روزنامه گسترش صنعت شماره 348 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 348

روزنامه گسترش صنعت شماره 348

روزنامه گسترش صنعت شماره 348

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫خودروسازانیکه در درازنای تاریخ فراموش شدند‬ ‫اداره ش��رکتی با عظمت خودروسازی کار چندان س��اده ای نیست‪ .‬طراحی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫ساخت‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش خودروها به هزاران نیروی انسانی و میلیون ها دالر‬ ‫بودجه نیاز دارد؛ شرایطی که به طور تقریبی برای همه دنیا یکسان است‪ .‬این یک عملیات‬ ‫لجس��تیکی بزرگ اس��ت و با توجه به میزان محبوبیت یک مدل‪ ،‬این صنعت می تواند بر‬ ‫میلیون ها نفر اثر بگذارد‪ .‬پس طبیعی اس��ت وقتی یک خودروس��از به انتهای خط رسیده‬ ‫و در ان بس��ته می ش��ود اتفاق مهمی رخ داده اس��ت؛ به ویژه اگر ان خودروس��از پیشینه‬ ‫درخشانی در محبوبیت میان میلیون ها نفر داشته باشد‪.‬‬ ‫ش رو نگاهی اس��ت به همه خودروس��ازانی که برای خود نام بزرگی بودند یا‬ ‫گزارش پی ‬ ‫دست کم تالش می کردند باشند اما در درازنای تاریخ گم شدند‪ .‬این خودروسازان که زمانی‬ ‫در بازار امریکا برای خود پادش��اهی می کردند یا دس��ت کم تالش می کردند به پادش��اهی‬ ‫برسند حاال هیچ رد و نشانی در این بازار ندارند زیرا مردم امریکا یا از انها دست کشیدند‬ ‫یا از امدن شان به امریکا شگفت زده نشدند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امضای قرارداد ساخت ‪ ۴۵۰‬واگن‬ ‫بین ایدرو و پوژن چین‬ ‫قرارداد همکاری تامین و ساخت ‪ ۴۵۰‬واگن مترو برای شهرهای اهواز‪،‬‬ ‫ش��یراز و تبریز بین س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) و‬ ‫شرکت پوژن چین‪ ،‬چهارشنبه امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از ایدرونیوز‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫ای��درو در ایین امضای این قرارداد با اش��اره به برنامه شش��م توس��عه و‬ ‫تاکید رییس جمهوری مبنی بر توس��عه صنعت ریلی‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫شورای اقتصاد مصوبه ای مبنی بر ساخت ‪ ۲‬هزار واگن مترو برای تهران و‬ ‫کالنشهرها به ارزش بیش از ‪ ۲‬میلیارد یورو مصوب کرد که با هماهنگی‬ ‫وزارت کشور و ایدرو در حال انجام است‪.‬‬ ‫منصور معظمی تصریح کرد‪ :‬این قرارداد به منظور حداکثر اس��تفاده از‬ ‫توان داخلی کش��ور در حوزه واگن سازی‪ ،‬با مشارکت شرکت خارجی و با‬ ‫بهره گیری از فناوری روز جهان در شرکت واگن پارس انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد واگن ها در این قرارداد ‪ ۴۵۰‬واگن برای شهرهای اهواز‪،‬‬ ‫ش��یراز و تبریز خواهد بود و ش��رکت پوژن چین متعهد شده اعتبار مالی‬ ‫پروژه تا سقف ‪ ۸۵‬درصد را از منابع کشور چین تامین کند‪.‬‬ ‫معظم��ی با بیان اینکه ش��رط های اولی��ه همه مذاکره ها‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫حداکثر توان و ظرفیت داخلی و انتقال فناوری و دانش فنی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این همکاری مش��ترک به طور متوس��ط ‪ ۳۵‬درصد و در نهایت‬ ‫‪ ۵۹‬درصد داخلی س��ازی واگن های الومینیومی در ایران انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫تاکنون واگن های مترو کش��ور از جنس کربن اس��تیل بود و امیدواریم با‬ ‫عقد قراردادهای جدید بتوانی��م واگن هایی با جنس الومینیوم و کیفیت‬ ‫عالی تولید کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به مذاکره های انجام شده برای تجهیز‬ ‫هدف از انتشار جزئیات قرارداد بوئینگ چه بود؟‬ ‫قائم مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه از انتش��ار جزئیات قرارداد‬ ‫ایران ایر‪-‬بویینگ نگران نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬کس��انی که ب��ه قصد گرفتن حکم‬ ‫افش��ای اطالعات به دادگاه فدرال مراجعه کرده اند‪ ،‬هدف شان این است که‬ ‫بدانند از چه مس��یری پول خرید هواپیما پرداخت می شود و به توقیف پول‬ ‫خرید هواپیما اقدام کنند اما قرارداد به گونه ای تنظیم ش��ده که نمی توانند‬ ‫به اسانی به این مسائل پی ببرند‪.‬‬ ‫اصغر فخریه کاش��ان در گفت وگو با ایلنا درباره احتمال حکم یک قاضی‬ ‫فدرال در امریکا درباره انتش��ار جزئیات محرمانه قرارداد ایران ایر و بوئینگ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بوئینگ هم باید نس��بت به تعهدات خود مبنی بر منتشر نکردن‬ ‫جزئیات قرارداد با ایران ایر پایبند باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علت اینکه برای انتش��ار جزئیات ق��رارداد از دادگاه فدرال‬ ‫حکم گرفته ش��ده‪ ،‬این اس��ت که ط��رف ایرانی حاضر به افش��ای اطالعات‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫فخریه کاش��ان تاکی��د کرد‪ :‬هنوز ه��م بوئینگ اگر بخواهد برای افش��ای‬ ‫اطالع��ات اقدام کند‪ ،‬برای این ش��رکت بار حقوقی خواهد داش��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫در مواردی که دادگاه حکم صادر کند‪ ،‬می تواند مس��تثنا باشد اما در نهایت‬ ‫بوئینگ موظف اس��ت بابت انتش��ار خبر از طرف ایران اجازه بگیرد یا اطالع‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی دادگاه فدرال حکم صادر‬ ‫کند‪ ،‬بوئینگ ناچار است حکم را اجرا کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته باید برای الزامی‬ ‫که برای بوئینگ ایجاد شده ایران ایر را در جریان قرار دهد و به طرف قرارداد‬ ‫خود این موضوع را اطالع دهد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هن��وز بوئینگ‪ ،‬ایران ای��ر را به صورت رس��می در جریان این‬ ‫موضوع قرار نداده است چراکه احتمال دارد هنوز دادگاه به بوئینگ موضوع‬ ‫افشای اطالعات را ابالغ نکرده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ممکن اس��ت که دادگاه حکم را صادر کند اما تا به بوئینگ‬ ‫ابالغ ش��ود و بوئینگ درب��اره ان تصمیمی اتخاذ کند‪ ،‬ب��ه احتمال زمان بر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فخریه کاش��ان در پاسخ به این پرس��ش که اگر بوئینگ بخواهد اطالعات‬ ‫را افش��ا کند‪ ،‬چه پیامدهایی برایش خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قرارداد به نحوی‬ ‫تنظیم شده است که از این بابت نگرانی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کسانی که به قصد گرفتن حکم افشای اطالعات به دادگاه‬ ‫فدرال مراجعه کرده اند‪ ،‬هدف ش��ان این است که بدانند از چه مسیری پول‬ ‫خرید هواپیما پرداخت می ش��ود و به توقیف پول خرید هواپیما اقدام کنند‬ ‫اما قرارداد به گونه ای تنظیم شده که نمی توانند به اسانی به این مسائل پی‬ ‫ببرند و همه هوشیاری ها را به کار گرفته ایم‪.‬‬ ‫دولت موظف به حذف یارانه ‪ ۳‬دهک باالی درامدی شد‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی برای تامین نظر شورای نگهبان در‬ ‫الیح��ه بودجه ‪ ،۹۷‬دولت را به ح��ذف یارانه ‪ ۳‬دهک باالی درامدی موظف‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایندگان در جلس��ه علنی عصر سه شنبه مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬تبصره ‪ ۱۴‬الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬کل کشور که مربوط‬ ‫به بخش هدفمندی یارانه ها است را برای تامین نظر شورای نگهبان اصالح‬ ‫کردند‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این اصالحیه‪ ،‬دولت را موظف‬ ‫کردند نس��بت به حذف یارانه ‪ ۳‬دهک باالی درام��دی به صورت تدریجی‬ ‫اقدام کند‪ .‬در مصوبه پیشین مجلس شورای اسالمی تصویب شده بود دولت‬ ‫موظ��ف به حذف یارانه خانواده های پردرامد اس��ت‪ .‬ش��ورای نگهبان نیز از‬ ‫عبارت «خانوارهای پردرامد» ایراد گرفت‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س نیز ب��رای رفع این ابه��ام عب��ارت «‪ ۳‬دهک باالی‬ ‫درام��دی» را جایگزین کردند‪ .‬همچنین در ج��دول مربوط به دریافتی ها و‬ ‫پرداختی های هدفمندی یارانه ها‪ ،‬در بخشی از پرداختی ها که مبلغ ‪ ۶0‬هزار‬ ‫میلیارد ریال گنجانده ش��ده اس��ت‪ ،‬عبارت «افزایش بهره وری» و «کاهش‬ ‫ش��دت انرژی» اضافه شد‪ .‬در این جزء مواردی همچون واردات فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬سهم ‪ ۱۴/۵‬درصد شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فراوردهای‬ ‫نفتی‪ ،‬بازپرداخت طرح های گازرس��انی و بهینه سازی مصرف انرژی موضوع‬ ‫م��اده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫اصالح تبص��ره ‪ ۱۴‬الیحه بودجه ‪ ۹۷‬ب��ا ‪ ۱۳۲‬رای موافق‪ ۲ ،‬رای مخالف‬ ‫و ‪ ۶‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۴‬نماینده حاضر به تصویب مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی رسید‪.‬‬ ‫پیاپی ‪2321‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪348‬‬ ‫و راه اندازی ش��رکت پارس‪ ۲۵ ،‬میلیون یورو سرمایه گذاری درنظر گرفته‬ ‫شده که طرف خارجی برای این سرمایه گذاری اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬نخستین بخش از‬ ‫این کار که مناقصه ‪ ۶۳۰‬واگن مس��افری برای تهران است‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫شده و امیدواریم تا پایان امسال این قرارداد از سوی سازمان شهرداری ها‬ ‫و دهیاری های کشور و شهرداری تهران منعقد شود‪.‬‬ ‫رییس ایدرو با اش��اره به قرارداد منعقد ش��ده در زمینه ساخت و تامین‬ ‫واگن در کشور خاطرنشان کرد‪ :‬سال اینده شاهد رونق بیشتر کارخانجات‬ ‫واگن سازی با ظرفیت و اشتغال بیشتر خواهیم بود و در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫مردم ش��اهد واگن های زیباتر با مصرف انرژی کمت��ر و الودگی پایین تر‬ ‫محیط زیست خواهند بود‪.‬‬ ‫قرارداد فاینانس راه اهن‬ ‫شیراز‪-‬بوشهر با چینی ها امضا شد‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2018‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫تولید اقالم مصرفی مردم‬ ‫کاهش یافت‬ ‫ش��اخص های تولید صنایع منتخب در‪ ۱0‬ماه امس��ال نشانگر رشد منفی در‬ ‫اقالم صنعتی اس��ت که یا به طور مس��تقیم با زندگی مردم درگیر است یا جزو‬ ‫مواد اولیه این اقالم به شمار می رود‪.‬‬ ‫براساس گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬از مجموع‪ ۳0‬صنعت منتخب‬ ‫‪ ۱۱‬قلم کاالی صنعتی با رش��د منفی رو به رو بوده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪۳۶ ،‬‬ ‫درصد صنایع منتخب در ‪ ۱0‬ماه امس��ال نس��بت به سال گذشته کاهش تولید‬ ‫داش��ته اند‪ .‬براس��اس گزارش عملکرد ‪ ۱0‬ماه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫در این مدت صنع��ت کاغذ تحریر و روزنامه ‪ ۴۹‬درصد‪ ،‬کولر ابی ‪ ۲۶/۲‬درصد‪،‬‬ ‫تلویزی��ون ‪ ۱۶/۱‬درصد‪ ،‬نئوپان ‪ ،۱۶/۵‬داروی انس��انی ‪ ۶/۴‬درصد‪ ،‬خودرو وانت‬ ‫‪ ۶‬درصد‪ ،‬پودر ش��وینده ‪ ۲/۴‬درص��د‪ ،‬الکتروموتور ‪ ۲/۳‬درص��د‪ ،‬الیاف و تاپس‬ ‫پلی اس��تر ‪ ۱/۸‬درصد‪ ،‬یخچ��ال و فریزر ‪ ۱/۵‬درصد و روغ��ن نباتی ‪ ۱/۳‬درصد‬ ‫کاهش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫این روند در صنایع منتخب معدنی نیز حاکم اس��ت به گونه ای که از مجموع‬ ‫صنای��ع معدنی منتخب صنایع ظروف شیش��ه ای و ظروف چینی که جزو لوازم‬ ‫اشپزخانه هستند به ترتیب ‪ ۱۱/۷‬و ‪ ۳/۲‬درصد کاهش تولید داشته اند‪ .‬برایند‬ ‫کلی تولید در کش��ور وضعیت مثبتی اس��ت و در برخی اقالم همچون کمباین‪،‬‬ ‫تراکتور‪ ،‬اتوبوس و مینی بوس‪ ،‬به ترتیب ‪ ۶۸/۴ ،۱۸/۴ ،۱۱۴‬و ‪۲۳/۳‬درصد رشد‬ ‫داش��ته ایم ام��ا اگر به اقالمی که ب��ا کاهش تولید روبه رو ب��وده نگاهی دقیق تر‬ ‫بیندازی��م ویژگی بارز این صنایع با صنایع رو به رش��د در ارتباط انها با زندگی‬ ‫مردم اس��ت؛ صنایعی که ارتباط نزدیک تری با زندگی مردم دارند با کاهش در‬ ‫تولید روبه رو شده اند‪ ،‬بدین معنا که ساختار کلی صنعت از وضعیت رکود خارج‬ ‫ش��ده اما ضعف معیشت مردم و کاهش تقاضا بازار بر رکود حاکم بر این صنایع‬ ‫سایه انداخته است‪.‬‬ ‫دولت یازدهم و در ادامه‪ ،‬دولت دوازدهم تمام تمرکز خود را بر تسهیالت دهی‬ ‫به صنایع برای خروج از رکود و گردش نقدینگی در این واحدها گذاش��تند‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس‪ ،‬رونق کلی در صنایع کشور به وجود امده اما در بخش هایی که‬ ‫تقاضا با بدنه جامعه ارتباط نزدیک تری دارد هنوز ش��اهد کاهش تولید و رکود‬ ‫هس��تیم‪ .‬البته با وجود ایجاد رونق نس��بی در صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هنوز از برنامه پیش بینی ش��ده خود مبنی بر پرداخت ‪ ۲0‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط در سال جاری عقب است‪2 .‬‬ ‫دلیل خودداری برخی پیمانکاران مسکن‬ ‫مهر از ادامه کار چیست؟‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت تکمیل‬ ‫هر چه س��ریع تر پروژه مسکن مهر در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬پایان این پروژه در گرو‬ ‫تعامل ‪ ۳‬قوه است‪.‬‬ ‫سیدحس��ین افضلی در گفت وگو با خانه ملت با تاکید بر ضرورت تسریع‬ ‫در تکمیل طرح مس��کن مهر در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند طرح مس��کن مهر‬ ‫مشکالتی از نظر فنی‪ ،‬جانمایی و سازه ای داشته اما توانسته بخش عمده ای‬ ‫از مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه را خانه دار کند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه عده‬ ‫زیادی از متقاضیان مس��کن مهر با فروش ام��وال خود هنوز منتظر تکمیل‬ ‫واحدها برای اس��کان در انها هستند‪ ،‬افزود‪ :‬مردم در موضوع طوالنی شدن‬ ‫تکمیل مس��کن مهر مقصر بوده و با اعتماد به مسئوالن درگیر این وضعیت‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اقلید در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با تاکید بر اینکه بعد از‬ ‫این همه مدت بحث های جانبی و حاش��یه ای مس��کن مهر کفایت می کند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬چه قوه مقننه‪ ،‬چه مجریه و چه قضاییه اگر الزم اس��ت باید‬ ‫دست ب ه دست هم مسائل این پروژه را حل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۰‬هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در کشور داریم‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در ایین امضای قرارداد راه اهن شیراز‪-‬بوشهر از‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی بابت تصویب تامین ‪ ۱۵‬درصد سهم‬ ‫ایران برای فاینانس راه اهن شیراز‪-‬بوش��هر تش��کر کرد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫عب��اس اخون��دی در ایین امضای قرارداد همکاری ای��ران و چین برای‬ ‫ساخت خط اهن شیراز‪-‬بوشهر گفت‪ :‬غیر از پروژه اتصال شیراز به بوشهر‬ ‫پروژه ریلی دیگری برای اتصال شیراز به گل گهر و از انجا به کرمان و از‬ ‫کرمان تا بندرعباس و همچنین از کرمان تا چابهار را در دس��ت ساخت‬ ‫داری��م که با اجرای این پروژه ها بخش زی��ادی از بار موجود در جاده ها‬ ‫می تواند به ریل منتقل ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم‬ ‫نیز س��اخت بندر نگین در استان بوشهر را به دلیل محاصره فضای بندر‬ ‫بوش��هر از س��وی فضاهای ش��هری اغاز کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬با امضای قرارداد‬ ‫ساخت راه اهن شیراز‪-‬بوشهر این بندر نیز به شبکه ریلی متصل می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن پ��روژه بر توس��عه ترانزیت‪،‬‬ ‫کاهش تلفات جاده ای‪ ،‬کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬افزایش ایمنی و حفظ‬ ‫محیط زیست اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته اخوندی‪ ،‬پروژه ریلی راه اهن شیراز‪-‬بوش��هر را یک ش��رکت‬ ‫خصوصی داخلی با همکاری شرکت چینی و فاینانس کشور چین انجام‬ ‫می ده��د‪ .‬اخوندی اظهار کرد‪ :‬مهم ترین موض��وع در پروژه های عمرانی‬ ‫که به صورت فاینانس اجرا می ش��وند تامین ‪ ۱۵‬درصد سهم ایران است‬ ‫که خوش��بختانه این پروژه در قانون بودجه ‪ ۱۵ ،۹۷‬درصد س��هم ایران‬ ‫از محل صندوق توس��عه ملی به تصویب رس��یده اس��ت به همین دلیل‬ ‫از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی بابت تصویب این قانون تش��کر‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫افضل��ی با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۸۰‬هزار واحد بدون متقاضی مس��کن‬ ‫مهر در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه در س��ال جاری مجلس در‬ ‫هنگام بررس��ی بودجه ‪ ۹۷‬با واگذاری ‪ ۵۰‬هزار واحد مسکن مهر به کمیته‬ ‫امداد و بهزیس��تی موافقت کرد که با اجرای این مصوبه و شارژ منابع مالی‬ ‫به این پروژه ها باید شاهد تحولی خوبی باشیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه برخی مالکان مس��کن مهر به دلیل طوالنی ش��دن‬ ‫پروژه و همچنین ش��رایط موجود کشور و بحران های مختلف وضعیت مالی‬ ‫خوبی ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬ش��بکه بانکی کشور باید در زمینه حمایت از این اقشار‬ ‫پیش بینی هایی داشته باشد و از تحمیل هزینه های اضافی به انها جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم‪ ،‬با بیان اینکه منابع حاصل از فروش‬ ‫بخش جدیدی از واحدهای مسکن مهر که متقاضی دارد می تواند به تکمیل‬ ‫واحده��ای نیمه تمام کمک کند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا درامدی که از فروش واحدهای‬ ‫جدی��د حاصل می ش��ود باید افزایش قیمتی که در برخی س��ازه های ایجاد‬ ‫شده جبران شود‪.‬‬ ‫افضلی با تاکید بر اینکه کاهش س��ود تس��هیالت مس��کن مهر می تواند‬ ‫گام مفی��د دیگری در راس��تای کمک به تکمیل این پروژه ها باش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه در پی طوالنی شدن تکمیل این سازه ها تعدادی از پیمانکاران از‬ ‫ادامه کار خودداری می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودداری پیمانکاران از ادامه س��اخت مس��کن مهر بخشی‬ ‫به علت تامین نشدن به موقع منابع مالی بوده و بخش دیگر به دلیل تغییر‬ ‫نرخ ها اس��ت زیرا روند تکمیل پروژه طوالنی شده و اجرای قرارداد براساس‬ ‫نرخ هایی که در ابتدا در قرارداد درج کرده اند‪ ،‬برای انها مقدور نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حل معضالت‬ ‫پیش پای مس��کن مهر نیازمند تعامل قوا و همه نهاد ها است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن باید بدانند که بحث های حاش��یه مس��کن مهر دیگر جای ادامه‬ ‫دادن ندارد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪ 19 1396‬جمادی الثانی ‪ 8 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 348‬پیاپی ‪2321‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در سالی که گذشت‬ ‫خبر‬ ‫محاسبه جزئیات مربوط به‬ ‫دستمزد در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ریی��س مرکز امار ایران در پاس��خ به این س��وال که ایا در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬مرکز امار به دنبال انتش��ار جزئیاتی از امارهای‬ ‫مکمل نرخ بیکاری است تا بتواند تصویر شفاف تری از وضعیت‬ ‫اش��تغال و بیکاری نش��ان دهد‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز امار ایران درنظر‬ ‫دارد در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با طرح های ام��اری جزئیات مربوط به‬ ‫دستمزد را محاسبه و منتشر کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امیدعلی‬ ‫پارس��ا در نشست کالبدشکافی امارهای اشتغال و بیکاری که‬ ‫‪ ۱۵‬اسفند با حضور خبرنگاران و پژوهشگران برگزار شد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تعمیق اعتماد نسبت به نظام اماری کشور ضروری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی امار متوسط ‪ ۹‬ماه امسال با سال گذشته‬ ‫را مقایس��ه می کنیم‪ ،‬متوجه می شویم نرخ مشارکت به میزان‬ ‫یک درص��د و نرخ بیکاری به میزان ‪ ۰/۳‬درصد کاهش یافت‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه ‪ ۸۳۶‬هزار نفر ب��ه طور خالص‪ ،‬به جمعیت فعال‬ ‫بازار کار کش��ور اضافه شده است‪ .‬پارس��ا چنین توضیح داد‪:‬‬ ‫مجموعه بیکاران مطلق کش��ور‪ ،‬اکنون ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۲۶‬هزار‬ ‫نفر است؛ به این ترتیب که تعداد شاغالن در بخش کشاورزی‬ ‫‪ ۹۲‬هزار نفر‪ ،‬صنعت س��اخت ‪ ۲۳۵‬هزار نفر‪ ،‬س��اختمان ‪۶۳‬‬ ‫هزار نفر و خدمات ‪ ۴۲۸‬هزار نفر افزایش یافته اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫مرک��ز امار ای��ران عنوان ک��رد‪ :‬از اغاز انقالب س��االنه تعداد‬ ‫ش��اغالن ‪ ۲‬درصد افزایش یافت ه که این روند تا س��ال ‪۱۳۷۵‬‬ ‫ادامه داش��ته اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۷۵‬تا ‪ ۱۳۹۵‬این رشد ‪۲/۵‬‬ ‫درصد بوده و در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به طور مش��خص رش��د تعداد‬ ‫شاغالن ‪ ۲/۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مقایس��ه ‪ ۹‬ماه امس��ال با سال قبل‬ ‫حکایت از افزایش ‪ ۳/۶‬درصدی تعداد ش��اغالن کش��ود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته نیاز کش��ور ساالنه ‪ ۴‬درصد افزایش تعداد شاغالن‬ ‫است‪ .‬پارسا در ادامه سخنانش در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫وضعیت معیشت در امارهای مربوط به مرکز امار ایران منتشر‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع معیشت به س��ادگی قابل محاسبه‬ ‫نیس��ت بلکه باید گروه های معیشتی تک به تک بررسی شوند‬ ‫و س��پس اماری از چگونگی وضعی��ت هر کدام از این گروه ها‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در س��ال ج��اری در بخ��ش‬ ‫تصویب پروژه های سرمایه گذاری‬ ‫از منظر ارزش س��رمایه با کاهش‬ ‫رو ب��ه رو ش��ده ایم اما ب��ا توجه به‬ ‫اینکه در س��ال گذش��ته ش��اهد‬ ‫رایزنی و مذاکرات بس��یاری بین‬ ‫کش��ور های مختل��ف بودی��م در‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫سال جاری شاهد عملیاتی شدن‬ ‫رییس انجمن‬ ‫ای��ن س��رمایه گذاری ها بودیم به‬ ‫سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫نحوی که میزان عملیاتی ش��دن‬ ‫ایرانی و خارجی‬ ‫پروژه های سرمایه گذاری خارجی‬ ‫حدود ‪ ۱/۵‬تا ‪ ۲‬برابر ش��ده است‪.‬‬ ‫البته در بخش فاینانس اغلب‪ ،‬قرارداد بسته شده و بهره برداری‬ ‫چندانی از انها در س��ال جاری نش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به موانع‬ ‫بین الملل��ی و مش��کالت بانک��ی به ویژه پس از فش��ارهایی که‬ ‫دول��ت امریکا ب��ه تازگی علیه ای��ران وارد کرده اس��ت امکان‬ ‫استفاده از این ظرفیت وجود ندارد و دولت های اروپایی ریسک‬ ‫هم��کاری با ایران را ب��ه جان نمی خرند‪ .‬ای��ن موضوع به طور‬ ‫قطع برهمکاری های خارجی نیز تاثیرگذار است و شرکت های‬ ‫بزرگ خارجی نیز همچون بانک ها با احتیاط بیشتری نسبت به‬ ‫انعقاد قرارداد با ایران اقدام خواهند کرد اما با کمک های دولت‬ ‫زمین��ه فعالیت بخ��ش خصوصی ب��رای همکاری های خارجی‬ ‫بهتر از گذشته ش��ده است‪ .‬در کنار محدودیت های بین المللی‬ ‫زمینه فعالیت بخش خصوصی برای استفاده از خطوط اعتباری‬ ‫خارجی فراهم ش��ده و بخش خصوصی نیز می تواند از ظرفیت‬ ‫خطوط اعتباری استفاده کند‪ .‬این امر موجب می شود از داخل‬ ‫شاهد افزایش ظرفیت های جذب منابع خارجی باشیم‪ .‬بی ثباتی‬ ‫در ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی از موانع جذب س��رمایه گذار‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬ش��رکت های المانی به هیچ وجه‬ ‫نقل و انتقال از طریق صرافی را نمی پذیرند در حالی که اکنون‬ ‫نق��ل و انتقاالت بانکی با مش��کالتی همراه اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث می ش��ود در پرداخت سود ش��رکت تعویق به وجود اید‬ ‫و با روند افزایش��ی نرخ ارز نیز این موضوع به ضرر شریک های‬ ‫داخلی است‪ .‬شرط اصلی عضویت در سازمان تجارت جهانی که‬ ‫مهم ترین تاثیر را بر جذب سرمایه گذاری دارد تعرفه گذاری در‬ ‫حد ‪ ۵‬درصد اس��ت در حالی که دولت مدام تعرفه ها را افزایش‬ ‫می ده��د‪ .‬عالوه بر بی ثباتی قوانین‪ ،‬بی ثباتی سیاس��ی نیز مانع‬ ‫جذب س��رمایه گذار می شود‪ .‬باید دید چرا خارجی ها در ترکیه‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند؟ مگر قانون انها ب��ا ایران چه تفاوتی‬ ‫دارد؟ روابط سیاسی و ارتباط بین المللی باعث می شود کشورها‬ ‫بیش��تر به ترکی��ه اعتماد کنند‪ .‬تحوالت سیاس��ی و تنش های‬ ‫بین المللی در ایران باالست؛ در شرایطی که همه منتظر هستند‬ ‫ببینن��د دوباره ترامپ درب��اره برجام چ��ه تصمیمی می گیرد‪،‬‬ ‫چگونه می توان انتظار ثبات داش��ت؟ تمام س��رمایه گذارانی که‬ ‫مجوز گرفته اند درحال حاضر در انتظار تصمیم ترامپ هس��تند‪.‬‬ ‫هر کشوری که دستش بیش��تر زیر ساطور امریکا باشد بیشتر‬ ‫برای سرمایه گذاری در ایران واهمه دارد به همین دلیل امسال‬ ‫تعداد س��رمایه گذاری افغانستان و ترکیه در کشور بیشتر است‬ ‫اما از نظر میزان سرمایه گذاری هنوز اروپایی ها در صدر هستند‪.‬‬ ‫براساس گزارش‬ ‫عملکرد ‪ ۱0‬ماه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬در این مدت‬ ‫صنعت کاغذ تحریر و‬ ‫روزنامه ‪ ۴۹‬درصد‪،‬‬ ‫کولر ابی ‪۲۶/۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬تلویزیون‬ ‫‪ ۱۶/۱‬درصد‪ ،‬نئوپان‬ ‫‪ ،۱۶/۵‬داروی انسانی‬ ‫‪ ۶/۴‬درصد‪ ،‬خودرو‬ ‫وانت ‪ ۶‬درصد‪ ،‬پودر‬ ‫شوینده ‪ ۲/۴‬درصد‪،‬‬ ‫الکتروموتور ‪۲/۳‬‬ ‫درصد‪ ،‬الیاف و تاپس‬ ‫پلی استر ‪ ۱/۸‬درصد‪،‬‬ ‫یخچال و فریزر ‪۱/۵‬‬ ‫درصد و روغن نباتی‬ ‫‪ ۱/۳‬درصد کاهش‬ ‫تولید داشته اند‬ ‫«گسترش صنعت» عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال جاری را بررسی کرد‬ ‫تولید اقالم مصرفی مردم کاهش یافت‬ ‫اجرای ضعف طرح نوسازی و بازسازی صنایع‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شاخص های تولید صنایع منتخب در‪ ۱0‬ماه امسال‬ ‫نش��انگر رش��د منفی در اقالم صنعتی است که یا به‬ ‫طور مستقیم با زندگی مردم درگیر است یا جزو مواد‬ ‫اولیه این اقالم به شمار می رود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫از مجموع‪ ۳0‬صنعت منتخب ‪ ۱۱‬قلم کاالی صنعتی‬ ‫با رش��د منفی رو به رو بوده است‪ .‬به عبارت دیگر‪۳۶ ،‬‬ ‫درصد صنایع منتخب در ‪ ۱0‬ماه امس��ال نس��بت به‬ ‫سال گذشته کاهش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش عملکرد ‪ ۱0‬م��اه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬در این مدت صنعت کاغذ تحریر و‬ ‫روزنام��ه ‪ ۴۹‬درصد‪ ،‬کولر ابی ‪ ۲۶/۲‬درصد‪ ،‬تلویزیون‬ ‫‪ ۱۶/۱‬درصد‪ ،‬نئوپان ‪ ،۱۶/۵‬داروی انسانی ‪ ۶/۴‬درصد‪،‬‬ ‫خ��ودرو وانت ‪ ۶‬درص��د‪ ،‬پودر ش��وینده ‪ ۲/۴‬درصد‪،‬‬ ‫الکتروموتور ‪ ۲/۳‬درصد‪ ،‬الیاف و تاپس پلی استر ‪۱/۸‬‬ ‫درصد‪ ،‬یخچال و فریزر ‪ ۱/۵‬درصد و روغن نباتی ‪۱/۳‬‬ ‫درصد کاهش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫این روند در صنایع منتخب معدنی نیز حاکم است‬ ‫ب��ه گونه ای ک��ه از مجموع صنای��ع معدنی منتخب‬ ‫صنای��ع ظروف شیش��ه ای و ظروف چین��ی که جزو‬ ‫لوازم اشپزخانه هستند به ترتیب ‪ ۱۱/۷‬و ‪ ۳/۲‬درصد‬ ‫کاهش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف معیشت و کاهش تقاضا‬ ‫براین��د کل��ی تولید در کش��ور وضعی��ت مثبتی‬ ‫اس��ت و در برخی اقالم همچون کمبای��ن‪ ،‬تراکتور‪،‬‬ ‫اتوبوس و مینی بوس‪ ،‬ب��ه ترتیب ‪۶۸/۴ ،۱۸/۴ ،۱۱۴‬‬ ‫و ‪۲۳/۳‬درصد رش��د داشته ایم اما اگر به اقالمی که با‬ ‫کاه��ش تولید روبه رو بوده نگاه��ی دقیق تر بیندازیم‬ ‫ویژگ��ی بارز ای��ن صنایع ب��ا صنایع رو به رش��د در‬ ‫ارتباط انها با زندگی مردم است؛ صنایعی که ارتباط‬ ‫نزدیک ت��ری با زندگی مردم دارند با کاهش در تولید‬ ‫روبه رو شده اند‪ ،‬بدین معنا که ساختار کلی صنعت از‬ ‫وضعیت رکود خارج ش��ده اما ضعف معیشت مردم و‬ ‫کاهش تقاضا بازار بر رکود حاکم بر این صنایع سایه‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق ‪71‬درصد تسهیالت رونق تولید‬ ‫دول��ت یازده��م و در ادامه‪ ،‬دول��ت دوازدهم تمام‬ ‫تمرکز خود را بر تسهیالت دهی به صنایع برای خروج‬ ‫از رکود و گردش نقدینگی در این واحدها گذاشتند‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬رونق کلی در صنایع کشور به وجود‬ ‫ام��ده ام��ا در بخش هایی ک��ه تقاضا ب��ا بدنه جامعه‬ ‫ارتب��اط نزدیک تری دارد هنوز ش��اهد کاهش تولید‬ ‫و رکود هس��تیم‪ .‬البت��ه با وجود ایجاد رونق نس��بی‬ ‫در صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هنوز از‬ ‫برنامه پیش بینی شده خود مبنی بر پرداخت ‪ ۲0‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط‬ ‫در سال جاری عقب است‪ .‬برمبنای اخرین اطالعات‬ ‫تا ‪ ۶‬اسفند امسال در مجموع حدود ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۵۸‬‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت به ‪۲0‬ه��زار و ‪ ۱۴۶‬واحد‬ ‫صنعتی پرداخت شده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با وجود‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬هفته تا پایان س��ال دولت فقط توانسته‬ ‫‪ ۷۱‬درصد از برنامه خود را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه نوسازی و بازسازی صنایع‬ ‫ج��اری ‪ ۱0‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت به ‪ ۵‬هزار‬ ‫واحد صنعتی برای نوس��ازی و بازسازی صنایع اعطا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تا ‪ ۶‬اسفند امسال از میان‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۶00‬متقاضی دریافت تسهیالت فقط ‪۱۳۷‬‬ ‫واحد صنعتی موفق به دریافت تس��هیالت ش��ده اند‬ ‫که مجموع تس��هیالت دریافتی انها به ‪ ۴۸0‬میلیارد‬ ‫تومان می رس��د‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬فقط ‪ ۴‬درصد این‬ ‫برنامه محقق شده است‪.‬‬ ‫با توجه به پراکندگی پرداخت تسهیالت در کشور‬ ‫مش��خص است که این طرح حتی در برخی استان ها‬ ‫به هیچ وجه اجرا نش��ده و تنه��ا یک مورد پرداختی‬ ‫وجود داشته اس��ت چرا که ‪ ۵۶‬درصد این تسهیالت‬ ‫فقط به ‪ ۵‬اس��تان کش��ور تعلق دارد و استان البرز با‬ ‫‪ ۳۶‬طرح بیش��ترین دریافت کننده تسهیالت نوسازی‬ ‫در سال جاری بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به شکس��ت این برنامه در س��ال جاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در تالش اس��ت با‬ ‫اختصاص یارانه س��ود تس��هیالت در سال اینده نرخ‬ ‫این تس��هیالت را کاهش دهد و با تس��هیالت بیشتر‬ ‫طرح نوسازی و بازسازی صنایع را دنبال کند‪.‬‬ ‫نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه های اصلی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در س��ال جاری بود‬ ‫که مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ان را‬ ‫مهم ترین برنامه س��ال ‪ ۹۶‬می دانستند؛ مسئله ای که‬ ‫ب��ه گفته محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬نیاز ج��دی و مبرم‬ ‫‹ ‹ کاهش سرمایه گذاری خارجی‬ ‫صنعت کشور است چراکه با فرسوده شدن بسیاری از‬ ‫مهم تری��ن نی��از صنای��ع کش��ور ب��رای کمک به‬ ‫تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات‬ ‫تحقق رش��د اقتص��ادی ‪ ۸‬درصدی در برنامه شش��م‬ ‫صادرات گ��را ب��رای واحدهای مربوط وج��ود ندارد و‬ ‫توسعه س��رمایه گذاری خارجی است‪ .‬سال گذشته با‬ ‫صنعت کش��ور در این زمین��ه با چالش جدی روبه رو‬ ‫توجه به نخس��تین س��الی که در پسا برجام پشت سر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫می گذاش��تیم در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪۵۲‬‬ ‫بنابرای��ن با توجه به تاکی��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫طرح به ارزش ‪ ۵‬میلیارد دالر در ‪ ۹‬ماه نخس��ت سال‬ ‫تجارت مبنی بر در اولویت بودن این برنامه پیش بینی‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫می شد این برنامه به سرعت در ماه های اغازین سال‬ ‫با توجه به گش��ایش های بین المللی و س��فر های‬ ‫اجرایی تس��هیالت قاب��ل توجهی نیز تا پایان س��ال‬ ‫قابل توجه کش��ور های خارجی به ایران‬ ‫پرداخت شود اما این طرح تا نیمه سال‬ ‫پیش بینی می شد روند س��رمایه گذاری‬ ‫مس��کوت ماند و از ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬ماه پیش با‬ ‫برمبنای اخرین‬ ‫تدوی��ن ابالغی��ه ان به بانک ه��ا روند اطالعات تا ‪ ۶‬اسفند خارجی در س��ال جاری نیز افزایش یابد‬ ‫اما متاس��فانه این افزایش فقط در تعداد‬ ‫پرداخت تس��هیالت اغاز شد و با توجه‬ ‫امسال در مجموع‬ ‫طرح ه��ا رخ داد و در ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪۵۸‬‬ ‫به تمایل بیش��تر بانک ها ب��ه پرداخت‬ ‫حدود ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫س��رمایه در گردش و از س��وی دیگر‪ ۳۵۸ ،‬میلیارد تومان ط��رح به تصویب رس��یده اس��ت که در‬ ‫نرخ های باالی تس��هیالت نوسازی این تسهیالت به ‪۲0‬هزار و مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫‪ ۱۴۶‬واحد‬ ‫‪ ۱۱/۵‬درصد رش��د را نشان می دهد اما‬ ‫طرح با شکست روبه رو شد‪.‬‬ ‫صنعتی پرداخت‬ ‫‹ ‹اج�رای ‪۴‬درص�دی ط�رح‬ ‫این وضعیت در میزان ارزش سرمایه های‬ ‫شده است‬ ‫تسهیالت نوسازی‬ ‫جذب شده متفاوت است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این برنامه‪ ،‬بنا بود در سال‬ ‫در ‪ ۹‬م��اه امس��ال ‪ ۲/۷‬میلی��ارد دالر‬ ‫سرمایه خارجی جذب بخش صنعت معدن و تجارت‬ ‫ش��ده که این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته نشانگر کاهش ‪ ۴۶‬درصدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقبال سرمایه گذاران به صنایع‬ ‫در س��ال جاری با مش��کالتی که در صنایع کشور‬ ‫وجود داش��ت و برخی طرح های پرداخت تسهیالت‬ ‫نیز با شکس��ت روبه رو شده بود‪ ،‬اقبال سرمایه گذاران‬ ‫به بخش صنعت کش��ور هنوز کم نشده و روند رو به‬ ‫رشد سرمایه گذاری در کشور ادامه دارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۶۲‬مجوز تاس��یس‬ ‫واحد صنعتی صادر ش��ده که به نسبت مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ ۱۹‬درصد رشد داشته است‪ .‬با به سرانجام‬ ‫رس��یدن این طرح ها ‪ ۳۶۲‬هزار و ‪ ۴۹۲‬نفر اش��تغال‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬مجموع ارزش ای��ن طرح ها به ‪۱۲۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱00‬میلیارد تومان می رس��د‪ .‬این بخش ها‬ ‫در مقایس��ه با سال گذش��تـه از نظر اشتغال با ‪۲۱/۵‬‬ ‫درصد و از نظـر سرمایـه گذاری ‪ ۱۶/۳‬درصـد رشـد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اشتغالزایی صنعتی‬ ‫می��زان واحدهای صنعتی که در طول یک دوره به‬ ‫بهره برداری می رس��ند شاخص مناسبی برای ارزیابی‬ ‫ظرفیت های ایجاد شده برای اشتغالزایی است‪ .‬در ‪۱0‬‬ ‫ماه امس��ال به طور کلی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۴۳‬واحد صنعتی‬ ‫ب��ه بهره برداری رس��یده که با گش��ایش این واحد ها‬ ‫ب��رای ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۴۴0‬نفر اش��تغال ایجاد ش��ده که‬ ‫به نس��بت مدت مشابه سال قبل نمایانگر رشد ‪۱۷/۵‬‬ ‫درصدی است‪.‬‬ ‫برای ساخت و بهره برداری این طرح ها نیز ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۹‬میلیارد تومان سرمایه استفاده شده است که‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته رشد ‪۱۷/۳‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گ��زارش‪ ،‬در مجموع‪ ،‬امس��ال از نظر‬ ‫حمایت های دولتی از صنایع و جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی س��ال خوبی برای صنایع کش��ور نبوده اما با‬ ‫وجود این‪ ،‬س��رمایه گذاران داخلی به روند رو به رشد‬ ‫خود در صنایع کشور ادامه داده اند‪ .‬به طور قطع اگر‬ ‫دولت در س��ال این��ده برنام��ه ای در زمینه تحریک‬ ‫تقاضا و قدرت معیش��ت مردم نداش��ته باشد صنایع‬ ‫مرتبط ب��ا زندگی مردم با اس��یب های جدی از نظر‬ ‫کاهش تولید روبه رو می ش��وند و ممکن اس��ت روند‬ ‫امسال در سال اینده نیز تکرار شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار فارغ التحصیل دکترای بیکار در کشور‬ ‫ریی��س جمعیت ایرانی پیش��برد ارتب��اط صنعت و‬ ‫دانشگاه گفت‪ :‬اس��تادان کشور در ش��بکه کارافرینی‬ ‫رش��د نکرده اند و نمی توانن��د دانش��جویان کار افرین‬ ‫تربیت کنند‪ .‬اکنون ‪ ۱00‬هزار دکترای بیکار در کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش‪ ،‬بیستمین کنگره‬ ‫سراس��ری همکاری های دولت‪ ،‬دانشگاه و صنعت برای‬ ‫توس��عه ملی روز گذشته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫با حضور مسئوالن امر در این حوزه برگزار شد‪ .‬مسعود‬ ‫شفیعی‪ ،‬رییس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت‬ ‫و دانش��گاه در این کنگره با اش��اره به اینکه پروفس��ور‬ ‫محم��ود حس��ابی پدر عل��م فیزیک ای��ران در یکی از‬ ‫کتاب های خود الزمه توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫را درنظ��ر گرفتن ‪ ۳‬نکته محبت‪ ،‬وفا و عش��ق مطرح‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورت��ی که برای ارتباط‬ ‫صنع��ت و دانش��گاه به این ‪ ۳‬مولفه توجه نش��ود‪ ،‬این‬ ‫ارتباط به خوبی شکل نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنایع نی��از به تحقیق��ات را در صورت‬ ‫رسیدن به سود اوری احس��اس می کنند‪ .‬باید نخست‬ ‫پژوهش ه��ا را ب��ه فن��اوری و بعد از ط��ی مراحلی به‬ ‫محص��ول تبدیل کرد‪ .‬از حدود ‪ ۳0‬ه��زار مقاله حدود‬ ‫‪ ۱0‬مورد ان به پتنت تبدیل می ش��ود و مقاله ای که به‬ ‫ثروت تبدیل شده باشد‪ ،‬نداریم‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬ریی��س دانش��گاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر نی��ز گف��ت‪ :‬از ‪ ۲‬س��ال گذش��ته کلینیک‬ ‫صنعت در دانش��گاه تاسیس ش��د و در ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫قرارداد های صنعتی این دانش��گاه رشد ‪ ۱00‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫س��ید احمد معتمدی با بیان اینکه بخش عمده ای از‬ ‫صنایع قابلیت رقابت ندارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬زمانی که صنایع‬ ‫رغبتی به تولید محصول جدید ندارند نیاز به تحقیقات‬ ‫هم نخواهند داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬صنای��ع به تحقیقات‬ ‫قو توس��عه(‪ )R&D‬نی��از خواهند‬ ‫و واحد ه��ای تحقی ‬ ‫داش��ت که توج��ه به رقاب��ت و ن��واوری را در اولویت‬ ‫برنامه ه��ای خود قرار دهند‪ .‬به گفته رییس دانش��گاه‬ ‫صنعتی امیر کبیر‪ ،‬مش��کالت زیادی در صنایع به ویژه‬ ‫صنایع دولتی وجود دارد و مش��کل ما دانش��گاه ها نیز‬ ‫این اس��ت که با زبان صنعت صحبت نمی کنیم و همه‬ ‫منتظریم صنایع برای ما پروژه تعریف کنند‪ .‬معتمدی‬ ‫قو توسعه قوی در‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر واحد تحقی ‬ ‫صنایع وجود ندارد‪ .‬این در حالی اس��ت که کشور های‬ ‫پیش��رفته صنایع بخش��ی از کار خ��ود را به واحد های‬ ‫قو توسعه واگذار می کنند‪ .‬در حوزه نفت ‪ ۲‬پروژه‬ ‫تحقی ‬ ‫به چند دانشگاه واگذار شده و قرار است با بهره گیری از‬ ‫تحقیقات بهره وری را در این صنعت باال ببرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما باید فارغ التحصیالن دانشگاهی را به‬ ‫گونه ای تربیت کنیم که کار افرین ش��وند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫در س��ال های گذش��ته با تش��کیل مراکز رش��د شاهد‬ ‫دستاورد های خوبی در ا ین حوزه بوده ایم و مراکز رشد‬ ‫این دانشگاه در این مدت را از ‪ ۱۴‬به ‪ ۸۵‬واحد رساندیم‬ ‫و حدود ‪ ۲0‬تا ‪ ۳0‬مورد نیز درخواست برای ایجاد این‬ ‫مراکز رشد داریم‪.‬‬ ‫در این نشست پیام سعداله نصیری قیداری‪ ،‬دبیرکل‬ ‫کمیسیون ملی یونس��کو در ایران به بیستمین کنگره‬ ‫سراس��ری همکاری های دولت‪ ،‬دانشگاه و صنعت برای‬ ‫توسعه ملی را خانم محب حسینی قرائت کرد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪ 19 1396‬جمادی الثانی ‪ 8 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 348‬پیاپی ‪2321‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انتقال تجربه ساخت شهرک‬ ‫به خصوصی ها‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برخی اشکال های‬ ‫موجود در شهرک های‬ ‫صنعتی نیز به زمان‬ ‫تهیه امایش های‬ ‫صنعتی برمی گردد که‬ ‫ممکن است در ان زمان‬ ‫ساخت شهرک های‬ ‫صنعتی از لحاظ‬ ‫اقتصادی و فنی توجیه‬ ‫داشته است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ادامه راه اندازی شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫خصوصی ها درحال ساخت ‪ ۴۱‬شهرک صنعتی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مجوز ایجاد ‪ ۸۹‬ش��هرک صنعتی غیر دولتی در حالی‬ ‫صادر ش��ده که ‪ ۸00‬شهرک و ناحیه صنعتی از ‪۹۶۶‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب در کش��ور در حال‬ ‫بهره برداری است و فقط ‪ ۱0۸‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫دارای تقاض��ای روزانه اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی موجود جوابگوی نیاز ‪۱0‬‬ ‫س��ال اینده است‪ .‬با این حال‪ ،‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران در تالش ب��رای ایجاد‬ ‫شهرک های صنعتی از سوی بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گف��ت‪ :‬مجوز ایج��اد ‪ ۸۹‬ش��هرک صنعتی‬ ‫غیر دولت��ی صادر ش��ده که ‪ ۴۸‬م��ورد از این تعداد با‬ ‫اشتغال برای ‪۱۲0‬هزار نفر به بهره برداری رسیده و‪۴۱‬‬ ‫شهرک در حال ساخت وس��از است‪ .‬به گفته مقیمی‪،‬‬ ‫زیرساخت های عمرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ .‬همچنین از حضور سرمایه گذاران‬ ‫برای ایجاد ش��هرک های صنعتی خصوصی اس��تقبال‬ ‫می ش��ود‪.‬با این حال‪ ،‬کلنگ س��اخت شهرک صنعتی‬ ‫جدی��د در برخ��ی اس��تان ها در حالی ب��ه زمین زده‬ ‫می ش��ود که به گفته مسئوالن‪ ،‬اراضی صنعتی اماده‬ ‫در ش��هرک ها برای پاسخگویی به نیاز سرمایه گذاران‬ ‫تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده کافی اس��ت اما به دلیل مکان یابی‬ ‫نامناس��ب ی��ا مصوبه های س��لیقه ای برای س��اخت‬ ‫شهرک های صنعتی در سال های گذشته اکنون هیچ‬ ‫تقاضایی برای ورود به برخی ش��هرک ها وجود ندارد‪،‬‬ ‫حال انکه مس��ئوالن زیر فش��ار تقاضای فراوان برای‬ ‫س��اخت ش��هرک صنعتی و توسعه زیرس��اخت ها در‬ ‫برخی مناطق هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی با مطالعات اقتصادی‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫تفاهمنامه بین سازمان صنایع‬ ‫کوچک و دانشگاه خوارزمی‬ ‫در راس��تای گسترش‪ ،‬همفکری و همکاری های اموزشی‪-‬‬ ‫پژوهشی‪ ،‬تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران و دانش��گاه خوارزمی‬ ‫منعقد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬در این تفاهمنامه که بین‬ ‫صادق نجفی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران و محمدعلی سبحان الهی رییس‬ ‫دانش��گاه خوارزم��ی به امضا رس��ید‪ ،‬مقرر ش��د طرف ها در‬ ‫جهت راه اندازی مرکز نواوری و ش��کوفایی در مراکز خدمات‬ ‫فناوری و کسب وکار در تمامی استان ها و تدوین راهکارهای‬ ‫مناسب عملیاتی برای راهبری شهرک صنعتی ‪ ICT‬تهران‬ ‫همکاری های مشترک کنند‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬عارضه یابی واحدهای‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط از س��وی اعض��ای هیات علمی‬ ‫دانش��گاه و تدوی��ن دوره ‪ MBA‬و‪ DBA‬کس��ب وکارهای‬ ‫کوچک و متوس��ط پیگیری خواهد ش��د‪ .‬در این تفاهمنامه‬ ‫همچنین مقرر ش��د پروژه های پژوهشی در صنایع کوچک و‬ ‫متوسط طراحی شود‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» درباره ایجاد شهرک های صنعتی‬ ‫برمبن��ای طرح ه��ای امایش صنعتی گف��ت‪ :‬امایش‬ ‫سرزمینی یکی از نیازهای اصلی در برنامه استراتژیک‬ ‫‹ ‹‪ ۸00‬ش�هرک صنعت�ی در ح�ال‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به ‬ ‫بهره برداری‬ ‫ط��ور مثال‪ ،‬اگ��ر هدف گذاری برای ایج��اد واحدهای‬ ‫در عین حال‪ ۹۸ ،‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در کشور‬ ‫صنعتی در رشته خاصی مدنظر قرار گرفته شده‪ ،‬باید‬ ‫وج��ود دارد ک��ه تقاضایی ب��رای دریاف��ت زمین انها‬ ‫مشخص ش��ود در کدام اس��تان ها می توان واحدهای‬ ‫تاکنون ارائه نش��ده ضمن انکه حجم تقاضای روزانه‬ ‫صنعتی مرتبط با ان رش��ته را ساخت‪ .‬تدوین برنامه‬ ‫در ‪ ۱۹۳‬ش��هرک و ناحیه صنعتی باعث کمبود زمین‬ ‫امایش س��رزمینی براس��اس ضوابط کش��ور برعهده‬ ‫ش��ده است‪ .‬این در حالی است که در کل کشور ‪۹۶۶‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است‪.‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که اکنون‬ ‫مقیمی با اش��اره به اینکه تمام ش��هرک های صنعتی‬ ‫‪ ۸00‬مورد ان در حال بهره برداری اس��ت اما ساخت‬ ‫براس��اس مطالعات اقتصادی طراحی می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫هرکدام از انها ملزم به رعایت ‪ ۵۰‬فاکتور است‪ .‬انجام‬ ‫کرد‪ :‬البته در سفرهای استانی دولت قبل ‪ ۱۵‬مصوبه‬ ‫مطالعات امکان سنجی نخستین گام ساخت شهرک ها‬ ‫ساخت شهرک صنعتی به شکل غیرکارشناسی وجود‬ ‫و نواحی صنعتی اس��ت اما در برخی م��وارد با وجود‬ ‫داش��ت که به دلیل نداش��تن توجیه فنی و اقتصادی‬ ‫دریاف��ت زمین از اداره کل منابع طبیعی اس��تان باز‬ ‫س��اخت ای��ن ‪ ۱۵‬ش��هرک صنعتی در هی��ات دولت‬ ‫هم ساخت شهرک صنعتی با معارض روبه رو می شود‬ ‫بررسی و مصوبه های دولت قبل لغو شد‪.‬‬ ‫ب��ه طوری که زمین ب ه عنوان اراضی ملی به ش��رکت‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک های صنعتی واگذار شده و سند ان نیز به نام‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران همچنین اف��زود‪ :‬برخی‬ ‫منابع طبیعی اس��ت اما معارض محلی داشته و روند‬ ‫اش��کال های موج��ود در ش��هرک های صنعتی نیز به‬ ‫کار متوقف ش��ده است‪ .‬همچنین استقرار صنایع در‬ ‫زمان تهیه امایش های صنعتی برمی گردد که ممکن‬ ‫ش��هرک های صنعتی براساس ‪ ۷‬رده از نظر االیندگی‬ ‫اس��ت در ان زمان س��اخت ش��هرک های صنعتی از‬ ‫زیس��ت محیطی در س��ال ‪ ۹۰‬از س��وی هیات وزیران‬ ‫لحاظ اقتصادی و فنی توجیه داش��ته اس��ت‪ .‬مقیمی‬ ‫مصوب ش��د که بعد از گذش��ت ‪ ۵‬سال‬ ‫با تاکید بر اینکه امایش های س��رزمینی‬ ‫همچنان اعمال سلیقه سازمان حفاظت‬ ‫بای��د هر س��ال روزامد ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫محیط زیست برای دریافت مجوز ساخت‬ ‫دیگ��ر نکته های مهمی که در س��اخت‬ ‫شهرک صنعتی وجود داشته و در برخی‬ ‫مناطق ویژه اقتص��ادی باید مورد توجه‬ ‫ش��هرک ها این س��ازمان اجازه استقرار‬ ‫قرار گیرد می توان به دسترس��ی به مواد‬ ‫صنای��ع باالت��ر از رده ‪ ۳‬را نمی ده��د به‬ ‫اولیه‪ ،‬بازار مصرف و خطوط حمل ونقل‪،‬‬ ‫نحوی که صنایع براساس شدت و ضعف‬ ‫می��زان توانمن��دی نی��روی انس��انی‪،‬‬ ‫سیدمسعود عظیمی‬ ‫الودگی در ‪ ۷‬رده تقس��یم شده و هرچه‬ ‫میزان توس��عه یافتگی منطقه و‪ ...‬اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬براس��اس قان��ون‪ ،‬وزارت این شهرک ها و نواحی رده ه��ا باال می رود ب��ه معنای االیندگی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت وظیفه ایجاد صنعتی از طریق منابع باالی فعالیت صنعتی ان واحد است‪.‬‬ ‫زیرساخت های ش��هرک های صنعتی را مالی دولتی اماده سازی � س�اخت گذش�ته‪ ،‬اس�تفاده در‬ ‫می شود‬ ‫اینده‬ ‫دارد و پس از ان براساس قانون‪ ،‬شهرک‬ ‫سیدمسعود عظیمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫را دراختیار بخش غیردولتی قرار دهد و‬ ‫صنعتگران نیز وظیفه دارند زیرس��اخت ها را بازسازی‬ ‫کنند و در این می��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تنها بر روند برنامه ها نظارت دارد‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان ی��زد در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬بخشی از شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به منظور استفاده در اینده اماده سازی‬ ‫می ش��ود اما در مکان یابی و ساخت انها باید مطالعات‬ ‫امکان س��نجی با ن��گاه به اینده باش��د‪ .‬مش��وق های‬ ‫مالیاتی و س��رمایه گذاری در مناطق کمتربرخوردار و‬ ‫کمتر توسعه یافته درنظر گرفته شده اما برای موفقیت‬ ‫در مسیر توس��عه یافتگی باید مشوق ها و تخفیف های‬ ‫بیش��تری اختصاص یابد ت��ا س��رمایه گذاران در این‬ ‫مناطق حاضر به سرمایه گذاری شوند‪.‬‬ ‫عظیمی با بیان اینکه در مس��یر صنعتی ش��دن باید‬ ‫متولی صنعت به صورت نظام مند نحوه استقرار صنایع‬ ‫را مشخص کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تقویت بخش خصوصی‬ ‫بر توسعه صنعتی کشور تاثیرگذار است به صورتی که‬ ‫بخش عمده ای از منابع و نقدینگی مورد نیاز از سوی‬ ‫بخش خصوصی تامین می ش��ود اما این ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی از طریق منابع مالی دولتی اماده سازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اولویت اماده سازی شهرک با‬ ‫تامین بخشی از زیرس��اخت ها بوده و بعد از واگذاری‬ ‫زمین ها به س��رمایه گذاران تکمیل این زیرس��اخت ها‬ ‫ادامه دارد به گونه ای که برای اماده سازی هر مترمربع‬ ‫از ش��هرک باید حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۰‬ه��زار تومان هزینه‬ ‫ش��ود اما درنهایت برای توس��عه صنعتی کش��ور باید‬ ‫اراض��ی صنعتی با عنوان ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫توسعه یابد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» اکنون ‪ ۵۴‬هزار هکتار‬ ‫اراضی صنعتی دراختیار سازمان صنایع کوچک است‬ ‫که هنوز در ‪ ۳۱‬هزار هکتار قابلیت عرضه وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا ش��یوه نامه ها و مش��وق هایی ک��ه برای‬ ‫استان ها صادرش��ده سعی بر س��رعت دهی به جذب‬ ‫سرمایه گذاران و واگذاری اراضی صنعتی است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ب��ا اص�لاح طرح ه��ای مص��وب‪ ،‬اص�لاح‬ ‫مصوبه های ارزیابی زیست محیطی و تغییر نوع شهرک‬ ‫از عمومی ب��ه تخصصی می توان با پدیده کم تقاضایی‬ ‫در برخ��ی از ش��هرک های صنعتی مقابل��ه کرد و به‬ ‫استقرار واحدهای صنعتی سرعت داد‪.‬‬ ‫اب ‪ ۲‬شهرک خراسان جنوبی وصل می شود‬ ‫عرضه محصوالت خوشه های صادراتی فارس در چین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی گفت‪ ۲ :‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی استان به شبکه اب متصل می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی‪ ،‬عباس جرجان��ی از انعقاد قرارداد ب��رای تامین اب ناحیه‬ ‫صنعتی دیهوک طبس خبر داد و گفت‪ :‬این قرارداد با اب و فاضالب روستایی استان‬ ‫برای تامین اب و رفع مشکالت سرمایه گذاران بسته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملیات اجرایی پروژه تامین اب این شهرک اغاز شده و تا پایان امسال‬ ‫به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی همچنین از برگزاری‬ ‫مناقصه تامین اب فاز ‪ ۴‬ش��هرک صنعتی بیرجند خبر داد و اظهار کرد‪ :‬با برگزاری‬ ‫این مناقصه پیمانکار این پروژه مشخص و عملیات اجرایی ان شروع شده است‪.‬‬ ‫جرجانی گفت‪ :‬زمینی که برای اجرای این پروژه نیاز بود تحویل پیمانکار ش��ده و‬ ‫اکنون در حال س��اخت کارگاه است که این پروژه نیز تا پایان امسال یا ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۷‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری جلسه ای برای تعیین اعضای کمیسیون مناقصات استان‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬در این جلسه که در مشهد برگزار شد اعضای کمیسیون مناقصات استان‬ ‫تعیین ش��ـده و در یک دوره اموزش��ی فـرایند برگزاری مناقصات اس��تان تشـریح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گفته جرجانی‪ ،‬تاکنون ‪ ۳‬دوره اموزش��ی برای اعضای کمیس��یون مناقصـات‬ ‫استان برگزار شده و در اینده نیز ‪ ۳‬دوره دیگر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس در حاشیه ایین گشایش پاویون دائمی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در منطقه ازاد ش��انگهای چین افزود‪ :‬این پاویون که با حمایت های‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و با محوریت اس��تان فارس به عنوان‬ ‫استان معین‪ ،‬راه اندازی شده‪ ،‬بستر مناسبی به منظور عرضه تولیدات و محصوالت خوشه ها و‬ ‫کنسرسیوم های صادراتی به ویژه فرش دستباف‪ ،‬فراهم می کند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» احد فتوحی ب��ا قدردانی از تالش رایزن بازرگانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در ش��انگهای در زمینه راه اندازی این پاویون از طریق جذب س��رمایه گذاران‬ ‫چین��ی و تاج��ران و تولیدکنندگان ایرانی‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اصل��ی از راه اندازی این مرکز‪ ،‬معرفی‬ ‫محصوالت و کاالهای ایرانی به تاجران و همچنین مردم چین و فراهم کردن زمینه های الزم‬ ‫برای توس��عه صادرات صنایع کوچک اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اهمیت روابط اقتصادی و تجاری‬ ‫ایران و چین گفت‪ :‬چین نخس��تین ش��ریک تجاری ایران در سال های گذشته بوده و با توجه‬ ‫به تغییر ش��رایط اقتصادی و اجتماعی در چین در سال های گذشته این کشور به عنوان یک‬ ‫بازار بالقوه برای محصوالت کشورمان مطرح است‪ .‬فتوحی اضافه کرد‪ :‬پاویون ایران در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬متر و در س��اختمانی ‪ ۲‬طبقه در منطقه ازاد تجاری ش��انگهای‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فرش جزو محصوالت عرضه ش��ده در این پاویون اس��ت‪ ،‬با اشاره به اقبال‬ ‫خریداران چینی نس��بت به فرش دس��ت بافته افزود‪ :‬عرضه فرش و دس��تبافت های ایران در‬ ‫پاویون دائمی ایران در چین فرصت مناس��بی را برای اش��نایی بیشتر مردم و تاجران چین با‬ ‫فرش ایرانی ایجاد خواهد کرد و س��ازمان صنایع کوچک از حضور خوشه ها و کنسرسیوم های‬ ‫فرش کشور در چین حمایت ها می کند‪.‬‬ ‫ام��روز در کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته یکی از نشانه های‬ ‫توس��ع ه یافتگ��ی ایج��اد‬ ‫زیرس��اخت های مناس��ب در‬ ‫زمینه های منابع انرژی‪ ،‬شبکه‬ ‫ریل��ی‪ ،‬جاده ه��ای ترانزی��ت‪،‬‬ ‫ف��رودگاه‪ ،‬بن��در و‪ ...‬اس��ت‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫اساس توس��عه یافتگی و رشد‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫اقتصادی بدون ایجاد توس��عه‬ ‫کوچک ایران‬ ‫زیرس��اخت های مناسب امری‬ ‫غیرممکن است‪ .‬یکی از اهداف‬ ‫مهمی ک��ه در اقتصاد مقاومتی مدنظر ق��رار گرفته‪ ،‬حمایت از‬ ‫توس��عه صنعتی و تولیدات داخلی با رویکرد صادراتی اس��ت‪ .‬از‬ ‫بس��ترهای مهم حمایت از تولیدات داخلی و توس��عه صنعتی‪،‬‬ ‫ایجاد و توس��عه ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی و مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫درواقع توس��عه صنعتی و اقتصادی بس��ترهای مناسبی برای‬ ‫رش��د نیاز دارد که همان ش��هرک ها و نواحی صنعتی و مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی هس��تند‪ .‬ش��هرک ها و نواحی صنعتی و مناطق‬ ‫ی که مطابق با اه��داف خود ایجاد و‬ ‫وی��ژه اقتصادی در صورت�� ‬ ‫مدیریت ش��وند‪ ،‬ب ه ط��ور قطع نقش بس��زایی در تحقق اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی خواهند داش��ت‪ .‬بنابراین امادگی وجود دارد تا‬ ‫تجربه ایجاد ش��هرک ها و نواحی صنعتی از طریق این سازمان و‬ ‫شرکت های اس��تانی تابع به سرمایه گذاران بخش خصوصی که‬ ‫به ایجاد ش��هرک های غیردولتی تمایل دارن��د به عنوان دانش‬ ‫فن��ی ب ه طور رایگان انتقال یابد‪ .‬بیش از ‪ ۴0‬هزار واحد صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط در ‪ ۸00‬شهرک و ناحیه صنعتی مستقر است‬ ‫که تاکنون اس��تفاده انها از خدمات زیرساختی اولیه مانند اب‪،‬‬ ‫برق و گاز هم��راه با دریافت زمین رایگان دارای اهمیت بود اما‬ ‫در چند س��ال گذش��ته خدمات دهی نرم افزاری به این دسته از‬ ‫صنایع در اولویت قرار گرفته اس��ت ضم��ن انکه حضور در این‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی در بهره مندی از خدمات حمایتی‬ ‫مانند بسته حمایت از رونق تولید یکی از اولویت های مسئوالن‬ ‫مربوط عنوان و اجرا ش��ده است‪ .‬سرمایه گذاری ها در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی جنبه ملی دارد و باید از ان حمایت و صیانت‬ ‫شود تا کمترین اسیب را ببیند‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬عمده فعالیت هایی که در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی می شود در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین اقدام هایی ازجمله خدمات دهی سخت افزاری و‬ ‫نرم افزاری‪ ،‬فراهم کردن زیرساخت هایی که بر کاهش هزینه های‬ ‫تولید تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬ساخت ایستگاه های اتش نشانی‪ ،‬ضوابط‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬اموزش نیروهای انس��انی در زمینه های مهارتی‪،‬‬ ‫کارافرینی و مدیریتی و ایمنی (‪ )HSE‬در زمینه صیانت از این‬ ‫سرمایه گذاری های ملی اس��ت‪ .‬در مجموع ‪ ۹۶۶‬مصوبه ساخت‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی تا پایان سال ‪ ۹۶‬در کشور وجود دارد‬ ‫که از این تعداد ‪ ۸00‬مورد به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه کل اراضی دراختیار س��ازمان ‪۱۳۸‬‬ ‫ه��زار هکتار‪ ،‬فاز عملیاتی ان ‪ ۸۰‬ه��زار هکتار و زمین صنعتی‬ ‫که تولید شده ‪ ۵۶‬هزار هکتار است‪ .‬در صورتی که سرمایه گذار‬ ‫قصد داشته باشد برای راه اندازی کارخانه در خارج از شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی اق��دام کند‪ ،‬به دریافت حداقل ‪ ۱۶‬اس��تعالم‬ ‫از نهاده��ای مختل��ف اجرایی نیاز دارد که بس��یار زمان بر بوده‬ ‫در حالی که این اس��تعالم ها در اغاز تاس��یس شهرک یا نواحی‬ ‫صنعتی دریافت ش��ده و واگذاری زمین در این مناطق با کسب‬ ‫استعالم های تعریف شده به سرمایه گذار واگذار می شود‪.‬‬ ‫حال انکه مراجعه فردی برای دریافت استعالم ها زمانی حدود‬ ‫‪ ۶‬ماه تا ‪ ۳‬س��ال نیاز دارد‪ .‬استقرار صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی با دریافت خدمات مشترک نیز مزیت‬ ‫دیگری برای کاهش نرخ تمام شده است‪.‬‬ ‫اگر س��رمایه گذاری قصد داش��ته باش��د خدمات زیرساختی‬ ‫اولیه ازجمل��ه گاز‪ ،‬اب و برق را بدون حمایت دولت تهیه کند‪،‬‬ ‫همچنی��ن تغییر کارب��ری اراضی و موارد زیس��ت محیطی را به‬ ‫تنهای��ی پیگیری و تامین کند باید زمان باالیی صرف ایجاد این‬ ‫امور کرد‪ .‬هزینه بس��یاری را بپردازد ک��ه این مهم از ظرفیت و‬ ‫توان بیشتر واحدهای صنایع کوچک خارج است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارکرد زیست محیطی فضای سبز‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت‪ :‬از‬ ‫بدو تاسیس شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸ ،۹۶‬هکتار فضای س��بز در این شهرک ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم ترین اثر فضای سبز بر شهرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫کارکردهای زیست محیطی انها است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان گیالن‪ ،‬احمد علی شهیدی گفت‪:‬‬ ‫فضای س��بز با خواص چندجانبه ای که دارد نقش فوق العاده ای‬ ‫در زندگی بشر دارد‪.‬‬ ‫تکامل حیات‪ ،‬نظم ناشی از ان است و فضای سبز که جزئی‬ ‫از مجموعه حیات اس��ت‪ ،‬به طور طبیع��ی از هر نظر برخوردار‬ ‫بوده و در کنار تنوع و نظم‪ ،‬به یقین زیبایی را به همراه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬مهم ترین اثر فضای س��بز بر‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬کارکردهای زیس��ت محیطی انها‬ ‫است که ایجاد تعادل بخش��ی در شهرک ها و نواحی صنعتی از‬ ‫یک س��و و باال بردن سطح زیبایی از سوی دیگر‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫کیفیت زیستی انها شده و برای تداوم ان باید همه عوامل الزم‬ ‫به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کارتون روز‬ ‫ولوو ایکس سی ‪۴۰‬‬ ‫خودرو سال اروپا شد‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 348‬پیاپی ‪2321‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 19‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در نمایش��گاه بین الملل��ی ژنو س��وئیس‪ ،‬خودرو س��ال اروپا از نگاه‬ ‫بزرگتری��ن وب س��ایت های خ��ودرو‪ ،‬خبرن��گاران و مجله های بزرگ‬ ‫مرتبط با حوزه خودرو معرفی ش��د‪ .‬هر س��ال از سوی وب سایت های‬ ‫خودرویی و مجله های بزرگ مرتبط با حوزه خودرو‪ ،‬شاهد نظرسنجی‬ ‫و رای گیری های مختلفی برای انتخاب برترین خودرو س��ال هستیم؛‬ ‫امس��ال هم گروهی از وب س��ایت ها و مجله های بین المللی ‪ ۴0‬نامزد‬ ‫برای انتخاب برترین خودرو سال ‪ ۲0۱۸‬میالدی (‪ )۱۳۹۶-۹۷‬تعیین‬ ‫کرده‪ ،‬پس از ان‪ ۷ ،‬خودرو به عنوان فینالیست معرفی کردند تا پس‬ ‫از نظرس��نجی و رای گی��ری نهایی‪ ۳ ،‬خودرو برتر س��ال ‪-۹۷( ۲0۱۸‬‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬در بازار اروپا انتخاب شوند‪ .‬به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬حال با‬ ‫شروع به کار نمایشگاه بین المللی ژنو سوئیس‪ ،‬خودروهای سال اروپا‬ ‫مشخص شدند‪ .‬ولوو ایکس سی‪ ۴۰‬با ‪ ۳۲۵‬امتیاز رتبه نخست را کسب‬ ‫کرد‪ .‬سئات ایبیزا موفق به دریافت ‪ ۲۴۲‬امتیاز‪ ،‬بی ام و سری ‪ ۵‬موفق‬ ‫به دریافت ‪ ۲۲۶‬امتیاز‪ ،‬کیا اس��تینگر موفق ب��ه دریافت ‪ ۲0۴‬امتیاز‪،‬‬ ‫سیتروئن س��ی‪ ۳‬ایرکراس موفق به دریافت ‪ ۱۷۱‬امتیاز‪ ،‬ائودی ای‪۸‬‬ ‫موف��ق به دریافت ‪ ۱۶9‬امتیاز و الفارومئو اس��تلویا‪ ،‬موفق به دریافت‬ ‫‪ ۱۶۳‬امتیاز شدند و در رتبه های دوم تا هفتم قرار گرفتند‪ .‬در پایان بد‬ ‫نیست بدانید سال گذشته از میان خودروهای انتخاب شده‪ ،‬پژو ‪۳00۸‬‬ ‫عنوان برترین خودرو ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲0۱۷‬را دریافت کرد و یک س��ال‬ ‫پیش از ان‪ ،‬خودرو اوپل استرا عنوان برترین خودرو سال ‪-۹۵( ۲0۱۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬را از ان خود کرد اما حاال در سال ‪ ،)۱۳۹۶-۹۷( ۲0۱۸‬خودرو‬ ‫جدید ولوو ایکس سی ‪ ۴۰‬توانسته این عنوان ارزشمند را دریافت کند‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫خودروسازانی که در درازنای تاریخ فراموش شدند‬ ‫فناوری‬ ‫تسال به دلیل الوده کردن هوا‬ ‫جریمه شد‬ ‫شرکت امریکایی س��ازنده خودروهای برقی تسال به سبب الوده‬ ‫کردن هوا جریمه ش��د تا کانون توجه حامیان محیط زیس��ت قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬جدیدترین اخبار از ش��رکت خودروس��ازی تسال‪ ،‬از جریمه‬ ‫‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۵00‬دالری این خودروس��از به دلیل الوده سازی هوا‬ ‫حکایت دارد‪.‬‬ ‫دفتر مرکزی تس�لا در پال��و التو نزدیک به خلی��ج کالیفرنیا از‬ ‫پذیرفت��ن جریم��ه ‪ ۱۴0‬هزار دالری از س��وی س��ازمان مدیریت‬ ‫کیفی��ت ه��وای خلیج کالیفرنی��ا نه به دلیل محص��والت تولیدی‬ ‫بلک��ه ب��ه س��بب االین��ده ب��ودن کارخانه ش��هر فریمان��ت خبر‬ ‫داده است‪ .‬نکته قابل توجه پیرامون این خبر این است که تسال در‬ ‫کنار پذیرفتن میزان جریمه نقدی‪ ،‬به عنوان بخشی از جبران سازی‬ ‫مس��ئله االیندگی کارخانه خود‪ ،‬از پوشاندن سقف باشگاه دختران‬ ‫و پس��ران س��ن خوزه برای حمایت از محیط زیست و جلوگیری از‬ ‫الودگی هوا خبر داده اس��ت‪ .‬ب ه گزارش خودروکار‪ ،‬تس�لا در این‬ ‫خب��ر تاکید کرده که این جریمه فقط به دلیل مش��کالت فنی در‬ ‫کارخانه فریمانت بوده و االینده بودن این شرکت که جریمه ‪۱۴0‬‬ ‫هزار دالری را درپی داش��ته اس��ت به هیچ وجه به محصوالت این‬ ‫شرکت باز نمی گردد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم تس�لا‪ ،‬االینده خطاب شدن این خودروساز از انتشار‬ ‫گاز اکس��ید نیتروژن‪ ،‬که دلیل اصلی ان مش��کل فنی و تجهیزات‬ ‫معی��وب کارخانه فریمان��ت در س��ال های ‪ )۱۳۹۱-۹۲( ۲0۱۳‬تا‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲0۱۶‬است‪ ،‬نشات می گیرد‪.‬‬ ‫تس�لا همچنین تاکی��د کرده االینده بودن ای��ن کارخانه برای‬ ‫ای��ن برهه زمانی ‪ ۳‬س��اله بوده اس��ت و درحال حاض��ر هیچ گونه‬ ‫عامل االینده و مش��کلی در ای��ن مجموعه وجود ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫خودروکار تعداد کارکنان کارخانه تس�لا در شهر فریمانت نزدیک‬ ‫به ‪ ۱0‬هزار نفر اس��ت و بنابر اعالم یکی از مقامات ش��رکت تسال‪،‬‬ ‫کارخانه این خودروسازی در ش��هر فریمانت همواره بازخورد های‬ ‫خوبی از س��وی س��ازمان مدیرت کیفیت هوای خلی��ج کالیفرنیا‬ ‫دریاف��ت ک��رده و نظارت بر ای��ن کارخانه به حدی اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۱-۹۲( ۲0۱۳‬به دلیل یک انفجار کوچک‪ ،‬شرکت به‬ ‫پرداخت ‪ ۱000‬دالر جریمه موظف ش��ده اس��ت‪ .‬الوده کردن هوا‬ ‫اتهامی اس��ت که برای سایر خودروسازان شاید عادی به نظر برسد‬ ‫اما برای تس�لا که از روز نخست با هدف برقی سازی پا به صنعت‬ ‫خودرو گذاشت عجیب به نظر می اید‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫طرف��دار داش��ت و ‪ ۴‬دهه پس از تعطیلی نیز فش��ار‬ ‫زیادی بر جی ام بود که این نشان تجاری را به چرخه‬ ‫تولید بازگرداند؛ اتفاقی که هرگز نیفتاد‪.‬‬ ‫اداره ش��رکتی با عظمت خودروس��ازی کار چندان‬ ‫ساده ای نیس��ت‪ .‬طراحی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬ساخت‪ ،‬فروش‬ ‫و خدم��ات پس از ف��روش خودروها به هزاران نیروی‬ ‫انسانی و میلیون ها دالر بودجه نیاز دارد؛ شرایطی که‬ ‫به طور تقریبی برای همه دنیا یکس��ان است‪ .‬این یک‬ ‫عملیات لجس��تیکی بزرگ اس��ت و با توجه به میزان‬ ‫محبوبیت یک مدل‪ ،‬این صنعت می تواند بر میلیون ها‬ ‫نفر اثر بگذارد‪.‬‬ ‫پس طبیعی اس��ت وقتی یک خودروساز به انتهای‬ ‫خط رس��یده و در ان بسته می شود اتفاق مهمی رخ‬ ‫داده است؛ به ویژه اگر ان خودروساز پیشینه درخشانی‬ ‫در محبوبیت میان میلیون ها نفر داشته باشد‪.‬‬ ‫ش رو نگاهی است به همه خودروسازانی‬ ‫گزارش پی ‬ ‫ک��ه برای خود ن��ام بزرگی بودند یا دس��ت کم تالش‬ ‫می کردند باش��ند ام��ا در درازنای تاریخ گم ش��دند‪.‬‬ ‫این خودروس��ازان که زمانی در بازار امریکا برای خود‬ ‫پادشاهی می کردند یا دس��ت کم تالش می کردند به‬ ‫پادش��اهی برس��ند حاال هیچ رد و نشانی در این بازار‬ ‫ندارند زیرا مردم امریکا یا از انها دس��ت کشیدند یا از‬ ‫امدن شان به امریکا شگفت زده نشدند‪.‬‬ ‫خودروس��ازی نش را این روزها کمتر کس��ی خارج‬ ‫از دایره مجموعه داران می شناس��د‪ .‬این خودروس��از‬ ‫ام��ا بی��ن س��ال های ‪ )۱۲۹۴-۹۵( ۱۹۱۶‬ت��ا ‪ ۱۹۵۷‬‬ ‫(‪ )۱۳۳۵-۳۶‬یکی از نواورترین خودروس��ازان جهان‬ ‫بود‪ .‬این خودروس��از در سال ‪ )۱۳۱۷-۱۸( ۱۹۳۹‬یک‬ ‫س��امان ه گرمایش و تهویه مطبوع ب��ه روز ب ه نام «ودر‬ ‫ای» (‪ )Weather Eye‬را معرفی کرد که نمونه اولیه‬ ‫همه س��امانه های مدرن «اچ وی ای سی» (‪)HVAC‬‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬این خودروس��از در س��ال ‪ ۱۹۴۱‬‬ ‫(‪ )۱۳۱۹-۲۰‬مدل��ی به ن��ام ‪ ۶۰۰‬را معرفی کرد که‬ ‫برای نخس��تین بار بدنه و شاسی همزمان ساخته شد‪.‬‬ ‫ام��روز کم کم همه خودروها در حال رفتن به س��مت‬ ‫همین ساختار هستند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروس��از همچنی��ن در س��ال ‪ ۱۹۵۰‬‬ ‫(‪« ،)۱۳۲۸-۲۹‬رمبل��ر»(‪ )Rambler‬را معرف��ی‬ ‫کرد که نخس��تین کامپکت فروخته ش��ده در امریکا‬ ‫به ش��مار می ام��د‪ .‬خ��ودرو اس��پرت «نش‪-‬هلثی»‬ ‫(‪ )Nash-Healey‬ه��م دیگر مدل ساخته ش��ده در‬ ‫این ش��رکت خودروسازی بود که ش��رکت پنینفارنیا‬ ‫طراحی ان را انجام داد‪ .‬در سال ‪)۱۳۳۲-۳۳( ۱۹۵۴‬‬ ‫ام��ا ای��ن برند با هادس��ون ادغام ش��د ت��ا چهارمین‬ ‫ش��رکت بزرگ خودروس��ازی امریکا یعنی «امریکن‬ ‫موت��ورز کورپوریش��ن» (‪American Motors‬‬ ‫‪ )Corporation‬تش��کیل ش��ود‪ .‬ت��ا س��ال ‪ ۱۹۵۷‬‬ ‫"‬ ‫(‪ )۱۳۳۵-۳۶‬همه مدل های نش ب ه تدریج به رامبلرز‬ ‫تغییر نام دادند و در سال ‪ )۱۳۶۶-۶۷( ۱۹۸۸‬نیز پس‬ ‫از فروش ای ام سی به کرایسلر دیگر اثری از انها باقی‬ ‫نماند‪.‬‬ ‫‹ ‹السال‪ ،‬رشک برانگیز فراموش شده‬ ‫الس��ال (‪ )LaSalle‬نام��ی اس��ت ک��ه ش��اید‬ ‫عاش��ق ترین های خودرو هم ان را نش��نیده باشند اما‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۰۵-۰۶( ۱۹۲۷‬خورش��یدی) ت��ا ‪۱۹۴۰‬‬ ‫می�لادی (‪ ،)۱۴۱۸-۱۹‬الس��ال یک��ی از معتبر ترین‬ ‫خودروسازان امریکایی بود‪ .‬السال با فاصله از بیوک و‬ ‫درست در پایین دست کادیالک‪ ،‬موقعیتی هیجان اور‬ ‫و رشک برانگیز در خط ترکیب تولیدات جی ام داشت‪.‬‬ ‫الس��ال با همان اس��تانداردهای کادیالک س��اخته‬ ‫می ش��د اما کم ک��م کوچکتر ش��د و در نهایت نیز به‬ ‫ عنوان بستری برای روند اینده سبک سازی جی ام به‬ ‫ کار رفت‪ .‬این خودروساز برای خود شمار قابل توجهی‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫‹ ‹نش‪ ،‬نواور فراموش شده‬ ‫‹ ‹دایهاتسو‪ ،‬ژاپنی فراموش شده‬ ‫س��ال ها دایهاتس��و یکی از بزرگترین خودروسازان‬ ‫ژاپن بود‪ .‬تا اواخر دهه ‪ ۸۰‬میالدی (‪ ۶۰‬خورش��یدی)‬ ‫ب��ا افزای��ش روزاف��زون تقاض��ای امریکایی ه��ا برای‬ ‫خودروه��ای ژاپن��ی این ش��رکت فرص��ت جهش و‬ ‫پیش��رفت داش��ت‪ .‬در س��ال ‪ )۱۳۶۵-۶۶( ۱۹۸۷‬این‬ ‫ش��رکت کار خود را با مدل «چری��د» (‪)Charade‬‬ ‫که یک هاچ بک ساب کامپکت بود‪ ،‬اغاز کرد و با مدل‬ ‫راکی در س��ال ‪ )۱۳۶۶-۶۷( ۱۹۸۸‬به فعالیتش ادامه‬ ‫داد اما قیمت های ب ه نس��بت باال‪ ،‬نبود ش��بکه فروش‬ ‫مجاز و دسترس��ی نداش��تن مش��تری ها به قطعات و‬ ‫نیز بازار به نس��بت کوچک مدل های کامپکت همگی‬ ‫دست به دس��ت هم دادند تا این نشان تجاری به اخر‬ ‫قصه اش برسد‪.‬‬ ‫این نش��ان تج��اری س��ال ‪ )۱۳۷۰-۷۱( ۱۹۹۲‬به‬ ‫ س��رعت بازار امری��کا را ترک کرد و در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬نیز تویوتا ان را کامل خرید‪.‬‬ ‫‹ ‹استرلینگ‪ ،‬شکست خورده فراموش شده‬ ‫صنع��ت خ��ودرو بریتانی��ا در ده��ه ‪ ۸۰‬می�لادی‬ ‫ (‪ ۶۰‬خورشیدی) شکست خورد اما برند قدیمی«روور»‬ ‫(‪ )Rover‬احس��اس ک��رد می توان��د دو کار را برای‬ ‫بازگردان��دن این صنعت انجام دهد؛ یکی ش��راکت با‬ ‫یک برند موفق و دیگری دس��تیابی به بازار امریکا‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۶۴-۶۵( ۱۹۸۶‬این برند یک سدان لوکس‬ ‫ب�� ه نام ‪ ۸۰۰‬س��ریز را رونمایی کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۸۷‬‬ ‫(‪ )۱۳۶۵-۶۶‬این خودرو با عنوان استرلینگ ‪ ۸۰۰‬در‬ ‫امریکا رونمایی شد‪ .‬البته همزمانی رونمایی استرلینگ‬ ‫‪ ۸۰۰‬با هوندا اکورا ب ه سود طرف بریتانیایی تمام نشد‪.‬‬ ‫از همان ابتدا اس��ترلینگ که چندان خوش ساخت‬ ‫نبود ب ه نظر نمی رسید چندان با اکورا بتواند در رقابت‬ ‫قرار گیرد‪ .‬استرلینگ ‪ ۸۰۰‬طراحی داخلی لوکس تری‬ ‫داش��ت و درواقع توانس��ت ه بود از این نظر کمی بهتر‬ ‫از اکورا باش��د اما این خودرو در مقایس��ه با اکورا نه‬ ‫قابل اعتماد و نه مناسب بود‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬استرلینگ‬ ‫از اک��ورا گران ت��ر هم بود‪ .‬امریکایی ه��ای لوکس بخر‬ ‫چندان از استرلینگ استقبال نکردند و به این ترتیب‬ ‫خودروس��از بریتانیایی در سال ‪ )۱۳۷۰-۷۱( ۱۹۹۲‬از‬ ‫امریکا خارج شد‪ .‬این خروج در حالی بود که در طول‬ ‫‪ ۵‬س��ال فقط ‪ ۴۰‬ه��زار فروش برای ای��ن خودرو در‬ ‫امریکا ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایسوزو‪ ،‬زیر چتر دیگران فراموش شده‬ ‫در س��ال ‪ ،)۱۳۵۰-۵۱(۱۹۷۲‬جنرال موت��ورز ب��ا‬ ‫ایس��وزو‪ ،‬خودروس��از ژاپنی ش��ریک ش��دند تا با هم‬ ‫ی��ک پی��کاپ کامپکت به ن��ام «ال ی��و وی» (‪)LUV‬‬ ‫بس��ازند‪ .‬در ده��ه ‪ ۸۰‬می�لادی (‪ ۶۰‬خورش��یدی)‬ ‫ایس��وزو به لطف عرضه مدل هایی چون شاس��ی بلند‬ ‫«تروپ��ر» (‪ ،)Trooper‬کامپک��ت «ای‪-‬م��ارک»‬ ‫ش بر و روی خود‬ ‫(‪ )I-Mark‬و خودرو اس��پرت خو ‬ ‫قدرتمندان��ه در بازار ظاهر می ش��د و فروش می کرد‪.‬‬ ‫این برند حتی از نظر تبلیغات هم با کمپین تبلیغاتی‬ ‫«ایسوزو جو» فرهنگ سازی می کرد‪.‬‬ ‫ام��ا روزگار س��خت ای��ن خودروس��از از ده��ه ‪۹۰‬‬ ‫می�لادی (‪ ۷۰‬خورش��یدی) اغ��از ش��د‪ .‬بس��یاری از‬ ‫خودروهای این برند زیر چتر جی ام و با نشان تجاری‬ ‫«جئو» (‪ )Geo‬فروخته شده و هوندا نیز چتر خود را‬ ‫روی اس یو وی های ان کش��یده بود‪ .‬در پایان ان دهه‬ ‫بیش��تر مدل های ان زیر نام «چوی» و «هوندا» قرار‬ ‫گرفتند‪ ۲ .‬مدل نهایی این خودروس��از نیز به نام های‬ ‫«وهیکروس»(‪ )Vehicross‬و اکس��یوم (‪)Axiom‬‬ ‫اگرچه بس��یار نواور بودند اما چندان نتوانستند شکوه‬ ‫ای��ن برند را بازگردانند‪ .‬ایس��وزو به تولید خودروهای‬ ‫مسافری خود در سال ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬پایان داد و‬ ‫امروز فقط کامیون های تجاری تولید می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوو‪ ،‬کره ای فراموش شده‬ ‫دوو‪ ،‬خودروس��از کره جنوب��ی در پای��ان ده��ه ‪۸۰‬‬ ‫می�لادی (‪ ۶۰‬خورش��یدی) با یک کامپک��ت به بازار‬ ‫امری��کا وارد ش��د اما چن��دان پررنگ نبود‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۶۶-۶۷( ۱۹۹۸‬دوب��اره ب��ا ‪ ۳‬م��دل دیگر یعنی‬ ‫الن��وس‪ ،‬لگان��زا و نوبیرا بازگش��ت اما گس��ترش این‬ ‫برند تنها در س��طح سروصدا باقی ماند و سال ‪ ۲۰۰۲‬‬ ‫(‪ )۱۳۸۰-۸۱‬جنرال موتورز این شرکت را خرید چون‬ ‫ورشکست شده بود‪.‬‬ ‫اکن��ون از دوو ک��ه روزگاری خودروهایش در ایران‬ ‫هم مشتری داش��ت نامی در بازار امریکا باقی نمانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در حاشیه برگزاری نمایشگاه خودرو ژنو رخ داد‬ ‫رونمایی از طرح انقالبی رنو در بخش خودروهای برقی‬ ‫منبع‪ :‬سازمان منطقه ازاد چابهار‬ ‫طرح رنو در روز نخست نمایشگاه همه را مبهوت‬ ‫خود کرده است‪.‬‬ ‫این خودرو در اصل یک خودرو برقی‪ ،‬خودران و‬ ‫اشتراکی رباتیک است که این برند فرانسوی روی‬ ‫ان کار می کند‪.‬‬ ‫در روز نخس��ت از نمایش��گاه بزرگ ژنو‪ ،‬طرحی‬ ‫انقالبی از رنو رونمایی ش��د ک��ه نمونه ای از اینده‬ ‫وس��ایل نقلیه اشتراکی و ش��خصی را در دل خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کانس��پت «ای زد‪-‬گو» (‪ )EZ-GO‬یک خودرو‬ ‫برق��ی و خ��ودران رباتیک اس��ت ک��ه می تواند به‬ ‫س��رویس عمومی هم تبدیل ش��ود‪ .‬مسافران قادر‬ ‫خواهن��د بود این خودرو را با اس��تفاده از موقعیت‬ ‫خود سفارش دهند‪.‬‬ ‫این کانس��پت ی��ک جانش��ین ی��ا زیرمجموعه‬ ‫منطقی از کانس��پت قبلی رنو یعنی سیمبویز بوده‬ ‫و از نخس��تین پژوهش های این نشان تجاری روی‬ ‫سرویس های حمل ونقل به شمار می اید‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن خ��ودرو می توان��د در اختی��ار‬ ‫شرکت های عمومی یا خصوصی باشد و با استفاده‬ ‫از یک اپلیکیش��ن تلفن همراه یا در ایس��تگاه های‬ ‫ثابت مورد استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نمی توانیم بگوییم که با خ��ودرو زیبایی روبه رو‬ ‫هس��تیم اما طراحی این محصول به طور کامل با‬ ‫عملکردش همخوانی دارد‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬طراحی شیشه ای خودرو باعث شده‬ ‫تا حسگرهای ویژه سامانه خودران بهترین عملکرد‬ ‫را داشته باشند و همچنین سقف شیشه ای خودرو‬ ‫نور طبیعی را به کابین هدایت می کند‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو به فناوری خودران س��طح ‪ ۴‬مجهز‬ ‫اس��ت و می توان��د ب��ه راحت��ی فاصله ب��ا خودرو‬ ‫روبه رویی‪ ،‬ماندن بین خطوط و عبور از چهارراه ها‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمان تصادف‪ ،‬خ��ودرو به صورت‬ ‫خودکار یا با متصل ش��دن به مرکز پش��تیبانی به‬ ‫یک منطقه امن هدایت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش عصر خودرو‪ ،‬الورنس ون دن اس��کر‪،‬‬ ‫معاون��ت بخ��ش طراحی رنو در ای��ن زمینه اعالم‬ ‫کرده رنو این خودرو را برای انکه به نمادی از شهر‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬طراحی کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن خ��ودرو الکتریک��ی و خودران‬ ‫بهتری��ن نمونه ب��رای نمایش مزیت ه��ای فضای‬ ‫اشتراکی میان خودروها است‪.‬‬ ‫جالب است که این خودرو فقط به سقف سرعت‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتر بر س��اعت می رسد تا امنیت مسافران‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫ای��ن تالش رن��و را می توان یک��ی از جدی ترین‬ ‫اقدام های این شرکت برای همخوان شدن با روند‬ ‫تازه صنعت خودرو جهان یعنی حرکت به س��مت‬ ‫جابه جایی مدرن و استفاده از خودروهای اشتراکی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫روندی که به س��رعت در حال پیش رفتن است‬ ‫و شرکت های خودروسازی تالش می کنند خود را‬ ‫با ان سازگار کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!