روزنامه گسترش صنعت شماره 349 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 349

روزنامه گسترش صنعت شماره 349

روزنامه گسترش صنعت شماره 349

‫سال بیست و نهم‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرو تعدیل می شود‬ ‫پیاپی ‪2322‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪349‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از توافق این وزارتخانه با سازمان ملی استاندارد برای تعدیل استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی خبر داد‪.‬‬ ‫منصور معظمی در گفت وگو با ایرنا بیان کرد‪ :‬در هفته گذش��ته با س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران درباره بازنگری در اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫خودرویی توافق شد که به زودی از سوی این سازمان اعالم می شود‪ .‬به گفته این مسئول‪ ،‬برپایه این توافق قرار شد استانداردهایی‬ ‫اجباری ش��ود که خودروس��ازان قادر به پاس کردن انها بوده و به س��ود مشتریان خودرو و مصرف کنندگان باشد‪ .‬تا اغاز دی امسال‬ ‫خودروس��ازان باید مدارک اس��تاندارد پنجا هو پنج گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و خودروهایی که قادر به پاس‬ ‫کردن این استانداردها نبودند‪ ،‬از دور خارج شوند‪ .‬از این تاریخ به بعد‪ ،‬اگر هر یک از این خودروها بخواهد دوباره به خط تولید‬ ‫بازگردد‪ ،‬باید استانداردهای شصت و سه گانه را پاس کند؛ یعنی عالوه بر استانداردهای پیشین‪ ۸ ،‬استاندارد دیگر نیز اضافه شد‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2018‬‬ ‫فسخ قرارداد‬ ‫در شهرک های صنعتی چگونه است؟‬ ‫‪ ۷0‬درصد مشموالن سود سهام عدالت خود را دریافت کردند‬ ‫مش��اور رییس سازمان خصوصی سازی گفت‪ :‬از روز پنج شنبه‬ ‫گذش��ته سود سهام عدالت روس��تاییان و عشایر که حدود ‪۱۲‬‬ ‫میلیون نفر از س��هامداران را دربرمی گیرد ش��روع به واریز شد‬ ‫که حدود ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان است‪ .‬سیدجعفر سبحانی‪ ،‬مشاور‬ ‫رییس س��ازمان خصوصی سازی در گفت وگو با ایلنا درباره واریز‬ ‫سود سهام عدالت روستاییان و عشایر گفت‪ :‬این گروه پنج شنبه‬ ‫گذش��ته سود سهام عدالت شان به تدریج به شماره حساب شبا‬ ‫که پیش از این داده اند‪ ،‬شروع به واریز شد‪ .‬وی گفت‪ :‬با موافقت‬ ‫رییس جمهوری از ‪ ۱۸‬دی افرادی که ش��ماره شبای خود را به‬ ‫سازمان خصوصی سازی اعالم کرده بودند سود سهام عدالت شان‬ ‫به تدریج واریز ش��د تا وعده دولت محقق ش��ود‪ .‬سبحانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تا ‪ ۱۸‬دی ‪ ۳۴‬میلیون نفر شماره شبای خود را اعالم کرده‬ ‫بودند و برای همه مشموالن که تا ان زمان شماره شبای خود را‬ ‫اعالم کرده بودند یک سوم سود عملکرد شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫واری��ز ش��د و پ��س از ان برنامه ریزی ه��ای م��دون س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی گروه به گروه انجام شد به گونه ای که تاکنون از‬ ‫‪ ۲۰‬گروه مشمول س��هام عدالت ‪ ۱۹‬گروه واریز سودشان انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬مشاور رییس س��ازمان خصوصی سازی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از امروز س��ود سهام عدالت روستاییان و عشایر که حدود‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون نفر از سهامداران را دربرمی گیرد‪ ،‬واریز می شود که‬ ‫حدود ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬در کل س��ود مشموالن سال‬ ‫‪ ۹۵‬در سال ‪ ۹۶‬واریز شده است و فقط تسویه حساب یک گروه‬ ‫باقی مانده که ان هم کارکنان دولت و شاغالن نهاد های اجرایی‬ ‫و بازنشستگان کشوری و لشکری هستند که در صدد هستیم تا‬ ‫پایان اسفند با این گروه هم تسویه حساب شود‪.‬‬ ‫س��بحانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکن��ون حدود ‪ ۲‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان س��ود توزیع شده که این رقم افزون بر ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مشموالن را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یک عده از مش��موالن شماره شبای خود را دیرتر‬ ‫اعالم کردند که برای تایید شماره شبای انها و راستی ازمایی ان‬ ‫از بانک های عامل نیاز به زمان بیشتر است و پس از این فرایند‬ ‫سود سهام عدالت انها نیز واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که تعداد ش��اغالن نهادهای‬ ‫اجرای��ی که باقی مانده اند‪ ،‬چقدر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد حدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون نفر هستند اما فقط ‪ ۹‬میلیون نفر انها شماره شبای‬ ‫خود را به سازمان خصوصی سازی اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬یکشنبه‪ ۲۰ ،‬اسفند ایین نکوداشت سهام‬ ‫عدال��ت برگزار خواهد ش��د که در ان ‪ ۱۵۰۰‬نفر از مش��موالن‬ ‫و مقامات عالی رتبه کش��وری حضور خواهند داش��ت و ارزیابی‬ ‫یک ساله از سهام عدالت می شود‪.‬‬ ‫نقش دولت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی کاهش می یابد‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و مناب��ع طبیعی مجلس‬ ‫شورای اسالمی از کاهش نقش دولت در سازمان نظام مهندسی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬عل��ی وقف چی در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به‬ ‫برخی اصالحات در ساختار سازمان مهندسی کشاورزی‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در یک نظام اقتصادی پویا و قوی و به دور از چالش های‬ ‫سیاس��ی و حتی برای تضمی��ن امنیت توجه دول��ت به عنوان‬ ‫ناظر قوی بر مس��ائل و بخش خصوصی به عنوان اجرا کنندگان‬ ‫موفق‪ ،‬سعی کردیم حضور دولت را در بخش خصوصی در بحث‬ ‫سازمان نظام مهندسی کشاورزی کمرنگ کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬بنابرای��ن در اصالحات اخیر مقرر ش��د در‬ ‫شهرستان ها و مراکز استانی و کشوری کارمندان نمی توانند به‬ ‫عنوان عضو هیات رییس��ه سازمان های نظام مهندسی کشاورزی‬ ‫در سطح شهرستان ها‪ ،‬مراکز استانی و کشوری در این مجموعه‬ ‫حضور یابند‪.‬‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬این تغییر رویکرد‪ ،‬مثبت است چراکه در سال های گذشته‬ ‫رییسان سازمان های نظام مهندسی کشاورزی در شهرستان ها و‬ ‫سطح کشور از دولتی ها انتخاب شده بود‪ ،‬که به پویایی سازمان‬ ‫منجر نشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در انتخابات س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی‪،‬‬ ‫ش��روطی در زمینه س��وابق و مدارک تحصیلی را حذف کردیم‬ ‫تا به دنبال ان فرصت حضور جوانان خالق و توانمند در جایگاه‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی فراهم و دس��ت دولتی ها از این جایگاه‬ ‫کوتاه شود‪.‬‬ ‫وقف چی در ادامه‪ ،‬با اش��اره به تغیی��ر در روند معرفی رییس‬ ‫سازمان نظام مهندسی کشاورزی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در گذشته ‪ ۳‬نفر‬ ‫برای سمت ریاست س��ازمان به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد‬ ‫داده و ی��ک نفر ب��رای صدور و ابالغ حکم ب��ه رییس جمهوری‬ ‫معرفی می شد‪ ،‬اما برای کمرنگ کردن حضور دولتی و احتمال‬ ‫حضور ف��رد غیر متخصص در این جایگاه نح��وه معرفی رییس‬ ‫تغییر کرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬با اصالحی که‬ ‫شد‪ ،‬هیات رییسه س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی‪ ،‬یک نفر را‬ ‫برای دریافت حکم به رییس جمهوری معرفی می کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه این اصالحات در کمیسیون دنبال می شود‬ ‫و امیدوار اس��ت اصالحات در صحن رای بیاورد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این اصالحات تالش ش��ده نقش دولت را نه به معنای مخالفت‬ ‫با ان بلکه در حمایت کمرنگ کنیم چرا که کش��ور موفق دولت‬ ‫کوچ��ک و قوی دارد و باید مس��ائل اجرایی به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫سهم صنایع کوچک از صادرات چقدر است؟‬ ‫معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از‬ ‫هدف گذاری ‪ ۲ /5‬میلیارد دالری صادرات صنایع کوچک‬ ‫در این شهرک ها در سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضا س��لیمانی در گفت وگو با ایس��نا با اشاره به‬ ‫اینک��ه ‪ ۵‬هزار واح��د صنعتی کوچک در ش��هرک های‬ ‫صنعتی شناس��ایی ش��ده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��راورد حجم‬ ‫صادرات انجام ش��ده از طریق صنایع کوچک مستقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی ح��دود ‪ ۶‬میلیارد دالر اس��ت که‬ ‫فق��ط حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر ان از س��وی صادرکنندگان‬ ‫ب��ا اظهارنامه گمرکی ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هدف گذاری انجام شده در زمینه صادرات صنایع کوچک‬ ‫مس��تقر در شهرک های صنعتی در سال جاری حدود ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر بود که در ‪ ۱۱‬ماه محقق ش��د و پیش بینی‬ ‫می کنیم تا پایان س��ال ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر دیگر به این‬ ‫رقم اضافه ش��ود‪ .‬معاون صنایع کوچک سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در بخش دیگری‬ ‫از صحبت های��ش در زمین��ه ظرفی��ت صادراتی تمامی‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک در سراس��ر کشور‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ظرفی��ت صادرات��ی همه خوش��ه های صنعتی در بخش‬ ‫‪SME‬ها رقمی معادل ‪ ۱۷‬میلیارد دالر اس��ت که حدود‬ ‫‪ ۸‬میلیارد دالر ان از سوی صادرکنندگان اظهار می شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی با اشاره به اینکه در س��ال جاری حدود ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر از س��وی صنایع کوچک‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی صادرات می شود‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬هدف گذاری در سال جاری ‪ ۲‬میلیارد دالر بود و در‬ ‫سال اینده این هدف گذاری با رشد ‪ ۲۵‬درصدی معادل‬ ‫‪ ۲ /5‬میلیارد دالر در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بهره برداری ایران از پساب فاضالب بیشتر از متوسط جهانی است‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه نرخ متوسط جهانی بهره برداری‬ ‫از پساب فاضالب حدود ‪ ۲۰‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬هم اینک‬ ‫‪ ۳۰‬درصد فاضالب در ایران تصفیه می شود که بیشتر از‬ ‫این نرخ بین المللی به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رض��ا اردکانیان‪ ،‬جمعه در ایین اغاز‬ ‫عملی��ات اجرای��ی تصفیه خان��ه فاضالب ش��هر اردکان‬ ‫مرکز شهرس��تان س��پیدان افزود‪ :‬در سطح جهان هنوز‬ ‫‪ ۸۰‬درصد فاضالب ه��ا به پهنه های ابی ریخته و حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصد جمع اوری می ش��ود‪ .‬به واس��طه تالش های‬ ‫نیروهای خدمت گزار و متخصص ایرانی‪ ،‬در کش��ورمان‬ ‫این نسبت از متوسط جهانی به مراتب بیشتر است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گف��ت‪ :‬از ‪ ۶‬میلیارد مترمکعب اب مصرفی‬ ‫در کش��ور‪ ۴ ،‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکعب پساب‬ ‫تولید می شود که هم اینک یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب ان در فرایند تصفیه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه پساب که منبع مطمئنی برای‬ ‫بهره برداری در صنعت و کش��اورزی به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫جای کار هنوز زیاد است‪.‬‬ ‫اردکانیان گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬میلیون هکتار از عرصه های‬ ‫کشاورزی جهان با پساب ابیاری می شود و در ایران نیز‬ ‫باید ب��ا بهره گیری از فناوری روز و گ��ذر از محدودیت‬ ‫منابع مالی به این سمت و سو گرایش پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬تصفیه فاضالب یکی از فرایندهای‬ ‫توس��عه یافته در استفاده از پساب است که در صنعت و‬ ‫کشاورزی و سایر مصارف کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با بی��ان اینکه بازافرینی اب از پس��اب در‬ ‫دنی��ا یک صنعت قاب��ل توجه به ش��مار می اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این فرایند باعث ش��د به اب در ای��ن فرایند رنگ های‬ ‫مختل��ف دهند و اب خاکس��تری‪ ،‬اب اب��ی و اب های‬ ‫مختلف عینیت می یابد؛ اهمیت این کار این اس��ت که‬ ‫مردم بدانند اب دور ریختنی نیست و هر قطره ان مایه‬ ‫حیات است‪.‬‬ ‫اردکانیان گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۴۸‬درصد جمعیت شهری‬ ‫کشور زیر پوشش استفاده از خدمات فاضالب است که‬ ‫این نس��بت در فارس ‪ ۳۶‬درصد است؛ بنابراین نیازمند‬ ‫کار‪ ،‬تالش و س��رمایه گذاری بیشتر برای توسعه شبکه‬ ‫فاضالب در این استان هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اغاز عملیات اجرایی طرح س��اخت‬ ‫تصفیه خانه شهر اردکان افزود‪ :‬مردم شهرستان سپیدان‬ ‫ه��م به طور ج��دی پیگیر اج��رای این ط��رح بوده اند؛‬ ‫طرحی که مالحظات زیس��ت محیطی هم داشته است‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو گفت‪ :‬اغاز عملیات اجرایی س��اخت ‪ ۳‬واحد‬ ‫تصفیه خانه در شهرهای اردکان سپیدان‪ ،‬اباده و داراب‬ ‫در روزهای ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬اس��فند جاری‪ ،‬بیانگر توجه دولت‬ ‫به مردم اس��تان فارس اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با اجرای‬ ‫ای��ن طرح ها جمعیتی در ح��دود ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در این‬ ‫شهرس��تان ها زیر پوشش خدمات ش��بکه فاضالب قرار‬ ‫می گیرند و روزانه ‪ ۵۰‬میلیون متر مکعب پس��اب تصفیه‬ ‫می ش��ود‪ .‬اردکانیان اظهار ک��رد‪ :‬اعتباری افزون بر ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در این راستا سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫در این ایی��ن‪ ،‬کلنگ س��اخت تصفیه خانه و خطوط‬ ‫انتقال فاضالب ش��هر اردکان مرکز شهرستان سپیدان‬ ‫استان فارس با حضور وزیر نیرو به زمین زده شد‪.‬‬ ‫در این ایین اعالم ش��د که این طرح با براورد اعتبار‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۸۵۶‬هزار و ‪ ۳۰۸‬یورو و ‪ ۱۲۹‬میلیارد ریال از‬ ‫محل تسهیالت بانک توسعه اسالمی اجرا می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان س��پیدان به مرکزی��ت اردکان در ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتری شمال غربی شیراز است‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو در اغاز س��فری ‪ ۲‬روزه به‬ ‫استان فارس‪ ،‬طرح های اب و فاضالب‪ ،‬برق و انرژی در‬ ‫شهرس��تان های اس��تهبان‪ ،‬داراب و جهرم را افتتاح و از‬ ‫روند ساخت سد هایقر فیروزاباد بازدید کرد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو‪ ،‬جمعه در دومین روز سفر به استان فارس‬ ‫در بازدید از سد در حال ساخت نرگسی کازرون دستور‬ ‫شتاب بخشی به روند ساخت این سد را صادر کرد و پس‬ ‫از ان‪ ،‬کلنگ س��اخت تصفیه خانه فاضالب شهر اردکان‬ ‫شهرستان سپیدان را به زمین زد‪ .‬حضور در شهرستان‬ ‫اباده‪ ،‬پایان بخش سفر ‪ ۲‬روزه اردکانیان به فارس بود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫راه اندازی واحدهای صنعتی برای س�رمایه گذاران در ش�هرک ها زمانی در حدود یک تا ‪6‬‬ ‫س�ال درنظر گرفته شده اس�ت و اگر س�رمایه گذاری نتواند در این مدت به تعهدات خود‬ ‫عمل کند‪ ،‬قرارداد واگذاری زمین از س�وی ش�هرک صنعتی نقض می شود‪ .‬هرچند شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی ابتدا مشکل واحد صنعتی را در جلسه های پایش قرارداد و ستادهای‬ ‫تس�هیل استانی مورد بررس�ی قرار می دهد و اگر واحد صنعتی مشکل سرمایه در گردش‬ ‫داش�ته باش�د‪ ،‬وام به ان تعلق می گیرد در غیر این صورت براساس امور حقوقی‪ ،‬زمین از‬ ‫اختیار س�رمایه گذار خارج و به س�رمایه گذار دیگری واگذار می ش�ود‪ .‬همچنین پایان کار‬ ‫و س�ند زمین به ان واحد صنعتی تعلق نخواهد گرفت‪ .‬با این حال‪ ،‬ش�رکت ش�هرک های‬ ‫صنعتی همواره اصل را بر حمایت از صنعتگران گذاش�ته اس�ت‪ .‬هرچند ممکن اس�ت در‬ ‫هر مرحله ش�رایطی پیش اید که س�رمایه گذار قرارداد دریافت زمین را نقض کند یا قادر‬ ‫به بهره برداری از ان نباش�د‪ .‬ممکن است سوال ش�ود که اگر سرمایه گذار زمین دراختیار‬ ‫گذاشته شده را به بهره برداری نرساند یا ساخت وساز خارج از قرارداد در ان داشته باشد‪،‬‬ ‫چه پیامدهایی در انتظار ان خواهد بود؟ ش�رکت ش�هرک های صنعت�ی متولی حمایت از‬ ‫صنایع کوچک و تحویل زمین به صنعتگران اس�ت‪ .‬این فرایند طی ضوابط و ش�رایط ویژه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 21 1396‬جمادی الثانی ‪ 10 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 349‬پیاپی ‪2322‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت توان تحویل بسته حمایتی‬ ‫به کارگران را ندارد‬ ‫خبر‬ ‫جامعه کارگری‬ ‫در التهاب به سر می برد‬ ‫به هیچ وجه نمی توانند تعیین دس��تمزد را به ش��روع س��ال‬ ‫اینده موکول کنند زیرا عالوه بر اینکه این کار غیرقانونی است‬ ‫و در عمل‪ ،‬ان طرف سال کاری نمی شود کرد و باید اغاز سال‬ ‫قراردادها بس��ته و فهرست بیمه ها رد شود‪ ،‬باید حداکثر تا ‪۲۶‬‬ ‫اسفند تکلیف دستمزد کارگران مشخص شود‪.‬‬ ‫علی اصالنی‪ ،‬عضو هیات مدیره کانون های شوراهای اسالمی‬ ‫کار سراسر کشور در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه «جامعه‬ ‫کارگری به ش��دت در التهاب به س��ر می ب��رد»‪ ،‬گفت‪ :‬التهاب‬ ‫جامعه کارگری ناش��ی از ‪ ۲‬مس��ئله تعیین دستمزد کارگران‬ ‫و همچنی��ن تایی��د بند (ز) تبصره ‪ ۷‬الیحه بودجه ‪ ۹۷‬اس��ت‪.‬‬ ‫هم اکنون همه حرف و درخواس��ت ما اجرای درست هر ‪ ۲‬بند‬ ‫م��اده ‪ ۴۱‬قانون کار مبنی بر لحاظ تورم و س��بد معیش��ت در‬ ‫تعیین دستمزد کارگران است‪.‬‬ ‫اصالن��ی که این التهاب را ناش��ی از نگرانی جامعه کارگری‬ ‫درباره س��رانجام دستمزدش��ان می داند‪ ،‬توضی��ح می دهد‪ :‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬ما کارگران امید چندانی هم نداریم اما به نظرم چند‬ ‫روز اینده بتوان راحت تر پیش بینی کرد تکلیف وضعیت حقوق‬ ‫و سبد معیشت قشر کارگر چه می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ادعای وزیر کار مبنی ب��ر افزایش حقوق به‬ ‫ان��دازه تورم‪ ،‬می گوید‪ :‬اش��کالی ندارد این بن��د را قبول داریم‬ ‫اما ایا وزیر درباره س��بد معیش��ت هم همین حرف را می زند؟‬ ‫م��ا می گوییم چطور بن��د یک ماده ‪ ۴۱‬را همه با خوش��حالی‬ ‫اج��را می کنیم اما با تبصره ‪ ۲‬که اصلی ترین مس��ئله اس��ت و‬ ‫بای��د هزینه های یک خان��واده ‪ ۴‬نفره را تامین کند‪ ،‬مش��کل‬ ‫داری��م و ان را اج��را نمی کنیم؟عضو هیات مدی��ره کانون های‬ ‫ش��وراهای اس�لامی کار سراسر کش��ور بر این باور است که تا‬ ‫س��بد معیش��ت و لحاظ تبص��ره ‪ ۲‬ماده ‪ ۴۱‬قان��ون کار تایید‬ ‫نش��ود‪ ،‬اظهارنظر و پیش بینی درباره میزان افزایش دس��تمزد‬ ‫خیلی زود اس��ت و امکان پذیر نیست‪.‬اصالنی با اشاره به وجود‬ ‫شایعه هایی درباره پلکانی یا منطقه ای شدن دستمزد کارگران‪،‬‬ ‫اظهار می کند‪ :‬امس��ال باتوجه به درنظر گرفتن پلکانی بودجه‬ ‫دولتی‪ ،‬شایعه هایی نیز برای پلکانی یا منطقه ای شدن دستمزد‬ ‫کارگران مطرح شده اس��ت که البته ما با ان مخالفت کردیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون های ش��وراهای اس�لامی کار سراس��ر‬ ‫کش��ور با تصریح اینکه در طول ‪ ۸‬سال گذشته نیز دستمزدها‬ ‫پلکانی بوده اس��ت‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬که افزایش‬ ‫دستمزد را ‪ ۱۲‬درصد اعالم کردند به حقوق همه همین میزان‬ ‫اضافه ش��د یعنی کسی که ‪ ۵‬میلیون تومان می گرفت و کسی‬ ‫ک��ه یک میلیون توم��ان دریافت می کرد‪ ،‬ه��ر دو ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫افزایش حقوق داش��تند‪.‬وی افزود‪ :‬امسال تورم را نزدیک به ‪۹‬‬ ‫درص��د اعالم کرده اند اما واقعا ما در جامعه تورم را ‪ ۹‬درصدی‬ ‫احساس می کنیم؟ خیر؛ اصال این گونه نیست‪.‬‬ ‫درحال حاضر دولت در‬ ‫بودجه حداقل حقوق‬ ‫کارمندان را ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫افزایش داده است به‬ ‫همین منظور نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫معتقدند حداقل حقوق‬ ‫کارگران نباید کمتر از‬ ‫این میزان افزایش‬ ‫یابد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مالک تعیین حقوق و دستمزد‬ ‫کارگران تورم قرار گرفته اس��ت‬ ‫در حال��ی که دو ن��وع ارزیابی از‬ ‫نرخ تورم می توان داش��ت؛ نرخ‬ ‫تورمی ک��ه با معیار ه��ای بانک‬ ‫مرکزی ب ه دس��ت می اید از نرخ‬ ‫تورم��ی ک��ه در زندگ��ی مردم‬ ‫علی ساری‬ ‫تاثیر گذار اس��ت‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی‬ ‫بانک مرکزی نرخ تورم را حدود‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪ ۱0‬درص��د اعالم ک��رده اما در‬ ‫واقعیت مردم رقم های بیشتری‬ ‫را در کف جامعه احس��اس می کنند‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬زمانی‬ ‫ک��ه تورم مالک تعیین نرخ دس��تمزد کارگران قرار می گیرد‬ ‫انتظارات جامعه کارگری براورده نمی شود و ارزیابی حقوقی‬ ‫نسبت به این موضوع چندان منطقی به نظر نمی رسد‪ .‬دولت‬ ‫باید ش��رایط اقتصادی جامعه را میدانی رصد کند و براساس‬ ‫شرایط کف جامعه دستمزد کارگران را افزایش دهد‪ .‬بنابراین‬ ‫فرمول معیش��ت مالک مناس��ب تری برای تعیین دس��تمزد‬ ‫کارگران است‪ .‬دولت به طور معمول نرخی نزدیک به تورم را‬ ‫اعالم می کند اما یک سری شرایط اجتماعی وسیاسی داخلی‬ ‫و خارج��ی نیز در این تصمیم گیری دخیل هس��تند بنابراین‬ ‫ب��ه طور قطع نمی توان ارزیابی دقیقی داش��ت اما پیش بینی‬ ‫نرخی نزدیک به تورم اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬مبنا را باید بر‬ ‫تورم قرار داد اما چون این موضوع درباره قش��ر متوسط رو به‬ ‫پایین جامعه اس��ت مالحظاتی را نیز باید درنظر بگیرند البته‬ ‫برای بررس��ی بهتر این موضوع باید شرایط دولت را نیز مورد‬ ‫توجه قرار داد‪ .‬برای بهبود وضعیت معیشت کارگران می توان‬ ‫بس��ته های حمایتی تعریف کرد اما ایا توجه به شرایط کشور‬ ‫ای��ن موضوع تنها انتظارات را باال می برد و دولت توان اجرای‬ ‫ان را نخواهد داشت؟ زمانی قانون به درد کارگر می خورد که‬ ‫بتوان به ان جامه عمل پوشاند‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به ش��رایط بودجه روی اوردن به س��مت‬ ‫تحویل س��بد کاال و تس��هیالت که پای��داری چندانی ندارد‪،‬‬ ‫مناس��ب نیس��ت‪ .‬این فاکتور ها زمانی می تواند مناسب باشد‬ ‫که منابع تامین انها پایدار باش��د‪ .‬کارگران قشر زحمت کشی‬ ‫هس��تند که همواره مورد بی مهری ق��رار گرفته اند‪ .‬اگر بدون‬ ‫کارشناس��ی وعده ای به انها داده شود و اجرا نشود‪ ،‬نارضایتی‬ ‫اجتماعی بیشتر خواهد شد‪ .‬بنابراین طرح بسته حمایتی فقط‬ ‫در ص��ورت تامین منابع پایدار می توان مناس��ب و تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در پی بالتکلیفی میزان افزایش دستمزد کارگران و اختالف دولت‪،‬کارفرمایان و نمایندگان کارگری‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هر س��ال در پای��ان بهمن تکلیف افزایش دس��تمزد‬ ‫کارگران مشخص می ش��د اما امسال به سبب اعتراض‬ ‫نماین��دگان کارگ��ری به مصوب��ه واریز مناب��ع تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تاکنون ش��ورای عالی کار و کمیته دستمزد‬ ‫جلسه تشکیل نداده و در هفته پایانی سال هنوز تکلیف‬ ‫افزایش دستمزد کارگران روشن نشده است‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه دولت اعالم کرده نرخ دس��تمزد کارگران بیشتر‬ ‫از تورم تعیین خواهد ش��د پیش بینی فعاالن کارگری‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬درصدی نرخ دستمزد است‪.‬‬ ‫نحوه محاس��به نرخ دس��تمزد کارگران همواره مورد‬ ‫بحث و چالش میان دولت و جامعه کارگری بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬نرخ تورم بان��ک مرکزی مالک میزان‬ ‫افزایش حداقل حقوق کارگران است اما تورم اعالم شده‬ ‫از س��وی دولت از تورمی که در س��فره کارگران وجود‬ ‫دارد بسیار متفاوت است به همین منظور همواره تاکید‬ ‫جامعه کارگری کشور بر محاسبه نرخ دستمزد برمبنای‬ ‫فرمول معیش��ت اس��ت‪ .‬درحال حاضر دولت در بودجه‬ ‫حداقل حقوق کارمندان را ‪ ۱۸‬درصد افزایش داده است‬ ‫به همین منظور نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معتقدن��د حداقل حق��وق کارگران نبای��د کمتر از این‬ ‫میزان افزایش یابد‪ .‬براس��اس امارهای رسمی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬حدود ‪ ۱۴‬میلیون نفر جزو مشموالن‬ ‫قان��ون کار قرار می گیرند که با احتس��اب خانواده انها‬ ‫نیمی از جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬بیش از ‪ ۸۵‬درصد این طبقه در فقر نسبی‬ ‫به س��ر می برند و دولت باید حمای��ت ویژه ای از طبقه‬ ‫کارگ��ر کند‪ .‬از انجا ک��ه امکان افزای��ش ناگهانی نرخ‬ ‫دس��تمزد از نظر اقتصادی وجود ندارد فعاالن کارگری‬ ‫و نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی پیشنهاد ایجاد‬ ‫بسته حمایتی از کارگران را می دهند تا با تحویل سبد‬ ‫کاال‪ ،‬تسهیالت مسکن و خدمات درمانی ویژه وضعیت‬ ‫معیشتی طبقه کارگر در کشور بهبود یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل تشکیل نشدن شورای عالی کار‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬فعال کارگری و کارش��ناس‬ ‫ب��ازار کار در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» درباره‬ ‫دالیل تش��کیل نشدن ش��ورای تعیین دستمزد گفت‪:‬‬ ‫دلیل برگزار نش��دن جلس��ه تعیین دس��تمزد تاکنون‬ ‫مربوط به دلخوری جامعه کارگری نس��بت به تصویب‬ ‫بودجه درمان س��ازمان تامین اجتماع��ی و واریز منابع‬ ‫ان به خزانه اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر دولت خارج از عرف‬ ‫معمول و شرایط قانونی در زمینه منابع سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و مدیریت ان دخالت می کند و نقش کارگران‬ ‫و کارفرمایان در منابع این سازمان بسیار کمرنگ است‪.‬‬ ‫تصوی��ب بند (ز) تبصره ‪ ۷‬الیحه بودجه باعث ش��ده تا‬ ‫فعاالن کارگری به نش��انه اعتراض در جلس��ه ش��ورای‬ ‫دولت مسئـول یا کارفرما؟‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‪ :‬با توجه به محدودیت های موجود‬ ‫دولت باید در کنار موضوع دستمزد بسته های حمایتی‬ ‫برای کارگران تعریف کند‬ ‫محمد وحدتی‪ :‬با توجه به الگوی افزایش حقوق‬ ‫کارمندان پیشنهاد می شود بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد به‬ ‫صورت پلکانی حقوق کارگران فزونی یابد‬ ‫دستمزد حاضر نشوند‪ .‬وی با بیان اینکه بخش زیادی‬ ‫از مشکالت صندوق تامین اجتماعی نیز ناشی از دخالت‬ ‫بیش از اندازه دولت هاس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر چاره جویی‬ ‫جدی نس��بت به منابع این صندوق نشود‪ ،‬ممکن است‬ ‫صندوق تامین اجتماعی با مش��کل جدی رو به رو شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این گونه واکنش ها از س��وی جامعه کارگری‬ ‫طبیعی بوده و ناش��ی از نگرانی نس��بت به اینده است‪.‬‬ ‫از انجا که نمایندگان کارگری نیز وابس��تگی سیاس��ی‬ ‫به جریان مستقر در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫دارند‪ ،‬به طور قطع در هفته جاری نظر دولت را تمکین‬ ‫می کنند و شورای عالی کار تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی افزایش ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫کارش��ناس بازار کار با اش��اره به اینکه برای تشکیل‬ ‫ش��ورای عالی کار و تعیین دس��تمزد هنوز دیر نش��ده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که جلسه های این شورا جلسه های‬ ‫چانه زنی و کارشناس��ی نیس��ت و دولت تصمیم گیرنده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ص��ورت برگ��زاری نی��ز زمان زی��ادی برای‬ ‫تصمیم گیری نیاز نخواهد بود زیرا چارچوب دس��تمزد‬ ‫موضع دولت نس��بت به این موضوع مشخص است‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬تصمیم نهایی کامال قابل پیش بینی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫پیش بینی از میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران را ‪۱۵‬‬ ‫درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬دولت در بودجه کف دستمزد‬ ‫ب��رای کارمن��دان را ‪ ۱۰‬درص��د درنظر گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین کمتر از این رقم بعید اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫دولت تاکید کرده بیش��تر از نرخ تورم میزان دس��تمزد‬ ‫را افزایش می ده��د‪ .‬از این رو‪ ،‬با توجه به موضع دولت‬ ‫پیش بینی می شود متوسط ‪۱۵‬درصد دستمزد کارگران‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ متوسط حقوق کارگری‬ ‫حاج اسماعیلی درباره مناسب بودن این رقم و رضایت‬ ‫جامعه کارگری اظهار کرد‪ :‬دستمزد کارگران نسبت به‬ ‫دس��تمزدی که کفاف زندگی معمولی را دهد بس��یار‬ ‫اندک اس��ت‪ .‬تورمی که در بخش دس��تمزد محاس��به‬ ‫می شود ش��امل هزینه های مسکن و بهداشت و درمان‬ ‫نمی ش��ود در حالی که این هزینه ها دو سوم دستمزد را‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ .‬متوسط دستمزد کارمندان‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬ه��زار توم��ان اس��ت ام��ا در حوزه‬ ‫مش��موالن قانون کار براساس امارهای رسمی بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬درص��د افراد حداقل حقوق یعنی ‪ ۹۳۰‬هزار تومان‬ ‫را دریاف��ت می کنند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬متوس��ط حقوق‬ ‫کارگری در کش��ور بین یک میلی��ون تا یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومان است‪ .‬وی با بیان اینکه روش محاسبه‬ ‫نرخ دس��تمزد‪ ،‬کارامد نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت گمان‬ ‫می کند تنها در مقابل مس��تخدمین خود مسئول است‬ ‫در حالی که وظایف دولت برپایه قانون اساسی‪ ،‬حمایت‬ ‫ی عالی‬ ‫از نیروی کار در کشور است‪ .‬نگاه دولت به شورا ‬ ‫کار به صورت حاکمیتی است و سه جانبه گرایی کارگر‪،‬‬ ‫کارفرم��ا و دولت در ان وجود ن��دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫دولت جایگاه کارگر و کارفرما را مش��ارکتی و مشورتی‬ ‫می داند در حالی که جایگاه انها باید اثرگذار باشد و در‬ ‫تصمیم ها سهم داشته باشند‪ .‬دولت باید از جایگاه یک‬ ‫کارفرمای بزرگ خارج شود و در مقام ناظر در این شورا‬ ‫ایف��ای نقش کند‪.‬این فعال کارگری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫‪ ۸۵‬درصد جامعه کارگری کش��ور زیر خط فقر نس��بی‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۱۴‬میلیون کارگر‬ ‫در ش��بکه تامین اجتماعی وجود دارد که با محاس��به‬ ‫خانواده انها و براساس امار رسمی می توان گفت‪ :‬بیش‬ ‫از نیمی از جمعیت کش��ور جزو مش��موالن قانون کار‬ ‫هس��تند‪ .‬بیش از ‪ ۸۵‬درصد این طبقه فقیر به ش��مار‬ ‫می روند‪ .‬اگر ش��رافت انسانی را در کنار معیشت درنظر‬ ‫بگیرید‪ ،‬نرخ فقر نسبی باید تعریف شود‪ .‬نرخ فقر نسبی‬ ‫در کشور بیش از ‪ ۲‬میلیون است به همین دلیل دولت‬ ‫اصرار دارد موضوع خط فقر مطلق که حقوق ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان است را مدام در رسانه ها مطرح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران بر بسته حمایتی چانه زنی کنند‬ ‫حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه امکان افزایش یک باره‬ ‫دستمزد وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به محدودیت های‬ ‫موجود دولت باید در کنار موضوع دس��تمزد بسته های‬ ‫حمایت��ی برای کارگران تعریف کند و کارگران بر س��ر‬ ‫ای��ن چانه زنی کنند‪ .‬یکی از موارد حمایتی ارائه س��بد‬ ‫کاال به کارگران اس��ت که حداقل ‪ ۱۲‬نوبت س��بد کاال‬ ‫در س��ال باید به کارگران پرداخت ش��ود‪ .‬موضوع دوم‬ ‫زمینه کاهش اجاره مسکن در قالب تسهیالت ‪ ۱۰ ،۵‬و‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تومانی به کارگرانی است که مسکن ندارند‪.‬‬ ‫موضوع سوم دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی و‬ ‫بیمه درمان کارگران است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکل های کارگری استقالل ندارد‬ ‫این کارش��ناس ب��ازار کار دلیل به نتیجه نرس��یدن‬ ‫چانه زنی ه��ای کارگران مس��تقل را نبود تش��کل های‬ ‫کارگری عنوان کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر کس��انی که‬ ‫در تشکیالت کارگری فعالی هستند به افراد مستقر در‬ ‫وزارت کار وابس��تگی سیاس��ی دارند و این افراد جرات‬ ‫چانه زن��ی با دولت را ندارند و برامده از رای مس��تقیم‬ ‫کارگ��ران نیس��تند‪ .‬در مجموع این اف��راد کمتر از ‪۲۵‬‬ ‫درص��د کارگران در کش��ور را نمایندگ��ی می کنند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬تجربه و اطالعات کافی از شرایط اقتصادی‬ ‫را نیز ندارند به همین دلیل هیچ گاه این چانه زنی ها به‬ ‫نتیجه نمی رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹الگوی افزایش حقوق کارمندان‬ ‫محمد وحدتی‪ ،‬عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫درب��اره نحوه حمایت از حقوق کارگران گفت‪ :‬کارگران‬ ‫ستون اصلی صنعت و رونق کشور هستند‪ .‬اگر ان گونه‬ ‫که شایس��ته اس��ت از انه��ا حمایت نش��ود‪ ،‬بهره وری‬ ‫نی��روی کار در کش��ور پایین خواهد ام��د و در جامعه‬ ‫نارضایتی ایجاد می شود‪ .‬همان طور که در الیحه بودجه‬ ‫افزای��ش حقوق کارمندان به ص��ورت پلکانی نزولی به‬ ‫تصویب رس��ید‪ ،‬می توان از این الگ��و برای افزایش نرخ‬ ‫دس��تمزد کارگران استفاده کرد‪ .‬وی با اشاره به الگوی‬ ‫افزایش حقوق کارمندان گفت‪ :‬براساس بودجه‪ ،‬کسانی‬ ‫که کمت��ر از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬توم��ان حقوق دریافت‬ ‫می کنند معاف از مالیات هس��تند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د حقوق های بیش از ‪ ۵‬میلی��ون تومان ‪ ۱۰‬درصد‪،‬‬ ‫حقوق های بی��ن ‪ ۵‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان ‪ ۱۲‬درصد‪ ۳ ،‬تا‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون تومان ‪ ۱۴‬درصد‪ ۳ ،‬تا ‪ ۲‬میلیون تومان ‪۱۶‬‬ ‫درص��د و حقوق های بین یک ت��ا ‪ ۲‬میلیون تومان ‪۱۸‬‬ ‫درصد افزایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش دستمزد بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫وحدتی افزود‪ :‬تورم ‪ ۱۰‬درصد اعالم شده اما معیشت‬ ‫کارگران باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬به همین منظور با‬ ‫توجه به الگوی افزایش حقوق کارمندان و حقوق اندکی‬ ‫که کارگران دریافت می کند پیشنهاد می شود بین ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد به ص��ورت پلکانی حقوق کارگران فزونی‬ ‫یابد البته دولت باید توانمندی خود را در نظر بگیرد اما‬ ‫نباید حداقل حقوق کارگران کمتر از حقوق کارمندان‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬وی درباره راهکار بسته های حمایتی‬ ‫از کارگران نیز اظهار کرد‪ :‬بسته های حمایتی کارگران‬ ‫یک��ی از ضرورت هایی اس��ت که همچون بس��ته های‬ ‫حمایت��ی از کارمندان باید به کارگران نیز داده ش��ود‪.‬‬ ‫دولت به نسبت بودجه خود می تواند سبد کاال و برخی‬ ‫امور حمایتی ب��رای انها درنظر بگیرد اما اولویت اصلی‬ ‫دول��ت باید در افزایش دس��تمزد کارگران نس��بت به‬ ‫توانمندی خود باش��د‪ .‬تسهیالت مسکن نیز یکی دیگر‬ ‫از مواردی اس��ت که برای کارگران می توان مدنظر قرار‬ ‫داد اما در این مس��یر ب��ه بودجه و توانمندی دولت نیز‬ ‫باید توجه کرد‪.‬‬ ‫بنا بر این گ��زارش‪ ،‬با توجه به اینکه در هفته پایانی‬ ‫س��ال قرار داریم دولت فقط چن��د روز فرصت دارد تا‬ ‫نمایندگان کارگری را برای تشکیل جلسه شورای عالی‬ ‫کار متقاع��د کند‪ .‬از این رو‪ ،‬به احتمال بس��یار زیاد در‬ ‫روزهای اینده ش��اهد تشکیل این شورا و روشن شدن‬ ‫تکلی��ف نرخ دس��تمزد کارگران در س��ال ‪ ۹۷‬خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اکنون وقت استیضاح نیست‬ ‫عض��و کان��ون عالی ش��وراهای اس�لامی کار معتقد‬ ‫است اس��تیضاح وزیر کار در بدترین زمان ممکن و در‬ ‫شرایطی انجام می ش��ود و این اقدام جز ضربه زدن به‬ ‫منافع کارگران و بازنشس��تگان بیمه شده هیچ دلیل و‬ ‫نتیجه ای ندارد‪.‬‬ ‫علی خدایی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که چرا جلسه دستمزد شورای عالی کار برگزار‬ ‫نش��د و نماین��دگان کارگری در این جلس��ه ش��رکت‬ ‫نکردن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خ��ودداری نمایندگان کارگری و‬ ‫کارفرمایی از ش��رکت در جلس��ه دستمزد در شرایطی‬ ‫بود که وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از یک طرف‪،‬‬ ‫به دلیل اس��تیضاح وزیر کار از س��وی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و از طرف دیگر‪ ،‬مطرح ش��دن موضوع واریز‬ ‫منابع درمان س��ازمان تامین اجتماعی ب��ه خزانه زیر‬ ‫فشار اس��ت و مجلس بدترین زمان ممکن را برای این‬ ‫کار انتخ��اب کرده و لطمه بزرگی به جامعه کارگری و‬ ‫منافع کارگران و بازنشستگان و بیمه شدگان زده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��قوط هواپیماهای قبل��ی که وزیر کار‬ ‫نقشی نداش��ت افراد دیگر استیضاح نشدند ولی چون‬ ‫این حادثه به صندوق بازنشس��تگی کشوری ربط دارد‪،‬‬ ‫به دنبال اس��تیضاح وزیر کار هس��تند و طوری وانمود‬ ‫می کنند که گویی نخس��تین هواپیمایی اس��ت که در‬ ‫ایران س��قوط می کند؛ عض��و کانون عالی ش��وراهای‬ ‫اس�لامی کار با بی��ان اینکه اگر حض��ور نیافتن ما در‬ ‫جلسه های دس��تمزد اهمیتی نداشته باشد‪ ،‬حضورمان‬ ‫ه��م مهم نخواهد ب��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به س��اختار‬ ‫ی عالی کار وزن ما بر جلسه های دستمزد اثرگذار‬ ‫شورا ‬ ‫نیس��ت ولی انچه مس��لم اس��ت‪ ،‬اینک��ه عافیت طلب‬ ‫نیس��تیم و درقبال منافع کارگران احساس مسئولیت‬ ‫می کنی��م و همچنان بر موضع قبل��ی خود مبنی بر رد‬ ‫مصوب��ه واریز منابع درمان تامین اجتماعی پافش��اری‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫چالش ادامه دار خودروسازان و سازمان استاندارد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2322‬‬ ‫دوره جدید شماره‪349‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫باالگرفتن اعتراض خودروسازان به اجرای استانداردهای جدید هشتادوپنج گانه در حالی‬ ‫است که پس از اظهارات معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر توافق با سازمان ملی‬ ‫استاندارد در بازنگری استانداردهای اعالم شده‪ ،‬رییس این سازمان با رد هرگونه توافق بر‬ ‫اجرایی شدن این استاندارد تا اول دی سال اینده تاکید کرد‪ .‬در این میان خودروسازان‬ ‫معتقدند برخی از این اس��تانداردها که به عنوان اجبار برای خودروس��ازان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده در ردیف اس��تانداردهای تش��ویقی قرار دارد و حتی در اروپا نیز اجباری نیس��ت و‬ ‫خودروهایی مانند بنز چنین اس��تانداردهایی را پاس نمی کنند که برای نمونه اس��تاندارد‬ ‫سیس��تم هشدار از انحراف مس��یر و حفاظت از عابر پیاده در ردیف این استانداردها قرار‬ ‫دارد‪ .‬بر این اساس اعتراض انها از ‪ ۸۵‬استاندارد عنوان شده تنها به ‪ ۱۳‬مورد برمی گردد‪.‬‬ ‫بنابراین با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل‬ ‫اخرین استانداردهای روز باشد اما قرار شده در زمینه استانداردهای اختیاری تعادل الزم‬ ‫ایجاد شود و به نوعی می توان از اصطالح «بازنگری» استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت خودرو المان‬ ‫در هنگامه ای چالش برانگیز‬ ‫‪6‬‬ ‫هشدار امدادخودرو ایران به مشتریان در استانه سفرهای نوروزی‬ ‫شرکت امدادخودرو ایران در استانه سفرهای‬ ‫نوروزی ب��ا ص��دور اطالعیه ای ضمن هش��دار‬ ‫ب��ه هموطن��ان به وی��ژه مش��تریان و دارندگان‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو درب��اره فعالی��ت‬ ‫ش��رکت های غیرمجاز امدادی یاداور ش��د که‬ ‫تمامی خودروهای تولیدی این شرکت در دوره‬ ‫گارانت��ی از خدم��ات پس از ف��روش رایگان از‬ ‫جمله خدمات امدادی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در اطالعیه ش��رکت‬ ‫امدادخ��ودرو ای��ران امده اس��ت‪ :‬در اس��تانه‬ ‫تعطی�لات س��ال نو و اغ��از س��فرهای نوروزی‬ ‫مش��اهده ش��ده فعالیت رس��انه ای و تبلیغاتی‬ ‫برخی انجمن ها و ش��رکت های متفرقه افزایش‬ ‫پیدا کرده و با عناوین نادرست سعی در دریافت‬ ‫وجه به اش��کال مختل��ف از هموطن��ان دارند؛‬ ‫حال انکه در براب��ر دریافت این وجوه‪ ،‬خدمات‬ ‫خاص یا مناس��بی به دارندگان خودرو نیز ارائه‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ش��رکت امدادخودرو ایران ضمن هش��دار و‬ ‫اگاهی به هموطنان به ویژه دارندگان محصوالت‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو از انان خواس��ت تا‬ ‫تحت تاثیر این اقدام��ات و تبلیغات کاذب قرار‬ ‫نگرفت��ه و در صورت نیاز‪ ،‬خدم��ات امدادی را‬ ‫تنها از طریق ش��ماره تماس سراسری‪۰۹۶۴۴۰‬‬ ‫مطالبه کنند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه تاکی��د اس��ت خدم��ات پ��س از‬ ‫ف��روش ایران خودرو از جمل��ه خدمات امدادی‬ ‫در دوره گارانت��ی محص��والت رای��گان بوده و‬ ‫دارن��دگان خودرو در دو س��ال نخس��ت پس از‬ ‫خری��د محصول می توانند ب��دون پرداخت وجه‬ ‫از خدم��ات امدادی ش��رکت امدادخودرو ایران‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫این خدمات ش��امل خدم��ات بالینی و حمل‬ ‫اس��ت و پس از اتم��ام دوره گارانتی خودرو نیز‬ ‫تمام خدمات براس��اس تعرفه ه��ای مصوب این‬ ‫شرکت به مشتریان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫با هدف جلوگیری از سوءاس��تفاده احتمالی‬ ‫امداده��ای متفرقه‪ ،‬همه ناوگان امداد ش��رکت‬ ‫امدادخ��ودرو ای��ران منق��وش به دورنویس��ی‬ ‫مش��خص با برچسب کد امدادگر‪ ،‬شماره تماس‬ ‫و چراغ گردان بوده که پیش از رسیدن امدادگر‪،‬‬ ‫مش��خصات خودرو ام��دادی و ک��د امدادگر از‬ ‫طریق پیامک برای امدادخواه ارسال می شود‪.‬‬ ‫پ��س از پایان عملیات ام��دادی ضمن ارائه‬ ‫فاکتور رسمی شرکت امدادخودرو ایران پیامکی‬ ‫نی��ز حاوی ش��رح اقدام��ات انجام ش��ده برای‬ ‫مشتری ارسال می ش��ود و در صورت نارضایتی‬ ‫از خدمات ارائه ش��ده‪ ،‬مراتب را از طریق تماس‬ ‫تلفن��ی ی��ا ارس��ال پیام��ک اع�لام و پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دارندگان محص��والت ایران خودرو می توانند‬ ‫در تم��ام س��اعات ش��بانه روز و در هم��ه نقاط‬ ‫کشور از طریق ش��ماره تلفن سراسری با مرکز‬ ‫پاس��خگویی گروه صنعت��ی ایران خودرو تماس‬ ‫گرفته و درخواس��ت خدمات ام��دادی خود را‬ ‫ثبت کنند‪.‬‬ ‫در پایان الزم به ذکر اس��ت که شرکت امداد‬ ‫خ��ودرو ایران با بیش از دو هزار ناوگان امدادی‬ ‫اماده اجرای طرح جشنواره خدمات نوروزی در‬ ‫سراسر کشور است‪.‬‬ ‫سایپا خودرو متناسب جانبازان طراحی و تولید می کند‬ ‫محس��ن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعام��ل گ��روه‬ ‫خودروس��ازی سایپا با حجت االسالم والمسلمین‬ ‫ش��هیدی محالت��ی‪ ،‬نماینده ولی فقی��ه‪ ،‬معاون‬ ‫رییس جمه��وری و ریی��س بنیاد ش��هید و امور‬ ‫ایثارگ��ران دی��دار و گفت وگو ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپا نیوز‪ ،‬در این دیدار حجت االسالم شهیدی‬ ‫با تقدیر از فعالیت های دس��ت اندرکاران صنعت‬ ‫خودرو کش��ور توجه به تولید داخل و اش��تغال‬ ‫را در راس��تای تحقق اقتص��اد مقاومتی یک امر‬ ‫ضروری برای اقتصاد کش��ور دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با حرکت به س��مت کیفی س��ازی‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو کش��ور می تواند نمون��ه ای از توان تولید‬ ‫داخل با معیارهای جهانی باشد‪.‬‬ ‫حجت االس�لام ش��هیدی با بی��ان اینکه بنیاد‬ ‫ش��هید و امور ایثارگ��ران یک نه��اد فرهنگی و‬ ‫خدمت رس��ان اس��ت گف��ت‪ :‬توجه ب��ه نیازها و‬ ‫اولویت ه��ای جامعه عزیز ایثارگ��ران و جانبازان‬ ‫هم��واره مد نظر بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ض��رورت تکری��م جانبازان و‬ ‫برطرف ک��ردن نیازهای انان اظهار کرد‪ :‬از گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا می خواهیم در جهت رفع‬ ‫برخ��ی نیازهای جانب��ازان‪ ،‬خودرویی را طراحی‬ ‫کند ک��ه دارای قابلیت ه��ا و ویژگی هایی خاص‬ ‫برای این قشر عزیز باشد‪.‬‬ ‫نماین��ده ولی فقیه و مع��اون رییس جمهوری‬ ‫همچنی��ن ب��ا اش��اره به ض��رورت نوس��ازی در‬ ‫امبوالنس های مراکز توانبخشی و درمانی گفت‪:‬‬ ‫در بنی��اد ش��هید و امور ایثارگ��ران این امادگی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه برای اس��تفاده از ظرفیت گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در تامی��ن امبوالنس های‬ ‫مورد نیاز بنیاد شهید وارد مذاکره شده و قرارداد‬ ‫همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا نیز‬ ‫در ای��ن دیدار ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره‬ ‫ش��هدای گرانقدر ایران اسالمی گفت‪ :‬ما مدیون‬ ‫جانفش��انی ها و فداکاری های شهدا‪ ،‬ایثارگران و‬ ‫خانواده های معزز انان هستیم و دیدار افتخارامیز‬ ‫با حجت االس�لام والمس��لمین ش��هیدی را یک‬ ‫فرصت برای خدمت رس��انی بیشتر و شایسته به‬ ‫جامعه بزرگ ایثارگران کشور می دانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از خودگذشتگی شهدا و جانبازان و‬ ‫صبر و استقامت خانواده های مکرم انان موضوعی‬ ‫نیس��ت که از یاد ملت ایران برود و مردم سرافراز‬ ‫ایران عزیز همیش��ه ق��دردان ای��ن ایثارگری ها‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا با اشاره‬ ‫ب��ه توانمندی ها و ظرفیت ه��ای بزرگ این گروه‬ ‫خودرو سازی تصریح کرد‪ :‬ما یک مجموعه بزرگ‬ ‫صنعتی هستیم که می توانیم خدمات مناسب و‬ ‫خوبی را به جامعه ایثارگری ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خدمت به خانواده ش��هدا‪ ،‬جامعه‬ ‫جانبازان و ایثارگران را برای خود افتخار می دانیم‬ ‫و ارائه هر نوع خدمت به این جامعه معزز را ادای‬ ‫دینی به از خودگذش��تگی و جانفشانی های این‬ ‫عزیزان و خون ش��هدای گرانقدر انقالب اسالمی‬ ‫می دانیم‪.‬‬ ‫جهرودی در ادامه به تش��ریح وضعیت صنعت‬ ‫خودروسازی در کشور پرداخت و تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه تولید خودرو در گروه س��ایپا رشد‬ ‫صعودی داشته برای سال اینده در کنار افزایش‬ ‫و تنوع تولید به افزایش کیفیت محصوالت توجه‬ ‫ویژه ای خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫پاس��خگویی مناس��ب به نیازهای مشتریان را از‬ ‫اولویت های کاری گروه سایپا عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال های اخیر گروه سایپا به تولید محصوالت‬ ‫جدید متناسب با سلیقه و نیاز مردم پرداخته که‬ ‫توسعه و گس��ترش ان اکنون به صورت ویژه در‬ ‫دس��تور کار متخصصان ما در گروه خودروسازی‬ ‫سایپا قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اس��تقبال از موارد مطرح ش��ده از سوی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین شهیدی ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد ای��ن دو مجموعه در این��ده همکاری های‬ ‫خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫تعرفه های بی حساب صنعت خودرو‪ ،‬سدی در برابر تولید رقابتی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت تا هنگامی که توانمندی‬ ‫خودروس��ازان ارتقا نیابد ام��کان رقابت پذیری در‬ ‫این صنعت فراهم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبر خودرو‬ ‫با اش��اره به ‪ ۳‬گزینه مه��م در ایجاد رقابت پذیری‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو اظه��ار ک��رد‪ :‬فن��اوری روز‪،‬‬ ‫توانمندسازی مدیریت و نیروی انسانی متخصص‬ ‫‪ ۳‬اص��ل مهم ب��رای ارتقای رقابت و رس��یدن به‬ ‫اس��تانداردهای روز جهان��ی اس��ت در حالی که‬ ‫همچنان در جریان تولید خودرو در ایران بسیاری‬ ‫از استانداردهای روز دنیا اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن نظام تعرف��ه ای موجود را مانعی‬ ‫ب��رای رقابت پذیری صنعت خودرو ایران دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬با وجود تعرفه های باال و ازس��ویی عرضه‬ ‫خودروهای��ی با نرخ ب��اال بدون هیچ فش��اری بر‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی بی ش��ک صنع��ت خودرو‬ ‫رقابتی نخواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با شرایط کنونی تعرفه ای نمی توان‬ ‫به صنعت خودرو رقابتی دست یافت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬وجود تعرفه ه��ای باال‬ ‫و بی حس��اب در صنع��ت خ��ودرو عامل��ی برای‬ ‫مشکالت موجود و دس��ت نیافتن به موفقیت در‬ ‫خودروسازی ایران شده است‪.‬‬ ‫نماینده ساوه و زرندیه در مجلس دهم افزود‪ :‬با‬ ‫ادامه وضعیت موجود نمی توان انتظار داش��ت که‬ ‫صنع��ت خودرو در ایران بر مدار درس��تی حرکت‬ ‫کن��د مگر اینک��ه تغییر و تحول اساس��ی در این‬ ‫بخش ایجاد شود‪.‬‬ ‫منص��وری اظهار ک��رد‪ :‬تنها راه حل مش��کالت‬ ‫موج��ود در رقابتی ش��دن صنعت خ��ودرو عالوه‬ ‫بر کاه��ش تدریجی تعرفه ها‪ ،‬ورود س��رمایه گذار‬ ‫خارجی و همکاری مش��ترک ب��ا برند های معتبر‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با ورود س��رمایه گذار و رقابتی شدن‬ ‫تولید و نرخ در خودروس��ازی کشور‪ ،‬چرخ توسعه‬ ‫این صنعت به حرکت در خواهد امد‪.‬‬ ‫منصوری همچنین در تش��ریح بخشی از دست‬ ‫نیافت��ن به رقابت پذیری تاکی��د کرد‪ :‬امروز بخش‬ ‫مهم��ی از مس��ائل موجود در صنع��ت خودرو به‬ ‫اجرا نش��دن درس��ت اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و‬ ‫خصوصی سازی واقعی در این صنعت باز می گردد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر خ��روج از جریان خصولتی ها و‬ ‫واگذاری واقعی خودروس��ازان به بخش خصوصی‬ ‫واقعی افزود‪ :‬امروز مصرف کننده داخلی با استفاده‬ ‫از خودروه��ای کم کیفی��ت و غیر رقابت��ی‪ ،‬تاوان‬ ‫انحصار و س��وء مدیریت های گذش��ته در صنعت‬ ‫خودرو را می دهد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 21 1396‬جمادی الثانی ‪ 10 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 349‬پیاپی ‪2322‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه بازار با تعادل بین‬ ‫بازاریابی و زنجیره تامین‬ ‫خبر‬ ‫نیره پیروزبخت‬ ‫بازنگری استانداردها‬ ‫حتی اگر طوری که برخی‬ ‫می گویند اتفاق بیفتد‬ ‫روند اعمال‬ ‫استانداردها همان‬ ‫بوده و ممکن است در‬ ‫معیارها تغییر ایجاد‬ ‫شود‬ ‫فعاالن صنعت خودرو به ‪ ۱۳‬استاندارد جدید اعتراض کردند‬ ‫چالش ادامه دار خودروسازان و سازمان استاندارد‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫باالگرفت��ن اعت��راض خودروس��ازان ب��ه اج��رای‬ ‫اس��تانداردهای جدید هشتادوپنج گانه در حالی است‬ ‫ک��ه پس از اظه��ارات معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مبنی بر توافق با س��ازمان ملی استاندارد در‬ ‫بازنگری استانداردهای اعالم شده‪ ،‬رییس این سازمان‬ ‫با رد هرگونه توافق بر اجرایی ش��دن این استاندارد تا‬ ‫اول دی سال اینده تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان خودروس��ازان معتقدند برخی از این‬ ‫اس��تانداردها که به عنوان اجبار برای خودروسازان در‬ ‫نظر گرفته شده در ردیف استانداردهای تشویقی قرار‬ ‫دارد و حتی در اروپا نیز اجباری نیست و خودروهایی‬ ‫مانند بنز چنین استانداردهایی را پاس نمی کنند که‬ ‫برای نمونه استاندارد سیستم هشدار از انحراف مسیر‬ ‫و حفاظ��ت از عابر پیاده در ردیف این اس��تانداردها‬ ‫قرار دارد‪ .‬بر این اساس اعتراض انها از ‪ ۸۵‬استاندارد‬ ‫عنوان شده تنها به ‪ ۱۳‬مورد برمی گردد‪.‬‬ ‫بنابراین با س��ازمان ملی استاندارد هماهنگ شده‬ ‫که اس��تانداردهای مربوط به ایمن��ی معادل اخرین‬ ‫اس��تانداردهای روز باش��د ام��ا قرار ش��ده در زمینه‬ ‫اس��تانداردهای اختیاری تعادل الزم ایجاد شود و به‬ ‫نوعی می توان از اصطالح «بازنگری» استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال تغییر در معیارهای استاندارد‬ ‫همین مس��ئله کافی بود تا نیره پیروزبخت‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد در نخس��تین واکنش خود‬ ‫اع�لام کند که این س��ازمان بر موضع خ��ود درباره‬ ‫زمان بندی اج��رای اس��تانداردهای خودرویی تاکید‬ ‫دارد و بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری خودرو‬ ‫تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای‬ ‫اس��تانداردهای یادشده براس��اس جدول زمان بندی‬ ‫اعالم شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد مصمم به‬ ‫اجرای تمام استانداردهای هشتادوپنج گانه در جدول‬ ‫اجرای طرح پیش فروش‪ ،‬فروش‬ ‫نقدی و اعتباری ون «وانا»‬ ‫با ه��دف تامین نی��از بازار ب��ه خودروه��ای دارای فضای‬ ‫ب��االی کابین‪ ،‬خودرو ون وانا محص��ول ایران خودرو دیزل در‬ ‫طرح پیش فروش‪ ،‬فروش نقدی و اعتباری در ش��بکه فروش‬ ‫ایران خ��ودرو عرضه می ش��ود‪ .‬این طرح از ‪ ۲۰‬اس��فند اغاز‬ ‫می شود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در این طرح که از یکشنبه ‪ ۲۰‬اسفند‬ ‫اجرا می شود‪ ،‬محصول ون «وانا» با اعمال تخفیف ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تومان��ی در خرید نق��دی به نرخ ‪ ۱۰۷‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان با موعد تحویل ‪ ۳۰‬روز کاری عرضه می شود‪.‬‬ ‫متقاضیان در طرح فروش اقساطی و اعتباری نیز می توانند‬ ‫با پرداخت ‪ ۵۰‬میلیون تومان وجه نقد برای نام نویسی خودرو‬ ‫با موعد تحویل ‪ ۳۰‬روز اقدام کنند‪ .‬مش��تریان برای پرداخت‬ ‫ک س��ال تا ‪ ۴‬س��ال‬ ‫مابه التفاوت نرخ خودرو و ارائه چک از ی ‬ ‫اختیار عمل خواهند داشت‪.‬‬ ‫ط��رح پیش ف��روش وان��ا ب��ه ص��ورت ی��ک ودیع��ه ای با‬ ‫پیش پرداخت ‪ ۵۰‬میلیون تومان نیز به مش��تریان پیش��نهاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در طرح پیش فروش دو ودیعه ای‪ ،‬ودیعه نخست‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ون توم��ان و ودیعه دوم ‪ ۱۵‬میلی��ون تومان (قابل‬ ‫پرداخت در اردیبهش��ت ‪ )۹۷‬تعیین شده که مابه التفاوت نیز‬ ‫در زمان صدور دعوتنامه دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫موعد تحویل خ��ودرو در طرح پیش ف��روش خرداد‪ ،‬تیر و‬ ‫مرداد ‪ ۹۷‬پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زنجی��ره تامین رقابت پذیر‬ ‫در صنعت خودرو هم اکنون به‬ ‫عنوان یکی از تاثیرگذارترین‬ ‫حوزه ها مطرح ش��ده است به‬ ‫گونه ای که هر نوع کاس��تی و‬ ‫کم کاری باعث برهم خوردن‬ ‫تنظیم بازار خواهد ش��د و در‬ ‫عقیل مصطفایی‬ ‫عین حال وج��ود یک ارتباط‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫منس��جم و درس��ت در بحث‬ ‫زنجی��ره تامین و تعامل ان با‬ ‫حوزه بازاریابی می تواند مدیریت یکپارچه را در س��طح بازار و‬ ‫عوامل ان ایجاد کند‪.‬‬ ‫زنجیره تامین در یک س��ازمان باعث ایجاد فضایی با هدف‬ ‫برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و تامین کنندگان می شود‬ ‫که نوع س��نتی این زنجیره مدیریت منابع و توزیع انهاست‪.‬‬ ‫در این فرایند‪ ،‬بازاریابی می تواند نقش خوب و مناس��بی ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بازاریاب��ی با هدف ارتب��اط بین ب��ازار و تولیدکنندگان و‬ ‫تامین کنندگان باعث ش��کل گیری مدیریت یکپارچه می شود‬ ‫ک��ه هرگون��ه هم��کاری و هماهنگ��ی بین ش��رکای تجاری‬ ‫س��ازمان را معنی دار خواهد کرد همچنی��ن این ارتباط تمام‬ ‫تامین کنندگان تا همه روش های خدماتی و تولیدی را همسو‬ ‫و هم جه��ت می س��ازد و در نهایت منجر ب��ه رضایت و اقناع‬ ‫مشتریان نهایی می شود‪.‬‬ ‫ای��ن روند نق��ش یکپارچگی و مش��ارکتی را در بازار ایجاد‬ ‫خواهد کرد و به مردم به عنوان مش��تریان و مصرف کنندگان‬ ‫نهای��ی کم��ک می کند چه محصول��ی را انتخ��اب کنند و از‬ ‫س��وی دیگر ب��ه تولیدکنندگان و تامین کنن��دگان قطعات و‬ ‫کااله��ا کمک قابل توجهی خواهد کرد تا بتوانند محصوالتی‬ ‫با معیارها و خواس��ت و نیاز ب��ازار تولید و عرضه کنند یعنی‬ ‫ب��ا تهیه اطالعات موث��ر از بازارهای هدف و ایجاد یکپارچگی‬ ‫بین بازار و تامین کنن��دگان در بهبود عملکرد زنجیره تامین‬ ‫موثر بوده و باعث شکل گیری وظیفه مهمی می شود که برای‬ ‫بازاریاب��ی و زنجیره تامین وج��ود دارد‪ ،‬در این حالت فرایند‬ ‫مش��ارکت و همکاری برای یکپارچه سازی اطالعات از بازار به‬ ‫سوی تامین کنندگان و تولیدکنندگان هدایت می شود‪.‬‬ ‫بازاریابی به رش��د ارزش برندها به لحاظ برندسازی و رشد‬ ‫صنعت��ی و تجاری مدل های کس��ب و کار کمک خواهد کرد‬ ‫و باع��ث ایجاد ارزش افزوده خواهد ش��د و با در نظر گرفتن‬ ‫بازخوردهایی که از ب��ازار و همچنین مردم دریافت می کنند‬ ‫موجب نقش افرینی ش��ده و با توجه ب��ه فضای خوبی که در‬ ‫ب��ازار برای انها ایجاد می کند‪ ،‬نام تجاری س��ازمان را باال نگه‬ ‫داش��ته و حفظ خواهد کرد و در شناسایی مشتریان بالقوه و‬ ‫بالفعل خود نقش افرینی خوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به طور قطع در نقش زنجی��ره تامین در بازاریابی ایراداتی‬ ‫وجود دارد و انچه مس��لم است بین این دو بخش بی تعادلی‬ ‫برقرار اس��ت؛ این در حالی است که یکی از فاکتورهای مهم‬ ‫در بازاریابی و زنجیره تامین‪ ،‬بحث باالنس و تعادلی است که‬ ‫در فضای کاری و ش��رایط کس��ب و کار باید ایجاد ش��ود که‬ ‫درحال حاضر این تعادل برهم خورده و خروجی خط تولید و‬ ‫انچه به دست مشتریان می رسد نوعی نارضایتی است‪.‬‬ ‫ی بازار ی��ا به موقع‬ ‫ای��ن روند نش��ان می ده��د بازخوردها ‬ ‫به دست تولیدکنندگان نرسیده یا انها چندان تمایل نداشتند‬ ‫از انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫به طور قطع در صورت حفظ تعادل بین بازاریابی و زنجیره‬ ‫تامی��ن رقابت پذیر‪ ،‬راحت می توان توس��عه ب��ازار را به وجود‬ ‫اورد و درنهایت رضایت مش��تری و مصرف کنندگان را شاهد‬ ‫بود‪ .‬زمانی می توان ش��رایط را متعادل نگه داشت که وحدت‬ ‫ارتباطات و اطالعات بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در‬ ‫جریان مناسبی قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫زمانی اعالم ش��ده است و به دلیل اهمیت سالمت و‬ ‫ایمنی مردم از این موضوع عقب نشینی نخواهد کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای‬ ‫جدید به طور ش��فاف و براس��اس برنامه اعالم ش��ده‬ ‫عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این اس��تانداردها‬ ‫با توجه به بسترهای موجود با خودروسازان همکاری‬ ‫می کند و از هریک از خودروس��ازان درخواست شده‬ ‫برنامه اجرایی دقیق خ��ود را درباره نحوه اجرای این‬ ‫استانداردها به این سازمان گزارش کنند‪.‬‬ ‫با این حال بر اساس اطالعات به دست امده اعتراض‬ ‫خودروسازان در اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫خودرویی به ‪ ۱۳‬مورد مربوط می شود که می توان به‬ ‫استاندارد سیستم هشدار از انحراف مسیر و حفاظت‬ ‫از افراد پیاده اشاره کرد‪.‬‬ ‫انچه سازمان ملی استاندارد ایران بر ان تاکید دارد‬ ‫این اس��ت که درحال حاضر تمام خودروهای تولیدی‬ ‫‹ ‹زیرساخت ها فراهم نیست‬ ‫در اتحادی��ه اروپا ملزم به رعایت این اس��تانداردهای‬ ‫در همین ح��ال احمد نعمت بخ��ش‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫هشتادوپنج گانه هستند و با توجه به تغییرات شتابنده‬ ‫خودروس��ازان اظهار کرد‪ :‬از مجموع ‪ ۸۵‬اس��تاندارد‬ ‫دنیای خودرو در ایران نیز باید هرچه سریع تر امکان‬ ‫الزم االج��را ‪ ۱۳‬م��ورد ان حتی در اروپا‬ ‫بومی س��ازی ای��ن فناوری ه��ای جدید‬ ‫جزو اس��تانداردهای اجباری نیس��ت و‬ ‫فراه��م ش��ود و از ای��ن رهگ��ذر‪ ،‬نرخ‬ ‫حتی خودروس��ازان اروپای��ی نیز ملزم‬ ‫تمام ش��ده خودروها کاهش یابد‪ .‬عالوه‬ ‫به رعای��ت انها نش��ده اند اما س��ازمان‬ ‫بر این اگر به لحاظ فنی در نس��خه های‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران اص��رار دارد برای‬ ‫قبلی اس��تانداردها تغییری ایجاد نشده‬ ‫خودروهای داخلی رعایت شود‪.‬‬ ‫باشد‪ ،‬نسخه مربوط به سال های قبل از‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زیرس��اخت برخی از‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬می�لادی مانند ‪ ۲۰۱۵ ،۲۰۱۴‬یا‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫اس��تانداردهای مدنظر نیز ب��رای انجام‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬نیز پذیرفته می شود‪.‬‬ ‫بنابراین انچه می توان به عنوان خبری از مجموع ‪ ۸۵‬استاندارد وجود ندارد‪ ،‬برای نمونه حسگر حرکت‬ ‫جدید بر ان اس��تناد کرد این است که الزم االجرا ‪ ۱۳‬مورد بین خطوط بر فرض که روی خودرویی‬ ‫ان حتی در اروپا‬ ‫هم نصب ش��ود ام��ا جاده های کش��ور‬ ‫استانداردهایی که به لحاظ فنی در انها‬ ‫تغییری ایجاد نمی شود و تنها به لحاظ جزو استانداردهای‬ ‫خط کش��ی درس��تی ندارن��د و به جای‬ ‫محتوای��ی دس��تخوش تغییر ش��ده اند‪ ،‬اجباری نیست و حتی کمک ب��ه رانن��ده برای او مشکل س��از‬ ‫خودروسازان اروپایی خواهند شد و به طورکلی رعایت برخی‬ ‫تعدیل می شوند‪.‬‬ ‫اما در عین حال رییس س��ازمان ملی نیز ملزم به رعایت انها از استانداردها مقدور نیست‪.‬‬ ‫نشده اند‬ ‫نعمت بخ��ش تصری��ح ک��رد‪ :‬رعایت‬ ‫استاندارد همچنان بر پابرجا ماندن روند‬ ‫برخی استانداردها منجر به افزایش نرخ‬ ‫اس��تاندارد هش��تادوپنج گانه خودرویی‬ ‫تاکی��د و اظهار کرد‪ :‬بازنگری اس��تانداردها حتی اگر‬ ‫طوری که برخی می گوین��د اتفاق بیفتد روند اعمال‬ ‫اس��تانداردها همان بوده و ممکن اس��ت در معیارها‬ ‫تغییر ایجاد ش��ود ک��ه ان هم بر اس��اس معیارهای‬ ‫اتحادیه اروپاست و نمی توان انها را سخت دانست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه مقاوم��ت خودروس��ازان برای‬ ‫پذیرش این اس��تانداردها اظهار کرد‪ :‬س��رانجام انها‬ ‫شرایط سختی را می گذرانند چراکه برای جایگزینی‬ ‫خودروها مشکل دارند و استقبال مردم برای انها مهم‬ ‫است؛ بنابراین باید بتوانند روی قیمت ها تعادل ایجاد‬ ‫کنن��د اما مجموع عواملی از این دس��ت باعث ش��ده‬ ‫مقاومت هایی داشته باشند‪.‬‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد ‪ ۸۵‬مورد را برای خودروهای‬ ‫داخلی الزم االجرا قرار داده که در مقابل خودروسازان‬ ‫معتقدند باید اس��تانداردهای مربوط به ایمنی معادل‬ ‫اخرین استانداردهای روز باشد‪.‬‬ ‫خودروه��ا و برهم خوردن تعادل بازار خواهد ش��د و‬ ‫نرخ خودروها حدود ‪ ۸‬میلیون تومان بیشتر می شود‬ ‫ضمن اینکه بس��یاری از خودروها این استانداردها را‬ ‫پاس نمی کنند و باید از چرخه تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان درب��اره جایگزینی‬ ‫خودروه��ا ب��ا خودروهای��ی ک��ه از چرخ��ه تولی��د‬ ‫کنار گذاش��ته می ش��وند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اقداماتی ازس��وی‬ ‫خودروسازان انجام شده اما باید توجه داشت با رعایت‬ ‫اس��تانداردهای مدنظر حدود ی��ک میلیون خودرو از‬ ‫چرخه تولید حذف می شود و حتی خودروهایی مانند‬ ‫ال‪ ۹۰‬هم این استانداردها را پاس نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫موضوع استانداردس��ازی خودروه��ای داخلی چند‬ ‫س��الی ب��ود که مط��رح می ش��د و با ه��دف اجرایی‬ ‫ش��دن این اس��تانداردها‪ ،‬ش��ورایی به عنوان شورای‬ ‫سیاست گذاری متش��کل از نمایندگان خودروسازان‪،‬‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬سازمان محیط زیس��ت و دیگر‬ ‫س��ازمان های مرب��وط تش��کیل ش��د ت��ا در این باره‬ ‫تصمیم بگیرند‪ .‬این ش��ورا مصوب کرد استانداردهای‬ ‫الزم االج��رای خودرویی از ‪ ۵۳‬به ‪ ۸۵‬اس��تاندارد که‬ ‫معادل استانداردهای اتحادیه اروپاست‪ ،‬ارتقا یابد اما‬ ‫به اعتقاد فعاالن خودرویی برخی از این استانداردهای‬ ‫مورد تصویب در اروپا تش��ویقی هستند بنابراین باید‬ ‫اس��تانداردهای مرب��وط ب��ه ایمنی مع��ادل اخرین‬ ‫استانداردهای روز باش��د اما در زمینه استانداردهای‬ ‫اختیاری تعادل الزم ایجاد و به نوعی بازنگری شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال باید تا ابتدای دی س��ال اینده منتظر‬ ‫ماند و دید ایا در تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫در اجرای استانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرویی‬ ‫تغییر ایجاد خواهد شد و در نهایت چه استانداردهایی‬ ‫دچار تعدیل می ش��وند؟ انچه تاکنون قطعی به نظر‬ ‫می رسد این اس��ت که در روند اجرای استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی تغییری ایجاد نخواهد شد‬ ‫بلکه احتمال تغییر در معیارها وجود دارد؛ معیارهایی‬ ‫که به گفته رییس س��ازمان ملی استاندارد بر اساس‬ ‫معیارهای اتحادیه اروپا تعیین شده است‪.‬‬ ‫هوشمند تایوانی در پیست ازادی‬ ‫ش��رکت ارمان موتور کویر به عنوان نماینده رس��می‬ ‫برن��د تایوانی لوکس��ژن در اغاز کار خ��ود برنامه ای را‬ ‫ب��رای ازمون محصوالت این برند از س��وی خبرنگاران‬ ‫تخصص��ی ح��وزه خودرو تهیه کرد‪ .‬ب��ه همین منظور‬ ‫ازم��ون درای��و ‪ ۶‬مدل از محصوالت این برند ازس��وی‬ ‫خبرنگاران در پیست اتومبیلرانی ازادی انجام شد‪.‬‬ ‫برن��د لوکس��ژن قرار اس��ت با دو مدل ی��و‪ ،۵‬یو‪ ۶‬در‬ ‫س��گمنت ک��راس اوورها و دو م��دل اس‪ ۳‬و اس ‪ ۵‬در‬ ‫سگمنت سدان ها به بازار کشور عرضه شود‪ .‬در ازمون‬ ‫درایوی که به وسیله شرکت عرضه کننده انجام شد دو‬ ‫م��دل دیگر یو ‪۷‬و ام ‪۷‬نیز حضور داش��ت اما تصمیمی‬ ‫درباره عرضه این دو مدل هنوز گرفته نشده است‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که باعث جذابیت این خودروها شده‪،‬‬ ‫طراح��ی خارج��ی منحصر به فرد و متمایز نس��بت به‬ ‫س��ایر برندهاس��ت؛ همین عامل باعث جلوه ای لوکس‬ ‫می شود‪ .‬لوکس بودن در داخل کابین تمام محصوالت‬ ‫لوکس��ژن نیز وجود دارد ضمن اینکه برخورداری تمام‬ ‫خودروها از ‪ ۶‬دوربین یا به عبارتی دوربین ‪ ۳۶۰‬درجه‬ ‫ب��ه همراه نمایش خودرو از دید باال (عقاب) بر مانیتور‬ ‫می تواند اپش��نی هوشمند محسوب شود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫محصوالت لوکس��ژن از مانیتورهای با ابعاد بزرگ بهره‬ ‫می برن��د و م��واردی از جمله سیس��تم صوتی و تهویه‬ ‫از روی مانیتور کنترل می ش��ود‪ ،‬این مورد نیز بس��یار‬ ‫جذاب و مشتری پس��ند اس��ت‪ .‬سنس��ور هشدار نقاط‬ ‫ک��ور‪ ،‬سیس��تم ورود بدون کلید و اس��تارت دکمه ای‬ ‫نیز که امروزه ازجمله اپشن های مهم به شمار می رود‬ ‫روی تم��ام مدل های این برند وجود دارد‪ .‬نخس��تین‬ ‫خودروی��ی که برای انجام ازمون در اختیار خبرنگاران‬ ‫ق��رار گرف��ت مدل یو ‪ ۵‬بود؛ خودروی��ی که با توجه به‬ ‫ابعاد در سگمنت کراس اوورها قرار می گیرد و با حضور‬ ‫در خیابان ها می تواند به راحتی نگاه هر بیننده ای را به‬ ‫خود جذب کند‪.‬‬ ‫در بخش مش��خصات فنی مدل یو‪ ۵‬از پیشرانه ‪۱/۶‬‬ ‫لیت��ری تنفس طبیعی بهره می ب��رد که حداکثر توان‬ ‫‪ ۱۲۰‬اس��ب بخار و ‪ ۱۵۰‬نیوتن متر گش��تاور را از طریق‬ ‫جعبه دنده اتوماتیک ‪ ۷‬س��رعت ‪ CVT‬به محور جلو‬ ‫منتق��ل می کن��د‪ .‬از جمل��ه امکانات رفاه��ی مهم نیز‬ ‫می توان به صندلی های چرم‪ ،‬مانیتور لمسی ‪ ۱۲‬اینچ‪،‬‬ ‫س��انروف‪ ،‬سیس��تم صوتی مجهز به ساب ووفر و سقف‬ ‫دو رنگ اشاره کرد‪.‬‬ ‫اگر خانواده ای پر جمعیت باشید بدون شک در بین‬ ‫محصوالت لوکسژن‪ ،‬مدل یو‪ ۶‬می تواند معقوالنه ترین‬ ‫انتخاب باش��د زیرا از لحاظ ابعاد چه در بخش کابین و‬ ‫چه در بخش بار‪ ،‬فضای مناس��بی را در اختیار خریدار‬ ‫قرار می دهد‪ .‬این خودرو از پیش��رانه ‪ ۱/۸‬لیتری توربو‬ ‫به��ره می ب��رد‪ .‬از نقاط قوت یو‪ ۶‬می توان به جعبه دنده‬ ‫‪ ۶‬س��رعت اتوماتیک اشاره کرد که هماهنگی مناسبی‬ ‫با پیشرانه دارد و از دقت مناسبی به لحاظ میزان فشار‬ ‫روی پدال گاز برخوردار است‪ .‬در بخش امکانات رفاهی‬ ‫نی��ز می توان به صندلی های برقی راننده و سرنش��ین‪،‬‬ ‫مانیت��ور ‪ ۱۲‬اینچ لمس��ی‪ ،‬کروزکنت��رل و فرمان چرم‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬اگ��ر به دنب��ال خودرویی در س��گمنت‬ ‫س��دان های کامپک��ت باش��ید م��دل اس‪ ۳‬می تواند‬ ‫گزینه ای مناس��ب به ویژه برای مقاصد ش��هری باشد؛‬ ‫خودرویی که از پیشرانه ‪ ۱/۶‬لیتری ‪ ۱۱۶‬اسب بخاری‬ ‫به��ره می ب��رد و حداکثر گش��تاور ان ‪ ۱۵۰‬نیوتن متر‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید بتوان گفت محصوالت مختلفی در این‬ ‫س��گمنت وجود دارد اما با توجه ب��ه چهره‪ ،‬امکانات و‬ ‫کش��ور س��ازنده این خودرو می ت��وان اس‪ ۳‬را انتخابی‬ ‫معقول در این اشفته بازار دانست‪ .‬برای این مدل جعبه‬ ‫دنده اتوماتیک ‪ ۷‬سرعت ‪ CVT‬در نظر گرفته شده و‬ ‫در بخش امکانات رفاهی می توان به مانیتور لمس��ی ‪۹‬‬ ‫اینچ‪ ،‬سانروف و صندلی های چرم اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدل اس‪ ۵‬به عنوان بزرگترین س��دان این برند برای‬ ‫بازار ایران می تواند توس��ط خانواده ها البته افرادی که‬ ‫عالق ه به خرید خودروهای کراس��س اوور ندارند مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد‪ .‬اس ‪ ۵‬با بهره گیری از پیش��رانه ‪۱/۸‬‬ ‫لیت��ری توربو توانای��ی تولید ‪ ۱۷۷‬اس��ب بخار و ‪۲۵۶‬‬ ‫نیوتن مت��ر گش��تاور را دارد ضمن اینک��ه جعبه دنده‬ ‫اتوماتیک ‪ ۶‬س��رعته نیز برای ان در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخ��ش امکانات رفاهی نیز این خودرو مانند مدل‬ ‫ی��و‪ ۶‬به صندلی ه��ای برقی راننده و سرنش��ین‪ ،‬کروز‬ ‫کنترل‪ ،‬فرمان و صندلی چرم مجهز شده است‪ .‬قیمت‬ ‫ح��دودی مدل های یو‪ ،۵‬ی��و‪ ،۶‬اس‪ ۳‬و اس‪۵‬به ترتیب‬ ‫‪ ۱۲۰ ،۱۶۰ ،۱۳۰‬و ‪ ۱۵۰‬میلی��ون تومان عنوان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 21 1396‬جمادی الثانی ‪ 10 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 349‬پیاپی ‪2322‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بسترسازی سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در کشور‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تولید قطعه سال ‪۹۶‬‬ ‫رشد ‪۲۰‬درصدی‬ ‫داشت اما به لحاظ مالی‬ ‫سالی بسیار دشوار‬ ‫بود‪ .‬پیامد مسائل‬ ‫اقتصادی سال اینده‬ ‫خود را بیشتر نشان‬ ‫خواهد داد زیرا باعث‬ ‫ریزش واحدهای‬ ‫صنعتی و تعدیل‬ ‫نیروهای انسانی خواهد‬ ‫شد‬ ‫«گسترش صنعت» روند صنعت قطعه در سال ‪ ۹۶‬را بررسی کرد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬بر صنعت قطعه چه گذش��ت؟ به کدام‬ ‫اهداف خود دس��ت یافت؟ چه هدف هایی برای سال‬ ‫اینده محقق خواهد ش��د؟ نظرات متفاوت اس��ت اما‬ ‫هریک اش��اره به گوشه ای از واقعیت ها دارند در عین‬ ‫حال که به نظر درست می رسند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نیرو و تولید برای سال اینده‬ ‫احمدرض��ا رعنای��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫خودرویی کشور درباره تغییرات صنعت قطعه امسال‬ ‫نسبت به سال گذش��ته گفت‪ :‬به لحاظ تیراژ‪ ،‬مصرف‬ ‫محصول در خط تولید خودروس��ازان و نیز بازار روند‬ ‫صعودی داش��ت بنابراین می توان گفت تولید قطعه‬ ‫سال ‪ ۹۶‬رشد ‪۲۰‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما به لحاظ مالی سالی بسیار دشوار‬ ‫بود‪ .‬پیامد مسائل اقتصادی سال اینده خود را بیشتر‬ ‫نشان خواهد داد زیرا باعث ریزش واحدهای صنعتی‬ ‫و تعدیل نیروهای انس��انی خواهد شد‪ .‬پرداخت های‬ ‫خودروس��ازان ب��ر اس��اس زمان بندی قید ش��ده در‬ ‫قراردادها اتفاق نیفتد و اگر در چند روز پایانی س��ال‬ ‫نی��ز نتوانند به تعهدات خود عم��ل کنند و هزینه ها‬ ‫به صنعت قطعه تزریق نش��ود از ابتدای س��ال اینده‬ ‫نیروه��ای انس��انی بس��یاری در این صنع��ت بیکار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به طور قط��ع در ادامه ش��رکت ها نیز با‬ ‫مشکل روبه رو خواهند شد و پیش بینی می شود سال‬ ‫اینده صنعت قطعه با کاهش نیرو همراه باشد زیرا با‬ ‫افزایش نرخ دالر و م��واد اولیه در کنار کمبود منابع‬ ‫مالی و سرمایه در گردش صنعتگران مشکالت جدی‬ ‫این صنعت را تهدید می کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرویی کشور در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ایا این امر تاثیری در تیراژ تولید‬ ‫نیز خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی است از حجم تولید‬ ‫کاس��ته خواهد ش��د و صنعتگران قادر نخواهند بود‬ ‫نیازهای خودروسازان را تامین کنند‪.‬‬ ‫از واقعیت تا واقعیت‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬صنع��ت قطعه درامدزایی باالیی در‬ ‫بی��ن صنایع دارد بنابراین نبای��د اجازه داد به همین‬ ‫س��ادگی صنعتی تقلیل پی��دا کن��د‪ .‬وزارتخانه باید‬ ‫به عنوان متولی امر بین خودروس��ازان و قطعه سازان‬ ‫تعادل به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت ه�ای هم�کاری ب�ا ش�رکت های‬ ‫بین المللی‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان خودرویی استان مرکزی نیز در ادامه‬ ‫خبر داد‪ :‬یکش��نبه ‪ ۲۰‬اس��فند جلس��ه ای به منظور‬ ‫بررس��ی فرصت ه��ا و توانمندی ه��ای قطعه س��ازان‬ ‫اس��تان مرکزی برگزار خواهد ش��د زیرا قرار اس��ت‬ ‫دو ش��رکت رنو در ساوه و میتسوبیشی در مرکز این‬ ‫استان فعالیت خود را برای تولید اغاز کنند‪ .‬در حال‬ ‫فراهم س��ازی زمینه همکاری هستیم تا قطعه سازان‬ ‫خود را برای تامین قطعات خودروهای جدید در این‬ ‫اس��تان اماده کنند‪ .‬این نشست در همان راستا قرار‬ ‫است با حضور مسئوالن استانی برگزار شود‪.‬‬ ‫رعنای��ی در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬هم��کاری ب��ا‬ ‫ش��رکت هایی که مدیری��ت و مش��ارکت بین المللی‬ ‫دارند و با س��ازندگان بین المللی در ارتباط هس��تند‬ ‫فرصتی مناس��ب به لحاظ مالی و دانش��ی در اختیار‬ ‫قطعه س��ازان کشور قرار می دهد‪ .‬یکی از مصداق های‬ ‫این امر همکاری قطعه س��ازان با رنو پارس است که‬ ‫پرداخت ه��ای منظم داش��ته و قراردادها بر اس��اس‬ ‫اصول و منطق پیش رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگر باید به خود تکیه کند‬ ‫اما در ادامه محسن رزم خواه‪ ،‬یکی از فعاالن حوزه‬ ‫قطعه س��ازی درباره تحوالت این صنعت در سال ‪۹۶‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ه گواهی برخی از قطعه س��ازان تغییر‬ ‫محسوس��ی امس��ال نس��بت به سال گذش��ته اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪ .‬تنها بخش��ی از مطالبات پرداخت شد‬ ‫که ان نیز بیشتر حکم مسکن داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به نظر می رس��د توج��ه دولتمردان‬ ‫خیل��ی ب��ه ام��ر تولی��د نب��وده و این وظیف��ه خود‬ ‫صنعتگران اس��ت که راه های دیگ��ری را برای ادامه‬ ‫حیات شان پیدا کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کشور افزود‪ :‬امیدی به ادامه‬ ‫راه با حمایت و کمک های دولتی نیست ازاین رو برای‬ ‫‹ ‹وزارتخان�ه متول�ی س�اماندهی وضعیت‬ ‫سال جدید به نظر نمی رس��د اتفاق خاصی در انتظار‬ ‫موجود‬ ‫صنعت قطعه کش��ور باش��د درحالی که وعده ها زیاد‬ ‫رعنایی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫اس��ت؛ اینک��ه تولی��د افزای��ش خواهد‬ ‫ای��ا حج��م واردات مش��کالتی را برای‬ ‫یاف��ت و بودجه های��ی برای تس��هیالت‬ ‫صنعت قطعه داخل ایجاد نخواهد کرد‪،‬‬ ‫و س��رمایه در گ��ردش تولیدکنندگان‬ ‫گفت‪ :‬واردات اتف��اق نمی افتد زیرا اگر‬ ‫درنظر گرفته ش��ده اما مقدار و ش��یوه‬ ‫خودروس��ازان قادر به پرداخت هزینه ها‬ ‫توزیع ان به گونه ای اس��ت که تحوالت‬ ‫باش��ند باید پول قطعه س��ازان داخل را‬ ‫چشمگیری را در صنعت قطعه نمی توان‬ ‫بپردازند‪ .‬با توج��ه به نرخ دالر و حذف‬ ‫انتظار داشت‪.‬‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫ارز مبادله ای نیز واردات صرفه اقتصادی‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان کشور تصریح‬ ‫نخواهد داش��ت زیرا معامله با دالر ازاد بسیاری از قطعه سازان کرد‪ :‬به طور کلی به سوی تحلیل صنعت‬ ‫هزینه ها را بسیار افزایش می دهد‪.‬‬ ‫قطع امید کرده اند که قطعه در حال گام برداشتن هستیم‪ .‬در‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه خاطرنش��ان بتوانند ادامه حیات این راس��تا سیاس��ت های کارخانه های‬ ‫داشته باشند مگر‬ ‫ک��رد‪ :‬صنعت قطع��ه پیش��رانه صنعت‬ ‫خودروس��ازی نیز به گونه ای است که با‬ ‫خودرو است و اگر در حاشیه دیده شود روی بازار خدمات پس ورود انواع مدل ها به ش��کل سی کی دی‬ ‫و تقویت نشود وضعیت امیدوارکننده ای از فروش تکیه کنند ب��ا تیراژ پایین که بومی س��ازی قطعات‬ ‫نمی توان برای ان انتظار داشت‪ .‬درواقع که خود این مسئله نیز ان توجیه اقتصادی نخواهد داش��ت به‬ ‫ای��ن وظیف��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و ادامه دار نخواهد بود و مش��کالت صنعت قطعه بیش��تر دامن‬ ‫تجارت اس��ت ک��ه باید به ش��کل کالن جایی باید پذیرفت که می زند‪.‬‬ ‫تعطیل باید کرد‬ ‫روی موضوع سیاس��ت گذاری و بخشی‬ ‫رزم خواه در پایان سخنان خود اظهار‬ ‫از مشکالت موجود را رفع کند‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬بس��یاری از قطعه سازان قطع امید‬ ‫کرده اند که بتوانند ادامه حیات داش��ته باش��ند مگر‬ ‫روی بازار خدمات پس از فروش تکیه کنند که خود‬ ‫این مس��ئله نیز ادام��ه دار نخواهد ب��ود و جایی باید‬ ‫پذیرفت که تعطیل باید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی ‪۶۰‬درصدی‬ ‫پیم��ان یزدان بخش‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی کشور‬ ‫نگاه مثبت تری به صنعت قطعه در سالی که گذشت‬ ‫داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬شروع سال ‪ ۹۶‬با امید به گشایش‬ ‫صنعت خودرو کش��ور رقم خورد به ویژه شرکت هایی‬ ‫مانند پژو و س��یتروئن یا رنو به طور جدی کار خود را‬ ‫در ایران اغاز کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متناس��ب با اتفاقات و تحوالت سیاسی‪،‬‬ ‫بار انتظارات اقتصادی کش��ور بیشتر به دوش صنعت‬ ‫خودرو و عملکرد ان اس��ت و ارزش افزوده بیشتری‬ ‫نسبت به سایر صنایع برای کشور رقم زده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه اظهارک��رد‪ :‬قراردادهای‬ ‫داخلی س��ازی خودروها تحوالتی را در صنعت قطعه‬ ‫کش��ور به وجود اورد و ابهامات نخستین را رفع کرد‪.‬‬ ‫امروز با اخبار منتش��ر ش��ده از شرکت های مشترک‬ ‫ای��ران و طرف ه��ای خارجی‪ ،‬داخلی س��ازی قطعات‬ ‫در حال توس��عه اس��ت به ط��ور نمونه بومی س��ازی‬ ‫خودروهایی مانند ‪ ۳۰۱‬به باالی ‪۶۰‬درصد رس��یده و‬ ‫عملکرد قطعه سازان برای تامین قطعات موردنیاز پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬به منظور مونتاژ اولیه ان نیز مطلوب ارزیابی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬تاکید‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای داخلی س��ازی‬ ‫خودروها س��بب ش��د صنعت قطعه با امید بیشتری‬ ‫به س��مت تولید فناوری مدل های جدید حرکت کند‬ ‫همچنین خودروسازان داخلی با گسترش پلتفرم های‬ ‫جدید روح تازه ای به صنعت قطعه دمیدند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده کش��ور افزود‪ :‬تولید قطعات جدید‬ ‫چ��ون با فن��اوری نو انجام می ش��ود درواق��ع انرژی‬ ‫مضاعفی ب��ه واحده��ای صنعتی و تولی��دی تزریق‬ ‫می کن��د‪ .‬هنگامی ک��ه تفکر جدیدی وارد سیس��تم‬ ‫تولید می شود به نوعی باعث رشد و تعالی ان صنعت‬ ‫ش��ده و اتفاقات مهم��ی را در کارنامه کاری اش رقم‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫و این امر موجب شفاف س��ازی این همکاری ها شد و‬ ‫ابهامات موجود را رفع کرد‪.‬‬ ‫او اع�لام ک��رد‪ :‬در ای��ن همای��ش که ب��ا حضور‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��ازان بین الملل��ی از س��وی‬ ‫انجمن برگزار ش��د ‪ ۳۲۰‬قطعه س��از شرکت داشتند‪.‬‬ ‫اتف��اق بعدی برگزاری همایش بین المللی خودرو بود‬ ‫که با محوریت رشد و ارتقای زنجیره تامین و اهمیت‬ ‫بحث لجس��تیک همراه بود‪ .‬تمام ای��ن فعالیت ها به‬ ‫پویای��ی صنع��ت قطعه در س��ال ‪ ۹۶‬کم��ک کرد و‬ ‫اتفاقات خوبی را برای سال اینده رقم زد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی کش��ور تاکی��د کرد‪ :‬در این‬ ‫بس��تر قطعه سازان با مس��ائل روز دنیا اشنا شدند و‬ ‫علمی تر به زنجیره تامین نگاه ش��د‪ .‬امیدواریم اثرات‬ ‫ای��ن بار علمی همایش ها ب��ه ارتقای فناوری صنعت‬ ‫قطعه کشور کمک کند و به اهداف مورد نظر خود در‬ ‫بحث خودکفایی و صادرات دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های�ی ب�رای رف�ع مش�کالت‬ ‫نقدینگی‬ ‫یزدان بخش در بحث مش��کالت مالی قطعه سازان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای رفع مش��کالت نقدینگ��ی‪ ،‬انجمن‬ ‫به شکل تخصصی کمیسیون بیمه و مالیات را دارد و‬ ‫این مش��کل که برای برخی قطعه سازان با پیچیدگی‬ ‫بیش��تری هم��راه بود با جلس��ات منظ��م پیگیری و‬ ‫ازطریق رایزنی های این کمیسیون موانع برطرف شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در کنار ان جلس��اتی برای قطعه سازانی که‬ ‫مش��کالت قراردادی و مالی با خودروسازان داشتند‬ ‫نیز برگزار ش��د؛ به این ترتیب جلسه ای مشترک بین‬ ‫قطعه ساز و خودروس��از در انجمن برگزار شد‪ .‬تعداد‬ ‫زیادی از قطعه سازان برای مشکالت قراردادهای شان‬ ‫ب��ه انجمن مراجع��ه ک��رده بودند و انجم��ن پیگیر‬ ‫مشکالت ش��ان ب��ود از همین رو انجمن جلس��اتی با‬ ‫مدیرعامل خودروس��ازان داشت و درنهایت بخشی از‬ ‫نقدینگی ها به این صنعت تزریق شد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده قطعه به نوس��انات نرخ ارز و نیز‬ ‫مواد اولیه اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ال ‪ ۹۶‬نوس��انات‬ ‫ارزی در کنار افزایش نرخ مواد اولیه فشار زیادی به‬ ‫قطعه سازان وارد کرد و مشکالتی را در تولید به وجود‬ ‫اورد همچنین حذف ارز مبادله ای مش��کل دیگری‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر باعث ش��د نرخ تمام شده محصوالت‬ ‫‹ ‹همایش ها بس�تری برای اشنایی با علوم‬ ‫افزای��ش پی��دا کن��د‪ .‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫روز دنیا‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای‬ ‫یزدان بخ��ش ب��ه فعالیت ه��ای انجام‬ ‫خودرویی کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬انجمن‬ ‫ش��ده در انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫با قول مس��اعدی که از ‪ ۲‬خودروس��از‬ ‫مجموعه های خودرویی کش��ور اش��اره‬ ‫گرفته قرار اس��ت حداقل افزایش نرخ‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امسال شاهد همکاری های‬ ‫مواد اولیه را برای حوزه فلزات به شکل‬ ‫تولیدی در س��طح دنیا بودی��م ازجمله‬ ‫ش��ناور اعم��ال کند و ب��رای خیلی از‬ ‫همکاری و مش��ارکت انجم��ن با کره و‬ ‫قطعات اجرا می شود‪.‬‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫س��ایر کش��ورها‪ .‬از طری��ق همایش ها و‬ ‫امی��د اس��ت این ام��ر ب��رای تمام‬ ‫ط بین دو‬ ‫نشس��ت های دوجانبه‪ ،‬ارتب��ا ‬ ‫حوزه ها ازجمله پلیمر و پتروشیمی ها‬ ‫سال ‪ ۹۶‬نوسانات‬ ‫انجم��ن ای��ران و کره برق��رار و چندین ارزی در کنار افزایش بس��ط پی��دا کند که درصد بیش��تری‬ ‫نشست در همین راستا برگزار شد‪.‬‬ ‫نرخ مواد اولیه فشار از قطعه س��ازی که درگیر این مشکل‬ ‫وی به س��ایر فعالیت های انجمنی در زیادی به قطعه سازان هستند زیر پوشش قرار گیرند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬همچنین وارد کرد و مشکالتی‬ ‫یزدان بخ��ش در پای��ان اظه��ار‬ ‫کمیسیون توس��عه کس��ب وکار انجمن را در تولید به وجود امیدواری کرد‪ :‬باید مشکل خودروساز‬ ‫همای��ش ارتق��ای س��طح فن��اوری اورد همچنین حذف ارز در بح��ث نحوه قیمت گ��ذاری خودرو‬ ‫قطعه س��ازان را برگ��زار ک��رد ک��ه مبادله ای باعث شد نرخ برطرف ش��ود تا او بتواند با نرخ واقعی‬ ‫خودروس��ازانی مانن��د پ��ژو‪ ،‬س��یتروئن تمام شده محصوالت فروش داش��ته باشد و به همان نسبت‬ ‫افزایش پیدا کند‬ ‫و رن��و توضیحات��ی درب��اره برنامه ه��ا و‬ ‫نیز هزینه های زیرمجموعه های خود را‬ ‫سیاس��ت های اینده خود در ایران دادند‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫حضور شرکت های بین المللی‬ ‫به عن��وان هم��کار در کارهای‬ ‫صنعتی بس��تر مناسبی برای‬ ‫رش��د و توسعه اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫شرایط سرمایه گذاری در ایران‬ ‫فراه��م و یک��ی از برنامه های‬ ‫حمایت��ی دول��ت از اقتصاد و‬ ‫اشرف جعفری‬ ‫صنع��ت ای��ران همی��ن بحث‬ ‫کارشناس شرکت تحلیل‬ ‫اس��ت بنابرای��ن در چنی��ن‬ ‫سیستم‬ ‫شرایطی دولت مشوق هایی را‬ ‫برای این امر در نظر گرفته که‬ ‫نشان از امنیت سرمایه خارجی در ایران دارد‪.‬‬ ‫تاج��ران به راحت��ی می توانند در ش��رکت های خاص و عام‬ ‫سرمایه گذاری کنند زیرا هدف ما در توسعه و رونق اقتصادی‬ ‫کشورمان جذب سرمایه های خارجی برای ساخت و بازسازی‬ ‫زیرس��اخت های ایران اس��ت‪ .‬پیش��نهاد س��رمایه گذاری در‬ ‫ش��رکت های خاص بوده تا فعالیت گس��ترده تری در این باره‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫در ای��ران برای ثبت یک ش��رکت بی��ن ‪ ۱۵‬روز تا یک ماه‬ ‫زم��ان نیاز اس��ت بنابراین در ب��ازه زمانی کوت��اه بازرگانان و‬ ‫سرمایه گذاران می توانند شرکتی را ثبت و راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه ش��رایط قانونی فراهم ش��ده تا س��رمایه گذار‬ ‫خارج��ی به راحتی بتواند درامد حاص��ل از فعالیت های خود‬ ‫را از ایران خارج کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایران پذی��رای دو نوع س��رمایه گذاری اس��ت؛‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی که هم��راه ب��ا تولید و‬ ‫فروش اس��ت که در این باره برای اعتمادسازی طرف خارجی‬ ‫در بحث جذب س��رمایه مش��وق هایی در نظر گرفته ش��ده و‬ ‫دیگری س��رمایه گذاری صد درصدی یک ش��رکت است که‬ ‫ب��ا برنامه هایی که ترتیب داده ش��ده درامد حاصل از فروش‬ ‫محصول نیز به راحتی قابل انتقال است‪.‬‬ ‫با توجه به سیاست های دولت ایران درواقع بین سرمایه گذار‬ ‫داخلی و خارجی تفاوتی وجود ندارد و قانون های تدوین شده‬ ‫برای حضور هر دو یکس��ان اس��ت‪ .‬امروز برای سرمایه گذاری‬ ‫و انتقال درامدها دیگر احتیاج نیس��ت افراد ش��هروند ایرانی‬ ‫محسوب شوند‪.‬‬ ‫درنتیجه حضور و فعالیت سرمایه گذار خارجی به رسمیت‬ ‫شناخته ش��ده و دیگر خطرپذیری برای انها در این امر باقی‬ ‫نمی گ��ذارد و می توانند تا ‪ ۳‬س��ال اقامت در ای��ران را برای‬ ‫خان��واده و نیز کارمندان خود بگیرند همچنین انها می توانند‬ ‫در ایران مبادرت به خرید س��هام کرده یا حتی نمایندگی در‬ ‫ایران داشته باشند بنابراین س��عی سیاست گذاران اقتصادی‬ ‫ایران این است که س��ایه امنی برای سرمایه گذار خارجی در‬ ‫کش��ور فراهم ش��ود و در این زمینه تالش های بسیاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫داخلی سازی ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫خودروهای جدید‪ ،‬راهبرد سایپا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا اعالم کرد‪ :‬سیاست‬ ‫اصول��ی ای��ن مجموعه در زمین��ه همکاری با خودروس��ازان‬ ‫خارجی‪ ،‬تولید دست کم نیمی از قطعات مورد نیاز محصوالت‬ ‫جدید در داخل ایران اس��ت‪ .‬محس��ن جه��رودی در بازدید‬ ‫از کارخان��ه به��ران موتور شهرس��تان گلپای��گان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��هر گلپایگان یکی از قطب های مهم صنعت قطع ه کش��ور‬ ‫است و ش��رکت های مس��تقر در این منطقه نقش مهمی در‬ ‫چرخ��ه تولید خودرو در ای��ران ایفا می کنند‪ .‬وی با یاداوری‬ ‫ای��ن موضوع که س��ایپا به زودی چندین خ��ودرو جدید را با‬ ‫همکاری خودروس��ازان خارجی در ای��ران تولید خواهد کرد‬ ‫از تاکید این مجموعه بر ض��رورت تولید حداقل ‪۵۰‬درصدی‬ ‫قطع��ات این خودروها ازطریق س��ایت های تولید داخل خبر‬ ‫داد‪ .‬مدیرعامل س��ایپا اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت خودروس��از‬ ‫خودکفای��ی تولید در ایران را ره��ا نخواهد کرد و قصد ندارد‬ ‫بازار را تقدیم ش��رکت های خارجی کند‪ .‬جهرودی به تحریم‬ ‫صنعت خودرو در س��ال های گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬فشار‬ ‫شدیدی را قطعه سازان در این برهه زمانی متحمل شدند اما‬ ‫با تالش و کوش��ش کارکنان و مدیران خود توانس��تند از ان‬ ‫شرایط سربلند بیرون ایند‪ .‬وی پیش تر در ایین ورود به بازار‬ ‫خودرو کوییک گفته بود‪ :‬سایپا هرگز اجازه نخواهد داد تولید‬ ‫خودرو در ایران تبدیل به عرصه ایجاد اشتغال برای کارگران‬ ‫خارجی ش��ود و در این پروژه باید شرکت های داخلی فعالیت‬ ‫داشته باشند تا اش��تغال الزم برای کارگران ایرانی در داخل‬ ‫کشور فراهم شود‪ .‬همچنین از برنامه های جهرودی این است‬ ‫که روزهای اخر هفته را به بازدید از شرکت های قطعه سازی‬ ‫بپ��ردازد ت��ا از وضعیت صنعت قطعه کش��ور اطالعات کامل‬ ‫به دس��ت اورد و قطعه سازان را از این مسئله مطمئن کند که‬ ‫اراده سایپا حمایت و همکاری با این صنعتگران است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 21 1396‬جمادی الثانی ‪ 10 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 349‬پیاپی ‪2322‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بخت‪ ،‬یار اماده هاست‬ ‫مدی��ران برای ش��رکت در‬ ‫جلس��ه ها‪ ،‬فرس��نگ ها در‬ ‫سراس��ر گیتی سفر می کنند‪.‬‬ ‫نی��ازی ب��ه گفت��ن نیس��ت‬ ‫ک��ه انه��ا به طور معم��ول از‬ ‫کمب��ود خواب رن��ج می برند‪.‬‬ ‫ب��رای مدیر ب��ودن ب��ه مغز‬ ‫حامد هدائی‬ ‫پرورش یافت��ه چن��دان نی��از‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫نیس��ت‪ ،‬امیزه ای از گیرایی‪،‬‬ ‫تحم��ل خس��تگی و توانایی‬ ‫در کس��ب دستاوردهای س��طحی در زمان های تنگ کافی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیران در ان جلس��ه ها برای اندیش��ه ورزی درباره‬ ‫این��ده میان م��دت دور هم می نش��ینند‪ ،‬زی��را می خواهند‬ ‫«چشم انداز» درستی داشته باشند‪.‬‬ ‫همه ای��ن کارها انجام می ش��ود تا اینکه پیش��امدی رخ‬ ‫می دهد که در برنامه ‪۵‬س��اله پیش بینی نش��ده بود‪ .‬رکود‬ ‫مالی روسیه در س��ال ‪ ۱۹۹۸‬میالدی (‪ )۱۳۷۶-۷۷‬و ذوب‬ ‫ارزش بازاره��ای بده��ی امری��کای التین نمون��ه ای از این‬ ‫رویدادها بود‪ .‬این پیامد غیرمنتظره چنان اثری بر نهادهای‬ ‫مالی اروپایی گذاش��ت که باوجود تالش جدی سازمان های‬ ‫اسیب دیده برای حفظ مدیران شان‪ ،‬یک ماه پس از ترسیم‬ ‫چش��م انداز ‪ ۵‬ساله در س��ال ‪ ،)۱۳۷۶-۷۷( ۱۹۹۸‬همه ان‬ ‫مدیران اخراج شده بودند‪.‬‬ ‫ما هیچ گاه یاد نمی گیریم‪ .‬کش��ف خودپسندی شناختی‬ ‫بش��ر از روی برنامه نبوده اما بس��یاری دیگر از کشف ها نیز‬ ‫بسی پیش از انکه بپنداریم همین گونه بوده اند‪.‬‬ ‫روند س��نتی کش��ف چنین اس��ت‪ :‬ش��ما دنب��ال چیزی‬ ‫می گردی��د ک��ه می دانی��د و چی��زی پی��دا می کنی��د که‬ ‫نمی دانس��تید‪ .‬کمابیش تمام یافته ه��ای این زمان‪ ،‬حاصل‬ ‫خوش بیاری اس��ت‪ .‬واژه خوش بیاری را نویس��نده ای با نام‬ ‫هیووالپول در افس��انه ای به نام «‪ ۳‬ش��اهزاده س��راندیب»‬ ‫به خوبی ش��رح داده است‪ .‬این ‪ ۳‬ش��اهزاده پیوسته از روی‬ ‫خوش بی��اری یا فرزانگی به چیزهایی دس��ت می یافتند که‬ ‫دنب��ال انها نمی گش��تند‪ .‬به س��خن دیگر‪ ،‬ما ب��ه یافته ای‬ ‫می رس��یم که دنبالش نبودیم و ان یافته جهان را دگرگون‬ ‫می کند‪ ،‬این درحالی اس��ت که پس از رسیدن به ان یافته‬ ‫متعجب می ش��ویم که رس��یدن به چیزی تا این حد اشکار‬ ‫چرا تا این اندازه زمان برده است‪.‬‬ ‫س��ر فرانسیس بیکن گفته اس��ت‪ :‬مهم ترین پیشرفت ها‬ ‫کمت��ر از همه قاب��ل پیش بینی و خارج از مس��یر تصورات‬ ‫بوده ان��د‪ .‬حدود نیم قرن پیش داستان نویس��ی با نام ارتور‬ ‫کوستلر یک کتاب کامل در این باره به نام خوابگردها نوشت‪.‬‬ ‫در این کتاب مکتش��فان به خوابگردهایی تش��بیه شده اند‬ ‫که ب��ه نتایجی برمی خوردن��د اما نمی دانند چ��ه یافته اند‪.‬‬ ‫وقتی نوبت پیش��گویی به ما می رس��د پیشگویی ناپذیری از‬ ‫یادمان می رود‪ .‬چنین اس��ت که م��ردم می توانند صفحات‬ ‫و نوش��ته هایی این چنی��ن را بخوانند و خود را یکس��ره با‬ ‫انه��ا همس��و بیابند ام��ا نتوانن��د در هنگام اندیش��یدن به‬ ‫اینده مواظب گفته هایش��ان باش��ند‪ .‬درست همین جاست‬ ‫که دوگانگی پیش می اید‪ .‬نه تنها پیش��گویان در بس��یاری‬ ‫از موارد در پیش بینی تغییرات ش��دید برامده از کش��فیات‬ ‫غیرقابل پیش بین��ی به طرز ان��دوه اوری ناتوان بوده اند بلکه‬ ‫تغیی��رات منظم و اندک‪ ،‬به طورکلی کندتر از ان روی داده‬ ‫که پیشگویان انتظار داشته اند‪.‬‬ ‫وقتی فناوری نوینی س��ر برمی اورد ما اهمیت ان را یا به‬ ‫شدت دس��ت کم‪ ،‬یا به شدت دست باال می گیریم‪ .‬توماس‬ ‫واتسون‪ ،‬بنیانگذار «ای بی ام» زمانی پیش بینی کرده بود که‬ ‫به بیش از چند رایانه نیازی نخواهد بود‪ .‬با این حال ش��اید‬ ‫هیچ یک از ما اکن��ون نتوانیم دنیای بدون رایانه های همراه‬ ‫را تصور کنیم‪.‬‬ ‫گرایش مهندس��ان به این اس��ت که ابزارها را برای لذت‬ ‫ابزارسازی درست کنند نه برای اشکارسازی اسرار طبیعت‬ ‫زیرا برخی از این ابزارها‪ ،‬از روی اتفاق‪ ،‬دانش بیش��تری به‬ ‫همراه می اورند‪ .‬ما به دلیل اثر گواه خاموش‪ ،‬از یاد می بریم‬ ‫ب��ه ابزارهایی توج��ه کنیم که خاصیتی ندارن��د؛ جز اینکه‬ ‫مهندسان را از خیابان ها جمع کنند‪.‬‬ ‫ابزارها به کش��فیات غیرمنتظره می انجامند و این روند ما‬ ‫را به کش��فیات غیرمنتظره دیگر رهنمون می کند اما کمتر‬ ‫پیش می اید ابزارها کاری را انجام دهند که برایش درس��ت‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫پژوه��ش به میزان زی��ادی در گرو خوش بیاری اس��ت و‬ ‫پاداش های کالن به همراه می اورد به این ش��رط که بدانیم‬ ‫این خوش بیاری چه حد و حدودی دارد و کس��ب و کار را‬ ‫بر شالوده این حقیقت شکل بدهیم‪ .‬پاستور که مانند دیگر‬ ‫کاش��فان بزرگ چیزی درباره یافته های اتفاقی می دانست‪،‬‬ ‫گفته بود‪ :‬بخت یار اماده هاست‪.‬‬ ‫بهتری��ن راه برای ق��رار گرفتن هرچه بیش��تر در رهگذر‬ ‫بخت‪ ،‬دنبال کردن پژوهش اس��ت؛ یعنی انباشت فرصت ها‪.‬‬ ‫پیش بینی گس��ترش فناوری‪ ،‬مس��تلزم پیش بینی ش��مار‬ ‫زی��ادی از واگیرهای اجتماعی و کاربردهای زودگذر اس��ت‬ ‫که همگی بیرون از میدان کاربری های واقعی خود فناوری‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬نس��یم طالب‪ ،‬اقتص��اددان رفتاری می گوید‪:‬‬ ‫می توانی��م بگوییم ک��ه ما درباره جهان طبیعی بس��یار کم‬ ‫می دانی��م؛ م��ا کتاب ه��ای خوان��ده را کف دس��ت نهاده و‬ ‫کتاب های ناخوانده را زیر بغل گرفته ایم‪ .‬فیزیک پیروز بوده‬ ‫اما این تنها قلمرویی کوچک ازعلوم دقیق اس��ت که ما در‬ ‫ان پی��روز بوده ایم و مردم این پیروزی را دوس��ت دارند اما‬ ‫ش��اید اگر در فهم سرطان یا هوا پیشرفت بیشتری داشتیم‬ ‫تا فهم اغاز کیهان‪ ،‬جهان جای بهتری می شد‪.‬‬ ‫اکنون المانی ها‬ ‫پیشتاز و خودروهای‬ ‫ساخت این کشور‬ ‫از نظر کیفیت‬ ‫کم نظیر هستند‪.‬‬ ‫پس شگفت اور‬ ‫نیست که چهارپنجم‬ ‫کل خودروهای‬ ‫رفت وامدکننده در‬ ‫جهان المانی باشند‪.‬‬ ‫ب ام و و مرسدس بنز‬ ‫دایملر در مجموع ‪۲/۲‬‬ ‫میلیون خودرو در سال‬ ‫تولید می کنند‬ ‫قوی ترین اقتصاد اروپا ‪ ،‬اسیب پذیرترین کشور در چرخش صنعت خودرو‬ ‫ش برانگیز‬ ‫صنعت خودرو المان در هنگامه ای چال ‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خودروس��ازان المان را در میان همه فعاالن صنعت‬ ‫خودرو در جهان می توان به رانندگان ب ا اعتماد به نفسی‬ ‫تش��بیه کرد که بدون توجه به اطراف تنها پا روی گاز‬ ‫گذاش��ته و می رانند‪ .‬خودروهای تولیدش��ده به دست‬ ‫المانی ها با طراحی صیقلی‪ ،‬درهایی که با صدایی ارام‬ ‫و رضایتبخش بسته می شوند و اتاق هایی مملو از چرم‬ ‫و فن��اوری‪ ،‬قدرت برتر بازارهای خودرویی در سراس��ر‬ ‫جهان هستند‪ .‬در خود المان نیز خودروسازان بار اصلی‬ ‫اقتصاد این کشور را ب ه دوش کشیده و با تالش انهاست‬ ‫که موتور اقتصاد این کشور کار می کند‪ .‬ساخت خودرو‬ ‫تاکنون بزرگترین بخش صنعتی المان بوده است‪ .‬اما‬ ‫خودروه��ا در حال تغییر هس��تند‪ .‬خودروهای برقی و‬ ‫وسایل نقلیه خودران به شدت مسیر استفاده از خودرو‬ ‫را در اینده تغییر خواهند داد‪ .‬سازگاری با تهدیدهایی‬ ‫که اینده درامد و س��ود در ‪ ۳‬خودروس��از بزرگ المان‬ ‫س واگن را تهدید می کند‬ ‫یعنی دایمل��ر‪ ،‬ب ام و و فولک ‬ ‫تنه��ا مش��کلی بزرگ اس��ت ام��ا همه ماجرا نیس��ت‪.‬‬ ‫گرفتاری بزرگ برای المان این است که خودروسازی‬ ‫چرخ اصلی اقتصاد این کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای المانی‪ ،‬پیشتاز و کم مانند‬ ‫اکنون المانی ها پیش��تاز و خودروهای س��اخت این‬ ‫کش��ور از نظر کیفیت کم نظیر هستند‪ .‬پس شگفت اور‬ ‫نیست که چهارپنجم کل خودروهای رفت وامدکننده‬ ‫در جهان المانی باشند‪ .‬ب ام و و مرسدس بنز دایملر در‬ ‫مجم��وع ‪ ۲/۲‬میلیون خودرو در س��ال تولید می کنند‪.‬‬ ‫فولکس واگن با تویوت��ای ژاپن و اتحاد خودرویی رنو‪-‬‬ ‫نیسان‪-‬میتسوبیشی برای عنوان بزرگترین خودروساز‬ ‫جهان رقابت می کنند‪ .‬این خودروس��از به رکورد تولید‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون خودرو س��االنه هم رس��ی د ه اما بیش از هر‬ ‫چی��ز درامد و س��ود خود را مدیون ف��روش نزدیک به‬ ‫‪ ۲‬میلیون ائودی و پورش��ه اس��ت ک��ه ‪۶۵‬درصد کل‬ ‫س��ود این شرکت را تش��کیل می دهند‪ .‬کل تولید این‬ ‫‪ ۳‬شرکت خودروساز یعنی بیش از ‪ ۱۵‬میلیون خودرو‬ ‫تاس��ف از شرایط مطلوب طراحی و فروش خودروهای‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ )۱۳۹۴-۹۵‬حدود یک پنجم‬ ‫برقی که مشتریان تازگی ها به ان تمایل نشان می دهند‪،‬‬ ‫کل خودروهای جهان را دربرمی گیرد‪ .‬ماتیاس ماخین‪،‬‬ ‫عقب مانده اس��ت‪ .‬اکنون اتحاد خودرویی رنو‪-‬نیسان‪-‬‬ ‫مع��اون وزی��ر اقتصاد المان با تکب��ر و غرور در این باره‬ ‫میتسوبیش��ی است که پرفروش ترین خودرو برقی دنیا‬ ‫گف��ت‪« :‬ما هنوز بهترین تولیدکننده خودرو در جهان‬ ‫یعنی نیسان لیف را تولید می کند و المانی ها که به نظر‬ ‫هستیم»‪.‬‬ ‫همواره نواور در صنعت خودرو بوده اند حاال تماش��اگر‬ ‫خودروس��ازان الم��ان هم��واره از حمای��ت مقامات‬ ‫ف��روش چندهزارتای��ی رقیب مهم ش��ان در این بازار‬ ‫بلندپای��ه سیاس��ی این کش��ور برخ��وردار بوده اند‪ .‬از‬ ‫هس��تند‪ .‬نیس��ان لیف در پایان س��ال ‪( ۲۰۱۶‬ابتدای‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬اتحادیه دموکرات مس��یحی (‪،)CDU‬‬ ‫زمس��تان ‪ )۱۳۹۵‬توانس��ت ‪۳۰۰‬هزار دس��تگاه از این‬ ‫بزرگتری��ن حزب محافظه کار الم��ان به رهبری انگال‬ ‫خودرو را از زمان رونمایی در سال ‪)۱۳۸۸-۸۹( ۲۰۱۰‬‬ ‫مرکل‪ ،‬صدراعظم کنونی به شدت از سوی شرکت های‬ ‫بفروش��د‪ .‬در زمینه برقی ها به ط��ور کلی این چینی ها‬ ‫خودروسازی این کشور حمایت می شود‪.‬‬ ‫هستند که به پیشتازی خود نسبت به سایر رقیبان ادامه‬ ‫‹ ‹خودروهای المانی و ‪ ۳‬مشکل بزرگ‬ ‫می دهند‪ .‬س��وم‪ ،‬س��ازوکار مکانیک��ی پیچیده ای که‬ ‫ام��ا این صنعت در المان اکنون با ‪ ۳‬مش��کل بزرگ‬ ‫مهندس��ان المان��ی در ان بهترین هس��تند‪ ،‬ارام ارام‬ ‫دست به گریبان است؛ نخست خدشه دار شدن اعتماد‬ ‫دارد ج��ای خود را به س��امانه های رایان��ه ای مجهز به‬ ‫عمومی به یکی از نش��ان های تجاری این کشور یعنی‬ ‫باتری می دهد که به خودرو اس��تقالل عمل بیش��تری‬ ‫فولکس واگن است‪ .‬رسوایی دیزل گیت این خودروساز‬ ‫می ده��د‪ .‬فناوری های پیش��رفته مهندس��ی مکانیک‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬به وجهه این خودروساز‬ ‫بنی��ان این صنعت ب��وده اما هیچ تضمینی وجود ندارد‬ ‫و حامیان ان در سطوح باالی سیاسی ضربه وارد کرد‪.‬‬ ‫که اوض��اع همینطور بماند چراکه ای��ن پردازش داده‬ ‫ای��ن خودروس��از در ان زم��ان پذیرفت‬ ‫در فناوری اطالعات اس��ت که بیشترین‬ ‫نرم افزاری را روی خودرو کار گذاشته که‬ ‫ظرفی��ت را در این��ده نزدی��ک ایج��اد‬ ‫صنعت خودرو المان با‬ ‫میزان انتشار االینده ها را کمتر از میزان‬ ‫می کند‪ .‬ماتیاس ویسمن‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫کمال تاسف از شرایط‬ ‫واقعی نشان می دهد‪ .‬در پی این اعتراف‪ ،‬مطلوب طراحی و فروش صنعت خ��ودرو الم��ان در اظهارنظری‬ ‫اعالم کرد چنین پیش��رفت هایی در کنار‬ ‫فولکس واگ��ن متهم به تبان��ی برای دور خودروهای برقی که‬ ‫زدن اس��تانداردهای دیزلی در س��طحی مشتریان تازگی ها به ان هم به این معنی اس��ت ک��ه اعضای این‬ ‫گسترده شد‪ .‬زنگ خطر جدی بودن این تمایل نشان می دهند‪ ،‬انجمن ب��ا «هنگام��ه ای چالش برانگیز»‬ ‫معضل ‪ ۲۷‬فوریه (‪ ۸‬اسفند) به صدا درامد عقب مانده است‪ .‬اکنون روب��ه رو هس��تند‪ .‬خودروه��ای المانی‬ ‫که یک دادگاه فدرال در ش��هر الیپزیک اتحاد خودرویی رنو‪ -‬هم��واره نماینده خوبی برای «س��اخت‬ ‫اعالم کرد مقامات شهرهای اشتوتگارت نیسان‪-‬میتسوبیشی الم��ان» هس��تند و دیدن ای��ن عبارت‬ ‫و دوسلدورف می توانند ورود خودروهای است که پرفروش ترین روی خودروها تضمین کافی برای قدرت‬ ‫خودرو برقی دنیا را‬ ‫دیزلی ب��ه این ش��هرها را ممنوع کنند؛‬ ‫مهندسی در انهاست‪ .‬حدود چهارپنجم‬ ‫قانونی که نزدیک به ‪ ۷۰‬ش��هر این کشور تولید می کند و المانی ها همه خودروهای س��اخت المان به ارزش‬ ‫تماشاگر فروش‬ ‫را می تواند درگیر کند‪ .‬چش��م انداز شهر‬ ‫‪ ۲۵۶‬میلیارد ی��ورو (‪ ۲۸۳‬میلیارد دالر)‬ ‫رقیب‬ ‫بدون دیزلی ها این روزها هرچه نزدیک تر چندهزارتایی‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬صادر شد‪.‬‬ ‫هستند‬ ‫به این شهرها به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ش��رایط جدید اما نشان می دهد که این‬ ‫دوم‪ ،‬صنع��ت خودرو الم��ان با کمال‬ ‫وضعی��ت می توان��د در اینده ب��ه پایایی‬ ‫تداوم رشد صادرات خودرو ترکیه‬ ‫صنعت خ��ودرو ترکیه باز هم رک��ورد تاریخی به‬ ‫جای گذاشت و میزان صادرات خودرو از این کشور‬ ‫ب��ه اتحادیه اروپا با رش��د ‪ ۲۶‬درص��دی همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬در جدیدتری��ن اخبار‬ ‫پیرامون صادرات خ��ودرو ترکیه‪ ،‬بنابر اعالم انجمن‬ ‫صادرکنندگان خودرو ترکیه (‪ )OIB‬در ماه گذشته‬ ‫می�لادی صادرات خ��ودرو ترکیه بیش��ترین میزان‬ ‫رش��د خود در تاریخ حیات خودروسازی خود را به‬ ‫ثبت رس��انده و با ‪ ۲۶‬درصد رشد رقم ‪ ۲/۸‬میلیارد‬ ‫دالری صادرات را برجای گذاش��ته اس��ت‪ .‬صادرات‬ ‫خ��ودرو ترکیه به تنهایی بیش از یک پنجم صادرات‬ ‫ترکیه را به خود اختصاص داده و در فوریه (بهمن)‬ ‫به کش��ورهای اتحادیه اروپا با رش��د چشمگیر ‪۲۶‬‬ ‫درصدی همراه بوده اس��ت‪ .‬در این بین صادرات به‬ ‫الم��ان به عنوان بزرگترین ب��ازار مقصد خودروهای‬ ‫س��اخت ترکیه با رش��د ‪ ۲۲‬درص��دی و همچنین‬ ‫صادرات به کش��ورهای خاورمیانه و افریقا با رش��د‬ ‫هم��راه بوده اس��ت‪ .‬صنای��ع قطعه‪‎‬س��ازی و صنایع‬ ‫مرتبط با خودروسازی نیز پا به پای تولید و صادرات‬ ‫خودرو در حال باالبردن حجم صادرات خود هستند‬ ‫و رش��د ‪ ۲۸‬درصدی و رق��م صادراتی ‪ ۹۳۷‬میلیون‬ ‫دالری گواهی اس��ت بر این ام��ر‪ .‬در فوریه (بهمن)‬ ‫در کنار رش��د ‪ ۲۸‬درصدی صادرات قطعه‪ ،‬صادرات‬ ‫خودروهای سواری با ‪ ۱۵‬درصد رشد به یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۹‬میلیون دالر رس��یده و ص��ادرات خودروهای‬ ‫ویژه حم��ل بار نیز با رش��د ‪ ۵۱‬درصدی رقم ‪۵۷۸‬‬ ‫میلیون دالری را در پی داشته است‪ .‬سهم صادرات‬ ‫مینی ب��وس‪ ،‬اتوب��وس و میدی بوس نیز با رش��د ‪۴‬‬ ‫درصدی ‪ ۱۳۱‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬بیش��ترین‬ ‫می��زان صادرات خودرو س��واری س��اخت ترکیه به‬ ‫کش��ورهای ایتالیا با ‪ ۳۸‬درصد رش��د‪ ،‬بلژیک با ‪۵۸‬‬ ‫درصد رشد‪ ،‬اس��لوونی با ‪ ۱۵۲‬درصد رشد‪ ،‬لهستان‬ ‫ب��ا ‪ ۲۶‬درصد و المان با ‪ ۱۳‬درصد رش��د اختصاص‬ ‫داشته است‪ .‬بیشترین صادرات قطعه خودرو ترکیه‬ ‫نیز به مقصد المان اس��ت و صادرات قطعه در فوریه‬ ‫به س��رزمین ژرمن ه��ا با ‪ ۲۱‬درصد‪ ،‬فرانس��ه با ‪۲۲‬‬ ‫درص��د‪ ،‬ایتالیا ب��ا ‪ ۲۳‬درصد‪ ،‬رمانی ب��ا ‪ ۳۹‬درصد‪،‬‬ ‫انگلستان با ‪ ۲۹‬درصد و ایاالت متحده با ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫رشد همراه بوده است‪.‬‬ ‫گذشته نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�ای المان�ی و تلاش ب�رای‬ ‫سازگاری‬ ‫مانند همه خودروس��ازان اس��م و رس��م دار جهانی‪،‬‬ ‫دایمل��ر‪ ،‬فولکس واگ��ن و ب ام و هم در تالش هس��تند‬ ‫ت��ا خود را بازافرینی ک��رده و به عنوان «ارائه دهندگان‬ ‫خدم��ات جابه جای��ی» ب��ه جه��ان بشناس��انند‪ .‬انها‬ ‫طرح ه��ای ازمایش��ی ب��رای خدم��ات گوناگ��ون از‬ ‫جمله به اش��تراک گذاری خ��ودرو دارن��د‪« .‬کار‪۲‬گو»‬ ‫(‪ )car۲go‬دایمل��ر و «درایورن��و» (‪)DriveNow‬‬ ‫از جمله این طرح ها هس��تند‪ .‬در پایان س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬فولکس واگ��ن ی��ک بخ��ش جداگانه به‬ ‫ ن��ام «ام او ای ا» (‪ )MOIA‬راه اندازی کرد که هدفش‬ ‫خدم��ات جابه جایی م��درن از جمله س��رمایه گذاری‬ ‫در «گ��ت» (‪ ،)Gett‬ش��رکت فع��ال در تاکس��ی های‬ ‫اینترنتی و برنامه های��ی برای اتوبوس رانی و رفت وامد‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس اعالم فولکس واگن ام او ای ای س��هم‬ ‫قابل توجه��ی از درامد این ش��رکت را تا س��ال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫(‪ )۱۴۰۳-۰۴‬به خود اختصاص خواهد داد هرچند این‬ ‫شرکت جزئیاتی از این ماجرا را ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫ام��ا حت��ی اگ��ر تقاضا برای وس��ایل نقلی��ه فانتزی‬ ‫همچنان باقی بماند این مدل کس��ب وکاری به ش��دت‬ ‫نامطمئن اس��ت‪ .‬بیشترین پولس��ازی از فروش خودرو‬ ‫ک��ه در حقیق��ت از خدمات پس از فروش اس��ت و نه‬ ‫خ��ود ف��روش ممکن اس��ت کم ک��م با مناب��ع جدید‬ ‫درامدی جایگزین ش��ود‪ .‬البته این نکته را هم باید در‬ ‫نظر داش��ت که اگرچه تغییر مس��یر صنعت خودرو در‬ ‫اینده ای نه چندان دور قطعی به نظر می رسد و از سویی‬ ‫المانی ها مهندسان عالم خودروهای مکانیکی هستند‪،‬‬ ‫انه��ا همزم��ان توانایی های فناورانه خ��ود را نیز ثابت‬ ‫کرده ان��د و با این توانایی ها می توانند ضررهای ناش��ی‬ ‫از تغییر مس��یر را جبران کنن��د‪ .‬اکنون بار روی دوش‬ ‫خودروسازان المانی این است که ثابت کنند می توانند‬ ‫ب��ا موفقیت خود را بازافرین��ی کرده و اقتصاد المان را‬ ‫همچنان بر پله های باالی اقتصاد جهان نگه دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Economist :‬‬ ‫خودرو برقی با شتاب صفر تا صد ‪ ۱/۸۵‬ثانیه ای تولید شد‬ ‫خودروهای برقی جدید گرچه از امکانات متنوعی‬ ‫برخوردارن��د ام��ا ش��تاب و چاالک��ی خودروه��ای‬ ‫بنزین س��وز را ندارن��د‪ .‬ح��ال با تولید ی��ک خودرو‬ ‫برق��ی متف��اوت ش��رایط این ح��وزه تغیی��ر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو به نق��ل از دیجیتال‬ ‫ترن��دز‪ Rimac Concept Two ،‬نام این خودرو‬ ‫جدید اس��ت که یک موتور برق��ی قدرتمند ‪۱۹۱۴‬‬ ‫اس��ب بخاری دارد و نیروی محرکه این موتور به هر‬ ‫‪ ۴‬چرخ منتقل می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی های منحصر به ف��رد این خودرو‬ ‫ش��تاب صفر تا صد ان اس��ت که برابر با ‪ ۱/۸۵‬ثانیه‬ ‫اس��ت‪ .‬خودرو یادش��ده می تواند با حداکثر سرعت‬ ‫‪ ۴۲۰‬کیلومتر در ساعت حرکت کند که در نوع خود‬ ‫و حتی در مقایسه با خودروهای بنزین سوز کم نظیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ Rimac Concept Two‬ب��ا ی��ک ب��ار ش��ارژ‬ ‫می تواند مس��افت ‪ ۶۵۰‬کیلومت��ری را طی کند که‬ ‫رکوردی کم س��ابقه است‪ .‬ش��ارژ کردن ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫باتری ‪ ۱۲۰‬کیلووات س��اعتی این خودرو به تنهایی‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقه زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫این خ��ودرو ب��ه ی��ک س��امانه ایرودینامیک در‬ ‫بخش های مختلف برای اس��انی حرکت مجهز بوده‬ ‫و از یک سامانه ویژه دیگر برای افزایش ثبات هنگام‬ ‫حرکت بهره می برد‪.‬‬ ‫این خودرو همچنین به ‪ ۱۲‬حس��گر مافوق صوت‬ ‫و ‪ ۶‬رادار سیس��تمی مجهز اس��ت‪ .‬این سامانه ها هر‬ ‫س��اعت ‪ ۸‬ترابایت داده را پردازش و درباره بهترین‬ ‫مسیر حرکت تصمیم گیری می کنند‪.‬‬ ‫س��امانه ترمز اضطراری هوشمند‪ ،‬دستیار حرکت‬ ‫در مسیر دقیق و کنترل گر ناوبری هوشمند از دیگر‬ ‫امکان��ات این خودرو لوکس اس��ت که احتمال دارد‬ ‫نرخ ان از یک میلیون دالر فراتر رود‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 21 1396‬جمادی الثانی ‪ 10 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 349‬پیاپی ‪2322‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برخورد با داللی و راکد ماندن‬ ‫زمین صنعتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سید مسعود عظیمی‪:‬‬ ‫صاحبان صنایع باید‬ ‫بعد از تحویل زمین‬ ‫مفاد قرارداد و ساخت‬ ‫و بهره برداری زمین‬ ‫را رعایت کنند‪ .‬اگر‬ ‫در این میان زمین‬ ‫راکد بماند به طور‬ ‫معمول اقدام های‬ ‫فسخ قرارداد از جانب‬ ‫شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی انجام می شود‬ ‫فسخ قرارداد در شهرک های صنعتی چگونه است؟‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫راه اندازی واحدهای صنعتی برای س��رمایه گذاران در‬ ‫شهرک ها زمانی در حدود یک تا ‪ 6‬سال درنظر گرفته‬ ‫ش��ده است و اگر س��رمایه گذاری نتواند در این مدت‬ ‫به تعهدات خود عمل کند‪ ،‬قرارداد واگذاری زمین از‬ ‫سوی شهرک صنعتی نقض می شود‪ .‬هرچند شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ابتدا مشکل واحد صنعتی را در‬ ‫جلسه های پایش قرارداد و ستادهای تسهیل استانی‬ ‫مورد بررسی قرار می دهد و اگر واحد صنعتی مشکل‬ ‫س��رمایه در گردش داش��ته باش��د‪ ،‬وام به ان تعلق‬ ‫می گی��رد در غیر این صورت براس��اس امور حقوقی‪،‬‬ ‫زمین از اختیار س��رمایه گذار خارج و به سرمایه گذار‬ ‫دیگری واگذار می ش��ود‪ .‬همچنین پایان کار و س��ند‬ ‫زمین ب��ه ان واحد صنعتی تعل��ق نخواهد گرفت‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬شرکت ش��هرک های صنعتی همواره اصل‬ ‫را بر حمایت از صنعتگران گذاش��ته اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫ممکن اس��ت در ه��ر مرحله ش��رایطی پیش اید که‬ ‫س��رمایه گذار قرارداد دریافت زمی��ن را نقض کند یا‬ ‫قادر به بهره برداری از ان نباش��د‪ .‬ممکن است سوال‬ ‫ش��ود که اگر س��رمایه گذار زمین دراختیار گذاشته‬ ‫ش��ده را به بهره برداری نرس��اند یا ساخت وساز خارج‬ ‫از قرارداد در ان داش��ته باش��د‪ ،‬چ��ه پیامدهایی در‬ ‫انتظار ان خواهد بود؟ ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫متولی حمایت از صنای��ع کوچک و تحویل زمین به‬ ‫صنعتگران اس��ت‪ .‬این فرایند طی ضوابط و ش��رایط‬ ‫وی��ژه انجام می ش��ود‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬برای تهیه و‬ ‫بهره برداری زمین صنعتی س��رمایه گذار باید مراحلی‬ ‫همچ��ون مراجعه به ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تانی و دریافت اطالعات مربوط به ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان از واح��د برنامه ریزی و امور تولیدی‪،‬‬ ‫ارائه جواز تاسیس صادرشده از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت یا یک��ی از س��ازمان های ذی ربط‪ ،‬تکمیل‬ ‫فرم درخواس��ت زمی��ن‪ ،‬انتخاب ش��هرک صنعتی و‬ ‫قطع��ه زمین مورد نظر‪ ،‬انعقاد ق��رارداد حق انتفاع از‬ ‫تاسیسات شهرک صنعتی‪ ،‬ارائه نقشه های ساختمانی‬ ‫از س��وی مج��ری ط��رح به ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان‪ ،‬دریافت پروانه س��اختمان از شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان‪ ،‬ش��روع عملیات اجرایی‬ ‫ساخت وس��از واح��د صنعتی و دریافت پای��ان کار از‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان را طی کند‪.‬با این‬ ‫حال‪ ،‬سرمایه گذاران با دریافت زمین در شهرک های‬ ‫صنعتی باید به تمام شیوه نامه ها و تبصره های قرارداد‬ ‫عمل کنند‪ .‬اگر سرمایه گذاری نتواند به تعهدات خود‬ ‫عمل کند‪ ،‬مشمول نقض قرارداد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فسخ قرارداد راکدها‬ ‫تنه��ا راکد مان��دن و به بهره برداری نرس��اندن زمین‬ ‫باعث فس��خ قرارداد نمی ش��ود بلکه عمل نکردن به‬ ‫ش��یوه نامه های داخ��ل ق��رارداد نی��ز می تواند دلیل‬ ‫فسخ قرارداد همکاری باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬موارد‬ ‫زیست محیطی از جمله شیوه نامه هایی است که باید‬ ‫از س��وی سرمایه گذار رعایت شود‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر یک‬ ‫واحد صنعتی موارد زیس��ت محیطی را رعایت نکند‪،‬‬ ‫امکان فس��خ قرارداد وجود دارد‪ .‬اما از انجا که هدف‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی حمایت از تولید است‬ ‫س��عی می کنیم ت��ا حد ام��کان‪ ،‬از صنای��ع حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬به این منظور مش��کالت واحدهای صنعتی در‬ ‫کمیته ه��ای ایفای تعهدات قرارداد و پایش قراردادها‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار می گیرد‪ .‬سیدمس��عود عظیمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان یزد با‬ ‫بیان این مطلب به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬در زمان‬ ‫عقد قرارداد برنامه زمان بندی اجرای پروژه پیوس��ت‬ ‫قرارداد می ش��ود‪ .‬صاحبان صنایع باید بعد از تحویل‬ ‫زمین مفاد قرارداد و س��اخت و بهره برداری زمین را‬ ‫رعای��ت کنند‪ .‬اگر در این می��ان زمین راکد بماند به‬ ‫طور معمول اقدام های فس��خ قرارداد از جانب شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی انجام می ش��ود‪ .‬عظیمی افزود‪:‬‬ ‫البته برخی از مش��کالت واحدهای صنعتی ناش��ی از‬ ‫فش��ارهای اقتصادی اس��ت و به تعلل یا سهل انگاری‬ ‫س��رمایه گذار مربوط نیس��ت‪ .‬اگر این موضوع محرز‬ ‫ش��ود‪ ،‬مش��کالت ان واحد صنعت��ی در کمیته های‬ ‫پایش بررسی و اقدام های الزم برای ان درنظر گرفته‬ ‫� واگذاری راکدها به سرمایه گذار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در صورتی که وجود مشکالت بیرونی برای‬ ‫هرچن��د ضوابط ق��رارداد دریافت زمین‬ ‫واحد صنعتی محرز نشود و راکد ماندن‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی ب��رای هم��ه‬ ‫زمین ناش��ی از تعلل باش��د تصمیم به‬ ‫گاه در نقض و فسخ‬ ‫صنعتگران یکسان است و تا جای ممکن‬ ‫فس��خ قرارداد گرفته می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫قرارداد نه تولیدکننده‬ ‫صورت صاحب واحد صنعتی یا انصراف مقصر است‪ ،‬نه شرکت از رونق دهی به تولید حمایت می ش��ود‬ ‫می دهد ی��ا اگر اصرار ب��ه ادامه فعالیت شهرک های صنعتی؛ بلکه اما بس��یار هم پیش ام��ده که زمینی را‬ ‫فشار اقتصادی باعث‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی از اختیار‬ ‫داش��ته باش��د الزامات حقوقی برای ان‬ ‫ایجاد مانع تولیدی بر سر س��رمایه گذاری که قادر ب��ه بهره برداری‬ ‫درنظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫راه صنعتگران می شود‬ ‫‹ ‹چگونگی نقض قرارداد‬ ‫ان نیس��ت بیرون م��ی اورد و دراختیار‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫س��رمایه گذار دیگ��ری ق��رار می دهد تا‬ ‫طرح نوسازی ‪ ۲۳۰‬هزار ناوگان عمومی در دستور کار دولت است‬ ‫صادق نجف��ی در ایین روز درخت��کاری در مجتمع‬ ‫صنعتی ماموت اس��تان البرز ضمن گرامیداشت هفته‬ ‫منابع طبیع��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وجود ظرفیت های صنعتی‬ ‫و تولیدی در اس��تان البرز و کش��ور بزرگ ایران سبب‬ ‫خرس��ندی و افتخ��ار هم��گان می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران ب��ا بیان اینک��ه باید از‬ ‫کارافرین��ان‪ ،‬صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان قدردانی‬ ‫کرد زیرا‪ ‬بس��تر اش��تغال بس��یاری از اف��راد را فراهم‬ ‫می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬تمام مسئوالن نظام‪ ‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ق��دردان فعاالن‪ ‬این بخش هس��تند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر طرح نوس��ازی ‪ ۲۳۰‬هزار ناوگان عمومی‬ ‫اع��م از اتوبوس‪ ،‬مینی ب��وس‪ ،‬کامی��ون و خودروهای‬ ‫مختلف در دستور کار قرار دارد‪ ،‬امیدواریم بتوانیم این‬ ‫طرح را در طول ‪ ۵‬س��ال اینده محقق کنیم‪ .‬نجفی با‬ ‫اس��تان یزد درباره موارد مهم نقض قرارداد نیز گفت‪:‬‬ ‫تخلف ها به طور معمول در دو حالت اس��ت؛ نخست‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت س��رمایه گذار واحد صنعت��ی زمین را‬ ‫خالی نگه دارد و به بهره برداری نرس��اند‪ .‬دوم‪ ،‬زمین‬ ‫به بهره برداری می رس��د اما ضوابط ساخت وس��از در‬ ‫ان رعایت نمی ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫سرمایه گذار بدون توجه به ضوابط ساخت وساز بنایی‬ ‫را در زمی��ن صنعتی ایجاد کن��د؛ در این حالت و در‬ ‫ص��ورت اثبات تخل��ف س��رمایه گذار نمی تواند مجوز‬ ‫پایان کار س��اختمانی دریافت کند‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫است نتواند سند مالکیت زمین را دریافت کند‪ .‬البته‬ ‫همواره سعی شرکت شهرک های صنعتی بر حمایت‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنعتی در صورت وجود مش��کالت به کمیته ایفای‬ ‫تعه��دات قرارداد و پایش قراردادها ارجاع می ش��وند‪.‬‬ ‫عظیمی درباره ش��رکت های خدماتی و نقض قرارداد‬ ‫انها نیز گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی وظیفه‬ ‫ایجاد زیرساخت ها را در شهرک های صنعتی برعهده‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه عبارتی‪ ،‬زمین فاق��د خدمات زیربنایی را به‬ ‫واحدهای صنعتی واگذار نمی کنیم اما ممکن اس��ت‬ ‫در زمینه ایجاد انش��عاب برق مشکالتی به وجود اید‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال‪ ،‬متقاضی و س��رمایه گذار واحد صنعتی‬ ‫تقاضای انش��عاب را به ش��رکت برق بدهد اما شرکت‬ ‫خدمات رس��ان ب��رق تعلل کن��د‪ .‬در چنی��ن حالتی‬ ‫مش��کالت را پیگی��ری می کنیم‪ .‬اما انش��عاب اب در‬ ‫دست شرکت ش��هرک های صنعتی اس��ت و تمامی‬ ‫خدم��ات زیربنایی در زمینه اب همچون تصفیه خانه‬ ‫فاضالب ازس��وی شرکت ش��هرک ها اجرا می شود و‬ ‫هزینه ها برعهده ش��رکت اس��ت‪ .‬بنابرای��ن در زمینه‬ ‫انش��عاب اب مش��کلی برای واحدهای صنعتی پیش‬ ‫نمی اید و بیشتر معطلی واحدهای صنعتی در زمینه‬ ‫اتصال برق است‪.‬‬ ‫تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت جوانان و متخصصان‬ ‫در بخش های مختلف‪ ،‬گفت‪ :‬باید بستر نشاط در جامعه‬ ‫فراهم و نا امیدی کنار زده شود‪ ،‬بدون شک استفاده از‬ ‫ظرفیت های نیروی انسانی‪ ،‬نخبگان و کارافرینان برای‬ ‫توسعه کشور الزامی است‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصریح کرد‪ :‬توان اجرای کارهای مهم در کشور‬ ‫وج��ود دارد؛ درحال حاضر ‪ ۹۲‬درصد صنایع موجود در‬ ‫کش��ور را صنایع کوچک تشکیل می دهد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه باید دید در بخش صنایع کوچک کش��ور چه‬ ‫اقدام هایی انجام گرفته اس��ت؛ گفت‪ :‬صنایع کوچک و‬ ‫متوسط بسیار شکننده هستند بدین منظور به حمایت‬ ‫بیش از پیش نیاز دارند‪ .‬نجفی حلقه گمش��ده صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در کشور را بازار اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫باید بس��تر فعالیت صنایع کوچک و متوس��ط بیش از‬ ‫گذشته فراهم شود‪.‬‬ ‫چرخه صنعت حرکت داشته باشد‪.‬‬ ‫صی��اد حاتم��ی‪ ،‬مدیر یک ش��رکت صنعت��ی یکی از‬ ‫س��رمایه گذارانی اس��ت که زمینی راکد را از شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی دریافت کرده است‪ .‬زمین شرکت‬ ‫ارتا صنعت س��بالن از اغاز دراختیار س��رمایه گذاری‬ ‫بوده که نتوانس��ته ان را به بهره برداری برساند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ش��رکت شهرک های صنعتی قرارداد خود را با ان‬ ‫سرمایه گذار نقض می کند و زمین را دراختیار حاتمی‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫حاتمی در گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫این زمین که در ش��هرک صنعتی ی��ک اردبیل واقع‬ ‫شده است را بعد از خرید به بهره برداری رساندم‪ .‬این‬ ‫تولید کنن��ده درباره س��ازوکار زمان بندی بهره برداری‬ ‫زمین نیز گفت‪ :‬براس��اس ش��یوه نامه تدوین شده از ‪۶‬‬ ‫تا یک س��ال واحد صنعتی فرصت دارد تا زمین خود‬ ‫به بهره برداری برس��اند در غیر این صورت قرارداد به‬ ‫صورت یک طرفه فسخ می ش��ود‪ .‬البته این در حالتی‬ ‫است که مش��کالت ان واحد صنعتی از سوی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی در جلس��ه های پای��ش قرارداد‬ ‫بررسی شود‪ .‬حاتمی درباره نحوه تقاضا برای برقراری‬ ‫برق در واحد صنعتی نیز گفت‪ :‬برای دریافت خدمات‬ ‫زیرساختی باید مراحل اداری طی شود؛ به این صورت‬ ‫که نهاد های خدمات رس��ان از ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی درباره واحد تولیدی مورد نظر استعالم و بعد‬ ‫از اتص��ال برق هزینه ان را روز امد دریافت می کنند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با اشاره به پیامدهای نقض قرارداد در‬ ‫شهرک های صنعتی گفت‪ :‬گاه در نقض و فسخ قرارداد‬ ‫نه تولیدکننده مقصر اس��ت‪ ،‬نه ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی؛ بلکه فشار اقتصادی باعث ایجاد مانع تولیدی‬ ‫بر سر راه صنعتگران می شود‪ .‬در این حالت هیچ کدام‬ ‫از طرف ه��ای قرارداد تقصیری ندارند‪ .‬هرچند همواره‬ ‫م��وارد زیادی پیش می اید ک��ه صنعتگری مجبور به‬ ‫نقض قرارداد خود می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ش��رایط اقتصادی در‬ ‫سال های گذش��ته باعث شده برخی از سرمایه گذاران‬ ‫نتوانند در زمین دریافتی خود از شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ه راه ان��دازی واحد صنعت��ی اقدام کنن��د و فعالیت‬ ‫تولیدی داش��ته باشند‪ .‬هرچند قانون و ضوابط در این‬ ‫شرایط راه حل هایی پیش بینی کرده اما تالش شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی هم��واره بر حمای��ت از تولید و‬ ‫راه اندازی واحدهای صنعتی اس��ت و فس��خ قراردادها‬ ‫در مرحله پایانی است‪.‬‬ ‫منطقه فناوری انرژی خوزستان با حضور استاندار گشایش یافت‬ ‫منطق��ه فناوری انرژی خوزس��تان مس��تقر در مرکز‬ ‫بو کار شهرک های صنعتی اهواز‬ ‫خدمات فناوری و کس ‬ ‫از سوی استاندار گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان خوزستان در ایین‬ ‫گش��ایش و رونمایی از این منطقه که ظهر چهارشنبه‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ه��دف اصلی منطقه ویژه فناوری اس��تان‬ ‫شبکه س��ازی بین صنع��ت و دانش��گاه و صنایع کالن‬ ‫فع��ال در حوزه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬حفاری و پتروش��یمی اعالم‬ ‫شد‪ .‬منطقه ویژه فناوری خوزستان یک شبکه متشکل‬ ‫از جامعه ممیزی و بازرس��ی ایران‪ ،‬انجمن س��ازندگان‬ ‫تجهی��زات نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی اس��تان‪ ،‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان خوزستان‪ ،‬دانشگاه شهید‬ ‫چم��ران اه��واز‪ ،‬پ��ارک علم و فن��اوری خوزس��تان و‬ ‫پژوهشگاه صنعت نفت است‪.‬‬ ‫ارزیابی های کیفی‪ ،‬اموزش نیروی انسانی‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫از توره��ای صنعت��ی و نمایش��گاه ها‪ ،‬تعام��ل دوجانبه‬ ‫برای اس��تقرار در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫اولویت بن��دی فناوری ها‪ ،‬تولید‪ ،‬انتقال و ارتقای فناوری‬ ‫در حوزه انرژی‪ ،‬توس��عه محص��والت دانش بنیان حوزه‬ ‫انرژی‪ ،‬انجام پروژه های حوزه نفت و گاز‪ ،‬توس��عه دانش‬ ‫و بکارگیری فناوری های نو از جمله اقدام هایی است که‬ ‫در قالب این شبکه سازی انجام می شود‪.‬‬ ‫منطق��ه فن��اوری انرژی خوزس��تان به عن��وان یک‬ ‫اکوسیس��تم نواوری در حوزه های نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬اب و نیرو‬ ‫مبتنی بر مزیت های بومی اس��تان خوزس��تان و بر پایه‬ ‫تقویت روابط بین بنگاهی و شبکه س��ازی با مش��ارکت‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬مراکز پژوهشی‪ ،‬پارک علم و‬ ‫فناوری‪ ،‬س��رمایه گذاران و کارفرمایان حوزه های نفت و‬ ‫نیرو شکل گرفته است‪.‬‬ ‫پروژه های راکد و زمین های‬ ‫نیم��ه کاره در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی نمونه های بارز تخلف‬ ‫در این مناطق اس��ت اما تخلف‬ ‫در نح��وه ساخت وس��از واحد‬ ‫صنعتی م��ورد دیگری از نقض‬ ‫قرارداد در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫امیر حمیدنیا‬ ‫صنعتی به شمار می رود‪ .‬صدور‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫مجوز پایان کار مرحله دیگر در‬ ‫شهرک های صنعتی زنجان‬ ‫شناسایی تخلف صنعتگران در‬ ‫ش��هرک های صنعتی است به‬ ‫طوری که نقشه های ساخت وساز واحدهای صنعتی را سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی تصویب می کند و میزان و مساحت زمین نیز‬ ‫مشخص می ش��ود‪ .‬اگر واحد صنعتی خالف حدود تعیین شده‬ ‫عم��ل کن��د‪ ،‬براس��اس ایین نامه اجرای��ی درب��اره تخلف ها با‬ ‫ان برخورد می ش��ود‪ .‬بدیهی اس��ت که در ای��ن حالت جریمه‬ ‫درنظر گرفته می ش��ود‪ .‬در این میان‪ ،‬اگ��ر میزان تخلف فراتر‬ ‫از جریمه مدنظر در ایین نامه اجرایی باشد‪ ،‬ساخت وساز واحد‬ ‫صنعتی تخریب می شود و پایان کار نیز برای ان واحد صنعتی‬ ‫اختص��اص نخواهد یافت‪ .‬با این حال‪ ،‬کمک به راه اندازی واحد‬ ‫صنعتی و خروج از رکود زمین های صنعتی در اولویت شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استانی اس��ت‪ .‬اگر صاحب واحد صنعتی‬ ‫دچار مشکل سرمایه در گردش باشد‪ ،‬موضوع در ستاد تسهیل‬ ‫اس��تانی مطرح می شود و در صورت صالح دید‪ ،‬وام سرمایه در‬ ‫گردش به وی تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن اخطار به نق��ض قرارداد از جان��ب صنعتگران به‬ ‫نوع مجوز و زمان بندی تعریف ش��ده در قرارداد بس��تگی دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اگر صنعتگران در بازه زمانی تعیین ش��ده زمین را‬ ‫به بهره برداری نرسانند‪ ،‬موضوع در شورای حل اختالف مطرح‬ ‫می ش��ود و م��ورد پیگیری ق��رار می گیرد‪ .‬ای��ن فرایند باعث‬ ‫جلوگی��ری از راکد ماندن زمین و داللی می ش��ود‪ .‬البته برای‬ ‫برخورد با این موارد نیز راهکارهای قانونی درنظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت اما نوع تخلف ها و جریمه ها به ش��هرک های صنعتی و‬ ‫محل قرارگی��ری ان از لحاظ مناطق برخوردار و غیربرخوردار‬ ‫بستگی دارد‪ .‬بدیهی است با حفظ این اصل و پس از ارزیابی و‬ ‫تشخیص تخلف‪ ،‬اقدام های الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل کارگروهی در استان ها‬ ‫برای حمایت از تولید‬ ‫با حض��ور رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی فاز ‪ ۴‬واحد تولیدی اجرهای‬ ‫نس��وز اذرخش‪ ،‬در ش��هرک صنعتی‬ ‫محموداباد قم به بهره برداری رس��ید‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ایین گف��ت‪ :‬در روزهای‬ ‫گذش��ته مصوبه ای در مجلس شورای‬ ‫اسالمی تصویب شد که به موجب ان‪ ،‬کارگروهی در استان ها‬ ‫ب��ه ریاس��ت اس��تاندار تش��کیل و در ان با حض��ور مدیران و‬ ‫مس��ئوالن نهاد های اجرایی به مش��کل های فعاالن اقتصادی‬ ‫رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قم‪ ،‬علی الریجانی در‬ ‫ایین گش��ایش فاز ‪ ۴‬طرح توسعه گروه بین المللی کارخانجات‬ ‫اذرخش در شهرک صنعتی محمود اباد در سخنانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط فعلی کش��ور باید از تولیدکنندگان حمایت کرد و‬ ‫با فراهم س��اختن بس��ترهای مورد نیاز برای صادرات کاالهای‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬فرصت های شغلی را گسترش داد‪ .‬وی در این‬ ‫ایین که اس��تاندار و جمعی از مدیران استان و مدیران بخش‬ ‫خصوصی نیز حضور داشتند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تالش شد تا در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬سازوکاری اجرا شود که مشوق های صادراتی حتی‬ ‫با وجود محدودیت های مالی‪ ،‬نادیده گرفته نش��ود و از هزینه‬ ‫کردن ان در بخش های دیگر جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مش��وق های صادراتی درنظر گرفته ش��ده به‬ ‫درامده��ای نفتی ارتباط ندارد و این حمایت ها در س��ال های‬ ‫این��ده نی��ز تقوی��ت خواهد ش��د‪ ،‬در بس��یاری از بخش های‬ ‫اقتص��ادی همچ��ون تولید فرش دس��تباف برای رس��یدن به‬ ‫جایگاه مطلوب باید صادرات تقویت ش��ود‪ .‬در روزهای گذشته‬ ‫مصوبه ای در مجلس شورای اسالمی تصویب شد که به موجب‬ ‫ان‪ ،‬کارگروهی در استان ها به ریاست استاندار تشکیل و در ان‬ ‫با حضور مدیران و مس��ئوالن نهاد های اجرایی به مشکل های‬ ‫فعاالن اقتصادی رسیدگی می شود‪ .‬این کارگروه بنابر تشخیص‬ ‫خ��ود می تواند بانک ها را به پرداخت تس��هیالت به واحدهای‬ ‫صنعتی مکلف کند و اگ��ر بانک ها به مصوبه های این کارگروه‬ ‫عمل نکنند براس��اس قانون باید پاس��خگو باشند؛ این روش‪،‬‬ ‫سازوکار مناسبی برای حمایت از بخش تولید کشور است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بانک ها با وج��ود قوانین ویژه ای که دارند باید برای‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬فعالیت بیشتری کنند و این وظیفه‬ ‫ملی انان اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬تالش می کنیم با وضع مشوق های‬ ‫الزم‪ ،‬بانک ها را به س��مت حمایت از تولید هدایت کنیم‪ ،‬البته‬ ‫بانک ها مش��کالتی ه��م دارند که باید مورد توج��ه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در هر صورت بانک ها با تسهیالت دهی می توانند نقش موثری‬ ‫در ایج��اد فرصت ه��ای ش��غلی به ویژه ب��رای فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی داشته باش��ند‪ .‬صنعتگران ما با حمایت مسئوالن‬ ‫مل��ی و اس��تانی و همچنی��ن دریاف��ت تس��هیالت از بانک ها‬ ‫می توانند زمینه اشتغال افراد تحصیلکرده را فراهم کنند و در‬ ‫حوزه تولید کشور رونق به وجود اورند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 349‬پیاپی ‪2322‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫کمیسیون اوراق بهادار امریکا‬ ‫نسخه بیت کوین را پیچید‬ ‫کمیس��یون بورس و اوراق به��ادار امریکا با صدور یک اطالعیه و زیر‬ ‫س��وال بردن پلتفرم های تجارت ارز رمزنگار موجبات س��قوط این ارز‬ ‫دیجیت��ال را مهی��ا کرد‪ .‬ب��ه گزارش مهر به نقل از پژوهش��کده پولی و‬ ‫بانکی‪ ،‬نرخ بیت کوین به دلیل هش��دار کمیسیون بورس و اوراق بهادار‬ ‫امریکا مبنی بر غیرقانونی بودن احتمالی پلتفرم تجارت ارزهای رمزنگار‬ ‫به کمترین رقم در ‪ ۱۰‬روز گذشته سقوط کرده است‪ .‬کمیسیون بورس‬ ‫و اوراق به��ادار امری��کا در اطالعیه ای اع�لام کرد که اگر یک پلتفرم به‬ ‫دنبال عرضه دارایی دیجیتال و انجام دا دو ستد ان است‪ ،‬باید این روند‬ ‫از س��وی یک رگوالتور ب��ه عنوان مرجع ملی اوراق بهادار ثبت ش��ود‪.‬‬ ‫کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا اعالم کرد که بسیاری از پلتفرم ها‬ ‫عنوان دا دو س��تد ارز رمزنگار را به خود نسبت می دهند که این موضوع‬ ‫می تواند به س��وء تعبیر برای سرمایه گذارانی که به دنبال استانداردهای‬ ‫رگوالتوری بورس ملی هس��تند‪ ،‬منجر ش��ود‪ .‬ضمن اینکه بعضی از این‬ ‫پلتفرم ها ادعا می کنند از یک سری استانداردهای سختگیرانه استفاده‬ ‫می کنند تا به کسب وکار خود رونق بیشتری دهند و کمیسیون بورس و‬ ‫اوراق بهادار امریکا این استانداردها را تایید نمی کند‪ .‬بر پایه این گزارش‪،‬‬ ‫بیت کوین طی ‪ ۲۴‬س��اعت گذش��ته با ‪ ۷/۵۳‬درصد کاهش به ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۹۲۴‬دالر در ه��ر واحد رس��یده که عل��ت اصلی ان صدور این اطالعیه‬ ‫از س��وی کمیس��یون بورس و اوراق بهادار امریکا است؛ در ساعات اولیه‬ ‫روز چهارش��نبه نیز به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۴۵۰‬دالر در هر واحد هم رس��یده بود‪.‬‬ ‫همچنین نرخ سایر ارزهای رمزنگار از قبیل بیت کوین کش‪ ،‬لیت کوین‬ ‫و اتریوم هم روند نزولی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫اموزش در داخل‪ ،‬کار در خارج‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بی��ن احس��اس «وطن دوس��تی» و منط��ق «رفاه خواهی»‪،‬‬ ‫خیلی ها هنوز تصمیم دارند به ندای قلب خود گوش بس��پارند‪،‬‬ ‫بمانند‪ ،‬ضعف ها را رفع کنند و ایرانی اباد‪ ،‬توس��عه یافته و ش��اد‬ ‫بسازند‪ .‬با این حال‪ ،‬خیلی ها هم سرانجام تصمیم به ترک وطن‬ ‫می گیرند تا بر اس��اس منطق «رفاه خواهی» زندگی کنند‪ .‬کدام‬ ‫بهتر است و کدام بدتر؟ اصال مگر می شود گفت انتخاب عاقالنه‬ ‫برتر است یا انتخاب احساسی؟ به واقع مگر معیاری جهانی برای‬ ‫انتخاب بهتر و بدت ر ‪-‬خواه در این مورد یا در موارد دیگر‪ -‬داریم؟!‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» مهاجران عاش��ق وطن هستند‬ ‫ام��ا مگر چند بار قرار اس��ت که زندگی کنن��د؟! گاهی در نزاع‬ ‫«نگرانی از سرنوشت و اینده» با «غرور و عزت نفس»‪ ،‬سرانجام‬ ‫«نگرانی» پیروز می شود و انها از کشور خارج می شوند تا شغلی‬ ‫مناس��ب پیدا کنند‪ .‬خدمات دهی در زمینه رای گیری در ‪۱۰۲‬‬ ‫ن می داد ما اذعان‬ ‫کشور در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشا ‬ ‫داریم ایرانیانی که مقیم دیگر کشورها شده اند‪ ،‬هنوز هموطن ما‬ ‫هستند‪ .‬انها با وجود عشق به میهن‪ ،‬به دالیلی از جمله اشتغال‬ ‫و درامد از ایران خارج شده اند‪ .‬قبل ترها می گفتیم «کس نخارد‬ ‫پشت من جز ناخن انگشت من!»‬ ‫‹ ‹کشورهای مقصد ایرانیان برای اشتغال‬ ‫کمبود فرصت های شغلی‪ ،‬رواج رقابت های ناسالم در محیط‬ ‫کار و درامدهای ناکافی‪ ،‬به تمایل درصد قابل توجهی از ایرانیان‬ ‫برای اشتغال در خارج از کشور حتی در کشورهای عربی منجر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬یک کارشناس مهاجرت های شغلی و تحصیلی به‬ ‫خارج از کشور در گفت وگو با پایگاه خبری گسترش با طرح این‬ ‫ادعا اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر ایرانیان متخصص و غیرمتخصص‬ ‫زیادی برای پیدا کردن ش��غل به خارج از کشور سفر می کنند‪.‬‬ ‫ش��هریار فرزام درباره س��فر ایرانیان به کش��ورهای عربی برای‬ ‫کار گف��ت‪ :‬تع��داد ایرانیانی که برای کار به کش��ورهای عربی‬ ‫می روند زیاد اس��ت‪ .‬تا چند وقت پیش ایرانیان زیادی برای کار‬ ‫به امارات می رفتند اما زمانی که متوجه شدند برخورد اماراتی ها‬ ‫با ایرانیان خوب نیست و حساب های ایرانیان را می بندند‪ ،‬سفر‬ ‫به امارات از رونق افتاد‪ .‬امروز عمان بهترین کش��ور عربی برای‬ ‫ایرانی��ان جوینده کار اس��ت‪ .‬اگر این اصل کل��ی را بپذیریم که‬ ‫هر کش��وری خ��وب و بد دارد‪ ،‬به طور کل��ی مردمان عمان که‬ ‫مردمی سنتی هستند‪ ،‬به ایرانیان احترام می گذارند و رفتارهای‬ ‫نژادپرس��تانه ندارند‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬عمان پناهندگی نداده و‬ ‫شهروند قبول نمی کند‪ .‬با این حال‪ ،‬ایرانیان در این کشور امکان‬ ‫ک یا ‪ ۳‬ساله دارند و در این‬ ‫بس��تن قراردادهای کاری ‪ ۶‬ماهه‪ ،‬ی ‬ ‫م��دت می توانند در عم��ان زندگی کنند‪ .‬درامد ایرانیان در این‬ ‫کش��ور خوب است‪ .‬این کارش��ناس بیان کرد‪ :‬پس از عمان‪ ،‬به‬ ‫ترتیب اربیل عراق و کویت مورد اس��تقبال ایرانیان جوینده کار‬ ‫در کش��ورهای عربی قرار می گیرد‪ .‬ام��ا در اربیل ایرانیان رفتار‬ ‫ق شده اند‪ .‬از‬ ‫مناس��بی نداشته اند و در ان مرتکب بسیاری قاچا ‬ ‫این رو‪ ،‬وجهه ایرانیان در این منطقه خراب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صف ایرانیان مقابل سفارتخانه ها‬ ‫ف��رزام گفت‪ :‬هر زم��ان از روز که به س��فارتخانه های ترکیه‬ ‫ی��ا جمهوری اذربایج��ان برویم‪ ،‬مش��اهده می کنیم که حدود‬ ‫‪ ۵‬ایران��ی ب��رای مهاجرت در حال اقدام هس��تند‪ .‬این وضعیت‬ ‫در س��فارتخانه های المان و فرانس��ه به مراتب وخیم تر است به‬ ‫گونه ای که ایرانیان از س��اعت ‪ ۴‬صبح مقابل این س��فارتخانه ها‬ ‫به صف ایستاده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬کانادا هم مورد استقبال ایرانیان‬ ‫است اما از انجا که این کشور در ایران سفارتخانه ندارد‪ ،‬ایرانیان‬ ‫از طریق کشور دیگری برای مهاجرت و پناهندگی به این کشور‬ ‫اقدام می کنند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬سفارت های کانادا در چند کشور‪،‬‬ ‫هیچ گاه خالی از متقاضیان ایرانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های بسیار برای پیدا کردن کار!‬ ‫ب��ه گفت��ه فرزام‪ ،‬ات��اق بازرگان��ی ایران و المان جوش��کار و‬ ‫نجارهایی با مدارک تحصیلی فوق لیس��انس و دکترا به المان‬ ‫اعزام می کند‪ .‬س��فارت المان برای ثبت هر برگ از مدارک ‪۵۰‬‬ ‫یورو می گیرد‪ .‬این رقم در سفارت کانادا ‪ ۱۸۵‬دالر کانادا است‪.‬‬ ‫مردم ایران برای اینکه بتوانند در س��ایر کش��ورها شغلی داشته‬ ‫باشند ابتدا باید هزینه های زیادی کنند اما اگر بتوانند در نهایت‬ ‫به اشتغال برسند درامد خوبی خواهند داشت‪ .‬دریافتی در شغل ‬ ‫‪ IT‬در المان بین ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬یورو است‪ .‬برای‬ ‫داشتن یک زندگی مناسب در المان ماهانه هزار تا هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫یورو باید هزینه کرد که می توان باقی مانده این درامد را صرف‬ ‫تفریح و پس انداز کرد‪ .‬البته این در شرایطی است که فرد مهارت‬ ‫داشته باشد؛ حتی برای نگهبانی و دربانی هم باید مهارت هایی‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫شهریارفرزام ‪ :‬پس از عمان‪ ،‬به ترتیب اربیل عراق و کویت‬ ‫مورد استقبال ایرانیان جوینده کار در کشورهای عربی قرار‬ ‫ق شده اند‬ ‫می گیرد‪ .‬اما در اربیل ایرانیان مرتکب بسیاری قاچا ‬ ‫عالءالدین ازوجی‪ :‬یکی از مهم ترین حوزه های اعزام نیروی کار‬ ‫در زمینه خدمات فنی و مهندسی است‪ .‬بسیاری از کشورهای‬ ‫اسیایی از این قابلیت درامدزایی استفاده می کنند‬ ‫اموخته ش��ده‪ ،‬داش��ت‪ .‬افرادی که این مهارت و دانش را ندارند‬ ‫به شرط پرداخت هزینه‪ ،‬اموزش می بینند و پس از اموزش به‬ ‫عنوان نیروی ماهر به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفتار بد ایرانیان با هموطنان‬ ‫فرزام گفت‪ :‬ایرانیانی که دستی بر این اتش دارند‪ ،‬با افرادی‬ ‫که برای کار قصد مهاجرت دارند رفتار خوبی ندارند‪ .‬هزینه های‬ ‫گزاف از یک سو‪ ،‬بی احترامی و راهنمایی های نادرست به افراد‬ ‫مهاجر از س��وی دیگر رفتارهای پر تکراری هستند که مشاهده‬ ‫می ش��وند‪ .‬برای مهاجرت های کاری به دیگر کش��ورها‪ ،‬گاهی‬ ‫ش��رکت های به اصطالح وکالتی و حقوقی دیده می ش��وند که‬ ‫از طریق واس��طه ها به مردم معرفی ش��ده و هیچ گونه تبلیغات‬ ‫رس��می ندارند‪ .‬این ش��رکت ها ابتدا هزینه های گزافی از افراد‬ ‫می گیرند و بعد از ورود مهاجر به کشور مورد نظر سناریوهایی‬ ‫مث��ل ازادی اجتماع��ی و‪ ...‬برای فرد در نظ��ر می گیرند تا فرد‬ ‫پناهندگی بگیرد‪ .‬فرزام به انچه در سفارتخانه ها اتفاق می افتد‬ ‫نیز اش��اره و اظهار کرد‪ :‬برخی از ایرانیانی که در س��فارتخانه ها‬ ‫مشغول به کار هستند باند بازی و رانت به راه انداخته اند‪ .‬کاری‬ ‫را که به سرعت می توانند انجام دهند‪ ،‬ماه ها به تاخیر می اندازند‬ ‫ت��ا بتوانند زیر میزی بگیرن��د‪ .‬انها با ایرانیان با تندی‪ ،‬توهین و‬ ‫طلب��کاری رفتار می کنن��د‪ .‬گاه یک برگه که در پرونده جابه جا‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ ،‬پرونده را پرت می کنند‪ .‬طوری رفتار می کنند‬ ‫که گویا مراجعه کنندگان باید همه چیز را بدانند و برای ش��ان‬ ‫توضیحی نمی دهند‪ .‬این در حالی اس��ت که بیش��تر کارمندان‬ ‫خارجی سفارتخانه ها با مهاجران ایرانی رفتاری محترمانه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفاه در اداره های کشورهای غربی‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری گس��ترش‪ ،‬س��ایت ‪Fast‬‬ ‫‪ Company‬در گزارشی از یکی از اداره های سانفرانسیسکو‬ ‫نوش��ت‪ :‬چ��را همه دفترهای کار‪ ،‬ش��کل مکعب مس��تطیل‬ ‫دارند؟! ش��اید بتوان محل کار را ش��بیه یک ش��هر در اورد‪.‬‬ ‫یک س��ازمان می تواند شبیه یک شهر ساخته شود به طوری‬ ‫که همه نیازهای همکارانش را تامین کند‪ .‬در واقع چه کس��ی‬ ‫گفته اس��ت که کارمندان یک س��ازمان باید پش��ت میزهای‬ ‫مس��تطیل ش��کل قهوه ای یا حداکثر س��فید بنشینند؟ تا به‬ ‫حال احس��اس کرده اید که میزتان اذیت تان می کند یا اینکه‬ ‫دوس��ت دارید حالت نشستن خود را تغییر دهید؟ اگر تحمل‬ ‫ش��رایط محیطی محل کارتان ش��ما را ازار می دهد‪ ،‬اش��کال‬ ‫از ش��ما نیس��ت! درواقع‪ ،‬این مدیران هستند که باید ارتباط‬ ‫بی��ن به��ره وری و محیط کار را درنظ��ر بگیرند‪ .‬برای طراحی‬ ‫داخلی یک س��ازمان می توانی��م محیط های متفاوتی را برای‬ ‫نشس��تن همکاران م��ان در نظ��ر بگیریم‪ .‬ی��ک لپ تاپ که به‬ ‫اینترنت پرس��رعت متصل اس��ت می تواند به انها کمک کند‬ ‫تا به قول معروف‪ ،‬پشت میزنش��ین نباش��ند‪ .‬طراحان داخلی‬ ‫س��اختمان باید صندلی ها را در فضاهای خصوصی و گروهی‬ ‫قرار دهند‪ .‬اتاق تلفن‪ ،‬میز ایستاده‪ ،‬مکان هایی برای نشستن‬ ‫و‪ ...‬مورد نیاز اس��ت‪ .‬درواقع‪ ،‬باید هر حالتی که انسان دوست‬ ‫دارد در موقع کار داشته باشد را درنظر گرفت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگر دو همکار که در یک اتاق هس��تند‪ ،‬گاهی حوصله هم را‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬به جای ایجاد تنش و دعوا محل نشستن خود‬ ‫را تغییر داده‪ ،‬در کمال ارامش کار خود را ادامه می دهند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب مدیر ارش��د هم وقت کمتری را برای حل و فصل‬ ‫کدورت میان کارمندان صرف می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کم توفیقی در اعزام نیرو‬ ‫مهاجرت های غیررسمی‪ ،‬ایرانیان مهاجر را دچار مشکالت‬ ‫بسیاری می کند‪ .‬گاهی انها مجبور می شوند به عنوان پناهنده‬ ‫به ش��غل در این کش��ورها دس��ت یابند که ای��ن پناهندگی‬ ‫پیامده��ای روحی زیادی برای انها دارد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که اعزام نیرو از س��وی دولت‪ ،‬یکی از برنامه هایی اس��ت که‬ ‫هرگونه اس��یب اجتماعی را رفع کرده و در مقابل‪ ،‬سود هایی‬ ‫خانه ملت‬ ‫سرانجام کار بودجه ‪۹۷‬‬ ‫تا پایان هفته‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫سخنگوی هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی از سرانجام‬ ‫کار رسیدگی به بودجه ‪ ۹۷‬تا پایان هفته اینده و تقدیم ان به‬ ‫دولت خبر داد‪ .‬بهروز نعمتی‪ ،‬س��خنگوی هیات رییسه مجلس‬ ‫ش��ورای در گفت وگو با خانه ملت از بررس��ی دوباره ایرادهای‬ ‫شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس پیرامون الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬در جلسه یکش��نبه پارلمان خبر داد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه ش��ورای نگهبان دوباره ایرادهایی را نس��بت به مصوبه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره الیحه بودجه ‪ ،۹۷‬وارد کرد و‬ ‫این ایرادها در قالب نامه ای به مجلس ارسال شده‪ ،‬یکشنبه ‪۲۰‬‬ ‫اسفند این ایرادها در مجلس بررسی می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال های قبل عملیاتی تر و با رویکرد کاهش‬ ‫وابس��تگی به درامدهای نفتی تنظیم و تصویب ش��ده و تالش‬ ‫نمایندگان نیز این بوده که بودجه ای تصویب شود که بر کاهش‬ ‫مشکالت معیشتی مردم موثر باشد‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫ش��میرانات‪ ،‬اسالمش��هر و پردیس اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در روزهای پایانی س��ال قرار داری��م‪ ،‬الیحه بودجه ‪ ۹۷‬هر چه‬ ‫سریع تر باید تدوین و تصویب شود و برای اجرا‪ ،‬در اختیار دولت‬ ‫قرار گیرد‪ .‬س��خنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬الیحه بودجه سال ‪ ،۹۷‬با رفع ابهام های‬ ‫شورای نگهبان که یکشنبه هفته اینده انجام می شود‪ ،‬تا پایان‬ ‫هفته برای اجرا‪ ،‬تقدیم دولت می ش��ود زیرا دولت نیز فرصتی‬ ‫برای تصویب ایین نامه های اجرایی ان داشته باشد‪.‬‬ ‫را ب��رای فرد و دو کش��ور مبدا و مقصد ب��ه دنبال دارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬دولت های ایران هنوز در اعزام نیرو موفقیت قابل دفاعی‬ ‫نداش��ته اند‪ .‬عالءالدی��ن ازوجی‪ ،‬مدیرکل سیاس��ت گذاری و‬ ‫توسعه اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو‬ ‫با پایگاه خبری گس��ترش اظهار کرد‪ :‬اعزام نیروی کار یکی‬ ‫از سیاس��ت هایی اس��ت که وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫دنبال می کند‪ .‬در س��طح کالن اقتصاد‪ ،‬کش��ورهای مختلف‬ ‫درامده��ای داخل��ی و خارج��ی دارند‪ .‬درامده��ای خارجی‬ ‫کش��ورها را می توان به کار و س��رمایه تقس��یم کرد‪ .‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن حوزه های اعزام نیروی کار در زمینه خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی اس��ت‪ .‬بسیاری از کش��ورهای اسیایی و حاشیه‬ ‫خلیج فارس از این قابلیت درامدزایی اس��تفاده می کنند‪ .‬انها‬ ‫افراد تحصیلکرده و غیرمتخصص را برای کار به دیگر کشورها‬ ‫اعزام می کنند و در مقابل بخش��ی از درامدهای حاصل شده‬ ‫را به دولت خود باز می گردانند و موجب ارز اوری می ش��وند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬برمهارت های انها نیز افزوده می ش��ود‪ .‬ازوجی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اندونزی‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬بنگالدش و پاکس��تان از جمله‬ ‫کش��ورهایی هس��تند که در این حوزه خ��وب کار کرده اند و‬ ‫درامده��ای قابل توجهی از اعزام نیرو کس��ب کرده اند‪ .‬اعزام‬ ‫نیروی کار به طور موقت اس��ت و به معنای مهاجرت نیس��ت‪.‬‬ ‫اعزام نیروی کار قاعده مش��خصی دارد که در ایران هم انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬سیاست گذاران ما باید کش��ورهایی که به خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی ایران نیاز دارند را شناس��ایی کنند‪ .‬پس از‬ ‫شناس��ایی تسریع در اعزام نیرو مهم ترین بخش کار است‪ .‬در‬ ‫گذشته فرصت هایی را با کندی روند اعزام از دست داده ایم که‬ ‫نباید این ش��رایط تکرار شود‪ .‬ازوجی تاکید کرد‪ :‬اعزام نیروی‬ ‫کار به دیگر کشورها از انجا اهمیت دارد که در فرصتی کوتاه‬ ‫بدون س��رمایه گذاری‪ ،‬وام و تس��هیالت برای ایجاد بنگاه های‬ ‫جدید‪ ،‬می توانیم از ظرفیت بنگاه های منطقه ای و بین المللی‬ ‫اس��تفاده کنیم تا بخشی از مشکالت نیروی کار را رفع کنیم‪.‬‬ ‫انچه از این گزارش بر می اید این است که کم توفیقی دولت ها‬ ‫در اش��تغالزایی از یک س��و و امار کم اعزام نیرو از سوی دیگر‪،‬‬ ‫در نهایت به مهاجرت های غیر رسمی برای یافتن شغل منجر‬ ‫شده است؛ مهاجرت هایی که اسیب های اجتماعی و اقتصادی‬ ‫زیادی را بر کشور ما به عنوان مبدا و برای کشورهای میزبان‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫زحمت ‪ ۵‬ساله دولت برای ثبات بازار ارز به هدر رفت‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاس��بات مجلس شورای اس�لامی تاکید‬ ‫دارد که مس��ئوالن جای بیان مطالبی که با‬ ‫واقعیت های جامعه بسیار فاصله دارد تدابیر‬ ‫علمی‪-‬اقتصادی بیندیشند‪.‬‬ ‫غالمعل��ی جعف��رزاده ایمن اب��ادی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬وضعیت رکود کشور‬ ‫را ارزیاب��ی و اظهار ک��رد‪ :‬ما ‪ ۱۰۰‬درصد در‬ ‫کشور رکود داریم‪ ،‬ش��رایط فعلی اقتصادی‬ ‫کشور مناس��ب نیس��ت‪ ،‬تثبیت نشدن نرخ‬ ‫ارز و التهاب ارزی که در کش��ور وجود دارد‬ ‫سرمایه گذاری را دچار خدشه کرده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫س��رمایه گذاران تمایلی به س��رمایه گذاری‬ ‫ندارند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تولید به طور تقریبی در‬ ‫مرحله متوقف ش��دن اس��ت و این اتفاق ها‬ ‫به وی��ژه التهاب در بازار ارز در س��ال اقتصاد‬ ‫مقاومتی درست نبود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم رش��ت در مجلس دهم‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اش��اره به ن��رخ ارز در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۷‬گف��ت‪ :‬حت��ی در بودجه‬ ‫س��ال اینده نرخ ارز‪ ،‬مبلغی متفاوت از بازار‬ ‫است‪ ،‬با این حس��اب به نظر می رسد دولت‬ ‫در س��اماندهی بازار ارز ناموفق بوده و تدابیر‬ ‫رییس بانک مرکزی درس��ت نبوده اس��ت‪،‬‬ ‫مالحظه می کنی��د وضع مالیات و اقدام های‬ ‫این چنینی اثربخش نبود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه دالالن ب��ازار ارز‬ ‫مه��ار نش��ده اند و صف ه��ای طوی��ل برای‬ ‫خری��د ارز وج��ود دارد‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬این‬ ‫مس��ائل‪ ،‬پالس های بد اقتصادی اس��ت و به‬ ‫ط��ور طبیعی اگر دول��ت نتواند بحث خروج‬ ‫از رکود را حل کند‪ ،‬س��ال ‪ ،۹۷‬سال خوبی‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬از دول��ت و وزی��ران مرتبط‬ ‫تقاض��ا داریم ب��ه جای بی��ان مطالبی که از‬ ‫واقعیت های جامعه بسیار فاصله دارد‪ ،‬تدابیر‬ ‫علمی اقتصادی بیندیشند و کاری کنند که‬ ‫اقتصاد کشور به نقطه نسبی خود برسد‪.‬‬ ‫جعف��رزاده ایمن اب��ادی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫اتفاق ه��ای اخی��ر در ب��ازار ارز غیرمنتظره‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در واقع‪ ،‬با نبود مدیریت در بازار‬ ‫زحمت ‪ ۵‬ساله دولت برای ثبات در بازار ارز‬ ‫به هدر رفته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!