روزنامه گسترش صنعت شماره 345 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 345

روزنامه گسترش صنعت شماره 345

روزنامه گسترش صنعت شماره 345

‫سال بیست و نهم‬ ‫حمایت سلیقه ای دولت از نور چشمی ها‬ ‫پیاپی ‪ 2318‬دوره جدید شماره ‪345‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫در روزهای سخت مطبوعات کشور که شرایط مالی و فضای غیر رقابتی رسانه ها به دومینوی تعطیلی نشریه ها منجر شده رسیدن به هزارمین شماره‬ ‫در حالی امروز هزارمین شماره خود را تجربه می کند‬ ‫یک نش��ریه تخصصی می تواند امری ش��گفت انگیز در عالم مطبوعات باشد‪ .‬روزنامه گسترش‬ ‫»‪ ۲۵ ،‬سال‬ ‫پا در عرصه روزنامه های مستقل گذاشته است‪« .‬گسترش‬ ‫که در دوران مدیریت جدید در قالب موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫از عمر ‪ ۳۰‬ساله خود را در قالب نام «گسترش صنعت» حیات داشت که در سال ‪ ۹۲‬به کار خود پایان داد اما از ‪ ۱۷‬مرداد ‪ ۹۳‬در قالبی جدید با عنوان‬ ‫«گس��ترش‬ ‫» با مدیریت جدید فعالیت خود را از س��ر گرفت‪ .‬در طول عمر ‪ ۴‬س��اله دوران جدید حیات این روزنامه که با تش��کیل موسسه‬ ‫فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫همراه بود ‪ ۳‬روزنامه تخصصی شامل «گسترش صنعت»‪« ،‬گسترش تجارت» و «گسترش معدن» و پایگاه خبری‬ ‫گسترش پا در عرصه مطبوعات کشور گذاشتند‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪4‬و ‪5‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫امیدواری نمایندگان مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسئوالن در سال های اخیر ادامه دارد‬ ‫گشایش جبهه جدید‬ ‫شفافیت در اقتصاد‬ ‫تجهیز و پایش تصفیه خانه‬ ‫از مبدا؛ ‪ ۲‬چالش اصلی‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گالیه ه��ای اهال��ی روس��تاهای اطراف ش��هرک صنعتی اش��تهارد‬ ‫از الودگ��ی پس��اب ها و تصفیه خانه ش��هرک صنعتی اش��تهارد بارها‬ ‫مطرح شده اس��ت‪ .‬هرچند این گالیه ها در سفر استانی سال گذشته‬ ‫رییس جمهوری س��بب به دس��ت امدن مصوبه اعتب��اری ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫تومانی شد اما این اعتبارات هنوز پرداخت نشده و گالیه ها نیز به قوت‬ ‫خود باقی اس��ت‪ .‬صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» با بیان اینکه شهرک صنعتی اشتهارد از جمله‬ ‫ش��هرک های دارای زیرساخت های مناس��ب به شمار می رود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نزدیک به ‪ ۲‬هزار واحد تولیدی در ش��هرک صنعتی اش��تهارد‬ ‫مستقر اس��ت اما تصفیه خانه این ش��هرک فقط جوابگوی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از پس��ماندها و پساب ها اس��ت به طوری که اهالی روستاهای اطراف‬ ‫و کش��اورزان منطقه اشتهارد را با مش��کل روبه رو کرده است‪ .‬نجفی‬ ‫با تاکید بر اهمیت رعایت مالحظات زیس��ت محیطی در شهرک های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��هرک ها و نواحی صنعتی برای س��اماندهی‬ ‫فعالیت های صنعتی تش��کیل شده تا هزینه های تولید را کاهش دهد‬ ‫و نباید فعالیت های صنایع در شهرک ها برای روستاها و اهالی منطقه‬ ‫مشکل ایجاد کند‪ .‬بنا بر انچه در دفترچه قرارداد شهرک های صنعتی‬ ‫امده اس��ت‪ ،‬واحدهای صنعتی موظف به انتقال پس��اب و فاضالب به‬ ‫میزان مشخص در تصفیه خانه مرکزی شهرک و ناحیه صنعتی هستند‬ ‫و در صورت��ی که می��زان االیندگی این پس��اب و فاضالب ها باالتر از‬ ‫حد مش��خص باش��د در زمره صنایع االینده به ش��مار می روند و به‬ ‫س��اخت پیش تصفیه موظف می ش��وند‪ .‬فاضالب و پساب از مهم ترین‬ ‫منابع االینده محیط زیس��ت به ش��مار م��ی رود و مدیریت اصولی ان‬ ‫گامی موثر در راس��تای حفاظت و بهس��ازی محیط زیست و استفاده‬ ‫پایدار از منابع حیاتی این س��رمایه بزرگ اس��ت‪ .‬با افزایش روزافزون‬ ‫صنایع‪ ،‬تصفیه فاضالب ناش��ی از ان نیز روزبه روز در حال پیش��رفت‬ ‫است‪ .‬از مهم ترین صنایع الوده کننده محیط زیست می توان به صنایع‬ ‫غذایی(لبنی‪ ،‬فراورده های گوش��تی و‪ ،) ...‬فوالد‪ ،‬کاغذ و مقوا‪ ،‬نساجی‪،‬‬ ‫شیشه سازی و نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ 16 1396‬جمادی الثانی ‪ 5 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 345‬پیاپی ‪2318‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هزاره‬ ‫خبر‬ ‫تغییر بنیادین صنعت لجستیک‬ ‫نیاز امروز صنعت خودرو‬ ‫بی تردی��د یک��ی از دالی��ل مه��م‬ ‫تمرک��ز قطعه س��ازان در مرکز‪ ،‬نرخ‬ ‫س��وخت مصرفی ب��رای حمل ونقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمل ونق��ل ج��زو ملزومات اصلی‬ ‫ی��ک اقتص��اد رو به رش��د اس��ت و‬ ‫می توان ان را به تنهایی یک صنعت‬ ‫دانست‪ .‬صنعت حمل ونقل برون مرزی و درون مرزی می تواند‬ ‫موجب ش��کوفایی اقتصادی یک کشور شود زیرا با در اختیار‬ ‫داش��تن امکان حمل ونقلی مناسب‪ ،‬زمینه صادرات و واردات‬ ‫را نیز با هزینه های کم برای کشور فراهم کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی درباره اهمیت لجستیک در صنعت و سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش گفت‪ :‬صنعت لجستیک دو کاربرد برای صنعت‬ ‫خودرو دارد؛ نخست رساندن مواد اولیه به قطعه ساز و سپس‬ ‫ارس��ال قطعات تولیدی به خودروس��ازان‪ .‬در ه��ر دو حوزه‬ ‫اهمیت توزیع مواداولیه و قطعات نهایی بس��یار باالس��ت اما‬ ‫تاکنون کمتر به بخش لجستیک پرداخته شده است‪.‬‬ ‫پیم��ان یزدان بخش افزود‪ :‬در ح��وزه مواد اولیه دولت باید‬ ‫برنامه های مش��خصی تنظیم کن��د تا مواد اولی��ه به راحتی‬ ‫در دس��ترس صنایع پایین دس��تی قرار گی��رد‪ .‬برنامه ریزی‬ ‫باید به گونه ای باش��د که مواد اولیه به طور یکس��ان در تمام‬ ‫استان های فعال در این صنعت توزیع شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی تصریح کرد‪ :‬یکی از دالیلی که موجب تمرکز بیش‬ ‫از حد برخی صنایع در نقاط خاصی از کش��ور ش��ده‪ ،‬ضعف‬ ‫در لجستیک است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪۳۶۰‬قطعه س��از به ش��کل فعال‬ ‫برای خودروسازان تامین قطعه دارند که از این تعداد حدود‬ ‫‪۶۰‬درصد در استان تهران متمرکز هستند‪ .‬دلیل این تمرکز‬ ‫نزدیک��ی به خودروس��از برای تس��هیل در بحث لجس��تیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬این فعال صنعت قطعه در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که چه امری در موضوع لجس��تیک قطعات‬ ‫خودروها بیش��ترین تاثیر را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ انرژی به عنوان‬ ‫نخستین مولفه بسیار اثرگذار است به طوری که طول مسیری‬ ‫که برای حمل مواد طی می ش��ود هزین��ه انرژی مصرفی را‬ ‫تعیین می کند‪ .‬نرخ انرژی بر نرخ تمام ش��ده محصول نهایی‬ ‫نیز تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫یزدان بخش تاکیدکرد‪ :‬ام��روز نیازمند روزامدی در بخش‬ ‫نرم اف��زاری و س��خت افزاری ب��رای ورود ب��ه دنی��ای جدید‬ ‫حمل ونقل هس��تیم تا ش��اهد رشد و توس��عه بیشتر صنایع‬ ‫به ویژه صنعت قطعه و خودرو کشور باشیم‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫مهم ترین مسئله امروز‬ ‫صنعت خودرو و قطعه‬ ‫نرخ محصوالت است‬ ‫زیرا با توجه به افزایش‬ ‫دستمزدها‪ ،‬نرخ ارز و‬ ‫نیز نرخ مواد اولیه‬ ‫تولید داخل باید در‬ ‫این باره چاره اندیشی‬ ‫شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ای��ا می توان ش��ماره چاپ‬ ‫مطبوع��ات را به عن��وان عمر‬ ‫انها به شمار اورد؟ اگر این طور‬ ‫هزاره شد»‪.‬‬ ‫باشد «‬ ‫وقتی م��اه از نیمه می گذرد‬ ‫حس��اب می کنم چ��ه تعداد‬ ‫گ��زارش تا پایان م��اه دارم و‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫این روزه��ا که مص��داق «به‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫پایان امد ای��ن دفتر‪ ،‬حکایت ‬ ‫همچنان باقی است» از همان‬ ‫ابتدای هفته عدد زیرنویس پرونده اسفند ‪ ۹۶‬را زیر ذره بین‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫ت��ا ام��روز ‪ ۹‬گزارش در اس��فند متولد ش��د و باید منتظر‬ ‫فرزن��دان دیگر صفح��ه قطعه بود‪ .‬همه فرزندان خواس��تنی ‬ ‫بودن��د اما برخ��ی جور دیگ��ری دوست داش��تنی اند‪ .‬واژه ها‬ ‫روی کاغ��ذ می غلتند و انتزاعی بودن ش��ان گاهی چالش تو‬ ‫با دیگران می ش��ود‪ .‬رنگ خودکارهای سبز و قرمز و قهوه ای‬ ‫در کنار ابی و سیاه دنیایی از حرف است و هر یک نشانه ای‬ ‫برای تغییر یا تثبیت‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰۰‬ش��ماره همراه‬ ‫ب��ودم و عین همین‬ ‫تع��داد‪ ،‬خاطره هس��تند‪ .‬روزهایی رقم خ��ورد که با بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬تماس حتی یک پاس��خ هم دریافت نمی شد و گاهی نیز‬ ‫خود قطعه سازان مشتاقانه به استقبال صفحه فردا می امدند؛‬ ‫باعث بسی خوشحالی و مسرت بود که صنعتگران این حوزه‬ ‫دغدغه مند صفحه خود بودند‪.‬‬ ‫گاهی برای نوشتن خیره به انگشتان و بازی با انها‪ ،‬گاهی‬ ‫ش��روع نک��رده به پایان می رس��یدم‪ ۱۸ .‬دی ‪ ۹۴‬نخس��تین‬ ‫گ��زارش صنعت قطعه را ب��ا تیتر «فرصت ه��ا و تهدیدهای‬ ‫برجام» نوش��تم‪ .‬پس از نقط��ه پایانش به یکباره این فکر که‬ ‫تا کجا می توان از صنعت قطعه نوشت اوار روی سرم شد‪ .‬از‬ ‫مینا ایزدی‪ ،‬خبرنگار پیشین صفحه پرسیدم‪ :‬چه مدت است‬ ‫در این صفحه می نویس��ی؟ گفت‪ ۶ :‬ماه‪ .‬با تعجب پرس��یدم‪:‬‬ ‫چطور ممکن اس��ت برای این همه مدت‪ ،‬هر روز یک گزارش‬ ‫از صنعت قطعه داش��ت! اما نمی دانس��تم روزی می رسد که‬ ‫بگویم‪ ۲ ،‬س��ال و یک م��اه و ‪ ۲۸‬روز ‪ ۵۳۱‬گ��زارش درباره‬ ‫صنعت قطعه نوشتم‪.‬‬ ‫اما در پایان همچون افراد دنیادیده که برای جوان ترها دعا‬ ‫می گویم «عاقبت به خیر ش��ی‬ ‫می کنن��د‪ ،‬من هم به‬ ‫جوان» امید که هزاره دومت را جشن بگیری‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» تازه ترین گردهمایی خریداران و تامین کنندگان صنعت قطعه را بررسی کرد‬ ‫توسعه‪ ،‬هدف هم اندیشی های خودرویی و قطعه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬تحقق چنین امری باعث می ش��ود قطعات‬ ‫موردنی��از که تولید داخل ندارد با درصد کمتری وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تح��والت صنع��ت خودرو باعث ش��ده ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت ه��ا صنعتگران مرتبط با برگ��زاری همایش و‬ ‫نشس��ت های ‪ B2B‬به هم اندیش��ی و همگرایی بیشتر‬ ‫با یکدیگر بپردازند‪ .‬در این راس��تا انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه ه��ای صنعت��ی و خودرو‬ ‫تبریز با نزدیک به ‪ ۴۰۰‬قطعه س��از و ماشین س��از در‬ ‫گردهمایی با حضور صنعتگران و مدیران دست اندرکار‬ ‫کشوری زمینه توسعه این همکاری ها را بین خریداران‬ ‫و تولیدکنندگان فراهم کرد تا دو طرف به تبادل نظر‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫نجفی منش ب��ه موضوع دیگر مطرح ش��ده در این‬ ‫ هم اندیشی اش��اره کرد و گفت‪ :‬اس��تانداردها دغدغه‬ ‫دیگ��ر صنعتگ��ران بود که ب��ه ان پرداخته ش��د‪ .‬اگر‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه به طور قطعی عملی‬ ‫ش��ود از انجا که صنعت خودرو داخلی هنوز امادگی‬ ‫الزم را ندارد باعث توقف قطعه سازی خواهد شد که بر‬ ‫این اساس پیش��نهاد شد اجرایی شدن این موضوع با‬ ‫روندی باشد که خودروهای قدیمی با ورود خودروهای‬ ‫جدید به مرور از خط تولید خارج شوند تا صنعت قطعه‬ ‫اسیب جدی نبیند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با اجرایی شدن این‬ ‫ط��رح حدود یک میلیون خودرو در حال تولید از رده‬ ‫خارج به شمار می روند که باید تولید انها متوقف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نسبت داخلی سازی و تعیین تعرفه‬ ‫رییس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور‪ ،‬یکی از ش��رکت کنندگان این‬ ‫گردهمایی بود که درباره س��خنان مطرح شده در این‬ ‫هم اندیشی گفت‪ :‬یکی از برنامه های همایش‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشس��ت های ‪ B2B‬بی��ن صنعتگران بود ک��ه افراد به‬ ‫مذاکره پیرامون مسائل این صنعت پرداختند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش درباره محور س��خنان خود‬ ‫نیز به چالش های صنعت قطعه کش��ور اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مس��ئله نخست میزان داخلی سازی خودروهای‬ ‫جدید ش��رکت های پژو و رنو اس��ت ک��ه اگر با حجم‬ ‫داخلی س��ازی پایین اغاز ش��ود صنعت قطعه کش��ور‬ ‫دچار اس��یب بسیاری می ش��ود بنابراین پیشنهاد شد‬ ‫روند بومی س��ازی این خودروها با ‪۴۰‬درصد اغاز شود‬ ‫و ب��ه ‪۸۰‬درصد برس��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین برای‬ ‫تحقق این امر الزم اس��ت می��زان تعرفه ها بهبود یابد‪.‬‬ ‫به این ش��کل که ‪۳۰‬درصد س��اخت داخ��ل‪ ،‬واردات‬ ‫قطعات به شکل سی کی دی معادل خود تعرفه واردات‬ ‫سی بی یو باشد‪ .‬داخلی سازی ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬درصدی تعرفه‬ ‫باقی قطع��ات موردنیاز با ‪۴۰‬درصد باش��د و از ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪۸۰‬درصد ساخت داخل معادل ‪۳۲‬درصد تعیین شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین داخلی سازی بیش از ‪۸۰‬درصدی‬ ‫ب��ا ‪۲۰‬درصد حق تعرفه تعریف ش��ود تا به این ترتیب‬ ‫صنعتگ��ران داخلی تش��ویق به تولید و نی��ز خرید از‬ ‫محص��والت داخلی ش��وند‪ .‬ریی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫‹ ‹استانداردهای تعیین شده و دغدغه ها‬ ‫‹ ‹اعتب�ارات بانک�ی و قیمت گ�ذاری‬ ‫دستوری‬ ‫قطعه سازان بسیاری متضرر می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته‬ ‫چون نرخ محصوالت خودروس��ازان از س��وی شورای‬ ‫رقابت تعیین می شود انها نمی توانند افزایش قیمت ها‬ ‫را بالفاصله اعمال کنند بنابراین پیش��نهاد شد مسئله‬ ‫قیمت گذاری از س��وی ش��ورای رقابت خارج ش��ود تا‬ ‫تولید با دغدغه کمتری دنبال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه موردنیاز صنعت قطعه‬ ‫رییس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور به توس��عه صنعت قطعه داخل‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬مح��ور دیگر مطرح ش��ده در این‬ ‫همایش توس��عه صنعت قطعه بود که عنوان شد نیاز‬ ‫ب��ه ‪ ۳‬میلیارد دالر و ‪ ۱۰‬هزار میلی��ارد تومان بودجه‬ ‫برای نوس��ازی و به س��ازی ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫سخت افزاری است‪ .‬نجفی منش در ادامه تاکیدکرد‪ :‬با‬ ‫ای��ن تحوالت واحدهای صنعتی امادگی کامل را برای‬ ‫همراهی با خودروس��ازان در داخلی س��ازی مدل های‬ ‫جدید خواهند داش��ت ضمن انکه صادرات و رسیدن‬ ‫به عدد پیش بینی شده برای افق ‪ ۱۴۰۴‬فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نجفی منش به ادامه پرداخت مطالبات قطعه س��ازان‬ ‫� مذاکره خریداران و تولیدکنندگان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬پرداخت پایان سال خودروسازان‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫به قطعه س��ازان از دیگ��ر محورهای این‬ ‫قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه های صنعتی‬ ‫گردهمایی بود‪ .‬درخواست شد در این باره‬ ‫و خ��ودرو تبری��ز درب��اره جمع بن��دی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان را همراهی‬ ‫ای��ن هم اندیش��ی گف��ت‪ :‬خری��داران و‬ ‫کنن��د‪ .‬این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪:‬‬ ‫تامین کنن��دگان قطعات بدون واس��طه‬ ‫امروز با توجه به اینکه نس��بت به ‪ ۲‬سال‬ ‫ب��ه گفت وگو پرداخت��ه و نظرات خود را‬ ‫پیش میزان گردش مالی صنعت خودرو‬ ‫اعالم کردند‪ .‬سیدجالل موسوی خطیبی‬ ‫دو برابر شده اما همچنان حجم اعتبارات‬ ‫در ادام��ه ب��ه کارگاه های اموزش��ی در‬ ‫افزایش نیافته است‪ .‬فروش خودرو امروز‬ ‫سیدجالل موسوی خطیبی‬ ‫حال برگزاری این صنعت اش��اره کرد و‬ ‫دو برابر شده اما س��طح اعتبارات بانکی‬ ‫بحث اصلی این‬ ‫تغییر نکرده و قطعه س��از هنگام مراجعه گردهمایی در تبریز گفت‪ :‬یکی از عملکردهای صنعت قطعه‬ ‫به بانک با همان میزان اعتبارات گذشته ایجاد تعامل خریداران کش��ور همکاری نرم افزاری قطعه سازان‬ ‫داخلی و همتایان بین المللی انهاس��ت‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬رییس انجمن تخصصی‬ ‫قطعات خودرو و‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی تولیدکنندگان داخلی که در این راس��تا می ت��وان به دوره های‬ ‫اموزشی صنعت قطعه کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬مهم ترین مسئله‬ ‫بود‪ .‬هدف این بود‬ ‫ام��روز صنع��ت خ��ودرو و قطع��ه نرخ شرکت هایی که بخشی ایران و اتری��ش برای ارتقای دانش فنی‬ ‫محصوالت اس��ت زیرا با توجه به افزایش از نیاز خود را از بازار قطعه س��ازان ایرانی همکاری خود را از‬ ‫بین الملل تامین‬ ‫ابتدای سال اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫دستمزدها‪ ،‬نرخ ارز و نیز نرخ مواد اولیه‬ ‫تولید داخل باید در این باره چاره اندیشی می کنند از ظرفیت‬ ‫در ای��ن زمین��ه «گس��ترش صنعت»‬ ‫شود‪ .‬اگر نرخ قطعات با توجه به افزایش داخل استفاده کنند گزارش مفصلی داش��ت و در ان اش��اره‬ ‫کرد که دو دوره این کارگاه های اموزشی‬ ‫ن��رخ م��واد اولیه تغییر نداش��ته باش��د‬ ‫در شهریور و اذر امس��ال به مدت ‪ ۳‬روز برگزار شده‬ ‫است‪ .‬نخس��ت کارشناس��ان اتریش��ی به تبریز سفر‬ ‫کردن��د و کالس ‪ ۳‬روزه ای در ای��ران برگ��زار ش��د و‬ ‫دومی��ن دوره در وین بود که قطعه س��ازان ایرانی در‬ ‫این موسس��ه درباره نح��وه ارتباط گی��ری مذاکراتی‬ ‫انجام دادن��د‪ .‬در این ‪ ۳‬روز مدیران پیش��ین تحقیق‬ ‫و توس��عه خودروس��ازانی مانند مرس��دس بنز حضور‬ ‫داش��تند و از تجربه های خ��ود در این حوزه گفتند و‬ ‫اعالم کردند برای ارتباط گیری صنعتگران ایرانی باید‬ ‫چ��ه ظرفیت هایی را در خود به وج��ود اورند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت این همکاری بین دو کش��ور از طریق شورای ‬ ‫عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری (عتف) ایران و موسسه‬ ‫اای تی (‪ ) AIT‬اتریش که موسس��ه ای فناوری است‬ ‫پیگیری شده و به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫موسوی خطیبی در ادامه سخنان خود گفت‪ :‬بحث‬ ‫اصلی این گردهمایی در تبریز ایجاد تعامل خریداران‬ ‫قطعات خ��ودرو و تولیدکنن��دگان داخلی بود‪ .‬هدف‬ ‫این بود ش��رکت هایی که بخش��ی از نیاز خ��ود را از‬ ‫بازار بین الملل به ویژه چین تامین می کنند با اشنایی‬ ‫توانمندی های داخلی از ظرفیت داخل استفاده کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماشین‬ ‫و مجموعه ه��ای صنعت��ی و خودرو تبری��ز به حضور‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫به این ترتیب زمینه همکاری ها مستحکم تر و تعامالت‬ ‫وارد مرحل��ه جدی ت��ری ش��د‪ .‬هدف افزایش س��هم‬ ‫قطعه س��ازان داخل��ی از بازار داخ��ل و کاهش حجم‬ ‫واردات قطع��ات خارجی بود که نتیج��ه در اینده ای‬ ‫نزدیک قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫موسوی خطیبی در پایان اظهار امیدواری کرد این‬ ‫هم اندیشی ها ادامه یابد و خریداران و تامین کنندگان‬ ‫در فضایی دوس��تانه با یکدیگر تعامل بیشتری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تم��ام تالش ها ب��رای حرکت رو ب��ه جلوی صنعت‬ ‫خ��ودرو ادام��ه دارد و برای رس��یدن ب��ه این هدف‬ ‫خودروس��ازان با مح��ور ق��رار دادن همایش صنعت‬ ‫خودرو امس��ال ب��ه زنجیره تامین و قطعه س��ازان نیز‬ ‫با برگزاری هم اندیش��ی هایی با حضور خودروس��ازان‬ ‫در حال گام برداش��تن به سوی همکاری های بیشتر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/437/000‬‬ ‫‪44/000/000‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/500/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪32/542/000‬‬ ‫‪34/200/000‬‬ ‫ساینا ال یو ایکس اتومات‬ ‫‪38/450/000‬‬ ‫‪40/400/000‬‬ ‫‪54/700/000‬‬ ‫وانت زامیاد ‪۲۴‬گازسوز (اپشنال)‬ ‫‪40/134/000‬‬ ‫‪41/900/000‬‬ ‫‪103/994/000‬‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫‪188/934/000‬‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫‪51/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪65/500/000‬‬ ‫جک اس ‪ ۳‬اتومات‬ ‫‪78/000/000‬‬ ‫‪83/500/000‬‬ ‫ام وی ام ایکس‪-۲۲‬اتومات (اسپورت) ای ایکس‬ ‫دنا پالس‬ ‫‪48/434/000‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫‪49/834/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪39/792/000‬‬ ‫پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫‪94/926/000‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫پژو ‪۵۰۸‬‬ ‫رانا ال ایکس‬ ‫‪49/434/000‬‬ ‫‪36/607/000‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫‪52/700/000‬‬ ‫‪41/800/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪36/500/000‬‬ ‫دانگ فنگ کراس اچ‪ ۳۰‬اتومات‬ ‫‪45/458/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪121/834/000‬‬ ‫‪141/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/008/600‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫رنو تندر پالس اتومات‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪49/034/000‬‬ ‫‪147/008/600‬‬ ‫‪56/500/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫کوییک اتومات پالس‬ ‫اریو ‪( ۱۶۰۰‬اتومات)‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو پارس تندر‪ .‬گیربکس جی اچ کیو‪+‬مولتی‬ ‫لیفان ایکس ‪ - ۶۰‬اتومات‬ ‫مزدا ‪ ۳‬اپشنال‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫‪42/000/000‬‬ ‫‪57/815/000‬‬ ‫‪29/۰00/000‬‬ ‫‪44/500/001‬‬ ‫‪59/000/000‬‬ ‫‪71/600/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫‪42/363/000‬‬ ‫‪46/200/000‬‬ ‫‪69/500/000‬‬ ‫‪129/265/000‬‬ ‫‪71/710/000‬‬ ‫‪58/500/000‬‬ ‫‪66/900/000‬‬ ‫‪149/000/000‬‬ ‫‪69/800/000‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2318‬‬ ‫دوره جدید شماره‪345‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫خشنودی ترامپ از راه افتادن جنگ تجاری با سالح فوالد و الومینیوم‬ ‫تعرفه های تازه لرزه براندام‬ ‫خودروسازان انداخت‬ ‫‪6‬‬ ‫کالبدشکافی یک پرونده واردات خودرو‬ ‫دی امس��ال بود که برنامه پایش صدا و سیما مدعی شد‬ ‫بسته شدن س��ایت ثبتارش موجب شده رانت ‪ ۱۰۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی به جیب ‪ ۹‬واردکننده خودرو برود که‬ ‫توانس��ته اند در زمان بس��ته بودن این سایت ثبت سفارش‬ ‫انجام دهند و خودرو وارد کش��ور کنند و حاال این خودروها‬ ‫را ب��ا افزایش نرخ ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومانی به فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫این برنامه نام ‪ ۹‬واردکننده را به نمایش گذاشت که یکی‬ ‫از انه��ا واردکننده محصوالت ب ام و به ایران بود اما اکنون‬ ‫اس��ناد ارائه شده از سوی این شرکت نشان می دهد نه تنها‬ ‫چنین اتهامی صحت ندارد بلکه هرگز اعداد اعالم ش��ده از‬ ‫سوی این برنامه درست نیست‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬تیر امس��ال‪ ،‬سایت ثبت س��فارش خودرو به صورت‬ ‫ناگهانی به روی واردکنندگان خودرو بس��ته شد‪ .‬این اتفاق‬ ‫در حال��ی رخ داد که از اخری��ن روز خرداد واردکنندگان با‬ ‫اختالل در ثبت س��فارش خودرو مواجه ش��ده و بسیاری از‬ ‫انها نتوانس��ته بودند کد ‪ ۸‬رقمی ثبت س��فارش را دریافت‬ ‫کنند و این به معنای تکمیل نش��دن فرایند ثبت سفارش‬ ‫خ��ودرو برای انها بود‪ .‬این در حالی بود که پرش��یا خودرو‬ ‫نماین��ده ب ام و در ای��ران نیز با اینکه هم��ه مراحل را برای‬ ‫ثبت سفارش خودرو از ابتدای تیر انجام داده‪ ،‬نتوانست این‬ ‫ک��د را دریافت کند و به همین دلیل اکنون بخش عمده ای‬ ‫از خودروهای��ش در گمرک خاک می خورد‪ .‬با این تفاس��یر‬ ‫اکنون پرس��ش اینجاس��ت وقتی هنوز خودروهای وارداتی‬ ‫این ش��رکت در گمرک مانده چطور این شرکت می تواند از‬ ‫رانت چند هزار میلیاردی ادعا شده سودی به جیب بزند؟‬ ‫به گزارش ایران جیب‪ ،‬ملکان‪ ،‬سرپرس��ت پرشیا خودرو‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬در چند س��ال گذشته محدودیت های‬ ‫زیاد و غیرکارشناس��ی برای واردات خودرو اعمال شده که‬ ‫ما را در راهی تاریک قرار داده اس��ت‪ .‬از دی س��ال گذشته‬ ‫تا خرداد امس��ال این ش��رکت ح��دود ‪ ۱۴۰۰‬خودرو ثبت‬ ‫سفارش کرده و قرار بود در ‪ ۶‬ماه مانده نیز به همین میزان‬ ‫خودرو وارد کشور کند که بر این اساس در تاریخ ‪ ۳۱‬خرداد‬ ‫برای ثبت سفارش ‪ ۱۴۵۰‬خودرو دیگر اقدام کردیم و همه‬ ‫مراحل ثبت س��فارش الکترونیک اعمال شد اما وقتی برای‬ ‫دریافت ک��د ‪ ۸‬رقمی مراجعه کردیم‪ ،‬اعالم کردند س��ایت‬ ‫در حال بروزرس��انی اس��ت و باید دو روز تا دریافت این کد‬ ‫صبر کنیم‪ .‬این اتفاق غیرعادی نبود زیرا بعد از بروزرس��انی‬ ‫کد ‪ ۸‬رقمی صادر می ش��د اما پ��س از چند روز این فرایند‬ ‫اعمال نشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬پ��س از ان مدیرکل دفتر مق��ررات صادرات و‬ ‫واردات سازمان توسعه تجارت تاکید کرد؛ این مشکل فنی‬ ‫اس��ت و سایت باز خواهد شد‪ .‬بر همین اساس سفارش های‬ ‫خود را به ب ام و دادیم اما بعد از ‪ ۳‬هفته اعالم شد که سایت‬ ‫در حال حاضر باز نخواهد شد‪.‬‬ ‫ملکان ب��ا بیان اینکه برای س��فارش محصول به ب ام و‬ ‫حداقل باید ‪ ۳‬ماه قبل فهرس��ت اعالم ش��ود و این شرکت‬ ‫نیز براس��اس گفته مس��ئوالن سازمان توس��عه تجارت این‬ ‫سفره کوچک چینی ها در نوسازی خودروهای تجاری‬ ‫نیمه بهمن امس��ال ب��ود که دولت قول نوس��ازی‬ ‫حدود ‪ ۲۲۰‬هزار خودرو س��نگین تا ‪ ۳‬س��ال اینده را‬ ‫داد که البته ش��رط اصلی ورود انها اروپایی بودن این‬ ‫تعداد خودرو س��نگین مطرح ش��د‪ .‬حال پرسش این‬ ‫است که ایا وسع دولت به خرید و نوسازی این تعداد‬ ‫خودرو اروپایی می رس��د و اینکه چرا سبد استفاده از‬ ‫خودروهای چینی در این میان خالی خواهد ماند؟‬ ‫در راس��تای طرح جایگزینی خودروهای فرس��وده‬ ‫دول��ت قصد دارد تنه��ا از خودروهای تجاری اروپایی‬ ‫تولی��د داخل بهره ببرد و این امر بدین معنی اس��ت‬ ‫که چینی ها در این بخش نقش��ی نخواهند داش��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای برخی ش��رکت های عرضه کننده‬ ‫خ��ودرو س��نگین ح��دود ‪ ۲۰۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬خودرو‬ ‫تجاری فرس��وده در کشور در حال تردد است که این‬ ‫خودروها س��هم قابل توجهی در االیندگی هوا دارند‬ ‫و دول��ت نیز مقرر کرده در یک برنامه ‪۳‬س��اله حدود‬ ‫‪ ۲۲۰‬هزار خودرو س��نگین فرس��وده نوس��ازی شود‪.‬‬ ‫برخی فعاالن ش��رکت های عرضه کنن��ده خودروهای‬ ‫سنگین بر این باورند که گرچه تصور تخصیص یارانه‬ ‫به کامیون های با کیفیت پایین تر اما دارای تیراژ باالتر‬ ‫چینی می تواند جای خودروهای مدرن و روز اروپایی‬ ‫را تنگ تر کند اما جلوگیری از هرز رفتن منابع ارزی‬ ‫کش��ور در بکارگیری خودروهای تجاری روز اروپایی‬ ‫بیش��تر از خودروهای چینی اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫بر اس��اس براوردها با اجرای ای��ن طرح جایگزینی و‬ ‫استفاده از خودروهای مطرح اروپایی می توان ساالنه‬ ‫‪ ۹‬هزار دالر در مصرف سوخت صرفه جویی کرد ضمن‬ ‫انکه تولید این خودروهای پیش��رفته در کشور باعث‬ ‫حفظ محیط زیست‪ ،‬اشتغالزایی و جلوگیری از خروج‬ ‫ارز خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه دولت اروپایی ها را در اولویت قرار داده اما‬ ‫در همین مدت نیز برخی واردات خودروهای سنگین‬ ‫و تج��اری چینی همچ��ون ‪ FAW‬و محصوالت اریا‬ ‫دیزل که س��ابقه همکاری با ایران را در کارنامه خود‬ ‫دارند نقش کمرنگ��ی را در این طرح ایفا کرده اند در‬ ‫حالی که برخی صاحب نظران بر این باورند که ممکن‬ ‫است در راس��تای این طرح دولت‪ ،‬برخی خودروهای‬ ‫سنگین چینی بتوانند استانداردهای مورد نیاز را پاس‬ ‫ک��رده و نقش خوبی را در نوس��ازی ناوگان تجاری ها‬ ‫ایفا کنند‪ .‬البته نکته قابل توجه در این میان‪ ،‬نحوه و‬ ‫زمان اجرای این طرح از سوی دولت است که ایا دولت‬ ‫ت��وان اغاز این طرح بزرگ را دارد و اینکه کدام یک از‬ ‫بخش ه��ای صنعتی دولت را در ای��ن بخش حمایت‬ ‫می کنند؟ همچنین پرس��ش اصلی این اس��ت که ایا‬ ‫ش��رکت های عرضه کننده و وارد کنن��ده خودروهای‬ ‫س��نگین توان خرید خودروهای س��نگین اروپایی را‬ ‫دارند؟ فربد زاوه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در همین‬ ‫زمین��ه به خودروکار می گوید‪« :‬اگر بخواهیم ماجرا را‬ ‫اقتصادی در نظ��ر بگیریم به طور طبیعی خرید این‬ ‫خودروها از چینی ها به صرفه تر خواهد بود‪ .‬می توان به‬ ‫جای پرداخت ‪ ۶۰‬هزار یورو ‪ ۴۰‬هزار یورو پرداخت و‬ ‫کش��ور نیز حدود ‪ ۲۰‬هزار یورو سود می کند و ازر در‬ ‫کش��ور باقی می ماند‪ .‬از طرفی دیگر‪ ،‬خودرو گران تر‪،‬‬ ‫قطعات و ل��وازم یدکی گران تر هم خواهد داش��ت»‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ « :‬به نظر من تایید این دس��تور چندان‬ ‫معقول نیست‪ .‬اگر خودرو سنگین استانداردهای الزم‬ ‫برای ورود را پاس کند‪ ،‬چه فرقی می کند که از کدام‬ ‫کش��ور وارد شود‪ .‬من معتقدم اینکه واردات خودرو از‬ ‫کدام کش��ور باشد در حوزه تصمیم های دولتی و نگاه‬ ‫جزئی نیس��ت به همین دلیل در این شرایط به طور‬ ‫طبیعی ذهن ها به سمت انحصار در واردات می رود»‪.‬‬ ‫او در ادام��ه بی��ان می کند‪ « :‬اجرای ای��ن پروژه با‬ ‫شرقی ها بسیار راحت تر از ارتباط با غربی ها و مسائل‬ ‫بانک��ی با انهاس��ت از این رو نباید مان��ع ورود انها یا‬ ‫ایجاد رانت شد»‪.‬‬ ‫به گفته زاوه‪ ،‬انچنان با ش��رط دولت موافق نیستم‬ ‫و به نظرم باید بر طرح دولت بازنگری و حذف ش��ود‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ « :‬وقتی برای واردات خودرو اس��تاندارد‬ ‫و ش��اخص کیفی ب��رای بخش فن��ی خودروها داریم‬ ‫پس دیگر چه اهمیت��ی دارد که این خودروها از چه‬ ‫کشوری وارد ش��ود؟ چراکه هدف‪ ،‬نوس��ازی ناوگان‬ ‫است»‪.‬‬ ‫سفارش��ات را انج��ام داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای س��فارش این‬ ‫محصوالت ارز از کش��ور خارج و هزینه پرداخت شده اما به‬ ‫یکباره سایت بسته و پس از ‪ ۶‬ماه قانونی صادر می شود که‬ ‫سقف واردات خودروهای ‪ ۴۰‬هزاردالر است که در حقیقت‬ ‫بخش عمده ای از ثبت س��فارش های این ش��رکت را شامل‬ ‫نمی ش��د و نکته بعد عطف به ماس��بق شدن این قانون بود‬ ‫بدون اینکه پیش از ان هیچ تذکری داده شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۴۰۰‬ب ام و در گمرک خاک می خورد‬ ‫ملکان درب��اره محصوالت در گمرک مانده این ش��رکت‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬محص��والت در حالی در گم��رک مانده که‬ ‫ازسوی مسئول سازمان توسعه تجارت اعالم شده بود سایت‬ ‫باز می شود و با اعتماد به این حرف سفارش های خود را به‬ ‫ب ام و دادیم و برای انها هزینه ش��ده اما حاال خودروها به‬ ‫دلیل قانونی که ‪ ۶‬ماه بعد ابالغ شده‪ ،‬اجازه ترخیص ندارند‬ ‫در حالی که قانون نمی تواند عطف به ماس��بق شود‪ .‬ملکان‬ ‫با اشاره به اتهام استفاده از رانت این شرکت تاکید می کند‪:‬‬ ‫مجم��وع واردات خ��ودرو در س��ال ‪ ۸‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫اس��ت اما دوستان مدعی می ش��وند که ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رانت ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬نکته بعدی بر فرض اینکه‬ ‫رانت ایجاد ش��ده‪ ،‬برای چه کسی ایجاد شده؟ برای پرشیا‬ ‫خودرویی که هزار و ‪ ۴۰۰‬خودرو ترخیص نشده در گمرک‬ ‫دارد؟ او تصریح کرد‪ :‬نکته بعد این است که سرمایه ای که‬ ‫در حال از دس��ت رفتن است متعلق به هلدینگی است که‬ ‫در بیش��تر زمینه های تولیدی کار می کند و از همه مهم تر‬ ‫س��رمایه این کشور اس��ت که در حال از دست رفتن است‪.‬‬ ‫برای واردات این خودروها ارز از کشور خارج شده و اکنون‬ ‫نیز باید ارز بیشتری خارج شود زیرا باتری و الستیک همه‬ ‫خودروه��ای به تازگی ترخیص ش��ده که زیر ‪ ۴۰‬هزار دالر‬ ‫هس��تند باید تعویض ش��ود‪ .‬اگر قرار اس��ت واردات خودرو‬ ‫با اینکه در اش��تغال‪ ،‬خروج خودروهای فرس��وده و اوردن‬ ‫فناوری به کشور موثر است ممنوع شود‪ ،‬اعالم رسمی کنند‬ ‫که واردات ممنوع است تا تکلیف مشخص شود‪.‬‬ ‫تداوم حرکت رو به رشد رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو موفق ش��د ضمن ادامه‬ ‫ی دیگر در مسیر ارتقای رضایت‬ ‫روند رو به رش��د خود با برداش��تن گام ‬ ‫مش��تریان باز هم مهر تاییدی بر تالش های خود در راس��تای افزایش‬ ‫رضایت مشتریان از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬دریافت و‬ ‫ی بزند‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫صعود ‪ ۱۸‬پله ای از ابتدای امسال تا پایان د ‬ ‫معاون ش��بکه خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایساکو) اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‪ ،‬هر ماه با نظرس��نجی از‬ ‫مش��تریان میزان رضایت انها از خدمات پس از فروش خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی و واردکنندگان خودرو را ارزیاب��ی می کند‪ .‬ارزیابی جدید این‬ ‫ش��رکت از خدمات پس از فروش ایران خودرو نیز براس��اس نظرسنجی‬ ‫از مش��تریان مبین رش��د ‪ ۶‬امتیازی در دی نس��بت به اذر و تداوم روند‬ ‫صعودی این شرکت در شاخص یادشده است‪ .‬با این رشد‪ ،‬امتیاز نهایی‬ ‫شرکت ایساکو از ابتدای سال تاکنون به عدد ‪ ۷۴۹‬رسیده است‪ .‬شهریار‬ ‫سلطانی گفت‪ :‬دستیابی به چنین امتیازی در شاخص رضایت مشتریان‬ ‫عالوه بر برنامه ریزی و تالش بی وقفه شبکه نمایندگی ها حاصل اجرای‬ ‫برنامه های بهبود‪ ،‬ارائه خدمات پس از فروش استاندارد و طراحی و ارائه‬ ‫خدمات نوین بر اس��اس نیاز مش��تریان بوده است‪ .‬وی در ادامه ضمن‬ ‫اشاره به مهم ترین عوامل موثر در تداوم روند رو به رشد امتیاز مشتریان‬ ‫در ح��وزه خدمات پس از فروش ایران خودرو گفت‪ :‬اجرای مدل ارتقای‬ ‫رضایت مش��تریان در نمایندگی هایی که امتیاز رضایت مش��تریان انها‬ ‫از میانگین عدد ش��رکت پایین تر است‪ ،‬برگزاری کارگاه های تخصصی‬ ‫مش��تری مداری برای مدیران و صاحبان امتیاز نمایندگی های مجاز به‬ ‫صورت منطقه ای و همچنین برگزاری ‪ ۳۶۰‬هزار نفر س��اعت دوره های‬ ‫اموزش��ی تئوری و عملی برای کارشناس��ان پذیرش و کارشناسان فنی‬ ‫نمایندگی ه��ا با ه��دف ارتقای دانش انها در نح��وه برخورد و تعامل با‬ ‫مشتری بخشی از اقدامات و طرح هایی است که در رشد امتیاز مشتریان‬ ‫موثر بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تامین مناسب و به موقع قطعات مورد نیاز‪،‬‬ ‫برگ��زاری دوره ه��ای اموزش در محل نمایندگ��ی (‪ )OJT‬و همچنین‬ ‫توس��عه خدمات خودروها و محصوالت جدید در س��طح کشور با هدف‬ ‫افزایش سطح دسترسی مشتریان از خدمات پس از فروش ایساکو بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته س��لطانی‪ ،‬برنامه ریزی و اجرای نظارت های دوره ای و‬ ‫مس��تمر در تمام نمایندگی های س��طح کش��ور با بکارگیری نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰۰‬نی��روی متخصص غیرمتمرکز در ‪ ۱۱‬منطقه کش��ور و همچنین‬ ‫بازدیدهای محس��وس و نامحسوس تیم های مدیریتی و کارشناسی به‬ ‫ص��ورت م��دون و تخصیص تجهیزات به نمایندگی ه��ا با هدف ارتقای‬ ‫کیفی س��طح خدمات جزو موارد اثرگذار در ارتقای خدمات بوده است‪.‬‬ ‫اظهارات معاون خدمات پس از فروش ایس��اکو درباره اقدامات موثر در‬ ‫رش��د امتیاز مشتریان در حالی اس��ت که ایساکو در سال های اخیر در‬ ‫افزایش رضایت مش��تریان گام های بس��یاری برداشته که ازجمله انها‬ ‫می توان به ارائه خدمات نوین این شرکت به مشتریان‪ ،‬توسعه خدمات‬ ‫الکترونیک‪ ،‬سامانه همراه ایساکو (اپلیکیشن) و اتوکلیک (خدمت فوری‬ ‫در محل برای تعویض روغن‪ ،‬فیلترهاو‪ ) ..‬اش��اره کرد‪ .‬رش��د ش��اخص‬ ‫رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش ایران خودرو از این نظر مهم‬ ‫و قابل س��تایش اس��ت که این شرکت در میان شبکه گسترده خدماتی‬ ‫و با وجود ‪ ۸۰۰‬نمایندگی و بیش از ‪ ۱۰۰۰‬فروش��گاه موفق به کس��ب‬ ‫چنین امتیازی شده است‪ .‬بی تردید افزایش یک امتیاز نیز در این شبکه‬ ‫ی در جهت جلب‬ ‫گس��ترده و با وجود حجم زیاد مش��تریان‪ ،‬گام مهم ‬ ‫رضایت مشتریان در مجموعه شرکت ایساکو است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ 16 1396‬جمادی الثانی ‪ 5 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 345‬پیاپی ‪2318‬‬ ‫اقتصاد و رسانه‬ ‫ناصر بزرگمهر به مناسبت هزارمین شماره «گسترش‬ ‫حمایت سلیقه ای ا‬ ‫مژده پورزکی‪ -‬محمدحس�ن س�یدزاده‪ -‬امیر مهرزاد‪ :‬در روزهای سخت مطبوعات کشور که‬ ‫ش�رایط مالی و فضای غیر رقابتی رس�انه ها به دومینوی تعطیلی نش�ریه ها منجر شده رسیدن‬ ‫به هزارمین ش�ماره یک نش�ریه تخصصی می تواند امری شگفت انگیز در عالم مطبوعات باشد‪.‬‬ ‫در حالی امروز هزارمین ش�ماره خود را تجربه می کن�د که در دوران‬ ‫روزنام�ه گس�ترش‬ ‫پا در عرصه روزنامه های مستقل‬ ‫مدیریت جدید در قالب موسس�ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫»‪ ۲۵ ،‬س�ال از عمر ‪ ۳۰‬س�اله خود را در قالب نام «گسترش صنعت» حیات‬ ‫«گس�ترش‬ ‫داش�ت که در س�ال ‪ ۹۲‬ب�ه کار خود پای�ان داد اما از ‪ ۱۷‬م�رداد ‪ ۹۳‬در قالبی جدی�د با عنوان‬ ‫» با مدیریت جدید فعالیت خود را از س�ر گرفت‪ .‬در طول عمر ‪ ۴‬ساله دوران‬ ‫«گس�ترش‬ ‫همراه بود ‪۳‬‬ ‫جدی�د حی�ات این روزنامه که با تش�کیل موسس�ه فرهنگی و مطبوعات�ی‬ ‫روزنامه تخصصی ش�امل «گسترش صنعت»‪« ،‬گس�ترش تجارت» و «گسترش معدن» و پایگاه‬ ‫خبری گسترش پا در عرصه مطبوعات کشور گذاشتند‪ .‬با توجه به تغییر ساختار این روزنامه از‬ ‫دولتی به خصوصی در طول این س�ال ها همواره حاشیه ها و شایعه ها از سوی برخی رسانه ها در‬ ‫فضای مطبوعاتی کشور مطرح شده است‪.‬‬ ‫در قالب گفت وگویی‬ ‫بر همین اس�اس‪ ،‬به مناسبت هزارمین ش�ماره روزنامه گسترش‬ ‫که از پیشکسوتان‬ ‫صمیمانه با ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیرعامل موسس�ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫عرصه روزنامه نگاری کش�ور نیز هس�ت به چالش های مدیریت روزنامه ها در کش�ور‪ ،‬مشکالت‬ ‫پی�ش روی این روزنامه در طول ‪ ۴‬س�ال گذش�ته‪ ،‬روند خصوصی ش�دن ای�ن مجموعه و تمام‬ ‫شایعه هایی که در برخی از رسانه ها مطرح شده پرداخته ایم که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫هزارمین شماره‬ ‫€ €امروز روزنامه گس�ترش‬ ‫خ�ود را در زمان مدیریت ش�ما تجرب�ه می کند‪ .‬در‬ ‫ط�ول این دوره جدی�د تغییرات س�اختاری زیادی‬ ‫در ای�ن روزنامه اتفاق افتاده و تالش های بس�یاری‬ ‫برای اس�تقالل این موسس�ه ش�ده اس�ت اما هنوز‬ ‫برخی مخاطبان این موسس�ه را با برچس�ب وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می شناسند‪ .‬نشریه های این‬ ‫موسسه تا چه حد به ساختار دولتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت وابستگی دارد؟‬ ‫در دوره جدی��د از اغ��از به پیش��نهاد‬ ‫روزنام��ه‬ ‫مهن��دس نعمت زاده وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫گونه ای طراحی شد که به صورت خودکفا اداره شود‪ .‬ابتدا‬ ‫مقرر شد در یک سال با کمک های این وزارتخانه روزنامه‬ ‫منتشر شود و پس از ان بتواند به سمت خودکفایی حرکت‬ ‫کند اما احس��اس کردیم اگر از همان شماره اول خودکفا‬ ‫باش��یم بهتر از این است که تا یک سال وابسته باشیم‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس‪ ،‬موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫به‬ ‫صورت مس��تقل طراحی شد و با تشکیل هیات موسس به‬ ‫ثبت رس��ید‪ .‬از همان اغاز تش��کیل موسسه تمام اعضا در‬ ‫دفتر خانه رس��می این موضوع را امضا کردند که هیچ گونه‬ ‫امتیازی از ثبت موسس��ه به ش��کل حقیقی ش��امل انها‬ ‫نمی شود اما متاسفانه برخی از دوستان ما در روزنامه های‬ ‫دیگر از این موضوع اگاه نبودند و چند تن از دوستانی که‬ ‫در تش��کیل موسسه به ما کمک کرده بودند را مورد اتهام‬ ‫قرار دادند‪ .‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫در ادامه‬ ‫فالیت خود بخش��ی از س��هام موسسه را به تمام همکاران‬ ‫روزنام��ه با هر عنوانی که فعالی��ت می کردند واگذار کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز این موسسه ‪ ۸0‬سهامدار دارد‪.‬‬ ‫€ €در طول ‪ ۴‬سال گذش�ته چه کمک های مادی یا‬ ‫معنوی از س�وی وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت به‬ ‫موسسه شده است؟‬ ‫از ش��ماره یک دوره جدی��د‪ ،‬روزنامه به صورت خودکفا‬ ‫اغ��از به کار ک��رد و به هی��چ عنوان هیچ گون��ه کمک یا‬ ‫بودج��ه ای از نظام دولتی به روزنامه داده نش��ده اس��ت و‬ ‫حت��ی اگر می خواس��تند کمک هم بکنن��د مطابق قانون‬ ‫بودج��ه امکان پذیر نب��ود و هم وزیر وق��ت توصیه کرده‬ ‫بودند که این امر انجام نش��ود‪ .‬در طول این س��ال ها تمام‬ ‫هزینه ه��ا از محل فروش‪ ،‬اگهی ه��ا و یارانه ای بوده که به‬ ‫در این‬ ‫تمام مطبوعات پرداخت می ش��د‪ .‬موسسه‬ ‫استفاده کرده باشد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬س��ال ش��اید فقط از عنوان‬ ‫این امر نیز با توجه به تخصصی بودن این روزنامه طبیعی‬ ‫اس��ت که همچون تمام دست اندرکاران یک تخصص باید‬ ‫از رس��انه های تخصصی خودشان حمایت مادی و معنوی‬ ‫کنند‪ .‬سوال اینجاست که اگر امروز یک روزنامه تخصصی‬ ‫صنایع معدن��ی وجود دارد که درحال حاضر تنها نش��ریه‬ ‫تخصصی این صنعت اس��ت‪ ،‬نباید م��ورد حمایت معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی باش��د؟ نباید این روزنام��ه را در مجامع‬ ‫به عنوان روزنامه رس��می انتخاب کنن��د؟ این حمایت ها‬ ‫موضوع هایی است که از خرید یک نسخه روزنامه تا دادن‬ ‫اگهی می تواند انجام شود‪ .‬این موضوع ها گاهی سوءتفاهم‬ ‫ایجاد می کند و نوع برداش��ت ها متفاوت اس��ت‪ .‬گسترش‬ ‫روزنامه ای نیس��ت که یک ش��به متولد شده باشد‬ ‫بلکه ‪ ۲۵‬سال در حال انتشار بوده است‪ ،‬با این تفاوت که‬ ‫در گذش��ته دولتی بوده ام��ا در دوره جدید تمام تالش ها‬ ‫ب��ر این مبنا بوده تا خصوصی ش��ود‪ .‬دولت نیز براس��اس‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی تمام تالش خ��ود را می کند تا‬ ‫سازمان های بزرگ دولتی را واگذار کند‪ .‬حال یک موسسه‬ ‫مطبوعاتی بس��یار کوچک با یک گ��ردش مالی ناچیز به‬ ‫یک باره مورد توجه رقیبان و رسانه ها قرار می گیرد‪ .‬امتیاز‬ ‫نشریه ها هیچ گونه قیمتی در وزارت ارشاد ندارد؛ هر کسی‬ ‫می تواند با مراجعه به وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و با‬ ‫تشکیل پرونده پروانه انتشار یک روزنامه یا مجله را بگیرد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینک�ه زمزمه هایی مبنی بر خصوصی‬ ‫ش�دن س�ایر موسس�ه های مطبوعات�ی همچ�ون‬ ‫همشهری نیز مطرح است‪ ،‬فرایند قانونی خصوصی‬ ‫شدن یک موسسه مطبوعاتی چگونه است و سهامی‬ ‫شدن مطبوعات چه تاثیری بر مدیریت رسانه دارد؟‬ ‫موسس��ه های مطبوعاتی در ایران ب��ه صورت حقیقی و‬ ‫حقوقی اداره می شوند؛ حقیقی به این معناست که صاحب‬ ‫امتیاز و مسئول روزنامه یک شخص است‪ .‬تمام روزنامه های‬ ‫اقتصادی کش��ور از جمل��ه دنیای اقتص��اد‪ ،‬عصر اقتصاد‪،‬‬ ‫جهان صنع��ت‪ ،‬صبح اقتصاد‪ ،‬هدف و اقتصاد‪ ،‬اقتصاد پویا‬ ‫و بقیه به افراد متعلق هس��تند‪ .‬روزنامه های حقوقی تعداد‬ ‫اندکی حدود ‪ ۱۰‬روزنامه را شامل می شود که می توان به‬ ‫روزنامه ه��ای ایران متعلق به دولت‪ ،‬همش��هری متعلق به‬ ‫شهرداری‪ ،‬شهروند متعلق به هالل احمر و جام جم متعلق‬ ‫به صداوسیما و قدس متعلق به استان قدس رضوی اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬روزنامه کیهان‪ ،‬اطالعات و جمهوری اس�لامی را نیز‬ ‫می توان جزو بنیاد های عمومی تلقی کرد‪ .‬روزنامه هایی که‬ ‫جنبه حقوقی دارن��د هیچ گونه نگرانی از بابت دخل و خرج‬ ‫خود ندارند و بیش��تر به دنبال اهداف خاصی هس��تند که‬ ‫در راس��تای حمایت از سازمان ش��ان یا دولت اس��ت‪ .‬در‬ ‫روزنامه ه��ای حقیقی نیز تمام س��ود و زی��ان متوجه یک‬ ‫برای‬ ‫فرد اس��ت‪ .‬اما موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫نخستین بار به کمک مهندس محمدرضا نعمت زاده سعی‬ ‫کرده نوع سومی از اداره روزنامه را تشکیل دهد که متعلق‬ ‫به تمام کارکنان ان موسس��ه مطبوعاتی است‪ .‬من در ‪۴۵‬‬ ‫سال س��ابقه روزنامه نگاری ام همیش��ه ارزوی تحقق این‬ ‫موضوع را داش��تم که تمام فعاالن یک مجموعه در سود و‬ ‫زیان ان رسانه سهیم باشند و عاشقانه به ان مجموعه نگاه‬ ‫کنند‪ .‬تخصصی شدن روزنامه ها نخستین راهکار و سهامی‬ ‫شدن رس��انه ها دومین راهکار برای بقای مطبوعات است‪.‬‬ ‫در ش��رایط ام��روز مطبوعات که هزینه ه��ای ثابت حدود‬ ‫‪ ۴0‬درص��د‪ ،‬هزینه های متغیر هم ‪ ۴0‬درصد و هزینه های‬ ‫ج��اری ‪ ۲0‬درص��د هزینه های ی��ک روزنامه را تش��کیل‬ ‫می دهند انتش��ار چندین نش��ریه در قالب موسس��ه های‬ ‫مطبوعاتی می تواند س��هم هزینه های ثابت تمام شده یک‬ ‫‪۴‬‬ ‫روزنامه را بس��یار کاهش دهد‪ .‬امروز در موسسه‬ ‫روزنام��ه و یک پایگاه خب��ری در کنار هم و در یک مکان‬ ‫تولید می شود و بهره وری باال رفته است‪.‬‬ ‫€ €برخی ش�ایعه ها درب�اره میزان دریافت�ی یارانه‬ ‫در برخی رس�انه ها منتشر شد‪ .‬در‬ ‫موسس�ه‬ ‫ط�ول این ‪ ۴‬س�ال این موسس�ه چه می�زان یارانه‬ ‫دریافت کرده است؟‬ ‫یک��ی از اتفاق ه��ای خوبی که در معاون��ت مطبوعاتی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در دولت یازدهم رخ داد‬ ‫این بود که فهرس��ت کامل تمامی کمک ه��ا و یارانه های‬ ‫وزارت ارشاد به مطبوعات در سایت معاونت وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی منتشر ش��د و اکنون تمام گزارش های‬ ‫پرداختی در دسترس عموم قرار دارد‪ .‬برخی از روزنامه ها‬ ‫در سال های ‪ ۸۳‬یا ‪ ۸۴‬حدود یک میلیون دالر یارانه ارزی‬ ‫از همان اغاز تشکیل‬ ‫موسسه تمام اعضا در‬ ‫دفتر خانه رسمی این‬ ‫موضوع را امضا کردند‬ ‫که هیچ گونه امتیازی‬ ‫از ثبت موسسه به‬ ‫شکل حقیقی شامل انها‬ ‫نمی شود اما متاسفانه‬ ‫برخی از دوستان ما در‬ ‫روزنامه های دیگر از‬ ‫این موضوع اگاه‬ ‫نبودند‬ ‫‪ ۲‬برابر هزینه های اغاز سال شده است و همین امر باعث‬ ‫ش��ده هزینه ها و درامدهای موسسه با یکدیگر هم خوانی‬ ‫نداش��ته باشد‪ .‬همه نشریه های کش��ور روز های سختی را‬ ‫می گذرانند‪ .‬متاس��فانه تعدادی از نشریه ها چاپ روز های‬ ‫پنجش��نبه خود را ح��ذف کرده اند‪ .‬از انجا که بخش��ی از‬ ‫نیز در س��ازمان ها و ارگان های مختلف‬ ‫مخاطب��ان‬ ‫پنجشنبه ها تعطیل هستند درحال حاضر به صورت انالین‬ ‫در سال های ‪۹۳،۹۲‬و‬ ‫از شماره یک دوره‬ ‫‪ ۹۴‬وزارت ارشاد حتی‬ ‫جدید‪ ،‬روزنامه به‬ ‫یک ریال کمک یارانه ای‬ ‫صورت خودکفا اغاز‬ ‫به روزنامه پرداخت‬ ‫به کار کرد و به هیچ‬ ‫نکرد‪ .‬در سال ‪ ۹۵‬نیز‬ ‫عنوان هیچ گونه کمک‬ ‫در مجموع‪ ،‬کمترین‬ ‫یا بودجه ای از نظام‬ ‫یارانه ای که به یک‬ ‫دولتی به روزنامه داده‬ ‫روزنامه در ایران‬ ‫نشده است و حتی اگر‬ ‫می خواستند کمک هم پرداخت می شود یعنی‬ ‫حدود ‪ ۱۳0‬میلیون‬ ‫بکنند مطابق قانون‬ ‫تومان به موسسه‬ ‫بودجه امکان پذیر‬ ‫پرداخت شده است‬ ‫نبود‬ ‫در تمام دوران ‪ ۲۵‬س��ال‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬روزنامه‬ ‫قبل از مدیریت جدید با عنوان اینکه نش��ریه دولتی بوده‬ ‫یک ریال یارانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬در دوره جدید نیز در سال های ‪۹۳،۹۲‬و ‪۹۴‬‬ ‫با توجه به اینکه وزارت ارشاد هنوز مکاتبات روزنامه را به‬ ‫عنوان یک روزنامه خصوصی مورد تایید قرار نمی داد حتی‬ ‫یک ریال کمک یارانه ای به روزنامه پرداخت نکرد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۵‬نیز در مجموع‪ ،‬کمترین یارانه ای که به یک روزنامه در‬ ‫ایران پرداخت می ش��ود یعنی حدود ‪ ۱۳0‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت شده اس��ت در حالی که در‬ ‫به موسس��ه‬ ‫جدول معاون��ت مطبوعاتی روزنامه های��ی وجود دارد که‬ ‫بی��ش از یک میلیارد تومان یارانه گرفته اند که بخش��ی از‬ ‫انها یک س��وم تیراژ این موسس��ه را نی��ز ندارند‪ .‬روزنامه‬ ‫درحال حاضر تنها روزنامه تولیدی در کش��ور است‬ ‫که هر صفح��ه ان را یک خبرن��گار اداره می کندو دارای‬ ‫هویت مستقل است‪.‬‬ ‫€ €با توجه ب�ه اینکه در اس�تانه پایان س�ال قرار‬ ‫داریم چه برنامه ای برای این موسسه در سال اینده‬ ‫دارید؟‬ ‫روزنام��ه‬ ‫در دوره جدید ‪ ۴‬س��اله خ��ود تا پایان‬ ‫امسال ‪ ۱0۱0‬شماره روزنامه منتشر می کند‪ .‬در طول این‬ ‫‪ ۴‬س��ال تالش کردیم با ایجاد یک سیستم زیربنایی یک‬ ‫موسسه مطبوعاتی به نسبت موفق را در حوزه تشکیالتی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬تاکیدم بر حوزه تشکیالتی است زیرا ممکن‬ ‫اس��ت از نظر کیفی و استقبال خوانندگان نتوانسته باشیم‬ ‫به ایده ال های خودمان دس��ت پیدا کنیم اما تیم حرفه ای‬ ‫و جوانی در این ساختار دور هم جمع کرده ایم؛ در شرایط‬ ‫سختی که هزینه های کاغذ و چاپ به شدت افزایش یافته‬ ‫و رشد هزینه ها در پایان سال ‪ ۹۶‬به طور تقریبی به میزان‬ ‫به‬ ‫موسسه‬ ‫این نتیجه رسیده که‬ ‫امکان ادامه حیاتش‬ ‫درحال حاضر به این‬ ‫شکل وجود ندارد اما‬ ‫به صورت محدودتر و‬ ‫کوچکتر فعالیت خود‬ ‫را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫سال اینده نشریه با‬ ‫تعداد صفحه های کمتر‪،‬‬ ‫به صورت محدودتر‬ ‫منتشر می شود‬ ‫و با تیراژ محدود منتشر می کنیم اما شاید در اینده مجبور‬ ‫شویم روزهای پنجش��نبه روزنامه نداشته باشیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬بعد از ‪ ۴‬سال انتشار و نبود حمایت از سوی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی و سایر سازمان های مسئول‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد ناچار باشیم در شیوه اداره موسسه تغییراتی‬ ‫ایجاد کنی��م‪ .‬کاهش صفحه ها‪ ،‬کاهش نیروی انس��انی را‬ ‫در پی خواهد داش��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬اگر بنا باش��د روزنامه به‬ ‫صورت حقیقی منتش��ر ش��ود لزومی ب��ه ادامه حیات در‬ ‫چارچوب تش��کیالتی حقوقی نیس��ت‪ .‬موسسه‬ ‫به‬ ‫این نتیجه رسیده که امکان ادامه حیاتش درحال حاضر به‬ ‫این ش��کل وجود ندارد اما به صورت محدودتر و کوچکتر‬ ‫فعالیت خود را ادامه خواهد داد‪ .‬در نتیجه در س��ال اینده‬ ‫نش��ریه با تع��داد صفحه های کمتر‪ ،‬به ص��ورت محدودتر‬ ‫منتش��ر می ش��ود تا ببینیم در س��ال های اینده وضعیت‬ ‫مطبوعات به چه س��مت و س��ویی حرکت خواهد کرد اما‬ ‫اطمینان دارم هنوز هم در کش��ور می توان موسس��ه های‬ ‫مطبوعاتی را با قدرت ایجاد و مدیریت کرد‪.‬‬ ‫€ €الگ�وی موسس�ه فرهنگ�ی و مطبوعاتی‬ ‫در زمین�ه ایجاد روزنامه های تخصصی ش�اید برای‬ ‫نخستین بار در کش�ور اجرا شده باشد‪ .‬در این الگو‬ ‫چه رویکردی را دنبال می کردید؟‬ ‫یک��ی از راه های بقای مطبوع��ات در دوران جدید که‬ ‫با پیش��رفت فن��اوری و اینترن��ت همراه ب��وده تخصصی‬ ‫ش��دن مطبوعات چاپی و پیدا کردن مخاطب اس��ت زیرا‬ ‫مطبوع��ات بدون مخاطب معنا و مفهوم ندارد‪ .‬دراین فضا‬ ‫روزنامه های عام و خبری دیگر امکان ادامه حیات ندارند‪.‬‬ ‫خب��ر امروز از خان��واده مطبوعات جدا ش��ده و متعلق به‬ ‫ابزار های انالینی همچون تلگرام‪ ،‬اینس��تاگرام و‪ ...‬است و‬ ‫تمام انچه در گذشته به عنوان رسانه و خبر می شناختیم‬ ‫در گوش��ی تلفن همراه خالصه شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬خبر‬ ‫باید از روزنامه مکتوب حذف ش��ود و در قالب گفت وگو و‬ ‫گزارش به تحلیل اخبار تخصصی بپردازیم‪ .‬الگویی که در‬ ‫موسس��ه‬ ‫اجرا شد و به دنبال ان بودیم این بود که‬ ‫تخصص ه��ای مختلف را مورد توجه قرار دهیم و برای هر‬ ‫کدام نشریه ای خاص منتشر کنیم‪.‬‬ ‫€ €پیدا ک�ردن مخاط�ب در روزنام�ه ای تخصصی‬ ‫بسیار س�خت تر از روزنامه عام است‪ .‬مخاطب خود‬ ‫را چگونه پیدا کردید و گمان می کنید چقدر در این‬ ‫زمینه موفق بودید؟‬ ‫روزنامه گس��ترش معدن به طور تقریبی مخاطب خود‬ ‫را پی��دا کرده و طبیعی اس��ت که مخاطب��ان این عرصه‬ ‫اس��تادان دانش��گاه‪ ،‬مهندس��ان معدن و تم��ام صاحبان‬ ‫معادن و صنایع معدنی و فعال این عرصه هس��تند اما در‬ ‫حوزه های دیگر نتوانستیم چندان موفق باشیم برای اینکه‬ ‫باید در حوزه های دیگر همچون صنعت خردتر می شدیم و‬ ‫به موضوع های تخصصی تر می پرداختیم‪ .‬نشریه تخصصی‬ ‫خ��ودرو مخاطب خود را بهتر از یک نش��ریه صنعتی پیدا‬ ‫می کن��د زیرا به یک صنعت خاص ب��ا نگاه دقیق و جزئی‬ ‫می پردازد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬دوران انتش��ار نش��ریه های ادبی‬ ‫گذشته و باید نش��ریه تخصصی شعر منتشر کرد‪ .‬در این‬ ‫مس��یر کوتاه نویسی را نیز باید طور جدی مورد توجه قرار‬ ‫داد‪ .‬مجله های قطوری که امروز منتشر می شوند‪ ،‬خوانده‬ ‫نمی ش��وند و تنها نگاه های انتلکتوئلی و اوانگاردی که در‬ ‫جامعه وجود دارد باعث می ش��ود برخی از انها خریداری‬ ‫ش��ود‪ .‬مردم فرصت ورق زدن مجله های ‪ ۳00‬صفحه ای‬ ‫هفتگ��ی را ندارن��د و باید کوتاه و تخصص��ی به موضوع ها‬ ‫پرداخت تا برای مخاطب جذاب باشد‪.‬‬ ‫€ €ش�بکه توزیع در مطبوعات چه میزان در دیده‬ ‫نشدن نشریه های تخصصی و کمرنگ شدن روزنامه‬ ‫در بین مردم نقش دارد؟‬ ‫متاسفانه جامعه کشور اهل مطالعه نیست و این موضوع‬ ‫ش��امل مطبوعات نیز می شود‪ .‬در این میان مافیای توزیع‬ ‫ب��ه همه این ش��رایط بد دامن زده اس��ت‪ .‬کیوس��ک های‬ ‫مطبوعات��ی به هیچ عن��وان فضای مناس��بی برای عرضه‬ ‫روزنام��ه نیس��تند و هیچ س��ازمانی نیز خود را مس��ئول‬ ‫س��اماندهی نمی داند‪ .‬برخی از این کیوسک ها بدون انکه‬ ‫یک روزنامه در طول روز بفروش��ند دارای س��رقفلی های‬ ‫چند میلیارد تومانی هس��تند و این جای سوال دارد‪ .‬این‬ ‫کیوس��ک ها مش��غول فعالیت های غیر مطبوعاتی شده اند‬ ‫و فروش س��یگار یکی رایج ترین کارهایی اس��ت که انجام‬ ‫می دهند‪ .‬مطبوعات مظلوم ترین‪ ،‬ضعیف ترین و ارزان ترین‬ ‫کاالی کیوس��ک مطبوعاتی اس��ت‪ .‬در هیچ جای جهان و‬ ‫حتی ای��ران محصولی وجود ندارد که ب��ه صورت رایگان‬ ‫و امان��ی تحویل توزیع کننده داده ش��ود‪ .‬کیوس��ک های‬ ‫مطبوعات��ی برای ادامس و پفک پول می پردازند به همین‬ ‫دلی��ل از انها مراقب��ت می کنند اما روزنام��ه و مجله تنها‬ ‫محصولی اس��ت که به صورت امانی به کیوس��ک ها داده‬ ‫می ش��ود و انها هی��چ مراقبتی در مقابل ب��اران و افتاب‬ ‫از ان نمی کنن��د‪ .‬فضای کیوس��ک مطبوعات��ی برای این‬ ‫حجم از روزنامه و مجله مناس��ب نیس��ت به همین دلیل‬ ‫در پیاده رو ها گذاش��ته می ش��ود‪ .‬بس��یاری از مجله ها و‬ ‫اقتصاد و رسانه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ 16 1396‬جمادی الثانی ‪ 5 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 345‬پیاپی ‪2318‬‬ ‫» از مشکالت مدیریتی در فضای رسانه انتقاد کرد‬ ‫از نـور چشمی ها‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫روزنامه ها به کیوس��ک ها داده می شود اما در معرض نگاه‬ ‫مردم قرار نمی گیرد‪ .‬این موارد مش��کالتی است که امروز‬ ‫به شدت شبکه توزیع نشریه ها را تهدید می کند و معاونت‬ ‫مطبوعاتی‪ ،‬ش��هرداری و سایر س��ازمان ها که باید بر این‬ ‫موضوع نظارت کنند تاکنون کوچکترین تالش��ی در این‬ ‫زمینه نکرده اند‪.‬‬ ‫€ € در س�ال های اخی�ر رتبه بن�دی مطبوع�ات‪،‬‬ ‫روزنامه ها را به ج�ای تاثیر گذاری و جذب مخاطب‪،‬‬ ‫به س�مت و س�وی افزایش تعداد محت�وای تولیدی‬ ‫پی�ش ب�رده و همین امر مش�کالتی را از نظر جذب‬ ‫مخاطب‪،‬تع�داد خبرنگاران و مس�ائل مالی به وجود‬ ‫اورده اس�ت‪ .‬ایا مواردی ک�ه در رتبه بندی ها مورد‬ ‫توج�ه ق�رار می گی�رد‪ ،‬مطاب�ق ب�ا الزام�ات تحول‬ ‫مطبوعات است؟‬ ‫رتبه بن��دی نتیجه یک کار گروهی ب��وده که تعدادی از‬ ‫روزنامه نگاران در کنار مس��ئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی به ای��ن جمع بندی رس��یده اند‪ .‬ای��ن کار برای‬ ‫اس��تفاده از مزایایی ک��ه وزارتخانه برای رس��انه ها در نظر‬ ‫گرفته است‪ ،‬انجام شده و بدیهی است‪.‬‬ ‫نمی توان همه روزنامه ها را برابر و مساوی با هم دانست‪.‬‬ ‫روزنامه ای ک��ه تالش می کند در تعداد صفحه ها بیش��تر‬ ‫منتشر شود و کامال حرفه ای است و دارای گروه نویسنده‪،‬‬ ‫عکاس‪ ،‬ویراس��تار و و س��اختار تش��کیالتی مجزاس��ت را‬ ‫نمی توان ب��ا روزنامه هایی که به ص��ورت خانوادگی اداره‬ ‫می شود‪ ،‬مقایسه کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بعد از رشد خبرگزاری ها خیلی از روزنامه ها‬ ‫کپی کار ش��دند که باید حساب انها را از روزنامه هایی که‬ ‫تولید محتوا می کنند‪ ،‬سوا کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬طرح رتبه بندی‬ ‫اجرا ش��د تا هم تمایزی در رس��انه ها داده شود و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬بساط کپی کاری برچیده شود‪ .‬البته در مرحله اجرا‬ ‫مانند همه امور اجرایی خطاها و نواقصی داشتیم‪.‬‬ ‫€ € در ح�ال حاض�ر ش�اهد دومین�وی تعطیل�ی‬ ‫روزنامه ه�ا در کش�ور هس�تیم‪ .‬دول�ت تا کنون چه‬ ‫اقدام های�ی برای زن�ده نگه داش�تن مطبوعات در‬ ‫جامعه انجام داده است؟‬ ‫دولت برای ایجاد ش��غل در یک کارگاه کوچک حداقل‬ ‫هزینه را ‪ 300‬میلیون تومان اعالم کرده است‪ .‬با توجه به‬ ‫نوع صنایع که ساده تا پیشرفته را شامل می شود این عدد‬ ‫از ‪ 300‬میلیون تومان ش��روع ش��ده و به چندین میلیارد‬ ‫توم��ان می رس��د‪ .‬این در حالی اس��ت که موسس��ه های‬ ‫مطبوعاتی با اعدادی بس��یار کمتر از این اداره می ش��وند‬ ‫و دول��ت با ی��ک دهم این عدد می تواند به موسس��ه های‬ ‫مطبوعاتی کمک کند تا مشاغل مختلف را زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬در موسس��ه‬ ‫حدود ‪ 50‬نفر در بخش‬ ‫تحریریه ‪ ۵۰ ،‬نفر در بخش فنی‪ ،‬اداری‪ ،‬ویراس��تاری‪ ،‬مالی‬ ‫و خدمات��ی‪ 50 ،‬نفر در حوزه توزیع و ‪ 150‬نفر نیز در ‪30‬‬ ‫نمایندگی استانی این موسسه مشغول به فعالیت هستند‬ ‫ک��ه در مجموع ‪ 300‬نفر در این مجموعه مش��غول به کار‬ ‫هستند‪ .‬به طور طبیعی با کمی حمایت از مطبوعات و کم‬ ‫شدن دش��منی هایی که به هیچ رسانه ای کمک نمی کند‬ ‫این ش��رایط می تواند ادامه داشته باشد‪ .‬پیشنهاد می کنم‬ ‫دولت موسس��ه های مطبوعاتی را ه��م در حد کارگاه های‬ ‫کوچ��ک صنعتی مورد توجه قرار دهد و براس��اس نیروی‬ ‫انس��انی که در ان فعال هستند کمک های خود را تقسیم‬ ‫کند‪ .‬در حال حاضر متاس��فانه هیچ گونه کمک مشخصی به‬ ‫موسس��ه های مطبوعاتی نشده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تعدادی نش��ریه بوده اند که در روز های انتخابات بیش‬ ‫از ‪ 3‬میلی��ارد توم��ان از دولت دریاف��ت کرده اند در حالی‬ ‫ک��ه تعداد نش��ریه های حامی دولت بس��یار بیش��تر بوده‬ ‫مطبوعات مظلوم ترین‪،‬‬ ‫ضعیف ترین و‬ ‫ارزان ترین کاالی‬ ‫کیوسک مطبوعاتی‬ ‫است‪ .‬در هیچ جای‬ ‫جهان محصولی وجود‬ ‫ندارد که به صورت‬ ‫رایگان و امانی تحویل‬ ‫توزیع کننده داده شود‬ ‫اما روزنامه به صورت‬ ‫امانی به کیوسک ها‬ ‫داده می شود‬ ‫مراجعه می کند و شکایت خود را پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین باید در نظر داش��ته باش��یم که س��ختگیری‬ ‫ک��ردن در صدور مج��وز مطبوعات به روح دموکراس��ی‬ ‫اس��یب می زند‪ .‬بنابراین س��ختگیری در ص��دور مجوز‬ ‫مطبوعات نمی تواند مشکالت نشر را کاهش دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در حال حاضر معیار تحصیالت مرتبط‬ ‫یا سال های کار در مطبوعات در نظر گرفته می شود و به‬ ‫تعدادی نشریه بوده اند‬ ‫پیشنهاد می کنم‬ ‫که در روز های انتخابات‬ ‫دولت موسسه های‬ ‫بیش از ‪ 3‬میلیارد‬ ‫مطبوعاتی را هم در‬ ‫حد کارگاه های کوچک تومان از دولت دریافت‬ ‫کرده اند در حالی که‬ ‫صنعتی مورد توجه‬ ‫قرار دهد و براساس تعداد نشریه های حامی‬ ‫دولت بسیار بیشتر‬ ‫نیروی انسانی که در ان‬ ‫بوده است اما وقتی‬ ‫فعال هستند کمک های‬ ‫خود را تقسیم کند اما بحث توزیع یارانه مطرح‬ ‫شد تنها چند روزنامه‬ ‫متاسفانه هیچ گونه‬ ‫نورچشمی این کمک ها‬ ‫کمک مشخصی نشده‬ ‫را دریافت کردند‬ ‫است‬ ‫اس��ت اما وقتی بحث توزیع یارانه مطرح ش��د تنها چند‬ ‫روزنامه نورچش��می این کمک ه��ا را دریافت کردند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این روزنامه ها در دولت های گذش��ته‬ ‫نیز بیشترین توجه را داشته اند و عین گربه مرتضی علی‬ ‫عمل می کنند‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از انتقادها به فض�ای مطبوعاتی نحوه و‬ ‫میزان صدور مجوز نش�ر اس�ت؛ ام�روز مجوز های‬ ‫زی�ادی صادر می ش�ود و صاح�ب امتی�از ان تنها‬ ‫می تواند ش�ماره صفر یا یک نشریه خود را منتشر‬ ‫کند و بعد به دلیل مش�کالت مالی و س�وء مدیریت‬ ‫زمین گیر می ش�وند‪ .‬همچنین بس�یاری از مدیران‬ ‫رس�انه به ویژه در مجله های کوچک‪ ،‬خود رسانه ای‬ ‫نیس�تند‪ .‬حال اینک�ه برخی می گویند مش�کالت‬ ‫مطبوعات ناش�ی از س�ختگیری نداش�تن بر روند‬ ‫صدور مجوز مطبوعات و تس�ریع روند ان اس�ت‪.‬‬ ‫شما با این انتقاد موافق هستید؟‬ ‫من معتقد هس��تم مجوز زیادی داده نش��ده است‪ .‬ما‬ ‫برای ‪ ۸۰‬میلیون نفر جمعیت‪ ،‬حدود ‪ ۸‬هزار پروانه صادر‬ ‫کرده ایم‪ .‬از این تعداد فقط‪ ۵۰‬درصد انها منتشر می شود‬ ‫و نیمی از انها هم بولتن های س��ازمانی هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫من با این انتقاد موافق نیستم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬افزایش سختگیری در صدور مجوز های‬ ‫نش��ر منطقی نیست‪ .‬در واقع در بیش از ‪ ۱۵۰‬کشور هیچ‬ ‫نه��اد نظارتی برای صدور مج��وز مطبوعات وجود ندارد‪.‬‬ ‫صدور مجوز متفاوت از نظارت است‪ .‬این کشور ها نظارت‬ ‫را به شکایت مردم س��پرده اند‪ .‬در بیشتر کشورهای دنیا‬ ‫حتی در برخی از کش��ورهای پیش��رفته شرقی‪ ،‬روزنامه‬ ‫محصول تولیدی اس��ت که چاپ و توزیع می ش��ود و اگر‬ ‫کسی به نوش��ته ای معترض شود‪ ،‬به دادگاه های عمومی‬ ‫روزنامه های زرد‬ ‫همیشه مورد توجه‬ ‫عموم مردم قرار‬ ‫می گیرند و مخاطب‬ ‫خود را دارند اما اگر‬ ‫بخواهیم روزنامه ای‬ ‫جدی داشته باشیم‬ ‫باید به سمت تخصصی‬ ‫شدن روزنامه ها حرکت‬ ‫کنیم‬ ‫تا مخاطبان خود را پیدا‬ ‫کنیم‬ ‫نظر می رسد سختگیری ها وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €بنابرای�ن با ش�رایط اف�ول روزنامه ه�ا روبه رو‬ ‫هس�تیم‪ .‬یک�ی از دالی�ل مه�م چنین ش�رایطی‪،‬‬ ‫خوانده نش�دن روزنامه ها اس�ت‪ .‬چرا مردم ایران‬ ‫دیگر اشتیاقی به روزنامه خواندن ندارند؟‬ ‫روشن است که یک روزنامه باید بتواند خواننده داشته‬ ‫باش��د‪ .‬فرهنگ عمومی در مطالعه ضعیف است‪ .‬کشوری‬ ‫که اهل ش��عر و ادب و فرهنگ بود امروز کتاب خوانی را‬ ‫کنار گذاشته اس��ت‪ .‬این شرایط‪ ،‬کم کاری رسانه ملی‪،‬‬ ‫مطبوعات و فرهنگ سازان را می رساند‪.‬‬ ‫خوانندگان رسانه به دنبال حقایق و واقعیت ها‬ ‫هس��تند‪ .‬انه��ا می خواهن��د انچ��ه در زندگی‬ ‫احس��اس می کنن��د را در روزنام��ه و مجله هم‬ ‫ببینند‪ .‬همین که نمی توانند بخشی از نگاه های‬ ‫خود را در یک رس��انه ببینند باعث می ش��ود‬ ‫نگاه های خود را از ان رسانه بردارند‪.‬‬ ‫چنانچه روزنامه ها بتوانند همه س��ازمان ها‪،‬‬ ‫نهاده��ا و ‪ ۳‬ق��وه را م��ورد نقد ق��رار دهند‪،‬‬ ‫می توانند دوباره خوانندگان خود را به دست‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬همه اش��کال ها به موضوع‬ ‫محتوا بر نمی گردد و شکل محتوا هم مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع موضوع مخاطب نداش��تن‬ ‫روزنامه ها را از جنبه های متفاوتی می توان‬ ‫مورد بررس��ی قرار داد از جمله اینکه مردم‬ ‫ما سطحی خوان هستند و مطالب عمیق را‬ ‫نمی خوانند‪ .‬مردم ما تیترخوان و عکس بین‬ ‫هستند‪ .‬همچنین بر اس��اس ارزیابی هایی که‬ ‫شده‪ ،‬حوادث بیش��تر از یک گزارش تحلیلی‬ ‫اقتصادی مخاطب پسند هستند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگ��ر اینکه بای��د بپذیری��م خب��ر‪ ،‬متعلق به‬ ‫خبرگزاری ه��ا‪ ،‬تلگرام و اینس��تاگرام و مانند انها ش��ده‬ ‫اس��ت و روزنامه ها باید محلی ب��رای بحث و گفت وگو و‬ ‫نقد خبر ها باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان روزنامه های زرد همیش��ه مورد توجه‬ ‫عم��وم مردم قرار می گیرند و مخاط��ب خود را دارند اما‬ ‫اگر بخواهیم روزنامه ای جدی داشته باشیم باید به سمت‬ ‫تخصصی شدن روزنامه ها حرکت کنیم تا مخاطبان خود‬ ‫را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €در رس�انه های خارج�ی ک�دام موضوع بیش�تر‬ ‫خوانده می شود؟‬ ‫در س��ایر کش��ور های دنیا هم مطالب جدی مخاطبان‬ ‫کمتری داش��ته و مطالب سطحی مخاطبان بیشتری دارد‬ ‫و انچه گفته شد‪ ،‬مختص ایران نیست‪.‬‬ ‫€ €پی�ش از این ه�م با مش�کل کمب�ود مخاطبان‬ ‫روبه رو بوده ای�م اما روزنامه ها به امی�د خوانندگان‬ ‫باقی مانده به کار خود ادامه می دادند‪ .‬اما مش�کالت‬ ‫مال�ی روزنامه ها را از پا در اورده اس�ت‪ .‬ایا راه های‬ ‫در امد زایی مطبوعات به بن بست رسیده است؟‬ ‫مطبوع��ات در ه��ر ‪ ۳‬روش در امد زای��ی یعن��ی فروش‬ ‫تک نس��خه‪ ،‬گرفتن اگهی و یارانه ها دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫ج��ز این روش ها‪ ،‬روش دیگری ب��رای در امد زایی نداریم‪.‬‬ ‫در تک نسخه فروش��ی به طور تقریب��ی مردم ما روزنامه را‬ ‫نمی خرند و تیراژ های واقعی برای خرید بس��یار کم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تع��داد اگهی ها زمان��ی می تواند‬ ‫رش��د داشته باش��د که تولید در کش��ور وضعیت مناسب‬ ‫بوده و صاحبان صنایع به فروش های خوبی دس��ت یافته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در این شرایط برای رقابت با یکدیگر به سمت تبلیغات‬ ‫در رس��انه ها هجوم می اورند‪ .‬با وجود این‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫وضعی��ت تولید هم بس��یار وخیم اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در‬ ‫سال های اخیر بودجه مطبوعات هم بسیار کاهش یافته و‬ ‫نحوه تقسیم یارانه ها هم خیلی عادالنه نبوده است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به تمام مسائلی که در فضای مطبوعاتی‬ ‫کش�ور وج�ود دارد و ب�ه انه�ا اش�اره کردی�د چه‬ ‫س�اختاری را ب�رای اداره ی�ک روزنام�ه مناس�ب‬ ‫می دانید؟‬ ‫همه این س��ال ها به دنبال گروهی بودم تا با هم رسانه‬ ‫س��هامداری را بنی��ان بگذاریم‪ .‬ایده ای که می خواس��تیم‬ ‫اجرا کنی��م این بود که هم��کاران رس��انه ای ما‪ ،‬حداقل‬ ‫یک اجر از رس��انه خود داش��ته باش��ند اما در این کار به‬ ‫نتیجه نرس��یدیم‪ .‬مش��خص ش��د که در ح��وزه فرهنگ‪،‬‬ ‫توانایی ایجاد موسسه ای سهامداری هنوز وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫س��ینما هم این اتفاق افتاده بود‪ .‬کارگردان های مس��تقل‬ ‫از اهالی س��ینما خواس��تند‪ ،‬همگی به طور داوطلبانه در‬ ‫س��اخت فیلم مشارکت کنند و بعد از اکران‪ ،‬سود تقسیم‬ ‫بر حدود ‪ ۱۰۰‬نفری ش��ود که در س��اخت فیلم مشارکت‬ ‫کردند اما کمتر کس��ی پذیرف��ت‪ .‬مطبوعات هم ظرفیت‬ ‫سهامداری را داش��ت‪ .‬اگر این چنین می شد‪ ،‬خبرنگاران‬ ‫ما محت��وای کم اهمیت را تولید نمی کردند چراکه رش��د‬ ‫و بقای صفحه مورد مس��ئولیت خود را مس��اوی با حیات‬ ‫کاری خود می دانستند‪ .‬به هر تقدیر‪ ،‬اعتقاد دارم افرادی‬ ‫هستند که می توانند همچنان کار کنند‪ ،‬رسانه های خوبی‬ ‫داش��ته باش��ند و درامدشان هم تامین ش��ود‪ .‬البته باید‬ ‫بدانند که با کار مطبوعات‪ ،‬پولدار نخواهند شد مگر اینکه‬ ‫ش��رایط ویژه ای پیش بیاید‪ .‬اما می توان با ذوق و دانش و‬ ‫عشق روزنامه خوبی داشت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ 16 1396‬جمادی الثانی ‪ 5 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 345‬پیاپی ‪2318‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افرین بر دوام ما!‬ ‫از هم��ان روزهایی که رویای‬ ‫روزنامه نگار حرفه ای ش��دن را‬ ‫در س��ر می پروران��دم تا همین‬ ‫امروز که مسئولیت یک صفحه‬ ‫از ی��ک روزنام��ه اقتص��ادی را‬ ‫به عه��ده دارم هی��چ از عالقه ام‬ ‫به روزنامه نگاری کاس��ته نشده‬ ‫سارا گلچین‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫نوش��تن از دغدغه ه��ای‬ ‫خارجی هایی که بی گزافه گویی‪،‬‬ ‫فرس��نگ ها جلوت��ر از م��ا فکر‬ ‫می کنند‪ ،‬هم ش��یرین است و هم تلخ؛ شیرین از این جهت که‬ ‫جهان بیرون پویا و زنده تخت گاز به پیش می راند و تلخ از این‬ ‫روی که مردمان س��رزمین ما سهم شان از بخش بزرگی از این‬ ‫پیش��رفت ها چیزی فراتر از خواندن و گاه لبی به دندان گزیدن‬ ‫از سر حسرت نیست‪.‬‬ ‫اینکه انها کجا هس��تند و ما کجا‪ ،‬پرس��ش هر روز من است؛‬ ‫پرسش��ی که اگرچه پاسخش نیز تکراری اس��ت اما انقدر بجا‬ ‫هس��ت که ارزش هر روز تکرار را داشته باشد‪ .‬از ان سو‪ ،‬زیاد‬ ‫شنیده می شود که عمر روزنامه های کاغذی رو به پایان است و‬ ‫هجوم ش��بکه های اجتماعی هر روز این واقعیت را لمس کردنی‬ ‫از پیش در برابر چشمان مان قرار می دهد‪ .‬با همه این تهدیدها‬ ‫اما به نظر می رس��د انچه نباید تمام شود تعهد به روزنامه نگاری‬ ‫حرفه ای اس��ت که رمق اکنونش از همیش��ه ای��ام کمتر به نظر‬ ‫می ای��د‪ .‬ما اما همچن��ان امیدوار و تسلیم نش��دنی به این راه‬ ‫ادامه می دهیم تا ش��اید روزی گرهی هرچند کوچک باز کنیم‪،‬‬ ‫گام��ی هرچند کوتاه برداریم و اث��ری هرچند محدود بگذاریم‪.‬‬ ‫روزنامه نگاری‪ ،‬چه باور کنید و چه نه‪ ،‬بی تردید از س��خت ترین‬ ‫ش��غل های این عالم اس��ت‪ .‬اصال همین سختی است که دیدن‬ ‫عدد ‪ ۱۰۰۰‬زیر چتر لوگوی روزنامه را لذتبخش می کند‪.‬‬ ‫هزارتایی شدن مان مبارک‪ ،‬چه پایان کار باشد و چه نه!‬ ‫دلنوشته‬ ‫به امید تولد روزنامه‬ ‫(گسترش خودرو)‬ ‫‪ ۳‬بهمن ‪ ۹۱‬بود که جشن‬ ‫هزارمین ش��ماره «گسترش‬ ‫صنع��ت» را گرفتی��م و‬ ‫ش��مع های کیک م��ان را ب��ا‬ ‫ارزوی دوهزارمی��ن ش��ماره‬ ‫فوت کردیم اما این ارزو شکل‬ ‫دیگری به خود گرفت و امروز‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪ ۱۴‬اسفند با کلی تغییرات که‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫روزنامه در ای��ن مدت تجربه‬ ‫کرد‪ ،‬جش��ن هزارمین شماره‬ ‫و ‪2318‬مین شماره پیاپی را برگزار می کنیم؛ روزنامه ای‬ ‫که در طول حیات حدود ‪ ۲۹‬ساله خود فراز و نشیب های زیادی‬ ‫را ط��ی کرد و مدیریت های مختلف��ی به خود دید و پس از یک‬ ‫دوره افول در شماره ‪ ۱۳۱۸‬و در ‪ ۲۷‬اسفند‪ ۱۳۹۲‬متوقف شد تا‬ ‫پس از تغییرات عدیده با رنگ و بوی تازه تری منتشر شود و با نام‬ ‫صم��ت راه خود را ادامه دهد‪ .‬در ‪ ۱۷‬مرداد ‪ ۹۳‬و همزمان با روز‬ ‫خبرن��گار کار خود را به صورت رس��می اغاز کردیم‪ .‬تحریریه ای‬ ‫متف��اوت از قبل با نگاهی حرفه ای تر و البته جوان تر‪ .‬به واس��طه‬ ‫تغییرات که به اعتقاد مدیرمسئول از الزمه های کار روزنامه نگاری‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬پشت بیشتر میزهای این تحریریه و گوشه گوشه‬ ‫ان نشس��ته ام و امروز در حالی وارد ف��از تازه تری از فعالیت این‬ ‫به شکر خدا‬ ‫روزنامه می شوم که ‪ ۴‬صفحه خودرو روزنامه‬ ‫توانس��ته در این حوزه نام خود را به خوبی مطرح کند؛ صفحه ای‬ ‫‪ ،‬یک صفحه و در قالب صفحات صنعت‬ ‫که در شماره یک‬ ‫منتشر می شد توانست خود را باال کشیده و امروز یک الیی را از‬ ‫ان خود کند و شاید روزی شاهد انتشار گسترش خودرو باشیم؛‬ ‫مانند گس��ترش صنعت‪ ،‬گسترش تجارت و گسترش معدنی که‬ ‫از دل‬ ‫بی��رون امد تا در کنار پای��گاه خبری‪ ،‬روزنامه به‬ ‫تعطیلی کشیده ش��ده را به موسس��ه ای مطبوعاتی تبدیل کند‪.‬‬ ‫و رس��یدن به دوهزارمین شماره‬ ‫امیدواریم به اینده بهتر‬ ‫البته با همین نام! بدون ش��ک هرقدر هم شبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫س��ایت ها و‪ ...‬گسترش یابد باز هم رسانه های چاپی جایگاه خود‬ ‫را نزد خوانندگان خواهند داش��ت‪ .‬لمس کاغذ حس��ی است که‬ ‫هیچ کدام از شبکه ها و رسانه ها به شما نمی دهند!‬ ‫باوجود مخالفت برخی‬ ‫خودروسازان‪ ،‬فعاالن‬ ‫زنجیره تامین‪ ،‬مدیران‬ ‫اجرایی و اعضای حزب‬ ‫جمهوری خواه این‬ ‫اقدام از سوی کاخ‬ ‫سفید قرار است عملی‬ ‫شود‪ .‬همه این گروه ها‬ ‫با تصمیم ترامپ درباره‬ ‫افزایش تعرفه ها‬ ‫مخالف و نگران هستند‬ ‫که این کار قیمت ها را‬ ‫افزایش داده و باعث‬ ‫جنگ تجاری به ویژه با‬ ‫چین شود‬ ‫خشنودی ترامپ از راه افتادن جنگ تجاری با سالح فوالد و الومینیوم‬ ‫تعرفه های تازه لرزه براندام خودروسازان انداخت‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجش��نبه گذش��ته ب��ود ک��ه دونال��د ترام��پ‪،‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا اعالم کرد تعرفه های س��نگینی‬ ‫را ب��ر فوالد و الومینیوم وارداتی به این کش��ور اعمال‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬این تصمی��م ترامپ از یک س��و باعث‬ ‫اش��تغالزایی در داخل امریکا می ش��ود و از سوی دیگر‬ ‫به افزایش قیمت ها خواهد انجامید‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم می تواند به ش��ماری از صنایع ش��امل‬ ‫خودروس��ازی و زنجیره تامین مواد‪ ،‬سازندگان کشتی‬ ‫و هواپیما و حتی ش��رکت های تولید نوشیدنی اسیب‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫نگرانی های��ی هم وجود دارد ک��ه این حرکت ترامپ‬ ‫جرقه یک «جنگ تج��اری» را بزند؛ جنگی که در ان‬ ‫کش��ورهای دیگر نیز در واکنش دست به دامن اعمال‬ ‫تعرفه های بیشتر می ش��وند و به این ترتیب تالطم در‬ ‫تجارت جهانی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ترام��پ در صحب��ت با ده ه��ا مدیر صنای��ع فوالد و‬ ‫الومینیوم امریکا در کاخ س��فید گفت در هفته جاری‬ ‫س��ند اعم��ال تعرفه ‪ ۲۵‬درص��دی برای ف��والد و ‪۱۰‬‬ ‫درصدی برای الومینیوم وارداتی را امضا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ترامپ در دیدار با مدیران ارش��د شرکت های بزرگ‬ ‫تولیدکننده فوالد این کش��ور ازجمله «ای کی استیل»‬ ‫(‪« ،)AK Steel‬ارسلور میتال» (‪،)Arcelor Mital‬‬ ‫«نوکار» (‪ )Nucor‬این خبر مهم را اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫«این مدت‪ ،‬زمان طوالنی خواهد بود‪ .‬ما پای این سند‬ ‫را امض��ا خواهی��م کرد و ش��ما برای نخس��تین بار در‬ ‫طوالنی مدت محافظت خواهید ش��د و به س��مت رشد‬ ‫دوباره صنایع خ��ود خواهید رفت‪ .‬این همه ان چیزی‬ ‫است که من می خواهم‪».‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا همچنین اظهارکرد سیاست‬ ‫دامپین��گ و واردات ف��والد و الومینی��وم ارزان باعث‬ ‫نابودی ش��رکت ها و مشاغل در کش��ورش شده است‪.‬‬ ‫ش با مدیران این صنعت گفت‪:‬‬ ‫او در ادام��ه صحبت های ‬ ‫جهانی‪ ،‬یک گروه تجاری از خودروسازان بین المللی و‬ ‫«کس��انی که چنین می کنند تصویر دقیق از حجم بد‬ ‫تامین کنندگان در امریکا از جمله تویوتا‪ ،‬هوندا و دیگر‬ ‫بودن رفتاری که با کش��ور ما می شود ندارند یا اگر هم‬ ‫فع��االن صنعت خودرو نس��بت به تعرفه ه��ا و مقررات‬ ‫داش��ته باش��ند باید از خودشان شرمس��ار شوند چون‬ ‫اعتراض خود را نشان داد و گفت این اقدامات می تواند‬ ‫بدون تعارف‪ ،‬صنعت فوالد‪ ،‬صنعت الومینیوم و س��ایر‬ ‫نرخ خودرو و سایر کاالهای مصرفی را باالتر ببرد‪.‬‬ ‫صنایع را نابود کرده اند‪».‬‬ ‫جیس��ون وار‪ ،‬مس��ئول ارش��د س��رمایه گذاری و‬ ‫جان بوزال‪ ،‬رییس و مدیرعامل انجمن خودروسازان‬ ‫جهانی در این باره گفت‪« :‬با تنها یک اشاره قلم‪ ،‬بسیاری‬ ‫اقتصاددان ارش��د «گ��روه مالی البی��ون» (‪Albion‬‬ ‫از مزایای اصالحات مالیات��ی و دیگر اقدامات اداری با‬ ‫‪ )Financial Group‬در این ب��اره گف��ت‪« :‬نگران��ی‬ ‫تمام عیاری میان س��رمایه گذاران درباره احتمال جنگ‬ ‫هدف احیای تولید و حفاظت از امنیت ملی زیر س��ایه‬ ‫تجاری وج��ود دارد‪ .‬هیچ کس نمی دان��د اثر اقتصادی‬ ‫قرار می گیرد»‪ .‬بوزال به افزایش تعرفه ها در سال ‪۲۰۰۲‬‬ ‫میالدی (‪ )۱۳۸۰-۸۱‬اشاره کرد که هزینه های زیادی‬ ‫واقع��ی این کار چه خواهد ب��ود و این ماجرا کجا تمام‬ ‫را برای اشتغالزایی در امریکا ایجاد کرد‪ .‬به گفته او این‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫افزایش تعرف ه در ان س��ال ‪۲۰۰‬هزار ش��غل را در کل‬ ‫باوجود مخالفت برخی خودروسازان‪ ،‬فعاالن زنجیره‬ ‫امری��کا قربانی کرد که ازجمله انها ‪۳۰‬هزار ش��غل در‬ ‫تامین‪ ،‬مدی��ران اجرایی و اعضای حزب جمهوری خواه‬ ‫این اقدام از س��وی کاخ س��فید قرار است عملی شود‪.‬‬ ‫میشیگان‪ ،‬اوهایو و پنسیلوانیا بود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪« :‬ف��والد و الومینی��وم گران ت��ر تنه��ا‬ ‫هم��ه ای��ن گروه ها با تصمی��م ترامپ درب��اره افزایش‬ ‫نرخ خودروه��ا و کامیون ها را افزای��ش نمی دهد‪ .‬این‬ ‫تعرفه ها مخالف و نگران هستند که این کار قیمت ها را‬ ‫گرانی‪ ،‬ن��رخ تک تک کاالها در بخش حمل ونقل یعنی‬ ‫افزایش داده و باعث جنگ تجاری به ویژه با چین شود‪.‬‬ ‫هواپیماها‪ ،‬کشتی ها و وس��ایل نقلیه نظامی را نیز باال‬ ‫وار ادامه داد‪ :‬مفهوم جنگ تجاری هم ترسناک است‬ ‫خواهد برد»‪.‬‬ ‫چراک��ه می توان��د منجر به باالتر رفت��ن قیمت ها و در‬ ‫نتیجه اثرگذاری در سطح عمومی شود‪.‬‬ ‫البته تنها خودروس��ازان نبودند ک��ه از این افزایش‬ ‫همین ایده اس��ت که می تواند ات��ش اضطراب های‬ ‫تعرفه ش��کایت کردن��د‪ .‬انجمن مل��ی تولیدکنندگان‬ ‫وس��ایل نقلیه دریایی نی��ز با صدور بیانی��ه ای گفتند‬ ‫تورمی تازه ای را ش��عله ور کند؛ اتش��ی که به نوبه خود‬ ‫که این تعرفه ها هزینه بازس��ازی هم��ه انواع قایق ها و‬ ‫موجب افزایش نوس��ان های اخیر قیمت های سهام در‬ ‫کشتی های ماهیگیری را افزایش خواهد‬ ‫فوریه (بهمن) شد‪.‬‬ ‫داد‪.‬‬ ‫درحالی که خودروس��ازن دیترویتی در‬ ‫انتق��اد از تصمی��م ت��ازه رییس جمهوری‬ ‫از ان س��و اما تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫تولیدکنندگان فوالد و‬ ‫امریکا جانب احتی��اط را رعایت کرده اند‪ ،‬الومینیوم امریکایی از این و الومینی��وم امریکای��ی از این تصمیم‬ ‫تامین کنندگان خودرو ب ه روش��نی اظهار تصمیم استقبال کرده و اس��تقبال ک��رده و می گویند با وضعیت‬ ‫کرده اند که تعرفه ها می تواند به طور جدی می گویند با وضعیت فعلی فعلی کسب وکارشان اکنون نابوده شده‬ ‫کسب وکارشان اکنون‬ ‫و هزاران ش��غل از بین رفت ه اس��ت زیرا‬ ‫به کسب وکارش��ان اسیب برساند هرچند‬ ‫نابوده شده و هزاران‬ ‫بسته به اینکه تعرفه ها چگونه اجرا شوند‪ ،‬شغل از بین رفته است کش��ورهای دیگر بار محص��والت ارزان ‬ ‫می ت��وان انتظار فرایندی را داش��ت که با زیرا کشورهای دیگر بار خود را در امریکا خالی می کنند‪.‬‬ ‫اس��تثناهایی برای عوارض گمرکی درنظر محصوالت ارزان خود را در شورای سیاس��ت گذاری خودروسازی‬ ‫امریکا خالی می کنند‬ ‫امری��کا‪ ،‬گروه��ی تج��اری ک��ه جنرال‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫موت��ورز‪ ،‬ف��ورد و فی��ات کرایس��لر را‬ ‫در ای��ن ح��ال‪ ،‬انجمن خودروس��ازان‬ ‫نمایندگ��ی می کن��د نیز مه س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫(اردیبهش��ت ‪ )۱۳۹۶‬به وزارت بازرگانی امریکا هشدار‬ ‫داد هرگونه اعمال محدودیت بر واردات فوالد می تواند‬ ‫پیامدهای احتمالی ناخواس��ته ای داشته باشد و هزینه‬ ‫فوالد را در امریکا افزایش دهد حال انکه این نرخ برای‬ ‫رقیبان خارجی کمتر می شود‪.‬‬ ‫یافته های این گزارش نش��ان داد که اش��تغال فوالد‬ ‫امریکا از س��ال ‪ ۳۵ )۱۳۷۸-۷۹( ۲۰۰۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه توصیه این گزارش تعرفه جهانی دس��ت کم ‪۲۴‬‬ ‫درص��دی برای هم��ه فوالدهای واردات��ی باید در نظر‬ ‫گرفت یا به ج��ای ان تعرف ه ‪ ۵۳‬درص��دی برای فوالد‬ ‫واردش��ده از چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬روسیه و ‪ ۹‬کشور دیگر‬ ‫تعیین کرد‪.‬‬ ‫درباره الومینیوم نیز این گزارش به این نکته اش��اره‬ ‫می کند که اش��تغال صنعت الومینیوم بین س��ال های‬ ‫‪ )۱۳۹۱-۹۲( ۲۰۱۳‬تا ‪ ۵۸ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬در این گزارش توصیه ش��ده‬ ‫که تعرف��ه ‪ ۷/۷‬درص��دی روی کل الومینیوم وارداتی‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫در گزارش ش��ورای سیاس��ت گذاری خودروس��ازی‬ ‫امریکا چنین امده اس��ت‪« :‬ای��ن کار منجر به کاهش‬ ‫ف��روش خودروه��ا و کامیون ه��ای س��اخت داخل در‬ ‫بازار به ش��دت رقابتی خودرو امری��کا‪ ،‬کاهش صادرات‬ ‫خودروه��ای امریکای��ی و از دس��ت رفتن بخش��ی از‬ ‫مش��اغلی می ش��ود که این فعالیت ه��ای اقتصادی را‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫درنهایت‪ ،‬این امر می تواند اثر منفی تمام و کمالی بر‬ ‫اقتصاد امریکا و به احتمال زیاد صنعت فوالد این کشور‬ ‫یعنی همان صنعتی که این تعرفه ها برای حمایت از ان‬ ‫وضع شده‪ ،‬داشته باشد»‪.‬‬ ‫به هرحال تعرفه های جدید اعالم شده رییس جمهوری‬ ‫امریکا نه تنها امریکایی ها که کل دنیا را ترسانده و حال‬ ‫باید دید مس��یر تجارت جهانی به کدام س��و کش��یده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪USA Today :‬‬ ‫نسل جدید مینی در ایران رونمایی شد‬ ‫خبر‬ ‫اخراج دیزلی ها از پایتخت ایتالیا‬ ‫ت��ردد خودروهای دیزل��ی در پایتخت ایتالی��ا ممنوع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ویرجینیا رگی‪ ،‬ش��هردار رم اعالم ک��رد محدودیت تردد‬ ‫خودروه��ای دیزلی در بخش مرکزی ش��هر رم از س��ال ‪۲۰۲۴‬‬ ‫می�لادی (‪ )۱۴۰۲-۰۳‬اعمال خواهد ش��د‪ .‬به گزارش پرش��ین‬ ‫خودرو‪ ،‬این در حالی اس��ت که دوس��وم خودروهایی که س��ال‬ ‫گذش��ته در ایتالیا به فروش رفته اند‪ ،‬دیزلی بودند‪ .‬این تصمیم‬ ‫در راستای بهبود وضعیت ترافیک و نیز حفاظت از اثار تاریخی‬ ‫موجود در فضای باز گرفته ش��ده است‪ .‬خودروسازان المانی که‬ ‫بزرگترین س��هم را در ب��ازار ‪ ۱/۸‬میلیونی ایتالیا دارند با چالش‬ ‫تازه ای روبه رو ش��ده اند‪ .‬خودروسازان ژاپنی و المانی می کوشند‬ ‫با توس��عه مدل ه��ای برقی و هیبریدی ب��ا بهره گیری از فرصت‬ ‫به وجود امده‪ ،‬سهم خود را در بازارهای اروپایی افزایش دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت پرش��یا خودرو به عنوان نماینده رسمی برند‬ ‫مین��ی و ب ام و در جهت توس��عه فعالیت های خود در‬ ‫ایران و به منظور تامین بازار و پر کردن خال س��گمنت‬ ‫پریمیوم کامپکت خود از ‪ ۴‬مدل خودرو مینی رونمایی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت»؛ ه��ادی ملکان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره پرشیا خودرو در این باره با اشاره به محدوده‬ ‫قیمتی مینی های وارد شده به ایران گفت‪ :‬این خودروها‬ ‫زی��ر ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان وارد بازار ایران خواهد ش��د و‬ ‫حدود ‪ ۴۸۰‬میلیون تومان قیمت دارند‪.‬‬ ‫وی اش��تراکات پلتفرم و ق��وای محرکه بین مینی و‬ ‫ب ام و را دلیل��ی برای ارائه خدمات پس از فروش به هر‬ ‫دو مدل دانست و از رونمایی لوگوی جدید پرشیا خودرو‬ ‫و مین��ی خبر داد که از این پس فعالیت خدمات پس از‬ ‫فروش مینی و ب ام و را همزمان انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫در این مراسم عظیمی‪ ،‬مدیرعامل مینی در ایران نیز‬ ‫از گش��ایش نمایشگاه مینی در نمایشگاه مرکزی پرشیا‬ ‫خودرو در روزهای اینده خبر داد و گفت‪ :‬در ‪ ۷‬اس��تان‬ ‫اصلی کشور نمایندگی های فروش و پس از فروش ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره تنوع محصوالت مینی نیز گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۴‬مدل مینی کوپر‪ ،‬کوپر اس‪ ،‬کالب من‪ ،‬کانتری من به‬ ‫بازار ایران وارد می شود که به جز نمونه کوپر که پیشرانه‬ ‫‪ ۱/۵‬لیتری توربو دارد ‪ ۳‬مدل دیگر به پیشرانه ‪ ۲‬لیتری‬ ‫توربو مجهز هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مینی همچنین درب��اره قیمت های این‬ ‫مدل ه��ا تاکید ک��رد‪ :‬مینی کوپر با ن��رخ ‪ ۲۷۵‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬کوپر اس با نرخ ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬کالب من‬ ‫ب��ا نرخ ‪ ۴۴۵‬میلیون تومان و کانت��ری من با نرخ ‪۴۷۵‬‬ ‫میلیون تومان قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫عظیمی زمان فروش این خودروها را از ‪ ۱۸‬اس��فند با‬ ‫تحویل ‪۳۰‬روزه اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این ایین خودس��یان‪ ،‬مدیرخدمات پس از فروش‬ ‫مینی نی��ز درب��اره نمایندگی های پ��س از فروش این‬ ‫خودروه��ا گفت‪ :‬اس��تانداردهای بین مین��ی و ب ام و‬ ‫مش��ترک بوده و پیش��رانه های ب��ه کار رفته در ‪ ۴‬مدل‬ ‫عرضه ش��ده با ‪ ۲‬مدل ب ام و مشترک هستند و به خوبی‬ ‫امکان پاسخگویی به مشتریان وجود دارد‪.‬‬ ‫بنا به گفته وی‪ ،‬در ای��ران ‪ ۹‬نمایندگی ب ام و مینی‬ ‫وجود دارد که ‪ ۲‬نمایندگی در تهران و ‪ ۷‬نمایندگی ویژه‬ ‫در شهرستان هاست‪ .‬همچنین گارانتی این خودروها ‪۲‬‬ ‫س��ال یا ‪ ۴۰‬هزار کیلومتر اس��ت ک��ه در صورت تقاضا‬ ‫گارانتی تا ‪ ۳‬سال و گارانتی تا ‪ ۱۵۰‬هزار کیلومتر عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ 16 1396‬جمادی الثانی ‪ 5 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 345‬پیاپی ‪2318‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محدودیت منابع مالی‬ ‫در توسعه تصفیه خانه ها‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫برخی واحدهای صنعتی‬ ‫نیز شبکه‬ ‫پیش تصفیه را نصب‬ ‫اما فعالیت ان را متوقف‬ ‫کرده اند؛ در‬ ‫هر دو حالت‬ ‫اهرم قانونی برای برخورد‬ ‫با این صنعتگران‬ ‫از سوی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی وجود ندارد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اقدام های انجام شده در رفع گالیه اهالی اشتهارد از تصفیه خانه صنعتی نشان داد‬ ‫تجهیز و پایش تصفیه خانه از مبدا؛ ‪ ۲‬چالش اصلی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گالیه های اهالی روس��تاهای اطراف ش��هرک صنعتی‬ ‫اش��تهارد از الودگ��ی پس��اب ها و تصفیه خانه ش��هرک‬ ‫صنعتی اش��تهارد بارها مطرح شده اس��ت‪ .‬هرچند این‬ ‫گالیه ها در س��فر استانی س��ال گذشته رییس جمهوری‬ ‫س��بب به دست امدن مصوبه اعتباری ‪ ۸‬میلیارد تومانی‬ ‫ش��د اما این اعتب��ارات هنوز پرداخت نش��ده و گالیه ها‬ ‫نیز به قوت خود باقی اس��ت‪ .‬ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» با بیان اینکه ش��هرک صنعتی اشتهارد از جمله‬ ‫ش��هرک های دارای زیرس��اخت های مناس��ب به شمار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نزدیک به ‪ ۲‬ه��زار واحد تولیدی‬ ‫در شهرک صنعتی اشتهارد مستقر است اما تصفیه خانه‬ ‫این ش��هرک فق��ط جوابگوی ‪ ۳۰‬درصد از پس��ماندها و‬ ‫پس��اب ها اس��ت به طوری که اهالی روس��تاهای اطراف‬ ‫و کش��اورزان منطقه اشتهارد را با مش��کل روبه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نجفی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت رعای��ت مالحظات‬ ‫زیس��ت محیطی در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی برای ساماندهی فعالیت های‬ ‫صنعتی تشکیل شده تا هزینه های تولید را کاهش دهد‬ ‫و نباید فعالیت های صنایع در شهرک ها برای روستاها و‬ ‫اهالی منطقه مشکل ایجاد کند‪ .‬بنا بر انچه در دفترچه‬ ‫ق��رارداد ش��هرک های صنعت��ی امده اس��ت‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعت��ی موظف به انتقال پس��اب و فاض�لاب به میزان‬ ‫مشخص در تصفیه خانه مرکزی شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫هس��تند و در صورتی که میزان االیندگی این پس��اب و‬ ‫فاضالب ها باالتر از حد مش��خص باش��د در زمره صنایع‬ ‫االینده به شمار می روند و به ساخت پیش تصفیه موظف‬ ‫می ش��وند‪ .‬فاضالب و پس��اب از مهم ترین منابع االینده‬ ‫محیط زیس��ت به ش��مار می رود و مدیری��ت اصولی ان‬ ‫گامی موثر در راستای حفاظت و بهسازی محیط زیست‬ ‫و استفاده پایدار از منابع حیاتی این سرمایه بزرگ است‪.‬‬ ‫با افزایش روزافزون صنایع‪ ،‬تصفیه فاضالب ناش��ی از ان‬ ‫نیز روزبه روز در حال پیشرفت است‪ .‬از مهم ترین صنایع‬ ‫الوده کننده محیط زیست می توان به صنایع غذایی(لبنی‪،‬‬ ‫فراورده های گوش��تی و‪ ،) ...‬فوالد‪ ،‬کاغذ و مقوا‪ ،‬نساجی‪،‬‬ ‫شیشه سازی و نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی اشاره کرد‪ .‬اهمیت‬ ‫س��اخت تصفیه خان��ه فاضالب به حدی اس��ت که امروز‬ ‫ش��هرک های صنعتی و واحدهای صنعت��ی خارج از این‬ ‫شهرک ها به ایجاد تصفیه خانه فاضالب ملزم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۶‬برابری شدت االیندگی‬ ‫جهانگیر ش��اهمرادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان البرز در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در یک س��ال و نیم گذشته شدت االیندگی‬ ‫خروجی تصفیه خانه ش��هرک صنعتی اشتهارد تا ‪ ۶‬برابر‬ ‫کاهش داشته است اما برای رسیدن به استاندارد قطعی‬ ‫باید پای��ش از مبدا در تمام واحده��ای صنعتی رعایت‬ ‫ش��ده‪ ،‬همچنی��ن ش��بکه تصفیه خانه مرکزی ش��هرک‬ ‫صنعتی اش��تهارد تجهیز ش��ود‪ .‬ش��اهمرادی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه اداره و نگه��داری تصفیه خانه ش��هرک صنعتی‬ ‫اش��تهارد بر عهده ش��رکت خدماتی این ش��هرک است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تجهیز تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫نیازمند اعتبارات کافی اس��ت و سال گذشته‬ ‫در س��فر اس��تانی رییس جمهوری ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعتبار برای این منظور تصویب ش��ده‬ ‫اما تا کنون این اعتبارات پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫در ص��ورت پرداخ��ت ان ‪ ۲‬میلیارد تومان نیز‬ ‫از محل اعتبارات داخلی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی البرز به تجهی��ز تصفیه خانه مرکزی‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار صنایع االینده‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان البرز گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی اشتهارد‬ ‫دارای موقعیتی اس��ت که مشابه ان در کشور‬ ‫وجود ندارد زیرا تم��ام صنایع االینده البرز و‬ ‫تهران در این ش��هرک مس��تقر است و زمانی‬ ‫که مصوب��ه دولت برای خروج صنایع االینده به ش��عاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری مطرح شد فقط شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫وجود داشت که س��اخت صنایع االینده جدید یا انتقال‬ ‫صنایع االینده در داخل این ش��عاع به ش��هرک صنعتی‬ ‫اش��تهارد هدایت شد‪ .‬ش��اهمرادی اظهار کرد‪ :‬مساحت‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد حدود ‪ ۱۴۵۰‬هکتار است که به‬ ‫نس��بت بزرگ است‪ .‬این شهرک تصفیه خانه نیز دارد‪ .‬اما‬ ‫برای عملکرد مناسب تصفیه خانه مرکزی باید واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در ش��هرک برای ساماندهی پساب ها به‬ ‫شبکه پیش تصفیه نیز مجهز باشند تا پساب ها را به حد‬ ‫اس��تانداردی که در دفترچه قرارداد شهرک های صنعتی‬ ‫ام��ده اس��ت‪ ،‬برس��انند‪ .‬وی افزود‪ :‬در ش��هرک صنعتی‬ ‫اش��تهارد تصفیه خانه جامع و بزرگی وج��ود دارد که با‬ ‫توجه به صنایع االینده مستقر در شهرک راه اندازی شده‬ ‫است تا پس��اب ها متناس��ب با مواد تصفیه شود و برای‬ ‫محیط زیست زیان نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف واحدهای صنعتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان البرز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نصب نکردن شبکه پیش تصفیه در واحدهای‬ ‫صنعتی عمده مشکل اساسی در شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫اس��ت‪ .‬متاسفانه برخی واحدهای صنعتی که برای نصب‬ ‫ش��بکه پیش تصفی��ه اق��دام کرده ان��د‬ ‫نی��ز از نظارت بر عملکرد مناس��ب ان‬ ‫خ��ودداری می کنن��د ب��ه ط��وری که‬ ‫پس��اب های واحده��ای صنعت��ی را با‬ ‫االیندگ��ی بیش��تر از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫به تصفیه خانه مرکزی هدایت می کنند‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی گفت‪ :‬تصفیه خانه مرکزی‬ ‫شهرک صنعتی اشتهارد برای شرایط و‬ ‫صادق نجفی‬ ‫استانداردهای خاص ساخته شده است‪.‬‬ ‫ های‬ ‫نباید فعالیت‬ ‫بنابراین وقتی پس��اب ها ب��ا االیندگی‬ ‫صنایع در شهرک ها باالت��ر از حد نص��اب وارد تصفیه خانه‬ ‫برای روستاها و اهالی می شود شوک وارد کرده و عملکرد ان‬ ‫منطقه مشکل ایجاد کند را مخت��ل می کند و مدت ها زمان الزم‬ ‫اس��ت تا دوباره تصفیه خان��ه به حالت‬ ‫اول بازگ��ردد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی واحدهای صنعتی‬ ‫نیز ش��بکه پیش تصفیه را نصب اما فعالیت ان را متوقف‬ ‫کرده اند؛ در هر دو حالت اهرم قانونی برای برخورد با این‬ ‫صنعتگران از سوی شرکت ش��هرک های صنعتی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬واحدهای صنعت��ی متخلف به اداره‬ ‫محیط زیست معرفی می شوند‪.‬‬ ‫� حجم مناسب اما تجهیزات ناقص‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان البرز‬ ‫گف��ت‪ :‬تصفیه خانه مرکزی ش��هرک صنعتی اش��تهارد‬ ‫از نظر حجم تصفیه پس��اب ها مناس��ب است به گونه ای‬ ‫ک��ه ظرفیت پذیرش و تصفیه ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار‬ ‫مترمکعب پس��اب را دارد اما با وجود مس��احت شهرک‬ ‫صنعت��ی اش��تهارد‪ ،‬ای��ن تصفیه خانه از نظ��ر تجهیزات‬ ‫ناقص اس��ت و نیاز اس��ت برای تجهیز ای��ن تصفیه خانه‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ود‪ .‬هر چند نگهداری و مدیریت این‬ ‫تصفیه خان��ه اکنون بر عهده ش��رکت خدماتی ش��هرک‬ ‫صنعتی اش��تهارد است اما از طریق کارگروه های استانی‬ ‫سال گذشته در س��فر استانی رییس جمهوری اعتباراتی‬ ‫به تکمیل و تجهیز تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫اختصاص یافت که س��ال گذش��ته موفق به دریافت ان‬ ‫نش��دیم اما قول داده اند پیش از پایان سال این اعتبارات‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬ش��اهمرادی تصریح کرد‪ :‬این اعتبارات‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬میلیارد تومان اس��ت و از اعتبارات داخلی نیز‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد تومان پرداخت خواهد ش��د ت��ا تصفیه خانه‬ ‫مرکزی شهرک صنعتی اشتهارد تکمیل شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان البرز تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫اداره محیط زیس��ت نیز یک نفر برای نظارت بر عملکرد‬ ‫واحدها در شهرک صنعتی اش��تهارد مستقر شده است‬ ‫ت��ا اگر واحده��ای صنعتی به وظایف خود در اس��تفاده‬ ‫از پیش تصفیه و رعایت اس��تانداردها در پساب خروجی‬ ‫تخل��ف کردند‪ ،‬برخورد قانونی ش��ود و پایش از مبدا در‬ ‫تمام واحده��ای صنعتی الزام ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» رعایت مالحظات زیس��ت محیطی‬ ‫در انج��ام فعالیت های صنعتی یکی از اصلی ترین اهداف‬ ‫راه اندازی شهرک ها و نواحی صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫تحقق دستاوردهای صنعت‬ ‫با شناساندن توانمندی واحدهای صنفی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی و رییس اتاق‬ ‫اصناف مشهد به ایجاد تعامل و همکاری های بیشتر در زمینه واحدهای صنفی‬ ‫تاکید کردند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان رضوی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم در‬ ‫نشست مشترک با محمود بنانژاد‪ ،‬رییس اتاق اصناف مشهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به رس��التی که داریم و پیرو تفاهمنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران و اتاق اصناف ایران‪ ،‬شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫رضوی امادگی کامل دارد ک��ه حمایت های مختلفی کند تا صنوف گوناگون‬ ‫به ویژه صنوف تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان مستقر شوند و‬ ‫توس��عه و توانمندی واحدهای صنفی‪-‬صنعتی روزافزون شود و دستاوردهای‬ ‫جدیدی داش��ته باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬واحدهای صنفی توانمندی های فراوانی‬ ‫دارن��د که بای��د در جهت حمای��ت از تولیدات داخلی و ایجاد توس��عه فضای‬ ‫بو کار در استان بیشتر شناسانده شود و با استقرار در شهرک ها و نواحی‬ ‫کس�� ‬ ‫صنعتی استان این مهم تسریع خواهد شد‪ .‬مهدی زاده مقدم ادامه داد‪ :‬صنوف‬ ‫برای جابه جایی نیازمندی های فراوان از قبیل تغییر کاربری محل های موجود‬ ‫دارن��د که با ورود به ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان می توانند از مزایای‬ ‫اس��تقرار برخوردار شوند‪ .‬وی با اشاره به اس��تقرار صنوف فلزتراشان و چاپ و‬ ‫نشر در شهرک صنعتی توس‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امادگی داریم تا با اعالم اتحادیه های‬ ‫ذی ربط واحدهای صنفی‪ ،‬طبق درخواس��ت انها زون بندی در هر ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی انجام شود و واحدهای صنفی در انجا مستقر شوند‪.‬‬ ‫اس��تفاده بهین��ه از پس��اب‬ ‫فاضالب های صنعتی در شرایط‬ ‫خشکسالی یک ضرورت است‪.‬‬ ‫تصفیه خان��ه صنعت��ی یکی از‬ ‫راهکاره��ای موثر بر تامین اب‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت و‬ ‫می توان��د بر حل چالش کم ابی‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫و مدیریت بهینه اب اثر بگذارد‪.‬‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۲۴‬م��دول‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫تصفیه خان��ه در ‪ ۱۹۳‬ش��هرک‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫صنعتی وج��ود دارد که روزانه‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۷۰‬ه��زار مترمکعب‬ ‫فاض�لاب در انه��ا تصفی��ه می ش��ود‪ .‬اب تصفیه ش��ده ‪۵۴‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شهرک های صنعتی کشور هم اکنون برای‬ ‫ابیاری زمین های کش��اورزی مورد اس��تفاده قرار می گیرد و ‪۶‬‬ ‫تصفیه خانه هم به دس��تگاه های تبدیل اب تصفیه ش��ده به اب‬ ‫اشامیدنی تجهیز شده است‪.‬‬ ‫ایج��اد تصفیه خانه در بیش از ‪ ۷۰‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫کشور در مرحله مطالعاتی قرار دارد و بعد از پایان مطالعه‪ ،‬این‬ ‫طرح ها از طریق مناقصه به اجرا گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی بهترین بستر برای فعالیت های صنعتی و‬ ‫تولیدی به علت فراهم بودن امکانات هستند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬تصفیه خانه فقط برای ش��هرک های صنعتی‬ ‫اثرگذار بر فعالیت های صنعتی س��اخته می ش��ود چراکه منابع‬ ‫مال��ی س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫محدود است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که با وجود محدودیت منابع مالی اکنون‬ ‫‪ ۷۶‬درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫به تصفیه خانه مرکزی متصل شده اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اجرای پروژه های عمرانی و زیرس��اختی در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی به دلیل محدودی��ت منابع مالی‬ ‫اولویت بندی ش��ده است‪ .‬بنابراین از ساخت شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی جدید خودداری ش��ده و ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مستعد در اولویت توسعه قرار دارد‪.‬‬ ‫این امر در زمین��ه کاهش هزینه های راه ان��دازی زمین های‬ ‫صنعتی و تامین زیرس��اخت دارای اهمیت است‪ .‬همان طور که‬ ‫م��اده ‪ ۸۱‬قانون مالیات درامد دولت و م��اده ‪ ۵۴‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه اشاره دارد نیز نهادهای اجرایی باید امکانات خود‬ ‫را تا در واحد صنعتی برسانند‪.‬‬ ‫اکنون در برخی اس��تان ها و شهرس��تان ها در بحث ساخت‬ ‫پست های برق با مشکل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۹۰‬واحد صنعتی‬ ‫در شهرک های «مرکزی »‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۹۰‬واحد صنعتی در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان به بهره برداری رس��ید که نسبت به‬ ‫برنامه ریزی انجام شده رشد چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان مرکزی‪ ،‬مصطفی امره‬ ‫اف��زود‪ :‬این واحدها با س��رمایه گذاری افزون بر ‪ ۳‬هزار و ‪۳۳۶‬‬ ‫میلیارد ریال به بهره برداری رس��یده که ‪ ۱۳۷۵‬ش��غل ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬براس��اس برنامه پیش بینی ش��ده تا پایان‬ ‫امس��ال ‪ ۱۱۰‬واح��د صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان مرکزی به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ایجاد ‪ ۱۰۰‬واحد پیش بینی ش��ده‬ ‫اس��ت که از لحاظ برنامه ریزی و محقق شدن انها شاهد رشد‬ ‫چشمگیری هستیم‪.‬‬ ‫حضور کنسرسیوم تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬پزشکی تهران‬ ‫در نمایشگاه سالمت اتیوپی‬ ‫کنسرس��یوم تجهیزات ازمایش��گاهی‪ ،‬پزش��کی تهران از‬ ‫نمایش��گاه تجهی��زات پزش��کی افریق��ا (‪)Africa Health‬‬ ‫ک��ه در محل مرک��ز نمایش��گاه های ادیس ابابا برگزار ش��د‪،‬‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران‪ ،‬این کنسرسیوم‬ ‫بو کار بین الملل��ی‬ ‫صادرات��ی در بازدی��د از نمایش��گاه کس�� ‬ ‫اتیوپی که بزرگترین نمایش��گاه پزشکی و سالمت قاره افریقا‬ ‫به ش��مار می رود و یک��ی از اساس��ی ترین رویدادهای حفظ‬ ‫س�لامت‪ ،‬فناوری پزش��کی‪ ،‬صنایع حفظ س�لامت‪ ،‬پزشکی‪،‬‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬فارماکولوژی‪ ،‬داروسازی و فعالیت های دارویی‬ ‫است که بیش از ‪ ۲۵۰‬ش��رکت از کشورهای مختلف‪ ۷ ،‬هزار‬ ‫نفر از متخصصان و ‪ ۵۰۰‬نفر از تهیه کنندگان تجهیزات حفظ‬ ‫س�لامت‪ ،‬تولیدکنندگان و تامین کنندگان خدمات را گرد هم‬ ‫اورده اس��ت‪ ،‬در نشس��ت های تجاری ‪ B 2 B‬با فعاالن اصلی‬ ‫این صنعت شرکت داشت‪.‬‬ ‫کنسرسیوم تجهیزات ازمایشگاهی‪ ،‬پزشکی تهران در سفر‬ ‫به کشور اتیوپی و با حضور سفیر ایران در این کشور‪ ،‬با معاون‬ ‫وزیر صنعت اتیوپی نیز دیدار داشته و درباره بررسی مدل های‬ ‫همکاری در کشور اتیوپی به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 345‬پیاپی ‪2318‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫روند توسعه صنعت پتروشیمی المان‬ ‫منشا ایجاد پارک های شیمیایی و پتروشیمیایی مدرن در المان‪ ،‬به‬ ‫اوایل دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی و بازسازی المان شرقی برمی گردد‪ .‬نخستین‬ ‫پارک ها در ایالت های فدرالی جدیدی تاس��یس ش��دند که در گذشته‬ ‫المان ش��رقی را تش��کیل می دادند‪ .‬در راس��تای تالش های چند جانبه‬ ‫برای خصوصی س��ازی صنعت ش��یمیایی و پتروشیمیایی المان شرقی‬ ‫س��ابق‪ ،‬سایت های ش��یمیایی و پتروش��یمیایی بزرگ ان تقسیم و به‬ ‫س��رمایه گذاران خصوص��ی فروخته ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬نخس��تین‬ ‫پارک های ش��یمیایی و پتروشیمیایی در ایالت های فدرال المان غربی‬ ‫هم در پایان دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی ش��کل گرفتند‪ .‬ش��رکت های بزرگ‪،‬‬ ‫بخش ه��ای تولی��دی و محصوالت انها در همه حوزه های ش��یمیایی و‬ ‫پتروش��یمیایی را از س��ایت های دارای مالکان فردی خریداری کردند‬ ‫ت��ا بخش ه��ای تج��اری منحصر به فرد م��ورد نظر خ��ود را متمرکز و‬ ‫قدرتمندتر سازند‪ .‬بنابراین سایت های سنتی این صنعت‪ ،‬با یک کاربر‪،‬‬ ‫به سایت هایی یکپارچه با چند کاربر با عنوان «پارک شیمیایی» تبدیل‬ ‫شدند‪ .‬در نهایت‪ ،‬شکل گیری خوشه های رقابتی و پارک های شیمیایی‬ ‫و پتروش��یمیایی پیشرو در جهان با س��طح باالی یکپارچگی‪ ،‬نواوری‬ ‫و بهره وری منابع‪ ،‬نیروی کار متخصص‪ ،‬زیرس��اخت های دانش��گاهی و‬ ‫پژوهش��ی قوی‪ ،‬زیرس��اخت های فیزیکی و خدمات پشتیبانی کامل و‬ ‫قوی‪ ،‬ایمنی باال در فرایندهای تولید و قابلیت براورده کردن تقاضاهای‬ ‫پیچی��ده مصرف کننده‪ ،‬المان را به س��ومین قدرت ش��یمیایی جهان‬ ‫از لحاظ ارزش فروش در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی و صنعت ش��یمیایی و‬ ‫پتروشیمیایی این کشور را به سومین صنعت بزرگ ان بعد از خودرو و‬ ‫ماشین االت و تجهیزات تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫امیدواری نمایندگان مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسئوالن در سال های اخیر ادامه دارد‬ ‫گشایش جبهه جدید شفافیت در اقتصاد‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت روحانی در س��ال های گذش��ته با اقدام هایی که‬ ‫در ای��ن حوزه به وی��ژه در زمین��ه پرونده باب��ک زنجانی‬ ‫و‪ ...‬انج��ام داد توانس��ت در رده بندی کش��ورهای جهان‬ ‫بر اس��اس ش��اخص ادراک فس��اد از بین ‪ ۱۷۶‬کشور رتبه‬ ‫‍‪ ۱��۳۱‬را به دس��ت اورد هرچند از نظر ش��اخص ها ایران‬ ‫در کنار کش��ورهای روس��یه و‪ ...‬در طبق��ه هفتم و دارای‬ ‫فس��اد زیاد جای دارد اما تداوم مبارزه با فس��اد اقتصادی‬ ‫نه تنه��ا می تواند وضعیت اقتص��ادی به ویژه از نظر عدالت‬ ‫اجتماعی را بهبود بخش��د بلکه روند جذب سرمایه گذاری‬ ‫و همکاری های بین المللی را نیز تقویت می کند زیرا یکی‬ ‫از جنبه های اقتصادی که در نتیجه رانت و فس��اد تهدید‬ ‫می شود رقابت پذیری بنگاه هاس��ت و از زمانی که اقتصاد‬ ‫خصولتی در ایران شکل گرفته و تقویت شده است‪.‬‬ ‫این مس��ئله به عنوان یک امتیاز منفی سرمایه گذاری‬ ‫و ب��ازار اقتص��ادی ای��ران را تهدی��د ک��رده‬ ‫اس��ت و نوعی رقابت منفی بی��ن بنگاه های‬ ‫دولت��ی‪ ،‬خصولت��ی و خصوصی باعث ش��ده‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از ب��ازار کش��ور دراختیار‬ ‫واردکنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫اقتص��اد کش��ور هنوز درگی��ر پیچ و خم هایی اس��ت که‬ ‫بخش��ی از ان نتیج��ه ب��روز معضل هایی مانن��د اقتصاد‬ ‫خصولتی و رانت اطالعاتی است؛ این مسئله نه تنها دولت‬ ‫را از نظر درامدها و هزینه ها با گرفتاری هایی روبه رو کرده‬ ‫بلکه به دلیل افزایش شکاف طبقاتی و از بین بردن رقابت‬ ‫اقتصادی س��الم زندگی م��ردم را نیز تحت تاثیر قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال برخی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معتقدند گرچه مش��کالتی در اقتصاد کش��ور وجود دارد‬ ‫اما این به معنای سیس��تماتیک بودن نیست‪ .‬البته برخی‬ ‫دیگ��ر از نمایندگان معتقدند فس��اد اقتص��ادی در تمام‬ ‫بخش ها ریش��ه دار شده که بازنگری قوانین و‬ ‫ارزیابی اموال مس��ئوالن و مدیران رده باالی‬ ‫نظام برای اعاده اموال نامش��روع می تواند به‬ ‫شفاف س��ازی اقتص��ادی و اص�لاح روندهای‬ ‫گذشته کمک کند‪.‬‬ ‫امیر خجس��ته‪ ،‬رییس فراکس��یون مبارزه‬ ‫با مفاس��د اقتصادی و اداری مجلس به خانه‬ ‫شهباز حسن پور‬ ‫ملت گفته اس��ت‪« :‬امروزه اصلی ترین چالش‬ ‫حاضر در مس��یر برقراری عدالت وجود فساد مبارزه با فساد به شدت‬ ‫در دولت و نظام‬ ‫سیس��تماتیک و مافیایی در کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫پیگیری می شود به این‬ ‫بعضی افراد که به احتمال خود نیز در جریان‬ ‫دلیل است‬ ‫مفاس��د دارای نقش های اساس��ی هستند از‬ ‫که برخوردها و‬ ‫پیگی��ری و مبارزه با فاس��د ب��ه عنوان عامل‬ ‫شفاف سازی هایی‬ ‫در چند وقت‬ ‫ایج��اد یاس و ناامیدی در جامعه نام می برند‪،‬‬ ‫گذشته شده و‬ ‫که این حرف غلط اس��ت‪ ،‬البته بزرگنمایی و‬ ‫نشان دهنده‬ ‫خوراک افرینی برای جبهه ضد انقالب خیانت‬ ‫سالمت نظام‬ ‫به مردم اس��ت اما مبارزه ج��دی و به دور از‬ ‫است‬ ‫هیاه��و‪ ،‬امید افرین و موجب نش��اط جامعه‬ ‫است‪».‬‬ ‫� فساد سیستماتیک نیست‬ ‫یک عضو فراکس��یون مبارزه با فس��اد در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه‬ ‫اعتق��ادی به وجود فس��اد س��ازمان یافته در‬ ‫دول��ت ن��دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬انقالب ب��رای مقابله‬ ‫با فس��اد رخ داده و با در نظ��ر گرفتن اینکه‬ ‫مس��ئوالن و نظام به صورت جدی مبارزه با‬ ‫ای��ن معضل را در دس��تور کار قرار داده اند و‬ ‫ه��ر ‪ ۳‬قوه نیز به ص��ورت جدی ان را دنبال‬ ‫می کنند‪ ،‬نمی شود گفت فساد سیستماتیک‬ ‫وجود دارد اما با توجه به وس��عت و جمعیت‬ ‫‪ ۸۰‬میلیونی در کش��ور‪ ،‬ایرادهایی نیز وجود‬ ‫دارد ام��ا به معنای فس��اد سیس��تماتیک و‬ ‫مافیای��ی نیس��ت و مدی��ران ارزن��ده ای در‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫دولت ه��ای مختلف نقش برجس��ته و موثری در کش��ور‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫ش��هباز حس��ن پور با اش��اره به اینکه یکی از مشکالت‬ ‫این اس��ت که در کشور هر مس��ئله ای جرم شناخته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برخ��ی معتقدند این هم��ه جرائمی که در‬ ‫مجلس و قوه قضاییه تعریف ش��ده باید بازنگری ش��ود و‬ ‫اینکه گفته می ش��ود مبارزه با فس��اد به شدت در دولت و‬ ‫نظام پیگیری می ش��ود به این دلیل است که برخوردها و‬ ‫شفاف سازی هایی در چند وقت گذشته شده و نشان دهنده‬ ‫س�لامت نظام اس��ت و جایی که موضوع بیت المال بوده‬ ‫حتی پای مسئوالن رده باال نیز در میان بوده برخورد شده‬ ‫زیرا نظام حاش��یه امنی برای هیچ کس قائل نیست‪ .‬البته‬ ‫در کنار ان س��یاه نمایی هایی نیز ش��ده و در برخی موارد‬ ‫مسائل و مشکالت بزرگنمایی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش دهی سازمان های نظارتی‬ ‫ش��هباز ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬درب��اره نداش��ته ها و نازیبایی ها زیاد‬ ‫حرف زده ش��ده اظهار کرد‪ :‬باید تصمیم‬ ‫بگیری��م در س��ال ‪ ۹۷‬درب��اره داش��ته ها‬ ‫و دس��تاوردهای نظ��ام صحب��ت کنیم و‬ ‫امیدواری��م با توجه تش��کیل فراکس��یون‬ ‫شفاف س��ازی و مبارزه با فس��اد اقتصادی‬ ‫در مجلس به مش��کالت تمام بخش های‬ ‫اقتص��ادی و‪ ...‬ورود ش��ود و اطالع��ات و‬ ‫گزارش ها به روز در اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش��هباز با تاکید بر اینکه تمام مزایده و‬ ‫مناقصه های کش��ور از سوی سازمان های‬ ‫بازرسی رصد می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬افرادی که‬ ‫در مزای��ده نیز ش��رکت می کنن��د از نظر‬ ‫صالحیت م��ورد بررس��ی ق��رار خواهند‬ ‫گرف��ت و برخ��ی گزارش ه��ا از س��وی‬ ‫س��ازمان های نظارتی به کمیسیون اصل‬ ‫‪ ،۹۰‬هیات ر ییس��ه مجل��س‪ ،‬فراکس��یون‬ ‫مبارزه با فساد‪ ،‬هیات نمایندگان و‪ ...‬ارسال می شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره تفاوت‬ ‫وظای��ف این فراکس��یون با کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬گفت‪:‬‬ ‫کمیس��یون براس��اس ایین نامه داخلی تش��کیل ش��ده و‬ ‫ماموریت تعریف شده و خاصی دارد اما فراکسیون برمبنای‬ ‫خواسته نماینده ها تشکیل شده و از بین انها هیات مدیره‬ ‫انتخاب می ش��ود و امروز برنامه مبارزه با فس��اد را در این‬ ‫فراکس��یون دنب��ال ک��رده‪ ،‬در نهایت از طری��ق نهادهای‬ ‫ذی ربط پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫امیدواریم اموالی که خالف قانون از س��وی برخی مدیران‬ ‫در سال های گذشته به دست امده به خزانه برگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با خصوصی سازی خالف قانون‬ ‫حس��ینی کیا با اشاره به مش��کالتی که در زمینه بخش‬ ‫خصوصی س��ازی وجود دارد پاالیش��گاه کرمانشاه را مثال‬ ‫زد و گفت‪ :‬پاالیشگاهی که ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان می ارزد‬ ‫ب��ه نرخ ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان به مزایده گذاش��ته ش��ده و‬ ‫ب��ا نرخ ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومان فروخته ش��ده اس��ت و طرف‬ ‫خریدار بدهکار بانکی نیز هس��ت اما فرمول را طوری اجرا‬ ‫می کنند که رانت نبوده اما مگر می ش��ود پاالیش��گاهی با‬ ‫‹ ‹ظلم فسادگران به نظام‬ ‫این ارزش با نرخ کمتر فروخته ش��ود و رانتی نباش��د؟ از‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫این رو‪ ،‬درحال حاضر نگرانی هایی وجود دارد و اگر در اتاق‬ ‫شورای اسالمی درباره نقش مخرب فساد در اقتصاد کشور‬ ‫شیش��ه ای قیمت گذاری و عملیات واگذاری گزارش شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در قانون اساس��ی و مباحث دین��ی بر اصل برابری‬ ‫مش��کلی پیش نخواهد امد اما رویه این گونه نیست‪ .‬برای‬ ‫برای همه افراد تاکید ش��ده در حالی که در برخی مواقع‬ ‫نمونه‪ ،‬از بس��یاری از واگذاری ها که به تازگی‬ ‫اف��رادی از طریق ران��ت اطالعاتی‬ ‫اغاز شده اطالعی ندارند‪.‬‬ ‫و‪ ...‬به اموال زیادی دست می یابند‪.‬‬ ‫حسینی کیا با نگاهی به دیگر مشکالتی که‬ ‫برخی نمایندگان مجلس ای��ن در حالی اس��ت ک��ه مغایر با‬ ‫شورای اسالمی معتقدند‬ ‫به فس��اد اقتصادی دامن می زند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قان��ون و ب��ه نوعی ظلم ب��ه نظام‬ ‫گرچه مشکالتی در‬ ‫اطاله دادرس��ی در محاکم قضای��ی نیز یکی‬ ‫اس��ت زیرا نگاه به نظام را تضعیف‬ ‫اقتصاد کشور وجود‬ ‫دارد اما این به معنای می کن��د و از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬خود‬ ‫دیگر از مش��کالتی اس��ت که به نظام اسیب‬ ‫سیستماتیک بودن‬ ‫می زند یا حتی برخی حکم های قضایی نقش‬ ‫ان عمل خالف اس��ت و همچنین‬ ‫نیست‪ .‬البته‬ ‫جواد حسینی کیا‬ ‫پیش��گیری ندارند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬برخی قوانین‬ ‫دیگران را ب��رای انجام این تخلف‬ ‫برخی دیگر از نمایندگان‬ ‫فساد اقتصاد‬ ‫مربوط به تخلف ها‪ ،‬قدیمی است‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫تشویق می کند‪.‬‬ ‫معتقدند فساد‬ ‫سیدجواد حسینی کیا با اشاره به باعث می شود برخی به کس��ی که تخلف گذرنامه ای می کند جریمه‬ ‫اقتصادی در تمام‬ ‫صورت بادکنکی ثروت‬ ‫خواهد ش��د و ای��ن مس��ئله نمی تواند نقش‬ ‫بخش ها ریشه دار شده اینکه طرحی در مجلس ش��ورای‬ ‫جمع کنند‬ ‫بازدارندگی داشته باشد‪.‬‬ ‫که بازنگری قوانین و اسالمی در حال پیگیری است که‬ ‫و وقتی سیستماتیک‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫ارزیابی اموال مسئوالن قرار اس��ت اموال مسئوالن در رده‬ ‫می شود که فقط‬ ‫و مدیران رده باالی‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫دالیل اینکه فس��اد اقتصاد به افزایش شکاف‬ ‫نظام برای اعاده اموال مدیران نظام از اغاز انقالب تاکنون‬ ‫شیوه کاری یا افراد‬ ‫طبقاتی ختم می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬فس��اد اقتصاد‬ ‫نامشروع می تواند به ارزیابی شود‪ ،‬افزود‪ :‬پس از ارزیابی‬ ‫بله قربان گو بتوانند‬ ‫باعث می شود برخی به صورت بادکنکی ثروت‬ ‫شفاف سازی اقتصادی و اگر اموالی به صورت نامش��روع به‬ ‫وارد ان نظام‬ ‫جمع کنند و وقتی سیستماتیک می شود که‬ ‫اصالح روندهای گذشته حساب مدیران اضافه شده باشد به‬ ‫شوند‬ ‫کمک کند‬ ‫فق��ط افرادی با هم��ان ش��یوه کاری یا افراد‬ ‫خزانه برخواهدگشت‪ .‬هرچند این‬ ‫بله قربان گو بتوانند وارد ان نظام شوند‪.‬‬ ‫مسئله‪ ،‬کامل امکان پذیر نیست اما‬ ‫یادداشت‬ ‫توس��عه اقتصادی یک��ی از برنامه ه��ای در بطن انقالب‬ ‫اسالمی است که همواره در خودکفایی و مقابله با استثمار‬ ‫و استعمار جهانی تبلور یافته و نه تنها در تصمیم گیری های‬ ‫کالن بلکه در چش��م اندازهای بلند مدت کشور نیز نمایان‬ ‫بوده است‪ ،‬به طوری که در چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬هدف گذاری‬ ‫این است که اقتصاد و جایگاه علمی ایران در منطقه رتبه‬ ‫نخست باشد‪.‬‬ ‫هرچن��د هدف گذاری این چش��م انداز در نتیجه برخی‬ ‫س��وء مدیریت ها و بی توجهی ها‪ ،‬امروز در هاله ای از ابهام‬ ‫فرو رفته اما رسانه نیز در این بخش نقش افرین است و باید‬ ‫به عنوان رکن چهارم دموکراس��ی و سالم ترین ابزار مقابله‬ ‫با ناکارامدی مدیران و فس��اد‪ ،‬روش��نگری کند‪ .‬همچنین‬ ‫با رویکردی ملی گرایانه مس��یر حرکت به س��وی توس��عه‬ ‫اقتصادی را ش��فاف کند؛ هرچند این مس��ئله کمتر مورد‬ ‫توجه مطبوعات امروز قرار گرفته است و رسانه ها همچون‬ ‫بنگاه اقتصادی برای حفظ بقای خود بیش��تر درگیر تهیه‬ ‫خوراک برای مخاطبان شان هستند ان هم در دوره ای که‬ ‫ش��بکه های اجتماعی رسانه های مکتوب را به سمت قهقرا‬ ‫برده و س��لیقه مخاطبان را به س��طح هم��ان هیجان های‬ ‫شبکه های اجتماعی کاسته است‪.‬‬ ‫در چنی��ن کارزاری ک��ه اقتص��اد مول��د ه��ر روز با یک‬ ‫چالش روبه رو می ش��ود‪ ،‬تحلیل و نقد شرایط موجود برای‬ ‫دس��تیابی به اهداف برنامه های توس��عه ای بسیار شایسته‬ ‫تکرار ‪ ۳‬واژه کلیدی برای ارمان توسعه‬ ‫ط��رف دیگر‪ ،‬دولت به عنوان سیاس��ت گذار‪،‬‬ ‫قدردانی اس��ت‪ .‬مس��ئوالن نیز باید رس��الت‬ ‫از بخش ها و قوانین دس��ت و پاگیر اگاه شود‪.‬‬ ‫روزنامه های��ی ک��ه نقطه ه��ای تاری��ک این‬ ‫بنابراین‪ ،‬این رسانه نیز به عنوان ابزاری برای‬ ‫مسیر را نمایان می کنند‪ ،‬ارزشمند بشمارند‪.‬‬ ‫رسیدن به اهداف توسعه ای عمل کرده است‪.‬‬ ‫به عنوان‬ ‫ام��روز که هزارمین ش��ماره‬ ‫البته این موضوع را مخاطبی می تواند صحه‬ ‫رس��انه تخصصی در ح��وزه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫بگ��ذارد که هر روز ای��ن روزنامه را ورق زده‬ ‫تجارت منتش��ر شده‪ ،‬ش��اید فرصتی خوب‬ ‫باش��د و درگیر قضاوت های مغرضانه نش��ده‬ ‫برای ارزیابی کارنامه مطبوعاتی این رس��انه‬ ‫حامد شایگان‬ ‫باش��د که این انتظار زیادی اس��ت زیرا امروز‬ ‫باش��د‪ .‬ش��اید نگاهی به تئ��وری «ریکاردو»‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اقتصاددان کالس��یک بد نباشد که می گوید‪:‬‬ ‫وضعیت مطبوعات به قدری اس��فبار ش��ده‬ ‫ک��ه رس��انه ها خود را رقیب ه��م می بینند و‬ ‫« برای دس��تیابی به توس��عه اقتص��ادی در‬ ‫بق��ای خود را در نابودی دیگ��ران تعریف کرده اند‪ .‬این در‬ ‫جوامع عقب مانده باید به ‪ ۳‬گروه اجتماعی‪ :‬سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫حالی اس��ت که این روش تنها در مدت کوتاهی می تواند‬ ‫کارگ��ران و مال��کان زمین توجه داش��ت که هر یک از این‬ ‫انها را از بالی ش��بکه های اجتماعی که همان فراموش��ی‬ ‫گروه ه��ا برای نیل ب��ه اهداف خود در قال��ب یک فعالیت‬ ‫روزنامه هاست‪ ،‬برهاند‪.‬‬ ‫مشترک چرخ توسعه را در جامعه به حرکت در می اورند‪».‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬مدیران رس��انه ها باید به ای��ن جمله «وین‬ ‫«ادام اس��میت» نیز کلید نیل به توس��عه اقتصادی را در‬ ‫دایر» بیش��تر بیندیش��ند که می گوید‪« :‬بگذار همسایه ات‬ ‫تقسیم کار می داند‪.‬‬ ‫باغچ��ه اش را به س��بک خود باغبانی کن��د‪ ».‬و با حرکت‬ ‫ای��ن تئوری ها زمانی می توانند در عمل اجرا ش��وند که‬ ‫ب��ه س��مت تولید محت��وای خواندن��ی‪ ،‬نق��د و تحلیل در‬ ‫واقعیت های جامعه و وضعیت هر ‪ ۳‬گروه اجتماعی نمایش‬ ‫راس��تای اهداف ملی و توس��عه ای ب��ه جامعه کمک کنند‬ ‫داده شود تا تقسیم کار نیز به درستی در حوزه تولید‪ ،‬بازار‬ ‫و فرام��وش نکنند که ش��بکه های اجتماع��ی نیز تنها یک‬ ‫و‪ ...‬انجام ش��ود‪ .‬روزنامه‬ ‫در ‪ ۱۰۰۰‬شماره به دنبال‬ ‫ابزار اطالع رس��انی اس��ت و بیش��تر از اینکه ان را دشمن‬ ‫شفاف س��ازی چالش ها و روش��ن کردن نقطه های تاریک‬ ‫بدانند به عنوان ابزاری برای انتقال پیام به مخاطبان به ان‬ ‫در ‪ ۳‬ح��وزه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بود تا هماهنگی این‬ ‫بخش ها به عنوان یک زنجیره اقتصادی محقق ش��ود و از‬ ‫بنگرند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!