روزنامه گسترش صنعت شماره 350 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 350

روزنامه گسترش صنعت شماره 350

روزنامه گسترش صنعت شماره 350

‫سال بیست و نهم‬ ‫خصوصی سازی صندوق ضمانت صنایع کوچک اسیب به تولید است‬ ‫پیاپی ‪2323‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪350‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫هدف گذاری صدور ضمانتنامه های صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک در س��ال جاری حدود ‪ ۱00‬درصد از نظر مبلغ رش��د داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل این صندوق معتقد اس��ت اگر این رش��د در ‪ ۳‬س��ال اینده ادامه دار باش��د‪ ،‬می توان گفت خدمات دهی از س��وی صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صندوق نهادینه ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬قرار گرفتن صندوق در فهرس��ت واگذاری های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در انجام‬ ‫خدمات صندوق و ارتباط با بانک ملی مش��کل ایجاد می کند‪ .‬محمد حس��ین مقیس��ه در این گفت وگو به رش��د صدور و تمدید ضمانتنامه‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در ‪ ۱0‬ماه امسال اشاره و اظهار کرد‪ :‬این صندوق در مدت یادشده نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۸۳‬درصد رشد صدور و تمدید ضمانتنامه داشته به طوری که سال گذشته حجم صدور ضمانتنامه ها در ‪ ۱0‬ماه نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۲00‬میلیارد ریال بوده است‪ .‬این رقم در ‪ ۱0‬ماه امسال به ‪ ۲۲00‬میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫ناتوانی کارگروه های استانی‬ ‫در رفع مشکالت بانکی صنایع‬ ‫قرارداد مشارکت ساخت‪ ۶‬پروژه ازادراهی به طول‪ ۴۳۹‬کیلومتر امضا شد‬ ‫تعهد اخوندی تیغ استیضاح را کند می کند؟‬ ‫حامد ش�ایگان‪ :‬در حالی عباس اخوندی سه شنبه این هفته باید در‬ ‫صحن علنی مجلس شورای اسالمی حضور یابد و از عملکرد خود دفاع‬ ‫کند که روز گذش��ته قرارداد مش��ارکت س��اخت ‪ ۶‬پروژه ازادراهی به‬ ‫ط��ول ‪ ۴۳۹‬کیلومتر به ارزش ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان را با ش��رکت های‬ ‫خصوصی امضا کرد تا براس��اس ان‪ ،‬بخش��ی از هدف گذاری س��اخت‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬کیلومتر بزرگراه محقق ش��ود‪ .‬شاید مهم ترین نکته قراردادهای‬ ‫اخیر س��هم ‪ ۷۰‬درصدی بخش خصوصی و س��هم ‪ ۳۰‬درصدی دولت‬ ‫اس��ت که به گفته وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬این میزان سهم دولت نیز از‬ ‫طریق اوراق مش��ارکت تامین خواهد شد و متولی این وزارتخانه در ‪۵‬‬ ‫سال اخیر تالش کرده با جلب اعتماد هیات وزیران و نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی مش��ارکت های س��اخت در این پروژه ها را تسهیل کند‪ .‬حال‬ ‫باید ببینیم ایا تعهد ملی اخوندی برای توس��عه زیرساخت های کشور‬ ‫سه شنبه به داد او می رسد؟ یا بار دیگر این واقعیت نمایان می شود که‬ ‫تنها راه عبور از تیغ استیضاح‪ ،‬البی با نمایندگان مجلس است؟‬ ‫وزی��ر راه دولت روحانی که در طول این س��ال ها به طور تقریبی هر‬ ‫س��ال یک استیضاح را پشت سر گذاشته در نخس��تین روز اسفند ‪۹۵‬‬ ‫بار دیگر برای اس��تیضاح به مجلس شورای اس�لامی فرا خوانده شد و‬ ‫در این جلس��ه نیز اخوندی توانس��ت ‪ ۱۷۶‬رای مخالف با استیضاح را‬ ‫به دس��ت اورد و باز هم ‪ ۷۰‬درصد اعتم��اد نمایندگان را جلب کند و‬ ‫ب��ار دیگر در دولت دوازدهم رای اعتماد مجلس��ی ها را بگیرد؛ هرچند‬ ‫ای��ن اعتماد با حوادثی غیر مترقبه بار دیگر خدش��ه دار ش��د و پس از‬ ‫س��قوط هواپیمای مسافربری شرکت «اس��مان» وزیر راه و شهرسازی‬ ‫برای س��ومین بار با نامه استیضاح به مجلس فراخوانده شد‪ .‬اکنون نیز‬ ‫به طور قاطع نمی توان گفت در روز اس��تیضاح چه اتفاقی خواهد افتاد‬ ‫اما از انجا که وزیران تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور نیز برای‬ ‫استیضاح اخوندی را همراهی می کنند به نظر می رسد بیشتر به نوعی‬ ‫جلسه پرسش و پاسخ بدل شود و اخوندی در صورت موفقیت در عبور‬ ‫از این اس��تیضاح جدی��د به نوعی رکورددار وزی��ران دولت روحانی در‬ ‫گرفتن رای اعتماد از مجلس خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات قراردادها‬ ‫قراردادهای مش��ارکت در س��اخت ‪ ۶‬پروژه ازادراهی به طول ‪۴۳۹‬‬ ‫کیلومت��ر ب��ه ارزش ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان بین س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی و ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل در حضور‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی به امضا رسید‪ .‬این پروژه ها روز‬ ‫گذشته میان مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫و مدیران عامل ش��رکت های راه س��ازی امضا شد‪ .‬این قراردادها شامل‪:‬‬ ‫قطع��ه ی��ک ازادراه مش��هد‪-‬چناران‪-‬قوچان به ط��ول ‪ ۵۳‬کیلومتر با‬ ‫سرمایه‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان‪ ،‬ازادراه المرد‪-‬پارسیان به طول ‪ ۵۱‬کیلومتر‬ ‫با س��رمایه ‪ ۳۶۰‬میلیارد تومان‪ ،‬کنارگذر شرقی سیرجان به طول ‪۵۹‬‬ ‫کیلومتر با سرمایه ‪ ۲۶۳‬میلیارد تومان‪ ،‬ازادراه مهریز‪-‬اردکان (کنارگذر‬ ‫ی��زد) به طول ‪ ۱۲۶‬کیلومتر با س��رمایه ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬کنارگذر‬ ‫ش��مالی اراک به ط��ول ‪ ۶۵‬کیلومتر با س��رمایه ‪ ۳۶۵‬میلیارد تومان و‬ ‫قطع��ه ‪ ۶‬ازادراه ارومیه‪-‬تبری��ز به طول ‪ ۲۴‬کیلومتر با س��رمایه ‪۳۳۷‬‬ ‫میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫ب��ه کمک بخش خصوص��ی بیایند‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬وقتی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫س��رمایه گذاری پروژه ها برعهده بخش خصوصی اس��ت یعنی از مبلغ‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان باید ‪ ۷۰۰‬میلیارد توم��ان ان را تامین کنند و‬ ‫طبیعی اس��ت که هیچ سرمایه گذاری ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان پول نقد در‬ ‫جیب خود ندارد بنابراین باید بخشی از ان از سوی بانک ها تامین شود‪.‬‬ ‫عباس اخوندی در ایین امضای قرارداد این پروژه ها که با مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی انجام ش��د ضمن بیان اینکه عید ما ان روزی اس��ت‬ ‫که ش��اهد ابادانی کشورمان باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم ابادانی ایران با یک‬ ‫دست محقق نمی شود و برای ابادانی کشور باید اعتماد در تمام سطوح‬ ‫وجود داش��ته باش��د و ابادان��ی با اعتماد مجلس به دول��ت و دولت به‬ ‫سرمایه گذاران و اعتماد سایر بخش ها به یکدیگر تحقق می یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز ش��اهد ارائه گ��زارش درباره ‪ ۳۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫ازادراه هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این رقم یک و نیم برابر طول ازادراه های‬ ‫موجود در تاریخ ایران اس��ت و این عملکرد نشان از امید ملی و اعتماد‬ ‫اس��ت چراکه نگاهی به روند س��ال های گذشته نش��ان می دهد میزان‬ ‫سرمایه گذاری های بخش خصوصی در پایان دولت دهم یعنی در سال‬ ‫‪ ۹۲‬بسیار کمتر بود به طوری که سهم سرمایه گذاری شرکت های بخش‬ ‫خصوصی در ازادراه ها ‪ ۳۰‬درصد و سهم دولت ‪ ۷۰‬درصد بود که امروز‬ ‫شاهد س��هم تامین مالی ‪ ۷۰‬درصدی بخش خصوصی در این پروژه ها‬ ‫هس��تیم‪ .‬همچنین باید توجه داش��ت که س��هم دولت از طریق اوراق‬ ‫مشارکت تامین می شود و این جابه جایی سهم دولت و بخش خصوصی‬ ‫نش��ان از این دارد که دولت توانس��ته است اعتماد سرمایه گذاران را به‬ ‫خود جلب کند و من مسئولیت این کار را می پذیرم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع مهم در تامین مالی بحث‬ ‫مس��ئله تضمین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع تضمین از دارایی های شخصی‬ ‫امکان پذیر نیس��ت و تضمین باید بر اس��اس ف��روش خدمت در اینده‬ ‫انجام شود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬مشکالت تامین مالی در بانک ها وجود دارد‪.‬‬ ‫پیش از این بانک ها اجازه تامین مالی بیش از ‪ ۱۵‬درصد برای پروژه ها‬ ‫را نداش��تند اما با مصوبه تازه ش��ورای پول و اعتبار اجازه تامین مالی‬ ‫پروژه ها بیش از ‪ ۲۰‬درصد از س��وی بانک ها محقق ش��د و امروز بانک‬ ‫س��په در یکی از این پروژه ها بیش از ‪ ۲۰‬درص��د تامین مالی را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬اخوندی با اش��اره به موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی برای اجرای پروژه های زیرساختی اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی برای اختصاص بودجه ای از محل صندوق توسعه ملی‬ ‫برای پروژه های زیرس��اختی موافقت کرده است‪ .‬هنوز میزان کارامدی‬ ‫این ایده مشخص نیست و به طور قطع در بودجه سال ‪ ۹۸‬نواقص ان‬ ‫برطرف می ش��ود ام��ا در نهایت معتقدم ای��ن تصمیم مجلس یک گام‬ ‫رو به جلو اس��ت چرا که منابع صندوق توس��عه برای توسعه زیرساخت‬ ‫هزینه می شود‪ .‬او همچنین با اشاره به یکپارچه شدن دریافت عوارض‬ ‫در ازادراه ه��ای کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به تازگی با یک کنسرس��یوم برای‬ ‫راه اندازی دروازه های الکترونیکی در عوارضی ها به توافق رس��یده ایم و‬ ‫قرار بر این اس��ت که تمام عوارضی های کشورمان الکترونیکی شود تا‬ ‫هم موجب رفاه مسافران باشد چرا که ترافیک در نقطه عوارضی ها رفع‬ ‫می ش��ود و هم اینکه هزینه ها برای شرکت های سازنده ازادراه کاهش‬ ‫می یابد زیرا نیروی انس��انی کمتری ب��ه کار خواهند گرفت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫طبق مذاکراتی که با یک کنسرس��یوم شده است‪ ،‬تا ‪ ۸‬ماه اینده تمام‬ ‫گیت های عوارضی در ازادراه ها الکترونیکی خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین عالوه بر عب��اس اخوندی وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬امیر‬ ‫امینی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع‪ ،‬خیراهلل خادمی معاون وزیر‬ ‫و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‪ ،‬سید حسین‬ ‫میرش��فیع معاون ساخت و توسعه ازادراه های کشور‪ ،‬غالمرضا سالمی‬ ‫مش��اور وزیر راه و شهرسازی در امور حس��ابداری‪ ،‬حسابرسی و اصول‬ ‫حاکمیت شرکتی‪ ،‬محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬خدایار خاشع دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در‬ ‫ازادراه ها و جمعی از مدیران عامل و نمایندگان ش��رکت های فعال در‬ ‫حوزه ساخت و توسعه ازادراه ها و راه سازی حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهدات راه سازی اخوندی نیمی از تمام راه ها‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی نباید زیان ببیند‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به دریافت عوارضی ه��ا از ازادراه ها‬ ‫برای بازگش��ت س��رمایه بخش خصوصی گفت‪ :‬زمانی که بحث ازادراه‬ ‫پردیس‪-‬تهران مطرح بود همه می دانستیم که نرخ عوارضی این ازادراه‬ ‫باید حدود ‪ ۲۵۰۰‬تومان باشد اما نرخ تثبیت شده ‪ ۱۵۰۰‬تومان تعیین‬ ‫ش��د و این حاتم بخشی ها از جیب بخش خصوصی بود که من مخالف‬ ‫ان هس��تم زیرا نباید بخش خصوصی زیان ببیند و دست کردن دولت‬ ‫در جیب بخش خصوصی هیچ ارزشی ندارد و باید بتوانیم اعتماد بخش‬ ‫خصوصی را جلب کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬میزان طول ازادراه های کش��ورمان‬ ‫باید به ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬تا امروز تمام تعهدات خود در‬ ‫بخش ازادراهی در برنامه ششم توسعه را به انجام رسانده ایم‪.‬‬ ‫اخوندی با بیان اینکه مهم ترین موضوع در بخش س��اخت ازادراه ها‬ ‫تامین مالی س��رمایه گذاران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بحث نح��وه تامین مالی از‬ ‫بانک ها در حال انجام اس��ت و به طور قطع بانک ها باید در این زمینه‬ ‫‹ ‹تامین مالی ‪ ۲۰‬درصد پروژه از سوی بانک سپه‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی از تصویب‬ ‫مصوب��ه ای در روز های اخیر مبنی بر تش��کیل‬ ‫کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی‬ ‫برای رفع مشکالت فعاالن اقتصادی با شرایطی‬ ‫جدید خبر داد‪ .‬به گفته علی الریجانی‪ ،‬مصوبات‬ ‫ای��ن کارگروه ب��رای بانک ها الزم االجراس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر در استان ها کارگروه های مختلفی‬ ‫برای رفع مش��کالت فعاالن اقتصادی همچون‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی به ریاست استانداران تشکیل می شود‬ ‫اما چالش اصلی این کارگروه ها اجرایی نش��دن‬ ‫مصوبات از س��وی بانک هاس��ت؛ موضوعی که‬ ‫س��عی ش��ده در مصوبه جدید مجلس شورای‬ ‫اسالمی به ان پرداخته و این مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬این‬ ‫کارگروه بنابر تش��خیص خود می تواند بانک ها‬ ‫را مکل��ف کن��د و اگ��ر بانک ها ب��ه مصوبه های‬ ‫این کارگروه عمل نکنند‪ ،‬براس��اس قانون باید‬ ‫پاس��خگو باش��ند‪ .‬البته در این میان این سوال‬ ‫مطرح اس��ت که با توجه به اینکه قوانین بانکی‬ ‫از س��وی ش��ورای پول و اعتبار تعیین می شود‪،‬‬ ‫این کارگروه ها در چه س��طحی می توانند برای‬ ‫تصویب مصوبه به منظور حمایت از تولید اقدام‬ ‫کنند‪ .‬درحال حاضر مهم ترین مش��کل صنایع‬ ‫کش��ور ن��رخ بهره بانک��ی و نح��وه جریمه کرد‬ ‫تس��هیالت اس��ت‪ .‬عملکرد کارگروه های ستاد‬ ‫تسهیل نش��انگر این است که خروجی تصمیم‬ ‫این کارگروه ها ارائه وام های استمهالی به صنایع‬ ‫بوده و جز افزایش بدهی صنایع نتیجه دیگری‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬براساس مصوبه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی که در راستای الحاق دو ماده به قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر به تصویب رس��ید‪،‬‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری و صندوق های‬ ‫حمایت��ی موظفند با تس��هیالت یا موارد امهال‬ ‫مصوب در کارگروه تسهیالت‪ ،‬حداکثر در مدت‬ ‫ی��ک ماه موافقت ک��رده یا دالیل مخالفت خود‬ ‫را همراه با مس��تندات مربوط به هیات موضوع‬ ‫تبص��ره این ماده تس��لیم کنن��د‪ .‬همچنین به‬ ‫موج��ب این مصوبه‪ ،‬ریی��س کل بانک مرکزی‬ ‫موظف اس��ت پس از مشورت با استاندار هیاتی‬ ‫متش��کل از خبرگان بانک��ی و اقتصادی در هر‬ ‫اس��تان تش��کیل دهد‪ .‬این هیات موظف است‬ ‫دالی��ل و مس��تندات بانک ها برای اس��تنکاف‬ ‫از پرداخ��ت تس��هیالت مورد نظر ب��ه کارگروه‬ ‫تس��هیل را بررس��ی و درباره ان اظهارنظر کند‪.‬‬ ‫فع��االن صنعتی معتقدند تنها راه نجات صنایع‬ ‫توق��ف دیون معوق برای چند س��ال و کاهش‬ ‫ن��رخ بهره بانکی اس��ت تا واحد ه��ای صنعتی‬ ‫در ای��ن فرصت تنف��س بتوانند به چرخه تولید‬ ‫برگردند؛ موضوعی که مشخص نیست در سطح‬ ‫کارگروه بتوان ان را تصمیم گیری کرد‪ .‬بانک ها‬ ‫درحال حاضر موظف به اجرای مصوبات شورای‬ ‫پول و اعتبار هس��تند و فعاالن اقتصادی بر این‬ ‫عقیده ان��د که به جای ایجاد کارگروه‪ ،‬ش��ورای‬ ‫پ��ول و اعتبار تصمیم��ی کالن برای حمایت از‬ ‫صنایع اتخاذ کند تا مش��کالت اجرایی از سوی‬ ‫بانک ها رفع و مشکل فعاالن اقتصادی به صورت‬ ‫ریشه ای برطرف شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫نوسانات ارزی سرمایه گذاری‬ ‫را به مخاطره می اندازد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫نوسانات ارزی س��رمایه گذاری را به مخاطره‬ ‫می ان��دازد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ثب��ات در ش��اخص های‬ ‫اقتص��ادی از الزام��ات ج��ذب س��رمایه های‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‬ ‫در حاش��یه ایی��ن رونمای��ی از اطلس ملی‬ ‫نقشه های ظرفیت های مواد معدنی در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬ایج��اد ثبات در بازار ارز را‬ ‫باید از مسئوالن پولی و مالی کشور پیگیری‬ ‫کرد البته من در این حوزه اطالعات دارم اما‬ ‫با توجه به اینکه در دولت مقرر ش��ده در این‬ ‫حوزه تقسیم کار شود قرار است هر فردی در‬ ‫حیطه مس��ئولیت خود با خبرنگاران صحبت‬ ‫کن��د که در هم��ان چارچوب‪ ،‬بت��وان کار را‬ ‫پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراهم سازی کند زیرساخت ها‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت افزود‪:‬‬ ‫ایج��اد ثب��ات در ش��اخص های مختل��ف‬ ‫اقتصادی و روند قاب��ل پیش بینی هر یک از‬ ‫این ش��اخص ها‪ ،‬از نیازمندی ه��ای ضروری‬ ‫سرمایه گذاری مطمئن در کشور است و این‬ ‫حرف درستی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ر مبنی بر‬ ‫حق��وق دولت��ی معادن ب��ه عن��وان یکی از‬ ‫مباح��ث مدنظ��ر س��رمایه گذاران در بخش‬ ‫مع��ادن‪ ،‬گفت‪ :‬حقوق دولتی معادن در ایران‬ ‫بسیار اندک و ناچیز است و طبق قانون‪ ،‬این‬ ‫منابع باید در بخش معدن و توسعه معدنی و‬ ‫ایجاد زیرساخت ها هزینه شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهی��م این رقم را به بودجه متصل کنیم‪،‬‬ ‫کارهای مربوط به فراهم س��ازی زیرساخت ها‬ ‫به کندی پیش خواهد رفت و با تاخیر کار جلو‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری گفت‪ :‬حقوق دولتی معادن‬ ‫این شرایط را فراهم کرده تا کار را با سرعت‬ ‫بیشتری پیش بریم‪ .‬بر این اساس‪ ،‬برای سال‬ ‫‪ ۹۷‬پیش بین��ی ش��ده ‪ ۹۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫حقوق معدنی داشته باشیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪ 22 1396‬جمادی الثانی ‪ 11 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 350‬پیاپی ‪2323‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ضرورت رفع اساسی‬ ‫مشکالت صنایع‬ ‫به کوشش تیم اقتصادی دولت‬ ‫منبع‪ :‬خانه ملت‬ ‫خبر‬ ‫بی ارزشی قانون «حداکثر توان‬ ‫داخل» بدون جرم انگاری‬ ‫مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از‬ ‫وقوع جرم قوه قضاییه‪ ،‬قانون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از ت��وان داخ��ل را یک��ی از‬ ‫مهم ترین قوانین حمایت از تولید ملی‬ ‫دانس��ت‪ .‬محمد باقر الفت در گفت وگو‬ ‫با مهر بیان کرد‪ :‬جرم انگاری در قانون‬ ‫یکی از اساسی ترین مسائلی است که‬ ‫می تواند اجرای قانون را تضمین کند و مانع از انحراف در عمل‬ ‫به قانون ش��ود‪ .‬معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه‬ ‫قضاییه با بیان اینکه در قوانین حمایتی کش��ور‪ ،‬فقط بر دولت‬ ‫تکلیف شده است تا قانون را اجرا کند‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی است‬ ‫ک��ه بای��د عالوه بر تکلیف کردن مجری به اج��رای مفاد قانون‪،‬‬ ‫جرم ان��گاری نیز انجام ش��ود‪ .‬این مقام قضای��ی اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫در قوانین جرم انگاری شود‪ ،‬عمل نکردن مجریان قانون به ان‪،‬‬ ‫مصداق جرم به شمار می رود و پیگرد قانونی دارد‪ .‬الفت با تاکید‬ ‫بر اینکه اگر قانون گذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند‪ ،‬تصویب‬ ‫قانون هیچ ارزش��ی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان محترم مجلس در‬ ‫اص�لاح و تدوین قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان داخلی باید‬ ‫جرم ان��گاری کنند تا هیچ کس نتواند با انحراف از قانون موجب‬ ‫تضعیف تولید داخلی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید سامانه هایی در زمینه‬ ‫مقابله با قاچاق راه اندازی ش��ود که متاس��فانه بعد از گذش��ت‬ ‫چندین سال‪ ،‬این اقدام مثبت و موثر هنوز انجام نشده است‪.‬‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‬ ‫زمانی که تصمیم گیرنده‬ ‫برای نرخ سود تسهیالت‬ ‫شورای پول و اعتبار‬ ‫است نمی توان‬ ‫کارگروهی در استان‬ ‫تشکیل داد تا نرخ سود‬ ‫را برای واحد صنعتی‬ ‫کاهش دهد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نب��ود هماهنگی بی��ن تیم‬ ‫اقتصادی دولت موجب ش��ده‬ ‫اس��ت ک��ه مصوب��ات خ��وب‬ ‫دریافت ش��ده به صورت کامل‬ ‫ب��ه مرحل��ه عم��ل درنیاید و‬ ‫موجب زحمت ب��رای همگان‬ ‫ش��ود‪ .‬توقع داری��م که دولت‬ ‫سیدمهدی مقدسی‬ ‫و تی��م اقتص��ادی مش��کالت‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫واحدهای تولیدی را به صورت‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫اساسی برطرف کند‪ ،‬از جمله‬ ‫اسالمی‬ ‫ش��رکت اذراب‪ ،‬ماشین سازی‬ ‫اراک‪ ،‬هپک��و‪ ،‬واگ��ن پ��ارس‪،‬‬ ‫اونگان و کمباین س��ازی ایران‪ .‬رفع اساسی مشکل واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬اصالح س��اختار س��ازمان خصوصی س��ازی و ایجاد‬ ‫تحرک و پویایی در اقتصاد به نحوی که مشکل مردم برطرف‬ ‫شود مورد انتظار مردم است اما متاسفانه محقق نشده است‪.‬‬ ‫ما به این امید به دولت رای دادیم که زمینه اجرای اصالحات‬ ‫و وعده های��ی که به مردم داده ش��ده اس��ت فراهم ش��ود اما‬ ‫متاسفانه در مدت گذشته چنین اتفاقی نیفتاده و اشکال هایی‬ ‫در بخش��ی از عملکرد دولت عیان بوده و بخشی از دولت نیز‬ ‫نتوانسته اثربخشی خود را به نمایش بگذارد که به این نسبت‬ ‫موجب نارضایتی مردم و جوانان ش��ده اس��ت‪ .‬اصالح باید از‬ ‫درون انجام شود‪ .‬اس��تاندار ب ه عنوان نماینده عالی دولت در‬ ‫اس��تان مرکزی وعده داد تا پایان س��ال ‪ 9۶‬مشکل هپکو را‬ ‫برطرف می کند و تمام تالش وی نیز این بوده‪ ،‬ما نیز در این‬ ‫م��دت با وجود اینکه هر روز پیگی��ر کار بوده ایم‪ ،‬با وزارتخانه‬ ‫جلس��ه برگ��زار کرده ایم‪ ،‬نامه نوش��ته ایم و تذک��ر داده ایم و‬ ‫ب��ه دلیل قول اس��تاندار اقدام های خود را در رفع مش��کالت‬ ‫ش��رکت هپکو و سایر شرکت ها رسانه ای نکرده ایم که مفهوم‬ ‫ان پیگی��ری نکردن موضوع نیس��ت بلکه بیش از گذش��ته‬ ‫مس��ئله را دنبال کرده ایم‪ .‬انتظار داشتیم وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی شرکت های‬ ‫نام برده را هر چه زودتر عملیاتی کند اما شاهد بودیم سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی راه دیگ��ری را طی کرد‪ ،‬بر همین اس��اس‬ ‫امیدواریم تا در روزهای باقی مانده پایان سال با همت وزیران‬ ‫اقتصادی و پیگیری اس��تاندار مشکالت واحدهای صنعتی از‬ ‫جمل��ه هپکو برطرف ش��ود‪ ،‬این موضوع یک مث��ال از ده ها‬ ‫نمونه ای است که نس��بت به عملکرد دولت گله مند هستیم‪.‬‬ ‫نقاط قوت را تقویت و در بخش هایی که دولت عملکرد خوبی‬ ‫دارد از او حمایت می کنیم‪ ،‬در محل هایی که ایراد و اش��کالی‬ ‫بر عملکرد دولت وجود داشته باشد برای دفاع از حقوق مردم‬ ‫و پیگیری مطالبات انها از هیچ کوشش��ی فروگذار نمی شویم‬ ‫و اقدام ه��ای الزم را انج��ام می دهیم و از اب��زار نظارتی خود‬ ‫استفاده می کنیم‪ .‬هفته جاری مجلس به وظیفه نظارتی خود‬ ‫عمل می کن��د اما دولت این موضوع را ب�� ه عنوان یک تلنگر‬ ‫مثبت تلقی و تالش کند اصالح از درون را ش��روع کند‪ ،‬خود‬ ‫دولت با اصالحات س��اختاری ک��ه در درون ایجاد می کند به‬ ‫مردم عیدی دهد این موض��وع پویایی و تحرک را به ارمغان‬ ‫م��ی اورد‪ .‬دولت مش��کل کارگران‪ ،‬فرهنگیان‪ ،‬بازنشس��تگان‬ ‫و س��ایر اقش��ار را ب ه صورت ویژه ببیند‪ .‬امیدوار هستیم این‬ ‫اقدام ها به نتیجه مطلوب برس��د و م��ردم امیدوارتر به اینده‬ ‫نگاه کنند و ادامه مس��یر دهند‪ .‬در تم��ام دنیا دولت ها برای‬ ‫بقای کاری خود دس��ت به اصالح س��اختار از درون می زنند‬ ‫و جراحی هایی انجام می دهند‪ .‬متاس��فانه دولت این جراحی‬ ‫را انجام نداد‪ ،‬مش��کالت بیش��تر عیان شده و مجلس شورای‬ ‫اسالمی و نمایندگان منتخب به این نتیجه رسیدند که خود‬ ‫انها با استفاده از ابزار قانونی و نظارتی وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫ناتوانی کارگروه های استانی در رفع مشکالت بانکی صنایع‬ ‫اظهارنظر کند‪.‬‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹نجات صنایع در تصمیم های کالن تر‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی از تصویب مصوبه ای‬ ‫در روز ه��ای اخی��ر مبنی بر تش��کیل کارگروه س��تاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید استانی برای رفع مشکالت‬ ‫فع��االن اقتصادی با ش��رایطی جدید خبر داد‪ .‬به گفته‬ ‫عل��ی الریجان��ی‪ ،‬مصوبات این کارگروه ب��رای بانک ها‬ ‫الزم االجراست‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر در اس��تان ها کارگروه ه��ای مختلفی‬ ‫برای رفع مش��کالت فعاالن اقتصادی همچون س��تاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید و س��تاد اقتصاد مقاومتی به‬ ‫ریاست استانداران تشکیل می شود اما چالش اصلی این‬ ‫کارگروه ها اجرایی نشدن مصوبات از سوی بانک هاست؛‬ ‫موضوعی که سعی شده در مصوبه جدید مجلس شورای‬ ‫اسالمی به ان پرداخته و این مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬این کارگروه‬ ‫بنابر تش��خیص خود می توان��د بانک ها را مکلف کند و‬ ‫اگ��ر بانک ها به مصوبه های ای��ن کارگروه عمل نکنند‪،‬‬ ‫براس��اس قانون باید پاسخگو باشند‪ .‬البته در این میان‬ ‫این س��وال مطرح اس��ت که با توجه ب��ه اینکه قوانین‬ ‫بانکی از س��وی ش��ورای پول و اعتبار تعیین می شود‪،‬‬ ‫این کارگروه ها در چه س��طحی می توانند برای تصویب‬ ‫مصوبه به منظور حمایت از تولید اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وام های استمهالی خروجی کارگروه‬ ‫درحال حاضر مهم ترین مش��کل صنایع کش��ور نرخ‬ ‫بهره بانکی و نحوه جریمه کرد تسهیالت است‪ .‬عملکرد‬ ‫کارگروه های ستاد تسهیل نشانگر این است که خروجی‬ ‫تصمی��م این کارگروه ه��ا ارائه وام های اس��تمهالی به‬ ‫صنای��ع بوده و جز افزایش بدهی صنایع نتیجه دیگری‬ ‫نداش��ته است‪ .‬براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی‬ ‫که در راستای الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر به تصویب رس��ید‪ ،‬بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تس��هیالت‬ ‫یا موارد امهال مصوب در کارگروه تس��هیالت‪ ،‬حداکثر‬ ‫در م��دت یک ماه موافقت کرده یا دالیل مخالفت خود‬ ‫را همراه با مس��تندات مربوط به هیات موضوع تبصره‬ ‫این ماده تسلیم کنند‪ .‬همچنین به موجب این مصوبه‪،‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با‬ ‫استاندار هیاتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در‬ ‫هر استان تشکیل دهد‪ .‬این هیات موظف است دالیل و‬ ‫مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیالت‬ ‫مورد نظر به کارگروه تس��هیل را بررس��ی و درباره ان‬ ‫فعاالن صنعتی معتقدند تنها راه نجات صنایع توقف‬ ‫دیون معوق برای چند س��ال و کاهش نرخ بهره بنکی‬ ‫است تا واحد های صنعتی در این فرصت تنفس بتوانند‬ ‫به چرخه تولید برگردند؛ موضوعی که مشخص نیست‬ ‫در سطح کارگروه بتوان ان را تصمیم گیری کرد‪ .‬بانک ها‬ ‫درحال حاضر موظف به اجرای مصوبات ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار هس��تند و فعاالن اقتصادی بر این عقیده اند که‬ ‫به جای ایجاد کارگروه‪ ،‬ش��ورای پول و اعتبار تصمیمی‬ ‫کالن ب��رای حمایت از صنایع اتخاذ کند تا مش��کالت‬ ‫اجرایی از سوی بانک ها رفع و مشکل فعاالن اقتصادی‬ ‫به صورت ریشه ای برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قدرت اجرایی مصوبات‬ ‫‹ ‹نجات تولید به اصالح عمیق تر نیاز دارد‬ ‫دبی��ر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه الزم االج��را نبودن مصوبات‬ ‫ب��ه معنای بی اثر بودن کارگروه اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫مصوب��ات این کارگروه اجرا نش��ود بای��د جریمه های‬ ‫س��نگین وضع ش��ود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬اگر رییس بانکی از‬ ‫مصوبات سرپیچی کرد باید در مدت یک هفته از سمت‬ ‫خود برکنار شود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬مصوبات اثربخشی‬ ‫الزم را نخواهد داش��ت‪ .‬حس��ینی کیا با اشاره به اینکه‬ ‫این کارگروه ها راه گشا هستند اما نیاز به اصالح ساختار‬ ‫عمیق تر وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬س��ود تسهیالت در ایران به‬ ‫نس��بت دنیا بسیار باالست و این موضوع اقتصاد کشور‬ ‫را بس��یار دچار مش��کل کرده اس��ت‪ .‬اگر به دنبال رفع‬ ‫مش��کالت صنایع هستیم باید نرخ س��ود بانکی و نرخ‬ ‫تسهیالت کاهش جدی پیدا کند تا سرمایه ها به سمت‬ ‫تولید حرکت کند‪.‬‬ ‫اگر سرمایه وارد چرخه تولید شود هم اشتغال ایجاد‬ ‫خواهد ش��د هم مشکالت تولید کنندگان رفع می شود‬ ‫و هم اقتصاد کش��ور رونق می گی��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫کارگروه برای رفع مشکالت موردی به ویژه برای صنایع‬ ‫کوچک مفید و ضروری اس��ت اما برای رفع مش��کالت‬ ‫اساس��ی تولید نیازمند تصمیم های کالن و سراسری از‬ ‫س��وی ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستیم تا‬ ‫وضعیت تولید بهبود یابد‪.‬‬ ‫س��ید جواد حس��ینی کیا‪ ،‬دبیر کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» درب��اره این مصوبه بیان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��تاد تسهیل در اس��تان ها برگزار می شود اما مشکل‬ ‫این س��تاد این اس��ت که بانک ها مصوبات این کارگروه‬ ‫را اجرایی نمی کنند‪ ،‬بانک ها مقررات خاص خودش��ان‬ ‫را دارن��د و برمبنای مقررات داخلی بانک مرکزی عمل‬ ‫می کنند‪ ،‬در حالی که مصوبات ستاد تسهیل در جهت‬ ‫رفع مشکالت تولید تصمیم گیری می کند و همین امر‬ ‫مانع اثر بخشی این کارگروه شده است‪ .‬دبیر کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫� لزوم توقف ‪ ۲‬ساله دیون معوق‬ ‫مصوبات س��تاد تس��هیل روی زمین مانده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تف��اوت کارگ��روه جدی��دی ک��ه در مجلس ش��ورای‬ ‫و تج��ارت در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫اس�لامی به تصویب رسیده این است که‬ ‫تش��کیل کارگروه رفع مش��کالت فعاالن‬ ‫مصوب��ات این کارگروه از س��وی بانک ها‬ ‫اقتص��ادی گف��ت‪ :‬یک��ی از بزرگتری��ن‬ ‫الزم االجراس��ت و با رییس��ان بانک های‬ ‫مش��کالت صنایع در بخ��ش بانکی دیون‬ ‫متخل��ف برخورد خواهد ش��د‪ .‬از س��وی‬ ‫معوق است‪ .‬تاکنون هر کارگروه و ستادی‬ ‫دیگر‪ ،‬در این کارگروه ش��اهد تس��ریع در‬ ‫نیز تشکیل شده بر این تصیم گیری کرده‬ ‫اس��تعالم واحد های تولیدی خواهیم بود‪.‬‬ ‫ک��ه بانک ها با صنایع وارد مذاکره ش��وند‬ ‫تمام��ی نهاد ها موظف هس��تند در مدت‬ ‫و به صنایع تس��هیالت استمهالی بدهند‪.‬‬ ‫ کیا‬ ‫ی‬ ‫حسین‬ ‫ جواد‬ ‫د‬ ‫سی‬ ‫یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز به استعالم ها پاسخگو‬ ‫بانک ه��ا نیز براس��اس قوانین خودش��ان‬ ‫باش��ند چراکه زمان بر ب��ودن این فرایند‬ ‫اس��تمهال را ب��ه این نحو اج��را می کنند‬ ‫تفاوت کارگروه‬ ‫باع��ث از بی��ن رفتن س��رمایه یا منصرف‬ ‫جدیدی که در‬ ‫ک��ه کل بدهی را به روز می کنند و با دادن‬ ‫شدن سرمایه گذار می شود‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی فرصت دوباره با همان ش��رایط قبلی بهره‬ ‫به تصویب رسیده‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با تش��کیل ای��ن کارگروه‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫می توان بخشی از ظرفیت های موجود در این است که مصوبات‬ ‫وی با بیان اینکه نیاز امروز صنایع کشور‬ ‫این کارگروه‬ ‫کشور همچون منابع طبیعی یا تسهیالت‬ ‫توقف دیون معوق اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫ ها‬ ‫ک‬ ‫بان‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫فنی و اعتباری که در اختیار استانداری ها‬ ‫این کارگروه بتواند دستوری دهد تا دیون‬ ‫الزم االجراست‬ ‫وجود دارد را در راس��تای تولید و اشتغال‬ ‫معوق برای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال متوقف شود‪ ،‬شاید‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫کارخانه ها بتوانند پس از تنفس چند ساله‬ ‫دیون خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫� ایجاد کارگروه دردی را دوا نمی کند‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه‬ ‫ه��ر روز یک کارگروه ایج��اد کردن دردی از صنایع دوا‬ ‫نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر کارگروه های مختلفی در‬ ‫ای��ن زمینه وجود دارد؛ کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید و کارگروه اقتصاد مقاومتی به ریاست استانداران‬ ‫در اس��تان ها تشکیل می شود‪ .‬بنابراین مشکالت تولید‬ ‫با ایجاد کارگروه حل نخواهد ش��د‪ ،‬یک تصمیم کلی و‬ ‫قانونی از س��وی بانک مرکزی مورد نیاز اس��ت تا تمام‬ ‫بانک ها ملزم به اجرای ان باشند‪.‬‬ ‫س��هل ابادی با اش��اره به اینکه بانک ها فقط قوانین‬ ‫ابالغی از س��وی بانک مرک��زی را اجرا می کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که تصمیم گیرنده برای نرخ سود تسهیالت‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار اس��ت نمی ت��وان کارگروهی در‬ ‫اس��تان تشکیل داد تا نرخ س��ود را برای واحد صنعتی‬ ‫کاهش دهد‪ .‬بانک ها این موارد را اجرا نمی کنند‪ .‬دولت‬ ‫و مجلس شورای اسالمی با هماهنگی یکدیگر باید یک‬ ‫تصمیم کالن برای رفع مشکالت فعاالن اقتصادی اتخاذ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران صنعت در سال اینده‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه‬ ‫اگر در س��ال اینده تصمیم روشنی اتخاذ نشود صنایع‬ ‫دچار بحران می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬مقصر اتفاق هایی که برای‬ ‫صنایع کش��ور رخ داده تولیدکنندگان نیس��تند؛ قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها در کشور اجرایی شد و مطابق قانون‬ ‫بن��ا بود ‪ ۳0‬درصد درامد حاص��ل از ان در قالب یارانه‬ ‫به تولید پرداخت ش��ود ام��ا تاکنون یک ریال پرداخت‬ ‫نشده است‪ .‬مکرر از سوی خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درخواست شده تا این سهم یارانه تولید با معوقات تهاتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬با توجه به مشکالتی که دامن تمام‬ ‫صنایع کشور را گرفته قدرت اختیار دادن به کارگروه ها‬ ‫فقط می تواند مشکالت را به صورت موردی حل کند و‬ ‫با این مصوبات نمی توان گرهی کلی از مشکالت کشور‬ ‫باز کرد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه قوانین بانکی نیز از س��وی ش��ورای‬ ‫پول و اعتبار و بانک مرکزی وضع می ش��ود بعید اس��ت‬ ‫مصوبات این کارگروه ها بتواند مشکالت تولید را اصالح‬ ‫اساسی کند به همین منظور برای رفع مشکالت اساسی‬ ‫تولید بهتر است از چارچوب شورای پول و اعتبار و بانک‬ ‫مرکزی تصمیم هایی برای حمایت از تولید اتخاذ شود تا‬ ‫هم قدرت اجرایی بیش��تری داشته باشند و هم مشکل‬ ‫صنایع به صورت کلی رفع شود‪.‬‬ ‫اولتیماتوم مجلس به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای حمایت از تولید‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اصالح ‪ ۲‬تبصره در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را مکل��ف کرد تا در راس��تای تقوی��ت تولید داخل و‬ ‫حفظ منابع ارزی تا پایان خرداد سال اینده کاالهای‬ ‫مصرف��ی عمده وارداتی و قاچ��اق دارای مزیت تولید‬ ‫داخل را شناس��ایی و برای افزایش سهم تولید داخل‬ ‫برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مجلس شورای اسالمی با اصالح‬ ‫تبصره ‪ ۷‬و ‪ ۱۰‬الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬مقرر کرد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای تقویت تولید‬ ‫داخ��ل و حف��ظ منابع ارزی کش��ور حداکثر تا پایان‬ ‫خ��رداد ‪ ۱۳۹۷‬کااله��ای مصرفی عم��ده وارداتی و‬ ‫قاچ��اق دارای مزیت تولید داخل را شناس��ایی کرده‬ ‫و برای افزایش س��هم تولید داخل انه��ا برنامه ریزی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همچنین برای اجرای این حکم‪ ،‬دولت مکلف است‬ ‫مش��وق های الزم موضوع م��اده ‪ ۳۱‬قانون حمایت از‬ ‫تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت‬ ‫جمعی‪-‬خرج��ی برای تولید حداقل ‪ ۱۰‬درصد ارزش‬ ‫کاالهای این بن��د را فراهم کند‪ .‬در حالی قرار بود ‪۳‬‬ ‫طرح حمایت��ی از تولید در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با اعتباری‬ ‫معادل ‪ ۵۰‬ه��زار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد که‬ ‫در ای��ن بین تنها امار مربوط به پرداختی ها در طرح‬ ‫رونق تولید قابل اشاره بوده و دو طرح دیگر با عنوان‬ ‫«بهسازی و نوسازی صنایع» و نیز «حمایت از تولید‬ ‫و اشتغال بنگاه های اقتصادی و طرح های نیمه تمام»‬ ‫را در عمل می توان شکست خورده دانست‪.‬‬ ‫از اغاز امس��ال قرار بود ‪ ۳‬طرح حمایتی با عناوین‬ ‫«رون��ق تولی��د»‪« ،‬بهس��ازی و نوس��ازی صنایع» و‬ ‫«حمایت از تولید و اش��تغال» با اعتباری معادل ‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح ها به ترتیب مربوط ب��ه رونق تولید ‪۱۰‬‬ ‫هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬نوس��ازی و بهس��ازی ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی با‬ ‫اعتب��اری معادل ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان و حمایت از‬ ‫تولید و اشتغال ‪ ۱۰‬هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی‬ ‫‪ ۶‬ه��زار واحد نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی حداقل‬ ‫‪ ۶۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه های اصلی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال جاری تلقی‬ ‫و ب��ر اجرای ان از س��وی مس��ئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تاکید ش��د؛ مس��ئله ای که به گفته‬ ‫انه��ا نیاز جدی و مبرم صنعت کش��ور اس��ت چرا که‬ ‫با فرس��وده شدن بس��یاری از تجهیزات و واحدهای‬ ‫صنعتی ام��کان رقاب��ت تولیدات صادرات گ��را برای‬ ‫واحدهای مربوط وجود ندارد و صنعت کشور در این‬ ‫زمینه با چالش جدی روبه رو شده است اما متاسفانه‬ ‫این طرح در سال جاری دچار شکست شد‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید این اولتیماتوم مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تا‬ ‫چه حد می تواند کارگشا باشد تا به منظور حمایت از‬ ‫توان تولید داخل با حفظ منابع ارزی کشور کاالهای‬ ‫مصرفی عمده وارداتی و قاچاق که دارای مزیت تولید‬ ‫در داخل کش��ور هستند‪ ،‬شناسایی شود و پس از ان‬ ‫بت��وان با برنامه ریزی درس��ت و اصولی س��هم تولید‬ ‫داخل در زمینه این ردیف از کاالها را افزایش داد‪.‬‬ ‫بررسی تولید انواع خودرو در ‪ ۱۱‬ماه امسال نشان داد‬ ‫یک گام تا تحقق هدف گذاری‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2018‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2323‬‬ ‫دوره جدید شماره‪350‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫جدیدترین امار مربوط به تولید خودروهای داخلی در ش��رایطی اعالم ش��د که براس��اس ان‬ ‫خودروسازان بزرگ در ‪ ۱۱‬ماه امسال توانسته اند یک میلیون و ‪ ۳۹۹‬هزار و ‪ ۱۱۱‬خودرو تولید‬ ‫کنند که مقایسه ان با مدت مشابه سال گذشته نشان از رشد ‪ ۱۴/۱‬درصدی دارد به طوری که‬ ‫تولید خودرو در ‪ ۱۱‬ماه سال گذشته یک میلیون و ‪ ۲۲۵‬هزار و ‪ ۶۷۹‬دستگاه بوده است‪ .‬تولید‬ ‫در پارس خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور در ‪ ۱۱‬ماه امسال به بیش از ‪ ۲۳۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه رس��یده و این در حالی است که تولید این مجموعه در سال گذشته ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫دستگاه بوده و پیش بینی می شود رقم تولید تا پایان سال به بیش از ‪ ۲۳۱‬هزار خودرو نیز برسد‪.‬‬ ‫بر اساس امار ارائه شده ازسوی این خودروساز تولید در بهمن امسال به بیش از ‪ ۲۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه رسیده است‪ .‬در بهمن امسال تولید انواع خودرو از ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۳۸۹‬دستگاه در بهمن‬ ‫س��ال گذش��ته به ‪ ۱۴۵‬هزار و ‪ ۵۶‬دستگاه رسیده و تولید انواع سواری نیز با رشد ‪ ۷/۱‬درصدی‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۵‬به ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۶۴۸‬دستگاه افزایش‬ ‫همراه بوده و از ‪ ۱۲۸‬هزار و ‪ ۵۶۴‬دستگاه در بهم ‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬ ‫‪6/5‬‬ ‫میانگین‬ ‫یافت‪ .‬بهمن امسال تولید انواع خودرو به طور‬ ‫‪4‬‬ ‫در میزگرد «گسترش صنعت» با اعضای انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت مطرح شد‬ ‫از دردسرهای نفتی تا سیاست های ناصواب چینی‬ ‫رقابت واقعی در صنعت خودرو با خصوصی سازی‬ ‫مش��اور خودرویی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه سیاست‬ ‫و رویکرد این وزارتخانه حمایت از تولید داخلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور نیاز به توجه ویژ ه دارد‪.‬‬ ‫اصغر خسروشاهی در گفت وگو با پردیس خودرو با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫س��االنه ‪ ۲‬میلیون خودرو نیاز کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چنین ظرفیتی در بازار‬ ‫داخلی‪ ،‬فرصت بس��یار مناسبی برای نوس��ازی و توسعه صنعت خودرو کشور‬ ‫اس��ت که باید از این فرصت استفاده کرد و درست نیست چنین بازار بزرگی‬ ‫تنها در اختیار خارجی ها قرار گیرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬نیاز بازار داخلی به‬ ‫خودرو و از طرف دیگر وجود ظرفیت مناسب تولید و نیروهای متخصص فنی‬ ‫بومی زمینه را برای رشد و توسعه صنعت خودرو مهیا کرده است‪.‬‬ ‫مش��اور خودروی��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکیدکرد‪ :‬باید به س��مت‬ ‫تولید داخل حرکت کنیم اما این به معنای ان نیست که رقابت وجود نداشته‬ ‫باشد‪ .‬در داخل کشور می توانیم رقابت ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان در رقابت‬ ‫با یکدیگر بهترین محصول را با نرخ و کیفیت مناسب به مردم ارائه کنند‪.‬‬ ‫خسروش��اهی حرکت به سمت خصوصی س��ازی واقعی را بهترین راه برای‬ ‫توسعه و نوسازی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از سیاست هایی که‬ ‫باید دنبال شود خصوصی سازی شرکت های خودروسازی است که باعث ایجاد‬ ‫رقابت و مدیریت حرفه ای در صنعت خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت به ش��دت از سیاس��ت های خصوصی سازی حمایت‬ ‫می کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ای��ن کار در صنعت خودروس��ازی عملیاتی اس��ت و‬ ‫خصوصی س��ازی شرکت های خودروس��ازی در برنامه دولت قرار دارد اما باید‬ ‫از نظر اجتماعی در جامعه امادگی الزم وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫خسروش��اهی افزود‪ :‬با توجه به جایگاه و وس��عت صنعت خودرو در کشور‪،‬‬ ‫دولت تنها تصمیم گیر نیس��ت‪ .‬نهادهای دیگری نیز تاثیرگذارند که باید همه‬ ‫دس��ت به دست هم دهند‪ .‬وی با اشاره به اینکه سهم دولت در خودروسازان‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درصد اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬واقعیت این است که شرکت های‬ ‫خودروسازی همچنان دولتی هستند زیرا سیاست های دولت های گذشته در‬ ‫خصوصی سازی خودروسازان اشتباه بوده و خصوصی سازی واقعی انجام نشده‬ ‫در حال��ی ک��ه صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��ود که‬ ‫اهلیت ان را داشته و تخصص ان در حوزه خودرو باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در روند خصوصی س��ازی‪ ،‬شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و‬ ‫س��ایپا اقدام به خرید سهام این دو ش��رکت کرده اند بنابراین به نحوی بیشتر‬ ‫هیات مدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است‪.‬‬ ‫خسروش��اهی در پاسخ به این پرس��ش که ایا ایجاد قطب سوم با محوریت‬ ‫ایدرو عملیاتی است‪ ،‬گفت‪ :‬با این شکل که دولت به راه اندازی قطب سوم اقدام‬ ‫کند‪ ،‬مخالف هس��تم‪ .‬قرار است خصوصی س��ازی کنیم و این به ان معناست‬ ‫که دولت حضور نداش��ته باشد پس دلیلی ندارد قطب سوم با محوریت دولت‬ ‫انجام شود‪ .‬وی افزود‪ :‬باید سیاست هایی ایجاد کنیم که خودروسازان خارجی‬ ‫ی��ا بخش خصوصی در صنعت خودرو س��رمایه گذاری کنند و قطب س��وم با‬ ‫محوریت بخش خصوصی شکل گیرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو اغاز می شود‬ ‫ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو جشنواره خدمات نوروزی خود را‬ ‫از ش��نبه ‪ ۲۶‬اس��فند امسال کلید می زند‪ .‬به گزارش ایکوپرس به نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ایس��اکو‪ ،‬این طرح به مدت ‪ ۱۷‬روز و تا پایان ‪ ۱۴‬فروردین ‪۹۷‬‬ ‫به اجرا در خواهد امد و در ان نزدیک به ‪ ۲۶۰۰‬مرکز خدماتی ایساکو و شرکت‬ ‫امداد خودرو ایران اماده ارائه خدمات به هموطنان خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایساکو با اعالم این مطلب تشریح کرد‪ :‬در این طرح ‪ ۳۷۰‬نمایندگی‬ ‫تک شیفت و دو شیفت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷۵‬فروشگاه مجاز‪ ۵۵ ،‬دستگاه موتور سرویس‬ ‫در مح��ل (اتوکلی��ک)‪ ،‬ناوگان امدادی مجهز امداد خودرو ایران ش��امل بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬خ��ودرو امداد‪ ،‬امدادپالس‪ ،‬خودروبر‪ ،‬موتورس��وار‪ ،‬پایگاه ثابت امدادی و‬ ‫کانک��س فع��ال خواهد بود همچنی��ن حدود ‪ ۲۱۰۰‬نفر در ط��رح ناوگان امداد‬ ‫در تعطیالت نوروز به خدمت رس��انی به مش��تریان خواهند پرداخت‪ .‬سیدرضا‬ ‫حس��ینی افزود‪ :‬از ویژگی های متفاوت جش��نواره نوروزی سال‪ ۹۷‬شروع به کار‬ ‫ناوگان امداد پالس در ‪ ۹‬ش��هر بزرگ کش��ور است که خدماتی فراتر از خدمات‬ ‫امدادی که از زمان تعمیر باالتری برخوردار بوده و بدون حمل به نمایندگی در‬ ‫محل مورد نظر مش��تری انجام می ش��ود را ارائه می کند‪ .‬این اکیپ با در اختیار‬ ‫داشتن قطعات و امکانات ویژه‪ ،‬مشکل خودرو را در محل رفع و ضمن جلوگیری‬ ‫از اتالف وقت مش��تریان به کاهش سطح ترافیک شهری نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در ش��هرهایی که پیش بینی می ش��ود پذیرای مسافران‬ ‫بیش��تری باش��ند نیز پایگاه های امدادی و کانکس ها ب��ه کمک نمایندگی های‬ ‫س��طح ش��هر خواهند امد تا هموطنان دسترسی بیشتری به خدمات خودرویی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬با توجه به لزوم ارائه خدمات تعمیرگاهی‬ ‫ب��ه مش��تریان در برخ��ی از مس��یرهای پرت��ردد‪ ،‬پایگاه های ثاب��ت امدادی در‬ ‫جاده هایی مانند فیروزکوه‪ ،‬چالوس‪ ،‬هراز و اتوبان قم ایجاد ش��ده که به صورت‬ ‫شبانه روزی به ارائه خدمات خواهند پرداخت‪ .‬برای پایش وضعیت امدادرسانی‬ ‫نیز واحدهای نظارتی ش��رکت ایساکو به طور محسوس و نامحسوس بر کیفیت‬ ‫خدمات نمایندگی ها و اکیپ های امدادی نظارت خواهند داشت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در این طرح نمایندگی های دو ش��یفت در س��اعت های نزدیک به تحویل س��ال‬ ‫نیز فعال هس��تند تا هموطنانی که خودرو خود را برای س��فر تجهیز می کنند‬ ‫بتوانند در این ساعت ها نیز از خدمات شرکت ایساکو بهره مند شوند‪ .‬با همکاری‬ ‫شرکت امدادخودرو ایران و مرکز مدیریت راه های کشور امکان مشاهده انالین‬ ‫اکیپ ه��ای نوروزی از طریق س��ایت این مرکز به نش��انی ‪ www .۱۴۱ .ir‬نیز‬ ‫فراهم شده و هموطنان می توانند به نزدیک ترین اکیپی که در این نقشه انالین‬ ‫مشاهده می کنند درخواست خدمات بدهند‪ .‬حسینی با اشاره به جایگاه واالی‬ ‫مشتری در زنجیره ارزش این شرکت گفت‪ :‬خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫تم��ام ت�لاش خود را به کار گرفته تا هموطنان با خیال اس��وده س��فر کنند اما‬ ‫الزمه این امر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی‪ ،‬اطمینان از سالمت‬ ‫خودرو پیش از اغاز سفر و دریافت خدمات و قطعات استاندارد از شبکه گسترده‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو در سراس��ر کش��ور است‪ .‬وی ضمن ارزوی‬ ‫سالی خوش و پربار برای هموطنان گفت‪ :‬دارندگان محصوالت ایران خودرو در‬ ‫ص��ورت نی��از به امداد‪ ،‬دریافت راهنمایی و طرح پیش��نهاد یا انتقاد تنها با مرکز‬ ‫پاسخگویی به شماره ‪ ۰۹۶۴۴۰‬ارتباط برقرار کنند و اطمینان داشته باشند که‬ ‫امدادگران و نمایندگی های کشیک در طول مسیر یاری رسان انها خواهند بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ایساکو نیز اعالم کرد‪ :‬فهرست نمایندگی ها و فروشگاه های‬ ‫مجاز در س��ایت این ش��رکت به نش��انی ‪ www. isaco. ir‬قابل مشاهده است‬ ‫همچنین سامانه همراه ایساکو (ایساکو اپلیکیشن) برای دریافت خدمات متنوع‬ ‫در اختیار هم میهنان است‪.‬‬ ‫عملکرد ناوگان حمل ونقل عمومی در نوروز نظارت می شود‬ ‫ریی��س پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی نیروی‬ ‫انتظام��ی از نظ��ارت بازرس��ان ویژه ب��ر ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی در ایام ن��وروز خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ردار تقی مهری در حاش��یه‬ ‫سیزدهمین همایش روسا و مدیران پلیس راهور‬ ‫که پی��ش از ظهر در مقر مرکز ناجا برگزار ش��د‬ ‫با حض��ور در جمع خبرنگاران درباره ویژگی های‬ ‫س��امانه انالین ثبت تخلفات رانندگی گفت‪ :‬این‬ ‫س��امانه که به تازگی رونمایی شد مورد استفاده‬ ‫پلیس قرار خواهد گرف��ت‪ .‬به هیچ عنوان امکان‬ ‫جابه جای��ی در جریمه در ان وجود ندارد و عالوه‬ ‫بر این زمان‪ ،‬مکان و مستندات مربوط به جریمه‬ ‫قابل ارائه اس��ت‪ .‬مهری درباره اینکه سامانه چه‬ ‫زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟ گفت‪ :‬درحال‬ ‫حاضر تع��داد اندکی از همکاران این س��امانه را‬ ‫در اختیار دارند اما به صورت انبوه در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت‪ .‬وی به طرح‬ ‫ترافیکی نوروز اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این طرح از‬ ‫‪ ۲۴‬اس��فند اغاز شده و تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۹۷‬ادامه‬ ‫خواهد داش��ت و با هدف هماهنگی دس��تگاه ها‬ ‫رزمایش��ی با تمام دس��تگاه ها در مجاورت حرم‬ ‫امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد‪ .‬مهری افزود‪:‬‬ ‫در روزهای اینده نیز اماده باش همیاران پلیس را‬ ‫خواهیم داشت تا با استفاده از ظرفیت شهروندان‬ ‫بتوانیم ارامش بهاری را در نوروز داشته باشیم‪.‬‬ ‫ریی��س پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی نیروی‬ ‫انتظام��ی از رانن��دگان درخواس��ت ک��رد حتما‬ ‫معاینه فنی داشته باشند و همچنین به سرنشین‬ ‫خودروه��ا توجه کنن��د زیرا بس��تن کمربند در‬ ‫جاده ها الزامی است‪.‬‬ ‫ایجاد یک شغل با ثبت نام ‪ ۲۰‬خودرو‬ ‫اتو خس��روانی به عنوان یکی از نمایندگی های‬ ‫بزرگ کش��ور در ایینی به مناس��بت روز زن یک‬ ‫دستگاه تیوولی را از طریق قرعه کشی به خریداران‬ ‫خ��ودرو از این ش��رکت اه��دا کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫پردیس خودرو‪ ،‬علی خس��روانی‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت در این ایین گفت‪ :‬با ثبت نام ‪ ۲۰‬خودرو‬ ‫در نمایندگی یک ش��غل جدید ایجاد خواهد شد‬ ‫که این مهم در اشتغالزایی جوانان نقش عمده ای‬ ‫ایفا می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با هدف گردش مال��ی و همچنین‬ ‫کم��ک به همنوعان به کس��ب و کارهای کوچک‬ ‫محل��ه ای به��ا دهیم و برای خرید ه��ای جزئی از‬ ‫کسبه محل خرید کنیم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬اتو خس��روانی کار خ��ود را از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۱‬اغاز کرده و درحال حاضر با داشتن‬ ‫نمایندگی ‪ ۱۰‬برند برتر داخلی و خارجی یکی از‬ ‫بازیگران مهم عرضه خودرو در کش��ور به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪ 22 1396‬جمادی الثانی ‪ 11 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 350‬پیاپی ‪2323‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫گفت و گو‬ ‫راه نجات از دردسر خودروهای‬ ‫فرسوده‬ ‫درحال حاض��ر ده ه��ا هزار خودرو فرس��وده در کش��ور تردد‬ ‫می کنند که عالوه بر مصرف س��وخت بس��یار ب��اال‪ ،‬االیندگی‬ ‫فراوانی نیز تولیدکرده و درواقع یکی از مقصران اصلی الودگی‬ ‫هوا به ش��مار می روند‪ .‬تاثیر خودروهای فرسوده بر الودگی هوا‬ ‫دیگر بر کس��ی پوشیده نیس��ت و تمام مسئوالن مربوط تاکید‬ ‫دارند که بهبود الودگی هوای کالنشهرها از مسیر اسقاط وسایل‬ ‫نقلیه فرسوده می گذرد‪ .‬محمدحسین گودرزی‪ ،‬رییس کارگروه‬ ‫اتحادیه بازیافت و اس��قاط خودروهای فرس��وده در گفت وگو با‬ ‫خبرانالین می گوید‪ :‬مراکز اس��قاط خودرو با ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫ظرفی��ت کار می کند و به عبارتی ‪ ۸۵‬درصد ظرفیت این مراکز‬ ‫خالی اس��ت در حالی که کارشناسان محیط زیست در تهران و‬ ‫کالنش��هرها به طور کلی عنوان کردن��د که ‪ ۴۰‬درصد الودگی‬ ‫هوا برای خودروهای فرسوده و موتورسیکلت هاست و این یک‬ ‫موضوع درست است‪.‬‬ ‫€ €از ابت�دای س�ال تصمیم های�ی در ح�وزه خ�ودرو‬ ‫گرفته شد که به ش�کل های مختلف روی بازار خودرو‬ ‫اثر گذاش�ت‪ .‬این سیاس�ت های اعمال ش�ده با تاکید‬ ‫ب�ر حمایت از تولید داخلی بود‪ .‬به نظر ش�ما ایا تولید‬ ‫داخل�ی را می توان با سیاس�ت های دس�توری حمایت‬ ‫کرد؟‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬مصوبه ای داش��تیم که خودروساز داخلی بر‬ ‫اساس ان ‪ ۳۰‬درصد تولید خود را جایگزین خودروهای فرسوده‬ ‫کند که این مصوبه از س��ال ‪ ۱۳۸۸‬تا س��ال ‪ ۱۳۹۶‬که مصوبه‬ ‫بعدی امد هرگز اجرایی نش��د یعنی حتی یک خودرو را از رده‬ ‫خارج نکردند و در عمل این کار عقیم ماند‪.‬‬ ‫€ €ساالنه چند خودرو از رده خارج می شد؟‬ ‫اگر امار حدودی به ش��ما بخواهم بدهم از س��ال ‪ ۱۳۸۵‬که‬ ‫کار اس��قاط به صورت عملی و قانونی ش��روع ش��ده تا امس��ال‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون خودرو از رده خارج ش��ده اس��ت‪ .‬از این تعداد‪،‬‬ ‫چ مشارکتی براساس ان مصوبه نداشتند‪.‬‬ ‫خودروسازان هی ‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۵‬یکی از خودروسازان طرح از رده خارج کردن‬ ‫تاکسی های فرسوده را شروع و طرحی را اعالم کرد که ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تاکسی در سطح کشور از رده خارج می شود‪ .‬این طرح تنها بین‬ ‫‪ ۱۵‬مرکز منتخب این خودروساز اجرا شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬دولت تدبیر و امید مصوبه ای داشت‪ .‬به طور‬ ‫معمول از خودروهایی که از رده خارج می کنیم‪ ،‬برگه اس��قاط‬ ‫تولید می شود‪ .‬این برگه ها باید در جایی مصرف شود که مراکز‬ ‫اسقاط وظیفه ای برای خرید خودرو‪ ،‬برگه یا حتی فروش برگه‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫€ €ولی این کار انجام می شود‪.‬‬ ‫بل��ه‪ ،‬ای��ن کار را انجام می دهند چون اگر ای��ن اتفاق نیفتد‪،‬‬ ‫بی��کار هس��تند و متولیان��ی که بای��د این کار را کنن��د‪ ،‬انجام‬ ‫نمی دهند‪ .‬در مصوبه هم به صراحت امده که موضوع اس��قاط‬ ‫خودرو برعهده خودروس��از اس��ت و باید خودروساز این کار را‬ ‫انجام دهد‪ .‬همان طور که س��االنه یک میلیون خودرو وارد بازار‬ ‫می کن��د‪ ،‬از ان طرف باید خودرو از رده خارج ش��ود‪ .‬کار مرکز‬ ‫اسقاط فقط اسقاط و از رده خارج کردن خودرو است همچنین‬ ‫حق قطعه فروش��ی ندارن��د و این کار را ه��م نمی کنند و برای‬ ‫ذوب باید برود‪ .‬امس��ال که ثبت س��فارش خودرو بس��ته شد‪،‬‬ ‫کار واردکنن��دگان فلج و مراکز اس��قاط نیز به دنبال انها دچار‬ ‫مشکل شدند‪ .‬درحال حاضر ‪ ۲۰۰‬مرکز اسقاط در سطح کشور‬ ‫مج��وز گرفته و فعالیت می کنند‪ .‬هر مرکز اس��قاطی را به طور‬ ‫میانگین ‪ ۵۰‬نفر در نظر بگیرید که دارند کار می کنند‪ ،‬متوجه‬ ‫می ش��وید با این اتفاقات چه تعداد بیکار می ش��وند؟ این مغایر‬ ‫سیاس��ت های دولت است‪ .‬دولت به دنبال این است که مشکل‬ ‫بیکاری رفع شود‪.‬‬ ‫€ €ساالنه چند خودرو باید از رده خارج شود؟‬ ‫درحال حاض��ر یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار خودرو فرس��وده در‬ ‫کشور داریم‪ .‬براساس برنامه ریزی ها پیش بینی شده بود ساالنه‬ ‫یک میلیون خودرو اس��قاط کنیم که توان انجام ان نیز وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €ح�ذف این تع�داد خودرو چ�ه تاثیری ب�ر کاهش‬ ‫الودگی هوا دارد؟‬ ‫کارشناس��ان محیط زیس��ت در تهران و کالنش��هرها به طور‬ ‫کل��ی عنوان کردند که ‪ ۴۰‬درصد الودگی هوا برای خودروهای‬ ‫فرسوده و موتورسیکلت هاست و این موضوع درست است‪.‬‬ ‫سیاس��تی را که امس��ال دولت در نظر گرفته و بسیار درست‬ ‫اس��ت این بود که از محل صرفه جویی س��وخت راحت می توان‬ ‫خودروه��ا را از رده خ��ارج ک��رد‪ .‬این گونه در مصرف س��وخت‬ ‫صرفه جوی��ی می ش��ود‪ .‬در ای��ن مصوبه ‪ ۳‬بخ��ش جدید برای‬ ‫مصرف گواهی ها دیده ش��د؛ یک بخش خودروس��ازها بود که‬ ‫لغو ش��د‪ .‬یک بخش مناطق ازاد بود که خودروهایی که در این‬ ‫مناطق وارد کشور می شوند به تناسب سوخت یک گواهی برای‬ ‫ش��ماره گذاری تحویل دهند‪ .‬این مصوبه نیز در حال عملیاتی‬ ‫ش��دن ب��ود که چن��د روز پیش وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تقاضای لغو ان را کرد‪ .‬بر این اس��اس مش��خص نیست گواهی‬ ‫اسقاط در کدام محل مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫€ €با این اتفاق ایا اسقاط خودروهای فرسوده تعطیل‬ ‫می شود؟‬ ‫از این گواهی ها باید در گمرک اس��تفاده شود که گمرک زیر‬ ‫ب��ار نمی رود‪ ،‬دول��ت نمی تواند این قضیه را به گمرک بقبوالند‪.‬‬ ‫خودروس��از نیز از زیر بار موضوع فرار کرده اس��ت‪ .‬برای مناطق‬ ‫ن مراکز اسقاط‬ ‫ازاد نیز وزیر درخواس��ت ملغی شدن را دارد‪ .‬ای ‬ ‫باید سرمایه خود را بخوابانند‪ .‬ایا واقعا منصفانه است؟ هزینه را‬ ‫مراکز اسقاط بدهند؟‬ ‫دولت باید چاره اندیش��ی کند که مرکز اس��قاط را از گواهی‬ ‫اس��قاط تفکیک کند‪ .‬درحال حاضر با ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد ظرفیت‬ ‫کار می کنیم یعنی ‪ ۸۵‬درصد ظرفیت مراکز اسقاط خالی است‪.‬‬ ‫تولید در پارس خودرو‬ ‫به عنوان سومین‬ ‫خودروساز بزرگ کشور‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه امسال به‬ ‫بیش از ‪ ۲۳۰‬هزار‬ ‫دستگاه رسیده و این‬ ‫در حالی است که تولید‬ ‫این مجموعه در سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۰۰‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬دستگاه بوده و‬ ‫پیش بینی می شود رقم‬ ‫تولید تا پایان سال به‬ ‫بیش از ‪ ۲۳۱‬هزار‬ ‫خودرو نیز برسد‪.‬‬ ‫بر اساس امار ارائه‬ ‫شده ازسوی این‬ ‫خودروساز تولید در‬ ‫بهمن امسال به بیش‬ ‫از ‪ ۲۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه رسیده است‬ ‫بررسی تولید انواع خودرو در ‪ ۱۱‬ماه امسال نشان داد‬ ‫گروه خودرو ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک گام تا تحقق هدف گذاری‬ ‫جدیدترین امار مربوط به تولید خودروهای داخلی‬ ‫در ش��رایطی اعالم شد که براساس ان خودروسازان‬ ‫بزرگ در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال توانس��ته اند یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۹۹‬ه��زار و ‪ ۱۱۱‬خودرو تولید کنند که مقایس��ه‬ ‫ان با مدت مش��ابه سال گذشته نشان از رشد ‪۱۴/۱‬‬ ‫درص��دی دارد به طوری که تولید خودرو در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫سال گذشته یک میلیون و ‪ ۲۲۵‬هزار و ‪ ۶۷۹‬دستگاه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تولید در پارس خودرو به عنوان سومین خودروساز‬ ‫بزرگ کش��ور در ‪ ۱۱‬ماه امسال به بیش از ‪ ۲۳۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه رس��یده و این در حالی است که تولید این‬ ‫مجموعه در س��ال گذشته ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دستگاه‬ ‫بوده و پیش بینی می ش��ود رقم تولید تا پایان س��ال‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۲۳۱‬هزار خودرو نیز برس��د‪ .‬بر اس��اس‬ ‫امار ارائه شده ازسوی این خودروساز تولید در بهمن‬ ‫امس��ال به بیش از ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بهمن امس��ال تولید انواع خودرو از ‪ ۱۳۷‬هزار و‬ ‫‪ ۳۸۹‬دس��تگاه در بهمن سال گذشته به ‪ ۱۴۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۶‬دس��تگاه رسیده و تولید انواع سواری نیز با رشد‬ ‫‪ ۷/۱‬درص��دی همراه ب��وده و از ‪ ۱۲۸‬ه��زار و ‪۵۶۴‬‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۵‬به ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۶۴۸‬دستگاه‬ ‫دستگاه در بهم ‬ ‫افزایش یافت‪ .‬بهمن امسال تولید انواع خودرو به طور‬ ‫میانگین ‪ ۶ .۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫تولید انواع ون نیز رون��د صعودی در پیش گرفته‬ ‫و به ‪ ۱۶۶‬دس��تگاه رسیده‪ ،‬این در حالی است که در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته تولید انواع ون متوقف شده‬ ‫بود‪ .‬در بهمن امس��ال روند تولید وانت نزولی بوده و‬ ‫ب��ا کاهش ‪ ۱۹/۵‬درصدی از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۶۸‬دس��تگاه‬ ‫در بهمن س��ال گذشته به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۲۵‬دستگاه در‬ ‫امسال رسیده است‪.‬‬ ‫برخالف وان��ت‪ ،‬تولی��د مینی ب��وس و میدل باس‬ ‫ن س��ال‬ ‫صع��ودی ب��وده و از ‪ ۱۰۱‬دس��تگاه در بهم ‬ ‫گذش��ته به ‪ ۱۸۴‬دس��تگاه افزایش یافته و در مقابل‬ ‫تولی��د ان��واع اتوبوس کاه��ش یافته و ب��ا افت ‪۷ /۷‬‬ ‫ن سال گذشته به‬ ‫درصدی از ‪ ۱۶۸‬دس��تگاه در بهم ‬ ‫‪ ۱۵۵‬دستگاه در امسال رسیده است‪.‬‬ ‫تولید انواع کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده نیز مانند‬ ‫اتوب��وس کاهش یافته و با اف��ت ‪ ۱۸/۷‬درصدی از ‪۲‬‬ ‫افزایش تولید ‪ ۲۲ /۴‬درصدی در این ش��رکت ش��ده‬ ‫ن سال گذشته به هزار و‬ ‫هزار و ‪ ۱۸۸‬دستگاه در بهم ‬ ‫اس��ت‪ .‬از پارس خودرو نیز خبر می رسد که تیراژ در‬ ‫‪ ۷۷۸‬دستگاه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این ش��رکت در ‪ ۱۰‬ماه امسال و در مقایسه با مدت‬ ‫این امار در حالی در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال اعالم ش��ده‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۱۵ /۸‬درصد افزایش داشته و‬ ‫که تولی��د خودرو در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال یک میلیون و‬ ‫پارس خودرویی ها توانس��ته اند تا پای��ان دی ‪۱۳۹۴‬‬ ‫‪ ۷۰‬هزار دس��تگاه بوده که تولید خودروهای سواری‬ ‫هزار و ‪ ۵۸۸‬محصول سواری تولید کنند اما از جمله‬ ‫در این مدت افزایش ‪ ۱۵‬درصدی را نس��بت به مدت‬ ‫نکات مهم امار تولید ‪ ۱۰‬ماه خودروسازان می توان به‬ ‫مشابه سال گذشته تجربه کرده است‪.‬‬ ‫حذف نام پژو ‪ ۲۰۰۸‬از فهرست خودروهای تولیدی و‬ ‫همچنین امار نش��ان می دهد تولید‬ ‫همچنین تداوم افت تیراژ دوگانه سوزها‬ ‫ی و نسبت به‬ ‫خودروهای سواری در د ‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫اذر حدود ‪ ۴‬درصد افزایش داشته و ‪ ۳‬مهم ترین چالش نیمه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هر‬ ‫شرکت خودروساز اصلی (ایران خودرو‪ ،‬دهه سپری شده در سال برنامه تولید خودرو در کشور را در‬ ‫س��ایپا و پارس خ��ودرو) توانس��ته اند صنعت خودرو بحران‬ ‫شرایطی اعالم می کند که این برنامه در‬ ‫تقاضا بوده؛ این در‬ ‫درمجم��وع ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۳۳۲‬محصول‬ ‫عمل همواره با اف��ت و خیزهای زیادی‬ ‫شرایطی است که‬ ‫تولید کنند‪.‬‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫عوامل دیگری همچون‬ ‫و‬ ‫معدن‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫اع�لام‬ ‫بنا بر‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د‬ ‫اعمال تحریم های‬ ‫تجارت ایران خودرو همچنان بزرگترین بین المللی‪ ،‬افزایش عمده تری��ن عام��ل اف��ت و خی��ز در‬ ‫خودروس��از داخلی به ش��مار می رود و‬ ‫تحق��ق برنامه ه��ا در س��ال های ‪ ۹۰‬ت��ا‬ ‫نرخ خودرو‪ ،‬اثرات‬ ‫توانس��ته در ‪ ۱۰‬ماه امسال ‪ ۵۷۷‬هزار روانی ناشی از برجام ‪ ۹۵‬بح��ران تقاضا و نرخ ب��وده و نگاهی‬ ‫و ‪ ۳۹۹‬دستگاه تیراژ داشته باشد و ‪/۴‬‬ ‫به هدف گذاری انجام ش��ده برای تولید‬ ‫و قدیمی شدن‬ ‫خودرو نش��ان می دهد که خودروسازان‬ ‫‪ ۱۲‬درصد افزایش تولید را تجربه کند‪ .‬خودروهای تولیدی‬ ‫س��ایپا نیز به عنوان دومین خودروساز خودروسازان را نیز در برخی از سال ها به تیراژ هدف گذاری‬ ‫بزرگ کشور ‪ ۲۹۷‬هزار و ‪ ۹۶۰‬دستگاه باید به بحران تقاضا ش��ده ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫اضافه کرد‬ ‫محص��ول س��واری در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‬ ‫تجارت رس��یده اند اما در برخی سال ها‬ ‫ب��ه تولید رس��انده و این تیراژ س��بب‬ ‫نتوانستند ان را محقق کنند‪.‬‬ ‫بررس��ی عوامل اثرگذار در این سال ها نشان از ان‬ ‫دارد که بحران تقاضا و نرخ باعث شده خودروسازان‬ ‫نتوانن��د تولید خود را براس��اس برنامه مدنظر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به انجام برسانند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان مهم تری��ن چالش نیمه دهه‬ ‫سپری شده در صنعت خودرو بحران تقاضا بوده؛ این‬ ‫در ش��رایطی است که عوامل دیگری همچون اعمال‬ ‫تحریم ه��ای بین المللی‪ ،‬افزایش ن��رخ خودرو‪ ،‬اثرات‬ ‫روان��ی ناش��ی از برجام و قدیمی ش��دن خودروهای‬ ‫تولیدی خودروس��ازان را نیز باید به بحران تقاضا و از‬ ‫سوی دیگر تحقق برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای تولید خودرو اضافه کرد‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د مجموع ای��ن عوامل همواره باعث ش��ده‬ ‫صنعت خودرو با کاهش تقاضا همراه شود‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حالی برنامه‬ ‫تولید خودرو در س��ال جاری را یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار دستگاه در نظر گرفته که برنامه پیش بینی شده‬ ‫تولید در س��ال ‪ ۹۶‬در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۵‬افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬درصدی دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫برنامه تولید خودرو در امس��ال را تابع عواملی چون‬ ‫تقاضای مناسب در بازار می دانند‪.‬‬ ‫بررسی روند تولید خودرو در ‪ ۱۱‬ماه امسال نشان‬ ‫می دهد که خودروس��ازان از س��مت عرضه مشکلی‬ ‫ندارند؛ موضوعی که بس��یاری از کارشناس��ان به ان‬ ‫اش��اره دارند و با دیده شک و تردید به تحقق برنامه‬ ‫تولید خودروسازان در سال جاری نگاه می کنند‪.‬‬ ‫بررسی روند رشد تولید خودرو به طور میانگین ‪۱۴‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصد در هر ماه در حالی است که در نخستین‬ ‫روزهای کاری سال جدید محمدرضا نعمت زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از برنامه افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصدی تولی��د خودرو به عنوان یکی از رئوس کاری‬ ‫این وزارتخانه خبر داد و گفت‪ :‬برای افزایش اشتغال‬ ‫در کشور مردم باید به تولیدات ایرانی اعتماد کرده و‬ ‫با خرید محصوالت تولید داخل زمینه اشتغال تعداد‬ ‫بیشتری از جوانان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بود که در نخستین جلسه شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری خودرو‪ ،‬تولید ی��ک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار خ��ودرو برای س��ال ‪ ۹۶‬پیش بینی ش��د که با‬ ‫گذش��ت ‪ ۱۱‬ماه از سال تولید به حدود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار دس��تگاه رسیده که با احتساب تولید در‬ ‫اس��فند نه تنها این عدد محقق شده بلکه شاید فراتر‬ ‫از پیش بینی ها عمل کند‪.‬‬ ‫چگونه می توان قیمت خودروهای داخلی را به یک سوم کاهش داد؟‬ ‫ریی��س کمیت��ه اقتص��ادی کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫توضیح های��ی پیرامون قیم��ت و کیفیت خودروهای‬ ‫داخلی داد‪.‬‬ ‫بهرام پارسایی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به‬ ‫مشکل کیفیت برخی خودروهای داخلی گفت‪ :‬تنها‬ ‫بهان ه افراد ذی نفع خودروس��ازی کشور این است که‬ ‫روی بحث اشتغال ان متمرکز شده و مانور می دهند‪.‬‬ ‫ریی��س کمیت��ه اقتص��ادی کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان اینک��ه هیچ کس‬ ‫مخالف بحث اش��تغال در کش��ور نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫بهانه اش��تغال چند ده هزار نف��ره نباید ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫نفر تاوان دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به اینکه در ایران انرژی ارزان تر و هزینه کارگر‬ ‫و هزینه های جانبی کمتر اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬چرا با‬ ‫تمام این ارزانی در کش��ور خودروها نسبت به مشابه‬ ‫خود که البته در خارج از کشور مشابه خودروهای ما‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گران تر باشد؟‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬خودروهای خارجی با اپشن های‬ ‫باالتر‪ ،‬ایمنی بس��یار باالتر‪ ،‬ظاه��ر و طراحی زیباتر‬ ‫خدمات بس��یار باالت��ر‪ ،‬مصرف س��وخت پایین تر و‬ ‫االیندگ��ی کمت��ر تولید می ش��ود که ای��ن موضوع‬ ‫نش��ان دهنده ان است که با یک سوءمدیریت روبه رو‬ ‫هستیم و برنامه ریزی نداریم‪.‬‬ ‫پارس��ایی افزود‪ :‬اگر قیمت واقع��ی خودروها این‬ ‫اس��ت‪ ،‬این موضوع نشانه سوء مدیریت در این بخش‬ ‫اس��ت چراکه اگر مدیریت خوبی وجود داشته باشد‬ ‫می توان��د قیم��ت تولی��دات خودروهای خ��ود را به‬ ‫یک س��وم کاهش دهد بنابراین نمی توان پذیرفت به‬ ‫بهان��ه حمایت از تولید مردم تاوان خودروهای ناامن‬ ‫و االینده را پس دهند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم با بیان اینکه‬ ‫چ��ه ایرادی دارد ک��ه مردم ایران مانن��د مردم دنیا‬ ‫از خودروی��ی که دوس��ت دارن��د و می تواند امنیت‬ ‫انها را تامین و ذائقه ش��ان را براورده کند اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬حمایت از تولید بهانه اس��ت؛‬ ‫همین مابه التفاوت سوختی که دولت یارانه می دهد‬ ‫می تواند حقوق چند براب��ر این کارگران را پرداخت‬ ‫کرده و االیندگی و ناامنی ایجاد نکند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه براساس استعالمات دریافتی‬ ‫س��االنه افزون ب��ر ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان دیه ناش��ی‬ ‫از تصادف��ات پرداخت می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر خودرو‬ ‫ایمن در اختیار ش��هروندان قرار گیرد عالوه بر اینکه‬ ‫جان شان در امان اس��ت‪ ،‬سالمت شان تامین شده و‬ ‫همچنین خس��ارتی به بیمه ها و اقتصاد کش��ور وارد‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫پارس��ایی با بیان اینکه ب��ا اطالعات دریافتی هیچ‬ ‫نظارت��ی ب��ر نحوه قیمت گ��ذاری خودرو در کش��ور‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬هیچ سازمان و وزارتخانه ای‬ ‫نمی تواند عنوان کند که« می توانم قیمت تمام ش��ده‬ ‫خودرو را اعالم کنم و بر قیمت تمام شده ان نظارت‬ ‫داش��ته باشم»‪ .‬خودروس��ازان به قیمت گذاری اقدام‬ ‫می کنن��د و هیچ جدیتی برای مب��ارزه یا نظارت بر‬ ‫قیمت گذاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ن��ه تنها میزان مصرف س��وخت‬ ‫خودروهای داخلی بیشتر از سایر خودروهاست بلکه‬ ‫به دلیل نبود کاتالیزورهای مناسب و استانداردهایی‬ ‫ک��ه باید در یک خودرو وجود داش��ته باش��د میزان‬ ‫االیندگی ان بیش��تر است یعنی اگر مصرف سوخت‬ ‫دو برابر است میزان االیندگی ان چهار برابر است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪ 22 1396‬جمادی الثانی ‪ 11 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 350‬پیاپی ‪2323‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫نیازمند همدلی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ماشااهلل قاسمی نژاد‪:‬‬ ‫ابتدای امسال نامه ای‬ ‫از سوی انجمن برای‬ ‫بخش قوای محرکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ارسال شد و‬ ‫اعالم امادگی کردیم‬ ‫که مجموعه اعضای‬ ‫این انجمن به استثنای‬ ‫انجین می توانند هر‬ ‫قطعه را برای هر مدل‬ ‫که سفارش داده شود‬ ‫در مدت ‪ ۶‬ماه تولید و‬ ‫تامین کنند‬ ‫در میزگرد «گسترش صنعت» با اعضای انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت مطرح شد‬ ‫از دردسرهای نفتی تا سیاست های ناصواب چینی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫همان ط��ور که بارها در گزارش های مختلف عنوان‬ ‫ش��د صنعت موتورس��یکلت در حال پوس��ت اندازی‬ ‫بنیادی اس��ت ک��ه در این مرحله بس��یاری حذف و‬ ‫حتی مشکالت بسیاری نیز دامن گیر تولیدکنندگان‬ ‫واقعی خواهد ش��د‪ .‬به دنبال این مسئله صنعت قطعه‬ ‫نی��ز بی نصی��ب نخواهد ماند و ش��اهد ریزش در این‬ ‫بخش خواهیم بود‪.‬‬ ‫در میزگ��ردی که ب��ا حضور اعض��ای هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‬ ‫برگزار ش��د محور سخنان پیرامون راهکارهایی برای‬ ‫برون رفت از این مش��کالت ب��ود که هریک از فعاالن‬ ‫ای��ن صنعت به بیان دیدگاه های خود در این راس��تا‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫€ €با وجود مشکالتی که صنعت موتورسیکلت‬ ‫و درنتیجه قطعه سازان دارند برای برون رفت از‬ ‫این مشکالت راهکار چیست؟‬ ‫ی�داهلل حاج غف�اری‪ ،‬عض�و هیات مدی�ره انجم�ن‬ ‫تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‪ :‬برای‬ ‫یافتن راهکار باید مش��کالت را ریشه یابی کرد که در‬ ‫اینجا ‪ ۲‬مقوله وج��ود دارد؛ کیفیت و تیراژ محصول‪.‬‬ ‫امروز شاهد هستیم مشتری که موتورسیکلت چینی‬ ‫می خ��رد در نهای��ت الس��تیک ان را با تای��ر ایرانی‬ ‫تعویض می کند‪ .‬این یعنی به کیفیت محصول ایرانی‬ ‫بیشتر از نوع چینی اعتماد دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کیفیت برای س��ایر قطعات نی��ز وجود دارد‬ ‫به طور نمونه شاسی که درحال حاضر در کشور تولید‬ ‫می شود بهتر از مشابه چینی بوده و مقاومت تر است‪.‬‬ ‫این موضوع نش��ان می دهد توان تولید محصوالت‬ ‫ب��ا کیفی��ت مطل��وب در داخل وج��ود دارد‪ .‬خال در‬ ‫ای��ن بخ��ش مربوط به س��فارش از س��وی س��ازنده‬ ‫موتورسیکلت است‪ .‬اگر موتورسیکلت ساز می خواهد‬ ‫با ‪۲‬هزار دستگاه پرونده ساخت مدلی را ببندد به طور‬ ‫قطع ساخت قالب و داخلی س��ازی قطعات موردنیاز‬ ‫ان معقول نیس��ت اما اگر ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬کارخانه با تعامل‪،‬‬ ‫تولی��د چند مدل محدود را برنامه ریزی و به صنعتگر‬ ‫این ح��وزه اعالم کنند قطعات انها را در مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫اماده تحویل می کنند‪ ،‬مطمئن باشید در زمان مقرر‬ ‫محص��والت با کیفیت مطلوب تولی��د و تحویل داده‬ ‫خواهد ش��د ضم��ن انکه در خدمات پ��س از فروش‬ ‫پاسخگوی مشتریان خود نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫ام��ا اگر بخواهیم برای تعداد زی��ادی مدل با تیراژ‬ ‫پایی��ن قالب س��ازی کنی��م توجیه اقتص��ادی برای‬ ‫تولیدکنن��ده و کش��ور ن��دارد زیرا منجر ب��ه از بین‬ ‫رفتن سرمایه ها شده و صنعتگران ورشکست و تولید‬ ‫متوقف می شود‪.‬‬ ‫حبی�ب اهلل محم�ودان‪ ،‬نایب ریی�س انجم�ن‬ ‫تولیدکنن�دگان مجموع�ه قطع�ات موتورس�یکلت‪:‬‬ ‫راهکار س��اده اس��ت‪ .‬تمام کش��ورهای صنعتی ابتدا‬ ‫نقشه راه برای تولیدات خود تدوین و سپس تولید را‬ ‫اغاز می کنند‪ .‬در این فضا دیگر تولیدکننده نمی تواند‬ ‫هر انچه می خواهد و با هدف سوداوری‪ ،‬فعالیت های‬ ‫پراکنده داشته باشد‪.‬‬ ‫ضمن انکه کارخانه موتورسیکلت را نباید به تنهایی‬ ‫به جنگ با تولیدکننده چینی فرس��تاد که پش��ت او‬ ‫دولت و سیاس��ت های صادرات��ی دولت ان قرار دارد‪.‬‬ ‫دولت این کشور مزیت های بسیاری برای صادرکننده‬ ‫خ��ود به وجود اورده و م��ا باید در مقابل ان تدابیری‬ ‫برای واردات موتورسیکلت های چینی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در این عملکرد منافع ملی نهفته است ضمن انکه‬ ‫دوب��اره تاکید می کنم تنوع تولید در ش��رایط حاضر‬ ‫کشور برای اقتصاد کشور بسیار اسیب رسان است‪.‬‬ ‫ام��روز می بینی��م برخی کش��ورها ب��رای واردات‬ ‫خودرو شرکت های خود را ملزم کرده اند برای بیشتر‬ ‫استان های شان خدمات پس از فروش داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت واردکننده متعهد به داخلی سازی‬ ‫است که این امر در صنعت موتورسیکلت کشور دیده‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط انتظار داریم کارخانه‬ ‫س��ازنده داخلی با وجدان کاری خود بومی س��ازی را‬ ‫عملیاتی کند که شدنی نیست‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در مقابل صنعت‬ ‫موتورس��یکلت ناکارامد عمل کرده و این نقصان هر‬ ‫س��ال بزرگتر ش��ده و چالش های بیش��تری به دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت به طور نمونه در نمایش��گاه ها ش��اهد‬ ‫هستیم گویا نمایش��گاه کاالهای چینی است که در‬ ‫ایران برگزار می شود‪ .‬درواقع خود ما اجازه دادیم که‬ ‫انها این گونه به بازار کشور هجوم بیاورند‪.‬‬ ‫کاش نفت نداش��تیم زیرا دیگر دالرهای ارزشمند‬ ‫خ��ود را به این راحتی ب��رای ورود کاالهای خارجی‬ ‫صرف نمی کردیم‪.‬‬ ‫ماشااهلل قاس�می نژاد‪ ،‬رییس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫مجموع�ه قطع�ات موتورس�یکلت‪ :‬پیرو فرمایش��ات‬ ‫رهبر معظم انقالب ابتدای امس��ال نامه ای از س��وی‬ ‫انجم��ن برای بخش ق��وای محرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارس��ال ش��د و اعالم امادگی کردیم‬ ‫ک��ه مجموعه اعضای این انجمن به اس��تثنای انجین‬ ‫می توانند هر قطعه را برای هر مدل که سفارش داده‬ ‫ش��ود در م��دت ‪ ۶‬م��اه تولید و تامین کنن��د‪ .‬در ‪۴‬‬ ‫و ‪ ۵‬سال گذش��ته ش��اهد حضور موتورسیکلت های‬ ‫هندی به کشور هس��تیم و اگر بررسی شود بیش از‬ ‫‪۵‬درصد داخلی س��ازی نش��ده اند به طور ی که تنه این‬ ‫موتورسیکلت ها نیز وارداتی هستند‪.‬‬ ‫اگر به واقع هدف‪ ،‬حمایت از تولید داخل است باید‬ ‫وزارتخانه مربوط‪ ،‬واردکننده و سازنده موتورسیکلت‬ ‫(انژکت��وری و برقی) را ملزم کند به اس��تثنای انجین‬ ‫باقی قطع��ات را از داخل تولی��د و تامین کند‪ .‬برای‬ ‫س��ال اینده دولت اع�لام کرده قرار اس��ت ‪۵۰‬هزار‬ ‫دستگاه از نوع برقی وارد بازار شود؛ اگر داخلی سازی‬ ‫این حجم اغاز شود ضمن اشتغالزایی‪ ،‬خودکفایی را‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ام��روز ش��رکت های دانش بنی��ان زی��ادی در حال‬ ‫فعالیت هس��تند و به کم��ک مراکز علمی به طور نمونه‬ ‫یداهلل حاج غفاری ‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم برای‬ ‫تعداد زیادی مدل با‬ ‫تیراژ پایین قالب سازی‬ ‫کنیم توجیه اقتصادی‬ ‫برای تولیدکننده و‬ ‫کشور ندارد زیرا‬ ‫منجر به از بین رفتن‬ ‫سرمایه ها شده و‬ ‫صنعتگران ورشکست‬ ‫و تولید متوقف می شود‬ ‫اما با تیراژ مناسب‬ ‫می توان قطعات را در‬ ‫مدت‪6‬ماه اماده‬ ‫کرد‬ ‫موتورس��یکلتی را در داخ��ل الگوب��رداری ک��رده و‬ ‫س��اخته اند‪ .‬ای��ن عملکردها نی��از به تش��ویق دارد تا‬ ‫همه گیر ش��ود و در ادام��ه منجر به نواوری و خالقیت‬ ‫در طراحی از سوی خود کارشناسان داخلی شود‪.‬‬ ‫از ای��ن اف��راد زیاد به انجمن مراجع��ه کرده اند که با‬ ‫ذوق و هزینه ش��خصی موتورسیکلت برقی ساخته اند‪.‬‬ ‫در صنعت از این افراد کم نداریم به طور نمونه در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬یک��ی از همکاران به دنبال طراحی و س��اخت صفر‬ ‫تا صد موتورس��یکلت برقی بود که با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود نتوانست این ایده را عملی کند‪.‬‬ ‫اگر امروز با قاطعیت اعالم شود تنها انجین باید وارد‬ ‫ش��ود کمک بزرگی به صنعتگران برای داخلی س��ازی‬ ‫س��ایر قطعات خواهد ش��د و قطعه س��ازان ب��ا انگیزه‬ ‫بیش��تری به س��وی نواوری و دان��ش روز دنیا حرکت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬ب ه نظرم بهترین راهکار برای برون رفت از‬ ‫وضعیتی که صنعت موتورسیکلت کشور در ان گرفتار‬ ‫ش��ده نخست کاهش تنوع و دوم الزام به داخلی سازی‬ ‫قطعات است‪.‬‬ ‫هاشم مستوفی‪ ،‬از دیگر اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن�دگان مجموع�ه قطع�ات موتورس�یکلت‪:‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه س��ایر هم��کاران اعالم کردن��د باید‬ ‫صنعتگران در حوزه تولید موتورس��یکلت خودشان به‬ ‫جمع بن��دی برس��ند که با توجه به فرهنگ و ش��رایط‬ ‫جغرافیای��ی کش��ور چند م��دل مح��دود را انتخاب و‬ ‫داخلی س��ازی انه��ا را ب��ا همکاری قطعه س��ازان اغاز‬ ‫کنند؛ روش��ی که صنعت خودرو کش��ور پیش گرفته‬ ‫و برخ��ی مدل ه��ا را انتخ��اب کرده و ب��ا درصد باالیی‬ ‫به عمق س��اخت داخل می رس��ند به طور نمونه امروز‬ ‫با همکاری قطعه س��ازان شاهد هستیم ال ‪ ۹۰‬بیش از‬ ‫‪۶۰‬درصد داخلی سازی شده است‪.‬‬ ‫ضمن انکه بازار متنوع با این حجم از مدل ها بیشتر‬ ‫باعث س��ردرگمی مشتریان شده و تیراژ پایین ان نیز‬ ‫بازار قطعه س��ازان موتورسیکلت را از بین برده و اجازه‬ ‫فعالیت را به انها نمی دهد‪.‬‬ ‫€ €اگر بخواهیم جمع بندی داش�ته باش�یم ایا‬ ‫راه�کار انجمن مح�دود کردن مدل ه�ا با تیراژ‬ ‫اقتصادی است؟‬ ‫مس�توفی‪ :‬بل��ه‪ ،‬انتخاب مدل هایی که پاس��خگوی‬ ‫مناس��بی ب��رای نیاز جامعه باش��د مانن��د هوندا ‪۱۲۵‬‬ ‫سی س��ی و همان کارایی را برای صاحب موتورسیکلت‬ ‫نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫باید با همدلی به یک نظر واحد رسید و تولید بادوامی‬ ‫را رقم زد‪ .‬فعالیت موقتی مفید به حال صنعت نبوده و‬ ‫باعث تعطیلی ان می شود‪ .‬فراموش نکنیم خدمات پس‬ ‫حبیب اهلل محمودان ‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در مقابل صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫ناکارامد عمل کرده‬ ‫و این نقصان هر‬ ‫سال بزرگتر شده و‬ ‫چالش های بیشتری‬ ‫به دنبال داشته است‬ ‫به طور نمونه در‬ ‫نمایشگاه ها شاهد‬ ‫هستیم گویا نمایشگاه‬ ‫کاالهای چینی‬ ‫است که در ایران‬ ‫برگزار می شود‬ ‫هاشم مستوفی‪:‬‬ ‫باید با همدلی به یک‬ ‫نظر واحد رسید و‬ ‫تولید بادوامی را رقم‬ ‫زد‪ .‬فعالیت موقتی‬ ‫مفید به حال صنعت‬ ‫نبوده و باعث تعطیلی‬ ‫ان می شود‪ .‬فراموش‬ ‫نکنیم خدمات پس‬ ‫از فروش یکی از‬ ‫مولفه های مهم در‬ ‫داشتن مشتری وفادار‬ ‫است که با همکاری‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‬ ‫میسرتر خواهد بود‬ ‫از فروش یکی از مولفه های مهم در داش��تن مش��تری‬ ‫وفادار اس��ت که ب��ا همکاری تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫میسرتر خواهد بود‪.‬‬ ‫محم�ودان‪ :‬قرار نیس��ت دیدگاه های منفی داش��ته‬ ‫باش��یم ام��ا ای��ن ی��ک واقعی��ت اس��ت پش��ت تنوع‬ ‫موتورس��یکلت های وارد ش��ده به کشور یک سیاست‬ ‫ناصواب چینی نهفته اس��ت‪ .‬این مسئله قدرت فناوری‬ ‫ش��رکت های ایرانی را کاه��ش داده ضمن انکه قدرت‬ ‫چانه زن��ی را ضعیف کرده اس��ت‪ .‬ام��روز یکی از نقاط‬ ‫ضع��ف صنع��ت موتورس��یکلت داخل این اس��ت که‬ ‫مونت��اژکاران اجازه داده اند ش��رکت های چینی بر انها‬ ‫حکمرانی کنند‪ .‬در نمایش��گاه رایدکس امس��ال شاید‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬مدل به نمایش گذاشته شده بود‪ .‬این یک‬ ‫نقطه تهدید است‪.‬‬ ‫امروز س��ازندگان داخلی برای چ��راغ تولیدی خود‬ ‫از اس��تاندارد مج��وز می گیرن��د درحالی ک��ه در ادامه‬ ‫می بینید بیش از ‪ ۱۰‬مدل چراغ با نش��ان ایمارک وارد‬ ‫کش��ور ش��ده و بازارش را تهدید می کند‪ .‬پرسش این‬ ‫اس��ت که تولیدکننده داخلی چگون��ه می تواند با یک‬ ‫م��دل خود در مقاب��ل ‪۱۰‬مدل چینی و خارجی رقابت‬ ‫کند؟ هزینه های استانداردسازی در کشور باالست اما‬ ‫هزینه گرفتن ایمارک چینی صفر است‪.‬‬ ‫خ�لا سیاس��ت گذاری در صنع��ت موتورس��یکلت‬ ‫محسوس است و چه کسی پاسخگوی این مسئله است؟‬ ‫قطعه س��از داخلی به لحاظ فناوری و تجهیزات مشکلی‬ ‫ندارد؛ باید مونتاژ کننده از مشارکت قطعه ساز در تولید‬ ‫استفاده کند‪ .‬این حس مسئولیت به سازندگان داخلی‬ ‫داده نش��ده که موتورسیکلت ساز در مقابل تولید خود‬ ‫پاس��خگو باشد‪ .‬تولیدکننده داخلی امروز ‪ ۱۰‬مدل تنه‬ ‫می سازد اما کسی برای خرید سفارش نمی دهد‪.‬‬ ‫قاس�می نژاد‪ :‬البت��ه ان ‪ ۱۰‬مدل تن��ه که همکاران‬ ‫اش��اره کردند در یک واحد صنعتی کش��ور تولید شده‬ ‫تنه��ا مربوط به یک مدل اس��ت و این نش��ان می دهد‬ ‫تولیدکننده ایرانی دارای توانمندی باالیی بوده و حتی‬ ‫برای یک مدل می تواند تولید متنوعی داشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از راهکارهای دنبال ش��ده از س��وی صنعتگران‬ ‫چینی و هندی این است که مدل ها را به گونه ای تغییر‬ ‫می دهند تا بازار خود را حفظ کنند؛ این توانمندی در‬ ‫داخل نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫محمودان‪ :‬جای خالی سیاست گذاری به شدت حس‬ ‫می ش��ود؛ باید برنامه ای برای خنثی کردن این اهداف‬ ‫چین حداقل برای بازار خود تدوین کنیم‪ .‬گاهی با تیراژ‬ ‫هزارتایی صنعتگر ایرانی را خلع س�لاح می کنند‪ .‬چرا‬ ‫باید اجازه چنین امری را داد؟ پاس��خگو کیس��ت؟ چرا‬ ‫باید ش��رکت چینی تعیین کند یا موتورسیکلت کامل‬ ‫وارد شود یا محصول فروخته نمی شود؟‬ ‫حاج غف�اری‪ :‬البت��ه همین مش��کل با ش��رکت های‬ ‫هن��دی نیز وج��ود دارد‪ .‬انها حتی اج��ازه نمی دهند‬ ‫یک پیچ از داخل اس��تفاده شود و این از ضعف ماست‪.‬‬ ‫اگ��ر این روند ادامه پیدا کند باید کم کم صنعت قطعه‬ ‫موتورس��یکلت تعطیل و محصول به شکل سی کی دی‬ ‫و کامل وارد شود‪.‬‬ ‫همان ط��ور که تا ام��روز با این سیاس��ت که برخی‬ ‫ش��رکت های چین��ی و هندی داش��تند قطعه س��ازان‬ ‫کوچ��ک زی��ادی از چرخ��ه تولید حذف ش��دند‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن واحدهای تولی��دی کوچک بودند اما دس��ت کم‬ ‫ ه��زار نفر به امار بیکاران افزودن��د‪ .‬این قبیل اتفاقات‬ ‫ضداش��تغال بوده و وضعیت صنعت را با چالش بیشتر‬ ‫روبه رو می کند‪ .‬فراموش نکنیم توان ایس��تادگی جایی‬ ‫به پایان می رسد‪ .‬اگر صحبت از اقتصاد مقاومتی است‬ ‫بدون تولید مگر به دست می اید؟‬ ‫صنعت موتورس��یکلت نیاز‬ ‫به هم فکری و هم اندیش��ی با‬ ‫حضور صنعتگ��ران و مدیران‬ ‫باالدس��تی دارد‪ .‬پروژه ه��ای‬ ‫ب��دون نظ��ر کارشناس��ی‬ ‫تولیدکنن��دگان ای��ن صنعت‬ ‫موفقی��ت زی��ادی به دس��ت‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫نخواهند اورد و به چالش های‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫موجود دامن می زند‪.‬‬ ‫در ه��ر زمین�� ه اگ��ر کارها تولیدکننده موتورسیکلت‬ ‫را دس��توری اج��را کنی��م در‬ ‫اتاق های بسته بدون مش��ارکت مجری ها یا صاحبان صنعت‬ ‫کار ب��ه س��رانجام نمی رس��د‪ .‬ب��رای خری��د و واردات ان��واع‬ ‫موتورس��یکلت ضرورت دارد به جغرافیای کش��ور توجه شود‬ ‫به طور نمونه در بحث برقی ها این مس��ئله اهمیت بیش��تری‬ ‫دارد‪ .‬اگر موتورسیکلت های برقی یا خودروهای برقی در اروپا‬ ‫زیاد هس��تند به این دلیل اس��ت که ش��یب این کشورها کم‬ ‫بوده درحالی که جنوب تهران با شمال ان شیب زیادی دارد‪.‬‬ ‫ضمن انک��ه هزینه مصرف و نیز مدت عمر وس��ایل نقلیه‬ ‫از دیگ��ر موضوع ه��ای مهم برای مصرف کننده اس��ت؛ اینکه‬ ‫به اندازه ای که هزینه می کند بتواند از وس��یله خود بهره وری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وضعیت صنعت موتورس��یکلت کش��ور به گونه ای است که‬ ‫افرادی از این فضا به نفع خود بهره برداری کرده و دل به حال‬ ‫صنعت نمی سوزانند‪.‬‬ ‫برای موفقیت موتورس��یکلت هایی با س��وخت جدید مانند‬ ‫برقی ها دولت باید از س��ازمان ها و مجموعه های خود ش��روع‬ ‫کند تا این اطمینان به لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش‬ ‫برای سایر متقاضیان به وجود اید‪.‬‬ ‫انجمن تولیدکننده موتورس��یکلت کشور از فعالیت جوانان‬ ‫نواور و خالق برای طراحی این وسیله نقلیه استقبال می کند‬ ‫و امادگ��ی هم��کاری دارد‪ .‬این مش��ارکت باید ب��ا تیم های‬ ‫کارشناسی دنبال شود نه انکه بخواهیم سلیقگی عمل کنیم‪.‬‬ ‫اف��ت پروژه ها عملکردهای س��لیقه ای و کوتاه مدت اس��ت‬ ‫که ب��ا وجود هزینه های زمانی و مالی بس��یار نتیجه ای برای‬ ‫کش��ور حاصل نمی ش��ود و نیمه کاره به پایان خود می رسد‪.‬‬ ‫برای رشد و توسعه این صنعت الزم است طرح های بلندمدت‬ ‫با نظر کارشناسان این حوزه و نیز مدیران دولتی برنامه ریزی‬ ‫و تدوین شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر خود دست یابیم‬ ‫و این امر با همدلی محقق می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قطعات چینی یکه تاز بازار لوازم‬ ‫یدکی خودرو‬ ‫در شرایطی که گفته می شود با افزایش کنترل و نظارت های‬ ‫دولت س��هم قطعات یدکی قاچاق در بازار تا حدودی کاهش‬ ‫یافته اما همچنان عرضه قطعات بی کیفیت بزرگترین دغدغه‬ ‫فعاالن بازار قطعات یدکی بوده که به گفته سخنگوی اتحادیه‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین االت بخش مهمی از‬ ‫قطعات یدکی بی کیفیت که به بازار وارد می شود چینی است‪.‬‬ ‫به گفته س��یدمهدی کاظمی هم اکنون بیش��ترین شکایت‬ ‫مط��رح در اتحادی��ه لوازم یدک��ی مربوط ب��ه قطعات یدکی‬ ‫بی کیفیت وارداتی اس��ت که امس��ال عرضه انها به بازار روند‬ ‫صعودی داشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و‬ ‫ماشین االت با اشاره به مسیر های قانونی ورود قطعات یدکی‬ ‫به کش��ور تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که عرضه قطعات یدکی‬ ‫بی کیفیت به معضلی در بازار تبدیل شده‪ ،‬خبرها حاکی است‬ ‫که درصد زیادی از این قطعات بی کیفیت از مسیرهای قانونی‬ ‫و گمرکات وارد کشور می ش��وند درحالی که انتظار می رود با‬ ‫اجرای طرح شناسنامه دار کردن قطعات یدکی کنترل بهتری‬ ‫نسبت به ورود قطعات بی کیفیت به بازار انجام شود‪.‬‬ ‫کاظمی افزود‪ :‬همچنان ‪۲۰‬درصد از سهم بازار لوازم یدکی‬ ‫را قطع��ات بی کیفیت چین��ی در اختیار دارند که به نظر رقم‬ ‫زیادی اس��ت و انتظار می رود نظارت ها بر این بخش بیش��تر‬ ‫شود‪ .‬وی همچنین به س��هم قطعات داخلی در جریان بازار‬ ‫قطعات بی کیفیت اشاره کرد و گفت‪ :‬برخی از سخنان درباره‬ ‫سهم قطعات داخلی در بازار بی کیفیت ها امار درستی نیست‬ ‫چون امروز سهم بسیار کمی از قطعات بی کیفیت موجود در‬ ‫بازار نیز از تولیدات داخلی بوده که عمده انها در کارگاه های‬ ‫بدون مجوز تولید می شود‪.‬‬ ‫کاظم��ی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو تاکید ک��رد‪ :‬البته در‬ ‫این می��ان برخی افراد ک��ه از کیفیت ب��االی قطعات ایرانی‬ ‫اگاه هس��تند‪ ،‬قطعات خارجی را در داخل بس��ته بندی های‬ ‫ایران��ی قرار داده و به نام کاالی ایرانی به فروش می رس��انند‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و‬ ‫ماش��ین االت در ادامه به روند بازار قطعات یدکی در اس��تانه‬ ‫س��ال جدید پرداخت و گفت‪ :‬پیش بینی می شود با توجه به‬ ‫افزای��ش س��فرها در تعطیالت نوروزی‪ ،‬ام��ار مراجعات برای‬ ‫خرید قطعات یدکی افزایش یافته و بازار در روزهای اینده با‬ ‫رشد تقاضا و خرید مصرف کنندگان همراه شود‪.‬‬ ‫کاظمی درباره عرضه قطعات یدکی دس��ت دوم نیز تاکید‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس قانون واحد صنفی و فروش��گاه عرضه قطعات‬ ‫یدک��ی‪ ،‬حق فروش قطع��ه یدکی دس��ت دوم را ندارند و در‬ ‫صورت مشاهده با این واحدها برخورد قانونی می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪ 22 1396‬جمادی الثانی ‪ 11 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 350‬پیاپی ‪2323‬‬ ‫خبر‬ ‫سهم دو برابری گریت وال از‬ ‫بازار جهانی تا ‪ ۷‬سال دیگر‬ ‫ش��رکت گری��ت وال موتور چی��ن به دنبال ان اس��ت که تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ )۱۴۰۳-۰۴‬با فروش ‪ ۲‬میلیون خودرو‬ ‫در س��ال س��هم فروش خود را به بیش از دو برابر برساند‪ .‬این‬ ‫درحالی است که حدود یک سوم این سهم را خودروهای برقی‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬بر اس��اس گفته های مدیرعامل گریت‬ ‫وال موتور‪ ،‬این خودروساز همچنین در نظر دارد تا سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۸-۹۹‬مبل��غ ‪۳‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر را در بخش‬ ‫تحقیق و توسعه خودروهای برقی سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫س��خنان این خودروساز براس��اس سیاست های دولت چین‬ ‫مبنی ب ر گذار س��ریع از خودروهای بنزین��ی و پیش رفتن به‬ ‫سوی خودروهای برقی و پالگین است‪.‬‬ ‫بر اساس امار موسسه «اتوموتیو فورسایت» (‪Automotive‬‬ ‫‪ )Foresight‬چین‪ ،‬گریت وال در س��ال ‪)۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ ۹۵۰‬هزار و ‪ ۳۱۵‬خودرو به فروش رساند که نشان دهنده افت‬ ‫فروش ‪ ۱/۹‬درصدی نسبت به سال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬است‪.‬‬ ‫این ش��رکت قصد دارد نمونه های برقی نشان تجاری مینی را‬ ‫با همکاری گروه خودروسازی ب ام و در چین به تولید برساند‪.‬‬ ‫همچنی��ن گریت وال قصد دارد در س��ال میالدی جاری ‪۳‬‬ ‫خودرو الکتریکی جدی��د را به بازار معرفی کند و این درحالی‬ ‫است که نقشه رونمایی از ‪ ۲‬خودرو برقی دیگر برای سال اینده‬ ‫را در سر می پروراند‪.‬‬ ‫ائودی خودرو پرنده می سازد‬ ‫شرکت ایرباس با همکاری ائودی خودرو خودران دو نفره ای‬ ‫طراحی کرد ه که به پهپاد تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت ایرباس با همکاری ائودی یک طرح اولیه جالب به‬ ‫نام ‪ Pop.Up Next‬تولید کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن طرح مربوط به یک خودرو دونفره خودران اس��ت که‬ ‫می تواند به پهپاد تبدیل و به طور عمودی از زمین بلند شود و‬ ‫به این ترتیب سرنشینان خود را از ترافیک برهاند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این خودرو می تواند به کمک یک موتور ‪۶۰‬‬ ‫کیلوواتی(‪ ۸۰‬اسب بخار) در جاده حرکت کند‪.‬‬ ‫بیش��ترین سرعت ان ‪۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت است و با شارژ‬ ‫باتری ‪ ۱۵‬کیلووات ساعتی خود می تواند ‪ ۱۳۰‬کیلومتر را طی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ام��ا نکت��ه جالب انکه اگر ف��رد درترافیک گیر کرده باش��د‬ ‫می توان��د با کمک اپلیکیش��ن خ��ودرو اش��تراکی ‪Pop.Up‬‬ ‫‪ ،Next‬یکی از ماژول های هوایی را س��فارش دهد‪ .‬این ماژول‬ ‫به س��قف خودرو می چس��بد و ان را به طور عمودی از زمین‬ ‫بلند می کند‪.‬‬ ‫ای��ن ماژول هوایی با اس��تفاده از ‪ ۸‬موت��ور الکتریکی با هر‬ ‫بار ش��ارژ باتری ‪ ۷۰‬کیلووات س��اعتی ‪ ۵۰‬کیلومتر مسافت را‬ ‫طی می کند‪ .‬ماژول یادش��ده با سرعت ‪ ۵۴۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫اسمان شهر را طی می کند‪.‬‬ ‫برنامه مفصل مرسدس بنز برای‬ ‫استفاده از فناوری های هوشمند‬ ‫شرکت مرسدس بنز با هوشمند کردن چراغ های خودروهای‬ ‫کالس اس خود نشان داد که برنامه های مفصلی برای استفاده‬ ‫از فناوری های روز در تولیداتش دارد‪.‬‬ ‫المپ های دیجیتال جدید مرس��دس بنز بس��یار دقیق تر از‬ ‫هدالمپ های ال ای دی پیش��ین ان هس��تند و هر یک از انها‬ ‫بیش از یک میلیون پیکس��ل داش��ته و قادر به کنترل محل و‬ ‫زاویه نوردهی در جلوی خودرو است‪.‬‬ ‫المپ های یادش��ده مجهز به حسگرهایی هستند که میزان‬ ‫درخش��ش هر پیکس��ل از ن��ور المپ را مش��خص می کنند و‬ ‫بنابراین افراد پیاده یا رانندگان خودروهای عبوری بر اثر شدت‬ ‫نور تابیده شده از المپ های یادشده دچار مشکل نمی شوند و‬ ‫بینایی خود را از دست نمی دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬هدالمپ ه��ای جدید قادر ب��ه نمایش‬ ‫اطالعات جاده در برابر چشمان راننده هم هستند و برای نمونه‬ ‫اگر شما در حال عبور از بخشی از جاده باشید که ساخت وساز‬ ‫و بهس��ازی راه در ان جریان داشته باشد دو خط از نور المپ‬ ‫یادشده به گونه ای تابانده می شود که پهنای مسیر در دسترس‬ ‫برای راننده مش��خص شود و وی بتواند بدون مشکل از مسیر‬ ‫موجود عبور کند‪.‬‬ ‫همچنین اگر س��رعت رانندگی فرد در جاده های نامناسب و‬ ‫سخت گذر از ‪ ۳۰‬کیلومتر در ساعت فراتر رود عالمت هشداری‬ ‫در برابر چشمان وی نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫تحوی��ل خودروهای مجهز به این چراغ ه��ا به خریداران در‬ ‫‪ ۳‬ماه اینده اغاز می ش��ود و البته تعداد این خودروها محدود‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مرد امریکایی با خودرو خودش‬ ‫تصادف کرد‬ ‫ی��ک م��رد امریکایی هنگامی ک��ه در تعقی��ب پلیس بود و‬ ‫می خواس��ت خودرو را ترک و پیاده ف��رار کند با خودرو بدون‬ ‫راننده خودش که هنوز در حال حرکت بود تصادف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پلیس این راننده را که در ناحیه فیرفکس‬ ‫ایالت ویرجینیا (جنوب واش��نگتن دی سی) تحت تعقیب قرار‬ ‫گرفته بود به اتهام رانندگی در حالت مس��تی بازداش��ت کرده‬ ‫ام��ا می گوید او در جریان این س��انحه اس��یب ج��دی ندیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی ویرجینیا به سختگیری و کنترل‬ ‫شدید جاده های این ایالت شهرت دارد‪.‬‬ ‫در ادامه مسیری که‬ ‫ائودی به تازگی پیش‬ ‫گرفته و در ان برخی‬ ‫مدل ها را بازطراحی‬ ‫کرده حاال نوبت سدان‬ ‫جدید و اندازه متوسط‬ ‫ای‪ ۶‬است که براساس‬ ‫پلتفرم ام ال بی اوو‬ ‫فولکس واگن و سازگار‬ ‫با تازه ترین سبک‬ ‫طراحی این شرکت‬ ‫طراحی شده است‬ ‫جذاب ترین رونمایی های نمایشگاه امسال خودرو ژنو‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نمایش��گاه خ��ودرو ژن��و یک��ی از معتبرتری��ن و‬ ‫قدیمی ترین نمایشگاه های خودرویی در دنیاست که‬ ‫هر س��ال میزبان ش��ماری از جدیدترین ابرخودروها‬ ‫و لوکس تری��ن تولیدات ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫است‪ .‬این نمایشگاه همچنین نخستین محل نمایش‬ ‫بس��یاری از خودروه��ای تازه اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫بس��یاری از خودروسازان‪ ،‬نمایش��گاه ژنو را بهترین‬ ‫فرص��ت و محل برای رونمای��ی از محصوالت جدید‬ ‫خود می دانند‪.‬‬ ‫امسال هم این داستان مانند سال های پیش تکرار‬ ‫می ش��ود و در میان رونمایی ها برخی از برخی دیگر‬ ‫جذاب تر هستند‪ .‬نمایشگاه امسال در فاصله ‪ ۸‬تا ‪۱۸‬‬ ‫مارس (‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۹‬اس��فند) در حال برگزاری است و‬ ‫دوره هش��تاد و هشتم خود را پش��ت سر می گذارد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۸۰‬غرفه دار در این نمایشگاه حضور دارند‬ ‫ت��ا مهم ترین و بزرگترین روی��داد خودرویی دنیا در‬ ‫س��وئیس را با کمک هم برگزار کنند‪ .‬انتظار می رود‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تا یک میلیون نفر از نمایشگاه خودرو ژنو‬ ‫امسال بازدید کنند‪ .‬این نمایشگاه همچون سال های‬ ‫گذشته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ژنو‬ ‫در نزدیک��ی فرودگاه این ش��هر میزبان عالقه مندان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫این رویداد که پیشینه ان به سال ‪ ۱۹۰۵‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۲۸۳-۸۴‬بازمی گ��ردد از نش��ان های س��ازند ه‬ ‫موتورسیکلت میزبانی نمی کند و یکی از قوانین ان‪،‬‬ ‫حضور خودروها با ‪ ۳‬چرخ یا بیشتر است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه بخش ّه��ای فرع��ی نیز وجود‬ ‫دان��د که ش��امل خودروهای برق��ی و مصرف کننده‬ ‫انرژی های نو‪ ،‬طراحی بدنه و مهندسی فنی‪ ،‬تیونرها‬ ‫و خدم��ات پس از ف��روش‪ ،‬تولیدکنندگان قطعات و‬ ‫تزئینات‪ ،‬س��مینارهای تخصصی نگه��داری خودرو‬ ‫و همچنی��ن بخش انیمیش��ن و جذابیت های بصری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫گ��زارش پی��ش رو نگاهی اس��ت ب��ه جذاب ترین‬ ‫رونمایی ه��ای نمایش��گاه ژن��و امس��ال ک��ه درحال‬ ‫برگزاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ای‪ ۶‬مدل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫در ادامه مس��یری که ائودی به تازگی پیش گرفته‬ ‫و در ان برخی مدل ها را بازطراحی کرده حاال نوبت‬ ‫سدان جدید و اندازه متوسط ای‪ ۶‬است که براساس‬ ‫پلتفرم ام ال بی اوو فولکس واگن و سازگار با تازه ترین‬ ‫سبک طراحی این شرکت طراحی شده است‪ .‬پیش‬ ‫از ای��ن هم ائودی مدل ه��ای ای‪ ۸‬و هاچ بک ای‪ ۷‬را‬ ‫بازطراحی کرده بود‪.‬‬ ‫تغیی��ر در معماری این خودروها چی��زی فراتر از‬ ‫نمونه طراحی جعبه ای یا کمتر جذاب دیده ش��ده از‬ ‫این خودروساز اس��ت که اکنون در مدل هایی چون‬ ‫ای‪ ۴‬یا کیو‪ ۷‬دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کانسپب ب ام و ام‪ ۸‬گرن کوپه‬ ‫ش��ده که به راحتی با س��بک دیوانه کننده فست بک‬ ‫(‪ )Fast-back‬کن��ار ام��ده اس��ت‪ .‬فس��ت بک به‬ ‫خودروهایی گفته می ش��ود که سقفی با شیب مالیم‬ ‫دارند و پیوسته به سمت عقب خودرو پایین می ایند‬ ‫به طوری که س��قف و صندوق عقب خودرو دو بخش‬ ‫جدا از هم به شمار نمی ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹لکسوس یو ایکس مدل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ترکیب تیم شاسی بلندهای لکسوس حاال پنجمین‬ ‫عضو خود را ش��ناخته اس��ت‪ .‬یوایکس مدل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۷-۹۸‬یک کراس اوور ساب کامپکت است که‬ ‫کم��ی کوچکتر از نظر اندازه و ارزان تر از نظر نرخ در‬ ‫مقایس��ه با شاسی بلند دیگر لکسوس یعنی ان ایکس‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اگرچه این خودرو در ظاهر کوچک به نظر می رسد‬ ‫اما سبکی بی نظیر در طراحی با ظاهری زاویه ای دارد‬ ‫که به نظر می اید سالح اصلی لکسوس برای رقابت با‬ ‫مرسدس بنز جی ال ای‪-‬کالس و ب ام و ایکس‪ ۱‬است؛‬ ‫رقابتی که با رکوردشکنی فروش یو ایکس در دسامبر‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬اذر ‪ )۱۳۹۶‬اغاز شد‪.‬‬ ‫واژه ام در نام ب ام و اشاره به واژه «موتور» دارد و‬ ‫در واقع س��رنام واژه المانی «‪ »Motoren‬است اما‬ ‫ح��اال ب ام و توضیح تازه ای درب��اره حرف «ام» دارد‪.‬‬ ‫به گفته این ش��رکت حرف ام از ح��اال به بعد حرف‬ ‫اول واژه المان «‪ »Mehr‬به معنی «بیش��تر» است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی جی تی ‪ ۴‬در مدل‬ ‫این توضیح ت��ازه را ب ام و در همایش مطبوعاتی که‬ ‫‪۲۰۱۹‬‬ ‫به مناس��بت رونمایی از کانسپت ام‪ ۸‬گران کوپه در‬ ‫نخس��تین مدل ای ام جی مرسدس بنز‪ ،‬یک خودرو‬ ‫حاشیه نمایشگاه خودرو ژنو امسال برگزار شد‪ ،‬بیان‬ ‫چهار در بود که در نوع خود منحصربه فرد به ش��مار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫می امد و برای مش��تریان خاص س��اخته شده است‪.‬‬ ‫به گفته طراح اصلی این خ��ودرو یعنی ادرین ون‬ ‫البت��ه به تازگ��ی ای ام جی نش��ان تج��اری جادویی‬ ‫هویدونک‪ ،‬این خودرو همچنین یک جنبه جدید از‬ ‫مرسدس بنز بوده و همه مدل های ان از‬ ‫لوکس سازی است که به شدت ورزشی‪،‬‬ ‫عجیب و غریب و متقارن س��اخته شده اگرچه لکسوس یو ایکس ساب کامپکت ای‪-‬کالس تا شاسی بلند‬ ‫جی ‪-‬واگ��ن توانس��ته اند ای��ن خاصیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ظاهر کوچک به نظر‬ ‫می رسد اما سبکی‬ ‫‹ ‹ب ام و ایکس‪ ۴‬مدل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫جادویی بودن را داش��ته باش��ند اما تا‬ ‫بی نظیر در طراحی با‬ ‫با توجه به فروش موفقیت امیز نس��ل‬ ‫امروز محصول ه��دف ای ام جی همواره‬ ‫ظاهری زاویه ای دارد‬ ‫نخس��ت از ب ام و ایک��س‪ ،۴‬نس��ل دوم‬ ‫خودروهای اس��پرت و رودسترهای دو‬ ‫که به نظر می اید سالح‬ ‫ای��ن خودرو نی��ز خیل��ی زود امد‪ .‬این‬ ‫در بوده اس��ت‪ .‬جی تی‪ ۴‬حاال نخستین‬ ‫اصلی لکسوس برای‬ ‫تنه��ا کمی پ��س از ان بود که ایکس‪ ۳‬رقابت با مرسدس بنز چه��ار در از این خانواده اس��ت که قرار‬ ‫دیگر مدل ب ام و پ��س از بازطراحی به جی ال ای‪-‬کالس و ب ام و است به دیگر مدل ها بپیوندد‪.‬‬ ‫بازار عرضه ش��ده ب��ود‪ .‬ایکس ‪ ۴‬جدید ایکس‪ ۱‬است؛ رقابتی که � کانس�پت پورش�ه میش�ن ای‬ ‫پایین تر‪ ،‬کشیده تر و در کناره ها پهن تر با رکوردشکنی فروش کراس توریسمو‬ ‫یو ایکس در دسامبر‬ ‫گزارش ه��ا درباره م��رگ خودروهای‬ ‫از ‪ ۲‬مدل پیش��ین و البته چهارگوش تر‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬اذر ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫سبک واگن به ش��دت بزرگنمایی شده‬ ‫از ایک��س‪ ۳‬اس��ت‪ .‬ب ام و ایکس‪ ۴‬مدل‬ ‫اغاز شد‬ ‫بود و پورشه میشن ای کراس توریسمو‬ ‫‪ )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬ط��وری طراح��ی‬ ‫تازه تری��ن دلیل برای زنده بودن این س��بک اس��ت‪.‬‬ ‫میش��ن ای کراس یک خودرو تمام برقی و اف رودی‬ ‫به س��بک واگنی است که باوجود بزرگی گفته شده‬ ‫قابلیت دارد در کمتر از ‪ ۳/۵‬ثانیه به سرعت ‪ ۶۰‬مایل‬ ‫در ساعت و در کمتر از ‪ ۱۲‬ثانیه نیز به سرعت ‪۱۲۴‬‬ ‫مایل بر ساعت برسد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو برق��ی حاال در نمایش��گاه خودرو ژنو‬ ‫خوش می درخشد و توجه بازدیدکنندگان را به خود‬ ‫جلب کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کانسپت مسابقه ای سوپرا جی ار تویوتا‬ ‫س��وپرا جی ار تویوتا سرانجام در ژنو رونمایی شد؛‬ ‫کانسپتی که درواقع مس��ابقه ای است و تویوتا قولی‬ ‫برای تولید انبوه ان نداده اما بس��یاری در انتظار ان‬ ‫بودن��د‪ .‬بنابراین خودرو نمایش��ی در ژنو به احتمال‬ ‫زی��اد از ن��وع تولی��دی نخواهد بود بلک��ه یک طرح‬ ‫مطالعاتی به شمار خواهد رفت‪.‬‬ ‫به نظ��ر می ای��د تویوتا س��وپرای جدید ‪ ۴‬نس��خه‬ ‫گوناگون خواهد داش��ت و طرفداران صنعت خودرو‬ ‫از رونمایی های ان لذت خواهند برد‪.‬‬ ‫عرض��ه ای��ن خ��ودرو در بازی ه��ای ویدئوی��ی‬ ‫پلی استیش��ن‪ ۴‬قطعی اس��ت اما همچنان مشخص‬ ‫نیس��ت س��رانجام این خ��ودرو در حد کانس��پت و‬ ‫مطالعات��ی باقی می ماند ی��ا به مرحل��ه تولید انبوه‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹کانسپت ویزیون ای‪.‬دی‪ .‬فولکس واگن‬ ‫رونمایی جدید فولکس واگ��ن در ژنو از خودرویی‬ ‫اس��ت که کسی نمی تواند پش��ت فرمان ان بنشیند‪.‬‬ ‫البت��ه تنها به این دلیل نیس��ت که این خودرو برای‬ ‫رونمایی صرف در نمایشگاه شرکت کرده بلکه به این‬ ‫دلیل اس��ت که محصول تازه فولکس واگن به معنی‬ ‫واقعی راننده انسان را نمی تواند بپذیرد‪.‬‬ ‫این س��دان نه پدال دارد‪ ،‬ن��ه چرخی که بچرخد‬ ‫و ن��ه حتی دکمه اس��تارت که بتوان ان را روش��ن‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با این حساب می توان محصول جدید فولکس واگن‬ ‫را متعلق به نس��ل اینده دانس��ت؛ نسلی که شاید و‬ ‫تنها ش��اید روزی از وجود پ��دال و فرمان در خودرو‬ ‫خنده شان بگیرد‪.‬‬ ‫منبع‪Caranddriver.com :‬‬ ‫کم عیب و ایرادترین خودروهای جهان را بشناسید‬ ‫مجله غیرانتفاعی کانس��ومر ریپورتز اق��دام به معرفی خودروهای کم‬ ‫عیب و ایراد جهان کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬مجله کانس��ومر ریپورتز در جدیدترین گزارش‬ ‫خودروی��ی خود پس از ازمای��ش و محک زدن مدل ه��ای مختلف در‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۷‬مرحل��ه ازمون درنهایت فهرس��تی از کم عیب و ایرادترین‬ ‫خودروهای جهان را معرفی کرده است‪:‬‬ ‫‪ )۱‬تویوتا ‪۴‬رانر‬ ‫خودرو نخس��ت که در صدر کم عیب و ایرادترین خودروهای فهرست‬ ‫اعالم��ی از س��وی ‪ Consumer Reports‬ام��ده‪ ،‬م��دل ‪Toyota‬‬ ‫‪ ۴Runner‬است‪.‬‬ ‫این شاسی بلند از س��ال ‪ ۱۹۸۴‬تا امروز در خط تولید شرکت تویوتا‬ ‫بوده و محبوب ترین خودرو در کشور افغانستان نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو ب��رای س��ال های متوالی ک��ه مجل��ه ‪Consumer‬‬ ‫‪ Reports‬ان را ‪ ۱۳‬س��ال اعالم کرده‪ ،‬می توان��د مبرا از هرگونه نقص‬ ‫و نیاز مبرم به تعمیر باش��د و از س��ال ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۱۰‬با روی کار‬ ‫امدن نسل پنجم ان بیش از پیش در زمینه مقاومت و پایداری حرفی‬ ‫برای گفتن داشته است‪.‬‬ ‫‪ )۲‬تویوتا پریوس‬ ‫رده دوم فهرس��ت کم عی��ب و ایرادترین خودروه��ای جهان به مدل‬ ‫هیبرید و محبوب ش��رکت تویوتا‪ ،‬پریوس تعلق دارد‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫موضوع ه��ا در بحث پایداری خودروهای برق��ی میزان طول عمر باتری‬ ‫تعبیه ش��ده در انهاس��ت که تویوتا موفق ش��ده این معضل موجود در‬ ‫خودروهای برقی را برطرف س��اخته و مدل پری��وس که می تواند برای‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال متوال��ی ب��دون هیچ ایراد و نقص اساس��ی ب��ه صاحب خود‬ ‫خدمت رسانی کند را به بازار عرضه کرده است‪.‬‬ ‫‪ )۳‬تویوتا کمری‬ ‫رده س��وم فهرس��ت نیز به خودرویی دیگر از ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫تویوتا ژاپن تعلق دارد تا تویوتا نش��ان دهد در زمینه اس��تهالک و عمر‬ ‫محصوالت و همچنین مدت زمانی که طول می کش��د تا محصوالت به‬ ‫تعمیر اساس��ی نیاز داشته باش��ند‪ ،‬حرف های زیادی برای گفتن دارد و‬ ‫درحال حاضر یکی از مطمئن ترین س��ازندگان خودرو در س��طح جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬تویوتا کمری یک��ی از خودروهای محبوب در امریکا به ش��مار‬ ‫می رود که در صورت کنار گذاش��تن خودروهای پیکاپ از سال ‪۱۹۹۳‬‬ ‫(‪ )۱۳۷۱-۷۲‬تا امروز پرفروش ترین محصول به شمار می اید‪.‬‬ ‫‪ )۴‬لکسوس ای اس‬ ‫شاید با دیدن نام لکسوس به عنوان چهارمین خودرو برتر از نظر میزان‬ ‫پایین نقص به ابهت شرکت تویوتا ژاپن پی برده باشید تا دیگر با دیدن‬ ‫نام محصوالت این شرکت شگفت زده نشوید‪ .‬مدل لکسوس ای اس که‬ ‫بر پایه تویوتا کمری س��اخته شده به عنوان کم عیب و ایرادترین خودرو‬ ‫لوکس جهان ش��ناخته می ش��ود‪ .‬بنابر اعالم مجله کانس��ومر ریپورتز‪،‬‬ ‫پیش��رانه‪ ،‬گیربکس‪ ،‬سیستم سوخت رسانی و قطعات حیانی این خودرو‬ ‫می تواند ‪ ۱۱‬سال متوالی بدون هیچ ایرادی به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‪ )۵‬تویوتا راو‪۴‬‬ ‫مدت کارکرد بدون ایراد برای تویوتا راوفور ‪ ۱۰‬س��ال اعالم ش��ده و‬ ‫همی��ن امر راوفور را به یکی از پرفروش ترین شاس��ی بلندهای ش��رکت‬ ‫تویوتا در سطح جهانی تبدیل کرده که گزینه ای ایده ال برای خانواده ها‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ )۶‬لکسوس ای اس‬ ‫رده شش��م فهرس��ت کم عیب و ایراد ترین خودروهای جهان به دیگر‬ ‫خودرو لوکس ش��رکت لکس��وس‪ ،‬مدل لکسوس ای اس تعلق دارد‪ .‬این‬ ‫خودرو نخس��تین بار در س��ال ‪ )۱۳۷۶-۷۷( ۱۹۹۸‬راهی بازار ش��د و‬ ‫درحال حاضر سومین نسل از ان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‪ )۷‬لکسوس جی اس‬ ‫س��دان لوکس لکس��وس س��ومین خودرو مطمئن و کم عیب و ایراد‬ ‫ش��رکت لکسوس به ش��مار می اید‪ .‬این خودرو که مقطعی با نام تویوتا‬ ‫اریستو نیز خطاب می ش��د درحال حاضر چهارمین نسل خود را تجربه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪ 22 1396‬جمادی الثانی ‪ 11 1439‬مارس ‪ 2018‬شماره ‪ 350‬پیاپی ‪2323‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در گفت و گو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫خصوصی سازی صندوق ضمانت صنایع کوچک اسیب به تولید است‬ ‫خبر‬ ‫بازگشت ‪ ۲۶‬واحد صنعتی راکد‬ ‫ایالم به چرخه تولید‬ ‫افزایش سرمایه نیاز امروز صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هدف گذاری ص��دور ضمانتنامه های صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک در س��ال ج��اری حدود‬ ‫‪ ۱00‬درصد از نظر مبلغ رش��د داش��ته است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫این صندوق معتقد اس��ت اگر این رش��د در ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫ادامه دار باشد‪ ،‬می توان گفت خدمات دهی از سوی صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صندوق نهادینه شده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬امدن صندوق در فهرس��ت واگذاری های اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی در انجام خدمات صندوق و ارتباط با بانک‬ ‫ملی مشکل ایجاد می کند‪ .‬محمد حسین مقیسه در این‬ ‫گفت وگ��و به رش��د صدور و تمدی��د ضمانتنامه صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک در ‪ ۱0‬ماه امسال‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬این صندوق در مدت یادشده نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۸۳‬درصد رشد صدور و‬ ‫تمدید ضمانتنامه داشته به طوری که سال گذشته حجم‬ ‫ص��دور ضمانتنامه ها در ‪ ۱0‬ماه نزدیک به ‪ ۱۲00‬میلیارد‬ ‫ری��ال بوده اس��ت‪ .‬این رقم در ‪ ۱0‬ماه امس��ال به ‪۲۲00‬‬ ‫میلیارد ریال رسیده است‪ .‬از او درباره ادامه فرایند صدور‬ ‫ضمانتنامه های صندوق ضمانت از سرمایه گذاری صنایع‬ ‫س�رمایه گذاری صنایع کوچک اکن�ون چه میزان‬ ‫کوچک پرس��یدیم که وی پاس��خ داد‪ :‬بخش عمده ای از‬ ‫است؟‬ ‫درخواست های رسیده در روزهای اخیر نیز مصوب شده‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۳۹۴‬س��رمایه صندوق مع��ادل ‪ ۳۵‬میلیارد‬ ‫و قبل از پایان س��ال ضمانتنامه ها صادر خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫توم��ان ب��ود که در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با افزای��ش ‪ ۷۵‬میلیارد‬ ‫طور معمول در ماه های پایانی س��ال صدور ضمانتنامه ها‬ ‫تومانی به ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان رس��ید‪ .‬در بهترین حالت‬ ‫سرعت بیشتری می گیرد و به احتمال تا پایان سال ‪۱00‬‬ ‫با احتساب ریس��ک های متعادل و متعارف امکان صدور‬ ‫درصد هدف گذاری ش��ده برای امسال دست یافتنی شود‬ ‫‪ ۷‬برابری ضمانتنامه نس��بت به میزان سرمایه وجود دارد‬ ‫ضم��ن انکه رش��د ‪ ۸۳‬درصدی حاصل ش��ده در ‪ ۱0‬ماه‬ ‫که درحال حاضر صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫گذشته نیز مصداق رسیدن به هدف است‪ .‬در ادامه گفت‬ ‫کوچک ‪ ۵‬برابر سرمایه خود ضمانتنامه صادر کرده است‪.‬‬ ‫و گوی «گسترش صنعت» با مدیر عامل صندوق ضمانت‬ ‫€ €این سرمایه تا چه زمانی جوابگوی خدمات دهی‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک را می خوانید‪.‬‬ ‫صندوق خواهد بود؟‬ ‫€ €ای�ا بر هزینه کرد تس�هیالت دریافت ش�ده به‬ ‫درحال حاض��ر ام��کان صدور ضمانتنام��ه جدید برای‬ ‫پش�توانه صندوق ضمانت از سرمایه گذاری صنایع‬ ‫واحده��ای صنعتی کوچ��ک متقاضی وجود ندارد و فقط‬ ‫کوچک نظارت می شود؟‬ ‫می توانی��م وضعی��ت فعل��ی را مدیریت کنی��م‪ .‬در تمام‬ ‫نظارت بر عملکرد تسهیالت گیرندگان یکی از مهم ترین‬ ‫کش��ورها به ای��ن نتیجه رس��یده اند که عب��ور از بحران‬ ‫قدم ه��ا بع��د از ارائه ضمانتنامه های صندوق اس��ت‪ .‬این‬ ‫اشتغال‪ ،‬توسعه صادرات و دستیابی به فراوری های جدید‬ ‫موضوع بارها از س��وی کارشناس��ان و مس��ئوالن مطرح‬ ‫از دل صنایع خرد و کوچک بیرون می اید و کش��ورهای‬ ‫ش��ده بود‪ .‬در نهایت گروه نظارت بر عملکرد در صندوق‬ ‫مختلف با جدیت در حال توس��عه صنایع خود به ویژه در‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک تش��کیل شد تا‬ ‫بخش صنایع کوچک هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬صندوق‬ ‫بر نحوه هزینه کرد تس��هیالت پرداخت ش��ده با پشتوانه‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک در س��ال جاری‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک نظارت‬ ‫رش��د ‪ ۱۰۰‬درصدی را در صدور ضمانتنامه برای صنایع‬ ‫و پیگیری کند‪ .‬در گام نخست‪ ،‬بررسی می شود که واحد‬ ‫کوچک به صورت ماه به ماه محقق کرد اما باید هش��دار‬ ‫صنعتی تس��هیالت گیرنده پابرجا هس��ت یا خیر‪ .‬سپس‬ ‫دهیم حداکثر تا اوایل س��ال اینده می توانیم ضمانتنامه‬ ‫بررسی می شود این تسهیالت بر عملکرد و اشتغال واحد‬ ‫صادر کنیم‪.‬‬ ‫صنعتی اثرگذاری بوده اس��ت ی��ا خیر‪ .‬هرچند این گروه‬ ‫€ €ای�ا دریافت کنندگان خدمات صندوق ضمانت‬ ‫به دلیل محدودیت منابع انس��انی کوچک و ‪ ۲‬نفره است‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک نسبت به سود بانکی‬ ‫اما تا کنون ‪ ۷0‬درصد از دریافت کنندگان ضمانتنامه های‬ ‫اعتراض دارند؟‬ ‫صندوق را مورد بازدید و پایش قرار داده اند‪.‬‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان نس��بت به باال بودن میزان‬ ‫€ €جبران خس�ارت تس�هیالت دریافت ش�ده به‬ ‫سود تسهیالت بانکی پرداخت شده به این بخش معترض‬ ‫پش�توانه صندوق ضمانت س�رمایه گذاری صنایع‬ ‫هس��تند و اعتقاد دارند که میزان س��ود تسهیالت تا ‪۲۴‬‬ ‫کوچک چگونه اس�ت؟ اکنون ضریب خسارت این‬ ‫درص��د نیز افزایش می یابد‪ .‬صن��دوق مربوط اصرار دارد‬ ‫صندوق چند درصد است؟‬ ‫که حداقل تس��هیالت بانکی برای واحدهای صنعتی ‪۱۸‬‬ ‫ضری��ب خس��ارت زمانی می تواند محاس��بات دقیق و‬ ‫درصد باش��د و بیش از این افزای��ش نیابد‪ .‬موضوع مورد‬ ‫درس��تی داشته باشد که تعیین تکلیف نهایی شده باشد‪.‬‬ ‫بحث در جلس��ه هایی با مس��ئوالن نظام بانکی نیز مطرح‬ ‫در این صورت نیز تس��ویه ش��ده یا به پرداخت خس��ارت‬ ‫ش��د و از انها درخواس��ت کردیم حداقل برای واحدهایی‬ ‫منجر ش��ده است‪ .‬این در حالی است که بخش عمده ای‬ ‫که به صندوق ارجاع داده می ش��وند با توجه به ابزارهای‬ ‫از ضمانتنامه های صندوق در ‪ ۳‬س��ال گذشته صادر شده‬ ‫موجود میزان س��ود تس��هیالت هم��ان ‪ ۱۸‬درصدی که‬ ‫است و می توان گفت ‪ ۷0‬درصد ضمانتنامه های صندوق‬ ‫از س��وی ش��ورای پول و اعتبار لحاظ ش��ده باقی بماند‪.‬‬ ‫جاری هس��تند بنابراین نمی ت��وان رقم دقیقی از ضریب‬ ‫پیشنهاد منطقی اقتصادی و معقوالنه در راستای کاهش‬ ‫خس��ارت این ضمانتنامه ها ارائه کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬اکنون‬ ‫س��ود تس��هیالت بانکی برای واحده��ای صنعتی وجود‬ ‫ضریب خسارت ناخالص صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫دارد‪ ،‬مانند سایر نقاط دنیا زمانی که تسهیالتی پرداخت‬ ‫صنایع کوچک ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬این امار اکنون قابلیت‬ ‫می ش��ود و تضامینی گرفته می ش��ود‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫دفاع ندارد زیرا ضمانتنامه های صادرشده هنوز در جریان‬ ‫تضامین دریافت شده کم ریسک است نظام بانکی ما باید‬ ‫است و به پایان خط نرسیده است‪.‬‬ ‫اجازه داشته باشد درصدی نرخ تسهیالت را کاهش دهد‬ ‫€ €نقدش�وندگی ضمانتنامه ه�ای صن�دوق برای‬ ‫ک��ه این مس��ئله در همه جای دنیا رایج اس��ت و منطق‬ ‫بانک ها چگونه است؟‬ ‫قوی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور طبیعی بانک ها در بهتری��ن حالت زمانی که‬ ‫� ایا در تعامل با بانک های پذیرنده ضمانتنامه های‬ ‫می خواهند تس��هیالتی را پرداخت کنند‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫اگ��ر یک مل��ک را در بهتری��ن نقطه هم‬ ‫کوچک این موضوع را مطرح کرده اید؟‬ ‫بسیاری از‬ ‫در اختیار داش��ته باش��ند‪ ،‬فرایند زمانی تا‬ ‫م��ا کاهش ‪ ۲‬درصدی س��ود تس��هیالت‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال طول می کشد که بتوانند به‬ ‫بانکی برای واحدهایی که از ضمانتنامه های‬ ‫نسبت به باال‬ ‫که‬ ‫مبلغ نقدی ان دس��ت یابند‪ ،‬اما زمانی‬ ‫اعتباری برخوردارند را به نظام بانکی پیشنهاد‬ ‫بودن‬ ‫ضمانتنامه صندوق ها را در اختیار بگیرند‪،‬‬ ‫می دهیم‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان نسبت‬ ‫میزان سود‬ ‫براساس متن ضمانتنامه ها حداکثر تا ‪۴۵‬‬ ‫به باال بودن میزان س��ود تس��هیالت بانکی‬ ‫تسهیالت‬ ‫روز صندوق ها مجاز هس��تند با مشتریان بانکی پرداخت شده به پرداخت شده به این بخش معترض هستند‬ ‫و بانک تعامل داش��ته باشند و در این ‪۴۵‬‬ ‫و اعتقاد دارند با توجه به دپوی ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫این بخش‬ ‫روز پ��ول را به نظام بانکی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫تس��هیالت پرداخت ش��ده ن��زد بانک های‬ ‫معترض‬ ‫بنابراین کامال برای نظام بانکی توجیه پذیر هستند و اعتقاد دارند عامل‪ ،‬میزان س��ود تس��هیالت از ‪ ۱۸‬به ‪۲۴‬‬ ‫که‬ ‫اس��ت که در مقاب��ل وثیق��ه ای همچون‬ ‫درص��د افزایش می یابد‪ .‬س��ود بانکی مقوله‬ ‫ضمانتنامه صندوق ها که کم ریس��ک نیز میزان سود تسهیالت تا بس��یار پیچیده ای است که شاید اظهارنظر‬ ‫‪ ۲۴‬درصد نیز‬ ‫هستند و قدرت نقدشوندگی باالیی دارند‬ ‫یک ب��اره در ای��ن زمینه مبنی ب��ر کاهش یا‬ ‫ یابد‬ ‫افزایش می‬ ‫نرخ س��ود تسهیالت را حداقل تا ‪ ۲‬درصد‬ ‫افزایش ان جزو متغیرهایی به شمار اید که‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫تمامی شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر‬ ‫€ €س�رمایه صن�دوق ضمان�ت‬ ‫خ��ود قرار می دهد‪ .‬ممکن اس��ت این اقدام‬ ‫ن��دارد چرا که ی��ک نهاد حمایتی و توس��عه ای بوده و به‬ ‫واس��طه حمایت های دولت تعهدهای بس��یاری را ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان خصوصی س�ازی در ای�ن راس�تا چه‬ ‫اقدامی کرده است؟‬ ‫مس��ئوالن س��ازمان خصوصی س��ازی تاکی��د دارن��د‬ ‫برپای��ه اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی باید صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک واگذار شود و پس از قرار‬ ‫گرفتن در فهرس��ت واگذاری به مزایده گذاش��ته شده و‬ ‫حتی اگر صندوق مش��تری نداش��ت س��پس درباره ان‬ ‫تصمیم گیری خواهد ش��د‪ .‬صندوق م��ا درحال حاضر در‬ ‫مرحل��ه نظارتی ق��رار گرفته و اعض��ای مجمع ان تغییر‬ ‫کرده ان��د‪ .‬در بره��ه زمان��ی کنونی به دلی��ل اینکه جزو‬ ‫ش��رکت های قاب��ل واگذاری ب ه ش��مار می رویم با برخی‬ ‫محدودیت ه��ا در ح��وزه بانکی‪ ،‬دفاتر اس��ناد رس��می و‬ ‫فعالیت ه��ای خ��ود با س��ایر نهادها و س��ازمان ها روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫€ €صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫پس از واگذاری به بخش خصوصی چه سرنوش�تی‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫بای��د به صراح��ت اعالم کنی��م در ص��ورت واگذاری‬ ‫موجب ش��ود اگر در جایی هم تعادلی وجود داشته باشد‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک به بخش‬ ‫با افزایش یا کاهش میزان س��ود بانکی دستخوش تغییر‬ ‫خصوصی‪ ،‬سرنوش��ت روش��نی در انتظار ان نخواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابرای��ن اظهارنظر درباره اینکه س��ود بانکی باید‬ ‫درحال حاضر نظام بانکی کش��ور حال و روز خوشایندی‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬سطحی است‪ .‬به طور حتم پیشنهاد مربوط‪،‬‬ ‫ن��دارد‪ .‬حال ی��ک مجموعه کمک کننده ب��ه این نظام را‬ ‫مس��ئله ای منطقی اس��ت که می تواند ب��رای متقاضیان‬ ‫در نظر بگیرید که ریس��ک بانکی را پوشش می دهد‪ .‬چرا‬ ‫دریافت تس��هیالت بانکی در بخش تولید مش��وق باشد‪.‬‬ ‫بای��د چنین مجموعه ای واگذار ش��ود؟ در بهترین حالت‬ ‫ما کاهش س��ود تس��هیالت بانکی برای واحدهایی که از‬ ‫نظام بانکی دارای فعالیت هایی است و تسهیالتی را اعطا‬ ‫ضمانتنامه های اعتباری صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫می کن��د که ب��رای جلوگیری از نگرانی این نظام صندوق‬ ‫صنایع کوچک برخوردار هس��تند را پیشنهاد می کنیم و‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک در کنار ان قرار‬ ‫باید تاکید کنیم که این پیش��نهاد مش��روط اس��ت‪ .‬باید‬ ‫گرفت��ه و ضمانتنامه های��ی را صادر می کن��د‪ .‬این یعنی‬ ‫ب��ه بانک ها مجوز الزم داده ش��ود یا حت��ی انها را مکلف‬ ‫ریس��ک موجود را صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کنند که س��ود تس��هیالت بانکی برای واحدهایی که از‬ ‫کوچک متحمل می شود‪.‬‬ ‫ضمانتنامه های اعتباری س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫€ €ایا از س�وی بخش خصوصی برای عهده گیری‬ ‫برخوردار هستند را تا ‪ ۲‬درصد کاهش دهند‪ .‬پیشنهاد ما‬ ‫این صندوق درخواست شده است؟‬ ‫این است که نرخ سود تسهیالت برای واحدهای صنعتی‬ ‫م��ا اعتقاد داریم خریداری ب��رای صندوق های مربوط‬ ‫به ‪ ۱۶‬درصد کاهش یابد؛ این مس��ئله به س��ود بانک ها‪،‬‬ ‫وج��ود ندارد چراکه دارایی خاصی ندارند؛ هرچند دارای‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬اشتغال و تولید است‪.‬‬ ‫سرمایه ای هس��تند که از ان استفاده می کنند‪ .‬براساس‬ ‫€ €اخری�ن وضعیت واگ�ذاری صن�دوق ضمانت‬ ‫اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬میزان تعهدات باالتری از س��وی‬ ‫س�رمایه گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی‬ ‫صندوق ه��ای ضمانت پذیرفته ش��ده و ای��ن صندوق ها‬ ‫چگونه است؟‬ ‫نمی توانند در بخش خصوصی جایگاهی داش��ته باش��ند‬ ‫بح��ث واگذاری صندوق هایی ک��ه زیرمجموعه وزارت‬ ‫زیرا براساس شاخص های تعریف شده در بخش خصوصی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هس��تند هنوز حل نش��ده‬ ‫افزایش درامد با کم کردن هزینه ها همراه است تا بتوانند‬ ‫و تاکن��ون س��ازمان خصوصی س��ازی برپای��ه ضوابط و‬ ‫به حداکثر سود برسند‪.‬‬ ‫چارچوب های تعریف ش��ده در راس��تای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫€ €مطرح ش�دن موضوع خصوصی سازی صندوق‬ ‫ک سو‪ ،‬با‬ ‫اساس��ی فعالیت های خود را دنبال می کند‪ .‬از ی ‬ ‫بر انجام فرایند خدمات رس�انی چه اثری داش�ته‬ ‫توجه به شرایط خاص اقتصادی سازمان خصوصی سازی‬ ‫است؟‬ ‫از ط��رف خود یا نهادهای باالدس��تی س��ختگیری های‬ ‫م��ا در وضعی��ت برزخی ق��رار گرفته ای��م و کیفیت و‬ ‫خاصی در این زمینه می کند‪ .‬ما تاکنون چندین جلسه را‬ ‫کمیت خدمات ما دچار خدش��ه ش��ده و نارضایتی هایی‬ ‫در سطح مدیران‪ ،‬اعضای هیات عامل و مدیرعامل سازمان‬ ‫را بین واحده��ای متقاضی دریافت کننده خدمات ایجاد‬ ‫خصوصی سازی برگزار کرده ایم و با وجود اینکه مسئوالن‬ ‫کرده اس��ت؛ هرچند صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫این سازمان عقیده دارند صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫لو فصل‬ ‫صنای��ع کوچک تم��ام تالش خود را به منظور ح ‬ ‫صنایع کوچک نقش قابل تاملی را در بدنه صنعت کشور‬ ‫مس��ائل صنایع کوچک به کار می گی��رد‪ ،‬اما باید بدانیم‬ ‫ایف��ا می کند‪ ،‬به دلیل محدودیت های باالدس��تی ناگزیر‬ ‫که هماهنگی بین نهاد ها مش��کل افرین است‪ .‬زمانی که‬ ‫به اجرای صرف قانون هس��تند‪ .‬برمبنای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫ش��رکتی در فهرس��ت واگذاری قرار می گی��رد نهادهای‬ ‫اساس��ی‪ ،‬قانون گ��ذار به طور تقریبی همه ش��رکت های‬ ‫مختلفی دچار حساس��یت می ش��وند‪ .‬در زمینه صندوق‬ ‫دولتی را در فهرس��ت واگذاری ب��ه بخش خصوصی قرار‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وضعیت به گونه ای‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به مرور زمان برخی متوجه شدند که بخشی‬ ‫است که بانک ها به دلیل همکاری با این صندوق حساس‬ ‫از این ش��رکت ها قابلیت واگ��ذاری ندارند‪ .‬تعدادی بدون‬ ‫ش��دند و مالحظات خاص��ی دارند که نتیجه این اتفاق ها‬ ‫مشتری هستند و برخی هم از اساس نباید واگذار شوند‪.‬‬ ‫بر وضعیت صنایع کوچک اثرگذار است‪ .‬صندوق ضمانت‬ ‫بنابرای��ن کار ب��ه گونه ای پیش رفت ک��ه تعدادی از این‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک به مرحله ای رس��یده که‬ ‫ش��رکت ها از شمول واگذاری خارج شدند و فعالیت خود‬ ‫نیازمن��د اصالح قوانین‪ ،‬مقررات و شیوه نامه هاس��ت‪ .‬در‬ ‫را از سر گرفتند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته مطالعه عمیقی در این بخش شد و زمانی‬ ‫€ €ای�ا صندوق ضمان�ت س�رمایه گذاری صنایع‬ ‫که قرار شد اصالحات مربوط انجام شود‪ ،‬موضوع واگذاری‬ ‫کوچک نیز از این فهرست خارج شده است؟‬ ‫صندوق مطرح شد تا با مانع بزرگی در این بخش روبه رو‬ ‫این در حالی اس��ت که صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫صنایع کوچک هم از جمله صندوق هایی بود که به شکلی‬ ‫� در مقایس�ه صن�دوق ضمانت ایران با کش�وری‬ ‫موقت از فهرس��ت واگذاری شرکت های دولتی به بخش‬ ‫مانند کره جنوبی به چه نکاتی می رسیم؟‬ ‫خصوص��ی خارج ش��د ت��ا در فعالیت های‬ ‫اگ��ر ب��ه س��رمایه صندوق ه��ای ضمانت‬ ‫روزان��ه خود دچار مش��کل نش��ود‪ .‬ما در‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک و نیز میزان‬ ‫بحث واگذاری‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۹۵‬دوباره متوجه ش��دیم‬ ‫ضمانتنامه های صادر ش��ده در کره جنوبی‪،‬‬ ‫صندوق هایی که‬ ‫که صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫توجه و ان را با وضعیت کش��ورمان مقایسه‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫کوچک به فهرس��ت ش��رکت های مربوط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و کنیم به طور حتم متعجب خواهیم شد؛‬ ‫برای واگذاری اضافه شده است و به دنبال‬ ‫قدیمی تری��ن صندوق ه��ای ضمان��ت‬ ‫تجارت هستند‬ ‫ رو‬ ‫ان ب��ا محدودیت ه��ای مختلف��ی روبه‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک در‬ ‫هنوز حل‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫کره جنوب��ی که فقط ‪ ۵۰‬درص��د بازار این‬ ‫نشده و تاکنون‬ ‫€ €برای خروج صندوق از فهرس�ت سازمان خصوصی سازی کش��ور را دراختی��ار دارد دارای ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫واگ�ذاری ب�ه بخ�ش خصوص�ی چه‬ ‫دالر س��رمایه است‪ .‬عالوه بر این دو صندوق‬ ‫برپایه ضوابط‬ ‫اقدامی کرده اید؟‬ ‫و چارچوب های‬ ‫دیگ��ر در کره جنوب��ی فعالیت می کنند که‬ ‫تعریف شده در‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬درخواس��ت کردی��م‬ ‫س��رمایه انها نیز رقمی مع��ادل ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫دوباره از فهرست واگذاری به دلیل شرایط راستای اصل ‪ ۴۴‬قانون دالر می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬مجموع ‪ ۳‬صندوق‬ ‫اساسی‬ ‫س��خت بنگاه ه��ای خ��رد و کوچک خارج‬ ‫ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک در‬ ‫ضمان ‬ ‫فعالیت های خود را‬ ‫ش��ویم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تاکی��د کردیم حتی‬ ‫کره جنوبی س��رمایه ای معادل ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دنبال می کند‬ ‫اگر قرار بر واگذاری باشد‪ ،‬صندوق ضمانت‬ ‫دالر دارن��د و ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک متقاضی‬ ‫ضمانتنامه صادر می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان ایالم گفت‪:‬‬ ‫امس��ال ‪ ۲۶‬واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی ایالم به چرخه تولید بازگشته و فعال شدند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایالم‪ ،‬مرتضی‬ ‫دارای��ی اظهار کرد‪ :‬بازدید و بررس��ی مس��ائل‪ ،‬مش��کالت و‬ ‫تنگناه��ای موج��ود در بخش تولید و خدمات ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی با حض��ور مس��ئوالن ارش��د اس��تان از مهم ترین‬ ‫اولویت های شرکت شهرک های صنعتی در سال جاری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با بازدیدهای پیوسته از واحدهای صنعتی استان‬ ‫با حمایت از س��رمایه گذاری و صنعت می ت��وان زمینه رونق‬ ‫اقتصادی و رفع معضل بیکاری جوانان را فراهم کرد‪.‬‬ ‫دارای��ی یاداور ش��د‪ :‬همچنی��ن در راس��تای فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت های تولید و حمایت از س��رمایه گذاری در استان‬ ‫‪ ۲۷۴‬برگ سند تفکیکی شهرک صنعتی دهلران به مساحت‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکتار پس از ‪ ۱۷‬س��ال دریافت شد و عالوه بر ان سند‬ ‫تفکیکی ش��هرک صنعتی دره شهر به مساحت ‪ ۴۲‬هکتار نیز‬ ‫در سال جاری گرفته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در فرایند ‪ ۳‬س��اله تا پایان سال ‪ ۹۶‬در مجموع‬ ‫‪ ۳۷۰‬هکتار اس��ناد تفکیکی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان صادر شده که از اغاز تاسیس شرکت تا سال ‪ ۹۳‬دارای‬ ‫رشد ‪ ۳۰۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اهمیت صدور اس��ناد تفکیکی برای تس��ریع و‬ ‫تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی بهره بردار دارای‬ ‫مشکالت بانکی در زمینه دریافت تسهیالت و وثیقه قرار دادن‬ ‫س��ند مالکیت دارند‪ ،‬طبق برنامه ریزی انجام شده با همکاری‬ ‫اداره کل ثبت اس��تان‪ ،‬به دنبال گرفتن سند تفکیکی بخش‬ ‫دیگری از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بازدید و بررس��ی مس��ائل‪ ،‬مش��کالت و‬ ‫تنگناه��ای موج��ود در بخش تولید و خدمات ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی با حض��ور مس��ئوالن ارش��د اس��تان از مهم ترین‬ ‫اولویت های شرکت شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫در این دیدار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع‬ ‫اس��تانداری ایالم و هیات همراه ضم��ن بازدید از خط تولید‬ ‫کارخانه ه��ای زرجین بافت‪ ،‬پویا نخ‪ ،‬نهرباران زاگرس‪ ،‬صنایع‬ ‫ش��یر زاگرس‪ ،‬باختر گستر پارسیان و بهین سیروان زاگرس‪،‬‬ ‫بو کار‬ ‫فرا ش��یمی ایالم‪ ،‬زاگرس کمپرس پارس و مرکز کس�� ‬ ‫ش��هرک صنعتی ایالم از نزدیک با مس��ائل و مش��کالت این‬ ‫واحدهای تولیدی انها اشنا شدند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬مناقصه برای گازرسانی به‬ ‫ناحیه صنعتی مود و بشرویه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫جنوبی خبر داد‪ :‬برای گازرس��انی به ناحیه های صنعتی مود‬ ‫و بشرویه دو مناقصه برگزار و پیمانکار پروژه ها مشخص شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان خراسان جنوبی‪ ،‬عباس‬ ‫جرجان��ی از انعقاد قرارداد برای گازرس��انی به ناحیه صنعتی‬ ‫مود و سربیش��ه خبر داد و گفت‪ :‬برای تکمیل زیرساخت های‬ ‫سرمایه گذاری عملیات گازرسانی به ناحیه صنعتی مود اغاز و‬ ‫قرارداد ان با پیمانکار بسته شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورتی‬ ‫که در روند کار مشکلی رخ ندهد این پروژه در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۹۷‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫جنوب��ی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس تصمیم س��تاد راهبری اقتصاد‬ ‫مقاومتی استان مقرر شد شهرک صنعتی سربیشه گازرسانی‬ ‫ش��ود که بر این اس��اس‪ ،‬عملیات گازرس��انی به این شهرک‬ ‫انجام ش��د و در دهه فجر امس��ال گش��ایش یافت که اکنون‬ ‫در ح��ال تزریق گاز به ش��بکه توزیع این ش��هرک هس��تیم‪.‬‬ ‫جرجانی با بیان اینکه گازرس��انی به شهرک صنعتی سربیشه‬ ‫یک کار مش��ترک بین این شرکت و شرکت گاز استان است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هر یک از شهرک ها و نواحی صنعتی استان یک پست‬ ‫تقلیل فشار دارد و پست تقلیل فشار این شهرک هم ساخته‬ ‫شده و به بهره برداری رس��یده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬مناقصه‬ ‫اجرای پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی بشرویه هم برگزار و‬ ‫پیمانکار ان نیز مش��خص شد اما به دلیل نا مناسب بوده نرخ‬ ‫ان تجدید مناقصه ش��د و به زودی عملیات اجرایی ان شروع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مناقصه ای هم برای تامین اب شهرک صنعتی‬ ‫فردوس برگزار ش��د که به زودی عملیات اجرایی ان نیز اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 350‬پیاپی ‪2323‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 22‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 11‬مارس ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫بازار شیشه های هوشمند‬ ‫ارزش بازار شیشه های هوشمند شامل شیشه های الکتروکرومیک‪،‬‬ ‫کریس��تال مایع‪ ،‬فتوکرومیک و‪ ...‬در کاربردهای��ی مانند معماری‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬س��لول های خورش��یدی و الکترونیک در سال ‪۲0۱۳‬‬ ‫میالدی (‪1394‬خورش��یدی) نزدی��ک ب��ه ‪ ۱۵۸۱/۴‬میلیون دالر‬ ‫بوده و انتظار هس��ت به ارزشی افزون بر ‪ ۵۸۱۴‬میلیون دالر تا سال‬ ‫‪ ۲0۲0‬میالدی برسد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲0۱۳‬میالدی ارزش بازار پوش��ش های ضد انعکاس با‬ ‫تقاضای��ی حدود ‪ ۳۳۸/۷‬کیلوتن حدود ‪ ۲/۹0‬میلیارد دالر بوده که‬ ‫انتظار هس��ت این مقدار با رش��د ‪ ۸/۲‬درصد خود به حدود ‪۴/۹۷‬‬ ‫میلیارد دالر تا سال ‪۲0۲0‬میالدی (‪1398‬خورشیدی) برسد‪.‬‬ ‫برخی از شرکت های فعال در زمینه شیشه های هوشمند عبارتند‬ ‫از‪ sage :‬فعال در زمینه شیشه های الکتروکرومیک‪smarttint ،‬‬ ‫فعال در زمینه شیشه های الکتروکرومیک‪ Pilkington ،‬فعال در‬ ‫زمینه شیش��ه های کم گسیل و شیش��ه های ضد انعکاس‪schott ،‬‬ ‫فعالیت در زمینه شیش��ه های ضد انع��کاس و ‪ groglass‬فعال در‬ ‫زمینه شیشه های ضد انعکاس‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۲00۶‬میالدی (‪1384‬خورش��یدی) ب��ه بعد اختراعات‬ ‫زیادی در زمینه شیشه های هوشمند ثبت شده است‪ .‬از میان ‪۸۹۱‬‬ ‫پتنت مربوط به کاربرد فناوری نانو در زمینه شیش��ه های هوشمند‬ ‫وج��ود دارد که این تعداد باال نش��ان دهنده توج��ه متخصصان در‬ ‫زمینه تجاری سازی و اهمیت رقابتی این محصوالت است‪ .‬با توجه‬ ‫به تعداد کل پتنت های ثبت ش��ده‪ ،‬بیشترین سهم پتنت به ترتیب‬ ‫مربوط به شیشه های الکتروکرومیک و خودتمیزشونده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫پنجره هوشمند کنترل گرما‬ ‫به گزارش س��تاد فناوری نانو‪ ،‬پژوهش��گران دانشگاه فردریچ شیلر‬ ‫المان پنجره هوش��مندی را طراحی کرده اند که می تواند با استفاده‬ ‫از سیال حاوی نانوذرات اهن‪ ،‬گرمای ورودی به ساختمان را کنترل‬ ‫کند‪ .‬گرمای جذب ش��ده ب��ا این پنجره هوش��مند را می توان برای‬ ‫تولید الکتریسیته مورد استفاده قرار داد‪ .‬پنجره های الکتروکرومیک‬ ‫هوش��مند مختلفی در سال های گذش��ته تولید شد ه است اما بیشتر‬ ‫انها برای تغییر از حالت مات به شفاف یا برعکس‪ ،‬طراحی شده اند‪.‬‬ ‫در این پنجره جدید که به ‪ LaWin‬ش��هرت یافته اس��ت‪ ،‬از نوعی‬ ‫س��یال حاوی نانوذرات اهن اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬این نانوذرات به‬ ‫ گونه ای طراحی ش��ده اند که عالوه بر اینکه می توانند بین حالت مات‬ ‫و شفاف تغییر وضعیت دهند‪ ،‬نور را جذب و گرما را توزیع می کنند‪.‬‬ ‫نانوذرات معلق درون سیال می توانند به هم متصل و مانع از عبور نور‬ ‫شوند‪ .‬زمانی که به شفاف کردن نیاز باشد‪ ،‬کاربر با فشردن دکمه ای‬ ‫و با استفاده از مغناطیس می تواند سیال را به گونه ای از سطح پنجره‬ ‫جمع کند که شیش��ه کامال شفاف شود‪ .‬زمانی که مغناطیس با رها‬ ‫کردن دکمه قطع ش��ود‪ ،‬نانوذرات ازادانه می توانند در سطح شیشه‬ ‫پخش و مانع از عبور نور شوند‪ .‬در مجموع با افزایش تعداد نانوذرات‬ ‫می توان شیشه را تاریک تر کرد‪ .‬میزان نانوذرات موجود در شیشه به‬ ‫قدری است که می توان شیشه را کامل تاریک کرد‪ .‬یکی از مزیت های‬ ‫این شیش��ه ان اس��ت که می توان ان را در شرایط محیطی مختلف‬ ‫مورد اس��تفاده قرار داد‪ .‬این شیشه ها به گونه ای طراحی شده اند که‬ ‫قادرند گرما را جذب و در جایی دیگر رها کنند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که برای این کار به برق نیاز نیست و از سوی دیگر‪ ،‬گرمای تولید شده‬ ‫با این روش در محل تخلیه گرما می تواند برای انجام کارهایی مانند‬ ‫تولید برق یا گرم کردن اب اس��تفاده شود‪ .‬میزان کارایی این پنجره‬ ‫هوشمند در حد یک ش��بکه گرمایشی خورشیدی است‪ .‬استفاده از‬ ‫این ش��بکه در ساختمان هایی که شیشه های زیادی دارند‪ ،‬می تواند‬ ‫موجب کاهش جدی در هزینه خنک کردن ساختمان شود‪.‬‬ ‫طرح‪:‬حسین علیزاده‬ ‫بدون شرح‬ ‫نانو و شیشه های هوشمند‬ ‫البت��ه ای��ن تغییر رنگ بازگش��ت پذیر اس��ت‪ .‬در‬ ‫محسن معصومی‬ ‫شیش��ه های الکتروکرومی��ک با فش��ار دادن یک‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کلی��د و برقراری مقدار اندک��ی جریان الکتریکی‪،‬‬ ‫شیش��ه از حالت ش��فاف خ��ارج و تیره می ش��ود‬ ‫پیش��رفت و توسعه چش��مگیر دانش و فناوری‬ ‫و ب��ا فش��ار دکم��ه ای دیگ��ر ب��ه وضعی��ت قبلی‬ ‫نان��و موجب تحوالت قابل توجه��ی در زمینه های‬ ‫باز می گردد‪.‬‬ ‫متن��وع دانش و همچنین انواع فن��اوری و صنایع‬ ‫ب�� ه ط��ور کل��ی سیس��تم الکتروکرومیک یک‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از این زمینه ها طراحی و تولید‬ ‫س��ل الکتروش��یمیایی دو الکت��رودی در ی��ک‬ ‫شیشه های هوشمند است‪.‬‬ ‫ارای��ش س��اندویچی از الیه های ن��ازک نانومتری‬ ‫برخ��ی از شیش��ه های هوش��مند عبارتن��د از‪:‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫شیش��ه های ضدافتاب‪ ،‬ضد انعکاس‪ ،‬شیش��ه های‬ ‫بنابراین‪ ،‬این سیس��تم ها را می ت��وان به صورت‬ ‫خودتمیز شونده و شیشه ضداتش ‪.‬‬ ‫یک س��ل الکتروشیمیایی قابل شارژ درنظر گرفت‬ ‫‹ ‹شیشه های کنترل کننده انرژی‬ ‫ک��ه در ان الکترود کار(جایی ک��ه تغییر رنگ در‬ ‫ح��دود یک س��وم ان��رژی س��اختمان از طریق‬ ‫ان می شود) به وسیله الکترولیت از الکترود مقابل‬ ‫پنجره ها هدر می رود‪ .‬از این رو‪ ،‬تاکنون تالش های‬ ‫جدا شده است‪.‬‬ ‫فراوانی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها‬ ‫این الکترودها شیش��ه های بس��یار شفاف رسانا‬ ‫با تمرکز بر پنجره ها شده است‪.‬‬ ‫هس��تند ک��ه در ص��ورت اعمال ظرفی��ت بین دو‬ ‫شیشه کنترل کننده انرژی یا شیشه کم گسیل‪،‬‬ ‫الکت��رود و ایج��اد جری��ان الکتریس��یته‪ ،‬واکنش‬ ‫شیش��ه ای اس��ت که انتقال حرارت بسیار کمتری‬ ‫اکس��ایش‪-‬کاهش رخ داده و تغیی��ر رنگ در الیه‬ ‫نس��بت به شیش��ه معمول��ی دارد و مانن��د عایق‬ ‫الکتروکرومیک پوش��ش داده ش��ده روی شیش��ه‬ ‫حرارتی شفاف عمل می کند‪.‬‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫شیش��ه های ضدافتاب ه��م می توانند از جذب‬ ‫در نوع��ی دیگ��ر از شیش��ه های الکتروکرومیک‬ ‫گرمای نامطلوب ناش��ی از تشعش��ع پرتوهای نور‬ ‫که بیش��تر به عنوان جداکننده در فضاهای درونی‬ ‫خورشید جلوگیری کنند‪ .‬شیشه های کنترل کننده‬ ‫س��اختمان به کار ب��رده می ش��وند‪ ،‬از الیه نازک‬ ‫انرژی ب��ا کنترل همزمان انتق��ال انرژی از طریق‬ ‫کریستال مایع بین شیش��ه ها استفاده می شود‪ .‬با‬ ‫رس��انش و تابش‪ ،‬شیش��ه را به عنصری فوق العاده‬ ‫گذراندن جریان الکتریس��یته از فیلم‪ ،‬کریس��تال‬ ‫موث��ر ب��رای کاه��ش مص��رف ان��رژی‪ ،‬افزای��ش‬ ‫مایع شیش��ه ش��فاف می ش��ود و با قط��ع جریان‪،‬‬ ‫روش��نایی و دید س��اختمان و زیبای��ی نما تبدیل‬ ‫کریس��تال ها با جهت گی��ری تصادفی خود در فضا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫موج��ب پخش کردن نور و در نتیجه مات ش��دن‬ ‫این نوع شیش��ه ها ایده ساختمانی با پنجره هایی‬ ‫شیشه می شوند‪.‬‬ ‫ب��زرگ را عمل��ی می کن��د ک��ه ن��ور و زیبای��ی‬ ‫بنابراین با این سیس��تم می توان مبالغ بس��یار‬ ‫اط��راف را ب��ه داخ��ل س��اختمان‬ ‫زی��ادی را در گرمایش و س��رمایش و‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫حدود یک سوم انرژی نورپردازی فضاها صرفه جویی کرد‪.‬‬ ‫الکتروکرومیک‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫‹ ‹شیش‬ ‫عملکرد شیش��ه های الکتروکرومیک‬ ‫ساختمان از طریق‬ ‫ای��ن ن��وع شیش��ه ها‪ ،‬هوش��مند پنجره ها هدر می رود کریستال مایع و کاربرد انها در فضای‬ ‫هس��تند و قابلیت تغیی��ر رنگ دارند‬ ‫داخلی و بیرونی ساختمان‪:‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫‹ ‹شیشه های ضد انعکاس‬ ‫گاه انعکاس نور از شیش��ه ها‪ ،‬عاملی نامطلوب به‬ ‫ش��مار می اید و ممکن است اسایش ساکنان یک‬ ‫فضای معماری را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬با استفاده‬ ‫از فن��اوری نان��و شیش��ه های ضدانع��کاس برای‬ ‫کاربردهایی که انعکاس نور پایین و عبور باال الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬طراحی و تولید شده است‪ .‬منبع الهام این‬ ‫فناوری مطالعه دقیق چشم شب پره ها بوده است‪.‬‬ ‫بررس��ی قرنیه چش��م ش��ب پره ها که بیشتر در‬ ‫ش��ب فعال هستند‪ ،‬حکایت از وجود ساختاری در‬ ‫چشم این موجودات دارد که انعکاس نور را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ویژگی های ضد بازتاب چش��م شب پره به واسطه‬ ‫یک الگوی ش��ش ضلعی از برجستگی های کوچک‬ ‫اس��ت‪ .‬فاصله میان ای��ن برجس��تگی ها به قدری‬ ‫کوچک اس��ت ک��ه مانن��د تک الی��ه ای در مقابل‬ ‫برخ��ورد تابش نور عمل می کن��د و این ویژگی به‬ ‫ش��ب پره کمک می کند در ش��ب به راحتی ببیند‬ ‫ب��دون اینک��ه بازتاب چش��م او ش��کارچیان را از‬ ‫وجودش اگاه کند‪.‬‬ ‫رزین ه��ای ضد انع��کاس الی��ه بس��یار نازکی از‬ ‫نانو ذرات مختلفی مانن��د ‪MgF2 ،TiO2 ،SiO2‬‬ ‫و‪ ...‬هس��تند که برای تغییر دادن برخی از خواص‬ ‫نوری روی س��طوح مختلفی مانند شیش��ه اعمال‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫خواص��ی مانند انعکاس‪ ،‬شکس��ت‪ ،‬ضدبازتابی و‬ ‫رس��انش از ویژگی هایی هس��تند که می توانند در‬ ‫یک طول موج مشخص از نور با معین کردن دقیق‬ ‫تعداد الیه های پوش��ش‪ ،‬به وج��ود ایند یا اصالح‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫پنل خورشیدی دوالیه‬ ‫برای جذب بیشتر نور خورشید‬ ‫منبع‪ :‬ستاد فناوری نانو‬ ‫‹ ‹پوشش های ضد انعکاس‪ ‬دوالیه‪ ‬‬ ‫کاربرد یک پوش��ش دو الیه ب��ه طوری که هر‬ ‫الیه دارای ضخامت ربع طول موج باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫عملکرد پوش��ش ضد انعکاس را بهبود بخشد‪ .‬در‬ ‫پوش��ش های ضد انعکاس دو الیه م��اده با ضریب‬ ‫شکس��ت پایین تر روی زیر الیه و م��اده با ضریب‬ ‫شکست باالتر بر ان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن طراح��ی ب��ه بهب��ود در اثر پوش��ش ضد‬ ‫انعکاس منجر می شود‪ .‬بازتاب موثر از یک پوشش‬ ‫ض��د انعکاس دو الیه به ط��ور قابل مالحظه ای در‬ ‫محدوده طول موج حدود ‪ ۵00‬نانومتر به س��مت‬ ‫صفر کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫در‪ ‬پوشش های ضد انعکاس از انجا که دو الیه به‬ ‫کاهش در بازتاب موثر در یک طول موج مشخص‬ ‫در هدف منجر می ش��ود‪ ،‬چنانچ��ه کاهش بازتاب‬ ‫روی دو طرف الیه مد نظر باشد‪ ،‬باید تعداد الیه ها‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫پوش��ش ض��د انع��کاس س��ه الیه‪ ،‬ش��امل یک‬ ‫الی��ه ضخیم تر میانی اس��ت که بی��ن دو الیه ضد‬ ‫انعکاس دیگر و با ضخامت کمتر س��اندویچ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد شیشه های ضد انعکاس‬ ‫شیش��ه های ضد انعکاس‪ ‬کاربردهای گوناگونی‬ ‫دارن��د ک��ه از ان جمل��ه می توان نم��ای خارجی‬ ‫فروشگاه های تجاری و ویترین مغازه ها‪ ،‬در فضای‬ ‫‹ ‹پوشش های ضد انعکاس تک الیه‪ ‬‬ ‫داخلی ک��ه بازتاب ن��ور مزاحم دید و‬ ‫ساخت و کاربرد پوشش تک الیه به‬ ‫قابلیت ماده به کاربرده شده‪ ،‬محدود منبع الهام این فناوری نورپردازی مناس��ب است‪ ،‬مثل موزه ها‬ ‫یا نمایش��گاه های اش��یای ارزش��مند‪،‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در این پوشش ها الیه قابلیت‬ ‫مطالعه دقیق چشم‬ ‫حذف کام��ل انعکاس ن��ور را ندارند شب پره ها بوده است ماش��ین ‪ ،‬عینک ‪ ،‬تلفن همراه‪ ،‬دوربین ‬ ‫و‪ ...‬را برشمرد‪.‬‬ ‫و دارای اس��تفاده محدود هس��تند‪.‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫پژوهش��گران ازمایش��گاه لوس الم��وس‬ ‫موفق به س��اخت پنل خورش��یدی حاوی‬ ‫نقاط کوانتومی ش��دند‪ .‬این پنل دارای دو‬ ‫الی��ه مختلف برای جذب ن��ور بوده که در‬ ‫هر الیه بخشی از طیف نور خورشید جذب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پژوهشگران با استفاده از نقاط کوانتومی‬ ‫موفق به طراحی و ساخت پنل خورشیدی‬ ‫دو طرفه شدند که می تواند انرژی خورشید‬ ‫را از دو س��و بگیرد و به الکتریسیته تبدیل‬ ‫کند‪ .‬از انجا که در این پنل های خورشیدی‬ ‫از دو الیه مختلف ح��اوی نقاط کوانتومی‬ ‫استفاده ش��ده‪ ،‬قادرند به گونه ای طراحی‬ ‫و تنظیم ش��وند که طیف های مختلف نور‬ ‫خورشید را جذب کنند‪.‬‬ ‫از انج��ا که این فن��اوری عملکرد باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬می توان��د راه��کار ارزان قیمتی برای‬ ‫س��اخت پنل ه��ای خورش��یدی باش��د و‬ ‫در نهای��ت ام��کان تولید الکتریس��یته از‬ ‫نور خورش��ید ب��ا هزینه کم فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫این راهب��رد مکمل فن��اوری فتوولتائیک‬ ‫موج��ود بوده ک��ه به طراحان س��اختمان‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬م��اده ای مانند فلوری��د منیزیوم‬ ‫(‪ )MgF 2‬بازت��اب ی��ک زیرالیه شیش��ه ای را از‬ ‫‪ ۴/۲۶‬تا ‪ ۱/۵‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬رسیدن به یک بازتاب به طور دقیق‬ ‫صفر درصد به وس��یله پوش��ش های تک الیه هنوز‬ ‫عملی نیست‪.‬‬ ‫اجازه می دهد این فن��اوری را به پنل های‬ ‫خورش��یدی موجود در ب��ازار اضافه کنند‬ ‫تا از ان به عنوان پنجره های نیمه ش��فاف‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫نقط��ه کلی��دی در این فن��اوری‪ ،‬امکان‬ ‫جدا کردن طیف نور خورش��ید است که به‬ ‫کاربر اجازه می دهد تا فوتون های کم انرژی‬ ‫و پران��رژی را از هم ج��دا کند‪ .‬فوتون های‬ ‫پرانرژی می توانن��د فتوولتاژ باالتری ایجاد‬ ‫کنند که توان کل خروجی شبکه را بهبود‬ ‫می دهد‪ .‬این راهبرد جریان تولید ش��ده را‬ ‫نیز افزایش می دهد‪ .‬دلی��ل این امر وجود‬ ‫نق��اط کوانتومی در الیه باالیی اس��ت که‬ ‫جذب دوچندان را سبب می شود‪.‬‬ ‫پژوهش��گران ازمایش��گاه لوس الم��وس‬ ‫نق��اط کوانتومی را به عن��وان ناخالصی به‬ ‫س��اختار پن��ل اضافه کردند ت��ا جذب نور‬ ‫را ب��ا کارایی ب��اال انجام دهند‪ .‬بخش��ی از‬ ‫طیف نور به وس��یله پنل و بخش��ی نیز با‬ ‫نقاط کوانتومی جذب می ش��ود‪ .‬با این کار‬ ‫مقدار بیشتری از نور خورشید برای تولید‬ ‫الکتریسیته جذب می شود‪.‬‬ ‫بکارگیری نانوبتن‬ ‫در پروژه ها ی ساختمانی‬ ‫پروژه تجاری‪ ،‬اداری و تفریحی «ایران مال» در تهران در حال ساخت‬ ‫است‪ .‬شرکت تامین کننده بتن این طرح‪ ۴۰ ،‬هزار قطعه صفحه زیرین‬ ‫بتنی سخت کننده نانویی پر مقاومت به ابعاد ‪ ۱۲۰۰‬در ‪ ۶۰۰‬میلی متر‬ ‫و به ضخامت ‪ ۴۶‬میلی متر را به صورت پیش س��اخته به کارفرمای این‬ ‫پروژه تحویل داده اس��ت‪ .‬بتن های تحویل داده شده که از فناوری نانو‬ ‫بهره می برند‪ ،‬دارای مقاومت فشاری ‪ ۸۰‬مگاپاسکال (به طور تقریبی ‪۳‬‬ ‫برابر مقاومت بتن های معمولی) و جذب اب کمتر از ‪ ۵‬درصد هستند‪.‬‬ ‫کارای��ی و خواص بتن تا حد زیادی به مقدار و ابعاد زیرس��اختارهای‬ ‫به کار رفته در ان بس��تگی دارد‪ .‬حضور مواد نانومتری در ترکیب بتن‪،‬‬ ‫نقش قابل مالحظه ای در بهبود خواص فیزیکی ان دارد و ضمن ایفای‬ ‫نقش یک فعال س��از در فعالیت های شیمیایی پوزوالنی‪ ،‬به تولید بتن‬ ‫با خواص مقاومتی باال منجر می ش��ود‪ .‬از مزایای اس��تفاده از نانوبتن‬ ‫در س��اخت بنا می توان به مواردی از قبیل کاهش هزینه های اجرایی‪،‬‬ ‫افزایش عمر مفید س��ازه‪ ،‬کاهش ابعاد س��ازه و اس��تفاده مناسب تر از‬ ‫فضا‪ ،‬افزایش مقاومت س��ازه در برابر عوامل مخرب محیطی و کاهش‬ ‫نفوذپذیری اش��اره کرد‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬از نظر زمان اج��را‪ ،‬کاربرد‬ ‫روان کننده های نانو ساختار تولید بتن پیش ساخته را بهبود می بخشند‬ ‫و زمان عمل اوری با بخار را کاهش داده یا حذف می کنند؛ در نتیجه‪،‬‬ ‫ن ترتی��ب‪ ،‬به همراه افزایش‬ ‫زمان قالب ب��رداری کاهش می یابد‪ .‬به ای ‬ ‫کیفیت‪ ،‬ب��ازده تولید نیز افزایش می یابد‪ .‬از دیدگاه منافع عمومی نیز‬ ‫نتایج این پژوهش در جهت کاهش الودگی محیط زیس��ت و استفاده‬ ‫بهینه از سیمان تولیدی در کشور بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!