روزنامه گسترش صنعت شماره 347 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 347

روزنامه گسترش صنعت شماره 347

روزنامه گسترش صنعت شماره 347

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫حضور صنایعکوچک ایرانی در نمایشگاه هند‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین المللی توانمندی های صنایع خرد‪ ،‬کوچک و متوسط با حضور ‪۵۰‬‬ ‫ش��رکت کننده از ‪ ۵‬کش��ور ایران‪ ،‬المان‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬نپال و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت کننده از‬ ‫هندوستان‪ ،‬دوشنبه شب در ایالت اودیشا در هندوستان اغاز به کار کرد‪ .‬این ایین با حضور مقامات‬ ‫ارشد صنعتی و سیاسی ایالت اودیشا و محسن رضایی‪ ،‬مدیر شهرک صنعتی کاسپین‪ ،‬فرید اسکافی‬ ‫مدیر شهرک صنعتی لیا و جمعی از نمایندگان شرکت های ایرانی همراه بود‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫اعزامی«گسترشصنعت»بههندوستان‪،‬ایننمایشگاهتا‪ ۱۹‬اسفندامسالدرشهربوبانشوراودیشا‬ ‫پیاپی ‪2320‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪347‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫(‪ )India،Odisha،Bhubaneshwar‬از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬برپاس��ت‪ .‬پاویون ایران در این‬ ‫نمایش��گاه ش��امل ‪ ۹‬غرفه صنایع دس��تی‪ ،‬صنایع غذایی و فراوری خرما و کش��مش و ساخت‬ ‫ماش��ین االت صنایع غذایی اس��ت و نمایندگان کنسرسیوم ها و شرکت های مدیریت صادرات‬ ‫خوش��ه های صنعتی نیز حضور دارند‪ .‬ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین به نمایندگی‬ ‫از س��ازمان صنایع کوچک و تفاهم های انجام ش��ده با سازمان صنایع کوچک هندوستان نیز در‬ ‫این نمایشگاه حضور دارد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2018‬‬ ‫ارتقای ‪ ۶‬پله ای ایران‬ ‫در شاخص ظرفیت های رشد پایدار‬ ‫‪2‬‬ ‫اقتصاد ای��ران در چند دهه گذش��ته نوس��ان های باالیی‬ ‫از ت��ورم را تجربه ک��رده که باعث افزایش ش��کاف طبقاتی‬ ‫ش��ده و میلیون ه��ا نف��ر میلیاردر ش��ده اند و فق��را فقیرتر‪.‬‬ ‫هرچن��د برخی تئوری ه��ای اقتصادی این مس��ئله را عامل‬ ‫ش��کل گیری س��رمایه های برای به گ��ردش دراوردن چرخ‬ ‫اقتصاد و س��رمایه گذاری ها جدی��د می دانند اما در ایران این‬ ‫اتفاق نیفتاده و تنها سرمایه داری تجملی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد نفتی و شکل گیری رانت‬ ‫اطالعات��ی و‪ ...‬در اط��راف دولت ها زمینه س��از ثروت اندوزی‬ ‫تو پ��اش می کنند‪ .‬این‬ ‫ب��اداورده برخی ش��ده که با ان ریخ ‬ ‫در حالی اس��ت که در کشورهای توس��عه یافته سرمایه داران‬ ‫ب��ا فعالیت اقتصادی ثروتمند ش��ده اند و حتی مالیات ان را‬ ‫پرداخته ان��د به همین دلیل در اقتصاد مولد س��رمایه گذاری‬ ‫می کنند‪ .‬یکی از پیامدهای منفی تورم این است که تقسیم‬ ‫درام��د ملی و توزیع عادالنه درامده��ا را به خطر می اندازد؛‬ ‫یعنی تورم قیمت ها را افزایش می دهد و قدرت خرید افرادی‬ ‫ک��ه دارای درامد و حقوق ثابت هس��تند مانن��د کارگران و‬ ‫کارمندان کاهش می یابد‪ .‬این امر برای بیکاران به یک فاجعه‬ ‫تبدیل می ش��ود زیرا انها فاقد هرگونه درامد شغلی هستند‪.‬‬ ‫این گروه در مقایسه با کسانی که دارای شغل‪ ،‬درامد‪ ،‬ثروت‪،‬‬ ‫مل��ک و دارایی های ثابت هس��تند‪ ،‬مورد بی عدالتی ش��دید‬ ‫ق��رار می گی��رد و در مقابل‪ ،‬تورم ارزش ام��وال ثروتمندان را‬ ‫نی��ز افزایش می دهد‪ .‬هر چند در یکی از نظریه های اقتصادی‬ ‫استدالل می شود که افزایش پس انداز نهایی طبقه ثروتمندان‬ ‫امکان باال رفتن س��رمایه گذاری انه��ا را فراهم می کند تا در‬ ‫صورت به کار انداختن ثروت و سرمایه باداورده خود موجبات‬ ‫رفاه‪ ،‬اش��تغال و مس��تغنی کردن طبقه مستضعفان را فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬البت��ه این نظریه درباره کش��ورهایی مانن��د ژاپن و تا‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫چرا سرمایه داری در ایران تجملی است؟‬ ‫حدودی المان مصداق پیدا کرده اس��ت‪ .‬شاید گفتن نمونه‪،‬‬ ‫الگو و اس��وه هایی در اینجا خالی از تناسب نباشد‪ :‬شایع است‬ ‫ک��ه چیزی به ن��ام ویال در ژاپن وجود خارج��ی ندارد به این‬ ‫مضمون ک��ه میلیاردرهای ژاپن��ی در اپارتمان های کوچک‬ ‫زندگ��ی می کنند و ثروت خ��ود را برای رف��اه جامعه به کار‬ ‫می اندازند‪ .‬این در حالی است که سرمایه داران نیز چندان به‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های مولد ورود نکرده اند‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪ 18 1396‬جمادی الثانی ‪ 7 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 347‬پیاپی ‪2320‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سالمت اقتصادی‬ ‫با صیانت از افشاگران‬ ‫خبر‬ ‫اختالفات کارگری و کارفرمایی‬ ‫ناشی از حمایت نکردن دولت‬ ‫دبیرکل حزب اس�لامی کار گفت‪ :‬نقش دولت ها در زمینه‬ ‫تولید‪ ،‬حمایتی اس��ت اما متاس��فانه ما در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته تاکنون این نقش حمایت��ی را ندیده ایم‪ ،‬درنتیجه‪،‬‬ ‫شاهد درگیری های کارگری و کارفرمایی هستیم‪.‬‬ ‫عل��ی عب��ادی‪ ،‬دبیرکل ح��زب اس�لامی کار در گفت وگو‬ ‫با ایلن��ا در این وانفس��ای درگیری های دول��ت و کارگران و‬ ‫دس��ت درازی هایی که به حقوق قانونی کارگران می ش��ود‪ ،‬با‬ ‫تکیه بر مس��ئله «تولید» که درواقع به نوعی سنگ زیربنایی‬ ‫مس��ائل اش��تغال و کارگری هم به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حقیقت بحث کلی به تولی��د بازمی گردد‪ .‬در فرایند تولید ‪۳‬‬ ‫گروه کارگر‪ ،‬س��رمایه گذار و دولت قرار می گیرد و هر کدام از‬ ‫انها برای پایداری این موضوع باید نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نقش دولت گف��ت‪ :‬در حقیقت مهم ترین‬ ‫نقش��ی که در این قضایا باید ایفا ش��ود‪ ،‬نقش دولت هاست؛‬ ‫نق��ش دولت ه��ا در زمینه تولید‪ ،‬نقش��ی حمایتی اس��ت که‬ ‫متاس��فانه ما در طول س��ال های گذش��ته تاکنون این نقش‬ ‫حمایتی را ندیده ایم‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب اسالمی کار با بیان اینکه تاکنون نقش دولت‬ ‫فقط به نوعی تعریف ش��ده که فشار به سرمایه گذار یا نیروی‬ ‫کار وارد شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نتیجه‪ ،‬شاهد درگیری های‬ ‫کارگری و کارفرمایی و نبود عالقه به س��رمایه گذاری و رفتن‬ ‫به س��مت کارهای واسطه گری هستیم که این روزها به دلیل‬ ‫نبود حمایت صریح دولت از این دو موضوع اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت هنوز نقش خ��ودش را پیدا‬ ‫نکرده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید دید که در بحث بیمه بیکاری دولت‬ ‫و کارفرما هرکدام چه نقش��ی دارند و شرایط مربوط به دولت‬ ‫اس��ت یا وضعیت مجموعه های تازه تاسیس در زمینه مسئله‬ ‫بیمه مجموعه های شان با سازمان تامین اجتماعی که هر روز‬ ‫درگیر مسائل متعدد می شوند و در نهایت می گوید الخیر فی‬ ‫ما وقع‪ ،‬نیز همین گونه است؟‬ ‫عبادی مس��ئله تعیین حقوق را بحثی س��ه جانبه دانست و‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه دولت شرایطی را برای س��رمایه گذار ایجاد‬ ‫می کند که او ب��ه دلیل پرکردن فاصله هایی که برایش ایجاد‬ ‫می شود دیگر میلی برای ایفای نقش خود در مسائل حقوقی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫عبادی با اظهار تاسف از اینکه نه تنها تاکنون چنین حمایتی‬ ‫را از دولت خود ندیده ایم بلکه شرایط حل مشکالت نیز ایجاد‬ ‫نشده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مش��کالت‪ ،‬اعتصابات و درگیری های‬ ‫هر روزه نیز زاییده همین مسائل است که متاسفانه در بخش‬ ‫زیادی از ان دولت نقش افرینی می کند و زخم را به استخوان‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب اس�لامی کار با انتقاد از عملکرد دولت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت در جایی که باید‪ ،‬نقش افرینی نمی کند و مجموعه‬ ‫را ب��ه امان خدا رها می کند و این گونه کارگر و س��رمایه گذار‬ ‫مبتال به مسائل گوناگون می شوند‪.‬‬ ‫این گزارش از این‬ ‫جهت دارای اهمیت‬ ‫است که وضعیت‬ ‫اقتصادی کشورهای‬ ‫مختلف را از منظر ‪۳‬‬ ‫شاخص‪ :‬ازادی اقتصاد‪،‬‬ ‫فناوری و قدرت و‬ ‫شفایت نهادها مورد‬ ‫بررسی قرار می دهد و‬ ‫تصویر روشنی از فضای‬ ‫اقتصادی ان کشور‬ ‫برای سرمایه گذاران و‬ ‫سیاست گذاران ترسیم‬ ‫می کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هر فرد فعال در یک مجموعه‬ ‫به سبب مسئولیتش از بخشی از‬ ‫تخلف های مدیران اگاه می شود‪.‬‬ ‫ایجاد حاش��یه امن برای کسانی‬ ‫که تخلف ه��ا را افش��ا می کنند‬ ‫یکی از مهم تری��ن موضوع هایی‬ ‫است که در اقتصاد ایران مغفول‬ ‫محمد وطن پور‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ای��ن موض��وع باید از س��وی‬ ‫ضابط��ان قضایی و ق��وه قضاییه‬ ‫ایجاد شود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬پرونده ای وجود دارد که افرادی در‬ ‫یک بانک دولتی از تخلف های مدیران شان پرده برداری کردند‬ ‫ان ه��م نه نزد رس��انه ها بلکه اطالع��ات را دراختیار مجمع‪،‬‬ ‫س��ازمان بازرسی کل کش��ور‪ ،‬ریاس��ت جمهوری و ضابطان‬ ‫قضایی قرار داده اند اما به ش��دت تح��ت تعیب قرار گرفتند و‬ ‫مورد اتهام قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫نحوه برخ��ورد با این پرونده به گونه ای بود که افش��اگری‬ ‫انه��ا به نابودی زندگ��ی اجتماعی و فردی انها منجر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این افشاگری ها س�لامت اقتصاد هر کشور را تضمین‬ ‫می کند‪ .‬رکن چهارم دموکراس��ی ازادی مطبوعات اس��ت؛ تا‬ ‫زمانی که افشاگری مستند و قانونمند در کشور رایج نشود و‬ ‫از ان حمایت نشود‪ ،‬قطار حمایت از سرمایه به مقصد نخواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ش��فافیت اطالع��ات ام��روز در کش��ور یک��ی مهم تری��ن‬ ‫موضوع ه��ای مغفول مانده اس��ت؛ ای��ن موضوع ه��م از نظر‬ ‫فرهنگی در جامعه به کار نیاز دارد‪ ،‬هم از نظر ساز وکار قانونی‬ ‫و حقوق��ی‪ .‬مهم ترین ویژگی که س��رمایه ها را به یک اقتصاد‬ ‫جذب می کند سالمت اقتصادی است‪.‬‬ ‫رانت و فس��اد اقتصادی توسعه اقتصادی را تهدید می کند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذارانی که به قدرت وابس��تگی نداشته و ثروت های‬ ‫کالن ب��رای ورود انف��رادی ب��ه اقتصاد را ندارن��د هیچ گاه به‬ ‫چنین س��اختاری اعتماد نمی کنند و هر چه این بی اعتمادی‬ ‫گسترش یابد اقتصاد کشور اس��یب خواهد دید‪ .‬پاسخگویی‬ ‫و مس��ئولیت پذیری در مدی��ران باید به گونه ای س��اماندهی‬ ‫ش��ود که عملکرد انها زیر ذره بین باشد و به جای برخورد با‬ ‫افشاکنندگان تخلف ها‪ ،‬با مدیران متخلف برخورد شود‪.‬‬ ‫براساس اخرین گزارش های جهانی اعالم شد‬ ‫ارتقای ‪ ۶‬پله ای ایران در شاخص ظرفیت های رشد پایدار‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ای��ران در ش��اخص ظرفیت های رش��د پایدار س��ال‬ ‫‪ )۲0۱۸(۹۶‬در بین ‪ ۱۸0‬کشور جهان در رتبه ‪ ۹۸‬قرار‬ ‫گرفت که در مقایس��ه با یک س��ال گذشته‪ ۶ ،‬پله ارتقا‬ ‫یافته است‪ .‬شاخص وعده رشد (‪ )GPI‬که نشان دهنده‬ ‫ظرفیت های یک کشور برای سرمایه گذاری و رشد پایدار‬ ‫است‪ ،‬هر س��ال از سوی یکی از بزرگترین موسسه های‬ ‫مش��اوره مالی و حسابرس��ی جه��ان (‪ )KPMG‬مورد‬ ‫ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات محاسبه شاخص وعده رشد‬ ‫ای��ن گزارش از ای��ن جهت دارای اهمیت اس��ت که‬ ‫وضعی��ت اقتصادی کش��ورهای مختل��ف را از منظر ‪۳‬‬ ‫ش��اخص‪ :‬ازادی اقتص��اد‪ ،‬فناوری و قدرت و ش��فایت‬ ‫نهادها مورد بررس��ی ق��رار می دهد و تصویر روش��نی‬ ‫از فض��ای اقتص��ادی ان کش��ور برای س��رمایه گذاران‬ ‫و سیاس��ت گذاران ترس��یم می کن��د ت��ا ضمن کمک‬ ‫ب��ه دولت ه��ا درب��اره شناس��ایی موقعی��ت اقتصادها‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران به س��مت ش��رایط بلند مدت مطلوب‬ ‫هدایت شوند‪ .‬متغیرهایی که بر ظرفیت اقتصادها برای‬ ‫تامی��ن بهره وری اینده و رش��د انها تاثی��ر می گذارند‪،‬‬ ‫فراوان و متنوع هس��تند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬این موسسه‬ ‫گزارش خود را برپایه داده های متنوعی از ‪ ۱۸0‬کش��ور‬ ‫جه��ان در بازه ‪ ۲0‬س��اله م��ورد تجزی��ه و تحلیل قرار‬ ‫می دهد‪ .‬شاخص وعده رش��د به ‪۱۵‬متغیر و ‪ ۵‬شاخص‬ ‫اصلی تقسیم می شود که عبارتند از‪ :‬ثبات اقتصاد کالن‪،‬‬ ‫ازادی برای پیش��ی گرفتن‪ ،‬زیرساخت‪ ،‬سرمایه انسانی‬ ‫و قدرت نهادها‪.‬‬ ‫‹ ‹ وضعیت ایران در شاخص های پنج گانه‬ ‫ایران با کس��ب امتی��از ‪ ۴/۱۳‬با ‪ ۶‬پله ارتقا در جایگاه‬ ‫‪ ۹۸‬جهان قرار گرفته است‪ .‬بهترین امتیاز ایران مربوط‬ ‫به زیر ش��اخص اقتصاد کالن با امتیاز ‪ ۷/0۲‬اس��ت که‬ ‫براس��اس بررس��ی کس��ری بودجه و بدهی دولت مورد‬ ‫س��نجش قرار می گیرد‪ .‬شاخص توسعه انسانی با امتیاز‬ ‫‪ ۵/۳۶‬در رتب��ه دوم قرار دارد؛ این ش��اخص مربوط به‬ ‫تحصیل و امید به زندگی می ش��ود‪ .‬این نشان از مزیت‬ ‫ای��ران در بخش نی��روی تحصیلک��رده و ج��وان دارد‪.‬‬ ‫سومین ش��اخصی که ایران بیش��ترین امتیاز را در ان‬ ‫کس��ب کرده مربوط به کیفیت نهادها ب��ا امتیاز ‪۴/۲۹‬‬ ‫اس��ت؛ این ش��اخص نش��ان دهنده وضعیت اس��تقالل‬ ‫قضایی‪ ،‬شفافیت سیاست گذاری‪ ،‬اثربخشی دولت‪ ،‬فساد‬ ‫و حقوق کار در کش��ور است‪ .‬چهارمین شاخص مربوط‬ ‫به کیفیت زیرس��اخت با امتیاز ‪ ۳/۱۱‬است؛ این بخش‬ ‫حسین ساسانی‪ :‬دولت فقط باید اجازه دهد رابطه‬ ‫عرضه وتقاضا براساس اقتصاد ازاد شکل بگیرد‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‪ :‬تحریم و بی انضباطی های‬ ‫اقتصادی در سال های گذشته فرصت رشد را ایران‬ ‫گرفته است‬ ‫نشان دهنده کیفیت حمل ونقل‪ ،‬امادگی فنی و نهادها و‬ ‫دسترسی به خدمات مالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعیف ترین شاخص ایران‬ ‫پنجمین ش��اخص که ضعیف ترین شاخص ایران نیز‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬مربوط به باز بودن اقتصاد اس��ت که‬ ‫ایران با امتیاز ‪ ۱/0۵‬در ش��رایط نامس��اعدی قرار دارد‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران یکی از بسته ترین اقتصادهای جهان است‬ ‫و همین امر به مانع بزرگی برای رش��د پایدار اقتصادی‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬یکی از نشان های اقتصاد بسته‪ ،‬نبود‬ ‫هیچ گونه فعالیت مالی بین المللی در نظام بانکی اس��ت‪.‬‬ ‫پایش تغییرات مربوط به اندازه گیری باز بودن اقتصادها‬ ‫بر اس��اس ترکیبی از تجارت خارجی و س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی نس��بت به تولید ناخالص داخلی به‬ ‫ دس��ت می اید‪ .‬از انجا که این موسسه در ارزیابی خود‬ ‫بازه ‪ ۲0‬س��اله را مبنای بررس��ی قرار می دهد ایران در‬ ‫‪ ۲‬دهه گذش��ته با مش��کالت زی��ادی در زمینه تجارت‬ ‫خارجی و روابط بانکی رو به رو بوده که بر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی تاثیر چش��مگیری داشته است‪ .‬این شاخص به‬ ‫نوعی مهم ترین ش��اخص برای س��رمایه گذاران است تا‬ ‫وضعیت اقتصادی یک کشور را مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان دخالت دولت‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد و ریی��س‬ ‫کارگروه توس��عه پایدار فرهنگس��تان علوم در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» درباره تاثیر بس��ته بودن اقتصاد‬ ‫بر رش��د اقتصادی گفت‪ :‬براساس پژوهش های جهانی‪،‬‬ ‫هر چه اقتصاد کش��ور ها بازتر باشد اقتصاد در وضعیت‬ ‫مطلوب تری قرار دارد و توسعه اقتصادی و رشد بهتری‬ ‫را تجرب��ه خواهند ک��رد‪ .‬دلیل ان ه��م فعالیت ازادانه‬ ‫کس��ب وکار و ایجاد بنگاه های بیشتر است که به تولید‬ ‫ارزش افزوده و رش��د اقتصادی منجر می شود‪ .‬ساسانی‬ ‫با بی��ان اینکه کاهش تعرفه گ��ذاری یکی از مالک های‬ ‫باز ب��ودن اقتصاد به ش��مار می رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت اگر‬ ‫کمتری��ن دخالت را در تعیین تعرفه ها داش��ته باش��د‬ ‫حرکت اقتص��ادی کش��ور منطبق با س��ازمان تجارت‬ ‫جهان��ی خواهد بود‪ .‬دولت فقط بای��د اجازه دهد رابطه‬ ‫عرضه وتقاضا براس��اس اقتصاد ازاد شکل بگیرد و فقط‬ ‫در م��واردی مح��دود که تولید و اقتص��اد ملی به خطر‬ ‫می افتد‪ ،‬دخالت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف نهاد های قانونی در بهبود‬ ‫یکی دیگر از مهم ترین ش��اخص های محاس��به وعده‬ ‫رشد‪ ،‬ارزیابی وضعیت نهادها در اقتصاد است که سومین‬ ‫ش��اخص ایران از نظر بیش��ترین امتیاز شامل می شود‪.‬‬ ‫نهاده��ای عمومی با کیفی��ت باال می توانن��د از طریق‬ ‫اج��رای قوانین مدنی و تجاری ق��وی به ایجاد محیطی‬ ‫مس��اعد برای کارافرینان و کسب و کارهایی که مایل به‬ ‫س��رمایه گذاری در ان باشند‪ ،‬کمک کنند‪ .‬بدون وجود‬ ‫چارچ��وب رعایت حقوق مالکیت و حقوق کس��ب وکار‪،‬‬ ‫هیچ اقتصاد مدرنی قادر به پیش��رفت نخواهد بود‪ .‬نبود‬ ‫نهادهای قوی می تواند باعث عقب گرد اقتصادها ش��ود‪.‬‬ ‫انج��ام اصالحات در حوزه نهادها در برخی از کش��ورها‬ ‫به ویژه انهایی که از ناکارامدی دولت ها یا ضعیف بودن‬ ‫محیط سیاسی رنج می برند‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت ایران در فساد مناسب نیست‬ ‫ساس��انی با اش��اره ب��ه اینک��ه پیچیدگ��ی قوانین و‬ ‫ناکارام��دی برخی از انها نش��ان دهنده نب��ود نهادهای‬ ‫مدن��ی و تج��اری قدرتمند اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فس��اد یکی‬ ‫دیگر از عوامل موثر بر این موضوع اس��ت که متاسفانه‬ ‫از این نظر وضعیت ایران چندان مناس��ب نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره ب��ه تاثیر اندازه دولت در رش��د اقتصاد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت براس��اس می��زان هزینه ها و گس��تردگی‬ ‫فعالیت ها اندازه گیری می ش��ود‪ .‬دول��ت هر قدر حجیم‬ ‫باش��د هزینه های ان ب��اال م��ی رود و از انجا که بخش‬ ‫قابل توجهی از اقتصاد از سوی دولت اداره می شود این‬ ‫افزایش هزینه موجب باال رفتن فش��ارهای اقتصادی و‬ ‫محدودیت در کسب وکار می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬ورود پررنگ دولت به فضای اقتصادی‬ ‫موجب از بین رفتن قدرت رقابت پذیری در اقتصاد شده‬ ‫و با توجه به قدرت سیاس��ی نیز قوانین کشور براساس‬ ‫مناف��ع اقتص��اد دولتی تنظیم و تصویب می ش��ود‪ .‬این‬ ‫عوامل باعث می ش��ود تا رش��د اقتصادی پایدار حاصل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت کمتر‪ ،‬سرمایه گذاری بیشتر‬ ‫رییس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم افزود‪:‬‬ ‫هر چه دولت دخالت کمتری در قوانین س��رمایه گذاری‬ ‫داش��ته باشد و اجازه دهد س��رمایه گذار به راحتی وارد‬ ‫کش��ور ش��ود‪ ،‬تولید ناخالص داخلی کش��ور به ش��کل‬ ‫قابل توجهی افزای��ش خواهد یافت‪ .‬ایران درحال حاضر‬ ‫در ش��اخص س��رمایه گذاری‪ ،‬حکمرانی و کس��ب وکار‬ ‫ضعیف ترین عملکرده��ا را دارد در حالی که موثرترین‬ ‫شاخص های رشد اقتصادی را نیز شامل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ها و بی انضباطی های اقتصادی‬ ‫محمدعل��ی دهقان دهن��وی‪ ،‬اقتص��اددان و عض��و‬ ‫هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبای��ی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» در تشریح وضعیت ایران برای رشد‬ ‫پای��دار گفت‪ :‬تحری��م و بی انضباطی ه��ای اقتصادی در‬ ‫س��ال های گذشته فرصت رشد را ایران گرفته‪ ،‬کشور را‬ ‫از نظر اقتصادی و تولید کوچک کرده و اقتصاد در رکود‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬بنابراین زمانی که در شرایط خروج‬ ‫از رک��ود ق��رار می گیریم در اغاز با رش��د اقتصادی باال‬ ‫روبه رو می شویم‪ .‬از این رو‪ ،‬رشد اقتصادی در سال های‬ ‫اخی��ر را نباید به معنای ظرفیت های رش��د پایدار تلقی‬ ‫کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه با توجه به هدف گذاری رشد‬ ‫‪ ۸‬درصدی در برنامه شش��م توس��عه باید این رش��د را‬ ‫ثابت نگه داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رش��د اقتصادی در مقایسه‬ ‫با شرایط س��ال های گذشته مناس��ب اما در مقایسه با‬ ‫ش��رایط بالقوه ایران اندک اس��ت‪ .‬برای پایداری رش��د‬ ‫اقتص��ادی ‪ ۸‬درصدی باید رش��د صنعتی نیز در همین‬ ‫حدود افزایش داشته باشد‪ .‬این امر نیز به سرمایه گذاری‬ ‫و بهبود شرایط محیط کسب و کار نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تنوع محصول در اقتصاد‬ ‫این اقتص��اددان با بیان اینکه اقتص��اد ایران به نفت‬ ‫وابس��ته اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در امارهای منتشر ش��ده‬ ‫ممکن است رشد اقتصادی بدون احتساب نفت مطلوب‬ ‫باش��د اما در این بخش ها نیز رش��د اقتصادی به کمک‬ ‫نفت به وجود امده اس��ت‪ .‬بنابراین چگونگی اس��تفاده‬ ‫از نفت برای توس��عه اقتصادی سایر بخش ها از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬اقتصاد کش��ور بای��د به دنبال‬ ‫تنوع محصوالت باش��د تا از وابس��تگی ب��ه نفت بکاهد‬ ‫اما اگر رش��د نفت در س��ایر بخش ها به کار گرفته شود‬ ‫به طورقطع نه تنها برای اقتصاد مضر نیس��ت بلکه مفید‬ ‫هم واقع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت رقیبان ایران در منطقه‬ ‫در ای��ن ارزیابی‪ ،‬ترکیه ک��ه رقیب اقتصادی ایران در‬ ‫منطق��ه به ش��مار می رود‪ ،‬با ‪ ۵/0۹‬امتی��از در رتبه ‪۵۷‬‬ ‫جهان قرار دارد که نس��بت به س��ال قبل‪ ۲ ،‬پله تنزل‬ ‫داش��ته است‪ .‬عربستان س��عودی یکی دیگر از رقیبان‬ ‫اقتصادی در منطقه در این ش��اخص نسبت به ترکیه و‬ ‫ایران در جای��گاه بهتری قرار دارد و در رتبه ‪ ۵0‬جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬برتری های عربستان س��عودی نسبت به ایران و‬ ‫ترکیه مربوط به باز بودن اقتصاد‪ ،‬کیفیت نهادها و ثبات‬ ‫اقتصادکالن است‪.‬‬ ‫نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و عراق ترسیم شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اش��اره به سفر‬ ‫اینده اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری‬ ‫ای��ران به ع��راق گفت‪ :‬امیدوارم این س��فر‪ ،‬نقش��ه راه‬ ‫هم��کاری اقتصادی بین دو کش��ور را ترس��یم کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران در‬ ‫ب��دو ورود به عراق گس��ترش رواب��ط همه جانبه با این‬ ‫کش��ور را از اهداف مهم دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برشمرد‪ .‬محمد شریعتمداری در راس یک هیات بزرگ‬ ‫تجاری و صنعتی‪ ،‬دوش��نبه به دعوت رس��می سلمان‬ ‫الجمیل��ی‪ ،‬وزیر برنامه ریزی عراق وارد بغداد ش��د و در‬ ‫فرودگاه این شهر مورد استقبال ولید حبیب الموسوی‪،‬‬ ‫قائم مقام وزیر تجارت عراق قرار گرفت‪ .‬وی در گفت وگو‬ ‫با خبرنگاران‪ ،‬اماده سازی و هماهنگی برای برنامه های‬ ‫س��فر روز چهارش��نبه اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رییس جمهوری اس�لامی ایران به جمه��وری عراق را‬ ‫مهم تری��ن مح��ور گفت وگوه��ا و مذاکره ه��ای خود با‬ ‫مقامات عراقی دانست‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری افزود‪ :‬در این مذاکرات به بررس��ی و‬ ‫تالش برای گسترش روابط دو کشور در همه زمینه های‬ ‫سیاسی و اقتصادی از جمله مشارکت ایران در بازسازی‬ ‫مناطق جنگ زده ناشی از تهاجم داعش می پردازد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ای��ران گفت در‬ ‫دیدارهای خود با وزیران برنامه ریزی و نیز صنایع عراق‬ ‫زمینه های گس��ترش هم��کاری در بخش های مختلف‬ ‫اقتص��ادی میان تهران و بغداد را مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری و هی��ات هم��راه در دیدار با‬ ‫وزیر مسکن و شهرس��ازی عراق همچنین حل مشکل‬ ‫تعامالت بانکی را یکی از عوامل مهم در توسعه همکاری‬ ‫اقتصادی بین دو کشور دانست و افزود‪ :‬با ایجاد خطوط‬ ‫اعتباری و اقدام های جدید‪ ،‬امکان حل مس��ئله تعامل‬ ‫بانکی بین دو کشور وجود دارد‪ .‬وی بر ضرورت تعریف‬ ‫کردن یک س��قف مناس��ب برای فعالیت های اقتصادی‬ ‫بین دو کش��ور تاکید ک��رد و گفت‪ :‬درحال حاضر حجم‬ ‫مبادالت تجاری (غیر نفتی) بین دو کشور ‪ 6‬میلیارد دالر‬ ‫است که این رقم در شان دو کشور همسایه و مرزهای‬ ‫گس��ترد ه انها نیس��ت‪ .‬ش��ریعتمداری بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫تحقق توس��عه اقتصادی بین دو کش��ور باید مناسبات‬ ‫از روابط ساده تجاری به روابط پیچیده تر در زمینه های‬ ‫فنی و مهندس��ی و همکاری صنعتی و ساختمان سازی‬ ‫گسترش یابد‪.‬‬ ‫دالیل روند نوسانی صنعت خودرو شناسایی شد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2320‬‬ ‫دوره جدید شماره‪347‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫در س��ال های گذش��ته و به واسطه ش��وک هایی که به صنعت خودرو ایران وار د شد شاهد‬ ‫تغیی��ر نس��بت واردات خودرو ب��ه تولید داخلی بودیم‪ .‬امارها نش��ان می دهد که تولید انواع‬ ‫خودروهای س��اخت داخل در س��ال های اخیر روند پر نوس��انی را تجربه کرده‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬با تداوم روند کاهش��ی‪ ،‬تولید به پایین ترین میزان یعنی ‪۷۳۷‬‬ ‫هزار دستگاه رسید‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۳‬با رشد بیش از ‪ ۵۰‬درصدی تولید خودرو‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫ایران توانست به جمع کشورهای خودروساز با تیراژ تولید باالی یک میلیون دستگاه بازگردد‬ ‫اما این روند پایدار نبود و در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با کاهش ‪ ۱۳‬درصدی مواجه ش��د‪ .‬در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫صنعت خودروسازی کشور توانست دوباره با تولید یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه و با رشد‬ ‫‪ ۳۸‬درصدی نسبت به سال ‪ ۱۳۹۴‬به جمع کشورهای خودروساز باالی یک میلیون دستگاه‬ ‫بازگردد‪ .‬این روند نوس��انی می تواند ش��رایط رکود تورمی و غیرتورمی اقتصاد در س��ال های‬ ‫اخیر‪ ،‬وابستگی تولید به قطعات وارداتی و سهم مونتاژ در صنعت خودرو کشور‪ ،‬پایبند نبودن‬ ‫به یک اس��تراتژی مش��خص خودرو و دیگر پارامترهای مهم در حوزه اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫باش��د‪ .‬میزان تولید خودرو در ایران در قیاس با تولید جهانی در س��ال های ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪۱۳۹۴‬‬ ‫( ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی) نشان می دهد‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خال مدیریتی‬ ‫در صنعت موتورسیکلت‬ ‫صنعت موتورسیکلت در شرایطی است که برای ساماندهی به همدلی و‬ ‫همراهی مدیریت های دولتی نیاز دارد‪ .‬بازار رنگارنگ و متنوع موتورسیکلت‬ ‫با تیراژهای بسیار پایین ‪۲‬هزار دستگاه ضمن اینکه داخلی سازی ان را با‬ ‫چالش روبه رو کرده مصرف کننده را دچار دردس��رهای بسیار کرده است‬ ‫زیرا در بحث خدمات پس از فروش انها تضمینی وجود ندارد‪« .‬گسترش‬ ‫صنع��ت» در میزگردی ب��ا حضور هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫مجموعه قطعات موتورسیکلت مسائل را پیگیری کرد که می خوانید‪.‬‬ ‫یداهلل حاج غف�اری‪ ،‬عض�و هیات مدیره انجم�ن تولیدکنندگان‬ ‫مجموعه قطعات موتورس�یکلت‪ :‬این س��خن نمی تواند درست باشد و‬ ‫به طور قطع توانمندی در داخل وجود دارد‪ .‬کس��انی که مدعی این سخن‬ ‫هس��تند باید پاس��خ دهند ایا صنعت قطعه را مورد ازمون قرار داده اند و‬ ‫قطعاتی س��فارش داده و پس از زمان تعیین ش��ده صنعتگر قادر به تولید‬ ‫و تحویل ان نبوده اس��ت؟ به طور نمونه در ‪ ۳‬ماه گذش��ته شرکت ما تنها‬ ‫‪ ۳‬نوع شاس��ی ساخته اس��ت‪ .‬اگر هر سازنده موتورس��یکلت به قطعه ساز‬ ‫داخل��ی مراجعه کند و قطعه ای را س��فارش دهد مطمئن باش��د با دادن‬ ‫فرصت می توان��د قطعه موردنظر را تحویل بگیرد‪ .‬منطقی نیس��ت بدون‬ ‫دادن پیشنهاد ساخت‪ ،‬حکم کلی صادر کرد‪.‬‬ ‫حبی�ب اهلل محم�ودان‪ ،‬نایب ریی�س هیات مدی�ره انجم�ن‬ ‫تولیدکنن�دگان مجموعه قطعات موتورس�یکلت‪ :‬موضوع اصلی در‬ ‫صنعت موتورس��یکلت ایران مربوط به گسس��تی است که بین قطعه ساز‬ ‫و موتورسیکلت س��از وجود دارد‪ .‬همیشه قطعه ساز عنوان می کند به دنبال‬ ‫روابط سیس��تماتیک است؛ همکاری که در تمام دنیا به همین شکل بین‬ ‫تولیدکنندگان مرتبط یک صنعت وجود دارد‪ .‬شرکت های سازنده قطعاتی‬ ‫را مونتاژ می کنند که تعداد زیادی از انها را کارخانه های زیرمجموعه شان‬ ‫تامین کرده اند ضمن انکه مسئول قطعه خود نیز هستند‪.‬‬ ‫س هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ماشااهلل قاس�می نژاد‪ ،‬ریی ‬ ‫مجموعه قطعات موتورسیکلت‪ :‬مسائل صنعت خودرو و موتورسیکلت‬ ‫ب��ا اینکه از یک جنس هس��تند و هر دو به عنوان وس��یله نقلیه به ش��مار‬ ‫می روند قابل قیاس نیس��ت به طور نمونه صنعت موتورسیکلت خصوصی‬ ‫است و خودرو دولتی‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کنترل اسیب تنها چاره خودرویی ها ست‬ ‫خودروسازی بریتانیا در برابر غول «برگزیت»‬ ‫‪6‬‬ ‫تصویب طرح ترافیک جدید در فرمانداری‬ ‫اغاز پیش فروش هایما اتوماتیک و سوزوکی‬ ‫طرح پیش فروش خودروهای شاسی بلند ایران خودرو‪،‬‬ ‫هایما اس‪ ۷‬اتوماتیک توربوشارژ و سوزوکی گرندویتارا‬ ‫اتوماتیک که از نظ��ر عملکردی‪ ،‬فرمان پذیری‪ ،‬ایمنی‬ ‫و س��طح امکانات و اپش��ن ها توانس��ته نمره قبولی از‬ ‫مش��تریان دریافت کند از سه ش��نبه ‪ ۱۵‬اس��فند اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬طرح یک ودیعه ای و دو ودیع��ه ای پیش فروش‬ ‫این دو خودرو از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۹‬اس��فند امس��ال یا تا زمان‬ ‫تکمی��ل ظرفی��ت ادام��ه دارد‪ .‬در پیش ف��روش یک‬ ‫ودیعه ای هایما اس‪ ۷‬اتوماتیک توربوش��ارژ و سوزوکی‬ ‫گرندویت��ارا اتوماتی��ک‪ ،‬متقاضی��ان می توانند با مبلغ‬ ‫پیش پرداخ��ت به ترتی��ب ‪ ۴۷‬و ‪ ۷۴‬میلیون تومان به‬ ‫ثبت ن��ام این خودروها با موعد تحویل مرداد ‪ ۹۷‬اقدام‬ ‫کنند‪ .‬همچنین متقاضیان می توانند با پرداخت ودیعه‬ ‫اول به مبلغ ‪ ۳۲‬میلی��ون تومان و ودیعه دوم با موعد‬ ‫پرداخت خرداد ‪ ۹۷‬به مبلغ ‪ ۱۵‬میلیون تومان نسبت‬ ‫به ثبت نام خ��ودرو هایما اس‪ ۷‬اتوماتیک توربوش��ارژ‬ ‫با موعد تحویل ش��هریور اقدام کنن��د‪ .‬این خودرو در‬ ‫رنگ های سفید‪ ،‬مشکی‪ ،‬نقره ای‪ ،‬خاکستری‪ ،‬زغالی و‬ ‫قهوه ای قابل عرضه اس��ت‪ .‬برمبن��ای این گزارش‪ ،‬در‬ ‫پیش فروش دو ودیعه ای خودرو س��وزوکی گرند ویتارا‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬متقاضیان می توانند با پرداخت ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫توم��ان در ودیعه اول و ‪ ۱۴‬میلی��ون تومان در ودیعه‬ ‫دوم با موعد پرداخت خرداد‪ ۹۷‬نس��بت به ثبت نام این‬ ‫خ��ودرو با موع��د تحویل ش��هریور ‪ ۹۷‬و به رنگ های‬ ‫سفید‪ ،‬مشکی‪ ،‬نقره ای و خاکستری اقدام کنند‪.‬‬ ‫متقاضی��ان می توانن��د تنه��ا از طری��ق مراجعه به‬ ‫پایگاه فروش اینترنتی ش��رکت ایران خودرو به نشانی‬ ‫‪ esale. ikco. ir‬ی��ا نمایندگی ه��ای مج��از گ��روه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو در سراس��ر کش��ور ب��ه ثبت نام‬ ‫بپردازند و از مزایای این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در نظر بسیاری از مشتریان خودروهای شاسی بلند‪،‬‬ ‫ایمنی و دوام بس��یار بیشتری نس��بت به خودروهای‬ ‫س��واری دارند و عملک��رد فنی انها نی��ز بهتر و مورد‬ ‫اعتمادتر است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬جایزه برتر تبلیغاتی برای سایپا‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا در سومین‬ ‫جش��نواره صنعت تبلیغات ایران موفق‬ ‫ب��ه دریافت ش��اهین طالیی جش��نواره‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز؛ در این همایش‬ ‫ک��ه با حضور محمدباق��ر نوبخت معاون‬ ‫رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه برگزار ش��د‪ ،‬گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا در راس��تای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی موفق ب��ه دریافت ش��اهین‬ ‫طالیی شد‪.‬‬ ‫این گروه همچنین در بخش تبلیغات‬ ‫دیداری و ش��نیداری به دلیل س��اخت‬ ‫تیزر تبلیغاتی خودرو چانگان س��ی اس‬ ‫‪ ۳۵‬در روس��تای کنگان شاهین نقره ای‬ ‫این جشنواره را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫س��ایپا که یکی از خودروسازان مهم و‬ ‫بزرگ در ایران و منطقه خاورمیانه است‬ ‫در زمینه فعالیت های تبلیغاتی و ارتباط‬ ‫با مشتریان به عنوان یک مجموعه فعال‬ ‫شناخته می شود و همواره در این حوزه‬ ‫به موفقیت های بزرگی دست یافته است‪.‬‬ ‫اقدام هایی همچون تالش برای حفظ‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬کمک به اسیب دیدگان‬ ‫بالی��ا و ح��وادث طبیع��ی‪ ،‬س��اخت و‬ ‫تجهیز م��دارس در مناطق محروم ایران‬ ‫و امدادرس��انی مس��تمر به خودروهای‬ ‫تولی��د این گروه و خ��ارج از ان ازجمله‬ ‫مهم ترین فعالیت های س��ایپا در عرصه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی است‪.‬‬ ‫نوسازی تاکسیرانی نیجریه با محصوالت ایران خودرو‬ ‫عض��و هیات تطبیق مصوبات ش��ورای ش��هر از‬ ‫تصویب طرح جدی��د ترافیک تهران در فرمانداری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این طرح از ‪ ۱۵‬فروردین می تواند‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬محمد قانبیلی ب��ا بیان اینکه طرح‬ ‫جدی��د و مصوبات ان به تایید فرمانداری رس��یده‬ ‫و از ‪ ۱۵‬فروردی��ن اجرا می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ورای‬ ‫اسالمی ش��هر تهران مواردی که هیات تطبیق در‬ ‫نظر داش��ت را لحاظ ک��رد و این طرح با اصالحات‬ ‫برای اجرا به ش��هرداری ابالغ می شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه این طرح مصوب و اجرایی می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��هرداری مکلف به اجرای ط��رح ترافیک جدید‬ ‫است اما زمان اجرای ان در اختیار شهرداری است‬ ‫و در ص��ورت در اختیار داش��تن امکانات می تواند‬ ‫از ‪ ۱۵‬فروردین نس��بت به اجرایی ش��دن ان اقدام‬ ‫کن��د و در صورت فراهم نبودن زیرس��اخت ها این‬ ‫روند به نظر شهرداری بس��تگی دارد‪ .‬عضو هیات‬ ‫تطبیق مصوبات ش��ورای شهر ادامه داد‪ :‬از ‪ ۵‬مورد‬ ‫ایراد گرفته ش��ده از س��وی هیات تطبیق‪ ۳ ،‬مورد‬ ‫اصالح شده و اصراری بر ‪ ۲‬مورد دیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫در همین حال س��ردار حس��ین رحیم��ی‪ ،‬رییس‬ ‫پلی��س پایتخ��ت از امادگی پلیس ب��رای اجرای‬ ‫ط��رح ترافیک پس از پایان تعطیالت نوروزی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در یکی‪ ،‬دو روز گذش��ته به ما اطالع‬ ‫دادن��د که دوربین ها در خروجی های طرح ترافیک‬ ‫کار گذاشت ه شده البته هنوز این دوربین ها تحویل‬ ‫پلیس نشده و قرار است پس از تحویل گرفتن انها‬ ‫اغاز پیش فروش اکسنت ‪۹۷‬‬ ‫ش��رکت کرمان موتور‪ ،‬ش��ریک تجاری هیون��دای در ایران‪،‬‬ ‫ط��رح پیش فروش نیمه دوم اس��فند خود را ب��رای هیوندای‬ ‫اکس��نت اغاز کرد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از‬ ‫رواب��ط عمومی کرمان موتور‪ ،‬نرخ قطعی این خودرو س��اخت‬ ‫داخ��ل ‪ ۱۱۲‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان اعالم ش��ده که در‬ ‫مرحله نخست نیاز به ‪ ۵۰‬میلیون تومان پول نقد برای ثبت نام‬ ‫خواهید داش��ت‪ .‬همزمان با ص��دور دعوتنامه تحویل خودرو‬ ‫باید مابقی این هزینه پرداخت شود که البته ‪ ۳‬میلیون تومان‬ ‫تخفیف نقدی برای خرید نیز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم کرمان موتوری ها تحویل این خودرو مرداد‬ ‫‪ ۹۷‬خواهد بود و سود مشارکت و انصراف در نظر گرفته شده‬ ‫برای این خرید به ترتیب ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫عالقه من��دان برای کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانند به‬ ‫نمایندگی های کرمان موتور در سراس��ر کشور و یا سایت این‬ ‫خودروساز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫را بررس��ی کنیم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا پس از تعطیالت نوروز این طرح اجرا می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬م��ا در این زمین�� ه برنامه ری��زی کرده ایم و‬ ‫می توانیم پس از تعطی�لات ان را اجرا کنیم و در‬ ‫صورت��ی که زمان و نحوه اج��رای این طرح قطعی‬ ‫شود اطالع رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گفته رییس کمیس��یون عمران و حمل ونقل‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران نی��ز ایین نام��ه مجوز طرح‬ ‫ترافی��ک فروردی��ن تدوین و در اردیبهش��ت اجرا‬ ‫می ش��ود‪ .‬محمد علیخانی اظهار ک��رد‪ :‬ایین نامه‬ ‫مج��وز ط��رح ترافی��ک در فروردی��ن تدوی��ن و‬ ‫اردیبهشت اجرا می شود‪ .‬شیوه نامه و ایین نامه این‬ ‫طرح در کمیس��یون عم��ران و حمل ونقل تهیه و‬ ‫اماده خواهد شد و شهرداری موظف است براساس‬ ‫این شیوه نامه اقدام کند‪ .‬رییس کمیسیون عمران و‬ ‫حمل ونقل شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬شهرداری‬ ‫موظف است از محل س��همیه طرح ترافیک که ‪۳‬‬ ‫درصد است ان را به موارد خاص اختصاص دهد‪.‬‬ ‫علیخانی با اش��اره به اجرای ط��رح ترافیک ‪۹۷‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برای این ط��رح به صورت س��االنه از افراد‬ ‫متقاضی پول دریافت نمی ش��ود و متقاضیان باید‬ ‫روزانه به پرداخت تعرفه ترافیک برای ورود به طرح‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در طرح ترافیک جدید‪ ،‬س��اعت طرح‬ ‫ترافی��ک جدید ‪۶:۳۰‬صب��ح تا ‪ ۱۹‬خواه��د بود و‬ ‫پنجشنبه ها طرح اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫کش��ور نیجریه با سفارش ‪ ۳۱۰‬خودرو‬ ‫سمند و پژو ‪ ۴۰۵‬برای سال اینده ناوگان‬ ‫تاکسیرانی خود را نوسازی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حسن گلچوبیان‪،‬‬ ‫مدی��ر صادرات منطقه خاورمیانه و افریقا‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو ب��ا بیان این‬ ‫مطل��ب افزود‪ :‬از انجا ک��ه نیجریه از نظر‬ ‫اقتصادی در حال توس��عه اس��ت‪ ،‬گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو می تواند با صادرات‬ ‫سبد محصوالت خود به این کشور سهم‬ ‫خوبی از این بازار را کسب کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بازار نیجریه یکی‬ ‫از مهم ترین بازارهای غرب افریقا به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اس��تقبال‬ ‫چش��مگیر مردم این کشور از محصوالت‬ ‫ایران خودرو تالش می کنیم از فرصت های‬ ‫موجود با افزایش س��هم بازار خود در این‬ ‫کشور بهره مند شویم‪.‬‬ ‫گلچوبیان با تاکید بر عزم ایران خودرو‬ ‫برای تثبی��ت حضور خ��ود در بازارهای‬ ‫منطق��ه افریق��ا اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬با‬ ‫شناس��ایی مش��کالت و موان��ع پیش رو‬ ‫در زمین��ه صادرات محص��والت خود به‬ ‫بازارهای افریقا توانس��تیم تا حدودی به‬ ‫اه��داف صادراتی خود دس��ت یابیم و به‬ ‫طور قطع این مسیر برای سال اینده نیز‬ ‫هموار شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بستن قراردادی با ناوگان‬ ‫هوایی و حمل ونقل شهری کشور سنگال‬ ‫مبنی بر صدور خودرو سمند و دنا به این‬ ‫بازار گفت‪ :‬بازار افریقا به ویژه کش��ورهای‬ ‫ش��مال افریقا بس��تر بس��یار مناسبی را‬ ‫برای ورود گ��روه صنعتی ایران خودرو به‬ ‫بازارهای جهانی فراهم می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر ص��ادرات منطق��ه خاورمیانه و‬ ‫افریقا ایران خودرو با بیان اینکه از طریق‬ ‫توسعه همکاری ها با سنگال قصد داریم از‬ ‫بازار کشورهای همجوار مانند ساحل عاج‬ ‫و گامبیا نیز اس��تفاده کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مردم کش��ورهای همجوار سنگال ارتباط‬ ‫خوب��ی با این کش��ور دارن��د و اطمینان‬ ‫داریم پس از اینکه بتوانیم همکاری خود‬ ‫را با س��نگال به حد قابل قبولی برسانیم‬ ‫صادراتی نی��ز به این کش��ورها خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی از ص��ادرات ایران خودرو به تونس‬ ‫در این��ده نزدی��ک خبر داد و اف��زود‪ :‬با‬ ‫توجه به ش��رایطی که ب��ر گفت وگوها و‬ ‫مذاکرات حاکم است پیش بینی می کنیم‬ ‫تا یکی‪ ،‬دو ماه اینده نخستین محصوالت‬ ‫صادراتی ایران خودرو راهی کشور تونس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اغاز فروش نقدی و اعتباری پژو ‪ ۵۰۸‬اتوماتیک جی تی الین‬ ‫ش��رکت ایکاپ به منظ��ور پاس��خگویی به نیاز‬ ‫مش��تریان به س��دان خانوادگی لوک��س اروپایی‪،‬‬ ‫ ف��روش نق��دی و اعتب��اری محصول پ��ژو ‪۵۰۸‬‬ ‫اتوماتی��ک جی تی الین را به صورت محدود اغاز‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایک��و پرس‪ ،‬طرح فروش نقدی‬ ‫و اعتباری پ��ژو ‪ ۵۰۸‬اتوماتیک ج��ی تی الین تا‬ ‫زمان پایان ظرفیت ادامه خواهد داشت‪ .‬همچنین‬ ‫متقاضیان می توانن��د پژو ‪ ۵۰۸‬اتوماتیک جی تی‬ ‫الین مدل ‪۲۰۱۷‬را ب��ه مبلغ نهایی ‪ ۲۲۴‬میلیون‬ ‫تومان به رنگ های سفید‪ ،‬نقره ای‪ ،‬مشکی‪ ،‬زغالی و‬ ‫خاکستری و با موعد تحویل ‪ ۱۰‬روز ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫برمبنای این گ��زارش‪ ،‬در طرح فروش اعتباری‬ ‫پ��ژو ‪ ۵۰۸‬اتوماتیک ج��ی تی الی��ن‪ ،‬متقاضیان‬ ‫می توانند با پیش پرداخ��ت ‪ ۱۴۴‬میلیون تومان و‬ ‫مابق��ی ‪ ۲۴‬ماه��ه و در ‪ ۴‬چک ‪ ۶‬ماه��ه به مبلغ‬ ‫هرک��دام ‪ ۶ ۲‬میلیون و‪۱۵۳‬ه��زار تومان ثبت نام‬ ‫کنن��د‪ .‬این خ��ودرو با موعد تحوی��ل حداکثر ‪۱۵‬‬ ‫روز و به رنگ های س��فید‪ ،‬نقره ای‪ ،‬مشکی‪ ،‬زغالی‬ ‫و خاکس��تری قاب��ل عرضه اس��ت‪ .‬همچنین به‬ ‫منظور افزایش احتمال موفقیت مش��تریان نهایی‬ ‫در نام نویس��ی‪ ،‬کنترل های��ی چون ه��ر کد ملی‬ ‫یک خودرو به اجرا گذاش��ته ش��ده است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬ام��کان ثبت ن��ام در این ط��رح تنها برای‬ ‫مش��تریان حقیقی فراهم اس��ت‪ .‬در این گزارش‬ ‫امده اس��ت‪ ،‬متقاضی��ان خرید نق��دی پژو ‪۵۰۸‬‬ ‫می توانن��د ب��ا مراجعه به پایگاه ف��روش اینترنتی‬ ‫شرکت ایران خودرو به نش��انی ‪esale. ikco. ir‬‬ ‫ب��ه ثبت نام اقدام کنند‪ .‬ف��روش اعتباری پژو‪۵۰۸‬‬ ‫اتوماتی��ک جی ت��ی الین تنه��ا از طریق مراجعه‬ ‫به نمایندگی ه��ای مجاز ایران خودرو در سراس��ر‬ ‫کش��ور انجام می ش��ود‪ .‬خودرو در نمایندگی های‬ ‫منتخب ایکاپ تحویل داده می شود‪ .‬گفتنی است‬ ‫خودروها اماده تحویل هس��تند و ش��رکت ایکاپ‬ ‫در کوتاه ترین زمان نسبت به تخصیص خودرو به‬ ‫مش��تریان اقدام می کند‪ .‬عالقه مندان برای کسب‬ ‫اطالعات بیش��تر از مش��خصات خودرو به نشانی‬ ‫‪ www. ikco-peugeot. ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪ 18 1396‬جمادی الثانی ‪ 7 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 347‬پیاپی ‪2320‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف مدیریت‬ ‫عامل اشفته بازار وارداتی ها‬ ‫این روند نوسانی‬ ‫می تواند شرایط رکود‬ ‫تورمی و غیرتورمی‬ ‫اقتصاد در سال های‬ ‫اخیر‪ ،‬وابستگی تولید‬ ‫به قطعات وارداتی‬ ‫و سهم مونتاژ در‬ ‫صنعت خودرو کشور‪،‬‬ ‫پایبند نبودن به یک‬ ‫استراتژی مشخص‬ ‫خودرو و دیگر‬ ‫پارامترهای مهم در‬ ‫حوزه اقتصاد و صنعت‬ ‫کشور باشد‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مدت��ی اس��ت از اج��رای‬ ‫ش��یوه نامه جدی��د واردات‬ ‫می گذرد اما هنوز بازار مس��یر‬ ‫خود را پیدا نکرده و همچنان‬ ‫شبهاتی درباره تثبیت یا تغییر‬ ‫این ش��یوه نامه وج��ود دارد؛‬ ‫ش��بهاتی که پس از اعتراض‬ ‫فواد نیک سروش‬ ‫و شکایت برخی واردکنندگان‬ ‫کارشناس بازار خودرو‬ ‫و در حمای��ت از انان انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نزد دیوان عدالت اداری مطرح ش��د‬ ‫و رای موق��ت دیوان را در توق��ف اجرای افزایش تعرفه ها در‬ ‫پی داش��ت‪ .‬به موازات این امر‪ ،‬مجلس نیز طرح دوفوریتی را‬ ‫بر کاهش تعرفه ها و تغییر در این ش��یوه نامه به امضا رسانده‬ ‫که قرار اس��ت به زودی در جلس��ه ای بررسی ش��ود و شاید‬ ‫رای حداکث��ری به کاهش تعرفه ه��ا به ویژه برای خودروهای‬ ‫هیبریدی را به همراه داش��ته باش��د‪ .‬از طرفی در شیوه نامه‬ ‫جدی��د از ممنوعی��ت واردات خودروه��ای ب��االی ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دالر صحبت ش��ده در حالی که تع��داد زیادی خودرو درون‬ ‫گمرکات وجود داشته که پیش از تصویب این شیوه نامه وارد‬ ‫شده و باالی سقف ارزشی گفته شده نرخ داشته اند و باتوجه‬ ‫به اختالف نظرها در این گروه خودروها‪ ،‬همچنان تکلیف بر‬ ‫س��ر ترخیص انها مش��خص نبوده و بعید است تا پایان سال‬ ‫اتفاقی در این زمینه روی دهد‪.‬‬ ‫هرچند مدت��ی پیش وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نامه ای به گمرک ایران خروج این گروه خودروها را با رعایت‬ ‫موازین جدید بدون ایراد دانس��ت اما گمرک و البته حراست‬ ‫گم��رک این خ��روج را نامفه��وم و مبهم در اجرا دانس��ته و‬ ‫ب��ا اختالف بی��ن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬گمرک و‬ ‫حراس��ت ان‪ ،‬نتیجه ای جز ادامه خاک خوردن این خودروها‬ ‫را در پی نداشته است‪.‬‬ ‫اختالفی که بیشتر از فضای شایعه پراکنی و اتهاماتی که به‬ ‫سوی تصمیم گیرندگان در امر واردات بوده بر وجود ابهاماتی‬ ‫درباره چرایی بس��ته ش��دن یکباره س��ایت ثبت سفارش و‬ ‫مهم تر از ان واردات برخی خودروها بدون ثبت س��فارش به‬ ‫گمرک با وجود انکه هم اکنون دس��تور به ترخیص انها داده‬ ‫شده دامن زده است‪.‬‬ ‫پ��س از بس��ته ش��دن س��ایت ثب��ت س��فارش‪ ،‬برخ��ی‬ ‫واردکنندگان و ش��رکت های نمایندگی ب��دون توجه به این‬ ‫مس��ئله و در دست داشتن ثبت سفارش اقدام به وارد کردن‬ ‫خودروهای خود کردند‪.‬‬ ‫در این بین نمایندگانی بودند که با توجه به اعتبار ‪ ۶‬ماهه‬ ‫ثبت س��فارش بدون هیچ ایرادی روند واردات خود را به طور‬ ‫قانون��ی ادامه دادند اما موضوع ان دس��ته از واردکنندگان و‬ ‫شرکت هایی هس��تند که معلوم نیست با چه اعتماد به نفسی‬ ‫بدون داشتن ثبت اقدام به واردات کرده اند‪.‬‬ ‫حال با گذش��ت ‪ ۶‬ماه از بسته ش��دن سایت و همچنین‬ ‫انقض��ای اعتب��ار تمام ثبت ه��ای موجود و باتوج��ه به اینکه‬ ‫تع��داد زیادی خ��ودرو بدون ثبت در گمرک وجود داش��ته‪،‬‬ ‫مشخص اس��ت خودروهای حاضر بدون ثبت بوده اند در غیر‬ ‫این صورت تاکنون ترخیص شده بودند بنابراین خودروهای‬ ‫موج��ود از س��وی ش��رکت هایی وارد ش��ده اند ک��ه یا هیچ‬ ‫برنامه ریزی مناس��بی برای واردات کاالی خود نداش��ته و از‬ ‫ضعف مدیریت در س��ازمان خود به این روز رس��یده اند یا از‬ ‫جمله کسانی هستند که امید به ترخیص کاالی خود داشته‬ ‫و ب��دون توجه به تمامیت بحث و فضاهای موجود براین باور‬ ‫هس��تند که مگر خودرو وارد شده حتی بدون ثبت سفارش‬ ‫ترخیص می شود؟‬ ‫این گروه ش��رکت های نمایندگی که در این شرایط اقدام‬ ‫به پیش فروش محصوالت خود کرده اند هم اکنون با مش��کل‬ ‫بزرگ ترخیص نش��دن خودروهای پیش فروش شده روبه رو‬ ‫ب��وده و ناگزیر به بازگرداندن وجوه دریافتی از مش��تریان یا‬ ‫راضی نگه داش��تن انها هستند اما شاید دوران این اقدامات‬ ‫غیرحرفه ای و حس��اب نشده و سوءاستفاده از شرایط موجود‬ ‫گذش��ته باش��د و این دسته از ش��رکت ها که در میان انها از‬ ‫نش��ان های معتب��ر المانی نیز وجود دارد باید تاوان اش��تباه‬ ‫خ��ود را با از دس��ت دادن اعتماد مش��تریان‪ ،‬ض��رر و زیان‬ ‫بازگش��ت وجوه دریافتی به خریداران‪ ،‬هزینه های انبارداری‬ ‫و‪ ...‬گم��رکات و همچنین بالتکلیف��ی خودروهای موجود در‬ ‫گمرک را به سختی بدهند‪.‬‬ ‫هرچند پیش تر عنوان ش��د که بهترین و س��ریع ترین راه‬ ‫ب��رای تعیین تکلی��ف این گروه خودروهای ب��دون ثبت وارد‬ ‫ش��ده‪ ،‬ترخیص انها با تعرفه ای باالتر از مصوبات اخیر است‬ ‫تا عالوه بر کسب درامد مناسب برای دولت‪ ،‬جریمه ای برای‬ ‫این گروه ش��رکت ها باش��د که بدون توجه به بس��ته شدن‬ ‫س��ایت و داش��تن ثبت س��فارش اقدام به واردات کرده اند تا‬ ‫در این��ده با توهم اجازه خروج ب��ه خودروهای خود بتوانند‬ ‫بی رقی��ب خودرو خود را گران تر به خری��داران ارائه دهند و‬ ‫بهره دوچندانی از این شرایط به جیب بزنند‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت بهتر اس��ت حال که تصمی��م دولت درباره‬ ‫افزای��ش تعرفه واردات خودرو و محدودیت س��قف ارزش��ی‬ ‫‪ ۴۰‬ه��زار دالر ابالغ ش��ده‪ ،‬از س��نگ اندازی بی دلیل دوری‬ ‫کنن��د چراک��ه این بهانه تراش��ی ها جز رکود کنون��ی بازار و‬ ‫بالتکلیفی فروش��ندگان و خریداران دستاورد دیگری ندارد؛‬ ‫بازاری که به هیچ عنوان حال و هوای ش��ب عید را نداش��ته‬ ‫و خریداران در سردرگمی پایین امدن یا نیامدن نرخ خودرو‬ ‫و فروش��ندگان متضرر در افس��وس گران فروشی و امتناع از‬ ‫فروش کاالی خود به نرخ مناسب تر هستند‪.‬‬ ‫بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی از تولید خودرو و دالیل افزایش نرخ وارداتی ها‬ ‫دالیل روند نوسانی صنعت خودرو شناسایی شد‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته و به واسطه ش��وک هایی که‬ ‫به صنعت خودرو ایران وار د ش��د ش��اهد تغییر نسبت‬ ‫واردات خ��ودرو ب��ه تولید داخلی بودیم‪ .‬امارها نش��ان‬ ‫می ده��د که تولید انواع خودروهای س��اخت داخل در‬ ‫سال های اخیر روند پر نوسانی را تجربه کرده‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که در سال های ‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬با تداوم روند کاهشی‪،‬‬ ‫تولی��د به پایین ترین میزان یعنی ‪ ۷۳۷‬هزار دس��تگاه‬ ‫رس��ید‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬با رش��د بیش از ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫تولی��د خودرو‪ ،‬صنعت خودرو ایران توانس��ت به جمع‬ ‫کش��ورهای خودروساز با تیراژ تولید باالی یک میلیون‬ ‫دس��تگاه بازگ��ردد اما این روند پایدار نبود و در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬با کاهش ‪ ۱۳‬درصدی مواجه شد‪ .‬در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫صنعت خودروسازی کشور توانست دوباره با تولید یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۵۰‬هزار دس��تگاه و با رش��د ‪ ۳۸‬درصدی‬ ‫نسبت به س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به جمع کشورهای خودروساز‬ ‫باالی یک میلیون دس��تگاه بازگردد‪ .‬این روند نوسانی‬ ‫می تواند ش��رایط رکود تورم��ی و غیرتورمی اقتصاد در‬ ‫س��ال های اخیر‪ ،‬وابس��تگی تولید به قطعات وارداتی و‬ ‫س��هم مونتاژ در صنعت خودرو کشور‪ ،‬پایبند نبودن به‬ ‫یک استراتژی مشخص خودرو و دیگر پارامترهای مهم‬ ‫در حوزه اقتصاد و صنعت کش��ور باش��د‪ .‬میزان تولید‬ ‫خودرو در ایران در قیاس با تولید جهانی در س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬ت��ا ‪ ۲۰۱۲ ( ۱۳۹۴‬ت��ا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی) نش��ان‬ ‫می دهد نوس��انات اتفاق افتاده به چه میزان بر س��هم‬ ‫ایران در تولید جهانی خودرو اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۳ ( ۱۳۹۱‬میالدی)‪ ،‬سهم ایران از تولید‬ ‫جهانی خودرو ب��ه پایین ترین میزان خود یعنی ‪۰/۸۴‬‬ ‫درصد در سال های اخیر رسید‪ .‬اگرچه روند نزولی تولید‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۵ ( ۱۳۹۳‬میالدی) دوباره اتفاق‬ ‫افتاد اما در سال ‪ ( ۱۳۹۴‬میالدی‪ )۲۰۱۶‬با رشد ‪۱۸/۶‬‬ ‫درصدی نسبت به سال قبل از ان توانست به سهم قبلی‬ ‫خود یعنی ‪ ۱/۲‬درصد از کل تولید جهانی بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹سونامی قیمت‬ ‫بررس��ی جداول موج��ود در تازه ترین گزارش مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی نشان می دهد‬ ‫در عی��ن حال روند واردات خودرو س��واری به کش��ور‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۹۰‬ت��ا ‪ ۱۳۹۳‬افزایش��ی ب��وده و به‬ ‫بیشترین مقدار خود یعنی یک میلیون و ‪ ۳۲‬هزار و ‪۴۷‬‬ ‫‪ ۵‬ش��وک اصلی که باعث این سونامی شد مورد بررسی‬ ‫دستگاه رسیده که این میزان در سال ‪ ۹۴‬با کاهش ‪۵۰‬‬ ‫ق��رار گرفت��ه ک��ه محدودی��ت ثبت س��فارش در رتبه‬ ‫درصدی همراه شد که دلیل اصلی ان ممنوعیت واردات‬ ‫نخس��ت این فهرس��ت قرار دارد‪ .‬توقف ثبت س��فارش‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی بود‪ .‬سال گذشته نیز‬ ‫برای نمایندگی های غیررسمی (گری مارکت ها) در پی‬ ‫رون��د واردات خودرو با افزایش ‪ ۴۹‬درصدی نس��بت به‬ ‫ابالغ ش��یوه نامه س��اماندهی بازار ارز و حمایت از تولید‬ ‫سال ‪ ۹۴‬دوباره ادامه پیدا کرد‪ .‬در سال های مورد مطالعه‬ ‫داخلی در ‪ ۱۲‬دی س��ال گذش��ته و به دنبال ان توقف‬ ‫میانگین ن��رخ خودروهای وارداتی حدود ‪ ۲۳‬هزار دالر‬ ‫ثبت س��فارش خودرو در اوایل تیر و ش��رط بازگشایی‬ ‫بود که از سال ‪ ۱۳۹۳‬روند افزایشی داشته به گونه ای که‬ ‫ان تا زمان تصویب ش��یوه نامه و ضوابط واردات خودرو‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۵‬متوسط نرخ خودروهای وارداتی به بیش‬ ‫و همچنین نحوه همکاری با ش��رکت های خودروس��از‬ ‫از ‪ ۲۶‬هزار دالر رس��یده و این روند افزایش��ی در ‪ ۷‬ماه‬ ‫خارج��ی از اصلی ترین دالی��ل افزایش نرخ خودروهای‬ ‫امسال ادامه یافته است‪ .‬درمجموع در سال های ‪۱۳۹۰‬‬ ‫وارداتی عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬پس از ان ابالغ شیوه نامه‬ ‫تا ‪ ۹‬ماه امس��ال بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد دالر صرف واردات‬ ‫جدید واردات خودرو در ‪ ۹‬دی‪ ،‬ابالغ اصالحیه اس��قاط‬ ‫خودرو س��واری به کش��ور شده اس��ت‪ .‬با توجه به امار‬ ‫خودروهای فرس��وده و در نهایت نوس��ان نرخ ارز از ‪۵‬‬ ‫تطبیقی تعداد و ارزش واردات خودرو سواری در ‪ ۹‬ماه‬ ‫ش��وک اصلی افزایش نرخ خودروهای وارداتی یاد شده‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬به دلیل انکه در دی ‪۱۳۹۵‬‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش نرخ ارز در این مدت نیز ازجمله عوامل‬ ‫واردات خودرو ازس��وی نمایندگان غیررس��می (گری‬ ‫تاثیرگ��ذار بر جهش قیمتی خودروه��ای وارداتی بوده‬ ‫مارکت) ممنوع ش��د اما ثبت سفارش های انباشت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ابت��دای تی��ر ‪ ۱۳۹۶‬نرخ ارز ‪ ۳‬ه��زار و ‪۲۴۹‬‬ ‫تا قبل از این ممنوعیت گری مارکت ها‪ ،‬بیشتر در حجم‬ ‫توم��ان بود ک��ه در بهمن ب��ا افزای��ش ‪ ۱۳/۷‬درصدی‬ ‫واردات ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۶‬خود را نشان داد که‬ ‫نس��بت به تیر به بیش��ترین میزان خود یعنی ‪ ۳‬هزار و‬ ‫حت��ی ب��ا وجود کاهش واردات در ‪ ۳‬ماه مهر‪ ،‬ابان و اذر‬ ‫‪ ۶۹۵‬تومان رس��ید‪ .‬افزایش نرخ ارز از دیگر شوک های‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به نس��بت سال ‪ ۱۳۹۵‬باز هم رشد ‪ ۱۳‬درصدی‬ ‫قیمتی ب��ه بازار خودروهای وارداتی ب��ود‪ .‬با انالیز نرخ‬ ‫حجم واردات خودرو در دور ه ‪ ۹‬ماهه ‪ ۱۳۹۶‬نس��بت به‬ ‫تمام ش��ده خودروهای وارداتی می توان هزینه ها را به ‪۵‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬را نش��ان می دهد‪ .‬در سال‬ ‫گروه اصلی هزین��ه خرید خودرو‪ ،‬حقوق‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬نس��بت تعداد خودروهای سواری‬ ‫گمرکی و عوارض مربوط‪ ،‬ش��ماره گذاری‬ ‫واردات��ی به تعداد خودرو تولید ش��ده در توقف ثبت سفارش خودرو‪ ،‬اسقاط خودروهای فرسوده و سود‬ ‫کش��ور با کاهش بیش از حد تولید داخل برای نمایندگی های‬ ‫نماینده رسمی تقسیم کرد‪ .‬متوسط نرخ‬ ‫غیررسمی‪ ،‬توقف‬ ‫به بیش��ترین مقدار رسید‪ .‬در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪ ۱۵‬م��دل خودرو مورد مطالعه براس��اس‬ ‫با وجود افزایش ‪ ۴۰‬درصدی تولید خودرو ثبت سفارش خودرو ش��یوه نامه قب��ل از توقف ثبت س��فارش‬ ‫در اوایل تیر‪ ،‬ابالغ‬ ‫س��واری در کشور نسبت به سال ‪،۱۳۹۴‬‬ ‫در تی��ر برابر ب��ا ‪ ۲۳۰‬میلیون تومان بوده‬ ‫شیوه نامه‬ ‫تعداد خودروهای سواری وارداتی نسبت‬ ‫است‪ ،‬برمبنای افزایش های انجام شده به‬ ‫جدید واردات‬ ‫به تعداد خودرو تولید ش��ده افزایش پیدا‬ ‫طور متوس��ط در این خودروها جهش ‪۸۹‬‬ ‫خودرو در ‪ ۹‬دی‪،‬‬ ‫ک��رد که ای��ن امر حاکی از رش��د واردات‬ ‫میلی��ون تومانی اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬بیان‬ ‫ابالغ اصالحیه‬ ‫خودرو به کش��ور بود اما با توجه به توقف‬ ‫این نکته حائز اهمیت است که ممنوعیت‬ ‫اسقاط خودروهای‬ ‫ثبت سفارش در اوایل تیر امسال و حذف فرسوده و در نهایت خودروه��ای ب��االی ‪ ۴۰‬ه��زار دالر باعث‬ ‫گ��ری مارکت ه��ا در دی س��ال قبل‪ ،‬این‬ ‫ش��ده خودروهایی که دیگر مجوز ورود به‬ ‫نوسان نرخ ارز‬ ‫نس��بت در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با کاهش‬ ‫کشور را ندارند با افزایش نرخ بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫از ‪ ۵‬شوک اصلی‬ ‫یک درصدی نسبت به سال ‪ ۱۳۹۵‬روبه رو‬ ‫درصد همراه شوند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫خودروهای‬ ‫� نبود همگرایی در سیاست های‬ ‫بوده است‪ .‬نسبت تولید به واردات خودرو‬ ‫وارداتی یاد‬ ‫دولت‬ ‫در حالی اس��ت که خودروهای وارداتی به‬ ‫شده است‬ ‫به نظر می رس��د هدف دولت با توجه به‬ ‫دالیل متعددی در چند ماه اخیر ش��اهد‬ ‫قراردادهای جدید خودرویی منعقد شده‬ ‫س��ونامی نرخ بودند‪ .‬در ادامه این گزارش‬ ‫و در دس��ت انعقاد که ش��امل تولید خودروهای ساخت‬ ‫داخ��ل ب��ا دامنه قیمتی باالت��ر از ‪ ۷۵‬میلی��ون تومان‬ ‫می شود‪ ،‬تصاحب سهم بازار این خودروها توسط تولید‬ ‫داخلی اس��ت و بر این اس��اس به دنبال ان اس��ت تا با‬ ‫اعمال موانع تعرفه ای‪ ،‬سهم خودروهای وارداتی در بازار‬ ‫داخ��ل را به ویژه در بازه قیمتی زیر ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫کاه��ش داده و در نتیج��ه س��هم خودروهای باالی ‪۷۵‬‬ ‫میلیون تومانی که قرار است برمبنای قراردادهای جدید‬ ‫خودروی��ی منج��ر به تولید داخل ش��ود را به باالی ‪۱۰‬‬ ‫درصد برس��اند‪ .‬در دالیل توجیهی مصوبه هیات وزیران‬ ‫در واردات خ��ودرو در ‪ ۹‬دی مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی براس��اس اظهارات نمایندگان دولت‬ ‫در کمیس��یون های تخصصی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ام��ده که دلی��ل تصویب ان معطوف ب��ه کمبود منابع‬ ‫ارزی کش��ور و اتخ��اذ راه حل ه��ای کاهش خ��روج ارز‬ ‫اس��ت‪ .‬ازجمل��ه مواردی که به وض��وح نبود همگرایی‬ ‫سیاس��ت های دول��ت در واردات خودروه��ای وارداتی‬ ‫را نش��ان می ده��د‪ ،‬می توان به ابالغ اصالحیه اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده با هدف کاهش مصرف سوخت و‬ ‫الودگی هوا از یک سو و افزایش تعرفه های خودروهای‬ ‫هیبری��دی واردات��ی در مصوبه جدی��د واردات خودرو‬ ‫ازس��وی دیگر اش��اره کرد‪ .‬بنابراین ب��ه دلیل مغایرت‬ ‫بخش هایی از این مصوبه با قوانین موجود از یک طرف‬ ‫و پیامده��ای افزایش تعرف��ه در میان مدت و بلندمدت‬ ‫به صورت کاهش رقابت پذیری صنعت خودروس��ازی‪،‬‬ ‫کاه��ش کیفیت‪ ،‬االیندگی‪ ،‬مصرف س��وخت باال و‪ ...‬از‬ ‫سوی دیگر ضرورت دارد این موضوع در قالب دو راهکار‬ ‫پیگیری ش��ود‪ .‬راهکار نخس��ت جنبه تقنینی ندارد و‬ ‫از طری��ق ارجاع مصوب��ه هیات وزیران به هیات تطبیق‬ ‫مجلس شورای اسالمی قابل انجام است تا پس از اثبات‬ ‫موارد مغایرت با قوانین مطرح ش��ده در این گزارش از‬ ‫طریق رییس مجلس شورای اسالمی این موارد به دولت‬ ‫برای اصالح ابالغ ش��ود‪ .‬راهکار دوم طرح با مشخصات‬ ‫کلی��دی با ه��دف تصوی��ب ضواب��ط واردات خودرو و‬ ‫تعرفه گ��ذاری تدوی��ن و تعیین میزان حقوق ورودی به‬ ‫خود دولت واگذار ش��ود تا با توجه به ش��اخص هایی از‬ ‫قبی��ل رعایت مقتضیات منابع ارزی‪ ،‬حمایت از صنعت‬ ‫خودرو کش��ور‪ ،‬حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫افزای��ش رقابت پذی��ری و کیفیت خودروهای س��اخت‬ ‫داخل‪ ،‬کاهش االیندگی‪ ،‬کاهش مصرف س��وخت و ‪...‬‬ ‫میزان حقوق ورودی خودرو را تعیین کند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬شرط استمرار همکاری سایپا با برلیانس‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در نشست‬ ‫مش��ترک ب��ا مدیرعامل برلیانس ش��رط اس��تمرار‬ ‫هم��کاری با برلیان��س را ارتقای کیفی��ت و افزایش‬ ‫داخلی سازی محصوالت مشترک دانست‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ محس��ن قاس��م جهرودی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا در نشس��ت‬ ‫مش��ترک با لی��و پنگ چ��ن ب��ا تاکید ب��ر افزایش‬ ‫داخلی س��ازی و ارتقای کیفیت خودروهای برلیانس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اگر برلیانس خواهان استمرار حضور‬ ‫در ب��ازار ایران اس��ت باید بر ‪ ۳‬محور اصلی بیش��تر‬ ‫تمرکز کند؛ نخس��ت اینکه نرخ محصوالت برلیانس‬ ‫برای مشتریان مناسب سازی شود و از طریق کاهش‬ ‫نرخ س��ی کی دی و در نهایت با کاهش نرخ خودرو‪،‬‬ ‫درخواست برای خرید محصوالت مشترک با برلیانس‬ ‫از سوی مشتریان بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬دومین راه��کار‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫محص��والت برند برلیانس از طری��ق اتخاذ روش های‬ ‫فنی و مهندسی است و اگر برلیانس بخواهد در بازار‬ ‫ایران حضور پررنگی داشته باشد‪ ،‬سومین راهکار این‬ ‫است که در افزایش داخلی س��ازی قطعات خودروها‬ ‫تالش بیش��تری کند و با این اقدامات حضور خود را‬ ‫در بازار ایران استمرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با توجه به روابط عمیق با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه صنعت خودرو ایران در مجموع بازار ‪۲۲۰‬‬ ‫میلی��ون نف��ره داخلی و منطق��ه را در اختیار دارد و‬ ‫برلیانس می تواند از این ظرفیت بهره ببرد‪.‬‬ ‫ش��رکت برلیانس یکی از خودروسازان مطرح چین‬ ‫و شریک تجاری ب ام و است و از اواخر سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫ش��ریک تجاری گروه خودروسازی س��ایپا و شرکت‬ ‫پارس خودرو ش��ده و تولید محصوالت مش��ترک در‬ ‫شرکت پارس خودرو انجام می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن دیدار مدیرعامل س��ایپا خواس��تار‬ ‫تولید خودروهای گازس��وز با س��وخت س��ی ان جی‬ ‫در گروه محصوالت برلیانس ش��د و تاکید کرد‪ :‬یک‬ ‫مدل از خودروهای برلیانس قابلیت حضور در ناوگان‬ ‫تاکس��یرانی کش��ور را دارد اما بنا به مقررات داخلی‬ ‫کشورمان تاکسی ها باید با سوخت گاز طبیعی تردد‬ ‫کنن��د و انتظار م��ی رود برلیانس هرچه س��ریع تر به‬ ‫گازسوز کردن این محصول اقدام کند‪.‬‬ ‫این دو ش��رکت تاکنون بی��ش از ‪ ۸۰‬هزار خودرو‬ ‫با برند برلیانس در ش��رکت پارس خودرو تولید و به‬ ‫بازار داخلی عرضه کرده اند و این خودروها که با برند‬ ‫برلیانس در پارس خودرو تولید می ش��وند شامل اچ‬ ‫‪ ،۲۲۰‬اچ ‪ ،۲۳۰‬اچ ‪ ،۳۲۰‬اچ ‪ ۳۳۰‬و اچ ‪ ۳۳۰‬ک��راس‬ ‫اوور هس��تند‪ .‬در ادام��ه لیو پنگ چ��ن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫برلیانس در این نشس��ت خاطرنش��ان کرد‪ :‬برلیانس‬ ‫خواهان استمرار حضور پررنگ در بازار ایران است‪.‬‬ ‫چن تصریح کرد‪ :‬شرکت برلیانس از توان فنی الزم‬ ‫در تولی��د موتور و گیربکس برخوردار بوده و ما اماده‬ ‫هرگونه همکاری با گروه سایپا و شرکت پارس خودرو‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬ش��رکت برلیانس با شرکت های‬ ‫ب��زرگ دنیا از جمل��ه ب ام و و رنو هم��کاری دارد و‬ ‫محور اصلی این همکاری ها صداقت است که از سوی‬ ‫طرف ایرانی یعنی سایپا و پارس خودرو نیز همکاری‬ ‫صادقان��ه ای با برلیانس وجود دارد و س��ایپا ش��ریک‬ ‫خوب برلیانس محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل برلیان��س خواهان گس��ترش س��طح‬ ‫همکاری ها درباره افزایش سرمایه گذاری ها در ایران‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت و همچنین کس��ب س��هم‬ ‫بیشتر در بازار خودرو ایران شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪ 18 1396‬جمادی الثانی ‪ 7 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 347‬پیاپی ‪2320‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫کلید طالیی بازار‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ماشااهلل قاسمی نژاد‪:‬‬ ‫امروز انواع‬ ‫موتورسیکلت های‬ ‫بنزینی و برقی‬ ‫شاید در حد نمونه هایی‬ ‫وارد شود و به ‬ ‫فروش بر سد و سپس‬ ‫خدمات پس‬ ‫از فروش و رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده‬ ‫با چالش روبه رو‬ ‫می شود‬ ‫در میزگرد «گسترش صنعت» با حضور اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت مطرح شد‬ ‫خال مدیریتی در صنعت موتورسیکلت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در شرایطی اس��ت که برای‬ ‫س��اماندهی به همدلی و همراهی مدیریت های دولتی‬ ‫نی��از دارد‪ .‬بازار رنگارن��گ و متنوع موتورس��یکلت با‬ ‫تیراژه��ای بس��یار پایین ‪۲‬هزار دس��تگاه ضمن اینکه‬ ‫داخلی سازی ان را با چالش روبه رو کرده مصرف کننده‬ ‫را دچار دردس��رهای بسیار کرده اس��ت زیرا در بحث‬ ‫خدمات پ��س از ف��روش انها تضمینی وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» در میزگردی با حضور هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‬ ‫مسائل را پیگیری کرد که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در گفت وگ�و با س�ازندگان موتورس�یکلت‬ ‫اعلام کردن�د تولید این وس�یله نقلی�ه با کمتر‬ ‫از ‪۶۰‬درص�د در ح�ال انجام اس�ت زی�را قطعات‬ ‫موردنی�از در داخل تولید نمی ش�ود و توانمندی‬ ‫ان وجود ندارد‪ .‬ایا توانمندی به لحاظ فناوری در‬ ‫قطعه سازان موتورسیکلت داخلی وجود ندارد؟‬ ‫یداهلل حاج غف�اری‪ ،‬عض�و هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورس�یکلت‪:‬‬ ‫این س��خن نمی تواند درس��ت باش��د و به ط��ور قطع‬ ‫توانمن��دی در داخ��ل وجود دارد‪ .‬کس��انی که مدعی‬ ‫این سخن هستند باید پاس��خ دهند ایا صنعت قطعه‬ ‫را م��ورد ازمون قرار داده اند و قطعاتی س��فارش داده‬ ‫و پس از زمان تعیین ش��ده صنعتگ��ر قادر به تولید و‬ ‫تحویل ان نبوده است؟ به طور نمونه در ‪ ۳‬ماه گذشته‬ ‫ش��رکت ما تنها ‪ ۳‬نوع شاس��ی ساخته اس��ت‪ .‬اگر هر‬ ‫س��ازنده موتورس��یکلت به قطعه س��از داخلی مراجعه‬ ‫کند و قطعه ای را س��فارش دهد مطمئن باشد با دادن‬ ‫فرص��ت می توان��د قطع��ه موردنظر را تحوی��ل بگیرد‪.‬‬ ‫منطقی نیست بدون دادن پیشنهاد ساخت‪ ،‬حکم کلی‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫حت��ی ای��ن خ��ود قطعه س��از ب��وده ک��ه س��راغ‬ ‫موتورسیکلت س��از رفت��ه و اعالم ک��رده می تواند این‬ ‫قطعات را بسازد‪ .‬پیشنهاد می شود سرمایه گذاری برای‬ ‫قالب سازی و ساخت با قطعه ساز باشد اما تولیدکننده‬ ‫موتورس��یکلت تنها تضمین کند محصول را می خرد‪.‬‬ ‫حتی ب��ا تم��ام همکاری هایی که قطعه س��ازان دارند‬ ‫سازندگان با تامین کنندگان داخلی همکاری ندارند‪.‬‬ ‫€ €عنوان ش�د ام�کان س�اخت در داخل وجود‬ ‫دارد‪ .‬ایا به لحاظ نرخ نیز صنعتگران می توانند با‬ ‫نرخ رقابتی قطعات را تولید و عرضه کنند؟‬ ‫حبیب اهلل محم�ودان‪ ،‬نایب رییس هیات مدیره‬ ‫انجم�ن تولیدکنن�دگان مجموع�ه قطع�ات‬ ‫موتورسیکلت‪ :‬موضوع اصلی در صنعت موتورسیکلت‬ ‫ایران مربوط به گسس��تی اس��ت که بین قطعه س��از و‬ ‫موتورسیکلت ساز وجود دارد‪ .‬همیشه قطعه ساز عنوان‬ ‫می کند به دنبال روابط سیستماتیک است؛ همکاری که‬ ‫در تمام دنیا به همین شکل بین تولیدکنندگان مرتبط‬ ‫یک صنعت وجود دارد‪ .‬شرکت های سازنده قطعاتی را‬ ‫مونتاژ می کنند که تعداد زیادی از انها را کارخانه های‬ ‫زیرمجموعه ش��ان تامین کرده اند ضمن انکه مس��ئول‬ ‫قطعه خود نیز هستند‪ .‬اگر می بینیم که شرکتی مانند‬ ‫بنز به دلیل مش��کالت‪ ،‬تمام محصوالتش را در دوره ای‬ ‫جمع می کند این کار را درواقع خود خودروساز نکرده‬ ‫بلکه زنجیره تامینش مسئولیت ان را پذیرفته است‪.‬‬ ‫باید در تعامل مانند خوشه صنعتی عمل کرد زیرا هر‬ ‫واحد مسئولیت بخشی را به عهده دارد‪ .‬توان و ظرفیت‬ ‫تولی��د در ایران خیلی متفاوت با هند و چین نیس��ت‪.‬‬ ‫موتورسیکلت قابل اجراست؟‬ ‫در کشور همان گونه قالب سازی می شود که چینی ها و‬ ‫ماشااهلل قاسمی نژاد‪ ،‬رییس هیات مدیره انجمن‬ ‫هندی ها دارند‪ .‬البته به لحاظ کمیت شاید کمبودهایی‬ ‫تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورس�یکلت‪:‬‬ ‫وجود داشته باشد به طور نمونه ما سی ان سی ‪ ۲‬دستگاه‬ ‫مس��ائل صنع��ت خودرو و موتورس��یکلت ب��ا اینکه از‬ ‫داشته باشیم و انها ‪ ۴۰‬دستگاه اما مدل این ماشین ها‬ ‫یک جنس هس��تند و ه��ر دو به عنوان وس��یله نقلیه‬ ‫و نحوه قالب سازی و کیفیت قطعات نیز یکسان است‪.‬‬ ‫به ش��مار می رون��د قابل قیاس نیس��ت به ط��ور نمونه‬ ‫طبیعی اس��ت هر خ��ودرو یا موتورس��یکلت که در‬ ‫صنعت موتورسیکلت خصوصی است و خودرو دولتی‪.‬‬ ‫کش��وری قرار است مونتاژ یا س��اخته شود با مدیریت‬ ‫به همان نس��بت نیز ش��رایط قطعه س��ازان خودرو با‬ ‫قطعات ان از داخل تحویل گرفته شود‪ .‬صنعتی که از‬ ‫موتورس��یکلت متف��اوت می ش��ود‪ .‬تم��ام پیمانکاران‬ ‫توانمندی داخلی استفاده نکند‪ ،‬نمی تواند به خودکفایی‬ ‫ق��رارداد خودرویی مواد اولیه موردنیازش��ان (فوالدی‪،‬‬ ‫برس��د‪ .‬برخی به دنبال این هس��تند که بگویند مزیت‬ ‫پی وی س��ی‪ ،‬الومینیومی و‪ )...‬را کارخانه خریدار تهیه‬ ‫س��اخت در کش��ور وجود ندارد تا موتورسیکلت را به‬ ‫می کند و در اختیارشان قرار می دهد اما درباره صنعت‬ ‫شکل سی بی یو وارد کنند‪.‬‬ ‫موتورسیکلت می توان گفت صاحبی ندارد‪.‬‬ ‫اگر خودروساز یا موتورسیکلت سازی در کشور وجود‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته که مسئله ممنوعیت کاربراتوری‬ ‫دارد باید قطعه س��ازی نیز داش��ته باش��یم‪ .‬در صنعت‬ ‫پیش ام��د موتورس��یکلت طرح هوندای��ی که به طور‬ ‫خودرو این امر وجود دارد اما در صنعت موتورسیکلت‬ ‫تقریبی بومی س��ازی شده بود حدود ‪ ۳‬دهه زمان برد‪.‬‬ ‫چنین نیست‪ .‬خودروس��ازان بزرگ کشور مانند گروه‬ ‫اگر عمر موتورسیکلت را ‪ ۱۰‬سال در نظر بگیریم برای‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو و ش��رکت س��ایپا دارای زنجیره‬ ‫برنامه ریزی تولید و بومی س��ازی ان منطقی است ‪ ۲‬تا‬ ‫تامین بزرگی بوده که خال ان در صنعت موتورسیکلت‬ ‫‪ ۳‬مدل انتخاب و داخلی س��ازی انها اغاز شود اما این‬ ‫مشهود است‪.‬‬ ‫هدف با ‪ ۱۰‬مدل ممکن نیست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ایا تنوعی که در صنعت موتورسیکلت‬ ‫امروز انواع موتورس��یکلت های بنزینی و برقی شاید‬ ‫به لحاظ مدل وجود دارد ضروری اس��ت؟ اگر بخواهیم‬ ‫در حد نمونه هایی وارد شود و به فروش بر سد و سپس‬ ‫به س��وی داخلی س��ازی این حجم از قطع��ات متنوع‬ ‫خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف کننده با‬ ‫برویم ایا برای کشور اقتصادی است؟ همچنین برخی‬ ‫چالش روبه رو می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن کاالها تنها ‪۲‬هزار تیراژ دارد؛ ایا برای این عدد‬ ‫طبیعی است که نخست مدلی با تیراژ ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬هزار‬ ‫می توان اس��تاندارد گرفت؟ رون��د منطقی برای تولید‬ ‫اغاز ش��ود و سپس س��راغ قطعه س��ازان برای ساخت‬ ‫موتورسیکلت در کش��ور وجود ندارد‪ .‬امیدواریم روزی‬ ‫قطعات بروند‪ .‬حاج غفاری عنوان کرد‪ :‬قطعه سازان این‬ ‫برای سازندگان موتورسیکلت جا بیفتد که قطعه سازی‬ ‫صنعت حتی هزینه قالب سازی را خود متقبل شده اند‬ ‫استخوان بندی تولید انهاست‪.‬‬ ‫اما باز هم می بینیم که قطعات موردنیاز وارد می شود‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫با‬ ‫اش��تباه‬ ‫معتقدم تنوع در تولید یک‬ ‫نخس��ت باید قراردادی بس��ته ش��ود و س��ازندگان‬ ‫فعلی کش��ور است و به نوعی ضدتولید به شمار می رود‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت عنوان کنند کدام قطعات را نیاز دارند‪.‬‬ ‫باید محصوالتی وارد کش��ور شود که سابقه تولید پیدا‬ ‫روند تولی��د و تامین را خود قطعه س��از پذیرفته اما با‬ ‫کند و شناس��نامه دار شود‪ .‬این امر به طور قطع ب ه سود‬ ‫تمام این امتیازدهی همکاری و همراهی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مصرف کننده نیز اس��ت و قطعه س��از داخلی مس��ئول‬ ‫البته باید دو طرفه به قاضی رفت و این حق را نیز به‬ ‫قطعه ای خواهد بود که می سازد درحالی که این مسئله‬ ‫سازندگان موتورسیکلت داد زیرا شرایط به گونه ای است‬ ‫زمانی که محصول از کشوری مانند چین وارد می شود‪،‬‬ ‫که انها نیز س��ردرگم هستند و نمی توانند برنامه ریزی‬ ‫نمی تواند صدق کند‪.‬‬ ‫منسجمی داشته باشند‪ .‬هنوز تولید سروسامان نگرفته‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چینی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫ش��رک‬ ‫سیاس��ت‬ ‫درواقع این‬ ‫که شنیده می شود ‪ ۸‬استاندارد جدید به موارد پیشین‬ ‫تن��وع تولی��د را در بازار کش��وری رواج دهند تا از این‬ ‫اضاف ه شده است‪ .‬شاید این امر بستر واردات قطعات را‬ ‫طریق بازارش��ان توس��عه یابد‪ .‬برای چین که به ‪۲۰۰‬‬ ‫فراهم کند‪ .‬انجمن ب��ا واردات قطعاتی که می توان در‬ ‫کش��ور دنیا صادرات دارد تنوع صرف��ه اقتصادی دارد‬ ‫داخل تامین کرد صد درصد مخالف است‪.‬‬ ‫اما برای کش��ورهایی با بازار کوچک مانند ایران توجیه‬ ‫وضعیت بازار داخل نش��ان می دهد کش��ش ساالنه‬ ‫اقتصادی ندارد به طور نمونه شرکت چینی می شناسم‬ ‫‪۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت اس��ت و نیاز نیست این امار‬ ‫که پیش��نهاد می دهد اگر ‪۲‬هزار انجی��ن از مدلی که‬ ‫روی ‪ ۱۰‬م��دل پخش ش��ود‪ .‬حتی اگر ‪ ۵‬مدل باش��د‬ ‫می گوید خریده ش��ود ‪۲۰‬درصد تخفیف می دهد‪ .‬انها‬ ‫هرک��دام ب��ا تی��راژ ‪۱۰۰‬هزارتای��ی می توان به س��وی‬ ‫تنوع را به بازار مصرف سایر کشورها تحمیل می کنند‬ ‫داخلی سازی ان حرکت کرد‪.‬‬ ‫تا بازارش��ان را در دست داشته باشند درحالی که ما در‬ ‫از س��وی دیگر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫کشور سیاست ویژه ای برای تولید و بازار‬ ‫مش��خص کند تا این سقف شرکت های‬ ‫خود نداریم‪.‬‬ ‫موتورسیکلت س��از فول سی کی دی وارد‬ ‫حبیب اهلل محمودان‪:‬‬ ‫€ €عن�وان ش�د تن�وع محصوالت‬ ‫کنن��د و بی��ش از ان مجاز نیس��تند که‬ ‫معتقدم تنوع در‬ ‫باالست ازاین رو داخلی سازی قطعات‬ ‫زمان��ی این قانون وجود داش��ت‪ .‬مدیران‬ ‫تولید یک اشتباه‬ ‫توجی�ه اقتص�ادی ن�دارد‪ .‬یک�ی از‬ ‫باالدستی باید شرکت ها را ملزم کنند که‬ ‫با وضعیت بازار‬ ‫طرح های�ی که یکی از قطعه س�ازان‬ ‫بیش از این حق واردات ندارند‪.‬‬ ‫فعلی کشور است‬ ‫ضدتولید‬ ‫ نوعی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫خودروی�ی پیش�نهاد داده واردات‬ ‫� تن�وع بدن�ه و باک ه�ای‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫قطعات محصوالتی اس�ت که با تیراژ‬ ‫موتورس�یکلت به وی�ژه در مدل های‬ ‫باید محصوالتی‬ ‫پایی�ن تولی�د می ش�وند و در ادامه‬ ‫هن�دی بس�یار باالس�ت و البت�ه‬ ‫وارد کشور شود که‬ ‫متعهد می ش�وند به م�رور با افزایش‬ ‫موردپس�ند نس�ل ج�وان‪ .‬ای�ا این‬ ‫سابقه تولید پیدا‬ ‫تیراژ‪ ،‬قطع�ات را نیز در زمانی معین‬ ‫ظرفیت برای ساخت باک های متنوع‬ ‫کند و شناسنامه دار‬ ‫شود‬ ‫بومی س�ازی کنن�د‪ .‬فک�ر می کنید‬ ‫و به روز در کشور وجود دارد؟‬ ‫چنی�ن طراح�ی نی�ز ب�رای صنعت‬ ‫هاش�م مس�توفی‪ ،‬از دیگر اعضای‬ ‫هیات مدی�ره انجم�ن تولیدکنن�دگان مجموعه‬ ‫قطعات موتورسیکلت‪ :‬صنعتگری که در بخش باک‬ ‫فعالی��ت دارد برایش تفاوتی ن��دارد قالب را در اختیار‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬باک را با هر مدل که س��فارش شود‪،‬‬ ‫می سازد‪ .‬مشکلی به لحاظ س��خت افزاری و نرم افزاری‬ ‫در واحدهای صنعتی وجود ندارد‪ .‬همان طور که گفته‬ ‫ش��د تنوع باالس��ت و تنها باید قالب ها را در اختیار ما‬ ‫بگذارند؛ مشکلی برای تولید نداریم‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬برای ساخت باک یکی از مدل ها استعالم‬ ‫ش��د و سازندگان موتورس��یکلت اعالم امادگی کردند‬ ‫اما از س��ال ‪ ۹۰‬که با سرمایه زیادی این قالب ساخته‬ ‫شد تاکنون ش��اید حتی ‪ ۵‬هزار ست فروش نداشتیم‪.‬‬ ‫شاید این س��ازندگان موتورسیکلت هم مقصر نباشند‬ ‫زیرا شرکت طرف چینی اعالم کرده اگر موتورسیکلت‬ ‫مورد نظر را با باک و زین نخرد ان را نمی فروشد‪ .‬این‬ ‫امر باعث متضرر شدن من تولیدکننده شد‪.‬‬ ‫€ €ایا انجم�ن پیش�نهادی ب�ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داش�ته که مانند صنعت خودرو‪،‬‬ ‫تولید هر مدل موتورس�یکلت نیز به طور نمونه با‬ ‫‪۴۰‬درصد داخلی سازی اغاز شود؟‬ ‫مس�توفی‪ :‬نمایندگان و کارشناس��ان وزارتخانه از‬ ‫کارخانه ه��ا بازدی��د کرده ان��د و توانمن��دی و ظرفیت‬ ‫داخل ارزیابی ش��ده اس��ت‪ .‬به طور قطع اگاه هس��تند‬ ‫که صنعتگر می تواند اما چرا از این توانمندی استفاده‬ ‫نمی شود جای پرسش دارد‪.‬‬ ‫انجمن پیش تر نامه نگاری داش��ته و این پیشنهاد را‬ ‫مطرح کرده اس��ت‪ .‬به لحاظ دانش فنی مش��کلی در‬ ‫داخل نداریم و تجهیزات مهیاست‪.‬‬ ‫€ €امروز با هر تولیدکننده ای صحبت می شود از‬ ‫توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری می گوید‬ ‫اما در مقابل وقتی با شرکت های بازرگانی درباره‬ ‫دلیل واردات صحبت می ش�ود عن�وان می کنند‬ ‫به لحاظ فناوری‪ ،‬محصوالت داخلی عقب هستند‬ ‫و پاسخگوی مصرف کننده در این حوزه نیستند‪.‬‬ ‫چرا این تناقض وجود دارد؟‬ ‫مستوفی‪ :‬عنوان کردم علم و دانش وجود دارد‪ .‬قالب‬ ‫را باید در اختیار ما بگذارند‪ ،‬می سازیم‪.‬‬ ‫€ €معمول این اس�ت که قالب را خود قطعه ساز‬ ‫بسازد‪.‬‬ ‫مس�توفی‪ :‬این منوط به تیراژ اس��ت‪ .‬کس��ی برای‬ ‫‪۲‬هزار تیراژ قالب نمی سازد‪.‬‬ ‫محم�ودان‪ :‬اتفاقا ش��رکت های خودروس��از قالب‬ ‫را در اختیار قطعه س��از قرار می دهن��د یا هزینه ان را‬ ‫می پردازند‪ .‬قطعه س��از چرا باید ریسک خرید قالب یا‬ ‫س��اخت ان را بپذیرد؟ قالب س��ی جی ال را با سرمایه‬ ‫گزاف ساختند اما ‪۵‬هزار ست هم فروش نداشتند‪ .‬بقیه‬ ‫قطعات این مدل نیز از سوی سایر قطعه سازان ساخته ‬ ‫ش��د اما یک ش��رکت ایرانی ان را از قطعه ساز داخلی‬ ‫نخرید‪ .‬به همان دلیل که گفته شد؛ شرکت های چینی‬ ‫اجازه نداده اند‪.‬‬ ‫باید به ط��ور جدی با این رفتار ش��رکت های چینی‬ ‫برخورد ش��ود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نباید‬ ‫اج��ازه ده��د تا زمانی که داخلی س��ازی انجام نش��ده‬ ‫محصول وارد بازار ایران شود‪ .‬جای سیاست گذاری در‬ ‫این امر خالی اس��ت‪ .‬سزاوار نیس��ت یک خریدار برای‬ ‫قطع��ه ای روزها در بازار بچرخد و در نهایت پیدا نکند‪.‬‬ ‫چه کسی پاسخگوی تنوع موتورسیکلت با تیراژ ‪۲‬هزار‬ ‫دس��تگاه بدون خدمات پس از فروش اس��ت؟ وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مقابل این وضعیت صنعت‬ ‫موتورسیکلت چه مسئولیتی دارد؟‬ ‫ام��روز ب��ازار موتورس��یکلت‬ ‫ب��ا تن��وع مدل و نوع س��وخت‬ ‫مصرفی روبه روس��ت که هریک‬ ‫مس��ائل مخص��وص خ��ود را‬ ‫دارد ام��ا یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫بحث ه��ا در این زمینه خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش انهاس��ت‪.‬‬ ‫محمد خادم منصوری‬ ‫نخس��ت ض��روری اس��ت در‬ ‫بح��ث تامین قطع��ات و برای رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫موتورسیکلت های برقی‪ ،‬باتری دوچرخه و موتورسیکلت‬ ‫تضمین شود س��پس مبادرت‬ ‫ب��ه واردات و س��اخت ان کرد‪.‬‬ ‫برخی مدل ها نیز به لحاظ نرخ برای بازار فعلی کش��ور جذابیت‬ ‫ن��دارد به طور نمون��ه پرداخت یک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫ی��ا ‪ ۲‬میلیون توم��ان برای یک موتورس��یکلت برقی خریداران‬ ‫را ب��ا تعلل روبه رو می کند ازاین رو بای��د بتوان با خدمات دهی‪،‬‬ ‫رضایت مش��تریان را جلب کرد‪ .‬به نظر می رسد تمام اتحادیه ها‬ ‫و انجمن ه��ای مرتبط با صنعت موتورس��یکلت باید با یکدیگر‬ ‫نشست داش��ته باشند و تمام مس��ائل را با هم اندیشی بررسی‬ ‫کرده و راهکارهای الزم را ارائه دهند‪ .‬اگر بخواهیم کاالیی بازار‬ ‫خوب داش��ته باشد و مورد اس��تقبال خریداران قرار گیرد باید‬ ‫پش��تیبانی های الزم از سوی س��ازندگان و واردکنندگان شود‪.‬‬ ‫به نوعی تعریف خدمات پس از فروش در سال های اخیر تغییر‬ ‫کرده و این مسئله از موضوعاتی بوده که اتحادیه به طور مکرر‬ ‫ان را دنبال می کند‪ .‬درباره موتورس��یکلت های قدیمی (هوندا‬ ‫‪ ۱۲۵‬سی س��ی) بیش��تر قطعات ان برای یکدیگر قابل استفاده‬ ‫بوده و مشکل زیادی وجود نداشت اما درباره موتورسیکلت های‬ ‫تازه وارد باید نخست تامین قطعاتش برای مصرف کننده تضمین‬ ‫ش��ود‪ .‬امروز صنعت موتورس��یکلت با چالش کنترل و نظارت‬ ‫رو به روست و اگر سازمان و نهادی این مسئولیت را بپذیرد تمام‬ ‫واردکنندگان ملزم به خدمات پس از فروش خواهند شد‪ .‬البته‬ ‫بیان این نکته نیز الزم اس��ت که برخی کشورهای مادر پیگیر‬ ‫این امر هستند‪ .‬برای داشتن بازار و توسعه ان در کنار کیفیت و‬ ‫نرخ تمام شده‪ ،‬خدمات پس از فروش قرار دارد که سبب ترغیب‬ ‫به خرید می شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر یک��ی از چالش ه��ای اصل��ی ب��ازار متن��وع‬ ‫موتورس��یکلت داخل این مس��ئله اس��ت که موتورس��یکلت ها‬ ‫ب��ا تعداد کم وارد و س��اخت انها متوقف می ش��ود‪ .‬این امر به‬ ‫بی اعتمادی خریداران دامن می زند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امسال ‪۲‬میلیارد دالر قطعه‬ ‫به کشور وارد شد‬ ‫در شرایطی که مشکالت اقتصادی روی فعالیت تمام واحدهای‬ ‫تولید و صنعتی تاثیر گذاش��ته و بخشی از این واحدها را ناگزیر‬ ‫به تعدیل نیرو و تعطیلی کرده صنعت قطع ه نیز بی نصیب نبوده‬ ‫و روزهای بسیار دشواری را سپری می کند به طوری که به گفته‬ ‫یکی از قطعه سازان فعال‪ ،‬فشار ناشی از افزایش ‪۴۰‬درصدی نرخ‬ ‫مواد اولیه و نوسانات ارزی هر روز عرصه را برای فعاالن در این‬ ‫صنعت تنگ تر می کند‪ .‬یکی از اعضای انجمن قطعه سازان کشور‬ ‫گفت‪ :‬تا س��ال ‪ ۹۰‬با حمایت های دولت و خودروسازان صنعت‬ ‫قطع ه رشد مناسبی داشت به طوری که تعدادی از قطعه سازان در‬ ‫س��طح واحدهای ‪ Tire ۲‬اروپا و دارای دانش فنی و فناوری و‬ ‫نیز مهارت های نیروی انسانی بودند اما به دلیل تشدید تحریم ها‬ ‫در سال ‪ ۹۱‬شرایط تولید در کشور ب ه جایی رسید که مشکالت‬ ‫نقدینگی دامن تمام صنایع ازجمله قطعه س��ازان را گرفت‪ .‬رضا‬ ‫رضای��ی ادامه داد‪ :‬صنعت خودرو و قطع ه کش��ور در این جریان‬ ‫بیش��ترین اسیب را دید اما از همان زمان قطعه سازان بخشی از‬ ‫منابع شان را از طریق تعویق پرداخت ها‪ ،‬ثبات و کاهش قیمت ها‬ ‫اداره کردن��د البت��ه این مس��ئله ارام ارام در بدنه قطعه س��ازی‬ ‫خ��ودش را نش��ان داد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬قطعه س��ازان به دلیل‬ ‫اینکه تنها نگاه ش��ان به چرخه تولید و روند فعالیت کارگاه های‬ ‫قطعه س��ازی بود به تدریج فاکتورهایی که در روند تولید باید به‬ ‫ان توجه داش��ته باشند مانند دانش فنی و فناوری روز‪ ،‬سیستم‬ ‫س��خت افزاری روز و افزایش مهارت های نی��روی کار و مدیران‬ ‫هوش��مند در این صنعت تحلیل رفت و ازمایشگاه ها بسته شد‬ ‫یا به حداقل رس��ید و مدیران داخل��ی واحدها به دلیل پرداخت‬ ‫نش��دن حقوق جذب س��ایر صنایع ش��دند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ادامه‬ ‫این ش��رایط موجب تضعیف اموزش ها و مهارت های نیروی کار‬ ‫در واحدهای قطعه س��ازی شد البته قطعه سازان تالش کردند با‬ ‫هر س��ختی به فعالیت خود ادامه دهند اما در ‪ ۴‬ماه گذشته به‬ ‫دلیل افزایش ‪۳۴‬درصدی نرخ دالر و ازس��ویی افزایش متوسط‬ ‫‪۴۰‬درصدی نرخ مواد اولیه اصلی قطعه س��ازان با ش��رایط بسیار‬ ‫س��ختی روبه رو ش��ده اند به طوری که امروز قطعه سازان به نفس ‬ ‫افتادن��د‪ .‬این صنعتگ��ر در گفت وگو با خبرخودرو با اش��اره به‬ ‫اینک��ه صنعت خ��ودرو و قطعه از صنایع مهم به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر به درستی در این صنعت عمل و مشکالت‬ ‫رفع ش��ود ضمن رش��د جریان تولید در این صنعت به صادرات‬ ‫خوب��ی در حوزه خودرو و قطع ه دس��ت خواهیم یافت‪ .‬رضایی‬ ‫در ادام��ه با انتقاد از روند حمایت از قطعه س��ازان ایرانی گفت‪:‬‬ ‫امروز ترکیه پس از ‪ ۱۵‬س��ال به رقم بس��یاری خوبی در حوزه‬ ‫صادرات خودرو و قطعه دس��ت یافته به طوری که س��ال گذشته‬ ‫حدود ‪۳۰‬میلیارد دالر صادرات قطعه و خودرو داش��ته اس��ت؛‬ ‫رقمی که برای هیچ کس باورکردنی نیست‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫واردات قطعه نس��بت به سال گذش��ته ‪ ۲‬برابر شده و به حدود‬ ‫‪۲‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪ 18 1396‬جمادی الثانی ‪ 7 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 347‬پیاپی ‪2320‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای برقی با پنل های‬ ‫خورشیدی شارژ می شوند‬ ‫چین درصدد اح��داث یک بزرگراه جدید و منحصر به فرد‬ ‫اس��ت که به وس��یله کف مجهز به پنل های خورشیدی قادر‬ ‫اس��ت خودروهای برقی را شارژ کند و الین مجزایی نیز برای‬ ‫خودروهای خودران دارد‪.‬‬ ‫از انجا که بس��یاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف‬ ‫مقابله ب��ا الودگی ه��وا و کاهش میزان انتش��ار االینده ها و‬ ‫گازهای گلخانه ای و حفظ بیش��تر محیط زیست‪ ،‬خودروهای‬ ‫برق��ی را به تولید انبوه برس��انند چین نی��ز به عنوان یکی از‬ ‫پیش��گامان در این عرصه تصمیم گرفته یک بزرگراه ‪ ۹‬الینی‬ ‫را در حد فاصل ش��هرهای هانگژو – شاوشینگ – نانگبو در‬ ‫ش��رق این کش��ور احداث کند که پنل های خورش��یدی که‬ ‫در ک��ف این بزرگراه تعبیه ش��ده قابلیت ش��ارژ خودروهای‬ ‫برق��ی و الکتریکی ش��هروندان را دارد و یک الین ویژه نیز به‬ ‫خودروهای خودران اختصاص دارد‪.‬‬ ‫این بزرگراه وس��یع که قرار است تا س��ال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۴۰۰-۰۱‬به بهره برداری برس��د در شرق چین واقع شده‬ ‫و می تواند گام بزرگی برای این کش��ور در راس��تای افزایش‬ ‫استفاده از خودروهای برقی و کاهش الودگی هوا باشد‪.‬‬ ‫متخصصان و مهندس��ان این پ��روژه بزرگ در چین بر این‬ ‫باورند که عالوه بر اینکه این مس��یر نیازمند داش��تن چنین‬ ‫بزرگراه پهناوری بوده‪ ،‬ش��هروندان حت��ی در صورت گرفتار‬ ‫شدن در ترافیک چندین ساعته دچار ناخوش احوالی حاصل‬ ‫از دود‪ ،‬الودگی و گرمای خودروهای بنزینی و دیزلی نخواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این بزرگراه که ‪ ۱۶۱‬کیلومتر طول دارد و‬ ‫شهرهای هانگژو و نانگبو چین را به هم متصل می کند دارای‬ ‫س��قف س��رعت تا ‪ ۱۲۰‬کیلومتر بر ساعت اس��ت و رانندگان‬ ‫خودروهای برقی می توانند بدون نگرانی از تمام ش��دن شارژ‬ ‫خودرو خ��ود هنگام پیمای��ش مس��افت های طوالنی یا گیر‬ ‫افتادن در ترافیک‪ ،‬خودروهای خود را تنها با طی مس��یر در‬ ‫بزرگراه یادشده شارژ کنند‪.‬‬ ‫دولت ه��ای بس��یاری همچون انگلس��تان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزی��ک‪ ،‬چین و هند ازجمله پیش��گامانی‬ ‫هس��تند که قصد دارند به منظور جلوگی��ری از الودگی هوا‬ ‫و حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬تولید و ف��روش خودروهای بنزینی‬ ‫و دیزلی را تا حداکثر س��ال ‪ ۲۰۴۰‬می�لادی (حدود ‪ ۲‬دهه‬ ‫اینده) ممنوع و متوقف اعالم کنند‪.‬‬ ‫نخستین خودرو تمام الکتریکی‬ ‫مسابقه ای ساخته شد‬ ‫ی��ک برن��د جدید خودروس��ازی نخس��تین خ��ودرو تمام‬ ‫الکتریکی مسابقه دنیا را ساخته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از انگجت‪ ،‬برند «س��یت» (‪)Seat‬‬ ‫متعلق به شرکت فولکس واگن به تازگی از خودرو مسابقه ای‬ ‫الکتریکی «کوپرا ای‪-‬ریسر» (‪ )Cupra e-Racer‬رونمایی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گفت��ه تولیدکنن��ده‪ ،‬این نخس��تین خودرو‬ ‫مس��ابقه ای الکتریکی دنیاس��ت که براس��اس طراحی اصلی‬ ‫«کوپرا لئون تی س��ی ار» (‪ )Cupra Leon TCR‬س��اخته‬ ‫ش��ده و ‪ ۴۲۰‬اس��ب بخار قدرت دارد‪ .‬البت��ه حداکثر قدرت‬ ‫موتور ان به ‪ ۶۷۰‬اسب بخار نیز می رسد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان این یک خودرو نمایشی است که برای‬ ‫معرفی بهتر این نش��ان تجاری تازه ساخته شده است‪ .‬با این‬ ‫وج��ود برخی دیگر معتقدند س��اخت این خودرو در حقیقت‬ ‫ی تی سی ار» (‪)E TCR‬‬ ‫سراغاز تولید س��ری خودروهای «ا ‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوپ��را ای‪-‬ریس��ر (‪ )Cupra e-Racer‬در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ژنو نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫س��اخت این خ��ودرو را می ت��وان فصل ت��ازه ای در دوران‬ ‫مسابقات اتومبیلرانی به شمار اورد‪.‬‬ ‫تسال ‪ ۳‬پرفروش ترین خودرو‬ ‫برقی در امریکا‬ ‫تس�لا م��دل ‪ ۳‬در یک ماه��ه اغاز س��ال نو می�لادی به‬ ‫پرفروش ترین خودرو برقی در امریکا تبدیل شد‪.‬‬ ‫بر اساس تازه ترین امار و گزارش های به دست امده‪ ،‬خودرو‬ ‫تمام برقی و الکتریکی تس�لا مدل ‪ ۳‬در امریکا در حد فاصل‬ ‫ژانویه (دی) تا فوریه (بهمن) س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی از س��ایر‬ ‫رقبای برقی خود بس��یار بیش��تر فروخته و توانس��ته فراتر از‬ ‫حد انتظار خود و تحلیلگران در بازار این کشور ظاهر شود‪.‬‬ ‫براس��اس این اطالعات‪ ،‬تسال موفق به فروش ‪۴‬هزار و ‪۳۶۰‬‬ ‫خودرو برقی ش��ده ک��ه در این میزان فروش‪ ،‬تس�لا ‪ ۳‬از ‪۲‬‬ ‫همتای دیگر خود یعنی تس�لا اس و تسال ایکس هم سبقت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬خودرو تمام برقی و لوکس دیگر که از رقبای سرس��خت‬ ‫و قدرتمند تسال در امریکا به شمار می روند‪ ،‬شورولت بولت و‬ ‫نیسان لیف است که طرفداران بسیاری را در جهان و به ویژه‬ ‫امریکا به خود جذب کرده اند‪ .‬هرچند تسال رقبای دیگری نیز‬ ‫دارد که از جمله انها می توان از تویوتا پریوس پرایم‪ ،‬کیا سول‬ ‫(‪ )Kia Soul‬الکتریکی‪ ،‬فیات ای‪ ،۵۰۰‬فولکس واگن ای گلف‬ ‫(‪ ،)e-Golf‬هیون��دای ایونیک (‪ )IONIQ‬الکتریکی و فورد‬ ‫فوکوس الکتریکی نام برد‪.‬‬ ‫این طور که به نظر می رس��د شرکت خودروسازی و فناوری‬ ‫تس�لا که همواره طرح و برنامه های جاه طلبانه ای دارد‪ ،‬سال‬ ‫خ��وب و پرفروش��ی را اغاز ک��رده بنابراین می ت��وان انتظار‬ ‫داش��ت که این روند موفقیت امیز رو به رشد و پیشرفت برای‬ ‫خودروهای الکتریکی و برقی باشد‪.‬‬ ‫کمیته راهبرد تجاری‪،‬‬ ‫انرژی و صنعتی پارلمان‬ ‫بریتانیا در گزارشی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬برگزیت‬ ‫هیچ دستاورد مثبتی‬ ‫برای صنعت خودرو‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫و قابل پیش بینی‬ ‫نخواهد داشت و‬ ‫مذاکرات حاضر تمرینی‬ ‫برای محدود کردن‬ ‫اسیب هاست‪ .‬به‬ ‫ نوشته این گزارش‪،‬‬ ‫دولت باید از این‬ ‫موضوع اگاه باشد و‬ ‫عملگرایانه رفتار کند‬ ‫کنترل اسیب تنها چاره خودرویی ها ست‬ ‫خودروسازی بریتانیا در برابر غول «برگزیت»‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برگزیت حاال نزدیک به ‪ ۲‬س��ال است به واژه ای‬ ‫اش��نا برای رس��انه های جهان تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا که با برگزاری یک‬ ‫همه پرس��ی در اواخ��ر ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۶‬ابت��دای تیر‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬قطع��ی و به برگزیت معروف ش��د‪ ،‬کش��ور‬ ‫بریتانیا را وارد فاز تازه ای کرد؛ فازی که صدای پای‬ ‫جدایی در ان به خوبی به گوش می رسد‪ .‬بریتانیا باید‬ ‫تا س��ال اینده از اروپا جدا شود و این باعث نگرانی‬ ‫بازارهای جهانی ش��ده چراک��ه در مراودات تجاری‬ ‫این کشور با کشورهای اتحادیه اروپا تغییرات جدی‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬همین امر باعث نگرانی بس��یاری از‬ ‫صنایع به ویژه صنعت خودرو شده که سهم به نسبت‬ ‫بزرگی در اقتصاد بریتانیا دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناامیدی قانون گذاران‬ ‫قانون گذاران بریتانیایی گزارش��ی منتشر کرده اند‬ ‫ک��ه محتوای ان بی تردید به م��ذاق فعاالن صنعت‬ ‫خودرو این کش��ور خ��وش نمی اید‪ .‬براس��اس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا هیچ خبر‬ ‫خوش��ایندی برای صنعت خودرو این کش��ور ندارد‬ ‫و تنها یک گزینه را برای دولت باقی گذاش��ته و ان‬ ‫محدود کردن اسیب هاست‪.‬‬ ‫پنجشنبه گذش��ته کمیته راهبرد تجاری‪ ،‬انرژی‬ ‫و صنعتی پارلمان بریتانیا گزارش��ی درباره ارزیابی‬ ‫تاثی��ر برگزیت بر صنعت خودرو منتش��ر کرد و در‬ ‫ان از ترزا می‪ ،‬نخس��ت وزیر و کابین ه خود خواست‬ ‫رویکردی «عملی» برای مذاکرات با بروکسل به کار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫این گ��زارش که در بحبوح��ه موضع گیری ها در‬ ‫مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا مطرح ش��ده‪ ،‬پس‬ ‫از ان منتشر ش��د که جرمی کوربین‪ ،‬رییس حزب‬ ‫کارگر بریتانیا نس��بت ب��ه خطرهای جدی برگزیت‬ ‫برای خودروسازان هشدار داد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش که ‪ ۱۱‬نماین��ده پارلمان‬ ‫بریتانی��ا در گرداوری ان س��هم داش��تند‪ ،‬برگزیت‬ ‫هیچ دستاورد مثبتی برای صنعت خودرو در اینده‬ ‫نزدیک و قابل پیش بینی نخواهد داشت و مذاکرات‬ ‫حاضر تمرینی برای محدود کردن اسیب هاست‪ .‬به‬ ‫سرمایه گذاری های ژاپن که یکی از عوامل کلیدی‬ ‫ نوش��ته این گزارش‪ ،‬دولت باید از این موضوع اگاه‬ ‫ب��رای صنعت تولید خ��ودرو بریتانیا در ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫باشد و عملگرایانه رفتار کند‪.‬‬ ‫گذشته به شمار امده نیز ممکن است در خطر قرار‬ ‫صنعت خودرو یکی از موضوعات کلیدی بحث های‬ ‫گیرد‪ .‬س��فیر ژاپن در بریتانیا ماه گذش��ته میالدی‬ ‫پسابرگزیت بوده که در نتیجه بدون تعرفه بودن این‬ ‫هش��دار داد اگر سوددهی سقوط کند هیچ شرکت‬ ‫تجارت در اتحادیه اروپاس��ت و براساس ان تاجران‬ ‫خصوصی نمی تواند به کار خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫اجازه دارن��د قطعات موردنی��از در فرایند تولید را‬ ‫در یک حرک��ت خوش��بینانه تر در هفته جاری‪،‬‬ ‫بدون اینکه مش��مول تعرفه ش��وند از کش��وری به‬ ‫ش��رکت تویوتا اعالم کرد یکی از کارخانه های خود‬ ‫کش��ور دیگر جابه جا کنن��د‪ .‬در بریتانیا نزدیک به‬ ‫در بریتانی��ا را به عن��وان تنها تولیدکنن��ده اروپایی‬ ‫یک میلیون نفر چه مستقیم و چه در چرخ ه تامین‬ ‫هاچ بک های اریس حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫در صنعت خ��ودرو کار می کنند همچنین کاالهای‬ ‫براس��اس گزارش کمیته راهبرد تج��اری‪ ،‬انرژی‬ ‫صنعت خ��ودرو ‪ ۱۳‬درصد کل کاالهای صادراتی از‬ ‫و صنعت��ی پارلم��ان بریتانیا‪ ،‬اکنون نش��انه هایی از‬ ‫بریتانیا را دربرمی گیرد و دومین بخش بزرگ از نظر‬ ‫نب��ود قطعیت وج��ود دارد ک��ه تصمیم ه��ا درباره‬ ‫صادرات در این کشور به ش��مار می اید‪ .‬این امار را‬ ‫س��رمایه گذاری را زی��ر س��ایه خود ق��رار می دهد‪.‬‬ ‫گ��زارش کمیت��ه راهبرد تجاری‪ ،‬ان��رژی و صنعتی‬ ‫روشن نبودن وضعیت برگزیت برای کسب وکارهای‬ ‫پارلمان بریتانیا ارائه داد‪.‬‬ ‫بریتانیایی اسیب زاست و تا زمانی که این وضع ادامه‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن نگرانی ه��ای قانون گ��ذاران‬ ‫داشته باشد احتمال از دست رفتن سرمایه گذاری ها‬ ‫بریتانیایی تعیین تعرفه ‪ ۱۰‬درصدی برای کاالهای‬ ‫هم وجود دارد‪.‬‬ ‫صادراتی و وارداتی بریتانیا در صورت نرس��یدن به‬ ‫‹ ‹اثر برگزیت بر ‪ ۶۰‬درصد خریداران‬ ‫هیچ قراردادی است که باعث فاصله گرفتن بریتانیا‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬درصد از خریداران ت��ازه یا احتمالی‬ ‫از تولید می ش��ود زیرا حاش��یه های سود کم و تنها‬ ‫خ��ودرو در بریتانی��ا زیر س��ایه اینده خ��روج این‬ ‫بی��ن ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬درصد هس��تند و تعرفه ه��ا می توانند‬ ‫کش��ور از بریتانیا تصمیم به خرید خودرو گرفته اند‬ ‫تاب اوری برخی تولیدکنندگان را از بین ببرند‪.‬‬ ‫یا خواهد گرف��ت‪ .‬این تصمیم البته ش��امل تاخیر‬ ‫این کمیت��ه همچنی��ن اعالم کرد ت�لاش برای‬ ‫در خرید نیز می ش��ود‪ .‬این موضوع را‬ ‫شکس��تن قوانین اتحادیه اروپا ممکن‬ ‫بررسی موسسه «اوتو تریدر» (‪Auto‬‬ ‫اس��ت هیچ پیش��رفتی را عاید بریتانیا‬ ‫نکند و به تصمیم گیران دولتی توصیه در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ )Trader‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫فروش خودروهای جدید‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬‬ ‫کرد در مس��یر حفظ چارچوب موجود‬ ‫در بریتانیا بزرگترین افت‬ ‫خورشیدی) فروش خودروهای جدید‬ ‫بکوشند‪.‬‬ ‫خود را از سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫از اکتب��ر س��ال گذش��ته می�لادی تجربه کرد‪ .‬میزان فروش در بریتانی��ا بزرگترین اف��ت خود را از‬ ‫(مهر امسال) نش��ان تجاری واکسهال خودرو در این سال در س��ال ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬به این سو‬ ‫که حاال زیرمجموعه گ��روه پی اس ای نتیجه قطعیت نداشتن تجرب��ه کرد‪ .‬میزان ف��روش خودرو در‬ ‫تغییرات احتمالی‬ ‫این س��ال در نتیجه قطعیت نداش��تن‬ ‫فرانس��ه اس��ت‪ ،‬اعالم کرد ک��ه ‪۶۵۰‬‬ ‫دیزلی ها و کم شدن‬ ‫نف��ر از نیروه��ای خ��ود را در کارخانه اعتماد مشتریان از زمان تغیی��رات احتمال��ی دیزلی ه��ا و کم‬ ‫ش��دن اعتماد مش��تریان از زمان رای‬ ‫«الس��مر پورت» تعدی��ل خواهد کرد‪.‬‬ ‫رای به برگزیت ‪۵/۷‬‬ ‫درصد کاهش‬ ‫به برگزی��ت ‪ ۵/۷‬درص��د کاهش پیدا‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که ش��رکت لند‬ ‫پیدا کرد‬ ‫کرد‪ .‬این را انجمن سازندگان و تاجران‬ ‫روور نیز در تدارک کاهش تولید است‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری (‪ )SMMT‬در‬ ‫و برگزی��ت را به عن��وان یکی از عوامل‬ ‫تاثیرگذار بر این تصمیم اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری های لرزان ژاپن‬ ‫حراج مرسدس بنز ‪ ۵‬میلیارد تومانی در فلوریدا‬ ‫مرس��دس بن��ز اس ال رودس��تر ‪ ۳۰۰‬ب��ه نرخ ‪۵‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان در فلوریدا به مزایده‬ ‫گذاشته می شود‪.‬‬ ‫صاح��ب فعلی‪ ،‬این خودرو را ‪ ۴۰‬س��ال پیش در‬ ‫یکی از تبلیغ��ات ‪Hemmings Motor News‬‬ ‫پیدا کرد‪ .‬رنگ اصلی بدنه خودرو ابی مرسدس بنزی‬ ‫و روک��ش صندلی ه��ای ان زرد روش��ن و کرم بود‪.‬‬ ‫وقتی صاحبش خ��ودرو را تحویل گرفت‪ ،‬رنگش را‬ ‫به س��فید متالیک تغییر داد‪ .‬این مرس��دس هرگز‬ ‫مس��افت زیادی را طی نکرده ام��ا درعوض به رنگ‬ ‫اصلی خود بازگش��ته و مالک فعل��ی از ان به خوبی‬ ‫نگهداری کرده است‪.‬‬ ‫رودوزی قدیم��ی و موتور این خودرو دس��تکاری‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬همچنین جعبه ابزار‪ ،‬تع��داد دفعات‬ ‫تعمیر ش��ده و راهنمای خودرو موجود اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو دارای ترمزهای دیسکی برای چرخ های جلو‬ ‫و چراغ یک تکه طبق اس��تاندارد های اروپاس��ت‪ .‬به‬ ‫لطف بروز رس��انی موتور ‪ ۶‬س��یلندر و سامانه تعلیق‬ ‫اصالح شده نسبت به مدل گولوینگ‪ ۲۰ ،‬اسب بخار‬ ‫نیز به قدرتش اضافه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار ای��ن اس ال رودس��تر در‬ ‫مقایس��ه با هم خان��واده گولوینگ افس��انه ای خود‬ ‫پیش��رفت های دیگری نیز داش��ته اس��ت‪ .‬به لطف‬ ‫شاس��ی فضای��ی‪ ،‬درهای ماش��ین به س��طح زمین‬ ‫نزدیک و ورود و خروج از ان راحت تر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫سقف بازش��و رودستر‪ ،‬مش��کل گرمای اتاق که در‬ ‫نسخه گولوینگ مشکل ایجاد کرده بود را حل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ RM Sotheby’s‬تخمین زده که این‬ ‫اس ال رودس��تر ب��ا نرخ ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان تا ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به فروش‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ژانویه (دی) اعالم کرد‪.‬‬ ‫اتو تریدر که بزرگترین وب س��ایت خرید و فروش‬ ‫وس��ایل نقلیه در بریتانی��ا را هدایت می کند‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد بررسی ‪۴‬هزار نفر که تازه خودرو خریده بودند‬ ‫ی��ا تصمیم به خرید خودرو در ‪ ۶‬م��اه اینده دارند‪،‬‬ ‫نش��ان داد که برگزیت بر تصمیم بس��یاری از انها‬ ‫سایه انداخته است‪.‬‬ ‫ناتان کو‪ ،‬مس��ئول ارش��د مالی این وب سایت به‬ ‫خبرنگاران گفت‪« :‬برگزیت باعث شده انها در رفتار‬ ‫خودرویی خود تجدیدنظر و بازبینی کنند و به ویژه‬ ‫این پرس��ش را مط��رح کنند که ای��ا اکنون زمان‬ ‫مناسبی برای خرید هست یا خیر؟»‪.‬‬ ‫این گروه همچنین اعالم کرد بخشی از داده ها از‬ ‫جمله اینکه نرخ خودروهای دست دوم همچنان در‬ ‫حال افزایش است‪ ،‬نشان داد مدل اعتباری که بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درص��د مش��تریان از ان اس��تفاده می کردند‬ ‫منجر به رونق نشد‪.‬‬ ‫بس��یاری از بریتانیایی ها برای خرید خودروهای‬ ‫جدید از «طرح قرارداد شخصی» (‪ )PCP‬استفاده‬ ‫می کنند که در عمل به انها اجازه می دهد در طول‬ ‫‪ ۳‬س��ال و به طور ماهانه و منظ��م هزینه خودرو را‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫ناتان کو در ادامه صحبت هایش گفت‪« :‬قیمت ها‬ ‫همچن��ان درحال افزایش اس��ت» و اضافه کرد که‬ ‫قراردادهای س��رمایه گذاری برای تشویق دارندگان‬ ‫خودرو به داشتن مدل های سبزتر نیاز است‪.‬‬ ‫به گفت��ه او اگ��ر قرار باش��د مقام��ات بریتانیایی‬ ‫ب��ه ت�لاش خ��ود در کاه��ش ف��روش خودروهای‬ ‫جدید برای رس��یدن به ناوگان پاکیزه و س��ازگار با‬ ‫محیط زیس��ت ادامه دهند دیگر کاری از مدل های‬ ‫ریاضی و اعداد و ارقام ان برنمی اید‪.‬‬ ‫برخی تحلیلگران نیز می پرسند با وجود مالیات ها‪،‬‬ ‫ممنوعیت ها و سایر اقدامات قانونی در سراسر جهان‬ ‫خودروهای دیزلی قدیمی چطور قرار اس��ت حفظ‬ ‫شوند و ایا حفظ می شوند یا خیر؟ اگر این خودروها‬ ‫اجازه رفت وامد نداش��ته باشند‪ ،‬صاحبان شان سراغ‬ ‫خرید خودرو جدید خواهند رفت یا تصمیم دیگری‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫منبع‪Europe.Autonews :‬‬ ‫پورشه هم تاکسی پرنده می سازد‬ ‫ش��رکت پورش��ه که به تولید خودروهای خاص و‬ ‫گران ش��هرت دارد به جمع شرکت هایی پیوسته که‬ ‫قصد دارند تاکسی های پرنده تولید کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نق��ل از انگج��ت‪ ،‬منابع مطلع‬ ‫می گوین��د این ش��رکت در حال گذران��دن اخرین‬ ‫مراحل طراحی تاکسی پرنده خود است و به زودی از‬ ‫نمونه اولیه این محصول رونمایی می کند‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود این تاکس��ی پرنده هم مانند‬ ‫محصوالت رقیب تا حد زیادی خودکار باشد و بخش‬ ‫عمده فرایند پروازی ان بدون دخالت انس��ان انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬هرچند در این زمینه ه��م جزئیات کامل در‬ ‫دسترس نیست‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د ای��ن تاکس��ی پرن��ده س��رعت‬ ‫چشمگیری هم خواهد داشت‪ .‬دتلو وون پالتن‪ ،‬مدیر‬ ‫فروش پورشه گفته است‪ :‬رانندگی از کارخانه پورشه‬ ‫در زف��ن هاوزن تا فرودگاه اش��توتگارت نیم س��اعت‬ ‫طول می کش��د اما طی این مس��یر به صورت هوایی‬ ‫تنها ‪ ۳‬دقیقه و نیم زمان می برد‪.‬‬ ‫دایملر‪ ،‬یکی از رقبای پورش��ه نیز در حال طراحی‬ ‫پهپ��ادی به ن��ام ولووکوپتر اس��ت ک��ه توانایی های‬ ‫مشابهی دارد‪ .‬گیلی‪ ،‬شرکت همکار ولوو نیز با خرید‬ ‫موسس��ه ترافوجیا ب��ه دنبال س��رمایه گذاری در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ .‬ایرباس هم تولی��د خودروهای پرنده را‬ ‫در دس��تور کار قرار داده و انتظار می رود محصوالت‬ ‫تولیدی این شرکت ها تا ‪ ۵‬سال اینده روانه بازار شود‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪ 18 1396‬جمادی الثانی ‪ 7 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 347‬پیاپی ‪2320‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شبکه ملی در راستای تولید ملی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بیجو پاتنایک‬ ‫راه رسیدن به موفقیت‬ ‫اقتصادی در مناطق‬ ‫توسعه صنایع خرد و‬ ‫کوچک است‬ ‫«گسترش صنعت»از نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صنایع در هند گزارش داد‬ ‫حضور صنایع کوچک ایرانی در نمایشگاه هند‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین الملل��ی توانمندی های‬ ‫صنای��ع خ��رد‪ ،‬کوچ��ک و متوس��ط با حض��ور ‪۵۰‬‬ ‫ش��رکت کننده از ‪ ۵‬کش��ور ایران‪ ،‬المان‪ ،‬بنگالدش‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬نپال و ‪ ۵۰۰‬شرکت کننده از هندوستان‪،‬‬ ‫دوشنبه شب در ایالت اودیشا در هندوستان اغاز به‬ ‫کار ک��رد‪ .‬این ایین با حضور مقامات ارش��د صنعتی‬ ‫و سیاس��ی ایالت اودیش��ا و محس��ن رضایی‪ ،‬مدیر‬ ‫شهرک صنعتی کاسپین‪ ،‬فرید اسکافی مدیر شهرک‬ ‫صنعت��ی لی��ا و جمع��ی از نمایندگان ش��رکت های‬ ‫ایران��ی هم��راه ب��ود‪ .‬به گ��زارش خبرن��گار اعزامی‬ ‫«گس��ترش صنعت» به هندوس��تان‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫تا ‪ ۱۹‬اس��فند امس��ال در ش��هر بوبانش��ور اودیش��ا‬ ‫(‪ ) India،Odisha،Bhubaneshwar‬از ساعت‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬برپاس��ت‪ .‬پاویون ایران در این نمایش��گاه‬ ‫شامل ‪ ۹‬غرفه صنایع دستی‪ ،‬صنایع غذایی و فراوری‬ ‫خرما و کشمش و ساخت ماشین االت صنایع غذایی‬ ‫اس��ت و نمایندگان کنسرس��یوم ها و ش��رکت های‬ ‫مدیری��ت صادرات خوش��ه های صنعت��ی نیز حضور‬ ‫دارند‪ .‬شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین به‬ ‫نمایندگی از س��ازمان صنایع کوچ��ک و تفاهم های‬ ‫انجام شده با س��ازمان صنایع کوچک هندوستان نیز‬ ‫در این نمایشگاه حضور دارد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در زمینه م��واد غذای��ی‪ ،‬صنایع‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬غذاهای دریایی‪ ،‬پالستیک‪ ،‬منسوجات‪،‬‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬صنایع دس��تی و نیز ب��ا اولویت ارائه‬ ‫محصوالت خشکبار‪ ،‬خرما‪ ،‬اجیل و فرش است‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان ایران��ی در ای��ن نمایش��گاه از‬ ‫امتیازات��ی مانند غرف��ه رایگان(غرف��ه ‪ ۹‬متری با ‪۲‬‬ ‫ن( ‪ ۲‬نفر از هر‬ ‫صندلی و انش��عاب برق)؛ اقامت رایگا ‬ ‫شرکت در اتاق ‪ ۲‬تخته از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۱‬اسفند)؛ ترانسفر‬ ‫رای��گان( از فرودگاه به هتل‪ ،‬از هتل به نمایش��گاه و‬ ‫برعکس و حمل کاال از فرودگاه به محل نمایش��گاه)‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫همچنین در حاش��یه این نمایش��گاه هر روز صبح‬ ‫‪ ۵‬س��مینار اموزش��ی در زمینه خط��وط اعتباری و‬ ‫سوباسیس داس‬ ‫ال ان گوپتا‬ ‫محسن رضایی‬ ‫تقسیم بندی واحدهای‬ ‫صنعتی در ایالت اودیشا‬ ‫بر اساس‬ ‫گردش مالی انجام‬ ‫می شود‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬نماینده‬ ‫شرکت های‬ ‫داخلی و خارجی در این‬ ‫نمایشگاه‬ ‫مشارکت دارند‬ ‫امکان همکاری و‬ ‫سرمایه گذاری مشترک در‬ ‫حوزه ایجاد و توسعه صنایع‬ ‫کوچک بین ایران و هند‬ ‫وجود دارد‬ ‫بازاریاب��ی درباره صنایع خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط از‬ ‫طری��ق بازاریابی‪ ،‬ارتقای مش��اغل و توس��عه تجارت‬ ‫صنایع خ��رد‪ ،‬کوچک و متوس��ط از طریق بازاریابی‬ ‫دیجیتال‪ ،‬ارتقای جایگاه این شرکت ها از سوی زنان‬ ‫کارافرین و س��رمایه گذار‪ ،‬صنعت فراوری غذایی در‬ ‫اودیش��ا با تمرکز بر بس��ته بندی و سمینار اموزشی‬ ‫ماموریت ‪ ۱۰۰۰‬اس��تارت اپ‪ ،‬گامی به س��وی اینده‬ ‫برنامه ریزی شده و برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ رتبه نخست رشد اقتصادی‬ ‫بیجو پاتنایک‪ ،‬وزیر ارش��د ایالت اودیش��ا در ایین‬ ‫گش��ایش این نمایش��گاه تاکید کرد‪ :‬قصد داریم در‬ ‫تمام ش��اخه های اقتصادی در ایالت اودیش��ا از بین‬ ‫سایر ایاالت هند به رتبه نخست دست یابیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه رس��یدن به این هدف‪ ،‬توس��عه‬ ‫صنایع خرد‪ ،‬کوچک و متوسط (‪ )msme‬است‪.‬‬ ‫پاتنایک‪ ،‬توسعه فعالیت های صنایع خرد‪ ،‬کوچک‬ ‫و متوس��ط را هدف اصلی در برگزاری این نمایشگاه‬ ‫بین المللی نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرت شهر معابد در صنایع دستی‬ ‫سوباس��یس داس‪ ،‬مدیر بخش شرکت های صنایع‬ ‫خرد و کوچک ایالت اودیش��ا در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اعزامی «گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬ایاالت اودیشا‬ ‫از نظر تقسیمات کشوری دارای ‪ ۳۰‬ناحیه است‪ .‬این‬ ‫ایالت مذهبی و معروف به شهر معابد است‪.‬‬ ‫داس ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه اودیش��ا در ح��وزه‬ ‫صنایع دس��تی در دنیا مطرح است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش‬ ‫اصلی صنعت در اودیش��ا ش��امل واحدهای فعال در‬ ‫زمینه های پالستیک‪ ،‬دریایی و فراوری معدن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تقس��یم بندی واحدهای صنعتی در‬ ‫ایالت اودیش��ا بر اس��اس گردش مالی انجام می شود‬ ‫ک��ه میزان متفاوتی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬به رده های خرد‪،‬‬ ‫کوچک و متوسط قابل تفکیک است؛ برخالف ایران‬ ‫که صنایع خرد ندارد و فقط برمبنای تعداد کارکنان‬ ‫واحده��ای صنعت��ی ب��ه صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫تفکیک شده است‪.‬‬ ‫مدیر بخش ش��رکت های صنایع خ��رد و کوچک‬ ‫ایال��ت اودیش��ا همچنین گف��ت‪ :‬حق��وق کارگران‬ ‫معمول��ی در اودیش��ا از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۸۰‬ه��زار روپیه برای‬ ‫هر روز است‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت ‪ ۵۸‬بان�وی کارافری�ن و‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫ال ان گوپت��ا‪ ،‬معاون ارش��د وزارت صنایع خرد و‬ ‫کوچک اودیش��ا از غرفه شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫قزوین به نمایندگی از توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫ایران��ی در هن��د بازدید کرد و گفت‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫تاکنون در سطح ملی هر سال برگزار شده اما امسال‬ ‫به صورت بین المللی در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۵۰۰‬نماینده ش��رکت های‬ ‫داخلی و خارجی در این نمایش��گاه مش��ارکت دارند‬ ‫که ح��دود ‪ ۵۸‬مورد ان مربوط به بانوان کارافرین و‬ ‫سرمایه گذار اس��ت‪ .‬بنابراین همزمان با ‪ ۸‬مارس روز‬ ‫جهانی زنان کارافرین س��مینارهای جانبی متفاوتی‬ ‫در این نمایشگاه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫گوپت��ا اف��زود‪ :‬صنای��ع منس��وجات و صنای��ع‬ ‫فراورده های غذایی ایالت اودیش��ا با ش��رکت بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬غرف��ه دار یکی از موفقیت ه��ای صنایع خرد و‬ ‫کوچک این ایالت است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬صنایع خرد کوچک و متوسط تاثیر‬ ‫بسیاری بر رشد اقتصادی و اشتغالزایی دارد که نباید‬ ‫نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت صنایع کوچک‬ ‫محسن رضایی‪ ،‬مدیر شهرک صنعتی کاسپین در‬ ‫حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی توانمندی های‬ ‫صنعتی در اودیش��ا به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت کنندگان در ای��ن نمایش��گاه نمایندگانی از‬ ‫صنایع کوچک و متوسط ایران هستند‪.‬‬ ‫رضای��ی ادامه داد‪ :‬هند‪ ،‬کش��وری پهن��اور و قوی‬ ‫در ذخای��ر معدن��ی و طبیعی اس��ت‪ .‬بنابراین امکان‬ ‫همکاری و س��رمایه گذاری مش��ترک در حوزه ایجاد‬ ‫و توسعه صنایع کوچک بین ایران و هند وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیر ش��هرک صنعتی کاس��پین تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫م��دت برگ��زاری نمایش��گاه فرصت مناس��بی برای‬ ‫توس��عه همکاری های مش��ترک بین ای��ران و هند‬ ‫در زمین��ه تقوی��ت فعالیت ه��ا در صنای��ع کوچک‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی در کنار‬ ‫حمایت های��ی ک��ه در واگ��ذاری زمی��ن‪ ،‬پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬معافیت ه��ای مختل��ف و تش��ویق های‬ ‫تولی��دی کرده‪ ،‬در تالش ب��وده در زمینه بازاریابی و‬ ‫شناسایی کشورهای هدف گام های مهمی بردارد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه های خارج از کشور نقش مهمی‬ ‫در بازاریاب��ی محصول و توس��عه صادرات دارد و این‬ ‫موض��وع در اولویت کار مس��ئوالن صنایع کوچک و‬ ‫متوسط ایران است‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین الملل��ی توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک هند با حضور نمایندگان ‪ ۵۰‬شرکت‬ ‫از ‪ ۵‬کشور ایران‪ ،‬المان‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬نپال‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬شرکت داخلی در هند گشایش یافت‪.‬‬ ‫این نمایشگاه از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬در روزهای ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬اسفند در ایالت اودیشا پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬ ‫اشتغال؛ اولویت سازمان صنایع کوچک‬ ‫عض��و هیات مدیره س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬با مش��اوره دهی و برگزاری نشس��ت های تخصصی از‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی در قالب طرح های توسعه یا در قالب مشارکت‬ ‫واحده��ای فعال‪ ،‬می توانیم واحده��ای راکد و نیمه تعطیل را به چرخه‬ ‫تولید بازگردانیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قم‪ ،‬غفار اس��ماعیلی در نشس��ت کمیته‬ ‫بررسی واحدهای تملیکی بانک ها و واحدهای راکد در محل استانداری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز یکی از موضوع هایی که برای مجموعه سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران در اولویت قرار دارد‪ ،‬ایجاد و حفظ‬ ‫اشتغال است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تالش مس��ئوالن برای رونق در تولید و اشتغال گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با بررسی ها و روند رس��یدگی به مشکالت واحدهای راکد‬ ‫در اس��تان قم مشخص می ش��ود وحدت و همدلی خوبی بین مدیران و‬ ‫نهاد های مختلف برای رفع مشکالت صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫پرهی��ز از کلی گویی و راهکارهای غیرعمل��ی را از ویژگی های موفقیت‬ ‫اس��تان قم در رسیدگی به مش��کالت تولید برشمرد و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برای رس��یدن به راهکارهای عملیاتی و برون رفت واحدهای تولیدی از‬ ‫رکود الزم اس��ت ه��ر واحد صنعتی به عنوان یک کیس مورد بررس��ی‬ ‫کارشناسی قرار گیرد تا بتوان برای ان متناسب با نیاز و مشکل موجود‬ ‫راهکار داد‪.‬‬ ‫وی نب��ود تخصص یا اهلی��ت را یکی از مش��کالت واحدهای راکد و‬ ‫نیمه تعطیل دانس��ت و افزود‪ :‬مسئوالن باید قبل از ورود افراد به عرصه‬ ‫تولید‪ ،‬مش��اوره های الزم را به انها داده‪ ،‬اهلیت متقاضی را مورد بررسی‬ ‫قرار دهند تا شاهد معطل ماندن سرمایه های ملی و بیت المال نباشیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی ارائه فرصت و زمان‪ ،‬انتخاب ش��ریک‪ ،‬تسهیالت مناسب‬ ‫مال��ی و بازارشناس��ی را از دیگر عوامل مهم در فعال س��ازی واحدهای‬ ‫تولیدی مورد ارزیابی قرار داد و تصریح کرد‪ :‬بخش خصوصی در کش��ور‬ ‫ما از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است و ما می توانیم با مشاوره دهی‬ ‫و برگزاری نشس��ت های تخصص��ی با این ظرفی��ت در قالب طرح های‬ ‫توس��عه یا مشارکت واحدهای فعال‪ ،‬واحدهای راکد و نیمه تعطیل را به‬ ‫چرخه تولید بازگردانیم‪.‬‬ ‫امیر طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم نیز‬ ‫در این نشس��ت با ارائه گزارش��ی از فعالیت های این شرکت در احصا و‬ ‫رس��یدگی به مش��کالت واحدهای راکد و نیمه تعطیل اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت با تشکیل کمیته پایش و همچنین کلینیک مشاوره کسب و کار‬ ‫با حضور مدیران و مسئوالن نهادهای مختلف و دعوت از سرمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی در طول امس��ال مشکالت بیش از ‪ ۶۰‬واحد تولیدی را‬ ‫مورد بررسی کارشناسی قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قم وجود تنوع در‬ ‫مش��کالت واحدهای تعطیل را مورد توجه قرار داد و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫کمب��ود نقدینگی‪ ،‬نبود ب��ازار‪ ،‬تامین مواد اولیه‪ ،‬تامین ماش��ین االت و‬ ‫اختالف شرکا و تمایل نداشتن سرمایه گذار به ادامه فعالیت از مهم ترین‬ ‫مشکالت است که در جلسه های پایش مشخص شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در جلس��ه های پایش ب��ه دنبال راه��کار عملی‬ ‫ب��رای برون رف��ت واحدهای صنعتی راک��د از وضعیت موج��ود بودیم‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬خوش��بختانه ب��ا گفت وگو و دریافت نظره��ای واحدهای‬ ‫صنعت��ی برای علت اقبال نداش��تن ب��ه تکمیل طرح ی��ا ادامه فعالیت‬ ‫واح��د صنعتی‪ ،‬راهنمایی و مش��اوره های مناس��بی ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫چن��د روز گذش��ته ش��بکه‬ ‫«ایران کاال» با حضور مسئوالن‬ ‫مختل��ف و رییس صد او س��یما‬ ‫ش��روع به فعالیت رسمی کرد‬ ‫و حضور چندی��ن وزیر دولتی‬ ‫و معاونان ای��ن وزارتخانه نوید‬ ‫ارتب��اط نزدیک این ش��بکه با‬ ‫علی قبادی‬ ‫وزارتخانه های اقتصادی کشور‬ ‫کارشناس حقوقی سازمان‬ ‫را می ده��د ام��ا در ای��ن میان‬ ‫صنایع کوچک ایران‬ ‫حض��ور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ب��ه عنوان متولی اصلی‬ ‫صنعت کش��ور که نقش پر رنگی از اغاز مراس��م داش��تند نوید‬ ‫روزه��ای خوب ارتباط این وزارتخانه با رس��انه ملی را می دهد‬ ‫و این به طور قطع خبر خوش��حال کننده ای است برای صنایع‬ ‫کوچک که شبکه ای از تلویزیون برای معرفی کاالها و تولیدات‬ ‫و محصوالت صنعتگران راه اندازی ش��ده که ماموریت اصلی ان‬ ‫معرف��ی کاالهای ایران��ی به بازارهای داخلی و خارجی اس��ت‪.‬‬ ‫همان ط��ور که می دانیم با توجه به بررس��ی های به عمل امده‬ ‫و صحبت کارشناسان مربوط در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بر خالف بیش��تر گمانه زنی ها که عمده مشکالت صنعتگران را‬ ‫نبود س��رمایه می دانند‪ ،‬باید گفت مش��کل بیشتر صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان کش��ور تنها س��رمایه در گردش نب��وده بلکه از‬ ‫لحاظ نرم افزاری و بازاریابی در فروش مشکالت اساسی در بازار‬ ‫تولید وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر بخواهیم کارشناس��ی تر‬ ‫به این مس��ئله بپردازیم‪ ،‬نبود ب��ازار فروش و عرضه محصوالت‬ ‫مهم ترین معضل امروزه تولیدات داخلی کش��ور است‪ .‬با وجود‬ ‫ش��بکه تلویزیونی جدیدی که در صد او س��یمای کشور با هدف‬ ‫حمای��ت و معرفی کااله��ای داخلی و تولیدات داخل کش��ور‬ ‫گش��ایش یافته‪ ،‬می ت��وان امیدوار بود که ب��ا توجه به بازارهای‬ ‫منطقه ای موجود و طبق امارهای اعالمی یک هش��تم جمعیت‬ ‫جهان در این منطقه و همس��ایگی کشور ما قرار دارند‪ ،‬بستری‬ ‫فراه��م کرد که تولی��دات داخلی به س��ایر بازارهای منطقه ای‬ ‫معرفی شود‪ .‬حضور محصوالت و تولیدات داخلی کشورمان در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی می تواند تحول بس��یاری در اقتصاد‬ ‫کش��ور ایجاد کند‪ .‬فراهم کردن زمینه تبلیغ برای کاال و خرید‬ ‫کاالی ایرانی و زمینه سازی برای حمایت از کار‪ ،‬توسعه اشتغال‪،‬‬ ‫بو کار اس��ت و با انجام درس��ت ای��ن ماموریت ها‬ ‫تولید‪ ،‬کس�� ‬ ‫می توان کمک ش��ایانی به صنعت کش��ور کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬هدف‬ ‫اصلی بای��د حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان باشد که تحقق این اهداف در نهایت‪ ،‬اشتغال پایدار‬ ‫و پیوسته را در درون خود می پروراند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬حضور و ورود رس��انه مل��ی و کمک کردن به‬ ‫تحق��ق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی داخلی و چرخیدن‬ ‫صنعت کش��ور نوید بخش روزهای بهتری برای صنعت کش��ور‬ ‫است‪ .‬همچنین حضور س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی و معرف��ی این نوع صنای��ع به م��ردم و بازارها‪ ،‬رونق‬ ‫مناس��بی به بازار ف��روش محصوالت این صنع��ت می دهد و با‬ ‫کمک مردم و حمایت های س��ازمان صنای��ع کوچک و تحرک‬ ‫جدی و جهادی که با حضور مدیران جدید این س��ازمان ایجاد‬ ‫ش��ده می توان بیش��تر واحدهای صنعتی که با رکود اقتصادی‬ ‫روبه رو هستند را به چرخه تولید بازگرداند‪.‬‬ ‫در نهایت باید گفت رس��انه ملی ب��ا همکاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به ویژه س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی به عن��وان یکی از اصلی ترین متولیان صنعت کش��ور‬ ‫و تولی��دات داخلی می ت��وان با همکاری به وج��ود امده رونق‬ ‫بیش��تری در فروش محص��والت و عرضه تولی��دات داخلی به‬ ‫بازارهای بیرون مرزها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مخالف واردات کاال به استان‬ ‫اردبیل هستیم‬ ‫با حضور اس��تاندار اردبیل و مدیران نهادهای دولتی دومین‬ ‫جلس��ه راهبری خوش��ه های صنعتی در ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان اردبیل برگزار شد‪ .‬استاندار اردبیل تاکید کرد به‬ ‫منظور حمایت از تولی��دات داخلی با هرگونه واردات کاالهایی‬ ‫که در ایران به ویژه در اس��تان اردبیل تولید می ش��ود مخالفت‬ ‫کرده و به شکل قاطع مانع از این کار می شویم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اردبیل‪ ،‬در این جلس��ه اکبر بهنامجو‪ ،‬اس��تاندار اردبیل ضمن‬ ‫حمایت از ایجاد خوشه های صنعتی در استان گفت‪ :‬طرح ایجاد‬ ‫و راه اندازی خوش��ه های صنعتی ب��رای بازار عرض هو تقاضا مفید‬ ‫بوده و باعث افزایش بازده تولید می شود‪ .‬بهنامجو تصریح کرد‪:‬‬ ‫واحدهای تولیدی برای افزایش تولید و همچنین عرضه بیشتر‬ ‫محصوالت می توانند ضمن شناس��ایی بازارهای هدف کاالهای‬ ‫تولیدی خود را برند سازی کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به منظور کمک به رون��ق صادرات و مطالعه‬ ‫یافت��ن بازارهای خارجی مناس��ب برای کااله��ای تولیدی در‬ ‫استان اماده ارائه هر نوع کمک و تخصیص منابع مالی هستیم‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل همچنین به مشکالت بعضی از صادرکنندگان‬ ‫در زمین��ه ب��اال بودن نرخ ه��ای مالیاتی اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫کمک های خوبی در این باره ش��ده و در مواردی میزان مالیات‬ ‫تعیین شده چندین برابر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن برپایی نمایش��گاه های دائم��ی در اردبیل به‬ ‫منظور عرض��ه توانمندی ه��ای داخل اس��تان در زمینه تولید‬ ‫انواع کاال و فراورد ه را برای شناس��اندن و بازاریابی انها ضروری‬ ‫دانس��ت و از مدیران ذی ربط خواس��تار پیگیری موضوع برای‬ ‫تحقق این امر شد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 347‬پیاپی ‪2320‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 16‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ورود «فائو» به بازسازی کشاورزی‬ ‫مناطق زلزله زده ایران‬ ‫فائ��و در نظ��ر دارد با اع��زام نمایندگان خود به کرمانش��اه‪ ،‬به منظور‬ ‫بررسی مناطق زلزله زده و تعیین نیازهای بخش کشاورزی و دامپروری‬ ‫این مناطق‪ ،‬اقدام هایی برای کمک رس��انی به این بخش انجام دهد‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» به نقل از وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬رائو ماتا‪،‬‬ ‫نماینده موقت فائو (سازمان بین المللی خواربار و کشاورزی ملل متحد)‬ ‫در ایران گفت‪ :‬فائو درنظر دارد برای کمک به امور مربوط به بازس��ازی‬ ‫مناط��ق زلزله زده در بخش کش��اورزی و دامپروری‪ ،‬با همکاری دولت‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و از طریق وزارت جهاد کشاورزی اقدام هایی‬ ‫انجام دهد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فائو با همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ب��ه دنبال یافتن راه حل های درازمدت و پایدارتر برای مقاوم س��ازی در‬ ‫برابر زلزله اس��ت‪ .‬ماتا ضمن تش��کر از وزیر جهاد کش��اورزی که زمینه‬ ‫ای��ن همکاری را فراهم کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در س��فر به کرمانش��اه قرار‬ ‫است بررسی هایی شود و با کسب اطالعات میزان خسارت و نیازها در‬ ‫زیربخش های مختلف ش��امل کشاورزی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬مرغداری‪ ،‬ابیاری‬ ‫و زیرساخت های بخش کشاورزی مشخص شود‪ .‬نماینده موقت فائو در‬ ‫ای��ران افزود‪ :‬جزئیات همکاری بعد از ارزیابی منطقه مش��خص خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اما این همکاری در همه زمینه ها می تواند باشد‪ .‬همچنین ماتیاس‬ ‫مولت‪ ،‬مشاور فنی و متخصص ارزیابی خسارت ها و نیازها بعد از وقایع‬ ‫فائو خاطرنش��ان کرد‪ :‬هدف ما از س��فر به کرمانش��اه‪ ،‬داش��تن ارزیابی‬ ‫روش��نی از خس��ارت ها با کمک همکاران و مقامات در مرکز اس��ت تا‬ ‫مشخص شود در چه زمینه هایی می توانیم کمک های پایدار برای تداوم‬ ‫کشاورزی و دامپروری در منطقه داشته باشیم‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫چرا سرمایه داری در ایران تجملی است؟‬ ‫حامد شایگان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اقتص��اد ایران در چند دهه گذش��ته نوس��ان های باالیی‬ ‫از ت��ورم را تجرب��ه کرده که باعث افزایش ش��کاف طبقاتی‬ ‫ش��ده و میلیون ها نف��ر میلیاردر ش��ده اند و فق��را فقیرتر‪.‬‬ ‫هرچن��د برخ��ی تئوری های اقتصادی این مس��ئله را عامل‬ ‫ش��کل گیری س��رمایه های برای به گ��ردش دراوردن چرخ‬ ‫اقتصاد و س��رمایه گذاری های جدید می دانن��د اما در ایران‬ ‫ای��ن اتف��اق نیفت��اده و تنها س��رمایه داری تجملی ش��کل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬برخی کارشناس��ان معتقدند اقتصاد نفتی و‬ ‫شکل گیری رانت اطالعاتی و‪ ...‬در اطراف دولت ها زمینه ساز‬ ‫تو پاش‬ ‫ثروت اندوزی باداورده برخی ش��ده که ب��ا ان ریخ ‬ ‫می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که در کشورهای توسعه یافته‬ ‫س��رمایه داران با فعالیت اقتصادی ثروتمند شده اند و حتی‬ ‫مالی��ات ان را پرداخته اند به همین دلی��ل در اقتصاد مولد‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬یکی از پیامدهای منفی تورم این‬ ‫اس��ت که تقسیم درامد ملی و توزیع عادالنه درامدها را به‬ ‫خط��ر می اندازد؛ یعنی تورم قیمت ه��ا را افزایش می دهد و‬ ‫قدرت خرید افرادی که دارای درامد و حقوق ثابت هستند‬ ‫مانند کارگ��ران و کارمندان کاهش می یاب��د‪ .‬این امر برای‬ ‫بیکاران به یک فاجعه تبدیل می شود زیرا انها فاقد هرگونه‬ ‫درامد ش��غلی هس��تند‪ .‬این گروه در مقایسه با کسانی که‬ ‫دارای شغل‪ ،‬درامد‪ ،‬ثروت‪ ،‬ملک و دارایی های ثابت هستند‪،‬‬ ‫مورد بی عدالتی شدید قرار می گیرد و در مقابل‪ ،‬تورم ارزش‬ ‫ام��وال ثروتمندان را نیز افزایش می دهد‪ .‬هر چند در یکی از‬ ‫نظریه های اقتصادی استدالل می شود که افزایش پس انداز‬ ‫نهایی طبقه ثروتمندان امکان باال رفتن سرمایه گذاری انها‬ ‫را فراهم می کند تا در صورت به کار انداختن ثروت و سرمایه‬ ‫باداورده خود موجبات رفاه‪ ،‬اشتغال و مستغنی کردن طبقه‬ ‫مستضعفان را فراهم کند‪ .‬البته این نظریه درباره کشورهایی‬ ‫مانن��د ژاپن و ت��ا حدودی المان مصداق پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��اید گفت��ن نمونه‪ ،‬الگو و اس��وه هایی در اینج��ا خالی از‬ ‫تناس��ب نباشد‪ :‬شایع اس��ت که چیزی به نام ویال در ژاپن‬ ‫وجود خارجی ندارد به این مضمون که میلیاردرهای ژاپنی‬ ‫تو خیز بوده و به طور متوسط‪ ،‬به‬ ‫دهه گذش��ته‪ ،‬بسیار پراف ‬ ‫در اپارتمان ه��ای کوچک زندگ��ی می کنند و ثروت خود را‬ ‫ارقامی بس��یار باالتر از ‪ ۱۰‬درصد نیز رس��یده هرچند نرخ‬ ‫ب��رای رفاه جامعه به کار می اندازند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تورم برای اقش��ار کم درامد و طبقه فرودست ایران در چند‬ ‫س��رمایه داران نیز چندان به س��رمایه گذاری در بخش های‬ ‫س��ال گذشته حتی بیش��تر از ‪ ۱۲‬درصد بوده در حالی که‬ ‫مولد ورود نکرده اند و تورم فقط به افزایش ش��کاف طبقاتی‬ ‫ارقام متوسط جهانی در حول و حوش ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬درصد(ترکیه‬ ‫و کاه��ش عدالت در توزیع درام��د و ثروت در جامعه ختم‬ ‫ح��دود ‪ ۶‬درصد) اس��ت‪ .‬هرچند اثر ت��ورم در دنیا و ایران‬ ‫شده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬تورم در طول زمان با بی توجهی‬ ‫کام�لا متفاوت بوده به ط��وری که در المان��ی وقتی یکی‬ ‫دولت ها‪ ،‬یک طبقه بس��یار فقیر و یک قشر بسیار ثروتمند‬ ‫از ثروتمن��دان و س��رمایه داران‪ ،‬معروف به س��لطان تولید‬ ‫در جامع��ه اورده هر چقدر برخ��ی از همین ثروتمندان در‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬زندگی عیاش��انه ای را پیشه خود کرده بود‬ ‫درون جایگاه و س��ازمان های دولت��ی و با تکیه بر رانت ها و‬ ‫زندگی او مورد توجه روزمره بیش��تر روزنامه های المانی ان‬ ‫حقوق های چند ده میلیونی رشد کرده اند و امروز برخی انها‬ ‫زمان یعنی ‪ ۶۰‬س��ال پیش قرار گرفت��ه بود و دولت المان‬ ‫را ژن خوب و برخی نیز اقازاده می خوانند‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم و سرمایه داری تجملی در ایران‬ ‫او را مجبور به فروش س��هامش به دویچه بانک المان کرد‬ ‫نرخ تورم در سال ‪ ۱۳۵۶‬یعنی یک سال پیش از انقالب‪،‬‬ ‫زیرا خوش��گذرانی های دائمی این س��لطان موتورس��یکلت‬ ‫رقم ‪ ۲۵‬درصد را نش��ان می دهد که در یکی دو س��ال اغاز‬ ‫می توانست اخالق و انضباط کاری کارگران المان را مخدوش‬ ‫انق�لاب به حدود ‪ ۱۰‬کاهش در س��ال ‪ ۵۹‬به ‪ ۲۳/۵‬درصد‬ ‫و منهدم کند‪ .‬درحقیقت‪ ،‬نظام سرمایه داری در کشورهایی‬ ‫افزایش می یابد و در س��ال های بعد کاهش یافته و در سال‬ ‫مانند امریکا‪ ،‬المان‪ ،‬ژاپن و‪ ...‬بر اساس انگیزش های «درامد‬ ‫‪ ۶۴‬ب��ه ‪ ۶/۹‬درصد (پایین ترین نرخ تورم این چندین دهه )‬ ‫بر مبنای بازدهی»‪ ،‬ازادی و امنیت مالکیت ش��کل گرفته و‬ ‫می رس��د و پس از ان بالفاصله رش��د نجوم��ی خود را اغاز‬ ‫دول��ت طبقات ضعیف جامعه را به روش های مختلف مانند‬ ‫ک��رده و در س��ال ‪(۶۷‬اواخر جنگ) به نزدی��ک ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫پرداخت یارانه بیکاری‪ ،‬اموزش فنی و حرفه ای بیکاران و‪...‬‬ ‫می رس��د‪ .‬در یکی دو س��ال بعد‪ ،‬رش��د تورم دوباره کاهش‬ ‫حمایت می کند‪ .‬در کش��ور ما در این ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬دهه گذش��ته‬ ‫می یابد و در سال ‪ ۶۹‬به رقم ‪ ۹‬درصد می رسد‪ .‬از این سال‬ ‫ثروتمندان بس��یار بزرگ��ی به وجود امده ان��د و ثروت های‬ ‫به بعد‪ ،‬تورم دوباره رش��د خود را اغ��از کرده و به باالترین‬ ‫هنگفتی از بس��یاری از نهادها و س��ازمان ها انباشته اند ولی‬ ‫رقم رش��د در دهه های گذش��ته یعنی به ‪۵۰‬‬ ‫این طور ک��ه عقب ماندگی ه��ای صنعتی ایران‬ ‫درصد در س��ال ‪ ۱۳۷۴‬نزدیک می ش��ود‪ .‬نرخ‬ ‫نشان می دهد س��رمایه داران منابع خود را در‬ ‫تورم تا س��ال ‪ ۹۰‬با نوس��اناتی کمتر و زیادتر‬ ‫امور صنعتی مورد نیاز کشور به دالیل مختلفی‬ ‫ادامه پی��دا می کند ولی دوباره در س��ال های‬ ‫متمرکز نکرده ان��د‪ .‬پس می توان نتیجه گرفت‬ ‫پر درامد ارزی‪ ،‬یعنی در س��ال های ‪ ۹۱‬و ‪۹۲‬‬ ‫این تورم اش��فته در ای��ران عالوه بر بی عدالتی‬ ‫اوج جدی��دی پیدا کرده و ت��ا ‪ ۴۰‬درصد را به‬ ‫در توزی��ع درامد ملی‪ ،‬اثرات مثبت چندانی بر‬ ‫ثبت می رساند‪ .‬در سال های بعد یعنی در چند‬ ‫تجدید س��رمایه گذاری و رشد مداوم اقتصادی‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬روند کاهش ممتد نرخ تورم‬ ‫ایران نداش��ته اس��ت‪ .‬علی اکب��ر نیکو اقبال با‬ ‫علی اکبر نیکو اقبال‬ ‫عمومی قیمت ها تجربه می ش��ود که در سال‬ ‫بی��ان اینکه عملکرد اقتص��ادی همراه با ثبات‬ ‫نظام سرمایه داری در‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬به رقم ‪ ۹‬درصد برگشته و در سال ‪ ۹۶‬کشورهایی مانند امریکا‪ ،‬قیمت ه��ا مهم ترین عامل پیش��رفت اقتصادی‬ ‫تداوم می یابد‪.‬‬ ‫المان‪ ،‬ژاپن و‪ ...‬بر اساس کش��ورها اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درواقع ثبات شاخص‬ ‫انگیزش های «درامد‬ ‫ی��ک اقتصاددان در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫قیمت ه��ا نقش بس��یار موثری نی��ز بر تحقق‬ ‫بر مبنای بازدهی»‪ ،‬ازادی و‬ ‫صنع��ت» با تایید اثرات منف��ی ان در جامعه امنیت مالکیت شکل گرفته سایر ش��اخص های اقتصاد کالن بازی می کند‬ ‫عنوان کرد‪ :‬روند ن��رخ تورم در ایران در چند‬ ‫و برعکس‪ ،‬تورم پر ش��تاب و نوس��انات ان نیز‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫تا به تعداد خانوار بیش��تری درامد برسانند‪ .‬هرچند برخی‬ ‫موجبات اخت�لال و از کارافتادگی کارکردهای یک اقتصاد‬ ‫در نتیج��ه رکود به فکر این افتاده اند که پول را داخل بانک‬ ‫سالم را فراهم می اورد‪ .‬بنابراین طبیعی است که کشورهای‬ ‫بگذارن��د و این مس��ئله معضل به وجود اورده و نرخ س��ود‬ ‫پیشرفته و بس��یاری از کش��ورهای دنیا موجبات استقالل‬ ‫بانک ها باال رفته و همان س��رمایه از طریق تسهیالت و‪ ...‬به‬ ‫بانک مرکزی و سیاست های پولی را از سیاست های مالی و‬ ‫بازارهای سیاه و زدوبند وارد می شوند و معضل های دیگری‬ ‫بودجه ای دولت فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثروت باد اورده برای هزینه های تجملی‬ ‫در اقتص��اد به وج��ود می اورند زیرا اگ��ر درنظر بگیرید که‬ ‫ی��ک عض��و هیات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی در‬ ‫بزرگترین تس��هیالت گیرندگان چه کسانی هستند‪ ،‬متوجه‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» ب��ا نگاهی به دالیل تفاوت‬ ‫می ش��وید که تولیدکننده نیستند‪ .‬او با بیان اینکه ثروتمند‬ ‫س��رمایه داران در ایران و کش��ورهای توسعه یافته گفت‪ :‬در‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته مالیات��ش را داده و ب��ا افتخار‬ ‫بسیاری از کش��ورها اموزه های دینی را به کار می گیرند یا‬ ‫می گوی��د این می��زان س��رمایه دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬درباره‬ ‫قوانین و مقرراتی برای تغییر در رفتارها اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫برخی از س��رمایه داران در ایران اگر این س��وال مطرح شود‬ ‫برای نمون��ه‪ ،‬می گویند در اوج مصرف برق از اتو اس��تفاده‬ ‫«از کجا اورده ای؟» بس��یاری متضرر خواهند شد‪ .‬حال اگر‬ ‫نکنید‪ ،‬از این رفتار جلوگیری می ش��ود‪ .‬در کش��ور دیگری‬ ‫بانک مرکزی اطالعات بانکی این افراد را در اختیار نهاد های‬ ‫با اس��تفاده از قوانین مانند افزایش تعرفه ها همین رفتار را‬ ‫نظارتی قرار دهد بس��یاری از مس��ائل ش��فاف می ش��ود و‬ ‫اصالح می کنند‪ .‬حال باید به اموزه ها برگش��ت و دید که در‬ ‫استدالل اینکه این بررس��ی برمال کردن اطالعات شخصی‬ ‫برخی کشورها چطور از همین اموزه ها مانند اسراف نکنید‬ ‫اس��ت‪ ،‬غلط اس��ت زیرا در کش��ورهای اروپایی و امریکایی‬ ‫و‪ ...‬اس��تفاده کرده اند‪ .‬ش��اید اگر در ایران نیز اجرا می ش��د‬ ‫انجام می شود و قرار نیست اطالعات کسی افشا شود و فقط‬ ‫ش��اید این قدر پرونده قضایی نداش��تیم‪ .‬غیر از این باید به‬ ‫بررس��ی می شود و در صورت تخلف افشا می شود‪ .‬به تازگی‬ ‫ش��رایط رقابتی ثروت اندوزی نیز توجه کرد در کش��ورهای‬ ‫بانک مرکزی فهرس��تی از افرادی ک��ه خرید ارزی کرده اند‬ ‫توس��عه یافته ممکن اس��ت فرد با زدوبند‪ ،‬رانت اطالعاتی‪،‬‬ ‫را به س��ازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات داده اس��ت‬ ‫انحصار‪ ،‬احتکار و تورم های باال ثروتی ب ه دس��ت نیاورده اند‪.‬‬ ‫ام��ا اگر واقعا بانک مرکزی به دنب��ال جلوگیری از تخلف ها‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬ش��رایطی ایجاد نش��ده که ف��رد به دولت‬ ‫اس��ت باید س��پرده های بزرگ را به س��ازمان مالیاتی اعالم‬ ‫نزدیک ش��ود و از این طریق ب��ه رانت و ثروت‬ ‫کن��د که ایا اینها کد مالیات��ی دارند؟ بغزیان‬ ‫رس��یده باش��د به همین دلیل در این کشورها‬ ‫با نگاهی به ریش��ه مش��کالت س��رمایه داری‬ ‫تو پاش ه��ای انچنانی وج��ود ندارد و قدر‬ ‫ریخ ‬ ‫تجمل��ی در ایران گفت‪ :‬چون در ایران درامد‬ ‫س��رمایه ها را می دانند و ضرب المثل «کوزه گر‬ ‫نفتی وج��ود دارد و بدون تالش این منابع به ‬ ‫از ک��وزه شکس��ته اب می خ��ورد» در همین‬ ‫دست می اید‪ ،‬هر کسی می تواند ادعا کند که‬ ‫زمینه اهمیت دارد زیرا کوزه گر خودش از کوزه‬ ‫«م��ن می توان��م دول��ت را اداره کنم» و همه‬ ‫شکسته اس��تفاده می کند تا با فروش و درامد‬ ‫برای دراختی��ار گرفتن دولت تالش می کنند‬ ‫کوزه سالم کار خود را توسعه دهد‪.‬‬ ‫تا از هم��ان درامد نفتی ارت��زاق کنند و این‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫البرت بغزیان با تاکید بر اینکه امروز بسیاری در ایران درامد نفتی وجود همان دولت های رانتی اس��ت در حالی که در‬ ‫از تجمل گرایی ها برای جامعه ما نیست‪ ،‬افزود‪ :‬دارد و بدون تالش منابع به اروپا اگر مسئولی نتواند با درامدهای مالیاتی‬ ‫در نتیج��ه درامده��ای ب��اداورده رفتاره��ای دست می اید و همه برای کش��ور را اداره کند به راحتی استعفا می کند‪.‬‬ ‫دراختیار گرفتن دولت‬ ‫تجمل گرایی شکل می گیرد اما تولیدکنندگانی‬ ‫بنابراین مسئله دولت رانتی به شکاف طبقاتی‬ ‫تالش می کنند تا از همان‬ ‫که از ابتدا بوده اند‪ ،‬به دنبال اشتغالزایی بوده و درامد نفتی ارتزاق کنند نیز دامن می زند زی��را گروهی در کنار ان به‬ ‫با افزایش س��ود فعالیت خود را توسعه داده اند‬ ‫ثروت اندوزی می پردازند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫کارگروه ملی سازگاری با کم ابی تشکیل شد‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫وزیر نیرو در جلس��ه فراکس��یون مستقلین والیی‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت نی��رو بح��ران و خشکس��الی را نف��ی‬ ‫نمی کند ولی عقیده دارد باید خشکسالی را بپذیریم‬ ‫و در برنامه ه��ای خود لح��اظ کنیم‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫رض��ا اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نیرو در جلس��ه فراکس��یون‬ ‫مس��تقلین والیی با بیان اینکه کارگروه مشترکی به‬ ‫نام کارگروه ملی س��ازگاری با کم ابی تش��کیل شده‬ ‫ک��ه اعض��ای اصل��ی ان وزارت نی��رو‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مسئولیت این کارگروه برعهده وزارت‬ ‫نیرو اس��ت و نخستین جلس��ه ان نیز در ‪ ۱۳‬اسفند‬ ‫جاری برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه یکی از وظایف این کارگروه‬ ‫هماهنگ��ی بین نهادهایی اس��ت ک��ه مرتبط با اب‬ ‫هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وزارت نیرو بحران و خشکسالی‬ ‫را نفی نمی کند ولی عقیده دارد باید خشکس��الی را‬ ‫بپذیریم‪ ،‬در برنامه های خود لحاظ کرده‪ ،‬برنامه های‬ ‫خود را س��ازگار ب��ا کم ابی تدوین کنی��م‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬ممنوعیت کش��ت برنج به جز اس��تان های‬ ‫شمالی در س��ایر استان ها رعایت و برای استان های‬ ‫مختلف الگوی کشت تعریف شود‪ .‬وزیر نیرو با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه خشکس��الی و کم ابی در کش��ور مش��هود‬ ‫اس��ت ولی اینکه به ش��خصه از لغت بحران و شرایط‬ ‫بحرانی اس��تفاده نمی کنم‪ ،‬ب��ه دلیل تلقی جامعه از‬ ‫این موضوع است‪ ،‬افزود‪ :‬تلقی جامعه از اینکه بگوییم‬ ‫ش��رایط مان بحرانی است فقط به کم بارشی معطوف‬ ‫می شود و اینکه چون بارش کم است‪ ،‬شرایط بحرانی‬ ‫اس��ت ولی دالیل مهم دیگری وجود دارد که نش��ان‬ ‫می ده��د ش��رایط ما پیش از این نی��ز بحرانی بوده و‬ ‫اکنون نیز بحرانی اس��ت و به فرض افزایش بارش ها‪،‬‬ ‫اگر تغییر رویه ندهیم این بحران ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اینکه کشاورز ما در استان های‬ ‫شمالی دارای مشکل است‪ ،‬وجود مشکل فاضالب در‬ ‫استان های ش��مالی‪ ،‬حدود ‪ ۲۵‬درصد تلفات شبکه‪،‬‬ ‫مص��رف بی��ش از ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب اب ش��یرین‬ ‫برای کش��ت برنج برخالف سیاست های وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اینکه کم ابی به ما این مجال را بدهد که‬ ‫به مش��کالت بدمصرفی خود توجه کنیم و بپردازیم‬ ‫ول��ی در یک قرارداد نانوش��ته‪ ،‬ذهن م��ا و جامعه به‬ ‫سراغ راه های تامین اب برود ولی به این مسائل توجه‬ ‫جدی نکنیم‪ ،‬همگی عالمت بحران است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر از واژه بحران استفاده نمی کنم‬ ‫و اسم این کارگروه ملی را که خیلی هم جدی هست‬ ‫کارگروه سازگاری با کم ابی گذاشته ایم به این دلیل‬ ‫اس��ت که باید کار فرهنگی نی��ز در این زمینه انجام‬ ‫شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در نخستین گام در حال تامین‬ ‫‪ ۴۰۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان مناب��ع مالی از خارج‬ ‫دولت هس��تیم و ای��ن اعتبار از مح��ل صنایع فوالد‬ ‫کش��ور برای حل مشکل کشاورزان منطقه اصفهان و‬ ‫حل پایدار مس��ئله کم ابی در شرق اصفهان با همین‬ ‫مکانیزم تامین می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو تاکی��د کرد‪ :‬بیش از انک��ه بگوییم چه‬ ‫کار می خواهیم بکنیم‪ ،‬به دنبال این هس��تیم که چه‬ ‫کار نکنیم‪.‬‬ ‫یک��ی از کارهای��ی که به طور قطع تالش می کنیم‬ ‫مرتکب نش��ویم این اس��ت که اجازه ندهیم مس��ئله‬ ‫واحد پیچیده اب به قصد ساده س��ازی تقس��یم شود‬ ‫و ه��ر یک از نهادها یک بخش را بردارند و بگویند ما‬ ‫مسئول این بخش مسئله هستیم‪ ،‬به هیچ عنوان این‬ ‫مشکل با این شیوه حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با تاکید بر برنام��ه وزارت نیرو مبنی بر‬ ‫مدیری��ت توامان عرضه و تقاضا گفت‪ :‬وزارت نیرو هم‬ ‫به فکر تامین اب اس��ت‪ ،‬ه��م مطالعه اب های ژرف‬ ‫را در برنام��ه خود دارد‪ ،‬هم به دنبال اب ش��یرین کن‬ ‫خواه��د بود و هم مطالعه س��دهایی که باید تکمیل‬ ‫ش��ود را انجام می دهد‪ .‬در بح��ث مدیریت تقاضا که‬ ‫هن��وز بخش های��ی از ان اجرایی نش��ده نیز جبران‬ ‫مافات خواهد کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!