روزنامه گسترش صنعت شماره 343 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 343

روزنامه گسترش صنعت شماره 343

روزنامه گسترش صنعت شماره 343

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫دالرهای نفتی را از اقتصاد حذف کنید‬ ‫افزایش نرخ ارز به خودی خود در دراز مدت برای صنعت مضر نیس��ت زیرا میزان‬ ‫واردات کاالهای مصرفی کاهش پیدا می کند اما متاسفانه دولت ها به صورت مقطعی‬ ‫این کار را انجام می دهند‪ .‬براس��اس برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬هر سال نرخ ارز به اندازه‬ ‫می��زان تورم داخل منهای تورم کش��ور های هدف افزای��ش می یابد به این دلیل که‬ ‫نرخ ه��ای ارز خ��ود را با کاهش ارز پول ملی ناش��ی از افزایش ت��ورم تطبیق دهند‪.‬‬ ‫بنابراین در دراز مدت به ضرر تولید کننده نیست و نرخ واردات افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫پیاپی ‪ 2316‬دوره جدید شماره ‪343‬‬ ‫البت��ه این موض��وع بر نرخ مواد اولیه ه��م تاثیر می گذارد اما ب��ه دنبال ان‪ ،‬نرخ‬ ‫محص��ول رقیبان خارجی هم باال می رود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در ش��رایط مس��اعد تری‬ ‫می ت��وان صادرات انج��ام داد‪ .‬بنابراین افزایش نرخ ارز اگر واقعی‪ ،‬مالیم و مس��تمر‬ ‫باش��د مناسب اس��ت اما دولت ها هیچ گاه این امر را اجرا نمی کنند بلکه همواره پس‬ ‫از انق�لاب با دالرهای نفت��ی نرخ ارز را مهار کرده اند و در برخ��ی مقاطع فنر ارز را‬ ‫رها کرده اند‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برگ برنده دالر در دست کیست؟‬ ‫‪8‬‬ ‫نفوذ بیماری ارزی به ریشه صنایع‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪ 14 1396‬جمادی الثانی ‪ 3 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 343‬پیاپی ‪2316‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دالرهای نفتی‬ ‫را از اقتصاد حذف کنید‬ ‫افزایش ن��رخ ارز به خودی‬ ‫خود در دراز مدت برای صنعت‬ ‫مضر نیست زیرا میزان واردات‬ ‫کااله��ای مصرفی کاهش پیدا‬ ‫می کند اما متاس��فانه دولت ها‬ ‫به ص��ورت مقطعی این کار را‬ ‫انجام می دهند‪ .‬براساس برنامه‬ ‫مصطفی رناسی‬ ‫پنجم توسعه‪ ،‬هر سال نرخ ارز‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫به ان��دازه میزان ت��ورم داخل‬ ‫اصفهان‬ ‫منهای تورم کشور های هدف‬ ‫افزایش می یاب��د به این دلیل‬ ‫که نرخ های ارز خود را با کاهش ارز پول ملی ناشی از افزایش‬ ‫تورم تطبیق دهند‪ .‬بنابراین در دراز مدت به ضرر تولید کننده‬ ‫نیس��ت و نرخ واردات افزایش پیدا می کند‪ .‬البته این موضوع‬ ‫بر نرخ م��واد اولیه هم تاثیر می گذارد ام��ا به دنبال ان‪ ،‬نرخ‬ ‫محص��ول رقیب��ان خارجی هم ب��اال می رود‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫در ش��رایط مس��اعد تری می توان صادرات انجام داد‪ .‬بنابراین‬ ‫افزایش نرخ ارز اگر واقعی‪ ،‬مالیم و مستمر باشد مناسب است‬ ‫ام��ا دولت ها هیچ گاه این امر را اج��را نمی کنند بلکه همواره‬ ‫پ��س از انقالب با دالرهای نفتی نرخ ارز را مهار کرده اند و در‬ ‫برخی مقاطع فنر ارز را ره��ا کرده اند‪ .‬الزمه اصالح این روند‬ ‫این اس��ت که دالر های نفتی را از اقتصاد حذف کنیم و اجازه‬ ‫دهیم در مسیر اقتصاد نرخ خود را پیدا کند‪ .‬حفظ قدرت پول‬ ‫ملی زمانی مناسب است که واقعی باشد‪ ،‬دالرهای نفتی برای‬ ‫اقتص��اد حکم مواد نیروزا برای بدن را دارد که به طور واقعی‬ ‫بدن را قدرتمند نمی کند‪ .‬نرخ ارز باید از کنترل های مصنوعی‬ ‫خارج ش��ود و با خروج دالر های نفتی‪ ،‬صادرات و واردات نرخ‬ ‫ارز را در بازار مش��خص کند‪ .‬ابتدای انقالب نرخ ارز ‪ ۷‬تومان‬ ‫بود اکنون به ‪ ۴۹00‬تومان رس��یده است؛ این یعنی در طول‬ ‫‪ ۴‬دهه گذشته نرخ ارز ‪ ۷00‬برابر شده است‪ .‬همین امر باعث‬ ‫ش��ده تا تولید نتواند رشد کند‪ .‬اگر دالر نرخ واقعی پیدا کند‬ ‫جلوی کاالی قاچاق گرفته خواهد شد‪ .‬این امر بر بخش های‬ ‫دیگر اقتصاد نیز موثر است‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬س��فر به کیش یا مش��هد اکنون از س��فر به‬ ‫اس��تانبول گران تر اس��ت زیرا دالر نرخ واقعی ندارد بنابراین‬ ‫انتظار تولیدکنندگان این اس��ت ک��ه دالر نفتی از بازار جمع‬ ‫ش��ود و فقط در بحث های زیر س��اختی استفاده شود و اجازه‬ ‫دهند واردات و صادرات تعیین کننده نرخ ارز باش��د و تعادل‬ ‫ارز و ریال برقرار شود‪.‬‬ ‫این تع��ادل نیز با تقویت تولید تنظیم خواهد ش��د یعنی‬ ‫با رش��د تولید و صادرات ریال تقویت خواهد شد و ارز ارزان‬ ‫می ش��ود‪ .‬سیاست تزریق ارز کوتاه مدت است و عالوه بر اینکه‬ ‫سرمایه ملی را حراج می کنیم پس از مدتی شرایط دوباره به‬ ‫حالت قبل باز می گردد بنابراین دخالت دولت تنها باید در حد‬ ‫کنترل نوسان باشد و نرخ ارز را بازار تعیین کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گروه های منتفع‬ ‫در پشت پرده نوسانات ارزی‬ ‫حس��ین راغفر درب��اره افزایش ن��رخ دالر در روزهای اخیر‬ ‫گف��ت‪ :‬با نگاهی ب��ه روزنامه های حامی گروه ه��ای منتفع از‬ ‫افزایش نرخ ارز در چند ماه گذش��ته‪ ،‬متوجه می ش��ویم این‬ ‫گروه ها از ماه ها پیش سعی در اماده کردن افکار عمومی‪ ،‬جا‬ ‫انداختن دالر ‪ ۵‬هزار تومانی و ش��کل دهی انتظارات عمومی‬ ‫داش��ته اند و بخش بزرگ��ی از افزایش نرخ ارز نیز ریش��ه در‬ ‫همین انتظارات القا شده داشت ‪.‬‬ ‫این اقتصاددان در گفت وگو با ایلنا درباره نوسانات اخیر نرخ‬ ‫ارز و دالیل ان گفت‪ :‬مهم ترین عامل افزایش نرخ ارز درواقع‬ ‫خود دولت و کس��ری بودجه ان بود‪ .‬دولت به عنوان محرک‬ ‫اصلی از این افزایش غافلگیر ش��د اما به تدریج موفق ش��د با‬ ‫اقدام هایی این روند را نزولی کند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه افزود‪ :‬با نگاهی به روزنامه های حامی‬ ‫گروه ه��ای منتفع از افزای��ش نرخ ارز در چند ماه گذش��ته‪،‬‬ ‫متوجه می ش��ویم این گروه ها از ماه ها پیش س��عی در اماده‬ ‫ک��ردن افکار عموم��ی‪ ،‬جا انداخت��ن دالر ‪ ۵‬ه��زار تومانی و‬ ‫ش��کل دهی انتظارات عمومی داش��ته اند و بخ��ش بزرگی از‬ ‫افزایش نرخ ارز نیز ریشه در همین انتظارات القا شده داشت‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این استدالل که افزایش نرخ ارز تا تفاضل‬ ‫نرخ تورم داخلی و خارجی محرک رشد صادرات است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما افزایش نرخ ارز را در سال ‪ 9۱‬تا ‪ ۳۰۰‬درصد تجربه کردیم‬ ‫ولی تاثیری بر رشد صادرات نداشت‪.‬‬ ‫راغفر ادامه داد‪ :‬در واقع مش��کل محوری صادرات ما ریشه‬ ‫در کیفیت پایین تولیدات‪ ،‬مشکالت جدی در عرصه تولید و‬ ‫فساد موجود در اقتصاد ما دارد‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬در دوران‬ ‫پ��س از جنگ چندین بار کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده‬ ‫و ما از دالر ‪ ۷‬تومان به ‪ ۴‬هزار تومان رس��یده ایم اما درنهایت‬ ‫اتفاق خاصی در صادرات نیفتاد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه اقدام های اخیر مانن��د ممنوع کردن‬ ‫ثبت س��فارش به دالر یا درخواس��ت خری��د بانک مرکزی از‬ ‫صرافی های مجاز را مقطعی و شتابزده دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این قبیل اقدام ها بدون ارزیابی و محاسبات قبلی‬ ‫می تواند با تاثیر بر انتظارات‪ ،‬پیامدهایی داش��ته باش��د‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬به افراد اجازه داشتن حساب ارزی را می دهیم ولی بعد‬ ‫می گوییم برداشت شما ارزی یا ریالی است‪ ،‬که این موضوعی‬ ‫مبهم است‪.‬‬ ‫عبدالرضا صالحی‬ ‫محصوالت این صنعت‬ ‫خلق ثروت می کنند و‬ ‫کاالی سرمایه ای‬ ‫هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫زیان های وارد شده به‬ ‫این صنعت به کل بدنه‬ ‫تولید کشور وارد‬ ‫می شود‬ ‫«گسترش صنعت» اثار اشفتگی ارزی در کاالهای سرمایه ای را بررسی کرد‬ ‫نفوذ بیماری ارزی به ریشه صنایع‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیم��اری اش��فتگی ارزی که ه��ر از گاه��ی رو به‬ ‫وخام��ت می رود صنای��ع و مدیران صنعت��ی را دچار‬ ‫ضرر و زیان های کالن کرده و در عمل توسعه صنعتی‬ ‫کش��ور را زمینگیر کرده است‪ .‬نفوذ ویروس و بیماری‬ ‫به ریش��ه های یک بدنه تمام س��اختار و اجزا را تحت‬ ‫تاثی��ر قرار می دهد و به م��رور زمان در تمام بخش ها‬ ‫پخش می شود‪ .‬کاالهای س��رمایه ای نیز برای صنایع‬ ‫حکم ریش��ه هایی را دارد که اس��یب به ان می تواند‬ ‫تمام صنایع و پروژه های عمرانی کشور را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد‪ .‬ماش��ین االت صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬ساختمانی‬ ‫و راهس��ازی از جمله کاالهای سرمایه ای است که ارز‬ ‫به ش��کل های مختلف در تمام شریان های حیاتی ان‬ ‫جریان دارد و شوک های ارزی اسیب های شدیدی به‬ ‫ان وارد ک��رده که در نهایت تمام صنایع را با ش��وک‬ ‫روب��ه رو می کن��د‪ .‬درحال حاضر در بخ��ش تولید این‬ ‫ماشین االت فقط ‪ ۳0‬درصد توان ساخت داخل وجود‬ ‫دارد و قطع��ات پیش��رفته اغلب وارداتی اس��ت البته‬ ‫دول��ت برای حمایت از تولیدکنن��دگان ارز مبادله ای‬ ‫را ب��ه ای��ن بخش اختصاص داده اس��ت ام��ا واردات‬ ‫ماش��ین االت حتی ان دسته از ماشین االتی که توان‬ ‫تولید در داخل وجود ندارد شامل ارز ازاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توان ‪ ۳0‬درصدی در ساخت داخل‬ ‫افزای��ش افسار گس��یخته ن��رخ ارز در ط��ول چند‬ ‫م��اه و رش��د ‪ ۳0‬درص��دی ان‪ ،‬ب��ر نرخ تمام ش��ده‬ ‫ماش��ین االت تاثیر چشمگیر گذاش��ته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬محدودیت های ارزی و تحریم های بانکی باعث‬ ‫نقل وانتق��االت نقدی و مدت دار ش��ده که همین امر‬ ‫تاثی��ر نوس��انات بر تولی��د را دو چندان کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بر همی��ن اس��اس‪ ،‬عبدالرضا صالح��ی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان ماش��ین االت سنگین‬ ‫معدن��ی‪ ،‬س��اختمانی و راهس��ازی در گفت وگ��و با‬ ‫«گس��ترش صنعت» درباره تاثیرات نوسانات نرخ ارز‬ ‫بر صنعت ماش��ین االت صنعتی گفت‪ :‬نوس��انات نرخ‬ ‫ارز ه��م در بخ��ش واردات و هم در بخ��ش تولیدات‬ ‫داخلی تاثیر چشمگیری دارد زیرا توان ساخت داخل‬ ‫در ماش��ین االت تولیدی حداکثر ‪ ۳0‬درصد اس��ت و‬ ‫ان هم بیش��تر ش��امل بدنه و قطعات جزئی می شود‪.‬‬ ‫قطعات پیشرفته ماش��ین االت به طور عمده وارداتی‬ ‫اس��ت و همین امر موجب ش��ده تا نرخ ارز بیشترین‬ ‫تاثیر گذاری را در این صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سهم ارز مبادله ای و ازاد‬ ‫صالحی با اش��اره به اینکه اختالل در این صنعت بر‬ ‫بسیاری از پروژه ها و صنایع دیگر نیز تاثیر گذار است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا افزایش نرخ ارز به دنبال ان‪ ،‬ش��اهد‬ ‫افزای��ش نرخ قطعات و نرخ تمام ش��ده ماش��ین االت‬ ‫خواهیم بود‪ .‬البته شدت و تاثیر گذاری اشفتگی بازار‬ ‫در بخش واردات ماشین االت بسیار بیشتر است زیرا‬ ‫واردات ماش��ین االت با نرخ ازاد و واردات قطعات به‬ ‫طور معمول ب��ا نرخ مبادله ای انجام می ش��ود‪ .‬حتی‬ ‫ماش��ین االت پیشرفته ای که در توان تولید داخل نیز‬ ‫نیستند با ارز ازاد خریداری می شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ش��رایط مطلوب ارزی ب��رای تولید گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت ارزی شامل ‪ 2‬بخش نوس��انات و دونرخی‬ ‫بودن اس��ت‪ .‬به طور طبیعی وضعیت مناس��ب ارزی‬ ‫ش��رایطی که اس��ت که تک نرخی با ثبات در بازار به‬ ‫وجود اید‪ .‬در ش��رایط کنونی تولید کنندگان از ترس‬ ‫پیش بینی پذیر نبودن ب��ازار قطعات را زیاد خریداری‬ ‫می کنند همین امر موجب دامپینگ و خواب سرمایه‬ ‫می ش��ود که ب��ه نوع دیگ��ری به تولید اس��یب وارد‬ ‫می کن��د‪ .‬به این نکته نیز باید توجه کرد که اس��یب‬ ‫به این صنعت یعنی اس��یب به اقتصاد کش��ور چون‬ ‫محص��والت این صنعت خلق ثروت می کنند و کاالی‬ ‫سرمایه ای هستند‪ .‬بنابراین زیان های وارد شده به این‬ ‫صنعت به کل بدنه تولید کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬برای جلوگیری از زیان بیش��تر گاهی به ناچار‬ ‫پروژه ها را در نقطه سربه سر اجرا می کنیم‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی افزایش نرخ ارز به س��رعت تاثیر گذار است‬ ‫و چون پیش بینی نش��ده اس��ت باع��ث جلوگیری از‬ ‫تصمیم گیری های بعدی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ماشین س��ازی اراک با تاکی��د بر اینکه‬ ‫نوسانات اخیر موجب ش��ده نتوانیم پروژه های بزرگ‬ ‫و بلند م��دت را برعهده بگیریم‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی تاثیر این‬ ‫نوسانات به قدری باالست که به مرور به بیکاری منجر‬ ‫خواهد شد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬بی ثباتی مانع تصمیم گیری های‬ ‫بلند مدت می ش��ود‪ .‬برنامه های مقطعی و کوتاه مدت‬ ‫نی��ز نمی تواند موجب توس��عه و رش��د ش��ود و تنها‬ ‫برنامه ای تدافعی است‪.‬‬ ‫توس��عه و رش��د تولید در کش��ور ب��ا برنامه ریزی‬ ‫امکان پذیر اس��ت و مهم ترین رک��ن برنامه ریزی نیز‬ ‫قدرت پیش بینی شرایط اینده است‪ .‬شوک های ارزی‬ ‫در شرایط کنونی به طور کامل تمام برنامه ریزی های‬ ‫مدی��ران صنعتی را با مش��کل روبه رو ک��رده و انها را‬ ‫متحمل زیان های ش��دید کرده است به همین دلیل‬ ‫در چنین ش��رایطی مدی��ران قدرت ریس��ک پذیری‬ ‫‹ ‹تشدید زیان با محدودیت های بانکی‬ ‫پروژه های کالن و مدت دار را ندارند و تنها با گذش��ت‬ ‫صالحی درباره نحوه مبادالت ارزی و ورود و خروج‬ ‫از برنامه ه��ای توس��عه به دنبال حف��ظ حیات واحد‬ ‫ارز اظه��ار کرد‪ :‬تبادالت ارزی ب��رای خرید قطعات و‬ ‫صنعتی خود هستند‪.‬‬ ‫ماشین االت به گونه ای است که شرکت های خارجی‬ ‫جعفر صف��ری‪ ،‬مدیرعامل ماشین س��ازی اراک نیز‬ ‫بانک ش��ان را معرفی می کنند‪ .‬با توجه به محدودیت‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با تاکید بر اینکه‬ ‫ارزی ناش��ی از تحریم ها اغلب با کش��ور های اسیایی‬ ‫نوس��انات ارزی قدرت توس��عه و پذی��رش پروژه های‬ ‫همچ��ون چی��ن و کره جنوبی مب��ادالت ارزی انجام‬ ‫بلندمدت را س��لب کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نوس��انات ارز‬ ‫می شود‪ .‬پایه ارزی این کشور ها نیز یورو‬ ‫تاثی��ری اساس��ی ب��ر تولی��دات دارد و‬ ‫و دالر اس��ت اما به دلیل تحریم ها اغلب‬ ‫بس��یاری از پروژه های��ی ک��ه دریاف��ت‬ ‫مبادالت با یورو انجام می شود‪.‬‬ ‫می کنیم وابس��تگی به ن��رخ ارز دارد به‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مش��کالت‬ ‫همی��ن دلیل نبود ثبات باعث می ش��ود‬ ‫مراودات ارزی تاثیر نوس��انات را بیشتر‬ ‫نتوانیم هزینه ها را براورد کنیم‪ .‬پروژه ها‬ ‫می کن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای مب��ادالت ارزی‬ ‫متفاوت هس��تند؛ در برخی س��هم مواد‬ ‫باید ‪ LC‬بازگش��ایی ش��ود اما به دلیل‬ ‫اولیه باالس��ت و وابس��تگی ب��ه واردات‬ ‫جعفر صفری‬ ‫محدودیت ه��ای بانکی بای��د به صورت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در برخی س��هم کمتر است‬ ‫نق��دی انجام ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با نوسانات اخیر موجب ی��ا توان داخلی هس��ت ام��ا در پروژه ها‬ ‫مش��کالت تامین ارز در داخ��ل روبه رو شده نتوانیم پروژه های حداقل ‪ ۲0‬درصد وابستگی به واردات و‬ ‫بزرگ و بلند مدت را‬ ‫هس��تیم به همین دلی��ل پیش پرداخت‬ ‫نرخ ارز وجود دارد‪ .‬البته این نکته را نیز‬ ‫برعهده بگیریم‪،‬‬ ‫نق��دی پرداخت می ش��ود و بقیه پس از‬ ‫نباید فراموش کرد ک��ه افزایش نرخ ارز‬ ‫بی ثباتی مانع‬ ‫چند ماه با ب ه دس��ت امدن نقدینگی و‬ ‫نرخ مواد داخلی را نیز افزایش می دهد‪.‬‬ ‫تصمیم گیری های‬ ‫تبدی��ل به ارز پرداخت می ش��ود همین‬ ‫بنابراین تاثیر بسیار باالست‪.‬‬ ‫بلند مدت می شود‪.‬‬ ‫برنامه های مقطعی و � موان�ع پذی�رش پروژه ه�ای‬ ‫فاصله باعث زیان خریدار می شود‪.‬‬ ‫صفری با تاکید بر اینکه در اقتصاد برای توسعه باید‬ ‫برنامه تهاجمی داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در برنامه تدافعی‬ ‫مدیری��ت فقط به فکر حفظ حیات تولید اس��ت و به‬ ‫رشد فکر نمی کند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬در شرایط کنونی‬ ‫توانی برای توس��عه وجود ندارد‪ .‬ن��رخ ارز و نرخ بهره‬ ‫دو عامل بیرونی هس��تند که ام��کان پیش بینی را از‬ ‫مدیریت س��لب کرده اند‪ .‬یک واح��د تولیدی حداقل‬ ‫برای یک س��ال اینده باید برنامه داشته باشد‪ .‬برخی‬ ‫پروژه های ماشین س��ازی اراک ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��اله است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬اگر روند اقتصادی کشور براساس پیش بینی ها‬ ‫طی نش��ود تم��ام تصمیم گیری ها تحت الش��عاع قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی درباره سهم ارز مبادله ای و ارز ازاد در مبادالت‬ ‫ای��ن واحد صنعت��ی گفت‪ :‬در برخ��ی قطعات ممکن‬ ‫اس��ت ارز مبادله ای بتوانی��م دریافت کنیم اما مبنای‬ ‫برنامه ریزی تولید را همیش��ه براساس نرخ ازاد انجام‬ ‫می دهی��م‪ .‬من مدی��ر در برنامه ریزی ی��ک براوردی‬ ‫نس��بت ب��ه متغیر ه��ا دارم ام��ا وقتی ای��ن متغیرها‬ ‫غیر عادی تغییر کند تصمیم های مدیریت نیز در پرتو‬ ‫ان قرار می گیرد و عواملی بیرونی باعث می شود مدیر‬ ‫نتواند گام موثر و بلند مدت بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان کالن ناشی از نوسانات اخیر‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان‬ ‫ماشین االت س��نگین معدنی‪ ،‬ساختمانی و راهسازی‬ ‫با اش��اره به زیان های کالن شرکت های وارد کننده و‬ ‫خریداران ماش��ین االت گفت‪ :‬چون ش��رکتی قرارداد‬ ‫واردات را ب��ا نرخ ‪ ۳۷۵0‬تومان امض��ا می کند اما در‬ ‫ع��رض چند ماه نرخ ارز هزار تومان گران می ش��ود و‬ ‫به ‪ ۴۷۵0‬می رسد در چنین شرایطی شرکت با شوک‬ ‫بزرگ روبه رو می شود چراکه نه وارد کننده و نه خریدار‬ ‫ماش��ین االت در داخل توان پرداخت با نرخ جدید را‬ ‫ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بس��یاری از ش��رکت های متعهد به‬ ‫ناچار با نرخ جدید ماش��ین االت را خریداری کردند و‬ ‫با نرخ قدیم فروختند و ضرر زیادی را متحمل شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان براورد هزینه ها نیست‬ ‫بلند مدت‬ ‫‹ ‹زیان به بدنه تولید‬ ‫کوتاه مدت نیز‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و نمی تواند موجب توسعه صف��ری ب��ا بی��ان اینکه در ش��رایط‬ ‫رقابتی ام��روز حداکثر بی��ن ‪ ۱0‬تا ‪۱۵‬‬ ‫واردکنن��دگان ماش��ین االت س��نگین‬ ‫و رشد شود‬ ‫درص��د می ت��وان س��ود تعری��ف کرد‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬س��اختمانی و راهسازی درباره‬ ‫‹ ‹برنامه تدافعی‪ ،‬مانع رشد و توسعه‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه اظه��ارات‬ ‫فع��االن صنعتی‪ ،‬بیماری اش��فتگی ارزی در کش��ور‬ ‫زیر س��اخت های صنعت��ی را تحت تاثیر ق��رار داده و‬ ‫یکی از مهم ترین کاالهای سرمایه ای کشور که زمینه‬ ‫خلق ثروت اس��ت را دچار بحران کرده اس��ت‪ .‬ثبات‬ ‫و تک نرخی ش��دن ارز مهم ترین نیاز توسعه صنعتی‬ ‫کش��ور اس��ت تا مدیران صنعتی بتوانند با پیش بینی‬ ‫این��ده اقدام ب��ه برنامه ری��زی بلند مدت ک��رده و با‬ ‫کمترین ریسک پروژه ها را پیش ببرند‪ .‬بنابراین دولت‬ ‫باید هر چه زودتر اقدام موثر و شفافی برای درمان این‬ ‫بیماری وخیم در کشور انجام دهد‪.‬‬ ‫«کیان ماشین برنا» نماینده رسمی و انحصاری لیفتراک های ‪ NISSAN، JAC‬و ‪ TCM‬در ایران شد‬ ‫الهه بهرام‪ :‬مجید حقگو‪ ،‬مدیرعامل شرکت کیان‬ ‫ماش��ین برنا در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» از‬ ‫کس��ب نمایندگی ‪ ۳‬برند معتبر لیفتراک ‪TCM،‬‬ ‫‪ NISSAN‬ساخت ژاپن و ‪ JAC‬ساخت چین خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬هدف از تاس��یس این مجموعه‬ ‫عرض��ه لیفتراک های ب��ادوام و باکیفی��ت ژاپنی در‬ ‫صنایع مختلف کشور به منظور بهره مندی صاحبان‬ ‫مشاغل از کاالهای سرمایه ای بادوام بوده است‪.‬‬ ‫حقگ��و اف��زود‪ :‬دریاف��ت نمایندگ��ی ‪JAC‬‬ ‫‪ FORKLIFT‬از چی��ن و از خانواده بزرگ ‪JAC‬‬ ‫‪ ،MOTORS‬ب��رای پوش��ش نیاز مش��تریانی که‬ ‫با توج��ه به حجم کار و فعالیت خ��ود به لیفتراکی‬ ‫ارزان ت��ر و در عین حال با کیفیت نی��از دارند‪ ،‬بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت کیان ماش��ین برنا تاکید‬ ‫کرد‪ TCM :‬به عن��وان اصیل ترین و قدیمی ترین‬ ‫لیفتراک س��از در ژاپ��ن‪ ،‬تنه��ا برندی اس��ت که به‬ ‫ ص��ورت تخصصی از ابتدا ت��ا کنون در زمینه تولید‬ ‫ماشین االت حمل و بارگیری کاال فعالیت می کند و‬ ‫توانس��ته است از ابتدا با طراحی و ساخت گیربکس‬ ‫لیفت��راک از تن��اژ یک ت��ا ‪ ۴۳‬تن‪ ،‬خود را از س��ایر‬ ‫تولیدکنندگان متمایز سازد‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬این مجموعه کار خود را با‬ ‫ه��دف تامین نیاز مش��تریان در بخش های مختلف‬ ‫صنعت و خدمات دهی پس از فروش مناس��ب اغاز‬ ‫کرده و تمامی تالش خود را برای تحقق این ارمان‬ ‫به کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایران خودرو با ‪ ۴‬محصول به ایروان می رود‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2316‬‬ ‫دوره جدید شماره‪343‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫هجدهمی��ن نمایش��گاه منطق��ه ای صنع��ت ارمنس��تان از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬اس��فند با حضور‬ ‫شرکت های صنعتی از ایران‪ ،‬روسیه و گرجستان در شهر ایروان برگزار می شود‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو در این نمایش��گاه با عرضه ‪ ۴‬محصول‬ ‫حضور خواهد یافت‪.‬‬ ‫در روزهای برگزاری نمایش��گاه اکس��پو ‪ ۲۰۱۸‬ایروان‪ ،‬محصوالت دنا‪ ،‬سورن‪ ۲۰۶ ،‬اس‬ ‫دی و وانت اریسان در غرفه ایران خودرو در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب��ازار ارمنس��تان از بازارهای منطقه ‪ CIS‬اس��ت که گروه صنعت��ی ایران خودرو برای‬ ‫صادرات محصول به این منطقه برنامه های بلندمدتی را تدوین کرده است‪.‬‬ ‫هم اکن��ون بی��ش از ‪۲‬هزار خ��ودرو از محصوالت گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در بازار‬ ‫ارمنس��تان تردد می کنند که پیش بینی می ش��ود با وضع قوانین جدید در حوزه واردات‬ ‫خودرو و با توجه به عالقه و اس��تقبال مردم از محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو سهم‬ ‫این خودروساز در بازار ارمنستان افزایش قابل توجهی یابد‪.‬‬ ‫بررسی روند نوسان نرخ ارز بر سومین صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد نشان داد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫نرخ ارز با تکیه بر شرایط تورمی‪ ،‬نیاز صنعت خودرو‬ ‫با حذف دالر از ثبت سفارش‪ ،‬بازار خودرو ارام می ماند‬ ‫نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در واکنش به ممنوعیت ارز دالر‬ ‫برای ثبت س��فارش خودرو گفت‪ :‬با وجود انکه این طرح معایب و مزایای‬ ‫خود را دارد اما وارد کنندگان خودرو و بازار اسیب نمی بینند‪.‬‬ ‫فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با خودروکار اظهار کرد‪ :‬پیش از ممنوعیت‬ ‫ثبت سفارش با دالر‪ ،‬این محدودیت برای ارز درهم نیز اجرا شده بود‪ .‬حال‬ ‫این تصمیم بر مبنای بانک مرکزی و برای تبدیل ارز دالر به س��ایر ارزهای‬ ‫مورد نیاز گرفته شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ازجمله مزایای ممنوعیت ثبت س��فارش با دالر می توان به‬ ‫حرکت در راس��تای سیاس��ت های کالن کش��ور و کاهش تشنج های ارزی‬ ‫اش��اره کرد به گونه ای که درحال حاضر بازار ارز با حساس��یت روانی همراه‬ ‫شده و این تصمیمات تشنج های ارزی را در بازار داخلی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در ادامه معایب این تصمیم گیری‬ ‫را این گون��ه عنوان کرد‪ :‬اتفاق منفی در این حوزه‪ ،‬متعجب ش��دن فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ب��ا تصمیمات ناگهانی دولتی اس��ت که دلی��ل اصلی ان اطالع‬ ‫نداشتن از قبل و ناامادگی بازار هاست زیرا بی ثباتی رفتاری از سوی دولت‬ ‫باع��ث ایجاد برخی تنش ها در بازارها می ش��ود و ممکن اس��ت درصد نرخ‬ ‫تبدی��ل ارز نی��ز به یک��ی از پارامترهای متغیر روی نرخ تمام ش��ده تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به اینکه ایا اجرای این تصمیمات‪ ،‬بازار پایان سال خودرو را‬ ‫با تنش های ناگهانی همراه می کند؟ گفت‪ :‬این قانون عطف به ماسبق ندارد‬ ‫و برای ثبت س��فارش های قبلی نیست بلکه برای سفارش هایی است که از‬ ‫چهارشنبه ‪ ۹‬اسفند انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته احتش��ام زاد‪ ،‬اکنون قیمت های بازار به ثبات رس��یده و به نظر‬ ‫م واکنش نشان‬ ‫نمی رس��د بازار خودرو در کوتاه مدت نس��بت به این تصمی ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خودرو ازجمله کاالهایی اس��ت که از زمان ثبت‪ ،‬واردات و ورود‬ ‫به بازار نیازمند زمان است و این گونه تصمیمات در کوتاه مدت بازار را تحت‬ ‫تاثیر قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪ 14 1396‬جمادی الثانی ‪ 3 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 343‬پیاپی ‪2316‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید خودرو سفارشی ‪۲۰۰۸‬‬ ‫با نصب قطعات اپشن‬ ‫توافق بر سر تولید خودروهای‬ ‫کالس «بی» در سایپا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا که به دعوت مدیران‬ ‫شرکت پژوس��یتروئن به فرانسه سفر کرده با کارلوس تاوارس‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه پژوسیتروئن دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپا نی��وز؛ در جریان دی��دار جهرودی و ت��اوارس‪ ،‬دو طرف‬ ‫زمینه های توس��عه همکاری ها و مبادالت تجاری را بررس��ی و‬ ‫بر گس��ترش فعالیت ها تاکید کردند‪ .‬تس��هیل در فرایند نقل و‬ ‫انتقاالت بین بانکی‪ ،‬توسعه محصوالت تولیدی گروه سیتروئن‬ ‫در ایران‪ ،‬برنامه ریزی برای ساخت موتورهای جدید با همکاری‬ ‫طرف فرانسوی‪ ،‬تولید خودروهای کالس اس یو وی در شرکت‬ ‫سایپاس��یتروئن و همچنین تولی��د خودروهای کالس «بی» از‬ ‫جمله مس��ائلی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دو‬ ‫طرف به توافق هایی در این زمینه دست یافتند‪.‬‬ ‫نخستین عرضه ‪ ۲۰۷‬صندوقدار‬ ‫اتوماتیک کلید می خورد‬ ‫خودرو پژو ‪ ۲۰۷i‬صندوقدار اتوماتیک‪ ،‬محصول جدید گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو برای نخس��تین ب��ار در طرح پیش فروش‬ ‫عیدانه عرضه می ش��ود‪ .‬این طرح از یکش��نبه ‪ ۱۳‬اس��فند اغاز‬ ‫می شود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در پی اس��تقبال مشتریان از مدل هاچ‬ ‫بک این خودرو و در راس��تای پاس��خگویی به درخواس��ت های‬ ‫متع��دد ب��رای م��دل صندوقدار محص��ول گفته ش��ده‪ ،‬طرح‬ ‫پیش ف��روش محصول جدید پژو ‪ ۲۰۷i‬صندوقدار اتوماتیک به‬ ‫اجرا گذاش��ته می ش��ود‪ .‬در این طرح متقاضی��ان می توانند با‬ ‫پیش پرداخت ‪ ۲۷‬میلیون تومان نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷i‬صندوقدار اتوماتیک به عنوان‬ ‫انتخ��اب ج��ذاب خانواده‪ ،‬خودرویی به روز به ش��مار می ایدکه‬ ‫ترکیبی از فناوری‪ ،‬طراحی مدرن و ایمنی باال همراه با امکانات‬ ‫و تجهیزات پیش��رفته اس��ت‪ .‬پژو ‪ ۲۰۷i‬صندوق��دار اتوماتیک‬ ‫ب��ا موتور کم مصرف‪ TU ۵‬و گیربک��س اتوماتیک (‪ )AL۴‬به‬ ‫بازار عرضه خواهد ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬مشتریان می توانند در‬ ‫زم��ان اغاز اجرای طرح به پای��گاه اینترنتی فروش محصوالت‬ ‫ایران خودرو به نشانی‪ esale. ikco. ir‬یا نمایندگی های مجاز‬ ‫سراسر کشور مراجعه کنند و از مزایای این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ماجرای بخشنامه ضد فساد‬ ‫خودرویی‬ ‫دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به گمرکات‬ ‫اجرایی بر کنترل ثبت س��فارش های واردات خودرو مربوط به‬ ‫دوره پیش از ابالغ شیوه نامه هیات دولت تاکید کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫خودرونویس‪ ،‬در روزهای گذش��ته س��ندی از یک بخش��نامه‬ ‫گم��رک در حوزه واردات منتش��ر ش��د که به م��ذاق برخی در‬ ‫حوزه واردات خودرو خوش نیامده بود‪ .‬در محتوای این س��ند‬ ‫که تاریخ ان مربوط به اذر امسال است به تاکید سفت و سخت‬ ‫دفت��ر واردات گمرک بر ممنوعیت ترخیص خودرو با ثبت های‬ ‫تمدیدی اشاره شده بود‪ .‬عالوه بر گمرک‪ ،‬مرکز حراست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به این موضوع ورود کرده و از معرفی‬ ‫متخلفان به مراجع ذی ربط خبر داده بود‪ .‬اما پس از انتشار این‬ ‫سند‪ ،‬گمرک ایران دوباره نسخه به روز شده این بخشنامه را به‬ ‫صورت عمومی و ازطریق کانال تلگرامی خود منتش��ر کرد‪ .‬در‬ ‫این سند نیز مانند بخشنامه اذر ماه به مراقبت گمرکات اجرایی‬ ‫در ترخیص خودرو با ثبت سفارش های تمدیدی پرداخته شد‪.‬‬ ‫در این باره یک مقام مطلع مرتبط با گمرک با اش��اره به محرز‬ ‫شدن وجود ثبت سفارش های خودرویی شائبه دار گفت‪ :‬از انجا‬ ‫که برخی س��فارش ها به صورت اس��تانی ثبت می شود احتمال‬ ‫بروز تخلف در انها وجود دارد؛ نکته ای که در اطالعیه حراست‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مکاتبه رییس گمرک و رییس‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت نیز به ان اشاره شده بود‪ .‬حاال گمرک‬ ‫در بخشنامه ای دیگر عالوه بر بخشنامه اذر ماه خود بر مراقبت‬ ‫گمرکات اجرایی بر ترخیص خودرو با ثبت سفارش های مربوط‬ ‫به دوره پیش از تصویب ش��یوه نامه جدید واردات خودرو تاکید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تولید خودرو سفارش��ی ‪ ۲۰۰۸‬با نصب ‪ ۱۱۰‬قطعه اپش��ن‬ ‫ازسوی شرکت اپکو با هدف کسب سهمی از بازار و پاسخگویی‬ ‫به نیاز مش��تریان اغاز ش��د‪ .‬ب��ه گزارش ایکو پ��رس‪ ،‬کیوان‬ ‫وزیری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت خودرو های سفارشی ایران خودرو‬ ‫(اپک��و ) در گردهمایی پژو‪ ۲۰۰۸‬با بیان این مطلب گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تولید و عرضه پژو ‪ ،۲۰۰۸‬شرکت اپکو با برنامه ریزی‬ ‫دقیق و همکاری شرکت پژو فرانسه و ایکاپ‪ ،‬قطعات اپشن را‬ ‫شناسایی کرده و به صورت ‪۳‬زیرمجموعه قطعات الکترونیکی‪،‬‬ ‫مکانیکی‪ ،‬تزئینات و عمومی برای این خودرو نصب می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��رکت اپکو تنه��ا نماینده انحصاری‬ ‫عرضه قطعات اپش��ن محصوالت ایکاپ در ایران است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تمام قطعات اپش��ن پژو ‪ ۲۰۰۸‬استاندارد های اروپایی را دارد‬ ‫و گارانت��ی و خدم��ات پ��س از فروش این قطع��ات به عهده‬ ‫شرکت اپکو اس��ت‪ .‬وزیری خاطرنش��ان کرد‪ :‬قطعات اصلی‬ ‫اپش��ن ‪ ۲۰۰۸‬در ‪۷۵‬نمایندگی اپکو در سراس��ر کشور قابل‬ ‫عرضه خواهد بود‪ .‬مدیرعامل اپکو یاداورشد‪ :‬با نصب قطعات‬ ‫اپش��ن روی ‪ ۲۰۰۸‬از نگاه زیبایی و ایمنی بیشتر این خودرو‬ ‫قابلی��ت رقابت با خودروهای درجه ی��ک اروپایی را دارد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت تهیه و نصب قطعات اپشن روی پژو ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۵۰۸‬را‬ ‫در برنامه دارد‪.‬‬ ‫غالمرضا رزازی‬ ‫بررسی روند نوسان نرخ ارز بر سومین صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد نشان داد‬ ‫نرخ ارز با تکیه بر شرایط تورمی‪ ،‬نیاز صنعت خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه تجربه های س��ال ‪ ۹۱‬نش��ان می دهد‬ ‫افزای��ش ن��رخ ارز تاثی��رات منفی بر اقتص��اد ایران‬ ‫داش��ته و نه تنها حاشیه سود بیش��تر صنایع کشور‬ ‫را با کاهش چشمگیری همراه کرده بلکه هزینه های‬ ‫تولید انها را افزایش داده است‪ ،‬چراکه همواره رابطه ‬ ‫نرخ ارز با واردات‪ ،‬معکوس و منفی بوده و با افزایش‬ ‫بیش��تر نرخ ارز‪ ،‬ن��رخ کاالهای وارداتی ب��ا افزایش‬ ‫چشمگیری رو به رو شده است‪.‬‬ ‫تجرب��ه این س��ال ها ب��ر صنعت خ��ودرو به عنوان‬ ‫س��ومین صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد نش��ان می دهد‬ ‫که این صنعت با مش��کالت زیادی مواجه ش��ده؛ تا‬ ‫جایی که به گرانی یک شبه انها دامن زد چراکه این‬ ‫افزایش به صورت مس��تقیم هزینه ه��ای تولید را از‬ ‫مواد اولی��ه گرفته تا کاالهای واس��طه ای که به نرخ‬ ‫ارز وابس��ته هستند‪ ،‬افزایش داد که در نتیجه هزینه‬ ‫تولی��د افزایش یافته که بر ن��رخ کاالها نیز به مراتب‬ ‫تاثیرگذار خواهد ب��ود‪ .‬صنعت خودرو پس از نفت و‬ ‫پتروش��یمی و بانکداری سومین صنعت بزرگ کشور‬ ‫به ش��مار می رود که هرگونه نوس��ان در این صنعت‬ ‫می تواند اثرات سوئی برجای بگذارد‪.‬‬ ‫گزارش ها حاکی از ان اس��ت ک��ه صنایع مختلف‬ ‫کش��ور دس��ت کم ‪۱۰‬درصد و در بدترین شرایط ‪۷۰‬‬ ‫درص��د به مواد اولی��ه خارجی وابس��تگی دارند و از‬ ‫ای��ن منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش س��طح‬ ‫عمومی قیمت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ح��ال ب��ا توج��ه به ای��ن موارد نوس��ان ن��رخ ارز‬ ‫در ش��رایطی رخ داده و افزای��ش هزینه های��ی را‬ ‫ب��ه خودروس��ازان تحمیل ک��رده که انها ب��ا انعقاد‬ ‫قرارداده��ای جدید با ش��رکای خارجی گام هایی در‬ ‫زمین��ه داخلی س��ازی قطعات برداش��ته اند و به طور‬ ‫قطع هرگونه افزایش عمق ساخت داخل‪ ،‬نوسان نرخ‬ ‫ارز بر این صنعت را کمرنگ تر از گذشته خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدگمانی مصرف کننده به خودروساز‬ ‫غالمرضا رزازی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ستاره ایران‪،‬‬ ‫نماینده مرسدس بنز در ایران که برنامه تولید برخی‬ ‫از خودروهای این ش��رکت را نیز در دستور کار قرار‬ ‫داده در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اشاره به‬ ‫اینکه این ش��رکت ارز مورد نی��از خود را از بازار ازاد‬ ‫تهی��ه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به چنین ش��رایطی‬ ‫هرگونه نوس��ان نرخ ارز بر قیمت گذاری محصوالت‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬وی با بیان اینکه گران بودن نرخ ارز‬ ‫مشکالت جدی در مسیر قیمت گذاری ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬با این نوسان این احتمال وجود دارد که‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬قطعات یا خودرو کام��ل با نرخ باالتری‬ ‫وارد شود و نرخ ارز یا کاهش یابد یا برعکس افزایش‬ ‫یابد که در این شرایط مصرف کننده دچار سردرگمی‬ ‫خواهد ش��د و احتمال می رود این تصور ایجاد شود‬ ‫ک��ه در حال زیان دیدن اس��ت‪ .‬این فعال در صنعت‬ ‫خودرو با تاکید بر اینکه نوس��ان در خرید و فروش و‬ ‫همه امور مربوط به خودرو بالتکلیفی ایجاد می کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تثبیت ش��رایط و روند قابل پیش بینی نرخ‬ ‫ارز به خریدار و فروشنده کمک می کند که کار خود‬ ‫را با برنامه ریزی پیش ببرن��د‪ .‬وقتی نرخ ارز افزایش‬ ‫می یابد این امکان وجود دارد که واردکننده ها دچار‬ ‫تردید ش��وند زیرا احتمال تغیی��رات قیمتی افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫رزازی در تش��ریح دس��تاوردهای ن��رخ ارز ثابت و‬ ‫‹ ‹ارز گران مشوقی برای صادرات‬ ‫تاثیر ان بر عملکرد خودروس��ازان ی��ا واردکننده ها‬ ‫ام��ا ج��دا از اثرات منفی نوس��انات ن��رخ ارز برای‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دوره خرید فع��االن صنعت خودرو ‪ ۵‬تا‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬رونق صادرات را باید از دستاوردهای‬ ‫‪ ۶‬ماه طول می کش��د زیرا از زمان سفارش گذاری تا‬ ‫این روند به ظاهر منفی دانست‪ .‬بی شک افزایش نرخ‬ ‫تولید و حم��ل و واردات به ایران به یک دوره زمانی‬ ‫ارز مزیت بسیاری برای صادرات محصوالت خودرویی‬ ‫‪ ۶‬ماه��ه نی��از دارد که این روند ب��ر قیمت گذاری و‬ ‫دارد به طوری که همیشه انگیزه افزایش صادرات با‬ ‫نحوه فروش تاثیر می گذارد‪ .‬به طور قطع این روند در‬ ‫گران شدن نرخ ارز سراغ خودروسازان می اید چراکه‬ ‫خودروسازان برای تامین مواد اولیه تاثیرگذار خواهد‬ ‫س��ود بیش��تری را نصیب خودروس��ازان می کند‪ .‬با‬ ‫بود و کمک می کند با ارامش بیش��تری کار خود را‬ ‫افزایش نرخ ارز‪ ،‬صادرات خودرو س��ود بیش��تری را‬ ‫پیش ببرند‪.‬‬ ‫نصیب خودروسازان می کند‪ .‬از انجا که‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��تاره ایران در‬ ‫در قراردادهای جدید خودرو بحث ‪۳۰‬‬ ‫ادام��ه درب��اره پیش��نهاد ارزی فعاالن‬ ‫صنعت خودرو نیز گفت‪ :‬به نظر می رسد در شرایط فعلی تعیین درص��د صادرات دیده ش��ده بنابراین با‬ ‫تحول نرخ ارز‪ ،‬خودروس��ازان می توانند‬ ‫در شرایط فعلی تعیین نرخ ارز براساس‬ ‫نرخ ارز براساس‬ ‫ش��رایط تورمی می توان��د کمک بزرگی شرایط تورمی می تواند منتفع ش��وند‪ .‬با این حال کارشناس��ان‬ ‫کمک بزرگی برای‬ ‫تردید دارند خودروسازان بنا به دالیلی‬ ‫ب��رای فعاالن صنعت خودرو باش��د؛ در‬ ‫عین حال می تواند مانع از وارد ش��دن فعاالن صنعت خودرو که عنوان شد‪ ،‬بتوانند نرخ رقابتی ارائه‬ ‫باشد؛ در عین حال‬ ‫دهن��د بنابرای��ن تغییرات ن��رخ ارز اگر‬ ‫هرگونه ش��وک به خودروس��ازان شود‬ ‫وارد‬ ‫چراکه افزایش ی��ا کاهش ناگهانی نرخ می تواند مانع از‬ ‫در بح��ث صادرات برای خودروس��ازان‬ ‫ارز در چرخ��ه فعالی��ت خودروس��ازان شدن هرگونه شوک به امتیاز به ش��مار بیای��د در بخش تولید‬ ‫خودروسازان شود‬ ‫ب��ه دلیل رش��د نرخ تمام ش��ده‪ ،‬مزیت‬ ‫ایجاد اختالل می کند‪.‬‬ ‫مثبت ص��ادرات را نی��ز از بین می برد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه تورم‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد باید ب��ا این ش��رایط‪ ،‬روند‬ ‫مس��تمری در تغییرات نرخ ارز ایجاد ش��ود زیرا این‬ ‫نوس��ان هرچند در مقطعی برای خریداران ضرر و در‬ ‫مقطعی س��وداور اس��ت اما ادامه ان به طور قطع به‬ ‫سود اقتصاد نیست‪.‬‬ ‫اظهارات فعاالن صنعت خ��ودرو مبنی بر غیرقابل‬ ‫پیش بینی بودن تولید در ش��رایطی که ارز با نوسان‬ ‫مواج��ه اس��ت در حالی اس��ت که ن��رخ ارز همواره‬ ‫منج��ر ب��ه افزایش نرخ قطع��ات و مواد اولیه ش��ده‬ ‫و خودروس��ازان نیز ب��ا توجه به این ش��رایط اعالم‬ ‫کرده اند با ادامه وضعیت قیمت گذاری شورای رقابت‪،‬‬ ‫تولید محصوالت در سال اینده با قیمت های کنونی‬ ‫به صرفه نخواهد بود و در این ش��رایط انها خواس��تار‬ ‫ورود شورای رقابت با توجه به تحوالت قیمتی برای‬ ‫قیمت گذاری محصوالت خود ش��ده اند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اخرین افزایش نرخ محصوالت خودروسازان‬ ‫داخلی مربوط به مهر امس��ال بود که هرچند شورای‬ ‫رقابت مخالفت خ��ود را با این افزایش اعالم کرد اما‬ ‫در نهایت خودروسازان موفق به اجرای طرح افزایش‬ ‫نرخ شدند‪.‬‬ ‫«مینی» در ایران پاگشا می شود‬ ‫پرشیا خودرو به زودی حضور رسمی برند اصیل و خوشنام مینی در ایران را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» مینی عضو دیگر گروه خودروس��ازی ب ام و از این پس از س��وی‬ ‫پرشیا خودرو عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ تاس��یس این برند به سال‪1337‬شمس��ی (‪ ۱۹۵۹‬میالدی) باز می گردد و درحقیقت این‬ ‫احس��اس نیاز به خودروهای کم مصرف و پربازده بود که باعث خلق این برند اصیل و چابک ش��د؛‬ ‫برندی که در طول تاریخ ‪ ۵۹‬س��اله خود افتخارات فراوانی را کس��ب کرده و از سال‪1372‬شمسی‬ ‫( ‪۱۹۹۴‬میالدی) ازسوی گروه خودروسازی ب ام و المان خریده شد‪ .‬در طول ‪ ۱۸‬سال مالکیت این‬ ‫گروه خودروس��ازی خالق‪ ،‬مینی پیش��رفت های فراوانی را تجربه و ‪ ۹‬مدل خودرو را روانه بازارهای‬ ‫جهانی کرد‪ .‬ش��رکت پرش��یا خودرو با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه فروش و خدمات پس از‬ ‫فروش خودروهای ب ام و‪ ،‬امسال موفق شد تا مقدمات عرضه برند مینی را در کشور فراهم کند‪۳ .‬‬ ‫مدل محبوب این برند اصیل به زودی ازطرف پرش��یا خودرو رونمایی خواهد شد و پس از رونمایی‬ ‫در دفتر مرکزی و نمایندگی های منتخب ان قابل عرضه خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت پرشیا خودرو با داشتن شبکه گسترده نمایندگان در سراسر کشور و تجربه موفق در ارائه‬ ‫برند ب ام و‪ ،‬برنامه راهبردی کاملی را تدوین کرده تا عالقه مندان به این برند بتوانند با خیال اسوده‬ ‫از این خودروهای مدرن استفاده کنند‪.‬‬ ‫به اعتقاد حسن کریمی س��نجری‪ ،‬پژوهشگر صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬در نوس��انات مثبت نرخ ارز‪ ،‬صادرات مزیت‬ ‫پیدا می کند به طوری ک��ه با صدور هر یونیت خودرو‬ ‫با توجه به تراز باالی ارزی‪ ،‬س��هم سوداوری نسبت‬ ‫به ف��روش داخل افزایش خواهد یاف��ت بنابراین اگر‬ ‫در قراردادهای خودرویی س��هم صادرات خودروهای‬ ‫مونتاژی در مقایسه با فروش داخل انها افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬ارزاوری ناش��ی از صادرات‪ ،‬افزایش هزینه های‬ ‫تولی��د را جبران و حتی این صنع��ت را با تراز ارزی‬ ‫مثبت همراه می کند‪ .‬انچه مس��لم است اگر صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران بتواند توانایی های خ��ود را منطبق بر‬ ‫بازارهای صادراتی گس��ترش دهد‪ ،‬یکسان سازی نرخ‬ ‫ارز به ش��دت برای رشد و توس��عه این صنعت مفید‬ ‫خواه��د بود اما چنانچه این صنعت نتواند در این امر‬ ‫موفق باش��د‪ ،‬لطمه جبران ناپذیری دامن این صنعت‬ ‫را خواه��د گرفت‪ .‬یک پژوهش��گر صنعت خودرو نیز‬ ‫با بیان اینکه نرخ داخلی س��ازی یک��ی از معیارهای‬ ‫مهم برای قضاوت درباره میزان موفقیت یک صنعت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از عوامل مه��م در موفق بودن به‬ ‫صرفه جوی��ی ارزش ناش��ی از س��اخت داخل ارتباط‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با وجود فش��ارهای تحریم های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬داخلی س��ازی بهب��ود یافت��ه‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫موض��وع مه��م در قراردادهای جدید این اس��ت که‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی ت��ا چه اندازه س��رعت عمل در‬ ‫داخلی س��ازی تولی��دات جدید را دارن��د‪ .‬اگر انها به‬ ‫دلیل مش��کل امکانات ُکند عمل کنند میزان ساخت‬ ‫داخل تغییر قابل توجهی نخواهد داشت بنابراین در‬ ‫ص��ورت تغیی��ر و تحوالت ارزی ش��اهد افزایش نرخ‬ ‫محصوالت اینده خواهیم بود‪ .‬کریمی سنجری با بیان‬ ‫اینکه هرچه سطح داخلی سازی در خودروها افزایش‬ ‫پی��دا کند تاثی��ر افزایش نرخ ارز در نرخ تمام ش��ده‬ ‫محص��ول نهایی کمتر خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫غلبه بر ش��وک ناشی از تنزل ارزش واحد پول کشور‬ ‫باید س��هم داخلی س��ازی و نیز ص��دور خودروهای‬ ‫مونتاژ شده به بازار های هدف طرف های خارجی در‬ ‫مقایسه با فروش داخل به سطحی از تعادل برسد که‬ ‫خودروس��ازی را در نهایت با تراز ارزی مثبت همراه‬ ‫کن��د و از س��وی دیگر تعیین نرخ ارز نیز بر اس��اس‬ ‫ش��رایط تورم موجود در کش��ور باش��د تا در نهایت‬ ‫منافع دو طرف رعایت شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪ 14 1396‬جمادی الثانی ‪ 3 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 343‬پیاپی ‪2316‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» درباره نوسانات نرخ ارز بر بنگاه های اقتصادی صنعت قطعه نشان داد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نوس��انات نرخ ارز در کش��ور اس��یب های بس��یاری به‬ ‫صنعتگران وارد کرده زیرا با این روند قادر به برنامه ریزی‬ ‫و هدف گ��ذاری بلندمدت و حتی کوتاه مدت نبوده و روی‬ ‫احتماالت فعالیت ها در حال انجام است‪.‬‬ ‫رض��ا رضایی‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان قطعه درباره نقش‬ ‫ارز در مناس��بات اقتصادی واحدهای صنعتی خود گفت‪:‬‬ ‫تمام بنگاه ه��ای اقتصادی در جهان به ج��ز ایران و چند‬ ‫کش��ور دیگ��ر در محیطی ام��ن و باثب��ات فعالیت دارند‬ ‫ازاین رو این بنگاه ها می توانند روی فناوری‪ ،‬دانش بنیان ها‬ ‫و بازار رقابت پذیری دنیا موفق عمل کرده و توسعه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا گالی��ه ادامه داد‪ :‬مگر می ش��ود ی��ک بنگاه در‬ ‫محیط��ی کار کند که م��واد اولیه اش ب��ه دالیل مختلف‬ ‫مانن��د افزایش نرخ ارز و نوس��انات ان فعالیت مس��تمر‬ ‫و رو به جلو داش��ته باش��د؟ ب��ا این اتفاق ش��یرازه بنگاه‬ ‫اقتصادی به هم می ریزد زیرا باعث متزلزل ش��دن اهداف‬ ‫و برنامه های انها می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محیط ناارام کسب وکار‬ ‫رضایی گفت‪ :‬نیروی انسانی یکی از فاکتورهای اساسی‬ ‫در دنیای صنعتی امروز بوده و بس��یار اثرگذار در بنگاه ها‬ ‫ام��ا با نوس��انات ن��رخ ارز و کاهش تولی��د‪ ،‬تعدیل اتفاق‬ ‫می افتد که بسیار ازاردهنده است زیرا ضمن از بین رفتن‬ ‫اش��تغال‪ ،‬نیروهای اموزش دی��ده و متخصص که زمان و‬ ‫هزینه برای تربیت انها صرف شده را نمی توان برای مدت‬ ‫طوالنی در اختیار داشت‪.‬‬ ‫رییس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬فعالی��ت را تولیدکننده‬ ‫به وی��ژه قطعه س��ازان ادامه می دهند زیرا ضروری اس��ت‬ ‫قطعه به موقع به دس��ت خودروساز برسد اما نمی توان این‬ ‫رون��د را به مدت طوالن��ی ادام��ه داد‪ .‬در محیطی ناارام‬ ‫فعالی��ت امکان تداوم ندارد‪ .‬بالی طبیعی قابل پیش بینی‬ ‫نیس��ت اما برای صنعتگران داخلی معضالتی مانند رکود‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬نوسانات نرخ ارز و‪ ...‬نیز همین گونه است و صنعتگر‬ ‫نمی داند در ادامه تولید قرار اس��ت چه وضعیتی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خالهای قراردادی‬ ‫رضایی در ادامه به دیگر چالش ها در این بس��تر اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬از س��وی دیگ��ر در قراردادهای��ی که بین‬ ‫قطعه سازان و طرف دیگر که می تواند خودروسازان باشند‬ ‫ی��ا تامین کنندگان مواد اولیه بس��ته می ش��ود برخوردها‬ ‫به گونه ای اس��ت که به موارد تعیین شده احترام گذاشته‬ ‫نمی ش��ود به طور نمونه قرارداد می گوی��د تا ‪۵‬درصد اگر‬ ‫شرایط تغییر کرد و نرخ ارز دچار تغییر شد مذاکره شده‬ ‫و محص��والت با هم��ان افزایش قیمتی در ب��ازار خرید و‬ ‫فروش شود اما در چند ماه گذشته نرخ برخی مواد اولیه‬ ‫‪۳۷‬درصد افزایش داش��ت ولی تغییری در قیمت قطعات‬ ‫ایجاد نشد‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬نوسانات ارز به شدت تاثیر مستقیم روی‬ ‫عملک��رد بنگاه ها ازجمله واحدهای صنعتی قطعه س��ازی‬ ‫دارد ک��ه باعث نگرانی کل جامع��ه صنعتگران این حوزه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این اتفاقات فکر و ذهن من صنعتگر را به‬ ‫هم ریخته و برنامه ها را با چالش روبه رو کرده اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫چاره اندیشی نشود اسیب پذیری این مسئله بسیار بیشتر‬ ‫از دوران تحریم خواهد بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین با تورم‪ ،‬سطح درامدها دچار افت‬ ‫شده و به همان نسبت روی تولید تاثیر منفی دارد و این‬ ‫امر کل صنعت را درگیر می کند‪ .‬این وضعیت نابس��امان‬ ‫بس��یار نگران کننده اس��ت و اجازه برنامه ریزی نمی دهد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط نمی توان حتی دنبال نوس��ازی در واحد‬ ‫صنعتی یا ناوگان حمل ونقل بود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطعه اف��زود‪ :‬مش��کالت اقتصادی‬ ‫همه گیر باعث شده دولت نتواند کمک زیادی کند و این‬ ‫خود قطعه ساز است که باید سرمایه الزم را برای نوسازی‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت فراهم کند ت��ا بتواند قطعات‬ ‫خودروهای پسابرجام را تولید و تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه قطره چکانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نرخ ارز عددی‬ ‫اس�ت ک�ه ارزش‬ ‫پ�ول کش�وری را‬ ‫برحس�ب ارز ی�ا پول‬ ‫کش�ور خارجی در زمان‬ ‫معین نش�ان می ده�د‪ .‬در‬ ‫واق�ع به واحده�ای پولی که‬ ‫در کش�ورهای دیگر جز کشور‬ ‫اصلی دادوس�تد ش�ود به ش�کل‬ ‫کلی ارز می گویند‪ .‬ارز که به عنوان‬ ‫واس�طه مبادل�ه کاال و خدمات مورد‬ ‫اس�تفاده قرار می گیرد پایه و زیربنای‬ ‫کسب وکارها به شمار می رود‪.‬‬ ‫در بیان نرخ ارز به ط�ور معمول دو روش‬ ‫وج�ود دارد‪ :‬یک�ی از روش ها این اس�ت که‬ ‫پ�ول ملی به عنوان پول پایه و ارز به عنوان پول‬ ‫متغیر معرفی و محاس�به ش�ود که این روش در‬ ‫بازارهای ارزی انگلیس و اس�ترالیا مورد اس�تفاده‬ ‫ق�رار می گی�رد و در روش دیگر‪ ،‬ارز ی�ا پول خارجی‬ ‫به عنوان پایه و پول ملی به عنوان متغیر است‪ .‬به علت‬ ‫تس�لط دالر به عنوان ارز قوی‪ ،‬در اغل�ب بازارهای ارزی‬ ‫دنی�ا به جز انگلیس و اس�ترالیا از روش پایه دالر اس�تفاده‬ ‫می ش�ود‪ .‬همچنین صادرکنندگان کاال یک�ی از منابع بزرگ‬ ‫عرضه ارز به داخل کشورها هستند‪.‬‬ ‫ارز‪ ،‬شمشیری دو لبه‬ ‫شد تمام س��رمایه در گردش خود را از دست بدهیم‪ .‬در‬ ‫ادامه این نوسانات تنش ها را بیشتر کرد و مشکالت ادامه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫او در ادامه مش��کالت به ح��ذف ارز تعادلی پرداخت و‬ ‫گف��ت‪ :‬ارز متقاضی جایگزین ارز تعادلی ش��د و این امر‬ ‫مش��کالت را تشدید کرد بنابراین از ‪ ۴‬کارخانه فعال تنها‬ ‫یکی باقی ماند‪ .‬یکی از انها به فروش رس��ید و ‪ ۲‬کارخانه‬ ‫دیگر ب��ا متراژ ‪۵۳‬هزار مت��ر بدون اس��تفاده باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمان��ی با ‪ ۷۵۰‬نی��رو در ‪ ۳‬نوبت (هر نوبت‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر) فعالیت داش��تیم که ام��روز تنها یک کارخانه‬ ‫مادر با ده ها میلیارد تومان س��رمایه گذاری و ماشین االت‬ ‫با ‪ ۴۰‬نفر نیرو در حال تولید اس��ت‪ ،‬س��رمایه به کمترین‬ ‫میزان رسید‪ ،‬بانک ها قفل هستند و با وجود پیگیری های‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ساله هنوز به نتیجه نرسیده ایم‪.‬‬ ‫رضایی در پاس��خ به این پرس��ش که اگر به طور خاص‬ ‫بخواهیم به واحد صنعتی ش��ما اش��اره داشته باشیم ایا‬ ‫نوس��انات نرخ ارز باعث کاهش تیراژ و کیفیت محصوالت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن موضوع س��خنی اس��ت که از‬ ‫س��وی مصرف کننده قطعات نیز عنوان می ش��ود؛ اینکه‬ ‫‹ ‹ادامه تولید با تهدید‬ ‫اگر قطعه س��از در حال زیان اس��ت چ��را تولید می کند؟‬ ‫عبدالخالقی به عملکرد جزیره ای در کشور‬ ‫باید توجه داش��ت قطعه س��از ق��راردادی با‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای کمک های بانکی و‬ ‫خودروس��از دارد ک��ه متعهد ب��ه انجام ان‬ ‫تسهیالت ثبت نام کرده ایم اما تا امروز چیزی‬ ‫است ازاین رو قطعات به سختی تولید و برای‬ ‫دریافت نش��ده زیرا هر نهادی ایین نامه های‬ ‫خط تولید خودرو ارس��ال می ش��ود‪ .‬تفاوت‬ ‫وی��ژه خ��ود را دارد ازای��ن رو به ط��ور نمونه‬ ‫قیمت ها از بازار تهیه می شود و به این ترتیب‬ ‫اس��تاندارد تایی��د می کند بان��ک نمی پذیرد‪،‬‬ ‫قطعات تولید و به خودروس��از تحویل داده‬ ‫بان��ک قبول می کند در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته این گونه فعالیت داش��تن تا‬ ‫و تجارت به مشکل برمی خورد‪.‬‬ ‫مدتی برای واحده��ای صنعتی قابل تحمل‬ ‫رضا رضایی‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه با گالی��ه ادامه‬ ‫اس��ت اما اگر این مسئله به زودی رفع نشود نوسانات ارز به شدت‬ ‫داد‪ :‬انچ��ه در رس��انه ها از اعداد و ارقام اعالم‬ ‫اس��یب های جبران ناپذیری به تولید وارد و تاثیر مستقیم روی‬ ‫عملکرد بنگاه ها ازجمله می ش��ود حقیقی نبوده و با وجود تالش هایی‬ ‫حتی منجر به تعطیلی ان می شود‪.‬‬ ‫که از سوی نمایندگان و سایر نهادها می شود‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر به لحاظ‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫مش��کالت به قدری پیچیده اس��ت که گره ها‬ ‫کم��ی تولید را کاهش نداده ایم اما نرخ مواد‬ ‫قطعه سازی دارد‬ ‫اولی��ه موردنی��از لحظه ای تعیین می ش��ود که باعث نگرانی کل به ای��ن راحت��ی باز نمی ش��ود‪ .‬ب��ه جاهای‬ ‫به ط��ور نمون��ه در تمام م��دت فعالیت این جامعه صنعتگران این مختلف برای رفع مش��کالت معرفی شده ایم‬ ‫تولیدی دارای ش��ارژ انب��ار بودیم اما حدود حوزه شده است‪ .‬این اما بروکراس��ی اجازه نمی ده��د پیگیری ها به ‬ ‫یک هفته اس��ت که شارژ انبار نداریم چون اتفاقات فکر و ذهن نتیجه برسد‪.‬‬ ‫تامین کنن��دگان بهانه می اورند که قیمت ها من صنعتگر را به هم‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در طول این س��ال ها تولید‬ ‫در نوس��ان اس��ت ازاین رو مواد اولیه روزانه ریخته و برنامه ها را به شکل پلکانی کاهش پیدا کرد که در نیمه‬ ‫فروخته می ش��ود و به شکل قطره چکانی در با چالش روبه رو کرده دوم سال ‪ ۹۶‬حتی تولید به کمتر از ‪۱۰‬درصد‬ ‫است‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬قرار بود کارخانه مادر را نیز‬ ‫اختیار تولیدکننده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدی�ل درام�د میلی�اردی ب�ه‬ ‫تعطی��ل کنیم اما کارگ��ران اعتراض کردند و‬ ‫میلیونی‬ ‫از س��وی برخی نهادهای امنیتی گوشزد شد و به ناچار با‬ ‫ام��ا محم��ود عبدالخالق��ی‪ ،‬از دیگ��ر تولیدکنن��دگان‬ ‫این میزان تولید ناچیز فعالیت ها ادامه دارد‪ .‬پرداخت های‬ ‫صنعت قطعه درباره تاثیر نوس��انات ن��رخ ارز به تعطیلی‬ ‫ماهانه ش��امل ‪۳۰۰‬میلیون تومان حق��وق کارگر‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫کارخانه های خود اشاره کرد و گفت‪ :‬تولید با تیراژ بسیار‬ ‫مالی��ات‪ ،‬برق و‪ ...‬اس��ت درحالی که ‪ ۳۰۰‬ریال س��ود هم‬ ‫پایین در حال انجام است‪ .‬فعالیت ها به نوعی متوقف شده‬ ‫نداریم‪ .‬این مش��کلی است که به تمام صنایع تسری پیدا‬ ‫زیرا یک مناقش��ه دائمی بین س��ازنده و خریدار به وجود‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات مهم تر از قیمت‬ ‫ام��ده که باید در هر تحویل اعالم ش��ود ب��ا افزایش نرخ‬ ‫رضا رضایی در پاسخ به تاثیر ارز ارزان و گران بر بنگاه‬ ‫دالر‪ ،‬مواد اولیه با این نرخ خریده و قطعه س��اخته ش��ده‬ ‫تولیدی خود گفت‪ :‬تولیدکننده خواهان ثبات است حتی‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر قراردادها با خودروسازان بلندمدت‬ ‫اگر نرخ ارز باال تعیین ش��ود‪ .‬اگر هر دالر ‪۱۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت و انها حاضر به افزایش ن��رخ قطعات حتی در حد‬ ‫باش��د اما به همراه ثبات تکلیف تولیدکننده روشن است‬ ‫یک ریال نیستند‪.‬‬ ‫و می داند با این ن��رخ ارز باید برنامه ریزی و هدف گذاری‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نوس��انات ن��رخ ارز امروز باعث ش��ده‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کارخانه ای که ‪ ۷۵۰‬نیرو داش��ت ب��ا ‪ ۴۰‬نیرو و کمترین‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬در فضای ارام و باثبات باش��د بنگاه های‬ ‫ظرفی��ت (‪۱۰‬درص��د) فعالی��ت داش��ته باش��د‪ .‬درام��د‬ ‫اقتص��ادی می توانند ن��واور باش��ند و در بحث کیفیت و‬ ‫‪۳۵‬میلی��ارد توم��ان ف��روش ای��ن کارخانه ب��ه ‪ ۷۰۰‬تا‬ ‫قیمت ها به نتیجه موردانتظار برسند‪ .‬به طور قطع فناوری‬ ‫‪۸۰۰‬میلیون تومان رس��یده و هزینه های جاری کارخانه‬ ‫در سطح باال انجام خواهد شد زیرا برنامه ریزی معنا پیدا‬ ‫بیشتر از درامد ان است‪.‬‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه به اغاز بحران دهه ‪ ۹۰‬اش��اره‬ ‫‹ ‹تعادل در قیمت گذاری‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬در دهه ‪ ۹۰‬بحران اقتص��ادی گریبان گیر‬ ‫عبدالخالق��ی نیز در این باره عنوان ک��رد‪ :‬معتقدم نرخ‬ ‫صنعت ش��د زیرا به یکباره نرخ دالر ‪ ۳‬برابر افزایش یافت‬ ‫ارز باید عددی باش��د که تولید چرخش داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از ترس رس��یدن به ‪ ۷‬یا ‪۹‬ه��زار تومان ناگزیر‬ ‫اگ��ر خیلی باال باش��د تهدیدی برای س��رمایه در گردش‬ ‫شدیم بدهی ارزی خود را به بانک تسویه کنیم که باعث‬ ‫واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬بهترین ش��یوه انتخاب عددی‬ ‫اس��ت که ضمن س��وداوری برای صادرکننده‪ ،‬انگیزه ای‬ ‫برای ادامه راه تولیدکننده باشد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬برای تش��ویق باید ب��ه صادرکنندگان‬ ‫واقعی یارانه تعلق گیرد و نباید تنها از وزنه ارز اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه اف��زود‪ :‬ن��رخ ارز ب��رای‬ ‫تولیدکنن��دگان بای��د متع��ادل باش��د و این ع��دد برای‬ ‫صادرکنندگان به اضافه عددی دیگر (یارانه) تعیین شود؛‬ ‫البته این گونه نباش��د که برای گرفت��ن این یارانه نیاز به‬ ‫امضا و تایید ده ها نفر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تصمیم گیری یکپارچه‬ ‫مقصد منتقل می ش��ود که این امر به نوعی نرخ تمام شده‬ ‫را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین راهکار تثبیت نرخ ارز‬ ‫رضایی برای برون رفت از مشکالت ارزی پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫نخس��ت اگر بخواهیم برای صنعت و به ویژه قطعه با نرخ‬ ‫رقابت��ی تولید کنی��م باید مواد اولی��ه موردنیاز در داخل‬ ‫تولید شود تا به ارز کمتری نیاز باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نکته دیگر اینکه باید صادرات محقق ش��ود تا‬ ‫بتوانیم از منابع ارزی که از این راه نصیب کشور می شود‬ ‫مشکالت مالی خود را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه به س��ومین راهکار خود اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مهم ترین ش��یوه برای برون رفت از مشکالت‬ ‫پایه ای تولید‪ ،‬برنامه ریزی درجهت تثبیت نرخ ارز اس��ت‪.‬‬ ‫دولت باید با هر شیوه ای که کارشناسان اقتصادی کشور‬ ‫پیشنهاد می کنند برنامه ریزی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ساله حتی یک ساله‬ ‫داشته باشد و نرخ دالر با هر رقمی ثابت بماند‪.‬‬ ‫رضایی اظهارکرد‪ :‬به این ترتیب تولیدکننده‬ ‫ب��ا ان نرخ می توان��د نرخ تمام ش��ده را برای‬ ‫مصرف کننده محاس��به کن��د و تولید دارای‬ ‫بهره وری مورد انتظار باشد‪.‬‬ ‫ب��ا تثبیت ن��رخ ارز ارامش ب��ه واحدهای‬ ‫تولیدی برمی گ��ردد و تولیدکننده در فضایی‬ ‫با تنش کمتر به فعالیت خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫عبدالخالقی برای برون رفت از این وضعیت بروکراس��ی‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ :‬گروهی متشکل از کارشناسان وزارتخانه‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬بازرگانی و‪ ...‬باش��د که در یک جمع بندی‬ ‫ب��رای صنع��ت تصمی��م بگیرن��د درحالی ک��ه ام��روز‬ ‫تصمیم گیری ه��ا ب��ه ط��ور بخش��ی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دس��توری از سوی نهادی ابالغ می شود و‬ ‫س��ازمانی دیگر ان را رد می کند زیرا معتقد‬ ‫اس��ت شیوه نامه های خود را دارد‪ .‬این شیوه‬ ‫رفتار باعث می ش��ود هر دستوری تا اجرا با‬ ‫موانع بسیاری روبه رو باشد‪.‬‬ ‫این تولیدکنن��ده این رون��د را ضدتولید‬ ‫محمود عبدالخالقی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬عملکرده��ای این چنینی‬ ‫نرخ ارز باید عددی‬ ‫تولید را از حرکت بازم��ی دارد ازاین رو باید باشد که تولید چرخش‬ ‫از مدیریت های جزیره ای دوری کرد به طور داشته باشد‪ .‬اگر خیلی‬ ‫نمونه دولت اعالم می کن��د جریمه مالیات باال باشد تهدیدی برای‬ ‫را ببخش��ید اما س��ازمان مالی��ات و دارایی‬ ‫سرمایه در گردش‬ ‫بخش��نامه های خود را دارد و اعالم می کند‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫است‪ .‬بهترین شیوه‬ ‫تنها ‪ ۴۰‬یا ‪۶۰‬درصد را می بخشد‪.‬‬ ‫عبدالخالق��ی تاکید ک��رد‪ :‬دولت زحمت انتخاب عددی است‬ ‫می کشد اما به قول معروف با وجود این همه که ضمن سوداوری‬ ‫برای صادرکننده‪،‬‬ ‫دوندگی و زحمت‪ ،‬گلزن واقعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫انگیزه ای برای ادامه‬ ‫‹ ‹خرید با واسطه و بدون واسطه‬ ‫راه تولیدکننده‬ ‫رضای��ی درب��اره تهی��ه ارز ب��رای خرید‬ ‫باشد‬ ‫م��واد اولی��ه ای ک��ه در داخ��ل تولی��د‬ ‫نداری��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬گاه��ی ب��رای تامی��ن‬ ‫م��واد اولی��ه نیاز اس��ت از خ��ارج وارد ش��ود ام��ا تهیه‬ ‫ارز موردنی��از از دیگ��ر مش��کالت تولیدکنن��دگان‬ ‫اس��ت‪ .‬او توضیح داد‪ :‬در گذشته از صرافی ها ارز را تهیه‬ ‫می کردیم و معامله با ‪ ۴‬کش��ور هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره و چین‬ ‫با توجه ب��ه رایزنی های دولت ها با یکدیگر راحت تر انجام‬ ‫می ش��د زی��را انتقال ارز ب��ه معنای عم��وم ان مفهومی‬ ‫نداش��ت اما خرید از سایر کشورها با واسطه انجام می شد‬ ‫به طور نمونه ارز به دوبی می رفت و از انجا به اروپا منتقل‬ ‫می ش��د‪ .‬با ای��ن پیچ وخم ه��ا و تدابی��ر و ترفندهایی که‬ ‫داشتیم مواد اولیه موردنیازمان را می خریدیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش تر اگر قرار ب��ود کاالیی از ترکیه وارد‬ ‫ش��ود قرارداد منعقد و با مراجعه به یک صرافی برای این‬ ‫معامله مبلغ��ی تعیین و این کار ب��دون انتقال ارز انجام‬ ‫می شد اما امروز عنوان می ش��ود باید ابتدا ثبت سفارش‬ ‫ش��ود که این امر مش��کالت خود دارد برای نمونه ممکن‬ ‫اس��ت یک قطعه گران کارخانه که ‪۵۰‬ه��زار دالر ارزش‬ ‫دارد نیاز به تعویض داش��ته باش��د و تا تولیدکننده روند‬ ‫کار را ط��ی و قطعه م��ورد نظر را خریداری کند ش��اید‬ ‫یک تا ‪ ۲‬هفته زم��ان ببرد‪ .‬این امر باعث تعطیلی تولید‬ ‫شده و مشکالت را بیشتر می کند‪ .‬این تولیدکننده بزرگ‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬موضوع دیگر این اس��ت در کشورهایی‬ ‫که ب��ا ایران م��راوده ندارند با واس��طه و دالل ها پول به‬ ‫� راهکارهای غیردالری‬ ‫اما محمود عبدالخالق��ی در این باره معتقد‬ ‫است اگر نرخ ارز بیش از این افزایش یابد این‬ ‫چند فعال صنعتی نیز تعطیل می شوند البته‬ ‫کسانی که صادرات دارند شاید به این مشکل‬ ‫دچار نشوند‪.‬‬ ‫او تاکیدک��رد‪ :‬صادرکننده واقعی باید برای‬ ‫تالشش تش��ویق ش��ود و جایزه بگیرد و اگر‬ ‫نرخ دالر را برای تش��ویق باال ببریم س��رمایه‬ ‫در گردش س��ایر تولیدکنن��دگان را به خطر‬ ‫انداخته ایم ازاین رو برای تش��ویق صادرکننده‬ ‫باید از راهکارهای غیردالری استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی اظهارکرد‪ :‬اگر تولیدکننده‬ ‫منابع مالی داش��ته باشد به طور قطع کارخانه‬ ‫خ��ود را تعطیل نمی کند به ط��ور مثال امروز‬ ‫‪ ۲۴‬نوه از دختر و پس��رهایی که در کارخانه من فعالیت‬ ‫داش��تند‪ ،‬دارم که حاصل ازدواج انهاس��ت و این بس��یار‬ ‫س��خت است که بخواهم پدر و مادر این کودکان را بیکار‬ ‫کنم اما چاره ای جز این نداشتم‪.‬‬ ‫عبدالخالقی در پایان پیشنهاد کرد‪ :‬نرخ دالر باید روی‬ ‫‪۳‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان ثابت بماند و تنها برای صادرکنندگان‬ ‫در ای��ن راس��تا جایزه ای جداگانه از س��وی دولت تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫«هر دم از این باغ بری می رس��د» ضرب المثل مناسب‬ ‫ش��رایط امروز تولیدکنن��دگان داخلی اس��ت که در هر‬ ‫مرحله با مانعی جدید برای فعالیت خود روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫زمان��ی افزایش نرخ ارز باعث خوش��حالی صادرکنندگان‬ ‫ش��د اما در ادامه انها نیز به مشکل برخوردند زیرا پس از‬ ‫مدتی برای تهیه مواد اولیه موردنیاز ناگزیر به خرید مواد‬ ‫اولیه با همان نرخ بودند‪.‬‬ ‫در بحث نرخ ارز مناقشات بسیاری بین تولیدکنندگان‬ ‫وج��ود دارد که برخی معتقد به واقعی ش��دن ان حتی با‬ ‫نرخ ‪۷‬هزار تومان هستند و برخی تعیین این عدد را باعث‬ ‫به زمین نشستن تولید می دانند‪ .‬این وظیفه کارشناسان‬ ‫اقتصادی هر کش��ور است که با براورد شرایط موجود در‬ ‫این باره چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪ 14 1396‬جمادی الثانی ‪ 3 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 343‬پیاپی ‪2316‬‬ ‫گزارش‬ ‫مردان نامرئـی بـازار سیـاه ارز‬ ‫ب�رای قاچاق ‪۱۵‬میلیارد دالری کاال در س�ال روزانه حدود ‪ ۴۲‬میلیون دالر از‬ ‫بازار سیاه ارز تامین می شود‪.‬‬ ‫انچه مس�لم است این رقم در مقاطعی از سال باتوجه به افزایش حجم قاچاق‬ ‫کاال به کش�ور یا افزایش تقاضاهای فصلی‪ ،‬فش�ار مضاعفی بر تقاضای ارز وارد‬ ‫می کند و این مسئله بالفاصله خود را در بازار سیاه ارز نشان می دهد‪.‬‬ ‫بنابر امارهای رسمی ساالنه ‪۱۲‬میلیارد و ‪۶۰۰‬میلیون دالر و براساس گفته های‬ ‫غیررسمی ‪ ۲۵‬میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور وارد می شود‪ .‬اگر بنا را بر امار‬ ‫رس�می بگذاریم و واردات کاال از مجاری رس�می و غیر رس�می دیگر (ته لنجی‪،‬‬ ‫مناط�ق ازاد ‪ ،‬همراه مس�افر‪ ،‬پیله وری‪ ،‬کولب�ری و‪ )...‬را هم ب�ه ان اضافه کنیم‬ ‫میانگین ‪ ۱۵‬میلیارد دالر دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫شیوه تش�خیص میزان قاچاق کاال به کشور‪ ،‬ش�یوه تامین ان برای این حجم‬ ‫از قاچ�اق کاال‪ ،‬نقدینگ�ی ریالی م�ورد نیاز برای گردش مال�ی داخلی ان ‪ ،‬تهیه‬ ‫و جابه جای�ی این میزان ارز به خارج از کش�ور از محوره�ای مورد بحث در این‬ ‫گزارش اس�ت و عالوه بر ان به س�ایر پیامدهایی که این پدیده در اقتصاد ایران‬ ‫برجا می گذارد نیز اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی اسحاقیان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاید پرداختن به چرایی قاچاق کاال در ابتدای این گزارش‬ ‫انح��راف از هدف اصلی ان تلقی ش��ود‪ .‬در گام نخس��ت باید‬ ‫زمینه ه��ای ورود کاالی قاچ��اق به کش��ور را مورد بحث قرار‬ ‫دهی��م و در این بین کنکاش ش��ود که ای��ا ارتباطی بین نرخ‬ ‫ارز و قاچاق کاال وجود دارد؟ ایا قاچاق کاال پدیده ای نوظهور‬ ‫است؟ قاچاق کاال در چه شرایطی انجام می شود؟ با توجه به‬ ‫اینکه هزینه ریسک در امر قاچاق بسیار باالست به نحوی که‬ ‫کل سرمایه را با خطر نابودی رو به رو می کند‪ ،‬چگونه این حجم‬ ‫از کاال به کشورمان قاچاق می شود؟‬ ‫‹ ‹امار قاچاق کاال‬ ‫روش رسمی و معیار برای تعیین میزان قاچاق کاال در یک‬ ‫کش��ور محاسبه اختالف حجم کاالی خروجی از گمرک ها ی‬ ‫مبدا به گمرک کشور مقصد است‪.‬‬ ‫جدول مقایس��ه میزان ورود کاال به ایران به اظهار س��ایت‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به میزان کاالی صادر‬ ‫ش��ده به مقصد ایران به اظهار س��ایت ‪ Trade Map‬نشان‬ ‫می ده��د در مقاطعی اختالف بین این دو به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫نیز رس��یده اس��ت‪ .‬این حجم از قاچاق رقمی نیست که بدون‬ ‫محاس��به ریسک انجام شده باش��د‪ .‬وقتی معنای واقعی این‬ ‫رق��م درک می ش��ود ک��ه بدانیم از ‪ ۷۰‬میلی��ارد دالر واردات‬ ‫کاال‪ ۲۲ ،‬میلی��ارد دالر ان به ط��ور قاچ��اق انج��ام می ش��ود‬ ‫(تابناک‪۶‬بهم��ن‪)۹۵‬؛ یعنی حدود یک س��وم واردات کش��ور‬ ‫قاچاق اس��ت‪ .‬انچه مسلم است اینکه به جز محاسبه ریسک‬ ‫سرمایه در بخش قاچاق باید زمینه های ورود این حجم از کاال‬ ‫نیز فراهم باشد‪ .‬باراندازی که بتواند این حجم از کاالی قاچاق‬ ‫را منتقل و بارگیری کند در س��واحل دور افتاده وجود ندارد‪.‬‬ ‫کشف برخی محموله های قاچاق با کانتینر در مناطق ازاد یا‬ ‫از س��ایر مس��یرهای جابه جایی در کشور قابل تامل است‪ .‬اگر‬ ‫نظارت ها به گونه ای اس��ت که می توان حتی تخلفات گمرکی‬ ‫را که گاهی در اخبار نشر پیدا می کند یا در مسیر جابه جایی‬ ‫کش��ف کرد‪ ،‬پس چگونه اس��ت که این میزان قاچاق از چشم‬ ‫ناظر پنهان می ماند؟‬ ‫‹ ‹قاچاق‪ ،‬ارز و تجارت‬ ‫براس��اس نقش��ی که نرخ ارز در فعالیت ه��ای تجاری ایفا‬ ‫می کن��د‪ ،‬نرخ این متغیر اقتصادی بر ص��ادرات و واردات نیز‬ ‫تاثیر مستقیم دارد‪ .‬در شرایط کنونی کشور‪ ،‬کنترل نرخ ارز‬ ‫به س��ود واردات اس��ت و به همین دلیل دولت برای حمایت‬ ‫از تولی��د داخل مبادرت به اعمال محدودیت یا تعیین تعرفه‬ ‫باال برای محص��والت وارداتی می کند تا تقاضا برای تولیدات‬ ‫داخل��ی را تضمین کند‪ .‬در این ش��رایط قاچ��اق‪ ،‬این راهکار‬ ‫حمایت��ی را نه تنه��ا خنثی بلکه دولت را نی��ز از درامدهای‬ ‫گمرکی محروم می کند‪ .‬ازس��وی دیگر دولت با این استدالل‬ ‫ک��ه بخش عم��ده ای از نهاده های تولید کش��ور ازجمله مواد‬ ‫اولیه و کاالهای واس��طه ای وارد می شود‪ ،‬نرخ ارز را به منظور‬ ‫جلوگیری از باال رفتن نرخ تمام شده محصوالت داخلی کنترل‬ ‫می کند و در این ش��رایط اس��ت که نرخ ارز در داخل کش��ور‬ ‫از ن��رخ واقعی ان فاصله پیدا می کند‪ .‬در این ش��رایط فراهم‬ ‫کردن ارز از بازار س��یاه برای انجام معامالت قاچاق همچنان‬ ‫مزیت های خود را دارد‪ .‬این اقدام در بازار پول از انجا که هنوز‬ ‫به طور سنتی مدیریت می شود به سود مردان نامرئی اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬در قاچ��اق کاال نه تنها دول��ت از درامدهای گمرکی‬ ‫و مالیات��ی محروم می ش��ود بلکه اقتصاد کل کش��ور به ویژه‬ ‫س��رمایه های مولد ملی ازجمله نیروی انس��انی اس��یب های‬ ‫جدی می بیند‪ .‬تاکنون این پدیده ش��وم بر چالش های رکود‪،‬‬ ‫تورم‪ ،‬بیکاری و س��ایر ابر چالش های کش��ور بسیار تاثیر گذار‬ ‫بوده است‪ .‬مدیریت غیر علمی اقتصاد همواره رانت ایجاد کرده‬ ‫اما اینکه چرا این سیاست های نادرست عبرت اموز نمی شود‪،‬‬ ‫جای پرسش دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین منابع مالی قاچاق‬ ‫مهم ترین مس��ئله در قاچاق این حجم از کاال نحوه تامین‬ ‫منابع مالی ازجمله ریالی‪ ،‬نحوه تبدیل به ارز و به ویژه انتقال‬ ‫ان به خارج از کش��ور با توجه به محدودیت های قانونی هردو‬ ‫زمینه (تومان و ارز) در ایران است‪.‬‬ ‫در این باره از محمد رضا مودودی‪ ،‬معاون س��ازمان توسعه و‬ ‫تجارت سوال شد‪:‬‬ ‫ چگونه ارز مورد نیاز برای قاچاق کاال تامین می شود؟‬‫ با توجه به ارز موجود در خارج از کش��ور‪ .‬به عنوان مثال‬‫ارز حاصل از صادرات یا هر ارزی که فرد در خارج از کش��ور‬ ‫به دست اورده و بخواهد با نرخ بیشتر به داخل کشور منتقل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چگونه؟‬‫معموال انتقال ارز با یکی از ‪ ۳‬روش انجام می شود‪:‬‬‫‪-۱‬ازطریق بانک که ریس��ک ان کم اس��ت اما در انتقال و‬ ‫تبدیل ان هزینه اش باالست‪.‬‬ ‫‪-۲‬ازطریق صرافی ها با ریسک و نرخ باالتر از بانک‬ ‫‪-۳‬از طریق معامالت بین اش��خاص با این وعده که به طور‬ ‫عینی در داخل کش��ور پرداخت می شود که البته ریسک ان‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫ این اشخاص چه کسانی هستند؟‬‫ مس��لم اینکه ای��ن افراد باید از میزان��ی اعتبار برخوردار‬‫باش��ند که اطمینان از حفظ سرمایه ارزی شان را ایجاد کند‪.‬‬ ‫در غیر این صورت ریسک در این روش بسیار باالتر از ‪ ۲‬روش‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫ ایا روش دیگری هم وجود دارد؟‬‫ منابع ارزی می تواند منش��ا گوناگون قانونی و غیرقانونی‬‫داشته باشد‪ .‬در شکل غیرقانونی هم بهترین راه برای پولشویی‬ ‫و جابه جایی پول‪ ،‬قاچاق کاالست‪.‬‬ ‫ چگونه؟‬‫ در پولش��ویی به ط��ور مثال یک گوش��ی ایف��ون که نرخ‬‫تجاری ان هزار دالر اس��ت به داخل کشور قاچاق و ‪۹۰۰‬دالر‬ ‫فروخته می شود‪.‬‬ ‫این جابه جایی ها در چه مراکزی متمرکز است با توجه به‬‫شیوه های غیر رسمی معامالت ارزی؟‬ ‫‪-‬از طریق صرافی های دوبی‪ ،‬استانبول‪ ،‬کابل و سلیمانیه‪.‬‬ ‫فروش نفت محدود شده است بنابراین خارج شدن ارز حاصل‬ ‫از صادرات چه در بخش خصوصی و چه دولتی(پتروش��یمی‪،‬‬ ‫فوالد و‪ )...‬بانک مرکزی را وادار می کند برای ایجاد تعادل در‬ ‫این بازار متالطم دخالت کرده و باز هم چوب حراج به درامد‬ ‫ارزی کشور بزند‪ .‬این تالطم به ویژه در برخی فصل های سال‬ ‫ک��ه تقاضاهای دیگری به این بازار هدایت می ش��ود‪ ،‬افزایش‬ ‫می یابد و فشار مضاعفی را به اقتصاد کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫در نظر اول به نظر می رس��د معامالت قاچاق هیچ فش��اری‬ ‫را متوج��ه اقتصاد و بازار ارز کش��ور نمی کند‪ .‬قاچاقچیان ارز‬ ‫خود را در خارج از کش��ور به یکی از ش��یوه های باال تامین و‬ ‫معادل ریالی (تومان )را با نرخ باالتر در داخل کشور پرداخت‬ ‫می کنن��د اما مگر در تراز ارزی کش��ور ارز حاصل از صادرات‬ ‫محاس��به نمی شود؟ درواقع بخش��ی از ارز حاصل از صادرات‬ ‫نفتی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در خارج‬ ‫‹ ‹ادامه بازار ارز در سایر کشورها‬ ‫از کش��ور به متقاضیان حواله و بدین ترتیب اثار ان به داخل‬ ‫چنانکه اشاره شد بسیاری از مبادالت ارزی خارج از شبکه‬ ‫کش��ور منتقل می ش��ود چراکه بانک مرک��زی باید ارز ثبت‬ ‫بانکی از طریق صرافی ها انجام می شود‪ .‬درواقع افزایش میزان‬ ‫س��فارش واحدهای مولد را از مح��ل درامد حاصل از فروش‬ ‫تقاضا برای این صرافی ها به معنای افزایش تقاضا برای ارز در‬ ‫نفت به نرخ پایین تر از نرخ تعادلی تامین کند‪.‬‬ ‫بازار س��یاه ایران اس��ت و با باال رفتن نرخ در این صرافی های‬ ‫ی��ک کارش��ناس مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز نی��ز درباره‬ ‫عمده که عقبه انها در ایران اس��ت‪ ،‬نرخ ارز در داخل کش��ور‬ ‫روش های انتقال ارز گفت که بخشی از منابع مالی مورد نیاز‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬در ش��رایط عادی صرافی ها ی خارج از کشور‬ ‫قاچاق کاال از محل قاچاق ارز تامین می شود‪.‬‬ ‫ارز عرضه ش��ده از س��وی افراد یا شرکت های نام برده را برای‬ ‫ به چه شکل؟‬‫متقاضیان ازجمله قاچاقچیان تامین می کنند‪ .‬در این شرایط‬ ‫ از راه های گوناگون‬‫بازار در تعادل به س��ر می برد اما باید دید عالوه بر تقاضاهای‬ ‫ مثال؟‬‫فصلی چه اتفاقی در حال روی دادن است که بازار ارز در ایران‬ ‫در اخرین کشف ‪ ۵۰۰‬هزار دالر در صندوق های چای در‬‫را با چنین تالطم هایی روبه رو می کند؟ تقاضا برای قاچاق کاال‬ ‫یک خودرو جاسازی شده بود‪.‬‬ ‫افزایش یافته یا روند خروج غیر رسمی ارز شدت گرفته است؟‬ ‫کشفیات چمدانی هم داشته اید؟‬‫براس��اس براورده��ای اعالم ش��ده حداکث��ر ارز حاصل از‬ ‫ به شیوه های گوناگون این کار انجام می شود‪.‬‬‫ص��ادرات بخش خصوصی در باالترین براوردها رقمی حدود‬ ‫به نظر می رسد میزان قاچاق ارز چند برابر کشفیات باشد‪.‬‬‫‪ ۵‬میلیارد دالر اس��ت بنابراین نیاز ‪ ۱۰‬میلیارد دالری باید از‬ ‫متاسفانه همینطور است‪.‬‬‫مسیرهای دیگر تامین شود و به همین میزان تراز درامد ارزی‬ ‫ می دانی��د که براس��اس قانون خارج ک��ردن بیش از ‪۴۰‬‬‫کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫میلیون ریال ممنوع اس��ت اما اکنون با پوزهایی در خارج از‬ ‫� عقالنیت سرمایه‬ ‫کشور زمینه نقل و انتقال ریال و درنتیجه حضور‬ ‫سرمایه به دنبال تکثر است‪ .‬در شرایط تورمی‬ ‫صرافی خارج از کش��ور در بازار معامالت داخل‬ ‫سوال این است که‬ ‫به طور مضاعف سرمایه ها نه تنها برای تکثر بلکه‬ ‫کشور فراهم شده است‪.‬‬ ‫با شیوه های نوین‬ ‫برای حفظ ارزش خود به امکان های موجود در‬ ‫ ایا ضوابط��ی برای جلوگیری از این مبادله‬‫نقل و انتقال پول ایا بازار دست می یازد‪ .‬زمانی که اقتصاد در رکود به‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫ خیر‪ ،‬زیرا این نوع مبادله خارج از چارچوب مدیریت شناور از نرخ سر می برد سرمایه(نقدینگی) برای حفظ ارزش‬‫رسمی است و به طور فیزیکی انجام نمی شود‪ .‬ارز امکان پذیر است‪ .‬خود به کاالیی تبدیل می ش��ود که ضمن حفظ‬ ‫س��وال این است که با ش��یوه های نوین نقل برای چه بخش از جامعه یا افزای��ش ارزش خود از قدرت نقد ش��وندگی‬ ‫و چرا؟‬ ‫بیش��تری برخ��وردار باش��د‪ .‬در گذش��ته ای‬ ‫و انتق��ال پ��ول ای��ا مدیریت ش��ناور از نرخ ارز‬ ‫نه چن��دان دور گزینه های متعددی برای حفظ‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬برای چه بخ��ش از جامعه و‬ ‫ارزش نقدینگی وجود داشت مانند فرش‪ ،‬وسیله‬ ‫چرا؟‬ ‫‹ ‹کسری درامد ارزی‬ ‫نقلی��ه‪ ،‬زمین و مس��کن‪ .‬افراد براس��اس میزان‬ ‫میزانی از درامد ارزی ساالنه کشور از محل صادرات نفتی و‬ ‫نقدینگ��ی ک��ه در اختیار داش��تند ان را به یکی از این کاالها‬ ‫غیر نفتی به دست می اید‪ .‬پیش از این صادرکنندگان براساس‬ ‫تبدیل می کردند‪ .‬امروز اما در بخش زمین و مسکن نقدینگی‬ ‫پیمان سپاری ارزی موظف بودند ارز حاصل از صادرات خود را‬ ‫خ��رد ق��درت ورود ندارد و نقدینگی های ب��زرگ نیز به دلیل‬ ‫از طریق بانک ها به کشور بازگردانند‪ .‬پس از ناکامی در اجرای‬ ‫رکود در این بخش و نقدشوندگی «کند» ان ترجیح می دهند‬ ‫این قانون‪ ،‬ش��یوه تش��ویقی برای این کار ایجاد شد و با توجه‬ ‫سرمایه های ش��ان را به تنها کاالیی که هنوز می توان ان را با‬ ‫به نارضایتی از نحوه تبدیل ریالی س��رانجام برعهده صاحبان‬ ‫رانت خرید و در بازار ازاد با س��ود فروخت‪ ،‬وارد کنند‪ .‬اگرچه‬ ‫درامدهای ارزی قرارگرفت که به هر نحو مایل هستند ان را‬ ‫مدعا این است که در بعد کالن شاخص ها براساس عقالنیت‬ ‫مورد استفاده قرار دهند‪ .‬با توجه به تعیین نرخ ارز پایین تر از‬ ‫هدایت می ش��ود اما دلیلی وجود ندارد که احاد اقتصادی در‬ ‫نرخ تعادلی بازار و محدودیت های تجاری بخش عمده ای از ارز‬ ‫بخش خرد براساس همان عقالنیت رفتار کنند‪.‬‬ ‫� دور باطل دخالت دولت در بازار ارز‬ ‫صادرات به کشور برنمی گردد بنابراین بانک مرکزی براساس‬ ‫مدیری��ت ب��ازار پول در دولت های پ��س از انقالب رفتاری‬ ‫مسئولیت خود موظف است ارز مورد نیاز واردکنندگان کاالها‬ ‫دوگانه را در پیش گرفته است؛ ازسویی تقویت پایه پولی تورم‬ ‫و خدم��ات را تامی��ن کند در حالی ک��ه درامد ارزی دولت به‬ ‫را به اقتصاد کشور تحمیل و در نتیجه ارزش پول ملی کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز درصدد کنترل‬ ‫فضای تورمی و با استناد به حمایت از تولید داخلی بوده است‬ ‫اما همان گونه که در ش��رایط حاد تورمی بخش��ی از جامعه با‬ ‫اس��تفاده از رانت و ارتباطات غیراقتصادی تس��هیالت کالنی‬ ‫دریافت کردند که سود انها منفی و به زیان سپرده گذاران بود‬ ‫در بازار ارز نیز کنترل دستوری نرخ ارز به زیان شاخص های‬ ‫کالن اقتصاد کش��ور تمام ش��ده اس��ت‪ .‬قیمت پول در اینجا‬ ‫(ارز)به عن��وان یک کاال تابعی از عرضه و تقاضاس��ت‪ .‬هرگونه‬ ‫دس��تکاری در نرخ ان به س��ود کس��انی اس��ت که با قدرت‬ ‫می توانن��د از ای��ن رانت اس��تفاده کنند‪ .‬مثالی اش��نا در این‬ ‫زمینه بهره برداری تقاضای بازار قاچاق از نرخ های باالتر بانک‬ ‫مرکزی در مبادالت پرریس��ک ان اس��ت البته درصورتی که‬ ‫عوامل قاچاق میلیاردی کاال به کشور با ریسک رو به رو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوگانگی ساختاری‬ ‫بررس��ی اثار قاچاق های کالن در بازار ارز نگارنده را با یک‬ ‫دوگانگی س��اختاری در اقتصاد کش��ور روبه رو کرده است‪ .‬در‬ ‫این ساختار دوگانه به سیاست های«اسکیزوفرنیک» برخورد‬ ‫می کنیم به عنوان مثال به منظور حمایت از تولید داخلی دولت‬ ‫تسهیالتی را برای این بخش فراهم می کند‪ .‬این تسهیالت با‬ ‫برق��راری تعرفه های باال و ممنوعیت برای واردات بخش های‬ ‫وسیعی از کاال اغاز می شود و با پرداخت تسهیالت ارزان ریالی‬ ‫یا پایین نگه داشتن نرخ ارز ادامه می یابد اما از سوی دیگر بازار‬ ‫شاهد حضور گسترده کاالهای خارجی است‪ .‬در این بین نیز‬ ‫مدیران ارش��د نظام از این میزان قاچاق کاال گالیه می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن ناتوانی در برخورد ی��ا جلوگیری از قاچاق کاال را چگونه‬ ‫باید تجزیه و تحلیل کرد؟ قدرت مردم را همه جا نمی توان به‬ ‫کار گرف��ت‪ .‬انها این ق��درت را در انتخابات به افرادی واگذار‬ ‫می کنن��د تا در ارامش و امنیت بتوانند با عقالنیت معیش��ت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه پرسش اساسی این است که ایا سیاست های‬ ‫کنترل��ی دول��ت در حمای��ت از تولید داخلی ج��واب نداده و‬ ‫همچن��ان اراده ای برای اصالح ان وجود ندارد یا دولت هرچه‬ ‫می بافد این س��اختار موازی رش��ته می کند؟ چه کس��ی باید‬ ‫پاس��خگو باش��د؟ انگش��ت اتهام را نباید به سرمایه های خرد‬ ‫نش��انه گرفت‪ .‬بخش��ی از انها هنگامی که با فروریزی ارزش‬ ‫دارایی های ش��ان رو ب��ه رو می ش��وند به ب��ازار ارز برای نجات‬ ‫سرمایه شان دست می یازند اگرچه در بعد کالن این تصمیم ها‬ ‫نتیج��ه معکوس دهد‪ .‬در نهایت اینکه ت��اوان این رفتارهای‬ ‫دوگانه را مردم می پردازند‪.‬‬ ‫سیاس��ت های حمایت از تولید ب��ا توجه به اقدامات موازی‬ ‫غیرقانون��ی در بخش های کاال و ارز انجام می ش��ود؛ گویی با‬ ‫شکست روبه رو شده است به همین دلیل سرمایه های مولد به‬ ‫شیوه های گوناگون نابود یا از این بخش خارج شده اند‪ .‬جوانان‬ ‫ای��ن مر ز و بوم بیکار ش��ده اند‪ .‬در بعد اجتماعی ناهنجاری ها‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬پیوس��تگی ها با فروری��زی اخالق به‬ ‫تنش های سیاس��ی و اجتماعی منجر ش��ده است‪ .‬در نهایت‬ ‫با نابودی س��رمایه های معنوی و مادی تمدن ایران با تهدید‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪ 14 1396‬جمادی الثانی ‪ 3 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 343‬پیاپی ‪2316‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مبانی حقوقی مشارکت‬ ‫با بخش غیر دولتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حدود ‪ ۴‬سال پیش‬ ‫زمانی که صحبت از‬ ‫تولید لپ تاپ در ایران‬ ‫شد‪ ،‬همگان تصور‬ ‫می کردند که این صرفا‬ ‫یک ادعای بی اساس‬ ‫است‪ .‬اما بعد از گذشت‬ ‫اندکی و ورود نخستین‬ ‫لپ تاپ های تولید‬ ‫داخل به بازار‪ ،‬این ادعا‬ ‫به واقعیت بدل شد‬ ‫در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫«ماتریس» تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رکت توس��عه و تج��ارت ماتری��س(‪ ،)msi‬در‬ ‫هفدهمی��ن همای��ش روز ملی حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان که ب��ا حضور مقام��ات بلندپایه‬ ‫دولتی در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬پ��س از دو س��ال متوال��ی دریافت‬ ‫گواهینامه ملی سازمان حمایت‪ ،‬در سال سوم موفق‬ ‫به اخذ تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان شد‪.‬‬ ‫ش��رکت ماتری��س(‪ )msi‬ب��ه عن��وان نخس��تین‬ ‫تولید کنن��ده کامپیوتره��ای ب��دون کی��س و‬ ‫نوت ب��وک در کش��ور محصوالت خ��ود را منطبق‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی تولی��د و عرضه می کند‪.‬‬ ‫تجهیزات و تاسیسات تولیدی این شرکت منطبق‬ ‫با اس��تانداردهای روز دنیا بوده و در زمینه ساخت‬ ‫مجموعه ه��ای تولی��دی توانس��ته در مدت زم��ان‬ ‫کوتاهی با ارائه محصوالتی مدرن و با کیفیت توجه‬ ‫و تحس��ین متقاضی��ان و بازدیدکنندگان داخلی و‬ ‫خارجی و همچنین مس��ئوالن عالی رتبه دولتی و‬ ‫مدیران ذی ربط را به خود جلب کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬مجموعه تولیدی این ش��رکت در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۳/۶‬هکتار و با ایجاد اش��تغال‬ ‫ب��رای ‪ ۳۵0‬نف��ر از کارشناس��ان متخص��ص در‬ ‫رش��ته های مرتبط‪ ،‬در ش��هرک صنعت��ی پرند در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با حضور استاندار محترم تهران مورد‬ ‫بهره برداری رسمی قرار گرفت و اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫محصوالت تولیدی این مجتمع صنعتی به س��بب‬ ‫اس��تقبال فراوان جامعه ایرانی پس از بومی سازی‬ ‫به صورت فراگیر توسعه پیدا کرده و به عنوان یک‬ ‫کاالی اس��تراتژیک در سطح س��ازمان ها و نهادها‬ ‫مورد مصرف قرار گرفته است‪ .‬ویژگی های منحصر‬ ‫به ف��رد این محصوالت گوی س��بقت را در فضای‬ ‫رقابت از ان خود کرده و بیش��ترین س��ازگاری را‬ ‫با نرم افزارهای بوم��ی بازار تقاضای داخلی به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬امروزه حفظ امنیت اطالعات‬ ‫یکی از مهم ترین اولویت های سازمان ها و شرکت ها‬ ‫ب��وده ک��ه اصلی تری��ن روش حص��ول ان وج��ود‬ ‫فناوری تولید در داخل کش��ور ب��وده که این مهم‬ ‫از دس��تاوردهای قابل اتکای این مجتمع تولیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ماتریس(‪ )msi‬در زمینه شروع‬ ‫فعالیت این شرکت اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۴‬سال پیش‬ ‫زمان��ی که صحبت از تولید لپ تاپ در ایران ش��د‪،‬‬ ‫همگان تصور می کردند ک��ه این صرفا یک ادعای‬ ‫بی اس��اس است‪ .‬اما بعد از گذش��ت اندکی و ورود‬ ‫نخس��تین لپ تاپ های تولید داخل به ب��ازار‪ ،‬این‬ ‫ادعا به واقعیت بدل ش��د‪ .‬هر چند ق��رار بود طبق‬ ‫قوانین جاری کشور و به منظور حمایت از تولیدات‬ ‫ی که مشابه‬ ‫داخلی‪ ،‬تعرفه گمرکی کاالهای واردات ‬ ‫ان در ایران تولید می شود‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬این اتفاق‬ ‫پس از راه اندازی خط تولید لپ تاپ در داخل کشور‬ ‫برای این کاال نیز رخ داد‪ ،‬اما افزایش تعرفه واردات‬ ‫این کاال تغییر چندانی در نرخ لپ تاپ های وارداتی‬ ‫در بازار ایجاد نکرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در میان س��ایر برندهای وارداتی موجود‪،‬‬ ‫موض��وع خدمات پ��س از فروش این‬ ‫مجتم��ع تولی��دی ش��اخص های‬ ‫بی بدیل��ی در جل��ب رضای��ت‬ ‫مش��تریان داشته اس��ت‪ .‬استقرار‬ ‫فرایندهای ‪ MOT‬در نظام حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنن��دگان به جد از خدمات‬ ‫کامال منحصر به فرد محس��وب ش��ده و خود‬ ‫ارزش اف��زوده قابل مالحظه ای برای تولید یک‬ ‫برند مطلوب به حساب می اید‪ .‬لذا نادیده گرفتن‬ ‫ان از س��وی متولی��ان ام��ر تضییع حقوق‬ ‫تولید کننده و منافی سیاست های حاکم‬ ‫بر اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫ایش��ان افزود‪ :‬اخی��را طی بازدیدی‬ ‫که از این مجموعه تولیدی ش��ده‪،‬‬ ‫مش��اهده ش��ده ک��ه ارزیابی های‬ ‫غیرکارشناس��انه در مب��ادی‬ ‫ورود کاال (گم��رکات کش��ور)‬ ‫و برخورده��ای متض��اد در تعیی��ن تعرف��ه م��واد‬ ‫اولیه س��بب توق��ف تولید نوت ب��وک و وارد امدن‬ ‫خسارت های جبران ناپذیر به این مجموعه تولیدی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در چاره اندیش��ی برای برون رفت از‬ ‫بحران ه��ای حاصل با درخواس��ت ای��ن مجموعه‬ ‫تولیدی از دولت‪ ،‬قرار ش��د تعرفه واردات گمرکی‬ ‫ی ای تی که با ه��دف حمایت از همین‬ ‫ای��ن کاال ‬ ‫واحد تولیدی در س��ال ‪ ۹۳‬به ‪ ۱0‬درصد و پس از‬ ‫ان در سال ‪ ۹۴‬به ‪ ۱۵‬درصد افزایش یافته بود‪ ،‬به‬ ‫همان تعرفه قبلی یعنی ‪ ۵‬درصد‪ ،‬بازگردد‪.‬‬ ‫به گفته رییس اتحادیه فن��اوران رایانه با توجه به‬ ‫کم اظه��اری ‪ ۴0‬درص��دی واردکنندگان این گروه‬ ‫کاالی��ی در گمرک که ن��رخ لپ تاپ های میان رده‬ ‫را ح��دود ‪ ۲۱0‬دالر اعالم می کنند‪ ،‬تعرفه افزایش‬ ‫یافت��ه تغیی��ر چندانی در ارزش نهای��ی کاال برای‬ ‫مصرف کننده نداش��ته اس��ت‪ .‬افزای��ش تعرفه در‬ ‫ان ب��ازه زمانی حدود ‪ ۸0‬ت��ا ‪ ۱۵0‬هزار تومان به‬ ‫نرخ لپ تاپ در بازار اف��زود‪ .‬این امر نه تنها موجب‬ ‫حمای��ت از تولید نش��د‪ ،‬بلکه نوک‬ ‫پی��کان منتقدان را به س��مت تنها‬ ‫تولید کننده لپ ت��اپ در ایران‪،‬‬ ‫چرخاند‪.‬‬ ‫تولید کنن��ده ای ک��ه خ��ود‬ ‫نیز ناچ��ار بود قطع��ات اصلی‬ ‫همچ��ون م��اژول ال س��ی دی‪،‬‬ ‫پردازن��ده‪ ،‬رم‪ ،‬مادربرد و ه��ارد را با‬ ‫هم��ان تعرف��ه افزایش یافت��ه وارد کند‪.‬‬ ‫س ای تی می داند‬ ‫در حالی که هر کارش��نا ‬ ‫ک��ه این قطع��ات فق��ط در چن��د کارخانه‬ ‫انگشت ش��مار در دنیا تولید می ش��ود‪ .‬حتی‬ ‫کارخان��ه ای مثل اپل نیز بس��یاری از این‬ ‫قطعات را به صورت سفارش��ی توسط‬ ‫دیگر کمپانی ها تولید می کند‪.‬‬ ‫� قوانی�ن گم�رک‪ ،‬ب�ه نفع‬ ‫ ‬ ‫واردات‪ ،‬ب�ر ض�د‬ ‫تولید‬ ‫الزم به توضیح است که‬ ‫طبق اصل ‪ ۲‬الف قانون گمرک کشور‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫قطع��ات اصلی کاالی کامل‪ ،‬براب��ر با تعرفه مصوب‬ ‫واردات همان کاالست‪ .‬به این ترتیب تولید کاالیی‬ ‫مث��ل لپ تاپ که بخش اصل��ی قطعات ان به دلیل‬ ‫نب��ود امکان تولید در داخل‪ ،‬باید به صورت ‪CKD‬‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که ای��ن مجتمع‬ ‫تولیدی به س��بب رویکردهای خود در ارزافرینی و‬ ‫کارافرینی مستمر اقدام به افزایش عمق تولید کرده‬ ‫و با استقرار ماشین االت و تجهیزات مربوط به تولید‬ ‫پیکره دس��تگاه روند جاری مبتنی بر روش موصوف‬ ‫را به تولید هر چه بیشتر نزدیک کرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬قان��ون حمایت از تولی��د در دیگر‬ ‫واحدهای تولیدی رنگ و ب��وی حمایتی تری دارد‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬می ت��وان افزایش تعرف��ه واردات‬ ‫خودرو در امسال برای حمایت از تولیدات داخلی و‬ ‫همچنین افزایش تعرفه صندوق های فروشگاهی به‬ ‫‪ ۵۵‬درص��د‪ ،‬ان هم در حالی که هیچ واحد تولیدی ‬ ‫تاکنون اقدام عملی به تولید نکرده است! اشاره کرد‪.‬‬ ‫اکنون پس از گذش��ت ‪ ۴‬س��ال و کش��مکش های‬ ‫مداوم می��ان تنها تولید کننده لپ ت��اپ در ایران و‬ ‫خیل عظیم واردکنندگان ای��ن کاال و البته قوانین‬ ‫غیرکارشناس��ی گمرک��ی‪ ،‬باالخره واح��د تولیدی‬ ‫تصمیم گرفت تا برای حف��ظ حقوق مصرف کننده‬ ‫و تنظیم بازار درخواس��ت خود را جهت بازگرداندن‬ ‫تعرف��ه ب��ه همان می��زان قبلی ارائه ده��د که این‬ ‫درخواست با موافقت دولت روبه رو شد و قرار است‬ ‫در کتاب تعرفه و مقررات گمرک سال ‪ ،۱۳۹۷‬این‬ ‫تغییرات اعمال شود‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت به دلیل اینک��ه تنها ذی نفع و‬ ‫متول��ی تولید لپ تاپ در کش��ور یک واحد تولیدی‬ ‫بوده است‪ ،‬با درخواست کاهش تعرفه از سوی این‬ ‫تولید کننده‪ ،‬با موافقت روبه رو شده است‪.‬‬ ‫تو پاگیر‬ ‫حال اینکه ایجاد محدودیت ها و قوانین دس ‬ ‫گمرکی و حمایت اصولی و تخصصی نکردن از این‬ ‫واحد تولیدی که به تعدیل نیرو منجر می ش��ود و‬ ‫مغایر اصول تولید و اش��تغالزایی است‪ ،‬متوجه چه‬ ‫ی هست‪ ،‬کسی نمی داند!‬ ‫ارگان و سازمان دولت ‬ ‫اولویت شهرک های صنعتی استان اصفهان در سال ‪۹۷‬‬ ‫به�روز راعی‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفه��ان در جلس��ه ش��ورای معاونان‪ ،‬مدی��ران مس��تقل و مدیران‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی این شرکت با اش��اره به ضرورت تمرکز‬ ‫امکان��ات مال��ی و اولویت بن��دی فعالیت ه��ا در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان به دلیل مح��دود بودن منابع ش��رکت تصریح کرد‪:‬‬ ‫اولویت های ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان اصفهان در سال ‪۹۷‬‬ ‫تعیی��ن و فعالیت های عمرانی بر اس��اس این اولویت ه��ا انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» از اصفهان‪ ،‬محمدجواد بگی با بیان‬ ‫اینک��ه هرچند خوش��بختانه نهضت و عزم وی��ژه ای در این مجموعه‬ ‫ب��ه منظ��ور خدمت رس��انی و تکمی��ل زیرس��اخت های الزم ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاری در ‪ ۸‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی اس��تان وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه دلیل محدود بودن منابع مال��ی و امکانات ناگزیر خواهیم‬ ‫بود این منابع را به منظر اثر بخشی بیشتر در پروژه های دارای اولویت‬ ‫سرمایه گذاری کنیم تا در بلندمدت شاهد تامین همه بسترهای الزم‬ ‫برای سرمایه گذاران باشیم‪.‬‬ ‫وی نی��از صنعتگران و س��رمایه گذاران را مبن��ای تعیین اولویت ها‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬بدیهی اس��ت ب��ه منظور خدمات ده��ی مطلوب تر‬ ‫ب��ه فع��االن اقتص��ادی بای��د اولویت ها بر اس��اس نی��از صنعتگران و‬ ‫ش��رکت های خدماتی مس��تقر در ای��ن ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫باش��د و از اعم��ال س��لیقه کارمن��دان در ای��ن زمین��ه خ��ودداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اولیت بندی‬ ‫مناس��ب پروژه ه��ای خدماتی و اجرایی را یک��ی از راهکارهای اصلی‬ ‫مدیریت مطلوب منابع و تضمین کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫در بخش صنایع کوچک و متوسط استان دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توس��عه و تکمیل زیرساخت ها با هدف تامین و تسهیل‬ ‫نیازمندی ه��ای صنایع و توجه به تامین و به��ره وری در اب با ایجاد‬ ‫تصفیه خانه و توجه به محیط زیس��ت از اولویت های این ش��رکت در‬ ‫سال اینده است‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬برپایه اخرین امار مس��احت واگذاری زمین در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان اصفهان با ثبت رکورد ‪ ۱۴۷‬هکتار در پایان‬ ‫بهمن و شکستن رکورد ‪ ۱۴۲‬هکتاری سال گذشته‪ ،‬نویدبخش فصل‬ ‫جدیدی از واگذاری ها و س��رمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫استان خواهد بود‪.‬‬ ‫بگی با بیان اینکه اس��تان اصفهان با برخورداری از ‪ ۷۸‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی که بیش از ‪ ۷۰‬مورد ان با مس��احتی افزون بر ‪۱۲۵۰۰‬‬ ‫هکتار عملیاتی شده است در رتبه نخست تعداد و مساحت شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی کش��ور ق��رار دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬همچنین رکورد‬ ‫تعداد قرارداد واگذاری با ‪ ۳۳۹‬فقره‪ ۱۷ ،‬بهمن امس��ال در این استان‬ ‫شکسته شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری کرد با م��وج جدید تقاضا ب��رای زمین های‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی اس��تان ش��اهد رون��ق روز اف��زون‬ ‫بخ��ش صنع��ت در اس��تان باش��یم که رون��ق ان می توان��د افزایش‬ ‫اش��تغالزایی و ارتقای سطح معیشتی ش��هروندان را به دنبال داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان با اشاره‬ ‫به حمایت ویژه این ش��رکت از س��رمایه گذاری ها و ارائه تخفیف های‬ ‫مناس��ب به متقاضی��ان زمین به ویژه در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫واق��ع در مناطق کمتر برخوردار اس��تان افزود‪ :‬بدون ش��ک این گونه‬ ‫حمایت ها به همراه تالش این ش��رکت برای تامین زیر س��اخت های‬ ‫مناس��ب ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان بر موفقیت در افزایش‬ ‫حجم واگذاری ها بسیار موثر بوده است‪.‬‬ ‫مش��ارکت ب��ا بخ��ش‬ ‫غیر دولت��ی یک��ی از راه های‬ ‫رس��یدن ب��ه اه��داف مه��م‬ ‫برنامه توس��عه و رونق بخش‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ب��زرگ‬ ‫اس��ت‪ .‬از اهمی��ت صنای��ع‬ ‫کوچک و ایجاد اش��تغال این‬ ‫علی قبادی‬ ‫نوع صنایع بار ها گفته ش��ده‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫اس��ت‪ .‬بای��د از ‪sme‬ه��ا که‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫یکی از شاهراه های اقتصادی‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫و ایجاد شغل هستند حمایت‬ ‫کرد‪ .‬حمایت نکردن از صنایع‬ ‫کوچک به عنوان یکی از موضوع های مهم کشوری می تواند‬ ‫خسارت های بی شماری به کشور وارد کند‪ .‬برای برون رفت‬ ‫از رکود اقتصادی و ایجاد نش��اط در اشتغال و تولید داخل‬ ‫کش��ور و رونق اقتصادی بیش��تر‪ ،‬یکی از راهکارهای مهم‬ ‫ایجاد مش��ارکت با بخش خصوصی و غیر دولتی اس��ت که‬ ‫در ساختار س��ازمان صنایع کوچک هم این امر پیش بینی‬ ‫شده است‪ .‬اما متاس��فانه نهاد های نظارتی گاه با توجه به‬ ‫وظیفه ای که دارند در این زمینه سختگیری هایی می کنند‬ ‫که می ش��ود با تعامل و تس��اهل بهتر این امورات مدیریت‬ ‫شود و بتوان با بخش خصوصی بدون دغدغه همکاری کرد‬ ‫و با ایجاد راهکار مناس��ب قانونی مانع از این گونه ایرادهای‬ ‫حقوقی و قانونی ش��د‪ .‬همان طور ک��ه می دانیم‪ ،‬ایرادهای‬ ‫س��ازمان های نظارتی به دلیل اهمی��ت موضوعی که دارند‬ ‫باعث می شود س��رعت ارتباط با بخش خصوصی به میزان‬ ‫زیادی کاهش یابد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم به صورت تخصصی تر به این مس��ئله نگاه‬ ‫بیندازیم باید بدانیم که در قانون تاس��یس سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی و ایین نام��ه اجرایی ان‪،‬‬ ‫امده که س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫و حتی ش��رکت های تاب��ع ان می توانند عالوه ب��ر ایجاد و‬ ‫توسعه شهرک صنعتی و زیر ساخت های صنعتی و فعالیت‬ ‫زیربنای��ی واحد های کارگاهی و صنف��ی و خدماتی را هم‬ ‫ایجاد کنن��د‪ .‬در ایین نامه اجرایی قان��ون اصالح تبصره ‪5‬‬ ‫بند الف ماده ‪ ۳‬قانون اجرایی سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی شرکت های زیرمجموعه این سازمان که در سطح‬ ‫استان ها حضور دارند می توانند و مجاز به مشارکت با بخش‬ ‫خصوصی یا همان بخش غیر دولتی هس��تند‪ .‬از این قبیل‬ ‫مشارکت ها می توان به ساخت مجتمع های خدماتی‪ ،‬صنفی‬ ‫و بازرگانی اش��اره کرد که برای رونق بخشی به شهرک های‬ ‫صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار با توجه به مشارکت با بخش‬ ‫غیر دولتی ایجاد ش��ده اند انتظار هس��ت ب��ا توجه به نبود‬ ‫مانع قانونی در مش��ارکت سازمان صنایع کوچک با بخش‬ ‫غیر دولتی‪ ،‬نهاد های نظارتی به ویژه س��ازمان بازرس��ی کل‬ ‫ی و جامع تر به موضوع ها بنگرند‪ .‬هرچند‬ ‫کشور با دید صنعت ‬ ‫تمامی ارکان کشور بر این امر اجماع دارند که ایجاد نکردن‬ ‫بستر اشتغال برای کش��ور خسارت های جبران ناپذیری در‬ ‫ابع��اد مختلف اجتماعی‪ ،‬روحی و روان��ی ایجاد می کند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬با درک و نگاه ویژه به این موضوع‪ ،‬صنایع کوچک‬ ‫و مشارکت با بخش خصوصی و غیر دولتی می تواند یکی از‬ ‫معضالت مربوط به بیکاری را حل کند‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت مشارکت با بخش غیر دولتی می تواند‬ ‫با رونق اقتصادی همراه باش��د و موانع و مشکالت قانونی و‬ ‫حقوق��ی که در این میان وجود دارد باید به زودی بر طرف‬ ‫ش��ود اما ش��هرک های صنعتی یا اگ��ر بخواهیم به صورت‬ ‫کلی ت��ر بگوییم‪ ،‬س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ب��دون محدودی��ت قانونی و حقوق��ی می تواند با‬ ‫بخش غیر دولتی مش��ارکت کند هرچند نهاد های نظارتی‬ ‫گاه ایرادهایی بر این امر دارند که امید هس��ت با توجه به‬ ‫اهمیت ایجاد اشتغال در کش��ور با تساهل بیشتری با این‬ ‫موضوع برخورد شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساخت نخستین شهرک‬ ‫صنعتی‪-‬تخصصی صنایع دریایی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬پنجش��نبه گذش��ته در اغاز عملیات اجرایی و ایین‬ ‫کلنگ زنی ش��هرک صنعتی‪-‬تخصصی صنایع دریایی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد از صنایع کش��ور را صنایع کوچک‬ ‫تش��کیل می دهند و تکلیف و وظیف��ه داریم انها را حمایت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‪ ،‬در حاش��یه س��فر‬ ‫ریاس��ت جمهوری به اس��تان هرمزگان با حضور معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی‪ ،‬عملیات اجرایی نخس��تین شهرک‬ ‫صنعتی‪-‬تخصصی صنایع دریایی کشور در مساحتی افزون بر‬ ‫‪ ۲۲۰‬هکت��ار و اعتب��ار ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد ری��ال در بندرعباس‬ ‫اغاز ش��ده و طرح توسعه ش��رکت معماران تجارت جنوب‬ ‫با حجم تولید س��االنه ‪ ۲۰۰‬تن قیر و اش��تغالزایی ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫و همچنین فاز ‪ ۳‬ش��رکت پترو صنعت پاسارگاد مستقر در‬ ‫ش��هرک صنعتی خلیج فارس به بهره برداری رسید‪ .‬این امر‬ ‫ظرفی��ت تولید این واحد تولیدی را ب��ه ‪ ۳۵۰‬هزار تن انواع‬ ‫قیر و محلول های نفتی در سال و اشتغال ان را تا ‪ ۱۱۰‬نفر‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 343‬پیاپی ‪2316‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫«پاول» وحشت از نرخ بهره‬ ‫فدرال رزرو را احیا کرد‬ ‫پس از اینکه وال اس��تریت بدترین عملکرد هفتگی خود در ‪ ۲‬سال‬ ‫سهام اسیایی اغلب پایین امد‪ .‬به گزارش‬ ‫گذشته را ثبت کرد‪ ،‬ارزش ‬ ‫مهر به نقل از رویترز‪ ،‬پنجش��نبه پس از اینکه وال اس��تریت بدترین‬ ‫عملکرد هفتگی خود در ‪ ۲‬س��ال گذشته را ثبت کرد‪ ،‬سها م اسیایی‬ ‫اغل��ب پایین ام��د‪ .‬اظهارنظر جدی��د رییس ف��درال رزرو که به نظر‬ ‫سختگیرانه تر می رسید‪ ،‬موجی از اضطراب را در بازارهای سرمایه های‬ ‫ریس��ک دارتر ایجاد کرد‪ .‬تاجران پیش بینی می کنند فوتسی انگلیس‬ ‫‪ ۰/۷‬درصد‪ ،‬داکس المان ‪ 0 /۸‬درصد و کاک فرانسه ‪ 0 /۷۵‬درصد افت‬ ‫کند‪ .‬در هفته های اخیر س��رمایه گذاران روی لب��ه پرتگاه قرار دارند‪.‬‬ ‫نگرانی ه��ا از اینکه باال ب��ردن نرخ بهره در اقتصادهای پیش��رفته به‬ ‫رهبری امریکا باعث کند شدن رشد اقتصاد جهان شود‪ ،‬به اوج خود‬ ‫رس��یده است‪ .‬پاول در نخستین حضور عمومی خود به عنوان رییس‬ ‫فدرال رزرو‪ ،‬در جلس��ه ش��هادت سه ش��نبه خود (به وقت امریکا) در‬ ‫کنگره وعده داد که از زیاد داغ شدن اقتصاد جلوگیری خواهد کرد و‬ ‫در عین حال به برنامه باال بردن تدریجی نرخ بهره پایبند خواهد بود‪.‬‬ ‫ت و سخت تر شدن‬ ‫این اظهارات اتش گمانه زنی ها درباره اینکه سف ‬ ‫سیاس��ت مالی امریکا‪ ،‬امس��ال با سرعت بیش��تری رخ خواهد داد را‬ ‫شعله ور کرد‪ .‬به این ترتیب انتظار هست با نرخ بهره باالتر فعالیت های‬ ‫شرکت ها افت کند و رشد اقتصادی از تب وتاب خود بیفتد‪.‬‬ ‫گسترده ترین شاخص سهام اسیا‪-‬اقیانوسیه خارج از ژاپن ‪،MSCI‬‬ ‫‪ ۰ /۵‬درصد افت کرد و برای سومین روز متوالی‪ ،‬ضرر خود را به ثبت‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫برگ برنده دالر در دست کیست؟‬ ‫تولیدکنندگان رقیب نسبت به ایران خیلی بهتر است و در این‬ ‫حامد شایگان‬ ‫زمینه رقابت پذیر نیس��تیم‪ .‬حال حتی اگ��ر واردات نیز راحت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شود نمی توانیم در بازار داخلی رقابت کنیم‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با‬ ‫ارز گران تولیدات در بازار داخلی و خارجی رقابت پذیر می شود‬ ‫اما مش��کل این اس��ت که نرخ مواد اولیه نیز گران می ش��ود و‬ ‫نوس��انات ن��رخ ارز در ماه ه��ای گذش��ته نه تنه��ا م��ردم و‬ ‫روی تقاضا اثر می گذارد و بازار کوچکتر می شود اما در مجموع‬ ‫مصرف کنندگان بلکه تولیدکنندگان را نیز تحت تاثیر قرار داده‬ ‫افزای��ش نرخ ارز قدرت رقابت پذیری را بیش��تر می کند چراکه‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی معتقدند ثبات نرخ ارز ب��ه دلیل پیش بینی پذیر‬ ‫ب��ازار برای هم��ه عرضه کنندگان کوچکتر می ش��ود و واردات‬ ‫ب��ودن نرخ تولید به جذب س��رمایه گذار نیز کمک می کند اما‬ ‫کاالهای خارجی نیز سخت تر خواهد شد‪ .‬او با اشاره به سیاست‬ ‫با افزایش ان اگر چه صادرکنندگان سود می برند اما بنگاه های‬ ‫ارزی دیگر کش��ورها افزود‪ :‬حدود ‪ ۳‬سال پیش به ترکیه رفتم‪.‬‬ ‫وابسته به مواد اولیه خارجی گران تر تولید خواهند کرد و بازار‬ ‫در ان زمان یک لیر ترکیه معادل ‪ ۱/۲‬دالر بود‪ ،‬اکنون به ‪۳/۳‬‬ ‫کوچکتر و رقابت سخت تر خواهد شد‪ .‬شاید در چنین شرایطی‬ ‫رس��یده که نشان دهنده کاهش یک س��ومی لیر در برابر دالر‬ ‫ب��ازار داخلی از گزند واردکنن��دگان در امان بماند با این حال‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه باید بگویم حتی جنگ های امریکا و چین‬ ‫برخی همچنان معتقدند اس��یب های ارز گران بیش��تر است و‬ ‫نیز مرب��وط به این قضیه اس��ت و امریکایی ها می گویند چین‬ ‫سبب کندی حرکت اقتصاد می شود‪.‬‬ ‫ارزش پ��ول خود را پایین نگه داش��ته تا کاالهای امریکایی در‬ ‫‹ ‹رقابت پذیری امتیاز ارز گران‬ ‫این کشور فروش نرود‪.‬‬ ‫نرخ ارز ثابت یا با تغییرات تدریجی و قابل پیش بینی بر جذب‬ ‫پور قاض��ی با تاکید بر اینکه بیش��تر تولیدکنندگانی که مواد‬ ‫سرمایه موثر است چراکه اگر س��رمایه گذار نتواند پارامترهای‬ ‫اولی��ه از خارج تامین می کنند از طری��ق صرافی و بانک ها ارز‬ ‫بازار را پیش بینی کند یعنی ریسک فعالیت او باال رفته و از انجا‬ ‫می خرن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فقط کس��انی که محصول با واس��طه‬ ‫که امنیت و س��ود اولویت های سرمایه گذاران است برنامه انها‬ ‫تعرفه ه��ای خاص تولید می کنند از بانک مرکزی ارز مبادله ای‬ ‫مغایر با نوس��ان ارز خواهد بود‪ .‬رییس کمیسیون صنعت اتاق‬ ‫می گیرند که برخی از انها شرکت های خصوصی‪ ،‬بخشی دولتی‬ ‫تهران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با تایید این موضوع‬ ‫و خصولتی هس��تند اما باید این مقوله نیز بس��ته‬ ‫گفت‪ :‬البت��ه ثبات نس��بی می خواهند نه ثبات‬ ‫شود زیرا بیشتر این شرکت ها به نهادهای نظامی‬ ‫مطلق‪ .‬همچنین باید توجه داشت که ثبات نرخ‬ ‫وابس��ته هس��تند‪ ،‬از نرخ ارز مبادله ای اس��تفاده‬ ‫ارز بر تولید نیز تاثیرگذار اس��ت اما بیشتر روی‬ ‫می کنند و ش��رکت های دولتی و خصولتی نیز از‬ ‫تولیدکنندگانی که قرارداد بلندمدت با خریدار‬ ‫این رانت بهره می گیرند که به نوعی به هم ریختن‬ ‫دارند و نوس��ان زیاد تولی��د محصول را به خطر‬ ‫نظم بازار اس��ت که دولت و شورای رقابت باید با‬ ‫می اندازد در این صورت قراردادها کوتاه مدت و‬ ‫این بازار غیرعادالنه مقابله کنند‪.‬‬ ‫روزمره می ش��ود که باعث ضعف سرمایه گذاری‬ ‫علی موحد‬ ‫او ب��ا پیش��نهاد ایجاد ارز تک نرخ��ی برای حل‬ ‫نیز می شود زیرا فرد نمی داند در اینده محصولی‬ ‫ک��ه تولید خواهد کرد به فروش خواهد رس��ید تصمیم ها در زمینه نرخ مش��کالت افزود‪ :‬اگ��ر دولت می خواه��د یارانه ای‬ ‫ارز در کشور همچنان‬ ‫بدهد باید به شکل مستقل و جداگانه تعریف کند‬ ‫یا خیر‪ .‬البته این مس��ئله متاث��ر از فاکتورهای‬ ‫علمی و اقتصادی‬ ‫و نبای��د ارز را ارزان در اختی��ار افرادی خاص قرار‬ ‫دیگری همچ��ون تعرفه گمرک‪ ،‬نرخ حامل های‬ ‫نیست‬ ‫دهد‪ .‬رییس کل بانک مرکزی و مس��ئوالن دولتی‬ ‫انرژی و‪ ...‬نیز هس��ت‪ .‬مهدی پورقاضی با نگاهی‬ ‫بارها قول داده اند که ارز تک نرخی خواهد شد اما‬ ‫به اثر نوس��انات ارز بر اقتص��اد مولد گفت‪ :‬باید‬ ‫تاکنون محقق نشده است‪.‬‬ ‫توجه داش��ت که ارزان به معنی س��اده کردن واردات اس��ت و‬ ‫‹ ‹سرمایه گذار‪ ،‬روی لبه تیغ افزایش نرخ دالر‬ ‫بس��یاری از تولیدکنن��دگان برای رقابت با خارجی ها مش��کل‬ ‫موضوع نرخ ارز سال هاست مورد نقد و بررسی تولیدکنندگان‬ ‫دارند زیرا نرخ تسهیالت‪ ،‬مبادالت بین المللی و‪ ...‬در کشورهای‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫حسین سلیمی‪ :‬تا زمانی که تولیدات ما نیاز داخلی و صادرات ما‬ ‫نیاز ارزی بدون نفت را تامین نکند نمی توانیم نرخ ارز را ازاد‬ ‫کنیم‬ ‫مهدی پورقاضی‪ :‬اگر دولت می خواهد یارانه ای بدهد باید به‬ ‫شکل مستقل و جداگانه تعریف کند و نباید ارز را ارزان در اختیار‬ ‫افرادی خاص قرار دهد‬ ‫و اقتصاددان��ان اس��ت‪ .‬درحال حاضر نرخ ارز در کش��ور روندی‬ ‫صعودی پیش گرفته و چالش هایی را به همراه داش��ته اس��ت‬ ‫زیرا امار اقتصادی کشورها نشان می دهد کاهش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫ارزش پول نسبت به دالر باعث افزایش یک درصدی تورم انها‬ ‫ش��ده است‪ .‬رییس انجمن س��رمایه گذاری در ایران درباره این‬ ‫موضوع با نگاهی به تجربه سال های گذشته ایران به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬اگر روند افزایش نرخ ارز ایران در س��ال ‪ ۹۲‬را‬ ‫بررس��ی کنیم که ارزش دالر نسبت به ریال ‪ ۳‬برابر شد باعث‬ ‫تورم ‪ ۴۰‬درصدی ش��د‪ .‬بنابراین اگر نرخ ارز باال باشد به دلیل‬ ‫اینکه انجام پروژه ها گران تر تمام خواهد ش��د زمینه ساز تعویق‬ ‫اجرای پروژه ها می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬خرید تجهیزات با‬ ‫دالر ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬هزار تومان بس��یار متفاوت اس��ت و امروز نیز به‬ ‫همین دلیل ش��اهد افت س��رمایه گذاری هستیم به طوری که‬ ‫روند جذب س��رمایه گذاری در ‪ ۴‬سال گذشته مستقیم بوده و‬ ‫در ‪ ۶‬ماه گذشته تاثیر منفی گرفته و پروژه ها نیمه تمام مانده اند‬ ‫که نرخ دالر در چه قیمتی ثابت خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ین س��لیمی با اش��اره به اینکه صادرکننده همیشه با‬ ‫افزای��ش نرخ دالر س��ود می ب��رد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولیدکنندگانی که‬ ‫صادرکننده نیز هس��تند به دلیل تاثیر منفی نرخ دالر بر مواد‬ ‫اولیه با افزایش نرخ ارز سود نمی برند‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬با افزایش‬ ‫نرخ دالر صادرات فزونی نمی یابد زیرا ما مشکالت بهره وری در‬ ‫اقتص��اد داریم‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در کش��ور ‪ ۳۰‬درصد بهره وری‬ ‫پایین تر از جهان اس��ت با اصالح این بخش می توانیم با همین‬ ‫نرخ ارز صادرات را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫او ب��ه عنوان تولیدکنن��ده و صادرکننده با تاکی��د بر اینکه‬ ‫بنگاه هایی ک��ه واردات مواد اولیه ندارند از گرانی نرخ ارز تاثیر‬ ‫نمی پذیرند‪ ،‬گفت‪ :‬فقط انهایی که مواد اولیه را از خارج تامین‬ ‫می کنن��د با افزایش ن��رخ ارز غیررقابتی می ش��وند‪ .‬اکنون در‬ ‫مقطع کوتاهی به دالیل مختلف نرخ ارز از ‪ ۴‬هزار شروع شد و‬ ‫به ‪ ۴۸۰۰‬رسید و دوباره به ‪ ۴۵۰۰‬برگشت که این موضوع روی‬ ‫تولید و اشتغال و در نهایت خروجی اقتصاد اثر منفی می گذارد‪.‬‬ ‫برای س��ال ‪ ۱۴۰۴‬نزدی��ک به ‪ ۱۷۵‬میلی��ارد دالر صادرات‬ ‫غیر نفتی تعیین ش��ده و هم��ه برنامه ها برای رس��یدن به این‬ ‫هدف ب��ود که در ان زمان یعنی ‪ ۱۵‬س��ال پیش ترکیه ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیارد دالر صادر می کرد ولی س��ال گذشته این کشور ‪۱۸۳‬‬ ‫میلیارد دالر صادر کرد هرچند هنوز تا پایان چش��م انداز مانده‬ ‫ولی رسیدن به این هدف بعید است زیرا بیشتر صادرات متاثر‬ ‫از پتروش��یمی بوده که از ‪ ۱۸‬میلیارد به ‪ ۳۰‬میلیارد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرض بر اینکه هر س��ال رش��د ‪ ۲۰‬درصدی هم در این‬ ‫زمینه داشته باشیم در سال ‪ ۱۴۰۴‬نزدیک به ‪ ۷۵‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات غیر نفتی بیشتر نخواهیم داشت که ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫عقب خواهی��م ماند‪ .‬در ان زمان براس��اس امکانات و ضرب و‬ ‫تقس��یم که انجام می ش��د می گفتیم چط��ور نمی توانیم مانند‬ ‫ترکیه باشیم که قبل از انقالب صادرات ان نصف ایران بود‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت کشور این اس��ت که تعارض ها خیلی زیاد‬ ‫اس��ت و حتی نمی توانند یک نرخ ثابت ب��رای ارز اعالم کنند‪.‬‬ ‫هرچن��د برخی معتقدند باید نرخ ارز ازاد ش��ود اما عواقب ان‬ ‫را ی��ک هفته پیش دیدیم که ادامه ان روند تخریبی بر صنایع‬ ‫اساس��ی خواهد بود‪ .‬نظر ش��خصی من به عنوان تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده این است که تا زمانی که تولیدات ما نیاز داخلی و‬ ‫ص��ادرات ما نیاز ارزی بدون نفت را تامین نکند نمی توانیم نرخ‬ ‫ارز را ازاد کنیم‪ .‬امروز تش��نگی ارز وجود دارد زیرا بسیاری از‬ ‫کاالهای��ی که پیش از این ارز مبادل��ه ای دریافت می کردند از‬ ‫ارز مبادله ای خارج ش��د و واردکننده ه��ا از طریق بازار تامین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر بس��یاری از تولیدکنن��دگان ارز ازاد دریافت‬ ‫می کنند که بیش��تر پتروش��یمی ها مس��تقیم به ب��ازار عرضه‬ ‫نمی کردن��د پیش از این باید از طریق ش��بکه های بانکی عمل‬ ‫می کردند‪ .‬باید توجه داشت که عرضه مستقیم روی سوددهی‬ ‫انها خواهد ش��د و نباید مانع س��وددهی انها بشویم زیرا امروز‬ ‫ی در تصمیم های غیرکارشناسی‬ ‫‹ ‹نابسامان ‬ ‫درحال حاضر نابس��امانی زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫انچه امروز باعث اس��یب به تولید می ش��ود نوس��ان غیرقابل‬ ‫پیش بینی اس��ت‪ .‬یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این ‬ ‫باره به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬نوسان ارزی و این وضعیت با‬ ‫تصمیم های غیرکارشناسی بهبود نمی دهد زیرا نرخ ارز فرمول‬ ‫خاص خود را دارد و با پیش بینی درس��ت نمی شود‪ .‬مسئوالن‬ ‫نیز در اوج نوسان قول هایی داده اند اما تاثیری نداشت‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر برخورد با نرخ ارز مبنای علمی نداش��ته باشد و با این روند‬ ‫جلو برویم س��امان نخواهد گرفت و هر روز با اقدام های پلیسی‬ ‫نمی ت��وان اثر مثبتی گذاش��ت و عده ای از این جریان ناس��الم‬ ‫سوءاستفاده می کنند‪ .‬سایر کش��ورها نیز تجربه کرده اند که با‬ ‫نوس��انات نرخ ارز نمی ت��وان مکانیزم های غیر عملی به کار برد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تصمیم ها بای��د بر مبنای نظر جمعی کارشناس��ان و‬ ‫اقتصاددانان باش��د‪ .‬حرف من این نیست که از مقامات سیاسی‬ ‫ش از‬ ‫مش��ورت نگیرند و تصمیم ها فقط اقتصادی باش��د اما پی ‬ ‫این پیش��نهاد درباره س��اماندهی نرخ ارز دادم و گفتم مشکل‬ ‫از بانکداری کشور است‪ .‬در دنیا بانکداری ساختاری سه وجهی‬ ‫اس��ت و فرقی نمی کند در چه کش��وری باش��د؛ اسالمی باشد‬ ‫یا غیر اس�لامی و شامل س��پرده گذار(جاری و بلندمدت)‪ ،‬ضلع‬ ‫س��رمایه های بانکی و ضلع مش��تری اس��ت‪ .‬در کنار ان‪ ،‬رکن‬ ‫سیاس��ت گذار و ناظر را داریم که در کش��ور م��ا بانک مرکزی‬ ‫اس��ت و امروز در ایران دست بانکداران است و نگاه بنگاهداری‬ ‫در سیاس��ت های این بخش غالب اس��ت در حالی که در سایر‬ ‫کشورها اقتصاددانان در این جایگاه قرار دارند‪.‬‬ ‫عل��ی موحد با بیان اینک��ه طبق ماده ‪ ۸‬قان��ون‪ ،‬بانکداری‬ ‫مانع بنگاهداری بانک ها نش��ده اما مشروط به تصویب مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر چه نهادی باید بر‬ ‫بنگاهداری بانک ها نظارت کند؟ در بخش ارز نیز بانک مرکزی‬ ‫تاثیرگذار است و تصمیم ها در زمینه نرخ ارز در کشور همچنان‬ ‫علمی و اقتصادی نیست و هیچ سرمایه گذاری نمی تواند اینده‬ ‫را پیش بینی کن��د و تولیدکننده نی��ز نمی تواند نرخ محصول‬ ‫خ��ود را برای یک هفته اینده تعیین کند زیرا بخش��ی از مواد‬ ‫اولیه وارداتی است‪ .‬در چنین شرایطی چه نهادی باید پاسخگو‬ ‫باشد؟‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مالیات بر ثروت ثابت ماند‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫پتروش��یمی ها بازدهی مناسبی دارند که باید این شرکت ها به‬ ‫سمت خصوصی سوق داده می شدند‪.‬‬ ‫گزارش ‪ ۱۰‬ماه وضعی��ت درامدهای مالیاتی‬ ‫دولت در امس��ال نش��ان می دهد که هدف کلی‬ ‫دولت‪ ،‬حرکت به سمت کاهش فشار مالیاتی بر‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به‬ ‫نقل از وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬معاونت‬ ‫اقتص��ادی این وزارتخان��ه در گزارش��ی درباره‬ ‫عملکرد شاخص های مالیاتی در دوره زمانی ‪۸۴‬‬ ‫تا ‪ ۹۵‬و همچنین ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نسبت عملکرد درامدهای مالیاتی به منابع‬ ‫عمومی دول��ت از ‪ ۲۸‬درصد در س��ال های ‪۸۴‬‬ ‫تا ‪ ۹۱‬به ‪ ۳۶‬درصد در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬این میزان در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت‬ ‫سال گذشته ‪ ۴۴‬درصد بود‪ .‬بر پایه این گزارش‪،‬‬ ‫بررس��ی نس��بت عملکرد درامدهای مالیاتی به‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی در دوره زمانی ‪ ۸۴‬تا ‪۹۱‬‬ ‫به می��زان ‪ ۵/۴‬درصد و در دوره ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۵‬برابر‬ ‫با ‪ ۶/۶‬درصد بوده اس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬متوسط‬ ‫نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی جاری و رش��د‬ ‫درامده��ای مالیاتی در دوره زمانی ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۱‬به‬ ‫صورت ثابت ‪ ۲۱‬درصد ب��وده که این میزان در‬ ‫دوره س��ال های ‪ ۹۲‬ت��ا ‪ ۹۵‬از ‪ ۱۵‬درصد به ‪۲۷‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬بنابراین در سال های‬ ‫گذش��ته ش��اخص ها نش��انگر بهب��ود عملکرد‬ ‫درامدهای مالیاتی در راس��تای تحقق سیاست‬ ‫کاهش اتکا ب��ه درامدهای نفتی اس��ت‪ .‬انتظار‬ ‫هست سهم مالیات بر کاالها و خدمات در سال‬ ‫‪ ۹۶‬نسبت به متوسط سال های گذشته افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬بخش عمده مالیات ب��ر کاالها و خدمات‬ ‫از محل مالیات ارزش افزوده اس��ت که با توجه‬ ‫ب��ه مکانیزم اعتبار مالیاتی قاعدتا بار مالیاتی ان‬ ‫بر مصرف کننده نهایی تحمیل می شود‪ .‬بررسی‬ ‫ترکیب درامدهای مالیاتی در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬نش��ان می دهد که س��هم‬ ‫مالیات بر کاالها و خدمات از ‪ ۳۶‬درصد در دوره‬ ‫مورد بررس��ی سال گذشته به ‪ ۳۹‬درصد در ‪۱۰‬‬ ‫ماه نخست امسال افزایش یافت‪ .‬از سویی‪ ،‬سهم‬ ‫مالیات اش��خاص حقوق��ی از ‪ ۳۳‬درصد به ‪۲۸‬‬ ‫درصد کاهش یافته و سهم مالیات بر واردات نیز‬ ‫با یک درصد کاهش به ‪ ۱۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫س��هم مالیات بر ثروت در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته به‬ ‫صورت ثابت ‪ ۳‬درصد بود‪ .‬این گزارش می افزاید‪:‬‬ ‫در سال های گذش��ته‪ ،‬مالیات های غیرمستقیم‬ ‫از رون��دی صعودی برخوردار اس��ت که این امر‬ ‫هم راس��تا با رویکرد دول��ت مبتنی بر گرایش به‬ ‫سمت مالیات بر مصرف و کاهش فشار بر مالیات‬ ‫بر تولید است‪.‬‬ ‫همکاری با سرمایه گذاران بنادر خشک‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل راه اهن کشور در جلسه راهکارهای‬ ‫مناس��ب برای تسریع در راه اندازی بندر خشک اینچه برون گفت‪ :‬با‬ ‫هر سرمایه گذاری که در حوزه بندر خشک تمایل به همکاری داشته‬ ‫باش��د و از سوی استان معرفی ش��ود تعامل خواهیم کرد و از انان‬ ‫حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش‪ ،‬سعید محمدزاده در جلسه ای‬ ‫که با حضور استاندار و معاونان‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫و مدیران نهادهای اجرایی استان در محل استانداری گلستان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما اینچه برون اس��تان گلس��تان را به عنوان بندر‬ ‫خش��ک و زیرمجموعه راه اهن می دانیم و مشکلی با سرمایه گذاری‬ ‫و حضور بخش خصوص��ی برای س��رمایه گذاری نداریم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بنادر خش��ک در تمام دنیا از جمله مناطقی هس��تند که در توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ورها و مناطق و توس��عه حمل ونقل ریلی نقش های‬ ‫خیلی جدی دارند به همین دلیل بندر خش��ک اینچه برون اس��تان‬ ‫گلس��تان مورد پیگی��ری و توجه دولت و تم��ام بخش های مختلف‬ ‫مرتبط است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن جمهوری اس�لامی ایران با اش��اره به طرح‬ ‫برقی کردن مسیر گرمسار ‪-‬اینچه برون این طرح را برای کشور مهم‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬اجرای برقی کردن مس��یر اینچه برون‪-‬گرمسار با‬ ‫اس��تفاده از فاینانس خارجی ضمن ایجاد اشتغال چند ساله و دائم‬ ‫در منطقه موجب توس��عه اقتصادی استان های گلستان و مازندران‬ ‫خواهد ش��د و گرفتن خط اعتباری ‪ ۱/۲‬میلیارد یورویی از روس��یه‬ ‫برای راه اهن اینچه برون به گرمسار بسیار با اهمیت است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!