند و کار را به دس��ت کاردان س��پرده و تنها ناظر بر‬ ‫حسن انجام کار باشند‪.‬‬ ‫بی ش��ک س��رمایه گذاران خارجی کمتر رغبت می کنند‬ ‫وارد بازاری شوند که ثبات قوانین تجاری در ان کم است‬ ‫و این یکی از مشکالت فعلی ایران برای جذب سرمایه های‬ ‫خارجی و حضور برندهای معتبر است‪.‬‬ ‫اما اگر قوانین تجارت و تولید ایران دارای یک ماندگاری‬ ‫و ثبات معقول شود این بازار بهترین فرصت برای برندها و‬ ‫سرمایه گذاران خارجی خواهد بود‪.‬‬ ‫امی��دوارم دولت ه��ا برخ��ی از تصمیم های ب��زرگ را با‬ ‫مش��ورت فعاالن بازار و صنعت بگیرند تا کمترین اش��تباه‬ ‫در پیاده س��ازی ان رخ داده و ب��ازار و مردم کمترین زیان‬ ‫را ببرند‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت خرید و فروش و عملکرد نمایندگی ها با هدف جذب خریدار نشان داد‬ ‫فروش خودرو در بازار پایین تر از قیمت نمایندگی!‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«قیمت در ب��ازار خودروه��ای وارداتی به ثبات‬ ‫رس��ید»؛ خب��ری ک��ه در چند روز گذش��ته روی‬ ‫خروج��ی بس��یاری از خبرگزاری ها ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫هرچن��د در ن��گاه نخس��ت و ب��ا تجرب��ه چند ماه‬ ‫گذش��ته در بازار خودروهای واردات��ی این خبر تا‬ ‫اندازه زیادی به اغراق شباهت دارد اما بررسی های‬ ‫میدانی نیز این خبر را تایید می کند و حتی نشان‬ ‫می ده��د نرخ در بازار این روزها نه تنها ثبات بلکه‬ ‫در موارد بسیار زیادی کاهش را تجربه می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه فعاالن این حوزه در ماه های گذش��ته‬ ‫خری��داران خودروه��ای خارج��ی که تنه��ا وعده‬ ‫خودروه��ا را به مش��تریان خود داده ان��د به دلیل‬ ‫محدودی��ت در عرضه به کاهش ن��رخ خودروهای‬ ‫خود حتی پایین تر از قیمت های تعیین شده ناگزیر‬ ‫ش��ده اند و تنها در نظر دارند نسبت به فروش خود‬ ‫اق��دام کنند‪ ،‬هرچند این وضعی��ت در خودروهای‬ ‫داخل��ی برعکس بوده و بازار ب��ا محدودیت عرضه‬ ‫ش��اهد دونرخی بودن قیمت ها و حتی در بسیاری‬ ‫موارد اختالف نرخ تا ‪ ۸‬میلیون تومانی شده است‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬ریی��س اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫خودرو تهران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫بیان کرد‪ :‬بازار خودرو در یک ماه گذشته با کاهش‬ ‫نرخ همراه شده است به طوری که خودرو سانتافه‬ ‫که شرکت ‪ ۳۳۰‬میلیون تومان قیمت گذاری کرده‬ ‫هم اکن��ون در ب��ازار ‪ ۲۹۵‬میلیون تومان به فروش‬ ‫می رس��د که ‪ ۴۰‬میلیون تومان زی��ر نرخ خرید و‬ ‫فروش می شود‪.‬‬ ‫وی دلی��ل ای��ن رون��د را نب��ود خری��دار برای‬ ‫خودروه��ای گران دانس��ت و افزود‪ :‬نب��ود خریدار‬ ‫در حال��ی در ب��ازار خودروهای وارداتی به چش��م‬ ‫می خورد ک��ه در عین حال کمب��ود عرضه نیز به‬ ‫ش��دت در ب��ازار ای��ن خودروها دیده می ش��ود به‬ ‫طوری که در چند وقت اخیر و پس از بازگش��ایی‬ ‫س��ایت ثبت سفارش این ش��رکت ها تنها اقدام به‬ ‫پیش فروش خودرو کرده اند و خودرویی در اختیار‬ ‫مشتری قرار نداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه با نرخ پایین تر ‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر عرضه ازس��وی این شرکت ها افزایش یابد‬ ‫به طور قطع نرخ خودروها از نرخ فعلی نیز کاهش‬ ‫بیشتری را تجربه می کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی رون��د ب��ازار نش��ان می دهد ب��ا وجود‬ ‫محدودیت عرضه ش��اهد کاهش قیمت ها بوده ایم‬ ‫و ب��ا افزایش عرضه و تعدد خریداران ش��رایط نیز‬ ‫تغییر خواهد کرد و ش��اهد افت قیمت ها خواهیم‬ ‫کاهش نرخ در انتظار خودروهای وارداتی‬ ‫فرب��د زاوه‪ ،‬یک کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش تعرف��ه و نرخ دالر باعث افزایش‬ ‫نرخ خودرو ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬بازار خودروهای داخلی در روزهای پایانی س��ال رونق خواهد داش��ت اما‬ ‫خودرو های وارداتی با کاهش خرید و فروش و نرخ همراه خواهند بود‪.‬‬ ‫وی دلی��ل ای��ن روند را تاثیرات نرخ ارز دانس��ت و گفت‪ :‬افزایش نرخ ارز بهای نرخ تمام ش��ده را‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬از سوی دیگر به دلیل اینکه تعرفه ها افزایش یافته و به قول معروف باالی بازار فضا‬ ‫پیدا کرده این انتظار ایجاد شده که قیمت ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو درباره خودرو های وارداتی نیز به خودروکار گفت‪ :‬افزایش تعرفه‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ دالر و افزایش اس��قاط خودرو ‪ ۳‬عامل اصلی افزایش نرخ خودرو های وارداتی است که با توجه‬ ‫به کاهش نرخ خودرو در شرایط فعلی بازار در رکود به سر می برد‪.‬‬ ‫زاوه در پاسخ به این پرسش که ایا با افزایش نرخ خودرو های چینی همچنان مشتریان به خرید‬ ‫این خودرو ها تمایل نشان خواهند داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی که تعرفه شدید افزایش می یابد خریداران‬ ‫ناگزیر می ش��وند به س��مت محصوالت جایگزین بروند که بیشتر س��ی کی دی چینی یا یکسری از‬ ‫محصوالت هستند که شاید زیاد به روز هم نباشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه خریداران به دنبال جایگزینی محصوالت دیگر باشند طبیعی است؛ به دلیل‬ ‫اینکه با افزایش ناگهانی تعرفه قدرت خرید خریداران به همان س��رعت افزایش نمی یابد به س��مت‬ ‫خودرو ه��ای چین��ی می روند و از انجا که ب��ا افزایش تقاضا روبه رو می ش��وند قیمت ها نیز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو افزود‪ :‬از س��وی دیگر به دلیل افزایش فاصله تعرفه‪ ،‬شرکت های مادر برای‬ ‫اینکه خیال ش��ان از تعرفه راحت است وسوسه می ش��وند نرخ سی کی دی محصول خود را افزایش‬ ‫دهند که این امر نادرست است‪.‬‬ ‫زاوه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به کاهش نرخ ارز بازار خودرو ه��ای وارداتی در رکود قرار دارد و‬ ‫خریداران به دلیل اینکه احتمال می دهند قیمت ها بیشتر کاهش یابد‪ ،‬خرید نمی کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش بینی خ��ود از بازار خودرو در روز های پایانی س��ال گف��ت‪ :‬خودرو های داخلی‬ ‫وابس��تگی کمتری به نرخ ارز دارند و همین امر باعث ش��ده بازار انها رونق داش��ته باش��د اما در‬ ‫خودرو ه��ای گ��ران این اتفاق نخواه��د افتاد و خودرو های وارداتی با کاه��ش خرید و فروش و نرخ‬ ‫همراه خواهند بود‪.‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫موتمنی با اش��اره به بی تاثی��ری افزایش نرخ ارز‬ ‫ب��ر نرخ خودروهای وارداتی تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫این فعال بازار خودرو با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫ش��رکت های واردکننده با وج��ود افزایش نرخ ارز‬ ‫در رن��ج خودروهای زی��ر ‪ ۴۵‬میلی��ون تومان که‬ ‫اق��دام به کاهش نرخ خودروها به دلیل نبود تقاضا‬ ‫ش��ورای رقابت باید ب��ه حوزه قیمت گ��ذاری انها‬ ‫کرده اند‪ .‬این در حالی است که برخی‬ ‫وارد شود نیز ش��اهد تفاوت نرخ تا ‪۵‬‬ ‫از خودروهای داخل��ی با نرخ کمتر از‬ ‫میلی��ون تومان هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون توم��ان مانند خودروهای‬ ‫این اختالف نرخ حتی تا مواردی به ‪۸‬‬ ‫خودرو های داخلی‬ ‫پارس خ��ودرو ش��اهد افزای��ش ن��رخ وابستگی کمتری به میلیون تومان نیز رسیده به طوری که‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫نرخ ارز دارند و همین پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬با نرخ ‪ ۳۳‬میلیون و‬ ‫وی درب��اره روند خری��د و فروش و امر باعث شده بازار ‪ ۷۰۰‬هزار تومان درحال حاضر در بازار‬ ‫میزان معامالت در بازار نیز اظهار کرد‪ :‬انها رونق داشته باشد به نرخ ‪ ۳۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫هم اکنون خری��د و فروش خودروهای اما در خودرو های گران خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫این اتفاق نخواهد‬ ‫واردات��ی به ش��دت کاه��ش یافته و‬ ‫موتمن��ی دلی��ل ای��ن رون��د را‬ ‫افتاد و خودرو های‬ ‫تقاض��ای چندان��ی از ای��ن خودروها‬ ‫محدودی��ت عرض��ه اعالم ک��رد و در‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وارداتی با کاهش خرید پاس��خ به اینکه چرا محدودیت عرضه‬ ‫در زمینه خودروهای داخلی نیز در و فروش و نرخ همراه در خودروهای وارداتی به کاهش نرخ‬ ‫خواهند بود‬ ‫هفته های گذشته ش��اهد محدودیت‬ ‫و در خودروه��ای داخلی افزایش نرخ‬ ‫عرضه و خودروهای دونرخی بوده ایم‪.‬‬ ‫را منجر ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تقاضای‬ ‫‹ ‹محدودی�ت عرض�ه‪ ،‬چال�ش ب�ازار‬ ‫خودرو‬ ‫پیش فروش خودرو تنها در صورت ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در نامه ای به رییس‬ ‫انجم��ن صنف��ی واردکنن��دگان خ��ودرو و اعضای این‬ ‫انجم��ن تذکر داد باید در چارچوب اصول و قوانین اقدام‬ ‫ب��ه پیش فروش خودرو کنند‪ .‬به گزارش پردیس خودرو‪،‬‬ ‫در بخشی از این نامه امده؛ پیرو پیش فروش خودروهای‬ ‫وارداتی به اطالع می رس��اند در واردات خودرو ازس��وی‬ ‫ی رس��می‬ ‫اش��خاص حقیق��ی و حقوقی غیر از نمایندگ ‬ ‫در ص��ورت عق��د ق��رارداد ارائه خدمات پ��س از فروش‬ ‫واردکنن��ده ب��ا نمایندگ��ی رس��می بر اس��اس ضوابط‬ ‫تعیین ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امکان پذیر‬ ‫است‪ .‬بر این اساس تنها عرضه کنندگان ( نمایندگی های‬ ‫مجاز ش��رکت های خارجی در کشور) که قبل از اقدام به‬ ‫پیش ف��روش خودرو مجوز مربوط ش��امل تعداد خودرو‬ ‫قابل عرضه را از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند به پیش فروش خودرو مطابق ایین نامه‬ ‫و شیوه نامه اجرایی اقدام کنند‪.‬‬ ‫خری��د در خودروهای داخلی به مراتب بیش��تر از‬ ‫خودروهای خارجی اس��ت و از انج��ا که مدیریت‬ ‫ب��ازار در اختیار دو خودروس��از داخلی اس��ت در‬ ‫این ش��رایط با محدودیت عرضه قیمت ها افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��رایط در حالی است که در‬ ‫گذشته با وجود نرخ ‪ ۳۳‬میلیون تومانی پژو ‪،۲۰۶‬‬ ‫این خودرو ب��ا قیمتی به مراتب پایین تر از قبل به‬ ‫فروش می رفت یا پژو پارس نیز یک میلیون تومان‬ ‫پایین تر از نرخ بازار به مشتریان عرضه می شد زیرا‬ ‫عرضه باال بود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران عرضه‬ ‫قطره چکان��ی در ب��ازار را منجر به ب��ازار دونرخی‬ ‫خودرو دانس��ت و گفت‪ :‬ت��ا ‪ ۲۵‬روز پیش به هیچ‬ ‫عنوان شاهد قیمت های دو نرخی در بازار نبوده ایم‪.‬‬ ‫این در حالی است که خودروهای زیر ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫ تومان نیز به هیچ عن��وان دونرخی بودن را تجربه‬ ‫نکرده بودند که در چند وقت اخیر شاهد اتفاق های‬ ‫تازه ای در بازار خودرو هس��تیم که نیازمند نظارت‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫به گفته موتمن��ی‪ ،‬درحال حاضر خرید و فروش‬ ‫در بازار به گونه ای اس��ت که خریداری که نیاز به‬ ‫خودرو جدید دارد اقدام به خرید خواهد کرد و در‬ ‫انتظار ماه های اینده نخواهد ماند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو یاداور شد‪:‬‬ ‫در روزه��ای اخیر به دلیل انتش��ار اخباری درباره‬ ‫بازگشت تعرفه ها به نرخ های قبل‪ ،‬بیشتر دارندگان‬ ‫خودروهای وارداتی در بازار فروشنده هستند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بازار به دلیل بالتکلیفی با افت‬ ‫ش��دید تقاضا مواجه ب��وده و خریداری نیز در بازار‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬برخالف انتظ��ار‪ ،‬بازار خودروهای‬ ‫وارداتی تاکنون به خب��ر رای دیوان عدالت اداری‬ ‫درب��اره ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو‬ ‫واکنش نش��ان نداده اما به ط��ور قطع در صورتی‬ ‫که رای دیوان عدالت اداری ابالغ ش��ود و طرح دو‬ ‫فوریت��ی مجلس درباره کاهش تعرفه ها به تصویب‬ ‫برسد نرخ در بازار افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اظهارات رییس اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران خودرو مبنی ب��ر کمبود عرضه از‬ ‫س��وی برخی خودروس��ازان داخل��ی مانند پارس‬ ‫خودرو در حالی اس��ت که این شرکت ماه گذشته‬ ‫تحوی��ل فوری تن��در ‪ ۹۰‬را در برنام��ه کاری خود‬ ‫داشته ضمن انکه تحویل خودروهای ثبت نامی این‬ ‫شرکت همچون س��اندرو و استپ وی نیز در موعد‬ ‫مقرر در حال انجام است‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع دونرخ��ی ب��ودن خودروهای این‬ ‫شرکت و س��ایر شرکت های خودروساز تحت تاثیر‬ ‫بازار شب عید بوده است‪.‬‬ ‫دنا پالس به ناوگان پلیس سنگال پیوست‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو با هدف کس��ب‬ ‫سهم مناس��بی از بازارهای بین المللی‪ ،‬نخستین‬ ‫محص��ول صادراتی دنا پ�لاس را روان��ه ناوگان‬ ‫پلی��س س��نگال کرد‪ .‬ب��ه گ��زارش ایکو پرس‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو ب��ا تجهیز خودرو دنا‬ ‫پالس دوگانه سوز به خودرو خاص پلیس‪ ،‬زمینه‬ ‫صادرات دوب��اره محصوالت تولی��دی خود را به‬ ‫کش��ورهای غرب افریقا فراهم می کند‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬در س��ال های اخیر کش��ور سنگال‬ ‫به عنوان یک پایگاه صادرات��ی به غرب افریقا در‬ ‫نظر گرفته ش��ده از این رو ایران خودرو به دنبال‬ ‫توس��عه همکاری ها با سایر س��ازمان های دولتی‬ ‫در این کش��ور اس��ت‪ .‬با توجه به استقبال خوب‬ ‫مردم سنگال از محصوالت تولیدی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬این امر می تواند به افزایش سهم این‬ ‫گروه صنعتی در منطقه افریقا منجر شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪ 10 1396‬جمادی الثانی ‪ 27 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 340‬پیاپی ‪2313‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قرار است به چه چیزی برسیم؟‬ ‫سعید ورپایی‪:‬‬ ‫دستگاه عیب یاب‬ ‫ساخت داخل‬ ‫تمام مشکالت‬ ‫سیستم های انژکتوری‬ ‫وسایل نقلیه را‬ ‫نشان می دهد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از برخی محصوالت خاص تولید داخل نشان داد‬ ‫گرایش صنعت قطعه به دانش بنیان ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��وخت های فس��یلی یک��ی از عوام��ل افزای��ش‬ ‫الودگی هوا و محیط زیس��ت است ازاین رو مبدل های‬ ‫کاتالیس��تی از دهه ‪ ۷۰‬با ه��دف کاهش الودگی هوا‬ ‫بر س��ر راه خروج��ی موتورهای بنزینی نصب ش��د‪.‬‬ ‫کاتالیست تا ‪۹۰‬درصد گازهای سمی را بی اثر می کند‬ ‫به گونه ای که هیدروکربن های نس��وخته که از موتور‬ ‫خارج می ش��وند را به اب و دی اکس��یدکربن تبدیل‬ ‫می کند‪ .‬عالوه بر این اکسید ازت را به گاز ازت تبدیل‬ ‫و کمک زی��ادی به کاهش الودگ��ی می کند‪ .‬عنوان‬ ‫می ش��ود عمر مفید کاتالیس��ت بی��ن ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬هزار‬ ‫کیلومتر اس��ت ضمن انکه پ��س از ‪۸۰‬هزار کیلومتر‬ ‫این کاتالیس��ت ها پر ش��ده و در عمل کارایی خود را‬ ‫از دس��ت داده و میزان االیندگی خودرو را تا ‪ ۵‬برابر‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بومی و مبدل های کاتالیستی‬ ‫یکی از بخش هایی که صنعت قطعه کشور به شکل‬ ‫دانش بنی��ان در ان فعالی��ت دارد تولی��د و تامی��ن‬ ‫مبدل های کاتالیستی است‪ .‬علی سلیمی‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش��د واحد تحقیق و توسعه یکی از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی درب��اره محصول دانش بنیان این ش��رکت به‬ ‫مبدل های کاتالیس��تی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫پاالیش گازهای خروجی خودرو و موتورس��یکلت که‬ ‫حاصل احتراق اس��ت به عهده مبدل های کاتالیستی‬ ‫اس��ت و این مجموعه می تواند مبدل های کاتالیستی‬ ‫را ب��رای تمام خودروها و موتورس��یکلت ها به ش��کل‬ ‫دانش بنیان تولید کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فعالیت شرکت‬ ‫بیش��تر با خودروس��ازان کش��ور و تامین مبدل های‬ ‫کاتالیس��تی برای خط تولید انهاست و به تازگی بازار‬ ‫خدمات پس از فروش را نیز پوشش می دهد‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬تا هنگامی که الودگی هوا ش��دت‬ ‫گرفت کسی به فکر سالمت محیط زیست و مبدل های‬ ‫کاتالیس��تی نبود‪ .‬درحال حاضر بخشنامه هایی ابالغ‬ ‫شده تا موتورسیکلت ها و وسایل نقلیه ای که فرسوده‬ ‫ش��د ه و کاتالیس��ت انه��ا عملکرد و کارای��ی الزم را‬ ‫ن��دارد تعویض ش��ود‪ .‬با مطرح ش��دن بحث تعویض‬ ‫کاتالیس��ت ها نیاز بازار لوازم یدکی و خدمات پس از‬ ‫فروش نیز به وجود امد ازاین رو شرکت به تازگی وارد‬ ‫این حوزه هم شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت قطعه درب��اره دانش فنی‬ ‫موردنی��از تولید ای��ن نوع کاتالیس��ت ها توضیح داد‪:‬‬ ‫دانش فنی در اختیار کارشناس��ان این مجموعه بوده‬ ‫و این قطعه جزو محصوالت های تک به شمار می رود‪.‬‬ ‫با توجه به این موارد این ش��رکت امتیاز دانش بنیانی‬ ‫را دریاف��ت کرد و به عنوان واحد صنعتی دانش بنیان‬ ‫در تولید مطرح است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ‪ ۵۰‬درصدی داخل‬ ‫موتورسیکلت اظهار کرد‪ :‬استانداردها برای این وسیله‬ ‫نقلیه اجباری نب��وده درحالی که برای خودرو الزامی‬ ‫اس��ت و پیش تر این مبدل ها به ط��ور عمده از چین‬ ‫وارد و نصب می شد اما این شرکت به تازگی وارد این‬ ‫عرصه ش��ده و س��فارش هایی از موتورسیکلت سازان‬ ‫گرفت��ه و در حال تولید مبدل های موردنظر اس��ت‪.‬‬ ‫او درب��اره قیمت محص��والت داخلی گفت‪ :‬قیمت به‬ ‫کیفی��ت برمی گ��ردد‪ .‬این مجموع��ه می تواند ردیف‬ ‫قیمت��ی وس��یعی را پوش��ش دهد‪ .‬نمون��ه چینی از‬ ‫نظر کیفی پایین تر بوده و نس��بت به تولیدات داخل‬ ‫اختالف قیمت دارد‪.‬‬ ‫سلیمی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اما به لحاظ مبدل های‬ ‫خودروهای س��واری هیچ شرکتی نمی تواند با مبدل‬ ‫کاتالیست های داخلی وارد رقابت شود‪.‬‬ ‫س��لیمی درباره س��ابقه فعالیت این شرکت گفت‪:‬‬ ‫تولی��د کاتالیس��ت از س��ال ‪ ۸۴‬اغاز ش��د و با تولید‬ ‫مبدل های کاتالیس��تی با اس��تاندارد یورو‪ ۲‬به سمت‬ ‫تولید محص��والت با اس��تاندارد ی��ورو‪ ۳‬پیش رفت‬ ‫‹ ‹عیب یاب انژکتوری ها‬ ‫و درحال حاض��ر نیز با اس��تاندارد ی��ورو‪ ۴‬برای تمام‬ ‫صنعت کش��ور تحوالت زیادی را ش��اهد اس��ت و‬ ‫خودروهای س��اخت داخل��ی فعالیت ه��ا ادامه دارد‬ ‫محصوالت دانش بنیان و نیز طراحی و ساخت برخی‬ ‫البت��ه به طور قطع در اینده ای نزدیک این س��طح از‬ ‫تجهیزات خروجی بخش��ی از این تغییرات است‪ .‬در‬ ‫استانداردها به یورو‪ ۵‬ارتقا پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫این راس��تا یکی از ش��رکت های داخلی دستگاهی را‬ ‫وی درباره امار فروش این شرکت عنوان کرد‪ :‬بیش‬ ‫طراح��ی کرده که برای وس��ایل نقلیه انژکتوری اعم‬ ‫از ‪۵۰‬درصد نیازهای خودروسازی از سوی این نشان‬ ‫از خ��ودرو و موتورس��یکلت عیب یاب��ی می کند‪ .‬در‬ ‫تولید و تامین می ش��ود‪ .‬برای شرکت های خصوصی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت که نزدیک یک س��ال اس��ت‬ ‫نیز هسته این مبدل ها تهیه می شود‪.‬‬ ‫تولید انژکتوری اجباری ش��ده این دستگاه می تواند‬ ‫در بحث کاتالیس��ت ها زیاد ش��نیده می ش��ود که‬ ‫کمک زیادی به تعمیرکاران کند‪ .‬سعید ورپایی‪ ،‬مدیر‬ ‫برخی موتورسیکلت سواران با خرید وسیله نقلیه برای‬ ‫فروش این ش��رکت طراح و س��ازنده درباره عملکرد‬ ‫سرعت و شتاب بیشتر کاتالیست ها را خارج می کنند‪.‬‬ ‫دستگاه مورد نظر به «گسترش صنعت»‬ ‫او در این ب��اره گفت‪ :‬اینکه با برداش��تن‬ ‫گفت‪ :‬در کارنامه کاری شرکت‪ ،‬نخست‬ ‫مبدل کاتالیس��تی عملکرد وسیله نقلیه‬ ‫این دستگاه برای خودروهای انژکتوری‬ ‫بیش��تر می شود باوری اشتباه است زیرا‬ ‫بوده که روی دیاگ انها کار شده است‪.‬‬ ‫زمانی که این مب��دل در داخل خودرو‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به تجربه س��اخت‬ ‫است در ان یک سنسور اکسیژنی وجود‬ ‫ای��ن دس��تگاه خ��اص ب��رای خودروها‬ ‫دارد که اطالعات به حافظه وسیله نقلیه‬ ‫درنهای��ت تصمی��م گرفت��ه ش��د برای‬ ‫منتقل ش��ده و نسبت س��وخت به هوا‬ ‫موتورسیکلت ها نیز این دستگاه ساخته‬ ‫برای موتور تعریف می ش��ود درحالی که‬ ‫علی سلیمی‬ ‫با برداش��تن این مبدل کاتالیستی پس تا هنگامی که الودگی شود‪.‬‬ ‫او درباره عملکرد این وس��یله توضیح‬ ‫از مدت��ی مصرف س��وخت خ��ودرو یا‬ ‫هوا شدت نگرفت‬ ‫موتورس��یکلت افزایش یافته و از حالت کسی به فکر سالمت داد‪ :‬این دستگاه تمام عیب های مربوط‬ ‫محیط زیست و‬ ‫به سیس��تم انژکتور را ردیابی می کند و‬ ‫بهینه خارج می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت بی رقیب‬ ‫مبدل های کاتالیستی نشان می دهد‪.‬‬ ‫نبود‬ ‫س��لیمی در پاسخ به بازار این شرکت‬ ‫ورپای��ی همچنین به اس��تفاده از این‬ ‫درباره پوش��ش ب��ازار کاتالیس��ت های‬ ‫عیب یاب وس��ایل انژکت��وری در مراکز‬ ‫معاین��ه فنی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬هم اکنون یکی از‬ ‫تجهیزات مورد اس��تفاده در مراکز معاینه فنی کشور‬ ‫همین دس��تگاه عیب یاب انژکتوری س��اخت داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬اما برخی گالی ه دارند با اینکه صاحب خودرو‬ ‫از عیب های خودرو اگاه اس��ت در مرکز معاینه فنی‬ ‫عیب ها مش��خص نشده و برگ س��بز صادر می شود‪.‬‬ ‫وی در این ب��اره توضیح داد‪ :‬بس��تگی به دیاگ مرکز‬ ‫معاینه فنی دارد‪ .‬این مرکز تنها مجهز به این دستگاه‬ ‫نبوده و س��ایر سیستم ها نیز وجود دارد که روی این‬ ‫ام��ر تاثیر می گذارند ضمن انک��ه ازمون ها تنها روی‬ ‫سیس��تم انژکتوری نبوده و باقی قسمت های خودرو‬ ‫نی��ز به بررس��ی نی��از دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬کارایی این‬ ‫دس��تگاه در حد و اندازه ای است که اگر در مجموعه‬ ‫انژکتور ایرادی وجود داش��ته باشد‪ ،‬مشخص می کند‬ ‫بنابراین در این بخش پاسخگوست‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت محصول داخلی‬ ‫ورپای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه از ای��ن دس��تگاه برای‬ ‫موتورس��یکلت ها به تازگ��ی رونمای��ی ش��ده درباره‬ ‫استفاده ان برای خودروها گفت‪ :‬مشابه این دستگاه‬ ‫در بخ��ش خودروی��ی در بازار وج��ود دارد اما مزیت‬ ‫دستگاه داخل فهرست فارس��ی ان بوده که کاربری‬ ‫س��اده و روانی دارد همچنین تمام پارامترها را نشان‬ ‫داده و خدم��ات پس از فروش ان از دیگر مزیت های‬ ‫این محصول به شمار می رود‪.‬‬ ‫او درباره صادرات این محصول به نیاز بازار اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تا امروز بیش��تر تامی��ن نیاز بازار داخل‬ ‫هدف بوده ازاین رو امار تولید تنها برای پوش��ش این‬ ‫بخش است‪.‬‬ ‫ورپای��ی در پایان عنوان ک��رد‪ :‬از برنامه های اینده‬ ‫می تواند صادرات باشد به ویژه که خودروهای داخلی‬ ‫برای کشورهای همسایه نیز صادر می شود که کمک‬ ‫زیادی به این امر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اگر میدان رقابت به ش��کل منصفانه وجود داش��ته‬ ‫باش��د صنعتگران داخلی توانایی خالقیت داش��ته و‬ ‫می توانند ب��ازار داخل را در دس��ت گیرند‪ .‬همراهی‬ ‫و هم��کاری داخلی یک��ی از مولفه ه��ای خودکفایی‬ ‫صنعتی بوده که نیاز به بسترهای مناسب دارد‪ .‬تحقق‬ ‫این امر باید از سوی مدیران باالدستی و دولتی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪277/000/000‬‬ ‫‪275/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪109/400/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 6‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫ب��رای پیش بین��ی و‬ ‫هدف گ��ذاری این��ده ‪2‬‬ ‫روش وج��ود دارد؛ روش‬ ‫نخس��ت دی��دن وضعی��ت‬ ‫موج��ود و تدوین برنامه های‬ ‫این��ده اس��ت و روش دوم‬ ‫این��ده را هدف ق��رار داده و‬ ‫امید رضایی‬ ‫وضعی��ت را باید بر اس��اس‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫ان بچینی��م‪ .‬برنامه ه��ای‬ ‫تخصصی صنایع همگن‬ ‫تدوین شده برای افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫در صنع��ت قطعه کش��ور از‬ ‫نوع دوم اس��ت‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫هدف گذاری ها انجام ش��ده و در راس��تای انها برنامه های‬ ‫زیرس��اختی تدوی��ن می ش��ود‪ .‬بای��د اگاه بود قرار اس��ت‬ ‫ب��ه چ��ه چی��ز برس��یم و ب��ر اس��اس ان خ��ود را مجهز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روش نخس��ت‪ ،‬خطرپذیری کمتر و شرایط بهتری دارد‬ ‫و انچه امروز اعمال ش��ده می تواند یک برنامه دس��توری و‬ ‫درازمدت ارائه دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید دید توان بالقوه چیس��ت و برای بالفعل‬ ‫ک��ردن این توان نیازمند چه برنامه هایی هس��تیم‪ .‬این نوع‬ ‫هدف گذاری نیز کارامد اس��ت و می تواند نشان دهنده این‬ ‫باشد که توان موجود چقدر است‪.‬‬ ‫بنابراین رس��یدن به اعداد موردنظر برای اینده دش��وار‬ ‫نیست به شرط انکه خودروسازان و قطعه سازان در رسیدن‬ ‫به هدف تدوین شده خود را مسئول بدانند اما اگر بین خود‬ ‫خط کشی کنند نتایج مطلوب به دست نخواهد امد‪.‬‬ ‫بخش��ی دیگر به حمایت های بانکی و دولتی برمی گردد‪.‬‬ ‫به این صورت که بانک ها وام هایی با بهره مناسب در اختیار‬ ‫صنعتگران بگذارند‪.‬‬ ‫واقعیت این است اگر صادرات نداشته باشیم به طور قطع‬ ‫در اینده با مش��کالت بس��یاری روبه رو خواهیم بود زیرا به‬ ‫هرح��ال ب��ازار داخل در بحث قطعه به حد اش��باع خواهد‬ ‫رسید و اگر امروز برای این مسئله راه حل نداشته باشیم در‬ ‫اینده با مشکالتی روبه رو خواهیم شد که رفع ان به مراتب‬ ‫سخت تر از امروز است‪.‬‬ ‫الزمه رس��یدن به اهداف‪ ،‬داشتن زیرساخت های مناسب‬ ‫اس��ت و صنعت قطعه کش��ور حت��ی توانی بی��ش از ارقام‬ ‫پیش بینی شده دارد‪ .‬حمایت الزم است تا این توانمندی ها‬ ‫به منصه ظهور برسند‪.‬‬ ‫ص��ادرات یکی از اهداف مه��م در صنعت بوده که ضمن‬ ‫بیان خودکفایی کشور باعث ارزاوری برای کشور می شود‪.‬‬ ‫‪127/500/000‬‬ ‫‪135/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪137/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪106/900/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪104/600/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫خبر‬ ‫قطعه سازان امیدوار به‬ ‫ادامه فعالیت‬ ‫رییس هی��ات مدیره گروه رایزکو‬ ‫از همکاری مناسب و مطلوب گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا با شرکت های‬ ‫تولیدکننده قطعات خودرو خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬جس��ارت و ابتکار مدیریت‬ ‫ارش��د گروه س��ایپا در تامین مالی‬ ‫قطعه س��ازان موجب امیدواری انها‬ ‫به اینده شده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا صمدی به وعده مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا درباره پرداخت طلب مالی قطعه س��ازان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مدیرعامل س��ایپا در یک اقدام مبتکرانه توانس��ت‬ ‫با همکاری بانک ها بخش هایی از مطالبات قطعه س��ازان را‬ ‫بپردازد که این اقدام زمینه ادامه فعالیت این ش��رکت ها را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه خودروسازی سایپا در همکاری های خود‬ ‫با قطعه س��ازان حمایت از تولیدکنندگان داخلی را به عنوان‬ ‫اولویت در دس��تورکار قرار داده ک��ه این امر در رویه جدید‬ ‫این شرکت به خوبی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫او در گفت وگو با خبرخودرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��ایپا در‬ ‫چند ماه اخیر رویکردی متفاوت از گذشته داشته و توانسته‬ ‫در فرایند همکاری با قطعه س��ازان‪ ،‬اعتمادس��ازی مناسبی‬ ‫انجام دهد و این ش��رکت ها را نس��بت به اینده همکاری ها‬ ‫امیدوار کند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره گ��روه رایزک��و به عن��وان یکی از‬ ‫تامین کنن��دگان قطع��ات در صنعت خ��ودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه برنامه های گروه س��ایپا در توس��عه محصول‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان داخل��ی نیز در حال ایج��اد ظرفیت های الزم‬ ‫برای مش��ارکت در این برنامه و اجرای سیاس��ت های کالن‬ ‫کشوری هستند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه با بی��ان اینکه گروه س��ایپا به‬ ‫خوبی صنایع تولیدکننده داخلی را مورد حمایت قرار داده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شرکت سایپا با نگرش مناسب در زمینه صنایع‬ ‫داخلی‪ ،‬قطعه س��ازان ایرانی را به عنوان ش��رکای راهبردی‬ ‫خود ب��ه خارجی ها ترجیح داده و زمین��ه افزایش ظرفیت‬ ‫تولید داخل را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫صمدی در پایان گفت‪ :‬قطعه س��ازان اماده مش��ارکت در‬ ‫برنامه توسعه محصول گروه سایپا که قرار است خودروهایی‬ ‫جدید با حجم س��اخت داخل ‪۴۰‬درص��دی تولید و عرضه‬ ‫ش��وند‪ ،‬هس��تند و به طور قطع ب��ه کمک خودروس��ازان‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران می توانند قطعات دارای فناوری های برتر را نیز‬ ‫تولید و تامین کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪ 10 1396‬جمادی الثانی ‪ 27 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 340‬پیاپی ‪2313‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریف واقعیت‬ ‫حاصل درخودماندگی‬ ‫برخی حقای��ق تنها از ذهن‬ ‫کودکان می گ��ذرد‪ ،‬بزرگترها‬ ‫غ��رق خرده ریزه��ای زندگی‬ ‫روزمره می شوند و باید نگران‬ ‫موضوع ه��ای جدی باش��ند؛‬ ‫از ای��ن رو درون کاوری را‬ ‫می گذارند و سراغ پرسش های‬ ‫حامد هدائی‬ ‫به ظاه��ر مربوط ت��ر می روند‪.‬‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫یکی از این حقایق برمی گردد‬ ‫ب��ه تفاوت بزرگ میان بافت و‬ ‫کیفیت گذش��ته و اینده‪ .‬تنها راه برای تصور اینده ای شبیه‬ ‫گذش��ته این است که فرض کنیم اینده درست مثل گذشته‬ ‫ادام��ه خواهد یاف��ت و بنابراین قابل پیش بین��ی خواهد بود‬ ‫یعنی با همان دقتی که می دانید کی پا به جهان گذاشته اید‪،‬‬ ‫خواهید دانست کی از دنیا می روید‪.‬‬ ‫تصور اینده ای امیخته با ش��انس‪ ،‬کاری ذهنی اس��ت که‬ ‫ذهن ما نمی تواند انجام دهد‪ .‬ش��انس برای ما مبهم تر از ان‬ ‫است که مقوله ای مستقل باشد‪.‬‬ ‫میان گذشته و اینده تقارن وجود ندارد و این نبود تقارن‬ ‫ظریف تر از ان است که به طور طبیعی بتوانیم ان را بفهمیم‪.‬‬ ‫نخس��تین پیامد این نبود تقارن ان است که در ذهن مردم‪،‬‬ ‫از ارتباط میان گذش��ته و گذشته پیش از ان نمی توان برای‬ ‫درک ارتب��اط میان گذش��ته و اینده پند گرف��ت‪ .‬در اینجا‬ ‫نقطه کوری وجود دارد‪ :‬اندیش��یدن ما درباره فردا در همان‬ ‫چارچوبی نیس��ت ک��ه ‪ ۲‬روز پی��ش در ان چارچوب درباره‬ ‫دیروز می اندیشیدیم‪.‬‬ ‫به س��بب این کاس��تی در درون کاوی‪ ،‬از اموختن درباره‬ ‫تف��اوت می��ان پیش بینی ه��ای گذش��ته و پیامده��ای ان‬ ‫درمی مانی��م‪ .‬وقتی به ف��ردا می اندیش��یم ان را امتداد یک‬ ‫دیروز دیگر می گیریم‪.‬‬ ‫ای��ن مانع ذهنی درباره اینده مانند درخودماندگی اس��ت‪.‬‬ ‫برخ��ی از بیم��اران می توانن��د هوش ریاضی ی��ا فنی باالیی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬با این حال انها نمی توانند خودشان را جای‬ ‫دیگ��ران بگذارن��د و نمی توانن��د جهان را از چش��م دیگران‬ ‫ببینند‪.‬‬ ‫انها دیگران را موجود بی جانی مانند ماشین می دانند که‬ ‫با قواع��د صریح کار می کند‪ .‬انها نمی توانند عملیات س��اده‬ ‫ذهن��ی را انجام دهند و همین ناتوانی اس��ت که مهارت های‬ ‫اجتماعی شان را کند می کند‪.‬‬ ‫این بیماران فارغ از اینکه میزان هوش شان چقدر است از‬ ‫فهم قطعیت نداشتن ناتوانند‪.‬‬ ‫همان گونه ک��ه در خودماندگی «کورذهن��ی» نام گرفته‪،‬‬ ‫«اینده ک��وری» را نی��ز به کس��ی نس��بت می دهی��م که در‬ ‫اندیشیدن پویا ناتوان است و نمی تواند خودش را جای کسی‬ ‫بگذارد که به اینده می نگرد‪.‬‬ ‫در پژوهش��ی ک��ه درب��اره خط��ای مزم��ن م��ا درب��اره‬ ‫پیش��گویی های خش��نود کننده انج��ام ش��ده پژوهش��گران‬ ‫دریافتند که خطای پیش��گویی اینگونه روی می دهد‪ :‬ش��ما‬ ‫برانی��د که خودرو ت��ازه ای بخرید؛ این خودرو زندگی ش��ما‬ ‫را دگرگ��ون خواهد کرد‪ ،‬جایگاه ت��ان را باال خواهد برد و ‪. ...‬‬ ‫ب��ا این همه فراموش می کنید پی��ش از این نیز هنگام خرید‬ ‫خودرو همین انتظارات را داشتید‪.‬‬ ‫باور ندارید که پیامدهای خرید خودرو تازه سرانجام رنگ‬ ‫خواهد باخت و ش��ما بار دیگر چون گذشته به همان حالت‬ ‫نخس��تین باز خواهید گش��ت‪ .‬پس از چن��د هفته از خودرو‬ ‫تازه دلزده می ش��وید‪ .‬اگر چنین باوری داش��تید شاید ان را‬ ‫نمی خریدید‪.‬‬ ‫روان شناسان اینگونه پیش بینی های نادرست را هم درباره‬ ‫رویدادهای دلپذیر و ه��م رویدادهای ناگوار انجام داده اند‪ .‬ما‬ ‫در زندگی مان پیامدهای هر ‪ ۲‬نوع رویداد اینده را دست باال‬ ‫می گیریم؛ گویی در یک تنگن��ای روانی گیر کرده ایم که ما‬ ‫را وام��ی دارد اینگونه رفتار کنی��م‪ .‬این تنگنا را دانیل کانمن‬ ‫«فای��ده مورد انتظ��ار» نامیده و دان گیلبرت‪ ،‬روان ش��ناس‬ ‫شناختی «پیشگویی عاطفی» می گوید‪.‬‬ ‫بح��ث چندان درب��اره این نیس��ت که م��ا در پیش بینی‬ ‫خرس��ندی اینده راه خطا می رویم بلکه بیش��تر درباره این‬ ‫اس��ت که از چرخه تجربیات گذشته پند نمی گیریم‪ .‬هنگام‬ ‫تصوی��ر حاالت روح��ی اینده مان‪ ،‬در اموخت��ن از خطاهای‬ ‫گذش��ته درمی مانیم‪ .‬این خ��ود گواهی بر وج��ود یک مانع‬ ‫ذهنی و تحریف واقعیات است‪.‬‬ ‫از دیدگاه کالن‪ ،‬مدت و ش��دت بدبختی در زندگی مان را‬ ‫دس��ت باال می گیریم‪ .‬گمان می کنیم از دس��ت دادن دارایی‬ ‫یا جایگاه کنونی خانمان س��وز خواهد بود اما شاید گمان ما‬ ‫نادرست باشد‪.‬‬ ‫احتمال بیشتر این است که با هر وضعی می سازیم‪ ،‬شاید‬ ‫با این پیش��گویی های نادرس��ت به طور ناخوداگاه هدفی را‬ ‫دنب��ال می کنیم‪ .‬برای نمونه‪ ،‬این هدف که به انجام کارهای‬ ‫مه��م بپردازیم و از دس��ت زدن به ریس��ک های غیرضروری‬ ‫بپرهیزیم‪.‬‬ ‫ما انسان ها خودمان را گاه اینجا و انجا اندکی می فریبیم‪.‬‬ ‫براب��ر نظریه خودفریبی ترایوز‪ ،‬ای��ن موضوع جهت گیری ما‬ ‫را به س��وی اینده بهتر می کند ام��ا خودفریبی در بیرون از‬ ‫قلم��رو طبیعی اش ویژگی مطلوبی نیس��ت‪ .‬ای��ن ویژگی ما‬ ‫را از پذیرفت��ن ریس��ک های غیرض��روری باز م��ی دارد و در‬ ‫مراقبت از ما در برابر رگبار ریسک های امروزی ناتوان است؛‬ ‫ریس��ک هایی که گاه از انها می ترس��یم چون زنده و روشن‬ ‫نیستند مانند ریس��ک های سرمایه گذاری‪ ،‬مخاطرات محیط‬ ‫زیست یا امنیت درازمدت‪.‬‬ ‫شرکت های‬ ‫خودروسازی باید‬ ‫قیمت های به نسبت‬ ‫باالی این خودروها‬ ‫را کاهش دهند زیرا‬ ‫بسیاری از مشتریان در‬ ‫هند و سایر بازارهای‬ ‫نوظهور برای سبز شدن‬ ‫محیط زیست پول‬ ‫زیادی نمی دهند‬ ‫با هدف رقابت با چین انجام می شود‬ ‫ساخت برقی های ارزان برای بازارهای نوظهور‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خودروس��ازان جهان درح��ال رقابت در س��اخت‬ ‫خودروه��ای برقی به صرفه برای رانندگان هدف خود‬ ‫در اقتصاده��ای نوظهور و به احتم��ال زیاد رقابت با‬ ‫وس��ایل نقلیه چینی هس��تند‪ .‬انها بای��د نرخ نهایی‬ ‫خودروهای برقی را به شدت کاهش داده و به حدود‬ ‫‪۷‬هزار دالر برس��انند تا بتوانند نظر مش��تریان قش��ر‬ ‫میان دس��ت این جوامع را جلب ک��رده و خودروهای‬ ‫بیش��تری را به انها بفروشند‪ .‬انها با این کار خواهند‬ ‫توانس��ت اثر معن��اداری روی میزان انتش��ار گازهای‬ ‫سمی داشته باشند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه امسال خودرو هند که در حومه دهلی‬ ‫نو‪ ،‬پایتخت برگزار ش��د ‪ ۲۵‬وس��یله نقلی��ه برقی به‬ ‫نمایش درامد که در مقایس��ه با تعداد انگشت ش��مار‬ ‫خودروهای برقی دوره گذش��ته یعنی ‪ ۲‬س��ال پیش‬ ‫رقم بس��یار باالتری است‪ .‬ش��رکت های تویوتا موتور‪،‬‬ ‫هیون��دای موت��ور‪ ،‬رن��و اس ای‪ ،‬کیا موتورز و س��ایر‬ ‫خودروس��ازان هر یک تازه تری��ن محصول برقی خود‬ ‫را در برابر دیدگان ‪۶۹۹‬هزار بازدیدکننده و مش��تری‬ ‫بالق��وه این نمایش��گاه قرار دادند تا انه��ا را به خرید‬ ‫خودروه��ای برقی ترغی��ب کنند‪ .‬انه��ا از مدل های‬ ‫جدید خود برای نخس��تین بار در هند رونمایی کرده‬ ‫و متعهد شدند بسیاری از انها را در ‪ ۳‬سال اینده به‬ ‫جاده های هند بیاورند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم برقی ارزان می خواهند‬ ‫براس��اس اعالم موسس��ه «ای وی ‪-‬ولومز» (‪EV-‬‬ ‫‪ )Volumes‬که فروش وس��ایل نقلیه برقی را رصد‬ ‫می کن��د اکنون کمتر از ‪۱۰‬هزار وس��یله نقلیه برقی‬ ‫در جاده های هن��د رفت وامد می کند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی بای��د قیمت های به نس��بت باالی این‬ ‫خودروها را کاهش دهند زیرا بسیاری از مشتریان در‬ ‫هند و سایر بازارهای نوظهور برای سبز شدن محیط‬ ‫زیست پول زیادی نمی دهند‪.‬‬ ‫پ��اوان گوئن��کا‪ ،‬رییس موسس��ه ای وی ‪-‬ولومز در‬ ‫این باره گف��ت‪« :‬منافع زیس��ت محیطی باید رایگان‬ ‫ارائه شود»‪.‬‬ ‫مدیران اجرای��ی صنعت خ��ودرو می گویند‪ :‬برای‬ ‫مردمی که به س��مت خودروهای برقی می روند نرخ‬ ‫ای��ن خودروها باید در رقاب��ت با خودروهای معمولی‬ ‫باشد‪ .‬اکنون محبوب ترین مدل برقی در سواحل هند‬ ‫بین ‪۶‬هزار تا ‪۸‬هزار دالر قیمت دارد‪ .‬نرخ باالی باتری‬ ‫یکی از موانع پیش روی ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫اس��ت که در تالش برای س��اخت خودروهای برقی‬ ‫ارزان تر هستند‪.‬‬ ‫در امری��کا‪ ،‬وس��ایل نقلیه پرف��روش قیمتی بیش‬ ‫از ‪۳۰‬ه��زار دالر دارن��د اما در س��طح جهانی برخی‬ ‫خودروه��ای برق��ی کمت��ر از ‪۱۰‬ه��زار دالر فروخته‬ ‫می ش��وند البته فروش با این نرخ تنها زمانی ممکن‬ ‫اس��ت که دولت یارانه ه��ا و تخفیف ه��ای خوبی در‬ ‫این باره درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برقی های چین با یارانه زنده اند‬ ‫در چی��ن‪ ،‬بزرگتری��ن ب��ازار خودروه��ای برق��ی‪،‬‬ ‫خ��ودرو بائوجون ای‪ ،۱۰۰‬ساخته ش��ده در ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری مشترک جنرال موتورز و سیاک موتور‬ ‫ب��ه نرخ تنه��ا ‪ ۶۵۰۰‬دالر فروخته می ش��ود اما نرخ‬ ‫اصلی این خودرو ‪۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر اس��ت‪ .‬درواقع‬ ‫ق ‪۷‬هزار دالری‬ ‫این دولت اس��ت که با پرداخت مشو ‬ ‫در قالب ه��ای گوناگون ن��رخ را به ‪۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫چنی��ن امتیازاتی کمک کرده تا فروش خودروهای‬ ‫برقی در این کش��ور به بیش از ‪۶۰۰‬هزار دستگاه در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی برس��د‪ .‬امریکا تنها یک سوم‬ ‫ای��ن رقم یعنی ‪۲۰۰‬هزار خودرو برقی می فروش��د و‬ ‫این درحالی اس��ت که کل ف��روش خودروهای برقی‬ ‫در جه��ان ‪ ۱/۲‬میلیون دس��تگاه اس��ت؛ یعنی چین‬ ‫به تنهایی نیم��ی از فروش خودروه��ای برقی جهان‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ .‬بازار برقی ه��ای چین چهارقبضه‬ ‫در اختیار نش��ان های تجاری داخلی اس��ت که هنوز‬ ‫صادرکنندگان بزرگی نیستند‪.‬‬ ‫در هند‪ ،‬خودرو ماهیندرا ای‪ ۲۰‬پس از مشوق بیش‬ ‫از ‪۴‬ه��زار دالری دول��ت به نرخ ‪۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫خودرو الکتریکی که بازیافت می شود‬ ‫پژوهشگران دانشگاهی خودرو الکتریکی ساخته اند‬ ‫که می توان پس از استفاده دوباره ان را بازیافت کرد‪.‬‬ ‫گروه��ی از پژوهش��گران در دانش��گاه فن��اوری‬ ‫ایندهوون در هلند طرح اولیه از یک خودرو الکتریکی‬ ‫برای اینده را ساخته اند‪ .‬این پروژه «‪ »Noah‬نام دارد‬ ‫و نخس��تین خودرو چرخه ای دنیا لقب گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫این عنوان به ظاهر خودرو اشاره ندارد بلکه مربوط به‬ ‫چرخه تولید و استفاده از خودرو و بازیافت ان است‪.‬‬ ‫خ��ودرو ‪ Noah‬پنجمین طرح اولیه پژوهش��گران‬ ‫دانش��گاه ایندهوون به ش��مار می اید‪ ۹۰ .‬درصد این‬ ‫خ��ودرو ‪ ۳۵۰‬کیلوگرمی از مواد تجدیدپذیر س��اخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بدنه خودرو پنل هایی اس��ت ک��ه بخش داخلی ان‬ ‫ش��بیه ش��انه زنبور عس��ل از ترکیب پی ال ای و مواد‬ ‫بیوکامپوزیت ساخته می شود‪ .‬این بدنه به طور کامل‬ ‫قابل بازیافت اس��ت‪ .‬عالوه بر ان شاسی ها و پنل های‬ ‫داخلی خودرو نیز به طور جداش��ونده ساخته شده اند‬ ‫تا فرایند بازیافت اسان شود‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬براساس اطالعات منتشر‬ ‫ش��ده حداکثر س��رعت ای��ن خ��ودرو ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫برساعت است و با هر بار شارژ می تواند ‪ ۲۴۰‬کیلومتر‬ ‫طی کند‪.‬‬ ‫خودرو مجهز به ‪ ۶‬باتری ماژولی است که در صورت‬ ‫نیاز به ش��ارژ دوباره می توان انها را با یکدیگر تعویض‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این ط��رح اولی��ه ش��امل حس��گر های ‪ NFC‬در‬ ‫درهاست‪ .‬به عبارت دیگر می توان به وسیله دستگاهی‬ ‫هوشمند درهای خودرو را قفل کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر ان خودرو مجه��ز به وای فای خواهد بود‬ ‫بنابراین می توان به طور اش��تراکی نیز از ان استفاده‬ ‫کرد‪ .‬قرار اس��ت این خودرو در ماه های اینده ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬برای ایجاد تقاضای کافی با هدف‬ ‫دس��تیابی به یک مقیاس درست اقتصادی قیمت ها‬ ‫باید پایین ت��ر بیاید و ضروری اس��ت دولت به دادن‬ ‫یارانه ه��ا ادامه دهد‪ .‬این در حالی اس��ت که به گفته‬ ‫مدیران اجرای��ی صنعت خودرو‪ ،‬میلیاردها دالر برای‬ ‫زیرساخت های ضروری مثل ایستگاه های شارژ هزینه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفته گونتر بوش��ک‪ ،‬مدیر ارشد اجرایی شرکت‬ ‫تاتا موتورز‪ ،‬بزرگترین خودروساز هند از لحاظ درامد‬ ‫و مالک جگوار و لندروور‪ ،‬این کشور و سایر کشورهای‬ ‫دارای اقتص��اد نوظه��ور نیاز به تمرک��ز یکپارچه (به‬ ‫سبک چینی ها) بر وسایل نقلیه برقی دارند‪.‬‬ ‫او در این باره اظهارکرد‪« :‬همزمان با فروش ش��مار‬ ‫بیش��تری از هیبریدی ها و برقی ها در س��ایر بازارها‬ ‫به وی��ژه بازار چین‪ ،‬قیمت ها کاه��ش خواهد یافت و‬ ‫رشد بیشتر بازارهای ما نیز اسان تر خواهد شد»‪.‬‬ ‫انتظار این اس��ت که بازار خودروهای برقی هند در‬ ‫یک دهه اینده اوج بگیرد چراکه دهلی نو متعهد شده‬ ‫سیاست هایی در راستای استفاده از خودروهای برقی‬ ‫ب ه کار گیرد و مشوق های مالیاتی بدهد‪.‬‬ ‫هندی ه��ا همچنین به دنبال ایجاد زیرس��اخت ها‬ ‫ب��رای افزایش چش��مگیر ش��مار خودروه��ای برقی‬ ‫درح��ال اس��تفاده هس��تند‪ .‬برخی سیاس��ت گذاران‬ ‫تو امدکننده‬ ‫امیدوارن��د همه خودروهای جدی��د رف ‬ ‫در خیابان ه��ای هند در س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪-۰۹‬‬ ‫‪ )۱۴۰۸‬برق��ی باش��ند؛ امی��دی که ب��دون کاهش‬ ‫قیمت ها ممکن است ناامید شود‪.‬‬ ‫در نمایشگاه خودرو هند‪ ،‬تاتا موتورز که چند سال‬ ‫پیش اس��تانداردهای تازه ای برای به صرفه کردن نرخ‬ ‫خودروهای برقی برای خود تعریف کرده بود ‪ ۶‬خودرو‬ ‫برقی برای تماش��ا پی��ش چش��مان بازدیدکنندگان‬ ‫گذاشت‪ .‬این خودروساز اکنون خودروهای سواری و‬ ‫اتوبوس های برقی برای دول��ت هند تولید می کند و‬ ‫امید دارد انها را در ‪ ۳‬سال اینده در سطح عمومی و‬ ‫به مردم عادی بفروشد‪.‬‬ ‫اگ��ر تولیدکنن��دگان خارجی‪ ،‬خ��ودرو برقی را نه‬ ‫وابسته به واردات بلکه براس��اس نیاز محلی بسازند‪،‬‬ ‫می توانن��د خودروهای برق��ی را در بازارهای نوظهور‬ ‫با نرخ کمتری بفروش��ند چون وارداتی ها اغلب گران‬ ‫ب��وده و مالیات های س��نگین می خورن��د‪ .‬این گفته‬ ‫کارشناسان است‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری به ارزانی کمک می کند‬ ‫شرکت های خودروسازی همچنین اطمینان دارند‬ ‫ک��ه قیمت ها با توجه به پیش��رفت فن��اوری و موج‬ ‫تازه س��اخت باتری های با ظرفی��ت باال و نیز افزایش‬ ‫رقابت پذیری کاه��ش خواهد یافت‪ .‬باتری ها ش��اید‬ ‫مهم ترین قطعه مورد درخواس��ت خودروسازان برای‬ ‫ساخت خودروهای برقی به صرفه باشند‪.‬‬ ‫برای نمونه با قیمت های فعلی برای باتری ها‪ ،‬نسخه‬ ‫برقی پرفروش ترین مدل سوزوکی یعنی التو می تواند‬ ‫بیش از ‪۲‬برابر نرخ اس��تاندارد یعن��ی ‪۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر شود‪.‬‬ ‫این را کنیچی ایوکاوا‪ ،‬مدیر ارشد اجرایی شرکت‬ ‫ماروتی سوزوکی می گوید که با ‪ ۵۰‬درصد سهم بازار‬ ‫بر بازار خودروهای مسافری هند سروری می کند‪.‬‬ ‫به گفته ایوکاوا‪ ،‬برنامه س��وزوکی این اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬از یک خودرو برقی ویژه‬ ‫ب��ازار هند رونمایی کند اما این خودرو فروش زیادی‬ ‫نخواهد داشت مگر اینکه قیمت ها پایین بیاید‬ ‫‪ .‬ایوکاوا ادامه داد‪« :‬قیمت باتری هنوز بسیار گران‬ ‫اس��ت‪ .‬باید پیش��رفت های بیش��تری در این حیطه‬ ‫به دست اوریم‪ .‬تا زمانی که نتوانیم به قیمتی معقول‬ ‫دست یابیم‪ ،‬مشتری خودرو برقی نخواهد خرید»‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬هند تنها یک نمونه از اقتصادهای نوظهور‬ ‫با ظرفیت بس��یار باالس��ت ک��ه تا قیمت ه��ا پایین‬ ‫نیاید مردمش رغبتی به مش��ارکت در س��بز ش��دن‬ ‫محیط زیست نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫سایر اقتصادهای نوظهور نیز تنها زمانی شاهد رونق‬ ‫سبزها خواهند بود که فکری به حال قیمت ها کنند‪.‬‬ ‫ب هّهرحال خودرو برقی پدیده ای به نسبت جدید است‬ ‫که تا ان��س گرفتن مردم با ان راه به نس��بت زیادی‬ ‫مان��ده و برای کوتاه ش��دن ان می ت��وان روی پایین ‬ ‫اوردن قیمت ها کار کرد و نتیجه گرفت‪.‬‬ ‫منبع‪Wall Street Journal :‬‬ ‫تویوتا به دنبال ساخت نوربرگرینگ در ژاپن‬ ‫تویوتا قصد دارد یک مرکز پژوهشی بسیار مجهز‬ ‫و گسترده در ایچی در بخش مرکزی جزیره هانشو‬ ‫در ژاپ��ن تاس��یس کن��د‪ .‬این مرکز دس��ت کم ‪۱۱‬‬ ‫پیس��ت مختلف ازمایش و رانندگی خواهد داشت‬ ‫که یکی از انها درواقع کپی پیست معروف و جهانی‬ ‫المانی ها یعنی نوربرگرینگ است‪ .‬تویوتا مانند تمام‬ ‫خودروس��ازهای بزرگ جهان‪ ،‬محص��والت خود را‬ ‫روی پیست المانی ازمایش می کند‪.‬‬ ‫البت��ه پیس��ت مدنظ��ر تویوت��ا کپ��ی برابر اصل‬ ‫نوربرگرینگ نخواهد بود و برخالف پیس��ت المانی‬ ‫که ‪ ۲۰/۷‬کیلومتر اس��ت‪ ،‬نس��خه تویوتا فقط ‪۵/۳‬‬ ‫کیلومتر خواهد بود اما از پیچ ها و تغییر س��طوحی‬ ‫مانند پیست نوربرگرینگ بهره مند است‪.‬‬ ‫از این پیس��ت برای ازمایش فرمان پذیری و ترمز‬ ‫مدل های جدید در ش��رایط سخت استفاده خواهد‬ ‫شد تا مدیران تویوتا بتوانند خودروهای خود را که‬ ‫ه��م در بازاره��ای محبوب و بزرگی مث��ل امریکا و‬ ‫اروپا و هم در بازارهای در حال توسعه ای مثل هند‬ ‫و امریکای جنوبی عرضه می شوند برای استانداردها‬ ‫و قوانین جهانی اماده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس‪ ،‬رقم کلی سرمایه گذاری‬ ‫تویوتا برای این مرکز جدید به بیش از ‪ ۲/۸‬میلیارد‬ ‫دالر می رس��د‪ .‬از نظر مس��ئوالن تویوت��ا‪ ،‬احداث و‬ ‫راه اندازی این مرکز یکی از اولویت های بس��یار مهم‬ ‫این نش��ان تجاری ژاپنی اس��ت زیرا درحال حاضر‪،‬‬ ‫ظرفیت تمام مراکز پژوهش��ی و ازمایش های تویوتا‬ ‫پر ش��ده و از انجا که این نش��ان تجاری می خواهد‬ ‫خودروهای الکتریکی و غیربنزینی بیش��تری تولید‬ ‫کند به پیس��ت ها و مراکزی که روی این خودروها‬ ‫تمرکز کنند‪ ،‬نیاز دارد‪ .‬گفته شده بیشتر ‪ ۱۱‬پیست‬ ‫مدنظر تویوتا برای توس��عه خودروه��ای الکتریکی‬ ‫بهینه سازی شده اند‪.‬‬ ‫تویوت��ا می خواهد مرکز جدید را تا س��ال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۰۱-۰۲‬راه اندازی کند و گفته اس��ت‬ ‫در ابت��دای کار نزدیک به ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬نفر برای‬ ‫کار در این مرکز اس��تخدام خواهند ش��د‪ .‬احتمال‬ ‫اضافه ش��دن ‪ ۵۵۰‬نفر دیگر نیز در ادامه کار وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪ 10 1396‬جمادی الثانی ‪ 27 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 340‬پیاپی ‪2313‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت قانونمداری‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫تولید مشترک‬ ‫یکی از راهکارهای‬ ‫انتقال دانش و‬ ‫جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی است که این‬ ‫امر نشان دهنده‬ ‫قابلیت های ‪۵۰‬‬ ‫درصدی در داخل‬ ‫کشور است‪ .‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و ساختمان‬ ‫بخش های مورد‬ ‫اقبال در جذب‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی تهران است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ورود سرمایه گذاران خارجی به شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫هدایت سرمایه گذاران خارجی به رفع کاستی های صنعتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ورود س��رمایه گذاران خارجی به بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی در جهت توس��عه و رونق ان بخش از سوی‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه‬ ‫اس��ت اما هدایت این س��رمایه گذاران به مس��یرهای‬ ‫انتق��ال دانش و فناوری نیازمند هوش��مندی مدیران‬ ‫د ر جایگاه ه��ای گوناگون اس��ت‪ .‬در ای��ران نیز ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به صنعت بسته بندی خشکبار‬ ‫و زعف��ران ایرانی در حالی اس��ت ک��ه توانمندی های‬ ‫صنعت��ی ایران در این زمینه ش��ناخته ش��ده اس��ت‬ ‫و ش��هرت جهان��ی دارد‪ .‬هرچند جذب س��رمایه گذار‬ ‫خارجی از گذش��ته مدنظر مس��ئوالن ب��وده و بعد از‬ ‫برجام بیش از گذش��ته مورد اهمیت ق��رار گرفته اما‬ ‫بای��د توجه کرد که توانمندی ه��ای صنعتی ایران در‬ ‫تهیه و تولید چرم مرغوب‪ ،‬فرش های دستباف‪ ،‬اجیل‬ ‫و خشکبار‪ ،‬زعفران و‪ ...‬ریشه در تاریخ کشور دارد و در‬ ‫دنیا به نام ایران شناخته شده است‪ .‬‬ ‫تولید مش��ترک یک��ی از راهکاره��ای انتقال دانش‬ ‫و جذب س��رمایه گذاری خارجی اس��ت ک��ه این امر‬ ‫نشان دهنده قابلیت های ‪ ۵۰‬درصدی در داخل کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعت‪ ،‬معدن و س��اختمان بخش های مورد‬ ‫اقبال در ج��ذب س��رمایه گذاری های خارجی تهران‬ ‫اس��ت اما دانش داخلی مناس��بی در سایر بخش ها از‬ ‫جمله کشاورزی صنعتی نیز وجود دارد‪ .‬‬ ‫در برخی از ش��هرک های صنعتی کشور دفاتر ستاد‬ ‫جذب و تسهیل فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت‬ ‫خارجی راه اندازی شده که تهران و قزوین نیز نمونه ای‬ ‫از انهاست‪ ،‬با این حال انتقال دانش و تامین مالی یک‬ ‫وظیفه در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی است‬ ‫اما شناسایی و تعیین فرصت های اماده سرمایه گذاری‬ ‫برای ارائ��ه در زمان مراجعه س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫اولویت اصلی است که باید درحال حاضر انجام شود تا‬ ‫مجوزهای مربوط دریافت و برای این سرمایه گذاری ها‬ ‫بازاریابی بین المللی شود‪ .‬‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ :‬اگر بتوانیم صنایع همگن را در‬ ‫شهرک های صنعتی‪-‬تخصصی مستقر کنیم می توانیم‬ ‫در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کنیم‬ ‫عبداهلل رضیان‪ :‬نباید اجازه ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به عرصه هایی که تولیدکنندگان ایرانی در ان‬ ‫توانمند هستند‪ ،‬داده شود‬ ‫صنعتی اس��تان قزوی��ن گفت‪ :‬در ش��رایط اقتصادی‬ ‫مناس��ب اگر بتوانیم صنایع همگن را در شهرک های‬ ‫صنعتی‪-‬تخصصی مس��تقر کنیم می توانیم در جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی موف��ق عم��ل کنی��م و در‬ ‫این ص��ورت به ایده ال ها دس��ت خواهی��م یافت‪ .‬در‬ ‫صورتی که تم��ام س��رمایه گذاران خارجی را در یک‬ ‫نقطه مس��تقر کنی��م نیز همین موفقیت در توس��عه‬ ‫فعالیت ه��ای صنعتی و هم افزایی و رفع مش��کالت به‬ ‫صورت گروهی اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫ام��ا اگر یک ش��هرک را ب��ه این س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی اختص��اص دهیم و ب��رای س��رمایه گذاران‬ ‫ایران��ی محدودیت وجود داش��ته باش��د امکان خالی‬ ‫ماندن ظرفیت ها در ان ش��هرک بس��یار باالست ‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در ش��هرک های صنعت��ی قزوین برای‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و خارجی با مشوق های ویژه و‬ ‫جدید باز است و گروه اقتصادی استان اماده هرگونه‬ ‫هم��کاری و همراه��ی اس��ت‪ .‬تاکنون بی��ش از ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون دالر از سوی سرمایه گذاران خارجی با اشتغال‬ ‫یک هزار و ‪ ۹۶۰‬نفر در ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫خانپور درب��اره جذب س��رمایه گذار خارجی جدید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فاز نخس��ت ش��رکت ‪ AGT‬کشور ترکیه‬ ‫در شهرک صنعتی کاسپین با سرمایه گذاری ثابت ‪۴۵‬‬ ‫میلیون ی��ورو و ‪ ۴۵‬میلیون یورو به صورت س��رمایه‬ ‫در گردش پایان پاییز اینده به بهره برداری می رس��د‪.‬‬ ‫فازه��ای بعدی نیز ت��ا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۱‬تکمیل و‬ ‫بهره برداری خواهد ش��د‪ .‬این شرکت یکی از برندهای‬ ‫برتر صنایع چوب در ترکیه اس��ت که حضور شرکت‬ ‫‪ AGT‬در کش��ور باعث جلوگیری از واردات محصول‬ ‫ان به کش��ور و موجب صادرات ایران به کش��ورهای‬ ‫همسایه خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوی��ن ب��ا اش��اره به ج��ذب و اس��تقرار ‪۴‬‬ ‫سرمایه گذار خارجی در شهرک های صنعتی قزوین از‬ ‫اغاز سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬از این‪ ۴‬واحد صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی کاس��پین و لیا که از المان‪،‬‬ ‫فرانسه و ترکیه بوده و در زمینه مواد شوینده‪ ،‬لبنیات‬ ‫و صنای��ع چوب فعالیت می کنند؛ یکی از این واحدها‬ ‫فعال ش��ده و دیگ��ری در حال نصب ماش��ین االت و‬ ‫تولید ازمایشی و دو شرکت ترکیه ای در حال ساخت‬ ‫و انعقاد قرارداد هستند‪.‬‬ ‫خانپور با اشاره به استقرار ‪ ۱۷‬سرمایه گذار خارجی‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در امسال گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۱‬واحد در ش��هرک صنعتی کاس��پین‪ ۵ ،‬واحد در‬ ‫ش��هرک صنعتی لیا و یک واحد در ش��هرک حیدریه‬ ‫که از کشورهای لهس��تان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اردن و پاکستان‬ ‫هستند‪ ،‬ساخت ه شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��ال اینده با توس��عه ش��هرک های‬ ‫تقاضا مح��ور و مش��وق های جدی��دی ک��ه ب��رای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی و داخلی فراهم می شود شاهد‬ ‫جذب بیشتر سرمایه گذاران و کار افرینان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل تهدید به فرصت‬ ‫طرح ایجاد و احداث نخستین شهرک سرمایه گذاری‬ ‫خارجی کشور در تبریز نیز‪ ،‬تیر ‪ ۸۲‬به تصویب رسید‬ ‫و کار مطالعات و عملیات اجرایی س��اخت ان در سال‬ ‫‪ ۸۳‬اغاز شد‪ .‬این شهرک در زمینی به مساحت ‪۲۶۰‬‬ ‫هکت��ار در ‪ ۱۶۸‬قطعه ب��ا هدف اش��تغالزایی‪ ،‬انتقال‬ ‫فناوری‪ ،‬توس��عه صنعتی اس��تان اذربایجان شرقی و‬ ‫جلب س��رمایه های خارجی طراحی و س��اخته ش��ده‬ ‫که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی نیز قرار گرفته‬ ‫اس��ت و تاکنون موفق به جذب ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬ورود س��رمایه گذاران خارجی به عرصه‬ ‫توانمندی های صنعتی ایران در جذب سرمایه گذاران‬ ‫خارجی مورد استقبال صنعتگران نیست‪.‬‬ ‫عب��داهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس دهم شورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا وج��ود اینکه ای��ران جزو‬ ‫بزرگ ترین صادرکنندگان خش��کبار در جهان است‪،‬‬ ‫با واردات محصوالت بی کیفیت به ویژه تولیدات چین‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه صدور مج��وز و ارائه پروانه های‬ ‫تولی��د مهم ترین گلوگاه های هدایت س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نباید اجازه ورود سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به عرصه هایی که تولیدکنندگان ایرانی در ان‬ ‫توانمند هستند‪ ،‬داده شود‪ .‬این نماینده مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه تولید خشکبار کشور در بحث‬ ‫فن��ی‪ ،‬کیفیت و کمیت دارای جایگاه برتری نس��بت‬ ‫به کش��ورهای دیگر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬طبق سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی باید با واردات کاالهایی که مشابه ان‬ ‫در داخل کشور وجود دارد‪ ،‬برخورد شود‪.‬‬ ‫رضی��ان با تاکید ب��ر لزوم توجه به اس��تاندارد های‬ ‫جهان��ی در بح��ث برند س��ازی اف��زود‪ :‬در صنع��ت‬ ‫خش��کبار نیز مانند زعفران با مش��کل برند س��ازی و‬ ‫بسته بندی های نامناسب روبه رو هستیم به طوری که‬ ‫این محصوالت به صورت فله ای صادر می ش��ود و در‬ ‫کش��ور های دیگر با برندهای انها به فروش می رسد و‬ ‫این امر برای اقتصاد ایران یک اس��یب و بحران بزرگ‬ ‫است‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» سرمایه گذاری‬ ‫خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی یکی از اصلی ترین‬ ‫نمودهای جهانی شدن است‪.‬‬ ‫ام��روزه اقتصاددانان و دولت ها ب��ر اهمیت حیاتی‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی اتف��اق نظر دارن��د‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه اهمیت زی��اد س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی‬ ‫در کش��ورهای درحال توس��عه از جمله ایران‪ ،‬نقش‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪-‬تخصصی برای س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی ها را در توس��عه و رون��ق بخش صنعت ایران‬ ‫بررسی کرده ایم‪.‬‬ ‫مزیت های سرمایه گذاری و صنعتی قم‬ ‫ابوالحس�ن میرهادی‪ :‬قم به عنوان یکی از مزیت های س��رمایه گذاری‬ ‫و صنعتی کش��ور شناخته می ش��ود‪ .‬نماینده مردم قم در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬توس��عه روزافزون بخش تولید و صنعت در س��طح شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی اس��تان را س��بب مطرح ش��دن قم به عن��وان مزیت‬ ‫سرمایه گذاری و صنعتی کشور ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از استان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قم در این دیدار با ارائه‬ ‫گزارشی از اخرین اقدام ها و دس��تاوردهای شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم در س��ال ‪ 9۶‬به نیازهای زیرساختی شهرک های صنعتی این‬ ‫اس��تان اشاره و اظهار کرد‪ :‬با روند و سرعت سرمایه گذاری رو به جلو در‬ ‫سطح ش��هرک های صنعتی قم الزم است همه نهاد های خدمت رسان به‬ ‫فع��االن بخش تولید و صنعت بیش از گذش��ته ما را یاری کنند تا دچار‬ ‫مشکل یا کمبود نشویم‪.‬‬ ‫احم��د امیراب��ادی‪ ،‬نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫قدردان��ی از فعالیت ه��ای انجام ش��ده در ایج��اد زیرس��اخت ها و جذب‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نیاز امروز کش��ور فراه��م کردن فرصت های‬ ‫شغلی برای جوانان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجمع نمایندگان اس��تان قم همواره با تمام ظرفیت‬ ‫دراختی��ار خود به دنبال حمایت از اقدام های اش��تغالزا هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه هماهنگی و همکاری خوبی به دور از حاشیه سازی در بین‬ ‫مدیران اس��تان در این بخ��ش وجود دارد و همگی به دنبال پیش��رفت‬ ‫استان هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی به وجود شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان و توسعه روزافزون انها اش��اره و خاطرنشان کرد‪ :‬امروز‬ ‫شاهد هس��تیم هزاران نفر از جوانان استان در سطح شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی مشغول به کار هستند و این نشانگر این است که قم در حال قرار‬ ‫گرفتن در کنار استان های بزرگ و صنعتی کشور است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر جای��گاه فرهنگی‪ ،‬دین��ی و علمی ق��م تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در کن��ار ظرفیت ه��ای علمی و مذهبی اس��تان به صورت‬ ‫مناسبی به مسائل اشتغال جوانان توجه شده است و این توجه باید بیش‬ ‫از گذش��ته ادامه داشته باش��د و به گونه ای کار شود که در طول ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده امار میزان بیکاری اس��تان به جایگاه قابل قبولی برس��د‪ .‬مدیران‬ ‫اس��تان هر قدمی که در این راس��تا بردارند نمایندگان نیز ده ها برابران‬ ‫حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قم‪ ،‬توسعه صنعت‪ ،‬تولید و اشتغال در استان را متفاوت‬ ‫از گذشته ارزیابی کرد و افزود‪ :‬با توسعه صنعت قم امروز استان با توجه‬ ‫به ظرفیت ها و فرصت های منحصر به فردی که دارد در برخی از تولیدات‬ ‫صنعتی به عنوان هاب کشوری مطرح شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ظرفیت ه��ا و مزای��ای ش��هرک های صنعتی اس��تان قم برای‬ ‫س��رمایه گذاری اشاره و تاکید کرد‪ :‬باید سرمایه گذاران و بخش خصوصی‬ ‫را از معافیت های مالیاتی شهرک های صنعتی استان به ویژه معافیت ‪۱۳‬‬ ‫س��اله شهرک های صنعتی مس��تقر در مناطق کمتر توسعه یافته استان‪،‬‬ ‫اگاه کرد زیرا انها به دنبال این فرصت ها می گردند‪.‬‬ ‫امیراب��ادی ق��رار گرفتن در کنار پایتخت کش��ور به عن��وان یک بازار‬ ‫مصرف بزرگ‪ ،‬همجواری با فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و اتوبان‬ ‫قم‪-‬ته��ران و ق��رار گرفتن در مس��یر قطار تن��درو را از دیگر مزیت های‬ ‫فوق العاده س��رمایه گذاری استان برشمرد و یاداور شد‪ :‬ما در کشور کمتر‬ ‫استانی را داریم که این همه ظرفیت را در کنار هم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تمام این ظرفیت ها سبب شده تا فضای مناسبی پیش‬ ‫روی مس��ئوالن برای جذب سرمایه های س��رمایه گذاران قرار داده شود‪.‬‬ ‫بنابراین باید با صدور مجوزهای الزم در کمترین زمان‪ ،‬تس��هیالت دهی‬ ‫م��ورد نی��از‪ ،‬ایجاد و تامین زیرس��اخت ها در کوتاه تری��ن زمان ممکن و‬ ‫همراه��ی کردن با بخ��ش خصوصی‪ ،‬زمینه جذب س��رمایه گذاری را در‬ ‫عمل فراهم کنیم‪.‬‬ ‫رعایت قان��ون و قانونمداری‬ ‫یک��ی از عناص��ری اس��ت که‬ ‫ب��ه طور مس��تقیم در توس��عه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی و صنعتی‬ ‫هر کش��وری س��هیم است‪ .‬به‬ ‫واقع در س��ایه اج��رای قوانین‬ ‫در هر کش��وری است که ثبات‬ ‫مرتضی شعبانی‬ ‫اقتصادی و اجتماعی و صنعتی‬ ‫رییس گروه امور قراردادها‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬در سایه همین‬ ‫و دعاوی‬ ‫قانونمداری است که می توان به‬ ‫اینده اقتصادی و صنعتی برای‬ ‫کش��وری امیدوار بود‪ .‬در مجموعه ش��هرک های صنعتی نیز با‬ ‫ش��دت کمتری این قاعده جاری است‪ .‬با روی کار امدن دولت‬ ‫دوازدهم و انتخاب وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و انتخاب‬ ‫و انتص��اب مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬یکی از ش��یوه های تامین و اجرای سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب‪ ،‬اجرای قانون است‪.‬‬ ‫شاید نخستین پرسش این باشد که چه ارتباطی بین مدیریت‬ ‫قانونم��داری و حمای��ت از صنایع و توس��عه صنعتی و تولیدی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد؟ ابطال دس��تورهای‬ ‫پیشین خالف قوانین و مقررات و تاکید بر رعایت حقوق مردم و‬ ‫اشخاص به شرط رعایت قوانین و مقررات می تواند از نشانه های‬ ‫بارز و نوید بخش مدیریت قانونمداری باش��د‪ .‬نمی توان با وجود‬ ‫قانون تاس��یس شرکت شهرک های صنعتی و ایین نامه اجرایی‬ ‫ان و اساس��نامه سازمان و شرکت های اس��تانی‪ ،‬تصمیم هایی‬ ‫گرفت و ش��یوه نامه هایی صادر کرد که خالف انان باش��د زیرا‬ ‫مطاب��ق ماده ‪ ۳00‬الیحه اصالحی قانون تجارت‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دولتی تابع قوانین تاس��یس و اساسنامه خود بوده و در صورت‬ ‫س��کوت تابع قانون تجارت هستند‪ .‬در تمامی نظام های اداری‬ ‫دنی��ا فعالی��ت دولت ها به دوبخش تقس��یم می ش��ود‪ -۱ :‬امور‬ ‫حاکمیت��ی ‪ -۲‬امور تصدیگری‪ .‬در نظ��ام حقوق اداری ایران با‬ ‫توجه به ماده ‪ ۸‬قانون مدیریت خدمات کشوری‪ ،‬یکی از وظایف‬ ‫ت( دس��تگاه های اجرایی) بر قراری عدالت و تامین‬ ‫و تکالیف دول ‬ ‫اجتماع��ی و باز توزی��ع درامد‪ ،‬ایجاد فضای س��الم برای رقابت‬ ‫و جلوگی��ری از انحص��ار و تضییع حقوق م��ردم و فراهم کردن‬ ‫زمینه ها و مزیت های الزم برای رش��د و توس��عه کش��ور و رفع‬ ‫فقر و بیکاری اس��ت‪ .‬حال اگر این مولفه هایی که اش��اره ش��د‬ ‫را بخواهیم در ش��رکت ش��هرک های صنعتی تطبیق دهیم به‬ ‫موض��وع تعیین تکلیف قراردادهای غیر فعال و نبود جواز قانونی‬ ‫در انعق��اد قرارداد رایگان بر می خوریم‪ .‬در جایی که مدت زمان‬ ‫مدی��ری از انعقاد قرارداد حق بهره برداری گذش��ته اس��ت و با‬ ‫وجود مس��اعدت ها و اعطای مهلت های مکرر‪ ،‬اراده ای در طرف‬ ‫قرارداد در اجرای تعهدات قراردادی دیده نمی شود‪ ،‬در نتیجه‪،‬‬ ‫استمرار و ادامه قرارداد بی عدالتی به شمار رفته و باعث اختالف‬ ‫منابع ملی و بررس��ی می ش��ود و فسخ این قراردادها و واگذاری‬ ‫به اش��خاص صاحب صالحیت باعث رونق صنعتی اقتصادی و‬ ‫اجرای عدالت و باز توزیع در امد می ش��ود‪ .‬در پایان این نکته را‬ ‫نباید فراموش کنیم که اجرای عدالت در سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران مشابه شیش��ه دوبله ای است که‬ ‫ی��ک ط��رف ان ماهیت فعالیت تجاری اس��ت و طرف دیگر ان‬ ‫ماهیت حمایتی و حاکمیتی است و در نهایت مستلزم حمایت‬ ‫واحد های صنعتی و تولیدی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه و تقویت فعالیت های‬ ‫مرکز خدمات کسب و کار شیراز‬ ‫قاس�م توانایی‪ :‬در بازدید نماینده س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور و نیز کارشناسان معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع‬ ‫بو کار‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران از مرکز خدمات کس ‬ ‫و ش��هرک فناوری صنایع ش��یمیایی شیراز بر توسعه و تقویت‬ ‫فعالیت های این مرکز از طریق اختصاص اعتبارات ملی تاکید‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از فارس‪ ،‬احد‬ ‫فتوحی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس با‬ ‫اشاره به اینکه این شهرک صنعتی اماده جذب سرمایه گذاران‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��هرک فناوری صنایع شیمیایی با هدف‬ ‫ایجاد بس��تر مناسب برای استقرار شرکت های فنی‪ ،‬مهندسی‬ ‫و مش��اوره ای با خدمات دهی به صنایع پایین دستی شیمیایی‪،‬‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی راه ان��دازی ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر س��اختمان مرکز خدمات کس��ب وکار ش��هرک‬ ‫فناوری صنایع ش��یمیایی راه اندازی ش��ده و ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یده و طراحی ش��هرک برای اس��تقرار واحدهای مرتبط با‬ ‫صنایع ش��یمیایی نیز به پایان رسیده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس تصریح کرد‪ :‬در طراحی این‬ ‫ش��هرک صنعتی‪ ،‬بخش های مختلفی برای استقرار واحدهای‬ ‫ازمایش��گاهی‪ ،‬کارگاهی‪ ،‬تحقیق و توس��عه و س��اختمان های‬ ‫چند مستاجره جانمایی و مشخص شده است‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به مش��وق ها و مزیت های استقرار واحدها‬ ‫در ش��هرک فناوری صنایع ش��یمیایی و اینکه تاکنون حدود‬ ‫‪ ۱00‬میلیارد ریال اعتبار در این ش��هرک هزینه ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کاهش هزینه های سرمایه گذاری‪ ،‬وجود زیرساخت های‬ ‫مناس��ب در ش��هرک‪ ،‬دسترس��ی اس��ان به نیروه��ای فنی و‬ ‫متخصص‪ ،‬امکان اس��تفاده از کارگاه های عمومی در ش��هرک‪،‬‬ ‫دسترس��ی اسان به ش��بکه های توزیع و بازاریابی سریع و نیز‬ ‫برخ��ورداری از ش��بکه ازمایش��گاهی از مهم ترین مزیت هایی‬ ‫است که می تواند فعالیت واحدها را در این شهرک رونق بخشد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 340‬پیاپی ‪2313‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 8‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 10‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 27‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫فرش قرمز چینی ها‬ ‫زیر پای بانک های خارجی‬ ‫کمیس��یون قانون گذاری بانک��ی چین در تغییر موضعی اش��کار‪،‬‬ ‫ش��رایط فعالیت بانک های خارجی در این کش��ور را تسهیل کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا به نقل از شین هوا‪ ،‬این کمیسیون با صرف نظر کردن از‬ ‫‪ ۴‬مرحل��ه از فرایند دریافت تاییدیه فعالیت بانک های خارجی که تا‬ ‫پیش از این ضروری بود‪ ،‬در قوانین بانکی خود تجدیدنظر کرد‪ .‬برخی‬ ‫از مراحلی که مورد این تجدیدنظر شده اند شامل محصوالت مدیریت‬ ‫ثروت و صندوق های س��بد س��رمایه گذاری هستند‪ .‬بانک ها از این به‬ ‫بعد فقط باید در ابتدای کار‪ ،‬خدمات مد نظر خود را به مقامات چینی‬ ‫گزارش دهند و سپس فرصت خواهند داشت برای گرفتن تاییدیه ها‬ ‫اقدام کنند‪ .‬همچنین فرایند تاسیس شعبه های جدید‪ ،‬تعیین هیات‬ ‫عوامل اجرایی و صدور اوراق قرضه برای بانک های خارجی تس��هیل‬ ‫ش��ده است‪ .‬چین ب ه تدریج در حال گشودن درهای بخش مالی خود‬ ‫به روی طرف های خارجی اس��ت و مقامات این کش��ور وعده داده اند‬ ‫مالکی��ت اتباع خارج��ی بر بانک ها در چین و ش��رکت های مدیریت‬ ‫دارایی های مالی را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» پی��ش از این بانک ه��ای چینی‬ ‫مش��کالتی را برای بازرگانان ایرانی ایجاد ک��رده بودند به طوری که‬ ‫بس��یاری از انها با وجود اینکه سال ها در این کشور فعالیت بازرگانی‬ ‫و حس��اب بانکی داشتند حساب های انها مس��دود شده بود و حتی‬ ‫بسیاری از دانشجویان ایرانی در این کشور با مشکالتی روبه رو شدند‬ ‫به همین دلیل هیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران به این‬ ‫کشور سفر کرد و پس از ان اعالم شد موانع برطرف شده است‪.‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬تردد شبانه اتوبوس و کامیون های فرسوده اجازه گردش هوا را از اسمان پایتخت ربوده است‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ایا توسعه انتقال اب از خلیج فارس تا سمنان مناسب تر از پمپاژ اب از دریاچه خزر است؟‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایران در حالی با بحران اب روبه رو اس��ت که از ش��مال و‬ ‫جنوب به دریا متصل بوده و به عقیده برخی کارشناس��ان‪،‬‬ ‫کشورهای پیش��رفته از ‪ ۷۰‬س��ال پیش تاکنون پروژه های‬ ‫زیادی در زمینه انتق��ال اب اجرا کرده اند و ایران کم کاری‬ ‫کرده است‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی معتقدند ضعف تصمیم گیری‬ ‫درب��اره تعیین مح��ل تصفیه اب انتقالی‪ ،‬نب��ود اراده برای‬ ‫تامی��ن هزینه پروژه‪ ،‬ضعف برنامه ب��رای چگونگی مصرف‬ ‫ان ب��ا تمرکز ب��ر تامین نیاز اش��امیدنی و صنعت و براورد‬ ‫دقیق نداشتن از نیاز کش��ور و چشم انداز اینده پروژه مانع‬ ‫از اجرای پروژه های انتقال اب در ایران ش��ده است‪ .‬انتقال‬ ‫اب دریاچ��ه خ��زر به کوی��ر مرکزی و حتی اتص��ال ان به‬ ‫خلیج فارس نخس��تین بار ‪ ۲۴‬سال پیش مطرح شد‪ ،‬پس از‬ ‫ان ب��ار دیگر در دولت دهم م��ورد توجه قرار گرفت و وزیر‬ ‫نی��روی ان دولت تاکید داش��ت با ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫‪ ۲۴‬ماه پروژه پایان می یابد به همین دلیل در ‪ ۲۰‬فروردین‬ ‫‪ ،۱۳۹۱‬در ساحل منطقه گوهرباران مازندران اغاز شد و به‬ ‫دولت بعدی کشیده شد‪ .‬قائم مقام وزیر نیروی دولت یازدهم‬ ‫اعالم کرد‪« :‬فاز نخست مطالعه برای انتقال اب دریای خزر‬ ‫به سمنان انجام شده است و انتقال ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب برای مصارف اش��امیدنی و صنعت در این طرح مدنظر‬ ‫ق��رار دارد‪ ».‬گرچه س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت بارها‬ ‫مخالف��ت خود را ب��ا طرح انتقال اب از خزر به س��منان به‬ ‫دلیل اسیب هایی که این اقدام برای اکوسیستم خزر داشت‬ ‫اعالم کرده بود و حس��ن روحانی ‪ ۳۱‬فروردین ‪ ۹۵‬در جمع‬ ‫مردم س��منان بر ل��زوم دریافت مجوز از س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت برای اجرای این پروژه تاکید کرده بود‪ .‬پس‬ ‫از ان در دولت دوازدهم عیس��ی کالنتری‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست مجوز ادامه پروژه را با ارسال نامه ای‬ ‫به سید شهاب الدین چاووشی‪ ،‬استاندار سمنان صادر کرد اما‬ ‫با این ش��رط که پسابی به دریا بازنگردد‪ .‬عیسی بزرگ زاده‪،‬‬ ‫‪ ۴‬چالش انتقال اب به فالت ایران‬ ‫رئیسی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد اب که در جلسه تصمیم گیری‬ ‫معاون فنی و پژوهش های شرکت توسعه منابع اب و نیروی‬ ‫برای طرح انتقال اب خزر به س��منان حضور داشته‪ ،‬در این‬ ‫ایران در این باره گفته اس��ت‪« :‬اگر شیرین سازی در مقصد‬ ‫باره گفته اس��ت‪« :‬برای انتقال ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬باید دو برابر ح��د مجوز اب منتقل کنیم تا به‬ ‫خزر به س��منان ح��دود ‪ ۵‬هزار میلیارد توم��ان اعتبار نیاز‬ ‫اندازه نیاز‪ ،‬اب به دست اوریم‪ .‬مگر اینکه از سیستم «زیرو»‬ ‫ب��ود که درحال حاض��ر با کاهش می��زان اب انتقالی به ‪۵۰‬‬ ‫استفاده شود که تخلیه پساب ان صفر است‪ ».‬البته ابراهیم‬ ‫میلیون مترمکعب به حدود ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز‬ ‫رئیس��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد اب در این باره گفته اس��ت‪:‬‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬هزینه اب شیرین شده نیز با روش ‪۳ ،RO‬‬ ‫«حج��م اب انتقالی به س��منان برای اش��امیدنی و صنعت‬ ‫ هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان ب��ه ازای هر مترمکعب خواهد بود‪ ».‬در‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب است و استفاده از فناوری زیرو‬ ‫حالی از ابعاد انتقال اب برای کش��اورزی و توس��عه این کار‬ ‫برای حجم های کمتری از اب امکان پذیر است‪».‬‬ ‫‹ ‹جزئیات مسیر انتقال اب‬ ‫در فالت مرکزی س��خن گفته می شود که وزارت نیرو بارها‬ ‫براس��اس طرح انتقال اب از دریای خزر به کویر مرکزی‬ ‫اعالم ک��رده بود انتقال اب فقط با هدف تامین نیاز صنعت‬ ‫مس��یر شامل ‪ ۳‬بخش است‪ :‬نخس��ت‪ ،‬از ساری اغاز شده و‬ ‫است‪.‬‬ ‫با گذر از س��منان‪ ،‬قم و کاش��ان به اصفهان‪ .‬دوم‪ ،‬از خلیج‬ ‫مشاور رییس سازمان زمین شناسی کشور در گفت وگو با‬ ‫گرگان یک ش��اخه به س��بزوار و یک ش��اخه به بیرجند و‬ ‫«گسترش صنعت» ضمن دفاع از این طرح گفت‪ :‬اب انتقالی‬ ‫دیگری به یزد‪ .‬س��وم‪ ،‬مس��یر جنوبی‪ ،‬از خلیج فارس است‬ ‫فقط باید برای اشامیدن و صنعت مصرف شود زیرا مشکل‬ ‫که از غ��رب بندرعباس به گلگهر می رس��د‪ .‬در طرح اولیه‬ ‫از اینجا نش��ات می گیرد که با انتقال اب تقاضای جدید در‬ ‫قرار بود‪ ۵۰۰‬میلیون مترمکعب اب در س��ال از دریای خزر‬ ‫کشاورزی شکل می گیرد و پس از چند سال دیگر نمی شود‬ ‫و ی��ک میلیون مترمکعب اب از دریای عمان و خلیج فارس‬ ‫مانع فعالیت کشاورزان شد و مانند حوضه ابریز ارومیه ادامه‬ ‫منتقل ش��ود‪ .‬کارخانه اب شیرین کن با ظرفیت حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫ان نیز مشکالت زیست محیطی به وجود می اورد به همین‬ ‫میلیون مترمکعب در س��ال به همراه س��ازه های دریایی در‬ ‫دلیل برای مدیریت اب فقط باید برای مصرف اش��امیدن و‬ ‫راس��تای اس��تحصال اب از دریای خزر به وس��یله خطوط‬ ‫صنعت انتقال یابد‪ .‬مس��عود مرصلی با بی��ان اینکه به طور‬ ‫لوله‪ ،‬اجرا شود‪ .‬البته بعدها نظرهای متفاوتی‬ ‫معمول تصفیه اب در مبدا بهتر اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مطرح شد و حتی کاهش میزان انتقال اب به‬ ‫بین ‪ ۳‬ش��کل تصفیه در مبدا‪ ،‬طول مس��یر یا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب نیز مطرح ش��ده است‪.‬‬ ‫مقصد‪ ،‬مبدا باید در اولویت باش��د زیرا اب دریا‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند چگونه می شود با‬ ‫به اندازه کافی ش��ور است و رهایش پساب در‬ ‫صرف انرژی اب خزر را ش��یرین کرد و ‪۱۶۰‬‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬برابر بیش از بازگشت پساب به دریا‬ ‫کیلومتر لوله فوالدی‪ ۵ ،‬ایس��تگاه پمپاژ و ‪۵‬‬ ‫اسیب رسان اس��ت و به دلیل شوری باال خاک‬ ‫ایس��تگاه متعادل کننده در طول مسیر ایجاد‬ ‫منطقه به ش��دت از بین م��ی رود‪ .‬او با تایید بر‬ ‫مسعود مرصلی‬ ‫کرد و اب با نرخ مناس��ب در اختیار س��منان‬ ‫اینکه اگر این هزینه ها را در بخش بهینه سازی‬ ‫مشکل از اینجا نشات‬ ‫قرار داد؟‬ ‫می گیرد که با انتقال اب مصرف اب کش��اورزی صرف کنیم‪ ،‬بهتر است‪،‬‬ ‫‹ ‹ایا انتقال اب به صرفه است؟‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬از نظر تئوری درس��ت اس��ت اما‬ ‫تقاضای جدید در‬ ‫کشاورزی شکل‬ ‫هزین��ه انتق��ال اب کویر مرک��زی به طور‬ ‫مسئله این است که هیچ گاه بهینه سازی به این‬ ‫می گیرد‬ ‫تقریب��ی براب��ر هزین��ه الزم ب��رای تجهی��ز‬ ‫وسعت اجرا نمی ش��ود به همین دلیل می توان‬ ‫ش��بکه های ابی��اری کش��ور اس��ت‪ .‬ابراهیم‬ ‫ه��ر دو راه��کار را دنبال کرد و بهترین ش��کل‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫اج��رای این پروژه انتقال اب به کش��ور تحمیل ش��ود و بعد‬ ‫همان افزایش بهره وری کش��اورزی اس��ت‪ .‬گرچه در برخی‬ ‫از ان‪ ،‬ب��رای توجیه اجرای این پروژه‪ ،‬ب��ه ارائه دالیلی روی‬ ‫مناط��ق با افزای��ش بهره وری فقط می��زان تولید را افزایش‬ ‫می اوری��م ک��ه مبنای علمی و درس��تی ن��دارد‪ ».‬یک عضو‬ ‫داده اند و مصرف اب کاهش نیافته است زیرا میزان مصرف‬ ‫کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو‬ ‫اب در هر ابیاری را کاهش داده اند اما تعداد دفعات ابیاری‬ ‫با «گس��ترش صنعت» با تاکی��د بر اینکه کش��ور در زمینه‬ ‫را در عوض را افزایش داده اند‪ .‬مرصلی با نگاه به مش��کالت‬ ‫انتق��ال اب تاکنون ضررهای زیادی دیده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کنونی بهره وری اب در کشور گفت‪ :‬اکنون برداشت اب های‬ ‫طرح ه��ا پیامدهای بلند مدتی دارد؛ پی��ش از این انتقال اب‬ ‫زیر زمینی مشکالتی به دلیل نشست و‪ ...‬دارد اما انتقال اب‬ ‫«زرینه رود» به تبریز باعث خش��کی دریاچه ارومیه ش��د به‬ ‫به عنوان یک منبع رایگان از مبدا است و خیلی از کشورها‬ ‫همین دلیل باید از مشاوران و کارشناسان بین المللی استفاده‬ ‫مانند اس��پانیا و امریکا بزرگترین ش��بکه های انتقال اب از‬ ‫شود تا بی گدار به اب نزنیم‪ .‬درباره انتقال اب از دریاهای ازاد‬ ‫دری��ا را دارن��د و از ‪ ۶۰‬س��ال پیش در دنیا ای��ن روند اغاز‬ ‫ خیال ما اس��وده تر اس��ت که به منابع بزرگ ابی وصل است‬ ‫ش��ده است‪ .‬او با بیان اینکه یک مشکل انتقال اب مازندران‬ ‫اما دریاچه خزر گرچه بزرگترین دریاچه جهان اس��ت‪ ،‬با این‬ ‫هزینه باالی ان اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬مصرف این اب برای‬ ‫حال‪ ،‬یک دریاچه اس��ت و محدودی��ت دارد به همین دلیل‬ ‫کشاورزی چندان به صرفه نیست زیرا کشاورزی با پرداخت‬ ‫این انتقال اگر انجام ش��ود باید فق��ط برای مصارف ضروری‬ ‫هزین��ه بیش از ‪ ۵۰۰‬تومان برای هر مترمکعب نیز به صرفه‬ ‫همچون اش��امیدن باش��د‪ .‬هادی بهادری با بیان اینکه خزر‬ ‫نیس��ت در حالی که انتقال اب دریای خزر به سمنان برای‬ ‫در ارتفاع صفر اس��ت و فالت ای��ران ‪ ۱۲۰۰‬متر ارتفاع دارد‪،‬‬ ‫هر مترمکعب بیش از ‪ ۲‬هزار تومان هزینه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع انتقال اب خزر‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر این می��زان اب را به ش��یب ‪ ۱۲۰۰‬متری پمپاژ‬ ‫این طرح از یک س��و به تقویت مناب��ع اب های زیرزمینی‬ ‫کنیم و بعد خربزه کاشته شود کاری غیر منطقی خواهد بود‪.‬‬ ‫و جلوگیری از نشس��ت زمین منجر می شود و از سوی دیگر‬ ‫بنابراین باید تنها برای اش��امیدن و نیازهای اضطراری باشد‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش می��زان رطوبت‪ ،‬به تثبیت ش��ن های روان و رفع‬ ‫هرچند باید توجه داش��ت که امروز ما به مدیریت اب بیشتر‬ ‫غبار در مناطق کویری کمک می کند‪ .‬درباره ایراد بین المللی‬ ‫از کمی��ت اب نیاز داریم و باید در حوزه کش��اورزی امایش‬ ‫نیز گفته می ش��ود‪ ،‬با توجه به س��هم ایران از‬ ‫س��رزمینی انجام دهیم و نباید همه محصوالت‬ ‫اب های دریای خزر و نیز امکان افزایش سطح‬ ‫در ایران تولید شود بلکه باید وارد و بعد از ایجاد‬ ‫اب دریای خزر در س��ال های اینده‪ ،‬این طرح‬ ‫ارزش افزوده به شکل صنایع غذایی صادر شود‪.‬‬ ‫نه تنها مش��کل حقوقی ن��دارد بلکه اجرای ان‬ ‫ام��روز صادرات محصوالت اب بر کش��اورزی به‬ ‫نوعی کمک به تثبیت وضعیت محیط زیس��ت‬ ‫نوعی صادرات اب مجازی اس��ت‪ .‬او با اشاره به‬ ‫منطقه حاش��یه خزر تلقی می ش��ود‪ .‬موضوع‬ ‫اینکه در برنامه شش��م به صراحت روی انتقال‬ ‫انتقال اب بیش از اینکه تنها یک ضرورت برای‬ ‫اب خزر ‪ ،‬بندی نیامده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫هادی بهادری‬ ‫حل مشکل اب باشد می تواند با نگاه اقتصادی‬ ‫بخواهی��م اب از خلیج ف��ارس تا ی��زد و کرمان‬ ‫به مدیریت اب بیشتر از‬ ‫نیز دنبال شود‪ .‬با این حال‪ ،‬باید مبنای درستی کمیت اب نیاز داریم و بیاوریم می توانیم تا سمنان پروژه را ادامه دهیم‬ ‫برای مصرف ان تعریف شود‪.‬‬ ‫باید در حوزه کشاورزی چراکه این پروژه جدی تراس��ت و درحال حاضر‬ ‫گرچ��ه پیش تر عباس��قلی جهان��ی‪ ،‬رییس امایش سرزمینی انجام اغاز ش��ده و لوله گذاری در حال انجام اس��ت و‬ ‫دهیم‬ ‫س��ابق ش��ورای جهانی اب بر این باور بود که‬ ‫نباید فراموش کرد که انتقال اب برای کشاورزی‬ ‫«فش��ارهای سیاس��ی منجر ش��ده که هزینه‬ ‫به دور از نگاه اقتصادی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تسهیالت ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‬ ‫ و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ب��ا بیان اینک��ه در ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫گذش��ته از طریق بانک های دولت��ی و خصوصی ‪۲۸۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار به ‪ ۱۲۵۰‬شرکت تزریق شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که در چند سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد توم��ان از منابع معاونت علمی و صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان تسهیالت‬ ‫اعطا شده اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» علیرضا‬ ‫دلیری در نشس��ت خبری دیروز با اش��اره به پیش بینی‬ ‫‪ ۱۱۰‬خدمت برای کاهش ریسک شرکت های دانش بنیان‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای دولت یازدهم ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال از سوی‬ ‫صندوق های پژوهش و فناوری به ش��رکت ها اهدا ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬صندوق نواوری و شکوفایی با ‪۳۰۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال تاکن��ون ‪ ۸۳۰‬میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫در اختیار ش��رکت های دانش بنیان قرار داده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این منابع نمی توانند مشکالت مالی شرکت های‬ ‫دانش بنیان را رفع کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬از سال گذشته فعالیت‬ ‫خ��ود را بر ایجاد منابع مالی جدید متمرکز کردیم که بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬وارد مذاکره با بانک ها ش��دیم‪ .‬در این راستا‬ ‫با ‪ ۱۲‬بانک دولتی و خصوصی توافقنامه هایی امضا ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن توافقنامه ه��ا در ‪ ۱۰‬ماه گذش��ته ‪۲۸۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار به ‪ ۱۲۵۰‬ش��رکت تزریق ش��د که‬ ‫نشان می دهد در بانک ها‪ ،‬فضای اعتماد ایجاد شده است‪.‬‬ ‫همچنین در چند س��ال گذش��ته حدود بیش از ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان از منابع معاونت علمی و صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان تسهیالت پرداخت‬ ‫شد که حدود ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان از منابع معاونت علمی‬ ‫و ‪ ۸۳۰‬میلی��ارد تومان از مناب��ع ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی تامین شده است‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‬ ‫با اشاره به تس��هیالت ‪ ۲۸۰۰‬میلیارد تومانی بانک ها در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه گذش��ته اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر شرایط رقابتی‬ ‫در میان بانک ها برای اعطای تس��هیالت به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان ایجاد شده اس��ت‪ .‬این امر نشان می دهد که‬ ‫این بس��تر جدید مالی قابل توجیه اس��ت و می توانیم با‬ ‫استفاده از این بستر منابع مالی شرکت های دانش بنیان را‬ ‫توسعه دهیم‪ .‬دلیری با تاکید بر اینکه ‪ ۸۳‬درصد منابعی‬ ‫که از س��وی بانک ها پرداخت ش��ده‪ ،‬از طرف بانک های‬ ‫خصوصی بوده اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ ۷۱ :‬درصد پروژه ها از‬ ‫س��وی بانک های خصوصی مورد حمایت قرار گرفته‪ ،‬در‬ ‫حالی که اعطای تس��هیالت از سوی بانک های خصوصی‬ ‫ش��رایط س��ختگیرانه ای دارد‪ .‬پرداخت تسهیالت ماهانه‬ ‫بانک ه��ا از فروردین تا اذر امس��ال از مبلغ ‪ ۱۵۳‬میلیارد‬ ‫تومان به ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان در ابان رسیده است‪ ،‬ضمن‬ ‫انک��ه تعداد پروژه های حمایت ش��ده نیز از ‪ ۱۱۴‬به ‪۱۴۹‬‬ ‫پروژه رس��یده اس��ت؛ ولی با وجود اینکه تعداد پروژه ها‬ ‫افزایش چشمگیری نداشته‪ ،‬جمع مبلغ پرداختی نزدیک‬ ‫به ‪ ۳‬برابر ش��ده که نش��ان از کیفی ش��دن ورود بانک ها‬ ‫به این حوزه بوده اس��ت‪ .‬معاون توسعه مدیریت و جذب‬ ‫سرمایه معاونت علمی با اشاره به چالش های شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان برای دریافت ضمانتنامه‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫برای رفع این چالش سال گذشته از سوی معاونت علمی‬ ‫پیش��نهادی به کمیس��یون دولت داده ش��د که بر اساس‬ ‫ان‪ ،‬صندوق ه��ای پژوهش و فناوری غیر دولتی می توانند‬ ‫ضمانتنامه برای شرکت های دانش بنیان صادر کنند که با‬ ‫تصویب این پیشنهاد از سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۶۰۰‬ضمانتنامه‬ ‫از سوی این صندوق ها صادر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ما به دنبال همکاری با بانک ها برای‬ ‫صدور ضمانتنامه برای ش��رکت های دانش بنیان هستیم‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بانک توس��عه صادرات گام ه��ای جدی برای‬ ‫صدور ضمانتنامه برداش��ته اس��ت که در این راس��تا این‬ ‫بان��ک از طریق یکی از صندوق ه��ای پژوهش و نواوری‬ ‫به صدور ضمانتنامه اق��دام می کند‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫گذشته ش��رکت های دانش بنیان دغدغه افشای اطالعات‬ ‫فناوری های خود را از طریق مالیات داش��تند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به معافیت شرکت های دانش بنیان از مالیات این‬ ‫مشکل رفع ش��ده است و با بس��ترهای فراهم شده ‪۲۶۰‬‬ ‫ش��رکت بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان و ‪ ۶۰‬شرکت بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد تومان فروش دارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!