روزنامه گسترش صنعت شماره 342 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 342

روزنامه گسترش صنعت شماره 342

روزنامه گسترش صنعت شماره 342

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫هشدار برای توقف تولید یک میلیون خودرو‬ ‫در حال��ی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از توافق برای بازنگری در اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه خودرویی با سازمان ملی اس��تاندارد خبر داده و تاکید کرده با این اقدام‬ ‫بخشی از این استانداردها که به صورت اجباری تعریف شده‪ ،‬اختیاری می شود که سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد بر ادامه این روند اصرار داش��ته و نس��بت به این مسئله واکنش نشان داده‬ ‫و اع�لام کرده به هیچ عنوان قصد کوتاه امدن ندارد‪ .‬به تازگی محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از توافق با س��ازمان ملی اس��تاندارد در تعدیل استانداردهای‬ ‫پیاپی ‪2315‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪342‬‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی خبر داد و اعالم کرد‪ :‬قرار است در بخش استانداردهای اختیاری‬ ‫تعادل الزم ایجاد و به نوعی بازنگری در این زمینه ش��ود؛ مس��ئله ای که با مخالفت صریح‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رییس سازمان ملی استاندارد ایران روبه رو شد و بیان کرد به دلیل اهمیت‬ ‫سالمت و ایمنی مردم از این موضوع عقب نشینی نخواهد کرد‪ .‬به گفته معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعتراض خودروسازان مبنی بر استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی بر‬ ‫این اساس است که برخی از این استانداردها در اروپا تشویقی است‪...‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 12‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫اول مارس ‪2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امضای قرارداد تولید ‪ ۹۶۰‬واگن مترو بین ایدرو و اشتدلر سوئیس‬ ‫قرارداد تولید و تامین ‪ ۹۶۰‬واگن مترو بین ایدرو و اشتدلر‬ ‫سوئیس امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬این قرارداد با حضور منصور معظمی‪،‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو و مارکوس لیتنر‪ ،‬س��فیر سوئیس به‬ ‫ارزش تقریب��ی یک میلی��ارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون یورو با فاینانس‬ ‫س��وئیس به امضای علی عراقچی‪ ،‬مدی��ر کل امور بین الملل‬ ‫ایدرو و محمد رحمتی‪ ،‬مذاکره کننده ارشد اشتدلر رسید‪.‬‬ ‫در این قرارداد س��هم حداکثری ب��رای تولیدکننده ایرانی‬ ‫در قطعات مورد نیاز در نظر گرفته ش��د و همچنین بازاریابی‪،‬‬ ‫فروش محصوالت در بازار ایران و خاورمیانه با هدایت شرکت‬ ‫اشتدلر انجام می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت اش��تدلر س��وئیس متعهد به تامین اعتبار مالی تا‬ ‫س��قف ‪ ۸۵‬درصد ارزش اف��زوده در قالب خط اعتباری مورد‬ ‫تایید موسسه ‪ SERV‬سوئیس شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اهداف سیاس��ت اقتص��اد مقاومتی و محوریت‬ ‫تولید داخلی امضای این قرارداد و ایجاد خط تولید یاد ش��ده‬ ‫ضمن تامین اش��تغال مس��تقیم حدود ‪ ۵۰۰‬نف��ر در منطقه‬ ‫مح��روم زرند اس��تان کرمان و با ظرفی��ت تولید ‪ ۳۰۰‬واگن‬ ‫درس��ال توانای��ی تحویل ی��ک رام واگ��ن الومینیومی مترو‬ ‫و مس��افری در هفته را برای نخس��تین بار در کش��ور اجرایی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫از مجم��وع واگن ه��ای تولی��دی‪ ۷۲۸ ،‬واگ��ن مترو برای‬ ‫ته��ران و ‪ ۲۳۲‬واگن مترو برای کرج اس��ت‪ .‬واگن ها مطابق‬ ‫قرارداد در ش��رکت واگن س��ازی پلورس��بز در استان کرمان‬ ‫با س��رمایه گذاری شرکت اشتدلر تولید ش��ده و سهم تولید‬ ‫داخلی ‪ ۵۵‬درصد در پایان کار خواهد بود‪.‬‬ ‫از ویژگی ه��ای این ق��رارداد انتقال دانش فن��ی و فناوری‬ ‫اروپا خواهد بود که در گام نخست اموزش کارکنان از سوی‬ ‫اشتدلر برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امسال انجام شد‬ ‫تصویب ‪ ۲ /7‬میلیارد دالر طرح صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫بررس��ی اماره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نش��انگر تصوی��ب‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۷۰۰‬میلی��ون دالر ان��واع طرح ه��ای صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی و‬ ‫تج��اری در هی��ات س��رمایه گذاری خارج��ی از ابت��دای امس��ال تا پای��ان اذر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫بررسی امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گویای تصویب ‪ ۲‬میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون دالر انواع طرح های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری در هیات س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی از ابتدای امسال تا پایان اذر است‪.‬‬ ‫این حجم س��رمایه گذاری خارجی از تعداد ‪ ۵۸‬طرح در ‪ ۹‬ماه امسال حاصل‬ ‫شده و در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که سال گذشته در همین زمان‪ ۵۲ ،‬طرح صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری با حجم سرمایه گذاری ‪ ۵‬میلیارد دالری از سوی این هیات به تصویب‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ۴ ،‬مورد از این طرح ها در فروردین‪ ۱۲ ،‬طرح در خرداد‪۴ ،‬‬ ‫طرح در تیر‪ ۱۲ ،‬طرح در مرداد‪ ،‬یک طرح در شهریور‪ ۵ ،‬طرح در مهر‪ ۹ ،‬طرح‬ ‫در ابان و ‪ ۱۱‬طرح در اذر به تصویب رسید‪.‬‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫طرح اب رسانی اضطراری تهران‪ ،‬قطعه ای از پازل مدیریت بحران پایتخت است‬ ‫رییس ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫طرح اب رس��انی اضطراری ته��ران که می تواند‬ ‫در ص��ورت بروز ح��وادث ناگهان��ی مانند زلزله‪،‬‬ ‫اب اشامیدنی شهروندان را تامین کند‪ ،‬اقدامی‬ ‫مثبت اس��ت که باید به عنوان قطعه ای از پازل‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬ادامه یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محس��ن هاشمی رفس��نجانی‬ ‫دیروز در ایین گش��ایش پروژه ایس��تگاه توزیع‬ ‫اب ش��رب در ش��رایط اضطراری‪ ،‬افزود‪ :‬اصوال‬ ‫فرهن��گ غلطی در جامعه ما وجود دارد که یک‬ ‫موضوع همان قدر که س��ریع مطرح می ش��ود و‬ ‫اولویت پیدا می کند‪ ،‬به همان سرعت فراموش و‬ ‫از اولویت خارج می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وقوع زلزله ‪ 5 /۲‬ریشتری اذر‬ ‫در تهران‪ ،‬گفت‪ ۲ :‬ماه قبل‪ ،‬زلزله مس��ئله اصلی‬ ‫همه شهروندان‪ ،‬مسئوالن و رسانه ها بود و امروز‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬مسئله اصلی مطرح در جامعه نیز‬ ‫به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای ش��هر ته��ران گف��ت‪ :‬طرح‬ ‫اب رس��انی اضط��راری پایتخت از س��ال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫در دس��تور کار ق��رار گرف��ت اما ش��اهدیم بعد‬ ‫از ‪ ۱۶‬س��ال فق��ط دو مخ��زن گش��ایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرس��ش ک��ه ایا در این مدت‬ ‫تغییری در احتمال خطر یا اس��یب پذیری شهر‬ ‫در براب��ر زلزله رخ داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه ما به‬ ‫مدیری��ت بح��ران نباید تاکتیک��ی و کوتاه مدت‬ ‫باش��د که در یک بازه زمانی مح��دود با انبوهی‬ ‫از تبلیغ��ات‪ ،‬مصاحبه ها و جلس��ه ها به مس��ئله‬ ‫بپردازیم س��پس ت��ا وقوع بحران بع��دی ان را‬ ‫فرام��وش کرده ی��ا دس��ت کم‪ ،‬از اولویت خارج‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫میزان اوراق مشارکت در سال اینده کاهش پیدا کرد‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی وضعیت انتشار اوراق مش��ارکت در سال اینده را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫عزت اهلل یوس��فیان مال در گفت وگو با خانه ملت به میزان‬ ‫اوراق مش��ارکت در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که میزان اوراق‬ ‫مشارکت س��االنه کاهش پیدا کند به همین دلیل در زمان‬ ‫بررس��ی الیحه بودجه سال ‪ ،۹۷‬توجه ش��د تا میزان اوراق مشارکت‬ ‫کاهش و حکم قانون برنامه عملی شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به پیشنهاد دولت در زمینه اوراق مشارکت بیان کرد‪ :‬دولت از‬ ‫اغاز ارائه الیحه پیشنهادی میزان اوراق مشارکت را طبق قانون برنامه‬ ‫به نسبت سال گذشته کاهش داده بود اما در زمان بررسی الیحه در‬ ‫کمیسیون تلفیق میزان ان افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم امل در مجلس دهم شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬در بررسی‬ ‫دوباره الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬در کمیسیون تلفیق‪ ،‬میزان‬ ‫اوراق مش��ارکت کاهش یافت و دوباره به میزان پیشنهادی‬ ‫دولت برگشتیم تا هم قانون برنامه اجرایی شود و هم بدهی‬ ‫دولت در سال های اینده افزایش پیدا نکند‪.‬‬ ‫وی ب��ه ضرورت اوراق مش��ارکت اش��اره ک��رد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��ا وج��ود اینک��ه اوراق مش��ارکت باع��ث افزای��ش‬ ‫می��زان بده��ی دولت ه��ا می ش��ود‪ ،‬در ش��رایطی ک��ه‬ ‫پ��ول نقد ب��رای پیش��برد کاره��ای عمرانی وج��ود ن��دارد چاره ای‬ ‫ج��ز انتش��ار اوراق مش��ارکت و انج��ام کاره��ا با اس��تناد ب��ه اوراق‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫یوس��فیان مال با تاکید بر اینکه نباید میزان اوراق مش��ارکت ساالنه‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایطی که نیازمند اوراق مش��ارکت‬ ‫هستیم‪ ،‬طبق قانون برنامه توسعه برای مدیریت بدهی های دولت در‬ ‫اینده باید س��االنه میزان اوراق مش��ارکت را کاهش دهیم و ان را در‬ ‫حد نیاز منتشر کنیم‪.‬‬ ‫اب مقوله ای امنیتی است‬ ‫کنیم‪ .‬هاشمی رفس��نجانی اظهار کرد‪ :‬مدیریت‬ ‫بح��ران‪ ،‬فراین��دی دائمی اس��ت یعن��ی روند‬ ‫اماده سازی و کاهش اسیب پذیری در برابر وقوع‬ ‫بحران ه��ا و از این نگاه نباید هیچ گاه این فرایند‬ ‫متوقف یا معطل شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نکت��ه دوم در زمینه نقش مدیریت‬ ‫یکپارچ��ه جامع ش��هری در تس��هیل و تقویت‬ ‫مدیری��ت بحران اس��ت؛ اگ��ر م��ا نتوانیم بین‬ ‫اجزای مختلف خدمات شهری یعنی اب رسانی‪،‬‬ ‫برق رس��انی‪ ،‬انتقال گاز شهری‪ ،‬مخابرات‪ ،‬توزیع‬ ‫س��وخت در پمپ های بنزین و ایستگاه های گاز‪،‬‬ ‫کنترل ترافیک و اجزای دیگر هماهنگی مناسب‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬به ط��ور قطع در مدیریت بحران و‬ ‫اماده سازی ش��هر در برابر سوانح موفقیت کامل‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای ش��هر تهران افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬ش��ورای اسالمی ش��هر باید ‪ ۲۶‬فعالیت‬ ‫را در ش��هر برعه��ده بگی��رد و نظ��ارت کند اما‬ ‫اکن��ون فقط به ‪ ۳‬م��ورد ورود کرده اس��ت که‬ ‫امیدواریم در مجلس شورای اسالمی این مسئله‬ ‫تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬هم اکن��ون در بخش های��ی‬ ‫این اماده س��ازی س��رعت بیش��تری دارد و در‬ ‫بخش های��ی ب��ا رون��د کندتری پی��ش می رود؛‬ ‫باید تصویری روش��ن از حداقل نیازها و اولویت‬ ‫نخس��ت ش��هر در حوزه های مختلف به دس��ت‬ ‫اوریم و س��پس همه بخش ها را به کف امادگی‬ ‫برس��انیم که امیدواریم این هماهنگی سریع تر و‬ ‫قبل از وقوع زلزله یا سانحه بعدی باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به موض��وع صیانت از‬ ‫مناب��ع ابی گفت‪ :‬ط��رح فاضالب ته��ران که با‬ ‫پیگیری ایت اهلل هاشمی رفس��نجانی و استفاده‬ ‫از مناب��ع و کمک ه��ای بین الملل��ی اغاز ش��د‬ ‫امروز به ثمر نشس��ته و در حال تکمیل اس��ت‬ ‫ام��ا چرخه های قبلی و بع��دی ان به توجه ویژه ‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫هاشمی رفس��نجانی افزود‪ :‬درب��اره صیانت از‬ ‫منابع اب‪ ،‬اتالف منابع در شبکه اب رسانی شهر‪،‬‬ ‫میزان قابل توجهی است و در صرفه جویی اب از‬ ‫اولویت های باال به شمار می اید‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون شوراهای مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬الزم اس��ت در س��ال اینده‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬ش��بکه اب رس��انی‬ ‫اضطراری در شهر تهران گشایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬نماین��ده مردم تهران در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ایین گشایش‬ ‫دومین ش��بکه ذخی��ره و توزی��ع اضطراری‬ ‫اب ته��ران با تاکی��د بر اهمیت ای��ن پروژه‬ ‫گفت‪ :‬اب مقوله ای امنیتی و حس��اس است‪.‬‬ ‫پروانه مافی گفت‪ :‬از انجا که الزم اس��ت این‬ ‫ش��بکه های اب رس��انی اضط��راری در نقاط‬ ‫مختلف شهر تهران تعبیه شوند‪،‬‬ ‫س��رعت اجرای پروژه را هم باید‬ ‫در نظر گرفت تا هرچه س��ریع تر‬ ‫این پروژه بزرگ به سامان برسد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون ش��وراهای‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه الزم اس��ت در سال اینده‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬ش��بکه اب رس��انی‬ ‫اضطراری در ش��هر ته��ران گش��ایش یابد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به اینکه کش��ور م��ا بالخیز‬ ‫اس��ت‪ ،‬یکی از بزرگترین اشکال های ما این‬ ‫اس��ت که س��ند جامع ملی در زمینه‬ ‫کاهش تلفات ناشی از حوادث طبیعی‬ ‫نداری��م‪ .‬ماف��ی اف��زود‪ :‬از ‪ ۴۰‬حادثه‬ ‫طبیع��ی امکان رخ دادن ‪ ۳۰‬مورد در‬ ‫ایران هست‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬نقش��ه راه جامع برای‬ ‫مدیریت حوادث طبیع��ی و از جمله‬ ‫زلزل��ه از الزامات اس��ت‪ .‬او همچنین گفت‪:‬‬ ‫ام��وزش مردم در زمینه نحوه بهره برداری از‬ ‫این شبکه در مواقع بحران هم بسیار ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫عرضه محصوالت صنایع کوچک تهران در نمایشگاه های بهاره‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران گفت‪ :‬در‬ ‫راستای حمایت از واحدهای تولیدی صنایع کوچک برای حضور در‬ ‫نمایش��گاه های داخلی تفاهمنامه همکاری بین شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران و اتحادیه صنف کفاشان امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬شاهپور قنبری با بیان این مطلب‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬کمک ب��ه بازاریابی صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬افزایش‬ ‫فروش تولیدات صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬افزایش اشتغال‪ ،‬کمک به‬ ‫طراحی محصوالت و ایجاد بازارهای هدف جدید از مهم ترین اهداف‬ ‫مورد نظر در این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط تهران می توانند‬ ‫محصوالت خود را در غرفه های در نظر گرفته ش��ده در نمایشگاه های‬ ‫بهاره عرضه کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران افزود‪ :‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی تهران از حضور و عرضه محصوالت صنایع کوچک‬ ‫و متوسط در نمایشگاه های داخلی و خارجی حمایت مالی و معنوی‬ ‫می کند‪ .‬قنبری ادامه داد‪ :‬این حمایت ها در راس��تای توس��عه بازار‬ ‫داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬افزایش ف��روش محصوالت صنای��ع کوچک و‬ ‫بو کار‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ترویج‬ ‫خوش��ه های کس�� ‬ ‫مصرف کاالی ایرانی انجام می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬نمایش��گاه بهاره تهران از ‪ 9‬تا ‪ ۱9‬اسفند در محل‬ ‫پارک ارم در غرب تهران و حکیمیه در شرق تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪ 12 1396‬جمادی الثانی ‪ 1439‬اول مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 342‬پیاپی ‪2315‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد ترکیه‬ ‫با برنامه پیش می رود‬ ‫دیدگاه‬ ‫انتقاد از نحوه برخورد‬ ‫با دالالن بازار ارز‬ ‫یک اقتصاددان با انتقاد از دس��تگیری افراد به دلیل نوس��انات‬ ‫نرخ ارز گفت‪ :‬با این قبیل رفتار که تعدادی دالل و کس��انی که‬ ‫خرید و فروش ارز می کنند‪ ،‬دس��تگیر ش��وند‪ ،‬نمی توان بازار ارز‬ ‫را کنترل کرد‪ .‬حیدر مستخدمین حس��ینی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫درباره انتش��ار اوراق از س��وی بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ‬ ‫ارز گفت‪ :‬این اقدام یک داروی مسکن کوتاه مدت تلقی می شود‬ ‫و نمی شود از ان به عنوان یک برنامه استراتژیک در برابر کنترل‬ ‫ن��رخ ارز ی��اد کرد‪ .‬اگر دولت و بان��ک مرکزی چنین تلقی دارند‪،‬‬ ‫این تلقی اش��تباه اس��ت بلکه انتش��ار این اوراق فرصتی بوده تا‬ ‫بانک مرکزی و دولت بتوانند سیاس��ت جامعی را در این باره که‬ ‫چگون��ه می خواهن��د بازار ارز را کنترل کنن��د‪ ،‬در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متاس��فانه رویکرد بانک مرک��زی و دولت درباره نرخ‬ ‫ارز چندان مش��خص نیس��ت‪ .‬اینکه ایا انها تصمی��م دارند نرخ‬ ‫ارز را به بازار واگذار کنند و نرخ در ش��رایط رقابتی تعیین ش��ود‪،‬‬ ‫اینک��ه ای��ا دولت به تمام��ی می خواهد ب��ازار ارز را خود کنترل‬ ‫کند یا بر مبنای مدیریت ش��ناور شده تصمیم می گیرد‪ ،‬شعاری‬ ‫اس��ت که در سال های گذشته به ان پاسخ داده نشده و می توان‬ ‫گفت هیچ کدام از این موارد نیست‪ .‬این اقتصاددان افزود‪ :‬همین‬ ‫رویکرد نامشخص دولت درباره بازار ارز به فعالیت های اقتصادی‬ ‫به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ضربه می زند‪ .‬یکی از دالیلی‬ ‫ک��ه س��رمایه گذار خارج��ی از ورود ب��ه اقتصاد ایران اس��تقبال‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬همی��ن بح��ث نرخ ارز اس��ت‪ .‬وضعی��ت ارز در ایران‬ ‫نامش��خص است و سرمایه گذاران را نس��بت به سوددهی مردد‬ ‫کرده است‪ .‬واقعیت این است که سرمایه گذاران به اقتصادی ورود‬ ‫می کنند که برای ش��ان توجیه اقتصادی داش��ته و شاخص های‬ ‫اقتصادی به نحوی باش��د که اینده برای ش��ان پیش بینی پذیر‬ ‫باش��د ولی اکنون با توجه به وضعیت نرخ ارز و پیش بینی ناپذیر‬ ‫بودن اینده س��رمایه گذاران نمی توانند مطمئن باشند محصولی‬ ‫ک��ه تولید می کنن��د یا خدمتی که می دهن��د‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫خواهد داش��ت یا خیر‪ .‬وی درباره انتش��ار اوراق گواهی س��پرده‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اکنون می بینیم انتشار اوراق گواهی سپرده هم ریالی‬ ‫بوده‪ ،‬هم ارزی و هم س��که عرضه ش��ده است ولی فقط از اوراق‬ ‫گواهی سپرده ریالی استقبال شده ان هم به دلیل اینکه کسانی‬ ‫که در بانک ها س��پرده گذاری کرده بودند و نرخ ‪ ۱۵‬درصد س��ود‬ ‫می گرفتند اکنون ان را به گواهی س��پرده ریالی تبدیل کردند و‬ ‫گرنه از گواهی س��پرده بر مبنای ارزی اس��تقبال نشد و از فروش‬ ‫سکه هم با توجه به جمعیت کل کشور زیاد استقبال نشده است‪.‬‬ ‫سیدکامل تقوی نژاد‬ ‫پیشنهاد کاهش نرخ‬ ‫مالیات بخش های مولد‬ ‫از ‪ ۲۵‬درصد فعلی به‬ ‫‪ ۲۰‬درصد به مراجع‬ ‫ذی ربط ارائه شده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫انجم��ن تج��ار و صنعتگ��ران‬ ‫مستقل ترکی ه( موصیاد) که بیشتر‬ ‫فعالی��ت و عملک��رد خ��ود را در‬ ‫حوزه اروپا و امری��کای مرکزی و‬ ‫افریقا قرار داده ب��ود نگاه خود را‬ ‫به کش��ورهای حوزه شرق ترکیه‬ ‫منعطف کرده اس��ت‪ .‬شهر شانلی‬ ‫سید جالل ابراهیمی‬ ‫اورفا بعد از قونیه و انکارا سومین‬ ‫مدیر مرکز مطالعات و‬ ‫استان از نظر وس��عت زمین های‬ ‫پژوهش ایران و ترکیه‬ ‫کش��اورزی و ش��هری اس��ت که‬ ‫مرکز تجمع تابعین دین یهودی‪،‬‬ ‫مس��یحی و اسالم اس��ت‪ .‬دولت ترکیه به منظور جلب و جذب‬ ‫س��رمایه ‪ ۸۱‬استان کش��ور را به ‪ ۶‬گروه تقسیم کرده است که‬ ‫گروه ها بر حس��ب موض��وع و مورد دارای معافیت های بیش��تر‬ ‫مالیاتی و مش��وق های س��رمایه گذاری هستند‪ .‬اس��تان اورفا با‬ ‫توجه به هم مرز بودن با س��وریه بیشترین اوارگان سوری را در‬ ‫خود جای داده اس��ت‪ .‬نشس��تی که در ش��هر اورفا از سوی این‬ ‫انجمن برگزار ش��د شاخص های توجه به شرق را کامال در خود‬ ‫هویدا کرده ب��ود‪ .‬در این همایش رایزن��ان اقتصادی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬تایلند‪ ،‬مالزی‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬مغولستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬برونئی‪ ،‬اذربایجان و بنگالدش‬ ‫حضور داشتند‪ .‬در سال جاری رشد صادرات ترکیه به اسیا بیش‬ ‫از ‪ ۱۳/۷‬درصد بوده و به ‪ ۴۶/۶‬میلیارد دالر رسیده است‪ .‬واردات‬ ‫از اس��یا نیز ‪ ۱۳/۱‬درص��د افزایش یافت��ه و ‪ ۷۶ /۹‬میلیارد دالر‬ ‫شده است؛ بدین ترتیب سطح مبادالت کل ترکیه با کشورهای‬ ‫حوزه اس��یا به رقمی برابر ‪ ۱۲۳‬میلیارد دالر (واردات و صادرات‬ ‫گمرکی) در سال جاری رسیده است‪ .‬مسئوالن ترکیه با نگاهی‬ ‫ب��ه این ارق��ام فعالیت تجاری خ��ود را در اذربایج��ان و حوزه‬ ‫کشورهای اس��یای میانه و هند و کشورهای جنوب شرق اسیا‬ ‫به ویژه در اس��یای میانه تعریف کرده و از نیروی کار ارزان برای‬ ‫توس��عه بازار صادراتی خود بهره می گیرند‪ .‬کشورهای اسالمی و‬ ‫ترک های مناطق اس��یایی با تبلیغاتی که ترکیه در این منطقه‬ ‫انجام داده و می دهند بازار خوبی برای این کشور فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫صادرات ترکیه در سال جاری به ‪ ۱۶۰‬میلیارد دالر افزون شده و‬ ‫تعداد گردشگرانی که بعد از واقعه پارک گزی و کودتای نظامی‬ ‫کم شده بود دوباره در حال تجدید حیات بوده و به رقمی برابر‬ ‫با ‪ ۳۳‬میلیون نفر رسیده است‪ .‬حال اگر هر توریست گردشی را‬ ‫با ‪ ۱۵۰۰‬دالر و توریس��ت ثابت را ‪ ۱۰۰۰‬دالر دارای درامد ارز‬ ‫حساب کنیم‪ ،‬اس��تانبول روزانه ‪ ۵۰۰‬هزار نفر گردشگر ثابت با‬ ‫رقم��ی برابر با ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر یعنی روزانه ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫و ماهانه ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر و از توریست گردشی در سال حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ارد دالر درامد از محل توریس��ت دارد به همین دلیل‬ ‫ترکیه برای جلب گردش��گران با درامد متوسط برنامه منظمی‬ ‫را در نظر دارد تا با س��اخت هتل های کم ستاره ولی مرفه مانند‬ ‫اسپانیا جذب گردشگر بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی کاهش مالیات بخش مولد را از ‪ 25‬به ‪ 20‬درصد پیشنهاد کرد‬ ‫دوگانگی وصول و معافیت های مالیاتی‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نس��بت پایین ش��اخص مالی��ات به تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی در ایران حدود ‪ ۹‬درصد اس��ت که نشان دهنده‬ ‫عقب ماندگ��ی در ای��ن بخ��ش و وابس��تگی عمی��ق به‬ ‫درامدهای نفتی اس��ت چراکه براس��اس پیش بینی ها‪،‬‬ ‫س��االنه نزدیک ب��ه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��د از مالیاتی که در‬ ‫کش��ور دریافت می ش��ود فرار مالیاتی وج��ود دارد که‬ ‫براورد می ش��ود ح��دود‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کش��ور وجود دارد‪ .‬برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند در بررسی پرونده ها گاهی متوجه‬ ‫شده ایم یک تراکنش ‪ ۳‬بار تکرار شده در حالی که یک‬ ‫عملیات مالی بوده یا بخش��ی از مالیات پیش تر دریافت‬ ‫شده یا اشخاصی شناسایی نمی شوند‪.‬‬ ‫دول��ت در ابت��دای الیح��ه بودج��ه ‪ ۹۷‬ب��ا افزایش‬ ‫درامده��ای مالیات��ی تا ‪ ۱۲۸‬ه��زار میلی��ارد تومان به‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی داده بود‪ .‬این رقم نس��بت به‬ ‫‪ ۱۱۲‬ه��زار میلیارد تومان الیحه امس��ال ت��ا ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رش��د دارد‪ .‬اما درام��د مالیاتی بعدها با‬ ‫تغییراتی همراه ش��د به طوری ک��ه در تبصره ‪ ۶‬بخش‬ ‫درامدی الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬کل کش��ور‪ ،‬در زمینه‬ ‫سقف معافیت مالیات‪ ،‬حقوق و دستمزد‪ ،‬سقف معافیت‬ ‫حق��وق و مزای��ای ماهان��ه کارکنان دول��ت ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تومان و س��االنه ‪ ۲۴‬میلیون تومان درنظر گرفته ش��د‬ ‫و همچنین معافیت مالی��ات بخش خصوصی به میزان‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون تومان در س��ال تصویب شد با این حال در‬ ‫زمان تصویب کلیات بودجه حسینعلی حاجی دلیگانی‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫به عن��وان مخالف کلیات الیحه بودج��ه ‪ ۹۷‬گفته بود‪:‬‬ ‫«افزای��ش ‪ ۱۱‬درصدی درامده��ای مالیاتی طبق انچه‬ ‫در بودجه ‪ ۹۷‬امده اس��ت‪ ،‬در ش��رایط اقتصادی فعلی‬ ‫منطقی نیست»‪.‬‬ ‫حال روز گذش��ته نیز س��یدکامل تقوی ن��ژاد‪ ،‬رییس‬ ‫کل س��ازمان امور مالیاتی ایران در یازدهمین همایش‬ ‫سیاس��ت های مالی و مالیاتی ایران در دانشکده اقتصاد‬ ‫دانشگاه تهران اعالم کرد‪« :‬پیشنهاد کاهش نرخ مالیات‬ ‫بخش ه��ای مول��د از ‪ ۲۵‬درصد فعلی ب��ه ‪ ۲۰‬درصد به‬ ‫مراجع ذی ربط ارائه ش��ده اس��ت که در ش��رایط فعلی‬ ‫می تواند برای خ��روج از رکود و افزایش رونق اقتصادی‬ ‫ارمان خالقی‪ :‬ماده ‪ ۱۳۸‬قانون مالیات در واحدهای‬ ‫بزرگ شرایط را برای ایجاد سرمایه گذاری های جدید‬ ‫فراهم می کند‬ ‫سیاوش غیبی پور‪:‬برخی پرونده های سازمان امور‬ ‫مالیاتی به هیچ نتیجه ای نمی رسد‪ .‬بنابراین‪ ،‬این‬ ‫تراکنش خام است و هنوز درصد باالیی خطا دارد‬ ‫گام مثبتی باشد‪ ».‬برمبنای گفته های این مقام مسئول‪،‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار مودی جدید مالیاتی در س��ال ‪ ۹۵‬از طریق‬ ‫استقرار سامانه های شناس��ایی در سازمان امور مالیاتی‬ ‫شناس��ایی شده اس��ت‪ ».‬این در حالی است که افزایش‬ ‫پایه ه��ای مالیات��ی در ایران نیز ب��ا چالش هایی روبه رو‬ ‫است و شناسایی ان به افزایش درامدهای مالیاتی ختم‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت دریافت درامد مالیاتی‬ ‫درحال حاض��ر به گفته رییس س��ازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫«وقفه های مالیاتی باال‪ ،‬حجم باالی ورودی پرونده های‬ ‫بخش دادرسی ناشی از تعدد مراجع دادرسی مالیاتی از‬ ‫چالش های اجرایی برای اصالح وضع موجود به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ».‬یک کارش��ناس امور مالیات��ی در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنع��ت» با بیان اینکه هن��وز در ارزیابی‬ ‫تراکنش ها مش��کالتی وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در بررس��ی‬ ‫پرونده ها گاهی متوجه شده ایم یک تراکنش ‪ ۳‬بار تکرار‬ ‫ش��ده در حالی که یک عملیات مالی بوده یا بخش��ی از‬ ‫مالیات پیش تر دریافت شده است یا اشخاصی شناسایی‬ ‫نمی شوند که ممکن است نشانی یا هویت انها مشخص‬ ‫نباش��د به طوری که فرد از کد ملی‪ ،‬ک��د بازرگانی و‪...‬‬ ‫فرد دیگری اس��تفاده کرده باشد و پس از ارزیابی دقیق‬ ‫متوجه می ش��ویم از اطالعات فرد دیگری استفاده شده‬ ‫که هیچ گونه عملیات مالی انجام نداده اس��ت به همین‬ ‫دلی��ل در این پرونده ها س��ازمان ام��ور مالیاتی به هیچ‬ ‫نتیجه ای نمی رس��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬این تراکنش خام است و‬ ‫هنوز درصد باالیی خطا دارد‪.‬‬ ‫سیاوش غیبی پور با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد از درامدهای‬ ‫مالیاتی که از طریق تراکنش به دست می اید یا مالیات‬ ‫مضاعف یا تکراری یا بی هویت هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬برمبنای‬ ‫قانون تراکنش افرادی که سال ‪ ۹۱‬میزان عملیات بانکی‬ ‫باالی ‪ ۵‬میلیارد تومان داش��ته اند‪ ،‬شناس��ایی و ارزیابی‬ ‫می شوند‪ .‬حال ممکن است این گردش در نتیجه فروش‬ ‫ملکی باشد که پیش تر مالیات نقل و انتقال از ان گرفته‬ ‫شده اما فرد بسازوبفروش باید مالیات شغلی بپردازد‪ ،‬به‬ ‫گون��ه ای که اگر حجم عملیات بر محاس��به درصد نرخ‬ ‫مالیات موثر است و در قانون جدید باالی ‪ ۱00‬میلیون‬ ‫تومان گردش مالی به ‪ ۲0‬درصد کاهش یافته است‪ ،‬در‬ ‫قانون قبلی نرخ مالیاتی ‪ ۳۵‬درصدی نیز وجود داش��ت‬ ‫که در قانون جدید به دلیل یکنواخت سازی حذف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل اجرای قوانین مالیاتی‬ ‫سیاست مالیاتی در ش��رایطی که بنگاه های تولیدی‬ ‫ای��ران در مس��یر نوس��ازی و تغیی��ر تجهی��زات برای‬ ‫ارتق��ای تولی��د قرار گرفته اند کارس��از اس��ت و به طور‬ ‫قط��ع معافیت ه��ای مالیات��ی که در ای��ن بخش لحاظ‬ ‫می ش��ود فقط بر سهم بنگاه ها اثرگذار خواهد شد و اگر‬ ‫تولیدکننده ای فناوری پیشرفته نداشته باشد‪ ،‬در مسیر‬ ‫انحطاط قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫برمبن��ای م��اده ‪ ۱۷‬قان��ون مالی��ات ارزش اف��زوده‪،‬‬ ‫«مالیات های��ی ک��ه مودی��ان در موق��ع خری��د کاال یا‬ ‫خدمت ب��رای فعالیت ه��ای اقتصادی خود به اس��تناد‬ ‫صورتحس��اب های صادره موضوع این قان��ون پرداخت‬ ‫می کنند‪ ،‬برحس��ب م��ورد از مالیات های وصول ش��ده‬ ‫توسط انها کسر یا به انها برگردانده می شود‪ ،‬همچنین‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات خطوط تولید نی��ز از جمله‬ ‫کاالی مورد اس��تفاده برای فعالیت های اقتصادی مودی‬ ‫محسوب می شود‪ ».‬با توجه به اینکه در این ماده میزان‬ ‫هزینه های بنگاه های تولیدی که در راس��تای نوس��ازی‬ ‫یا تقویت زیرس��اخت ها به کار برده می ش��ود به عنوان‬ ‫هزینه ه��ای ض��روری درنظر گرفته ش��ده ک��ه به طور‬ ‫مس��تقیم بر درامدزایی ش��رکت ها اثرگذار نیس��ت‪ ،‬از‬ ‫پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف ش��ده اند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی بنگاه ها یا باید برای افزایش بهره وری نوسازی‬ ‫کنند و معافیت ه��ای مالیاتی برای تامین تجهیزات نیز‬ ‫کمکی برای کاهش هزینه های این بخش باشد یا مجبور‬ ‫خواهند ش��د در مدت نه چندان طوالنی فعالیت خود را‬ ‫متوقف کنند‪ .‬بنابراین معافیت به شرط نوسازی راهکار‬ ‫موثری برای اصالح ساختار بنگاه های اقتصادی در ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته پیش از این در تیر ‪ ۹۳‬هیات وزیران در مصوبه ای‬ ‫دارایی های تجدید ارزیابی ش��ده بنگاه های اقتصادی را‬ ‫از دریافت مالیات مع��اف اعالم کرده بود‪ .‬ارمان خالقی‪،‬‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‬ ‫نیز در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ضمن اش��اره به‬ ‫ضرورت اص�لاح برخی قوانین مالیات��ی و اجرای برخی‬ ‫دیگ��ر از ای��ن قوانین گفت‪ :‬م��اده ‪ ۱۳۸‬قان��ون مالیات‬ ‫مبنی بر معافیت مالیاتی است برای واحدهای صنعتی که‬ ‫طرح های توسعه ای خود را دنبال می کنند‪ .‬براساس این‬ ‫ماده‪ ،‬تکمیل و بازس��ازی طرح های توسعه ای با تخفیف‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی همراه اس��ت‪ .‬در واقع شرکت های تعاونی و‬ ‫خصوص��ی معدنی برای بهره من��دی از مزایای این ماده‬ ‫باید مجوز توسعه بهره برداری را بگیرند تا بتوانند به ازای‬ ‫سرمایه گذاری س��ود ابزاری از معافیت مالیاتی بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬اگر ی��ک طرح توس��عه ای معدنی‬ ‫ب��ا هزینه ای یک میلی��ارد تومانی در واحدی که س��ود‬ ‫ابزاری ان ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان بوده اجرا شود‪ ،‬این واحد‬ ‫مشمول ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان تخفیف مالیاتی در ان سال‬ ‫خواهد ش��د و تا سقف یک میلیارد تومان از سود ابزاری‬ ‫سال های اینده معاف خواهد بود‪ .‬بنابراین ماده ‪ ۱۳۸‬در‬ ‫واحدهای بزرگ شرایط را برای ایجاد سرمایه گذاری های‬ ‫جدید فراه��م می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬اجرای این ماده انگیزه‬ ‫سرمایه گذاری دوباره را افزایش خواهد داد‪ .‬مالیات یکی‬ ‫از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشور است به طوری‬ ‫که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و سهم مالیات‬ ‫از بودجه عمومی‪ ،‬دو ش��اخص مه��م در ارزیابی تحقق‬ ‫اهداف مالیاتی به شمار می روند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬دولت ها ب��رای انجام وظایف ذاتی خود در‬ ‫حوزه های مختلف مانند تامین امنیت‪ ،‬اموزش‪ ،‬بهداشت‬ ‫و تولی��د کاالهای عمومی به نمایندگ��ی از مردم به این‬ ‫منابع مالی نیاز دارند‪.‬‬ ‫حال با توجه به اینکه دس��تیابی به سهم ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫مالی��ات از تولی��د ناخال��ص داخل��ی و س��هم‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درص��دی بودجه عمومی‪ ،‬دو ش��اخص کفایت بودجه به‬ ‫ش��مار می روند در شرایط کنونی نس��بت پایین مالیات‬ ‫به تولید ناخالص داخلی با حدود ‪ ۹‬درصد‪ ،‬س��هم پایین‬ ‫مالیات از منابع بودجه عمومی دولت با حدود ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫و سرانجام نس��بت پایین مالیات به هزینه های جاری با‬ ‫‪ ۴۹‬درصد‪ ،‬نش��ان می دهد که هنوز تا رس��یدن به نظام‬ ‫مطلوب مالیاتی فاصله زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫بزرگترین مزایده عرضه بنگاه های دولتی ‪ ۲۱‬اسفند برگزار می شود‬ ‫مش��اور رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی گفت‪:‬‬ ‫بزرگتری��ن مزایده امس��ال با عرضه بی��ش از ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال سهام‪ ۲۱ ،‬اسفند برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��یدجعفر س��بحانی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬این‬ ‫بزرگترین واگذاری امسال است که در حوزه دامپروری‪،‬‬ ‫تولید برق و مس��کن برگزار می ش��ود‪ .‬وی درباره موارد‬ ‫مزایده در این روز گفت‪ ۱۰۰ :‬درصد «کش��ت و صنعت‬ ‫دامپ��روری مغان» به نرخ تقریبی ‪ ۲۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫عرض��ه می ش��ود که خری��دار باید ‪ ۱۰‬درص��د ان را به‬ ‫صورت حصه نقدی و بقیه را در قالب اقس��اط ‪ ۸‬س��اله‬ ‫پرداخت کند‪ .‬در این زمینه ‪ ۴۰‬درصد سهم دولت باقی‬ ‫مانده که نرخ پایه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال برای ان‬ ‫در نظر گرفتیم؛ پرداخت این مبلغ به صورت ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫نقدی و بقیه در اقس��اط ‪ ۶‬س��اله خواهد ب��ود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪« ،‬تولید نیروی برق اصفهان» با نرخ پایه حدود ‪۲۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال عرضه می ش��ود که ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫ان ب��ه صورت حصه نقدی و بقیه در اقس��اط ‪ ۶‬س��اله‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬همچنین در این مزای��ده «مدیریت تولید‬ ‫نیروی برق اصفهان» به لحاظ ارزش ریالی ‪ ۴/۵‬میلیارد‬ ‫توم��ان و با ش��رایط تولید نیروی ب��رق اصفهان واگذار‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬نیروگاه بعثت» با نرخ پایه ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد ریالی با حصه نقدی ‪ ۱۵‬درصد و‬ ‫بقیه به صورت اقس��اط ‪ ۶‬ساله عرضه می شود‪ .‬سبحانی‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬چهارمین عرضه در حوزه ب��رق به «تولید‬ ‫نیروی برق خراس��ان» با نرخ پایه ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اختصاص دارد ک��ه در این واگذاری ‪ ۱۰۰‬درصدی‪۱۵ ،‬‬ ‫درصد به صورت حصه نقدی و باقی مانده در اقس��اط ‪۶‬‬ ‫ساله پرداخت می شود‪ .‬به گفته وی‪« ،‬تولید نیروی برق‬ ‫س��هند» اخرین واگذاری در حوزه برق است که با نرخ‬ ‫پای��ه ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال به صورت ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫حصه نقدی و اقس��اط ‪ ۶‬س��اله واگذار می ش��ود‪ .‬مشاور‬ ‫رییس کل سازمان خصوصی سازی بیان کرد‪ :‬در این روز‬ ‫در بخش عمران و مسکن نیز واگذاری هایی می شود که‬ ‫به «ش��رکت عمران و مسکن سازان ثامن» با حدود یک‬ ‫هزار میلیارد ریال نرخ پایه پیشنهادی مربوط می شود و‬ ‫خریدار باید ‪ ۲۵‬درصد ان را به صورت نقد و باقی مانده‬ ‫را در اقس��اط ک��ه ‪ ۲۵‬درصد ان به ص��ورت نقد و بقیه‬ ‫در اقساط ‪ ۴‬س��اله است‪ ،‬پرداخت کند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫«شرکت مهندسی اب و خاک پارس» با نرخ پایه ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلی��ارد ریال از دیگر واگذاری های ‪ ۲۱‬اس��فند‬ ‫است که ‪ ۲۵‬درصد حصه نقدی و بقیه در اقساط ‪ ۴‬ساله‬ ‫خواهد بود‪ .‬س��بحانی با بیان اینک��ه در این واگذاری ها‬ ‫بنگاه و دارایی نیز عرضه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬کشتارگاه قدیم‬ ‫اصفهان‪ ،‬سیلوی منطقه ‪ ۴‬در شوشتر‪ ،‬سیلوی منطقه ‪۷‬‬ ‫در اردبیل‪ ،‬سیلوی منطقه ‪ ۸‬در تبریز و سیلوهای دیگر‬ ‫جزو بنگاه و دارایی هس��تند و زیرمجموعه پش��تیبانی‬ ‫امور دام و ش��رکت بازرگانی دولتی در مجموع حدود ‪۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال است‪ .‬وی درباره واگذاری جایگاه های‬ ‫س��وخت در این مزایده نیز گفت‪ :‬در این دوره ‪ ۶‬جایگاه‬ ‫سوخت به مزایده گذاشته می شود که ‪ ۲‬جایگاه مربوط‬ ‫به مازن��دران و ‪ ۴‬جایگاه نیز به اس��تان های اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تهران و خوزس��تان است که در مجموع‬ ‫نرخ پایه این جایگاه ها ‪ ۳۶۰‬میلیارد تومان براورد ش��ده‬ ‫است‪ .‬مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره‬ ‫به اینکه بیش��تر این واگذاری ها دس��ت اول است و در‬ ‫گذش��ته مزایده ای ب��رای انها انجام نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫متقاضی��ان تا پای��ان وقت اداری روز قبل (‪ ۲۰‬اس��فند)‬ ‫پاکت های پیش��نهاد ن��رخ و همچنی��ن پاکت پرداخت‬ ‫س��پرده شرکت در مزایده را واریز کنند‪ .‬واگذاری سهام‬ ‫دولت در شرکت های دولتی مشمول سیاست های کلی‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی از طریق مزای��ده یا عرضه در‬ ‫ب��ورس انجام می ش��ود و از ابتدای دول��ت تدبیر و امید‬ ‫تاکن��ون واگذاری اموال دولت��ی در قالب تهاتر با بدهی‬ ‫دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪ 12 1396‬جمادی الثانی ‪ 1439‬اول مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 342‬پیاپی ‪2315‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در عصر مونتاژ باقی نمانیم‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫پیمان پیرایش‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫فربد زاوه‬ ‫فعاالن صنعت خودرو همزمان با باال گرفتن کشمکش ها برای اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه مطرح کردند‬ ‫هشدار برای توقف تولید یک میلیون خودرو‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حال��ی مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫توافق برای بازنگری در استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫خودرویی با س��ازمان ملی استاندارد خبر داده و تاکید‬ ‫ک��رده با این اقدام بخش��ی از این اس��تانداردها که به‬ ‫ص��ورت اجباری تعریف ش��ده‪ ،‬اختیاری می ش��ود که‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد بر ادام��ه این رون��د اصرار‬ ‫داشته و نس��بت به این مس��ئله واکنش نشان داده و‬ ‫اعالم کرده ب��ه هیچ عنوان قصد کوتاه امدن ندارد‪ .‬به‬ ‫تازگی محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از توافق با س��ازمان ملی اس��تاندارد در تعدیل‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرویی خبر داد و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬قرار است در بخش استانداردهای اختیاری‬ ‫تع��ادل الزم ایجاد و به نوعی بازنگ��ری در این زمینه‬ ‫ش��ود؛ مسئله ای که با مخالفت صریح نیره پیروزبخت‪،‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران روبه رو شد و بیان‬ ‫ک��رد به دلیل اهمیت س�لامت و ایمنی م��ردم از این‬ ‫موض��وع عقب نش��ینی نخواهد کرد‪ .‬ب��ه گفته معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعتراض خودروس��ازان‬ ‫مبن��ی بر اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرویی‬ ‫بر این اس��اس اس��ت که برخی از این استانداردها در‬ ‫اروپا تش��ویقی است بنابراین با سازمان ملی استاندارد‬ ‫هماهنگ ش��ده که اس��تانداردهای مرب��وط به ایمنی‬ ‫معادل اخرین اس��تانداردهای روز باش��د اما قرار شده‬ ‫در زمینه اس��تانداردهای اختی��اری تعادل ایجاد و به‬ ‫نوعی از اصطالح «بازنگری» استفاده شود‪ .‬صالحی نیا‬ ‫تاکی��د کرده برخ��ی اس��تانداردهای در نظ��ر گرفته‬ ‫شامل اس��تانداردهای اختیاری است و شرایط اجرای‬ ‫ان در اروپا فراهم نیس��ت بنابراین با توجه به ش��رایط‬ ‫پیش امده باید بهینه عم��ل کنیم و به خوبی می دانیم‬ ‫که س��ازمان هایی همچون اس��تاندارد و محیط زیست‬ ‫بر اجرای قوانی��ن تاکید دارند‪ .‬این اظهارات در حالی‬ ‫مطرح ش��ده که نیره پیروزبخت‪ ،‬رییس سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران با بیان اینکه این س��ازمان همچنان‬ ‫بر موضع خ��ود در زمان بندی اجرای اس��تانداردهای‬ ‫خودرویی تاکی��د دارد‪ ،‬اظهار کرده‪ :‬براس��اس مصوبه‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو تم��ام واردکنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان موظف به اجرای این اس��تانداردها‬ ‫براس��اس جدول زمان بندی اعالم شده ازسوی سازمان‬ ‫ملی استاندارد هستند‪ .‬وی با بیان اینکه سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران مصمم به اجرای تمام استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه در جدول زمانی اعالم ش��ده اس��ت‬ ‫و ب��ه دلیل اهمی��ت س�لامت و ایمنی م��ردم از این‬ ‫موضوع عقب نش��ینی نخواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد در اجرای استانداردهای جدید به طور‬ ‫اس��تانداردهای االیندگی هوا را پاس می کند و به انها‬ ‫ش��فاف و مطابق برنامه اعالم شده عمل خواهد کرد و‬ ‫ایرادی وارد نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چرا مردم ایران باید با‬ ‫در نحوه اجرای این اس��تانداردها با توجه به بسترهای‬ ‫درامد ساالنه کمتر از اروپایی ها از خودروهای پیشرفته‬ ‫موجود با خودروس��ازان هم��کاری می کند و از هریک‬ ‫بهره مند ش��وند؟ هنوز در ایران زیرساخت بسیاری از‬ ‫از خودروسازان درخواست ش��ده برنامه اجرایی دقیق‬ ‫استانداردها فراهم نیست پس اجرای اجباری برخی از‬ ‫خ��ود را درباره نح��وه اجرای این اس��تانداردها به این‬ ‫استانداردها هم ضرورتی ندارد‪ .‬نعمت بخش افزود‪ :‬در‬ ‫س��ازمان گزارش دهند‪ .‬رییس سازمان ملی استاندارد‬ ‫حالی که درامد س��رانه ایرانیان ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار دالر و در‬ ‫با اش��اره به اینک��ه از س��ال ‪ ۲۰۱۴( ۱۳۹۲‬میالدی)‬ ‫اروپا بیش از ‪ ۴۵‬هزار دالر است چرا باید استانداردهای‬ ‫تغییرات ساختاری در استانداردهای خودرویی اتحادیه‬ ‫خودرویی ایران از انها باالتر باشد؟ وی گفت‪ :‬در تمام‬ ‫اروپا انجام ش��د و براساس رویکرد جدید این اتحادیه‪،‬‬ ‫دنیا اس��تانداردهای جدید را برای خودروهای موجود‬ ‫اس��تانداردهای م��ورد تایید س��ازمان مل��ل که جنبه‬ ‫در نظر نمی گیرند و این استانداردها برای خودروهای‬ ‫فراگیرتر و سختگیرانه تری دارند به جای استانداردهای‬ ‫جدید در نظر گرفته می ش��ود در حال��ی که در ایران‬ ‫خودرویی جاری در اتحادیه مورد پذیرش قرار گرفت‪،‬‬ ‫اینگونه نیس��ت‪ .‬نعمت بخش افزود‪ :‬در ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مالک سازمان ملی استاندارد همین‬ ‫شورای رقابت تنها ‪ ۵‬درصد افزایش نرخ برای خودروها‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی است که در اتحادیه اروپا و‬ ‫در نظ��ر گرفت در حالی ک��ه در همین‬ ‫بسیاری از کشورهای دیگر پذیرش شده‬ ‫م��دت نرخ م��س ‪ ۸۸‬درصد‏‪ ،‬ف��والد ‪۶۶‬‬ ‫و از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬موض��وع این تغییرات‬ ‫اگر این استانداردها‬ ‫درص��د‪ ،‬س��رب ‪ ۴۶‬درصد و پالس��تیک‬ ‫به خودروس��ازان اعالم و درب��اره برنامه‬ ‫در ایران اجرا شود‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د افزایش یاف��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫ق شده‬ ‫زمانی اجرای این استانداردها تواف ‬ ‫خودروهایی از قبیل‬ ‫که در شورای سیاس��ت گذاری خودرو با سراتو‪ ،‬ساندرو‪ ،‬ال ‪ ،۹۰‬خودروسازان یاداورشد‪ :‬در حالی که برای‬ ‫حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و پراید‪ ،‬پژو و سمند از رده خ��ودرو دیزلی اس��تاندارد یورو‪ ۴‬تکلیف‬ ‫نمایندگان خودروس��ازان در سال ‪ ۱۳۹۵‬خارج خواهد شد که این شده که سوخت مناسب ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫م��ورد تصوی��ب ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬به تعداد بیش از‪ 900‬هزار با این روند و تصمیمی که س��ازمان ملی‬ ‫خودرو خواهد بود‬ ‫استاندارد برای استاندارد خودروها گرفته‬ ‫گفت��ه پیروزبخ��ت‪ ،‬درحال حاض��ر تمام‬ ‫تولید یک میلیون خودرو در کش��ور باید‬ ‫خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫به رعایت این استانداردها هستند و با توجه به تغییرات‬ ‫‹ ‹از اجرای استانداردها کوتاه نمی اییم‬ ‫شتابنده دنیای خودرو‪ ،‬در ایران نیز باید هرچه سریع تر‬ ‫پیمان پیرایش‪ ،‬مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد‬ ‫امکان بومی س��ازی این فناوری های جدید فراهم شود‬ ‫صنایع فلزی س��ازمان ملی اس��تاندارد نی��ز به عنوان‬ ‫و از این رهگذر نرخ تمام شده خودروها کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳‬استاندارد اجباری بیشتر از اروپا‬ ‫نماین��ده این س��ازمان در ای��ن برنامه ب��ر اجرای این‬ ‫ای��ن اظهارات در حالی مطرح ش��ده که گفت وگوی‬ ‫اس��تانداردها از دی س��ال اینده تاکی��د و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ویژه خبری سه شنبه شب نیز به این موضوع اختصاص‬ ‫اس��تانداردهایی که برای س��ال اینده اجباری خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بود از س��ال ‪ ۹۳‬مورد بررسی قرار گرفته و زمان بندی‬ ‫احم��د نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان به‬ ‫مشخصی برای ان در نظر گرفته شده است چراکه در‬ ‫نمایندگی از خودروس��ازان در این برنامه ضمن اشاره‬ ‫اروپا نیز اجرای اس��تانداردها به زم��ان نیاز دارد‪ .‬او با‬ ‫به اینکه با اجرای اس��تانداردهای جدید ‪ ۱۳‬استاندارد‬ ‫تاکید بر اینکه نباید برای هر مش��کلی نسخه بپیچیم‬ ‫بیش��تر از اروپ��ا خواهیم داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ح��دود ‪۱۳‬‬ ‫و زمان اجرا کنار بکش��یم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این سازمان بر‬ ‫اس��تاندارد از اول دی س��ال اینده در ای��ران اجباری‬ ‫اجرای استانداردهای خودرویی از اول دی ‪ ۹۷‬مصمم‬ ‫می ش��ود و به دلیل اینکه در اروپا نیست‪ ،‬خودروهای‬ ‫است و کوتاه نخواهد امد‪.‬‬ ‫ما از استانداردهای بیش��تری برخوردار خواهند بود و‬ ‫پیرایش افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۸۲‬سازمان ملی استاندارد‏‪،‬‬ ‫اگر این اس��تانداردها در ایران اجرا ش��ود خودروهایی‬ ‫اس��تانداردهای خودروی��ی را در حال��ی ک��ه هی��چ‬ ‫از قبیل سراتو‪ ،‬س��اندرو‪ ،‬ال ‪ ،۹۰‬پراید‪ ،‬پژو و سمند از‬ ‫زیرس��اختی وجود نداش��ت اجرایی کرد به طوری که‬ ‫رده خارج خواهد ش��د که این تعداد بیش از‪900‬هزار‬ ‫درحال حاض��ر در ‪ ۷۰‬اس��تاندارد خودروی��ی خودکفا‬ ‫خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با وجود پیشرفت هایی که در‬ ‫نعمت بخش گفت‪ :‬خودروس��ازان شرکت های بنز و‬ ‫استاندارد خودروها داشته ایم هنوز ازمون جاده ای پس‬ ‫رنو برای ما نامه نوشته اند که ‪ ۱۳‬مورد از استانداردهای‬ ‫از ‪ ۱۵‬سال به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰۰‬هزار فرصت شغلی در معرض تهدید‬ ‫قیدش��ده در فهرس��ت اس��تانداردهای جهانی الزم و‬ ‫مازی��ار بیگل��و‪ ،‬دبیر انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫اجباری نیست؛ در این شرایط چرا ما باید انها را رعایت‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو نیز در ادامه این برنامه هش��دار‬ ‫کنیم؟ وی ب��ا بیان اینکه خودروه��ای خانواده پراید‬ ‫داد‪ :‬با اجرای اس��تانداردهای جدی��د خودرویی ‪۷۰۰‬‬ ‫ه��زار فرصت ش��غلی از بین خواهد رف��ت‪ .‬وی که به‬ ‫نمایندگی از قطعه س��ازان در این باره سخن می گفت‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬قطعه س��ازان امادگی س��اخت قطعات‬ ‫مناسب با استانداردهای جدید را دارند اما پیاده سازی‬ ‫اس��تانداردهای جدید برای هر خودرو به طور متوسط‬ ‫‪ ۸‬میلیون تومان افزایش نرخ به همراه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه برای حذف خودروهایی همچون‬ ‫پرای��د و ‪ ۴۰۵‬از چرخه تولید نیاز به جایگزین اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر استانداردهای جدید خودرو از اول دی‬ ‫‪ ۹۷‬اجرایی شود ش��اهد کاهش تولید خودرو خواهیم‬ ‫بود و ‪ ۷۰۰‬هزار فرصت ش��غلی در صنعت قطعه سازی‬ ‫خودرو از بین خواهد رفت‪ .‬بیگلو با اش��اره به افزایش‬ ‫هزینه های تولید به واسطه اجرای استانداردهای جدید‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��ورای رقابت در حال��ی تنها اجازه ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان افزایش نرخ را صادر می کند که مواد اولیه‬ ‫قطعه س��ازان تاکنون ‪ ۳۵‬درصد افزایش نرخ را تجربه‬ ‫ک��رده و نرخ قطع��ات در قراردادهای قطعه س��ازان با‬ ‫خودروسازان متعلق به سال ‪ ۹۳‬است‪ .‬در این شرایط با‬ ‫اجرای اس��تانداردهای جدید چه کسی این تفاوت نرخ‬ ‫را پرداخت خواهد کرد؟‬ ‫‹ ‹زیرساخت ها فراهم نیست‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو نیز در ادامه این‬ ‫برنامه در یک ارتباط تصویری با اشاره به اهمیت باالی‬ ‫س�لامت و جان مردم به بحث محیط زیس��ت و مقابله‬ ‫با الودگی هوا و امنیت سرنش��ینان خودرو پرداخت و‬ ‫افزود‪ :‬در فهرس��ت اس��تانداردهای اجباری به مواردی‬ ‫اش��اره شده که به هیچ عنوان زیرساخت ان در کشور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای نمون��ه وجود گزینه شناس��ایی‬ ‫خطوط خیابان یکی از این استانداردهاس��ت در حالی‬ ‫که هنوز خط کشی منظمی در خیابان ها نداریم‪ ،‬چطور‬ ‫می توانی��م در خودرو ه��ای داخلی گزینه شناس��ایی‬ ‫خطوط را اجباری بدانیم؟‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫بررس��ی رون��د اج��رای فاز نخس��ت اس��تاندارهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه نشان داد که این قانون تنها با هدف‬ ‫اجرا انجام ش��ده بدون انکه ش��رایط و زیرساخت های‬ ‫ان فراهم ش��ده باش��د‪ .‬توقف تولی��د ‪ ۲۵‬مدل خودرو‬ ‫ب��ا اج��رای فاز نخس��ت در ش��رایطی انجام ش��د که‬ ‫شماره گذاری این خودروها همچنان در حال اجراست؛‬ ‫با این ش��رایط باید منتظر ماند و دید چه سرنوش��تی‬ ‫در انتظار اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی تا‬ ‫ابتدای دی س��ال اینده به عنوان فاز سوم اجرای این‬ ‫استانداردها خواهد بود؟ ایا درخواست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این زمینه به س��رانجام می رسد یا‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران از تصمی��م خود کوتاه‬ ‫خواهد امد؟‬ ‫عرضه ‪ ۶‬خودرو جدید با همکاری فرانسوی ها‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ای��ران از عرضه ‪ ۶‬خودرو جدی��د با همکاری‬ ‫فرانسه از سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» منصور معظمی در‬ ‫همایش صنعت کابل در هتل ازادی در جمع فعاالن‬ ‫اقتصادی ایران و فرانس��ه با بیان این خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫مب��ادالت و همکاری ه��ای اقتصادی خ��وب ایران و‬ ‫فرانسه در سال های گذشته به سطح قبل از تحریم ها‬ ‫رس��یده اس��ت و به طور تقریبی با تمام شرکت های‬ ‫بزرگ فرانس��وی قرارداد منعقد کرده ایم که منابع دو‬ ‫طرف در انها لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخش خودرو ش��رکت ایران خودرو‬ ‫با پژو‪ ،‬س��ایپا با س��یتروئن و ایدرو با رنو قراردادهایی‬ ‫را ب��ه امضا رس��انده اند که حاصل ای��ن همکاری ها و‬ ‫سرمایه گذاری مشترک عرضه ‪ ۶‬خودرو جدید به بازار‬ ‫ایران در سال اینده است‪.‬‬ ‫معظم��ی ادام��ه داد‪ :‬در بخش ریل��ی نیز به زودی‬ ‫قراردادهایی با ش��رکت های فرانس��وی امضا خواهد‬ ‫ش��د که در این حوزه نیز زمینه خوبی برای همکاری‬ ‫وجود دارد‪ .‬رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران با تش��کر از اقدام های س��فیر‬ ‫فرانس��ه برای گسترش روابط دو کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت فرانسه تاکنون موضع گیری های خوبی در قبال‬ ‫جمهوری اسالمی داشته که به روابط دوجانبه کمک‬ ‫می کند‪ .‬امیدوارم در دوران ماموریت سفیر این روابط‬ ‫گس��ترش بیش��تری یابد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬سیاس��ت دولت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که بازار را در اختیار‬ ‫شرکت هایی بگذارد که با طرف ایرانی مشارکت دارند‬ ‫که ش��رکت های فرانس��وی در این زمینه نس��بت به‬ ‫کش��ورهای همجوار همکاری بهتری دارند اما انتظار‬ ‫از دولت و شرکت های فرانسوی بیشتر است‪.‬‬ ‫بومی س��ازی صنعت خودرو‬ ‫ک��ه در س��ال های اخی��ر و‬ ‫همزمان با رفع محدودیت های‬ ‫ناش��ی از تحریم ه��ا ت��ا اندازه‬ ‫زی��ادی در دس��تور کار‬ ‫خودروس��ازان ق��رار گرفت��ه‬ ‫همواره ب��ا چالش هایی روبه رو‬ ‫جواد مرزبان راد‬ ‫بوده ک��ه می توان ب��ه دالیلی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫همچ��ون ف��رار س��رمایه های‬ ‫خارج��ی‪ ،‬ام��کان پیش��رفت‬ ‫نداشتن یا صرف هزینه باال اشاره کرد؛ دالیلی که هرچند برای‬ ‫جلوگیری از بومی س��ازی در صنعت خودرو قانع کننده نیست‬ ‫اما به واس��طه همین موانع در س��ال های اخیر ش��اهد توقف‬ ‫بومی سازی صنعت خودرو در کش��ور بوده ایم‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫ازجمله صنایع مادر به شمار می رود و کشورهایی که در تالش‬ ‫برای پیش��رفت صنعت خودرو هس��تند تنها با اتکا به صنعت‬ ‫خودرو و بومی سازی می توانند در این بخش موفق شوند‪ .‬باید‬ ‫ب��ه این نکته توجه کرد که با حرکت در مس��یر بومی س��ازی‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬دیگر صنایع همچون فوالد‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬چرم‪،‬‬ ‫قالب سازی و‪ ...‬نیز شاهد پیشرفت خواهند بود به همین دلیل‬ ‫بای��د صنعت خودرو را حف��ظ کرد و گس��ترش داد‪ .‬در این‬ ‫مسیر تکیه بر تجربه کش��ورهایی همچون چین‪ ،‬کره و حتی‬ ‫ژاپ��ن می تواند کمک بزرگی برای صنعت خودرو ایران باش��د‬ ‫چراکه جنس این مش��کالت شباهت زیادی به صنعت خودرو‬ ‫ایران دارد که این کشورها توانسته اند با برنامه ریزی درست به‬ ‫مش��کالت صنعت خودرو خود فائ��ق ایند‪ .‬صنعت خودرو اگر‬ ‫در عصر مونتاژ باقی نماند و حرکت درس��تی داش��ته باشد در‬ ‫اینده می تواند تجربه این کش��ورها را تکرار کند‪ .‬به طور قطع‬ ‫این صنعت باید به نقطه ای برس��د که از طراحی تا تولید و به‬ ‫بی��ان دیگر از صفر تا صد تولید خودرو در خودروس��ازی های‬ ‫داخل کشور انجام ش��ود هرچند این صنعت درحال حاضر در‬ ‫زمینه طراحی و توسعه ضعیف است اما این امر دلیلی بر توقف‬ ‫مونتاژ و تمرکز بر واردات نیست‪.‬‬ ‫توانمندی ه��ای موج��ود صنعت خودرو نش��ان از ان دارد‬ ‫که این صنع��ت هنوز جای زیادی برای پیش��رفت دارد و در‬ ‫عین حال بازار خودرو ایران مس��اعد اس��ت تا تولید کنندگان‬ ‫بتوانند ‪ ۵۰‬درصد از تولیدات خود را در داخل کشور به فروش‬ ‫برس��انند از این رو خودروس��ازان باید از این فرصت اس��تفاده‬ ‫ک��رده و حجم تولیدات خود را افزایش دهند‪ .‬این بازار جذاب‬ ‫می تواند دلیل خوبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صادرات ‪ ۳۰۰‬پژو پارس‬ ‫اتوماتیک به عراق‬ ‫گروه صنعتی ایران خ��ودرو در رقابتی جدی حضور خود در‬ ‫بازار عراق را با صدور ‪ ۳۰۰‬خودرو پژو پارس اتوماتیک تا اواخر‬ ‫امسال افزایش می دهد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حسن گلچوبیان‪،‬‬ ‫مدی��ر ص��ادرات منطقه خاورمیان��ه و افریقای گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو با بیان این مطلب افزود‪ :‬بازار عراق یکی از بهترین‬ ‫بازارهای صادراتی ایران خودرو به ش��مار می رود و این بازار نیز‬ ‫مانند س��ایر بازارهای صادراتی در انتظار محصوالت اتوماتیک‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بازار عراق‪ ،‬در شرایط بازسازی‬ ‫اقتصاد و صنعت این کش��ور‪ ،‬یکی از بازارهای پرکش��ش برای‬ ‫خودروس��ازان ایرانی است‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ایران خودرو در تالش‬ ‫است تا سهم بیشتری از این بازار را از ان خود کند‪ .‬گلچوبیان‬ ‫درباره مش��کل تعرفه گمرکی و تغییر در سیاست کشور عراق‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ب��ا رایزنی های الزم در این مس��یر‪ ،‬چش��م انداز‬ ‫صادرات این منطقه در س��ال های اینده هموارتر خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مدیر ص��ادرات منطقه خاورمیانه و افریقا درب��اره صادرات به‬ ‫عمان نیز گفت‪ :‬اس��تقبال مردم این کشور از سبد محصوالت‬ ‫ایران خودرو بسیار چشمگیر است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬انتظار هست سال اینده با صدور ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬محصول‬ ‫اتوماتیک به بازار عمان‪ ،‬گام های بلندی را در توسعه بازار خود‬ ‫در کش��ورهای همجوار برداریم‪ .‬وی با ابراز رضایت از عملکرد‬ ‫صادرات به منطقه خاورمیانه در سال ‪ ۹۶‬که بخش عمده ای از‬ ‫اهداف صادراتی گروه صنعتی ایران خودرو را در بازارهای هدف‬ ‫در س��ال جاری محقق کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬این گروه صنعتی در‬ ‫تالش است س��ال ‪ ۹۷‬با تس��هیالت دهی و خدمات دهی پس‬ ‫از فروش در دس��ترس‪ ،‬س��هم خ��ود را در بازارهای خاورمیانه‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫توافق برای طراحی و ساخت قوای‬ ‫محرکه با استانداردهای اروپا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی در راس هیاتی از مرکز تحقیقات‬ ‫موتور شرکت پژو سیتروئن در شهر کاریر حومه پاریس بازدید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز؛ محس��ن قاسم جهرودی در راس‬ ‫هیاتی از مدیران ارش��د گروه خودروسازی سایپا ضمن حضور‬ ‫در ش��رکت پژوس��یتروئن از مرکز تحقیقات موتور این شرکت‬ ‫بازدی��د کرد‪ .‬در جریان این بازدید کریس��تن چپل‪ ،‬قائم مقام‬ ‫ارشد موتور و مهندسی شاسی شرکت پژو سیتروئن توضیحاتی‬ ‫درباره برنامه های اینده ش��رکت پژو سیتروئن داد‪ .‬در گزارش‬ ‫ارائه ش��ده‪ ،‬فعالیت های مورد نیاز برای شرکت مشترک سایپا‬ ‫س��یتروئن و توسعه همکاری های دو شرکت سایپا و سیتروئن‬ ‫مطرح و برای کارهای پژوهشی میان شرکت سایپا و سیتروئن‬ ‫و ایجاد زمینه های همکاری در طراحی و ساخت قوای محرکه‬ ‫جدید براساس استانداردهای روز اروپا مذاکره شد‪.‬‬ ‫جابه جایی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 342‬پیاپی ‪2315‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 10‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 12‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫اول مارس‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫میخی دیگر‬ ‫بر تابوت پیشرانه های دیزلی‬ ‫تعداد خودروهای با پیش��رانه های دیزلی روز به روز کمتر می شود و‬ ‫هر روز یک خودروساز تازه قطع تولید این محصوالت را اعالم می کند‪.‬‬ ‫در این میان فیات کرایسلر هم به زودی به جرگه خودروسازانی خواهد‬ ‫پیوس��ت که این تولید محصوالت دیزل��ی را پایان خواهند داد‪ .‬اتفاق‬ ‫تازه ای نیس��ت که شاهد دور شدن خودروسازان از پیشرانه های دیزلی‬ ‫باش��یم‪ .‬با توجه به اتفاقاتی که برای گروه فولکس واگن افتاد بیش��تر‬ ‫خودروس��ازان قصد دارن��د تمرکز خ��ود را روی خودروهای هیبرید و‬ ‫الکتریکی قرار دهند و در کنار ان پیشرانه های بنزینی را پاک تر کنند‪.‬‬ ‫در همین میان ش��رکت خودروس��ازی فیات کرایسلر نیز در نظر دارد‬ ‫تولید خودروهای س��واری با پیش��رانه دیزلی را تا س��ال ‪-۰۱( ۲۰۲۲‬‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬به پایان رس��انده و تمرکز اصلی خ��ود را بر انرژی های جدید‬ ‫بگذارد‪ .‬البت��ه این قطع و کاهش تولید به صورت ناگهانی نخواهد بود‬ ‫و به مرور تعداد خودروهای دیزلی این شرکت کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫با اینکه هنوز این نش��ان تجاری ایتالیای��ی – امریکایی به طور صد‬ ‫درص��د این صحبت ها را تایید نکرده اما کارشناس��ان اعتقاد دارند این‬ ‫تصمیم جزو برنامه ‪ ۴‬س��اله ای خواهد بود که قرار اس��ت ابتدای ژوئن‬ ‫(خرداد) اعالم شود‪ .‬این روزها با توجه به قوانین سختگیرانه در زمینه‬ ‫پیشرانه های دیزلی‪ ،‬تولید این محصوالت برای خودروسازان بسیار زیاد‬ ‫شده و انها را به سرمایه گذاری در فناوری های دیگر ترغیب کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬با نگاهی به امار فروش خودروهای دیزلی در‬ ‫اروپا که سال گذشته ‪ ۸‬درصد کاهش داشته به راحتی می توان متوجه‬ ‫شد که این نوع خودروها در حال از بین رفتن هستند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫جالب ترین استارت اپ های خودرویی جهان‬ ‫فناوری‬ ‫تسالموتورز هم برای استخراج‬ ‫ارزهای دیجیتالی هک شد‬ ‫گروهی از هکرها سامانه ها و سرورهای رایانه ای شرکت تسال موتورز‬ ‫امریکا را به منظور اس��تخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده هک‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫این روزها ک��ه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ش��ده از محبوبیت و‬ ‫اس��تقبال بی نظیری ازس��وی کاربران در فضای مج��ازی برخوردار‬ ‫ش��ده اند پلتفرم ها‪ ،‬وب س��ایت ها و حس��اب های کاربری بس��یاری‬ ‫ازس��وی مجرمان سایبری به منظور اس��تخراج ارزهای دیجیتالی یا‬ ‫ماینینگ هک شده تا از این راه هکرها بتوانند درامد و ثروت زیاد و‬ ‫بی دردسری را به جیب بزنند‪.‬‬ ‫گزارش ه��ای منتشرش��ده حکای��ت از ان دارد ک��ه رایانه ه��ای‬ ‫شرکت تس�لا موتورز امریکا که در ساخت خودروهای برقی و سایر‬ ‫فناوری ه��ای نوی��ن فعالیت می کند نیز از س��وی هکرها و مجرمان‬ ‫س��ایبری هک ش��ده‪ ،‬اطالعاتش به س��رقت رفته و از حساب های‬ ‫کارب��ری و ابرپردازنده ه��ای س��امانه های فوق پیش��رفته اش ب��رای‬ ‫استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتالی سوءاستفاده شده است‪.‬‬ ‫متخصص��ان یک ش��رکت امنیت س��ایبری به ن��ام ‪RedLock‬‬ ‫به تازگی گزارش��ی داده اند در ان فهرس��تی از ش��رکت های برتر و‬ ‫مش��هور جهان که قربانی سوءاس��تفاده و حمله س��ایبری شده اند‪،‬‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫در این فهرست‪ ،‬نام شرکت تسال نیز به چشم می خورد که موجب‬ ‫تعجب بسیاری از کاربران شده چراکه تسال خود یکی از شرکت های‬ ‫پیش��رفته در زمینه فناوری است اما هکرها توانسته اند با دسترسی‬ ‫و نفوذ به سرورهای رایانه ای و ابررایانه های این شرکت‪ ،‬بیت کوین‪،‬‬ ‫ریپل و مونرو ماینینگ استخراج کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس گفته ه��ای تحلیلگ��ران‪ ،‬زمانی که‬ ‫بیت کوین در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪ )۱۳۸۷-۸۸‬برای نخس��تین‬ ‫ب��ار در بازاره��ای جهانی ظهور پی��دا ک��رد ارزش ان حتی از یک‬ ‫دالر ه��م کمت��ر بود ولی س��ال گذش��ته تا مرز ‪ ۲۰‬ه��زار دالر هم‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬فن��اوری ارزهای دیجتالی که یک پول رمزنگاری ش��ده‬ ‫اس��ت این امکان را به کاربران می دهد ت��ا بدون نیاز به هیچ بانکی‬ ‫مبادالت مالی خود را انجام دهند و هویت طرف معامله نیز ناشناس‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫بیت کوین در این روزها روند روبه پایینی از نظر ارزش پیدا کرده‬ ‫پس از اینکه چند ماه روند صعودی داشت‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو در مسیر یک گذار گسترده است که‬ ‫به لطف پیشرفت فناوری و کشش این صنعت به سمت‬ ‫وس��ایل نقلیه برقی و خودران حرکت کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این مس��یر طراحی های بسیار خوبی انجام شده که به‬ ‫بهبود تجربه رانندگی کمک زیادی کرده است اما برای‬ ‫درک کام��ل اینکه چگونه این تغییرات خود را نش��ان‬ ‫می دهند و چطور می توانند در اینده به تکامل برس��ند‬ ‫ابتدا باید نگاهی به استارت اپ ها و کارافرینی های این‬ ‫بخ��ش انداخت ک��ه اصل تغییرات از انجا سرچش��مه‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت استارت اپ ها‬ ‫این پرسش که چرا استارت اپ ها گزینه پرطرفداری‬ ‫میان نس��ل ج��وان امروز اس��ت‪ ،‬پاس��خ های متنوعی‬ ‫می تواند داشته باشد اما یکی از دالیل مهم ان بی شک‬ ‫این اس��ت که استارت اپ ها در چرخه کاری خود و در‬ ‫صورت موفق نبودن به هر دلیل کمتر از ش��رکت های‬ ‫بزرگ گرفتار کاغذبازی می ش��وند‪ .‬این کس��ب وکارها‬ ‫همچنین بیشتر نس��بت به پا گذاشتن در حیطه های‬ ‫جدید‪ ،‬تفکره��ای نواورانه و راه حل های تازه انعطاف و‬ ‫گرایش نشان می دهند‪ .‬به همین دالیل استارت اپ های‬ ‫خوب��ی در ای��ن س��ال ها در ح��وزه خودرو تش��کیل‬ ‫ش رو نگاه��ی انداخته به بهترین‬ ‫ش��ده اند‪ .‬گزارش پی ‬ ‫استارت اپ های خودرویی که می توانند کارهای جذاب‬ ‫و شگفت انگیزی انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹استارت اپ ویژه حسگرهای رادار‬ ‫این اس��تارت اپ که در کلمبوس در اوهایوی امریکا‬ ‫ش��کل گرفته ویژه حسگرهای راداری است که نسبت‬ ‫به عوامل بیرونی اس��یب پذیری کمتری دارند‪ .‬در کنار‬ ‫فناوری هایی چ��ون لیدار‪ ،‬دوربین ها و س��ایر امکانات‬ ‫حس��گری‪ ،‬خودروهای خودران ب��رای «دیدن» جاده‬ ‫و س��ایر اشیا به ش��دت به رادارها وابس��ته هستند اما‬ ‫مش��کل اینجاس��ت که مداخالت زیاد در هوا می تواند‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫به تصاویر به دس��ت امده از رادارها اس��یب وارد کرده‬ ‫و احتمال خطای وس��یله نقلیه را باال ببرد‪ .‬لیدار یکی‬ ‫از فناوری های س��نجش از راه دور اس��ت که به وسیله‬ ‫روش��ن کردن ه��دف با لی��زر و تجزی��ه و تحلیل نور‬ ‫منعکس ش��ده‪ ،‬فاصله ها را انداز ه می گیرد‪ .‬س��ازندگان‬ ‫«گوس��ت ویو» (‪ )GhostWave‬امی��دوار هس��تند‬ ‫ی جدید ارائه ش��ده از س��وی این استارت اپ به‬ ‫فناور ‬ ‫توس��عه راداری کم��ک کند که مداخ�لات زیادی در‬ ‫جری��ان هوا ایج��اد نکرده و بتواند اطالعات ش��فاف تر‬ ‫و دقیق ت��ری ده��د‪ .‬ارزش کار این اس��تارت اپ زمانی‬ ‫اهمیت بیشتر می یابد که بدانیم در اینده ای نه چندان‬ ‫دور میلیون ها وسیله نقلیه خودران در جاده های جهان‬ ‫تو امد خواهند کرد‪.‬‬ ‫رف ‬ ‫‹ ‹نوع تازه ای از فناوری حسگرها‬ ‫کار ش��ده و نمون��ه اولیه ای به نام ار‪ ۱‬س��اخته اس��ت‪.‬‬ ‫این نمونه اولیه که سفارشی س��ازی شده‪ ،‬بدون راننده‬ ‫و بدون مس��افر اس��ت و یک کار خاص انجام می دهد؛‬ ‫این خودرو تحویل بس��ته ها‪ ،‬هدیه ها و س��فارش ها به‬ ‫مش��تریان را در مسیرهای کوتاه بر عهده دارد‪ .‬تمرکز‬ ‫این ش��رکت بر طراحی خودرو خودران تخصصی است‬ ‫که باعث ش��ده موج تازه ای برای س��اخت خودروهای‬ ‫تخصصی ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهمان تازه دنیای شارژرها‬ ‫وس��ایل نقلیه خودران تنها نتای��ج ورود های تک به‬ ‫صنعت خودرو نیس��تند‪ .‬ش��رکت های خودروسازی بر‬ ‫ساخت خودروهایی با مصرف بهینه سوخت نیز تمرکز‬ ‫دارند که یکی از انها مدل های تمام برقی هس��تند‪ .‬این‬ ‫درست همان جایی است که استارت اپ «ای وی سیف‬ ‫چارج» (‪ )EV Safe Charge‬وارد می شود‪.‬‬ ‫این استارت اپ روی توسعه زیرساخت های گسترده‬ ‫برای شارژ خودروهای برقی از جمله تاسیسات خانگی‬ ‫متمرکز شده است‪.‬‬ ‫«نتی��را» (‪ )Neteera‬ی��ک اس��تارت اپ خودرویی‬ ‫دیگ��ر اس��ت که باز ه��م در بخش حس��گرها فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬تالش این اس��تارت اپ ان اس��ت که فناوری‬ ‫بهتری برای وس��ایل نقلیه خ��ودران ایجاد کند‪ .‬نتیرا‬ ‫‹ ‹شهرهای مجازی هم می ایند‬ ‫وق��ت خود را صرف س��اخت نوع جدی��دی از فناوری‬ ‫«کوگناتا» دیگر دستاورد فناوری برای دنیای خودرو‬ ‫حس��گرها برای وس��ایل نقلی��ه خودران کرده اس��ت؛‬ ‫اس��ت که به یادگی��ری عمیق و نقش��ه برداری دقیق‬ ‫حس��گری که مزایای رادار و لیدار را همزمان داش��ته‬ ‫برای ایجاد ش��هرهای مجازی می پردازد‪ .‬در واقع این‬ ‫باش��د‪ .‬این فناوری جدید با استفاده از فرکانس هایی‬ ‫نقش��ه های دقیق که حاص��ل یادگیری‬ ‫با قدرت کمتر از تراهرتز می تواند اشیا و‬ ‫عمیق هستند به ایجاد شهرهای مجازی‬ ‫حرکت های غیرشفاف را تشخیص دهد‪.‬‬ ‫نتیرا با استفاده از‬ ‫می انجامند؛ شهرهایی که اینه تمام نمای‬ ‫این اپلیکیش��ن گذش��ته از کمکی که به‬ ‫قدرت‬ ‫خودروها می کند در بخش های امنیتی و فرکانس هایی با‬ ‫نوع واقعی خود هستند‪ .‬این استارت اپ‬ ‫کمتر از تراهرتز‬ ‫هر لحظه ش��رایط شهر واقعی را در شهر‬ ‫بهداشت نیز می تواند به کار رود‪.‬‬ ‫می تواند اشیا و‬ ‫‹ ‹ی�ک ت�ازه وارد در دنی�ای‬ ‫مجازی نش��ان می ده��د یعن��ی اگر در‬ ‫حرکت های غیرشفاف‬ ‫خودران ها‬ ‫را تشخیص دهد‪ .‬این وضعیت جوی تغییری ایجاد شود در این‬ ‫اپلیکیشن گذشته‬ ‫«نورو» (‪ ،)Nuro‬استارت اپ تازه وارد‬ ‫اپلیکیشن نیز نشان داده خواهد شد‪.‬‬ ‫از کمکی که به‬ ‫بخش خودران هاس��ت که امیدوار اس��ت‬ ‫ش��رکت ها می توانن��د از ای��ن فناوری‬ ‫خودروها می کند‬ ‫رون��د ت��ازه ای در توس��عه خودروه��ای‬ ‫ب��رای اموزش پذی��ری نرم افزار وس��یله‬ ‫در بخش های‬ ‫خ��ودران ایجاد کند‪ .‬ن��ورو به جای اینکه‬ ‫نقلیه خودران اس��تفاده کنن��د پیش از‬ ‫امنیتی و بهداشت‬ ‫فناوری های تازه را در یک وس��یله نقلیه‬ ‫اینکه خودران ها خیابان ها را به تس��خیر‬ ‫نیز می تواند‬ ‫به کار رود‬ ‫به نسبت قدیمی اس��تفاده و یک خودرو‬ ‫دراورند‪ .‬استفاده از نرم افزار به این شکل‬ ‫قدیم��ی را تجهیز کند‪ ،‬خود دس��ت به‬ ‫ایمن ت��ر و بس��یار مقیاس پذیرتر اس��ت‬ ‫‹ ‹دادن تجربه بهتر به سرنشینان‬ ‫«وی ری» دیگر اس��تارت اپ ج��ذاب دنیای خودرو‬ ‫است که تمرکز خود را روی بهتر کردن تجربه راننده و‬ ‫دیگر سرنشینان خودرو گذاشته است‪ .‬این استارت اپ‬ ‫به سرنش��ینان تجربه واقعیت مج��ازی فضای اطراف‬ ‫خ��ودرو را می دهد‪ .‬فن��اوری این اس��تارت اپ امکان‬ ‫بازتاباندن تصاویر دیجیت��ال بر فراز محیط های واقعی‬ ‫را فراهم ک��رده و جهت یابی را نیز هم به صورت واقعی‬ ‫و هم دیداری نش��ان می دهد‪ .‬ای��ن نرم افزار همچنین‬ ‫اشیای محیط و هرگونه تغییر را با برجسته سازی نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹یادگیری برنامه خودران ها‬ ‫«مایت��ی ای ال» (‪ )Mighty AI‬ب��ه س��ازندگان‬ ‫وسایل نقلیه خودران کمک می کند در زمینه نرم افزار‬ ‫مش��کالت کمتری داشته باشند اما به جای اینکه مثل‬ ‫کوگناتا فضای واقعیت مجازی خلق کند سراغ داده ها‬ ‫و س��اختارهای ضروری رفته و تمرکز این شرکت روی‬ ‫محق��ق ش��دن یک برنام��ه دقیق برای وس��ایل نقلیه‬ ‫خودران است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬این استارت اپ مقدمات‬ ‫الزم را برای ساخت یک پلتفرم خودران شخصی ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬مایتی ای ال می تواند خودروهای خودران را به‬ ‫فاز به صرفه تری وارد و در عمل رس��یدن به اهداف در‬ ‫خودران سازی را برای شرکت ها واقعی تر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹این پایان ماجرا نیست‬ ‫انچ��ه در ای��ن گ��زارش گفت��ه ش��د ن��ه اغ��از راه‬ ‫اس��تارت اپ های خودرویی اس��ت و بی تردید نه پایان‬ ‫ان؛ اما این تنها استارت اپ ها نیستند که اینده صنعت‬ ‫خودرو را ش��کل می دهند‪ .‬جاده ها‪ ،‬خودروها و سایر‬ ‫حوزه ه��ای مربوط به صنع��ت خودرو نیز ب��ه موازات‬ ‫پیدایش استارت اپ ها تغییر خواهند کرد و دور از ذهن‬ ‫نیست در یک دهه اینده شکل و شمایل حمل ونقل و‬ ‫جابه جایی در کل دنیا تغییرات اساسی کند‪.‬‬ ‫منبع‪venturebeat.com :‬‬ ‫خبر‬ ‫حمل ونقل عمومی رایگان‬ ‫در بروکسل‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫به وی��ژه اینکه می توان تنها با ازمای��ش یک نرم افزار و‬ ‫بدون هزین��ه توجیه پذیر بودن تولید خودروهای برقی‬ ‫را از این نظر سنجید‪.‬‬ ‫مقامات ش��هری بروکس��ل در بلژیک از اج��رای برنامه ای‬ ‫ب��رای رایگان ک��ردن حمل ونقل عموم��ی در روزهای الوده‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬بنابر اعالم مقامات ش��هری‬ ‫بروکس��ل قرار اس��ت در روزهایی که الودگی هوا باالس��ت‬ ‫اس��تفاده از س��امانه های حمل ونق��ل عموم��ی و دوچرخه‬ ‫رایگان شود تا سطح االینده ها کاهش پیدا کرده و به میزان‬ ‫استاندارد اتحادیه اروپا برسد‪.‬‬ ‫با گذش��ت ‪ 2‬روز متوالی از باال ب��ودن حجم ذرات معلق‪،‬‬ ‫قوانین جدیدی در ش��ورای ش��هر بروکس��ل تعیین شده تا‬ ‫س و مترو به طور کامل رایگان باشد‪.‬‬ ‫استفاده از اتوبو ‬ ‫طبق این قانون محدودیت سرعت برای خودروها تا حدود‬ ‫یک س��وم کاهش پیدا کرده و س��وزاندن چوب در اجاق ها و‬ ‫بخاری ها ممنوع اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬مقامات بروکسل اعالم‬ ‫کرده اند انتظار می رود این قانون از تابستان اجرا شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه گاردین‪ ،‬ماه گذش��ته مقامات ش��هری‬ ‫بروکسل با ارائه راهکاری برای تعیین محدوده هایی با کاهش‬ ‫انتشار گازهای االینده‪ ،‬موضوع الودگی هوا را بررسی کردند‬ ‫که بر اس��اس ان تردد بس��یاری از خودروه��ای االینده در‬ ‫خیابان ها ممنوع می ش��ود همچنین اتوبوس های شهری تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ )۱۳۰۸-۰۹‬برقی می شوند‪.‬‬ ‫فورد بزرگترین بیلبورد تبلیغاتی‬ ‫جهان را ساخت‬ ‫شرکت خودروس��ازی فورد برای تبلیغ فورد‬ ‫اکو اس��پرت جدید‪ ،‬بزرگترین تابلوی تبلیغاتی‬ ‫جهان را در مرکز ش��هر مادرید واقع در اسپانیا‬ ‫نصب ک��رد‪ .‬به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬این‬ ‫تابلوی بزرگ فورد که با مساحتی حدود ‪۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۶۵‬مترمرب��ع س��اخته ش��ده روی یک��ی از‬ ‫بزرگترین ساختمان های ش��هر مادرید نصب و‬ ‫باعث ش��ده توجه گینس ب��ه این موضوع جلب‬ ‫شود و نام فورد را در کتاب خود ثبت کند‪.‬‬ ‫ت نام فورد در کتاب گینس درحالی است‬ ‫ثب ‬ ‫ک��ه رکورد پیش��ین ب��رای نصب ی��ک بیلبورد‬ ‫تبلیغاتی از س��وی فورد در کش��ور عربس��تان‬ ‫سعودی بوده که تنها مس��احت ‪ ۲۴۱‬مترمربع‬ ‫داش��ت اما ح��اال این رق��م به ‪۵‬ه��زار و ‪۲۶۵‬‬ ‫مترمربع افزایش پیدا کرده است‪ .‬النا بورگوئت‪،‬‬ ‫مدیر بازاریابی ش��رکت خودروس��ازی فورد در‬ ‫کشور اس��پانیا عنوان کرد‪ :‬گواهینامه جهانی ما‬ ‫ب��رای بزرگترین بیلبورد نش��ان دهنده خالقیت‬ ‫است که شرکت ما را هدایت می کند‪ .‬پیام فورد‬ ‫رفتن به جلو اس��ت و خودرو جدید اکو اسپرت‬ ‫می تواند برای رسیدن به این هدف کمک کند‪.‬‬ ‫نصب بزرگترین بیلبورد تبلیغاتی جهان می تواند‬ ‫یک راه عالی برای ارائه پیام باش��د که منجر به‬ ‫جلب توجه جهانی خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!