روزنامه گسترش صنعت شماره 341 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 341

روزنامه گسترش صنعت شماره 341

روزنامه گسترش صنعت شماره 341

‫سال بیست و نهم‬ ‫فروردین‪ ،‬مهلت تدوین برنامه یک ساله صنایع دریایی‬ ‫«در صنعت دریا عقب ماندیم و این عقب ماندگی تاریخی را اکنون که همه ارکان در اختیار‬ ‫است‪ ،‬باید جبران کرد‪ ».‬این گفته های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در شورای عالی دریایی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬ایران با ‪ ۵۸۰۰‬کیلومتر خط ساحلی و همجواری با خلیج فارس‪ ،‬دریای عمان‬ ‫و دریاچه خزر موقعیتی استراتژیک در حوزه دریایی دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موقعیت منابع غنی‬ ‫انرژی‪ ،‬نقش افرینی به عنوان کریدور شمال‪-‬جنوب در منطقه جنوب غرب اسیا‪ ،‬دسترسی‬ ‫به اب های ازاد ‪ ،‬بهره مندی از ظرفیت های صنایع دریایی از قبیل کشتی س��ازی‪ ،‬فراس��احل‪،‬‬ ‫پیاپی ‪ 2314‬دوره جدید شماره ‪341‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫شیالت‪ ،‬حمل ونقل و گردشگری از مزیت های عمده کشور در این حوزه به شمار می رود‪ .‬اما‬ ‫به گفته شریعتمداری‪ ،‬دریا محور نبودن برنامه های توسعه ای کشور باعث شده در این بخش‬ ‫ب بمانیم‪ .‬محمد ش��ریعتمداری در نشس��ت شورای عالی صنایع دریایی بر بررسی علل و‬ ‫عق ‬ ‫عوامل عقب ماندگی در این صنعت تاکید کرد و گفت‪« :‬صنایع دریایی عام است و مهم ترین‬ ‫تمدن ها در کنار اب ها به وجود امده اند و جای تعجب است که از خرمشهر تا گواتر مجموعه‬ ‫عظیمی در دسترس ما و خالی از سکنه و بدون امکانات است‪».‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها فعالیت یک سال شرکت ها را تایید می کند‬ ‫تندیس ها و گواهی های سازمان حمای ‬ ‫این قند پارسی‬ ‫که به بنگاله می رود‬ ‫تندیس ها راهنمای مصرفکننده اند؟‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫توانمند کردن صنایع کوچک و فراهم س��ازی زیرس��اخت ها برای‬ ‫حضور تولیدات این بخ��ش از صنعت در بازارهای جهانی به عنوان‬ ‫یکی از ماموریت های اصلی در س��ازمان صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫مطرح است‪ .‬تاکنون نمایشگاه های عرضه محصوالت صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در سطح استان ها برگزار ش��ده یا نمایشگاه های دائمی‬ ‫در ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تانی دایر شده اس��ت اما به‬ ‫منظور توس��عه فروش محصول صنایع کوچک و متوس��ط برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های توانمندی ه��ای صنعت��ی این بخ��ش از صنایع در‬ ‫کشورهای دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته و قرار است نمایشگاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک ایران در هند از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۹‬اسفند امسال‬ ‫در شهر بوبانشور اودیشا (‪)Bhubaneshwar،Odisha،India‬‬ ‫برگزار شود‪ .‬این نمایشگاه در راستای تفاهم های شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی قزوین به نمایندگی از سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با سازمان صنایع کوچک هندوستان برپا می شود‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت ‪ ۸‬واحد صنعتی در زمینه صنایع دارویی‪ ،‬غذایی‪ ،‬پالستیک‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬ظرف های کریستال‪ ،‬کیف‪ ،‬پوشاک و بسته بندی اجیل و‬ ‫خشکبار از استان های مختلف کشور در این نمایشگاه حضور یابند‪.‬‬ ‫پیش از این نیز نمایش��گاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ای��ران در بهم��ن در عراق برگزار ش��د‪ .‬صادق نجف��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» اعالم کرد‪ :‬اگر بتوانی��م ‪ ۳۰‬درصد تولیدات‬ ‫صنایع کوچک را صادر کنیم‪ ،‬می توانیم به رقم صادرات ‪ ۱0‬میلیارد‬ ‫دالری در س��ال اینده دس��ت یابیم همان طور که امسال واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط در مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫توانس��تند رقم ‪ ۲‬میلیارد دالری هدف گذاری شده برای صادرات در‬ ‫ای��ن حوزه را محقق کنند‪ .‬نجفی با اش��اره ب��ه ‪ ۳‬ماموریت اصلی‬ ‫در س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫توج��ه به مقوله صادرات صنایع کوچ��ک‪ ،‬تبدیل صنایع کوچک به‬ ‫صنایع متوس��ط و بزرگ با بزرگ کردن اقتصاد کش��ور و مدیریت‬ ‫اقتصادی جهادی از مهم ترین ماموریت های این سازمان است‪7 .‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪ 11 1396‬جمادی الثانی ‪ 28 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 341‬پیاپی ‪2314‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری ‪ ۳۰‬میلیون دالری‬ ‫کابل سازی فرانسه با ایران‬ ‫س�ید محمدحس�ن س�یدزاده‪ -‬صنعت‪ :‬ورود شرکت های‬ ‫فرانس��وی به پروژه های بزرگ ایرانی به صنایع س��یم و کابل‬ ‫نیز رسیده اس��ت‪ .‬یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده‬ ‫کابل ه��ای پیش��رفته جهان با ورود به ‪ ۵‬پ��روژه نفت و گاز و‬ ‫چندین پروژه معدنی‪-‬مخابراتی دیگر همکاری خود را با ایران‬ ‫به ارزش ‪ ۳۰‬میلیون دالر اغاز کرده است‪ .‬به گفته مسئوالن‬ ‫این ش��رکت فرانسوی‪ ،‬خدمات و محصوالتی که از سوی این‬ ‫ش��رکت در ایران ارائه شده نمونه مشابه داخلی ندارد و ایران‬ ‫توان تولید کابل های فش��ار قوی با ولتاژهای ببس��یار باال را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت فرانسوی در ‪ ۳۴‬کش��ور جهان فعالیت دارد و‬ ‫در برنامه ‪ ۴‬س��اله خود از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪ ۲۰۱۸ (۱۴۰۱‬تا‬ ‫‪ )۲۰۲۲‬ورود ب��ه بازار ایران را هدف گذاری کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت فرانسوی در دهه های گذش��ته نیز با ایران در برخی‬ ‫از پروژه ها همکاری داش��ته و در بره��ه ای از زمان در دوران‬ ‫اصالحات نیز تصمیم به همکاری مش��ترک و تولید س��یم و‬ ‫کابل در ایران داشته است‪.‬‬ ‫پره��ام جعفری‪ ،‬مدی��ر بازاریابی و فروش این ش��رکت در‬ ‫ایران در حاش��یه نشست مطبوعاتی این شرکت در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» توضیح هایی درب��اره فعالیت های این‬ ‫ش��رکت در ایران داد و گفت‪ :‬این ش��رکت فرانسوی یکی از‬ ‫بزرگتری��ن ش��رکت های تولیدکننده س��یم و کابل در جهان‬ ‫اس��ت که با بر طرف ش��دن تحریم ها و گسترش فعالیت های‬ ‫بین المللی امادگی همکاری در پروژه های ایران را دارد‪.‬‬ ‫جعف��ری با تاکید ب��ر اینکه این ش��رکت از تولید در ایران‬ ‫استقبال می کند اما هنوز برخی از محدودیت های بین المللی‬ ‫مان��ع از این موضوع ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ای��ران و منطقه‬ ‫خاورمیانه یک بازار بسیار بزرگ و جذاب است که با توجه به‬ ‫اینک��ه بخش زیادی از مواد اولی��ه این صنعت را روی و مس‬ ‫تش��کیل می دهد و ایران بزرگترین دارنده ذخایر مواد معدنی‬ ‫است‪ ،‬این شرکت از تولید در ایران استقبال می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تولید در ایران نرخ تما م محصوالت‬ ‫و خدمات این ش��رکت را کاهش می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واردات‬ ‫س��یم و کابل به ایران شامل تعرفه ‪ ۴‬تا ‪ ۴۰‬درصدی می شود‬ ‫که تولید در ایران می تواند قدرت رقابت پذیری این ش��رکت‬ ‫را بس��یار افزایش دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬این شرکت از تولید در ایران‬ ‫اس��تقبال می کند اما مش��کالت بین المللی و نقل و انتقاالت‬ ‫بانکی باعث ش��ده در کوتاه مدت این ش��رکت برنامه ای برای‬ ‫تولید در ایران نداشته باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر جبران عقب ماندگی در صنایع دریایی اعالم کرد‬ ‫فروردین‪ ،‬مهلت تدوین برنامه یک ساله صنایع دریایی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«در صنع��ت دریا عقب ماندی��م و این عقب ماندگی‬ ‫تاریخ��ی را اکن��ون که هم��ه ارکان در اختیار اس��ت‪،‬‬ ‫بای��د جبران کرد‪ ».‬ای��ن گفته های وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در ش��ورای عالی دریایی کش��ور است‪ .‬ایران‬ ‫ب��ا ‪ ۵۸۰۰‬کیلومتر خط س��احلی و همجواری با خلیج‬ ‫ فارس‪ ،‬دریای عمان و دریاچه خزر موقعیتی استراتژیک‬ ‫در حوزه دریایی دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موقعیت منابع غنی‬ ‫ان��رژی‪ ،‬نقش افرینی به عنوان کریدور ش��مال‪-‬جنوب‬ ‫در منطق��ه جنوب غرب اس��یا‪ ،‬دسترس��ی به اب های‬ ‫ازاد ‪ ،‬بهره من��دی از ظرفیت ه��ای صنای��ع دریای��ی از‬ ‫قبیل کشتی س��ازی‪ ،‬فراساحل‪ ،‬ش��یالت‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و گردش��گری از مزیت های عمده کش��ور در این حوزه‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬اما به گفته شریعتمداری‪ ،‬دریا محور‬ ‫نب��ودن برنامه های توس��عه ای کش��ور باعث ش��ده در‬ ‫ب بمانیم‪ .‬به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمد‬ ‫ای��ن بخ��ش عق�� ‬ ‫شریعتمداری در نشس��ت شورای عالی صنایع دریایی‬ ‫بر بررس��ی علل و عوام��ل عقب ماندگی در این صنعت‬ ‫تاکید کرد و گفت‪« :‬صنایع دریایی عام است و مهم ترین‬ ‫تمدن ها در کنار اب ها به وجود امده اند و جای تعجب‬ ‫اس��ت که از خرمش��هر تا گواتر مجموع��ه عظیمی در‬ ‫دسترس ما و خالی از سکنه و بدون امکانات است‪».‬‬ ‫‹ ‹برنامه توسعه صنایع دریایی تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫نقشه توسعه صنایع دریایی در قالب برنامه راهبردی‬ ‫صنایع دریایی‪ ،‬مهر س��ال گذش��ته تدوین شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هدف گذاری ه��ا در ای��ن زمین انجام ش��ده‬ ‫اس��ت ام��ا هنوز موانعی برای تحق��ق این اهداف وجود‬ ‫دارد‪ .‬براس��اس این برنامه‪ ،‬باید تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬س��هم‬ ‫‪ ۰/۱‬درص��دی صنایع دریای��ی از تولید ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور به ‪ ۰/۷‬درصد برس��د‪ .‬برای این منظور س��هم‬ ‫صنایع دریایی کش��ور در بازار جهانی ساخت کشتی ها‬ ‫و ش��ناورها از ‪ ۰ /۰۳‬واح��د درص��د فعلی به یک درصد‬ ‫باید افزایش پیدا کند‪ .‬همچنین عمق ساخت داخل در‬ ‫ساخت کشتی و سکوهای فراساحل از ‪ ۲۰‬درصد فعلی‬ ‫به حدود ‪ ۷۰‬درصد هدف گذاری ش��ده و نسبت هزینه‬ ‫تحقیق و توس��عه به کل هزینه ها در صنایع دریایی در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬معادل ‪ ۳‬درصد هدف گذاری شد‪ ،‬در حالی‬ ‫ که این نسبت در شرایط فعلی ‪ ۰ /۳‬واحد درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص منابع از ذخایر ارزی‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر فقط از حدود ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت صنایع‬ ‫دریایی کش��ور استفاده می شود که برای تحقق اهداف‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ب��ه حدود ‪ ۳۷‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری در‬ ‫این زمینه نیاز است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬روز گذشته وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از رییس جمهوری درخواس��ت‬ ‫کرد تا به عنوان رییس ش��ورای عالی صنایع دریایی در‬ ‫تامین منابع مالی شناورسازی در کشور همکاری کند و‬ ‫صندوق ذخیره ارزی بخشی از منابعش را بدین منظور‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت مالی چالش سخت شناور ها‬ ‫یک��ی از موضوع ه��ای مهم در صنع��ت دریایی‪ ،‬که‬ ‫توانمندی مناس��بی نیز در بخش کشتی س��ازی ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬س��اخت ش��ناورهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار تن در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬از اواسط س��ال ‪ ۱۳۹۴‬موضوع ساخت‬ ‫ش��ناورهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار تن به کشتی س��ازان داخلی‬ ‫سپرده ش��د‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬واردات شناورهای زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن نیز ممنوع اعالم ش��د‪ .‬در راستای توسعه‬ ‫و نوس��ازی این بخش درحال حاضر ‪ ۲۵۰۰‬ش��ناور در‬ ‫بوشهر وجود دارد که به گفته محمد شریعتمداری‪ ،‬باید‬ ‫به شناورهای امروزی تبدیل شوند تا حمل بار به صرفه‬ ‫شود و بازار کار وسیعی به وجود اید‪ .‬اما یکی از مسائل‬ ‫مهم در این زمینه بحث تامین مالی و فاینانس است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر در پروژه های صنایع دریایی‬ ‫عالوه بر مش��کالت مالی‪ ،‬تاخیر در تحویل پروژه های‬ ‫صنای��ع دریایی از معضالت اساس��ی در بخش صنعت‬ ‫س��اخت کشتی اس��ت که در دهه های گذشته گریبان‬ ‫این صنعت را در کشور گرفته است‪ .‬این تاخیر به حدی‬ ‫بوده که برخی از پروژه های کشتی سازی در ایران بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬س��ال به طول انجامیده و این صنعت در کش��ور‬ ‫اسیب های زیادی دیده است‪ .‬دولت در سال های گذشته‬ ‫ب��ه دنبال ان بود تا با حمای��ت از صنایع دریایی بتواند‬ ‫زمان ساخت تجهیزات دریایی و کشتی های کانتینربر‬ ‫را کاهش دهد‪ .‬ایران ظرفیت های دریایی بسیاری دارد‬ ‫که اس��تفاده از انها نه تنها به افزایش درامدهای ارزی‬ ‫کش��ور کمک می کند بلکه باعث باال رفتن اشتغالزایی‬ ‫و ارزش افزوده نیز می ش��ود‪ .‬یکی از سیاس��ت هایی که‬ ‫اکنون دولت با در دس��ت اجرا قرار دادن ان‪ ،‬قصد رفع‬ ‫مشکالت رس��وخ کرده را در این زمینه دارد‪ ،‬راه اندازی‬ ‫شهرک های صنعتی‪-‬تخصصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کلنگ زنی شهرک صنعتی دریایی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این نشس��ت از‬ ‫کلنگ زن��ی پروژه ش��هرک صنایع دریایی در س��فری‬ ‫که حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری به جنوب کش��ور‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬خبر داده اس��ت‪ .‬این ش��هرک یکی از‬ ‫برنامه های تامین زیرس��اخت حمایت از صنایع دریایی‬ ‫دول��ت یازدهم بود که در بندرعباس و در جوار مجتمع‬ ‫کشتی س��ازی و صنایع فراس��احل ایران(ایزوایکو) بنا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این شهرک‪ ،‬بخش خصوصی می تواند‬ ‫در تمام زمینه هایی که به س��اخت کشتی ها و شناورها‬ ‫مربوط می ش��ود‪ ،‬اقدام کند‪ .‬ساخت‪ ،‬نگهداری‪ ،‬تعمیر‬ ‫و اس��تقرار ازجمله مواردی اس��ت که در کشتی سازی‬ ‫اهمی��ت دارد و در طراحی این ش��هرک در نظر گرفتن‬ ‫فضای مناس��ب برای واحدهای این چنینی لحاظ شده‬ ‫است‪ .‬با راه اندازی شهرک صنایع دریایی در منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی خلیج فارس امکان اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود در منطقه فراهم خواهد شد‪ .‬با توجه به مطالعات‬ ‫انجام شده می توان به کاربردهای مرتبط‪ ،‬صنایع دریایی‬ ‫و سایر صنایع مرتبط از جمله ایجاد کارگاه های ساخت‬ ‫و خدمات پشتیبانی‪ ،‬صنایع دانش بنیان‪ ،‬فلزی و صنایع‬ ‫مرتبط با حوزه نفت اش��اره کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬یکی‬ ‫از اهداف راه اندازی این شهرک صنعتی تکمیل زنجیره‬ ‫تولید است به همین دلیل جانمایی و استقرار صنایع در‬ ‫شهرک به ایزوایکو و ایدرو واگذار شده است‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود پس از راه اندازی و استقرار صنایع بخش قابل‬ ‫توجهی از زنجیره تولید کشتی در کشور کامل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تدوین سند اصالحیه قانون ‬ ‫نقش��ه راه صنایع دریایی کشور س��ند راهبردی این‬ ‫صنعت تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬است اما برای رسیدن به اهداف‬ ‫بلند مدت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت‬ ‫نی��از اس��ت‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫ی عالی صنایع دریایی کش��ور دستور‬ ‫تجارت به ش��ورا ‬ ‫داد تا فروردین س��ند اصالحیه قانون و برنامه عملیاتی‬ ‫یک ساله س��ال ‪ ۹۷‬در بخش های مختلف برای توسعه‬ ‫صنایع دریایی تهیه و تنظیم ش��ود‪ .‬ش��ریعتمداری در‬ ‫ی عالی صنایع دریایی‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬در کمیته شورا ‬ ‫برنامه زمان بندی ش��ده‪ ،‬هدف گذاری شده‪ ،‬عملیاتی‪،‬‬ ‫منظم و قابل سنجشی در طول ‪ ۱۲‬ماه سال اینده برای‬ ‫توس��عه صنایع دریایی باید تدوین و تا پایان فروردین‬ ‫ابالغ شود‪ .‬در این مسیر صندوق توسعه صنایع دریایی‬ ‫نی��ز در زمین��ه تامین مال��ی کالن ای��ن برنامه ها باید‬ ‫همکاری کند‪.‬‬ ‫حرکت تولید برلبه تیـغ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2314‬‬ ‫دوره جدید شماره‪341‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫رعایت اخالق حرفه ای در فرایندهای تولیدی به بررس��ی میزان رعایت ابعاد و مس��ائل‬ ‫اخالقی در سیس��تم های تولیدی برای رضایتمندی مش��تری می پردازد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫در سیس��تم های تولیدی عالوه بر توجه به بهبود بهره وری‪ ،‬عملکرد انها در زمینه رعایت‬ ‫اخالقیات نیز از موضوع های مهم دیگر است‪.‬‬ ‫ب��رای حمای��ت از مصرف کنن��ده مانند دیگر مس��ائل اقتصادی باید رون��دی اصولی و‬ ‫سازوکاری متناسب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این ترتیب نقش متقابل‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده هر دو به درستی تعریف شود‪ .‬فهم دقیق حقوق مصرف کننده‬ ‫مس��تلزم این است که ابتدا از کاال و مصرف کننده تعریفی درست ارائه شود و در کنار ان‬ ‫ضمن شناس��ایی دقیق و صریح حقوق مصرف کننده‪ ،‬راهکارهای اصولی در جهت تحقق‬ ‫ان پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫البته در زنجیره تولید‪ ،‬تمامی تولیدکنندگان به نوعی مصرف کننده هس��تند و حمایتی‬ ‫که از مصرف کننده می شود‪ ،‬حمایت از خود تولیدکننده نیز است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از دنیای تاریک بازار سیاه قطعات‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ورود قطعات تقلبی در امریکا به مرز هشدار رسید‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪ 11 1396‬جمادی الثانی ‪ 28 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 341‬پیاپی ‪2314‬‬ ‫خبر‬ ‫حفظ اصالت قطعه سازان‬ ‫با توافقنامه های شبکه بانکی‬ ‫‪ ۲‬خودرو جدید در سبد فروش‬ ‫محصوالت ایران خودرو‬ ‫در راس��تای پاس��خگویی به نیاز مش��تریان و ب��ا توجه به‬ ‫ماهیت محصوالت و نزدیکی بیش��تر به خودروهای س��واری‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو‪ ،‬پیش ف��روش دو محص��ول جدی��د‬ ‫ایران خودرو «پیکاپ فوتون» و «ون وانا» که تاکنون ازس��وی‬ ‫ش��رکت ایران خودرو دیزل انجام می ش��د ب��ه زودی از طریق‬ ‫نمایندگی های مجاز ش��رکت ایران خودرو در سراسر کشور به‬ ‫مشتریان حقیقی اغاز می شود‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬الزامات‬ ‫و زیرس��اخت های ف��روش محصوالت ایران خ��ودرو دیزل در‬ ‫ش��بکه فروش ایران خودرو فراهم شده و برنامه فروش مربوط‬ ‫نیز ب��ه زودی اعالم می ش��ود و در دس��ترس متقاضیان قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬پیکاپ جدید فوتون‪،‬‬ ‫محص��ول تولیدی ایران خودرو دیزل‪ ،‬وانت باری پرقدرت و با‬ ‫قابلی��ت افرود‪ ،‬کاربردی و خانوادگی مجهز به کیس��ه هوای‬ ‫ایمنی راننده و سرنش��ین‪ ،‬موتور پرق��درت با ظرفیت ‪۲۴۰۰‬‬ ‫سی سی و ‪ ۱۳۰‬اسب بخار و قابلیت چهارچرخ محرک است‪.‬‬ ‫ون وانا ضمن داش��تن ظاهری زیبا از ایمنی و فضای داخل‬ ‫کابی��ن و امکان��ات و قوای محرکه خوبی نیز بهره مند اس��ت‬ ‫و عالوه بر امکان اس��تفاده به عنوان خودرو شخصی می تواند‬ ‫به عنوان خودرو تش��ریفات‪ ،‬تاکسی ش��هری و بین شهری و‬ ‫امبوالنس نیز مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫بازنگری نمی شود‬ ‫«گسترش صنعت» کاستی های خدمات پس از فروش در صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫ی خارج از اختیار خودروسازان‬ ‫چالش های ‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عباسعلی غیاثی‪ :‬بسیاری از مشکالت در حوزه خدمات‬ ‫پس از فروش خودروسازان ریشه بیرونی دارد و سعی‬ ‫شده با نظارت بیشتر مشکالت موجود کاهش یابد‬ ‫حیات هر محصول از لحظه ای که به دس��ت مشتری‬ ‫می رس��د اغاز می ش��ود و از همان نقطه خدمات پس از‬ ‫ف��روش معنای واقعی پیدا می کند و صنعت خودرو نیز‬ ‫از این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪ .‬به طور قطع زمانی یک‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی می تواند به فروش خود امیدوار‬ ‫باشد که خدمات شایسته ای را به مشتریان خودرو ارائه‬ ‫دهد و نگاهی به روند فعالیت شرکت های خودروسازان‬ ‫جهانی نش��ان می دهد که این صنع��ت‪ ،‬بازار بزرگی را‬ ‫ایجاد کرده به طوری که بازار خدمات پس از فروش در‬ ‫صنعت خودرو در سطح جهانی تبدیل به یک کسب وکار‬ ‫‪۷۴۰‬میلیارد دالری شده است‪ .‬هرچند این خدمات در‬ ‫دنیای امروز تبدیل به یک صنعت شده و بدون شک تا‬ ‫یک دهه اینده شاهد شکوفایی و تغییرات زیادی خواهد‬ ‫بود که این تحوالت تغییر مس��یر صنعت خودروسازی‬ ‫را رق��م می زند با این حال در ایران با چالش های جدی‬ ‫هم��راه اس��ت‪ .‬در حالی که در کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫تولیدکنن��ده خ��ودرو تا زمانی که خودرو زیر پوش��ش‬ ‫گارانتی قرار دارد خدمات پس از فروش به معنای بدون‬ ‫هزین��ه ب��ودن ارائه خدمات به خودرو اس��ت و در اقالم‬ ‫مصرفی حداقل هزینه دریافت خواهد ش��د اما گارانتی‬ ‫در ایران مفهوم چندان دقیقی به ویژه در صنعت خودرو‬ ‫ندارد‪ .‬بررس��ی نتایج رضایتمندی مشتریان از خدمات‬ ‫پ��س از فروش خودروها نیز نش��ان می دهد همواره در‬ ‫گزارش های این ش��رکت واردکنندگان ک��ه ناگزیر به‬ ‫فعالیت با اس��تانداردهای بین المللی هس��تن ِد در صدر‬ ‫جدول رده بندی قرار می گیرند و خودروس��ازان بزرگ‬ ‫داخلی نیز رده های میانی را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫هرچن��د این ش��رایط ب��ه دلی��ل مش��تریان کمتر‬ ‫ش��رکت های واردکننده اس��ت اما در عین حال باید به‬ ‫موضوع باکیفیت بودن محصوالت و قطعات خودروهای‬ ‫خارجی نیز اش��اره کرد‪ .‬همانطور که به اعتقاد بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان‪ ،‬س��طح کیفی خودروها و قطعات نقش‬ ‫بسیار مهمی در میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات‬ ‫پس از فروش خودروها دارد و طبیعی اس��ت مشتریان‬ ‫خودروه��ای وارداتی رضایت بیش��تری از این خدمات‬ ‫داشته باشند‪ .‬با این حال انچه همواره به عنوان چالش‬ ‫جدی صنعت خودرو یاد ش��ده‪ ،‬خدمات پس از فروش‬ ‫اس��ت؛ خدماتی که مش��تریان این صنعت را همیش��ه‬ ‫ناراضی نگه داشته و انها را به خرید خودروهای اروپایی‬ ‫ترغی��ب کرده اس��ت ام��ا این خدمات پ��ر از چالش در‬ ‫سال های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده به طوری‬ ‫ت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫که گزارش های ش��رک ‬ ‫ایران به عنوان متولی اصلی این امر نیز نش��ان می دهد‬ ‫میزان رضایتمندی مشتریان همواره رو به افزایش بوده‬ ‫حسن کریمی سنجری‪ :‬این امکان به وجود امده تا قطعات‬ ‫موردنیاز از شرکت های اروپایی تهیه شود که این امر‬ ‫افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان را همراه داشته است‬ ‫مشکالت در حوزه خدمات پس از فروش خودروسازان‬ ‫ریشه بیرونی دارد و سعی شده با نظارت بیشتر شرکت‬ ‫بازرس��ی و کیفیت اس��تاندارد ایران‪ ،‬مشکالت موجود‬ ‫در این حوزه به ش��کل چشمگیری کاهش یابد‪ .‬غیاثی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بررس��ی روند امار ارائه ش��ده از سوی شرکت‬ ‫بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در زمینه خدمات پس‬ ‫از فروش نشان می دهد امار موجود در نارضایتی ها در ‪۳‬‬ ‫ماه س��وم امسال به شکل چشمگیری کاهش یافته و تا‬ ‫اندازه زیادی در رفع چالش های خدمات پس از فروش‬ ‫موفق بوده ایم‪.‬‬ ‫اما به راس��تی دلی��ل چالش های موجود در این صنعت‬ ‫چیست؟‬ ‫‹ ‹‪ ۲۴‬درصد نارضایتی ها در تامین قطعه‬ ‫عباس��علی غیاثی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی ش��رکت های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» با اش��اره به ایین نامه اجرایی قانون حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان خودرو اظهار کرد‪ :‬این ایین نامه‬ ‫در حوزه خودرو به ش��کل قانون تصویب شده در حالی‬ ‫که این روند در س��ایر صنایع دیده نمی ش��ود که نشان‬ ‫از اهمی��ت حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان حوزه‬ ‫خ��ودرو دارد‪ .‬وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ای��ن قانون نحوه‬ ‫پاس��خگویی شرکت های خودروس��از را مشخص کرده‬ ‫و الزام��ی ب��رای انها ب��ه وجود اورده‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫گزارش ه��ای ارائه ش��ده ‪ ۲۴‬درص��د از نارضایتی های‬ ‫موج��ود در ح��وزه خدمات پس از ف��روش به کمبود و‬ ‫نب��ود قطع��ه اختصاص دارد که با اقدامات انجام ش��ده‬ ‫و همچنین رفع محدودیت های ناش��ی از تحریم ها این‬ ‫می��زان نارضایتی به ش��کل چش��مگیری کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬غیاثی با اشاره به مش��کالت پیش امده در زمان‬ ‫تحریم ها و ناتوانی خودروس��ازان در ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش مناسب به خریداران اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ب��ا اغ��از ورود خارجی ها ب��ه صنعت خ��ودرو ایران از‬ ‫یک س��و و رف��ع تحریم های بین المللی از س��وی دیگر‬ ‫مش��کالت در حوزه خدمات پس از فروش و همچنین‬ ‫کمب��ود قطعات تا اندازه زیادی برطرف ش��ده و روز به‬ ‫روز نارضایتی ه��ا کاه��ش می یابد و خودروس��ازان نیز‬ ‫در ت�لاش ب��رای وارد کردن قطعات اصلی هس��تند تا‬ ‫مشکالت مصرف کنندگان این حوزه کاهش یابد‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫در پاسخ به اینکه ایا گارانتی در صنعت خودرو ایران به‬ ‫معنای واقعی کلمه با انچه در دنیا در حال اتفاق است‪،‬‬ ‫یکس��ان اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طور قطع اختالفی در‬ ‫ای��ن زمینه وجود دارد و نمی توان ادعا کرد به طور صد‬ ‫درصد با انچه در دنیا در حال اجراست یکسان هستیم‬ ‫ام��ا با توجه به قانون موج��ود در این زمینه و پرداخت‬ ‫خ��واب خودرو اگر نتوانیم خدمات پس از فروش خوبی‬ ‫در زمان گارانتی ارائه دهیم باید نس��بت به تغییر رویه‬ ‫و ب��ه کار ب��ردن راهکارهای جدی��د در این زمینه اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه به طور قطع به دلیل مشکالتی‬ ‫که از خارج به خودروسازان تحمیل می شود‪ ،‬معضالتی‬ ‫در این زمینه پیش خواهد امد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫‹ ‹ ت�وان ایران برای خدمات پس از فروش‬ ‫جهانی‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی ش��رکت های خدم��ات پس از‬ ‫فروش خودرو در تش��ریح تاثیر ورود ش��رکای خارجی‬ ‫ب��ه صنعت خودرو ایران و برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫در قالب صادرات ‪ ۳۰‬درصد محصوالت مشترک و توان‬ ‫خودروس��ازان ایرانی ب��رای ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫در ش��بکه جهانی اظه��ار کرد‪ :‬به ط��ور قطع صادرات‬ ‫این محصوالت در ش��بکه توزیع جهانی انجام می شود‬ ‫و ش��ریک خودروس��ازان ایرانی ملزم به تامین قطعات‬ ‫و همچنی��ن اموزش کارکن��ان در ارائه خدمات پس از‬ ‫فروش بهتر هستند بنابراین با توجه به توان فعلی شبکه‬ ‫خدمات پس از فروش به نظر نمی رسد مشکلی در ارائه‬ ‫خدمات با کیفیت باال وجود داشته باشد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫حتی این توان برای اموزش و س��اخت قطعات با هدف‬ ‫صادرات و ارائه خدمات پس از فروش بهتر نیز در میان‬ ‫نیروهای فعال در صنعت خودرو وجود دارد‪ .‬این فعال در‬ ‫حوزه خدمات پس از فروش خودرو در پاسخ به وظایف‬ ‫این انجمن با هدف بازرسی بیشتر عملکرد خودروسازان‬ ‫نیز گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف است بر‬ ‫اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک بازوی نظارتی عمل کند و تعدد نظارت‬ ‫نش��ان از دقیق تر بودن انها ندارد‪ .‬درحال حاضر با توجه‬ ‫به توانمندی های ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران گزارش ها ارائه می ش��ود و انجمن نیز نس��بت به‬ ‫عارضه یاب��ی انها اقدام می کند و نق��اط ضعف را بهبود‬ ‫می بخش��د‪ ،‬درنتیجه انجمن نظارت مستقیم بر موضوع‬ ‫خدمات پس از فروش خودروس��ازان و ادیت انها ندارد‬ ‫و کار را به این شرکت واگذار کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش رضایتمندی با رفع تحریم ها‬ ‫در حال��ی به گفته دبیر انجمن صنفی ش��رکت های‬ ‫منبع‪ :‬شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران گفت‪ :‬خودروسازان‬ ‫ملزم به اجرای اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه هستند و این‬ ‫چ مماشاتی نخواهد کرد‪ .‬سیدجمال‬ ‫س��ازمان در این باره هی ‬ ‫هادیان طبائ��ی زواره در گفت وگو با عصرخودرو در واکنش به‬ ‫اظهارات مطرح شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مبنی بر توافق این وزارتخانه با س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران در بازنگری اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫و در راس��تای ایجاد تعادل میان اس��تانداردهای اختیاری و‬ ‫اجباری اعالم کرد‪ :‬این س��ازمان براس��اس برنامه ریزی اولیه‬ ‫اس��تاندارهای هش��تادوپنج گانه را اجرای��ی خواه��د ک��رد و‬ ‫خودروس��ازان ملزم به پاس کردن این استانداردها تا ابتدای‬ ‫ی سال اینده خواهند بود‪.‬‬ ‫د ‬ ‫وی ضم��ن رد هرگونه توافقی در بازنگری اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه عن��وان ک��رد‪ :‬ط��رح اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه در ش��ورای سیاس��ت گذاری خ��ودرو نیز‬ ‫مطرح ش��ده و به تصویب رس��یده به همین دلی��ل نیازی به‬ ‫بازنگری دوباره این استانداردها نیست‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان ملی اس��تاندارد ضم��ن رد اظهارات‬ ‫مطرح ش��ده مبنی بر اینکه خودروه��ای اروپایی امکان پاس‬ ‫کردن استانداردهای جدید را ندارد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬استانداردها بر‬ ‫ن و در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫اساس استانداردهای اروپایی تدوی ‬ ‫در محدوده کشورهای اروپایی اجرا شده است‪.‬‬ ‫به گفته س��خنگوی این س��ازمان‪ ،‬حفظ ایمنی و سالمت‬ ‫سرنش��ین و مردم ازجمله اولویت های سازمان ملی استاندارد‬ ‫است و این سازمان اصرار به اجرای این استانداردها دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت سازه گس��تر س��ایپا تقوی��ت صنعت‬ ‫قطعه س��ازی را مهم برش��مرد و گفت‪ :‬ش��رکت سازه گس��تر‬ ‫امس��ال توانس��ت ب��ا تامی��ن به موقع خط��وط تولی��د گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا رکوردهای بی سابقه ای را در گروه سایپا‬ ‫و صنع��ت خ��ودرو رقم بزند و این مهم با ع��زم و اراده جدی‬ ‫قطعه سازان متعهد زنجیره تامین میسر شد‪ .‬به گزارش سایپا‬ ‫نی��وز‪ ،‬معصوم نجفی��ان افزود‪ :‬از انجا ک��ه عرضه محصوالت‬ ‫گروه خودرو س��ازی س��ایپا در بازار داخل��ی و حوزه صادرات‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ‪ ۱۶‬درصد افزایش پیدا‬ ‫ک��رده‪ ،‬می توان عنوان کرد عوام��ل متعددی باعث ایجاد این‬ ‫رشد چش��مگیر ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل سازه گستر گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر تولیدکنندگان داخلی با مش��کالت زیادی از‬ ‫قبیل رش��د شتابان نرخ دالر و افزایش نرخ مواد اولیه با منشا‬ ‫خارجی و داخلی دس��ت و پنجه ن��رم می کنند و ما به عنوان‬ ‫مدیریت زنجیره تامین به تمام این مسائل واقف هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬به همی��ن منظور در چند ماه گذش��ته‬ ‫براساس دس��تور مدیریت ارش��د گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫توافقنامه هایی با ش��بکه بانکی منعقد و بخش��ی از مطالبات‬ ‫ش��رکت های قطعه ساز پرداخت ش��د تا جریان تولید‪ ،‬اصالت‬ ‫و موجودیت خ��ود را حفظ کند‪ .‬نجفیان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫یکی دیگر از اقدامات مهم در حمایت از صنعت قطعه س��ازی‬ ‫نقش افرین��ی ان��ان در حوزه توس��عه پلتفرم ه��ای داخلی و‬ ‫محصوالت تولیدی مشترک با شرکای خارجی خطوط تولید‬ ‫اس��ت و در این زمینه شرکت سازه گس��تر از طریق برگزاری‬ ‫جلس��ات و فراخوان به قطعه سازان در صدد تشویق مشارکت‬ ‫هرچه بیشتر ش��رکت های قطعه ساز است و نمایشگاه دائمی‬ ‫از نمونه قطعات خودروهای شرکای خارجی که درحال حاضر‬ ‫مونتاژ داخلی می ش��ود برای س��اخت داخل در محل شرکت‬ ‫سازه گس��تر برگزار شد‪ .‬نجفیان با اش��اره به افزایش کمی و‬ ‫کیفی محصوالت در س��ال اینده گفت‪ :‬سال ‪ ۹۷‬نقطه عطفی‬ ‫در تاریخ خودروس��ازی سایپا به لحاظ تنوع محصول در ابعاد‬ ‫کمی و کیفی خواهد بود و شرکت سازه گستر مشارکت بزرگ‬ ‫قطعه سازان را می طلبد؛ بدین منظور تمام توان خویش را به‬ ‫کار خواهیم گرفت تا از حداکثر توان زنجیره تامین اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫گارانتی در ایران مفهوم‬ ‫چندان دقیقی به ویژه‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫ندارد‪ .‬بررسی نتایج‬ ‫رضایتمندی مشتریان‬ ‫از خدمات پس از‬ ‫فروش خودروها نیز‬ ‫نشان می دهد همواره‬ ‫در گزارش های این‬ ‫شرکت واردکنندگان‬ ‫که ناگزیر به فعالیت‬ ‫با استانداردهای‬ ‫ِ‬ ‫هستند در‬ ‫بین المللی‬ ‫صدر جدول رده بندی‬ ‫قرار می گیرند و‬ ‫خودروسازان بزرگ‬ ‫داخلی نیز رده های‬ ‫میانی را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‬ ‫خدم��ات پس از فروش خودرو بس��یاری از چالش های‬ ‫موج��ود در خدمات پس از فروش در این حوزه ریش��ه‬ ‫بیرونی دارد که گزارش های ش��رکت بازرسی کیفیت و‬ ‫استاندارد ایران نیز نشان می دهد پس از تحریم ها شاهد‬ ‫افزایش میزان رضایت مشتریان بوده ایم‪.‬‬ ‫به گفته حس��ن کریمی س��نجری‪ ،‬کارشناس صنعت‬ ‫خ��ودرو رف��ع تحریم ه��ای بین الملل��ی و دسترس��ی‬ ‫خودروس��ازان به قطعات باکیفیت یکی از دالیلی است‬ ‫که براس��اس امار ارائه شده ش��رکت بازرسی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد ایران‪ ،‬افزایش رضایت مشتریان را به همراه‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬وی در گفت و گو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬خودروس��ازان درحال حاض��ر از تحریم و‬ ‫محدودیت های��ی ک��ه برای این صنعت ب��ه وجود امده‬ ‫ب��ود عبور کرده اند و توانس��ته اند نس��بت ب��ه دریافت‬ ‫قطعات باکیفیت از شرکت های معتبر اقدام کنند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو افزود‪ :‬این ش��رایط در حالی‬ ‫است که برخی از قطعات حساس خودرو به دلیل فراوانی‬ ‫مص��رف هم��واره در ص��در فهرس��ت نارضایتی ها قرار‬ ‫می گرفت و قطع��ات چینی در دوران تحریم جایگزین‬ ‫قطعاتی ش��د که امکان تهیه انها از شرکت های اروپایی‬ ‫وجود نداش��ت و از انجا که بخ��ش قابل توجهی از این‬ ‫قطع��ات از کیفی��ت چندانی برخ��وردار نبود در نهایت‬ ‫ب��ر نارضایتی مش��تریان دام��ن زد‪ .‬کریمی س��نجری‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬اما درحال حاضر این مانع برداش��ته ش��ده‬ ‫و این امکان به وجود امده تا ش��رکت های خودروس��از‬ ‫قطع��ات موردنیاز را از ش��رکت های اروپایی تهیه کنند‬ ‫ک��ه این امر افزایش رضایتمن��دی مصرف کنندگان در‬ ‫خدمات پس از فروش را به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫کارشناس صنعت خودرو خدمات پس از فروش را نوعی‬ ‫از خدمات پوشش��ی در دنیا دانس��ت ک��ه این امکان را‬ ‫ایج��اد می کن��د در صورتی که خودرو پس از تحویل به‬ ‫مش��تری با مشکل روبه رو شد خدمات موردنیاز را برای‬ ‫جلب رضایت مش��تریان در دس��تور کار قرار دهد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با این تفاسیر می توان گفت کار شرکت های‬ ‫داخلی به دو دلیل سخت تر از شرکت های وارداتی است؛‬ ‫نخس��ت اینکه ش��رکت های داخلی دامنه وسیع تری از‬ ‫مش��تری را به دلیل تیراژ و تحویل خودرو زیر پوش��ش‬ ‫قرار می دهند درنتیجه باید حجم بیش��تری از خدمات‬ ‫را ارائه دهند که کار خدمات رس��انی را با مشکل همراه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫دومین دلیل نیز شرکت هایی است که به خودروهای‬ ‫داخل��ی خدمات پس از فروش ارائ��ه می دهند‪ ،‬از انجا‬ ‫ک��ه خودروهای داخلی به لحاظ کیفیت محتوایی (نوع‬ ‫پلتفرم و مدل خودرو) در س��طح پایین تری نس��بت به‬ ‫خودروهای وارداتی قرار دارند این روند باعث می ش��ود‬ ‫وظیفه ش��رکت های خدمات پس از فروش س��نگین تر‬ ‫باش��د چراکه باید بخش��ی از نیاز مشتریان از سوی انها‬ ‫پوشش داده شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪ 11 1396‬جمادی الثانی ‪ 28 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 341‬پیاپی ‪2314‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بی پرسش‪ ،‬بی جواب‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در کشور گاهی جزیره ای‬ ‫عمل می شود‪ .‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی از یک‬ ‫طرف درصد مالیات ها‬ ‫را بدون دلیل منطقی‬ ‫افزایش می دهد و از سوی‬ ‫دیگر اگر مالیات طلب شده‬ ‫پرداخت نشود علی الراس‬ ‫محاسبه می شود‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت حمایت حقوق مصرف کننده در صنعت قطعه نشان داد‬ ‫حرکت تولید برلبه تیـغ‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فهم دقیق حقوق مصرف کننده مس��تلزم این است‬ ‫که ابتدا از کاال و مصرف کننده تعریفی درس��ت ارائه‬ ‫ش��ود و در کنار ان ضمن شناس��ایی دقیق و صریح‬ ‫حق��وق مصرف کننده‪ ،‬راهکاره��ای اصولی در جهت‬ ‫تحقق ان پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫البت��ه در زنجیره تولی��د‪ ،‬تمام��ی تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه نوع��ی مصرف کننده هس��تند و حمایت��ی که از‬ ‫مصرف کننده می ش��ود‪ ،‬حمای��ت از خود تولیدکننده‬ ‫نیز است‪.‬‬ ‫در این راستا «گسترش صنعت» سراغ انجمن های‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور رف��ت و درباره ای��ن موضوع به‬ ‫همراهی و همکاری تم��ام زنجیر ه تولید برای تحقق‬ ‫حق��وق مصرف کننده اش��اره ش��د و به وج��ود امدن‬ ‫مشکل در هر حلقه باعث خواهد شد تا حقوق دیگری‬ ‫ضایع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت قوز باال قوز‬ ‫مهدی مطل��ب زاده‪ ،‬نایب ریی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور درباره‬ ‫حمایت از حق��وق مصرف کنندگان گفت‪ :‬اگر منظور‬ ‫از مصرف کنن��ده فردی اس��ت که خ��ودرو را خریده‬ ‫در ش��رایط کنونی با قیمت هایی که خودروساز برای‬ ‫محص��والت اع�لام کرده که از س��وی نه��اد دیگری‬ ‫(شورای رقابت) تکلیف می شود فعالیت ها را با چالش‬ ‫روبه رو می کند‪.‬‬ ‫در این وضعیت فعالیت ه��ا صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫در این راس��تا خودروساز و قطعه س��از هر دو اسیب‬ ‫دیده اند‪.‬‬ ‫ام��ا زمانی ک��ه موضوع مصرف کننده نهایی باش��د‬ ‫وظیف��ه صنعتگر چیس��ت؟ او در این باره پاس��خ داد‪:‬‬ ‫وضعی��ت و س��ختی کار به گونه ای اس��ت که حرکت‬ ‫صنعتگران روی لبه تیغ می ماند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بس��یاری از قطعه سازان واحدهای‬ ‫صنعتی خود را تعطیل کرده اند‪ .‬در چند س��ال اخیر‬ ‫ش��اهد تعطیلی ساالنه ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬واحد قطعه سازی‬ ‫بوده ایم و امار امس��ال نیز بیشتر ش��ده است‪ .‬موانع‬ ‫کسب وکار بس��یار بوده و برای بسیاری از صنعتگران‬ ‫امکان ادامه راه وجود ندارد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطع��ه افزود‪ :‬در کش��ور گاهی‬ ‫جزیره ای عمل می شود‪ .‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫از یک طرف درص��د مالیات ها را بدون دلیل منطقی‬ ‫افزایش می دهد و از سوی دیگر اگر مالیات طلب شده‬ ‫پرداخت نشود علی الراس محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬بنابراین از یک س��و این‬ ‫مش��کالت مانع توسعه تولید می شود و از سوی دیگر‬ ‫خودروساز نیز خود با مشکالت مالی بسیاری روبه رو‬ ‫اس��ت و نمی تواند هزینه های قطعات را به فعاالن این‬ ‫حوزه بپردازد‪.‬‬ ‫مطلب زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬چ��اره ای نمی ماند تا‬ ‫قطعه س��از برای گذر ام��ورات خود وام ب��ا بهره های‬ ‫س��نگین دریافت کند‪ .‬ای��ن باعث می ش��ود تا زیان‬ ‫صنعت قطعه روز به روز بیش��تر ش��ود ک��ه کل این‬ ‫صنعت (قطعه س��از و خودروس��از) را محک��وم به فنا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما چون خودروس��از دولتی اس��ت و‬ ‫حمایت ه��ای دولت را دارد‪ ،‬می توانن��د ادامه دهند و‬ ‫قطعه س��ازان چون خصوصی هستند ورشکست شده‬ ‫و ناگزیر به تعطیلی خواهند بود‪.‬‬ ‫رعایت اخالق حرفه ای در فرایندهای تولیدی به بررس�ی میزان رعایت ابعاد و مس�ائل‬ ‫اخالقی در سیستم های تولیدی برای رضایتمندی مشتری می پردازد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬در سیس�تم های تولیدی عالوه ب�ر توجه به بهبود بهره وری‪ ،‬عملکرد انها در‬ ‫زمینه رعایت اخالقیات نیز از موضوع های مهم دیگر است‪.‬‬ ‫برای حمایت از مصرف کننده مانند دیگر مس�ائل اقتصادی باید روندی اصولی و س�ازوکاری‬ ‫متناس�ب با اهداف تعیین شده در نظر گرفته شود تا به این ترتیب نقش متقابل مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننده هر دو به درستی تعریف شود‪.‬‬ ‫را داش��ت ازای��ن رو معتق��دم در جامعه ای��ران انچه‬ ‫‹ ‹قاچاق تضعیف کننده حقوق‬ ‫قطعه ساز به خودروساز تعهد دارد به لحاظ قراردادی‪،‬‬ ‫مطل��ب زاده درب��اره حق��وق مصرف کنن��ده نهایی‬ ‫خصوصیت تربیتی و اموزش��ی پایبند بوده زیرا الزم‬ ‫ب��ه قاچاق اش��اره کرد و گفت‪ :‬قطع��ات قاچاق در ‪۲‬‬ ‫است سرمایه گذاری تداوم پیدا کند و قطعه ساز بتواند‬ ‫شکل س��ازمان یافته و غیرسازمان یافته انجام می شود‬ ‫استفاده و بهره از تولید خود داشته باشد؛ در غیر این‬ ‫و محص��والت بی کیفی��ت وارد می ش��ود و در اختیار‬ ‫صورت به طور قطع بازار خود را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫مصرف کنن��ده ق��رار می گی��رد‪ .‬این قطع��ات دارای‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬بیشتر قطعه سازانی که به خودروساز‬ ‫بس��ته بندی های ش��یک ب��وده و مصرف کنن��ده که‬ ‫قطعه می دهند برای حفظ بازار خود به تعهدات شان‬ ‫اطالع��ات فن��ی الزم را ن��دارد و تنها از این وس��یله‬ ‫باید عمل کنند‪.‬‬ ‫نقلیه برای رفت وامدهای روزانه خود استفاده می کند‬ ‫ش��کورزاده ب��ه وضعیت قطعه س��ازان نس��بت به‬ ‫ممکن است با مشکل مواجه شود‪ .‬اسیب های مالی و‬ ‫خودروس��ازان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬نکت��ه دیگر که‬ ‫جانی نیز از اتفاقات ناگواری است که منجر نمی شود‬ ‫گاه��ی از نظرها دور می ماند این اس��ت که تعهدات‬ ‫به طور جدی بتوان بررس��ی ک��رد قطعه ای که عامل‬ ‫در ب��ازاری رقابتی قابل انجام اس��ت زیرا قطعه س��از‬ ‫تصادف شده از سوی قطعه ساز داخلی تهیه و ساخته‬ ‫رقیب های بس��یاری دارد و اگ��ر او نتواند به تعهدات‬ ‫شده یا وارداتی و قاچاق بوده است‪.‬‬ ‫خ��ود عمل کن��د تامین کننده دیگ��ری جایگزین او‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫وی به مشکل دیگر صنعتگران این حوزه پرداخت و‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��ده در صنعت قطعه‬ ‫ضمن انحصاری بودن بخشی از بازار اعالم کرد‪ :‬تامین‬ ‫در اصل هم��ان ‪ 2‬عنصرکیفیت و ایمنی اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫مواد اولیه که جریان تولید به ان وابس��ته است بسیار‬ ‫قطعه س��از با خودروساز همکاری داشته باشد به دلیل‬ ‫انحصاری بوده و تامین کنندگانی مانند فوالدس��ازان‪،‬‬ ‫سیس��تم های کیفی که وجود دارد از چندین ازمون‬ ‫پتروش��یمی ها و‪ ...‬وقتی به تعهدات خود عمل نکنند‬ ‫س��خت در ام��ر کیفیت بای��د بگذرد که بخش��ی در‬ ‫در یک زنجیره‪ ،‬قطعه س��از نی��ز نمی تواند به تعهدات‬ ‫واحدهای صنعتی خود قطعه س��از انجام می ش��ود و‬ ‫خ��ود (به لحاظ قیم��ت‪ ،‬کیفیت و تحوی��ل به موقع)‬ ‫بخشی در خودروس��ازی و حتی ازمون هایی از سوی‬ ‫درست عمل کند‪.‬‬ ‫ش��رکت هایی که در این راستا فعالیت دارند به انجام‬ ‫رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی ادامه داد‪:‬‬ ‫می رس��د اما پرس��ش این اس��ت که قطعات وارداتی‬ ‫یکی از بزرگترین مشکالت قطعه سازان تعهد نداشتن‬ ‫به ویژه قاچاق کدام یک از این مراحل را می گذرانند‪.‬‬ ‫تامین کنن��دگان مواد اولیه اس��ت ک��ه به طور عمده‬ ‫مطلب زاده تاکیدکرد‪ :‬جلوگیری از قاچاق اصلی ترین‬ ‫ش��رکت های دولتی و ش��به دولتی هستند‪ .‬زمانی که‬ ‫بحث برای حمایت از حقوق مصرف کننده است‪.‬‬ ‫ای��ن نهادها نرخ فوالد و مواد تولیدی خود را افزایش‬ ‫‹ ‹مشکالت نهادهای انحصاری‬ ‫می دهن��د هنوز محص��ول را تحویل ن��داده هزینه را‬ ‫در این ب��اره رییس انجمن قطعه س��ازان خراس��ان‬ ‫به عنوان پیش پرداخ��ت طلب می کنند و تاکید دارند‬ ‫رضوی اظه��ار کرد‪ :‬حمایت از حق��وق مصرف کننده‬ ‫هزینه ها هنگام تحویل باید به نرخ روز محاسبه شود‬ ‫تعری��ف وس��یعی دارد زیرا مس��ائلی چ��ون قیمت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه اگر کیفیت الزم را نداشت امکان برگشت‬ ‫کیفیت‪ ،‬تعهد (خدمات پس از فروش) مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫نیست زیرا مواد اولیه الزم را برای تولید‬ ‫س��ازنده باید به تعهدات خ��ود در قبال‬ ‫در اختیار نخواهند داش��ت‪ .‬درواقع این‬ ‫ادعایی که نسبت به فروش (خودروساز‬ ‫ام��ر مش��کالت را در تامین م��واد اولیه‬ ‫ی��ا بازار لوازم یدکی) دارد پایبند باش��د‬ ‫صنعت قطعه بیش��تر می کند چون این‬ ‫که شامل یک سلسله تعهدات و صداقت‬ ‫تامین کنندگان (م��واد اولیه) انحصاری‬ ‫کاری بوده که تامین کننده یا فروش��نده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نسبت به خریدار دارد‪.‬‬ ‫ش��کورزاده اف��زود‪ :‬همچنی��ن در‬ ‫محمدمه��دی ش��کورزاده ادام��ه داد‪:‬‬ ‫محمدمهدی شکورزاده‬ ‫بحث ف��روش به دلی��ل انحصاری عمل‬ ‫طبیعی اس��ت قطعه س��ازان نیز باید در‬ ‫همی��ن چارچ��وب عم��ل کنن��د‪ .‬البته تامین مواد اولیه که جریان کردن دولت به وس��یله ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫صنعتگران��ی ک��ه ط��رف قراردادش��ان تولید به ان وابسته است قیمت ها به ش��دت کنترل شده و امکان‬ ‫خودروس��ازان هس��تند تا حدود زیادی بسیار انحصاری بوده و قیمت گذاری در ب��ازار ازاد وجود ندارد‬ ‫تامین کنندگانی مانند‬ ‫به این ترتیب قطعه س��از از هر دو س��وی‬ ‫به این تعهدات ازنظر اس��تانداردها عمل‬ ‫فوالدسازان‪،‬‬ ‫می کنن��د و براس��اس ارزیابی هایی که پتروشیمی ها و‪ ...‬وقتی به «خرید» و «فروش» دچار مش��کل شده‬ ‫خودروساز نسبت به زنجیره تامین دارد تعهدات خود عمل نکنند است‪.‬‬ ‫رتبه بندی (گریدبندی) انجام شده است‪ .‬در یک زنجیره‪ ،‬قطعه ساز‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تمام این تعهدات نیز نمی تواند به تعهدات که دولت یا ش��ورای رقابت بدون اینکه‬ ‫خود (به لحاظ قیمت‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت تا در ش��رایط اقتصادی کیفیت و تحویل به موقع) اعم��ال نظ��ری روی تامین م��واد اولیه‬ ‫داش��ته باش��ند قیمت ه��ا بی محابا باال‬ ‫امروز کش��ور دیده ش��ود و نباید انتظار‬ ‫درست عمل کند‬ ‫می رود و هیچ حمایتی از مصرف کننده‬ ‫تحقق استانداردهای کشورهای صنعتی‬ ‫در ای��ن بخش نمی ش��ود‪ .‬این عوامل باعث می ش��ود‬ ‫قطعه س��از از هر دو س��و در فشار باش��د و این فشار‬ ‫به طور قطع روی کیفیت و تعهداتش تاثیر مس��تقیم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��کورزاده اف��زود‪ :‬این ام��ر در طول س��ال بارها‬ ‫ممکن اس��ت اتفاق بیفتد ب��ه دلیل عواملی که خارج‬ ‫از اختیارات قطعه ساز است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی درجهت حمایت از مصرف کننده‬ ‫ام��ا انجمن ه��ا در این باره چ��ه کرده ان��د و برنام ه‬ ‫اینده انها چیس��ت؟ مطلب زاده درب��اره برنامه اینده‬ ‫انجمن های قطعه س��ازی برای ارائ��ه خدمات پس از‬ ‫ف��روش بهتر به مصرف کننده نهایی گفت‪ :‬در ش��کل‬ ‫کالن اگر قطعه س��ازان هزینه ه��ا و مطالبات خود را‬ ‫دریافت کنند برنامه این اس��ت که واحدهای صنعتی‬ ‫نوسازی شوند و خطوط تولید و تجهیزات بهبود پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با گالیه گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی پول هایی که‬ ‫نزد خودروساز بلوکه شده و بهره های بانکی بسیار باال‬ ‫که امکان گرفتن وام را نمی دهد سرمایه قطعه ساز را‬ ‫تهدید می کند درنتیجه ضروری است تسهیالت ارزان‬ ‫در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا بتواند این نوسازی‬ ‫را با شتاب بیشتری عملیاتی کند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور تاکید کرد‪ :‬قطعه ساز‬ ‫تنها نگاه به بازار داخل ندارد زیرا اگر صادرات نداشته‬ ‫باشد با این امار تولید خودرو و تنوع مدلی که در بازار‬ ‫وجود دارد نمی تواند باقی بماند‪ .‬برای ماندگاری باید‬ ‫به بازارهای بین المللی وصل شد‪.‬‬ ‫مطلب زاده در پایان اظه��ار کرد‪ :‬برای ورود به این‬ ‫بخش از بازار به تجهیزات جدید نیاز است‪ .‬البته امروز‬ ‫می توان تمام نیاز خودروس��ازی را با همین تجهیزات‬ ‫تامی��ن کرد اما طبیعی اس��ت قیمت های تمام ش��ده‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت انجمن ها در اجرای برنامه ها‬ ‫در ای��ن زمینه ش��کورزاده توضی��ح داد‪ :‬انجمن ها‬ ‫قدرت اجرایی نداش��ته و با توجه به اساس��نامه هایی‬ ‫که دارند یک سلسله کارهای ارشادی انجام می دهند‪.‬‬ ‫کالس های اموزش��ی و س��مینارهایی که در راستای‬ ‫حمای��ت از مصرف کنن��ده ب��رای افزای��ش کیفی��ت‬ ‫محصوالت و ارتقای س��طح استانداردهاس��ت برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬در ای��ن چارچ��وب فعالیت ها به‬ ‫ش��کل مطلوب انجام می شود و این جلسات با حضور‬ ‫خودروسازان یا به طور مستقل ازسوی خود انجمن ها‬ ‫در حال برگزاری اس��ت بنابرای��ن از برنامه های اینده‬ ‫برای سال ‪ ۹۷‬ادامه این کالس های اموزشی است‪.‬‬ ‫شکورزاده در پایان سخنان خود تاکید کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه با توجه به مسئولیت هایی که انجمن ها به عهده‬ ‫دارند موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫قطعه س��ازان در موقعی��ت خ��ود نی��ز به نوع��ی‬ ‫ق انها حمایت‬ ‫مصرف کنن��ده هس��تند و اگر از حق��و ‬ ‫نشود این امر سلس��له وار به سایر بخش ها نیز تسری‬ ‫پیدا می کند و چالش هایی را در راس��تای حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنن��ده به وجود می اورد‪ .‬دیده ش��دن‬ ‫حق��وق مصرف کنن��ده از س��ویی و فرام��وش کردن‬ ‫حقوق س��ایر حلقه ها از س��وی دیگر باعث می ش��ود‬ ‫نه تنها مش��کالت رفع نشده بلکه پیچیده تر شود‪ .‬از‬ ‫برنامه ه��ای اینده صنعت قطع��ه درجهت حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کننده نوس��ازی خطوط ب��رای ارتقای‬ ‫کیفیت و س��طح استانداردهاس��ت اما این مسئله در‬ ‫صورتی محقق می شود که حقوق او نیز دیده شود‪.‬‬ ‫«حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کننده» مولفه ای دیگر‬ ‫در کن��ار «حمای��ت از تولید‬ ‫مل��ی» اس��ت ک��ه در عم��ل‬ ‫چالش ه��ای بس��یاری دارد‪.‬‬ ‫مدیریت جزیره ای‪ ،‬بروکراسی‬ ‫اداری‪ ،‬ازم��ون و خطاه��ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫دائمی‪ ،‬تغیی��رات صفر تا صد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫مدیریتی با تغییرات سیاسی‪،‬‬ ‫البی کردن‪ ،‬رانت و‪ ...‬می توان‬ ‫همین طور ادامه داد و اخرش به جایی نرسید!‬ ‫جالب اس��ت که این وس��ط هم نمی توان کس��ی را متهم‬ ‫کرد زی��را او نیز قربانی دیگری اس��ت‪ .‬در بح��ث حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کننده برای صنعت خودرو نقطه عطف‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصول اس��ت ک��ه ‪۸۵‬درصد ان مربوط ب��ه قطعات خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬در خبرها امار تصادف ها و صدمه ه��ای مالی و جانی‬ ‫روح را به درد می اورد و پیکان خش��م به س��وی قطعه سازان‬ ‫نشانه می رود‪.‬‬ ‫اما وقتی برای اعتراض به کیفیت ها سراغ قطعه ساز می روی‬ ‫دل پ��ری از رعایت نش��دن حقوقش به عن��وان مصرف کننده‬ ‫دارد‪ .‬نمی دانی حق با اوس��ت یا کسانی که به دلیل مشکالت‬ ‫فنی خودرو شاید دچار اسیب های جبران ناپذیری شده اند‪.‬‬ ‫یکی از راهکار های نزدیک به نتیجه؛ عقب نشس��تن دولت‬ ‫از مالکی��ت بس��یاری از صنای��ع اس��ت مانند اج��رای دقیق‬ ‫خصوصی س��ازی اما براس��اس ش��واهد خصوصی سازی خود‬ ‫زمینه ساز مشکالت دیگری در کشور ما شد‪.‬‬ ‫پرسش این است چرا انچه در کشورهای دیگر موفق ظاهر‬ ‫می شود در ایران ناموفق است؟ ایا کار کارشناسی نمی شود؟‬ ‫بس��تر ادار هّه��ای دولتی به ق��دری عریض و طویل اس��ت و‬ ‫دانشگاه ها به قدر خروجی کارش��ناس اموزش دیده دارند که‬ ‫هرگز پذیرفتنی نیست‪ .‬پس کار از کجا می لنگد؟‬ ‫یک بار در یادداش��تی عنوان کردم اما خوب اس��ت دوباره‬ ‫تکرار کنم «پرسش��گر خوبی نیس��تیم» و برعکس تا دل تان‬ ‫بخواه��د پاس��خگوهای پرانرژی هس��تیم ک��ه در هر حوزه‬ ‫می توانیم نظر کارشناسی اعالم کنیم؛ در هر موقعیت و با هر‬ ‫میزان سواد و هر رشته تحصیلی‪.‬‬ ‫برای توسعه باید بتوانیم خوب پرسش کنیم اگر توانستیم‪،‬‬ ‫به پاسخ نزدیک شده ایم‪.‬‬ ‫رس��یدن از حمایت حقوق مصرف کننده به پرس��ش با این‬ ‫هدف بود که تاکید ش��ود نمی توان با درس��ت کردن بخشی‬ ‫از دیوار انتظار داش��ت ابادانی اتفاق افتد‪ .‬پرس��ش های کلی‬ ‫چاره س��از نیست زیرا تا زمانی که چالش ها ریشه یابی نشده و‬ ‫هریک در جایگاه و موقعیت خود رس��یدگی نشوند‪ ،‬نمی توان‬ ‫امیدوار بود حقوق مصرف کننده محقق ش��ود؛ زنجیره ای که‬ ‫نمی ت��وان به ای��ن راحتی درباره ان گفت یا نوش��ت‪« .‬خوب‬ ‫بپرسیم تا خوب پاسخ بگیریم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حضور پرقدرت قطعه سازان‬ ‫در بازارهای جهانی کمتر از یک دهه‬ ‫پیش بینی می ش��ود برای ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬س��ال اینده قطعه سازان‬ ‫ایرانی بتوانند درصد مناس��بی از صادرات را در اختیار بگیرند‬ ‫به طوری که ش��اهد حضور پرقدرت تر انها در بازارهای جهانی‬ ‫باشیم‪ .‬مازیار بیگلو درباره زنجیره تامین خودروسازان گفت‪:‬‬ ‫زنجیره تامین را از چند بعد می توان بررس��ی کرد؛ نخستین‬ ‫بعد‪ ،‬فناوری اس��ت که در این حوزه قطعه سازان در حد میانه‬ ‫هستند‪ .‬قطعه س��ازان در برخی زمینه ها پیشرفت های خوبی‬ ‫کرده و البته در برخی از موضوعات و حوزه ها نیز همچنان راه‬ ‫پیش��رفت و کار زیاد دارند‪ .‬وی درباره کیفیت محصوالت نیز‬ ‫گفت‪ :‬کیفیت ارتباط مستقیم به بحث فناوری داشته و به طور‬ ‫قطع برای افزایش س��طح فناوری ها ب��ه حمایت های دولتی‬ ‫نیاز دارند‪ .‬دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی در گفت وگ��و ب��ا پرش��ین خودرو تاکیدک��رد‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی به لحاظ کیفی سازی بس��یار قوی بوده و‬ ‫هیچ قطعه سازی در ایران نداریم که با مفاهیم استانداردهای‬ ‫جهانی و کیفی س��ازی بیگانه باش��د اما برای پیاده سازی این‬ ‫اس��تانداردهای کیفی نیازمند ورود فناوری جدید اس��ت‪ .‬او‬ ‫درباره همراهی قطعه س��ازان برای داخلی س��ازی خودروهای‬ ‫جدی��د عنوان کرد‪ :‬در این باره تنها ی��ک نگرانی وجود دارد و‬ ‫ان مباحث مالی است‪ .‬چنانچه قطعه ساز داخلی بتواند تامین‬ ‫مالی داش��ته باش��د و فناوری و دانش خ��ود را روزامد کند‬ ‫قطعه ساز داخلی برای تامین قطعات مشکلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬درحال حاضر قطعه سازانی که با‬ ‫ش��رکت رنو فرانسه و رنوپارس همکاری دارند مشکلی از نظر‬ ‫تامین مالی ندارند اما انها نیز دغدغه ماشین االت و تجهیزات‬ ‫را دارن��د که برای روزامد کردن انها به س��رمایه بس��یار نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��رای تحقق این امر گفت‪ :‬ب��ا روش های مختلف‬ ‫باید این کار انجام شود به طوری که ضمن تامین مالی داخلی‬ ‫برای خرید فن��اوری روز‪ ،‬همکاری های مش��ارکتی در بحث‬ ‫سرمایه گذاری خارجی نیز انجام شود‪.‬‬ ‫بیگل��و اظهارکرد‪ :‬پیش بینی می ش��ود برای ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬س��ال‬ ‫اینده قطعه س��ازان ایرانی بتوانند درصد مناسبی از صادرات‬ ‫را به عهده بگیرند به طوری که ش��اهد حض��ور پرقدرت تر انها‬ ‫در بازارهای جهانی باش��یم‪ .‬سال های پیش صنعت قطعه در‬ ‫همایش ها و رویداده��ای مختلف از حضور برندهای خارجی‬ ‫بهره مند شد زیرا خارجی ها می توانند تجرب هّهای خود را به ما‬ ‫منتقل کنند‪ .‬رموز موفقیت انها را می توانیم عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪ 11 1396‬جمادی الثانی ‪ 28 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 341‬پیاپی ‪2314‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از دنیای تاریک بازار سیاه قطعات‬ ‫خداحافظی ولوو‬ ‫با موتورهای احتراقی‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ول��وو درحال حاضر اخرین س��ری‬ ‫موتوره��ای احتراق��ی خ��ود را تولید می کند و قص��د دارد از‬ ‫ای��ن پس به طور کام��ل در تولید خودروه��ای برقی فعالیت‬ ‫کند‪ .‬بس��یاری از ش��رکت های خودروس��ازی جهان در حال‬ ‫س��رمایه گذاری های س��نگین برای تولی��د خودروهای برقی‪،‬‬ ‫هیدروژنی و هیبریدی هستند‪ .‬شرکت سوئدی ولوو نیز قصد‬ ‫دارد برای عقب نماندن از رقیبان در این زمینه نسل جدیدی‬ ‫از خودروه��ای برقی خود را تابس��تان این��ده روانه بازار کند‪.‬‬ ‫خودروهای برقی جدید ولوو هیبریدی‪ ،‬کم مصرف و قدرتمند‬ ‫هس��تند و موتورهای برقی انها جایگزی��ن موتورهای احتراق‬ ‫داخلی این شرکت موسوم به موتورهای توربوشارژ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از موتور‪ ،۱‬البته توقف کامل خط تولید‬ ‫موتورهای احتراق داخلی شرکت ولوو تا ‪ ۷‬سال دیگر به طول‬ ‫می انجام��د و انتظار می رود از س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی (‪-۱۴۰۰‬‬ ‫‪ )۱۳۹۹‬تولید خودروهای بنزین سوز در ولوو به طور کامل در‬ ‫حاشیه قرار بگیرد‪ .‬در تحولی دیگر ولوو قصد دارد سامانه های‬ ‫اطالع رسانی و تفریحی جدید مبتنی بر سیستم عامل اندروید‬ ‫را در تولیدات تازه خود نصب کند‪ .‬این نرم افزار تاره دسترسی‬ ‫به خدمات متنوعی را ممکن خواهد کرد‪ .‬نخس��تین خودرو با‬ ‫چنین امکاناتی وی ‪ ۶۰‬نام دارد که نرخ و زمان عرضه ان هنوز‬ ‫اعالم نشده است‪.‬‬ ‫یکه تازی «بی وای دی »‬ ‫در دنیای برقی ها‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ب��ی وای دی که یک��ی از بزرگترین‬ ‫تولیدکنن��دگان خودروه��ای الکتریک��ی و بات��ری در دنیا به‬ ‫ش��مار می ای��د به تازگ��ی جزو ‪ ۱۰‬ش��رکت ن��واور جهان در‬ ‫اس��تفاده از فناوری ه��ای مربوط به انرژی قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫به دلیل تالش ه��ای بی وقفه و مثبت این خودروس��از چینی‬ ‫در معرف��ی و تولید خودروهای تجاری تم��ام الکتریکی‪ ،‬این‬ ‫خودروس��از جایگاه دوم را در بین ‪ ۱۰‬شرکت نواور جهان در‬ ‫زمینه فناوری ه��ای مربوط به انرژی به خ��ود اختصاص داد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬بزرگتری��ن کارخانه تولیدکنن��ده خودروهای‬ ‫الکتریکی دنیا تسال نیست بلکه بی وای دی است‪.‬‬ ‫این خودروس��از چینی که کار خ��ود را ابتدا با تولید باتری‬ ‫برای وس��ایل الکتریکی اغاز کرده ب��ود در ادامه این روند به‬ ‫تولید خودروهای هیبریدی و تمام الکتریکی پرداخته اس��ت‪.‬‬ ‫شرکت خودروسازی بی وای دی که برای سومین سال متوالی‬ ‫به عن��وان بزرگترین خودروس��از الکتریکی در دنیا ش��ناخته‬ ‫می ش��ود حال به عن��وان بزرگترین تولیدکنن��ده اتوبوس های‬ ‫الکتریکی در امریکای ش��مالی ش��ناخته می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫خودرونوی��س‪ ،‬در اکتب��ر گذش��ته (مهر امس��ال) بی وای دی‬ ‫کارخانه تولید اتوبوس های الکتریکی خود را در شهر لنکستر‬ ‫واق��ع در کالیفرنی��ای جنوبی افتتاح کرد که با گش��ایش این‬ ‫کارخان��ه ب��ی وای دی قادر اس��ت در مجموع س��االنه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫اتوبوس الکتریکی را به تولید برس��اند‪ .‬اس��تال لی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫امری��کای ش��مالی ب��ی وای دی بیان ک��رد‪« :‬م��ا در بی وای‬ ‫دی هیچ گاه س��اکن و ثابت نیس��تیم بلکه هم��واره در تالش‬ ‫برای پیش��رفت و دس��تیابی به فناوری ایم��ن و روز در تولید‬ ‫خودروهای الکتریکی و انرژی هستیم»‪.‬‬ ‫ورود قطعات تقلبی در امریکا به مرز هشدار رسید‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ‪ ۲۹‬فوریه ‪ ۱۲( ۲۰۱۶‬اس��فند ‪ )۱۳۹۴‬ماموران‬ ‫گم��رک بن��در جکس��ون ویل در فلوری��دای امری��کا‬ ‫کانتین��ری را ک��ه از خاورمیانه رس��یده ب��ود توقیف‬ ‫کردن��د‪ .‬این کانتینر حاوی ‪۱۰‬ه��زار قطعه خودرویی‬ ‫برای شرکت نیس��ان بود‪ .‬گمان ماموران به این رفته‬ ‫بود که بار رس��یده از خاورمیانه تقلبی باش��د‪ .‬این بار‬ ‫متعلق به «تجارت و توزیع ای ام جی»‪ ،‬ش��رکت فعال‬ ‫در بخش واردات در پومپانو بیچ فلوریدا بود‪ .‬این اتفاق‬ ‫باعث شد ای ام جی از چرخه کسب وکاری عادی خود‬ ‫خارج شده و مشکالت جسمی برای بنیان گذاران این‬ ‫شرکت یعنی انتونی باچان و مایکل پوکیه پیش اید‪.‬‬ ‫‹ ‹اصل یا تقلبی‬ ‫«ای ام جی» زیر مجموعه امریکای شمالی نیسان را‬ ‫به دادگاه کش��یده تا به مام��وران گمرک و حفاظت‬ ‫از م��رز بگوی��د کااله��ای ای��ن کانتینر تقلب��ی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬باچان درباره این اتفاق چنین گفت‪« :‬شرایط‬ ‫جهنمی بود»‪ .‬ای ام جی با موجودی صفر برای فروش‪،‬‬ ‫مش��تریانش را از دس��ت داد و متحم��ل هزینه های‬ ‫اس��تفاده نکنند مگر مطمئن شوند که این قطعات از‬ ‫قانونی سنگینی شد‪.‬‬ ‫مجراهای قانونی امریکای ش��مالی وارد ش��ده باشند‪.‬‬ ‫این اتفاق باعث ش��د جزئیات بیش��تری از دنیای‬ ‫باچ��ان و وکی�لان مدافع��ش می گویند نیس��ان در‬ ‫تاریک بازار س��یاه کاالها و تالش خودروس��ازان برای‬ ‫تالش اس��ت در کس��ب وکار بر حق رقیبش مداخله‬ ‫بازداش��تن نمایندگی ها از کار با کانال های غیررسمی‬ ‫کن��د‪ ،‬پ��س می تواند ب��ه تعیین قیمت های بیش��تر‬ ‫ن شود‪ .‬کاالهای‬ ‫برای دسترسی به اقالم ارزان تر روش ‬ ‫ب��رای قطعات ب��ازار خدم��ات پس از ف��روش متهم‬ ‫بازار س��یاه به اقالمی گفته می ش��ود که از نظر فنی‪،‬‬ ‫شود‪ .‬به گفته باچان‪ ،‬نیسانی ها پول ای ام جی را پیش‬ ‫قانون��ی ام��ا از نظ��ر تولیدکنن��دگان غیرمنصفان��ه‬ ‫خود نگه داش��ته و حب��س کرده اند‪ .‬او گفت‪« :‬ما یک‬ ‫هس��تند‪ .‬در این نوع معام�لات به طور معمول جنس‬ ‫ش��رکت بسیار کوچک هس��تیم و حیات مان بستگی‬ ‫اص��ل و با ن��ام تجاری محصول موردنظر داد و س��تد‬ ‫ب��ه همان یک کانتینر دارد که ب��ار می زنیم‪ .‬ما ان را‬ ‫می ش��ود اما فرق انجاست که به جای خرید مستقیم‬ ‫می فروش��یم و یکی دیگر می خریم‪ .‬پس این موضوع‬ ‫از کارخانه تولیدکننده از یک واس��طه در ان س��وی‬ ‫برای ما رنج اور است»‪.‬‬ ‫اب ه��ا خریده می ش��ود‪ .‬این کاالها اغل��ب با تخفیف‬ ‫‹ ‹روند رو به رشد‬ ‫چشمگیری نسبت به کانال های مجاز توزیع محصول‬ ‫پیاده س��ازی حقوق مالکی��ت معنوی‬ ‫قاب��ل خرید هس��تند‪ .‬گاهی هم پیش‬ ‫یک��ی از اولویت های کنگ��ره و ماموران‬ ‫می ای��د که جن��س اصل اما س��رقتی‬ ‫گمرک امریکا در مسائل تجاری است‪ .‬در‬ ‫اس��ت یعنی س��ازنده بیش از سفارش‬ ‫پیاده سازی حقوق‬ ‫س��ال مالی ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪)۱۳۹۴-۹۵‬‬ ‫مشتری و نیاز بازار کاال تولید می کند و مالکیت معنوی یکی از‬ ‫کاالهای اضافه بر سازمان از مسیرهای اولویت های کنگره و گم��رک امریکا موفق به کش��ف ‪۳۱‬هزار‬ ‫ثانویه ی��ا پنهانی ب��ه خ��ارج از مرزها ماموران گمرک امریکا و ‪ ۵۶۰‬محمول��ه کاالی تقلب��ی با ارزش‬ ‫تقسیم ش��ده ای حدود ‪ ۱/۴‬میلیارد دالر‬ ‫منتقل می شوند‪ .‬در این زمینه براساس‬ ‫در مسائل تجاری‬ ‫صورتحساب ها و اسناد دادگاه‪ ،‬ای ام جی است‪ .‬در سال مالی ش��د‪ .‬این نهاد برای نظارت های خود به‬ ‫قطعات را به نرخ ‪۱۹۳‬هزار و ‪ ۳۷۵‬دالر ‪ ۲۰۱۶‬میالدی گمرک صاحبان نشان های تجاری وابسته است‬ ‫از بازوی صادراتی نیسان در خاورمیانه امریکا موفق به کشف ت��ا به تش��خیص نقض قوانی��ن در بنادر‬ ‫یعنی شرکت «سهیل بهوان للسیارات» ‪۳۱‬هزار و ‪ ۵۶۰‬محموله کمک کنند‪.‬‬ ‫مستقر در عمان خریده است‪ .‬مشتریان کاالی تقلبی با ارزش‬ ‫مرکز هماهنگی حق��وق مالکیت ملی‬ ‫اصل��ی ای ام ج��ی نمایندگی های مجاز تقسیم شده ای حدود امری��کا در اطالعی��ه خدم��ات عمومی‬ ‫امریکایی هس��تند که نیس��ان همچون ‪ ۱/۴‬میلیارد دالر شد ‪ )۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴‬خ��ود هش��دار داد‬ ‫قطع��ات تقلبی خودرو روند رو به رش��د‬ ‫گذشته به انها هش��دار داده از قطعات‬ ‫دارد و نرخ ان به س��طح هش��دار رسیده است‪ .‬مرکز‬ ‫هماهنگی حقوق مالکیت ملی امریکا یکی از بازوهای‬ ‫کار اجرایی قانون در امریکاس��ت و این نشان از جدی‬ ‫بودن ماجرا دارد‪ .‬به درخواس��ت گم��رک‪ ،‬کارکنان‬ ‫نیسان ‪۱۰‬هزار و ‪ ۷۷۸‬قطعه از بار کانتینر ای ام جی را‬ ‫بررس��ی کرده و به این نتیجه رسیدند که کل این بار‬ ‫به شدت مشکوک بوده است‪ .‬به گفته نیسانی ها بسیار‬ ‫روشن بود که برخی اقالم این کانتینر جعلی و تقلبی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ضرب��ه نمی خورند‪ .‬ای ام ج��ی تنها ش��رکت درمیان‬ ‫نمایندگان زنجی��ره تامین‪ ،‬تعمیرگاه های مس��تقل‪،‬‬ ‫خرده فروش های قطعات خودرو و فروشگاه های اصلی‬ ‫خودرویی نیس��ت که درگیر بازار سیاه در این بخش‬ ‫شده است‪ .‬چندین شرکت در بازار امریکا هستند که‬ ‫خود را به عنوان شرکت های ارائه دهنده قطعات خودرو‬ ‫با تخفی��ف و قیمت های ارزان معرفی می کنند‪ .‬یکی‬ ‫از این شرکت ها «پیناکل گروپ او کورال اسپرینگز»‬ ‫(‪)Pinnacle Group of Coral Springs‬‬ ‫در فلوریداس��ت‪ .‬این کس��ب وکار با انبارهایی که در‬ ‫تگزاس‪ ،‬کالیفرنی��ا و فلوریدا دارد قطع��ات موردنیاز‬ ‫ش��رکت های نیس��ان‪ ،‬اینفینیتی‪ ،‬تویوتا‪ ،‬لکس��وس‪،‬‬ ‫هون��دا‪ ،‬اک��ورا‪ ،‬م��زدا‪ ،‬جنرال موتورز‪ ،‬کیا‪ ،‬س��وبارو و‬ ‫فولکس واگ��ن را تامین می کند البته براس��اس انچه‬ ‫در وب س��ایت این ش��رکت امده است یعنی شرکتی‬ ‫که برجس��ته ترین تبلیغش تامی��ن قطعات با تخفیف‬ ‫اس��ت به بسیاری از ش��رکت های بزرگ خودروسازی‬ ‫قطع ه می رساند‪ .‬ش��رکت هیوندای علیه این شرکت‬ ‫که پاس��خگوی پیام های وب سایت اتوموتیو نیوز برای‬ ‫رفع ابهام ه��ا نبود طرح دع��وی در دادگاه کرد البته‬ ‫این ماجرا مربوط به گذش��ته اس��ت و ‪ ۲‬س��ال پیش‬ ‫مش��کل دو طرف حل ش��د‪ .‬به گفت��ه انتونی باچان‬ ‫از ای ام ج��ی برخی توزیع کنن��دگان ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬کانتینر‬ ‫قطعات خودرویی را هر ماه وارد می کنند و از این راه‬ ‫ده ها میلیون دالر درامد دارند اما دچار مشکل خاصی‬ ‫نمی شوند چون پشت شان به جایی گرم است‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوا ادامه دارد‬ ‫ای ام جی به تازگی در دادگاه علیه نیس��ان به اتهام‬ ‫دادن اطالعات نادرست به مقامات دولت فدرال برای‬ ‫جلوگی��ری از ف��روش قطعات واردش��ده طرح دعوی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این درخواست حقوقی نیسان متهم‬ ‫‹ ‹صنعت بازار سیاه‬ ‫شده که هرگز با توزیع کننده عمانی برای تایید اینکه‬ ‫س��یاه‬ ‫بازار‬ ‫کاالهای‬ ‫که‬ ‫ گویند‬ ‫وکی�لان تجاری می‬ ‫یکی از شرکت های تابعه این شرکت به شمار می اید‪،‬‬ ‫که‬ ‫انجا‬ ‫ ش��وند؛‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ضبط‬ ‫توزیع‬ ‫اغلب در ش��بکه های‬ ‫تماسی نگرفته است‪.‬‬ ‫گمرک دالی��ل قانع کننده ای برای مظنون ش��دن به‬ ‫به گفته باچان این شرکت در تالش است خسارت‬ ‫یک محمول��ه دارد‪ .‬در این موارد ممکن‬ ‫بی��ش از یک میلی��ون دالری خود را از‬ ‫اس��ت حل مش��کل زمان زیادی ببرد و‬ ‫این مس��یر جبران کن��د‪ .‬در این حال‪،‬‬ ‫وکیالن تجاری می گویند‬ ‫ای��ن واردکنندگان قانونی هس��تند که که کاالهای بازار سیاه ای ام جی در کش��مکش با گمرک برای‬ ‫ضرر می کنند‪ .‬گیلبرت لی ساندلر‪ ،‬یکی‬ ‫حل و فصل موضوع قطعات نیسان است‪.‬‬ ‫اغلب در شبکه های‬ ‫از بنیان گذاران ش��رکت حقوقی ساندلر‪ ،‬توزیع ضبط می شوند؛ از ان س��و‪ ،‬نیسان نیز نمایندگی ها را زیر‬ ‫تراویس و روزنبرگ در میامی در این باره انجا که گمرک دالیل فش��ار قرار داده که از الزام ها و نظارت ها‬ ‫می گوید‪« :‬شرکت هایی هستند که بازار‬ ‫پی��روی ک��رده و از کج راه ها ب��ه دنبال‬ ‫قانع کننده ای برای‬ ‫س��یاه را به رسمیت می شناسند و ان را مظنون شدن به یک تامین قطع��ات نباش��ند چراکه ممکن‬ ‫ب��ه منزله پدیده ای که باید با ان زندگی محموله دارد‪ .‬در این است این قطعات استانداردهای طراحی‬ ‫کنند‪ ،‬می بینند»‪.‬‬ ‫موارد ممکن است حل و عملکردی مناس��بی نداش��ته باشند و‬ ‫ای��ن مدی��ر ش��رکت ارائه دهن��ده مشکل زمان زیادی ببرد خودرو را دچار مش��کل کنند‪ .‬به هرحال‬ ‫خدم��ات حقوقی ب��ه واردکنن��دگان و و این واردکنندگان داستان بازار س��یاه ماجرای پیچیده ای‬ ‫صادرکنن��دگان ادامه می ده��د‪ :‬فعاالن قانونی هستند که ضرر اس��ت که به دلیل الیه های پنهان پیروز‬ ‫می کنند‬ ‫ای��ن حوزه نی��از ب��ه محافظ هایی دارند‬ ‫شدن بر ان سخت است‪.‬‬ ‫ک��ه مطمئن ش��وند از تج��ارت قانونی‬ ‫منبع‪Autonews :‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪ 11 1396‬جمادی الثانی ‪ 28 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 341‬پیاپی ‪2314‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راز ماندگاری‬ ‫در بازارهای صادراتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صادق نجفی‪:‬‬ ‫بزرگترین مشکل ما‬ ‫ناتوانی در‬ ‫صادرات محور کردن‬ ‫صنایع کوچک است‬ ‫و اگر قصد داریم در‬ ‫این حوزه موفق باشیم‬ ‫باید بازار بین المللی را‬ ‫بشناسیم‬ ‫هدف گذاری صادرات ‪ 30‬درصدی تولیدات صنایع کوچک‬ ‫این قند پارسی که به بنگاله می رود‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫توانمن��د ک��ردن صنایع کوچ��ک و فراهم س��ازی‬ ‫زیرس��اخت ها ب��رای حض��ور تولی��دات ای��ن بخش‬ ‫از صنع��ت در بازاره��ای جهان��ی به عن��وان یکی از‬ ‫ماموریت ه��ای اصلی در س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط مطرح است‪ .‬تاکنون نمایش��گاه های عرضه‬ ‫محص��والت صنای��ع کوچک و متوس��ط در س��طح‬ ‫اس��تان ها برگزار ش��ده ی��ا نمایش��گاه های دائمی در‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تانی دایر شده است‬ ‫اما به منظور توس��عه فروش محصول صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط برگ��زاری نمایش��گاه های توانمندی های‬ ‫صنعتی ای��ن بخ��ش از صنایع در کش��ورهای دیگر‬ ‫نیز در دس��تور کار قرار گرفته و قرار اس��ت نمایشگاه‬ ‫توانمندی ه��ای صنای��ع کوچ��ک ای��ران در هن��د از‬ ‫‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۹‬اس��فند امس��ال در شهر بوبانش��ور اودیشا‬ ‫(‪)Bhubaneshwar،Odisha،India‬برگ��زار‬ ‫ ش��ود‪ .‬این نمایشگاه در راس��تای تفاهم های شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی قزوین به نمایندگی از سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با سازمان‬ ‫صنایع کوچک هندوس��تان برپا می ش��ود‪ .‬قرار است‬ ‫‪ ۸‬واح��د صنعت��ی در زمینه صنای��ع دارویی‪ ،‬غذایی‪،‬‬ ‫پالستیک‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬ظرف های کریس��تال‪ ،‬کیف‪،‬‬ ‫پوشاک و بس��ته بندی اجیل و خشکبار از استان های‬ ‫مختلف کش��ور در این نمایش��گاه حضور یابند‪ .‬پیش‬ ‫از این نیز نمایش��گاه توانمندی های صنایع کوچک و‬ ‫متوسط ایران در بهمن در عراق برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی بازارهای بین المللی‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» اعالم کرد‪ :‬اگر بتوانی��م ‪ ۳۰‬درصد تولیدات‬ ‫صنای��ع کوچ��ک را صادر کنی��م‪ ،‬می توانی��م به رقم‬ ‫ص��ادرات ‪ ۱0‬میلیارد دالری در س��ال اینده دس��ت‬ ‫یابیم همان طور که امسال واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط در مجموعه ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫توانستند رقم ‪ ۲‬میلیارد دالری هدف گذاری شده برای‬ ‫صادرات در این حوزه را محقق کنند‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره ب��ه ‪ ۳‬ماموریت اصلی در س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬توجه به مقول��ه صادرات صنایع کوچک‪ ،‬تبدیل‬ ‫صنای��ع کوچک به صنایع متوس��ط و بزرگ با بزرگ‬ ‫کردن اقتصاد کش��ور و مدیریت اقتصادی جهادی از‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ :‬برگزاری نمایشگاه های خارج‬ ‫از کشور نقش مهمی در بازاریابی محصول و‬ ‫توسعه صادرات دارد‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ :‬بنگاه های ما همه‬ ‫می خواهند خود صادرکننده باشند در حالی که‬ ‫این بازار نیازمند مدیریت درست است‬ ‫مهم ترین ماموریت های این سازمان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران ادامه داد‪ :‬بزرگترین مشکل ما نا توانی در‬ ‫صادرات محور کردن صنایع کوچک اس��ت و اگر قصد‬ ‫داریم در این حوزه موفق باش��یم باید بازار بین المللی‬ ‫را بشناس��یم و اموزش های الزم را در راس��تای اینکه‬ ‫بدانیم چه چیزی تولید و صادر کنیم‪ ،‬در دس��تور کار‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫نجفی با تاکی��د بر اینکه مدیران واحدهای صنعتی‬ ‫نباید از ظرفیت بازارهای داخلی غافل ش��وند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬جمعیت ‪ ۸0‬میلیونی کش��ور و روزهای پایانی‬ ‫س��ال بهترین فرصت ب��رای عرضه تولی��دات داخلی‬ ‫باکیفیت اس��ت‪.‬وی اف��زود‪ :‬باید انگیزه ب��رای خرید‬ ‫کاالهای داخلی ایجاد شود برای این منظور مدیریت‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده و پایی��ن اوردن هزینه ه��ا از جمله‬ ‫اقدام هایی اس��ت که در دستور کار س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید صادرات محور‬ ‫حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین نیز در باره برگزاری نمایشگاه‬ ‫توانمندی ه��ای صنای��ع کوچک و متوس��ط ایران در‬ ‫هند به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان در کنار حمایت هایی که در واگذاری‬ ‫زمین‪ ،‬پرداخت تس��هیالت‪ ،‬معافیت ه��ای مختلف و‬ ‫تش��ویق های تولیدی داش��ته‪ ،‬تالش کرده اس��ت در‬ ‫زمینه بازاریابی و شناسایی کشورهای هدف گام های‬ ‫مهمی بردارد‪.‬‬ ‫خانپور با تاکید بر حمای��ت از تولید صادرات محور‬ ‫در مجموعه ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این نمایشگاه به منظور معرفی توانمندی های صنعتی‬ ‫و کش��اورزی اس��تان قزوین برپا می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور نقش مهمی در‬ ‫بازاریابی محصول و توسعه صادرات دارد و این موضوع‬ ‫در اولویت مسئوالن استان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های اس��تان صنعتی‬ ‫قزوین درب��اره حمایت های درنظر گرفته ش��ده برای‬ ‫ش��رکت کنندگان تصریح ک��رد‪ :‬واحده��ای صنعتی‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط برای حض��ور در این نمایش��گاه‬ ‫ن( غرفه ‪ ۹‬متری با ‪۲‬‬ ‫تس��هیالتی از جمله غرفه رایگا ‬ ‫ن( ‪ ۲‬نفر از هر‬ ‫صندلی و انش��عاب برق)؛ اقامت رای��گا ‬ ‫شرکت در اتاق ‪ ۲‬تخته از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۱‬اسفند)؛ ترانسفر‬ ‫ن( از ف��رودگاه به هتل‪ ،‬از هتل به نمایش��گاه و‬ ‫رای��گا ‬ ‫برعکس و حمل کاال از فرودگاه به محل نمایش��گاه)‬ ‫دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن واحده��ای صنعت��ی فع��ال در صنای��ع‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مواد غذایی (غذاه��ای دریایی)‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬انرژی های نوین و تجدیدپذیر‪ ،‬ش��یمیایی‪،‬‬ ‫پالستیک‪ ،‬منس��وجات و پوش��اک‪ ،‬قطعات خودرو و‬ ‫صنایع دس��تی ب��رای حضور در این نمایش��گاه تا ‪۱۱‬‬ ‫بهمن به ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی قزوین ارائه‬ ‫دادند تا در نمایش��گاه صنایع کوچک هند در ش��هر‬ ‫بوبانشور اودیشا حاضر شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قزوی��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن راس��تا نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های ایران ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۹‬اس��فند در هند برگزار‬ ‫می شود که استان قزوین متولی برگزاری ان است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با ت�لاش س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫هندوس��تان در ایال��ت اودیش��ا برپ��ا خواهد ش��د و‬ ‫غرفه های رایگان دراختیار صنعتگران ش��رکت کننده‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قزوی��ن بی��ان ک��رد‪ :‬این نمایش��گاه در زمین��ه مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬صنایع کشاورزی‪ ،‬غذاهای دریایی‪ ،‬پالستیک‪،‬‬ ‫منس��وجات‪ ،‬قطعات خ��ودرو‪ ،‬صنایع دس��تی و نیز با‬ ‫اولوی��ت محصوالت خش��کبار‪ ،‬خرم��ا‪ ،‬اجیل و فرش‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعتگران و تولیدکنندگان سراس��ر کش��ور‬ ‫می توانند در این نمایش��گاه ش��رکت ک��رده‪ ،‬از یارانه‬ ‫دول��ت برای حض��ور در این بازار اس��یایی اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خانپور اظهار کرد‪ :‬از استان قزوین ‪ ۵‬واحد صنعتی‬ ‫و تولی��دی ش��رکت خواهند ک��رد و ام��اده ثبت نام‬ ‫متقاضیان شرکت در این نمایشگاه هستیم‪ .‬نمایشگاه‬ ‫توانمندی ه��ای صنعتی و تولیدی و کش��اورزی ایران‬ ‫از ‪ 13‬تا ‪ ۱۹‬اس��فند در اس��تان اودیشا در هندوستان‬ ‫رشد ‪ ۴‬برابری صادرات صنایع کوچک استان فارس‬ ‫قاسم توانایی‪ :‬در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک که با حضور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران و نیز جمعی از صادرکنندگان‬ ‫صنای��ع کوچک در محل نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار ش��د از واحد صنعتی‬ ‫پارس خوش��ه پرداز مستقر در شهرک صنعتی بزرگ ش��یراز به عنوان صادرکننده‬ ‫برتر صنایع کوچک کش��ور تجلیل ش��د‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از‬ ‫استان فارس‪ ،‬این واحد صنعتی که نخستین تولید کننده نشاسته اصالح شده کشور‬ ‫اس��ت برای نخستین بار در کش��ور موفق به صادرات نشاس��ته گلوتن گندم و سایر‬ ‫نشاسته های اصالح شده به خارج از کشور شده است‪ .‬احد فتوحی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس در حاش��یه این همایش از تحقق هدف گذاری‬ ‫‪ ۱۲۴‬میلیون دالری صادرات صنایع کوچک و متوس��ط در استان در ‪۱۱‬ماه امسال‬ ‫خبر داد‪ .‬فتوحی افزود‪ :‬بازاریابی در کشورهای جدید هدف صادراتی و اعزام فعاالن‬ ‫صنعتی به نمایش��گاه های معتبر خارجی از برنامه هایی است که با حمایت های این‬ ‫ش��رکت و با اختصاص یارانه به واحد های صنعتی به طور ویژه در حال انجام اس��ت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ ۱۴ :‬خوش��ه صنعتی و کس��ب وکار با رویکرد صادرات محور در استان‬ ‫فارس شناس��ایی ش��ده و از این تعداد کار مطالعات امکان سنجی ‪ ۹‬خوشه به پایان‬ ‫رس��یده و ‪ ۵‬خوشه نیز اجرایی شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان فارس با اش��اره به فعالیت کنسرسیوم های صادراتی فرش دستباف‪ ،‬گالب و‬ ‫عرقیات گیاهی‪ ،‬س��نگ شمال و رب گوجه و شوریجات در استان فارس و نقش این‬ ‫کنسرسیوم ها در افزایش و تسهیل امور صادراتی‪ ،‬افزود‪ :‬این کنسرسیوم ها در زمینه‬ ‫رفع موانع و مش��کالت و ایجاد تعامل و هم افزایی و مش��ارکت در کارگروهی زمینه‬ ‫افزای��ش صادرات را فراهم کرده اند‪ .‬فتوحی با بیان اینکه بیش از ‪ 9۴‬درصد از صنایع‬ ‫استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند از مهم ترین مشکالت اغلب این‬ ‫صنایع را ضعف در مدیریت صادرات‪ ،‬تخصصی نبودن این امر و نبود استراتژی الزم‬ ‫در بخ��ش صادرات اعالم کرد و گفت‪ :‬امس��ال برگزاری دوره های اموزش تخصصی‬ ‫مدیریت صادرات برای صنایع کوچک و متوسط در اولویت برنامه های اموزشی قرار‬ ‫گرفت و در این زمین��ه هزینه های این دوره ها به صورت یارانه به واحد های صنعتی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از صادرات انفرادی‬ ‫کارشناس��ان معتقدند صادرات انف��رادی در حوزه‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط اقدامی نامناسب است که‬ ‫حضور سایر کاالها را تحت تاثیر قرار می دهد و اعتماد‬ ‫مصرف کنن��ده در بازارهای صادراتی نس��بت به تمام‬ ‫کاالهای ایرانی تخریب می شود‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران نی��ز در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» با تاکی��د بر اینک��ه دولت باید‬ ‫توس��عه بازار در س��طح کالن را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬یکی از مش��کالت صنایع کوچک‬ ‫بازاریابی و یافتن مش��تری بوده و یکی از راهکارهای‬ ‫موجود برای رفع این مش��کل توجه ب��ه امر صادرات‬ ‫اس��ت‪ .‬بنگاه ه��ای ب��زرگ‪ ،‬بنگاه های متوس��ط و در‬ ‫نهایت‪ ،‬مصرف کنندگان از جمله مش��تریان بنگاه های‬ ‫کوچک هس��تند‪ .‬س��لیمانی ادام��ه داد‪ :‬بنگاه های ما‬ ‫همه می خواهن��د خود صادرکننده باش��ند در حالی‬ ‫ که این بازار نیازمند مدیریت درست است زیرا هجوم‬ ‫صادرکنن��دگان به کش��وری مانند ع��راق خود نوعی‬ ‫ضد بازار و مخرب به شمار می اید‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران اظهار ک��رد‪ ۹۵ :‬درصد‬ ‫بنگاه ها‪ ،‬کوچک و متوس��ط هس��تند اما متاسفانه به‬ ‫شکل ش��بکه ای با بنگاه های بزرگ پیوند نخورده اند‪.‬‬ ‫این مس��ئله باید از س��وی دولت بازمهندسی شود تا‬ ‫اتصال ش��بکه ای بی��ن بنگاه های ب��زرگ و بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ظرفیت های صادراتی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۱۰‬هزار بن��گاه کوچک‬ ‫در کش��ور داری��م ک��ه از ظرفی��ت صادرات��ی باالیی‬ ‫برخوردارند‪ ،‬ظرفیت این بنگاه ها باید شناس��ایی و در‬ ‫مرحله بعد جهت دهی ش��ود‪ .‬اینکه چ��ه کاالیی و به‬ ‫کدام کشور باید صادر شود‪ ،‬نیازمند مدیریت است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» برای رفع مش��کل‬ ‫صادرات و توسعه بازارهای صنایع کوچک تاکنون ‪۶۱‬‬ ‫کنسرس��یوم و ‪ ۵۱‬ش��رکت مدیریت صادرات به ثبت‬ ‫رسیده که قرار اس��ت صادرات و بازاریابی محصوالت‬ ‫را اس��ان کنند‪ .‬عمر کنسرس��یوم ها برای رسیدن به‬ ‫بازدهی نهایی ‪ ۳‬دوره ‪ ۵‬ساله است‪ .‬متاسفانه ما هنوز‬ ‫ش��رکت هایی داریم که حاضر به اموزش نیس��تند و‬ ‫می خواهند همه کارها را ب ه شکل فردی انجام دهند‪.‬‬ ‫این شرکت ها با این فردگرایی موجب هدررفت پول و‬ ‫مواد اولیه می شوند‪.‬‬ ‫ارتقای رقابت پذیری و افزایش‬ ‫توانمن��دی صنای��ع کوچک در‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی یک��ی از‬ ‫سیاس��ت های اصل��ی در حوزه‬ ‫صنایع کوچک و متوسط کشور‬ ‫است‪ .‬واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط در بحث بنگاهداری‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫و ش��ناخت ب��ازار و بازاریاب��ی‬ ‫معاون سازمان صنایع‬ ‫و حض��ور در نمایش��گاه های‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬با مش��کالت‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫بس��یاری روب��ه رو هس��تند‪.‬‬ ‫بنابراین ارتق��ای رقابت پذیری‬ ‫یک��ی از سیاس��ت های دولت ب��رای افزایش توانمن��دی صنایع‬ ‫کوچک اس��ت که با نگاه به توس��عه ص��ادرات محصوالت انها‬ ‫برای تشکیل کنسرسیوم های صادراتی‪ ،‬شرکت های صادراتی و‬ ‫بازاریاب��ی بین المللی اقدام های الزم در حال انجام اس��ت‪ .‬یکی‬ ‫از روش هایی که به منظور تعامل و همکاری بخش های مختلف‬ ‫تولیدی با هدف توانمندس��ازی و ت�لاش برای حضور جدی در‬ ‫بازاره��ای رقابت��ی و صادراتی همواره مورد توج��ه بوده و نتایج‬ ‫مناسبی نیز به همراه داشته‪ ،‬تشکیل کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫اس��ت‪ .‬با تشکیل کنسرسیوم های صادراتی می توان بر مشکالت‬ ‫ش روی صنایع کوچک از جمله حجم پایین تولید و کمبود‬ ‫پی�� ‬ ‫سرمایه برای حضور در بازارهای صادراتی فائق امد‪ .‬کنسرسیوم‬ ‫صادراتی ترکیبی داوطلبانه از چند ش��رکت‪ ،‬با هدف گسترش‬ ‫ب��ازار کاال و خدم��ات اعضای خود در خارج از مرزهای کش��ور‬ ‫و تس��هیل صادرات این محصول از طریق یک اقدام مش��ارکتی‬ ‫است‪ .‬اعضای این کنسرسیوم در می یابند که باید جنبه همکاری‬ ‫برتر از جنبه رقابت باش��د تا بتوان به بازارهای کلیدی و اخرین‬ ‫فناوری ها دست یافت‪ .‬بنابراین در سال ‪ ۹۵‬تشکیل کنسرسیوم‬ ‫صادراتی خوشه های کشور در دستور کار سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران قرار گرفته است‪ .‬تا کنون نیز بیش‬ ‫از ‪ ۷0‬کنسرس��یوم صادراتی در کش��ور تش��کیل ش��ده است‪.‬‬ ‫این کنسرس��یوم های صادراتی در رش��ته‪-‬صنعت های مختلف‬ ‫راه اندازی ش��ده است‪ .‬همچنین شناسایی ‪ ۱۷۱۲‬واحد تولیدی‬ ‫صادراتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی با حجم صادراتی ‪۲/۹‬‬ ‫میلیارد دالر از دیگر اقدام های انجام ش��ده اس��ت‪ .‬شناسایی و‬ ‫س��اماندهی اصناف نیز از دیگر هدف های دنبال شده در سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران بوده اس��ت که به‬ ‫همراه ایجاد مراکز لجستیک در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نشست هماهنگی‬ ‫نمایشگاه طال و جواهر هنگ کنگ‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫تهران گفت‪ :‬با توجه به ماموریت و برنامه ش��رکت شهرک های‬ ‫بو کار و به جهت‬ ‫صنعتی تهران برای توس��عه خوش��ه های کس ‬ ‫رس��یدن به اهداف و رفع نقاط ضعف و گلوگاه های خوش��ه طال‬ ‫در تهران و برقراری ارتباط مناس��ب در سطح ملی و بین المللی‬ ‫و ایجاد شبکه های همکاری به منظور توسعه بازار‪ ،‬ارتقای سطح‬ ‫فناوری و طراحی محصول‪ ،‬ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫ته��ران تصمیم به حمای��ت از حضور اعضا و ذی نفعان خوش��ه‬ ‫طالی اس��تان در نمایش��گاه ط�لا و جواه��ر هنگ کنگ گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬نسرین مصدق صدقی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایش��گاه جواهرات هنگ کنگ بزرگترین نمایشگاه‬ ‫جواهرات جهان اس��ت که به ارائه محصوالت‪ ،‬خدمات و اخرین‬ ‫اطالع��ات صنعت طال و جواه��ر می پ��ردازد‪ .‬محصوالت اصلی‬ ‫نمایش��گاه جواهرات هنگ کنگ ش��امل انواع جواهر‪ ،‬س��اعت‪،‬‬ ‫زیور االت‪ ،‬محصوالت بس��ته بندی جواهرات‪ ،‬اب��زار و تجهیزات‬ ‫جواه��ر و نقره اس��ت‪ .‬مصدق صدق��ی ادامه داد‪ :‬س��مینارهایی‬ ‫برای کارشناس��ان این صنعت به عنوان بخشی از نمایشگاه اجرا‬ ‫می ش��ود و اخرین روند‪ ،‬تکنیک ه��ا و روش های طراحی‪ ،‬تولید‬ ‫و بازاریاب��ی جدی��د را در اختیار ش��رکت کنندگان قرار می دهد‪.‬‬ ‫همزمان با این رویداد نمایشگاه دیگری به نام نمایشگاه الماس‪،‬‬ ‫جواهر و مروارید هنگ کنگ برگزار می شود که این رویداد را به‬ ‫بزرگترین بازار جواهرات جهان تبدیل می کند‪ .‬این دو نمایشگاه‬ ‫جواهر بیش از ‪ ۸0‬هزار خریدار از ‪ ۱۳۵‬کشور و منطقه را جذب‬ ‫خود می کنند که نشان دهنده سطح این رویدادهاست‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 341‬پیاپی ‪2314‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 28‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫امارات رتبه نخست شکوفایی‬ ‫اقتصادی در خاورمیانه را کسب کرد‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود برترین کشورهای‬ ‫جه��ان را به لحاظ ش��کوفایی اقتصادی معرفی ک��رد که در منطقه‬ ‫خاورمیانه امارات متحده رتبه نخس��ت را از ان خود کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نقل از پژوهش��کده پولی و بانکی‪ ،‬براس��اس گزارش شاخص‬ ‫رقابت پذیری جهانی که از س��وی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۷‬کش��ور به لحاظ رونق اقتصادی و بهره وری دولت مورد ارزیابی‬ ‫قرار گرفتند که س��وئیس‪ ،‬امریکا و سنگاپور به ترتیب در جایگاه اول‬ ‫تا سوم قرار گرفتند‪ .‬همچنین امارات متحده عربی با قرار گرفتن در‬ ‫جایگاه هفدهم این فهرست رتبه نخست را در شکوفایی اقتصادی در‬ ‫منطق��ه خاورمیانه به خود اختصاص داد‪ .‬از جمله دالیل قرار گرفتن‬ ‫امارات متحده عربی در رتبه نخست خاورمیانه به تطبیق دادن دولت‬ ‫این کشور با تغییرات‪ ،‬کارامد کردن هزینه کرد دولت‪ ،‬همکاری بین‬ ‫بخ��ش دولتی و خصوص��ی‪ ،‬ارتقای بخ��ش اداری‪ ،‬انقالب دیجیتال‬ ‫در ش��رکت ها و اتخاذ فناوری است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬قطر‪ ،‬عربستان‬ ‫سعودی و بحرین در منطقه منا با کسب رتبه بیست و پنجم‪ ،‬سی ام‬ ‫و چهل و چهارم به ترتیب جایگاه دوم‪ ،‬سوم و چهارم را در خاورمیانه‬ ‫ب��ه خود اختصاص دادند‪ .‬ایران در این رتبه بندی در جایگاه ش��صت‬ ‫و نهم جهان قرار گرفت و چاد‪ ،‬موزامبیک و یمن به عنوان ‪ ۳‬کش��ور‬ ‫اخر در این فهرست شناخته شدند‪.‬‬ ‫گزارش ش��اخص رقابت پذیری جهانی‪ ،‬ساالنه منتشر می شود و به‬ ‫س��نجش بهره وری دولت ها به ویژه در نهادها‪ ،‬بررسی زیرساخت ها و‬ ‫نواوری در حوزه اموزش و بازار بر پایه پژوهش ها می پردازد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مطبوعات‪ :‬سال اینده ‪50‬هزار نمونه ژنتیکی از مجرمان گرفته می شود‬ ‫تندیس ها و گواهی های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها فعالیت یکسال شرکت ها را تایید می کند‬ ‫تندیس ها راهنمای مصرفکننده اند؟‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نهادهای دولتی برگزار می ش��ود به دلیل اینکه با پوش��ش ملی‬ ‫یا کش��وری بودن است‪ ،‬برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان‬ ‫و حتی مصرف کنندگان از اهمیت بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫تبلیغات در بین شرکت های ایرانی وارد فاز تازه ای شده است‬ ‫و به جای س��رمایه گذاری روی تحقیق وتوس��عه و بازارس��نجی‬ ‫ب��رای اصالح و تقوی��ت تولید و خدمات ده��ی بهتر‪ ،‬به حضور‬ ‫در همایش ه��ا و دریافت گواهی و تندیس محدود ش��ده اند به‬ ‫گون��ه ای که بیلبوردهای ش��هر تهران محص��والت را با عنوان‬ ‫دارن��ده تندیس های بهترین تولیدکننده س��ال‪ ،‬صد ش��رکت‬ ‫برتر ای��ران‪ ،‬قهرمان قهرمانان و تندیس های طالیی و‪ ...‬معرفی‬ ‫می کنند‪ .‬حال با توجه به اینکه ‪ ۹‬اس��فند روز حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان اس��ت و همایش��ی با همین عن��وان برگزار و‬ ‫برترین ها معرفی می ش��وند‪ ،‬مس��ئوالن این همایش معتقدند‬ ‫ارزیاب��ی انها با درنظر گرفتن بررس��ی چندی��ن نهاد با اولویت‬ ‫حقوق مصرف کننده انجام می ش��ود که می تواند این ارزیابی تا‬ ‫یک س��ال مالک مصرف کنندگان باشد‪ .‬هرچند رییس انجمن‬ ‫ملی حمایت از مصرف کنندگان معتقد است تمام رتبه بندی ها‬ ‫و تندیس دهی ها بدون لحاظ حقوق مصرف کننده بدون اعتبار‬ ‫و حتی تخلف اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه رقابت در عرصه تولید و‬ ‫عرضه کاال افزایش پیدا کرده و امروز بسیاری از تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه جای نواوری و ارتقای کیفیت محصول به افزایش تبلیغات‬ ‫روی اورده اند‪ ،‬هرچند این مقوله در دنیا معمول است و بسیاری‬ ‫از ش��رکت های بزرگ حتی تا ‪ ۲۰‬درصد از درامد س��االنه خود‬ ‫را ب��ه ای��ن بخش اختصاص می دهند‪ ،‬اما در این بخش برخالف‬ ‫ایران فقط به معرفی محصول نمی پردازند بلکه بازار س��نجی و‬ ‫شناس��ایی نیازهای ب��ازار و در ادامه‪ ،‬ارتق��ای تولید و خدمات‬ ‫بر مبن��ای ان جزو اه��داف اصلی اختصاص ای��ن میزان هزینه‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ران الگو برداری هم��واره ناقص ی��ا ضعیف انجام‬ ‫می ش��ود زیرا امروز بس��یاری از تولیدکنن��دگان به جای اینکه‬ ‫به تحقیق وتوس��عه بپردازند به ش��کل دیگری از تبلیغات روی‬ ‫اورده اند و ان حضور در همایش ها و کسب رتبه هایی است که‬ ‫بیش از انکه دستاورد ارزیابی دقیق و بی طرفانه باشد در نتیجه‬ ‫اسپانسری همایش است‪ .‬این مقوله در همایش هایی که از سوی‬ ‫ه��ر چند رویه تندیس دهی که نوعی مالک تبلیغاتی ش��ده‬ ‫خالف ماده (‪ )۷‬قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است که‬ ‫در ان ام��ده‪ « :‬هرگون��ه تبلیغات خالف واق��ع و ارائه اطالعات‬ ‫نادرس��ت که موجب فریب یا اش��تباه مصرف کننده از جمله از‬ ‫طریق وس��ایل ارتباط جمعی‪ ،‬رس��انه های گروهی و برگه های‬ ‫تبلیغاتی ش��ود‪ ،‬ممنوع اس��ت‪ ».‬این روند همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر همایش حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان با اش��اره به‬ ‫اینکه در این همایش هیچ ش��رکتی اسپانس��ر نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این همایش حضور ش��رکت ها داوطلبانه است‪ .‬برای امسال‬ ‫‪ ۷۹۳‬ش��رکت در س��طح ملی اعالم داوطلبی کرده اند که ‪۱۳۲‬‬ ‫ش��رکت برگزیده ش��دند و از این میان ‪ ۷۰‬شرکت فقط گواهی‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت می کنند و ‪ ۶۲‬شرکت‬ ‫تندیس می گیرند که برای دریافت هر یک از این عنوان ها باید‬ ‫‪ ۴‬ش��اخص‪ :‬کیفیت‪ ،‬رضایتمندی مش��تریان‪ ،‬خدمات فروش و‬ ‫دیگری مقوله میزان فعالیت و موفقیت ش��رکت مدنظر باش��د‬ ‫که هر کدام از انها زیرش��اخص دیگ��ری دارند؛ هرچند قبل از‬ ‫ورود به ارزیابی ش��اخص ها باید ش��رایط الزامی را داشته باشند‬ ‫به گونه ای که در س��ال گذش��ته و امسال در سازمان تعزیرات و‬ ‫وزارت بهداشت و درمان پرونده تخلفاتی نداشته باشند‪ .‬پس از‬ ‫ان روند ارزیابی براس��اس این مقیاس خواهد بود که ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫امتیازها را کسب کنند تا رضایتنامه ارزیابی بگیرند البته داشتن‬ ‫پروانه های استاندارد و‪ ...‬نیز از دیگر ضرورت های ارزیابی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تایید شرکت یک سال اعتبار دارد‬ ‫‹ ‹هزینه از طریق صندوق ذخیره بنگاه ها‬ ‫مجی��د ارغنده پور در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ضمن‬ ‫بی��ان اینکه ب��رای دریافت گواهی باید در بیش از ‪ ۱۰‬اس��تان‬ ‫امکان کاال و خدمت فراهم کرده باش��ند و تا ‪ ۲‬س��ال این روند‬ ‫ادامه داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال سوم فعالیت در ‪ ۱۰‬استان‬ ‫شرکت ها می توانند تقاضای ورود به بخش تندیس کنند‪ .‬البته‬ ‫برای کس��ب تندیس باید تولید و خدمات خود را در ‪ ۲۰‬استان‬ ‫عرض��ه کرده و در نظر س��نجی رضایتمن��دی ‪ ۹۰‬درصد امتیاز‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫مجید ارغنده پور‪ :‬برگزیدگانی که از همین عنوان ها برای‬ ‫تبلیغات استفاده می کنند برای یک سال فعالیت شان مورد‬ ‫تایید است‬ ‫حسین ابراهیمی‪ :‬از تولیدکنندگانی که انتخاب می شوند‬ ‫هزینه برگزاری دریافت می شود‬ ‫کس��ب کرده باش��ند و در زمینه «اراند دی»‪ ،‬صادرات‪ ،‬دریافت‬ ‫گواهینامه های بین المللی و همچنین همایش و نمایشگاه های‬ ‫بین المللی حضور فعالی داش��ته باش��ند و رشد تولید در فضای‬ ‫رکود نیز از دیگر مالک های ارزیابی در بخش تندیس است‪ .‬پس‬ ‫از ان براساس امتیازها تندیس داده می شود به گونه ای که اگر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬امتیاز در ش��اخص‪ ۷۰ ،‬تا ‪ ۸۰‬امتیاز کسب کنند‪ ،‬تندیس‬ ‫برن��ز‪ ،‬بی��ن ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬امتیاز بگیرند‪ ،‬تندی��س نقر ه و درصورت‬ ‫گرفت��ن امتی��از ‪ ۹۰‬به باال تندیس طال دریاف��ت می کنند‪ .‬او با‬ ‫تاکی��د ب��ر اینکه هزینه مراس��م از طریق مناب��ع صندوق که از‬ ‫فعالی��ت بنگاه های حاضر در همایش تامین می ش��ود که پیش‬ ‫از ای��ن ذخیره کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از منابع ای��ن صندوق برای‬ ‫تامین هزینه استفاده می شود‪ .‬البته هزینه ارزیابی شرکت ها که‬ ‫کارشناس��ان در این بخش در طول س��ال فعال هستند از سوی‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬ارغنده پور با بیان اینک��ه ارزیابی برای اعطای گواهی‬ ‫یا تندیس تنها از س��وی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان انجام نمی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بع��د از ارزیابی‬ ‫س��ازمان‪ ،‬کمیته فنی و شورای سیاست گذاری ارزیابی خود را‬ ‫ش��روع می کنند و شورای سیاست گذاری ش��امل‪ :‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی برای ارزیابی ش��فافیت مالی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای بررس��ی تولید‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی برای سنجش س�لامت و ایمنی محصوالت‪،‬‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی به منظ��ور ارزیابی میزان‬ ‫پایبندی ش��رکت به تعهدات کارکنان‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫برای بررس��ی سیاست های کالن کشاورزی‪ ،‬سازمان استاندارد‬ ‫برای ارزیابی کیفیت محصوالت‪ ،‬بانک مرکزی به منظور بررسی‬ ‫فعالیت های بانکی ش��رکت و اتاق بازرگانی از نظر فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی بخش خصوصی ارزیاب��ی می کند و در هیات انجمن‬ ‫مل��ی حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان به عنوان عضو موثر از‬ ‫زاوی��ه نظر مصرف کننده ب��ه ارزیابی تولید و خدمات می پردازد‪.‬‬ ‫به همین دلیل برگزیدگانی که از همین عنوان ها برای تبلیغات‬ ‫اس��تفاده می کنند برای یک سال فعالیت شان مورد تایید است‬ ‫و باید در نظر داش��ت این فرایند داوطلبانه اس��ت‪ .‬دبیر همایش‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان با اش��اره به اینکه حضور در‬ ‫این همایش برای شرکت کنندگان داوطلبانه است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ممکن است شرکت ها به دلیل نداشتن شاخص ها حضور نیابند‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬تولیدکنندگان خودرو در کشور متناسب با خواست‬ ‫مصرف کنن��دگان عمل نمی کنن��د‪ .‬بنابراین هی��چ متقاضی از‬ ‫خودرویی ها برای حضور نداریم یا صنایع لبنیات در سال گذشته‬ ‫ب��ه دلیل قیمت ه��ای باالیی که محصول عرض��ه کرده اند برای‬ ‫م��ردم عادالنه نبوده و رضایت چندانی کس��ب نکرده اند‪ ،‬برخی‬ ‫ش��رکت نکرده اند و برخی نیز نتوانس��تند امتیاز الزم را کس��ب‬ ‫کنند‪ .‬ارغنده پور با تاکید بر اینکه ما در دو بخش تولیدکنندگان‬ ‫و خدم��ات ارزیاب��ی می کنیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬عالوه ب��ر تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬برندهای خارجی که در ایران تولیدکننده می ش��وند‪،‬‬ ‫مورد ارزیابی قرار می گیرند البته واردکنندگان با حداقل مونتاژ‬ ‫در این بخش ارزیابی نمی شوند و در بخش خدمات شرکت های‬ ‫خدمات دهنده به کاالی ایرانی یا خارجی بررسی می شود‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬خدماتی که شرکت های ایرانی در زمینه گوشی تلفن های‬ ‫همراه خارجی می دهند در این بخش قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹گواهی تنها یک چراغ راهنما است‬ ‫ریی��س انجمن مل��ی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ضمن تاکید بر اینکه وظیفه ما‬ ‫اگاهی دادن به مصرف کننده درباره کاالهای مناسب موجود در‬ ‫بازار و در راس��تای حمایت از تولیدات داخلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫توج��ه داش��ت که اقتصاد مقاومتی بر حمای��ت از کاالی داخلی‬ ‫تاکید دارد اما باید کیفیت تولید و خدمات در ان رعایت ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر به عنوان یک تش��کل محصولی یا خدماتی‬ ‫را شناس��ایی کردیم که حداقل چارچوب های کیفیتی را رعایت‬ ‫کرده ان��د ب��رای دریافت گواهی رعای��ت از حقوق مصرف کننده‬ ‫مورد تایید قرار می گیرند و اگر باالتر از حداقل ها کیفیت داشته‬ ‫باش��ند برای دریافت تندیس تایید می ش��وند‪ .‬البته باید توجه‬ ‫داش��ت این مالک تنها برای یک س��ال مورد تایید ما اس��ت که‬ ‫مصرف کنندگان بر ان اس��تناد کنند و در این مدت یک س��اله‬ ‫پای��ش می کنی��م ک��ه چارچوب ها را رعایت کنن��د و از انجا که‬ ‫اعطای گواهی یا تندیس باید با رای بیشتر اعضا باشد این روند‬ ‫می توان��د ی��ک چراغ راهنما برای مردم در راس��تای حمایت از‬ ‫تولید داخلی باش��د اما به این معنی نیس��ت که باید فقط از این‬ ‫ش��رکت ها خرید کنند‪ .‬حس��ین ابراهیمی با اش��اره به اینکه در‬ ‫شورای سیاست گذاری و کمیته فنی حمایت از مصرف کننده با‬ ‫حضور تولیدکنندگان ارزیابی می شود‪ ،‬افزود‪ :‬از تولیدکنندگانی‬ ‫که انتخاب می شوند هزینه برگزاری دریافت می شود زیرا دولت‬ ‫اعتب��اری در این بخش تخصیص نمی دهد و زیر نظر نمایندگان‬ ‫خ��ود ش��رکت ها این مبلغ هزینه می ش��ود‪ .‬او با ب��راورد هزینه‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلی��ون تومانی ب��رای برگزاری همایش حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان گفت‪ :‬درحال حاضر رتبه بندی و اعطای تندیس‬ ‫از سوی سایر سازمان های دولتی و تشکل ها است اما از انجا که‬ ‫نمی دانیم چقدر به حقوق مصرف کنندگان توجه می شود‪ ،‬از نظر‬ ‫ما نه تنها مورد قبول نیستند بلکه به اعتقاد ما غیرقانونی و تخلف‬ ‫است و بارها اعتراض خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان نیز اعالم کرده ایم اما از انجا که س��ازمان های‬ ‫دولتی این ارزیابی ها را انجام می دهند‪ ،‬متاسفانه تاکنون نهادی‬ ‫نتوانس��ته با این مقوله رتبه بندی ها و تندیس دهی برخورد کند‬ ‫و امیدواریم در اینده این مش��کل برطرف ش��ود زیرا بسیاری از‬ ‫تش��کل هایی که همایش برگزار می کنند به عنوان صادرکننده‬ ‫برتر و‪ ...‬خود ذی نفع هس��تند و با گرفتن اسپانس��ر و در نهایت‬ ‫ب��ا اعطای تندیس به انه��ا منافع مصرف کنن��ده نادیده گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور‬ ‫تعداد مهاجرت دانشجویان ایرانی بیش از نرم جهانی نیست‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫ب��ا وجود اینکه مغزها از کش��ور فرار یا مهاجرت‬ ‫می کنن��د و امار های مل��ی و بین الملل��ی هم این‬ ‫موض��وع را تایی��د می کند‪ ،‬چند س��الی اس��ت که‬ ‫امارهای��ی اغراق امی��ز در زمینه خ��روج نخبگان‬ ‫ایرانی به کش��ورهای پیشرفته نقل می شود که گاه‬ ‫از تعداد نخبگان ایرانی بیشتر است و با کمی تامل‬ ‫در می یابی��م که ای��ا ما این تعداد نخبه در کش��ور‬ ‫داریم که س��االنه ‪ ۱۸0‬هزار نفرش��ان کشور را به‬ ‫قصد مهاجرت ترک کنند؟!‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» برای تعدادی از‬ ‫نخب��گان جذابیت های خاصی وج��ود دارد؛ مدرک‬ ‫معتبر‪ ،‬گرنت ه��ای خوب‪ ،‬زندگی در دنیای جدید‪،‬‬ ‫فناوری ه��ای ن��و و انگیزه های متفاوت��ی هم برای‬ ‫ادام��ه تحصیل و حض��ور در دانش��گاه های دنیا به‬ ‫نخبگان پیش��نهاد می ش��ود‪ .‬از طرف��ی‪ ،‬امارهایی‬ ‫را موسس��ه های بین الملل��ی درب��اره مهاج��رت و‬ ‫جابه جای��ی اف��راد تحصیلکرده ارائ��ه می دهند؛ اما‬ ‫بناب��ر ام��ار داده ها و رونده��ای کالن مهاجرت در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬حدود ‪ ۳۲‬میلیون مهاجرت خارج از‬ ‫وطن در کل دنیا ش��ده اس��ت که بنابر این امار و‬ ‫گزارش‪ ،‬ایران جزو کش��ورهای اصلی مهاجر فرست‬ ‫به ش��مار نمی رود‪ .‬به گفته س��ورنا ستاری‪ ،‬معاون‬ ‫علم��ی و فناوری رییس جمهوری‪« ،‬ابتدای انقالب‪،‬‬ ‫از مجموع ‪ ۲۷0‬هزار دانش��جوی ایرانی‪ ۱00 ،‬هزار‬ ‫دانش��جو در خارج از کشور و از این میان ‪ ۵0‬هزار‬ ‫نفر در امریکا حضور داش��تند‪ .‬اما اکنون از جمع ‪۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار دانش��جوی ایرانی‪ ۴۸ ،‬هزار‬ ‫دانش��جو در خارج از کشور داریم که فقط ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نفر در امریکا تحصیل می کنند و این موضوع نشان‬ ‫می دهد ایران دیگر جزو کش��ورهای مهاجرفرست‬ ‫دنیا نیست‪».‬‬ ‫‹ ‹امارهای فرار نخبگان‬ ‫اش اماره��ای فرار نخبگان از کش��ور ان چنان‬ ‫شور ش��د که بنیاد ملی نخبگان در گزارشی اعالم‬ ‫کرد ایران نه تنها بزرگترین کش��ور «نخبه فرست»‬ ‫جهان نیس��ت بلک��ه در منطقه ه��م در رتبه اول‬ ‫قرار ندارد‪ .‬در این گزارش امده اس��ت‪ :‬یونسکو در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬اماری را اعالم کرد که براس��اس ان‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۷۹‬تا ‪ ۱۳۹۳‬تعداد دانش��جویان‬ ‫بین الملل��ی دنیا بی��ش از ‪ ۲‬برابر افزایش داش��ته‬ ‫است‪ .‬معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز در پاسخ به‬ ‫این ش��ایعات‪ ،‬می گوید‪« :‬تعداد دانشجویان سراسر‬ ‫جه��ان که میل ب��ه مهاجرت به کش��ورهای دیگر‬ ‫برای ادامه تحصیل دارند‪ ،‬س��ال به س��ال افزایش‬ ‫داشته است و در سال ‪ ۱۳۹۳‬بیش از ‪ ۴ /۱‬میلیون‬ ‫دانش��جو در سراس��ر جهان برای ادامه تحصیل به‬ ‫خارج از کش��ور خود رفته اند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که نس��بت تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور‬ ‫به دانش��جویان داخل کشور فقط ‪ ۱/۱‬درصد است‬ ‫ک��ه میانگین جهانی ‪ ۱ /۸‬درصدی نش��ان می دهد‬ ‫برخالف تصور همگان تعداد مهاجرت دانش��جویان‬ ‫ایرانی بیش از نرم جهانی نیست‪».‬‬ ‫‹ ‹ه�ر ماه ‪ ۱۱‬هزار نخبه از کش�ور خارج‬ ‫می شود‬ ‫رقم ‪ ۱۵0‬هزار نخبه از کشور در حالی بارها مورد‬ ‫اس��تناد قرار گرفته که امار دانش��جویان ایرانی در‬ ‫کش��ورهای مختلف مشخص است در حالی که در‬ ‫‪ ۳‬دهه گذش��ته تعداد دانش��جویان ایرانی هیچ گاه‬ ‫در امریکا به عنوان مقصد اول دانش��جویان ایرانی‬ ‫از ‪ ۱۱‬هزار نفر باالتر نرفته اس��ت‪ ،‬امکان اینکه هر‬ ‫ماه ‪ ۱۱‬هزار نخبه از کش��ور خارج ش��وند‪ ،‬بعید و‬ ‫اغراق امیز است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!