روزنامه گسترش صنعت شماره 346 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 346

روزنامه گسترش صنعت شماره 346

روزنامه گسترش صنعت شماره 346

‫قرارداد ساخت ‪ ۵۰۰۰‬واگن نهایی شد‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2319‬دوره جدید شماره ‪346‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو گفت‪ :‬قرارداد س��اخت ‪ ۵۰۰۰‬واگن نهایی ش��ده و در س��ال اینده کار اجرایی را ش��روع می کنیم و ثمره ان رونق‬ ‫روزافزون این صنعت در کش��ور اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی در بازدید از گروه صنعتی‬ ‫پلور س��بز در شهرس��تان زرند اس��تان کرمان با اشاره به موافقتنامه امضا ش��ده میان ایدرو و طرف اروپایی برای تامین و تولید ‪۹۶۰‬‬ ‫واگن مترو گفت‪ :‬با فراهم اوردن مقدمات اجرایی این قرار داد‪ ،‬حداکثر در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال ‪ ۹۷‬س��اخت و تولید واگن اغاز می ش��ود‬ ‫و کار در این مجموعه گسترش می یابد‪ .‬او با توجه به حمایت مجلس شورای اسالمی و تاکید رییس جمهوری بر حل مشکل مترو‬ ‫کالنشهرها تصریح کرد‪ :‬برای برطرف ساختن این مشکل باید از ظرفیت های داخلی استفاده کنیم و سهم داخلی سازی کشور را‬ ‫در قراردادها و تفاهمنامه ها افزایش دهیم‪ .‬معظمی در سفر یک روزه به استان کرمان از کارخانه واگن سازی پلور سبز بازدید کرد‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2018‬‬ ‫تو گوی روز‬ ‫گف ‬ ‫سرمایه های خرد‬ ‫در استثمار سرمایه داران کالن‬ ‫مرگ ساالنه ‪ 1200‬نفر‬ ‫بر اثر ضعف ایمنی کارخانه ها‬ ‫‪7‬‬ ‫اجرای مخدوش قوانین مالیاتی‬ ‫درحال حاض��ر بس��یاری از فعاالن بخش خصوصی ب��ه چگونگی اجرای قوانین مالیاتی معترض هس��تند و به‬ ‫اعتقاد انها‪ ،‬در ش��رایطی که اقتصاد کش��ور در نتیجه تحریم ها در سال های گذشته اسیب دیده دولت باید این‬ ‫اسیب را از طریق معافیت های مالیاتی جبران کند‪ .‬این در حالی است که سیدکامل تقوی نژاد‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫امور مالیاتی پیش تر از معافیات های بی حس��اب و کتاب مالیاتی انتقاد کرده بود‪ .‬برخی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫دولت برای شفاف س��ازی و هدفمندس��ازی معافیت ها‪ ،‬ضمن ارزیابی دوباره شرایط بنگاه های معاف باید شروط‬ ‫جدید را درنظر بگیرد تا بنگاه های معاف به رونق اقتصادی‪ ،‬اش��تغال پایدار و حتی توسعه صنعتی کمک کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۶۰‬درصد بنگاه ها از راه های فرار مالیاتی بهره می برند یا بخش هایی مانند بازار س��رمایه از‬ ‫پرداخت معاف هستند‪ .‬اما بخش عمده ان به دلیل اقتصاد واسطه گری‪ ،‬پنهان و سیاه و نبود شفافیت اقتصادی‬ ‫و‪ ...‬مالیاتی بوده است و نتیجه اینکه فقط ‪ ۴۰‬درصد از فعاالن اقتصادی بار اصلی مالیاتی را بر دوش می کشند؛‬ ‫هر چند بخش��ی از همین بنگاه ها معتقدند نباید فش��ار ناشی از رکود را تحمل کنند زیرا انها نقشی در وضعیت‬ ‫اقتصادی موجود که تا حدودی متاثر از تحریم هاس��ت‪ ،‬ندارند‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر همه بخش ها ش��مول مالیاتی‬ ‫پیدا کنند و اقتصاد پنهان کش��ور نیز وارد شبکه مالیاتی شود یا سپرده های بانکی نیز مالیات دهند‪ ،‬این قانون‬ ‫عادالنه تر اجرا خواهد شد‪ .‬به طور کلی‪ ،‬مالیات از بخش تولید در قالب «مالیات بر درامد اشخاص حقوقی» یا‬ ‫«مالیات بر شرکت ها» دریافت می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن ش��اخص های عدال��ت‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬فراه��م اوردن ش��رایط اقتص��ادی‬ ‫مناس��ب و براب��ر ب��رای اح��اد جامع��ه به ویژه‬ ‫س��رمایه گذاران خرد برای کسب سود و درامد‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��فاف نبودن فضای اقتص��ادی‪ ،‬وجود‬ ‫ران��ت و حضور مدیران دولتی در س��اختارهای‬ ‫مختلف اقتصادی در ایران باعث شده تا فضای رقابتی و بهره مندی‬ ‫از س��رمایه برای س��رمایه گذاران خرد فراهم نشود‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫نب��ود حمایت های قانونی مناس��ب ب��رای دفاع از س��رمایه گذاران‬ ‫خرد و نبود س��اختار پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران دولتی‬ ‫ش��رایطی را به وجود اورده که در فضای اقتصادی امروز در عمل‬ ‫سرمایه های خرد در استثمار سرمایه گذاران بزرگ و مدیران دولتی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬در چنین فضایی س��رمایه های خرد اغلب برای‬ ‫اطمینان از حفظ س��رمایه وارد نظام بانکی‪ ،‬مس��کن یا بازار طال و‬ ‫ارز می شود‪.‬‬ ‫ایران درحال حاضر براس��اس امار بانک جهان��ی‪ ،‬از میان ‪۱۹0‬‬ ‫کشور در زمینه حمایت از سرمایه خرد در رتبه ‪ ۱۷0‬قرار دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به همین جایگاه‪ ،‬دولت برای حمایت و تقویت س��رمایه های‬ ‫خ��رد به دنب��ال تدوین الیح��ه و اصالح برخ��ی از قوانین تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪« ،‬گس��ترش صنع��ت» در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫محم��د وطن پ��ور‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد و م��درس دانش��گاه‬ ‫ازاد اس�لامی ب��ه بررس��ی وضعی��ت عدال��ت اقتص��ادی و‬ ‫جری��ان س��رمایه های خ��رد در س��اختار اقتص��ادی پرداخت��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اخص حمایت از س��رمایه های خرد ریش��ه های ادبیات‬ ‫موضوعی بس��یار قوی در اقتصاد جه��ان دارد‪ .‬تمام علم اقتصاد به‬ ‫سرمایه گذاری و تولید ختم می شود‪.‬‬ ‫اگر اقتص��ادی نتواند ثروت های خرد جامع��ه را جمع اوری کند‬ ‫و بهب��ود فض��ای زندگی و معیش��ت را رقم بزن��د ان اقتصاد هیچ‬ ‫کارایی و بهره وری ندارد‪ .‬ثروت یک جامعه به طور قطع در دس��ت‬ ‫همگان است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪ 17 1396‬جمادی الثانی ‪ 6 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 346‬پیاپی ‪2319‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫در گرو مبارزه با فساد‬ ‫پ��س از گذش��ت نزدیک به‬ ‫‪ ۷‬م��اه از اغ��از ب��ه کار دولت‬ ‫دوازده��م مهم تری��ن دغدغه‬ ‫نه تنه��ا صنعتگ��ران بلکه کل‬ ‫س��اختار اقتص��ادی کش��ور‬ ‫مب��ارزه ب��ا فس��اد در زمینه‬ ‫اداری و اقتصادی است‪ .‬تحقق‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫ش��عارهایی همچ��ون افزایش‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫تولید‪ ،‬رشد اقتصادی‪ ،‬توسعه‬ ‫صادرات صنعت��ی و غیرنفتی‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار‪ ،‬افزایش درامدهای سرانه مردم و ایجاد‬ ‫رونق اقتصادی و‪ ...‬در بس��تری س��الم محقق خواهد ش��د‪ .‬تا‬ ‫زمانی که دس��تگاه اقتصادی درگیر فس��اد باشد انگیزه تولید‬ ‫و کار در کش��ور وج��ود ن��دارد‪ .‬بنابراین مهم ترین خواس��ته‬ ‫صنعتگ��ران از دولت این اس��ت که با فس��اد در هر رده ای و‬ ‫با هر نس��بتی با ارکان قدرت مبارزه شود‪ .‬شنیدن حقوق های‬ ‫نجومی‪ ،‬بس��یاری از تولیدکنندگان و کارگران را دلسرد کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مب��ارزه قاطع ب��ا چنین فس��ادهایی عالوه بر حفظ‬ ‫منابع مال��ی و تزریق ان به بخش ه��ای مختلف اقتصادی از‬ ‫نظر روحی نیز جامعه را نس��بت به فعالیت اقتصادی امیدوار‬ ‫می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پروانه هایی برای ساخت واحد صنعتی صادر شده که هیچ گاه‬ ‫ماش��ین االت خط تولید در انها نصب نشده و در برخی موارد‬ ‫حتی دیوار سوله نیز س��اخته نشده است اما تسهیالت ارزی‬ ‫و ریالی برای ایجاد این واحدها دریافت ش��ده و معلوم نیست‬ ‫که این تس��هیالت چگونه و کجا هزینه شده است به همین‬ ‫دالیل اس��ت که مطالبات معوق نظام بانکی از مرز ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نیز فراتر رفته و بانک ها قادر به تسهیالت دهی‬ ‫جدید نیس��تند و گاهی در استانه مشکالت مالی قرار دارند‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬میلیارد دالر کاالی قاچاق فقط از طریق گمرکات‬ ‫رس��می کش��ور به داخل وارد می ش��ود‪ .‬بدون ش��ک مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال در کش��ور می تواند کمک موثری به اش��تغال‪،‬‬ ‫افزای��ش تولید و رون��ق اقتصادی کند‪ .‬در این مس��یر ایجاد‬ ‫ش��فافیت اقتصادی‪ ،‬هم در زمینه فعالیت ه��ای دولت و هم‬ ‫درباره عملکرد بنگاه های اقتصادی می تواند کمک موثری در‬ ‫خش��کاندن ریشه های فساد داشته باش��د‪ .‬در کنار اقدام های‬ ‫دولت و مساعدت های سایر قوا‪ ،‬مطبوعات متعهد و پرسشگر‬ ‫می توانن��د نق��ش موثری در شناس��ایی و افش��ای اقدام های‬ ‫فس��ادانگیز برخی س��ازمان ها و افراد ب��ازی کنند‪ .‬مطبوعات‬ ‫بااخالق و امانتدار که ازادی عمل بیش��تری نیز داشته باشند‬ ‫می توانند نسبت به افشای موارد خالف قانون بر مبنای اسناد‬ ‫و م��دارک متقن (و نه بر مبنای حدس و گمان و ش��نیده ها)‬ ‫اقدام کرده و به عنوان بازوی اطالعاتی دولت و قوای سه گانه‬ ‫نقش محوری موثری در این زمینه بازی کنند‪ .‬بی شک بدون‬ ‫وجود و حضور رس��انه ها هرگونه اقدامی در مبارزه با فس��اد‬ ‫اقتصادی به نتیجه مطلوبی منتهی نخواهد ش��د‪ .‬به نظر من‪،‬‬ ‫مطبوعات پرسشگر می توانند در این زمینه بسیار قوی و موثر‬ ‫عمل کنند و نقش حیاتی بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رویش واحدهای صنعتی‬ ‫بیش از ریزش بوده است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در طول ‪ ۱۰‬ماه گذشته‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واح��د صنعتی جدید اغاز به کار کرده‬ ‫و در ای��ن س��ال ها‪ ،‬میزان رویش واحده��ای جدید از ریزش‪،‬‬ ‫فزونی گرفته اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد شریعتمداری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین اغاز به کار شبکه «ایران کاال»‬ ‫در صداوسیما‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت ایران در این سال ها سیر صعودی‬ ‫و نزولی بس��یاری داشته اس��ت‪ .‬ما در طول سال هایی از کیسه‬ ‫می خوردیم اما بعد از گذش��ت زمان صنعتگران ایرانی با وجود‬ ‫فشارهای سلطه دوباره برخاستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از زمانی به بعد‬ ‫روند رو به رشد صنعت ایران اغاز شد و هر چند هنوز بر پیکره‬ ‫صنعت ما زخم هایی باقی است اما می توانیم شکوفایی صنعتی‬ ‫را مشاهده کنیم‪ .‬گشایش واحدهای بی شمار صنعتی نمونه ای‬ ‫از این مسئله است‪ .‬شریعتمداری اظهار کرد‪ :‬افزون بر ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬واحد صنعتی جدید در ‪ ۱۰‬ماه گذشته اغاز به کار کرده و‬ ‫در این سال ها رویش از ریزش فزونی گرفته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه افزایش درخواس��ت فعالیت های اقتصادی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در عصری که فعاالن اقتصادی ما از مشکالت رنج‬ ‫می برند در این ‪ ۱۰‬ماه شاهد تقاضای تاسیس بیش از ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫واحد صنعتی بوده ایم که بیش��تر از ‪ ۲۳‬درصد نس��بت به سال‬ ‫قبل رشد داشته است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما تالش کردیم با همراهی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نمایندگان‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و‪ ...‬قدم های خوبی برای تصویب الیحه بودجه ‪۹۷‬‬ ‫برداریم‪ .‬ش��ریعتمداری با اش��اره به مشکالت اقتصادی در یک‬ ‫س��ال گذش��ته عنوان کرد‪ :‬یکی از مشکالت اساسی صنعت ما‬ ‫نوس��ازی اس��ت‪ .‬ما بیش از ‪ ۸۵‬هزار واحد صنعتی در کش��ور‬ ‫مش��غول به کار داریم که افزون بر ‪ ۸۰‬هزار واحد از انها صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط هس��تند و نزدیک به ‪ ۴۰‬هزار واحد از این‬ ‫صنایع در ش��هرک های صنعتی هس��تند که نیازمند نوسازی و‬ ‫بازس��ازی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای نوسازی‪ ،‬تامین منابع مالی‬ ‫از نیازهای ماس��ت و نرخ تامی��ن منابع مالی اگرچه روی کاغذ‬ ‫‪ ۱۸‬درصد است اما در برخی بانک ها ‪ ۲۰‬درصد است که با ‪۲۰‬‬ ‫درصد امکان نوسازی صنعتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫نباید انتفاع از‬ ‫سرمایه ها تنها‬ ‫دراختیار مدیران‬ ‫و سرمایه داران‬ ‫بزرگ قرار بگیرد و‬ ‫سرمایه داران خرد در‬ ‫استثمار قرار بگیرند؛‬ ‫موضوعی که اکنون‬ ‫شاهد ان هستیم‬ ‫گفت و گوی اختصاصی «گسترش صنعت» با محمد وطن پور‪ ،‬کارشناس اقتصاد‬ ‫سرمایه های خرد در استثمار سرمایه داران کالن‬ ‫جمع اوری نش��ود‪ ،‬نمی توان دستاورد های بزرگ در‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫اقتصاد داش��ت و اگر هم به دس��ت اید به طور قطع‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رش��د پای��دار و متوازنی نخواهد ب��ود‪ .‬تاریخ اقتصاد‬ ‫ایران در این حوزه اس��یب دیده و رنج کشیده است‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین ش��اخص های عدالت اجتماعی‪،‬‬ ‫در گذش��ته کس��ی که ثروتی جمع می کرد به دلیل‬ ‫فراهم اوردن ش��رایط اقتصادی مناسب و برابر برای‬ ‫رعایت نشدن حقوق مالکیت و شهروندی برای انکه‬ ‫احاد جامعه به ویژه س��رمایه گذاران خرد برای کسب‬ ‫از این ثروت حراست کند با مشکالت زیادی روبه رو‬ ‫سود و درامد است‪ .‬ش��فاف نبودن فضای اقتصادی‪،‬‬ ‫بوده است‪ .‬در فرهنگ اقتصاد ایران مردم ثروت های‬ ‫وجود رانت و حضور مدیران دولتی در س��اختارهای‬ ‫خردش��ان را به طور معمول در بانک‪ ،‬موسس��ه های‬ ‫مختل��ف اقتصادی در ای��ران باعث ش��ده تا فضای‬ ‫مالی‪ ،‬ش��رکت های بورسی و کسب وکار های کوچک‬ ‫رقابتی و بهره مندی از س��رمایه برای سرمایه گذاران‬ ‫خانگی س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬مش��کالت تاریخی‬ ‫خرد فراهم نشود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نبود حمایت های‬ ‫اقتصاد ایران به طور کلی ریشه در اقتصاد ندارد بلکه‬ ‫قانونی مناس��ب ب��رای دفاع از س��رمایه گذاران خرد‬ ‫بسیاری از این مش��کالت نشات گرفته از ناکارامدی‬ ‫و نب��ود س��اختار پاس��خگویی و مس��ئولیت پذیری‬ ‫و مش��کالتی است که ریشه در ساختارهای حقوقی‪،‬‬ ‫مدی��ران دولتی ش��رایطی را به وج��ود اورده که در‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و بین الملل��ی دارد و کارگزاران‬ ‫فضای اقتص��ادی امروز در عمل س��رمایه های خرد‬ ‫اقتصادی را در طول این سال ها تحت تاثیر قرار داده‬ ‫در اس��تثمار س��رمایه گذاران بزرگ و مدیران دولتی‬ ‫و سرمایه های زیادی برباد رفته است‪.‬‬ ‫€ €دولت قصد دارد الیح�ه ای برای حمایت از‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬در چنین فضایی س��رمایه های‬ ‫س�رمایه های خرد تدوین و ب�ه مجلس تقدیم‬ ‫خرد اغلب برای اطمینان از حفظ سرمایه وارد نظام‬ ‫کن�د‪ .‬از نظ�ر حقوقی چ�ه م�واردی باید مورد‬ ‫بانکی‪ ،‬مسکن یا بازار طال و ارز می شود‪.‬‬ ‫توجه قرار گیرد؟‬ ‫ایران درحال حاضر براس��اس امار بانک جهانی‪ ،‬از‬ ‫در عرص��ه جهانی اندیش��مندان به ای��ن موضوع‬ ‫میان ‪ ۱۹0‬کش��ور در زمینه حمایت از سرمایه خرد‬ ‫پرداخته ان��د که چگون��ه از خرده س��رمایه هایی که‬ ‫در رتب��ه ‪ ۱۷0‬قرار دارد‪ .‬ب��ا توجه به همین جایگاه‪،‬‬ ‫می توانند باعث رش��د اجتماعی فرهنگی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫دولت ب��رای حمایت و تقویت س��رمایه های خرد به‬ ‫توزیع درامد خانوار شود صیانت شود‪.‬‬ ‫دنبال تدوین الیحه و اصالح برخی از قوانین تجارت‬ ‫نخس��تین نکته ای که نه تنه��ا در اقتصاد بلکه در‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیاس��ت نیز حاکم است به رسمیت شناختن تضاد‬ ‫در همین راستا‪« ،‬گسترش صنعت» در گفت وگو با‬ ‫منافع به ص��ورت قانونی و علنی اس��ت در غیر این‬ ‫محمد وطن پور‪ ،‬کارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه‬ ‫صورت هیچ طرفی وارد بازی برد‪-‬برد نمی شود‪ .‬یک‬ ‫ازاد اسالمی به بررس��ی وضعیت عدالت اقتصادی و‬ ‫مدیر بانک یا شرکت باید بهره ای از شرکت ببرد که‬ ‫جریان سرمایه های خرد در ساختار اقتصادی پرداخته‬ ‫ممکن است با سهامداران در تضاد باشد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ش�اخص حمای�ت از س�رمایه های خرد در‬ ‫اگر بتوان به صورت قانونی این تضاد منافع و دفاع‬ ‫ساختار اقتصادی چه تعریفی دارد و دارای چه‬ ‫از حقوق را تعریف کرد امکان نظارت و عزل یکدیگر‬ ‫اهمیتی است؟‬ ‫در ص��ورت تخلف را به وجود اورده ایم و ش��فافیت‬ ‫ش��اخص حمایت از س��رمایه های خرد ریشه های‬ ‫در فعالیت سیاس��ی و اقتصادی ایجاد خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ادبی��ات موضوعی بس��یار ق��وی در اقتص��اد جهان‬ ‫نخس��تین اتفاقی که در حمایت از س��رمایه گذاران‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خرد در کش��ور بای��د رخ دهد‪ ،‬قانون��ی کردن تضاد‬ ‫تم��ام علم اقتصاد به س��رمایه گذاری و تولید ختم‬ ‫منافع اس��ت ت��ا فعالیت ه��ا از ش��فافیت حداکثری‬ ‫می شود‪ .‬اگر اقتصادی نتواند ثروت های خرد جامعه‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫€ €ب�رای صیانت از حقوق س�رمایه داران خرد‬ ‫را جمع اوری کند و بهبود فضای زندگی و معیش��ت‬ ‫در مقابل عملکرد مدیران و س�هامداران کالن‬ ‫را رقم بزند ان اقتصاد هیچ کارایی و بهره وری ندارد‪.‬‬ ‫چه ابزار هایی الزم است؟‬ ‫ث��روت یک جامع��ه به طور قطع در دس��ت همگان‬ ‫در کش��ور گردش اطالعات بس��یار دچار مش��کل‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬خروج��ی اطالع��ات از ش��رکت ها بیهوده و‬ ‫اگر چه براساس مدل های توسعه‪ ،‬اقشار پردرامد‬ ‫غیر قابل استفاده یا محرمانه و طبقه بندی شده است‪.‬‬ ‫و مرفه در اقتصاد موتور توس��عه هستند اما بر مبنای‬ ‫محرمان��ه ب��ودن صورت ه��ای مال��ی ش��امل‬ ‫تئوری های عل��م اقتصاد که ریش��ه اجتماعی دارد‪،‬‬ ‫پرداخت ه��ا‪ ،‬س��هامداران و ثروت هایی ک��ه به ازای‬ ‫بخ��ش بی ش��ماری از ثروت در جامعه پخش ش��ده‬ ‫رانت های افراد به انان تعلق گرفته از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که باید ب��ا قابلی��ت برهم افزای��ی در اقتصاد‬ ‫اس��ت که موجب م��رگ اقتصادی‬ ‫کش��ور این قطره ها در کنار هم دریایی از‬ ‫یک کش��ور ب��ه مرور زم��ان خواهد‬ ‫س��رمایه را تش��کیل دهد و بهره مندی از‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ان نیز برای همه باش��د‪ .‬ب��ه عبارت دیگر‪،‬‬ ‫محرمانه بودن‬ ‫منافع متضاد باید در الیحه دولت‬ ‫نباید انتفاع از س��رمایه ها تنه��ا دراختیار صورت های مالی شامل‬ ‫مدیران و سرمایه داران بزرگ قرار بگیرد و پرداخت ها و ثروت هایی دیده شود تا سرمایه داران خرد مورد‬ ‫سرمایه داران خرد در استثمار قرار بگیرند؛ که به ازای رانت های استثمار مدیران و سهامداران عمده‬ ‫افراد به انان تعلق‬ ‫قرار نگیرد‪.‬‬ ‫موضوعی که اکنون شاهد ان هستیم‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر س�رمایه های خرد گرفته از جمله مواردی‬ ‫ای��ن موض��وع در ش��رکت های‬ ‫جامع�ه اغل�ب در چ�ه بخش هایی از است که موجب مرگ بورس��ی نمود بس��یاری دارد‪ .‬یکی‬ ‫اقتصاد جریان داش�ته و چه تاثیری بر اقتصادی یک کشور به از مواردی ک��ه در ان ضعف زیادی‬ ‫مرور زمان خواهد‬ ‫رشد اقتصادی کشور دارد؟‬ ‫داری��م و امروز س��پرده گذاران را به‬ ‫شد‬ ‫اهمیت این ش��اخص از این رو است که‬ ‫ک��ف خیابان کش��انده اس��ت‪ ،‬نبود‬ ‫تا زمانی که س��رمایه های خرد در کش��ور‬ ‫قدرت حمایت از س��هامداران خرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در ایج�اد فض�ای غیر رقابت�ی و ب�ه نوعی‬ ‫س��پرده گذاران موسس��ه های مال��ی و اعتباری به‬ ‫استثمار س�رمایه های خرد مدیران دولتی چه‬ ‫نوعی س��هامداران خرد هس��تند اما نبود س��ازوکار‬ ‫نقشی دارند؟‬ ‫درس��ت باعث بروز این مش��کالت ش��ده که نه تنها‬ ‫دس��تگاه اقتصاد کشور را باید به صراحت انتفاعی‬ ‫از انها حمایت نش��ده بلکه گاهی با خش��ونت نیز با‬ ‫تعری��ف کرد‪ .‬براس��اس اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪،‬‬ ‫انان برخورد ش��ده و ناامنی اجتماعی به وجود امده‬ ‫س��اختار اقتصادی ش��امل‪ ۳ :‬بخش دولتی‪ ،‬تعاونی‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬طراحی سازوکاری برای صیانت از‬ ‫و خصوصی می ش��ود ک��ه با توجه به تفس��یر قانون‬ ‫س��رمایه گذاران خرد در مقابل مدیران یک ضرورت‬ ‫اساس��ی باید بخ��ش خصوصی در اولویت باش��د اما‬ ‫انکارناپذیر است‪ .‬نبود شفافیت در فعالیت اقتصادی‬ ‫انچ��ه تجربه تاریخی کش��ور نش��ان می دهد بخش‬ ‫جزو فرهنگ تاریخی کشور است‪.‬‬ ‫چهارم��ی نیز در بخش تاری��ک اقتصاد وجود دارد و‬ ‫€ €به فرهنگ تاریخی کش�ور اش�اره کردید‪.‬‬ ‫ان مدیران دولتی هس��تند که س��کان نهادهایی را‬ ‫در فرهن�گ اقتصادی ای�ران تمایل چندانی به‬ ‫برعه��ده دارند که نه دولتی هس��تند‪ ،‬ن��ه تعاونی و‬ ‫س�رمایه گذاری مش�ترک وجود ندارد و مردم‬ ‫نه خصوص��ی‪ .‬این افراد صاحب رانت هایی هس��تند‬ ‫بیش�تر مای�ل هس�تند انف�رادی وارد فعالیت‬ ‫که در قالب نهادها‪ ،‬بنگاه ه��ا‪ ،‬امور خیریه‪ ،‬نهاد های‬ ‫اقتصادی شوند‪ .‬چه عواملی بر شکل گیری این‬ ‫امنیتی و نظامی فعالیت های اقتصادی اعم از واردات‬ ‫فرهنگ موثر بوده است؟‬ ‫و ص��ادرات‪ ،‬پیمان��کاری و‪ ...‬انج��ام می دهند‪ ،‬زمان‬ ‫به لحاظ فرهنگی حتی پدران در مقابل خانواده یا‬ ‫پرداخت مالیات زیرمجموعه دولتی ها قرار می گیرند‬ ‫فرزندان در مقابل پدران و مادران با ش��فافیت مالی‬ ‫و زمانی که می خواهند از مزایای گمرکی اس��تفاده‬ ‫رفتار نمی کنند‪.‬‬ ‫کنن��د جزو بخ��ش خصوصی به ش��مار می روند‪ .‬به‬ ‫دلی��ل اینکه س��رمایه گذاران بیش��تر تمایل دارند‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬به وسیله رانت هزینه های مرسوم یک‬ ‫به ص��ورت تک��ی وارد فعالی��ت اقتصادی ش��وند و‬ ‫فعالی��ت اقتصادی را پرداخت نمی کنند‪ .‬برای جذب‬ ‫تم��ام هزینه ها را به جان می خرن��د نیز همین نکته‬ ‫س��رمایه های خرد در فضای اقتصادی باید اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رفت��ار کرد‪ .‬ت��ا زمانی که نهاده��ای نظامی‪ ،‬امنیتی‬ ‫همه می دانن��د این نوع فعالیت بهره وری ندارد اما‬ ‫و عقیدت��ی که فلس��فه اقتصادی ندارن��د در اقتصاد‬ ‫چون همیش��ه س��رمایه داران بزرگ با ابهام منافع را‬ ‫فعالیت می کنند س��رمایه گذاران خرد فرصتی برای‬ ‫چپاول کرده اند‪ ،‬راضی به قوت الیموت ش��ده ایم‪ .‬به‬ ‫تنفس نخواهند داش��ت و زیر چرخ دنده های قدرت‬ ‫نظر من‪ ،‬گفته های وزیر اقتصاد درباره تدوین الیحه‬ ‫و ثروت له می شوند‪.‬‬ ‫نیز مربوط به همین موارد اس��ت تا از نظر قانونی از‬ ‫€ €سیاس�ت های اقتصادی دولت در بازارهای‬ ‫سرمایه گذاران خرد صیانت شود‪.‬‬ ‫موازی چقدر ریسک ورود سرمایه های خرد به‬ ‫ب��رای جذب س��رمایه خرد به بورس ایمن س��ازی‬ ‫بخش مولد را تشدید کرده است؟‬ ‫ب��ازار بورس‪ ،‬ش��فافیت حداکثری‪ ،‬تق��ارن اطالعات‬ ‫س��رمایه به ذات فرار است و با کوچکترین ناامنی‬ ‫و جلوگی��ری از ران��ت اطالعات��ی و‪ ...‬از حیاتی ترین‬ ‫در فض��ای غیرقابل پیش بین��ی اقتصاد خودش را از‬ ‫موضوع ها است‪.‬‬ ‫نوعی به نوع دیگر تبدیل می کند تا خود را در مقابل‬ ‫هر س��ال مالی که می گذرد و این وضع ادامه پیدا‬ ‫این خطرها ایمن نگه دارد؛ گاهی دالر به طال تبدیل‬ ‫می کند یک عمر از قافله توسعه عقب می افتیم‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گاهی از طال ب��ه حس��اب ارزی خارج از‬ ‫€ €س�رمایه گذاران خ�رد درحال حاضر چقدر‬ ‫کشور تبدیل می شود و گاهی در گاوصندوق ذخیره‬ ‫توان اش�راف و نظ�ارت بر عملک�رد مدیران و‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تصمیم های مجموعه را دارند؟‬ ‫باید بپذیریم که نظام سرمایه خرد کشور به شدت‬ ‫نظ��ارت بر مس��ئولیت پذیری مدی��ران یکی دیگر‬ ‫نس��بت به فض��ای غیرقابل پیش بینی اس��یب پذیر‬ ‫از مالک های حمایت از س��رمایه داران خرد اس��ت؛‬ ‫اس��ت‪ .‬سیاس��ت هایی ک��ه در بازار های م��وازی در‬ ‫مناظره های ریاست جمهوری نمونه مناسبی برای به‬ ‫حال اجراس��ت چ��ه در بخش ارزی باش��د‪ ،‬چه در‬ ‫تصویر کشیدن وضعیت مدیران است‪.‬‬ ‫بخش مس��کن ی��ا طال و تج��ارت‪ ،‬اثر مس��تقیم بر‬ ‫نه��اد قضای��ی کش��ور اگ��ر نه��ادی قدرتمن��د‬ ‫پیش بینی پذیری اقتصاد کشور دارد‪.‬‬ ‫ب��رای اج��رای عدال��ت باش��د بع��د از مناظره های‬ ‫سرمایه در کشور بسیار وجود دارد اما اینکه تن به‬ ‫ریاس��ت جمهوری بای��د تم��ام نامزدها را دس��تگیر‬ ‫تولید نمی دهد مسئله دیگری است در حقیقت این‬ ‫کن��د زی��را هم��ه نس��بت ب��ه یکدیگ��ر اتهام هایی‬ ‫امر انعکاس عملکرد کارگ��زاران اقتصادی حکومتی‬ ‫وارد می کنند که اگر درس��ت باش��د ط��رف مقابل‬ ‫است‪ .‬کشمکش های سیاس��ی‪ ،‬عملکرد قوای مقننه‬ ‫و اگ��ر غل��ط باش��د باید ف��رد اتهام زنن��ده محاکمه‬ ‫و قضایی��ه‪ ،‬سیاس��ت های خارجی‪ ،‬موش��ک به هوا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرس��تادن در نقطه دیگ��ری از دنیا و‪...‬‬ ‫ای��ن نش��ان می ده��د ک��ه در نظام‬ ‫همه بر اقتصاد تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫نمی ش��ود ورودی ناکارامد داشته اما‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی کش��ور ولنگاری تا زمانی که نهادهای‬ ‫و بی مس��ئولیتی تام وج��ود دارد که با‬ ‫توقع خروجی کارامد داشته باشیم‪.‬‬ ‫نظامی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫هر ن��وع حربه ای می ت��وان حریف را از‬ ‫س��رمایه گذاری ایین��ه تمام نم��ای‬ ‫عقیدتی که فلسفه‬ ‫عرص��ه رقابت خارج ک��رد‪ .‬این موضوع اقتصادی ندارند در یک کش��ور اس��ت ک��ه ناکارامدی در‬ ‫در سطوح مختلف ش��رکت ها‪ ،‬بنگاه ها اقتصاد فعالیت می کنند تم��ام بخش ه��ا را نش��ان می دهد‪ .‬در‬ ‫و‪ ...‬نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران خرد اقتص��اد کش��ور در تم��ام حوزه ها باید‬ ‫می��زان مس��ئولیت پذیری در بی��ن فرصتی برای تنفس قس��م نامه های قوی ب��رای کارگزاران و‬ ‫مدیران نهادهای اقتص��ادی از مواردی نخواهند داشت و زیر فعاالن سیاسی و اقتصادی تنظیم کنیم‬ ‫اس��ت ک��ه بای��د در الیح��ه حمایت از چرخ دنده های قدرت و و اج��رای ان را تضمی��ن دهیم چراکه‬ ‫ثروت له می شوند‬ ‫س��رمایه گذاران خرد م��ورد توجه قرار‬ ‫جامع��ه بدون تولید همیش��ه محتاج و‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫شکننده خواهد بود‪.‬‬ ‫یکه تازی مواد اولیه در افزایش قیمت ها‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2319‬‬ ‫دوره جدید شماره‪346‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه گالیه های بس��یاری را ازس��وی صنعتگران داخلی به دنبال داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬الستیک یکی از محصوالتی اس��ت که افزایش برخی مواد اولیه ان مانند کربن بلک‬ ‫(دوده) روی نرخ تمام ش��د ه تاثیر مستقیم گذاش��ته و تولیدکنندگان را واداشته تا تقاضای‬ ‫افزایش نرخ داشته باشند‪ .‬سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هنوز با این امر‬ ‫موافقت نکرده اما به طور قطع در بازار تقاضا نیز تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬محمد معتمدرضایی‪،‬‬ ‫مدیر فروش یکی از تولیدکنندگان تایر (تولیدکننده تایر موتورس��یکلت‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬اس��کوتر‬ ‫و تایرهای س��بک کشاورزی) درباره وضعیت تولید خود گفت‪ :‬این شرکت برای ‪۹۵‬درصد از‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫اصالح مسیر دولت روسیه‬ ‫ه سود صادرات خودرو‬ ‫ب ‬ ‫اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «گسترش صنعت» با تشریح اقدامات غیرشفاف دولت در بازار خودرو تاکیدکردند‬ ‫نسل کشی بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خودروس��ازان گوناگون سراس��ر جهان که در حال فعالیت در روس��یه‬ ‫هس��تند در نظر دارند به ش��کل چش��مگیر صادرات خودروهای س��اخته‬ ‫ش��ده در خاک این کش��ور را افزایش دهند‪ .‬این مهم به لطف امتیازهای‬ ‫خاص گمرکی و یارانه های پیش��نهادی به انها ازس��وی دولت روسیه برای‬ ‫خودروس��ازان امکان پذیر خواهد شد‪ .‬این بخش��ی از تالش دولت روسیه‬ ‫برای صنعت خودرو این کش��ور اس��ت که پس از چند سال سخت حاال به‬ ‫ نظر می اید به روزهای بهتری گام گذاشته است‪ .‬افزایش صادرات خودرو‪،‬‬ ‫قطع��ات خودرویی و موتورهای خودرویی تولید روس��یه یک اولویت برای‬ ‫دولت به شمار می اید‪ .‬کاهش دادن ارزش روبل به طور چشمگیری هزینه ها‬ ‫را برای خودروسازان جهانی فعال در این کشور کاهش داد؛ خودروسازانی‬ ‫که در پی کاهش تقاضای داخلی در روس��یه در حال تغییر فاز هس��تند و‬ ‫می خواهن��د هم و غم خ��ود را روی صادرات متمرکز کنند‪ .‬کاهش ارزش‬ ‫روبل منجر به رشد صادرات خودرو از روسیه در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪-۹۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬شد‪ .‬این را داده های وزارت صنعت و تجارت روسیه نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬صادرات سال گذشته میالدی روس ها در بخش خودرو‬ ‫با ‪۸۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دستگاه افزایش ‪ ۲۴/۱‬درصدی را نسبت به سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬تجربه کرد‪ .‬ارزش صادرات خودرو در س��ال گذشته میالدی‬ ‫برای روس ها ‪ ۱/۳۲‬میلیارد دالر ثبت ش��د‪ .‬دولت روسیه می خواهد شمار‬ ‫خودروهای صادراتی از این کشور را تا سال ‪ )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬به میزان‬ ‫‪ ۲‬برابر افزایش دهد‪ .‬یکی از روش هایی که دولت در پیش گرفته امتیازهای‬ ‫اضافی و یارانه های بیش��تر برای خودروس��ازان جهانی فعال در این کشور‬ ‫است که بی تردید باعث رونق کارشان خواهد شد‪ .‬چنین امتیازهایی شامل‬ ‫برداش��تن مالیات ارزش افزوده و تعرفه گمرکی ب��ر واردات قطعات مورد‬ ‫استفاده در تولید وس��ایل نقلیه با هدف صادرات می شود‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫دولت روس��یه وعده داده هم مالیات ارزش افزوده خودروهای صادراتی را‬ ‫حذف خواهد کرد و هم از خیر تعیین تعرفه قطعات واردشده به این کشور‬ ‫برای تولی��د خودروهای صادراتی می گذرد‪ .‬چنین امتیازهایی اکنون برای‬ ‫گروه خودروسازی فولکس واگن المان در روسیه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫فولکس کارخانه ای در شهر کالوگا این کشور دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پیش بینی افزایش دوباره نرخ خودروهای وارداتی در سال جدید‬ ‫حذف ارز دالر از فرایند ثبت سفارش کاالهای‬ ‫واردات��ی ب��ه کش��ور پیامدهای متع��ددی را به‬ ‫همراه خواهد داش��ت که تاثیر ان در کوتاه مدت‬ ‫محس��وس نیس��ت همچنین ناگهانی بودن این‬ ‫تغییر می تواند تاثیر ش��گرفی ب��ر واردات کاال و‬ ‫صنایع وابس��ته ب��ه ان بگذارد‪ .‬هفته گذش��ته‬ ‫به ش��کل ناگهانی عنوان شد ثبت سفارش کاال‬ ‫به کش��ور دیگر با ارز دالر امریکا میسر نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬درحقیق��ت این ارز از رویه ثبت س��فارش‬ ‫کاال به کش��ور کنار گذاشته ش��ده و از این پس‬ ‫در نخس��تین اق��دام از «یورو» و «ی��وان» برای‬ ‫س��فارش گذاری کاالهای وارداتی استفاه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از س��ویی به نظر می رس��د کاهش مدت‬ ‫واردات خودرو به کش��ور از زمان دریافت قبض‬ ‫از ‪ ۶‬ب��ه ‪ ۳‬ماه نیز دس��ت و پ��ای واردکنندگان‬ ‫را ببندد‪ .‬براس��اس انچه تجربه به دفعات ثابت‬ ‫کرده‪ ،‬تاثیر اقدامات ناگهانی دولت در زمینه های‬ ‫کالن اقتصاد کشور است که در زیرمجموعه های‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی به ویژه صنعت خودرو نقش‬ ‫بس��زایی دارد‪ .‬حال با توجه ب��ه اینکه حذف ارز‬ ‫دالر عطف به ماس��بق نمی ش��ود و خودروهایی‬ ‫که تاکنون سفارش گذاری شده اند در این قانون‬ ‫نمی گنجن��د درنتیج��ه تا ‪ ۶‬ماه این��ده تاثیرات‬ ‫شگرفی در بازار خودروهای وارداتی کشور دیده‬ ‫نمی شود اما پس از ان چطور؟ تغییرات ناگهانی‬ ‫اعمال ش��ده اخی��ر چه تاثی��ری بر این��ده بازار‬ ‫کااله��ای وارداتی و به ویژه ب��ازار خودرو خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫علی شکوهی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو درباره‬ ‫تاثی��ر ح��ذف ارز دالر از فرایند ثبت س��فارش‬ ‫کااله��ای وارداتی بر بازار خودروهای وارداتی به‬ ‫خ��ودروکار می گوید‪ :‬دالر امری��کا در همه جای‬ ‫دنیا به عنوان ارز مرجع ش��ناخته می شود‪ .‬زمانی‬ ‫که دالر ناگهانی از این سیس��تم حذف می شود‬ ‫نبود فراوانی و در دس��ترس نبودن ارز جایگزین‬ ‫نیز باعث دشواری کار وارد کنندگان می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬بس��یاری از واردکنندگان‬ ‫خودرو به کش��ور ب��ا هدف س��هولت در فرایند‬ ‫واردات از کش��ورهای ثالث چ��ون امارات کمک‬ ‫می گیرند از این رو واردات خودرو به این کشورها‬ ‫با ارزی غیر از دالر می تواند ضمن دشوارتر کردن‬ ‫فرایند واردات برای ش��رکت واردکننده‪ ،‬هزینه‬ ‫اضافی تبدیل ارز را نیز به همراه داشته باشد که‬ ‫بر نرخ نهایی خودرو در بازار مقصد افزوده خواهد‬ ‫شد و مشتری ناچار به پرداخت این هزینه اضافی‬ ‫خواهد بود‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو درباره‬ ‫کاه��ش زمان س��فارش گذاری کاالهای وارداتی‬ ‫ب��رای واردکنندگان از ‪ ۳‬ب��ه ‪ ۶‬ماه می گوید‪ :‬در‬ ‫زمان ماجرای بس��ته ش��دن ثبت سفارش اعالم‬ ‫ش��د که شرکت های واردکننده همزمان با تولید‬ ‫خودروهای سفارشی خود باید به صورت موازی‬ ‫به ثبت س��فارش انها نیز اق��دام کنند اما گاهی‬ ‫فاصله تولید ت��ا زمان دریافت خودرو در گمرک‬ ‫ح��دود ‪ ۴‬ماه به طول می انجامد به این معنا که‬ ‫دریافت کاالهای ش��رکت های وارد کننده خودرو‬ ‫باز هم در بازه ‪ ۳‬ماهه اعالم شده نمی گنجد‪.‬‬ ‫ش��کوهی ادامه می دهد‪ :‬همه موارد در راستای‬ ‫دش��وار ش��دن ش��رایط کس��ب و کار در کشور‬ ‫پیش می رود و بدون شک هیچ سودی به همراه‬ ‫نخواهد داشت چراکه مصرف کننده نهایی ناگزیر‬ ‫به پرداخت هزینه های اضافی اس��ت‪ .‬ش��کوهی‬ ‫درباره میزان افزایش ن��رخ حاصل از ممنوعیت‬ ‫ارز دالر امری��کا در فراین��د واردات می گوی��د‪:‬‬ ‫س��ال اینده براساس قانون ش��اهد افزایش نرخ‬ ‫ارز مبادل��ه ای خواهیم بود‪ .‬از س��وی دیگر تاثیر‬ ‫نوس��انات ارز ازاد ب��ر ب��ازار خودرو نی��ز اکنون‬ ‫مش��خص می ش��ود‪ .‬حال باید هزینه تبدیل ارز‬ ‫برای س��فارش گذاری خودروه��ای جدید را نیز‬ ‫به نرخ نهایی خ��ودرو بیفزاییم‪ .‬همه اینها مازاد‬ ‫هزینه هایی است که سال اینده نرخ خودروهای‬ ‫وارداتی را با افزایش رو به رو خواهد کرد‪ .‬با توجه‬ ‫به ش��رایط جدید واردات خودرو و دشواری هایی‬ ‫که بر این اس��اس به وجود ام��ده‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫در بازار خودروه��ای وارداتی را به همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬میزان این افزایش ن��رخ در این مرحله‬ ‫نامشخص و به فاکتورهای متنوعی وابسته است‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید پس از روشن شدن‬ ‫تکلی��ف تمام فاکتوره��ای موثر در ن��رخ نهایی‬ ‫خودروه��ای واردات��ی ایا بازار این س��گمنت از‬ ‫خودروها در کش��ور کش��ش افزایش قیمت های‬ ‫متوالی و قابل توجه را دارد؟‬ ‫لغو ممنوعیت ورود تاکسی های اینترنتی به فضای فرودگاهی‬ ‫در ماه های گذش��ته و به دنبال گسترش نفوذ‬ ‫تاکسی های اینترنتی در شهرهای گوناگون کشور‬ ‫ممنوعیت ورود انها به فض��ای فرودگاهی برای‬ ‫مدت طوالنی مشکل ساز شده بود؛ موضوعی که‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ب��رای پیگیری ان یک‬ ‫ش��یوه نامه جدید در نظر می گی��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬با توج��ه به فضای در نظ��ر گرفته برای‬ ‫فعالیت رسمی تاکسی های فرودگاهی در محیط‬ ‫ف��رودگاه بس��یاری از تاکس��ی های اینترنتی در‬ ‫عمل فضای مج��ازی برای ورود ب��ه جابه جایی‬ ‫مس��افران در حریم فرودگاه ها پیدا نمی کردند‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود امکان ت��ردد غیررس��می انها در‬ ‫محیط فرودگاه هایی مانند مهراباد باعث ش��ده‬ ‫اختالف ه��ا و گاه��ی درگیری های��ی در زمینه‬ ‫موتورس��یکلت های قدیمی و فعلی موجود در بازار کش��ور تایر تولید می کند همچنین برای‬ ‫‪۵‬درصد باقیمانده که مربوط به موتورس��یکلت های جدید است در حال مذاکره با سازندگان‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی درباره درصد پوش��ش بازار لوازم یدکی نیز گفت‪ :‬این نش��ان حدود ‪۷۰‬درصد‬ ‫بازار خدمات پس از فروش را در دست داشته و با ‪۹۰‬درصد از شرکت های موتورسیکلت ساز‬ ‫نیز همکاری دارد‪ .‬معتمدرضایی در پاس��خ به این پرس��ش که ظرفیت ها تا چه اندازه امکان‬ ‫افزایش دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تولید اس��می این شرکت ساالنه ‪۲۵‬هزار تن است اما براساس شرایطی‬ ‫که وجود دارد با نیمی از ان ‪۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حقوق تاکسی ها در جابه جایی مسافران به وجود‬ ‫بیای��د‪ .‬به دنبال این موضوع معاونت حمل ونقل‬ ‫وزارت راه و شهرسازی به طور رسمی به بررسی‬ ‫حضور تاکسی های اینترنتی در محیط فرودگاه ها‬ ‫پرداخت��ه و طی را به ش��ورای عالی ترابری ارائه‬ ‫کرده که این شورا نیز به اتفاق ارا ان را تصویب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬کلیت این پیش��نهاد عبارت است‬ ‫از امکان فعالیت تاکس��ی های اینترنتی با رعایت‬ ‫فاصله مشخص از محل مسافرگیری تاکسی های‬ ‫رس��می‪ .‬ب��ا توجه به ای��ن طرح تاکس��ی های‬ ‫اینترنت��ی می توانن��د در فاصل��ه حداکثر ‪۸۰۰‬‬ ‫متر و حداق��ل ‪ ۴۰۰‬متر از محل مس��افرگیری‬ ‫تاکسی های رس��می فرودگاهی قرار گیرند و به‬ ‫جابه جایی مسافران بپردازند‪.‬‬ ‫هرچند هنوز این وزارتخانه جزئیات اجرای این‬ ‫طرح را اعالم نکرده اما صرف ارائه این پیشنهاد‬ ‫نش��ان دهنده ان است که فعالیت این تاکسی ها‬ ‫در فضای فرودگاهی شکل رسمی خواهد یافت‪.‬‬ ‫پایین ب��ودن کرایه تاکس��ی های اینترنتی در‬ ‫قیاس با تاکس��ی های رس��می ف��رودگاه باعث‬ ‫ش��ده در ماه هایی که از اغاز فعالیت رسمی انها‬ ‫می گذرد میزان اقبال مسافران به استفاده از انها‬ ‫افزای��ش یابد هرچند با توجه به رس��می نبودن‬ ‫و ممنوعی��ت ورود انه��ا به محیط ف��رودگاه در‬ ‫ماه های گذشته هنوز امار رسمی از میزان اقبال‬ ‫مس��افران و درصد مسافرگیری انها در قیاس با‬ ‫تاکسی های رس��می فعال در محیط فرودگاهی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫پیش فروش خودرو تنها پس از دریافت مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رییس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان گفت‪ :‬با هدف‬ ‫اطالع رسانی بیش��تر به مصرف کنندگان از حقوق متعلقه در خرید خودرو و‬ ‫پیش��گیری از بروز مسائل و مش��کالت پیش روی انها‪ ،‬اطالعیه ای در ‪ ۸‬بند‬ ‫منتشر شد که در بند نخست ان اعالم شده پیش فروش خودرو تنها با مجوز‬ ‫معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬محمود نوابی با بیان اینکه فهرس��ت ش��رکت های‬ ‫دارای مجوز پیش فروش خودرو از طریق سامانه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به نشانی ‪ www. mimt. gov. ir‬و سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان به نش��انی ‪ www. cppo. ir‬قابل دسترس��ی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براساس مفاد مندرج در جدول ذیل ماده (‪ )۴‬ایین نامه اجرایی قانون حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنندگان خودرو‪ ،‬قیمت خ��ودرو در روش فروش فوری در‬ ‫زمان عقد ق��رارداد قطعی بوده و مدت زمان تحویل خودرو حداکثر ‪ ۳۰‬روز‬ ‫پس از عقد قرارداد است‪.‬‬ ‫نواب��ی با اش��اره به اینکه می��زان خس��ارت در تحویل ن��دادن خودرو در‬ ‫ق��رارداد فروش فوری مع��ادل ‪ ۲/۵‬درصد ماهانه و در ق��رارداد پیش فروش‬ ‫خ��ودرو مع��ادل س��ود مش��ارکت ب��ه ع�لاوه ی��ک درص��د ماهانه اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬حداکثر نرخ س��ود مش��ارکت در قرارداده��ای پیش فروش‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۸‬درصد و حداقل معادل نرخ س��ود س��پرده نظام بانکی کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین گفت‪:‬‬ ‫در صورت اعالم انصراف خریدار از خرید خودرو یک ماه پس از عقد قرارداد‪،‬‬ ‫سود انصراف بر مبنای جدول مرتبط در ایین نامه به ماخذ حداکثر ‪ ۳‬درصد‬ ‫کمتر از نرخ س��ود دوران مشارکت‪ ،‬محاسبه و عرضه کننده خودرو موظف به‬ ‫پرداخت مبلغ یادشده حداکثر در مدت ‪ ۲۰‬روز به خریدار است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪ 17 1396‬جمادی الثانی ‪ 6 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 346‬پیاپی ‪2319‬‬ ‫خبر‬ ‫مجلس برای همیشه تکلیف‬ ‫خودروسازان را روشن کند‬ ‫رنو حامی نمایشگاه لوور‬ ‫در تهران‬ ‫گروه خودروس��ازی رنو در راس��تای مسئولیت اجتماعی و‬ ‫فرهنگی خود از برگزاری رویداد بین المللی «نمایش��گاه لوور‬ ‫در ته��ران» که از ‪ ۱۴‬اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۱۸‬خرداد ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫محل موزه ملی ایران به نمایش درمی اید‪ ،‬حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» گروه خودروس��ازی رنو در‬ ‫بین ش��رکت های بین المللی ب ه فعالیت های فرهنگی و هنری‬ ‫معروف اس��ت‪ .‬این خودروساز ‪ ۱۲۰‬س��اله‪ ،‬کلکسیون هنری‬ ‫خ��ود را دارد ک��ه هر از گاه��ی در کش��ورهای مختلف و با‬ ‫همکاری موزه ها به نمایش در می اورد‪.‬‬ ‫در نخستین گام برای شروع فعالیت های فرهنگی و هنری‬ ‫در ایران‪ ،‬رنو به عنوان نخستین خودروساز خارجی حامی این‬ ‫رویداد بین المللی شده است‪.‬‬ ‫کوروش مرشدسلوک‬ ‫فرهاد احتشام زاد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬باید‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس یک بار برای همیشه‬ ‫تکلیف خودروسازان را روشن کنیم‪ .‬اگر قرار به حمایت است‬ ‫باید انجام و بعد از یک مدت مقرر این بس��ته حمایتی قطع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سعید باس��تانی در گفت وگو با خانه ملت درباره عواقب و‬ ‫فواید تعطیلی خودروس��ازهای داخلی اظهار کرد‪ :‬مسئله ای‬ ‫ک��ه عموم مردم در این زمینه بی��ان و موردی را که ما بیان‬ ‫می کنیم ممکن اس��ت تفاوت هایی داش��ته باشد‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینک��ه اگر با توجه به حجم زی��اد خودرو کاهش یک لیتری‬ ‫مص��رف بنزین را در نظ��ر بگیریم به رق��م قابل مالحظه ای‬ ‫تبدی��ل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از س��وی دیگر فناوری س��وخت و‬ ‫بنزین برای جلوگیری از الودگی بحث دیگری است؛ هرچند‬ ‫ی زیس��ت محیطی خودروها نس��بت ب��ه کامیون ها و‬ ‫الودگ ‬ ‫موتورسیکلت ها بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم تربت حیدریه‪ ،‬مه والت و زاوه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اش��اره به اینکه هزینه تمام شده در کشور‬ ‫بس��یار ارزان اس��ت و مانن��د اروپایی ها به عن��وان یک منبع‬ ‫ذی قیمت به ان توجه نمی ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در مصرف بنزین‬ ‫نیز فرهنگ رعایت درست را اشاعه نداده و ارزان بودن بنزین‬ ‫بخشی از این مسئله را به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ‪ ۱۷‬ش��رکت خودروسازی در کشور‬ ‫وجود دارد و حجم بسیار باالیی خودرو نیز به صورت ساالنه‬ ‫در کش��ور تولید می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انباشت خودروها در‬ ‫کش��ور بسیار زیاد اس��ت و براساس اس��تانداردهای دنیا هر‬ ‫‪ ۵‬س��ال یک بار خودروهای فرس��وده از رده خارج نشده اند؛‬ ‫خودروهای کش��ور بسیار فرسوده هس��تند و با قدمت ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬س��ال در شهرها تردد می کنند که حجم و میزان مصرف‬ ‫سوخت و الودگی هوا را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۱۷‬خودروس��ازی داخلی که برند هستند‪ ،‬قطعه و محصول‬ ‫تولی��د می کنن��د و در اختی��ار مردم قرار می دهند مش��کل‬ ‫اساس��ی دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مش��روح مذاکرات ش��فاهی‬ ‫قان��ون حمایت از خودروهای داخلی امده که حمایت از انها‬ ‫‪ ۵‬سال باش��د اما به دلیل اینکه مجلس ها تکرار نمی شوند و‬ ‫ثبات مدیریتی وجود ندارد این موضوع به فراموش��ی سپرده‬ ‫ش��ده است‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اینکه باید از خودروس��ازها در قالب یک بسته ویژه‬ ‫به مدت ‪ ۵‬سال حمایت کنیم و بعد از ان واردات ازاد باشد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬خودروهای وارداتی نباید با ای��ن عوارض واردات باال‬ ‫به دست مردم برسد‪.‬‬ ‫باس��تانی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اف��رادی که ب��ا تعطیلی‬ ‫خودروس��ازی ها بی��کار می ش��وند کارگ��ران و کارکن��ان‬ ‫خودروس��ازی ها و قطعه سازان هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پرسشی‬ ‫ک��ه در این زمینه مطرح می ش��ود این اس��ت ک��ه چرا باید‬ ‫این خودروس��ازی ها بیکار ش��وند؟ صحبت این بوده که اگر‬ ‫از خودروس��از حمایت نکنید خودروساز و قطعه ساز تعطیل‬ ‫می شود که این مسئله از اساس اشتباه است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه از مجلس ش��ورای اس�لامی س��وم‬ ‫حمایت از خودروس��ازی ها ش��روع ش��ده و تاکنون ‪ ۳۰‬سال‬ ‫است که از خودروس��ازان حمایت می کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫حمایت ها باید تا کجا ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬براس��اس سقف‬ ‫تعیین ش��ده خودروس��ازی ها باید خود را کوچک ‪ ،‬تقویت و‬ ‫بروزرس��انی کنند و قطعه س��ازان نیز مطابق ش��رایط جدید‬ ‫قطعه باکیفیت بس��ازند و مردم بهره الزم را ببرند‪ ،‬چرا نباید‬ ‫مردم از خ��ودرو باکیفیت و ایمن اس��تفاده کنند؟ نماینده‬ ‫م��ردم تربت حیدری��ه‪ ،‬م��ه والت و زاوه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه برخی از نماین��دگان در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی اعتقاد دارند به اندازه کافی از خودروسازان‬ ‫حمایت شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیشنهاد این است که بعد از ‪ ۴‬سال‬ ‫حمایت از خودروس��ازی های داخل��ی تحولی در این صنعت‬ ‫ایجاد شود اما منتقدان اعتقاد دارند چنین اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه باید ن��خ حمای��ت دولت از‬ ‫خودروس��ازان کن��ده ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در برخی‬ ‫خودروس��ازی ها س��هم دولت ‪ ۱۳‬درصد اس��ت ام��ا بیش از‬ ‫میزان س��هم خود دولت در ان واحد تولیدی دخالت و حتی‬ ‫مدیرعامل را نیز انتخاب می کند‪ ،‬خودروس��ازها نیز بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬درصد از دولت خواس��تار حمایت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫هس��تند و مردم بیش از ‪ ۱۳‬درصد از دولت انتظار دارند در‬ ‫این صنعت تحول ایجاد کند‪.‬‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «گسترش صنعت» با تشریح اقدامات غیرشفاف دولت در بازار خودرو تاکیدکردند‬ ‫نسل کشی بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫به بهانه اقتصاد مقاومتی دست به خودتحریمی می زنیم‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تصمیم های یک شبه و صدور ‪ ۱۲‬قانون و شیوه نامه‬ ‫جدی��د در حوزه واردات خودرو در ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته‬ ‫نش��ان از بی ثباتی این بازار و فش��ارهای وارد بر ان‬ ‫دارد به طوری که به گفته فعاالن واردات خودرو بقا‬ ‫و امکان فعالیت در این حوزه در ابهام اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫ش��کایت های اعضای ای��ن انجمن از دفت��ر مقررات‬ ‫صادرات و واردات در دس��ت بررسی است و از سوی‬ ‫دیگر مجلس نیز به دنبال بازگش��ت تعرفه ها به روال‬ ‫قبل است با این حال خروج ناگهانی بررسی طرح دو‬ ‫فوریتی کاهش تعرفه خودروهای وارداتی از دس��تور‬ ‫کار مجلس نش��ان از ادامه بی ثباتی ها و ناارامی ها در‬ ‫این بازار حکایت دارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن واردکنن��دگان خودرو در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» تاکید کرد‪ :‬دولت در هفته های‬ ‫اخر س��ال که بهترین زمان رونق بازار خودرو اس��ت‬ ‫با عملکرد غیرش��فاف‪ ،‬بازار خ��ودرو و معامالت را از‬ ‫شفافیت خارج کرده و به کما برده است‪.‬‬ ‫کوروش مرشدس��لوک افزود‪ :‬هفته های اخر سال‬ ‫بهتری��ن زمان برای بازار خ��ودرو خواهد بود که این‬ ‫روند به دلیل اتفاق های اخیر دس��تخوش مشکالتی‬ ‫ش��د زیرا از یک س��و مصرف کننده تکلی��ف خود را‬ ‫نمی دان��د که اق��دام به خرید خودرو کن��د یا خیر و‬ ‫از س��وی دیگر واردکننده نیز با وضعیت فعلی تعرفه‬ ‫با مش��کل کمبود تقاضا همراه اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫تصمی��م اخیر دولت با هدف مدیری��ت خروج ارز از‬ ‫کش��ور بهای س��نگینی را به اقتصاد تحمیل کرد که‬ ‫ان را مصرف کننده می پردازد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید با افزایش س��طح کیفی‬ ‫خودروه��ای داخلی مصرف کننده را به خرید خودرو‬ ‫ترغی��ب کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نباید ب��ا وضع قوانین و به‬ ‫ه��م ریختن بازار خرید مدل های خاصی از خودرو را‬ ‫به مردم تحمیل کنیم‪ .‬با این ش��رایط صنعت خودرو‬ ‫هی��چ زمانی س��امان نمی یاب��د و به اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی نیز دست نخواهد یافت‪.‬‬ ‫داش��ت؛ با این شرایط تولید و اش��تغال نیز به خطر‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن واردکنندگان خودرو ب��ا تاکید بر‬ ‫ضرورت تغییر ن��گاه حاکمیت به واردکننده ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نماینده های رسمی دروازه های ورود فناوری به‬ ‫کش��ور هستند و وقتی این دروازه تخریب شود مانع‬ ‫ورود فناوری به کش��ور خواهیم ش��د و تا زمانی که‬ ‫وضعی��ت فعلی صنعت خودرو در داخل س��اماندهی‬ ‫نشود هیچ شرکت مادری به ایران ورود نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بالیی که ش��یوه نامه جدید‬ ‫واردات بر س��ر واردکنندگان خ��ودرو اورد به مراتب‬ ‫بدت��ر از برجام ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در زمان برج��ام بازار به‬ ‫حالت انتظار فرو رف��ت و بعد از توافق برجام نیز باز‬ ‫ه��م انتظار ب��رای خودروهای جدید م��ردم را برای‬ ‫خرید خودرو دچار تردید کرد که این ش��رایط منجر‬ ‫به رکود ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬ماهه در بازار خودرو شد اما هم اکنون‬ ‫با شیوه نامه جدید واردات خودرو‪ ،‬این کاال تبدیل به‬ ‫یک کاالی س��رمایه گذاری شده و برخی از واسطه ها‬ ‫می توانن��د با خرید به موق��ع و برنامه ریزی در ان به‬ ‫کسب سود بیشتر اقدام کنند‪.‬‬ ‫داخل است‪ ،‬دو هدف دیگر را دنبال می کند اما انچه‬ ‫مهم اس��ت توجه به حفظ حقوق مصرف کننده است‬ ‫در حالی ک��ه با تصمیم های اخی��ر در حال تحمیل‬ ‫تولیدات خودروسازان به مصرف کنندگان هستیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که نظ��ر مرکز ‬ ‫پژوهش ه��ای مجل��س افزایش پلکان��ی خودروهای‬ ‫سواری تا رسیدن به سقف تعرفه ‪ ۵۵‬درصدی است‪،‬‬ ‫ایا این پیش��نهاد به نظر انجمن نزدیک خواهد بود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬انجم��ن با افزایش تعرفه ب��ه هر میزان‬ ‫مخالف اس��ت زی��را تعرفه ه��ای قبلی تعیین ش��ده‬ ‫طبقه بندی ب��ازار را ایجاد و فاصله با تولید داخلی را‬ ‫منطقی کرده بود اما درحال حاضر و تعرفه های فعلی‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده ناگزیر ب��ه انتخاب ه��ای محدودتری‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو در ادامه با‬ ‫اش��اره به اقدامات کارشناسی از سوی انجمن مبنی‬ ‫بر تجربه سایر کشورها در تعیین حجم موتور گفت‪:‬‬ ‫در دولت گذش��ته حجم موتور‪ ،‬مبن��ای واردات قرار‬ ‫گرفت که اشتباه بود و قرار شد این وضع بهبود یابد‬ ‫اما با تعیین سقف ‪ ۴۰‬هزار دالری برای واردات خط‬ ‫محدودیت و محرومیتی برای استفاده از خودروهای‬ ‫لوکس ازس��وی دولت برای مصرف کنن��دگان ایجاد‬ ‫ش��د زیرا ب��رای دریافت برخ��ی از فناوری ه��ا باید‬ ‫هزینه پرداخت و این در حالی اس��ت که تعدادی از‬ ‫فناوری ه��ا در خودروهایی قرار دارد که زیر ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دالر نیستند‪.‬‬ ‫تصمیم گی��ری و نظارتی در حال گرفتن اس��ت قتل‬ ‫عام بخش خصوصی خواهد بود؛ در این شرایط هیچ‬ ‫سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری‬ ‫ندارد و این در حالی است که یکی از نمادهای ورود‬ ‫سرمایه گذار خارجی به کشوری‪ ،‬نحوه رفتار دولت با‬ ‫بخش خصوصی ان کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون به نرخ بقای وضعیت فعلی‪،‬‬ ‫رضای��ت مردم را به مصلحت مردم ترجیح می دهیم‬ ‫که این امر در درازمدت به ضرر کشور خواهد بود‪ .‬تا‬ ‫زمانی که دولت جسارت جراحی اقتصادی را نداشته‬ ‫باشد هیچ امیدی به بهبود این وضعیت نخواهد بود‬ ‫که گام نخست ان بررسی ساختار دولت است‪.‬‬ ‫نایب رییس انجم��ن واردکنندگان خودرو با تاکید‬ ‫بر اینکه واردات خودرو به یک چهارم متوسط کاهش‬ ‫یافت��ه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طور قطع تصمیم اخیر مبنی‬ ‫بر ممنوعیت ثبت س��فارش با دالر پیامدهای منفی‬ ‫ف��راوان و احتمال محدودی��ت واردات خودرو را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹واردکنندگان در جبهه اقتصادی‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫‹ ‹انجمن مخالف هرگونه افزایش تعرفه‬ ‫نی��ز در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با تاکید بر‬ ‫ریی��س انجم��ن واردکنن��دگان خودرو با اش��اره‬ ‫اینکه س��ود افزایش تعرفه تنها برای دولت نیس��ت‪،‬‬ ‫ب��ه ش��یوه نامه ص��ادر ش��ده از س��وی مع��اون اول‬ ‫گفت‪ :‬مافیای واردات خودرو که یک دهم هزینه های‬ ‫رییس جمهوری مبنی بر مدیریت خروج ارز از کشور‬ ‫انها بیش از س��رمایه واردکنندگان خودرو است در‬ ‫در سال گذش��ته اظهار کرد‪ :‬پس از صادر شدن این‬ ‫کنار خودروسازان و قطعه سازان و همچنین مافیای‬ ‫شیوه نامه‪ ،‬س��ایت ثبتارش به مدت ‪ ۶‬ماه بسته ماند‬ ‫بنزی��ن از افزایش تعرفه ها س��ود می برن��د بنابراین‬ ‫‹ ‹دولت ناگزیر از جراحی اقتصادی‬ ‫و ت��ا تغییر وزیر بعدی صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫نمی توان ادعا کرد که دولت از افزایش تعرفه واردات‬ ‫فرهاد احتشام زاد‪ ،‬نایب رییس انجمن واردکنندگان‬ ‫ادام��ه یافت و در این ش��رایط از نظره��ای همه به‬ ‫سود می برد‪.‬‬ ‫خ��ودرو نیز در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» در‬ ‫غیر از انجم��ن واردکنندگان خودرو برای صدور این‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه در ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته بازار‬ ‫پاس��خ به اثرات ممنوعیت ثبت س��فارش با دالر به‬ ‫شیوه نامه استفاده کرد‪.‬‬ ‫مهندسی شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سود کوتاه مدت‬ ‫اتفاق ه��ای رخ��داده در ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته و قوانین‬ ‫مرشدس��لوک با بیان اینکه در ادامه نیز با اقدامی‬ ‫اقدام��ات اخیر را خودروس��از و قطعه س��از و س��ود‬ ‫صادر ش��ده در این زمینه اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫یک جانبه نس��بت ب��ه افزایش تعرف��ه واردات اقدام‬ ‫بلند م��دت ان را ک��ه هرچن��د خیلی بلند نیس��ت‬ ‫این مدت هر ماه یک قانون داش��تیم که از قانون ‪۴‬‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬به طور قطع افزایش تعرفه ها نه به سود‬ ‫خریداران سهام خودروسازی ها خواهند برد‪.‬‬ ‫درصد علی الحساب مالیات واردات شروع شد چراکه‬ ‫مصرف کننده ه��ا و نه به س��ود بازرگان��ان این حوزه‬ ‫دادفر با اش��اره به مصرف روزانه ‪ ۸۲‬میلیون لیتر‬ ‫ام��کان ف��رار مالیاتی در می��ان واردکنندگان وجود‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این ش��رایط نیز مجلس با موضوعیت‬ ‫بنزین در کش��ور اظهار کرد‪ :‬در این شرایط طبیعی‬ ‫داشت‪ .‬پس از ان شاهد حذف گری مارکت ها از بازار‬ ‫دف��اع از حقوق مردم و حفظ ای��ن منافع به موضوع‬ ‫اس��ت ک��ه ش��اهد س��نگ اندازی مافی��ای بنزین و‬ ‫بودیم‪ ،‬توق��ف ثبت س��فارش نمایندگی ها‪ ،‬افزایش‬ ‫ورود کرد و موفق ش��د با کسب ‪ ۲۱۷‬امضا‪ ،‬طرح دو‬ ‫ممانع��ت انها از ورود خودروهای ب��ا مصرف کم به‬ ‫اس��تانداردها به ‪ ۸۵‬مورد‪ ،‬دو برابر ش��دن اس��قاط‬ ‫فوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو را تهیه کند اما‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایندگان رسمی دروازه ورود فناوری‬ ‫خودروهای فرس��وده برای واردکننده ها و شیوه نامه‬ ‫در لحظه اخر بررس��ی این موضوع به تعویق افتاد و‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫تاکید‬ ‫ای��ن فعال در زمین��ه خودروه��ای وارداتی‬ ‫قیمت گذاری جدید رونمایی ش��د‪ .‬در حالی که بازار‬ ‫زمان بررسی ان نیز مشخص نیست‪.‬‬ ‫واردکنندگان درحال حاضر جدا از موضوع اقتصادی‬ ‫ک��رد‪ :‬هم اکنون به بهان��ه اجرای اقتص��اد مقاومتی‬ ‫رقابتی است و از ارز مبادله ای نیز استفاده نمی شود‪،‬‬ ‫وی با اش��اره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر‬ ‫پیگیری موضوع واردات خودرو را رس��الت اجتماعی‬ ‫دس��ت به خودتحریمی می زنیم‪ .‬این در حالی است‬ ‫شیوه نامه جدید واردات شباهت زیادی به شیوه نامه‬ ‫بازگشت تعرفه ها به روال گذشته و بی توجهی دولت‬ ‫می دانند تا به عنوان یک گروه پیش��رو در راس��تای‬ ‫که واردکننده ها نیز به نوعی کارافرین هس��تند و در‬ ‫سال گذشته دارد و تنها تعرفه در ان تغییر کرد‪.‬‬ ‫به ای��ن تصمیم اظهار امیدواری ک��رد که مجلس با‬ ‫ارتقای س��طح ایمنی فضا را برای استفاده از خودرو‬ ‫ردی��ف دالالن قرار نمی گیرند و هدف انها از فعالیت‬ ‫وی به درامد ‪ ۶۰‬درصدی از مالیات واردکنندگان‬ ‫ورود خود به این موضوع هرچه زودتر این موضوع را‬ ‫باکیفیت برای مصرف کنندگان باز کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه داللی نیس��ت اما دولت با این اقدامات‬ ‫خودرو اش��اره کرد و افزود‪ :‬اس��قاط به ازای واردات‬ ‫تعیین تکلیف کند تا بازار خودرو از بالتکلیفی خارج‬ ‫وی با اش��اره به سخنان رهبر معظم انقالب مبنی‬ ‫نه تنها کارافرین ها را دلسرد می کند‬ ‫قطعات‪ ،‬کاه��ش زمان ثبت‬ ‫شود چراکه ادامه این روند به‬ ‫ب��ر اینکه اقتصاد نیاز به امنیت دارد‪،‬‬ ‫بلکه شرایط ورود س��رمایه گذار های‬ ‫س��فارش از ‪ ۱۸۰‬روز ب��ه‬ ‫سود مصرف کننده و بازرگان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ای��ن تاکیدات در حالی‬ ‫خارجی را نیز نامساعد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهدی دادفر‪ :‬مافیای نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬روز‪ ،‬نظ��ام انتق��ال ارز کوروش مرشدسلوک‪ :‬مطرح ش��ده که فع��االن تجاری در‬ ‫فرهاد احتشام زاد‪:‬‬ ‫مرشدس��لوک ادامه داد‪ :‬در حالی‬ ‫زمین��ه‬ ‫در‬ ‫فع��ال‬ ‫ای��ن‬ ‫ب��رای واردات خ��ودرو و در دولت در هفته های ح��وزه واردات خ��ودرو هم اکنون در‬ ‫نتیجه تصمیم های‬ ‫واردات خودرو که‬ ‫ت‬ ‫نهای��ت ح��ذف دالر از ثب ‬ ‫خواس��تار ورود ش��رکای خارج��ی و یک دهم هزینه های خودروه��ای وارداتی با بیان‬ ‫جبهه جنگ قرار دارند‪.‬‬ ‫اخر سال که‬ ‫اشتباهی که در‬ ‫ب��ه ط��ور قطع هی��چ سیاس��تی‬ ‫نماین��دگان رس��می به ب��ازار ایران انها بیش از سرمایه اینک��ه ه��دف از اینکه وضع نهادهای تصمیم گیری و س��فارش ها از دیگ��ر قوانین بهترین زمان رونق‬ ‫هستیم که تصمیم هایی از این دست‬ ‫ع��وارض و تعرف��ه چه امری نظارتی در حال گرفتن به تصویب رسیده در واردات بازار خودرو است با باالت��ر از صداقت نیس��ت اما دولت‬ ‫واردکنندگان‬ ‫مانع ورود سرمایه گذاران خارجی به‬ ‫را دنب��ال می کن��د هن��وز است قتل عام بخش خودرو بود‪.‬‬ ‫عملکرد غیرشفاف‪ ،‬صداقت��ی در ای��ن زمینه نداش��ته و‬ ‫خودرو است در‬ ‫بازار خودرو و‬ ‫ایران می شود چراکه انها باید به این کنار خودروسازان و مش��خص نیس��ت‪ ،‬تصری��ح خصوصی خواهد بود؛‬ ‫احتش��ام زاد ب��ا تاکی��د‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه امادگی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫معامالت‬ ‫در این شرایط هیچ‬ ‫ب��ر اینک��ه اقدام��ات انجام‬ ‫اعتقاد برس��ند ک��ه بازار ای��ران ارام قطعه سازان و همچنین ک��رد‪ :‬اگ��ر دولت ب��ه دنبال‬ ‫وج��ود دارد اگر دول��ت در نظر دارد‬ ‫اس��ت اما وقتی ش��اهد بازار بی ثبات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خارج‬ ‫شفافیت‬ ‫بخش‬ ‫ گذار‬ ‫ه‬ ‫سرمای‬ ‫مافیای بنزین از‬ ‫ش��ده نسل کش��ی بخ��ش ‬ ‫افزای��ش درامد اس��ت یک‬ ‫به طور کلی واردات خودرو را منتفی‬ ‫به کما‬ ‫خصوصی تمایل به‬ ‫خصوص��ی اس��ت‪ ،‬ادام��ه‬ ‫نماینده های خود در ایران هس��تند‪ ،‬افزایش تعرفه ها سود ه��دف مش��خص و اگ��ر به‬ ‫کند‪ ،‬واردکنن��دگان خودرو به تغییر‬ ‫برده است‬ ‫می برند‬ ‫نماینده رس��می شرکت مادر چندان‬ ‫فک��ر ممنوعیت خ��روج ارز سرمایه گذاری ندارد داد‪ :‬نتیج��ه تصمیم ه��ای‬ ‫فعالیت یا یافت��ن راهکارهای جدید‬ ‫تمایلی برای ورود ب��ه ایران نخواهد‬ ‫اش��تباهی ک��ه در نهادهای‬ ‫از کش��ور و حمایت از تولید‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪ 17 1396‬جمادی الثانی ‪ 6 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 346‬پیاپی ‪2319‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحلیل های مهندسی و دوری‬ ‫از ازمون و خطا‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫محمد معتمدرضایی‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫هزینه های تولید‬ ‫در کشور زیاد شده‬ ‫نهادهای تولیدی کشور‬ ‫در بخش مواد اولیه‬ ‫که اغلب محصوالت‬ ‫پتروشیمی است‬ ‫همچنین واردات کاال در‬ ‫کنار افزایش قیمت ها‬ ‫فشار زیادی به این‬ ‫صنعت وارد کرده اند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید تایر در سال ‪ ۹۶‬نشان داد‬ ‫یکه تازی مواد اولیه در افزایش قیمت ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزایش ن��رخ مواد اولی��ه گالیه های بس��یاری را‬ ‫ازس��وی صنعتگران داخلی به دنبال داش��ته است‪.‬‬ ‫الستیک یکی از محصوالتی است که افزایش برخی‬ ‫م��واد اولی��ه ان مانند کربن بل��ک (دوده) روی نرخ‬ ‫تمام شد ه تاثیر مس��تقیم گذاشته و تولیدکنندگان‬ ‫را واداش��ته تا تقاضای افزایش نرخ داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫هنوز با این امر موافقت نکرده اما به طور قطع در بازار‬ ‫تقاضا نیز تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با ظرفیت پایین‬ ‫محم��د معتمدرضای��ی‪ ،‬مدی��ر ف��روش یک��ی از‬ ‫تولیدکنندگان تایر (تولیدکننده تایر موتورسیکلت‪،‬‬ ‫دوچرخه‪ ،‬اسکوتر و تایرهای سبک کشاورزی) درباره‬ ‫وضعیت تولید خود گفت‪ :‬این شرکت برای ‪۹۵‬درصد‬ ‫از موتورسیکلت های قدیمی و فعلی موجود در بازار‬ ‫کش��ور تایر تولید می کند همچنی��ن برای ‪۵‬درصد‬ ‫باقیمانده ک��ه مربوط به موتورس��یکلت های جدید‬ ‫است در حال مذاکره با سازندگان هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره درصد پوش��ش بازار ل��وازم یدکی نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬این نش��ان ح��دود ‪۷۰‬درصد ب��ازار خدمات‬ ‫پس از فروش را در دس��ت داش��ته و با ‪۹۰‬درصد از‬ ‫شرکت های موتورسیکلت ساز نیز همکاری دارد‪.‬‬ ‫معتمدرضای��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که‬ ‫ظرفیت ها تا چه اندازه ام��کان افزایش دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید اس��می این شرکت س��االنه ‪۲۵‬هزار تن است‬ ‫اما براس��اس ش��رایطی که وجود دارد با نیمی از ان‬ ‫‪۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن در حال فعالیت اس��ت‪ .‬مش��کل‬ ‫اساس��ی واردات بی روی��ه تایر از مجرای رس��می و‬ ‫غیررسمی کشور اس��ت که تولیدکننده را ناگزیر به‬ ‫کاهش تیراژ می کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬با توجه به اینکه هزینه های تولید در‬ ‫کشور زیاد ش��ده نهادهای تولیدی کشور در بخش‬ ‫م��واد اولیه که اغلب محصوالت پتروش��یمی اس��ت‬ ‫همچنی��ن واردات کاال در کن��ار افزای��ش قیمت ها‬ ‫فشار زیادی به این صنعت وارد کرده و باید مدیران‬ ‫تصمیم گی��ر به ای��ن مس��ئله رس��یدگی کنند که‬ ‫محصوالت بی کیفیت چینی در حال اسیب به تولید‬ ‫داخل هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید تایرهای جدید‬ ‫باش��د‪ .‬این فناوری بومی بوده که ازسوی مهندسان‬ ‫جوان در این ش��رکت انجام ش��ده و به انها تایرهای‬ ‫نسل دوم اطالق می شود‪ .‬بر اساس نیاز داخل تولید‬ ‫اغاز ش��ده و حتی برای نسل بعدی (تایرهای رادیال‬ ‫تیوبلس) نیز در حال سرمایه گذاری هستیم‪.‬‬ ‫این صنعتگر افزود‪ :‬اگر موتورسیکلت این محصول‬ ‫(رادی��ال تیوبل��س) در بازار وجود نداش��ته باش��د‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش نیز غیرمنطقی اس��ت‬ ‫و ارزش اقتصادی نخواهد داش��ت‪ .‬تالش می ش��ود‬ ‫همپای صنعت موتورس��یکلت حرکت کنیم و یکی‬ ‫از دالیل حرکت دیرهنگام به س��وی تحوالت فناوری‬ ‫تولید موتورسیکلت هایی با فناوری قدیمی بود‪.‬‬ ‫او همچنی��ن درب��اره ص��ادرات گف��ت‪ :‬هم اکنون‬ ‫صادرات به افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬نیجریه‪ ،‬زامبیا‪ ،‬یم��ن در حال انجام‬ ‫است‪ .‬مذاکراتی نیز برای صادرات به عمان اغاز شده‬ ‫و تالش می ش��ود قیمت ها نسبت به رقبای چینی و‬ ‫س��ایر کشورها رقابتی تر باشد اما نباید فراموش کرد‬ ‫کیفیت هزین ه دارد‪ .‬معتمدرضای��ی در پایان درباره‬ ‫مزی��ت تایرهای ایرانی گفت‪ :‬الس��تیک های داخلی‬ ‫دارای ی��ک س��ال کارک��رد هس��تند درحالی که در‬ ‫تایرهای رقبا بین ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده از برنامه های اینده خود به تولید‬ ‫تایرهای خودرویی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در اینده ای‬ ‫نزدی��ک تایرهای خودرو نیز جزو س��بد محصوالت‬ ‫این نش��ان خواهد شد‪ .‬امروز اگر دولت از تولید ملی‬ ‫حمایت نکند تولید در کشور صرفه اقتصادی نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬درحقیقت از شاخص های مهم تولید تایر در‬ ‫کشور این است که ‪۹۰‬درصد مواد اولیه ان از داخل‬ ‫کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تایر ترکیبی از مواد پتروش��یمی مانند‬ ‫کائوچوهای مصنوعی‪ ،‬نخ‪ ،‬س��یم و‪ ...‬اس��ت که تمام‬ ‫انه��ا قابلیت تولید در داخ��ل را دارند و بخش کمی‬ ‫(‪۱۰‬درصد) که کائوچوهای طبیعی اس��ت باید وارد‬ ‫شود‪ .‬این موضوع تاثیر زیادی روی هزینه های تولید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یکی از موضوعاتی که از سوی شرکت های بازرگانی‬ ‫برای واردات برخی تایرها عنوان می ش��ود این است‬ ‫که به لحاظ فناوری تایرهای داخل پاسخگوی نیازها‬ ‫و سلیقه های مصرف کننده نیس��تند‪ .‬معتمدرضایی‬ ‫‹ ‹‪۴‬حلقه واردات رسمی‬ ‫در این ب��اره گف��ت‪ :‬ام��روز موتورس��یکلت هایی در‬ ‫در ادامه علیرضا یحیی زاده‪ ،‬مسئول بازرگانی یکی‬ ‫کش��ور تولید می شوند که با اس��تانداردهای قدیمی‬ ‫دیگر از تولیدکنندگان تایر که در بخش‬ ‫در ح��ال تولی��د هس��تند و همچنان‬ ‫خودروی��ی فعالیت دارد درباره وضعیت‬ ‫مصرف کنندگان تمایل به اس��تفاده از‬ ‫تولی��د تایر گفت‪ :‬با افزای��ش نرخ مواد‬ ‫طرح هوندا ‪ ۱۲۵‬سی س��ی دارند‪ .‬نبود‬ ‫اولی��ه هزین��ه تولید باال رفت��ه ازاین رو‬ ‫رشد و س��رمایه گذاری در شرکت های‬ ‫درب��اره افزایش ن��رخ تایرها از س��وی‬ ‫موتورسیکلت س��ازی باع��ث ش��ده که‬ ‫انجمن درخواس��تی به سازمان حمایت‬ ‫این ش��رکت نیازی نبیند در این بخش‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده‬ ‫حرک��ت رو ب��ه جلو داش��ته باش��د اما‬ ‫علیرضا یحیی زاده‬ ‫شد اما هنوز پاسخی داده نشده است‪.‬‬ ‫با گس��ترش تولید موتورس��یکلت های‬ ‫جدید که شامل اس��تانداردهایی مانند بر اساس اماری که‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وضعی��ت تولی��د‬ ‫یورو‪ ۳‬شده این نشان به عنوان نخستین گمرک از واردات تایر امس��ال نس��بت به سال گذش��ته بهتر‬ ‫اعالم کرد بیش از‬ ‫ب��ود و تولیدکنندگان تای��ر با توجه به‬ ‫شرکت به س��وی تغییرات حرکت کرده‬ ‫تایر‬ ‫‪۴‬میلیون حلقه‬ ‫تقاضای ب��ازار افزایش تیراژ داش��تند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ای��ن تح��والت از مجرای رسمی وارد این فعال صنعت تایر نسبت به واردات‬ ‫شده است‬ ‫گالیه من��د بود و در این باره عنوان کرد‪:‬‬ ‫باعث ش��ده امروز به عنوان نخس��تین‬ ‫واردات بی روی��ه تای��ر به ویژه در بخش‬ ‫تولیدکنن��ده تیوبل��س در ایران مطرح‬ ‫خودروهای سواری و نیز ورود از مرزهای غیررسمی‬ ‫به ش��کل قاچاق س��هم تولیدکننده داخلی را از بازار‬ ‫کاس��ته و اج��ازه تولید ب��ا تمام ظرفی��ت داخل را‬ ‫نمی دهد‪ .‬او به روند رو به رش��د واردات تایر در سال‬ ‫‪ ۹۶‬نس��بت به سال ‪ ۹۵‬اشاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اماری که گم��رک از واردات تایر اعالم کرد بیش از‬ ‫‪۴‬میلیون حلقه تایر از مجرای رسمی وارد شده است‪.‬‬ ‫این امار جدا از امار الستیک های قاچاق است‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش نرخ مواد پتروشیمی و تولید‬ ‫یحیی زاده ب��ه گرانی مواد اولی��ه به ویژه در بحث‬ ‫کرب��ن بلک (دوده) پرداخت و گف��ت‪ :‬دلیل این امر‬ ‫ن موردنیاز خود‬ ‫را تامین کنن��دگان دوده‪ ،‬گرانی روغ ‬ ‫عنوان می کنند‪ .‬گرانی مواد اولیه طبیعی اس��ت که‬ ‫روی نرخ تولید تایر نیز تاثیر داشته باشد اما تا امروز‬ ‫هنوز تایرس��ازان افزایش قیمتی نداش��ته اند و تنها‬ ‫درخواست ان را به سازمان مربوط داده اند‪.‬‬ ‫وی درب��اره این روغ��ن به عنوان ماده م��ورد نیاز‬ ‫در تولی��د دوده گف��ت‪ :‬روغ��ن خاصی اس��ت که از‬ ‫سوی پتروش��یمی ها تولید می شود‪ .‬گرانی تولیدات‬ ‫پتروشیمی باعث گرانی محصوالت نهایی می شود که‬ ‫درحال حاضر با وج��ود افزایش نرخ این مواد‪ ،‬تایر با‬ ‫همان نرخ پیشین عرضه می شود‪.‬‬ ‫او درباره رفع مش��کالت و رس��یدن به توازنی که‬ ‫ب��ازار تقاضا نیز ان را بپذیرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید بر اس��اس‬ ‫نرخ تمام ش��ده محصول با حاشیه سود کم‪ ،‬قیمتی‬ ‫تعیین شود که تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر میزان واردات تایر نیز کنترل شود تا‬ ‫تنها براساس نیاز واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هنگامی که بازرگان مبادرت به واردات‬ ‫می کند به دنبال فروش و س��ود خود است و این امر‬ ‫به تولید ملی اس��یب می زند‪ .‬یحیی زاده اعالم کرد‪:‬‬ ‫در رینگ های ‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۱۵‬خودروهای تولید داخل‬ ‫کمب��ودی نداری��م و تنها رینگ ه��ای ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬که‬ ‫مربوط به خودروهای س��واری وارداتی است ازطریق‬ ‫بازار باید تامین شود که به طور قطع ‪۴‬میلیون حلقه‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬در بح��ث رادیال س��نگین نیز حدود‬ ‫‪۴۰۰‬هزار حلقه در داخل تولید می ش��ود و نیاز بازار‬ ‫ک میلی��ون و ‪۲۰۰‬هزار حلقه اس��ت که باید باقی‬ ‫ی ‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫قیمت انواع موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫نام موتورسیکلت‬ ‫حجم موتور و باتری‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام دوچرخه‬ ‫دنده‬ ‫قیمت عمده (تومان)‬ ‫رهرو‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 24‬مدل هایپر ‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪900/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪180‬سی سی‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل ویند (‪2 )Wind‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10/800/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪3‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪5)Team‬‬ ‫‪10/500/000‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪6‬‬ ‫رهرو‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫اپاچی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪6/300/000‬‬ ‫باجاج بوکسر‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪4/600/000‬‬ ‫تی وی اس وگو‬ ‫‪110‬سی سی‬ ‫ان اف‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫تک تاز‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫اپاچی‬ ‫راکز‬ ‫ان اف‬ ‫بنلی‬ ‫تک تاز‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫مورسیکلت هیلتون برقی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪200‬سی سی‬ ‫‪150‬سی سی‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪3/100/001‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 26‬مدل الترا ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪1‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 27.5‬مدل ریسه ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫فلش اندازه ‪ - 29‬مدل تیم (‪4)Team‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 27.5‬مدل پرو ‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫راپیدو‪ -‬اندازه ‪ - 26‬مدل پرو ‪10‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪125‬سی سی‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫کیوب مدل اتنشن ‪2017‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2000‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫کی تی ام الترا ‪1.65‬‬ ‫‪1500‬وات‬ ‫‪2/700/000‬‬ ‫ترینکس دی ‪ - 75‬اندازه ‪27.5‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫هرو مدل شیفت ار ‪7‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪980/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪1/300/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/600/000‬‬ ‫‪1/150/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1/430/000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫یک��ی از راه های پیش��رفت‬ ‫صنعت خ��ودرو کش��ور بحث‬ ‫زنجیره تامین است که باید در‬ ‫ان تغییر و تحول اساس��ی رخ‬ ‫دهد‪ .‬بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫در ش��رکت های خودروسازی‬ ‫به نس��بت خوب اس��ت اما انها‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫نمی توانن��د ب��دون پیش��رفت‬ ‫در دان��ش فن��ی زنجیره تامین عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫علم و صنعت‬ ‫موفقیت چش��مگیری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫نیاز نیس��ت به دنبال طراحی از ابتدا بود؛ مسیری که پیش تر‬ ‫ازس��وی دیگران طی شده است‪ .‬باید پیشرفت های روز دنیا در‬ ‫ه��ر زمین�� ه رصد و با تولیدکنندگان روز دنیا ارتباط مس��تقیم‬ ‫برقرار شود و بتوانیم تحول جدی ایجاد کنیم‪ .‬به موازات این امر‬ ‫ارتباط و تعامل صنعت و دانشگاه در داخل نیز باید شکل گیرد‪.‬‬ ‫نیاز اس��ت از دانش��مندان و تربیت ش��دگان مهندسی خودرو‬ ‫داخ��ل اس��تفاده و به موازات حرکت با فضاهای علمی کش��ور‬ ‫تعامل با شرکت های خارجی برای انتقال دانش فنی نیز ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬برای اینکه صنعت خودرو کش��ور بتواند به جایگاه خود‬ ‫دست یابد نخست باید مشخص شود چند درصد از ان و کدام‬ ‫قطعات داخلی شوند‪ .‬اگر بتوانیم قطعات مورد نظر را شناسایی‬ ‫کنیم گام بلندی برداشته ایم‪ .‬در ادامه باید شرکت های شاخص‬ ‫بین المللی شناس��ایی ش��وند و س��پس با انها وارد همکاری و‬ ‫مش��ارکت (جوینت ونچر) ش��د و دانش فنی به تک تک واحدها‬ ‫منتقل شود‪ .‬به این ترتیب کیفیت های بین المللی در محصوالت‬ ‫داخل نیز به وجود می اید‪ .‬یاداوری این نکته ضروری اس��ت که‬ ‫این امر بدون استفاده از نیرو های تربیت شده داخلی امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬درحالی که برخی شیوه های تولید در دنیا منسوخ شده‬ ‫م��ا همچنان مش��غول تولید انها هس��تیم‪ .‬می ت��وان با تعریف‬ ‫پروژه های مرتبط از طریق دانشگاه و نیرو های تربیت شده دانش‬ ‫مورد نظر را به دست اورد که کار سختی نیست‪ .‬یکی از گام های‬ ‫بلند س��رمایه گذاری در تحقیق و توس��عه است‪ .‬برای تحقیق و‬ ‫توس��عه باید مزیت اقتصادی نیز مهیا باشد و سرمایه گذاری که‬ ‫وارد می ش��ود مطمئن باش��د این هزینه کردن برایش سوداور‬ ‫و درامدزاس��ت‪ .‬اگر این گونه باش��د کارها به طور خودکار انجام‬ ‫می شود‪ .‬طرح هایی که در کشور وجود دارد به شکل کارگاهی‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫در دیدگاه س��نتی به طور نمونه یک جعبه فرمان با س��عی و‬ ‫خطا ب ه ش��کل های مختلف طراحی و تولید و س��پس با ازمون‪،‬‬ ‫خطاها اصالح می شود اما اگر همین جعبه فرمان با محاسبات‬ ‫و تحلیل های مهندس��ی طراحی شود در شبیه سازی هایی که‬ ‫می توانیم با دس��تگاه های نرم افزاری و س��خت افزاری داش��ته‬ ‫باش��یم پیش از س��اخت‪ ،‬ایرادهای کار را بررسی و در محصول‬ ‫نهایی بازنگری باید کرد‪ .‬طرح های مختلفی در این زمینه وجود‬ ‫دارد و امری نشدنی نیست‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫ایجاد حساسیت در مخاطب‬ ‫هدف همایش ها‬ ‫پنجمین همایش بین الملل��ی صنعت خودرو روزهای پایانی‬ ‫بهمن در تهران برگزار ش��د‪ .‬این همایش که با محوریت توسعه‬ ‫ن بود بازتاب هایی داش��ت که بخش��ی از ان در‬ ‫زنجی��ره تامی�� ‬ ‫«گس��ترش صنعت» امد‪ .‬همچنی��ن روز دوم همایش مختص‬ ‫پنل ه��ای تخصصی بود که برخی کارشناس��ان ش��رکت کننده‬ ‫ب��ه بیان دیدگاه ه��ای خود پرداختند‪ .‬انها یک��ی از نقاط ضعف‬ ‫همای��ش را متمرک��ز نبودن مق��االت و نیز زمان های فش��رده‬ ‫اختصاص یافت��ه برای ارائه اعالم کردند‪ .‬امید رضایی در این باره‬ ‫گفته بود‪« :‬باید تعداد س��خنرانان محدودتر اما پرمغزتر می شد‪.‬‬ ‫هنگامی که س��خنرانی در مدت محدود باشد شنونده نمی تواند‬ ‫مطل��ب موردنظر را دریافت کند» یا در بخش��ی دیگر ش��هرام‬ ‫ازادی عن��وان کرده بود‪« :‬بای��د روی موضوع ها متمرکزتر عمل‬ ‫می ش��د و از اس��تراتژی های کلی که می تواند در صنعت خودرو‬ ‫وجود داشته باشد شروع کرد و در ادامه به اجزای ان و زنجیره‬ ‫تامین پرداخت اما این تمرکز در همایش امسال وجود نداشت»‪.‬‬ ‫یکی از بازتاب ها نس��بت به گزارش یادشده «گسترش صنعت»‬ ‫مربوط به سیدحس��ین موس��وی خرم‪ ،‬یک��ی از فعاالن صنعت‬ ‫خودرو بود که با ارس��ال نماب��ری به دفتر روزنامه گفت‪« :‬بدون‬ ‫تردی��د هیچ کس نمی تواند ادعا کند یک همایش‪ ،‬نشس��ت و‪...‬‬ ‫می تواند موضوعی را به طور کامل واکاوی کند تا این همایش با‬ ‫توجه به پنجمین دوره برگزاری ان دنبال رفع مش��کلی باشد»‪.‬‬ ‫در بخش دیگر امده اس��ت؛ « فضای تعاملی ایجاد ش��ده سبب‬ ‫شد دست اندرکاران این بخش از نظام اقتصادی و تجاری جهانی‬ ‫اطالعات‪ ،‬اموزه ها و دانش خود را به اشتراک بگذارند»‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪« :‬فلسفه برگزاری همایش ها و نشست ها رفع مسئله نیست‬ ‫بلک��ه ایج��اد حساس��یت در جامعه هدف و مخاط��ب بوده تا با‬ ‫بهره گیری از مباحث مطرح ش��ده از روزمرگی و خویش باوری‬ ‫خارج ش��وند و با هم��کاری همتایان خود در جهت بهبود وضع‬ ‫موجود عمل کنند»‪ .‬همچنین موسوی خرم اظهار کرد‪« :‬همایش‬ ‫میزبان جامعه هدف بی شماری بود به طوری که بسیاری به شکل‬ ‫ایستاده از مباحث استفاده کردند و به این ترتیب افراد مشتاقانه‬ ‫پیگیر موضوعات مطرح شده در این همایش بودند‪ .‬هدف ایجاد‬ ‫حساسیت در مخاطب بود که به دست امد» درنتیجه « خروجی‬ ‫نشس��ت های تخصصی هم افزایی‪ ،‬هم گرای��ی‪ ،‬بهره وری‪ ،‬انتقال‬ ‫تجربیات و دانش و از همه مهم تر تولید مشاغل جدید در تعامل‬ ‫با بزرگان این صنعت در جهان است که حاصل شد»‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪ 17 1396‬جمادی الثانی ‪ 6 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 346‬پیاپی ‪2319‬‬ ‫خبر‬ ‫ترامپ اروپا را به وضع مالیات‬ ‫بر واردات خودرو تهدید کرد‬ ‫رییس جمهوری امریکا با اعمال فشار بر شرکای تجاری این‬ ‫کشور‪ ،‬خودروسازان اروپایی را به وضع مالیات بر خودروهای‬ ‫وارداتی انان به امریکا تهدید کرد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا روز شنبه در راستای‬ ‫اعمال فش��ار بر ش��رکای تجاری این کش��ور‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی اروپا را تهدید کرد در صورتی که اتحادیه اروپا‬ ‫علیه طرح وی برای وضع عوارض گمرکی بر واردات الومینیوم‬ ‫و فوالد دست به اقدام تالفی جویانه بزند‪ ،‬خودروهای وارداتی‬ ‫این شرکت ها به امریکا را مشمول مالیات قرار می دهد‪.‬‬ ‫فح��وای پیام های توییتری ترامپ حاکی از مقاومت وی در‬ ‫برابر منافع تجاری امریکاس��ت‪ .‬او در این پیام ها به ش��رکای‬ ‫تجاری و خارج��ی امریکا درباره احتمال ب��ه راه افتادن یک‬ ‫جن��گ تجاری‪ -‬که در هفته ج��اری بازارهای مالی را به هم‬ ‫ریخت‪ -‬هشدار داد‪.‬‬ ‫ترامپ در یک پیام توییتری نوشت‪« :‬چنانچه اتحادیه اروپا‬ ‫بخواهد عوارض گمرکی و موانع موجود بر فعالیت شرکت های‬ ‫امریکایی مس��تقر در این قاره را افزایش دهد ما به سادگی بر‬ ‫خودروهای انها که ازادانه به داخل امریکا س��رازیر می شوند‬ ‫مالیات وضع می کنیم‪ .‬انها فروش خودروهای س��اخت امریکا‬ ‫را در منطقه خود غیرممکن می س��ازند‪ .‬این یک نبود توازن‬ ‫بزرگ تجاری است! »‬ ‫پنجش��نبه گذش��ته‪ ،‬ترامپ اعالم کرد که امریکا به منظور‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان داخل��ی خود بر فوالد و الومینیوم‬ ‫واردات��ی به امریکا به ترتیب ‪ ۲۵‬و ‪ ۱۰‬درصد عوارض گمرکی‬ ‫وضع می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬جمعه‪ ،‬ژان‪ -‬کلود یونکر‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون اروپا به تلویزیون الم��ان گفت‪« :‬اتحادیه‬ ‫اروپا بر (موتورس��یکلت های) هارلی‪ -‬دیویدس��ون و پوشاک‬ ‫جین لی وایز عوارض گمرکی وضع خواهد کرد»‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری تویوتا‬ ‫برای تولید خودروهای خودران‬ ‫ش��رکت تویوتا به منظور توس��عه خط تولی��د خودروهای‬ ‫خودران خود قصد دارد ‪ ۲/۸‬میلیارد دالر برای تاس��یس یک‬ ‫مرکز جدید پژوهشی هزینه کند‪.‬‬ ‫تویوتا امیدوار اس��ت با تاس��یس این مرکز روند طراحی و‬ ‫عرض��ه خودروهای جدید خودران را توس��عه دهد و بتواند با‬ ‫رقبای سختکوش خود رقابت جدی تری کند‪.‬‬ ‫این مرکز پژوهش��ی با همکاری شرکت های ژاپنی «دنسو»‬ ‫(‪ )Denso‬و «ایش��ین س��یکی ک��و» (‪)Aisin Seiki Co‬‬ ‫راه اندازی می ش��ود تا مرکز پژوهشی جدید «تی ار ای‪-‬ا دی»‬ ‫(‪ )TRI-AD‬شکل بگیرد‪ .‬یکی از نخستین اهداف این مرکز‬ ‫طراح��ی نرم افزار جدی��دی برای خودکارس��ازی کل فرایند‬ ‫رانندگی در خودروهای خودران خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از انگجت‪ ،‬قرار است در این مرکز‬ ‫پژوهش��ی حدود ه��زار نفر به کار گرفته ش��وند که برخی از‬ ‫انها از خارج از شرکت تویوتا جذب خواهند شد‪ .‬خودروهای‬ ‫خودران��ی که تاکنون تویوتا تولید کرده هنوز برای حرکت به‬ ‫حض��ور راننده و کنترل محیط اطراف نیاز دارند و نمی توانند‬ ‫به طور مستقل مسیر خود را بپیمایند‪.‬‬ ‫غی��ر از تویوت��ا‪ ،‬س��ایر ش��رکت های خودروس��ازی نیز در‬ ‫ی بیش��تر روی خودروهای‬ ‫پی برقی س��ازی و س��رمایه گذار ‬ ‫خودران هس��تند‪ .‬روند امروز صنعت خودرو به سمت ساخت‬ ‫خودروهای برقی و خودران اس��ت‪ .‬شرکت های خودروسازی‬ ‫البته تا رس��یدن به نتیج��ه کامل هن��وز راه در پیش دارند‪.‬‬ ‫خودران ها همچنان نمی توانن��د بدون راننده در خیابان ها به‬ ‫حرکت درایند و قوانین ش��هری نی��ز موانعی برای انها ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دوچرخه های اینترنتی‬ ‫در خیابان های چین‬ ‫ش��مار مشترکان دوچرخه های اینترنتی در چین از نزدیک‬ ‫به ‪۲‬س��ال و نیم پیش که این اقدام ابتکاری ش��روع ش��د به‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون نفر در روز رس��یده است‪ .‬هم اکنون در این کشور‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰۰‬میلیون نفر مشترک این دوچرخه ها هستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس مقررات‪ ،‬شماری از شرکت های چین در حرکتی‬ ‫ابتکاری دوچرخه هایی را در سراس��ر کش��ور توزیع کرده اند‬ ‫که مش��ترکان با تلفن های همراه خ��ود و نصب یک نرم افزار‬ ‫و پرداخ��ت مبلغی ناچیز می توانند بر اس��اس یک زمانبندی‬ ‫مشخص از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫پرداخ��ت برای ای��ن دوچرخه ها از حدود هر نیم س��اعت‬ ‫شروع می شود و دوچرخه سواران براساس تمایل می توانند با‬ ‫پرداخت مبلغ بیشتری ساعات بیشتری از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۷۷‬ش��رکت چینی تاکنون ‪ ۲۳‬میلیون دستگاه از این‬ ‫دوچرخه ها را در سراس��ر کش��ور و در بخش های روستایی و‬ ‫شهری توزیع کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬امارها نش��ان می ده��د از زمان راه اندازی‬ ‫این طرح ابتکاری که حاال ش��رکت های چینی در کشورهای‬ ‫دیگر نیز به تدری��ج ان را اجرا می کنند درامد این صنعت به‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد دالر رس��یده و ‪ ۳۹۰‬هزار فرصت ش��غلی نیز در‬ ‫چین ایجاد شده است‪.‬‬ ‫از مزایای دیگر این اقدام ابتکاری این است که در ‪ ۲‬سال و‬ ‫نیم گذش��ته از مصرف یک میلیون و ‪ ۴۱۰‬هزار تن بنزین در‬ ‫چین کاسته شده است‪.‬‬ ‫این روش همچنین موجب شده تا ‪ ۴۰۰‬میلیون ساعت در‬ ‫ترافیک زمان کمتری مصرف شود‪.‬‬ ‫کاهش ارزش روبل‬ ‫منجر به رشد صادرات‬ ‫خودرو از روسیه در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫شد‪ .‬صادرات سال‬ ‫گذشته میالدی روس ها‬ ‫در بخش خودرو‬ ‫با ‪۸۴‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫دستگاه افزایش ‪۲۴/۱‬‬ ‫درصدی را نسبت به‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬تجربه‬ ‫کرد‪ .‬ارزش صادرات‬ ‫خودرو در سال گذشته‬ ‫میالدی برای روس ها‬ ‫‪ ۱/۳۲‬میلیارد دالر‬ ‫ثبت شد‬ ‫«تزارها» برنامه های تازه ای برای خودروسازان جهانی دارند‬ ‫اصالح مسیر دولت روسیه به سود صادرات خودرو‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خودروس��ازان گوناگون سراس��ر جهان که در حال‬ ‫فعالیت در روس��یه هس��تند در نظر دارند به ش��کل‬ ‫چش��مگیر ص��ادرات خودروهای س��اخته ش��ده در‬ ‫خاک این کش��ور را افزایش دهند‪ .‬این مهم به لطف‬ ‫امتیازهای خ��اص گمرکی و یارانه های پیش��نهادی‬ ‫ب��ه انها ازس��وی دولت روس��یه برای خودروس��ازان‬ ‫امکان پذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫این بخش��ی از تالش دولت روس��یه برای صنعت‬ ‫خودرو این کش��ور است که پس از چند سال سخت‬ ‫ح��اال به نظر می اید به روزهای بهتری گام گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت‪ ،‬حامی خودروسازان جهانی‬ ‫افزای��ش ص��ادرات خ��ودرو‪ ،‬قطع��ات خودرویی و‬ ‫موتورهای خودرویی تولید روس��یه یک اولویت برای‬ ‫دولت به ش��مار می ای��د‪ .‬کاه��ش دادن ارزش روبل‬ ‫به طور چش��مگیری هزینه ها را برای خودروس��ازان‬ ‫جهانی فعال در این کشور کاهش داد؛ خودروسازانی‬ ‫که در پی کاهش تقاضای داخلی در روس��یه در حال‬ ‫تغییر فاز هستند و می خواهند هم و غم خود را روی‬ ‫صادرات متمرکز کنند‪.‬‬ ‫کاهش ارزش روبل منجر به رش��د صادرات خودرو‬ ‫از روس��یه در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ )۱۳۹۵-۹۶‬شد‪.‬‬ ‫این را داده های وزرات صنعت و تجارت روسیه نشان‬ ‫می دهد‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬صادرات س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی روس ه��ا در بخش خودرو با ‪۸۴‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫دس��تگاه افزایش ‪ ۲۴/۱‬درصدی را نس��بت به س��ال‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬تجرب��ه ک��رد‪ .‬ارزش ص��ادرات‬ ‫خودرو در س��ال گذشته میالدی برای روس ها ‪۱/۳۲‬‬ ‫میلیارد دالر ثبت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش صادرات‪ ،‬برنامه دولت‬ ‫دولت روسیه می خواهد شمار خودروهای صادراتی‬ ‫از این کشور را تا سال ‪ )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬به میزان‬ ‫‪ ۲‬براب��ر افزایش دهد‪ .‬یک��ی از روش هایی که دولت‬ ‫در پیش گرفته امتیازهای اضافی و یارانه های بیشتر‬ ‫برای خودروس��ازان جهانی فعال در این کشور است‬ ‫که بی تردید باعث رونق کارش��ان خواهد شد‪ .‬چنین‬ ‫امتیازهایی ش��امل برداش��تن مالیات ارزش افزوده و‬ ‫تعرف��ه گمرکی بر واردات قطعات مورد اس��تفاده در‬ ‫تولید وس��ایل نقلیه تولید با هدف صادرات می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر مسیر توزیع یارانه ها‬ ‫به عبارت دیگر دولت روس��یه وعده داده هم مالیات‬ ‫عالوه بر مزایای گمرکی‪ ،‬دولت روس��یه قصد دارد‬ ‫ارزش اف��زوده خودروه��ای صادراتی را حذف خواهد‬ ‫صادرات را با تغییر مس��یر توزیع یارانه های صادراتی‬ ‫ک��رد و هم از خیر تعیین تعرفه قطعات واردش��ده به‬ ‫بی��ن خودروس��ازان داخلی و جهان��ی افزایش دهد‪.‬‬ ‫این کشور برای تولید خودروهای صادراتی می گذرد‪.‬‬ ‫بودجه س��االنه یارانه ها در س��ال ج��اری میالدی و‬ ‫چنین امتیازهایی اکنون برای گروه خودروس��ازی‬ ‫سال ‪ )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬برابر با ‪ ۱۱/۸‬میلیارد روبل‬ ‫فولکس واگن المان در روس��یه در نظر گرفته ش��ده‬ ‫معادل ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬فولکس کارخانه ای در شهر کالوگا این کشور‬ ‫ب��ا قوانین کنون��ی‪ ،‬خودروس��ازان جهانی فعال در‬ ‫دارد‪ .‬کارخانه کالوگا‪ ،‬خودروساز کهنه کار المانی یکی‬ ‫این کش��ور که کارخانه های مونتاژ اختصاصی خود را‬ ‫از بزرگتری��ن کارخانه های تولید خودرو در روس��یه‬ ‫دارند به کمینه یارانه دسترسی دارند‪ .‬کمینه یارانه ها‬ ‫است و س��هم بزرگی در خروجی صنعت خودرو این‬ ‫تنه��ا ‪ ۲۰‬درصد هزینه های حمل ونقل موردنیاز برای‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫صادرات خودرو از روسیه به کشورهای دیگر را تامین‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬فولک��س واگ��ن‬ ‫می کن��د اما بیش��نیه یارانه ها که ق��درت تامین ‪۸۰‬‬ ‫‪۱۶۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬خودرو در روس��یه تولید کرد که‬ ‫درصد کل هزینه های حمل ونقل صادرات خودروهای‬ ‫از ای��ن تعداد ‪۱۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه در کارخانه‬ ‫ساخته ش��ده در روس��یه را دارد به خودروس��ازان و‬ ‫کالوگا و ‪۴۹‬هزار دس��تگاه در کارخان��ه ای در نیژنی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی تعلق می گیرد ک��ه از انچه‬ ‫ناوگورود و زیرنظر ش��رکت خودروسازی «گاز» این‬ ‫«قراردادهای س��رمایه گذاری ویژه» نامیده می شود‪،‬‬ ‫کش��ور با یک ق��رارداد دو طرفه تولید ش��د‪ .‬فولکس ‬ ‫پیروی می کنند‪.‬‬ ‫واگ��ن ‪۲۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه از کل تولید خود را‬ ‫تازه ترین خودروس��ازی که می خواهد از تسهیالت‬ ‫صادر کرد که به معنی افزایش ‪ ۷۰‬درصدی صادرات‬ ‫دولت روسیه برای تولید خودرو استفاده کند دایملر‪،‬‬ ‫خودروساز المانی در مقایسه با سال پیش از ان یعنی‬ ‫ش��رکت مادر مرسدس بنز اس��ت‪ .‬این‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬است‪.‬‬ ‫ای��ن خودروس��از می گوی��د ح��دود عالوه بر مزایای گمرکی‪ ،‬خودروس��از اع�لام کرده ی��ک کارخانه‬ ‫مرس��دس بنز را در منطقه ای در مسکو‬ ‫‪۴۰‬ه��زار موتور خودرو ک��ه در کارخانه دولت روسیه قصد‬ ‫خواهد ساخت‪.‬‬ ‫بزرگ کالوگا تولید ش��ده به سایت های‬ ‫دارد صادرات را با‬ ‫احتم��ال دارد دولت روس��یه یارانه ها‬ ‫تولی��د این نش��ان تجاری در سراس��ر‬ ‫تغییر مسیر توزیع‬ ‫جهان ص��ادر خواهد ش��د؛ بیش��ترین یارانه های صادراتی را ب��رای صادرکنندگان خ��ودرو به ‪۶۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۸۰‬درص��د هزینه ه��ای حمل ونقل‬ ‫صادرات نیز به کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫بین خودروسازان‬ ‫اروپا خواه��د بود‪ .‬ای��ن کارخانه بزرگ داخلی و جهانی افزایش افزایش دهد به شرطی که داخلی سازی‬ ‫ظرفیت ساخت ‪۱۵۰‬هزار موتور خودرو دهد‪ .‬بودجه ساالنه تولیدات روس ه��ا به ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫را در یک س��ال دارد‪ .‬گذش��ته از تولید یارانه ها در سال جاری یابد‪.‬‬ ‫موتور خودرو‪ ،‬فولکس واگن برنامه دارد میالدی و سال ‪ � ۲۰۱۹‬تخصیص بودجه‬ ‫بیش از ‪۱۰‬هزار خودرو اسکودا اوکتاویا برابر با ‪ ۱۱/۸‬میلیارد‬ ‫س��پتامبر س��ال گذش��ته (ش��هریور‬ ‫روبل معادل ‪۱۸۰‬‬ ‫امس��ال) بود ک��ه پیش نوی��س بودجه‬ ‫تولیدش��ده زیر چتر قرارداد این شرکت‬ ‫میلیون دالر است‬ ‫روسیه برای سال ‪ )۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬و‬ ‫با شرکت روسی گاز در نیژنی ناوگورود‬ ‫برنامه ریزی های مربوطبه سال های‪۲۰۱۹‬‬ ‫را صادر کند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه فولکس واگن در ح��ال دریافت‬ ‫امتیازهای صادراتی از دولت روسیه است مذاکرات با‬ ‫سایر تولیدکنندگان جهانی برای وارد شدن به جاده‬ ‫امتیازها در جریان است‪.‬‬ ‫استفاده تبلیغاتی خودروسازان از زنان متوقف شد‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی خودرو ژنو پنجش��نبه ‪۸‬‬ ‫م��ارس (‪ ۱۷‬اس��فند) در حالی اغ��از به کار می کند‬ ‫که امس��ال برخالف س��ال های گذش��ته از زنان با‬ ‫پوشش های اغواگر به عنوان مدل های تبلیغاتی یا به‬ ‫اصطالح «‪ »booth babes‬به طور تقریبی خبری‬ ‫نخواه��د ب��ود و به ج��ای انها از زن��ان و مردانی که‬ ‫لباس های ورزشی به تن دارند برای تبلیغ نمونه های‬ ‫جدید خودرو ها و وانت ها اس��تفاده خواهد شد‪ .‬این‬ ‫اقدام حاصل فشاری است که ازسوی جنبش جهانی‬ ‫«‪( »MeToo#‬من هم همینطور) علیه هر نوع ازار‬ ‫جنسی اعمال شده است‪ .‬بر این اساس شرکت های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی ک��ره جنوبی و ش��رکت های‬ ‫بین المللی دیگر مانند تویوتا و نیس��ان اعالم کردند‬ ‫که استخدام زنان را به عنوان مدل تبلیغاتی متوقف‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫گروه ایتالیایی فیات کرایسلر اعالم کرد نگرانی از‬ ‫انتقاده��ای طرفداران جنبش «‪ »MeToo#‬باعث‬ ‫ش��ده این گروه نیز قراردادهایش را با چندین مدل‬ ‫زن لغ��و کن��د‪ .‬برخی از ش��رکت ها ازجمله مازراتی‬ ‫اع�لام کردند که قصد دارند در کنار زنان از تعدادی‬ ‫م��دل مرد نیز برای معرفی تولیدات خود اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت پ��ژو در ابتکاری دیگر به جای اس��تفاده‬ ‫از مدل ه��ای زن در نمایش��گاه ژنو از زنان و مردانی‬ ‫اس��تفاده می کند که ماموریت شان «اطالع رسانی»‬ ‫درباره محصوالت جدید است‪.‬‬ ‫تصمیم تولیدکنندگان جهانی خودرو برای تغییر‬ ‫نحوه معرفی محصوالت جدید خود نش��انگر میزان‬ ‫تاثیرگذاری جنبش «‪ »MeToo#‬است؛ جنبشی‬ ‫ک��ه در اعت��راض ب��ه ازارهای جنس��ی در هالیوود‬ ‫ش��کل گرفت و در چارچوب ان زنان فرصت یافتند‬ ‫ت��ا ازادان��ه درب��اره تجربه های تلخ خ��ود در زمینه‬ ‫سوءاستفاده های جنسی صحبت کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه هش��تگ جدیدی نیز در شبکه های‬ ‫اجتماع��ی با عن��وان «‪ »nocarbabes#‬طراحی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش پرش��ین خودرو ب��ه نقل از‬ ‫یورونیوز‪ ،‬گس��ترش جهانی فعالی��ت در چارچوب‬ ‫ای��ن جنبش باعث ش��د حتی برخ��ی از مهم ترین‬ ‫رویدادهای ورزش��ی مردانه در اروپا نیز در چگونگی‬ ‫برگزاری برنامه های خود تجدیدنظر کنند؛ ازجمله‬ ‫انه��ا مس��ئوالن مس��ابقات فرم��ول یک هس��تند‬ ‫ک��ه رقابت ش��ان در فوری��ه (بهم��ن) برگزار ش��د‪.‬‬ ‫مس��ئوالن این مس��ابقات اعالم کردند که استخدام‬ ‫زنان تش��ویق کننده مش��هور ب��ه «‪ »grid girls‬را‬ ‫متوقف کرده و به جای زنان‪ ،‬این کودکان هس��تند‬ ‫که رانندگان فرمول ی��ک را همراهی خواهند کرد‪.‬‬ ‫برگزارکنندگان فرانسوی رقابت بین المللی دوچرخه‬ ‫سواری «تور دو فرانس» نیز اعالم کردند که دیگر از‬ ‫مدل های زن به عنوان میزبان روی سکوی برندگان‬ ‫استفاده نخواهند کرد‪.‬‬ ‫تاکنون در جریان مس��ابقات «ت��ور دو فرانس»‬ ‫سنت این بوده که در هر مرحله از مسابقه‪ ،‬زنانی که‬ ‫تن پوشی به رنگ لباس برندگان پوشیده اند با دست ه‬ ‫گلی در دست کنار برندگان می ایستادند‪.‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۷-۹۸‬و ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬را ب��ا حف��ظ‬ ‫اقدام��ات اصل��ی حمای��ت دول��ت از ش��رکت های‬ ‫خودروسازی روسیه در سطح دست کم ‪ ۱۳۴‬میلیارد‬ ‫روبل اعالم کردند‪.‬‬ ‫بر این اسال سرمای ه بیش از ‪ ۱۳۸‬میلیارد روبل به‬ ‫توسعه تولید خودرو در سال جاری میالدی اختصاص‬ ‫داده ش��د‪ .‬بیش از ‪ ۱۳۴‬میلیارد روبل نیز برای سال‬ ‫‪ )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬و کم��ی بی��ش از ‪ ۱۳۴‬میلیارد‬ ‫روبل هم به توسعه این صنعت برای ‪ ۲‬سال دیگر در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫دولت روس��یه براس��اس انچ��ه در بودج��ه امده‬ ‫قص��د دارد ‪ ۹‬میلیارد روب��ل به عنوان یارانه در بخش‬ ‫حمل ونقل محصول برای امسال و سال اینده درنظر‬ ‫بگیرد که این رقم ش��امل س��ازمان های زیرمجموعه‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬وس��ایل نقلیه کش��اورزی‪ ،‬مهندسی‬ ‫حمل ونقل و صنایع مهندسی برق خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد روس��یه در س��ال ‪ )۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴‬در‬ ‫پی س��قوط ازاد نرخ نفت و نیز تحریم های اقتصادی‬ ‫از س��وی اتحادی��ه اروپا و امریکا مش��کالت جدی را‬ ‫تجرب��ه ک��رد‪ .‬تالش های بان��ک مرکزی روس��یه اما‬ ‫توانس��ت پاس��خگوی نیاز اقتصاد این کشور باشد و‬ ‫رکود اقتص��ادی بزرگی در روس��یه رخ نداد هرچند‬ ‫ب��ار نابس��امانی اقتصادی ب��ر دوش مصرف کنندگان‬ ‫سنگینی می کرد‪.‬‬ ‫کاه��ش ‪ ۵۰‬درص��دی ارزش روب��ل ک��ه در پ��ی‬ ‫تنش های سیاسی بر سر جزیره کریمه اوکراین پیش‬ ‫امد باعث کاهش قدرت خرید مردم ش��د و این برای‬ ‫کاهش ش��دید س��رمایه گذاری ها دلیل کافی و الزم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اقتصاد روس��یه که خودروس��ازی نیز بخشی از ان‬ ‫اس��ت در این مس��یر روزهای دش��واری را پشت سر‬ ‫گذاشت اما س��رانجام توانست راه حل خود را یافته و‬ ‫تحریم ها را دور بزند‪.‬‬ ‫ح��اال دولت تالش می کند ورق را به س��ود اقتصاد‬ ‫و خودروسازان این کش��ور برگرداند و با کمک هایی‬ ‫ک��ه به این صنعت می کند از راه صادرات خودروهای‬ ‫ساخته شده در این کشور‪ ،‬خودروسازی را به روزهای‬ ‫اوج خود برگرداند‪.‬‬ ‫منبع‪Wardsauto.com :‬‬ ‫ازمایش تاکسی پرنده بوئینگ‬ ‫یک ش��رکت هواپیماس��ازی اعالم کرده مشغول ازمایش‬ ‫نمونه اولیه تاکس��ی هوایی خودران است‪ .‬به گزارش مهر به‬ ‫نقل از دیجیتال ترندز‪ ،‬دنیس مویلنبرگ‪ ،‬مدیر ارشد اجرایی‬ ‫بوئینگ اعالم کرده این شرکت مشغول ازمایش نمونه اولیه‬ ‫یک تاکس��ی هوایی اس��ت که به زودی می تواند انسان ها را‬ ‫جابه ج��ا کند‪ .‬او در این باره گفت‪ :‬تصور می کنم این رویداد‬ ‫بسیار س��ریع تر از پیش بینی ها اتفاق بیفتد‪ .‬نمونه اولیه این‬ ‫وسیله نقلیه ساخته شده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که به نوش��ته بلومب��رگ‪ ،‬مویلنبرگ‬ ‫مشغول طراحی قوانین جاده های سه بعدی برای تاکسی های‬ ‫خودران پرنده در اسمان است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪ 17 1396‬جمادی الثانی ‪ 6 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 346‬پیاپی ‪2319‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم ‪ ۴۰‬درصدی اتش سوزی‬ ‫در حوادث شهرک ها‬ ‫غفار اسماعیلی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رقمی که ساالنه برای‬ ‫خسارت های ناشی از‬ ‫حادثه پرداخت می شود‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از استقرار ماموران ‪ HSEE‬در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫مرگ ساالنه ‪ 1200‬نفر بر اثر ضعف ایمنی کارخانه ها‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وقوع حادثه در شهرک ها و نواحی صنعتی در سال‬ ‫جاری نسبت به سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬از اغاز امسال تاکنون ‪ ۱۰۹‬حادثه‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اتف��اق افتاده که ‪۴۰‬‬ ‫درصد ان اتش س��وزی بوده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که کاه��ش ‪ ۲0‬درصدی حوادث هن��گام کار ضمن‬ ‫جلوگیری از مرگ یا اس��یب ‪ ۳00‬نفر صرفه جویی ‪۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی را نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫حف��ظ س�لامتی کارگ��ران و مهندس��ان یکی از‬ ‫ماموریت های شرکت های خدماتی‪ ،‬مدیران شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی و صاحبان صنایع اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫در شرایطی که بیش��ترین حادثه بنگاه های تولیدی‬ ‫کش��ور اتش س��وزی بوده اس��ت‪ ،‬مدیران بهداشت‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬ایمنی و ان��رژی(‪ )HSEE‬ماموریت‬ ‫دارن��د تا صرف نظ��ر از بازدید بازرس��ان فنی وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به ص��ورت حضوری به‬ ‫تمام واحدها رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با ایجاد یک مدیریت خاص‬ ‫با عنوان ‪ HSEE‬توانس��تند در شهرک های صنعتی‬ ‫ایمن��ی کار را ب��اال ببرند و از ایج��اد خطر در هنگام‬ ‫کار جلوگیری کنیم‪ .‬بحث ‪ HSEE‬به معنی اموزش‬ ‫نیروهای کار برای کاهش خطرها و اتفاق های هنگام‬ ‫انجام کار و به حداقل رساندن این خطرها است‪.‬‬ ‫دیدگاه عمومی بر این پایه اس��ت که نمی توان در‬ ‫امور داخل ش��رکت شهرک های صنعتی دخالت کرد‬ ‫اما زمانی که از وق��وع خطرها و تهدیدهای گوناگون‬ ‫سخن گفته می شود باید بازبینی و بازرسی واحدهای‬ ‫صنعتی در اولویت قرار گیرد‪ HSEE .‬رش��ته ای نوپا‬ ‫است که در واحدهای صنعتی ب ه صورت گروهی اجرا‬ ‫ن رو‪ ،‬حضور مامور ‪ HSEE‬یکی از نقاط‬ ‫می شود‪ .‬از ای ‬ ‫عمل کنند‪ .‬در این زمینه شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫قوت واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬ش��رکت شهرک های‬ ‫می تواند واحده��ای صنعتی را که مامور بهداش��ت‪،‬‬ ‫صنعتی نی��ز تالش می کن��د با برگ��زاری دوره های‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬ایمنی و انرژی اس��تخدام نمی کنند‬ ‫اموزشی و تقویت بخش علمی و اجرایی این رویکرد‬ ‫ی��ا جایگزین��ی مامور بازنشس��ته را به موق��ع انجام‬ ‫ایمنی گروه��ی را در واحدهای صنعت��ی روز به روز‬ ‫نمی دهن��د‪ ،‬مواخذه کند و در مرحل��ه باالتر گزارش‬ ‫تقویت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بهره گیری از سوخت های فسیلی‬ ‫تخلف ان واحد را به بازرس��ی اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫غفار اس��ماعیلی‪ ،‬عضو هیات مدیره سازمان صنایع‬ ‫اجتماعی ارجاع دهد‪ .‬با پیش��رفت فناوری و افزایش‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با‬ ‫کاربرد ماشین االت در تولید نیز مخاطرات و احتمال‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬ایران جزو کشورهای‬ ‫بروز حوادث در محیط های صنعتی بیش��تر می شود‪.‬‬ ‫پرحادثه دنیا است و جایگاه حادثه در کشور با جایگاه‬ ‫البته یک مکان‪ ،‬یک کار معین یا یک دستگاه زمانی‬ ‫صنعت کش��ور در دنیا همخوانی ندارد‪ .‬اسماعیلی با‬ ‫ایمن اس��ت که احتمال خطر مرگ‪ ،‬مجروح شدن یا‬ ‫اش��اره ب��ه پرداخت ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد توم��ان برای‬ ‫ابتال به بیماری برای کسانی که در انجا بوده یا با ان‬ ‫حمایت از صنایع کوچک و متوسط تاکید کرد‪ :‬رقمی‬ ‫دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول‪ ،‬پایین باشد‪.‬‬ ‫که ساالنه برای خسارت های ناشی از حادثه پرداخت‬ ‫به عبارت��ی‪ ،‬اهمیت ‪ HSEE‬به این معنی اس��ت‬ ‫می ش��ود بی��ش از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت در‬ ‫ک��ه یک دقیق��ه تاخیر در ماموریت ممکن اس��ت به‬ ‫حالی که بی��ش از ‪ 1200‬نفر بر اث��ر همین حوادث‬ ‫قیم��ت از بین رفتن جان انس��ان تمام ش��ود‪ .‬اما با‬ ‫از دنی��ا می رون��د‪ .‬عضو هیات مدیره س��ازمان صنایع‬ ‫وجود ش��یوه نامه بکارگیری مامور ‪ ،HSEE‬بسیاری‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬اگر مدیران‬ ‫از واحدهای صنعتی ممکن است در زمینه استخدام‬ ‫و مسئوالن بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی‬ ‫مامور و مس��ئول بهداشت‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬ایمنی و‬ ‫ماموریت داشته باشند تا ‪ ۲۰‬درصد از حوادث کشور‬ ‫انرژی چندان دقیق نباش��ند‪ .‬این نکته از این موضوع‬ ‫را کاهش دهند نه تنها جان ‪ ۳۰۰‬نفر را نجات داده اند‬ ‫نیز ناش��ی می ش��ود که بح��ث ‪ HSEE‬نوپا و جدید‬ ‫بلکه ‪ ۶‬ه��زار میلیارد تومان نیز صرفه جویی کرده اند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬ممکن است بسیاری از کارفرمایان‬ ‫اسماعیلی با تاکید بر اینکه عوامل خطر باید شناسایی‬ ‫نسبت به ان بی توجه باشند‪ .‬حتی ممکن است درباره‬ ‫و کنترل شود‪ ،‬افزود‪ :‬باید با اطالع رسانی‬ ‫جانش��ینی یا جایگزینی مامور ‪HSEE‬‬ ‫از مس��ائل روز و تجربه های دیگران در‬ ‫جدی نباش��ند در حالی ک��ه زمانی که‬ ‫تمامی‬ ‫پیش��گیری از وقوع حادثه تالش ش��ود‪.‬‬ ‫ماموری بازنشس��ته ش��د بای��د نیروی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫به گفته وی‪ ،‬یکی از مهم ترین موارد در شیمیایی یا سوختی باید باتجربه جایگزین ان استخدام کنند‪.‬‬ ‫کاهش خطرهای محیط��ی‪ ،‬بهره گیری‬ ‫در ای��ن زمین��ه س��یاوش وح��دت‪،‬‬ ‫در هر ساعتی‬ ‫درست از سوخت های فسیلی است‪.‬‬ ‫در کارخانه به ویژه در مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫زمان تولید‪ ،‬مسئول‬ ‫‹ ‹بکارگیری ماموران ایمنی‬ ‫اس��تان خراسان شمالی معتقد است که‬ ‫تمامی واحدهای صنعتی مس��تقر در بهداشت‪ ،‬محیط زیست ‪ ،‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی می تواند‬ ‫ایمنی و انرژی‬ ‫ش��هرک های صنعتی باید به شیوه نامه‬ ‫در روند جایگزینی یا جانش��ینی مامور‬ ‫داشته باشند‬ ‫‪ HSEE‬در زمین��ه بکارگی��ری مام��ور‬ ‫‪ HSEE‬نظارت کند به ویژه که مدیران‬ ‫تعریف ش��ده در نمودار س��ازمانی خود‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی بازدیدهای‬ ‫دوره ای از واحده��ای صنعت��ی دارند و همین عاملی‬ ‫برای بررسی س��اختار ایمنی و بهداش��ت بنگاه های‬ ‫تولیدی است‪ .‬وی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬بر تمام��ی واحدهای صنعت��ی نظارت‬ ‫می ش��ود و در ص��ورت نبود مام��ور ‪ HSEE‬به انها‬ ‫اخطار داده و در صورت تخلف دوباره به اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی ارجاع می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫تمام حوادثی که در حوزه ‪ HSEE‬برای واحدهای‬ ‫صنعت��ی رخ می ده��د م��ورد تجزیه و تحلی��ل قرار‬ ‫می گیرد و بازخ��ورد ان به تمامی واحدهای صنعتی‬ ‫مش��ابه سراسر کش��ور ارسال می ش��ود تا از حوادث‬ ‫مشابه جلوگیری ش��ود‪ .‬نباید انتظار داشت که ایجاد‬ ‫این ساختار و پیگیری سازوکار جدید برای واحدهای‬ ‫صنعت��ی در طول چند ماه تحقق یابد؛ هرچند دولت‬ ‫تدبیر و امید نس��بت به این حوزه اعتقاد و عزم راسخ‬ ‫دارد و اقدام های گوناگونی در س��طح وس��یع نیز در‬ ‫حال انجام است؛ از جمله اینکه اگر اتفاقی برای یک‬ ‫واح��د صنعت��ی رخ دهد گ��زارش ان حادثه به همه‬ ‫واحدهای صنعتی ابالغ می ش��ود ت��ا از وقوع حادثه‬ ‫مشابه جلوگیری شود‪ .‬در تنظیم شناسنامه واحدهای‬ ‫صنعتی موضوع داش��تن و نداش��تن مامور ‪HSEE‬‬ ‫بازبینی می ش��ود و اگر با مراجعه ب��ه واحد صنعتی‬ ‫نب��ود مامور ‪ HSEE‬مش��خص ش��ود‪ ،‬ب��ه ان واحد‬ ‫صنعتی تذکر داده خواهد ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی نمی تواند از لحاظ قانونی هیچ‬ ‫واحدی را مورد سوال و بازرسی قرار دهد تا صحت و‬ ‫سقم داشتن یا نداشتن مسئول ‪ HSEE‬روشن شود‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬تمامی واحدهای صنعتی ش��یمیایی یا‬ ‫س��وختی باید در هر س��اعتی در کارخانه به ویژه در‬ ‫زمان تولید‪ ،‬مس��ئول بهداشت‪ ،‬محیط زیست ‪ ،‬ایمنی‬ ‫و انرژی داش��ته باش��ند‪ .‬ای��ن نکت��ه در بازدیدهای‬ ‫س��رزده ای ک��ه از واحدهای صنعتی می ش��ود مورد‬ ‫بازبینی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫گشایش پاویون دائمی ایران در چین‬ ‫پاویون دائمی ایران در منطقه ازاد شانگهای با همکاری رایزن بازرگانی‬ ‫ای��ران در ش��انگهای با حضور‪ ،‬معاون صنایع کوچ��ک و همچنین عضو‬ ‫هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و رییس‬ ‫اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به طور رس��می اغاز به کار کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬این پاویون بس��تر مناس��بی برای عرضه تولیدات و محصوالت‬ ‫خوشه ها و کنسرسیوم های فرش کش��ور که شامل ‪ ۱۶‬استان می شود‪،‬‬ ‫فراهم اورده اس��ت‪ .‬علی ترکاش��وند‪ ،‬عضو هیات مدیره س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬چین نخستین شریک تجاری‬ ‫ایران در س��ال های گذش��ته بوده و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و‬ ‫اجتماعی در چین در س��ال های گذشته این کش��ور به عنوان یک بازار‬ ‫بالقوه برای محصوالت کش��ورمان مطرح است‪ .‬همچنین معاون سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با اش��اره به اهمیت روابط‬ ‫تجاری دو کش��ور گفت‪ :‬این پاویون ب��ه منظور تقویت روابط تجاری دو‬ ‫کش��ور و ایجاد بستری برای عرضه محصوالت ایرانی در چین راه اندازی‬ ‫شده است‪ .‬سلیمانی افزود‪ :‬این پاویون که با تالش رایزن بازرگانی ایران‬ ‫در ش��انگهای با جذب س��رمایه گذاران چینی‪ ،‬تاجران و تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی راه اندازی ش��ده اس��ت می تواند بر معرفی محصوالت و کاالهای‬ ‫ایرانی به تاجران و همچنین مردم چین موثر باشد‪ .‬سلیمانی با اشاره به‬ ‫اهمیت بازار چین برای فرش دستباف ایرانی و فعالیت پروژه های توسعه‬ ‫خوشه فرش دستباف در ‪ ۱۶‬استان کشور گفت‪ :‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫ضمن عقد تفاهمنامه ای زمینه عرضه محصوالت و تولیدات خوش��ه ها و‬ ‫کنسرسیوم های فرش کشور در این پاویون را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫بهداش��ت‪،‬‬ ‫موض��وع‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬ایمنی و انرژی‬ ‫یک��ی از م��وارد مه��م در هر‬ ‫سازمانی است اما در کشور ما‬ ‫به صورت جدی دنبال نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬رتبه کش��ور‬ ‫در حوادث رتبه مناس��بی در‬ ‫همایون توفیقی‬ ‫دنیا نیست‪ .‬بخشی از حوادث‬ ‫مربوط به زیرس��اخت ها است مدیر بهداشت‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫ایمنی و انرژی سازمان‬ ‫که با وج��ود انک��ه ماموریت‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫اصلی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��ت‪ ،‬هن��وز جای‬ ‫کار دارد و مهم تری��ن م��وارد‬ ‫ان تامی��ن ان��رژی اس��ت‪ .‬بس��یاری از حوادث ب��ا اموزش و‬ ‫اطالع رسانی قابل پیشگیری است‪ .‬سازمان صنایع کوچک به‬ ‫وجود اورنده زیرساخت ها اعم از اب‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات و‪ ...‬برای‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬متوسط و به نوعی حمایت کننده صنایع است‪.‬‬ ‫برای این منظور و تامین امنیت جانی و مالی س��رمایه گذاران‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی موضوع زیرس��اخت ها مورد‬ ‫توج��ه قرار گرف��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در س��ال گذش��ته نزدیک به‬ ‫‪ 5700‬واحد صنعتی ممیزی ‪ HSEE‬خود را دریافت کردند‪.‬‬ ‫در س��ال جاری نی��ز ‪ ۷‬ه��زار واحد صنعت��ی دارای ممیزی‬ ‫‪ HSEE‬ش��دند‪ ،‬در ش��هرک های صنعت��ی ‪ ۲۱۱‬ایس��تگاه‬ ‫اتش نش��انی و ام��داد و نج��ات برپا ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۲۵۶‬ماش��ین اتش نش��انی مجهز به امداد و نجات دراختیار‬ ‫ش��هرک های صنعتی گذاش��ته ایم تا در هنگام ب��روز حادثه‬ ‫بتوانند خدمات رسانی کنند‪ .‬این در حالی است که ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫نفر در شهرک های صنعتی کشور مشغول به کار هستند و‪۳۰‬‬ ‫واحد طب کار در شهرک های صنعتی مشغول به کار هستند‬ ‫تا در مواقع لزوم به صنعتگران خدمات درمانی دهند‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۵‬افزون ب��ر ‪ ۲۵۲‬حادثه در ش��هرک های صنعتی و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور رخ داده که حدود ‪ ۵۰‬درصد ان اتش سوزی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از اغاز امس��ال تا کنون ‪ ۱۰۹‬حادثه اتفاق افتاده‬ ‫که ‪ ۴۰‬درصد ان اتش سوزی بوده که نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰‬درصد کاهش داشته اس��ت‪ .‬درباره حوادث جانی مربوط‬ ‫به س��ال ‪ ۹۵‬در کل کش��ور ‪ ۱۴۸۰‬مورد حوادث کار به فوت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬در کل کش��ور منجر است‪ ۳ .‬درصد از این امار‬ ‫مربوط به حوادث داخل ش��هرک ها بوده اس��ت‪ .‬افزون بر ‪۵۰‬‬ ‫درصد امار اش��تغال مربوط به صنایع کوچک در شهرک های‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هدف گذاری به ظرفیت رسانی ‪۳۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی کوچک‬ ‫معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در نشس��ت مشترک با‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی و‬ ‫تشکل های صنعتی سبزوار و داورزن‬ ‫مطرح ک��رد‪ :‬برنامه ه��ای اینده این‬ ‫س��ازمان شناس��ایی‪ ،‬بازس��ازی و به‬ ‫ظرفیت رس��انی ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی کوچک اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران با بیان اینکه مدیران برای ایجاد تحولی بزرگ در بخش‬ ‫اش��تغالزایی کش��ور باید فعالیت جهادی انج��ام دهند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخ��ش خصوصی در کنار دولت بای��د در زمینه موضوع‬ ‫اش��تغالزایی و صنعت وارد عرصه ش��وند‪ .‬صادق نجفی افزود‪:‬‬ ‫امروزه باید در مقابل کوچکترین مش��کالتی پاسخگو باشیم و‬ ‫بی توجهی به مشکالت به هیچ عنوان قابل قبول نیست‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬رییس جمهوری برای‬ ‫سال اینده دستور صادر کرده که موضوع مهارت اموزی مردم‬ ‫در کشور به صورت کامل اجرایی شود‪ .‬نجفی بیان کرد‪ :‬امسال‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان تسهیالت برای رونق اشتغالزایی‬ ‫به ش��هرهای کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر اختصاص یافته است که با‬ ‫کارمزد کمتر از ‪ ۶‬درصد به متقاضیان داده می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪:‬‬ ‫برای حمایت از سرمایه گذاران و رونق اشتغال کشور‪ ،‬نیمی از‬ ‫هزینه واگذاری زمین در ش��هرک های صنعتی از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان مش��وق به س��رمایه گذارا ن‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬صادق نجفی همچنین در نشست بررسی‬ ‫مشکالت شهرک های صنعتی غرب خراسان رضوی در سبزوار‬ ‫افزود‪ :‬برای رغبت س��رمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش‬ ‫صنعت و تولید پرداخت هزینه زمین ‪ ۴۲‬ماه تقسیط می شود‬ ‫و در ص��ورت ایجاد کارافرین��ی ‪ ۶‬ماه دیگر به مهلت پرداخت‬ ‫اقس��اط اضافه می شود و اگر طرح یک ساله تکمیل و به تعهد‬ ‫اشتغال عمل شود ‪ ۱۰‬درصد دیگر تخفیف داده می شود‪ .‬نجفی‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۲‬طرح ویژه ارائه کرده‬ ‫که یکی طرح کارورزی و دیگری بحث استاد‪-‬ش��اگردی است‬ ‫ک��ه در این طرح دولت هزینه حق بیمه اش��تغال های جدید‬ ‫را تا یک س��ال پرداخت می کند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه راه اندازی‬ ‫نواحی صنعتی در دهستان های کشور افزود‪ ۱۰۰۰ :‬کاراموز‬ ‫اموزش های مهارتی و اش��تغالزایی را ام��وزش می دهند زیرا‬ ‫یکی از مشکالت واحدهای تولیدی پایین بودن مهارت اموزی‬ ‫و بهره وری است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 346‬پیاپی ‪2319‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 15‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 6‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫پیام سیاسی اروپا به ترامپ با وضع‬ ‫مالیات سنگین بر کاالهای امریکایی‬ ‫یک عضو کمیس��یون اروپا گفت‪ :‬کمیس��یون اروپا در حال تنظیم‬ ‫فهرس��تی از کاالهای امریکایی‪ ،‬برای وضع مالیات سنگین بر انها در‬ ‫پاس��خ به وضع تعرفه روی فوالد و الومینیوم‪ ،‬از س��وی دولت ترامپ‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه‪ ،‬یک مقام رسمی‬ ‫در اتحادیه اروپا گفت‪ :‬کمیس��یون اروپا در حال تنظیم پیش نویسی‬ ‫از فهرست کاالهای امریکایی بوده که قرار است مالیات های سنگین‬ ‫روی انها وضع کند و این به معنی ارس��ال یک «پیام سیاس��ی» به‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رییس جمه��وری امری��کا در صورت دنب��ال کردن‬ ‫برنامه های خود مبنی بر وضع تعرفه بر فوالد و الومینیوم است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مقام اروپای��ی‪ ،‬محصوالت ف��والدی‪ ،‬الومینیومی و‬ ‫همچنین صنعتی‪ ،‬کشاورزی و مواد غذایی امریکایی وجود دارند که‬ ‫در صورت تایید واشنگتن مبنی بر وضع تعرفه روی فوالد و الومینیوم‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا اماده وضع مالیات س��نگین بر انها است‪ .‬دونالد ترامپ‬ ‫چن��د روز پیش اعالم ک��رد که در هفته جاری می�لادی‪ ،‬تعرفه ‪۲۵‬‬ ‫درصدی روی فوالد و تعرفه ‪ ۱۰‬درصدی برای الومینیوم وضع خواهد‬ ‫کرد و این تصمیم‪ ،‬در راس��تای حمای��ت از تولیدکنندگان امریکایی‬ ‫است؛ اما به طور مشخص اعالم نکرد که وضع تعرفه روی محصوالت‬ ‫کدام کشورها خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن منب��ع اگاه گفت‪ :‬بای��د توازن مناس��بی بین پیام سیاس��ی‬ ‫فرستاده شده به ترامپ و محصوالتی که اروپا به انها نیاز دارد‪ ،‬ایجاد‬ ‫کرد؛ ضمن اینکه اقدام های متقابل می تواند مغایر با قوانین س��ازمان‬ ‫تجارت جهانی باشد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫«گسترش صنعت» از نقش تدوین و اجرای قوانین مالیاتی در اقتصاد کشور گزارش داد‬ ‫اجرای مخدوش قوانین مالیاتی‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫درحال حاض��ر بس��یاری از فعاالن بخ��ش خصوصی به‬ ‫چگونگ��ی اج��رای قوانین مالیاتی معترض هس��تند و به‬ ‫اعتق��اد انها‪ ،‬در ش��رایطی ک��ه اقتصاد کش��ور در نتیجه‬ ‫تحریم ها در سال های گذشته اسیب دیده دولت باید این‬ ‫اسیب را از طریق معافیت های مالیاتی جبران کند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که سیدکامل تقوی نژاد‪ ،‬رییس سازمان امور‬ ‫مالیاتی پیش تر از معافیات های بی حساب و کتاب مالیاتی‬ ‫انتقاد کرده بود‪ .‬برخی کارشناس��ان معتقدند دولت برای‬ ‫شفاف سازی و هدفمندس��ازی معافیت ها‪ ،‬ضمن ارزیابی‬ ‫دوباره شرایط بنگاه های معاف باید شروط جدید را درنظر‬ ‫بگیرد تا بنگاه های معاف به رونق اقتصادی‪ ،‬اشتغال پایدار‬ ‫و حتی توسعه صنعتی کمک کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۶۰‬درص��د بنگاه ها از راه های فرار‬ ‫مالیاتی به��ره می برند یا بخش هایی مانند بازار س��رمایه‬ ‫از پرداخت معاف هس��تند‪ .‬اما بخ��ش عمده ان به دلیل‬ ‫اقتص��اد واس��طه گری‪ ،‬پنهان و س��یاه و نبود ش��فافیت‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬مالیاتی بوده اس��ت و نتیجه اینکه فقط ‪۴۰‬‬ ‫درص��د از فعاالن اقتصادی بار اصل��ی مالیاتی را بر دوش‬ ‫می کش��ند؛ هر چند بخش��ی از همین بنگاه ه��ا معتقدند‬ ‫نباید فش��ار ناشی از رکود را تحمل کنند زیرا انها نقشی‬ ‫در وضعی��ت اقتصادی موج��ود که تا ح��دودی متاثر از‬ ‫تحریم هاست‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اگر همه بخش ها شمول مالیاتی پیدا کنند‬ ‫و اقتصاد پنهان کش��ور نیز وارد ش��بکه مالیاتی ش��ود یا‬ ‫س��پرده های بانکی نیز مالیات دهند‪ ،‬این قانون عادالنه تر‬ ‫اجرا خواهد ش��د‪ .‬به طور کلی‪ ،‬مالیات از بخش تولید در‬ ‫قالب «مالیات بر درامد اش��خاص حقوقی» یا «مالیات بر‬ ‫شرکت ها» دریافت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت در برابر اشتغالزایی‬ ‫یک عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگان��ی ایران در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنع��ت» با بی��ان اینکه دولت‬ ‫ش��اید بهتر اس��ت بگوییم بخش خصوص��ی را به معنای‬ ‫که تفکیکی میان درامدهای دولت از مالیات و غیرمالیات‬ ‫برای تامین بخش��ی از هزینه های خ��ود‪ ،‬نیازمند درامد‬ ‫واقع��ی در قبال مواردی به صورت ش��فاف‪ ،‬قانونمند و به‬ ‫گذاشته نمی شود‪ .‬از همین رو‪ ،‬درامدهای مالیاتی بیشتر‬ ‫مالیاتی بیش��تر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این به ان معنا نیس��ت که‬ ‫نس��بت اش��تغالی که ایجاد می کند‪ ،‬متعهد‪ ،‬اما از مالیات‬ ‫در قسمت های دیگر صرف می شود‪ .‬ضمن اینکه این باور‬ ‫هم��واره در ب��ه روی همان پاش��نه قدیم��ی چرخیده و‬ ‫مع��اف کند‪ .‬اینک��ه واحد صنعتی در براب��ر بهره گیری از‬ ‫وج��ود دارد که بخ��ش خصوصی افزون بر ش��فافیت های‬ ‫پارادایم حاکم بر ذهنیت دولت ان باشد که فقط با هدف‬ ‫ای��ن معافیت مش��روط مالیاتی چه تعهدات��ی را تضمین‬ ‫بیش��تر مال��ی‪ ،‬از چابکی بیش��تری نیز برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫رفع کاس��تی های بودجه ای دس��ت به اق��دام بزند‪ ،‬بلکه‬ ‫می کند‪ ،‬نکته کلیدی این طرح است‪ .‬همچنین این طرح‬ ‫بنابراین با س��رعت افزون تر می تواند به س��مت توس��عه‬ ‫ضرورت ه��ای جامع نگری و سیس��تمی حکم می کند در‬ ‫را می توان برای فعال س��ازی و س��وداور کردن واحدهای‬ ‫هدف گی��ری کند و خروجی توس��عه صنایع تولید ارزش‬ ‫چرخش��ی پویا به گونه ای عمل کند که با انعطاف پذیری‬ ‫نیمه فع��ال و‪ ...‬به��ره ور و همچنی��ن خرید ش��رکت های‬ ‫افزوده بیش��تر‪ ،‬و بدون شک کارافرینی و توسعه اشتغال‬ ‫بیش��تر به پارادایم ها و ایده های نو به گونه ای میدان دهد‬ ‫ورشکسته‪ ،‬احیا و راه اندازی انها نیز تعمیم داد‪ .‬اگر بخش‬ ‫پایدار خواهد بود‪.‬‬ ‫تا به جای تکرار ش��یوه های کالس��یک مالیات س��تانی با‬ ‫خصوص��ی فعال بپذیرد که مالی��ات متعلق به بنگاه خود‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاضر واحده��ای اقتصادی‬ ‫ه��دف محدود ایج��اد تعدیل و تعادل در بودجه‪ ،‬ش��عاع‬ ‫را صرف س��رمایه گذاری های مولد جدید کند که موجب‬ ‫سود ده ‪ ۲۵‬درصد از سودشان را مالیات می دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نگاه خود را به گونه ای گس��ترش دهد تا توس��عه اقتصاد‬ ‫افزایش اش��تغال ش��ود از پرداخت مالیات معاف باشد‪ .‬از‬ ‫این بنگاه ها بیش��تر خصوصی هس��تند و حتی در زمینه‬ ‫مولد‪ ،‬ارتقای بهره وری شرکت های فعال بخش خصوصی‪،‬‬ ‫انجا که سرمایه گذاری های جدید بانک ها قادر به حمایت‬ ‫مالیات��ی که پرداخت می کنند به عل��ت مطالبات معوقی‬ ‫تقویت زیر س��اخت ها و ارتقای سطح رقابت پذیری صنایع‬ ‫کافی از س��رمایه گذار نیس��تند و از طرفی‪ ،‬سود و هزینه‬ ‫که از دولت دارند‪ ،‬با مش��کل روبه رو می شوند‪ .‬همچنین‬ ‫کشور را دنبال کند‪.‬‬ ‫تسهیالت بس��یار نامتعارف و کمتر واقعی است و ریسک‬ ‫بخش قابل مالحظ��ه ای از درامدهای مالیاتی به صورت‬ ‫محمدرض��ا ظهیرامام��ی با تاکی��د بر اینک��ه بیکاری‬ ‫س��رمایه گذاری باالس��ت‪ ،‬این راهکار ه��م میانبری برای‬ ‫قطره چکان��ی برای پروژه ها و واحدهایی هزینه می ش��ود‬ ‫گس��ترده به عنوان یک ابرچالش در کشور مطرح است‪،‬‬ ‫رونق اقتصادی و هم رفع معضل بغرنج بیکاری است‪.‬‬ ‫ک��ه اغلب با انجام تعدیل ها به جایی نمی رس��ند‪ .‬این در‬ ‫عضو هیات امنای دانش��گاه صنعتی شیراز درباره دالیل‬ ‫افزود‪ :‬ش��رط نخست افزایش اش��تغال‪ ،‬باال رفتن فرصت‬ ‫حالی اس��ت که هر س��ال یک میلیون نف��ر نیز به خیل‬ ‫اهمیت معافیت مالیاتی در قبال‬ ‫ش��غلی اس��ت‪ ،‬ن��ه اس��تخدام‪ .‬بر اس��اس‬ ‫بیکاران افزوده می ش��ود و از این‬ ‫س��رمایه گذاری و اش��تغالزایی‬ ‫انچه در اقتصاد تجربه ش��ده‪ ،‬در سراس��ر‬ ‫طریق اش��تغال پایدار مورد نظر‬ ‫گفت‪ :‬بخ��ش خصوصی افزون بر‬ ‫جهان‪ ،‬ایجاد هر ش��غل به س��رمایه گذاری‬ ‫نیز ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫‹‹هدفمندسازی مالیات بر‬ ‫ش��فافیت های بیش��تر مالی‪ ،‬از‬ ‫و تخصیص منابع��ی نیاز دارد که کمترین‬ ‫تولید‬ ‫چابکی بیش��تری نیز برخوردار‬ ‫مق��دار ان ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۵‬هزار دالر اس��ت‪ .‬بر‬ ‫ظهیرامامی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین با سرعت بیشتر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬برای ایجاد ‪ ۱۰۰‬هزار شغل‪،‬‬ ‫ص��ورت‬ ‫در‬ ‫خصوص��ی‬ ‫بخ��ش‬ ‫هر‬ ‫توس��عه‬ ‫س��مت‬ ‫به‬ ‫ تواند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫حداقل ‪ ۵‬میلیارد دالر و برای یک میلیون‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫سیاوش غیبی پور‬ ‫محمدرضا ظهیرامامی‬ ‫داش��تن تعه��د روش��ن ب��رای‬ ‫چ��ه بیش��تر جهت گی��ری کند‬ ‫شغل ‪ ۵۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم‬ ‫سال ‪ ۹۷‬براساس‬ ‫بسیاری از واحدهای‬ ‫بخش خصوصی را‬ ‫اشتغالزایی پایدار از مالیات معاف‬ ‫و خروج��ی توس��عه س��ریع‪،‬‬ ‫اس��ت که در ح��دود ‪ ۱۹۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫انچه در بودجه‬ ‫تولیدی در مناطق‬ ‫به معنای واقعی در‬ ‫پیش بینی شده‪،‬‬ ‫باشد‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح بدون نفی محروم از معافیت های بدون ش��ک کارافرینی و توسعه‬ ‫توم��ان‪ ،‬یعنی رقم��ی نزدیک ب��ه ‪ ۲‬برابر‬ ‫قبال مواردی‬ ‫درامدهای مالیاتی‬ ‫مالیاتی بهره مند‬ ‫ه صورت شفاف‪،‬‬ ‫ب ‬ ‫ضرورت (مالیات ستانی) در حوزه‬ ‫اشتغال پایدار خواهد بود‪ .‬این در‬ ‫صادرات نف��ت‪ ،‬میعان��ات گازی و خالص‬ ‫افزایش پیدا‬ ‫هستند در حالی که‬ ‫قانونمند و به‬ ‫مص��رف و ب��ه عبارت��ی دریافت‬ ‫حالی اس��ت که بخش دولتی یا‬ ‫صادرات گاز کش��ور اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫خواهد کرد و معافیت های‬ ‫هیچ تغییری در میزان‬ ‫نسبت اشتغالی‬ ‫بر‬ ‫مصرف‪،‬‬ ‫ب��ر‬ ‫مالیات‬ ‫هدفمن��د‬ ‫نداشتن‬ ‫ بر‬ ‫ن‬ ‫افزو‬ ‫ خصوصی‬ ‫ه‬ ‫ش��ب‬ ‫میزان مالیات جمع اوری ش��ده از س��وی‬ ‫مالیاتی نیز به‬ ‫درامد یا ارتقای‬ ‫که ایجاد می کند‪،‬‬ ‫ان اس��ت تا راه��کاری به منظور‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬در مقاب��ل پرداخت‬ ‫دولت مش��خص اس��ت که این درامد هم‬ ‫همان منوال قبل‬ ‫کیفی محصوالت‬ ‫متعهد‪ ،‬اما از مالیات‬ ‫ادامه خواهد یافت‬ ‫ایجاد نکرده اند‬ ‫هدفمندس��ازی ه��ر چه بیش��تر‬ ‫مالیات نی��ز مقاوم��ت می کند‪.‬‬ ‫مانند س��ایر درامدهای دولت وارد بودجه‬ ‫معاف کند‬ ‫مالی��ات ب��ر تولی��د ارائ��ه کند و‬ ‫یک کارش��ناس امور مالیاتی در‬ ‫می شود که نقطه کور قانونی ان این است‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با انتقاد از اجرای معافیت‬ ‫مالیاتی بدون اینکه واحده��ای صنعتی بهبودی در تولید‬ ‫یا فعالیت خود ایجاد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر بس��یاری‬ ‫از واحده��ای تولیدی در مناطق مح��روم از معافیت های‬ ‫مالیات��ی بهره مند هس��تند در حالی که هی��چ تغییری در‬ ‫میزان درامد یا ارتق��ای کیفی محصوالت ایجاد نکرده اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬باید توجه داشت معافیت مالیاتی یک ابزار است‬ ‫و باید در جهت تحرک و جهش در صنعت مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬بنابراین باید چرخه حمایتی ایجاد ش��ود که‬ ‫این چرخه در نهایت به تسهیل در تسهیالت دهی بانک ها‪،‬‬ ‫چرخه مالیاتی و همچنین مقررات زدایی برگردد‪ .‬سیاوش‬ ‫غیبی پ��ور با بیان اینکه معافیت های مالیاتی در ش��رایطی‬ ‫می توان��د به صورت هدفمن��د تدوین و اجرا ش��ود که به‬ ‫واحده��ای صنعتی در زمینه ارتقای کیفیت تولید و حتی‬ ‫صادرات کمک کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر معافیت مالیاتی به توس��عه‬ ‫فعالیت بنگاه ها منجر نش��ود‪ ،‬اثر مثبتی بر اقتصاد و حتی‬ ‫اشتغالزایی نیز نخواهد داشت چراکه بررسی تجربه اعمال‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی در تولید داخل و تاثیر ان بر تکمیل‬ ‫ظرفیت ه��ای تولید نش��ان می ده��د چندان‬ ‫دس��تاوردی به همراه نداش��ته به گونه ای که‬ ‫عالمتی روش��ن و مش��خصه ای در درامدهای‬ ‫ملی در این زمینه شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫� تداوم معافیت های مالیاتی‬ ‫حمی��د گرماب��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی نیز در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ب��ا تاکید بر‬ ‫ضرورت مبارزه با فرار مالیاتی گفت‪ :‬برای سال‬ ‫‪ ۹۷‬براس��اس انچه در بودجه پیش بینی شده‪،‬‬ ‫درامدهای مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد و‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی نیز به همان منوال قبل‬ ‫ادامه خواهد یافت اما اینکه بندها یا ش��روط‬ ‫جدی��دی برای دریاف��ت معافیت های مالیاتی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده باش��د یا خیر‪ ،‬در جریان‬ ‫نیستم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫مردم فساد یا تخلف وزارت کار را گزارش کنند‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از مردم خواست‬ ‫ت��ا هرگونه تخلف و فس��اد در وزارت کار را گزارش‬ ‫دهن��د و گفت‪ :‬افراد حقیق��ی و حقوقی در صورت‬ ‫مش��اهده فس��اد یا تخل��ف در وزارت کار می توانند‬ ‫از طری��ق کانال تلگرام��ی ‪@sandogh_shafaf‬‬ ‫گزارش کنند و بدانند که به ش��کل جدی با فس��اد‬ ‫مقابله و برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» عل��ی ربیعی در‬ ‫برنامه پایش شب یکش��نبه با بیان اینکه نمی توان‬ ‫ای��ن واقعیت را کتمان کرد که وضع کارگران خوب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال ها دریافتی کارگ��ران از تورم‬ ‫پایین افتاده و قدرت خریدش��ان کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬بیشتر بازنشس��تگان تامین اجتماعی چیزی‬ ‫نمی گیرن��د و دریافتی چندانی ندارند و ما به اتفاق‬ ‫دکت��ر روحانی در این ‪ ۴‬س��ال برنامه هایی را دنبال‬ ‫کردیم چه در حوزه بازنشس��تگان تامین اجتماعی‬ ‫و کش��وری و چ��ه در زمینه حق��وق کارگران و در‬ ‫س��ال نخست ‪ ۲۵‬درصد به دس��تمزد اضافه کردیم‬ ‫که در عمل‪ ۳۱ ،‬درصد بود‪ ،‬س��ال دوم ‪ ۱۷ /۵‬درصد‬ ‫دستمزد را افزایش دادیم که با درنظر گرفتن سایر‬ ‫جوان��ب ‪ ۲۱‬درصد و در این س��ال ها تالش ش��د تا‬ ‫این ش��یب اصالح ش��ود‪ ،‬ولی ایا می ش��ود در یک‬ ‫بازه ق��درت خرید را باال برد و حداقل دریافتی یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان را ‪ ۲‬میلیون تومان کرد؟‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ناچارم هم با کارفرمایان مدارا کنم و هم انها را قانع‬ ‫کنم که کارگران باید بانشاط تر سرکار بروند‪ .‬اما من‬ ‫وزیر تولید هم هستم و باید حفظ بنگاه های موجود‬ ‫را هم در نظر داشته باشم تا با تعطیلی روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫ربیعی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��اید نتوانیم امس��ال‬ ‫همسان س��ازی را اج��را کنی��م زی��را پ��ول کالنی‬ ‫می خواه��د ولی امس��ال ب��رای بازنشس��تگان پول‬ ‫گذاش��ته ایم و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در نظر‬ ‫گرفته ای��م‪ .‬در زمین��ه کارگران ه��م معتقدیم باید‬ ‫مزدش��ان از تورم پیشی بگیرد و قدرت ضعیف شده‬ ‫انها بازگردد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ت�لاش می کنیم حقوق ه��ای زیر ‪۲‬‬ ‫میلیون تومان را به شکل پلکانی باال ببریم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی افزود‪ :‬با وجود‬ ‫بخشنامه ها و سختگیری های انجام شده خوشبختانه‬ ‫اکن��ون در س��اختارهای رس��می دول��ت پرداخت‬ ‫نامتعارف داریم ولی ممکن اس��ت در ش��رکت های‬ ‫شبه دولتی دیده شود‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت کسی هم پیدا شود که قیمتش باال‬ ‫باش��د ولی افراد با حق��وق ‪ 3-2‬میلیون تومانی هم‬ ‫هستند که ادعای ‪۲۰‬میلیون تومان حقوق را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه تغییر رویک��رد صندوق ها را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده ای��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬م��ا باید از‬ ‫بنگاهداری به س��مت سهامداری برویم و به همین‬ ‫منظ��ور ش��رکت های زیانده را از بین ش��رکت های‬ ‫دیگ��ر اس��تخراج کرده ایم‪ .‬همچنین ش��رکت های‬ ‫س��ود اوری که خارج از استراتژی بودند شناسایی و‬ ‫اس��تخراج کردیم و درحال حاضر در صدد هس��تیم‬ ‫در قال��ب چند برنامه وضعیت بنگاه ه��ا را از حالت‬ ‫فعل��ی نجات دهی��م و مباحثی مانند تهاتر س��هام‪،‬‬ ‫فروش در بازار سهام‪ ،‬ادغام برخی شرکت ها‪ ،‬فروش‬ ‫دارایی ها‪ ،‬انحالل ش��رکت ها و واگ��ذاری به روش‬ ‫پیمان مدیریت را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت هایی که در گذش��ته واگذار‬ ‫شدند در اینده حتی دو درصد هم بازگشت سرمایه‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫حداقل خدمتی که ش��رکت های واگذار ش��ده به‬ ‫صندوق ها داش��تند این بود که تثبیت شغل کردند‪.‬‬ ‫یک ش��رکت فوالدی را به عن��وان بدهی به تامین‬ ‫اجتماعی دادند که ‪ ۸‬هزار نیروی اضافه دارد و نرخ‬ ‫تمام ش��ده فرد در چنین واح��دی ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫است اما متاسفانه خصوصی سازی به درستی انجام‬ ‫نشده بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!