روزنامه گسترش صنعت شماره 344 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 344

روزنامه گسترش صنعت شماره 344

روزنامه گسترش صنعت شماره 344

‫امضای قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی ایدرو و یک شرکت ایتالیایی‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2317‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪344‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫قرارداد س��اخت نیروگاه برق خورش��یدی در منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬مگاوات با س��رمایه گذاری ش��رکت «کارلومارس��کا» ایتالیا‬ ‫بی��ن ایدرو و این ش��رکت امضا ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» محمد طاهرپ��ور‪ ،‬عضو هیات عامل ایدرو در این مراس��م با حضور مدیرعامل ش��رکت‬ ‫«کارلومارس��کا» ایتالیا گفت‪ :‬درحال حاضر ظرفیت خوبی در کش��ور برای پروژه های تولید برق از خورش��ید وجود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید س��رمایه گذاری در‬ ‫این بخش افزایش یابد‪ .‬در این پروژه قرار اس��ت ‪ ۱۰۰‬مگاوات برق تولید ش��ود که تا ‪ ۸۰‬درصد برق مورد نیاز منطقه گرمس��ار را تامین خواهد کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫قرار اس��ت ابتدا یک پس��ت انتقال برق ایجاد ش��ود تا برق تولید شده را به شبکه سراس��ری منتقل کند و از این طریق در اینده به تامین نیاز ‪ ۱۶۰‬مگاواتی برق‬ ‫صنعت نیز کمک کند‪ .‬همچنین براس��اس توافقی که ش��ده‪ ،‬س��رمایه گذاران می توانند با تزریق برق به شبکه سراس��ری درامدزایی کنند‪ .‬این پروژه پیش از‬ ‫این از س��وی حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری گش��ایش اولیه یافته اس��ت و هفته اینده با حضور منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل ایدرو به صورت رسمی‬ ‫گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2018‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫زیان و تاخیر در تحویل‬ ‫واگن های ایرانی‬ ‫بحران اب‬ ‫اژیر خطر اقتصادهای منطقه ای‬ ‫‪8‬‬ ‫افزای��ش غیر قابل پیش بین��ی هزینه ه��ای تولید صنعت‬ ‫واگن سازی ناشی از نوس��انات ارز باعث شده تا برنامه ریزی‬ ‫برخی از واحدها برای تامین قطعات دچار مش��کل ش��ود و‬ ‫این ش��رکت ها نتوانند به تعهدات خود برای تحویل واگن ها‬ ‫تا پایان س��ال عمل کنند‪ .‬برخی دیگ��ر از واحدها نیز برای‬ ‫عمل به تعهدات و جلوگیری از تاخیر در تحویل واگن ها به‬ ‫ناچار زیان را به جان خریده اند‪.‬‬ ‫دومین��وی اس��یب نوس��انات ارزی ب��ه صنع��ت در حال‬ ‫پیش��روی اس��ت و زیان های جدی به صنایع کشور به ویژه‬ ‫صنایعی با ارزبری باال وارد کرده است‪.‬‬ ‫صنعت واگن سازی کشور در چند دهه گذشته با گسترش‬ ‫حمل ونق��ل ریلی به ظرفیت های مناس��بی برای تامین نیاز‬ ‫داخل دس��ت یافته اما با توجه ب��ه ارزبری باال برای واردات‬ ‫قطع��ات پیش��رفته به ویژه در بخ��ش مس��افربری و مترو‪،‬‬ ‫نوسانات ارزی تاثیر جدی بر این صنایع گذاشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬قرارداده��ای واگن س��ازی قراردادهای‬ ‫چندین ساله هستند که همین امر ریسک هزینه های تولید‬ ‫را ب��اال ب��رده و تولیدکنندگان با مش��کل برنامه ریزی تولید‬ ‫روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که دول��ت برای خری��د واگن های‬ ‫خارج��ی ‪ ۱۰‬درصد از نوس��انات ارزی خریداران را تضمین‬ ‫می کند ام��ا هیچ تضمینی ب��رای هزینه های وارد ش��ده به‬ ‫تولیدکنندگان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایج��اد مزیت ب��رای خری��داران واگ��ن از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی مهم ترین درخواس��ت صنعتگران این بخش اس��ت‬ ‫تا با تس��هیالت دهی به خریداران‪ ،‬تقاضا به سمت تولیدات‬ ‫داخلی س��وق پیدا کند‪ .‬به گفته صنعتگران این بخش‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت حمایت دولت توان تامین ‪ ۱۰۰‬درصدی نیاز داخل‬ ‫در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 15 1396‬جمادی الثانی ‪ 4 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 344‬پیاپی ‪2317‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫نوسان ارزی‬ ‫فشار مضاعف بر تولید‬ ‫در کشورهای در حال توسعه‬ ‫هم��واره اتخاذ سیاس��ت های‬ ‫ارزی مناس��ب چالش برانگیز‬ ‫اس��ت و در ای��ن راس��تا‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای مدون ب��ر میزان‬ ‫نوسانات نرخ ارز برای برخورد‬ ‫با شوک های داخلی و خارجی‬ ‫حسین پیرموذن‬ ‫متمرکز است‪ .‬نوسانات نرخ ارز‬ ‫عضو هیات رییسه اتاق‬ ‫در عملکرد اقتصادی کشور ما‬ ‫ایران‬ ‫مانند بسیاری از کشورها نقش‬ ‫اساسی دارد‪.‬‬ ‫مطالعات اقتصادی نش��ان می دهد که نوس��انات نرخ ارز بر‬ ‫رشد تولید‪ ،‬مصرف خانوارها‪ ،‬رشد سرمایه گذاری و همچنین‬ ‫رش��د صادرات و واردات تاثیر دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بر اثر تنزیل‬ ‫ارزش پ��ول داخلی به دلیل افزایش ن��رخ ارز هر چند خالص‬ ‫صادرات افزایش می یابد ولی به ش��دت هزینه های تولید نیز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در ای��ران به دلیل اینکه عرضه ارز در انحصار دولت و بانک‬ ‫مرکزی اس��ت به ناچار نرخ ارز بر اساس عرض هو تقاضا تعیین‬ ‫نمی ش��ود و در این بین نوس��انات نرخ ارز بر رش��د تولید و‬ ‫تقاضاهای کش��ور و برخی متغیرهای دیگر موثر است‪ .‬برپایه‬ ‫گزارش مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی که اثر‬ ‫ش��وک ارزی به نرخ رش��د بخش تولید را مورد ارزیابی قرار‬ ‫داده است به ازای هر ‪ ۱۰‬درصد افزایش نرخ ارز شاخص نرخ‬ ‫تولید کننده در کل اقتصاد ‪ ۲‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫تالط��م و نوس��انات قیمتی بازار ارز در ماه های گذش��ته با‬ ‫کاهش س��ریع نرخ براب��ری ریال در برابر س��ایر ارزها همراه‬ ‫بوده و این موضوع به افزایش هزینه های تولید در بخش های‬ ‫کلیدی منجر شده است‪.‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۴۱‬قانون برنامه چهارم و همچنین ماده ‪8۱‬‬ ‫قانون برنامه پنجم‪ ،‬سیاس��ت مناس��ب ارزی حفظ ثبات نرخ‬ ‫حقیقی ارز اس��ت برمبنای این قانون‪ ،‬دولت مکلف به اجرای‬ ‫ترتیبات ارز شناور مدیریت ش��ده است‪ .‬همچنین طبق ماده‬ ‫‪ 8۱‬قانون برنامه پنج��م‪ ،‬نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه‬ ‫رقابت پذی��ری در تجارت خارجی و مالحظ��ه تورم داخلی و‬ ‫خارجی و همچنین شرایط اقتصاد کالن باشد‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم این قوانی��ن کنترل جدی ش��وک های ارزی و‬ ‫تورم در داخل از س��وی دولت است اما نوسانات شدید ارزی‬ ‫ماه ه��ای اخیر عالوه ب��ر اینکه تالطم های جامع��ه را افزایش‬ ‫داده‪ ،‬فش��ار مضاعفی را بر تولید کنن��ده وارد کرده و موجب‬ ‫ش��ده اس��ت تمامی عوامل تولید در یک رفتار غیر اقتصادی‬ ‫واکنش نشان دهند و عالوه بر افزایش تمامی نهاده های تولید‬ ‫موج��ب تصمیم گیری و برنامه ریزی نکردن تولید کنندگان بر‬ ‫اثر شوک های ارزی شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اتاق بازرگانی ایران‬ ‫خبر‬ ‫اختصاص ‪ ۶0‬هزار میلیارد‬ ‫تومان درسال ‪ ۹۷‬به اشتغال‬ ‫رییس کمیس��یون تلفیق و برنامه‬ ‫و بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با اش��اره به اولویت نخس��ت دولت‬ ‫و مجل��س برای ایج��اد فرصت های‬ ‫ش��غلی‪ ،‬گف��ت‪ ۶0 :‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان در بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬کشور‬ ‫به اشتغال اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬غالمرضا تاجگ��ردون در جمع گروهی از‬ ‫مردم گچس��اران گفت‪ :‬این بودجه برای پرداخت تسهیالت‬ ‫اش��تغالزایی در حوزه ه��ای مختل��ف و با توجه ب��ه توان‪ ،‬به‬ ‫متقاضیان دارای شرایط الزم پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۵‬میلیون بیکار در سراس��ر کشور‬ ‫وج��ود دارد که الزمه ایج��اد فرصت کس��ب و کار برای انها‪،‬‬ ‫فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ای��ن بودج��ه در صورت اس��تقبال مردم‬ ‫می توان��د عالوه بر کاهش بیکاری‪ ،‬زمینه س��از رونق تولید در‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫تاجگردون ابراز کرد‪ :‬افزایش میزان تسهیالت بانکی ازدواج‬ ‫به ‪ ۱۵‬میلیون تومان از دیگر بخش های الیحه بودجه س��ال‬ ‫اینده است که به اسان شدن ازدواج جوانان کمک می کند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از‬ ‫افزایش چشمگیر حقوق افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی‬ ‫کشور در سال ‪ ۱۳۹۷‬خبر داد اما به میزان ان اشاره نکرد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬افزایش حق��وق جامعه ه��دف نهادهای‬ ‫حمایتی ضرورتی برای کاهش فقر و اجرای عدالت اجتماعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاجگ��ردون اصالح قانون مالیات را از دیگر مش��خصه های‬ ‫الیح��ه بودجه س��ال اینده دانس��ت و گفت‪ :‬براس��اس این‬ ‫تصمیم‪ ،‬افراد دارای حقوق باال مالیات بیشتری باید پرداخت‬ ‫کنن��د‪ .‬رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در ادامه به س��انحه سقوط هواپیمای تهران‪-‬یاسوج‬ ‫و جان باختن ‪ ۶۶‬مس��افر ان اش��اره کرد و افزود‪ :‬باید دالیل‬ ‫این س��انحه مش��خص ش��ود و خاطیان از مردم عذرخواهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اختصاص ‪ ۱0‬هزار میلیارد ریال بودجه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد نشانگر توجه‬ ‫دولت به این استان محروم است‪.‬‬ ‫فرشاد پیشدادفر‬ ‫در برنامه ریزی شرکت‬ ‫خرید تجهیزات برای‬ ‫تحویل ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬واگن‬ ‫دیده شده بود که به‬ ‫دلیل نوسانات ارزی‬ ‫و کمبود نقدینگی در‬ ‫شرکت امکان واردات‬ ‫وجود نداشت به همین‬ ‫دلیل تحویل واگن ها به‬ ‫سال اینده موکول شد‬ ‫«گسترش صنعت» مشکالت ناشی از نوسانات ارز در صنایع واگن سازی را بررسی کرد‬ ‫زیان و تاخیر در تحویل واگن های ایرانی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزای��ش غیر قاب��ل پیش بینی هزینه ه��ای تولید‬ ‫صنعت واگن س��ازی ناشی از نوسانات ارز باعث شده‬ ‫ت��ا برنامه ریزی برخی از واحدها برای تامین قطعات‬ ‫دچار مشکل شود و این شرکت ها نتوانند به تعهدات‬ ‫خود برای تحویل واگن ها تا پایان س��ال عمل کنند‪.‬‬ ‫برخی دیگ��ر از واحدها نیز برای عمل به تعهدات و‬ ‫جلوگیری از تاخیر در تحویل واگن ها به ناچار زیان‬ ‫را به جان خریده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دومینوی اسیب های ارزی ادامه دارد‬ ‫دومینوی اسیب نوسانات ارزی به صنعت در حال‬ ‫پیش��روی اس��ت و زیان های جدی به صنایع کشور‬ ‫به وی��ژه صنایع��ی با ارزب��ری باال وارد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت واگن س��ازی کش��ور در چند دهه گذشته با‬ ‫گس��ترش حمل ونقل ریلی به ظرفیت های مناسبی‬ ‫برای تامین نیاز داخل دس��ت یافت��ه اما با توجه به‬ ‫ارزبری باال برای واردات قطعات پیشرفته به ویژه در‬ ‫بخش مسافربری و مترو‪ ،‬نوسانات ارزی تاثیر جدی‬ ‫بر این صنایع گذاشته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬قرارداده��ای واگن س��ازی‬ ‫قراردادهای چندین س��اله هس��تند ک��ه همین امر‬ ‫ریسک هزینه های تولید را باال برده و تولیدکنندگان‬ ‫با مشکل برنامه ریزی تولید روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از خریداران واگن خارجی‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که دول��ت ب��رای خرید‬ ‫واگن ه��ای خارج��ی ‪ ۱۰‬درصد از نوس��انات ارزی‬ ‫خریداران را تضمین می کند اما هیچ تضمینی برای‬ ‫هزینه های وارد ش��ده به تولیدکنندگان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایجاد مزیت برای خریداران واگن از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی مهم ترین درخواس��ت صنعتگران این بخش‬ ‫اس��ت تا با تس��هیالت دهی به خری��داران‪ ،‬تقاضا به‬ ‫سمت تولیدات داخلی سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫به گفته صنعتگران این بخش‪ ،‬در صورت حمایت‬ ‫دولت توان تامین ‪ ۱۰۰‬درصدی نیاز داخل در کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزبری ‪ ۶۰‬درصدی تولید واگن‬ ‫فرشاد پیشدادفر‪ ،‬مدیر بازرگانی شرکت پلور سبز‬ ‫تولیدکنن��ده واگن های مس��افربری در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز و‬ ‫میزان ارز بری این صنعت عنوان کرد‪ :‬در بخش ریلی‬ ‫به دو شکل می توان میزان ارزبری و واردات قطعات‬ ‫مورد نیاز برای تولید یک واگن قطار را بررسی کرد؛‬ ‫براساس معیار وزنی قدرت ساخت داخل ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫اس��ت و به عب��ارت دیگر‪ ،‬فق��ط ‪ ۳۰‬درصد واردات‬ ‫انجام می ش��ود اما از نظر ارزش ریالی اقالم وارداتی‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد یک واگن را تشکیل می دهد زیرا‬ ‫قطعات پیش��رفته همچون سیستم بهداشتی‪ ،‬تهویه‬ ‫مطبوع‪ ،‬کابل های برق فش��ار قوی و‪ ...‬اس��ت که در‬ ‫داخل با استانداردهای ریلی توان تولید وجود ندارد‪.‬‬ ‫بخش س��اخت داخل با وجود این کار زیادی می برد‬ ‫اما ارزش ریالی انها پایین تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف ارز مبادله ای از سال اینده‬ ‫پیشدادفر با اشاره به سیاست های دولت و کمبود‬ ‫منابع ارزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر چه نرخ ارز افزایش پیدا‬ ‫کند به طور طبیعی نرخ تمام ش��ده ب��اال می رود‪ .‬با‬ ‫توج��ه ب��ه سیاس��ت های دولت مبنی ب��ر حذف ارز‬ ‫مبادله ای به م��رور تخصیص این ارز به قطعات این‬ ‫صنعت رو به کاهش است‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور مثال‪ ،‬ش��بکه تهوی��ه دیگر ش��امل ارز‬ ‫مبادل��ه ای نیس��ت البت��ه درحال حاض��ر هنوز ‪۷۰‬‬ ‫درصد واردات ش��امل ارز مبادله ای می شود اما این‬ ‫پیش بینی وجود دارد که تا س��ال اینده تمام اقالم‬ ‫وارداتی مشمول ارز ازاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طوالنی بودن قراردا دها‬ ‫مدیر بازرگانی ش��رکت پلور سبز با اشاره به اینکه‬ ‫در نوسانات تفاوت چندانی میان ارز ازاد و مبادله ای‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با افزایش ن��رخ ارز ازاد نرخ ارز‬ ‫مبادل��ه ای نی��ز فزونی می یابد به همی��ن دلیل این‬ ‫موضوع باعث افزایش نرخ تمام ش��ده واگن می شود‬ ‫و از انجا که اغلب تقاضا از سوی شرکت های دولتی‬ ‫اس��ت و محدودیت منابع به قراردادهای طوالنی با‬ ‫شرکت های تولیدکننده منجر می شود و هر قرارداد‬ ‫حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ال به طور می انجامد‪ ،‬افزایش های‬ ‫غیرقابل پیش بینی نرخ تمام شده باعث‬ ‫می ش��ود در س��ال های پایانی قرارداد‪،‬‬ ‫واگن ها با زیان فروخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تاخیر در تحویل واگن ها‬ ‫مدیر بازرگانی ش��رکت پلور س��بز با‬ ‫اش��اره به اینکه نوس��انات ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫نرخ ارز در ماه های گذشته باعث تاخیر‬ ‫در تحویل واگن ها ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در برنامه ریزی شرکت خرید تجهیزات‬ ‫برای تحویل ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬واگن دیده شده‬ ‫بود که به دلیل نوسانات ارزی و کمبود‬ ‫نقدینگ��ی در ش��رکت ام��کان واردات‬ ‫وجود نداش��ت به همین دلیل تحویل‬ ‫واگن ها به سال اینده موکول شد‪.‬‬ ‫این قراردادها در بخش مس��افربری‬ ‫مربوط به شرکت مسافربری رجا است‬ ‫و در بخ��ش مترو هم با س��ازمان قطار‬ ‫شهری اصفهان قرارداد داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ پول ها به مقصد نمی رسد‬ ‫پیشدادفر با اشاره به مشکالت واردات ارزی گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر واردات از کش��ور هایی همچ��ون چین‪ ،‬هند یا‬ ‫کره جنوبی انجام ش��ود که امکان گشایش اعتبارات‬ ‫اس��نادی وجود داشته باش��د از طریق شبکه بانکی‬ ‫انجام می ش��ود اما اگر واردات از کشورهای اروپایی‬ ‫انجام ش��ود به دلیل مش��کالت بانک��ی و تحریم به‬ ‫ناچار از صرافی ها اس��تفاده می کنیم که این موضوع‬ ‫هم ن��رخ تمام ش��ده را به س��بب کارم��زد افزایش‬ ‫می ده��د و هم تاخیر زمانی در مبادالت پولی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حتی در برخی موارد نیز پول به مقصد نمی رس��د‬ ‫که چالش های زی��ادی را برای تامین قطعات ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز بری باالی تولید واگن مترو‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت واگن س��ازی پ��ارس نیز در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» درباره میزان ارزبری‬ ‫و تاثیر نوس��انات ارزی ب��ر این واحد صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارز بری در بخش های مختلف صنعت ریلی متفاوت‬ ‫اس��ت؛ در بخش واگن های باری ارزبری پایین است‬ ‫و ح��دود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد نیاز به واردات وجود دارد‬ ‫به همین نس��بت نوس��انات ارزی نیز بر روند تولید‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫ام��ا در بخش واگن مترو حدود ‪ ۷۰‬درصد ارزبری‬ ‫وجود دارد بنابراین مشکالت ارزی تاثیر بیشتری بر‬ ‫این بخش دارد‪ .‬با وجود این‪ ،‬برنامه هایی در دس��ت‬ ‫داریم تا این وابستگی کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نوسانات ارزی مشکالتی را‬ ‫برای صنایع ریلی ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا‬ ‫که خرید واگن ها ریالی است و تحویل‬ ‫واگن ها نیز زمان قابل توجهی را شامل‬ ‫می ش��ود؛ اگ��ر در این مدت ن��رخ ارز‬ ‫باال رود‪ ،‬س��ود کاهش و ریسک تولید‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫� افزایش شدید هزینه تولید‬ ‫محمدرضا مختاری‬ ‫تنها حمایتی که از‬ ‫صنعت ریلی می توان‬ ‫کرد‪ ،‬تسهیالت دهی‬ ‫ارزی و ریالی به‬ ‫خریداران واگن از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‬ ‫از طریق منابع بانکی و‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫است‬ ‫مدیرعامل شرکت واگن سازی پارس‬ ‫درباره میزان تاثیر افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫نرخ ارز در چند ماه گذش��ته بر س��ود‬ ‫تولی��د‪ ،‬گفت‪ :‬ع��دد دقی��ق نمی توان‬ ‫اع�لام کرد ام��ا تاثیرگذار بوده اس��ت‪.‬‬ ‫واگن س��ازی پ��ارس به تعه��دات خود‬ ‫پایبند است و افزایش نرخ را نمی توان‬ ‫به مش��تری تحمی��ل ک��رد بنابراین با‬ ‫افزای��ش هزینه های تمام ش��ده به طور‬ ‫طبیعی س��ود کاهش پیدا می کند‪ .‬اگر‬ ‫این نوسانات به این شدت ادامه داشته‬ ‫باشد ممکن است در برخی پروژه ها نیز‬ ‫دچار زیان ش��ویم‪ .‬تاکنون سعی شده این مشکالت‬ ‫در زمان تحوی��ل واگن ها تاخیر ایج��اد نکند اما بر‬ ‫بخش هزینه ها بس��یار تاثیرگذار است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫قراردادهایی برای تولید واگن باری و مس��افربری با‬ ‫رجا‪ ،‬توکاریل‪ ،‬پارسین ریل و‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره مش��کالت م��راودات ارزی اف��زود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر مش��کالتی در زمین��ه دریاف��ت ارز‬ ‫بانکی هس��ت و برخی اقالم در فهرس��ت ارز بانکی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برخی شرکت ها امکان‬ ‫نقل و انتق��االت از طریق ش��بکه بانکی را ندارند‪ .‬این‬ ‫صنع��ت نیازمند حمایت دولت اس��ت و در صورت‬ ‫استفاده از ارز صرافی‪ ،‬س��ود چندانی برای پروژه ها‬ ‫باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ ریسکی از تولید تضمین نشده‬ ‫مختاری درباره خبر تضمین ‪ ۱۰‬درصدی نوسانات‬ ‫نرخ ارز در صنعت ریل��ی گفت‪ :‬این موضوع مربوط‬ ‫به خریداران واگن از خارج کش��ور است که راه اهن‬ ‫مازاد ‪ ۱۰‬درصد نوس��انات ارزی را ضمانت می کند‪.‬‬ ‫بنابراین ای��ن موضوع ربطی به تولیدکنندگان ندارد‬ ‫و تاکنون هیچ ریسکی از تولید تضمین نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ل�زوم تس�هیالت دهی ب�ه خری�داران‬ ‫واگن‬ ‫مدیرعامل واگن س��ازی پارس درب��اره راهکارهای‬ ‫حمایت های از صنعت ریلی نیز گفت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫واگن س��ازی درخواس��ت هیچ گون��ه تس��هیالت یا‬ ‫نقدینگ��ی ب��رای تولید ندارند؛ تنه��ا حمایتی که از‬ ‫صنعت ریلی می توان کرد‪ ،‬تس��هیالت دهی ارزی و‬ ‫ریالی به خریداران واگ��ن از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫از طریق منابع بانکی و صندوق توس��عه ملی است‪.‬‬ ‫اگر برای بازار داخل مزیت ایجاد ش��ود به طور قطع‬ ‫بهترین حمایت از صنعتی ریلی کش��ور خواهد بود‬ ‫و با حمایت از ای��ن صنعت این ظرفیت وجود دارد‬ ‫که تمام نیاز داخ��ل از طریق تولیدکنندگان تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬تجربه اقتصاد کشور ثابت کرده‬ ‫که با وجود ادعای دولت ها مبنی بر س��اماندهی بازار‬ ‫ارز‪ ،‬ه��ر از گاهی ش��اهد اش��فتگی در نرخ های ارز‬ ‫هس��تیم‪ .‬بنابراین الزم اس��ت دولت فکری به حال‬ ‫صنایع کش��ور به ویژه صنایع پیش��رفته و ارزبر کند‬ ‫تا صنایع توان مقابله با اش��فتگی های ایجادشده را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫دادن ارز مبادل��ه ای به س��بب انک��ه متاثر از نرخ‬ ‫ازاد دچار نوس��ان می ش��ود نسخه مناس��بی برای‬ ‫پیش بینی پذیر کردن تولید نیست و شاید تنها نرخ‬ ‫تمام ش��ده را ارزان تر کند‪ .‬با اجرای سیاست حذف‬ ‫ارز مبادل��ه ای به مرور زمان دول��ت باید فکر جدی‬ ‫برای تضمین نوسانات ارز تولیدکنندگان کند‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۸۲‬هزار میلیارد ریال به صنایع کوچک‬ ‫گزارش های دریافتی نش��انگر پرداخت ‪ ۸۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۳۵‬میلی��ارد ریال اعتبار برای تامین مالی ‪ ۱0‬هزار‬ ‫و ‪ ۷0۷‬بنگاه تولیدی کوچک و متوس��ط و طرح های‬ ‫نیمه تمام با پیش��رفت بیش از ‪ ۶0‬درصد در راستای‬ ‫اقتصاد مقاومتی از اغاز امسال تا پایان اذر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بررس��ی امارنام��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نشان می دهد در این مدت بیشترین‬ ‫پرداختی ها مربوط به اس��تان اصفهان با ‪ ۱۰۳۸‬مورد‬ ‫با مبلغ ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲0۶‬میلیارد ریال و کمترین انها در‬ ‫مناطق ازاد با ‪ ۸‬فقره و ‪ ۱0۳‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫در این رده بندی‪ ،‬اس��تان تهران با ‪ ۶0۹‬پرداخت و‬ ‫‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۷۸0‬میلیارد ریال و اس��تان البرز با ‪۳۹۶‬‬ ‫پرداخ��ت با ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۲۴‬میلیارد ریال در رتبه های‬ ‫بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬بیشترین پرداختی بانک ها برای‬ ‫تامین مالی این بنگاه ها در مدت زمان یاد شده مربوط‬ ‫به بانک ملی با ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۱۶۸‬میلیارد ریال (‪۲۲۴۱‬‬ ‫فقره) بود و پس از ان بانک س��په با ‪ ۱۴‬هزار و ‪۶۳۵‬‬ ‫میلیارد ریال (‪ ۱۴0۱‬فقره) و بانک صنعت و معدن با‬ ‫‪ ۱0‬هزار و ‪ ۲۸0‬میلیارد ریال (‪ ۷۳۵‬فقره) قرار دارند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به منظور تامین مالی نظام اقتصادی‬ ‫کش��ور و با هدف استمرار رونق تولید‪ ،‬حفظ و ایجاد‬ ‫اش��تغال جدی��د و افزایش رش��د اقتصادی کش��ور‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه تامین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫امسال نزدیک به ‪ ۳00‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫به این طرح تخصیص داده شد که ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های‬ ‫نیمه تمام و ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال برای بازس��ازی و‬ ‫نوس��ازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی‪ ،‬مالی‬ ‫و اقتص��ادی الزم برخوردار هس��تند‪ ،‬اختصاص داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تامین مالی با هدف اس��تمرار رونق تولید‪ ،‬حفظ و‬ ‫ایجاد اش��تغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور‬ ‫از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬ابالغ شده است‪.‬‬ ‫پ��س از ان‪ ،‬س��ال ‪ ۱۳۹۵‬از س��وی رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و امس��ال‬ ‫نیز (‪« )۱۳۹۶‬اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» نام‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫عرضه همچنان تشنه تقاضا‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2317‬‬ ‫دوره جدید شماره‪344‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫بازار ش��ب عید به طور معمول رونق می گیرد و تقاضا برای خرید محصوالت به اوج خود‬ ‫می رس��د‪ .‬اما چند س��الی است که این مسئله برای صنعت موتورس��یکلت اتفاق نمی افتد‬ ‫و ب��ازار ای��ن محصول همچنان راکد اس��ت‪ .‬ابوالفضل حجازی‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت درباره بازار پایان س��ال این محصول به «گسترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬نمی توان انتظار رونق داشت زیرا همان طور که بارها اعالم شد محصوالت تولیدی در‬ ‫پایان سال ‪ ۹۵‬بیش از تقاضای بازار بود و همچنان موجودی در بازار باالست ازاین رو امسال‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫ هراس اقابزرگ های‬ ‫المان از روزگار بدون دیزل‬ ‫‪6‬‬ ‫بازار وارداتی ها تغییر مسیر داد‬ ‫پ��س از بالتکلیف��ی ب��ازار وارداتی ه��ا و اع�لام‬ ‫ش��یوه نامه جدید واردات خ��ودرو انتظار می رفت‬ ‫ب��ازار خودروه��ای واردات��ی به تدری��ج از وضعیت‬ ‫کنون��ی خارج ش��ود که با انتقادهای مطرح ش��ده‬ ‫درباره ن��رخ تعرفه های جدید‪ ،‬دیوان عدالت اداری‬ ‫رای به بازگش��ت تعرفه ها و توق��ف اجرای مصوبه‬ ‫اخیر دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو داد‬ ‫که این امر باعث تغییر نیافتن وضعیت اشفته بازار‬ ‫وارداتی ها شد‪ .‬این در حالی است که با وجود ابالغ‬ ‫رای دی��وان عدال��ت اداری به کاهش نرخ تعرفه ها‪،‬‬ ‫تاکنون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این حکم‬ ‫واکنشی نشان نداده و گفته می شود این وزارتخانه‬ ‫جلوگی��ری از خروج ارز و حمایت از تولید داخل را‬ ‫علت لزوم رعایت تعرفه جدید عنوان کرده است‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی بازار خودروهای وارداتی‪ ،‬مشتریان‬ ‫و واردکنندگان به لحاظ شرایط و مقررات جدید با‬ ‫بالتکلیفی جدیدی همراه شده اند‪ ،‬چنانچه به گفته‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران با وجود کاهش تب‬ ‫ن��رخ دالر در بازار‪ ،‬بازار وارداتی همچنان با کاهش‬ ‫ش��دید تقاضا روب��ه رو بوده و انگی��زه خریداران به‬ ‫ش��دت کاهش یافت��ه‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫روزه��ای اخیر بازار وارداتی ها پس از ماه ها رش��د‬ ‫قیم��ت روند نزولی به خود گرفته اس��ت‪ .‬س��عید‬ ‫موتمن��ی در گفت وگ��و با خبر خودرو با اش��اره به‬ ‫تغیی��ر نکردن وضعی��ت ب��ازار وارداتی ها در چند‬ ‫ماه گذش��ته اظهار کرد‪ :‬با باز ش��دن س��ایت ثبت‬ ‫س��فارش و اعالم شیوه نامه جدید واردات همچنان‬ ‫ب��ازار تقاض��ای وارداتی ها تغییر نک��رده و هر روز‬ ‫خری��داران بیش��تری از این بازار خارج می ش��وند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که بازار وارداتی ها در‬ ‫چند هفته گذش��ته با سیر صعودی قیمت ها همراه‬ ‫ش��ده بود ام��ا در چند روز اخیر با کاهش ش��دید‬ ‫تقاضا‪ ،‬نرخ وارداتی ها نیز در بازار ریزش کرده است‪.‬‬ ‫موتمنی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر سانتافه ای را که‬ ‫ازس��وی کرمان موتور با ن��رخ ‪ ۳۳۵‬میلیون ثبت نام‬ ‫می ش��ود در بازار با نرخ ‪ ۳۱۰‬میلیون و حتی ‪۲۹۰‬‬ ‫میلی��ون تومان نیز می توان خرید بنابراین افت ‪۳۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴۰‬میلیونی نرخ س��انتافه حاکی از بی انگیزگی‬ ‫خری��داران در ش��رایط کنونی بازار اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با توجه به نرخ س��ایر خودروهای وارداتی در‬ ‫بازار گفت‪ :‬درحال حاضر متقاضیان خرید سوناتای‬ ‫هیبری��د در بازار باید ح��دود ‪ ۲۴۵‬تا ‪ ۲۵۵‬میلیون‬ ‫تومان هزینه کنند همچنین اسپورتیج حدود ‪۱۹۵‬‬ ‫میلی��ون توم��ان و تویوتا رافور فول نیز حدود ‪۳۳۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان در بازار خرید و فروش می ش��ود‪.‬‬ ‫موتمن��ی افزود‪ :‬در روزهای گذش��ته کیا اپتیما با‬ ‫حفظ قیمت های اخیر خود ‪ ۱۹۵‬میلیون تومان در‬ ‫بازار خرید و فروش شد‪.‬‬ ‫امادگی سایپا برای اجرای طرح امداد نوروزی‬ ‫مدیرعامل س��ایپایدک از برگزاری باشکوه طرح امداد نوروزی گروه سایپا‬ ‫در ن��وروز ‪ ۹۷‬خبر داد و گفت‪ :‬اس��ودگی مش��تریان‪ ،‬مهم ترین هدف گروه‬ ‫سایپا در تعطیالت نوروز سال اینده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبر خودرو‪ ،‬اردش��یر امین��ی گفت‪ :‬با ه��دف برگزاری طرح‬ ‫امداد نوروزی س��ال ‪ ،۹۷‬س��تاد برگزاری این طرح از اذر تشکیل شده و به‬ ‫فراهم کردن مقدمات و انجام هماهنگی های الزم اقدام کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راستا با پلیس راهور‪ ،‬سازمان راهداری و سایر نهادهای مرتبط هماهنگی و‬ ‫تصمیم های خوب و موثری در این زمینه گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ه��دف گروه س��ایپا از برگزاری طرح امداد نوروزی س��ال‬ ‫‪ ،۹۷‬فراه��م کردن اس��ودگی خاطر دارن��دگان خودروه��ای تولیدی گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در طول تعطیالت نوروزی و ایجاد بستری ایمن برای‬ ‫مس��افرت های درون ش��هری و برون ش��هری انان با اس��تفاده از امکانات و‬ ‫ظرفیت های موجود است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ایپایدک از برگ��زاری طرح امداد نوروزی س��ال ‪ ۹۷‬از ‪۲۴‬‬ ‫اسفند امسال تا ‪ ۱۷‬فروردین سال اینده خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای تشکیل‬ ‫ستاد برگزاری طرح امداد نوروزی‪ ،‬تمهیدات الزم برای تامین قطعات یدکی‬ ‫مورد نیاز اندیش��یده شده تا مانند سال های گذشته در این زمینه کمبودی‬ ‫مش��اهده نش��ود‪ .‬همچنین با هدف اطمینان خاط��ر از انجام بهینه خدمات‬ ‫امدادی‪ ،‬بازرس��ی های مس��تمر از پایگاه های ام��دادی و نمایندگی ها انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز به کار هجدهمین نمایشگاه صنعت ارمنستان‬ ‫هجدهمی��ن نمایش��گاه صنع��ت منطق��ه ای‬ ‫ارمنس��تان ب��ا حضور ش��رکت هایی از روس��یه‪،‬‬ ‫گرجس��تان و ایران در ش��هر ایروان اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬در نمایش��گاه اکس��پو ‪ ۲۰۱۸‬ایروان که با‬ ‫حضور رییس اتحادیه کارخانه داران ارمنس��تان‬ ‫گش��ایش یافت‪ ،‬گ��روه صنعت��ی ایران خودرو ‪۴‬‬ ‫محصول دنا‪ ،‬س��ورن‪ ،‬وانت اریس��ان و ‪ ۲۰۶‬اس‬ ‫دی را به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫رییس اتحادی��ه کارخانه داران ارمنس��تان در‬ ‫گفت وگو با ایکوپرس گام های ایران خودرو برای‬ ‫کسب س��هم در بازار ارمنستان را مثبت ارزیابی‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬این ش��رکت توانس��ته در ورود به‬ ‫بازار موفق عمل کند‪ .‬ارسن قازاریان با اشاره به‬ ‫تامین بخش��ی از ناوگان پلیس ارمنستان توسط‬ ‫ایران خودرو گفت‪ :‬عملکرد مناسب در این بخش‬ ‫س��بب اعتماد مردم به محص��والت ایران خودرو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ب��ازار رقابت��ی ارمنس��تان که‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان جهانی حضور دارند‪،‬‬ ‫خودروس��ازی که محصول را ب��ا کیفیت و نرخ‬ ‫رقابتی عرضه کند سهم باالتری را کسب خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ارمنس��تان تنها کش��ور عضو اوراسیاست که‬ ‫ب��ا ایران م��رز زمین��ی دارد؛ این ام��ر صادرات‬ ‫به کش��ورهای روس��یه‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬بالروس و‬ ‫قرقیزس��تان را که عضو اتحادیه گمرکی هستند‬ ‫اسان می کند‪.‬‬ ‫ازجمل��ه مزای��ای حضور در بازار ارمنس��تان‬ ‫دسترس��ی به بازار گرجس��تان و اروپاس��ت که‬ ‫صادرات از ارمنستان به این کشورها بدون تعرفه‬ ‫گمرکی انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به وض��ع قوانی��ن جدی��د مبنی بر‬ ‫ممنوعی��ت واردات خ��ودرو کارکرده و راس��ت‬ ‫فرم��ان ب��ه ارمنس��تان در این��ده ای نزدی��ک‬ ‫پیش بینی می شود سهم محصوالت ایران خودرو‬ ‫در این بازار افزایش قابل توجهی یابد‪.‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت در مدت ‪ ۲‬دهه کمترین تولید را داشته است‪ .‬در نمایشگاه رایدکس‬ ‫امسال موتورسیکلت سازان به تعداد بیشتری حضور داشتند که نشان از عالقه مندی در این‬ ‫حوزه اس��ت‪ .‬وی در این باره اظهار کرد‪ :‬وقتی بازار کس��اد باشد تولیدکننده به تصور اینکه‬ ‫بازارش رونق بگیرد در نمایش��گاه ش��رکت می کند درحالی که اگر سازندگان فروش خوبی‬ ‫در سال داشته باشند کمتر در نمایشگاه ها حضور دارند‪ .‬رکود تقاضا باعث می شود افراد از‬ ‫تمام فرصت ها استفاده کنند تا بازار فروشی به دست اورند‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 15 1396‬جمادی الثانی ‪ 4 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 344‬پیاپی ‪2317‬‬ ‫خبر‬ ‫اعالم جزئیات تغییر استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی‬ ‫رییس س��ازمان ملی استاندارد بر پابرجا ماندن روند استاندارد‬ ‫هش��تادوپنج گانه خودروی��ی تاکید ک��رد و گف��ت‪ :‬روند اعمال‬ ‫استانداردها همان است‪ ،‬تنها برخی معیارها تغییر می کند‪.‬‬ ‫پ��س از اع�لام اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرویی و‬ ‫اعت��راض خودروس��ازان به الزامی ش��دن انه��ا‪ ،‬در نهایت هفته‬ ‫گذشته محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نشس��تی خبری گفت‪ :‬برخی از این استانداردها در‬ ‫اروپا نیز تش��ویقی هس��تند بنابراین با س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل اخرین‬ ‫استانداردهای روز باشد اما در زمینه استانداردهای اختیاری باید‬ ‫تع��ادل الزم ایج��اد و به نوعی بازنگری ش��ود‪ .‬نیره پیروزبخت‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد موضوع اعمال اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه خودرویی را قطعی دانست و گفت‪ :‬بارها گفته‬ ‫ش��ده که این ماجرا تغییر نخواهد کرد و بازنگری اس��تانداردها‬ ‫حت��ی اگر انگونه که برخی می گویند اتف��اق بیفتد در روند کار‬ ‫تغییری ایجاد نخواهد ش��د بلکه ممکن اس��ت در معیارها تغییر‬ ‫ایجاد ش��ود که ان هم براس��اس معیارهای اتحادیه اروپاست و‬ ‫نمی توان انها را سخت دانست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه مقاومت خودروس��ازان ب��رای پذیرش این‬ ‫اس��تانداردها اظهار کرد‪ :‬س��رانجام انها هم ش��رایط س��ختی را‬ ‫می گذرانن��د چراکه ب��رای جایگزینی خودروها مش��کل دارند و‬ ‫اس��تقبال مردم برای انها مهم اس��ت بنابراین باید بتوانند روی‬ ‫قیمت ها تع��ادل ایجاد کنن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که مجموع‬ ‫عواملی از این دست باعث شده مقاومت هایی داشته باشند‪.‬‬ ‫تولید پارس اتوماتیک در سایت‬ ‫ایران خودرو کرمانشاه‬ ‫تولید پارس اتوماتیک در دو ماه گذش��ته به س��بد محصوالت‬ ‫سایت ایران خودرو کرمانشاه اضافه شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬سیداحمد حاجی خلیلی‪ ،‬معاون مهندسی‬ ‫ایران خودرو با بیان اینکه راه اندازی سایت کرمانشاه باعث اشتغال‬ ‫مستقیم بیش از ‪ ۴۰۰‬نفر نیروی کار شده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به روند‬ ‫رو به رش��د تولید‪ ،‬نوبت دوم سایت کرمانشاه فعال شده و تولید‬ ‫روزان��ه ان ‪ ۱۲۰‬خودرو بود ک��ه این تعداد قابل افزایش به ‪۱۵۰‬‬ ‫خ��ودرو در دو نوبت کاری اس��ت‪ .‬وی بهینه س��ازی و بهره وری‬ ‫باال برای تولید س��وداور را از نتایج فعالیت س��ایت های استانی‬ ‫ایران خودرو عنوان کرد و گفت‪ :‬در سایت مازندران نیز پروژه های‬ ‫بهبود مناس��بی اجرا کردیم که ظرفی��ت تولید از ‪ ۱۰۰‬به ‪۲۰۰‬‬ ‫دس��تگاه افزایش یافته اس��ت‪ .‬معاون مهندس��ی ایران خودرو با‬ ‫اش��اره به تجمیع تولید محصوالت شاس��ی بلند در ایران خودرو‬ ‫خراسان گفت‪ :‬پروژه ای با سرمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫افزایش ظرفیت تولید در این پایگاه ایران خودرو تعریف شده که‬ ‫به زودی به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫دستور خصوصی سازی واقعی‬ ‫خودروسازان صادر شد‬ ‫معاون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی ضم��ن انتقاد از کیفیت‬ ‫پایی��ن خودروه��ای داخلی اعالم کرد‪ :‬رییس جمهوری دس��تور‬ ‫خصوصی سازی واقعی دو خودروساز بزرگ را صادر کرده است‪.‬‬ ‫میرعل��ی اش��رف عبداهلل پوری حس��ینی‪ ،‬ریی��س س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی در گفت وگ��و با پردی��س خودرو با اش��اره به‬ ‫اینکه خصوصی ش��دن ایران خودرو و س��ایپا یک ضرورت است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بنده دو س��ال گذشته در جلسه س��تاد اقتصادی خدمت‬ ‫رییس جمهوری اعالم کردم که دولت حدود ‪ ۲۰‬درصد از س��هام‬ ‫ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد اما در عمل این دو شرکت‬ ‫دولتی به ش��مار می روند و این روند به معنای خصوصی س��ازی‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ان جلسه روحانی دستور داد سهم حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی که متعلق به دولت است در اختیار بخش خصوصی‬ ‫قرار گیرد تا س��هم دولت در خودروس��ازی ها به صفر برسد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که باید دس��تور رییس جمهوری برای عملیاتی‬ ‫ش��دن به تصویب برسد که هنوز با گذش��ت دو سال این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫شماره گذاری خودرو در مناطق ازاد‬ ‫مستلزم خروج خودرو فرسوده‬ ‫معاون فنی مهندس��ی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا از‬ ‫اغاز ش��ماره گذاری خودروهای مناطق ازاد هفت گانه کش��ور با‬ ‫پالک و سامانه جدید خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬سرهنگ سعید روحی با اشاره به اینکه‬ ‫با اجرایی شدن شماره گذاری خودروهای مناطق ازاد در سامانه‬ ‫پلی��س راهور ضمن قانونمندتر ش��دن فرایندها‪ ،‬بانک اطالعات‬ ‫مناس��بی برای ارتقای امنیت این مناطق ایجاد ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫هماهنگی ش��ورای هماهنگ��ی مناطق ازاد و س��ازمان مناطق‬ ‫هفت گان��ه پالک جدید مناط��ق ازاد رونمایی و ش��ماره گذاری‬ ‫خودروهای مناطق ازاد با پالک و س��امانه جدید اغاز ش��د‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با اجرایی ش��دن طرح پالک ملی مناطق ازاد امکان‬ ‫خ��روج موق��ت خودروها از منطق��ه ازاد ب��ا معرفی نامه گمرک‬ ‫مرکزی (نه گمرک منطقه) و ثبت ان در س��امانه شماره گذاری‬ ‫پلی��س راهور بدون نیاز به تعویض پ�لاک و دریافت پالک گذر‬ ‫موقت فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه دولت شماره گذاری خودروهای‬ ‫واردات��ی با حجم بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی در مناط��ق ازاد نیز‬ ‫ممنوع است‪ ،‬از سوی دیگر شماره گذاری خودرو در مناطق ازاد‬ ‫نیز مشمول از رده خارج کردن خودرو فرسوده به تناسب میزان‬ ‫مصرف سوخت ترکیبی خودرو وارداتی است‪.‬‬ ‫شنیده ها حاکی از‬ ‫ان است که مجلس‬ ‫شورای اسالمی امروز‬ ‫یکشنبه در جلسه علنی‬ ‫خود‪ ،‬طرح دوفوریتی‬ ‫مبنی بر کاهش تعرفه‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫را بررسی خواهد کرد‬ ‫که با این روند احتمال‬ ‫توقف افزایش تعرفه ها‬ ‫و بازگشت به روال‬ ‫گذشته وجود دارد‬ ‫با امضای ‪ ۲۱۷‬نماینده امروز در مجلس شورای اسالمی طرح دوفوریتی کاهش تعرفه وارداتی ها بررسی می شود‬ ‫تعرفه واردات خودرو به گذشته باز می گردد؟‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بی��ش از یک م��اه از اعالم تعرفه ه��ای جدید واردات‬ ‫خودرو از سوی دولت نگذشته بود که نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی به ویژه کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬همزمان با‬ ‫اش��فته بازار وارداتی ها به فکر سروس��امان دادن به این‬ ‫ن موفق به کس��ب‬ ‫موض��وع افتادند و در نیم هّهای بهم ‬ ‫امضای ‪ ۲۱۷‬نماینده برای تهیه طرح دوفوریتی با هدف‬ ‫کاهش تعرفه خودروهای وارداتی شدند‪ .‬در همین حال‬ ‫دیوان عدال��ت اداری نیز با صدور حکمی اجرای مصوبه‬ ‫هی��ات دولت مبنی بر افزایش تعرف��ه واردات خودرو را‬ ‫متوق��ف و دولت را موظف به توقف اج��رای تعرفه های‬ ‫جدید واردات خودرو کرد‪ .‬بر این اس��اس دولت موظف‬ ‫ش��د تا زمان صدور حکم قطعی از س��وی دیوان‪ ،‬تعرفه‬ ‫واردات خودروها به مصوبات پیش��ین بازگردد و واردات‬ ‫خودرو براساس تعرفه های گذش��ته انجام شود هرچند‬ ‫این اتقاق رخ نداد اما ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت که‬ ‫مجلس شورای اس�لامی امروز یکشنبه در جلسه علنی‬ ‫خود‪ ،‬طرح دوفوریتی مبنی بر کاهش تعرفه خودروهای‬ ‫وارداتی را بررس��ی خواهد کرد ک��ه با این روند احتمال‬ ‫توقف افزایش تعرفه ها و بازگشت به روال گذشته وجود‬ ‫دارد‪ .‬فری��دون احم��دی‪ ،‬نایب رییس دوم کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با اشاره به روند تعیین تعرفه ها در‬ ‫کمیس��یون ماده یک اظهار کرد‪ :‬به طور قطع اختیارات‬ ‫نظام تعرفه گذاری با کمیس��یون ماده ی��ک بوده و این‬ ‫کمیس��یون اقدام به تعیین تعرفه ه��ا می کند اما اصول‪،‬‬ ‫خط مشی و سیاست گذاری این تعرفه گذاری مشخص و‬ ‫شان تعرفه گذاری برعهده دولت گذاشته شده و هرچند‬ ‫رون��د تعیین تعرفه ها در رئوس کاری مجلس نیس��ت و‬ ‫تنها اقدام به تعیین سیاس��ت های کالن و خط مش��ی‬ ‫در ای��ن زمینه خواهد کرد اما به ط��ور قطع در صورت‬ ‫مش��اهده هرگونه تخل��ف در این باره ب��ه موضوع ورود‬ ‫خواه��د کرد که تهی��ه طرح دو فوریت��ی کاهش تعرفه‬ ‫خودروه��ای وارداتی نمونه ای از این اقدام اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینک��ه در تعیین تعرفه ها به ویژه تعرفه واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬دو رویکرد مطرح اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬رویکرد نخست‬ ‫بهرام پارسایی‪ :‬در طرحی که قرار است در مجلس مطرح‬ ‫شود پیشنهاد کاهش عوارض ورودی مطرح شده به نحوی‬ ‫که حداکثر عوارض برای واردات خودرو ‪ ۵۵‬درصد باشد‬ ‫فریدون احمدی‪ :‬در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش تخلف‬ ‫شده و هیچ قانونی اجازه ممنوعیت ثبت سفارش را نمی دهد‬ ‫مگر در موارد خاص که خودرو نیز شامل این موارد نمی شود‬ ‫در این زمینه‪ ،‬حمایت از تولید داخل است البته تولیدی‬ ‫که اقتصاد را به نقطه مطلوب برساند و تبدیل به تولیدی‬ ‫رقابتی ش��ده و در بازاره��ای جهانی نیز حضوری موفق‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬در غیر این صورت حمایت از تولیدی که‬ ‫نتیجه مثبتی به همراه ن��دارد حتی در صورت حمایت‬ ‫ویژه‪ ،‬خیانت به کش��ور خواهد بود‪ .‬احمدی در تشریح‬ ‫رویک��رد دوم اظهار کرد‪ :‬صنعت خ��ودرو باید در مقابل‬ ‫این حمایت دولتی و قانونی‪ ،‬مس��ئولیت ارتقای س��طح‬ ‫تولیدات در این صنعت را داشته باشد و کمیسیون ماده‬ ‫ی��ک نیز با در نظر گرفتن این موارد و حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��ده اقدام به تعیین تعرفه واردات کند چراکه‬ ‫تعیین تعرفه‪ ،‬شمش��یر دولبه ای است که باید دو طرف‬ ‫ان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انحراف در تعیین تعرفه ها‬ ‫نماین��ده م��ردم زنجان و ط��ارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تاکید کرد‪ :‬قرار نیست حقوق مصرف کننده به‬ ‫بهان��ه حمایت از تولیدکننده داخلی پایمال ش��ود یا به‬ ‫ص��ورت مقطعی تنها به مصرف فکر کنیم و از تولید که‬ ‫رکن اصلی اقتصاد است‪ ،‬غافل شویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫این روند به درس��تی و ب��ا رعایت حقوق دو طرف انجام‬ ‫شود‪ ،‬می تواند دستاوردهای بزرگی برای صنعت خودرو‬ ‫به ارمغان داشته باش��د و در این شرایط می توان اظهار‬ ‫کرد‪ ،‬کمیس��یون ماده یک به درستی عمل کرده اما در‬ ‫اتفاق ه��ای اخیر در تعیین تعرفه واردات خودرو‪ ،‬روندی‬ ‫پیش گرفته ش��د که نشان داد کمیس��یون ماده یک و‬ ‫همچنین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به درستی عمل‬ ‫نکرده اند و به همین دلیل مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫ای��ن موضوع ورود کرد‪ .‬احمدی ش��ان مجلس را ورود‬ ‫ب��ه این موضوع و پیگیری مواردی از این دس��ت عنوان‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬در صورت مش��اهده چنین ش��رایطی نه‬ ‫تنها الزم است مجلس به این موضوع واردشود بلکه باید‬ ‫تذک��رات الزم را نیز در این ب��اره ارائه کند تا در صورت‬ ‫وجود هرگونه تخلف به ان رس��یدگی ش��ود اما در عین‬ ‫ح��ال باید به ای��ن نکته توجه کرد که مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نباید به موضوع تعیین تعرفه ها و تعیین عددی‬ ‫مش��خص در این زمینه ورود کن��د بلکه وظیفه مجلس‬ ‫تنه��ا اص�لاح نظام تعرف��ه ای در چارچوب سیاس��ت ها‬ ‫و ب��ا رعایت مالحظ��ات خواهد ب��ود‪ .‬نایب رییس دوم‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به اتفاق های رخ داده در چند ماه اخیر و همزمان‬ ‫با ممنوعیت ثبت س��فارش در بازار خودروهای وارداتی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬به طور قط��ع در زمین��ه ممنوعیت ثبت‬ ‫س��فارش تخلف ش��ده زیرا اجازه این ممنوعیت وجود‬ ‫نداش��ته و به طور کل��ی هیچ قانونی اج��ازه ممنوعیت‬ ‫ثب��ت س��فارش را نمی دهد مگ��ر در م��وارد خاص که‬ ‫خودرو نیز ش��امل این موارد نمی شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بررسی روند موجود نشان می دهد در تعیین تعرفه ها به‬ ‫انحراف رفته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬معتقدم هرچند مهلت داده شده‬ ‫به خودروس��ازان مبنی ب��ر اصالح رونده��ا پایان یافته‬ ‫ب��ا این حال الزم اس��ت برای اخرین ب��ار با هدف اتمام‬ ‫حجت‪ ،‬فرصت دیگری به خودروسازان در چارچوب یک‬ ‫جدول زمان بندی داده ش��ود تا به اصالح دس��تگاه های‬ ‫خود اقدام کنند‪ .‬احمدی یاداور شد‪ :‬کشته شدن ساالنه‬ ‫‪ ۱۸‬هزار نفر بر اس��اس س��وانح رانندگی و در عین حال‬ ‫االیندگی هوا و همچنین مصرف باالی سوخت نشان از‬ ‫توجه جدی ب��ه روند تولید خودرو در ایران دارد چراکه‬ ‫مصرف کننده نی��ز حقی دارد و نباید ای��ن موارد فدای‬ ‫یکدیگر ش��ود‪ .‬هرچند تولید خودرو در کش��ور نیازمند‬ ‫تغییرات اس��ت و روند تعیین تعرفه ها هم اکنون تنها به‬ ‫سود خوروسازان داخلی است و فرصت های پیشین نیز‬ ‫به س��ر امده اما الزم اس��ت با فرصتی دوباره و اقدامات‬ ‫جدی در این زمینه نس��بت به بهب��ود روند فعلی اقدام‬ ‫ک��رد‪ .‬نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی یاداور ش��د‪ :‬مجلس شورای اس�لامی در ابتدا‬ ‫خواستار اجرای قانون تعیین تعرفه واردات خودرو شد و‬ ‫نظراتش را در این زمینه به دولت ارائه کرد اما هم اکنون‬ ‫با امضای ح��دود ‪ ۲۱۷‬نماینده خواس��تار جلوگیری از‬ ‫اجرای ان به دلیل ایرادهای وارد است و به طور قطع در‬ ‫صورت مش��اهده هرگونه مشکل نسبت به اصالح قانون‬ ‫اقدام خواهد کرد‪ .‬پس از ان نیز دولت موظف اس��ت به‬ ‫اصالح این قانون و نظارت بر اجرای دوباره ان بر اساس‬ ‫چارچوب تعیین شده اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه ‪ ۵۵‬درصدی بیشترین میزان تعرفه‬ ‫در همین حال بهرام پارس��ایی‪ ،‬عضو کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬مجلس و مسئول تهیه طرح دوفوریتی کاهش تعرفه‬ ‫خودروهای وارداتی اظهار کرد‪ :‬با توجه به ایرادهایی که‬ ‫در واردات و تولید خودرو وجود دارد و مشکالت زیادی‬ ‫که ب��رای مردم ایجاد ک��رده و همچنین پس از مصوبه‬ ‫دول��ت مبنی بر افزای��ش تعرفه واردات خ��ودرو نیاز به‬ ‫قانون گذاری در این زمینه بیش از پیش احساس شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن طرح در قالب یک م��اده واحده و ‪۷‬‬ ‫تبصره مطرح ش��ده و ‪ ۲۱۷‬نماین��ده ان را امضا کردند‬ ‫که نشان دهنده گالیه مندی نمایندگان از وضعیت بازار‬ ‫خ��ودرو و ضرورت قانون گ��ذاری در این زمینه اس��ت‪.‬‬ ‫نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫ب��ه روند پیش امده در بازار خودروهای وارداتی به دلیل‬ ‫ممنوعیت ثبت سفارش و افزایش بی رویه تعرفه واردات‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در اثر نظارت نداشتن بر بازار خودرو شاهد‬ ‫افزایش سرس��ام اور قیمت ها در این ح��وزه بودیم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که دول��ت حق��وق ورودی خودروهای‬ ‫واردات��ی را از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۶۱‬درصد تعیین کرده و این رش��د‬ ‫نگران کننده‪ ،‬توجیهی ندارد اما در طرحی که قرار است‬ ‫در مجلس مطرح ش��ود پیشنهاد کاهش عوارض ورودی‬ ‫مطرح ش��ده به نحوی که حداکثر عوارض برای واردات‬ ‫خودرو ‪ ۵۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫پارس��ایی ادامه داد‪ :‬در واقع پیش��نهاد این است که‬ ‫تعرف��ه واردات خودرو به ص��ورت پلکانی در طول چند‬ ‫س��ال بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد کاه��ش یابد تا فضای رقابتی‬ ‫در حوزه خودرو ایجاد شود و دولت زیرساخت های ورود‬ ‫فناوری خودروسازی را مهیا کند تا در نهایت کمکی به‬ ‫حوزه اشتغال و صادرات شود‪.‬‬ ‫بهترین گزینه های خودرو های سبز برای ایران‬ ‫هیبریدها که به عنوان پیش��تاز خودروهای س��بز در‬ ‫جهان ش��ناخته می ش��وند در چند س��ال گذشته پا به‬ ‫بازار ایران گذاش��تند و پیش بینی می ش��ود در اینده ای‬ ‫نه چندان دور س��هم قاب��ل توجهی از ب��ازار ایران را از‬ ‫ان خود کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د دوره خودروها با پیشرانه های درون‬ ‫سوز به پایان خود نزدیک می شود و شرکت ها به ساخت‬ ‫خودروهای س��بز مانند خودروهای هیبرید و برقی روی‬ ‫اورده ان��د‪ .‬یک��ی از دالیل این امر مح��دود بودن منابع‬ ‫س��وخت های فس��یلی و دیگ��ری االیندگی به نس��بت‬ ‫زیاد این خودروها و تاثیر بس��زای انها بر الودگی هوای‬ ‫کالنشهر هاست‪.‬‬ ‫ب��ازار ای��ران نیز از چندین س��ال پی��ش میزبان این‬ ‫خودروه��ای س��بز ش��د‪ .‬درحال حاض��ر ش��اهد تردد‬ ‫خودروهای هیبرید در سطح شهر های ایران هستیم که‬ ‫تعداد انها نس��بت به چند س��ال گذشته افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی خودروهای س��بز به ‪ ۳‬دس��ته هیبرید‬ ‫(‪ HEV‬و ‪ ،)PHEV‬برقی (‪ )EV‬و س��وخت س��لولی‬ ‫(‪ )FCV‬تقس��یم می ش��وند که درحال حاضر هیبریدها‬ ‫بیش��ترین طرفدار و سهم را در بازار جهانی دارند‪ .‬حال‬ ‫سوال اصلی این است که با توجه به زیرساخت های بازار‬ ‫ایران کدام دس��ته از این خودروهای س��بز مناسب بازار‬ ‫ایران هس��تند؟ ایا درحال حاضر کش��ور زیرساخت های‬ ‫مناس��ب برای ای��ن خودروها را در اختی��ار دارد؟ جواد‬ ‫نفری‪ ،‬کارشناس حوزه خودرو درباره واردات خودروهای‬ ‫س��بز در گفت وگو با خ��ودروکار می گوید‪ :‬در میان این‬ ‫‪ ۳‬دس��ته از خودروه��ای پ��اک‪ ،‬خودروه��ای هیبرید‬ ‫بیش��ترین س��هم را در بازار جهانی دارند که خود به ‪۲‬‬ ‫دس��ته هیبرید (‪ )HEV‬و پالگین هیبرید (‪)PHEV‬‬ ‫تقسیم می شوند‪ .‬او در ادامه بیان می کند‪ :‬درحال حاضر‬ ‫با توجه به زیرس��اخت ها‪ ،‬خودروه��ای هیبرید بهترین‬ ‫گزینه برای بازار ایران اس��ت به دلیل اینکه واردات انها‬ ‫نیاز به ایجاد زیرس��اخت و ص��رف هزینه خاصی ندارد‪.‬‬ ‫خودروهای ‪ HEV‬به اصطالح خود ش��ارژ هس��تند‪ ،‬به‬ ‫این صورت که خودرو به صورت ترکیبی از پیشرانه های‬ ‫بنزینی و برقی اس��تفاده می کند و گاهی هنگام توقف و‬ ‫س��رعت های پایین با اس��تفاده مطلق از پیشرانه برقی‪،‬‬ ‫مصرف بنزین را به صفر می رساند‪ .‬این کارشناس حوزه‬ ‫خودرو تاکی��د می کند‪ :‬می توانیم ب��ا قیمت گذاری های‬ ‫مناس��ب تر و تعرفه های منطقی تر عموم مردم را با این‬ ‫خودروها اش��نا و مشتریان را به خرید انها جذب کنیم‪.‬‬ ‫در این صورت پس از مدت��ی هم فناوری این خودروها‬ ‫وارد کش��ور می ش��ود و هم میانگین مصرف سوخت به‬ ‫ط��ور قابل توجه��ی کاهش پیدا می کند‪ .‬دس��ته دیگر‬ ‫خودروهای پالگین هیبرید هستند‪ .‬این خودروها مانند‬ ‫دس��ته قبل دارای یک پیش��رانه بنزینی و یک پیشرانه‬ ‫برقی هستند‪ .‬یکی از ویژگی های مثبت انها که در بازار‬ ‫جهان��ی با اس��تقبال خوبی همراه ش��د ه دارا بودن یک‬ ‫مکان تعبیه ش��ده برای اتصال به برق شهری به منظور‬ ‫شارژ شدن از طریق پریزهای مخصوص است‪ .‬اما یکی‬ ‫از مسائلی که در این خودروها مطرح می شود این است‬ ‫ک��ه واردات ‪PHEV‬ها به ب��ازار ای��ران نیازمند ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های مخصوص به خود است‪ .‬جواد نفری در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬در گام بعدی می توان اقدام به واردات‬ ‫پالگی��ن هیبریدها ک��رد‪ .‬واردات خودروه��ای پالگین‬ ‫هیبرید ملزم به ایجاد زیرساخت های جدید یعنی ایجاد‬ ‫ایستگاه های شارژ برای این خودروهاست‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫هیبریدها در یک مس��افت معین ب��ه صورت ترکیبی از‬ ‫پیش��رانه بنزینی و برقی استفاده می کنند اما پالگین ها‬ ‫یک مس��افت خاص را با پیش��رانه بنزینی طی و پس از‬ ‫ان ب��ه طور کام��ل از موتور بنزینی اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫ج��واد نفری درباره خودروهای برقی (‪ )EV‬و س��وخت‬ ‫س��لولی (‪ )FCV‬می گوید‪ :‬درحال حاضر امکان واردات‬ ‫این خودروها در کش��ور وجود ندارد زی��را هیچ کدام از‬ ‫زیرس��اخت های این دو در کشور موجود نیست‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د با حرک��ت صنعت خودرو و خودروس��ازان به‬ ‫سوی س��اخت خودروهای هیبرید و برقی‪ ،‬کشور ما نیز‬ ‫در چندین س��ال اینده ناگزیر به ایجاد زیرساخت هایی‬ ‫ب��رای واردات یا حت��ی تولید خودروهای برقی باش��د؛‬ ‫مس��ئله ای که تاکنون هیچ اقدامی برای ان نشده و این‬ ‫امر کمی جای نگرانی دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 15 1396‬جمادی الثانی ‪ 4 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 344‬پیاپی ‪2317‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نسبت موتورسیکلت برقی‬ ‫به جغرافیا‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محصوالت تولیدی در‬ ‫پایان سال ‪ ۹۵‬بیش‬ ‫از تقاضای بازار بود‬ ‫و همچنان موجودی‬ ‫در بازار باالست‬ ‫ازاین رو امسال صنعت‬ ‫موتورسیکلت در مدت‬ ‫‪ ۲‬دهه کمترین تولید را‬ ‫داشته است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت فروش موتورسیکلت در روزهای پایانی سال نشان داد‬ ‫عرضه همچنان تشنه تقاضا‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار شب عید به طور معمول رونق می گیرد و تقاضا‬ ‫برای خرید محصوالت به اوج خود می رس��د‪ .‬اما چند‬ ‫سالی است که این مسئله برای صنعت موتورسیکلت‬ ‫اتفاق نمی افت��د و بازار این محص��ول همچنان راکد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود و حضور در نمایشگاه‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت درباره بازار پایان سال‬ ‫این محصول به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬نمی توان‬ ‫انتظار رونق داشت زیرا همان طور که بارها اعالم شد‬ ‫محصوالت تولیدی در پایان سال ‪ ۹۵‬بیش از تقاضای‬ ‫بازار بود و همچنان موجودی در بازار باالست ازاین رو‬ ‫امسال صنعت موتورسیکلت در مدت ‪ ۲‬دهه کمترین‬ ‫تولید را داشته است‪.‬‬ ‫در نمایشگاه رایدکس امسال موتورسیکلت سازان به‬ ‫تعداد بیشتری حضور داشتند که نشان از عالقه مندی‬ ‫در این حوزه اس��ت‪ .‬وی در این باره اظهار کرد‪ :‬وقتی‬ ‫بازار کساد باش��د تولیدکننده به تصور اینکه بازارش‬ ‫رونق بگیرد در نمایش��گاه شرکت می کند درحالی که‬ ‫اگر س��ازندگان فروش خوبی در س��ال داشته باشند‬ ‫کمتر در نمایش��گاه ها حضور دارند‪ .‬رکود تقاضا باعث‬ ‫می ش��ود افراد از تمام فرصت ها استفاده کنند تا بازار‬ ‫فروشی به دس��ت اورند و مش��تریان بیشتری جذب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به طور کلی بازار موتورس��یکلت با‬ ‫افزایش نرخ دالر هیچ تغییری در جهت رونق نداشت‬ ‫و تا پایان س��ال به احتم��ال زیاد به همین روند باقی‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۲۵‬سی سی ها رقیب برقی ها‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت درباره پیش بینی‬ ‫تولید و فروش سال اینده عنوان کرد‪ :‬اگر محصوالت‬ ‫تولی��دی در هر م��دل بنزینی یا برقی ی��ا هیبریدی‬ ‫متقاضی داشته باشد به طور مسلم صنعتگر بر اساس‬ ‫نیاز بازار و درخواست مشتری تولید می کند درنتیجه‬ ‫باید بازار را سنجید و برای اینده برنامه ریزی داشت‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت افزود‪ :‬تا زمانی ک��ه بنزین هزار تومان‬ ‫اس��ت و شرایط تردد موتورس��یکلت های باالی ‪۱۲۵‬‬ ‫سی س��ی در ته��ران ازاد اس��ت اس��تقبال از س��ایر‬ ‫موتورسیکلت ها مانند برقی ها کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬اگر دولت تدبیری بیندیش��د و تردد‬ ‫موتورس��یکلت های باالی ‪ ۱۲۵‬سی سی ممنوع شود‬ ‫موتورسیکلت های برقی به طور صد درصد با استقبال‬ ‫زیادی روبه رو خواهند شد‪ .‬انجمن این امر را پیشنهاد‬ ‫داده و شهرداری و دولتمردان باید ان را پیش ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تردد موتورسیکلت ها‬ ‫انجین ها و قطعات وارد شده‪ ،‬سرمایه های کشور بودند‬ ‫و اگر قرار بود تولید ممنوع ش��ود نباید از ابتدا اجازه‬ ‫ورود داده می شد‪.‬‬ ‫او یاداوری کرد‪ :‬بارها از س��ال ‪ ۹۴‬نامه نگاری شد تا‬ ‫به ش��کل مرحله ای جلوی تولید این موتورسیکلت ها‬ ‫گرفته شود زیرا عملیاتی شدن یک شبه ان به صنعت‬ ‫اسیب می زند که این اتفاق نیز افتاد‪ .‬شاهد بودیم به‬ ‫یکباره تولید ان را متوقف کردند‪.‬‬ ‫خداپس��ند گف��ت‪ :‬در این باره مس��ئوالن مربوط از‬ ‫پیش جدی نبودند و هنگامی به فکر عملیاتی کردن‬ ‫ان افتادن��د که قطع��ات در کارخانه ه��ا موجود بود‬ ‫درنتیجه نخس��ت باید مان��ع واردات قطعات این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها می شدند تا به طور خودکار کارخانه ها‬ ‫خود به س��مت انژکتوری ک��ردن محصوالت حرکت‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضمن انکه زیرساخت های انژکتوری‬ ‫در ایران موجود نبود‪ .‬اگر امروز شرکتی در حال تولید‬ ‫این نوع موتورسیکلت هاست خیلی پیش از ممنوعیت‬ ‫تولید کاربراتوری ها به ان سمت حرکت کرده بود‪.‬‬ ‫سردار مهری‪ ،‬رییس پلیس راهور ناجا چندی پیش‬ ‫از برنامه های اینده ممنوعیت تردد موتورسیکلت های‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬سی س��ی در تهران خبر داد‪ .‬حال باید دید‬ ‫ای��ن امر در چه بازه زمانی اتف��اق می افتد و وضعیت‬ ‫تولیدکنندگان چگونه خواهد بود؟‬ ‫حجازی در این باره گفت‪ :‬اجرای این طرح ضرورت‬ ‫دارد و این امر باید نخست از مرکز اغاز شود و سپس‬ ‫در سایر کالنشهرها نیز به اجرا در اید‪ .‬اگر این پروژه‬ ‫در تهران موفق شود در سایر شهرها نیز مورد استقبال‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬وی درباره فروش ش��ب عید نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬امیدواریم بازار فروش دوب��اره رونق بگیرد اما‬ ‫� ضرورت تولید مدل بومی‬ ‫واقعی��ت گویای رون��د دیگری اس��ت و هنوز چک و‬ ‫خداپس��ند تاکید کرد‪ :‬امیدواریم دولت با پرداخت‬ ‫اسناد موتورس��یکلت هایی که ابتدای سال یا ماه های‬ ‫تس��هیالت به صنعتگ��ران‪ ،‬صنعت موتورس��یکلت را‬ ‫دیگر س��ال فروخته شده وصول نشد ه و به طور عموم‬ ‫به س��وی طراحی و تولید چند م��دل بومی و داخلی‬ ‫برگش��ت می خورد که نشان از رکود باالی بازار است‪.‬‬ ‫هدایت کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫طراحی موتورس��یکلت ملی یکی از پروژه هایی بود‬ ‫گفت‪۸۰ :‬درص��د واحدهای تولیدی از ابتدای س��ال‬ ‫که ازسوی انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫تولید نداش��تند و درعمل تعطیل بودند‬ ‫کشور تعریف شد اما نیازمند تسهیالت‬ ‫و در ای��ن بس��تر تنها محصوالت س��ال‬ ‫اس��ت تا بتوان چند مدل موتورسیکلت‬ ‫گذشته خود را به بازار عرضه کردند‪.‬‬ ‫بومی طراحی و تولید کرد‪.‬‬ ‫حج��ازی درباره مج��وز اس��تفاده از‬ ‫وی درباره افت تیراژ امس��ال با گالیه‬ ‫موتورس��یکلت های برقی ازس��وی زنان‬ ‫گفت‪ :‬در گذشته ساالنه این شرکت ‪۶۰‬‬ ‫و رون��ق فروش انها گف��ت‪ :‬اگر این امر‬ ‫تا ‪۶۵‬هزار موتورس��یکلت تولید داش��ت‬ ‫محقق شود به طور قطع بازار بهبود پیدا‬ ‫رحیم خداپسند‬ ‫اما امس��ال این عدد به ‪۱۰‬هزار دستگاه‬ ‫می کند و فروش دو برابر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای برنامه های یک شبه‬ ‫رسید و سال اینده نیز شاید رقم کمتری‬ ‫امیدواریم دولت با‬ ‫رحیم خداپس��ند‪ ،‬مدیرعامل یکی از پرداخت تسهیالت به باشد‪ .‬البته این امر مربوط به این شرکت‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور نیز صنعتگران‪ ،‬صنعت‬ ‫نب��وده و همه گیر اس��ت درحالی که این‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫درباره تولی��د بیش از نیاز بازار در پایان‬ ‫واحد صنعتی جزو شرکت هایی است که‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬عنوان کرد‪ :‬این گونه نیس��ت را به سوی‬ ‫زیرساخت های تولید انژکتوری را داشته‬ ‫تولید چند مدل‬ ‫ک��ه در ‪ ۲‬ماه پایانی س��ال ‪ ۹۵‬به اندازه‬ ‫و امسال نیز تولید داشت‪.‬‬ ‫بومی و داخلی‬ ‫� افزایش سطح استانداردها‬ ‫یک س��ال تولید انجام شده باشد‪ ۶ .‬ماه‬ ‫هدایت کند‬ ‫خداپسند درباره تولید موتورسیکلت های‬ ‫توقف تولی��د بود و دولت اج��ازه تولید‬ ‫برق��ی در کش��ور ب��ه رون��د تحقی��ق و‬ ‫و پالک گ��ذاری کاربراتوری ه��ا را نداد‪.‬‬ ‫توس��عه باتری ها اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬نس��ل باتری‬ ‫موتورس��یکلت های برقی در دنیا هنوز کامل نشده و‬ ‫این حرکت از کاربراتوری ها به س��مت برقی ها اشتباه‬ ‫دیگری اس��ت زیرا هزینه ها باال رفته و مصرف کننده‬ ‫به نوعی از ان س��رخورده می ش��ود‪ .‬البت��ه ناگزیر به‬ ‫حرکت به ان س��مت هس��تیم ام��ا ابت��دا باید روی‬ ‫اس��تانداردهای فعلی کار کرد به طور نمونه تولید باید‬ ‫براساس اس��تانداردهای یورو‪ ۴‬باشد که تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫روی کاهش الودگی ها موثر است‪ .‬معتقدم باید بیشتر‬ ‫روی تولید انژکتوری ها با استاندارد یورو‪ ۴‬تاکید شود‬ ‫و سپس تولید موتورسیکلت های برقی را کم کم کنار‬ ‫انها اغاز کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری مسئول باتری برقی ها‬ ‫خداپس��ند خاطرنش��ان کرد‪ :‬با حمای��ت دولت و‬ ‫تولید باتری های موردنیاز در کشور می توانیم موفق تر‬ ‫باشیم‪ .‬پرداخت یارانه به کارخانه های باتری ساز باعث‬ ‫کاهش نرخ باتری های لیتیوم شده و این امر در جذب‬ ‫مشتریان بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده موتورس��یکلت برای موفقیت این‬ ‫طرح گفت‪ :‬بهتر اس��ت که مسئولیت تامین باتری را‬ ‫یکی از نهادها مانند شهرداری بپذیرد و برای شارژ انها‬ ‫ایستگاه هایی در قسمت های مختلف شهر تعبیه کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب موتورسیکلت بدون باتری خریده شود و‬ ‫شهرداری باتری موردنیاز را به صاحب موتورسیکلت‬ ‫تحویل دهد همچنین ب��ا مبلغ کمی باتری خالی در‬ ‫ایس��تگاه ها تحویل داده و بات��ری پر تحویل بگیرد؛ با‬ ‫شعار به جایی نمی رسیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره خدم��ات پ��س از ف��روش نی��ز گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی تعمی��رگاه برای واحده��ای تولیدی گران‬ ‫است و شهرداری باید مکانی را در اختیار تولیدکننده‬ ‫قرار دهد تا تولیدکننده به ارائه خدمات بپردازد‪.‬‬ ‫بیمه از دیگر چالش های این نوع موتورسیکلت هاست‬ ‫که خداپس��ند درب��اره وضعیت بیم��ه برقی های این‬ ‫شرکت عنوان کرد‪ :‬برای این امر مشکلی در شرکت ما‬ ‫وجود ندارد و تمام موتورس��یکلت ها با شماره شاسی‬ ‫بیمه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫انژکتوری ها می روند تا سطوح مختلف استانداردها‬ ‫را بگذرانن��د و برقی ها نیز همچنان درگیر باتری های‬ ‫خود هستند‪ .‬صنعت موتورسیکلت در کشور هنوز به‬ ‫تعادل نرس��یده و باید دید س��ال ‪ ۹۷‬قرار اس��ت چه‬ ‫اتفاقاتی برای این صنعت بومی رقم بخورد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/437/000‬‬ ‫‪44/000/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪32/542/000‬‬ ‫‪34/200/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪269/900/000‬‬ ‫‪55/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪327/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪300/000/000‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫‪48/434/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪49/834/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪39/792/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪49/434/000‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫‪52/700/000‬‬ ‫‪41/800/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪239/561/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫‪257/000/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪132/000/000‬‬ ‫‪141/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/008/600‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪279/899/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫کیا سورنتو ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪303/572/000‬‬ ‫‪362/000/000‬‬ ‫‪352/000/000‬‬ ‫‪355/000/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪147/008/600‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪21/500/000‬‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪71/200/000‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ‪۳‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬تیپ‪۳‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪208/000/000‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪255/000/000‬‬ ‫‪199/000/000‬‬ ‫موتورسیکلت برقی محصولی‬ ‫جدید در ای��ن صنعت بوده و‬ ‫قوانین خاص��ی هنوز برای ان‬ ‫تدوین نش��ده است‪ .‬همچنان‬ ‫ک��ه اداره اس��تاندارد کش��ور‬ ‫هیچ ک��دام از اس��تانداردهای‬ ‫جهان��ی را نمی پذی��رد و‬ ‫محمدجواد صفایاری‬ ‫پارامتره��ای خ��ودش را دارد؛‬ ‫اس��تانداردهایی که با توجه به فعال صنعت موتورسیکلت‬ ‫موقعیت و ش��رایط جغرافیایی‬ ‫کشور تعریف می شود‪.‬‬ ‫ام��روز بیش��تر موتورس��یکلت های برق��ی از کش��ور چین‬ ‫واردش��ده و ایراده��ای بس��یاری دارد ک��ه پس از اس��تفاده‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬این مس��ئله باعث گالیه مصرف کننده‬ ‫نسبت به موتورسیکلت های برقی شده و بازدارنده بازار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که موتورسیکلت برقی تولید کشور از‬ ‫صف��ر تا صد ان‪ ،‬از طراحی تا س��اخت قطع��ات به طور کامل‬ ‫بومی و با توجه به ویژگی های جغرافیایی کشور ساخته شده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین داشتن فرهنگ استفاده از هر کاال یکی از راه های‬ ‫موفقیت ان در بازار اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه از موتورسیکلت‬ ‫به عنوان منبعی برای درامد خانواده ها اس��تفاده می شود باید‬ ‫دید طراحی ها در این باره چقدر می تواند پاس��خگوی این نیاز‬ ‫جامعه باشد‪.‬‬ ‫براس��اس تجرب��ه ای ک��ه در کش��ور وج��ود دارد ب��رای‬ ‫فرهنگ سازی باید نوعی اجبار در قوانین و مقررات راهنمایی‬ ‫و رانندگی دیده ش��ود که یک��ی از راهکارها طرح ترافیک و‬ ‫ممانعت از ورود موتورس��یکلت های بنزینی به مراکز پرتردد‬ ‫ش��هری است اما موتورسیکلت های برقی ساخت داخل چون‬ ‫ب��ا توجه به ب��وم ایران طراحی و تولید می ش��وند با کمترین‬ ‫مشکل می توانند نیاز بازار را پوشش داده ضمن انکه در بحث‬ ‫خدمات پس از ف��روش و ضمانت ان مصرف کننده با چالش‬ ‫کمتری روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید بومی نیاز به حمایت از سوی دولت دارد تا در ابتدای‬ ‫راه با کمترین مش��کل بتواند ادامه یابد به ویژه در محصوالتی‬ ‫که جزو تجربه های نخستین ماست‪ .‬تولیدکننده واقعی برای‬ ‫داش��تن بازار به دنبال جذب رضایت حداکثری مصرف کننده‬ ‫است ازاین رو برای رسیدن به سود باید سلیقه و نیاز مشتریان‬ ‫خود را ببیند و پاسخ دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت از قطعه سازان داخلی‬ ‫افزایش تولید و اشتغال‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان گفت‪ :‬گروه‬ ‫س��ایپا با تولید محص��والت متنوع و‬ ‫ روز خود عالوه بر افزایش س��هم بازار‬ ‫داخل��ی می تواند با تکی��ه بر توان و‬ ‫دان��ش بوم��ی و همچنی��ن حمایت‬ ‫قاط��ع قطعه س��ازان از این مجموعه‬ ‫در عرصه ص��ادرات نقش مهمی در‬ ‫بازار های منطقه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫غالمرضا شریعتی گفت‪ :‬تنوع و افزایش کیفیت محصوالت‬ ‫گروه سایپا نشان از روند تکاملی این خودروساز بزرگ کشور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دوران تک محصولی س��پری ش��ده و در شرایط‬ ‫امروز خودروسازی می تواند موفق باشد که در سطوح قیمتی‬ ‫مختلف س��هم بیش��تری از بازار را در اختیار داش��ته باشد و‬ ‫گروه س��ایپا با تولید محصول در دو سطح اقتصادی و لوکس‬ ‫جایگاه ویژه ای در میان مصرف کنندگان داخلی دارد‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان گفت‪ :‬این خودروس��از در راس��تای‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال با یک برنامه ریزی مدون و‬ ‫نظام مند با توس��عه و بروزرسانی دانش فنی خود گام جدی‬ ‫برای حضور در بازارهای منطقه ای برداشته است‪.‬‬ ‫وی به س��ایپانیوز گفت‪ :‬همکاری با خودروس��ازان مطرح‬ ‫خارجی با هدف افزایش سهم بازار صادراتی و توانمند سازی‬ ‫صنعت داخلی موجب توسعه و رشد زیرساخت های صنعتی‬ ‫کش��ور می شود و مسئله مهمی اس��ت که ازسوی این گروه‬ ‫خودروسازی در حال دنبال شدن است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬س��ایپا به عن��وان یک��ی از قطب ه��ای ب��زرگ‬ ‫خودرو س��ازی کشور در اینده ای نزدیک در عرصه منطقه ای‬ ‫جایگاه ویژه ای کسب خواهد کرد ‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر همکاری و تعامل س��ازنده گروه‬ ‫سایپا با قطعه سازان بسیار مناسب است و این موضوع اهمیت‬ ‫زیادی دارد زیرا همکاری و ارتباط دو صنعت خودرو و قطعه‬ ‫عالوه بر افزایش اش��تغال موجب رشد و توسعه صنعت کشور‬ ‫می شود ‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت های قطعه س��ازی به عنوان‬ ‫تامین کننده قطعه شرکت های مادر نقش مهمی در افزایش‬ ‫کیفیت و رشد صنعت خودرو دارند‪.‬‬ ‫ش��ریعتی گفت‪ :‬گروه س��ایپا به لحاظ تنوع محصول در دو‬ ‫رده سبک و سنگین می تواند نقش مهمی در نوسازی ناوگان‬ ‫شهری و س��نگین اس��تان داشته باش��د‪ .‬محصوالت تجاری‬ ‫سنگین و نیمه سنگین گروه سایپا می تواند در استان نفتخیز‬ ‫خوزستان متناسب با کاربری های مختلف استفاده شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 15 1396‬جمادی الثانی ‪ 4 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 344‬پیاپی ‪2317‬‬ ‫یادداشت‬ ‫با «جرات» و «محدودیت»‬ ‫برنامه ریزی کنید‬ ‫نس��یم طالب‪ ،‬اقتص��اددان‬ ‫رفت��اری می گوید‪ :‬متاس��فانه‬ ‫قانع کنن��ده ای‬ ‫ش��واهد‬ ‫وجود ن��دارد که نش��ان دهد‬ ‫اقتصاددان��ان توان پیش��گویی‬ ‫دارن��د و اگر توانی هم داش��ته‬ ‫باش��ند پیش��گویی انه��ا تنها‬ ‫اندکی بهتر از پیش��کویی های‬ ‫حامد هدائی‬ ‫بخت��ی اس��ت یعن��ی چندان‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫فایده ای ن��دارد که بر پایه انها‬ ‫کسی بتواند تصمیم های جدی‬ ‫بگی��رد‪ .‬در این بین اس��پیروس ماکریداکی��س ازمون جالبی‬ ‫را طراحی کرده که نش��ان می دهد روش های دانش��گاهی در‬ ‫دنی��ای واقعی چگونه جواب می دهد‪ .‬بخش��ی از حرفه او این‬ ‫بوده که رقابت میان پیش��گویانی را مدیریت کند که با روش‬ ‫علمی اقتصادسنجی س��روکار دارند‪ .‬در این روش نظریه های‬ ‫اقتصادی با اندازه های اماری در هم می امیزند‪ .‬به زبان ساده‪،‬‬ ‫موضوع پژوهش اس��پیروس این بود که از مردم می خواس��ت‬ ‫در زندگی واقع��ی پیش بینی کنند؛ انگاه دقت پیش��گویی ها‬ ‫را ارزیاب��ی می کرد‪ .‬وی ب��ه این نتیجه اندوهناک رس��ید که‬ ‫روش ه��ای پیچیده اماری به طور لزوم پیش��گویی دقیق تری‬ ‫از روش های ساده به دست نمی دهند‪.‬‬ ‫ماکریداکی��س و هیب��ون دریافتن��د که متخصص��ان امار‬ ‫نظری‪ ،‬مس��تندات تجربی نیرومند انه��ا را نادیده می گیرند‪.‬‬ ‫از این گذش��ته‪ ،‬انها با دش��منی های تکان دهنده ای نسبت به‬ ‫یافته های تجربی ش��ان روبه رو شداند‪ .‬به نوشته انها‪ ،‬امارگران‬ ‫در ع��وض‪ ،‬نی��روی خود را صرف این می کنن��د که مدل های‬ ‫پیچیده تری بس��ازند اما به توانای��ی ان مدل ها در پیش بینی‬ ‫دقیق تر اطالعات زندگی واقعی کاری ندارند‪.‬‬ ‫طالب می گوید‪ :‬وقتی اقتصاددانی در پیشگویی رویدادهای‬ ‫منفرد می ماند دس��ت به دامن رویدادهای��ی همچون زلزله و‬ ‫انق�لاب و مانند این می ش��ود و به جای اینک��ه این متغیرها‬ ‫را در محاس��باتش وارد کند و بپذیرد که رش��ته او نمی تواند‬ ‫در خ�لا کار کند‪ ،‬ادعا می کند که هندس��ه کروی نمی داند و‬ ‫با علوم اقلیمی یا علوم سیاس��ی اش��نا نیست‪ .‬چنین خطای‬ ‫ساماندهی شده ای از سوی اقتصاددانان و برنامه ریزان پروژه ها‬ ‫خطایی برخاس��ته از امیزه ای از سرش��ت انس��ان‪ ،‬پیچیدگی‬ ‫جهان یا ساختار سازمان هاست‪.‬‬ ‫نهاد ها برای اینکه ماندگار باش��ند نیاز دارند به خودش��ان‬ ‫و دیگران چنی��ن بنمایانند که دارای چش��م انداز ند‪ .‬برنامه ها‬ ‫شکس��ت می خوردند به این دلیل که سرچشمه های قطعیت‬ ‫نداشتن در بیرون از برنامه نادیده گرفته می شود‪ .‬رویدادهای‬ ‫غیرمنتظره اثری یک سویه بر پروژه ها دارد‪.‬‬ ‫در این ب��اره پژوهش��گران دریافتند که دانش��جویان چگونه‬ ‫زم��ان الزم ب��رای تکمیل پروژه ه��ا را ب��راورد می کنند‪ .‬انها‬ ‫در ازمونی‪ ،‬ش��ماری از دانش��جویان را به ‪ ۲‬گروه خوش��بین‬ ‫و بدبین تقس��یم کردند‪ .‬دانشجویان خوش��بین قول ‪ ۲۶‬روز‬ ‫را دادن��د و بدبین ه��ا ‪ ۴۷‬روز زمان خواس��تند‪ .‬این در حالی‬ ‫ب��ود که میانگین زمان واقعی به ‪ ۵۶‬روز یعنی خیلی بیش��تر‬ ‫از انچه هم خوش��بین ها و هم بدبین ها ب��راورد کرده بودند‪،‬‬ ‫رس��ید‪ .‬با این حال در چنین پروژه ه��ای تکراری و یکنواخت‬ ‫مانند پژوهش یادش��ده خطاهای برنامه ریزی مالیم تر هستند‪.‬‬ ‫در پروژه های بسیار کم سابقه مانند تهاجم نظامی‪ ،‬یک جنگ‬ ‫تمام عیار یا چیزی یکس��ره تازه‪ ،‬خطاها سر به فلک می کشند‪.‬‬ ‫در واقع هرچه کارها تکراری تر باش��ند کار پیش بینی اسان تر‬ ‫می ش��ود اما در روزگار نوین ما همیش��ه چیزی غیر تکراری‬ ‫پیدا می شود‪.‬‬ ‫نوع بش��ر تنگ بین تر از ان اس��ت که احتم��ال روی دادن‬ ‫پیشامدهایی بیرون از چشم اندازش را در شمار اورده و برایش‬ ‫س��همی قائل شود اما از این گذش��ته‪ ،‬ما چنان بر موضوعات‬ ‫درون پروژه باریک بین و نازک اندیش می شویم که نمی توانیم‬ ‫ب��ه نبود قطعیت های بیرون بیندیش��یم‪ .‬ریش��ه ای��ن اثر در‬ ‫فراموش کردن ریس��ک های بیرون از مدل است یعنی باریک‬ ‫شدن بر انچه می دانیم‪.‬‬ ‫م��ا جه��ان را از درون م��دل می نگریم‪ .‬نکت��ه جالب توجه‬ ‫این است که بیش��تر دیرکردها و باال بودن هزینه ها از عناصر‬ ‫غیرمنتظره ای سرچش��مه می گیرند که در برنامه دیده نشده ‬ ‫مانند اعتصابات‪ ،‬قطع برق‪ ،‬حوادث‪ ،‬هوای بد و هر چیز از این‬ ‫دست که افراد را غافلگیر می کند‪.‬‬ ‫ت نداش��تن های کوچک که‬ ‫به نظر نمی رس��د ما این قطعی ‬ ‫پروژه را تهدید می کنند به ش��مار بیاوریم‪ .‬اینها بیش از اندازه‬ ‫انتزاعی هستند‪.‬‬ ‫نمی دانیم ش��کل و شمایل این نبود قطعیت ها چگونه است‬ ‫و نمی توانیم هوشمندانه درباره انها سخن بگوییم؛ برای نمونه‬ ‫فرض کنید پروژه ای قرار اس��ت در ‪ ۷۹‬روز تمام شود‪ .‬در روز‬ ‫هفت��اد و نهم اگر پروژه تمام نش��ده باش��د انتظار می رود ‪۲۵‬‬ ‫روز دیگر به درازا بکش��د اما در نودمین روز اگر پرژه هنوز به‬ ‫پایان نرس��یده باش��د باید ‪ ۵۸‬روز دیگر روی ان کار شود‪ .‬در‬ ‫روز ص��دم‪ ،‬زمان اضافی الزم برای تمام ک��ردن پروژه به ‪۸۹‬‬ ‫روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫در روز صدونوزدهم زمان الزم اضافی برابر ‪ ۱۴۹‬روز خواهد‬ ‫بود‪ .‬هرچه بیش��تر دیرکرد داشته باش��ید‪ ،‬انتظار دیرکرد هم‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫انتظار نداش��ته باش��ید پروژه به این زودی ها تمام شود‪ .‬ما‬ ‫به راستی نمی توانیم برنامه بریزیم چون اینده را نمی شناسیم‬ ‫اما این به الزام خبر بدی نیس��ت چ��ون می توانیم با توجه به‬ ‫محدودیت ه��ا برنامه ری��زی کنیم؛ تنها چیزی که الزم اس��ت‬ ‫جرات است‪.‬‬ ‫انتخاب سختی پیش‬ ‫ روی دولت المان‬ ‫قرار دارد‪ .‬این یعنی‬ ‫سازندگان خودرو‬ ‫مجبور خواهند شد‬ ‫نزدیک به ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫یورو (‪ ۹/۸‬میلیارد‬ ‫دالر) خرج کنند تا‬ ‫وسایل نقلیه دیزلی‬ ‫را با نوع بهتر ان‬ ‫جایگزین کنند؛‬ ‫یعنی تضعیف یکی از‬ ‫مشارکت کنندگان‬ ‫اصلی اقتصاد کشور ان‬ ‫هم در زمانی که صنعت‬ ‫خودرو المان راهی جز‬ ‫سرمایه گذاری زیاد‬ ‫روی وسایل نقلیه برقی‬ ‫و فناوری خودروهای‬ ‫خودران ندارد‬ ‫قوانین تازه چه بر سر خودروسازان می اورد؟‬ ‫هراس اقابزرگ های المان از روزگار بدون دیزل‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دادگاه��ی در المان به مقامات ش��هرهای بزرگ این‬ ‫کش��ور اجازه داد ک��ه رفت وامد وس��ایل نقلیه دیزلی‬ ‫قدیمی را در س��طح این ش��هرها ممن��وع اعالم کنند‪.‬‬ ‫این دادگاه سه ش��نبه گذشته با رای خود ناقوس مرگ‬ ‫بخش��ی از خودروه��ای دیزلی که زی��ر پرچم صنعت‬ ‫خ��ودرو این کش��ور تاکن��ون زنده مانده ان��د را به صدا‬ ‫دراورد‪ .‬ای��ن تصمیم باعث می ش��ود المانی ها مجبور‬ ‫ش��وند میلیاردها یورو برای ب��ه روز کردن یا جایگزینی‬ ‫میلیون ها خودرو خرج کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک تصمیم بزرگ‬ ‫در یک تصمیم بزرگ‪ ،‬یک دادگاه فدرال این کش��ور‬ ‫حکم داد که مقامات شهرهای اشتوتگارت و دوسلدورف‬ ‫تو امد وسایل نقلیه را به عنوان راهی برای‬ ‫می توانند رف ‬ ‫کاهش الودگی هوا ممنوع کنند‪ .‬این دادگاه با رد حکم‬ ‫دادگاهی در س��طح پایین ت��ر از خود این حکم را صادر‬ ‫کرد‪ .‬به گفته تحلیلگران سرانجام‪ ،‬این حکم راه را برای‬ ‫همه شهرهای المان در ممنوعیت وسایل نقلیه دیزلی‬ ‫قدیمی ب��از کرد‪ .‬مقامات ش��هرهای گوناگ��ون المان‬ ‫همچنین می توانند از معیارهای مش��ابه در ش��هرهای‬ ‫دیگر اروپا استفاده کنند‪.‬‬ ‫در پ��ی ای��ن تصمی��م خب��ر رس��ید که ش��اخص‬ ‫س��هام ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی المان یعنی‬ ‫فولکس واگن ای جی‪ ،‬دایملر ای جی و ب ام و ای اجی زیر‬ ‫فشار قرار گرفته و پایین امد‪.‬‬ ‫حک��م روش��ن دادگاه المان��ی در ش��هر الیپزی��ک‬ ‫احتم��ال مرگ نوعی از فن��اوری را بس��یار باالتر برده‬ ‫که خودروس��ازان المانی مدت ها ان را اس��تفاده کرده‬ ‫و ارتقا دادند‪ :‬فناوری که ترکیبی از عملکرد خش��ک و‬ ‫خالی رانندگی با س��وخت به صرفه و انتشار کم گازهای‬ ‫س واگن‬ ‫گلخانه ای اس��ت هرچند پس از رسوایی فولک ‬ ‫و مش��خص شدن دس��تکاری این ش��رکت در نرم افزار‬ ‫نش��ان دهنده االینده ه��ا هم فولکس واگن و هم س��ایر‬ ‫خودروسازان این کشور کم اعتبار شدند‪.‬‬ ‫همچنین مش��خص شده دود ناشی از سوخت دیزلی‬ ‫به احتمال زیاد از هرگونه ممنوعیتی در امان هس��تند‬ ‫که از قضا از یارانه های مالیاتی هم در سراسر اروپا بهره‬ ‫اما انواع دیگر دیزلی ها در این کش��ور که پیش از سال‬ ‫می برد بسیار بیشتر از انچه در سال های گذشته تصور‬ ‫‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬تایید شده و امروز شمارشان به ‪۷‬‬ ‫می شد‪ ،‬الوده کننده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار خودرویی ها‬ ‫میلیون دستگاه فعال می رس��د‪ ،‬می توانند در هر زمان‬ ‫البی کنندگان خودروس��ازی المان هشدار دادند که‬ ‫در چارچ��وب موضوع ممنوعیت قرار گیرند؛ ان دس��ته‬ ‫این کار می تواند ب��ه انچه انها «چهل تکه ای از قوانین‬ ‫از مالکان ش��خصی وس��ایل نقلیه و صاحب دیزلی های‬ ‫متضاد» می گویند تبدیل ش��ود‪ .‬انها حاال انگال مرکل‪،‬‬ ‫قدیمی ت��ر هس��تند ک��ه اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۶‬را پاس‬ ‫صدراعظ��م المان را زیر فش��ار قرار داده ان��د تا قوانین‬ ‫نمی کنند‪ .‬ش��مار این خودروها ‪ ۲/۷‬میلیون دستگاه از‬ ‫ف��درال در این زمین��ه تعیین کند ت��ا از این وضع در‬ ‫کل ‪ ۱۵‬میلیون دس��تگاه فعال است‪ .‬این امار را انجمن‬ ‫سراس��ر المان پیشگیری ش��ود‪ .‬خانم مرکل سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو المان اعالم کرده است‪.‬‬ ‫گذش��ته گفته بود که می خواهد با شهرداران شهرهای‬ ‫گروه ه��ای فع��ال محیط زیس��ت از دول��ت ف��درال‬ ‫مختلف دیدار کند تا بهترین تصمیم در این باره گرفته‬ ‫خواس��تند قانونی را تصویب کند که به ش��هرها اجازه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دهد برای خودروهایی که استانداردهای فعلی را رعایت‬ ‫به هرحال انتخاب س��ختی پی��ش روی دولت المان‬ ‫می کنند برچس��ب هایی منتشر کنند که تنها متن های‬ ‫قرار دارد‪ .‬این یعنی س��ازندگان خودرو مجبور خواهند‬ ‫هشداردهنده روی انها نوشته شده باشد‪.‬‬ ‫شد نزدیک به ‪ ۸‬میلیارد یورو (‪ ۹/۸‬میلیارد دالر) خرج‬ ‫در ع��رض چند س��اعت پس از اعالم حک��م دادگاه‪،‬‬ ‫کنند تا وسایل نقلیه دیزلی را با نوع بهتر ان جایگزین‬ ‫مقام��ات ش��هر هامب��ورگ اع�لام کردند ب��ه تصمیم‬ ‫کنند؛ یعنی تضعیف یکی از مش��ارکت کنندگان اصلی‬ ‫پیش��ین خ��ود مبنی بر مح��دود کردن وس��ایل نقلیه‬ ‫اقتصاد کشور ان هم در زمانی که صنعت خودرو المان‬ ‫دارای اس��تانداردهای کمتر از یورو ‪ ۶‬از تردد در برخی‬ ‫راهی جز سرمایه گذاری زیاد روی وسایل نقلیه برقی و‬ ‫بزرگراه ها پایبند هس��تند و به ان ادامه می دهند‪ .‬تنها‬ ‫فناوری خودروهای خودران ندارد‪.‬‬ ‫تغییر احتمال دارد این باش��د که شهرهای بیشتری به‬ ‫یک راه دیگر اینکه دولت می تواند تصمیم به استفاده‬ ‫این فهرست اضافه شود‪.‬‬ ‫از پ��ول مالیات دهندگان ب��رای تامین مال��ی تعمیر و‬ ‫براس��اس اعالم تحلیلگران‪ ،‬پیش از ماجرای رسوایی‬ ‫تجهیز خودروهای دیزلی بگیرد که به عبارتی بی اعتبار‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬فولکس واگن‪ ،‬بیش از نیمی‬ ‫ک��ردن رای رای دهندگان در این کش��ور‬ ‫از خودروهای جدید فروخته شده در اروپا‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجهز به موتوره��ای دیزلی بود‪ ،‬حاال اما‬ ‫‹ ‹س�هم دیزلی ه�ا از س�فره براساس اعالم تحلیلگران‪ ،‬سهم این خودروها حدود ‪ ۴۴‬درصد است‬ ‫پیش از ماجرای رسوایی‬ ‫خودروسازی‬ ‫سال ‪ )۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬و قرار اس��ت تا سال ‪)۱۴۰۳-۰۴( ۲۰۲۵‬‬ ‫وس��ایل نقلی��ه دیزلی در الم��ان بین‬ ‫تنها ‪ ۲۰‬درصد از خودروهای فروخته شده‬ ‫فولکس واگن‪ ،‬بیش از‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪ )۱۳۸۷-۸۸‬نیمی از خودروهای جدید در اروپا باشند‪ .‬صاحبان این خودروها نیز‬ ‫فروخته شده در اروپا‬ ‫ت��ا ‪ )۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴‬در قال��ب انچه‬ ‫به طورعمده صنعتگران‪ ،‬ناوگان شرکت ها‬ ‫دیزلی‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۵‬نامی��ده ش��د‪ ،‬تایید مجهز به موتورهای‬ ‫و شرکت های تحویل مرسوالت هستند‪.‬‬ ‫بود‪ ،‬حاال اما سهم این‬ ‫ش��دند‪ .‬شمار این خودروها اکنون به ‪۵/۹‬‬ ‫حک��م دادگاه الیپزیک برای حمایت از‬ ‫خودروها حدود ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫میلیون دس��تگاه می رس��د و تا سپتامبر است و قرار است تا سال ممنوعیت دیزلی ها شیب کاهشی استفاده‬ ‫‪( ۲۰۱۹‬شهریور ‪ )۱۳۹۸‬شامل ممنوعیت ‪ )۱۴۰۳-۰۴( ۲۰۲۵‬تنها از این خودروها را تندتر خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫نخواهن��د ش��د‪ .‬ای��ن را دادگاه الپتزیک ‪ ۲۰‬درصد از خودروهای را لی��ام باتروورث‪ ،‬رییس اجرایی ارش��د‬ ‫مش��خص کرده است‪ .‬وسایل نقلیه ای که فروخته شده در اروپا باشند ش��رکت عرضه خودرو «دلفی تکنولوجیز‬ ‫بعدها با اس��تاندارد یورو ‪ ۶‬تایید ش��دند‬ ‫ال ال سی » (‪Delphi Technologies‬‬ ‫‪ )LLC‬می گوید‪.‬‬ ‫او معتقد است که احتمال دارد در اینده‪ ،‬خودروسازان‬ ‫برای جایگزینی موتورهای دیزلی با موتورهای بنزینی‪،‬‬ ‫خودروهای برقی و هیبریدی ها روند س��ریع تری داشته‬ ‫باشند‪ .‬او دراین باره گفت‪« :‬عمده موتورهای دیزلی زیر‬ ‫‪ ۲‬لیتر باید از رده خارج شوند»‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬ی��ک دادگاه ایالت��ی‬ ‫در دوس��لدورف از ط��رح دعوی موسس��ه غیرانتفاعی‬ ‫«اقدام زیس��ت محیطی المان» (‪Environmental‬‬ ‫‪ )Action Germany‬دف��اع کرده و به صراحت اعالم‬ ‫کرد ممنوعیت رانندگی اجازه کاهش اکس��ید نیتروژن‬ ‫را می دهد که یک محصول جانبی از گازهای گلخانه ای‬ ‫است‪ .‬یک دادگاه در اشتوتگارت نیز ژوئیه سال گذشته‬ ‫می�لادی (تیر امس��ال) همین حک��م را داده بود‪ .‬نکته‬ ‫اینجاست که شرکت های پورشه و مرسدس بنز دایملر‬ ‫در اشتوتگارت المان فعال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت؛ درست یا نادرست؟‬ ‫انجم��ن مهندس��ی وی دی ام ای الم��ان اظهار کرده‬ ‫که ممنوعیت رانندگی با وس��ایل نقلیه دیزلی مس��یر‬ ‫اشتباهی برای کنترل الودگی است و این کار به صنایع‬ ‫ارسال مرس��والت که از وس��ایل نقلیه دیزلی استفاده‬ ‫می کنن��د ضرب��ه وارد می کن��د‪ .‬ممنوعیت گس��ترده‬ ‫دیزلی ها همچنین می تواند بر اتوبوس ها‪ ،‬تاکس��ی ها و‬ ‫سایر خدمات شهری که به وسایل نقلیه دیزلی وابسته‬ ‫هس��تند اثر بگذارد‪ .‬با این ش��رایط صنعت خودرو در‬ ‫المان زیر فشار ش��دیدی قرار می گیرد تا بتوانند برای‬ ‫برام��دن از پ��س این قان��ون خودروهای کثی��ف را از‬ ‫جاده ها خارج کنند‪.‬‬ ‫در همین ح��ال‪ ،‬نمایندگی مج��از و فروش خودرو‬ ‫اکنون با مش��کالتی ب��رای پیدا ک��ردن راه های جلب‬ ‫مش��تری روبه رو اس��ت‪ .‬وس��ایل نقلی��ه دیزلی به طور‬ ‫میانگی��ن ‪ ۱۰۲‬روز در پارکین��گ نمایندگی های مجاز‬ ‫ف��روش باقی مانده و س��پس فروخته می ش��وند‪ .‬ارزش‬ ‫فروش انها س��ال گذش��ته بی��ش از هر چی��ز از ترس‬ ‫ممنوعی��ت دیزلی ه��ا ‪ ۶‬درصد کاهش پی��دا کرد‪ .‬این‬ ‫می تواند س��ازندگان خودرو را در این کش��ور مجبور به‬ ‫حمایت مالی از نمایندگی های خود کند‪.‬‬ ‫منبع‪Wall Street Journal :‬‬ ‫بازار خودرو مالزی در تقاطع رقابت نشان های تجاری داخلی و خارجی‬ ‫مال��زی یکی از کش��ورهای تولید کنن��ده خودرو اس��ت و درعین حال از‬ ‫واردکنندگان اصلی این کاال در جنوب شرق اسیا نیز به شمار می رود‪ .‬البته‬ ‫خودروه��ای خارجی ب��ا کارت قرمز های زیاد از جمله مالیات های س��نگین‬ ‫روبه رو هستند اما این سدهای مالیاتی مانع ورود کامل انها نشده و در نهایت‬ ‫این مشتریان هستند که براساس درامدهای خود یکی از خودروهای داخلی‬ ‫یا خارجی را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫مالزی بر اس��اس برخی گزارش ها یکی از کش��ورهایی اس��ت که مالیات‬ ‫زیادی را برای ورود خودرو در نظر می گیرد و در منطقه جنوب ش��رق اسیا‬ ‫پس از سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد؛ رویه ای که تا دهه ها ادامه داشت‪.‬‬ ‫دولت مالزی در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪ )۱۳۹۰-۹۱‬و پیش از سیزدهمین‬ ‫انتخابات سراسری این کشور با برنامه هایی با عنوان «سیاست ملی خودرو»‬ ‫(‪ )NAP‬وع��ده داد ک��ه بهای خودرو در این کش��ور تا س��ال ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬کاهش یابد اگرچه این وعده محقق نشد‪.‬‬ ‫در دهه ه��ای پی��ش که بهای خودرو باال بود‪ ،‬دولت ب��ا پرداخت یارانه در‬ ‫حوزه س��وخت و دیگر یارانه ها به مردم به اقتصاد خانوارها کمک می کرد اما‬ ‫اکنون بسیاری از این یارانه ها دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫اکنون مردم این کش��ور عالوه ب��ر پرداخت بهای باالی بنزین و همچنین‬ ‫هزینه های باالی زندگی با مشکالتی مواجه هستند که راه برون رفت از این‬ ‫مش��کالت را بس��یاری از تحلیلگران در تحقق وعده های دولت در سیاست‬ ‫ملی خودرو می دانند‪.‬‬ ‫قیم��ت خودرو در مالزی از س��وی کارخانه و با توج��ه به عوامل گوناگون‬ ‫از جمله ش��رایط بازار تعیین می ش��ود‪ .‬در این کش��ور مالیات��ی برای ورود‬ ‫خودروهای س��اخت کش��ورهای عضو ا‪ .‬س��ه‪ .‬ان (اتحادیه کشورهای جنوب‬ ‫ش��رق اسیا) دریافت نمی ش��ود اما برای خودروهایی که از دیگر کشورها به‬ ‫مالزی وارد می شود‪ ،‬مالیات ‪ ۳۰‬درصدی اعمال می شود‪.‬‬ ‫درواق��ع به��ای خودروهای خارج��ی در مالزی به دلیل ای��ن مالیات ‪۳۰‬‬ ‫درص��دی افزایش نمی یابد بلکه هزینه هایی که به عنوان مالیات های مختلف‬ ‫دیگر گرفته می شود باعث نارضایتی مشتریان این خودروها شده است‪.‬‬ ‫براساس گزارش انجمن خودرو مالزی (‪ ،)MMA‬دولت این کشور مالیات‬ ‫بر کاال را که از ‪ ۶۵‬تا ‪ ۱۰۵‬درصد متغیر است بر خودروهای وارداتی اعمال‬ ‫می کند؛ اقدامی که سبب شده نرخ نهایی این خودروها افزایش چشمگیری‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬مالزی در س��ال ‪ ۲ )۱۳۹۱-۹۲( ۲۰۱۳‬میلیون و ‪ ۴۱۷‬هزار‬ ‫رینگیت (بیش از ‪ ۶۰۴‬هزار دالر) از واردات خودرو در امد کس��ب کرد که‬ ‫ای��ن رق��م پیش از این ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۸۲‬ه��زار رینگیت (بیش از ‪ ۵۷۰‬هزار‬ ‫دالر) عنوان شده بود‪.‬‬ ‫این سیاس��ت مالزی سبب ش��ده بهای خودروهای خارجی در این کشور‬ ‫گران تر از نرخ جهانی این دسته از خودروها باشد و اگر این سد مالیاتی نبود‬ ‫خودروهای با برند جهانی در مقایسه با خودروهای تولید داخل بسیار باالتر‬ ‫به فروش می رفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬اگرچه صنعت خودرو مالزی اکنون در اختیار ‪۲‬ش��رکت‬ ‫خودرو س��ازی «پروت��ون» و «پرودوا» اس��ت اما بس��یاری از م��ردم مالزی‬ ‫همچن��ان خرید محصوالت خارجی را که هزینه انها در مقایس��ه با کش��ور‬ ‫تولید شده سه برابر است‪ ،‬ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخرین امار فروش خودرو در مالزی که از سوی انجمن خودرو‬ ‫مالزی منتشر شده‪ ،‬تنها در سپتامبر ‪( ۲۰۱۷‬شهریور‪ ۴۰ )۱۳۹۶‬هزار و ‪۹۸۱‬‬ ‫خودرو در این کشور به فروش رفت که از این تعداد ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۳۵۵‬دستگاه‬ ‫محصوالت شرکت مالزیایی «پرودوا» و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۹۸‬دستگاه نیز متعلق به‬ ‫شرکت خودروسازی «پروتون» بوده است‪.‬‬ ‫این امار نشان می دهد که شرکت های خودروسازی مالزی کمتر از نیمی‬ ‫از (‪ ۴۶‬درص��د) س��هم بازار این کش��ور را در این مدت ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬به هرحال باوجود اعمال مالیات های مختلف بر خودروهای خارجی‬ ‫وارداتی در مالزی اما مردم این کش��ور متقاضی خرید خودروهای با کیفیت‬ ‫باالتر هس��تند؛ البته تولیدات داخلی س��بب ش��ده بس��یاری از افراد طبقه‬ ‫متوسط نیز خودرویی برای مصارف شخصی در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫وزارتخانه ها زیر تیغ تفکیک‬ ‫دوام می اورند؟‬ ‫اگر در حوزه زیرساختی‬ ‫‪ ۲‬وزیر مدنظر قرار‬ ‫گیرد شاید بهتر بتوان‬ ‫حق مطلب را ادا کرد‬ ‫با این اتفاق هر ‪2‬‬ ‫وزارتخانه ناقص شده‬ ‫و فشار زیادی به نیروی‬ ‫انسانی وارد می شود‬ ‫تفکیک وزارتخانه ها‬ ‫با سیاست های ابالغی‬ ‫اداری کشور مطابقت‬ ‫ندارد‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫‪industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۶‬سال اس��ت که از اجرای طرح کوچک سازی وزارتخانه ها‬ ‫می گذرد‪ .‬در ان روزها با حکم رییس دولت دهم وزارت راه‬ ‫و ترابری با وزارت مس��کن و شهرس��ازی و وزارت صنایع و‬ ‫معادن با وزارت بازرگانی ادغام ش��د و ‪ ۲‬وزارتخانه جدید با‬ ‫نام «صنعت‪ ،‬معدن و تجارت» و «راه و شهرس��ازی» ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار پایگاه خبری گس��ترش‪ ،‬کمتر از یک‬ ‫ماه مانده به معرفی کابینه دولت دوازدهم‪ ۱۸ ،‬تیر امس��ال‪،‬‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه در جلسه ای به بررسی موضوع‬ ‫تفکیک برخ��ی از وزارتخانه ها پرداخت و به ان رای مثبت‬ ‫داد‪ .‬حال پس از چند ماه انتظار‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی هفته این��ده و در نهایت الیحه اصالح بخش��ی از‬ ‫س��اختار دول��ت که بر اس��اس ان‪ ،‬وزارت بازرگان��ی احیا و‬ ‫وظایف وزارت راه و شهرس��ازی در ‪ ۲‬وزارت جدید تفکیک‬ ‫می شود را در نوبت بررس��ی دارند‪ .‬حال اینکه تفکیک این‬ ‫وزارتخانه ها تا چه اندازه می تواند راه گش��ای مس��ائل کشور‬ ‫باش��د‪ ،‬موضوعی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی در این باره پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫سی د هادی بهادری‪ ،‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگ��و با پای��گاه خبری گس��ترش معتقد‬ ‫اس��ت مزایای تفکی��ک وزارت راه و شهرس��ازی به معایب‬ ‫ان می چرب��د و با این طرح موافق اس��ت‪ ،‬وی در این باره‬ ‫بیش��تر توضیح داد و گفت‪ :‬اکنون وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫دارای ‪ ۲۲‬معاونت است و یک وزیر نمی تواند به کار تمامی‬ ‫ای��ن معاونت ها در حوزه ه��ای مختل��ف حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫هوای��ی‪ ،‬جاده ای و‪ ...‬رس��یدگی کند‪ .‬این عضو کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد است اگر در حوزه‬ ‫زیرس��اختی ‪ ۲‬وزیر مدنظر قرار گیرد شاید بهتر بتوان حق‬ ‫مطلب را ادا کرد و به موضوع ها توجه بیش��تری نشان داد و‬ ‫مصوبات بیشتری به این حوزه اختصاص می یابد‪ .‬بهادری به‬ ‫برخی از معایب تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬از معایب تفکیک وزارتخانه این اس��ت که برخی‬ ‫هماهنگی ها اکنون راحت تر است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در حوزه‬ ‫راه س��ازی زمانی که در حریم راه ها بناهایی ساخته می شود‬ ‫این موضوع در حیطه وظایف شهرسازی است که هماهنگی‬ ‫برای حل این مسئله اکنون در وزارتخانه راحت تر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون حجم دولت کوچک ش��ده و با تفکیک‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 961166‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﻭﻧﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺸﻬﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/74373‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 14‬ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982120800500‬ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻰ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 19‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 19‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪/74387‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 19‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻛﻴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980234300023‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1123‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 9609970232401516‬ﺷﺎﻛﻰ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻡ ﺷﻬﺪﺍ ﺥ ﺑﻬﺠﺘﻰ ﮔﻮﻧﻪ پ ‪ 34‬ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‪ .‬ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ .1 :‬ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ‪ .2‬ﺗﻮﻫﻴﻦ‪ .‬ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪ :‬ﺷﺎﻛﻰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‪» .‬ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻭ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 641‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 86‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺭﺍﻟﺬﻛﺮ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻰ ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪/74388‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1123‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻰ ﺷﺎﻛﺮﻯ‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 15 1396‬جمادی الثانی ‪ 4 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 344‬پیاپی ‪2317‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سید هادی بهادری‬ ‫ماشااهلل درستکار‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫سید جواد حسینی کیا‬ ‫این وزارتخانه ها تازه‬ ‫جاافتاده و با تفکیک‬ ‫حدود یکی دو سال زمان‬ ‫برای اصالح نیاز است‬ ‫‹ ‹اداره ‪ ۲۲‬معاونت برای یک وزیر‬ ‫یکشنبه‬ ‫این وزارتخانه تشکل های اداری بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه کشور کفاف نمی دهد‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با خبرن��گار پایگاه‬ ‫خبری گس��ترش با اعالم مخالفت نس��بت به این موضوع‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬تفکیک وزارتخانه ها با سیاست های ابالغی اداری‬ ‫کش��ور مطابقت ندارد چراکه قرار است حجم دولت کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که بودجه کش��ور کفاف تشکیالت اضافی‬ ‫را نمی دهد‪ ،‬تفکیک این وزارتخانه ها به صالح نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تفکیک وزارتخانه ها فشار بر نیروی انسانی را‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫ماش��ااهلل درس��تکار‪ ،‬مدیرکل منابع انس��انی و رفاه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت که با س��اختار نیروی انس��انی‬ ‫وزارتخانه اش��نایی کامل دارد و به اصطالح‪ ،‬از زیر و بم این‬ ‫وزارتخانه اگاهی کامل دارد‪ ،‬با این موضوع موافق نیس��ت و‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه حدود ‪ ۶‬سال گذشته ‪ ۲‬وزارتخان ه «صنایع‬ ‫و معادن» و «بازرگانی» ادغام شدند و تعداد قابل توجهی از‬ ‫افرادی که در این وزارتخانه ها بودند‪ ،‬بازنشس��ته شدند اگر‬ ‫ای��ن اتفاق رخ دهد به ط��ور قطع باید یک وزارتخانه جدید‬ ‫راه اندازی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با این اتفاق هر ‪ 2‬وزارتخانه ناقص‬ ‫خواهد بود و فشار زیادی به انها از لحاظ نیروی انسانی وارد‬ ‫می ش��ود چراکه اکنون جذب نی��رو در وزارتخانه ها ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫درستکار خاطرنش��ان کرد‪ :‬عالوه بر این باید به فکر ساخت‬ ‫‪ ۲‬ساختمان جدید باش��یم و برخی از ساختمان ها نیز باید‬ ‫بازسازی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کار ارباب رجوع سخت می شود‬ ‫سید جواد حس��ینی کیا‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با خبرن��گار پایگاه‬ ‫خبری گسترش با اعالم مخالفت در زمینه طرح جداسازی‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با تفکی��ک وزارتخانه ها باید نیروی‬ ‫انسانی را افزایش داد و این موضوع تشکیالت اضافه ای را به‬ ‫وجود خواهد اورد‪ .‬وی افزود‪ :‬این وزارتخانه ها تازه جاافتاده‬ ‫و اگر تفکیک ش��وند حدود یکی دو سال زمان نیاز است تا‬ ‫ساختمان ها تکمیل و چارت تشکیالت مشخص شود‪.‬‬ ‫به گفته حسینی کیا‪ ،‬با تفکیک این ‪ ۲‬وزارتخانه ارباب رجوع‬ ‫باید زمان بیش��تری را ب��رای طی مراح��ل اداری یا همان‬ ‫بروکراسی صرف کند در حالی که قرار بود دولت تشکیالت‬ ‫خود را عریض و طویل نکند‪.‬‬ ‫بن��ا بر ای��ن گ��زارش‪ ،‬در ش��رایطی که دول��ت تصمیم به‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980235300342‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1132‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1132‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ‪ .‬ﺷﺎﻛﻰ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰ ﻓﺘﺤﻰ‬ ‫ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺥ ﻧﻮﺭ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻙ ﻣﻔﺮﺡ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺖ پ ‪ 6‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 6‬ﻣﺘﻬﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻙ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻙ ﺳﺮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫»ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺃﻗﺎﻯ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ 206‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 684‬ﺩ ‪ - 94‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 82‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰ‬ ‫ﻓﺘﺤﻰ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 674‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1132‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫‪/74390‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1132‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‪ -‬ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺮﺍﻓﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980295400053‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1141‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1141‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪.1 9609970214101551‬‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻣﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ‪ .2‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻴﺪﺭ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻌﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺥ ﺯﻣﺰﻡ ﺥ ﭘﻴﺮﻣﺮﺍﺩﻯ ﻙ ﺭﺳﺘﻤﻰ‬ ‫ﭘﻼﻙ ‪ 36‬ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ‪ .3‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺷﺎﻛﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻌﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺥ ﺯﻣﺰﻡ ﺥ ﭘﻴﺮﻣﺮﺍﺩﻯ ﻙ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﭘﻼﻙ ‪ 36‬ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ .1 :‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ‪ .2‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ »ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ؛ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍ‬ ‫ﺩﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺪﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺰﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪448‬‬ ‫ﻭ ‪ 449‬ﻭ ‪ 462‬ﻭ ‪ 709‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ‪ 1392‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 608‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻮﻧﺪ ‪-1‬ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻰ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﺪﻡ‬ ‫ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ‪ -2‬ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺳﺎﻋﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1141‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ‬ ‫‪/74391‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1141‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‪ -‬ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻬﺰﺍﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻤﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪11‬ﺏ‪960963 /‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺟﻼﻝ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺴﺒﻪ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪11‬ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ‬ ‫ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻏﺒﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪/74385‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫‪) 16‬ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ(‪ -‬ﺛﺎﺭﺍﻟﻠﻬﻰ‬ ‫جداس��ازی ‪ ۲‬وزارتخانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و وزارت‬ ‫راه و شهرسازی دارد به نظر می رسد توجه به چند موضوع‬ ‫کلی��دی در اولویت قرار دارد؛ نخس��ت اینکه با جداس��ازی‬ ‫این وزارتخانه ها تش��کیالت اداری عریض و طویل می شود‬ ‫و این کار را برای ارباب رجوع س��خت می کند‪ .‬از س��ویی‪ ،‬با‬ ‫تفکیک این وزارتخانه ها احتیاج به نیروی انس��انی بیشتری‬ ‫وج��ود دارد که با توجه به اینکه افزایش نیروی انس��انی در‬ ‫وزارتخانه ه��ا ممنوع اس��ت‪ ،‬باید با همان نی��روی قبلی ‪۲‬‬ ‫وزارتخان��ه بچرخ��د و این کار را س��خت می کند‪ .‬حال اگر‬ ‫فرض بر این باش��د که اجازه ورود نیروی انس��انی جدید به‬ ‫این ‪ ۲‬وزارتخانه هم داده شود؛ این در حالی است که بودجه‬ ‫کشور حال و روز خوبی ندارد و باید برای حقوق و دستمزد‬ ‫این نیروی انس��انی جدید هم فکری کرد ام��ا نباید از این‬ ‫موضوع نیز غافل بود که اداره وزارتخانه هایی به این عریض‬ ‫و طویلی هم برای یک وزیر س��خت اس��ت و همان طور که‬ ‫بیان ش��د‪ ،‬اداره ‪ ۲۲‬معاونت با ‪ ۲‬وزیر می تواند نتایج بهتری‬ ‫را حاصل کند و به اصالح عامیانه «یک دس��ت صدا ندارد»‪.‬‬ ‫امید هس��ت حال که دولت دوازدهم مصمم به اجرای این‬ ‫تصمیم حس��اس اس��ت‪ ،‬نتایج خوب��ی را از این موضوع در‬ ‫اینده ش��اهد باشیم چراکه این موضوع به مطالعه و بررسی‬ ‫نه کوتاه مدت‪ ،‬بلکه بلندمدت نیاز دارد‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980235101602‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1131‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1131‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9609970233201393‬‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻏﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻠﻮﻳﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺮﻧﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻏﺮﺑﻰ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ‪ 3‬ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﻭﺩﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻫﺘﻞ ﻫﺮﻣﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ ﻧﺒﺶ ﻙ ﺑﻴﻨﺶ ‪ 2‬ﻁ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺳﺎﺳﺎﻥ‪ .‬ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‪ .1 :‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻓﺮﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻛﺎﻇﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ﻡ ﻛﺎﺝ ﺥ ﺳﺮﻭ ﺷﺮﻗﻰ ﻧﺒﺶ ﺥ ﻣﺠﺪ پ ‪ 3‬ﻁ ‪ .2 3‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ‬ ‫ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻬﺮﺍﺏ‪ .‬ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎ‪ .1 :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ‪ .2‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ‪ .3‬ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ‪ .4‬ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ‪» .‬ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ« ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ‪29‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪1396/11/16‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ‪ ،‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ‪ -‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﻜﻰ ﻭ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﮔﻮﺍﻫﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻯ ﭘﻴﺎﻣﻚﻫﺎﻯ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ‪ ،‬ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺳﻤﻴﻪ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﻣﺎﺭﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻳﺸﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 608‬ﻭ ‪ 669‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 75‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 53‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 19‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 92‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 448‬ﻭ ‪ 449‬ﻭ ‪ 559‬ﻭ ‪ 641‬ﻭ ‪ 642‬ﻭ ‪ 709‬ﻭ ‪ 714‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ 3‬ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ پ ﻭ ﺙ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 38‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ )ﻳﻚ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ( ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺩﺍﻣﻴﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﺧﻠﻒ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺭﺵ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻢ ﻭﺣﻴﺪﻩ ﻳﺎﻳﺠﻰ‪ ،‬ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺿﺮﺑﻪ‬ ‫ﺷﻼﻕ‪ ،‬ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻗﺒﻠﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ‬ ‫ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻭﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﻴﺎﻣﻜﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻴﺰﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﻡ ﺍﺷﺪ )ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ( ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﻡ ﺍﺷﺪ )ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﻴﺎﻣﻜﻰ( ﺍﺟﺮﺍء ﺷﻮﺩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺩﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻳﺎﻳﺠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1131‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪/74389‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1131‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 344‬پیاپی ‪2317‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 4‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫اشفتگی در پی سرمای‬ ‫مرگبار و فلج کننده در اروپا‬ ‫بخش های بزرگی از اروپا همچنان درگیر سرمای فلج کننده هستند‬ ‫که سامانه هوایی سیبری با خود اورده و به جان باختن برخی افراد و‬ ‫جو مرج و به هم ریختگی در برخی نقاط منجر شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫هر ‬ ‫مهر به نقل از بی بی س��ی‪ ،‬بخش ه��ای بزرگی از اروپا همچنان درگیر‬ ‫سرمای فلج کننده اند که س��امانه هوایی سیبری با خود اورده است‪.‬‬ ‫جو مرج و به هم ریختگی‬ ‫این موج سرما به جان باختن برخی افراد و هر ‬ ‫در برخی نقاط منجر ش��ده است‪ .‬کوالک و بارش سنگین برف باعث‬ ‫بسته ش��دن راه ها‪ ،‬خطوط راه اهن‪ ،‬مترو و مدرس��ه ها ش��ده و صدها‬ ‫س��فر هوایی را لغو کرده است‪ .‬تعداد کسانی که در اروپا بر اثر سرما‬ ‫کش��ته ش��ده اند‪ ،‬به دست کم ‪ ۵۵‬نفر رسیده اس��ت که اغلب انان از‬ ‫خیابان خواب ها بوده اند؛ ‪ ۲۱‬نفر از این عده در لهستان جان باخته اند‪.‬‬ ‫در پاریس‪ ،‬پایتخت فرانس��ه‪ ،‬مقام ه��ای محلی برای حدود ‪ ۳‬هزار‬ ‫بی خانمان پناهگاه های اضطراری درست کردند‪.‬‬ ‫این وضعیت هشدار سازمان جهانی بهداشت را برانگیخته که گفته‬ ‫اس��ت فقیران‪ ،‬خیابان خواب ها و مهاجران بیش��ترین اسیب را از این‬ ‫سرمای شدید می بینند‪.‬‬ ‫صبح پنجش��نبه‪ ،‬فرودگاه ژنو در س��وئیس به تعطیلی کشیده شد‬ ‫اما بعد از انکه ماش��ین های ب��رف روب باند فرودگاه را باز کردند‪ ،‬این‬ ‫فرودگاه هم کارش را از سر گرفت‪.‬‬ ‫در فرانس��ه حدود ‪ ۲‬هزار نفر که س��وار خودروهای شان بودند‪ ،‬در‬ ‫جاده ای نزدیک ش��هر مون پلیه گیر کردند‪ .‬برخی از انها گفته اند ‪۲۴‬‬ ‫ساعت در راه مانده اند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫بحران اب‪ ،‬اژیر خطر اقتصادهای منطقه ای‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پروژه انتقال اب از خلیج فارس و دریای عمان برای تامین‬ ‫بی��ش از ‪ ۲/۵‬میلیارد مترمکعب اب در س��ال پروژه بزرگی‬ ‫اس��ت که رییس جمهوری نیز در س��فر اس��تانی اخیر خود‬ ‫به اس��تان کرمان بر تس��ریع در اجرای ان تاکید داش��ته و‬ ‫اعالم کرده اس��ت تا پایان دولت دوازدهم پروژه انتقال اب‬ ‫دریای عمان به پایان می رسد‪ .‬این در حالی است که برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند اطالعات دقیقی از میزان نیاز کشور و‬ ‫چگونگی بازگش��ت سرمایه این پروژه از سوی دولت تعیین‬ ‫نشده است‪ .‬در چنین شرایطی مسئوالن استان های کم اب‬ ‫کشور به ش��دت بر ضرورت اجرای این پروژه ها تاکید دارند‬ ‫و معتقدند در چش��م انداز ‪ ۵‬ساله توسعه پروژه های صنعتی‬ ‫به ویژه در منطقه ش��رق کشور تعریف شده که متکی بر اب‬ ‫اس��ت و اگر از طریق انتق��ال اب مورد نیاز تامین نش��ود‪،‬‬ ‫اقتصاد منطقه ای وارد بحران می ش��ود‪ .‬طرح شیرین سازی‬ ‫و انتق��ال اب به میزان ‪ ۶۵۰‬میلیون متر مکعب س��االنه در‬ ‫قال��ب طرح انتقال اب خلیج فارس به صنایع جنوب ش��رق‬ ‫کش��ور پروژه ای است که با توجه به تمرکز صنایع اب بر در‬ ‫منطقه کرمان‪ ،‬ی��زد و حتی اصفهان به ضرورت اجرای این‬ ‫پروژه افزوده اس��ت‪ .‬این طرح از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬کلید خورده‬ ‫و ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر ‪ ۳۴‬درصد‪ ،‬ش��رکت‬ ‫مس سرچش��مه ‪ ۳۳‬درصد‪ ،‬شرکت س��نگ اهن گهر زمین‬ ‫‪ ۱۰‬درصد و ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫س��هامدارند‪ .‬این پروژه در ‪ ۲‬بخش اجرا می شود؛ در بخش‬ ‫نخس��ت‪ ،‬ابگیری از خلیج فارس و شیرین س��ازی از س��وی‬ ‫شرکت مهندس��ی توسعه اب اس��یا که ‪ ۱۰۰‬درصد سهام‬ ‫ان متعلق به ش��رکت تامین و انتقال اب خلیج فارس است‪،‬‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬در بخش دوم ایستگاه های پمپاژ و خطوط‬ ‫انتقال از س��ایت شیرین سازی بندرعباس تا سیرجان‪ ،‬مس‬ ‫سرچش��مه و اردکان یزد و چادرملو به طول ‪ ۹۷۵‬کیلومتر‬ ‫اجرا می شود‪ .‬میزان سرمایه گذاری این پروژه ‪ ۲‬هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که بخشی از طریق تسهیالت صندوق‬ ‫توس��عه ملی با س��رمایه گذاری حدود ‪ ۱۱۵‬میلیون یورو از‬ ‫س��وی شرکت مهندس��ی توسعه اب اس��یا و تسهیالتی از‬ ‫بانک اسپانیایی با س��رمایه گذاری حدود ‪ ۱۱۵‬میلیون یورو‬ ‫از سوی شرکت مهندسی توسعه اب اسیا و سرمایه گذاری‬ ‫حدود ‪ ۱۱۵‬میلیون یورو از سوی پیمانکار ‪ BOO‬در دست‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار تومان برای مناطق مقصد هزینه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫حال س��وال این اس��ت که ایا این میزان هزینه قرار اس��ت‬ ‫ب��رای مازاد ‪ ۵۰‬لیتر مصرف روزن��ه از همان ‪ ۸‬میلیون نفر‬ ‫گرفته شود؟‬ ‫‹ ‹ضعف در براورد اطالعات‬ ‫پ��روژه انتقال اب که با هم��کاری بخش خصوصی انجام‬ ‫‹ ‹ابهام در نیاز ابی کشور‬ ‫عضو س��ابق شورای جهانی اب با اشاره به اینکه نخستین‬ ‫می ش��ود چشم انداز روش��نی ندارد و ممکن است در اینده‬ ‫مس��ئله درباره پروژه انتقال نیاز ابی کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫با چالش هایی رو به رو ش��ود زیرا چگونگی بازگشت سرمایه‬ ‫انتقال ‪ ۲ /۵‬میلیارد مترمکعب اب برای ‪ ۱۶‬اس��تان کش��ور‬ ‫بخش خصوصی می تواند صرفه اقتصادی چندانی نداش��ته‬ ‫صحبت می شود‪ .‬بحث این است که این نیاز چگونه محاسبه‬ ‫باش��د و مشکالتی برای ادامه این پروژه ایجاد کند یا هزینه‬ ‫شده اس��ت؟ پرسش مهم تر این اس��ت که مبانی براوردی‬ ‫به اندازه ای گران ش��ود که دولت تمایلی برای بهره مندی از‬ ‫چگون��ه بوده و چه نهادی ان را تایید کرده اس��ت؟ در این‬ ‫این منابع ابی جدید نداش��ته باشد‪ .‬هرچند نقدها و تاکید‬ ‫زمین��ه اگر گزارش��ی وجود دارد چرا نهادهای مس��ئول در‬ ‫مس��ئوالن برای این پروژه ها همچنان ادامه دارد و نمی توان‬ ‫حضور کارشناسان مستقل منتشر نمی کنند تا بررسی های‬ ‫براورد دقیق و روش��نی از تعداد موافقان و مخالفان اجرای‬ ‫الزم انجام شود؟ چرا اعالم نمی شود که چقدر از این نیاز را‬ ‫پروژه داش��ت‪ ،‬با این حال در بخش هزینه ها نیز مس��ائلی‬ ‫می توان از حوزه های داخلی تامین کرد و ایا راه حل دیگری‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬پیش از این‪ ،‬ابراهیم علی��زاده‪ ،‬مدیرعامل اب‬ ‫برای تامین بخشی از نیاز کشور وجود ندارد؟‬ ‫منطقه ای اس��تان کرمان نیمه های امس��ال پ��س از انتقاد‬ ‫عباس��قلی جهانی با بی��ان اینکه وظای��ف دولت ها برای‬ ‫عباس اخون��دی از تاثیرات منفی این پروژه به س��واحل و‬ ‫تامین نیازهای اب اش��امیدنی ‪ ۵۰‬لیتر برای هر نفر در روز‬ ‫مناطق کویری کش��ور از این پروژه حمای��ت کرده و گفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬گفته می ش��ود در افق ‪ ۳۰‬سال اینده برای ‪۸‬‬ ‫بود‪« :‬یکی از مهم ترین این پروژه ها انتقال اب برای صنعت‬ ‫میلیون نفر کمبود اب خواهیم داش��ت که مجموع این نیاز‬ ‫اس��ت و ما با سرمایه گذار قرارداد بسته ایم برای اینکه موانع‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون متر مکعب در س��ال اس��ت و فاصله زیادی با‬ ‫دولتی را برای انتقال رفع کنیم‪ .‬هزینه انتقال اب اما بر عهده‬ ‫‪ ۲ /۵‬میلیارد متر مکعب ابی که برای انتقال اب تعیین شده‪،‬‬ ‫س��رمایه گذار اس��ت‪ .‬پس از انتقال ما به صورت تضمینی تا‬ ‫دارد‪ .‬او با تاکید بر ابهام در بازگش��ت سرمایه این پروژه که‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از اب انتقالی را از سرمایه دار برای مصرف شرب‬ ‫از منابع ملی‪ ،‬دولتی یا بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫‪ ۵‬شهر جنوبی استان خریداری خواهیم کرد‪».‬‬ ‫انتقال جمعیت به سواحل کشور را با این ادعا‬ ‫مسعود میرمحمدصادقی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ک��ه جابه جایی جمعیت با اجب��ار امکان پذیر‬ ‫اب منطق��ه ای اس��تان اصفهان در پاس��خ به‬ ‫عباسقلی جهانی‪:‬‬ ‫نیست‪ ،‬رد می کنند‪ .‬این در حالی است که در گفته می شود در افق ‪ ۳۰‬پرسش خبرنگار «گس��ترش صنعت» مبنی بر‬ ‫تهران ‪ ۱۶‬میلیون نف��ر در روز تردد می کنند سال اینده برای ‪ ۸‬میلیون اینک��ه میزان کس��ری اب در اس��تان اصفهان‬ ‫و جمعیت این اس��تان به ‪ ۱۲‬میلیون رسیده نفر کمبود اب خواهیم برای اش��امیدن و بخش صنعت چقدر اس��ت‬ ‫ک��ه اجباری نبوده بلکه بر مبن��ای جاذبه های داشت که مجموع این نیاز گف��ت‪« :‬میزان نیاز بخش ش��رب و صنعت که‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون متر مکعب در‬ ‫اقتصادی این تمرکز ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬حال سال است و فاصله زیادی قرار اس��ت از طری��ق انتق��ال اب خلیج فارس‬ ‫براساس این استدالل چرا جاذبه های صنعتی با ‪ ۲ /۵‬میلیارد متر مکعب تامین شود براس��اس سیاست های وزارت نیرو‬ ‫و اقتص��ادی در س��واحل به وی��ژه در منطقه ابی که برای انتقال اب تعیین می ش��ود و من اط�لاع چندانی ندارم و‬ ‫تعیین شده‪ ،‬دارد‬ ‫مکران ایجاد نمی شود؟ نکته بعدی این است‬ ‫باید برای کسب اطالعات بیشتر با وزارت نیرو‬ ‫که مصرف یک متر مکعب اب انتقالی بیش از‬ ‫تم��اس بگیرید‪ ».‬این مقام مس��ئول در مقابل‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫پرس��ش های خبرنگار «گس��ترش صنع��ت» مبنی بر اینکه‬ ‫اجرای پروژه انتقال اب چقدر بر اقتصاد این استان اثرگذار‬ ‫اس��ت و قرار است با چه میزان س��رمایه خطوط لوله کشی‬ ‫ای��ن پروژه به اصفهان وارد ش��ود و س��هم بخش خصوصی‬ ‫در هم��کاری با این پ��روژه چقدر خواهد بود؟ مدعی ش��د‬ ‫این س��وال ها تخصصی نیس��ت و باید به صورت مکتوب با‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای استان اصفهان هماهنگ‬ ‫ش��ود! و در نهایت در میان س��وال بعدی خبرنگار تلفن را‬ ‫قطع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد شرق متکی بر اب‬ ‫اس��تان های شرق کش��ور ذخایر غنی از مواد معدنی دارند‬ ‫که اس��تحصال ان متکی بر منابع ابی اس��ت به همین دلیل‬ ‫‹ ‹نیاز ابی شرق کشور‬ ‫اقتصاد این کش��ور با تامین اب م��ورد نیاز ارتباط تنگاتنگی‬ ‫اولوی��ت پ��روژه انتقال اب از دریای عم��ان برای تامین اب‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن باره رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مورد نیاز ‪ ۳‬ش��هر ش��رقی کشور کلید خورده است و برمبنای‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی با تاکید بر اینکه این منطقه مشابه‬ ‫مطالع��ات انجام ش��ده‪ ،‬طول خط انتق��ال اب از دریای عمان‬ ‫اس��تان های جنوبی به اب دریا دسترس��ی ندارد و متکی بر‬ ‫به ش��رق کش��ور که مقصد نهایی ان خراس��ان رضوی است‪،‬‬ ‫اب های زیرزمینی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر میزان‬ ‫حدود ‪ ۱۶۰۰‬کیلومتر پیش بینی ش��ده که این اب فقط برای‬ ‫بارش این منطقه به ‪ ۵۰‬میلی متر رسیده که پیش تر تا ‪۱۵۰‬‬ ‫اش��امیدن و صنعت به مصرف خواهد رس��ید‪ .‬حسن روحانی‪،‬‬ ‫میلی متر در س��ال بارش وجود داش��ته است‪ .‬حال در چنین‬ ‫رییس جمهوری بهمن امسال در نشست با اصحاب رسانه گفته‬ ‫ش��رایطی بیش��تر اب زیر زمینی در بخش کشاورزی مصرف‬ ‫ب��ود‪« :‬امیدواریم انتقال اب از دریای عمان به س��د صفارود و‬ ‫می ش��ود در نتیجه خشکس��الی و کم اب��ی در این منطقه و‬ ‫س��یرجان تا پایان دولت دوازدهم به اتمام برس��د و این طرح‬ ‫استان های مشابه تاثیر منفی بر اقتصاد بومیان خواهد داشت‪.‬‬ ‫موجب تحول در صنعت اس��تان و پاسداری از ذخایر ابی این‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬پروژه انتقال اب نه تنه��ا برای نیاز امروز صنایع و‬ ‫منطقه ش��ود‪ ».‬براس��اس مطالعات ت��ا ‪ ۱۴۲۰‬نیاز ابی بخش‬ ‫اش��امیدنی‪ ،‬بلکه برای اینده اقتص��ادی منطقه که متکی بر‬ ‫اش��امیدنی و صنعت در ‪ ۳‬اس��تان خراسان رضوی‪ ،‬جنوبی و‬ ‫معدن و صنایع بوده غیر قابل انکار اس��ت‪ .‬داود ش��هرکی با‬ ‫نو بلوچس��تان یک میلیارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫سیستا ‬ ‫اشاره به اینکه نیاز اب در بخش صنعت این استان ‪ ۳۵۰‬لیتر‬ ‫پیش بینی شده که حجم اب تولیدی این استان ها در شرایط‬ ‫در ثانیه اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به رشد سرمایه گذاری و ایجاد‬ ‫موج��ود فقط ‪ ۹۰۰‬میلیون متر مکعب اس��ت‪ .‬علی عبداللهی‬ ‫اش��تغال در بخش صنعت چشم انداز نیاز اب استان خراسان‬ ‫باغ سیاهی‪ ،‬مجری طرح مطالعات شیرین سازی‬ ‫جنوب��ی ‪ ۱۰۰۰‬لیتر بر ثانیه برای بخش صنعت‬ ‫و انتق��ال اب از دری��ای عم��ان به اس��تان های‬ ‫اس��ت و می تواند توس��عه ای��ن منطقه را تحت‬ ‫داود شهرکی‪:‬‬ ‫مرزی ش��رق کش��ور در این زمینه معتقد است ‪:‬‬ ‫تاثی��ر قرار دهد‪ .‬حال از انجا ک��ه پروژه انتقال‬ ‫با توجه به رشد‬ ‫« بزرگترین طرح انتق��ال اب از دریای عمان به سرمایه گذاری و ایجاد اب از خلیج فارس اغاز ش��ده و میزان پیشرفت‬ ‫‪ ۳‬اس��تان شرق کشور توسط بخش خصوصی و اشتغال در بخش صنعت ان بیش��تر از دیگر پروژه های انتقال اب است‪،‬‬ ‫با هزینه ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان اجرا می ش��ود‪ .‬چشم انداز نیاز اب استان می توان همین پروژه را به س��ایر استان ها ادامه‬ ‫خراسان جنوبی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫اهمی��ت اج��رای این پروژه برای این اس��ت که لیتر بر ثانیه برای بخش داد و نیاز منطقه ای شهرهای شرق کشور را نیز‬ ‫خشکس��الی های متوال��ی‪ ،‬کاه��ش بارندگ��ی‪ ،‬صنعت است و می تواند تامین کرد زیرا پروژه انتقال اب از دریای عمان‬ ‫وضعی��ت بحران��ی دش��ت های اس��تان‪ ،‬اف��ت توسعه این منطقه را تحت پیش��رفت چندانی نداشته و از نظر مسافتی نیز‬ ‫تاثیر قرار دهد‬ ‫ش��دید س��طح اب های زیرزمینی و لزوم ترمیم‬ ‫به نظر نمی رسد تفاوت چندانی از خطای انتقال‬ ‫ابخوان های بحران��ی و افزایش جمعیت‪ ،‬اکنون‬ ‫لوله از بندرعباس داشته باشد‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫فراموشی اهلیت بخش خصوصی در واگذاری‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫انتقال بین حوزه ای اب خراسان رضوی و شرق کشور را بیش‬ ‫از هر زمان دیگری ضروری ساخته است‪ .‬درحال حاضر اجرای‬ ‫مطالعات طرح انتقال اب از دریای عمان به ش��رق کش��ور که‬ ‫اکنون از پیش��رفت ‪ ۷۰‬درصدی برخوردار است به شرکت اب‬ ‫منطقه ای خراس��ان رضوی واگذار ش��ده که در ابتدای س��ال‬ ‫اینده این مطالعات پایان می یابد‪».‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬با وجود‬ ‫مزایده ها و برنده ش��دن بخش خصوصی‬ ‫در ان‪ ،‬مس��ئله داش��تن اهلیت فراموش‬ ‫می شود و اهلیت طرف مقابل را به میزان‬ ‫مبلغ کمی که اضاف��ه پرداخت می کند‪،‬‬ ‫می فروشیم‪.‬‬ ‫عزی��ز اکبری��ان در گفت وگو ب��ا خانه‬ ‫ملت درباره وضعیت واگذاری ش��رکت ها‬ ‫ب��ه بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫مجموعه ه��ای دولت��ی یا بای��د به بخش‬ ‫دولتی یا به افراد متخصص واگذار شوند‪،‬‬ ‫با فرمول موجود در زمینه خصوصی سازی‬ ‫به نتیجه مطلوب دست نمی یابیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با اش��اره به اینک��ه دولت باید‬ ‫تدبیری را برای خصوصی س��ازی در نظر‬ ‫بگیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بروز برخی از مشکالت‬ ‫تنها برای ش��رکت های هپک��و و اذراب‬ ‫نیست بلکه در ش��رکت های دیگری نیز‬ ‫که تعداد کارگر بیش��تری دارند با وجود‬ ‫ادامه این روند دچار بحران می ش��ویم و‬ ‫تنها چاره این اس��ت که انها را به بخش‬ ‫خصوص��ی کارامد و کاردان واگذار کنیم‪.‬‬ ‫در قانون نیز مشکالتی هست و مشخص‬ ‫شده که باید بخش خصوصی را از طریق‬ ‫مزایده معرفی کرد‪.‬‬ ‫با وجود مزایده ها و برنده ش��دن بخش‬ ‫خصوصی در ان‪ ،‬مس��ئله داشتن اهلیت‬ ‫فراموش می ش��ود؛ اهلیت طرف مقابل را‬ ‫به میزان مبلغ کم��ی که اضافه پرداخت‬ ‫می کن��د‪ ،‬می فروش��یم و اف��رادی برنده‬ ‫می ش��وند که ظرفیت اداره مجموعه ها را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی در پای��ان با‬ ‫تاکید بر اینکه بس��یاری از ش��رکت ها را‬ ‫در مقاب��ل بدهی دولت به س��ازمان های‬ ‫عمومی مانن��د تامین اجتماع��ی واگذار‬ ‫می کنیم در ش��رایطی که این سازمان ها‬ ‫بنگاهدار نیستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مدیرعامل‬ ‫و تعدادی هیات مدیره در این مجموعه ها‬ ‫انتخاب می شوند که به دنبال اهداف خود‬ ‫هس��تند مانند ذوب اه��ن اصفهان؛ نباید‬ ‫مجموعه ذوب اهن اصفهان بدهی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نبود مجری ذی صالح‪ ،‬معضل ساخت وسازها‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از رعای��ت ایین نامه های نظام‬ ‫فنی و اجرایی کش��ور در س��اختمان های‬ ‫بزرگ ساخته شده از سوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی خبر داد و گفت‪ :‬میزان دخالت‬ ‫مجریان ذی صالح در ساخت وس��ازها در‬ ‫شهرهای کوچک کم است‪ .‬سیدابوالفضل‬ ‫موس��وی بیوکی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫با انتقاد از برخی ساخت وس��ازهای بدون‬ ‫رعایت اصول مهندس��ی و فنی در کشور ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رعای��ت ایین نامه ه��ای مرتبط با‬ ‫نظام فنی و اجرایی کشور مهم ترین عامل‬ ‫ساخت وس��ازهای اس��تاندارد در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ی��زد در مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با اش��اره به اینکه در‬ ‫بره��ه ای از زمان از ساخت وس��از مجری‬ ‫غیرمتخص��ص خ��ودداری ش��د‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬حتی اموزش های��ی نیز برای افراد‬ ‫غیرمتخص��ص در این حوزه برگزار ش��د‬ ‫و اکنون خوش��بختانه رعایت اصول فنی‬ ‫در ساخت وس��ازها بیش��تر ش��ده است‪.‬‬ ‫موس��وی بیوکی ب��ا بیان اینک��ه مجری‬ ‫ذی ص�لاح باید از مجریان ساخت وس��از‬ ‫کش��وری باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این ایین نامه ها و‬ ‫نظام های اجرایی اگر درس��ت اجرا شود‪،‬‬ ‫هیچ س��ازه غیر مستحکم و غیر ایمنی در‬ ‫کش��ور ایجاد نخواهد شد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه متاسفانه برخی افراد با هدف کاهش‬ ‫هزینه های تولید دس��ت به ساخت وساز‬ ‫ب��دون رعایت اصول مهندس��ی می زنند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اق��دام اف��راد غیر متخص��ص به‬ ‫ساخت وساز شاید در هزینه کلی ساخت‬ ‫سازه کاهش چش��مگیری ایجاد کند اما‬ ‫موضوعی که در این بین جای نگرانی دارد‬ ‫کیفیت پایین ساختمان است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه خوشبختانه درحال حاضر‬ ‫نهاد ه��ای دولت��ی و بخ��ش خصوص��ی‬ ‫در زمین��ه تولید س��اختمان های بزرگ‬ ‫مش��کل رعایت نکردن اصول مهندس��ی‬ ‫در ساخت وس��ازها را ح��ل کرده ان��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬متاس��فانه درحال حاض��ر درباره‬ ‫ساختمان های کوچک شاهد اجرا نشدن‬ ‫ایین نامه ه��ای مرتب��ط ب��ا نظ��ام فنی و‬ ‫اجرایی کشور هستیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!